נוהל 02/2014 - משרד עורכי דין אמיר קליינמן

‫משרד התיירות‬
‫המנהל הכללי‬
‫ו' טבת תשע"ד‬
‫‪ 09‬דצמבר ‪2013‬‬
‫דבר המנכ"ל‬
‫נוהל ‪ :2/2014‬סיוע להשבת מבנים לשימוש מלונאי ולהסבת מבנים‬
‫לבתי מלון לשנת ‪2014‬‬
‫בהתאם לחוק עידוד השקעות הון התשי"ט ‪1959 -‬‬
‫בשנים האחרונות אנו עדים למגמת גידול מתמדת בהיקף התיירות הנכנסת‪,‬‬
‫המקבלת ביטוי הן במספר התיירים והן בהיקף הלינות‪ .‬בהתאם לתחזית משרד‬
‫התיירות מגמה זו צפויה להימשך ואף להתעצם בשנים הקרובות‪ .‬אחד התנאים‬
‫המתחייבים כדי לענות על הביקושים ההולכים וגדלים ולקבלת היקף התיירים‬
‫הצפוי‪ ,‬הינו תוספת של כ‪ 9,500 -‬חדרי מלון‪.‬‬
‫על מנת לתת מענה מהיר למחסור הצפוי‪ ,‬משרד התיירות ומנהלת השקעות‬
‫בתיירות‪ ,‬מודיעים על מסלול סיוע להשבת מבנים לשימוש מלונאי ולהסבת מבנים‬
‫לבתי מלון‪ ,‬תוך מתן עדיפות לאזורי הביקוש התיירותי‪ ,‬מכוח החוק לעידוד‬
‫השקעות הון‪ ,‬התשי"ט‪( 1959-‬להלן‪" :‬החוק")‪ ,‬במטרה לענות על המחסור הצפוי‬
‫בהיצע חדרי מלון בשנים הקרובות‪.‬‬
‫מטרת נוהל זה‪ ,‬לפרט את מסלול הסיוע‪ ,‬שבמסגרתו יינתן מעמד "מפעל מאושר"‬
‫לפרויקטים מלונאים‪ ,‬שיעמדו בתנאי החוק ובקריטריונים הקבועים בנוהל זה‪,‬‬
‫ויימצאו כראויים ביותר‪.‬‬
‫היקף התקציב לתכנית ההשבה והסבה יעמוד על ‪( ₪ 20,000,000‬עם אפשרות‬
‫להגדלת התקציב)‪ ,‬זאת בכפוף לאישור חוק תקציב המדינה בכלל ותקציב חוק‬
‫לעידוד השקעות הון בפרט‪ ,‬לשנת ‪.2014‬‬
‫כל הפרויקטים המלונאים המתוכננים באזור ים המלח‪ ,‬במסלולי הקמה‪/‬הרחבה או‬
‫השבה‪/‬הסבה יתוקצבו בנפרד עד לסך של ‪ 128‬מ' ‪ ₪‬לשנת ‪ 2013‬וזאת על פי החלטת‬
‫הממשלה מס' ‪ 4254‬מיום ‪.08.04.2012‬‬
‫מגיש בקשה‪ ,‬שבקשתו למעמד "מפעל מאושר" על פי נוהל זה תאושר‪ ,‬יהיה זכאי‬
‫לקבלת "כתב אישור" המזכה במענקים הקבועים בחוק‪ .‬פרויקטים בירושלים‬
‫ובטבריה יהיו זכאים‪ ,‬בכפוף לקיומו של תקציב מתאים‪ ,‬לתוספת מענק מנהלי כפי‬
‫שנקבע בהחלטת ממשלה ‪ 3238‬מיום ‪ ,29.05.2011‬ובהחלטת ממשלה מיום‬
‫‪( 08.04.2012‬בהתאמה)‪ ,‬ובכפוף לתנאים שיפורטו‪.‬‬
‫אמיר הלוי‬
‫המנהל הכללי‬
‫רח' בנק ישראל ‪ ,5‬ת"ד ‪ 1018‬ירושלים ‪ 91009‬טל'‪ 02-6664266 :‬פקס‪02-6510358 :‬‬
‫משרד התיירות‬
‫מנהלת השקעות בתיירות‬
‫נוהל סיוע להשבה או הסבה‬
‫של מבנים לבתי מלון בישראל‬
‫לשנת ‪2014‬‬
‫על פי החוק לעידוד השקעות הון התשי"ט ‪1959 -‬‬
‫נוהל מס' ‪02/2014‬‬
‫‪1‬‬
‫משרד התיירות‬
‫מנהלת השקעות בתיירות‬
‫תוכן העניינים‬
‫סעיף‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫כללי‬
‫הגדרות‬
‫עיקרי הנוהל‬
‫הגשת בקשה למעמד מפעל מאושר‬
‫תנאי סף‬
‫מסמכים שיש לצרף לבקשה‬
‫בדיקות משלימות לשם דיון במנהלה‬
‫בחינת הבקשות‬
‫שיטת הקצאת המענקים‬
‫הליך הדיון במנהלה לקבלת כתב אישור‬
‫שלבי ביצוע התכנית ותשלום מענקים‬
‫נספח נושא‬
‫תקרת ההשקעה המוכרת לחדר להקמת מלונות חדשים‬
‫א‬
‫טופס בקשה למעמד "מפעל מאושר"‬
‫ב‬
‫קריטריונים וסדרי עדיפות להקצאת התקציב‬
‫ג‬
‫אישור פרטי המבקש ובעלי זכות החתימה‬
‫ד‬
‫אישור מהנדס ועדה מקומית‬
‫ה‬
‫התחייבות לתכנן ולבנות על פי תקן ‪ 5821‬לבניה ירוקה‬
‫ו‬
‫נוסח כתב התחייבות‬
‫ז‬
‫ערבות ביצוע‬
‫ח‬
‫תיירות בר קיימא הצהרות והתחייבויות המבקש‬
‫ט‬
‫מענק מנהלי ירושלים וטבריה‬
‫י‬
‫‪2‬‬
‫עמוד‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪15‬‬
‫עמוד‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪29‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫‪36‬‬
‫‪37‬‬
‫משרד התיירות‬
‫מנהלת השקעות בתיירות‬
‫‪ .1‬כללי‪:‬‬
‫‪ 1.1‬על‪-‬פי יעדי משרד התיירות (להלן‪" :‬המשרד")‪ ,‬צפוי מספר התיירים הנכנסים לארץ‬
‫לגדול ולהגיע לכ‪ 5-‬מיליון עד לשנת ‪.2017‬‬
‫‪ 1.2‬מטרת הנוהל היא לעודד השבה של בתי מלון שאינם בשימוש מלונאי לפחות ב‪24-‬‬
‫חודשים האחרונים‪ ,‬לתפקודם המקורי כבתי מלון‪ ,‬וכן לעודד הסבת מבנים בעלי‬
‫ייעוד או שימוש שאינו מלונאי לבתי מלון‪ ,‬כמפורט בנוהל זה‪ ,‬זאת תוך מתן עדיפות‬
‫לאזורי הביקוש התיירותי‪ ,‬במסגרת החוק לעידוד השקעות הון‪ ,‬התשי"ט‪1959-‬‬
‫(להלן‪" :‬החוק")‪ ,‬בכפוף לאזורים הקבועים בצו לעידוד השקעות הון התשס"ז‪-‬‬
‫‪ 2007‬על תיקוניו (או כל צו אחר שיבוא במקומו) ובמסגרת התקציב שיאושר לצורך‬
‫כך‪.‬‬
‫‪ 1.3‬מגיש בקשה למעמד "מפעל מאושר" על פי נוהל זה‪ ,‬אשר יעמוד בהוראות החוק‬
‫ובקריטריונים האמורים בנוהל זה‪ ,‬יהיה זכאי לקבלת "כתב אישור" המזכה‬
‫במענקים הקבועים בחוק‪ .‬כמו כן‪ ,‬בהתאם להחלטות ממשלה‪ ,‬לפרויקטים‬
‫הנמצאים באזור ירושלים או טבריה‪ ,‬יאושר בנוסף מענק מנהלי בשיעור ‪ 8%‬בכפוף‬
‫לקיומו של תקציב ובהתאם לתנאים שיפורטו‪.‬‬
‫‪ 1.4‬ככלל‪ ,‬לא תותר המחאת זכויות וחובות הנובעים מנוהל זה למעט בנסיבות מיוחדות‬
‫שיפורטו בבקשה שתוגש ע"י היזם ושתאושר מראש ע"י המנהלה‪.‬‬
‫‪ 1.5‬על אף האמור בנוהל זה‪ ,‬מנהלת ההשקעות רשאית שלא לאשר בקשה שהוגשה ע"י‬
‫יזם או ע"י תאגיד בבעלותו או בשליטתו‪ ,‬אשר הפר הוראות תכנון‪ ,‬ע"י שימוש‬
‫חורג במבנה מלונאי למטרות אחרות בניגוד לייעוד התיירותי של הקרקע והתוכנית‬
‫שאושרה‪.‬‬
‫‪ 1.6‬מנהלת ההשקעות תפרסם אחת לרבעון את החלטותיה וסטטוס הבקשות שאושרו‬
‫או נדחו‪ ,‬באתר האינטרנט של משרד התיירות‪.‬‬
‫‪ 1.7‬המשרד רשאי לדחות בקשות בשל חוסר בתקציב‪.‬‬
‫‪ 1.8‬המשרד רשאי לבטל נוהל זה‪ ,‬או לשנותו בכל עת בהתאם לקיומו של תקציב‬
‫מתאים‪ ,‬או למדיניות ההשקעות והפיתוח של המשרד‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫משרד התיירות‬
‫מנהלת השקעות בתיירות‬
‫‪ .2‬הגדרות‬
‫בנוהל זה ובנספחיו יוגדרו המושגים הבאים כדלקמן‪:‬‬
‫‪2.1‬‬
‫"בית מלון" או "מבנה"– מלון חדרים‪ ,‬מלון סוויטות‪ ,‬מלונית‪ ,‬אכסניית נוער או‬
‫כפר נופש‪ ,‬כהגדרתם ב"תקנים פיזיים"‪ ,‬למעט מתקן "אכסון מלונאי מיוחד"‬
‫כהגדרתו בחוזר מנכ"ל ‪ 5/2009‬על עדכוניו‪.‬‬
‫‪2.2‬‬
‫"ההשקעה המוכרת לפרויקט" – השקעה על פי אומדן המהנדס או "תקרת‬
‫ההשקעה הכוללת המוכרת"‪ ,‬הנמוך מבניהם‪.‬‬
‫‪2.3‬‬
‫"החוק" או "חוק לעידוד השקעות הון"– חוק לעידוד השקעות הון‪ ,‬התשי"ט– ‪.1959‬‬
‫‪2.4‬‬
‫"המבקש" ו‪/‬או "היזם"‪ -‬מגיש בקשה למעמד "מפעל מאושר" על פי נוהל זה‪,‬‬
‫שהינו אחת מהישויות המשפטיות הקבועות בסעיף ‪40‬ב' לחוק‪.‬‬
‫‪2.5‬‬
‫"מנהלת ההשקעות" או "המנהלה" – מנהלת ההשקעות בתיירות כהגדרתה בסעיף‬
‫‪1‬א' לחוק‪.‬‬
‫‪2.6‬‬
‫"יום עסקים" ‪ -‬יום בו פתוחים מרבית הבנקים בישראל לביצוע עסקאות‪ .‬בכל‬
‫מקרה בו יחול מועד כלשהו‪ ,‬המוזכר בנוהל‪ ,‬ביום שאיננו יום עסקים – יידחה‬
‫המועד הקובע ליום העסקים הראשון שלאחריו‪.‬‬
‫‪2.7‬‬
‫"יחידת אירוח" או "חדר במלון"‪ -‬יחידת אכסון בבית מלון‪ ,‬הכוללת לפחות חדר‬
‫שינה‪ ,‬חדר רחצה ושירותים‪ ,‬והמשמשת לאירוח ולנופש‪.‬‬
‫‪2.8‬‬
‫"כתב אישור" – מסמך המעניק למקבלו את הזכות לקבלת מענקים‪ ,‬בכפוף‬
‫לעמידה בתנאיו ובתנאי נוהל זה‪.‬‬
‫‪2.9‬‬
‫"מבנה לשימור" ‪ -‬במבנה שנכלל בתכנית לשימור אתרים‪ ,‬כאמור בסעיף ‪76‬א'‬
‫לחוק התכנון והבנייה‪ ,‬התשכ"ה‪ 1965-‬ובתוספת הרביעית לו‪ ,‬ובמבנה שנכלל‬
‫בכרטסת שימור של הרשות המקומית‪.‬‬
‫‪" 2.10‬נוהל" ‪ -‬נוהל זה‪ ,‬להקצאת מענקים לעידוד השקעות הון (מסלול השבה‪/‬הסבה)‪.‬‬
‫‪" 2.11‬צו לעידוד השקעות הון" או "הצו" ‪ -‬צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי‬
‫אזורים מיוחדים לעניין מפעלי תיירות)‪ ,‬התשס"ז‪ 1"2007-‬על תוספותיו‪ ,‬או כל דבר‬
‫חקיקה שיבוא במקומו‪.‬‬
‫‪" 2.12‬התקנים הפיזיים" ‪ -‬התקנים הפיזיים לתכנון וסיווג מתקני אכסון תיירותי של‬
‫המשרד בהתאם לחוזר מנכ"ל ‪ 2 12/2012‬או חוזר אחר שיבוא במקומו‪ ,‬אשר יהא‬
‫בתוקף במועד הגשת התכניות האדריכליות לאישור המשרד‪.‬‬
‫‪" 2.13‬תכנית מאושרת למהנדסים" ‪ -‬אישור המשרד להתאמת היתר הבניה המאושר‬
‫ע"י הועדה המקומית לתכניות האדריכליות שאושרו על ידי המשרד‪ .‬במקרים בהם‬
‫‪ 1‬הצו לרבות מפת אזורי העדיפות מפורסמים באתר המשרד בכתובת ‪ > www.tourism.gov.il :‬פיתוח‬
‫תיירותי > מפת אזורי פיתוח לתיירות‪.‬‬
‫‪ 2‬התקנים הפיזיים‪ :‬ר' באתר המשרד‪> www.tourism.gov.il :‬פיתוח תיירותי > תקנים פיזיים לתכנון וסיווג‬
‫מתקנים‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫משרד התיירות‬
‫מנהלת השקעות בתיירות‬
‫לא נדרש היתר בניה התכניות האדריכליות שאושרו ישמשו כ"תכנית מאושרת‬
‫למהנדסים"‪.‬‬
‫‪" 2.14‬תקופת הפעלה" ‪ -‬התקופה בה יחויב המבקש להפעיל את בית המלון‪ ,‬הקבועה‬
‫בכתב האישור שבידו‪.‬‬
‫‪" 2.15‬תקרת ההשקעה הכוללת המוכרת" – תהא בשיעור של ‪ 60%‬מתקרת ההשקעה‬
‫לחדר (כמפורט בנספח א')‪ ,‬בהתאם לרמת בית המלון‪ ,‬מוכפל במספר החדרים‬
‫בתוכנית האדריכלית המאושרת‪.‬‬
‫המנהלת תהא רשאית לאשר‪ ,‬במקרים חריגים בהם יקבע המהנדס כי מצב השלד‪,‬‬
‫התשתיות או המערכות במבנה הקיים מצויים במצב ירוד ומצריכים השקעה גבוהה‬
‫העולה על ‪ 60%‬מתקרת ההשקעה‪ ,‬שיעור אחר שיקבע‪ ,‬של עד ‪ 80%‬מתקרת‬
‫ההשקעה לחדר ובמבנה לשימור‪ ,‬תוספת של עד ‪ 20%‬נוספים ביחס ל"תקרת‬
‫ההשקעה הכוללת המוכרת"‪.‬‬
‫‪ 3‬עיקרי הנוהל‪:‬‬
‫‪3.1‬‬
‫במסגרת הנוהל תחליט מנהלת ההשקעות על הקצאת מענקים בשיעור‪ 3‬של ‪.20%‬‬
‫בהתאם להחלטת ממשלה ‪ 3238‬מיום ‪ ,29.05.2011‬ולהחלטת ממשלה ‪ 4511‬מיום‬
‫‪ ,08.04.2012‬פרויקטים בירושלים ובטבריה יהיו זכאים לתוספת מענק מינהלי‬
‫בשיעור של ‪ ,8%‬זאת בכפוף לקיומו של תקציב ולתנאים שיפורטו בנספח י'‪.‬‬
‫‪3.2‬‬
‫שיעור המענק יחול על "ההשקעה המוכרת לפרויקט"‪ .‬בכל מקרה לא תעלה‬
‫ההשקעה המוכרת לפרויקט על תקרת ההשקעה הכוללת המוכרת‪ ,‬או על ההשקעה‬
‫הנדרשת על פי אומדן מהנדס משרד התיירות כמפורט בסעיף ‪ 6.2‬להלן‪ ,‬הנמוך‬
‫מבניהם‪.‬‬
‫‪3.3‬‬
‫המענק יינתן עבור‪:‬‬
‫‪ 3.3.1‬השבתו של בית מלון‪ ,‬שחדל מתפקודו המלונאי במשך ‪ 24‬חודשים רצופים‬
‫לפחות שקדמו למועד הקובע להכרה בהשקעות כמשמעותו בסעיפים ‪ 3.8‬ו‪-‬‬
‫‪ ,3.9‬לשימוש מלונאי בהתאם לנהוג ולמקובל להנחת דעתו של משרד‬
‫התיירות‪.‬‬
‫לעניין זה "אגף" ‪ -‬אזור הכולל מקבץ של לפחות ‪ 11‬חדרים שניתן לבודד‬
‫אותו מכלל חדרי המלון‪.‬‬
‫‪ 3‬בהתאם לשיעור המענק האמור בחוק עידוד השקעות הון‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫משרד התיירות‬
‫מנהלת השקעות בתיירות‬
‫על המבקש להמציא הוכחה חיצונית כי המלון או האגף לא הופעלו לאורך‬
‫התקופה הקבועה בנוהל לשביעות רצון המשרד‪.‬‬
‫‪ 3.3.2‬הסבתו של מבנה‪ ,‬שייעודו על פי התב"ע או שימושו בפועל אינם מלונאים‪,‬‬
‫לבית מלון‪ .‬מגיש הבקשה יציג אישור לשימוש חורג למשך ‪ 5‬שנים לפחות‬
‫ובמקביל יפעל לקידום שינוי תב"ע לייעוד הכולל מלונאות‪.‬‬
‫לעניין זה "מבנה" – בניין או חלק מבניין‪ ,‬המיועד להכיל לפחות ‪ 11‬חדרי‬
‫מלון שטחי שירות ושטחים ציבוריים בהתאם לתקנים הפיזיים‪.‬‬
‫‪3.4‬‬
‫המענק יינתן עבור השקעות בתכנון‪ ,‬תשתיות‪ ,‬עבודות בנייה ורכישת ריהוט וציוד‪.‬‬
‫השקעה בתכנון תוכר עד להיקף של ‪ 8%‬מההשקעה הכוללת המוכרת‪.‬‬
‫‪3.5‬‬
‫מענק עבור המבנה או האגף מושא הבקשה‪ ,‬שקיבל בעבר מענק‪ ,‬יינתן רק אם חלפו‬
‫‪ 12‬שנים ממועד סיום ביצוע ההשקעה על פי דוח ביצוע סופי המאשר את השלמת‬
‫הפרויקט ועמידתו בכל תנאי כתב האישור‪ ,‬ועד למועד האחרון להגשת הבקשות‬
‫על‪-‬פי נוהל זה‪.‬‬
‫‪3.6‬‬
‫לא יינתן מענק במסגרת זו עבור פעילות אשר ניתנה בגינה תמיכה כלכלית‪/‬מענק‬
‫ממשלתי‪/‬ת במסגרת אחרת‪.‬‬
‫‪3.7‬‬
‫כתב האישור יכלול‪ ,‬בין היתר‪ ,‬תנאי לפיו יידרש בעל כתב האישור להפעיל את בית‬
‫המלון ברציפות למשך תקופה של לפחות ‪ 15‬שנים מיום פתיחתו (להלן‪" :‬תקופת‬
‫ההפעלה ")‪ ,‬בהתאם לרמה שאושרה במסגרת הבקשה וכמקובל בבתי מלון ברמה‬
‫ובהיקף דומים‪ .‬להבטחת קיומו של תנאי זה יחתום היזם על התחייבות מתאימה‬
‫אשר תירשם בגינה הערת אזהרה תכנונית כמפורט בסעיף ‪ 9.6.1‬להלן‪.‬‬
‫על אף האמור לעיל‪ ,‬במקרה של הסבה או השבה לבתי מלון ברמה ‪ ,D‬מלוניות‬
‫ברמה ‪ C‬או אכסניות נוער‪ ,‬תאושר תקופת הפעלה מינימלית של ‪ 10‬שנים‪.‬‬
‫‪3.8‬‬
‫המועד האחרון להגשת בקשות על פי נוהל זה הוא ביום ‪.15.01.2014‬‬
‫‪3.9‬‬
‫"המועד הקובע" להכרה בהשקעות הזכאיות למענקים הוא יום הגשת הבקשה‬
‫למעמד "מפעל מאושר"‪ ,‬על פי הנוהל‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫משרד התיירות‬
‫מנהלת השקעות בתיירות‬
‫‪ 3.10‬על אף האמור לעיל‪ ,‬יזם שהגיש בקשה על פי החוק במועד מוקדם מהאמור בסעיף‬
‫‪ 3.8‬לעיל ושניתן לה מספר בקשה ולא ניתנו בגינה מענקים ומבקש להיכלל בבקשות‬
‫שיידונו במסגרת נוהל זה‪ ,‬יגיש בקשה חדשה בהתאם לנוהל‪ ,‬עבור אותו פרויקט‪,‬‬
‫ובה יצוין תאריך הגשת הבקשה הקודמת‪ .‬ככל שיונפק לו "כתב אישור"‪ ,‬המועד‬
‫הקוב ע לצרכי הכרה בהשקעות שבוצעו‪ ,‬יהא מועד הגשת הבקשה המוקדמת או ‪24‬‬
‫חודשים שקדמו למועד האחרון להגשת בקשות על פי הנוהל‪ ,‬המאוחר מבניהם‪.‬‬
‫‪ 3.11‬הגשת בקשה על פי נוהל זה מהווה הסכמה של המבקש למלא אחר כל תנאי כתב‬
‫האישור למעמד "מפעל מאושר" שיינתן‪ ,‬ככל שיינתן‪.‬‬
‫‪ 3.12‬המנהלה רשאית‪ ,‬במקרים חריגים שינומקו ובכפוף לתנאים שתקבע‪ ,‬להמיר‬
‫דרישה בדרישה אחרת שתקבע‪ ,‬להרות על ביצוע הראה חליפית להוראות נהל‪,‬‬
‫באופן שיגשים את אותה מטרה לשמה נכתבה ההוראה‪.‬‬
‫‪ 3.13‬מבקש שבקשתו למעמד "מפעל מאושר" אושרה‪ ,‬יקבל אישור מותנה לבקשה‪,‬‬
‫במסגרתו יידרש המבקש‪ ,‬בתוך ‪ 60‬יום ממועד משלוח ההודעה‪ ,‬להפקיד ערבות‬
‫בנקאית אוטונומית ובלתי‪-‬מותנית בגובה של ‪ 5%‬מסכום כלל המענק שאושר לו‪,‬‬
‫וכן לרשום הערת אזהרה תכנונית‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪ 9.6‬להלן‪.‬‬
‫לא יונפק כתב אישור‪ ,‬אלא לאחר השלמת הדרישות האמורות באישור המותנה וכן‬
‫סיום בדיקת התכניות האדריכליות‪ ,‬וקבלת אישור התאמתם לתקנים הפיזיים‬
‫ולדרישות המשרד‪.‬‬
‫ל אחר עמידה בתנאי האישור המותנה יקבל המבקש "כתב אישור"‪.‬‬
‫מובהר‪ ,‬כי האישור המותנה אינו מזכה את המבקש בקבלת מענקים ו‪/‬או‬
‫התחייבות כלשהי של המשרד ו‪/‬או המדינה כלפי המבקש‪ ,‬וכי כתב האישור בלבד‬
‫הוא האישור המזכה‪.‬‬
‫‪ 3.14‬כל שינוי מהותי בפרטי התוכנית‪ ,‬שיתקבל לאחר אישורה‪ ,‬כגון‪ :‬סוג ורמה‪ ,‬מספר‬
‫חדרים‪ ,‬היקף השקעה וכו'‪ ,‬אשר לו היו ידועים מראש היו משפיעים על היתכנות‬
‫אישור התוכנית‪ ,‬יובא לדיון מחודש במנהלה‪.‬‬
‫במקרה זה המנהלה תהא רשאית לבטל את כתב האישור ו‪/‬או האישור המותנה‬
‫שניתן‪ ,‬שלא לעדכן את כתב האישור בהתאם לפרטי התוכנית החדשה‪ ,‬כמו כן‬
‫ובנוסף לחלט את הערבות שניתנה‪ .‬המנהלה תנמק את החלטתה‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫משרד התיירות‬
‫מנהלת השקעות בתיירות‬
‫‪ 3.15‬מבלי לגרוע באמור בסעיף ‪ 3.13‬לעיל‪ ,‬במידה ובמסגרת בדיקה ואישור התאמת‬
‫התוכניות האדריכליות לתקנים הפיזיים של המשרד‪ ,‬יהיה שינוי ברמת המלון כך‬
‫שיתאים לתקרת השקעה גבוהה יותר‪ ,‬המנהלה לא מתחייבת לעדכן את כתב‬
‫האישור בהתאם‪.‬‬
‫‪ 3.16‬משך ביצוע העבודות לצורך השבתו‪/‬הסבתו של המבנה לבית המלון‪ ,‬לרבות קבלת‬
‫רישיון עסק ואישור אכלוס והתחלת הפעלתו‪ ,‬לא יעלה על ‪ 30‬חודשים ממועד כתב‬
‫האישור‪ ,‬בהתאם לאבני הדרך כאמור בסעיף ‪ 10.4‬להלן‪.‬‬
‫‪ 3.17‬במהלך כל תקופת ההפעלה‪ ,‬המבקש לא יגיש בקשה לשינוי ייעוד או לשימוש חורג‬
‫של הפרויקט המאושר לייעוד שאינו למלונאות בלבד‪ ,‬וכן יפעיל את בית המלון‬
‫בשימוש מלונאי רגיל בלבד ולא למטרה אחרת לרבות לא בשיטת "אכסון מלונאי‬
‫מיוחד" כמובנו בחוזר מנכ"ל ‪ 05/2009‬או כל מסמך אחר שיבוא במקומו‪.‬‬
‫‪ 4‬הגשת בקשה למעמד "מפעל מאושר"‬
‫‪4.1‬‬
‫את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס בקשה למעמד "מפעל מאושר"‪ ,‬המופיע‬
‫בנספח ב' כשכל פרטיו מלאים וחתומים‪ .‬את הטופס וצורפותיו יש להגיש לאגף‬
‫כלכלה השקעות ותקציב במשרד התיירות‪.‬‬
‫‪4.2‬‬
‫ל מנהלת ההשקעות נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המבקשים‬
‫כולם או חלקם בכדי לקבל הבהרות לבקשתם או בכדי להסיר אי‪-‬בהירויות‬
‫שעלולות להתעורר בבדיקת הבקשות‪ .‬במקרה של אי קבלת מענה במועד שיקבע‬
‫בפניה‪ ,‬הבקשה תבחן על סמך המסמכים והנתונים שצורפו לבקשה‪.‬‬
‫‪4.3‬‬
‫מנהלת ההשקעות רשאית לדחות בקשה‪ ,‬מנימוקים שיירשמו‪ ,‬לרבות משום שהיא‬
‫בלתי סבירה מבחינה תכנונית או כלכלית או חסרת התייחסות מפורטת לדרישות‬
‫הנוהל ושלדעת המשרד מונעת הערכת הבקשה כדבעי‪.‬‬
‫‪4.4‬‬
‫תנאי סף‪:‬‬
‫המבקש יידרש לעמוד בכל תנאי הסף הבאים‪:‬‬
‫‪ 4.4.1‬המבנה או האגף המיועד להשבה לשימוש מלונאי‪ ,‬חדל מלתפקד כבית מלון‬
‫במשך ‪ 24‬חודשים רצופים לפחות שקדמו למועד הקובע להכרה בהשקעות‪.‬‬
‫‪ 4.4.2‬על הקרקע עליה בנוי המבנה המלונאי המיועד להשבה קיימת תוכנית בניין‬
‫ערים (תב"ע ) בתוקף‪ ,‬עם ייעוד מתאים לבקשה‪ ,‬החלה על כל שטח המגרש‬
‫המיועד‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫משרד התיירות‬
‫מנהלת השקעות בתיירות‬
‫למבנה המיועד להסבה לבית מלון‪ -‬על הקרקע עליה בנוי המבנה קיימת תב"ע‬
‫בתוקף המתירה שימוש מלונאי‪ ,‬או קיים היתר לשימוש חורג במבנה כבית‬
‫מלון לתקופה של לפחות ‪ 5‬שנים מהמועד האחרון שנקבע להגשת הבקשות‬
‫על‪-‬פי נוהל זה‪.‬‬
‫הכרעה בדבר עמידה בתנאי סף זה תתבסס בין היתר על אישור מהנדס הועדה‬
‫המקומית כמפורט בסעיף ‪ 5.5‬להלן‪.‬‬
‫‪ 4.4.3‬למבקש חזקה במקרקעין עליהם בנוי המבנה המיועד להשבה או הסבה‬
‫לשימוש מלונאי‪ ,‬ו"זכות במקרקעין"‪ ,‬על מלוא המגרש‪.‬‬
‫לעניין סעיף זה – "זכות במקרקעין" – בעלות‪ ,‬או הסכם מכר אשר שולמה‬
‫בגינו מלוא התמורה בצרוף ייפוי כח בלתי חוזר לטובת המבקש לצורך ביצוע‬
‫הפעולות הנדרשות לשימוש במבנה כבית מלון או הסכם חכירה שניתן‬
‫לתקופה של ‪ 18 -‬שנה או הסכם פיתוח תקף ומתאים עם מנהל מקרקעי‬
‫ישראל‪.‬‬
‫‪ 4.4.4‬בידי המבקש יכולת פיננסית להעמיד הון עצמי בגובה של ‪ 30%‬לפחות מהיקף‬
‫ההשקעה הכוללת הנדרשת עבור הפרויקט‪.‬‬
‫‪ 4.4.5‬במידה שהתקבל בעבר מענק להקמה ו‪/‬או להרחבה עבור אותו המלון או‬
‫האגף שבגינו הוגשה הבקשה‪ ,‬חלפו לפחות ‪ 12‬שנה ממועד סיום ביצוע‬
‫ההשקעה על פי דוח ביצוע סופי המאשר את השלמת הפרויקט ועמידתו בכל‬
‫תנאי כתב האישור ועד למועד האחרון להגשת הבקשות על‪-‬פי נוהל זה‪.‬‬
‫‪ 4.4.6‬המבקש אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו‪/‬או קדם כינוס ו‪/‬או פירוק‪ ,‬ו‪/‬או לא‬
‫הוכרז כחייב מוגבל באמצעים לפי חוק ההוצאה לפועל‪ ,‬הוא או אחד מבעלי‬
‫השליטה בו‪ ,‬ולפי מיטב ידיעתו אינו צפוי להיות חלק מהליך או הליכים אלה‪.‬‬
‫‪ 5‬מסמכים שיש לצרף לבקשה‬
‫המבקש יידרש לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הבאים‪ ,‬כשהם מלאים וחתומים‬
‫כנדרש‪ ,‬בעת הגשת בקשתו‪:‬‬
‫‪5.1‬‬
‫מסמכי התאגיד הרשום בארץ‪ :‬תעודת רישום תאגיד עסקי‪ ,‬תזכיר ותקנון‪ ,‬תדפיס‬
‫נתוני תאגיד כפי שמופיע באתר רשם החברות‪ ,‬וכן פרטי בעלי המניות ופרטי בעלי‬
‫זכות החתימה בנוסח המובא בנספח ד'‪.‬‬
‫תאגיד ביסוד יוכל להגיש בקשה אולם ככל שהבקשה תאושר עקרונית על ידי מנהלת‬
‫ההשקעות‪ ,‬יידרש להשלים את הקמת התאגיד ורישומו וכן הצגת מסמכים עדכניים‬
‫רלוונטיים‪ ,‬תוך ‪ 30‬יום מקבלת ההודעה על החלטת המנהלה‪ ,‬כתנאי לקבלת האישור‬
‫המותנה ו‪/‬או כתב האישור‪.‬‬
‫‪5.2‬‬
‫אישור ניהול ספרים מורחב עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול‬
‫חשבונות ותשלום חובות מס)‪ ,‬התשל"ו‪ 1976-‬וכן אישור ניכוי מס במקור‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫משרד התיירות‬
‫מנהלת השקעות בתיירות‬
‫‪ 5.3‬אישור עדכני על זכויות במקרקעין נשוא הבקשה‪ ,‬מלשכת רישום המקרקעין או מנהל‬
‫מקרקעי ישראל‪ ,‬שניתנו בסמוך ליום הגשת הבקשה ע"פ נוהל זה‪ ,‬על או מסמכים‬
‫אחרים המעידים על זכות במקרקעין בהתאם לאמור בסעיף ‪ .4.4.3‬המנהלה תהא‬
‫רשאית לדרוש מסמכים או התחייבויות משלימים‪ ,‬להנחת דעתה‪ ,‬לשם מילוי תנאי‬
‫זה‪.‬‬
‫‪5.4‬‬
‫להגיש לפי העניין‪ :‬מסמכי תכנית בניין ערים (תב"ע) בתוקף‪ ,‬המתירה שימוש‬
‫מלונאי והחלה על כל שטח המגרש עליו בנוי המבנה‪ ,‬לרבות הוראות מילוליות‬
‫ותשריט וכן נספח בינוי בקנה מידה מקורי בהעתק קשיח או במדיה מגנטית‪ .‬באם‬
‫התקנון מעדכן או מתייחס לתב"עות קודמות בתוקף‪ ,‬יש לצרף גם אותן‪ .‬לחילופין‪,‬‬
‫יש לצרף היתר לשימוש חורג במבנה כבית מלון לתקופה של ‪ 5‬שנים מהמועד‬
‫האחרון שנקבע להגשת הבקשות‪.‬‬
‫‪5.5‬‬
‫אישור מהנדס הוועדה המקומית בנוסח המובא בנספח ה'‪ ,‬בדבר תקפותה‬
‫ועדכניותה של התב"ע המוגשת‪ ,‬לרבות פירוט היקף הזכויות המותר או האישור‬
‫לשימוש חורג‪ ,‬הכל כאמור בסעיף ‪ 5.4‬לעיל‪.‬‬
‫‪5.6‬‬
‫אישור מאת בנק המחזיק ברישיון תקף על פי חוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א ‪,1981‬‬
‫על יכולת פיננסית של המבקש להעמיד הון עצמי בגובה של ‪ 30%‬לפחות מהיקף‬
‫ההשקעה הכוללת הנדרשת עבור הפרויקט‪ .‬במכתב הבנק יצוין במפורש כי היכולת‬
‫הפיננסית מתייחסת לפרויקט נשוא הבקשה‪ ,‬וכן תצוין ההשקעה הכוללת הנדרשת‬
‫לפרויקט‪ .‬במידה ואישור היכולת הפיננסית יוצג מבנק זר‪ ,‬יידרש בנוסף לאישור‬
‫הבנק הזר גם אישור מאת בנק המחזיק ברישיון תקף על פי חוק הבנקאות (רישוי)‬
‫התשמ"א – ‪ ,1981‬לפיו הבנק בארץ מכיר את הבנק הזר‪ ,‬מקיים איתו קשרי מסחר‬
‫תקינים וכי הוא בדק מול הבנק הזר את אמיתות תוכן מכתבו‪.‬‬
‫‪5.7‬‬
‫אם המבנה הינו מבנה לשימור‪ ,‬תכנית מאושרת לשימור אתרים‪ ,‬כמובנה בסעיף‬
‫‪76‬א' לחוק התכנון והבנייה‪ ,‬התשכ"ה‪ 1965-‬ובתוספת הרביעית לו‪ ,‬המייעדת את‬
‫המבנה לשימור‪ ,‬או אישור מהנדס הרשות המקומית בדבר בחירת המבנה כמבנה‬
‫לשימור על‪-‬פי כרטסת השימור של אותה רשות‪ ,‬ותוך זיהוי מדויק של המבנה‪.‬‬
‫‪5.8‬‬
‫מפה ו‪/‬או תצלום‪ ,‬המעידים על מיקום הפרויקט וסביבתו‪.‬‬
‫‪5.9‬‬
‫התחייבות לעמוד בתקן הבניה ‪ 5281‬לבניה ירוקה‪ ,‬או בקשה לבנות על פי עקרונות‬
‫בניה ירוקה ותיירות בת קיימא בנוסח המובא בנספח ו'‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪ 6.1.2‬להלן‪.‬‬
‫‪ 5.10‬הצהרות והתחייבות המבקש‪ ,‬בנוסח המפורט בנספח ט' באשר לפרטים הבאים‪:‬‬
‫‪ 5.10.1‬אי קבלת מענק ע"פ החוק‪ ,‬ב‪ 12 -‬השנים האחרונות‪ ,‬עבור המבנה‪ ,‬המלון או‬
‫האגף שבגינו הוגשה הבקשה‪.‬‬
‫‪ 5.10.2‬התחייבויות להפעלת בית המלון‪ ,‬בייעוד מלונאי בלבד‪ ,‬במשך כל תקופת‬
‫ההפעלה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫משרד התיירות‬
‫מנהלת השקעות בתיירות‬
‫‪ 5.10.3‬עבור פרויקט השבה ‪ -‬הצהרה כי המבנה או האגף מושא הבקשה לא שימש‬
‫כבית מלון במשך ‪ 24‬חודשים לפחות‪.‬‬
‫‪ 5.10.4‬המבקש אינו מצוי בהליך כינוס נכסים‪ ,‬פירוק או פשיטת רגל‪.‬‬
‫‪ 5.10.5‬הצהרת הסכמה לכל האמור בהוראות נוהל זה‪.‬‬
‫‪ 6‬בדיקות משלימות לשם דיון במנהלה‬
‫המבקש יידרש להגיש תכניות אדריכליות‪ ,‬סקר כלכלי ואומדן מהנדס כפי שיפורט להלן‪,‬‬
‫וזאת בתוך ‪ 45‬יום מהמועד האחרון להגשת בקשות לפי נוהל זה‪ ,‬קרי עד ליום‬
‫‪.02.03.2013‬‬
‫‪6.1‬‬
‫תכנית אדריכלית‬
‫‪ 6.1.1‬המבקש יידרש להגיש תכניות אדריכליות מפורטות לפרויקט ההשבה‪/‬ההסבה‬
‫של בית המלון‪ ,‬התואמות את התקנים הפיזיים‪ .‬התכניות יהיו בפורמט מודפס‬
‫וכן בפורמט של קבצי מחשב ויועברו לאדריכל בודק מטעם המשרד (להלן‪:‬‬
‫"האדריכל הבודק") התוכניות יחוייבו בקבלת אישור של אדריכל המשרד‬
‫כמפורט בסעיף ‪ 9.6.2‬להלן‪.‬‬
‫‪ 6.1.2‬המבקש יגיש תכניות מתוקנות‪/‬השלמות כפי שיתבקש ע"י אדריכל המשרד או‬
‫האדריכל הבודק תוך ‪ 21‬יום מיום שיקבל על כך הודעה בכתב‪.‬‬
‫‪ 6.1.3‬פרויקט שתוגש עבורו בקשה יידרש לחתום על התחייבות לעמוד בתקן הבניה‬
‫‪ 5281‬לבניה ירוקה‪ ,‬בנוסח המובא בנספח ו'‪ ,‬ככל שהדבר אינו אפשרי‪ ,‬תהא‬
‫למנהלה הסמכות להמיר דרישה זו בדרישות המובאות בנספח ז'‪ ,‬שמטרתן‬
‫עידוד בניה ירוקה ובת קיימא‪.‬‬
‫‪ 6.1.4‬מובהר כי מבנה שלא הותאם לדרישות התקנים הפיזיים‪ ,‬ייחשב כמי שלא עמד‬
‫בהוראות נוהל זה ולא יאושר או יינתן מענק סיוע עבורו‪.‬‬
‫‪ 6.1.5‬התשלום עבור עבודת הבדיקה של האדריכל יועבר ע"י היזם לחשבון המשרד‪,‬‬
‫עפ"י דרישה לתשלום שתישלח ע"י המשרד‪ ,‬ויהווה תנאי לביצוע הבדיקה‬
‫ולדיון המנהלה‪ .‬היזם יחויב בביצוע התשלום רק לאחר שייקבע כי עמד בתנאי‬
‫הסף ובתנאי שקיים תקציב המאפשר את אישור הבקשה כאמור בסעיף ‪8‬‬
‫להלן‪.‬‬
‫‪6.2‬‬
‫בדיקה הנדסית‬
‫‪ 6.2.1‬התכניות האדריכליות ומפרט הביצוע‪ ,‬יימסרו לבחינת מהנדס בודק מטעם‬
‫משרד התיירות‪ ,‬לשם בדיקה מקדמית של מהנדס מטעם המשרד‪ ,‬אשר יבקר‬
‫במבנה נשוא הבקשה לצורך אישור הפעולות המבוקשות בהתאם למצבו‬
‫‪11‬‬
‫משרד התיירות‬
‫מנהלת השקעות בתיירות‬
‫הפיזי של המבנה‪ ,‬לשם קביעת מידת הצורך בהיתר בנייה ולשם קביעת אומדן‬
‫להשקעה הנדרשת‪.‬‬
‫‪ 6.2.2‬במידה שהמהנדס יעריך את ההשקעה הנדרשת כנמוכה יותר מזו המפורטת‬
‫בבקשה‪ ,‬ייקבע היקף ההשקעה המוכרת בהתאם לאומדן זה‪ ,‬ובכל מקרה לא‬
‫תעלה ההשקעה המוכרת לפרויקט על תקרת ההשקעה הכוללת המוכרת‪.‬‬
‫‪6.3‬‬
‫בחינת כדאיות כלכלית‬
‫המבקש יידרש להגיש "סקר כלכלי" לבדיקת הכדאיות הכלכלית של הפרויקט‬
‫ליזם‪ ,‬לתאגיד ולמשק‪ .‬הסקר יבוצע באמצעות מערכת ממוחשבת‪ 4‬המבוססת על‬
‫מודל כלכלי של משרד התיירות‪ .‬הסקר יבוצע על פי דרישה של המשרד וכתנאי‬
‫לדיון במינהלה‪.‬‬
‫היזם יחוייב בתשלום בגין ביצוע הסקר רק לאחר שייקבע כי הבקשה עמדה בתנאי‬
‫הסף ובתנאי שקיים תקציב המאפשר את אישורה כאמור בסעיף ‪ 8‬להלן‪.‬‬
‫‪ 7‬בחינת הבקשות‬
‫‪7.1‬‬
‫בקשה שעמדה בתנאי הסף‪ ,‬ותשלים את הבדיקות האמורות בסעיף ‪ 6‬לעיל‪ ,‬תבחן על‬
‫פי האמור בסעיף ‪ 8‬להלן‪.‬‬
‫‪7.2‬‬
‫בקשה שלא עמדה בתנאי הסף תדחה מבלי לבחון את הפרויקט לגופו‪ .‬בקשה שלא‬
‫השלימה את הבדיקות האמורות בסעיף ‪ 6‬במועדן‪ ,‬לא תידון ותיגנז‪ .‬המנהלה תשלח‬
‫הודעה על כך אל מגיש הבקשה‪.‬‬
‫‪ 8‬שיטת הקצאת המענקים‬
‫‪8.1‬‬
‫התקציב הכולל שיוקצה במסגרת מסלול זה‪ ,‬יחולק בין אזורי העדיפות לתיירות כפי‬
‫שמפורטים בצו‪ ,‬לרבות במפת אזורי עדיפות לבתי מלון ו‪/‬או מלוניות (בהתאמה‬
‫לבקשה(‪ ,‬ובכפוף לקיומו של תקציב מתאים‪.‬‬
‫‪8.2‬‬
‫במידה ולאחר בחינת כלל הבקשות שעמדו בתנאי הסף וביצעו את הבדיקות‬
‫המשלימות כנדרש בסעיף ‪ ,6‬יתברר כי סך התקציב הנדרש לשם אישור בקשות אלה‪,‬‬
‫גדול מהתקציב שהוקצה‪ ,‬הבקשות ידורגו בהתאם לקריטריונים האמורים בנספח ג'‪.‬‬
‫‪ 8.3‬בהתאם להחלטת הממשלה מיום ‪ 12/02/2012‬מס' ‪ , 4254‬מענקים על פי חוק לעידוד‬
‫השקעות הון במסלולי הקמה‪/‬הרחבה או השבה‪/‬הסבה בים המלח יתוקצבו בנפרד‬
‫בשנת ‪ 2014‬וזאת עד לסך תקציב של ‪ 128‬מ' ‪ .₪‬ככל שיתברר כי התקציב הנדרש‬
‫‪ 4‬הנחיות לעריכת סקר כלכלי ועלות הסקר מפורסמים באתר המשרד בכתובת ‪ > www.tourism.gov.il :‬פיתוח‬
‫תיירותי > בדיקת כדאיות כלכלית של בתי מלון‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫משרד התיירות‬
‫מנהלת השקעות בתיירות‬
‫לשם אישור הבקשות בים המלח גדול מהתקציב שהוקצה‪ ,‬הבקשות בים המלח‬
‫ידורגו בהתאם לקריטריונים האמורים בנספח ג' בשינוים המחויבים‪.‬‬
‫‪8.4‬‬
‫הבקשות שקיבלו את הציון הגבוה ביותר יובאו לדיון במנהלת ההשקעות עד למיצוי‬
‫סך התקציב שהוקצה לנוהל זה‪.‬‬
‫‪8.5‬‬
‫למגיש בקשה אשר בקשתו לא תיכלל במסגרת התקציב הקיים למסלול זה‪ ,‬בהתאם‬
‫לדירוג כאמור תשלח הודעה מתאימה על מעמדה של הבקשה‪ ,‬כאמור בסעיף ‪8.5‬‬
‫להלן‪.‬‬
‫‪8.6‬‬
‫לחמש בקשות‪ ,‬או מספר בקשות אחר שההיקף התקציבי הנדרש לאישורן הוא עד‬
‫‪ 25%‬מהתקציב הכולל לנוהל זה‪ ,‬אשר קיבלו את הציון הגבוה יותר מבין הבקשות‬
‫שלא נכללו כאמור בסעיף ‪ 8.4‬לעיל‪ ,‬תינתן האפשרות לבחירתם להשלים את תהליך‬
‫הטיפול בבקשה‪ .‬ככל שיתפנה או יתווסף תקציב עבור נוהל זה‪ ,‬המנהלה תדון‬
‫בבקשות אלה‪ ,‬על פי סדר מיקומן‪.‬‬
‫‪ 9‬הליך הדיון במנהלה לקבלת כתב אישור‬
‫‪9.1‬‬
‫המשרד רשאי בהתבסס על המסמכים שהוגשו‪ ,‬התכניות האדריכליות‪ ,‬הסקר‬
‫הכלכלי‪ ,‬ודו"ח המהנדס ככל שנדרש‪ ,‬להנחות את המבקש לשנות ו‪/‬או לתקן את‬
‫פרטי בקשתו‪.‬‬
‫‪9.2‬‬
‫בקשה אשר עמדה בכל תנאי הסף‪ ,‬בדרישות סעיף ‪ 5‬לעיל והמבקש השלים במועד‬
‫את הנדרש בסעיף ‪ ,6‬תובא לדיון והחלטה במנהלה‪ ,‬וזאת בכפוף לקיום תקציב‬
‫כאמור בסעיף ‪ 8‬לעיל‪.‬‬
‫‪ 9.1‬לא עמד המבקש בכל התנאים והדרישות עד למועד האמור‪ ,‬רשאית המנהלה לפסול‬
‫את בקשתו‪ .‬בהתקיים נסיבות מיוחדות רשאית המנהלה שלא לפסול בקשה‬
‫כאמור‪ ,‬מנימוקים שירשמו‪ .‬בכל מקרה המנהלה תאשר רק בקשות שקיימת בגינן‬
‫בחינת כדאיות כלכלית‪.‬‬
‫‪9.3‬‬
‫הודעה בכתב על החלטת המנהלה ושיקוליה תשלח למגיש את הבקשה‪.‬‬
‫‪9.4‬‬
‫מבקש שהמנהלה החליטה לאשר את בקשתו יקבל הודעה על אישור מותנה לבקשה‬
‫למעמד "מפעל מאושר" עבור השבה או ההסבה של המבנה לבית מלון‪.‬‬
‫‪9.5‬‬
‫עם קבלת ההודעה על אישור מותנה לבקשה למעמד "מפעל מאושר"‪ ,‬יידרש המבקש‬
‫לבצע את הפעולות הבאות‪:‬‬
‫‪ 9.5.1‬בתוך ‪ 60‬יום ממועד משלוח ההודעה‪:‬‬
‫א‪ .‬להפקיד ערבות בנקאית (להלן‪" :‬ערבות ביצוע") אוטונומית ובלתי‪-‬‬
‫מותנית של בנק ישראלי או של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון‬
‫לעסוק בביטוח עפ"י חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)‪ ,‬תשמ"א‪-‬‬
‫‪ ,1981‬ובנוסח המצורף כנספח ח' בגובה של ‪ 5%‬מסכום המענק המאושר‪,‬‬
‫‪13‬‬
‫משרד התיירות‬
‫מנהלת השקעות בתיירות‬
‫צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע באותו מועד‪ ,‬להבטחת הביצוע של‬
‫מלוא התחייבויותיו במועדן‪ ,‬בתוקף ל– ‪ 42‬חודשים‪.‬‬
‫בכל מקרה של הארכת תוקף כתב האישור‪ ,‬תוארך הערבות לתקופה של‬
‫שנה נוספת לאחר תום תוקפו המוארך של כתב האישור‪.‬‬
‫ב‪ .‬להגיש נסח המעיד על רישום הערת אזהרה תכנונית בלשכת רישום‬
‫המקרקעין בנוסח שיקבע המשרד‪ ,‬לטובת הוועדה המקומית‪ ,‬בדבר ייעוד‬
‫מקרקעי הפרויקט והשימוש בהם ואיסור שינוי הייעוד או שימוש חורג‬
‫בהם לייעוד שאיננו למלונאות שלא בהסכמת משרד התיירות‪ ,‬לפי תקנה‬
‫‪ 27‬לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) תשע"ב – ‪.2011‬‬
‫במקרים בהם לא נדרש היתר בנייה ניתן להמיר את האמור לעיל ברישום‬
‫הערת אזהרה על פי סעיף ‪ 128‬לחוק המקרקעין בנוסח שיקבע המשרד‪.‬‬
‫ככל שמדובר בנכס בבעלות מנהל מקרקעי ישראל ואיננו מוסדר ו‪/‬או‬
‫רשום בלשכת רישום המקרקעין‪ ,‬יוגש כתב התחייבות בנוסח המצורף‬
‫כנספח ח'‪ .‬כתב התחייבות זה יצורף כנספח להסכם החכירה עם מינהל‬
‫מקרקעי ישראל בגין המקרקעין‪.‬‬
‫‪ 9.5.2‬לפעול על מנת לקבל את אישור המשרד להתאמת התכניות האדריכליות‬
‫לתקנים הפיזיים ולדרישות המשרד להנחת דעת אדריכל המשרד‪ ,‬ובלבד שלא‬
‫יחלפו ‪ 90‬יום מיום הנפקת האישור המותנה‪ .‬הארכת מועד אישור התכניות‬
‫מעבר למועדים הקבועים בנוהל זה‪ ,‬תבוצע במסגרת בקשה כתובה ומנומקת‬
‫שתוגש על ידי היזם‪ ,‬ותהא טעונה אישור מראש ובכתב של המשרד‪.‬‬
‫‪9.6‬‬
‫לאחר שהמשרד יאשר כי בוצעו כל הפעולות והוגשו המסמכים המפורטים בסעיף‬
‫‪ 9.6‬לעיל‪ ,‬יקבל היזם כתב אישור‪.‬‬
‫מובהר כי האישור המותנה אינו מזכה את המבקש בקבלת מענקים ו‪/‬או התחייבות‬
‫כלשהי של המשרד ו‪/‬או המדינה כלפי המבקש‪ ,‬והאישור המזכה במענק הוא כתב‬
‫האישור בלבד‪.‬‬
‫‪9.7‬‬
‫מועד הביצוע לכתב האישור יהיה ל‪ 12 -‬חודשים‪ .‬לשם הארכת תוקף כתב האישור‪,‬‬
‫על בעל כתב האישור לפנות למשרד בבקשה להאריך את מועד הביצוע‪:‬‬
‫‪ 9.7.1‬הארכת כתב האישור בשנה הראשונה תהא‪ ,‬בין השאר‪ ,‬בכפוף למילוי‬
‫התנאים האמורים בסעיף ‪ 10.1‬להלן‪.‬‬
‫‪ 9.7.2‬הארכות נוספות תהיינה בהתאם לעמידה בלוחות הזמנים במסגרת אבני‬
‫הדרך הקבועים בסעיף ‪ 10.4‬להלן‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫משרד התיירות‬
‫מנהלת השקעות בתיירות‬
‫‪ 10‬שלבי ביצוע התכנית ותשלום מענקים‬
‫‪ 10.1‬על היזם למלא אחר התנאים הבאים לא יאוחר מ‪ 10 -‬חודשים ממועד כתב האישור‪:‬‬
‫‪ 10.1.1‬היתר בנייה – המבקש יידרש להמציא היתר בניה מאושר על‪-‬ידי הרשות‬
‫המקומית למלוא התכנית‪ ,‬זאת ככל שהעבודות לצורך ההשבה‪/‬הסבה‬
‫מחייבות היתר‪.‬‬
‫‪ 10.1.2‬תכנית מימון ‪ -‬הצגת אישור בנק לתוכנית מימון מפורטת‪ ,‬הכוללת את‬
‫מקורות המימון הנדרשים לביצוע הפרויקט בשלמותו‪ ,‬בהתאם לכתב‬
‫האישור‪ .‬מקורות המימון יכללו‪ :‬הון עצמי‪ ,‬הלוואת בעלים‪ ,‬אשראי בנקאי או‬
‫מוסדי ומענק‪ .‬המשרד יהיה רשאי לאשר מקורות מימון אחרים‪ ,‬בהתאם‬
‫לשיקול דעתו‪.‬‬
‫‪ 10.1.3‬פרויקטים שאושרו על בסיס אישור לשימוש חורג למלונאות‪ ,‬יציגו אישור‬
‫על הגשת בקשה לאישור הועדה המקומית לתכנון ובנייה‪ ,‬לשינוי תב"ע‬
‫כאמור בסעיף ‪.3.3.2‬‬
‫‪ 10.2‬תכנית מאושרת למהנדסים – תכניות היתר הבניה המאושר ע"י הועדה המקומית‬
‫יועברו לאדריכל בודק מטעם משרד התיירות לצורך הכנת תכנית מאושרת‬
‫למהנדסים‪ .‬בכל מקרה לא ישולמו מענקים בהעדר תכנית מאושרת למהנדסים‪.‬‬
‫במידה והעבודות המבוצעות אינן טעונות היתר בניה‪ ,‬התכניות האדריכליות‬
‫שאושרו ישמשו כ"תכנית מאושרת למהנדסים"‪.‬‬
‫‪ 10.3‬ליווי הפרויקט‬
‫‪ 10.3.1‬המשרד מבצע את ליווי הפרויקט בהיבט של ביקורת הנדסית ואישור מענקים‬
‫לתשלום‪ ,‬באמצעות חברות שנבחרו על ידו שיקראו להלן "גוף מלווה"‪.‬‬
‫‪ 10.3.2‬לאחר קבלת תכנית מאושרת למהנדסים‪ ,‬ותחילת ביצוע העבודות נשוא כתב‬
‫האישור‪ ,‬על היזם לפנות לממונה על ביצוע ומעקב במשרד בבקשה למינוי גוף‬
‫מלווה‪.‬‬
‫‪ 10.3.3‬התקשורת בין היזם לבין הגוף המלווה והמשרד לשם דיווחי ביצוע‪ ,‬דרישות‬
‫לתשלום מענקים ועדכונים שונים בכתב האישור‪ ,‬תתבצע באמצעות "מערכת‬
‫שנהב"‪ .‬הנחיות לשימוש במערכת וכן שם משתמש וסיסמא יינתנו על ידי‬
‫הגוף המלווה‪.‬‬
‫‪ 10.3.4‬הגוף המלווה ינחה את היזם לחתום על כתב התחייבות ואגרת חוב לטובת‬
‫המדינה ולרשום שעבוד צף על נכסי החברה וזאת לשם הבטחת ביצוע‬
‫התכנית המאושרת והפעלת בית המלון כנדרש על פי כתב האישור‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫משרד התיירות‬
‫מנהלת השקעות בתיירות‬
‫‪ 10.3.5‬מהנדס מטעם הגוף המלווה יבקר בפרויקט‪ ,‬בהתאם לבקשתו של היזם‬
‫כתנאי מקדים לקבלת מענקים במסגרת כל בקשה לתשלום מענק‪ ,‬בכפוף‬
‫לאמור בסעיף ‪ 10.5‬להלן‪.‬‬
‫‪ 10.3.6‬בפרויקט שההשקעה המאושרת במסגרת כתב האישור היא עד ‪₪ 15,000,000‬‬
‫תהיה מכסת הביקורים של המהנדס לא יותר מ‪( 6-‬ששה) ביקורים‪ .‬בפרויקט‬
‫שההשקעה המאושרת במסגרת כתב האישור היא מעל ‪ ₪ 15,000,000‬מכסת‬
‫הביקורים של המהנדס תהיה לא יותר מ‪( 12 -‬שנים עשר) ביקורים‪ .‬במידה‬
‫וידרשו מספר ביקורים העולה על המכסה האמורה לעיל תחול עלות ביקור‬
‫המהנדס על היזם‪ ,‬על פי תעריפי המשרד כפי שיהיו בתוקף באותו מועד‪.‬‬
‫‪ 10.4‬אבני דרך לביצוע הפרויקט‪:‬‬
‫‪ 10.4.1‬קבלת היתר בניה ו‪/‬או תכנית מאושרת למהנדסים ‪ -‬תתבצע לא יאוחר מ‪12-‬‬
‫חודשים ממועד מתן כתב האישור‪.‬‬
‫‪ 10.4.2‬ביצוע הפרויקט בהיקף של לפחות מחצית ההשקעה הכוללת ‪ -‬תתבצע לא‬
‫יאוחר מ– ‪ 24‬חודשים ממועד מתן כתב האישור‪.‬‬
‫‪ 10.4.3‬הצגת טופס אכלוס‪ ,‬רישיון עסק לבית המלון ופתיחתו תהיה לא יאוחר מ– ‪30‬‬
‫חודשים ממועד מתן כתב האישור‪ .‬בשלב זה על המבקש להציג תב"ע חדשה‬
‫עם ייעוד הכולל למלונאות‪ ,‬ככל שיידרש הדבר‪.‬‬
‫‪ 10.5‬תשלומי מענקים‪:‬‬
‫במהלך ביצוע הפרויקט‪ ,‬יבוצעו תשלומי מענקים כפי שיפורט להלן‪:‬‬
‫‪ 10.5.1‬תשלום חלק המענק הראשון יהיה רק לאחר ביצוע של ‪ 20%‬לפחות‬
‫מההשקעות המאושרות לפרויקט‪.‬‬
‫‪ 10.5.2‬תשלומים נוספים יתבצעו בגין השקעה מדווחת ומאושרת בהיקף של לפחות‬
‫‪ 10%‬בכל פעם מסך ההשקעות המאושרות בפרויקט של עד ‪,₪ 15,000,000‬‬
‫ובגין השקעה של לפחות ‪ 5%‬בכל פעם בפרויקט של מעל ‪.₪ 15,000,000‬‬
‫‪ 10.5.3‬במבנים המוסבים לבתי מלון התשלומים לא יעלו על ‪ 80%‬מסך המענקים‬
‫להם זכאי הפרויקט וזאת עד לאישור התב"ע לייעוד הכולל מלונאות‪.‬‬
‫‪ 10.5.4‬תשלום אחרון‪ ,‬אשר לא יפחת מ‪ 5% -‬מגובה המענק המאושר בכתב האישור‬
‫יבוצע במסגרת‪:‬‬
‫א‪ .‬אישור דוח ביצוע סופי על ביצוע התכנית שיוגש על ידי היזם בסיום‬
‫ביצוע ההשקעה על פי התכנית המאושרת‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫משרד התיירות‬
‫מנהלת השקעות בתיירות‬
‫ב‪ .‬במקרים בהם הקרקע בבעלות ממ"י והוצג הסכם פיתוח כהוכחה על‬
‫בעלות על הקרקע בעת הגשת הבקשה‪ ,‬התשלום יותנה בהצגת הסכם‬
‫חכירה עם ממ"י‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫במקרה של אישור על בסיס "שימוש חורג" – השלמת שינוי היעוד‬
‫למלונאות באמצעות תב"ע חדשה התואמת את הפרויקט שאושר‪.‬‬
‫‪ 10.6‬ערבות הביצוע‪:‬‬
‫‪ 10.6.1‬עם ביצוע ‪ 50%‬מההשקעות המאושרות‪ ,‬ולאחר סיום אבן הדרך השנייה‪,‬‬
‫רשאי היזם לבקש הקטנת הערבות ב‪.50% -‬‬
‫‪ 10.6.2‬עם הצגת טופס אכלוס‪ ,‬רישיון עסק לבית המלון ופתיחת בית המלון‪ ,‬רשאי‬
‫היזם לבקש הקטנת הערבות ב‪ 30% -‬נוספים (‪ 80%‬במצטבר)‪.‬‬
‫‪ 10.6.3‬יתרת הערבות תוחזר ליזם עם אישור הדוח הסופי על ביצוע התכנית‪.‬‬
‫בנוסף לאמור‪ ,‬במבנה המוסב לבית מלון שלא הוגשה בגינו תכנית מאושרת‬
‫המשנה את ייעוד המגרש למלונאות‪ ,‬תוחזר יתרת הערבות עם הצגת תכנית‬
‫מאושרת המשנה את ייעוד המגרש הרלוונטי למלונאות‪.‬‬
‫‪ 10.6.4‬בנסיבות של עיכוב בשינוי הייעוד ו‪/‬או ברישום ההערה ו‪/‬או באישור הדוח‬
‫הסופי על ביצוע התכנית כאמור מעבר לתקופת הערבות‪ ,‬יידרש היזם להאריך‬
‫את תוקף הערבות בשנה נוספת בכל פעם‪.‬‬
‫‪ 10.7‬היזם מתחייב לאפשר בכל עת למשרד או למי מטעמו‪ ,‬לבקר את פעולותיו ולפקח‬
‫על ביצוע הפרויקט ולפעול על פי הנחיות המשרד‪.‬‬
‫‪ 10.8‬אי עמידה בתנאי נוהל זה‪ ,‬בתנאי כתב האישור או בדרישות החוק‪ ,‬לרבות‬
‫ההתחייבויות וההצהרות המפורטות בנספח ט'‪ ,‬תהווה עילה לביטול כתב‬
‫האישור‪ ,‬לחילוט ערבות‪ ,‬או דרישה להחזיר את כספי המענק‪.‬‬
‫‪ 10.9‬היזם מתחייב לשמור על דיני הקניין הרוחני כפי שינהגו מעת לעת במדינת ישראל‪.‬‬
‫ככל שהיזם יורשע בפסק דין סופי וחלוט בבית המשפט בישראל בעבירה על דיני‬
‫הקניין הרוחני של מדינת ישראל המנהלה תהא רשאית לבטל למפרע כל הטבה‬
‫ו‪/‬או מענק או חלק מזה ולדרוש מאתנו את החזרתם בצירוף ריבית והפרשי‬
‫הצמדה כחוק‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫משרד התיירות‬
‫מנהלת השקעות בתיירות‬
‫נוהל ‪ - 02/2014‬נספח א' ‪ -‬תקרת ההשקעה המוכרת לחדר להקמת מלונות חדשים‬
‫(תקרה זו מתעדכנת מידי חודש)‬
‫נקודות (מדד בסיס ינואר ‪)100 = 1992‬‬
‫‪285.85‬‬
‫חודש‬
‫אוק‪13-‬‬
‫תקרת השקעה בש"ח‬
‫מלון חדרים רמה ‪ A‬נופש‬
‫‪929,753‬‬
‫מלון חדרים רמה ‪ A‬עירוני‬
‫‪820,069‬‬
‫מלון חדרים רמה ‪ B‬נופש‬
‫‪689,505‬‬
‫מלון חדרים רמה ‪ B‬עירוני‬
‫‪594,370‬‬
‫מלון חדרים רמה ‪ C‬נופש‬
‫‪483,226‬‬
‫מלון חדרים רמה ‪ C‬עירוני‬
‫‪412,975‬‬
‫מלון חדרים רמה ‪ D‬נופש‬
‫‪372,688‬‬
‫מלון חדרים רמה ‪ D‬עירוני‬
‫‪301,986‬‬
‫מלון סויטות רמה ‪ A‬נופש‬
‫‪967,099‬‬
‫מלון סויטות רמה ‪ A‬עירוני‬
‫‪856,601‬‬
‫מלון סויטות רמה ‪ C‬נופש‬
‫‪614,806‬‬
‫מלון סויטות רמה ‪ C‬עירוני‬
‫‪510,385‬‬
‫מלונית חדרים רמה ‪ A‬נופש‬
‫‪592,284‬‬
‫מלונית חדרים רמה ‪ A‬עירוני‬
‫‪503,144‬‬
‫מלונית חדרים רמה ‪ C‬נופש‬
‫‪330,046‬‬
‫מלונית חדרים רמה ‪ C‬עירוני‬
‫‪214,818‬‬
‫מלונית סויטות רמה ‪ A‬נופש‬
‫‪687,527‬‬
‫מלונית סויטות רמה ‪ A‬עירוני‬
‫‪571,700‬‬
‫מלונית סויטות רמה ‪ C‬נופש‬
‫‪461,983‬‬
‫מלונית סויטות רמה ‪ C‬עירוני‬
‫‪384,653‬‬
‫כפר נופש רמה ‪A‬‬
‫‪917,075‬‬
‫כפר נופש רמה ‪C‬‬
‫‪504,309‬‬
‫אכסניית נוער (למיטה)‬
‫‪104,280‬‬
‫‪18‬‬
‫משרד התיירות‬
‫מנהלת השקעות בתיירות‬
‫נוהל ‪ - 2/2014‬נספח ב' ‪ -‬טופס בקשה למעמד "מפעל מאושר"‬
‫משרד התיירות‬
‫תאריך ______________‬
‫בקשה לאישור תכנית השקעה‬
‫השבה ‪ /‬הסבה במפעל קיים *‬
‫‪ 1‬נתונים כלליים‬
‫מספר התאגיד‬
‫שם התאגיד‬
‫כתובת משרד רשום‬
‫הענף‬
‫טלפון‬
‫כתובת המפעל‬
‫שער ה‪$-‬‬
‫לחישוב הנתונים‬
‫מצב משפטי‬
‫שנת יסוד‬
‫מיקוד‬
‫טלפון‬
‫שרותים עיקריים‬
‫אזור פיתוח‬
‫סה"כ ההשקעה‬
‫(באלפים)‬
‫לוח זמנים‬
‫לביצוע ההשקעות‬
‫______ ‪$ ______ ₪‬‬
‫החל מ____ עד_____‬
‫נא לציין באיזה מסלול של סיוע בוחר התאגיד‬
‫‪ ‬מענקים‬
‫הפעלת המפעל‬
‫תקופת ההרצה‬
‫___ חודשים‬
‫‪ ‬מסלול הטבות חילופי (אפס מס)‬
‫הערה‪ :‬כל הנתונים בבקשה זו לא יכללו מע"מ‬
‫‪ 2‬בעלי המניות בתאגיד‬
‫שם‬
‫אחוז הבעלות‬
‫מספר רשום‪/‬זהות‬
‫אזרחות‬
‫כתובת‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ 3‬תאגידים קשורים לתאגיד מגיש הבקשה‬
‫שם‬
‫מספר התאגיד‬
‫תחום פעילות‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪19‬‬
‫סוג הקשר‬
‫כתובת התאגיד‬
‫משרד התיירות‬
‫מנהלת השקעות בתיירות‬
‫‪ 4‬צוות המפתח במפעל‬
‫ציין שם מלא‪ ,‬התפקיד בפרויקט‪ ,‬השכלה‪ ,‬ניסיון קודם‪ ,‬הערות‬
‫‪ 5‬מיקום הפרויקט‪ ,‬גודל השטח וייעוד‬
‫‪.1‬‬
‫מיקום הפרויקט‪ :‬גוש ____ חלקה (מגרש) ____ כתובת‪ :‬רחוב‪ ,‬מספר‪ ,‬יישוב ______________‬
‫‪.2‬‬
‫גודל השטח (המגרש) במ"ר _________________________‬
‫‪.3‬‬
‫יעוד השטח‪:‬‬
‫א‪ .‬תכנית מפורטת (ת‪.‬ב‪.‬ע) מספר _____ מעמד (בתוקף‪ ,‬בהפקדה וכו') ____________________‬
‫מתאריך _____ היעוד ____________________________________________________‬
‫ב‪ .‬תכנית מתאר מקומית (אם אין תכנית מפורטת) מספר _____ מעמד (בתוקף‪ ,‬בהפקדה וכו') ____‬
‫ג‪ .‬תכנית אחרת (במידה שעל השטח לא חלה תכנית מקומית או מפורטת) ציין פרטים וייעוד‬
‫____________________________________________________________________‬
‫ד‪ .‬היתר בניה (אם יש)‪ :‬מספר _____ מתאריך _____________‬
‫‪.4‬‬
‫קרקע בבע לות ___________ שכירת מבנים‪ :‬שטח המבנה ________ שכר דירה לשנה _______‬
‫תקופת השכירות‪ :‬מ ____________ עד _____________‬
‫הערה‪ :‬יש לצרף העתק תכנית מפורטת (תשריט ותקנון) ואם יש – של היתר בניה‪.‬‬
‫‪ 6‬מטרת תכנית ההשקעות‬
‫‪‬‬
‫הסבת מבנה‬
‫‪‬‬
‫השבת מלון לתפקוד מלונאי‬
‫תאר את תכנית ההשקעות ומטרותיה‬
‫א‪ .‬תאור כללי _________________________________________________________________‬
‫_____________________________________________________________________________‬
‫_____________________________________________________________________________‬
‫ב‪ .‬סוג המלון _________ דרגתו _________ מספר חדרים‪/‬יחידות סה"כ _______________‬
‫ג‪ .‬פונקציות ויעודים מיוחדים _______________________________________________________‬
‫______________________________________________________________________________‬
‫______________________________________________________________________________‬
‫ד‪ .‬תאור השרותים העיקריים‪:‬‬
‫______________________________________________________________________________‬
‫______________________________________________________________________________‬
‫‪21‬‬
‫משרד התיירות‬
‫מנהלת השקעות בתיירות‬
‫‪ 7‬פירוט תכנית ההשקעות‬
‫אלפי ‪₪‬‬
‫לוח זמנים לביצוע התכנית (באלפי ‪)₪‬‬
‫__‪20‬‬
‫__‪20‬‬
‫__‪20‬‬
‫__‪20‬‬
‫סה"כ תכנית ההשקעה‬
‫אלפי ‪$‬‬
‫‪%‬‬
‫יבוא **‬
‫מקומי **‬
‫__‪20‬‬
‫קרקע *‬
‫הוצאות פיתוח קרקע ותשתית‬
‫בניה (____________ ממ"ר)‬
‫התקנות ומערכות במבנה‬
‫שיפורים‬
‫ציוד ומכונות ‪ /‬חדש‬
‫ציוד ומכונות ‪ /‬משומש *‬
‫ריהוט ודקורציה‬
‫כלי רכב מסחריים‬
‫ציוד משרדי‪ ,‬מחשב ותקשורת‬
‫שונות‬
‫הוצאות תכנון ופיקוח מבנים‬
‫סה"כ‬
‫*‬
‫**‬
‫אם זכאי למענק‬
‫מקומי ‪ -‬מרכיבי תכנית ההשקעות שהינם מייצור מקומי‬
‫יבוא ‪ -‬השקעה שמקורה מיבוא‬
‫‪ 8‬תכנית המימון להשקעה בנכסים קבועים‬
‫תכנית המימון ומקורות המימון‬
‫(אלפי ‪/₪‬דולר)‬
‫גיוס הון‬
‫גיוס הון‬
‫‪%‬‬
‫סה"כ‬
‫הסעיף‬
‫מקומי**‬
‫מחו"ל **‬
‫לוח זמנים למימון התכנית (אלפי ‪/₪‬דולר)‬
‫__‪20‬‬
‫__‪20‬‬
‫__‪20‬‬
‫__‪20‬‬
‫__‪20‬‬
‫גיוס הון‬
‫גיוס הון‬
‫גיוס הון‬
‫גיוס הון‬
‫גיוס הון‬
‫הון מניות נפרע‬
‫מענק השקעה‬
‫מענקי הון‬
‫הלוואות מבעלי מניות‬
‫הלוואות לזמן ארוך‬
‫קו אשראי לזמן ארוך‬
‫אשראי ספקים לזמן ארוך‬
‫שכר מכר – ציוד‬
‫אחר‬
‫סה"כ‬
‫גיוס הון מקומי ‪ -‬מקור ההון ממשקיעים מקומיים או מוסדות מימון ישראליים‬
‫*‬
‫גיוס הון מחו"ל ‪ -‬מקור ההון ממשקיעים ומוסדות מימון מחו"ל וכן מקווי אשראי לרכישת ציוד מיובא מתבצעים‬
‫**‬
‫באמצעות בנקים מקומיים‬
‫‪21‬‬
‫משרד התיירות‬
‫מנהלת השקעות בתיירות‬
‫פרט את מקורות המימון להון המניות הנפרע והבטחונות להלוואות‪.‬‬
‫‪ 9‬תאור מערכת השיווק והניהול‬
‫מערך השיווק‪ ,‬מגזרי השוק העקריים בארץ ובחו"ל‪:‬‬
‫______________________________________________________________________‬
‫______________________________________________________________________‬
‫______________________________________________________________________‬
‫ניהול עצמי ‪ /‬חברת ניהול (נא לפרט)‪:‬‬
‫______________________________________________________________________‬
‫______________________________________________________________________‬
‫______________________________________________________________________‬
‫‪ 11‬כח אדם (מספר משרות חדשות)‬
‫מחלקה‬
‫__‪20‬‬
‫__‪20‬‬
‫__‪20‬‬
‫חדרים‬
‫מזון‬
‫תחזוקה‬
‫מנהל ואדמיניסטרציה‬
‫אחר‬
‫שונות‬
‫סה"כ עובדים‬
‫‪22‬‬
‫__‪20‬‬
‫משכורת חודשית ממוצעת‬
‫משרד התיירות‬
‫מנהלת השקעות בתיירות‬
‫‪ 11‬תכנית מכירות (מתכנית ההשקעות הנדונה)‬
‫תכנית מכירות *‬
‫__‪20‬‬
‫שעורי תפוסת חדרים‬
‫שעורי תפוסת מיטות‬
‫מס' לינות ‪ /‬מבקרים **‬
‫מזה‪:‬‬
‫תיירים‬
‫ישראלים‬
‫** בפרוייקט לא אכסוני‬
‫* נא לציין את השנה הראשונה לתפעול מלא‬
‫הכנסות‬
‫מחיר ממוצע ללינה‪/‬מבקר‬
‫הכנסות מלינות‪/‬מבקרים‬
‫מזה‪:‬‬
‫תיירים‬
‫ישראלים‬
‫הכנסות ממזון ומשקאות‬
‫הכנסות מפעילות אחרת‬
‫שונות‬
‫‪ .1‬סה"כ הכנסות‬
‫‪ .2‬סה"כ עלות מזון ומשקאות‬
‫שכר‬
‫הוצאות נלוות‬
‫‪ .3‬סה"כ עלויות שכר כולל הוצאות נלוות‬
‫הוצאות תפעול ואחרות לפי מחלקות‬
‫מחלקת חדרים‬
‫מחלקת מזון‬
‫מחלקות אחרות (אם ישנן)‬
‫אנרגיה‬
‫תחזוקה ותיקונים‬
‫הנהלת וכלליות‬
‫פרסום‬
‫ארנונה ומיסי עיריה אחרים‬
‫ביטוח‬
‫‪ .4‬סה"כ הוצאות תפעול אחרות‬
‫‪ .5‬סה"כ הוצאות (‪)23334‬‬
‫‪ .6‬רווח תפעולי (‪)1 – 5‬‬
‫הוצ' מימון‬
‫‪23‬‬
‫__‪20‬‬
‫__‪20‬‬
‫__‪20‬‬
‫משרד התיירות‬
‫מנהלת השקעות בתיירות‬
‫‪ 12‬פירוט פרוגרמה של תכנית השקעות‬
‫פרויקט חדש‬
‫מספר‬
‫יעוד השטח‬
‫בנייה חדשה‬
‫שטחים במ"ר‬
‫סה"כ חדרים‪:‬‬
‫מזה‪:‬‬
‫יחיד‬
‫כפול‬
‫סויטות‬
‫שטחים ציבוריים תקניים‬
‫שטחים שירותיים תקניים‬
‫שטחים אחרים‪ ,‬פירוט‪:‬‬
‫סה"כ שטחים‬
‫* נא לציין את מדד הבסיס _______ (מדד תשומות בבנייה למגורים)‬
‫הערה‪ :‬במקרה של מלונית או כפר נופש מספר יחידות ומיטות‪.‬‬
‫פרטי מורשה חתימה בשם החברה‬
‫שם ________________ תפקיד ___________________ טלפון _____________‬
‫תאריך __________ חותמת התאגיד וחתימת המורשה___________________‬
‫‪24‬‬
‫השקעה בש"ח *‬
‫משרד התיירות‬
‫מנהלת השקעות בתיירות‬
‫‪ 13‬פרטים על תכניות מאושרות בעבר‬
‫ההשקעה המאושרת בש"ח‬
‫מספר אישור‬
‫מועד ביצוע אחרון‬
‫תאריך אישור‬
‫רו"ח ביצוע סופי‬
‫‪ 14‬תאור המפעל הקיים‬
‫תאור כללי‬
‫מפעל __________ דרגה ______ מספר חדרים ______ יעודים נוספים _____________________‬
‫מתקנים נוספים _____________________________________________________________‬
‫בשכירות‬
‫סה"כ‬
‫בבעלות‬
‫שטח קרקע‬
‫שטח מבנים‬
‫‪ 15‬תכנית השקעות בהרחבת מפעל ו‪/‬או שיפור ושינוי במתקן אכסוני קיים‬
‫יעוד השטח‬
‫מספר‬
‫תוספת שטחים חדשים‬
‫השקעה בש"ח *‬
‫שטחים במ"ר‬
‫שיפורים ושינויים‬
‫שטחים במ"ר‬
‫חדרים‪:‬‬
‫מזה‪ :‬יחיד‬
‫כפול‬
‫סויטות‬
‫שטחים ציבוריים תקניים‬
‫שטחים שרותים תקניים‬
‫שטחים אחרים‪ ,‬פירוט‪:‬‬
‫סה"כ שטחים‬
‫תאר את השינויים הפנימיים (אם מתבצעים)‪:‬‬
‫* נא לציין את מדד הבסיס ________ (מדד תשומות בבניה למגורים)‪.‬‬
‫הערה‪ :‬במקרה של מלון סויטות רמה ‪ ,C‬כפר נופש או אכסניית נוער‪ ,‬מספר יחידות ומיטות‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫השקעה בש"ח‬
‫משרד התיירות‬
‫מנהלת השקעות בתיירות‬
‫‪ 16‬כוח אדם ‪-‬‬
‫במפעל קיים (בשלוש השנים האחרונות)‬
‫מחלקה‬
‫__‪20‬‬
‫__‪20‬‬
‫חדרים‬
‫מזון‬
‫תחזוקה‬
‫מנהל ואדמיניסטרציה‬
‫אחר‬
‫שונות‬
‫סה"כ עובדים‬
‫‪26‬‬
‫__‪20‬‬
‫משכורת חודשית‬
‫ממוצעת‬
‫משרד התיירות‬
‫מנהלת השקעות בתיירות‬
‫‪17‬‬
‫(כל הסכומים באלפי ‪)₪‬‬
‫נתוני מכירות במפעל קיים (בשלוש השנים האחרונות)‬
‫__‪20‬‬
‫תכנית מכירות *‬
‫שעורי תפוסת חדרים‬
‫שעורי תפוסת מיטות‬
‫מס' לינות ‪ /‬מבקרים **‬
‫מזה‪:‬‬
‫תיירים‬
‫ישראלים‬
‫הכנסות‬
‫מחיר ממוצע ללינה‪/‬מבקר‬
‫הכנסות מלינות‪/‬מבקרים‬
‫מזה‪:‬‬
‫תיירים‬
‫ישראלים‬
‫הכנסות ממזון ומשקאות‬
‫הכנסות מפעילות אחרת‬
‫שונות‬
‫‪ .1‬סה"כ הכנסות‬
‫‪ .2‬סה"כ עלות מזון ומשקאות‬
‫שכר (כולל הוצאות נלוות)‬
‫הוצאות שכר‬
‫‪ .3‬סה"כ כולל הוצאות נלוות‬
‫הוצאות תפעול ואחרות לפי מחלקות‬
‫מחלקת חדרים‬
‫מחלקת מזון‬
‫מחלקות אחרות (אם ישנן)‬
‫אנרגיה‬
‫תחזוקה ותיקונים‬
‫הנהלה וכלליות‬
‫פרסום‬
‫ארנונה ומיסי עיריה אחרים‬
‫ביטוח‬
‫‪ .4‬סה"כ הוצאות תפעול אחרות‬
‫‪ .5‬סה"כ הוצאות (‪)23334‬‬
‫‪ .6‬רווח תפעולי (‪)1 - 5‬‬
‫הוצ' מימון‬
‫‪27‬‬
‫__‪20‬‬
‫__‪20‬‬
‫משרד התיירות‬
‫מנהלת השקעות בתיירות‬
‫‪ 18‬שיווק ‪ -‬מערכות שיווק קיימות‬
‫תאור שיטות השיווק‪ ,‬מגזרי שוק עיקריים‬
‫‪ 19‬נתונים כספיים‬
‫תמצית מאזן ליום _____‬
‫תמצית חשבון רווח והפסד‬
‫מ____ עד____‬
‫סה"כ פידיון בש"ח‬
‫אלפי ‪₪‬‬
‫סה"כ מאזן בש"ח‬
‫הון עצמי‬
‫אחוז היצוא מהמחזור‬
‫חוב לזמן ארוך‬
‫סה"כ המכירות ליצוא ב ‪$ -‬‬
‫חוב לזמן קצר‬
‫רווח גולמי ב ‪% -‬‬
‫הוצאות מכירה‪ ,‬הנהלה וכלליות‬
‫ב‪%-‬‬
‫הוצאות מימון ב ‪% -‬‬
‫רכוש קבוע‬
‫רכוש שוטף‬
‫רווח נקי לפני מס ב ‪% -‬‬
‫פרטיי מורשה החתימה בשם החברה‬
‫שם _______________________ תפקיד ___________________ טלפון _____________‬
‫תאריך _____________ חותמת התאגיד וחתימת המורשה___________________‬
‫‪28‬‬
‫אלפי ‪₪‬‬
‫משרד התיירות‬
‫מנהלת השקעות בתיירות‬
‫נוהל ‪ - 02/2014‬נספח ג' ‪ :‬קריטריונים וסדרי עדיפות להקצאת התקציב‬
‫כל בקשה תיבחן ותקבל ציון עפ"י הקריטריונים הבאים‪:‬‬
‫מיקום הפרויקט (עד ‪ 30‬נקודות)‬
‫אזור‬
‫ירושלים‬
‫טבריה‬
‫נצרת וסובב כנרת‬
‫אילת וערי החוף‬
‫יתר האזורים הכלולים במפת אזורי עדיפות‬
‫ניקוד‬
‫‪30‬‬
‫‪25‬‬
‫‪22‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫מלונאות עממית (‪ 18‬נקודות)‬
‫תוכנית להשבת‪/‬הסבת מבנה למלון ברמה ‪ C‬או ‪ , D‬או למלונית יקבלו ‪ 15‬נקודות‬
‫מהות הפרויקט ‪ -‬הסבה (עד ‪ 10‬נקודות)‬
‫פרויקט הסבה יקבל ‪ 10‬נקודות‪.‬‬
‫שימוש במבנה לשימור (‪ 10‬נקודות)‬
‫השבת‪/‬הסבת מלון על בסיס מבנה שנכלל בתכנית לשימור אתרים‪ ,‬כמובנה בסעיף ‪76‬א'‬
‫לחוק התכנון והבנייה‪ ,‬התשכ"ה‪ 1965-‬ובתוספת הרביעית לו‪ ,‬או בכרטסת שימור של‬
‫הרשות המקומית‪.‬‬
‫השתייכות לרשת מלונות בינלאומית (עד ‪ 10‬נקודות)‬
‫למבנה שעתיד להיות מנוהל על ידי רשת בינלאומית לניהול מלונות על פי הגדרות משרד‬
‫התיירות‪ ,‬אשר בניהולה לא יותר עד ‪ 5‬בתי מלון בארץ ככל היותר ‪ ,‬ובכפוף להצגת חוזה‬
‫בין המבקש לרשת‪ .‬להסכם לתקופה של ‪ 10‬שנות הפעלה יינתנו ‪ 10‬נקודות‪.‬‬
‫היתר בניה (עד ‪ 15‬נקודות)‬
‫קיומו של היתר בניה כחוק תקף לבניית כלל הפרויקט במועד הגשת הבקשה‪ ,‬יזכה ב‪15-‬‬
‫נקודות‪ .‬במידה והוגשה בקשה לרשות המקומית לקבלת היתר בניה יזכה ב‪ 10-‬נקודות‬
‫בלבד‪ .‬פרויקט שאינו דורש היתר יזכה ב ‪ 10 -‬נקודות‪.‬‬
‫קירבה למתחם תיירותי (עד ‪ 7‬נקודות)‬
‫‪29‬‬
‫משרד התיירות‬
‫מנהלת השקעות בתיירות‬
‫תינתן למבנה עפ"י קרבתו למתחם תיירותי קיים או מתוכנן‪ .‬לעניין זה "מתחם תיירותי"‬
‫פירושו מוקד אכסון תיירותי או אזור בילוי‪ ,‬ביקור‪ ,‬נופש או פנאי‪ ,‬המשרת באופן מובהק‬
‫את התיירות הנכנסת ו‪/‬או את תיירות הפנים‪.‬‬
‫סה"כ ציון מקסימלי מצטבר עבור כל הקריטריונים ‪ 100 -‬נקודות‪.‬‬
‫במצב של ציון כללי זהה לפרויקטים שונים‪ ,‬לצורך קביעת סדר קדימות‪ ,‬ידורגו הפרויקטים‬
‫בהתאם לגודלם‪ .‬עדיפות ראשונה למלון שמספר חדריו הסופי יהיה הגדול ביותר‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫משרד התיירות‬
‫מנהלת השקעות בתיירות‬
‫נוהל ‪ - 2/2014‬נספח ד' ‪ -‬אישור פרטי המבקש ובעלי זכות החתימה‬
‫שם תאגיד‬
‫מס' תאגיד‬
‫תאריך רישום‬
‫כתובת‬
‫סוג התארגנות‬
‫טלפון פקס‬
‫בעלי המניות בתאגיד המבקש‬
‫שם‬
‫‪1‬‬
‫אחוז הבעלות‬
‫מספר רשום‪/‬זהות‬
‫אזרחות‬
‫כתובת‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫פרטים על בעלי תפקידים ואנשי קשר בתאגיד המבקש‪:‬‬
‫מנכ"ל‬
‫שם משפחה‬
‫שם פרטי‬
‫טלפון‬
‫פקס‬
‫כתובת‬
‫חשב‪/‬מנהל כספים‬
‫שם פרטי‬
‫טלפון‬
‫טלפון‬
‫כתובת‬
‫נייד‬
‫דוא"ל‬
‫שם משפחה‬
‫מס' זהות‬
‫פקס‬
‫נייד‬
‫כתובת‬
‫איש הקשר מטעם התאגיד המבקש‬
‫שם פרטי‬
‫מס' זהות‬
‫דוא"ל‬
‫שם משפחה‬
‫מס' זהות‬
‫פקס‬
‫נייד‬
‫דוא"ל‬
‫פרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המבקש ודרישות נוספות‪ ,‬כמו חותמת התאגיד‪ ,‬אם ישנן‪:‬‬
‫שם‪______________ :‬ת"ז‪_______________ :‬‬
‫דוגמת חתימה‪_____________________:‬‬
‫שם‪_____________ :‬ת"ז‪__________________ :‬‬
‫דוגמת חתימה‪_____________________:‬‬
‫אני הח"מ‪ ,___________ ,‬עו"ד מאשר‪/‬ת כי ביום __________ הופיעו בפניי במשרדי בכתובת‬
‫__________________ מר‪/‬גב' __________ ו ‪ ___________ -‬שזיהו עצמם על ידי ת‪.‬ז‪.‬‬
‫_____________ ו‪ ____________ -‬המוכרים לי באופן אישי‪ ,‬ולאחר שבדקתי על פי מסמכי החברה‪ ,‬כי‬
‫ה"ה ___________ ו ‪ ____________ -‬מוסמכים לחתום על הצהרה זו בשם החברה ואחרי שהסברתי‬
‫להם את משמעות ההצהרה לעיל הם אישרו אותה וחתמו עליה בפניי‪.‬‬
‫__________‬
‫תאריך‬
‫וחותמת‬
‫______________ _________________‬
‫כתובת‬
‫שם עו"ד‬
‫‪31‬‬
‫________________‬
‫חתימה‬
‫משרד התיירות‬
‫מנהלת השקעות בתיירות‬
‫נוהל ‪ - 02/2014‬נספח ה' ‪ -‬אישור מהנדס ועדה מקומית‬
‫תאריך‪:‬‬
‫לכבוד‬
‫משרד התיירות‬
‫הנדון‪ :‬אישור לצורך הגשת בקשה למעמד "מפעל מאושר"‬
‫שם התאגיד‪_____________________:‬‬
‫הפרויקט‪_______________________ :‬‬
‫הריני לאשר כי‪:‬‬
‫‪ .1‬תכנית מס'‬
‫מס'‬
‫(גוש‬
‫היא התכנית התקפה האחרונה החלה על מגרש‬
‫)‪.‬‬
‫חלקה‬
‫‪ .2‬בהתאם למצב התכנוני התקף במגרש זה ניתן להקים בית מלון בהיקף זכויות כדלקמן‪:‬‬
‫שטח עיקרי‪ ______________ :‬מ"ר‬
‫שטחי שירות‪ _____________ :‬מ"ר‬
‫‪ .3‬סה"כ זכויות (שטח עיקרי) שמומשו עד היום על פי (סמן בעיגול)‪:‬‬
‫ היתרי בניה שניתנו‬‫ טופס ‪4‬‬‫ נתוני ארנונה‬‫ אחר __________________________‬‫יתרת זכויות בניה (שטח עיקרי) למלונאות למימוש במגרש‪________________ :‬מ"ר‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫מהנדס הוועדה המקומית‬
‫שם‪:‬‬
‫חתימה‪:‬‬
‫חותמת‪:‬‬
‫‪32‬‬
‫משרד התיירות‬
‫מנהלת השקעות בתיירות‬
‫נוהל ‪ - 02/2014‬נספח ו'‬
‫תאריך‪__________ :‬‬
‫לכבוד‬
‫אגף כלכלה‬
‫משרד התיירות‬
‫הנדון‪ :‬התחייבות לתכנן ולבנות על פי תקן ‪ 5281‬לבנייה ירוקה‬
‫שם התאגיד‪_____________________ :‬‬
‫שם המלון ומהות הפרויקט‪__________________________________ :‬‬
‫בהמשך לבקשתנו למעמד של "מפעל מאושר" שהוגשה במסגרת נוהל ‪ ,2/2013‬אנו הח"מ‪,‬‬
‫המוסמכים להתחייב בשם התאגיד מגיש הבקשה‪ ,‬מתחייבים בזאת כי‪:‬‬
‫חדרי המלון המבוקשים במסגרת הפרויקט האמור‪ ,‬יתוכננו וייבנו על פי תקן ‪5281‬‬
‫לבנייה ירוקה‪ .‬אנו מתחייבים להתקשר עם יועץ מומחה בתחום‪ ,‬בשלב עריכת‬
‫התכניות‪.‬‬
‫אנו מבקשים את אישור המנהלה לביצוע הפרויקט על פי עקרונות תיירות בר קיימא‬
‫המפורטים בנספח ז' לנוהל‪ ,‬מהמטעמים המפורטים‪_______________________ :‬‬
‫____________________________________________________________‬
‫ידוע לי‪/‬לנו ואני‪/‬ו מסכים‪/‬מים כי ככל שנקבל כתב אישור‪ ,‬התחייבות זו תהא חלק‬
‫מכתב האישור על כל המשתמע מכך‪.‬‬
‫שם‪ ______________:‬ת"ז‪ _______________:‬חתימה‪__________________:‬‬
‫שם‪ ______________:‬ת"ז‪ ________________:‬חתימה‪__________________:‬‬
‫תאריך _____________ חותמת התאגיד ________________‬
‫אני הח"מ‪ ,____________ ,‬עו"ד מאשר‪/‬ת כי ביום __________ הופיעו בפניי במשרדי‬
‫בכתובת __________________ מר‪/‬גב' __________ ו ‪ ___________ -‬שזיהו עצמם‬
‫על ידי ת‪.‬ז‪ _____________ .‬ו‪ ____________ -‬המוכרים לי באופן אישי‪ ,‬ולאחר‬
‫שבדקתי על פי מסמכי החברה‪ ,‬כי ה"ה ___________ ו ‪ ____________ -‬מוסמכים‬
‫לחתום על הצהרה זו בשם החברה ואחרי שהסברתי להם את משמעות ההצהרה לעיל הם‬
‫אישרו אותה וחתמו עליה בפניי‪.‬‬
‫__________‬
‫תאריך‬
‫____________‬
‫שם עו"ד‬
‫_________________‬
‫כתובת‬
‫‪33‬‬
‫_____________‬
‫חתימה וחותמת‬
‫משרד התיירות‬
‫מנהלת השקעות בתיירות‬
‫נוהל ‪ - 02/2014‬נספח ז' ‪ -‬תיירות בת קיימא‬
‫רשימת הדרישות‪:‬‬
‫‪ .1‬שימוש בגופי תאורה חסכוניים בחדרים שצריכת האנרגיה שלהם לומן לואט לא תהיה‬
‫גבוהה מ – ‪ 50‬לומן לואט‪.‬‬
‫‪ .2‬שימוש במערכות אוטומטיות לכיבוי מזגנים‪/‬תאורה מערכות מקומיות ואו מערכות‬
‫ניהול אנרגיה שינתקו את מיזוג האוויר ואת התאורה בחדרים בהם אין נוכחות‪.‬‬
‫‪ .3‬שימוש במערכת חימום‪/‬מיזוג יעילה מבחינה אנרגטית שימוש במזגנים המדורגים ‪ A‬ואו‬
‫‪ B‬במקרה של שימוש במערכות מרכזיות מבוססות צ'ילר מעובות אוויר או מים לפי‬
‫הדרישות הבאות‪ :‬צ'לר מבוסס עיבוי אוויר ‪( 3.2 >COP‬גדול מ‪ ,)3.2 -‬במקרה של צ'ילר‬
‫מבוסס מעבה אוויר יש להעדיף צ'ילר עם מערכת השבת חום‪ ,‬במקרה של צ'ילר מעובות‬
‫מים ‪( 4.5>COP‬גדול מ – ‪.)4.5‬‬
‫היכן שאפשר ניתן להתקין מערכות מסוג ‪ VRV/VRF‬מבוזרות אשר יעילותן גבוהה‬
‫יותר ואפשרויות הפעלה גמישים – מומלץ בעיקר בחדרים ציבוריים (חדרי ישיבות‬
‫אולמות אירועים ואתרים במלון שמאוכלסים חלקית)‪.‬‬
‫במקרה של בניה חדשה יש לבדוק אפשרות ואו להתקין מערכות משאבות חום למיזוג‬
‫ואו חימום מים המערכות יכולות להיות מבוססות עיבוי אדמה או עיבו עם ים או‬
‫אגם‪.‬‬
‫‪ .4‬אמצעים להפחתת התחממות ‪ -‬שימוש במערכות זיגוג והצללה המפחיתות התחממות‬
‫של המבנה (זיגוג כפול‪ ,‬זיגוג חכם‪ ,‬מערכות הצללה פסיביות או דינאמיות במקומות‬
‫כמו ים המלח מומלץ להתקין מסנני קרינה‪ ,‬זיגוג מבודד)‪.‬‬
‫‪ .5‬קיום מערכות בקרת טמפרטורה בחדרים (‪ 21-26‬מעלות צלזיוס) ובמים החמים (לא‬
‫יותר מ‪ 50-‬מעלות) המסופקים בברזים (ברז עם טרמוסטט) ומקלחות‪.‬‬
‫‪ .6‬קיום מערכות חוסכות מים (מכלי הדחה דו‪-‬כמותיים‪ ,‬ברזים אוטומטיים‪ ,‬תוכנית‬
‫לאיסוף נגר עילי)‪.‬‬
‫‪ . 7‬שימוש באנרגיה ממקורות מתחדשים‪ :‬מערכות סולריות לחימום מים יכולות להיות‬
‫מערכות משולבות עם גיבוי של משאבות חום (במקום שימוש בגפ"מ וסולר)‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫משרד התיירות‬
‫מנהלת השקעות בתיירות‬
‫נוהל ‪ - 02/2014‬נספח ח' ‪ -‬נוסח כתב התחייבות‬
‫לכבוד‪,‬‬
‫משרד התיירות‬
‫לכבוד‪,‬‬
‫מינהל מקרקעי ישראל‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬
‫כתב התחייבות‬
‫ידוע לי כי על פי נוהל השבה‪/‬הסבה לשנת ‪ ,2013‬עליי בין היתר‪ ,‬לרשום הערת אזהרה ע"פ תקנה‬
‫‪ 27‬לתקנות המקרקעין או לפי סעיף ‪ 128‬לחוק המקרקעין‪ ,‬על הנכס הידוע כגוש ________‬
‫חלקה‪/‬ות__________ בעיר _________‪( ,‬להלן‪":‬המקרקעין") בגינו הגשתי את בקשה מס'‬
‫______לקבלת מעמד של "מפעל מאושר" ממנהלת השקעות בתיירות (להלן‪":‬הבקשה")‪.‬‬
‫מאחר והנכס אינו רשום בלשכת רישום המקרקעין‪ ,‬אלא במינהל מקרקעי ישראל‪ ,‬על כן לא ניתן‬
‫לרשום את הערת האזהרה כאמור‪.‬‬
‫אני הח"מ‪ ,‬מר _____________ נושא ת‪.‬ז‪ ,__________ .‬מגיש הבקשה‪ ,‬מתחייב בזאת‬
‫כדלקמן‪:‬‬
‫א‪ .‬המקרקעין ישמשו כבית מלון בלבד ולא כמתקן אכסון מלונאי מיוחד כמובנו בחוזר מנכ"ל‬
‫משרד התיירות מס' ‪ 5/2009‬או כל מסמך שיבוא במקומו‪ ,‬ולא יעשה בו כל שימוש שאינו‬
‫מלונאי בכולו או בחלקו‪ ,‬שלא בהסכמת משרד התיירות‪.‬‬
‫ב‪ .‬אני מתחייב כי לא אתכנן‪ ,‬אגיש או אבקש שינוי ייעוד למקרקעין או שימוש חורג‬
‫במקרקעין‪ ,‬בכולו או בחלקו‪ ,‬אלא בהסכמה בכתב ומראש ממשרד התיירות‪.‬‬
‫ג‪ .‬במקרה בו ימכרו‪ ,‬יינתנו או יועברו הזכויות במקרקעין כולן או חלקן‪ ,‬אני מתחייב כי תוכן‬
‫התחייבות זו‪ ,‬תועבר בשלמותה‪ ,‬כלפי הרוכש ו‪/‬או מקבל הזכויות‪.‬‬
‫ד‪ .‬אני נותן בזאת את הסכמתי למינהל מקרקעי ישראל להתנות ביצועה של כל עסקה או‬
‫שינוי במקרקעין האמורים‪ ,‬הן במובן הקנייני והן במובן התכנוני‪ ,‬אלא בהסכמתו של‬
‫משרד התיירות‪.‬‬
‫כמו כן אני נותן את הסכמתי כי מסמך התחייבות זה יצורף כנספח להסכם החכירה‬
‫שנחתם או ייחתם ביני ובין מינהל מקרקעי ישראל בגין המקרקעין‪.‬‬
‫_____________‬
‫תאריך‬
‫______________‬
‫חתימה‬
‫אימות חתימה‪:‬‬
‫אני הח"מ‪ ,‬עו"ד ___________‪ ,‬מאשר כי ביום ____________ הופיע‪/‬ה בפני ____________‪,‬‬
‫אשר זוהה לפי ת‪.‬ז‪ ____________ .‬ולאחר שהזהרתיו‪/‬ה‪ ,‬כי עליו‪/‬ה להצהיר את האמת וכי יהיה‬
‫צפוי‪/‬ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן‪ ,‬אישרתי את נכונות הצהרתו‪/‬ה הנ"ל וחתמתי‬
‫עליה‪.‬‬
‫_______________________‬
‫‪35‬‬
‫משרד התיירות‬
‫מנהלת השקעות בתיירות‬
‫נוהל ‪ - 02/2014‬נספח ט' ‪ -‬הצהרות המבקש‬
‫אני‪/‬ו החתומים מטה‪ ,‬מצהיר‪/‬ים ומאשר‪/‬ים בשם המבקש כלהלן‪:‬‬
‫‪ .1‬אני ו‪/‬או מי מטעמי ו‪/‬או הקשור עימי‪ ,‬לא קיבל כל סיוע ו‪/‬או מענק מגורם ממשלתי כלשהו‪ ,‬עבור‬
‫המלון‪/‬האגף נשוא הבקשה‪ ,‬ב‪ 12-‬שנים שקדמו למועד הגשת הבקשה‪.‬‬
‫אני הח"מ‪ ,‬המבקש‪ ,‬מצהיר בזה‪ ,‬כי למיטב ידיעתי ולאחר בדיקה שערכתי בנושא‪ ,‬המבנה‪/‬האגף‬
‫‪.2‬‬
‫נשוא הבקשה למעמד 'מפעל מאושר'‪ ,‬לא שימש כבית מלון במשך לפחות ‪ 24‬חודשים ברציפות‬
‫מהמועד הקובע להגשת בקשות למעמד מפעל מאושר‪.‬‬
‫‪ .3‬הח"מ‪/‬עסקו של הח"מ אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו‪/‬או קדם כינוס ו‪/‬או פירוק‪ ,‬ו‪/‬או הח"מ לא‬
‫הוכרז כחייב מוגבל באמצעים לפי חוק ההוצאה לפועל‪ ,‬הוא או אחד מבעלי השליטה בו‪ ,‬ולפי מיטב‬
‫ידיעתו אינו צפוי להיות חלק מהליך מעין זה‪.‬‬
‫‪ .4‬קראתי והבנתי את האמור בנוהל הקצאת מענקים לעידוד השקעות‪ ,‬וכי בהתאם לכך אני מגיש את‬
‫בקשתי זו‪.‬‬
‫‪ .5‬אני מסכים לנוסח הנוהל ונספחיו‪ ,‬ומצהיר כי לא יהיו לי כל תביעות או דרישות או טענות לעניין אי‬
‫הבנה או אי ידיעה של תנאי הנוהל‪ ,‬על כל מסמכיהם ונספחיהם‪.‬‬
‫‪ .6‬הנני מצהיר כי בידי הידע‪ ,‬המומחיות והניסיון הדרושים לביצוע ההתחייבויות על פי תנאי הנוהל‪.‬‬
‫‪ .7‬אני‪/‬ו מתחייב‪/‬ים‪:‬‬
‫א‪ .‬עבור מבנה המיועד להסבה לבית מלון‪ :‬להגיש למשרד התיירות תכנית מאושרת המשנה את‬
‫ייעודו של המגרש לייעוד הכולל מלונאות‪ ,‬במהלך תקופת קיומו של ההיתר לשימוש חורג‪.‬‬
‫ב‪ .‬להתאים‪ ,‬ככל האפשר‪ ,‬את מבנה בית המלון לדרישות התקנים הפיזיים של משרד התיירות‪.‬‬
‫ג‪ .‬להתאים את בית המלון לדרישות הרשויות המוסמכות‪ ,‬לרבות לצורך רישוי עסקים‪ ,‬למעט‬
‫אם נתקבלה הקלה ספציפית בנושא זה‪.‬‬
‫ד‪ .‬להפעיל את המבנה כבית מלון "רגיל" ולא בשיטת "אכסון מלונאי מיוחד" כמובנו של המונח‬
‫בחוזר מנכ"ל משרד התיירות ‪ 05/2009‬בנושא "אכסון מלונאי מיוחד" או בכל מסמך אחר‬
‫שיבוא במקומו‪.‬‬
‫ה‪ .‬לא להגיש בקשה לשינוי ייעוד או לשימוש חורג שאינו למלונאות‪ ,‬ולא להפעיל את בית המלון‬
‫לשימוש שאיננו שימוש מלונאי רגיל‪ ,‬במשך כל תקופת ההפעלה‪ ,‬אלא באישור משרד‬
‫התיירות‪.‬‬
‫ו‪ .‬לא להעביר את הזכויות בפרויקט אלא רק לאחר אישור ובכתב של מנהלת ההשקעות‪.‬‬
‫תאריך _____________ חותמת התאגיד ________________‬
‫חתימה‪_____________________:‬‬
‫שם‪ ______________ :‬ת"ז‪_______________ :‬‬
‫שם‪ ______________ :‬ת"ז‪ ________________ :‬חתימה‪_____________________:‬‬
‫אני הח"מ‪ ,____________ ,‬עו"ד מאשר‪/‬ת כי ביום __________ הופיעו בפניי במשרדי בכתובת‬
‫__________________ מר‪/‬גב' __________ ו ‪ ___________ -‬שזיהו עצמם על ידי ת‪.‬ז‪.‬‬
‫_____________ ו‪ ____________ -‬המוכרים לי באופן אישי‪ ,‬ולאחר שבדקתי על פי מסמכי‬
‫החברה‪ ,‬כי ה"ה ___________ ו ‪ ____________ -‬מוסמכים לחתום על הצהרה זו בשם החברה‬
‫ואחרי שהסברתי להם את משמעות ההצהרה לעיל הם אישרו אותה וחתמו עליה בפניי‪.‬‬
‫__________‬
‫תאריך‬
‫____________‬
‫שם עו"ד‬
‫_________________‬
‫כתובת‬
‫‪36‬‬
‫___________________‬
‫חתימה וחותמת‬
‫משרד התיירות‬
‫מנהלת השקעות בתיירות‬
‫נוהל ‪ - 02/2014‬נספח י' ‪ -‬מענק מינהלי‪ ,‬ירושלים וטבריה‬
‫בהתאם לסעיף ‪ 4‬לחוק יסוד‪ :‬ירושלים בירת ישראל‪ ,‬ובהתאם למדיניות הממשלה לחיזוק‬
‫ירושלים ופיתוחה הכלכלי‪ ,‬ביום ‪ 29.5.2011‬אושרה בממשלה החלטה מספר ‪ ,3238‬אשר קבעה בין‬
‫היתר‪ ,‬מתן מענק מינהלי בגובה ‪ 8%‬לעידוד בניית בתי מלון בירושלים‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬ביום ‪ 01.04.2012‬אושרה בממשלה החלטת מספר ‪ 4511‬אשר קבעה בין היתר‪ ,‬מתן מענק‬
‫מינהלי בגובה ‪ 8%‬לעידוד בניית בתי מלון בטבריה‪.‬‬
‫בהתאם לכך‪ ,‬כתב אישור שיינתן על פי החוק ועל פי הנוהל‪ ,‬לפרויקטים מלונאים בירושלים‬
‫ובטבריה‪ ,‬יזכה למענק של ‪ 20%( 28%‬על פי חוק ו‪ 8% -‬מענק מינהלי על פי החלטת הממשלה)‪.‬‬
‫תוספת המענק המנהלי (‪ 8%‬נוספים) עבור הסבת מבנים לבתי מלון והשבת מבנים תינתן בכפוף‬
‫לקיומו של תקציב מתאים‪ ,‬ורק עם השלמת הבנייה‪ ,‬פתיחת המלון ובכפוף לעמידה בלוחות‬
‫הזמנים הקבועים בנוהל‪.‬‬
‫‪37‬‬