, לילה - - מבקר העירייה - עיריית תל-אביב-יפו

‫אי‪Ar-‬‬
‫ע ' י " תתיא‬
‫‪.‬‬
‫‪ ,‬נ ‪ -‬גו‬
‫מ קרהע ‪ ,‬רי ‪ ,‬ה‬
‫~‬
‫~‬
‫א‬
‫ועדות קבלה וועדות ערעורים ‪ -‬ביה " ס לטבע ‪ ,‬סביבה וחברה‬
‫וביה " ס לאמנויות‬
‫‪5‬רק א‬
‫ועדות לילה‬
‫‪5 -‬ית הסרר‬
‫לט‪5‬ע‪55 3‬הנה‬
‫חיברה ובית הסרר לאמהיות‬
‫‪5‬לל‪4‬‬
‫‪.1‬‬
‫בבית הספר לטבעי סביבה וחברה ובבית הספר לאמנויות ( להלן ‪ -‬בתי הספר טבע ואמנויות )‬
‫לומדים תלמידים מכיתות א ‪ -‬ט ‪ .‬בתי ספר אלו מוגדרים על ידי מינהל החינוך התרבות והספורט‬
‫של עיריית תל אביב ‪ -‬יפו ( להלן ‪ -‬מינהל החינוך ) כבתי ספר‬
‫‪.2‬‬
‫יחודיים ‪.‬‬
‫ועדות הקבלה לבתי הספר טבע ואמנויות ( להלן ‪ -‬הוועדות ) שבהן משתתפים נושאי משרות‬
‫‪7‬‬
‫במינהל החינוך ובמשרד החינוך‪ 7‬דנות ומחליטות על התלמידים שיתקבלו לכיתות א ' לבתי הספר‬
‫טבע ואמנויות בשנת הלימודים‬
‫‪.3‬‬
‫הבאה ‪.‬‬
‫מטרת הביקורת היתה לבדוק את פעילות הוועדותי הנהלים והקריטריונים המנחים אותן בקבלת‬
‫ההחלטות וכן את אופן רישום הפרוטוקולים של דיוני הוועדות לשנות הלימוד תשהו‬
‫‪.4‬‬
‫הביקורת קיימה פגישות עם יו " ר הוועדות וחברי הוועדות וכן עיינה בפרוטוקולים ובמסמכים‬
‫ששימשו את הוועדות בתקופה‬
‫‪.5‬‬
‫ותשחז ‪.‬‬
‫הנדונה ‪.‬‬
‫הביקורת נערכה בין החודשים מאי לאוגוסט ‪. 2006‬‬
‫ממצאים‬
‫כללי‬
‫‪.6‬‬
‫הוועדות הפועלות משנות ה ‪ 80 -‬הוקמו ביוזמת מנהל מינהל החינוך דאז בשל החלטתו כי בתי‬
‫הספר טבע ואמנויות יהיו‬
‫‪.7‬‬
‫ייחודיים ‪.‬‬
‫הביקורת מצאה כיל‬
‫א‪.‬‬
‫לא קיים מסמך יסוד על הקמת הוועדות הכולל את הרכב הוועדותי תפקידיהן‬
‫ב‪.‬‬
‫אין נוהל פנימי או עירוני בנושא הליך הקבלה לבתי הספר המעגן בתוכו‪ 7‬את התנאים‬
‫והקריטריונים לקבלה ואת הליך עבודת‬
‫ג‪.‬‬
‫לא הוצאו כתבי מינוי לחברי‬
‫הוועדות ‪.‬‬
‫הוועדות ‪.‬‬
‫וסמכויותיהן ‪.‬‬
‫אי‪Ar-‬‬
‫‪.8‬‬
‫ע 'י‬
‫"ת ת‬
‫מנקי‬
‫א‪ ' - 1 ' 1‬גו‬
‫~‬
‫כל אחת מהוועדות כוללת את בעלי התפקידים הבאים‬
‫א‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫הע ‪ " 1‬ה‬
‫*‬
‫(‬
‫מינהל החינוך ‪ -‬מנהלת המחלקה לחינוך יסודי ( יו " ר ) ומנהלת יחידת הרישום לבתי ספר‬
‫וגני ילדים ( להלן ‪ -‬מנהלת יחידת הרישום ) ‪ .‬גורמי עירייה אלו משתתפים בשתי‬
‫ב‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫משרד החינוך ‪ -‬מנהלת בית הספר והיועצת החינוכית של בית הספר הרלוונטי‬
‫מנהלת אגף החינוךי שהיתה מנהלת המחלקה לחינוך יסודי עד שנת הלימודים‬
‫הוועדות ‪.‬‬
‫לוועדה ‪.‬‬
‫תשס " ו‪7‬‬
‫מסרה‬
‫לביקורת כי בשל תקופת החפיפה שהיא עורכת עם מנהלת המחלקה לחינוך יסודי דהיום היא‬
‫שימשה כיו " ר הוועדות גם בשנת הלימודים‬
‫‪. 10‬‬
‫תשס " ז ‪.‬‬
‫החל משנת הלימודים תשס " ז נקבע על ידי משרד החינוך כי מועד ההרשמה לכל בתי הספרי כולל‬
‫בתי הספר טבע ואמנויותי הוא א ' בשבט ‪ .‬טרום הרישום לבתי הספר טבע ואמנויות על ההורים‬
‫להסדיר את הרשמת ילדיהם בבתי הספר האזוריים שבהם הם‬
‫‪.1 1‬‬
‫משובצים ‪.‬‬
‫בעת ההרשמה בבתי הספר טבע ואמנויות נדרשים ההורים להציג את טופסי הרישום לבתי הספר‬
‫האזוריים וזאת על מנת למנוע מצבים בהם תלמידים שלא יתקבלו לבתי הספר טבע ואמנויות‬
‫ישארו ללא מסגרת בית‬
‫‪. 12‬‬
‫ספרית ‪.‬‬
‫הוועדות מתכנסות אחת לשנה בתקופה שבין החודשים אפריל ‪ -‬יוני לאחר שנקבעות על ידי‬
‫מנהלות בתי הספר והיועצות החינוכיות רשימות התלמידים שהתקבלו ונגזרו מתוצאות בחינות‬
‫הקבלה שנערכו‬
‫‪. 13‬‬
‫לנרשמים ‪.‬‬
‫התנאים והקריטריונים לקבלה לבתי הספרי שאינם מעוגנים בנוהל כאמור לעילי מצויים‬
‫במסמכים שונים שנמסרו לביקורת על ידי חברי הוועדות ‪ .‬להלן רשימת התנאים והקריטריונים‬
‫לקבלה כפי שמצאה הביקורת במסמכים הבאים‬
‫א‪.‬‬
‫(‬
‫בטופס " דף מידע להורים " ( להלן " דף מידע " ) מחודש ינואר ‪ 2006‬שהוצא על ידי מינהל‬
‫החינוך בחתימת מנהל מינהל החינוך דאז והניתן להורים הרושמים ילדיהם לבתי הספר‬
‫טבע ואמנויות מצוייןי בין היתרי כדלקמן‬
‫(‬
‫" ועדה בהשתתפות נציגי העירייה ובית הספר תקבע את קבלתו של הילד לבית‬
‫הספר ‪.‬‬
‫בהחלמתה תביא הוועדה בחשבון את יכולת ההסתגלות של הילד והתאמתו לדרישות‬
‫המיוחדות של בית הספר ‪ ,‬תוך ראיית הסיכויים‬
‫להשתלבותו ‪. " .‬‬
‫" לבתי הספר הייחודיים יכולים להתקבל אך ורק תושבים המתגוררים בעיר תל ‪ -‬אביב‬
‫יפו ‪. " .‬‬
‫" כל המועמדים ישתתפו בשני מבדקים ‪:‬‬
‫אבחון המבוצע על ידי מכון ק והכרוך בתשלום של ‪180‬‬
‫גש ‪.‬‬
‫תצפית במסגרת קבוצתית ‪ ,‬שתערך בהנחיית מורים מצוות בית הספר "‬
‫‪dr‬‬
‫‪4‬ר‪4‬וש‬
‫ע ' ר " ת תל‬
‫אבך ‪ -‬יפי‬
‫מבקר העירייה‬
‫עי"‬
‫ע‪ .‬ן‬
‫לתך‬
‫)‬
‫~‬
‫ב‪.‬‬
‫בפרוטוקולים של ישיבות היערכות החינוך היסודי לשנה " ל תשס " ז של בתי הספר בעיר‬
‫תל אביב ‪ -‬יפוי המתקיימות במינהל החינוך‪ 7‬שנועדו לרענן ולחדש את נהלי הרישום‬
‫והקריטריונים לקבלה לבתי הספר ובמידת הצורך אף לשנותם‪ 7‬צויינו‪ 7‬בין השארי התנאים‬
‫והקריטריונים לקבלה הבאים‬
‫(‬
‫" יכולת הקלימה של בית הספר נכיחה א ' ‪ -‬עד‬
‫תלמידים ‪. " ) . . . . . . .‬‬
‫‪80‬‬
‫" שאיפה לאיזון מספרי בין בנים ובנות נלא בהכרח מספר‬
‫ש‪11‬ה ) " ‪.‬‬
‫" שיקולים מערכתיים לרבות ‪ ,‬איזון בין בנים ובנות ‪ ,‬בתי הספר‬
‫יוזר‬
‫הוועדות מסרה בתגובתה לממצאים כדלקמן‬
‫מידת התאמתו‬
‫וימי תצפית‬
‫‪. 14‬‬
‫לביה " ס ‪.‬‬
‫(‬
‫ואינמגרציה ‪. " .‬‬
‫" העקרון המרכזי לקבלת תלמיד הוא מעל לכל‬
‫כדי לקבוע התאמה אנו מבצעים מבדקים באמצעות מכון חיצוני‬
‫נק )‬
‫בביה " ס ‪. " .‬‬
‫בטופס " נהלי רישום ונהלים כלליים בבית ‪ -‬הספר " שנבנה ע " י הנהלת בית ספר לאמנויות והניתן‬
‫להורים במועד ההרשמה לבית הספר נכתבי בין השארי כדלקמן‬
‫" ועדה ממעם עיריית ת " א קובעת מי יתקבל‬
‫לביה " ס ‪.‬‬
‫ומנהליים ‪ -‬המכתיבים לנו מי מבין המועמדים‬
‫ייקלם ‪.‬‬
‫הבמחה שנוכל לקלום‬
‫אותו ‪,‬‬
‫אם הקרימריונים יכתיבו‬
‫על כללי האיזון המספרי בין בנים‬
‫לבנות ‪,‬‬
‫על‬
‫(‬
‫קיימים קרימריונים שונים ‪ -‬פדגוגים‬
‫גם אם יעמוד ילדכם‬
‫אחרת ‪.‬‬
‫במבחנים ‪,‬‬
‫אין כל‬
‫להבהרה ‪ :‬בית הספר צריך להקפיד‬
‫אפשרות של חלוקה נאותה בין ארבע‬
‫המגמות ‪,‬‬
‫חלוקה נכונה של תלמידים מכל העיר ושכונותיה ואי קבלת מספר גדול מדי של תלמידים מבית‬
‫הספר אליו הוא‬
‫שייך ‪,‬‬
‫כדי לא לפגוע‬
‫יתקיים דיון מעמיק ויסודי כדי למנוע‬
‫בכיתותיו ‪.‬‬
‫עם‬
‫זאת ‪,‬‬
‫אנו מבקשים להדגיש כי לגבי כל ילד‬
‫קיפוח ‪. " .‬‬
‫הליכי עבודת הוועדות‬
‫ביה " ס לטבע‬
‫‪. 15‬‬
‫לביקורת נמסר על‬
‫ידי המנהלת והיועצת החינוכית של ביה " ס לטבע כי לאחר קבלת ציוני‬
‫התלמידים‪ 7‬שנרשמו לביה " ס והשתתפו באבחון של מכון ק ובתצפית שנערכה בביה "‬
‫על ידן מיון של התלמידים שנבחנו על פי השיקולים הבאים‬
‫א‪.‬‬
‫בביה " ס ‪.‬‬
‫מתן עדיפות של כ ‪ 30 % -‬בקבלה לביה " ס לתלמידים מבתי ספר בדרום העיר תל אביב ‪-‬‬
‫יפו ‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫(‬
‫קבלה לביה " ס של התלמידים שקיבלו באבחון של מכון ק הערכות גבוהות וגבוהות מאוד‬
‫וכן ציונים גבוהים בתצפית הנערכת‬
‫ב‪.‬‬
‫ס‪7‬‬
‫מתבצע‬
‫איזון מירבי בין בנים‬
‫ובנות ‪.‬‬
‫‪dr‬‬
‫‪4‬ר‪4‬וש‬
‫ע ' ר " ת תל אבך ‪ -‬יפז‬
‫מבקר העירייה‬
‫"‬
‫עי ע ‪ .‬ן‬
‫לתך‬
‫)‬
‫~‬
‫‪. 16‬‬
‫לאחר הליך המיון מופק על ידי ביה " ס דוח שאינו כולל את ציוני התלמידים ‪ .‬בדוח זה המוגש‬
‫לועדה נרשמים הנתונים הבאים‬
‫א‪.‬‬
‫(‬
‫חלוקה באמצעות טבלה של בתי הספר האזוריים שבהם רשומים התלמידים שנרשמו‬
‫לביה " ס לטבע על פי מיקומם הגאוגרפי ( צפון‬
‫ב‪.‬‬
‫ודרום ) ‪.‬‬
‫שמות התלמידים‪ 7‬מין התלמידים ( בן ‪/‬בת) והקטגוריה שנקבעה לגביהם על פי דרוג‬
‫ציוניהם ( קבלה‪ 7‬עדיפות א ' עדיפות ב '‬
‫‪7‬‬
‫ודחיה ‪.‬‬
‫ביה " ס לאמנויות‬
‫‪. 17‬‬
‫מנהלת ביה " ס לאמנויות מסרה לביקורת כי לאחר קבלת תוצאות האיבחון של מכון ק וציוני‬
‫התצפיות שמתקימות בביה " ס נרשמים הנתונים‪ 7‬הכוללים את ציוני כל התלמידים שניגשו‬
‫לבחינותי על גבי טופס " סדין סיכום מועמדים כתה‬
‫‪. 18‬‬
‫א' ‪. " .‬‬
‫לאחר מיון של ציוני התלמידים‪ 7‬שעורכת המנהלת והיועצת החינוכית של ביה " ס על פי השיקולים‬
‫שצוינו בסעיף ‪ 14‬מופקות שתי רשימות של מתקבלים ( רשימת בנים ורשימת בנותץ ללא‬
‫קטגוריות של עדיפות א ' או ב ' ‪ .‬רשימות אלו‪ 7‬שאינן כוללות את ציוני התלמידים‪ 7‬מוגשות לועדה‬
‫ומכילות את הנתונים הבאים‬
‫‪. 19‬‬
‫(‬
‫א‪.‬‬
‫שמות‬
‫ב‪.‬‬
‫שם ביה " ס האזורי שבו הם‬
‫ג‪.‬‬
‫ציון המילה " דרום " ליד בתי הספר האזוריים הממוקמים בדרום העיר תל אביב ‪-‬‬
‫התלמידים ‪.‬‬
‫רשומים ‪.‬‬
‫למרות שמדי שנה נרשמים בין ‪ 250 - 220‬תלמידים לכיתות א ' ומתקבלים‬
‫אחד מבתי הספר טבע ואמנויותי מצויין ברשימותי שנערכות על ידי‬
‫ביה " ס‪7‬‬
‫יפו ‪.‬‬
‫‪ 80‬תלמידים‪ 7‬לכל‬
‫מספר קטן יותר של‬
‫מתקבלים ‪ .‬מספר זה נע בין ‪ 72‬ל ‪ 76 -‬תלמידים וזאת על מנת לאפשר שריון מקומות לתלמידים‬
‫שיתקבלו בעקבות החלטות של ועדות‬
‫ערעורים ‪.‬‬
‫מינהל החינוך‬
‫‪. 20‬‬
‫מלבד התנאים והקריטריונים הכוללים את השגי התלמידים בבחינותי קבלת כ ‪ 30 % -‬מכלל‬
‫התלמידים מבתי ספר בדרום העיר תל אביב ‪-‬יפו ושאיפה לאיזון בין בנים ובנות המשמשים את‬
‫בתי הספר בהחלטותיהם על קבלת תלמידים‪ 7‬מתווספים לשיקולי הוועדות הקריטריונים הבאים‬
‫א‪.‬‬
‫קריטריונים מערכתיים‬
‫‪)1‬‬
‫(‬
‫לא יתקבל לבתי הספר טבע ואמנויות תלמיד שגריעתו מביה " ס האזורי שבו הוא‬
‫רשום תגרום לסגירת‬
‫‪)2‬‬
‫(‬
‫כיתה ‪.‬‬
‫לא יוצאו מבי " ס אחד מספר רב של תלמידים המדורגים בבחינות גבוהים או‬
‫גבוהים מאוד וזאת כדי לא לרוקנו מתלמידיו‬
‫החזקים ‪.‬‬
‫אי‪Ar-‬‬
‫ע'י‬
‫‪.‬‬
‫" תתיא‪ , 1‬נ ‪ -‬גו‬
‫מנקרהע ‪ ,‬רי ‪ ,‬ה‬
‫קריטריונים משפחתיים‬
‫ב‪.‬‬
‫א‬
‫(‬
‫במקרים של אחים תאומים שאחד מהם קיבל בבחינות הערכה גבוהה ואילו השני השגיו‬
‫נמוכים יתקבלו לביה " ס שני האחים או אף לא אחד‬
‫‪. 21‬‬
‫מהם ‪.‬‬
‫לישיבות הוועדות מובא על ידי מנהלת יחידת הרישום " פרוטוקול החלטות ועדת בקשות להעברת‬
‫תלמידים " ‪ .‬פרוטוקול זה מכיל נתונים לגבי מספר התלמידים שנרשמו לכיתות א ' בכל בית ספר‬
‫בעיר תל אביב ‪ -‬יפו וזאת לאחר קיום ועדות העברת תלמידים מבתי ספר אזוריים לבתי ספר‬
‫אחרים‬
‫‪. 22‬‬
‫‪.‬‬
‫לדברי מנהלת יחידת הרישום הנתונים שבפרוטוקול ( ראה סעיף ‪ )21‬המהווים בסיס להחלטות‬
‫‪7‬‬
‫הוועדות בנושא גריעת תלמידים מכיתות בתי הספר בהם הם רשומים וקבלתם לבתי הספר טבע‬
‫ואמנויותי אינם משקפים במדויק את מצבת התלמידים בבתי הספר המצוינים בו נכון למועד‬
‫התכנסות הוועדה מהסיבות הבאות‬
‫(‬
‫א‪.‬‬
‫טרם התקיימו כל ועדות‬
‫ב‪.‬‬
‫לא התקבלו כל המלצות השירות הפסיכולוגי החינוכי המתיחסות לדרישת הורים וגננות‬
‫ההעברה ‪.‬‬
‫להשארת תלמידים שנה נוספת בגן או לרישום תלמידים לכיתות א ' למרות שאינם בשלים‬
‫לכך ‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫אין ממשקי נתונים לגבי מצבת התלמידים בבתי הספר בין תוכנת מערך חינוך חדש‬
‫שבשימוש מינהל החינוך לבין מערכת מחשב מרכזי באגף מיחשוב ומערכות‬
‫יו " ר הוועדה מסרה בתגובתה לממצאי הביקורת כדלקמן‬
‫(‬
‫" למיסב ידיעתי קובץ התלמידים איננו‬
‫מעודכן מדובר בבעיה מוכרת לכולנו של חוסר סינכרון בין מערכות המיחשוב‬
‫בנושא בסיוע אגף התקינה‬
‫מידע ‪.‬‬
‫שלנו ‪.‬‬
‫אנו ממפלים‬
‫והמיחשוב ‪. " .‬‬
‫מנהלת יחידת הרישום מסרה בתגובה לממצאים כדלקמן‬
‫לועדה ‪,‬‬
‫מכיל‬
‫מספרי תלמידים ‪ ,‬הרשומים לבתי הספר האזוריים בעיר ‪ ,‬כפי שבא לידי בימוי במערך חינוך‬
‫חדש ‪,‬‬
‫(‬
‫" הפרומוקול שמובא‬
‫אולם כפי שציינתי ‪ ,‬קיים חוסר סינכרון בין קובץ תלמידים למערך חינוך חדש ‪ ,‬דבר שאינו משקף‬
‫את המצב‬
‫לאשורו ‪.‬‬
‫הפרומוקולים‬
‫שנכתבו ‪,‬‬
‫נועדו לשמש את עבודת יחידת הרישום על מנת‬
‫לבדוק הלימה עם הרשימות מבתי הספר ‪ .‬יחד עם זאת ‪ ,‬לישיבות אני מביאה‬
‫‪1‬‬
‫‪ -‬דו " ח‬
‫פרמני של המועמדים המופק‬
‫מגורים ובי " ס‬
‫מקובץ‬
‫תלמידים‬
‫הכולל שם ‪,‬‬
‫‪2‬‬
‫ת"ז ‪,‬‬
‫דוחות נוספים ‪:‬‬
‫מין‬
‫הילד ‪,‬‬
‫כתובת‬
‫אזורי ‪.‬‬
‫‪ - 2‬דו " ח המופק ממערך חינוך חדש ‪ ,‬עם שמות התלמידים ‪1‬ב‪ 1‬בנוסף ‪ ,‬שמות האחים הלומדים‬
‫בביה " ס הייחודי‬
‫כך שבנוסף‬
‫‪.‬‬
‫לפרומוקול ‪,‬‬
‫נבדקים במקביל במהלך הועדה השמות בדו " חות‬
‫יחידת הרישום בסיס נתונים ‪ ,‬נוסף ‪ ,‬שנועד להצלבת‬
‫‪. 23‬‬
‫הר " מ ‪1 ,‬מה‪11‬ים‬
‫עבור‬
‫נתונים ‪. " .‬‬
‫ראש תחום בכיך חינוך באגף מיחשוב ומערכות מידע מסרה לביקורת כי נתוני הרישום לבתי‬
‫הספר עוברים ממערכת מחשב מרכזי למערך חינוך חדש באמצעות מימשק המתבצע‬
‫בלילה ‪.‬‬
‫ש‬
‫‪4‬ר‪4‬וש‬
‫*‬
‫‪44‬‬
‫ע ' ר " ת תל‬
‫אשב ‪ -‬יפי‬
‫מבקר העירייה‬
‫*‬
‫לתך‬
‫~‬
‫)‬
‫הממשק הופעל בעבר פעמיים בשבוע והחל מיולי ‪ 2006‬הוא מופעל מידי לילה וזאת על מנת‬
‫לקבל נתונים יומיים עדכניים‬
‫‪. 24‬‬
‫‪.‬‬
‫מנהלת יחידת הרישום אמונה על כתיבת הפרוטוקולים של הוועדות ‪ .‬בטופס פרוטוקול הועדות‬
‫קימים שדות לרישוםל בין השארי של הנתונים הבאים ( תאריך הישיבהל שמות הנוכחים בישיבהל‬
‫חתימות הנוכחים וכמו כן מצוינת בו טבלה הכוללתי בין היתרי כותרות כגון ( שמות התלמידיםל‬
‫בן ‪ /‬בתל‬
‫‪. 25‬‬
‫מספרי תעודות זהותי בתי הספר האזורייםל התקבלי נדחה‬
‫‪.‬‬
‫לאחר שנמסר ליו " ר הוועדה על ידי מנהלות בתי הספר טבע ואמנויות כי שלב המיון והכנת‬
‫רשימות המתקבלים הסתייםל קובעת מזכירת מנהלת אגף החינוך מועדים להתכנסות הוועדות תוך‬
‫תאום טלפוני עם כל חברי‬
‫‪. 26‬‬
‫הוועדות ‪.‬‬
‫יו " ר הוועדות מסרה לביקורת כי הוועדות לשנת הלימודים תשס " ו התקיימו בבתי הספר טבע‬
‫ואמנויות ואילו הוועדות לשנת הלימודים תשס " ז התקיימו בלשכת מנהלת אגף‬
‫בתגובתה לממצאי הדוח מסרה יו " ר הוועדות כדלקמן‬
‫(‬
‫החינוך ‪.‬‬
‫" שלב הקבלה הראשון מתנהל במחלקה‬
‫לחינוך יסודי ‪ .‬השנה מפאת העובדה שעברתי מתפקיד מנהלת המחלקה למנהלת האגף ותפקדתי‬
‫בשני התפקידים בו זמנית בחלק משנה " ל ‪ ,‬לא נוצרה ההפרדה המתבקשת ‪ .‬רק המחלקה ממפלת‬
‫בהליך הרישום לצד יחידת הרישום ומנהלת האגף אמונה על הליך‬
‫הערעור ‪. " .‬‬
‫ועדת קבלה לביה " ס לטבע לשנת הלימודים תשס " ו‬
‫‪. 27‬‬
‫לישיבת הוועדה הוגשה ע " י מנהלת ביה " ס לטבע רשימה של שמות התלמידים שנבחנו על פי‬
‫חלוקה לבתי הספר בהם הם רשומים ( ראה סעיף‬
‫‪ ) 16‬ובהל בין השארי שמותיהם של ‪76‬‬
‫תלמידים שהתקבלו שמתוכם ‪ 39‬בנים ו ‪ 37 -‬בנות ‪ 4 ( .‬מקומות שוריינו לתלמידים שיתקבלו‬
‫בעקבות החלטות ועדת ערעורים ) ‪ .‬מתוך ‪ 76‬התלמידים שהתקבלו צויינו ברשימה ‪ 23‬תלמידים‬
‫מבתי ספר בדרום העיר תל אביב ‪ -‬יפו ( ‪. ) 30 . 26 %‬‬
‫‪. 28‬‬
‫מפרוטוקול הוועדה עולה כי בישיבה זו השתתפו ( יו " ר הוועדהל מנהלת יחידת הרישוםל מנהלת‬
‫תחום פרט ומשפחה ‪ -‬מינהל החינוךי מנהלת ביה " ס לטבעי היועצת החינוכית והמנהלנית של‬
‫ביה " ס ‪.‬‬
‫‪. 29‬‬
‫לשאלת הביקורת על סיבת השתתפות בעלי תפקידים נוספים שאינם חברי הוועדה בישיבת‬
‫הוועדה מסרה יו " ר הוועדה כי מנהלת תחום פרט ומשפחהל האחראית על העברת תלמידים מבתי‬
‫ספר עקב בעיות פרט ומשפחהל זומנה על ידה לקבלת חוות דעת מקצועית ואילו נוכחותה של‬
‫מנהלנית ביה " ס נחוצה בשל התמצאותה בהליכי קבלת‬
‫‪. 30‬‬
‫תלמידים ‪.‬‬
‫בפרוטוקול ישיבת הוועדה צוינה רשימת התלמידים שהתקבלו בועדה הכוללת את שמותיהם של‬
‫‪ 73‬תלמידים ובתי הספר האזוריים בהם הם רשומים ( ‪ 7‬מקומות שוריינו לתלמידים שיתקבלו‬
‫אי‪Ar-‬‬
‫ע ' י " תתיא‬
‫‪.‬‬
‫‪ ,‬נ ‪ -‬גו‬
‫מ קרהע ‪ ,‬רי ‪ ,‬ה‬
‫~‬
‫~‬
‫א‬
‫בועדת ערעורים ) ‪ .‬מתוך ‪ 73‬התלמידים שהתקבלו צוינו שמותיהם של ‪ 20‬תלמידים מבתי ספר‬
‫בדרום העיר תל אביב ‪ -‬יפו ( ‪. ) 27 . 3 %‬‬
‫‪.3 1‬‬
‫מעיון בפרוטוקול הישיבה מצאה הביקורת כיל‬
‫א‪.‬‬
‫מינם של התלמידים ( בן ‪/‬בת) אינו‬
‫ב‪.‬‬
‫פרטי הזיהוי של התלמידים שהתקבלו אינם‬
‫ג‪.‬‬
‫אין תעוד של מהלך הישיבה והנימוקים להחלטות שהתקבלו‬
‫ד‪.‬‬
‫במקום המיועד לחתימות הנוכחים בישיבה ( ‪ 6‬נוכחים ) מופיעה חתימתה של מנהלת תחום‬
‫מצוין ‪.‬‬
‫פרט ומשפחה וכן חתימה נוספת בלתי‬
‫רשומים ‪.‬‬
‫בה ‪.‬‬
‫מזוהה ‪.‬‬
‫ועדת קבלה לביה " ס לטבע לשנת הלימודים תשס " ז‬
‫‪. 32‬‬
‫בישיבת הוועדה שהתקיימה בתאריך ‪ 1 . 5 . 06‬הוצג על ידי מנהלת ביה " ס לטבע דוח ובו נרשמו‪7‬‬
‫בין היתרי שמותיהם של ‪ 76‬תלמידים שהתקבלו שמתוכם ‪ 42‬בנים ו ‪ 34 -‬בנות ‪ .‬מתוך ‪76‬‬
‫התלמידים שהתקבלו ‪ 19‬תלמידים הינם מבתי ספר בדרום העיר תל אביב ‪ -‬יפו ( ‪. ) 25 %‬‬
‫‪. 33‬‬
‫מפרוטוקול הוועדה עולה כי בישיבה נכחול יו " ר הוועדה ( ראה סעיף ‪ ) 9‬מנהלת המחלקה לחינוך‬
‫יסודי מנהלת יחידת הרישוםל מנהלת ביה " ס לטבעי היועצת החינוכית ומנהלנית ביה " ס ‪ .‬חתימות‬
‫הנוכחים נרשמו‬
‫‪. 34‬‬
‫בפרוטוקול ‪.‬‬
‫ברשימת התלמידים שהתקבלו בועדה ומצויינים בפרוטוקול נכתבו שמותיהם של ‪ 75‬תלמידים וכן‬
‫בתי הספר האזוריים בהם הם רשומים ( ‪ 5‬מקומות שוריינו לתלמידים שיתקבלו בועדת‬
‫ערעורים ) ‪.‬‬
‫מתוך ‪ 75‬התלמידים שהתקבלו ‪ 19‬תלמידים הם מבתי ספר בדרום העיר תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫( ‪. ) 25 . 3 %‬‬
‫‪. 35‬‬
‫הביקורת מצאה בפרוטוקול הוועדה כיל‬
‫א‪.‬‬
‫לא צוין מינם של התלמידים‬
‫( בן ‪ /‬בת ) ‪.‬‬
‫התלמידים ‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫אין מספרי זיהוי של‬
‫ג‪.‬‬
‫לא קיים תעוד של מהלך הישיבה והנימוקים‬
‫להחלטות ‪.‬‬
‫ועדת קבלה לביה " ס לאמנויות לשנת הלימודים תשס " ו‬
‫‪. 36‬‬
‫בישיבת הוועדה מתאריך‬
‫‪ 10 . 5 . 05‬הוגשו על‬
‫ידי מנהלת ביה " ס לאמנויות שתי רשימות שבהן‬
‫צוינו ‪ 76‬שמות התלמידים שהתקבלו לביה " ס בצרוף בתי הספר האזוריים שבהם הם רשומים‬
‫מקומות שוריינו להחלטות ועדת‬
‫ערעורים ‪. ) .‬‬
‫(‪4‬‬
‫ש‬
‫רשושי‬
‫‪. 37‬‬
‫*‬
‫‪4‬ש‬
‫ע ' ר " ת תל אבך ‪ -‬יפז‬
‫מבקר העירייה‬
‫*‬
‫לתך‬
‫הרשימות חולקו לרשימת בנים ורשימת בנות שבכל אחת מהן נרשמו שמותיהם של‬
‫)‬
‫‪ 38‬תלמידים ‪.‬‬
‫מתוך ‪ 76‬שמות התלמידים המופיעים ברשימות ‪ 23‬תלמידים מבתי ספר בדרום העיר תל אביב ‪-‬‬
‫יפו התקבלו ( ‪. ) 30 . 2 %‬‬
‫‪. 38‬‬
‫מפרוטוקול הישיבה עולה כי בישיבה נכחו‬
‫והיועצת החינוכית של‬
‫‪. 39‬‬
‫(‬
‫יו " ר הוועדה‪ 7‬מנהלת יחידת הרישום‪ 7‬המנהלת‬
‫ביה " ס ‪.‬‬
‫בפרוטוקול הדיון צוינו ‪ 71‬שמות של תלמידים שהתקבלו בועדה ושמות בתי הספר האזוריים‬
‫שבהם הם רשומים ‪ .‬מתוך ‪ 71‬התלמידים שהתקבלו ‪ 22‬תלמידים הינם מבתי ספר בדרום העיר תל‬
‫אביב ‪ -‬יפו ( ‪. ) 39 . 9 %‬‬
‫‪. 40‬‬
‫מעיון בפרוטוקול הוועדה מצאה הביקורת כי‬
‫(‬
‫א‪.‬‬
‫אין ציון מינם של התלמידים‬
‫( בן ‪ /‬בת ) ‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫לא נרשמו מספרי הזיהוי של‬
‫התלמידים ‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫לא נמצא תעוד של הנימוקים להחלטות שהתקבלו‬
‫ד‪.‬‬
‫חתימותיהם של משתתפי הישיבה לא‬
‫בישיבה ‪.‬‬
‫מופיעות ‪.‬‬
‫ועדת קבלה לביה " ס לאמנויות לשנת הלימודים תשס " ז‬
‫‪. 41‬‬
‫ברשימת התלמידים שהתקבלו על ידי בית הספרי שהגישה מנהלת ביה " ס לועדה שהתכנסה‬
‫בתאריך‬
‫‪724 . 4 . 06‬‬
‫מצוינים שמותיהם של ‪ 72‬תלמידים שמתוכם‬
‫‪ 35‬בנים ו ‪ 37 -‬בנות ‪ .‬מתוך ‪72‬‬
‫שמות התלמידים שברשימה התקבלו ‪ 25‬תלמידים מבתי ספר מדרום העיר תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫( ‪. ) 34 . 7 %‬‬
‫‪. 42‬‬
‫הביקורת קיבלה‪ 7‬לבקשתה‪ 7‬ממנהלת יחידת הרישום האחראית על רישום הפרוטוקולים אסופה‬
‫של נירות האמורה להוות את פרוטוקול הוועדה מתאריך ‪ . 24 . 4 . 06‬הניירת כללה את המסמכים‬
‫הבאים‬
‫א‪.‬‬
‫(‬
‫דף מטופס הפרוטוקול ועל גביו רשומים שמות הנוכחים בישיבה ( יו " ר הוועדה ( ראה סעיף‬
‫‪ ) 9‬י מנהלת יחידת הרישום‪ 7‬מנהלת ביה " ס והיועצת החינוכית של ביה " ס ‪ .‬שמה של מנהלת‬
‫המחלקה לחינוך יסודי החברה בועדה לא‬
‫צויין ‪.‬‬
‫בטבלה המיועדת לרישום שמות‬
‫התלמידים שהתקבלו בדיון והמצוייה בדף זה לא נרשמו שמות המתקבלים‬
‫ב‪.‬‬
‫לביה " ס ‪.‬‬
‫רשימת התלמידים שהתקבלו על ידי ביה " ס והוגשה לועדת הקבלה ועליה רישומים‬
‫שונים ‪.‬‬
‫הרישומים כוללים מחיקות של שמות תלמידים שצוינו בטבלה כשליד המחיקות מצוינות‬
‫הערות כגון ( " התקבלה " " נדחתה " כדחיה " ‪ .‬כמו כן נוספו לרשימה המודפסת שמות של‬
‫‪7‬‬
‫שתי בנות שלא הופיעו ברשימה ולידן ההערה " התקבלה "‬
‫ג‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫דף פקס שנשלח מביה " ס לאמנויות למינהל החינוך בתאריך ‪ 27 . 04 . 06‬המהווה חלק‬
‫מפרוטוקול הוועדה והמיועד לרישום נתונים המתיחסים למספר התלמידים שהתקבלו‬
‫אי‪Ar-‬‬
‫ע'י‬
‫‪.‬‬
‫" תתיא‪ , 1‬נ ‪ -‬גו‬
‫א‬
‫מ‪1‬קרהע ‪ ,‬רי ‪ ,‬ה‬
‫בועדה ‪ .‬בדף זה צוייןל בין השארי כי בוועדה התקבלו ‪ 71‬תלמידים וכן נרשמו נתונים‬
‫נוספים הכוללים את מספר הבנים והבנות שהתקבלו ‪ .‬בסיפא של הטופס שנשלח מביה " ס‬
‫מופיעות חתימות כל הנוכחים‬
‫‪. 43‬‬
‫בישיבה ‪.‬‬
‫יו " ר הוועדה מסרה לביקורת כי הרישומים על גבי רשימת התלמידים שהתקבלו על ידי ביה " ס‬
‫( ראה סעיף ‪ 42‬ב ' ) נעשו על ידה במהלך הישיבה ובעקבות ההחלטות שהתקבלו בה ‪ .‬לדבריה‬
‫מסמך זה נועד לצרכים פנימיים בלבד ואינו משמש כפרוטוקול‬
‫‪. 44‬‬
‫הוועדה ‪.‬‬
‫מנהלת יחידת הרישום מסרה לביקורת כי מכיוון שלא כתבה פרוטוקול במהלך הדיון ולא החתימה‬
‫את הנוכחים בישיבת הוועדה שלחה את דף הפרוטוקול הריק יחד עם רשימת התלמידים‬
‫המתקבלים של‬
‫ביה " סל‬
‫ששימשה את יו " ר הוועדה בזמן הישיבהל ליועצת החינוכית של ביה " ס‬
‫לשם קבלת חתימותיהן של המנהלת והיועצת החינוכית של ביה " ס שנכחו בישיבה ‪ .‬שאר חברי‬
‫הוועדה חתמו על הטופס ברשומה המיועדת לכך לאחר שהתקבל הטופס בפקס‬
‫מביה " ס ‪.‬‬
‫מכתבי קבלה ודחית בקשות לקבלה לבתי הספר‬
‫‪. 45‬‬
‫מנהלת יחידת הרישום אחראית על הוצאת מכתבי התשובה בחתימת יו " ר הוועדה להורי‬
‫התלמידים בדבר קבלה או דחית קבלת ילדיהם לבתי הספר בעקבות החלטות‬
‫‪. 46‬‬
‫הוועדה ‪.‬‬
‫מנהלת יחידת הרישום מסרה לביקורת כי משך הזמן שבין התכנסות הוועדה ועד הוצאת מכתבי‬
‫התשובה לכל הורי התלמידים שנרשמו לבתי הספר טבע ואמנויות הוא בין חודש לחודש‬
‫לדבריה עיכוב זה נוצר עקב ריבוי מטלות ומחסור בכח אדם‬
‫‪. 47‬‬
‫וחצי ‪.‬‬
‫ביחידה ‪.‬‬
‫במכתבי דחית הבקשות לקבלה לבתי הספר טבע ואמנויות מצוייןי בין היתרי כי ניתן להגיש‬
‫ערעור על החלטות הוועדה בכתב לא יאוחר מהמועד שנרשם במכתב וזאת על גבי טופס הערעור‬
‫המצורף למכתב וכוללי בין השארי את פרטי הילד‬
‫פרטי מגיש הערעור והנימוקים‬
‫מנהלת יחידת הרישום מסרה בתגובה לממצאים כדלקמן‬
‫הרישום ‪,‬‬
‫מצא כי אכן קיים מחסור בכ " א של‬
‫הסמנכ " ל‬
‫והמנכ " ל ‪. " .‬‬
‫יוזר‬
‫‪3-4‬‬
‫הוועדות מסרה בתגובתה לממצאים כדלקמן‬
‫יחידת הרישום בהנחיית אגף‬
‫התקינה ‪.‬‬
‫גדול של עובדים ובאופן לא‬
‫אפקמיבי ‪.‬‬
‫הרישום כולל‬
‫תקינה ‪.‬‬
‫מיוחדת לכל הליך הרישום‬
‫תלמידים נכ ‪-‬‬
‫עובדים ‪.‬‬
‫" אגף התקינה שבוחן את עבודת‬
‫התקינה מוצגת בימים אלו בפני‬
‫" אנו בעיצומו של הליך של ארגון מחדש של‬
‫מניתוח הדבר עולה כי יחידת הרישום מתפקדת בחסר‬
‫בימים אלו אנו שוקדים על בנייה מחדש של הליך‬
‫אין לי אלא להצמער על פגמים מכניים שנפלו בהליך אשר נבעו למיסב‬
‫הבנתי מעומס לא סביר ביחידת‬
‫‪3091‬‬
‫(‬
‫(‬
‫לערעור ‪.‬‬
‫מכלל‬
‫הרישום ‪.‬‬
‫ליחודיים ‪.‬‬
‫הנרשמים ) ‪. " .‬‬
‫לבקשתנו התקינה בודקת אפשרות למנות מזכירה‬
‫ההליך‬
‫הנ " ל כולל למעשה‬
‫רישום‬
‫כפול‬
‫של‬
‫כ ‪1000 -‬‬
‫אי‪Ar-‬‬
‫ע 'י‬
‫"ת ת‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫מגק‪ 1‬הע ‪ " 1‬ה‬
‫א‪ ' - 1 ' 1‬גו‬
‫‪5‬רק ב '‬
‫ועדות ערערים לבית הסמר טבען מביבא חיברה ולבית הסמר לעממיות‬
‫*‬
‫כללי‬
‫‪. 48‬‬
‫ועדות הערעורים לבתי הספר טבע ואמנויות ( להלן ‪ " -‬ועדות הערעורים " ) המורכבות מבעלי‬
‫תפקידים בעירייה ובמשרד החינוך דנות ומחליטות בערעורים על דחית קבלת תלמידים לבתי ספר‬
‫אלו בעקבות החלטות ועדות‬
‫‪. 49‬‬
‫מטרת הביקורת היתה לבדוק את תהליך עבודת ועדות הערעורים והיקף פעילותן לשנות הלימוד‬
‫תשס " ו ו ‪-‬‬
‫‪. 50‬‬
‫הקבלה ‪.‬‬
‫תשס " ז ‪.‬‬
‫לצורך עריכת הביקורת נערכו ישיבות עם יו " ר ועדות הערעורים וחברי ועדות הערעורים וכן‬
‫נסקרו פרוטוקולים של הוועדות ומסמכים המשמשים‬
‫‪. 51‬‬
‫הביקורת נערכה בין החודשים מאי ‪ -‬אוגוסט‬
‫אותן ‪.‬‬
‫‪. 2006‬‬
‫ממצאים‬
‫‪. 52‬‬
‫ועדות הערעורים מתכנסות אחת לשנה לאחר המועד הסופי שנקבע להגשת הערעורים וצויין על‬
‫גבי מכתבי דחית הבקשות לקבלה לבתי הספר טבע‬
‫‪. 53‬‬
‫הביקורת מצאה כי הרכב ועדות הערעורים זהה להרכב ועדות הקבלה לבתי ספר אלו בשנות‬
‫הלימוד תשס " ו‬
‫‪. 54‬‬
‫ואמנויות ‪.‬‬
‫ו ‪ -‬תשס " ז ( ראה סעיף ‪ 8‬ו ‪. ) 9 -‬‬
‫יו " ר ועדות הערעורים מסרה לביקורת כיל‬
‫א‪.‬‬
‫ועדות הערעורים הוקמו בשנות ה ‪ 80 -‬סמוך למועד הקמת ועדות הקבלה ‪ .‬לא קיים מסמך‬
‫יסוד על הקמת הוועדות הכולל את הרכבןי תפקידיהן‬
‫ב‪.‬‬
‫אין נוהל פנימי או עירוני המעגן בתוכו‪ 7‬בין השארי את הליך עבודת ועדות הערעורים‬
‫והקריטריונים לקבלת‬
‫ג‪.‬‬
‫‪. 55‬‬
‫וסמכויותיהן ‪.‬‬
‫הערעורים ‪.‬‬
‫לחברי ועדות הערעורים לא הוצאו כתבי‬
‫מינוי ‪.‬‬
‫מזכירת מנהלת המחלקה לחינוך יסודי מכינה רשימה הכוללתי בין השארי את שמות התלמידים‬
‫שהוגשו לגביהם ערעורים בגין דחית קבלתם לבתי הספר טבע‬
‫ואמנויות ‪.‬‬
‫טפסי הערעורים‬
‫והמסמכים הנלווים להם מתויקים על ידי מזכירת מנהלת המחלקה לחינוך יסודי בתיקי ערעורים‬
‫הרלוונטיים לועדה שאמורה‬
‫‪. 56‬‬
‫להתכנס ‪.‬‬
‫תיקים אלו מועברים ליועצות החינוכיות של בתי הספר טבע ואמנויות לכתיבת ההערכות‬
‫והציונים של מכון ק והתצפיות של בתי הספר על גבי טפסי הערעורים ‪ .‬תיקי הערעורים מוחזרים‬
‫אי‪Ar-‬‬
‫ע ' י " תתיא‬
‫‪.‬‬
‫מגקרהע ‪ ,‬רי ‪ ,‬ה‬
‫‪ ,‬נ ‪ -‬גו‬
‫א‬
‫~‬
‫למנהלת המחלקה לחינוך יסודי לשם עיון בהם והצגתם בועדות הערעורים בצרוף רשימות‬
‫המערערים ‪.‬‬
‫‪. 57‬‬
‫הביקורת לא מצאה במסמכים השונים שנמסרו לה על ידי חברי ועדות הערעורים קריטריונים‬
‫לקבלת ערעורים בועדות ‪ .‬יו " ר ועדות הערעורים מסרה לביקורת כי הקריטריונים המשמשים את‬
‫ועדות הערעורים בהחלטותיהן הם קריטריונים מערכתייםל אישיים‬
‫ומשפחתיים ‪.‬‬
‫ועדת ערעורים לבי " ס לטבע לשנת הלימודים תשס " ו‬
‫‪. 58‬‬
‫לישיבת הוועדה שהתקיימה בתאריך ‪ 28 . 6 . 05‬הוגשה על ידי מנהלת המחלקה לחינוך יסודי דאז‬
‫רשימה מודפסת שכותרתה " ערעורים לביה " ס לטבע " הכוללת ‪ 70‬שמות של תלמידים שהוגשו‬
‫לגביהם ערעורים וכן שמות בתי הספר האזוריים שבהם הם רשומים ‪ .‬ברשימה זו אין ציון של‬
‫מינם של התלמידים ( בן ‪/‬בת) י מספרי תעודות זהות וכתובת מקום‬
‫מנהלת יחידת הרישום מסרה בתגובה לממצאים כדלקמן‬
‫(‬
‫מגורים ‪.‬‬
‫" בישיבות הערר ‪ ,‬הדו " ח היחיד שמונח‬
‫מול מנהלת יחידת הרישום ‪ ,‬הינו דו " ח כמותי של מצבת תלמידים בבתי‬
‫סגירת‬
‫‪. 59‬‬
‫כיתות ‪. " .‬‬
‫מפרוטוקול הוועדה עולה כי בדיון השתתפו‬
‫המנהלת והיועצת החינוכית של ביה " ס‬
‫‪. 60‬‬
‫הספר ‪ ,‬על‬
‫מנת למנוע‬
‫(‬
‫יו " ר ועדת הערעוריםל מנהלת יחידת הרישוםל‬
‫לטבע ‪.‬‬
‫ברשימת התלמידים שהתקבלו בועדה וצוינו בפרוטוקול מופיעים ברצף שמותיהם של ‪ 7‬תלמידים‬
‫וכן שמות בתי הספר האזוריים בהם הם‬
‫רשומים ‪.‬‬
‫בהמשך הרשימה ובמרווח מה משמות ‪7‬‬
‫התלמידים שצויינו מופיעים ‪ 4‬שמות נוספים של תלמידיםל כולל בתי הספר בהם הם משובציםל‬
‫ללא מלל המסביר את ההפרדה בין שתי קבוצות התלמידים הרשומות על גבי טופס‬
‫הפרוטוקול ‪.‬‬
‫מתוך ‪ 1 1‬שמות התלמידים שמופיעים ברשימה ‪ 4‬תלמידים הם מבתי ספר בדרום העיר תל אביב ‪-‬‬
‫יפו ( ‪. ) 36 . 36 %‬‬
‫‪. 61‬‬
‫מנהלת יחידת הרישום מסרה לביקורת כי בישיבה זו התקבלו ‪ 7‬תלמידים ואילו ‪ 4 -‬התלמידים‬
‫הנוספים צויינו ברשימת המתנה ‪ .‬לדברי מנהלת יחידת הרישום קבלתם לביה " ס לטבע תתאפשר‬
‫במידה ויהיו ביטולי רישומים של תלמידים שהתקבלו‬
‫‪. 62‬‬
‫מפרוטוקול הוועדה עולה כי‬
‫א‪.‬‬
‫(‬
‫לא צויין מינם של התלמידים‬
‫אין מספרי זיהוי של‬
‫( בן ‪ /‬בת ) ‪.‬‬
‫התלמידים ‪.‬‬
‫לא נרשמו הנימוקים לקבלת הערעורים‬
‫חתימות הנוכחים בישיבה אינן מופיעות‬
‫[‬
‫‪1‬‬
‫לביה " ס ‪.‬‬
‫אי‪Ar-‬‬
‫ע 'י‬
‫"ת ת‬
‫אג ' ‪ ' - 1‬גו‬
‫מגק‬
‫~‬
‫‪-‬‬
‫ועדת ערעורים לבי " ס לטבע שנת הלימודים תשס " ז‬
‫‪. 63‬‬
‫‪,‬‬
‫הע ‪ " 1‬ה‬
‫*‬
‫לישיבת הוועדה שהתקיימה בתאריך ‪ 11 . 6 . 06‬הוגשו על ידי מנהלת המחלקה לחינוך יסודי שתי‬
‫רשימות של ערעורים הכוללות את הכותרות הבאות‬
‫(‬
‫שם הילדי עדיפותי בי " ס אזוריי מס '‬
‫תלמידים בבי " ס אזוריי נימוקים לערעור ומסמכים מצורפים‬
‫‪.‬‬
‫להלן סוגי הרשימות שהוגשו על ידי מנהלת המחלקה לחינוך יסודי‬
‫(‬
‫רשימה ובה שמות של ‪ 32‬תלמידים שכותרתה " ערעורים לבי " ס לטבע ( ( נדחו ) " ‪ .‬מנהלת‬
‫א‪.‬‬
‫המחלקה לחינוך יסודי מסרה לביקורת כי רשימה זו כוללת שמות של תלמידים‬
‫שערעוריהם אינם עונים לקריטריונים לקבלה בועדה ( ראה סעיף‬
‫‪. ) 57‬‬
‫רשימה ובה מצוינים שמותיהם של ‪ 40‬תלמידים שכותרתה " ערעורים בי " ס לטבע "‬
‫ב‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫מנהלת המחלקה לחינוך יסודי מסרה לביקורת כי רשימה זו כוללת שמות של תלמידים‬
‫שערעוריהם עונים על הקריטריונים לקבלה‬
‫בועדה ‪.‬‬
‫בועדה נכחו על פי הרישומים בפרוטוקול ( יו " ר ועדת הערעוריםל מנהלת המחלקה לחינוך‬
‫ג‪.‬‬
‫יסודיל מנהלת יחידת הרישוםל המנהלת והמנהלנית של ביה " ס לטבע ‪ .‬יו " ר הוועדה מסרה‬
‫לביקורת כי היועצת החינוכית של ביה " ס נעדרה מהדיון בשל סיבות אישיות ‪ .‬חתימות‬
‫המשתתפים בישיבה צוינו‬
‫‪. 64‬‬
‫בפרוטוקול ‪.‬‬
‫בפרוטוקול הוועדה נרשמו שמותיהם של ‪ 12‬תלמידים ברצףי שמות בתי הספר בהם הם משובצים‬
‫וכן הנימוקים לקבלתם ‪ .‬מתוך ‪ 12‬שמות התלמידים המצוינים ברשימה ‪ 5‬תלמידים הם מבתי ספר‬
‫מדרום העיר תל אביב ‪ -‬יפו ( ‪. ) 41 . 66 %‬‬
‫‪. 65‬‬
‫מנהלת יחידת הרישום מסרה לביקורת כי מתוך רשימת ‪ 12‬התלמידים שמופיעים בפרוטוקול‬
‫‪6‬‬
‫תלמידים התקבלו ו ‪ 6 -‬תלמידים נוספים ברשימת המתנה למקרים בהם תלמידים שהתקבלו יבטלו‬
‫את הרשמתם ‪ .‬יש לציין כי בפרוטוקול הישיבה לא מצוינת אבחנה‬
‫‪. 66‬‬
‫מעיון בפרוטוקול הוועדה מצאה הביקורת כי‬
‫אין ציון מינם של התלמידים‬
‫א‪.‬‬
‫לא צוינו מספרי‬
‫ב‪.‬‬
‫זו ‪.‬‬
‫(‬
‫( בן ‪ /‬בת ) ‪.‬‬
‫זיהוי ‪.‬‬
‫ועדת ערעורים לביה " ס לאמנויות שנת הלימודים תשס " ו‬
‫‪. 67‬‬
‫לפרוטוקול ישיבת הוועדה שנמסר לביקורת על ידי מנהלת יחידת הרישום צורפו המסמכים‬
‫הבאים‬
‫א‪.‬‬
‫(‬
‫מזכר פנימי שנכתב בתאריך‬
‫‪9 . 6 . 05‬‬
‫ונשלח ליועצת החינוכית של ביה " ס‬
‫על ידי מזכירת מנהלת המחלקה לחינוך יסודי דאז‬
‫לאמנויות ‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫אי‪Ar-‬‬
‫ע ' י " תתיא‬
‫ב‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫מנקרהע ‪ ,‬רי ‪ ,‬ה‬
‫‪ ,‬נ ‪ -‬גו‬
‫א‬
‫~‬
‫במזכר זה שנושאו " תוספת שמות לערעורים לאמנויות " צויינו שתי רשימות של תלמידים‪7‬‬
‫שהוגשו לגבי הרשמתם ערעורים‪ 7‬הכוללות ‪ 9‬שמות של תלמידים‪ 7‬מספרי הזיהוי שלהם‬
‫ושמות בתי הספר בהם הם‬
‫ג‪.‬‬
‫רשומים ‪.‬‬
‫בכותרת של הרשימה השניה שבה נכתבו ‪ 5‬שמות של תלמידים נרשם " תוספת מתאריך‬
‫‪ . " 10 . 6 . 05‬בצידי רשימה זו נרשמו ציוני בחינות של מכון ק ותצפיות ביה " ס של‬
‫‪3‬‬
‫תלמידים ‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫רשימה מודפסת מתאריך ‪ 19 . 6 . 05‬שנושאה " ערעורים לביה " ס לאמנויות " ‪ .‬ברשימה זו‬
‫מופיעים שמותיהם של ‪ 58‬תלמידים שערעוריהם הוגשו לועדה וכן שמות בתי הספר‬
‫האזוריים שבהם הם‬
‫‪. 68‬‬
‫רשומים ‪.‬‬
‫הביקורת מצאה כי מלבד שם אחד כל שמות התלמידים המופיעים במזכר מתאריך ‪ 9 . 6 . 05‬אינם‬
‫נמצאים ברשימה מתאריך ‪ 19 . 6 . 05‬שנושאה " ערעורים לביה " ס לאמנויות " וששימשה את‬
‫הוועדה‬
‫בהחלטותיה ‪.‬‬
‫יו " ר ועדות הערעורים מסרה בתגובתה לממצאים כדלקמן‬
‫(‬
‫" לא ברור לי למה‬
‫הכוונה ‪.‬‬
‫בכל מקרה‬
‫אחת ההחלמות שהתקבלה לקראת הערכות לרישום לשנה הבאה היא כי יום למחרת ועדות‬
‫והערעור תערך ישיבה‬
‫הקבלה‬
‫מיוחדת בין מנהלת יחידת הרישום והמנהלנית‬
‫הרשימות ‪.‬‬
‫מבתיה " ס כדי לוודא שאין פער בין‬
‫המפרם את כל‬
‫בעיה ‪. " .‬‬
‫פרמי התלמיד וציוניו כדי למנוע כל‬
‫‪. 69‬‬
‫כמו כן נבנה מופס מיוחד‬
‫נ‪.....‬‬
‫)‬
‫של כל אחד‬
‫בפרוטוקול הישיבה צוינו ברצף שמותיהם של ‪ 15‬תלמידים‪ 7‬שערעוריהם התקבלו‪ 7‬כולל בתי‬
‫הספר האזוריים בהם הם רשומים ‪ .‬ליד שמותיהם של ‪ 10‬תלמידים בלבד ששמותיהם מופיעים‬
‫ברשימה נרשמו שמות בתי הספר בהם הם משובצים ‪ .‬מתוך ‪ 10‬התלמידים שמצוינים לגביהם‬
‫שמות בתי הספר בהם הם משובצים ‪ 3‬תלמידים הם מבתי ספר מדרום העיר תל אביב ‪ -‬יפו‬
‫( ‪. )3 0 %‬‬
‫‪. 70‬‬
‫מנהלת יחידת הרישום מסרה לביקורת כי בישיבת ועדה זו התקבלו ‪ 7‬תלמידים ו ‪ 8 -‬התלמידים‬
‫הנותרים יתקבלו במידה ויבוטלו רישומים של תלמידים שהתקבלו לביה " ס ‪ .‬להחלטות אלו לא‬
‫מצאה הביקורת סימוכין‬
‫‪. 71‬‬
‫בפרוטוקול ‪.‬‬
‫מעיון בפרוטוקול הוועדה מצאה הביקורת כי‬
‫אין רישום של מועד התכנסות‬
‫לא צוינו שמות הנוכחים‬
‫(‬
‫הוועדה ‪.‬‬
‫בישיבה ‪.‬‬
‫לא צויין מינם של התלמידים‬
‫( בן ‪ /‬בת ) ‪.‬‬
‫לא נרשמו מספרי זיהוי של‬
‫התלמידים ‪.‬‬
‫אין חתימות של המשתתפים‬
‫בישיבה ‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫אי‪Ar-‬‬
‫ע ' י " תתיא‬
‫ו‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫מגקרהע ‪ ,‬רי ‪ ,‬ה‬
‫‪ ,‬נ ‪ -‬גו‬
‫א‬
‫~‬
‫לא נרשמו הנימוקים לקבלת‬
‫התלמידים ‪.‬‬
‫ועדת ערעורים לבי " ס לאמנויות לשנת הלימודים תשס " ז‬
‫‪. 72‬‬
‫לועדת הערעורים שהתקיימה בתאריך ‪ 14 . 6 . 06‬הוגשה על ידי מנהלת המחלקה לחינוך יסודי‬
‫רשימה מודפסת שכותרתה " מועמדים שהגישו ערעורים בי " ס לאמנויות " ‪ .‬ברשימה זו הכוללת ‪75‬‬
‫תלמידים צויינו הנתונים הבאים ( שמות התלמידים‪ 7‬בתי הספר האזוריים בהם הם רשומים‪ 7‬ציוני‬
‫ביה " ס‪7‬‬
‫ציוני מכון ק והערות כגון‬
‫" התקבל " " דור שלישי של אומנים "‬
‫‪. 73‬‬
‫" המלצות מצורפות "‬
‫(‬
‫‪7‬‬
‫" בעיה רפואית "‬
‫וכו ' ‪.‬‬
‫בישיבת הוועדה השתתפו על פי הרישומים בפרוטוקול ( יו " ר ועדת הערעורים‪ 7‬מנהלת המחלקה‬
‫לחינוך יסודי‪ 7‬מנהלת יחידת הרישום ומנהלת ביה " ס לאמנויות ‪ .‬חתימות הנוכחים‬
‫‪. 74‬‬
‫‪7‬‬
‫" תאומה ‪-‬‬
‫אחק‬
‫מופיעות ‪.‬‬
‫ברשימת התלמידים שהתקבלו מופיעים ברצף שמותיהם של ‪ 13‬תלמידים שהתקבלו על פי סדר‬
‫עדיפות יורד וכן מצוינים שמות בתי הספר האזוריים בהם הם משובצים והנימוקים לקבלה ‪ .‬כל‬
‫בתי הספר בהם רשומים התלמידים שברשימה אינם מאזור דרום העיר תל אביב ‪-‬‬
‫‪. 75‬‬
‫יפו ‪.‬‬
‫מנהלת יחידת הרישום מסרה לביקורת כי בועדה זו התקבלו ‪ 8‬תלמידים ואילו קבלתם של‬
‫‪5‬‬
‫תלמידים נוספים תתאפשר במידה ויתבטלו רישומים של תלמידים שהתקבלו לביה " ס ‪ .‬יש לציין‬
‫כי בפרוטוקול הישיבה אין הפרדה בין שמות התלמידים שהתקבלו לבין שמות התלמידים‬
‫הנמצאים בסטטוס המתנה לקבלה‬
‫לביה " ס ‪.‬‬
‫מנהלת יחידת הרישום מסרה בתגובה לממצאים כדלקמן‬
‫ערעור ‪ ,‬בנוסף ‪ ,‬קיימת רשימת ‪ -‬מילואים ‪,‬‬
‫הרשימה‬
‫(‬
‫" בפרומוקול נרשמים המתקבלים לאחר‬
‫מדורגת ‪,‬‬
‫במידה ומי מהמערערים מבמל את‬
‫ערעורו או מתחרם ‪ -‬מתקבל תלמיד מרשימת המילואים כפי שמצויין סעיף‬
‫‪. 76‬‬
‫בפרוטוקול הדיון מצאה הביקורת כי‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪. 77‬‬
‫(‬
‫אין ציון של מינם של התלמידים‬
‫לא נרשמו מספרי הזיהוי של‬
‫( בן ‪ /‬בת ) ‪.‬‬
‫התלמידים ‪.‬‬
‫במועד כתיבת הממצאים ( יולי ‪ ) 2006‬קיימה מנהלת אגף החינוךי ששימשה כיו " ר ועדות הקבלה‬
‫והערעורים בשנות הלימוד תשס " ו ו ‪-‬‬
‫בבתיה " ס היחודיים "‬
‫‪. 78‬‬
‫‪, 65‬‬
‫‪. " . 75‬‬
‫תשס " ז‪7‬‬
‫ישיבות בנושא " תכנון מבנה ונהלים לועדות הקבלה‬
‫‪.‬‬
‫בעקבות ישיבות אלו הוציאה מנהלת אגף החינוך קובץ מסמכים בנושא " תכנון מבנה ונהלים‬
‫לועדות הקבלה בבתיה " ס היחודיים והעל יסודיים " הכוללי בין השארי מסמכים בנושא ועדות‬
‫קבלה וערעורים לבתי הספר טבע ואמנויות ( ראה נספחים א ' ו ‪-‬‬
‫ב') ‪.‬‬
‫אי‪Ar-‬‬
‫ע ' י " תתיא‬
‫‪.‬‬
‫א‬
‫מנקרהע ‪ ,‬רי ‪ ,‬ה‬
‫‪ ,‬נ ‪ -‬גו‬
‫~‬
‫רקמת ואמללות‬
‫כללי‬
‫כ ‪230 -‬‬
‫הביקוש הרב לבתי הספר טבע ואמנויות גדול מההיצע ( ‪ 80‬תלמידים המתקבלים לכל בי " ס לעומת‬
‫נרשמים לכל בי " ס מדי שנה ) ‪ .‬עובדה זו מחייבת הליך מיון וקבלה קפדני במיוחדי בהתאם לכללי מינהל‬
‫תקין‪ 7‬שתחילתו בבתי הספרי המשכו בוועדות הקבלה וסופו בוועדות‬
‫בהליך זה נפלו ליקויים רבים שמהן עולות המסקנות וההמלצות‬
‫הערעורים ‪.‬‬
‫הביקורת מצאה כי‬
‫הבאות ‪.‬‬
‫סרק א '‬
‫ועדות קבלה ‪ -‬בית הספר לטבע ‪ ,‬סביבה וחברה ובית הספר לאמנויות‬
‫עקמת‬
‫הליך עבודת הוועדות‬
‫‪. 79‬‬
‫הוועדות פעלו מזה כשני עשורים מבלי שגורם עירוני מוסמך עיגן במסמך את הקמתןי אופן‬
‫פעילותן ותחומי‬
‫‪. 80‬‬
‫סמכויותיהן ‪.‬‬
‫חברי הוועדות נטולי כתבי מינוי והסמכה החליטו החלטות בעלות השלכה על תווי הלימודים של‬
‫התלמידים וכל זאת ללא הרשאה‬
‫‪. 81‬‬
‫רשמית ‪.‬‬
‫העדר נוהל בנושא הליך הקבלה לבתי הספר טבע ואמנויות המעגן בתוכו‪ 7‬בין השארי את הרכב‬
‫חברי הוועדות גרם לכך שבוועדת הקבלה לביה " ס לטבע לשנת הלימודים תשס " ו נכחו בעלי‬
‫תפקידים שאינם חברים‬
‫בוועדה ‪.‬‬
‫במסמכים שהוציאה יו " ר הוועדות במועד כתיבת הממצאים ( ראה סעיפים ‪ ) 78 - 77‬צוייןי בין‬
‫השארי כי‬
‫(‬
‫" יש להוציא כתבי מינוי לחברי ה‪11‬עדה עם שמות חברי ה‪11‬עדה ותפקידם ‪ ,‬אין צורך‬
‫להוציא מינוי כל שנה ‪ ,‬בדף מידע להורים צריך לציין מי הם נתפקידים )‬
‫" חברי‬
‫ועדת‬
‫הקבלה ‪:‬‬
‫מנהלת‬
‫המחלקה ‪ -‬יו " ר‬
‫פר‪1‬מ‪1‬ק‪1‬ל ‪ ,‬יועצת ביה " ס ‪ ,‬מנהלת ביה " ס ונציג‬
‫ה‪11‬עדה ‪,‬‬
‫חברי‬
‫מנהלנית ‪ /‬מזכירת‬
‫ה‪11‬עדה ‪. " .‬‬
‫ורשמת‬
‫ביה " ס ‪ -‬רכזת‬
‫משה " ח ‪. " .‬‬
‫תנאים וקריטריונים לקבלה‬
‫‪. 82‬‬
‫חוסר אחידות בנושא התנאים והקריטריונים לקבלה בין טופס " דף מידעך לבין " פרוטוקולים של‬
‫ישיבות הערכות החינוך היסודי לשנת הלימודים תשס " ז " ומסמך " נהלי רישום ונהלים כלליים‬
‫בבית הספר " שהוציאה הנהלת ביה " ס לאמנויות נבע מהעדר נוהל פנימי או עירוני האמור‬
‫להסדירי בין השארי נושא‬
‫זה ‪.‬‬
‫במסמכים שהוציאה יו " ר הוועדות ( ראה סעיפים ‪ ) 78 - 77‬נכתבי בין השארי כדלקמן‬
‫הקבלה ‪ :‬תושב תל אביב ‪ -‬יפו ‪,‬‬
‫חובת הצגת רישום בביה " ס האזורי בעת הצגת‬
‫(‬
‫המועמדות ‪,‬‬
‫" תנאי‬
‫הצגת‬
‫אי‪Ar-‬‬
‫ע ' י " תתיא‬
‫מועמדות‬
‫‪.‬‬
‫מגקרהע ‪ ,‬רי ‪ ,‬ה‬
‫‪ ,‬נ ‪ -‬גו‬
‫א‬
‫~‬
‫בביה " ס‬
‫הייחודי ‪,‬‬
‫השתתפות‬
‫ביום‬
‫התצפיות‬
‫בביה " ס ‪,‬‬
‫במבחנים‬
‫השתתפות‬
‫פסיכ‪1‬ממריים ‪. " .‬‬
‫" הקרימרי‪1‬נים היחידים לקבלה ‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫יכולת הקלימה של‬
‫ביה " ס ‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫שאיפה‬
‫ג‪.‬‬
‫שיקולים מערכתיים ‪ :‬השפעת גריעת התלמיד מביה " ס בו הוא לומד ‪ ,‬אחוזי אינמגרציה‬
‫לאיזם מספרי בין בנים לבנות נלא בהכרח מספר ש‪11‬ה ) ‪.‬‬
‫בשאיפה לשליש תלמידי‬
‫ך‪.‬‬
‫מידת התאמתו של התלמיד והיחס לשאר‬
‫* איחוד משפחות אינו קרימרי‪1‬ן‬
‫‪. 83‬‬
‫דרום ‪.‬‬
‫המועמדים ‪.‬‬
‫לקבלה ‪. " .‬‬
‫הוצאת מסמך ונהלי רישום ונהלים כלליים " על ידי הנהלת ביה " ס לאומנויות ובו‪ 7‬בין השארי‬
‫פירוט התנאים והקריטריונים לקבלה‪ 7‬שלא על דעת מינהל החינוך ויו " ר הוועדותי עלול לגרום‬
‫להעברת מידע שגוי להורי הנרשמים‬
‫לביה " ס ‪.‬‬
‫במסמכים שהוציאה יו " ר הוועדות ( ראה סעיפים ‪ ) 78 - 77‬צויין‪ 7‬בין היתרי כדלקמן‬
‫(‬
‫" ביה " ס אינו‬
‫רשאי להוציא כל מידע ממעמו שלא בתאום עם המחלקה בעירייה לא בעת הצגת המועמדות‬
‫ולא בהליך הקבלה ‪ .‬יש לציין הערה בדף מידע ‪ :‬דף מידע זה הינו מקור המידע‬
‫היחיד ‪. " .‬‬
‫דוחות בתי הספר‬
‫‪. 84‬‬
‫ציוני התלמידים במבדקי מכון ק ותצפיות בתי הספר מהווים תנאי הכרחי ומרכזי לקבלה ועל כן‬
‫אי רישום הציונים בדוחות שהוגשו על ידי הנהלות בתי הספר לוועדות מנעו מהן‬
‫א‪.‬‬
‫הצגת מלוא הנתונים הדרושים לשם קבלת‬
‫ב‪.‬‬
‫פיקוח ובקרה על הליך המיון והקבלה שנעשה בבתי‬
‫ג‪.‬‬
‫שקיפות הנדרשת ממערכת‬
‫(‬
‫ההחלטות ‪.‬‬
‫הספר ‪.‬‬
‫ציבורית ‪.‬‬
‫במסמכים שהוציאה יו " ר הוועדות ( ראה סעיפים ‪ ) 78 - 77‬נכתבי בין השארי כי הצגת הנתונים‬
‫על ידי בתי הספר בפני ועדת הקבלה תכלול ( א ) ‪ .‬נתונים כלליים לגבי המועמדים על פי בתי הספר‬
‫היסודיים אליהם הם‬
‫משתייכים ‪ .‬ב ) ‪.‬‬
‫התאמה ובשלות ותצפית מבדקים של‬
‫‪. 85‬‬
‫לצד כל תלמיד מועמד יצוינו נתוניו האישיים‬
‫(‬
‫מכון ק ‪-‬‬
‫ביה " ס ‪.‬‬
‫רישום שמות התלמידים שהתקבלו על ידי ביה " ס לאמנויות וצוינו בדוחות שהגישה מנהלת ביה " ס‬
‫לוועדה ללא הקטגוריות של עדיפות א ' עדיפות ב ' ודחיה ובשונה מהדוחות שהוגשו על ידי מנהלת‬
‫‪7‬‬
‫ביה " ס לטבע לא איפשר לחברי הוועדה‬
‫(‬
‫א‪.‬‬
‫לקבל תמונה מלאה על הליך המיון שנעשה‬
‫ב‪.‬‬
‫להחליט על קבלת תלמידים הנמצאים בקטגוריה של עדיפות א ' או ב ' במקום תלמידים‬
‫בביה " ס ‪.‬‬
‫שהתקבלו על ידי ביה " ס ונדחו בוועדה בשל שיקולים‬
‫מערכתיים ‪.‬‬
‫אי‪Ar-‬‬
‫ע ' י " תתיא‬
‫‪.‬‬
‫מגקרהע ‪ ,‬רי ‪ ,‬ה‬
‫‪ ,‬נ ‪ -‬גו‬
‫א‬
‫~‬
‫נתוני מצבת תלמידים בכל בתי הספר בעיר תל ‪ -‬אביב יפו‬
‫העדר נתונים מעודכנים‪ 7‬לגבי מצבת תלמידים בבתי הספר בעיר תל אביב ‪ -‬יפוי ב " פרוטוקול‬
‫‪. 86‬‬
‫החלטות ועדת בקשות להעברת תלמידים "‬
‫‪7‬‬
‫שנבעו מאי קיום כל ועדות ההעברה‪ 7‬חוות דעת‬
‫חסרות של השירות הפסיכולוגי החינוכי וחסר בממשקי נתונים בין מערכת מחשב מרכזי באגף‬
‫מיחשוב ומערכות מידע לבין מערך חינוך חדש שבמינהל החינוך‪ 7‬עלול להביא להטעיית חברי‬
‫הוועדה בשלב קבלת‬
‫ההחלטות ‪.‬‬
‫ראש תחום בכיר חינוך מסרה בהתיחסותה לממצאים כדלקמן‬
‫(‬
‫" קובץ התלמידים במחשב המרכזי‬
‫הועבר לקובץ מערך חינוך חדש פעמיים בשבוע עד לחודש יוני‬
‫‪. 2006‬‬
‫בעקבות בקשה להגדלת‬
‫תדירות העברת הנתונים ‪ ,‬מועבר הקובץ באופן שוסף מידי לילה למערך חינוך חדש ‪ ,‬החל מחודש‬
‫יולי‬
‫‪. " . 2006‬‬
‫מרך‪ 0‬רקרליכו שטל הוועדות‬
‫~‬
‫‪. 87‬‬
‫רישום כושל ורשלני של כל הפרוטוקולים של הוועדות בא לידי ביטוי ב‬
‫א‪.‬‬
‫(‬
‫אי ציון מינם של התלמידים‪ 7‬מספרי זיהוי והנימוקים לקבלת התלמידים בוועדות לביה " ס‬
‫לטבע לשנות הלימודים תשס " ו ו ‪ -‬תשס " ז ובוועדה לביה " ס לאמנות לשנת הלימודים‬
‫תשס " ו ‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫חתימה לא מזוהה על גבי פרוטוקול ישיבת הוועדה לביה " ס לטבע לשנת הלימודים‬
‫ג‪.‬‬
‫רישומים על גבי קובץ נירות שהיוו את פרוטוקול ועדת ביה " ס לאמנויות לשנת הלימודים‬
‫תשס " ז והכילו את הנתונים הבאים‬
‫‪)1‬‬
‫תשס " ז ‪.‬‬
‫(‬
‫חתימות בדיעבד של חברי הוועדה על גבי טופס שעליו הערות של היועצת‬
‫החינוכית של ביה " ס שנרשמו שלא במועד הדיון והמתייחסות למספר המתקבלים‬
‫בוועדה ‪.‬‬
‫‪)2‬‬
‫תאריך הישיבה ושמות הנוכחים בה על גבי טופס ובו טבלה המיועדת לרישום‬
‫המתקבלים אך נטולת שמותיהם‬
‫‪. 88‬‬
‫ופרטיהם ‪.‬‬
‫רישום שמות התלמידים ללא ציון מינם ומספרי הזיהוי שלהם כפי שמצאה הביקורת בכל‬
‫הפרוטוקולים של הוועדות עלול לגרום לטעויות בשלב שליחת מכתבי קבלה ודחית בקשות‬
‫לקבלה להורי‬
‫‪. 89‬‬
‫התלמידים ‪.‬‬
‫פרוטוקול ישיבה הינו כלי לשיקוף של מהלך הדיון וקבלת החלטות ‪ .‬הפרוטוקול יכול שיהיה מלא‬
‫או מתומצתי אך הוא חייב להיות אמין וזאת על מנת שועדת ערעורים תקבל תמונה נכונה על‬
‫ההליכים בוועדת קבלה ולמלא את תפקידה כהלכה ‪ .‬לדעת הביקורת הפרוטוקולים של הוועדות‬
‫היו פרוטוקולים שלא שיקפו כנדרש וכראוי את שנאמר והתרחש‬
‫‪. 90‬‬
‫בדיונים ‪.‬‬
‫יו " ר הוועדות לא קיימה פיקוח ובקרה על הרישומים בפרוטוקולים בטרם אישורם בחתימת‬
‫ידה ‪.‬‬
‫אי‪Ar-‬‬
‫ע ' י " תתיא‬
‫‪.‬‬
‫‪ ,‬נ ‪ -‬גו‬
‫מ קרהע ‪ ,‬רי ‪ ,‬ה‬
‫~‬
‫~‬
‫א‬
‫מכתבי קבלה ודחית בקשות לקבלה‬
‫‪. 91‬‬
‫פרק הזמן בין החלטות הוועדות לבין הוצאת מכתבי התשובה להורים אורך כחודש וחצי ‪ .‬כתוצאה‬
‫מכך השהות להגשת ערעורים של הורי התלמידים שנדחו‬
‫מתקצרת ‪.‬‬
‫המלנשרת‬
‫הליכי עבודת הוועדות‬
‫ותפקידיהם ‪.‬‬
‫‪. 92‬‬
‫על גורם עירוני מוסמך להוציא כתבי מינוי לחברי הוועדות שיכללו את שמותיהם‬
‫‪. 93‬‬
‫מומלץ כי יו " ר הוועדותי במסגרת תהליכי העבודה בנושא בתי הספר טבע ואמנויותי תבנה נוהל‬
‫הליך קבלה לבתי ספר אלו שיכלולי בין השארי את הנושאים הבאים ( תנאי הקבלה הקריטריונים‬
‫לקבלה חברי ועדות הקבלה והרישומים‬
‫בפרוטוקולים ‪.‬‬
‫תנאים וקריטריונים לקבלה‬
‫‪. 94‬‬
‫יש להתאים את טופס " דף מידע " הניתן להורי הנרשמים לבתי הספר להוראות הנוהל‬
‫‪. 95‬‬
‫על יו " ר הוועדות להורות למנהלות בתי הספר על איסור להוציא מטעמן כל מסמך העוסק בהליך‬
‫הקבלה שלא בתאום עם הנוגעים בדבר במינהל‬
‫שיבנה ‪.‬‬
‫החינוך ‪.‬‬
‫דוחות בתי הספר‬
‫‪. 96‬‬
‫על‬
‫יו " ר הוועדות להנחות את מנהלות בתי הספר לצרף לדוחות שמוגשים על ידן לוועדות את‬
‫רשימת הציונים של התלמידים הן באבחון של מכון ק והן בתצפיות של בתי הספר וזאת על מנת‬
‫להבטיח‬
‫‪. 97‬‬
‫‪7‬‬
‫בין היתרי קיום שקיפות מלאה‬
‫בוועדות ‪.‬‬
‫על יו " ר הוועדות להנחות את מנהלת ביה " ס לאמנויות להוסיף לדוחות המוגשים על ידה לוועדה‬
‫קטגוריות של עדיפות א ' עדיפות ב ' ונדחים באופן שבו מוגשים הדוחות של ביה " ס‬
‫‪7‬‬
‫לטבע ‪.‬‬
‫נתוני מצבת תלמידים בכל בתי הספר בעיר תל ‪ -‬אביב יפו‬
‫‪. 98‬‬
‫על מנת למנוע הכשלת חברי הוועדות בהליך קבלת ההחלטות יש לפעול לקבלת נתונים עדכניים‬
‫ומדויקים ב " פרוטוקול החלטות ועדת בקשות להעברת תלמידים " וזאת על ידי‬
‫(‬
‫א‪.‬‬
‫קיום כל ועדות ההעברה טרום התכנסות‬
‫ב‪.‬‬
‫קבלה במועד של כל חוות הדעת של השירות הפסיכולוגי החינוכי תוך תאום‬
‫ג‪.‬‬
‫הפעלת ממשק נתונים יומיים ועדכניים של רישום לבתי הספר ממערכת מחשב מרכזי‬
‫למערך חינוך‬
‫חדש ‪.‬‬
‫הוועדות ‪.‬‬
‫עמם ‪.‬‬
‫אי‪Ar-‬‬
‫ע ' י " תתיא‬
‫‪.‬‬
‫‪ ,‬נ ‪ -‬גו‬
‫מ קרהע ‪ ,‬רי ‪ ,‬ה‬
‫~‬
‫~‬
‫א‬
‫פרוטוקולים של הוועדות‬
‫‪. 99‬‬
‫מומלץ כי יו " ר הוועדות תמנה רכזת‬
‫ועדה‪ 7‬שתחום אחריותה יכלול‪ 7‬בין היתרי את נושא‬
‫הפרוטוקולים של הישיבותי במקומה של רכזת הוועדות ששימשה בתפקיד זה בוועדות לשנות‬
‫הלימודים תשס " ו‬
‫‪. 100‬‬
‫יש לבחון מחדש את מבנה טפסי הפרוטוקלים וזאת על מנת לאפשר שקיפות מירבית של מהלך‬
‫הדיונים‬
‫‪. 101‬‬
‫ו ‪ -‬תשס " ז ‪.‬‬
‫בוועדות ‪.‬‬
‫על יו " ר הוועדות וחברי הוועדות להדק את הפיקוח והבקרה על הרישומים בפרוטוקולים וזאת על‬
‫ידי בדיקתם טרום אישורם בחתימת‬
‫ידם ‪.‬‬
‫מכתבי קבלה ודחית בקשות לקבלה‬
‫‪. 102‬‬
‫על מנהלת יחידת הרישום לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה בכדי לקצר את פרק הזמן‬
‫שבין החלטות הוועדות לבין הוצאת מכתבי התשובה להורי הנרשמים לבתי‬
‫הספר ‪.‬‬
‫סם‪4‬ק ב '‬
‫ועדות ערעורים ‪,‬בית הספר לטבע ‪ ,‬סביבה וחברה ובית הספר לאמנויות‬
‫עקמת‬
‫הליכי עבודת ועדות הערעורים‬
‫‪. 103‬‬
‫ועדות הערעורים התכנסו מאז שנות ה ‪ 80 -‬מבלי שגורם עירוני מוסמך החליט על הקמתן וקבע‬
‫את מסגרת הפעילויות והסמכויות שלהן‬
‫‪. 104‬‬
‫בכתב ‪.‬‬
‫הביקורת רואה טעם לפגם בעובדה שהרכב ועדות הערעורים היה זהה להרכב ועדות‬
‫הקבלה ‪.‬‬
‫לדעת הביקורת קיימת חשיבות רבה לכך שהרכב הוועדות יהיה שונה וזאת הן על מנת לקיים‬
‫הליך תקין והן כדי לאפשר להרכב אחר של ועדה להכריע‬
‫‪. 105‬‬
‫בנושא ‪.‬‬
‫חסר בנוהל ו ‪ /‬או מסמך כלשהו הכולל בתוכו‪ 7‬בין השארי קריטריונים לקבלה בועדות הערעורים‬
‫איפשר לחברי הוועדות חופש פעולה נרחב בהחלטותיהם לגבי קבלה ו ‪ /‬או דחיה של ערעורים‬
‫שבא לידי ביטוי בהעדר נימוקים‬
‫‪. 106‬‬
‫להחלטות ‪.‬‬
‫השונות בסוג הנתונים המתיחסים לתלמידים שהוגשו לגביהם ערעורים שנרשמו בדוחות‬
‫שהוגשו לכל אחת מועדות הערעורים היא פועל יוצא של נוהל חסר האמור להסדירי בין השארי‬
‫את הליכי עבודת ועדות‬
‫הערעורים ‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫אי‪Ar-‬‬
‫ע ' י " תתיא‬
‫‪.‬‬
‫‪ ,‬נ ‪ -‬גו‬
‫מ קרהע ‪ ,‬רי ‪ ,‬ה‬
‫~‬
‫~‬
‫א‬
‫רשימות הערעורים‬
‫‪. 107‬‬
‫הגשת שתי רשימות ערעורים על ידי מנהלת המחלקה לחינוך יסודי לועדת הערעורים לבי " ס‬
‫לטבע לשנת הלימודים‬
‫תשס " ז‪7‬‬
‫כשבאחת נרשמו מראש שמות המתקבלים ובשניה נרשמו מראש‬
‫שמות הנדחים וכל זאת בהעדר קריטריונים ברורים לקבלת ערעורים וטרם שהתקיים הדיון‬
‫בעניינם כיוונה והובילה לדעת הביקורתי את חברי הוועדה לאמץ את ההחלטות כפי שצויינו‬
‫ברשימות שהוגשו‬
‫‪. 108‬‬
‫לוועדה ‪.‬‬
‫חרף העובדה שערעוריהם של ‪ 14‬תלמידים התקבלו טרום התכנסות הוועדה ‪ 13‬שמות מתוך ‪14‬‬
‫שמות התלמידים שערערו לא צויינו ברשימת המערערים שהוגשה לוועדת ערעורים לבי " ס‬
‫לאמנויות לשנת תשס " ו ‪ .‬עובדה זו שללה מהתלמידים את האפשרות לממש את זכותם להביא‬
‫עניינם לדיון‬
‫בוועדה ‪.‬‬
‫פרוטוקולים של ועדות הערעורים‬
‫‪. 109‬‬
‫העדר הפרדה מנומקת בין שמות התלמידים שהוחלט על קבלתם לבתי הספר לבין שמות‬
‫התלמידים שנרשמו בסטטוס המתנה למקרים בהם יבוטלו רישומי תלמידים שהתקבלו‪ 7‬כפי‬
‫שנמצא בכל הפרוטוקולים של ועדות הערעורים עלול לגרום לטעויות בסופו של תהליך‬
‫הערעורים ‪.‬‬
‫‪. 110‬‬
‫רישומים חלקיים בפרוטוקולים של ועדות ערעורים שאינם משקפים את מהלך הדיונים הם פועל‬
‫יוצא שלל‬
‫א‪.‬‬
‫אי ציון מין התלמידים ומספרי הזיהוי שלהם בכל‬
‫ב‪.‬‬
‫העדר חתימות חברי הוועדות והנימוקים לקבלה בפרוטוקולים של ועדות ערעורים לבי " ס‬
‫לטבע ולבי " ס לאמנויות לשנת הלימודים‬
‫ג‪.‬‬
‫הפרוטוקולים ‪.‬‬
‫תשס " ו ‪.‬‬
‫אי רישום מועד התכנסות הוועדה ושמות הנוכחים בה בפרוטוקול ועדת ערעורים לביה " ס‬
‫לאמנויות לשנת הלימודים‬
‫תשס " ו ‪.‬‬
‫המלצות‬
‫הליכי עבודת ועדות הערעורים‬
‫‪. 111‬‬
‫יש לקבוע את הרכב חברי ועדות ערעורים באופן שלמעלה ממחצית החברים בהן כולל יו " ר‬
‫ועדות הערעורים לא ישמשו כחברים גם בוועדות הקבלה ‪ .‬כמו כן מומלץ לשקול אפשרות שחלק‬
‫מחברי ועדות הערעורים יהיו בעלי תפקידים בכירים יותר מאלו החברים בוועדות‬
‫‪. 112‬‬
‫הקבלה ‪.‬‬
‫על גורם עירוני מוסמך להוציא כתבי מינוי ליו " ר ועדות הערעורים ולחברי ועדות הערעורים‬
‫שיקבעו ‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫אי‪Ar-‬‬
‫‪. 113‬‬
‫ע ' י " תתיא‬
‫‪.‬‬
‫‪ ,‬נ ‪ -‬גו‬
‫מ קרהע ‪ ,‬רי ‪ ,‬ה‬
‫~‬
‫~‬
‫א‬
‫על יו " ר ועדות הערעורים להוציא נוהל שיסדיר את הליך עבודת ועדות הערעורים ויכלולל בין‬
‫השארי את הנושאים הבאים‬
‫(‬
‫א‪.‬‬
‫הרכב‬
‫ב‪.‬‬
‫קריטריונים לקבלת‬
‫ג‪.‬‬
‫הנחיות הנוגעות לאופן הכנת רשימות המערערים המוגשות‬
‫הוועדות ‪.‬‬
‫ערעורים ‪.‬‬
‫לועדות ‪.‬‬
‫רשימות המערערים‬
‫‪. 114‬‬
‫על יו " ר ועדות הערעורים לוודא טרום התכנסות הוועדות כי כל שמות התלמידים שהוגשו‬
‫לגביהם ערעורים יצוינו ברשימות המערערים המוגשות לועדות‬
‫הערעורים ‪.‬‬
‫פרוטוקולים של ועדות הערעורים‬
‫‪. 115‬‬
‫על יו " ר ועדות הערעורים להקפיד כי הפרוטוקולים ישקפו כנדרש וכראוי את הדיונים ויצוינו‬
‫בהמל בין השארי הנתונים הבאים‬
‫א‪.‬‬
‫מועד התכנסות‬
‫הוועדות ‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫שמות הנוכחים‬
‫בדיון ‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הפרדהל‬
‫מלווה במללי בין רשימת המתקבלים לבין רשימת התלמידים שהתקבלו והינם‬
‫בסטטוס המתנה‬
‫ד‪.‬‬
‫לקבלה ‪.‬‬
‫מינם של התלמידים‬
‫( בן ‪ /‬בת ) ‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫מספרי הזיהוי של‬
‫ו‪.‬‬
‫נימוקים להחלטות לקבלת ו ‪ /‬או דחיית‬
‫ז‪.‬‬
‫‪. 116‬‬
‫(‬
‫התלמידים ‪.‬‬
‫חתימות יו " ר הוועדות וחברי‬
‫הערעורים ‪.‬‬
‫הוועדות ‪.‬‬
‫על יו " ר ועדות הערעורים להקפיד על הרישומים בפרוטוקולים טרום חתימתה וחתימת חברי‬
‫הוועדות על גבי‬
‫הפרוטוקולים ‪.‬‬
‫במועד כתיבת פרק מסקנות והמלצות ( אוקטובר ‪ )2006‬הוכן על ידי יו " ר ועדות הקבלה‬
‫והערעורים " אוגדן נהלי רישום העברות וערעורים אגף החינוך " הכוללי בין השארי את הנספחים‬
‫א ' ו ‪ -‬ב ' ( ראה סעיף‬
‫‪. 117‬‬
‫‪. ) 78‬‬
‫הערת הביקררת ‪:‬‬
‫בתאריך ‪ 4 . 2 . 07‬לאחר הדיון שהתקיים בראשות סמנכ " ל תכנון ארגון ומ " מ בדוח הביקורת מסרה‬
‫מנהלת אגף החינוך במינהל החינוך לביקורת מסמך המפרט את הפעולות שנעשו בעקבות‬
‫הביקורת‬
‫(‬
‫אי‪Ar-‬‬
‫ע 'י‬
‫"ת ת‬
‫א‪ ' - 1 ' 1‬גו‬
‫‪,‬‬
‫הע ‪ " 1‬ה‬
‫מגק‬
‫~‬
‫‪-‬‬
‫*‬
‫הוקמה ועדה שקבעה נהלי עבודה לכל ועדות הקבלה והערעורים בכל דרגות הגיל באגף‬
‫החינוך ‪.‬‬
‫נהלי העבודה כוללים את ההליך‬
‫הרכב הועדות‬
‫‬‫הפרסום להורים כתבי מינוי‬
‫‪-‬‬
‫קריטריונים לקבלה‬
‫אופן‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫וכו ' ‪.‬‬
‫טיוטא הופצה לכל הנוגעים בדבר להערות ושינויים ‪ .‬לאחר התיקונים הופץ אוגדן נהלים‬
‫לקראת תחילת הרישום‬
‫תשס " ח ‪.‬‬
‫התקיימה ישיבה עם כל המנהלים והיועצים של בתיה " ס היחודיים כדי להדגיש את‬
‫המחויבות לעבודה מול הנהלים‬
‫החדשים ‪.‬‬
‫דפי המידע להורים הנרשמים ליחודיים עברו שינויים והותאמו לנהלים‬
‫החדשים ‪.‬‬
‫במקביל בוצע תהליך תקינה ביחידת הרישום ‪ .‬עבודת התקינה לקחה בחשבון את המסקנות‬
‫שעלו מן הדו " ח והתייחסה לצורך לעבוד מול נהלים פרוטוקולים והדרישה לעמידה בלו " ז‬
‫‬‫בכל מה שקשור לועדות הקבלה והערעורים ‪ .‬לפיכך הוקצה כ " א יחודי לטיפול בתהליך ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫מזכירות בתיה " ס זומנו‬
‫לתדרוך ‪.‬‬
‫מנהלת המינהל הוציאה כתבי מינוי לכל חברי הועדות‬
‫‪22‬‬