תהליכי המלחה וקשרי≈ בי» אקויפריי≈ בחלק הדרו

‫תהליכי המלחה וקשרי‪ %‬בי‪ +‬אקויפריי‪ %‬בחלק‬
‫הדרו‪ 3%‬מזרחי של אקויפר החו‪1‬‬
‫מאת‬
‫דרור אבישר‬
‫החוג לגיאופיסיקה ולמדעי‪ %‬פלנטריי‪%‬‬
‫הפקולטה למדעי‪ %‬מדוייקי‪ %‬ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר‬
‫אוניברסיטת תל‪ 3‬אביב‬
‫חיבור לש‪ %‬תואר "דוקטור לפילוסופיה"‬
‫הוגש לסנאט אוניברסיטת תל‪ 3‬אביב‬
‫יולי ‪2001‬‬
‫עבודה זו הוכנה בהדרכת‬
‫פרופ' עקיבא פלכסר‬
‫פרופ' יואל קרונפלד‬
‫תודות‪:‬‬
‫למנחי העבודה פרופ' עקיבא פלכסר ופרופ' יואל קרונפלד על ההכוונה‪ ,‬העזרה הביקורת‬
‫הבונה‪ ,‬התמיכה והעידוד במהל‪ 1‬ביצוע העבודה‪.‬‬
‫למר חיי‪ 2‬שולמ‪ /‬על העזרה המסורה בעצה ובמעשה וכ‪ 2‬על הידידות ‪.‬‬
‫לפרופ' אליהו רונזטל על העזרה הרבה בהדרכה‪ ,‬ייעו‪ ,5‬הכוונה ותמיכה‪.‬‬
‫לפרופ' גדעו‪ /‬דג‪ /‬על עצות מועילות והרבה תמיכה‪.‬‬
‫לדר' גבי וינברגר על עצות מועילות‪.‬‬
‫למשרד המדע ולמנהל מדעי האדמה במשרד התשתיות הלאומיות על מימו‪ 2‬משות‪ 6‬של‬
‫המחקר‪.‬‬
‫למר לוריא‪ /‬פליישר ‪ 8‬המכו‪ 2‬הגיאופיסי‪ ,‬על העצות המועילות‪.‬‬
‫לדר' יוסי גוטמ‪ /‬ואנשי "מקורות" אשר אפשרו נגישות לנתוני‪ :‬וביצוע דיגו‪ :‬מי‪ :‬מקידוחי‪.:‬‬
‫לדר' מאיר ב‪ /‬צבי ‪ 8‬השרות ההידרולוגי על נגישות לנתוני קידוחי‪.:‬‬
‫לאנשי המי‪ 2‬הרבי‪ 2‬בקיבוצי‪ 2‬ובמושבי‪ 2‬באזור המחקר על שיתו‪ 6‬פעולה שאיפשר דיגו‪ :‬מי‬
‫תהו‪ :‬בקידוחי‪. :‬‬
‫למייקל לזר ‪ 8‬על העזרה בכל עת‪.‬‬
‫לזהבה‪ ,‬שושי‪ ,‬ציפי ושרה ‪8‬הצוות המנהלי והטכני בחוג לגיאופיסיקה‪ ,‬שתמיד היו וסייעו ‪.‬‬
‫לחברי אבי פיאנס על חקר משמעות החיי‪.:‬‬
‫לנעה ‪ ,‬בר ועומר היקרי‪ 2‬מכל על היותכ‪ :‬המופלאי‪ :‬בחיי ועל התמיכה‪ ,‬ההבנה ואהבה‪.‬‬
‫תקציר‪:‬‬
‫אג‪ 3‬החו‪ 2‬הינו מאגר מי תהו* חשוב ביותר במדינת ישראל‪ .‬במש‪ +‬שני* רבות של ניצול‬
‫ושאיבת מי תהו* שפירי*‪ ,‬נתגלו בחלקו המזרחי והמרכזי תופעות נקודתיות של מי תהו*‬
‫מלוחי* ומליחי*‪ .‬במחקרי* שנעשו בשני* האחרונות )ראה פרק מבוא(‪ ,‬תופעות אלה נצפו בדר‪+‬‬
‫כלל בבסיס האקויפר ותמיד במגע ע* האקויקלוד שמתחתיו‪ .‬ההרכב הכימי של המי* המלוחי*‬
‫וכ‪ 3‬הריחוק של מוקדי ההמלחה מקו החו‪ ,2‬מצביע בבירור שאי‪ 3‬לייחס* לחדירה עכשווית של מי‬
‫י* כתוצאה משאיבת‪:‬יתר שהחלה באמצע שנות ה ‪. 70 :‬‬
‫חלק זה של אג‪ 3‬מי התהו* מאופיי‪ 3‬באזורי* חקלאיי* פתוחי* הנתוני* ללחצי* אנטרופוגניי*‬
‫נמוכי* בהשוואה לאזורי* אורבניי* המאפייני* את חלקו המערבי והצפוני של האקויפר‪.‬‬
‫כתוצאה מכ‪ +‬השפעתו של המקור האנטרופוגני הנו מוגבל ואינו מהווה את המקור הדומיננטי‬
‫העיקרי בתהליכי ההמלחה של מי התהו*‪.‬‬
‫המחקר הנוכחי בח‪ 3‬א* נית‪ 3‬לייחס את תופעות ההמלחה האקראיות שבחלקי* המזרחיי*‬
‫והמרכזיי* של אקויפר החו‪ ,2‬לגופי מי* מליחי* המצויי* בחבורות גיאולוגיות שכנות‪:‬‬
‫‪ .1‬בשכבות מוליכות בתצורת יפו ‪ :‬חבורת הסקיה העליונה‪.‬‬
‫‪ .2‬בחלק המערבי המליח של אג‪ 3‬מי התהו* המצוי בסלעי חבורת יהודה‪.‬‬
‫תצורת יפו נחשבה עד כה לאקויקלוד מושל* ולא‪:‬דול‪ .2‬למעשה‪ ,‬תצורת זו עשירה בעיקר‬
‫בחלקה העליו‪ 3‬בשכבות נקבוביות מוליכות )לומשלי*‪ ,‬חולות וקונגלומרטי*( המכילות תמלחת‬
‫ומי* מלוחי* ולעיתי* גז‪ ,‬אול* ההשלכה מכ‪ +‬על המלחת האקויפר מעל לא נדונה עד כה‬
‫בבהירות מספקת‪ .‬שכבות מוליכות אלה נמצאות באי התאמה זויתית ביחס לשכבות האקויפר‬
‫של חבורת הכורכר‪ .‬חתכי* סיסמיי* קונבנציונליי* ובהפרדה גבוהה מצביעי* על כ‪ +‬שהשכבות‬
‫של חבורת הסקיה נוטות מערבה וכתוצאה מכ‪ ,+‬נקודות המגע בי‪ 3‬השכבות המוליכות הללו לבי‪3‬‬
‫בסיס אג‪ 3‬החו‪ ,2‬מתרחשות בעיקר בחלקו המזרחי של האקויפר ‪.‬‬
‫בנוס‪ ,2‬על פי חתכי* סיסמיי* אלו ‪ ,‬אותרו מספר הפרעות שנית‪ 3‬ליחס* להעתקי*‪ ,‬החוצי* את‬
‫השכבות המוליכות מבסיס תצורת יפו )תצורת מבקיעי* האבפוריטית( ועד למגע ע* בסיס חבורת‬
‫הכורכר )אג‪ 3‬החו‪ .(2‬העתקי* אלה עשויי* להוות נתיבי* להעלאת מי* מלוחי* ותמלחות‬
‫המצויות בלח< גבוה לבסיס אקויפר החו‪ 2‬בעיקר בחלקו המזרחי‪ .‬מקור‪ 3‬של תמלחות אלה‪,‬‬
‫בשכבות מוליכות עמוקות יותר וג* בתצורת מבקיעי* אשר מכילה בנוס‪ 2‬למלח ולגבס ג*‬
‫תמלחות ומי* מלוחי*‪.‬‬
‫חלקו המערבי של אקויפר חבורת יהודה‪ ,‬מאופיי‪ 3‬במי* מליחי* ‪ ,‬כתוצאה מחדירת מי י* פליוקני‬
‫וכ‪ 3‬תמלחות מתצורת מבקיעי* )אשר באה במגע לטרלי ע* שכבות האקויפר(‪ .‬חלקו המערבי של‬
‫אקויפר זה מאופיי‪ 3‬ג* בהעתקי* עמוקי* החוצי* שכבות צעירות )על ידי מערכות העתקי*‬
‫צעירות(‪ .‬על פי עדויות גיאופיסיות העתקי* אלה מגיעי* עד סמו‪ +‬לבסיס חבורת הכורכר‪.‬‬
‫כתוצאה מכ‪ +‬ועקב שאיבת יתר באג‪ 3‬החו‪ ,2‬מי* מליחי* המצויי* בלח< גבוה‪ ,‬עשויי* לעלות דר‪+‬‬
‫העתקי* אלה עד לבסיס אג‪ 3‬החו‪.2‬‬
‫במחקר זה נמצא כי מקור המלחה זה הינו משני ובעיקר מצוי בקידוחי* המזרחיי* ביותר של‬
‫האקויפר בו השכבות הצעירות ובעיקר חבורת הסקיה )תצורת יפו( דקות במיוחד‪.‬‬
‫מי* מלוחי* אלה המגיעי* לבסיס האקויפר משני המקורות הנ"ל‪ ,‬נאספי* בבסיס אג‪ 3‬החו‪ 2‬ע"י‬
‫תהליכי דיפוסיה ואדבקציה‪ .‬תהליכי העירבוב של מרכיב קצה זה ע* המי* המתוקי* של אג‪3‬‬
‫החו‪ 2‬נעשי* על ידי משיכת המי* המלוחי* למעלה )‪ (upconing‬לאופק המי* השפירי*‪,‬‬
‫כתוצאה משאיבת יתר‪.‬‬
‫לשני מנגנוני* אלו נמצאו סימוכי‪ 3‬בממצאי* הגיאוכימיי* והאיזוטופיי*‪ ,‬אשר מצביעי* על יחסי‬
‫עירבוב של אחוזי* בודדי* בי‪ 3‬מרכיבי הקצה הנ"ל וזאת על מנת ליצור את המי* המליחי*‬
‫באקויפר החו‪ .2‬המי* המלוחי* בשכבות הנקבוביות של תצורת יפו נוצרו כתוצאה מתהליכי‬
‫אידוי בלגונות חופיות‪ .‬מי* מאודי* אלו מאופייני* ביחסי‬
‫‪ Na/Cl‬ו ‪ Cl/Br‬נמוכי* מהיחס‬
‫הימי‪ ,‬ער‪ Q +‬גבוה מ ‪, 1‬ריכוז כלוריד גבוה )המשתנה על פי יחסי מיהול( וערכי חמצ‪ 18 3‬מועשרי*‪.‬‬
‫בקידוחי* המליחי* של חבורת הכורכר‪ ,‬קיימת השפעה של מרכיב קצה זה על ההרכב הכימי של‬
‫המי*‪ ,‬ונמצא כי יתכ‪ 3‬יחס עירבוב של כ‪ 2:3% :‬בי‪ 3‬מרכיב הקצה המלוח לבי‪ 3‬המי* השפירי* של‬
‫חבורת הכורכר בכדי ליצור את מוקדי ההמלחה בחלק המזרחי של אג‪ 3‬החו‪.2‬‬
‫בקידוחי* המזרחיי* ביותר )נע‪ ,3‬רבדי* וברור חיל(‪ ,‬תיתכ‪ 3‬בנוס‪ 2‬השפעה מהמי* המליחי* של‬
‫חבורת יהודה‪ ,‬דר‪ +‬העתקי* עמוקי* החוצי* את השכבות הצעירות עד לבסיס אקויפר החו‪.2‬‬
‫יחסי ‪Sr/86Sr‬‬
‫‪87‬‬
‫בקידוחי* אלו ‪ ,‬נמוכי* משאר הקידוחי* עקב השפעה‪ ,‬כפי הנראה‪ ,‬של מי*‬
‫מליחי* מהאקויפר הקרבונטי המאופיי‪ 3‬בערכי* נמוכי*‪ .‬כמו כ‪ ,3‬טמפרטורת המי* בקידוחי*‬
‫אלו גבוהה מהצפוי ‪ ,‬וכפי הנראה מעידה על מי* מליחי* חמי* אשר עלו דר‪ +‬העתקי* עמוקי*‪.‬‬
‫בנוס‪ ,2‬קידוחי* אלו מאופייני* בריכוז אורניו* ‪ 238U‬גבוהי* )פי ‪ 2:3‬משאר הקידוחי*(‪ .‬המי*‬
‫המליחי* של חבורת יהודה בדרכ* מעלה דר‪ +‬העתקי*‪ ,‬הועשרו באורניו* שמקורו בסלעי*‬
‫הפוספוריטי* מגיל הסנו‪ 3‬המצויי* בתוו‪ +‬שבי‪ 3‬חבורת יהודה לבי‪ 3‬השכבה הדקה של תצורת יפו‬
‫וחבורת הכורכר‪.‬‬
‫לתוצאות מחקר זה השלכות רבות על ניהול משק המי* באג‪ 3‬ההר וה‪ 3‬באג‪ 3‬החו‪ .2‬באקויפרי*‬
‫אלה קיי* איו* תמידי ומתמש‪ +‬של מי* מלוחי* החודרי* לאקויפרי* משכבות הסקיה‪ .‬מי*‬
‫מלוחי* אלה נמהלי* במי* השפירי* של אקויפרי* אלה‪,‬כתוצאה משאיבת יתר‪ ,‬ויוצרי* מי‬
‫עירבוב מליחי* אשר ברב המקרי* אינ* ראויי* לשימוש‪ .‬כתוצאה מכ‪ ,+‬נוצרו מוקדי המלחה‬
‫בשדות שאיבה רבי*‪ .‬יש לציי‪ 3‬כי תהלי‪ +‬זה גר* להתדרדרות באיכות המי* בקידוחי* רבי*‬
‫באקויפרי* אלה ועקב היותו קיי* ומתמש‪ ,+‬תהלי‪ +‬התדרדרות זה שריר וקיי* ועתיד להתגבר‪.‬‬
‫תוכ‪ +‬ענייני‪:%‬‬
‫עמוד‬
‫‪ .1‬מבוא‪:‬‬
‫‪ .1.1‬רקע כללי‬
‫‪ 1.2‬אזור המחקר‬
‫‪ 1.3‬מטרות העבודה‬
‫‪ 1.4‬רקע גיאולוגי והידרולוגי‪:‬‬
‫‪ 1.3.1‬חבורת הכורכר‬
‫‪ 1.3.2‬חבורת הסקיה‬
‫‪ 1.3.3‬חבורת יהודה‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪9‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ .2‬שיטות‪:‬‬
‫‪ 2.1‬איסו‪ 6‬נתוני‪4‬‬
‫‪ 2.2‬דיגו‪4‬‬
‫‪ 2.3‬הדגימה הכימית‬
‫‪ 2.4‬איזוטופי‪4‬‬
‫‪ 2.5‬גיאופיסיקה‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪15‬‬
‫‪22‬‬
‫‪ .3‬ממצאי‪:%‬‬
‫‪ 3.1‬גיאולוגיה וגיאופיסיקה‪:‬‬
‫‪ 3.1.1‬חבורת יהודה‬
‫‪ 3.1.2‬חבורת הסקיה‬
‫‪ 3.2‬גיאוכימיה‪:‬‬
‫‪ 3.2.1‬חבורת יהודה‬
‫‪ 3.2.2‬חבורת הסקיה‬
‫‪ 3.2.3‬חבורת הכורכר‬
‫‪24‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪30‬‬
‫‪41‬‬
‫‪41‬‬
‫‪50‬‬
‫‪55‬‬
‫‪ 3.3‬מודל ‪NETPATH‬‬
‫‪59‬‬
‫‪ 3.4‬איזוטופי‪: 4‬‬
‫‪ 3.4.1‬איזוטופי‪ 4‬יציבי‪4‬‬
‫‪ 3.4.2‬איזוטופי‪ 4‬רדיואקטיביי‪4‬‬
‫‪62‬‬
‫‪62‬‬
‫‪72‬‬
‫‪ .4‬דיו‪:+‬‬
‫‪ 4.1‬דש‪9‬‬
‫‪ 4.2‬מי י‪ 4‬ורסס ימי‬
‫‪ 4.3‬תצורת יפו‬
‫‪ 4.3.1‬מנגנו‪ 9‬ההמלחה‬
‫‪80‬‬
‫‪80‬‬
‫‪81‬‬
‫‪82‬‬
‫‪86‬‬
‫‪ 4.3.2‬חיזוקי‪ 4‬גיאוכימיי‪4‬‬
‫‪ 4.3.3‬מודל באר טוביה‬
‫‪ 4.4‬חבורת יהודה‬
‫‪ 4.4.1‬מנגנוני‪ 4‬ליצירת טיפוס לכיש‬
‫‪ 4.4.2‬הקשר בי‪ 9‬חבורת יהודה לחבורת הכורכר ; מנגנו‪ 9‬המלחה‬
‫‪ 4.5‬חיזוקי‪ 4‬איזוטופי‪4‬‬
‫‪89‬‬
‫‪91‬‬
‫‪94‬‬
‫‪95‬‬
‫‪98‬‬
‫‪100‬‬
‫‪ .5‬סיכו‪ %‬ומסקנות‬
‫‪110‬‬
‫‪ .6‬ביבליוגרפיה‬
‫‪112‬‬
‫‪ .7‬נספחי‪%‬‬
‫‪123‬‬
‫רשימת תרשימי‪:%‬‬
‫עמוד‬
‫‪3‬‬
‫‪ .1‬תרשי‪ ; 1 4‬מפת אזור המחקר‬
‫‪ .2‬תרשי‪ ; 2 4‬עמודה הידרו; סטרטיגרפית‬
‫‪8‬‬
‫‪ .3‬תרשי‪ ; 3 4‬טווח ערכי ‪δδ c‬בתרכובות טבעיות‬
‫‪16‬‬
‫‪13‬‬
‫‪ .4‬תרשי‪ ; 4 4‬שרשרת דעיכה של סדרת האורניו‪4‬‬
‫‪ .5‬תרשי‪ ; 5 4‬מנגנו‪ 9‬הרתע במעבר ממוצק לנוזל בסדרת האורניו‪4‬‬
‫‪ .6‬תרשי‪ ; 6 4‬מחזור החנק‪ 9‬בקרקע ובמי תהו‪4‬‬
‫‪ .7‬תרשי‪ ; 7 4‬מפת מיקו‪ 4‬גיאולוגית‬
‫‪ .8‬תרשי‪ ; 8 4‬מפת מיקו‪ 4‬העתקי‪ 4‬וקידוחי‪ 4‬מליחי‪4‬‬
‫‪ .9‬תרשי‪ ; 9 4‬חתכי‪ 4‬גיאולוגיי‪ 4‬באזור המחקר; מזרח ; מערב )א‪,‬ב‪,‬ג(‬
‫‪ .10‬תרשי‪ ; 10 4‬חתכי‪ 4‬גיאולוגיי‪ 4‬באזור המחקר ; צפו‪ ; 9‬דרו‪) 4‬א‪,‬ב‪,‬ג(‬
‫‪ .11‬תרשי‪ ; 11 4‬לוגי‪ 4‬ליתולוגיי‪ 4‬קידוחי סקיה‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪21‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪27;28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪31‬‬
‫‪ .12‬תרשי‪ ; 12 4‬חת< סיסמי ‪;H.R‬באזור קידוחי אשדוד גז‬
‫‪33‬‬
‫‪ .13‬תרשי‪ ; 13 4‬חת< סיסמי ‪; H.R‬באזור פלמחי‪4‬‬
‫‪34‬‬
‫‪ .14‬תרשי‪ ; 14 4‬חת< סיסמי ‪; H.R‬באזור תעלת אפיק‬
‫‪36‬‬
‫‪ .15‬תרשי‪ ; 15 4‬חת< סיסמי ‪; H.R‬באזור תעלת אפיק‬
‫‪37‬‬
‫‪ .16‬תרשי‪ ; 16 4‬חת< סטרטיגרפי באזור אשדוד;ינו‪9‬‬
‫‪ .17‬תרשי‪ ; 17 4‬חת< סיסמי קונבנציונלי ;באזור שיקמה‬
‫‪ .18‬תרשי‪ ; 18 4‬חת< גיאולוגי באזור חו‪ 6‬אשדוד; כפר מנח‪4‬‬
‫‪ .19‬תרשי‪ ; 19 4‬קידוחי אקויפר ירקו‪ 9‬תניני‪ 4‬באזור המחקר‬
‫‪38‬‬
‫‪39‬‬
‫‪40‬‬
‫‪42‬‬
‫‪ .20‬תרשי‪ ; 20 4‬תרשי‪ Schoeller 4‬בקידוחי ירקו‪ 9‬תניני‪4‬‬
‫‪45‬‬
‫‪ .21‬תרשי‪ ; 21 4‬דעיכה ע‪ 4‬המרחק מהמקור בעוצמת ההמלחה‬
‫‪ .22‬תרשי‪ ; 22 4‬מפת ריכוז חמצ‪ 9‬מומס בקידוחי חבורת יהודה‬
‫‪46‬‬
‫‪47‬‬
‫‪ .23‬תרשי‪ ; 23 4‬מפת אחוזי ‪ Halite‬בקידוחי חבורת יהודה‬
‫‪48‬‬
‫‪ .24‬תרשי‪ ; 24 4‬לוגי‪ 4‬סטרטיגרפיי‪ 4‬של הקידוחי‪ 4‬המליחי‪ 4‬בחבורת יהודה‬
‫‪ .25‬תרשי‪ 25; 4‬חת< סטרוקטורלי של קידוחי אשדוד גז; שכבות מוליכות‬
‫‪49‬‬
‫‪50‬‬
‫‪ .26‬תרשי‪ ; 26 4‬לוגי‪ 4‬של קידוחי גז )סקיה ‪ 2‬וראשל"צ ‪2‬א(‬
‫‪51‬‬
‫‪ .27‬תרשי‪ ; 27 4‬גר‪ 6‬יחסי ‪ Na/Cl‬ביחס ל‬
‫‪ Cl‬בקידוחי חבורת הכורכר‬
‫‪56‬‬
‫‪ .28‬תרשי‪ ; 28 4‬גר‪ 6‬יחס ‪ Q‬ל ‪ Cl‬בקידוחי חבורת הכורכר‬
‫‪57‬‬
‫‪ .29‬תרשי‪ ; 29 4‬גר‪ 6‬יחס ‪ Na/Cl‬ביחס ל ‪ Q‬בקידוחי חבורת הכורכר‬
‫‪58‬‬
‫‪ .30‬תרשי‪; 30 4‬היחס בי‪ 9‬ערכי חמצ‪ 18 9‬לדיוטריו‪4‬‬
‫‪64‬‬
‫‪ .31‬תרשי‪ ; 31 4‬יחסי ‪ 86Sr/87Sr‬ביחס לגיל גיאולוגי‬
‫‪67‬‬
‫‪ .32‬תרשי‪ ; 32 4‬יחסי ‪Sr/87Sr‬‬
‫‪86‬‬
‫ביחס לכמות ‪Sr‬‬
‫‪68‬‬
‫‪ .33‬תרשי‪ ; 33 4‬יחס ‪ δ15N‬לריכוז ניטרט בקידוחי חבורת הכורכר‬
‫‪71‬‬
‫‪ .34‬תרשי‪ ; 34 4‬מפת ערכי ‪ 14C‬באזור המחקר ;‬
‫‪72‬‬
‫‪ .35‬תרשי‪ ; 35 4‬יחסי אקטיביות ‪ 238U/234U‬נגד ריכוז ‪U‬‬
‫‪238‬‬
‫‪238‬‬
‫‪ .36‬תרשי‪ ; 36 4‬יחסי אקטיביות ‪ 238U/234U‬נגד ריכוז ‪U‬‬
‫‪ .37‬תרשי‪ ; 37 4‬מפת התפוצה של ריכוזי ‪U‬‬
‫‪238‬‬
‫חבורת יהודה‬
‫‪75‬‬
‫חבורת הכורכר‬
‫‪76‬‬
‫באזור המחקר‬
‫‪78‬‬
‫‪ .38‬תרשי‪ ; 38 4‬היחס בי‪ 9‬ריכוז ‪ 238U‬לבי‪ 9‬ריכוז הכלוריד‬
‫‪79‬‬
‫‪ .39‬תרשי‪ ; 39 4‬חת< סיסמי ; קרקעית י‪ 4‬תיכו‪ 9‬באזור שפ< הנילוס‬
‫‪ .40‬תרשי‪ ; 40 4‬מנגנו‪ 9‬ההמלחה מהשכבות המוליכות התצורת יפו‬
‫‪ .41‬תרשי‪ ; 41 4‬אזור המגע בי‪ 9‬תצורת יפו לבסיס חבורת הכורכר; מכניז‪4‬‬
‫‪ .42‬תרשי‪ ; 42 4‬מפת מיקו‪ 4‬העתקי‪ 4‬ושדה הקידוחי‪ 4‬באזור באר טוביה‬
‫‪ .43‬תרשי‪ ; 43 4‬חת< סיסמי באזור באר טוביה; מראה סטרוקטורלי‬
‫‪ .44‬תרשי‪ ; 44 4‬חת< סיסמי באזור באר טוביה;; מיקו‪ 4‬שכבות והעתקי‪4‬‬
‫‪ .45‬תרשי‪ ; 45 4‬מנגנו‪ 9‬חדירת מי י‪ 4‬פליוקני דר< התעלות מזרחה‬
‫‪ .46‬תרשי‪ ; 46 4‬מנגנוני ההמלחה משני מרכיבי הקצה‬
‫‪86‬‬
‫‪88‬‬
‫‪89‬‬
‫‪91‬‬
‫‪92‬‬
‫‪92‬‬
‫‪96‬‬
‫‪100‬‬
‫‪ .47‬תרשי‪ ; 47 4‬מפת התפוצה של יחסי ‪ 86Sr/87Sr‬בקידוחי חבורת הכורכר‬
‫‪104‬‬
‫‪ .48‬תרשי‪ ; 48 4‬היחס בי‪ 9‬ריכוז האורניו‪ 4‬באקויפר החו‪ 6‬לעובי האקויפר‬
‫‪108‬‬
‫רשימת טבלאות‪:‬‬
‫‪ .1‬טבלה ‪ ; 1‬נתוני‪ 4‬גיאוכימיי‪ 4‬של קידוחי‪ 4‬מייצגי‪ ;4‬חבורות הכורכר ויהודה‬
‫‪ .2‬טבלה ‪ ; 2‬נתוני‪ 4‬גיאוכימיי‪ 4‬מקידוחי אשדוד גז ; תצורת יפו‬
‫‪44‬‬
‫‪52‬‬
‫‪ .3‬טבלה ‪ ; 3‬נתוני ‪ ; Snorm‬תצורת יפו‬
‫‪54‬‬
‫‪ .4‬טבלה ‪ ; 4‬תוצאות ‪ δ2H δ18O‬בקידוחי חבורת הכורכר‬
‫‪62‬‬
‫‪ .5‬טבלה ‪ ; 5‬תוצאות ‪ δ2H δ18O‬בקידוחי חבורת יהודה‬
‫‪63‬‬
‫‪ .6‬טבלה ‪ ; 6‬תוצאות איזוטופי‪ 4‬של ‪ Sr‬חבורת הכורכר‬
‫‪66‬‬
‫‪ .7‬טבלה ‪ ; 7‬תוצאות איזוטופי‪ 4‬של ‪ Sr‬חבורת יהודה‬
‫‪66‬‬
‫‪ .8‬טבלה ‪ ; 8‬ערכי ‪ δδ13C‬בקידוחי חבורת יהודה‬
‫‪69‬‬
‫‪ .9‬טבלה ‪ ; 9‬ערכי ‪ δδ13C‬בקידוחי חבורת הכורכר‬
‫‪69‬‬
‫‪ .10‬טבלה ‪ ; 10‬ערכי ‪ δ15N‬וריכוזי ניטרט בקידוחי חבורת הכורכר‬
‫‪70‬‬
‫‪ .11‬טבלה ‪ ; 11‬יחידות טריטיו‪ 4‬בקידוחי חבורת יהודה‬
‫‪ .12‬טבלה ‪ ; 12‬יחידות טריטיו‪ 4‬בקידוחי חבורת הכורכר‬
‫‪73‬‬
‫‪73‬‬
‫‪ .13‬טבלה ‪ ; 13‬ריכוז אורניו‪ 4‬ויחסי אקטיביות של ‪ 238U/234U‬בקידוחי חב' יהודה‬
‫‪77‬‬
‫‪ .14‬טבלה ‪; 14‬ריכוז אורניו‪ 4‬ויחסי אקטיביות של ‪ 238U/234U‬בקידוחי חב' הכורכר ‪77‬‬
‫‪ .1‬מבוא‪:‬‬
‫‪ 1.1‬רקע כללי‪:‬‬
‫כדור האר‪ 4‬הינו הפלנטה היחידה אשר בה מתקיימי‪ %‬מי‪ %‬במצב צבירה נוזלי המהווי‪ %‬מקור‬
‫הכרחי לקיו‪ %‬חיי‪ %‬לחי ולצומח בכלל ולאד‪ %‬בפרט‪ .‬עדויות היסטוריות מעידות על הקמה‬
‫והתפתחות של מוקדי ישוב בקרבת אתרי מי‪ %‬זמיני‪ . %‬כבר מתקופות קדומות פיתח האד‪%‬‬
‫אמצעי‪ %‬וידע על מנת לנצל בצורה האופטימלית ביותר את מקורת המי‪ %‬הקיימי‪ %‬עליה‪ %‬נשע‪8‬‬
‫לצרכי מחייה‪ .‬כ‪ 2000 :‬שנה לפנה"ס א‪ 9‬נמצאו שרידי‪ ) %‬מפעל המי‪ %‬בעיר חצור( המעידי‪ %‬על‬
‫הבנה מרשימה של המערכת ההידרולוגית התת קרקעית תו; חפירת ניקבות ותעלות תת קרקעיות‬
‫לצור; ניצול והפקת מי תהו‪.%‬‬
‫מי תהו‪ %‬מהווי‪ %‬מקור הכרחי ונחו‪ 4‬לצור; השלמת משק המי‪ %‬במדינות רבות‪ .‬ככל שגדלה‬
‫צריכת המי‪ %‬בד בבד ע‪ %‬אוכלוסיית העול‪ ,%‬וכ‪ 8‬גברו תהליכי הזיהו‪ %‬של מקורות מי‪ %‬עיליי‪,%‬‬
‫נאלצו מדינות רבות להגביר את הידע ההידרולוגי הקיי‪ %‬על מנת לנצל ולהפיק יותר מי‪ %‬מתת‬
‫הקרקע‪.‬‬
‫עקב מיעוט במקורות מי‪ %‬עיליי‪ , %‬מדינת ישראל מנצלת את רב מלאי מי התהו‪ %‬הקיי‪) %‬הידוע(‬
‫על ידי שאיבה מסיבית ממספר אקויפרי‪ :%‬אג‪ 8‬ההר‪ ,‬אג‪ 8‬החו‪ ,9‬וכ‪ 8‬שאיבות מקומיות מאגני‬
‫הנגב‪ ,‬ערבה‪ ,‬כרמל והגליל‪ .‬שני שליש מצריכת המי‪ %‬הלאומית לשנה‪ ,‬מסופקת מניצול מקסימלי‬
‫של משאב חיוני זה‪ ,‬כלומר משק המי‪ %‬במדינת ישראל נשע‪ 8‬כיו‪ %‬על כמויות ואיכויות מאגרי‬
‫מי התהו‪ .%‬האקויפריי‪ %‬העיקריי‪ %‬המספקי‪ %‬יחדיו יותר ממחצית ) ‪ 1115‬מלמ"ק ( הצריכה‬
‫השנתית בישראל‪ ,‬הינ‪ %‬אקויפר החו‪ 505 ) 9‬מלמ"ק( ואקויפר ההר )‪ 610‬מלמ"ק(‪) ,‬עפ"י דו'ח‬
‫שרות הידרולוגי‪ .(1999 ,‬עקב צריכת מי‪ %‬גוברת‪ ,‬קיי‪ %‬ניצול מקסימלי וא‪ 9‬בשני‪ %‬מסוימות ניצול‬
‫יתר של שני אקויפרי‪ %‬אלו‪ .‬כמו כ‪ ,8‬ריבוי שימושי קרקע ותהליכי זיהו‪ %‬ממקור אנטרופוגני‬
‫)ביוב‪ ,‬דישו‪ 8‬ושפכי‪ %‬תעשיתיי‪ (%‬על פני האקויפרי‪ %‬גור‪ %‬במש; עשרות השני‪ %‬האחרונות‬
‫להתדרדרות באיכות מי התהו‪) %‬עלייה בריכוזי ניטרטי‪ ,%‬כלורידי‪ %‬ואלמנטי‪ %‬מיקרואורגניי‪%‬‬
‫שוני‪) .(%‬דוח השירות ההידרולוגי‪.(99 ,‬‬
‫העליה ברמת מליחות מי תהו‪ %‬הינה אחד המאפייני‪ %‬העיקריי‪ %‬של משבר המי‪ %‬בישראל‪ .‬לפי‬
‫תקנות משרד הבריאות‪ ,‬עליית מליחות מעבר לס‪ 9‬של ‪ 600‬מגכ"ל פוסלת את שימוש המי‪%‬‬
‫לשתייה‪ .‬תקנות ארגו‪ 8‬הבריאות העולמי )‪ (WHO‬וסוכנות לשמירת הסביבה האמריקאית )‪(EPA‬‬
‫חמורות א‪ 9‬יותר ומתירות ס‪ 9‬של ‪ 250‬מגכ"ל למי שתיה‪ .‬בשנת ‪ 98:99‬רק ב ‪ 38%‬מהמי‪ %‬שנשאבו‬
‫ריכוז הכלורידי‪ %‬היה נמו; מ ‪ 250‬מג"ל )דוח השירות ההידרולוגי‪.(99 ,‬‬
‫כמו כ‪ 8‬קיימי‪ %‬גידולי‪ %‬חקלאי‪ %‬רבי‪ %‬הרגישי‪ %‬למליחות מי ההשקייה ‪ .‬עליית ריכוזי הכלוריד‬
‫מלווה בעליית מרכיבי‪ %‬כימיי‪ %‬ואי אורגניי‪ %‬נוספי‪ ) %‬כדוגמת נתר‪ 8‬ובורו‪ (8‬המהווי‪ %‬איו‪ %‬לגבי‬
‫אפשרויות השקייה והשפעות על אופי הקרקעות באזורי‪ %‬מושקי‪.%‬‬
‫עליית המליחות של מי התהו‪ %‬המאפיינת את משק המי‪ %‬בעשורי‪ %‬האחרוני‪ ,%‬גרמה להשבתת‬
‫קידוחי מי שתיה רבי‪ %‬ה‪ 8‬באקויפר ההר וה‪ 8‬באקויפר החו‪.9‬‬
‫העשרת מי תהו‪ %‬במלחי‪ %‬נגרמת לעיתי‪ %‬ממקור אנטרופוגני בעיקר כתוצאה מפעילות חקלאית‬
‫‪1‬‬
‫כגו‪ 8‬דישו‪ , 8‬והשקייה בקולחי‪) 8‬רונ‪ 8‬וחובריו‪ .(1986 ,‬בנוס‪ ,9‬באזורי‪ %‬מסויימי‪ %‬בעיקר בדרו‪%‬‬
‫אקויפר החו‪ , 9‬ישנ‪ 8‬שדות החדרה של מי מוביל )כנרת( בעלי ריכוז כלורידי‪ %‬גבוה מהרקע הטבעי‬
‫של האקויפר כ; שנגרמת המלחה למי התהו‪.%‬‬
‫תהליכי‪ %‬טבעיי‪ %‬הינ‪ %‬גור‪ %‬עיקרי להמלחת מי תהו‪ %‬בישראל‪ .‬סלעי האקויפר מכילי‪ %‬באופ‪8‬‬
‫טבעי מלחי‪ %‬שוני‪ %‬אשר מומסי‪ %‬לגו‪ 9‬המי‪ %‬כאשר קיימת אינטראקציה בי‪ 8‬המי‪ %‬לסלע ‪ ,‬כ;‬
‫שעצ‪ %‬זרימת המי‪ %‬באקויפר במש; זמ‪ 8‬רב גורמת להעשרת המי‪ %‬במלחי‪ %‬ולמעשה לתהלי;‬
‫המלחה‪ .‬מנגנו‪ 8‬זה הינו מנגנו‪ 8‬של בגרות גיאוכימית המתקיימת באקויפרי‪ %‬בישראל ‪,‬אשר תלוי‬
‫במש; זמ‪ 8‬הזרימה של המי‪ %‬בתת הקרקע‪ .‬כמו כ‪ ,8‬עקב ארועי‪ %‬גאולוגיי‪ %‬עתיקי‪ %‬כגו‪ 8‬הצפות‬
‫ונסיגות ימיות וכ‪ 8‬ארוזיה של סלעי האקויפר‪ ,‬המאפיינות את ההיסטוריה הגיאולוגית של ישראל‪,‬‬
‫נוצרו תנאי‪ %‬ללכידת מי‪ %‬מלוחי‪ %‬ומליחי‪ %‬ב"כיסי סלע" באקויפרי‪ .%‬לעיתי‪ %‬שאיבת יתר‬
‫שנעשתה באקויפר החו‪ 9‬וה‪ 8‬בהר בעשרות השני‪ %‬האחרונות הפרו שיווי משקל בי‪ 8‬המי‪%‬‬
‫השפירי‪ %‬למליחי‪ ,%‬וגרמו לתנועת תמלחות ומי‪ %‬מלוחי‪) %‬שלא השתתפו עד כה במחזור‬
‫ההידרולוגי(‪ ,‬שנמהלו בגו‪ 9‬המי‪ %‬המתוק וגרמו לתופעות המלחה מקומיות‪.‬‬
‫מנגנוני המלחה אפשריי‪ %‬נוספי‪ %‬המאפייני‪ %‬מאגרי מי תהו‪ %‬הקרובי‪ %‬לרצועת חו‪ 9‬ולי‪,%‬‬
‫הינ‪ %‬רסס ימי הנישא על ידי הרוח ולאחר שקיעתו על הקרקע מחלחל ומוסי‪ 9‬מלחי‪ %‬למאז‪8‬‬
‫המלח באקויפר וכ‪ 8‬המלחה מקומית עקב חדירת מי י‪ %‬רצנטי כתוצאה מתנועת הפ‪ 8‬הבייני‬
‫)מלול ואברב;‪.(1980 ,‬‬
‫כאמור ‪ ,‬תהליכי המלחה נובעי‪ %‬משילוב הרסני של גורמי‪ %‬שוני‪ %‬כגו‪ 8‬פעילות זיהו‪ %‬תעשייתי‪,‬‬
‫עירונית וחקלאית מעל אקויפרי‪ , %‬חדירת מי י‪ %‬ומי‪ %‬מלוחי‪ %‬והנעת‪ %‬של גופי מי‪ %‬עתיקי‪%‬‬
‫ותמלחות שבחלקי‪ %‬העמוקי‪ %‬של האקויפר ‪.‬בארצות עשירות במשקעי‪ %‬ומי‪ ,%‬הסכנה‬
‫הפוטנציאלית מגופי מי‪ %‬מלוחי‪ %‬פחותה‪ ,‬כי שט‪ 9‬המי‪ %‬השפירי‪ %‬גור‪ %‬במהל; הזמ‪ 8‬הגיאולוגי‬
‫לשטיפה‪,‬הרחקה וניקוז יעיל של המי‪ %‬המלוחי‪ %‬מהמערכת ההידרולוגית ‪ .‬לעומת זאת באזורי‪%‬‬
‫הנתוני‪ %‬במשטר דל משקעי‪ %‬כמו בישראל והמזרח התיכו‪ ,8‬העדר שטיפה יעילה גור‪ %‬להצטברות‬
‫מי‪ %‬מלוחי‪ %‬בתת הקרקע‪.‬‬
‫מי תהו‪ %‬שזרמו לי‪ %‬במצב טבעי של שיווי משקל כפי ששרר באקויפר החו‪ 9‬לפני תחילת‬
‫השאיבה המסיבית‪ ,‬הכילו כ ‪ 50‬מגכ"ל‪ .‬הכמות שזרמה לי‪ %‬הוערכה בכ‪ 330 :‬מלמ"ק ‪ /‬שנה כלומר‬
‫כל שנה נשטפה כמות מלח של ‪ 15:20‬אל‪ 9‬טו‪ 8‬ממקורות טבעיי‪ %‬שוני‪ ) %‬גוטמ‪ 8‬ופינק ‪ .(1992,‬ע‪%‬‬
‫גדילת הפעילות האנושית על פני האקויפר‪ ,‬גדלה כמות המלח הנכנסת לאקויפר )ממקורות‬
‫טבעיי‪ %‬ואנטרופוגניי‪ (%‬והיא מוערכת כיו‪ %‬בכ‪ 350,000 :‬טו‪ ) 8‬נתוני נציבות המי‪: 2000 ,%‬נמסרו‬
‫בע"פ( ‪ .‬במקביל קטנה ג‪ %‬שטיפת מי התהו‪ %‬לי‪ %‬מ ‪ 330 :‬מלמ"ק במצב של שיווי משקל היסטורי‬
‫לכ‪ 90 :‬מלמ"ק כיו‪ ,%‬וכתוצאה מכ; נוצר מצב של הצטברות מלחי‪ %‬באקויפר החו‪ .9‬על מנת‬
‫לסלק את כל כמות המלח העצומה הזאת מהאקויפר תידרש תכולת מלח של כ ‪ 3000 :‬מגכ"ל‬
‫במי‪ %‬הנשטפי‪ %‬לי‪.%‬‬
‫‪ 1.2‬אזור המחקר‪:‬‬
‫אג‪ 8‬החו‪ 9‬הינו מאגר מי‪ %‬השני בחשיבותו למדינת ישראל ‪ ,‬המספק כיו‪ %‬כחמישית מצריכת המי‪%‬‬
‫בישראל‪ .‬אקויפר זה מצוי מתחת לאזור בו קיימי‪ %‬לחצי פיתוח אורבני‪ %‬מואצי‪ %‬ביותר‬
‫‪2‬‬
‫בעשרות השני‪ %‬האחרונות‪ .‬רוב אוכלוסיית ישראל ‪ ,‬אזורי תעשייה ושרידי שטחי חקלאות‬
‫ממוקמי‪ %‬מעל שטחי ההזנה של אקויפר זה ‪ .‬גידול אורבני זה בלט בהעדר פתרונות הולמי‪%‬‬
‫לתוצרי הלואי של הפעילות האנושית‪ ,‬אשר יצרו במש; השני‪ %‬מוקדי זיהו‪ %‬והרעה באיכות‬
‫המי‪ .%‬השאיבה מאקויפר זה החלה בשנות ה‪ 30 :‬ואופיינה בד"כ באיכות מי‪ %‬טובה ביותר ‪50:100‬‬
‫מגכ"ל‪ 10 ,‬מג"ל ניטרט )דו'ח השירות הידרולוגי‪ .(99 ,‬עקב גידול בצריכה החל מאמצע שנות‬
‫השלושי‪ %‬בוצעה שאיבה אינטנסיבית וניצול מקסימלי של מי התהו‪ .%‬בד ובד ע‪ %‬הגברת הניצול‬
‫והשאיבה פחתו אזורי ההזנה של האקויפר עקב בנייה אורבנית צפופה ואוטמת קרקע‪ .‬מצב זה‬
‫הביא לתחילת התדרדרות באיכות המי‪ %‬באקויפר ובעיקר לתהלי; המלחה קשה וזיהו‪ %‬אשר‬
‫גר‪ %‬לסגירת בארות מי שתיה ‪.‬קצב תהלי; ההמלחה בחלקיו המרכזיי‪ %‬והמערביי‪ %‬של אקויפר‬
‫זה הינו ‪ 2.4‬מגכ"ל לשנה ומגיע לממוצע של ‪ 193‬מג"ל‪ ,‬ואילו בשוליו המזרחיי‪ %‬קצב ההמלחה‬
‫הינו גבוה יותר הנע בי‪ 9:20 8‬מגכ"ל לשנה )דוח השירות ההידרולוגי‪.(99 ,‬‬
‫מחקר זה עוסק בחלקו הדרו‪ %‬מזרחי של אקויפר החו‪ 9‬באזור שבי‪ 8‬קיבו‪ 4‬נע‪ 8‬בצפו‪ 8‬ועד לאזור‬
‫ברור חיל בדרו‪ . %‬אזור זה מאופיי‪ 8‬על ידי מספר מוקדי מליחות גבוהה הנעי‪ %‬בי‪1800 :500 8‬‬
‫מגכ"ל )תרשי‪.(1 %‬‬
‫תרשי‪ .1 /‬מפת אזור המחקר מצביעה על מוקדי ההמלחה )בכתו‪ %‬ובאדו‪ (%‬בחלק המזרחי של‬
‫חבורת הכורכר‪ ,‬ובחלק המערבי של חבורת יהודה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫מוקדי המלחה בולטי‪ %‬אלה ממוקמי‪ %‬באזורי‪ %‬חקלאיי‪ %‬פתוחי‪ %‬ורחוקי‪ %‬מכל לח‪ 4‬אורבני‪,‬‬
‫באזור בו עוביו של האקויפר דק וכ‪ 8‬רחוקי‪ %‬מקו החו‪ 9‬ומ"אימת" חדירת מי הי‪ .%‬יתר על כ‪,8‬‬
‫קולטו‪ (1988) 8‬הצביע על קיומ‪ 8‬של שכבות חרסית המהוות במקומות מסוימי‪ %‬באקויפר החו‪9‬‬
‫ובמיוחד אקויפרי‪ ,C-D %‬מחסו‪ %‬לחדירה של מי י‪ %‬רצנטי ובכ; מקטי‪ 8‬את סכנת ההמלחה‬
‫ממקור זה‪.‬‬
‫חוקרי‪ %‬רבי‪ %‬אותגרו בשני‪ %‬האחרונות על ידי מוקדי המלחה אלו בנסיו‪ 8‬להבי‪ 8‬ולאתר את‬
‫מקורות ההמלחה בחלק זה של האקויפר‪.‬‬
‫רוזנטל וחובריו )‪ (Rosenthal et al, 1992‬בחנו אפשרות של קשרי‪ %‬ע‪ %‬האקויטרד האאוקני‬
‫במזרח והציעו כי המליחות הגבוהה במי התהו‪ %‬של אקויפר החו‪ 9‬מקורה בהמסת מלחי‪%‬‬
‫הממלאי‪ %‬סדקי‪ %‬והעתקי‪ %‬בסלעי חבורת השפלה )מגיל אאוק‪ (8‬הנחשפי‪ %‬ממזרח לאקויפר‬
‫החו‪) 9‬בחלק מהאזורי‪ (%‬ובאי‪ %‬עימו במגע ישיר‪ .‬ה‪ %‬טענו כי תנועת מי‪ %‬בסלעי הקרטו‪ 8‬והחוואר‬
‫בחבורת השפלה אפשרית רק דר; סדקי‪ %‬ושברי‪ %‬המצופי‪ %‬קרומי מלח שהצטברו עקב מחזורי‬
‫חלחול ועלייה נימית של נוזלי‪ %‬ומלחי‪ %‬בקירטו‪ .8‬על פי טענת‪ ,%‬המסת והסעת המי‪ %‬והמלחי‪%‬‬
‫התאפשרה כתוצאה מעלייה בהפקת מי התהו‪ %‬וירידת מפלסי‪ %‬באקויפר החו‪ ,9‬אשר גרמו‬
‫לגרדיאנט הזרימה מאקויטרד חבורת השפלה לשולי אקויפר החו‪ 9‬שממערב לו ולהמלחתו‪.‬‬
‫לעומת‪ %‬ונגוש וארצי ) ‪ (1995‬הראו על פי מאפייני‪ %‬גיאוכמיי‪ %‬שוני‪ %‬של המי‪ ,%‬אי התאמה אשר‬
‫פוסלת את האפשרות כי מקור ההמלחה של מי התהו‪ %‬בשוליו המזרחיי‪ %‬של אקויפר החו‪) 9‬אזור‬
‫גבעת ברנר( נובע מהזרימה מהאקויטרד האאוקני‪ ,‬אלא ממקור תחתי‪.‬‬
‫מרכדו וחובריו )‪ (1975‬הצביעו על מקור המלחה עילי כתוצאה מדישו‪ 8‬והשקיית קולחי‪ 8‬דר;‬
‫התוו; הבלתי רווי‪ .‬לטענת‪ %‬תהלי; הגעת המלחי‪ %‬דר; התוו; הלא‪ :‬רווי הינו איטי )תנועת מנגנו‪8‬‬
‫בוכנה( והמאגר או המיצבור הגדול של מזהמי‪ %‬נמצא בדרכו לאזור הרווי של האקויפר‪ .‬רונ‪8‬‬
‫וחובריו )‪ (1986‬הראו בעזרת איזוטופי‪ %‬של טריטיו‪ %‬כי תנועת המלחי‪ %‬דר; התוו; הלא‪ :‬רווי‬
‫תלוי בעוביו והקצב הוא בסדר גודל של ‪ 30‬שנה עד הגיע‪ %‬לאזור הרווי‪.‬‬
‫חוקרי‪ %‬אחדי‪ %‬ניסו בשני‪ %‬האחרונות להתמודד ע‪ %‬מוקדי המלחה אלו ושייכו את ההמלחה‬
‫בחלק זה של האקויפר לגו‪ 9‬מי‪ %‬מלוח המצוי בבסיסו של האקויפר כתוצאה מחדירת מי י‪%‬‬
‫בזמ‪ 8‬השקעת חבורת הכורכר‪ ,‬לכידת‪ %‬בלגונות לאחר הנסיגה של הי‪ %‬ואידוי המי‪ %‬בלגונות‬
‫חופיות בחת; הפלייסטוקני )ונגוש‪ ,‬סטרינסקי‪ .(1991 ,‬נוכחות‪ %‬של מי‪ %‬מלוחי‪ %‬או תמלחת‬
‫בבסיס האקויפר כמקור להמלחת קידוחי חבורת הכורכר צויי‪ 8‬כמקור עיקרי במספר מחקרי‪%‬‬
‫)ונגוש וחובריו‪ (1996,‬וכ‪ 8‬ארצי )‪ ( 2000‬א‪ 9‬הצביע על מקור ההמלחה באזור גדרה וג‪ 8‬יבנה ‪.‬‬
‫חיזוק נוס‪ 9‬א‪ 9‬התקבל ממחקרי‪ %‬שנעשו באזור באר טוביה )ונגוש ‪ ,1992 ,‬פורמ‪ (1998 ,8‬בה‪%‬‬
‫הוצע כי מקור ההמלחה אינו אנטרופוגני אלא גו‪ 9‬מי‪ %‬מלוחי‪ %‬שמקורו בבסיס האקויפר הנע‬
‫כלפי מעלה לתו; שקע הידרולוגי אשר נוצר עקב שאיבת יתר‪ ,‬תו; עירבוב ע‪ %‬המי‪ %‬המתוקי‪.%‬‬
‫‪ 1.3‬מטרת העבודה‪:‬‬
‫ראוי לציי‪ 8‬שבכל המחקרי‪ %‬הנ"ל צוינו והובחנו המי‪ %‬המלוחי‪) %‬על פי קידוחי‪ (%‬בבסיס‬
‫האקויפר א; עדיי‪ 8‬לא נבח‪ 8‬ואותר מקור‪ %‬של מי‪ %‬מלוחי‪ %‬אלו‪ .‬הועלו מספר מקורות שהוצגו‬
‫כהשערות ואפשרויות בלבד‪ ,‬כגו‪ 8‬מי לגונות מאודות בחבורת הכורכר או מי‪ %‬ממקור עמוק יותר‬
‫‪4‬‬
‫)מחבורת הסקיה‪ ,‬קשרי‪ %‬ע‪ %‬אקויפריי‪ %‬עמוקי‪ (%‬א; עדיי‪ 8‬לא הוכח‪ ,‬נקבע והוצג מנגנו‪ 8‬מפורט‬
‫למקור מרכיב קצה זה‪.‬‬
‫שימוש בשיטות רבות ומגוונות יסייעו להתבוננות מעמיקה מנקודת מבט רגיונלית‪ ,‬על אזורי‬
‫המגע של החלק המזרחי של אקויפר החו‪ 9‬ע‪ %‬חבורות גיאולוגיות סמוכות )יהודה‪ ,‬סקיה( אשר‬
‫יבדקו במחקר זה‪.‬‬
‫אימו‪ 4‬הראיה הרגיונלית בעבודה זו "נולד" עקב ניסיו‪ 8‬לבחו‪ 8‬את האפשרות שההמלחה בחבורת‬
‫הכורכר עשויה להגיע ממספר מקורות סמוכי‪ %‬שוני‪ ,%‬זאת עקב רמזי‪ %‬וממצאי‪ %‬ראשוני‪%‬‬
‫שנתקבלו מהתבוננות בוחנת בחבורות גיאולוגיות סמוכות‪ .‬בעבודה זו נבדק ג‪ %‬הקשר בי‪8‬‬
‫מוקדי מליחות שבאקויפר החו‪ 9‬ע‪ %‬אלו שבאקויפרי‪ %‬השוני‪ %‬נראה שבאזור העבודה ישנה‬
‫מערכת מולטי אקויפרית ע‪ %‬מספר תופעות המלחה‪ .‬ממזרח לקידוחי‪ %‬המליחי‪ %‬שבחלקו‬
‫המזרחי של אקויפר החו‪ 9‬מצויי‪ %‬הקידוחי‪ %‬המערביי‪ %‬המליחי‪ %‬של חבורת יהודה )תרשי‪.(1 %‬‬
‫בנוס‪ ,9‬תיבדק לעומק האפשרות של מקור מליחות תחתי שמקורו בתצורת יפו )חבורת סקיה‬
‫העליונה( כגור‪ %‬לנוכחות של תמלחות ומי‪ %‬מלוחי‪ %‬בבסיס האקויפר וכמקור אפשרי להמלחה‬
‫בחבורת הכורכר‪ .‬סוגיה זו מהווה את הציר המרכזי של מחקר זה‪.‬‬
‫לפיכ; נקבעו מטרות העבודה להל‪:8‬‬
‫‪ .1‬אפיו‪ 8‬מוקדי ההמלחה‪.‬‬
‫‪ .2‬גאולוגיה וטקטוניקה )חתכי‪ %‬גיאולוגיי‪ :(%‬הגדרת האקויפרי‪ %‬ותכונותיה‪, %‬מבני‪%‬‬
‫סטרוקטורליי‪ ,%‬העתקי‪ ,%‬על ידי נתוני‪ %‬גיאופיסיי‪ ,%‬קידוחי נפט ומי‪..%‬‬
‫‪ .3‬בדיקת החומר ההידרולוגי הקיי‪.%‬‬
‫‪ .4‬איסו‪ ,9‬דיגו‪ %‬וניתוח נתוני‪ %‬גיאוכימיי‪ %‬ואיזוטופיי‪ %‬על מנת להגדיר מרכיבי קצה‪.‬‬
‫‪ .5‬מציאת הקשר בי‪ 8‬החבורות השונות‪.‬‬
‫‪ .6‬איתור מנגנוני ההמלחה‪.‬‬
‫‪ .7‬הגדרת המגע בי‪ 8‬החבורות השונות והגדרת המערכת המולטי אקויפרית‪.‬‬
‫‪ 1.4‬רקע גיאולוגי והידרולוגי‪:‬‬
‫)רק החבורות שנבדקו במחקר זה ‪ :‬מתוארות מלמעלה כלפי מטה(‬
‫‪ 1.4.1‬חבורת הכורכר‬
‫סטרטיגרפיה וליתולוגיה‪:‬‬
‫עוד במאה ה ‪ 19 :‬חקר ‪ (1885) Hull‬את אזור שפלת החו‪ 9‬ותאר; את אבני החול הגיריות‬
‫והמאובני‪ %‬שבה‪ %‬לגיל האאוק‪ .8‬על פי איסר )איסר‪ (1961 ,‬עבודות רבות שנעשו בעשורי‪%‬‬
‫הראשוני‪ %‬של המאה ה ‪ ,20 :‬בדקו את סלעי חבורת הכורכר בקידוחי‪ %‬שנקדחו באזור תל ‪:‬‬
‫אביב‪ ,‬ביצעו חתכי‪ %‬ותארכו את חבורה זו לגיל הפלייסטוק‪ .8‬חבורה זו מורכבת מאבני חול‬
‫גיריות )"כורכר"( ממוצא יבשתי וימי‪ ,‬קרקעות אדומות חוליות "חמרה"‪ ,‬יחידות סילט וחרסית‪,‬‬
‫חול בלתי מלוכד וקונגלומרטי‪ %‬מגיל פליוק‪ 8‬עליו‪ 8‬עד סו‪ 9‬פלייסטוק‪ .8‬עובי סלעי חבורת הכורכר‬
‫המאופייני‪ %‬במבנה יתד‪ ,‬נע בי‪ 8‬מטרי‪ %‬ספורי‪ %‬במזרח ל ‪ 200‬מטרי‪ %‬במערב‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫סלעי החבורה משתני‪ %‬ממזרח למערב‪ .‬במזרח ‪,‬ה‪ %‬מונחי‪ %‬על גבי מישור אי התאמה על גבי סלעי‬
‫חבורת יהודה וכ‪ 8‬על חבורת השפלה והסקיה‪ .‬במערב מונחת החבורה ישירות על גבי תצורת יפו‬
‫)חבורת סקיה עליו‪ .(8‬עדות מצטברת מקידוחי‪ %‬וחתכי‪ %‬סייסמיי‪%‬‬
‫)‪ ; Rosenthal et al, 1992; Schlein et al, 1992; Ben- Gai, 1994‬ונגוש ורוזנטל‪ (1994 ,‬מוכיחה‬
‫שחבורת הכורכר מונחת באי התאמה על פני מישור מבותר של תצורת יפו‪.‬‬
‫סלעי החבורה אשר הושקעו בסדרה מחזורית של הצפות ונסיגות בתקופה שבי‪ 8‬סו‪ 9‬הפליוק‪ 8‬לבי‪8‬‬
‫ראשית ההולוק‪ ,8‬משתני‪ %‬באופיי‪ %‬בהתא‪ %‬לתנאי ההשקעה אשר שררו ממזרח למערב‪ ,‬כלומר‬
‫משולי ההרי‪ %‬של ימינו ועד שולי המד‪) 9‬איסר‪ .(1961 ,‬החלק המזרחי מאופיי‪ 8‬בחת; בפציאס‬
‫חולי )יבשתי וימי( ואילו המערב‪ ,‬מישור החו‪ 9‬בקרבת הי‪ , %‬מאופיי‪ 8‬בחילופי‪ 8‬של יחידות אב‪ 8‬חול‬
‫גיריות ע‪ %‬יחידות חול חרסיתי סילטי אדו‪ ,%‬חמרה ממוצא יבשתי או פצלי‪ %‬וחרסית ממוצא ימי‪.‬‬
‫במד‪ 9‬הולכות היחידות החוליות ועוברות באופ‪ 8‬הדרגתי‪ ,‬בצורה מאוצבעת‪ ,‬ליחידות חרסיות‬
‫ופצלי‪ %‬מתצורת יפו )קולטו‪.(1988 , 8‬‬
‫באזור המזרחי נעלמות חלק מ‪ 8‬החרסיות שתוארו לעיל ‪ .‬החת; כולו מצומצ‪ %‬יותר ושיעור אבני‬
‫החול הקרבונטיות והקונגלומרטי‪ %‬בו גבוהי‪ %‬יותר‪.‬‬
‫חבורת הכורכר בונה חמישה רכסי כורכר ‪ 2‬בתו; הי‪ (%‬המופרדי‪ %‬במרזבות‪ .‬אב‪ 8‬החול הגירית‬
‫המרכיבה רכסי‪ %‬אלו משוכבת בשיכוב צולב‪.‬‬
‫נית‪ 8‬לחלק את חבורת הכורכר לשלוש תצורות )מהבסיס אל הגג(‪ ) :‬ראה תרשי‪(2 %‬‬
‫)‪.(Gvirtzman & Buchbinder, 1969‬‬
‫תצורת פלשת‪ :‬התצורה בנויה מאב‪ 8‬חול גירית ממוצא ימי‪ ,‬לחילופי‪ 8‬ע‪ %‬שכבות עשירות בחלוקי‬
‫נחל הממוקמי‪ %‬בבסיסה‪ .‬עובי כולל ‪ 0:100‬מ'‪ .‬בחלקה התחתו‪ 8‬מונחת תצורה זו באי התאמה על‬
‫גבי תצורת יפו ובהעדרה בחלק המזרחי של שפלת החו‪ ,9‬על גבי תצורות מגיל האאוק‪ 8‬וא‪9‬‬
‫הקנומ‪ .8‬בחלקה העליו‪ 8‬מכוסה תצורה זו בתצורות הצעירות של חבורת הכורכר‪ .‬באזורי‪%‬‬
‫)המזרחיי‪ (%‬בה‪ 8‬תצורה זו חשופה ‪ ,‬הינה מכוסה באלוביו‪ %‬ולס‪ .‬גיל התצורה מואר; כ פליאוק‪8‬‬
‫מאוחר ‪ :‬פלייסטוק‪ 8‬מוקד‪ .%‬תצורה זו מייצגת מחזור הצפה חדש של גיל הפליוק‪ : 8‬פלייסטוק‪.8‬‬
‫ראוי לציי‪ 8‬שקונגלומרט תצורת אחוז‪) %‬לעיל( מייצג את הנסיגה של מחזור סדימנטרי זה‪ .‬תצורה‬
‫זו חשופה בעדשות מקומיות לאור; החלק המזרחי של החו‪ 9‬כדוגמת נע‪ 8‬וכפר מנח‪ %‬ומכוסה ש‪%‬‬
‫בנארי‪.(Gvirtzman and Buchbinder, 1969) .‬‬
‫תצורת אחוז‪ :/‬קונגלומרטי‪ %‬המורכבי‪ %‬בעיקר מחלוקי אב‪ 8‬גיריי‪ %‬שמקור‪ %‬בעיקר מחבורת‬
‫יהודה וחלק‪ %‬א‪ 9‬מתצורות מישאש וצרעה‪ .‬החלוקי‪ %‬מצטייני‪ %‬בגדל‪ %‬הרב ומלוכדי‪ %‬בגיר‬
‫חוארי ובחול‪ .‬עובי כולל‪ 0:20 ,‬מ'‪ .‬התצורה נמצאת ביחסי התלשנות ביחס לתצורת פלשת‬
‫)‪ .(Gvirtzman and Buchbinder,1969‬קונגלומרט אחוז‪ %‬שקע באזורי‪ %‬פלוביאליי‪ %‬לאור;‬
‫נחלי‪ %‬העוקבי‪ %‬לרגרסיה ימית‪.‬‬
‫תצורת רחובות ‪ :‬תצורה הצעירה בחבורת הכורכר מורכבת מחמרה‪ ,‬חול ‪ ,‬אבני חול ופצלי‪ .%‬על‬
‫פי מאובני‪ %‬התצורה נוצרה בפלייסטוק‪ 8‬תיכו‪ .8‬התצורה מונחת באי התאמה מעל לתצורת‬
‫אחוז‪.%‬‬
‫‪6‬‬
‫גיאוהידרולוגיה‪:‬‬
‫הרצ‪ 9‬החולי המונח מעל תצורת יפו והידוע כחבורת הכורכר מהווה את אקויפר החו‪ 9‬של‬
‫ישראל‪ .‬הוא מורכב מאבני חול גיריות ימיות ששקעו בסביבה חופית‪ ,‬אדמה חולית פוסילית‬
‫ואלוביו‪ .(Gvirtzman and Buchbinder, 1977) %‬האקויפר משתרע על פני כ ‪ 1900 :‬קמ"ר‪,‬‬
‫מאזור נחל תניני‪ %‬ובנימינה בצפו‪ , 8‬לאור; מישור החו‪ 9‬ועד לצפו‪ 8‬סיני‪ .‬עוביו נע ממטרי‪ %‬ספורי‪%‬‬
‫במזרחו ועד ל ‪ 200‬מטר בסמו; לקו החו‪ .9‬נפח מי התהו‪ %‬האגורי‪ %‬באקויפר זה מוער; בכ‪30 :‬‬
‫מיליארד מ"ק )מלול ‪ .(1988 ,‬האקויפר הינו פריאטי ורצי‪ 9‬במרבית שטחו‪ .‬רק באזור קו החו‪9‬‬
‫מחולק האקויפר אנכית ע"י שכבות חרסית רציפות היוצרות תת אקויפרי‪ . %‬בחלקו המרכזי‬
‫שכבות אלו קיימות לעיתי‪ %‬א; אינ‪ 8‬רציפות‪ .‬בחלקו המזרחי שכבות אלו אינ‪ 8‬קיימות כלל‪ ,‬כ;‬
‫שהאקויפר בחלק זה הינו רצי‪ 9‬ופריאטי‪ .‬במרבית שפלת החו‪ 9‬פני השטח והאזור הלא ‪:‬רווי‬
‫בנויי‪ %‬מאב‪ 8‬חול גירית‪ ,‬חמרה וקרקעות כבדות‪ .‬בחלקו המערבי‪ ,‬האזור הלא ‪:‬רווי בנוי מאב‪8‬‬
‫חול בעלת מוליכות הידראולית גבוהה )אזור הדיונות(‪ .‬באזור זה קיי‪ %‬חידור גבוה של משקעי‪%‬‬
‫המשפיעי‪ %‬על איכות הגבוהה של מי התהו‪ .%‬אקויפר החו‪ 9‬מונח בחלקו המרכזי על גבי חבורת‬
‫הסקיה ‪ .‬בחלקו המזרחי לעיתי‪ %‬קיי‪ %‬מגע ע‪ %‬סלעי חבורת יהודה )קנומ‪ (8‬וחבורת השפלה‬
‫)אאוק‪.(8‬‬
‫כבר החל משנות ה ‪ 50 :‬נפח השאיבה מאקויפר זה נע בי‪ 450 : 400 8‬מלמ"ק בשנה‪ ,‬בעוד‬
‫שהפוטנציאל שלו מוער; בכ ‪ 340 :‬מלמ"ק בשנה )דוח מצב שרות הידרולוגי‪ .(1997 ,‬ניצול מי‬
‫התהו‪ %‬מעל לכמות המילוי החוזר גר‪ %‬לגריעה מתמשכת וירידת מפלסי‪ %‬כללית באקויפר ) ונגוש‪,‬‬
‫‪ .(1995‬באזורי‪ %‬המרכזיי‪ %‬של האקויפר נוצרו שקעי‪ %‬הידרולוגיי‪ %‬שגרמו לשינוי במשטר‬
‫הזרימה הרגיונלי הטבעי של האקויפר‪ .‬במקביל לירידת מפלסי‪ %‬ויצירת שקעי‪ %‬הידרולוגיי‪%‬‬
‫חלה‪ ,‬החל משנות ה‪ 80 :‬עלייה במליחות הכללית של מי התהו‪ .%‬עקב צמצו‪ %‬ובקרת שאיבה‪,‬‬
‫חלה בחלק מהאזורי‪ %‬הרדדה של המכתשי‪ %‬ההידרולוגיי‪. %‬‬
‫‪7‬‬
‫תרשי‪ :2 /‬עמודה הידרו‪ :‬סטרטיגרפית‬
‫‪8‬‬
‫‪ 1.4.2‬חבורת הסקיה‬
‫סטרטיגרפיה וליתולוגיה‪:‬‬
‫‪ (1927) Loewengart‬היה הראשו‪ 8‬שהגדיר את החת; החרסיתי העבה העשיר בשברי קונכיות‬
‫ממוצא ימי‪ ,‬כאקויקלוד העיקרי המצוי מתחת לאקויפר החו‪ .9‬שכבות בלתי חדירות אלו שנמצאו‬
‫בקידוח מזרחית לעיר יפו בישוב סקיה )כיו‪ %‬אור יהודה(‪ ,‬כונו בש‪" %‬שכבות‪ :‬סקיה" מגיל מיוק‪8‬‬
‫או פליוק‪ .(Loewengart, 1928) 8‬במש; עשרות בשני‪ %‬הפ; המונח "שכבות סקיה" לש‪ %‬נרד‪9‬‬
‫ליחידת סלע רגיונלית‪ ,‬עבה שנחשבה כבלתי חדירה לחלוטי‪ 8‬ושאינה מופרעת מבחינה טקטונית‪.‬‬
‫המעמד הסטרטיגרפי של השכבות המונחות מתחת לאקויפר החו‪ ,9‬הועלה ע"י גבירצמ‪ 8‬ורייס‬
‫)‪ (Gvirtzman,1970; Gvirtzman and Reiss,1965‬למעמד של חבורה שגילה אאוק‪ 8‬מאוחר עד‬
‫פלייסטוק‪ 8‬מוקד‪ .%‬בחלקי‪ %‬המערביי‪ %‬של מישור החו‪ 9‬החבורה מפותחת מאוד בתת הקרקע‬
‫ועוביה המירבי מגיע לכ ‪ 2000‬מטר ליד קו החו‪ .( Gvirtzman and Buchbinder,1977) 9‬בחלק‬
‫המרכזי והמזרחי של מישור החו‪ 9‬ולמרגלות ההרי‪ ,%‬סלעי חבורת הסקיה מופיעי‪ %‬כמחשופי‪%‬‬
‫אקראיי‪ %‬ולא רציפי‪. %‬‬
‫במהל; היווצרותה של חבורה זאת הובחנו ארבעה מחזורי השקעה שתחילת‪ %‬בהצפה ימית‬
‫נרחבת אל פני‪ %‬היבשת וסיומ‪ %‬בנסיגה ימית דרמטית שלוותה בירידת בסיס הניקוז של הי‪ %‬בכ‪:‬‬
‫‪ 850‬מטרי‪. %‬ארוע גיאלוגי דרמטי זה‪ ,‬הידוע כארוע המסיני לווה ביצירת תעלות ארוזיביות‬
‫עמוקות )להל‪) (8‬רוזנטל וחובריו‪ .(1998 ,‬שלושת המחזורי‪ %‬הראשוני‪ %‬גיל‪ %‬מיוק‪ 8‬והאחרו‪8‬‬
‫פליוקני‪.‬‬
‫מחזור ההרבדה הראשו‪ 8‬מיוצג‪ ,‬על ידי חוואר קירטוני של תצורת בית גוברי‪) 8‬תרשי‪. (2 %‬‬
‫המחזור השני מאופיי‪ 8‬על ידי חוואר ימי של תצורת זיקי‪.%‬‬
‫המחזור השלישי משק‪ 9‬את תקופת ההתייבשות של אג‪ 8‬הי‪ %‬התיכו‪) 8‬תקופת המסיניא‪ (8‬והוא‬
‫מיוצג על ידי האבפוריטי‪ %‬מתצורת מבקיעי‪ .%‬מחזור ההרבדה הרביעי‪ ,‬כאמור מגיל פליוק‪,8‬‬
‫מאופיי‪ 8‬על ידי חדירה ימית ניכרת אשר בעקבותיה הורבדה תצורת יפו ‪ .‬חדירה זו אופיינה‬
‫בפאזות של נסיגות והצפות מישנה‪.‬‬
‫התעלות הנאוגניות באזור המחקר )רוזנטל וחובריו‪:(1998 ,‬‬
‫תעלת אפיק ‪ 8‬התעלה הארוזיבית העמוקה ביותר‪ ,‬שכיוונה דר'מז‪ :‬צפ'מע' משתרעת עד לאזור‬
‫באר‪ :‬שבע‪ .‬קרקעיתה מגיעה לשכבות קדומות ביותר )תצורת תלמי‪ :%‬קרטיקו‪ 8‬תחתו‪ (8‬והיא‬
‫כוסתה על ידי מגוו‪ 8‬של סלעי‪ %‬קלסטיי‪) %‬קונגלומרטי‪ , %‬חולות וכו'( וסלעי‪ %‬כימיי‪) %‬חוואר‪,‬‬
‫מלח וגבס( מגיל המיוק‪ .8‬כל עמודת הסלעי‪ %‬הזאת כוסתה בשלב מאוחר יותר על ידי שכבות עבות‬
‫של תצורת יפו‪.‬‬
‫תעלות אשקלו‪ :‬ברנע‪ 8‬מהוות כנראה יובלי‪ %‬טרו‪:%‬פליוקניי‪ %‬קטני‪ %‬של התעלות הארוזביות‬
‫הגדולות ומכוסות בחרסיות‪.‬‬
‫תעלת אשדוד‪ 8‬נמשכת בכיוו‪ 8‬דר'מז'‪ :‬צפ'מע'‪ ,‬חתורה באזור אשדוד עד לשכבות מגיל קרטיקו‪8‬‬
‫תחתו‪ .8‬תעלה זאת נתמלאה בקונגלומרטי‪ ,%‬חולות‪ ,‬חווארי‪ ,%‬גבס ומלח מגיל המיוק‪ 8‬תיכו‪:8‬‬
‫עליו‪ 8‬וכוסתה מאוחר יותר במשקעי תצורת יפו‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫תעלת מבטח ‪ 8‬נמצאת מצפו‪ 8‬לתעלת אשדוד ‪ ,‬כיוונה דר'מז'‪ :‬צפ' מע'‪ .‬תעלה זו החתורה עד‬
‫לשכבות חבורת יהודה כוסתה בסלעי משקע מגיל מיוק‪ .8‬מאוחר יותר כוסתה בחרסיות של‬
‫תצורת יפו‪.‬‬
‫חבורת הסקיה מחולקת על ידי תצורת מבקיעי‪ %‬לשתי יחידות עיקריות‪ :‬חבורת הסקיה‬
‫התחתונה והעליונה‪.‬‬
‫חבורת הסקיה התחתונה‪:‬‬
‫חבורת הסקיה התחתונה מורכבת מקירטו‪ 8‬חווארי‪ ,‬חוואר‪ ,‬גיר שוניתי וגיר ביוקלסטי‪,‬‬
‫שהורבדו במש; רצ‪ 9‬של מחזורי השקעה המייצגי‪ %‬הצפות ונסיגות ימיות רבות‬
‫)‪ .(Gvirtzman and Buchbinder,1977‬שני ארועי‪ %‬חשובי‪ %‬של ירידת מפלסי‪ %‬הטביעו את‬
‫חותמ‪ %‬על המבנה של מישור החו‪ 9‬כפי שהוא מוכר לנו היו‪:%‬‬
‫האחד שארע במהל; תקופת האוליגוק‪ 8‬המוקד‪ %‬בו ארעה רגרסיה ימית לכיוו‪ 8‬מערב שלוותה‬
‫בחתירה עמוקה לתו; רצ‪ 9‬הסלעי‪ %‬מגיל הקרטיקו‪ .8‬תהלי; זה גר‪ %‬להווצרות‪ 8‬של תעלות‬
‫ארוזיביות עמוקות ‪.(Gvirtzman, 1969) .‬‬
‫דרוקמ‪ 8‬וחובריו )‪,(Druckman et al, 1995‬מביאי‪ %‬עדות גאולוגית על הארוע החשוב השני‬
‫הקשור בירידה של פני הי‪ %‬ביותר מ ‪ 800‬מטר‪ ,‬אשר גרמה להתחתרות‪ %‬של קניוני‪ %‬תת ימיי‪%‬‬
‫גדולי‪ %‬במד‪ 9‬היבשת הנסוג‪ .‬שלב זה הידוע כ"ארוע המסיני" מאופיי‪ 8‬על ידי השקעה מסיבית‬
‫של אבפוריטי‪ %‬על מישור טופוגרפי מבותר במיוחד בתו; הקניוני‪ . %‬אבפוריטי‪ %‬אלו הכוללי‪%‬‬
‫גבס‪ ,‬אנהידריט ומלח מגיל המיוק‪ 8‬מאוחר מהווי‪ %‬חלק מתצורת מבקיעי‪) %‬תרשי‪(2 %‬‬
‫)‪.(Gvirtzman,1970‬‬
‫העובי המקסימלי של תצורה זו מגיע לכדי ‪ 1000‬מטרי‪ %‬ב אזור האג‪ 8‬העמוק בעוד שבתעלות‬
‫הארוזיביות מתחת למישור החו‪ ,9‬עוביה המירבי של תצורת מבקיעי‪ %‬הינו כ ‪ 200‬מטר‬
‫)‪ .(Garfunkel et al, 1979‬בתעלות אלו בתו; רצ‪ 9‬של אנהידריט‪ ,‬נתגלו במספר אזורי‪ %‬שכבות‬
‫של הליט בעובי של עשרות מטרי‪ .%‬שכבות אלו הורבדו ושקעו בסביבת סבחות‪.‬‬
‫ברצ‪ 9‬הסטרטיגרפי של האבפוריטי‪ %‬זוהו יותר משבעה מחזורי‪ %‬של חדירות ימיות‪.‬‬
‫)‪(Hsu et al, 1973; Gvirztman and Buchbinder, 1976‬‬
‫חבורת הסקיה העליונה )תצורת יפו(‪:‬‬
‫בתו; התעלות הארוזביות ‪ ,‬הרצ‪ 9‬העבה של האבפוריטי‪ %‬מכוסה על ידי אב‪ 8‬חול וקונגלומרטי‪%‬‬
‫של תצורת אפיק )‪) (Gvirtzman, 1970‬תרשי‪ ,(2 %‬המכילה ג‪ %‬חואר‪ ,‬חרסיות וסילט‪ .‬תצורה זו‬
‫שקעה בסביבה של אגמי‪ %‬וביצות במישורי ההצפה של תעלות והקניוני‪ .%‬תצורה אפיק מייצגת‬
‫את המש; ההשקעה הפלוביאלית אשר למעשה סיימה את מחזור ההשקעה של תצורת מבקיעי‪.%‬‬
‫על טופוגרפיה ארוזיבית זו המכילה את תצורות מבקיעי‪ %‬ואפיק‪ ,‬מונחת תצורת יפו )תרשי‪(2 %‬‬
‫המייצגת את חלקה העליו‪ 8‬של חבורת הסקיה מגיל הפליוק‪ : 8‬פלייסטוק‪ 8‬מוקד‪Gvirztman) %‬‬
‫‪ .(and Reiss, 1965‬עוביה של שכבה זו‪ ,‬המייצגת מספר הצפות ימיות משמעותיות שחלק‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫הגיעו עד למרגלות הרי יהודה ושומרו‪ ,8‬נע בי‪ 1500 8‬מטרי‪ %‬בחלקה המערבי בקרבת החו‪ 9‬ועד‬
‫למטרי‪ %‬בודדי‪ %‬במזרח‪.‬‬
‫הליתולוגיה השלטת בתצורת יפו הינה חרסיות כחלחלות פלסטיות ובלתי חדירות‪ .‬מבחינה‬
‫מינרלוגית‪ ,‬קיימת נוכחות גבוהה של המינרל החרסיתי מונטמורילוניט )שמקורו בנילוס(‬
‫בהשוואה לאיליט וקאוליניט הנפוצי‪ %‬בחלקה התחתו‪ 8‬של חבורת הסקיה‪Gvirztman &) .‬‬
‫‪.(Reiss, 1965‬‬
‫מאז תחילת שנות ה ‪ , 20 :‬התייחסו לשכבות של תצורת יפו המונחות מתחת לאקויפר חבורת‬
‫הכורכר‪ ,‬כאל רצ‪ 9‬אחיד ושטוח המהווה גבול הידרולוגי תחתו‪ 8‬בלתי חדיר כלפי אקויפר החו‪9‬‬
‫)חבורת הכורכר(‪.‬‬
‫‪ 1.4.3‬חבורת יהודה‬
‫סטרטיגרפיה וליתולוגיה‪) :‬וינברגר‪.(1999 ,‬‬
‫חבורת יהודה מגיל אלביא‪ :8‬טורו‪ ,8‬מורכבת בעיקר משכבות של גיר ודולומיט וכ‪ 8‬מרובדי חוואר‪.‬‬
‫מעל שכבות אלה מונחת באי התאמה חבורת הר הצופי‪ %‬ומתחת‪ 8‬נמצא רצ‪ 9‬הסלעי‪ %‬של חבורת‬
‫כורנוב‪ .‬עובי חת; השכבות נע בי‪ 600::800 8‬מטרי‪ %‬ומחולק לתצורות גיאולוגיות שונות‪:‬‬
‫)תרשי‪(2 %‬‬
‫תצורת יגור‪ :‬מגיל אלביא‪ :8‬עליו‪ ,8‬אקויוולנטית לתצורות כפירה‪ ,‬גבעת יערי‪ , %‬שורק וכיסלו‪.8‬‬
‫תצורה זו מאופיינת בעיקר על ידי שכבות מסיביות של דולומיט וגיר ולעיתי‪ %‬על ידי שכבות‬
‫ביניי‪ %‬המכילות חוואר‪ ,‬פצלי‪ %‬וחולות‪.‬‬
‫תצורת נגבה ‪ :‬מגיל קנומ‪ ,8‬אקויוולנטית לתצורת עמינדב ‪ ,‬כפר שאול וורדי‪ .%‬תצורת נגבה‬
‫מורכבת בעיקר משכבות אב‪ :8‬גיר ודולומיט וכ‪ 8‬משכבות ביניי‪ %‬חואריות‪.‬‬
‫תצורת בענה ‪ :‬מגיל טורו‪ ,8‬מורכבת בעיקר מאב‪ : 8‬גיר‪ .‬מעל תצורה זו מונחת בד"כ חבורת הר‬
‫הצופי‪ %‬הקירטונית מגיל הסנו‪.8‬‬
‫מבנה גיאולוגי‪:‬‬
‫המבנה הגיאולוגי של תת הקרקע מאופיי‪ 8‬ע"י מערכת ענפה של גושי‪ %‬טקטוניי‪ %‬המופרדי‪ %‬על‬
‫ידי העתקי‪) %‬נורמליי‪ %‬והפוכי‪ (%‬ע‪ %‬כמות תזוזה שונה לאורכ‪ .%‬המבנה התת קרקעי המרכזי‬
‫הוא קמר חל‪ :4‬בארי שאורכו כ ‪ 50 :‬ק"מ ורוחבו ‪ 2.5:4‬ק"מ‪ .‬קצהו הצפוני גובל בתעלת אשדוד‬
‫בעוד שקצהו הדרו‪ :%‬מערבי נמצא באזור כיסופי‪ .%‬ממזרח לקמר זה משתרע קמר נירי‪ :%‬רווחה‬
‫שכיוונו לצפ'מז'‪ :‬דר'מע' ‪ .‬אורכו כ ‪ 60‬ק"מ ורוחבו ‪ 2.5:6‬ק"מ ‪ .‬לאור; שיפוליו הדרו‪ :%‬מזרחיי‪%‬‬
‫מתמש; העתק נורמלי המגיע עד לכפר אוריה והלאה עד ממערב לכפיפת שער הגיא‪) .‬רוזנטל‬
‫וחובריו‪.(1998 ,‬‬
‫‪11‬‬
‫גיאוהידרולוגיה‪:‬‬
‫סלעי חבורת יהודה יוצרי‪ %‬לאור; שדרת ההר המרכזי )יהודה ושומרו‪ (8‬את אקויפר ההר המשמש‬
‫כמקור מי‪ %‬חיוני וחשוב המספק כ שליש )‪ 610‬מלמ"ק( מצריכת המי‪ %‬השנתית בישראל ‪ .‬אזור‬
‫ההזנה של אקויפר זה הינו הסלעי‪ %‬האקויפריי‪ %‬החשופי‪ %‬של הרי יהודה ושומרו‪ 8‬וגודלו ‪1800‬‬
‫קמ"ר‪ .‬מקובל להניח כי כ ‪ 30% :‬מכלל המשקעי‪ %‬היורדי‪ %‬באזור המילוי החוזר )הזנה( ‪,‬‬
‫מחלחלי‪ %‬לתת הקרקע )וינברגר‪. (1999 ,‬‬
‫לאור; השדרה של הרי יהודה ושומרו‪ , 8‬מי התהו‪ %‬מתחלקי‪ %‬על פי מבנה גיאולוגי וליתולוגי‬
‫לשלושה אגני מי תהו‪) %‬אגני‪ %‬מזרחיי‪ ,%‬שכ‪:%‬גלבוע וירקו‪ :8‬תניני‪ . (%‬האג‪ 8‬המערבי בו קיימת‬
‫זרימה ממזרח למערב וג‪ %‬צפ צפ' מערב‪ ,‬ידוע כאג‪ 8‬ירקו‪ : 8‬תניני‪ %‬ומחולק על ידי שכבות ע‪%‬‬
‫מוליכות הידרולוגית נמוכה )חוואר מתצורת מוצא( לשני אקויפריי‪:%‬‬
‫אקויפר עליו‪ 8‬מגיל הקנומ‪ 8‬המורכב מתצורת נגבה )בענה‪ ,‬ורדי‪ %‬ועמינדב( ‪,‬עוביו כ ‪ 350‬מטרי‪.%‬‬
‫אקויפר תחתו‪ 8‬מגיל אלביא‪ ,8‬המורכב מתצורת יגור‪ ,‬עוביו כ ‪ 450‬מטר‪.‬‬
‫מי התהו‪ %‬הזורמי‪ %‬בשני אקויפרי‪ %‬אלו שוני‪ %‬בהרכב‪ %‬הכימי והאיזוטופי )‪(Kronfeld, 1997‬‬
‫בטמפרטורה ובקצב הזרימה בתוו; האקויפרי‪ .‬המי‪ %‬הזורמי‪ %‬באקויפר התחתו‪ 8‬המייצג מי‪%‬‬
‫רצנטי‪ %‬בד"כ מאופיי‪ 8‬ע"י ריכוז מלחי‪ %‬נמו;‪ ,‬קצב זרימה גבוה‪ ,‬לעומתו המי‪ %‬באקויפר העליו‪8‬‬
‫בעיקר תצורות בענה ‪ :‬ורדי‪ ,%‬עתיקי‪ , %‬כלומר עשירי‪ %‬במלחי‪ %‬וקצב זרימה איטי‪ .‬המי‪%‬‬
‫הזורמי‪ %‬בתצורת עמינדב שוני‪ %‬ומאופייני‪ %‬בריכוז מלחי‪ %‬נמו; ובקצב זרימה מהיר יותר‪,‬‬
‫ולמעשה באזורי‪ %‬מסויימי‪ %‬בה‪ %‬נמצאת שכבת החוואר של כפר שאול קיימת הפרדה לשתי‬
‫יחידות תת אקויפריות בתו; האקויפר העליו‪) 8‬אבישר‪.(1996 ,‬‬
‫באג‪ 8‬ירקו‪ : 8‬תניני‪ ,%‬מי אקויפר חבורת יהודה התחתו‪ 8‬והעליו‪ 8‬מאופייני‪ %‬בתכולת כלורידי‪%‬‬
‫נמוכה‪ .‬באקויפר התחתו‪ 8‬ריכוז של כ ‪ 40 :‬מג"ל ואילו בעליו‪ 8‬הריכוז נע בי‪ 200 : 100 8‬מג"ל‪.‬‬
‫פוטנציאל המי‪ %‬השנתי )המילוי החוזר( של אג‪ 8‬ירקו‪:8‬תניני‪ %‬הינו ‪ 360‬מלמ"ק ‪ ,‬בשני‪ %‬האחרונות‬
‫מתקיימת באקויפר זה שאיבת יתר‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫‪ .2‬שיטות‪:‬‬
‫מחקר זה בח* מנגנוני ההמלחה על ידי בדיקת קשרי‪ +‬הידרולוגיי‪ +‬בי* חבורות גיאולוגיות‬
‫שונות וסמוכות ) כורכר‪ ,‬סקיה ויהודה(‪ ,‬תו‪ 7‬שימוש בכלי‪ +‬גיאולוגיי‪ ,+‬גיאופיסיי‪,+‬‬
‫גיאוכימיי‪ +‬ואיזוטופי‪.+‬‬
‫בתחילה‪ ,‬הוגדר אזור המחקר ובו סומנו במפה ‪ 1:50,000‬מוקדי ההמלחה וכ* הקידוחי‪+‬‬
‫המליחי‪ +‬ה* בחבורת הכורכר וה* בחבורת יהודה‪ .‬בשלב שני‪ ,‬נבחרו קידוחי‪ +‬מייצגי‪) +‬מליחי‪+‬‬
‫ומתוקי‪ (+‬מהחבורות הנ"ל‪ ,‬ע"מ לאסו‪ :‬עבור‪ +‬נתוני‪ +‬קיימי‪ +‬וכ* לבצע דיגו‪ +‬מקי‪ :‬משלי‪.+‬‬
‫‪ 2.1‬איסו( נתוני&‪:‬‬
‫בתחילת מחקר זה נאספו ממאגר הנתוני‪ +‬של השרות ההידרולוגי‪ ,‬המכו* הגיאופיסי וכ* מארכיו*‬
‫נציבות המי‪ +‬כל הנתוני‪ +‬הרלוונטי‪ +‬הקיימי‪ +‬אודות הקידוחי‪ +‬המייצגי‪ +‬באזור המחקר וכ*‬
‫אודות קידוחי הגז החודרי‪ +‬לחבורת הסקיה‪ .‬איסו‪ :‬מידע זה הינו הכרחי כיוו* שכ‪ 7‬נית* לקבל‬
‫תמונה היסטורית לגבי איכות המי‪ +‬לאור‪ 7‬שני‪ ,+‬קצב ומגמת השינוי באיכות המי‪ +‬וכ* מחסור‬
‫בנתוני‪ +‬הכרחיי‪ +‬אות‪ +‬צרי‪ 7‬להשלי‪ +‬על ידי דיגו‪ +‬נוס‪ .:‬ראוי לציי* כי ישנ‪ +‬קידוחי‪ +‬רבי‪+‬‬
‫וחשובי‪ +‬אשר נסגרו על ידי "מקורות" עקב המלחה‪ ,‬כ‪ 7‬שלא נית* לבצע דיגו‪ +‬נוס‪ :‬אלא‬
‫להסתפק בנתוני‪ +‬היסטוריי‪ +‬חיוניי‪ +‬ממאגרי המידע הקיימי‪ .+‬הנתוני‪ +‬שנאספו על ידי עבור‬
‫קידוחי הגז)בתצורת יפו( במכו* הגיאופיסי הינ‪ +‬היחידי‪ +‬הקיימי‪ +‬אודות קידוחי‪ +‬אלו כיוו*‬
‫שנלקחו בזמ* הקידוח ולא נית* כיו‪ +‬לבצע בה‪ +‬דיגו‪ +‬חוזר ומשלי‪.+‬‬
‫איסו‪ :‬הנתוני‪ +‬כלל ‪ :‬נתוני‪ +‬כימיי‪ +‬ראשיי‪ +‬נתוני‪ +‬גאולוגיי‪) +‬לוג ליתולוגי וטכני אודות‬
‫הקידוחי‪ +‬המייצגי‪ +‬וכ* מקידוחי נפט (‪ ,‬חתכי‪ +‬סיסמיי‪ +‬רלוונטי‪ +‬ומידע הידרולוגי כללי‬
‫הכולל מיקו‪ ,+‬עומק ושכבת הניצול‪.‬‬
‫‪ 2.2‬דיגו&‪:‬‬
‫‪ 46‬דגימות מי‪ +‬מחבורות הכורכר ויהודה בקידוחי‪ +‬השוני‪ +‬בוצעו על ידי לצור‪ 7‬מחקר‪ .‬על‬
‫מנת להבטיח דגימה אמינה ומייצגת של מי‪ +‬מתו‪ 7‬השכבה האקויפרית ולא מתו‪ 7‬הצנרת‪,‬‬
‫הופעלה משאבת הבאר עד לפחות כשעתיי‪ +‬לפני ביצוע פעולת הדיגו‪ .+‬בכל קידוח נעשתה דגימה‬
‫מקיפה של פרמטרי‪ +‬כימיי‪ ) +‬יוני‪ +‬מרכזיי‪ (+‬ואיזוטופי‪) +‬סטרונציו‪ ,+‬פחמ*‪ ,‬טריטיו‪, +‬‬
‫חמצ* ‪ ,‬דיטריו‪ , +‬חנק* ואורניו‪ pH .(+‬וטמפרטורה נמדדו בשטח על ידי אלקטרודה מכוילת‬
‫בדיוק של ‪δ .±0.1‬‬
‫‪ 2.3‬הדגימה הכימית ‪ -‬נאספה לבקבוק ‪ 2‬ליטר ונשלחה מיידית למעבדה בשירות ההידרולוגי ‪.‬‬
‫האנליזות של ‪ Ca, Mg, Na, K, HCO3, Cl‬נעשו בשיטת הטיטרציה באמצעות טייטרטור‬
‫אוטומטי של חברת ‪ .Metrohm‬האנליזות של ‪ Br , SO4, NO3‬נעשו בשיטת ספקטרופוטומטריה‬
‫באמצעות מכשיר ‪ Quickchem‬של חברת ‪ .Lachat‬השגיאה האנליטית חושבה עבור כל‬
‫אנליזה ונמצאה כנמוכה מ ‪. 5%‬‬
‫‪13‬‬
‫האנליזה הכימית עברה עיבוד בתוכנות ‪ WATEQ‬ו ‪(Plummer, et al, 1994 ) SNORM‬‬
‫לחישוב אחוזי הרוויה ואחוזי המינרלי‪ +‬התיאורטיי‪ +‬אשר הומסו ויצרו את ההרכב הכימי של‬
‫המי‪ .+‬כמו כ*‪ ,‬חושבו יחסי יוני‪ +‬על מנת לזהות גופי מי‪ +‬שוני‪ +‬וכ* תהליכי‪ +‬דיאגנטיי‪ +‬שוני‪. +‬‬
‫תוצאות האנליזות הכימיות שימשו בסיס להגדרת גופי מי‪ +‬שוני‪ ,+‬מרכיבי קצה‪ ,‬תהליכי ערבוב‬
‫אפשריי‪ ,+‬שיחזור תהליכי‪ +‬פליאו;גאולוגיי‪ +‬אשר גרמו לדיאגנזה של המי‪ +‬וכ* ראקציות ע‪+‬‬
‫הסביבה‪.‬‬
‫יחסי יוני&‪ (1956) Schoeller 1‬היה הראשו* שהצביעה על חשיבות יחסי היוני‪ +‬לחקירת מי‬
‫פורמציה ותמלחות‪ (1960) White .‬פרס‪ +‬סדרת ערכי‪ +‬ממוצעי‪ +‬של יחסי יוני‪ +‬המייצגי‪ +‬גופי‬
‫מי‪ +‬הזורמי‪ +‬באקויפרי‪ +‬בעלי הרכב ליתולוגי שונה או שנוצרו שתוצאה מתהליכי‪+‬‬
‫הידרוגיאוכימיי‪ +‬יחודיי‪ .+‬בשיטה זו נית* להבדיל בהרכב ויחסי היוני‪ +‬של מי תהו‪ +‬שפירי‪ +‬לא‬
‫מופרעי‪ +‬לעומת מי‪ +‬מלוחי‪ +‬ומי‪ +‬המושפעי‪ +‬מתהליכי המלחה‪ .‬יחסי היוני‪ +‬המוצגי‪ +‬להל*‬
‫מהווי‪ +‬רק חלק מהפרמטרי‪ +‬המשמשי‪ +‬לזיהוי מקורות מי‪ +‬מלוחי‪) +‬ונגוש ורוזנטל‪:(1993 ,‬‬
‫יחס ‪ Na/Cl‬מי תהו‪ +‬שפירי‪ +‬המשתתפי‪ +‬במחזור הידרולוגי פעיל מאופייני‪ +‬בתחו‪ +‬יחס של‬
‫‪ 0.0;1.0‬כאשר הער‪ 7‬הממוצע נע סביב ‪ 0.86‬הזהה ליחס במי י‪ .+‬הענייה בנתר* ביחס לכלוריד‬
‫נגרמת כתוצאה של חילו‪ :‬יוני‪ +‬בי* נתר* לסיד* או בתהלי‪ 7‬של אידוי מי‪ +‬מלוחי‪ .+‬בתהליכי‬
‫המלחה יחס ‪ Na/Cl‬של המי‪ +‬הממליחי‪ +‬משק‪ :‬לפי דרגת העירוב את הרכב התמלחת הגורמת‬
‫להמלחה‪.‬‬
‫יחס ‪- Q‬‬
‫)‪ Ca/(SO4+HCO3‬יחס זה במי תהו‪ +‬שפירי‪ +‬הזורמי‪ +‬באקויפרי‪ +‬פחמתיי‪+‬‬
‫נמצא בתחו‪ +‬של ‪ . 0.6;0.8‬יחס זה גבוה מעט מהיחס הימי ; ‪ .0.3‬בתהליכי דיאגנזה ואידוי מי י‪+‬‬
‫מתרחשות ראקציות של חיזור סולפט ודולומיטיזציה‪ .‬התמלחת השארתית מתעשרת בסיד*‬
‫ומתדלדלת בסולפט‪ .‬לפיכ‪ 7‬ער‪ Q 7‬עולה‪ .‬תמלחת בה מתקיי‪ +‬היחס ‪ Q >1‬מוגדרת כתמלחת‬
‫סיד*; כלורידית )סטרינסקי‪ .(1974 ,‬עליית יחס זה במי‪ +‬מתמלחי‪ +‬יכול להעיד לפיכ‪ 7‬על מקור‬
‫המלחה וחדירה של תמלחת סיד*;כלורידית‪ .‬במקרה זה עליית המליחות תהיה מלווה בעלייה‬
‫בער‪.Q 7‬‬
‫יחס ‪ Cl/Br‬יחס זה במי תהו‪ +‬שפירי‪ +‬הזורמי‪ +‬המחזור ההידרולוגי פעיל משק‪ :‬בדר‪ 7‬כלל את‬
‫היחס הימי של מי גש‪ +‬שהוא בסביבות ער‪ 7‬של ‪ . 286‬בתהליכי המלחה יחס ‪ Cl/Br‬של המי‪+‬‬
‫הממליחי‪ +‬משק‪ :‬את הרכב התמלחת הגורמת להמלחה‪ .‬מאחר וריכוזי ברו‪ +‬במי‪ +‬שפירי‪+‬‬
‫נמוכי‪ +‬במיוחד ביחס לריכוז‪ +‬המי תמלחות וברו‪ +‬הוא יסוד קונסרבטיבי שאינו משתת‪:‬‬
‫בריאקציות משניות ע‪ +‬סלעי‪ ,+‬פרמטר זה רגיש במיוחד לזיהוי מקורות המלחה‪ .‬עקב תכונות‬
‫קונסרבטביות אלו‪ ,‬יחס ‪ Cl/Br‬יורד ע‪ +‬דרגת האידוי ואינו מושפע מתהליכי‪ +‬דיאגנטיי‪ .+‬לפיכ‪7‬‬
‫מי י‪ +‬מאודי‪ ,+‬מי‪ +‬מלוחי‪ ,+‬מליחי‪ +‬ותמלחות שנגזרו מה‪ +‬מאופיינ‪ +‬ביחס ‪ Cl/Br‬נמו‪7‬‬
‫‪ .50;150‬לעומת זאת המסת הליט וסעי‪ +‬אבפוריטי‪ +‬עשויי‪ +‬לעלות את יחס זה לערכי‪ +‬גבוהי‪+‬‬
‫מעל ‪.400‬‬
‫‪14‬‬
‫‪ 2.4‬איזוטופי&‪1‬‬
‫איזוטופי פחמ‪C 5‬‬
‫‪14‬‬
‫‪13‬‬
‫ו ‪ ; δ C‬מכל קידוח נדגמו ‪ 40‬ליטר של מי‪ +‬לש‪ +‬מיצוי פחמ* ‪ 14‬מהמי‪.+‬‬
‫תהלי‪ 7‬המיצוי הראשוני בוצע על ידי באוניברסיטת תל ; אביב שכלל הוצאת ‪ CO2‬מהמי‪+‬‬
‫ולכידתו ב ‪ NaOH‬תו‪ 7‬יצירת ) ‪ Na(HCO3‬המכיל את כל הפחמ* ‪ .14‬דגימה ממוצה זו‬
‫הועברה למעבדתו של מר ישראל כרמי במכו* ויצמ* לש‪ +‬מיצוי סופי ומדידה במספקטרומטר‬
‫לקביעת אקטיביות‪ .‬דיוק הדגימות הינו ‪σ.1σ ±‬‬
‫השיטה ניתנת ליישו‪ +‬בקביעת תחומי גיל‪ .‬איזוטופ זה נוצר מפגיעה של ניוטרוני‪ +‬שמקור‪+‬‬
‫בקרינה קוסמית בחנק* הנפו< באויר‪ .‬כתוצאה מהפגיעה מתקבל איזוטופ של חנק* )‪ 14N‬והופ‪7‬‬
‫תו‪ 7‬פליטת פרוטו* לאטו‪ +‬של פחמ* ‪ .n +14N › P +14C (Mazor, 1991) 14‬פחמ* ‪ 14‬מתחמצ*‬
‫ומתערבב בכלל ה ‪ CO2‬שבאויר‪ .‬מאחר שצמחי‪ +‬גדלי‪ +‬תו‪ 7‬כדי תהלי‪ 7‬הטמעה של פחמ* דו‬
‫חמצני אשר באטמוספירה‪ ,‬מכיל כל צמח ג‪ +‬פחמ* ‪ 14‬בריכוז קבוע‪ .‬נכו* הדבר ג‪ +‬לגבי עצמות‬
‫בעלי חיי‪ +‬הניזוני‪ +‬מצמחי‪) +‬יצרני‪ +‬ראשוני‪ .(+‬מצב זה מתקיי‪ +‬כל עוד האורגניז‪ +‬חי‪ .‬במותו‬
‫תו‪ 7‬כדי תהלי‪ 7‬הפירוק‪ ,‬מתפרק א‪ :‬פחמ* ‪ .14‬על כ*‪ ,‬בהתא‪ +‬לשעור הפחמ* ‪ 14‬הנותר בדוגמא‬
‫נית* להערי‪ 7‬את גילו‪ .‬מי‪ +‬מכילי‪ +‬פחמ* דו חמצני ממקור אטמוספרי וכ* לאחר חילחול בקרקע‬
‫עשירה בפחמ* דו חמצני עקב פעילות ביולוגית‪ ,‬כ‪ 7‬שקיימת בה‪ +‬כמות מסוימת הניתנת למדידה‪.‬‬
‫עקב השימוש הרב שנעשה בשני‪ +‬האחרונות בדלק פוסילי עקר בפחמ* ‪ , 14‬פחת ב ‪ 10%‬היחס בי*‬
‫‪14‬‬
‫‪C/12C‬‬
‫)אפקט זוס( וזאת במגמה הפוכה להעשרה אנטרופוגנית של פחמ* ‪ 14‬שנעשתה מאז‬
‫שנות ה ; ‪ 50‬עקב ניסויי‪ +‬בנשק גרעיני‪ ,‬אשר העלו את כמות הפחמ* ‪ 14‬באטמוספירה‪ .‬שינויי‪+‬‬
‫אלה יצרו בעיית כיול בתיארו‪ :7‬כמויות פחמ* ‪ 14‬אשר מקור* טבעי ) על פיה* נעשה התיארו‪,(7‬‬
‫נמהלו בפחמ* עקר ובכמיות פחמ* ‪ 14‬שמקור* בפעילות אנטרופוגנית‪ .‬על פי ‪ (1980) Mook‬כיו‪+‬‬
‫ריכוז הפחמ* ‪ 14‬באטמוספרה הינו בקרוב טבעי‪.‬‬
‫נהוג לבטא את התוצאה באחוזי‪ +‬של "פחמ* מודרני" )‪( PMC- Percent Modern Carbon‬‬
‫כלומר מהי כמות הפחמ* שנשארה בדוגמה בהשוואה לסטנדרט של פחמ* שגילו מאה שנה‬
‫)טר‪ +‬השיבוש בכיול(‪ .‬כמות הפחמ* ‪ 14‬המסיס במי גש‪ +‬שחדר בעבר לתת הקרקע הינה כמות‬
‫טבעית וקבועה ומייצגת ‪ ,PMC 100‬כמות זו במש‪ 7‬הזמ* דועכת ובעיקר כאשר מי תהו‪ +‬באי‪+‬‬
‫במגע ע‪ +‬סלע קרבונטי שמכיל ‪ PMC 0‬פחמ* ‪ .14‬קיימת מחלוקת לגבי קביעת כמות הפחמ*‬
‫שחדרה בתחילה למי התהו‪) +‬לפני תחילת הדעיכה( וצריכה להוות מדד כיול לכמות אבסולוטית‪,‬‬
‫שממנה נית* לחשב כמה פחמ* ‪ 14‬דע‪ 7‬ומהו גיל המי‪ .+‬ישנ* מספר גרסאות של קביעת ער‪ 7‬זה‪ :‬על‬
‫פי קרויטורו ‪ ;PMC 65%‬הינה כמות האבסולוטית‪ ,‬נתו* זה נקבע ע"י איזו* מסות במודל‬
‫ממוחשב‪ .‬על פי פוגל )‪; PMC 85% (Vogel, 1970‬הינה כמות האבסולוטית לקביעת כמות פחמ*‬
‫‪ 14‬שחדר למי תהו‪ +‬לפני דעיכה‪ .‬נתו* זה נקבע באופ* אמפירי‪.‬‬
‫בעזרת פחמ* ‪ 14‬נית* לתאר‪ 7‬את גיל המי‪ +‬ולקבוע‪δ‬תהליכי ערבוב אפשריי‪ +‬וכ* את השונות‬
‫במוליכות ההידראולית של תצורות גיאולוגיות שונות‪.‬‬
‫‪ δ 13Cδ‬ערכו בביקרבונט מומס במי‪ +‬תלוי בהרכב האיזוטופי של הפחמ* הדו חמצני האטמוספרי‬
‫וזה אשר מצוי בקרקע‪ ,‬בהרכב האיזטופי של הפחמ* בסלע המומס ובעיקר בהרכב האיזוטופי‬
‫שמקורו בצמחיה האופיינית לאזור‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫מי גש‪ +‬מקבלי‪ +‬פחמ* מ ‪ CO2‬אטמוספרי הנתו* בלח< של ‪ 350 ppmv‬ובעל ער‪ δ13C 7‬של‬
‫‪ .-7 ‰‬קרקע מכילה ריכוזי ‪) CO2‬כתוצאה מפירוק של חומר אורגני(‪ ,‬המצוי בלח< חלקי גבוה‬
‫של ‪ .1000-100,000 ppmv‬כתוצאה מכ‪ 7‬המי‪ +‬המחלחלי‪ +‬בקרקע ינצלו יותר ‪ CO2‬מהקרקע‬
‫מאשר מהאטמוספירה‪ .‬משמעות הדבר הינה שערכי ה ‪ δ13C‬של ה ‪ CO2‬בקרקע יהיו‬
‫הדומיננטי‪ +‬במי‪ .+‬ה ‪ CO2‬אשר בקרקע המופק מהצמח על ידי תהליכי‪ +‬ביוכימיי‪ +‬יוצר‬
‫שלוש קבוצות של צמחי‪ +‬השונות בערכי ‪ .δ 13C‬קבוצת ‪ C3‬כוללת את מרבית ) כ ‪ ( 85%‬זני‬
‫הצמחי‪ .+‬קבוצת ‪ C 4‬מייצגת צמחי‪ +‬החיי‪ +‬במערכות אקולוגיות צחיחות‪ .‬קבוצת ‪CAM‬‬
‫הפחות שכיחה מייצגת בעיקר קקטוסי‪ +‬וצמחיית מדבר קיצוני )לא מופיעה בתרשי‪.(3 +‬‬
‫‪13‬‬
‫אזור המחקר הינו בעל אקלי‪δ+‬ממוזג וצמחיה אופיינית מטיפוס ‪ C3‬ער‪ 7‬המייצג של ‪δ C‬‬
‫כ ‪.(Pee Dee Belemnite Standard) PDB;25 ‰‬‬
‫בהתחשב בער‪ 7‬זה ובריאקציה ‪Ca2+ +2HCO3‬‬
‫‪) CaCO3+CO2+H2O‬הקרבונט מכיל = ‪C‬‬
‫‪13‬‬
‫‪ (0‬ה ‪ δ13C‬ההתחלתי של מי התהו‪ +‬באקויפרי‪ +‬המכילי‪ +‬קרבונט ימצא בתחו‪ +‬של ‪;12.5‰‬‬
‫;‪ ) ;10‰‬הסלע מעביר יחידה כבדה ואילו המי‪ +‬משחררי‪ +‬יחידה קלה כ‪ 7‬שהמי‪ +‬הופכי‪ +‬כבדי‪+‬‬
‫יותר(‪ .‬בחלק מדגימות המי‪ ,+‬תיתכ* א‪ :‬סטיה מערכי ‪ δ13C‬אלו לערכי‪ +‬קלי‪ +‬יותר עד ‪;16‰‬‬
‫עקב נוכחות של ‪ CO2‬המכיל ‪ .;25 ‰ δ13C‬ער‪ δ13C 7‬במי י‪ +‬הינו אפס‪ .‬בעזרתו נית* לאתר‬
‫חדירת מי י‪ +‬ועירבוב מי תהו‪ +‬ע‪ +‬מי י‪ +‬רצנטי‪ .+‬דגימות מי תהו‪ +‬נשלחו לבדיקת ערכי ‪δ13C‬‬
‫במכו* ויצמ* ונמצאו בדיוק של ‪.0.2‰‬‬
‫תרשי& ‪ :3‬טווחי‪ +‬של ערכי ‪ δ13C‬בתרכובות טבעיות נבחרות )מעובד על פי ‪Clark and Fritz,‬‬
‫‪.(1997‬‬
‫‪16‬‬
‫טריטיו& ‪ 1‬הינו האיזוטופ הכבד ביותר של יסוד המימ* ‪ 3H‬וסימונו הכימי ‪ ,TU‬איזוטופ זה‬
‫רדיואקטיבי וזמ* מחצית חייו קצר ‪ 12.43‬שני‪ .+‬הטריטיו‪ +‬נוצר מפגיעה של קרינה קוסמית‬
‫באטמוספירה העליונה וכתוצאה מפיצוצי‪ +‬גרעניי‪ .+‬מיד לאחר היווצרותו מתחמצ* הטריטיו‪+‬‬
‫במי‪ +‬ונשט‪ :‬לתו‪ 7‬הקרקע ע‪ +‬מי הגשמי‪ .+‬מי הגשמי‪ +‬חודרי‪ +‬לאקויפרי‪ +‬תו‪ 7‬פירוק ודעיכה‬
‫של טריטיו‪ .+‬מי גש‪ +‬מכילי‪ +‬בממוצע ‪ 5;6‬יחידות ‪ ,TU‬לכ* ככל שמי הגש‪ +‬שוהי‪ +‬זמ* רב יותר‬
‫באקויפרי‪ +‬כמי תהו‪ ,+‬ה‪ +‬מכילי‪ +‬פחות טריטיו‪ ,+‬או לחילופי*‪ ,‬ככל שדוגמת המי‪ +‬מכילה פחות‬
‫טריטיו‪ +‬הרי שגילה גבוה יותר‪ .‬בשיטה זו נבדק מש‪ 7‬הזמ* שעבר מאז חדרו מי גשמי‪ +‬לקרקע‬
‫ולמי התהו‪ .+‬על ידי בדיקה זו נית* לתאר‪ 7‬את גו‪ :‬המי‪ +‬ובעיקר לאמת ולכייל את מדידת פחמ*‬
‫‪ .14‬דגימת מי‪ +‬של ‪ 3‬ליטר נאספה ונשלחה למכו* ויצמ*‪ .‬דיוק הדגימות הינו ‪.σ1σ‬‬
‫יחסי ‪Sr/86Sr‬‬
‫‪87‬‬
‫איזוטופי סטרונציו& ‪ 1‬היחס בי* האיזוטופי‪Sr/86Sr +‬‬
‫‪87‬‬
‫השתנה במי י‪+‬‬
‫גלובליי‪ ,+‬באופ* רצי‪ :‬וכמעט ליניארי מאז תקופת הקרטיקו* ועד היו‪ .+‬אי לכ‪ 7‬כל סלע ששקע‬
‫בסביבה ימית במהל‪ 7‬תקופות אלה‪ ,‬אופיי* על ידי יחס שונה‪ .‬כתוצאה מכ‪ ,7‬לגו‪ :‬מי‪ +‬הזור‪+‬‬
‫בסלע מסוי‪ +‬תהי " טביעת אצבע" של היחס האופייני לסלע בו הוא זור‪ +‬ועמו מקיי‪+‬‬
‫אינטראקציה‪ .‬בנוס‪ :‬ג‪ +‬כמות ה ‪ Sr‬בכל סלע הינה כמות שונה‪ ,‬כ‪ 7‬שכל גו‪ :‬מי‪ +‬יהיה בעל כמות‬
‫‪ Sr‬דומה לסלע בו הוא מצוי וזור‪ .+‬על ידי העלאת יחסי איזוטופי‪ +‬אלו כנגד כמות‬
‫הסטורנציו‪ ,+‬נית* להגדיר מתי נוצר המלח )גיל גיאולוגי( ובכ‪ 7‬לשיי‪ 7‬את גו‪ :‬המי‪ +‬לשכבה‬
‫גיאולוגית מסוימת ולהגדיר את מקור ההמלחה )ראה תרשי‪ .(31;32 +‬כמו כ*‪ ,‬על פי ערכי‪ +‬אלו‬
‫נית* להגדיר עירבוב מרכיבי קצה או גופי מי‪ +‬בעלי אפיוני‪ +‬שוני‪ .+‬בנוס‪ ,:‬ער‪ 7‬איזוטופי וכמות‬
‫‪ Sr‬מאפייני‪ +‬של מי י‪ +‬רצנטי ) ‪Sr/86Sr- 0.7092‬‬
‫‪87‬‬
‫‪ ([Sr]- 8ppm‬מאפשרי‪ +‬בודאות להגדיר‬
‫חדירה ועירבוב ע‪ +‬מי י‪ +‬רצנטי‪.‬‬
‫דגימת המי‪ +‬נאספה במיכל של ‪ 0.5‬ליטר ונשלחה למעבדה של ‪Dr. Bruce Eglington-‬‬
‫‪ Rock Dating Laboratory of the Council for Geosciences‬בפרטוריה )דרו‪ +‬אפריקה( ש‪+‬‬
‫מוצע ע"י קולונת חילו‪ :‬יוני‪ +‬והור< על ידי מולטיקולקטור ‪Thermal Ionization VG 354‬‬
‫מספקטרומטר ע‪ +‬נירמול ליחס ‪Sr/86Sr‬‬
‫‪87‬‬
‫השווה ל ‪ . 0.1194‬סטיית התק* )ב ‪ (2σ‬בד"כ טובה‬
‫מ; ‪ . 0.000018‬ריכוז ה ‪ Sr‬נמדד על יד ‪ ICP‬מספקטרומטר‪.‬‬
‫הגדרת גופי מי& על פי איזוטופי& מסדרת האורניו& ‪ 1‬האיזוטופ ‪U‬‬
‫‪234‬‬
‫נוצר בטבע כתוצאה‬
‫מדעיכת חומר המקור ‪ . 238U‬בתהלי‪ 7‬דעיכת חומר המקור נפלטת קרינה הגורמת להופעת* של‬
‫שתי תולדות‪ . 234Pa and 234Th :‬לשתי תולדות אלה תקופת מחצית חיי‪ +‬קצרות ביותר)‪24.1‬‬
‫ימי‪ +‬ו ; ‪ 1.18‬דקות בהתאמה( וה* הופכות ל ; ‪U‬‬
‫נקבעת על ידי נפיצותו של חומר המקור ‪U‬‬
‫‪238‬‬
‫‪234‬‬
‫) תרשי‪ .(4 +‬לפיכ‪ ,7‬נפיצותו של ‪U‬‬
‫‪234‬‬
‫)‪ (Rosenthal and Kronfeld, 1982‬במערכות‬
‫גיאולוגיות פתוחות הניתנות להשפעות אטמוספריות‪ ,‬בתהליכי בליה ולתנועת מי תהו‪ ,+‬נוצר אי‬
‫שיווי משקל המתבטא בהעשרת ‪U‬‬
‫‪234‬‬
‫לעומת ‪U‬‬
‫‪238‬‬
‫‪17‬‬
‫במי‪.+‬‬
‫תרשי& ‪ :4‬שרשרת דעיכה )חלקית( של סדרת אורניו‪U +‬‬
‫הורה ‪U‬‬
‫‪238‬‬
‫לאיזוטופ בת ‪U‬‬
‫‪234‬‬
‫‪238‬‬
‫המראה את המעבר מאיזוטופ‬
‫‪.‬‬
‫במערכות מימיות עניות באורניו‪ ,+‬עשירות בקרבונטי‪ +‬ורוויות בחמצ* )תנאי‪ +‬השוררי‪ +‬בחלק‬
‫מהאקויפרי‪ ,(+‬נצפתה מגמה ברורה להעשרה ב ‪U‬‬
‫‪234‬‬
‫)לעומת ‪ (238U‬ויחסי אקטיביות בי* שני‬
‫האיזוטופי‪ +‬מצויי‪ +‬בד"כ בתחו‪ +‬הערכי‪. 0.5-12.0 +‬‬
‫המסיסות של האורניו‪ +‬נקבע על פי מצב הערכיות‪ .‬בסביבה מחזרת ‪ U4+‬אינו מסיס‪ ,‬בעוד‬
‫שבסביבה מחמצנת ‪ U6+‬הינו מסיס כחלק מקומפלקסי‪ +‬כימיי‪ +‬ביחד ע‪ +‬יוני‪ +‬של קרבונטי‪,+‬‬
‫סולפטי‪ ,+‬פוספטי‪ ,+‬פלואורידי‪ +‬וסיליקטי‪ +‬וכ* נספח בתו‪ 7‬תרכובות אורגניות‬
‫)‪. (Ivanovich and Harmon, 1992‬‬
‫איזוטופי‪ +‬של אורניו‪ +‬מסדרת ‪U‬‬
‫‪238‬‬
‫ניתני‪ +‬להפרדה בטבע‪ ,‬לא עקב הבדלי מסות אלא כתוצאה‬
‫מתהליכי‪ +‬רדיוגניי‪ +‬הקשורי‪ +‬לשינוי של גרעיני‪ +‬מאיזוטופ הורה לאיזוטופ בת‪.‬‬
‫הפרדת האיזוטופי‪ +‬נעשית בעיקר על ידי תהלי‪ 7‬פיסיקלי המכונה ‪) alpha- recoil‬תרשי‪,(5 +‬‬
‫המתרחש כאשר נפלט למי‪ +‬נוקליד של ‪Th‬‬
‫‪234‬‬
‫מפאזת המינרל המוצק כתוצאה מרתע הנגר‪+‬‬
‫תו‪ 7‬פליטה של חלקיק אלפא בתהלי‪ 7‬דעיכת הגרעי* של איזוטופ הא‪ 234Th .+‬לאחר פליטתו למי‪+‬‬
‫משחרר חלקיק בתא והופ‪ 7‬ל ‪ . 234U‬בתהלי‪ 7‬זה שהינו פיזיקלי ואינו מושפע כלל מהתנאי‪+‬‬
‫הכימיי‪ +‬המתרחשי‪ +‬באקויפר‪ ,‬ישנה העשרה של ‪ 234U‬לעומת ‪U‬‬
‫באמצעותו של תהלי‪ 7‬זה איזוטופ הבת ‪U‬‬
‫‪234‬‬
‫‪238‬‬
‫‪.‬‬
‫נשט‪ (chemical leaching) :‬ביתר קלות עקב‬
‫שבירת קשרי‪ +‬כימיי‪ ,+‬שבירה של שריג המינרל על ידי קרינת אלפא ויצירת מיקרו תעלות בתו‪7‬‬
‫‪18‬‬
‫השריג‪ .‬מיקרו תעלות אלו מאפשרות כניסת מי‪ +‬השוטפי‪ +‬וממיסי‪ +‬את האורניו‪ +‬מהסלע‬
‫בתהלי‪ 7‬כימי תו‪ 7‬חימצו* האורניו‪ ) +‬דרגת ערכיות ‪ (+6‬המאפשר העדפה של ‪U‬‬
‫‪234‬‬
‫עקב מסיסות‬
‫גבוהה ‪.‬‬
‫תרשי& ‪ :5‬מנגנו* הרתע )‪ (alpha recoil‬במעבר ממוצק לנוזל בסדרת האורניו‪.238U +‬‬
‫מחקרי‪ +‬אשר נעשו באר< )‪ ,Rosenthal and Kronfeld, 1982‬אבישר‪ (1996 ,‬הראו כי מי‬
‫תהו‪ +‬הזורמי‪ +‬בתנאי‪ +‬טבעיי‪ +‬שוני‪ ) +‬אקויפרי‪ +‬עמוקי‪ ,+‬כלואי‪ ,+‬רדודי‪ ,+‬וזרימה דר‪7‬‬
‫סלעי‪ +‬בלויי‪ , (+‬נבדלי‪ +‬ביחסי האקטיביות של איזוטופי אורניו‪ .+‬ממצאיה‪ +‬יצרו רקע להנחה‬
‫לפיה‪ ,‬מי‪ +‬הזורמי‪ +‬באקויפרי‪ +‬שוני‪ +‬ולאור‪ 7‬קטעי‪ +‬מוגדרי‪ +‬של מסלולי הזרימה‪ ,‬מאופייני‪+‬‬
‫ע"י "חתימה" טיפוסית של יחסי אקטיביות‪ .‬על ידי היחס והכמות בי* איזוטופי האורניו‪ +‬נית*‬
‫לאפיי* את גו‪ :‬המי‪ .+‬מאיפיו* זה נית* ללמוד ולהגדיר את מוצא המי‪ ,+‬תהליכי ערבוב בי* מרכיבי‬
‫קצה‪ ,‬השפעת גורמי‪ +‬חיצוניי‪ +‬וחלוקה לגופי מי‪ +‬נפרדי‪ . +‬תהלי‪ 7‬מיצוי האורניו‪) +‬מתו‪ 5 7‬ליטר‬
‫מי‪ (+‬וחישוב יחסי איזוטופי‪ +‬נעשה על ידי במעבדה לגיאוכימיה באוניברסיטת תל;אביב‪.‬‬
‫המדידה נעשתה על ידי ספקטומטר ; אלפא ברמת דיוק של ‪.1σ‬‬
‫‪19‬‬
‫‪ δ18O, δ2H‬איזוטופי& של חמצ‪ 5‬ומימ‪1 5‬‬
‫לחמצ* שלושה איזוטופי‪ +‬יציבי‪ ,+‬חמצ* ‪ ,16‬חמצ* ‪ 17‬וחמצ* ‪ ,18‬כאשר היחס בי* חמצ* ‪18‬‬
‫לחמצ* ‪ 16‬מנורמל לסטנדרט קבוע )‪ (SMOW‬ומוגדר כ ‪ . δ18O‬ער‪ 7‬זה עשוי לשמש ככלי ניטור‬
‫לזיהוי והבנת תהליכי‪ +‬המתרחשי‪ +‬באקויפר‪:‬‬
‫‪ .1‬בתהליכי אידוי יחס חמצ* ‪ 18‬לעומת חמצ* ‪ 16‬גדל והער‪ δ18O 7‬הופ‪ 7‬להיות חיובי ; מי‪+‬‬
‫עיליי‪ +‬שעברו אידוי )כנרת‪ ,‬וקולחי*( בעלי ערכי‪ +‬חיוביי‪ ,1‰ -3.4‰ +‬ומהווי‪ +‬מרכיב קצה‬
‫וסמ* לתהליכי ערבוב ע‪ +‬מי אקויפר בעלי ערכי‪ +‬קלי‪ +‬יותר )שליליי‪.(+‬‬
‫‪ .2‬תמלחות שעברו אידוי הינ‪ +‬בעלי ערכי‪ +‬חיוביי‪ +‬ומהווי‪ +‬סמ* לתהליכי ערבוב עמ*‪.‬‬
‫‪ .3‬ערכי החמצ* המאפייני‪ +‬מי י‪ +‬הינ‪ +‬ערכי‪ +‬כבדי‪ ,(1.6 ‰) +‬לעומת‪ +‬ערכי מי תהו‪ +‬באקויפר‬
‫ההר נעי‪ +‬בי* ‪ ;6‰ ;5‰‬ובאקויפר החו‪ ,(SMOW) ;5‰ ;4‰ :‬כ‪ 7‬שנית* לאפיי* חדירת מי י‪+‬‬
‫או תהליכי ערבוב ע‪ +‬י‪ +‬רצנטי‪.‬‬
‫תיתכ* סטיה של הנתוני‪ +‬עקב ראקציה מי‪ ( ;6‰ to ;5‰ =δ18O) +‬ע‪ +‬הסלע )‪,( 0‰ = δ18O‬‬
‫כ‪ 7‬שערכי המי‪ +‬עשויי‪ +‬להפו‪ 7‬כבדי‪ +‬יותר מראקציה זו ולא מתהליכי ערבוב‪ .‬כאשר מעמידי‪+‬‬
‫את ערכי ‪ δ18O‬כנגד לערכי ‪ ,δ 2H‬נית* על פי מיקו‪ +‬הערכי‪ +‬ביחס ל קו המטאורי הנתו* ‪,‬‬
‫להבדיל בי* תהליכי אידוי וראקציה ע‪ +‬הסלע‪ .‬בראקציה ע‪ +‬הסלע ערכי ‪ δ 2H‬לא משתני‪ +‬לעומת‬
‫ערכי‬
‫‪.δ18O‬‬
‫היחס בי* דיוטריו‪ +‬לאיזוטופי‪ +‬של חמצ* במשקעי‪ +‬נקבע ברמה הגלובלית על ידי ‪(1961) Craig‬‬
‫במשוואה‪ .δ 2 H=8δ18O+10 ‰ :‬ברמה המקומית )‪ Gat and Dansgaard (1972‬הציגו עדויות‬
‫לפיה* היחס בי* האיזוטופי‪ +‬הנ"ל שונה מהרמה הגלובלית והינו נשלט על ידי ‪The Eastern‬‬
‫)‪ Mediterranean Water Line (EMWL‬על פי המשוואה‪.δ 2 H=8δ18O+22 ‰ :‬‬
‫הדגימה נאספה במיכל של ‪ 0.5‬ליטר ונשלחה למעבדת ‪ Quaternary Dating Research‬המצויה ב‬
‫‪ (Council for Scientific and Industrial Research) CSIR‬בפרטוריה דרו‪ +‬אפריקה וש‪+‬‬
‫נמדדה על ידי ‪ SIRA 24‬מסספקטרומטר המצוייד בשני קולטני‪.+‬‬
‫רמת הדיוק של איזוטופי‪ +‬אלו הנה ‪ δ18O ± 0.2‰‬ל ‪ ± 1 ‰‬עבור ‪.δ 2H‬‬
‫‪20‬‬
‫‪ 15N‬איזוטופ של חנק‪ 15‬השימוש באיזוטופ זה נעשה על מנת להבדיל בי* מקורות זיהו‪ +‬שוני‪+‬‬
‫של ניטרט ) ‪ ( NO3‬כשפכי‪ +‬ביתיי‪ ,+‬שפכי‪ +‬חקלאיי‪ +‬ותעשיתיי‪) +‬אורגניי‪ ,(+‬פרוק חומר אורגני‬
‫טבעי המצוי בתת הקרקע ודישו*‪ ,‬כל זאת בהשוואה לרקע הקיי‪ +‬במי תהו‪ +‬שפירי‪ .+‬לכל מקור‬
‫יש ער‪ 7‬מאפיי* אשר מאפשר לאבח* את השפעתו כמרכיב קצה בקביעת ריכוז הניטרט המי‪.+‬‬
‫שפכי‪ +‬עירוניי‪ +‬וחקלאיי‪ +‬מאופייני‪ +‬בערכי‪ +‬גבוהי‪ +‬של ‪ 15N‬הנעי‪ +‬בי* ‪ ,10‰ ; 22‰‬כאשר‬
‫מי תהו‪ +‬המצויי‪ +‬תחת אזורי‪ +‬חקלאיי‪ +‬מאופייני‪ +‬בערכי‪ +‬עד ל; ‪Kreitler & Jones,) 10‰‬‬
‫‪.(1975‬‬
‫תרשי& ‪ :6‬מחזור החנק* בקרקע ובמי תהו‪ :+‬דשני‪ +‬מוספי‪ +‬לקרקע )שלב ‪ . (1‬מינרליזציה‬
‫באמצעות אמוניו‪ +‬נוצרת מחומר אורגני בזמ* פרוק החומר האורגני המוביל להפרדה איזוטופית‬
‫)שלב ‪ .(2‬האמוניו‪ +‬מתנד‪ :‬בתנאי ‪ pH‬גבוהי‪) +‬שלב ‪ (3‬או מתחמצ* לניטריט ) ‪ ( NO2‬וניטרט‬
‫)‪) ( NO3‬שלבי‪ (4;5 +‬ע"י ניטריפיקציה מיקרוביאלית‪ .‬הניטרט מסיס במי‪ +‬ובקלות מועבר‬
‫מהאזור הבלתי רווי למי התהו‪ ) +‬שלב ‪.(6‬ריכוז הניטרט עשוי לרדת כאשר ישנ‪ +‬תנאי‪+‬‬
‫אנוקסיי‪ +‬המאפשרי‪ +‬דניטריפיקציה ‪ .‬תוצרי תהלי‪ 7‬זה הינ‪ N2 +‬ו ‪. N2O‬‬
‫)‪.(After: Lajtha and Michener, 1994‬‬
‫‪21‬‬
‫אחד ממקורות אספקת החנק* הפוטנציאלי‪ +‬הינו דישו* המאופיי* בהרכב איזוטופי קרוב ל; ‪. 0‬‬
‫רב תעשיית הדש* החנקתי משתמשי‪ +‬בחנק* אטמוספרי המאופיי* ב ‪ .0 = δ 15N‬ערכי‬
‫האיזוטופי‪ +‬של החנק* מופרעי‪ +‬ומשתני‪ +‬על יד פעילות בקטריולוגית‪ .‬תרשי‪ 6 +‬מתאר את‬
‫השלבי‪ +‬של תהליכי ניטריפיקציה ודניטריפיקציה המשפיעי‪ +‬ומשני‪ +‬את ההרכב האיזוטופי של‬
‫החנק*‪ .‬כל שלבי הניטריפיקציה גורמי‪ +‬להעשרת מי התהו‪ +‬באיזוטופ כבד וכתוצאה מכ‪7‬‬
‫הניטרט במי התהו‪ +‬נעשה איזוטופית כבד יותר ביחס לאויר אטמוספרי המהווה סטנדרט‪.‬‬
‫ריכוזי‪ +‬גבוהי‪ +‬של ניטרט במי שתיה עשויי‪ +‬לגרו‪ +‬למחלת הכחלת בעיקר לתינוקות ואפילו‬
‫להאי< תהליכי‪ +‬סרטניי‪ .+‬התק* הישראלי למי שתיה עומד כיו‪ +‬על ‪ 70‬מג"ל והנו גבוה מהרמה‬
‫המרבית המותרת ) ‪ 45‬מג"ל( על פי ‪ WHO‬ו ‪.EPA‬‬
‫דגימת המי‪ +‬נאספה במיכלי‪ +‬של ‪ 1;3‬ליטר בהתא‪ +‬לריכוז הניטרט הקיי‪ +‬במי‪ +‬ונשלחה‬
‫למעבדת ‪ CSIR‬בפרטוריה דרו‪ +‬אפריקה‪.‬‬
‫ערכי ‪ δ 15N‬במחקר זה הינ‪ +‬ביחס לאויר אטמוספרי ומצויי‪ +‬בדיוק של ‪.0.15 ‰‬‬
‫‪ 2.5‬גיאופיסיקה‪:‬‬
‫חתכי& סיסמיי&‬
‫בכדי להתמודד ע‪ +‬מטרות מחקר זה‪ ,‬נעשה שימוש נרחב בנתוני‪ +‬גיאופיסיי‪.+‬‬
‫נאספו מהמכו* הגיאופיסי ומהספרות חתכי‪ +‬סיסמיי‪ +‬רב ערוציי‪ ,+‬המשתרעי‪ +‬לאור‪ 7‬של‬
‫עשרות קילומטרי‪ ,+‬הנ‪ +‬המקור החשוב ביותר לקבלת מידע רצי‪ ,:‬רגיונלי ועמוק לגיאולוגיה‬
‫התת קרקעית‪ .‬פענוח חתכי‪ +‬אלה מאפשר לקבוע את התפוצה הרגיונלית של השכבות השונות‪,‬‬
‫המבנה שלה* כולל שינויי‪ +‬לטרליי‪ +‬וקוויי גידוע‪ .‬נית* כמו כ* לקבוע את מיקומ‪ +‬ועוצמת‪ +‬של‬
‫העתקי‪ ,+‬שאינ‪ +‬מגיעי‪ +‬לפני השטח או סמו‪ 7‬אליו‪ ,‬והיחסי‪ +‬הלטרליי‪ +‬שבי* הגושי‪+‬‬
‫המועתקי‪.+‬‬
‫החתכי‪ +‬הסיסמיי‪ +‬שימשו כבסיס לבניית מספר חתכי‪ +‬גיאולוגיי‪ +‬רגיונלי‪ +‬בתהלי‪ 7‬שהיה‬
‫מורכב מהשלבי‪ +‬הבאי‪:+‬‬
‫א‪ .‬בחירת הקווי& הסיסמיי& ‪ 1‬בחירה זו נעשתה על סמ‪ 7‬הקריטריוני‪ +‬להל*‪:‬‬
‫‪ .1‬בחירת הקווי‪ +‬נעשתה בראש ובראשונה בשל היות‪ +‬סמוכי‪ +‬לאזורי‪ +‬שאותרו בשלב מוקד‪+‬‬
‫יותר ושנבחרו להיות נשוא עבודת המחקר‪.‬‬
‫‪ .2‬איכות הנתוני‪ ; +‬המגמה היתה להשתמש‪ ,‬ככל שנית*‪ ,‬בקווי‪ +‬המודרניי‪ +‬ביותר הקיימי‪+‬‬
‫ובעיקר אלה שבוצעו באמצעות ציוד קליטה של ‪ 120‬ערוצי‪.+‬‬
‫‪ .3‬אור‪ 7‬הקווי‪; +‬נוצלו בעיקר קווי‪ +‬סיסמיי‪ +‬רגיונליי‪ +‬המקשרי‪ +‬את אזור מרגלות הרי יהודה‬
‫ע‪ +‬מישור החו‪ :‬ברצ‪ :‬אחיד של עשרות קילומטרי‪ .+‬במקומות מסוימי‪ ,+‬בהעדר קווי‪ +‬כאלה‪,‬‬
‫נעשה שימוש במספר קווי‪ +‬מסקרי‪ +‬שוני‪ +‬שיש בניה‪ +‬חיבור מלא‪.‬‬
‫‪ .4‬קרבה לקידוחי נפט עמוקי‪ ; +‬לצור‪ 7‬זיהוי האופקי‪ +‬השוני‪ +‬ואימות הפענוח‪ ,‬נבחרו קווי‪+‬‬
‫החוצי‪ +‬בדרכ‪ +‬אתרי קידוחי‪ +‬עמוקי‪ +‬או נמצאי‪ +‬בקרבה מיידית אליה‪.+‬‬
‫ב‪ .‬פענוח ‪ 1‬פענוח הקווי‪ +‬הסיסמיי‪ +‬התבצע בשני שלבי‪ +‬עיקריי‪:+‬‬
‫‪ .1‬זיהוי וסימו* האופקי‪ +‬השוני‪ ;+‬הזיהוי נעשה על ידי קשירה ע‪ +‬קידוחי נפט עמוקי‪ +‬המצויי‪,+‬‬
‫כאמור‪ ,‬בסמו‪ 7‬לתוואי הקווי‪ .+‬הקשר עצמו בוצע תו‪ 7‬שימוש בסקרי מהירויות ) ‪velocity‬‬
‫‪22‬‬
‫‪ (survey‬בקידוחי‪ +‬ובמספר מקרי‪ +‬ג‪ +‬באמצעות ‪synthetic seismograms‬‬
‫)הפיכת לוג אקוסטי בקידוח לערו< סיסמי סינתטי(‪ .‬אמצעי‪ +‬אלה איפשרו קשר בי* נתוני הזמ*‬
‫של החתכי‪ +‬לנתוני העומק בקידוחי‪ .+‬נבחרו מספר אופקי‪ +‬מפני השטח ועד לגג השכבות מגיל‬
‫היורה ;חבורת ערד )א‪ :‬שמחקר זה יתמקד באופקי‪ +‬רדודי‪ +‬ועד לבסיס חבורת יהודה(‪ .‬באזורי‪+‬‬
‫מסויימי‪ ,+‬בהעדר קידוחי‪ +‬עמוקי‪ +‬נעשה ג‪ +‬שימוש בממצאי‪ +‬של קידוחי מי‪ +‬לזיהוי החת‪7‬‬
‫הרדוד‪.‬‬
‫‪ .2‬הפיכה לעומק; החתכי‪ +‬הסיסמיי‪ +‬שפוענחו הנ‪ +‬כאמור במימד זמ*‪ .‬על מנת לעשות בה‪+‬‬
‫שימוש בבניית חתכי‪ +‬גיאולוגיי‪ +‬היה כמוב* צור‪ 7‬לקבל את ממצאי הפענוח במימד העומק‪.‬‬
‫פעולה זו מתקבלת על ידי שימוש בנוסחה הבסיסית של זמ* * מהירות = דר‪ ) 7‬עומק( ‪ .‬הרכיב‬
‫החשוב ביותר כמוב* הנו בחירת המהירויות השונות‪ .‬קיימי‪ +‬שני מקורות מידע עיקריי‪ +‬לגבי‬
‫הגדרת המהירויות‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫נתוני עומק מקידוחי‪. +‬‬
‫נתוני‪ +‬מתהליכי עיבוד סיסמיי‬
‫ג‪ .‬בניית החתכי& הגיאולוגיי&‪.‬‬
‫מפות סטרוקטורליות ‪1‬מקור נוס‪ :‬למידע גיאולוגי היו מפות סטרוקטורליות‪ ,‬המבוססות על‬
‫פיענוח קווי‪ +‬סיסמיי‪ +‬שבוצעו על ידי המכו* הגיאופיסי‪ .‬מפות אלה סייעו בהגדרת קווי המתאר‬
‫הרגיונליי‪ +‬של התעלות הנאוגניות המשתרעות ג‪ +‬מעבר לאזור המחקר הנוכחי ושל קווי גידוע‬
‫של חבורת יהודה על ידי חבורת הסקיה ומערכות שברי‪.(Fleischer, 1999) +‬‬
‫קווי& סיסמיי& בהפרדה גבוהה )‪1 (High Resolution‬‬
‫כל הקוי‪ +‬הסיסמיי‪ +‬ששימשו בבניית החתכי‪ +‬הגיאולוגיי‪ ,+‬נעשו למטרת חיפושי נפט‪ .‬לפיכ‪7‬‬
‫הפרמטרי‪ +‬שנבחרו לעבודת איסו‪ :‬הנתוני‪ +‬הסיסמיי‪ +‬בשדה היו מכווני‪ +‬לקבלת החזרות‬
‫עמוקות ככל שנית* )‪ 4;5‬ק"מ(‪ .‬לצור‪ 7‬כ‪ 7‬היו המרווחי‪ +‬שבי* תחנות הגיאופוני‪ +‬גדולי‪ +‬יחסית‬
‫)‪ 50;60‬מ'( ותדירות הסיגנל הסיסמי שנשלח לתת הקרקע היתה נמוכה ככל שנית* )‪ 10;60‬הר<(‪.‬‬
‫שימוש בפרמטרי‪ +‬אלה גר‪ +‬לטישטוש כמעט מוחלט של החלק הרדוד של חתכי‪ +‬קונבנציונליי‪+‬‬
‫אלה‪.‬‬
‫על מנת להעזר בנתוני‪ +‬סיסמיי‪ +‬לבדיקת אזור המגע בי* בסיס חבורת הכורכר ) אקויפר החו‪(:‬‬
‫ותצורת יפו שמתחתיה‪ ,‬נעשה שימוש בחתכי‪ +‬סיסמיי‪ +‬בהפרדה גבוהה‪ .‬חתכי‪ +‬אלה נועדו לתת‬
‫פירוט של החלק הרדוד של החת‪ 7‬עד לכ ; ‪ 500‬מ'‪ .‬חתכי‪ +‬אלה מבוצעי‪ +‬בשדה ע‪ +‬מרווח צפו‪:‬‬
‫של ‪ 10;20‬מ' בי* תחנות הגיאופוני‪ +‬ובשימוש בתדירויות גבוהות של עד ‪ 100‬הר<‪.‬‬
‫החתכי‪ +‬מועטי‪ +‬אלו נועדו בעיקר למטרות חיפושי גז רדוד ונעשו בפיזור שאינו תוא‪ +‬את מוקדי‬
‫ההמלחה בה‪ +‬נעשה המחקר‪ .‬יחד ע‪ +‬זאת‪ ,‬פענוח‪ +‬שופ‪ 7‬אור חדש על אופי המגע של האופקי‪+‬‬
‫נקבוביי‪ +‬ומוליכי‪ +‬המצויי‪ +‬בחלקה העליו* של תצורת יפו‪ ,‬ע‪ +‬בסיס חבורת הכורכר ועל קיומ‪+‬‬
‫של מספר רב של העתקי‪ +‬בחלק זה של העמוד הסטרטיגרפי‪ .‬על כ*‪ ,‬נית* להשלי‪ 7‬ממצאי‪ +‬אלה‬
‫ג‪ +‬לאזורי‪ +‬אחרי‪.+‬‬
‫‪23‬‬
‫‪ .3‬ממצאי!‪:‬‬
‫מחקר זה עסק בתהליכי המלחה בחלקה המזרחי של חבורת הכורכר‪ ,‬על כ! בדק את הקשרי‪ $‬בי!‬
‫חבורות גיאולוגיות סמוכות )יהודה‪ ,‬כורכר וסקיה( העשויות להוות מרכיב בתהליכי ההמלחה‪.‬‬
‫כתוצאה מכ‪ :‬נאספו‪ ,‬נדגמו ונבדקו ממצאי‪ $‬גיאולוגיי‪7$‬גיאופיסיי‪ ,$‬גיאוכימיי‪ $‬ואיזוטופי‪$‬‬
‫בחבורות גיאולוגיות אלו‪ ,‬על מנת לאפיי! את המבנה הגיאולוגי של אזור המגע בניה! וכ! לאפיי!‬
‫את הההרכב הגיאוכימי ‪ 7‬איזוטופי של מרכיבי הקצה ‪.‬‬
‫להל! יוצגו ממצאי המחקר תו‪ :‬חלוקה על פי הממצאי‪ $‬השוני‪:$‬‬
‫‪ 3.1‬גיאולוגיה וגיאופיסיקה‪:‬‬
‫התוצאות מבוססות על פיענוח עדויות ליתולוגיות ופטרוגרפיות שנבדקו בקידוחי‪ $‬השוני‪ $‬וכ!‬
‫מלוגי‪ $‬של קידוחי נפט‪ ,‬גז‪ ,‬ומי‪ $‬וכ! מחתכי‪ $‬סייסמי‪ $‬קונבנציונליי‪ $‬ובהפרדה גבוהה באזורי‪$‬‬
‫שוני‪ $‬באזור המחקר )תרשי‪.(7 $‬‬
‫תרשי! ‪ :7‬מפת מיקו‪ $‬גיאולוגית המתארת את פריסת‪ $‬של החתכי‪ $‬הגיאולוגיי‪ $‬והסייסמי‪$‬‬
‫שנעשו באזור המחקר‪ .‬בנוס;‪ ,‬משורטט קו הגידוע של חבורת יהודה על ידי משקעי חבורת הסקיה‬
‫ומיקומ! של התעלות הארוזיביות‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫‪ 3.1.1‬חבורת יהודה‪:‬‬
‫מחקר זה מתייחס לקשר ההידרולוגי האפשרי בי! אקויפר חבורת יהודה לבי! אקויפר החו;‪,‬‬
‫עקב כ‪ :‬עוסק סעי; זה בממצאי‪ $‬הגיאולוגיי‪ $‬של החלק המערבי של סלעי חבורת יהודה‬
‫באזור השפלה הדרומית )מפה ‪ .(1‬באזור זה סלעי חבורת יהודה כלואי‪ $‬תחת שכבות של סלעי‪$‬‬
‫צעירי‪ $‬מחבורת הר הצופי‪ ,$‬מחבורת עבדת ומחבורת הסקיה והכורכר‪ .‬בחלק זה של האקויפר‬
‫מצויי‪ $‬הקידוחי‪ $‬המליחי‪ $‬של אקויפר העליו! של תצורת נגבה ושל אקויפר התחתו! של‬
‫תצורת יגור )בירוק( הממוקמי‪ $‬ע"ג מערכת העתקי‪ $‬ענפה החוצה את התעלות הארוזביות מגיל‬
‫הנאוג! ) תרשי‪.(8 $‬‬
‫תרשי! ‪ :8‬מפהסטרוקטורלית המראה את מיקו‪ $‬הקידוחי‪ $‬המליחי‪ $‬של חבורת יהודה וכ!‬
‫חבורת הכורכר הממוקמי‪ $‬מעל העתקי‪ $‬ובקרבת השוליי‪ $‬המזרחיי‪ $‬של התעלות הנאוגניות‪.‬‬
‫)האלמנטי‪ $‬הגיאולוגיי‪ $‬והשברי‪ $‬העיקריי‪ $‬לאחר עיבוד ע"פ ‪( Fleischer, 1999‬‬
‫‪25‬‬
‫המבנה הגיאולוגי של תת הקרקע כפי שפוענח מחתכי‪ $‬סיסמיי‪ $‬ותורג‪ $‬במסגרת מחקר זה‬
‫לחתכי‪ $‬גיאולוגיי‪) $‬תרשי‪ (9710 $‬מגלה מערכת ענפה של העתקי‪ $‬עמוקי‪) $‬נורמליי‪ $‬והפוכי‪($‬‬
‫החוצי‪ $‬את שכבות חבורת יהודה ולמעשה יוצרי‪ $‬מעי! גושי‪ $‬טקטוניי‪) $‬וינברגר‪,(1991 ,‬‬
‫)וינברגר‪ .(1992 ,‬לא מ! הנמנע כי העתקי‪ $‬אלו א; חוצי‪ $‬את השכבות הצעירות המונחות מעל א‪$‬‬
‫כי עקב בעיות של רזולוציה בחתכי‪ $‬הסיסמיי‪ $‬לא נית! היה לקבוע זאת חד משמעית‪.‬‬
‫בתרשי‪ 5 $‬נית! להבחי! בקרבה הקיימת בי! השכבות העליונות של חבורת יהודה לסלעי חבורת‬
‫הכורכר באזור בו שכבות תצורת יפו )סקיה עליו!( הינ! דקות ביותר ועשויות להיות מושפעות‬
‫ממערכות השבירה העמוקות‪.‬‬
‫אזור זה מאופיי! בחתירת! של תעלות ארוזביות עמוקות מגיל הנאוג! )תרשי‪ ,(9710 $‬סלעי חבורת‬
‫יהודה נחתרו על יד תעלות אלה ויצרו מעי! מצוק בחלק! המערבי ‪,‬כ‪ :‬שקיי‪ $‬מגע לטרלי ע‪$‬‬
‫שכבות הסקיה השונות הממלאות תעלות אלו )תרשי‪ (9710 $‬וכ! ע‪ $‬תצורת מבקיעי‪ $‬המכילה‬
‫אנהידריט והליט‪ ,‬אשר באה במגע לטרלי ע‪ $‬סלעי הקנומ! העליו! )תרשי‪ 9 $‬א'( וכ! ע‪ $‬סלעי‬
‫הקנומ! התחתו! )תרשי‪ 9 $‬ב' ג'(‪ .‬על פי המקובל סלעי תצורת תלמי יפה מהווי‪ $‬את הגבול‬
‫המערבי של חבורת יהודה ‪.‬ממצאי המחקר הנוכחי‪) $‬תרשי‪ 9 $‬א‪,‬ב‪,‬ג( מוכיחי‪ $‬כי נית! להבחי!‬
‫שבאזור המחקר סלעי חבורת יהודה תחומי‪ $‬במערב בשכבות המגוונות של חבורת הסקיה‬
‫כגבול מערבי ולא בסלעי תצורת תלמי יפה‪ .‬יתכ! ולנתו! זה ישנה חשיבות בדבר מוצאי‪ $‬טבעיי‪$‬‬
‫נוספי‪ $‬של מי ירקו!‪ 7‬תניני‪ $‬בחלקו המערבי מלבד מוצאיו המסורתיי‪ $‬וכ! א; לחדירת נוזלי‪$‬‬
‫מתצורת יפו לתו‪ :‬חבורת יהודה‪.‬‬
‫תרשי‪) 10 $‬א‪,‬ב‪,‬ג( ממחיש את התחתרות התעלות הארוזביות ואת שכבות המילוי ממזרח‬
‫למערב כאשר חת‪ :‬א' מראה את החלק המזרחי )ראה מפת מיקו‪ , $‬תרשי‪ ,(7 $‬חת‪ :‬ב' מראה את‬
‫עוצמת ההתחתרות וכ! את שכבות המילוי המגוונות של הסקיה בחלק המרכזי של אזור המחקר‬
‫ואילו חת‪ :‬ג' ממחיש את שכבות הכיסוי של הסקיה באזור בו סלעי חבורת יהודה אינ‪ $‬קיימי‪$‬‬
‫וכ! את תצורת מבקיעי‪ $‬החוצה בי! סקיה עליו! לתחתו!‪ ,‬בקרבת החו;‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫ג‪.‬‬
‫תרשי! ‪ :9‬כולל את התרשימי‪ $‬הנ"ל ‪ :‬א ) '‪ ,(B-B‬ב ) '‪ ,(C-C‬ג ) '‪ ) (D-D‬ראה מפת מיקו‪ $‬תרשי‪$‬‬
‫‪ .(7‬חתכי‪ $‬גיאולוגיי‪ $‬שנעשו עפ"י חתכי‪ $‬סיסמיי‪ ,$‬קידוחי נפט ומי‪ .$‬בחתכי‪ $‬אלו נית! לראות‬
‫בבירור את קו הגידוע של חבורת יהודה ע"י חבורת הסקיה היוצר את המצוק של התעלות‬
‫הארוזיביות‪ .‬כמו כ!‪ ,‬תצורת מבקיעי‪ $‬המפרידה בי! חבורת הסקיה התחתונה לחבורת הסקיה‬
‫עליונה ) תצורת יפו(‪ ,‬ובאה במגע לטרלי ישיר ע‪ $‬הסלעי‪ $‬האקויפריי‪ $‬של חבורת יהודה‪ .‬חתכי‪$‬‬
‫אלה מגלי‪ $‬מערכת ענפה של העתקי‪ $‬עמוקי‪) $‬נורמליי‪ $‬והפוכי‪ ($‬החוצי‪ $‬את שכבות חבורת‬
‫יהודה ולמעשה יוצרי‪ $‬מעי! גושי‪ $‬טקטוניי‪. $‬‬
‫למקרא ‪ 7‬ראה חת‪ :‬א'‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫תרשי! ‪ : 10‬חתכי‪ $‬גיאולוגיי‪ A-A' K-K' L-L' $‬שנעשו על פי חתכי‪ $‬סיסמיי‪ $‬קונבנציונליי‪ $‬ונתוני‪ $‬מקידוחי נפט ומי‪ .$‬החתכי‪$‬‬
‫ממחישי‪) $‬ממזרח למערב( את ערוצי התעלות הארוזיביות החותרות בסלעיחבורת יהודה )תצורות נגבה ויגור( וא; לעיתי‪ $‬בסלעי הקרטיקו!‬
‫תחתו!‪ ,‬ואת המילוי של חבורת הסקיה הכולל שכבות מוליכות ותצורת מבקיעי‪ ) $‬בסגול( ‪ .‬עקב רזולוציה נמוכה לא נית! לפרט בחתכי‪ $‬אלו את‬
‫השכבות המוליכות בחלקה העליו! של תצורת יפו‪) .‬פרוט יעשה בחתכי‪ $‬מפורטי‪ $‬בהמש‪ :‬פרק תוצאות(‪ .‬למקרא‪ 7‬ראה תרשי‪ $‬קוד‪.$‬‬
‫‪ 3.1.2‬חבורת הסקיה‪:‬‬
‫נאס; ונבח! כל המידע הגיאולוגי וגיאופיסי הזמי!‪ ,‬מאזור המגע והמעבר בי! תצורת יפו לבסיס‬
‫חבורת הכורכר‪ .‬התוצאות מבוססות על עדות ליתולוגית מלוגי‪ $‬של קידוחי נפט‪ ,‬גז ומי‪ $‬וכ!‬
‫מחתכי‪ $‬סייסמי‪ $‬אשר נעשו ברזולוציה גבוהה בחלקי‪ $‬אקראיי‪ $‬של אקויפר החו;‬
‫)‪ .(Schlein et al, 1992; Ben-Gai, 1996‬נתוני‪ $‬גיאופיסיי‪ $‬אקראיי‪ $‬אלו הינ‪ $‬תוצר של‬
‫סקרי‪ $‬יעודיי‪ $‬בחיפוש גז בחבורת הסקיה ולא חלק ממחקר או מסקר הידרוגיאולוגי‬
‫מתוכנ!‪ .‬א; על פי כ!‪ ,‬בכל המוקדי‪ $‬הספורדיי‪ $‬השוני‪ $‬במישור החו;‪ ,‬בה! בוצעו חתכי‬
‫סייסמי‪ $‬אלו‪ ,‬הובחנו תופעות ומנגנוני‪ $‬זהי‪.$‬‬
‫כתוצאה מכ‪ ,:‬מתקבל על הדעת שממצאי‪ ,$‬מנגנוני‪ $‬ותופעות אלו ניתנות ליישו‪ $‬בכל חלקי‬
‫אקויפר החו; המשתרע בי! הר הכרמל לחלקו הצפוני של חו; סיני‪ .‬על כ!‪ ,‬במחקר זה נעשה‬
‫שימוש במידע חשוב זה על מנת להבי! את מנגנוגני ההמלחה בי! חלקה העליו! של חבורת הסקיה‬
‫)תצורת יפו( לחבורת הכורכר השוכנת מעל‪.‬‬
‫המצאות שכבות מוליכות‪:‬‬
‫חבורת הסקיה במגוו! ליתולוגי אופייני מהווה את חומר המילוי של התעלות הארוזביות‬
‫העמוקות המצויות במישור החו;‪ .‬מספר ארועי‪ $‬של הצפות ונסיגות ימיות ארעו במהל‪ :‬פרק זמ!‬
‫ממוש‪ :‬מאז התחתרות התעלות ועד כיסוי! המלא ע"י חבורת הסקיה‪ .‬ארועי‪ $‬אלה השוני‪$‬‬
‫בעוצמת‪ $‬ובאופיי!‪ ,‬יצרו מגוו! רב של תצורות בעלות תכונות הידרולוגיות שונות המרכיבות את‬
‫שכבות הכיסוי של חבורת הסקיה‪ .‬על כ! ולאור האמור לעיל ‪ ,‬אי! לראות בחבורה זו כמסלע כיסוי‬
‫הומוגני וחרסיתי בלבד‪.‬‬
‫בחלקה העליו! של תצורת יפו נמצאו בקידוחי‪ ,$‬אשדוד גז‪ ,‬פלמחי‪ , 1 $‬סקיה ‪ ,2‬ראשו! לציו! ‪2‬א‬
‫והדסי‪) 2 $‬נמצא צפונה מאזור המחקר(‪ ,‬שכבות מוליכות של חול‪ ,‬רובדי צדפות ‪lumachelle‬‬
‫וקונגלומרטי‪) $‬תרשי‪ (11 $‬המשוכבות בתו‪ :‬הסובב החרסיתי הטיפוסי של חבורת הסקיה‬
‫העליונה‪ .‬עוביי! של שכבות מוליכות אלו‪ ,‬נע בי! מטרי‪ $‬בודדי‪ $‬לכמה עשרות מטרי‪ $‬וה! מצויות‬
‫במרווח של מטרי‪ $‬בודדי‪ $‬ועד למאות מטרי‪ $‬מתחת לבסיס חבורת הכורכר‪.‬‬
‫) תרשימי‪.(11718 $‬‬
‫‪30‬‬
‫תרשי! ‪ :11‬לוגי‪ $‬ליתולוגיי‪ $‬וחשמליי‪ $‬של ‪ 3‬קידוחי‪ $‬שוני‪ ,$‬מצביעי‪ $‬על קיומ! של שכבות‬
‫מוליכות הכוללות חולות‪ ,‬אופקי צדפות וקונגלומרטי‪ $‬בחלקה העליו! של חבורת הסקיה‬
‫)תצורת יפו(‪ .‬שכבות אלו ממוקמות במרחק של מטרי‪ $‬בודדי‪ 7.5) $‬מ'( ועד מאות מטרי‪ $‬מתחת‬
‫לבסיס חבורת הכורכר )אקויפר החו;(‪.‬‬
‫* קידוח הדסי‪ $‬ממוק‪ $‬צפונה לאזור המחקר‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫הפרעות ותזוזות בתו‪ 5‬תצורת יפו‪:‬‬
‫החל מסו; שנות ה ‪ ,70 7‬התנהל ויכוח לגבי מקור! של אי‪7‬רציפות סטרוקטורליות אשר נתגלו‬
‫בתצורת יפו‪ .‬גישה אחת ייחסה אות‪ $‬לגלישות סדמינטריות אשר נגרמו על ידי תנועות‬
‫טקטוניות צעירות שמקור! במבני‪ $‬גיאולוגיי‪ $‬עמוקי‪ $‬יותר )‪Ginzburg et al ,1976 ; Mart,‬‬
‫‪ .(1984‬גישה אחרת שהוצעה על ידי )‪ (Garfunkel et al, 1979‬וכ! ע"י פולקמ! ושורש‪,‬‬
‫)‪ (Folkman and Shoresh, 1979‬משייכת את מקור ההפרעות לגלישות גרביטציוניות רדודות של‬
‫רצ; השכבות על גבי החת‪ :‬האבפוריטי של תצורת מבקיעי‪ .$‬פענוח של חתכי‪ $‬סיסמיי‪$‬‬
‫ברזולוציה גבוהה‪ ,‬הצביע על קיומ‪ $‬של העתקי‪ $‬החוצי‪ $‬את תצורת יפו )‪.(Ben- Gai, 1996‬‬
‫העתקי‪ $‬אלה שבחלק‪ $‬הינ‪ $‬ליסטריי‪ $‬תוחמי‪ $‬במזרח ) תרשי‪ (12 $‬סלעי מאגר של גז אשר‬
‫נתגלה במישור החו; ) אשדוד(‪ .‬ב! גיא )‪ (Ben- Gai, 1996‬ייחס את מקור ההפרעות לגלישות‬
‫גרביטציוניות‪.‬‬
‫הנטיה הרגיונלית של השכבות תצורת יפו היא למערב ובעקבות ההעתקה‪ ,‬הגושי‪ $‬הירודי‪ $‬ה‪$‬‬
‫לכיוו! מערב‪.‬‬
‫חתכי‪ $‬סייסמי‪ $‬קונבנציונליי‪ $‬ובהפרדה גבוהה שנעשו בפיזור אקראי בחלקי‪ $‬שוני‪ $‬של‬
‫מישור החו; )פלמחי‪ ,$‬אשדוד‪ ,‬שיקמה ואפיק‪ ,‬תרשימי‪ ,(12718 $‬מצביעי‪ $‬על נוכחות של אי‪7‬‬
‫רציפות כאלה שנגרמו ע"י הפרעות ותזוזות המעתיקי‪ $‬אופקי‪ $‬רבי‪ $‬לאור‪ :‬כל רצ; חבורת‬
‫הסקיה )כולל גג תצורת יפו( ומגיעי‪ $‬לבסיס חבורת הכורכר ומשפיעי‪ $‬עליו מבחינה‬
‫סטרוקטורלית‪.‬‬
‫על פי ב! גיא )‪) (Ben- Gai, 1996‬תרשי‪ (12 $‬בשדה הגז של אשדוד‪ ,‬הפרעות ותזוזות )כדוגמת‬
‫העתקי‪ ($‬חוצות את רצ; חבורת הסקיה )כולל השכבות המוליכות הכלולות בתצורת יפו(‪,‬‬
‫משפיעות מצד אחד על חבורת הכורכר שמעליה ומצד שני מגיעות לאבפוריטי‪ $‬של תצורת‬
‫מבקיעי‪ $‬הנמצאי‪ $‬מתחת לתצורת יפו‪.‬‬
‫עניי! מיוחד נית! למצוא‪ ,‬בעדויות מחתכי‪ $‬סיסמיי‪ $‬בהפרדה גבוהה שנעשו בתעלת אפיק‬
‫הארוזיבית )‪ (Schlein et al, 1991‬וכ! באזור שקמה )תרשימי‪ .(15,17 $‬בשני המקרי‪ $‬התפתחו‬
‫הפרעות ליסטריות החוצות את כל רצ; חבורת הסקיה ומעתיקות את השכבות המוליכות שבגג‬
‫תצורת יפו כולל תצורת מבקיעי‪ $‬ועד לבסיס חבורת הכורכר‪ .‬שברי‪ $‬ליסטריי‪ $‬ה‪ $‬שברי‪$‬‬
‫המתפתחי‪ $‬תו‪ :‬כדי תהלי‪ :‬הסדימנטציה‪ ,‬אלה שברי מתיחה פתוחי‪ $‬יחסית‪ ,‬העשויי‪ $‬לשמש על‬
‫כ! כמובילי תמלחות‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫תרשי! ‪ :12‬חת‪ :‬סייסמי בהפרדה גבוהה )'‪ (G-G‬בשדה קידוחי אשדוד גז‪ ,‬מראה הפרעות‬
‫ותזוזות לאור‪ :‬כל הרצ; הסטרטיגרפי של תצורת יפו‪ .‬הפרעות )העתקי‪ ($‬אלו חוצות את‬
‫השכבות המוליכות )שמכילות מי‪ $‬מלוחי‪ ,( $‬מגיעות וא; משפיעות על חבורת הכורכר‪.‬‬
‫)מעובד על פי‪.(Ben- Gai,1996‬‬
‫‪33‬‬
‫תרשי! ‪ :13‬חת‪ :‬סיסימי בהפרדה גבוהה )'‪ (F-F‬באזור פלמחי‪ $‬המראה את מיקומ! של‬
‫השכבות המוליכות בקרבה לבסיס חבורת הכורכר )אקויפר החו;(‪ .‬כמו כ! נית! לראות העתק‬
‫החוצה שכבות אלה ומגיע עד לתו‪ :‬בסיס אקויפר החו;‪) .‬מעובד על פי‪.(Schlein et al, 1992‬‬
‫‪34‬‬
‫אי התאמה זויתית‪:‬‬
‫בחלק גדול מהחתכי‪ $‬הסיסמיי‪ $‬נמצא כי בסיס חבורת הכורכר מונח באי התאמה זויתית‬
‫)‪ (angular unconformity‬על השכבות המוליכות של תצורת יפו )תרשימי‪ .(14718 $‬הנטיה‬
‫הרגיונלית של השכבות המוליכות אשר בחת‪ :‬תצורת יפו‪ ,‬הינה לכיוו! מערב בדומה לנטיה‬
‫הרגיונלית של חבורת הסקיה כולה‪ .‬תרשי‪ 16 $‬הינו חת‪ :‬סטרטיגרפי אשר נעשה על פי לוגי‪ $‬של‬
‫קידוחי נפט וגז המראה את תפוצת השכבות המוליכות ובעיקר את נטיית! מערבה‪ .‬כתוצאה‬
‫מנטיית השכבות מערבה‪ ,‬נקודות אי ההתאמה ביחס לבסיס חבורת הכורכר מצויות בעיקר‬
‫בחלק המזרחי של אקויפר החו;‪ ,‬בו קיימי‪ $‬מוקדי ההמלחה‪ .‬על פי חת‪ 16 :‬קיימת אפשרות של‬
‫אי התאמה זויתית בי! שכבות מוליכות מתצורת יפו לבי! בסיס חבורת הכורכר באזור קידוחי‬
‫באר טוביה המצויי‪ $‬באזור בו קיימת בעיית המלחה‪.‬‬
‫ראוי לציי! כי מערכת השברי‪ $‬הליסטריי‪ $‬חוצי‪ $‬א; את השכבות המוליכות ונמשכי‪ $‬עד‬
‫בסיס חבורת הכורכר )תרשימי‪.(14718 $‬‬
‫אינטראקציות בי‪ :‬מערכות טקטוניות שונות‪:‬‬
‫כמתואר בתרשי‪ ,8 $‬כל הקידוחי‪ $‬שבה‪ $‬נמצאו מי תהו‪ $‬מליחי‪ $‬באקויפר חבורת הכורכר‪,‬‬
‫ממוקמי‪ $‬מעל התעלות הנאוגניות שהתפתחו ע‪ $‬נסיגת הי‪ $‬מערבה ובסמו‪ :‬לקו הגידוע של‬
‫חבורת יהודה על ידי חבורת הסקיה‪ .‬קידוחי‪ $‬אלו נמצאי‪ $‬כמו כ!‪ ,‬מעל לעקבות של שברי‪$‬‬
‫עמוקי‪ $‬וקדומי‪ $‬המעתיקי‪ $‬בעומק רצ; סלעי‪ $‬מגיל הקרטיקו! ועולי‪ $‬עד לתצורת יפו‬
‫)שברי‪ $‬צהובי‪ $‬במפה‪ 7‬תרשי‪ .(8 $‬במפה זו אי! עדות לשבירה פליוקנית‪ .‬חלק מהעתקי‪ $‬עמוקי‪$‬‬
‫אלו מגיעי‪ $‬ישירות עד לבסיס הכורכר‪ .‬שברי‪ $‬עתיקי‪ $‬אלו הינ‪ $‬הגור‪ $‬המעורר – ע"י חידוש‬
‫פעילות‪ 7 $‬להפרעות והעתקי‪ $‬שארעו לאחר הווצרותה של תצורת מבקיעי‪) $‬תרשי‪.(17 $‬‬
‫תרשי‪ 17 $‬מראה למעשה‪ ,‬את האינטראקציות האפשריות בי! מערכות טקטוניות שונות בחבורות‬
‫הגיאולוגיות השכנות‪ .‬המערכות הטקטוניות השונות עליה! מצביע חת‪ :‬זה הנ!‪:‬‬
‫‪ .1‬מערכות העתקי‪ $‬עמוקי‪ $‬החוצי‪ $‬את החלק המערבי המליח של הקנומ! ואת האופקי‪$‬‬
‫המוליכי‪ $‬בתצורת יפו המגיעי‪ $‬עד לבסיס הכורכר‪.‬‬
‫‪ .2‬מערכות העתקי‪ 7 $‬פליוקניות החוצות את תצורת יפו החל מתצורת מבקיעי‪ $‬ועד‬
‫לבסיס הכורכר‪ .‬לעיתי‪ $‬העתקי‪ $‬אלה מתפתחי‪ $‬מהקצה העליו! של העתקי‪ $‬עמוקי‪.$‬‬
‫‪35‬‬
‫תרשי! ‪ :14‬חת‪ :‬סייסמי בהפרדה גבוהה )'‪ (H-H‬אשר נעשה בתעלת אפיק מראה שכבות‬
‫מוליכות בחלקה העליו! של תצורת יפו המונחות במגע ישיר ובאי התאמה זויתית ע‪ $‬הרצ;‬
‫האקויפרי החולי של חבורת הכורכר‪ .‬יתר על כ!‪ ,‬השכבות המוליכות מועתקות על ידי שבירה‬
‫המגיעה עד לבסיס חבורת הכורכר‪.‬‬
‫)מעובד על פי‪.(Schlein et al, 1992‬‬
‫‪36‬‬
‫תרשי! ‪ :15‬חת‪ :‬סייסמי בהפרדה גבוהה )'‪ (I - I‬אשר נעשה בתעלת אפיק מראה שכבות מוליכות‬
‫בחלקה העליו! של תצורת יפו המונחות במגע ישיר ובאי התאמה זויתית ע‪ $‬הרצ; האקויפרי‬
‫החולי של חבורת הכורכר‪ .‬יתר על כ!‪ ,‬השכבות המוליכות מועתקות על ידי שבירה המגיעה עד‬
‫לבסיס חבורת הכורכר‪ .‬בחת‪ :‬זה נית! להבחי! בהעתק עמוק החוצה את הקנומ! וסקיה תחתו!‬
‫ומגיע עד לתצורת מבקיעי‪) $‬בסיס תצורת יפו(‪ .‬ממזרח להעתק זה קיי‪ $‬העתק ליסטרי החוצה‬
‫את תצורת יפו מנקודת המגע שלו ע‪ $‬תצורת מבקיעי‪ $‬ועד לבסיס חבורת הכורכר‪.‬‬
‫)מעובד על פי ‪.(Schlein et al, 1992‬‬
‫‪37‬‬
‫‪38‬‬
‫תרשי! ‪ :16‬חת‪ :‬סטרטיגרפי )החופ; לחת‪ E-E' :‬במפת מיקו‪ $‬וחת‪ L-L' :‬בתרשי‪ ,(42 $‬הנעשה על פי לוגי‪ $‬של קידוחי נפט וגז באזור שבי! אשדוד לינו!‪.‬‬
‫חת‪ :‬זה מראה את תפוצת השכבות המוליכות )מתוחמות בקו מקווקו(‪ .‬כמו כ! נעשתה אינטרפולציה בי! הגופי‪ $‬המוליכי‪ $‬הנוטי‪ $‬לכיוו! מ ערב‪ ,‬כאשר בחלק‬
‫המזרחי של אקויפר החו; בו קיימי‪ $‬מוקדי ההמלחה )בחת‪:‬זה ‪ 7‬אזור באר‪ 7‬טוביה(‪ ,‬קיימת אי התאמה זויתית בי! שכבות מוליכות אלה לבי! בסיס חבורת‬
‫הכורכר‪ .‬כלומר שכבות מוליכות אלה נגדעות על ידי בסיס הכורכר ובאות עימו במגע‪.‬‬
‫תרשי! ‪ :17‬חת‪ :‬סייסמי קונבנציונלי) '‪ ( J- J‬באזור שיקמה מראה את השכבות המוליכות‬
‫בתצורת יפו הבאות במגע ישיר ומונחות באי התאמה זויתית ביחס לאקויפר חבורת הכורכר‪.‬‬
‫שכבות אלו נחתכות על ידי העתקי‪ $‬הבאי‪ $‬במגע ישיר ע‪ $‬שכבות מלח )הליט( שמקורו בתצורת‬
‫מבקיעי‪ .$‬העתקי‪ $‬אלה מגיעי‪ $‬ומשפיעי‪ $‬על אקויפר חבורת הכורכר‪ .‬תשומת לב מיוחדת רצוי‬
‫לתת להעתקי‪ $‬העמוקי‪ $‬אשר מקור‪ $‬בקרטיקו! החוצי‪ $‬דר‪ :‬חבורת יהודה דר‪ :‬שכבה דקה של‬
‫תצורת יפו ומגיעי‪ $‬עד לבסיס הכורכר‪ .‬העתקי‪ $‬אלו חוצי‪ $‬את האזור המליח של אקויפר חבורת‬
‫יהודה בדרכ‪ $‬מעלה לאקויפר חבורת הכורכר )העתקי‪ $‬עמוקי‪ $‬אלו נמצאי‪ $‬בחלק‪ $‬בקרבה‬
‫להפרעות או העתקי‪ $‬צעירי‪ $‬שבתו‪ :‬תצורת יפו(‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫תרשי! ‪ :18‬חת‪ :‬גיאולוגי ) '‪ ( E - E‬המבוסס על פיענוח זמ! לעומק של חת‪ :‬סייסמי קונבנציונלי‬
‫באזור חו; אשדוד‪ 7‬כפר מנח‪ .$‬חת‪ :‬זה מסכ‪ $‬את כל הממצאי‪ $‬אשר הוצגו בחתכי‪ $‬קודמי‪$‬‬
‫)תרשימי‪ .(12716 $‬יש לשי‪ $‬לב להעתקי‪ $‬ליסטריי‪ $‬החוצי‪ $‬את כל החת‪ :‬של הסקיה ומגיעי‪$‬‬
‫עד לחבורת הכורכר‪ .‬בחלקה המזרחי והדק של תצורת יפו אותרו בקידוחי‪ $‬שכבות מוליכות‬
‫)בצהוב(‪ .‬עקב רזולוציה סייסמית נמוכה בחלק מזרחי ורדוד זה‪ ,‬לא נית! היה לזהות העתקי‪$‬‬
‫והפרעות‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫‪ 3.2‬גיאוכימיה‪:‬‬
‫נאספו דוגמאות מי‪ 0‬מאקויפרי‪ 0‬שבשלוש החבורות הגיאולוגיות השונות על מנת להגדיר את‬
‫מרכיבי הקצה אשר משתתפי‪ 0‬בתהלי‪ 5‬ההמלחה ‪ .‬מתו‪ 5‬טבלאות הנתוני‪ 0‬הגולמיי‪ 0‬המופיעות‬
‫בנספח נתוני‪ 0‬גיאוכימיי‪ ,0‬הוגדרו מרכיבי קצה שוני‪) 0‬טיפוסי מי‪ 0‬שוני‪ (0‬כאשר ‪ 2‬מתוכ‪0‬‬
‫)תצורת יפו וחבורת יהודה מערבי מליח( נמצאו כנוטלי‪ 0‬חלק בתהליכי ההמלחה אשר נבדקו‬
‫במחקר זה וגורמי‪ 0‬להמלחה בחלק המזרחי של אקויפר החו‪ . 9‬בפרק זה יוצגו נתוני‪ 0‬כימיי‪ 0‬של‬
‫קידוחי‪ 0‬נבחרי‪ 0‬המייצגי‪ 0‬את מרכיבי הקצה השוני‪ ,0‬משלוש החבורות הגאולוגיות הנבדקות‬
‫)טבלה ‪ ,(1‬הממצאי‪ 0‬להל‪::‬‬
‫‪ 3.2.1‬חבורת יהודה‪:‬‬
‫קידוחי אקויפר ירקו‪ :‬תניני‪ 0‬באזור המחקר נחלקי‪ 0‬על פי ריכוז כלורידי‪ 0‬במי‪ 0‬לשתי קבוצות‬
‫עיקריות וברורות )תרשי‪:(19 0‬‬
‫‪ .1‬הקידוחי‪ .‬המזרחיי‪ .‬הקרובי‪ 0‬למחשופי‪ 0‬ולמורדות הרי יהודה‪ ,‬ולאזורי ההזנה של‬
‫האקויפר‪ ,‬מאופייני‪ 0‬בריכוז כלורידי‪ 0‬נמו‪ 5‬הנע בי‪ 32;183 :‬מ"ג‪/‬ל'‪ .‬כאשר בקידוחי האקויפר‬
‫התחתו‪) :‬קנומ‪ :‬תחתו‪ (:‬ריכוז כלוריד נע בי‪ 30;40 :‬מ"ג‪/‬ל'‪ ,‬ואילו באקויפר העליו‪) :‬טורו‪ ;:‬קנומ‪:‬‬
‫עליו‪ (:‬הריכוז נע בי‪ 200 ; 100 :‬מ"ג‪/‬ל'‪.‬‬
‫‪ .2‬הקידוחי‪ .‬המערביי‪ .‬הממוקמי‪ 0‬בסמיכות לקו הגידוע של חבורת יהודה על ידי הסקיה‪ ,‬על‬
‫שפת התעלות הנאוגניות ובקרבה להעתקי‪ 0‬עמוקי‪ 0‬החוצי‪ 0‬את חבורת יהודה‪ ,‬אשר חלק‪0‬‬
‫מגיע לפחות עד לגג חבורת הסקיה התחתונה )תרשי‪ .(8 0‬מי התהו‪ 0‬מאופייני‪ 0‬במליחות הנעה‬
‫בי‪ 382;7300 :‬מ"ג‪/‬ל' ‪,‬כאשר‪ ,‬קידוח קירית גת תחתו‪ 7300) :‬מ"ג‪/‬ל'( הינו חריג‪ .‬מלבדו קידוח‬
‫נגבה ‪ 1529) 1‬מ"ג‪/‬ל'( הינו הגבוה ביותר ‪ .‬ראוי לציי‪ :‬שבאזור מערבי זה תמונת איכות המי‪ 0‬שונה‬
‫מהקיי‪ 0‬בחלק המזרחי )איכות מי‪ 0‬שונה בי‪ :‬אקויפר עליו‪ :‬לתחתו‪ ,(:‬מי התהו‪ 0‬מליחי‪ 0‬נמצאו‬
‫ג‪ 0‬בהאקויפר התחתו‪ :‬וג‪ 0‬בעליו‪, :‬ע‪ 0‬נטיה ליתר המלחה בקידוחי‪ 0‬של האקויפר התחתו‪.:‬‬
‫‪41‬‬
‫תרשי‪ :19 .‬קידוחי ירקו‪ :‬תניני‪ 0‬באזור המחקר המחולקי‪ 0‬לשתי קבוצות על פי ריכוזי כלוריד‪:‬‬
‫בכחול ; קידוחי‪ 0‬מתוקי‪ ,0‬באדו‪ ; 0‬קידוחי‪ 0‬מליחי‪.0‬‬
‫‪42‬‬
‫אפיוני מרכיבי הקצה )על פי טבלה ‪:(1‬‬
‫אקויפר תחתו‪8 9‬תצורת יגור ‪ 8‬קידוחי‪ .‬מזרחיי‪:.‬‬
‫הקידוח הנבחר בטבלה של טיפוס מי‪) 0‬מרכיב קצה( המייצג את הקידוחי‪ 0‬המזרחיי‪ 0‬של‬
‫האקויפר התחתו‪ :‬הינו אשתאול ‪ 5‬המאפיי‪ :‬מי אזור הזנה מטיפוס ‪ Ca-Mg- HCO3‬הזורמי‪0‬‬
‫בתוו‪ 5‬קרבונטי ; דולומיטי ‪ ,‬ע‪ 0‬טמפרטורה נמוכה הנעה בי‪ 23.5 ; 19.5 :‬מעלות‪ ,‬ומסיסות חמצ‪:‬‬
‫הנעה בי‪ 7.9;9.0 :‬מ"ג‪/‬ל' כ; ‪ 95% ; 85%‬רוויה )תרשי‪ .(22 0‬יחס היוני‪ 0‬מאפייני‪ 0‬מי‪ 0‬של אזור‬
‫הזנה בעלי יחס של ‪ Na/Cl‬הנע בי‪ . 0.62;0.99 :‬הקידוחי‪ 0‬המצויי‪ 0‬באזור ההזנה בעלי יחס‬
‫נמו‪ 5‬מהממוצע ) ‪ (0.8‬ואילו הקידוחי‪ 0‬הרחוקי‪ 0‬מעט מאזור ההזנה בעלי יחס גבוה מהממוצע‪.‬‬
‫יחס ‪ (0.54;0.79) Mg/Ca‬וכ‪ :‬יחסי ‪ ( 0.54;0.64) Q‬המאפייני‪ 0‬זרימה בסלעי גיר ודולומיט‪.‬‬
‫טמפרטורת המי‪ 0‬קרה ולא נמצאת בשיווי משקל טרמי )‪ 3‬מעלות כל ‪ 100‬מטר עומק(‪ .‬על פי עומק‬
‫הקידוחי‪ 0‬הרב באקויפר התחתו‪ :‬המי‪ 0‬היו אמורי‪ 0‬להיות חמי‪ 0‬יותר ‪ ,‬עצ‪ 0‬היות‪ 0‬קרי‪ 0‬מעיד‬
‫על זרימה מהירה ותוו‪ 5‬קרסטי‪.‬‬
‫המי‪ 0‬מצויי‪ 0‬ברוויה ביחס לקלציט ודולומיט כאשר על פי נתוני ‪ SNORM‬אחוז המינרל‬
‫הדומיננטי ביותר אשר הומס תיאורטית במי‪ 0‬הינו דולומיט )‪.(64%‬‬
‫אקויפר עליו‪8 9‬תצורת נגבה‪ 8‬קידוחי‪ .‬מזרחיי‪:.‬‬
‫קידוח עגור ‪ 2‬מייצג את מרכיב הקצה של הקידוחי‪ 0‬המתוקי‪ 0‬של האקויפר העליו‪ :‬הממוקמי‪0‬‬
‫בקרבת מורדות הרי יהודה )קידוחי‪ 0‬כחולי‪ ,0‬תרשי‪ .(20 0‬טיפוס מי‪ 0‬זה מאופיי‪ :‬על ידי מי‪0‬‬
‫‪ Na -Cl - HCO3‬ע‪ 0‬ערכי יחס ‪ Na/Cl‬של ‪ 0.84;1.56) 1.01‬בקידוחי הקבוצה( וערכי יחס ‪Q‬‬
‫נמוכי‪ 0‬של ‪ 0.46;0.57) 0.57‬בקידוחי הקבוצה(‪ .‬יחס ‪ Mg/Ca‬של ‪ 0.69;0.9) 0.8‬בקידוחי‬
‫הקבוצה( המאפייני‪ 0‬מי‪ 0‬הזורמי‪ 0‬בתוו‪ 5‬דולומיטי‪ .‬בקבוצה זו כלולי‪ 0‬קידוחי‪) 0‬עגור‪,‬‬
‫מודיעי‪ ,:‬הרטוב ואשתאול אשר בה‪ 0‬נמדד במי‪ 0‬חמצ‪ :‬מומס )תרשי‪ (22 0‬בערכי‪ 0‬הנעי‪ 0‬בי‪:‬‬
‫‪ 3.0;5.2‬מ"ג‪/‬ל' וקידוחי כפר אוריה אשר בה‪ 0‬ריכוז החמצ‪ :‬המומס הינו נמו‪.(0.4;0.7) 5‬‬
‫טמפרטורת המי‪ 0‬נמצאת בשיווי משקל טרמי ונעה בי‪ 23 :‬מעלות צלסיוס במורדות בקרבה לאזור‬
‫ההזנה ועד ל ‪ 29‬ע‪ 0‬כיוו‪ :‬הזרימה מערבה ‪.‬‬
‫המי‪ 0‬מצויי‪ 0‬על ס‪ 9‬רוויה ובמספר קידוחי‪ 0‬ברוויה ביחס לקלציט ודולומיט כאשר על פי נתוני‬
‫‪ Snorm‬המינרלי‪ 0‬הדומיננטי‪ 0‬אשר י צרו את טיפוס המי‪ 0‬הינ‪ 0‬דולומיט )‪ (40%‬והליט )‪20%‬‬
‫‪.(;46%‬‬
‫אקויפר תחתו‪ 8 9‬עליו‪) 9‬תצורות נגבה ויגור(‪ ,‬קידוחי‪ .‬מערביי‪:.‬‬
‫הקידוחי‪ 0‬המערביי‪ 0‬ה‪ :‬של תת אקויפר עליו‪ :‬וה‪ :‬של תת אקויפר תחתו‪ :‬מהווי‪ 0‬מרכיב קצה‬
‫אחד בעל מאפייני‪ 0‬גיאוכימיי‪ 0‬דומי‪ 0‬א‪ 5‬בעוצמות שונות )בטבלה ‪ 1‬הקידוחי‪ 0‬המייצגי‪ 0‬של‬
‫הקנומ‪ :‬העליו‪ :‬והתחתו‪ :‬ה‪ 0‬עוזה ‪ 1‬ונגבה‪ 1‬בהתאמה(‪ .‬הקידוחי‪ 0‬מאופייני‪ 0‬בטמפרטורה גבוהה‬
‫)‪ 28;42‬מעלות צלסיוס(‪ ,‬תנאי‪ 0‬אנוקסיי‪ 0‬הבאי‪ 0‬לידי ביטוי בריכוזי חמצ‪) 0 ; :‬תרשי‪(22 0‬‬
‫ובנוכחות של סולפיד )‪ (H2S‬בריכוזי‪ 0‬גבוהי‪ 0‬הנעי‪ 0‬בי‪ 1.6;40 :‬מ"ג‪/‬ל' ‪ .‬כמו כ‪ :‬מליחות המי‪0‬‬
‫נעה בי‪ 1521; 380 :‬מ"ג‪/‬ל' כאשר בקידוחי האקויפר העליו‪ :‬מליחויות אלו בעלות ריכוז נמו‪ 5‬מאלו‬
‫‪43‬‬
‫של האקויפר התחתו‪ .:‬ריכוז כלוריד חריג נמדד בקידוח קרית גת תחתו‪ 7300) :‬מגכ"ל( המייצג‬
‫מי‪ 0‬מליחי‪ 0‬מתצורת יגור ‪ .‬ראוי לציי‪ :‬כי בקידוחי נחושה ועוזה הובחנו מליחיות גבוהות‬
‫בתצורת בענה )גיל טורו‪ 1135;6700 ) (:‬מגכ"ל( השונות בהרכב‪ :‬הכימי מהמליחיות בתצורת‬
‫עמינדב )קנומ‪ :‬עליו‪ (:‬ובתצורת יגור )אקויפר התחתו‪) (:‬תרשי‪.(24 0‬‬
‫על פי תרשי‪) 20 0‬באדו‪ ,(0‬טיפוס המי‪ 0‬הינו ‪ .Na -Cl‬נית‪ :‬להבחי‪ :‬בשונות בריכוזי יוני‪ 0‬אלו‬
‫בקידוחי‪ 0‬השוני‪ 0‬הנקבע על פי המרחק ממקור ההמלחה‪ .‬כלומר קיימת דעיכה ע‪ 0‬המרחק של‬
‫מאפייני‪ 0‬אלו )תרשי‪ . (21 0‬עדות מחזקת לנתו‪ :‬זה נית‪ :‬למצוא בתרשי‪ 23 0‬המתאר את אחוזי‬
‫ההליט אשר הומסו במי‪ 0‬ויצרו את טיפוס מי‪ 0‬זה‪ .‬על פי תרשי‪ 0‬זה נכרת עליה באחוזי ההליט‬
‫ממזרח למערב ובקרב הקידוחי‪ 0‬המליחי‪ 0‬הממוקמי‪ 0‬בסמו‪ 5‬לקו הגידוע‪ ,‬התעלות וההעתקי‪0‬‬
‫קיי‪ 0‬אחוז גבוה של הליט ‪.60%;80%‬‬
‫חתכי‪ 0‬סטרטיגרפי‪ 0‬של הקידוחי‪ 0‬המליחי‪) 0‬תרשי‪ (24 0‬מראי‪ 0‬את מאפייני טיפוס המי‪0‬‬
‫הקיימי‪ 0‬בקידוחי‪ 0‬אלו בעוצמות שונות על פי יחסי העירבוב של המי‪ 0‬השפירי‪ 0‬של חבורת‬
‫יהודה ע‪ 0‬מקור ההמלחה‪ .‬יחסי היוני‪ 0‬מעידי‪ 0‬על יחס ‪ Na/Cl‬הנע סביב ‪ , 0.9‬יחס ‪ Q‬נמו‪ 5‬מ‬
‫;‪ ) ,(0.59;0.83 ) 1‬יוצא דופ‪ :‬הינו קידוח קרית גת תחתו‪ :‬בו יחס זה הינו ‪ (3.14‬ויחס ‪ Cl/Br‬גבוהה‬
‫‪ .380;457‬קידוחי‪ 0‬אלו נמצאי‪ 0‬ברוויה ביחס לקלציט‪ ,‬ארגוניט ודולומיט‪ .‬יחסי ‪ Mg/Ca‬נמצאי‪0‬‬
‫סביב ‪.0.8‬‬
‫‪Judea Gr.‬‬
‫‪Kurkar Gr.‬‬
‫‪Upper Aquifer‬‬
‫‪Brackish Brackish‬‬
‫‪Brackish‬‬
‫‪Brackish‬‬
‫‪Brackish‬‬
‫‪Naan a‬‬
‫‪B.Tuviya 6‬‬
‫‪Revadim‬‬
‫‪B.Hayil 1‬‬
‫‪K.Menachem b‬‬
‫‪6.93‬‬
‫‪6.75‬‬
‫‪7.04‬‬
‫‪7.17‬‬
‫‪6.84‬‬
‫‪7.15‬‬
‫‪23‬‬
‫‪25.3‬‬
‫‪21.7‬‬
‫‪23.9‬‬
‫‪25.2‬‬
‫‪25.1‬‬
‫‪5.42‬‬
‫‪4.6‬‬
‫‪6.66‬‬
‫‪6.59‬‬
‫‪7‬‬
‫‪151‬‬
‫‪81‬‬
‫‪338‬‬
‫‪4‬‬
‫‪806‬‬
‫‪76‬‬
‫‪324‬‬
‫‪166‬‬
‫‪99‬‬
‫‪318‬‬
‫‪9‬‬
‫‪848‬‬
‫‪86‬‬
‫‪296‬‬
‫‪137‬‬
‫‪132‬‬
‫‪593‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1255‬‬
‫‪88‬‬
‫‪363‬‬
‫‪177‬‬
‫‪247‬‬
‫‪667‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1591‬‬
‫‪210‬‬
‫‪459‬‬
‫‪0.58‬‬
‫‪0.98‬‬
‫‪1.25‬‬
‫‪424‬‬
‫‪0.34‬‬
‫‪0.73‬‬
‫‪1.59‬‬
‫‪0.88‬‬
‫‪313‬‬
‫‪0.31‬‬
‫‪0.65‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪0.74‬‬
‫‪318‬‬
‫‪0.45‬‬
‫‪0.65‬‬
‫‪0.88‬‬
‫‪1.09‬‬
‫‪268.67‬‬
‫‪0.29‬‬
‫‪307‬‬
‫‪199‬‬
‫‪773‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1852‬‬
‫‪237‬‬
‫‪302‬‬
‫‪58‬‬
‫‪15‬‬
‫‪44‬‬
‫‪2‬‬
‫‪72‬‬
‫‪17‬‬
‫‪206‬‬
‫‪0.64‬‬
‫‪1.07‬‬
‫‪1.55‬‬
‫‪308.6‬‬
‫‪0.31‬‬
‫‪0.94‬‬
‫‪0.43‬‬
‫‪0.78‬‬
‫‪0.61‬‬
‫‪Lower Aquifer‬‬
‫‪Fresh‬‬
‫‪Brackish‬‬
‫‪Fresh Brackish‬‬
‫‪Fresh‬‬
‫‪Eshtaol 5 Negba 1‬‬
‫‪Agur 2‬‬
‫‪Uza 1‬‬
‫‪Ash 24‬‬
‫‪7.4‬‬
‫‪7.02‬‬
‫‪7.08‬‬
‫‪7.52‬‬
‫‪23.5‬‬
‫‪42‬‬
‫‪26‬‬
‫‪32‬‬
‫‪7.9‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪39‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪60‬‬
‫‪120‬‬
‫‪68‬‬
‫‪80‬‬
‫‪27‬‬
‫‪62‬‬
‫‪33‬‬
‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪911‬‬
‫‪93‬‬
‫‪236‬‬
‫‪2‬‬
‫‪17‬‬
‫‪4‬‬
‫‪10‬‬
‫‪44‬‬
‫‪1529‬‬
‫‪142‬‬
‫‪400‬‬
‫‪14‬‬
‫‪72‬‬
‫‪48‬‬
‫‪105‬‬
‫‪290‬‬
‫‪350‬‬
‫‪302‬‬
‫‪279‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪0.74‬‬
‫‪0.59‬‬
‫‪0.91‬‬
‫‪0.82‬‬
‫‪0.59‬‬
‫‪400‬‬
‫‪0.29‬‬
‫‪1.01‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪0.57‬‬
‫‪0.68‬‬
‫‪0.92‬‬
‫‪0.85‬‬
‫‪0.83‬‬
‫‪382.25‬‬
‫‪0.12‬‬
‫‪1.79‬‬
‫‪-1.6‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪-1.6‬‬
‫‪-5.2‬‬
‫‪-1.7‬‬
‫‪-0.04‬‬
‫‪0.14‬‬
‫‪0.53‬‬
‫‪-1.7‬‬
‫‪-4.8‬‬
‫‪-1.35‬‬
‫‪-0.18‬‬
‫‪-0.043‬‬
‫‪0.31‬‬
‫‪-1.3‬‬
‫‪-4.6‬‬
‫‪-1.6‬‬
‫‪-0.1‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪-1.6‬‬
‫‪-5.2‬‬
‫‪-1.07‬‬
‫‪-0.2‬‬
‫‪-0.05‬‬
‫‪-0.002‬‬
‫‪-1.11‬‬
‫‪-4.5‬‬
‫‪-2.4‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪-0.5‬‬
‫‪-1.3‬‬
‫‪-2.4‬‬
‫‪-7‬‬
‫‪-1.58‬‬
‫‪0.23‬‬
‫‪0.36‬‬
‫‪0.75‬‬
‫‪-1.7‬‬
‫‪-5.6‬‬
‫‪-1.94‬‬
‫‪-0.26‬‬
‫‪-0.1‬‬
‫‪-0.27‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-6.4‬‬
‫‪-1.7‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪0.15‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪-1.9‬‬
‫‪-4.5‬‬
‫‪-2.47‬‬
‫‪-0.22‬‬
‫‪0.12‬‬
‫‪0.14‬‬
‫‪-2.5‬‬
‫‪-7.63‬‬
‫‪48.43‬‬
‫‪7.28‬‬
‫‪23.76‬‬
‫‪4.79‬‬
‫‪13.38‬‬
‫‪62.6‬‬
‫‪5.23‬‬
‫‪12.34‬‬
‫‪53.33‬‬
‫‪9.61‬‬
‫‪2.25‬‬
‫‪11.53‬‬
‫‪11.2‬‬
‫‪53.92‬‬
‫‪6.61‬‬
‫‪18.26‬‬
‫‪5.06‬‬
‫‪15.03‬‬
‫‪53.93‬‬
‫‪9.71‬‬
‫‪27.83‬‬
‫‪1.18‬‬
‫‪6.6‬‬
‫‪34.92‬‬
‫‪7.95‬‬
‫‪60.01‬‬
‫‪14.68‬‬
‫‪43.23‬‬
‫‪12.3‬‬
‫‪1.39‬‬
‫‪32.58‬‬
‫‪16.93‬‬
‫‪40.2‬‬
‫‪79.55‬‬
‫‪3.56‬‬
‫‪3.41‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪9.22‬‬
‫‪16.67‬‬
‫‪6.33‬‬
‫‪3.36‬‬
‫‪64.01‬‬
‫טבלה ‪ :1‬נתוני‪ 0‬גיאוכימיי‪ 0‬של קידוחי‪ 0‬מייצגי‪ ; 0‬חבורות יהודה וכורכר‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫‪pH‬‬
‫‪Temp‬‬
‫‪DO‬‬
‫‪H2S‬‬
‫‪Ca‬‬
‫‪Mg‬‬
‫‪Na‬‬
‫‪K‬‬
‫‪Cl‬‬
‫‪SO4‬‬
‫‪HCO3‬‬
‫‪Ionic Ratios:‬‬
‫‪rNa/Cl‬‬
‫‪rMg/Ca‬‬
‫‪rQ‬‬
‫‪wCl/Br‬‬
‫‪rMg/Cl‬‬
‫‪Saturation:‬‬
‫‪Anhydrite‬‬
‫‪Aragonite‬‬
‫‪Calcite‬‬
‫‪Dolomite‬‬
‫‪Gypsum‬‬
‫‪Halite‬‬
‫)‪Salt Norm (W.T%‬‬
‫‪Halite‬‬
‫‪Anhydrite‬‬
‫‪Trachyhydrite‬‬
‫‪Antarcticite‬‬
‫‪Dolomite‬‬
‫תרשי‪ Schoeller Diagram :20 .‬המראה את ריכוזי היוני‪ 0‬הראשיי‪ 0‬במי הקידוחי‪ 0‬השוני‪.0‬‬
‫נית‪ :‬להבחי‪ :‬בשתי קבוצות ‪:‬‬
‫‪ .1‬קבוצת מי‪ 0‬של הקנומ‪ :‬העליו‪ ) :‬בכחול( המאופייני‪ 0‬במי‪ 0‬מתוקי‪ 100;200 ) 0‬מ"ג‪/‬ל'( בה‪0‬‬
‫ריכוזי ‪ Na Cl‬נמוכי‪.0‬‬
‫‪ .2‬קבוצת מי‪ 0‬של קידוחי הקנומ‪ :‬העליו‪ :‬והתחתו‪ :‬המערביי‪ 0‬והמליחי‪ 380;1550) 0‬מ"ג‪/‬ל'(‬
‫המאופייני‪ 0‬במי‪ 0‬נתר‪;:‬כלורידי‪ . 0‬בקבוצה זו נית‪ :‬לראות עוצמות שונות של ריכוזי נתר‪:‬‬
‫וכלוריד על פי הקירבה למקור ההמלחה‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫‪Chloride vs Distance from Negba 1‬‬
‫‪1600‬‬
‫‪1400‬‬
‫‪Negba 1‬‬
‫‪1200‬‬
‫‪Qomemiut 1‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪2‬‬
‫‪R = 0.58‬‬
‫‪600‬‬
‫‪Ayalon 2‬‬
‫‪K.Menachem 1‬‬
‫‪K.Uria 10‬‬
‫‪400‬‬
‫‪Q.Gat 1‬‬
‫‪200‬‬
‫‪0‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪15‬‬
‫‪20‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪Distance from Negba 1‬‬
‫תרשי‪ :21 .‬גר‪ 9‬המבטא את הדעיכה ע‪ 0‬המרחק על פי ריכוזי כלוריד בקבוצת הקידוחי‪0‬‬
‫המליחי‪ 0‬של הקנומ‪ :‬העליו‪ :‬והתחתו‪ ,:‬הממוקמי‪ 0‬בסמיכות לקו הגידוע של חבורת יהודה על ידי‬
‫חבורת הסקיה‪ ,‬על שפת התעלות הנאוגניות ובקרבה להעתקי‪ 0‬עמוקי‪ .0‬הדעיכה מבטאת את‬
‫המרחק ממקור ההמלחה‪ .‬כאשר הקידוחי‪ 0‬המליחי‪ 0‬יותר קרובי‪ 0‬יותר לקו הגידוע לתעלות‬
‫ולהעתקי‪ .0‬דג‪ 0‬של מגמה דומה נית‪ :‬לראות בתרשי‪. 20 0‬‬
‫‪46‬‬
‫‪0‬‬
‫‪Cl mg/l‬‬
‫‪Binyamin 1‬‬
‫‪800‬‬
‫תרשי‪ :22 .‬מפת ריכוזי חמצ‪ :‬מומס במי התהו‪ 0‬של קידוחי ירקו‪;:‬תניני‪ 0‬באזור המחקר‪ .‬כל‬
‫קידוחי החלק המערבי )אקויפר עליו‪ :‬ותחתו‪ (:‬הינ‪ 0‬אנוקסי‪ 0‬לעומת הקבוצה המזרחית אשר בה‬
‫קיי‪ 0‬חמצ‪ :‬בקידוחי‪) 0‬אקויפר עליו‪ ,(:‬כאשר באקויפר התחתו‪ :‬המי‪ 0‬מאופייני‪ 0‬בריכוזי חמצ‪:‬‬
‫גבוהי‪ 0‬וחלק‪ 0‬א‪ 9‬קרוב לרוויה‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫תרשי‪ :23 .‬מפת אחוזי ‪ halite‬בקידוחי אקויפר ירקו‪;:‬תניני‪ 0‬באזור המחקר‪ .‬חישוב אחוזי‬
‫‪ halite‬נעשה על יד תוכנת ‪ SNORM‬המחשבת את אחוזי המינרליי‪ 0‬התאורטיי‪ 0‬אשר הומסו‬
‫ויצרו את ההרכב הכימי של המי‪ .0‬נית‪ :‬להבחי‪ :‬במגמת עלייה באחוזי ‪ halite‬בקידוחי‬
‫ירקו‪;:‬תניני‪ 0‬מכיוו‪ :‬מזרח למערב ‪ ,‬כאשר מי הקידוחי‪ 0‬המליחי‪ 0‬המצויי‪ 0‬בקרבת התעלות‪,‬‬
‫ההעתקי‪ 0‬וקו הגידוע של חבורת יהודה‪ ,‬בעלי אחוזי‪ 0‬גבוהי‪ 0‬של ‪ .(60%;80% ) Halite‬ראוי‬
‫לציי‪ :‬כי קידוחי‪ 0‬אלו מצויי‪ 0‬בקרבה לקו המגע בי‪ :‬סלעי חבורת יהודה הגדועי‪ 0‬לבי‪ :‬תצורת‬
‫מבקיעי‪ ) 0‬תרשי‪.(9 0‬‬
‫‪48‬‬
‫תרשי‪ :24 .‬חתכי‪ 0‬סטרטיגרפי‪ 0‬של הקידוחי‪ 0‬המליחי‪ 0‬המראי‪ 0‬את מאפייני טיפוס המי‪0‬‬
‫הקיימי‪ 0‬בקידוחי‪ 0‬אלו בעוצמות שונות על פי יחסי העירבוב של המי‪ 0‬השפירי‪ 0‬של חבורת‬
‫יהודה ע‪ 0‬מקור ההמלחה‪ .‬במספר קידוחי‪ 0‬בתרשי‪ 0‬זה ) עוזה ‪ 1‬ונחושה( נית‪ :‬א‪ 9‬להבחי‪ :‬במקור‬
‫המלחה עליו‪ :‬המשפיע על איכות המי‪ 0‬בשכבות העליונות של האקויפר העליו‪) :‬תצורת בענה מגיל‬
‫הטורו‪ .(:‬המצאות שני מנגנוני המלחה שוני‪ 0‬בו זמנית באותו קידוח מעידי‪ 0‬על הפרדה לתת‬
‫אקויפרי‪ 0‬המופרדי‪ 0‬על ידי שכבות חוצצו‬
‫‪49‬‬
‫‪ 3.2.2‬חבורת הסקיה‪:‬‬
‫נוכחות תמלחות ומי‪ .‬מלוחי‪ .‬בשכבות המוליכות‪:‬‬
‫השכבות המוליכות בחלקה העליו‪ :‬של תצורת יפו )תרשימי‪ (12;18 0‬וכ‪ :‬החרסיות והחוארי‪0‬‬
‫שבתוכ‪ :‬ה‪ :‬מצויות‪ ,‬מכילות מי‪ 0‬מלוחי‪ 0‬ותמלחות )תרשימי‪ .(25;26 0‬בקידוח סקיה ‪2‬‬
‫המליחיות גדלות ע‪ 0‬העומק מ ‪ 780‬מ"ג‪/‬ל' בסמיכות לבסיס הכורכר ועד ל ‪ 2200‬מ"ג‪/‬ל' בבסיס‬
‫חבורת הסקיה )תרשי‪ .(26 0‬כלומר ‪ 350‬מטר עמוק יותר‪.‬‬
‫בקידוח ראשו‪ :‬לציו‪2 :‬א מליחות המי‪ 0‬הינה ‪ 8000‬מ"ג‪/‬ל' כ; ‪ 60‬מטר מתחת לבסיס הכורכר‪,‬‬
‫בעוד בקידוחי הגז של אשדוד ‪ ,‬המליחיות נעות בתחו‪ 0‬שבי‪ 53,500; 1800 :‬מ"ג‪/‬ל' )תרשי‪.(25 0‬‬
‫תרשי‪ :25 .‬חת‪ 5‬סטרוקטורלי של קידוחי אשדוד גז מראה את תפוצת השכבות המוליכות‬
‫בתצורת יפו‪ .‬שכבות אלו מכילי‪ 0‬מי‪ 0‬מלוחי‪ 0‬ותמלחת בריכוזי כלורידי‪ 0‬הנעי‪ 0‬בי‪; 1800 :‬‬
‫‪ 53,500‬מ"ג‪/‬ל' )מעובד על פי ‪.(Shomrony et al, 1984‬‬
‫‪50‬‬
‫תרשי‪ :26 .‬שכבות מוליכות )מסומנות בצהוב( בחלק העליו‪ :‬של חבורת הסקיה ) תצורת יפו(‬
‫המכילות מי‪ 0‬מלוחי‪ .0‬בקידוח סקיה ‪ ,2‬שכבות חבורת הסקיה מאופיינות בעליה בריכוזי‬
‫המליחות ככל שמעמיקי‪ ,0‬החל מ ‪ 780‬מג"ל כלוריד בקרבת בסיס חבורת הכורכר ועד ‪ 2220‬מג"ל‬
‫בבסיס הסקיה‪ .‬ריכוזי מליחויות אלו מצויות ה‪ :‬בשכבות המוליכות וה‪ :‬לאור‪ 5‬החת‪ 5‬החרסיתי‬
‫של תצורת יפו‪ .‬בקידוח ראשו‪ :‬לציו‪2 :‬א‪ ,‬ריכוז המליחות בשכבות המוליכות )היכ‪ :‬שנדג‪ (0‬מגיע‬
‫עד ‪ 8,000‬מג"ל‪.‬‬
‫)לוגי‪ 0‬מקוריי‪ 0‬מעובדי‪.(0‬‬
‫‪51‬‬
‫הגדרת מרכיב הקצה‪:‬‬
‫הנתוני‪ 0‬הגיאוכימיי‪ 0‬של המי‪ 0‬שנמצאו בתצורת יפו נאספו על ידי מתו‪ 5‬הדוחות של קידוחי‬
‫הגז המעטי‪) 0‬אשדוד גז( שנדגמו באופ‪ :‬חלקי‪ .‬עקב היות‪ 0‬היחידי‪ ,0‬נתוני‪ 0‬אלו הנ‪ :‬חשובי‪0‬‬
‫ביותר ומשמשי‪ 0‬אמצעי להגדרת מרכיב קצה חיוני של המי‪ 0‬המלוחי‪ 0‬בתצורת יפו‪ .‬ראוי לציי‪:‬‬
‫כי במהל‪ 5‬האיסו‪ 9‬נבחרו רק הדגימות האמינות‪ ,‬אשר ה ‪ Reaction Error‬מצוי מתחת ל ‪5%‬‬
‫)טבלה ‪.(2‬‬
‫הדגימות שנבחנו במחקר זה‪ ,‬אשר נדגמו מהשכבות המוליכות בתצורת יפו‪ ,‬למעשה מעידות‬
‫על שונות רבה באיכות הכימית שלה‪ .:‬טווח המליחויות בדגימות השונות נע בי‪53,500 ; 8620 :‬‬
‫מגכ"ל ‪ ,‬מעיד על המצאות של מי‪ 0‬מלוחי‪ 0‬ותימלחות בדרגות ריכוז שונות וכפי הנראה מייצגות‬
‫את השונות הרבה הקיימת בשכבות המוליכות השונות‪ .‬כלומר‪ ,‬יתכ‪ :‬ובשכבות המוליכות של‬
‫תצורת יפו קיימי‪ 0‬מי‪ 0‬מלוחי‪ 0‬ותמלחות בריכוזי‪ 0‬שוני‪ 0‬ומשתני‪ 0‬התלויי‪ 0‬ברמות האידוי‬
‫והמיהול וכ‪ :‬בדיאגנזה שעברו המי‪ 0‬בזמ‪ :‬שקיעת תצורת יפו‪.‬‬
‫‪Ionic Ratios‬‬
‫‪rMg/Cl‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪rSO4/Cl‬‬
‫‪0.0023‬‬
‫‪0.0008‬‬
‫‪0.0024‬‬
‫‪0.0004‬‬
‫‪0.0009‬‬
‫‪rSO4/HCO3‬‬
‫‪Cl/Br‬‬
‫‪0.19‬‬
‫‪0.18‬‬
‫‪0.48‬‬
‫‪0.82‬‬
‫‪0.19‬‬
‫‪213.25‬‬
‫‪257.36‬‬
‫‪132.62‬‬
‫‪rQ‬‬
‫‪44.40‬‬
‫‪17.31‬‬
‫‪15.46‬‬
‫‪10.7‬‬
‫‪32.9‬‬
‫‪rMg/Ca‬‬
‫‪rNa/Cl‬‬
‫‪0.42‬‬
‫‪0.49‬‬
‫‪0.36‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪0.28‬‬
‫‪0.62‬‬
‫‪0.52‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪0.84‬‬
‫‪0.73‬‬
‫‪Name‬‬
‫‪Ashdod Gas 1 - Water‬‬
‫‪Ashdod Gas 1- Tubing‬‬
‫‪Ashdod Gas 1-Separator‬‬
‫‪Ashdod-Gas10‬‬
‫‪Ashdod- Gas 8‬‬
‫)‪Chemistry. (ppm‬‬
‫‪HCO3‬‬
‫‪84‬‬
‫‪255‬‬
‫‪427‬‬
‫‪127‬‬
‫‪72‬‬
‫‪SO4‬‬
‫‪12.5‬‬
‫‪36‬‬
‫‪160‬‬
‫‪82‬‬
‫‪11‬‬
‫‪Cl‬‬
‫‪23991‬‬
‫‪34400‬‬
‫‪48899‬‬
‫‪12624‬‬
‫‪8620‬‬
‫‪K‬‬
‫‪5960‬‬
‫‪14110‬‬
‫‪19400‬‬
‫‪116‬‬
‫‪101.5‬‬
‫‪Na‬‬
‫‪Mg‬‬
‫‪9600‬‬
‫‪11625‬‬
‫‪16000‬‬
‫‪6900‬‬
‫‪4100‬‬
‫‪369‬‬
‫‪510‬‬
‫‪690‬‬
‫‪26.75‬‬
‫‪160‬‬
‫‪Ca‬‬
‫‪1457‬‬
‫‪1710‬‬
‫‪3200‬‬
‫‪812‬‬
‫‪929‬‬
‫‪A-‬‬
‫‪pH‬‬
‫‪B‬‬‫‪Name‬‬
‫‪Ashdod Gas 1 - Water‬‬
‫‪Ashdod Gas 1- Tubing‬‬
‫‪Ashdod Gas 1-Separator‬‬
‫‪Ashdod-Gas10‬‬
‫‪Ashdod- Gas 8‬‬
‫‪6.9‬‬
‫‪7.6‬‬
‫‪8.36‬‬
‫)‪C - Chemistry ( meq/l‬‬
‫‪TDI‬‬
‫‪rHCO3‬‬
‫‪1.38 1351.43‬‬
‫‪4.18 1969.22‬‬
‫‪7.00 2798.39‬‬
‫‪2.08 705.62‬‬
‫‪1.18 485.04‬‬
‫‪rSO4‬‬
‫‪0.26‬‬
‫‪0.75‬‬
‫‪3.33‬‬
‫‪1.71‬‬
‫‪0.23‬‬
‫‪rCl‬‬
‫‪676.55‬‬
‫‪970.08‬‬
‫‪1378.95‬‬
‫‪356‬‬
‫‪243.17‬‬
‫‪rK‬‬
‫‪152.58‬‬
‫‪361.22‬‬
‫‪496.64‬‬
‫‪2.97‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‪rNa‬‬
‫‪417.60‬‬
‫‪505.69‬‬
‫‪696.00‬‬
‫‪300.15‬‬
‫‪178.35‬‬
‫‪rMg‬‬
‫‪30.37‬‬
‫‪41.97‬‬
‫‪56.79‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪13.16‬‬
‫טבלה ‪ :2‬נתוני‪ 0‬גיאוכימיי‪ 0‬מקידוחי אשדוד גז ; תצורת יפו‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫‪rCa‬‬
‫‪Name‬‬
‫‪72.70‬‬
‫‪85.33‬‬
‫‪159.68‬‬
‫‪40.52‬‬
‫‪46.36‬‬
‫‪Ashdod Gas 1- Water‬‬
‫‪Ashdod Gas 1-Tubing‬‬
‫‪Ashdod Gas 1- Separator‬‬
‫‪Ashdod-Gas10‬‬
‫‪Ashdod- Gas 8‬‬
‫נתוני אשדוד גז ‪ ) 1‬המסומני‪ 0‬בצהוב ; טבלה ‪ ,(2‬נמצאו כלא מייצגי‪ 0‬מבחינה גיאוכימית‪ ,‬כוו‪:‬‬
‫שהתברר לאחר עיו‪ :‬מעמיק בתיקי הקידוחי‪ 0‬כי הוחדר לקידוחי‪ 0‬אלה ‪ KCl‬ונעשתה צמנטציה‬
‫ע‪ 0‬תוספת נכבדה של ‪ . Ca‬אי לכ‪ 5‬האנליזות אינ‪ :‬מייצגות את נוזל השכבה‪ .‬בהתבוננות בנתוני‪0‬‬
‫הכימיי‪ 0‬נית‪ :‬לראות חריגות לא הגיוניות בריכוזי ה ‪) K‬יחסי ‪ ,(1.21 ; 0.62 Na/ K‬וכ‪ :‬ריכוזי‬
‫‪ Ca‬וערכי ‪ Q‬גבוהי‪ 0‬ביותר )‪ . (44‬על כ‪ :‬הוצאו נתוני‪ 0‬אלו מכלל החישוב הגיאוכימי של תצורת‬
‫יפו‪ .‬ראוי לציי‪ :‬כי נתגלו בתיקי‪ Long Term Tests 0‬אשר נעשו בדגימות מי‪ 0‬של אשדוד גז‬
‫לפני הוספת ה ‪ . KCl‬מבחני‪ 0‬אלו הראו על קיו‪ 0‬מי‪ 0‬בריכוז כלורידי‪ 0‬הנע בי‪53,500 ; 39,500 :‬‬
‫מגכ"ל‪ .‬לצערי דגימות אלו אינ‪ :‬כוללות יוני‪ 0‬אחרי‪ 0‬מלבד כלוריד‪ .‬עדות זאת מעידה שוב על‬
‫השונות בריכוזי‪ 0‬של מליחות הקיימי‪ 0‬בשכבות המוליכות בתצורת יפו‪ ,‬א‪ 0‬כי על פי נתוני‪0‬‬
‫אלה‪ ,‬באשדוד גז ‪ 1‬מדובר במי‪ 0‬בעלי מליחות גבוהה ביותר‪ .‬על כ‪ ,:‬כמרכיב הקצה המייצג את‬
‫המי‪ 0‬המלוחי‪ 0‬בשכבות המוליכות בתצורת יפו‪ ,‬נבחרו במחקר זה דגימות המי‪ 0‬המלוחות ביותר‬
‫)‪ 53,500‬מגכ"ל( הקיימות בשכבות אלה‪.‬‬
‫האנליזות של קידוחי אשדוד ‪ 8;10‬נמצאו כאמינות מבחינה גיאוכימית ‪ ,‬על כ‪ ,:‬במחקר זה‬
‫ישמשו להבנת ההרכב הגיאוכימי של המי‪ 0‬המלוחי‪ 0‬בשכבות המוליכות בתצורת יפו‪.‬‬
‫בקידוחי‪ 0‬אלו‪ ,‬בוצעו רק ‪ 2‬אנליזות כימיות מלאות המצביעות על טווח כלורידי‪ 0‬הנע בי‪:‬‬
‫‪ . 8620;12,624‬בקידוח אשדוד ‪ 8‬במבח‪ :‬לחצי‪ 0‬שנעשה בשכבה מוליכה עמוקה יותר ‪ ,‬נמצאו‬
‫ריכוזי כלוריד של ‪ 35,000‬מגכ"ל‪ .‬כאמור לעיל‪ ,‬נתוני‪ 0‬אלו מוכיחי‪ 0‬את השונות בריכוזי כלוריד‬
‫בשכבות המוליכות השונות‪ .‬קידוחי‪ 0‬אלו מאופייני‪ 0‬בריכוזי ‪ SO4-‬ו ‪ HCO3-‬נמוכי‪ . 0‬ראוי‬
‫לציי‪ :‬כי בקידוחי‪ 0‬אלו בבדיקת ‪ Gas Detector‬לא נמצאה נוכחות של הגזי‪ ,O2 0‬ו ‪ CO2‬וכ;‬
‫‪ 99.8%‬מנפח הגז במי‪ 0‬מהווה מתא‪ (CH4) :‬שהינו גז אינרטי ואינו משתת‪ 9‬בתהלי‪5‬‬
‫הגיאוכימי במקרה זה‪.‬‬
‫בדגימות מי‪ 0‬אלה נמצאו ריכוזי‪ 0‬גבוהי‪ 0‬של ‪ Ca+‬ו ‪ Na+‬כאשר הקטיו‪ :‬הדומיננטי הינו‬
‫‪ ,Na‬כלומר טיפוס המי‪ 0‬הינו נתר‪ ; :‬כלורידי‪.(Na- Cl) 0‬‬
‫יחסי היוני‪ 0‬בקידוחי‪ 0‬אלו מייצגי‪ 0‬כפי הנראה מי‪ 0‬מלוחי‪ 0‬שעברו אידוי על פי יחסי ‪Cl/Br‬‬
‫)‪ (132.6‬יחסי ‪ Q‬גבוה )‪ (10.7 ; 32.9‬ויחסי ‪ Na/Cl‬הנמוכי‪ 0‬במקצת מהיחס הימי ‪.0.73;0.84‬‬
‫‪53‬‬
‫בכל הקידוחי‪ 0‬ככל שהמי‪ 0‬מלוחי‪ 0‬יותר כ‪ 5‬הופכי‪ 0‬לרווי‪ 0‬ביותר כנגד קרבונטי‪:0‬‬
‫‪Aragonite: +0.89 to +1.66‬‬
‫‪Calcite: -0.86 to +1.8‬‬
‫‪Dolomite: -1.75 to +3.3‬‬
‫})‪Yafo Fm.-Ashdod Gas Wells -Salt Norm (SNORM) Results { Weight (anhy‬‬
‫‪Tachyhydrite Calcite‬‬
‫‪0.51‬‬
‫‪4.04‬‬
‫‪Anhydrite‬‬
‫‪0.55‬‬
‫‪0.11‬‬
‫‪Antarcticite‬‬
‫‪10.15‬‬
‫‪16.83‬‬
‫‪Halite‬‬
‫‪87.15‬‬
‫‪75.45‬‬
‫‪Name‬‬
‫‪Ashdod-Gas10‬‬
‫‪Ashdod- Gas 8‬‬
‫טבלה ‪ :3‬אחוזי המינרלי‪ 0‬התיאורטיי‪ 0‬אשר הומסו ויצרו את הרכב המי‪ 0‬בקידוחי‪.0‬‬
‫על פי טבלה זו נית‪ :‬להצביע על מינרליי‪ 0‬עיקריי‪ 0‬אשר השתתפו בתהלי‪ 5‬יצירת הרכב התמלחות‬
‫בשכבות המוליכות של הסקיה תו‪ 5‬כדי המסת‪ .0‬נית‪ :‬לראות אחוזי‪ 0‬גבוהי‪ 0‬של ‪; 75%‬‬
‫‪ , Halite 87%‬ואת המשקל שיש למרכיב הסידני; כלורידי המיוצג כא‪ :‬ע"י המינרלי‪0‬‬
‫התאורטיי‪ (10%-16.8%) Antarcticite 0‬ו ‪.(4.04%)Trachyhydrite‬‬
‫ראויי‪ 0‬לציו‪ :‬את ריכוזי ‪ Calcite & Anhydrite‬הנמוכי‪.0‬‬
‫‪54‬‬
‫‪ 3.2.3‬חבורת הכורכר‪:‬‬
‫קידוחי המי‪ 0‬של אקויפר החו‪ 9‬מאופייני‪ 0‬בשונות גיאוכימית הנובעת מהיותו אקויפר פריאטי‬
‫הנתו‪ :‬ללח< פיתוח אורבני וגידול אוכלוסיה מסיבית‪ .‬גורמי‪ 0‬אלה משפיעי‪ 0‬על מזהמי‪0‬‬
‫אנטרופוגניי‪ 0‬החודרי‪ 0‬לסלעי האקויפר באזורי‪ 0‬שוני‪ .0‬כמו כ‪ ,:‬עקב צריכת מי‪ 0‬גוברת ושאיבת‬
‫יתר‪ ,‬קט‪ :‬הלח< ההידרוסטטי של המי‪ 0‬המתוקי‪ , 0‬כ‪ 5‬שישנה השפעה של מי‪ 0‬מלוחי‪ 0‬ותמלחות‬
‫המתערבבות ע‪ 0‬המי‪ 0‬השפירי‪ 0‬ויוצרי‪ 0‬מוקדי המלחה‪.‬‬
‫באזור המחקר אקויפר חבורת הכורכר מאופיי‪ :‬בד"כ בקידוחי‪ 0‬מתוקי‪ 0‬בעלי ריכוז כלורידי‪0‬‬
‫נמו‪ 65;290 5‬מ"ג‪/‬ל' וקידוחי‪ 0‬מליחי‪ 0‬בעלי ריכוז כלורידי‪ 0‬הנע בי‪ 300;1852 :‬מ"ג‪/‬ל' ‪.‬‬
‫הקידוחי‪ 0‬המתוקי‪ 0‬ממוקמי‪ 0‬בעיקר במערב ובמרכז ושואבי‪ 0‬מי‪ 0‬מאופקי‪) 0‬תת אקויפרי‪(0‬‬
‫עליוני‪ 0‬של אקויפר זה‪ .‬קידוח אשדוד ‪ 24‬נבחר כמייצג את קבוצת הקידוחי‪ 0‬המתוקי‪) 0‬טבלה ‪.(1‬‬
‫קידוח זה מייצג את המי‪ 0‬השפירי‪ 0‬ביותר הקיימי‪ 0‬כיו‪ 0‬באקויפר החו‪ 9‬ולמעשה מייצג את‬
‫טיפוס המי‪ ( Ca-HCO3) 0‬שאפיי‪ :‬את האקויפר לפני השינוי שחל בניקוז הטבעי של האקויפר‬
‫כתוצאה משאיבת יתר ופעילות אנטרופוגנית‪.‬‬
‫יחסי ‪ Na/Cl‬גבוהי‪ 0‬בד"כ מהיחס הימי ונעי‪ 0‬בי‪ .1.23 ; 0.9 :‬קידוחי‪ 0‬אלה מאופייני‪ 0‬ביחס ‪Q‬‬
‫נמו‪ . 0.44;0.78 5‬יחסי ‪ Mg/Ca‬בקידוחי‪ 0‬המתוקי‪ 0‬נע בי‪ :‬ערכי‪ 0‬נמוכי‪ 0‬של ‪ 0.43‬עד ל ערכי‪0‬‬
‫גבוהי‪ 0‬של ‪.1.72‬‬
‫כל הקידוחי‪ 0‬המתוקי‪ 0‬שנדגמו במחקר זה מלבד אשדוד ‪ ,24‬פינשטיי‪ :‬וביצרו‪ 6 :‬נמצאי‪0‬‬
‫ברוויה ביחס לקלציט‪ ,‬דולומיט וארגוניט‪.‬‬
‫הקידוחי‪ 0‬המליחי‪ 0‬הממוקמי‪ 0‬בחלק המזרחי של האקויפר מאופייני‪ 0‬כאמור בריכוזי כלוריד‬
‫הנעי‪ 0‬מ ‪ 1852 ; 300‬מגכ"ל‪ .‬הרכב‪ 0‬הכימי הינו בעיקר מי‪ Na - Cl 0‬כאשר נית‪ :‬בפרוש להצביע‬
‫על מגמת העשרה בכל היוני‪ 0‬שנמדדו )מלבד ניטרט( אשר ריכוז‪ 0‬במי‪ 0‬עולה ע‪ 0‬העליה‬
‫במליחות‪.‬‬
‫המי‪ 0‬המליחי‪ 0‬מאופייני‪ 0‬ביחסי ‪ Na/Cl‬נמוכי‪ 0‬הנעי‪ 0‬בטווח של ‪) 0.58;0.73‬תרשי‪,(28 0‬‬
‫תרשי‪ 27 0‬מעיד על השפעתו של מרכיב הקצה המלוח המצוי בשכבות המוליכות בתצורת יפו‪,‬‬
‫המאופיי‪ :‬בריכוז כלורידי‪ 0‬גבוה )‪ 1800;53,350‬מגכ"ל( וכ‪ :‬יחסי ‪ Na/Cl‬נמוכי‪ 0‬מהיחס הימי‪.‬‬
‫נית‪ :‬להבחי‪) :‬תרשי‪ (27 0‬בכיוו‪ :‬ההשפעה של מרכיב הקצה ; מתצורת יפו בעל יחס ‪ Na/Cl‬נמו‪5‬‬
‫ומליחות גבוהה‪ ,‬הבא לידי ביטוי ביחס נמו‪ 5‬של ‪ Na/Cl‬בכל הקידוחי‪ 0‬המליחי‪ 0‬שנדגמו ומגמת‬
‫עלייה )בד"כ( בערכי יחס זה ע‪ 0‬הירידה במליחות המי‪.0‬‬
‫תרשי‪ 28 0‬מחזק את ממצאי תרשי‪ 27 0‬בכ‪ 5‬שמראה קו עירבוב בי‪ :‬מרכיב הקצה המלוח‬
‫המאופיי‪ :‬בריכוזי כלוריד גבוהי‪ 0‬וערכי ‪ Q‬גבוהי‪ 0‬לבי‪ :‬הקידוחי‪ 0‬של חבורת הכורכר‪.‬‬
‫הקידוחי‪ 0‬המליחי‪ 0‬מאופייני‪ 0‬בערכי ‪ ) Q‬מעל ‪ ,(1.55 ; 1.09 1‬מלבד קידוח רבדי‪,(0.74 ;) 0‬‬
‫ומהווי‪ 0‬קבוצה נפרדת מערכי ה ‪ Q‬של קבוצת המי‪ 0‬המתוקי‪.0‬‬
‫תרשי‪ 29 0‬מצביע על מגמה של עלייה בערכי ה ‪ Q‬ע‪ 0‬ירידה ביחס ‪ Na/Cl‬בקידוחי‪ 0‬המליחי‪0‬‬
‫כתוצאה מהקשר ע‪ 0‬המי‪ 0‬המלוחי‪ 0‬של תצורת יפו‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫יחסי ‪ Mg/Ca‬המאפייני‪ 0‬קידוחי‪ 0‬אלה הינ‪ 0‬גבוהי‪ 0‬ונעי‪ 0‬בי‪:‬‬
‫‪ 1.59 ; 0.88‬ועד לער‪ 5‬חריג‬
‫של ‪ 2.3‬בקידוח רבדי‪.0‬‬
‫‪Kurkar Group‬‬
‫‪1.40‬‬
‫‪1.20‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪r Na/Cl‬‬
‫מרכיב‬
‫קצה‬
‫שמקורו‬
‫בתצורת‬
‫יפו‪,‬‬
‫המאופיי‪9‬‬
‫במי‪.‬‬
‫מלוחי‪.‬‬
‫ויחס‬
‫‪Na/Cl‬‬
‫נמו;‬
‫‪0.80‬‬
‫‪0.60‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪60‬‬
‫‪20‬‬
‫‪40‬‬
‫‪0‬‬
‫‪rCl‬‬
‫‪grf21‬‬
‫תרשי‪ :27 .‬מראה את ההשפעה של מרכיב הקצה המלוח )סקיה( המאופיי‪ :‬בריכוזי ‪ Cl‬גבוהי‪0‬‬
‫וביחסי ‪ Na/Cl‬נמוכי‪) 0‬בצהוב(‪ ,‬על קידוחי חבורת הכורכר‪ .‬ככל שהקידוחי‪ 0‬מליחי‪ 0‬יותר‬
‫קיימת ירידה בערכי היחס של ‪.Na/Cl‬‬
‫‪56‬‬
‫מרכיב קצה‬
‫שמקורו בשכבות המוליכות‬
‫שבתצורת יפו‪ ,‬המאופיי‪9‬‬
‫במי‪ .‬מלוחי‪.‬‬
‫וער; ‪ Q‬גבוה‬
‫‪K ur kar Gr oup‬‬
‫‪1.60‬‬
‫‪1.20‬‬
‫‪0.80‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪40‬‬
‫‪60‬‬
‫‪r Cl‬‬
‫‪20‬‬
‫‪grf23‬‬
‫תרשי‪ :28 .‬מראה את ההשפעה של מרכיב הקצה המלוח )סקיה( המאופיי‪ :‬בריכוזי ‪ Cl‬גבוהי‪0‬‬
‫ובערכי ‪ Q‬גבוהי‪) 0‬בצהוב(‪ ,‬על קידוחי חבורת הכורכר‪ .‬ככל שהקידוחי‪ 0‬מליחי‪ 0‬יותר אזי קיימת‬
‫עליה בערכי ‪.Q‬‬
‫‪57‬‬
‫‪0‬‬
‫‪Q‬‬
‫‪r‬‬
‫‪Kurkar Group‬‬
‫‪1.40‬‬
‫‪Cl levels mg/l‬‬
‫‪Until 300‬‬
‫‪1.20‬‬
‫‪Until 600‬‬
‫‪Above 800‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪rNa/Cl‬‬
‫‪0.80‬‬
‫‪0.60‬‬
‫מרכיב הקצה‬
‫שמקורו‬
‫בתצורת יפו‬
‫‪0.40‬‬
‫‪1.60‬‬
‫‪0.80‬‬
‫‪1.20‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪rQ‬‬
‫‪grf31‬‬
‫תרשי‪ :29 .‬מצביע על מגמה של עלייה בערכי ה ‪ Q‬ע‪ 0‬ירידה ביחס ‪ Na/Cl‬בקידוחי‪ 0‬המליחי‪0‬‬
‫כתוצאה מהקשר ע‪ 0‬מי‪ 0‬מלוחי‪ 0‬המצויי‪ 0‬באופקי‪ 0‬המוליכי‪ 0‬של תצורת יפו‪ ,‬המאופייני‪0‬‬
‫בערכי ‪ Q‬גבוהי‪ 0‬ויחסי ‪ Na/Cl‬נמוכי‪.0‬‬
‫יחסי ‪ Mg/Ca‬גבוהי‪ 0‬ונעי‪ 0‬בי‪:‬‬
‫‪ 1.59 ; 0.88‬ועד לער‪ 5‬חריג של ‪ 2.3‬בקידוח רבדי‪.0‬‬
‫יחסי ‪ Cl/Br‬בקידוחי‪ 0‬המליחי‪ 0‬הינ‪ 0‬ערכי‪ 0‬גבוהי‪ 0‬מעט מערכי יחס זה במי י‪(280;290 ) 0‬‬
‫ונעי‪ 0‬בטווח שבי‪ . 424 ; 309 :‬יש לציי‪ :‬כי ערכי‪ 0‬אלו דומי‪ 0‬לערכי יחס זה בקידוחי‪ 0‬המליחי‪0‬‬
‫של חבורת יהודה )טבלה ‪. (1‬‬
‫כל הקידוחי‪ 0‬המליחי‪ 0‬של חבורת הכורכר מצויי‪ 0‬ברוויה ביחס לקלציט ודולומיט להוציא את‬
‫שפיר ‪ 500) 1‬מגכ"ל ( וכפר ורבורג ‪ 618) 1‬מגכ"ל( וכפר בילו ) ‪ 418‬מגכ"ל( ביחס לדולומיט‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫‪ 3.3‬תוצאות מודל ‪:NETPATH‬‬
‫תוכנת ‪ (Plummer, et al, 1994 ) NETPATH‬מיועדת לפענח ולפרש תגובות גיאוכימיות בי‪:‬‬
‫נוזלי‪ 0‬שה‪ 0‬מרכיבי קצה ) ‪ (Initial and Final‬לבי‪ :‬סלעי‪ 0‬שלאור‪ 5‬מסלול זרימה הידרולוגי‪.‬‬
‫התוכנה מסוגלת לחשב יחסי עירבוב בי‪ :‬מרכיבי קצב וכ‪ :‬לחשב תוצרי עירבוב )‪ (Final‬של‬
‫מספר מרכיבי קצה נבחני‪ ,(Initial) 0‬תו‪ 5‬התייחסות להשפעת תהליכי המסה‪/‬שקיעה‪ ,‬ולתהליכי‪0‬‬
‫גיאוכימיי‪ 0‬אפשריי‪ 0‬והגיוניי‪ 0‬אשר לקחו חלק בתהלי‪ 5‬הגיאוכימי של יצירת טיפוסי מי‪0‬‬
‫נבחני‪.0‬‬
‫במחקר זה נעשה שימוש על מנת לחשב תוצרי ערבוב של מספר מרכיבי קצה אפשריי‪ 0‬וכ‪ :‬את‬
‫יחסי העירוב בניה‪ ,0‬תו‪ 5‬התחשבות בתהליכי‪ 0‬גיאוכימיי‪ 0‬אפשריי‪ 0‬אשר יצרו את מרכיבי‬
‫הקצה ותוצרי הערוב‪.‬‬
‫תוצאות המודלי‪:.‬‬
‫מודל ‪:1‬‬
‫מי י‪ .‬מאודי‪) .‬תצורת יפו‪ 8‬מלוח(‪ +‬אשדוד ‪) 24‬אקויפר החו< ‪ 8‬מתוק( = באר טוביה ‪6‬‬
‫)אקויפר החו< ‪8‬מליח(‬
‫מודל זה מתאר את האפשרות של המלחת קידוח באר טוביה ‪ 6‬המייצג את הקידוחי‪ 0‬המליחי‪0‬‬
‫המזרחיי‪ 0‬של אקויפר החו‪ , 9‬על ידי מי‪ 0‬מלוחי‪ 0‬העולי‪ 0‬לאקויפר חבורת הכורכר משכבות‬
‫מוליכות בתצורת יפו ) מיוצג ע"י שיחזור הרכב כימי של מי י‪ 0‬מאודי‪ .(0‬מי אשדוד ‪ 24‬מייצגי‪0‬‬
‫את המי‪ 0‬המתוקי‪ 0‬של אקויפר החו‪.9‬‬
‫‪2%‬‬
‫‪98%‬‬
‫‪-0.42 mmol/kg‬‬
‫מי י‪ 0‬מאודי‪Initial 1 0‬‬
‫‪:‬אשדוד ‪24‬‬
‫‪Initial 2‬‬
‫‪Gypsum :‬‬
‫‪-2.3‬‬
‫‪Exchange :‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪Calcite :‬‬
‫‪-0.39‬‬
‫‪Smectite:‬‬
‫‪4.8‬‬
‫‪Mg- Montmorillonite:‬‬
‫* ; מייצג השקעה ‪ + ,‬מייצג המסה‪.‬‬
‫המודל מראה על יחסי עירבוב של ‪ 2%‬מהמי‪ 0‬המלוחי‪ 0‬המצויי‪ 0‬בשכבות המוליכות של‬
‫תצורת יפו וכ ‪ 98%‬מי‪ 0‬מתוקי‪ 0‬טיפוסיי‪ 0‬של אקויפר החו‪ )9‬אשדוד ‪ ,(24‬בכדי ליצור את המי‪0‬‬
‫המליחי‪ 0‬של קידוח באר טוביה ‪ . 6‬על פי המודל תהלי‪ 5‬זה יתאפשר בתנאי‪ 0‬של‬
‫השקעת גבס‪ ,‬שקיעה מועטה של חרסיות והמסת מגנזיו‪ 0‬ממקור חרסיתי )מונטמורילוניט(‪ .‬הער‪5‬‬
‫‪ Exchange‬מייצג החלפת יוני‪ 0‬שמהותה הענייה ב ‪ Na+‬והעשרה של ‪ Ca+2‬במי‪ .0‬הקלציט‬
‫‪59‬‬
‫נמצא בטווח "דימדומי‪ "0‬בי‪ :‬המסה לשקיעה ולמעשה מייצג ער‪ 5‬המצוי על ס‪ 9‬רוויה )הנמצא‬
‫ברוויה על פי נתוני ‪.( WATEQ‬‬
‫מודל ‪:2‬‬
‫נגבה ‪) 1‬אקויפר חבורת יהודה‪ 8‬מליח( ‪ +‬אשדוד ‪) 24‬אקויפר החו<‪ 8‬מתוק( = כפר מנח‪ .‬ב'‬
‫)אקויפר החו<‪ 8‬מליח(‪.‬‬
‫מודל זה בוח‪ :‬את תהלי‪ 5‬המלחת קידוח כפר מנח‪ 0‬ב' המייצג את הקידוחי‪ 0‬המליחי‪ 0‬של‬
‫אקויפר החו‪ 9‬החלק המזרחי‪ ,‬על ידי מי‪ 0‬מליחי‪ 0‬העולי‪ 0‬דר‪ 5‬העתקי‪ 0‬מאקויפר ההר‬
‫)מיוצג על יד קידוח נגבה ‪ .(1‬מי אשדוד ‪ 24‬מייצגי‪ 0‬את המי‪ 0‬המתוקי‪ 0‬של אקויפר החו‪.9‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪:‬נגבה ‪1‬‬
‫‪Initial 1‬‬
‫‪90%‬‬
‫‪:‬אשדוד ‪24‬‬
‫‪Initial 2‬‬
‫‪-5.10 mmol/kg‬‬
‫‪Calcite:‬‬
‫‪2.87‬‬
‫‪Dolomite:‬‬
‫‪4.70‬‬
‫‪NaCl :‬‬
‫‪4.28‬‬
‫‪Exchange:‬‬
‫‪1.8‬‬
‫‪Smectite:‬‬
‫* ; מייצג השקעה ‪ + ,‬מייצג המסה‪.‬‬
‫המודל מראה על יחסי ערבוב של ‪ 10%‬מהמי‪ 0‬המליחי‪ 0‬של החלק המערבי של אקויפר ההר‬
‫המיוצג על ידי קידוח נגבה ‪ ,1‬וכ ‪ 90%‬מי‪ 0‬מתוקי‪ 0‬המייצגי‪ 0‬את גו‪ 9‬המי‪ 0‬המתוק באקויפר‬
‫החו‪ ,9‬בכדי לייצר את המי‪ 0‬המליחי‪ 0‬של קידוח כפר מנח‪ 0‬ב'‪ .‬על פי המודל תהלי‪ 5‬זה יתאפשר‬
‫בתנאי‪ 0‬של השקעת קלציט )מתאי‪ 0‬לנתוני ‪ (WATEQ‬המסה קלה של דולומיט )סלעי תצורת‬
‫יגור; אקויפר תחתו‪, (:‬המסת הליט )‪ (NaCl‬המתאי‪ 0‬לנתוני ה ‪) SNORM‬תרשי‪ (23 0‬והמסה‬
‫קלה של חרסיות )‪ . Illite+Talc(Smectite‬כמו כ‪ Exchange :‬מייצג החלפת יוני‪ 0‬העשרה ב ‪Na‬‬
‫והענייה של ‪ Ca‬במי‪.0‬‬
‫ראוי לציי‪ :‬כי על פי הממצאי‪ 0‬האחרי‪ ,0‬תרחיש זה יתכ‪ :‬רק ע‪ 0‬תוספת של מי‪ 0‬מליחי‪0‬‬
‫מהשכבות המוליכות של תצורת יפו‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫מודל ‪:3‬‬
‫מי י‪ .‬מאודי‪).‬תצורת מבקיעי‪ 8.‬מי‪ .‬מלוחי‪ + (.‬אשתאול ‪) 5‬אקויפר חבורת יהודה ‪8‬מי‪.‬‬
‫מתוקי‪ = (.‬נגבה ‪) 1‬אקויפר חבורת יהודה‪ 8‬מי‪ .‬מליחי‪.(.‬‬
‫מודל מתאר את האפשרות של המלחת החלק המערבי של אקויפר חבורת יהודה המיוצג על ידי‬
‫קידוח נגבה ‪ ,1‬על ידי מי‪ 0‬מלוחי‪ 0‬שמקור‪ 0‬משכבות מוליכות בתו‪ 5‬תצורת יפו או תצורת‬
‫מבקיעי‪ .0‬על פי נתוני מחקר זה קיי‪ 0‬מגע בי‪ :‬תצורת מבקיעי‪) 0‬תרשימי‪ (9 ,14,15,17,18 0‬וכ‪:‬‬
‫שכבות הסקיה המכילות מי‪ 0‬מליחי‪ 0‬ומלוחי‪ 0‬באי‪ 0‬במגע ע‪ 0‬שכבות אקויפריות של חבורת‬
‫יהודה )תרשי‪ .(9 0‬מי קידוח אשתאול ‪ 5‬מייצגי‪ 0‬את המי‪ 0‬המתוקי‪ 0‬של אקויפר ההר‪.‬‬
‫‪2%‬‬
‫‪98%‬‬
‫מי י‪ 0‬מאודי‪0‬‬
‫‪Initial 1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪Initial 2‬‬
‫‪:‬אשתאול‬
‫‪-6.1 mmol/kg‬‬
‫‪Calcite :‬‬
‫‪-0.3‬‬
‫‪Smectite :‬‬
‫‪3‬‬
‫‪Mg - Montmorillonite‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪Gypsum:‬‬
‫‪1.77‬‬
‫‪Exchange:‬‬
‫‪-2.1‬‬
‫‪Dolomite:‬‬
‫* ; מייצג השקעה‪ + ,‬מייצג המסה‪.‬‬
‫תוצאות המודל מעידות על יחסי ערבוב של ‪ 2%‬מהמי‪ 0‬המלוחי‪ 0‬המצויי‪ 0‬בשכבות של תצורת‬
‫מבקיעי‪ 0‬וכ ‪ 98%‬מי‪ 0‬מתוקי‪ 0‬של אקויפר ההר )אשתאול ‪ , (5‬בכדי ליצור את המי‪ 0‬המליחי‪0‬‬
‫בחלק המערבי של אקויפר ההר המיוצג על ידי קידוח נגבה ‪ .1‬על פי המודל תהלי‪ 5‬זה יתאפשר‬
‫בתנאי‪ 0‬של השקעת קלציט כאשר הדולומיט נע בגבול תחו‪ 0‬ההשקעה; המסה )מתאי‪ 0‬לנתוני‬
‫‪ (WATEQ‬ותנאי המסת גבס )המצוי בגו‪ 9‬אבפוריטי; מבקיעי‪ .(0‬כמו כ‪ Exchange :‬מייצג תהלי‪5‬‬
‫של החלפת יוני‪ ; 0‬העשרה ב ‪ Na+‬וענייה ב ‪ Ca+2‬המתאי‪ 0‬לתנאי‪ 0‬של המסת הליט‪.‬‬
‫‪61‬‬
:!‫ איזוטופי‬3.4
!‫( וכ‬δ15N ,
87
Sr/86Sr , δ13C ,δ18O , δ2H ) %‫ יציבי‬%‫במחקר זה נעשה שימוש באיזוטופי‬
%‫ דגימות מי תהו‬8‫ אלו מוצו מתו‬%‫ איזוטופי‬.( 234U/238U , 14C , 3H ) %‫ רדיואקטיביי‬%‫באיזוטופי‬
%‫ כסמני‬%‫של קידוחי חבורת יהודה )אקויפר ההר( וחבורת הכורכר )אקויפר החו;( ומשמשי‬
‫ אשר נבדקו במחקר זה וכ! בסיוע באפיו! מרכיבי הקצה‬%‫ וגיאוכימיי‬%‫ הידרולוגי‬%‫לתהליכי‬
.‫ותהליכי העירבוב וההמלחה‬
:!‫ איזוטופי! יציבי‬3.4.1
:( δ18O , δ2H) +‫ ומימ‬+‫חמצ‬
Name
Date
Gat 4
Mashen 7
Gvar Am 5
Gvar Am 3
Beror Hayil 1
Negba c
Negba 4
Kefar Warburg a
Be'er Toviya 6
Be'er Toviya 3
Be'er Toviya 4a
Revadim
Peter
Kefar Bilu b
Feinshtein
Naan a
Kefar Menachem b
Hafetz Hayim
Gvar Am 12
Yad Mordechai 6
Baraka 5
Nitzanim 3
Yad Mordechai 13
Ashdod 24
Shafir 1
Gat 5
Ashdod 4
Ashdod 5
Bitzaron 6
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
2
H‰(SMOW)
-23.2
-18.3
-19.9
-19.7
-14.0
-18.6
-17.2
-17.3
-19.5
-18.4
-15.1
-19.1
-20.5
n.d
-18.9
-17.1
-14.4
-23.9
-18.0
-22.0
-16.0
-20.0
-20.0
-20.0
-17.0
-17.0
-21.0
-20.0
-19.0
18
O‰(SMOW)
-4.5
-4.0
-4.3
-4.4
-4.0
-4.2
-4.2
-4.2
-4.1
-4.3
-3.3
-4.0
-3.9
-3.9
-4.1
-3.4
-3.2
-3.5
-4.3
-4.7
-4.2
-4.5
-4.5
-4.7
-3.9
-4.4
-4.6
-4.0
-3.7
.‫ בקידוחי חבורת הכורכר‬δ18O ‰ (SMOW) , δ2H‰ (SMOW) ‫ תוצאות‬:4 ‫טבלה‬
n.d = not determined .
62
‫)‪O‰ (SMOW‬‬
‫‪-5.3‬‬
‫‪-5.1‬‬
‫‪-5.2‬‬
‫‪-5.0‬‬
‫‪-5.1‬‬
‫‪-4.2‬‬
‫‪-4.3‬‬
‫‪-5.3‬‬
‫‪-4.4‬‬
‫‪-4.2‬‬
‫‪-4.9‬‬
‫‪-4.7‬‬
‫‪-5.3‬‬
‫‪-5.0‬‬
‫‪-5.4‬‬
‫‪-5.2‬‬
‫‪-5.7‬‬
‫‪-4.2‬‬
‫‪-4.3‬‬
‫‪-5.9‬‬
‫‪-5.8‬‬
‫‪-5.8‬‬
‫‪-6.0‬‬
‫‪-6.0‬‬
‫‪-5.7‬‬
‫‪-5.8‬‬
‫‪-5.6‬‬
‫‪18‬‬
‫)‪H‰ (SMOW‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Date‬‬
‫‪84‬‬
‫‪97‬‬
‫‪97‬‬
‫‪97‬‬
‫‪97‬‬
‫‪86‬‬
‫‪86‬‬
‫‪84‬‬
‫‪86‬‬
‫‪86‬‬
‫‪86‬‬
‫‪86‬‬
‫‪84‬‬
‫‪86‬‬
‫‪84‬‬
‫‪86‬‬
‫‪84‬‬
‫‪97‬‬
‫‪97‬‬
‫‪84‬‬
‫‪84‬‬
‫‪84‬‬
‫‪84‬‬
‫‪84‬‬
‫‪84‬‬
‫‪84‬‬
‫‪86‬‬
‫‪-18.1‬‬
‫‪-21.4‬‬
‫‪-22.8‬‬
‫‪-20.5‬‬
‫‪-19.8‬‬
‫‪-18.8‬‬
‫‪-19.2‬‬
‫‪-19.3‬‬
‫‪-18.0‬‬
‫‪-19.6‬‬
‫‪-19.4‬‬
‫‪-19.2‬‬
‫‪-19.3‬‬
‫‪-18.1‬‬
‫‪-23.0‬‬
‫‪-18.9‬‬
‫‪-22.9‬‬
‫‪-21.4‬‬
‫‪-21.4‬‬
‫‪-22.4‬‬
‫‪-22.3‬‬
‫‪-22.6‬‬
‫‪-25.1‬‬
‫‪-22.8‬‬
‫‪-21.0‬‬
‫‪-20.2‬‬
‫‪-20.9‬‬
‫‪Name‬‬
‫‪Agur 1‬‬
‫‪Agur 2‬‬
‫‪Uza 1‬‬
‫‪Nehusha 1a‬‬
‫‪K.Uria 4‬‬
‫‪K.Uria 9a‬‬
‫‪K.Uria 6‬‬
‫‪K. Uria 3‬‬
‫‪K.Uria 8‬‬
‫‪K.Uria 5‬‬
‫‪K.Uria 2‬‬
‫‪K.Uria 10‬‬
‫‪Eshtaol 2a‬‬
‫‪Eshtaol 1‬‬
‫‪Har Tuv 4‬‬
‫‪Modi'in 1‬‬
‫‪Gimzo 1‬‬
‫‪Negba 1‬‬
‫‪Negba 5‬‬
‫‪E. Karem 13‬‬
‫‪E. Karem 6‬‬
‫‪E.Karem 17‬‬
‫‪E.Karem 1‬‬
‫‪E.Karem 9‬‬
‫‪Eshtaol 5‬‬
‫‪Eshtaol 7‬‬
‫‪Modi'in 2‬‬
‫טבלה ‪ :5‬תוצאות ‪ δ18O‰ SMOW , δ2H ‰ SMOW‬בקידוחי חבורת יהודה‪.‬‬
‫* נתוני ‪ 84<86‬נלקחו מתו‪.Kroitoru, 1987 ,8‬‬
‫טבלאות ‪ 5 <4‬מציגות נתוני‪ %‬של איזוטופי חמצ! ודוטיריו‪ %‬מקידוחי חבורת הכורכר וחבורת‬
‫יהודה‪ .‬נית! להבחי! כי קידוחי חבורת הכורכר עשירי‪ %‬מבחינה איזוטופית) ‪-3.2‰‬‬
‫‪(<4.7‰ 0‬‬
‫מקידוחי חבורת יהודה )‪ . (<6.0 ‰ 0 <4.2 ‰‬בקידוחי חבורת יהודה נית! להבחי! שקידוחי כפר‬
‫אוריה המייצגי‪ %‬את האקויפר העליו! מאופייני‪ %‬בערכי‪" %‬כבדי‪ "%‬יותר מאשר קידוחי‪%‬‬
‫אחרי‪ %‬בתת אקויפר זה ובעיקר מקידוחי האקויפר התחתו! המאופייני‪ %‬בערכי‪" %‬קלי‪ "%‬יותר‪.‬‬
‫בקידוחי חבורת הכורכר‪ ,‬הקידוחי‪ %‬המליחי‪ %‬הממוקמי‪ %‬במזרח וכתוצאה מכ‪ 8‬רחוקי‪ %‬מקו‬
‫החו;‪ ,‬הינ‪ %‬בעלי ערכי‪" %‬כבדי‪ "%‬ביחס לקידוחי‪ %‬המייצגי‪ %‬מי‪ %‬בקרבת החו;‪ .‬הקידוחי‪%‬‬
‫המזרחיי‪ %‬אינ‪ %‬רחוקי‪ %‬מספיק מקו החו; בכדי להיות מושפעי‪ %‬מאפקט היבשה‬
‫)‪ (continental effect‬הגור‪ %‬להעשרה באיזוטופ כבד כפי שמאופיי! בתוצאות הקידוחי‪%‬‬
‫המערביי‪ ) %‬הקרובי‪ %‬לחו;( של חבורה זו‪.‬‬
‫‪63‬‬
‫‪18 Oxygen - Deuterium‬‬
‫‪0‬‬
‫‪EMWL‬‬
‫‪R- squared: 0.477‬‬
‫‪-10‬‬
‫‪Evaporation‬‬
‫)‪H(SMOW‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Kurkar Group - less than 300 mg/l Cl‬‬
‫‪-20‬‬
‫‪Kurkar Group - greater then 300 mg/l Cl‬‬
‫‪Judea Group - less then 300 mg/l Cl‬‬
‫‪Judea Group - greater then 300 mg/l Cl‬‬
‫‪Sea Water‬‬
‫‪D = 8 * O + 22‬‬
‫‪Linear fit - Kurkar Gr.‬‬
‫‪-30‬‬
‫‪0‬‬
‫‪-2‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪-6‬‬
‫‪-8‬‬
‫)‪18 O (SMOW‬‬
‫תרשי! ‪ :30‬מתאר את הערכי‪ %‬של ‪ δ18O‬כנגד ערכי ‪ δ 2H‬בחבורת הכורכר וה! בחבורת יהודה ‪.‬‬
‫בתרשי‪ %‬זה נראי‪ %‬הקידוחי‪ %‬המליחי‪ %‬של חבורת יהודה ושל חבורת הכורכר מצויי‪ %‬מתחת‬
‫לקו ‪ EMWL‬המייצג על פי גר; זה את תחו‪ %‬ההשפעה של תהליכי אידוי‪.‬‬
‫תרשי‪ 30 %‬מתאר את הערכי‪ %‬של ‪ δ18O‬כנגד ערכי ‪ δ2H‬בחבורת הכורכר וה! בחבורת יהודה ‪.‬‬
‫בתרשי‪ %‬זה נראי‪ %‬בברור הקידוחי‪ %‬המליחי‪ %‬של חבורת יהודה וה! הקידוחי‪ %‬המליחי‪ %‬של‬
‫חבורת הכורכר מצויי‪ %‬מתחת לקו ) ‪ EMWL (East Mediterranean Water Line‬המייצג על פי‬
‫גר; זה את תחו‪ %‬ההשפעה של תהליכי אידוי )‪ .(Gat and Dansgaard, 1972‬ראוי לציי! כי רב‬
‫הקידוחי‪ %‬המתוקי‪) %‬עד ‪ 300‬מגכ"ל( של חבורת הכורכר ממוקמי‪ %‬מחו= לתחו‪ %‬השפעת‬
‫האידוי‪.‬‬
‫ערכי הדיוטריו‪ %‬דומי‪ %‬בנטיית‪ %‬לערכי האיזוטופי‪ %‬של החמצ! ‪ .‬ערכי אקויפר חבורת הכורכר‬
‫"כבדי‪) "%‬מועשרי‪ (%‬יותר )‪(-14.0‰ - - 23.9‰‬מאשר ערכי דיוטריו‪ %‬של אקויפר חבורת‬
‫יהודה )‪ .( - 18.0‰ - -25.1‰‬ג‪ %‬בערכי‪ ) %‬טבלאות ‪ (4<5‬אלו נית! להבחי! ‪ ,‬בערכי‪" %‬כבדי‪%‬‬
‫יותר של הקידוחי‪ %‬המליחי‪ %‬הממוקמי‪ %‬בחלק המזרחי של האקויפר ‪ ,‬מאשר הקידוחי‪%‬‬
‫המערביי‪ %‬הקרובי‪ %‬לקו החו;‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫ראוי לציי! כי ערכי דיטיריו‪ %‬מעטי‪ %‬אשר נמדדו בקידוחי אשדוד גז המייצגי‪ %‬את המי‪%‬‬
‫המלוחי‪ %‬הקיימי‪ %‬בשכבות המוליכות של תצורת יפו‪ ,‬הצביעו על ערכי‪" %‬כבדי‪ "%‬ביותר‬
‫‪ +2.78‰‬ו ‪ .+4.01‰‬ערכי‪ %‬אלו מעידי‪ %‬על תהלי‪ 8‬אידוי משמעותי אותו עברו המי‪%‬‬
‫המלוחי‪ %‬של תצורת יפו‪.‬‬
‫סטרונציו! ‪: 87Sr/86Sr‬‬
‫נעשה שימוש באיזוטופי‪ %‬של סטרונציו‪ ( 87Sr/ 86Sr ) %‬כעוקבי‪ (tracers) %‬בכדי לזהות קבוצות‬
‫שונות של מי‪ ,%‬מקורותיה‪ %‬וכ! את הגיל הגיאולוגי בו נוצר המלח‪ .‬הבסיס לשיטה זו נשע! על‬
‫העובדה כי היחס בי! האיזוטופי‪ 87Sr/ 86Sr %‬השתנה במי י‪ %‬גלובליי‪ ,%‬באופ! רצי; וכמעט‬
‫ליניארי מאז תקופת הקרטיקו! ועד היו‪ .%‬אי לכ‪ 8‬כל סלע ששקע בסביבה ימית במהל‪ 8‬תקופות‬
‫אלה‪ ,‬אופיי! על ידי יחס שונה‪ .‬כתוצאה מכ‪ ,8‬לגו; מי‪ %‬הזור‪ %‬בסלע מסוי‪ %‬תהיה" טביעת‬
‫אצבע" של היחס האופייני לסלע בו הוא זור‪ %‬ועמו מקיי‪ %‬אינטראקציה‪ .‬בנוס; ג‪ %‬כמות ה ‪Sr‬‬
‫בכל סלע הינה כמות שונה‪ ,‬כ‪ 8‬שכל גו; מי‪ %‬יהיה בעל כמות ‪ Sr‬דומה לסלע בו הוא מצוי וזור‪.%‬‬
‫על ידי העלאת יחסי איזוטופי‪ %‬אלו כנגד כמות הסטורנציו‪ ) %‬תרשי‪ ,(31 %‬נית! להגדיר מתי נוצר‬
‫המלח ) גיל גיאולוגי( ובכ‪ 8‬לשיי‪ 8‬את גו; המי‪ %‬לשכבה גיאולוגית מסוימת ולהגדיר את מקור‬
‫ההמלחה‪ .‬כמו כ!‪ ,‬על פי ערכי‪ %‬אלו נית! להגדיר עירבוב מרכיבי קצה או גופי מי‪ %‬בעלי אפיוני‪%‬‬
‫שוני‪ .%‬בנוס;‪ ,‬ער‪ 8‬איזוטופי וכמות ‪ Sr‬מאפייני‪ %‬של מי י‪ %‬רצנטי‬
‫) ‪Sr/86Sr -0.7092‬‬
‫‪87‬‬
‫‪ (Sr- 8ppm‬מאפשרי‪ %‬בודאות להגדיר חדירה ועירבוב ע‪ %‬מי י‪ %‬רצנטי‪.‬‬
‫תרשי‪ 31 %‬מצביע על מיקומ‪ %‬של קידוחי חבורת הכורכר )בכחול( וכ! חבורת יהודה ) בירוק( בי!‬
‫‪ 2‬מרכיבי קצה עיקריי‪: %‬‬
‫‪ .1‬תמלחות מבקיעי‪ ) %‬בכתו‪(%‬‬
‫‪ .2‬תמלחות חל= ) בצהוב(‬
‫בנוס;‪ ,‬תרשי‪ %‬זה מצביע על גיל גיאולוגי של המיוק! ע‪ %‬משיכה קטנה לאוליגוק! )בקידוחי‬
‫חבורת יהודה( ‪ ,‬בו נוצר המלח אשר מצוי במי הקידוחי‪ %‬הנבדקי‪.%‬‬
‫ראוי לציי! כי ממצאי תרשי‪ %‬זה מתאימי‪ %‬לממצאי תרשי‪ 32 %‬בו נראי‪ %‬קידוחי חבורת הכורכר‬
‫המליחי‪ %‬ממוקמי‪ %‬בי! ‪ 2‬מרכיבי הקצה הנ"ל וזאת על פי ערכי יחס האיזוטופי‪Sr/ 86Sr %‬‬
‫‪87‬‬
‫‪.‬‬
‫בתרשי‪ %‬זה קיי‪ %‬מיו! של קידוחי חבורת הכורכר על פי ריכוז המליחות‪ ,‬המראה "ההעדפה"‬
‫קלה של הקידוחי‪ %‬המליחי‪ %‬למרכיב קצה של תמלחות חל= ‪ ,‬א‪ %‬כי חלק גדול מהקידוחי‪ %‬מצוי‬
‫בטווח שבי! ‪ 2‬מרכיבי קצה אלה ‪.‬‬
‫כמו כ! תרשי‪ %‬זה מצביע על קיו‪ %‬מרכיב קצה של מי י‪ %‬רצנטי ומי נתז‪ ,‬אשר מצוי על פי ערכי ‪Sr‬‬
‫ו ‪ 87Sr/ 86Sr‬הרחק מטווח ההשפעה של קידוחי‪ %‬אלו‪.‬‬
‫בשני התרשימי‪ (31<32) %‬נית! להבחי! בקיו‪ %‬של ‪) KCl‬דישו!( כמרכיב קצה נוס; העשוי להוות‬
‫גור‪ %‬נוס; בתהלי‪ 8‬ההמלחה של הקידוחי‪ %‬השוני‪.%‬‬
‫‪65‬‬
Code
24
1
25
26
7
27
5
28
29
2
30
4
31
32
6
33
34
35
3
36
8
16
18
10
13
17
14
9
12
15
11
19
Name
Bitaniya 2
Gat 4
Mashen 4
Mashen 7
Gvar Am 5
Gvar Am 3
Beror Hayil 1
Kochav 4
Negba c
Negba 4
Kefar Warburg a
Be'er Toviya 6
Be'er Toviya 3
Be'er Toviya 4a
Revadim
Peter
Kefar Bilu b
Feinshtein
Naan a
Kefar Menachem b
Hafetz Hayim
Gvar Am 12
Yad - Mordechai 6
Baraka 5
Nitzanim 3
Yad - Mordechai 13
Ashdod 24
Shafir 1
Gat 5
Ashdod 4
Ashdod 5
Bitzaron 6
Date
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
Sr mg/l
1.02
0.93
1.17
1.25
1.52
0.86
3.28
1.29
1.76
1.83
1.96
2.04
2.63
1.46
3.23
1.87
1.58
1.21
3.91
2.84
0.56
1.79
1.10
1.97
0.81
1.06
0.38
1.60
1.43
0.72
1.56
1.01
87
Sr/86Sr
0.708087
0.708354
0.708128
0.708187
0.708225
0.708247
0.708085
0.708089
0.708245
0.708033
0.708292
0.708052
0.708250
0.708217
0.708054
0.707969
0.708444
0.708497
0.708086
0.708482
0.708301
0.708158
0.708282
0.708404
0.708478
0.708243
0.708509
0.707890
0.708280
0.708401
0.708444
0.708099
‫ < חבורת הכורכר‬%‫ של סטרונציו‬%‫ תוצאות איזוטופי‬:6 ‫טבלה‬
Code
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Name
Agur 2
Agur 5
Uza 1
Nehusha 1a
Kefar - Uria 4
Kefar - Uria 9a
Kefar - Uria 6
Kefar - Uria 8
Kefar - Uria 2
Kefar - Uria 7
Qiryat- Gat 1 Upper
Gimzo 1
Negba 1
Negba 5
Agur 7
Date
97
99
97
97
97
86
86
86
86
99
82
84
97
97
97
Sr mg/l
0.71
0.62
2.26
1.00
2.12
2.65
1.22
1.57
1.17
0.84
0.80
0.15
4.11
4.44
0.40
87
Sr/86Sr
0.707898
0.708085
0.707796
0.707915
0.708370
0.707940
0.707909
0.707954
0.708619
0.707918
0.708055
0.708302
0.708011
0.707953
0.708104
‫ < חבורת יהודה‬%‫ של סטרונציו‬%‫ תוצאות איזוטופי‬: :7 ‫טבלה‬
Kronfeld, 1997 :8‫ נלקחו מתו‬84<86 ‫*נתוני‬
66
‫‪Sr/86Sr‬‬
‫‪87‬‬
‫קידוחי חב'‬
‫הכורכר‪,‬‬
‫אמורי! היו‬
‫להיות תחת‬
‫גיל‬
‫הפלייסטוק‪+‬‬
‫קידוחי חבורת‬
‫יהודה ‪ ,‬אמורי! היו‬
‫להיות תחת גיל‬
‫הקרטיקו‪+‬‬
‫תרשי! ‪ :31‬מצביע על מיקומ‪ %‬של קידוחי חבורת הכורכר )בכחול( וכ! חבורת יהודה ) בירוק(‬
‫בי! ‪ 2‬מרכיבי קצה עיקריי‪ , %‬תמלחות מבקיעי‪ %‬ותמלחות חל= ‪.‬‬
‫בנוס;‪ ,‬תרשי‪ %‬זה מצביע על גיל גיאולוגי של המיוק! ע‪ %‬משיכה קטנה לאוליגוק! )בקידוחי‬
‫חבורת יהודה( ‪ ,‬בו נוצר המלח אשר מצוי במי הקידוחי‪ %‬הנבדקי‪ .%‬יש לציי! כי קידוחי החו;‬
‫וההר אינ‪ %‬ממוקמי‪ %‬במיקומ‪ %‬הצפוי על פי גיל הסלעי‪) %‬קרטיקו! ופלייסטוק!(‪.‬‬
‫‪67‬‬
‫‪0.7092‬‬
‫* ‪Range: 0.7087 - 0.7090‬‬
‫‪0.7088‬‬
‫** ‪Average: 0.7088‬‬
‫‪Sr‬‬
‫‪68‬‬
‫‪Cl 300-800mg/l‬‬
‫‪0.7084‬‬
‫‪Isotopic Mixture Between‬‬
‫‪End Members‬‬
‫‪Cl 800-1850mg/l‬‬
‫‪Seawater‬‬
‫‪KCl‬‬
‫‪Mavqiim Evaporites‬‬
‫‪0.7080‬‬
‫‪Heletz Brines‬‬
‫‪Sea Aerosol‬‬
‫* ‪Range: 0.7075 - 0.7081‬‬
‫‪Average: 0.7078‬‬
‫‪0.7076‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫]‪1/[Sr‬‬
‫‪GRF69‬‬
‫תרשי! ‪ :32‬נראי' קידוחי חבורת הכורכר המליחי' )באדו' ותכלת( ממוקמי' בי& ‪ 2‬מרכיבי‬
‫הקצה הנ"ל וזאת על פי ערכי יחס האיזוטופי' ‪ . 87Sr/ 86Sr‬בתרשי' זה קיי' מיו& של קידוחי‬
‫חבורת הכורכר על פי ריכוז המליחות‪ .‬הקידוחי' מצויי' בי& ‪ 2‬מרכיבי קצה אלו בחלוקה שווה‬
‫ע' "העדפה קלה" לכיוו& תמלחת חל‪ .8‬כמו כ& תרשי' זה מצביע על קיו' מרכיב קצה של מי י'‬
‫רצנטי‪ ,‬אשר מצוי על פי ערכי ‪Sr/ 86Sr‬‬
‫‪87‬‬
‫הרחק מטווח ההשפעה של קידוחי' אלו‪ KCl.‬בצהוב‬
‫)מצוי בטווח יחסי ‪ 87Sr/ 86Sr‬המייצג את תמלחות הסקיה(‪ ,‬א‪ 9‬עשוי להוות מרכיב קצה‪ * .‬על‬
‫פי ‪Muller and Mueller, 1991; Starinsky et al., 1983‬‬
‫** על פי ‪Druckman et al., 1994‬‬
‫‪68‬‬
‫‪r/‬‬
‫‪S‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫פחמ‪:( δ13C ) 13 +‬‬
‫)‪(SMOW‬‬
‫‪C‰‬‬
‫‪-11.4‬‬
‫‪-10.9‬‬
‫‪-10.8‬‬
‫‪-9.6‬‬
‫‪-10.6‬‬
‫‪-11.6‬‬
‫‪-11.8‬‬
‫‪-11.1‬‬
‫‪-10.6‬‬
‫‪-11.1‬‬
‫‪-11.4‬‬
‫‪-10.4‬‬
‫‪-11.5‬‬
‫‪-12.2‬‬
‫‪-12.5‬‬
‫‪-11.1‬‬
‫‪-12.2‬‬
‫‪-10.8‬‬
‫‪-12.6‬‬
‫‪-12.9‬‬
‫‪-12.6‬‬
‫‪-12.4‬‬
‫‪-12.9‬‬
‫‪-12.4‬‬
‫‪-12.5‬‬
‫‪-12.4‬‬
‫‪-11.3‬‬
‫‪13‬‬
‫‪Date‬‬
‫‪84‬‬
‫‪97‬‬
‫‪97‬‬
‫‪97‬‬
‫‪97‬‬
‫‪86‬‬
‫‪86‬‬
‫‪84‬‬
‫‪86‬‬
‫‪86‬‬
‫‪86‬‬
‫‪86‬‬
‫‪84‬‬
‫‪86‬‬
‫‪84‬‬
‫‪86‬‬
‫‪84‬‬
‫‪97‬‬
‫‪84‬‬
‫‪84‬‬
‫‪84‬‬
‫‪84‬‬
‫‪84‬‬
‫‪84‬‬
‫‪84‬‬
‫‪86‬‬
‫‪97‬‬
‫‪13‬‬
‫‪Name‬‬
‫‪Agur 1‬‬
‫‪Agur 2‬‬
‫‪Agur 5‬‬
‫‪Uza 1‬‬
‫‪Nehusha 1a‬‬
‫‪Kefar - Uria 9a‬‬
‫‪Kefar - Uria 6‬‬
‫‪Kefar - Uria 3‬‬
‫‪Kefar - Uria 8‬‬
‫‪Kefar - Uria 5‬‬
‫‪Kefar - Uria 2‬‬
‫‪Kefar -Uria 10‬‬
‫‪Eshtaol 2a‬‬
‫‪Eshtaol 1‬‬
‫‪Har Tuv 4‬‬
‫‪Modi'in 1‬‬
‫‪Gimzo 1‬‬
‫‪Negba 1‬‬
‫‪Ein Karem 13‬‬
‫‪Ein Karem 6‬‬
‫‪Ein Karem 17‬‬
‫‪Ein Karem 1‬‬
‫‪Ein Karem 9‬‬
‫‪Eshtaol 5‬‬
‫‪Eshtaol 7‬‬
‫‪Modi'in 2‬‬
‫‪Agur 7‬‬
‫‪Code #‬‬
‫‪57‬‬
‫‪37‬‬
‫‪38‬‬
‫‪39‬‬
‫‪40‬‬
‫‪42‬‬
‫‪43‬‬
‫‪58‬‬
‫‪44‬‬
‫‪59‬‬
‫‪45‬‬
‫‪60‬‬
‫‪61‬‬
‫‪62‬‬
‫‪63‬‬
‫‪64‬‬
‫‪48‬‬
‫‪49‬‬
‫‪19‬‬
‫‪53‬‬
‫‪65‬‬
‫‪66‬‬
‫‪67‬‬
‫‪68‬‬
‫‪69‬‬
‫‪70‬‬
‫‪51‬‬
‫)‪C ‰ (SMOW‬‬
‫‪13‬‬
‫‪-12.3‬‬
‫‪-11.3‬‬
‫‪-10.5‬‬
‫‪-10.4‬‬
‫‪-10.2‬‬
‫‪-10.3‬‬
‫‪-10.6‬‬
‫‪-10.6‬‬
‫‪-11.7‬‬
‫‪-11.3‬‬
‫‪-11.3‬‬
‫‪-12.1‬‬
‫‪-11.2‬‬
‫‪-11.9‬‬
‫‪-10.2‬‬
‫‪-11.0‬‬
‫‪-11.8‬‬
‫‪-10.5‬‬
‫‪-11.9‬‬
‫טבלה ‪ :8‬ערכי ‪ δ C‬בקידוחי חבורת יהודה‬
‫‪Date‬‬
‫‪97‬‬
‫‪97‬‬
‫‪97‬‬
‫‪97‬‬
‫‪97‬‬
‫‪97‬‬
‫‪97‬‬
‫‪97‬‬
‫‪98‬‬
‫‪98‬‬
‫‪98‬‬
‫‪98‬‬
‫‪98‬‬
‫‪98‬‬
‫‪98‬‬
‫‪98‬‬
‫‪98‬‬
‫‪98‬‬
‫‪98‬‬
‫‪Name‬‬
‫‪Gat 4‬‬
‫‪Gvar- Am 5‬‬
‫‪Beror Hayil 1‬‬
‫‪Negba 4‬‬
‫‪Be'er Toviya 6‬‬
‫‪Revadim‬‬
‫‪Naan a‬‬
‫‪Hafetz .Hayim‬‬
‫‪Gvar Am 12‬‬
‫‪Yad - Mordechai 6‬‬
‫‪Baraka 5‬‬
‫‪Nitzanim 3‬‬
‫‪Yad - Mordechai 13‬‬
‫‪Ashdod 24‬‬
‫‪Shafir 1‬‬
‫‪Gat 5‬‬
‫‪Ashdod 4‬‬
‫‪Ashdod 5‬‬
‫‪Bitzaron 6‬‬
‫טבלה ‪ :9‬ערכי ‪ δ13C‬בקידוחי חבורת‬
‫הכורכר‪.‬‬
‫נתוני ‪ :84<86‬מתו‪Kroitoru, 1987 8‬‬
‫טבלאות ‪ 8<9‬מציגות את ערכי ‪ δ13C‬בקידוחי חבורות יהודה וכורכר‪ .‬נתוני הטבלה מצביעי‪ %‬על‬
‫ערכי‪ %‬חיוביי‪ %‬יותר של ‪ δ13C‬בקידוחי חבורת הכורכר )‪ (-10.2 - -12.3‬מאשר בקידוחי חבורת‬
‫יהודה‪ .‬קידוחי חבורת הכורכר המליחי‪ %‬בעלי ערכי‪ %‬כבדי‪ %‬יותר מאשר הקידוחי‪ %‬המתוקי‪.%‬‬
‫קידוחי חבורת יהודה בד"כ בעלי ערכי‪ %‬מאפייני‪ %‬של אקויפר קרבונטי )סביב ‪ (<12‬כאשר קידוחי‬
‫הקנומ! העליו! בעלי ערכי‪ %‬חיוביי‪ %‬יותר )ממוצע ‪ (<11‬מאשר קידוחי האקויפר התחתו!‬
‫)ממוצע ‪ .(<12.5‬ראוי לציו! כי הקידוחי‪ %‬המליחי‪ %‬בעלי ערכי‪ %‬כבדי‪ %‬יותר‪.‬‬
‫‪69‬‬
‫‪Code #‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫‪16‬‬
‫‪18‬‬
‫‪10‬‬
‫‪13‬‬
‫‪17‬‬
‫‪14‬‬
‫‪9‬‬
‫‪12‬‬
‫‪15‬‬
‫‪11‬‬
‫‪19‬‬
‫‪:δ‬‬
‫‪δ15N‬‬
‫נתוני ‪ δ15N‬נדגמו מקידוחי חבורת הכורכר בה‪ %‬נמצאו ריכוזי ניטרט )‪ (NO3-‬בטווח הנע בי!‬
‫‪ 8<60‬מ"ג‪/‬ל )טבלה ‪ .(10‬במי הקידוחי‪ %‬של חבורת יהודה לא נמצאו ניטרט )ריכוז ‪ (0‬על כ! לא‬
‫נבדקו ערכי ‪ δ15N‬כלל‪.‬‬
‫)‪N ‰ (AIR‬‬
‫‪4.7‬‬
‫‪7.4‬‬
‫‪6.8‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪8.1‬‬
‫‪6.1‬‬
‫‪5.4‬‬
‫‪8.6‬‬
‫‪9.0‬‬
‫‪7.6‬‬
‫‪10.6‬‬
‫‪10.6‬‬
‫‪5.1‬‬
‫‪6.1‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‪6.5‬‬
‫‪5.3‬‬
‫‪5.9‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪8.2‬‬
‫‪5.2‬‬
‫‪3.4‬‬
‫‪4.8‬‬
‫‪7.8‬‬
‫‪4.6‬‬
‫‪5.3‬‬
‫‪6.9‬‬
‫‪7.8‬‬
‫‪15‬‬
‫‪N - NO3‬‬
‫‪9.10‬‬
‫‪8.70‬‬
‫‪10.70‬‬
‫‪6.40‬‬
‫‪11.70‬‬
‫‪15.10‬‬
‫‪11.40‬‬
‫‪10.50‬‬
‫‪80.00‬‬
‫‪5.10‬‬
‫‪98.00‬‬
‫‪15.00‬‬
‫‪14.60‬‬
‫‪82.00‬‬
‫‪5.10‬‬
‫‪80.00‬‬
‫‪10.00‬‬
‫‪13.40‬‬
‫‪10.00‬‬
‫‪14.20‬‬
‫‪15.50‬‬
‫‪11.60‬‬
‫‪13.20‬‬
‫‪6.50‬‬
‫‪6.20‬‬
‫‪15.00‬‬
‫‪17.30‬‬
‫‪6.20‬‬
‫‪Name‬‬
‫‪Date‬‬
‫‪Gat 4‬‬
‫‪Mashen 4‬‬
‫‪Mashen 7‬‬
‫‪Gvar Am 5‬‬
‫‪Gvar Am 3‬‬
‫‪Beror Hayil 1‬‬
‫‪Kochav 4‬‬
‫‪Negba c‬‬
‫‪Negba 4‬‬
‫‪Be'er Toviya 6‬‬
‫‪Be'er Toviya 3‬‬
‫‪Be'er Toviya 4a‬‬
‫‪Kefar- Bilu b‬‬
‫‪Feinshtein‬‬
‫‪Naan a‬‬
‫‪Kefar Menachem b‬‬
‫‪Hafetz Hayim‬‬
‫‪Gvar Am 12‬‬
‫‪Yad - Mordechai 6‬‬
‫‪Baraka 5‬‬
‫‪Nitzanim 3‬‬
‫‪Yad - Mordechai 13‬‬
‫‪Ashdod 24‬‬
‫‪Shafir 1‬‬
‫‪Gat 5‬‬
‫‪Ashdod 4‬‬
‫‪Ashdod 5‬‬
‫‪Bitzaron 6‬‬
‫‪97‬‬
‫‪97‬‬
‫‪97‬‬
‫‪97‬‬
‫‪97‬‬
‫‪97‬‬
‫‪97‬‬
‫‪97‬‬
‫‪97‬‬
‫‪97‬‬
‫‪97‬‬
‫‪97‬‬
‫‪97‬‬
‫‪97‬‬
‫‪97‬‬
‫‪97‬‬
‫‪97‬‬
‫‪98‬‬
‫‪98‬‬
‫‪98‬‬
‫‪98‬‬
‫‪98‬‬
‫‪98‬‬
‫‪98‬‬
‫‪98‬‬
‫‪98‬‬
‫‪98‬‬
‫‪98‬‬
‫‪Code #‬‬
‫‪1‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪7‬‬
‫‪27‬‬
‫‪5‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫‪3‬‬
‫‪36‬‬
‫‪8‬‬
‫‪16‬‬
‫‪18‬‬
‫‪10‬‬
‫‪13‬‬
‫‪17‬‬
‫‪14‬‬
‫‪9‬‬
‫‪12‬‬
‫‪15‬‬
‫‪11‬‬
‫‪19‬‬
‫טבלה ‪ :10‬ערכי ‪ δ15N‬וריכוזי ניטרט ‪ NO3-‬במ"ג‪/‬ל בקידוחי חבורת הכורכר‪.‬‬
‫ערכי ‪ δ15N‬בקידוחי חבורת הכורכר נעי‪ %‬בטווח רחב של ערכי‪ %‬הנע בי! ‪. 10.6 ‰ < 2.6 ‰‬‬
‫ראוי לציי! כי הערכי‪ %‬אינ‪ %‬חיוביי‪ %‬יותר בקידוחי‪ %‬המליחי‪ %‬ולהיפ‪ ,8‬כ‪ 8‬שלא נראה יחס ישר‬
‫בי! העשרה בערכי ‪ δ15N‬לבי! ריכוז הכלוריד במי‪) %‬תרשי‪ .(33 %‬על פי תרשי‪ %‬זה לא קיימת‬
‫קורלציה בי! ערכי ‪ δ15N‬לריכוזי ניטרט במי‪.%‬‬
‫‪70‬‬
‫‪12‬‬
‫‪32‬‬
‫‪31‬‬
‫‪10‬‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪19‬‬
‫‪9‬‬
‫‪4‬‬
‫‪25‬‬
‫‪N‬‬
‫‪36‬‬
‫‪35‬‬
‫‪26‬‬
‫‪15‬‬
‫‪11‬‬
‫‪5‬‬
‫‪16‬‬
‫‪6‬‬
‫‪828 13‬‬
‫‪34‬‬
‫‪14‬‬
‫‪1‬‬
‫‪Chloride level mg/l‬‬
‫‪Until 300‬‬
‫‪18‬‬
‫‪4‬‬
‫‪Until 600‬‬
‫‪7‬‬
‫‪Above 800‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪100‬‬
‫‪80‬‬
‫‪40‬‬
‫‪60‬‬
‫‪20‬‬
‫‪Nitrate mg/l‬‬
‫תרשי! ‪ :33‬מצביע על שונות בערכי ‪ δ15N‬וכ! מראה שלא קיימת קורלציה בי! ערכי ‪ δ15N‬לבי!‬
‫ריכוזי ניטרט במי‪ .%‬על פי תרשי‪ %‬זה‪ ,‬לא קיי‪ %‬קשר ישיר בי! ריכוז כלורידי‪ %‬לבי! ערכי ‪δ15N‬‬
‫וריכוזי ניטרט‪.‬‬
‫‪71‬‬
‫)‪(AIR‬‬
‫‪29‬‬
‫‪2710‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 3.4.2‬איזוטופי! רדיואקטיביי!‪:‬‬
‫פחמ‪: 14C 14 +‬‬
‫תרשי! ‪ :34‬מפת ערכי פחמ! ‪ 14‬בקידוחי חבורת יהודה והכורכר‪ .‬הקו השחור במערב מציי! את‬
‫קו הגידוע של חבורת יהודה ע"י הסקיה‪ ,‬והקו השחור המזרחי מציי! את הגבול המערבי של‬
‫מחשופי חבורת יהודה‪.‬‬
‫על פי תרשי‪ 34 %‬ערכי ‪C‬‬
‫‪14‬‬
‫בקידוחי חבורת יהודה נחלקי‪ %‬לשתי קבוצות ברורות‪:‬‬
‫‪ .1‬קידוחי האקויפר העליו! )תצורת נגבה( המאופייני‪ %‬בערכי‪ %‬נמוכי‪ %‬הנעי‪ %‬בטווח של‬
‫‪. 7- 49 PMC‬‬
‫קידוח עוזה ‪ 1‬הינו בעל ער‪ (7 PMC) 14C 8‬נמו‪ 8‬וחריג ביחס לקידוחי הקנומ! האחרי‪.%‬‬
‫ומהווה גבול הידרולוגי לזרימת מי תהו‪ %‬מכיוו! ב"ש‪.‬‬
‫‪ .2‬קידוחי האקויפר התחתו! )תצורת יגור( המאופייני‪ %‬בערכי‪ %‬גבוהי‪ %‬הנעי‪ %‬בטווח של‬
‫‪ .57-87 PMC‬קידוח נגבה הינו חריג המאופיי! בער‪C 8‬‬
‫כלל הדגימות של האקויפר התחתו!‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫‪14‬‬
‫נמו‪ (17 PMC) 8‬ולא מייצג את‬
‫ערכי ‪C‬‬
‫‪14‬‬
‫בקידוחי חבורת הכורכר מאופייני‪ %‬בערכי הנעי‪ %‬בי! ‪ , 50-92 PMC‬כאשר נית!‬
‫להבחי! בערכי‪ %‬הגבוהי‪ %‬ביותר )‪ (73-90 PMC‬בקידוחי‪ %‬המצויי‪ %‬בחלק המזרחי של האקויפר‪.‬‬
‫לעומת החלק המרכזי והמערבי בה‪ %‬טווח הערכי‪ %‬נע בי! ‪ .50-69 PMC‬בסה"כ נית! להבחי!‬
‫במגמה של ירידה בערכי ‪ 14C‬ממזרח למערב מלבד קידוחי שפיר ונגבה ‪.4‬‬
‫טריטיו! ‪: 3H‬‬
‫‪H TU's‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪1.8‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪6.2‬‬
‫‪8.8‬‬
‫‪7.7‬‬
‫‪6.3‬‬
‫‪5.8‬‬
‫‪1.4‬‬
‫‪7.7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪Date‬‬
‫‪Name‬‬
‫‪84‬‬
‫‪97‬‬
‫‪97‬‬
‫‪86‬‬
‫‪86‬‬
‫‪84‬‬
‫‪86‬‬
‫‪86‬‬
‫‪86‬‬
‫‪86‬‬
‫‪84‬‬
‫‪86‬‬
‫‪84‬‬
‫‪86‬‬
‫‪84‬‬
‫‪97‬‬
‫‪84‬‬
‫‪84‬‬
‫‪84‬‬
‫‪84‬‬
‫‪84‬‬
‫‪84‬‬
‫‪86‬‬
‫‪Agur 1‬‬
‫‪Agur 2‬‬
‫‪Uza 1‬‬
‫‪K.Uria 9a‬‬
‫‪K.Uria 6‬‬
‫‪K. Uria 3‬‬
‫‪K.Uria 8‬‬
‫‪K.Uria 5‬‬
‫‪K.Uria 2‬‬
‫‪K.Uria 10‬‬
‫‪Eshtaol 2a‬‬
‫‪Eshtaol 1‬‬
‫‪Har Tuv 4‬‬
‫‪Modi'in 1‬‬
‫‪Gimzo 1‬‬
‫‪Negba 1‬‬
‫‪E. Karem 13‬‬
‫‪E. Karem 6‬‬
‫‪E.Karem 17‬‬
‫‪E.Karem 9‬‬
‫‪Eshtaol 5‬‬
‫‪Eshtaol 7‬‬
‫‪Modi'in 2‬‬
‫‪Code #‬‬
‫‪57‬‬
‫‪37‬‬
‫‪39‬‬
‫‪42‬‬
‫‪43‬‬
‫‪58‬‬
‫‪44‬‬
‫‪59‬‬
‫‪45‬‬
‫‪60‬‬
‫‪61‬‬
‫‪62‬‬
‫‪63‬‬
‫‪64‬‬
‫‪48‬‬
‫‪49‬‬
‫‪19‬‬
‫‪53‬‬
‫‪65‬‬
‫‪67‬‬
‫‪68‬‬
‫‪69‬‬
‫‪70‬‬
‫טבלה ‪ :11‬תוצאות טריטיו‪ %‬בקידוחי‬
‫חבורת יהודה‬
‫‪H TU's‬‬
‫‪3‬‬
‫‪10.8‬‬
‫‪7.8‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪3.8‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪2.9‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪4.1‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪2.1‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪2.8‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪Date‬‬
‫‪98‬‬
‫‪98‬‬
‫‪98‬‬
‫‪97‬‬
‫‪97‬‬
‫‪98‬‬
‫‪98‬‬
‫‪97‬‬
‫‪98‬‬
‫‪98‬‬
‫‪98‬‬
‫‪97‬‬
‫‪97‬‬
‫‪97‬‬
‫‪97‬‬
‫‪97‬‬
‫‪Name‬‬
‫‪Nitzanim 3‬‬
‫‪Ashdod 24‬‬
‫‪Y. Mordechai 6‬‬
‫‪Gat 4‬‬
‫‪H.Hayim‬‬
‫‪Bitzaron 6‬‬
‫‪Gvar Am 12‬‬
‫‪Gvar Am 5‬‬
‫‪Ashdod 5‬‬
‫‪Baraka 5‬‬
‫‪Shafir 1‬‬
‫‪Negba 4‬‬
‫‪B.Toviya 6‬‬
‫‪B. Hayil 1‬‬
‫‪Revadim‬‬
‫‪Naan a‬‬
‫טבלה ‪ :12‬תוצאות טריטיו‪ %‬בקידוחי‬
‫חבורת הכורכר‬
‫*נתוני ‪ 84<86‬מתו‪Kroitoru, 1987 8‬‬
‫הטריטיו‪ %‬נבדק על מנת להערי‪ 8‬את גיל המי‪ . %‬זמ! מחצית חייו של איזוטופ רדיאקטיבי זה הינו‬
‫‪ 12.43‬שני‪ ,%‬כ‪ 8‬שתרומתו הינה זיהוי נוכחות של מי‪ %‬צעירי‪ .%‬ריכוז הטריטיו‪ %‬במי גש‪ %‬באזורנו‬
‫נעה בטווח של ‪ 6<10‬יחידות טריטיו‪(I. Carmi, personal comm.) %‬‬
‫יחידות הטריטיו‪ %‬בקידוחי חבורת יהודה )טבלה ‪ (11‬נעי‪ %‬בטווח של ‪ ,0-8.8 TU‬כאשר קיימת‬
‫הפרדה ברורה בי! קידוחי האקויפר התחתו! )יגור( המתוקי‪ (5.8-8.8 TU) %‬המעיד על מי‪%‬‬
‫רצנטיי‪ %‬וזרימה מהירה באקויפר לבי! קידוחי האקויפר העליו! )נגבה( בו נוכחות הטריטיו‪%‬‬
‫הינה נמוכה ביותר ונעה בי! ‪ 0-1.8 TU‬יחידות טריטיו‪ %‬המעיד על גיל מי‪ %‬עתיק יותר נתו!‬
‫המתאי‪ %‬לממצאי פחמ! ‪.14‬‬
‫‪73‬‬
‫‪Code #‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪18‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪19‬‬
‫‪16‬‬
‫‪7‬‬
‫‪11‬‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫נתוני הטריטיו‪ %‬בקידוחי חבורת הכורכר )טבלה ‪ (12‬נעי‪ %‬בטווח של ‪ .0- 10.8 TU‬על פי נתוני‪%‬‬
‫אלה‪ ,‬לא נית! לקשר בי! נוכחות טריטיו‪ %‬במי‪ %‬לריכוז הכלורידי‪ ,%‬כאשר בקידוחי‪ %‬המליחי‪%‬‬
‫ביותר ‪ :‬ברור חיל‪ ,‬רבדי‪ %‬ונע! קיימת נוכחות יחסית גבוהה של טריטיו‪ (2.8 - 5.5) %‬וכ‪ 8‬ג‪%‬‬
‫בקידוחי‪ %‬המתוקי‪ %‬ביותר‪ :‬ניצני‪ ,%‬אשדוד‪ ,24‬יד מרדכי וגת ‪ .(3.8-10.8) 4‬ערוב נתוני‪ %‬זה מעיד‬
‫על גופי מי‪ %‬שוני‪ %‬אשר חלק‪ %‬רצנטיי‪ %‬וחלק‪ %‬עתיק ‪.‬‬
‫אורניו! ‪:U‬‬
‫‪238‬‬
‫השימוש באי שיווי משקל של סדרת האורניו‪) %‬במחקר זה יחסי אקטיביות של ‪U‬‬
‫‪U/‬‬
‫‪234‬‬
‫וריכוז ‪ ,( 238U‬מאפשר זיהוי של גופי מי‪ %‬שוני‪ %‬וכ! לזהות את את יחסי העירבוב ביניה‪and %‬‬
‫)‪ .(Ivanovitch and Harmon, 1992‬בנוס; נית! לזהות חילחול של דישו! המועשר באורניו‪ %‬למי‬
‫האקויפר‪.‬‬
‫ריכוזי ה ‪U‬‬
‫‪/l‬‬
‫‪238‬‬
‫בקידוחי חבורת יהודה )טבלה ‪ (13‬נעי‪ %‬בטווח נמו‪ 8‬הנע בי! ערכי‪ %‬של‬
‫‪, 0.03 - 1.83‬כאשר קידוח עגור ‪ 2‬הינו בעל ריכוז ‪µ 238U‬יחסית חריג ) ‪/l‬‬
‫על פי תרשי‪ 35 %‬המצביע על יחסי אקטיביות של ‪U/238U‬‬
‫‪234‬‬
‫‪.(2.81‬‬
‫נגד ריכוז ‪ 238U‬בקידוחי חבורת‬
‫יהודה‪ ,‬נית! להבחי! בשתי קבוצות המופרדות על פי יחסי אקטיביות‪ .‬הקבוצה בעלת יחסי‬
‫האקטיביות ) בריבועי‪ %‬ירוקי‪ (%‬הנעי‪ %‬בי! ‪/l 1.77 - 2.15‬‬
‫מייצגת את האקויפר התחתו!‬
‫)תצורת יגור < תרשי‪ .(2 %‬הקבוצה בעלת יחסי אקטיביות ) עיגולי‪ %‬ירוקי‪ (%‬הנעי‪ %‬בי!‬
‫‪/l 1.12-1.53‬‬
‫מייצגת את האקויפר העליו! ) תצורות בענה< ורדי‪ < %‬עמינדב‪ ,‬תרשי‪.(2 %‬‬
‫יוצא דופ! הנו קידוח נגבה ‪ 1‬המייצג מי‪ %‬מעורבבי‪. %‬‬
‫ריכוזי ה ‪U‬‬
‫‪238‬‬
‫בקידוחי חבורת הכורכר )טבלה ‪ (14‬נעי‪ %‬בי! ‪/l 1.24 - 11.31‬‬
‫שונות רבה בריכוזי ‪U‬‬
‫‪238‬‬
‫המצביע על‬
‫בקידוחי חבורת הכורכר )תרשי‪ .(36 %‬תרשי‪ 37 %‬ממחיש את‬
‫ההתפרשות המרחבית של ריכוזי ‪U‬‬
‫‪238‬‬
‫בקידוחי חבורת הכורכר באזור המחקר ומצביע על ריכוזי‬
‫‪ 238U‬גבוהי‪ %‬במיוחד בקידוחי‪ %‬המזרחיי‪ %‬הממוקמי‪) %‬נע!‪ ,‬רבדי‪ %‬וברור חיל(‪ ,‬בסמו‪ 8‬לקו‬
‫הגידוע של חבורת יהודה על ידי חבורת הסקיה ‪ .‬קיימת וירידה בריכוזי האורניו‪ %‬ממזרח‬
‫למערב‪.‬‬
‫תרשי‪ 36 %‬המצביע על יחסי אקטיביות של ‪U/238U‬‬
‫‪234‬‬
‫נגד ריכוז ‪ 238U‬בקידוחי חבורת‬
‫הכורכר‪ ,‬מראה טווח יחסי אקטיביות יחסית מצומצ‪ %‬הנע בי! ‪.1.12-1.38‬‬
‫תרשי‪ 38 %‬מראה את היחס בי! ריכוז הכלורידי‪ %‬לריכוז ‪U‬‬
‫‪238‬‬
‫בקידוחי חבורת הכורכר וחבורת‬
‫יהודה‪ .‬על פי תרשי‪ %‬זה בקידוחי חבורת יהודה לא קיי‪ %‬קשר בי! ריכוז הכלוריד לבי! ריכוז‬
‫האורניו‪ ) %‬קידוח עוזה ‪ 1‬וכפר אוריה ‪ < 8‬מייצגי‪ %‬קידוחי‪ %‬מליחי‪ %‬א‪ 8‬ע‪ %‬ריכוז נמו‪ 8‬של‬
‫אורניו‪ ; %‬ואילו עגור ‪ 2‬וכ‪ .‬אוריה ‪9‬א המתוקי‪ , %‬מכילי‪ %‬ריכוז אורניו‪/l 1.83-2.81 %‬‬
‫‪74‬‬
‫(‪.‬‬
‫בקידוחי חבורת הכורכר ‪ ,‬קיי‪ %‬קשר )‪ (R-Squared- 0.72‬בי! ריכוז האורניו‪ %‬במי‪ %‬לבי!‬
‫מליחות הקידוחי‪) %‬על פי ריכוז הכלוריד(‪ .‬הקידוחי‪ %‬המזרחיי‪ %‬המליחי‪ %‬בעלי ריכוז כלוריד‬
‫ואורניו‪ %‬גבוהי‪.%‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪53‬‬
‫‪55‬‬
‫‪54‬‬
‫‪56‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪51 67‬‬
‫‪49 Mixed‬‬
‫‪58‬‬
‫‪46‬‬
‫‪42‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪U - Activity Ratio‬‬
‫‪Lower Cenomanian‬‬
‫‪238‬‬
‫‪U/‬‬
‫‪234‬‬
‫‪Upper Cenomanian‬‬
‫‪44‬‬
‫‪39‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪4540‬‬
‫‪43‬‬
‫‪37‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪3.00‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪[U] ug/l‬‬
‫תרשי! ‪ : :35‬יחסי אקטיביות ‪U/238U‬‬
‫‪234‬‬
‫נגד ריכוז )‪U ( g/l‬‬
‫‪238‬‬
‫בקידוחי חבורת יהודה‪ .‬נית!‬
‫להבחי! בשתי קבוצות המופרדות על פי יחסי אקטיביות‪.‬‬
‫‪75‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪11‬‬
‫‪1.4‬‬
‫‪19‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪89‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪14‬‬
‫‪238‬‬
‫‪22‬‬
‫‪20‬‬
‫‪7 21‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪U/‬‬
‫‪13‬‬
‫‪15‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪18‬‬
‫‪23‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪12‬‬
‫‪8‬‬
‫‪0‬‬
‫‪[U] ug/l‬‬
‫תרשי! ‪ :36‬יחסי אקטיביות‪ 234U/238U‬נגד ריכוז )‪U ( g/l‬‬
‫‪76‬‬
‫‪238‬‬
‫בקידוחי חבורת הכורכר‪.‬‬
‫‪234‬‬
‫‪17 16‬‬
‫‪4‬‬
‫‪U - Activity Ratio‬‬
‫‪10‬‬
Code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Gat 4
Negba 4
Naan a
Be'er Toviya 6
Beror Hayil 1
Revadim
Gvar-Am 5
Hafetz Hayim
Shafir 1
Baraka 5
Ashdod 5
Gat 5
Nitzanim 3
Ashdod 24
Ashdod 4
Gvar-Am 12
Yad - Mordechai 13
Yad - Mordechai 6
Bizaron 6
Migdal 1
Yoav 1
Yad - Mordechai 3
Yad - Mordechai 10
234
.‫בקידוחי חבורת הכורכר‬
Code #
238
# Well
238
Negba 1
Uza 1
Nehusha 1a
Agur 2
Kefar - Uria 8
Kefar - Uria 6
Kefar - Uria 2
Kefar - Uria 7
Kefar - Uria 9a
Kefar - Uria 3
Ein Karem 6
Ein Karem 14
Modi'in 3
Eshtaol 8
Gimzo 1
Agur 7
.‫בקידוחי חבורת יהודה‬
2.29 ± 0.08
4.67 ± 0.07
7.44 ± 0.42
3.19 ± 0.17
11.3 ± 0.43
8.28 ± 0.31
2.93 ± 0.08
2.44 ± 0.08
2.73 ± 0.09
3.61 ± 0.18
3.11 ± 0.10
2.49 ± 0.11
1.74 ± 0.07
1.24 ± 0.02
1.39 ± 0.04
3.39 ± 0.14
2.96 ± 0.08
2.33 ± 0.03
2.11 ± 0.07
3.11 ± 0.07
3.29 ± 0.12
3.29 ± 0.07
3.19 ± 0.07
234
U/238U A.R
1.28 ± 0.05
1.24 ± 0.02
1.35 ± 0.06
1.34 ± 0.07
1.27 ± 0.03
1.28 ± 0.04
1.23 ± 0.04
1.33 ± 0.04
1.33 ± 0.05
1.38 ± 0.06
1.41 ± 0.04
1.29 ± 0.06
1.24 ± 0.06
1.31 ± 0.02
1.23 ± 0.04
1.21 ± 0.05
1.21 ± 0.03
1.18 ± 0.02
1.32 ± 0.05
1.24 ± 0.02
1.23 ± 0.05
1.25 ± 0.02
1.17 ± 0.02
U/238U ‫ של‬A.R ‫ ויחסי אקטיביות‬%‫ ריכוז אורניו‬:13 ‫טבלה‬
Well
49
39
40
37
44
43
45
46
42
52
53
54
55
56
48
51
U µg/l
234
U µg/l
0.03 ± 0.01
1.00 ± 0.01
0.67 ± 0.02
2.81 ± 0.12
0.44 ± 0.02
0.65 ± 0.02
0.58 ± 0.03
1.13 ± 0.03
1.83 ± 0.04
1.05 ± 0.04
0.77 ± 0.04
0.77 ± 0.04
0.72 ± 0.03
0.73 ± 0.02
1.09 ± 0.02
0.91 ± 0.01
234
U/238U A.R.
1.55 ± 0.52
1.25 ± 0.14
1.17 ± 0.05
1.12 ± 0.05
1.27 ± 0.08
1.12 ± 0.03
1.18 ± 0.07
1.49 ± 0.05
1.51 ± 0.02
1.53 ± 0.08
2.15 ± 0.11
2.09 ± 0.10
2.10 ± 0.09
2.07 ± 0.05
1.78 ± 0.07
1.77 ± 0.04
U/238U ‫ של‬A.R ‫ ויחסי אקטיביות‬%‫ ריכוז אורניו‬:14 ‫טבלה‬
. Kronfeld , 1997 :8‫ נלקחו מתו‬7 ‫ ועגור‬,%‫* נתוני עי! כר‬
77
‫תרשי! ‪ :37‬ממחיש את ההתפרשות המרחבית של ריכוזי ‪U‬‬
‫‪238‬‬
‫בקידוחי חבורת הכורכר באזור‬
‫המחקר ומצביע על ריכוזי ‪ 238U‬גבוהי‪ %‬במיוחד בקידוחי‪ %‬המזרחיי‪ %‬הממוקמי‪ %‬בסמו‪ 8‬לקו‬
‫הגידוע של חבורת יהודה על ידי חבורת הסקיה ‪ .‬הקו הירוק <קו הגידוע של חבורת יהודה ע"י‬
‫חבורת הסקיה‪.‬‬
‫‪78‬‬
‫‪12‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪3‬‬
‫‪R-Squared: 0.72‬‬
‫]‪[U‬‬
‫‪238‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪10‬‬
‫‪16‬‬
‫‪22‬‬
‫‪21 20‬‬
‫‪23‬‬
‫‪11‬‬
‫‪17 37‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪18 1812‬‬
‫‪19‬‬
‫‪13 42‬‬
‫‪15‬‬
‫‪14‬‬
‫‪46‬‬
‫‪67‬‬
‫‪58‬‬
‫‪39‬‬
‫‪51‬‬
‫‪56‬‬
‫‪55 40‬‬
‫‪43‬‬
‫‪45‬‬
‫‪44‬‬
‫‪49‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪1600‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1200‬‬
‫‪400‬‬
‫‪800‬‬
‫‪0‬‬
‫‪Chloride mg/l‬‬
‫תרשי! ‪ :38‬מראה את היחס בי! ריכוז הכלורידי‪ %‬במג"ל לריכוז ‪U‬‬
‫הכורכר וחבורת יהודה‪.‬‬
‫מקרא‪:‬‬
‫בכחול‪ :‬קידוחי חבורת הכורכר‪.‬‬
‫בירוק‪ :‬קידוחי חבורת יהודה‪.‬‬
‫ירוק בהיר ‪ :‬תת אקויפר עליו! )טורו!< קנומ!(‪.‬‬
‫‪79‬‬
‫‪238‬‬
‫)‪ ( g/l‬בקידוחי חבורת‬
‫‪ .4‬דיו!‪:‬‬
‫במחקר זה נלקחה בחשבו‪ 5‬תרומה של מזהמי‪ #‬ממקור אנטרופוגני )עילי( בחלקי‪ #‬מסויימי‪ #‬של‬
‫אקויפר החו‪ .8‬מחקרי‪) #‬ראה פרק מבוא( הצביעו על תרומה מסויימת )א‪ #‬כי לעיתי‪ #‬משנית( של‬
‫מזהמי‪ #‬בכלל ומלחי‪ #‬בפרט ממקורות אנטרופוגניי‪ #‬קרי שפכי‪ #‬תעשיתיי‪ ,#‬עירוניי‪#‬‬
‫וחקלאיי‪ .#‬עקב היות האקויפר פריאטי בשילוב ע‪ #‬התכונות הליתולוגיות של אב‪ 5‬החול‬
‫המהווה את התשתית העיקרית של אקויפר החו‪ ,8‬נית‪ 5‬לייחס לאקויפר זה תכונות של "ספוג"‬
‫אשר קולט חומרי‪ #‬מזהמי‪ #‬וכ‪ 5‬תמיסות בהרכבי‪ #‬כימיי‪ #‬שוני‪. #‬‬
‫על כ‪ 5‬נבחנו מספר מקורות עיליי‪:#‬‬
‫‪ 4.1‬דש!‪:‬‬
‫ברב קידוחי חבורת הכורכר שנדגמו במחקר זה‪ ,‬נמצא שריכוז הניטרט אינו עולה על ‪ 20‬מ"ג‪/‬ל‬
‫)כאשר התק‪ 5‬המירבי על פי ‪ WHO‬ו ‪ EPA‬הינו ‪ 45‬מ"ג‪/‬ל(‪ ,‬ורק ‪ 4‬קידוחי‪ #‬הראו ריכוז גבוה של‬
‫ניטרט במי‪) #‬מעל ‪ .(80‬יש לציי‪ 5‬כי על פי תרשי‪ 33 #‬לא קיי‪ #‬קשר בי‪ 5‬ריכוז הניטרט לבי‪ 5‬ריכוז‬
‫הכלוריד‪ ,‬כ‪ :‬שעלייה בריכוז הניטרט אינה קשורה בעליה במליחות המי‪ .#‬נית‪ 5‬להסיק כי דשני‪#‬‬
‫המכילי‪ #‬ניטרט וכ‪ 5‬הזיהו‪ #‬האורגני קרי שפכי‪ #‬חקלאיי‪ #‬שבד"כ מעלי‪ #‬את ריכוז הניטרט‬
‫במי‪ ,#‬אינ‪ #‬קשורי‪ #‬בהכרח על פי הנ"ל בתהלי‪ :‬ההמלחה‪.‬‬
‫ערכי איזוטופ ‪)δ 15N‬טבלה ‪ , 10‬תרשי‪ (33 #‬מראי‪ #‬כי בטווח הריכוזי‪ #‬של ניטרט הנע בי‪; 0 5‬‬
‫‪ 20‬מ"ג‪/‬ל ‪ ,‬קיי‪ #‬טווח רחב של ערכי ‪ δ 15N‬הנע בי‪ 2.6 ‰ 5‬ל ‪ .10.6 ‰‬הקידוחי‪) #‬מתוקי‪#‬‬
‫ומליחי‪ (#‬המצויי‪ #‬בטווח ערכי ניטרט נמוכי‪) #‬עד ‪ 20‬מ"ג‪/‬ל( ולה‪ #‬ערכי ‪ δ 15N‬בי‪3.4 ; 8.6 ‰ 5‬‬
‫‪,‬מייצגי‪ #‬ערכי רקע של אזור ההזנה של האקויפר )‪.(Guttman, 1998‬‬
‫ערכי ‪ δ 15N‬של קידוחי‪ #‬אלה נובעי‪ #‬כתוצאה מתהלי‪ :‬של שטיפת ניטרט מהקרקע )ע"י מי‬
‫גש‪ ,(#‬המייצג את ער‪ δ15N :‬של הקרקע ‪ ,‬עוביה וכמות החומר האורגני המצויה בה )‪.(2-3‰‬‬
‫אלו ערכי‪ #‬המצויי‪ #‬בספרות עבור חומר אורגני בקרקע )‪(Gormly and Spalding, 1979‬‬
‫)‪ ,(Heaton, 1984; Komor and Anderson, 1993‬ערכי ‪ δ15N‬באזור הבלתי רווי מועשרי‪#‬‬
‫ונעשי‪ #‬כבדי‪ #‬יותר במש‪ :‬הזמ‪ 5‬כתוצאה מתהלי‪ :‬של ניטריפיקציה ‪ .‬ככל שהדגימה באזור‬
‫הבלתי רווי‪ ,‬ממוקמת בשכבה עמוקה יותר כ‪ :‬ער‪ δ15N :‬כבד יותר‪ .‬כתוצאה מכ‪ :‬הניטרט במי‬
‫התהו‪ , #‬איזוטופית כבד יותר ונע בי‪ 5‬ערכי רקע של ‪ .3-8‰ δ 15N‬כמו כ‪ ,5‬בחלק מהקידוחי‪#‬‬
‫)תרשי‪ (33 #‬ערכי ‪ δ 15N‬מושפעי‪ #‬מדשני‪ #‬חנקניי‪ , #‬אשר בה‪ #‬נעשה שימוש באזורי‪#‬‬
‫חקלאיי‪ #‬נרחבי‪ #‬של האקויפר‪ .‬הקידוחי‪ #‬כפר מנח‪ #‬ב )מליח(‪ ,‬ופיינשטיי‪) 5‬מתוק( מייצגי‪#‬‬
‫ערכי ‪ δ 15N‬וכ‪ 5‬ערכי ניטרט ) ‪ 80‬מ"ג‪/‬ל( המייצגי‪ #‬השפעת דישו‪ 5‬אשר נכנס בקצב איטי למי‬
‫התהו‪ #‬והועשר באיזוטופ כבד וכ‪ 5‬בריכוז ניטרט גבוה‪ .‬במידה והדישו‪ 5‬היה גור‪ #‬ההמלחה‬
‫הדומיננטי באזור‪ ,‬אזי נית‪ 5‬היה לצפות לריכוזי כלוריד גבוהי‪ #‬וזהי‪ #‬לשני קידוחי‪ #‬אלה‬
‫המאופייני‪ #‬בערכי ניטרט ו‪ δ 15N‬זהי‪ ,#‬א‪ :‬שוני‪ #‬למעשה בריכוז הכלוריד )פיינשטיי‪ ; 5‬מתוק‬
‫‪ 280‬מ"ג‪/‬ל ( כפר מנח‪ ; #‬מליח ‪ 848‬מ"ג‪/‬ל(‪ ,‬כ‪ :‬שנית‪ 5‬להסיק כי הדש‪ 5‬אינו קשור בתהלי‪:‬‬
‫ההמלחה‪ .‬קידוח מליח נוס‪ 8‬אשר מצוי תחת השפעה של דישו‪ 5‬הינו נע‪ 5‬אשר מאופיי‪ 5‬בערכי‪#‬‬
‫‪80‬‬
‫נמוכי‪ #‬של ניטרט ו ‪ .δ 15N‬הסיבה לערכי‪ #‬נמוכי‪ #‬אלו נובעת כפי הנראה מתהלי‪ :‬של חילחול‬
‫מהיר מפני השטח ‪,‬אשר לא איפשר תהלי‪ :‬של העשרה ועליה בריכוז הניטרט )ניטריפיקציה( ‪ .‬יש‬
‫לציי‪ 5‬כי בקידוח זה נמצאו ערכי פחמ‪ 14 5‬וטריטיו‪ #‬המעידי‪ #‬על מי‪ #‬רצנטיי‪ #‬וזרימה מהירה‬
‫מפני השטח )מילוי חוזר(‪.‬‬
‫יש לציי‪ 5‬כי המצאות של קידוחי‪ #‬מליחי‪ ) #‬כפר מנח‪ #‬ונע‪ (5‬ומתוק )פיינשטיי‪ (5‬תחת השפעה זהה‬
‫של דישו‪ 5‬מעיד על כ‪ :‬שהדש‪ 5‬החנקתי אינו קשור לתהלי‪ :‬המלחה בכל הקשור לריכוז הכלוריד‬
‫במי‪.#‬‬
‫כל התוצאות שמעל ‪ (3) 10‰‬מעידות על זיהו‪ #‬כתוצאה מצואת רפתות הנמצאת בקרבת‬
‫קידוחי‪ #‬אלו‪.‬‬
‫באזורי‪ #‬חקלאיי‪ #‬המצויי‪ #‬מעל אקויפר החו‪ 8‬נעשה שימוש רב בדשני‪ #‬חקלאיי‪ #‬בחלק‪#‬‬
‫דשני‪ #‬חנקניי‪ .#‬על פי תרשי‪ 33 #‬נית‪ 5‬להסיק כי במידה ונעשה שימוש בדשני‪ #‬חנקניי‪ ,#‬אי‪ 5‬אלו‬
‫השפיעו על תהלי‪ :‬ההמלחה באקויפר‪ ,‬כוו‪ 5‬שאי‪ 5‬כל מגמה של העשרה בריכוזי ניטרט וערכי ‪δ 15N‬‬
‫ע‪ #‬העליה של המליחות בקידוחי‪ #‬ונית‪ 5‬להבחי‪ 5‬בתפוצה אקראית בי‪ 5‬הקידוחי‪ #‬המליחי‪#‬‬
‫למתוקי‪.#‬‬
‫על פי )עדות בע"פ של חקלאי‪ (#‬נעשה שימוש בכמות מוגבלת בדשני‪ #‬המורכבי‪ #‬מ ‪ ,KCl‬ובמידה‬
‫וחילחלו למי תהו‪ #‬והשפיעו על ריכוז המלחי‪ #‬בתוכו‪ ,‬נית‪ 5‬היה לצפות להעשרה ביוני כלוריד‬
‫בלבד כוו‪ 5‬שיו‪ 5‬ה‪ K‬נצר‪ :‬על ידי הצמחי‪ #‬ואינו מגיע למי התהו‪ ,#‬רק יוני הכלוריד‬
‫)שאינ‪ #‬נצרכי‪ #‬על ידי ביומסה( מחלחלי‪ #‬דר‪ :‬האזור הבלתי רווי ועשויי‪ #‬לתרו‪ #‬למאז‪5‬‬
‫המלחי‪ #‬באקויפר‪.‬‬
‫ערכי ‪Sr/86Sr‬‬
‫‪87‬‬
‫)תרשי‪ ,(31-32 #‬הדש‪ KCl 5‬שמקורו מי‪ #‬המלח צפויי‪ #‬להיות גבוהי‪ #‬יותר‪,‬‬
‫א‪ :‬עקב אינטראקציה ממושכת ע‪ #‬הסלעי‪ #‬הקרבונטי‪ #‬ערכי ‪Sr/86Sr‬‬
‫‪87‬‬
‫נמוכי‪ #‬יותר ומצויי‪#‬‬
‫בטווח של תמלחות הסקיה המושפעות בחלק‪ 5‬ג‪ #‬כ‪ 5‬ממגע ע‪ #‬סלעי חבורת יהודה‪ .‬למעשה על פי‬
‫תרשימי‪ #‬אלו נית‪ 5‬לייחס את דשני ‪ KCl‬כמרכיב קצה העשוי להשפיע על תהלי‪ :‬ההמלחה‬
‫בקידוחי‪ #‬המליחי‪ #‬של חבורת הכורכר‪ .‬א‪ :‬תו‪ :‬התבוננות בנתוני‪ #‬אחרי‪ #‬מתברר כי תרומתו‬
‫הינה מזערית ולבטח אינה עיקרית ודומיננטית‪.‬‬
‫על פי נתוני ‪) SNORM‬ראה נספחי‪ (#‬הקידוחי‪ #‬המליחי‪ #‬של חבורת הכורכר אינ‪ #‬באו במגע‬
‫ע‪ #‬מינרל ‪ (KCl) Sylvite‬כחלק מתהלי‪ :‬ההמלחה‪ ,‬נתו‪ 5‬המחזק את הטענה כי דשני ‪ KCl‬אינ‪#‬‬
‫מהווי‪ #‬מרכיב עיקרי בתהלי‪ :‬ההמלחה במוקדי‪ #‬המליחי‪ #‬של אקויפר החו‪.8‬‬
‫בנוס‪ ,8‬נעשה שימוש בכמויות זהות בדשני‪ #‬מסוג זה ג‪ #‬באזורי‪ #‬מעל האקויפר בה‪ #‬לא קיימת‬
‫בעיית המלחה‪ ,‬כלומר במידה ומקור זה היה דומיננטי לתהלי‪ :‬ההמלחה‪ ,‬נית‪ 5‬היה לצפות לעליה‬
‫במליחות בכל אזורי האקויפר אשר מעליה‪ #‬נעשה שימוש בדשני‪ #‬אלה‪.‬‬
‫‪ 4.2‬מי י* ורסס ימי‪:‬‬
‫במש‪ :‬שני‪ #‬רבות החשיבו את חדירת מי י‪ #‬רצנטי כמקור עיקרי ובלעדי המסביר כל תהלי‪ :‬של‬
‫המלחה באקויפר החו‪ .8‬בהתבוננות במפת תפוצת כלורידי‪ #‬על פי קידוחי‪) #‬תרשי‪ (1 #‬נית‪5‬‬
‫להבחי‪ 5‬שמוקדי ההמלחה העיקריי‪ #‬באקויפר זה ממוקמי‪ #‬באזורי‪ #‬חקלאי‪ #‬הרחוקי‪ #‬מכל‬
‫לח= אנטרופוגני ובעיקר רחוקי‪ #‬מקו החו‪ 8‬ומ"אימת" הפ‪ 5‬הבייני ‪ ,‬ודווקא הקידוחי‪ #‬המערביי‪#‬‬
‫‪81‬‬
‫הסמוכי‪ #‬לקו החו‪ 8‬הינ‪ #‬מתוקי‪ #‬יותר כלומר נכרת מגמה של עליה בריכוז המלחי‪ #‬ממערב‬
‫למזרח ‪ ,‬נתו‪ 5‬המקטי‪ 5‬את הסיכוי של המלחה מכיוו‪ 5‬מערב כלומר מהי‪ .#‬קולטו‪ (1986) 5‬הצביע על‬
‫קיומ‪ 5‬של שכבות חרסית המהוות בחלק גדול של רצועת החו‪ 8‬מחסו‪ #‬לחדירת מי י‪ #‬רצנטי ובכ‪:‬‬
‫מקטי‪ 5‬את סכנת ההמלחה ממקור זה‪.‬‬
‫רסס ימי הנישא ברוח מזרחה מכיל ‪ NaCl‬ועשוי להוות מקור המלחה עילי באקויפר החו‪.8‬‬
‫)‪(Loewengart, 1958;1961‬טווח ההשפעה של רסס ימי זה הינו ‪ 1;2‬ק"מ בלבד )‪Loewengart,‬‬
‫‪ (1964‬כ‪ :‬שבחלקי‪ #‬המרכזיי‪ #‬ובעיקר המזרחיי‪ #‬של האקויפר בו קיימי‪ #‬מוקדי המלחה‪ ,‬רסס‬
‫ימי אינו משפיע כלל‪.‬‬
‫‪87‬‬
‫על פי יחס ‪) Sr/86Sr‬תרשי‪ (32 #‬היחס הימי הינו גבוה )‪ (0.7092‬ונמצא מחו= לטווח ההשפעה‬
‫על תהלי‪ :‬המלחת הקידוחי‪.#‬‬
‫הבעיה העיקרית הינה כאשר במש‪ :‬שני‪ #‬רבות התייחסו לגור‪ #‬האנטרופוגני ולהשפעה עילית‬
‫כמקור בלעדי לתהליכי זיהו‪ #‬והמלחה )בנוס‪ 8‬לחדירה ימית(‪ ,‬אשר הרעו את איכות המי‪#‬‬
‫באקויפר זה‪ .‬כל זאת ג‪ #‬במקרי‪ #‬בה‪ #‬המימצאי‪ #‬הראו שמקור ההמלחה העילי אינו הדומיננטי‬
‫וזאת מבלי להתייחס לעומק למקורת המלחה אחרי‪ #‬אשר הוזכרו כאפשרות בלבד )ונגוש‪,1992 ,‬‬
‫פורמ‪.(1998 ,5‬‬
‫במחקר זה נעשה נסיו‪ 5‬לאתר את מקורת ההמלחה "האחרי‪ "#‬על ידי התבוננות בחבורות‬
‫גאולוגיות סמוכות לחבורת הכורכר‪ ,‬אשר עשויות לבוא בקשר הידרולוגי ע‪ #‬אקויפר חבורת‬
‫הכורכר ולתרו‪ #‬למאז‪ 5‬המלחי‪ #‬בו‪ .‬על כ‪ 5‬נבחנו תצורת יפו )חבורת הסקיה העליונה( וחלקו‬
‫המערבי של אקויפר חבורת יהודה‪ ,‬על מנת למצוא הא‪ #‬קיי‪ #‬קשר בי‪ 5‬מרכיביה‪ #‬הגיאולוגיי‪#‬‬
‫והכימיי‪ #‬לבי‪ 5‬מוקדי ההמלחה בחלק המזרחי של אקויפר החו‪.8‬‬
‫על פי תוצאות המחקר אותרו ‪ 2‬מרכיבי קצה המהווי‪ #‬מקורות המלחה נוספי‪ #‬בחלק המזרחי של‬
‫אקויפר החו‪:8‬‬
‫‪ .1‬שכבות מוליכות בתצורת יפו; חבורת הסקיה העליו‪.5‬‬
‫‪ .2‬עליה של מי‪ #‬מליחי‪ #‬מהחלק המערבי של חבורת יהודה על ידי העתקי‪.#‬‬
‫‪ 4.3‬תצורת יפו‪:‬‬
‫תצורת יפו נוצרה כתוצאה מתהליכי השקעה ימיי‪ #‬אשר התרחשו בתקופה שלכאורה נחשבת‬
‫שקטה מבחינה טקטונית‪ .‬אול‪ ,#‬מתו‪ :‬סיכו‪ #‬נתוני‪ #‬גיאולוגיי‪ #‬במרחב מסתבר שתקופת‬
‫הפליוק‪ 5‬התאפיינה לא רק כתקופה של הצפות ימיות גרידא אשר השקיעו בעיקר חרסיות אלא‬
‫ג‪ #‬כתקופה בעלת פעילות וולקנית וטקטונית נמרצת ביותר‪ .‬המחזוריות של ההצפות הימיות‬
‫שארעו במהל‪ :‬תקופת הפליוק‪ ,5‬גרמו בתקופות קצרות של נסיגה ימית לתהליכי השקעה במי י‪#‬‬
‫רדודי‪ #‬שתוצרת‪ #‬הינה שכבות מוליכות של חולות ואופקי צדפות‪ .‬שכבות מוליכות אלו‬
‫)תרשימי‪ (11;18 #‬הורבדו בתו‪ :‬רצ‪ 8‬חרסיתי עבה ומהווי‪ #‬פוטנציאל לאגירת גז‪ ,‬מי‪ #‬מלוחי‪#‬‬
‫ותמלחות בריכוז כלורידי‪ #‬הנע בי‪ 53,500 ; 1800 5‬מגכ"ל )תרשי‪ .(25 #‬שכבות אלו ממוקמות‬
‫כמטרי‪ #‬ספורי‪ #‬מתחת לבסיס חבורת הכורכר )תרשי‪ (26 #‬וא‪ 8‬באות במגע של אי התאמה‬
‫זויתית ביחס לבסיס חבורת הכורכר )תרשימי‪ ,(14;18 #‬וזאת עקב תהליכי שקיעה רגיונליי‪ #‬אשר‬
‫‪82‬‬
‫גרמו לנטיית השכבות לכיוו‪ 5‬מערב )תרשימי‪ .(14;17 #‬עקב נטייה זו‪ ,‬חלק‪ #‬המזרחי של השכבות‬
‫מונח באי התאמה זויתית ובא במגע ע‪ #‬שכבות אקויפריות של חבורת הכורכר‪.‬‬
‫בתרשי‪ 16 #‬שהינו חת‪ :‬סטרטיגרפי שנעשה בי‪ 5‬קידוחי אשדוד גז לינו‪ ,5‬נית‪ 5‬להבחי‪ 5‬בתפוצת‬
‫השכבות המוליכות ובעיקר לראות את מגמת נטיית‪ 5‬מערבה כאשר בחלק‪ 5‬המזרחי‪ ,‬הינ‪ 5‬גדועות‬
‫באי התאמה זויתית ע‪ #‬בסיס חבורת הכורכר‪ .‬חת‪ :‬סטרטיגרפי זה ממחיש היטב את נטיית‬
‫שכבות הסקיה מערבה עקב תהליכי שקיעה רגיונליי‪ .#‬שכבות מוליכות אלו הינ‪ #‬שרידי‪ #‬של‬
‫הצפות ימיות בלגונות חופיות אשר התמיסות בה‪ 5‬עברו תהליכי אידוי בדרגות שונות בשילוב ע‪#‬‬
‫מיהול חוזר של מי י‪ #‬ומי‪ #‬מתוקי‪ #‬וכ‪ 5‬דיאגנזה של מי הי‪ #‬הפליוקני במגע ע‪ #‬התוו‪ :‬החרסיתי‪.‬‬
‫מי תצורת יפו על פי נתוני מחקר זה מייצגי‪ #‬שונות גיאוכימית הבאה לידי ביטוי בריכוזי כלוריד‬
‫הנע בי‪ 53,500 ; 1800 5‬מ"ג‪/‬ל המוסברי‪ #‬על פי השלבי‪ #‬הבאי‪:#‬‬
‫שלב א'‪ :‬חדירת מי י‪ #‬פליוקני‪.‬‬
‫שלב ב'‪ :‬מי הי‪ #‬ממסי‪ #‬בדרכ‪ #‬מזרחה את המינרלי‪ #‬האבפוריטי‪ #‬מתו‪ :‬תצורת מבקיעי‪#‬‬
‫ששקעה במהל‪ :‬האירוע המסיני‪ ,‬המכילה ‪ halite‬ו ‪ . anhydrite‬על ידי כ‪ :‬מעשירי‪ #‬את המי‪#‬‬
‫ביוני ‪ SO4 , Cl ,Na‬ו ‪ HCO3‬על פי נתוני ‪) SNORM‬טבלה ‪ (3‬קיימת תרומה של ‪halite‬‬
‫)‪ (75;87%‬כמינרל עקרי אשר השתת‪ 8‬ביצירת הרכב המי‪ #‬המלוחי‪ #‬של השכבות המוליכות‪ ,‬תו‪:‬‬
‫כדי המסתו‪ .‬כמו כ‪ 5‬ההרכב הכימי על פי היוני‪ #‬העיקריי‪ #‬של המי‪ #‬הינו נתר‪; 5‬כלוריד )טבלה‬
‫‪ ,(2‬נתו‪ 5‬המחזק את השתתפות ההליט ביצירת ההרכב של תמיסות מלוחות אלו‪.‬‬
‫שלב ג'‪ :‬נסיגת הי‪ #‬ויצירת לגונות חופיות בה‪ #‬נלכדו מי י‪ #‬העוברי‪ #‬תהליכי אידוי בדרגות‬
‫שונות ‪ .‬עקב תהליכי האידוי מי התמיסה מאופייני‪ #‬בירידה בערכי היחס ‪,(0.80 ; 0.73) Na/Cl‬‬
‫בערכי היחס ‪ (132.6) Cl/Br‬ועליה בריכוז הכלוריד‪.‬‬
‫בשלב זה יתכ‪ 5‬שבאזורי‪ #‬אחדי‪ #‬היתה חדירה נוספת של מי י‪ #‬מהמערב או מי‪ #‬מתוקי‪#‬‬
‫מהמזרח‪ ,‬אשר גרמו למיהול והמסה של מלחי‪ #‬אבפוריטי‪ #‬עקב כ‪ :‬קיימת שונות רבה בהרכב‬
‫הגיאוכימי של המי‪ #‬המלוחי‪ #‬בשכבות השונות )טבלה ‪. (2‬‬
‫שלב ד'‪ :‬כתוצאה מאידוי מי הי‪ #‬נוצרת תמיסה עשירה ב ‪ . Mg2+‬תמיסה מגנזיו‪;#‬כלורידית‪.‬‬
‫שלב ה'‪ :‬תחת תנאי‪ #‬של סינו‪ 5‬בשכבות החרסיתיות שעוברות קומפקציה ‪ ,‬מתרחש חילו‪ 8‬יוני‪#‬‬
‫בעיקר העשרה ב ‪) Ca‬ערכי ‪ Q‬גבוהי‪ #‬ביותר ‪.(32.9 ; 10.7‬‬
‫שלב ו'‪ :‬יצירת תמיסות ‪) Ca-Cl‬קלציו‪ #‬כלורידיות( טיפוסיות על פי יחסי ‪Q>1, Na/Cl< 0.86,‬‬
‫‪ Cl/Br< 280 ,‬וריכוז ‪ Cl‬גבוה ‪) 53,500 ; 1800‬משתנה על פי יחסי מיהול(‪ .‬חיזוק להווצרות‬
‫תמיסות קלציו‪ #‬כלורידיות נית‪ 5‬לקבל מנתוני ‪ ,SNORM‬המינרל‬
‫)המייצג מינרל ‪(Ca-Cl‬‬
‫‪ antarcticite‬התיאורטי‬
‫משתת‪ 8‬ביצרת הרכב המי‪ #‬בשכבות המוליכות)‪.(10-16%‬מינרל זה‬
‫מייצג שלב פוסט הליטי בשלבי האידוי ‪ ,‬כ‪ :‬שהימצאותו )באופ‪ 5‬תאורטי( ע"י ‪ SNORM‬מעידה‬
‫על תהלי‪ :‬אידוי מסיבי אשר עברו המי‪.#‬‬
‫שלב ז'‪ :‬שקיעת קרבונטי‪ #‬וגבס מורידה את כמות ה ;‪) Ca2+, SO4, HCO3‬על פי נתוני ‪WATEQ‬‬
‫הקרבונטי‪ #‬נמצאי‪ #‬ברווית יתר( בנוס‪ ,8‬כמות ה ;‪ HCO3‬במי‪ #‬אלו נמוכה כוו‪ 5‬שכמות ה ‪CO2‬‬
‫‪83‬‬
‫)על פי מדידות גז( נמוכה מאוד ומהווה רק ‪ 0.1%‬מס‪ :‬הנפח‪ .‬שאר הנפח ממלא גז מתא‪ 5‬אשר לא‬
‫משתת‪ 8‬בתהלי‪ :‬הגיאוכימי ואינו מאפשר את הנוכחות של גזי‪ #‬אחרי‪ #‬עקב נוכחותו הרבה‬
‫)‪ .(99.8%‬כמות ‪ SO4‬הנמוכה מתקבלת על ידי חיזור של סולפט לסולפיד בנוס‪ 8‬לשקיעת גבס‪.‬‬
‫התהליכי‪ #‬הנ"ל למעשה יצרו מגוו‪ 5‬של תמיסות מלוחות ומליחות הממוקמות בתו‪ :‬השכבות‬
‫המוליכות של תצורת יפו‪ .‬עקב שונות בעוצמת התהליכי‪) #‬דרגות אידוי ומיהול וכ‪ 5‬אינטראקציה‬
‫ע‪ #‬החרסיות( בשכבות השונות‪ ,‬למעשה מתקבלת תפוצה מאוד הטרוגנית של גופי‪ #‬מוליכי‪#‬‬
‫המכילי‪ #‬מי י‪ #‬מאודי‪ #‬בהרכבי‪ #‬כימיי‪ #‬שוני‪ .#‬ראוי לציי‪ 5‬כי מבחינת תהלי‪ :‬ההמלחה אשר‬
‫הוא עיקר ענינו של מחקר זה‪ ,‬נמצא טווח ריכוזי כלוריד גבוה בגופי‪ #‬אלו )‪,(53,500 ; 1800‬‬
‫כאשר בחלק גדול מה‪ #‬ריכוז הכלוריד גבוה ממי י‪ .#‬על פי נתוני לחצי‪ #‬מעטי‪ #‬שנמדדו נמצא כי‬
‫תמלחת הממוקמת בעומק של ‪ 380‬מטר נמצאת בלח= של כ ‪570‬‬
‫‪ psi‬המגביל ל; ‪38‬‬
‫אטמוספירות‪ .‬לפיכ‪ :‬העומד ההידראולי מאפשר לו רק את עליית‪ 5‬של התמלחות והמי‪ #‬המלוחי‪#‬‬
‫עד לבסיס חבורת הכורכר‪ ,‬אלא א‪ 8‬מאפשר את עלתיי‪ 5‬למפלס ‪ ±0‬מ' ועירבוב‪ #‬ע‪ #‬המי‪#‬‬
‫השפירי‪ #‬של אקויפר החו‪.8‬‬
‫לח= זה מעיד על היות השכבה פתוחה )גדועה באי התאמה זויתית לבסיס הכורכר(‪ ,‬כוו‪ 5‬שלח= זה‬
‫אינו כולל את לח= שכבות הסלע אלא רק את עומד המי‪ #‬אשר שווה ‪ 10‬מטרי‪ /1 #‬אטמוספרה‪.‬‬
‫אילו השכבה היתה אטומה )ללא קשר לכורכר( ומכוסה בסדימנטי‪ #‬אזי ער‪ :‬הלחצי‪ #‬אמור היה‬
‫להיות גבוה יותר‪ .‬נתו‪ 5‬זה מחזק את המצוי בחתכי‪ #‬הסיסמיי‪ #‬בדבר מגע בי‪ 5‬השכבות‬
‫המוליכות לבסיס חבורת הכורכר‪.‬‬
‫כאמור‪ ,‬אי‪ 5‬להוציא מכלל אפשרות שתמלחות אלה נוצרו מהמסה חלקית של גופי‪ #‬אבפוריטי‪#‬‬
‫מתצורת מבקיעי‪ #‬ששקעה במש‪ :‬הארוע המסיני )תרשימי‪ .(17;18 ,12;15 ,9;10 #‬תמלחות אלו‬
‫עשויי‪ #‬לעלות בזרימה לאור‪ :‬העתקי‪ ,#‬הפרעות ותזוזות ולחדור לתו‪ :‬השכבות המוליכות שמעל‬
‫)תרשימי‪ .( 12,15,17 #‬אנליזה כימית מקידוח נפט מבקיעי‪ 2 #‬המצוי באזור המחקר‪ ,‬אשר‬
‫נלקחה בעומק של ‪ 1045‬מטרי‪ #‬בתו‪ :‬תצורת מבקיעי‪ ,#‬מצביעה על נוכחות כלוריד של ‪50,424‬‬
‫מגכ"ל והרכב יוני המזכיר את ההרכב הכימי של התמלחות בשכבות המוליכות של תצורת יפו‪.‬‬
‫עדות שכזאת יכולה להצביע על אפשרות של קשר )דר‪ :‬העתקי‪ (#‬בי‪ 5‬תמיסות מלוחות בתצורת‬
‫מבקיעי‪ #‬לבי‪ 5‬השכבות המוליכות בתצורת יפו‪ ,‬אשר חלק‪ 5‬בא המגע זויתי ע‪ #‬שכבות של חבורת‬
‫הכורכר‪ .‬קידוחי חבורת הכורכר של שוקדה )תעלת אפיק( הינ‪ #‬מליחי‪ 2000) #‬מ"ג‪/‬ל ~(‬
‫וממוקמי‪ #‬מעל העתקי‪ #‬עמוקי‪ #‬החוצי‪ #‬בחלק‪ #‬לפחות את שכבות הסקיה התחתו‪) 5‬תרשי‪#‬‬
‫‪ ,(8‬כלומר גג תצורת מבקיעי‪ .#‬אנליזות כימיות אשר נלקחו מתצורת מבקיעי‪ #‬בקידוח נפט‬
‫שוקדה ‪ 1‬מראי‪ #‬על נוכחות של מי‪ #‬ע‪ #‬ריכוזי כלוריד של ‪ 6453‬מגכ"ל ‪ .‬יתכ‪ 5‬כי מי‪ #‬מליחי‪#‬‬
‫אלו עלו דר‪ :‬העתקי‪ #‬והפרעות והגיעו לשכבות מוליכות של תצורת יפו או הישר למגע ע‪ #‬חבורת‬
‫הכורכר וגרמו להמלחת מי התהו‪ #‬באקויפר החו‪.8‬‬
‫התפתחות של מערכות העתקי‪ #‬במש‪ :‬תקופת הפליוק‪ 5‬איננה בבחינת הפתעה‪ .‬לאור‪ :‬רצועת‬
‫עזה ולאור‪ :‬כל רצועת החו‪ 8‬הישראלי‪ ,‬תצורת יפו שקעה במעי‪ 5‬פריסמה סדימנטרית ענקית‬
‫)תרשימי‪ (18 ,9;10 #‬שאורכה כ ‪ 200‬ק"מ‪ ,‬רוחבה כ ‪ 100‬ק"מ )‪ (Neev et al, 1976‬ועוביה נע בי‪5‬‬
‫‪ 0‬מ' במזרח מישור החו‪ 8‬ל – ‪ 2‬קמ' במערב האזור‪ ,‬בקרבת מהחו‪.8‬‬
‫‪84‬‬
‫עצ‪ #‬יצירת פריסמה סדימנטרית ענקית זו מעידה על תהליכי שקיעה רגיונליי‪ .#‬השקיעה‬
‫בשוליי‪ #‬המערביי‪ #‬נוצרת משני תהליכי‪:#‬‬
‫א( הספקה מסיבית של חרסית‪ ,‬סילט וסח‪ 8‬גס מהנילוס הנשאי‪ #‬בזרמי‪ #‬לאור‪ :‬החו‪8‬‬
‫וגורמי‪ #‬לעומס כבד על השכבות מלמעלה )‪.(Nachmias, 1969; Gvirtzman, 1970‬‬
‫ב( שקיעה טקטונית כתוצאה מאזור ההפחתה של הקשת הקפריסאית );‪;Robertson, 1974‬‬
‫‪ (Mart, 1984; Ben- Avraham, et al., 1995‬המלווה בהרמה של שדרת ההר המרכזית‬
‫בישראל )מהנגב עד לגליל( )‪ .(Picard, 1938; Widowinski,1996‬השיפוע וההטיה כלפי מערב‬
‫וצפו‪ 5‬של פריסמת תצורת יפו‪ ,‬יוצרי‪ #‬תנאי‪ #‬רחבי היק‪ 8‬להתפתחות של שברי‪ #‬וגלישות‬
‫ליסטריות )תרשימי‪ .(17;18 ,12;15 #‬ראוי לציי‪ 5‬כי שברי‪ #‬ליסטריי‪ #‬ה‪ #‬שברי‪ #‬המתפתחי‪#‬‬
‫תו‪ :‬כדי תהלי‪ :‬הסדימנטציה‪ .‬אלה שברי מתיחה פתוחי‪ #‬יחסית ועשויי‪ #‬לשמש על כ‪5‬‬
‫כמובילי תמלחות‪ .‬אול‪ #‬הסיפור הפליוקני לא ת‪ .#‬תהליכי‪ #‬נמרצי‪ #‬של פעילות וולקנית‬
‫וטקטונית )בזלת הכיסוי ומערכות שברי‪ #‬רבות( התרחשו במזרח בקע י‪ #‬המלח; שבר בקעת‬
‫הירד‪ .(Picard, 1938, Ben-Avraham,et al.,1995) 5‬סביר איפה להניח שתקופה גיאודינמית‬
‫של שקיעה טקטונית ‪ ,‬העתקות אופקיות ואנכיות רבות ופעילות וולקנית בבקעת הירד‪ 5‬ביחד‬
‫ע‪ #‬הרמה בולטת של שדרת ההר הסמוכה ואזור הפחתה רגיונלי בקפריסי‪ , 5‬לא יכולי‪#‬‬
‫להשאיר את תצורת יפו אדישה ונטולת השפעה‪.‬‬
‫תרשי‪ 8 #‬מדגי‪ #‬את התפוצה הגאוגרפית של מערכות שבירה שונות‪ .‬בצהוב שברי‪ #‬אשר חצו‬
‫את חבורת הסקיה התחתו‪ .5‬על פי תרשי‪ #‬זה אי‪ 5‬עדות לשבירה צעירה יותר ‪ .‬לעומת זאת על פי‬
‫פענוח של חתכי‪ #‬סיסמיי‪ #‬קונבנציונליי‪ #‬ובעיקר בהפרדה גבוהה‪ ,‬אשר נעשו בצורה למטרות‬
‫חיפוש גז לאור‪ :‬רצועת החו‪) 8‬תרשימי‪ (17;18 ,12;15 #‬נית‪ 5‬לראות בברור את ההתפתחות‬
‫האנכית של העתקי‪ #‬הליסטריי‪ .#‬יתר על כ‪ ,5‬קידוח נפט עמוק שנקדח בקרבת תל אביב חדר לגו‪8‬‬
‫בזלתי אשר נתהווה בתקופת הפליוק‪) 5‬בזלת הפארק הלאומי( )‪(Grader and Gvirtzman, 1961‬‬
‫וכ‪ 5‬מציאות של גופי‪ #‬וולקניי‪ #‬ודייקי‪ #‬פליוקני‪ #‬רבי‪ #‬שנמצאו במורדות המערביי‪ #‬של הרי‬
‫השומרו‪ (Livnat, 1974; Sneh and Buchbinder, 1984) 5‬מהווי‪ #‬מעי‪ 5‬עדות לפעילות טקטונית‬
‫אשר התרחשה בפרק הזמ‪ 5‬בו שקעה ונוצרה תצורת יפו‪.‬‬
‫עדות מחזקת לנוכחות העתקי‪ #‬בשכבות פליוקניות נית‪ 5‬למצוא )תרשי‪ (39 #‬בעבודה שנעשתה‬
‫לאחרונה על ידי צוות חוקרי‪ #‬מצרי )‪ (Abdel et al, 2000‬אשר בח‪ 5‬את קרקעית הי‪ #‬באזור שפ‪:‬‬
‫הנילוס‪ .‬בעבודה זו הוצגו מספר חתכי‪ #‬סיסמיי‪ #‬המעידי‪ #‬על נוכחות מסיבית של העתקי‪#‬‬
‫עמוקי‪ #‬וצעירי‪ ) #‬מגיל הפליוק‪.(5‬‬
‫‪85‬‬
‫תרשי* ‪ :39‬נוכחות של העתקי‪ #‬בשכבות הפליוק‪ .5‬בתרשי‪ #‬זה נת‪ 5‬א‪ 8‬לראות העתקי‪ #‬עמוקי‪#‬‬
‫החוצי‪ #‬את הקרטיקו‪ 5‬ומגיעי‪ #‬עד לשכבות הפליוק‪ .5‬מעל תצורת מבקיעי‪) #‬בסגול( נית‪ 5‬להבחי‪5‬‬
‫ברצ‪ 8‬של העתקי‪ #‬צעירי‪ #‬החוצי‪ #‬את הפליוק‪.(Abdel et al, 2000) 5‬‬
‫‪ 4.3.1‬מנגנו! ההמלחה‪:‬‬
‫בחינת כל התהליכי‪ #‬הגיאולוגיי‪ #‬והממצאי‪ #‬מצביע על‪:‬‬
‫‪ .1‬קיומ! של שכבות מוליכות המכילות מי* מלוחי* בריכוזי* גבוהי* ובלח‪ 6‬גבוה‪ ,‬בתו‪ 4‬הרצ‪3‬‬
‫החרסיתי של תצורת יפו‪.‬‬
‫‪ .2‬קיו* מגע ישיר של השכבות המוליכות בתצורת יפו המונחות באי התאמה זויתית ביחס‬
‫לבסיס חבורת הכורכר ) אקויפר החו‪ (3‬המונחת מעל ‪.‬‬
‫‪ .3‬קיומה של מערכת העתקי*‪) ,‬המסוגלי* לשמש כמובילי*( החוצה את חבורת הסקיה בכלל‬
‫ואת תצורת יפו בפרט‪.‬‬
‫עדויות אלה מצביעות שתצורת יפו רחוקה מה "ייחוס האגדי" של היותה אקויקלוד מוחלט‬
‫ולמעשה הינה יחידת סלע דולפת התורמת מי‪ #‬מלוחי‪ #‬לאקויפר החו‪.8‬יתר על כ‪ ,5‬תכונות‬
‫ליתולוגיות של תצורת יפו ונוכחות‪ #‬של העתקי‪ #‬החוצי‪ #‬אותה‪ ,‬מאפשרות ביתר קלות נגישות‬
‫של תמלחות שמקור‪ 5‬במאגרי‪ #‬עמוקי‪ #‬כגו‪ 5‬תצורת מבקיעי‪ #‬ואפילו עמוקי‪ #‬יותר משכבות‬
‫הקרטיקו‪ 5‬והיורא ;‪(Fleischer et al, 1977; Fleischer, 1987; Vengosh and Rosenthal,1994‬‬
‫)‪ ; Rosenthal et al, 1999‬סטרינסקי‪ . (1974 ,‬עדויות חדשות אלו אינ‪ 5‬מספקות הסבר רק לכתמי‬
‫ההמלחה באקויפר החו‪) 8‬באר טוביה‪ ,‬נע‪ ,5‬רבדי‪ #‬וכו'( אלא משליכי‪ #‬במידה ניכרת על מגוו‪5‬‬
‫‪86‬‬
‫רחב של נושאי‪ #‬כגו‪ 5‬המודל ההידרולוגי ומאז‪ 5‬המלח של כל אקויפר החו‪ .8‬אקויפר רגיונלי גדול‬
‫זה אינו יכול להחשב עוד כחסו‪ #‬בבסיסו אלא כהיפוכו ; אקויפר שתחתיתו אינה אחידה‬
‫מבחינת צורתה ומידת אטימותה שבה מרובדות שכבות מוליכות המכילות מי‪ #‬מלוחי‪ .#‬כתוצאה‬
‫מהגישה המסורתית המסווגת את תצורת יפו כאקויקלוד מוחלט ‪ ,‬לא נעשו מחקרי‪ #‬הידרולוגיי‪#‬‬
‫ישירי‪ #‬על מנת ללמוד מדיו‪ #‬זה‪ .‬על כ‪ ,5‬לא קיי‪ #‬מידע הידרולוגי מספיק על השכבות מוליכות‬
‫אלה ועל תכולת‪ .5‬בשלב הנוכחי על פי הממצאי‪ #‬הקיימי‪ ,#‬נית‪ 5‬להניח שהמי‪ #‬המלוחי‪#‬‬
‫והתמלחות המצויות בלח= גבוה בשכבות המוליכות בתצורת יפו‪ ,‬חודרות לתו‪ :‬בסיס אקויפר‬
‫החו‪ 8‬באמצעות המנגנוני‪ #‬המפורטי‪ #‬להל‪) 5‬תרשי‪: (46 ,40 #‬‬
‫‪ .1‬דיפוזיה‪ :‬הנגרמת כתוצאה מהבדלי ריכוז מלחי‪ #‬בי‪ 5‬מי תצורת יפו לעומת מי אקויפר החו‪8‬‬
‫המתוקי‪ #‬יותר‪ .‬תהלי‪ :‬הדיפוזיה של המי‪ #‬המלוחי‪ #‬והתמלחות מתרחשת בעיקר במגע של‬
‫השכבות המוליכות בתצורת יפו המכילות מי‪ #‬מלוחי‪ #‬בריכוז גבוה‪ ,‬ע‪ #‬הסלעי‪ #‬האקויפריי‪ #‬של‬
‫חבורת הכורכר‪ .‬מעבר על ידי דיפוזיה של מי‪ #‬מלוחי‪ #‬יתכ‪ 5‬ג‪ #‬ישירות ע"י מגע בי‪ 5‬השכבות‬
‫החרסיתיות של תצורת יפו )המכילות א‪ 8‬ה‪ #‬מי‪ #‬מלוחי‪ ; #‬תרשי‪ (26 #‬לבי‪ 5‬סלעי אקויפר החו‪8‬‬
‫שמעל‪ .‬קצב תהלי‪ :‬זה של דיפוזיה הינו איטי הרבה יותר מאשר דיפוזיה ישירה של מי‪ #‬מלוחי‪#‬‬
‫ותמלחות מהשכבות המוליכות לבסיס חבורת הכורכר‪ .‬כתוצאה מתהלי‪ :‬הדיפוזיה הנ"ל ‪ ,‬מי‪#‬‬
‫מלוחי‪ #‬ותמלחת מתמקמי‪ #‬בבסיס אקויפר החו‪.8‬‬
‫‪ .2‬אדבקציה‪ :‬השכבות המוליכות שבתצורת יפו עשויות להיות תחת לח= גיאוסטטי כבד הנגר‪#‬‬
‫כתוצאה מעומס השכבות החרסיתיות הבאות במגע ע‪ #‬השכבות המוליכות‪ .‬לח= זה מוביל‬
‫לתהלי‪ :‬של "סחיטה" של מי‪ #‬מלוחי‪ #‬מהשכבות החרסיתיות הישר לתו‪ :‬השכבות המוליכות‬
‫הבאות במגע לטרלי וזויתי ע‪ #‬חבורת הכורכר‪ .‬בנוס‪ 8‬על כ‪ ,:‬לח= פנימי בתו‪ :‬השכבות המוליכות‬
‫עלול ג‪ #‬להווצר כתוצאה מנוכחות )מוכחת( של גזי‪ #‬כגו‪ 5‬מתא‪ .5‬בתהלי‪ :‬פליטת‪ #‬של הגזי‪#‬‬
‫לאורכ‪ #‬של ההעתקי‪ ,#‬ההפרעות הטקטונית ובמגע של שכבות אלו ע‪ #‬הבסיס הדול‪ 8‬של חבורת‬
‫הכורכר ‪ ,‬הגז עשוי למשו‪ :‬את המי‪ #‬המלוחי‪ #‬מעלה עד למגע ע‪ #‬בסיס אקויפר החו‪.8‬‬
‫‪87‬‬
‫תרשי* ‪ :40‬תרשי‪ #‬המבוסס על חת‪ :‬סטרטיגרפי הממחיש את מנגנו‪ 5‬העברת המי‪ #‬המלוחי‪#‬‬
‫המצויי‪ #‬בשכבות המוליכות הגדועות באי התאמה זויתית ביחס לחבורת הכורכר‪ ,‬ע"י דיפוסיה‬
‫או אדבקציה‪ ,‬לבסיס אקויפר החו‪ .8‬עקב שאיבת יתר תיתכ‪ 5‬עליית התמלחת מבסיס האקויפר‪,‬‬
‫מעלה לשכבות ההפקה ע"י ‪ upconing‬תו‪ :‬יצירת מוקדי ערבוב ע‪ #‬המי‪ #‬השפירי‪ #‬והמלחת מי‬
‫תהו‪.#‬‬
‫כל הגורמי‪ #‬הללו ;ביחד או לחוד ; תורמי‪ #‬להצטברות מי‪ #‬מלוחי‪ #‬בחלקו התחתו‪ 5‬של אקויפר‬
‫החו‪ .8‬בשונה מחלקו המרכזי והמערבי של אקויפר החו‪ 8‬אשר מחולקי‪ #‬למספר אקויפרי‪ #‬על‬
‫ידי שכבות חרסית‪ ,‬בחלק המזרחי של האקויפר‪ ,‬אי‪ 5‬שכבות;ביניי‪ #‬חרסיתיות ועל כ‪ 5‬אקויפר‬
‫החו‪ 8‬יוצר יחידה אחת לא מחולקת )תרשימי‪ .(46,41 #‬כתוצאה מהתנאי‪ #‬הנ"ל מתאפשר מנגנו‪5‬‬
‫פיזור ועירבוב מי‪ #‬מלוחי‪ #‬שמקור‪ #‬מבסיס אקויפר החו‪ 8‬בעיקר בחלקו המזרחי ופחות בחלקיו‬
‫המרכזי ובמערבי‪ .‬באזורי‪ #‬המערביי‪ ,#‬המי‪ #‬המלוחי‪ #‬נלכדי‪ #‬בבסיס האקויפר תחת שכבה‬
‫חרסיתית ובאופק מי‪ #‬עמוק ואינ‪ #‬מגיעי‪ #‬לגו‪ 8‬המי‪ #‬המתוק שמעל‪ ,‬ואילו בחלקו המזרחי‬
‫הדק יותר והלא מופרע ע"י שכבות חרסית‪ ,‬המי‪ #‬המלוחי‪ #‬מבסיס האקויפר נמשכי‪ #‬כלפי‬
‫מעלה לעבר גו‪ 8‬המי‪ #‬המתוק על ידי ‪ upconing‬כתוצאה משאיבת יתר‪ ,‬וגורמי‪ #‬להמלחת מי‬
‫תהו‪ . #‬כתמי המליחות בחלקו המזרחי וא‪ 8‬המרכזי )בחלקו( של אקויפר החו‪ ,8‬מקבילי‪ #‬כנראה‬
‫לאזורי‪ #‬בה‪ #‬קיי‪ #‬מגע בי‪ 5‬שכבות מוליכות המכילות מי‪ #‬מלוחי‪ #‬או תמלחת שמקור‪5‬‬
‫בתצורת יפו‪ ,‬לבי‪ 5‬בסיס אקויפר החו‪.8‬‬
‫‪88‬‬
‫תרשי* ‪ :41‬חת‪ :‬סכמטי המראה את מיקומ‪ 5‬של השכבות המוליכות ביחס לאקויפר החו‪ 8‬וכ‪5‬‬
‫את אזור לכידת המי‪ #‬המלוחי‪ #‬בבסיס אקויפר החו‪ .8‬כמו כ‪ 5‬נית‪ 5‬להבחי‪ 5‬באופקי החרסית‬
‫המפרידי‪ #‬את אקויפר החו‪ 8‬לתת אקויפרי‪ #‬בחלק המערבי והמרכזי‪.‬‬
‫‪ 4.3.2‬חיזוקי* גיאוכימיי*‪:‬‬
‫על פי מאפייני‪ #‬גיאוכימיי‪ #‬נית‪ 5‬להצביע על אמינותו של המנגנו‪ 5‬המוצע ולהבחי‪ 5‬הא‪ #‬יתכנו‬
‫יחסי עירבוב בי‪ 5‬תמלחות מתצורת יפו לבי‪ 5‬המי‪ #‬השפירי‪ #‬באקויפר החו‪ 8‬שמעל?‬
‫ההרכב הכימי של המי‪ #‬המלוחי‪ #‬בשכבות המוליכות של תצורת יפו )מרכיב קצה מלוח( הוגדרו‬
‫כמי‪ #‬קלציו‪ ;#‬כלורידי‪ #‬המאופיני‪ #‬ביחסי יוני‪ #‬אופיניי‪ :#‬יחסי ‪ Na/Cl‬נמוכי‪ #‬מהיחס הימי‬
‫)‪ (0.86‬ערכי ‪ Q‬גבוהי‪ #‬מ ‪ ,1‬יחסי ‪ Cl/Br‬נמוכי‪ #‬מהיחס הימי )‪ (260‬וריכוז כלוריד גבוה‬
‫)‪.(Rosenthal, 1997‬‬
‫‪89‬‬
‫סממני‪ #‬גיאוכימיי‪ #‬דומי‪ #‬קיימי‪ #‬במי‪ #‬המליחי‪ #‬המצויי‪ #‬בקידוחי‪ #‬המזרחיי‪ #‬של חבורת‬
‫הכורכר המאופייני‪ #‬ביחסי ‪ Na/Cl‬נמוכי‪ #‬מהיחס הימי‪ ,‬ערכי ‪ Q‬גבוהי‪ #‬מ ‪ ,1‬וריכוזי כלוריד‬
‫גבוהי‪ .#‬תרשי‪ 27;28 #‬וכ‪ 5‬תרשי‪ 29 #‬מעידי‪ #‬על השפעתו של מרכיב הקצה המלוח שמקורו‬
‫בשכבות המוליכות בתצורת יפו על הקידוחי‪ #‬המליחי‪ #‬של חבורת הכורכר‪ ,‬כאשר ישנה "קירבה‬
‫גנטית" גבוהה יותר בי‪ 5‬הקידוחי‪ #‬המליחי‪ #‬למרכיב הקצה המלוח ביחסי ‪ Na/Cl‬בערכי ‪,Q‬‬
‫מגמה המתאימה לקשר ע‪ #‬תמלחת קלציו‪ #‬כלורידית המאופיינת כאמור ביחסי‪ #‬דומי‪#‬‬
‫ובריכוזי כלוריד גבוהי‪.#‬‬
‫לעומת זאת‪ ,‬הקידוחי‪ #‬המתוקי‪ #‬נמצאי‪ #‬הרחק מטווח ההשפעה של מרכיב הקצה ולמעשה‬
‫ערכי ויחסי יוני‪ #‬אלו בה‪ #‬שונה )תרשימי‪.(27;29 #‬‬
‫על פי מודל גיאוכימי שנעשה בעזרת תוכנת ‪, NETPATH‬הבודקת את יחסי הערבוב בי‪ 5‬מרכיבי‬
‫קצה ומחשבת את תוצרי העירבוב תו‪ :‬התייחסות לתהליכי‪ #‬גיאוכימיי‪ #‬אפשריי‪ #‬אשר לקחו‬
‫חלק בתהלי‪ :‬יצירת טיפוס המי‪ ,#‬נבחנה )מודל ‪ 1‬בתוצאות( אפשרות הערבוב בי‪ 5‬מרכיבי קצה‬
‫אלו‪.‬‬
‫תוצאות המודל מעידות על אפשרות ריאלית של עירבוב ביחס של ‪ 2%‬תמלחת שמקורה מתצורת‬
‫יפו המכילה כ ‪ 53,500‬מ"ג‪/‬ל כלוריד‪ ,‬ע‪ #‬מי‪ #‬שפירי‪ (98%) #‬מאקויפר חבורת הכורכר‪ ,‬בכדי‬
‫ליצור מי‪ #‬מליחי‪ #‬כדוגמת קידוח באר טוביה ‪ 6‬שנבחר כמייצג לקידוחי‪ #‬המליחי‪ #‬הממוקמי‪#‬‬
‫במזרח‪ .‬על מנת לקבל יחסי ערבוב אלה‪ ,‬המודל מכתיב תהליכי‪ #‬גיאוכימיי‪ #‬הכרחיי‪ #‬כגו‪5‬‬
‫החלפת יוני‪ #‬בי‪ Na 5‬ל ‪ Ca‬המעידה על תהלי‪ :‬של יצירת תמיסה קלציו‪ ; #‬כלורידית ומתאימה‬
‫לערכי ‪ Q‬גבוהי‪ #‬המתקבלי‪ #‬בתמלחת‪ .‬השקעת גבס אשר אכ‪ 5‬מתקיימת )על פי ריכוז סולפט‬
‫נמו‪ (:‬בשלב האידוי אליה הגיע התמלחת הממוקמת בתצורת יפו‪ ,‬תנאי ס‪ 8‬רוויה של קלציט‬
‫אשר מתאימי‪ #‬לנתוני ‪ WATEQ‬המעידי‪ #‬על רוויה בקלציט בתמלחות ובקידוחי‪ #‬המליחי‪,#‬‬
‫וכ‪ 5‬לשלב האידוי בו מצויה התמיסה )לאחר השקעת גבס(‪.‬‬
‫מרכיב הקצה המייצג את תצורת יפו במודל זה הינו מרכיב הקצה המלוח ביותר שנמצא בשכבות‬
‫המוליכות בתו‪ :‬תצורה זו ) ‪ 53,500‬מגכ"ל(‪ .‬ראוי לציי‪ 5‬כי בשכבות מוליכות אלה נמצא טווח‬
‫ריכוזי‪ #‬רחב של כלורידי‪ #‬הנע בי‪ 1800- 53,500 5‬מגכ"ל‪ ,‬כאשר כל אחד מהריכוזי‪ #‬השוני‪#‬‬
‫עשוי להוות מרכיב קצה באזור בו הוא מצוי במגע ע‪ #‬שכבות הכורכר ולמעשה ליצור יחסי עירבוב‬
‫שוני‪.#‬‬
‫‪90‬‬
‫‪ 4.3.3‬מודל באר טוביה‪:‬‬
‫קידוחי באר טוביה מאופייני‪ 2‬בריכוז כלורידי‪ 2‬הנע בי‪ 530+1112 -‬מגכ"ל ‪ ,‬אזור המהווה את‬
‫אחד ממוקדי ההמלחה של החלק המזרחי באקויפר החו‪ .9‬במחקרי‪ 2‬שנעשו בשני‪ 2‬האחרונות‬
‫אודות מקור ההמלחה )פורמ‪ ,1998 -‬ונגוש וארצי ‪ (1995‬הוסק כי בבאר טוביה מקור ההמלחה‬
‫הינו כפי הנראה‪ ,‬תחתי‪ .‬חת< סטרטיגרפי )תרשי‪ (16 2‬אשר נעשה על פי לוגי‪ 2‬של קידוחי נפט וגז‬
‫באזור שבי‪ -‬אשדוד לינו‪ ,-‬מצביע על התפוצה ונטיית השכבות המוליכות באזור זה‪ .‬כאמור‪ ,‬נטיית‬
‫השכבות המוליכות הינה מערבה כאשר בחלק המזרחי קיימת אי התאמה זויתית ביחס לבסיס‬
‫חבורת הכורכר‪ .‬על פי חת< זה מיקו‪ 2‬נקודת המגע בי‪ -‬השכבות המוליכות לבסיס חבורת הכורכר‬
‫נמצא באזור קידוחי באר טוביה‪ .‬תרשי‪) 42 2‬להל‪ (-‬מראה את מיקו‪ 2‬שדה הקידוחי‪ 2‬של באר‬
‫טוביה הממוק‪ 2‬בלשו‪ -‬של תעלה נאוגנית )תעלת אשדוד( אשר חתרה באזור זה לשכבות עמוקות‬
‫ובקרבה יתרה להעתקי‪ 2‬עמוקי‪.2‬‬
‫תרשי‪ :42 +‬מיקו‪ 2‬שדה הקידוחי‪ 2‬של באר טוביה )בצהוב( בתו< לשו‪ -‬של תעלה נאוגנית ובקרבה‬
‫‪91‬‬
‫להעתקי‪ 2‬עמוקי‪ .2‬כמו כ‪ -‬תרשי‪ 2‬זה מצביע על מיקו‪ 2‬חתכי‪ 2‬סיסמיי‪) 2‬להל‪.(-‬‬
‫תרשי‪ :43 +‬חת< סיסמי קונבנציונלי )'‪ ,(M-M‬המראה על החתרות לשו‪ -‬תעלת אשדוד מתחת‬
‫לשדה הקידוחי‪ 2‬של באר טוביה‪ ,‬אשר אפשרה את השקעת תצורת מבקיעי‪ .2‬יש לשי‪ 2‬לב כי‬
‫מערבה מאזור באר טוביה‪ ,‬ברכס קידוח גבעתי תצורת מבקיעי‪ 2‬אינה קיימת אלא רק מערבה‬
‫מש‪ 2‬בקצה אזור הגידוע של חבורת יהודה על ידי הסקיה‪ .‬יש לשי‪ 2‬לב להעתקי‪ 2‬עמוקי‪2‬‬
‫המגיעי‪ 2‬לפחות עד לתצורת מבקיעי‪.2‬‬
‫תרשי‪ :44 +‬חת< סיסמי קונבנציונלי )'‪ (P-P‬העובר בסמו< לשדה הקידוחי‪ 2‬של באר טוביה‬
‫ומצביע על מסמני‪ 2‬סיסמיי‪) (Markers)2‬בצהוב( שבחלק‪ 2‬הינ‪ 2‬שכבות קלסטיות מוליכות‬
‫‪92‬‬
‫יתכ‪ 5‬כי מיקו‪ #‬לשו‪ 5‬התעלה הוכתב על ידי מיקו‪ #‬של מערכת ההעתקי‪ #‬העמוקי‪ #‬שכיוונ‪ #‬הינו‬
‫דר'‪/‬מז' ; צפ'‪/‬מע' ‪ ,‬ככיוו‪ 5‬התעלה‪ .‬העתקי‪ #‬אלו ממוקמי‪ #‬בעיקר בחלק הצפוני של התעלה וא‪8‬‬
‫בחלק‪ #‬חוצי‪ #‬אותה‪.‬‬
‫חת‪ :‬סיסמי '‪) M-M‬תרשי‪ 43 #‬להל‪ (5‬מראה על היחתרות מזרחית של לשו‪ 5‬התעלה מתחת‬
‫לשדה הקידוחי‪ #‬של באר טוביה‪ ,‬החתרות אשר אפשרה את השקעת תצורת מבקיעי‪ #‬בחלק‬
‫מזרחי זה של האקויפר‪ .‬ראוי לציי‪ 5‬כי מערבה מש‪) #‬על הרכס הסטרוקטורלי של קידוח גבעתי;‬
‫תרשי‪ ,(42 #‬תצורת מבקיעי‪ #‬אינה קיימת‪ ,‬כוו‪ 5‬שהנה מסתיימת בקו הגידוע של חבורת יהודה‬
‫על ידי הסקיה )מערבה מרכס גבעתי(‪.‬‬
‫תרשי‪ 44 #‬מראה סמני‪ #‬סיסמיי‪ #‬רבי‪) #‬בצהוב( שכיוונ‪ #‬ע‪ #‬כיוו‪ 5‬נטיית שכבות הסקיה מערבה‬
‫)תרשי‪ .(16 #‬חלק מסמני‪ #‬אלה )בעיקר הסמני‪ #‬העליוני‪ ,#‬על פי המידע מחת‪ :‬סטרטיגרפי;‬
‫תרשי‪ (16 #‬מייצג שכבות מוליכות העשויות להכיל מי‪ #‬מלוחי‪ #‬ותמלחות‪ ,‬אשר באי‪ #‬המגע‬
‫זויתי ע‪ #‬שכבות אקויפר החו‪ 8‬מתחת לשדה הקידוחי‪ #‬של באר טוביה‪.‬‬
‫בנוס‪ ,8‬תרשי‪ #‬זה מצביע על קיומ‪ 5‬של הפרעות ברצ‪ 8‬הסיסמי של אות‪ #‬סמני‪ #‬סיסמיי‪ ,#‬שאת‬
‫חלק‪ #‬לפחות )על פי תנאי החת‪ :‬הסיסמי( ‪ ,‬נית‪ 5‬לפענח כהעתקי‪ #‬ליסטריי‪ #‬החוצי‪ #‬את תצורת‬
‫יפו מנקודת המגע ע‪ #‬תצורת מבקיעי‪ #‬וגג חבורת יהודה בחלק התחתו‪ ,5‬ועד לבסיס חבורת‬
‫הכורכר‪ .‬העתקי‪ #‬אלו עשויי‪ #‬לשמש כנתיבי העלאת תמלחות ומי‪ #‬מלוחי‪ #‬מתצורת מבקיעי‪#‬‬
‫ועד לשכבות המוליכות וא‪ 8‬ישירות לחבורת הכורכר‪ .‬כמו כ‪ ,5‬העתקי‪ #‬אלה עשויי להוביל‬
‫תמלחות ומי‪ #‬מלוחי‪ #‬מהשכבות המוליכות )שלא באות המגע זויתי ע‪ #‬בסיס הכורכר(‪,‬לבסיס‬
‫אקויפר החו‪ 8‬באזור שדה הקידוחי‪ #‬של באר טוביה‪ .‬ההרכב הכימי על פי יחסי יוני‪ ,#‬של מי‬
‫הקידוחי‪ #‬בבאר טוביה מעיד על אפשרות של עירבוב ע‪ #‬מרכיב קצה מלוח מבסיס האקויפר‬
‫המאופיי‪ 5‬ב יחסי ‪ Na/Cl‬נמוכי‪ #‬ו‪ Q‬גבוה מ ; ‪ 1‬המעידי‪ #‬על תהליכי אידוי‪.‬‬
‫ערכי האיזוטופי‪ #‬של חמצ‪ δ18O 5‬בקידוחי באר טוביה הנ‪ #‬ערכי‪ #‬כבדי‪) #‬ביחס לצפוי באקויפר‬
‫החו‪ (8‬הנעי‪ #‬בטווח של ‪ .-3.3‰ - -4.3 ‰‬ערכי‪ #‬כבדי‪ #‬אלו המועשרי‪ #‬באיזוטופ כבד עשויי‪#‬‬
‫להעיד ולחזק את הסברה של ערבוב ע‪ #‬מרכיב קצה אשר עבר אידוי )תמלחות בתצורת יפו(‪ .‬מנתו‪5‬‬
‫בודד אשר נמדד לאחרונה )קי= ‪ ,2001‬וטר‪ #‬פורס‪ (#‬בקידוח רציו ‪ ,4‬במי‪ #‬מליחי‪ 9,000) #‬מגכ"ל(‬
‫המצויי‪ #‬בשכבה מוליכה בתצורת יפו‪ ,‬נמדד ער‪ :‬של ‪ . 3.6 δ18O‬ער‪ :‬כבד זה מייצג מי‪ #‬מלוחי‪#‬‬
‫אשר כפי הנראה נמהלו במי‪ #‬שפירי‪ #‬ונלכדו בתו‪ :‬שכבה מוליכה בתצורת יפו‪ ,‬על כ‪ 5‬הער‪ :‬של‬
‫‪ δ18O‬מייצג עירבוב בי‪ 5‬מי‪ #‬מלוחי‪ #‬מאודי‪ #‬שכפי הנראה היו בעלי ער‪ :‬של ‪ δ18O‬כבד יותר‪,‬‬
‫לבי‪ 5‬מי‪ #‬שפירי‪ #‬בעלי ער‪ :‬של ‪ δ18O‬קל יותר‪ .‬כתוצאה מעירבוב זה נוצר ער‪ δ18O :‬יחסית‬
‫כבד ‪ .‬ללא ספק עקב השונות במליחות בשכבות המוליכות בתצורת יפו‪ ,‬קיימת ג‪ #‬שונות רבה‬
‫בערכי ‪ , δ18O‬צפוי כי בתמלחות ובמי‪ #‬המלוחי‪ #‬ער‪ :‬זה יהיה כבד ביותר ואילו במי‪ #‬המליחי‪#‬‬
‫)המייצגי‪ #‬מיהול ע‪ #‬מי‪ #‬שפירי‪ (#‬ער‪ :‬זה יהיה קל יותר‪ ,‬א‪ :‬כפי שמסתבר מקידוחי רציו ‪ 4‬עדיי‪5‬‬
‫כבד ויכול להסביר את הערכי‪ #‬היחסית כבדי‪ #‬של קידוחי חבורת הכורכר המליחי‪ #‬תו‪ :‬עירבוב‬
‫בניה‪ .#‬בנוס‪ 8‬לכ‪ :‬ג‪ #‬ערכי ‪ δ13C‬של קידוחי‪ #‬אלה הינ‪ #‬ערכי‪ #‬כבדי‪ ( ;10.2‰) #‬העשויי‪#‬‬
‫להצביע על אפשרות של יחסי ערבוב )באחוזי‪ #‬בודדי‪ (#‬ע‪ #‬תמיסה שעברה תהליכי אידוי‪.‬‬
‫‪93‬‬
‫על פי מודל ‪) 2‬פרק תוצאות( יתכ‪ 5‬עירבוב של ‪ 2;3%‬בי‪ 5‬מרכיב הקצה המלוח לבי‪ 5‬מי‪ #‬שפירי‪#‬‬
‫באקויפר החו‪ 8‬על מנת ליצור את מי באר טוביה ‪ 806) 6‬מגכ"ל(‪ .‬ראוי לציי‪ 5‬כי מרכיב הקצה‬
‫המלוח המייצג מודל זה הינו המלוח ביותר )‪ 53,500‬מגכ"ל(‪ ,‬א‪ #‬כי יתכ‪ 5‬עקב השונות‬
‫הגיאוכימית )ריכוזי כלוריד( בשכבות המוליכות‪ ,‬כי מרכיב הקצה האחראי על המלחת באר‬
‫טוביה ‪ 6‬הינו בעל ריכוז כלורידי‪ #‬נמו‪ :‬יותר מ ‪ 53,500‬מגכ"ל ‪ ,‬כ‪ :‬שיחסי המיהול בי‪ 5‬מרכיבי‬
‫הקצה גבוהי‪ #‬יותר‪.‬‬
‫‪ 4.4‬חבורת יהודה‪:‬‬
‫בחלקו המזרחי של אזור במחקר‪ ,‬בקרבה לקידוחי‪ #‬המליחי‪ #‬של חבורת הכורכר‪ ,‬על גבי מערכת‬
‫העתקי‪ #‬ענפה החוצה את התעלות הנאוגניות ‪ ,‬ממוקמי‪ #‬הקידוחי‪ #‬המליחי‪ #‬של חבורת יהודה‬
‫)תרשי‪ ,(8 #‬המאופייני‪ #‬בריכוז כלורידי‪ #‬הנע בי‪ 500;7300 5‬מגכ"ל ‪ .‬בחלק מערבי זה של חבורת‬
‫יהודה ‪ ,‬סלעי האקויפר כלואי‪ #‬מתחת שכבות של סלעי‪ #‬צעירי‪ #‬מחבורת הר הצופי‪ ,#‬חבורת‬
‫עובדת‪ ,‬חבורת הסקיה וחבורת הכורכר‪ .‬עובי כיסוי שכבות אלו משתנה בתו‪ :‬אזור המחקר‬
‫בחלקיו השוני‪) #‬תרשי‪.(9 #‬‬
‫המבנה הגאולוגי של תת הקרקע כפי שפוענח מחתכי‪ #‬סיסמיי‪ #‬ותורג‪ #‬במסגרת המחקר‬
‫לחתכי‪ #‬גיאולוגיי‪) #‬תרשימי‪ (9;10 #‬מורכב ממערכת ענפה של העתקי‪ )#‬נורמלי‪ #‬והפוכי‪ (#‬בעלי‬
‫זריקה ורטיקלית של מאות מטרי‪) #‬וינברגר ‪ (1991‬היוצרת מערכת של בלוקי‪ #‬טקטוניי‪#‬‬
‫המאפשרי‪ #‬רציפות הידרולוגית חלקית בי‪ 5‬מקטעי האקויפר של חבורת יהודה ) מגיל קנומ‪ 5‬עליו‪5‬‬
‫; קנומ‪ 5‬תחתו‪ .(5‬ההעתקי‪ #‬אלה יכולי‪ #‬להוות בה בעת אתרי‪ #‬מועדפי‪ #‬לזרימת מי‪ #‬ולקשרי‪#‬‬
‫בי‪ 5‬גופי מי‪ #‬בעלי תכונות שונות) וינברגר‪ ;1999,‬וינברגר‪. (Weinberger, 1994; 1992 ,‬‬
‫אזור המחקר מאופיי‪ 5‬בחתירת‪ 5‬של תעלות ארוזיביות מגיל הנאוג‪ ) 5‬תרשימי‪ ,(9;10 #‬סלעי חבורת‬
‫יהודה נחתרו על ידי תעלות אלה ויצרו מעי‪ 5‬מצוק בחלקו המערבי‪ .‬תרשי‪ 10 #‬ממחיש את‬
‫התפתחות ושלבי ההחתרות של התעלות ממזרח למערב‪.‬‬
‫אקויפר ירקו‪ 5‬תניני‪ #‬מחולק על פי ריכוז כלורידי‪ #‬במי‪ #‬לשתי קבוצות עיקריות)תרשי‪:(19 #‬‬
‫‪ .1‬הקידוחי‪ #‬המזרחיי‪ #‬המאופייני‪ #‬כקידוחי‪ #‬מתוקי‪.#‬‬
‫‪ .2‬הקידוחי‪ #‬המערביי‪ #‬המאופייני‪ #‬כקידוחי‪ #‬מליחי‪.#‬‬
‫הקידוחי‪ #‬המזרחיי‪ #‬הקרובי‪ #‬למחשופי‪) #‬אזורי ההזנה( ולמורדות הרי יהודה‪ ,‬נחלקי‪ #‬לשתי‬
‫טיפוסי מי‪ #‬שוני‪:#‬‬
‫‪ .1‬האקויפר העליו‪ ; 5‬תצורת נגבה מגיל טורו‪ ; 5‬קנומ‪ 5‬עליו‪.5‬‬
‫‪ .2‬האקויפר התחתו‪ ; 5‬תצורת יגור מגיל קנומ‪ 5‬תחתו‪ ; 5‬אלביא‪.5‬‬
‫האקויפר התחתו‪ 5‬מכיל מי‪ #‬שפירי‪ #‬המאופייני‪ #‬כמי‪ #‬קלציו‪ ;#‬קרבונטי‪ #‬בעלי ריכוז כלוריד‬
‫הנע בי‪ 30;40 5‬מ"ג‪/‬ל ‪ ,‬ריכוזי חמצ‪ 5‬מומס גבוהי‪ #‬הקרובי‪ #‬לרוויה )תרשי‪ ,(22 #‬וערכי פחמ‪14 5‬‬
‫‪94‬‬
‫וטריטיו‪ #‬המעידי‪ #‬על מי‪ #‬רצנטיי‪) #‬תרשי‪ .(34 #‬למעשה מי אקויפר זה מאופייני‪ #‬בזרימה‬
‫מהירה ממזרח למערב דר‪ :‬שכבות אקויפריות ע‪ #‬מוליכות הידרולית גבוהה‪.‬‬
‫האקויפר העליו‪ 5‬מכיל מי‪ #‬שפירי‪ #‬האופייני‪ #‬כמי‪ #‬נתר‪ ; 5‬כלורידי‪ #‬בעלי ריכוז כלוריד הנע בי‪5‬‬
‫‪ 100;200‬מ"ג‪/‬ל‪ ,‬ריכוזי חמצ‪ 5‬מומס נמוכי‪ #‬מאוד המתאימי‪ #‬לערכי פחמ‪ 14 5‬נמוכי‪ ,#‬המעידי‪#‬‬
‫על מי‪ #‬עתיקי‪) #‬תרשי‪ (34 #‬וזרימה איטית בתוו‪ :‬האקויפרי‪ .‬מי אלו מייצגי‪ #‬בגרות גיאוכימית‬
‫תו‪ :‬אינטראקציה ממושכת של המי‪ #‬בזרימת‪ #‬האיטית ע‪ #‬הסלעי‪ #‬הקרבונטי‪.#‬‬
‫ראוי לציי‪ ,5‬כי קידוח עוזה ‪ 1‬המייצג ערכי פחמ‪ 14 5‬נמוכי‪ #‬ביותר )‪ , (7 PMC‬מהווה כפי הנראה‬
‫מחסו‪ #‬הידרולוגי )ע"י העתק( למי אקויפר ירקו‪ ;5‬תניני‪ #‬בזרימת‪ #‬צפונה מאזור ב"ש‪ ,‬וע"י כ‪:‬‬
‫מחלק את האקויפר לשני אגני זרימה נפרדי‪.(Kronfeld, 1997) #‬‬
‫יחסי אקטיביות של אורניו‪) #‬תרשי‪ , (35 #‬מאפשרי‪ #‬להבחי‪ 5‬בי‪ 5‬שתי קבוצות מי‪ #‬נבדלות אלה‪,‬‬
‫כאשר יחסי האקטיביות בקידוחי האקויפר התחתו‪ 5‬גבוהי‪ #‬ושוני‪ #‬מיחסי האקטיביות המצויי‪#‬‬
‫באקויפר העליו‪) 5‬אבישר‪. (Rosenthal et al , 1981; Kronfeld et al, 1992; 1996 ,‬‬
‫קידוחי‪ #‬אלו ה‪ 5‬של האקויפר העליו‪ 5‬וה‪ 5‬של האקויפר התחתו‪ 5‬הזורמי‪ #‬ממזרח למערב מהווי‪#‬‬
‫את המי‪ #‬השפירי‪ #‬של האקויפר ‪.‬‬
‫הקידוחי‪ #‬המערביי‪ #‬ממוקמי‪ #‬בסמו‪ :‬לקו הגידוע של חבורת יהודה על ידי חבורת הסקיה‪ ,‬על‬
‫שפת התעלות הנאוגניות ובקרבה להעתקי‪ #‬עמוקי‪ #‬החוצי‪ #‬את חבורת יהודה‪ ,‬אשר חלק‪ #‬א‪8‬‬
‫מגיע לפחות עד לגג חבורת הסקיה התחתונה )תרשי‪ .(8 #‬ראוי לציי‪ 5‬כי באזור המערבי תמונת‬
‫איכות המי‪ #‬שונה מהקיי‪ #‬בחלק המזרחי )טיפוס מי‪ #‬שונה בי‪ 5‬אקויפר עליו‪ 5‬לתחתו‪ ,(5‬מי‬
‫התהו‪ #‬מליחי‪ #‬ג‪ #‬במי האקויפר התחתו‪ 5‬וג‪ #‬בעליו‪ ,5‬ע‪ #‬נטייה ליתר המלחה באקויפר התחתו‪.5‬‬
‫אופיי‪ #‬הכימי של המי‪ #‬מייצג טיפוס נתר‪ ; 5‬כלורידי בעל ריכוז כלורידי‪ #‬הנע בי ‪382;7300‬‬
‫מ"ג‪/‬לטמפרטורה גבוהה עד ‪ 41‬מעלות )נגבה(‪ ,‬ומי‪ #‬אנוקסיי‪ #‬בעלי ריכוז סולפיד עד ‪ 41‬מ"ג‪/‬ל‬
‫)נגבה‪ ,‬קרית גת(‪ .‬רוזנטל וחובריו )‪ (Rosenthal et al, 1999‬אפיי‪ 5‬טיפוס מי‪ #‬זה והגדיר אות‪#‬‬
‫"כמי לכיש"‪.‬‬
‫דיאגרמת שילר )תרשי‪ (20 #‬מעידה על הפרדה ברורה בי‪ 5‬קבוצת המי‪ #‬השפירי‪ #‬המזרחית‬
‫המאופיינת במי‪ #‬קלציו‪;#‬קרבונטי‪ ,#‬לעומת קבוצת המי‪ #‬המליחי‪ #‬הכוללת את האקויפר‬
‫העליו‪ 5‬והתחתו‪ ,5‬המאופיינת במי‪ #‬נתר‪ ; 5‬כלורידי‪. #‬‬
‫‪4.4.1‬‬
‫מנגנוני* ליצירת טיפוס מי לכיש‪:‬‬
‫‪ .1‬חדירת י‪ #‬פליוקני דר‪ :‬התעלות הארוזיביות )תרשי‪ (45 #‬כאשר בזמ‪ 5‬חדירת הי‪ #‬מזרחה‪ ,‬מי‬
‫הי‪ #‬המיסו את תצורת מבקיעי‪ (anhydrite and halite) #‬והועשרו במלחי‪ .#‬תמיסה מועשרת זו‬
‫חדרה לתו‪ :‬הקניוני‪ #‬ודר‪ :‬העתקי‪ #‬עמוקי‪ #‬החוצי‪ #‬תעלות אלו‪ ,‬חדרו המי‪ #‬המלוחי‪ #‬לתו‪:‬‬
‫האקויפר‪ .‬חלק ממי‪ #‬מלוחי‪ #‬אלו נשט‪ 8‬מערבה מחו= לאקויפר עד "לסגירת" התעלה בחלקה‬
‫המערבי )תרשי‪ (9 #‬על ידי תצורת יפו שמנעה שטיפה מערבה‪ ,‬דבר שגר‪ #‬לכידת מי‪ #‬מלוחי‪#‬‬
‫‪95‬‬
‫באזורי! )כיסי!( שוני! של האקויפר )קרית גת תחתו‪ 7300 /+‬מגכ"ל( וכ‪ +‬אזור ערבוב ע! המי!‬
‫המתוקי! הזורמי! ממזרח )תרשי! ‪ ,(46‬המשתרע מקו הגידוע של חבורת יהודה מזרחה‬
‫)‪.(Rosenthal et al, 1999‬‬
‫תרשי! ‪ :45‬מנגנו‪ +‬חדירת הי! הפליוקני דר‪ 8‬נתיב התעלה הנאוגנית ותפוצתו באקויפר דר‪8‬‬
‫העתקי!‪ .‬בסגול תצורת מבקיעי! אשר העשירה את הי! הפליוקני במלחי! תו‪ 8‬כדי המסה‪.‬‬
‫)מעובד עפ"י רוזנטל וחובריו‪.(1998 ,‬‬
‫‪ .2‬על פי אנליזות כימיות מקידוחי! אשר חדרו לתצורת מבקיעי! )מבקיעי! ‪ ,2‬שוקדה ‪, (1‬‬
‫קיימי! בתצורה זו תמיסות מלוחות המאופיינות בריכוז כלורידי! הנע בי‪6900- 50,000 +‬‬
‫מ"ג‪/‬ל )נתוני! מפרופ' א‪ .‬רוזנטל(‪ .‬תמיסות אלו נוצרו כפי הנראה עקב קומפקציה של תצורת יפו‬
‫)המכילה נוזלי!( כלפי תצורת מבקיעי!‪ .‬נוזלי! אלו באו במגע ע! תצורת מבקיעי! והמיסו את‬
‫שכבות המלח והגבס‪) .‬כפי הנראה עקב עקב אנוקסיה‪ /‬התרחשה רדוקציה של סולפט לסולפיד‪,‬‬
‫מסביר את ריכוז הסולפיד הגבוהה במי לכיש( ‪ .‬כתוצאה מכ‪ 8‬נוצרו בתצורת מבקיעי! מי!‬
‫מלוחי! ותמלחות אשר נלחצות ונזרקות מזרחה בנקודת המגע בי‪ +‬תצורת מבקיעי! לסלעי‬
‫האקויפר של חבורת יהודה ) תרשימי! ‪ .(46 ,17/18 ,14/15 , 9‬ראוי לציי‪ +‬כי על פי תרשימי! אלו‪,‬‬
‫המגע בי‪ +‬תצורת מבקיעי! לסלעי חבורת יהודה מתקיימי!‪ ,‬א< כיו! ‪ ,‬כלומר תהלי‪ 8‬המלחה זה‬
‫)בניגוד לסעי< ‪ (1‬ממשי‪ 8‬מאז הפליוק‪ +‬ועד ימינו אנו‪ .‬כמו כ‪ ,+‬תצורת מבקיעי! באה במגע לטרלי‬
‫ע! סלעי הקנומ‪ +‬העליו‪ )+‬תצורת נגבה( ובמקומות אחרי! ע! הקנומ‪ +‬התחתו‪) +‬תצורת יגור(‪.‬‬
‫‪96‬‬
‫‪ .3‬יתכ‪ 5‬ובאזור קו הגידוע )מצוק הקניו‪ 5‬הנאוגני( של חבורת יהודה על ידי הסקיה )תרשי‪,(5 #‬‬
‫קיימי‪ #‬שכבות מוליכות המצויות בתצורת יפו‪ ,‬ודומות בתהלי‪ :‬היווצרות‪ 5‬ותכולת‪ 5‬הכימית‬
‫לשכבות המוליכות הבאות המגע זויתי ע‪ #‬חבורת הכורכר‪ .‬יתכ‪ 5‬ושכבות אלה א‪ 8‬באות במגע‬
‫לטרלי ע‪ #‬שכבות הסלע האקויפרי של חבורת יהודה ומעשירות את האקויפר במלחי‪ #‬בחלקו‬
‫המערבי‪.‬‬
‫‪ .4‬במש‪ :‬שני‪ #‬מקובל היה לחשוב כי חבורת יהודה עוברת מערבה שינויי פציאלי והופכת‬
‫לתצורת תלמי יפה המהווה האקויקלוד‪ .‬בהתבוננות בתרשי‪ ,9 #‬נית‪ 5‬להבחי‪ 5‬בתצורת יפו )לעיתי‪#‬‬
‫ג‪ #‬שכבות חבורת הסקיה התחתונה‪ ,‬כלומר כל חבורת הסקיה( אשר באה במגע ע‪ #‬סלעי חבורת‬
‫יהודה ולמעשה מהווה את השינוי הפציאלי ואת גבולו המערבי‪ .‬שכבות תצורת יפו )כפי שכבר‬
‫הוגדר קוד‪ #‬לכ‪ ,(5‬מכילות מי‪ #‬מליחי‪ #‬ומלוחי‪ #‬ג‪ #‬ברצ‪ 8‬החרסיתי )תרשי‪ ,(26 #‬על כ‪ 5‬יתכ‪5‬‬
‫ובקו המגע )מצוק הגידוע( בי‪ 5‬חבורות אלו תתכ‪ 5‬תרומה של מלחי‪ #‬מתצורת יפו המלוחה למי‬
‫האקויפר הקרבונטי של חבורת יהודה באמצעות תהלי‪ :‬של דיפוסיה )תרשי‪ .(46 #‬תרשי‪26 #‬‬
‫מעיד על תהלי‪ :‬שכזה‪ ,‬כאשר קידוח סקיה ‪ 2‬מראה עמודת מליחות בטווח החרסיתי של תצורת‬
‫יפו עד למגע ע‪ #‬אקויפר חבורת יהודה‪ .‬בחלק התחתו‪ 5‬של חבורת תצורת יפו ריכוז הכלוריד הינו‬
‫‪ 2200‬מ"ג‪/‬ל ואילו בגג חבורת יהודה )טורו‪ (5‬הבא במגע ע‪ #‬תצורת יפו‪ ,‬ריכוז הכלוריד ‪1245‬‬
‫מ"ג‪/‬ל‪ .‬על כ‪ ,5‬נית‪ 5‬לשער כי קיימת תרומה מתצורת יפו המליחה לגג חבורת יהודה באזור זה וכי‬
‫מנגנו‪ 5‬זה הינו אפשרי‪.‬‬
‫תרשי‪ 23 #‬מראה חישוב אחוזי ‪ halite‬אשר נעשה באמצעות תוכנת ‪ SNORM‬המחשבת את‬
‫אחוזי המינרליי‪ #‬התאורטיי‪ #‬אשר הומסו ויצרו את ההרכב הכימי של המי‪ .#‬תרשי‪ #‬זה מעיד‬
‫על מגמת עליה באחוזי הליט ממערב למזרח‪ ,‬כאשר הקידוחי‪ #‬המליחי‪ #‬הקרובי‪ #‬למקור‬
‫ההמלחה‪ ,‬אחוזי ההליט בעלי ריכוז הליט של ‪ .80%‬נתו‪ 5‬זה מתאי‪ #‬למנגנוני הממלחה הנ"ל‬
‫)סעי‪ , (1;2 8‬המצייני‪ #‬תהלי‪ :‬של המסת הליט מתצורת מבקיעי‪ #‬על ידי התמלחת אשר מהווה‬
‫מרכיב קצה מלוח בחלק המערבי של האקויפר‪ .‬יחסי ‪ Na/Cl‬בקידוחי‪ #‬המליחי‪ (0.91;1.05) #‬וכ‪5‬‬
‫יחסי ‪ Cl/Br‬גבוהי‪ , (382;457) #‬מחזקי‪ #‬את התרחיש של המסת הליט והעשרה ביוני ‪ Cl‬ו ‪Na‬‬
‫במרכיב הקצה המלוח‪ ,‬כאשר יחסי ‪ Na/Cl‬הקרובי‪ #‬ל ; ‪ 1‬ויחסי ‪ Cl/Br‬הקרובי‪ #‬ל ‪ 400‬מעידי‪#‬‬
‫על המסת הליט‪.‬‬
‫ראוי לציי‪ 5‬כי ערכי‪ #‬אלו של אחוזי הליט במי‪ #‬על פי ‪ SNORM‬וכ‪ 5‬יחסי היוני‪ ,#‬בעלי ערכי‪#‬‬
‫המחזקי‪ #‬מנגנו‪ 5‬זה‪ ,‬מצויי‪ #‬בקידוחי‪ #‬המערביי‪ #‬יותר הקרובי‪ #‬יותר למקור ההמלחה‪ .‬על כ‪5‬‬
‫נית‪ 5‬להצביע על תהלי‪ :‬של דעיכה ע‪ #‬המרחק )תרשי‪ (21 #‬ממקור ההמלחה ועד לקידוחי‪#‬‬
‫המליחי‪ #‬המזרחיי‪ #‬ביותר‪.‬‬
‫דיאגרמת שילר )תרשי‪ (20 #‬ממחיש באופ‪ 5‬ברור את תהלי‪ :‬זה של דעיכה ע‪ #‬המרחק‪ ,‬על ידי‬
‫הבדל הקיי‪ #‬בריכוזי נתר‪ 5‬וכלוריד )טיפוס המי‪ ;#‬יוני‪ #‬דומיננטי‪ ,(#‬בי‪ 5‬הקידוחי‪ #‬המליחי‪#‬‬
‫בינ‪ #‬לבי‪ 5‬עצמ‪ .#‬כאשר‪ ,‬הקידוחי‪ #‬הקרובי‪ #‬למקור ההמלחה )לקו הגידוע ולמגע ע‪ #‬תצורת‬
‫מבקיעי‪ (#‬הינ‪ #‬בעלי ריכוזי‪ #‬גבוהי‪ #‬יותר של נתר‪ ; 5‬כלוריד לעומת הקידוחי‪ #‬הרחוקי‪ #‬יותר‪.‬‬
‫חתכי‪ #‬סטרטיגרפיי‪ #‬של הקידוחי‪ #‬המליחי‪) #‬תרשי‪ ,(24 #‬ממחישי‪ #‬את מאפייני טיפוס המי‪#‬‬
‫‪97‬‬
‫)ריכוז כלוריד‪ ,‬סולפיד‪ ,‬חמצ‪ 5‬מומס וטמפרטורה(‪ ,‬הקיימי‪ #‬בקידוחי‪ #‬אלה בעוצמות ובריכוזי‪#‬‬
‫שוני‪ ,#‬התלויי‪ #‬ביחסי העירבוב בי‪ 5‬מרכיבי הקצה ‪ :‬המי‪ #‬השפירי‪ #‬ממזרח ; המי‪ #‬המלוחי‪#‬‬
‫ממערב‪ .‬בקידוחי‪ #‬הקרובי‪ #‬למקור ההמלחה‪ ,‬קיימי‪ #‬ריכוזי‪ #‬גבוהי‪ #‬יותר של המאפייני‪ #‬של‬
‫טיפוס המי‪ #‬המעורב )מי לכיש( ותהלי‪ :‬של דעיכה ע‪ #‬המרחק ממקור ההמלחה‪ .‬יתרה מזאת‪,‬‬
‫קידוח נחושה ‪1‬א המייצג את קבוצת המי‪ #‬המתוקי‪ #‬המזרחיי‪ ,#‬נתו‪ 5‬א‪ 8‬הוא להשפעה זעירה של‬
‫מרכיב הקצה המלוח‪ .‬קידוח זה ממוק‪ #‬על קו העתק המקשר בינו לבי‪ 5‬קידוח קריית גת תחתו‪5‬‬
‫המייצג את האופק המליח ביותר )‪ 7300‬מגכ"ל(‪ ,‬וכפי הנראה מי‪ #‬מלוחי‪ #‬שנלכדו "בכיס"‬
‫אקויפרי ולא נשטפו‪ .‬חישוב של יחסי הריכוזי‪ #‬בי‪ 5‬קידוחי‪ #‬אלה‪ ,‬מאפשר להניח כי קיימי‪#‬‬
‫בניה‪ #‬יחסי ערבוב של כ ‪ , 2%‬כלומר ‪ 2%‬מטיפוס המי‪ #‬של קרית גת תחתו‪) 5‬מי לכיש( ביחד ע‪#‬‬
‫מי‪ #‬שפירי‪ #‬ממזרח‪ ,‬עשויי‪ #‬ליצור את טיפוס המי‪ #‬של נחושה א'‪ .‬נתו‪ 5‬זה מחזק את ההשערה‬
‫בדבר יכולת‪ #‬של ההעתקי‪ #‬משמעותיי‪ #‬המצויי‪ #‬באזור זה של המחקר‪ ,‬לשמש כנתיבי הולכה‬
‫של מי‪ #‬וא‪ 8‬לקשר וליצור יחסי עירבוב בי‪ 5‬מרכיבי קצה מלוחי‪ #‬ומתוקי‪.#‬‬
‫בקידוח עוזה ‪) 1‬תרשי‪ , (24 #‬קיימת שכבה של מי‪ #‬מליחי‪ #‬ביותר )‪ 1135‬מגכ"ל( )גוטמ‪ 5‬בע"פ‪,‬‬
‫‪ ,(2000‬בתצורת בענה‪ ,‬הגבוהי‪ #‬פי ‪ 2.5‬מריכוז הכלוריד בתצורת עמינדב )אקויפר עליו‪400) (5‬‬
‫מגכ"ל(‪ .‬המי‪ #‬של תצורת עמינדב מאופייני‪ #‬על ידי טיפוס מי לכיש וכפי הנראה מושפעי‪ #‬ממקור‬
‫ההמלחה הצידי )מערבי(‪ .‬לעומת‪ #‬מי תצורת בענה חסרי אנליזה כימית מאפיינת מלבד כלוריד‪,‬‬
‫כ‪ :‬שקשה להעיד ע‪ #‬מקור ההמלחה הינו זהה א‪ :‬בעוצמה גבוהה יותר עקב העדר שטיפה‪.‬‬
‫אפשרות מתקבלת על הדעת הינה‪ ,‬שמקור ההמלחה בתצורת זו הינו מקומי ; משכבות חבורת הר‬
‫הצופי‪ #‬המכסות את תצורת בענה‪ .‬בכל מקרה ברור כי האקויפר העליו‪ 5‬מופרד על יד תצורת כפר‬
‫שאול‪ ,‬לשני אקויפרי‪ #‬שוני‪ #‬על פי ההבדל העצו‪ #‬בריכוז הכלוריד‪.‬‬
‫על פי מודל )‪ 3‬פרק תוצאות(‪ ,‬אשר נעשה באמצעות תוכנת ‪ ,NETPATH‬חושב היחס בי‪5‬‬
‫מרכיבי הקצה )מי‪ #‬שפירי‪ #‬של חבורת יהודה ; תמלחת שמקורה מתצורת מבקיעי‪ (#‬בכדי ליצור‬
‫את המי‪ #‬המליחי‪ #‬של חבורת יהודה )קידוח נגבה(‪ .‬על פי תוצאות המודל יחסי העירבוב של ‪2%‬‬
‫מרכיב קצה מלוח ע‪ 98% #‬מרכיב קצה מתוק‪ ,‬עשויי‪ #‬ליצור את המי‪ #‬המליחי‪ #‬של קידוח נגבה‬
‫‪ .1‬התהליכי‪ #‬הגיאוכימיי‪ #‬הנדרשי‪) #‬ע"י התוכנה( בכדי ליצור יחס זה מחייבי‪:#‬‬
‫השקעת קלציט ודולומיט; תהלי‪ :‬המתרחש באקויפר הקרבונטי כאשר על פי נתוני ‪WATEQ‬‬
‫מי האקויפר מצויי‪ #‬ברוויה ביחס לקלציט ודולומיט‪ .‬בנוס‪ ,8‬כמות ה ‪ Ca‬שמתווספת לאקויפר‬
‫באזור המליח מהמסת גבס )שמקורו בתצורת מבקיעי‪ ,(#‬אינה באה לידי ביטוי במי‪ #‬או ביחסי ‪Q‬‬
‫)הנמוכי‪; #‬מאפייני‪ #‬אקויפר קרבונטי(‪ ,‬עקב השקעת קלציט‪.‬‬
‫העשרה ב ‪ Na‬וענייה ב ‪ Ca‬מתרשת תו‪ :‬השקעת קלציט והמסת הליט מתצורת מבקיעי‪.#‬‬
‫‪ 4.4.2‬הקשר בי! חבורת יהודה לחבורת הכורכר= מנגנו! ההמלחה‪:‬‬
‫כפי המתואר בתרשי‪ , 8 #‬הקידוחי‪ #‬המליחי‪ #‬בחבורת הכורכר ממוקמי‪ #‬מעל העתקי‪ #‬עמוקי‪#‬‬
‫החוצי‪ #‬את חבורת יהודה בחלקה המערבי בה מצויי‪ #‬מי‪ #‬מליחי‪ .#‬העתקי‪ #‬עמוקי‪ #‬אלה‬
‫‪98‬‬
‫חוצי‪ #‬א‪ 8‬את השכבות הצעירות )חבורות הר הצופי‪ ,#‬עובדת וסקיה(‪ ,‬ומגיעי‪ #‬עד לבסיס חבורת‬
‫הכורכר )תרשימי‪ .(46 ,17 ,5 #‬ראוי לציי‪ 5‬כי השכבות הצעירות באזור מצוק הגידוע של חבורת‬
‫יהודה )במידה וקיימות( הינ‪ 5‬דקות ביותר וס‪ :‬עוביי‪ 5‬נע בי‪ 50;150 5‬מטר‪ ,‬כ‪ :‬שהעתקי‪ #‬עמוקי‪#‬‬
‫אלו חוצי‪ #‬שכבות יחסית דקות בדרכ‪ 5‬לבסיס הכורכר‪ .‬היות ואי‪ 5‬עדות סיסמית רבה לכ‪:‬‬
‫שהעתקי‪ #‬העמוקי‪ #‬מגיעי‪ #‬בודאות עד לבסיס חבורת הכורכר‪ ,‬יש להניח שהקשר נוצר דר‪:‬‬
‫מערכת שבירה ליסטרית צעירה יותר‪ ,‬שבמקומות רבי‪ #‬הוכח כי קיי‪ #‬קשר בינה לבי‪ 5‬מערכות‬
‫העתקי‪ #‬עמוקות )תרשימי‪ .(46,44 ,17;18 ,15 #‬כלומר‪ ,‬העתקי‪ #‬עמוקי‪ #‬אלה הגיעו באזורי‪#‬‬
‫בה‪ #‬השכבות הצעירות דקיקות )חלק מזרחי של החו‪ ,(8‬עד לבסיס חבורת הכורכר לאחר שעברו‬
‫"התחדשות נעורי‪ "#‬בשכבות הצעירות‪.‬‬
‫מערכת ענפה של העתקי‪ #‬אלה מאפשרת קשר הידרואולי בי‪ 5‬המי‪ #‬המליחי‪ #‬בחלק המערבי של‬
‫חבורת יהודה לבי‪ 5‬תהלי‪ :‬של המלחת מי תהו‪ #‬באקויפר החו‪)8‬תרשי‪.(46 #‬‬
‫)‪ (Rosenthal et al, 1999; Menashe and Nativ,1991; Fleischer,1987‬הראו שמי‪ #‬מליחי‪#‬‬
‫אלה נתוני‪ #‬ללחצי‪ #‬הידרוסטטי‪ #‬גבוהי‪ .#‬עדויות גאולוגיות וסטרוקטורליות המוצגות‬
‫בתרשימי‪ 5,17,46 #‬מרמזות שתמלחות עמוקות הנתונות תחת לח= גבוה‪ ,‬עשויות להגיע עד‬
‫לחבורת הכורכר על ידי עליה בלח= דר‪ :‬מערכות שבירה עמוקות המגיעות עד לבסיס חבורת‬
‫הכורכר‪.‬‬
‫על פי ממצאי המחקר‪ ,‬מנגנו‪ 5‬זה מתאפשר בעיקר בחלקיו המזרחיי‪ #‬ביותר של אקויפר החו‪ ,8‬בו‬
‫השכבות המפרידות בי‪ 5‬האקויפר של חבורת יהודה המליח )בחלקו המערבי( לבי‪ 5‬חבורת הכורכר‪,‬‬
‫הינ‪ 5‬דקות‪ .‬על כ‪ ,5‬בקידוחי‪ #‬המזרחיי‪ #‬ביותר של אקויפר החו‪) 8‬נע‪ ,5‬רבדי‪ #‬וברור חיל( ‪ ,‬תיתכ‪5‬‬
‫השפעה מסוימת של מרכיב קצה זה על תהלי‪ :‬ההמלחה )קידוח ‪ ; A‬תרשי‪.(46 #‬‬
‫טמפרטורת המי‪ #‬עשויה להוות אינדיקטור למידת ההשפעה של מרכיבי קצה שוני‪#‬‬
‫)‪ .(Kronfeld, 1997‬בקידוחי‪ #‬המזרחיי‪ #‬הנ"ל ‪ ,‬נמצא כי טמפרטורת המי‪ #‬גבוהה‬
‫)‪(24-25‬וביחס לקידוחי‪ #‬האחרי‪ #‬הממוקמי‪ #‬בחלקי‪ #‬פנימיי‪) #‬מערביי‪ (#‬יותר של באקויפר‬
‫החו‪ .8‬בד"כ טמפרטורה גבוהה מעידה על מקור המלחה עמוק‪ .‬יתכ‪ 5‬והעלייה בטמפרטורת המי‪#‬‬
‫בקידוחי‪ #‬אלה‪ ,‬נובעת מאספקת מי‪ #‬חמי‪ #‬יותר דר‪ :‬העתקי‪ #‬עמוקי‪ .#‬יש לציי‪ 5‬כי מי לכיש‬
‫המהווי‪ #‬את מרכיב הקצה המליח של חבורת יהודה‪ ,‬בעלי טמפרטורת מי‪ #‬גבוהה )עד ‪ 41‬מעלות(‪.‬‬
‫נתו‪ 5‬זה מחזק את ההשערה בדבר תרומה של מי‪ #‬מליחי‪ #‬מהחלק המערבי של חבורת יהודה‪,‬‬
‫דר‪ :‬העתקי‪ #‬עמוקי‪ #‬לחלקו המזרחי של אקויפר החו‪ .8‬על פי מודל גיאוכימי )מודל ‪ ; 2‬תוצאות(‬
‫שנעשה על ידי תוכנת ‪ ,Netpath‬נמצא כי ‪ 10%‬של תרומה ממרכיב הקצה המליח של חבורת‬
‫יהודה )מיוצג ע"י קידוח נגבה(‪ ,‬ביחד ע‪ 90% #‬מי‪ #‬מתוקי‪ #‬של אקויפר החו‪ 8‬עשויי‪ #‬ליצור את‬
‫הרכב המי‪ #‬הקיי‪ #‬בחלק המזרחי של אקויפר החו‪ .8‬ראוי לציי‪ 5‬כי על פי ההרכב הכימי של המי‪#‬‬
‫בקידוחי‪ #‬המזרחיי‪#‬‬
‫)קידוח ‪ ; A‬תרשי‪ (46 #‬נית‪ 5‬להצביע על תרומה משותפת )תרשי‪ (46 #‬לתהלי‪ :‬ההמלחה‬
‫בקידוחי‪ #‬אלה )מזרחיי‪ #‬ביותר(‪ ,‬ה‪ 5‬מחבורת יהודה וה‪ 5‬מהשכבות המוליכות של תצורת יפו כ‪,:‬‬
‫שהתרומה מתצורת יפו )שלא נלקחה בחישוב מודל זה(‪ ,‬למעשה "מקזזת" את ס‪ :‬התרומה )‪(10%‬‬
‫של חבורת יהודה שנקבעה במודל זה‪.‬‬
‫על כ‪ , 5‬תרומת מרכיב הקצה המליח של חבורת יהודה נעה בי‪ 5;7% 5‬בלבד ובתוספת לתרומה‬
‫מהשכבות המוליכות בתצורת יפו‪.‬‬
‫‪99‬‬
‫תרשי* ‪ :46‬מנגנוני ההמלחה משני מרכיב הקצה‪.‬‬
‫‪ 4.5‬חיזוקי* איזוטופי*‪:‬‬
‫ממצאי‪ #‬איזוטופי‪ #‬שנבדקו בקידוחי חבורת הכורכר‪ ,‬מחזקי‪ #‬את האפשרות של עירבוב בי‪5‬‬
‫מי‪ #‬שפירי‪ #‬מאקויפר החו‪ 8‬לבי‪ 5‬תמלחות ומי‪ #‬מלוחי‪ #‬מתצורת יפו‪.‬‬
‫על פי ערכי ‪ δ18O‬מקידוחי חבורת הכורכר המזרחיי‪ ,#‬קיימת העשרה )ערכי‪ #‬כבדי‪ (#‬לעומת‬
‫הקידוחי‪ #‬המתוקי‪ #‬הממוקמי‪ #‬במערב בקרבת החו‪ .8‬העשרה זו מתקיימת למרות הריחוק‬
‫הגיאוגרפי מקו החו‪ 8‬כלומר הרחק מהשפעה יבשתית )‪ ,(continental effect‬ולמרות היות‬
‫הקידוחי‪ #‬המזרחיי‪ #‬גבוהי‪ #‬במעט מבחינה טופוגרפית )‪ (altitude effect‬מאשר הקידוחי‪#‬‬
‫המערביי‪ #‬הקרובי‪ #‬לחו‪ .8‬להשפעות אלה )‪ (continental and altitude effects‬אי‪ 5‬כל השפעה על‬
‫ההבדל הקיי‪ #‬בי‪ 5‬הקידוחי‪ #‬המליחי‪ #‬במזרח לבי‪ 5‬המתוקי‪ #‬במערב‪ ,‬עקב המרחק הקט‪ 5‬מקו‬
‫‪100‬‬
‫הי‪ #‬והפרשי הגובה הזעומי‪ .#‬העשרה בערכי‪ #‬כבדי‪ #‬יותר ניתנת להסבר על ידי שני תהליכי‪#‬‬
‫עיקריי‪:#‬‬
‫‪ .1‬אידוי פני שטח של המי‪ #‬וכתוצאה מכ‪ :‬העשרה באיזוטופ כבד; תהלי‪ :‬זה הינו אפשרי ואכ‪5‬‬
‫מתקיי‪.#‬‬
‫‪ .2‬בקידוחי‪ #‬המליחי‪ #‬לה‪ #‬ערכי‪ #‬כבדי‪ #‬יותר יתכ‪ 5‬וקיי‪ #‬עירבוב ע‪ #‬תמלחת מאודה בה ערכי‬
‫איזוטופ זה הינ‪ 5‬כבדי‪) #‬לתמלחות תצורת יפו שנדגמו‪ ,‬ערכי איזוטופ זה נעי‪ #‬בי‪(2.7‰ ; 0 ‰5‬‬
‫כ‪ :‬שיתכ‪ 5‬עירבוב בי‪ 5‬מי‪ #‬שפירי‪ #‬הממוקמי‪ #‬בחלק המזרחי של האקויפר לבי‪ 5‬התמלחת‬
‫המאופיינת בערכי‪ #‬כבדי‪ #‬כתוצאה מתהליכי אידוי‪.‬‬
‫בתרשי‪ 30 #‬הקידוחי‪ #‬המליחי‪ #‬של חבורת הכורכר מצויי‪ #‬בטווח המוגדר כאזור המושפע‬
‫מאידוי ‪ ,‬יתכ‪ 5‬וקידוחי‪ #‬אלו נמצאי‪ #‬באזור זה כוו‪ 5‬שהושפעו מההרכב האיזוטופי של מרכיב‬
‫הקצה עימו ה‪ #‬התערבבו‪ .‬הקידוחי‪ #‬המתוקי‪ #‬המצויי‪ #‬באזור האידוי ‪ ,‬כנראה הושפעו מאידוי‬
‫פני שטח של המי‪ #‬המאפיי‪ 5‬אקויפר חולי‪.‬‬
‫ערכי הדיטיריו‪ #‬מעידי‪ #‬על מגמה דומה של העשרה בערכי‪ #‬כבדי‪ #‬בקידוחי‪ #‬המליחי‪#‬‬
‫הממוקמי‪ #‬במזרח לעומת הקידוחי‪ #‬המתוקי‪ #‬יותר‪ .‬ערכי דיטיריו‪ #‬מעטי‪ #‬שנדגמו )גת‪1984,‬‬
‫מתו‪ :‬התיקי‪ #‬של קידוחי גז במכו‪ 5‬הגיאופיסי( מקידוחי אשדוד גז) תצורת יפו(‪ ,‬הצביעו על ערכי‪#‬‬
‫כבדי‪ #‬ב ‪ δ18O‬הנעי‪ #‬הטווח של ‪ . 4.01‰ ; 2.78 ‰‬ערכי‪ #‬אלו מעידי‪ #‬על תהלי‪ :‬אידוי‬
‫משמעותי אותו עברו המי‪ #‬המלוחי‪ #‬של תצורת יפו‪ ,‬וכנראה כעדות מחזקת למנגנו‪ 5‬של מגע‬
‫ועירבוב בי‪ 5‬תמלחות אלו לבסיס חבורת הכורכר בעיקר בחלק המזרחי והמליח של האקויפר‪.‬‬
‫בקידוחי חבורת יהודה קיי‪ #‬הבדל ברור בערכי ‪δδ 18O‬בי‪ 5‬האקויפר התחתו‪ 5‬המייצג ערכי‪ #‬קלי‪#‬‬
‫יותר לבי‪ 5‬האקויפר העליו‪ 5‬המייצג ערכי‪ #‬כבדי‪ #‬יותר‪ .‬מש‪ :‬זמ‪ 5‬הזרימה באקויפר העליו‪ 5‬רב‬
‫יותר וכתוצאה מכ‪ :‬קיימת אינטראקציה ממושכת )מאות ואלפי שני‪ ,#‬על פי גיל המי‪ (#‬בי‪ 5‬המי‪#‬‬
‫לסלע‪ ,‬כ‪ :‬שיתכ‪ 5‬ואינטראקציה זו מעשירה את המי‪ #‬באיזוטופ כבד‪ .‬באקויפר התחתו‪ 5‬מש‪:‬‬
‫הזרימה מהיר יותר וגיל המי‪ #‬רצנטי‪ ,‬כ‪ :‬שלא קיימת העשרה בי‪ 5‬המי‪ #‬לסלע‪ ,‬כ‪ :‬שערכי ‪δ δ 18O‬‬
‫הנ‪ #‬קלי‪.(Kharaka and Carothers, 1986) #‬‬
‫אזור ההזנה של האקויפר התחתו‪ , 5‬טופוגרפית גבוהה יותר ומרוחק מהי‪ #‬מאשר אזור ההזנה של‬
‫האקויפר העליו‪ ,5‬כ‪ :‬שנית‪ 5‬להסביר הבדל זה על ידי השפעת היבשת והבדלי גובה טופוגרפי‪.‬‬
‫כמו כ‪ 5‬קיי‪ #‬הבדל בערכי ‪O‬‬
‫‪18‬‬
‫‪ δδ‬ודיוטריו‪ #‬בי‪ 5‬הקידוחי‪ #‬המתוקי‪ #‬למליחי‪ ,#‬כאשר בד"כ‬
‫הקידוחי‪ #‬המליחי‪ #‬מאופייני‪ #‬בערכי‪ #‬כבדי‪ #‬יותר‪ ,‬דבר הנובע כפי הנראה מיחסי העירבוב ע‪#‬‬
‫מקור ההמלחה שהינו תמלחת המאופיינת בערכי ‪ δδ 18O‬כבדי‪ .#‬על פי תרשי‪ 30 #‬המבטא את‬
‫היחס בי‪ δδ 18O 5‬ל‪ ,δ2H‬הקידוחי‪ #‬המליחי‪ #‬של חבורת יהודה ממוקמי‪ #‬באזור האידוי ובקרבה‬
‫לקידוחי‪ #‬המליחי‪ #‬של חבורת הכורכר‪ .‬יתכ‪ 5‬וקרבה זו מרמזת על אפשרות של קשר בי‪ 5‬המי‪#‬‬
‫המליחי‪ #‬של חבורת יהודה לבי‪ 5‬המי‪ #‬המליחי‪ #‬של אקויפר החו‪) 8‬דר‪ :‬העתקי‪ ,#‬תרשי‪.(46 #‬‬
‫ראוי לציי‪ 5‬כי רב הערכי‪ #‬בקידוחי‪ #‬המליחי‪ #‬של חבורת הכורכר כבדי‪ #‬יותר מאשר הקידוחי‪#‬‬
‫המליחי‪ #‬בחבורת יהודה‪ ,‬כ‪ :‬שיתכ‪ 5‬וקיי‪ #‬גור‪ #‬נוס‪) 8‬בנוס‪ 8‬לתרומה מחבורת יהודה( הגור‪#‬‬
‫להעשרת המי‪ #‬של אקויפר החו‪ 8‬בערכי‪ #‬כבדי‪ #‬יותר‪ .‬כפי שצויי‪ 5‬לעיל‪ ,‬מקור אפשרי להעשרת‬
‫מי חבורת הכורכר הינ‪ , #‬מקור ההמלחה התחתי המצוי בתצורת יפו‪.‬‬
‫‪101‬‬
‫יחס איזוטופי‪ #‬של ‪Sr/86Sr‬‬
‫‪87‬‬
‫)תרשי‪ (31 #‬מצביע על גיל גיאולוגי מתקופת המיוק‪ 5‬בה נוצר‬
‫המלח אשר מצוי במי הקידוחי‪ #‬של חבורת הכורכר הנבדקי‪ .#‬ראוי לציי‪ 5‬כי בסו‪ 8‬תקופת המיוק‪5‬‬
‫ארע הארוע המסיני בו נוצרה תצורת מבקיעי‪ #‬האבפוריטית‪ ,‬המייצגת שכבה אבפוריטית‬
‫המכילה בעיקר אנהידריט והליט מוצק וכ‪ 5‬תמלחות מאודות אשר עשויות להדמות בהרכב‪#‬‬
‫הכימי למי‪ #‬המלוחי‪ #‬המצויי‪ #‬בשכבות המוליכות של תצורת יפו הפליאוקנית‪ ,‬נתו‪ 5‬המסתדר‬
‫ע‪ #‬המנגנוני‪ #‬המוצעי‪ ,#‬כלומר עליית תמלחות מתצורת מבקיעי‪ #‬דר‪ :‬העתקי‪ #‬והפרעות לתו‪:‬‬
‫השכבות המוליכות של תצורת יפו הבאות במגע ע‪ #‬אקויפר החו‪ .8‬על פי תרשי‪ #‬זה קידוחי חבורת‬
‫הכורכר מצוי‪ #‬בי‪ 5‬מספר מרכיבי קצה ‪:‬‬
‫‪ .1‬תמלחות מבקיעי‪ ; #‬המייצגות גיל מיוקני של המלח ‪.‬‬
‫‪ .2‬תמלחות חל= ; המייצגות מי י‪ #‬פליאוקני )הקשור א‪ 8‬ביצירת תמלחות מבקיעי‪ #‬ולא תצורת‬
‫מבקיעי‪ #‬עצמה( אשר חדר דר‪ :‬התעלות הנאוגניות תו‪ :‬המסת תצורת מבקיעי‪ ,#‬לסלעי חבורת‬
‫יהודה האקויפריי‪ #‬ותו‪ :‬עירבוב ע‪ #‬מי‪ #‬שפירי‪ #‬של אקויפר חבורת יהודה יצרו טיפוס מי‪#‬‬
‫מליחי‪ #‬המכונה בספרות "מי לכיש" )רוזנטל וחובריו‪ .(1998 ,‬טיפוס מי‪ #‬זה מצוי בחלקו המערבי‬
‫של אקויפר חבורת יהודה ועל פי המנגנו‪ 5‬המוצע ‪ ,‬עשויי‪ #‬מי‪ #‬אלה לעלות דר‪ :‬העתקי‪ #‬החוצי‪#‬‬
‫שכבות צעירות )תרשי‪ (46 #‬ולגרו‪ #‬להמלחה בקידוחי‪ #‬המזרחיי‪ #‬ביותר של אקויפר החו‪) 8‬נע‪,5‬‬
‫ברור חיל‪ ,‬רבדי‪ .(#‬ראוי לציי‪ 5‬כי ‪ ,‬המי‪ #‬המלוחי‪ #‬והתמלחות בשכבות המוליכות בתצורת יפו‬
‫נוצרו א‪ 8‬ממחזורי‪ #‬של הצפות ונסיגות של י‪ #‬פליאוקני תו‪ :‬יחסי אידוי ומיהול ע‪ #‬הסביבה‪,‬‬
‫כ‪ :‬שיתכ‪ 5‬כי ההרכב הכימי וכ‪ 5‬יחסי איזוטופי‪ #‬אלה בשכבות המוליכות של תצורת יפו‪ ,‬דומי‪#‬‬
‫לאלו של תמלחות חל=‪.‬‬
‫המי‪ #‬המליחי‪ #‬בחלקו המערבי של אקויפר חבורת יהודה )מי לכיש( מאופייני‪ #‬ביחסי ערבוב של‬
‫‪ 87Sr/86Sr‬משני מקורות עיקריי‪:#‬‬
‫‪ .1‬מי מבקיעי‪ #‬המאופייני‪ #‬בערכי ‪Sr/86Sr‬‬
‫‪87‬‬
‫גבוהי‪ (0.7087-0.7090) #‬כתוצאה מהתהלי‪ :‬הנ"ל‪.‬‬
‫)‪ . (Starinsky,1983‬תרשי‪ 31 #‬מעיד על ערבוב בי‪ 5‬מי חבורת יהודה ע‪ #‬תצורת מבקיעי‪ #‬עצמה‬
‫הבאה במגע לטרלי ע‪ #‬שכבות האקויפר )תרשי‪.(9 #‬‬
‫‪ .2‬מי תהו‪ #‬שפירי‪ #‬של אקויפר יהודה‪,‬‬
‫מאופייני‪#‬‬
‫בערכי יחס ‪Sr/86Sr‬‬
‫‪87‬‬
‫המושפע‬
‫מאינטראקציה ע‪ #‬הסלע הקרבונטי מגיל הקנומ‪ 5‬המאופיי‪ 5‬בערכי‪ #‬נמוכי‪(0.7076-0.7078) #‬‬
‫)‪.(Starinsky et al, 1980‬יחס זה יכול לעלות כתוצאה ממגע של המי‪ #‬ע‪ #‬חרסיות המצויות‬
‫בתו‪ :‬הטווח הקרטיקוני‪ ,‬אשר מכילות רובידיו‪ .#‬במגע של המי‪ #‬ע‪ #‬רובדיו‪ #‬מועשרי‪ #‬המי‪ #‬ב‬
‫‪ 87Sr‬לעומת ‪Sr‬‬
‫‪86‬‬
‫את יחס ‪Sr/86Sr‬‬
‫‪87‬‬
‫כ‪ :‬שהיחס בניה‪ #‬עולה )תרשי‪ .(31 #‬תהלי‪ :‬זה הינו איטי ביותר ועשוי לשנות‬
‫במעט ‪ .‬הגור‪ #‬העיקרי לעליית יחס זה הינו ) ‪( 0.7078 - 86‬כתוצאה מיחסי‬
‫העירבוב של המי‪ #‬השפירי‪ #‬של חבורת יהודה לבי‪ 5‬בי‪ 5‬מרכיבי קצה של תצורת מבקיעי‪#‬‬
‫ותמלחות חל= בעלי גיל נאוגני המאופייני‪ #‬ביחסי ‪Sr/86Sr‬‬
‫‪87‬‬
‫גבוהי‪ #‬יותר‪.‬‬
‫בנוס‪ 8‬לנתוני‪ #‬הגיאולוגיי‪ #‬והגיאוכימיי‪ #‬המאפשרי‪ #‬מעבר של מי‪ #‬מליחי‪ #‬מחלקו המערבי‬
‫של אקויפר ההר דר‪ :‬העתקי‪ #‬ועד לבסיסו של אקויפר החו‪) 8‬תרשי‪ ,(46 #‬ערכי היחס ‪Sr/86Sr‬‬
‫‪87‬‬
‫בקידוחי‪ #‬המזרחיי‪ #‬ביותר ‪ ,‬נע‪ ,5‬רבדי‪ #‬וברור חיל ‪ ,‬הינ‪ #‬ערכי‪ #‬יחסית נמוכי‪(0.7080) #‬‬
‫העשויי‪ #‬להצביע על השפעה אפשרית של מי‪ #‬שעברו דר‪ :‬טווח קרבונטי מגיל הקנומ‪) 5‬תרשי‪#‬‬
‫‪102‬‬
‫‪ .(46‬חיזוק נוס‪ 8‬למנגנו‪ 5‬זה מצוי בתרשי‪ 32 #‬בו הקידוחי‪ #‬המליחי‪ #‬הנ"ל של חבורת הכורכר‪,‬‬
‫ממוקמי‪ #‬בקרבה יחסית למרכיב הקצה המוגדר כתמלחת חל= )מי לכיש(‪.‬‬
‫בתרשי‪ 47 #‬נית‪ 5‬להבחי‪ 5‬במגמה של עליה בערכי היחסי‪ #‬של ‪Sr/86Sr‬‬
‫‪87‬‬
‫ממזרח למערב‪ ,‬כאשר‬
‫בקידוחי‪ #‬המזרחיי‪ ; #‬נע‪ ,5‬רבדי‪ #‬וברור חיל‪ ,‬יחסי האיזוטופי‪ #‬נמוכי‪ #‬יותר וכפי הנראה‬
‫מושפעי‪ #‬מאופי הערכי‪ #‬הנמו‪ :‬של חבורת יהודה ‪ .‬ככל שמתקדמי‪ #‬מערבה‪ ,‬קטנה ההשפעה של‬
‫חבורת יהודה בד בבד ע‪ #‬הגדלת ההשפעה מהשכבות המוליכות בתצורת יפו )ערכי‪ #‬גבוהי‪; #‬‬
‫תרשי‪ ,(32 #‬הבאה לידי ביטוי בעליה ביחסי ‪Sr/86Sr‬‬
‫הזורמי‪ #‬באקויפר החו‪ 8‬ממזרח למערב‪.‬‬
‫‪103‬‬
‫‪87‬‬
‫וכ‪ 5‬על ידי מיהול ע‪ #‬מי‪ #‬שפירי‪#‬‬
‫תרשי* ‪ :47‬תפוצת יחסי ‪ 87Sr/86Sr‬באקויפר החו‪ .8‬נית‪ 5‬להבחי‪ 5‬במגמת עליה בערכי‪ #‬ממזרח‬
‫למערב‪ .‬הקו הירוק מייצג את קו הגידוע של חבורת יהודה ע"י חבורת הסקיה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬בתרשי‪ #‬נעשה שימוש רק ב ; ‪ 4‬הספרות העשרוניות האחרונות‪ ,‬הנתוני‪#‬‬
‫במלוא‪ #‬מצויי‪ #‬בטבלאות ‪(6;7‬‬
‫‪ ;KCl .3‬מקור הדש‪ 5‬הינו י‪ #‬המלח המאופיי‪ 5‬ביחס ‪ 87Sr/86Sr‬נמו‪ (0.7080) :‬ולא נאוגנני‪ ,‬עקב‬
‫מגע )במקור( ע‪ #‬סלעי קנומ‪ 5‬המאופייני‪ #‬ביחס נמו‪ .:‬על פי הכימיה ‪,‬יחסי איזוטופי‪ #‬ותפוצת‬
‫השימוש בדש‪ 5‬זה קיימת תרומה משנית וכפי הנראה קטנה של דש‪ 5‬זה לריכוז הכלורידי‪ #‬במי‪#‬‬
‫)ראה הסבר מפורט בתחילת פרק זה(‪.‬‬
‫‪104‬‬
‫עקב כ‪ ,:‬תמלחות מבקיעי‪ #‬ובעיקר תמלחות חל= המייצגת ג‪ #‬את המי‪ #‬המלחוי‪ #‬בשכבות‬
‫תצורת יפו‪ ,‬הינ‪ #‬מרכיבי הקצה אשר משפיעי‪ #‬על ריכוז הכלורידי‪ #‬בקידוחי‪ #‬המזרחיי‪ #‬של‬
‫אקויפר החו‪.8‬‬
‫ג‪ #‬תרשי‪" 32 #‬ממק‪ "#‬את קידוחי חבורת הכורכר המליחי‪ #‬בי‪ 2 5‬מרכיבי קצה אלו ומחזק את‬
‫ההוכחה כי למרכיבי קצה אלו קיימת השפעה על תהליכי המלחה בחלק זה של האקויפר‪.‬‬
‫ראוי לציי‪ 5‬כי על פי ערכי יחס ‪Sr/86Sr‬‬
‫‪87‬‬
‫בגר‪ 8‬זה‪ ,‬מי י‪ #‬רצנטיי‪ #‬אינ‪ #‬מהווי‪ #‬תרומה לתהלי‪:‬‬
‫ההמלחה ונמצאי‪ #‬הרחק מטווח ההשפעה של מי י‪ #‬על קידוחי‪ #‬אלו‪ .‬רסס ימי הינו מקור עילי‬
‫החודר לאקויפר דר‪ :‬האזור הבלתי רווי ועשוי לגרו‪ #‬לעליה בריכוז הכלורידי‪ .#‬על פי גר‪ 8‬זה לא‬
‫קיימת תרומה של רסס ימי כוו‪ 5‬שערכי ‪Sr/86Sr‬‬
‫‪87‬‬
‫נמצאי‪ #‬הרחק מטווח ההשפעה על הקידוחי‪#‬‬
‫המליחי‪ #‬בחבורת הכורכר‪ .‬כפי הנראה‪ ,‬החלק המזרחי של האקויפר הרחוק מקו החו‪ 8‬אינו‬
‫מושפע מרסס ימי ‪.‬‬
‫כתוצאה מכ‪ ,:‬נית‪ 5‬להצביע על אות‪ #‬תמלחות ומי‪ #‬מלוחי‪ #‬המצויי‪ #‬בשכבות מוליכות‬
‫בתצורת יפו ובחלקו המערבי של אקויפר חבורת יהודה‪ ,‬כמרכיבי הקצה הקשורי‪ #‬בתהלי‪:‬‬
‫ההמלחה בחלק המזרחי של אקויפר החו‪.8‬‬
‫ערכי ‪δ13C‬‬
‫בקידוחי הכורכר המליחי‪ #‬מאופייני‪ #‬על ידי ערכי‪ #‬כבדי‪ #‬של ‪.-10.2 - -10.6‰‬‬
‫ערכי‪ #‬אלו הינ‪ #‬כבדי‪ #‬מהממצא בשאר הקידוחי‪ #‬המתוקי‪ #‬של חבורת הכורכר בה‪ #‬ערכי‬
‫איזוטופ זה נעי‪ #‬בי‪ -11- -12.3‰ 5‬ומייצגי‪ #‬ערכי רקע אופיניי‪ #‬של האקויפר המתאי‪#‬‬
‫לצמחיה מטיפוס ‪ . C3‬ערכי ‪δ13C‬‬
‫הכבדי‪ #‬של הקידוחי‪ #‬המליחי‪ #‬ניתני‪ #‬להסבר על ידי‬
‫העשרה באיזוטופ כבד שמקורו בתמלחת המצויה בשכבות המוליכות של תצורת יפו‪ .‬כאמור‪,‬‬
‫תמלחת זו הבאה המגע ע‪ #‬השכבות האקויפריות של חבורת הכורכר‪ ,‬מאופיינת בערכי ‪δ13C‬‬
‫=‪. 0 ‰‬‬
‫ערכי ‪δ13C‬‬
‫שמתקבלי‪ #‬בקידוחי‪ #‬המליחי‪ #‬מייצגי‪ #‬יחסיי עירוב של כ ‪ 2;3%‬מי תמלחת‬
‫מתצורת יפו במי‪ #‬שפירי‪ #‬של חבורת הכורכר‪ ,‬המתאימי‪ #‬לתוצאות אשר התקבלו המודל‬
‫הגיאוכימי על פי ‪.NETPATH‬‬
‫בנוס‪ ,8‬הקידוחי‪ #‬המליחי‪ #‬של חבורת יהודה‪ ,‬מאופייני‪ #‬בערכי‪ #‬מועשרי‪ #‬של ‪δ 13C‬‬
‫)‪ (-9.6 - -10.8‰‬הנמוכי‪ #‬מהמוצפה באקויפר קרבונטי‪ .‬יתכ‪ 5‬כי העשרה איזוטופית זו נובעת‬
‫מיחסי עירבוב של מי‪ #‬שפירי‪ #‬ע‪ #‬תמלחת )היווצרות מי לכיש(‪ ,‬המאופיינת בערכי‪ #‬כבדי‪#‬‬
‫)בקרבת ‪ .(0‬עדות זו מחזקת את האפשרות לתרומה ויחסי עירבוב בי‪ 5‬המי‪ #‬המליחי‪ #‬של חבורת‬
‫יהודה ע‪ #‬המי‪ #‬השפירי‪ #‬בחלק המזרחי של אקויפר החו‪ ,8‬תו‪ :‬יצירת מי‪ #‬מליחי‪ #‬בעלי ערכי‪#‬‬
‫כבדי‪ #‬יחסית של ‪.δ13C‬‬
‫ערכי ‪C‬‬
‫‪14‬‬
‫בקידוחי‪ #‬המזרחיי‪ #‬של חבורת הכורכר גבוהי‪ #‬יותר מאשר ערכי‪ #‬אלו בקידוחי‪#‬‬
‫המערביי‪ .#‬למעשה קיימת דעיכה בערכי ‪C‬‬
‫‪14‬‬
‫ממזרח למערב המוסברת על ידי זרימה איטית של‬
‫מי‪ #‬ממזרח למערב הנגרמת על ידי ירידת מפלסי‪) #‬עקב שאיבה( והעדר שטיפה מספקת של‬
‫האקויפר ממזרח למערב‪ .‬בחלק המזרחי של האקויפר המאופיי‪ 5‬כאקויפר פריאטי ‪ ,‬ללא תכסית‬
‫‪105‬‬
‫לא חדירה )המקטינה מילוי חוזר(‪ ,‬וכאקויפר רדוד ולא מופרד ליחידות משנה )תת אקויפרי‪ (#‬ע"י‬
‫עדשות חרסית‪ ,‬ישנה חדירה של מי‪ #‬רצנטיי‪ #‬בעלי ערכי ‪C‬‬
‫‪14‬‬
‫גבוהי‪ #‬המכילי‪ #‬טריטיו‪#‬‬
‫)הקידוחי‪ #‬המזרחיי‪ . (#‬החלק המערבי מאופיי‪ 5‬בצפיפות גוברת של אוכלוסיה‪ ,‬בתכסית לא‬
‫חדירה ובהפרדה לתת אקויפרי‪ #‬ע"י שכבות חרסית‪ ,‬כ‪ :‬שכמות המילוי החוזר מפני השטח‬
‫המעשיר את האקויפר במי‪ #‬צעירי‪ ,#‬קט‪ 5‬מאשר בחלק המזרחי‪ ,‬ועקב ירידת מפלסי‪ #‬הזרימה‬
‫מהחלק המזרחי למערבי עורכת זמ‪ 5‬רב )כ ; ‪ 500‬שני‪.(Guttman, 1998) (#‬‬
‫נהוג ליחס ער‪ :‬של ‪ 85 PMC‬כער‪ :‬התחלתי למדידת דעיכת פחמ‪ 14 5‬באקויפר החו‪8‬‬
‫)‪ ,(Guttman, 1998‬כ‪ :‬שנית‪ 5‬להבחי‪ 5‬בדעיכה מעטה אפילו ברב הקידוחי‪ #‬המזרחיי‪ ,#‬שכפי‬
‫הנראה מייצגי‪ #‬מי‪ #‬רצנטיי‪) #‬נוכחות טריטיו‪ #‬המעידה על גיל מי‪ #‬של ‪ 10;30‬שנה(‪ .‬יתכ‪ 5‬ונית‪5‬‬
‫לייחס ירידה קטנה זו בערכי ‪C‬‬
‫‪14‬‬
‫לעירבוב קט‪ 5‬ביותר )אחוזי‪ #‬בודדי‪ (#‬בי‪ 5‬מי‪ #‬מלוחי‪#‬‬
‫ותמלחות שמקור‪ 5‬מתצורת יפו ומכילות ‪ 0‬פחמ‪ ,14 5‬או מהחלק המערבי של חבורת יהודה בו‬
‫המי‪ #‬המליחי‪ #‬מאופייני‪ #‬בערכי‪ #‬נמוכי‪ ,(7;17 PMC) #‬לבי‪ 5‬הקידוחי‪ #‬המליחי‪ #‬של חבורת‬
‫הכורכר‪ .‬למרות זאת יש להסתייג ולציי‪ 5‬כי יחסי הערבוב בי‪ 5‬התמלחת של תצורת יפו או בי‪5‬‬
‫המי‪ #‬המליחי‪ #‬מאקויפר חבורת יהודה‪ ,‬לבי‪ 5‬המי‪ #‬השפירי‪ #‬מחבורת הכורכר‪ ,‬נעי‪ #‬בי‪2;3% 5‬‬
‫בלבד אזי ער‪ :‬שכזה "נבלע" בתו‪ :‬ערכי דיוק המדידה של פחמ‪ 14 5‬שהינו‬
‫‪ ,5%‬כ‪ :‬שלא נית‪5‬‬
‫להגדיר בבירור הא‪ #‬עקב ערבוב בי‪ 5‬מרכיבי קצה אלו )ביחס של ‪ (2;3%‬ירד ער‪ . 14C :‬איזוטופ זה‬
‫יכול לחזק את הערכה של יחסי ערבוב נמוכי‪ #‬בי‪ 5‬מרכיבי קצה אלו‪ ,‬כוו‪ 5‬שיחסי ערבוב גבוהי‪#‬‬
‫יותר היו לבטח באי‪ #‬לידי ביטוי בירידה משמעותית וניתנת למדידה של ערכי ‪C‬‬
‫‪14‬‬
‫במי חבורת‬
‫הכורכר ‪.‬‬
‫בקידוחי‪ #‬המזרחיי‪ #‬ביותר של חבורת הכורכר ‪ :‬נע‪ ,5‬רבדי‪ ,#‬וברור חיל הממוקמי‪ #‬בקרבה לקו‬
‫הגידוע של חבורת יהודה על ידי חבורת הסקיה‪ ,‬כמות האורניו‪ (238U) #‬גבוהה ביותר ‪(7.44-‬‬
‫)‪ 11.31µg/l‬ומצויה בערכי‪ #‬הגבוהי‪ #‬פי ‪ 2;3‬מכמות האורניו‪ #‬בשאר הקידוחי‪ ,#‬אשר חלק‪#‬‬
‫ממוק‪ #‬בחלק המרכזי; מזרחי וחלק‪ #‬קידוחי‪ #‬מערביי‪) #‬תרשי‪ .(37 #‬תופעה חריגה זו מתאימה‬
‫לממצאי‪ #‬הכימיי‪ #‬והאיזוטופי‪ #‬הנ"ל‪ ,‬אשר מצביעי‪ #‬על מנגנו‪ 5‬העלאת מי‪ #‬מליחי‪ #‬מחלקו‬
‫המערבי )המליח( של אקויפר חבורת יהודה דר‪ :‬העתקי‪ #‬עמוקי‪ ,#‬לבסיס חבורת הכורכר )תרשי‪#‬‬
‫‪ .(46‬הממצאי‪ #‬מראי‪ #‬השפעה בעיקר על הקידוחי‪ #‬המזרחיי‪ #‬ביותר )נע‪ ,5‬ברור חיל ורבדי‪, (#‬‬
‫אשר שוכני‪ #‬מעל העתקי‪ #‬עמוקי‪) #‬תרשי‪,(8 #‬בה‪ #‬נמצא ריכוז אורניו‪U #‬‬
‫‪238‬‬
‫גבוה‪.‬‬
‫מי חבורת יהודה המליחי‪ #‬מאופייני‪ #‬בריכוזי אורניו‪ #‬נמוכי‪) #‬תרשי‪ ,(35 #‬הנובעי‪ #‬מתנאי‬
‫אנוקסיה המאפייני‪ #‬את טיפוס מי‪ #‬זה )לכיש(‪ ,‬אשר על פי הנתוני‪ ,#‬קיי‪ #‬בחלקו המערבי של‬
‫חבורת יהודה ה‪ 5‬בתצורת נגבה וה‪ 5‬בתצורת יגור‪ .‬בתנאי אנוקסיה האורניו‪ #‬שוקע בתנאי חיזור‬
‫‪ U+4‬על הסלע ואינו מסיס במי‪ ,#‬כ‪ :‬שכמותו במי‪ #‬הינה מזערית‪ .‬כלומר‪ ,‬מי‪ #‬אלה אינ‪ #‬יכולי‪#‬‬
‫לספק את כמות האורניו‪ #‬הרבה המצויה בחבורת הכורכר‪.‬‬
‫על פי המנגנו‪ 5‬המוצע )תרשי‪ ,(46 #‬מי חבורת יהודה המליחי‪ ,#‬עולי‪ #‬דר‪ :‬העתקי‪ #‬עמוקי‪,#‬‬
‫מועשרי‪ #‬בחמצ‪ 5‬המצוי בהעתקי‪ #‬וחוצי‪ #‬בדרכ‪ #‬את תצורת מנוחה מחבורת הר הצופי‪) #‬גיל‬
‫הסנו‪ ,(5‬אשר מכילה כמות רבה של פוספוריטי‪ #‬המכילי‪ #‬אורניו‪ .#‬בחלק מערבי זה של מצוק‬
‫‪106‬‬
‫הגידוע של חבורת יהודה והסלעי‪ #‬הקרבונטיי‪ #‬הצעירי‪ #‬מחבורות הר הצופי‪ #‬ועובדת‪ ,‬עקב‬
‫תהליכי‪ #‬ארוזיביי‪ , #‬תצורות חבורת הר הצופי‪ #‬העליונות והרכות הוסרו‪ ,‬ורק חלקי‪ #‬מתצורת‬
‫מנוחה הסדוקה ‪,‬מכסה את סלעי חבורת יהודה )‪ .(Gvirztman, 1969‬על כ‪ 5‬האורניו‪ #‬המצוי‬
‫בסלעי תצורת מנוחה‪ ,‬במגע ע‪ #‬המי‪ #‬המליחי‪ #‬המועשרי‪ #‬בחמצ‪ , 5‬עובר חימצו‪ ,U+6 5‬כ‪:‬‬
‫שריכוזו במי‪ #‬עולה‪ .‬כתוצאה מכ‪ ,:‬מי‪ #‬מליחי‪ #‬מועשרי‪ #‬באורניו‪ #‬עולי‪ #‬דר‪ :‬העתקי‪#‬‬
‫ומגיעי‪ #‬לחלקה המזרחי של בסיס חבורת הכורכר ומעשירי‪ #‬את מי הקידוחי‪ #‬הללו בריכוזי‬
‫אורניו‪ #‬גבוהי‪.#‬‬
‫על פי גבירצמ‪ (Gvirztman, 1969) 5‬קידוחי‪ #‬אלה של חבורת הכורכר מצויי‪ #‬מעל שכבה דקה‬
‫של תצורת יפו )‪ 100;150‬מטרי‪ ,(#‬כאשר בשלושת הקידוחי‪ #‬הללו‪ ,‬חבורת יהודה מופרדת‬
‫מתצורת יפו על ידי תצורת מנוחה‪ .‬עדות גאולוגית זו מחזקת את האפשרות שמקור העשרת‬
‫האורניו‪ #‬בקידוחי‪ #‬אלה‪ ,‬נובע משכבות פוספוריטיות בתצורת מנוחה‪.‬‬
‫על פי תרשי‪ 37 #‬קיימת מגמה של ירידה בריכוזי האורניו‪ #‬בקידוחי חבורת הכורכר‪ ,‬ממזרח‬
‫למערב‪ .‬כפי הנראה מגמת ירידה זו ובעת מתהליכי דילול של המי‪ #‬עשירי האורניו‪ #‬ממזרח‪ ,‬ע‪#‬‬
‫המי‪ #‬עניי האורניו‪ #‬בחלקי‪ #‬מרכזיי‪ #‬ומערביי‪ #‬של האקויפר‪ .‬על פי תרשי‪ 48 #‬המבטא את‬
‫היחס בי‪ 5‬ריכוזי אורניו‪ #‬בקידוחי אקויפר החו‪ 8‬ביחס לעובי האקויפר‪ ,‬קיימת מגמה של‬
‫ההעשרה באורניו‪ #‬ככל שהאקויפר הופ‪ :‬דק יותר בחלקו המזרחי‪ ,‬כלומר בחלק המזרחי קיי‪#‬‬
‫מקור העשרה באורניו‪ ,#‬אשר הול‪ :‬ופוחת ע‪ #‬זרימת המי‪ #‬מערבה )ע"י דילול( בו האקויפר עבה‬
‫יותר‪ .‬באזור בו האקויפר עבה יותר‪ ,‬סביר להניח כי קיימת כמות גדולה יותר של מי‪ #‬שפירי‪,#‬‬
‫שאר יוצרי‪ #‬מיהול רב יותר ע‪ #‬המי‪ #‬עשירי האורניו‪ .#‬על כ‪ 5‬מתקבלת מגמה של ירידה בריכוזי‬
‫האורניו‪ #‬ממזרח למערב ביחד ע‪ #‬הבדלי הנפח והעובי‪.‬‬
‫‪107‬‬
‫‪200‬‬
‫‪Migdal 1‬‬
‫‪Ashdod‬‬
‫‪Nizanim‬‬
‫‪24 3‬‬
‫‪G.Am‬‬
‫‪Y.Mordechy‬‬
‫‪G.Am‬‬
‫‪6 5 12‬‬
‫‪Ashdod 4‬‬
‫‪Gat 4‬‬
‫‪Negba 4‬‬
‫‪120‬‬
‫‪Bizaron 6‬‬
‫‪H.Hayim‬‬
‫‪Y.Mordechy 13‬‬
‫‪R-Squared : 0.57‬‬
‫‪Baraka 5‬‬
‫‪B.Tuviya 6‬‬
‫‪Shafir 1‬‬
‫‪80‬‬
‫)‪Thickness of Kurkar Group (m‬‬
‫‪Gat 5‬‬
‫‪Ashdod 5‬‬
‫‪160‬‬
‫‪NaanRevadim‬‬
‫‪a‬‬
‫‪B.Hayil 1‬‬
‫‪40‬‬
‫‪12‬‬
‫‪8‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫]‪µg/l [U‬‬
‫תרשי* ‪ :48‬מבטא את היחס בי‪ 5‬ריכוזי אורניו‪ #‬בקידוחי אקויפר החו‪ 8‬ביחס לעובי האקויפר‪.‬‬
‫נית‪ 5‬לראות כי הקידוחי‪ #‬בעלי ריכוז אורניו‪ #‬גבוה‪ ,‬ממוקמי‪ #‬בחלק המזרחי הדק של האקויפר‪.‬‬
‫תרשי‪ 36 #‬מעיד על טווח מצומצ‪ #‬של יחסי אקטיביות של‬
‫‪U‬‬
‫‪238‬‬
‫‪U/‬‬
‫‪234‬‬
‫)‪ ,(1.1-1.4‬כאשר‬
‫טווח זה היה מצומצ‪ #‬א‪ 8‬יותר א‪ #‬השגיאה הסטטיסטית היתה מדוייקת יותר‪ .‬טווח יחסי‬
‫אקטיביות זה מאפיי‪ 5‬מי‪ #‬טיפוסיי‪ #‬של אקויפר החו‪ (Guttman, 1998) 8‬ערכי‪ #‬כמעט זהי‪ #‬אלו‬
‫של יחסי אקטיביות ביחד ע‪ #‬ירידה בריכוז האורניו‪ #‬ממזרח למערב‪ ,‬מעיד על יחסי מיהול של‬
‫המי‪ #‬העשירי‪ #‬באורניו‪ #‬ממזרח ע‪ #‬המי‪ #‬עניי האורניו‪ , #‬מערבה מקידוחי‪ #‬אלה ) נע‪ ,5‬רבדי‪#‬‬
‫וברור חיל(‪.‬‬
‫תרשי‪ 38 #‬מבטא קשר הקיי‪ #‬בי‪ 5‬ריכוזי האורניו‪ #‬במי‪ #‬לריכוזי הכלוריד‪ .‬על פי תרשי‪ #‬זה‬
‫השכבות המוליכות בתצורת יפו שללא ספק תורמות לתהלי‪ :‬ההמלחה‪ ,‬אינ‪ 5‬תורמות כלל לריכוז‬
‫האורניו‪ #‬במי‪ .#‬בשכבות אלו האורניו‪ #‬שקע עקב תהליכי חיזור ואינו מסיס במי‪ ,#‬כ‪ :‬שאינו‬
‫נכנס לבסיס אקויפר החו‪ 8‬ביחד ע‪ #‬המי‪ #‬המליחי‪ .#‬כמות האורניו‪ #‬בקידוחי‪ #‬המליחי‪ #‬במזרח‬
‫ובמרכז האקויפר ‪ ,‬נובעת כפי הנראה ממזרח )על פי המנגנו‪ 5‬הנ"ל(‪ ,‬כאשר מגמת הירידה בריכוזי‬
‫‪ 238U‬ממזרח למערב נובעת כאמור מדילול ע‪ #‬המי‪ #‬השפירי‪ #‬באקויפר החו‪.8‬‬
‫‪108‬‬
‫כאמור‪ ,‬הקידוחי‪ #‬המזרחיי‪ #‬ביותר )נע‪ ,5‬רבדי‪ #‬וברור חיל( מושפעי‪ #‬כפי הנראה ג‪ #‬ממקור‬
‫ההמלחה התחתי )חבורת יהודה( התור‪ #‬מי‪ #‬מליחי‪ #‬ואורניו‪) #‬על פי המנגנו‪ 5‬הנ"ל( וכ‪5‬‬
‫מהשכבות המוליכות של תצורת יפו שתורמות מי‪ #‬מלוחי‪ #‬בלבד‪.‬‬
‫באזורי‪ #‬חקלאיי‪ #‬הממוקמי‪ #‬מעל האקויפר נעשה שימוש בדשני‪ #‬פוספוריטי‪. #‬‬
‫כוו‪ 5‬שדשני‪ #‬אלה מכילי‪ #‬אורניו‪ 140) #‬גר‪ ,‬לטו‪ , (5‬נית‪ 5‬להשתמש בריכוזי האורניו‪ #‬שנדגמו‬
‫כעוקב אחר השפעת‪.5‬‬
‫על פי גוטמ‪ (Guttman, 1998) 5‬ריכוז האורניו‪ #‬בקידוחי חבורת הכורכר אינו מושפע מתהליכי‬
‫דישו‪ 5‬כוו‪ 5‬שכל האורניו‪ #‬נספג בקרקע ואינו נשט‪ 8‬למי התהו‪ .#‬כמו כ‪ 5‬ריכוזי האורניו‪U #‬‬
‫‪238‬‬
‫בדש‪ 5‬הינ‪ #‬ערכי‪ #‬גבוהי‪ #‬ביותר )‪ , (140-180 ppm‬אשר אינ‪ #‬באי‪ #‬לידי ביטוי בערכי‪ #‬אשר‬
‫נתקבלו בקידוחי חבורת הכורכר‪ .‬בנוס‪ ,8‬ג‪ #‬בחלקיו הפנימיי‪ #‬יותר של אקויפר החו‪ 8‬נעשה‬
‫שימוש רב בדישו‪ 5‬ולבטח לא פחות מאשר בחלקיו המזרחיי‪) #‬בה‪ #‬נתקבלו ערכי‪ #‬חריגי‪ #‬משאר‬
‫קידוחי החו‪ ,(8‬כ‪ ,:‬שבמידה ודישו‪ 5‬הינו הגור‪ #‬לריכוזי האורניו‪ #‬החריגי‪ #‬בחלקו המזרחי של‬
‫אקויפר החו‪ ,8‬סביר להניח כי ג‪ #‬בחלקי‪ #‬אחרי‪ #‬של האקויפר‪ ,‬נית‪ 5‬היה לצפות לריכוזי‬
‫האורניו‪ #‬חריגי‪.#‬‬
‫‪109‬‬
‫‪ .5‬סיכו* ומסקנות‪:‬‬
‫על פי ניתוח ממצאי המחקר נית‪ 5‬להסיק כי‪:‬‬
‫‪ .1‬תצורת יפו )חבורת הסקיה העליונה( איננה אקויקלוד מוחלט אלא אקויקלוד דול‪ .8‬במקומות‬
‫מסויימי‪ #‬אי‪ 5‬לדבר כלל במונחי‪ #‬של "אקויקלוד דול‪ "8‬אלא על מגע ישיר בי‪ 5‬שכבות מוליכות‪,‬‬
‫המביאות מי‪ #‬מלוחי‪ #‬לבסיס חבורת הכורכר‪.‬‬
‫‪ .2‬תצורת יפו מכילה שכבות מוליכות הרוויות בתמלחת והמצויות במגע ישיר באי;התאמה‬
‫זויתית ע‪ #‬אקויפר חבורת הכורכר שמעל‪.‬‬
‫‪ .3‬תצורת יפו מועתקת ע"י מערכת עניפה של שברי‪ ,#‬חלק‪ #‬שברי‪ #‬עמוקי‪ #‬וחלק‪ #‬שברי‪#‬‬
‫ליסטריי‪ #‬הקשורי‪ #‬בתהליכי גלישה וצניחה ומהווי‪ #‬מוליכי‪ #‬טובי‪ #‬לתמיסות‪.‬‬
‫‪ .4‬החלק המזרחי של אקויפר החו‪ 8‬מושפע יותר מתהליכי המלחה אלה‪ ,‬עקב היותו דק ובלתי‬
‫מופרד לתת אקויפרי‪.#‬‬
‫‪ .5‬בחלקו המערבי של אקויפר חבורת יהודה‪ ,‬מצויי‪ #‬מי‪ #‬מליחי‪ #‬אשר משפיעי‪ #‬ה‪ 5‬על המי‪#‬‬
‫השפירי‪ #‬ממזרח וה‪ 5‬על החלק המזרחי של אקויפר החו‪) 8‬דר‪ :‬העתקי‪ #‬עמוקי‪.(#‬‬
‫לתוצאות מחקר זה השלכות רבות על ניהול משק המי‪ #‬באקויפר ההר וה‪ 5‬באקויפר החו‪.8‬‬
‫באקויפרי‪ #‬אלה קיי‪ #‬איו‪ #‬תמידי ומתמש‪ :‬של מי‪ #‬מלוחי‪ #‬החודרי‪ #‬לאקויפרי‪ #‬משכבות‬
‫הסקיה ‪ .‬מי‪ #‬מלוחי‪ #‬אלה נמהלי‪ #‬במי‪ #‬השפירי‪ #‬של אקויפרי‪ #‬אלה ויוצרי‪ #‬מי עירבוב‬
‫מליחי‪ #‬אשר ברב המקרי‪ #‬אינ‪ #‬ראוי‪ #‬לשימוש‪ ,‬כ‪ :‬שנוצרו מוקדי המלחה על ידי המלחת‬
‫שדות שאיבה רבי‪ .#‬יש לציי‪ 5‬כי תהלי‪ :‬זה גר‪ #‬להתדרדרות באיכות המי‪ #‬בקידוחי‪ #‬רבי‪#‬‬
‫באקויפרי‪ #‬אלה ועקב היותו קיי‪ #‬ומתמש‪ ,:‬תהלי‪ :‬התדרדרות זה שריר וקיי‪ #‬ועתיד להתגבר‪.‬‬
‫מדינת ישראל מצויה במשבר מי‪ #‬עמוק כ‪ :‬שבשני‪ #‬האחרונות מנצלת את כל משאביה הקיימי‪#‬‬
‫מעבר למקסימו‪ #‬האפשרי‪ ,‬כלומר באקויפרי‪ #‬אלה מתבצעת שאיבת יתר על מנת לספק את צרכי‬
‫משק המי‪ #‬הגוברי‪.#‬‬
‫מחקר זה מבהיר בצורה ברורה כי המי* השפירי* של אקויפרי ההר ואקויפר החו‪ 3‬באי* במגע‬
‫תחתי )אקויפר החו‪ (3‬ולטרלי )אקויפר ההר(‪ ,‬ע* מי* מלוחי* ותמלחות‪.‬‬
‫באקויפר החו‪ 8‬קיי‪ #‬מקור אספקה בלתי נלאה של מי‪ #‬מלוחי‪ #‬לבסיס האקויפר‪ .‬שאיבת היתר‬
‫גורמת לעליה של מי‪ #‬מלוחי‪ #‬אלה ולהמלחת שדות שאיבה של מי‪ #‬שפירי‪ .#‬על ידי יישו‪#‬‬
‫המנגנוני‪ #‬המוצעי‪ #‬במחקר זה‪ ,‬יש מעתה לקחת בחשבו‪ 5‬את מקור המלחה זה ולחשב את כמויות‬
‫השאיבה האופטימלית ; מקסימלית האפשרית של מי‪ #‬שפירי‪ #‬מבלי ליצור ירידה בעומד המי‪#‬‬
‫המתוקי‪ #‬והחמרת תהליכי המלחה‪.‬‬
‫הבנת תהליכי דליפת תמלחות מהאקויקלוד אל האקויפר שמעל‪ ,‬עשויה לעזור בניצול מושכל יותר‬
‫של מי התהו‪ #‬השפירי‪ #‬מ‪ 5‬האקויפר‪.‬‬
‫רצוי לבצע סקרי‪ #‬גיאופיסיי‪; #‬גיאוכימיי‪ #‬נרחבי‪ #‬באקויפר החו‪ 8‬על מנת למפות את האזורי‪#‬‬
‫בה‪ #‬תהלי‪ :‬זה הנו קריטי ומסכ‪ 5‬את איכות המי‪ .#‬בנוס‪ ,8‬רצוי לנצל את מוקדי ההמלחה‬
‫‪110‬‬
‫באקויפר זה לצור‪ :‬הקמת מתקני התפלה מקומיי‪) #‬של מי‪ #‬מלחי‪ ,(#‬הקרובי‪ #‬לאזורי הביקוש‬
‫)חקלאי‪.(#‬‬
‫בחלקו המערבי של אקויפר ההר )עליו‪ 5‬ותחתו‪ , (5‬מצויי‪ #‬מי‪ #‬מליחי‪ ,#‬אשר מקור‪ 5‬בעירבוב בי‪5‬‬
‫תמלחות ומי‪ #‬מלוחי‪ #‬משכבות הסקיה )תצורת יפו ומבקיעי‪ (#‬לבי‪ 5‬מי‪ #‬שפירי‪ #‬הזורמי‪#‬‬
‫ממזרח‪ .‬כתוצאה מכ‪ ,:‬נוצר אזור )רוחבו מספר קילומטרי‪ (#‬המכיל בתוכו מי‪ #‬מליחי‪ ,#‬אשר‬
‫עוצמת המליחות יורדת ע‪ #‬המרחק ממקור ההמלחה במערב )מלבד מקרה ידוע של קידוח קרית‬
‫גת תחתו‪ .(5‬באזור זה אי‪ 5‬כלל ניצול של מי‪ #‬לצרכי שתיה וחקלאות מאחר וכל הקידוחי‪ #‬נסגרו‬
‫עקב המלחה‪.‬‬
‫ממזרח לאזור זה קיימי‪ #‬שדות שאיבה חשובי‪ #‬של מי‪ #‬שפירי‪) #‬כפר אוריה‪ ,‬אשתאול עגור‪,‬‬
‫נחושה ואמציה(‪ ,‬אשר עקב שאיבת יתר בשני‪ #‬האחרונות‪ ,‬נמצאי‪ #‬אזורי שאיבה אלה בסכנת‬
‫המלחה כתוצאה "ממשיכת" אזור המי‪ #‬המליחי‪ #‬מזרחה‪.‬‬
‫באזור קידוחי כפר אוריה‪ ,‬מצוי קו מגע אפשרי בי‪ 5‬האזור המליח לאזור המתוק‪ ,‬כאשר הקידוחי‪#‬‬
‫בשדה שאיבה זה מתחלקי‪ #‬לקידוחי‪ #‬מליחי‪ #‬במערב וקידוחי‪ #‬מתוקי‪ #‬במזרח‪ .‬לאחרונה‬
‫ביצעה "מקורות" קידוח הפקה )כפר אוריה ‪ (11‬בקצה האזור המליח לתו‪ :‬האקויפר התחתו‪,5‬‬
‫במטרה להפיק מי‪ #‬שפירי‪ .#‬על פי המנגנוני‪ #‬המוצעי‪ #‬במחקר זה‪ ,‬נית‪ 5‬היה להניח שיתקבלו‬
‫מי‪ #‬מליחי‪ , #‬על כ‪ 5‬הומל= לא לקדוח באזור זה‪ .‬קידוח עמוק זה )שנקדח בסופו של דבר( שאב‬
‫מי‪ #‬מליחי‪ 1200) #‬מגכ"ל( משכבות האקויפר התחתו‪ .5‬להבנת מנגנו‪ 5‬ההמלחה בחלק זה של‬
‫האקויפר ישנה חשיבות רבה בתיכנו‪ 5‬יעיל ונכו‪ 5‬של קידוחי הפקה באזור זה של האקויפר‪.‬‬
‫גבולו המזרחי של האזור המליח אינו מוגדר בבהירות על כ‪ ,5‬שאיבת יתר בשדות שאיבה אלה‬
‫הקרובי‪ #‬לקו המגע ע‪ #‬האזור המליח‪ ,‬עשויי‪ #‬למשו‪ :‬את המי‪ #‬המליחי‪ #‬מזרחה ולגרו‪#‬‬
‫להמלחת מי‪ #‬שפירי‪.#‬‬
‫‪111‬‬
:‫ ביבליוגרפיה‬.6
Abdel, A., Barkooky, A., Gerrits, M., Meyer, H., Schwander, M., and Zaki, H.,
2000. Tectonic evolution of the Eastern Mediterranean Basin and its significance for
hydrocarbon prospectivity in the ultradeepwater of the Nile Delta.
EDGE, vol.19, pp. 1086-1102.
Ben-Avraham, Z., Tibor, G., Limonov, A.F., Leybov, M.B., Ivanov,
M.K.,Tokarev, M.Y., and Woodside, J.M., 1995. Structure and tectonics of the
eastern Cyprean Arc. Marine and Petroleum Geology, vol. 12, pp. 263-271.
Ben-Gai, Y., 1994. On the discrepancy between base Kurkar Group and base
Coastal Aquifer in the southern Sharon; results from seismic profiles. Annual
Meeting Israel Geological Society 1994, pp. 11.
Ben-Gai, Y., 1996. Sequence stratigraphy of the Plio- Pleistocene in the
continental margin of the southern levant. Ph.D thesis, Tel Aviv University,
Israel.
Ben-Gai, Y., Buchbinder, B., and Ben-Avraham, Z., 1996. Sequence
stratigraphy of the Yafo Formation (Pliocene-lower Pleistocene) in the Coastal
Plain Israel.Current Research Geological Survey of Israel, vol. 10, pp. 1-9.
Blake, G. S. and Goldschmidt, M., 1947. Geology and Water Resources of
Palestine. Department of Land Settlement and Water Commissioner,
Government Printer, Jerusalem, pp. 1-51.
Bruner, I. and Landa, E., 1991. Fault interpretation from high-resolution seismic data
in the northern Negev, Israel. Geophysics, vol. 56, pp.1064-1070.
Clark, I.and Fritz, P., 1997. Environmental Isotopes in Hydrology. Lewis Publishers,
New York, pp. 328.
112
Craig, H.,1961. Isotopic variations in meteoric waters. Science, vol.133, pp.
1702-1703.
Druckman, Y., Buchbinder, B., Martinotti, G.M., Siman, T.R., and Aharon, P.,
1995. The buried Afiq Canyon (eastern Mediterranean, Israel) - a case study of
a Tertiary submarine canyon exposed in late Messinian times. Marine
Geology, vol. 123, pp. 167-185.
Folkman,Y. and Shoresh,R., 1979. Seismic reflection investigation under the
lower continental slope, Palmahim region. Israel Electric Corporation. Rep.
DP/537/79.
Fleischer, E., Goldberg, M., Gat, J. and Margaritz, M., 1977. Isotopic
composition of formation waters from deep drilling in southern Israel.
Geochim, Cosmochim. Acta vol.41, pp. 511-525.
Fleischer, E., 1987. The geochemistry and hydrogeology of formation waters
in Israel. Oil Exploration (investments) Ltd. Rep. 87/20, Doc 3161a, Tel Aviv.
Fleischer, L, Gelbermann, E. and Wolff, O., 1993. A Geological - Geophysical
Reassessment of the Judea Group (Yarkon- Taninim Aquifer). IPRG, Rep.
244/147/92 pp. 1-92.
Fleischer, L., 1999. Structural map on top Judea Group: Central Israel.. The
Geophysical Institute of Israel.
Garfunkel, Z., Arad, A. and Almagor, G., 1979. The Palmahim disturbance
and its regional setting. Bulletin, Geological Survey of Israel, Jerusalem. pp.
1-56.
Gat, J.,Dansgaard, W., 1972. Stable isotope survey of the fresh water occurrences in
Israel and the northern Jordan Rift Valley. Journal of Hydrology, vol. 19, pp.
172-212.
113
Ginzburg, A., Cohen,S., Hay Roe, H., and Rosenzweig, A., 1976. Geology of
the Mediterranean shelf of Israel. American Association Petroleum
Geologists, Bulletin. vol.59, pp.2142-2160.
Gormly, J.R. and Spalding, R.F., 1979. Source and concentrations of nitrate
-nitrogen in groundwater of the Central Platte Region, Nebraska. Ground
Water, vol.17, pp.291-301.
Grader, P. and Gvirztman ,G., 1961. Neogene gas prospects in the central
Coastal Plain, Israel. Bulletin Research Council of Israel., vol. 106, pp.
147-172.
Guttman, Y., 1998. Defining flow system and groundwater interactions in the
multi-aquifer system of the Carmel Coast region. Ph.D. thesis, Tel Aviv University,
Israel.
Gvirtzman, G. and Reiss, Z., 1965. Stratigraphic nomenclature in the Coastal
Plain and Hashephela Regions, Geological Survey of Israel, Rep.
OD/1/65.1023, pp.1-12.
Gvirtzman, G., 1969. The Saqiye Group (late Eocene to early Pleistocene) in the
Coastal Plain , Hashephela and Beer- Sheva regions, Israel. Bull. Geological
Survey of Israel, Jerusalem Report OD /5 /67, Institute for Petroleum
Research and Geophysics, Report 1022.
Gvirtzman,G. and Buchbinder, B., 1969. Outcrops of Neogene Formation in
the Central and Southern Coastal Plain Hashephela and Beer- Sheva Regions,
Israel. Geological Survey of Israel Bulletin. 50, Jerusalem.
Gvirtzman, G. and Buchbinder, B., 1969. The stratigraphy of the Hashefela and
Saqiye groups in HaShefela region. Israel Journal of Earth Sciences, vol. 18, pp.161.
Gvirtzman, G., 1970. The Saqiye Group in the Coastal Plain and Hashephela
region in Israel. Ph.D Thesis Hebrew University, Jerusalem.
114
Gvirtzman, G. and Buchbinder, B., 1977. The desiccation events in the eastern
Mediterranean during Messinian times as compared with other Miocene desiccation
events in basins around the Mediterranean. Soc. Des Editions "Technip", Paris pp.
411-420.
Gvirtzman, G. and Buchbinder, B., 1978. The late Tertiary of the Coastal Plain and
Continental Shelf of Israel and its bearing on the history of the eastern Mediterranean.
Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project 42, Part 2, pp. 1195-1222.
Hem, J.D., 1985. Study and interpretation of the chemical characteristics of natural
water. Third Edition, U.S Geological Survey Water- Supply Paper- 2254.
Heaton, T.H.E., 1984. Source of the nitrate in phreatic groundwater in the western
Kalahari. Journal of Hydrology, vol. 67, pp. 249-259.
Hsu, K.J., Ryan, W.B.F., and Cita, M.B., 1973. Late Miocene Desiccation of
the Mediterranean. Nature, vol. 242, pp. 240-244.
Hull, E., 1885. Memories on the geology and geography of Palestine of Arabia
Petraea and adjoining districts. Palestine Exploration Fund,London, pp. 1-154.
Ivanovich, M. and Harmon, R.S., 1992. Uranium series disequilibrium: Applications
to earth, marine and environmental sciences. Second Edition, Clarendon Press,
Oxford, 910 p.
Kharaka, Y.K. and Carothers, W.W., 1986. Oxygen and Hydrogen isotope
geochemistry of deep basin brined. In "Handbook of Environmental Isotope
Geochemistry" (eds. Fritz, P. and Fontes, J. Ch.), vol. 2, ch. 8, pp. 305-360.
Komor, S.C. and Anderson, H.W.Jr., 1993. Nitrogen isotopes as indicators of nitrate
sources in Minnesota sand plain aquifers. Ground Water, vol. 31, pp. 260-270.
Kroitoru, L., 1987. The characterization of flow system in carbonate rocks defined by
the groundwater parameters: Central Israel. Ph.D thesis, The Weizmann Institute of
Sciences , Rehovot, Israel, pp. 1-90.
115
Kronfeld, J., Vogel, C.J., and Rosenthal, A., 1992. Natural isotopes and water
stratification in the Judea Group aquifer (Judean Desert) . Israel Journal of Earth
Science, vol. 39 pp. 71-76.
Kronfeld,J., 1997. The Geochemistry and Geochronology of the Beer Sheva Yarkon- Taninim Aquifer. Final Progress Report , Israel Water Commission, pp.
1-21.
Lajtha, K., and Michener, R.H. (Eds.), 1994. Stable isotopes in ecology and
environmental sience. Blackwell Scientific Publications, Oxford, 316 p.
Livnat, A., 1974. Facies changes, Senonian disconformities, and volcanism in
northwestern Judea, Abstracts of Seminar Papers at the Geological Survey of
Israel pp. 22- 23.
Loewengart, S., 1927. The groundwater of the Palestine Coastal Plain.
Construction and Industry, 6, Tel Aviv. pp.13-14.
Loewengart, S., 1928. Zur Geologie der Kustenebene Palastinas,
Mineralogie, Abt.B No.9, pp. 498-512.
Loewengart, S., 1958. Geochemistry of the waters in Northern and Central Israel
and the origin of their salts. Bulletin Research Council of Israel, Vol. 7G, pp. 176-205.
Loewengart, S., 1961. Air-borne salts, the major source of salinity of waters in Israel.
Bulletin Research Council of Israel, Vol. 10G, pp. 183-206.
Loewengart, S., 1964. The precipitation of airborne salts in the Haifa Bay,
Israel. Israel Journal of Earth Science, vol. 13, pp.111-124.
Mart, Y., 1984. The tectonic regime of the southeastern Mediterranean
continental margin. Marine Geology, vol. 55, pp. 363-386.
Matthess, G., 1982. The Properties of Groundwater. John Wiley and Sons,
New York, 406.
116
Mazor, E., 1991. Applied Chemical and Isotopic Groundwater Hydrology.
Open University Press, England, pp. 1-253.
Menashe, S. and Nativ, R., 1991. A geohydrological model of the deep
aquifers (Triassic to Cretaceous) north to Beer-Sheba. Annual Meeting Israel
Geological Society 1991, pp. 72.
Mook,W.G., 1980. Carbon-14 in hydrological studies. chapter 2 In Handbook
of Environmental Isotopes Geochemistry. Vol. 1: The Terrestrial Environment,
Edited by P. Fritz and J.Ch. Fontes. pp.. 49-74.
Muller.D.and Mueller, P., 1991. Origin and age of the Mediterranean Messinian
evaporites: implications from Sr isotopes. Earth and Planetary Science. Letters, Vol.
107, pp.1-12.
Muravinsky, M., Shafrir, M., Goldberg, Y., Vatashasky, Z., and Grossman P.,
1985. Wells Rishon Le'zion 1, 2, 2a and Saqiye 2 : Geological Completion
Reports. Oil Exploration (Investments), Ltd.
Nachmias, J., 1969. Source Rocks of The Saqiye Group Sediments in The
Coastal Plain of Israel. Israel Journal of Earth Sciences, vol.18, pp.1-16.
Neev, D., Almagor, G., Arad, A.,Ginzburg, A., and Hall, J., 1976. The
Geology of the Southeastern Mediterranean Sea. Geological Survey of Israel,
Bull, vol.68, pp. 1-51.
Picard, L., 1938. Synopsis of stratigraphic terms in Palestinian geology,
Geology Department, Bulletin, Hebrew University. Vol. 2, pp. 1-24.
Plummer, M., Prestemon, E., and Parkhust, D.L., 1994. An interactive code
(NETPATH) for modeling net geochemical reactions along a flow path
Version 2.0. U.S.G.S. 94- 4169.
117
Robertson, A., 1974. Collision-related sedimentary and tectonic processes in
the Eastern Mediterranean Sea. Congres Geologique Internationale, Resumes;
vol.30, pp. 301- 309.
Rogojin, V., 1998. The use of natural isotopes as an aid in studing the
geohydrological processes in the multi-aquiferal system of the Haifa Bay region.
Ph.D thesis, Tel Aviv University, Israel, pp. 1-63.
Rosenthal, A. and Kronfeld, J., 1982. 234U / 238U disequilibria as an aid to the
hydrological study of the Judea Group aquifer in eastern Judea and Samaria, Israel.
Journal of Hydrology, vol. 58, pp.149-158.
Rosenthal, E., Vinokurov, A., Ronen, D., Magaritz, M., and Moshkovitz, S.,
1992. Anthropogenically induced salinization of groundwater: a case study
from the Coastal Plain aquifer of Israel. Journal of Contaminant Hydrology,
vol.11, pp. 149-171.
Rosenthal. E., 1997. Thermomineral waters of Ca-chloride composition: review of
diagnostics and brine evolution. Environmental Geology, vol.32, pp. 245-250.
Rosenthal, E., Weinberger, G., and Kronfeld, J., 1999. Ground water
salinization caused by residual Neogene and Pliocene sea water; an example
from the Judea Group aquifer, southern Israel. Ground Water, vol. 37,
pp. 261-270.
Schlein, N., Ben-Gai, Y., Buchbinder, B., and Shavit, D., 1991. High
resolutions seismic survey over the shallow gas field in Ashdod; preliminary
results. Annual Meeting, Israel Geological Society 1991, pp. 93.
Schlein, N., Buchbinder, B. and Ben- Gai, Y., 1992. Sequence stratigraphy of
the Pliocene Yafo Formation: A high resolution pilot survey in five selected
areas along the Coastal Plain, Israel. The Institute for Petroleum Research and
Geophysics.
118
Schoeller, H., 1956. Geochemie des eaux souterraines. Application aux eaux
des gisements de petrole. Soc. Des Editions "Technip", Paris.
Shomrony, A., Vatashasky, Z. and Shafrir, M., 1984. Ashdod G-9 and G-10,
geological completion report, Oil Exploration (Investments), Ltd.
Sneh, A. and Buchbinder, B., 1984. Neogene and Quaternary plane surfaces in
the Judea Mountains and the Shefela Foothills and their bearing on the
tectonic history of the area. Annual Meeting Israel Geological Society, pp. 97.
Starinsky, A., Bielski, M., Lazar, B., Wakshal, E., and Steinitz, G., 1980. Marine
87
Sr/ 86Sr ratios from the Jurasic to the Pleistocene from groundwaters in Israel. Earth
Planetary Sciences Letters, Vol.47, pp. 75-80.
Starinsky, A., 1983. Strontium Isotope evidence on the history of oilfield
brines, Mediterranean Coastal Plain, Israel. Geochimica et Cosmochimica
Acta, vol. 47. pp. 687-695.
Vengosh, A. and Rosenthal, E., 1994. Saline groundwater in Israel: Its bearing
on the water crisis in the country. Journal of Hydrology, vol. 4, pp. 399-430.
Vogel, J.C., 1970. Carbon - 14 dating of groundwater. In Isotope Hydrology
1970, IAEA, Vienna, pp. 225-240.
Weinberger, G., 1994. The fault pattern in the northern Negev and southern
Coastal Plain of Israel and its hydrogeological implications for groundwater
flow in the Judea Group aquifer. Journal of Hydrology, vol. 155, pp. 103-124.
White, D. E., 1960. Summary of chemical characteristics of some waters of
deep origion. U.S. Geological Survey Prof. Paper 400B, pp.452-454.
Widowinski, S. and Zilberman, E., 1996. Kinematic modeling of large-scale
structural asymmetry across the Dead Sea Rift. Tectonophysics,vol.266, pp.
187-201.
119
‫אבישר‪ ,‬ד‪ .1996 ,.‬השפעת מזהמי‪ 3‬ממוצא אנתרופוגני באזור בעל רגישות הידרולוגית!‬
‫אג‪ 8‬ואדי רבא על איכות מי התהו‪ .3‬עבודה לש‪ 3‬קבל תואר מסטר‪ ,‬אוניברסיטת תל אביב‪ ,‬עמ'‬
‫‪.1!66‬‬
‫איסר ‪ ,‬א‪ .1961 ,.‬הגיאולוגיה של מקורות מי התהו‪ 3‬באזורי השפלה והשרו‪ .8‬עבודה לש‪ 3‬קבלת‬
‫תואר דוקטור‪ ,‬האוניברסיטה העברית‪ ,‬ירושלי‪ .3‬עמ' ‪.1!140‬‬
‫ארצי‪ ,‬י‪ .2000 ,.‬מנגנוני המלחה באקויפר החו‪ :9‬אזור ג‪ !8‬יבנה גדרה‪ .‬הכינוס השנתי עכו! !‪,200‬‬
‫אגודה ישראלית למשאבי מי‪ ,3‬עמ' ‪.7!8‬‬
‫גוטמ‪ 8‬י‪ ,.‬פינק מ‪ .1992 ,.‬סקר מי‪ 3‬מליחי‪ 3‬להתפלה ! שלב ג' רקע הידרוגיאולוגי‪ .‬אקויפר החו‪,9‬‬
‫הנגב הצפו‪! 8‬מערבי‪ .‬דוח תה"ל ‪ ,02/92/54‬תל אביב‪ ,‬עמ' ‪.1!15‬‬
‫גיל‪ ,‬ד‪ .1965 ,.‬הגיאולוגיה התת! קרקעית של אזור פתח! תקווה‪ .‬עבודה לש‪ 3‬קבלת תואר‬
‫מסטר‪ ,‬האוניברסיטה העברית‪ ,‬ירושלי‪.3‬‬
‫גת‪ ,‬י‪ .1984 .,‬נתוני דיוטריו‪ 3‬וחמצ‪ 18 ! 8‬מתו; התיקי‪ 3‬של קידוחי אשדוד גז‪ .‬המכו‪ 8‬הגיאופיסי‬
‫לישראל‪ ,‬לוד‪.‬‬
‫השרות ההידרולוגי‪ .1999 ,.‬התפתחות ניצול ומצב מקורות המי‪ 3‬בישראל עד סתיו ‪ .1999‬משרד‬
‫התשתיות הלאומיות ‪ ,‬נציבות המי‪ , 3‬ירושלי‪ ,2000 3‬עמ' ‪.284 ! 1‬‬
‫וינברגר‪ ,‬ג‪ .1991 ,.‬מארג השבירה באזור הנגב הצפוני ודרו‪ 3‬מישור החו‪ 9‬והשלכותיו על הקשרי‪3‬‬
‫ההידראוליי‪ 3‬מעל ומתחת לאקויפר ירקו‪ !8‬תניני‪ .3‬פרויקט קוי‪ 3‬אדומי‪ !3‬דוח התקדמות מס'‬
‫‪ ,2‬השרות ההידרולוגי‪ ,‬ירושלי‪ ,3‬עמ' ‪.14 ! 1‬‬
‫וינברגר‪ ,‬ג‪ .1992 ,.‬יחסי גומלי‪ 8‬בי‪ 8‬מערכות שבירה עיקריות בנגב הצפוני ודרו‪ 3‬מישור החו‪ 9‬ובי‪8‬‬
‫האפשרות לקשרי‪ 3‬הידראוליי‪ 3‬מעל ומתחת לאקויפר ירקו‪ 8‬תניני‪ !3‬עדכו‪ 8‬ממצאי‪ .3‬פרויקט‬
‫קוי‪ 3‬אדומי‪ ! 3‬דוח התקדמות מס' ‪ ,3‬השרות ההידרולוגי הישראלי ‪ ,‬ירושלי‪ ,3‬עמ' ‪.15 ! 1‬‬
‫וינברגר‪ ,‬ג‪ .1997,.‬אנליזה גיאולוגית של חבורת ! יהודה בתת הקרקע של אזור באר שבע! לכיש‬
‫כרקע להידרוגיאולוגיה אזורית באג‪ 8‬ירקו‪ 8‬תניני‪ .3‬נציבות המי‪ ,3‬פרויקט מס' ‪ ,58/97‬תל ! אביב‪,‬‬
‫עמ' ‪.35 ! 1‬‬
‫וינברגר‪ ,‬ג‪ .1999,.‬אנליזה גיאולוגית של חבורת ! יהודה בחלקו המרכזי והצפוני של אג‪ 8‬ירקו‪!8‬‬
‫תניני‪ 3‬כרקע להידרוגיאולוגיה אזורית‪ .‬נציבות המי‪ ,3‬פרויקט מס' ‪ ,49/98‬תל אביב‪ ,‬עמ' ‪.25 ! 1‬‬
‫‪120‬‬
‫ונגוש‪ ,‬א‪ ,.‬סטרינסקי‪ ,‬א‪ .1991 ,.‬מי‪ 3‬אינטרסטיציאלי‪ 3‬באג‪ 8‬י‪ 3‬התיכו‪ :8‬ערבוב של שרידי‬
‫תמלחות ‪ !Ca‬כלורידיות מתקופת המסיניא‪ 8‬ע‪ 3‬מי י‪ .3‬דוח מספר ‪ 4‬פרויקט "קוי‪ 3‬אדומי‪"3‬‬
‫‪ 13/91‬השרות ההידרולוגי‪ ,‬ירושלי‪ ,3‬עמ' ‪.18 ! 1‬‬
‫ונגוש‪ ,‬א‪ .1992 ,.‬תהליכי המלחה בלתי הפיכי‪ 3‬באקויפר החו‪ :9‬יצירת כת‪ 3‬המליחות באזור באר‬
‫טוביה‪ .‬השרות ההידרולוגי‪ ,‬ירושלי‪ 3‬עמ' ‪.52 ! 1‬‬
‫ונגוש‪ ,‬א‪ ,.‬רוזנטל‪ ,‬א‪ .1993 ,.‬מי תהו‪ 3‬מלוחי‪ 3‬והשפעת‪ 3‬על איכות המי‪ 3‬בישראל‪.‬השרות‬
‫ההידרולוגי‪ ,‬דוח ‪ , 1993/6‬ירושלי‪.3‬‬
‫ונגוש‪ ,‬א‪ ,.‬ארצי‪ ,‬י‪ .1995 ,.‬זיהוי מקורות מליחות במי תהו‪ 3‬באזור אשדוד! חבל יבנה‪ :‬דוח‬
‫התקדמות‪ .‬איגוד ערי‪ 3‬לאיכות הסביבה‪ ,‬אשדוד! חבל יבנה‪.‬‬
‫ונגוש‪ ,‬א‪ .1995 ,.‬זיהוי גופי מי‪ 3‬מליחי‪ 3‬באקויפר החו‪ :9‬מקורות מליחות ופוטנציאל התפלה‪ .‬דוח‬
‫הידרו ‪ ,1995/01‬השרות ההידרולוגי‪ ,‬ירושלי‪ ,3‬עמ' ‪.53 ! 1‬‬
‫ונגוש‪ ,‬א‪ ,.‬ארצי‪,‬י‪ ,.‬צירלי‪ ,8‬א‪ ,.‬פנקרטוב‪ ,‬א‪ ,.‬הרפז‪ ,‬ח‪ ,.‬רוזנטל‪ ,‬א‪ ,.‬אילו‪ ,8‬א‪ .1996 ,.‬דוח מצב‬
‫איכות המי‪ 3‬בישראל‪ .‬דוח הידר ו‪ 1996/04‬נציבות המי‪ 3‬השרות ההידרולוגי‪ ,‬ירושלי‪ .3‬עמ' ‪.1!32‬‬
‫מלול‪ ,‬א‪ ,.‬אברבו;‪ .1980 ,.‬הערכת החדירה של הפ‪ 8‬הביני לאקויפר החו‪ .9‬דוח התקדמות מס' ‪2‬‬
‫תה"ל ‪ ,01/84/80‬תל אביב‪.‬‬
‫מלול‪ ,‬א‪ .1988 ,.‬אג‪ 8‬שפלת החו‪ !9‬גיאומטריה ‪8‬תכונות פיסיקליות ‪ .‬השרות ההידרולוגי ירושלי‪.3‬‬
‫מרכדו‪ ,‬א‪ ,.‬אברו‪ ,8‬מ‪ ,.‬כהנובי<‪ ,‬י‪ .1975 ,.‬מליחות המי תהו‪ 3‬בשפלת החו‪ .9‬דוח התקדמות מס' ‪,1‬‬
‫תה"ל ‪ , 01/75/25‬תל אביב‪.‬‬
‫סטרינסקי‪ ,‬א‪ .1974 ,.‬היחס בי‪ 8‬תמלחות קלציו‪ !3‬כלורידיות וסלעי‪ 3‬סדימנטריי‪ 3‬בישראל‪.‬‬
‫עבודה לש‪ 3‬קבלת תואר דוקטור‪ ,‬המחלקה לגיאולוגיה‪ ,‬האוניברסיטה העברית‪ ,‬ירושלי‪.3‬‬
‫פורמ‪ ,8‬א‪ .1998 ,.‬זיהוי מנגנו‪ 8‬ההיווצרות של כיסי המלחה באקויפר החו‪ 9‬והצגת פתרונות‬
‫אפשריי‪ 3‬לצמצו‪ 3‬התופעה‪ .‬עבודה לש‪ 3‬קבלת תואר מגיסטר‪ ,‬הטכניו‪ ,8‬חיפה‪ ,‬עמ' ‪.1!76‬‬
‫קולטו‪ ,8‬י‪.1988 ,.‬בדיקת הקשר בי‪ 8‬מי תהו‪ 3‬למי י‪ 3‬באקויפר הפלייסטוקני במד‪ 9‬היבשת של חו‪9‬‬
‫הי‪ 3‬התיכו‪ 8‬במרכז ישראל‪ .‬תה"ל‪ ,‬תל ! אביב‪ ,‬עמ' ‪.64 ! 1‬‬
‫‪121‬‬
‫רוזנטל‪ ,‬א‪ ,.‬וינברגר‪ ,‬ג‪ ,.‬קרונפלד‪,‬י‪ .1998 ,.‬המלחת מי תהו‪ 3‬בדרו‪ 3‬אג‪ 8‬ירקו‪ ! 8‬תניני‪ 3‬ע"י מי י‪3‬‬
‫שאריתיי‪ 3‬מתקופת הניאוג‪ 8‬והפליוק‪ .8‬נציבות המי‪ ,3‬משרד התשתיות הלאומיות‪ ,‬השרות‬
‫ההידרולוגי‪ ,‬דוח הידרו ‪ ,9/98/‬ירושלי‪ ,3‬עמ' ‪.14 ! 1‬‬
‫רונ‪ ,8‬ד‪ ,.‬מגרי<‪,‬מ‪ ,.‬גבירצמ‪ ,8‬מ‪ ,.‬עמיאל‪ ,‬א‪ ,.‬אלמו‪ ,8‬א‪ .1986 ,.‬הסכנה לאיכות מי התהו‪ 3‬באקויפר‬
‫החו‪ 9‬מהשקייה בקולחי‪ .8‬האגודה הישראלית להידרולוגיה‪ ,‬בעיות כמות ואיכות במאז‪ 8‬העכשווי‬
‫של ישראל‪ ,‬אוקטובר ‪ ,1986‬עמ' ‪.90!100‬‬
‫‪122‬‬
‫‪ .7‬נספחי‪:%‬‬
‫טבלאות‪:‬‬
‫‪ .1‬נתוני‪ %‬גיאוכימיי‪ 3 %‬חבורת יהודה‬
‫‪ .2‬נתוני‪ %‬גיאוכימיי‪ 3 %‬חבורת הכורכר‪.‬‬
Salinization Processes and Aquifer Interconnections
in the Southeastern Coastal Plain of Israel
By
Dror Avisar
Department of Geophysics and Planetary Sciences
Raymond and Beverly Sackler Faculty of Exact Sciences
Tel- Aviv University
Thesis submitted to the Senate of Tel Aviv University
for the degree of
Doctor of Philosophy
July 2001
This work was carried out under the supervision of
Prof. Akiva Flexer
Prof. Joel Kronfeld
Abstract:
The coastal aquifer is the most important groundwater reservoir in Israel.
During many years of exploitation and pumping of potable groundwater, saline
groundwater was discovered locally in the eastern and central sections of the aquifer.
These phenomena were usually observed at the base of the aquifer and always along
the interface with the underlying aquiclude. The chemical composition of the saline
water, as well as the distance from the coastal zone, clearly indicate that this cannot
be attributed to present intrusion of sea water due to over pumping, which began in
the mid 1970's.
This eastern part of the aquifer is characterized by open agricultural land, with
low anthropogenic pressure in comparison to urban areas, which characterize the
western and northern parts of the aquifer. As a result, the effect of anthropogenic
source is limited and does not constitute the main, dominant sources of groundwater
salinization.
The present study examined whether it is possible to attribute random
salinization phenomena in the eastern and central coastal aquifer, to saline bodies of
water in adjacent geological groups:
1. Permeable layers in the Yafo Fm. - Upper Saqiye Group.
2. Saline western area of the Judea Group.
Until recently, the Yafo formation has been considered to be the perfect
non-permeable aquiclude. In reality, this group is abundant (mostly in the upper areas)
in porous, conducting, permeable layers (lumachelle, loam, sand and conglomerate)
saturated with saline water and sometimes gas. However, the implications in respect
to the overlaying aquifer have not been clearly discussed before. These permeable
layers are located along an angular unconformity with respect to the Coastal Aquifer
layers of the Kurkar Group. High-resolution and conventional seismic profiles
indicate that layers of the Saqiye Group dip to the west and as a result, the interface
between the permeable layers and the base of the Coastal Aquifer occurs mainly in the
eastern section of the aquifer.
In addition, a number of disturbances, which can be attributed to faults, were
detected using these seismic lines. These faults cross the permeable layers from the
base of the Yafo formation (the evaporitic Mavqi'im formation) up to the interface
between the base of the Kurkar Group (the Coastal Aquifer). These listric faults may
I
act as routes to conduct saline water under high pressure to the base of the coastal
aquifer (mostly in the eastern part). The origin of this brine is in deeper permeable
layers as well as in the Mavqi'im formation, which contains in addition to halite and
anhydrite - brines and saline water.
The western part of the Judea Group aquifer is characterized by saline water as
a result of intrusion of Pliocene seawater and by brines from the Mavqi'im formation
(which come into lateral contact with the layers of the aquifer). The western section of
this aquifer is also characterized by deep offsets, which cross young layers (through
young systems of offsets). According to geophysical evidence, these offsets almost
reach the base of the Kurkar Group. As a result, brackish water, which is under high
pressure, may rise through these offsets and reach the aquifer. In this research, the
origin of the salinization was found mainly in the eastern most drill holes in which the
young layers, and especially the Saqiye Group (Yafo formation), were very thin.
This saline water, which reaches the base of the aquifer from the two sources
mentioned above, collects at the base of the coastal aquifer in processes of diffusion
and advection. The mixing processes of this end member with the sweet potable water
of the coastal aquifer are done by the pulling of the saline water upwards (upconing)
to the level of the potable water, as a result of over pumping.
These two mechanisms are reinforced by geochemical and isotopic results,
which point to mixing ratios of single percentages between the above end members
enabling the creation of brackish water in the coastal aquifer. The saline water in the
porous layers of the Yafo formation was created as a result of evaporation of coastal
lagoons. This evaporitic water is characterized by low Na/Cl and Cl/Br ratios in
comparison to seawater, Q values larger than 1, high chloride concentration (which
changes according to dilution ratios) and enriched δ18O values. This end member was
found to effect the chemical composition of the water in the saline drill holes from the
Kurkar Group Aquifer. It was also suggested that a mixing ratio of 2-3% between the
saline end member and the potable water of the Kurkar Group, creating brackish
centers in the eastern part of the coastal aquifer.
In the eastern most drill holes (Na'an, Revadim and Brur Hail), the effect of
brackish water from the Judea Group may also be felt through deep offsets which
cross the young layers and reach the base of the coastal aquifer.
87
Sr/86Sr ratios in
these boreholes were lower than in the rest due probably to the effect of brackish
II
water from the carbonate aquifer characterized by low values. Temperatures in these
boreholes are also higher than expected, and it seems that this indicates hot brackish
water which has worked its way up through deep offsets. In addition, these drill holes
are characterized by high uranium 238U concentartion (two to three times what's found
in other drill sites). The brackish water of the Judea Group, on their way upwards
through offsets, are enriched with uranium, the origin of which lies in phosphorous
Senonian rocks found in the interval between the Judea Group and the thin layer of
the Yafo formation and the Kurkar Group
Results of this study have many implications for the conduct of water
management of the mountain and coastal aquifers. These aquifers are constantly
threatened by the penetration of saline water from Saqiye layers. This saline water is
diluted in the potable water of these aquifers and produces a brackish mixture, which
is usually not fit for use. It should be pointed out that this process has caused the
deterioration of water in many drill holes in this aquifer and seeing as this is a
continuous process, it will only get worse.
III