דוח תקופתי

‫דוח תקופתי‬
‫לשנת ‪2005‬‬
‫‪0‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫א‪ .‬תאור עסקי התאגיד לשנת ‪.2005‬‬
‫ב‪ .‬דוח הדירקטוריון על מצב ענייני הקבוצה לשנת ‪.2005‬‬
‫ג‪ .‬דוח שנתי מאוחד לשנת ‪.2005‬‬
‫ד‪ .‬פרטים נוספים על התאגיד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫‪ .1‬פרק ‪ -1‬כללי‪.‬‬
‫‪ .2‬פרק ‪ - 2‬תיאור התפתחות הכללית של עסקי התאגיד‪.‬‬
‫‪ 2.1‬כללי‪.‬‬
‫‪ 2.2‬תחומי הפעילות‪.‬‬
‫‪ 2.3‬השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו‪.‬‬
‫‪ 2.4‬חלוקת דיבידנדים‪.‬‬
‫‪ .3‬פרק ‪ - 3‬מידע אחר‪.‬‬
‫‪ 3.1‬מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של התאגיד‪.‬‬
‫‪ 3.2‬סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים ביחס לקבוצת כיל‪.‬‬
‫‪ .4‬פרק ‪ - 4‬תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי הפעילות‪.‬‬
‫‪ 4.1‬כיל דשנים‪.‬‬
‫‪ 4.1.1‬מידע כללי על כיל דשנים‪.‬‬
‫‪ 4.1.2‬מוצרים ושירותים‪.‬‬
‫‪ 4.1.3‬פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים‪.‬‬
‫‪ .4.1.4‬מוצרים חדשים‪.‬‬
‫‪ .4.1.5‬לקוחות‪.‬‬
‫‪ .4.1.6‬שיווק והפצה‪.‬‬
‫‪ .4.1.7‬תחרות‪.‬‬
‫‪ .4.1.8‬עונתיות‪.‬‬
‫‪ 4.1.9‬כושר ייצור‪.‬‬
‫‪ 4.1.10‬מחקר ופיתוח‪.‬‬
‫‪ 4.1.11‬חומרי גלם וספקים‪.‬‬
‫‪ 4.1.12‬הון חוזר‪.‬‬
‫‪ 4.1.13‬איכות הסביבה‪.‬‬
‫‪ 4.1.14‬מגבלות ופיקוח על עסקי התאגיד‪.‬‬
‫‪ 4.1.15‬הליכים משפטיים‪.‬‬
‫‪ 4.1.16‬יעדים ואסטרטגיה עסקית‪.‬‬
‫‪ 4.2‬כיל מוצרים תעשייתיים‪.‬‬
‫‪ 4.2.1‬מידע כללי על כיל מוצרים תעשייתיים‪.‬‬
‫‪ 4.2.2‬מוצרים ושירותים‪.‬‬
‫‪ 4.2.3‬פילוח הכנסות ורווחיות‪.‬‬
‫‪ 4.2.4‬מוצרים חדשים‪.‬‬
‫‪ 4.2.5‬לקוחות‪.‬‬
‫‪ 4.2.6‬שיווק והפצה‪.‬‬
‫‪ 4.2.7‬תחרות‪.‬‬
‫‪ 4.2.8‬עונתיות‪.‬‬
‫‪ 4.2.9‬כושר ייצור‪.‬‬
‫‪ 4.2.10‬מחקר ופיתוח‪.‬‬
‫‪ 4.2.11‬נכסים לא מוחשיים‪.‬‬
‫‪ 4.2.12‬חומרי גלם וספקים‪.‬‬
‫‪ 4.2.13‬הון חוזר‪.‬‬
‫‪ 4.2.14‬איכות הסביבה‪.‬‬
‫‪ 4.2.15‬מגבלות ופיקוח על עסקי התאגיד‪.‬‬
‫‪ 4.2.16‬הליכים משפטיים‪.‬‬
‫‪ 4.2.17‬יעדים ואסטרטגיה עסקית‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6-4‬‬
‫‪16 - 7‬‬
‫‪13 - 7‬‬
‫‪15 - 13‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪21 - 17‬‬
‫‪19 - 17‬‬
‫‪21 - 19‬‬
‫‪86 - 22‬‬
‫‪45 - 22‬‬
‫‪29 - 22‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30 - 29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31 - 30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪33 - 31‬‬
‫‪33‬‬
‫‪34 - 33‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35 - 34‬‬
‫‪36 - 35‬‬
‫‪37 - 36‬‬
‫‪43 - 37‬‬
‫‪45 - 43‬‬
‫‪45‬‬
‫‪65 - 46‬‬
‫‪50 - 46‬‬
‫‪51‬‬
‫‪52‬‬
‫‪52‬‬
‫‪52‬‬
‫‪53 - 52‬‬
‫‪54 - 53‬‬
‫‪54‬‬
‫‪54‬‬
‫‪55 - 54‬‬
‫‪55‬‬
‫‪56 - 55‬‬
‫‪57 - 56‬‬
‫‪60 - 57‬‬
‫‪63 - 60‬‬
‫‪64 - 63‬‬
‫‪65 - 64‬‬
‫‪ 4.3‬כיל מוצרי תכלית‪.‬‬
‫‪ 4.3.1‬מידע כללי על כיל מוצרי תכלית‪.‬‬
‫‪ 4.3.2‬מוצרים ושירותים‪.‬‬
‫‪ 4.3.3‬פילוח הכנסות ורווחיות‪.‬‬
‫‪ 4.3.4‬מוצרים חדשים‪.‬‬
‫‪ 4.3.5‬לקוחות‪.‬‬
‫‪ 4.3.6‬שיווק והפצה‪.‬‬
‫‪ 4.3.7‬תחרות‪.‬‬
‫‪ 4.3.8‬עונתיות‪.‬‬
‫‪ 4.3.9‬כושר יצור‪.‬‬
‫‪ 4.3.10‬מחקר ופיתוח‪.‬‬
‫‪ 4.3.11‬נכסים לא מוחשיים – סימני מסחר ופטנטים‪.‬‬
‫‪ 4.3.12‬חומרי גלם וספקים‪.‬‬
‫‪ 4.3.13‬הון חוזר‪.‬‬
‫‪ 4.3.14‬איכות הסביבה‪.‬‬
‫‪ 4.3.15‬מגבלות ופיקוח על עסקי התאגיד‪.‬‬
‫‪ 4.3.16‬יעדים ואסטרטגיה עסקית‪.‬‬
‫‪ 4.4‬כיל מטלורגיה‪.‬‬
‫‪ 4.4.1‬מידע כללי על כיל מטלורגיה‪.‬‬
‫‪ 4.4.2‬מוצרים ושירותים‪.‬‬
‫‪ 4.4.3‬פילוח הכנסות ורווחיות‪.‬‬
‫‪ 4.4.4‬מוצרים חדשים‪.‬‬
‫‪ 4.4.5‬לקוחות‪.‬‬
‫‪ 4.4.6‬שיווק והפצה‪.‬‬
‫‪ 4.4.7‬תחרות‪.‬‬
‫‪ 4.4.8‬כושר יצור‪.‬‬
‫‪ 4.4.9‬מחקר ופיתוח‪.‬‬
‫‪ 4.4.10‬נכסים לא מוחשיים ‪ -‬פטנטים‪.‬‬
‫‪ 4.4.11‬חומרי גלם וספקים‪.‬‬
‫‪ 4.4.12‬הון חוזר‪.‬‬
‫‪ 4.4.13‬איכות הסביבה‪.‬‬
‫‪ 4.4.14‬מגבלות ופיקוח על התאגיד‪.‬‬
‫‪ 4.4.15‬יעדים ואסטרטגיה עסקית‪.‬‬
‫‪ .5‬פרק ‪ - 5‬מידע כללי נוסף ברמת התאגיד‪.‬‬
‫‪ 5.1‬רכוש קבוע ומתקנים‪.‬‬
‫‪ 5.2‬הון אנושי‪.‬‬
‫‪ 5.3‬השקעות בחברות מאוחדות אחרות‪.‬‬
‫‪ 5.4‬מימון‪.‬‬
‫‪ 5.5‬מיסוי‪.‬‬
‫‪ 5.6‬איכות הסביבה‪.‬‬
‫‪ 5.7‬בטיחות‪.‬‬
‫‪ 5.8‬מגבלות ופיקוח על עסקי התאגיד‪.‬‬
‫‪ 5.9‬יעדים ואסטרטגיה עסקית‪.‬‬
‫‪ 5.10‬מידע כספי לגבי מגזרים גיאוגרפיים‪.‬‬
‫‪ 5.11‬גורמי סיכון‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪77 - 66‬‬
‫‪69 - 66‬‬
‫‪70 - 69‬‬
‫‪70‬‬
‫‪71‬‬
‫‪71‬‬
‫‪71‬‬
‫‪73 - 72‬‬
‫‪73‬‬
‫‪74 - 73‬‬
‫‪74‬‬
‫‪74‬‬
‫‪75 - 74‬‬
‫‪75‬‬
‫‪76 - 75‬‬
‫‪77 - 76‬‬
‫‪77‬‬
‫‪86 - 78‬‬
‫‪79 - 78‬‬
‫‪80 - 79‬‬
‫‪80‬‬
‫‪80‬‬
‫‪81 - 80‬‬
‫‪81‬‬
‫‪82 - 81‬‬
‫‪82‬‬
‫‪82‬‬
‫‪83‬‬
‫‪83‬‬
‫‪84 - 83‬‬
‫‪84‬‬
‫‪85 - 84‬‬
‫‪86 - 85‬‬
‫‪106 - 87‬‬
‫‪89 - 87‬‬
‫‪94 - 89‬‬
‫‪94‬‬
‫‪96 - 94‬‬
‫‪96‬‬
‫‪97 - 96‬‬
‫‪97‬‬
‫‪99 - 97‬‬
‫‪101 - 99‬‬
‫‪101‬‬
‫‪106 - 101‬‬
‫תיאור עסקי התאגיד לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪2005‬‬
‫פרק ‪ - 1‬כללי‬
‫דירקטוריון כימיקלים לישראל בע"מ )להלן‪" :‬החברה"( מתכבד להגיש בזאת את‬
‫תיאור עסקי התאגיד ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ ,2005‬הסוקר את תיאור התאגיד‬
‫והתפתחות עסקיו‪ ,‬כפי שחלו בשנת ‪) 2005‬להלן‪" :‬תקופת הדוח"(‪ .‬הדוח נערך‬
‫בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(‪ ,‬התש"ל ‪.1970 -‬‬
‫הנתונים הכספיים הכלולים בדוח נקובים בדולר של ארה"ב ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪) 2005‬להלן‪" :‬דולר"(‪.‬‬
‫נתונים המופיעים בדוח זה כ"נכונים למועד הדוח"‪ ,‬מעודכנים ליום ‪ 27‬במרץ‬
‫‪ ,2006‬אלא אם צוין אחרת‪.‬‬
‫מהותיות המידע הכלול בדוח תקופתי זה ובכלל זה תיאור עסקאות מהותיות‪,‬‬
‫נבחנה מנקודת ראותה של החברה‪ .‬בחלק מהמקרים הורחב התיאור גם במקום‬
‫שאין מדובר בנושאים מהותיים מנקודת ראותה של החברה וזאת על מנת ליתן‬
‫תמונה מקיפה של הנושא המתואר‪.‬‬
‫דוח זה מוגש כחלק מהדוח התקופתי לשנת ‪ 2005‬ובהנחה שבפני הקורא מצויים‬
‫גם יתר חלקי הדוח התקופתי‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫בדוח זה‪ ,‬אלא אם משתמע מההקשר אחרת‪ ,‬תהיה למונחים הבאים המשמעות המפורטת‬
‫לצדם‪:‬‬
‫"כיל" או "החברה"‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‪.‬‬
‫"קבוצת כיל" או‬
‫"הקבוצה"‬
‫כיל והחברות המאוחדות שלה‪.‬‬
‫"מיגזר"‬
‫חלוקה ניהולית על חברתית בקבוצת כיל כמפורט בסעיף ‪2.1.3‬‬
‫ובסעיף ‪ 2.2‬להלן‪ .‬בקבוצת כיל ארבעה מגזרים – כיל דשנים‪ ,‬כיל‬
‫מוצרים תעשייתיים‪ ,‬כיל מוצרי תכלית וכיל מטלורגיה‪.‬‬
‫"כילד"א"‬
‫כיל דשנים אירופה – יחידה במגזר כיל דשנים המרכזת את‬
‫פעילות כיל דשנים באירופה‪.‬‬
‫"מי"ה"‬
‫חברת מפעלי ים המלח בע"מ ממגזר כיל דשנים‪.‬‬
‫''תמי''‬
‫תמ''י )אימי( מכון למחקר ולפיתוח בע''מ‪ .‬מכון המחקר המרכזי של‬
‫כיל ממגזר כיל מוצרים תעשייתיים‪.‬‬
‫"‪"IP‬‬
‫‪ - Iberpotash SA‬חברה ספרדית ממגזר כיל דשנים‪.‬‬
‫"‪" CPL‬‬
‫‪ – Cleveland Potash Ltd.‬חברה אנגלית ממיגזר כיל דשנים‪.‬‬
‫"‪"AMFERT‬‬
‫‪ - Amsterdam Fertilizers B.V.‬חברה הולנדית ממיגזר כיל‬
‫דשנים‪.‬‬
‫''דח''כ''‬
‫דשנים וחומרים כימיים בע"מ – חברה בכיל דשנים‪.‬‬
‫‪"ICL PP‬‬
‫"‪AMERICA‬‬
‫הנכסים והפעילות שנרכשו מאסטריס‪.‬‬
‫"רותם"‬
‫חברת רותם אמפרט נגב בע"מ‪ ,‬ממיגזר כיל דשנים‪.‬‬
‫"חברת הברום"‬
‫חברת ברום ים המלח בע"מ ממיגזר כיל מוצרים תעשייתיים‪.‬‬
‫"מגי"ה"‬
‫חברת מגנזיום ים המלח בע"מ ממיגזר כיל מטלורגיה‬
‫"החברה לישראל"‬
‫החברה לישראל בע"מ‪ ,‬שהינה בעלת השליטה בחברה‬
‫"‪"PCS‬‬
‫‪ ,Potash Corporation of Saskatchewan Inc.‬חברה קנדית‪,‬‬
‫יצרנית אשלג הגדולה בעולם‪ ,‬שהינה בעלת עניין בחברה‪.‬‬
‫"מלח"‬
‫אלא אם צוין אחרת ‪ -‬מלח נתרן כלורי – ‪.NaCl‬‬
‫"‪"FAO‬‬
‫‪- Food and Agriculture Organization of the United Nations‬‬
‫ארגון המזון הבינלאומי‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫"‪"ISO‬‬
‫‪Responsible‬‬
‫"‪"Care‬‬
‫תקן לשיטת ניהול איכות בתחומים שונים‪.‬‬
‫תכנית בינלאומית של חברות התעשיה הכימית לקידום תחומי‬
‫הבריאות‪ ,‬הבטיחות והאקולוגיה‪.‬‬
‫''‪''HACCP‬‬
‫‪ - Hazard Analysis and Control Point‬מערכת כללים ובקרות‬
‫לניתוח סיכונים ולמניעת זיהומים בתחום המזון אשר פותחה על‪-‬ידי‬
‫רשות המזון והתרופות בארה''ב‪.‬‬
‫"דולר"‬
‫דולר של ארה"ב‪.‬‬
‫''‪''N‬‬
‫היסוד חנקן‪.‬‬
‫''‪''P‬‬
‫היסוד זרחן‪.‬‬
‫''‪''K‬‬
‫היסוד אשלגן‪.‬‬
‫''אשלג''‬
‫‪.KCl‬‬
‫''פוספט''‬
‫סלע פוספט המכיל את היסוד זרחן )אחד משלשת חומרי הזינה‬
‫הראשיים לצמח( תכולתו נמדדת ביחידות של ‪.P2O5‬‬
‫''‪''Fertecon‬‬
‫כתב עת מקצועי בתחום הדשנים‪.‬‬
‫''‪''USDA‬‬
‫‪ - United States Department of Agriculture‬משרד החקלאות של‬
‫ארצות הברית‪.‬‬
‫‪ - International Fertilizers Association‬איגוד יצרני הדשנים‬
‫הבינלאומי‪.‬‬
‫''‪''IFA‬‬
‫‪6‬‬
‫פרק ‪ - 2‬תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד‬
‫‪2.1‬‬
‫כללי‬
‫‪2.1.1‬‬
‫כיל הינה חברה רב לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים‬
‫המיוחדים‪ ,‬בארבעה מגזרים – דשנים‪ ,‬מוצרים תעשייתיים‪ ,‬מוצרי תכלית‬
‫ומטלורגיה‪.‬‬
‫פעילות כיל מתבססת‪ ,‬בעיקרה‪ ,‬על משאבי הטבע – אשלג‪ ,‬ברום‪ ,‬מגנזיום‬
‫ומלח מים המלח וסלע פוספט מהנגב‪ ,‬הכל על סמך זיכיונות ורישיונות‬
‫ממדינת ישראל‪ .‬עוד מתבססת הפעילות על מכרות אשלג ומלח בספרד‬
‫ובאנגליה‪ ,‬על סמך הסכמי חכירה ורשיונות מהרשויות המוסמכות במדינות אלו‪.‬‬
‫כיל עוסקת בהפקת מינרלים אלה‪ ,‬במכירתם ברחבי תבל‪ ,‬וכן בפיתוח‪ ,‬ייצור‬
‫ושווק של מוצרי המשך המבוססים בעיקר על חומרי גלם אלו‪.‬‬
‫לכיל מעמד מרכזי בשוקי האשלג והברום‪ .‬אשלג הינו אב מזון מרכזי בתחום‬
‫הדשנים‪ .‬הברום משמש למגוון רחב של יישומים ובראש ובראשונה כמרכיב‬
‫בסיסי במעכבי בעירה‪ .‬מוצריה של כיל משמשים בעיקר בתחומי החקלאות‪,‬‬
‫האלקטרוניקה‪ ,‬המזון‪ ,‬קידוחי נפט וגז‪ ,‬טיהור והתפלת מים‪ ,‬הדטרגנטים‪,‬‬
‫הנייר‪ ,‬הקוסמטיקה‪ ,‬התרופות‪ ,‬הרכב‪ ,‬האלומיניום ועוד‪ .‬לקבוצת כיל ניסיון‬
‫מצטבר של עשרות שנים במרבית עסקיה‪.‬‬
‫לקבוצת כיל גישה ישירה למרבית חומרי הגלם הדרושים לפעילותה‪ ,‬בעלויות‬
‫נמוכות ובאיכות גבוהה‪ ,‬מכוח זיכיון בלעדי שקיבלה קבוצת כיל ממדינת‬
‫ישראל לכריית מינרלים מהצד הישראלי של ים המלח בתמורה לתשלום‬
‫תמלוגים למדינה )לפרטים ראה סעיף ‪ 4.1.14‬להלן(‪ .‬עלויות הייצור של‬
‫האשלג והברום המופקים מים המלח על ידי כיל הינן נמוכות ביחס לעלויות‬
‫של יצרנים אחרים בעולם שאין להם גישה לים המלח‪.‬‬
‫מתקני הייצור העיקריים של קבוצת כיל ממוקמים בישראל‪ ,‬גרמניה‪ ,‬ארצות‬
‫הברית‪ ,‬הולנד‪ ,‬ספרד‪ ,‬אנגליה‪ ,‬סין‪ ,‬ברזיל וצרפת‪ .‬כמו כן‪ ,‬לקבוצת כיל מתקני‬
‫ייצור נוספים באוסטריה‪ ,‬בלגיה‪ ,‬טורקיה‪ ,‬ארגנטינה ואוסטרליה‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫פעילות כיל מחוץ לישראל הינה בעיקר בייצור מוצרים המשתלבים או‬
‫מתבססים על פעילות כיל בישראל או בתחומים קרובים לה‪ .‬כ‪93% -‬‬
‫מתוצרת כיל נמכרת מחוץ לישראל‪.‬‬
‫פעילויות מפעלי כיל משולבות במידה רבה הן בדרך של אספקת חומרי גלם‬
‫והן באופן שלעיתים מפעל אחד מנצל זרמי לוואי של מפעל אחר לייצר מוצרים‬
‫סופיים )למשל ייצור הברום מתבצע על ידי ניצול הברום בזרמי הלוואי של‬
‫בריכות האידוי המשמשות לייצור אשלג ועוד(‪.‬‬
‫כ‪ 7% -‬מתוצרת כיל נמכרת בישראל‪ .‬לגבי מכירות אלו‪ ,‬במוצרים מסוימים‪ ,‬הוכרזו‬
‫כיל וחלק מחברות כיל כמונופול בישראל‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2005‬כ‪ 45% -‬ממחזור המכירות של כיל נבע מייצור המתבצע מחוץ‬
‫לישראל‪ .‬כ – ‪ 14%‬מסך עלות המכירות של המוצרים המיוצרים מחוץ לישראל‬
‫מיוחסים לחומרי גלם המסופקים מישראל‪ .‬לו היה נכלל מחזור פעילות אסטריס בכל‬
‫שנת ‪ 2005‬כחלק ממחזור כיל היה מחזור המכירות של כיל הנובע מייצור המתבצע‬
‫מחוץ לישראל מגיע ל – ‪) 50%‬לפרטים נוספים ראה סעיפים ‪ 2.1.5‬ו – ‪4.3.1‬‬
‫להלן(‪.‬‬
‫לכיל אין תלות מהותית בלקוח‪ ,‬בספק או במקור חומר גלם שאינם כלולים בזיכיונות‬
‫שניתנו לקבוצת כיל‪ .‬להלן תרשים המתאר את התפלגות הגיאוגרפית של מכירות‬
‫כיל בשנת ‪:2005‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ 2.1.2‬היתרונות התחרותיים של החברה‬
‫כיל מאמינה כי חוסנה העסקי נובע‪ ,‬בין היתר‪ ,‬מהיתרונות התחרותיים הבאים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫גישה ישירה למשאבי טבע – לקבוצת כיל זיכיונות להפקת מינרלים מים המלח‪,‬‬
‫זיכיונות כרייה לסלע פוספט בנגב וכן רשיונות לכריית אשלג ומלח ממכרות תת‪-‬‬
‫קרקעיים בספרד ובאנגליה שכנגדם היא משלמת תמלוגים בשיעור ממכירותיה או‬
‫בשיעור משטח הקרקע המוחכרת‪ .‬למעלה מ – ‪ 45%‬ממכירות הקבוצה בשנת‬
‫‪ 2005‬היו של מוצרים המבוססים על מינרלים שהקבוצה מפיקה מים המלח‪ .‬ים‬
‫המלח הוא מקור עשיר )בלתי מוגבל מבחינה מעשית( ובעל ריכוז גבוה יחסית של‬
‫אשלג‪ ,‬ברום‪ ,‬מגנזיום ומלח‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מעמד מוביל – כיל הינה בעלת מעמד מוביל בקבוצות המוצרים הבאים‪,‬‬
‫ולהערכתה מיקומה בשוק העולמי הינו כמפורט להלן‪:‬‬
‫המוצר‬
‫אשלג‬
‫ברום‬
‫חומצה זרחתית נקייה‬
‫פוספטים מיוחדים‬
‫מיקום בשוק העולמי‬
‫המגזר‬
‫בשנת ‪2005‬‬
‫שישי‬
‫כיל דשנים‬
‫ראשון‬
‫כיל מוצרים תעשייתיים‬
‫ראשון‬
‫כיל מוצרי תכלית‬
‫ראשון‬
‫כיל מוצרי תכלית‬
‫כמו כן‪ ,‬לכיל מעמד מוביל במספר שוקי נישה של כימיקלים מיוחדים ודשנים‬
‫מיוחדים‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫ג‪.‬‬
‫עלויות נמוכות – כיל מאמינה כי חוסנה העסקי נובע בעיקר ממיקום מפעליה של‬
‫קבוצת כיל ליד ים המלח‪ ,‬עלויות שינוע נמוכות יחסית מהמפעלים ועד ללקוח‪,‬‬
‫ויכולת השילוב של תהליכי הייצור‪ ,‬מוצרי לוואי ומוצרי החברה למיצוי יתרונות‬
‫תפעוליים‪.‬‬
‫‪ .1‬עלויות הייצור הנמוכות יחסית בסדום נובעות‪ ,‬בראש ובראשונה‪ ,‬מהריכוז‬
‫הגבוה של מינרלים בים המלח והעלויות הנמוכות יחסית של הפקתם‪,‬‬
‫בהשוואה לכריית אשלג משכבות תת קרקעיות או הפקת ברום ממקורות בהם‬
‫ריכוזו נמוך יותר‪ .‬לאור העובדה כי החברה מפיקה וכורה את רוב חומרי הגלם‬
‫הבסיסיים שלה בעצמה‪ ,‬החברה חשופה פחות לשינויי מחיר של חומרי הגלם‬
‫מאשר מתחרים הרוכשים את חומרי הגלם מספקים חיצוניים‪.‬‬
‫‪ .2‬ייצור ללא תלות במגבלות אחסון ‪ -‬האקלים החם והיבש של ים המלח מאפשר‬
‫לחברה לאחסן‪ ,‬בעלות נמוכה במיוחד‪ ,‬כמות גדולה של אשלג בשטח פתוח‪.‬‬
‫יתרון זה ביכולת האחסון‪ ,‬מאפשר לחברה לייצר‪ ,‬ברמה קבועה יחסית‪ ,‬ללא‬
‫תלות בתנודתיות בביקוש העולמי לאשלג‪.‬‬
‫‪ .3‬עלויות שינוע נמוכות יחסית ‪ -‬כיל נהנית מעלויות שינוע נמוכות יחסית‪ ,‬וזאת‬
‫בשל מיקום רוב המתקנים של קבוצת כיל בסמיכות יחסית לנמלים בישראל‬
‫וברחבי העולם‪ .‬מיקום מתקני כיל דשנים בישראל מקנה לה יתרון לוגיסטי על‬
‫פני חלק ממתחריה‪ .‬המיתקנים של קבוצת כיל בישראל נמצאים בנגב‪ ,‬כך‬
‫שניתן לשנע את התוצרת הנמכרת בתפזורת דרך נמל אשדוד לכיוון אירופה‬
‫ודרום אמריקה‪ ,‬ודרך נמל אילת לכיוון אסיה‪ ,‬אפריקה ואוקיאניה‪ .‬לחברה‬
‫מתקני נמל ייעודיים לטעינה בתפזורת בישראל ‪ -‬באשדוד ובאילת ובאירופה –‬
‫בברצלונה )‪ ,(IP‬באמסטרדם ובלודוויגסהאפן )‪ (AMFERT‬וב‪Teesside -‬‬
‫שבאנגליה )‪.(CPL‬‬
‫‪ .4‬סינרגיה ‪ -‬כיל נהנית מסינרגיה בין מפעלי החברה המפחיתה את עלויות הייצור‬
‫שלה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬על ידי שימוש במוצרי לוואי ופסולת של תהליך אחד כחומרי‬
‫גלם של תהליך אחר‪ .‬כך לדוגמא‪ ,‬ייצור הברום מבוסס על ניצול הברום‬
‫בתמיסות הלוואי מייצור האשלג‪ ,‬שם ריכוזו גבוה יותר ממי ים המלח; ייצור‬
‫המגנזיה מתבצע מתמיסות עשירות במגנזיום כלורי שנוצרות כתוצר לוואי‬
‫מייצור האשלג בסדום; כיל דשנים משתמשת בתוצר הלוואי של תהליך ייצור‬
‫המגנזיום המתכתי )סילבניט( לייצור אשלג; כיל מוצרים תעשייתיים משתמשת‬
‫בכלור הנפלט מתהליך ייצור המגנזיום המתכתי לייצור ברום ועוד‪.‬‬
‫ד‪ .‬ייצור מוצרים בעלי ערך מוסף גבוה ‪ -‬כיל מנצלת באופן יעיל חומרי בסיס שונים‬
‫המיוצרים במפעליה והופכת אותם למוצרי המשך בעלי ערך מוסף גבוה‪ .‬לדוגמא‪ ,‬כיל‬
‫דשנים מייצרת חומצה זרחתית חקלאית מסלע פוספט‪ ,‬שהיא כורה ממכרות פתוחים‬
‫בנגב‪ .‬כיל מוצרי תכלית מבצעת עיבוד נוסף של חומצה זו לחומצה זרחתית נקייה‪,‬‬
‫אשר כשלעצמה משמשת את כיל מוצרי תכלית ליצור מלחי פוספט‪ ,‬תוספי מזון ומוצרי‬
‫היגיינה‪.‬‬
‫ה‪ .‬חסמי כניסה משמעותיים – כיל מאמינה כי כניסת מתחרים חדשים ברבים מתחומי‬
‫פעילותה תהיה כרוכה בעלויות גבוהות ותארך זמן רב‪ .‬זאת‪ ,‬בשל העלויות הגבוהות‬
‫ומשך הזמן הארוך יחסית הנדרש להקמת מפעלי ייצור‪ ,‬כדוגמת מפעלי קבוצת כיל‪,‬‬
‫בשל זיכיונות הכרייה הייחודים שבידי הקבוצה‪ ,‬בשל הקניין הרוחני שלה )ידע ייחודי‪,‬‬
‫‪10‬‬
‫טכנולוגיות ופטנטים למוצרים ויישומים שונים( ובשל מערכי השיווק וההפצה‬
‫הבינלאומיים שלה‪.‬‬
‫לעומת זאת‪ ,‬ייתכן ויצרנים קיימים ירחיבו את כושר הייצור שלהם בחלק מתחומי‬
‫הפעילות של החברה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫תזרים מזומנים מפעולות גבוה יחסית ‪ -‬בשנים ‪ 2004‬ו‪ 2005 -‬היו תזרימי המזומנים‬
‫מפעילות שוטפת של כיל כ‪ 430 -‬מליון דולר ו‪ 491 -‬מיליון דולר‪ ,‬בהתאמה‪ .‬תזרימי‬
‫המזומנים הגבוהים של כיל מאפשרים לה לתחזק בצורה נאותה את מתקני הייצור‬
‫שלה ולהרחיבם‪ ,‬להשקיע בתשתיות‪ ,‬בהקמת מפעלים חדשים‪ ,‬לנצל הזדמנויות‬
‫לרכישות‪ ,‬לחלק דיבידנדים לבעלי המניות ואף להקטין את מצבת החובות שלה‪.‬‬
‫ז‪ .‬פרישה גיאוגרפית של עסקים מגוונים – עסקיה הבינלאומיים של קבוצת כיל מקטינים‬
‫את חשיפת עסקיה לשינויים מקומיים באזורים גיאוגרפיים שונים‪ .‬בנוסף לקבוצת כיל‬
‫פעילות ב – ‪ 4‬מגזרים הכוללים מגוון רחב של מוצרים‪ ,‬לשימושים בתעשיות שונות‬
‫ברחבי העולם‪ .‬בשנת ‪ 2005‬שיעור המכירות למדינה יחידה לא עלה על ‪ 12.4%‬מסך‬
‫מכירות החברה‪ .‬כמו כן אין לחברה לקוח בודד הרוכש למעלה מ – ‪ 10%‬מסך מכירות‬
‫החברה‪ .‬בשנת ‪ 2005‬הגדילה כיל את היקף הפעילות בצפון ובדרום אמריקה בגלל‬
‫רכישת פעילותן של החברות אסטריס ואדיקון ראה סעיף ‪ 2.1.5‬ו‪.4.3.1 -‬‬
‫ח‪ .‬הנהלת החברה ‪ -‬פעילות קבוצת כיל מנוהלת על ידי הנהלה בעלת ניסיון תעשייתי‬
‫עשיר‪ .‬מנכ"ל כיל‪ ,‬רוב מנהלי המגזרים ורוב הסמנכ"לים הבכירים בקבוצה הינם בעלי‬
‫ותק של למעלה מ ‪ 25 -‬שנה בקבוצת כיל‪.‬‬
‫‪ 2.1.3‬מבנה הקבוצה‬
‫להלן פירוט המגזרים הניהוליים של קבוצת כיל למועד דוח זה‪:1‬‬
‫כיל‬
‫דשנים‬
‫• אשלג‬
‫• סלע פוספט‬
‫• חומצה זרחתית‬
‫חקלאית )"ירוקה"(‬
‫• דשני פוספט‬
‫• דשנים מורכבים‬
‫• דשנים מיוחדים‬
‫• תוספי מזון לבעלי‬
‫חיים‬
‫כיל מוצרים‬
‫תעשייתיים‬
‫כיל‬
‫מוצרי תכלית‬
‫כיל‬
‫מטלורגיה‬
‫• ברום‬
‫• מעכבי בעירה‬
‫• מוצרי ברום‬
‫אנאורגאניים‬
‫• כימיקלים לחקלאות‬
‫• ביוצידים לטיפול‬
‫במים‬
‫• מוצרי מגנזיה‬
‫• מוצרים מבוססי‬
‫כלור‬
‫• חומצה זרחתית באיכות‬
‫מזון‪ ,‬טכנית‬
‫ואלקטרונית‬
‫• מלחי פוספט‬
‫• תוספי מזון‬
‫• מוצרי היגיינה‬
‫לתעשיית המזון‬
‫• זרחן וגזרותיו‬
‫•כיבוי ומניעת שריפות‬
‫• מוצרים המבוססים על‬
‫אלומינה וכימיקלים‬
‫אחרים‬
‫• מגנזיום טהור‬
‫• סגסוגות מגנזיום‬
‫להלן אבני דרך עיקריות בהתפתחות כיל‪:‬‬
‫‪2.1.4‬‬
‫שנת התאגדות התאגיד וצורת התאגדות‬
‫כיל הנה חברה בע"מ אשר נוסדה בשנת ‪ 1968‬כחברה ממשלתית‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫לפרוט המבנה המשפטי של קבוצת כיל ראה ברשימה הנספחת לדוחות הכספיים המצורפים לדוח זה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫בשנת ‪ 1975‬הועברו מניות חברות פיתוח שונות שהוחזקו בידי המדינה )ובכלל זה‪,‬‬
‫בין היתר‪ ,‬מפעלי ים המלח‪ ,‬החברות המאוגדות כיום כרותם אמפרט נגב‪ ,‬חברות‬
‫הברום ותמי( ממדינת ישראל לכיל‪.‬‬
‫בשנת ‪ ,1992‬בעקבות החלטת ממשלת ישראל להפריט את כיל‪ ,‬פורסם תשקיף‬
‫הצעת מכר על ידי המדינה ומניות כיל נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל‬
‫אביב בע"מ )להלן‪" :‬הבורסה"(‪ .‬ערב ההנפקה הונפקה למדינת ישראל מניית‬
‫מדינה מיוחדת )"מנית זהב"( בכיל ובכמה חברות בת ישראליות עיקריות שלה‬
‫)להוראות ''מניית הזהב'' ולזכויות המדינה מכוחה‪ ,‬ראה סעיף ‪ 5.8.2‬לדוח(‪.‬‬
‫בשנת ‪ 1995‬מכרה ממשלת ישראל את "גרעין השליטה" בכיל )שהקנה כ ‪-‬‬
‫‪ 24.9%‬ממניות כיל( לחברה לישראל‪ ,‬אשר נשלטה אותה עת על ידי משפחת‬
‫אייזנברג‪ .‬רוב המניות הרגילות שהחזיקה המדינה בכיל נמכרו במהלך השנים‬
‫הבאות‪ .‬בשנת ‪ 2000‬חדלה המדינה להיות בעלת עניין בחברה מכח אחזקותיה‬
‫במניות הרגילות של כיל‪ ,‬אך נותרה בידיה מניית מדינה מיוחדת‪ .‬בשנת ‪1999‬‬
‫רכשה קבוצת עופר את השליטה בחברה לישראל‪.‬‬
‫כחלק מהאסטרטגיה של כיל‪ ,‬שהוגדרה בשנת ‪ ,1999‬החלה כיל במהלך ארגוני‬
‫במטרה להביא לניהול ממוקד בתחומי הפעילות שבליבת העסקים שלה‪ ,‬למיצוי‬
‫הסינרגיה בין פעילויות שונות בקבוצה‪ ,‬להגברת יעילות היחידות העסקיות השונות‬
‫ולהקטנת עלויות תפעול‪ .‬במסגרת מהלך זה נרכשו בשנים ‪ 1999‬עד ‪ 2001‬כל‬
‫אחזקות המיעוט בחברות הבנות הציבוריות של כיל‪ ,‬הוגדרו ארבעה מגזרי פעילות‬
‫ניהוליים והוקמו מטות ניהוליים במגזרים אלו אשר אחראים על ניהול כל היחידות‬
‫העסקיות במגזרים‪ .‬חלוקת המגזרים תואמת את התפיסה הניהולית החדשה של‬
‫כיל ואינה זהה בהכרח למבנה היורידי של הקבוצה‪ .‬בהתאם‪ ,‬בוצע ארגון מחדש‬
‫של מערך ההחזקות בחברות ובנציגויות ברחבי העולם‪.‬‬
‫במסגרת הקמת מגזרי הפעילות‪:‬‬
‫בתחום הדשנים אוחדו מערכי השיווק‪ ,‬המכירות‪ ,‬השינוע היבשתי‪ ,‬השינוע הימי‬
‫ומתקני הטעינה בנמלים של הדשנים בישראל ובעולם והוקמה כיל דשנים אירופה‬
‫על מנת לרכז את פעילות כיל דשנים באירופה‪.‬‬
‫במסגרת כיל מוצרים תעשייתיים אוחד הניהול‪ ,‬השיווק‪ ,‬המכירות והשינוע של כל‬
‫תחומי הכימיקלים התעשייתיים בישראל ובעולם‪.‬‬
‫לכיל מוצרי תכלית‪ ,‬אשר מנובמבר ‪ 2005‬כוללת גם את הפעילות שנרכשה‬
‫מחברת אסטריס‪ ,‬הועברה האחריות על הפעילות הכוללת של חומצה זרחתית‬
‫נקייה‪ ,‬המיוצרת בישראל‪ ,‬ובכך נוצרה יחידה אחת המרכזת את כל פעילות‬
‫הפוספטים המיוחדים של הקבוצה‪.‬‬
‫נכון למועד דוח זה הסתיימו רוב הפעולות האמורות לעיל‪.‬‬
‫לפרטים נוספים בעניין האסטרטגיה של כיל ראה סעיף ‪ 5.9‬להלן‪.‬‬
‫נכון למועד דוח זה בעלי העניין בחברה מכח אחזקת מניות הינם‪:‬‬
‫‪12‬‬
‫השם‬
‫החברה לישראל בע"מ‬
‫‪3‬‬
‫‪Potash Corporation of Saskatchewan‬‬
‫‪2.1.5‬‬
‫‪ %‬החזקה‬
‫‪ %‬החזקה‬
‫בדילול‬
‫‪2‬‬
‫מלא‬
‫‪51.49‬‬
‫‪51.41‬‬
‫‪10.09‬‬
‫‪10.07‬‬
‫רכישת נכסים מהותיים‬
‫ביום ‪ 4‬בנובמבר ‪ 2005‬רכשה חברה מקבוצת כיל את מרבית הפעילות העסקית‬
‫והנכסים‪ ,‬כולל הון חוזר‪ ,‬של ‪ ,Astaris LLC‬תאגיד מארה''ב‪.‬‬
‫לפרטים בדבר פעילותה של אסטריס ושילובה במסגרת כיל מוצרי תכלית‪ ,‬ראה‬
‫סעיף ‪ 4.3.1‬להלן‪.‬‬
‫‪2.1.6‬‬
‫שינויים בניהול עסקי התאגיד‬
‫בתקופת הדיווח לא חלו שינויים מהותיים באופן ניהול עסקי התאגיד‪.‬‬
‫‪2.2‬‬
‫תחומי פעילות‬
‫כיל הינה חברה רב לאומית‪ ,‬הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים‪,‬‬
‫בארבעה מגזרים – דשנים‪ ,‬מוצרים תעשייתיים‪ ,‬מוצרי תכלית ומטלורגיה‪ .‬חלוקה זו‬
‫הינה על בסיס ניהולי – פונקציונלי‪ .‬אין בהכרח חפיפה בין המבנה הניהולי למבנה‬
‫המשפטי‪.‬‬
‫להלן תיאור המגזרים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כיל דשנים )‪ – (ICL Fertilizers‬כיל דשנים מפיקה אשלג מים המלח וכורה ומפיקה‬
‫אשלג ומלח ממכרות תת קרקעיים בספרד ואנגליה‪ .‬כיל דשנים מעבדת את‬
‫האשלג לסוגיו ומשווקת אותו ברחבי העולם‪ .‬כמו כן משתמש המגזר בחלק‬
‫מהאשלג לייצור דשנים מורכבים‪ .‬בשנת ‪ 2005‬היווה האשלג כשני שלישים‬
‫ממכירות המגזר‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬כיל דשנים כורה ומעבדת סלע פוספט במכרות פתוחים בנגב ומייצרת‬
‫בישראל חומצה גופרתית‪ ,‬חומצה זרחתית חקלאית‪ ,‬דשני פוספט‪ ,‬דשנים‬
‫מורכבים המבוססים‪ ,‬בעיקר‪ ,‬על אשלג‪ ,‬פוספט ודשנים מיוחדים‪ .‬כיל דשנים‬
‫מייצרת דשנים גם בהולנד‪ ,‬גרמניה ובלגיה‪ .‬בנוסף מייצרת כיל דשנים תוספי מזון‬
‫לבעלי חיים‪ ,‬על בסיס פוספט‪ ,‬בתורכיה ובישראל‪.‬‬
‫בהנחה כי כל האופציות למניות החברה יומרו למניות ובניכוי מניות המוחזקות בידי חברה מאוחדת‪.‬‬
‫החברה לישראל הינה חברה ציבורית הרשומה למסחר בבורסה‪ .‬לפי הנתונים שנמסרו לכיל מהחברה לישראל‪ ,‬מילניום‬
‫השקעות אלעד בע"מ )"מילניום"( מחזיקה למועד הדיווח בכ‪ 47.4% -‬בחברה לישראל בע"מ‪ .‬בעלי המניות במילניום‬
‫הם ‪ 80%‬משט )השקעות( בע"מ )חברה הנשלטת על ידי נאמנות אשר נהניה הם עידן עופר ובני משפחתו( ו ‪20% -‬‬
‫עופר )אחזקת אניות( בע"מ )חברה בבעלות שווה של חברה בבעלות אהוד אנג'ל וחברה שבבעלות ‪ 95%‬איל עופר‪,‬‬
‫אחיו של עידן עופר(‪ .‬עידן עופר ועופר אוניות מחזיקים גם במישרין בחברה לישראל בע''מ בכ‪ 3.36% -‬ו‪,2.9%-‬‬
‫בהתאמה‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫כיל דשנים משווקת את מוצריה ברחבי העולם ובמיוחד באירופה‪ ,‬ברזיל‪ ,‬הודו‪ ,‬סין‬
‫וישראל‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫כיל מוצרים תעשייתיים )‪ – (ICL Industrial Products‬כיל מוצרים תעשייתיים‬
‫מייצרת ברום מתמיסה הנוצרת כתוצר לוואי מתהליך ייצור האשלג בסדום‬
‫ותרכובות המבוססות בעיקר על הברום‪ .‬נכון לשנת ‪ ,2005‬כיל מוצרים תעשייתיים‬
‫הינה היצרנית המובילה בעולם של ברום‪ .‬בשנה זו יצרה כיל מוצרים תעשייתיים כ‪-‬‬
‫‪ 35%‬מהתוצרת העולמית של מוצר זה‪ .‬במהלך שנה זו‪ ,‬השתמשה כיל מוצרים‬
‫תעשייתיים בכ‪ 75% -‬מהברום המיוצר על ידה לייצור עצמי של תרכובות ברום‬
‫באתרי ייצור בישראל‪ ,‬הולנד וסין‪ .‬בנוסף‪ ,‬מפיקה כיל מוצרים תעשייתיים מוצרי‬
‫מלח שונים‪ ,‬מגנזיה וכלור )המופק יחד עם סודה קאוסטיק מאלקטרוליזה של מלח‬
‫שנוצר כמוצר לוואי מייצור האשלג ומשמש כחומר גלם בתהליכי הייצור של‬
‫המגזר(‪.‬‬
‫כמו כן מייצרת כיל מוצרים תעשייתיים מוצרים המבוססים על כלור בישראל‬
‫ובארה''ב‪.‬‬
‫כיל מוצרים תעשייתיים משווקת את מוצריה בעולם כולו‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫כיל מוצרי תכלית )‪ – (ICL Performance Products‬כיל מוצרי תכלית מנקה חלק‬
‫מהחומצה הזרחתית החקלאית‪ ,‬המיוצרת בכיל דשנים‪ ,‬רוכשת חומצה זרחתית‬
‫נקייה ממקורות אחרים וכן מייצרת חומצה זרחתית תרמית‪ .‬החומצה הנקייה‬
‫משמשת לייצור מוצרי המשך בעלי ערך מוסף גבוה ‪ -‬מלחי פוספט‪ ,‬תוספי מזון‪,‬‬
‫מוצרי היגיינה‪ ,‬נגזרות זרחן ומוצרים למניעת התפשטות שריפות‪ .‬כיל מוצרי‬
‫תכלית מייצרת גם מוצרים מיוחדים המבוססים על תחמוצת אלומיניום )להלן‪:‬‬
‫"אלומינה"( וחומרי גלם אחרים‪ .‬חלק הארי של הייצור של כיל מוצרי תכלית נעשה‬
‫באתרי ייצור באירופה ובפרט בגרמניה‪ ,‬בארצות הברית‪ ,‬בברזיל וכן בישראל‪ ,‬סין‬
‫ובמדינות נוספות‪ .‬המוצרים המבוססים על פוספטים מיוחדים היוו כ‪70% -‬‬
‫ממכירות כיל מוצרי תכלית בשנת ‪ .2005‬בשנה זו‪ ,‬כ‪ 63% -‬ממכירות כיל מוצרי‬
‫תכלית התבצעו באירופה‪ .‬בדבר רכישת פעילות ונכסים מאסטריס ראה סעיף‬
‫‪ .2.1.5‬לעיל ו‪ 4.3.1 -‬להלן‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫כיל מטלורגיה )‪ – (ICL Metallurgy‬כיל מטלורגיה מייצרת ומשווקת מגנזיום טהור‬
‫וסגסוגות מגנזיום‪ .‬ייצור המגנזיום נעשה בסדום מקרנליט אשר מופק )בתהליך‬
‫ייצור האשלג( מים המלח‪ .‬מוצרי המגנזיום של כיל מטלורגיה משמשים בעיקר‬
‫לבתי יציקה לייצור חלקי מכוניות וכמרכיב בתהליך סגסוג האלומיניום בתעשיית‬
‫האלומיניום‪ .‬פעילות כיל מטלורגיה מתבצעת באמצעות מיזם משותף של קבוצת‬
‫כיל עם חברת פולקסוואגן הגרמנית‪.‬‬
‫נוסף על המגזרים המפורטים לעיל‪ ,‬לכיל פעילויות אחרות הכוללות התפלת מים‬
‫)במסגרת חברה המוחזקת ב ‪ 50% -‬על ידי החברה ‪ IDE -‬הנדסת התפלה‬
‫בע"מ( ותובלה יבשתית )מפעלי תובלה בע"מ – להלן‪" :‬מפעלי תובלה"(‪.‬‬
‫לפרטים בדבר פעילויות אחרות אלה ראה סעיף ‪ 5.3‬להלן‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫להלן תיאור התפלגות הכנסות כיל בשנת ‪ 2005‬לפי מגזרים‪:4‬‬
‫סך מכירות ‪ 2,986 - 2005‬מ' דולר‬
‫אחר‬
‫‪1%‬‬
‫כיל מטלורגיה‬
‫‪3%‬‬
‫כיל מוצרי תכלית‬
‫‪22%‬‬
‫כיל דשנים‬
‫‪47%‬‬
‫כיל מוצרים‬
‫תעשיתיים‬
‫‪27%‬‬
‫השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו‬
‫‪2.3‬‬
‫במהלך השנים ‪ 2004‬ו‪ 2005 -‬חל שינוי בהון התאגיד כדלהלן‪:‬‬
‫‪4‬‬
‫א‪.‬‬
‫בעקבות המרת כל אגרות החוב להמרה הונפקו‪ ,‬בשנים ‪ 2004‬ו– ‪,2005‬‬
‫‪ 28,272,000‬ו‪ 30,766,000 -‬מניות רגילות )בהתאמה(‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫במסגרת תכנית תגמול למנהלים בכירים הונפקו במהלך ‪ 643,200 2005‬מניות‬
‫רגילות של החברה ללא תמורה‪ .‬ראה לענין זה סעיף ‪) 5.1‬ה( להלן‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ביום ‪ 5‬לינואר ‪ 2006‬הנפיקה החברה ‪ 16,951,666‬מניות רגילות בעקבות‬
‫מימוש כתבי אופציה של עובדים בקבוצה במחיר מימוש של ‪ 4.25‬ש''ח למניה‪.‬‬
‫ראה לענין זה סעיף ‪) 5.1‬ה( להלן‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫למיטב ידיעת כיל ועל פי הדיווחים שקיבלה מבעלי מניותיה בשנת ‪ 2005‬לא‬
‫בוצעו עיסקות מהותיות במניות כיל למעט כמפורט להלן‪ :‬ב ‪ 14‬ביוני ‪2006‬‬
‫דיווחה ‪ PCS‬כי רכשה בעיסקה במסגרת הבורסה סך של ‪ 21,000,000‬מניות‬
‫כיל במחיר ‪ ₪ 15.74‬למניה ובתמורה כוללת של כ – ‪ 330‬מיליון ‪ .₪‬ביום ‪5‬‬
‫לינואר ‪ 2006‬דווחה החברה לישראל כי רכשה בעיסקה מחוץ לבורסה‪ ,‬סך של‬
‫‪ 16,951,666‬מניות רגילות מעובדי החברה במחיר של ‪ 19.02‬ש''ח למניה‬
‫ובתמורה כוללת של כ‪ 322 -‬מליון ש''ח‪ .‬בנוסף‪ ,‬במהלך חודש אוקטובר בשנת‬
‫‪ 2005‬רכשה החברה לישראל ‪ 7,490,762‬מניות רגילות של כיל במהלך‬
‫המסחר בבורסה בתמורה כוללת של כ‪ 132.7 -‬מליון ש''ח‪ ,‬במחיר ממוצע למניה‬
‫של כ‪ 17.71 -‬ש''ח‪ .‬כמו‪-‬כן העבירה החברה לישראל לצדדי ג' ‪ 536,737‬מניות‬
‫ללא תמורה‪.‬‬
‫אם לוקחים בחשבון את מכירות ‪ ICL PP AMERICA‬בכל שנת ‪ 2005‬הרי התפלגות המכירות היא כדלקמן‪ :‬כיל דשנים‬
‫‪ ,42%‬כיל מוצרים תעשיתיים ‪ ,24%‬כיל מוצרי תכלית ‪ ,30%‬כיל מטלורגיה ‪ 3%‬ואחר ‪.1%‬‬
‫‪15‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪2.4.1‬‬
‫חלוקת דיבידנדים‬
‫להלן פרטים בדבר חלוקת דיבידנדים בשנתיים האחרונות‪:‬‬
‫א‪ .‬ב ‪ 21‬בספטמבר‪ ,2005 ,‬חילקה כיל דיבידנד במזומן בסך של ‪ 59.7‬מיליון‬
‫דולר‪.‬‬
‫ב‪ .‬ב ‪ 20‬באפריל‪ ,2005 ,‬חילקה כיל דיבידנד במזומן בסך של ‪ 35.7‬מיליון‬
‫דולר‪.‬‬
‫ג‪ .‬ב ‪ 19‬בספטמבר‪ ,2004 ,‬חילקה כיל דיבידנד במזומן בסך של ‪ 64.2‬מיליון‬
‫דולר‪.‬‬
‫ד‪ .‬ב ‪ 14‬באפריל‪ ,2004 ,‬חילקה כיל דיבידנד במזומן בסך של ‪ 25.7‬מיליון דולר‪.‬‬
‫כל חלוקות הדיבידנד‪ ,‬כאמור לעיל‪ ,‬היו מתוך רווחים ולא הצריכו אישור בית‬
‫המשפט‪ .‬הסכומים הנם נטו – בניכוי חלקה של חברה מאוחדת‪ .‬ראו גם ביאור ‪20‬‬
‫ה' לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫ביום ‪ 27‬במרץ ‪ 2006‬החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך ‪ 90‬מליון‬
‫דולר )‪ 89.8‬מיליון נטו‪ ,‬בניכוי חלקה של חברה מאוחדת(‪ .‬הדיבידנד יחולק ביום ‪9‬‬
‫במאי ‪.2006‬‬
‫לפרטים בעניין ‪ covenants‬כלפי בנקים לשמירה על הון עצמי‪ ,‬ראה סעיף ‪5.4.5‬‬
‫להלן‪.‬‬
‫‪ 2.4.2‬מדיניות חלוקת דיבידנד‬
‫בשנת ‪ 1998‬החליט דירקטוריון החברה כי במסגרת השיקולים בקביעת מדיניות‬
‫חלוקת דיבידנד ישקול הדירקטוריון הן את הצרכים הפיננסים של החברה והן את‬
‫האינטרס של בעלי המניות לקבלת דיבידנדים‪.‬‬
‫החברה מתכוונת גם בעתיד להמשיך לחלק דיבידנד לבעלי מניותיה וזאת בסכומים‬
‫שיקבעו על ידי החברה מעת לעת‪ .‬תשלום הדיבידנד‪ ,‬אם יוחלט על חלוקתו‪ ,‬לרבות‬
‫הסכום ומועד התשלום‪ ,‬יהיה תלוי‪ ,‬בין היתר‪ ,‬בהכנסות החברה‪ ,‬מצבה הפיננסי‬
‫וגורמים שונים נוספים‪ .‬לפיכך‪ ,‬דיבידנדים עתידיים‪ ,‬אם יוחלט על חלוקתם‪ ,‬עלולים‬
‫להיות שונים‪ ,‬הן בסכום והן במועד‪ ,‬מהדיבידנדים הקודמים אשר חילקה החברה‪.‬‬
‫להלן שיעורי תשואת הדיבידנד ל – ‪ 5‬השנים האחרונות )‪:(2001-2005‬‬
‫שנה‬
‫‪2001‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪5‬‬
‫תשואת דיבידנד )‪(%‬‬
‫‪3.99‬‬
‫‪4.84‬‬
‫‪4.48‬‬
‫‪4.54‬‬
‫‪3.59‬‬
‫‪5‬‬
‫תשואת דיבידנד – סכום הדיבידנד למנייה שחולק בגין ריווחי השנה הרלבנטית חלקי המחיר הממוצע של המנייה‬
‫בבורסה באותן שנים‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫פרק ‪ - 3‬מידע אחר‬
‫‪3.1‬‬
‫מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של התאגיד‬
‫א‪ .‬להלן נתונים כספיים של החברה לפי מגזרים‪:‬‬
‫שנת ‪ - 2005‬באלפי ‪$‬‬
‫כיל מוצרים כיל מוצרי‬
‫תעשייתיים תכלית **‬
‫כיל דשנים‬
‫אשלג‬
‫‪ .1‬הכנסות‬
‫א‪.‬הכנסות התחום מחיצוניים‬
‫ב‪.‬הכנסות ממכירות למגזרים אחרים‬
‫בתאגיד‬
‫‪1,064,124‬‬
‫ג‪ .‬סך הכל‬
‫‪ .2‬עלויות‬
‫‪927,851‬‬
‫‪136,273‬‬
‫פוספט‬
‫ביטולים‬
‫כיל‬
‫מטלורגיה‬
‫אחר‬
‫ביטולים‬
‫מאוחד‬
‫סה"כ‬
‫‪465,855‬‬
‫‪82,700‬‬
‫)‪(38,943‬‬
‫‪1,393,706‬‬
‫‪180,030‬‬
‫‪794,294‬‬
‫‪11,181‬‬
‫‪666,543‬‬
‫‪10,445‬‬
‫‪80,795‬‬
‫‪22,035‬‬
‫‪50,663‬‬
‫‪36,865‬‬
‫)‪(260,556‬‬
‫‪548,555‬‬
‫)‪(38,943‬‬
‫‪1,573,736‬‬
‫‪805,475‬‬
‫‪676,988‬‬
‫‪102,830‬‬
‫‪87,528‬‬
‫)‪(260,556‬‬
‫א‪.‬עלויות המהוות הכנסות של מגזרים‬
‫אחרים בתאגיד‬
‫‪691,384‬‬
‫ב‪.‬עלויות אחרות‬
‫‪21,681‬‬
‫‪60,776‬‬
‫‪63,801‬‬
‫‪78,659‬‬
‫‪56,640‬‬
‫‪680‬‬
‫)‪(260,556‬‬
‫‪511,433‬‬
‫‪1,164,867‬‬
‫‪587,775‬‬
‫‪543,323‬‬
‫‪55,140‬‬
‫‪79,382‬‬
‫)‪*(5,815‬‬
‫‪2,424,672‬‬
‫ג‪ .‬סך הכל‬
‫‪730,479‬‬
‫‪533,114‬‬
‫)‪(37,950‬‬
‫‪1,225,643‬‬
‫‪651,576‬‬
‫‪621,982‬‬
‫‪111,780‬‬
‫‪80,062‬‬
‫)‪(266,371‬‬
‫‪2,424,672‬‬
‫‪ .3‬רווח תפעולי‬
‫‪333,645‬‬
‫‪15,441‬‬
‫)‪(993‬‬
‫‪348,093‬‬
‫‪153,899‬‬
‫‪55,006‬‬
‫)‪(8,950‬‬
‫‪7,466‬‬
‫‪5,815‬‬
‫‪561,329‬‬
‫‪ .4‬סך הנכסים ‪31.12.05‬‬
‫‪1,036,919‬‬
‫‪589,218‬‬
‫)‪(21,526‬‬
‫‪1,604,611‬‬
‫‪725,699‬‬
‫‪657,839‬‬
‫‪109,606‬‬
‫‪62,503‬‬
‫‪163,684‬‬
‫‪3,323,942‬‬
‫‪39,095‬‬
‫‪28,278‬‬
‫‪ .5‬חלק המיעוט בהכנסות תחום‬
‫הפעילות מחיצוניים‬
‫*‬
‫כולל עלויות שלא יוחסו למגזרים‬
‫**‬
‫כולל הפעילות שנרכשה מאסטריס ממועד הרכישה‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫‪2,986,001‬‬
‫‪2,986,001‬‬
‫שנת ‪ - 2004‬באלפי ‪$‬‬
‫כיל מוצרים כיל מוצרי‬
‫תעשייתיים תכלית‬
‫כיל דשנים‬
‫‪ .1‬הכנסות‬
‫א‪.‬הכנסות התחום מחיצוניים‬
‫ב‪.‬הכנסות ממכירות למגזרים אחרים בתאגיד‬
‫ג‪ .‬סך הכל‬
‫‪ .2‬עלויות‬
‫אשלג‬
‫פוספט‬
‫ביטולים‬
‫‪829,238‬‬
‫‪103,063‬‬
‫‪932,301‬‬
‫‪479,546‬‬
‫‪70,805‬‬
‫‪550,351‬‬
‫)‪(26,773‬‬
‫)‪(26,773‬‬
‫‪33,881‬‬
‫‪16,406‬‬
‫כיל‬
‫מטלורגיה‬
‫אחר‬
‫ביטולים‬
‫מאוחד‬
‫סה"כ‬
‫‪1,308,784‬‬
‫‪147,095‬‬
‫‪1,455,879‬‬
‫‪696,582‬‬
‫‪9940‬‬
‫‪706,522‬‬
‫‪576,143‬‬
‫‪6,311‬‬
‫‪582,454‬‬
‫‪70,209‬‬
‫‪18,009‬‬
‫‪88,218‬‬
‫‪63,237‬‬
‫‪34,265‬‬
‫‪97,502‬‬
‫)‪(215,620‬‬
‫)‪(215,620‬‬
‫א‪.‬עלויות המהוות הכנסות של מגזרים אחרים‬
‫בתאגיד‬
‫ב‪.‬עלויות אחרות‬
‫ג‪ .‬סך הכל‬
‫‪50,287‬‬
‫‪54,209‬‬
‫‪65,411‬‬
‫‪44,679‬‬
‫‪1,034‬‬
‫)‪(215,620‬‬
‫‪667,432‬‬
‫‪701,313‬‬
‫‪521,053‬‬
‫‪537,459‬‬
‫)‪(26,370‬‬
‫)‪(26,370‬‬
‫‪1,162,115‬‬
‫‪1,212,402‬‬
‫‪589,361‬‬
‫‪643,570‬‬
‫‪470,000‬‬
‫‪535,411‬‬
‫‪46,800‬‬
‫‪91,479‬‬
‫‪90,927‬‬
‫‪91,961‬‬
‫‪*1,384‬‬
‫)‪(214,236‬‬
‫‪ .3‬רווח תפעולי‬
‫‪230,988‬‬
‫‪12,892‬‬
‫)‪(403‬‬
‫‪243,477‬‬
‫‪62,952‬‬
‫‪47,043‬‬
‫)‪(3,261‬‬
‫‪5,541‬‬
‫)‪(1,384‬‬
‫‪354,368‬‬
‫‪ .4‬סך הנכסים ‪31.12.04‬‬
‫‪946,380‬‬
‫‪583,592‬‬
‫)‪(11,458‬‬
‫‪1,518,514‬‬
‫‪748,429‬‬
‫‪362,600‬‬
‫‪136,474‬‬
‫‪56,556‬‬
‫‪239,699‬‬
‫‪3,062,272‬‬
‫‪2,360,587‬‬
‫‪2,360,587‬‬
‫‪24,573‬‬
‫‪ .5‬חלק המיעוט בהכנסות תחום הפעילות‬
‫מחיצוניים‬
‫*‬
‫‪2,714,955‬‬
‫‬‫‪2,714,955‬‬
‫הנתונים בפרט זה בטבלה זו ובטבלה הבאה כוללים עלויות שלא יוחסו למגזרים‬
‫שנת ‪ - 2003‬באלפי ‪$‬‬
‫כיל מוצרים כיל מוצרי‬
‫תכלית‬
‫תעשייתיים‬
‫כיל דשנים‬
‫אשלג‬
‫‪ .1‬הכנסות‬
‫א‪.‬הכנסות התחום מחיצוניים‬
‫ב‪.‬הכנסות ממכירות למגזרים אחרים בתאגיד‬
‫ג‪ .‬סך הכל‬
‫‪ .2‬עלויות‬
‫א‪.‬עלויות המהוות הכנסות של מגזרים אחרים‬
‫בתאגיד‬
‫ב‪.‬עלויות אחרות‬
‫ג‪ .‬סך הכל‬
‫‪ .3‬רווח תפעולי‬
‫‪ .4‬סך הנכסים ‪31.12.03‬‬
‫‪ .5‬חלק המיעוט בהכנסות תחום הפעילות‬
‫מחיצוניים‬
‫פוספט‬
‫ביטולים‬
‫‪679,590‬‬
‫‪85,837‬‬
‫‪765,427‬‬
‫‪431,355‬‬
‫‪65,683‬‬
‫‪497,038‬‬
‫‪22,371‬‬
‫‪18,486‬‬
‫‪591,708‬‬
‫‪614,079‬‬
‫‪151,348‬‬
‫‪475,472‬‬
‫‪493,958‬‬
‫‪3,080‬‬
‫)‪(29,377‬‬
‫)‪(29,377‬‬
‫‪1,065‬‬
‫‪890,490‬‬
‫‪609,945‬‬
‫)‪(39,832‬‬
‫)‪(28,312‬‬
‫)‪(28,312‬‬
‫כיל‬
‫מטלורגיה‬
‫אחר‬
‫ביטולים‬
‫מאוחד‬
‫סה"כ‬
‫‪1,110,945‬‬
‫‪123,208‬‬
‫‪1,234,153‬‬
‫‪551,863‬‬
‫‪8,980‬‬
‫‪560,843‬‬
‫‪511,444‬‬
‫‪5,165‬‬
‫‪516,609‬‬
‫‪60,039‬‬
‫‪13,770‬‬
‫‪73,809‬‬
‫‪36,615‬‬
‫‪30,958‬‬
‫‪67,573‬‬
‫)‪(182,081‬‬
‫)‪(182,081‬‬
‫‪40,857‬‬
‫‪44,914‬‬
‫‪58,481‬‬
‫‪35,498‬‬
‫‪2,331‬‬
‫)‪(182,081‬‬
‫‪1,037,803‬‬
‫‪1,078,660‬‬
‫‪155,493‬‬
‫‪499,291‬‬
‫‪544,205‬‬
‫‪16,638‬‬
‫‪422,506‬‬
‫‪480,987‬‬
‫‪35,622‬‬
‫‪50,184‬‬
‫‪85,682‬‬
‫)‪(11,873‬‬
‫‪60,587‬‬
‫‪62,918‬‬
‫‪4,655‬‬
‫)‪*(2,488‬‬
‫)‪(184,569‬‬
‫‪2,488‬‬
‫‪2,067,883‬‬
‫‪2,067,883‬‬
‫‪203,023‬‬
‫‪1,460,603‬‬
‫‪794,639‬‬
‫‪329,272‬‬
‫‪127,628‬‬
‫‪21,014‬‬
‫‪63,922‬‬
‫‪224,924‬‬
‫‪3,000, 988‬‬
‫‪18‬‬
‫‪2,270,906‬‬
‫‬‫‪2,270,906‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הסבר השינויים וההתפתחויות‬
‫להסברים בדבר שינויים והתפתחויות בנתונים הכספיים לשנת ‪ ,2005‬ראה סעיפים‬
‫‪ 1.2‬ו ‪ 2 -‬לדוח הדירקטוריון‪.‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪3.2.1‬‬
‫סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים ביחס לקבוצת כיל‬
‫קבוצת כיל הנה קבוצה רב לאומית‪ .‬תוצאותיה העסקיות מושפעות מהמגמות‬
‫בכלכלה העולמית‪ ,‬מהשינויים בתנאי הסחר והמימון ומתנודות בשערי החליפין‪.‬‬
‫בין היתר‪ ,‬מושפע הביקוש למוצרי כיל מהביקוש למוצרים חקלאיים בסיסיים‬
‫ומהמצב הכלכלי העולמי‪.‬‬
‫כיל נוקטת צעדים להתאמת מדיניות השיווק והייצור שלה לתנאי השוק העולמי‪.‬‬
‫כיל מתמקדת בשיפור תזרימי המזומנים‪ ,‬גיוון מקורות המימון ומתמידה בנקיטת‬
‫פעולות להתייעלות ולחסכון‪.‬‬
‫‪3.2.2‬‬
‫לחברה מתקנים הממוקמים בישראל‪ .‬כתאגיד ישראלי‪ ,‬החברה מושפעת‬
‫מהתנאים הפוליטיים‪ ,‬הכלכליים והביטחוניים השוררים בישראל‪ .‬מספר מדינות וכן‬
‫מספר תאגידים וארגונים שונים עדיין מגבילים את פעילותם העסקית בישראל‬
‫ואת עסקיהם עם חברות ישראליות‪ ,‬אם כי‪ ,‬בעקבות המצב הגיאופוליטי הנוכחי‬
‫בישראל‪ ,‬מספרם הולך ויורד‪ .‬מגמה זו עשויה לשפר את יכולת כיל להרחיב את‬
‫עסקיה עם מדינות ותאגידים אלה ולמכור מוצרים במדינות הללו‪ .‬החרפה במצב‬
‫הגיאופוליטי עלולה לפגוע בעסקים עם מדינות ותאגידים אלה‪.‬‬
‫‪3.2.3‬‬
‫חלק הארי של מכירותיה של כיל מבוצע במט"ח‪ ,‬בעיקר בדולר וביורו‪ .‬חלק‬
‫מההוצאות התפעוליות הינן בש"ח‪ .‬לפיכך‪ ,‬לפיחות בשע"ח הממוצע של השקל‬
‫לעומת הדולר יש השפעה חיובית על רווחיותה של כיל ולהיפך‪ .‬לכיל עודף‬
‫הכנסות על הוצאות ביורו‪ .‬לפיכך‪ ,‬לייסוף בשע"ח הממוצע של היורו לעומת הדולר‬
‫יש השפעה חיובית על רווחיותה של כיל‪ .‬כיל נוהגת להגן על חלק מחשיפה זו‪.‬‬
‫‪3.2.4‬‬
‫מרבית הלוואות הקבוצה הינן בריבית משתנה‪ .‬לפיכך‪ ,‬חשופה הקבוצה לשינויים‬
‫בשערי הריבית‪ .‬הקבוצה מגנה על חלק מחשיפה זו באמצעות מכשירי הגנה‬
‫פיננסיים‪ ,‬כולל נגזרים פיננסיים‪ .‬באשר להיקף ההגנה בשנת ‪ 2005‬ראה ביאור‬
‫‪ 24‬ו' לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪3.2.5‬‬
‫במרבית תחומי הפעילות של קבוצת כיל חלו בשנים האחרונות התפתחויות‬
‫חיוביות‪ ,‬כתוצאה מהצמיחה בכלכלה העולמית ושיפור בשוקי היעד של הקבוצה‪.‬‬
‫לדוגמא‪ ,‬התנאים בשוק החקלאות העולמי‪ ,‬המשפיעים באופן משמעותי על‬
‫הביקוש לדשנים‪ ,‬השתפרו‪ .‬בשנים האחרונות יש מגמת עלייה בצריכה העולמית‬
‫של גרעינים )דגנים‪ ,‬אורז‪ ,‬סויה‪ ,‬תירס וכד'(‪ .‬הגידול נובע מהגידול הטבעי‬
‫באוכלוסיה ושינוי הרכב צריכת המזון )גידול בצריכת הבשר( כתוצאה מעליית‬
‫רמת החיים בעיקר בארצות המתפתחות‪ .‬בנוסף‪ ,‬לאור העלייה החדה במחירי‬
‫האנרגיה יש בעולם נטייה גוברת לעבור ליצור סוגי דלק ממוצרי חקלאות‪ .‬מגמות‬
‫אלה תורמות להגדלת היקף הזריעה של הגרעינים בעולם‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪3.2.6‬‬
‫תחזית ה‪ FAO-‬לחודש דצמבר ‪ 2005‬מצביעה על ירידה מסוימת ביבול הגרעינים‬
‫העולמי וכי מלאי הגרעינים ברחבי העולם צפוי לעלות בעליה מתונה עד סוף‬
‫‪ 2005‬כמובא גם להלן‪.6‬‬
‫ייצור וצריכה עולמית של גרעינים – חיטה ודגנים אחרים‬
‫‪1.7‬‬
‫יצור‬
‫צריכה‬
‫‪1.6‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.3‬‬
‫מליארד טונות‬
‫‪1.4‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪1980/1981 1985/1986 1990/1991 1995/1996 2000/2001 2005/2006 2010/2011F‬‬
‫מקור‪ :‬נתוני – ‪www.fas.usda.gov USDA‬‬
‫מלאי דגנים עולמי‬
‫דגנים אחרים‬
‫אורז‬
‫‪800‬‬
‫חיטה‬
‫‪700‬‬
‫‪600‬‬
‫‪400‬‬
‫‪300‬‬
‫מליוני טונות‬
‫‪500‬‬
‫‪200‬‬
‫‪100‬‬
‫‪0‬‬
‫‪'06F‬‬
‫‪'05E‬‬
‫‪'04‬‬
‫‪'03‬‬
‫‪'01‬‬
‫‪'02‬‬
‫‪'00‬‬
‫‪'99‬‬
‫‪'98‬‬
‫‪'97‬‬
‫‪'96‬‬
‫מקור ‪Food Outlook No.4, December 2005 – FAO :‬‬
‫‪6‬‬
‫המידע האמור בסעיף זה‪ ,‬לרבות באיור‪ ,‬כולל מידע צופה פני עתיד‪ .‬מידע זה מבוסס על הערכות שוק של החברה וכן על נתונים‬
‫סטטיסטיים שפרסם משרד החקלאות בארצות הברית‪ .‬התוצאות בפועל עלולות להיות שונות מנתונים חזויים אלו כתוצאה משינויים‬
‫בשוק ו‪/‬או בייצור ו‪/‬או בצריכת הגרעינים לעומת התחזית‪ ,‬אם יחולו‬
‫‪20‬‬
‫‪3.2.7‬‬
‫התמשכות המשא ומתן בין ספקי האשלג לסינים‪ ,‬מעבר למקובל בשנים קודמות‪,‬‬
‫לחידוש החוזה השנתי לאספקת אשלג לשנת ‪ 2006‬הביאה לעצירת רכישת אשלג על‬
‫ידי הסינים‪ .‬בנוסף‪ ,‬ניסיונות של צרכני אשלג אחרים ליצור לחץ במגמה להוריד מחירים‪,‬‬
‫הביאו גם הם להקטנה משמעותית במכירות האשלג מתחילת שנת ‪ .2006‬מספר יצרני‬
‫אשלג הודיעו על הקטנת ייצור במפעלים שלהם על מנת להתאים את הייצור למכירות‪.‬‬
‫האמור לעיל הביא להקטנה משמעותית של מכירות אשלג על ידי כיל דשנים מחד וגידול‬
‫במלאי האשלג מאידך‪ .‬הערכות השוק הן כי לכשיסתיים המו''מ עם הסינים כאמור לעיל‪,‬‬
‫יחזרו הביקושים לרמה המאפיינת את קצב הגידול הממוצע ארוך הטווח בשוק‪.7‬‬
‫‪3.2.8‬‬
‫שוק הברום מושפע במידה רבה מרמת הפעילות בשוקי האלקטרוניקה וקידוחי הנפט וכן‬
‫מהגבלות השימוש במתיל ברומיד‪ ,‬כתוצאה מיישום פרוטוקול מונטריאול )ראה סעיף‬
‫‪ 4.2.15‬להלן(‪ .‬מרבית שנת ‪ 2005‬התאפיינה בירידה בביקושים למעכבי בעירה‬
‫כתוצאה מירידה בביקוש למוצרי אלקטרוניקה‪ .‬ברבעון האחרון של שנת ‪ 2005‬חלה‬
‫התאוששות בביקושים למעכבי בעירה והם חזרו לרמת הביקושים של שנת ‪.2004‬‬
‫בשוק המתיל ברומיד המשיכה מגמת הירידה במכירות בגלל המגבלות של פרוטוקול‬
‫מונטריאול‪ .‬מאידך‪ ,‬חלה עלייה בביקושים בשוק הכימיקלים המשמשים לקידוחי נפט‬
‫כתוצאה מעליית מחירי הנפט בעולם‪ .‬הביקוש למוצרי כיל מוצרי תכלית הושפע לטובה‬
‫כתוצאה משיפור כלכלי בחלק משוקי היעד אך מנגד הושפע לרעה מהצמיחה הכלכלית‬
‫הנמוכה באירופה‪ ,‬המהווה את השוק העיקרי שלה‪.‬‬
‫‪3.2.9‬‬
‫כיל מטלורגיה נהנתה במחצית הראשונה של השנה ממספר גורמים שתרמו לשיפור‬
‫במחירי המכירה‪ ,‬שנבעו בעיקר מקיטון בהיצע של מגנזיום מסין‪ .‬החל מהרבעון הרביעי‬
‫של השנה מסתמנת מגמה של ירידת מחירים והקטנת מכירות בחלק מהשווקים‪ .‬מגמה‬
‫זו נמשכת גם בתחילת שנת ‪.82006‬‬
‫‪3.2.10‬‬
‫הוצאות האנרגיה של כיל מושפעות בעיקר ממחירי המזוט ומוצרי נפט אחרים המיוצרים‬
‫בישראל וכן ממחירי החשמל אותו מספקת חברת החשמל בישראל וגז טבעי וחשמל‬
‫במדינות אחרות בהן מצויים מתקני ייצור מרכזיים של הקבוצה‪ .‬בשנת ‪ 2005‬הייתה‬
‫עליה נוספת במחירי הנפט‪ ,‬בהמשך לעליית המחירים בשנת ‪.2004‬‬
‫‪3.2.11‬‬
‫הוצאות ההובלה הימית בצובר מהוות מרכיב משמעותי בהוצאות החברה‪ .‬בשנת ‪2005‬‬
‫המשיכה מגמת התנודתיות החדה במחירי ההובלה בצובר‪ ,‬אולם בממוצע היו המחירים‬
‫בשנת ‪ 2005‬נמוכים מרמות המחירים הממוצעות ששררו בשנת ‪ .2004‬למרות מגמת‬
‫הירידה‪ ,‬במהלך שנת ‪ 2005‬היו מחירי ההובלה עדיין גבוהים יחסית לעבר‪ .‬להלן מוצגת‬
‫התפתחות מדד ההובלה הימית באזור הבלטי )‪ ,(BDI‬שהוא המדד הקרוב ביותר‬
‫שמייצג את מחירי ההובלה בתפזורת מישראל בין ‪ 1/2001‬ל ‪:1/2006‬‬
‫‪5,700‬‬
‫‪4,489‬‬
‫‪3,695‬‬
‫‪4,166‬‬
‫‪4,250‬‬
‫‪3,389‬‬
‫‪3,700‬‬
‫‪2,920‬‬
‫‪3,152‬‬
‫‪2,700‬‬
‫‪1,850‬‬
‫‪2,171‬‬
‫‪1,733‬‬
‫‪1,448‬‬
‫‪1,077‬‬
‫‪1,700‬‬
‫‪1,478‬‬
‫‪700‬‬
‫‪1/‬‬
‫‪01‬‬
‫‪3/‬‬
‫‪01‬‬
‫‪5/‬‬
‫‪01‬‬
‫‪7/‬‬
‫‪01‬‬
‫‪9/‬‬
‫‪01‬‬
‫‪11‬‬
‫‪/0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1/‬‬
‫‪02‬‬
‫‪3/‬‬
‫‪02‬‬
‫‪5/‬‬
‫‪02‬‬
‫‪7/‬‬
‫‪02‬‬
‫‪9/‬‬
‫‪02‬‬
‫‪11‬‬
‫‪/0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1/‬‬
‫‪03‬‬
‫‪3/‬‬
‫‪03‬‬
‫‪5/‬‬
‫‪03‬‬
‫‪7/‬‬
‫‪03‬‬
‫‪9/‬‬
‫‪03‬‬
‫‪11‬‬
‫‪/0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1/‬‬
‫‪04‬‬
‫‪3/‬‬
‫‪04‬‬
‫‪5/‬‬
‫‪04‬‬
‫‪7/‬‬
‫‪04‬‬
‫‪9/‬‬
‫‪0‬‬
‫‪11 4‬‬
‫‪/0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1/‬‬
‫‪05‬‬
‫‪3/‬‬
‫‪05‬‬
‫‪5/‬‬
‫‪05‬‬
‫‪7/‬‬
‫‪05‬‬
‫‪9/‬‬
‫‪05‬‬
‫‪11‬‬
‫‪/0‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1/‬‬
‫‪06‬‬
‫‪-▪- BDI‬‬
‫‪--- Average 2005‬‬
‫‪--- Average 2005‬‬
‫‪4,520‬‬
‫‪4,700‬‬
‫מקור‪The Baltic Exchange -www.balticexchange.com :‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫המידע האמור בסעיף זה כולל מידע צופה פני עתיד‪ .‬מידע זה מבוסס על הערכות החברה‪ ,‬התנהגות השוק בשנים קודמות‪,‬‬
‫פרסומים של יצרני אשלג אחרים והערכות בעיתונות המקצועית‪ .‬אין ודאות להתממשות תחזית זו והיא תלויה בין היתר‬
‫בהתפתחויות בכלכלה העולמית והתנהגות של צרכנים ויצרנים אחרים‪.‬‬
‫המידע האמור בסעיף זה כולל מידע צופה פני עתיד‪ .‬מידע זה מבוסס על נתונים שנאספו בחודשים הראשונים של שנת ‪.2006‬‬
‫‪21‬‬
‫פרק ‪ - 4‬תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות‬
‫‪ 4.1‬כיל דשנים‬
‫להלן תרשים מכירות מגזר הדשנים לחיצוניים‪ 9‬לפי קבוצות מוצרים‪:‬‬
‫סך מכירות לחיצוניים ‪ 1,394 - 2005‬מ' דולר‬
‫דשנים ופוספטים‬
‫‪33%‬‬
‫אשלג‬
‫‪67%‬‬
‫‪4.1.1‬‬
‫מידע כללי על כיל דשנים‬
‫כיל דשנים מפתחת‪ ,‬מייצרת‪ ,‬משווקת ומוכרת דשנים המבוססים בעיקר על אשלג‬
‫)אשלגן כלורי( ופוספט‪ .‬בשנת ‪ 2005‬הסתכמו מכירות כיל דשנים בכ – ‪1,574‬‬
‫מיליון דולר‪ ,‬כ – ‪ 49%‬מסך כל המכירות של קבוצת כיל )כולל מכירות למגזרים‬
‫אחרים בקבוצה(‪ .‬מוצריה העיקריים של כיל דשנים הינם‪ :‬אשלג‪ ,‬סלע פוספט‪,‬‬
‫חומצה גופרתית )ברובה משמשת כחומר גלם בייצור חומצה זרחתית(‪ ,‬חומצה‬
‫זרחתית חקלאית‪ ,‬דשני פוספט‪ ,‬דשנים מורכבים‪ ,‬דשנים מיוחדים ותוספי מזון על‬
‫בסיס פוספט לבעלי חיים‪ .‬בשנת ‪ 2005‬הייתה כיל דשנים יצרנית האשלג החמישית‬
‫בגודלה בעולם‪ ,‬והשנייה בגודלה במכירות במערב אירופה‪.10‬‬
‫מתקני הייצור העיקריים של החברה בישראל‪ -‬בסדום )אשלג(‪ ,‬מישור רותם‬
‫)פוספט ודשני פוספט(‪ ,‬אזור אורון ונחל צין )פוספט(‪ ,‬בחיפה )בעיקר דשנים נוזליים‬
‫לשוק המקומי(‪ ,‬בספרד )אשלג ומלח גולמי(‪ ,‬באנגליה )אשלג ומלח גולמי(‪ ,‬בהולנד‬
‫באמסטרדם )דשנים על בסיס פוספט ואשלג(‪ ,‬בגרמניה בלודויגסהאפן )דשנים על‬
‫בסיס אשלג ופוספט(‪ ,‬בבלגיה בגרובנדוק )דשנים מסיסים( ובתורכיה בבנדירמה‬
‫)פוספט כתוסף למזון לבעלי חיים(‪ ,‬כמובא בתרשים להלן‪:‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫בביטוי מכירות לחיצוניים הכוונה למכירות המגזר ללקוחות שמחוץ לקבוצת כיל )לקוחות שאינם מגזרים אחרים בקבוצה(‪.‬‬
‫מקור ‪Fertecon ,IFA:‬‬
‫‪22‬‬
‫‪Amfert Holland‬‬
‫‪Amfert Germany‬‬
‫‪Rotem Turkey‬‬
‫‪F&C‬‬
‫‪DSW‬‬
‫‪PMC‬‬
‫‪CPL‬‬
‫‪Nutrisi‬‬
‫‪Amfert France‬‬
‫‪IP‬‬
‫‪AmeriBrom‬‬
‫‪AmerBbrom‬‬
‫‪ROTEM‬‬
‫‪AsiaBrom‬‬
‫‪ICL Fertilizers India‬‬
‫‪Rotem Do Brazil‬‬
‫‪Manufacturing Plant‬‬
‫‪Sales Office‬‬
‫אשלגן‪ ,‬זרחן וחנקן )‪ P ,K‬ו – ‪ (N‬הינם שלושת היסודות העיקריים הדרושים להתפתחות‬
‫הצמח‪ .‬לאשלגן ולזרחן אין תחליפים מלאכותיים‪ .‬לכל אחד מבין שלושת היסודות תפקיד‬
‫נפרד בהתפתחות הצמח‪ .‬שלושת אבות המזון הללו נמצאים בקרקע בריכוזים שונים באופן‬
‫טבעי‪ .‬השימוש בקרקע לחקלאות מדלל את שיעור הימצאות יסודות אלו בקרקע ועל כן יש‬
‫להשלים מחסור זה ממקורות חיצוניים על ידי דישון‪.‬‬
‫האשלג הוא המקור העיקרי ליסוד האשלגן לצמח‪ ,‬והפוספט הוא המקור העיקרי ליסוד הזרחן‬
‫לצמח‪.‬‬
‫האשלגן והזרחן חיוניים לתהליכים פיסיולוגיים של הצמח‪ ,‬לרבות חיזוק גבעולי הדגנים‪,‬‬
‫המרצת התפתחות השורשים‪ ,‬בריאות העלים והפירות והחשת קצב צמיחת היבול‪ .‬ללא‬
‫יסודות אלה‪ ,‬הגידולים אינם יכולים למצות את פוטנציאל הגדילה שלהם‪ .‬ענף החקלאות‬
‫שואף להפיק את מירב התוצרת משטח מעובד נתון‪ .‬ככל שדישון הקרקע אופטימלי יותר‪,‬‬
‫התנובה לשטח מעובד נתון גבוהה יותר ולכן קיים מתאם בין היעילות בתעשייה החקלאית‬
‫לבין צריכת הדשנים‪.‬‬
‫כיל דשנים פעילה בעיקר בענף החקלאות‪ .‬ענף זה זוכה לעדיפות ולעידוד במדינות רבות‪,‬‬
‫במיוחד במדינות המתפתחות בהן יש גם גידול באוכלוסייה וגם עלייה ברמת החיים‪ ,‬גורמים‬
‫שמביאים לגידול בצריכת מזון ועלייה בשימוש בדשנים‪ .‬שווקים אלה‪ ,‬שהגדולים בהם הם‬
‫סין‪ ,‬הודו וברזיל‪ ,‬הם השווקים הצומחים העיקריים של כיל דשנים‪ .‬גם אירופה המערבית‬
‫מהווה שוק מרכזי של כיל דשנים‪ ,‬למרות ששוק הדשנים בה אינו צומח‪.‬‬
‫סף הכניסה לתעשיית הדשנים הינו גבוה כתוצאה מההשקעות הכבדות הנדרשות להקמת‬
‫מפעלי ייצור למינרלים הבסיסיים‪ ,‬המשמשים כחומרי גלם לתעשיית הדשנים‪ ,‬והזמן הארוך‬
‫יחסית הנדרש להקמת מפעלים כאלה‪ .‬כמו‪-‬כן‪ ,‬בנושא זה נדרשת קירבה למחצב וזיכיונות‬
‫מתאימים‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫תעשיית הדשנים עברה בשנים האחרונות תהליכי מיזוג‪ ,‬שהביאו להפחתת מספר היצרנים‬
‫בענף‪ .‬כמו‪-‬כן נחתמו הסכמי שיתוף פעולה בין יצרנים ולקוחות וכן הוקמו מיזמים משותפים‪.‬‬
‫בין השאר בולטים המיזוג בשנת ‪ 2004‬בין ‪ IMC Global‬ל‪) Cargil Crop Nutrition -‬שתיהן‬
‫חברות אמריקאיות(‪ ,‬שיצר את ענקית הדשנים החדשה ‪ ,Mosaic‬רכישת אחזקות של ענקית‬
‫הדשנים הקנדית ‪ (Potash Corporation of Saskechewan) PCS‬בכיל‪ ,‬ב‪Arab ) APC-‬‬
‫‪ Potash Corporation‬הירדנית(‪,Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A) SQM ,‬‬
‫הצ'יליאנית(‪ ,‬ולאחרונה רכישת ‪ 20%‬ביצרנית ומפיצת דשנים מובילה בסין ) ‪Sinochem‬‬
‫‪ .(Hong Kong‬כן בוצעו מכירות של מתקנים וחברות דשנים‪ ,‬בעיקר בצפון אמריקה‪ .‬גם כיל‬
‫היתה שותפה למגמה זו‪ ,‬כאשר רכשה את ‪) Iberpotash‬חברת אשלג ספרדית( ב‪1998-‬‬
‫)הגיעה ל‪ 100%-‬ב‪ (2001-‬ו‪) Cleveland Potash -‬חברת אשלג אנגלית( בשנת ‪ .2002‬יש‬
‫לציין עוד כי בשוק האשלג מסופקת תוספת הביקוש על ידי יצרנים קיימים‪ ,‬באמצעות פתיחת‬
‫צווארי בקבוק או הרחבת המתקנים הקיימים‪ .‬בשנת ‪ 2005‬הודיעו מספר יצרני אשלג על‬
‫הרחבות צפויות בכושר הייצור שלהם בשנים הקרובות‪ .‬להערכת החברה‪ ,‬הגידול הצפוי‬
‫בהיצע על‪-‬ידי היצרנים הקיימים בשנים הקרובות‪ ,‬וזאת בהסתמך על הודעות של היצרנים‬
‫בדבר ההרחבות המתוכננות‪ ,‬אינו גבוה מקצב הגידול הממוצע ארוך הטווח בביקוש‬
‫לאשלג‪.11‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪11‬‬
‫אשלג )‪(Potash‬‬
‫א‪.‬‬
‫אשלג הוא השם המקובל לאשלגן כלורי‪ ,‬שהוא המקור הנפוץ ביותר לאשלג לצמח‪ .‬האשלגן‬
‫דרוש להתפתחות הצמח‪ ,‬משפר את עמידות הצמח בפני מחלות‪ ,‬מגדיל את היבול‪ ,‬משפר‬
‫את איכותו ומאריך את חיי המדף שלו‪ .‬כיל דשנים מוכרת אשלג כדשן להזנה ישירה וכן‬
‫ליצרני דשנים מורכבים‪ .‬בנוסף‪ ,‬משתמשת כיל דשנים באשלג לייצור עצמי של דשנים‬
‫מורכבים‪ ,‬בעיקר על בסיס פוספט ואשלג‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫כיל דשנים מפיקה אשלג מים המלח וממיכרות תת קרקעיים בספרד ובאנגליה‪ .‬תהליך הייצור‬
‫של האשלג בישראל מתבסס על הפרדת האשלג מתוך הקרנליט‪ .‬הקרנליט‪ ,‬שהינו תרכובת‬
‫של אשלגן כלורי‪ ,‬נתרן כלורי ומגנזיום כלורי‪ ,‬שוקע בבריכות הנמצאות מדרום לים המלח‪,‬‬
‫המכילות תמיסות שנשאבות מים המלח‪ ,‬באמצעות מערכת אידוי סולרית מהגדולות בעולם‪.‬‬
‫הקרנליט מועבר אל המפעלים ושם מופרד האשלג מהמלח ומהמגנזיום הכלורי בשני‬
‫תהליכים מקבילים )הידועים כגיבוש חם וגיבוש קר(‪.‬‬
‫בעבר היה כושר הייצור בבריכות הקרנליט גבוה מכושר הפקת האשלג במפעלים ועל כן נוצר‬
‫עודף קרנליט בבריכות‪ .‬בעקבות השקעה‪ ,‬שהושלמה בשנת ‪ ,2004‬הוגדל כושר הייצור של‬
‫המפעלים‪ .‬כושר ייצור זה מאפשר לנצל את עודף הקרנליט שנצבר בעבר בבריכות‪ .‬במהלך‬
‫שנת ‪ 2005‬החלה השקעה בבריכה ‪ 3‬אשר מטרתה הינה הגדלת כושר ייצור הקרנליט על ידי‬
‫הסבת חלק משטח הבריכה משיקוע מלח לייצור קרנליט‪ .‬השקעה זו צפויה להסתיים בשנת‬
‫‪.2008‬‬
‫הפקת האשלג ממכרות תת‪-‬קרקעיים בספרד ובאנגליה מתבצעת מכוח רשיונות והסכמי‬
‫חכירה‪ .‬במכרות אלו כורים סילבניט )תערובת של אשלג ומלח( בריכוזים שונים של אשלג‪.‬‬
‫במתקני היצור‪ ,‬בסמוך למכרות‪ ,‬מופרד האשלג מהמלח‪.‬‬
‫פעילות ייצור ושיווק האשלג ודשני הפוספט באירופה מרוכזת על ידי כיל דשנים אירופה‬
‫)להלן‪" :‬כילד"א"(‪ ,‬שהוקמה במטרה לנצל את הסינרגיות בין חברות הקבוצה‪ .‬להערכת‬
‫החברה‪ ,‬כיל דשנים הנה כיום "שחקן מרכזי" בשוק האשלג האירופאי‪.‬‬
‫פעילות כילד"א כוללת שני אתרי ייצור אשלג ‪ -‬בספרד )‪ (IP‬ובאנגליה )‪ ,(CPL‬שני אתרי ייצור‬
‫דשנים ‪ -‬בגרמניה ובהולנד )‪ (AMFERT‬ואתר לייצור תוספי מזון לבע"ח )‪ DCP‬ו ‪(MCP -‬‬
‫בטורקיה )רותם טורקיה(‪ .‬מטה כילד"א ממוקם באמסטרדם שבהולנד‪.‬‬
‫המידע האמור בסעיף זה כולל מידע צופה פני עתיד‪ .‬מידע זה מבוסס על פרסומים של מתחרים וכן על נתונים סטטיסטיים שפרסם‬
‫משרד החקלאות בארצות הברית‪ .‬התוצאות בפועל עלולות להיות שונות מנתונים חזויים אלו כתוצאה משינויים בשוק ו‪/‬או בייצור‬
‫ו‪/‬או בצריכת הגרעינים לעומת התחזית‪ ,‬אם יחולו‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫בשנת ‪ 2005‬ייצרה כיל דשנים כ‪ 5.3 -‬מליון טון אשלג‪ ,‬המהווה ‪ 10%‬מסך ייצור האשלג‬
‫בעולם‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫דשנים ופוספטים‬
‫א‪.‬‬
‫הזרחן‪ ,‬המסופק בעיקר מדשנים שמקורם בסלע פוספט‪ ,‬מסייע במישרין בשורה ארוכה של‬
‫תהליכים פיסיולוגיים של הצמח‪ ,‬לרבות הפקת סוכרים )כולל עמילן(‪ ,‬פוטוסינתזה והעברת‬
‫אנרגיה‪ .‬הזרחן מחזק את גבעולי הצמח‪ ,‬ממריץ התפתחות של שורשים‪ ,‬מקדם צמיחה של‬
‫פרחים ומחיש את התפתחות היבול‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫חומר הגלם העיקרי המשמש בייצור מוצרי הפוספט הוא סלע הפוספט‪ .‬כיל דשנים כורה את‬
‫סלע הפוספט ממכרות פתוחים הנמצאים בנגב‪ .‬במהלך שנת ‪ 2005‬ייצרה כיל דשנים כ‪3.2 -‬‬
‫מיליון טון של סלע פוספט‪ .‬כושר הייצור של סלע פוספט על ידי כיל דשנים הינו כ ‪ 4.5 -‬מיליון‬
‫טון בשנה‪ .‬בשנת ‪ 2005‬השתמשה כיל דשנים בכ‪ 90% -‬מסלע הפוספט המיוצר על ידה‬
‫לצורך ייצור דשני פוספט וחומצה זרחתית‪ ,‬שהינם בעלי ערך מוסף גבוה יותר‪ .‬יתרת סלע‬
‫הפוספט נמכרת כחומר גלם ליצרנים חיצוניים המייצרים חומצה זרחתית ודשנים‪ .‬המדיניות‬
‫של כיל דשנים היא לעשות שימוש במירב סלע הפוספט המיוצר על ידה לייצור מוצרים בעלי‬
‫ערך מוסף גבוה יותר‪ ,‬על חשבון מכירת סלע פוספט במישרין‪.‬‬
‫במהלך שנת ‪ 2005‬בוצעו השקעות במסגרת תכנית לשינוי מקורות הפוספט בכיל דשנים‪.‬‬
‫תוכנית זו נועדה להביא להוזלה בעלויות ההשבחה והייצור של סלע פוספט תוך יישום‬
‫שיפורים אקולוגיים בתהליך הייצור ובכללן השבתת מתקן הקלייה של סלע פוספט בצין‬
‫שבנגב‪ .‬ההשקעות צפויות להסתיים במהלך שנת ‪ .2006‬בסוף שנת ‪ 2005‬נסגר מתקן קליית‬
‫הבזק בצין‪ ,‬והחל מתחילת שנת ‪ 2006‬עברה רותם למתכונת עבודה חדשה בכל הקשור‬
‫למקורות הסלע לייצור חומצה כפי שתוכנן‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫כיל דשנים משתמשת בסלע פוספט ליצור חומצה זרחתית חקלאית ודשנים וזאת בנוסף‬
‫למכירתו כמוצר סופי ליישום ישיר וליצרני חומצות ודשנים‪ .‬ייצור החומצה הזרחתית מצריך‬
‫גם כמויות משמעותיות של גופרית‪ ,‬אותן רוכשת כיל דשנים מצדדים שלישיים‪ .‬כיל דשנים‬
‫מייצרת חומצה זרחתית חקלאית‪ ,‬דשני פוספט‪ ,‬דשנים מורכבים ודשנים מיוחדים במתקניה‬
‫בישראל‪ .‬כמו כן‪ ,‬לכיל דשנים מתקנים ליצור דשני פוספט ודשנים מורכבים גם בהולנד‬
‫וגרמניה ומתקן לתוספי מזון לבעלי חיים בתורכיה‪.‬‬
‫הדשנים המורכבים אותם מייצרת כיל דשנים מתבססים ברובם על יסודות הזרחן והאשלגן‪.‬‬
‫חלק מהדשנים המורכבים מכילים גם חנקן ומרכיבים נוספים אותם רוכשת כיל דשנים‬
‫מצדדים שלישיים ומשלבת אותם יחד עם הזרחן והאשלגן‪ .‬כיל דשנים עוסקת גם בייצור‬
‫דשנים מיוחדים הכוללים דשנים נוזליים ודשנים מסיסים באופן מלא‪ .‬כיל דשנים פועלת לפתח‬
‫מוצרי המשך‪ ,‬המבוססים על סלע פוספט‪ ,‬ובהם דשני פוספט ודשנים מורכבים ומיוחדים‪.‬‬
‫הדשנים המיוחדים המיוצרים על ידי כיל דשנים מיועדים לענות על צרכים ייחודיים של‬
‫הלקוחות‪ .‬להערכת כיל דשנים היא היצרנית המובילה בעולם של ‪(Mono Potassium ) MKP‬‬
‫‪ ,Phosphate‬שהינו סוג מיוחד של דשן בעל מסיסות מלאה‪ ,‬המכיל אשלג ופוספט ומשמש גם‬
‫בריסוס של עלים ובחממות הידרופוניות‪ .‬יש לציין כי החברה נמצאת כיום בתהליך הרצת‬
‫מתקן לייצור דשן מסיס‪.MAP ,‬‬
‫‪25‬‬
‫‪.3‬‬
‫השפעת גורמים חיצוניים על כיל דשנים‬
‫‪12‬‬
‫קיימת תלות הדדית בין השטח החקלאי הזמין לעיבוד וכמות המזון הדרושה לאוכלוסייה לבין‬
‫השימוש בדשנים‪ .‬ככל שהשטח החקלאי הזמין לעיבוד הולך וקטן ואוכלוסיית העולם גדלה‪,‬‬
‫יש צורך בייצור כמות גדולה יותר של מזון על שטח קטן יותר )כלומר – היקף גידולים גדול‬
‫יותר לכל שטח נתון(‪ .‬מצב זה מצריך שימוש הולך וגובר בדשנים‪.‬‬
‫הגידול באוכלוסיית העולם ותהליך העיור הגורמים לצמצום בקרקע חקלאית לנפש‪ ,‬צפויים‬
‫לגרום לגידול בביקוש לדשנים לאורך זמן )ראה תרשים להלן(‪ .‬בנוסף‪ ,‬העלייה ברמת החיים‬
‫ושינוי בהרגלי התזונה עקב כך מביאים לעליה בצריכת בשר בעיקר במדינות המתפתחות‪.‬‬
‫צריכת הדשנים ליחידת תזונה של בשר גבוהה יותר מזו של יחידת תזונה מן הצומח‪ .‬בעקבות‬
‫כך גדלה צריכת הדשנים לאורך זמן‪ .‬כמו‪-‬כן בגלל מחירי האנרגיה הגבוהים‪ ,‬יש כיום נטייה‬
‫בעולם למעבר לשימוש גובר בדלקים המיוצרים ממוצרי חקלאות‪ .‬על פי ארגוני החקלאות‬
‫והמזון הבינלאומיים הגידול השנתי הממוצע בדשנים בטווח הארוך צפוי להיות כ‪– 2% -‬‬
‫‪ 3%‬לשנה‪ .‬למרות הצפי לגידול בביקוש לדשנים בטווח הארוך‪ ,‬בטווח הקצר הביקוש לדשנים‬
‫תנודתי ומושפע מגורמים כמו מזג האוויר באזורי הגידול החקלאי המרכזיים ברחבי העולם‪,‬‬
‫שינויים בהיקפי הזריעה של הגידולים העיקריים‪ ,‬עלות התשומות לחקלאות‪ ,‬מחירי המוצרים‬
‫החקלאיים והתפתחויות בביו‪-‬טכנולוגיה‪ .‬חלק מגורמים אלה מושפעים מסובסידיות הניתנות‬
‫לחקלאים או ליצרני התשומות לחקלאות בארצות השונות ומרגולציה של איכות הסביבה‪ .‬כמו‬
‫כן‪ ,‬גם לשינויים בשערי החליפין‪ ,‬לחקיקה ולמדיניות בקשר לסחר בינלאומי‪ ,‬יש השפעה על‬
‫האספקה‪ ,‬הביקוש ורמת הצריכה של דשנים בעולם‪ .‬על אף התנודתיות שעשויה להיגרם‬
‫בטווח הקצר כתוצאה מגורמים אלה‪ ,‬להערכת החברה מדיניות מרבית מדינות העולם היא‬
‫לדאוג לאספקת מזון סדירה ובאיכות גבוהה לתושבים‪ ,‬ומתוך כך לעודד את הייצור החקלאי‪,‬‬
‫כך שמגמת הגידול צפויה להישמר‪.‬‬
‫מקור ‪ – FAO :‬ארגון המזון הבינלאומי‪.‬‬
‫בשנים האחרונות חלו שינויים בחקלאות העולמית שהשפיעו באופן משמעותי על הביקוש‬
‫לדשנים בעולם‪ .‬הצריכה הגדלה של גרעינים למזון ולהזנת בעלי חיים‪ ,‬שהייתה גבוהה‬
‫‪12‬‬
‫אומדן הגידול השנתי בצריכת הדשנים הצפוי בטווח הארוך והערכות החברה בדבר המשך מגמת הגידול בביקוש לדשנים בעולם‬
‫בטווח הארוך‪ ,‬הינם בגדר מידע צופה פני עתיד‪ .‬התממשותן של הערכות אלה הוא בלתי ודאי והן מבוססות על הנחות גידול‬
‫האוכלוסייה והקטנת שטחי החקלאות‪ ,‬בהתאם למידע שפורסם על ידי ה‪) FAO -‬ארגון המזון הבינלאומי( וכן גם בהתאם להערכת‬
‫החברה‪ .‬שינוי בגידול האוכלוסייה ו‪/‬או בשטחי החקלאות לעומת ההנחות וכן שינוי בהרגלי התזונה עשויים להביא לכך כי התוצאות‬
‫בפועל יהיו שונות מן התוצאות המוערכות או משתמעות ממידע זה‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫מרמת ייצור הגרעינים בעולם‪ ,‬גרמה לירידה במלאים‪ .‬הגדלת הביקושים לדשנים‪ ,‬ובכלל זה‬
‫לדשני אשלג ופוספט‪ ,‬הביאה לעליית מחירי מוצרים אלו בשנים האחרונות‪ .‬חלק מעליית‬
‫המחיר נבעה גם מהתייקרות תשומות ייצור מרכזיות ליצרני הדשנים‪ .‬בצד ההיצע‪ ,‬בעיקר‬
‫לאשלג‪ ,‬הצטמצמו הפערים בין כושר הייצור העולמי לבין הייצור בפועל‪ ,‬בעיקר עקב הגידול‬
‫בביקושים‪ .‬כמו כן‪ ,‬להערכת החברה‪ ,‬בשנים האחרונות התפתחה מגמה של דרישה גוברת‬
‫לדשנים במדינות מתפתחות כגון‪ ,‬ברזיל‪ ,‬הודו‪ ,‬וסין לעומת התמתנות בביקוש במדינות‬
‫אירופה‪ .‬בשנת ‪ 2005‬חלה האטה בצריכת הדשנים בברזיל ובמערב אירופה אשר קוזזה‬
‫בחלקה על ידי גידול בשווקים באסיה ובפרט בסין ובהודו‪ .‬הגדלת השימוש בדלקים המופקים‬
‫מן הצומח )‪ (Bio fuels‬בשנים האחרונות עשויה לתרום גם היא לגידול בצריכת הדשנים‬
‫בעתיד‪ .‬כך‪ ,‬למשל‪ ,‬עפ"י אומדני משרד החקלאות האמריקאי הגידול בשימוש בתירס לייצור‬
‫אתנול‪ ,‬המגיע לכ‪ 15%-‬מסך השימושים בתירס בארה"ב‪ ,‬הינו אחד מגורמי הגידול העיקריים‬
‫בצריכת התירס )שהינו צרכן דשנים מרכזי( בשנים האחרונות‪ .‬צריכת ה"ביו‪-‬דלק" גדלה‬
‫ביותר מ‪ 20%-‬בשנה ומגמה זו צפויה להמשך גם בעתיד‪ .‬למרות האמור לעיל לא ניתן‬
‫‪13‬‬
‫להעריך את קצב שינויים אלה ואת גודלם‪.‬‬
‫במונחים גלובליים מגמת הגידול היציב בצריכת האשלג נשמרת‪ .‬גם כאשר צריכת האשלג‬
‫יורדת בשנה מסוימת באזור אחד של העולם‪ ,‬יתכן כי גידול בצריכה באזור אחר בעולם יפצה‬
‫על כך‪ .‬בשנת ‪ 2005‬לדוגמא הצריכה של אשלג בברזיל ירדה לעומת שנת ‪ , 2004‬אך מנגד‬
‫חל גידול ביבוא לסין ולהודו‪.‬‬
‫ייבוא אשלג במדינות מרכזיות‬
‫‪11‬‬
‫שאר אסיה‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫מליוני טונות ‪KCL‬‬
‫סין‬
‫ברזיל‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2005E‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2005E‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2005E‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2001‬‬
‫מקור‪Fertecon Potash Outlook 2005/2 ,IFA,:‬‬
‫בשלוש השנים ‪ 2002-2004‬גדלה צריכת האשלג בעולם בכ‪ .20% -‬הצמיחה בביקושים אפשרה‬
‫למרבית היצרנים להגיע למלוא פוטנציאל כושר הייצור שלהם ואף לפתוח ''צווארי בקבוק'' במטרה‬
‫להרחיב את הייצור‪ .‬כל זאת תוך העלאת מחירים משמעותית‪ .‬בשנת ‪ 2005‬חזר הביקוש בשוק‬
‫לצמוח בקצב נמוך מעט מקצב הגידול הרב שנתי‪ .‬למועד פרסום הדו"ח‪ ,‬התחזיות הן )ראו למשל ב‬
‫‪13‬‬
‫המידע האמור בסעיף זה כולל מידע צופה פני עתיד המבוסס על אומדני משרד החקלאות האמריקאי‪ .‬ההערכות עשויות שלא‬
‫להתגשם או להתגשם באופן חלקי והן תלויות בין היתר בתנודות בכלכלה העולמית‪ ,‬בקצב הייצור של המזון‪ ,‬בתנודות‬
‫בביקושים ובהיצעים לתשומות ייצור שונות‪ ,‬בהתפתחויות בחקלאות ובתעשיה‪ ,‬במאזן הסחר העולמי בפרט בין המדינות‬
‫המפותחות והמתפתחות‪ ,‬בהשפעת שערי מטבע ועוד‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫‪ ,(Fertecon‬שקצב הגידול בצריכת האשלג בשנים הקרובות צפוי להמשיך ולצמוח בקצב ממוצע של‬
‫‪ 2%-3%‬בשנה ולאפשר ליצרנים לנצל את מלוא פוטנציאל היצור שלהם תוך שמירת איזון בין‬
‫ההיצע לביקוש בשנים הקרובות‪.14‬‬
‫להלן תיאור גרפי של ההערכות הנוכחיות לגבי קצב גידול הביקוש העולמי לאשלג‪:‬‬
‫שיעור הגידול המצטבר בביקוש )‪(%‬‬
‫‪15‬‬
‫מקור‪Fertecon Potash Outlook 2005/2 :‬‬
‫הנסיון ההיסטורי מלמד כי מגמת הגידול בצריכת האשלג מאמצע שנות ה‪ 90 -‬היא רציפה‪,‬‬
‫כאשר עיקר הגידול מתרכז באסיה ואמריקה הלטינית‪ .‬בצפון אמריקה ובאירופה יש יציבות‬
‫בצריכה‪ .‬להלן תיאור ההתפלגות‪:‬‬
‫צריכת האשלג על פני זמן במדינות השונות‬
‫אמריקה הלטינית‬
‫אסיה‬
‫צפון אמריקה‬
‫אוקיאניה‬
‫אפריקה‬
‫מערב ארופה‬
‫ברית המועצות לשעבר‬
‫מזרח ארופה‬
‫‪35,000‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪25,000‬‬
‫‪15,000‬‬
‫אלפי טון ‪K20‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪5,000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪'08‬‬
‫‪'03‬‬
‫‪98‬‬
‫‪93‬‬
‫‪88‬‬
‫‪82‬‬
‫‪77‬‬
‫‪71‬‬
‫‪66‬‬
‫‪61‬‬
‫הכמויות המצוינות הן במונחי ‪ K2O -‬החלק הפעיל לצמח באשלג – ‪ 1‬טון אשלג מכיל ‪ 0.6‬טון ‪K2O‬‬
‫מקור‪Fertecon Potash Outlook 2005/2(forecast) ;FAO STAT data, 2005 (actual) :‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫המידע האמור בסעיף זה ובאיור הנלווה אליו כולל מידע צופה פני עתיד המבוסס על אומדנים שונים בפרסומים מקצועיים‪ ,‬כגון‬
‫‪ .FERTECON‬ההערכות עשויות שלא להתגשם או להתגשם באופן חלקי והן תלויות בין היתר בתנודות בכלכלה העולמית‪,‬‬
‫במצב האקלימי‪ ,‬בקצב הייצור של המזון‪ ,‬בתנודות בביקושים ובהיצעים לתשומות ייצור שונות‪ ,‬בהתפתחויות בחקלאות‬
‫ובתעשייה‪ ,‬במאזן הסחר העולמי בפרט בין המדינות המפותחות והמתפתחות‪ ,‬בהשפעת שערי מטבע ועוד‬
‫על פי נתונים עדכניים שפרסם ‪ IFA‬במרץ ‪ 2005‬גדלה צריכת האשלג בשנת ‪ 2005‬רק בכ ‪.0.4%‬‬
‫‪28‬‬
‫‪ .4‬פעילות כיל דשנים כפופה למגבלות חקיקה ותקינה שונות‪ .‬לפרטים ראה סעיף‬
‫‪ 4.1.14‬להלן‪.‬‬
‫נתונים כמותיים על ייצור ומכירות באלפי טון‬
‫‪.5‬‬
‫מכירות*‬
‫ייצור‬
‫אשלג‬
‫‪2005‬‬
‫‪5,263‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪5,387‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪4,721‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪5,137‬‬
‫דשנים‬
‫‪1,636‬‬
‫‪1,696‬‬
‫‪1,671‬‬
‫‪1,664‬‬
‫סלע פוספט‬
‫‪3,236‬‬
‫‪3,290‬‬
‫‪365‬‬
‫‪566‬‬
‫* ללקוחות חיצוניים‪.‬‬
‫‪ 4.1.2‬מוצרים ושירותים‬
‫כיל דשנים מייצרת דשנים וחומרי גלם לתעשיית הדשנים וליישום על ידי הצרכן הסופי‪ .‬חומרי‬
‫הגלם המיוצרים על ידי החברה הינם אשלג )אשלגן כלורי(‪ ,‬סלע פוספט‪ ,‬חומצה גופרתית‬
‫וחומצה זרחתית‪ ,‬המשמשים בתהליך ייצור של דשני פוספט ודשנים מורכבים או ביישום‬
‫ישיר‪ .‬הדשנים המורכבים הינם מוצרים המכילים הרכבים שונים של אשלג‪ ,‬זרחן וחנקן‪ ,‬שהם‬
‫היסודות החיוניים לגידולים‪ ,‬ומשמשים ליישום על ידי המשתמש הסופי‪.‬‬
‫‪ 4.1.3‬פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים‬
‫להלן פירוט ההכנסות והרווח הגולמי לפי מוצרים‪:‬‬
‫שנה‬
‫‪2005‬‬
‫אשלג‬
‫*‬
‫‪2004‬‬
‫‪2003‬‬
‫סך‬
‫ההכנסות‬
‫)מיליוני‬
‫דולרים(*‬
‫‪1,064.1‬‬
‫‪932.3‬‬
‫‪765.4‬‬
‫שיעור‬
‫מסך‬
‫ההכנסות‬
‫של כיל*‬
‫‪%‬‬
‫‪33‬‬
‫‪32‬‬
‫‪31‬‬
‫רווח גולמי‬
‫)מיליוני‬
‫דולרים(‬
‫שיעור הרווח‬
‫הגולמי‬
‫מההכנסות‬
‫‪%‬‬
‫‪519.2‬‬
‫‪416.9‬‬
‫‪296.4‬‬
‫‪49‬‬
‫‪45‬‬
‫‪39‬‬
‫לצורך טבלה זו‪ ,‬נתוני ההכנסות של קבוצת המוצרים וכן נתוני ההכנסות של כיל ששימשו לצורך חישוב השיעור‬
‫מסך ההכנסות הינם לפני קיזוז הכנסות בין מגזריות‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2005‬הושגה עלייה בהכנסות ממכירות אשלג כתוצאה מעליית מחיר המכירה‬
‫הממוצע‪.‬‬
‫עליית המחירים אשר לוותה בעליה קטנה יותר בעלויות תרמה לעליה בשיעור הרווח הגולמי‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫שנה‬
‫דשנים‬
‫ופוספטים‬
‫*‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2003‬‬
‫סך‬
‫ההכנסות*‬
‫)מיליוני‬
‫דולרים(‬
‫שיעור מסך רווח גולמי‬
‫)מיליוני‬
‫ההכנסות‬
‫של כיל* ‪ %‬דולרים(‬
‫‪17‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪548.5‬‬
‫‪550.4‬‬
‫‪497.0‬‬
‫‪114.4‬‬
‫‪120.1‬‬
‫‪112.2‬‬
‫שיעור‬
‫הרווח‬
‫הגולמי‬
‫מההכנסות‬
‫‪%‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫לצורך טבלה זו‪ ,‬נתוני ההכנסות של קבוצת המוצרים וכן נתוני ההכנסות של כיל ששימשו לצורך חישוב השיעור‬
‫מסך ההכנסות הינם לפני קיזוז הכנסות בין מגזריות‪.‬‬
‫הירידה בהכנסות ממכירות בשנת ‪ 2005‬נובעת מירידה בכמויות המכירה של סלע פוספט‬
‫וחומצה זרחתית ללקוחות חיצוניים‪ .‬עלית המחיר של הדשנים והפוספטים לא פיצתה על‬
‫התייקרות תשומות הייצור ובשל כך חלה ירידה בשיעור הרווח הגולמי‪.‬‬
‫‪4.1.4‬‬
‫מוצרים חדשים‬
‫כיל דשנים בוחנת שווקים חדשים למוצרי הדשנים שלה‪ ,‬כולל שווקים באסיה‪ .‬כיל דשנים‬
‫ממשיכה לפתח מוצרי דשנים חדשניים ומתקדמים‪.‬‬
‫בימים אלה נמצאת כיל דשנים בתהליך הרצת מתקן במישור רותם שבנגב לייצור ‪MAP‬‬
‫)‪ (Mono Ammonium Phosphate‬באיכות טכנית‪ .‬מוצר זה הוא תרכובת של זרחן וחנקן‬
‫ומשמש בעיקר כדשן לחקלאות בהשקיה בעל מסיסות מלאה ותכונות איכותיות נוספות‪.‬‬
‫תהליך ייצור ה ‪ MAP -‬הוא בעל סינרגיה גבוהה לתהליכי הייצור הקיימים בחברה‪ .‬כיל דשנים‬
‫מייצרת סוגים נוספים של דשנים בעלי מסיסות מלאה‪ .‬ומשווקת את הדשנים המסיסים‬
‫בעצמה ובאמצעות מיזם משותף עם יצרנים בינלאומיים אחרים של דשנים מיוחדים‪ .‬כמו כן‬
‫שוקדת כיל דשנים על פיתוח מוצרים חדשים לתחום זה של דשנים מסיסים‪.‬‬
‫‪ 4.1.5‬לקוחות‬
‫א‪.‬‬
‫תלות בלקוח בודד‬
‫לכיל דשנים אין לקוח בודד אשר חלקו עולה על ‪ 10%‬מהיקף המכירות של הקבוצה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫התפלגות המכירות לחיצוניים לפי יעדים גיאוגרפיים‪:‬‬
‫ישראל‬
‫צפון אמריקה‬
‫דרום אמריקה‬
‫אירופה‬
‫אסיה‬
‫שאר העולם‬
‫‪2004‬‬
‫‪%‬‬
‫מיליוני‬
‫‪$‬‬
‫‪9‬‬
‫‪124‬‬
‫‪1‬‬
‫‪16‬‬
‫‪24‬‬
‫‪314‬‬
‫‪42‬‬
‫‪552‬‬
‫‪18‬‬
‫‪231‬‬
‫‪6‬‬
‫‪72‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪%‬‬
‫מיליוני‬
‫‪$‬‬
‫‪10‬‬
‫‪139‬‬
‫‪1‬‬
‫‪20‬‬
‫‪19‬‬
‫‪264‬‬
‫‪39‬‬
‫‪546‬‬
‫‪25‬‬
‫‪348‬‬
‫‪6‬‬
‫‪76‬‬
‫‪30‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪%‬‬
‫מיליוני‬
‫‪$‬‬
‫‪11‬‬
‫‪118‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5‬‬
‫‪22‬‬
‫‪246‬‬
‫‪48‬‬
‫‪527‬‬
‫‪15‬‬
‫‪166‬‬
‫‪4‬‬
‫‪49‬‬
‫הירידה בחלקן היחסי של המכירות באירופה נבעה מקיטון כמותי במכירות באירופה בחלקו‬
‫מהעדפת שווקים אחרים בהם התמורה שנתקבלה היתה גבוהה יותר‪.‬‬
‫העלייה בחלקן היחסי של המכירות באסיה מקורה בעיקר בהגדלת כמויות האשלג שנמכרו‬
‫לסין והודו‪.‬‬
‫הירידה בחלקן היחסי של המכירות בדרום אמריקה מקורה בירידה בביקושים בשוק‬
‫הברזילאי‪ ,‬בעיקר בעקבות יובש בדרום ברזיל‪ ,‬התחזקות המטבע המקומי וגורמים נוספים‬
‫אשר הרעו את מצב החקלאות בברזיל‪.‬‬
‫‪ 4.1.6‬שיווק והפצה‬
‫השווקים המרכזיים של כיל דשנים הינם ברזיל‪ ,‬הודו‪ ,‬סין‪ ,‬ישראל‪ ,‬צרפת‪ ,‬ספרד‪ ,‬אנגליה‬
‫וגרמניה‪ .‬כיל דשנים מוכרת את מוצרי הדשנים שלה בעיקר באמצעות רשת משרדי שיווק‬
‫בבעלותה וסוכני מכירות ברחבי העולם‪ .‬רוב מכירות כיל דשנים אינן מתבצעות על פי חוזים‬
‫או הזמנות ארוכי טווח אלא על פי הזמנות שוטפות בסמוך למועד האספקה‪ .‬בהתאם‪ ,‬אין‬
‫בכיל דשנים משמעות למונח צבר הזמנות‪ .‬כיל דשנים משנעת את מוצריה מישראל ללקוחות‬
‫בחו"ל באמצעות אניות )בעיקר בתפזורת( שהיא חוכרת בשוק )על‪-‬ידי חברת ''נגב סטאר''(‬
‫וטוענת אותן במתקנים ייעודיים בנמל אשדוד ובנמל אילת‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬לכיל דשנים מתקני נמל ייעודיים לטעינה בתפזורת בברצלונה )‪ (IP‬באמסטרדם‬
‫ובלודויגסהאפן )‪ (AMFERT‬וב‪.(CPL) Teesside -‬‬
‫‪ 4.1.7‬תחרות‬
‫א‪.‬‬
‫תנאי התחרות בתחום הפעילות וההתמודדות עם התחרות‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫גורם התחרות העיקרי בתחום הדשנים הינו מחיר המכירה‪ .‬המחיר מתבסס על עלויות הייצור‬
‫ותנאי ההיצע והביקוש בשוק‪ .‬בשל כך חברות הממוקמות בסמוך למקורות חומרי הגלם‪,‬‬
‫לנמלים וללקוחות נהנות מיתרונות תחרותיים‪ .‬להערכת כיל דשנים עלות הפקת האשלג על‬
‫ידה בישראל היא מהנמוכות בעולם‪ .‬כמו כן קרבתה היחסית לשוק האסייתי ולשוק המערב‬
‫אירופאי ויתרונות בעלויות ההובלה לשוק הברזילאי‪ ,‬מעניקים לכיל דשנים יתרון לוגיסטי על‬
‫פני רוב יצואני הדשנים הגדולים האחרים הפועלים בשווקים אלה‪ .‬גורמים נוספים‪ ,‬המשפיעים‬
‫על התחרותיות‪ ,‬כוללים את איכות המוצר והשירות‪.‬‬
‫‪ .2‬אשלג‬
‫כיל דשנים הנה שחקן חשוב בשוק האשלג‪ .‬בשנת ‪ 2005‬כיל דשנים הייתה השישית בגודלה‬
‫בקרב יצרני האשלג בעולם‪ ,‬והשנייה בגודלה במערב אירופה‪ .‬תשע היצרניות המובילות‬
‫בעולם בענף זה מייצרות כ‪ 90% -‬מתפוקת האשלג בעולם‪.16‬‬
‫בשנת ‪ ,1992‬הטיל האיחוד האירופי מכסי מגן למניעת מכירה במחירי היצף על ייבוא אשלג‬
‫מבלרוס‪ ,‬רוסיה ואוקראינה‪ .‬תקנות אלו היו בתוקף עד מאי ‪ .2005‬בנובמבר ‪ 2005‬החליטה‬
‫נציבות השוק האירופאי‪ ,‬במסגרת הליך בדיקה חוזרת‪ ,‬להפחית את היטלי המגן על אשלג‬
‫אותו מייצאים לשוק המשותף שני יצרנים רוסים ובמקביל הגיעה להסדר עם אותם יצרנים‬
‫שבמסגרתו מתחייבים יצרנים אלה על מחיר מינימום ועל מכסה שנתית של מכירות הפטורה‬
‫ממכסי המגן‪ .‬להערכת החברה‪ ,‬לא יהיה בכך להשפיע באופן מהותי לרעה על כיל דשנים‬
‫‪16‬‬
‫מקור‪.Fertecon :‬‬
‫‪31‬‬
‫בשנים הקרובות‪ ,‬בהתחשב בביקוש העולה לאשלג בעולם שיאפשר הפניית מכירות לשווקים‬
‫אחרים בעולם בהם שוררים כיום מחירים גבוהים יחסית ‪.17‬‬
‫‪ .3‬דשנים ופוספטים‬
‫שוק דשני הפוספט הינו שוק תחרותי ביותר‪ .‬בין המתחרים חברות בינלאומיות וחברות‬
‫ממשלתיות‪ .‬שוק זה מתחלק בין יצרנים רבים‪ .‬חלקה של כיל דשנים בשוק העולמי קטן‬
‫יחסית‪ ,‬אם כי במערב אירופה כיל דשנים הינה יצרן וספק מוביל של דשנים המורכבים מזרחן‬
‫ומאשלגן‪ .‬בנוסף‪ ,‬קיימת השפעה ממשלתית חזקה על מספר יצרניות פוספט מובילות בשל‬
‫תרומתן להכנסת מטבע זר והשפעתן על התעסוקה באותן המדינות‪.‬‬
‫כאמור לעיל גורם התחרות העיקרי בשוק דשני הפוספט הינו המחיר‪ .‬גורמים נוספים‪ ,‬פחותים‬
‫בחשיבותם‪ ,‬הם איכות המוצר ומוצרים חדשים הנותנים פתרונות ייחודיים‪.‬‬
‫לכיל דשנים אין יתרון יחסי באשר לעלות ייצור רוב דשני הפוספט‪ ,‬אם כי בשל מיקומה‬
‫הגיאוגרפי‪ ,‬הסינרגיות הלוגיסטיות עם פעילות האשלג בישראל וקרבתה היחסית ללקוחות יש‬
‫לכיל דשנים יתרונות לוגיסטיים על פני מספר יצרנים אחרים‪ .‬בשל כך המדיניות של כיל‬
‫דשנים הינה להמשיך ולהתפתח בייצור ובמכירה של מוצרי המשך בעלי ערך מוסף גבוה‬
‫יותר‪ ,‬לרבות דשנים מיוחדים‪ .‬בנוסף‪ ,‬מתמקדת כיל דשנים בשווקים בהם יש לה יתרון‬
‫לוגיסטי‪ .‬כיל דשנים פועלת גם להגביר את המכירות בשווקים דוגמת אוסטרליה בהם ה''עונה‬
‫הפוכה'' ובכך מגדילה את פריסת המכירות על פני השנה‪.‬‬
‫ב‪ .‬המתחרים העיקריים בתחום הדשנים‬
‫‪ .1‬אשלג‬
‫המתחרים המשמעותיים של כיל דשנים בתחום האשלג הינם‪) PCS :‬קנדה וארה''ב(‪,‬‬
‫‪) Mosaic‬ארה''ב וקנדה( ‪) Belaruskali‬בלרוס(‪) K& S ,‬גרמניה(‪) Uralkali ,‬אוקראינה(‪,‬‬
‫‪)ׁSilvenit‬רוסיה( ו ‪) APC -‬ירדן(‪.‬‬
‫ייצור האשלג על ידי כיל דשנים והמתחרים‪ ,‬בשנת ‪ 2005‬היה כדלקמן‪:‬‬
‫מקור‪ ,IFA ,Fertecon 2005 :‬דוחו''ת החברות ונתוני כיל דשנים‪.‬‬
‫‪ .2‬דשנים ופוספטים‬
‫‪17‬‬
‫הערכת החברה כאמור לעיל לגבי השפעת הסרת מכסי המגן על תוצאות כיל הינה בגדר מידע צופה פני עתיד‪ ,‬והיא מבוססת על‬
‫הערכות החברה לגבי מצב הביקוש וההיצע לאשלג בעולם‪ .‬התממשותן של הערכות אלה הוא בלתי וודאי‪ .‬באם הביקוש לאשלג‬
‫יקטן או לחילופין יגדל ההיצע‪ ,‬התוצאות עשויות להיות שונות מן התוצאות המוערכות או משתמעות ממידע זה‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫מתקני כרייה והפקה רבים של פוספט ממוקמים במדינות רבות ובהן ארצות הברית‪,‬‬
‫מרוקו‪ ,‬סין‪ ,‬רוסיה‪ ,‬ירדן וטוניס‪ .‬יצרני דשני פוספט עיקריים אשר תחום מוצריהם‬
‫רלוונטיים יותר לסביבה התחרותית של החברה הם‪) Mosaic . :‬ארה"ב(‪PCS ,‬‬
‫)ארה''ב(‪) OCP ,‬מרוקו(‪) Group Chimique Tunisienne ,‬טוניס(‪PRAYON S.A. ,‬‬
‫)אירופה( ו ‪) GROUP ROULLIER -‬אירופה(‪.‬‬
‫ג‪ .‬שיטות להתמודדות עם התחרות‬
‫לכיל דשנים יתרון‪ ,‬כאמור לעיל‪ ,‬בעלויות ייצור אשלג בסדום‪ .‬בנוסף פועלת כיל דשנים רבות‬
‫על מנת להגביר את כושר התחרות שלה‪ .‬פעולות אלו כוללות תהליכי התייעלות ומיצוי‬
‫יתרונות לגודל‪ ,‬שיפורים טכנולוגיים בתהליך הייצור‪ ,‬פיתוח נישות שוק ייחודיות‪ ,‬פיתוח‬
‫מוצרים העונים על צרכים מיוחדים של לקוחות ומוצרי המשך )לרבות דשנים מיוחדים( בהם‬
‫התחרות נמוכה באופן יחסי‪ .‬כמו כן מנצלת כיל דשנים יתרונות לוגיסטיים שיש לה מול‬
‫מתחרים‪ .‬לכיל דשנים האפשרות לנצל נמלים בים התיכון‪ ,‬בים סוף ובאירופה למשלוחים‬
‫לשווקים השונים‪ .‬בחלק מן השווקים‪ ,‬יכולה כיל דשנים לשלב מגוון מוצרים לשוק או ללקוח‬
‫בודד‪ ,‬דבר המקנה לה יתרון אצל לקוחות שונים‪ ,‬בעיקר עקב כך שמתאפשר לכיל דשנים‬
‫לשנע את תוצרתה בתפזורת באוניות גדולות יותר וכתוצאה מכך בעלות לטון נמוכה יותר‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬השילוב של אתרי ייצור במספר מקומות שונים בעולם ואפשרויות לוגיסטיות מגוונות‪,‬‬
‫מאפשרים לכיל דשנים לענות לצרכי הלקוחות תוך גמישות במועדי האספקה והכמויות‪.‬‬
‫‪4.1.8‬‬
‫עונתיות‬
‫האופי העונתי של הביקוש למוצרי כיל דשנים מביא בדרך כלל לתנודתיות רבעונית‬
‫במכירותיה‪ ,‬כאשר היקפי המכירות ברבעון השני והשלישי של השנה בדרך כלל גבוהים יותר‬
‫ממכירות הרבעון הראשון והרביעי‪ .‬להלן פירוט המכירות לפי רבעונים לשנים ‪2005 – 2003‬‬
‫במיליוני דולרים‪:‬‬
‫רבעון ‪1‬‬
‫שנת ‪2005‬‬
‫‪381‬‬
‫רבעון ‪2‬‬
‫‪428‬‬
‫רבעון ‪3‬‬
‫‪398‬‬
‫רבעון ‪4‬‬
‫‪366‬‬
‫שנת ‪2004‬‬
‫‪334‬‬
‫‪363‬‬
‫‪373‬‬
‫‪*386‬‬
‫שנת ‪2003‬‬
‫‪309‬‬
‫‪297‬‬
‫‪335‬‬
‫‪293‬‬
‫* ההכנסות ממכירות ברבעון הרביעי של שנת ‪ 2004‬היו באופן חריג גבוהות יותר מאשר בכל שאר‬
‫הרבעונים בעיקר בשל עליית מחירי האשלג ויתר הדשנים‪.‬‬
‫הייצור במפעלים הוא ברמה דומה על פני השנה‪ ,‬כך שבדרך כלל ברבעון הראשון והרביעי‬
‫נצברים מלאים המשמשים לענות על הביקושים בשני הרבעונים הבאים‪ .‬הביקוש לחומרי גלם‬
‫)אשלג דק‪ ,‬סלע פוספט וחומצה זרחתית( הנמכרים לתעשיית הדשנים‪ ,‬על ידי כיל דשנים‪,‬‬
‫הינו פחות תנודתי יחסית וככלל יציב לאורך השנה‪.‬‬
‫‪ 4.1.9‬כושר ייצור‬
‫כושר הייצור הפוטנציאלי מבוסס על תפוקה נומינאלית שעתית של המפעלים השונים‪ ,‬מוכפל‬
‫בשעות עבודה פוטנציאליות בשנה‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫א‪ .‬אשלג‬
‫ייצור האשלג השנתי של כיל דשנים בשנת ‪ 2005‬היה כ‪ 5.3 -‬מליון טון )כ‪ 10% -‬מסך הייצור‬
‫העולמי(‪ .‬בשנת ‪ 2004‬הסתיימה הרחבת כושר היצור של מתקני הייצור של כיל דשנים‬
‫בסדום‪ .‬כושר היצור השנתי הפוטנציאלי של כיל דשנים בתחום האשלג הינו כ‪ 6 -‬מיליון טון‪.‬‬
‫ב‪ .‬דשנים ופוספטים‬
‫בשנת ‪ 2005‬כיל דשנים ייצרה כ‪ 3.2 -‬מיליון טון של סלע פוספט‪ .,‬לכיל דשנים יש כושר ייצור‬
‫שנתי של כ‪ 4.5 -‬מליון טון סלע פוספט לשנה‪ .‬החברה משתמשת בכ‪ 90% -‬מהתוצרת‬
‫השנתית של סלע פוספט כחומר גלם לייצור מוצרי המשך‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2005‬ייצרה כיל דשנים כ – ‪ 1.6‬מליון טון דשני פוספט ודשנים מורכבים המהווים את‬
‫מרבית כושר הייצור של דשני פוספט ודשנים מורכבים בכיל דשנים‪.‬‬
‫‪4.1.10‬‬
‫א‪.‬‬
‫מחקר ופיתוח‬
‫פעילות המחקר והפיתוח ותוצאותיה‬
‫פעילות המו"פ של כיל דשנים בתקופת הדוח התרכזה בנושאים הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬מציאת מקורות פוספט חלופיים לפוספט קלוי במטרה להקטין עלויות והתאמת מתקני‬
‫הייצור לניצול מקורות הפוספט החילופיים‪.‬‬
‫‪ .2‬התאמת סוגי סלע פוספט שונים לייצור חומצה זרחתית ולמוצרי ההמשך‪.‬‬
‫‪ .3‬פיתוח שיטות אלטרנטיביות להגדלת כושר ייצור חומר הגלם של האשלג בסדום‪.‬‬
‫‪ .4‬פיתוח מוצרים חדשים בתחום הדשנים המסיסים‪.‬‬
‫‪ .5‬מחקר ופיתוח בקשר לייצור ‪.MAP‬‬
‫‪ .6‬שיפור איכות המוצרים הנמכרים‪.‬‬
‫‪ .7‬מחקרים בנושא איכות הסביבה‪.‬‬
‫‪ .8‬השפעות אפשריות של תעלת הימים על הייצור בסדום‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הוצאות מחקר ופיתוח‬
‫סה"כ הוצאות המו"פ של כיל דשנים בתקופת הדוח היו כ – ‪ 2.2‬מיליון דולר‪.‬‬
‫‪4.1.11‬‬
‫חומרי גלם וספקים‬
‫א‪.‬‬
‫חומרי הגלם העיקריים המשמשים במגזר הדשנים‬
‫‪.1‬‬
‫אשלג‬
‫כיל דשנים מייצרת ומפיקה בעצמה את חומרי הגלם הבסיסיים לייצור אשלג ‪ -‬קרנליט‬
‫בישראל וסילבניט בספרד ובאנגליה‪ .‬התשומות הנוספות העיקריות המשמשות אותה בייצור‬
‫אשלג כאמור הינן מזוט )גז טבעי בספרד ובאנגליה(‪ ,‬מי תעשייה וחומרי אחזקה‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫‪.2‬‬
‫סלע פוספט‬
‫חומר הגלם העיקרי בו משתמשים בייצור מוצרי הפוספט של כיל דשנים הינו סלע פוספט‪.‬‬
‫סלע הפוספט נכרה במכרות פתוחים במספר אתרים בנגב‪ .‬סלע הפוספט נמכר על ידי כיל‬
‫דשנים גם כמוצר סופי‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫חומצה גופרתית וזרחתית‬
‫כיל דשנים מייצרת חומצה זרחתית חקלאית במתקניה בישראל‪ .‬חומצה זרחתית מיוצרת‬
‫מסלע פוספט ומחומצה גופרתית המיוצרת גם היא בישראל‪ .‬חומצה גופרתית מיוצרת‬
‫מגופרית‪.‬‬
‫כיל דשנים צרכה בשנת ‪ 2005‬גופרית בהיקף של כ ‪ 612 -‬אלפי טון‪ .‬הגופרית נרכשה‬
‫ממספר מקורות חיצוניים – רוסיה‪ ,‬גרמניה‪ ,‬קזחסטאן‪ ,‬איטליה וישראל‪.‬‬
‫‪ 4.1.12‬הון חוזר‬
‫א‪.‬‬
‫מדיניות החזקת מלאי חומרי גלם‬
‫כיל דשנים מייצרת בעצמה את מרבית חומרי הגלם המשמשים אותה בתהליך הייצור‪ .‬חומרי‬
‫הגלם הנרכשים מגורמים חיצוניים הם בעיקר גופרית ומעט מרכיבים נוספים )נוטריינטים(‬
‫לייצור דשנים מורכבים‪.‬‬
‫חומר הגלם העיקרי לייצור האשלג מצוי בבריכות האידוי בסדום ובמכרות תת קרקעיים‬
‫בספרד ובאנגליה‪ .‬הפוספט נכרה במכרות פתוחים בנגב‪.‬‬
‫החברה מחזיקה מלאי גופרית‪ ,‬פוספט וחומרי עזר אחרים בכמות הלוקחת בחשבון את רמת‬
‫הייצור הצפויה על פי מאפייני הצריכה‪ ,‬מועדי אספקה‪ ,‬מרחק מהספק ושיקולים לוגיסטיים‬
‫אחרים‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מדיניות החזקת מלאי מוצרים גמורים‬
‫מדיניות כיל דשנים היא להחזיק מלאי ברמה המבטיחה אספקה סדירה ללקוחות בהתחשב‬
‫במרחק הלקוחות מאתרי הייצור ודרישתם לזמינות המלאי‪.‬‬
‫בסדום קיים יתרון יחסי של כושר אחסון בלתי מוגבל מעשית‪ .‬תודות לאקלים היבש בסדום‬
‫ניתן לאחסן את האשלג בערמות בשטח הפתוח‪ .‬לכן ייצור האשלג במתקני הייצור בסדום אינו‬
‫תלוי בהכרח בקצב המכירות‪ .‬התוצרת אשר אינה נמכרת מאוחסנת בשטח פתוח בתחומי‬
‫המפעל‪ .‬היתרון באחסון בסדום מאפשר לכיל דשנים לייצר אשלג באופן שוטף גם בספרד‬
‫ובאנגליה כאשר עיקר המלאי של כיל דשנים מוחזק בסדום‪.‬‬
‫ביחס לדשני פוספט‪ ,‬מדיניות כיל דשנים היא לייצר תמהיל אופטימלי של מוצרים שיביא‬
‫בחשבון את החלופות הכלכליות ביותר של מכירות חומצה זרחתית חקלאית‪ ,‬דשני פוספט‪,‬‬
‫דשנים מורכבים או ייצור חומצה זרחתית נקייה ‪ .‬מדיניות החזקת המלאי נקבעת בהתאם‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫מדיניות אשראי‬
‫כיל דשנים מוכרת באשראי המקובל במקום מושב הלקוחות‪ .‬מכירות הקבוצה מגובות‪ ,‬בדרך‬
‫כלל‪ ,‬בביטוח סיכוני אשראי סחר חוץ או מכתבי אשראי מבנקים בדירוג גבוה‪.‬‬
‫בשנת ‪ ,2005‬היקף האשראי הממוצע וממוצע ימי האשראי ללקוחות עלו לעומת השנה‬
‫הקודמת עקב שינוי בתמהיל יעדי המכירה‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫לקוחות*‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2005‬‬
‫היקף אשראי ממוצע‬
‫)מיליוני דולרים(‬
‫‪223‬‬
‫‪52‬‬
‫‪148‬‬
‫‪64‬‬
‫ספקים‬
‫*‬
‫ממוצע ימי אשראי‬
‫חוב הלקוחות ומספר ימי האשראי הממוצע הינם לאחר הפחתת לקוחות שחובם נמכר במסגרת עסקת האיגוח‬
‫כאמור בסעיף ‪ 5.4.4‬להלן ולקוחות שחובותיהם נוכו מכוח הסדרים אחרים‪.‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫‪4.1.13‬‬
‫א‪ .‬כללי‬
‫כיל דשנים פועלת‪ ,‬באופן שוטף ומתמיד לצמצום השפעותיה הסביבתיות‪ .‬החברה פועלת‬
‫במסגרות תקן ניהול איכות הסביבה ‪ ISO 14001‬ותוכנית ‪ Responsible Care -‬ומפעילה‬
‫תוכנית אכיפה פנימית בנושא איכות סביבה‪ .‬דירקטוריון כיל דשנים עוקב באופן שוטף אחר‬
‫נושאי איכות הסביבה ואף מינה ועדת משנה מיוחדת לפיקוח על הפעילות בנושא‪.‬‬
‫כיל דשנים משקמת את אתרי הכרייה לאחר השלמת הכריה‪ .‬כמו‪-‬כן משקמת כיל דשנים‬
‫את אתרי הכרייה של חרסית וחמר ואדי באזור סדום‪ .‬מימון שיקום המכרות נעשה‬
‫באמצעות הקרן לשיקום מכרות ומימון אתרי הכרייה בסדום נעשה דרך הקרן לשיקום אתרי‬
‫ים המלח‪ .‬בשני המקרים‪ ,‬מימון הקרנות נעשה על ידי כיל דשנים‪.‬‬
‫במסגרת תוכנית ‪ ,Responsible Care‬הוקם בתחילת שנת ‪ 2005‬ה – ‪Community ) CAP‬‬
‫‪ – (Advisory Panel‬פורום קהילתי מייעץ המורכב מחברי הנהלה בכירים של מי''ה‪ ,‬תושבי‬
‫האזור הסמוך למפעלים בסדום ונציגי בתי המלון בסדום‪ .‬הפורום דן בבעיות סביבתיות‬
‫המטרידות את התושבים ובפעולות לשיתוף פעולה‪.‬‬
‫כיל דשנים מפעילה מערך הדרכה של עובדים בנושאי איכות סביבה בחברות השונות‪,‬‬
‫במטרה להגביר את המודעות והמעורבות של עובדי החברה לנושאי איכות הסביבה‪.‬‬
‫הפעילות כוללת הדרכה ייעודית לקבוצות מקצועיות‪ ,‬ימי עיון לעובדים בנושא איכות סביבה‪,‬‬
‫תרגול צוותי חירום לטיפול בחומרים מסוכנים‪ ,‬קורסי איכות סביבה לאחראי משמרת ומנהלי‬
‫עבודה‪ ,‬קורס למהנדסים וקורס למפעילים‪ .‬כן מתבצעת הכשרת מנהלי עבודה כנאמני‬
‫איכות הסביבה‪.‬‬
‫להלן רשימת פעילויות שנעשו על ידי כיל דשנים במהלך השנה האחרונה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫בנושא איכות האוויר‬
‫! צמצום פליטות מוקדיות לאוויר כולל סגירת מתקן קליית הבזק בצין‪ .‬במסגרת זו‬
‫נסגר בסוף שנת ‪ 2005‬מתקן קליית הבזק‪ ,‬בנחל צין‪ .‬בסדום‪ ,‬מותקנים‪ ,‬בתוכנית דו‬
‫שנתית‪ ,‬קולטנים )סקרברים( על ארובות תנורי האשלג‪.‬‬
‫! החברה ממשיכה בתוכנית הרב שנתית לצמצום פליטות לאוויר ממקורות בלתי‬
‫מוקדיים‪.‬‬
‫! החברה ממשיכה בפעולות להקטנת פליטות האבק מתהליך הייצור בחברת‬
‫אמפרט בהולנד‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫‪ .2‬בנושא שפכים‬
‫! בספרד נמשכה התוכנית הרב‪-‬שנתית בנושא שיקום ערימות המלח תוך התמקדות‬
‫בנושא ניקוז שפכים וטיפול בבוצה‪.‬‬
‫! מיחזור פסולות בכיל דשנים‪ ,‬במסגרתו כיל דשנים מפנה למיחזור פלדה‪ ,‬שמנים‬
‫משומשים וציוד מתכלה אחר‪ .‬באנגליה החברה מפעילה את פרוייקט ה‪"Backfill" -‬‬
‫במימון חלקי של האיחוד האירופאי שמטרתו להחזיר חלק מתוצרי הלוואי חזרה‬
‫למכרה במקום לשופכם לים‪.‬‬
‫! הושלם תהליך ההסבה במפעל חומצה זרחתית נקייה שצמצם את כמות השפכים‬
‫במפעל ואף צמצם את צריכת המים בצורה משמעותית‪.‬‬
‫! המשך קידום תוכנית אב לאמצעי אצירה של נוזלים בחברת רותם‪.‬‬
‫ב‪ .‬עלויות והשקעות סביבתיות מהותיות צפויות‬
‫בשנת ‪ 2005‬השקיעה כיל דשנים סך כולל של ‪ 7.3‬מיליוני ‪ $‬ברכוש קבוע למניעת מפגעים‬
‫סביבתיים וסך של ‪ 11.1‬מיליוני ‪ $‬כהוצאה שוטפת‪ .‬בשנת ‪ 2006‬צפויה כיל דשנים להשקיע‬
‫ברכוש קבוע לאותן מטרות ולהוציא באופן שוטף סכומים דומים לאלו שבשנת ‪ 2005‬להערכת‬
‫כיל דשנים לא צפוי שתהיה ירידה ברמת הוצאות אלו גם בשנים הבאות‪.18‬‬
‫‪4.1.14‬‬
‫מגבלות ופיקוח על עסקי התאגיד‬
‫א‪ .‬זיכיונות והיתרים‬
‫‪ .1‬חוק זיכיון ים המלח‪ ,‬תשכ"א‪1961-‬‬
‫לפי חוק זיכיון ים המלח‪ ,‬התשכ"א ‪) 1961 -‬להלן‪" :‬חוק הזיכיון"(‪ ,‬כפי שתוקן בשנת ‪,1986‬‬
‫הוענק לכיל דשנים זיכיון לניצול אוצרות ים המלח ולחכירת הקרקעות הנחוצות למפעליה‬
‫לתקופה שתסתיים ביום ‪ 31‬במרס ‪ 2030‬עם זכות סירוב ראשון לתקופה שלאחר פקיעת‬
‫הזיכיון‪ .‬בתמורה לזיכיון משלמת כיל דשנים לממשלת ישראל תמלוגים‪ ,‬המחושבים בשיעור‬
‫של כ‪ 5%-‬משווי המוצרים בשער המפעל בניכוי הוצאות מסוימות וכן דמי חכירה‪.‬‬
‫על פי מכתב מהממשלה מיום ‪ 11‬בינואר ‪ ,1995‬אם לא יופעל ולא יידרש מימוש של סעיף‬
‫‪ 17‬לשטר הזיכיון )בנוגע להתחייבות הממשלה לסלילת כבישים‪ ,‬להנחת מסילות רכבת‬
‫והתקנת מתקני נמל על מנת לאפשר הובלה של מוצר הזיכיון ושילוחו דרך הים(‪ ,‬הממשלה‬
‫לא תתבע דיון מחדש בקשר לגובה התמלוגים שישולמו בגין הכמות העודפת על מיליון טון‬
‫כלוריד האשלגן )אשלג( שיוצרה בתקופה שקדמה לתאריך המכתב הנ"ל וכן לגבי התקופה‬
‫שמתאריך המכתב הנ"ל ועד לתום תקופת הזיכיון נשוא שטר הזיכיון כפי שתוקן או יתוקן‪.‬‬
‫אולם‪ ,‬החל משנת ‪ ,2010‬תוכל הממשלה לתבוע דיון מחדש בקשר לגובה התמלוגים‪ ,‬וזאת‬
‫לגבי הכמות העודפת על שלושה מיליון טון כלוריד האשלג שתיווצר בשנה כלשהי החל‬
‫מהשנה האמורה ואילך וזאת בלי שהדבר יקנה לחברה זכות כלשהיא בקשר עם סעיף ‪17‬‬
‫לשטר הזיכיון‪.‬‬
‫מכוח חוק הזיכיון ושטר הזיכיון‪ ,‬העניקה כיל דשנים זיכיון משנה לכיל מוצרים תעשייתיים‬
‫להפקת ברום ותרכובות ברום מים המלח‪ ,‬שאף תוקפו עד לשנת ‪.2030‬‬
‫‪18‬‬
‫ההערכות לגבי ההשקעות וההוצאות הצפויות הינן מידע צופה פני עתיד והן מבוססות על החקיקה והתקינה הקיימת‪ ,‬על‬
‫דרישות הרשויות הידועות כיום לכיל דשנים ועל הערכת ההשקעות כפי שעשו מהנדסי החברה‪ .‬התממשותן של הערכות אלו אינה‬
‫ודאית‪ .‬כל שינוי בהערכה מהערכות אלו‪ ,‬לרבות שינוי בהערכת מהנדסי החברה או שינוי ביישום בדרישות הרשויות או הוראות‬
‫הדין עשוי להביא לתוצאות שונות מהאמור לעיל‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫‪.2‬‬
‫כריית פוספט‬
‫רותם כורה פוספט בנגב משך למעלה מחמישים שנה‪ .‬הכרייה הינה על‪-‬פי זיכיונות לכריית‬
‫פוספט‪ ,‬שהוענקו מעת לעת על‪-‬ידי המדינה מכוח פקודת המכרות‪ .‬רותם קיבלה ביוני‬
‫‪ 2002‬שלושה זיכיונות בגין שדה רותם )בתוקף עד סוף שנת ‪ ,(2021‬שדה צפיר )בתוקף‬
‫עד סוף שנת ‪ (2021‬ושדה אפעה )בתוקף עד סוף שנת ‪ .19(2013‬בגין כריית הפוספט‬
‫מחויבת רותם לשלם למדינה תמלוגים לפי מתכונת החישוב הקבועה בפקודת המכרות‪.‬‬
‫תוקף הזיכיונות שקיבלה רותם הותנה בחתימת חוזי הרשאה לכריה )"הרשאות"( בין רותם‬
‫לבין מינהל מקרקעי ישראל בגין שטחי הזיכיונות‪ .‬רותם חתמה על נוסח סופי ומוסכם של‬
‫ההרשאות ושילמה למינהל דמי שימוש על ‪ -‬פי דרישתו ובהתאם לתנאי ההרשאות‪,‬‬
‫בספטמבר ‪ .202003‬המינהל טרם החזיר את ההרשאות החתומות על ידו‪ ,‬אך נוהג על פיהן‬
‫ורותם סבורה‪ ,‬על פי חוות דעת יועציה המשפטיים‪ ,‬שהמינהל מחויב מכוחן‪.‬‬
‫פעולות הכרייה והחציבה טעונות אישור יעוד לשטח במסגרת תכנית לפי חוק התכנון‬
‫והבנייה‪ ,‬תשכ"ה ‪ .1965 -‬תכניות אלו מעודכנות‪ ,‬לפי הצורך‪ ,‬מעת לעת‪ .‬למועד הדו"ח‬
‫מצויות בקשות שונות בשלבים שונים של דיון בפני רשויות התכנון‪ .‬בקשה שהגישה רותם‪,‬‬
‫להארכת שלביות הביצוע מעבר ל ‪ ,2005 -‬בקשר עם תכנית המתאר מ ‪ 1991 -‬המייעדת‬
‫את שטח צפיר )צין ‪ -‬אורון( לכרייה וחציבה אושרה ברובה‪ ,‬ושלביות הביצוע הוארכה‬
‫בארבע שנים‪ ,‬עד שנת ‪ .2009‬במקביל נתבקשה רותם להכין תוכנית מתאר חדשה‬
‫ותוכניות מפורטות לגבי חלק משדות הכרייה‪.‬‬
‫‪ .3‬זיכיונות כיל דשנים באירופה‬
‫בספרד‪ ,‬הוענקו לכיל דשנים זכויות כרייה המבוססות על חקיקת ממשלת ספרד משנת‬
‫‪ .1973‬בהמשך לחקיקה‪ ,‬הוציאה ממשלת אזור קטלוניה תקנות מיוחדות לכרייה‪ ,‬לפיהן‬
‫קיבלה חברת ‪ IP‬מכיל דשנים רישיונות בודדים עבור כל אחד מ ‪ 126 -‬האתרים השונים‬
‫הרלוונטיים לפעילויות הכרייה הנוכחים והאפשריים לעתיד‪ .‬חלק מהרשיונות מסתיימים בין‬
‫השנים ‪ 2007‬ל‪ ,2009 -‬אך הינם ניתנים לחידוש‪ .‬יתרת הרשיונות הינם בתוקף ל‪ 50 -‬שנים‬
‫נוספות לפחות‪ .‬על פי הרשיונות מחוייבת ‪ IP‬בתשלום סכום קבוע בגובה של ‪ 0.35‬יורו‬
‫לדונם לשנה‪ .‬סך התמלוגים ששולמו בשנת ‪ 2005‬היה כ‪ 28-‬אלפי יורו‪.‬‬
‫זכויות הכרייה של ‪ CPL‬מבוססות על כ‪ 113 -‬חכירות כרייה ורישיונות להפקת מינרלים‬
‫שונים‪ ,‬בנוסף למספר רב של זכויות קדימה וזכויות מעבר מבעלים פרטיים של הקרקעות‬
‫שתחתן פועלת ‪ CPL‬או ביחס לכרייה מתחת לים הצפוני – מהכתר הבריטי‪ .‬כל תקופות‬
‫החכירות‪ ,‬הרישיונות‪ ,‬זכויות המעבר והקדימה הינן בתוקף עד השנים ‪.2038 -2015‬‬
‫‪.4‬‬
‫לפרטים בדבר סכומי התמלוגים שמשלמת החברה מכח זיכיונות ראה באור ‪ 19‬ב' לדוחות‬
‫הכספיים‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫רישיונות עסק והיתרי רעלים‬
‫למפעלי המגזר רישיונות עסק ברי תוקף‪ ,‬על פי הוראות הדין‪ .‬בנוסף‪ ,‬לכיל דשנים היתר‬
‫רעלים על פי חוק החומרים המסוכנים‪ ,‬התשנ"ג – ‪ ,1993‬וכן היתר הזרמה לים המלח‪ ,‬לפי‬
‫‪19‬‬
‫זיכיונות אלה החליפו זיכיון קודם משנת ‪ ,1995‬בו הייתה משולבת גם הרשאה ממנהל מקרקעי ישראל‪ ,‬אשר ניתנה בגין השדות‬
‫רותם וצפיר‪ ,‬בשינויי גבולות קלים לעומת הזיכיונות משנת ‪ ,2002‬ואשר תוקפו היה עד אפריל ‪.2005‬‬
‫‪20‬‬
‫המינהל נמנע עד כה מלהחזיר לרותם עותק של ההרשאות החתומות‪ ,‬ונעתר בכך לדרישת משרד האוצר‪ ,‬הנובעת ממחלוקת‬
‫בנוגע לגובה התמלוגים שעל רותם לשלמם‪ .‬נציג משרד האוצר‪ ,‬החשב הכללי דרש מרותם הפרשי תמלוגים‪ ,‬בגין השנים ‪ 1995‬עד‬
‫‪ ,2001‬בסך של כ‪ 7.7 -‬מיליון ‪ $‬בתוספת ריבית והצמדה‪ .‬רותם סבורה כי לדרישה זו אין כל יסוד‪ .‬לפי חוות דעת יועציה המשפטיים‬
‫של רותם‪ ,‬הרשאות הכרייה שנחתמו על‪-‬ידה ואף מבוצעות בפועל על‪-‬ידי שני הצדדים‪ ,‬תקפות ומחייבות ממועד חתימתן על‪-‬ידה‬
‫בספטמבר ‪ 2003‬ובמועד זה אף נכנסו לתוקף זיכיונות הכרייה משנת ‪ ,2002‬והחליפו את הזיכיון הקודם משנת ‪.1995‬‬
‫‪38‬‬
‫חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים‪ ,‬התשמ"ח – ‪ ,1988‬בני תוקף שיש לחדשם מעת‬
‫לעת‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫פיקוח על מחירים על פי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים‪ ,‬התשי"ח –‪1957‬‬
‫‪.1‬‬
‫מחיר האשלג ‪ -‬מחירי האשלג והחומצה הזרחתית החקלאית ללקוחות מקומיים הינם‬
‫במשטר פיקוח על פי חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים‪ ,‬התשנ"ו‪ .1996 -‬כיל דשנים‬
‫מוכרת מוצרים אלו בישראל בהיקף שאינו משמעותי לכיל‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫להכרזת כיל וחברות בנות שלה כמונופולין בתחומים מסוימים בישראל ראה סעיף ‪5.8‬‬
‫להלן‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫בקרת איכות‬
‫לכיל דשנים מערכת בקרת איכות כוללת‪ .‬לכל חברה במגזר יש את הייחודיות שלה‬
‫)שתפורט להלן(‪ ,‬אך ישנם שלושה נושאים מרכזיים משותפים‪:‬‬
‫•‬
‫לכולן הסמכה לתקן ניהול איכות ‪;ISO9001‬‬
‫•‬
‫כל מפעלי כיל דשנים בישראל חברים בתוכנית הבינלאומית ‪.Responsible Care‬‬
‫•‬
‫ברוב המפעלים מיושמות מתודולוגיות איכות מתקדמות כגון‪ :‬הפעלת צוותי שיפור‪ ,‬שש‬
‫סיגמה‪ ,‬ניהול ידע וכן יש במפעליה העיקריים מערך מקיף של מבדקי איכות פנימיים‬
‫שבמסגרתו מתנהלות גם תחרויות שונות בין היחידות‪.‬‬
‫להלן פרוט תהליכי בקרת איכות לפי מפעלים‪:‬‬
‫‪ .1‬אתר סדום‬
‫כל מתקני הייצור והשירותים בסדום‪ ,‬מוסמכים לתקן ניהול איכות ‪.ISO 9001‬‬
‫אתר מתקני ייצור האשלג בסדום‪ ,‬מוסמכים לתקן ניהול איכות הסביבה‪.ISO 14001‬‬
‫מרבית מתקני הייצור והשירותים בסדום‪ ,‬מוסמכים לתקן ניהול בטיחות ‪.18001‬‬
‫‪ .2‬אתר מישור רותם וצפיר‬
‫לאתרים הסמכה לתקן ניהול איכות ‪ ISO 9001‬וכן הסמכה לתקן ניהול איכות‬
‫הסביבה ‪ ISO 14001‬ולתקן ניהול הבטיחות ‪ .18001‬מספר מוצרים אושרו‬
‫כמתאימים לשמש כחומר גלם לתעשיית המזון ומוסמכים גם לתקן ‪.HACCP‬‬
‫‪ .3‬הולנד‬
‫מתקני כיל דשנים בהולנד הוסמכו לתקן ניהול איכות ‪ ISO 9001‬ולתקן ניהול איכות‬
‫הסביבה ‪ ISO 14001‬ונמצאים בתהליך לקראת הסמכה לתקן ניהול הבטיחות‬
‫‪ .18001‬מסוף חומצה לבנה באמפרט פועל תחת תקן ‪.HACCP‬‬
‫‪ .4‬אנגליה‬
‫מתקני כיל דשנים באנגליה הוסמכו לתקן ניהול איכות ‪ ISO 9001‬ולתקן ניהול‬
‫איכות הסביבה ‪ .ISO 14001‬כמו‪-‬כן מתקיים ניהול סביבתי הבא לידי ביטוי ב –‬
‫‪21‬‬
‫‪.(Eco-Management and Audit Scheme) EMAS‬‬
‫‪21‬‬
‫מדובר על תוכנית אירופאית אשר לפיה מאומתים נתוני איכות הסביבה של החברה בידי צד שלישי‪ .‬דוח איכות הסביבה של חברה‬
‫המאומת על‪-‬ידי ‪ ,EMAS‬מוכר על‪-‬ידי הרשויות ללא צורך בביקורת נוספת‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫‪ .5‬ספרד‬
‫מתקני כיל דשנים בספרד מצויים בתהליך לקראת הסמכה לתקן ניהול איכות‬
‫הסביבה ‪.ISO 14001‬‬
‫‪ .6‬חיפה‬
‫מתקני כיל דשנים בחיפה הוסמכו לתקני ‪ ISO 9001‬ו ‪.ISO 14001 -‬‬
‫‪ .7‬תורכיה‬
‫מתקני כיל דשנים בתורכיה הוסמכו לתקן ‪.ISO 9001‬‬
‫ה‪.‬‬
‫תוכניות אכיפה‬
‫חברות כיל דשנים מיישמות תוכנית אכיפה לנושאים הטרדה מינית‪ ,‬הגבלים עסקיים‪ ,‬ניירות‬
‫ערך‪ ,‬בטיחות ואקולוגיה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫עליית מפלס בריכה ‪150‬‬
‫במסגרת תהליך האידוי שוקע בקרקעית אחת מבריכות האידוי בסדום‪ ,‬באתר פעילותה של כיל‬
‫דשנים‪ ,‬מלח היוצר שכבה בקרקעית הבריכה של כ‪ 20 -‬ס"מ מדי שנה וע"י כך מופחת נפח‬
‫התמיסות שבבריכה‪ .‬על מנת שלא לפגוע בכושר הייצור של הבריכות יש לשמור על נפח תמיסות‬
‫קבוע‪ .‬הדבר נעשה על ידי העלאת מפלס התמיסות בבריכה בכ‪ 20 -‬ס"מ מדי שנה כאשר‬
‫תמיסות מוזרמות מהחלק הצפוני של ים המלח לבריכה באמצעות מערכת שאיבה שהוקמה ע"י‬
‫כיל דשנים‪.‬‬
‫לחופי הבריכה ממוקמים בתי מלון ותשתיות אחרות‪ .‬העלאת מפלס מי הבריכה מעבר לגובה‬
‫מסוים עלולה לגרום נזק ליסודות ולמבני בתי המלון הנמצאים בסמוך לשפת הבריכה ולתשתיות‬
‫‪22‬‬
‫אחרות‪ ,‬הכל לפי גובה המפלס ומיקום בית המלון והתשתיות‪.‬‬
‫המצב המתואר יצר צורך בהקמת הגנות על בתי המלון‪ .‬הגנות כאלה הוקמו בעבר ויהיה צורך‬
‫בהקמת הגנות נוספות‪ ,‬כמצוין להלן‪.‬‬
‫ההגנות שבוצעו התבטאו בהקמת סוללות הגנה בצמידות לחופי בתי המלון‪ .‬הגנות אלה נקראות‬
‫"הגנות צמודות" ועד עתה נבנו הגנות כאלה בשלושה אתרים‪ .23‬לגבי מימון הגנות צמודות‬
‫מסוימות נקבע בחוק ההסדרים כי הוא יועמד ע"י המדינה )‪ (1/2‬ו‪ 1/6 -‬ע"י כ"א מהמועצה‬
‫האזורית תמר‪ ,‬בתי המלון וחברת מפעלי ים המלח‪.‬‬
‫שיטת ההגנות הנוכחיות נותנת מענה לאתרים מסוימים ולפרקי זמן מוגבלים והיא משלבת הקמה‬
‫של סוללות צמודות עם מערכות שאיבה‪ .‬ההחלטה לגבי ביצוע ההגנות נעשית על סמך מדידות‬
‫לכל אתר ואתר לאורך חופי הבריכה‪ .‬שיטת ההגנה נקבעת בהתאם לשיקולים טכניים וכלכליים‪.24‬‬
‫חלק מהאתרים מצריכים פתרון כבר בשנת ‪ .2006‬אחרים מאוחר יותר‪ .‬עיכוב בביצוע הגנה‬
‫כלשהי עלול לגרום לעיכוב בהעלאת המפלס‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫כבר בשנת ‪ 1971‬היה ידוע ברבים‪ ,‬כולל לרשויות השונות‪ ,‬כי מפלס המים בבריכה ‪ 150‬עלה מידי שנה בכ‪ 20 -‬ס"מ‪ .‬רוב בתי‬
‫המלון חתמו על מסמך בו הם מאשרים ידיעתם לגבי עלית המפלס וכי ייקחו ענין זה בחשבון בתכנון והקמה של בתי המלון וכן כי‬
‫ישאו בעלויות הקמת הגנות‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫באזור מלון מוריה ובאזור מלון נירוונה סוללת הגנה מפני הצפה בלבד; באזור בתי המלון בעין בוקק הוקמה סוללת הגנה ששודרגה‬
‫במועד מאוחר יותר על ידי הקמה של מערכת שאיבה להשפלת מי תהום‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫למשל באזור מלון נירוונה נבחנת עתה ע"י צוות שמונה ע"י משרד התיירות חלופת הגנה צמודה מתאימה )סוללה צמודה אטומה‬
‫משולבת במערכת להשפלת מי תהום(‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫ההגנות הצמודות יעילות לתקופות מוגדרות ומזה זמן רב נבחן פתרון מקיף שיהיה אפקטיבי‬
‫לאורך זמן‪ .‬פתרון זה נקרא "פתרון הקבע"‪.‬‬
‫נבדקו מספר חלופות לפתרון הקבע‪ .‬ועדה מקצועית שהוקמה על ידי הממשלה‪ ,‬המליצה בחודש‬
‫פברואר ‪ 2004‬על החלופה הידועה כחלופת הלגונה )"חלופת הלגונה"(‪ .‬חלופת הלגונה היא‬
‫פיצול הבריכה הקיימת ע"י הקמת סוללה נוספת בתוך הבריכה במרחק יחסית לא רחוק מבתי‬
‫המלון‪ ,‬אשר תפריד בין חלק הבריכה הסמוך לבתי המלון )"החלק התיירותי"( ובין יתר‬
‫הבריכה‪ .‬בחלק התיירותי ייקצר באופן שוטף המלח שישקע ולכן המפלס לא יועלה בו ואילו ביתר‬
‫הבריכה יועלה המפלס מידי שנה כפי שהדבר מתבצע כיום‪ .‬הועדה העריכה עלות יישום חלופה‬
‫זו בהשקעה חד פעמית של כ‪ 75 -‬מליון דולר ובנוסף לכך בהוצאה שנתית שוטפת של כמיליון‬
‫וחצי דולר כדי לקצור את המלח שישקע בחלק התיירותי‪.‬‬
‫בחודש יולי ‪ ,2004‬לאחר שדנה בהמלצות הועדה המקצועית‪ ,‬הטילה הממשלה על משרד‬
‫התיירות לבחון שלוש חלופות לפתרון הקבע‪ .‬חלופת הקציר‪ ,‬שעיקרה קציר המלח )השוקע‬
‫בבריכה( מקרקעית הבריכה דבר המהווה תחליף להעלאת מפלס מי הבריכה‪ ,‬חלופה על פיה‬
‫מועתקים חלק מבתי המלון וחלופת הלגונה‪.‬‬
‫בדיקות החלופות )כולל "חלופת הלגונה" לגביה ניתנה המלצה כאמור( נעשית על ידי צוות‬
‫בראשות משרד התיירות‪ .‬להערכת כיל דשנים תהליך בחינת שלוש החלופות )כולל בדיקות‬
‫הנדסיות ליציבות הלגונה( והחלטה איזה חלופה ליישם יארך כשנתיים עד שלוש‪.‬‬
‫יישום חלופת הקבע עליה יוחלט בסופו של תהליך יחייב ביצוע מהלכים תיכנוניים ‪ -‬חוקיים‬
‫שמעצם טבעם דורשים זמן להשלמתם ורק עם סיומם ניתן יהיה לבצע את העבודה בפועל )שגם‬
‫היא אורכת זמן(‪ .‬הימשכות הליכים אלה תיצור מצב בו יהיה צורך להמשיך בפתרונות פרטניים‬
‫של "הגנות צמודות" שגם הם טעונים ומחייבים הליכים ואישורים תכנוניים וחוקיים האורכים זמן‪.‬‬
‫במרץ ‪ 2006‬הוגשה לבג"צ עתירה על ידי התאחדות בתי המלון נגד מדינת ישראל ואחרים‪,‬‬
‫וביניהם מפעלי ים המלח מכיל דשנים‪ .‬הסעדים המבוקשים בעתירה הם לחייב את ממשלת‬
‫ישראל‪ (1) :‬להחליט על אימוץ פתרון הקבע בדמות חלופת הלגונה או חלופת קציר המלח‬
‫)המתוארת לעיל(‪ ,‬תוך פסילת החלופה על פיה מועתקים בתי המלון‪ :‬ו‪ (2) -‬להשלים את פתרון‬
‫הקבע שייבחר עד סוף שנת ‪ .2007‬בנוסף מתבקש סעד שיקבע שבתי המלון אינם צריכים‬
‫להשתתף בעלות פתרון הקבע‪ .‬כמו כן נתבקש צו ביניים האוסר על הגבהת מפלס המים בבריכה‬
‫מעל לרום של ‪ 609.5‬מ'‪.‬‬
‫מפלס ים המלח ותעלת הימים‬
‫ז‪.‬‬
‫מפלס ים המלח )האגן הצפוני שלו( יורד בכמטר בכל שנה‪ .‬ירידת הים מלווה בהתכווצות שטח‬
‫הים ובתופעות לוואי כגון היווצרות בולענים והעמקה של ערוצי הנחלים הזורמים אל ים המלח‪.‬‬
‫ירידת מפלס הים נובעת בעיקר ממדיניות של ממשלות ירדן‪ ,‬סוריה וישראל לניצול משאבי המים‬
‫באגן ההיקוות של ים המלח‪ .‬מהפקת מלחי הים על ידי המפעלים בישראל ובירדן תורמת גם היא‬
‫במידה מסויימת לירידת המפלס‪ .‬על פי סקר שבוצע עבור הממשלה‪) 25‬להלן – "דוח ברירת‬
‫המחדל"( ניצול מקורות המים גורע מים המלח כמיליארד ורבע מ"ק לשנה‪ .‬ייצוב המפלס בגובהו‬
‫ובשטחו הנוכחי מחייב הזרמה נוספת של כ‪ 650 -‬מלמ"ק לשנה‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2003‬החליטה ממשלת ישראל לבחון מספר חלופות לעתיד ים המלח בהן מובל ימים מים‬
‫תיכון‪ ,‬מובל מים סוף‪ ,‬השבת מים שפירים באמצעות החזרת חלק ניכר ממקורות המים הטבעיים‬
‫וכן לבדוק את ברירת המחדל – בהנחה שהמצב הנוכחי יימשך‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫מסמך מדיניות לעתיד ים המלח‪ ,‬מרץ ‪.2004‬‬
‫‪41‬‬
‫בשלב מאוחר יותר יזמה ממשלת ירדן את בדיקת החלופה של מובל הימים מים סוף לים המלח‪.‬‬
‫קדם פרויקט זה מלווה על ידי הבנק העולמי‪ .‬על פי הידוע לכיל דשנים הכין הבנק העולמי מסמך‬
‫שמטרתו להגדיר את הבדיקות אותן יש לבצע לפני קבלת החלטה‪ .‬את קדם הפרויקט מובילה‬
‫וועדת היגוי בה חברים מירדן‪ ,‬מהרשות הפלשתינאית‪ ,‬מישראל ומהבנק העולמי‪.‬‬
‫ירידת מפלס הים גורמת לכך שצריך לשאוב את מי הים מעומק רב יותר דבר המחייב ביצוע‬
‫השקעות וגידול בהוצאות החשמל‪ .‬על פי דוח ברירת המחדל‪ ,‬מוערך כי גם אם יוחלט על הקמת‬
‫תעלת ימים הרי שמשך הזמן עד לסיום בנייתה הינו לכל הפחות ‪ 15 – 20‬שנה‪.26‬‬
‫הזרמת מים מים סוף או מהים התיכון ישפיעו על הרכב המים בים המלח ועל רמת האידוי‬
‫ולפיכך על הכמות אותה ניתן יהיה לייצר בבריכות האידוי של מפעלי ים המלח‪ .‬הזרמת מים‬
‫מהים התיכון או מים סוף צפויה לגרום להיווצרות גבס ולהתפתחות מיקרו אורגניזמים‪.‬‬
‫עצמת ההשפעה אם בכלל תהיה‪ ,‬תלויה במספר מרכיבים כגון – סוג המים שיוזרמו‪ ,‬מפלס הים‬
‫העתידי‪ ,‬מהירות שקיעת הגבס והיווצרות המיקרו אורגניזמים‪ .‬היום‪ ,‬בטרם נבדקו השפעות אלה‬
‫באופן מדעי יש קושי לקבוע את השפעת תעלת הימים על הייצור בבריכות האידוי וכן את‬
‫ההשפעות הסביבתיות האחרות באזור ים המלח‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫הגבלות על קדמיום בדשני פוספט‬
‫סלע הפוספט שקבוצת כיל כורה מכיל קדמיום בריכוזים משתנים‪ .‬קדמיום נחשב לחומר בעל‬
‫השפעה מזיקה לסביבה‪ .‬מרבית המדינות הקונות דשני פוספט מקבוצת כיל אינן מגבילות כיום‬
‫את כמות הקדמיום בדשנים‪ .‬האיחוד האירופאי מקיים זה זמן מה הליך של שימוע ציבורי‬
‫לקראת קביעת תקנות המגבילות את הריכוז המקסימלי של קדמיום המותר בדשני פוספט בכל‬
‫תחומי המדינות החברות באיחוד‪ .‬על פי טיוטת התקנות שפורסמו‪ ,‬ההגבלות תכנסנה לתוקפן‬
‫בהדרגה לאורך תקופה של חמש עד חמש עשרה שנים‪ .‬מספר מדינות אירופאיות כבר נקטו‬
‫בהגבלות על תכולת הקדמיום בדשנים‪ ,‬אולם‪ ,‬הגבלות אלו בדרך כלל אינן אוסרות על מכירת‬
‫דשני פוספט עם תכולת קדמיום העולה על המותר‪ ,‬אלא מטילות היטל כספי על אי עמידה בהן‪.‬‬
‫תכולת הקדמיום בחלק ממוצרי הדשנים של כיל דשנים כיום עולה על הכמות המותרת בהגבלות‬
‫אלו‪ .‬בכוונת כיל דשנים להתאים את השימוש בחומרי הגלם לייצור הדשנים לרמה שתתאים‬
‫לרמות המותרות בתקנות האיחוד האירופי המוצעות‪.27‬‬
‫ט‪ .‬הצעת חוק לרישוי כימיקלים באירופה )‪(REACH‬‬
‫בימים אלו דנים מוסדות הקהילייה האירופית )השוק המשותף( בהצעת חקיקה המכונה ‪REACH‬‬
‫)‪ (Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals‬העוסקת‪ ,‬כשמה‪ ,‬ברישום‪ ,‬הערכה‬
‫ואישור כימיקלים‪ .‬לפי החקיקה המסתמנת‪ ,‬ידרשו יצרנים בשוק המשותף ויבואנים של כימיקלים‬
‫או מוצרים מסוימים‪ ,‬להכין תיקים המכילים דוחות מפורטים ומידע על בדיקות ועבודות מחקר על‬
‫כל חומר כימי המיוצר או מיובא לאירופה בכמות מעל טון לשנה‪ .‬חלק מהמוצרים יעברו הערכת‬
‫סיכונים על בסיס המידע שיצטבר בתיק‪ ,‬וחלק מהמוצרים יהיה ניתן למכור בעתיד תחת הרשאה‬
‫מתאימה בלבד‪ .‬כיום לא ברור מתי ‪ REACH‬יתקבל כחוק מחייב וזאת בין היתר בגלל מורכבות‬
‫החקיקה‪ ,‬העלויות הגבוהות לחברות והיחסים עם מדינות שמחוץ לשוק‪ .‬יישום ‪ REACH‬עלול‬
‫להטיל על כיל דשנים עלויות נוספות בתחום הרישוי‪ ,‬הבקרה ויישום תוכניות ‪product‬‬
‫‪ stewardship‬אצל הלקוחות וכן עלול לייקר את מחיר חומרי הגלם‪ .‬סיכון אפשרי נוסף עקב‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫ירידת מפלס בשיעור של ‪ 20 – 15‬מטרים נוספים‪ ,‬היא אפוא בחזקת צפי מינימאלי‪ .‬זאת מפאת הזמן הארוך הנדרש‬
‫ללימוד ההשלכות הסביבתיות ולהשלמת נתונים‪ ,‬לתכנון ולאישור תוכניות )המיוחד בפרויקט מולטי – לטראלי(‪ ,‬לגיוס‬
‫משאבים ולמימוש פעולות בהיקף הרחב המתחייב מן העניין‪ ".‬דוח ברירת המחדל עמוד ‪.4‬‬
‫המידע האמור בסעיף זה כולל מידע צופה פני עתיד‪ .‬המידע מבוסס על כוונת החברה והיא תלויה בתוצאות החלטות‬
‫המדינות הללו‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫חקיקת ה ‪ REACH‬הוא צמצומים בשימושים למוצר‪/‬חומר או הוצאת מוצרים מסוימים מהשוק‬
‫האירופי‪.‬‬
‫‪4.1.15‬‬
‫הליכים משפטיים‬
‫א‪ .‬הליכים תלויים ועומדים בקשר עם נחל הקישון‬
‫‪.1‬‬
‫אתר הייצור של דשנים וחומרים כימיים בע''מ‪ ,‬חברה ממיגזר כיל דשנים )להלן‪" :‬דח"כ"(‬
‫גובל בנחל הקישון‪ .‬משך עשרות שנים מוזרמים שפכים‪ ,‬על ידי דח"כ וכן על ידי רשויות‬
‫מקומיות וגופים ומפעלים רבים אחרים‪ ,‬לנחל הקישון‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ביום ‪ 29‬במאי ‪ 2001‬הוגשה נגד דח"כ‪ ,‬כמו גם נגד נתבעים אחרים‪ ,‬תביעה ייצוגית לבית‬
‫משפט השלום בחיפה מכוח חוק מניעת מפגעים סביבתיים )תביעות אזרחיות(‪ ,‬תשנ"ב‪-‬‬
‫‪ .1992‬לתביעה צורפו כצדדים שלישיים מדינת ישראל ועשרות מפעלים ורשויות‪ .‬בתביעה‬
‫נטען כי הנתבעות מזהמות את נחל הקישון‪ .‬התובעים מבקשים מבית המשפט להורות על‬
‫הפסקת הזרמת שפכים לקישון וכן על שיקום הנחל והחזרתו למצב שהיה קודם לתחילת‬
‫הזרמת השפכים‪.‬‬
‫בקשות לסילוק על הסף של התביעה הוגשו על ידי דח"כ‪ ,‬נתבעים נוספים רשות נחל הקישון‬
‫ומדינת ישראל‪ ,‬בין היתר מהטעם שהמדינה‪ ,‬כמו גם הנתבעים‪ ,‬נקטו ונוקטים באמצעים‬
‫לסילוק המפגעים ולמניעתם‪ ,‬כי כיום השפכים המוזרמים אינם מזהמים ובנסיבות אלו לא ניתן‬
‫להגיש תובענה ייצוגית מכוח החוק האמור‪ .‬הבקשות לסילוק על הסף נדונו אך טרם הוכרעו‪.‬‬
‫רובן המכריע של הסוגיות המתעוררות בתביעה טרם הובאו להכרעתו של בית המשפט‬
‫העליון‪ .‬עם זאת‪ ,‬בכפוף לאמור לעיל‪,‬להערכת החברה‪ ,‬על בסיס חוות דעת יועציה‬
‫המשפטיים‪ ,‬יש לה טענות הגנה טובות כנגד התביעה ולכן לא ביצעה הפרשה בגינה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫בשנים ‪ 2001‬עד ‪ 2005‬הוגשו כנגד דח"כ ושמונה נתבעים נוספים )לרבות מדינת ישראל(‬
‫שבע תביעות כספיות לבית המשפט המחוזי בחיפה על ידי ‪ 50‬חולים )או יורשיהם ותלויים(‪,‬‬
‫ברובם דייגים שעבדו בשעתו‪ ,‬לפי הנטען‪ ,‬במעגן הדיג בקישון‪ .‬לטענת התובעים הזרמת‬
‫השפכים לקישון גרמה למחלות הסרטן בהן חלו )ומחלות אחרות(‪ .‬גם בתביעות אלו צורפו‬
‫כצדדים שלישיים עשרות מפעלים ורשויות‪ .‬מאחר ומדובר בתביעת נזקי גוף אין התובעים‬
‫צריכים לכמת את הסכום הנתבע‪ 9 .‬תובעים נמחקו לבקשתם מהתביעה ולפיכך עומדים סך‬
‫הנזקים הנתבעים על כ‪ 138-‬מיליוני ש"ח )וכן כ ‪ 3‬מיליוני ‪ ₪‬בגין תביעות תלויים( נכון ליום‬
‫הגשת התביעות‪ ,‬בתוספת הפרשי הצמדה ממועד המחלה או מיום הגשת התביעה‪ ,‬וכן‬
‫פיצויים עונשיים‪ ,‬שכ"ט והוצאות‪.‬‬
‫תיקים אלו מצויים למועד דוח זה בשלב שמיעת הראיות‪ .‬בשלב ראשון דן בית המשפט‬
‫בשאלת הקשר הסיבתי במובנו הצר‪ ,‬היינו הקשר בין החומרים המצויים בנחל ובין נזקי‬
‫התובעים‪ .‬המדובר במערכת עובדתית סבוכה ביותר שנמשכה עשרות שנים ובה מעורבים‬
‫כמאה ויותר בעלי דין )תובעים‪ ,‬נתבעים וצדדים שלישיים(‪ ,‬ובסוגיה משפטית תקדימית‪ ,‬הן‬
‫לגוף התביעה והן באשר לסוגית חלוקת האחריות בין הנתבעים והצדדים השלישיים‪.‬‬
‫ניתן לאמר‪ ,‬בזהירות הראויה ובכפוף לאמור לעיל‪ ,‬כי להגנת דח"כ עומדות טענות הגנה‪,‬‬
‫בהתבסס על חוות דעת מומחים שהוגשו מטעמה ומטעם יתר הנתבעים ובין היתר‪ :‬א‪ .‬על פני‬
‫הדברים‪ ,‬אין כל עודף תחלואה בסרטן בקרב הדייגים‪ .‬ב‪ .‬מרבית המחלות מוסברות על ידי‬
‫גורמי סיכון אישיים )בעיקר העובדה כי למעלה מ‪ 90% -‬מהתובעים עישנו( ותחלואה טבעית‪.‬‬
‫ג‪ .‬נסיבות החשיפה הנטענות אינן ידועות כגורמות למחלות התובעים‪.‬‬
‫עם זאת‪ ,‬בהתבסס על הערכת יועציה המשפטיים‪ ,‬לאור מורכבות התיקים‪ ,‬הן מבחינה‬
‫עובדתית והן מבחינה משפטית‪ ,‬השלב הראשוני בו הם מצויים והצדדים הרבים המעורבים‪,‬‬
‫אין החברה‪ ,‬יכולה‪,‬להעריך את החשיפה בגינם ולא ביצעה הפרשה בעטיים בדוחותיה‬
‫הכספיים‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫‪.4‬‬
‫בחודשים אפריל‪ ,‬יוני ויולי ‪ 2004‬הוגשו לבית המשפט המחוזי בחיפה שלוש תביעות כנגד ‪4‬‬
‫נתבעים‪ ,‬על ידי ‪ 94‬חיילים לשעבר )וכן משפחות שכולות‪ ,‬יורשים ותלויים(‪ .‬התובעים‬
‫המצטרפים לתביעה קודמת של חייל לשעבר ורעייתו‪,‬טוענים כי נגרמו להם נזקי גוף כבדים‬
‫כתוצאה ממגע עם חומרים רעילים במי נחל הקישון‪ .‬תביעות החיילים הנן על סך של כ‪-‬‬
‫‪ 266.6‬מיליון שקלים )כ ‪ 58-‬מיליון דולר( – סכום הנזקים שהוערכו בכסף )נזק מיוחד‪/‬כללי(‪,‬‬
‫כ‪ 84.2 -‬מיליון שקלים תביעת תלויים )אשר חופפות בחלקן את הנזק המיוחד(‪ ,‬כ‪ 141 -‬מיליון‬
‫שקלים )כ‪ 31-‬מיליון דולר( פיצויים עונשיים )הסכומים נכון ליום הגשת התביעות( וכן נזקים‬
‫עיקריים נוספים‪ ,‬אשר לא הוערכו בכסף בכתבי התביעה )לרבות אבדן השתכרות לעתיד‪,‬‬
‫הוצאות רפואיות‪ ,‬בחלקם של המקרים אובדן השתכרות בשנים האבודות ועוד(‪ .‬הנתבעים‬
‫הגישו הודעות לצדדים שלישיים בין היתר כנגד דח"כ‪ ,‬כמו גם כנגד עשרות מפעלים ורשויות‪,‬‬
‫ובהם מדינת ישראל‪.‬‬
‫תיקים אלו מצויים בשלבים ראשוניים של דיון‪ .‬בהתאם‪ ,‬הפרטים העובדתיים הנוגעים‬
‫לתובעים ולנסיבות החשיפה הנטענות אינם ידועים ברובם לנתבעים ולצדדים השלישיים‪,‬‬
‫לרבות דח"כ‪ .‬המדובר במערכת עובדתית סבוכה ביותר שנמשכה עשרות שנים ובה‬
‫מעורבים מאות בעלי דין )תובעים‪ ,‬נתבעים וצדדים שלישיים(‪ ,‬ובסוגיה משפטית תקדימית‪,‬‬
‫הן לגוף התביעה והן באשר לסוגית חלוקת האחריות בין הנתבעים והצדדים השלישיים‪.‬‬
‫בזהירות הראויה ובכפוף לאמור לעיל‪ ,‬ייתכן כי חלק מהטענות העומדות להגנת דח"כ‬
‫בתביעות שנזכרו בסעיף ‪ 3‬דלעיל‪ ,‬יעמדו להגנתה גם בתביעות אלו‪ .‬עם זאת‪ ,‬בהתבסס על‬
‫הערכת יועציה המשפטיים‪ ,‬לאור מורכבות התיקים‪ ,‬הן מבחינה עובדתית והן מבחינה‬
‫משפטית‪ ,‬השלב הראשוני בו הם מצויים והצדדים הרבים המעורבים‪ ,‬אין החברה יכולה‬
‫להעריך את החשיפה בגינם ולא ביצעה הפרשה בעטיים בדוחותיה הכספיים‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫בשנים ‪ 2000‬ו‪ 2001 -‬הוגשו כנגד שורת מפעלים ודח"כ ביניהם שתי תביעות בבית המשפט‬
‫המחוזי בחיפה על ידי ‪ 71‬בעלי סירות וספינות לפיצוי בגין נזקי רכוש עקב קורוזיה שנגרמה‪,‬‬
‫לפי הנטען‪ ,‬לכלי השייט במגע עם מי נחל הקישון‪ .‬התביעה נגד דח"כ נמחקה בהסכמה‪.‬‬
‫בתביעות עצמן‪ ,‬ובכלל זה בהודעת צד ג' כנגד דח"כ‪ ,‬הגיעו הצדדים לידי פשרה והן הסתיימו‪.‬‬
‫עוד הוגשה תביעה כנגד מספר נתבעות ודח"כ ביניהן‪ ,‬על ידי מספנות ישראל בטענה כי‬
‫נגרמו נזקי קורוזיה ממי נחל הקישון למבדוק ולשיגומים שבבעלות המספנות‪ .‬בתיק הוגשה‬
‫הודעת צד ג' כנגד צדדים נוספים‪ .‬דח"כ טענה כי פעלה על פי היתרים מתאימים מהרשויות‬
‫המוסמכות וכי החומרים שהוזרמו על ידה לקישון לא גרמו לנזקים הנטענים‪ .‬דח"כ סבורה‪,‬‬
‫בהתבסס על הערכת יועציה המשפטיים‪ ,‬כי יש לה טענות הגנה טובות נגד התביעה‪ .‬ועל כן‬
‫לא בוצעה הפרשה בעטייה בדוחות הכספיים‪.‬‬
‫ב‪ .‬זיהום קרקע ומי תהום – ספרד‬
‫בפברואר ‪ 2004‬נודע לחברה מאוחדת של כיל כי תובע בתחום איכות הסביבה בקטלוניה‪,‬‬
‫ספרד‪ ,‬פתח בהליך פלילי במסגרתו הגיש דין וחשבון לבית משפט של ערכאה ראשונה‬
‫במנרסה‪ ,‬ספרד‪ ,‬נגד מנהלים בעבר ובהווה בחברה ממגזר כיל דשנים המפעילה מכרות‬
‫בספרד ובו טענות כי המנהלים עברו על החקיקה המקומית וגרמו לזיהום מי תהום עקב‬
‫חלחול תימלחות מערמות המלח שהן תוצר לוואי של מפעלי האשלג במשך שנים רבות‪,‬‬
‫בחלקן עוד לפני רכישת החברה על ידי כיל דשנים‪ .‬כן התבקש בית המשפט להוציא צו אשר‬
‫יאסור על המשך שפיכת מלח‪ .‬אם ינתן צו כאמור לא יהיה ניתן להמשיך בייצור האשלג‬
‫באתר זה עד לפתרון הבעיה‪ .‬למועד הדיווח לא ניתן צו כאמור‪ .‬כיל דשנים מעריכה‪ ,‬על סמך‬
‫חוות דעת יועציה המשפטיים‪ ,‬כי הסבירות להוצאת צו כאמור‪ ,‬בשלב זה‪ ,‬נמוכה‪.‬‬
‫לכיל דשנים שני אתרי ייצור אשלג בספרד‪ .‬בתהליך ייצור האשלג מתקבל מלח אשר נערם‬
‫בערימות‪ .‬אין שימוש לרוב המלח שנערם‪ .‬כיל דשנים נדרשת מידי תקופה לקבלת אישורים‬
‫לערום ערימות אלו‪ .‬לאתר כיל דשנים בסיאנט אישור לערום מלח אשר יספיק‪ ,‬בהתאם‬
‫‪44‬‬
‫לקצב הייצור ולשיטת הערום הנוכחיים‪ ,‬לכשנה נוספת של ייצור‪ .‬כיל דשנים פועלת לקבלת‬
‫אישור להרחבת אתר השפיכה של המלח‪ .‬באם לא יתקבל האישור כאמור‪ ,‬עלול הדבר‬
‫להגביל את היקף הייצור העתידי באותו אתר‪.‬‬
‫‪ 4.1.16‬יעדים ואסטרטגיה עסקית‬
‫‪28‬‬
‫א‪ .‬האסטרטגיה של כיל דשנים שזורה עם המגמות בתחום הדשנים והיא כוללת את המרכיבים‬
‫שלהלן‪:‬‬
‫‪ .1‬הרחבת כושר ייצור האשלג על מנת לנצל את היתרונות הטמונים בשוק זה ולקחת חלק‬
‫בצמיחתו‪.‬‬
‫‪ .2‬הרחבת ייצור מוצרי המשך של סלע הפוספט‪ ,‬תוך ניצול תשתיות קיימות והגדלת ניצולת‬
‫המתקנים הקיימים‪.‬‬
‫‪ .3‬פיתוח תחום הדשנים המיוחדים והרחבת סל המוצרים‪ ,‬בעיקר בתחום הדשנים המסיסים‪,‬‬
‫תוך פיתוח מוצרים חדשים וכניסה לייצור של מוצרים שאינם מיוצרים כיום על ידי כיל‬
‫דשנים‪.‬‬
‫‪ .4‬שיפור מתמיד של איכות המוצרים‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫פרויקטים עיקריים שהתאגיד מתכנן או מבצע‬
‫‪.1‬‬
‫החברה נמצאת בתחילתה של השקעה בפרויקט להרחבת כושר ייצור האשלג במערך חומר‬
‫הגלם בסדום‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫סגירת מכרה ‪ SURIA‬בספרד והגדלת כמות הכרייה במכרה ‪ ,CABANASAS‬תוך איחוד‬
‫מערכי ייצור והורדת עלויות‪ ,‬והגדלת ייצור במכרה ב – ‪.VILAFRUNS‬‬
‫‪.3‬‬
‫התאמת מערכי הייצור של הסלע ושל מוצרי ההמשך לסוגי הסלע הקיימים במכרות הפוספט‬
‫בישראל‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫כיום מפעילה כיל דשנים תחנת כח לייצור חשמל בסדום וכן רוכשת חשמל מחברת החשמל‪.‬‬
‫ביום ‪ 24‬באוקטובר ‪ 2004‬קיבלה מי"ה אישור עקרוני משר התשתיות הלאומיות למתן רשיון‬
‫ייצור חשמל באמצעות מתקני כח וחום )קו גנרציה( בהספק כולל של בין ‪ 400‬ל‪ 700 -‬מגווט‪.‬‬
‫החברה לא התקדמה‪ ,‬על דעת הרשויות‪ ,‬בהשגת אבני הדרך על פי האישור‪ ,‬עקב עיכוב‬
‫בפרסום תנאי הייצור על ידי הרשות הציבורית למחירים )חשמל( ואי ודאות בקשר למחירי‬
‫הגז הטבעי‪ .‬בעקבות התקנת תקנות חדשות מטפלת החברה בהארכת האישור העקרוני או‬
‫בקבלת רשיון חדש‪.‬‬
‫הכוונות והאסטרטגיה של כיל דשנים‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪ 4.1.16‬זה‪ ,‬משקפות את מדיניותה של כיל דשנים נכון למועד הדוח‪ ,‬הן‬
‫בחלקן‪ ,‬מידע צופה פני עתיד‪ ,‬ומבוססות על הערכות של כיל דשנים‪ .‬תוכניות והערכות אלו עשויות להשתנות‪ ,‬כולן או חלקן‪ ,‬מעת‬
‫לעת‪ .‬אין כל וודאות בדבר התממשות כוונות או הצלחת האסטרטגיה של כיל דשנים‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫‪4.2‬‬
‫כיל מוצרים תעשייתיים‬
‫להלן תרשים מכירות מגזר המוצרים התעשייתיים לחיצוניים‪ 29‬לפי תיחום מוצרים‪:‬‬
‫סך מכירות לחיצוניים ‪ 794 - 2005‬מ' דולר‬
‫מלחי ים המלח‬
‫מוצרי מגנזיה‬
‫ביוצידים )על‬
‫בסיס כלור(‬
‫מעכבי בעירה‬
‫ביוצידים )על‬
‫בסיס ברום(‬
‫כימיקלים‬
‫לחקלאות‬
‫מוצרי ברום‬
‫אנאורגאניים‬
‫‪ 79%‬מכירות מוצרים מבוססים על ברום‬
‫‪ 21%‬מכירות מוצרים שלא על בסיס ברום‬
‫‪ 4.2.1‬מידע כללי על כיל מוצרים תעשייתיים‬
‫א‪ .‬מגזר המוצרים התעשייתיים של קבוצת כיל עוסק בפיתוח‪ ,‬ייצור‪ ,‬שיווק ומכירה של כימיקלים‬
‫תעשייתיים‪ ,‬המבוססים‪ ,‬ברובם‪ ,‬על ברום‪ ,‬מגנזיה‪ ,‬כלור ומלחים מים המלח‪ .‬בשנת ‪2005‬‬
‫הסתכמו מכירות כיל מוצרים תעשייתיים )כולל מכירות למגזרים אחרים( בסך של ‪ 805‬מיליון‬
‫דולר‪ .‬מכירות כיל מוצרים תעשיתיים היוו כ ‪ 25% -‬מסך המכירות של כיל בשנה זו‪ .‬רוב‬
‫המכירות של כיל מוצרים תעשייתיים הינם של מעכבי בעירה‪ ,‬תרכובות ברום לשימוש‬
‫תעשייתי‪ ,‬חקלאי ותמיסות צלולות על בסיס ברום לתעשיית קידוחי נפט וגז‪ .‬מוצרים אחרים‪,‬‬
‫הנמכרים על ידי כיל מוצרים תעשייתיים הם ביוצידים על בסיס כלור וברום לטיפול במים‪,‬‬
‫מוצרים המבוססים על מגנזיה )תחמוצת מגנזיום( ומוצרים המבוססים על מלחי ים המלח‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2005‬כיל מוצרים תעשייתיים עשתה שימוש עצמי בכ – ‪ 75%‬מסך הייצור השנתי של‬
‫ברום שיוצר על ידי כיל מוצרים תעשייתיים ואת יתרת הברום מכרה ברחבי העולם‪.‬‬
‫מפעלי הייצור של כיל מוצרים תעשיתיים ממוקמים בישראל ‪ -‬בסדום )ייצור ברום ותרכובות‬
‫ברום( וברמת חובב )ייצור תרכובות ברום(‪ ,‬בהולנד בטרנויזין )ייצור תרכובות ברום(‪ ,‬בארצות‬
‫הברית במערב וירג'יניה )ייצור ביוצידים לטיפול במים על בסיס כלור(‪ ,‬בסין ‪ JV‬בליאנג יונג‬
‫יאנג )ייצור תרכובות ברום( ו ‪ JV -‬בשנדונג )ייצור תרכובות ברום( ובצרפת באזור קלה )ייצור‬
‫מוצרי מגנזיה מיוחדים ותרכובת סידן המשמשת כחומר גלם למזון בריאות(‪ ,‬כמפורט בתרשים‬
‫להלן‪:‬‬
‫‪29‬‬
‫מכירות לחיצוניים הכוונה למכירות המגזר ללקוחות שמחוץ לקבוצת כיל )לקוחות שאינם מגזרים אחרים בקבוצה(‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫‪EuroBrom‬‬
‫‪DSB China‬‬
‫‪Bromokem‬‬
‫‪B&C‬‬
‫‪Scora BCT‬‬
‫‪SinoBrom‬‬
‫‪AmerBbrom‬‬
‫‪EBSE‬‬
‫‪DSB‬‬
‫‪LYG‬‬
‫‪Clearon‬‬
‫‪Hy Yield‬‬
‫‪BCL‬‬
‫‪AsiaBrom‬‬
‫)‪Ameribrom (Synergy‬‬
‫‪Manufacturing Plant‬‬
‫‪Sales Office‬‬
‫‪Distribution Center‬‬
‫בשנת ‪ 2005‬המשיכו מחירי המוצרים לעלות‪ ,‬בין היתר בשל השפעת עליית מחירי תשומות‬
‫הייצור‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הברום הינו יסוד ממשפחת ההלוגנים הידועים ברבגוניות השימושים בהם בתחומים רבים‪.‬‬
‫הברום הינו נוזל כבד‪ ,‬נדיף‪ ,‬רעיל ומאכל )קורוסיבי(‪ ,‬בעל ריח חריף וצבע חום אדמדם‪.‬‬
‫הברום משמש בתהליך הייצור של תרכובות ברום שונות‪ .‬הברום מצוי בטבע במי ים‪,‬‬
‫בתמלחות תת קרקעיות ובים המלח‪ .‬ריכוזו של הברום שונה בין המקורות השונים‪.‬‬
‫בים המלח מצוי משאב הברום המרוכז ביותר בעולם‬
‫)*(‬
‫כולל ‪ Albemarle‬ו‪Chemtura -‬‬
‫)**( לפירוט לגבי תהליך הפקת התמיסה מים המלח ראה סעיף‬
‫‪ (1)4.2.12‬להלן‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫המידע בתרשים זה מתבסס על הערכות פנימיות של החברה‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫כדאיות הפקת הברום הנה תוצאה של מספר גורמים‪ :‬הימצאות מקור ברום מתאים‪ ,‬ריכוז‬
‫הברום‪ ,‬זמינות כלור‪ ,‬המשמש חומר גלם עיקרי בייצור הברום‪ ,‬זמינות טכנולוגיות ייצור‬
‫הולמות‪ ,‬אמצעי הובלה מיוחדים זמינים לברום ו‪/‬או מתקני ייצור לתרכובות ברום שיוכלו‬
‫לקלוט את הברום המיוצר‪.‬‬
‫שיטת ההפקה של הברום תלויה בטיב המקור ובריכוז הברום בו‪ .‬ככל שריכוז הברום‬
‫בתמלחת נמוך יותר‪ ,‬הפקתו קשה ויקרה יותר‪.‬‬
‫רוב הברום המיוצר בעולם משמש כחומר גלם לתרכובות בעלות שימושים מגוונים‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫השימושים העיקריים של מוצרי כיל מוצרים תעשייתיים‬
‫‪.1‬‬
‫מעכבי בעירה‪ ,‬משמשים בתעשיית הפלסטיקה והאלקטרוניקה לשימושים רבים‪ ,‬כאשר‬
‫העיקריים שבהם הינם מעגלים מודפסים בתחום האלקטרוניקה‪ ,‬בכבלים ובמארזי פלסטיק‬
‫של ציוד אלקטרוני‪ .‬כמו כן‪ ,‬נעשה במעכבי בעירה שימוש הולך וגדל בתעשיית הרכב‪ ,‬הבנייה‪,‬‬
‫הריהוט והטקסטיל‪ .‬בשנים הקרובות צפוי השימוש במעכבי בעירה לגדול עם הגידול בשוקי‬
‫האלקטרוניקה והרחבת הדרישות והתקנים למעכבי בעירה בתחומים נוספים‪.31‬‬
‫להלן פירוט ביחס להתנהלות שוק המוליכים למחצה בשנים האחרונות‪:‬‬
‫מקור‪Baker Hughes Rig Count :‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪31‬‬
‫נוזלי קידוח כבדים על בסיס ברום )להלן‪" :‬תמיסות צלולות"( משמשים לאיזון לחצים בשלב‬
‫סיום הקידוח של בארות נפט וגז עם לחצי עבודה גבוהים‪ .‬השימוש בתמיסות הצלולות על‬
‫בסיס ברום הולך וגדל בעקבות הגידול בהפקת נפט וגז במפרץ מקסיקו ובים הצפוני‪ .‬כמו כן‪,‬‬
‫לאור הגידול הקיים באזורי נפט חדשים‪ ,‬כגון מערב אפריקה ומדינות חבר העמים‪ ,‬יש בעת‬
‫האחרונה גידול בצריכת התמיסות הצלולות על בסיס ברום באזורים אלה‪.‬‬
‫התרשים להלן מראה את נתונים לגבי מספר אסדות הקידוח של ברום בעולם‪:‬‬
‫הערכת החברה כאמור בדבר הצפי לגידול בשימוש במעכבי בעירה הינה בגדר מידע צופה פני עתיד‪ ,‬והיא מבוססת על תחזיות‬
‫החברה לגבי הגידול בשוק האלקטרוניקה ועל הערכת החברה בקשר להשלכות התקינה הקיימת והמוצעת במדינות השונות‬
‫בנושא חובת השימוש במעכבי בעירה‪ .‬התממשותן של הערכות אלה הנה בלתי וודאית‪ .‬באם לא יחול גידול בשווקים אלו או‬
‫תשתנה מגמת התקינה עלולות התוצאות להיות שונות מהאמור לעיל‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫מקור‪.IPC association :‬‬
‫‪.3‬‬
‫מוצרים לחיטוי קרקע ונפח ובראשם מתיל ברומיד המשמש לחיטוי קרקע ופועל בעיקר נגד‬
‫נמטודות )תולעים מיקרוסקופיות( ופטריות קרקע הפוגעות בשורשי הצמח‪ .‬כמו כן‪ ,‬משמש‬
‫המתיל ברומיד לחיטוי נפח כנגד מזיקים הפוגעים בתוצרת מאוחסנת ובעיקר לתוצרת‬
‫חקלאית יבשה‪ .‬החל משנת ‪ 1995‬נכנסו לתוקף הגבלות על השימוש במתיל ברומיד‬
‫)החשוד כחומר הפוגע בשכבת האוזון( והכמויות לשימוש לחיטוי קרקע הולכות וקטנות‪.‬‬
‫באשר למגבלות על השימוש במתיל ברומיד ראה סעיף ‪)4.2.15‬א()‪ .(3‬בכוונת כיל מוצרים‬
‫תעשייתיים לנסות להמשיך ולפעול בתחום מוצרי חיטוי הקרקע באמצעות מוצרים חדשים‬
‫הנמצאים בפיתוח‪ .‬זאת בנוסף להמשך השימוש במתיל ברומיד ליישומים אחרים שאינם‬
‫מוגבלים בכמויות הייצור והמכירה וכן ל"שימושים קריטיים" בחיטוי קרקע‪ ,‬כפי שיוגדרו מעת‬
‫לעת‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫ביוצידים לטיפול במים על בסיס כלור וברום‪ ,‬משמשים בעיקר לטיפול במים לסוגיו‬
‫השונים‪ .‬השימוש במוצרים אלו גדל משנה לשנה וזאת לאור העלייה בזיהום מקורות המים‬
‫בעולם ואימוץ תקנות סביבה לטיהור וחיטוי של שפכים‪ .‬ביוצידים על בסיס כלור וברום‪,‬‬
‫המיוצרים על ידי כיל מוצרים תעשייתיים‪ ,‬מיועדים לטיפול במים בבריכות שחיה‪ ,‬מתקני‬
‫ספא‪ ,‬מגדלי קירור‪ ,‬מערכים לייצור נייר )המוגנים בפטנט( ולשוק מוצרי הניקוי והחיטוי‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫מוצרי מגנזיה קלויים ומיוחדים משמשים בתעשיות שונות ובעיקר בייצור פלדה מיוחדת‬
‫בתעשיית השנאים‪ ,‬בתעשיית הגומי וכתוספות מינרליות במוצרים פרמצבטיים ובמוצרי מזון‪.‬‬
‫בעבר החברה ייצרה מגנזיה מסונטרת שנמכרה כחומר גלם לייצור לבנים וחלקים מובנים‬
‫אחרים בציוד ההיתוך וההולכה בתהליך הייצור של פלדה‪ .‬בשל התחרות מסין בתחום‬
‫המגנזיה המסונטרת הפסיקה כיל מוצרים תעשיתיים לייצר מוצר זה והתמקדה בייצור‬
‫ובמכירות מוצרי מגנזיה מיוחדים וקלויים‪ .‬בשנת ‪ 2005‬מכרה כיל מוצרים תעשיתיים כמעט‬
‫את כל מלאי המגנזיה המסונטרת שנותר ברשותה‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫מלחים על בסיס כלור מים המלח כוללים בראש ובראשונה מגנזיום כלורי )פתיתים‬
‫וכדוריות(‪ ,‬המשמש להמסת שלגים בכבישים ולשיכוך אבק בדרכי עפר‪ .‬כמו כן‪ ,‬משמש‬
‫המוצר בתעשיות הטקסטיל והקוסמטיקה‪ .‬כיל מוצרים תעשייתיים מייצרת מגוון רחב של סוגי‬
‫מלח נתרן כלורי המשמשים למאכל‪ ,‬לתעשייה כמלח לריכוך מים‪ ,‬מלח לאלקטרוליזה‬
‫לתעשייה האלקטרו‪-‬כימית‪ ,‬להמסת שלגים בכבישים ועוד‪ .‬מוצרים נוספים הם אלומיניום‬
‫כלורי אל‪-‬מימי‪ ,‬המשמש בעיקר כקטליזטור בתעשייה הכימית האורגנית‪ ,‬ואשלג טהור שהינו‬
‫אשלג באיכות גבוהה המשמש בתהליכי ציפוי מתכות ובתעשיות המזון והפרמצבטיקה‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫השימושים העולמיים של תרכובות הברום בשנת ‪ 2005‬הם כדלקמן‪:‬‬
‫אחר‬
‫‪8%‬‬
‫מעכבי בעירה‬
‫‪42%‬‬
‫צילום‬
‫‪ 2%‬גומי‬
‫‪3%‬‬
‫פרמצבטיקה‬
‫‪3%‬‬
‫תוספים לדלק‬
‫‪4%‬‬
‫טיפול במים‬
‫‪7%‬‬
‫כימיקלים לחקלאות‬
‫‪15%‬‬
‫מקור‪ :‬אומדן כיל מוצרים תעשיתיים‬
‫תמיסות צלולות‬
‫‪16%‬‬
‫ד‪ .‬סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים‬
‫שוק הברום מושפע במידה רבה מרמת הפעילות בשווקי האלקטרוניקה וקידוחי הנפט וכן‬
‫מהגבלות השימוש במתיל ברומיד‪ ,‬כתוצאה מיישום פרוטוקול מונטריאול )ראה סעיף ‪4.2.15‬‬
‫להלן(‪ .‬מרבית שנת ‪ 2005‬התאפיינה בירידה בביקושים למעכבי בעירה כתוצאה מירידה‬
‫בביקוש למוצרי אלקטרוניקה‪ .‬ברבעון האחרון של שנת ‪ 2005‬חלה התאוששות בביקושים‬
‫למעכבי בעירה והם חזרו לרמת הביקושים של שנת ‪ .2004‬בשוק המתיל ברומיד המשיכה‬
‫מגמת הירידה במכירות בגין המגבלות של פרוטוקול מונטריאול‪ .‬מאידך חלה עלייה‬
‫בביקושים בשוק הכימיקלים המשמשים לקידוח נפט כתוצאה מעליית מחירי הנפט‪ .‬למרות‬
‫הקיטון בכמויות המכירה של חלק מהמוצרים‪ ,‬עליית מחירי המכירה של רוב המוצרים‬
‫הנמכרים על‪-‬ידי כיל מוצרים תעשיתיים הביאה לגידול בסך ההכנסה ממכירות בשנת ‪.2005‬‬
‫בשוק הכימיקלים המשמשים לקידוח נפט צפוייה עליה נוספת במחיר הממוצע כתוצאה‬
‫‪32‬‬
‫מסיום חוזה ארוך טווח עם מחירים נמוכים יחסית בשנת ‪.2005‬‬
‫במקביל לעליית המחירים כאמור ישנה גם עליה במחירי חלק מחומרי הגלם המשמשים את‬
‫כיל מוצרים תעשייתיים בתהליך הייצור‪ .‬במהלך שנת ‪ 2005‬עלו גם מחירי האנרגיה‬
‫והשפיעו על עלויות הייצור של המגזר ובמיוחד על עלויות הייצור של מוצרי המגנזיה‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2005‬שופרה הרווחיות בתחום הביוצידים לטיפול במים על בסיס כלור ועל בסיס‬
‫ברום‪ .‬בתחום הביוצידים על בסיס כלור נהנתה כיל מוצרים תעשייתיים מעליית מחירי‬
‫המכירה של מוצרים אלו‪ ,‬שהתאפשרה בגלל ההיטל על יבוא בהיצף מסין ומספרד לארה"ב‪.‬‬
‫בתחום הביוצידים על בסיס ברום‪ ,‬נהנתה כיל מוצרים תעשייתיים מחדירת ה''פאזיסייד''‬
‫)ביוציד לטיפול במים על בסיס ברום(‪ ,‬לשוק האמריקאי שהחלה בסוף שנת ‪ 2004‬עם קבלת‬
‫הרישוי עבורו‪ .‬מכירות הפאזיסייד הואצו בשנת ‪ ,2005‬זאת הודות לחדשנות של המוצר‬
‫ויעילותו שאפשרה להשתמש בו במקום מוצרים אחרים בצורה זולה ויעילה יותר‪.‬‬
‫מוצרי כיל מוצרים תעשייתיים חשופים לתחרות )לפרטים בדבר התחרות במגזר זה ראה‬
‫סעיף ‪ 4.2.7‬להלן( וחלות עליהם מגבלות במדינות שונות )לפרטים בדבר מגבלות אלה ראה‬
‫סעיף ‪ 4.2.15‬להלן(‪ .‬מתקני כיל מוצרים תעשייתיים פועלים בהתאם לתקני איכות הסביבה‬
‫במדינות השונות )לפרטים בדבר איכות הסביבה ראה סעיף ‪.(4.2.14‬‬
‫‪32‬‬
‫המידע האמור בסעיף זה הינו מידע צופה פני עתיד המבוסס על הערכת החברה‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫‪ 4.2.2‬מוצרים ושירותים‬
‫המוצרים העיקריים אותם כיל מוצרים תעשייתיים מפתחת‪ ,‬מייצרת‪ ,‬ומוכרת כוללים את‬
‫המוצרים דלהלן‪:‬‬
‫מוצרים בסיסיים‬
‫יישומים עיקריים‬
‫שימושיים עיקריים‬
‫מעכבי בעירה על בסיס ברום‬
‫תוספים לפלסטיקה‬
‫לשימוש כמעכבי בעירה‪.‬‬
‫מעגלים מודפסים‪,‬חומרים‬
‫תרמופלסטיים‪ ,‬פולימרים‬
‫הנדסיים‪ ,‬מוצרי טקסטיל‪,‬‬
‫קצף וגומי‪.‬‬
‫תעשיית הכבלים ושימושים‬
‫נוספים בתעשיית‬
‫הפלסטיק‪.‬‬
‫ברום‬
‫חומר גלם לתעשייה‪.‬‬
‫תעשיית התרופות‪ ,‬הגומי‪,‬‬
‫יצרני תרכובות ברום‬
‫וחומרי חמצון‪.‬‬
‫תרכובת ברום אנאורגניות‬
‫לפיתוח והדפסת סרטי‬
‫צילום‪ ,‬חומרים מחמצנים‪,‬‬
‫מוצרי ביניים לתעשיות‬
‫שונות‪ ,‬נוזלי קידוח לשדות‬
‫נפט וגז‪.‬‬
‫צילום‪ ,‬קידוחי נפט וגז‬
‫וטקסטיל‪.‬‬
‫תרכובת אורגניות בעיקר על‬
‫בסיס ברום‬
‫חומרי הדברה וחומרים‬
‫מסיסים לסינתזה כימית‬
‫ומוצרי ביניים‪.‬‬
‫פרמצבטיקה‪ ,‬כימיקלים‬
‫למטרות חקלאיות‪ ,‬גומי‬
‫וצבעים‪.‬‬
‫כימיקלים לחיטוי קרקע ונפח‬
‫טיהור קרקע וחיטוי נפח‬
‫ממזיקים ומחלות‪.‬‬
‫חקלאות‪ ,‬חיטוי בהסגר‬
‫וחיטוי נפח‪.‬‬
‫מעכב בעירה על בסיס מגנזיום תוסף לפלסטיקה‪.‬‬
‫הידרוקסיד‬
‫כימיקלים לחיטוי וטיהור מי‬
‫חומרים לטיפול במים‬
‫)‪ - (biocides‬חומרי חיטוי למים שתיה‪ ,‬מים תעשייתים ומי‬
‫על בסיס ברום וכלור‬
‫קולחין‪.‬‬
‫מוצרי מגנזיה קלויים ומיוחדים‬
‫תרכובות מגנזיה‪ ,‬שליטה‬
‫על גיפור‪ ,‬פלדה לייצור‬
‫שנאים‪ ,‬תרופה נוגדת‬
‫חומציות‪ ,‬תוספות מינרליים‬
‫במוצרי פרמה ומזון‪.‬‬
‫מלחי ים המלח‬
‫הפשרת שלגים בכבישים‬
‫ודרכים‪ ,‬שיכוך אבק בדרכי‬
‫עפר‪ ,‬לתעשיית המזון‪,‬‬
‫לייצור כלור‪ ,‬מוצרי‬
‫קוסמטיקה וקטליזטור‬
‫ביצור‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫בריכות שחייה‪ ,‬ספא‪,‬‬
‫מגדלי קירור ומתקנים‬
‫תעשייתיים‪ ,‬חומרי ניקיון‬
‫וחיטוי ומפעלי נייר‪.‬‬
‫לתעשיית הכימיקלים‪ ,‬גומי‪,‬‬
‫דבקים‪ ,‬מזון‪ ,‬תוספי מזון‬
‫תזונתיים ופרמצבטיים‪.‬‬
‫רשויות מקומיות ומשקי‬
‫בית‪ ,‬שימור מזון‪ ,‬ריכוך‬
‫מים‪ ,‬קוסמטיקה ותעשיה‬
‫כימית‪.‬‬
‫‪ 4.2.3‬פילוח הכנסות ורווחיות‬
‫להלן פילוח הכנסות ורווחיות המגזר‪:‬‬
‫סך ההכנסות*‬
‫)מיליוני דולרים(‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2003‬‬
‫*‬
‫‪805.5‬‬
‫‪706.5‬‬
‫‪560.8‬‬
‫שיעור מסך‬
‫ההכנסות של‬
‫כיל* )‪(%‬‬
‫‪25‬‬
‫‪24‬‬
‫‪23‬‬
‫שיעור הרווח‬
‫רווח גולמי‬
‫הגולמי‬
‫)מיליוני דולרים(‬
‫מההכנסות )‪(%‬‬
‫‪37‬‬
‫‪299.8‬‬
‫‪29‬‬
‫‪205.7‬‬
‫‪25‬‬
‫‪141.8‬‬
‫לצורך טבלה זו‪ ,‬נתוני ההכנסות של קבוצת המוצרים וכן נתוני ההכנסות של כיל ששימשו לצורך חישוב השיעור‬
‫מסך ההכנסות הינם לפני קיזוז הכנסות בין מגזריות‪.‬‬
‫‪ 4.2.4‬מוצרים חדשים‬
‫כיל מוצרים תעשייתיים עוסקת בפיתוח מוצרים חדשים בתחומי פעילותה ובמציאת יישומים‬
‫חדשים למוצרים קיימים‪ .‬בתקופת הדיווח הוציאה כיל מוצרים תעשייתיים כ ‪ 13 -‬מליוני דולר‬
‫לפיתוח מוצרים חדשים ולתמיכה ושיפור תהליכי ייצור קיימים‪.‬‬
‫‪ 4.2.5‬לקוחות‬
‫א‪ .‬תלות בלקוח בודד‬
‫לכיל מוצרים תעשייתיים אין לקוח בודד אשר חלקו עולה על ‪ 10%‬מהיקף המכירות של‬
‫הקבוצה‪.‬‬
‫ב‪ .‬התפלגות המכירות לחיצוניים לפי יעדים גיאוגרפיים‬
‫ישראל‬
‫צפון אמריקה‬
‫דרום אמריקה‬
‫אירופה‬
‫אסיה‬
‫שאר העולם‬
‫ג‪.‬‬
‫‪1-12/2005‬‬
‫‪%‬‬
‫מיליוני ‪$‬‬
‫‪5‬‬
‫‪40‬‬
‫‪27‬‬
‫‪211‬‬
‫‪2‬‬
‫‪15‬‬
‫‪29‬‬
‫‪232‬‬
‫‪34‬‬
‫‪272‬‬
‫‪3‬‬
‫‪24‬‬
‫‪1-12/2004‬‬
‫‪%‬‬
‫מיליוני ‪$‬‬
‫‪5‬‬
‫‪36‬‬
‫‪28‬‬
‫‪193‬‬
‫‪2‬‬
‫‪13‬‬
‫‪29‬‬
‫‪200‬‬
‫‪34‬‬
‫‪238‬‬
‫‪2‬‬
‫‪17‬‬
‫‪1-12/2003‬‬
‫‪%‬‬
‫מיליוני ‪$‬‬
‫‪5‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪171‬‬
‫‪2‬‬
‫‪12‬‬
‫‪28‬‬
‫‪156‬‬
‫‪31‬‬
‫‪168‬‬
‫‪3‬‬
‫‪15‬‬
‫התפתחויות שחלו בנתוני המגזרים הגיאוגרפיים‬
‫בשנת ‪ 2005‬היה גידול במכירות כיל מוצרים תעשייתיים בכל העולם בעיקר בשל עליית‬
‫מחירים‪.‬‬
‫‪ 4.2.6‬שיווק והפצה‬
‫השווקים המרכזיים של כיל מוצרים תעשייתיים הינם מערב אירופה‪ ,‬ארה"ב‪ ,‬סין‪ ,‬יפן וטיוואן‪.‬‬
‫כיל מוצרים תעשייתיים מוכרת את מוצריה בעיקר באמצעות רשת משרדי שיווק בבעלותה‪,‬‬
‫מפיצים וסוכני מכירות ברחבי העולם‪ .‬רוב מכירות כיל מוצרים תעשייתיים אינן מתבצעות על‬
‫פי חוזים או הזמנות ארוכי טווח אלא על פי הזמנות שוטפות בסמוך למועד האספקה‪.‬‬
‫בהתאם‪ ,‬אין בכיל מוצרים תעשייתיים משמעות למונח צבר הזמנות‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫בנוסף‪ ,‬לכיל מוצרים תעשייתיים הסכמי מסגרת עם לקוחות מסוימים‪ ,‬במסגרתם יכול הלקוח‬
‫לרכוש במהלך התקופה מוצרים בכמות מקסימלית המוגדרת מראש‪ ,‬ועל בסיסם מוציא‬
‫הלקוח מעת לעת הזמנות לכיל מוצרים תעשייתיים‪.‬‬
‫‪ 4.2.7‬תחרות‬
‫א‪.‬‬
‫תנאי התחרות בתחום המוצרים התעשייתיים והמתחרים העיקריים‬
‫כיל מוצרים תעשייתיים היא יצרנית הברום הגדולה בעולם‪ ,‬ומייצרת כשליש מסך כל הייצור‬
‫העולמי של ברום‪ .‬להערכת כיל מוצרים תעשייתיים‪ ,‬היא‪ ,‬יחד עם שני המתחרים העיקריים‬
‫שלה ‪) Chemtura Corporation‬להלן ''‪ 33 (''Chemtura‬ו – ‪Albemarle Corporation‬‬
‫)להלן‪ ,( "Albemarle" :‬ייצרו בשנת ‪ 2005‬כ ‪ 80% -‬מסך הייצור העולמי של ברום וכ‪75% -‬‬
‫מסך ייצור תרכובות הברום‪ Chemtura .‬ו – ‪ Albemarle‬מייצרות ברום בעיקר מתמלחות‬
‫תת קרקעיות שמקורן בארצות הברית‪ Albemarle .‬הקימה מיזם משותף יחד עם חברה‬
‫ירדנית לייצור ברום ותרכובות ברום‪ .‬מיזם משותף זה החל לפעול בנובמבר ‪ 2002‬והוא‬
‫ממוקם בצד הירדני של ים המלח‪ ,‬כך שיש לו גישה לאותם מקורות חומרי גלם שיש לכיל‬
‫מוצרים תעשייתיים גישה אליהם‪ Chemtura .‬ו – ‪ Albemarle‬רוכשות בהסכם ארוך טווח‬
‫ברום ותרכובות מסוימות מכיל מוצרים תעשייתיים‪ .‬יצוין כי ים המלח הינו מקור לברום‬
‫בעלויות נמוכות יחסית ונחשב כמקור בלתי מוגבל מבחינה מעשית לברום‪.‬‬
‫בחלק מתחום הביוצידים‪ ,‬תחום המגנזיה ותחום המלחים האחרים יש לכיל מוצרים‬
‫תעשייתיים מעמד מוביל במוצרי נישה מסויימים‪.‬‬
‫יצרני הברום בענף בשנת ‪2005‬‬
‫‪Albemarle‬‬
‫‪26%‬‬
‫‪ICL‬‬
‫‪36%‬‬
‫‪Chemtura‬‬
‫‪17%‬‬
‫‪China‬‬
‫‪14%‬‬
‫‪Others‬‬
‫‪7%‬‬
‫מקור‪ :‬אומדני כיל‪ ,‬פרסומים של החברות‪US Bureau of Mines, Arkansas Oil & Gas Commission ,‬‬
‫ב‪.‬‬
‫שיטות להתמודדות עם התחרות‬
‫עלות הייצור הנמוכה יחסית של הברום מקנה לכיל מוצרים תעשייתיים יתרון תחרותי‪ .‬תחום‬
‫הברום מצריך מערך לוגיסטי מורכב המבוסס על צי של מיכלים מיוחדים )איזוטנקים( ייעודיים‬
‫‪33‬‬
‫בשנת ‪ 2005‬התמזגה ‪ Great Lakes Chemicals Corporation‬עם ‪, Crompton‬חברת כימיקלים הנסחרת בארה"ב‪ ,‬ויצרה‬
‫את ‪ - Chemtura‬תאגיד הפועל בתחום התוספים לפלסטיקה‪ ,‬תוספי הדלק‪ ,‬כימיקלים לטיפול במים ומוצרים חקלאיים‪.‬‬
‫‪ Chemtura‬הינה חברה מובילה בתחום תוספי הפלסטיקה‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫להובלת הברום‪ .‬אחד היתרונות של כיל מוצרים תעשייתיים הינו קיומו של צי האיזוטנקים‬
‫להובלת ברום הגדול בעולם המאפשר שינוע כמויות גדולות יחסית של ברום לרחבי העולם‪.‬‬
‫מערך שיווק הפרוס ברחבי העולם‪ ,‬מגוון מוצרים איכותיים‪ ,‬בצרוף מערך טכני העובד באופן‬
‫צמוד עם הלקוחות מקנה לכיל מוצרים תעשייתיים עמדה טובה בהתמודדות בשוקי היעד‪ .‬כך‬
‫למשל‪ ,‬בסין יש לכיל מוצרים תעשייתיים מערך הכולל שני אתרי ייצור בשותפות עם יצרנים‬
‫מקומיים‪ ,‬מערך מכירות‪ ,‬חוות מיכלי ברום ומערך תמיכה טכנית‪ .‬מערך זה נותן לכיל מוצרים‬
‫תעשייתיים יתרון משמעותי על המתחרים בשוק זה‪ ,‬דבר המתבטא בנתח השוק הגדול של‬
‫כיל מוצרים תעשייתיים בסין‪ .‬בהולנד יש לכיל מוצרים תעשייתיים מפעל לייצור תרכובות‬
‫ברום דבר המקנה לחברה יתרון באירופה‪.‬‬
‫בתחום תרכובות הברום ההתמודדות עם התחרות מאופיינת בהצעת מוצרים איכותיים יותר‪,‬‬
‫תמיכה ושרות טובים יותר ללקוח‪ .‬לכיל מוצרים תעשייתיים קשרים רבי שנים עם הלקוחות‪.‬‬
‫‪4.2.8‬‬
‫עונתיות‬
‫ברמת מגזר כיל מוצרים תעשייתיים אין עונתיות מובהקת של התוצאות‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬היקף‬
‫המכירות של חלק ממוצרי כיל מוצרים תעשייתיים משתנה בין עונות השנה השונות‪.‬‬
‫המוצרים לתחום החקלאות מאופיינים במכירות גבוהות יחסית ברבעונים השני והשלישי‪.‬‬
‫ביוצידים המיועדים לבריכות שחייה מאופיינים במכירות נמוכות יחסית ברבעון הרביעי‪.‬‬
‫מלחים להפשרת שלגים מאופיינים במכירות גבוהות יחסית ברבעון הראשון והרביעי‪ .‬סך‬
‫ההשפעות המצרפי של עונתיות זו ברמת כיל מוצרים תעשייתיים אינה משמעותית‪.‬‬
‫‪4.2.9‬‬
‫כושר יצור‬
‫כושר הייצור הפוטנציאלי של כיל מוצרים תעשייתיים מבוסס על תפוקה נומינאלית שעתית‬
‫של המפעלים השונים מוכפל בשעות עבודה פוטנציאליות בשנה‪.‬‬
‫כושר הייצור הפוטנציאלי של ברום הוא כ ‪ 240 -‬אלפי טון‪ .‬בשנת ‪ 2006‬מתוכננת להסתיים‬
‫הרחבה נוספת של מתקני הברום בסדום המיועדת להגדיל את כושר הייצור הפוטנציאלי לכ‬
‫– ‪ 280‬אלפי טון‪ .‬כושר הייצור הפוטנציאלי של תרכובות ברום הוא כ ‪ 300 -‬אלפי טון לשנה‪.‬‬
‫לגבי תרכובות ברום‪ ,‬בחלק מהמתקנים מייצרים יותר מאשר מוצר אחד‪ .‬לפיכך‪ ,‬כושר הייצור‬
‫תלוי בסל התרכובות המיוצר בכל מתקן ומתקן מעת לעת‪ .‬בשנת ‪ 2005‬ייצרה החברה ‪207‬‬
‫אלפי טון ברום ו‪ 265 -‬אלפי טון תרכובות ברום‪.‬‬
‫כושר הייצור של הביוצידים על בסיס כלור הוא כ ‪ 43 -‬אלפי טון‪ .‬הייצור בפועל בשנת ‪2005‬‬
‫היה ‪ 25‬אלפי טון‪.‬‬
‫‪ 4.2.10‬מחקר ופיתוח‬
‫א‪ .‬פעילות המחקר והפיתוח ותוצאותיה‬
‫פעילויות המחקר והפיתוח העיקריות שבוצעו על ידי כיל מוצרים תעשייתיים בתקופת הדוח הן‬
‫כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .1‬פיתוח מוצרים חדשים בתחומי הפעילות העיקריים של החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬חיפוש שימושים חדשים עבור מוצרים קיימים‪.‬‬
‫‪ .3‬שיפור איכות המוצרים והורדת עלויות הייצור על ידי שינויי תהליכים ושיפורם‪.‬‬
‫‪ .4‬מחקרים אקולוגיים לשיפור מערך הטיפול בשפכים‪ ,‬צמצום פליטות לאוויר ופסולת מוצקה‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫‪ .5‬מחקרים בתחום חומרי‪-‬מבנה כדי להתגבר על בעיות בליה מואצת של חומרי‪-‬מבנה‪,‬‬
‫הגנות קורוזיה‪ ,‬התאמת ציוד וניסויים בהתיישנות מואצת‪.‬‬
‫ב‪ .‬הוצאות מחקר ופיתוח‬
‫סה"כ הוצאות המחקר ופיתוח של כיל מוצרים תעשייתיים בתקופת הדוח היו כ – ‪ 13‬מיליון‬
‫דולר‪ ,‬מתוכם התקבלו מענקים בסך של כ – ‪ 0.5‬מיליון דולר‪ .‬באשר לתנאי החזר מענקים‬
‫אלה‪ ,‬ראה באור ‪)19‬א()‪ (5‬ו‪ 22 -‬ב' בדוחות הכספיים של החברה‪.‬‬
‫‪4.2.11‬‬
‫נכסים לא מוחשיים ‪ -‬פטנטים וסימני מסחר‬
‫כיל מוצרים תעשייתיים מאמינה כי הגנת הקניין הרוחני היא כורח המציאות ואבן יסוד לשימור‬
‫ופיתוח הפעילות העסקית שלה‪ .‬הקניין הרוחני הוא נכס אותו מנהלת כיל מוצרים תעשייתיים‬
‫באופן פעיל ושוטף‪.‬‬
‫לחברה ‪ 126‬פטנטים שהתקבלו במהלך השנים ועוד כ ‪ 112 -‬בקשות לפטנטים בשלבי בחינה‬
‫שונים ברחבי העולם‪ .‬נכון ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2005‬פטנטים אלו מגנים על חלק נמוך יחסית‬
‫ממכירות כיל מוצרים תעשייתיים‪ .‬במהלך שנת ‪ ,2005‬אושרו לכיל מוצרים תעשייתיים ‪10‬‬
‫פטנטים‪.‬‬
‫‪4.2.12‬‬
‫חומרי גלם וספקים‬
‫להלן תיאור חומרי הגלם העיקריים המשמשים במגזר המוצרים התעשייתיים עבור ייצור‬
‫המוצרים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫ברום ותרכובותיו‬
‫הברום מופק מתמיסות )תמלחות( הנוצרות כמוצר לוואי מתהליך ייצור האשלג מקרנליט‪.‬‬
‫התמיסות נשאבות למפעל כיל מוצרים תעשייתיים הממוקם בסדום‪ ,‬ושם‪ ,‬בתהליך של חמצון‬
‫באמצעות כלור‪ ,‬מופק הברום‪.‬‬
‫הכלור מיוצר באמצעות מתקן אלקטרוליזה של מלח וכן מתקבל כתוצר לוואי מייצור מגנזיום‬
‫מתכתי על ידי כיל מטלורגיה‪ .‬מתקן האלקטרוליזה ומפעל המגנזיום ממוקמים בסמוך למפעל‬
‫הברום בסדום‪ .‬מלח הנתרן כלורי המשמש לאלקטרוליזה הנו מוצר לוואי מייצור האשלג‬
‫בסדום‪.‬‬
‫כיל מוצרים תעשייתיים משתמשת בברום לייצור תרכובות ברום במפעלי החברה בישראל‪,‬‬
‫הולנד וסין‪ .‬את יתרת הברום מוכרת כיל מוצרים תעשייתיים לצדדים שלישיים‪ .‬מרבית‬
‫תרכובות הברום מיוצרות בתהליך כימי‪ ,‬המשלב ברום ומגוון של חומרי גלם נוספים‪ ,‬אשר‬
‫החשוב בהם הינו ביספנול ‪ ,A‬המשמש לייצור מעכב הבעירה ‪.TBBA‬‬
‫ייצור‬
‫תרכובות‬
‫ברום‬
‫שינו‬
‫על‬
‫ר‬
‫מ‬
‫מפעל המגנזיום –‬
‫כלור )‪ (Cl2‬כמוצר לוואי‬
‫מייצור מגנזיום‬
‫ת‬
‫חו‬
‫בב‬
‫ברום‬
‫)‪(Br2‬‬
‫תמלחת עשירה‬
‫בברום – תוצר‬
‫לוואי מתהליך‬
‫ייצור אשלג‬
‫לקוחות‬
‫שונים בעולם‬
‫לברום‬
‫אלמנטרי‬
‫כלור‬
‫)‪(Cl2‬‬
‫מלח נתרן‬
‫כלורי – תוצר‬
‫לוואי מייצור‬
‫אשלג‬
‫סודה‬
‫קאוסטית‬
‫‪55‬‬
‫חשמל‬
‫לאלקטרוליזה‬
‫‪ .2‬מגנזיה‬
‫אחת התימלחות שנותרת לאחר הפקת האשלג בסדום עשירה במגנזיום כלורי‪ .‬תמלחת זו‬
‫נשאבת למתקנים של כיל מוצרים תעשייתיים הנמצאים במישור רותם‪ .‬בתהליך בו משתתפים‬
‫מגנזיום כלורי וחומרים אחרים נוצרת מגנזיה )תחמוצת מגנזיום(‪ .‬המגנזיה עוברת תהליכי‬
‫עיבוד נוספים לייצור מגנזיה באיכויות שונות‪.‬‬
‫‪ .3‬ביוצידים על בסיס כלור‬
‫ייצור מוצרים אלה מתבצע במפעל כיל מוצרים תעשייתיים בארצות הברית‪ .‬לצורך ייצור חומרי‬
‫חיטוי על בסיס כלור )ביוצידים(‪ ,‬רוכשת כיל מוצרים תעשייתיים כלור‪ ,‬אוריאה וסודה קאוסטיק‬
‫מיצרנים מקומיים‪.‬‬
‫‪ .4‬מלחי ים המלח‬
‫מלחי ים המלח מיוצרים במפעל כיל מוצרים תעשייתיים בסדום‪ .‬הייצור הנו מחומרים ותמיסות‬
‫הנוצרים כתוצרי לוואי בייצור האשלג‪ .‬כך למשל‪ ,‬פתיתי מגנזיום כלורי מופקים מתמיסות‬
‫עשירות במגנזיום כלורי הנותרות בעקבות הפרדת האשלג מהקרנליט‪ .‬מלח מסוגים שונים‬
‫מופק מהמלח שנותר גם הוא לאחר הפרדת האשלג מהקרנליט‪.‬‬
‫‪ 4.2.13‬הון חוזר‬
‫א‪ .‬מדיניות החזקת מלאי חומרי גלם‬
‫כיל מוצרים תעשייתיים מייצרת בעצמה את הברום המשמש אותה לייצור תרכובות הברום‬
‫ורוכשת כמות קטנה של ברום לצרכי ייצור התרכובות בסין‪ .‬תמלחות ים המלח‪ ,‬המהוות‬
‫חומר גלם עיקרי לייצור ברום‪ ,‬מגנזיה ומלחי ים המלח‪ ,‬מתקבלות מכיל דשנים‪ .‬הכלור‬
‫מתקבל מכיל מטלורגיה וממפעל הכלור של כיל מוצרים תעשייתיים‪ .‬כן נרכשים חומרי גלם‬
‫מגורמים חיצוניים בייחוד ‪ Bisphenol A‬וכימיקלים אחרים הדרושים לתהליכי הייצור‪.‬‬
‫כיל מוצרים תעשייתיים מחזיקה מלאי חומרי גלם בכמות הלוקחת בחשבון את רמת הייצור‬
‫הצפויה על פי מאפייני הצריכה‪ ,‬מועדי אספקה‪ ,‬מרחק מהספק ושיקולים לוגיסטיים אחרים‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מדיניות החזקת מלאי מוצרים גמורים‬
‫מדיניות כיל מוצרים תעשייתיים הינה להחזיק רמות מלאי מספיקות כדי להבטיח אספקה‬
‫סדירה ללקוחות בהתחשב במרחק הלקוחות ממקומות הייצור ודרישתם לזמינות המלאי תוך‬
‫אופטימיזציה של עלויות איחסון המלאי‪ .‬לפיכך‪ ,‬חלק ממלאי המוצרים הגמורים מוחזק‬
‫במחסנים בארצות היעד‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫מדיניות אשראי‬
‫כיל מוצרים תעשייתיים מוכרת בתנאי האשראי המקובלים במקום מושב החברות הרוכשות‪.‬‬
‫מכירות הקבוצה מגובות‪ ,‬בדרך כלל‪ ,‬בביטוח סיכוני אשראי סחר חוץ או מכתבי אשראי‬
‫מבנקים בדירוג גבוה‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫לקוחות*‬
‫ספקים‬
‫*‬
‫‪4.2.14‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2005‬‬
‫ממוצע ימי אשראי‬
‫היקף אשראי ממוצע‬
‫במיליוני ‪$‬‬
‫‪54‬‬
‫‪117‬‬
‫‪55‬‬
‫‪76‬‬
‫חוב הלקוחות ומספר ימי האשראי הממוצע הינם לאחר הפחתת לקוחות שחובם נמכר במסגרת עסקת האיגוח‬
‫כאמור בסעיף ‪ 5.4.3‬להלן ולקוחות שחובותיהם נוכו מכוח הסדרים אחרים‪.‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫כללי‬
‫במהלך השנים האחרונות התמקדה כיל מוצרים תעשייתיים בפעילות מחקרית‪ ,‬הנדסית‬
‫ובפרויקטים להקמת מערכות אקולוגיות חדשות ובשיפור מערכות קיימות‪ .‬בנוסף‪ ,‬במסגרת‬
‫דירקטוריון המגזר‪ ,‬פועלת ועדת דירקטוריון מיוחדת לנושאי אקולוגיה ובטיחות שתפקידה‬
‫לפקח על הפעילות הענפה שמנהלת כיל מוצרים תעשייתיים בתחום איכות הסביבה ולכוון‬
‫את המדיניות הסביבתית של המגזר‪.‬‬
‫במסגרת תוכנית ‪ Responsible Care‬יזמה כיל מוצרים תעשייתיים הקמתו של פורום ציבורי‬
‫עם נציגי הקהילה וארגונים ירוקים המנוהל זה שלש שנים‪ .‬פורום זה הינו הראשון שהוקם‬
‫בארץ ועל בסיס הצלחתו הוקמו פורומים נוספים‪ .‬במסגרת זו מוצגת החברה בשקיפות‬
‫מלאה ונערכות פעילויות ציבוריות של חינוך והעברת ידע לציבור הרחב‪.‬‬
‫כיל מוצרים תעשייתיים מפעילה מערך הדרכה של עובדים בנושאי איכות סביבה במטרה‬
‫להגביר את המודעות והמעורבות של עובדי החברה לנושאי איכות סביבה‪ .‬הפעילות כוללת‬
‫הדרכה ייעודית לקבוצות מקצועיות תוך התמקדות בעובדים בריצפת הייצור‪ .‬במסגרת‬
‫ההדרכות נערכים קורסים של נאמני אקולוגיה והמגזר כולל הדרכות בנושאי איכות הסביבה‬
‫בסלי ההדרכה של היחידות השונות‪.‬‬
‫להלן רשימה של הפעילויות העיקריות שנעשו על ידי כיל מוצרים תעשייתיים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫בנושאי איכות האוויר‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫בוצעו השקעות במתקני הייצור במטרה לשפר מיחזור והשבת ממיסים וחומרים‬
‫אורגנים אחרים וספיגה באמצעות מערכות פחם פעיל ובכך להגיע לצמצום הכמות‬
‫הנפלטת של חומרים אלו לאוויר‪.‬‬
‫בעקבות הפעילות הרבה בה נוקטת כיל מוצרים תעשיתיים בנושא איכות סביבה‪ ,‬חלה‬
‫ירידה משמעותית בכמות הממיסים האורגניים הנפלטת מארובות המתקנים‪.‬‬
‫בוצעו השקעות במערכות בקרה וגילוי‪ ,‬על מנת לוודא שאין חריגות במערכות התפעול‬
‫והפליטה של המתקנים‪ .‬בנוסף‪ ,‬הותקנו גלאים נוספים לגילוי דליפות ברום וכלור‪.‬‬
‫המועצה המקומית תעשייתית רמת חובב הקימה מספר תחנות לניטור אויר הפזורות‬
‫סביב רמת חובב‪.‬‬
‫‪ .2‬בנושאי שפכים‬
‫•‬
‫כיל מוצרים תעשייתיים נמצאת בשלבי הקמה של מתקן חדש ברמת חובב לטיפול‬
‫ביולוגי בשפכי המתקנים‪ ,‬בהשקעה של כ ‪ 7‬מיליון דולר‪ .‬בעבר הזרימו החברות‬
‫במועצה התעשייתית רמת חובב את שפכיהן הדורשים טיפול ביולוגי לאתר מרכזי של‬
‫המועצה התעשייתית אשר הוקם על‪-‬ידה למטרה זו‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫בעקבות אי עמידת המתקן הביולוגי המרכזי של מועצת רמת חובב בדרישות המשרד‬
‫לאיכות הסביבה‪ ,‬הוציא המשרד במאי ‪ 2004‬תנאים מיוחדים לרשיון עסק למפעל‬
‫תרכובות ברום ברמת חובב כמו גם לכל המפעלים המרכזיים האחרים באתר‪ .‬ע''פ‬
‫התנאים הנ''ל‪ ,‬נדרשים המפעלים השונים לטפל בשפכיהם בעצמם ולכן החלה החברה‬
‫להקים את המתקן הביולוגי‪ .‬טיפול ביולוגי בשפכים הינו הטכנולוגיה הנפוצה בעולם‬
‫להקטנת חומרים אורגניים פריקים בשפכים‪ .‬הטיפול הביולוגי מתבצע באמצעות מיקרו‬
‫אורגניזם שניזונים מהחומרים האורגניים הנמצאים בשפכים ובכך מביאים להקטנה‬
‫ניכרת שלהם‪ .‬התהליך מוגבל לחומרים פריקים ביולוגית‪ .‬להערכת החברה תתחיל‬
‫הרצת המתקן לקראת סוף שנת ‪) .2006‬בעניין זה ראה סעיף ב' להלן(‪.‬‬
‫•‬
‫בוצעו פעולות במתקני הייצור על מנת להפחית את כמות החומרים האורגנים והמוצקים‬
‫בשפכים‪ ,‬להפריד בין זרמי שפכים ולהביא לצמצום כולל של היקף השפכים‪.‬‬
‫•‬
‫הושלמה הקמת מעבדה מיוחדת למעקב ואנליזה של איכות השפכים‪.‬‬
‫ב‪ .‬השלכות מהותיות הנובעות מהוראות הנוגעות לאיכות הסביבה‬
‫‪ .1‬בחודש מאי ‪ ,2004‬קיבלו מפעלים באתר רמת חובב‪ ,‬בהם גם מפעל של כיל מוצרים‬
‫תעשייתיים‪ ,‬הודעה על שינוי בתנאי רשיון העסק‪ ,‬לפיה נדרשים המפעלים‪) :‬א( להקים עד ה –‬
‫‪ 1‬ביולי ‪ 2006‬מתקן לטיפול ביולוגי עצמי בחצר המפעל ובמועד זה תופסק הזרמת השפכים‬
‫למתקן הטיפול המרכזי של המועצה התעשייתית רמת חובב; )ב( ביום ‪ 1‬בינואר ‪ 2008‬תופסק‬
‫הזרמת השפכים המטופלים לבריכות האיוד של המועצה ויוזרמו לבריכת איוד מפעלית‬
‫כתמלחת בריכוז של כ – ‪ 15%‬מלח; )ג( המשרד לאיכות הסביבה דורש מהמפעלים להגיש‬
‫עד ה – ‪ 30‬ביוני ‪ 2007‬תוכנית לביצוע פיילוט גיבוש לשפכים וביום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2008‬תוכנית‬
‫לטיפול בשפכים בשיטת האידוי והגיבוש על סמך ניסויי הפיילוט‪.‬‬
‫ביום ‪ 10‬באוקטובר ‪ 2004‬עתרו כל המפעלים ברמת חובב‪ ,‬ביחד עם התאחדות התעשיינים‪,‬‬
‫במסגרת עתירה מנהלית שהוגשה בבית המשפט המחוזי בבאר שבע נגד המשרד לאיכות‬
‫הסביבה לביטול התנאים האמורים‪ .‬בעתירה טענו העותרים כי התנאים נקבעו שלא כדין‬
‫ובחוסר סבירות‪ ,‬באשר הם מחייבים פתרון שאינו ישים )או שלא ידוע אם ניתן ליישמו מבחינה‬
‫טכנולוגית או כלכלית(‪ ,‬תוך זניחת פתרון ישים ובר קיימא של הזרמת השפכים‪ ,‬לאחר טיפול‪,‬‬
‫לים התיכון באמצעות צינור מוצא ימי‪.‬‬
‫בין משרד איכות הסביבה‪ ,‬התאחדות התעשיינים והמפעלים הוסכם‪ ,‬באישור בית המשפט‪,‬‬
‫להעביר המחלוקת להליך של גישור‪ ,‬עם התליית ההליך המשפטי עד ליום ‪ 28‬ביוני ‪.2006‬‬
‫השאלות אשר סוכם כי ידונו בהליך הגישור הן סוג פתרון הקצה‪ ,‬לוחות הזמנים ליישומו‬
‫והפרמטרים הנגזרים מסוג פתרון הקצה‪ .‬המפעלים העותרים הסכימו למחוק חלק מהעתירה‬
‫שעניינו בפתרון הטיפול בשפכים בחצר כל מפעל בנפרד‪ ,‬במקום הטיפול המשותף שנהג עד‬
‫היום‪ ,‬וקיבלו על עצמם טיפול נפרד של כל מפעל בשפכיו‪ .‬הליך הגישור אינו מעכב את‬
‫המועדים הקבועים בתנאים הנוספים‪.‬‬
‫בשלב זה אין לדעת בוודאות מה תהיה משמעות יישום התנאים על ידי המפעל‪ ,‬אם הליך‬
‫הגישור לא יצלח ותידחה העתירה‪ ,‬שכן הטכנולוגיה הנחוצה ליישומם אינה זמינה וטעונה‬
‫מחקר ופיתוח‪.‬‬
‫לאחר תחילת הגישור שכר המשרד לאיכות הסביבה את שירותי חברת הייעוץ ההולנדית‬
‫)‪ (DHV‬לשם קבלת חוות דעתה המקצועית בנוגע לתנאים שביקש להטיל על המפעלים‪ .‬בד‬
‫בבד עם פניית המשרד לאיכות הסביבה כאמור‪ ,‬פנה המגשר לקבלת חוות דעת מקצועית על‬
‫‪58‬‬
‫ידי פרופסור איתמר וילנר באותו הנושא‪ .‬בשתי חוות הדעת נמצא‪ ,‬כי קיים ספק רב אם שיטת‬
‫הטיפול בשפכים שביקש המשרד לאיכות הסביבה להטיל על המפעלים ניתנת ליישום מבחינה‬
‫טכנולוגית‪ ,‬כלכלית ותפעולית ברמת חובב‪ .‬בנוסף‪ ,‬בחוות הדעת יש תמיכה לטענות שהועלו‬
‫על‪-‬ידי המפעלים בעתירתם‪.‬‬
‫לאחר קבלת חוות הדעת הגיעו הצדדים להסכמה‪ ,‬לפיה פתרון הקצה לסילוק שפכים ברמת‬
‫חובב ימשיך להיות בריכות איוד וכי תנאי רישיון העסק ישונו בהתאם‪ .‬לפיכך‪ ,‬הצדדים להליך‬
‫הגישור עוסקים כעת בקביעת האופן המדויק בו יסולקו השפכים לבריכות האיוד‪.‬‬
‫על פי דרישות המשרד לאיכות הסביבה‪ ,‬שהועברו לכיל מוצרים תעשייתיים כטיוטא לרשיון‬
‫עסק ברמת חובב‪ ,‬הוגדרו תנאים ברשיון העסק לטיפול בפסולת הקיימת והנוצרת‪ .‬לפי תנאים‬
‫מוצעים בתהליכי ייצור שוטפים אלו‪ ,‬הטיפול בפסולת הנוצרת באופן שוטף יהיה באמצעות‬
‫מתקן עתידי להשבת ברום או יצוא למתקני טיפול מתאימים הקיימים במדינות המערב‬
‫ובאתרים נוספים מחוץ לישראל‪ .‬לגבי הפסולת ההיסטורית שנצברה עד כה בחצרי המפעל‪,‬‬
‫תוכל כיל מוצרים תעשייתיים‪ ,‬בנוסף לשיטות אלו‪ ,‬לטפל גם בתהליך של ייצוב מיצוק‪ ,‬הנמצא‬
‫כעת בשלבי פיתוח בחברה לשירותי איכות הסביבה‪ ,‬מפעילת אתר הפסולת הרעילה ברמת‬
‫חובב‪ .‬לוחות הזמנים בקשר לפתרונות אלה נמצאים בדיונים עם המשרד לאיכות הסביבה‪.‬‬
‫לכיל הפרשה מתאימה בדוחות הכספיים אשר מכסה להערכתה את העלות המשוערת של‬
‫הטיפול בפסולת ההיסטורית‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫בחודש יולי ‪ 2004‬התפרסם סקר אפידמיולוגי שערכה אוניברסיטת בן גוריון‪ ,‬אשר הוכן לפי‬
‫הזמנת משרד הבריאות‪ ,‬לגבי שיעורי תחלואה ותמותה ממחלות שונות בישובים שברדיוס‬
‫עד ‪ 20‬ק"מ מאתר רמת חובב )אזור תעשייה כימית ובו ‪ 17‬מפעלים‪ ,‬ביניהם מפעל של כיל‬
‫מוצרים תעשייתיים(‪ ,‬בהשוואה לישובים דומים מחוץ לרדיוס זה‪ .‬על פי הסקר‪ ,‬במרבית‬
‫התוצאות לא נמצא קשר בין מדדי התחלואה והתמותה לבין מגורים בקרבת אתר רמת חובב‬
‫ומגורים במורד הרוח השכיחה הנושבת מהאתר‪ .‬בחלק מהמקרים נמצא יחס הפוך‪ .‬לגבי‬
‫חלק מהמחלות שנבדקו בסקר‪ ,‬בישובים הקרובים לרמת חובב נמצא שיעור תחלואה או‬
‫תמותה גבוה יותר ביחס לקבוצת הביקורת‪ ,‬בעוד שלגבי חלק אחר נמצא שיעור תחלואה או‬
‫תמותה נמוך יותר ביחס לקבוצת הביקורת‪ .‬הסקר מציין כי לא נבדקו במסגרתו גורמים‬
‫אחרים אצל האוכלוסייה שנבדקה העלולים להיות רלבנטיים לתחלואה או התמותה כאמור‪,‬‬
‫ולכן אין ביכולתו לקבוע קשר סיבתי בין הקרבה לרמת חובב לבין התחלואה או התמותה‬
‫כאמור‪ .‬כמו כן‪ ,‬הסקר לא בדק את ריכוזם באוויר של חומרים כימיים באף לא אחד‬
‫מהישובים שנבדקו ולכן אין בו כדי לקבוע שום ממצא‪ ,‬ולו לכאורה‪ ,‬לגבי אף אחד ממפעלי‬
‫רמת חובב באופן ספציפי‪.‬‬
‫המועצה האזורית רמת הנגב הגישה לבית המשפט העליון עתירה כנגד שר הבריאות‬
‫ואחרים בעניין הסקר האפדימיולוגי‪ .‬בית המשפט ביקש מהמדינה להציג תוכנית פעולה ‪-‬‬
‫בין לטווח קצר ובין לטווח ארוך – בין פעולות חירום ובין פעולות אחרות – בעקבות פליטות‬
‫מהאתר ברמת חובב והשלכתן על בריאות האוכלוסייה הגרה באזור‪ .‬בחודש פברואר ‪,2005‬‬
‫הגישה המדינה הודעה המפרטת את דרכי הטיפול והאכיפה השונות שמיישם‪ ,‬הלכה‪,‬‬
‫למעשה‪ ,‬המשרד לאיכות הסביבה באתר רמת חובב‪ ,‬לרבות החלטת הממשלה מיום ‪28‬‬
‫בנובמבר ‪ 2004‬בעניין האתר‪ ,‬המאמצת את התנאים לרשיון העסק של המפעלים‬
‫המתוארים לעיל‪ .‬בעקבות הודעת המדינה‪ ,‬חזרה העותרת מעתירתה‪.‬‬
‫ג‪ .‬עלויות והשקעות סביבתיות מהותיות צפויות‬
‫כיל מוצרים תעשייתיים משקיעה במניעת מפגעים סביבתיים מזה שנים רבות‪ .‬בשנת ‪2005‬‬
‫השקיעה כיל מוצרים תעשייתיים סך של כ ‪ 10.4 -‬מיליוני דולר ברכוש קבוע למניעת מפגעים‬
‫סביבתיים וסך של כ‪ 2 -‬מיליוני דולר כהוצאה שוטפת לסילוק פסולת ובמחקר בנושאים‬
‫הקשורים למניעת מפגעים סביבתיים‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫בשנת ‪ 2006‬צפויה כיל מוצרים תעשייתיים להשקיע כ‪ 20 -‬מיליוני דולר ברכוש קבוע וכ – ‪12‬‬
‫מיליון דולר כהוצאה שוטפת באותן המטרות‪ .‬בשל ההחמרה בדרישות צפוי כי בשנת ‪2007‬‬
‫ואילך לא תהיה ירידה בהיקף העלויות הנדרשות‪.34‬‬
‫‪4.2.15‬‬
‫א‪.‬‬
‫מגבלות ופיקוח על עסקי התאגיד‬
‫כפיפות הפעילות לחוקים ספציפיים‬
‫‪ .1‬זיכיון המשנה‬
‫חברת הברום מחזיקה בזיכיון משנה שניתן בהתאם לחוק הזיכיון ולזיכיון הראשי שניתן‬
‫מכוחו‪ ,‬בו מחזיקה מי"ה )לפרטים אודות זיכיון זה ראה סעיף ‪ 4.1.14‬לעיל(‪ .‬זיכיון המשנה‬
‫ניתן לחברת הברום בשנת ‪ 1962‬והוא‪ ,‬לפי שעה‪ ,‬בתוקף עד לשנת ‪.2030‬‬
‫בהתאם לזיכיון המשנה‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הוענקה לחברת הברום על ידי מי"ה חכירת משנה בנוגע לשטחים שבשימוש מפעלה‬
‫של חברת הברום‪.‬‬
‫ניתנה לחברת הברום הזכות הייחודית להפיק ברום ותרכובות ברום מים המלח‪.‬‬
‫הוסדרה קבלת התמיסה המרוכזת המשמשת להפקת ברום אלמנטרי על ידי חברת‬
‫הברום ממי"ה‪.‬‬
‫כיל מוצרים תעשייתיים משלמת למדינה‪ ,‬בהתאם לתנאי הזיכיון המשנה‪ ,‬תמלוגים‬
‫בשיעור של ‪ 5%‬ממכירות המוצרים שהופקו על ידה בהתאם לזיכיון המשנה‪ ,‬וכן דמי‬
‫חכירה בעד הקרקעות החכורות בחכירת משנה‪.‬‬
‫‪ .2‬הגבלות על השימוש במעכבי בעירה על בסיס ברום‬
‫במדינות שונות בעולם נערכת בחינה בקשר להגבלות אפשריות על השימוש במעכבי בעירה‬
‫על בסיס ברום‪ .‬להלן פרטים אודות ההליכים העיקריים הידועים למגזר למועד הדוח‪:‬‬
‫רשויות האיחוד האירופי ממשיכות בתהליך הערכת הסיכונים למעכבי הבעירה ‪ HBCD‬ו‪-‬‬
‫‪ .TBBA‬רשויות האיחוד האירופי קיימו תהליך של הערכת סיכונים לגבי מעכב הבעירה על‬
‫בסיס ברום ‪ .DECA -‬על פי דוח שפרסמו הרשויות‪ DECA ,‬אינו מהוה סיכון סביבתי או‬
‫בריאותי‪ .‬בהחלטתה מיום ‪ 13‬באוקטובר ‪ 2005‬הודיעה מועצת האיחוד האירופי כי ה –‬
‫‪ DECA‬מוצא מרשימת החומרים האסורים על פי הדירקטיבה של האיחוד האירופי לגבי‬
‫חומרים מסוכנים במוצרי אלקטרוניקה )‪ ,(RoHS‬דבר המאפשר את המשך השימוש בו‬
‫כמעכב בעירה במוצרים אלו‪ .‬תהליך הבדיקה לגבי ‪ HBCD‬ו ‪ TBBA -‬נמצא בשלבים של‬
‫השלמת מידע והדוחות צפויים להתפרסם בשנת ‪ .2006‬בקליפורניה התקבל חוק המוציא‬
‫החל משנת ‪ 2008‬את מעכבי הבעירה פנטה ואוקטה משימוש )לא מיוצרים על ידי המגזר(‬
‫ולגבי ‪ DECA‬יערך מעקב מדעי על ידי אחת מועדות בית המחוקקים‪ .‬בבתי הנבחרים של‬
‫מדינות שונות בארצות הברית נדונות למועד הדווח טיוטות דברי חקיקה בשלבים שונים‬
‫בקשר עם מעכבי בעירה על בסיס ברום‪ ,‬הכוללות הוראות מוצעות שונות‪ ,‬החל מהטלת‬
‫מגבלות על שימוש ב‪ ,DECA -‬סימון מוצרים המכילים ‪ DECA‬ועד איסור השימוש בו בעתיד‪.‬‬
‫בקנדה נדונה טיוטה לגבי סיווג ‪ DECA‬כחומר רעיל על ידי רשויות איכות הסביבה‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫ההערכות לגבי ההשקעות וההוצאות הצפויות הינן מידע צופה פני עתיד והן מבוססות על החקיקה והתקינה הקיימת‪ ,‬על דרישות‬
‫הרשויות הידועות כיום לכיל מוצרים תעשייתיים ועל הערכת ההשקעות כפי שעשו מהנדסי החברה‪ .‬התממשותן של הערכות אלו‬
‫אינה ודאית‪ .‬כל שינוי בהערכה מהערכות אלו‪ ,‬לרבות שינוי בהערכת מהנדסי החברה או שינוי ביישום בדרישות הרשויות או‬
‫הוראות הדין עשוי להביא לתוצאות שונות מהאמור לעיל‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫ההשלכות כיום על מכירות החומר בקנדה אינן ידועות ויכולות להסתכם בחובת דיווח‪.‬‬
‫ברשות החברה מוצרים היכולים להחליף חלק משימושי ה ‪.DECA -‬‬
‫‪.3‬‬
‫פרוטוקול מונטריאול‬
‫בהתאם לפרוטוקול מונטריאול בדבר חומרים המדלדלים את שכבת האוזון )"פרוטוקול‬
‫מונטריאול"(‪ ,‬שישראל צד לו )ואשר אומץ גם בתקנות בדין הישראלי הפנימי(‪ ,‬הופחתו‬
‫הייצור והצריכה של מתיל ברומיד לחיטוי קרקע‪.‬‬
‫בהתאם לפרוטוקול‪ ,‬החל משנת ‪ ,2005‬ניתן למכור בארצות מפותחות מתיל ברומיד לחיטוי‬
‫קרקע רק ל"שימושים קריטיים" שמאושרים על ידי הצדדים לפרוטוקול מעת לעת‪ .‬הכמויות‬
‫שאושרו לייצור ולמכירה בשנת ‪ 2005‬דומות לכמויות שאושרו לשנים ‪ 2003‬ו‪ ,2004 -‬למעט‬
‫במערב אירופה בה החליטו המדינות החברות‪ ,‬באופן וולונטרי‪ ,‬להקטין את הכמויות לרמה‬
‫של כ ‪ 62% -‬ביחס לשנת ‪ .2004‬במהלך שנת ‪ 2005‬התקיימו דיונים לגבי "שימושים‬
‫קריטיים" לשנים ‪ 2006‬ו‪ .2007-‬בהתאם‪ ,‬כמויות השימושים הקריטיים ב ‪ 2006‬נותרות‬
‫בשיעור דומה לאלה שב ‪ .2005 -‬החברה מעריכה שהשימוש במתיל ברומיד בשנת ‪2007‬‬
‫במדינות המפותחות ביחס לשנים ‪ 2005‬ו‪ 2006 -‬יקטן בכ‪ .30% -‬היקף המכירות ב ‪-‬‬
‫‪ 2005‬של המוצרים החקלאיים שיאסרו לשימוש‪ ,‬אם לא יאושרו שימושים קריטיים בעתיד‪,‬‬
‫הינו כ‪ 39 -‬מיליון דולר והרווח התפעולי שנרשם בגינן הינו כ‪ 13 -‬מיליון דולר‪.‬‬
‫החל מ ‪ 1 -‬בינואר ‪ 2005‬הוקטנה כמות המתיל ברומיד אותה מותר למכור לחיטוי קרקע‬
‫לארצות המתפתחות באופן חד פעמי ב ‪ .20%‬מכסה זו תהיה בתוקף עד שנת ‪2015‬‬
‫ולאחר מכן תרד הכמות לאפס‪ ,‬פרט לשימושים קריטיים כפי שיאשרו הצדדים לפרוטוקול‬
‫מעת לעת‪.‬‬
‫למתיל ברומיד שימושים נוספים‪ ,‬חוץ מאשר חיטוי קרקע‪ ,‬אשר אינם מוגבלים בכמויות‬
‫הייצור והצריכה‪ ,‬כגון‪ :‬חיטוי סחורות‪ ,‬מוצרים וגידולים המתחלק לטיפול קדם משלוח ) ‪Pre‬‬
‫‪ (shipment treatment‬ולהסגר )‪ ,(Quarantine‬חומר גלם או חומר ביניים לייצור חומר או‬
‫מוצר אחר אשר נצרך בשלמותו במהלך ייצור חומר ההמשך )‪ .(Feedstock‬שימושים אלו‬
‫אינם מוגבלים בכמויות הייצור והשימוש על פי פרוטוקול מונטריאול‪.‬‬
‫היקף המכירות של המוצרים לחקלאות בשנת ‪ 2005‬לשימושים ולקוחות אשר עליהם‪ ,‬לפי‬
‫הידוע היום‪ ,‬לא יחול איסור ייצור ושיווק גם בשנת ‪ 2006‬הינו כ‪ 45 -‬מיליון דולר‪ ,‬והרווח‬
‫התפעולי של המגזר החקלאי בגין מכירות אלו היה כ‪ 17 -‬מיליון דולר‪.‬‬
‫בכוונת כיל מוצרים תעשייתיים להישאר בתחום חיטוי הקרקע גם לאחר איסור השימוש‬
‫במתיל ברומיד כאמור לעיל‪ .‬אי לכך‪ ,‬כיל מוצרים תעשייתיים מקדישה בשנים האחרונות‬
‫מאמצים לפיתוח ושיווק של תחליפים ומוצרים משלימים למתיל ברומיד בשוק זה‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫במרץ ‪ ,2004‬נכנסו לתוקף תקנות החומרים המסוכנים )יישום פרוטוקול מונטריאול בעניין‬
‫חומרים הפוגעים בשכבת האוזון(‪ ,‬התשס"ד‪ ,2004-‬האוכפות את הוראות פרוטוקול‬
‫מונטריאול במדינת ישראל‪ .‬בעקבות התקנות‪ ,‬נדרשה כיל מוצרים תעשייתיים לקבל רשיון‬
‫שנתי ליצוא מתיל ברומיד‪ .‬באוגוסט ‪ 2005‬תוקנו התקנות ונקבע כי מנהל השירותים להגנת‬
‫הצומח ולביקורת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר יסדיר את השימוש במתיל ברומיד‬
‫בישראל‪ .‬המנהל פרסם נוהל המסדיר את אופן חלוקת הכמות המותרת לשימושים‬
‫קריטיים‪ ,‬בתוקף מיום ‪ 1‬בינואר ‪.2006‬‬
‫‪.5‬‬
‫בעקבות אשרור תיקון בייג'ינג לפרוטוקול מונטריאול על ידי מדינת ישראל ב‪ 15 -‬לאפריל‬
‫‪ ,2004‬הוכנסו לתנאים המיוחדים לרשיון העסק של תרכובות ברום מגבלות בדבר ייצור‪,‬‬
‫מכירה וייצוא של ברומוכלורומתאן )‪ .(Bromochloromethane – BCM‬להערכת כיל מוצרים‬
‫תעשייתיים לא תהיה להגבלות האמורות השפעה מהותית על עסקיה‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫ב‪ .‬רישוי‬
‫למפעל כיל מוצרים תעשייתיים רשיון עסק בר תוקף על פי הוראות הדין‪ .‬בנוסף‪ ,‬לכיל מוצרים‬
‫תעשיתיים היתר רעלים על פי חוק חומרים מסוכנים‪ ,‬התשנ"ג – ‪ ,1993‬בר תוקף שיש‬
‫לחדשו מדי שנה‪ ,‬וכן היתר הזרמה לים המלח לפי חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים‪,‬‬
‫התשמ"ח – ‪ ,1988‬בר תוקף‪ ,‬שיש לחדשו מעת לעת‪.‬‬
‫ג‪ .‬תקינה ורישוי מוצרים‬
‫להלן פרטים נוספים על מגבלות והוראות פיקוח רגולטוריות על פעילויות כיל מוצרים‬
‫תעשייתיים‪:‬‬
‫‪ .1‬חומרי הדברה )כולל חיטוי קרקע( ‪ -‬ברוב מדינות העולם יש דרישה לרישוי החומר וכל מוצר‬
‫המכיל את החומר‪ ,‬לפני היבוא‪/‬מכירה באותה מדינה‪ .‬המכירה מוגבלת לסוג הפגע )מחלה(‬
‫והגידול לגביהם התקבל הרישוי במדינה מסוימת‪ .‬הרישוי מוגבל לרוב בזמן ויש לחדשו כדי‬
‫לאפשר המשך מכירות‪.‬‬
‫‪ .2‬חומרים לטיפול במים )ביוצידים(‪ -‬במספר מדינות יש דרישה לרישוי החומר וכל מוצר המכיל‬
‫את החומר‪ ,‬לפני היבוא‪/‬מכירה באותה מדינה‪ .‬המכירה מוגבלת לאותם שימושים מסחריים‬
‫לגביהם התקבל הרישוי במדינה מסוימת‪ .‬הרישוי מוגבל לרוב בזמן ויש לחדשו כדי לאפשר‬
‫המשך מכירות‪ .‬בשנת ‪ 2000‬נכנסה לתוקף בשוק המשותף )ה ‪ (EU -‬באירופה דירקטיבת‬
‫הביוצידים הדורשת רישוי לפני מכירה לכל ביוציד חדש וכן יישמה תהליך של רישוי מחדש‬
‫לכל הביוצידים הקיימים בשוק‪ .‬בשנים ‪ 2008 -2006‬תשקיע כיל מוצרים תעשיתיים ברישוי‬
‫המוצרים שלה הנמכרים באירופה‪.‬‬
‫‪ .3‬כימיקלים ‪ -‬כימיקלים מסוימים אסורים למכירה לשימושים מסוימים במדינות מסוימות‪ .‬על‬
‫מספר תרכובות ברום חלות מגבלות סחר על פי שימוש‪.‬‬
‫‪ .4‬להוראות פרוטוקול מונטריאול – אמנה בינלאומית המטילה פיקוח ומגבלות על ייצור ראה‬
‫סעיף ‪)4.2.15‬א()‪ (3‬לעיל‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הצעת חוק לרישוי כימיקלים באירופה )‪ - (REACH‬בימים אלו דנים מוסדות הקהילייה‬
‫האירופית )השוק המשותף( בהצעת חקיקה המכונה ‪Registration, Evaluation, ) REACH‬‬
‫‪ (Authorization of Chemicals‬העוסקת‪ ,‬כשמה‪ ,‬ברישום‪ ,‬הערכה ואישור כימיקלים‪ .‬לפי‬
‫החקיקה המסתמנת‪ ,‬ידרשו יצרנים בשוק המשותף ויבואנים של כימיקלים או מוצרים‬
‫מסוימים‪ ,‬להכין תיקים המכילים דוחות מפורטים ומידע על בדיקות ועבודות מחקר על כל‬
‫חומר כימי המיוצר או מיובא לאירופה בכמות מעל טון לשנה‪ .‬חלק מהמוצרים יעברו הערכת‬
‫סיכונים על בסיס המידע שיצטבר בתיק‪ ,‬וחלק מהמוצרים יהיה ניתן למכור בעתיד תחת‬
‫הרשאה מתאימה בלבד‪ .‬כיום לא ברור מתי ‪ REACH‬יתקבל כחוק מחייב וזאת בין היתר‬
‫בגלל מורכבות החקיקה‪ ,‬העלויות הגבוהות לחברות והיחסים עם מדינות שמחוץ לשוק‪.‬‬
‫יישום ‪ REACH‬עלול להטיל על כיל מוצרים תעשייתיים עלויות נוספות בתחום הרישוי‪,‬‬
‫הבקרה ויישום תוכניות ‪ product stewardship‬אצל הלקוחות וכן עלול לייקר את מחיר חומרי‬
‫הגלם‪ .‬סיכון אפשרי נוסף עקב חקיקת ה ‪ REACH‬הוא צמצומים בשימושים למוצר‪/‬חומר או‬
‫הוצאת מוצרים מסוימים מהשוק האירופי‪.‬‬
‫ד‪ .‬בקרת איכות‬
‫לכיל מוצרים תעשייתיים יש מערכת בקרת איכות כוללת מתקדמת‪ .‬לכל חברה במגזר‬
‫המוצרים התעשייתיים יש את הייחודיות שלה )שתפורט להלן(‪ ,‬אך ישנם שלושה נושאים‬
‫מרכזיים משותפים‪:‬‬
‫‪62‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫לכולן הסמכה לתקן ‪;ISO 9000‬‬
‫כל מפעלי כיל מוצרים תעשייתיים בארץ וכן מפעלה בהולנד חברים בתוכנית‬
‫הבינלאומית ‪;Responsible Care‬‬
‫נוסף על האמור לעיל‪:‬‬
‫אגפי המחקר והפיתוח‪ ,‬ואגפי הנדסה ומערכות המידע של כיל מוצרים תעשייתיים‬
‫מוסמכים ל‪ ISO 9000‬גם לנושא התכנון‪.‬‬
‫המפעלים ברמת‪-‬חובב‪ ,‬סדום וברומכימי הוסמכו לתקן ניהול איכות הסביבה ‪ISO‬‬
‫‪ 14001‬ולתקן ניהול בטיחות ‪.18001‬‬
‫בחברת תרכובות ברום מיושמות מתודולוגיות איכות מתקדמות כגון‪ :‬הפעלת צוותי‬
‫שיפור‪ ,‬שש סיגמה‪ ,‬ניהול ידע‪,(Hazard Analysis Critical Control Point ) HACCP ,‬‬
‫שהינה מתודולוגיה המיושמת כדי למנוע חדירת זיהומים לחומר המיוצר‪ .‬כן יש‬
‫במפעליה העיקריים מערך מקיף של מבדקי איכות פנימיים שבמסגרתו מתנהלות גם‬
‫תחרויות שונות בין היחידות‪.‬‬
‫מפעל המגנזיה עומד בקריטריונים של ‪ GMP-13‬לבעלי חיים ) ‪Good Manufacturing‬‬
‫‪ .(Practice‬המפעל הוסמך ל – ‪ HACCP‬ע''י מכון התקנים הישראלי וכן הוסמך ל –‬
‫‪ GMP‬למזון ע''י משרד הבריאות‪ .‬כמו‪-‬כן‪ ,‬המפעל עבר מבדק מקדים לת''י ‪ 18001‬ע''י‬
‫מכון התקנים‪ .‬המפעל נמצא בשלבים מתקדמים להיות תואם תקני ‪ GMP‬פארמה‪.‬‬
‫למכון המחקר של כיל מוצרים תעשייתיים המספק שירותי מחקר גם למגזרים‬
‫האחרים של כיל‪ ,‬מערך בקרת איכות מתקדם‪ .‬מרבית מעבדות החברה מוסמכות‬
‫לתקן הסמכת מעבדות ‪ .17025‬בנוסף‪ ,‬אחת המעבדות עומדת בקריטריונים של‬
‫‪ .( Good Laboratory Practice) GLP‬למכון המחקר יש גם מערך איכות העונה על‬
‫דרישות ‪ GMP‬למתקני הפיילוט והמיני פיילוט אשר עברו את מבדקי ה‪ .FDA -‬כמו כן‪,‬‬
‫יש למכון המחקר תקן ניהול איכות הסביבה ‪.ISO 14001‬‬
‫ליחידה העסקית למלחי ים המלח יש תקן ניהול איכות הסביבה ‪ ISO 14001‬וגם תקן‬
‫ניהול בטיחות ‪ 18001‬והיא נמצאת בשלבים הראשונים לקראת עמידה בקריטריונים‬
‫של ‪ GMP‬במתקן לייצור אשלג נקי‪.‬‬
‫ה‪ .‬אכיפה פנימית‬
‫החברות בכיל מוצרים תעשייתיים מיישמות תוכנית אכיפה לנושאים‪:‬הטרדה מינית‪,‬‬
‫הגבלים עסקיים‪ ,‬ניירות ערך‪ ,‬בטיחות ואקולוגיה‪.‬‬
‫‪ 4.2.16‬הליכים משפטיים‬
‫תביעות עובדי המטעים‬
‫החל משנת ‪ 1994‬קיבלו שלוש חברות מאוחדות בכיל מוצרים תעשייתיים )להלן בסעיף זה‪:‬‬
‫"החברות המאוחדות"( הודעות צד ג' וצד ד' כנגדן‪ ,‬על ידי חברות אמריקאיות שנתבעו בבתי‬
‫משפט בארצות הברית )בין היתר‪ ,‬במסגרת שתי תביעות ייצוגיות(‪ ,‬על ידי כ‪30,000 -‬‬
‫עובדים לשעבר במטעי בננות )בעיקר במרכז אמריקה‪ ,‬האיים הקאריביים‪ ,‬אפריקה‬
‫והפיליפינים(‪ .‬התובעים טוענים כי נגרמו להם נזקי גוף בגין חשיפה לחומר כימי שיוצר על ידי‬
‫מספר יצרניות‪ ,‬ביניהן חברות כימיקלים גדולות‪ ,‬ושסופק לחברות העוסקות בגידולי בננות‬
‫)להלן יחדיו ‪ -‬הנתבעות(‪ ,‬במשך תקופה כוללת של כשלושים שנה )‪ .(1990-1960‬חלק גדול‬
‫מההליכים הנ"ל הועברו על ידי בית המשפט האמריקאי לארצות מושבם של התובעים‪.‬‬
‫במרבית ההליכים הנ"ל ננקבו החברות המאוחדות כנתבעות ישירות‪.‬‬
‫במסגרת הדיונים הנ"ל המתקיימים בערכאות שונות בבתי משפט בארה"ב‪ ,‬פסק ביהמ"ש‬
‫העליון של ארה"ב כי חברת הברום‪ ,‬מאחר ולא הייתה חברה בת בבעלות במישרין של‬
‫מדינת ישראל בתקופה הרלבנטית ‪ ,‬אינה זכאית לשיפוט פדראלי‪ .‬בשלב זה אין החברה‬
‫‪63‬‬
‫יכולה להעריך את השפעתה של החלטה זו על המשך ההליכים או על הליכים אחרים‬
‫הנוגעים לתביעות אפשריות בעניין זה‪.‬‬
‫במהלך התקופה בה מתקיימים ההליכים הנ"ל הגיעו רוב התובעים להסדרי פשרה עם רובם‬
‫של הנתבעים‪ .‬החברות המאוחדות נזכרות‪ ,‬במסגרת הסדרי הפשרה הנ"ל‪ ,‬כצד הכלול‬
‫במסמכי השחרור מהתביעות הנ"ל‪ .‬לא ניתן‪ ,‬בשלב זה‪ ,‬להעריך את השפעת הסדרי הפשרה‬
‫הנ"ל על הטענות הכלולות בתביעות השיפוי וההשתתפות שהוגשו כנגד החברות‬
‫המאוחדות‪ .‬יצוין כי קיימות תביעות של כ‪ 5,000 -‬תובעים )יתכן שאף יותר( שאינם צד‬
‫להסדרי הפשרה הנ"ל‪.‬‬
‫החברות המאוחדות טוענות להיעדר אחריות או חבות מצידן ואף להיעדר סמכות שיפוט‬
‫ביחס אליהן בהליכים הנ"ל‪.‬‬
‫בחודש אפריל ‪ 2005‬הוגשו שתי תביעות נוספות בקשר לאותו מושא תביעה בבית משפט‬
‫בארה''ב‪ ,‬ע''י ‪ 1,600‬תובעים בקירוב‪ .‬כמו בתביעות הקודמות‪ ,‬הנתבעות הינן חברות ייצור‬
‫כימיקלים ומגדלי בננות‪ .‬למועד דוח זה החברות המאוחדות אינן נתבעות בהליכים אלו‪.‬‬
‫להערכת כיל מוצרים תעשיתיים‪ ,‬היה להן במועד הרלבנטי כיסוי ביטוחי מסוים לגבי‬
‫האירועים מושא התביעות‪ ,‬אולם ישנה בעניין זה מחלוקת‪ ,‬עם חלק מהמבטחים‪ ,‬באשר‬
‫לכיסוי ולהיקפו‪ .‬היה והתובעים יזכו בתביעותיהם כנגד הנתבעות או מי מהן ואלה יזכו‬
‫בתביעותיהן כנגד החברות המאוחדות‪ ,‬עלול הסכום אותו תהיינה החברות המאוחדות‬
‫‪35‬‬
‫חייבות לשלם‪ ,‬לעלות על היקף הכיסוי שיוכר על ידי המבטחים‪.‬‬
‫להערכת כיל מוצרים תעשיתיים‪ ,‬כמות החומר שסופקה על ידי החברות במגזר למדינות‬
‫הרלבנטיות ובתקופה הרלבנטית הייתה‪ ,‬אם בכלל‪ ,‬קטנה ביחס לכמות החומר שסופקה על‬
‫ידי יצרנים אחרים‪ .‬כל התביעות הנ''ל הינן בגין נזקי גוף ולכן סכומן אינו נקוב בכתבי‬
‫התביעה‪.‬‬
‫החברה אינה יכולה בשלב זה להעריך אם ובאיזו מידה החברות המאוחדות במגזר חשופות‬
‫לאחריות בהליכים אלו‪ ,‬זאת מחמת אי הוודאות הכרוכה בהליכים המשפטיים הנ"ל ולפיכך‬
‫לא נכללה הפרשה בדוחות הכספיים‪.‬‬
‫מבטחי קבוצת הברום בארצות הברית אישרו כי יישאו בשלב זה בכ‪ 83% -‬מן ההוצאות‬
‫המשפטיות בגין ההליכים הנ"ל בהן תישא קבוצת הברום והם נושאים בכך בפועל בשלב זה‪.‬‬
‫ביתרת ההוצאות נושאת‪ ,‬בשלב זה‪ ,‬קבוצת הברום‪ .‬יתר מבטחי הקבוצה אינם מסכימים‪,‬‬
‫בשלב זה‪ ,‬להשתתף בהוצאות המשפטיות הנ"ל‪.‬‬
‫‪ 4.2.17‬יעדים ואסטרטגיה עסקית‬
‫‪36‬‬
‫להלן היעדים והאסטרטגיה העיקריים של כיל מוצרים תעשייתיים‪:‬‬
‫‪35‬‬
‫‪36‬‬
‫‪.1‬‬
‫ביסוס וחיזוק המעמד העסקי בשוק הברום ותרכובות ברום בסין תוך התבססות על‬
‫תשתיות הייצור והשיווק שנבנו בסין בשנים האחרונות‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הגברת האינטגרציה האנכית בחלק מעסקי המגזר )כימיקלים לבריכות שחייה ומוצרי‬
‫מלח כלוריים( על ידי בניית ערוצי הפצה מתאימים‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫פיתוח שימושים חדשים למוצרים קיימים‪.‬‬
‫המידע בסעיף זה הינו צופה פני עתיד ומבוסס על הערכת החברה‪.‬‬
‫הכוונות והאסטרטגיה של כיל מוצרים תעשייתיים‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪ 4.2.17‬זה‪ ,‬משקפות את מדיניותה של כיל מוצרים תעשייתיים‪,‬‬
‫נכון למועד הדוח‪ ,‬ומבוססות על הערכותיה במועד זה והן בחלקן מידע צופה פני עתיד‪ .‬יודגש‪ ,‬כי במידה וישתנו הערכות החברה‬
‫או מדיניותה בקשר לתחום פעילות המגזר או בקשר לחקיקה ולתקינה או בקשר לדרישות הרשויות‪ ,‬עשויות גם כוונות והערכות‬
‫אלו להשתנות‪ ,‬כולן או חלקן‪ ,‬מעת לעת וכי אין כל וודאות בדבר התממשותן או בדבר הצלחת יישום אסטרטגיה זו‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫‪.4‬‬
‫הגדלת משקל המוצרים הייחודיים בסל המכירות של כיל מוצרים תעשייתיים‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫שמירה על מוצרים קיימים תוך התאמתם לדרישות הרגולטריות המשתנות מעת‬
‫לעת‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫השגת מצוינות תפעולית ושיפור כושר התחרות על ידי התייעלות תפעולית בכל‬
‫מרכיבי שרשרת האספקה‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫פיתוח מוצרים ואפליקציות חדשים וכן מוצרים תחליפיים למוצרים קיימים‪ ,‬ממוקדי‬
‫שוק המכילים ברום על מנת שישמשו כמנועי צמיחה להגדלת הביקוש לברום בעולם‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫בחינת מיזוגים ורכישות של חברות בענף כולל אפשרות של התרחבות רוחבית‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫‪4.3‬‬
‫כיל מוצרי תכלית‬
‫להלן תרשים מכירות מגזר מוצרי התכלית לחיצוניים‪ 37‬לפי קבוצות מוצרים‪:‬‬
‫סך מכירות לחיצוניים ‪ 667- 2005‬מ' דולר‬
‫חומצה זרחתית‬
‫באיכות מזון‬
‫ובאיכות‬
‫אלקטרונית‬
‫מוצרים אחרים‬
‫מוצרים אחרים‬
‫מבוססי פוספט‬
‫מלחי פוספט‬
‫ותוספי מזון‬
‫‪ 70%‬פעילות המבוססת על מוצרי המשך של פוספט‬
‫‪ 30%‬אחר‬
‫‪ 4.3.1‬מידע כללי על כיל מוצרי תכלית‬
‫א‪ .‬כיל מוצרי תכלית הינה הדוגמא הבולטת ביותר של יישום מדיניות קבוצת כיל להגדיל את‬
‫ייצור מוצרי ההמשך בעלי ערך מוסף גבוה יותר‪ .‬כיל מוצרי תכלית עוסקת בפיתוח‪ ,‬ייצור‪,‬‬
‫שיווק ומכירה של מגוון רחב של מוצרים מבוססי פוספט‪ ,‬מוצרים מבוססי אלומינה ומוצרים‬
‫אחרים‪ .‬בשנת ‪ 2005‬הסתכמו מכירות כיל מוצרי תכלית בסך של ‪ 677‬מליון דולר )כולל‬
‫מכירות למגזרים אחרים בקבוצה(‪ .‬מכירות כיל מוצרי תכלית היוו כ ‪ 21% -‬מסך המכירות של‬
‫כיל בשנה זו‪ .‬כ‪ 3870% -‬מהמכירות לחיצוניים של כיל מוצרי תכלית הן של חומצה זרחתית‬
‫באיכויות שונות )טכנית‪ ,‬מזון ואלקטרונית( ושל מוצרי ההמשך של החומצה‪ .‬מוצרים אלה‬
‫מבוססים בחלקם על סלע הפוספט אשר נכרה על ידי כיל דשנים בנגב בישראל ובחלקם על‬
‫זרחן ‪ P4‬וחומצה זרחתית הנרכשים מגורמים שלישיים‪.‬‬
‫התרשים להלן מתאר כיצד כיל מוצרי תכלית משתלבת באסטרטגיה של כיל לייצור מוצרי‬
‫המשך בעלי ערך מוסף גבוה יותר על בסיס סלע הפוספט‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫‪38‬‬
‫מכירות לחיצוניים הכוונה למכירות ללקוחות שמחוץ לקבוצת כיל )לקוחות שאינם מגזרים אחרים בקבוצה(‪.‬‬
‫האחוזים הנ''ל הם על בסיס איחוד פעילות ‪ ICLPP America‬מיום ‪ 4‬לנובמבר ‪ .2005‬כאשר כוללים את פעילות ‪ICLPP‬‬
‫‪ America‬בכל שנת ‪) 2005‬נתוני פרופורמה( האחוזים הם כדלקמן‪ :‬פעילות המבוססת על מוצרי המשך של פוספט ‪ 80%‬ואחר‬
‫‪.20%‬‬
‫‪66‬‬
‫מוצריה של כיל מוצרי תכלית מיועדים לשורה ארוכה של שימושים ותעשיות ובעיקר לתעשיות‬
‫המזון‪ ,‬חומרי הניקוי‪ ,‬המטלורגיה‪ ,‬האלקטרוניקה‪ ,‬ההנעלה‪ ,‬הנייר‪ ,‬הפרמצבטיקה והכימיקלים‬
‫לטיפול במים‪ ,‬לתעשיית הבטון ולכיבוי אש‪ ,‬ברחבי העולם‪.‬‬
‫ב‪ .‬בחודש נובמבר ‪ 2005‬רכשה כיל מוצרי תכלית את מרבית הפעילות והנכסים של ‪Astaris‬‬
‫‪ ,LLC‬בצפון אמריקה וברזיל )ראה סעיף ‪ 2.1.5‬לעיל(‪ .‬הפעילות הנרכשת משלימה את‬
‫הפעילות של כיל מוצרי תכלית ערב הרכישה ובעלת סינרגיה רבה לפעילויות הקיימות‪.39‬‬
‫בחודש יולי ‪ 2005‬רכשה כיל מוצרי תכלית את חברת אדיקור המאוגדת בברזיל‪ .‬אדיקור‬
‫מייצרת ומספקת תוספים לתעשיות המזון בברזיל‪ .‬במהלך השנה נרכשו על‪-‬ידי כיל מוצרי‬
‫תכלית שתי חברות נוספות העוסקות במוצרי הגיינה לחוות חקלאיות‪ Purga ,‬בגרמניה‬
‫וחברת ‪ Vergil‬בצרפת‪.‬‬
‫ג‪ .‬פעילות כיל מוצרי תכלית מחולקת לתחומים הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬חומצה זרחתית נקייה באיכות טכנית‪ ,‬איכות מזון ובאיכות אלקטרונית – כיל מוצרי תכלית‬
‫הינה מהמובילים בעולם בייצור חומצה זרחתית נקייה‪ .‬כיל מוצרי תכלית מייצרת ומוכרת‬
‫חומצה זרחתית באיכויות שונות‪ ,‬בראש ובראשונה עבור תעשיית המזון‪ .‬סל המוצרים של כיל‬
‫מוצרי תכלית כולל גם חומצות יעודיות בעלות ערך מוסף גבוה המשמשות לתעשיות‬
‫האלקטרוניקה והבנייה‪.‬‬
‫‪ .2‬מלחי פוספט ותוספי מזון – כיל מוצרי תכלית מייצרת ומשווקת מוצרים בעלי ערך מוסף גבוה‪,‬‬
‫בכלל זה מלחי פוספט‪ ,‬המיוצרים בגרמניה‪ ,‬בארה''ב‪ ,‬בברזיל ובסין‪ ,‬המבוססים בעיקר על‬
‫החומצה הזרחתית‪ .‬מוצרים אלו מיועדים לשימושים רבים ובהם – טיפול במתכות‪ ,‬חומרי ניקוי‪,‬‬
‫משחות שיניים‪ ,‬תוספי מזון ועוד‪ .‬כיל מוצרי תכלית משתמשת בחלק ניכר ממלחי הפוספט‬
‫המיוצרים על ידה כחומר גלם לייצור תוספי מזון במדינות רבות‪ .‬תוספי המזון תורמים למראה‪,‬‬
‫למרקם‪ ,‬לטעם‪ ,‬לעסיסיות ולשימור של המזון‪ .‬תוספי המזון של כיל מוצרי תכלית מיועדים‬
‫בעיקר לשוקי הבשר‪ ,‬הדגים ופירות הים המעובדים‪ ,‬לשוק מוצרי הגבינות והחלב‪ ,‬לשוק‬
‫האפייה וכן לשוק המזון המעובד‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫נתוני המגזר לשנת ‪ 2005‬כוללים את הפעילות הנרכשת לתקופה שהחל מתאריך הרכישה אלא אם צוין במפורש אחרת‪.‬‬
‫‪67‬‬
‫‪ .3‬מוצרים אחרים מבוססי פוספט– השווקים העיקריים של מוצרים אלה הם‪:‬‬
‫מוצרי ההיגיינה ‪ -‬מגוון רחב של חומרי חיטוי וניקוי לשימושים שונים בתעשיית המזון ובכלל‬
‫זה מוצרי ניקוי למחלבות‪ ,‬חברות חקלאיות‪ ,‬מטבחים תעשייתיים ומפעלי מזון לסוגיהם‪ .‬לכיל‬
‫מוצרי תכלית מתקני ייצור בצרפת‪ ,‬גרמניה ואוסטריה‪ .‬חלק ממוצרים אלו מבוססים גם על‬
‫חומצה זרחתית נקייה המיוצרת בישראל‪.‬‬
‫מוצרים למניעת התפשטות שריפות – החברה היא מהמובילות בעולם בייצור מוצרים‬
‫למניעת התפשטות אש‪ ,‬מבוססי פוספט‪ ,‬המיושמים בעיקר לשריפות יער‪ .‬חומרים אלה‬
‫מיוצרים בארה''ב‪.‬‬
‫‪ - P2S5‬משמש כמרכיב עיקרי בחומרי סיכה וקוטלי חרקים‪.‬‬
‫‪ .4‬מוצרים אחרים – כיל מוצרי תכלית מייצרת מיגוון של מוצרים אחרים שאינם מבוססי פוספט‪.‬‬
‫בין היתר מיוצרים המוצרים הבאים‪:‬‬
‫חומרים תרמופלסטיים )ביחידה העסקית ‪ – (Rhenoflex‬כיל מוצרי תכלית מפתחת‪,‬‬
‫מייצרת ומשווקת מוצרים טרמו‪-‬פלסטיים יחודיים‪ ,‬ידידותיים לסביבה ומוגנים בפטנטים לעיצוב‬
‫החלק הקדמי והאחורי של הנעליים וכן לייצור מזוודות‪ .‬חומרים תרמופלסטיים הינם חומרי‬
‫פלסטיק שניתן לעצבם בדרך של חימום‪ .‬בין לקוחותיה של כיל מוצרי תכלית נמנים יצרני‬
‫נעליים איכותיות מהמובילים בעולם‪ .‬מתקני הייצור נמצאים בגרמניה‪ ,‬צרפת וסין‪.‬‬
‫כימיקלים למים ונייר ) ‪– (Alumina Compounds, Paper & Water Chemicals - APW‬‬
‫כיל מוצרי תכלית מייצרת ומשווקת מגוון רחב של תרכובות אלומינה וכימיקלים אחרים‬
‫)פולימרים( לתעשיית הנייר ולשימושים אחרים‪ .‬תוספים למלט ולטיפול במי תעשייה ובמים‬
‫לשתיה‪ .‬מתקני הייצור נמצאים בעיקר בגרמניה‪.‬‬
‫פארמה‪ ,‬קוסמטיקה וגבס )‪ –(Pharma, Cosmetics, Gypsum - PCG‬כיל מוצרי תכלית‬
‫מייצרת ומשווקת חומרי גלם ומוצרים לתעשיית הפרמצבטיקה והקוסמטיקה וכן מייצרת‬
‫גבס סינטטי‪ ,‬בעיקר לתחום הרפואי והדנטלי ולתרבות הפנאי‪ .‬מתקני החברה נמצאים‬
‫בגרמניה ובסין‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫כיל מוצרי תכלית מייצרת את מוצריה במתקניה בגרמניה‪ ,‬ארה''ב‪ ,‬ברזיל‪ ,‬צרפת‪ ,‬סין‪ ,‬אנגליה‪,‬‬
‫ארגנטינה‪ ,‬אוסטריה ואוסטרליה‪ .‬בישראל‪ ,‬במישור רותם‪ ,‬כיל מוצרי תכלית מייצרת חומצה‬
‫זרחתית נקייה וזאת על ידי ניקוי חומצה זרחתית חקלאית המיוצרת עלידי כיל דשנים‪ .‬כמו‪-‬כן‬
‫מייצר המגזר בארה''ב חומצה זרחתית ''תרמית'' על‪-‬ידי שימוש בזרחן אלמנטרי וכן רוכשת‬
‫חומצה זרחתית ''מנוקה'' מצדדים שלישיים‪ .‬בנוסף מייצר המגזר חומצה זרחתית ''מנוקה''‬
‫במפעלו בלדנבורג בגרמניה תוך שימוש בחומצה זרחתית באיכות חקלאית‪.‬‬
‫מתקני כיל מוצרי תכלית מחוץ לישראל עושים שימוש בחומרי גלם שמקורם מקבוצת כיל‬
‫בישראל וממקורות אחרים‪ .‬לפירוט לגבי מוצרי כיל מוצרי תכלית ראה סעיף ‪ 4.3.2‬להלן‪.‬‬
‫הפריסה הגיאוגרפית של פוספטים מיוחדים בכיל מוצרי תכלית הנה כדלקמן‪:‬‬
‫‪68‬‬
‫ה‪.‬‬
‫סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים‬
‫ההתאוששות הכלכלית בעולם הביאה לכך שהביקוש למוצרים מסוימים של כיל מוצרי תכלית‬
‫גדל‪ .‬גם עליית מחירים של מוצרי זרחן ופוספט מסין וכתוצאה מכך הקטנת יבוא מסין‪ ,‬תרמה‬
‫לביקוש מוצרי החברה‪ .‬מאידך‪ ,‬עליית מחירי חומרי הגלם והאנרגיה המשמשים תעשייה זו‬
‫גררה התייקרות על עלויות הייצור‪.‬‬
‫‪ 4.3.2‬מוצרים ושירותים‬
‫להלן סוגי המוצרים העיקריים של כיל מוצרי תכלית‪:‬‬
‫יישומים עיקריים‬
‫מוצרים בסיסיים‬
‫מוצרים מבוססי פוספטים מיוחדים‬
‫טיפול במתכות‪ ,‬מוצרי‬
‫חומצה זרחתית נקייה‬
‫ניקוי‪ ,‬תוספי מזון ומלחי‬
‫פוספט‪.‬‬
‫שימושיים עיקריים‬
‫תעשיית המתכות‪ ,‬מזון‬
‫ומשקאות‪.‬‬
‫אלקטרוניקה‪.‬‬
‫מוליכים למחצה‪ ,‬צגים‬
‫שטוחים ומעגלים‬
‫מודפסים‪.‬‬
‫מלחי פוספט‬
‫טיפול ועיבוד‪.‬‬
‫מוצרי ניקוי‪ ,‬משחות‬
‫שיניים‪ ,‬מזון‪ ,‬עור‪,‬‬
‫קרמיקה וטקסטיל‪.‬‬
‫תוספי מזון‬
‫שיפור תכונות במוצרי‬
‫מזון‪.‬‬
‫מזון‪ ,‬בעיקר בשר‬
‫מעובד‪ ,‬גבינה ומוצרי‬
‫חלב מוצרי מאפה‬
‫ומשקאות‪.‬‬
‫‪69‬‬
‫מוצרים בסיסיים‬
‫יישומים עיקריים‬
‫שימושיים עיקריים‬
‫מוצרי היגיינת מזון‬
‫ניקוי וחיטוי‪.‬‬
‫מחלבות ותעשיות מוצרי‬
‫החלב והבשר‪.‬‬
‫מוצרי כיבוי אש‬
‫מניעת התפשטות‬
‫שריפות‪.‬‬
‫מניעת התפשטות‬
‫שריפות ביערות‪.‬‬
‫‪P2S5‬‬
‫חומרי סיכה וקוטלי‬
‫חרקים‪.‬‬
‫תעשיית הרכב וחקלאות‪.‬‬
‫מוצרים אחרים‬
‫כימיקלים לטיפול במים‬
‫טיפול במי דוודים‪ ,‬טיפול‬
‫במי תעשייה וטיפול במי‬
‫שתייה‪.‬‬
‫טיפול תעשייתי במים‪.‬‬
‫כימיקלים לתעשיית‬
‫הנייר‬
‫כימיקלים להקניית חוזק‬
‫לנייר ואיכות פני הנייר‪.‬‬
‫תעשיית הנייר‪.‬‬
‫תרכובות אלומינה‬
‫ומגנזיה‬
‫חומרים מונעי צרבת‪,‬‬
‫מונעי הזעה ועוד‪.‬‬
‫פרמצבטיקה‬
‫וקוסמטיקה‪.‬‬
‫גבס סינתטי‬
‫יציקה‪.‬‬
‫שימושים בתחום‬
‫הדנטלי‪ ,‬רפואה‪,‬‬
‫תכשיטנות‪ ,‬תחביבים‬
‫וקרמיקה‪.‬‬
‫חומרים תרמופלסטיים‬
‫עיצוב נעליים‪.‬‬
‫הנעלה‪.‬‬
‫‪ 4.3.3‬פילוח הכנסות ורווחיות‬
‫להלן פירוט ההכנסות ורווחיות המגזר‪:‬‬
‫*‬
‫סך ההכנסות‬
‫)מיליוני‬
‫דולרים(*‬
‫שיעור מסך‬
‫ההכנסות של‬
‫כיל* )‪(%‬‬
‫רווח גולמי‬
‫)מיליוני‬
‫דולרים(‬
‫‪2005‬‬
‫‪677.0‬‬
‫‪21‬‬
‫‪196.7‬‬
‫שיעור הרווח‬
‫הגולמי‬
‫מההכנסות‬
‫)‪(%‬‬
‫‪29‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪582.5‬‬
‫‪516.6‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪178.5‬‬
‫‪149.5‬‬
‫‪31‬‬
‫‪29‬‬
‫לצורך טבלה זו‪ ,‬נתוני ההכנסות של קבוצת המוצרים וכן נתוני ההכנסות של כיל ששימשו לצורך חישוב השיעור‬
‫מסך ההכנסות הינם לפני קיזוז הכנסות בין מגזריות‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫‪ 4.3.4‬מוצרים חדשים‬
‫כיל מוצרי תכלית עוסקת בפיתוח מוצרים חדשים בתחומי פעילותה‪ .‬כמו כן מפתחת כיל מוצרי‬
‫תכלית הרכבים חדשים למוצרים קיימים על מנת להתאימם במידת האפשר לצרכים‬
‫הספציפיים של לקוחותיה‪.‬‬
‫‪ 4.3.5‬לקוחות‬
‫א‪ .‬תלות בלקוח בודד‬
‫לכיל מוצרי תכלית אין לקוח בודד אשר חלקו עולה על ‪ 10%‬מהיקף המכירות של הקבוצה‪.‬‬
‫ב‪ .‬התפלגות המכירות לחיצוניים לפי יעדים גיאוגרפיים‪:‬‬
‫ישראל‬
‫צפון אמריקה‬
‫דרום אמריקה‬
‫אירופה‬
‫אסיה‬
‫שאר העולם‬
‫‪1-12/2005‬‬
‫‪%‬‬
‫מליוני ‪$‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪16‬‬
‫‪105‬‬
‫‪4‬‬
‫‪26‬‬
‫‪62‬‬
‫‪416‬‬
‫‪12‬‬
‫‪80‬‬
‫‪5‬‬
‫‪36‬‬
‫‪1-12/2004‬‬
‫‪%‬‬
‫מיליוני ‪$‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪10‬‬
‫‪57‬‬
‫‪3‬‬
‫‪17‬‬
‫‪68‬‬
‫‪393‬‬
‫‪12‬‬
‫‪72‬‬
‫‪6‬‬
‫‪34‬‬
‫‪1-12/2003‬‬
‫‪%‬‬
‫מיליוני ‪$‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪9‬‬
‫‪48‬‬
‫‪3‬‬
‫‪15‬‬
‫‪72‬‬
‫‪366‬‬
‫‪11‬‬
‫‪58‬‬
‫‪4‬‬
‫‪21‬‬
‫הגידול בחלקה היחסי של צפון אמריקה נובע בעיקר מהכללה לראשונה של הפעילות‬
‫שנרכשה על ידי כיל מוצרי תכלית בצפון אמריקה )פעילות אסטריס(‪ ,‬החל מחודש נובמבר‬
‫‪ .2005‬הגידול במכירות באסיה הינו בעיקר כתוצאה מהתמקדות כיל מוצרי תכלית בשוק זה‪,‬‬
‫בין היתר עקב הסטת השוק ממדינות שונות בעולם לכיוון אסיה‪ ,‬לדוגמא שוק יצרני הנעליים‪.‬‬
‫הגידול במכירות בארופה‪ ,‬נובע מגידול בפעילות בעיקר ברוסיה‪ .‬בשנת ‪ 2006‬צפוי לגדול חלק‬
‫צפון אמריקה כתוצאה מהכללת פעילות ‪ ICLPP AMERICA‬על בסיס שנה מלאה‪.40‬‬
‫‪ 4.3.6‬שיווק והפצה‬
‫כיל מוצרי תכלית מוכרת את מוצריה בעיקר ללקוחות תעשייתיים ומסחריים באירופה‪ ,‬צפון‬
‫אמריקה‪ ,‬דרום אמריקה ואסיה‪ .‬מערך השיווק של כיל מוצרי תכלית מתבסס בעיקר על מערך‬
‫שיווק פנימי נרחב ובהיקף מצומצם יותר על מפיצים וסוכני מכירות חיצוניים‪ .‬על מנת לשווק‬
‫ולמכור ביעילות את מוצרי כיל מוצרי תכלית‪ ,‬צוות השיווק שלה עובד בצמוד ללקוחות על מנת‬
‫להתאים את המוצרים לצורכי הלקוחות‪ .‬לכיל מוצרי תכלית אין תלות בצינורות שיווק חיצוניים‪.‬‬
‫חלק משמעותי ממוצרי כיל מוצרי תכלית הינו קניין רוחני שלה ובעלי שם מסחרי מוכר היטב‬
‫בשווקים הרלוונטיים למוצריה‪ ,‬לרבות ‪,Anti-Germ ,Rhenoflex ,Tari ,Joha ,Fibrisol, Brifisol‬‬
‫‪ Nutrifos,Levn-Lite, Py-Ran‬ו‪.Phos-chek -‬‬
‫רוב מכירות כיל מוצרי תכלית מתבצעות על פי הסכמים לתקופה של עד שנה ועל פי הזמנות‬
‫שוטפות בסמוך למועד האספקה‪ .‬בנוסף‪ ,‬לכיל מוצרי תכלית הסכמי מסגרת עם לקוחות‬
‫מסוימים‪ ,‬במסגרתם יכול הלקוח לרכוש במהלך התקופה מוצרים בכמות מקסימלית המוגדרת‬
‫מראש‪ ,‬ועל בסיסם מוציא הלקוח מעת לעת הזמנות לכיל מוצרי תכלית‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫המידע הנ''ל הינו מידע צופה פני עתיד ומבוסס על הערכת החברה לגבי היקף המכירות החזוי של הפעילות שנרכשה על ידי כיל‬
‫מוצרי תכלית בצפון אמריקה‪.‬‬
‫‪71‬‬
‫‪ 4.3.7‬תחרות‬
‫א‪ .‬תנאי התחרות בתחום הפעילות‬
‫התחרות במגזר מוצרי התכלית מתמקדת בתכונות המוצר‪ ,‬במחיר‪ ,‬באיכות‪ ,‬בשירות וביכולת‬
‫לענות לצורכי הלקוחות‪ .‬במגזר זה יש לכיל מוצרי תכלית מתחרים רבים‪ ,‬המשתנים ממוצר‬
‫למוצר‪.‬‬
‫לכיל מוצרי תכלית מעמד מוביל בתחום החומצה הזרחתית נקייה ובמוצרי ההמשך שלה‪.‬‬
‫ב‪ .‬שמות המתחרים העיקריים‬
‫מתחרותיה של כיל מוצרי תכלית הינן חברות כימיקלים בינלאומיות גדולות ובינוניות‪ ,‬שלהן‬
‫נוכחות יצרנית ושיווקית בארצות שונות‪ ,‬וכן חברות מקומיות הנהנות מיתרונות של יצרן בשוק‬
‫מקומי‪ .‬בכל תחום מתחרות מול כיל מוצרי תכלית חברות רבות המציעות מוצרים מקבילים או‬
‫תחליפיים‪.‬‬
‫למרות נוכחות של מספר רב של יצרנים סיניים בתחום מוצרי הפוספט היכולת שלהם‬
‫להתחרות בשנת ‪ 2005‬וכן בעתיד הקרוב בהיקף נרחב הינה מוגבלת בשל מחסור באנרגיה‬
‫בסין‪ ,‬איכות נמוכה יחסית של המוצרים שלהם וקשיים לוגיסטיים‪.41‬‬
‫בין המתחרים העיקריים של כיל מוצרי תכלית )פרט כאמור ליצרנים הסיניים( בכל תחום ניתן‬
‫למנות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫בתחום המוצרים מבוססי הפוספט‬
‫א‪ .‬חומצה זרחתית נקייה‪ ,‬מלחי פוספט ותוספי מזון ‪ -‬המתחרים העיקריים של כיל מוצרי תכלית‬
‫הם‪Innophos ,Chemische Fabrik Budenheim KG ,Thermphos International BV :‬‬
‫‪ ,Thai Polyphosphates, PCS ,Prayon ,Inc‬וחיפה כימיקלים בע"מ‪.‬‬
‫ב‪ .‬מוצרי ההיגיינה ‪ -‬המתחרים העיקריים במרכז אירופה הם ‪ Ecolab Inc‬ו ‪.Johnson -‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪ChemTrade Logistics Company – P2S5‬‬
‫בתחום המוצרים האחרים‪:‬‬
‫א‪ .‬בתחום הכימיקלים לנייר ‪ -‬המתחרים העיקריים של כיל מוצרי תכלית הם‪BASF AG, :‬‬
‫‪.Ciba and Eka Nobel Hercules, Kemira Oy,‬‬
‫ב‪ .‬בתחום המים ‪ -‬המתחרים העיקריים של כיל מוצרי תכלית הם‪The Henkel ,Nalco :‬‬
‫‪ Group‬ו ‪.GE Water Technologies GE Betz -‬‬
‫ג‪.‬‬
‫בתחום ה – ‪ - PCG‬המתחרים העיקריים של כיל מוצרי תכלית הם‪ Reheis Inc. :‬ו –‬
‫‪ .Summit‬בתחום מונעי הזעה‪ SPI Pharma ,‬בתחום מוצרי הפרמצבטיקה ו – ‪GC‬‬
‫‪ Corporation‬בתחום הגבס‪.‬‬
‫ד‪ .‬בתחום ‪ - Rhenoflex‬המתחרה העיקרי של כיל מוצרי תכלית הוא חברת– ‪ Texon‬וכן יצרנים‬
‫מקומיים רבים‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫המידע בסעיף זה כולל מידע צופה פני עתיד המבוסס על הערכת החברה‪ .‬יתכן כי בפועל התוצאות יהיו שונות כתוצאה משינויים‬
‫בכלכלת סין‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫ג‪ .‬שיטות להתמודדות עם התחרות‬
‫כיל מוצרי תכלית מתמודדת מול התחרות באמצעות הפעולות הבאות‪:‬‬
‫• טיפוח קשר קרוב משך שנים רבות עם הלקוחות על מנת לתת מענה לצרכים ייחודיים‬
‫של הלקוח‪.‬‬
‫• במקרים מסוימים על‪-‬ידי התאמת הרכבי המוצרים לצרכי הלקוח ושיתוף פעולה עם‬
‫המחלקות הטכניות של הלקוח‪ ,‬ובמקרים אחרים ייצור מיגוון רחב של מוצרים על מנת‬
‫ליצור בידול בין מוצרי המגזר לבין המתחרים‪.‬‬
‫• הקמת ורכישת מערכי ייצור ושיווק במדינות השונות על מנת להנות מיתרונות של יצרן‬
‫בשוק מקומי‪.‬‬
‫• פיתוח שווקים ייחודיים בהם לכיל מוצרי תכלית יתרון יחסי‪.‬‬
‫• רישום פטנטים וסימני מסחר למוצרים ייחודיים‪.‬‬
‫• הורדת עלויות ייצור‪.‬‬
‫• מקור לחומצה זרחתית מנוקה ותרמית מייצור עצמי ומצדדים שלישיים‪.‬‬
‫• פיתוח מומחיות טכנית בתחומי הפעילות‪.‬‬
‫• מידע וניסיון של עשרות שנים ברוב תחומי פעילותה‪.‬‬
‫‪ 4.3.8‬עונתיות‬
‫פעילות כיל מוצרי תכלית אינה מאופיינת בשינויים משמעותיים בין הרבעונים השונים‪.‬‬
‫‪ 4.3.9‬כושר יצור‬
‫כושר הייצור הפוטנציאלי של כיל מוצרי תכלית מבוסס על תפוקה נומינאלית שעתית של‬
‫המפעלים השונים מוכפל בשעות עבודה פוטנציאליות בשנה‪.‬‬
‫הייצור בפועל בשנת ‪ 2005‬כולל את הייצור של הפעילות שנרכשה מאסטריס מיום ‪ 5‬לנובמבר‬
‫‪ 2005‬ועד לסוף השנה‪ .‬לצורך הנוחות מצורפים גם הנתונים בהנחה כי פעילות אסטריס‬
‫הייתה חלק מכיל לכל אורך שנת ‪) 2005‬פרופורמה( כדלקמן‪:‬‬
‫חומצה זרחתית נקייה‬
‫)במונחי תחמוצת זרחן(‬
‫מלחי פוספט ותוספי מזון‬
‫מוצרים אחרים על בסיס פוספט‬
‫מוצרים אחרים‬
‫‪42‬‬
‫ייצור בפועל‬
‫)אלפי טון(‬
‫ייצור על בסיס‬
‫הכללת אסטריס‬
‫מתחילת השנה‬
‫)אלפי טון(‬
‫‪175‬‬
‫‪204‬‬
‫‪48‬‬
‫‪201‬‬
‫‪217‬‬
‫‪374‬‬
‫‪71‬‬
‫‪201‬‬
‫חלק מניצול כושר הייצור של חומצה זרחתית תרמית תלוי בכדאיות כלכלית של יבוא זרחן )‪.(P4‬‬
‫‪73‬‬
‫כושר ייצור‬
‫)אלפי טון(‬
‫‪42‬‬
‫‪380‬‬
‫‪435‬‬
‫‪100‬‬
‫‪280‬‬
‫בנוסף‪ ,‬כושר הייצור הפוטנציאלי של חומצה זרחתית ב ‪ ,Fosbrasil -‬חברה בשיעור אחזקה‬
‫של ‪ 44%‬של כיל מוצרי תכלית‪ ,‬הינו כ‪ 70 -‬אלפי טון בשנה‪ .‬החברה רוכשת חומצה זרחתית‬
‫נקייה גם מצדדים שלישיים‪.‬‬
‫‪4.3.10‬‬
‫א‪.‬‬
‫מחקר ופיתוח‬
‫פעולות המחקר והפיתוח ותוצאותיה‬
‫פעולות המחקר והפיתוח העיקריות שבוצעו על ידי כיל מוצרי תכלית בתקופת הדוח הן‬
‫כדלקמן‪:‬‬
‫בתחום החומצה הזרחתית הנקיה‪ ,‬מלחי הפוספט ותוספי המזון –‬
‫‪.1‬‬
‫פיתוח מוצרים חדשים בתחום מלחי פוספט ותוספי המזון על מנת לחזק את המעמד‬
‫של כיל מוצרי תכלית בשווקים שהיא פעילה בהם‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫פיתוח מוצרים המסייעים בהארכת חיי מדף‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫פיתוח מוצרים חדשים העונים על צרכים חדשים של הלקוחות‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫שיפור איכות ותכונות החומצות המיוחדות לשווקי האלקטרוניקה והבנייה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫שיפור תהליכי ייצור‪.‬‬
‫בשאר התחומים –‬
‫‪.1‬‬
‫פיתוח מוצרים תרמופלסטיים חדשים המבוססים על פטנטים של כיל מוצרי תכלית‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫שיפור סל המוצרים בתחום הטיפול במים‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫פיתוח מוצרים מתקדמים לתעשיית הנייר‪.‬‬
‫‪ .4‬שיפור המוצרים בתחום הפארמה‪ ,‬קוסמטיקה וגבס‪.‬‬
‫ב‪ .‬השקעות במחקר ופיתוח‬
‫סה"כ הוצאות המו"פ של כיל מוצרי תכלית בתקופת הדוח היו כ ‪ 13 -‬מיליון דולר‪.‬‬
‫‪ 4.3.11‬נכסים לא מוחשיים ‪ -‬סימני מסחר ופטנטים‬
‫כיל מוצרי תכלית מאמינה כי הגנת הקניין הרוחני היא אבן יסוד לשימור ופיתוח הפעילויות‬
‫העסקיות שלה‪ .‬לכיל מוצרי תכלית‪ ,‬במדינות השונות‪ ,‬כ –‪ 1,233‬סימני מסחר רשומים וכ –‬
‫‪ 371‬פטנטים רשומים‪ .‬קרוב למחצית ממחזור המכירות של כיל מוצרי תכלית הוא בגין‬
‫מוצרים מוגני פטנט או בעלי סימן מסחרי‪.‬‬
‫‪ 4.3.12‬חומרי גלם וספקים‬
‫חומר הגלם העיקרי לייצור מלחי פוספט ותוספי מזון הוא חומצה זרחתית מנוקה המיוצרת על‬
‫ידי ניקוי חומצה זרחתית חקלאית וכן בתהליך תרמי מזרחן אלמנטרי )‪ .(P4‬כיל מוצרי תכלית‬
‫‪74‬‬
‫רוכשת את החומצה הזרחתית החקלאית מכיל דשנים וכן רוכשת ‪ P4‬וחומצה זרחתית מנוקה‬
‫מיצרנים חיצוניים‪.‬‬
‫לכיל מוצרי תכלית הסכמים ארוכי טווח עם ספקי ‪ P4‬וחומצה זרחתית המבטיחים לה אספקה‬
‫סדירה של חומרי גלם אלה‪.‬‬
‫מלבד חומצה זרחתית נקייה משתמשת כיל מוצרי תכלית במאות חומרי גלם אותם היא קונה‬
‫מספקים רבים‪ .‬מבין אלה‪ ,‬חומר הגלם בעלות הכוללת הגבוהה ביותר הוא סודה קאוסטית‪.‬‬
‫פרט לאמור לעיל‪ ,‬לכיל מוצרי תכלית אין תלות בספק מסוים או במקור חומר גלם‪.‬‬
‫‪ 4.3.13‬הון חוזר‬
‫א‪.‬‬
‫מדיניות החזקת מלאי חומרי גלם‬
‫כיל מוצרי תכלית מחזיקה מלאי חומרי גלם בכמות הלוקחת בחשבון את רמת הייצור‬
‫הצפויה על פי מאפייני הצריכה‪ ,‬מועדי אספקה‪ ,‬מרחק מהספק ושיקולים לוגיסטיים אחרים‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מדיניות החזקת מלאי מוצרים גמורים‬
‫מדיניות כיל מוצרי תכלית הינה להחזיק רמות מלאי מספיקות כדי להבטיח אספקה סדירה‬
‫ללקוחות בהתחשב במרחק הלקוחות ממקומות הייצור ודרישתם לזמינות המלאי תוך‬
‫אופטימיזציה של עלויות אחסון המלאי‪ .‬לפיכך‪ ,‬חלק ממלאי המוצרים הגמורים מוחזק‬
‫במחסנים בארצות היעד‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫מדיניות אשראי‬
‫כיל מוצרי תכלית מוכרת בתנאי האשראי המקובלים במקום מושב החברות הרוכשות‪.‬‬
‫מכירות הקבוצה מגובות‪ ,‬בדרך כלל‪ ,‬בביטוח סיכוני אשראי סחר חוץ או מכתבי אשראי‬
‫מבנקים בדירוג גבוה‪.‬‬
‫להלן פרטים על היקף האשראי הממוצע ועל ממוצע האשראי‪:‬‬
‫לקוחות*‬
‫ספקים‬
‫*‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2005‬‬
‫ממוצע ימי אשראי‬
‫היקף אשראי ממוצע )מליוני‬
‫דולר(‬
‫‪ 36‬ימים‬
‫‪98‬‬
‫‪ 36‬ימים‬
‫‪68‬‬
‫חוב הלקוחות ומספר ימי האשראי הממוצע הינם לאחר הפחתת לקוחות שחובם נמכר במסגרת עסקת האיגוח‬
‫כאמור בסעיף ‪ 5.4.4‬להלן ולקוחות שחובותיהם נוכו מכוח הסדרים אחרים‪.‬‬
‫‪ 4.3.14‬איכות הסביבה‬
‫א‪.‬‬
‫כללי‬
‫כיל מוצרי תכלית פועלת‪ ,‬באופן שוטף ומתמיד‪ ,‬לצמצום השפעותיה הסביבתיות ומקפידה‬
‫לקיים את ההוראות המשפטיות הרלוונטיות בנושא איכות הסביבה‪.‬‬
‫‪75‬‬
‫ב‪ .‬עלויות והשקעות סביבתיות מהותיות צפויות‬
‫‪43‬‬
‫סך כל ההשקעות וההוצאות השוטפות בשנת ‪ 2005‬בנושא איכות הסביבה של כיל מוצרי תכלית‬
‫עמדו על סך של כ –‪ 3.6‬מליון דולר‪.‬‬
‫להערכת כיל מוצרי תכלית‪ ,‬סך ההשקעות וההוצאות השוטפות בנושא איכות הסביבה בשנת‬
‫‪ 2006‬צפויים להיות כ‪ 5 -‬מליון דולר‪ .‬הגידול נובע בעיקר כתוצאה מכך שהעלויות בשנת ‪2005‬‬
‫כאמור לעיל כוללות את הפעילות שנרכשה מאסטריס לתקופה של חודשיים בלבד וכן ממחקרים‬
‫נוספים בנושא אקולוגיה שהחברה מתכננת לבצע באירופה‪ .‬בשל ההחמרה בדרישות איכות‬
‫הסביבה לא צפוי כי היקף הוצאות אלו יקטן בשנים ‪ 2007‬ואילך‪.‬‬
‫מגבלות ופיקוח על עסקי התאגיד‬
‫‪4.3.15‬‬
‫א‪ .‬כפיפות הפעילות לחוקים ספציפיים‬
‫פעילות כיל מוצרי תכלית מוסדרת לפי חקיקה המשתנה ממוצר למוצר וממקום למקום‪ .‬עקב‬
‫ריבוי המוצרים והארצות אין חקיקה ספציפית שיש לה השפעה ייחודית מהותית על כיל מוצרי‬
‫תכלית‪.‬‬
‫ב‪ .‬רשיונות עסק‬
‫למפעלי המגזר רשיונות עסק ברי תוקף‪ ,‬על פי הוראות הדין במקומות בהם הם נמצאים‪.‬‬
‫תקינה‬
‫ג‪.‬‬
‫הצעת חוק לרישוי כימיקלים באירופה )‪ - (REACH‬בימים אלו דנים מוסדות הקהילייה האירופית‬
‫)השוק המשותף( בהצעת חקיקה המכונה ‪Registration, Evaluation, Authorization ) REACH‬‬
‫‪ (of Chemicals‬העוסקת‪ ,‬כשמה‪ ,‬ברישום‪ ,‬הערכה ואישור כימיקלים‪ .‬לפי החקיקה המסתמנת‪,‬‬
‫ידרשו יצרנים בשוק המשותף ויבואנים של כימיקלים או מוצרים מסוימים‪ ,‬להכין תיקים המכילים‬
‫דוחות מפורטים ומידע על בדיקות ועבודות מחקר על כל חומר כימי המיוצר או מיובא לאירופה‬
‫בכמות מעל טון לשנה‪ .‬חלק מהמוצרים יעברו הערכת סיכונים על בסיס המידע שיצטבר בתיק‪,‬‬
‫וחלק מהמוצרים יהיה ניתן למכור בעתיד תחת הרשאה מתאימה בלבד‪ .‬כיום לא ברור מתי‬
‫‪ REACH‬יתקבל כחוק מחייב וזאת בין היתר בגלל מורכבות החקיקה‪ ,‬העלויות הגבוהות‬
‫לחברות והיחסים עם מדינות שמחוץ לשוק‪ .‬יישום ‪ REACH‬עלול להטיל על כיל מוצרי תכלית‬
‫עלויות נוספות בתחום הרישוי‪ ,‬הבקרה ויישום תוכניות ‪ product stewardship‬אצל הלקוחות וכן‬
‫עלול לייקר את מחיר חומרי הגלם‪ .‬סיכון אפשרי נוסף עקב חקיקת ה ‪ REACH‬הוא צמצומים‬
‫בשימושים למוצר‪/‬חומר או הוצאת מוצרים מסוימים מהשוק האירופי‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫בקרת איכות‬
‫לכיל מוצרי תכלית מערכת בקרת איכות כוללת מתקדמת‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫‪43‬‬
‫לכל המתקנים יש הסמכה לתקן ניהול ‪;ISO 9001‬‬
‫כיל מוצרי תכלית עומדת בקריטריונים של ‪ GMP‬במתקניה בתחום המזון )חומצה‬
‫זרחתית נקייה ‪ ,‬מלחי פוספט ותוספי מזון(‪.‬‬
‫ההערכות לגבי ההשקעות וההוצאות הצפויות הינן מידע צופה פני עתיד והן מבוססות על החקיקה והתקינה הקיימת‪ ,‬על דרישות‬
‫הרשויות הידועות כיום לכיל מוצרי תכלית ועל הערכת ההשקעות כפי שעשו מהנדסי החברה‪ .‬התממשותן של הערכות אלו אינה‬
‫ודאית‪ .‬כל שינוי בהערכה מהערכות אלו‪ ,‬לרבות שינוי בהערכת מהנדסי החברה או שינוי ביישום בדרישות הרשויות או הוראות‬
‫הדין עשוי להביא לתוצאות שונות מהאמור לעיל‪.‬‬
‫‪76‬‬
‫ה‪ .‬אכיפה פנימית‬
‫כיל מוצרי תכלית מיישמת תוכניות אכיפה בנושאי הגבלים עסקיים‪ ,‬ניירות ערך‪ ,‬בטיחות‬
‫ואקולוגיה‪ .‬בארצות הברית מיושמות תכניות האכיפה שהיו עד רכישת הפעילות ב ‪– 2005‬‬
‫בתחומי ההגבלים העסקיים‪ ,‬הבטיחות‪ ,‬האקולוגיה וכבוד העובד )כולל מניעת הטרדה מינית(‪.‬‬
‫כיל בוחנת את יישום תכניות האכיפה הכיליות לגבי הפעילות האמורה‪ .‬בנוסף מיושמת בישראל‬
‫תוכנית אכיפה בתחום הטרדה מינית‪.‬‬
‫‪4.3.16‬‬
‫יעדים ואסטרטגיה עסקית‬
‫כיל מוצרי תכלית מבקשת להגדיל את ההכנסות‪ ,‬הרווחיות ותזרימי המזומנים שלה בעיקר‬
‫בדרכים הבאות‪:44‬‬
‫‪44‬‬
‫א‪.‬‬
‫התמקדות בשווקים בעלי פוטנציאל צמיחה גבוה‪ ,‬בעיקר באסיה‪ ,‬דרום אמריקה ומזרח‬
‫אירופה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫השגת נתחי שוק חדשים על ידי רכישות ושיתופי פעולה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הרחבת תחומי הפעילות לתחומים משלימים‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫הגברת שיתוף הפעולה עם לקוחות בפיתוח מוצרים חדשים‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫השקעה במחקר ופיתוח לפיתוח מוצרים וטכנולוגיות חדשות‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫צמצום עלויות לשמירה והגברה של כושר התחרות בשווקים המרכזיים‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ניצול הסינרגיות החדשות מרכישת פעילות אסטריס‪.‬‬
‫הכוונות והאסטרטגיה של כיל מוצרי תכלית‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪ 4.3.16‬זה‪ ,‬משקפות את מדיניותה של כיל מוצרי תכלית נכון למועד‬
‫הדוח‪ ,‬הן בחלקן מידע צופה פני עתיד ומבוססות על הערכות נוכחיות של תחום הפעילות ומצב החברה ועשויות להשתנות‪ ,‬כולן‬
‫או חלקן‪ ,‬מעת לעת‪ .‬אין כל וודאות בדבר התממשות כוונות או אסטרטגיה זו של כיל מוצרי תכלית‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫כיל מטלורגיה‬
‫‪4.4‬‬
‫להלן תרשים מכירות מגזר המטלורגיה ללקוחות חיצוניים‪ 45‬לפי קבוצות מוצרים‪:‬‬
‫סך מכירות לחיצוניים ‪ 81 - 2005‬מ' דולר‬
‫סגסוגות מגנזיום‬
‫‪50%‬‬
‫מגנזיום טהור‬
‫‪50%‬‬
‫‪4.4.1‬‬
‫א‪.‬‬
‫מידע כללי על כיל מטלורגיה‬
‫כללי‬
‫כיל מטלורגיה הינו מיזם משותף ליצור ושיווק מגנזיום שהקימה כיל יחד עם פולקסוואגן בשם‬
‫מגנזיום ים המלח בע"מ‪ .‬כיל מחזיקה בכשני שליש מהמיזם המשותף ופולקסוואגן מחזיקה‬
‫ביתרת האחזקות‪.‬‬
‫כיל מטלורגיה עוסקת בייצור‪ ,‬שיווק ומכירה של מגנזיום טהור וסגסוגות מגנזיום‪ .‬בשנת‬
‫‪ 2005‬הסתכמו מכירות כיל מטלורגיה )כולל מכירות למגזרים אחרים בקבוצה( בסך של‬
‫‪ 102.8‬מיליון דולר‪ .‬מכירות כיל מטלורגיה היוו כ ‪ 3%‬מסך המכירות של כיל בשנה זו‪.‬‬
‫קרנליט )מלח משולש המורכב מאשלגן כלורי‪ ,‬נתרן כלורי ומגנזיום כלורי( שמופק מים המלח‬
‫במסגרת תהליך הייצור של האשלג‪ ,‬מכיל מגנזיום כלורי בריכוז גבוה‪ .‬בתהליך אלקטרוליזה‬
‫מופרד המגנזיום מהקרנליט ומיוצר מגנזיום מתכתי ושני תוצרי לוואי‪ ,‬כלור גזי וסילבניט‬
‫)מלח כפול המכיל אשלגן כלורי ונתרן כלורי(‪ .‬הסילבניט‪ ,‬שמכיל את האשלג והמלח‬
‫מהקרנליט‪ ,‬לאחר הוצאת המגנזיום‪ ,‬מוחזר לתהליך ייצור האשלג‪ .‬הכלור משמש כחומר גלם‬
‫בעיקר לייצור ברום במפעל הברום של כיל מוצרים תעשייתיים בסדום‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים‬
‫מגנזיום הינה מתכת הנחשבת למתכת המבנית בין הקלות ביותר‪ .‬בין מאפייניה העיקרים‬
‫של המגנזיום הוא יחס חוזק למשקל טוב יותר יחסית למתכות אחרות ותחליפיות‪ ,‬בעיקר‬
‫פלדה ואלומיניום‪ .‬עיקר שימושה של המתכת הינו בענפי התעשייה הבאים‪ :‬ענף האלומיניום‬
‫שם משמשת המתכת כמסגסג עיקרי בייצור אלומיניום‪ ,‬ענף יצור הפלדה שם משמשת‬
‫המתכת כחומר עזר במיצוי גופרית מפלדה וענף היציקות מסגסוגות מגנזיום בעיקר לייצור‬
‫‪45‬‬
‫במונח "מכירות לחיצוניים" הכוונה למכירות ללקוחות שמחוץ לקבוצת כיל )לקוחות שאינם מגזרים אחרים בקבוצה(‪.‬‬
‫‪78‬‬
‫חלקים לענף הרכב‪ .‬בנוסף‪ ,‬קיימים ענפים נוספים בהם משמשת המתכת‪ ,‬אשר חלקם בשוק‬
‫קטן יחסית‪.‬‬
‫הביקוש למוצרי מגנזיום נגזר בעיקר מהביקוש למוצרים סופיים בענפים הנ"ל‪.‬‬
‫בשנים האחרונות‪ ,‬עקב ירידת מחירים מתמשכת‪ ,‬נאלצו מספר יצרנים מערביים בתחום‬
‫להפסיק את הייצור‪.‬‬
‫לקוחות כיל מטלורגיה נמנים בעיקר על שתי קבוצות עיקריות כאמור לעיל‪ ,‬ענף האלומיניום‬
‫וענף היציקות בעיקר לשוק הרכב‪ .‬היקף הביקושים למוצרי כיל מטלורגיה נגזר בעיקר מרמות‬
‫הביקוש למוצרים הסופיים בענפים אלה‪ .‬בשנת ‪ 2005‬גדל נתח השוק של החברה בארה''ב‬
‫כתוצאה מקביעת היטלים בשיעורים גבוהים על מגנזיום מיובא מסין ומרוסיה לארה''ב‪.‬‬
‫קביעת היטלים אלה גרמה גם לעליית מחירים חדה למגנזיום בארה''ב ממנה נהנתה החברה‬
‫בשנת ‪ .2005‬לקראת סוף שנת ‪ ,2005‬כתוצאה מעלייה חדה במחירי סגסוגות בשוק‬
‫בארה''ב‪ ,‬הופנו ביקושים למוצרים תחליפיים אשר גרמו לירידה בביקוש לסגסוגות מגנזיום‪.‬‬
‫במקביל‪ ,‬חל גידול בהיצע מגנזיום ממקורות אחרים לשוק בארה''ב‪ .‬כתוצאה מגורמים אלה‬
‫חלה ירידה במחירי המוצרים לחוזים לאספקה לגבי שנת ‪.2006‬‬
‫קביעת היטלים כאמור בארה''ב‪ ,‬הביאה להפניית מגנזיום מתוצרת סין ורוסיה לשווקים‬
‫באירופה אשר גרמה‪ ,‬ביחד עם הפיחות בשער היורו לעומת הדולר‪ ,‬לירידת מחירים בדולרים‬
‫בשוק זה‪ .‬כתוצאה מכך חלה ירידה בנתח השוק של כיל מטלורגיה באירופה בשנת ‪.2005‬‬
‫החל מהרבעון הרביעי של השנה מסתמנת מגמה של ירידת מחירים והקטנת מכירות בחלק‬
‫מהשווקים‪ .‬בנוסף‪ ,‬צרכנים שהם יצרנים בינלאומיים מסיטים את שימושי המגנזיום שלהם‬
‫ובעקבות כך את הביקוש למגנזיום מארה"ב למדינות אחרות בהן מחיר המגנזיום נמוך‬
‫יחסית‪ .‬עליית מחירי האנרגיה תורמת גם היא להרעה במצבה העסקי של כיל מטלורגיה‪.‬‬
‫לאור המצב כאמור לעיל ובשל תוצאותיה הכספיות ‪ ,‬בחנה כיל מטלורגיה את הצורך בביצוע‬
‫הפרשה בגין ירידת ערך נכסיה הקבועים )‪.(IMPAIRMENT OF ASSETS‬‬
‫הבחינה נערכה בהתבסס על אומדני הנהלת כיל מטלורגיה לגבי מחירי המגנזיום בשוק‬
‫העולמי כיום והצפי להתפתחות המחירים בעתיד‪ ,‬הצפי לפיתוח מוצרים ייחודיים ועלויות‬
‫אנרגיה הצפויות‪.‬‬
‫בעקבות הבדיקה הגיעה כיל מטלורגיה למסקנה כי יש לבצע הפחתה בספריה עקב ירידת‬
‫ערך נכסיה בסכום של ‪ 24‬מליון דולר‪ .‬בנוסף ביצעה כיל מטלורגיה הפחתה‪ ,‬על מנת‬
‫להעמיד את ערך מלאי תוצרת גמורה על שווי השוק שלו‪ ,‬בסכום של ‪ 6‬מליון דולר‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫החברה אינה צופה השפעה מהותית לרעה על עסקי כיל מטלורגיה עקב ההפחתה ‪.‬‬
‫‪ 4.4.2‬מוצרים ושירותים‬
‫כיל מטלורגיה מייצרת מגנזיום טהור וסגסוגות מגנזיום בתצורת מטילים במשקלים של בין ‪8‬‬
‫ל‪ 23 -‬ק"ג וכן מטילים בצורת ‪ T‬במשקלים לפי בחירת הלקוח‪ .‬בנוסף‪ ,‬כחלק מתהליך הייצור‬
‫של המגנזיום‪ ,‬מיוצרים על ידי החברה שני מוצרי לוואי‪ :‬כלור וסילבניט‪.‬‬
‫מגנזיום טהור משמש בעיקר כמרכיב לסגסוג אלומיניום בתעשיית האלומיניום‪ .‬בנוסף משמש‬
‫המגנזיום כחומר עזר בתעשיית ייצור הפלדה‪.‬‬
‫סגסוגות מגנזיום משמשות בעיקר בתעשיית יציקות הלחץ של מוצרים ממגנזיום‪ .‬משקלו‬
‫הנמוך של המגנזיום ביחס למתכות אחרות וחוזקו של היסוד מהווים את הבסיס העיקרי‬
‫לשימוש בו בתעשיית היציקות של חלקים לתעשיית הרכב העולמית‪.‬‬
‫כלור מיוצר כתוצר לוואי בתהליך ייצור המגנזיום ומשמש בעיקר את כיל מוצרים תעשייתיים‬
‫בייצור ברום‪ .‬סילבניט מיוצר כתוצר לוואי בתהליך ייצור המגנזיום ומשמש בתהליך ייצור‬
‫‪46‬‬
‫המידע האמור בסעיף זה כולל מידע צופה פני עתיד‪ .‬מידע זה מבוסס על ביצועי החברה בחודשים הראשונים של שנת ‪.2006‬‬
‫‪79‬‬
‫האשלג של כיל דשנים‪ .‬שימושים אלו של תוצרי הלוואי כחומרי גלם לייצור מוצרים אחרים‬
‫של החברה הינם אך דוגמא לסינרגיה הקיימת בפעילות המגזרים‪.‬‬
‫מכירות כיל מטלורגיה בשוק המקומי הינן בעיקר כלור וסילבניט לחברות הקבוצה‪.‬‬
‫‪ 4.4.3‬פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים‬
‫להלן פירוט ההכנסות והרווח הגולמי של המגזר‪:‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2003‬‬
‫*‬
‫שיעור מסך‬
‫ההכנסות של‬
‫כיל* )‪(%‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫סך ההכנסות‬
‫)מיליוני‬
‫דולרים(*‬
‫‪102.8‬‬
‫‪88.2‬‬
‫‪73.8‬‬
‫רווח )הפסד(‬
‫גולמי )מיליוני‬
‫דולרים(‬
‫)‪(0.2‬‬
‫‪5.3‬‬
‫)‪(3.6‬‬
‫שיעור הרווח‬
‫)הפסד( הגולמי‬
‫)‪(%‬‬
‫)‪(0‬‬
‫‪6‬‬
‫)‪(5‬‬
‫לצורך טבלה זו‪ ,‬נתוני ההכנסות של המגזר וכן נתוני ההכנסות של כיל ששימשו לצורך חישוב השיעור מסך‬
‫ההכנסות הינם לפני קיזוז הכנסות בין מגזריות‪.‬‬
‫‪ 4.4.4‬מוצרים חדשים‬
‫החברה עוסקת בפיתוח של סגסוגות מגנזיום חדשות באמצעות מכון המחקר הייחודי‬
‫של כיל מטלורגיה )‪ .(MRI‬בשנים האחרונות פיתחה כיל מטלורגיה מספר סגסוגות‬
‫שמשמשות בעיקר לתעשיית הרכב‪ .‬סגסוגות אלה הוצעו בשנתיים האחרונות על ידי כיל‬
‫מטלורגיה למספר יצרני רכב ויצרני חלקים לרכב‪ .‬יצרנים אלה מקיימים תהליך של‬
‫אישור הסגסוגות השונות ליישום בחלקים שונים המיוצרים על ידם‪ .‬תהליך אישור‬
‫סגסוגת לשימוש בייצור חלק ברכב אורך מספר שנים‪ .‬במהלך שנת ‪ 2005‬הגיעה‬
‫החברה לסיכום עם לקוח לשיווק סגסוגת חדשה מתוצרת החברה שתשמש אותו לייצור‬
‫חלק מסוים ברכב‪ .‬בנוסף המשיכה החברה למכור סגסוגות חדשות בכמויות קטנות‬
‫ליצרני חלקים למכוניות לצורך בחינה ואישור המוצר אצל יצרני הרכב‪.‬‬
‫‪ 4.4.5‬לקוחות‬
‫א‪.‬‬
‫תלות בלקוח בודד‬
‫לכיל מטלורגיה אין לקוח בודד אשר חלקו עולה על ‪ 10%‬מהיקף המכירות של הקבוצה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫התפלגות המכירות לחיצוניים לפי יעדים גאוגרפיים‪:‬‬
‫ישראל‬
‫צפון אמריקה‬
‫אירופה‬
‫אסיה‬
‫שאר העולם‬
‫‪1-12/2005‬‬
‫‪%‬‬
‫מיליוני ‪$‬‬
‫‪1-12/2004‬‬
‫‪%‬‬
‫מיליוני ‪$‬‬
‫‪1‬‬
‫‪65‬‬
‫‪33‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪46‬‬
‫‪48‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪52.6‬‬
‫‪26.4‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪-‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪32.5‬‬
‫‪33.4‬‬
‫‪2.8‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪80‬‬
‫‪1-12/2003‬‬
‫‪%‬‬
‫מיליוני ‪$‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1.9‬‬
‫‪25‬‬
‫‪15.0‬‬
‫‪70‬‬
‫‪41.9‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.1‬‬
‫להלן תיאור ההתפתחויות שחלו בנתוני המגזרים הגיאוגרפיים לעיל‪:‬‬
‫העלייה במכירות בצפון אמריקה בשנת ‪ 2005‬נובעת מגידול בנתח השוק של כיל מטלורגיה‬
‫בארה''ב תוך עליית מחירים שנבעה בעיקר מהטלת מכסי מגן בשיעורים ניכרים על מגנזיום‬
‫המיובא מסין ורוסיה לארה"ב‪ .‬הירידה במכירות לאירופה נובעת מתחרות מוגברת כתוצאה‬
‫מגידול חד בהיצע מגנזיום מסין לשווקים באירופה‪ ,‬רובו ככולו כמויות שהוסטו מהשוק‬
‫בארה''ב בשל ההיטלים כאמור‪.‬‬
‫‪ 4.4.6‬שיווק והפצה‬
‫השיווק והמכירות של כיל מטלורגיה מתבצעים באמצעות משרדי שיווק‪ ,‬הממוקמים בישראל‬
‫ובארצות הברית ובהם צוות מכירות מקצועי‪ .‬כמו כן‪ ,‬לכיל מטלורגיה‪ ,‬נציגי מכירות וסוכנים‬
‫בשוקי מפתח אסטרטגיים לרבות גרמניה‪ ,‬ארצות הברית‪ ,‬איטליה‪ ,‬צרפת‪ ,‬טיוואן‪ ,‬ספרד‪ ,‬יפן‪,‬‬
‫שוודיה וקוריאה‪.‬‬
‫לצורך הפצת מוצריה מתבססת כיל מטלורגיה על מחסנים הממוקמים באזורים אסטרטגיים‬
‫בעולם‪ .‬כיל מטלורגיה מעבירה מוצרים במכולות מהמפעל בישראל לשלושה מחסנים מרכזיים‬
‫אחרים הממוקמים ברוטרדם‪ ,‬בניו ג'רסי ובנשוויל אילינוי‪ .‬כיל מטלורגיה מחזיקה מלאי‬
‫במחסנים אלה על מנת להבטיח אספקה בזמן לפי צרכי הלקוחות‪ .‬כמו כן‪ ,‬כיל מטלורגיה‬
‫משתמשת גם במשלוח ישיר ללקוחותיה‪.‬‬
‫רוב מכירות כיל מטלורגיה מתבצעות על פי הסכמים לתקופה של עד שנה ועל פי הזמנות‬
‫שוטפות בסמוך למועד האספקה‪.‬‬
‫‪ 4.4.7‬תחרות‬
‫א‪.‬‬
‫תנאי התחרות בתחום הפעילות‬
‫כיל מטלורגיה פועלת בשוק תחרותי‪ ,‬בו יש לחברה מספר מתחרים מערביים‪ ,‬סינים ורוסים‪.‬‬
‫התחרות בתחום זה התגברה מאז שנת ‪ 1995‬עם כניסתם לשוק של יצרנים סינים רבים‪.‬‬
‫כניסת היצרנים הסינים לשוק והגברת התחרות כאמור גרמה לירידה במחיר המגנזיום בכ –‬
‫‪ 50%‬בשנים שבין ‪ 1995‬ל – ‪.2000‬‬
‫לפי מקורות בענף ‪ 47‬כושר הייצור של היצרנים הסינים והרוסים הוא כ – ‪ 500,000‬טון‬
‫מגנזיום בשנה‪ .‬כושר הייצור השנתי של כיל מטלורגיה הינו כ ‪ 34,000 -‬טון מגנזיום‪ .‬לפי‬
‫הערכת החברה‪ ,‬בשנת ‪ 2005‬ייצרו היצרנים הסינים למעלה מ‪ 60% -‬מסך המגנזיום שנמכר‬
‫בעולם‪.‬‬
‫בשנים האחרונות חלה הפחתה משמעותית בייצור של מגנזיום במדינות מערביות‪ ,‬הואיל‬
‫ויצרנים רבים‪ ,‬בהם יצרנים בארצות הברית‪ ,‬בקנדה‪ ,‬בצרפת ובנורבגיה‪ ,‬הפסיקו את הייצור‪.‬‬
‫ביום ‪ 23‬במרץ ‪ 2005‬התקבלה החלטה סופית של נציבות המסחר הבנלאומי של ממשלת‬
‫ארה''ב המאשרת היטלים בשיעורים של ‪ 141%-49%‬על מגנזיום המיובא מסין ושיעורים של‬
‫‪ 18%-22%‬על מגנזיום המיובא מרוסיה‪ .‬השפעת היטלים אלה על עליית המחירים בארה''ב‪,‬‬
‫אשר החלה בשנת ‪ 2004‬המשיכה גם בחלק הראשון של השנה‪ .‬מגמת עליית המחירים‬
‫השתנתה ברבעון האחרון של שנת ‪ ,2005‬כתוצאה מירידה בביקושים של חלקים ממגנזיום‬
‫לענף הרכב האמריקאי ועלייה בהיצע מגנזיום שניוני )ממוחזר( מאירופה‪ .‬מאפייני התחרות‬
‫בענף‪ ,‬בנוסף למחיר המכירה ללקוח‪ ,‬כוללים איכות וטיב המוצרים ועמידה בסטנדרטים כימיים‬
‫בהתאם לצרכי הלקוח‪ .‬התחרות מתאפיינת בנוסף במתן גיבוי טכני ללקוחות בתחום יציקות‬
‫‪47‬‬
‫‪U.s. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries ,January 2006‬‬
‫‪81‬‬
‫של סגסוגות המגנזיום‪ ,‬באמינות באספקת המוצרים וזמינות של מוצרים לאספקה תוך זמן‬
‫קצר למפעל הלקוח‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫שמות המתחרים העיקריים‬
‫‪48‬‬
‫המתחרים העיקריים הם שורה של יצרנים סיניים‪ ,‬שכל אחד מהם מייצר כמות קטנה יחסית‪,‬‬
‫אך ביחד הם מייצרים חלק נכבד העולה‪ ,‬להערכת החברה‪ ,‬כדי למעלה מ ‪ 60% -‬מהשוק‬
‫העולמי‪ .‬מתחרים נוספים של כיל מטלורגיה הם‪ Avisma :‬ו ‪) Solikams -‬רוסיה(‪ ,‬המהווים‬
‫יחדיו כ ‪ 10% -‬מכושר הייצור העולמי‪) US Magnesium ,‬ארה"ב( כ ‪ 10% -‬ו ‪Norsk -‬‬
‫‪) Hydro‬קנדה( כ ‪.10% -‬‬
‫ג‪.‬‬
‫שיטות להתמודדות עם התחרות‬
‫כיל מטלורגיה מתמודדת עם התחרות במספר אפיקים שונים‪:‬‬
‫בקרה על ייצור ברמת איכות גבוהה של מוצרי כיל מטלורגיה‪ ,‬זמינות של מוצריה בקרבת‬
‫אתרי הייצור של הלקוחות ומתן ייעוץ וליווי טכני על ידי בעלי מקצוע מומחים בתחום‬
‫היציקות‪ .‬בנוסף מנצלת כיל מטלורגיה את יתרונה היחסי ביכולות המחקר והפיתוח שלה‬
‫לפיתוח מתמיד של סגסוגות חדשות ומורכבות לענף היציקות בעיקר לתעשיית הרכב‪.‬‬
‫סגסוגות אלה‪ ,‬אשר הינן בעלות תכונות מיוחדות אשר נדרשת מומחיות מיוחדת לייצורן‪,‬‬
‫מבדילות את כיל מטלורגיה ממרבית היצרנים ומשפרות את מעמדה התחרותי מול החברות‬
‫האחרות הפועלות בתחום‪.‬‬
‫‪4.4.8‬‬
‫כושר יצור‬
‫כושר הייצור הפוטנציאלי מבוסס על תפוקה יומית לתא אלקטרוליזה מוכפל במספר התאים‬
‫הפוטנציאלי ובמספר הימים בשנה‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2005‬ייצרה כיל מטלורגיה כ – ‪ 27,600‬טון מגנזיום‪ .‬כושר הייצור הפוטנציאלי של כיל‬
‫מטלורגיה הינו כ‪ 34,000 -‬טון מגנזיום‪.‬‬
‫‪4.4.9‬‬
‫א‪.‬‬
‫מחקר ופיתוח‬
‫פעילות המחקר והפיתוח ותוצאותיה‬
‫לכיל מטלורגיה מרכז מחקר ופיתוח ייחודי הממוקם בבאר שבע‪ .‬המרכז כולל צוות מהנדסים‪,‬‬
‫חוקרים‪ ,‬מעבדות ומתקנים מתקדמים למחקר ופיתוח של מוצרי מגנזיום טהור וסגסוגות‬
‫מגנזיום וכן תהליכי ייצור מגנזיום‪ .‬במהלך השנים האחרונות פיתחה כיל מטלורגיה מספר‬
‫סגסוגות מגנזיום חדשות בעלות תכונות מיוחדות המקנות לסגסוגות החדשות יתרון יחסי על‬
‫פני הסגסוגות הקיימות‪ .‬צוות העובדים המומחים עומד לרשות הלקוחות למתן סיוע ומענה‬
‫לבעיות טכניות בייצור במפעלי הלקוח‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הוצאות מחקר ופיתוח‬
‫כיל מטלורגיה משתתפת דרך קבע בתכניות מחקר ופיתוח במסגרת המדען הראשי של‬
‫מדינת ישראל‪ ,‬בתכניות המחקר של האיחוד האירופאי )התכנית החמישית והשישית( וכן‬
‫משתתפת בתכניות מחקר משותפות של המדען הראשי עם מדינות אחרות‪ .‬סה"כ הוצאות‬
‫המו"פ של כיל מטלורגיה בתקופת הדוח היו כ – ‪ 1.4‬מיליון דולר לפני מענקים‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫יצרנים עיקריים נוספים הם בהתבסס על נתוני ‪ 2003‬של ה ‪.IMA -‬‬
‫‪82‬‬
‫‪4.4.10‬‬
‫נכסים לא מוחשיים ‪ -‬פטנטים‬
‫כיל מטלורגיה מאמינה כי הקניין הרוחני הוא מסד חשוב להגנת הפעילות העסקית שלה‬
‫ובידול מעמדה לעומת המתחרים‪ .‬לכיל מטלורגיה יש ‪ 5‬פטנטים רשומים ומאושרים במקומות‬
‫שונים בעולם‪ 3 :‬בתחום סגסוגות המגנזיום החדשות ו ‪ 2 -‬בתחום תהליך הייצור‪ .‬רישומו של‬
‫פטנט נוסף בתחום הסגסוגות החדשות טרם אושר על ידי הגורמים המוסמכים במקומות‬
‫שונים בעולם‪.‬‬
‫‪4.4.11‬‬
‫א‪.‬‬
‫חומרי גלם וספקים‬
‫חומרי הגלם העיקריים המשמשים במגזר המטלורגיה‬
‫חומרי הגלם והתשומות העיקריים לייצור מגנזים הינם‪ :‬קרנליט‪ ,‬אנרגיה )בעיקר חשמל(‪ ,‬סיד‬
‫ואלומיניום‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫קרנליט – הקרנליט נרכש מכיל דשנים ממפעלה בסדום‪ .‬כיל מטלורגיה מבצעת הליך של‬
‫ייבוש הקרנליט באמצעות תנורים מיוחדים‪ .‬הקרנליט היבש מותך בטמפרטורה גבוהה‬
‫ומועבר לתאי אלקטרוליזה‪ .‬בתאים אלה מופרד הקרנליט למגנזיום מתכתי‪ ,‬כלור גזי‬
‫וסילבניט‪ .‬לאחר שלב זה מועבר המגנזיום המותך למפעל היציקה‪ ,‬שם יוצקים את המגנזיום‬
‫למטילי מגנזיום וסגסוגות מגנזיום‪ .‬בכלור שנוצר כיל עושה שימוש בייצור של הברום‬
‫וכימיקלים אחרים במפעלים של כיל מוצרים תעשייתיים‪ .‬הסילבניט מועבר לכיל דשנים‬
‫להפקת אשלג ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫אנרגיה – כיל מטלורגיה משתמשת בחשמל בכמויות גדולות‪ ,‬בעיקר מתחנת כוח המופעלת‬
‫על ידי כיל דשנים בסדום‪ .‬יתרת החשמל נרכשת מרשת החשמל הארצית‪ .‬בנוסף כיל‬
‫מטלורגיה משתמשת במזוט שנרכש בישראל‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫סיד – הסיד משמש כאמצעי לסתירת גזים בתהליך הייצור‪ .‬הסיד נרכש מצד שלישי בישראל‬
‫בהסכם ארוך טווח‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫אלומיניום ‪ -‬האלומיניום משמש כחומר גלם לייצור סגסוגות מגנזיום‪ .‬בנוסף משתמשים‬
‫לצורך ייצור סגסוגת מגנזיום גם במתכות נוספות בהיקפים קטנים‪.‬‬
‫‪4.4.12‬‬
‫א‪.‬‬
‫הון חוזר‬
‫מדיניות אחזקת חומרי גלם‬
‫כיל מטלורגיה מחזיקה חומרי גלם בהתאם לצורכי היצור בהתחשב במיקום הספקים ובזמן‬
‫האספקה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מדיניות החזקת מלאי מוצרים גמורים‬
‫כיל מטלורגיה מחזיקה מלאי במחסנים בישראל ובמחסנים בחול בקרבת הלקוחות‪ .‬אחזקת‬
‫המלאי כאמור נועדה להבטיח אספקה סדירה ללקוחות בהתחשב במרחק של הלקוחות‬
‫ממקום הייצור ודרישתם לזמינות המלאי‪.‬‬
‫‪83‬‬
‫מדיניות אשראי‬
‫ג‪.‬‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2005‬‬
‫ממוצע ימי אשראי‬
‫היקף אשראי ממוצע‬
‫)מיליוני דולרים(‬
‫לקוחות*‬
‫ספקים‬
‫*‬
‫‪4.4.13‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪ 25‬ימים‬
‫‪15‬‬
‫‪ 54‬ימים‬
‫חוב הלקוחות ומספר ימי האשראי הממוצע הינם לאחר הפחתת לקוחות שחובותיהם נוכו מכוח הסדרים שונים‪.‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫‪4.4.13.1‬‬
‫כללי‬
‫כיל מטלורגיה פועלת באופן שוטף ומתמיד לצמצום השפעתה הסביבתית‪ .‬החברה פועלת‬
‫במסגרת של ‪ Responsible Care‬ומפעילה תוכנית אכיפה פנימית בנושאי איכות סביבה‪ .‬כמו‬
‫כן‪ ,‬כיל מטלורגיה נמצאת בשלבים הסופיים לקבלת הסמכה לתקן ניהול איכות הסביבה‬
‫‪.ISO 14001‬‬
‫בשל כך הושקעו במהלך השנים משאבים ניכרים בתחום איכות הסביבה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬במתקני‬
‫נטרול על ידי סתירה של גזים ובטיפול בחומרים מסוכנים הנוצרים בתהליך ייצור המגנזיום‪.‬‬
‫במסגרת זו השלימה כיל מטלורגיה את הקמתו של מתקן להשבת הכלור מגזים שנוצרים‬
‫מתהליך הפקת המגנזיום‪ .‬הכלור המושב מיועד להימכר לכיל מוצרים תעשייתיים ליצור ברום‪.‬‬
‫למועד דוח זה המתקן נמצא בשלבי הרצה סופיים‪.‬‬
‫‪4.4.13.2‬‬
‫עלויות והשקעות סביבתיות צפויות‬
‫‪49‬‬
‫סה"כ ההשקעות במתקנים ובציוד בשנת ‪ 2005‬בנושא איכות הסביבה עמדו על כ ‪250 -‬‬
‫אלפי דולר‪ .‬ההוצאות השוטפות בשנת ‪ 2005‬עמדו על סך של כ‪ 5 -‬מיליון דולר‪ .‬בשנת ‪2006‬‬
‫צפוי כי סך ההשקעות בציוד ומתקנים וההוצאות השוטפות בנושא איכות הסביבה יהיו‬
‫בהיקף דומה לאלה שהיו בשנת ‪ .2005‬בשל ההחמרה בדרישות איכות הסביבה לא צפוי כי‬
‫היקף הוצאות אלו יקטן בשנים ‪ 2007‬ואילך‪.‬‬
‫‪4.4.14‬‬
‫מגבלות ופיקוח על עסקי התאגיד‬
‫‪4.4.14.1‬‬
‫כפיפות הפעילות לחוקים ספציפיים‬
‫כיל מטלורגיה פועלת מכוח חכירת משנה שהוענקה לה על ידי מפעלי ים המלח ממגזר כיל‬
‫דשנים מכוח חוק זיכיון ים המלח‪ ,‬תשכ"א ‪ 1961 -‬ובהסכמת המדינה‪ .‬חכירת המשנה‬
‫מסתיימת ב ‪ .31.3.2030 -‬כיל מטלורגיה חייבת בתשלום תמלוגים בגין מוצריה המופקים‬
‫ממי ים המלח על פי נוסחה המבוססת על ערך הקרנליט הנצרך בייצור מגנזיום מתכתי‬
‫שאושרה על ידי ממשלת ישראל‪ .‬מדינת ישראל תהיה זכאית לבחון מחדש את נוסחת‬
‫‪49‬‬
‫ההערכות לגבי ההשקעות וההוצאות הצפויות הינן מידע צופה פני עתיד והן מבוססות על החקיקה והתקינה הקיימת‪ ,‬על דרישות‬
‫הרשויות הידועות כיום לכיל מטלורגיה ועל הערכת ההשקעות וההוצאות כפי שעשו מהנדסי החברה‪ .‬התממשותן של הערכות אלו‬
‫אינה ודאית‪ .‬כל שינוי בהערכה מהערכות אלו‪ ,‬לרבות שינוי בהערכת מהנדסי החברה או שינוי ביישום בדרישות הרשויות או‬
‫הוראות הדין עשוי להביא לתוצאות שונות מהאמור לעיל‪.‬‬
‫‪84‬‬
‫התמלוגים בגין המגנזיום החל משנת ‪ .2006‬בגין שנת ‪ 2005‬משלמת כיל מטלורגיה למדינת‬
‫ישראל תמלוגים בסך ‪ 310‬אלפי דולר‪.‬‬
‫‪4.4.14.2‬‬
‫רישוי‬
‫למפעל כיל מטלורגיה רשיון עסק בר תוקף על פי הוראות הדין‪ .‬בנוסף‪ ,‬לכיל מטלורגיה היתר‬
‫רעלים על פי חוק חומרים מסוכנים‪ ,‬התשנ"ג‪ 1993 -‬בר תוקף שיש לחדשו מדי שנה‪ ,‬וכן‬
‫היתר הזרמה לים המלח לפי חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים‪ ,‬התשמ"ח – ‪1988‬‬
‫בר תוקף שיש לחדשו מעת לעת‪.‬‬
‫‪4.4.14.3‬‬
‫בקרת איכות‬
‫כל מתקני הייצור והשירותים בסדום מוסמכים לתקן ניהול איכות ‪.ISO 9001‬‬
‫כיל מטלורגיה סיימה את הליך ההסמכה ונמצאת לקראת קבלת תעודת ההסמכה לתקן ניהול‬
‫איכות הסביבה ‪.ISO 14001‬‬
‫בכוונת כיל מטלורגיה ליישם את תקן ניהול בטיחות ‪ ISO 18001‬במהלך שנת ‪.2006‬‬
‫‪4.4.14.4‬‬
‫תוכניות אכיפה‬
‫החברה מיישמת תוכנית אכיפה לנושאים של הטרדה מינית‪ ,‬הגבלים עיסקיים‪ ,‬ניירות ערך‪,‬‬
‫בטיחות ואקולוגיה‪.‬‬
‫‪4.4.15‬‬
‫יעדים ואסטרטגיה עסקית‬
‫‪50‬‬
‫האסטרטגיה של כיל מטלורגיה נובעת מהצורך שלה להשיג יתרון יחסי בשוק התחרותי בו היא‬
‫פועלת‪ .‬לשם כך מכוונת האסטרטגיה של כיל מטלורגיה לתחומים הבאים‪:‬‬
‫‪50‬‬
‫א‪.‬‬
‫המשך פיתוח סגסוגות חדשות בעלות תכונות משופרות לשימוש בענף הרכב‪ ,‬תוך שיתוף‬
‫פעולה עם יצרני רכב ברחבי העולם‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ייצור נתכי מגנזיום חשילים )‪ (Wrought Alloys‬ופיתוח שוק למוצרים בתחום זה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הסבת מתקני החברה לצריכת גז במקום מזוט על מנת להקטין את עלויות האנרגיה של‬
‫החברה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫שיפור שיתוף הפעולה עם לקוחות‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫שיפור תזרים המזומנים‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫מעבר לשימוש בגז – מפעל המגנזיום של כיל מטלורגיה הינו מפעל עתיר אנרגיה‪ .‬מדינת‬
‫ישראל דרך חברת נתיבי גז נמצאת במהלך הקמת צינור להולכת גז לסדום‪ .‬לפי הערכות‬
‫שנמסרו לחברה‪ ,‬צינור הגז יושלם עד סוף שנת ‪ .2007‬מגעים שהחברה מנהלת לגבי‬
‫הכוונות והאסטרטגיה של כיל מטלורגיה כמפורט בסעיף ‪ 4.4.15‬זה משקפות את מדיניותה של כיל מטלורגיה וכוונותיה נכון‬
‫למועד הדוח‪ ,‬הן בחלקן מידע צופה פני עתיד ומבוססות על הערכות של כיל מטלורגיה לגבי מצב השוק‪ ,‬השלמת המחקר‬
‫והפיתוח בנושא סגסוגות ויישומיהן והקמת צינור הולכת גז לסדום והובלת גז באמצעותו‪ .‬אין כל וודאות בדבר התממשות כוונות או‬
‫הצלחת האסטרטגיה של כיל מטלורגיה ואלה עשויים להשתנות אם איזה מהערכות הנ"ל של החברה ישתנו‪.‬‬
‫‪85‬‬
‫הסכמים לרכישת גז טרם הבשילו לכלל הסכם לאספקת גז‪ .‬אם וכאשר החברה תעבור‬
‫‪51‬‬
‫לשימוש בגז טבעי‪ ,‬הערכת החברה שהדבר יביא להוזלה בעלויות הייצור‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫המידע הינו מידע צופה פני עתיד‪ .‬מועד סיום הנחת צינור הולכת הגז מבוסס על תחזיות שנמסרו לחברה על ידי חברת נתיבי גז‪.‬‬
‫הערכת החברה לגבי הוזלת העלויות מבוססת על הערכת החברה לגבי הפער שבין מחירי המזוט שהחברה משתמשת כעת‬
‫לעומת מחיר הגז שהחברה צופה שיחתם בהסכמי הרכישה‪.‬‬
‫‪86‬‬
‫פרק ‪ - 5‬מידע כללי נוסף ברמת התאגיד‬
‫‪.5.1‬‬
‫רכוש קבוע ומתקנים‬
‫מתקני הייצור העיקריים של קבוצת כיל ממוקמים בישראל‪ ,‬גרמניה‪ ,‬הולנד‪ ,‬ספרד‪ ,‬אנגליה‪,‬‬
‫ארצות הברית‪ ,‬סין וצרפת‪ .‬כמו כן‪ ,‬לקבוצת כיל מתקני ייצור באוסטריה‪ ,‬בלגיה‪ ,‬טורקיה‪,‬‬
‫ברזיל ארגנטינה ואוסטרליה‪ .‬להלן פירוט מתקני הייצור‪ ,‬השינוע והנמלים העיקריים‬
‫המשמשים את כיל בפעילותה‪:‬‬
‫מדינה‬
‫ישראל‬
‫גרמניה‬
‫מיקום‬
‫מאפיינים עיקריים‬
‫בעלות‪/‬חכירה‬
‫גודל בדונם‬
‫בריכות אידוי סולריות‪,‬מתקני בחכירה מכוח חוק ‪30,140‬‬
‫סדום‬
‫שאיבה‪ ,‬מתקני ייצור ושינוע‪ :‬אשלג‪ ,‬הזיכיון עד ‪2030‬‬
‫ברום‪ ,‬כלור‪ ,‬תמיסות ומוצקי‬
‫מגנזיום כלורי‪ ,‬מלח ‪ ,‬מגנזיום‬
‫מתכתי‪ ,‬אלומיניום כלורי‪ ,‬תחנת‬
‫כוח‪.‬‬
‫‪3,580‬‬
‫מכרות פוספט ומתקני ייצור ושינוע‪ :‬בחכירות‬
‫מישור רותם‬
‫סלע פוספט‪ ,‬חומצה גופרתית‪ ,‬שמסתיימות בין‬
‫חומצה זרחתית חקלאית‪ ,‬דשני ‪ 2028‬ועד ‪.2041‬‬
‫מתקני‬
‫פוספט‪ ,‬דשנים מורכבים ודשנים לגבי‬
‫מיוחדים‪ ,‬חומצה זרחתית נקייה ‪ ,‬המגנזיה ‪ -‬עד‬
‫‪ 2019‬עם אופציה‬
‫מוצרי מגנזיה‪.‬‬
‫להארכה ב ‪49 -‬‬
‫שנים נוספות‪.‬‬
‫‪950‬‬
‫מכרות פוספט ומתקני ייצור ושינוע‪ :‬בחכירות‬
‫צפיר )צין‬
‫שמסתיימות בין‬
‫סלע פוספט‪.‬‬
‫ואורון(‬
‫‪ 2017‬ועד ‪.2024‬‬
‫‪4,760‬‬
‫מתקני ייצור ושינוע תרכובות ברום‪ .‬בחכירה‬
‫רמת חובב‬
‫בין‬
‫שמסתיימת‬
‫‪ 2024‬ל ‪2048 -‬‬
‫‪670‬‬
‫מתקני ייצור‪ ,‬אחסון ושינוע‪ :‬דשנים בחכירות‬
‫קריית אתא‬
‫נוזליים וכימיקלים‪ .‬מעבדות מחקר‪ .‬שמסתיימות בין‬
‫‪ 2046‬ועד ‪2049‬‬
‫מחסנים ומתקני טעינה ופריקה בחכירות עד ‪201 2016‬‬
‫נמל אשדוד‬
‫לצובר ולנוזלים‪.‬‬
‫מחסנים ומתקני טעינה ופריקה בחכירות עד ‪20 2014‬‬
‫נמל אילת‬
‫לצובר‪.‬‬
‫‪810‬‬
‫‪ Ludwigshafen‬מתקני ייצור‪ :‬כימיקלים שונים‪ ,‬דשני בעיקר בעלות‬
‫פוספט‪ ,‬דשנים מורכבים‪ ,‬מחסנים )היתרה בחכירה‬
‫עד ‪(2012‬‬
‫ומתקני נמל‪.‬‬
‫‪ Ladenburg‬מתקני ייצור לחומצה זרחתית בבעלות‬
‫נקייה‪ ,‬מלחי פוספט‪ ,‬תוספי מזון‬
‫וכימיקלים שונים‪.‬‬
‫‪87‬‬
‫‪150‬‬
‫מדינה‬
‫מיקום‬
‫מאפיינים עיקריים‬
‫בעלות‪/‬חכירה‬
‫‪ Viernheim‬מתקני ייצור למלחי פוספט ותוספי ‪ 7.5‬בבעלות‬
‫השאר בשכירות‬
‫‪ /Eppelheim‬מזון‪.‬‬
‫‪ Quedlinburg‬מתקני ייצור לכימיקלים שונים‪.‬‬
‫הולנד‬
‫ספרד‬
‫בריטניה‬
‫בבעלות‬
‫‪13‬‬
‫בבעלות‬
‫‪ Memmingen‬מתקני ייצור למוצרי הגיינה‪.‬‬
‫בבעלות ‪120‬‬
‫‪ Terneuzen‬מתקני ייצור לתרכובות ברום חלק‬
‫החברה‪ .‬היתרה‬
‫ומחסנים‪.‬‬
‫‪ Amsterdam‬מתקני ייצור לדשני פוספט ודשנים בחכירה עד ‪120 2007‬‬
‫מורכבים‪ ,‬מחסנים ומתקני נמל‪.‬‬
‫‪4,505‬‬
‫‪ Catalonia‬מכרות אשלג ומלח‪ ,‬מתקני ייצור בבעלות החברה‬
‫לאשלג ומלח ומחסנים‪.‬‬
‫‪ Catalonia‬מחסנים ומתקני נמל לפריקה המתקנים והציוד ‪13‬‬
‫בבעלות החברה‪.‬‬
‫)‪ (Barcelona‬וטעינת צובר‪.‬‬
‫הקרקע והצמוד‬
‫שייכים‬
‫לקרקע‬
‫לנמל‪.‬‬
‫‪1,580‬‬
‫בבעלות החברה‬
‫‪ Cleveland‬מכרות אשלג ומלח‪ ,‬מתקני ייצור‬
‫לאשלג ומלח ומחסנים‪.‬‬
‫‪ West Virginia‬מתקנים לייצור ביוצידים )כימיקלים בעיקר‬
‫בבעלות ‪210‬‬
‫‪ Lawrence‬מתקנים לייצור חומצה זרחתית בבעלות החברה‬
‫‪ Kansas‬נקייה ומלחי פוספט‪.‬‬
‫‪133‬‬
‫‪ St. Louis‬מתקנים לייצור חומצה זרחתית בבעלות החברה‬
‫‪ Missouri‬נקייה ומלחי פוספט‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫‪ Jersey‬מתקנים לייצור חומצה זרחתית בבעלות החברה‬
‫נקייה ומלחי פוספט‪.‬‬
‫חכירה עד ‪2012‬‬
‫‪Ontario‬‬
‫‪ California‬ייצור מלחי פוספט‬
‫‪69‬‬
‫‪Carteret New‬‬
‫‪ San Jose‬ייצור מלחי פוספט‪.‬‬
‫חכירה‬
‫‪Dos Compos‬‬
‫‪ Sao Bernado‬מתקני ייצור למלחי פוספט ותוספי שכירות‬
‫‪ do Campo‬מזון‪.‬‬
‫סין‬
‫‪87.6‬‬
‫החברה‬
‫לטיפול במים(‬
‫ברזיל‬
‫‪13‬‬
‫‪33‬‬
‫‪ Teesside‬מחסנים ומתקני נמל לפריקה חכירה עד ‪2014‬‬
‫וטעינה‪.‬‬
‫ארצות‬
‫הברית‬
‫גודל בדונם‬
‫)‪(Sao Paulo‬‬
‫‪ ShanDong‬מתקנים לייצור תרכובות ברום‪ ,‬חכירה עד ‪2049‬‬
‫‪ Province‬מחסנים ומשרדים‪.‬‬
‫‪88‬‬
‫‪14‬‬
‫‪10‬‬
‫‪28‬‬
‫כ – ‪64.3‬‬
‫מדינה‬
‫מיקום‬
‫מאפיינים עיקריים‬
‫בעלות‪/‬חכירה‬
‫‪ Jiangsu‬מתקנים לייצור מלחי פוספט‪ ,‬מלחי חכירה עד ‪2012‬‬
‫לתעשיית‬
‫ומוצרים‬
‫‪ Province‬אלומינה‬
‫האלומיניום והנייר‬
‫‪ Kunming‬מתקני ייצור למלחי פוספט‪.‬‬
‫שכירות‬
‫‪ Shanghai‬מתקני ייצור למלחי פוספט לתוספי חכירה‬
‫מזון‪.‬‬
‫צרפת‬
‫‪ Jiangyin‬מתקנים לייצור חומרי גלם שכירות ובעלות‬
‫לקוסמטיקה וחומרים תרמופלסטיים‬
‫לתעשיית הנעליים‪.‬‬
‫בבעלות מלאה‬
‫‪ Caffiers‬על יד מתקני ייצור עבור מוצרי מגנזיה‬
‫‪ Calais‬וקלציום קרבונט )סקרולייט(‪,‬‬
‫מחסנים ומשרדים‪.‬‬
‫‪ Faucogneiy‬מתקנים לייצור כימיקלים שונים‪.‬‬
‫אוסטריה‬
‫אוסטרליה‬
‫בבעלות‬
‫מתקנים לייצור מוצרי הגיינה של בבעלות‬
‫‪ Vaas‬כיל מוצרי תכלית‪.‬‬
‫חלק בשכירות‬
‫‪ Neumarkt‬מתקני ייצור למוצרי הגיינה‪.‬‬
‫וחלק בבעלות‬
‫שכירות‬
‫‪ Melbourne‬מתקני ייצור לתוספי מזון‪.‬‬
‫גודל בדונם‬
‫כ – ‪11.6‬‬
‫‪27‬‬
‫‪3‬‬
‫‪42‬‬
‫‪42‬‬
‫‪6‬‬
‫‪24‬‬
‫‪12‬‬
‫‪7‬‬
‫בנוסף‪ ,‬מחזיקה החברה במתקנים ובמרכזים לוגיסטיים במקומות נוספים ברחבי העולם וכן‬
‫במבני משרדים בישראל ובחו"ל‪ ,‬בבעלות ובשכירות‪.‬‬
‫הון אנושי‬
‫‪5.2‬‬
‫א‪ .‬להלן תרשים עיקרי המבנה הארגוני של קבוצת כיל‪:‬‬
‫‪89‬‬
‫דירקטוריון‬
‫דירקטורי‬
‫ון‬
‫מבקר פנים‬
‫יועץ משפטי‬
‫ומזכיר‬
‫מנכ""לל‬
‫מנכ‬
‫"ללכיל‬
‫מנכ"‬
‫כיל‬
‫מנכ‬
‫מוצרים‬
‫מוצרים‬
‫תעשייתיים‬
‫תעשייתיים‬
‫כיל"ל כיל‬
‫מנכ"למנכ‬
‫דשניםדשנים‬
‫משנה למנכ"ל‬
‫‪CFO‬‬
‫מפעל רותם‬
‫רכישות מיזוגים‬
‫ואסטרטגיה‬
‫מעכבי בעירה‬
‫כילל כיל‬
‫מנכ"‬
‫מוצרי‬
‫צפון‬
‫תכלית‬
‫תכלית‬
‫מוצרי‬
‫אמריקה‬
‫אמריקה‬
‫מוצריכיל‬
‫מנכ"ל‬
‫כיל‬
‫תכליתתכלית‬
‫מוצרי‬
‫אירופה‬
‫אירופה‬
‫ברום‬
‫מפעל ים‬
‫המלח‬
‫מנכ"ל כיל‬
‫מוצרי תכלית‬
‫תוספי מזון‬
‫מוצרי ברום‬
‫תעשייתיים‬
‫מוצרים‬
‫חקלאיים‬
‫כיל דשנים‬
‫אירופה‬
‫כילכ‬
‫מנכ"ל‬
‫מנכ"ל‬
‫מטלורגי‬
‫מטלורגיה‬
‫חומצה זרחתית‬
‫באיכות מזון‬
‫תפעול‬
‫כספים‬
‫פוספטים‬
‫וחומצות‬
‫שיווק‬
‫נגזרות זרחן‬
‫כלכלה‬
‫ביוצידים‬
‫דשנים‬
‫מיוחדים‬
‫כימיקלים‬
‫למים ונייר‬
‫כימיקלים‬
‫לכיבוי‬
‫שריפות‬
‫רנופלקס‬
‫כספים‬
‫‪ ,PR‬קשרי קהילה‬
‫ו ‪IT -‬‬
‫מגנזיה‬
‫שיווק‬
‫מחקר‬
‫משאבי אנוש‬
‫קשרי משקיעים‬
‫ותקשורת פיננסית‬
‫כספים‬
‫מלחי ים‬
‫המלח‬
‫פרמה‪,‬‬
‫קוסמטיקה‬
‫וגבס‬
‫פיתוח‬
‫עסקים‬
‫משאבי אנוש‬
‫כספים‬
‫מוצרי היגיינה‬
‫לתעשיית‬
‫המזון‬
‫שרשרת‬
‫אספקה‬
‫מו"פ‪HSE ,‬‬
‫כספים‬
‫משאבי אנוש‬
‫שרשרת‬
‫אספקה‬
‫פיתוח‬
‫עסקים‬
‫משאבי אנוש‬
‫שרשרת‬
‫אספקה‬
‫פיתוח עסקי‬
‫משאבי אנוש‬
‫מרכזי‬
‫מצויינות‬
‫כוח אדם‬
‫מימון‬
‫ביטוח‬
‫בטיחות‬
‫אקולוגיה‬
‫אבטחת איכות‬
‫לוגיסטיקה‬
‫רכש‬
‫תקשורת‬
‫מערכות מידע‬
‫רכב‬
‫הגבלים עסקיים‬
‫אריזה‬
‫תעשייה כימית‬
‫רגולציה‬
‫אחזקה‬
‫צמצום מלאים‬
‫ביטחון‬
‫מחשוב‬
‫זרמים – ‪G2‬‬
‫‪90‬‬
‫דירקטוריון כיל מתווה את מדיניות החברה ומפקח על ביצוע תפקידי המנכ"ל‪ .‬בראש קבוצת‬
‫כיל עומד מנכ"ל ולצידו מטה ניהולי הכולל את מנכלי המגזרים‪ ,‬משנה למנכ"ל‪ ,CFO ,‬סמנכ"ל‬
‫כלכלה‪ ,‬סמנכ"ל רכישות מיזוגים ואסטרטגיה‪ ,‬סמנכ''ל האחראי לתחומים‪:‬קשרי קהילה‪ ,‬קשרי‬
‫חוץ ומיחשוב‪ ,‬יועץ משפטי ומזכיר החברה ומנהלת קשרי משקיעים ותקשורת פיננסית‪.‬‬
‫לכל מגזר מטה הנהלה נפרד‪ ,‬הכולל את מנהל המגזר וכן סמנכ"לים בתחומי התפעול‪ ,‬מנהלי‬
‫יחידות עסקיות‪ ,‬השיווק‪ ,‬הכספים ומשאבי האנוש‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬קיימים בקבוצה מרכזי מצויינות בין מגזריים בתחומים שונים המנוהלים על ידי מומחים‬
‫בתחום מהמגזרים‪ ,‬המרכזים את המרכזים האמורים ברמת הקבוצה בנוסף לתפקידם‬
‫השוטף‪ .‬מרכזים אלו מסייעים למטה כיל ולמטות המגזרים בניהול‪ ,‬בתאום ובפיקוח על‬
‫התחומים עליהם הם מופקדים‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫חלוקת העובדים המועסקים‬
‫נכון ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2005‬מועסקים בקבוצת כיל ‪ 9,236‬עובדים‪ ,‬מתוכם ‪ 34‬עובדים‬
‫בחברה )בכימיקלים לישראל בע"מ( ויתרתם בחברות הבנות‪.‬‬
‫להלן פירוט באשר לעובדי הקבוצה*‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫חלוקת העובדים לפי תחומי פעילות‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫ייצור‬
‫שיווק ומכירות‬
‫ניהול ואדמיניסטרציה‬
‫מחקר ופיתוח‬
‫‪7,265‬‬
‫‪759‬‬
‫‪887‬‬
‫‪325‬‬
‫‪6,642‬‬
‫‪738‬‬
‫‪760‬‬
‫‪406‬‬
‫סה"כ עובדים‬
‫‪9,236‬‬
‫‪8,546‬‬
‫*‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫בטבלאות לעיל ולהלן בדבר הון אנושי – בחברות באיחוד יחסי נכלל מספר העובדים בהתאם לשיעור האיחוד‪.‬‬
‫חלוקה לפי מגזרי פעילות‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫כיל דשנים‬
‫כיל מוצרים תעשייתיים‬
‫כיל מוצרי תכלית‬
‫כיל מטלורגיה‬
‫אחרים )כולל עובדי ‪,IDE‬‬
‫מפעלי תובלה ומטה כיל(‬
‫‪4,453‬‬
‫‪2,017‬‬
‫‪2,094‬‬
‫‪350‬‬
‫‪322‬‬
‫‪4,467‬‬
‫‪1,989‬‬
‫‪1,438‬‬
‫‪345‬‬
‫‪307‬‬
‫סה"כ עובדים‬
‫‪9,236‬‬
‫‪8,546‬‬
‫חלוקה גיאוגרפית‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫ישראל‬
‫גרמניה‬
‫ספרד‬
‫בריטניה‬
‫הולנד‬
‫ארצות הברית‬
‫סין‬
‫ברזיל‬
‫אחרים‬
‫‪4,680‬‬
‫‪1,088‬‬
‫‪871‬‬
‫‪861‬‬
‫‪240‬‬
‫‪719‬‬
‫‪237‬‬
‫‪91‬‬
‫‪446‬‬
‫‪4,696‬‬
‫‪1,065‬‬
‫‪890‬‬
‫‪828‬‬
‫‪251‬‬
‫‪176‬‬
‫‪248‬‬
‫‪27‬‬
‫‪365‬‬
‫סה"כ עובדים‬
‫‪9,236‬‬
‫‪8,546‬‬
‫‪91‬‬
‫ג‪.‬‬
‫שינויים מהותיים שחלו במצבת העובדים‬
‫מצבת כוח האדם בקבוצת כיל נכון ליום ‪ 31.12.2005‬הינה ‪ 9,236‬עובדים‪ ,‬בהשוואה ל‪-‬‬
‫‪ 8,546‬עובדים ביום ה‪ ,31.12.2004 -‬עלייה של ‪ 690‬עובדים‪ .‬הגידול במספר העובדים הוא‬
‫בעיקר במגזר כיל מוצרי תכלית בגלל רכישת פעילות אסטריס בצפון אמריקה ורכישת‬
‫פעילות אדיקור ואסטריס בברזיל‪ .‬מנגד נמשכו פעולות ההתייעלות שהורידו את מצבת‬
‫העובדים באתרים השונים‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫השקעת התאגיד באימונים והדרכה‬
‫כיל משקיעה באופן קבוע באימון והדרכת כוח האדם בקבוצה‪ .‬מרבית מנהלי כיל צמחו‬
‫בקבוצה ועל כך גאוותה‪ .‬לצורך פעילות ההדרכה הוקם בקבוצת כיל מרכז למידה‪ ,‬העוסק‬
‫במספר תחומים מרכזיים – הכשרה לפיתוח מנהלים‪ ,‬כנסים מקצועיים‪ ,‬ימי עיון וקורסים‬
‫מקצועיים ומרכז חשיבה ופיתוח לדיון בסוגיות ארגוניות המשותפות לחברות בקבוצה‪ .‬צוות‬
‫הנהלת המרכז מורכב מנציגי המגזרים‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬במסגרת מרכז הלמידה ומחוצה לו‪ ,‬מתקיימות הדרכות תקופתיות בתחומים בהם‬
‫לכיל תכניות אכיפה פנימית‪ :‬הגבלים עסקיים‪ ,‬ניירות הערך‪ ,‬בטיחות‪ ,‬אקולוגיה ומניעת‬
‫הטרדה מינית‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫תוכניות תגמול לעובדים‬
‫‪.1‬‬
‫ביום ‪ 23‬בינואר ‪ 2003‬אישר דירקטוריון החברה הקצאה פרטית של ‪ 25,000,000‬אופציות‬
‫למניות החברה לקבוצת מנהלים בכירים בחברה וחברות בשליטתה‪ ,‬מהן ‪ 4.8‬מיליון כתבי‬
‫אופציה למנכ"ל החברה ו – ‪ 3.4‬מיליון כתבי אופציה ליו"ר הדירקטוריון‪ ,‬ללא תמורה‪.‬‬
‫להקצאה הפרטית האמורה ליו"ר הדירקטוריון ניתן אישור האסיפה הכללית של החברה‪.‬‬
‫כל כתב אופציה מקנה זכות לקבל מהחברה או ממי מטעמה מניה רגילה אחת בת ‪ 1‬ש"ח‬
‫ע‪.‬נ‪ .‬של החברה‪ ,‬כנגד תשלום תוספת מימוש של ‪ 4.25‬ש"ח‪ .‬כל כתבי האופציה הוענקו‬
‫לניצעים בתוקף מהיום הקובע והיו בתקופת "הפשרה" )‪ ( VESTING‬מדורגת – שהסתיימה‬
‫למועד הדוח‪.‬‬
‫ההקצאה לעובדים הישראלים בוצעה במסגרת סעיף ‪ 102‬לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[‬
‫במסלול מיסוי רווח הון‪ .‬תקופת המימוש של האופציות מסתיימת ביום ‪ 22‬בינואר ‪2007‬‬
‫ובמועד זה יפקעו כתבי האופציה שלא מומשו למניות‪.‬‬
‫נכון ליום ‪ 31‬לדצמבר ‪ 2005‬וליום ‪ 28‬במרץ ‪ 2006‬קיימות ‪ 22,433,336‬ו ‪4,738,567 -‬‬
‫)בהתאמה( אופציות שטרם מומשו‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ביום ‪ 28‬במרץ ‪ 2005‬אישר דירקטוריון החברה תכנית תגמול למנהלים בכירים במסגרתה‬
‫הוקצו בהקצאה פרטית ‪ 643,200‬מניות רגילות של החברה לקבוצת מנהלים בכירים בחברה‬
‫ובחברות בשליטתה‪ ,‬מהן ‪ 175,000‬מניות למנכ"ל החברה‪ .‬המניות הוקצו ללא תמורה‬
‫לנאמן על פי סעיף ‪ 102‬לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש( והתקנות מכוחו והינן חסומות עד‬
‫תחילת ‪.2007‬‬
‫‪.3‬‬
‫ביום ‪ 27‬במרץ ‪ 2006‬אישר דירקטוריון החברה תכנית תגמול למנהלים בכירים במסגרתה‬
‫יוקצו בהקצאה פרטית עד ‪ 700,000‬מניות רגילות של החברה לקבוצת מנהלים בכירים‬
‫בחברה ובחברות בשליטתה‪ ,‬מהן ‪ 175,000‬מניות מיועדות להקצאה למנכ"ל החברה‪.‬‬
‫המניות יוקצו ללא תמורה לנאמן על פי סעיף ‪ 102‬לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש( והתקנות‬
‫מכוחו לאחר יום ‪ 20‬באפריל ‪ 2006‬ובכפוף לקבלת אישור הבורסה לרישום ניירות הערך‬
‫למסחר ותהיינה חסומות לשנה מיום הקצאתן‪.‬‬
‫‪92‬‬
‫ו‪.‬‬
‫הטבות וטיבם של הסכמי העסקה‬
‫עובדי קבוצת כיל בישראל מועסקים על פי הסכמי עבודה קיבוציים‪ ,‬הסכם אישי לבכירי כיל‬
‫והסכמים אישיים‪ .‬הסכמי העבודה הקיבוציים נחתמים לתקופה מוגדרת ומחודשים מעת‬
‫לעת‪ .‬על פי חוק‪ ,‬במקרה ולא נחתם הסכם קיבוצי חדש מוארכים תנאי ההסכם לתקופה של‬
‫שנה נוספת או לתקופה בלתי מוגבלת‪ ,‬לפי המקרה‪ ,‬אלא אם נתן צד לצד השני הודעת‬
‫ביטול‪ .‬נכון למועד דוח זה‪ ,‬לא ניתנה הודעה על ביטול איזה מהסכמי העבודה הקיבוציים‬
‫האמורים‪.‬‬
‫נכון למועד דוח זה‪ ,‬בחברות הבאות יש הסכם קיבוצי כמפורט להלן‪ :‬למפעלי ים המלח מכיל‬
‫דשנים הסכם קיבוצי בתוקף עד סוף ספטמבר ‪ .2006‬לרותם אמפרט נגב הסכם קיבוצי‬
‫בתוקף עד סוף אפריל ‪ .2007‬לחברת ברום ים המלח מכיל מוצרים תעשייתיים הסכם קיבוצי‬
‫עד סוף דצמבר ‪ .2007‬לחברת מגנזיום ים המלח מכיל מטלורגיה הסכם קיבוצי בתוקף עד‬
‫סוף יוני ‪.2007‬‬
‫עובדים בכירים בתפקידים מיוחדים וחברי ההנהלה מועסקים בהסכמים אישיים‪ .‬הסכמים‬
‫אלה אינם מוגבלים בזמן וניתן לסיימם בהודעה מראש של מספר חודשים‪.‬‬
‫העובדים המקומיים בחברות בקבוצת כיל בחו"ל מועסקים על פי תנאי העבודה הנהוגים בכל‬
‫מדינה בה הם מועסקים‪ .‬רוב עובדי קבוצת כיל מחוץ לישראל‪ ,‬בעיקר בגרמניה‪ ,‬הולנד‪,‬‬
‫אנגליה וארה''ב עובדים במסגרת הסכמים קיבוציים‪.‬‬
‫מספר מצומצם יחסית של עובדים באתרי כיל בישראל מועסקים על ידי חברות כח אדם‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬התקשרה הקבוצה בישראל עם קבלני משנה לקבלת שירותים שונים כגון‪ ,‬שמירה‪,‬‬
‫אריזה‪ ,‬אחזקה‪ ,‬ניקיון וכד'‪ .‬בהתאם להחלטת הדירקטוריונים של כיל והחברות הבנות‬
‫בישראל מאוקטובר ‪ ,2004‬קבלנים המעסיקים עובדים במפעלי כיל בישראל‪ ,‬נדרשים לתת‬
‫לעובדיהם המועסקים דרך קבע עבור כיל תנאי שכר מעבר למחויבות על פי חוק‪ .‬במסגרת זו‪,‬‬
‫יחויבו המעסיקים להעניק לעובדים‪ ,‬מלבד שכר שוטף שיהיה גבוה בלפחות ‪ 5%‬משכר‬
‫המינימום הקבוע בחוק‪ ,‬גם הפרשות לפנסיה‪ ,‬הפרשות לפיצויי פיטורים‪ ,‬דמי הבראה‪ ,‬ביגוד‬
‫הולם‪ ,‬ארוחות וכד'‪.‬‬
‫ביום ‪ 24‬באוקטובר ‪ 2004‬קבע דירקטוריון החברה הסדרי פיקוח על קבלני המשנה על מנת‬
‫לוודא כי הם מעניקים לעובדיהם את התנאים האמורים‪ .‬למועד דו"ח זה נמצאות החברות‬
‫בשלבי יישום של החלטות אלה‪.‬‬
‫לפרטים בדבר פיצויי פרישה‪ ,‬פנסיה ופרישה מוקדמת ראה באור ‪ 18‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫בינואר ‪ 2004‬נחקק חוק גיל פרישה‪ ,‬תשס"ד – ‪ 2004‬על פיו‪ ,‬בין היתר‪ ,‬שונו תקנוני קרנות‬
‫הפנסיה כך שגיל הפנסיה לפרישה עולה‪ ,‬בהדרגה‪ ,‬לגברים מ ‪ 65 -‬ל ‪ 67 -‬ולנשים מ ‪ 60 -‬ל‬
‫ ‪.64‬‬‫בהתאם להסכם בין משרד האוצר לבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים נקבע‪ ,‬כי‬
‫הממשלה תממן את העלות הנוספת הכרוכה בהפיכת פורשים מוקדמים )עובדים אשר פרשו‬
‫לפרישה מוקדמת עד ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2003‬ואשר מעבידם מממן את עלות הפרישה‬
‫המוקדמת שלהם באופן שוטף( לפנסיונרים בקרן הפנסיה בה הם מבוטחים כך שיהיו זכאים‬
‫לקבל מקרן הפנסיה ממועד הגיעם לגיל ‪ 65‬לגבר ו ‪ 60 -‬לאישה את הפנסיה שנצברה‬
‫לזכותם באותה קרן לה היו זכאים באותו גיל אלמלא נחקק חוק גיל פרישה‪.‬‬
‫בהסכם הקיבוצי שנחתם ב ‪ 1978‬עם עובדי החברה הבת מפעלי ים המלח )להלן "מי"ה"(‬
‫מכיל דשנים נקבע הסדר לפרישה מוקדמת של העובדים בסדום‪ .‬בעקבות פסק דינו של בית‬
‫הדין הארצי לעבודה בדבר בטלות הסדר הפרישה המוקדמת האמור‪ ,‬ניהלו מי"ה וועד‬
‫העובדים מגעים ובעקבותיהם נחתם ביום ‪19‬ביולי ‪ 2005‬הסכם קיבוצי המקנה לעובדי מי''ה‬
‫בסדום‪ ,‬עליהם הוא חל‪ ,‬זכות לפרוש בפרישה מוקדמת‪ ,‬בהתמלא תנאים מסוימים‪ ,‬החל‬
‫מגיל ‪.60‬‬
‫‪93‬‬
‫ז‪.‬‬
‫תוכניות התייעלות‬
‫קבוצת כיל מבצעת בשנים האחרונות ובכוונתה להמשיך לבצע גם לעתיד לבוא תהליכי‬
‫התייעלות וחסכון‪ .‬במסגרת זו בכוונת החברה להמשיך גם בשנת ‪ 2006‬בתכנית להוצאת‬
‫עובדים לפרישה מוקדמת‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫קוד אתי ותכניות אכיפה פנימית‬
‫דירקטוריון כיל אישר קוד אתי לכיל‪ ,‬אשר מוחל בשלב ראשון על מנהלי קבוצת כיל כמו גם על‬
‫קבוצות עובדים יעודיות‪ ,‬הקוד קובע כללי התנהגות ראויים לחברה ולעובדיה‪ .‬הקוד מבוסס‬
‫על ערכי הקבוצה ויש לו חמישה עקרונות בסיס ‪ -‬כיבוד החוק‪ ,‬הגינות עסקית – ניהול עסקים‬
‫ביושר‪ ,‬כבוד לזולת – לעובדים‪ ,‬לספקים‪ ,‬ללקוחות ולנותני השירותים‪ ,‬שימוש נאות בנכסי‬
‫החברה והגנה עליהם ועבודה לפי תכניות האכיפה והנהלים‪ ,‬כבסיס למצוינות ארגונית‪ .‬הקוד‬
‫מיועד לשמש גם כמסגרת אוגדת לתכניות האכיפה הקיימות בקבוצה כיום ‪ -‬בתחומי ניירות‬
‫הערך‪ ,‬ההגבלים העסקיים‪ ,‬שמירת הבטיחות‪ ,‬האקולוגיה ומניעת הטרדה מינית‪ .‬למועד‬
‫הדוח‪ ,‬קבוצת המנהלים הבכירים של החברה חתמה על אישור בדבר מחויבותם האישית‬
‫לקיום הוראות הקוד‪ .‬קבוצת כיל מתכננת לבצע במהלך ‪ 2006‬תהליך הדרכה והטמעה של‬
‫הקוד בקרב אוכלוסיות היעד‪.‬‬
‫כיל מקיימת במסגרת הקבוצה מערכות אכיפה פנימית כדי לוודא ציות להוראות הדין‬
‫הרלוונטיות‪ .‬למנהלי החברות ובעלי התפקידים המתאימים בחברות הקבוצה הובהר כי‪ ,‬כחלק‬
‫מאחריותם הניהולית‪ ,‬עליהם לוודא עמידה בהוראות הדין של החברה בה הנם מכהנים‪.‬‬
‫נושאים אלו נבחנים גם באופן סדיר על ידי הנהלות ודירקטוריוני החברות השונות‪ .‬בין היתר‪,‬‬
‫הוכנו ומופעלות תכניות אכיפה פנימית בתחומי ההגבלים העסקיים‪ ,‬דיני ניירות הערך ומניעת‬
‫הטרדה מינית; נערכו ימי עיון למנהלים ולעובדים המתאימים בתחומים אלו ונבדק יישום‬
‫הוראות החוק באופן סדיר ועוד‪ .‬לפרטים נוספים על יישום תכניות האכיפה בכל מיגזר ראה‬
‫בסעיפים ‪) 4.1.14‬ה(‪)4.2.15 ,‬ה(‪)4.3.15 ,‬ה( ו‪.4.4.14.4 -‬‬
‫‪5.3‬‬
‫השקעות בחברות מאוחדות אחרות‬
‫א‪.‬‬
‫כיל מחזיקה ב – ‪ 50%‬מ – ‪ I.D.E‬טכנולוגיות בע"מ )להלן‪ IDE .("IDE" :‬מקימה מתקנים‬
‫להתפלת מים בישראל ובעולם‪ .‬כמו כן‪ IDE ,‬הקימה ומפעילה מתקן להתפלת מים עבור‬
‫ממשלת קפריסין והיא מחזיקה ב – ‪ 50%‬במיזם להקמת והפעלת מתקן להתפלת מים‬
‫באשקלון‪ ,‬ישראל‪ .‬שותפיה של ‪ IDE‬במיזם זה הם ‪) Veolia Water SA‬לשעבר ‪(Vivendi‬‬
‫ואלרן )ד‪.‬ד‪ (.‬תשתיות בע"מ‪ .‬המתקן הופעל ומייצר בקצב ייצור שנתי של למעלה מ ‪100 -‬‬
‫מיליון מטרים מעוקבים של מים מותפלים‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫כיל מחזיקה במלוא הון המניות של מפעלי תובלה‪ .‬עיקר הפעילות של מפעלי תובלה הינה‬
‫בשינוע מטענים במשאיות‪ ,‬בעיקר עבור חברות קבוצת כיל‪ .‬למפעלי תובלה התמחות בשינוע‬
‫חומרים מסוכנים‪.‬‬
‫‪5.4‬‬
‫מימון‬
‫‪ .5.4.1‬המצב הכספי ומקורות המימון של הקבוצה‬
‫מדיניות כיל הנה לגוון את מקורות המימון בין מכשירים פיננסיים שונים וכן בין מקורות מימון‬
‫מקומיים למקורות מימון מחו"ל‪.‬‬
‫‪94‬‬
‫בשנת ‪ 2005‬גדלו ההתחייבויות הפיננסיות נטו של הקבוצה ובסוף התקופה עמדו על ‪600‬‬
‫מיליון דולר לא כולל את האיגוח‪ ,‬עליה של ‪ 31‬מליון דולר‪ .52‬כאשר כוללים את המקורות‬
‫הכספיים שהתקבלו כתוצאה מאיגוח תקבולי הלקוחות‪ ,‬ההתחיבויות נטו של החברה הינן‬
‫‪ 823‬מליון דולר‪ .‬הגידול בהתחייבויות כאמור נובע מעלות רכישת נכסי ופעילות חברת‬
‫אסטריס בסכום של ‪ 266‬מליון דולר‪.‬‬
‫מקור המימון העיקרי של כיל הינו הלוואות בנקאיות לטווח קצר ולטווח ארוך מבנקים‬
‫בינלאומיים ומבנקים בישראל‪ .‬לצד המקורות הבנקאיים משתמשת הקבוצה במקורות חוץ ‪-‬‬
‫בנקאיים הן לטווח קצר והן לטווח ארוך לגוון התיק‪.‬‬
‫לפרטים נוספים בעניין המצב הכספי ומקורות המימון של החברה ראה סעיף ‪ 3‬לדוח‬
‫הדירקטוריון‪.‬‬
‫‪.5.4.2‬‬
‫שיעור ריבית ממוצעת‬
‫באשר למידע בדבר שיעורי ריבית ממוצעת על הלוואות ראה באורים ‪ 12‬ו – ‪ 16‬לדוחות‬
‫הכספיים‪.‬‬
‫מרבית הלוואות הקבוצה הנן בריבית משתנה על בסיס ריבית ליבור משתנה לטווח קצר‬
‫של ‪ 1 – 6‬חודשים בתוספת מרווח כפי שנקבע בכל הסכם‪ .‬לפיכך קיימת חשיפה של‬
‫הוצאות המימון של כיל בגין שינויי שיעורי ריבית אלה‪ .‬כיל מגינה על חלק מחשיפה זו‬
‫באמצעות מכשירים פיננסיים‪ ,‬לרבות נגזרות ריבית‪ ,‬הן על ידי ניוד ריבית קבועה והן על ידי‬
‫הגנה על ריבית ניידת ברמות ריבית מסוימות וזאת על מנת להתאים את מבנה הריבית‬
‫בפועל לציפיותיה לגבי ההתפתחויות הצפויות בריבית‪ .‬מיעוטן של ההלוואות נושאות ריבית‬
‫קבועה לכל תקופת ההלוואה‪.‬‬
‫לפירוט באשר לעסקאות אלה‪ ,‬ראה ביאור ‪ 24‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪.5.4.3‬‬
‫מכירת חובות לקוחות במסגרת עסקת איגוח‬
‫בחודש יולי ‪ 2004‬התקשרו כיל וחלק מחברות הקבוצה בהסכם בדבר עסקת איגוח אשר‬
‫במסגרתה תמכורנה החברות את כל חובות הלקוחות שלהן לחברה זרה שהוקמה לצורך כך‬
‫ושאינה בבעלות או בשליטת קבוצת כיל‪ .‬עסקת האיגוח נקשרה עם ‪ Rabobank‬בסכום כולל‬
‫מרבי של ‪ 220‬מיליון דולר‪ .‬מסגרת העסקה עם ‪ Rabobank‬הינה חמש שנים‪ ,‬בכפוף‬
‫לחידוש שנתי של קו גיבוי בנקאי לעסקה‪ .‬ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2005‬עמדה התמורה‬
‫שהתקבלה בגין מכירת לקוחות כאמור על סך של כ‪ 220 -‬מיליון דולר‪.‬‬
‫לפרטים נוספים בקשר לעסקת האיגוח ראה ביאור ‪4‬ב' לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪.5.4.4‬‬
‫סכומי אשראי שנתקבלו בתקופת הדוח‬
‫במרץ ‪ 2005‬גויס סך של ‪ 125‬מיליון דולר במסגרת הנפקה פרטית של חוב למשקיעים‬
‫מוסדיים בינלאומיים‪ .‬החוב גויס לתקופות של ‪ 5 -10‬שנים ) ‪ 8‬שנים בממוצע(‬
‫ובריבית קבועה ממוצעת של ‪ 5.4%‬לשנה‪ .‬לגבי סכום של ‪ 100‬מליון דולר ביצעה כיל אחרי‬
‫השלמת הגיוס‪ ,‬ניוד ריבית באמצעות עיסקות ‪ .SWAP‬הריבית הניידת שהתקבלה הייתה בין‬
‫ליבור ‪) 0.7% +‬ל – ‪ 5‬שנים( ו – ליבור ‪) 1.05% +‬ל – ‪ 10‬שנים(‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫התחייבויות פיננסיות נטו – אשראי‪ ,‬הלוואות לטווח ארוך וקצר מבנקים ונותני אשראי אחרים‪ ,‬בניכוי מזומן ופיקדונות לזמן‬
‫ארוך וקצר במוסדות פיננסיים וממשלתיים‪.‬‬
‫‪95‬‬
‫באוגוסט ‪ 2005‬נחתמה עסקת סינדיקציה בסך ‪ 250‬מליון דולר )‪ 100‬מליון דולר הלוואה ו‪-‬‬
‫‪ 150‬מליון דולר קו אשראי( עם ‪ 16‬בנקים בינלאומיים לתקופה של ‪ 5‬שנים )‪(BULLET‬‬
‫בריבית של ליבור ‪.0.6% +‬‬
‫‪.5.4.5‬‬
‫מגבלות על התאגיד בקבלת אשראי‬
‫בגין חלק מעסקאות המימון המפורטות לעיל התחייבה כיל לשמור על יחסים פיננסיים‬
‫מסוימים במאזן המאוחד של הקבוצה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫התחייבויות פיננסיות נטו לא יהיו יותר מאשר פי ‪ 2.1‬מההון העצמי במאזן המאוחד‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ההון העצמי של כיל לא יפחת מסך של ‪ 700‬מיליון דולר בתוספת ‪ 25%‬מהרווח הנקי השנתי‬
‫לשנת ‪ 2005‬ולשנים הבאות במצטבר‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪ ,EBITDA‬על פי הגדרתו בהסכמי המימון‪ ,‬ביחס להוצאות ריבית נטו של ‪ 3.5‬לכל הפחות‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫התחייבויות פיננסיות נטו ביחס ל – ‪ EBITDA‬בהגדרה האמורה‪ ,‬של ‪ 4.5‬לכל היותר‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫סה"כ ההתחייבויות הפיננסיות של החברות הבנות מוגבלותל – ‪ 10%‬מסך הנכסים בדוח‬
‫המאוחד של הקבוצה‪ .‬במקרים מסוימים הלוואות לחברות בנות אינן נכללות במגבלה‬
‫האמורה‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הסכמי ההלוואות של כיל מבוססים בדרך כלל על הנוסחים המקובלים בשוק תוך הכללת‬
‫סעיפים של שעבוד שלילי‪ ,‬התחייבות לשמור על בעלות בחברות בנות מהותיות בשיעור של‬
‫לפחות ‪ 67%‬והמשך החזקת "מניית המדינה המיוחדת" בידי מדינת ישראל‪.‬‬
‫‪.5.4.6‬‬
‫מסגרות האשראי של התאגיד ותנאיהן‬
‫לרשות קבוצת כיל עומדים קווי אשראי לא מנוצלים לתקופה של ‪ 3-5‬שנים בהיקף כולל של כ‬
‫– ‪ 220‬מיליון דולר מבנקים מסחריים‪ .‬עלות ההלוואות בעת ניצול דומה לעלות ההלוואות‬
‫האחרות של הקבוצה; בתקופות אי‪-‬ניצול חל תשלום של עמלת אי‪-‬ניצול‪.‬‬
‫‪.5.4.7‬‬
‫דירוג האשראי של התאגיד‬
‫לחברה דרוג על‪-‬ידי "מעלות" – החברה הישראלית לדירוג ניירות ערך בע''מ של ‪.AA‬‬
‫‪.5.5‬‬
‫מיסוי‬
‫לפרטים בעניין מצבה המיסויי של כיל ראה ביאורים מס' ‪ 2‬ו ‪ 17 -‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪.5.6‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫חלק ממוצרי קבוצת כיל )ובפרט מוצרים מסויימים של כיל מוצרים תעשייתיים( מוגדרים‬
‫כמוצרים תחת פיקוח ולעתים גם כמוצרים העלולים להיות מסוכנים‪ ,‬ברמה זו או אחרת‪ ,‬לאלו‬
‫העלולים להיחשף להם – במהלך היצור‪ ,‬בהובלתם‪ ,‬באחסונם או בשימוש בהם‪ .‬בנוסף‪,‬‬
‫לחלק ממוצרים אלה פוטנציאל לגרום נזקים סביבתיים‪ ,‬לרבות בכל הנוגע לשפכים‪ ,‬פליטות‬
‫לאוויר ופסולת הנוצרת במהלך הייצור‪ .‬כתוצאה מנזקים אלה עלולים להיווצר זיהומים‬
‫סביבתיים‪ ,‬המצריכים נקיטה בפעולות של ניקויים והטמנתם‪ .‬בנוסף‪ ,‬כתוצאה מפעילותה של‬
‫קבוצת כיל קיימת חשיפה לתביעות בגין נזקי גוף או רכוש בגין חשיפה לחומרים מסוכנים‪.‬‬
‫מדיניות כיל הינה לפעול באופן שוטף למניעה וניטור השפעות לרעה על הסביבה‪ ,‬תוך‬
‫השקעה באמצעי בטיחות‪ ,‬בטיפול בשפכים ובפליטות לאוויר‪ ,‬בטיפול בפסולת‪ ,‬בהדרכת‬
‫עובדים וצרכנים )ככל הדרוש(‪ ,‬בשיתוף פעולה עם רשויות ובפעולות נוספות‪ .‬כיל מפעילה‬
‫‪96‬‬
‫מערך הדרכה והסברה להטמעת חשיבות שמירת איכות הסביבה בקרב העובדים והמנהלים‪.‬‬
‫כן הצטרפו חברות כיל בישראל לתכנית הבינלאומית ‪ ,Responsible Care‬לשיפור היבטי‬
‫איכות הסביבה‪ ,‬הבטיחות והבריאות של מוצרי קבוצת כיל ותהליכי הייצור‪.‬‬
‫דירקטוריון כיל ודירקטוריוני המגזרים והחברות בקבוצת כיל עוקבים באופן סדיר אחר יישום‬
‫תכניות האכיפה והשמירה על הסטנדרטים של הבטיחות ואיכות הסביבה‪ .‬דירקטוריון כיל‬
‫מינה את מנכ''ל כיל דשנים מר אשר גרינבאום‪ ,‬כממונה על תחומי הבטיחות‪ ,‬איכות הסביבה‬
‫והביטחון בקבוצה‪.‬‬
‫פירוט נוסף בנושא איכות הסביבה מובא בפרק ‪ 4‬לעיל )סעיפים ‪ 4.3.31 ,4.2.14 ,4.1.13‬ו –‬
‫‪ 4.3.13‬לעיל לגבי כל מגזר ומגזר(‪.‬‬
‫‪.5.7‬‬
‫בטיחות‬
‫דירקטוריוני החברות‪ ,‬וועדות הבטיחות הפעילות במגזרים בחברות ובמפעלים‪ ,‬בוחנים מדי‬
‫תקופה את הישגי ואירועי הבטיחות ואת העמידה ביעדים שנקבעו לאור מדיניות הבטיחות‬
‫של הקבוצה‪ .‬תוכנית אכיפה בתחום הבטיחות מיושמת בחברות הקבוצה‪ ,‬תוך הסתייעות‬
‫בייעוץ משפטי‪ ,‬ובחינה תקופתית של העמידה בכל מגזר וחברה בדרישות החוק והנהלים‬
‫הפנימיים בהתאם‪ .‬התקן לניהול הבטיחות ‪ OSHAS 18001‬מיושם בחברות ברום‪ ,‬רותם‬
‫ומי"ה בקבוצת כיל בישראל‪ .‬ניתוח תאונות עבודה על בסיס מקדמי ‪ OSHA‬מבוצע בכל‬
‫חברות כיל ישראל ובמרבית החברות באירופה וארה"ב‪.‬‬
‫הפעילות בתחום הבטיחות בחברות נעשית באופן רציף ומתמשך‪ .‬זאת‪ ,‬בהתאם לדרישות‬
‫המקצועיות הרלוונטיות ולאור מטרת הקבוצה למנוע ולמזער התאונות‪ .‬במהלך השנים‬
‫האחרונות‪ ,‬מתבטאת החתירה המתמדת בכל חברה לשיפור ומצוינות בתחום הבטיחות לידי‬
‫ביטוי‪ ,‬הן בירידה במספר התאונות והן בשיפור תנאי ורמת הבטיחות בעבודה‪.‬‬
‫בין יתר הפעילויות בתחום זה ניתן לציין הנקודות הבאות‪ :‬נקבע פורום כלל כילי לנושא‬
‫הבטיחות בו שותפים אנשי הבטיחות בחברות בישראל‪ .‬בפורום נדונים הנחיות ומדיניות‬
‫הקבוצה ומוצגים לעדכון בין חברתי אירועים ופעילויות שנעשו בחברות‪ .‬צוותי שיפור מקרב‬
‫העובדים הוגים ומיישמים רעיונות מקוריים לשיפור רמת הבטיחות‪ .‬מתקיימות תחרויות‬
‫פנימיות על הישגים בתחום הבטיחות‪ ,‬מבוצעות הדרכות‪ ,‬הסמכות ותרגולות פנימיות‬
‫להעמקת הידע והמוכנות‪ ,‬בין היתר‪ ,‬במסגרת מרכז הדרכה כללי קבוצתי‪ .‬במתקני החברה‬
‫נרכשות ומותקנות מערכות מיגון והתראה מתקדמות ועוד‪.‬‬
‫‪.5.8‬‬
‫‪.5.8.1‬‬
‫מגבלות ופיקוח על עסקי התאגיד‬
‫הגבלים עסקיים‬
‫חברות מסויימות של כיל )וכן כיל באותם התחומים בהם הוכרזו החברות( הוכרזו כמונופולין‬
‫בישראל במוצרים הבאים‪ :‬אשלג‪ ,‬פוספט‪ ,‬חומצה זרחתית‪ ,‬אמוניה‪ ,‬דשנים כימיים‪ ,‬דשני‬
‫פוספט‪ ,‬ברום ותרכובות ברום‪ .‬לאור הכרזתן כמונופולין כפופות החברות למגבלות הקבועות‬
‫בפרק ד' לחוק ההגבלים העסקיים‪ ,‬ובראשן האיסור לנצל לרעה את מעמדן כמונופולין‪ .‬נכון‬
‫לשנת ‪ 2005‬פחות מ – ‪ 7%‬ממחזור כיל נובע ממכירות בישראל ולפיכך‪ ,‬להערכת כיל‪ ,‬אין‬
‫להכרזה האמורה השפעה מהותית על כיל‪ .‬לתכנית האכיפה הפנימית בתחום ההגבלים‬
‫העסקיים בכיל ראה סעיף ‪)5.2‬ח( לעיל‪.‬‬
‫‪ .5.8.2‬מנית המדינה המיוחדת‬
‫מדינת ישראל מחזיקה בכיל מנית מדינה מיוחדת‪ ,‬שאינה בת העברה‪ ,‬לשם שמירה על‬
‫העניינים החיוניים של המדינה‪ .‬שינוי ההוראות טעון אישור המדינה‪ .‬להלן עקרי הזכויות אותן‬
‫מקנה מניית המדינה‪:‬‬
‫‪97‬‬
‫א‪.‬‬
‫הגבלת עסקאות ופעולות‪ :‬מכירה או העברה של נכסים מהותיים של החברה )בישראל(‪,‬‬
‫לרבות שינויי מבנה מסוימים‪ ,‬בקשר עם נכסי ופעילות קבוצת כיל בישראל או הקניית כל‬
‫זכות אחרת בנכסים כאמור‪ ,‬שלא במהלך העסקים הרגיל של החברה‪ ,‬בין בבת אחת או‬
‫בחלקים‪ ,‬יהיו חסרי תוקף ללא הסכמתו של המחזיק במניית המדינה המיוחדת‪ ,‬אשר יהיה‬
‫רשאי להתנגד להעברה של נכס מהותי כאמור רק אם היא עשויה לדעתו לפגוע באחד מן‬
‫ה"אינטרסים החיוניים של המדינה"‪ .‬כן נקבעו הגבלות על פירוק מרצון‪ ,‬מיזוג וארגון מחדש‪,‬‬
‫למעט חריגים שנקבעו בתקנון‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הגבלות על רכישת מניות‪:‬‬
‫)‪(1‬‬
‫כל רכישה או החזקה של מניות בחברה בשיעור של ‪ 14%‬או יותר מהון המניות המונפק של‬
‫החברה לא תהיה בת תוקף כלפי החברה אלא אם נתקבלה לכך הסכמה של המחזיק במנית‬
‫המדינה המיוחדת‪ .‬כמו כן‪ ,‬כל רכישה או החזקה של ‪ 25%‬או יותר מהון המניות המונפק‬
‫של החברה )לרבות השלמת החזקה עד ‪ (25%‬לא תהיה בת תוקף כלפי החברה‪ ,‬אלא אם‬
‫נתקבלה לכך הסכמתו של המחזיק במנית המדינה המיוחדת‪ ,‬והכל גם אם נתקבלה בעבר‬
‫הסכמה כאמור לגבי שיעור החזקה הנמוך מ‪.25% -‬‬
‫)‪(2‬‬
‫בנוסף לאמור לעיל‪ ,‬תידרש הסכמתו של המחזיק במנית המדינה המיוחדת לכל שיעור של‬
‫החזקה של מניות בהון המניות של החברה אשר מקנה למחזיק בהן את הזכות‪ ,‬היכולת או‬
‫את האפשרות המעשית‪ ,‬למנות‪ ,‬במישרין או בעקיפין‪ ,‬מספר דירקטורים בחברה המהווים‬
‫מחצית או יותר ממספר חברי הדירקטורים בחברה ולא תהיה בת תוקף כלפי החברה כל עוד‬
‫לא נתקבלה הסכמה כאמור‪.‬‬
‫לצורך סעיף קטן )ב( זה יראו שעבוד או משכון של מניות החברה כרכישת מניות‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫זכות למידע‪ :‬זכות לקבלת מידע מהחברה‪ ,‬הכל כקבוע בתקנון‪ .‬התקנון קובע גם כי המחזיק‬
‫במנית המדינה המיוחדת יעשה שימוש במידע זה רק לשם הפעלת זכויותיו על פי תקנון‬
‫החברה לצורך שמירה על העניינים החיוניים של המדינה‪.‬‬
‫עוד קובע התקנון חובת דיווח תקופתית למחזיק במנית המדינה המיוחדת‪ ,‬לגבי כל‬
‫העסקאות בנכסים שקיבלו את אישור הדירקטוריון בשלושת החודשים שקדמו למועד הדיווח‪,‬‬
‫על שינויים בהחזקות בהון המניות ועל הסכמי הצבעה הידועים לא שנחתמו‪ ,‬אם נחתמו‪,‬‬
‫באותה תקופה בין בעלי המניות בחברה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫אלו "העניינים החיוניים של המדינה" כהגדרתם בתקנון לצורך מנית המדינה המיוחדת‪:‬‬
‫לשמור על אופיה של החברה וחברות הבת מפעלי ים המלח בע"מ‪ ,‬רותם אמפרט נגב‬
‫בע"מ‪ ,‬חברת ברום ים המלח בע"מ‪ ,‬תרכובות ברום בע"מ ותמי )אי‪.‬מי‪.‬י‪ (.‬מכון למחקר‬
‫ולפיתוח בע"מ )החברה וחברות הבת הנ"ל יכונו בפסקה זו להלן "החברות"( כחברות‬
‫ישראליות שמרכז עסקיהן וניהולן ייעשה בישראל‪.‬‬
‫‪ .2‬לפקח על השליטה במחצבים ובאוצרות הטבע‪ ,‬לשם פיתוחם וניצולם היעיל‪ ,‬לרבות יישום‬
‫מירבי בישראל של תוצאות ההשקעות‪ ,‬המחקר והפיתוח‪.‬‬
‫‪ .3‬למנוע רכישה של עמדת השפעה בחברות על ידי גורמים עוינים או גורמים העלולים לפגוע‬
‫בענייני חוץ ובטחון של המדינה‪.‬‬
‫‪ .4‬למנוע רכישה של עמדת השפעה בחברות או את ניהולן של החברות כאשר רכישה או ניהול‬
‫כאמור עשויים ליצור מצב של ניגודי אינטרסים מהותיים העלולים לפגוע באחד מן העניינים‬
‫החיוניים המפורטים לעיל‪.‬‬
‫‪98‬‬
‫ה‪.‬‬
‫כיל כחברה ישראלית‪ :‬הניהול והשליטה בכיל יהיו בישראל‪ .‬רוב חברי הדירקטוריון יהיו‬
‫אזרחי ישראל ותושביה‪ ,‬ישיבות הדירקטוריון יתקיימו‪ ,‬ככלל‪ ,‬בישראל‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫מיצוי זכויות‪ :‬פרט לזכויות שנזכרו בתקנון לא תקנה מנית המדינה המיוחדת למחזיק בה‬
‫זכויות הצבעה או זכויות הוניות כלשהן‪.‬‬
‫מדינת ישראל מחזיקה במניית מדינה מיוחדת גם בחברות הבת הבאות של כיל‪ -‬מפעלי ים‬
‫המלח בע"מ‪ ,‬חברת ברום ים המלח בע"מ‪ ,‬רותם אמפרט נגב בע"מ‪ ,‬תרכובות ברום בע"מ‪,‬‬
‫תמ"י )אימי( חברה למחקר ופיתוח בע"מ וחברת מגנזיום ים המלח בע"מ‪ .‬הזכויות מכח‬
‫מניות אלו לפי התקנונים של אותן החברות‪ ,‬מקבילות לזכויות המפורטות לעיל‪.‬ההוראות‬
‫המלאות בדבר זכויות מניית המדינה המיוחדת מופיעות בתקנון כיל‪ 53‬והחברות הנזכרות‬
‫בס"ק ד' לעיל‪ ,‬הפתוחים לעיון הציבור‪.‬‬
‫‪.5.9‬‬
‫יעדים ואסטרטגיה עסקית‬
‫‪54‬‬
‫מטרת החברה הינה להשיא לאורך זמן את רווחי בעלי המניות‪ .‬אסטרטגיית החברה להשגת‬
‫מטרה זו‪ ,‬הוגדרה בשנת ‪ 1999‬והינה בתוקף עד היום‪ .‬האסטרטגיה כוללת את המרכיבים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫התמקדות במגזרי פעילות ניהוליים‬
‫קבוצת כיל מתמקדת במבנה ניהולי מגזרי ‪ :‬כיל דשנים‪ ,‬כיל מוצרים תעשייתיים‪ ,‬כיל מוצרי‬
‫תכלית וכיל מטלורגיה‪ .‬חלוקת המגזרים תואמת את התפיסה הניהולית החדשה של כיל ואינה‬
‫זהה בהכרח למבנה היורידי של הקבוצה‪ .‬במסגרת זו הוקמו מטות ניהוליים במגזרים אלו‬
‫אשר אחראים על ניהול היחידות העסקיות במגזרים‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הגברת החדירה לשווקים בינלאומיים‬
‫קבוצת כיל מתמקדת בהגברת החדירה לשווק הבינלאומיים‪ ,‬ביחוד בשווקים הצומחים‪ .‬ניתן‬
‫לציין את השוק הסיני‪ ,‬בו הקימה קבוצת כיל בשנים האחרונות מספר מיזמים משותפים‬
‫לייצור מוצרים המבוססים או משלימים מוצרים המיוצרים בכיל מוצרים תעשייתיים ובכיל‬
‫מוצרי תכלית וכן גידול במחזור המכירות של כיל דשנים‪ .‬בשנת ‪ 2005‬כ – ‪ 93%‬מהמכירות‬
‫של קבוצת כיל התבצעו מחוץ לישראל‪ ,‬כמו כן כ – ‪ 45%‬ממחזור המכירות של כיל היה‬
‫מפעילות המתבצעת מחוץ לישראל‪ .‬לכיל גם יתרונות לוגיסטיים לעומת רוב מתחרותיה‬
‫הנובע ממיקומם של מפעלי קבוצת כיל בישראל ובאירופה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הרחבת סל מוצרים בעלי ערך מוסף גבוה‬
‫הגדלת יצור למכירות המוצרים בעלי ערך מוסף גבוה‪ ,‬המיוצרים ומשווקים על ידי קבוצת כיל‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬קבוצת כיל שואפת להרחיב את סל מוצריה על ידי פיתוח מוצרים חדשים וביצוע‬
‫התאמה אישית של מוצרים לדרישות הלקוחות‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫מיצוי סינרגיות‬
‫קבוצת כיל מנצלת את הסינרגיה הפוטנציאלית בין מפעליה במטרה להגביר את היעילות‬
‫והתחרותיות שלה ולהפחית את עלויות הייצור שלה‪ .‬לצורך ביצוע אסטרטגיה זו רכשה כיל‬
‫בשנים ‪ 1999-2001‬את חלק המיעוט בחברות הבנות הציבוריות שלה‪ ,‬דבר שאפשר לה לנצל‬
‫‪53‬‬
‫‪54‬‬
‫תקנון כיל מופיע באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך ושל הבורסה תחת דיווחי החברה‪.‬‬
‫הכוונות והאסטרטגיה של החברה‪ ,‬כמפורט לעיל‪ ,‬משקפות את כוונותיה והאסטרטגיה של החברה נכון למועד הדוח ומבוססות על‬
‫הערכות נוכחיות של תחומי הפעילות השונים של החברה‪ ,‬הוראות הדין הקיימות והצפויות‪ ,‬ומצב החברה ועשויות להשתנות‪ ,‬כולן‬
‫או חלקן‪ ,‬מעת לעת‪ .‬אין כל וודאות בדבר התממשות כוונות או אסטרטגיה זו של החברה‪.‬‬
‫‪99‬‬
‫את הסינרגיות בין החברות מבלי לפגוע בבעלי מניות אחרים‪ .‬הקבוצה מקדישה תשומת לב‬
‫רבה לזיהוי אפשרויות לסינרגיה בין המפעלים השונים ובין המגזרים השונים‪ .‬הסינרגיה‬
‫מתבטאת‪ ,‬בין היתר‪ ,‬על ידי שימוש במוצרי לוואי ופסולת של תהליך אחד כחומרי גלם של‬
‫תהליך אחר‪ .‬החלטות לגבי השקעות או שינויים בייצור מחייבים בחינה של השפעות‬
‫הסינרגטיות האמורות לעיל‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫שיפור תזרים מזומנים‬
‫קבוצת כיל פועלת באופן מתמיד לשיפור תזרים המזומנים שלה כחלק מהתפיסה האסטרטגית‬
‫שלה‪ .‬לאור זאת מהווה תזרים המזומנים מדד מרכזי בבחינת ביצועי הנהלות כיל והמגזרים‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫גיוון מקורות המימון‬
‫קבוצת כיל פועלת לגוון את מקורות המימון בין מקורות בנקאיים למקורות חוץ בנקאיים מתוך‬
‫כוונה להגדיל את החלק היחסי של מקורות המימון החוץ בנקאיים וכן בין מקורות מימון‬
‫מקומיים למקורות מימון זרים‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫הרחבת פעילות הליבה‬
‫קבוצת כיל שואפת להמשיך לחקור בתחום האשלג‪ ,‬הברום והפוספט וזאת על מנת להרחיב‬
‫את חלקה בשוק ולהפחית את עלויות הייצור‪ .‬כך לדוגמא‪ ,‬בשנים האחרונות‪ ,‬קבוצת כיל‬
‫הוציאה כ‪ 70 -‬מיליון דולר להרחבת כושר ייצור האשלג במי"ה בכ‪ 12.5%-‬והיא מצויה כעת‬
‫בתהליך של הרחבת כושר ייצור חומר גלם‪.‬בתחום המוצרים התעשייתיים אושרה הגדלת‬
‫כושר ייצור הברום בסדום‪ .‬הרחבה זו צפויה להסתיים בשנת ‪ .2006‬בתחום מוצרי התכלית‪,‬‬
‫רכשה כיל את מרבית הנכסים והפעילות של חברת אסטריס )ראה סעיף ‪ 2.1.5‬ו‪4.3.1 -‬‬
‫לעיל(‪ .‬קבוצת כיל מתכננת להגדיל את כושר הייצור גם במקומות אחרים וזאת תוך הקטנת‬
‫עלויות הייצור‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫רכישות‪ ,‬מיזוגים ושיתופי פעולה אסטרטגיים‬
‫קבוצת כיל שואפת לחפש אחר הזדמנויות לרכישות עסקיות ולבסס את ליבת עסקיה על ידי‬
‫רכישת טכנולוגיות משלימות ועסקים שונים‪ .‬כך לדוגמא‪ ,‬החברה רכשה חברות בת בספרד‬
‫ובאנגליה‪ IP ,‬ו ‪ ,CPL -‬בשנים ‪ 1998‬ו ‪ ,2002 -‬בהתאמה ונכסים ופעילויות של אסטריס בצפון‬
‫ובדרום אמריקה בשנת ‪ .2005‬החל משנת ‪ ,1998‬השלימה כיל רכישות והשקיעה במיזמים‬
‫משותפים בסכום כולל של כ‪ 500 -‬מליון דולר‪ .‬כיל מעוניינת להמשיך ולממש את הידע‬
‫הטכנולוגי והתפעולי לרכישת עסקים כדי למקסם יתרונות תחרותיים‪ ,‬סינרגיה וצמיחה‬
‫פוטנציאלית‪ .‬במקביל כיל מכרה חברות ועסקים שאינם בליבת העסקים שלה‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫מדידה והערכה‬
‫כיל מיישמת מדדים מתקדמים לבחינת ביצועי המנהלים של כיל ושל המגזרים‪ .‬מדדי הביצוע‬
‫נקבעו בהתאם לאסטרטגיית החברה להתמקד בהעלאת ערך לבעלי המניות ובשיפור תזרים‬
‫המזומנים‪ .‬תגמול המנהלים מביא בחשבון את עמידת החברות ביעדים שנקבעו להם בהתאם‬
‫למדדים אלה‪ .‬בנוסף ובמטרה להתאים בין תמרוץ המנהלים לבין ביצועי החברה מפעילה‬
‫החברה תוכניות תגמול למנהלים המבוססות על הענקת אופציות ומניות‪ .‬בתוכניות אלה‬
‫האופציות והמניות חסומות לתקופות שונות כך שההטבה למנהלים צמודה לביצועי החברה‬
‫בתקופה זו‪.‬‬
‫נכון לתאריך המאזן ביצעה כיל פעולות רבות הנגזרות מהאסטרטגיה שלה‪ .‬בין היתר‪:‬‬
‫בתחום הדשנים אוחדו מערכי השיווק‪ ,‬השינוע היבשתי‪ ,‬השינוע הימי ומתקני הטעינה בנמלים‬
‫של הדשנים בישראל ובעולם והוקמה כיל דשנים אירופה על מנת לרכז את פעילות כיל דשנים‬
‫באירופה‪.‬‬
‫‪100‬‬
‫במסגרת כיל מוצרים תעשייתיים אוחד הניהול והשיווק של כל תחומי הכימיקלים התעשיתיים‬
‫בישראל ובעולם‪.‬‬
‫לכיל מוצרי תכלית הועברה האחריות על הפעילות הכוללת של חומצה זרחתית נקייה ‪,‬‬
‫המיוצרת בישראל‪ ,‬ובכך נוצרה יחידה אחת המרכזת את כל פעילות הפוספטים המיוחדים של‬
‫הקבוצה‪.‬‬
‫הוקמו מטות ניהוליים במגזרים אלו אשר אחראים על ניהול כל היחידות העסקיות‪.‬‬
‫נרכשו פעילויות בתחומי הליבה של כיל בחול כולל חברות האשלג באירופה וכן הוקמו מיזמים‬
‫משותפים בתחומי הפעילות של כיל במקומות שונים בעולם ובפרט בסין‪ .‬לעומת זאת נמכרו‬
‫פעילויות בהיקף של כ ‪ 260 -‬מיליוני דולר שלא היו בתחומי הליבה של הקבוצה‪.‬‬
‫‪ .5.10‬מידע כספי לגבי מגזרים גיאוגרפיים‬
‫למידע לגבי מגזרים גיאוגרפיים ראה ביאור ‪ 26‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪ .5.11‬גורמי סיכון‬
‫‪55‬‬
‫סיכוני מקרו‪:‬‬
‫‪ .5.11.1‬תנודות בשער המטבע‬
‫הפעילות הרב לאומית של כיל חושפת את הקבוצה להשפעה של תנודות בשער המטבע‪.‬‬
‫הדוחות הכספיים של כיל נערכים בדולרים של ארצות הברית‪ .‬מכירות כיל מתבצעות במגוון‬
‫מטבעות שונים‪ ,‬בעיקר דולר ויורו‪ .‬חלק ממכירות כיל במטבעות שאינן דולר חושפות את כיל‬
‫לשינויים בשערי החליפין של מטבעות אלו לעומת הדולר‪ .‬הכנסות והוצאות של חברות‬
‫מאוחדות בחו"ל שפעילותן עצמאית‪/‬אוטונומית במטבע מקומי שאינו דולר‪ ,‬אינן מהוות‬
‫חשיפה‪ .‬מאידך‪ ,‬הכנסות והוצאות של חברות אלו בדולרים חושפות חברות אלו לשינויים‬
‫בשערי החליפין של הדולר לעומת מטבע הפעילות שלהן‪.‬‬
‫חלק מהוצאות כיל בישראל נקובות ומשולמות בש"ח‪ .‬לפיכך‪ ,‬חשופה כיל להתחזקות שער‬
‫החליפין של הש"ח ביחס לדולר )ייסוף של השקל(‪ .‬חלק מהוצאות כיל מחוץ לישראל נקובות‬
‫ומשולמות במטבע המקומי‪ ,‬בייחוד האירו‪ .‬לפיכך‪ ,‬חשופה כיל להתחזקות שער החליפין של‬
‫המטבעות השונים‪ ,‬בייחוד האירו‪ ,‬ביחס לדולר‪ .‬מדיניות כיל היא להגן על חשיפה זו באופן‬
‫חלקי על פי תנאי השוק ותחזית התפתחות שער החליפין‪.‬‬
‫לפרטים נוספים בדבר החשיפה לתנודות בשער המטבע ולמדיניות ההגנה של החברה ראה‬
‫סעיף ‪ 6‬לדוח הדירקטוריון‪.‬‬
‫‪.5.11.2‬‬
‫העלאת שער הריבית וחקיקה בנושא בנקים‬
‫חלק מהתחייבויות החברה נושאות ריבית בשיעורים משתנים‪ .‬החברה חשופה לסיכון של‬
‫העלאת שער הריבית‪ ,‬אשר יעלה את ההוצאות המימון שלה וירע את תוצאותיה‪.‬‬
‫הנחיות המפקח על הבנקים בעניין לווה בודד וקבוצת לווים עלולות לקבוע הגבלות על החוב‬
‫שהחברה יכולה ללוות מהבנקים בישראל‪ .‬המפקח על הבנקים קובע מגבלות באשר להיקף‬
‫‪55‬‬
‫סעיף זה כולל מידע צופה פני עתיד לגבי גורמי סיכון‪ ,‬שהתרחשותם עשויה להשפיע לרעה על תוצאותיה של החברה‪ .‬מידע‬
‫זה מבוסס על הערכת החברה נכון למועד הדוח ביחס לחברה‪ ,‬לתחום פעילותה ולשוק בכלל‪ .‬מידע צופה פני עתיד כאמור‬
‫הוא מטבעו מידע בלתי וודאי לגבי העתיד‪ ,‬ובמקרה של שינוי בהערכת החברה ביחס לגורמים הנ"ל‪ ,‬כולם או חלק כלשהו‬
‫מהם‪ ,‬התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מן התוצאות המוערכות או משתמעות ממידע זה‪.‬‬
‫‪101‬‬
‫האשראי של חברי קבוצת לווים ביחס להון הבנקים‪ .‬קבוצת כיל‪ ,‬קבוצת החברה לישראל‬
‫וקבוצת עופר נחשבים ביחד כקבוצת לווים‪ .‬לכיל כיום קיימת יכולת ללוות מבנקים מחוץ‬
‫לישראל וכן מגופים שאינם בנקאיים‪ ,‬בארץ ובחו"ל‪.‬‬
‫‪.5.11.3‬‬
‫מלחמה או פעולות טרור‬
‫מלחמה או פעולות טרור באזורים בהם החברה פועלת עלולים להשפיע לרעה על החברה‪.‬‬
‫ההשפעה יכולה להתבטא בעיכוב בייצור‪ ,‬בהפצה‪ ,‬אובדן רכוש או פגיעה בעובדים והעלאת‬
‫מחיר הביטוח‪ .‬בנוסף‪ ,‬מפעלי החברה עלולים להיות יעד לפעולות טרור בשל הכימיקלים‬
‫שבאחזקתם‪ .‬לחברה אין ביטוח כנגד נזקי מלחמה או פעולות טרור מלבד ביטוח של המדינה‬
‫המכסה נזק פיזי בלבד של הרכוש ללא ערך כינון‪.‬‬
‫יצוין כי מאז הקמתם של מתקני הקבוצה‪ ,‬החל משנות החמישים‪ ,‬לא סבלה החברה‬
‫מהפרעות כתוצאה מאירועי מלחמה או פעולות טרור כאמור לעיל‪.‬‬
‫‪.5.11.4‬‬
‫פעילות במדינות שונות בעולם‬
‫החברה הינה חברה בינלאומית החשופה לתנאים כלכליים‪ ,‬פוליטיים וחקיקתיים וסיכונים‬
‫במדינות בהן יש לחברה מפעלים‪ .‬החברה חשופה למגוון סיכונים עסקיים והצלחתה תלויה‪,‬‬
‫בין היתר‪ ,‬ביכולת החברה להתמודד עם שוני בתנאים כלכליים‪ ,‬סוציאליים‪ ,‬ופוליטיים‪ .‬שינויים‬
‫חקיקתיים עלולים להגדיל את הוצאות החברה או להשפיע על הביקוש למוצריה‪ .‬בנוסף‪,‬‬
‫שינויים חקיקתיים לרבות‪ ,‬לדוגמא‪ ,‬בנושאי מס‪ ,‬קניין רוחני‪ ,‬רשיונות יבוא וייצור או הוראות‬
‫לגבי איכות הסביבה‪ ,‬עלולים לגרום לשינוי בעלויות המפעל ובביקוש למוצרים‪.‬‬
‫סיכונים ענפיים‪:‬‬
‫‪ .5.11.5‬מכירת מוצרי הדשנים נתונה להשפעת גורמים רבים שאינם בשליטת כיל‪ ,‬כולל מחירי תוצרת‬
‫חקלאית‪ ,‬מדיניות ממשלתית‪ ,‬מזג אוויר ועוד‪.‬‬
‫‪ .1‬רוב מוצרי הדשנים של החברה נמכרים למגדלי תוצרת חקלאית‪ .‬מכירות הדשנים עלולות‬
‫להיפגע כתוצאה מירידה במחירי התוצרת החקלאית או מאירועים אחרים אשר יגרמו‬
‫למגדלים לזרוע פחות ולהפחית עקב כך את השימוש בדשנים‪ .‬ירידה במחירי התוצרת‬
‫החקלאית גוררת ירידה בכמות המיוצרת ויכולה להביא לירידת ביקוש לדשנים וירידת‬
‫מחירים‪ .‬תופעות אלו עלולות להשפיע על עסקי החברה‪ ,‬מצבה הכלכלי והצלחת תוכניות‬
‫עתידיות‪.‬‬
‫‪ .2‬מדיניות ממשלתית ובמיוחד רמת הסובסידיות‪ ,‬עלולה להשפיע על היקפי הגידולים‬
‫החקלאיים ובעקבותיו על מכירות מוצרי הדשנים‪ .‬ככלל‪ ,‬הקטנת הסובסידיה לחקלאי או‬
‫הגדלת הסובסידיה ליצרני דשנים מקומיים‪ ,‬במדינות אליהן כיל דשנים מוכרת‪ ,‬עלולה להיות‬
‫בעלת השפעה שלילית על עסקי כיל דשנים‪.‬‬
‫‪ .3‬מזג האוויר עלול להשפיע לרעה על מכירת המוצרים של כיל דשנים‪ .‬התעשייה החקלאית‬
‫מושפעת רבות מתנאי מזג אוויר מקומיים‪ .‬תנאים כגון‪ -‬סערות חזקות‪ ,‬תקופות ארוכות של‬
‫יובש‪ ,‬שיטפונות או טמפרטורות קיצוניות לעונה עלולים להשפיע על איכות וכמות התוצרת‬
‫החקלאית המקומית ולהפחית את השימוש בדשנים‪ .‬הפסד מכירות בעונה חקלאית במדינות‬
‫היעד כתוצאה מאירועי מזג אויר עלול להביא להפסד מכירות לכל השנה‪.‬‬
‫צמצום הגידולים החקלאים בשל ירידות מחירים או בשל שינויים ברמות הסובסידיה כאמור‬
‫לעיל‪ ,‬עשוי להשפיע בטווח הקצר בטווח הארוך הצורך להאכיל את האוכלוסייה לא יאפשר‬
‫המשך צמצום הגידולים‪.‬‬
‫‪102‬‬
‫‪ .5.11.6‬תלות בביקוש למוצרים הסופיים‬
‫חלק ניכר מהמוצרים של כיל מוצרים תעשייתיים משמשים כמוצרי ביניים למוצרים סופיים‪,‬‬
‫למשל‪ ,‬חלק ניכר ממעכבי הבעירה של החברה מוספים לרכיבי הפלסטיק במוצרים‬
‫אלקטרוניים‪ ,‬לרבות במחשבים אישיים ובטלוויזיות‪ .‬ירידה בביקוש למוצרי צריכה אלו‪ ,‬עלולה‬
‫להשפיע לרעה על מכירות כיל מוצרים תעשייתיים‪.‬‬
‫‪ .5.11.7‬כפיפות לחקיקה ורישוי מגבילים‬
‫‪.1‬‬
‫קבוצת כיל בהיותה חברה בתחום התעשייה הכימית מושפעת באופן משמעותי מהוראות‬
‫הדין וממשטר הרישוי‪ ,‬בין היתר‪ ,‬בתחומי איכות הסביבה והבטיחות‪ .‬בשנים האחרונות היו‬
‫החמרות של ממש בהוראות החוק ובדרישות הרשויות בתחומים אלה‪ ,‬בישראל ובעולם‪.‬‬
‫סטנדרטים שיאומצו בעתיד עלולים להשפיע על קבוצת כיל ולשנות את דרך פעילותה‪ .‬בנוסף‪,‬‬
‫חלק מרשיונות החברה‪ ,‬לרבות רישוי עסקים והרשאות כריה‪ ,‬הם לתקופה קצובה ויש‬
‫לחדשם מעת לעת‪ .‬חידוש הרשיונות אינו ודאי ויתכן שיותנה בתנאים נוספים‪ .‬לפרטים נוספים‬
‫ראה סעיפים ''מגבלות ופיקוח על עסקי התאגיד'' בפרקים ‪ 4‬ו‪ 5 -‬לעיל‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫שינויי חקיקה בעולם עלולים לאסור או להגביל את השימוש במוצרי החברה בשל שיקולי‬
‫איכות הסביבה‪ ,‬בריאות ובטיחות‪ .‬לדוגמא‪ ,‬מדינות מסוימות אסרו או הגבילו משמעותית את‬
‫השימוש במתיל ברומיד‪ ,‬בשל השפעתו לכאורה על שכבת האוזון של כדור הארץ‪ .‬לפרטים‬
‫בדבר הגבלות אלה ראה סעיף ‪)4.2.15‬א()‪ .(3‬בנוסף‪ ,‬במדינות שונות באירופה ובארצות‬
‫הברית נערכת בחינה בעקבותיה הוטלו או עלולות להיות מוטלות הגבלות אפשריות על‬
‫השימוש בסוגים מסוימים של מעכבי בעירה מבוססי ברום‪ .‬לפירוט נוסף ראה סעיף‬
‫‪)4.2.15‬א()‪ (2‬לעיל‪.‬‬
‫‪ .5.11.8‬הליכים משפטיים בנושאי איכות הסביבה ובטיחות‬
‫מעת לעת החברה חשופה להליכים משפטיים‪ ,‬אזרחיים ופליליים‪ ,‬עקב זיהומים סביבתיים‬
‫נטענים שנגרמים על ידי חלק ממפעלי הקבוצה‪ .‬לפרטים בדבר הליכים משפטיים התלויים‬
‫ועומדים כנגד החברה בנושאי איכות סביבה‪ ,‬ראה סעיף ‪ 4.1.15‬לעיל‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬נערכות מעת לעת בדיקות וחקירות של רשויות האכיפה בארץ ובעולם‪ .‬למועד דוח‬
‫זה‪ ,‬להערכת החברה‪ ,‬לא צפויות השלכות מהותיות לבדיקות הנערכות כיום על תוצאות‬
‫פעילות החברה‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬החברה לעתים חשופה לתביעות בגין נזקי גוף או נזקי רכוש‪ ,‬אשר עלולים לגרום‬
‫לחברה לנזק כספי‪ .‬בנוסף‪ ,‬חלק מהפעילות הייצורית או השיווקית כרוכה בסיכוני בטיחות‬
‫שכיל מנסה למזערם‪ ,‬אבל אינה יכולה למנעם‪ .‬במדינות שונות‪ ,‬כבמדינת ישראל‪ ,‬ישנה‬
‫חקיקה‪ ,‬אשר עלולה לגרום להטלת אחריות על החברה ללא קשר לזדון או רשלנות‪ .‬חוקים‬
‫אחרים מטילים על נתבעים אחריות ביחד ולחוד‪ ,‬גם לעיתים רטרואקטיבית‪ ,‬ולכן עלולים‬
‫לגרום לאחריות החברה בשל פעילות המתבצעת על ידה יחד עם אחרים‪ .‬החברה עלולה אף‬
‫להיות אחראית לתביעות בגין שטחים שמכרה ופעילויות שהחברה ערכה בשטחה‪ ,‬אף לאחר‬
‫שהפעילויות הסתיימו‪ .‬בנושא איכות הסביבה לחברה כיסוי של ‪ 100‬מליון דולר לחשיפות‬
‫מסוימות‪.‬‬
‫‪ .5.11.9‬הליכים משפטיים בנושא חבות מוצר‬
‫בגין חלק מפעילותה חשופה החברה לסיכון שענינו חבות בגין מוצריה‪ .‬לחברה ביטוח בגין‬
‫חבות צד ג' ומוצרים פגומים בהיקף של עד ‪ 350‬מליון דולר לנזק שנתי מצטבר‪ .‬במקרה‬
‫ותפסיד החברה בתביעת ענק שעניינה חבות בגין מוצרים העולה על סכום הביטוח ההגנה‬
‫הביטוחית שלה לא תספיק‪ .‬הפסד בתביעה כאמור‪ ,‬ואי קיומו של כיסוי ביטוחי מספיק עלולים‬
‫‪103‬‬
‫לגרום להרעה משמעותית בתוצאות הפעילות של החברה‪ .‬לקבוצת כיל אין היסטוריה של‬
‫תביעות מהותיות בנושא חבות המוצר‪.‬‬
‫‪.5.11.10‬‬
‫תנודתיות‬
‫חלק מעסקי קבוצת כיל‪ ,‬מאופיינים בתנודתיות‪ .‬התנודתיות נגרמת בשל כניסת מוצרים‬
‫חדשים לשוק‪ ,‬יציאת יצרנים מהשוק‪ ,‬שינויים בהיצע המוצר‪,‬שינויי עונה ושינויים בביקוש‪.‬‬
‫התנודתיות עלולה לגרום לשינויים חזקים בביקוש למוצרים ולפגיעה ברווחיות החברה‪.‬‬
‫סיכונים מיוחדים לחברה‪:‬‬
‫‪.5.11.11‬‬
‫זיכיונות והיתרים‬
‫למעלה מ – ‪ 45%‬ממכירות הקבוצה בשנת ‪ 2005‬היו של מוצרים המבוססים על מינרלים‬
‫שהקבוצה מפיקה מים המלח בהתאם לחוק זיכיון ים המלח התשכ"א ‪ .1961 -‬בנוסף‪ ,‬מפיקה‬
‫הקבוצה אשלג ומלח בספרד ובאנגליה בהתאם להיתרים וזיכיונות בארצות אלו‪ .‬כמו כן‪ ,‬כורה‬
‫הקבוצה סלע פוספט ממרבצי פוספט בנגב בהתאם להרשאה והיתרים ממדינת ישראל‪.‬‬
‫איבוד או פגיעה בזיכיונות‪ ,‬בהרשאות ובהיתרים הנ"ל עלול לגרום לנזק לחברה‪ .‬לפרטים‬
‫בדבר הזיכיונות וההיתרים ראה סעיף ‪) 4.1.14‬א(‪.‬‬
‫‪.5.11.12‬‬
‫אסונות טבע‬
‫החברה חשופה לפגעי טבע כגון שיטפונות‪ ,‬רעידות אדמה‪ ,‬ואסונות טבע אחרים אשר עלולים‬
‫להביא לפגיעה מהותית בעסקיה‪ .‬לחברה כסוי ביטוחי כנגד חשיפות אלו‪.‬‬
‫חלק ממפעלי כיל בישראל ממוקמים על השבר הסורי אפריקאי‪ ,‬אזור פעיל מבחינה‬
‫סיסמולוגית‪.‬‬
‫בשנים האחרונות התגלו בולענים באזור ים המלח‪ ,‬העלולים לגרום נזק למפעלים‪.‬‬
‫באחת מסוללות בריכת האידוי בים המלח של חברה בת ממגזר כיל דשנים קיים חלחול‬
‫תמלחות מתוך הבריכה‪.‬‬
‫באזור סדום‪ ,‬שם ממוקמים חלק ממפעלי כיל‪ ,‬יש מדי פעם שיטפונות בנחלים‪ .‬שיטפונות‬
‫כבדים אירעו באוקטובר ‪ ,2004‬אשר גרמו לנזקים לרכוש וכן אובדן רווחים‪ .‬לחברה כיסוי‬
‫ביטוחי המכסה נזקים מסוג זה‪ ,‬בכפוף להשתתפות עצמית‪.‬‬
‫בשנת ‪ 1999‬היה אירוע של הצפה במכרה האשלג באנגליה‪ .‬לחברה אין ביטוח רכוש לחלק‬
‫התת‪-‬קרקעי במכרה באנגליה‪.‬‬
‫‪.5.11.13‬‬
‫עליית מפלס בריכה ‪150‬‬
‫במסגרת הליך האידוי שוקע מלח בבריכת האידוי מס' ‪ 150‬בים המלח )שהיא בריכת האידוי‬
‫המרכזית במערכת הבריכות הסולאריות( בשכבה של כ – ‪ 20‬ס"מ כל שנה‪ .‬שקיעת המלח‬
‫גורמת להקטנת נפח התמיסות בבריכה‪ .‬על מנת להתגבר על תופעה זו יש להעלות את‬
‫מפלס המים בבריכה‪ .‬אי העלאת מפלס המים כאמור יגרום להקטנת כושר הייצור של כיל‬
‫דשנים‪ .‬לפרטים נוספים בדבר עליית מפלס בריכה ‪ 150‬ראה סעיף ‪ 4.1.14‬ה'‪.‬‬
‫‪.5.11.14‬‬
‫תשומות מים וחשמל‬
‫מפעלי הפוספט של החברה משתמשים בכמויות מים גדולות שהם רוכשים מחברת מקורות‬
‫במחירים שנקבעים על ידי המדינה‪ .‬באם המחירים יעלו משמעותית‪ ,‬אזי עלויות החברה יעלו‬
‫אף הן‪.‬‬
‫‪104‬‬
‫בסדום‪ ,‬החברה מפיקה מים במערכת עצמאית‪ ,‬שאינה חלק ממערכת המים הארצית‪ .‬חוסר‬
‫במקורות מים בקרבת המפעלים יאלץ את כיל דשנים לחפש מקורות מים רחוקים יותר‬
‫ובעלות גבוהה יותר‪.‬‬
‫מפעלי כיל בארץ ובחו''ל משתמשים באנרגיה בהיקף נרחב‪ .‬עליית מחירים משמעותית וכן‬
‫מחסור באנרגיה בישראל ישפיעו על עלויות הייצור ו‪/‬או היקפי הייצור‪.‬‬
‫‪.5.11.15‬‬
‫תעלת הימים‬
‫מדי פעם המדינה בוחנת אפשרות לחפירת תעלה מים סוף או מהים התיכון לים המלח לצורך‬
‫הפקת אנרגיה‪ ,‬התפלת מים ולהגבהת מפלס ים המלח‪ .‬תעלה כזו עלולה לשנות את הרכב‬
‫מי ים המלח‪ .‬שינוי בהרכב המים כאמור עלול להשפיע לרעה על היצור במפעלי קבוצת כיל‬
‫)לעניין זה ראה גם סעיף ‪.(4.1.14‬‬
‫‪.5.11.16‬‬
‫סכסוכי עבודה‬
‫קבוצת כיל חווה מפעם לפעם סכסוכי עבודה‪ ,‬עיצומים ושביתות‪ .‬רוב עובדי קבוצת כיל‬
‫כפופים להסכמים קיבוציים‪ .‬שביתה או עיצומים ארוכים בכל אחד ממפעלי קבוצת כיל עלולים‬
‫לגרום לאי אספקת מוצרים שהוזמנו‪ .‬בנוסף‪ ,‬בשל התלות ההדדית של המפעלים בקבוצת‬
‫כיל‪ ,‬עלולים עיצומים או שביתה בכל אחד מהמפעלים של קבוצת כיל להיות בעלי השפעה‬
‫מהותית על קבוצת כיל‪ .‬לחברה כיסוי ביטוחי לכיסוי חלק מעלויות השביתה במסגרת קרן‬
‫השביתה של התאחדות התעשיינים )''קרן הדדית של המעסיקים''(‪.‬‬
‫‪.5.11.17‬‬
‫תלות בנמלים‪ ,‬בשינוע וטעינה בישראל‬
‫כמחצית ממחזור המכירות של החברה הוא ממכירות של תוצרת בצובר המאופיינות בכמויות‬
‫גדולות‪ .‬מרבית כמות זו משונעת משני נמלים בישראל ממתקנים ייחודיים‪ .‬לא ניתן לשנע‬
‫בצובר בכמות גדולה ממתקנים אחרים‪ .‬תקלה מהותית במתקני הנמל או השבתה של‬
‫פעילות הנמלים עלולה לגרום לקושי בייצוא סחורה לחו''ל ולפגיעה במכירות‪.‬‬
‫להלן הערכת החברה לגבי מידת ההשפעה של גורמי הסיכון על קבוצת כיל‪.‬‬
‫יצוין כי הערכת החברה לגבי מידת ההשפעה של גורם הסיכון על החברה דלהלן משקפת את‬
‫מידת ההשפעה של גורם הסיכון בהנחת התממשות גורם הסיכון ואין באמור כדי להביע‬
‫הערכה כלשהי או ליתן משקל כלשהו לסיכויי התממשות גורם הסיכון‪ .‬כמו כן‪ ,‬סדר הופעת‬
‫גורמי הסיכון לעיל ולהלן אינו על פי הסיכון הגלום בכל גורם סיכון או הסתברות התרחשותו‪.‬‬
‫מידת ההשפעה של גורם הסיכון על‬
‫החברה‬
‫השפעה‬
‫השפעה‬
‫השפעה‬
‫גדולה‬
‫בינונית‬
‫קטנה‬
‫סיכוני מקרו‬
‫תנודות בשער המטבע‬
‫העלאת שער הריבית וחקיקה‬
‫בנושא בנקים‬
‫מלחמה ופעולות טרור‬
‫פעילות בינלאומית‬
‫סיכונים ענפיים‬
‫השפעה על מכירת מוצרי‬
‫הדשנים )מחירי תוצרת‪ ,‬מדיניות‬
‫ממשלתית ומזג אויר(‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪105‬‬
‫מידת ההשפעה של גורם הסיכון על‬
‫החברה‬
‫השפעה‬
‫השפעה‬
‫השפעה‬
‫גדולה‬
‫בינונית‬
‫קטנה‬
‫תלות בביקוש למוצרים הסופיים‬
‫כפיפות לחקיקה ורישוי מגבילים‬
‫הליכים משפטיים בנושאי איכות‬
‫הסביבה ובטיחות‬
‫הליכים משפטיים בנושא חבות‬
‫מוצר‬
‫עונתיות ותנודתיות‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫סיכונים ייחודיים לחברה‬
‫זיכיונות והיתרים‬
‫‪V‬‬
‫אסונות טבע‬
‫‪*V‬‬
‫עליית מפלס בריכה ‪150‬‬
‫‪V‬‬
‫תשומות מים ואנרגיה‬
‫תעלת הימים‬
‫‪V‬‬
‫סכסוכי עבודה‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫תלות בנמלים‪ ,‬בשינוע וטעינה‬
‫בישראל‬
‫*‬
‫בהתחשב בביטוח החברה‪.‬‬
‫‪106‬‬
‫דו"ח הדירקטוריון על מצב עניני החברה‬
‫לשנה המסתיימת ביום ‪31.12.2005‬‬
‫להלן דו"ח הדירקטוריון של כימיקלים לישראל בע"מ )"כיל" או "החברה"(‪ .‬הדו"ח מוגש כחלק‬
‫מהדו"ח התקופתי לשנת ‪ 2005‬ובהנחה שבפני הקורא מצויים גם יתר חלקי הדוח התקופתי‬
‫האמור‪.‬‬
‫כיל פועלת במסגרת ארבעה מגזרי פעילות עיקריים‪ ,‬בחלוקה על בסיס ניהולי – פונקציונלי‪,‬‬
‫כמפורט להלן‪:‬‬
‫א‪ .‬כיל דשנים )‪ – (ICL Fertilizers‬כיל דשנים מפיקה אשלג מים המלח וכורה ומפיקה אשלג‬
‫ומלח ממכרות תת קרקעיים בספרד ואנגליה‪ .‬כיל דשנים מעבדת את האשלג לסוגיו ומשווקת‬
‫אותו ברחבי העולם‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬כיל דשנים כורה ומעבדת סלע פוספט במכרות פתוחים בנגב ומייצרת בישראל חומצה‬
‫גופרתית‪ ,‬חומצה זרחתית חקלאית‪ ,‬דשני פוספט‪ ,‬דשנים מורכבים המבוססים‪ ,‬בעיקר‪ ,‬על‬
‫אשלג ופוספט ודשנים מיוחדים‪ .‬כיל דשנים מייצרת דשנים גם בהולנד‪ ,‬גרמניה ובלגיה‪ .‬בנוסף‬
‫מייצרת כיל דשנים תוספי מזון לבעלי חיים‪ ,‬על בסיס פוספט‪ ,‬בתורכיה ובישראל‪ .‬כיל דשנים‬
‫משווקת את מוצריה ברחבי העולם ובמיוחד באירופה‪ ,‬ברזיל‪ ,‬הודו‪ ,‬סין וישראל‪.‬‬
‫ב‪ .‬כיל מוצרים תעשייתיים )‪ – (ICL Industrial Products‬כיל מוצרים תעשייתיים מייצרת‬
‫ברום מתמיסה הנוצרת כתוצר לוואי מתהליך ייצור האשלג בסדום ותרכובות המבוססות‬
‫בעיקר על הברום‪ .‬נכון לשנת ‪ ,2005‬כיל מוצרים תעשייתיים הינה היצרנית המובילה בעולם‬
‫של ברום‪ .‬בשנה זו יצרה כיל מוצרים תעשייתיים כ‪ 35% --‬מהתוצרת העולמית של מוצר זה‪.‬‬
‫במהלך שנה זו‪ ,‬השתמשה כיל מוצרים תעשייתיים בכ‪ 75% -‬מהברום המיוצר על ידה לייצור‬
‫עצמי של תרכובות ברום באתרי ייצור בישראל‪ ,‬הולנד וסין‪ .‬בנוסף‪ ,‬מפיקה כיל מוצרים‬
‫תעשייתיים מוצרי מלח שונים‪ ,‬מגנזיה וכלור )המופק יחד עם סודה קאוסטית מאלקטרוליזה‬
‫של מלח שנוצר כמוצר לוואי מייצור האשלג ומשמש כחומר גלם בתהליכי הייצור של המגזר(‪.‬‬
‫כמו כן מייצרת כיל מוצרים תעשייתיים מוצרים המבוססים על כלור בישראל ובארה''ב‪ .‬כיל‬
‫מוצרים תעשייתיים משווקת את מוצריה בעולם כולו‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫כיל מוצרי תכלית )‪ – (ICL Performance Products‬כיל מוצרי תכלית מנקה חלק‬
‫מהחומצה הזרחתית החקלאית המיוצרת בכיל דשנים )לחומצה "מנוקה"(‪ ,‬רוכשת חומצה‬
‫זרחתית מנוקה ממקורות אחרים וכן מייצרת חומצה זרחתית תרמית‪ .‬החומצה הנקייה‬
‫משמשת לייצור מוצרי המשך בעלי ערך מוסף גבוה ‪ -‬מלחי פוספט‪ ,‬תוספי מזון‪ ,‬מוצרי‬
‫היגיינה‪ ,‬נגזרות זרחן ומוצרים למניעת התפשטות שריפות כיל מוצרי תכלית מייצרת גם‬
‫מוצרים מיוחדים המבוססים על תחמוצת אלומיניום )"אלומינה"( וחומרי גלם אחרים‪ .‬חלק‬
‫הארי של הייצור של כיל מוצרי תכלית נעשה באתרי ייצור באירופה ובפרט בגרמניה‪ ,‬בארצות‬
‫הברית‪ ,‬בברזיל וכן בישראל‪ ,‬סין ובמדינות נוספות‪ .‬בדבר רכישת פעילות ונכסים מאסטריס‬
‫)‪ (Astaris LLC‬ראה סעיף ‪ 3.3‬להלן‪.‬‬
‫ד‪ .‬כיל מטלורגיה )‪ – (ICL Metallurgy‬כיל מטלורגיה מייצרת ומשווקת מגנזיום טהור‬
‫וסגסוגות מגנזיום‪ .‬ייצור המגנזיום נעשה בסדום מקרנליט אשר מופק )בתהליך ייצור האשלג(‬
‫מים המלח‪ .‬מוצרי המגנזיום של כיל מטלורגיה משמשים בעיקר לבתי יציקה לייצור חלקי‬
‫מכוניות וכמרכיב בתהליך סגסוג האלומיניום בתעשיית האלומיניום‪ .‬פעילות כיל מטלורגיה‬
‫מתבצעת באמצעות מיזם משותף של קבוצת כיל עם חברת פולקסוואגן הגרמנית‪.‬‬
‫דוח דירקטוריון כיל ‪2005‬‬
‫נוסף על המגזרים כלעיל‪ ,‬קיימות פעילויות אחרות בכיל ובכלל זה התפלת מים ותובלה יבשתית‪.‬‬
‫הניהול על פי מיגזרים מבוצע באופן כלל קבוצתי‪ ,‬על בסיס ניהולי – פונקציונלי גם כאשר אין‬
‫התאמה בין המבנה הניהולי והבעלות המשפטית‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫תוצאות הפעילות‬
‫‪1.1‬‬
‫נתונים כספיים עיקריים‬
‫להלן תמצית תוצאות הפעילות בתקופה הנסקרת בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד‪,‬‬
‫במיליוני דולרים‪.‬‬
‫נתוני שנת ‪ 2005‬והרבעון האחרון של שנת ‪ 2005‬כוללים גם את תוצאות הפעילות שנרכשה‬
‫מחברת אסטריס‪ ,‬ב – ‪ 4‬לנובמבר ‪ ,2005‬ראה סעיף ‪ 3.3‬להלן‪.‬‬
‫‪2005‬‬
‫מיליוני‬
‫דולרים‬
‫‪2004‬‬
‫מיליוני‬
‫דולרים‬
‫‪%‬‬
‫ממכירות‬
‫‪10-12/2005‬‬
‫‪%‬‬
‫ממכירות‬
‫מיליוני‬
‫דולרים‬
‫‪10-12/2004‬‬
‫מיליוני‬
‫דולרים‬
‫‪%‬‬
‫ממכירות‬
‫‪%‬‬
‫ממכירות‬
‫מכירות‬
‫‪2,986.0‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪2,715.0‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪775.0‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪746.5‬‬
‫‪100.0‬‬
‫רווח גולמי‬
‫‪1,140.7‬‬
‫‪38.2‬‬
‫‪937.1‬‬
‫‪34.5‬‬
‫‪265.5‬‬
‫‪34.3‬‬
‫‪264.7‬‬
‫‪35.5‬‬
‫רווח תפעולי‬
‫‪561.3‬‬
‫‪18.8‬‬
‫‪354.4‬‬
‫‪13.1‬‬
‫‪113.5‬‬
‫‪14.6‬‬
‫‪100.9‬‬
‫‪13.5‬‬
‫‪514.3‬‬
‫‪17.2‬‬
‫‪309.5‬‬
‫‪11.4‬‬
‫‪75.3‬‬
‫‪9.7‬‬
‫‪82.2‬‬
‫‪11.0‬‬
‫‪426.0‬‬
‫‪14.3‬‬
‫‪226.1‬‬
‫‪8.3‬‬
‫‪101.1‬‬
‫‪13.0‬‬
‫‪75.4‬‬
‫‪10.1‬‬
‫‪422.2‬‬
‫‪14.1‬‬
‫‪250.5‬‬
‫‪9.2‬‬
‫‪82.0‬‬
‫‪10.6‬‬
‫‪81.8‬‬
‫‪11.0‬‬
‫רווח לפני מס‬
‫רווח נקי לפני פעולות‬
‫מיוחדות‬
‫רווח נקי‬
‫תזרים מפעילות שוטפת‬
‫‪490.9‬‬
‫)*(‪EBITDA‬‬
‫‪734.3‬‬
‫השקעות‬
‫רכישת מניות‬
‫חברות מתאחדות‬
‫השקעה ברכוש קבוע‬
‫בניכוי מענקים‬
‫סה"כ‬
‫‪429.9‬‬
‫‪24.6‬‬
‫‪152.2‬‬
‫‪19.2‬‬
‫‪521.8‬‬
‫‪163.5‬‬
‫‪163.7‬‬
‫‪21.1‬‬
‫‪147.2‬‬
‫‪273.3‬‬
‫‪-‬‬
‫‪265.7‬‬
‫‪-‬‬
‫‪147.8‬‬
‫‪120.8‬‬
‫‪35.4‬‬
‫‪40.2‬‬
‫‪421.1‬‬
‫‪120.8‬‬
‫‪301.1‬‬
‫‪40.2‬‬
‫)*( מחושב כדלקמן במיליוני דולרים ‪:‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫רווח נקי‬
‫פחת והפחתות‬
‫הוצאות מימון ‪ ,‬נטו‬
‫‪250.5‬‬
‫‪422.2‬‬
‫‪166.0‬‬
‫‪166.3‬‬
‫‪38.2‬‬
‫‪10.2‬‬
‫מסים על הכנסה‬
‫‪59.2‬‬
‫‪101.8‬‬
‫חלק המיעוט ברווחי‬
‫)הפסדי( חברות כלולות‬
‫‪,‬נטו‬
‫הוצאות מיוחדות או חד‬
‫פעמיות‬
‫סה''כ‬
‫)‪(9.1‬‬
‫‪43.2‬‬
‫______‬
‫‪734.3‬‬
‫====‬
‫‪2‬‬
‫‪10-12/2005‬‬
‫‪82.0‬‬
‫‪43.8‬‬
‫‪7.1‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪10-12/2004‬‬
‫‪81.8‬‬
‫‪47.2‬‬
‫‪11.4‬‬
‫)‪(0.4‬‬
‫‪0.1‬‬
‫)‪(9.1‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪7.5‬‬
‫_____‬
‫‪37.2‬‬
‫______‬
‫‪6.6‬‬
‫______‬
‫‪521.8‬‬
‫====‬
‫‪163.5‬‬
‫=====‬
‫‪147.2‬‬
‫====‬
‫‪19.7‬‬
‫דוח דירקטוריון כיל ‪2005‬‬
‫‪1.2‬‬
‫תוצאות הפעילות לתקופה ינואר – דצמבר ‪2005‬‬
‫מכירות‪:‬‬
‫מכירות קבוצת כיל בתקופת הדו"ח הסתכמו בכ‪ 2,986--‬מיליון דולר לעומת כ‪ 2,715-‬מיליון‬
‫דולר אשתקד‪ ,‬עליה של כ‪.10% -‬‬
‫הגידול במכירות הקבוצה משקף גידול במחזורי הפעילות של כל מגזרי הפעילות בקבוצה‪,‬‬
‫בעיקר כתוצאה מעליות מחירים של רבים ממוצרי החברה‪ ,‬וכן רכישת הפעילות של חברת‬
‫אסטריס‪ .‬מאידך בחלק מהמוצרים חל קיטון בכמויות המכירה‪.‬‬
‫להלן התפלגות המכירות עפ"י שווקים גיאוגרפיים‪:‬‬
‫‪2005‬‬
‫מכירות סי"פ‬
‫ישראל‬
‫צפון אמריקה‬
‫דרום אמריקה‬
‫אירופה‬
‫אסיה‬
‫שאר העולם‬
‫סה"כ‬
‫מיליוני דולרים‬
‫‪215.1‬‬
‫‪390.0‬‬
‫‪309.1‬‬
‫‪1,228.6‬‬
‫‪704.8‬‬
‫‪138.4‬‬
‫‪2,986.0‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪%‬‬
‫‪7.2‬‬
‫‪13.1‬‬
‫‪10.4‬‬
‫‪41.1‬‬
‫‪23.6‬‬
‫‪4.6‬‬
‫‪100.0‬‬
‫מיליוני דולרים‬
‫‪209.0‬‬
‫‪312.6‬‬
‫‪332.2‬‬
‫‪1,186.5‬‬
‫‪549.9‬‬
‫‪124.8‬‬
‫‪2,715.0‬‬
‫‪%‬‬
‫‪7.7‬‬
‫‪11.5‬‬
‫‪12.2‬‬
‫‪43.7‬‬
‫‪20.3‬‬
‫‪4.6‬‬
‫‪100.0‬‬
‫התפלגות המכירות בשנת ‪ 2005‬מצביעה על גידול משמעותי במכירות באסיה‪,‬‬
‫ובחלקה בסך ההכנסות‪ ,‬בעיקר תודות לגידול בהכנסות ממכירות ברום ותרכובותיו‬
‫ואשלג‪ .‬הגידול בחלקה של צפון אמריקה מושפע בעיקר מתוספת המכירות במגזר כיל‬
‫מוצרי תכלית כתוצאה מרכישת פעילות אסטריס‪ .‬בדרום אמריקה חל קיטון בהכנסות‪,‬‬
‫בעיקר בגלל קיטון במכירות דשנים לברזיל אשר נבע בעיקר בעקבות יובש בדרום‬
‫ברזיל‪ ,‬התחזקות המטבע המקומי וגורמים נוספים אשר הרעו את מצב החקלאים‪ .‬בכל‬
‫שוקי היעד האחרים של החברה חל גידול בהכנסות‪.‬‬
‫רווח גולמי‪:‬‬
‫הרווח הגולמי הסתכם בכ‪ 1,140.7-‬מיליון דולר‪ ,‬עליה של ‪ 21.7%‬בהשוואה לאשתקד‪.‬‬
‫שיעור הרווח הגולמי ממחזור המכירות לשנה עומד על ‪ 38.2%‬לעומת ‪ 34.5%‬בתקופה‬
‫המקבילה אשתקד‪.‬‬
‫הגידול בהכנסות כאמור והמשך תהליכי ההתייעלות תרמו לעלייה ברווח הגולמי‪ ,‬וזאת‬
‫למרות עליות במחירי האנרגיה וחלק ממחירי חמרי הגלם‪ .‬כן חלה התייקרות בהובלה‬
‫היבשתית בעיקר עקב התייקרות מחיר הסולר בישראל‪.‬‬
‫הרווח הגולמי הינו לאחר רישום הוצאות חד פעמיות‪ ,‬שאינן מלוות בתזרים מזומנים‪,‬‬
‫בסכום של ‪ 11.3‬מליון דולר‪ ,‬בגין הפחתת ערך מלאי של כיל מטלורגיה וכן מרישום של‬
‫הוצאות חד פעמיות הנובעות מהטיפול החשבונאי ברכישת פעילות אסטריס‪ .‬בניטרול‬
‫הוצאות אלו מסתכם הרווח הגולמי בכ – ‪ 1,152‬מליון דולר‪ ,‬עליה של ‪ 22.9%‬לעומת‬
‫אשתקד‪.‬‬
‫הוצאות מכירה ושיווק‪:‬‬
‫ההוצאות הסתכמו בכ‪ 443.3-‬מיליון דולר‪ ,‬ירידה של כ‪ 0.4%-‬לעומת אשתקד‪ .‬למרות‬
‫ההשפעה השלילית של התייקרות מחירי הנפט על עלויות ההובלה באופן כללי‪ ,‬עלויות‬
‫ההובלה הימית של מגזר כיל דשנים קטנו לעומת התקופה המקבילה אשתקד כתוצאה‬
‫מירידת תעריפי ההובלה הימית בצובר במהלך השנה לעומת המחירים ששררו בשנת‬
‫‪.2004‬‬
‫‪3‬‬
‫דוח דירקטוריון כיל ‪2005‬‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‪:‬‬
‫ההוצאות הסתכמו בכ‪ 105.8 -‬מיליון דולר עליה של כ‪ 0.1%-‬לעומת התקופה המקבילה‬
‫אשתקד‪.‬‬
‫הוצאות מחקר ופיתוח‪:‬‬
‫הוצאות המו"פ )בניכוי מענקי מדען( הסתכמו בכ‪ 30.3 -‬מיליון דולר‪ ,‬ירידה של כ‪1.8-‬‬
‫מיליון דולר לעומת אשתקד‪.‬‬
‫רווח תפעולי‪:‬‬
‫הרווח התפעולי גדל ב‪ 207.0 -‬מיליון דולר לעומת אשתקד והגיע ל‪ 561.3 -‬מיליון דולר‪.‬‬
‫עליה זו נובעת בעיקר מהגידול החד ברווח הגולמי כאמור לעיל‪ .‬שיעור הרווח התפעולי‬
‫מהמחזור עומד על ‪ 18.8%‬לעומת ‪ 13.1%‬אשתקד‪.‬‬
‫הרווח התפעולי‪ ,‬בנטרול ההוצאות החד פעמיות כאמור לעיל‪ ,‬הגיע ל ‪ 572.6‬מליון דולר‪,‬‬
‫גידול של ‪ 61.6%‬לעומת אשתקד‪.‬‬
‫הוצאות מימון‪:‬‬
‫הוצאות המימון נטו הסתכמו ב ‪ 10.2 -‬מיליון דולר בהשוואה להוצאות של ‪ 38.2‬מיליון‬
‫דולר אשתקד‪ ,‬ירידה של ‪ 28‬מיליון דולר‪.‬‬
‫החברה רשמה בתקופת הדוח הכנסות מהפרשי שער בסך של כ ‪ 20 -‬מיליוני דולר‪.‬‬
‫בנוסף הושפעו הוצאות המימון נטו מירידה של כ – ‪ 287‬מיליון דולר ביתרה הממוצעת‬
‫של ההתחייבויות הפיננסיות נטו בתקופה לעומת התקופה המקבילה אשתקד‪ .‬מאידך‪,‬‬
‫העלייה בשער הריבית הדולרית הממוצעת לתקופה‪ ,‬בשיעור של כ‪ 140) 1.4%-‬נקודות(‪,‬‬
‫קיזזה חלקית את השפעת הירידה ביתרת החוב הממוצעת על הוצאות המימון‪.‬‬
‫הוצאות אחרות ‪ -‬נטו‪:‬‬
‫הוצאות אחרות בקיזוז הכנסות אחרות מסתכמות בכ‪ 36.8 -‬מיליון דולר‪ .‬הסעיף כולל‬
‫בעיקר את השפעת ההפרשה לירידת ערך נכסי חברת המגנזיום‪ ,‬ההוצאות בגין שינוי‬
‫בהנחות אקטואריות בתוכנית פנסיה בחו''ל וכן הפחתות מוניטין‪ .‬אשתקד הסתכמו‬
‫ההוצאות האחרות נטו בסך של ‪ 6.7‬מיליון דולר וכללו בצד ההכנסות‪ ,‬ריווחי הון ממימוש‬
‫אחזקות החברה ב – ‪ ,SQM‬מימוש אחזקות החברה בנגב מינרלים תעשייתיים בע''מ וכן‬
‫ממימוש מקרקעין בבאר‪-‬שבע‪ .‬בצד ההוצאות אשתקד‪ ,‬נכללו בסעיף זה גם הוצאות בגין‬
‫חלק החברה בנזקי שיטפון בסדום )ההשתתפות העצמית בביטוח(‪ ,‬הפחתות מתקני‬
‫ייצור‪ ,‬תוכניות לפרישה מוקדמת ושינוי בהנחות אקטואריות בתוכנית פנסיה בחו''ל‪.‬‬
‫הוצאות מסים‪:‬‬
‫ההוצאות הסתכמו בכ‪ 101.8 -‬מיליון דולר בהשוואה לכ‪ 59.2 -‬מיליון דולר אשתקד‪.‬‬
‫שעור המס מהרווח לפני מס עלה מרמה של ‪ 19.8%‬לכ‪.20.0% -‬‬
‫בחודש יוני ‪ 2004‬התקבל בכנסת חוק לתיקון מס הכנסה )להלן – "תיקון ‪ (''2004‬אשר‬
‫קבע ששיעור מס החברות יופחת בהדרגה מ‪ 36% -‬ל‪.30%-‬‬
‫בחודש יולי ‪ 2005‬התקבל בכנסת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )להלן – "תיקון‬
‫‪ .("2005‬תיקון ‪ 2005‬מעדכן בשנית את שיעורי מס החברות שנקבעו במסגרת התיקון‬
‫‪ ,2004‬וקובע כי שיעור מס החברות יופחת בהדרגה – החל מיום ‪ 1‬לינואר ‪ 2006‬באופן‬
‫הבא‪ 26% – 2009 ,27% – 2008 , 29% – 2007 ,31% - 2006 :‬ו‪ 2010-‬ואילך –‬
‫‪.25%‬‬
‫‪4‬‬
‫דוח דירקטוריון כיל ‪2005‬‬
‫כתוצאה מתיקונים אלו‪ ,‬נרשם קיטון בהוצאות המסים על ההכנסה לשנים ‪ 2005‬ו ‪-‬‬
‫‪ ,2004‬בסך של כ ‪ 29 -‬מיליון דולר ושל ‪ 14‬מליון דולר בהתאמה‪.‬‬
‫שיעור המס הנמוך בתקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקר מניצול הפסדים בגינם לא‬
‫נוצרו בעבר מיסים נידחים ומהפרשים בין בסיס המדידה לצורכי מס לבין בסיס המדידה‬
‫של הדוחות הכספיים‪.‬‬
‫לפרטים נוספים ראו גם בביאור ‪ 17‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫רווח נקי ‪:‬‬
‫הרווח הנקי הסתכם בכ‪ 422.2-‬מיליון דולר לעומת ‪ 250.5‬מיליון דולר אשתקד‪ ,‬גידול‬
‫של ‪.68.5%‬‬
‫הרווח הנקי לפני פעולות מיוחדות הסתכם ב – ‪ 426.0‬מליון דולר לעומת ‪ 226.1‬מליון‬
‫דולר אשתקד‪ ,‬גידול של ‪.88.4%‬‬
‫‪1.3‬‬
‫תוצאות הפעילות לתקופה אוקטובר ‪ -‬דצמבר ‪2005‬‬
‫מכירות‪:‬‬
‫מכירות קבוצת כיל ברבעון הסתכמו ב‪ 775.0-‬מיליון דולר בהשוואה ל‪ 746.5 -‬מיליון‬
‫דולר בתקופה המקבילה אשתקד‪ ,‬גידול של כ‪.3.8% -‬‬
‫הגידול במכירות הקבוצה נובע מעליות מחירים ותרומת רכישת פעילות אסטריס‬
‫)המאוחדת מנובמבר ‪ ,(2005‬אשר קוזזו על ידי קיטון כמותי‪ ,‬בעיקר במכירות האשלג‪.‬‬
‫גם היחלשות היורו מול הדולר‪ ,‬אשר פגעה בתמורות במונחים דולריים‪ ,‬תרמה במידה‬
‫מסוימת לקיטון במכירות‪.‬‬
‫להלן התפלגות המכירות עפ"י שווקים גיאוגרפיים‪:‬‬
‫מכירות סי"פ‬
‫ישראל‬
‫צפון אמריקה‬
‫דרום אמריקה‬
‫אירופה‬
‫אסיה‬
‫שאר העולם‬
‫סה"כ‬
‫‪10-12/2005‬‬
‫‪10-12/2004‬‬
‫מיליוני‬
‫דולרים‬
‫‪%‬‬
‫מיליוני‬
‫דולרים‬
‫‪%‬‬
‫‪53.3‬‬
‫‪147.4‬‬
‫‪61.8‬‬
‫‪282.1‬‬
‫‪189.2‬‬
‫‪41.2‬‬
‫‪775.0‬‬
‫‪6.9‬‬
‫‪19.0‬‬
‫‪8.0‬‬
‫‪36.4‬‬
‫‪24.4‬‬
‫‪5.2‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪66.7‬‬
‫‪104.1‬‬
‫‪65.1‬‬
‫‪307.8‬‬
‫‪167.7‬‬
‫‪35.1‬‬
‫‪746.5‬‬
‫‪8.9‬‬
‫‪13.9‬‬
‫‪8.7‬‬
‫‪41.3‬‬
‫‪22.5‬‬
‫‪4.7‬‬
‫‪100.0‬‬
‫ברבעון חל גידול במכירות ובחלקן בסך המחזור של צפון אמריקה )עליה בכ‪(38.1% -‬‬
‫ואסיה )כ‪ .(12.8% -‬הגידול בצפון אמריקה נובע ברובו מרכישת פעילות אסטריס‪ ,‬אשר‬
‫קוזז על ידי קיטון במכירת כימיקלים אחרים ומגנזיום‪ ,‬בעוד המכירות באסיה נהנו מגידול‬
‫במכירות אשלג )בעיקר להודו( וברום ותרכובותיו‪.‬‬
‫הקיטון באירופה נובע בעיקר מהיחלשות היורו מול הדולר וכן מקיטון מסויים במכירות‬
‫מגזר הדשנים‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫דוח דירקטוריון כיל ‪2005‬‬
‫רווח גולמי‪:‬‬
‫הרווח הגולמי הסתכם בכ‪ 265.5 -‬מיליון דולר בדומה לרווח הגולמי בשנה קודמת‬
‫)‪ 264.7‬מיליון דולר(‪.‬‬
‫עליות המחירים כאמור‪ ,‬המשך תהליכי ההתייעלות ופיחות הש"ח לעומת הדולר תרמו‬
‫לגידול ברווח הגולמי‪ .‬מנגד קוזזו השפעות אלו בעיקר עקב עליות במחירי אנרגיה ובחלק‬
‫מחומרי הגלם וקיטון הייצור בחלק מהמוצרים‪.‬‬
‫הרווח הגולמי הינו לאחר רישום הוצאות חד פעמיות‪ ,‬שאינן מלוות בתזרים מזומנים‪,‬‬
‫בסכום של ‪ 11.3‬מליון דולר‪ ,‬בגין הפחתת ערך מלאי של כיל מטלורגיה וכן מרישום של‬
‫הוצאות חד פעמיות הנובעות מהטיפול החשבונאי ברכישת פעילות אסטריס‪ .‬בניטרול‬
‫הוצאות אלו מסתכם הרווח הגולמי ב – ‪ 276.8‬מליון דולר‪ ,‬עליה של ‪ 4.6%‬לעומת‬
‫התקופה המקבילה אשתקד‪.‬‬
‫הוצאות מכירה ושיווק‪:‬‬
‫ההוצאות הסתכמו בכ‪ 116.3-‬מיליון דולר‪ ,‬ירידה של כ‪ 7.1%-‬לעומת אשתקד‪ .‬זאת עקב‬
‫קיטון בכמויות המכירה בחלק מהמוצרים וכן הירידה במחירי ההובלה הימית בצובר‬
‫בהשוואה למחירים ששררו ברבעון המקביל אשתקד‪.‬‬
‫רווח תפעולי‪:‬‬
‫הרווח התפעולי הסתכם בכ‪ 113.5 -‬מיליון דולר‪ ,‬כ‪ 12.5% -‬יותר מהרבעון המקביל‬
‫אשתקד‪ .‬שיעור הרווח התפעול עלה מ‪ 13.5% -‬אשתקד לרמה של ‪ 14.6%‬ברבעון‬
‫הנוכחי‪.‬‬
‫הרווח התפעולי‪ ,‬בנטרול ההוצאות החד פעמיות כאמור לעיל‪ ,‬הגיע ל ‪ 124.8‬מליון דולר‬
‫גידול של ‪ 23.7%‬לעומת התקופה המקבילה אשתקד‪.‬‬
‫הוצאות מימון‪:‬‬
‫הוצאות המימון הסתכמו ב‪ 7.1 -‬מיליון דולר בהשוואה להוצאות של ‪ 11.4‬מיליון דולר‬
‫אשתקד‪.‬‬
‫החברה רשמה בתקופת הדוח הכנסות מהפרשי שער בסך של כ‪ 3 -‬מיליוני דולר‪ .‬בנוסף‬
‫הושפעו הוצאות המימון מירידה של כ – ‪ 154‬מיליון דולר ביתרה הממוצעת של‬
‫ההתחייבויות הפיננסיות נטו ברבעון לעומת הרבעון המקביל אשתקד‪ .‬מאידך‪ ,‬העלייה‬
‫בשער הריבית הדולרית הממוצעת לרבעון בשיעור של כ – ‪ 150) 1.5%‬נקודות( קיזזה‬
‫חלקית את השפעת הירידה ביתרת החוב הממוצעת על הוצאות המימון‪.‬‬
‫הוצאות אחרות ‪ -‬נטו‪:‬‬
‫הוצאות אחרות נטו הסתכמו ברבעון ב‪ 31.2 -‬מליון דולר‪ .‬הסעיף כולל בעיקר את‬
‫השפעת ההפרשה לירידת ערך נכסי חברת המגנזיום‪ ,‬ההוצאות בגין שינוי בהנחות‬
‫אקטואריות בתוכנית פנסיה בחו''ל וכן הפחתות מוניטין‪ .‬אשתקד הסתכמו ההוצאות‬
‫האחרות נטו בסך של ‪ 7.3‬מיליון דולר וכללו בצד ההכנסות ריווחי הון ממימוש אחזקות‬
‫החברה ב – ‪ ,SQM‬מימוש אחזקות החברה בנגב מינרלים תעשייתיים בע''מ וכן ממימוש‬
‫מקרקעין בבאר‪-‬שבע‪ .‬בצד ההוצאות‪ ,‬אשתקד‪ ,‬נכללו בסעיף גם הוצאות בגין חלק‬
‫החברה בנזקי שיטפון בסדום )ההשתתפות העצמית בביטוח(‪ ,‬הפחתות מתקני ייצור‪,‬‬
‫תוכניות לפרישה מוקדמת ושינוי בהנחות אקטואריות בתוכנית פנסיה בחו''ל‪.‬‬
‫הכנסות‪/‬הוצאות מסים‪:‬‬
‫הוצאות המסים הסתכמו בכ‪ 2.5 -‬מיליון דולר‪ .‬הוצאות המס מהוות כ‪ 3.4% -‬מהרווח‬
‫לפני מס‪ .‬בתקופה המקבילה אשתקד היו לחברה הכנסות מס בסך כ‪ 0.4 -‬מיליון דולר‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫דוח דירקטוריון כיל ‪2005‬‬
‫שיעור המס הנמוך ברבעון נובע בעיקר מהכנסות החייבות בשיעור מס אפס בגין‬
‫"מפעלים מאושרים"‪.‬‬
‫הכנסות המיסים אשתקד נבעו מרווח הון פטור ממס ממימוש חברה מאוחדת‪ ,‬מהפרשים‬
‫בין בסיס המדידה לצורכי מס לבין בסיס המדידה של הדוחות הכספיים ומהכנסה חייבת‬
‫בשיעור מס אפס בגין מפעלים מאושרים‪.‬‬
‫רווח נקי‪:‬‬
‫הרווח הנקי לרבעון הסתכם ב‪ 82.0 -‬מיליון דולר לעומת ‪ 81.8‬מיליון דולר אשתקד‪.‬‬
‫הרווח הנקי לפני פעולות מיוחדות הסתכם ב – ‪ 101.1‬מליון דולר לעומת ‪ 75.4‬מליון‬
‫דולר בתקופה המקבילה אשתקד‪ ,‬גידול של ‪.34.1%‬‬
‫‪7‬‬
‫דוח דירקטוריון כיל ‪2005‬‬
‫מגזרי פעילות‬
‫‪.2‬‬
‫מגזרי הפעילות של כיל מוצגים להלן בהתאם לחלוקה הניהולית למיגזרים המוצגת במבוא לדוח‬
‫זה‪.‬‬
‫מכירות סי"פ‬
‫לפי מגזרי‬
‫פעילות‬
‫‪2005‬‬
‫מיליוני‬
‫דולרים‬
‫‪2004‬‬
‫‪ %‬מסך‬
‫המכירות‬
‫‪ %‬מסך‬
‫המכירות‬
‫מיליוני‬
‫דולרים‬
‫מיליוני‬
‫דולרים‬
‫מיליוני‬
‫דולרים‬
‫‪48.5‬‬
‫‪1,455.9‬‬
‫‪49.7‬‬
‫‪366.3‬‬
‫‪43.1‬‬
‫‪385.7‬‬
‫‪47.7‬‬
‫מוצרים ‪805.5‬‬
‫‪24.8‬‬
‫‪706.5‬‬
‫‪24.1‬‬
‫‪230.6‬‬
‫‪27.2‬‬
‫‪210.7‬‬
‫‪26.1‬‬
‫כיל מוצרי‬
‫תכלית‬
‫‪677.0‬‬
‫‪20.9‬‬
‫‪582.5‬‬
‫‪19.9‬‬
‫‪206.0‬‬
‫‪24.3‬‬
‫‪153.1‬‬
‫‪18.9‬‬
‫כיל‬
‫מטלורגיה‬
‫‪102.8‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪88.2‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪21.4‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪23.1‬‬
‫‪2.9‬‬
‫)‪(118.1‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(49.3‬‬
‫)‪(26.1‬‬
‫‪-‬‬
‫כיל דשנים‬
‫‪1,573.7‬‬
‫‪10-12/2005‬‬
‫‪ %‬מסך‬
‫המכירות‬
‫‪10-12/2004‬‬
‫‪ %‬מסך‬
‫המכירות‬
‫כיל‬
‫תעשייתיים‬
‫אחר וקיזוזים )‪(173.0‬‬
‫סה"כ‬
‫‪2,715.0‬‬
‫‪2,986.0‬‬
‫‪746.5‬‬
‫‪775.0‬‬
‫הערה‪ :‬נתוני המכירות במגזרים ושיעורם מתוך סך המכירות הינם לפני קיזוזים של מכירות בין המגזרים‪.‬‬
‫רווח תפעולי‬
‫לפי מגזרי‬
‫פעילות‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫מיליוני‬
‫דולרים‬
‫‪%‬‬
‫ממכירות‬
‫המגזר‬
‫מיליוני‬
‫דולרים‬
‫‪10-12/2005‬‬
‫‪%‬‬
‫ממכירות‬
‫המגזר‬
‫מיליוני‬
‫דולרים‬
‫‪%‬‬
‫ממכירות‬
‫המגזר‬
‫‪10-12/2004‬‬
‫‪%‬‬
‫ממכירות‬
‫המגזר‬
‫מיליוני‬
‫דולרים‬
‫כיל דשנים‬
‫‪348.1‬‬
‫‪22.1‬‬
‫‪243.5‬‬
‫‪16.7‬‬
‫‪71.0‬‬
‫‪19.4‬‬
‫‪68.0‬‬
‫‪17.6‬‬
‫כיל מוצרים‬
‫תעשייתיים‬
‫‪153.9‬‬
‫‪19.1‬‬
‫‪63.0‬‬
‫‪8.9‬‬
‫‪43.6‬‬
‫‪18.9‬‬
‫‪24.0‬‬
‫‪11.4‬‬
‫כיל מוצרי‬
‫תכלית‬
‫‪55.0‬‬
‫‪8.1‬‬
‫‪47.0‬‬
‫‪8.1‬‬
‫‪4.9‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪8.9‬‬
‫‪5.8‬‬
‫)‪(9.0‬‬
‫)‪(8.7‬‬
‫)‪(3.3‬‬
‫)‪(3.7‬‬
‫)‪(9.5‬‬
‫)‪(44.5‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪4.2‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪354.4‬‬
‫‪13.1‬‬
‫‪113.5‬‬
‫כיל‬
‫מטלורגיה‬
‫אחר וקיזוזים ‪13.3‬‬
‫רווח תפעולי‬
‫)מאוחד(‬
‫‪561.3‬‬
‫‪18.8‬‬
‫)‪(0.2‬‬
‫‪14.6‬‬
‫‪100.9‬‬
‫הערה‪ :‬נתוני המכירות במגזרים ושיעורם מתוך סך המכירות הינם לפני קיזוזים של מכירות בין המגזרים‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‬‫‪13.5‬‬
‫דוח דירקטוריון כיל ‪2005‬‬
‫‪2.1‬‬
‫כיל דשנים‬
‫מכירות‪:‬‬
‫היקף הפעילות במגזר בשנת ‪ 2005‬הסתכם בכ‪ 1,573.7 -‬מיליון דולר‪ ,‬גידול של כ‪-‬‬
‫‪ 8.1%‬לעומת אשתקד‪ .‬הגידול במחזור המכירות נובע בעיקר ממחירים גבוהים למרבית‬
‫מוצרי המגזר‪ ,‬ובפרט מחירי האשלג‪ ,‬בעקבות עליות המחירים המתמשכות בשוקי‬
‫הדשנים בעולם‪ ,‬אשר קוזזו בחלקן ע"י קיטון בכמויות המכירה‪.‬‬
‫רווחיות‪:‬‬
‫הרווח התפעולי במגזר הסתכם בכ‪ 348.1-‬מיליון דולר‪ ,‬עליה של כ‪ 43%-‬לעומת שנת‬
‫‪ .2004‬שיעור הרווח מהמכירות הסתכם בכ‪ 22.1% -‬לעומת כ‪ 16.7% -‬אשתקד‪.‬‬
‫הגידול החד ברווח נובע בעיקר מעליות המחירים כאמור לעיל‪ .‬מאידך‪ ,‬גידול בעלויות‬
‫ייצור שונות‪ ,‬ובראשן עלויות האנרגיה‪ ,‬מיתן את ההשפעה החיובית של עליית המחירים‬
‫על הרווח מפעולות‪.‬‬
‫במחירי ההובלה הימית בצובר חלה‪ ,‬בממוצע‪ ,‬ירידה בהשוואה לאשתקד‪ .‬מנגד‪ ,‬עלות‬
‫ההובלה היבשתית הממוצעת עלתה‪ ,‬ביחס לאשתקד‪ ,‬בעיקר כתוצאה מהתייקרות מחיר‬
‫הסולר‪.‬‬
‫אשלג‬
‫ההכנסות בתחום זה כוללות את מכירות מפעלי ים המלח )ללא פעילות מלחי ים המלח(‪,‬‬
‫איברפוטאש וקליבלנד פוטאש‪.‬‬
‫אשלג ‪ -‬הכנסות ורווח‬
‫)מיליוני דולרים(‬
‫‪2005‬‬
‫הכנסות*‬
‫רווח תפעולי‬
‫‪2004‬‬
‫‪10-12/2005‬‬
‫‪10-12/2004‬‬
‫‪1,064.1‬‬
‫‪932.3‬‬
‫‪247.2‬‬
‫‪264.2‬‬
‫‪333.6‬‬
‫‪231.0‬‬
‫‪71.9‬‬
‫‪62.1‬‬
‫* כולל הכנסות ממכירות בין מגזרים‪.‬‬
‫העלייה בהכנסות בשנת ‪ 2005‬בהשוואה לאשתקד נובעת מהעלייה המתמשכת במחירי‬
‫האשלג‪ ,‬אשר קוזזה ע"י קיטון כמותי במכירות בפרט ברבעון הרביעי‪ .‬השיפור ברווח‬
‫התפעולי‪ ,‬שגדל בתקופת הדו"ח ב‪ ,44.4% -‬נובע בראש ובראשונה מעליית מחירי‬
‫המכירה כאמור‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫דוח דירקטוריון כיל ‪2005‬‬
‫אשלג – ייצור ומכירות‬
‫)אלפי טונות(‬
‫‪10-12/2005‬‬
‫‪10-12/2004‬‬
‫‪1-12/2005‬‬
‫ייצור‬
‫‪5,263‬‬
‫‪5,387‬‬
‫‪1,328‬‬
‫‪1,329‬‬
‫מכירות ללקוחות חיצוניים‬
‫‪4,721‬‬
‫‪5,137‬‬
‫‪1,061‬‬
‫‪1,358‬‬
‫מכירות ללקוחות פנימיים‬
‫‪252‬‬
‫‪280‬‬
‫‪58‬‬
‫‪56‬‬
‫‪5,417‬‬
‫‪1,119‬‬
‫‪1,414‬‬
‫סה"כ מכירות‬
‫)כולל מכירות פנימיות(‬
‫‪4,973‬‬
‫‪1-12/2004‬‬
‫ייצור האשלג ברבעון הרביעי של השנה היה זהה לייצור אשתקד‪ ,‬אך במצטבר נרשם‬
‫קיטון של כ‪ 124 -‬אלפי טון לעומת שנת ‪ .2004‬הייצור הנמוך במצטבר נובע בגלל‬
‫הקטנת ייצור באירופה במהלך השנה‪ ,‬בין היתר בשל תקלות בייצור‪ .‬המכירות ללקוחות‬
‫חיצוניים במצטבר וברבעון היו נמוכות במידה רבה מאשתקד בשל הקיטון במכירות‬
‫בברזיל ובאירופה‪ .‬עיקר הפער במכירות במצטבר לעומת אשתקד נוצר בשל מכירות‬
‫נמוכות ברבעון הנוכחי לעומת הרבעון המקביל אשתקד‪.‬‬
‫באחת מסוללות בריכות האידוי של כיל דשנים בים המלח קיים חלחול תמלחות‪ .‬כיל‬
‫דשנים‪ ,‬על בסיס התייעצות עם מומחים בינלאומיים בתחום‪ ,‬נקטה ונוקטת צעדי תחזוקה‬
‫שונים לשמירת יציבות הסוללה‪.‬‬
‫דשנים ופוספטים‬
‫ההכנסות בתחום זה מקורן במכירות בישראל ובחו"ל של סלע פוספט )כחומר גלם ולדישון‬
‫ישיר(‪ ,‬דשנים )כולל דשני פוספט וכן דשנים מורכבים‪ ,‬נוזליים ומסיסים באופן מלא‪,‬‬
‫הכוללים פרופורציות שונות של חנקן‪ ,‬זרחן ואשלגן(‪ ,‬חומצה זרחתית המשמשת כחומר‬
‫גלם לייצור דשנים )"חומצה ירוקה"( וכן מוצרים נוספים‪.‬‬
‫דשנים ופוספטים ‪ -‬הכנסות ורווח‬
‫)מיליוני דולרים(‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪10-12/2005‬‬
‫‪10-12/2004‬‬
‫הכנסות*‬
‫‪548.5‬‬
‫‪550.4‬‬
‫‪128.7‬‬
‫‪129.3‬‬
‫רווח תפעולי‬
‫‪15.4‬‬
‫‪12.9‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪6.0‬‬
‫* כולל הכנסות ממכירות בין מגזרים‪.‬‬
‫ההכנסות ברבעון ובשנת ‪ 2005‬כולה הן בדומה לאשתקד‪ .‬הירידה במכירות דשנים‬
‫לברזיל פוצתה ברובה ע"י גידול במכירות בשוקי יעד אחרים ועליה במחירי מרבית‬
‫המוצרים בהשוואה לאשתקד‪.‬‬
‫הגידול ברווח התפעולי לשנה הינו כתוצאה מעליית מחירי המכירה שקוזזה חלקית עקב‬
‫גידול בעלויות והאנרגיה ותשומות אחרות‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫דוח דירקטוריון כיל ‪2005‬‬
‫הקיטון ברווח התפעולי ברבעון נבע בעיקר מעלייה במחירי תשומות ואנרגיה וחולשה‬
‫מסוימת במחירי סוגי דשנים אחדים‪.‬‬
‫דשנים ופוספטים ‪ -‬ייצור ומכירות‬
‫)אלפי טונות(‬
‫‪2005‬‬
‫סלע פוספט‬
‫ייצור סלע‬
‫מכירות*‬
‫דשנים‬
‫ייצור‬
‫מכירות*‬
‫‪2004‬‬
‫‪10-12/2005‬‬
‫‪10-12/2004‬‬
‫‪3,236‬‬
‫‪365‬‬
‫‪3,290‬‬
‫‪566‬‬
‫‪686‬‬
‫‪69‬‬
‫‪981‬‬
‫‪101‬‬
‫‪1,636‬‬
‫‪1,671‬‬
‫‪1,696‬‬
‫‪1,664‬‬
‫‪401‬‬
‫‪403‬‬
‫‪409‬‬
‫‪323‬‬
‫*ללקוחות חיצוניים )בניכוי מכירות לחברות הקבוצה(‪.‬‬
‫ייצור סלע הפוספט הינו בהתאמה לביקושים‪ ,‬הן לשימושים פנימיים והן למכירות‬
‫ללקוחות חיצוניים‪ ,‬תוך שמירה על רמות המלאי בהתאם‪ .‬הקיטון בייצור ברבעון האחרון‬
‫נבע גם מהשינוי האסטרטגי בשימוש בסוגי סלע שונים‪ ,‬שבמסגרתו הופסקה פעילותו של‬
‫מתקן הקלייה באתר צין שבנגב‪.‬‬
‫היקף מכירות הסלע בתקופה נובע‪ ,‬בחלקו‪ ,‬ממדיניות המגזר להעביר את מרבית תוצרת‬
‫הסלע לשימושים פנימיים‪ ,‬בעלי ערך מוסף גבוה יותר‪ ,‬בייצור חומצות ודשנים‪ .‬בנוסף‪,‬‬
‫מכירת הסלע ודשני הפוספט נפגעו מקיטון במכירות לברזיל‪ ,‬שפוצו בחלקן הגדול ע"י‬
‫מכירות דשנים בארגנטינה ובארה"ב‪.‬‬
‫בתקופת הדוח התחילה כיל דשנים בהרצת המפעל במישור רותם לייצור מונו אמוניום‬
‫פוספט )‪ ,(MAP‬באיכות טכנית‪ ,‬המיועד בעיקר לשימוש כדשן מסיס‪.‬‬
‫‪2.2‬‬
‫כיל מוצרים תעשייתיים‬
‫מכירות‪:‬‬
‫היקף הפעילות במגזר בתקופת הדו"ח הסתכם בכ‪ 805.5 -‬מיליון דולר‪ ,‬עליה של כ‪-‬‬
‫‪ 14.0%‬בהשוואה לאשתקד‪ .‬הגידול במכירות נובע בעיקר מעליות מחירים כמעט בכל‬
‫תחומי הפעילות‪ ,‬אשר קוזזו חלקית ע"י קיטון בכמויות המכירה של חלק מהמוצרים‪.‬‬
‫בהכנסות ממכירת מעכבי בעירה חל גידול תודות לעליות מחירים במרבית המוצרים‪ ,‬וזאת‬
‫למרות ההאטה בשוק המעגלים המודפסים במהלך השנה‪ ,‬שהביאה לקיטון כמותי‪ .‬ברבעון‬
‫האחרון הסתמנה התאוששות בביקושים למעכבי בעירה‪.‬‬
‫במוצרי ברום אנאורגניים חל גידול בהכנסות לתקופה‪ ,‬בעיקר של ברום אלמנטרי ותמיסות‬
‫צלולות‪ .‬זאת בעיקר תודות לעליה בביקושים לתמיסות צלולות עבור תעשיות הנפט והגז‪,‬‬
‫שהביאה גם לעליות מחירים‪.‬‬
‫במוצרים החקלאיים חל קיטון בכמויות שנמכרו בתקופה לעומת אשתקד‪ ,‬בגלל הקיטון‬
‫במכסות השימוש במתיל ברומיד לחיטוי קרקע באירופה ובמדינות המתפתחות‪ .‬עם זאת‬
‫לא נפגעה רווחיותה של פעילות זו‪.‬‬
‫בביוצידים לטיפול במים חל גידול ניכר בהכנסות כתוצאה מגידול בכמויות מכירה של‬
‫ביוצידים על בסיס ברום‪ ,‬וכתוצאה מעליית מחירים של ביוצידים על בסיס כלור‪ ,‬בעקבות‬
‫היטל כנגד מכירות בהיצף על יבוא לארה''ב מסין ומספרד‪.‬‬
‫במוצרי המגנזיה היו ההכנסות בשנת ‪ 2005‬בדומה לאשתקד‪ ,‬כאשר עליות המחירים‬
‫‪11‬‬
‫דוח דירקטוריון כיל ‪2005‬‬
‫קוזזו ע"י קיטון בכמויות המכירה )בפרט עקב הצמצום המכוון במכירות מגנזיה מסונטרת‬
‫לתעשיית הרפרקטורים(‪.‬‬
‫במכירות מוצרים מבוססי כלור מים המלח )מלחי ים המלח( חל גידול בהכנסות בחלקו‬
‫בשל עליית מחירים‪.‬‬
‫לדיון ביחס לפרוטוקול מונטריאול ולעדכונים לגבי רגולציה ראה סעיף ‪ 4.2.15‬בפרק תיאור‬
‫עסקי התאגיד בשנת ‪.2005‬‬
‫רווחיות‪:‬‬
‫הרווח התפעולי במגזר הסתכם בתקופת הדו"ח בכ‪ 153.9 -‬מיליון דולר‪ ,‬עליה של כ‪-‬‬
‫‪ 144.5%‬בהשוואה לאשתקד‪.‬‬
‫הגידול ברווח נבע‪ ,‬בעיקר‪ ,‬מעליות במחירי המכירה של המגזר והמשך פעילות התייעלות‪,‬‬
‫אשר קוזזו חלקית ע"י התייקרות עלויות הייצור והתקורה‪ .‬בפרט יש לציין התייקרות‬
‫במחירי חלק מחומרי הגלם ועלויות אנרגיה‪.‬‬
‫‪2.3‬‬
‫כיל מוצרי תכלית‬
‫מכירות‪:‬‬
‫היקף המכירות במגזר זה הסתכם בכ‪ 677.0 -‬מיליון דולר‪ ,‬עליה של כ‪ 16.2%-‬בהשוואה‬
‫לתקופה המקבילה אשתקד‪ .‬הגידול במחזור נובע מאיחוד לראשונה של פעילות אסטריס‬
‫ברבעון הרביעי‪ ,‬מעליה במחירי המכירה‪ ,‬מגידול כמותי בחלק מקווי המוצרים של המגזר‬
‫וכן כתוצאה מרכישת חברת אדיקור‪ .‬חברת אדיקור שנרכשה במהלך חודש יולי ‪2005‬‬
‫עוסקת בייצור ואספקת תוספים לתעשיית המזון בברזיל‪.‬‬
‫מנגד‪ ,‬שיעורי הצמיחה הנמוכים יחסית באירופה‪ ,‬עודפי כושר ייצור בחלק מהשווקים‬
‫למוצרי המגזר‪ ,‬ואף התגברות התחרות בשווקים הרלוונטיים שהביאו לקיטון כמותי בחלק‬
‫מהמוצרים‪ ,‬עדיין מכבידים על הצמיחה בחלק מתחומי הפעילות של המגזר‪.‬‬
‫רווחיות‪:‬‬
‫הרווח התפעולי במגזר בתקופת הדו"ח הסתכם בכ‪ 55.0 -‬מיליון דולר‪ ,‬כ‪ 16.9%-‬גבוה‬
‫מבתקופה המקבילה אשתקד‪ .‬שיעור הרווח מהמכירות הסתכם בכ‪ 8.1% -‬בדומה‬
‫לאשתקד‪.‬‬
‫הגידול בהכנסות כאמור‪ ,‬לצד שיפור תפעולי בחלק מהפעילויות בתקופה כולה ובפרט‬
‫במלחי הפוספט‪ ,‬תרם לעליה ברווח‪ .‬מנגד‪ ,‬גידול בעלויות תשומות ייצור מרכזיות‪ ,‬ובפרט‬
‫עליית מחירי חומרי הגלם והאנרגיה‪ ,‬קיזז חלקית את השיפור ברווח‪ .‬גם רישומן של‬
‫הוצאות בעקבות מיזוג פעילות אסטריס‪ ,‬בחלקן הוצאות חד פעמיות‪ ,‬פגע ברווח התפעולי‪,‬‬
‫בפרט ברבעון הרביעי‪.‬‬
‫רכישת פעילות ונכסי אסטריס‪:‬‬
‫ביום ‪ 4‬בנובמבר‪ 2005 ,‬הושלמה עסקה לפיה רכשה חברה מקבוצת כיל בעסקת נכסים‬
‫)‪ (Asset Deal‬את מרבית הפעילות העסקית והנכסים‪ ,‬כולל הון חוזר‪ ,‬של ‪,Astaris LLC‬‬
‫תאגיד מארצות הברית שהוא מיזם משותף‪ ,‬בחלקים שווים‪ ,‬של ‪ Solutia Inc.‬ו‪FMC -‬‬
‫‪) Corporation‬חברות ציבוריות מארצות הברית(‪ .‬הסכום ששולם בגין הפעילות והנכסים‬
‫של אסטריס‪ ,‬כולל הוצאות רכישה‪ ,‬הוא ‪ 266‬מליון דולר )מתוכם סך של ‪ 68‬מליון דולר‬
‫שולמו בתמורה להון חוזר(‪ .‬הסכום בגין מרכיב ההון החוזר אינו סופי והוא יקבע סופית‬
‫לפי המנגנון שנקבע בהסכם‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫דוח דירקטוריון כיל ‪2005‬‬
‫אסטריס הייתה יצרן ומשווק מוביל בצפון ובדרום אמריקה של מלחי פוספט‪ ,‬חומצה‬
‫זרחתית באיכויות שונות )טכנית‪ ,‬אלקטרונית ומזון( וכימיקלים מבוססי זרחן לשימושים‬
‫תעשייתיים ומוצרים למניעת התפשטות שריפות‪ .‬אסטריס הוקמה בשנת ‪ 2000‬על ידי‬
‫העברת פעילויות קיימות של הבעלים למיזם המשותף‪ .‬היא העסיקה כ ‪ 570‬עובדים‬
‫ומפעליה הם בארצות הברית ובברזיל‪ .‬מוצרי אסטריס משמשים לתעשיות המזון‪,‬‬
‫הדטרגנטים‪ ,‬התרופות‪ ,‬התעשייה המסורתית‪ ,‬תעשיית המוליכים למחצה ולמסכים דקים‪.‬‬
‫התמורה נקבעה במשא ומתן‪ .‬כיל מימנה את הרכישה ממקורותיה העצמיים וכן מקווי‬
‫אשראי קיימים‪ .‬החברה אינה צופה השקעות מהותיות נוספות שידרשו בעקבות הרכישה‪.‬‬
‫בכוונת כיל לשלב את הנכסים הנרכשים במסגרת כיל מוצרי תכלית‪ ,‬כחלק מהגדלת נתח‬
‫מוצרי הערך המוסף )‪ (higher value-added downstream products‬אותם מייצרת‬
‫ומשווקת כיל‪ ,‬תוך ניצול היתרונות לגודל והשלמה הדדית של הידע הטכנולוגי והיישומי‪.‬‬
‫מוצרי אסטריס משלימים את המוצרים העיקריים של כיל מוצרי תכלית‪ ,‬שהם תוספי מזון‬
‫בעלי ערך מוסף גבוה‪ .‬השילוב המשלים בין פעילויות אסטריס וכיל מוצרי תכלית הנו הן‬
‫במישור הגיאוגרפי והן במישור היישומים‪.‬‬
‫להלן נתונים כספיים עיקריים לגבי הפעילות והנכסים שנרכשו‪:1‬‬
‫במיליוני ‪$‬‬
‫שנת ‪2004‬‬
‫שנת ‪2005‬‬
‫הכנסות‬
‫רווח גולמי‬
‫רווח תפעולי‬
‫רווח תפעולי לפני הוצאות‬
‫חד פעמיות‬
‫‪350.9‬‬
‫‪40.1‬‬
‫‪13.8‬‬
‫‪377.1‬‬
‫‪66.9‬‬
‫‪15.4‬‬
‫‪13.8‬‬
‫‪20.7‬‬
‫לתקופה מיום‬
‫‪ 4.11.05‬עד‬
‫‪31.12.05‬‬
‫‪56.8‬‬
‫‪3.3‬‬
‫)‪(4.7‬‬
‫‪0.6‬‬
‫הרווח הגולמי והתפעולי של הפעילות שנרכשה מאסטריס‪ ,‬לשנת ‪ 2005‬ולתקופה מיום‬
‫ה‪ 4 -‬בנובמבר ‪ 2005‬עד ‪ 31‬לדצמבר ‪ ,2005‬הינם לאחר הוצאות חד פעמיות שאינן‬
‫במזומן‪ ,‬הנובעות מהטיפול החשבונאי ברכישה‪ ,‬שהסתכמו בסך של ‪ 5.3‬מליון דולר‪.‬‬
‫לעניין התוצאות לתקופה של נובמבר‪-‬דצמבר‪ ,‬יש לציין בנוסף כי בשל העובדה שחודש‬
‫דצמבר הוא חודש עם פעילות חלקית בשל החגים בחו''ל‪ ,‬הרי שהפעילות בתקופה אינה‬
‫מייצגת פעילות שנתית‪.‬‬
‫‪2.4‬‬
‫כיל מטלורגיה‬
‫מכירות‪:‬‬
‫המכירות במגזר הסתכמו בכ‪ 102.8 -‬מיליון דולר‪ ,‬עליה של כ‪ 16.6%-‬לעומת אשתקד‪.‬‬
‫הגידול במכירות נבע בעיקר מעליה במחירי המכירה של המגנזיום לסוגיו‪ .‬במהלך הרבעון‬
‫השלישי הסתמנה מגמה של ירידת מחירים אשר המשיכה גם ברבעון הרביעי‪.‬‬
‫רווחיות‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫הנתונים הכספיים לשנת ‪ 2004‬נגזרו מהדוחות המבוקרים של אסטריס‪ .‬הנתונים הכספיים נערכו כך שלא‬
‫יכללו בהם תוצאות הנכסים שלא נרכשו וההתחייבויות שלא הומחו‪ .‬הנתונים הכספיים לשנת ‪) 2005‬נתוני‬
‫פרופורמה( נערכו על מנת לשקף את הפעילות העסקית והנכסים שנרכשו לכל השנה‪ .‬הנתונים נגזרו מתוך‬
‫הדוחות הכספיים של אסטריס עד למועד הרכישה ומהתוצאות המבוקרות של הפעילות שנרכשה‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫דוח דירקטוריון כיל ‪2005‬‬
‫ההפסד התפעולי במגזר הסתכם בכ – ‪ 9.0‬מיליון דולר‪ ,‬לעומת הפסד תפעולי של ‪3.3‬‬
‫מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד‪ .‬הגידול בהפסד נובע בעיקר מהתייקרות חלק‬
‫מתשומות הייצור‪ ,‬ובפרט הוצאות אנרגיה וחומרים‪ .‬בנוסף‪ ,‬הפחתת ערך המלאי בשל‬
‫ירידת מחירים כאמור הגדילה את ההפסד ברבעון הרביעי‪.‬‬
‫באשר להפרשה לירידת ערך נכסי כיל מטלורגיה ראה סעיף ‪ .4.4.1‬ב' לפרק תאור עסקי‬
‫התאגיד לשנת ‪.2005‬‬
‫‪.3‬‬
‫המצב הכספי ומקורות המימון של הקבוצה‬
‫‪3.1‬‬
‫מדיניות כיל הנה לגוון את מקורות המימון בין מכשירים פיננסיים שונים וכן בין מקורות‬
‫מימון מקומיים למקורות מימון מחו"ל‪.‬‬
‫בתקופה המדווחת גדלו ההתחייבויות הפיננסיות נטו של הקבוצה‪ .‬בסוף התקופה‬
‫עמדו ההתחייבויות הפיננסיות נטו על ‪ 600‬מיליון דולר‪ ,‬עליה של ‪ 31‬מיליון דולר‪.‬‬
‫הגידול בהתחייבויות כאמור‪ ,‬נובע מעלות רכישת נכסי חברת אסטריס ופעילותה כאמור‬
‫לעיל‪ ,‬בסכום של ‪ 266‬מליון דולר‪.‬‬
‫מקור המימון העיקרי של הקבוצה הנו הלוואות בנקאיות לטווח קצר ולטווח ארוך‪,‬‬
‫מבנקים בישראל ומבנקים בינלאומיים‪ .‬ביום ‪ 4‬במרץ‪ ,2005 ,‬השלימה קבוצת כיל‬
‫עסקה עם משקיעים מוסדיים בחו"ל בה גויס חוב בסך ‪ 125‬מיליון דולר‪ ,‬לתקופה של ‪5‬‬
‫עד ‪ 10‬שנים )בתקופה ממוצעת לפירעון בת שמונה שנים( בריבית קבועה ממוצעת של‬
‫‪.5.40%‬‬
‫לגבי כ‪ 100 -‬מיליון‪ ,‬ביצעה כיל‪ ,‬אחרי השלמת הגיוס‪ ,‬ניוד ריבית באמצעות פעולות‬
‫‪ .SWAP‬הריבית הניידת שנוצרה היתה בין ‪) 0.7% + LIBOR‬ל ‪ 5‬שנים( ו‪+ LIBOR-‬‬
‫‪) 1.05%‬ל‪ 10 -‬שנים(‪.‬‬
‫כמו‪-‬כן‪ ,‬בתחילת חודש אוגוסט נחתמה עסקת סינדיקציה בסך ‪ 250‬מיליון ‪ 100) $‬מיליון‬
‫‪ $‬הלוואה ו‪ 150 -‬מיליון ‪ $‬קו אשראי( מול ‪ 16‬בנקים בינלאומיים לתקופה של ‪ 5‬שנים‬
‫)‪ (Bullet‬ובריבית של ‪.0.6% + LIBOR‬‬
‫תזרים המזומנים‬
‫תזרים המזומנים של כיל מפעילות שוטפת בשנת ‪ 2005‬הסתכם ב‪ 490.9 -‬מיליון דולר‬
‫בהשוואה ל‪ 429.9 -‬מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד‪ ,‬עליה של כ‪ 61 -‬מיליון‬
‫דולר‪ .‬סכומים אלה בתוספת הגידול בחוב נטו בסך כ‪ 31 -‬מיליון דולר כאמור לעיל‪ ,‬היו‬
‫המקורות העיקריים למימון השקעות ברכוש קבוע‪ ,‬רכישת אסטריס ותשלומי דיבידנד‪.‬‬
‫‪3.2‬‬
‫ביטוח‬
‫לקבוצת כיל ביטוח לרכוש לנזק פיזי ולאובדן רווחים‪ ,‬על פי תנאי פוליסה המקובלים‬
‫בענף‪ .‬היקף הכסוי נקבע בהתחשב גם בסכום הנזק המירבי הצפוי לחברה‬
‫)‪ (expected maximum loss‬כתוצאה מנזק לרכוש מרעידת אדמה באזור ים המלח‪,‬‬
‫על פי הערכה שהחברה קיבלה מיועצים מומחים‪ .‬היקף הכיסוי למועד הדו"ח הנו ‪500‬‬
‫מיליון דולר‪ .‬לאור עליית המחירים של מוצרי החברה המגדילה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬את סכום‬
‫הנזק המרבי הצפוי בגין רעידת אדמה לסכום העולה על ‪ 500‬מיליון דולר‪ ,‬פועלת‬
‫החברה להגדלת היקף הכיסוי הביטוחי בכ ‪ 100‬מיליון דולר נוספים‪ .‬רכוש הקבוצה‬
‫בישראל מבוטח‪ ,‬על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים‪ ,‬לנזק פיזי כתוצאה מאירוע טרור‪.‬‬
‫חברת ‪ CPL‬אינה רוכשת בטוח לנזקי רכוש תת‪-‬קרקעיים‪ ,‬מאחר שלהערכת‬
‫‪ CPL‬עלות הפרמיה הנדרשת ביחס לכיסוי המוצע אינה מצדיקה זאת‪ .‬על פי‬
‫‪14‬‬
‫דוח דירקטוריון כיל ‪2005‬‬
‫בירורי החברה‪ ,‬קו פעולה דומה ננקט גם בידי חברות מקבילות בתחום זה‬
‫בעולם‪.‬‬
‫לקבוצת כיל ביטוח לחבות המוצר‪ ,‬צד ג' וחבות מעבידים בהיקף של ‪ 350‬מיליון‬
‫דולר‪ .‬הכסוי הינו על פי תנאי פוליסה המקובלים בענף‪ .‬עוד מבטחת הקבוצה‬
‫בביטוחים נוספים ובכלל זה ביטוח ימי )‪ ,(marine cargo‬ביטוח אשראי‪ ,‬ביטוח‬
‫לנזק אקולוגי מתמשך ביטוח נושאי משרה וביטוח נאמנות‪.‬‬
‫לקבוצת כיל יש חברה לביטוח משנה בשיטת ה ‪ ,Captive‬המקנה נגישות ישירה‬
‫לשוק ביטוח המשנה העולמי וכן אפשרות לנטילת השתתפויות עצמיות מעבר‬
‫להשתתפות העצמית ברמת החברה הבודדת‪ ,‬וזאת על מנת להקטין את עלות‬
‫הפרמיות המשולמות לשוק הביטוח החיצוני ואת עלות הסיכון לקבוצה‪ .‬למועד‬
‫הדווח חברת ה‪ ,Captive -‬משתתפת השתתפות עצמית בביטוחים המפורטים להלן ‪:‬‬
‫רכוש‪ ,‬חבות מוצר וצד ג'‪ ,‬אשראי‪ ,‬חבות מעבידים בחברת בת בחו"ל‪ ,‬ימי ואקולוגיה‪.‬‬
‫בביטוח אקולוגיה ההשתתפות הינה ‪ 5‬מיליון דולר לאירוע‪ ,‬ובכל יתר הביטוחים ישנה גם‬
‫מגבלה לחשיפה השנתית המירבית‪ .‬בביטוח רכוש ההשתתפות היא ‪ 15‬מיליון דולר‬
‫ובשאר הביטוחים בסכומים המשתנים לפי סוג הביטוח בטווח בין ‪ 0.6‬ל ‪ 5‬מיליון דולר‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫השקעות‬
‫בתקופת הדו"ח הסתכמו ההשקעות ברכוש קבוע בניכוי מענקי השקעות בסך בכ‪147.8 -‬‬
‫מיליון דולר‪ .‬זאת לעומת השקעות ברכוש קבוע בניכוי מענקים בסכום של כ‪ 120.8 -‬מליון דולר‬
‫אשתקד‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫כוח אדם‬
‫מצבת כוח האדם בקבוצת כיל‪ ,‬נכון ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ ,2005‬הנה ‪ 9,236‬עובדים‪ ,‬בהשוואה ל‪-‬‬
‫‪ 8,546‬עובדים ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪ .2004‬הגידול במספר העובדים הינו בעיקר במגזר כיל מוצרי‬
‫תכלית בשל רכישת פעילות ‪ Astaris‬בארה"ב ובברזיל‪ ,‬וכן רכישת פעילות נוספת בברזיל בתחום‬
‫תוספי המזון‪.‬‬
‫בהסכם הקיבוצי שנחתם ב ‪ 1978‬עם עובדי החברה הבת מפעלי ים המלח )להלן "מי"ה"( מכיל‬
‫דשנים נקבע הסדר לפרישה מוקדמת של העובדים בסדום‪ .‬בעקבות פסק דינו של בית הדין‬
‫הארצי לעבודה בדבר בטלות הסדר הפרישה המוקדמת האמור‪ ,‬ניהלו מי"ה וועד העובדים מגעים‬
‫ובעקבותיהם נחתם ביום ‪19‬ביולי ‪ 2005‬הסכם קיבוצי המקנה לעובדי מי''ה בסדום‪ ,‬עליהם הוא‬
‫חל‪ ,‬זכות לפרוש בפרישה מוקדמת‪ ,‬בהתמלא תנאים מסוימים‪ ,‬החל מגיל ‪.60‬‬
‫‪.6‬‬
‫חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם‬
‫‪6.1‬‬
‫ה ‪ CFO‬של כיל אחראי לניהול סיכוני השוק להם חשופה כיל‪.‬‬
‫‪6.2‬‬
‫בהתייחס לפעילות כיל ולסביבתה העסקית כפי שפורטה בסעיף ‪ 1‬לעיל‪ ,‬חשופה כיל‬
‫לסיכוני שוק עיקריים המפורטים להלן‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫מחירים – מחירי מכירה של מוצרים מסוימים ומחירי תשומות מסוימות‪:‬‬
‫חלק ממוצרי כיל וחלק מתשומותיה מאופיינים במחיר נתון‪ ,‬כאשר לכיל יכולת מוגבלת‬
‫להשפיע על מחיר זה‪ .‬הקבוצה חשופה לשינויים במחירים של מוצרים ותשומות אלו‪.‬‬
‫למחירים של מוצרי כיל לא קיימים מנגנוני הגנה‪ .‬למועד הדיווח אין לכיל הגנות בגין‬
‫מחירי מזוט‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫שערי חליפין ומדד המחירים לצרכן‪:‬‬
‫‪15‬‬
‫דוח דירקטוריון כיל ‪2005‬‬
‫הדולר הוא המטבע העיקרי של הסביבה הכלכלית בה מנוהלות הפעולות של מרבית‬
‫קבוצת כיל‪ .‬החלק המכריע של הפעולות ‪ -‬מכירות‪ ,‬רכישת חומרים‪ ,‬הוצאות מכירה‪,‬‬
‫שיווק ומימון וכן רכישת הנכסים הקבועים – נעשה במטבע חוץ‪ ,‬בעיקר בדולרים‪ ,‬ולכן‬
‫משמש הדולר כמטבע המדידה והדיווח של כיל‪.‬‬
‫לכיל מספר חברות בנות מאוחדות בחו"ל שפעילותן עצמאית – אוטונומית‪ .‬מטבעות‬
‫המדידה של חברות אלו הם במטבעות המקומיים ‪ -‬האירו והפאונד‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ב‪.1.‬‬
‫חלק ממכירות כיל במטבעות שאינם דולר חושפות את כיל לשינויים בשערי‬
‫החליפין של מטבעות אלו לעומת הדולר‪ .‬הכנסות והוצאות של חברות מאוחדות‬
‫בחו"ל שפעילותן עצמאית‪-‬אוטונומית במטבע מקומי שאינו דולר‪ ,‬אינן מהוות‬
‫חשיפה‪ ,‬מאידך הכנסות והוצאות של חברות אלו בדולרים חושפות את חברות‬
‫אלו לשינויים בשערי החליפין של הדולר לעומת מטבע הפעילות שלהן‪.‬‬
‫מדידת החשיפה של כיל כאמור הנה על בסיס הכנסות‪/‬הוצאות נטו בכל מטבע‬
‫שאינו מטבע הדווח של אותה חברה‪ .‬מדיניות כיל הנה להגן על חלק ניכר‬
‫מחשיפה זו באמצעות מכשירים פיננסיים שונים‪ ,‬לרבות ניגזרים‪.‬‬
‫מחירי עסקאות מסוימות‪ ,‬על אף שאינן מתבצעות בדולר‪ ,‬מושפעים מהשינוי‬
‫בשער הדולר לעומת השער של מטבע העסקה ומותאמים לשינוי בשער החליפין‬
‫תוך תקופה קצרה‪ .‬כיל אינה מגינה כנגד חשיפה זמנית זו‪.‬‬
‫ב‪.2.‬‬
‫חלק מעלויות תשומות כיל בישראל נקובות ומשולמות בש"ח‪ .‬לפיכך‪ ,‬חשופה כיל‬
‫להתחזקות שער החליפין של הש"ח ביחס לדולר )ייסוף של השקל(‪ .‬חשיפה זו‬
‫זהה במהותה וחשיפה המתוארת בסעיף ב‪ 1-‬אך מהותית בהיקפה יותר משאר‬
‫חשיפות המטבע‪ .‬כיל מחליטה‪ ,‬באם להגן על חשיפה זו ועל רמת ההגנה‬
‫בהתאם לתנאי השוק ולתחזיות לגבי התפתחות שער החליפין‪.‬‬
‫ב‪.3.‬‬
‫התוצאות לצורכי מס של החברה וחלק מחברות כיל נמדדות במטבע השונה‬
‫מהדולר‪ :‬בישראל ש"ח מותאמים למדד המחירים לצרכן ובחו"ל מטבע מקומי‪.‬‬
‫עקב כך חשופה כיל להפרש בין שיעור השינוי בשער החליפין של הדולר לבין‬
‫בסיס המדידה לצורכי מס‪ .‬כיל אינה מגינה על חשיפה זו‪.‬‬
‫ב‪.4.‬‬
‫לחברות כיל התחייבויות בשל סיום יחסי עובד‪-‬מעביד‪ .‬התחייבויות אלו נקובות‬
‫במטבע המקומי‪ ,‬ובישראל הן מושפעות גם מעליית המדד‪ .‬לחברות כיל בישראל‬
‫יעודות לכיסוי חלק מהתחייבויות אלו‪ .‬יעודות אלו נקובות בש"ח ומושפעות‬
‫מרווחי הקרנות בהן מושקעים הסכומים‪ .‬החברה לא מגינה על חשיפה זו‪.‬‬
‫ב‪.5.‬‬
‫לכיל נכסים כספיים והתחייבויות כספיות במטבעות שאינם דולר או שאינם‬
‫צמודים לדולר‪ ,‬ובהתאמה ביחס לגבי המטבע המקומי בחברות האוטונומיות‬
‫בחו"ל )למעט האמור בסעיפים ב‪ ,3‬וב‪ 4‬לעיל(‪ .‬ההפרשים בין הנכסים‬
‫להתחייבויות במטבעות השונים יוצרים חשיפות‪ .‬מדיניות החברה להגן )על‬
‫מרבית החשיפה( מפני חשיפות אלו באמצעות מכשירים פיננסיים‪ ,‬לרבות‬
‫נגזרים‪.‬‬
‫השקעה בחברות בנות עצמאיות אוטונומיות ‪ -‬לכיל חברות מאוחדות בחו"ל‪,‬‬
‫ב‪.6.‬‬
‫שפעילותן עצמאית אוטונומית‪ .‬היתרות המאזניות לסוף תקופה של חברות אלו‬
‫מתורגמות לדולר לפי שער חליפין של הדולר ביחס למטבע הדיווח של החברות‬
‫האמורות בסוף התקופה‪ .‬יתרות מאזניות לתחילת התקופה וכן שינויים הוניים‬
‫במהלך התקופה מתורגמים לדולר לפי שער החליפין בתחילת התקופה או‬
‫בתאריך השינוי בהון בהתאמה‪ .‬ההפרשים הנובעים מהשפעת השינוי בשער‬
‫החליפין בין הדולר לבין מטבע הדיווח של החברות יוצרים חשיפה‪ .‬השפעות‬
‫חשיפה זו נזקפות במישרין להון העצמי‪ .‬החברה לא מגינה על חשיפה זו‪.‬‬
‫שעורי ריבית‪:‬‬
‫לקבוצה הלוואות בריביות משתנות ועל כן קיימת חשיפה של התוצאות הכספיות )הוצאות‬
‫‪16‬‬
‫דוח דירקטוריון כיל ‪2005‬‬
‫מימון( בגין שינויי שיעורי ריבית אלה‪.‬‬
‫כיל מגינה על חלק מחשיפה זו באמצעות מכשירים פיננסיים‪ ,‬לרבות נגזרים‪.‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2005‬לקבוצה אופציות )‪ (cap‬להבטחת תקרת שיעורי ריבית הליבור‬
‫של ‪ 4% - 3%‬אשר מכסות ליום ‪ 31.12.05‬וליום ‪ 31.12.04‬סכום רעיוני של ‪ 30‬מיליון‬
‫דולר ו ‪ 100 -‬מיליון דולר‪ ,‬בהתאמה‪ .‬כמו כן‪ ,‬הקבוצה רכשה וכתבה אופציות ריבית אשר‬
‫משמשות לקיבוע ריבית הליבור מחוץ לטווח של ‪ 2%‬ו‪ .(collar) 6% -‬האופציות מכסות‬
‫ליום ‪ 31.12.05‬סכום רעיוני של ‪ 376‬מיליון דולר‪.‬‬
‫חלק מעסקאות אלו משלבות כתיבת אופציות אשר לפיהן ‪ ,‬אם הריבית המשתנה‬
‫המבוססת על הליבור תגיע ל‪ 6% - 7% -‬אזי עסקאות אלו מבוטלות באותה תקופה‪.‬‬
‫‪6.3‬‬
‫עסקאות הנגזרים נעשות עם תאגידים בנקאיים‪ .‬לדעת כיל‪ ,‬לא צפוי סיכון אשראי בגינן‪.‬‬
‫כיל אינה דורשת או מעמידה ביטחונות בגין נגזרים אלה‪.‬‬
‫‪6.4‬‬
‫חברות כיל עוקבות אחרי היקף החשיפות ושיעורי ההגנה בנושאים השונים באופן שוטף‪.‬‬
‫מדיניות ההגנות בכל סוגי החשיפות נדונה בדירקטוריון של החברה ובדירקטוריונים של‬
‫חברות כיל במסגרת התקציב השנתי‪ .‬ועדות הכספים של חברות כיל מקבלות דיווח מדי‬
‫רבעון במסגרת הדיון בתוצאות הרבעוניות כבקרה על יישום המדיניות ולצורך עדכון‬
‫המדיניות‪ ,‬אם נדרש‪ .‬הנהלות החברות מיישמות את המדיניות שנקבעה תוך התייחסות‬
‫להתפתחויות בפועל ולצפיות בשווקים השונים‪.‬‬
‫‪6.5‬‬
‫כיל עושה שימוש במכשירים פיננסיים ונגזרים )מכשירי הגנה( למטרות הגנה בלבד‪.‬‬
‫מכשירי ההגנה מנטרלים חשיפות הנוצרות לכיל כמתואר לעיל‪ .‬לפיכך‪ ,‬כיל כוללת את‬
‫התוצאות הכספיות של עסקאות הגנה על נכסים והתחייבויות קיימים וכן על התקשרויות‬
‫מוצקות לתוצאות מהנכסים וההתחייבויות עליהם הגנו‪ .‬התוצאות הכספיות של שאר‬
‫עסקאות ההגנה נזקפות להוצאות המימון‪.‬‬
‫‪6.6‬‬
‫דו"ח בסיסי הצמדה‬
‫להלן תנאי ההצמדה של יתרות כספיות ‪:‬‬
‫ההרכב ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2005‬באלפי דולר(‬
‫בשקלים‬
‫חדשים‬
‫צמוד‬
‫דולר‬
‫מט"ח שאינו‬
‫דולר )בעיקר‬
‫אירו( *‬
‫בהצמדה‬
‫למדד‬
‫ללא הצמדה‬
‫לא כספי‬
‫סה"כ‬
‫רכוש‪:‬‬
‫שוטף )כולל‬
‫חלויות של ז"א(‬
‫‪393,937‬‬
‫‪183,155‬‬
‫‪7,107‬‬
‫‪88,375‬‬
‫‪714,778‬‬
‫‪1,387,352‬‬
‫שאינו שוטף‬
‫‪504‬‬
‫‪16,069‬‬
‫‪13,272‬‬
‫‪4,477‬‬
‫‪1,918,749‬‬
‫‪1,953,071‬‬
‫התחייבויות‪:‬‬
‫שוטפות)כולל‬
‫חלויות של ז"א(‬
‫‪384,561‬‬
‫‪256,875‬‬
‫‪-‬‬
‫‪255,536‬‬
‫‪158‬‬
‫‪897,130‬‬
‫לזמן ארוך‬
‫‪381,853‬‬
‫‪230,825‬‬
‫‪5,857‬‬
‫‪138,435‬‬
‫‪1,686,323‬‬
‫‪2,443,293‬‬
‫סך כל היתרה‬
‫המאזנית‪ ,‬נטו‬
‫‪371,973‬‬
‫‪288,476‬‬
‫‪14,522‬‬
‫‪301,119‬‬
‫‪947,046‬‬
‫*‬
‫כולל יחידות אוטונומיות המדווחות באירו‪ ,‬שהתחייבויותיהן באירו אינן יוצרות חשיפה‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫דוח דירקטוריון כיל ‪2005‬‬
‫‪6.7‬‬
‫פוזיציות בנגזרים‬
‫להלן פרטים בנושא‪:‬‬
‫עסקאות להגנה משינויים בשערי חליפין על תזרים המזומנים ‪ -‬באלפי דולר‬
‫ערך הוגן‬
‫נקוב‬
‫עד שנה‬
‫עד שנה‬
‫‪Long‬‬
‫‪Short‬‬
‫‪Long‬‬
‫‪Short‬‬
‫כיוון הפעולה בנגזרים הוא רכישת דולר‪.‬‬
‫מטבע‪/Euro :‬דולר באלפי דולר‬
‫‪FORWARD‬‬
‫למטרות הגנה מוכר חשבונאית‬
‫למטרת הגנה – מוכר חשבונאית מעל שנה‬
‫אופציות רכש‬
‫למטרות הגנה מוכר חשבונאית‬
‫אופציות מכר‬
‫למטרות הגנה מוכר חשבונאית‬
‫‪- 50‬‬
‫‪487‬‬
‫‪12,300‬‬
‫‪28,000‬‬
‫‪87,680‬‬
‫‪22,634‬‬
‫‪3,700‬‬
‫‪- 1,250‬‬
‫‪88,880‬‬
‫‪22,664‬‬
‫‪- 711‬‬
‫‪86‬‬
‫‪/JPY‬דולר באלפי דולר‬
‫אופציות רכש‬
‫למטרות הגנה מוכר חשבונאית‬
‫אופציות מכר‬
‫למטרות הגנה מוכר חשבונאית‬
‫‪10,100‬‬
‫‪428‬‬
‫‪10,100‬‬
‫‪- 40‬‬
‫מטבע‪/GBP :‬דולר באלפי דולר‬
‫אופציות רכש‬
‫למטרות הגנה מוכר חשבונאית‬
‫אופציות מכר‬
‫למטרות הגנה מוכר חשבונאית‬
‫‪2,800‬‬
‫‪169‬‬
‫‪2,800‬‬
‫‪13‬‬
‫כיוון הפעולה בנגזרים הוא רכישת ‪.GBP‬‬
‫מטבע‪ GBP/EURO :‬אלפי דולר‬
‫‪FORWARD‬‬
‫למטרות הגנה מוכר חשבונאית‬
‫‪215‬‬
‫‪6,294‬‬
‫מטבע‪ :‬שקל‪ $/‬אלפי דולר‬
‫אופציות רכש‬
‫למטרות הגנה מוכר חשבונאית‬
‫‪175,880‬‬
‫‪- 901‬‬
‫אפציות מכר‬
‫למטרות הגנה –מוכר חשבונאית‬
‫‪112,750‬‬
‫‪1,368‬‬
‫עסקאות הגנת ריבית – להגנה משינויים בשיעור ריבית משתנה )‪ (Libor‬על הלוואות דולריות‬
‫ערך הוגן‬
‫נקוב‬
‫מעל שנה‬
‫עד שנה‬
‫מעל שנה‬
‫עד שנה‬
‫‪Long Short‬‬
‫‪Long‬‬
‫‪Short‬‬
‫‪Long Short‬‬
‫‪Long‬‬
‫‪Short‬‬
‫‪Swap‬‬
‫‪- 1,633‬‬
‫‪106,000‬‬
‫‪5,111‬‬
‫‪480,000‬‬
‫‪26,000‬‬
‫‪Caps‬‬
‫‪350,000‬‬
‫‪26,000‬‬
‫‪Floors‬‬
‫‪- 88‬‬
‫‪18‬‬
‫דוח דירקטוריון כיל ‪2005‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪7.1‬‬
‫נושאים חשבונאיים‬
‫מומחיות חשבונאית ופיננסית‬
‫על פי חוק החברות על חברה ציבורית לקבוע את המספר המזערי הראוי של דירקטורים‬
‫בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ולגלות מי מהדירקטורים המכהנים בחברה עונים על‬
‫דרישה זו‪ .‬על הדירקטורים האמורים להיות דירקטורים שאינם ממלאים תפקיד נוסף‬
‫בחברה ואשר בשל השכלתם‪ ,‬ניסיונם וכישוריהם‪ ,‬הנם בעלי מיומנות גבוהה והבנה‬
‫בנושאים חשבונאים‪ ,‬בקרה פנימית ודוחות כספיים באופן המאפשר להם להבין לעומקם‬
‫את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר אופן הצגתם של הנתונים הכספיים‪.‬‬
‫דירקטוריון החברה החליט לקבוע את המספר המזערי לשלושה דירקטורים‪.‬‬
‫הדירקטוריון סבור כי מספר זה מאפשר לדירקטוריון לעמוד בחובות המוטלות עליו‬
‫בהתאם לדין ולמסמכי ההתאגדות‪ ,‬ובמיוחד בהתייחס לאחריותו לבדיקת מצבה הכספי‬
‫של החברה ולעריכת הדוחות הכספיים ואישורם‪.‬‬
‫בקביעתו זו התחשב הדירקטוריון בגודל החברה‪ ,‬במורכבות פעולתה‪ ,‬במגוון הסיכונים‬
‫שהחברה חשופה אליהם‪ ,‬במערכות הבקרה הקיימות כיום בחברה – הן בקרה פנימית‬
‫והן ביקורת רואי החשבון המבקרים; בקיומם של דירקטוריונים במגזרי הפעילות של‬
‫החברה‪ ,‬בהם חבר צוות מיומן ומקצועי‪ ,‬כולל דירקטורים מן החוץ‪ ,‬הבוחנים את פעילות‬
‫כל מגזר ומגזר‪ ,‬ומוודאים כי ניתן למגזר תאור נכון בדוחות המגזרים ובדוחות הכספיים‬
‫של חברות המגזר‪.‬‬
‫בהערכת מומחיותם החשבונאית והפיננסית של הדירקטורים הובאו במכלול השיקולים‪,‬‬
‫בין היתר‪ ,‬השכלתם‪ ,‬ניסיונם הניהולי בחברות ציבוריות‪ ,‬מספר שנות כהונתם‬
‫כדירקטורים בחברות ציבוריות וכן ידיעותיהם ומידת היכרותם בנושאים הבאים‪ :‬סוגיות‬
‫חשבונאיות וסוגיות בקרה אופייניות לענף בו פועלת קבוצת כיל‪ ,‬תפקיד רואה החשבון‬
‫המבקר‪ ,‬החובות המוטלות עליו ויחסי הגומלין בין דירקטור סביר לרואה החשבון‬
‫המבקר‪ ,‬תהליכי הכנת הדוחות הכספיים על פי הדין ועל פי נהלי החברה ומערכת‬
‫הבקרה הפנימית הקיימת בחברה‪.‬‬
‫דירקטוריון החברה סבור כי למועד הדוח‪ ,‬מתוך שנים עשר חברי הדירקטוריון של‬
‫החברה‪ ,‬עשרה הנם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת המונח לעיל‪ .‬להלן‪,‬‬
‫בתמצית פרטים‪:‬‬
‫מר יוסי רוזן מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה מאז ‪ ,1998‬כמנכ"ל החברה האם –‬
‫החברה לישראל בע"מ וכן כדירקטור בשורת חברות ציבוריות ופרטיות‪ .‬למר רוזן תואר‬
‫ראשון בכלכלה ומדעי המדינה ותואר שני ‪ -‬לימודי תעודה במינהל עסקים‪.‬‬
‫מר אברהם )בייגה( שוחט שימש כשר האוצר בממשלת ישראל‪ ,‬כחבר ועדת הכספים‬
‫של הכנסת וכן בתפקידים נוספים בממשלה ובכנסת‪ .‬הוא כיהן ומכהן כדירקטור במספר‬
‫תאגידים ציבוריים ופרטיים וכן שימש כראש עיר‪.‬‬
‫גב' אירית איזקסון מכהנת וכיהנה כדירקטורית במספר דירקטוריונים של גופים‬
‫ציבוריים ופרטיים‪ .‬היא שמשה שנים רבות בתפקידי ניהול בבנקאות‪ .‬גב' איזקסון הנה‬
‫בעלת תואר ראשון בכלכלה ותואר שני בחקר ביצועים‪.‬‬
‫מר יעקב דיאור הנו דירקטור חיצוני בכיל‪ .‬הוא משמש כדירקטור בחברות ציבוריות‬
‫ופרטיות‪ .‬מר דיאור שימש בתפקידים בכירים במערכת הבנקאית ובכלל זה ניהל שתי‬
‫חברת כרטיסי אשראי ובנק מסחרי‪ .‬למר דיאור תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במינהל‬
‫עסקים‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫דוח דירקטוריון כיל ‪2005‬‬
‫מר אמנון שדה מכהן כדירקטור במספר חברות ציבוריות ופרטיות‪ .‬הוא שימש בעבר‬
‫בתפקידי ניהול בכירים בבנק ובחברות תעשיה ומסחר‪ .‬למר שדה תואר ראשון בכלכלה‬
‫ומדעי המדינה‪.‬‬
‫מר משה וידמן שימש ומשמש כדירקטור בשורת חברות פרטיות וציבוריות‪ .‬בעבר‬
‫שימש מר וידמן כמנהל כללי ונשיא חברה תעשייתית וכן כמשנה לחשב הכללי במשרד‬
‫האוצר‪ .‬למר וידמן תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במינהל עסקים )מגמת מימון(‪.‬‬
‫מר אבישר פז משמש כ ‪ CFO‬של החברה האם‪ ,‬החברה לישראל וכן כדירקטור בשורת‬
‫חברות בקבוצה‪ .‬לפני כן שימש מר פז כ ‪ CFO‬וחשב בקונצרן אחר‪ .‬מר פז הנו רואה‬
‫חשבון ויש לו תואר בוגר בכלכלה‪.‬‬
‫מר חיים ארז משמש כדירקטור בשורת חברות ציבוריות‪ .‬בשנים ‪ 1985‬עד ‪ 1996‬הוא‬
‫שימש כמנכ"ל כיל וכן כיו"ר דירקטוריון חברה בת בכיל‪ .‬מר ארז היה עמית מחקר‬
‫בתחומי הפרטת חברות ומימשל מקומי ב ‪.(LSE) London School of Economics‬‬
‫מר בן ציון רבינוביץ הנו דירקטור חיצוני בכיל‪ .‬הוא שימש ומשמש כדירקטור בשורת‬
‫חברות ציבוריות ופרטיות וכן בתאגידים ציבוריים‪ .‬מר רבינוביץ עסק בתפקידי ניהול‬
‫וייעוץ בחברות אחזקה שונות בישראל ובחו"ל‪ .‬למר רבינוביץ תואר ראשון בכימיה‬
‫ובפיזיקה ותואר שני במינהל עסקים ) מימון וחקר ביצועים(‪.‬‬
‫מר גלעד שביט משמש כמשנה למנכ"ל בחברה האם – החברה לישראל ולפני כן שימש‬
‫כמנהל כללי של חברה בשליטת החברה האם‪ .‬מר שביט שימש בתפקידי ניהול בחברה‬
‫ציבורית ובכיל‪ .‬מר שביט הוא בוגר בכלכלה ומוסמך במנהל עסקים‪.‬‬
‫פרטים נוספים על התאגידים שהדירקטורים מכהנים בהם מובאים בדוח התקופתי‪.‬‬
‫מתוך הדירקטורים האמורים‪ ,‬ה"ה יעקב דיאור ובן רבינוביץ‪ ,‬המכהנים כדח"צים וכן גב'‬
‫אירית איזקסון‪ ,‬אינם מכהנים למועד הדו"ח כדירקטורים בחברות הבת של כיל‪ .‬יתר‬
‫הדירקטורים בעלי המיומנות חשבונאית והפיננסית מכהנים גם בחלק מדירקטוריוני‬
‫חברות הבת הפרטיות של כיל‪.‬‬
‫‪7.2‬‬
‫אומדנים חשבונאיים קריטיים‬
‫בהכנת הדוחות הכספיים על פי עקרונות חשבונאים מקובלים‪ ,‬נדרשת הנהלת החברה‬
‫להשתמש באומדנים המשפיעים על הנכסים וההתחייבויות במאזן‪ ,‬על התחייבויות‬
‫מותנות ועל תוצאות החברה בתקופת הדוח‪ .‬הנהלת החברה מבססת את האומדנים על‬
‫ניסיון העבר ועל גורמים נוספים שלדעתה רלבנטיים לנסיבות‪ .‬אומדנים אלה קריטיים‬
‫מאחר ששינוי באומדנים יכול להשפיע על הדוחות הכספיים‪.‬‬
‫התחייבויות לפנסיה‬
‫בחישוב ההתחייבות לפנסיה משתמשת החברה באומדנים שונים‪ .‬האומדנים כוללים בין‬
‫היתר את שיעור הריבית לצורך ההיוון של התחייבות החברה לפנסיה‪ ,‬התשואה הצפויה‬
‫לטווח ארוך בגין נכסי קרן הפנסיה‪ ,‬אומדן הגידול בשכר לטווח ארוך ואומדן תוחלת‬
‫החיים של קבוצת הזכאים לפנסיה‪.‬‬
‫אומדן הריבית לצורך ההיוון של התחייבויות החברה לפנסיה מתבסס על התשואה של‬
‫אג"ח לזמן ארוך‪ .‬שיעור התשואה של אג"ח לזמן ארוך משתנה לפי תנאי שוק‪ .‬כתוצאה‬
‫מכך ישתנה שיעור הריבית להיוון ובהתאם תשתנה ההתחייבות לפנסיה‪.‬‬
‫אומדן התשואה לטווח ארוך בגין נכסי קרן הפנסיה מתבסס על התשואה הצפויה לאורך‬
‫שנים של תיק הנכסים בהתאם להרכב הנכסים של קרן הפנסיה‪ .‬שינויים במצב שוק ההון‬
‫או בהרכב תיק נכסי קרן הפנסיה יכולים להביא לשינוי באומדן התשואה של נכסי קרן‬
‫הפנסיה ובהתאם לשינוי קרן הפנסיה‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫דוח דירקטוריון כיל ‪2005‬‬
‫אומדן הגידול בשכר מבוסס על תחזיות החברה‪ ,‬בהתאם לניסיון העבר ולהסכמי העבודה‬
‫בפועל‪ .‬אומדן זה יכול שלא יתאים לגידול השכר בפועל‪.‬‬
‫אומדן תוחלת החיים מבוסס על מחקרים אקטואריים המתפרסמים בכל מדינה ומדינה‪.‬‬
‫בפועל‪ ,‬מדי מספר שנים‪ ,‬מעודכנים מחקרים אלו ובהתאם יכול להתעדכן אומדן תוחלת‬
‫החיים‪.‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫קבוצת כיל מייצרת דשנים ומוצרים כימיים וחשופה על כן במהלך העסקים הרגיל שלה‬
‫להתחייבויות ומחויבויות מכח דיני איכות הסביבה ודינים קשורים‪ .‬קבוצת כיל משקיעה‬
‫סכומים ניכרים כדי לקיים את דרישות החוק‪ .‬החברה רושמת התחייבות בספריה כאשר‬
‫ההתחייבות היא צפויה ואפשר לאמוד אותה‪ .‬אומדן ההתחייבות מבוסס בעיקר על ניסיון‬
‫העבר‪ ,‬היכרות עם דרישות החוק בתחומי הפעילות של החברה וכן אומדנים לגבי‬
‫תביעות תלויות הקיימות נגד החברה ובהסתמך על חוות דעת יועצים משפטיים ומומחים‬
‫אחרים‪ .‬כפי שמוסבר בביאור ‪ 19‬לדוחות הכספיים‪ ,‬כנגד החברה תלויות ועומדות מספר‬
‫תביעות משפטיות‪ ,‬אשר לתוצאותיהן עלולה להיות השפעה על תוצאות החברה‪.‬‬
‫תקן ‪ – 15‬ירידת ערך נכסים‬
‫על פי תקן ‪ ,15‬בהתקיים סימנים לירידת ערך‪ ,‬בוחנת החברה האם הסכום בו מוצג הנכס‬
‫בספרי החברה ניתן להשבה מתוך תזרים המזומנים הצפויים מאותו הנכס‪ .‬הסכום בר‬
‫ההשבה של הנכס נקבע לפי הגבוה שבין מחיר המכירה נטו של הנכס לבין הערך הנוכחי‬
‫של תזרים המזומנים הצפוי מהמשך השימוש בנכס כולל התזרים הצפוי בעת הוצאתו של‬
‫הנכס משירות ומימושו בעתיד‪.‬‬
‫הנסיבות המצביעות על החשש לירידת ערך יכולות להיות שינוי בתקינה בגין איכות‬
‫הסביבה‪ .‬שינוי בשיעור הריבית להיוון‪ ,‬נזק פיזי למתקנים‪ ,‬הפסקת פעילות של מתקנים‬
‫שינוי בסביבה העסקית וכו'‪.‬‬
‫בחישוב לירידת ערך משתמשים באומדנים לתחזית תזרים המזומנים בעתיד‪ ,‬תחזית‬
‫הגידול בפעילות של המתקן בזמן הקצר ובזמן הארוך ובשיעור היוון המשקף גם את‬
‫הסיכון של הענף לו שייכת הפעילות‪ .‬שינוי באומדנים אלו או בתוצאות בפועל לעומת‬
‫האומדן יכול שתהיה לו השפעה על ההחלטה להפחתה כאמור ובהתאם על נכסי החברה‬
‫ותוצאותיה‪.‬‬
‫‪7.3‬‬
‫שכר רואה חשבון מבקר‬
‫בשנת ‪ 2005‬רשמה קבוצת כיל הוצאות בגין שירותי ביקורת‪ ,‬שירותים הקשורים‬
‫לביקורת ושירותי יעוץ מס כדלקמן‪ PWC :‬קסלמן וקסלמן רואי חשבון‪ 1,542 :‬אלפי דולר‪,‬‬
‫‪ KPMG‬סומך חייקין רואי חשבון‪ 2,025 :‬אלפי דולר‪ .‬בעבור שירותים אחרים רשמה‬
‫הקבוצה בשנת ‪ 2005‬הוצאות כדלקמן‪ PWC :‬קסלמן וקסלמן רואי חשבון‪ 802 :‬אלפי‬
‫דולר ו ‪ KPMG‬סומך חייקין רואי חשבון‪ 22 :‬אלפי דולר‪ .‬השירותים האחרים כללו גם יעוץ‬
‫ובדיקת נאותות בקשר עם רכישות‪.‬‬
‫‪7.4‬‬
‫סקר עמיתים‬
‫על פי הנחיית רשות ניירות ערך מיום ‪ 28‬ביולי‪ ,2005 ,‬נדרשות חברות ציבוריות לתת‬
‫גילוי בדבר מתן הסכמה לביצוע "סקר עמיתים" שמטרתו‪ ,‬בהתאם להנחיה‪ ,‬להניע תהליך‬
‫בקרה על עבודת משרדי רואי החשבון המבקרים ובחינת קיום הנהלים הנדרשים במהלך‬
‫עבודת הביקורת המבוצעת על ידם‪ ,‬דבר שיביא לשכלול שוק ההון‪ .‬דירקטוריון החברה‬
‫אישר‪ ,‬לפי המלצת ההנהלה‪ ,‬השתתפות החברה בסקר העמיתים‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫דוח דירקטוריון כיל ‪2005‬‬
‫‪.8‬‬
‫בקרה ואכיפה פנימית‬
‫‪8.1‬‬
‫תכניות האכיפה הפנימיות וקוד אתי‬
‫כיל מקיימת במסגרת הקבוצה מערכות אכיפה פנימית כדי לוודא ציות להוראות הדין‬
‫הרלוונטיות‪ .‬למנהלי החברות ובעלי התפקידים המתאימים בחברות הקבוצה הובהר כי‪,‬‬
‫כחלק מאחריותם הניהולית‪ ,‬עליהם לוודא עמידה בהוראות הדין של החברה בה הנם‬
‫מכהנים‪ .‬נושאים אלו נבחנים גם באופן סדיר על ידי הנהלות ודירקטוריוני החברות‬
‫השונות‪ .‬בחברות התפעוליות הוקמו ועדות דירקטוריון לנושאי אקולוגיה‪ ,‬בטיחות ובטחון‬
‫המתכנסות באופן סדיר‪ .‬בין היתר‪ ,‬הוכנו ומופעלות תכנית אכיפה פנימית בתחומי‬
‫ההגבלים העסקיים‪ ,‬דיני ניירות הערך ומניעת הטרדה מינית‪ .‬הדירקטוריונים של כיל‬
‫ושל המיגזרים מקבלים דיווח מדי רבעון ביחס לתכניות האכיפה השונות‪ .‬קיימים מרכזי‬
‫מצוינות כלל קבוצתיים בין היתר בתחום תכניות האכיפה‪ ,‬נערכו ימי עיון למנהלים‬
‫ולעובדים המתאימים בתחומים אלו ונבדק יישום הוראות החוק באופן סדיר ועוד‪.‬‬
‫כיל השיקה לאחרונה קוד אתי לשכבת המנהלים‪ .‬הקוד מיועד לשקף את ערכי כיל‬
‫ולשמש גם כמסגרת אוגדת ליישום‪ ,‬להטמעה והדרכת תכניות האכיפה‪ .‬כחלק מתהליך‬
‫ההטמעה נערכו הדרכות של מנהלים ובעלי תפקידים רלוונטיים ביחס לקוד האתי‪ .‬הקוד‬
‫הופץ בקרב המנהלים בחברה שאישרו כי קיבלו וקראו הקוד ויפעלו על פיו‪.‬‬
‫‪8.2‬‬
‫ביקורת פנים‬
‫קבוצת כיל מקיימת מערכת ביקורת פנים להבטחת שמירת דרישות החוק ונוהל עסקים‬
‫פנים באופן שוטף בחברות הקבוצה בארץ ובחו"ל‪ .‬להלן פרטים בדבר המבקר‪:‬‬
‫א‪ .‬שם המבקר הפנימי בתאגיד‪ :‬שלמה בן שימול‪ ,‬רואה חשבון‪ ,‬מבקר פנימי מוסמך‪-‬‬
‫‪ CIA‬מטעם לשכת המבקרים הפנימיים הבינלאומית )‪ ,(IIA‬שותף ביקורת בבריטמן‬
‫אלמגור ושות'‪ ,Deloitte -‬חבר בלשכת המבקרים הפנימיים בישראל‪ .‬רו"ח שלמה בן‬
‫שימול מונה כמבקר פנימי של מטה הקבוצה במאי ‪ .2005‬המבקר הפנימי במטה‬
‫הקבוצה מעניק שירותי ביקורת פנימית במיקור חוץ מטעם בריטמן אלמגור ושות'‪-‬‬
‫‪.Deloitte‬‬
‫ב‪ .‬היקף העסקת הביקורת הפנימית‪ :‬הביקורת הפנימית בקבוצה מועסקת בהיקף כולל‬
‫של כ‪ 10 -‬משרות שנתיות ) כולל כ‪ 2 -‬משרות שנתיות במיקור חוץ(‪ .‬כמו כן ‪ ,‬נעשות‬
‫עבודות מזדמנות נוספות של ביקורת פנימית במיקור חוץ )לרבות בארצות חוץ(‪,‬‬
‫המפוקחות על ידי מבקרי הפנים של הקבוצה ‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫השיקולים בקביעת תוכנית הביקורת השנתית והרב שנתית‪ :‬במסגרת התוכנית‬
‫האסטרטגית של הביקורת הפנימית ‪,‬במהלך ‪ 2005‬נערך סקר לניתוח סיכונים אשר‬
‫שימש כבסיס לעריכת תוכנית שנתית ורב שנתית לשנים עד וכולל ‪ .2008‬בסקר‬
‫השתתפו עשרות מנהלים בכירים במטה הקבוצה ובמגזרים‪ .‬במסגרת הסקר‪,‬‬
‫הוגדרו תהליכים מרכזיים ברמת האירגון‪ ,‬אופיינו החשיפות לסיכונים וניתנה הערכה‬
‫יחסית לרמת החשיפה לסיכונים‪ .‬בהתבסס על תוצאות ניתוח הסיכונים‪ ,‬נקבעו סדרי‬
‫עדיפויות לביקורת הפנימית של הנושאים שיבדקו בקבוצה בשנים הבאות‪..‬סקר‬
‫ניתוח הסיכונים ותוצאותיו נדונו בועדת הביקורת‪ .‬הנושאים שנקבעו בתוכנית‬
‫העבודה השנתית והרב שנתית לביקורת פנימית‪ ,‬אושרו ע"י ועדת הביקורת‪.‬‬
‫התייחסות לתאגידים המהווים החזקות מהותיות של החברה‪ :‬תוכנית הביקורת‬
‫מקיפה את התאגידים המהווים החזקות מהותיות של הקבוצה‪.‬‬
‫ד‪ .‬התקנים המקצועיים המנחים את עבודת הביקורת‪ :‬בהתאם להודעת המבקר‬
‫‪22‬‬
‫דוח דירקטוריון כיל ‪2005‬‬
‫הפנימי‪ ,‬עבודת הביקורת הפנימית נערכת ע"פ תקנים מקצועיים מקובלים לביקורת‬
‫פנימית‪ ,‬הנחיות מקצועיות ותדריכים כפי שאושרו ופורסמו ע"י לשכת המבקרים‬
‫הפנימיים בישראל‪ .‬כמו כן‪ ,‬עבודת הביקורת הפנימית נערכת בהתבסס על תקני‬
‫שירות שנקבעו ע"י הפירמה העולמית של ‪.Deloitte‬‬
‫ה‪ .‬זהות הממונה הארגוני על המבקר הפנימי‪ :‬יו"ר הדירקטוריון של החברה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫המועדים בהם הוגש דין וחשבון‪ :‬בשנת ‪ 2005‬היו בחברה ובמגזרים ‪ 17‬ישיבות של‬
‫ועדות הביקורת השונות‪ ,‬בהן נדונו דוחות הביקורת‪ .‬המבקר הפנימי ישב עם ועדת‬
‫הביקורת של כיל ב‪ 22 -‬לאוגוסט‪ ,‬ב ‪ 21 -‬בנובמבר וב ‪ 16 -‬בדצמבר‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫היקף‪ ,‬אופי ורציפות הפעילות ותוכנית העבודה של המבקר הפנימי‪ :‬לדעת‬
‫הדירקטוריון‪ ,‬היקף עבודת הביקורת הפנימית‪ ,‬רציפות פעילותה ותוכנית העבודה של‬
‫המבקר הפנימי הינם מספקים בנסיבות העניין‪ ,‬ויש בהם כדי להגשים את מטרות‬
‫הביקורת הפנימית בקבוצה‪ .‬ועדת הביקורת בשיתוף עם הנהלת הקבוצה והמבקר‬
‫הפנימי בוחנים מידי שנה את ההיקף הנאות של עבודת הביקורת הפנימית בקבוצה‪.‬‬
‫ח‪ .‬גישה חופשית לביקורת הפנימית‪ :‬לביקורת הפנימית ניתנה גישה חופשית‪ ,‬מתמדת‬
‫ובלתי אמצעית למערכות המידע של התאגיד‪ ,‬לרבות נתונים כספיים ונתונים אחרים‪.‬‬
‫ט‪ .‬מספר הדוחות שנערכו בקבוצה בשנת הכספים‪ :‬במהלך ‪ 2005‬הופצו ‪ 97‬דוחות‪,‬‬
‫במגזרים ובמטה הקבוצה‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫המעורבות החברתית קהילתית של קבוצת כיל‬
‫כיל ממקדת את פעילותה בתחום המעורבות הקהילתית בעיקר ביישובי הפתוח בנגב‪ ,‬בדימונה‪,‬‬
‫ירוחם‪ ,‬ערד ובאר שבע‪ ,‬וכן גם בצפון בקרית אתא וחיפה‪ ,‬הכל באזורים בהם גרים מרבית‬
‫העובדים בחברות הקבוצה‪ ,‬מתוך הכרה בצורך להיות מעורבים ולסייע בצרכי הקהילה‪ ,‬בשיתוף‬
‫והעשרה הן של התושבים והן‪ ,‬באופן הדדי‪ ,‬של העובדים‪.‬‬
‫כיל ממקדת פעילותה בעיקר בנגב בקרב ילדים ונוער מוגבלים‪ ,‬ילדים ונשים במצבי סיכון‪,‬‬
‫אוכלוסייה בקשיים סוציו אקונומיים קשים ואוכלוסייה נזקקת ובעלת צרכים רפואיים מיוחדים ‪.‬‬
‫סך התרומות הכספיות של כיל בשנת ‪ 2005‬הסתכם בכ‪ 8.4-‬מיליון ‪ ) ₪‬כ – ‪1.8‬מיליון דולר(‪ ,‬גידול‬
‫של כ ‪ 30%‬לעומת השנה שעברה‪ .‬להלן נתאר בתמצית את הפרויקטים המרכזיים שכיל‪ ,‬ציבור‬
‫המנהלים‪ ,‬העובדים‪ ,‬ילדיהם‪ ,‬וכן הגמלאים מעורבים בהם‪:‬‬
‫‪9.1‬‬
‫אימוץ רשת מועדוניות לילדים בסיכון‬
‫הדירקטוריונים של החברה לישראל וכיל גיבשו בשנת ‪ 2001‬תוכנית אסטרטגית‬
‫למעורבות חברתית וקהילתית של הקבוצה‪ .‬פרויקט הדגל המרכזי‪-‬הארצי שנבחר הינו‬
‫"אימוץ" רשת מועדוניות לילדים בסיכון בגילאים ‪ 6‬עד ‪ .13‬בסוף דצמבר ‪ 2005‬האריך‬
‫דירקטוריון החברה את הפרויקט ב ‪ 5‬שנים נוספות והגדיל את התקציב בכ ‪ , 40%‬כדי‬
‫לענות על הגידול המתמיד במספר המועדוניות במשך השנים‪ ,‬המשרתות מאות ילדים‪.‬‬
‫על פי ההחלטה‪ ,‬לקחו על עצמן החברות‪ ,‬לסייע במשך ‪ 5‬שנים נוספות ‪ ,‬לפיתוח וטיפוח‬
‫המועדוניות‪ ,‬הן באמצעים חומריים )כסף וציוד( והן בתכנים חינוכיים וערכיים באמצעות‬
‫קשר פעיל והדוק של עובדי הקבוצה וגמלאיה‪ ,‬המלווים את פעילות המועדוניות‪ .‬כל אחת‬
‫מחברות כיל העיקריות אימצה ישוב בנגב או בצפון הארץ וכל מתקן יצור או אגף בכל‬
‫חברה אימצו את אחת מהמועדוניות בישוב שהחברה מאמצת‪ .‬הקשר הוא על בסיס אישי‬
‫וחם והעובדים משמשים כחונכים‪ ,‬חברים‪ ,‬מדריכים ואף משקפים את דמות ההורה‪,‬‬
‫המחנך‪ ,‬המבוגר ‪ -‬דבר שלעתים חסר לילדים אלו‪ .‬מועדונית היא מסגרת טיפולית המהווה‬
‫מודל לבית מאורגן‪ ,‬במודל נכון של משפחה‪ ,‬ומיועדת לילדים בגילאי ‪ .13-6‬הילדים‬
‫השוהים במסגרת זו מוגדרים כילדים בסיכון‪ ,‬שהוריהם אינם מסוגלים לטפל בהם במשך‬
‫‪23‬‬
‫דוח דירקטוריון כיל ‪2005‬‬
‫היום מסיבות שונות כגון מצב כלכלי קשה‪ ,‬אלימות‪ ,‬הזנחה‪ ,‬חוסר תפקוד ועוד‪.‬‬
‫לאחר התחלה ב"פילוט" של שש מועדוניות בשנת ‪ 2001‬בישובים ירוחם‪ ,‬באר שבע‪.‬‬
‫דימונה‪ ,‬ערד‪ ,‬בקרית אתא ובחיפה‪ ,‬בקרבת חברות כיל‪ ,‬גדל בהתמדה במספר‬
‫המועדוניות שאומצו ע"י חברות כימיקלים לישראל ובסוף ‪ 2005‬היו כ ‪ 33‬מועדוניות‬
‫לילדים וכן פעילויות במועדונים לנערות ונערים בוגרים יותר ‪ .‬במסגרת זו מאמצת כיל גם‬
‫את סניף ית"ד )ילדים עם תסמונת דאון( בבאר שבע‪.‬‬
‫התרומות במועדוניות כללו תרומות בעבודות של צוותי העובדים תיקונים במבני‬
‫המועדוניות‪ ,‬סידור פיסי‪ ,‬פתוח סביבתי‪ ,‬זיווד המועדוניות במחשבים‪ ,‬כלי מטבח חשמליים‬
‫נדרשים‪ ,‬במשחקים וספרים‪ ,‬וכן בפעילויות העשרה‪ ,‬טיולים‪ ,‬פעילויות בחגים ובחופשים‪.‬‬
‫בשנה זו‪ ,‬בה גדל כאמור באופן הדרגתי מספר המועדוניות שאומצו והגיע ל ‪33‬‬
‫מועדוניות‪ .‬תמכו חברות כיל במועדוניות בסכום של כ ‪ 1.24‬מליון ש"ח שקל באופן ישיר‪,‬‬
‫ולעומת כ ‪ 735‬אלף ‪ ₪‬אשתקד‪ ,‬עוד הושקעו אלפי שעות התנדבות של העובדים‪.‬‬
‫‪9.2‬‬
‫יוזמות והיענות לנושאים שונים‬
‫תמיכה מרכזית נוספת של כיל השנה היתה השתתפות בקרן התרופות מצילות חים של‬
‫קבוצת החברה לישראל‪ ,‬כיל‪ ,‬צים שרותי ספנות משולבים בע"מ ומר סמי עופר בסכום‬
‫כולל של ‪ 35‬מליון ‪ .₪‬חלקה של כי"ל הוא ‪ 5‬מליון ‪ .₪‬מחצית מהסכום הוצאה ב ‪2005‬‬
‫והמחצית השנייה תשולם ב ‪.2006‬‬
‫בדצמבר ‪ 2005‬ובינואר ‪ 2006‬אישרו הדירקטוריונים של כיל ושל החברה האם –‬
‫החברה לישראל תרומה לאלו"ט להקמת בית קבע לנערים אוטיסטים ומתבגרים בבאר‬
‫שבע ‪ -‬בסכום של ‪ 1‬מ' ‪ ₪‬מכיל ו ‪ 1.5‬מ' ‪ ₪‬מהחברה לישראל‪ .‬ההכרזה על הקמת הבית‬
‫הייתה בפברואר ‪.2006‬‬
‫תמיכה מרכזית נוספת של כיל‪ ,‬בסך של כחצי מיליון ‪ ₪‬בשנת ‪ 2005‬הייתה לבית‬
‫החולים סורוקה בנגב‪ ,‬המשרת את תושבי הנגב ובכלל זה גם את עובדי כיל‪ ,‬המפעלים‪,‬‬
‫המשפחות והקהילה בה פועלות חברות הקבוצה‪ .‬מדי שנה מיעדים את התרומות‬
‫שנאספות להקמה‪ ,‬פיתוח‪ ,‬רכישה והצטיידות של אחת מחטיבות ביה"ח סורוקה‪.‬‬
‫בתקופת הקיץ מסייעים ילדי העובדים למשימות שונות בביה"ח‪ ,‬בבתי אבות‪ ,‬במועדוניות‪,‬‬
‫ובפעילויות בקהילה בשיתוף עם העיריות‪ ,‬כאשר שכר הילדים משולם על ידי חברות כיל‪.‬‬
‫כמו כן ממירות חברות כיל את השי לחגים )ראש השנה ופסח( שהיה נהוג לשלוח‬
‫לעמיתים וגורמים חיצוניים‪ ,‬לחבילת מוצרי מזון ותווי שי ומקדישות אותם כתרומה‬
‫למשפחות נזקקות בערי הפתוח בנגב וכן חבילות ממתקים לילדים חולי סרטן במסגרת‬
‫עמותת "חיים" המאושפזים ומטופלים גם במסגרות יומיות במרכז הרפואי סורוקה בבאר‬
‫שבע‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬תרמה כיל‪ ,‬הן בכסף והן בשווה כסף‪ ,‬לאגודות סיוע שונות הפועלות בדרום הארץ‬
‫ובין היתר‪ ,‬עמותת "חיים" לסיוע לילדים חולי סרטן ומשפחותיהם‪" ,‬אל‪ -‬סם" בב"ש‪,‬‬
‫"ניצ"ן" לקידום לקויי למידה עמותת "אלואחה" לסיוע לאוכלוסיה הבדווית בנגב בנושאים‬
‫רפואיים‪" ,‬להקת בת דור" לילדים בב"ש‪ ,‬תנועת הצופים בדימונה‪ ,‬האגודה למלחמה‬
‫בסרטן בסניף ערד‪ ,‬ציוד ל"יד שרה" בב"ש‪ ,‬חבילות מזון בחגים לנזקקים בב"ש דימונה‪,‬‬
‫ערד וירוחם‪" ,‬בטרם" ‪ -‬עמותה לבטיחות בדרכים‪ ,‬קרן עזרה לעולים נזקקים בנגב ועוד‬
‫עמותות ופעולות הפועלות בישובי קהילות העובדים של כיל בנגב וכן גם בפזורה הבדווית‬
‫בנגב‪ .‬חברות כיל בשיתוף הועד למען החיל מאמצות יחידות צבאיות ובסיסים שונים‪,‬‬
‫מקימות פעילויות משותפות ותורמות לרווחת החיילים‪.‬‬
‫כיל ממשיכה בתמיכה בסניף "עינבל" בבאר שבע‪ ,‬במסגרת החלטתה לתת ל"עינבל"‬
‫‪24‬‬
‫דוח דירקטוריון כיל ‪2005‬‬
‫מסגרת תרומה לחמש שנים בסך כ‪ 50 -‬אלף דולר לשנה‪ .‬עינבל הוא מרכז תמיכה‬
‫בילדים נפגעי אלימות מינית‪ .‬כיל הייתה היוזמת בהבאה לדרום של סניף ית"ד‪ ,‬ילדים עם‬
‫תסמונת דאון והתחיבה למימון פעילותם בסך ‪ 30‬אלף דולר לשנה למשך ‪ 3‬שנים נוספות‬
‫)הגדלה מ ‪ 20‬אלף דולר שהייתה עד השנה האחרונה(‪ .‬עובדי ומנהלי חברות כיל פעילים‬
‫בגופים ציבוריים בקהילה בירוחם‪ ,‬בב"ש‪ ,‬דימונה וערד‪ .‬גמלאי כיל משולבים אף הם‬
‫בפעילות המועדוניות‪ ,‬ית"ד וגופים התנדבותיים שונים‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫אירועים שונים במהלך התקופה‬
‫‪10.1‬‬
‫באסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות של החברה‪ ,‬שנתקיימה ביום ‪ 30‬במאי‬
‫‪ 2005‬הוחלט‪ ,‬בין היתר‪ ,‬למנות מחדש את ה"ה יוסי רוזן‪ ,‬חיים ארז‪ ,‬משה וידמן‪ ,‬מוחמד‬
‫דחלה‪ ,‬נגה יציב‪ ,‬אבישר פז ואמנון שדה כדירקטורים בחברה ולהשאיר את מינוי‬
‫הדירקטורים החיצוניים בעינו‪ .‬ביום ‪ 6‬בפברואר‪ ,2005 ,‬חדל מר עידן עופר לכהן‬
‫כדירקטור בחברה ובאותו היום מינה דירקטוריון כיל את מר גלעד שביט כדירקטור‬
‫בחברה‪ .‬באסיפה מיוחדת של בעלי המניות ביום ‪ 26‬בינואר ‪ 2006‬מונו ה"ה אירית‬
‫איזקסון ואברהם )בייגה( שוחט כדירקטורים נוספים בקבוצה‪.‬‬
‫‪10.2‬‬
‫ביום ‪ 1‬במאי ‪ 2005‬החל רו"ח שלמה בן שימול‪ ,‬שותף במשרד ברייטמן אלמגור‬
‫‪ Deloitte‬ומבקר פנים בחברות שונות‪ ,‬לשמש כמבקר פנים בחברה‪.‬‬
‫‪10.3‬‬
‫ביום ‪ 28‬במרץ ‪ ,2005‬החליטה החברה על תכנית תגמול למנהלים בכירים – ראה סעיף‬
‫‪ 5.2‬ה' לפרק תאור עסקי התאגיד לעיל‪.‬‬
‫‪10.4‬‬
‫ביום ‪ 20‬באפריל ‪ 2005‬חילקה החברה דיבידנד בסך כ ‪ 35.7 -‬מיליון דולר‪ .‬ביום ‪21‬‬
‫בספטמבר ‪ ,2005‬חילקה החברה דיבידנד בסך כ‪ 59.7 -‬מיליון דולר‪.‬‬
‫‪10.5‬‬
‫לרכישת פעילות ונכסי אסטריס ראה סעיף ‪ 3.3‬לעיל‪.‬‬
‫‪10.6‬‬
‫ביום ‪ 4‬באוגוסט‪ ,2005 ,‬החל לפעול מתקן להתפלת מי ים באשקלון‪ .‬המפעל הוקם על‬
‫ידי ‪ V.I.D.‬במסגרת הסכם ‪ BOT‬עם מדינת ישראל להקמה והפעלה של מתקן מים אשר‬
‫יספק ‪ 100‬מיליון מטר קוב מים בשנה למשך ‪ 25‬שנה‪.‬‬
‫‪ V.I.D.‬הנה ‪ ,‬בבעלות איי‪.‬די‪.‬אי‪ .‬טכנולוגיות בע"מ )‪ (50%‬ושותפים נוספים‪ .‬איי‪.‬די‪.‬אי‪.‬‬
‫הנה חברה בשליטה משותפת של כיל וקבוצת דלק‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫אירועים נוספים לאחר תאריך המאזן‬
‫‪11.1‬‬
‫ביום ‪ 26‬בינואר ‪ 2006‬החלט באסיפה מיוחדת למנות גם את ‪ KPMG‬סומך חייקין ושות'‬
‫כרואי חשבון מבקרים משותפים לשנת ‪ ,2005‬בנוסף ל ‪ PWC‬קסלמן וקסלמן‪.‬‬
‫‪11.2‬‬
‫ביום ‪ 27‬במרץ ‪ ,2006‬החליטה החברה על תכנית תגמול למנהלים בכירים – ראה סעיף‬
‫‪ 5.2‬ה' לפרק תאור עסקי התאגיד לעיל‪.‬‬
‫‪11.3‬‬
‫דיבידנד בסך כ – ‪ 90‬מיליון דולר‪.‬‬
‫ביום ‪ 27‬במרץ ‪ 2006‬החליטה החברה לחלק‬
‫הדיבידנד יחולק ביום ‪ 9‬במאי ‪.2006‬‬
‫‪25‬‬
‫דוח דירקטוריון כיל ‪2005‬‬
‫דירקטוריון כיל מבקש להודות להנהלת כיל וכן לעובדים ולמנהלים בחברות כיל על פעילותם המסורה‬
‫והמיומנת בפיתוח כיל ובהשגת תוצאותיה העסקיות‪.‬‬
‫תאריך ‪:‬‬
‫‪ 27‬במרץ ‪2006‬‬
‫יוסי רוזן‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‬
‫עקיבא מוזס‪ ,‬מנכ"ל‬
‫‪26‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫דוח שנתי ‪2005‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫דוח שנתי ‪2005‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫דוחות רואי החשבון המבקרים‬
‫הדוחות הכספיים ‪ -‬של החברה ומאוחדים ‪ -‬בדולרים של ארצות הברית )ביאור ‪ 2‬א'(‪:‬‬
‫מאזנים מאוחדים‬
‫מאזנים של החברה‬
‫דוחות רווח והפסד מאוחדים‬
‫דוחות רווח והפסד של החברה‬
‫דוחות על השינויים בהון העצמי‬
‫דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים‬
‫דוחות על תזרימי המזומנים של החברה‬
‫באורים לדוחות הכספיים‬
‫נספח א' ‪ -‬תרגום הדוחות הכספיים לשקלים‬
‫נספח ב' ‪ -‬רשימת חברות מוחזקות‬
‫‪2-4‬‬
‫‪5-6‬‬
‫‪7-8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12-14‬‬
‫‪15-16‬‬
‫‪17-90‬‬
‫‪91-174‬‬
‫‪175-182‬‬
‫קסלמן וקסלמן רואי חשבון‬
‫מגדל הסחר‪ ,‬המרד ‪ 25‬תל אביב ‪68125‬‬
‫ת‪.‬ד‪ 452 .‬תל אביב ‪61003‬‬
‫טלפון ‪03-7954555‬‬
‫פקס ‪03-7954556‬‬
‫סומך חייקין‬
‫מגדל המילניום ‪,KPMG‬‬
‫רחוב הארבעה ‪ ,17‬תל אביב ‪64739‬‬
‫טלפון ‪03 – 684 8000‬‬
‫פקס ‪03 – 684 8444‬‬
‫דוח רואי החשבון המבקרים‬
‫לבעלי המניות של‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביקרנו את הדוחות הכספיים של כימיקלים לישראל בע"מ )להלן ‪ -‬החברה( ואת הדוחות הכספיים‬
‫המאוחדים של החברה וחברות מאוחדות שלה‪ :‬מאזנים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2005‬ודוחות רווח‬
‫והפסד‪ ,‬דוחות על השינויים בהון העצמי ודוחות על תזרימי המזומנים לשנה שנסתיימה באותו‬
‫תאריך‪ .‬דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה‪ .‬אחריותנו היא‬
‫לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו‪.‬‬
‫הדוחות הכספיים של חברות מסוימות שאוחדו‪ ,‬אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ‪26% -‬‬
‫מכלל הנכסים המאוחדים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2005‬והכנסותיהן ממכירות הכלולות באיחוד מהוות‬
‫כ‪ 28%-‬מכלל ההכנסות המאוחדות ממכירות לשנה שהסתיימה באותו תאריך‪ ,‬בוקרו על ידי סומך‬
‫חייקין‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬בלבד‪ .‬בהתאם‪ ,‬חוות דעת זו‪ ,‬ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין‬
‫אותן חברות‪ ,‬מבוססת על דוחות רואי החשבון המבקרים שהוצאו לגבי החברות האמורות על ידי‬
‫סומך חייקין‪ ,‬רואי חשבון‪ .‬הדוחות הכספיים של חברות אחרות שאוחדו‪ ,‬אשר נכסיהן הכלולים‬
‫באיחוד מהווים כ‪ 22% -‬מכלל הנכסים המאוחדים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2005‬והכנסותיהן ממכירות‬
‫הכלולות באיחוד מהוות כ‪ 17% -‬מכלל ההכנסות המאוחדות ממכירות לשנה שהסתיימה באותו‬
‫תאריך‪ ,‬בוקרו על ידי קסלמן וקסלמן‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬בלבד‪ .‬בהתאם‪ ,‬חוות דעת זו‪ ,‬ככל שהיא‬
‫מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות‪ ,‬מבוססת על דוחות רואי החשבון המבקרים‬
‫שהוצאו לגבי החברות האמורות על ידי קסלמן וקסלמן‪ ,‬רואי חשבון‪.‬‬
‫ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל‪ ,‬לרבות תקנים שנקבעו בתקנות‬
‫רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה חשבון(‪ ,‬התשל"ג‪ .1973-‬על‪-‬פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן‬
‫את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה‬
‫מוטעית מהותית‪ .‬ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות‬
‫הכספיים‪ .‬ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים‬
‫שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים‬
‫בכללותה‪ .‬אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות‬
‫דעתנו‪.‬‬
‫לדעתנו‪ ,‬בהתבסס על ביקורתנו‪ ,‬לרבות עיון בדוחות שבוקרו על ידי סומך חייקין בלבד וקסלמן‬
‫וקסלמן בלבד‪ ,‬הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים‬
‫בישראל‪ ,‬מכל הבחינות המהותיות‪ ,‬את המצב הכספי ‪ -‬של החברה והמאוחד ‪ -‬ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪ ,2005‬ואת תוצאות הפעולות‪ ,‬השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים ‪ -‬של החברה והמאוחד ‪-‬‬
‫לשנה שהסתיימה באותו תאריך‪ .‬כמו כן‪ ,‬לדעתנו‪ ,‬הדוחות הכספיים הנ"ל ערוכים בהתאם‬
‫לתקנות ניירות ערך )עריכת דו"חות כספיים שנתיים(‪ ,‬התשנ"ג ‪.1993 -‬‬
‫כמוסבר בבאור ‪2‬א'‪ ,‬הדוחות הכספיים ערוכים בדולר של ארה"ב‪.‬‬
‫קסלמן וקסלמן‬
‫רואי חשבון‬
‫סומך חייקין‬
‫רואי חשבון‬
‫תל‪-‬אביב‪,‬‬
‫‪ 27‬במרס ‪2006‬‬
‫‪-2-‬‬
‫קסלמן וקסלמן רואי חשבון‬
‫מגדל הסחר‪ ,‬המרד ‪ 25‬תל אביב ‪68125‬‬
‫ת‪.‬ד‪ 452 .‬תל אביב ‪61003‬‬
‫טלפון ‪03-7954555‬‬
‫פקס ‪03-7954556‬‬
‫דוח רואה החשבון המבקר‬
‫לבעלי המניות של‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביקרנו את הדוחות הכספיים של כימיקלים לישראל בע"מ )להלן ‪ -‬החברה( ואת הדוחות הכספיים‬
‫המאוחדים של החברה וחברות מאוחדות שלה‪ :‬מאזן ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2004‬ודוחות רווח והפסד‪,‬‬
‫דוחות על השינויים בהון העצמי ודוחות על תזרימי המזומנים לשנה שנסתיימה באותו תאריך‪.‬‬
‫דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה‪ .‬אחריותנו היא לחוות דעה‬
‫על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו‪.‬‬
‫לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות מסוימות שאוחדו‪ ,‬אשר נכסיהן הכלולים באיחוד‬
‫מהווים כ‪ 28% -‬מכלל הנכסים המאוחדים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2004‬והכנסותיהן ממכירות הכלולות‬
‫באיחוד מהוות כ‪ 30% -‬מכלל ההכנסות המאוחדות ממכירות לשנה שנסתיימה באותו תאריך‪.‬‬
‫הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו‬
‫וחוות דעתנו‪ ,‬ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות‪ ,‬מבוססת על דוחות רואי‬
‫החשבון האחרים‪ .‬כמו כן הנתונים הכלולים בדוחות הכספיים והמתייחסים לשווי המאזני של‬
‫ההשקעות בחברות כלולות ולחלקה של החברה בתוצאות של חברות אלה‪ ,‬מבוססים על דוחות‬
‫כספיים שבוקרו על ידי רואי חשבון אחרים‪.‬‬
‫ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל‪ ,‬לרבות תקנים שנקבעו בתקנות‬
‫רואי החשבון )דרך פעולתו של רואה חשבון(‪ ,‬התשל"ג‪ .1973-‬על‪-‬פי תקנים אלה נדרש מאיתנו‬
‫לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה‬
‫מוטעית מהותית‪ .‬ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות‬
‫הכספיים‪ .‬ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים‬
‫שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים‬
‫בכללותה‪ .‬אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות‬
‫דעתנו‪.‬‬
‫לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו ועל דוחות רואי החשבון האחרים‪ ,‬כאמור לעיל‪ ,‬הדוחות הכספיים‬
‫הנ"ל משקפים באופן נאות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל‪ ,‬מכל הבחינות‬
‫המהותיות‪ ,‬את המצב הכספי ‪ -‬של החברה והמאוחד ‪ -‬ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ ,2004‬ואת תוצאות‬
‫הפעולות‪ ,‬השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים ‪ -‬של החברה והמאוחד ‪ -‬לשנה שהסתיימה‬
‫באותו תאריך‪ .‬כמו כן‪ ,‬לדעתנו‪ ,‬הדוחות הכספיים הנ"ל ערוכים בהתאם לתקנות ניירות ערך‬
‫)עריכת דו"חות כספיים שנתיים(‪ ,‬התשנ"ג ‪.1993 -‬‬
‫קסלמן וקסלמן‬
‫רואי חשבון‬
‫תל‪-‬אביב‪,‬‬
‫‪ 27‬במרס ‪2006‬‬
‫‪-3-‬‬
‫סומך חייקין‬
‫כתובת המשרד‬
‫כתובת למשלוח דואר‬
‫תא דואר ‪609‬‬
‫תל‪-‬אביב ‪61006‬‬
‫מגדל המילניום ‪KPMG‬‬
‫טלפון‪03- 684 8000 :‬‬
‫פקס‪03- 684 8444 :‬‬
‫רחוב הארבעה ‪17‬‬
‫תל אביב ‪64739‬‬
‫דוח רואה החשבון המבקר‬
‫לבעלי המניות של‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביקרנו את דוח הרווח וההפסד של כימיקלים לישראל בע"מ )להלן החברה(‪ ,‬הדוח על השינויים‬
‫בהון העצמי והדוח על תזרימי המזומנים ‪ -‬של החברה והמאוחד ‪ -‬לשנה שנסתיימה ב ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪ .2003‬דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה‪ .‬אחריותנו היא‬
‫לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו‪.‬‬
‫לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות מסוימות שאוחדו‪ ,‬אשר הכנסותיהן ממכירות‬
‫הכלולות באיחוד מהוות כ‪ 53.6% -‬מכלל ההכנסות המאוחדות ממכירות לשנה שנסתיימה ביום‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪ .2003‬הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים‬
‫שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו‪ ,‬ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות‪,‬‬
‫מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים‪ .‬כמו כן הנתונים הכלולים בדוחות הכספיים‬
‫והמתייחסים לחלקה של החברה בתוצאות של חברות כלולות‪ ,‬מבוססים על דוחות כספיים‬
‫שחלקם בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים‪.‬‬
‫ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל‪ ,‬לרבות תקנים שנקבעו בתקנות‬
‫רואי החשבון )דרך פעולתו של רואה חשבון(‪ ,‬התשל"ג‪ .1973-‬על‪-‬פי תקנים אלה נדרש מאיתנו‬
‫לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה‬
‫מוטעית מהותית‪ .‬ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות‬
‫הכספיים‪ .‬ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים‬
‫שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים‬
‫בכללותה‪ .‬אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות‬
‫דעתנו‪.‬‬
‫לדעתנו‪ ,‬בהתבסס על ביקורתנו ועל דוחות רואי החשבון האחרים‪ ,‬כאמור לעיל‪ ,‬הדוחות הכספיים‬
‫הנ"ל משקפים באופן נאות‪ ,‬בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים‪ ,‬מכל הבחינות המהותיות‪ ,‬את‬
‫תוצאות הפעולות‪ ,‬השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים ‪ -‬של החברה והמאוחד ‪ -‬לשנה‬
‫שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪ .2003‬כמו כן‪ ,‬לדעתנו‪ ,‬הדוחות הכספיים הנ"ל ערוכים בהתאם‬
‫לתקנות ניירות ערך )עריכת דוחות כספיים שנתיים(‪ ,‬התשנ"ג ‪.1993 -‬‬
‫כמוסבר בבאור ‪)2‬א(‪ ,‬הדוחות הכספיים הנ"ל מוצגים בדולרים ומהווים תרגום לדולרים של‬
‫הדוחות הכספיים הערוכים בשקלים המותאמים לשינויים בשער החליפין של הדולר‪.‬‬
‫סומך חייקין‬
‫רואי חשבון‬
‫‪ 27‬במרס ‪2006‬‬
‫סומך חייקין‪ ,‬שותפות רשומה עפ"י פקודת‬
‫השותפויות‪ ,‬הנה חברה ב‪KPMG International -‬‬
‫איגוד רשום בשוויץ‪.‬‬
‫‪-4-‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫מאזנים מאוחדים‬
‫בדולרים של ארה"ב )ביאור ‪ 2‬א’(‬
‫ביאור‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫באלפים‬
‫רכוש‬
‫‪21‬‬
‫‪24‬‬
‫‪3‬‬
‫רכוש שוטף‪:‬‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫השקעות לזמן קצר‬
‫חייבים ויתרות חובה‪:‬‬
‫לקוחות‬
‫אחרים‬
‫מלאי‬
‫ס ך רכוש שוטף‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪24‬‬
‫‪7‬‬
‫השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך‪:‬‬
‫חברות כלולות‬
‫פיקדונות וחובות לזמן ארוך )לאחר ניכוי‬
‫חלויות שוטפות(‬
‫מלאי שאינו שוטף‬
‫מסי הכנסה נדחים‬
‫חובות המיעוט‬
‫‪9‬‬
‫‪6‬‬
‫‪17‬‬
‫רכוש קבוע‪:‬‬
‫העלות‬
‫בניכוי ‪ -‬פחת שנצבר‬
‫‪10‬‬
‫רכוש אחר והוצאות נדחות‪ ,‬לאחר הפחתה שנצברה‬
‫‪11‬‬
‫‪57,236‬‬
‫‪58,767‬‬
‫‪37,202‬‬
‫‪150,327‬‬
‫‪503,446‬‬
‫‪115,382‬‬
‫‪652,521‬‬
‫‪1,387,352‬‬
‫‪397,200‬‬
‫‪107,859‬‬
‫‪509,811‬‬
‫‪1,202,399‬‬
‫‪24,775‬‬
‫‪14,150‬‬
‫‪22,622‬‬
‫‪28,840‬‬
‫‪5,541‬‬
‫‪7,519‬‬
‫‪89,297‬‬
‫‪33,707‬‬
‫‪31,415‬‬
‫‪29,773‬‬
‫‪1,541‬‬
‫‪110,586‬‬
‫‪4,519,957‬‬
‫‪2,858,021‬‬
‫‪1,661,936‬‬
‫‪4,398,396‬‬
‫‪2,778,156‬‬
‫‪1,620,240‬‬
‫‪185,357‬‬
‫‪3,323,942‬‬
‫‪129,047‬‬
‫‪3,062,272‬‬
‫תאריך אישור הדוחות הכספיים‪ 27 :‬במרס ‪2006‬‬
‫אבי דויטשמן‬
‫‪CFO‬‬
‫עקיבא מוזס‬
‫מנהל כללי‬
‫‪-5-‬‬
‫יוסי רוזן‬
‫יו"ר הדירקטוריון‬
‫ביאור‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫באלפים‬
‫התחייבויות והון עצמי‬
‫התחייבויות שוטפות‪:‬‬
‫אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים‬
‫זכאים ויתרות זכות‪:‬‬
‫ספקים‪ ,‬נותני שירותים וקבלנים‬
‫אחרים‬
‫ס ך התחייבויות שוטפות‬
‫התחייבויות לזמן ארוך‪:‬‬
‫הלוואות והתחייבויות אחרות )לאחר ניכוי‬
‫חלויות שוטפות(‬
‫אגרות חוב‬
‫הפרשה לשיקום מכרות וסילוק פסולת‬
‫מסי הכנסה נדחים‬
‫התחייבויות בשל סיום יחסי עובד‪-‬מעביד‪,‬‬
‫לאחר ניכוי יעודות בקופות פיצויים‬
‫ס ך התחייבויות לזמן ארוך‬
‫התקשרויות‪ ,‬זיכיונות והתחייבויות תלויות‬
‫‪21,24‬‬
‫‪12‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪239,284‬‬
‫‪340,485‬‬
‫‪288,772‬‬
‫‪369,074‬‬
‫‪897,130‬‬
‫‪267,492‬‬
‫‪319,311‬‬
‫‪927,288‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪376,147‬‬
‫‪125,000‬‬
‫‪21,375‬‬
‫‪169,351‬‬
‫‪28,380‬‬
‫‪192,380‬‬
‫‪18‬‬
‫‪234,448‬‬
‫‪926,321‬‬
‫‪240,221‬‬
‫‪910,576‬‬
‫‪17‬‬
‫‪449,595‬‬
‫‪19‬‬
‫ס ך התחייבויות‬
‫זכויות המיעוט‬
‫אגרות חוב הניתנות להמרה למניות‬
‫‪13‬‬
‫הון עצמי‬
‫‪20‬‬
‫‪1,823,451‬‬
‫‪1,837,864‬‬
‫‪7,747‬‬
‫‪9,051‬‬
‫‪38,335‬‬
‫‪1,492,744‬‬
‫‪3,323,942‬‬
‫‪1,177,022‬‬
‫‪3,062,272‬‬
‫הבאורים והנספחים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪-6-‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫מאזנים של החברה‬
‫בדולרים של ארה"ב )ביאור ‪ 2‬א’(‬
‫ביאור‬
‫רכוש שוטף‪:‬‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫השקעות לזמן קצר‬
‫חברות מוחזקות ‪ -‬חשבונות עו"ש‬
‫חייבים ויתרות חובה‬
‫ס ך רכוש שוטף‬
‫‪29,916‬‬
‫‪43,664‬‬
‫‪470,426‬‬
‫‪2,553‬‬
‫‪546,559‬‬
‫‪15,278‬‬
‫‪13,291‬‬
‫‪490,014‬‬
‫‪5,928‬‬
‫‪524,511‬‬
‫‪7 ,8‬‬
‫‪1,341,599‬‬
‫‪1,137,485‬‬
‫‪9‬‬
‫‪17‬‬
‫‪2,859‬‬
‫‪2,195‬‬
‫‪1,346,653‬‬
‫‪3,576‬‬
‫‪2,690‬‬
‫‪1,143,751‬‬
‫‪3,858‬‬
‫‪2,421‬‬
‫‪1,437‬‬
‫‪1,894,649‬‬
‫‪3,753‬‬
‫‪2,131‬‬
‫‪1,622‬‬
‫‪1,669,884‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך‪:‬‬
‫השקעות בחברות מוחזקות‬
‫פיקדונות וחובות לזמן ארוך )לאחר ניכוי החלויות‬
‫השוטפות(‬
‫מסי הכנסה נדחים‬
‫רכוש קבוע‪:‬‬
‫העלות‬
‫בניכוי ‪ -‬פחת שנצבר‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫באלפים‬
‫‪10‬‬
‫תאריך אישור הדוחות הכספיים‪ 27 :‬במרס ‪2006‬‬
‫אבי דויטשמן‬
‫‪CFO‬‬
‫עקיבא מוזס‬
‫מנהל כללי‬
‫‪-7-‬‬
‫יוסי רוזן‬
‫יו"ר הדירקטוריון‬
‫ביאור‬
‫התחייבויות והון עצמי‬
‫התחייבויות שוטפות‪:‬‬
‫אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני‬
‫אשראי אחרים‬
‫חברות מוחזקות ‪ -‬חשבונות עו"ש‬
‫זכאים ויתרות זכות‬
‫ס ך התחייבויות שוטפות‬
‫‪12‬‬
‫‪15‬‬
‫התחייבויות לזמן ארוך‪:‬‬
‫הלוואות )לאחר ניכוי חלויות שוטפות(‪:‬‬
‫מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים‬
‫מחברות מאוחדות‬
‫התחייבויות בשל סיום יחסי עובד‪-‬מעביד‪ ,‬נטו‬
‫ס ך התחייבויות לזמן ארוך‬
‫התקשרויות‪ ,‬זיכיונות והתחייבויות תלויות‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫באלפים‬
‫‪14,637‬‬
‫‪92,857‬‬
‫‪43,684‬‬
‫‪151,178‬‬
‫‪102,822‬‬
‫‪74,496‬‬
‫‪21,015‬‬
‫‪198,333‬‬
‫‪16‬‬
‫‪18‬‬
‫‪25,000‬‬
‫‪216,701‬‬
‫‪9,026‬‬
‫‪250,727‬‬
‫‪33,167‬‬
‫‪213,915‬‬
‫‪9,112‬‬
‫‪256,194‬‬
‫‪19‬‬
‫‪401,905‬‬
‫ס ך התחייבויות‬
‫אגרות חוב הניתנות להמרה למניות‬
‫‪13‬‬
‫הון עצמי‬
‫‪20‬‬
‫‪454,527‬‬
‫‪38,335‬‬
‫‪1,492,744‬‬
‫‪1,894,649‬‬
‫‪1,177,022‬‬
‫‪1,669,884‬‬
‫הבאורים והנספים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪-8-‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫דוחות רווח והפסד מאוחדים‬
‫בדולרים של ארה"ב )ביאור ‪ 2‬א’(‬
‫ביאור‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫ב א ל פ י ם )פרט לנתוני הרווח למניה(‬
‫מכירות‬
‫עלות המכירות‬
‫רווח גולמי‬
‫‪26‬‬
‫‪22‬א'‬
‫‪2,986,001‬‬
‫‪1,845,348‬‬
‫‪1,140,653‬‬
‫‪2,714,955‬‬
‫‪1,777,905‬‬
‫‪937,050‬‬
‫‪2,270,906‬‬
‫‪1,565,814‬‬
‫‪705,092‬‬
‫הוצאות מחקר ופיתוח‪ ,‬נטו‬
‫הוצאות מכירה‪ ,‬שינוע ושיווק‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫‪22‬ב'‬
‫‪22‬ג'‬
‫‪22‬ד'‬
‫‪30,277‬‬
‫‪443,294‬‬
‫‪105,753‬‬
‫‪32,115‬‬
‫‪444,911‬‬
‫‪105,656‬‬
‫‪29,148‬‬
‫‪376,750‬‬
‫‪96,171‬‬
‫‪579,324‬‬
‫‪582,682‬‬
‫‪502,069‬‬
‫רווח מפעולות רגילות‬
‫הוצאות מימון – נטו‬
‫‪22‬ה'‬
‫‪561,329‬‬
‫‪10,237‬‬
‫‪354,368‬‬
‫‪38,215‬‬
‫‪203,023‬‬
‫‪32,314‬‬
‫‪22‬ו'‬
‫‪551,092‬‬
‫‪36,820‬‬
‫‪316,153‬‬
‫‪6,698‬‬
‫‪170,709‬‬
‫‪43,738‬‬
‫‪17‬‬
‫‪514,272‬‬
‫‪101,838‬‬
‫‪309,455‬‬
‫‪59,216‬‬
‫‪126,971‬‬
‫‪26,487‬‬
‫‪412,434‬‬
‫‪605‬‬
‫‪9,134‬‬
‫‪422,173‬‬
‫‪250,239‬‬
‫‪338‬‬
‫)‪(74‬‬
‫‪250,503‬‬
‫‪100,484‬‬
‫)‪(555‬‬
‫‪3,148‬‬
‫‪103,077‬‬
‫‪0.329‬‬
‫‪0.197‬‬
‫‪0.084‬‬
‫‪1,284,491‬‬
‫‪1,284,465‬‬
‫‪1,261,162‬‬
‫הוצאות אחרות‬
‫רווח לפני מיסים על הכנסה‬
‫מיסים על הכנסה‬
‫רווח מפעולות החברה והחברות המאוחדות‬
‫חלק ברווחי )הפסדי( חברות כלולות – נטו‬
‫חלק המיעוט בהפסדי )רווחי( חברות מאוחדות – נטו‬
‫‪7‬ב'‬
‫רווח נקי לשנה‬
‫‪ 2‬כג'‬
‫רווח נקי ל‪ 1-‬ש"ח ערך נקוב של מניות‬
‫הערך הנקוב של המניות ששימש לצורכי‬
‫חישוב הרווח הנקי ל‪ 1-‬ש"ח ערך נקוב ‪ -‬באלפי ש"ח‬
‫הבאורים והנספחים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪-9-‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫דוחות רווח והפסד של החברה‬
‫בדולרים של ארה"ב )ביאור ‪ 2‬א’(‬
‫ביאור‬
‫הכנסות‪:‬‬
‫חלקה של החברה ברווחי חברות מוחזקות‪ ,‬נטו‬
‫דמי ניהול מחברות מוחזקות‬
‫מימון‪ ,‬נטו‬
‫אחרות‪ ,‬נטו‬
‫‪23‬ג'‬
‫‪23‬ד'‬
‫הוצאות‪:‬‬
‫הנהלה וכלליות‬
‫מימון‪ ,‬נטו‬
‫אחרות‪ ,‬נטו‬
‫‪23‬ב'‬
‫‪23‬ג'‬
‫‪23‬ד'‬
‫‪23‬א'‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫ב א ל פ י ם )פרט לנתוני הרווח למניה(‬
‫‪410,306‬‬
‫‪18,455‬‬
‫‪7,236‬‬
‫‪435,997‬‬
‫רווח לפני מיסים על ההכנסה‬
‫מיסים על ההכנסה‬
‫רווח נקי לשנה‬
‫‪17‬‬
‫רווח נקי ל‪ 1-‬ש"ח ערך נקוב של מניות‬
‫הערך הנקוב של המניות ששימש לצורכי‬
‫חישוב הרווח הנקי ל‪ 1-‬ש"ח ערך נקוב ‪ -‬באלפי ש"ח‬
‫‪ 2‬כג'‬
‫‪13,128‬‬
‫‪262,443‬‬
‫‪15,750‬‬
‫‪4,057‬‬
‫‪282,250‬‬
‫‪14,757‬‬
‫‪7,694‬‬
‫‪119,460‬‬
‫‪10,387‬‬
‫‪59‬‬
‫‪13,187‬‬
‫‪422,810‬‬
‫‪637‬‬
‫‪422,173‬‬
‫‪22,451‬‬
‫‪259,799‬‬
‫‪9,296‬‬
‫‪250,503‬‬
‫‪832‬‬
‫‪11,219‬‬
‫‪108,241‬‬
‫‪5,164‬‬
‫‪103,077‬‬
‫‪0.329‬‬
‫‪0.197‬‬
‫‪0.084‬‬
‫‪1,284,491‬‬
‫‪1,284,465‬‬
‫‪1,261,162‬‬
‫הבאורים והנספחים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪- 10 -‬‬
‫‪105,258‬‬
‫‪13,747‬‬
‫‪455‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫דוחות על השינויים בהון העצמי‬
‫בדולרים של ארה"ב )ביאור ‪ 2‬א’(‬
‫פרמיה על‬
‫מניות‬
‫הון המניות‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר ‪2003‬‬
‫תנועות בשנת ‪:2003‬‬
‫רווח נקי‬
‫דיבידנד ששולם‬
‫דיבידנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן‬
‫רכישת מניות החברה על ידי חברה מאוחדת‬
‫מימוש אופציות שהוענקו לעובדים‬
‫המרת אגרות חוב למניות‬
‫הפרשים מתרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2003‬‬
‫תנועות בשנת ‪:2004‬‬
‫רווח נקי‬
‫דיבידנד ששולם‬
‫דיבידנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן‬
‫מימוש אופציות שהוענקו לעובדים‬
‫המרת אגרות חוב למניות‬
‫הפרשים מתרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2004‬‬
‫תנועות בשנת ‪:2005‬‬
‫רווח נקי‬
‫דיבידנד ששולם‬
‫דיבידנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן‬
‫מימוש אופציות שהוענקו לעובדים‬
‫המרת אגרות חוב למניות‬
‫הפרשים מתרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2005‬‬
‫‪521,402‬‬
‫קרן הון‬
‫‪1,110‬‬
‫הפרשים‬
‫יתרת‬
‫מתרגום דוחות‬
‫הרווח שלא‬
‫כספיים של‬
‫יועד‬
‫חברות מוחזקות‬
‫באלפים‬
‫‪352,218‬‬
‫)‪(15,674‬‬
‫‪103,077‬‬
‫)‪(36,173‬‬
‫)‪(25,469‬‬
‫דיבידנד‬
‫שהוכרז‬
‫לאחר‬
‫תאריך‬
‫המאזן‬
‫‪26,100‬‬
‫‪1,371‬‬
‫‪522,773‬‬
‫‪5,854‬‬
‫‪6,258‬‬
‫‪28,865‬‬
‫‪529,031‬‬
‫‪34,719‬‬
‫‪7,050‬‬
‫‪31,607‬‬
‫‪536,081‬‬
‫‪66,326‬‬
‫‪1,110‬‬
‫‪1,110‬‬
‫‪1,110‬‬
‫‪26,733‬‬
‫‪11,059‬‬
‫‪32,611‬‬
‫‪43,670‬‬
‫)‪(49,752‬‬
‫)‪(6,082‬‬
‫‪392,760‬‬
‫‪250,503‬‬
‫)‪(63,471‬‬
‫)‪(35,712‬‬
‫)‪(5,750‬‬
‫)‪(25,469‬‬
‫‪35,712‬‬
‫‪538,330‬‬
‫‪422,173‬‬
‫)‪(59,712‬‬
‫)‪(89,816‬‬
‫)‪(1,155‬‬
‫)‪(35,712‬‬
‫‪89,816‬‬
‫הבאורים והנספחים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪- 11 -‬‬
‫)‪(10,926‬‬
‫)‪(5,550‬‬
‫)‪(2,164‬‬
‫‪920‬‬
‫‪7,225‬‬
‫‪26,733‬‬
‫‪948,099‬‬
‫)‪(374‬‬
‫‪35,123‬‬
‫‪32,611‬‬
‫‪1,177,022‬‬
‫‪422,173‬‬
‫)‪(95,424‬‬
‫‪1,223‬‬
‫‪89,816‬‬
‫‪874,581‬‬
‫‪250,503‬‬
‫)‪(88,940‬‬
‫‪5,376‬‬
‫‪35,712‬‬
‫סך הכל‬
‫‪103,077‬‬
‫)‪(62,273‬‬
‫)‪(2,164‬‬
‫‪1,813‬‬
‫‪25,469‬‬
‫‪809,820‬‬
‫)‪(10,575‬‬
‫)‪(26,100‬‬
‫‪25,469‬‬
‫)‪(893‬‬
‫‪5,854‬‬
‫עלות מניות‬
‫החברה‬
‫המוחזקות על‬
‫ידי חברה‬
‫מאוחדת‬
‫)‪(4,327‬‬
‫‪68‬‬
‫‪38,657‬‬
‫)‪(49,752‬‬
‫‪1,492,744‬‬
‫)המשך( ‪1 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים‬
‫בדולרים של ארה"ב )ביאור ‪2‬א’(‬
‫‪2005‬‬
‫תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת‪:‬‬
‫רווח נקי לשנה‬
‫התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי‬
‫המזומנים מפעילות שוטפת )א(‬
‫מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת‬
‫תזרימי מזומנים מפעילות השקעה‪:‬‬
‫רכישת רכוש קבוע‬
‫מענק השקעה שנתקבל‬
‫רכישת חברות ופעילות שאוחדו לראשונה )ב(‬
‫תמורה ממימוש השקעות בחברות שאוחדו בעבר )ג(‬
‫תמורה ממימוש השקעה בחברה אחרת )‪(SQM‬‬
‫רכישת זכויות המיעוט בחברות מאוחדות‬
‫השקעה בחברות כלולות וחברה אחרת )כולל שינוי בהלוואות(‪ ,‬נטו‬
‫תמורה ממכירת חברה כלולה‬
‫רכישת ניירות ערך סחירים ופיקדונות לזמן ארוך‬
‫פיקדונות והלוואות לזמן קצר‪ ,‬נטו‬
‫רכישת רכוש אחר והוצאות נדחות‬
‫תמורה ממכירת רכוש קבוע‬
‫תמורה ממימוש ניירות ערך סחירים ופיקדונות לזמן ארוך‬
‫מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה‬
‫‪2004‬‬
‫ב א ל פ י ם‬
‫‪2003‬‬
‫‪422,173‬‬
‫‪250,503‬‬
‫‪103,077‬‬
‫‪68,746‬‬
‫‪490,919‬‬
‫‪179,416‬‬
‫‪429,919‬‬
‫‪347,213‬‬
‫‪450,290‬‬
‫)‪(155,424‬‬
‫‪7,664‬‬
‫)‪(273,283‬‬
‫)‪(124,551‬‬
‫‪3,711‬‬
‫)‪(135,488‬‬
‫‪10,074‬‬
‫)‪(1,632‬‬
‫‪19,370‬‬
‫‪100,369‬‬
‫)‪(130‬‬
‫)‪(4,439‬‬
‫)‪(2,302‬‬
‫‪71,571‬‬
‫)‪(3,321‬‬
‫‪4,557‬‬
‫‪6,267‬‬
‫)‪(348,840‬‬
‫)‪(4,428‬‬
‫‪447‬‬
‫)‪(5,099‬‬
‫)‪(87,027‬‬
‫)‪(3,268‬‬
‫‪7,806‬‬
‫‪6,240‬‬
‫)‪(86,430‬‬
‫‪992‬‬
‫‪817‬‬
‫‪460,655‬‬
‫)‪(450,288‬‬
‫)‪(95,424‬‬
‫‪252,220‬‬
‫)‪(216,891‬‬
‫)‪(88,940‬‬
‫)‪(328‬‬
‫)‪(6,199‬‬
‫)‪(43,572‬‬
‫)‪(2,413‬‬
‫‪3,326‬‬
‫‪9,780‬‬
‫)‪(166,452‬‬
‫תזרימי מזומנים מפעילות מימון‪:‬‬
‫תמורה ממימוש אופציות שהוענקו לעובדים‬
‫הנפקת הון למיעוט בחברה מאוחדת‬
‫קבלת הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך‬
‫פירעון הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך‬
‫דיבידנד ששולם‬
‫תשלום דיבידנד למיעוט בחברות מאוחדות‬
‫אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומנותני‬
‫אשראי אחרים‪ ,‬נטו‬
‫רכישת מניות החברה על ידי חברה מאוחדת‬
‫מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון‬
‫)‪(37,055‬‬
‫)‪(281,062‬‬
‫)‪(121,120‬‬
‫)‪(333,856‬‬
‫‪63,887‬‬
‫)‪(2,164‬‬
‫)‪(272,145‬‬
‫הפרשי תרגום בגין מזומנים של חברות מאוחדות אוטונומיות‬
‫גידול במזומנים ושווי מזומנים‬
‫יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה‬
‫יתרת מזומנים ושווי מזומנים לגמר השנה‬
‫)‪(925‬‬
‫‪20,034‬‬
‫‪37,202‬‬
‫‪57,236‬‬
‫‪246‬‬
‫‪9,879‬‬
‫‪27,323‬‬
‫‪37,202‬‬
‫‪816‬‬
‫‪12,509‬‬
‫‪14,814‬‬
‫‪27,323‬‬
‫הבאורים והנספחים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם‪.‬‬
‫‪- 12 -‬‬
‫‪724‬‬
‫‪225‬‬
‫‪105,907‬‬
‫)‪(377,805‬‬
‫)‪(62,273‬‬
‫)‪(646‬‬
‫)המשך( ‪2 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים‬
‫בדולרים של ארה"ב )ביאור ‪2‬א’(‬
‫‪2005‬‬
‫)א( התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים‬
‫מפעילות שוטפת‪:‬‬
‫הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בזרימת מזומנים‪:‬‬
‫חלק המיעוט ברווחי )הפסדי( בחברות מאוחדות‪ ,‬נטו‬
‫חלק בהפסדי )רווחי( חברות כלולות‪ ,‬נטו‬
‫דיבידנד מחברה כלולה‬
‫פחת והפחתות‬
‫הפחתת מתקני ייצור‬
‫מסי הכנסה נדחים‪ ,‬נטו‬
‫התחייבויות בשל סיום יחסי עובד‪-‬מעביד‪ ,‬נטו‬
‫הפסדי )רווחי( הון‪:‬‬
‫ממכירת רכוש קבוע‬
‫ממכירת מניות בחברות שאוחדו בעבר )ג(‬
‫ממכירת השקעה בחברה אחרת )‪(SQM‬‬
‫ממכירת מניות בחברה כלולה‬
‫הפרשי שער והצמדה )שחיקה( בגין קרן הלוואות והתחייבויות‬
‫אחרות לזמן ארוך‪ ,‬נטו‬
‫שחיקה )ריבית‪ ,‬הפרשי שער והצמדה( בגין קרן פיקדונות ויתרות‬
‫חובה לזמן ארוך‪ ,‬נטו‬
‫הפסד )רווח( מניירות ערך סחירים‪ ,‬נטו‬
‫שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים‪:‬‬
‫קיטון )גידול( בחייבים ויתרות חובה‪:‬‬
‫לקוחות‬
‫אחרים‬
‫קיטון )גידול( במלאי‬
‫גידול בזכאים ויתרות זכות‪:‬‬
‫ספקים‪ ,‬נותני שירותים וקבלנים‬
‫אחרים‬
‫גידול )קיטון( בהפרשה לשיקום מכרות וסילוק פסולת‬
‫)ב( רכישת חברות ופעילויות שאוחדו לראשונה‪ ,‬ראה גם ביאור ‪ 7‬ד'‪:‬‬
‫נכסים והתחייבויות של החברות והפעילויות שאוחדו לעת הרכישה‪:‬‬
‫הון חוזר )למעט מזומנים ושווי מזומנים(‬
‫השקעה בחברה כלולה‬
‫רכוש קבוע‬
‫רכוש אחר‬
‫התחייבויות לזמן ארוך‬
‫מוניטין‬
‫)‪(9,134‬‬
‫)‪(605‬‬
‫‪20‬‬
‫‪166,010‬‬
‫‪24,000‬‬
‫)‪(997‬‬
‫‪7,224‬‬
‫‪2004‬‬
‫ב א ל פ י ם‬
‫‪74‬‬
‫)‪(338‬‬
‫)‪(3,148‬‬
‫‪555‬‬
‫‪166,261‬‬
‫‪22,316‬‬
‫)‪(49,328‬‬
‫‪59,955‬‬
‫‪166,417‬‬
‫‪21,540‬‬
‫)‪(14,793‬‬
‫‪23,874‬‬
‫)‪(966‬‬
‫)‪(4,430‬‬
‫)‪(4,347‬‬
‫)‪(43,623‬‬
‫)‪(309‬‬
‫‪1,749‬‬
‫‪466‬‬
‫)‪(2,388‬‬
‫‪13,986‬‬
‫)‪(591‬‬
‫‪965‬‬
‫‪27‬‬
‫‪184,156‬‬
‫)‪(265‬‬
‫)‪(162‬‬
‫‪159,790‬‬
‫‪3,234‬‬
‫)‪(465‬‬
‫‪198,838‬‬
‫)‪(77,519‬‬
‫)‪(4,052‬‬
‫)‪(89,001‬‬
‫)‪(133,329‬‬
‫‪47,903‬‬
‫‪28,464‬‬
‫‪100,577‬‬
‫‪31,309‬‬
‫)‪(28,837‬‬
‫‪12,120‬‬
‫‪48,235‬‬
‫)‪(5,193‬‬
‫)‪(115,410‬‬
‫‪68,746‬‬
‫‪24,125‬‬
‫‪47,684‬‬
‫‪4,779‬‬
‫‪19,626‬‬
‫‪179,416‬‬
‫‪13,497‬‬
‫‪28,053‬‬
‫‪3,776‬‬
‫‪148,375‬‬
‫‪347,213‬‬
‫)‪(68,336‬‬
‫)‪(6,922‬‬
‫)‪(131,409‬‬
‫)‪(57,676‬‬
‫‪44‬‬
‫)‪(8,984‬‬
‫)‪(273,283‬‬
‫הבאורים והנספחים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם‪.‬‬
‫‪- 13 -‬‬
‫‪2003‬‬
‫)‪(1,215‬‬
‫)‪(417‬‬
‫)‪(1,632‬‬
‫)סיום( ‪3 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים‬
‫בדולרים של ארה"ב )ביאור ‪2‬א’(‬
‫‪2005‬‬
‫)ג( תמורה ממכירת השקעות בחברות שאוחדו בעבר‪ ,‬ראה גם ביאור ‪7‬ד'‪:‬‬
‫נכסים והתחייבויות של החברות שאוחדו בעבר לעת מכירתן‪:‬‬
‫הון חוזר )למעט מזומנים ושווי מזומנים(‬
‫רכוש קבוע – נטו‬
‫מסי הכנסה נדחים‬
‫הוצאות נדחות‬
‫התחייבויות לזמן ארוך‬
‫רווח הון ממימוש ההשקעות‬
‫)ד( פעילות שאינה במזומן ‪-‬‬
‫המרת אגרות חוב למניות‪ ,‬ראה ביאור ‪13‬‬
‫‪2004‬‬
‫ב א ל פ י ם‬
‫‪2,202‬‬
‫‪11,947‬‬
‫‪1,927‬‬
‫‪125‬‬
‫)‪(1,178‬‬
‫‪4,347‬‬
‫‪19,370‬‬
‫‪38,657‬‬
‫‪35,123‬‬
‫הבאורים והנספחים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם‪.‬‬
‫‪- 14 -‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪7,225‬‬
‫)המשך( ‪1 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫דוחות על תזרימי המזומנים של החברה‬
‫בדולרים של ארה"ב )ביאור ‪2‬א’(‬
‫‪2005‬‬
‫תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת‪:‬‬
‫רווח נקי לשנה‬
‫התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים‬
‫מפעילות שוטפת )א(‬
‫מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת‬
‫‪2004‬‬
‫ב א ל פ י ם‬
‫‪2003‬‬
‫‪422,173‬‬
‫‪250,503‬‬
‫‪103,077‬‬
‫)‪(221,153‬‬
‫‪201,020‬‬
‫)‪(91,078‬‬
‫‪159,425‬‬
‫‪49,428‬‬
‫‪152,505‬‬
‫תזרימי מזומנים לפעילות השקעה‪:‬‬
‫חברות מאוחדות וכלולות‪:‬‬
‫מתן הלוואות ורכישת מניות )כולל תשלומים על חשבון(‬
‫גביית הלוואות לזמן ארוך ותמורה ממכירת מניות‬
‫דיבידנד שהתקבל מחברות מוחזקות בניכוי חלק‬
‫ברווחים של אותן חברות‪ ,‬נטו‬
‫חשבונות עו"ש‪ ,‬נטו‬
‫רכישת רכוש קבוע‬
‫תמורה ממכירת רכוש קבוע‬
‫תמורה ממימוש ניירות ערך סחירים‬
‫השקעות והלוואות לזמן קצר‪ ,‬נטו‬
‫רכישת פקדונות לזמן ארוך‬
‫תמורה ממימוש פקדונות לזמן ארוך‬
‫מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה‬
‫)‪(39,911‬‬
‫‪1,125‬‬
‫)‪(38,978‬‬
‫‪18,028‬‬
‫‪37,949‬‬
‫)‪(128‬‬
‫‪12‬‬
‫)‪(15,152‬‬
‫)‪(363‬‬
‫‪19‬‬
‫‪2‬‬
‫)‪(27‬‬
‫‪603‬‬
‫)‪(375‬‬
‫‪5‬‬
‫)‪(544‬‬
‫‪146‬‬
‫)‪(36,839‬‬
‫‪163‬‬
‫)‪(24,729‬‬
‫תזרימי מזומנים לפעילות מימון‪:‬‬
‫תמורה ממימוש אופציות שהוענקו לעובדים‬
‫רכישת מניות החברה מידי חברה מאוחדת‬
‫קבלת הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך‬
‫פירעון הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך‬
‫דיבידנד ששולם‬
‫אשראי לזמן קצר‪ ,‬נטו‬
‫מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון‬
‫גידול )קיטון( במזומנים ושווי מזומנים‬
‫יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה‬
‫יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה‬
‫‪992‬‬
‫)‪(257‬‬
‫‪188,726‬‬
‫)‪(284,025‬‬
‫)‪(95,424‬‬
‫‪3,981‬‬
‫)‪(186,007‬‬
‫‪14,638‬‬
‫‪15,278‬‬
‫‪29,916‬‬
‫‪817‬‬
‫)‪(5,203‬‬
‫‪187,650‬‬
‫)‪(44,452‬‬
‫)‪(88,940‬‬
‫)‪(157,210‬‬
‫)‪(107,338‬‬
‫‪15,248‬‬
‫‪30‬‬
‫‪15,278‬‬
‫‪724‬‬
‫)‪(1,754‬‬
‫‪53,434‬‬
‫)‪(191,492‬‬
‫)‪(62,273‬‬
‫‪73,154‬‬
‫)‪(128,207‬‬
‫)‪(431‬‬
‫‪461‬‬
‫‪30‬‬
‫הבאורים והנספחים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪- 15 -‬‬
‫)‪(3,280‬‬
‫‪20,021‬‬
‫‪46,666‬‬
‫)‪(90,785‬‬
‫)‪(215‬‬
‫‪233‬‬
‫‪2,461‬‬
‫‪7‬‬
‫)סיום( ‪2 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫דוחות על תזרימי המזומנים של החברה‬
‫בדולרים של ארה"ב )ביאור ‪2‬א’(‬
‫‪2005‬‬
‫)א( התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים‬
‫מפעילות שוטפת‬
‫הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בזרימת מזומנים‪:‬‬
‫חלק ברווחים של חברות מוחזקות‪ ,‬בניכוי‬
‫דיבידנד שהתקבל מאותן חברות‪ ,‬נטו )ראה באור ‪23‬א'(‬
‫פחת והפחתות‬
‫מסי הכנסה נדחים‪ ,‬נטו‬
‫התחייבויות בשל סיום יחסי עובד‪-‬מעביד‪ ,‬נטו‬
‫הפסד )רווח( הון ממכירת רכוש קבוע‬
‫הפסד )רווח( הון ממכירת מניות בחברות מוחזקות‬
‫הפרשי שער והצמדה בגין קרן הלוואות והתחייבויות‬
‫אחרות לזמן ארוך‪ ,‬נטו‬
‫שחיקה )ריבית‪ ,‬הפרשי שער והצמדה( בגין קרן חובות לגביה‬
‫לזמן ארוך מחברות מאוחדות‬
‫הפסד )רווח( מניירות ערך סחירים‪ ,‬נטו‬
‫שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים‪:‬‬
‫קיטון בחייבים ויתרות חובה‬
‫גידול )קיטון( בזכאים ויתרות זכות‬
‫)ב( פעילות שאינה במזומן ‪-‬‬
‫המרת אגרות חוב למניות‪ ,‬ראה ביאור ‪13‬‬
‫)‪(248,278‬‬
‫‪306‬‬
‫‪637‬‬
‫)‪(86‬‬
‫) ‪(5‬‬
‫‪2004‬‬
‫ב א ל פ י ם‬
‫)‪(129,751‬‬
‫‪274‬‬
‫)‪(861‬‬
‫‪2,503‬‬
‫)‪(4,346‬‬
‫‪778‬‬
‫‪133‬‬
‫‪554‬‬
‫‪314‬‬
‫‪476‬‬
‫)‪(3,039‬‬
‫‪3,740‬‬
‫‪79‬‬
‫‪3,056‬‬
‫‪27‬‬
‫)‪(247,382‬‬
‫)‪(1,139‬‬
‫)‪(163‬‬
‫)‪(129,743‬‬
‫)‪(2,526‬‬
‫)‪(462‬‬
‫)‪(654‬‬
‫‪3,233‬‬
‫‪22,996‬‬
‫‪26,229‬‬
‫)‪(221,153‬‬
‫‪22,586‬‬
‫‪16,079‬‬
‫‪38,665‬‬
‫)‪(91,078‬‬
‫‪61,261‬‬
‫)‪(11,179‬‬
‫‪50,082‬‬
‫‪49,428‬‬
‫‪38,657‬‬
‫‪35,123‬‬
‫‪7,225‬‬
‫הבאורים והנספחים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪- 16 -‬‬
‫‪2003‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫באור ‪ - 1‬כללי‪:‬‬
‫א‪ .‬פעילות‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ )להלן ‪ -‬כיל או החברה( והחברות המאוחדות והכלולות‬
‫שלה )להלן ‪ -‬הקבוצה( הנן קבוצה רב לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים‬
‫והכימיקלים המיוחדים בארבעה מגזרים ניהוליים עיקריים‪ :‬דשנים )כולל מוצרי‬
‫האשלג והפוספט(‪ ,‬מוצרים תעשייתיים‪ ,‬מוצרי תכלית ומטלורגיה )מגנזיום(‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬לחברה מספר פעילויות בתחומים אחרים‪.‬‬
‫פעילות כיל מתבססת בעיקרה‪ ,‬על משאבי טבע ‪ -‬אשלג‪ ,‬ברום‪ ,‬מגנזיום ומלח מים‬
‫המלח ופוספטים מהנגב‪ ,‬הכל על סמך זכיונות ממדינת ישראל )באשר לתמלוגים‬
‫ותוקפם של הזכיונות‪ ,‬ראה באור ‪19‬ב'(‪ .‬עוד מתבססת הפעילות על מכרות אשלג‬
‫ומלח באנגליה‪ ,‬ראה באור ‪)19‬א()‪ ,(3‬ובספרד‪ ,‬ראה באור ‪)10‬ב()‪ ,(2‬על סמך הסכמי‬
‫חכירה ורשיונות מהרשויות המוסמכות במדינות אלה‪ .‬כיל עוסקת בהפקת‬
‫מינרלים אלה‪ ,‬במכירתם ברחבי תבל‪ ,‬וכן בפיתוח ייצור ושיווק של מוצרי המשך‬
‫המבוססים בעיקר על חומרי גלם אלה‪ .‬כיל וחלק מחברות הקבוצה הוכרזו‬
‫כמונופול בחלק מן המוצרים המיוצרים ו‪/‬או הנמכרים על ידן בישראל‪.‬‬
‫מתקני הייצור העיקריים של קבוצת כיל ממוקמים בישראל‪ ,‬גרמניה‪ ,‬הולנד‪,‬‬
‫ספרד‪ ,‬אנגליה‪ ,‬ארצות הברית‪ ,‬סין וצרפת‪ .‬כמו כן‪ ,‬לקבוצת כיל מתקני ייצור‬
‫נוספים באוסטריה‪ ,‬בלגיה‪ ,‬טורקיה‪ ,‬ברזיל‪ ,‬ארגנטינה ואוסטרליה‪.‬‬
‫פעילות כיל מחוץ לישראל הינה בעיקר בייצור מוצרים המשתלבים או מתבססים‬
‫על פעילות כיל בישראל או בתחומים קרובים לה‪ .‬מעל ל‪ 90%-‬מתוצרת הקבוצה‬
‫נמכרת ללקוחות מחוץ לישראל‪ .‬באשר לנתונים כספיים בגין מגזרים עסקיים‬
‫וגאוגרפיים‪ ,‬ראה באור ‪.26‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מניית מדינה‬
‫המדינה מחזיקה במניית מדינה מיוחדת בחברה ובמספר חברות מאוחדות שלה‪,‬‬
‫המקנות למדינה את הזכות להגן על האינטרסים החיוניים שלה‪ ,‬ראה באור ‪ 20‬ב'‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הגדרות‪:‬‬
‫‪ (1‬חברה מאוחדת ‪ -‬חברה בה יש לחברה שליטה וששיעור ההחזקה בה עולה על‬
‫‪ ,50%‬אשר דוחותיה אוחדו עם הדוחות של החברה במסגרת הדוחות‬
‫הכספיים המאוחדים‪.‬‬
‫‪ (2‬חברה מאוחדת באיחוד יחסי ‪ -‬חברה‪ ,‬לרבות שותפות‪ ,‬המוחזקות בשליטה‬
‫משותפת‪ ,‬מבלי שלאף אחד מבעלי מניותיה שליטה בלעדית בה‪ ,‬אשר דוחותיה‬
‫אוחדו עם הדוחות של החברה בדרך של איחוד יחסי‪ ,‬במסגרת הדוחות‬
‫הכספיים המאוחדים‪.‬‬
‫‪- 17 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 1‬כללי )המשך(‪:‬‬
‫‪ (3‬חברה כלולה ‪ -‬חברה‪ ,‬שאינה חברה מאוחדת או חברה מאוחדת באיחוד יחסי‪,‬‬
‫בה יש לחברה השפעה מהותית על מדיניותה הכספית והתפעולית ושהשקעת‬
‫החברה בה כלולה על בסיס השווי המאזני‪ .‬השפעה מהותית נחשבת‬
‫כמתקיימת כאשר שיעור ההחזקה הינו ‪ 20%‬או יותר‪ ,‬למעט אם קיימות‬
‫נסיבות הסותרות הנחה זאת‪.‬‬
‫‪ (4‬חברה מוחזקת ‪ -‬חברה מאוחדת או חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה‬
‫כלולה‪.‬‬
‫‪ (5‬הקבוצה ‪ -‬החברה והחברות המוחזקות שלה‪.‬‬
‫‪ (6‬מוניטין ‪ -‬ההפרש בין עלות ההשקעה בחברה המוחזקת או הפעילות שנרכשה‬
‫לבין חלק החברה בשווי הנאות של נכסיהן המזוהים בניכוי השווי הנאות של‬
‫התחייבויותיהן המזוהות )לאחר ייחוס מסים( במועד הרכישה‪.‬‬
‫‪ (7‬בעלי עניין ‪ -‬כהגדרת "בעלי עניין" בתקנות ניירות ערך )עריכת דו"חות כספיים‬
‫שנתיים(‪ ,‬התשנ"ג‪.1993-‬‬
‫באור ‪ - 2‬עיקרי המדיניות החשבונאית‬
‫הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל ובהתאם‬
‫לתקנות ניירות ערך )עריכת דו"חות כספיים שנתיים(‪ ,‬התשנ"ג‪.1993-‬‬
‫להלן עיקרי המדיניות החשבונאית‪ ,‬אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים באופן עקיב‪:‬‬
‫א‪ .‬דוחות כספיים בדולרים‬
‫החברה עורכת ומציגה את דוחותיה הכספיים בדולר של ארה"ב )להלן ‪ -‬הדולר(‪,‬‬
‫שהוא המטבע שבו מתקבלות עיקר ההכנסות ובו נרכשים עיקר הנכסים הקבועים‪.‬‬
‫הדוחות הכספיים של חברות הקבוצה שדוחותיהן ערוכים במטבע חוץ )שאינו‬
‫הדולר(‪ ,‬מתורגמים לדולר‪ ,‬או נמדדים מחדש בדולרים‪ ,‬לצורך הכללתם בדוחות‬
‫כספיים אלה‪ ,‬כמוסבר ב‪-‬ב' להלן‪.‬‬
‫עד ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ ,2003‬ערכה החברה את דוחותיה הכספיים על בסיס העלות‬
‫ההיסטורית המותאמת לשינויים בכוח הקנייה הכללי של המטבע הישראלי‬
‫)ש"ח(‪ ,‬על בסיס השינויים בשער החליפין של הדולר‪ ,‬כפי שהתאפשר על פי סעיף‬
‫‪29‬א' לגילוי דעת ‪ 36‬של לשכת רואי חשבון לישראל )להלן – הלשכה(‪.‬‬
‫בהתחשב באמור לעיל ובקביעות בסעיף ‪ 4‬של תקן חשבונאות מספר ‪" - 13‬השפעת‬
‫השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ" ‪ -‬של המוסד הישראלי לתקינה‬
‫בחשבונאות )להלן ‪ -‬המוסד לתקינה(‪ ,‬מציגה החברה‪ ,‬החל מיום ‪ 1‬בינואר ‪,2004‬‬
‫את דוחותיה הכספיים כשהם ערוכים בדולרים‪ .‬בהצגה זו מתקיימת המשכיות של‬
‫בסיס המדידה שננקט גם קודם לכן בדוחות הכספים של החברה‪.‬‬
‫הנתונים לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2003‬הכלולים במספרי ההשוואה‬
‫ובדוחות כספיים אלה‪ ,‬מבוססים על הדוחות הכספיים המותאמים לאותה שנה‬
‫כפי שהוצגו בעבר‪ ,‬כשהם מחולקים בשער החליפין של הדולר לסוף אותה שנה‪.‬‬
‫תרגום של דוחות כספיים אלה לשקלים‪ ,‬בהתאם להוראות הבהרה מספר ‪ 4‬של‬
‫המוסד לתקינה‪ ,‬מוצג בנספח א' לדוחות אלה‪.‬‬
‫תמצית הנתונים הנומינליים של החברה‪ ,‬לצורכי מס‪ ,‬ניתנת בביאור ‪.27‬‬
‫‪- 18 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 2‬עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‪:‬‬
‫ב‪.‬‬
‫תרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות הערוכים במטבע חוץ שאינו הדולר‬
‫החל ביום ‪ 1‬בינואר ‪ ,2004‬מיישמת החברה את תקן חשבונאות מספר ‪- 13‬‬
‫"השפעת השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ" ‪ -‬אשר נכנס לתוקף ביום ‪1‬‬
‫בינואר ‪ ;2004‬תקן זה החליף את הבהרות ‪ 8‬ו‪ 9-‬לגילוי דעת ‪ 36‬של הלשכה‬
‫ששימשו בנושא עד לאותו יום‪ .‬מרבית ההוראות שבתקן ‪ 13‬הינן ברוח הקביעות‬
‫שנכללו קודם לכן בהבהרות הנ"ל‪.‬‬
‫בהתאם לתקן זה‪ ,‬הסכומים )במונחי מטבע חוץ( הכלולים בדוחותיהן של חברות‬
‫מוחזקות שדוחותיהן ערוכים במטבע חוץ שאינו הדולר‪ ,‬מטופלים לצורך האיחוד‬
‫או ההכללה על בסיס השווי המאזני‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬
‫‪ (1‬חברות מוחזקות שפעילותן עצמאית‪-‬אוטונומית‬
‫החל מיום ‪ 1‬בינואר ‪ ,2004‬מתורגמים תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים‬
‫של חברות אלה לדולרים לפי שערי החליפין במועד ביצוע העסקאות‪ ,‬או לפי‬
‫שערי חליפין ממוצעים לתקופה‪ ,‬כאשר אלה מהווים קירוב לשערי החליפין‬
‫בפועל; היתרות במאזן‪ ,‬לרבות יתרות המוניטין וסכומי ההתאמות של נכסים‬
‫והתחייבויות לשווים הנאות שמקורם ברכישת חברות אלה‪ ,‬מתורגמים לפי‬
‫שער החליפין לתאריך המאזן‪.‬‬
‫הפרשי השער הנובעים מתרגום ההשקעה נטו בחברה המוחזקת נזקפים‬
‫לסעיף נפרד במסגרת ההון העצמי )"הפרשים מתרגום דוחות כספיים של‬
‫חברות מוחזקות"(‪ .‬בעת מימוש ההשקעה בחברה המוחזקת נזקפים הפרשי‬
‫שער אלה לדוחות הרווח והפסד‪ ,‬כחלק מהרווח או ההפסד שמוכר במימוש‪.‬‬
‫עד ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ ,2003‬בהתאם להבהרות לגילוי דעת ‪ 36‬של הלשכה‪,‬‬
‫תורגמו תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של חברות אלה לדולרים‪ ,‬לפי‬
‫שער החליפין לסוף כל תקופה מדווחת‪ .‬בנוסף‪ ,‬בהתאם לקביעות אותן‬
‫הבהרות‪ ,‬מוניטין שעלה ברכישה של חברה מוחזקת‪ ,‬טופל בעבר כנכס של‬
‫החברה המחזיקה )תורגם לדולרים במועד הרכישה‪ ,‬והותאם לאחר מכן‬
‫לשינויים בשער החליפין של הדולר(‪ .‬הפיכת המוניטין לנכס של החברה‬
‫המוחזקת‪ ,‬כפי שנקבע על ידי תקן ‪ ,13‬נעשתה על ידי תרגום היתרה הבלתי‬
‫מופחתת של סכומו במטבע חוץ‪ ,‬לדולרים‪ ,‬לפי שער החליפין במועד הדיווח;‬
‫ההפרש שנבע מהתרגום כאמור אינו מהותי‪.‬‬
‫‪ (2‬חברות מוחזקות שפעילותן מהווה חלק אינטגרלי מפעילות החברה המחזיקה‬
‫לגבי חברות אלה‪ ,‬נערכה מדידה מחדש לדולרים של הסכומים )במונחי מטבע‬
‫חוץ( הכלולים בדוחותיהן הכספיים של החברות; המדידה מחדש נעשתה‬
‫בדרך של תרגום הסכומים לדולרים‪ ,‬על בסיס שערי החליפין ההיסטוריים‬
‫ביחס לדולר‪.‬‬
‫הפרשים שנבעו מהטיפול כאמור נכללו בדוחות רווח הפסד‪ ,‬בסעיף המימון‪.‬‬
‫‪- 19 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 2‬עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‪:‬‬
‫ג‪.‬‬
‫איחוד הדוחות הכספיים‪:‬‬
‫‪ (1‬הדוחות הכספיים המאוחדים הינם איחוד של הדוחות הכספיים של כיל ושל‬
‫החברות המאוחדות שלה‪ .‬באשר לחברות שאוחדו לראשונה ‪ -‬ראה ביאור ‪7‬ד'‪.‬‬
‫רשימת החברות שנכללו באיחוד מובאת בנספח ב' לדוחות אלה‪.‬‬
‫בנוסף לחברות הנ"ל‪ ,‬שאוחדו באופן מלא‪ ,‬נכללות בדוחות המאוחדים‪ ,‬לפי‬
‫שיטת האיחוד היחסי‪ ,‬שותפויות וחברות מוחזקות‪ ,‬בשליטה משותפת‪.‬‬
‫יתרות ועסקות הדדיות בין החברות שאוחדו בוטלו; כן בוטלו רווחים‬
‫ממכירות בין חברתיות שטרם מומשו מחוץ לקבוצה‪.‬‬
‫‪ (2‬המוניטין מוצג במאזנים המאוחדים במסגרת "רכוש אחר והוצאות נדחות"‬
‫ומופחת בשיעורים שנתיים שווים החל בשנת הרכישה‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬
‫א( מוניטין שנוצר מרכישת המיעוט בחברת מפעלי ים המלח בע"מ )להלן‬
‫מי"ה( מופחת על פני תקופה של ‪ 20‬שנה‪.‬‬
‫לדעת הנהלת החברה הפחתת מוניטין על פני תקופה של ‪ 20‬שנה משקפת‬
‫באופן נאות יותר את תקופת ההנאה הכלכלית המשוערת של מי"ה‬
‫מהמוניטין‪ ,‬וזאת בשל הנסיבות והמאפיינים המיוחדים של מי"ה‪.‬‬
‫ב( מוניטין שנבע מרכישת חברות מאוחדות אחרות ופעילויות חדשות מופחת‬
‫על פני תקופות של עד ‪ 10‬שנים‪.‬‬
‫בהתאם לתקן חשבונאות מספר ‪) 20‬מתוקן(‪ ,‬שפורסם בחודש מרס ‪,2006‬‬
‫תופסק ביום ‪ 1‬בינואר ‪ 2006‬הפחתת מוניטין‪ ,‬ראה כז')‪ (5‬להלן‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫השקעות בחברות כלולות‬
‫השקעות בחברות אלה נכללות לפי שיטת השווי המאזני‪.‬‬
‫ה‪ .‬מלאי‬
‫המלאי מוערך לפי העלות או השוק‪ ,‬כנמוך שבהם‪ .‬העלות נקבעת לפי הבסיסים‬
‫כדלקמן‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫חומרי גלם ועזר ‪ -‬בעיקר על בסיס ממוצע נע‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫חומרי אחזקה ‪ -‬על בסיס ממוצע‪-‬נע‪ ,‬ראה גם ז' להלן‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫תוצרת גמורה ובעיבוד ‪ -‬על בסיס ממוצע נע של הוצאות ייצור תקופתיות‪,‬‬
‫כולל עלויות הסרת כיסוי טפל‪.‬‬
‫חלק מחומרי הגלם‪ ,‬התוצרת הגמורה ובעיבוד הינו בתפזורת‪ .‬הכמויות מבוססות‬
‫על אומדנים )הנערכים‪ ,‬ברובם‪ ,‬על ידי מומחים חיצוניים שמודדים את נפח המלאי‬
‫וצפיפותו(‪.‬‬
‫מלאי אשר מכירתו צפויה להתבצע בתקופה העולה על ‪ 12‬חודשים מתאריך המאזן‬
‫מוצג כמלאי שאינו שוטף במסגרת השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך‪.‬‬
‫‪- 20 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 2‬עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‪:‬‬
‫ו‪.‬‬
‫השקעות בניירות ערך סחירים ובחברות אחרות‪:‬‬
‫‪ (1‬ניירות ערך סחירים‬
‫ניירות ערך סחירים מוצגים לפי שווי השוק או ‪ -‬לגבי תעודות השתתפות‬
‫בקרנות נאמנות ‪ -‬לפי ערך הפדיון‪ .‬השינויים בערכם של ניירות הערך הנ"ל‬
‫נזקפים לדוחות רווח והפסד‪ ,‬בסעיף המימון‪.‬‬
‫‪ (2‬חברות אחרות‬
‫ההשקעה בחברות אחרות מוצגת לפי העלות‪ ,‬ראה גם באור ‪.8‬‬
‫ז‪.‬‬
‫רכוש קבוע‪:‬‬
‫‪ (1‬הרכוש הקבוע מוצג לפי העלות לאחר ניכוי הסכומים של מענקי ההשקעה‬
‫המתייחסים או ‪ -‬לגבי חברות מאוחדות שנרכשו לאחר ‪ - 1.1.96‬השווי הנאות‬
‫של הרכוש הקבוע של החברות שנרכשו‪ ,‬במועד רכישתן ובניכוי הפרשה‬
‫לירידת ערך נכסים‪.‬‬
‫עלות שיפורים ‪ -‬הוצאות אחזקה ותיקונים אשר משפרים את איכות המוצרים‬
‫או מגדילים את התפוקה או את אורך החיים הצפוי ‪ -‬וחידושים של הרכוש‬
‫הקבוע‪ ,‬נזקפים לעלות רכוש זה‪.‬‬
‫חלפים למתקנים מוערכים לפי העלות הנקבעת על בסיס ממוצע נע‪ ,‬לאחר‬
‫ניכוי הפחתה בגין התיישנות; החלק המיועד לצריכה שוטפת מוצג במסגרת‬
‫סעיף המלאי ברכוש השוטף‪.‬‬
‫‪ (2‬הרכוש הקבוע כולל היוון הוצאות הקמה והוצאות מימון ‪ -‬בתקופה שעד‬
‫להפעלתו הסדירה‪.‬‬
‫היוון הוצאות המימון נעשה כדלהלן‪:‬‬
‫א( כאשר הרכוש בהקמה מומן על ידי אשראי ספציפי ‪ -‬מהוונות הוצאות‬
‫המימון המתייחסות לאשראי זה‪.‬‬
‫ב( כאשר המימון הוא על ידי אשראי לא ספציפי ‪ -‬ההיוון נעשה תוך שימוש‬
‫בשיעור היוון המהווה את הממוצע המשוקלל של שיעור העלות בגין אותם‬
‫מקורות אשראי שעלותם לא הוונה על פי ההיוון ספציפי ‪ -‬בשנת ‪- 2005‬‬
‫‪.(2.4% - 2004) 4.8%‬‬
‫‪ (3‬באשר להיוון עלויות למניעת זיהום סביבתי‪ ,‬ראה טז' להלן‪.‬‬
‫‪ (4‬הרכוש מופחת לפי שיטת הפחת השווה‪ ,‬על בסיס משך השימוש המשוער שלו‪.‬‬
‫שיעורי הפחת השנתיים הינם‪:‬‬
‫פיתוח קרקע‪ ,‬כבישים ומבנים‬
‫מתקנים‪ ,‬מכונות וציוד‬
‫סכרים ובריכות‬
‫ציוד מכני כבד‪ ,‬קרונות רכבת ומיכלים‬
‫רהיטים‪ ,‬ציוד משרדי‪ ,‬כלי רכב‪ ,‬ציוד מחשבים ואחר‬
‫‪- 21 -‬‬
‫‪%‬‬
‫‪4-8‬‬
‫‪4-10‬‬
‫‪4-17‬‬
‫‪10-20‬‬
‫‪6-33‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 2‬עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‪:‬‬
‫ח‪ .‬רכוש אחר והוצאות נדחות‪:‬‬
‫‪ (1‬רכוש אחר‬
‫רכוש אחר והוצאות נדחות מופחתים בשיעורים שנתיים שווים על פני תקופת‬
‫ההנאה המשוערת הצפויה מהם כדלקמן‪:‬‬
‫)א( מוניטין ‪ -‬ראה ג' ‪ 2‬לעיל‪.‬‬
‫)ב( זכיונות מופחתים על פני יתרת משך הזיכיון שהוענק לחברות – ראה באור‬
‫‪19‬ב'‪.‬‬
‫‪ (2‬הוצאות נדחות‬
‫סימנים מסחריים והוצאות נדחות בגין סקרים גיאולוגיים‪ ,‬מופחתים בעיקר‬
‫לפי שיטת הפחת השווה‪ ,‬על פני חמש שנים‪.‬‬
‫הסכמים עם לקוחות וספקים – מופחתים על פני חמש עשרה שנה וחמש‬
‫שנים‪ ,‬בהתאמה‪.‬‬
‫פטנט – מופחת על פני חמש שנים‪.‬‬
‫הסכם אי תחרות – מופחת על פני חמש שנים‪.‬‬
‫הוצאות הנפקת אגרות חוב מופחתות לאורך החיים הצפויים של איגרות‬
‫החוב‪ .‬באשר לשינוי בדרך ההצגה וההפחתה של הוצאות אלה‪ ,‬החל מיום ‪1‬‬
‫בינואר ‪ -2006‬ראה כז')‪ (1‬להלן‪.‬‬
‫ט‪ .‬ירידת ערך של נכסים‬
‫החברה בוחנת בכל תאריך מאזן‪ ,‬אם ארעו ארועים או חלו שינויים בנסיבות‪,‬‬
‫המצביעים על האפשרות שחלה ירידת ערך של רכוש קבוע ונכסים לא מוחשיים‬
‫מזוהים‪ ,‬לרבות מוניטין‪.‬‬
‫בהתקיים סימנים לירידת ערך כאמור‪ ,‬החברה בוחנת אם הסכום בו מוצג הנכס‬
‫בספרי החשבונות של החברה‪ ,‬ניתן להשבה מתוך תזרימי המזומנים הצפויים‬
‫מאותו נכס‪ ,‬ובמידת הצורך‪ ,‬רושמת הפרשה לירידת ערך‪ ,‬עד גובה הסכום שהינו‬
‫בר השבה‪ .‬סכום בר השבה של נכס נקבע לפי הגבוה שבין מחיר המכירה נטו של‬
‫הנכס לבין שווי השימוש שלו לחברה‪ .‬שווי השימוש של הנכס מוערך לפי הערך‬
‫הנוכחי של תזרים המזומנים הצפוי מהמשך השימוש בנכס‪ ,‬כולל זה הצפוי בעת‬
‫הוצאתו משירות ומימושו בעתיד‪.‬‬
‫כאשר לא ניתן לבחון את הצורך בהפרשה לירידת ערך לגבי נכס מסוים כשלעצמו‪,‬‬
‫נבחן הצורך בהפרשה בהתייחס לשווי בר ההשבה של היחידה מניבת‪-‬מזומנים‬
‫אליה הנכס משתייך‪ .‬יחידה מניבת מזומנים כוללת גם מוניטין המיוחס לאותה‬
‫יחידה‪ ,‬כאשר הפסד מירידת ערך של יחידה כזו‪ ,‬מיוחס קודם למוניטין‪ ,‬ולאחר‬
‫מכן לשאר הנכסים‪.‬‬
‫בהתאם לתקן חשבונאות מספר ‪) 20‬מתוקן( שפורסם בחודש מרס ‪ ,2006‬תתחייב‬
‫בחינת ירידת ערך של מוניטין ונכסים לא מוחשיים מסוימים לפחות אחת לשנה‪-‬‬
‫ראה כז')‪ (5‬להלן‪.‬‬
‫‪- 22 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 2‬עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‪:‬‬
‫י‪.‬‬
‫תוכניות פנסיה לעובדים‪:‬‬
‫‪ (1‬לחברה המאוחדת "קליבלנד פוטש בע"מ" )‪) (Cleveland Potash Ltd.‬להלן ‪-‬‬
‫‪ (CPL‬התחייבות לתשלומי הפנסיה לעובדים‪ .‬להלן עקרונות המדידה‬
‫שמיישמת ‪) CPL‬באשר לתוכניות הפנסיה ונכסי קרן הפנסיה של ‪ - CPL‬ראה‬
‫גם באור ‪18‬ג')‪.((2‬‬
‫א( הוצאות הפנסיה נטו לכל תקופה חשבונאית מורכבות מהמרכיבים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫)‪ (1‬הוצאות שירות )‪ (Service Costs‬שוטפות ‪ -‬הגידול האקטוארי‬
‫בהתחייבות הפנסיונית שנובע מהטבות הפנסיה של העובדים בגין‬
‫התקופה המדווחת;‬
‫)‪ (2‬הוצאות ריבית )‪ (Interest Costs‬שוטפות ‪ -‬הגידול בהתחייבות‬
‫הפנסיונית שנובע מחלוף הזמן;‬
‫)‪ (3‬תשואה צפויה על נכסי הקרן;‬
‫)‪) (4‬רווחים( הפסדים אקטואריים שהוכרו בתקופה‪ ,‬כמתואר ב‪)-‬ג( להלן‪.‬‬
‫ב( ההתחייבות לפנסיה‪ ,‬נטו )או נכסי קרן הפנסיה‪ ,‬נטו( הכלולה במאזן‬
‫משקפת את הפער שבין שני המרכיבים הבאים‪ ,‬המחושבים כדלהלן‪:‬‬
‫)‪ (1‬התחייבות לתשלומי פנסיה ‪ -‬מחושבת על בסיס יתרת ההתחייבות‬
‫לתחילת התקופה‪ ,‬בתוספת הוצאות השירות השוטפות והוצאות‬
‫הריבית השוטפות )כמצוין ב‪)-‬א( לעיל(‪ ,‬ובניכוי סכומים ששולמו‬
‫בתקופה בגין פנסיה‪.‬‬
‫)‪ (2‬נכסי קרן הפנסיה ‪ -‬מחושבים על בסיס יתרת הנכסים לתחילת‬
‫התקופה‪ ,‬בתוספת התשואה הצפויה על נכסי הקרן )כמצוין ב‪)-‬א(‬
‫לעיל(‪ ,‬וההפקדות בקרן הפנסיה בתקופה‪ ,‬ובניכוי סכומים ששולמו‬
‫בתקופה בגין פנסיה‪.‬‬
‫ג( הפער‪ ,‬לתאריך המאזן‪ ,‬בין ההתחייבות לפנסיה‪ ,‬נטו‪ ,‬המחושבת כמצוין‬
‫ב‪)-‬ב( לעיל‪ ,‬לבין ההתחייבות האקטוארית בניכוי השווי ההוגן של נכסי‬
‫קרן הפנסיה לאותו מועד‪ ,‬משקף יתרת רווחים או הפסדים אקטואריים‬
‫שנדחים ואינם מוכרים מיידית בדוחות הכספיים‪.‬‬
‫רווחים או הפסדים אקטואריים נדחים אלה )שנובעים הן מהפער בין‬
‫סכומי ההתחייבות והן מהפער בין סכומי הנכסים‪ ,‬כדלעיל(‪ ,‬המחושבים‬
‫על בסיס שנתי לתום כל שנה‪ ,‬נזקפים בחלקם לדוח רווח והפסד‪ ,‬החל‬
‫מהשנה העוקבת‪ ,‬אם ורק אם‪ ,‬לתום שנת הדיווח השוטפת‪ ,‬סכומם עולה‬
‫על ‪ 10%‬מהגבוה שבין שני הסכומים הבאים‪ (1) :‬ההתחייבות‬
‫האקטוארית לתשלומי פנסיה או )‪ (2‬השווי ההוגן של נכסי קרן הפנסיה‪.‬‬
‫הסכום העולה על ‪ ,10%‬כאמור לעיל‪ ,‬ייזקף לדוחות רווח והפסד‪ ,‬לפי‬
‫שיטת הקו הישר‪ ,‬החל מהשנה העוקבת‪ ,‬על פני תקופת העבודה הצפויה‬
‫של עובדי ‪ CPL‬המשתתפים בתוכנית )‪ 13‬שנה(‪.‬‬
‫‪- 23 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 2‬עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‪:‬‬
‫‪ (2‬לגבי שאר תוכניות הפנסיה המוגדרות )פנים חברתיות( של הקבוצה‪ ,‬נכללה‬
‫התחייבות מלאה המבוססת על חישוב אקטוארי ליום המאזן‪ ,‬ראה באור ‪18‬‬
‫ג')‪.(1‬‬
‫‪ (3‬באשר לתוכניות פנסיה בחלק מחברות הקבוצה לפיהן משלמות החברות‬
‫לקופות הפנסיה סכומים שוטפים המשחררים את החברות מהתחייבותן‬
‫לתשלום פנסיה – ראה באור ‪18‬ג')‪.(3‬‬
‫יא‪ .‬איגרות חוב הניתנות להמרה למניות‬
‫אגרות חוב הניתנות להמרה במניות נכללות בהתאם לסבירות המרתן‪ ,‬כפי שנקבע‬
‫בגילוי דעת מספר ‪ 53‬של הלשכה‪ .‬אגרות חוב שהמרתן אינה צפויה נכללות‬
‫כהתחייבות לפי ערכן ההתחייבותי‪ .‬אגרות חוב שהמרתן צפויה נכללות בין סעיף‬
‫ההתחייבויות לזמן ארוך לבין ההון העצמי‪ ,‬לפי הערך ההתחייבותי או ההוני‬
‫כגבוה שביניהם‪.‬‬
‫באשר למעבר לטיפול לפי תקן חשבונאות מספר ‪ ,22‬ראה כז' )‪ (1‬להלן‪.‬‬
‫יב‪ .‬מסים על ההכנסה‬
‫‪ (1‬החל ביום ‪ 1‬בינואר ‪ ,2005‬מיישמת החברה את תקן חשבונאות מספר ‪ 19‬של‬
‫המוסד לתקינה – "מסים על ההכנסה"‪ ,‬הקובע כללי הכרה‪ ,‬מדידה‪ ,‬הצגה‬
‫וגילוי של מסים על ההכנסה בדוחות כספיים‪.‬‬
‫הנחיות תקן זה דומות‪ ,‬בעיקרן‪ ,‬לכללים החשבונאיים שהחברה יישמה קודם‬
‫ליישום התקן החדש‪.‬‬
‫‪ (2‬בהתאם לקביעות התקן‪ ,‬והמדיניות שהיתה נהוגה גם בעבר‪ ,‬החברה מכירה‬
‫במסים נדחים‪ ,‬בגין הפרשים זמניים בין הסכומים של נכסים והתחייבויות‪,‬‬
‫כפי שהם מדווחים בדוחות הכספיים‪ ,‬לבין סכומם המובא בחשבון לצורכי‬
‫מס; על פי דרישת התקן‪ ,‬יש להכיר במסים נדחים באופן מלא‪ ,‬בגין כל‬
‫ההפרשים הזמניים החייבים במס‪ ,‬פרט להפרש זמני הנוצר בעת ההכרה‬
‫הראשונית במוניטין‪ ,‬והפרש זמני הנוצר בעת ההכרה הראשונית בנכס או‬
‫התחייבות שאין להם כל השפעה על הרווח או ההפסד באותו מועד – בין אם‬
‫החשבונאי או זה המדווח לצורכי מס )אלא אם ההפרש הזמני נובע מההכרה‬
‫הראשונית בעסקה של צירוף עסקים(‪.‬‬
‫ההכרה בנכסי מס נדחים נעשית בגין כלל ההפרשים הזמניים הניתנים לניכוי‬
‫לצורכי מס‪ ,‬בגבולות סכום ההפרשים שצפוי כי ניתן יהיה לנצלם בעתיד כנגד‬
‫הכנסות חייבות במס‪.‬‬
‫באשר לגורמים שבגינם נוצרו מסים נדחים – ראה ביאור ‪17‬ו'‪.‬‬
‫‪- 24 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 2‬עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‪:‬‬
‫‪ (3‬יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר מסים‬
‫אלה יזקפו לדוחות רווח והפסד‪.‬‬
‫‪ (4‬המסים השוטפים וכן השינויים ביתרות המסים הנדחים נכללים בהוצאות או‬
‫הכנסות המס בתקופה המדווחת‪ ,‬למעט מסים שמקורם בהכרה הראשונית‬
‫של צירוף עסקים‪ ,‬ולמעט המסים המתייחסים לעסקות שהוכרו ישירות בהון‬
‫העצמי )המסים במקרה זה נזקפים ישירות להון העצמי(‪.‬‬
‫‪ (5‬בחישוב המסים הנדחים לא הובאו בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של‬
‫מימוש ההשקעות בחברות מוחזקות‪ ,‬זאת מאחר שבכוונת החברה להחזיק‬
‫בהשקעות אלה ולא לממשן‪.‬‬
‫‪ (6‬כאמור בבאור ‪17‬ג')‪ ,(1‬לחלק ממפעלי החברות המאוחדות ניתן מעמד של‬
‫"מפעל מאושר" ובהתאם‪ ,‬בעת חלוקת הדיבידנד שמקורו במפעל מאושר‬
‫מחברות אלו לחברה‪ ,‬עשוי הדיבידנד המתקבל בחברה להתחייב במס‪ .‬תוספת‬
‫מס זו לא נכללה בחשבונות לאור מדיניות הקבוצה שלא לגרום לחלוקת‬
‫דיבידנד הכרוכה בתוספת מס לקבוצה בעתיד הנראה לעין‪.‬‬
‫‪ (7‬בחודש אפריל ‪ ,2005‬פירסם המוסד לתקינה את הבהרה מספר ‪" - 7‬הטיפול‬
‫החשבונאי בהטבות המס בגין הענקות של מכשירים הוניים לעובדים‪ ,‬שלא‬
‫הוכרה בגינן הוצאה"‪ .‬הוראות הבהרה זו חלות לגבי הטבות מס כאמור אשר‬
‫טרם הותרו בניכוי עד ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ .2004‬ההבהרה קובעת כי‪ ,‬החל מיום‬
‫‪ 1‬בינואר ‪ ,2005‬תיזקף להון העצמי הטבת המס הנובעת לחברה ממימוש כתבי‬
‫אופציה שהוענקו לעובדים‪ ,‬בתקופה בה מותרת ההטבה כניכוי לצורכי מס‪.‬‬
‫בעבר‪ ,‬נזקף חסכון המס האמור לדוח רווח והפסד‪ ,‬בסעיף המסים‪.‬‬
‫יג‪ .‬הכרה בהכנסות‬
‫‪ (1‬הכנסות ממכירות‪ ,‬לאחר ניכוי הנחות שניתנו‪ ,‬נכללות עם משלוח המוצרים‬
‫או במועד העברת הבעלות ללקוח‪ ,‬המאוחר מביניהם‪.‬‬
‫‪ (2‬באשר להכרה בהכנסות מהסכמי זיכיון לאספקת שירותי התפלה‪ ,‬ראה כו'‬
‫להלן‪.‬‬
‫יד‪ .‬הוצאות מחקר ופיתוח‬
‫הוצאות מחקר ופיתוח‪ ,‬בניכוי מענקים המתקבלים ממדינת ישראל‪ ,‬נזקפות‬
‫לדוחות רווח והפסד עם התהוותן‪.‬‬
‫טו‪ .‬הוצאות הובלה‬
‫הוצאות ההובלה נכללות בסעיף הוצאות מכירה‪ ,‬שינוע ושיווק‪.‬‬
‫‪- 25 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 2‬עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‪:‬‬
‫טז‪ .‬עלויות סביבתיות )‪(Environmental Costs‬‬
‫עלויות שוטפות להפעלה ולהחזקה של מתקנים למניעת זיהום הסביבה והפרשות‬
‫צפויות לעלויות‪ ,‬המתייחסות לשיקום סביבתי הנובע מפעילות שוטפת או‬
‫מפעילות עבר‪ ,‬נזקפות לדוחות רווח והפסד‪ .‬עלויות למניעת זיהום סביבתי‪,‬‬
‫המגדילות את אורך החיים או את יעילות המתקן או מקטינות או מונעות את‬
‫זיהום הסביבה‪ ,‬נזקפות לעלות הרכוש הקבוע ומופחתות בהתאם למדיניות הפחת‬
‫הנהוגה בקבוצה‪.‬‬
‫יז‪ .‬הפרשה לחובות מסופקים‬
‫ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי בגין חובות שגבייתם מוטלת‬
‫בספק‪ .‬בקביעת נאותות ההפרשות התבססה ההנהלה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬על הערכת‬
‫הסיכון על סמך המידע המצוי ברשותה בדבר מצבם הכספי של החייבים‪ ,‬היקף‬
‫פעילותם והערכת הבטחונות שנתקבלו מהם‪ .‬כמו כן‪ ,‬הדוחות הכספיים כוללים‬
‫הפרשות ספציפיות לחובות מסופקים‪ ,‬כאמור לעיל‪ ,‬גם בגין חובות לקוחות‬
‫הכלולים במסגרת שטר החוב הנדחה שהתקבל במסגרת עסקת האיגוח‪.‬‬
‫יח‪ .‬מכירת חובות לקוחות‬
‫העברת חובות לקוחות לצד ג' נכללת כמכירה כאשר מועברים השליטה ומלוא‬
‫הסיכונים והתגמולים הכרוכים בחובות אלה לצד הקונה‪ .‬ההפסדים ממכירת‬
‫חובות הלקוחות נזקפים בעת המכירה לדוחות רווח והפסד‪.‬‬
‫יט‪ .‬מכשירים פיננסיים נגזרים‬
‫רווחים והפסדים‪ ,‬הנובעים מעסקות הגנה על נכסים או התחייבויות קיימים‪,‬‬
‫נכללים בדוחות רווח והפסד במקביל לתוצאות הנובעות מנכסים או מהתחייבויות‬
‫אלה‪ .‬רווחים או הפסדים‪ ,‬הנובעים מהגנה על התקשרויות מוצקות לתשלום‬
‫עלויות ומכירות‪ ,‬נדחים ונזקפים להכנסות כחלק מהעלות או מעיסקת המכירה‬
‫בעת ההכרה בהן‪ ,‬או להכנסות או הוצאות מימון כשהעיסקה אינה צפויה עוד‬
‫להתבצע‪ .‬סכום הפרמיות נטו ששולם עבור אופציות נזקף להוצאות מימון במשך‬
‫תקופת האופציות‪.‬‬
‫מכשירים פיננסיים נגזרים שאינם נובעים מעסקאות הגנה כאמור‪ ,‬מוצגים במאזן‬
‫על פי שוויים ההוגן‪ .‬שינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח רווח והפסד‪ ,‬בסעיף‬
‫המימון‪ ,‬בתקופה בה ארעו‪ .‬השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים נקבע‬
‫בהתאם למחירי השוק שלהם ובהעדר מחיר נקבע השווי ההוגן בהתאם למודל‬
‫להערכת שווי )ראה גם באור ‪.(24‬‬
‫כ‪.‬‬
‫שימוש באומדנים בהכנת דוחות כספיים‬
‫הכנת דוחות כספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים דורשת מההנהלה לערוך‬
‫אומדנים ולהניח הנחות המשפיעים על סכומי הרכוש וההתחייבויות המוצגים‬
‫בדוחות הכספיים‪ ,‬על הגילוי בדבר נכסים מותנים והתחייבויות תלויות לתאריכי‬
‫הדוחות הכספיים ועל סכומי ההכנסות וההוצאות לשנים המדווחות‪ .‬התוצאות‬
‫בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה‪.‬‬
‫‪- 26 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 2‬עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‪:‬‬
‫כא‪ .‬שווי מזומנים‬
‫השקעות שנזילותן גבוהה‪ ,‬הכוללות פיקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר‬
‫)עד ‪ 3‬חודשים ממועד הפקדתם(‪ ,‬שאינם מוגבלים מבחינת משיכה או שימוש‪,‬‬
‫נחשבות על ידי הקבוצה כשווי מזומנים‪.‬‬
‫כב‪ .‬דיבידנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן‬
‫ההתחייבות המתייחסת לדיבידנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן‪ ,‬מקבלת ביטוי‬
‫בחשבונות רק בתקופה בה נעשתה ההכרזה‪ .‬עם זאת‪ ,‬ניתן ביטוי נפרד‪ ,‬במסגרת‬
‫הדו"ח על השינויים בהון‪ ,‬קרנות ועודפים‪ ,‬לסכום הדיבידנד המיועד לחלוקה‬
‫כאמור‪ ,‬כנגד הקטנת יתרת העודפים‪.‬‬
‫כג‪ .‬רווח נקי ל‪ 1-‬ש"ח ערך נקוב של מניות‬
‫נתוני הרווח ל‪ 1-‬ש"ח ערך נקוב של מניות מחושבים בהתאם לגילוי דעת ‪ 55‬של‬
‫הלשכה‪ ,‬ונקבעים על בסיס ממוצע משוקלל של הערך הנקוב של הון המניות‬
‫המונפק והנפרע במשך השנה‪ ,‬בהתחשב בסבירות המימוש של כתבי אופציה‬
‫ואגרות חוב הניתנות להמרה שהונפקו על ידי החברה ובניכוי מניות המוחזקות‬
‫בידי חברה מאוחדת‪ .‬באשר לתקן חדש שפורסם‪ ,‬ראה כז')‪ (3‬להלן‪.‬‬
‫כד‪ .‬רכישת מניות החברה על ידי חברה מאוחדת‬
‫מניות אלה ‪ -‬לפי עלותן לחברה המאוחדת – מוצגות כהפחתה מההון העצמי‬
‫בסעיף "עלות מניות החברה המוחזקות בידי חברה מאוחדת"‪.‬‬
‫רווחים‪ ,‬לאחר ניכוי הפסדים והמס המתייחס‪ ,‬שעולים ממכירת מניות אלה‪,‬‬
‫נזקפים ישירות להון העצמי‪ .‬הפסדים ממכירת המניות העולים על סכומי‬
‫הרווחים‪ ,‬נטו‪ ,‬שנזקפו לקרנות הון כאמור‪ ,‬נזקפים ישירות כנגד יתרת הרווח שלא‬
‫יועד‪.‬‬
‫כה‪ .‬יתרות צמודות ובמטבע חוץ‬
‫יתרות במטבע חוץ או צמודות אליו נכללות בדוחות הכספיים לפי שערי החליפין‬
‫היציגים לתאריך המאזן‪ .‬יתרות צמודות למדד המחירים לצרכן נכללות על בסיס‬
‫המדד המתאים לגבי כל נכס או התחייבות צמודים‪ .‬להלן פרטים על שערי‬
‫החליפין היציגים ועל מדד המחירים לצרכן‪:‬‬
‫מדד המחירים‬
‫לצרכן‬
‫שער החליפין‬
‫של הדולר‬
‫ביחס לשקל‬
‫שער החליפין‬
‫של הדולר‬
‫ביחס לאירו‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2005‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2004‬‬
‫‪110.00‬‬
‫‪107.44‬‬
‫‪4.603‬‬
‫‪4.308‬‬
‫‪0.845‬‬
‫‪0.733‬‬
‫השינוי בשנה שנסתיימה ביום‪:‬‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2005‬‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2004‬‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2003‬‬
‫‪2.4%‬‬
‫‪1.2%‬‬
‫)‪(1.9%‬‬
‫‪6.8%‬‬
‫)‪(1.6%‬‬
‫)‪(7.5%‬‬
‫‪15.3%‬‬
‫)‪(7.3%‬‬
‫)‪(16.9%‬‬
‫‪- 27 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 2‬עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‪:‬‬
‫כו‪ .‬הסכמי זיכיון לאספקת שירותי התפלת מים‬
‫כאמור בבאור ‪19‬א)‪ ,(9‬לחברה מאוחדת באיחוד יחסי הסכמי זיכיון לאספקת‬
‫שירותי התפלת מים‪ ,‬המתנהלים על פי שיטת ‪Build, Operate and ) BOT‬‬
‫‪ .(Transfer‬בהתאם להסכמים הנ"ל‪ ,‬על החברה להקים מתקנים להתפלת מים‪,‬‬
‫כאשר הצדדים האחרים להסכמים מתחייבים לרכוש כמויות מוגדרות של מים‬
‫שיופקו במתקנים על פני תקופה מוגדרת מראש אשר בסיומה יועברו המתקנים‬
‫לידי הצדדים האחרים להסכם‪.‬‬
‫מבחינת ההסכמים הנ"ל עולה כי הצד אשר יכול להפיק את עיקר התועלות‬
‫הנובעות מהמתקנים המוקמים והנושא בעיקר הסיכונים הכרוכים בהם‪ ,‬הינו הצד‬
‫איתו נחתמו ההסכמים הנ"ל‪.‬‬
‫לאור זאת‪ ,‬החל מהדוחות הכספיים לשנת ‪ ,2004‬אך בתוקף למפרע‪ ,‬נכלל בדוחות‬
‫הכספיים נכס כספי המבטא את חוב המזמינים כלפי החברה המאוחדת באיחוד‬
‫יחסי בגין הקמת המתקן‪ .‬יתרת החוב צוברת הכנסות מימון תוך שימוש בשיעור‬
‫התשואה הספציפי של הפרויקט‪ ,‬והיא אמורה להיפרע מהתמורה העתידית‬
‫הצפויה להתקבל מהמזמינים‪.‬‬
‫עלויות התפעול ואחזקת המתקן נזקפות לדוחות רווח והפסד עם התהוותן‪.‬‬
‫ההכנסות מהתפעול חושבו בהתאם לסכום ההוצאות שנזקפו לרווח והפסד‬
‫בתוספת מרווח קבוע בשיעור של ‪.7%‬‬
‫טיפול חשבונאי זה הינו בהתאם למצג העמדה אשר פורסם בחודש יוני ‪ 2005‬על ידי‬
‫המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות‪ ,‬בנושא הסדרים להקמה והפעלה של רכוש‬
‫ציבורי על ידי הסקטור הפרטי‪ ,‬אשר נועד לשמש קו מנחה לדיווח כספי על‬
‫הסדרים דומים כאלה עד לאימוץ תקן מחייב בנושא‪ .‬לכשיפורסם תקן מחייב‬
‫בנושא‪ ,‬תבחן החברה המאוחדת באיחוד יחסי את ההתאמות שיידרשו‪ ,‬אם בכלל‪.‬‬
‫‪- 28 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 2‬עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‪:‬‬
‫כז‪ .‬תקני חשבונאות שפורסמו לאחרונה‪:‬‬
‫‪ (1‬בחודש אוגוסט ‪ ,2005‬פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן‬
‫חשבונאות מספר ‪" - 22‬מכשירים פיננסים‪ :‬גילוי והצגה"‪ ,‬המבוסס על תקן‬
‫חשבונאות בינלאומי מספר ‪ .32‬תקן זה קובע את כללי ההצגה של מכשירים‬
‫פיננסיים והגילוי הנאות הנדרש בגינם‪ .‬התקן קובע את הכללים לפיהם יסווגו‬
‫מכשירים פיננסיים ויוצגו כהתחייבות )תוך הרחבת הגדרת התחייבות‬
‫פיננסית(‪ ,‬או כמכשיר הוני )המוצג במסגרת ההון העצמי(‪ ,‬את כללי הפיצול‬
‫והסיווג של מכשירים פיננסיים מורכבים )הכוללים הן רכיב הוני והן רכיב‬
‫התחייבותי(‪ ,‬את התנאים בהם ניתן לקזז נכסים והתחייבויות פיננסיות ואת‬
‫הטיפול בעלויות הכרוכות בהנפקתם של מכשירים פיננסיים‪ .‬כמו כן‪ ,‬קובע‬
‫התקן כי ריבית‪ ,‬דיבידנדים‪ ,‬הפסדים ורווחים הקשורים למכשירים פיננסיים‪,‬‬
‫יירשמו כהכנסה או הוצאה בדוח הרווח והפסד‪ ,‬כאשר המכשיר מסווג‬
‫כהתחייבות פיננסית‪ ,‬או כתנועה הונית‪ ,‬כאשר המכשיר מסווג כמכשיר הוני‪,‬‬
‫בהתאמה‪.‬‬
‫תקן חשבונאות זה יחול על דוחות כספיים לתקופות המתחילות ביום‬
‫‪ 1‬בינואר ‪ 2006‬או לאחר מכן‪ ,‬באופן פרוספקטיבי )מכאן ואילך(‪ .‬במועד‬
‫תחילתו‪ ,‬יסווגו כלל המכשירים הפיננסיים הקיימים באותו מועד‪ ,‬ויוצגו‬
‫בהתאם לכללי הסווג וההצגה של התקן; מכשירים פיננסיים מורכבים‬
‫יפוצלו למרכיביהם‪ ,‬קודם לסווגם כאמור‪ ,‬בהתאם להוראות מעבר‬
‫שנקבעו בתקן‪ .‬מספרי ההשוואה לא יוצגו מחדש‪.‬‬
‫עם תחילת התקן‪ ,‬יבוטלו גילוי דעת ‪" 48‬הטיפול החשבונאי בכתבי‬
‫אופציה" וגילוי דעת ‪" 53‬הטיפול החשבונאי בהתחייבויות הניתנות‬
‫להמרה" של הלשכה‪.‬‬
‫להערכת החברה‪ ,‬ליישום תקן זה לא צפויה להיות השפעה מהותית על‬
‫דוחותיה הכספיים בתקופות הבאות‪.‬‬
‫‪ (2‬בחודש ספטמבר ‪ ,2005‬פרסם המוסד לתקינה את תקן חשבונאות מספר ‪- 24‬‬
‫"תשלום מבוסס מניות"‪ .‬תקן זה קובע כללי הכרה ומדידה וכן דרישות גילוי‬
‫לעסקות תשלום מבוסס מניות‪ .‬עד לפרסום תקן זה‪ ,‬לא היו קיימות בישראל‬
‫הוראות מחייבות באשר להכרה ומדידה של עסקות תשלום מבוסס מניות‪,‬‬
‫אלא רק דרישות גילוי מסוימות‪ .‬בהתאם‪ ,‬להענקות של מכשירים הוניים‬
‫לעובדי החברה‪ ,‬לא היו בעבר כל השלכות הכרה או מדידה על דוחותיה‬
‫הכספיים של החברה‪.‬‬
‫התקן החדש חל על עסקות בהן חברות רוכשות מוצרים או מקבלות שירותים‬
‫ומשלמות את תמורתם במכשירים הוניים של החברה )להלן – הענקה הונית(‪,‬‬
‫או כאשר התשלום בגינם הוא במזומן או בנכסים אחרים‪ ,‬אך סכום התמורה‬
‫נקבע בהתבסס על מחירם או שווים של מכשירים הוניים של החברה )להלן ‪-‬‬
‫הענקה התחייבותית(‪ .‬התקן קובע כי יש לשקף עסקות אלו על פי השווי‬
‫ההוגן‪ .‬התקן חל על עסקות תשלום מבוסס מניות שנעשו עם עובדים ועם‬
‫צדדים אחרים שאינם עובדים‪.‬‬
‫בהקשר להענקות הוניות לעובדים‪ ,‬קובע התקן ששווי שירותי העבודה‬
‫המתקבלים מהם בתמורה‪ ,‬נמדד במועד ההענקה‪ ,‬לפי השווי ההוגן של‬
‫המכשירים ההוניים שהוענקו לעובדים‪ .‬שווי העסקות‪ ,‬שנמדד כאמור‪ ,‬נזקף‬
‫כהוצאה על פני התקופה בה מבשילה לעובד הזכות לממש או לקבל את‬
‫המכשירים ההוניים המתייחסים; במקביל לרישום ההוצאה‪ ,‬נרשם גידול‬
‫‪- 29 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 2‬עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‪:‬‬
‫מתאים בקרן הון‪ ,‬הכלולה במסגרת סעיפי ההון העצמי של החברה‪.‬‬
‫השווי ההוגן של הענקות התחייבותיות נמדד לראשונה‪ ,‬על פי הוראות התקן‪,‬‬
‫במועד ההענקה כנגד רישום מקביל של התחייבות במאזן החברה‪ ,‬ונמדד‬
‫מחדש‪ ,‬בכל תאריך מאזן‪ ,‬עד לפירעון ההתחייבות האמורה‪ .‬השינויים בסכום‬
‫ההתחייבות נזקפים‪ ,‬באופן שוטף‪ ,‬לדוחות רווח והפסד‪ .‬התקן קובע גם‬
‫הנחיות באשר לייחוס מסים על ההכנסה בגין תשלומים מבוססי מניות‪.‬‬
‫תקן חשבונאות ‪ 24‬ייושם לגבי תקופות דיווח המתחילות ביום ‪ 1‬בינואר ‪,2006‬‬
‫או לאחר מכן‪ .‬יישום מוקדם של התקן מומלץ‪.‬‬
‫הוראות המעבר של התקן עושות הבחנה בין הענקות הוניות לבין הענקות‬
‫התחייבותיות‪:‬‬
‫א( לגבי הענקות הוניות קובע התקן‪ ,‬שיש ליישם את הוראותיו‬
‫לגבי כל הענקה שבוצעה לאחר ‪ 15‬במרס ‪ 2005‬ואשר טרם‬
‫הבשילה במועד התחילה של התקן‪ .‬כפועל יוצא‪ ,‬יעלה הצורך‪,‬‬
‫בהקשר להענקות כאמור‪ ,‬להציג מחדש‪ ,‬עם תחילת יישום‬
‫התקן‪ ,‬את הדוחות הכספיים לשנת ‪.2005‬‬
‫ב(‬
‫לגבי התחייבויות הנובעות מהענקות התחייבותיות הקיימות‬
‫למועד התחילה‪ ,‬קובע התקן‪ ,‬שיש ליישם את הוראותיו לגבי‬
‫התחייבויות אלה למפרע‪ .‬כפועל יוצא‪ ,‬יעלה הצורך‪ ,‬בהקשר‬
‫להענקות התחייבותיות אלה‪ ,‬להציג מחדש‪ ,‬עם תחילת יישום‬
‫התקן‪ ,‬את הדוחות הכספיים לכל התקופות הקודמות‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬קובעות הוראות המעבר של התקן‪ ,‬ששינויים בתנאי הענקות‬
‫קיימות שבוצעו לאחר ‪ 15‬במרס ‪ ,2005‬יטופלו בהתאם להוראות‬
‫התקן‪ ,‬אף אם הוראות התקן אינן חלות על ההענקות עצמן‪ .‬כפועל‬
‫יוצא יעלה הצורך בהקשר לשינויים כאמור‪ ,‬להציג מחדש‪ ,‬עם תחילת‬
‫יישום התקן‪ ,‬את הדוחות הכספיים לשנת ‪.2005‬‬
‫החברה מתכוונת ליישם את הוראות התקן החל משנת ‪.2006‬‬
‫להערכת החברה‪ ,‬בהתחשב בכך שההענקה ההונית אותה העניקה‬
‫החברה לאחר ‪ 15‬במרס ‪ 2005‬הבשילה לפני מועד תחילת התקן‪ ,‬ובכך‬
‫שהחברה לא ביצעה שינויים בהענקות קיימות לאחר מועד זה ולא‬
‫קיימות לה התחייבויות הנובעות מהענקות התחייבותיות‪ ,‬ליישום‬
‫תקן זה לא צפויה להיות‪ ,‬בשלב זה‪ ,‬השפעה כלשהי על דוחותיה‬
‫הכספיים‪ .‬עם זאת‪ ,‬הענקות חדשות בעתיד של אופציות או מניות‬
‫לעובדים או נותני שירותים של החברה‪ ,‬יביאו בתקופות הדיווח‬
‫הבאות לרישום הוצאות שכר או הוצאות המתייחסות לעלות‬
‫השירותים‪ ,‬בהתאם לשוויין ההוגן‪.‬‬
‫‪ (3‬בחודש פברואר ‪ ,2006‬פרסם המוסד לתקינה את תקן חשבונאות מספר ‪- 21‬‬
‫"רווח למניה"‪ ,‬המבוסס על תקן חשבונאות בינלאומי מספר ‪ .33‬תקן‬
‫חשבונאות מספר ‪ 21‬קובע כללים לחישוב נתוני רווח למניה והצגתם בדוחות‬
‫כספיים‪ ,‬והוא יחליף עם תחילתו את הכללים הקיימים כיום בנושא‬
‫והמבוססים על גילוי דעת מספר ‪ 55‬של לשכת רואי חשבון בישראל; התקן‬
‫יחול על דוחות הכספיים הנערכים לתקופות המתחילות ביום ‪ 1‬בינואר ‪2006‬‬
‫או לאחר מכן‪.‬‬
‫חישוב הרווח הבסיסי למניה על פי התקן מבוסס‪ ,‬ככלל‪ ,‬על הרווח הניתן‬
‫לחלוקה לבעלי המניות הרגילות‪ ,‬המחולק בממוצע המשוקלל של מספר‬
‫‪- 30 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 2‬עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‪:‬‬
‫המניות הרגילות הקיימות במחזור במהלך התקופה‪ .‬חישוב זה‪ ,‬אינו מביא‬
‫עוד בחשבון את ההשפעה המתייחסת למניות פוטנציאליות‪ ,‬העשויות לנבוע‬
‫ממימושם הצפוי של מכשירים פיננסיים המירים‪ ,‬או חוזים המעניקים‬
‫למחזיקים בהם זכות למניות‪.‬‬
‫בחישוב הרווח או ההפסד המדולל למניה‪ ,‬מתווסף לממוצע המניות‬
‫הרגילות ששימש לחישוב הבסיסי‪ ,‬גם הממוצע המשוקלל של מספר‬
‫המניות שיונפקו‪ ,‬בהנחה שכל המניות הפוטנציאליות המדללות יומרו‬
‫למניות‪ .‬המניות הפוטנציאליות מובאות בחשבון כאמור‪ ,‬רק כאשר‬
‫השפעתן הינה מדללת )מקטינה את הרווח או מגדילה את ההפסד למניה‬
‫מפעילות נמשכת(; לצורך חישוב הממוצע המשוקלל‪ ,‬נחשבות מניות‬
‫פוטנציאליות מדללות ככאלו שהומרו למניות רגילות בתחילת התקופה או‪,‬‬
‫ממועד הנפקת המניות הפוטנציאליות‪ ,‬כמאוחר שבהם‪ .‬התקן משנה גם‬
‫את הטיפול בהשפעה על הרווח הנובעת מהמרתם הצפויה של מניות‬
‫פוטנציאליות ועורך התאמות מסוימות לרווח בהתייחס לחלק החברה‬
‫בתוצאות הפעולות של חברות כלולות ומאוחדות;‬
‫עם יישום התקן לראשונה‪ ,‬ובהתאם להוראות המעבר שנקבעו בתקן‪ ,‬יוצגו‬
‫מחדש נתוני ההשוואה של הרווח למניה בדוחות כספיים‪ ,‬על מנת לשקף‬
‫למפרע את החישוב של הרווח למניה בהתאם להנחיות החדשות‪.‬‬
‫‪(4‬‬
‫בחודש פברואר ‪ ,2006‬פרסם המוסד לתקינה את תקן חשבונאות מספר ‪- 25‬‬
‫"הכנסות"‪ ,‬המבוסס על תקן חשבונאות בינלאומי מספר ‪ .18‬תקן זה קובע‬
‫כללי הכרה‪ ,‬מדידה‪ ,‬הצגה וגילוי‪ ,‬לגבי הכנסות שמקורן ממכירת סחורות‬
‫שנרכשו או שיוצרו על ידי החברה‪ ,‬הספקת שירותים וכן הכנסות הנובעות‬
‫משימוש שעושים אחרים בנכסים של החברה )הכנסות ריבית‪ ,‬תמלוגים או‬
‫דיבידנד(‪.‬‬
‫הסוגיה העיקרית בטיפול החשבונאי בהכנסות הנה הקביעה מתי להכיר‬
‫בהכנסות‪ .‬הכנסות ממכירת סחורות תוכרנה כאשר יתקיימו כל התנאים‬
‫הבאים‪) :‬א( הסיכונים והתשואות המשמעותיים הנגזרים מהבעלות על‬
‫הסחורות הועברו לקונה‪) ,‬ב( החברה אינה משמרת שליטה אפקטיבית על‬
‫הסחורות או מעורבות ניהולית נמשכת ברמה המאפיינת בעלות עליהן‪) ,‬ג(‬
‫סכום ההכנסות ניתן למדידה באופן מהימן‪) ,‬ד( צפוי שההטבות הכלכליות‬
‫הקשורות לעסקה יזרמו לחברה‪ ,‬וכן )ה( העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין‬
‫העסקה ניתנות למדידה באופן מהימן‪.‬‬
‫הבהרה לתקן זה‪ ,‬פורסמה על ידי המוסד לתקינה בחודש פברואר ‪:2006‬‬
‫הבהרה מספר ‪" - 8‬דיווח הכנסות על בסיס ברוטו או על בסיס נטו"‪.‬‬
‫ההבהרה קובעת כי חברה הפועלת כסוכנת או כמתווכת מבלי לשאת‬
‫בסיכונים ובתשואות הנגזרים מהעסקה‪ ,‬תציג את הכנסותיה על בסיס נטו‬
‫)כרווח או עמלה(‪ .‬לעומת זאת‪ ,‬חברה הפועלת כספק עיקרי ונושאת‬
‫בסיכונים ובתשואות הנגזרים מהעסקה תציג את הכנסותיה על בסיס‬
‫ברוטו‪ ,‬תוך הפרדה של המחזור וההוצאות המתייחסות‪.‬‬
‫תקן חשבונאות ‪ 25‬יחול על דוחות כספיים המתייחסים לתקופות‬
‫המתחילות ביום ‪ 1‬בינואר ‪ 2006‬או לאחר מכן‪ .‬התקן יחול בדרך של "מכאן‬
‫ולהבא"; עם זאת‪ ,‬בהתאם להוראות המעבר של התקן‪ ,‬הסיווג וההצגה של‬
‫הכנסות על בסיס ברוטו או על בסיס נטו‪ ,‬כלעיל‪ ,‬ייושם בתוקף למפרע‪,‬‬
‫תוך הצגה מחדש של ההכנסות וההוצאות הכלולים במספרי ההשוואה‬
‫בדוחות הכספיים שיערכו לתקופות המתחילות במועד תחילת התקן‪.‬‬
‫‪- 31 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 2‬עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‪:‬‬
‫עד לפרסום תקן זה וההבהרה מכוחו לא היתה קיימת בישראל תקינה‬
‫חשבונאית בנושא הכנסות‪ ,‬והטיפול החשבונאי בנושא זה התבסס בעיקרו‬
‫על מקובלות חשבונאיות ותקינה זרה; עם זאת‪ ,‬הכללים שיושמו על ידי‬
‫החברה‪ ,‬אינם שונים באופן מהותי מהנחיות התקן‪ ,‬ולכן ליישומו לא צפויה‬
‫להיות השפעה מהותית על דוחותייה הכספיים של החברה בתקופות‬
‫הבאות‪.‬‬
‫‪(5‬‬
‫בחודש מרס ‪ 2006‬פרסם המוסד לתקינה את תקן חשבונאות מספר ‪20‬‬
‫)מתוקן(‪ ,‬הטיפול החשבונאי במוניטין ובנכסים בלתי מוחשיים ברכישה של‬
‫חברה מוחזקת )להלן – "התקן"(‪ .‬התקן מחליף את תקן חשבונאות מספר‬
‫‪ ,20‬תקופת הפחתת המוניטין‪ .‬בהתאם לתקן‪ ,‬מוניטין‪ ,‬שזוהה בעת רכישה‬
‫של חברה מוחזקת‪ ,‬לא יופחת באופן שיטתי‪ .‬במקום זאת‪ ,‬יש לבצע בחינה‬
‫לירידת ערך של מוניטין‪ ,‬הנובע מרכישה של חברה מוחזקת‪ ,‬אחת לשנה או‬
‫בתדירות גבוהה יותר אם אירועים או שינויים בנסיבות מצביעים כי יתכן‬
‫וחלה ירידת ערך של הנכס‪ .‬בנוסף‪ ,‬יתרת מוניטין שלילי שנוצר ברכישה של‬
‫חברה מוחזקת‪ ,‬לאחר ייחוס לפריטים מסוימים כמוגדר בתקן‪ ,‬תיזקף לדוח‬
‫רווח והפסד בעת הרכישה‪ .‬התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות‬
‫המתחילות ביום ‪ 1‬בינואר ‪ ,2006‬או לאחר מכן‪ .‬בהתאם לתקן‪ ,‬החברה‬
‫תפסיק להפחית מוניטין‪ ,‬שזוהה בעת רכישה של חברה מוחזקת‪ ,‬לרבות‬
‫מוניטין הכלול במסגרת חשבון השקעה בחברה מוחזקת שאינה חברה בת‪,‬‬
‫החל מהדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום ‪ 1‬בינואר ‪ .2006‬כמו‬
‫כן‪,‬יתרת המוניטין השלילי‪ ,‬הנובעת מרכישה של חברה מוחזקת‪ ,‬הכלולה‬
‫בדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ ,2005‬תיזקף ביום ‪ 1‬בינואר ‪ 2006‬ליתרת‬
‫העודפים באותו מועד‪ .‬הדוחות הכספיים לתקופות שבהן טרם יושם התקן‬
‫לא יוצגו מחדש‪.‬‬
‫עם יישום התקן תיזקף יתרת המוניטין השלילי הכלולה בדוחות הכספיים‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ ,2005‬בסך של כ‪ 0.7-‬מיליוני דולרים ליתרת העודפים של‬
‫החברה‪.‬‬
‫יישום תקן זה ישפיע בכיוון הקטנת הוצאות‪ .‬הוצאות הפחתת מוניטין לולא‬
‫תקן זה היו כ‪ 7-‬מיליון דולר בשנת ‪ .2006‬עם יישום תקן זה מופסקת הפחתת‬
‫המוניטין‪.‬‬
‫באור ‪ - 3‬השקעות‪ ,‬פיקדונות והלוואות לזמן קצר‪:‬‬
‫מאוחד‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי דולר‬
‫ניירות ערך סחירים *‬
‫פיקדונות בתאגידים בנקאיים ומוסדות‬
‫כספיים והלוואות לזמן קצר‬
‫חלויות שוטפות של הלוואות לחברות‬
‫מוחזקות וחובות לזמן ארוך לקבל מהן‬
‫חלויות שוטפות של פיקדונות ויתרות‬
‫חובה לזמן ארוך‬
‫החברה‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי דולר‬
‫‪1,828‬‬
‫‪1,855‬‬
‫‪1,828‬‬
‫‪1,855‬‬
‫‪46,464‬‬
‫‪141,719‬‬
‫‪13‬‬
‫‪15‬‬
‫‪41,422‬‬
‫‪11,024‬‬
‫‪401‬‬
‫‪6,753‬‬
‫‪10,475‬‬
‫‪43,664‬‬
‫‪150,327‬‬
‫‪58,767‬‬
‫* מייצג קרנות נאמנות המשקיעות בעיקר באגרות חוב ממשלתיות‪.‬‬
‫‪397‬‬
‫‪13,291‬‬
‫‪- 32 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 4‬לקוחות‪:‬‬
‫א‪ .‬הרכב‪:‬‬
‫מאוחד‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי דולר‬
‫לקוחות – חובות פתוחים‪:‬‬
‫בחוץ לארץ*‬
‫בארץ‬
‫שטר חוב נדחה וחייבים בגין מכירת חובות לקוחות )ב(‬
‫פ ח ו ת – הפרשה לחובות מסופקים‬
‫* כולל שטרות שנוכו )ג(‬
‫ב‪.‬‬
‫‪367,242‬‬
‫‪12,720‬‬
‫‪133,037‬‬
‫‪512,999‬‬
‫‪9,553‬‬
‫‪503,446‬‬
‫‪5,400‬‬
‫‪**282,350‬‬
‫‪**13,757‬‬
‫‪112,400‬‬
‫‪408,507‬‬
‫‪11,307‬‬
‫‪397,200‬‬
‫‪11,203‬‬
‫**סווג מחדש‬
‫מכירת חובות לקוחות במסגרת עסקת איגוח‪:‬‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי דולר‬
‫חובות לקוחות הכלולים במסגרת עסקת האיגוח‬
‫ליום המאזן‬
‫בניכוי ‪ -‬תמורה שהתקבלה במזומן בגין לקוחות אלה‬
‫שטר חוב נדחה וחייבים בגין מכירת חובות לקוחות‬
‫‪350,782‬‬
‫‪217,745‬‬
‫‪133,037‬‬
‫‪317,626‬‬
‫‪205,226‬‬
‫‪112,400‬‬
‫החברה וחברות מאוחדות מסוימות )להלן ‪ -‬החברות( התקשרו בעסקת איגוח‬
‫)‪ (Securitization‬בהיקף של ‪ 220‬מליון דולר‪ ,‬אשר במסגרתה מוכרות החברות את‬
‫כל חובות הלקוחות שלהן לחברה זרה שהוקמה לצורך זה ושאינה בבעלות או‬
‫בשליטת קבוצת כיל )להלן ‪ -‬החברה הרוכשת(‪.‬‬
‫החברה הרוכשת מימנה את רכישת החובות באמצעות הלוואה שהתקבלה מגוף‬
‫פיננסי‪ ,‬בלתי קשור לכיל‪ ,‬שמימן את ההלוואה מתמורת ניירות ערך מסחריים‬
‫)‪ (commercial paper‬אותם הנפיק בשוק ניירות הערך המסחריים בארצות הברית‪.‬‬
‫לפרעון ניירות הערך המסחריים ולפרעון ההלוואה ניתן גיבוי על ידי קו גיבוי‬
‫מקבוצת בנקים אותה מארגן ‪.Rabobank International‬‬
‫‪- 33 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 4‬לקוחות )המשך(‪:‬‬
‫הרכישה מתבצעת על בסיס שוטף‪ ,‬באופן שהתמורות המתקבלות מהלקוחות‪,‬‬
‫שחובותיהם נמכרו‪ ,‬משמשות לרכישת חובות לקוחות חדשים‪.‬‬
‫התקופה בה זכאיות החברות למכור את חובות הלקוחות שלהן לחברה הרוכשת‬
‫הינה שנה אחת‪ ,‬ממועד הסגירה של העסקה‪ .‬תקופה זו ניתנת להארכה‪ ,‬בהסכמת‬
‫כל הצדדים‪ ,‬לתקופות נוספות של שנה אחת כל פעם‪ ,‬עד למקסימום של ‪4‬‬
‫הארכות‪ .‬כל אחד מהצדדים רשאי להפסיקה בהתקיים תנאים הקבועים במערכת‬
‫ההסכמים‪.‬‬
‫המחיר בו נמכרים חובות הלקוחות הינו סכום החוב הנמכר‪ ,‬בהפחתה המחושבת‬
‫על פי התקופה הצפויה לחלוף בין מועד מכירת חוב הלקוח לבין מועד פרעונו‪.‬‬
‫במועד רכישת החוב משלמת החברה הרוכשת את מרבית מחיר החוב במזומן‬
‫והיתרה בהתחייבות נדחית שנפרעת לאחר גבייתו של החוב הנמכר‪ .‬שיעור‬
‫התמורה במזומן משתנה בהתאם להרכב והתנהגות תיק הלקוחות‪.‬‬
‫החברות נושאות במלוא ההפסדים שנוצרים‪ ,‬אם בכלל‪ ,‬לחברה הרוכשת עקב אי‬
‫פרעונם של חובות הלקוחות הכלולים במסגרת עסקת האיגוח והכל עד לגובה‬
‫היתרה הכוללת של מחיר החוב שטרם שולמה‪ ,‬הכלולה במסגרת ההתחייבות‬
‫הנדחית‪.‬‬
‫המכירה הינה מוחלטת‪ .‬לחברה הרוכשת אין זכות חזרה אל החברות המוכרות‪,‬‬
‫בגין סכומים ששולמו‪ ,‬למעט בגין חובות אשר בקשר להם נוצר סכסוך מסחרי בין‬
‫החברות ללקוחותיהן‪ ,‬דהיינו סכסוך שמקורו בטענה בדבר אי קיום חיוב של‬
‫המוכר בהסכם ההספקה של המוצר כגון‪ :‬אי הספקת המוצר הנכון‪ ,‬פגם במוצר‪,‬‬
‫איחור במועד ההספקה וכיוצא באלה‪.‬‬
‫החברות מטפלות בגביית חובות הלקוחות הכלולים במסגרת עסקת האיגוח‪ ,‬עבור‬
‫החברה הרוכשת‪.‬‬
‫עיקרו של הטיפול החשבונאי במכירת חובות הלקוחות שבמסגרת עסקת איגוח‬
‫הינו הכרה במכירת חובות לקוחות רק בגין אותו חלק שהשליטה והסיכונים עליו‬
‫עברו באופן סופי ומוחלט לקונה‪ .‬בהתאם לכך‪ ,‬נמחקו יתרות חובות הלקוחות‬
‫שנמכרו ושהתמורה בגינם התקבלה במזומן ו‪/‬או בהתחייבות בלתי נדחית‪ .‬בגין‬
‫החלק מחובות הלקוחות הכלול בעסקת האיגוח ולא הוכר כמכירה נרשם שטר‬
‫חוב נדחה בסכום ההפרש בין יתרות חובות הלקוחות שנכללו במסגרת עסקת‬
‫האיגוח לבין התמורה‪ ,‬כאמור‪ ,‬ורישום חייבים בגין מכירת חובות לקוחות שנמכרו‬
‫ושהתמורה בגינם נתקבלה לאחר תאריך המאזן‪.‬‬
‫‪- 34 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 4‬לקוחות )המשך(‪:‬‬
‫ההפסד ממכירת חובות הלקוחות נזקף בעת המכירה לדוח רווח והפסד בסעיף‬
‫הוצאות מימון‪.‬‬
‫במסגרת ההסכם‪ ,‬התחייבה החברה לקיום אמות מידה פיננסיות מסוימות לפיהן‬
‫היחס בין החוב נטו להון עצמי לא יעלה על ‪ 2.1‬ושהיחס בין החוב נטו ל‪EBITDA -‬‬
‫לא יעלה על ‪ .4.5‬במידה והחברה לא תעמוד ביחסים כאמור‪ ,‬רשאית החברה‬
‫הרוכשת להפסיק לרכוש חובות לקוחות חדשים )מבלי שישפיע על רכישות‬
‫קיימות(‪ .‬החברה עומדת באמות מידה אלה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ניכיון שטרות‬
‫חברות מאוחדות נוהגות לבצע נכיון בבנקים של חלק מחובות הלקוחות ועסקאות‬
‫הבטחת קיום תשלום חובות של לקוחות‪ .‬בגין החלק מהשטרות שנוכו לגביו אין‬
‫לבנק זכות חזרה‪ ,‬קוזזה התמורה מיתרת הלקוחות‪.‬‬
‫יתרת השטרות המנוכים לגביהם יש לבנק זכות חזרה‪ ,‬מוצגת במסגרת סעיף‬
‫הלקוחות ובמקביל נכלל האשראי שנתקבל מהתאגיד הבנקאי במסגרת אשראי‬
‫לזמן קצר מתאגידים בנקאיים‪.‬‬
‫באור ‪ - 5‬חייבים ויתרות חובה אחרים‪:‬‬
‫מאוחד‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי דולר‬
‫מוסדות ממשלתיים‬
‫הוצאות מראש‬
‫מסי הכנסה נדחים‪ ,‬ראה באור ‪17‬ו'‬
‫שונים‬
‫‪- 35 -‬‬
‫‪18,712‬‬
‫‪31,978‬‬
‫‪24,937‬‬
‫‪39,755‬‬
‫‪115,382‬‬
‫‪19,005‬‬
‫‪25,898‬‬
‫‪23,437‬‬
‫‪39,519‬‬
‫‪107,859‬‬
‫חברה‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי דולר‬
‫‪113‬‬
‫‪1,038‬‬
‫‪163‬‬
‫‪1,239‬‬
‫‪2,553‬‬
‫‪120‬‬
‫‪1,914‬‬
‫‪305‬‬
‫‪3,589‬‬
‫‪5,928‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 6‬מלאי‪:‬‬
‫מאוחד‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי דולר‬
‫חומרי גלם ועזר‬
‫תוצרת בעיבוד‬
‫תוצרת גמורה‬
‫חלפים וחומרי אחזקה‬
‫תשלומים על חשבון וחומרים בדרך‬
‫בניכוי מלאי חלפים שאינו שוטף )מוצג במסגרת‬
‫הרכוש הקבוע(‬
‫בניכוי מלאי שאינו שוטף )מוצג במסגרת השקעות‬
‫ויתרות חובה לזמן ארוך(‬
‫‪101,906‬‬
‫‪147,838‬‬
‫‪361,647‬‬
‫‪79,293‬‬
‫‪291‬‬
‫‪690,975‬‬
‫‪87,870‬‬
‫‪109,870‬‬
‫‪277,672‬‬
‫‪78,797‬‬
‫‪773‬‬
‫‪554,982‬‬
‫‪9,614‬‬
‫‪13,756‬‬
‫‪28,840‬‬
‫‪652,521‬‬
‫‪31,415‬‬
‫‪509,811‬‬
‫באור ‪ - 7‬השקעות בחברות מוחזקות‪:‬‬
‫א‪ .‬הרכב‬
‫מאוחד‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי דולר‬
‫מניות‪:‬‬
‫העלות‪ ,‬כולל רווחים בלתי‬
‫מחולקים עד ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪12,437 * 1991‬‬
‫חלק ברווחים )הפסדים( שנצברו‬
‫מ‪ 1-‬בינואר ‪ ,1992‬בניכוי דיבידנד‬
‫‪1,730‬‬
‫שהתקבל‬
‫הפרשים מתרגום דוחות כספיים‬
‫)‪(1,092‬‬
‫של חברות מוחזקות‬
‫‪13,075‬‬
‫שטרי הון‪ ,‬הלוואות וחובות לזמן‬
‫‪11,700‬‬
‫ארוך )ג(‬
‫‪24,775‬‬
‫* כולל ‪ -‬מוניטין ועודפי עלות‬
‫מיוחסים בחברות מאוחדות‪:‬‬
‫‪3,348‬‬
‫סכום מקורי‬
‫‪1,674‬‬
‫סכום לאחר הפחתה שנצברה‬
‫‪- 36 -‬‬
‫חברה‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי דולר‬
‫‪5,138‬‬
‫‪1,100,499‬‬
‫‪1,075,242‬‬
‫‪1,145‬‬
‫‪173,334‬‬
‫)‪(74,944‬‬
‫‪157‬‬
‫‪6,440‬‬
‫)‪(6,082‬‬
‫‪1,267,751‬‬
‫‪43,670‬‬
‫‪1,043,968‬‬
‫‪7,710‬‬
‫‪14,150‬‬
‫‪73,848‬‬
‫‪1,341,599‬‬
‫‪93,517‬‬
‫‪1,137,485‬‬
‫‪3,348‬‬
‫‪2,009‬‬
‫‪140,375‬‬
‫‪110,784‬‬
‫‪140,375‬‬
‫‪116,739‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 7‬השקעות בחברות מוחזקות )המשך(‪:‬‬
‫ב‪.‬‬
‫התנועה בשנת החשבון‪:‬‬
‫מאוחד‬
‫אלפי דולר‬
‫‪14,150‬‬
‫יתרה לתחילת השנה‬
‫תנועה במשך השנה‪:‬‬
‫רכישת מניות וגידול )קיטון( בשטרי‬
‫הון‪,‬‬
‫‪4,367‬‬
‫הלוואות וחובות לזמן ארוך‬
‫‪605‬‬
‫חלק ברווחים‪ ,‬נטו‬
‫)‪(20‬‬
‫דיבידנד‬
‫)‪(1,249‬‬
‫הפרשי תרגום דוחות כספיים‬
‫רכישת מניות על ידי חברה‬
‫מאוחדת‪ ,‬נטו‬
‫השקעה במניות חברה מאוחדת‬
‫השקעה בחברה כלולה בחברה‬
‫‪6,922‬‬
‫שאוחדה לראשונה‬
‫‪24,775‬‬
‫יתרה לסוף השנה‬
‫ג‪.‬‬
‫החברה‬
‫אלפי דולר‬
‫‪1,137,485‬‬
‫)‪(19,669‬‬
‫‪387,781‬‬
‫)‪(139,503‬‬
‫)‪(49,752‬‬
‫‪257‬‬
‫‪25,000‬‬
‫‪1,341,599‬‬
‫תנאי הלוואות ושטרי הון‪:‬‬
‫שנת הפרעון‬
‫באירו‬
‫בדולרים‬
‫בדולרים‬
‫במטבע ישראלי‪:‬‬
‫ללא הצמדה‪-‬שטרי הון‬
‫ללא הצמדה‪-‬שטרי הון‬
‫בהצמדה למדד‬
‫שיעור ריבית‬
‫משוקלל ליום‬
‫‪31.12.05‬‬
‫‪%‬‬
‫‪4.5‬‬
‫טרם נקבע‬
‫‪2006-2007‬‬
‫טרם נקבע‬
‫‪4‬‬
‫טרם נקבע‬
‫טרם נקבע‬
‫טרם נקבע‬
‫‪3.6‬‬
‫מאוחד‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי דולר‬
‫‪1,422‬‬
‫‪1,640‬‬
‫‪121‬‬
‫‪28‬‬
‫‪55,307‬‬
‫‪10,157‬‬
‫‪11,700‬‬
‫‪6,042‬‬
‫‪7,710‬‬
‫‪11,700‬‬
‫‪7,710‬‬
‫בניכוי ‪ -‬חלויות שוטפות‬
‫ד‪.‬‬
‫החברה‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫אלפי דולר‬
‫‪22,317‬‬
‫‪26,531‬‬
‫‪11,116‬‬
‫‪115,271‬‬
‫‪41,423‬‬
‫‪73,848‬‬
‫מידע נוסף‪:‬‬
‫‪ (1‬ביום ‪ 4‬בנובמבר ‪ ,2005‬השלימו חברות מאוחדות את רכישת מרבית הפעילות‬
‫העסקית והנכסים של ‪ ,Astaris LLC‬תאגיד בארה"ב שהוא מיזם משותף‪,‬‬
‫בחלקים שווים של ‪ Solutia Inc‬ו‪) FMC Corporation -‬חברות ציבורית‬
‫בארה"ב(‪.‬‬
‫‪ Astaris‬הינה יצרן ומשווק מוביל בצפון ובדרום אמריקה של מלחי פוספט‪,‬‬
‫חומצה זרחתית וכימיקלים מבוססי זרחן לשימושים תעשייתיים עם הכנסות‬
‫שנתיות של כ‪ 350 -‬מליון דולר )בשנת ‪ Astaris .(2004‬מעסיקה כ‪ 570 -‬עובדים‬
‫‪- 37 -‬‬
‫‪56,431‬‬
‫‪12,505‬‬
‫‪28,348‬‬
‫‪7,257‬‬
‫‪104,541‬‬
‫‪11,024‬‬
‫‪93,517‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 7‬השקעות בחברות מוחזקות )המשך(‪:‬‬
‫ומפעליה בארה"ב ובברזיל‪ .‬מוצרי ‪ ,Astaris‬השייכים למגזר מוצרי תכלית‪,‬‬
‫משמשים לתעשיית המזון‪ ,‬הדטרגנים‪ ,‬התרופות‪ ,‬התעשייה המסורתית‪,‬‬
‫תעשיית המוליכים למחצה ולמסכים דקים‪.‬‬
‫עלות הרכישה‪ ,‬כולל הוצאות בגין הרכישה‪ ,‬הסתכמה לסך של כ ‪ 266 -‬מליון‬
‫דולר אשר יוחסה כדלקמן‪ :‬כ ‪ 68 -‬מליון דולר שולמו בתמורה להון החוזר‬
‫)מתוכו כ ‪ 62 -‬מליון דולר למלאי(‪ ,‬כ ‪ 58 -‬מליון דולר לרכוש אחר‪ ,‬כ ‪131 -‬‬
‫מליון דולר לרכוש קבוע וכ ‪ 7 -‬מליון דולר להשקעה בחברה כלולה‪ .‬היתרה‬
‫בסך של כ‪ 2 -‬מיליון דולר יוחסה למוניטין‪ .‬הסכום בגין מרכיב ההון החוזר‬
‫אינו סופי והוא יקבע סופית לפי מנגנון שנקבע בהסכם‪.‬‬
‫להלן נתוני הפעילות העסקית שנכללה בדוחות הכספיים המאוחדים לשנת‬
‫‪:2005‬‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2005‬‬
‫מיליוני דולר‬
‫מאזן‬
‫רכוש שוטף‬
‫חברה כלולה‬
‫רכוש קבוע‬
‫רכוש אחר‬
‫מוניטין שנוצר ברכישה‬
‫התחייבויות שוטפות‬
‫‪115‬‬
‫‪6‬‬
‫‪131‬‬
‫‪56‬‬
‫‪2‬‬
‫)‪(34‬‬
‫‪276‬‬
‫לתקופה מיום‬
‫‪ 4‬בנובמבר ועד‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2005‬‬
‫מיליוני דולר‬
‫רווח והפסד‬
‫מכירות‬
‫הפסד‬
‫‪56.8‬‬
‫)‪(3.4‬‬
‫‪ (2‬בחודש פברואר ‪ 2004‬התקשרה החברה בהסכם למכירת מניות חברה‬
‫מאוחדת ‪ -‬נגב מינרלים תעשייתיים בע"מ כנגד מזומן ופירעון התחייבויות‬
‫בסך כולל של כ‪ 19.6-‬מיליון דולר‪ .‬החברה רשמה רווח הון של ‪ 4.4‬מיליון דולר‬
‫מהמכירה‪.‬‬
‫‪ (3‬החברה מחזיקה בחברת מגנזיום ים המלח בע"מ )להלן‪" -‬חברת המגנזיום"(‬
‫‪ 65%‬בבעלות ו‪ 67%-‬בשליטה‪ .‬יתרת הזכויות בהון ובזכויות ההצבעה‬
‫מוחזקות על ידי חברת פולקסוואגן‪.‬‬
‫על פי הסכם בין כיל לחברת פולקסוואגן‪ ,‬יש לכיל זכות סירוב ראשונה ) ‪right‬‬
‫‪ (of first refusal‬במקרה שפולקסוואגן תרצה למכור את מניותיה בחברת‬
‫המגנזיום‪ .‬בנוסף‪ ,‬אם פולקסוואגן תרצה למכור את כל או חלק ממניותיה‬
‫בחברת המגנזיום‪ ,‬ולא תמצא קונה בתום לב‪ ,‬עליה להודיע על כך לכיל‪ ,‬ואזי‬
‫על כיל לרכוש מניות אלה במחיר שייקבע על פי ‪ 75%‬מהשווי המאזני )ההון‬
‫העצמי( של חברת המגנזיום‪.‬‬
‫‪- 38 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 7‬השקעות בחברות מוחזקות )המשך(‪:‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2005‬ו‪ , 2004-‬כוללים הדוחות הכספיים חובות מיעוט בגין‬
‫חברת מגנזיום בסך ‪ 33‬מיליון דולר ו‪ 24-‬מיליון דולר‪ ,‬בהתאמה‪ .‬מיתרות אלו‬
‫קוזזה יתרת שטרי הון לתשלום לחברת פולקסוואגן בסכום של ‪ 26‬מיליון‬
‫דולר ו‪ 22-‬מיליון דולר‪ ,‬בהתאמה בהתאם לתנאי שטר ההון‪.‬‬
‫החל מהרבעון הרביעי של השנה מסתמנת מגמה של ירידת מחירים והקטנת‬
‫מכירות בחלק מהשווקים של חברת המגנזיום‪ .‬בנוסף‪ ,‬צרכני מגנזיום‪ ,‬שהם‬
‫יצרנים בינלאומיים‪ ,‬מסיטים את שימושי המגנזיום שלהם ובעקבות כך את‬
‫הביקוש למגנזיום מארה"ב למדינות אחרות בהן מחיר המגנזיום נמוך יחסית‪.‬‬
‫עליית מחירי האנרגיה תורמת גם היא להרעה במצבה העסקי של כיל מטלורגיה‪.‬‬
‫לאור המצב כאמור לעייל ובשל תוצאותיה הכספיות ‪ ,‬בחנה חברת המגנזיום את‬
‫הצורך בביצוע הפרשה בגין ירידת ערך נכסיה הקבועים ‪(IMPAIRMENT OF‬‬
‫)‪.ASSETS‬‬
‫הבחינה כללה השוואת הערך המהוון של תזרימי המזומנים הצפויים בתקופת‬
‫יתרת אורך החיים של המתקן )בהנחה של תקופת פעילות של ‪ 16‬שנה( מול הערך‬
‫של הנכסים כפי שהוא מוצג בספרי חברת המגנזיום‪ .‬חישוב הערך המהוון של‬
‫תזרימי המזומנים הצפויים נעשה לפי שיעור היוון שנתי של ‪ 10%‬והתבסס על‬
‫אומדני החברה לגבי מחירי המגנזיום בשוק העולמי כיום והצפי להתפתחות‬
‫המחירים בעתיד‪ ,‬הצפי לפיתוח מוצרים ייחודיים ועלויות האנרגיה הצפויות‪.‬‬
‫בעקבות הבדיקה עלה הצורך לבצע הפרשה בגין ירידת ערך נכסיה חברת המגנזיום‬
‫בסכום של ‪ 24‬מליון דולר‪ .‬ההפחתה משתקפת בדוחות הכספיים כדלקמן‪:‬‬
‫הערך המופחת של נכסי החברה לפני ההפחתה‬
‫הפחתת נכסים )נכלל במסגרת הוצאות‬
‫אחרות(‬
‫ערך הנכסים לאחר ההפחתה‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2005‬‬
‫מליוני דולר‬
‫‪84‬‬
‫‪24‬‬
‫‪60‬‬
‫ההשפעה על התוצאות של החברה‪ ,‬בניכוי חלק המיעוט בחברת המגנזיום והשפעת‬
‫המס‪ ,‬מגיעה לכדי ‪ 11.7‬מיליון דולר‪.‬‬
‫‪ (4‬מניית מדינה מיוחדת‬
‫חברות מאוחדות מסוימות‪ ,‬מי"ה‪ ,‬רותם אמפרט נגב בע"מ )להלן ‪ -‬רותם(‪,‬‬
‫חברת הברום‪ ,‬תרכובות ברום בע"מ )להלן ‪ -‬תרכובות ברום(‪ ,‬חברת המגנזיום‬
‫ותמי )אימי( מכון למחקר ולפיתוח בע"מ )להלן ‪ -‬תמי( הנפיקו מניית מדינה‬
‫מיוחדת‪.‬‬
‫לעניין הזכויות המוקנות למדינה‪ ,‬מכוח החזקת המניה הנ"ל‪ ,‬ראה באור ‪20‬ב'‪.‬‬
‫‪- 39 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 8‬השקעה בחברה אחרת‪:‬‬
‫השקעה במניות מקורות חברת מים בע"מ )להלן ‪ -‬מקורות( המוחזקות על ידי רותם ‪-‬‬
‫מוצגת בסכום סמלי‪.‬‬
‫המניות במקורות הוקצו לרותם בגין השקעות שביצעה רותם בתשתיות מים בעבר‪.‬‬
‫רותם הצטרפה לתביעה שהוכרה בחלקה כתובענה יצוגית נגד מקורות‪ .‬התובענה כוללת‪,‬‬
‫בין השאר‪ ,‬את תביעתה של רותם להקצאת מניות נוספות של מקורות בגין השקעות‬
‫שביצעה רותם בתשתיות מים וכן את תביעתה של רותם כי המדינה תציע הצעת רכש‬
‫לרכישת אחזקותיה במניות מקורות הן לאחזקות הנוכחיות והן לנתבעות וכן בקשה‬
‫לסעד של השבה כספית במקרה והתביעה להקצאת המניות תדחה‪ .‬ביום ‪ 28‬בינואר ‪2004‬‬
‫‪ ,‬ניתנה החלטת בית המשפט המחוזי בדבר דחיית הבקשה להקצאת מניות נוספות של‬
‫מקורות‪ ,‬אולם בית המשפט הכיר בזכותה של החברה לנהל תביעה ייצוגית לסעד של‬
‫השבת סכומים ששולמו על ידה‪ .‬הצדדים ערערו על ההחלטה לבית המשפט העליון‪.‬‬
‫הצדדים הסכימו על הליכי פשרה בפני עו"ד של משרד המשפטים וכן נעשים ניסיונות‬
‫ליישוב המחלוקות בשיתוף משרד האוצר‪.‬‬
‫באור ‪ - 9‬פיקדונות וחובות לזמן ארוך‪:‬‬
‫א‪ .‬הרכב‪:‬‬
‫מאוחד‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי דולר‬
‫‪7,204‬‬
‫‪25,893‬‬
‫‪33,097‬‬
‫‪10,475‬‬
‫‪22,622‬‬
‫פיקדונות בתאגידים בנקאיים‬
‫חובות לזמן ארוך*‬
‫בניכוי ‪ -‬חלויות שוטפות‬
‫*‬
‫ב‪.‬‬
‫‪10,151‬‬
‫‪30,309‬‬
‫‪40,460‬‬
‫‪6,753‬‬
‫‪33,707‬‬
‫החברה‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי דולר‬
‫‪3,260‬‬
‫‪3,973‬‬
‫‪3,260‬‬
‫‪401‬‬
‫‪2,859‬‬
‫‪3,973‬‬
‫‪397‬‬
‫‪3,576‬‬
‫בעיקר נכס פיננסי מבניית מתקן התפלה‪ .‬הנכס ייפרע לאורך חיי זיכיון‬
‫ההתפלה בהתאם לתמורות שיתקבלו בגין המתקן‪ .‬ראה באור ‪2‬כו‪.‬‬
‫סווג לפי מטבעות ושיעורי ריבית‪:‬‬
‫במטבע ישראלי‬
‫במטבע חוץ בעיקר‬
‫לירה קפריסאית‬
‫שיעורי ריבית‬
‫משוקללים‬
‫ליום ‪31.12.05‬‬
‫‪%‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪5.7‬‬
‫‪- 40 -‬‬
‫מאוחד‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי דולר‬
‫‪18,132‬‬
‫‪14,849‬‬
‫‪18,248‬‬
‫‪33,097‬‬
‫‪22,328‬‬
‫‪40,460‬‬
‫החברה‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי דולר‬
‫‪3,429‬‬
‫‪3,115‬‬
‫‪145‬‬
‫‪3,260‬‬
‫‪544‬‬
‫‪3,973‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 9‬פיקדונות וחובות לזמן ארוך )המשך(‪:‬‬
‫ג‪.‬‬
‫היתרות הנ"ל )לאחר ניכוי חלויות שוטפות( עומדות לגבייה בשנים הבאות לאחר‬
‫תאריך כל מאזן כדלקמן‪:‬‬
‫החברה‬
‫מאוחד‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי דולר‬
‫אלפי דולר‬
‫שנה שנייה‬
‫שנה שלישית‬
‫שנה רביעית‬
‫שנה חמישית‬
‫שנה שישית ולאחר מכן )עד שנת ‪(2018‬‬
‫ללא מועד גבייה קבוע‬
‫‪- 41 -‬‬
‫‪3,180‬‬
‫‪3,828‬‬
‫‪3,235‬‬
‫‪3,636‬‬
‫‪5,381‬‬
‫‪3,362‬‬
‫‪22,622‬‬
‫‪5,799‬‬
‫‪4,926‬‬
‫‪4,276‬‬
‫‪3,868‬‬
‫‪9,626‬‬
‫‪5,212‬‬
‫‪33,707‬‬
‫‪256‬‬
‫‪256‬‬
‫‪256‬‬
‫‪256‬‬
‫‪1,835‬‬
‫‪669‬‬
‫‪261‬‬
‫‪261‬‬
‫‪261‬‬
‫‪2,124‬‬
‫‪2,859‬‬
‫‪3,576‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 10‬רכוש קבוע‪:‬‬
‫מאוחד‬
‫א‪ .‬הרכב‪:‬‬
‫יתרה‬
‫תחילת‬
‫השנה‬
‫קרקע‪ ,‬פיתוח קרקע‪,‬‬
‫כבישים ומבנים )ראה ב' להלן(‬
‫מתקנים‪ ,‬מכונות וציוד‬
‫סכרים ובריכות‬
‫ציוד מכני כבד‪ ,‬קרונות‬
‫רכבת ומיכלים‬
‫רהיטים‪ ,‬ציוד משרדי‪ ,‬כלי רכב‪,‬‬
‫ציוד מחשבים ואחר‬
‫מפעלים בהקמה‬
‫חלפים למתקנים ‪ -‬החלק‬
‫שאינו שוטף‬
‫סך הכל‬
‫תוספות‬
‫במשך‬
‫השנה‬
‫העלות‬
‫גריעות‬
‫במשך‬
‫השנה‬
‫אלפי דולר‬
‫אחרים‬
‫יתרה‬
‫לגמר‬
‫השנה‬
‫יתרה‬
‫תחילת‬
‫השנה‬
‫תוספות‬
‫במשך‬
‫השנה‬
‫פחת שנצבר‬
‫גריעות‬
‫במשך‬
‫השנה‬
‫אלפי דולר‬
‫יתרה מופחתת‬
‫אחרים‬
‫יתרה‬
‫לגמר‬
‫השנה‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫אלפי דולר‬
‫‪491,848‬‬
‫‪*3,095,806‬‬
‫‪437,529‬‬
‫‪9,487‬‬
‫‪105,466‬‬
‫‪13,735‬‬
‫‪258‬‬
‫‪7,377‬‬
‫‪95‬‬
‫)‪(9,733‬‬
‫‪23,904‬‬
‫)‪(20,767‬‬
‫‪491,344‬‬
‫‪3,217,799‬‬
‫‪430,402‬‬
‫‪241,870‬‬
‫‪1,986,596‬‬
‫‪308,447‬‬
‫‪14,206‬‬
‫‪132,159‬‬
‫‪15,579‬‬
‫‪158‬‬
‫‪6,720‬‬
‫‪95‬‬
‫)‪(15,024‬‬
‫)‪(48,011‬‬
‫)‪(16,340‬‬
‫‪240,894‬‬
‫‪2,064,024‬‬
‫‪307,591‬‬
‫‪250,450‬‬
‫‪1,153,775‬‬
‫‪122,811‬‬
‫‪249,978‬‬
‫‪*1,109,210‬‬
‫‪129,082‬‬
‫‪*114,308‬‬
‫‪3,804‬‬
‫‪3,850‬‬
‫‪294‬‬
‫‪114,556‬‬
‫‪92,119‬‬
‫‪3,719‬‬
‫‪3,765‬‬
‫)‪(92‬‬
‫‪91,981‬‬
‫‪22,575‬‬
‫‪*22,189‬‬
‫‪187,724‬‬
‫‪*57,425‬‬
‫‪16,259‬‬
‫‪3,487‬‬
‫‪2,301‬‬
‫‪61‬‬
‫‪561‬‬
‫‪200,557‬‬
‫‪55,685‬‬
‫‪149,124‬‬
‫‪12,148‬‬
‫‪3,272‬‬
‫)‪(4,469‬‬
‫‪153,531‬‬
‫‪47,026‬‬
‫‪55,685‬‬
‫‪38,600‬‬
‫‪*57,425‬‬
‫‪4,142‬‬
‫‪21,510‬‬
‫)‪(5,680‬‬
‫‪9,614‬‬
‫‪4,519,957‬‬
‫‪2,778,156‬‬
‫‪177,811‬‬
‫‪14,010‬‬
‫)‪(83,936‬‬
‫‪2,858,021‬‬
‫‪9,614‬‬
‫‪1,661,936‬‬
‫‪13,756‬‬
‫‪1,620,240‬‬
‫‪13,756‬‬
‫‪4,398,396‬‬
‫‪148,751‬‬
‫* סווג מחדש‬
‫‪- 42 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 10‬רכוש קבוע )המשך(‪:‬‬
‫‪ (1‬הרכוש הקבוע כולל נכסים שהופחתו במלואם ועדיין מופעלים‪ .‬עלותם‬
‫המקורית ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2005‬של הנכסים כאמור עולה על ‪ 1.4‬מיליארד‬
‫דולר‪.‬‬
‫‪ (2‬השינויים האחרים ‪ -‬נטו‪ ,‬נובעים מהסעיפים הבאים‪:‬‬
‫אלפי דולרים‬
‫הפרשי תרגום דוחות כספיים‬
‫רכוש קבוע של חברה שאוחדה לראשונה‬
‫)‪(53,153‬‬
‫‪131,409‬‬
‫‪78,256‬‬
‫‪ (3‬מענקי השקעה‬
‫הרכוש הקבוע הינו לאחר ניכוי מענקי השקעה כדלקמן )ראה באור ‪21‬ד'(‪:‬‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי דולר‬
‫סכומי המענקים‬
‫ב נ י כ ו י ‪ -‬פחת שנצבר בגינם‬
‫‪967,642‬‬
‫‪586,854‬‬
‫‪380,788‬‬
‫‪965,211‬‬
‫‪560,810‬‬
‫‪404,401‬‬
‫‪ (4‬באשר להוצאות שהוונו‪ ,‬ראה באורים ‪22‬א'‪22 ,‬ה'‪.‬‬
‫‪ (5‬מפעלים בהקמה ‪ -‬התנועה מייצגת רכישות במשך השנה‪ ,‬בניכוי העברות‬
‫לסעיפי רכוש קבוע‪ ,‬נטו‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הזכויות במקרקעין‪:‬‬
‫‪ (1‬הקבוצה חוכרת את מרבית הקרקע שעליה מבוצעות הפעילויות בישראל‬
‫ממינהל מקרקעי ישראל‪ ,‬בחכירה לזמן ארוך )תקופות החכירה מסתיימות‬
‫בעיקר בשנים שבין ‪ 2017‬עד ‪ ,(2049‬במקרים מסוימים ‪ -‬עם אופציות לחידוש‬
‫החכירה‪ .‬חלק מהנכסים דלא ניידי וזכויות החכירה לזמן ארוך טרם נרשם על‬
‫שם חברות הקבוצה בלשכת רישום המקרקעין‪.‬‬
‫‪ (2‬לחברה מאוחדת בספרד זכויות במקרקעין המיועדות לפיתוח‪ ,‬בעתיד‪ ,‬של‬
‫מכרות חדשים למחצבי אשלג‪ ,‬בסך של כ‪ 46.4-‬מיליון דולר‪ .‬זכויות אלה‬
‫ניתנות לניצול עד שנת ‪ .2063‬פיתוח המכרות החדשים טרם החל ובהתאם לכך‬
‫הפחתת הזכויות במקרקעין טרם החלה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫באשר לשעבודים על הנכסים ‪ -‬ראה באור ‪.21‬‬
‫‪- 43 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 10‬רכוש קבוע )המשך(‪:‬‬
‫החברה‬
‫הרכב‪:‬‬
‫קרקע*‬
‫ומבנים‬
‫אלפי דולר‬
‫עלות‪:‬‬
‫יתרה לתחילת השנה‬
‫תוספות‬
‫גריעות‬
‫יתרה לסוף השנה‬
‫*‬
‫סך הכל‬
‫אלפי דולר‬
‫‪1,587‬‬
‫‪2,166‬‬
‫‪128‬‬
‫‪23‬‬
‫‪2,271‬‬
‫‪3,753‬‬
‫‪128‬‬
‫‪23‬‬
‫‪3,858‬‬
‫‪617‬‬
‫‪116‬‬
‫‪1,514‬‬
‫‪190‬‬
‫‪16‬‬
‫‪1,688‬‬
‫‪583‬‬
‫‪652‬‬
‫‪2,131‬‬
‫‪306‬‬
‫‪16‬‬
‫‪2,421‬‬
‫‪1,437‬‬
‫‪1,622‬‬
‫‪1,587‬‬
‫פחת שנצבר‪:‬‬
‫יתרה לתחילת השנה‬
‫תוספת‬
‫גריעות‬
‫יתרה לסוף השנה‬
‫יתרה מופחתת ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2005‬‬
‫יתרה מופחתת ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2004‬‬
‫רהיטים‪ ,‬ציוד‬
‫משרדי‪ ,‬כלי‬
‫רכב‪,‬ציוד‬
‫מחשבים‬
‫ואחר‬
‫אלפי דולר‬
‫‪733‬‬
‫‪854‬‬
‫‪970‬‬
‫הקרקע הינה ברובה בחכירה לזמן ארוך )עד שנת ‪ .(2047‬זכויות החכירה נרשמו על‬
‫שם כיל בפנקסי המקרקעין‪.‬‬
‫באור ‪ - 11‬רכוש אחר והוצאות נדחות‬
‫מאוחד‪:‬‬
‫מוניטין *‬
‫זיכיון‪ ,‬ראה באור ‪19‬ב'‬
‫הוצאות נדחות‬
‫*‬
‫סכום מקורי‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי דולר‬
‫יתרה מופחתת‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי דולר‬
‫‪83,769‬‬
‫‪96,567‬‬
‫‪25,213‬‬
‫‪205,549‬‬
‫‪38,031‬‬
‫‪81,987‬‬
‫‪9,029‬‬
‫‪129,047‬‬
‫‪92,753‬‬
‫‪96,567‬‬
‫‪86,210‬‬
‫‪275,530‬‬
‫‪42,183‬‬
‫‪78,759‬‬
‫‪64,415‬‬
‫‪185,357‬‬
‫באשר להפסקת הפחתת המוניטין‪ ,‬החל מ‪ 1 -‬בינואר ‪ ,2006‬ראה ביאור ‪ 2‬כז' )‪.(5‬‬
‫‪- 44 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ -12‬אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים‪:‬‬
‫א‪ .‬הרכב‪:‬‬
‫מאוחד‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי דולר‬
‫אשראי לזמן קצר‪:‬‬
‫ממוסדות פיננסים‬
‫מאחרים‬
‫‪87,117‬‬
‫‪569‬‬
‫‪87,686‬‬
‫חלויות שוטפות של הלוואות‬
‫והתחייבויות אחרות לזמן ארוך‪:‬‬
‫ממוסדות פיננסים‬
‫מחברות מאוחדות‬
‫מאחרים‬
‫ב‪.‬‬
‫‪149,009‬‬
‫‪223,528‬‬
‫‪2,589‬‬
‫‪151,598‬‬
‫‪239,284‬‬
‫‪2,135‬‬
‫‪225,663‬‬
‫‪340,485‬‬
‫‪4,470‬‬
‫‪489‬‬
‫‪4,470‬‬
‫‪489‬‬
‫‪8,167‬‬
‫‪2,000‬‬
‫‪10,167‬‬
‫‪14,637‬‬
‫‪100,333‬‬
‫‪2,000‬‬
‫‪102,333‬‬
‫‪102,822‬‬
‫סיווג לפי מטבעות ושיעורי ריבית‪:‬‬
‫מאוחד‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי דולר‬
‫שיעורי ריבית‬
‫משוקללים‬
‫ליום ‪31.12.05‬‬
‫‪%‬‬
‫אשראי לזמן קצר ממוסדות‬
‫פיננסים‪:‬‬
‫בדולרים *‬
‫במטבעות חוץ אחרים )בעיקר אירו(‬
‫במטבע ישראלי ‪ -‬ללא הצמדה‬
‫אשראי לזמן קצר מאחרים‪:‬‬
‫במטבע ישראלי ‪ -‬ללא הצמדה‬
‫בדולרים‬
‫באירו‬
‫‪5.4‬‬
‫‪3.9‬‬
‫‪5.3‬‬
‫‪69,150‬‬
‫‪13,004‬‬
‫‪4,963‬‬
‫‪4.8‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪529‬‬
‫‪40‬‬
‫‪87,686‬‬
‫*‬
‫‪113,105‬‬
‫‪1,717‬‬
‫‪114,822‬‬
‫החברה‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי דולר‬
‫‪76,022‬‬
‫‪34,769‬‬
‫‪2,314‬‬
‫החברה‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫אלפי דולר‬
‫‪521‬‬
‫‪44‬‬
‫‪3,905‬‬
‫‪286‬‬
‫‪1,431‬‬
‫‪114,822‬‬
‫‪4,470‬‬
‫הריבית בגין מרבית ההתחייבויות נקבעת על בסיס של ‪.0.6% + LIBOR‬‬
‫ג‪ .‬באשר לשעבודים להבטחת האשראי והגבלות שהוטלו בקשר אליו ‪ -‬ראה באור ‪21‬ג'‪.‬‬
‫‪- 45 -‬‬
‫‪16‬‬
‫‪450‬‬
‫‪23‬‬
‫‪489‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 13‬אגרות חוב הניתנות להמרה למניות‬
‫ביום ‪ 10‬באוקטובר ‪ 2001‬גייסה החברה מזומנים בדרך של הקצאה פרטית של שתי‬
‫סדרות של אגרות חוב לא רשומות למסחר‪ ,‬הניתנות להמרה למניות החברה‪ ,‬בסך‬
‫כולל של ‪ 60‬מיליון דולר ערך נקוב )להלן "אגרות החוב הדולריות"( ו‪ 63.5 -‬מיליון‬
‫ש"ח ערך נקוב )להלן "אגרות החוב השקליות"( )ביחד להלן‪"-‬אגרות החוב"(‪,‬‬
‫בתמורה כוללת בסך כ‪ 75 -‬מיליון דולר‪ ,‬בניכוי הוצאות הנפקה‪.‬‬
‫בשנים ‪ 2004 ,2003‬ו‪ 2005-‬הומרו אגרות חוב ל‪ , 5,958,000-‬ל‪ 28,272,000-‬ול‪-‬‬
‫‪ 30,766,000‬מניות רגילות בנות ‪ 1‬ש"ח ערך נקוב‪.‬‬
‫נכון ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ ,2005‬הומרו כל אגרות החוב הדולריות והשקליות למניות‪.‬‬
‫באור ‪ - 14‬ספקים ונותני שרותים‪:‬‬
‫מאוחד‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי דולר‬
‫‪285,801‬‬
‫‪2,971‬‬
‫‪288,772‬‬
‫חובות פתוחים‬
‫המחאות לפרעון‬
‫‪266,440‬‬
‫‪1,052‬‬
‫‪267,492‬‬
‫באור ‪ - 15‬זכאים ויתרות זכות אחרים‪:‬‬
‫מאוחד‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי דולר‬
‫ממשלת ישראל ‪ -‬בעיקר בגין תמלוגים‬
‫עובדים והפרשות בגין הוצאות‬
‫בקשר לעובדים‬
‫הוצאות שנצברו‬
‫מסי הכנסה‬
‫שונים‬
‫החברה‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי דולר‬
‫‪25,721‬‬
‫‪19,088‬‬
‫‪139‬‬
‫‪127‬‬
‫‪153,787‬‬
‫‪34,841‬‬
‫‪65,185‬‬
‫‪89,540‬‬
‫‪369,074‬‬
‫‪143,001‬‬
‫‪37,336‬‬
‫‪32,956‬‬
‫‪86,930‬‬
‫‪319,311‬‬
‫‪2,261‬‬
‫‪2,738‬‬
‫‪38,205‬‬
‫‪341‬‬
‫‪43,684‬‬
‫‪1,909‬‬
‫‪3,414‬‬
‫‪15,131‬‬
‫‪434‬‬
‫‪21,015‬‬
‫‪- 46 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 16‬הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך‪:‬‬
‫א‪ .‬ההרכב‬
‫מאוחד‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2005‬‬
‫החברה‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי דולר‬
‫הלוואות ממוסדות פיננסים *‬
‫הלוואות מחברות מאוחדות‬
‫הלוואות מאחרים‬
‫ב נ י כ ו י ‪ -‬חלויות שוטפות‬
‫בגין הלוואות‪:‬‬
‫ממוסדות פיננסים‬
‫מחברות מאוחדות‬
‫מאחרים‬
‫אגרות חוב‬
‫*‬
‫‪508,621‬‬
‫‪654,213‬‬
‫‪19,124‬‬
‫‪527,745‬‬
‫‪21,045‬‬
‫‪675,258‬‬
‫‪149,009‬‬
‫‪223,528‬‬
‫‪2,589‬‬
‫‪151,598‬‬
‫‪376,147‬‬
‫‪125,000‬‬
‫‪2,135‬‬
‫‪225,663‬‬
‫‪449,595‬‬
‫‪2004‬‬
‫אלפי דולר‬
‫‪33,167‬‬
‫‪218,701‬‬
‫‪251,868‬‬
‫‪349,415‬‬
‫‪8,167‬‬
‫‪2,000‬‬
‫‪100,333‬‬
‫‪2,000‬‬
‫‪10,167‬‬
‫‪241,701‬‬
‫‪102,333‬‬
‫‪247,082‬‬
‫לקבוצה זכות לפרוע בפירעון מוקדם את ההלוואות ממוסדות פיננסים‪.‬‬
‫‪- 47 -‬‬
‫‪133,500‬‬
‫‪215,915‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 16‬הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך )המשך(‪:‬‬
‫ב‪.‬‬
‫סיווג לפי מטבעות ושיעורי הריבית )לאחר שהובאו בחשבון עסקות החלפת‬
‫שיעורי ריבית ‪ ,(swap -‬ראה גם באורים ‪2‬יט' ו‪:24 -‬‬
‫שיעור‬
‫ריבית‬
‫משוקלל‬
‫ליום‬
‫‪31.12.05‬‬
‫‪%‬‬
‫הלוואות ממוסדות פיננסים‪:‬‬
‫בדולרים )‪(1‬‬
‫במטבעות חוץ אחרים ‪-‬‬
‫בעיקר אירו )‪(2‬‬
‫הלוואות מאחרים‪:‬‬
‫במטבע ישראלי – בעיקר‬
‫בהצמדה למדד‬
‫במטבעות חוץ ‪ -‬בעיקר‬
‫בלירה שטרלינג‬
‫החברה‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫מאוחד‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪5.4‬‬
‫‪392,530‬‬
‫‪579,744‬‬
‫‪33,167‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪116,091‬‬
‫‪508,621‬‬
‫‪74,469‬‬
‫‪654,213‬‬
‫‪33,167‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪5,857‬‬
‫‪6.8‬‬
‫‪13,267‬‬
‫‪19,124‬‬
‫‪17,322‬‬
‫‪21,045‬‬
‫הלוואות מחברות מאוחדות‪-‬‬
‫בדולרים‬
‫אגרות חוב‪ -‬בדולרים‪:‬‬
‫קווי אשראי לזמן ארוך שלא‬
‫נוצלו‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי דולר‬
‫אלפי דולר‬
‫‪3,723‬‬
‫‪5.4‬‬
‫‪527,745‬‬
‫‪125,000‬‬
‫‪220,000‬‬
‫‪675,258‬‬
‫‪141,000‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪218,701‬‬
‫‪251,868‬‬
‫‪85,000‬‬
‫) ‪(1‬‬
‫הריבית בגין מרבית ההתחייבויות בדולרים נקבעת על בסיס ה‪1% + LIBOR-‬‬
‫)‪(2‬‬
‫הריבית בגין מרבית ההתחייבויות באירו נקבעת על בסיס ה‪1% + EURO LIBOR -‬‬
‫‪- 48 -‬‬
‫‪133,500‬‬
‫‪133,500‬‬
‫‪215,915‬‬
‫‪349,415‬‬
‫‪85,000‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 16‬הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך )המשך(‪:‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ההלוואות וההתחייבויות האחרות כולל אגרות החוב )לאחר ניכוי חלויות‬
‫שוטפות( עומדות לפירעון בשנים הבאות לאחר תאריך כל מאזן‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬
‫שנה שנייה‬
‫שנה שלישית‬
‫שנה רביעית‬
‫שנה חמישית‬
‫שנה שישית ואילך‬
‫טרם נקבע‬
‫ד‪.‬‬
‫מאוחד‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי דולר‬
‫החברה‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי דולר‬
‫‪155,588‬‬
‫‪238,415‬‬
‫‪9,414‬‬
‫‪36,152‬‬
‫‪6,300‬‬
‫‪3,726‬‬
‫‪449,595‬‬
‫‪25,000‬‬
‫‪186,701‬‬
‫‪10,166‬‬
‫‪206,916‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪241,701‬‬
‫‪247,082‬‬
‫‪191,865‬‬
‫‪136,415‬‬
‫‪35,761‬‬
‫‪42,393‬‬
‫‪88,190‬‬
‫‪6,523‬‬
‫‪501,147‬‬
‫מגבלות על התאגיד בקבלת אשראי‬
‫בגין חלק מההלוואות המפורטות לעיל התחייבה כיל לשמור על אמות מידה פיננסיות‬
‫מסוימות במאזן הקבוצה המאוחד‪ .‬לפי אמות מידה אלה היחס בין החוב נטו להון עצמי לא‬
‫יעלה על ‪ ,2.1‬היחס בין החוב נטו ל‪ EBITDA -‬לא יעלה על ‪ ,4.5‬היחס בין ה‪EBITDA -‬‬
‫להוצאות ריבית נטו יהיה ‪ 3.5‬לכל הפחות וההון העצמי של כיל לא יפחת מסך של ‪700‬‬
‫מיליון דולר בתוספת ‪ 25%‬מהרווח הנקי השנתי לשנת ‪ 2005‬ולשנים הבאות במצטבר‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬סך ההתחייבויות הפיננסיות של החברות הבנות מוגבלות ל‪ 10% -‬מסך הנכסים בדוח‬
‫המאוחד של הקבוצה )במקרים מסוימים הלוואות לחברות בנות אינן נכללות במגבלה‬
‫האמורה(‪.‬‬
‫באשר לשעבודים להבטחת ההתחייבויות והגבלות שהוטלו בקשר אליהן ‪ -‬ראה באור ‪21‬ג'‪.‬‬
‫באור ‪ - 17‬מסים על ההכנסה‪:‬‬
‫א‪ .‬מסוי החברות בישראל‪:‬‬
‫‪ .1‬מדידת התוצאות לצורכי מס על פי חוק מס הכנסה )תיאומים בשל‬
‫אינפלציה(‪ ,‬התשמ"ה‪) 1985-‬להלן ‪ -‬חוק התיאומים(‪:‬‬
‫א( על פי חוק התיאומים נמדדות התוצאות לצורכי מס על בסיס ריאלי‪,‬‬
‫בהתחשב בשינוי במדד‪.‬‬
‫כמוסבר בבאור ‪2‬א'‪ ,‬הדוחות הכספיים מוצגים בדולרים‪ .‬ההפרש בין‬
‫שיעור השינוי במדד בישראל לבין שיעור השינוי בשער החליפין של הדולר‬
‫ביחס לש"ח ‪ -‬על בסיס שנתי ומצטבר ‪ -‬משפיע על היחס בין המס בפועל‬
‫להכנסה המדווחת‪.‬‬
‫ב( מכוח חוק התיאומים‪ ,‬זכאיות החברות המאוחדות התעשייתיות )ראה )ג(‬
‫להלן( לתבוע פחת מואץ על רכוש קבוע‪.‬‬
‫‪- 49 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 17‬מסים על ההכנסה )המשך(‪:‬‬
‫‪ .2‬שיעורי המס‬
‫הכנסות החברה והחברות המאוחדות בישראל )למעט הכנסות מ"מפעלים‬
‫מאושרים"‪ ,‬ראה ג'‪ 1‬להלן(‪ ,‬חייבות במס חברות בשיעור רגיל; עד ליום ‪31‬‬
‫בדצמבר ‪ ,2003‬חל שיעור מס חברות של ‪ .36%‬בחודש יולי ‪ ,2004‬פורסם תיקון‬
‫מס' ‪ 140‬לפקודת מס הכנסה אשר קבע‪ ,‬בין היתר‪ ,‬כי שיעור מס החברות‬
‫הרגיל יופחת בהדרגה מ‪ 36%-‬ל‪ .30%-‬בחודש אוגוסט ‪ ,2005‬פורסם תיקון‬
‫נוסף לפקודת מס הכנסה )מס' ‪ ,(147‬אשר עדכן בשנית את שיעורי מס החברות‬
‫שנקבעו במסגרת תיקון מס' ‪ ;140‬כתוצאה מהתיקונים האמורים שיעורי מס‬
‫החברות החלים בשנת ‪ 2004‬ואילך הינם כדלקמן‪,34% -2005 ,35% -2004 :‬‬
‫‪ 26% -2009 ,27% -2008 ,29% -2007 31% -2006‬ו ‪ 2010‬ואילך‪.25% -‬‬
‫כתוצאה מהשינויים בשיעורי המס האמורים‪ ,‬עדכנה החברה‪ -‬בכל אחת‬
‫מהשנים ‪ 2004‬ו‪) 2005 -‬המועדים בהם נעשו התיקונים לחוק( את יתרות‬
‫המסים הנדחים‪ ,‬בהתאם לשיעורי המס הצפויים לחול בשנים הבאות‪ ,‬השפעת‬
‫השינוי נזקפה לדוח רווח והפסד באותן שנים ‪ -‬ראה ז' להלן‪.‬‬
‫רווחי הון )למעט רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך סחירים – לגביו יחולו‬
‫שיעורי המס הרגילים( חייבים במס בשיעור מופחת של ‪ 25%‬על רווחי הון‬
‫שנצמחו לאחר ‪ 1‬בינואר ‪ ,2003‬ומס בשיעורי מס החברות הרגיל על הכנסות‬
‫שנצמחו עד אותו מועד‪.‬‬
‫ב‪ .‬מיסוי החברות המאוחדות מחוץ לישראל‬
‫החברות המאוחדות שמקום איגודן הינו מחוץ לישראל‪ ,‬נישומות לפי חוקי המס‬
‫בארצות מושבן‪ .‬שיעורי המס העיקריים החלים על החברות המאוחדות‬
‫העיקריות מחוץ לישראל הינם‪:‬‬
‫חברה המאוגדת בספרד ‪ -‬שיעור מס של ‪.35%‬‬
‫חברה המאוגדת באנגליה ‪ -‬שיעור מס של ‪.30%‬‬
‫חברה המאוגדת בהולנד – שיעור מס של ‪.31%‬‬
‫חברה המאוגדת בגרמניה – שיעור מס של ‪.38%‬‬
‫חברות מאוחדות עיקריות קיבלו שומות מס סופיות לשנת המס מ‪ 1995 -‬עד וכולל‬
‫‪) 2003‬בעיקר(‪.‬‬
‫ג‪ .‬חוקי עידוד בישראל‪:‬‬
‫‪ (1‬הטבות במס בתוקף החוק לעידוד השקעות הון‪ ,‬התשי"ט‪) 1959-‬להלן ‪ -‬חוק‬
‫העידוד(‬
‫מתקני הייצור של כמה מהחברות המאוחדות בישראל )להלן החברות( קיבלו‬
‫מעמד של "מפעל מאושר" או "מפעל מוטב" על פי חוק העידוד‪ ,‬לרבות תיקון‬
‫מס' ‪ 60‬לחוק שפורסם באפריל ‪.2005‬‬
‫‪- 50 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 17‬מסים על ההכנסה )המשך(‪:‬‬
‫ההטבות מהן נהנית החברה הן בעיקר‪:‬‬
‫א( שיעורי מס מופחתים‬
‫בתקופת ההטבות ‪ -‬עשר שנים החל מהשנה שבה היתה לראשונה הכנסה‬
‫חייבת מהמפעל המאושר או המוטב )ובתנאי שטרם חלפו תקופות מגבלה‬
‫כקבוע בחוק( ‪ -‬חל על הכנסת החברות מהמפעלים המאושרים והמוטבים‬
‫שבבעלותן מס בשיעורים מופחתים או שקיים פטור ממס בגין הכנסה זו‪,‬‬
‫כדלקמן‪:‬‬
‫‪ (1‬מס חברות על מפעלים מאושרים או מוטבים בשיעור של ‪25%‬‬
‫במקום מס בשיעור הרגיל )ראה א')‪ (2‬לעיל(‪.‬‬
‫‪ (2‬פטור ממס על הכנסה ממפעלים מאושרים מסוימים אשר בחרו בעבר‬
‫בהחלת "מסלול הטבות חלופי" )ויתור על מענקים חלף הפטור ממס‪,‬‬
‫ראה להלן(‪.‬‬
‫במקרה של חלוקת דיבידנד במזומן מתוך הכנסה שחל לגביה פטור‬
‫כאמור לעיל‪ ,‬תהייה החברה חייבת בתשלום מס בשיעור מגולם של ‪25%‬‬
‫)כמצויין ב‪)-‬א( לעיל( בגין הסכום שיחולק )ראה גם ביאור ‪2‬יב')‪.((6‬‬
‫החלק הזכאי להטבות בשיעורי המס‪ ,‬מתוך ההכנסה החייבת במס‪,‬‬
‫מבוסס על היחס שבין המחזור המיוחס ל"מפעל המאושר" או "המפעל‬
‫המוטב"‪ ,‬לכלל המחזור של החברה; המחזור המיוחס ל"מפעל המאושר"‬
‫מחושב ככלל‪ ,‬על פי הגידול במחזור‪ ,‬ביחס למחזור "בסיס"‪ ,‬המיוחס‬
‫לשנה שקדמה להפעלת ה"מפעל המאושר"‪ ,‬או בסיס אחר שנקבע בכתב‬
‫האישור‪.‬‬
‫ב( פחת מואץ‬
‫בגין בניינים‪ ,‬מכונות וציוד המשמשים את המפעל המאושר זכאית‬
‫החברה לניכוי פחת מואץ בהתאם להוראות החוק‪ ,‬החל בשנת ההפעלה‬
‫של כל נכס‪.‬‬
‫ג(‬
‫תנאים לתחולת ההטבות‬
‫ההטבות כדלעיל מותנות בקיום תנאים שנקבעו בחוק‪ ,‬בתקנות שהותקנו‬
‫על פיו ובכתבי האישור שלפיהם בוצעו ההשקעות במפעלים המאושרים‪.‬‬
‫אי‪-‬עמידה בתנאים עלולה לגרום לביטול ההטבות‪ ,‬כולן או מקצתן‪,‬‬
‫ולהחזר סכומי ההטבות בתוספת ריבית פיגורים‪.‬‬
‫‪ (2‬חוק עידוד התעשייה )מיסים(‪ ,‬תשכ"ט‪:1969-‬‬
‫א( כי"ל וחלק מהחברות המאוחדות שלה בישראל הן "חברות תעשייתיות"‬
‫כמשמעותן בחוק הנ"ל‪ .‬בתוקף מעמד זה זכאיות החברות לתבוע פחת‬
‫בשיעורים מוגדלים לגבי ציוד המשמש בפעילות תעשייה‪ ,‬כפי שנקבע‬
‫בתקנות מכוח חוק התיאומים‪.‬‬
‫ב( המפעלים התעשייתיים שבבעלות כיל וחלק מהחברות המאוחדות שלה‬
‫בישראל הם בני קו ייצור אחד ובתוקף זה מגישות החברות דוח מס‬
‫מאוחד לפי סעיף ‪ 23‬לחוק עידוד התעשייה; בהתאם לכך‪ ,‬זכאית כל אחת‬
‫מהחברות האמורות‪ ,‬לקזז את הפסדיה לצורכי מס מההכנסה החייבת של‬
‫החברה השניה‪.‬‬
‫‪- 51 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 17‬מסים על ההכנסה )המשך(‪:‬‬
‫ד‪ .‬הפסדים להעברה לצורכי מס‬
‫יתרות ההפסדים לצורכי מס המועברות לשנים הבאות בחברות מאוחדות‪,‬‬
‫אשר אינן מתאחדות לצורכי מס עם כיל‪ ,‬שבגינן נזקפו מסים נדחים‪ ,‬הינן כ‪-‬‬
‫‪ 36‬מיליון דולר ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 31) 2005‬בדצמבר ‪ - 2004‬כ‪ 136-‬מיליון‬
‫דולר(‪.‬‬
‫יתרות ההפסדים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות בחברות מאוחדות‬
‫אשר אינן מתאחדות לצורכי מס עם כיל ושבגינן לא נזקפו מסים נדחים הינן‬
‫כ‪ 212 -‬מיליון דולר ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 31) 2005‬בדצמבר ‪ - 2004‬כ‪ 165-‬מיליון‬
‫דולר(‪.‬‬
‫הפסדי הון לצורכי מס המועברים לשנים הבאות‪ ,‬מגיעים ליום המאזן לכ‪89-‬‬
‫מיליון דולר‪ .‬הפסדים אלו ניתנים לניצול כנגד רווחי הון בלבד‪ .‬בגין הפסדי הון‬
‫אלה לא נזקפו מיסים נדחים‪.‬‬
‫לפי חוק התיאומים‪ ,‬יתרות ההפסדים המועברות לשנים הבאות צמודות‬
‫למדד‪ .‬כמו כן ניצול ההפסדים אינו מוגבל בזמן‪.‬‬
‫ה‪ .‬שומות מס‬
‫לכיל והחברות המתאחדות עמה לצורכי מס שומות סופיות עד וכולל שנת המס‬
‫‪.2003‬‬
‫ליתר החברות בישראל שומות סופיות מ‪ 1999 -‬עד וכולל ‪.2001‬‬
‫ו‪.‬‬
‫מסי הכנסה נדחים‪:‬‬
‫‪ (1‬הרכב המסים הנדחים והתנועה בהם‪ ,‬הינם כדלקמן‪:‬‬
‫בגין סעיפים מאזניים‬
‫הפרשות‬
‫לזכויות‬
‫רכוש קבוע‬
‫אחרים‬
‫עובדים‬
‫מלאי‬
‫בר‪-‬פחת‬
‫ד ו ל ר‬
‫א ל פ י‬
‫יתרה ל‪31.12.02 -‬‬
‫שינויים בשנת ‪:2003‬‬
‫הפרשי תרגום‬
‫זקיפה לדוח רווח והפסד‬
‫יתרה ל‪31.12.03-‬‬
‫שינויים בשנת ‪:2004‬‬
‫הפרשי תרגום‬
‫גריעה בגין‬
‫חברה שיצאה מאיחוד‬
‫זקיפה לדוח רווח והפסד‬
‫יתרה ל‪31.12.04 -‬‬
‫שינויים בשנת ‪:2005‬‬
‫הפרשי תרגום‬
‫זקיפה לדוח רווח והפסד‬
‫יתרה ל‪31.12.05 -‬‬
‫בגין הפסדים‬
‫להעברה‬
‫לצורכי מס‬
‫)ראה ד' לעיל(‬
‫סך הכל‬
‫‪305,480‬‬
‫)‪(2,804‬‬
‫)‪(29,218‬‬
‫)‪(18,907‬‬
‫)‪(51,886‬‬
‫‪202,665‬‬
‫)‪(254‬‬
‫)‪(28,150‬‬
‫‪277,076‬‬
‫)‪(4,992‬‬
‫)‪(7,796‬‬
‫)‪(13,752‬‬
‫)‪(42,970‬‬
‫)‪(230‬‬
‫)‪(3,236‬‬
‫)‪(22,373‬‬
‫‪35,141‬‬
‫)‪(16,745‬‬
‫)‪(484‬‬
‫)‪(14,989‬‬
‫‪187,192‬‬
‫)‪(1,275‬‬
‫)‪(98‬‬
‫)‪(28‬‬
‫‪299‬‬
‫‪687‬‬
‫)‪(415‬‬
‫‪1,804‬‬
‫)‪(24,260‬‬
‫‪253,345‬‬
‫‪2,053‬‬
‫)‪(5,841‬‬
‫‪65‬‬
‫)‪(10,561‬‬
‫)‪(53,494‬‬
‫‪28‬‬
‫‪8,809‬‬
‫)‪(13,237‬‬
‫‪30‬‬
‫)‪(25,369‬‬
‫)‪(41,397‬‬
‫‪1,927‬‬
‫)‪(49,328‬‬
‫‪139,376‬‬
‫)‪(3,650‬‬
‫)‪(23,297‬‬
‫‪226,398‬‬
‫) ‪(3‬‬
‫)‪(1,033‬‬
‫)‪(6,877‬‬
‫‪1,021‬‬
‫)‪(3,069‬‬
‫)‪(55,542‬‬
‫‪14‬‬
‫‪326‬‬
‫)‪(12,897‬‬
‫‪3,270‬‬
‫‪26,076‬‬
‫)‪(12,051‬‬
‫‪652‬‬
‫)‪(997‬‬
‫‪139,031‬‬
‫‪- 52 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 17‬מסים על ההכנסה )המשך(‪:‬‬
‫‪ (2‬המסים הנדחים מוצגים במאזנים כדלקמן‪:‬‬
‫מאוחד‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי דולר‬
‫במסגרת הרכוש השוטף‬
‫במסגרת ההתחייבויות השוטפות‬
‫במסגרת יתרות חובה לזמן ארוך‬
‫במסגרת ההתחייבויות לזמן ארוך‬
‫)‪(24,937‬‬
‫‪158‬‬
‫)‪(5,541‬‬
‫‪169,351‬‬
‫‪139,031‬‬
‫)‪(23,437‬‬
‫‪206‬‬
‫)‪(29,773‬‬
‫‪192,380‬‬
‫‪139,376‬‬
‫החברה‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי דולר‬
‫)‪(163‬‬
‫)‪(305‬‬
‫)‪(2,195‬‬
‫)‪(2,690‬‬
‫)‪(2,358‬‬
‫)‪(2,995‬‬
‫‪ (3‬באשר לחברות בישראל‪ ,‬המסים הנדחים ליום ‪ 31‬בדצמבר מחושבים בעיקר‬
‫לפי שיעור מס ממוצע משוקלל של ‪ 31) 25%‬לדצמבר ‪ ;(30% -2004‬באשר‬
‫לחברות בחו"ל ‪ -‬ראה ב' לעיל‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות רווח והפסד‪:‬‬
‫‪ (1‬מאוחד‪:‬‬
‫‪2004‬‬
‫אלפי דולר‬
‫‪2003‬‬
‫אלפי דולר‬
‫‪113,640‬‬
‫‪97,757‬‬
‫‪39,354‬‬
‫)‪(28,959‬‬
‫‪7,447‬‬
‫‪20,515‬‬
‫)‪(10,805‬‬
‫‪101,838‬‬
‫)‪(13,780‬‬
‫)‪(35,548‬‬
‫)‪(14,989‬‬
‫‪10,787‬‬
‫‪59,216‬‬
‫‪2,122‬‬
‫‪26,487‬‬
‫‪2004‬‬
‫אלפי דולר‬
‫‪2003‬‬
‫אלפי דולר‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי דולר‬
‫מסים בגין שנת הדוח‪:‬‬
‫שוטפים‬
‫נדחים‪:‬‬
‫בגין שינוי בשיעורי המס‪ ,‬ראה א')‪ (2‬לעיל‬
‫בגין תקופת הדוח‬
‫בגין שנים קודמות‬
‫בגין שנים קודמות‬
‫חברה‪:‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי דולר‬
‫מסים בגין שנת הדוח‪:‬‬
‫שוטפים‬
‫נדחים‬
‫בגין שנים קודמות‬
‫‪637‬‬
‫‪637‬‬
‫‪- 53 -‬‬
‫‪1,065‬‬
‫)‪(861‬‬
‫‪9,092‬‬
‫‪9,296‬‬
‫‪5,164‬‬
‫‪5,164‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 17‬מסים על ההכנסה )המשך(‪:‬‬
‫‪ (2‬להלן מובאת התאמה בין סכום המס "התיאורטי" שהיה חל אילו כל‬
‫ההכנסות היו מתחייבות במס לפי השיעורים הרגילים החלים על חברות‬
‫בישראל )ראה א')‪ (2‬לעיל( לבין סכום המס שנזקף בדוחות רווח והפסד‪:‬‬
‫מאוחד‪:‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי דולר‬
‫רווח לפני מסים על ההכנסה‪,‬‬
‫כמדווח בדוחות רווח והפסד‬
‫המס "התיאורטי" בגין רווח זה‬
‫ב נ י כ ו י ‪ -‬הטבת מס הנובעת‬
‫מהפחתה בשיעורי המס בגין "מפעל מאושר"‬
‫נ ו ס ף )פחות( ‪ -‬השפעת המס בגין‪:‬‬
‫הפרשים בין בסיס המדידה של ההכנסה‬
‫כמדווח לצורכי מס )המדד( לבין בסיס המדידה‬
‫של ההכנסה כמדווח בדוחות הכספיים‬
‫)הדולר(‪ ,‬ראה גם א')‪ (2‬לעיל‬
‫הפרשים הנובעים מחברות מאוחדות בחוץ לארץ‬
‫גידול במסים הנובע מהפסדים לצורכי מס‬
‫בחברות מאוחדות שאינן מתאחדות לצורכי מס‬
‫ושבגינם לא נוצרו מסים נדחים‬
‫ניצול הפסדים לצורכי מס שלא נוצרו בגינם‬
‫מיסים נדחים בעבר‬
‫גידול במסים כתוצאה מהפרשים תמידיים ‪-‬‬
‫הוצאות לא מוכרות בניכוי הכנסות פטורות‬
‫הטבה ‪ -‬ניכוי נח"ל‬
‫רווחי הון ממימוש חברות מאוחדות‪ ,‬נטו‬
‫קיטון במסים הנובע מהתאמות יתרות המסים‬
‫הנדחים לרגל השינויים בשיעור המס‪ ,‬ראה א'‪2‬‬
‫לעיל‬
‫מיסים בגין שנים קודמות‬
‫הפרשים אחרים‬
‫מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות רווח והפסד‬
‫‪- 54 -‬‬
‫‪2004‬‬
‫אלפי דולר‬
‫‪2003‬‬
‫אלפי דולר‬
‫‪514,272‬‬
‫‪174,852‬‬
‫‪309,455‬‬
‫‪108,309‬‬
‫‪126,971‬‬
‫‪45,710‬‬
‫‪45,134‬‬
‫‪129,718‬‬
‫‪18,302‬‬
‫‪90,007‬‬
‫‪2,785‬‬
‫‪42,925‬‬
‫)‪(3,140‬‬
‫)‪(154‬‬
‫)‪(9,046‬‬
‫‪160‬‬
‫)‪(747‬‬
‫)‪(6,001‬‬
‫‪970‬‬
‫‪7,125‬‬
‫)‪(1,764‬‬
‫)‪(12,053‬‬
‫)‪(25,392‬‬
‫‪3,718‬‬
‫‪5,807‬‬
‫‪8,542‬‬
‫)‪(1,563‬‬
‫)‪(16,881‬‬
‫)‪(28,959‬‬
‫‪9,710‬‬
‫)‪(3,837‬‬
‫‪101,838‬‬
‫)‪(13,780‬‬
‫‪10,787‬‬
‫)‪(2,347‬‬
‫‪59,216‬‬
‫‪2,122‬‬
‫‪1,614‬‬
‫‪26,487‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 18‬התחייבויות בשל סיום יחסי עובד‪-‬מעביד‪ ,‬נטו‪:‬‬
‫א‪ .‬ההרכב‪:‬‬
‫מאוחד‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי דולר‬
‫התחייבויות לפיצויי פרישה‬
‫התחייבויות לפנסיה ופרישה‬
‫מוקדמת*‬
‫בניכוי ‪ -‬סכום היעודות‬
‫יתרה שלא הופקדה‬
‫* כולל בגין חברות מאוחדות‬
‫בחוץ לארץ‬
‫ב‪.‬‬
‫החברה‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי דולר‬
‫‪147,630‬‬
‫‪153,833‬‬
‫‪6,020‬‬
‫‪5,829‬‬
‫‪253,996‬‬
‫‪401,626‬‬
‫‪167,178‬‬
‫‪234,448‬‬
‫‪253,865‬‬
‫‪407,698‬‬
‫‪167,477‬‬
‫‪240,221‬‬
‫‪3,013‬‬
‫‪9,033‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9,026‬‬
‫‪3,290‬‬
‫‪9,119‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9,112‬‬
‫‪102,040‬‬
‫‪109,571‬‬
‫פיצויי פרישה‪:‬‬
‫‪ (1‬חברות בארץ‬
‫בהתאם לחוקי העבודה ולהסכמי העבודה בתוקף‪ ,‬חייבות כיל והחברות‬
‫המאוחדות בישראל בתשלום פיצויי פרישה לעובדים שיפוטרו או שיפרשו‬
‫מעבודתם בנסיבות מסוימות‪ .‬פיצויי פרישה מחושבים על בסיס משך תקופת‬
‫שירותם ובדרך כלל לפי שכרם החודשי האחרון ומשכורת חודשית אחת לכל‬
‫שנת עבודה‪.‬‬
‫ההתחייבויות בקשר לזכויות עובדים בעת פרישה מכוסות כדלקמן‪:‬‬
‫א( בהתאם להסכמי עבודה קיבוציים‪ ,‬חברות הקבוצה בארץ מפקידות‬
‫הפקדות שוטפות בתוכניות פנסיה חיצונית בגין חלק מעובדיהם‪ .‬תוכניות‬
‫אלה מעניקות‪ ,‬בדרך כלל‪ ,‬כיסוי מלא בגין פיצויי פרישה‪ ,‬ובמקרים‬
‫מסוימים ‪ 72% -‬מההתחייבות לפיצויי פרישה‪.‬‬
‫ההתחייבויות לפיצויי פרישה המכוסות על ידי תוכניות אלה אינן מוצגות‬
‫בדוחות הכספיים‪ ,‬מאחר שכל הסיכונים הכרוכים בתשלומי פיצויי‬
‫הפרישה כמתואר לעיל הועברו לקרנות הפנסיה‪.‬‬
‫ב( חברות הקבוצה בארץ מבצעות הפקדות שוטפות לפוליסות ביטוח מנהלים‬
‫בגין עובדים בתפקידי ניהול‪ .‬פוליסות אלה מעניקות כיסוי להתחייבויות‬
‫בגין פיצויי פרישה לאותם עובדים‪ .‬על פי הסכמי עבודה‪ ,‬כפוף למגבלות‬
‫מסוימות‪ ,‬פוליסות ביטוח אלה הן רכוש העובדים‪ .‬הסכומים שהופקדו‬
‫בגין הפוליסות כאמור אינם כלולים במאזנים מאחר שהם אינם בשליטת‬
‫ובניהול החברות‪.‬‬
‫ג( בגין יתרת ההתחייבויות שאינן מכוסות כדלעיל נעשית הפרשה מלאה‬
‫בדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪- 55 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 18‬התחייבויות בשל סיום יחסי עובד‪-‬מעביד‪ ,‬נטו )המשך(‪:‬‬
‫‪ (2‬חברות מאוחדות מסוימות בחוץ לארץ‬
‫במדינות בהן פועלות חברות מאוחדות אלה לא קיימת חובה לתשלום פיצויי‬
‫פיטורין‪ ,‬ולכן אין זה מקובל לכלול בחשבונות‪ ,‬של אותן חברות‪ ,‬הפרשות‬
‫לתשלום אפשרי בעתיד של פיצויי פיטורין‪ ,‬למעט במקרים של הפסקת פעילות‬
‫של חלק מהמפעל ופיטורי עובדים עקב כך‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫פנסיה ופרישה מוקדמת‪:‬‬
‫‪ (1‬לחלק מעובדי הקבוצה בארץ ובחו"ל )חלקם לאחר פרישתם מהקבוצה(‪,‬‬
‫תכניות פנסיה מוגדרות )פנים‪-‬חברתיות( לעת פרישה‪ .‬ככלל‪ ,‬על פי תנאיהן של‬
‫תכניות הפנסיה‪ ,‬זכאים העובדים לקבלת תשלומי פנסיה המבוססים‪ ,‬בין‬
‫היתר‪ ,‬על מספר שנות שירותם )במקרים מסוימים ‪ -‬עד ‪ 70%‬ממשכורתם‬
‫הבסיסית האחרונה( או המחושבים‪ ,‬במקרים מסוימים‪ ,‬על בסיס משכורת‬
‫קבועה‪.‬‬
‫‪ (2‬תוכנית הפנסיה של ‪:CPL‬‬
‫א( ל‪ CPL-‬התחיבות לתשלומי פנסיה לעובדיה‪ ,‬בגינה הקימה ‪ CPL‬קרן‬
‫פנסיה )‪ (Defined benefit pension plan‬בה מופקדים כספי העובדים‬
‫והמעסיק‪ .‬מאפייניהם העיקריים של ההתחייבות וקרן הפנסיה‪ ,‬הינם‬
‫כדלקמן‪:‬‬
‫)‪ (1‬קרן הפנסיה כפופה לדיני הנאמנות בבריטניה‪ ,‬ונכסי קרן הפנסיה‬
‫מנוהלים על ידי הנאמנים שאינם כפופים ל‪ CPL .CPL-‬זכאית למנות‬
‫חלק מהנאמנים של קרן הפנסיה‪ ,‬ובאפשרותה אף להחליף את‬
‫הנאמנים שהיא מינתה‪ .‬עם זאת‪ ,‬נאמנים אלה מחויבים לפעול לטובת‬
‫מוטבי קרן הפנסיה גם במקרים של ניגוד אינטרסים‪ ,‬במידה‬
‫שקיימים‪ ,‬בין ‪ CPL‬לקרן הפנסיה‪.‬‬
‫)‪ CPL (2‬אחראית לבצע תשלומים לקרן הפנסיה‪ ,‬ובכל מקרה של חוסר‬
‫בנכסי קרן הפנסיה על ‪ CPL‬להשלים את החסר בהתאם לכללים‬
‫המקומיים‪ ,‬ראה גם )‪ (5‬להלן‪ CPL .‬אינה רשאית למשוך כספים‬
‫מכספי הקרן‪ ,‬גם אם ישנם עודפי כספים מעבר להתחייבות‬
‫הפנסיונית‪ ,‬אולם ‪ CPL‬יכולה במקרים אלה להקטין את תשלומיה‬
‫השוטפים‪ .‬כמו כן‪ CPL ,‬אינה רשאית לפרק את קרן הפנסיה‪.‬‬
‫)‪ (3‬הפקדות בקרן הפנסיה מוכרות לצרכי מס‪.‬‬
‫)‪ (4‬נכסי קרן הפנסיה מושקעים בניירות ערך סחירים‪ ,‬בדומה‬
‫להשקעותיהן של קרנות פנסיה דומות בבריטניה‪.‬‬
‫)‪ CPL (5‬מחויבת‪ ,‬על פי ההוראות בבריטניה‪ ,‬לשמור על סכום מינימלי של‬
‫נכסים בקרן הפנסיה כנגד ההתחייבות לפנסיה לעובדיה‪.‬‬
‫‪- 56 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 18‬התחייבויות בשל סיום יחסי עובד‪-‬מעביד‪ ,‬נטו )המשך(‪:‬‬
‫ב( הוצאות הפנסיה‪ ,‬נטו שנזקפו בדוחות רווח והפסד המאוחדים‪ ,‬בגין‬
‫תוכנית הפנסיה של ‪ ,CPL‬מורכבות כדלהלן‪:‬‬
‫לשנה שהסתיימה‬
‫ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי דולר‬
‫הוצאות שירות שוטפות‬
‫הוצאות ריבית שוטפות‬
‫תשואה צפויה על נכסי קרן הפנסיה‬
‫הפסדים אקטוארים נטו שהוכרו בתקופה‬
‫הוצאות פנסיה‪ ,‬נטו לתקופה‬
‫‪6,553‬‬
‫‪12,924‬‬
‫)‪(14,744‬‬
‫‪779‬‬
‫‪5,512‬‬
‫‪6,409‬‬
‫‪12,269‬‬
‫)‪(13,368‬‬
‫‪1,516‬‬
‫‪6,826‬‬
‫ג( התנועה בהתחייבות לתשלומי פנסיה ובנכסי קרן הפנסיה הכלולים בדוחות‬
‫הכספיים‪ ,‬לשנים ‪ 2004‬ו‪ ,2005 -‬הינה כדלהלן‪:‬‬
‫לשנה שהסתיימה‬
‫ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי דולר‬
‫ההתחייבות האקטוארית לתשלומי פנסיה לתחילת‬
‫השנה‬
‫הוצאות שירות שוטפות‬
‫הוצאות ריבית שוטפות‬
‫תשלומי פנסיה‬
‫חלק העובדים בתוכנית הפנסיה‬
‫הפסדים אקטואריים בגין ההתחייבות לתשלומי פנסיה‬
‫הפרשי תרגום‬
‫ההתחייבות האקטוארית לתשלומי פנסיה לסוף השנה )‪(1‬‬
‫שווי שוק של נכסי קרן הפנסיה לתחילת השנה‬
‫תשואה צפויה על נכסי קרן הפנסיה‬
‫הפקדות המעביד והעובדים בקרן הפנסיה‬
‫תשלומי פנסיה‬
‫רווחים אקטואריים בגין נכסי קרן הפנסיה‬
‫הפרשי תרגום‬
‫שווי שוק של נכסי קרן הפנסיה לסוף השנה )‪(2‬‬
‫ההתחייבות האקטוארית לתשלומי פנסיה בניכוי שווי שוק‬
‫של נכסי קרן הפנסיה לסוף השנה ])‪[(1) - (2‬‬
‫יתרת ההפסדים האקטואריים הנדחים‪ ,‬לסוף השנה‬
‫יתרת נכסי קרן הפנסיה נטו כפי שנכללה בדוחות הכספיים‬
‫לסוף השנה‬
‫)‪(256,477‬‬
‫)‪(6,553‬‬
‫)‪(12,924‬‬
‫‪6,793‬‬
‫)‪(1,474‬‬
‫)‪(24,614‬‬
‫‪29,067‬‬
‫)‪(266,182‬‬
‫‪221,573‬‬
‫‪14,744‬‬
‫‪7,836‬‬
‫)‪(6,793‬‬
‫‪24,441‬‬
‫)‪(25,462‬‬
‫‪236,339‬‬
‫)‪(225,643‬‬
‫)‪(6,409‬‬
‫)‪(12,269‬‬
‫‪7,220‬‬
‫)‪(1,534‬‬
‫)‪(50‬‬
‫)‪(17,792‬‬
‫)‪(256,477‬‬
‫‪185,897‬‬
‫‪13,368‬‬
‫‪6,400‬‬
‫)‪(7,220‬‬
‫‪7,952‬‬
‫‪15,176‬‬
‫‪221,573‬‬
‫)‪(29,843‬‬
‫‪30,748‬‬
‫)‪(34,904‬‬
‫‪35,822‬‬
‫‪905‬‬
‫‪918‬‬
‫ההערכה האקטוארית של ההתחייבות לתשלומי פנסיה מבוצעת אחת‬
‫לשנה‪ ,‬בסמוך לתום השנה‪.‬‬
‫‪- 57 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 18‬התחייבויות בשל סיום יחסי עובד‪-‬מעביד‪ ,‬נטו )המשך(‪:‬‬
‫ד( ההנחות שהובאו בחשבון לצורך מדידת תוכנית הפנסיה למרכיביה‪:‬‬
‫)‪ (1‬שיעור היוון שנתי – ‪ 5.5% ,4.75%‬ו‪ ,5.4%-‬ל‪ 31-‬בדצמבר ‪2004 ,2005‬‬
‫ו‪ ,2003-‬בהתאמה‪ ,‬המבוסס על שיעור התשואה הנומינלי‪ ,‬של אג"ח‬
‫קונצרניות הנסחרות באנגליה והמדורגות ‪;AA‬‬
‫)‪ (2‬שיעור תשואה צפויה שנתי בגין נכסי הקרן – ‪ 6.4%‬בגין שנת ‪ 2005‬ו‪-‬‬
‫‪ 7%‬בגין השנים ‪ 2004‬ו‪ ,2003 -‬שמשקף את שיעור התשואה‪ ,‬ארוכת‬
‫הטווח ‪ ,‬הצפוייה על נכסי קרן הפנסיה;‬
‫)‪ (3‬שיעור הגידול הנומינלי השנתי בשכר עובדי ‪3.8% ,3.85% – CPL‬‬
‫ו‪ ,3.7% -‬ל‪ 31-‬בדצמבר ‪ 2004 ,2005‬ו‪ ,2003-‬בהתאמה‪ ,‬בהתאם‬
‫לניסיונה של ‪) CPL‬המביא בחשבון הנחה של אינפלציה בשיעור‬
‫‪ 2.8% ,2.85%‬ו‪ 2.7% -‬ל‪ 31-‬בדצמבר ‪ 2004 ,2005‬ו‪ ,2003-‬בהתאמה(‪.‬‬
‫‪ (3‬בנוסף לעיל‪ ,‬חלק מחברות הקבוצה התקשרו עם קופת גמל ובגין חלק‬
‫מהעובדים עם קופת פנסיה בתוכנית שלפיה הן משלמות לקופות סכומים‬
‫שוטפים המשחררים את החברות מהתחייבותיהן לתשלום פנסיה בהתאם‬
‫להסכמי העבודה לכלל עובדיהם במקרה של פרישת העובדים בגיל הפרישה‪.‬‬
‫הסכומים שנצברו בקופת הגמל ובקופת הפנסיה אינם בשליטתם או בניהולם‬
‫של החברות ולכן לא ניתן להם ביטוי במאזנים‪.‬‬
‫בהתאם להסכם קיבוצי שנחתם בשנת ‪ 1978‬עם עובדי חברה מאוחדת‪,‬‬
‫פורשים עובדי סדום לפנסיה מוקדמת בהגיעם לגיל ‪ 58‬ובלבד שעבדו ‪ 25‬שנה‬
‫בסדום‪ ,‬או בגיל ‪ 60‬ובלבד שעבדו ‪ 20‬שנה בסדום‪.‬‬
‫ביום ‪ 16.9.01‬ניתן פסק דין של ביה"ד האיזורי לעבודה בבאר‪-‬שבע בתביעתו‬
‫של עובד חברה מאוחדת בו נקבע כי יש לראות את סעיף הפרישה המוקדמת‬
‫בהסכם הקיבוצי שבין החברה המאוחדת לבין עובדיה כמקנה לעובדי סדום‬
‫זכות פרישה ולא כמטיל עליהם חובת פרישה‪ .‬החברה המאוחדת הגישה‬
‫ערעור על פסק הדין לביה"ד הארצי לעבודה‪ .‬ביום ‪ 18.3.2004‬ניתן פסק הדין‬
‫בערעור‪ .‬ביה"ד הארצי קיבל את ערעור החברה המאוחדת בחלקו וביטל את‬
‫קביעת ביה"ד האיזורי לפיה קיימת לעובדי החברה בסדום זכות לפרישה‬
‫מוקדמת במקום חובת פרישה‪ .‬פסק הדין הצהיר על בטלות הסדר הפרישה‬
‫המוקדמת הקיים‪ ,‬אולם קבע שהצהרה זו תכנס לתוקפה לאחר ‪ 6‬חודשים‬
‫מיום מתן פסק הדין על מנת לאפשר לצדדים לקבוע בתקופה זו הסדר חדש‬
‫ומפורט לפרישה מוקדמת של עובדי סדום‪.‬‬
‫ביום ‪ 19‬ביולי ‪ 2005‬נחתם הסכם קיבוצי המקנה לעובדי סדום‪ ,‬זכות לפרוש‬
‫בפרישה מוקדמת‪ ,‬בהתמלא תנאים מסויימים‪ ,‬המשלבים גיל וותק במועד‬
‫הפרישה‪.‬‬
‫‪- 58 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 18‬התחייבויות בשל סיום יחסי עובד‪-‬מעביד‪ ,‬נטו )המשך(‪:‬‬
‫‪ (4‬לגבי ההתחייבויות דלעיל )למעט המבואר לגבי ‪ (CPL‬נעשית הפרשה מלאה‬
‫בדוחות הכספיים‪ ,‬המבוססת על ערכם הנוכחי של הסכומים לתשלום‬
‫המחושבים על ידי אקטוארים בהתבסס על לוחות תמותה מקובלים בישראל‬
‫)של הביטוח הלאומי( ובארופה‪ .‬שיעורי הניכיון ששימשו בחישוב הערך‬
‫הנוכחי היו‪ :‬לגבי חברות בישראל ‪ -‬בעיקר ‪ 3.8%‬בהצמדה למדד והיתרה‬
‫‪ ,4.8%‬לגבי חברות בחו"ל בעיקר ‪) 4%‬בשנת ‪ .(4.75% – 2004‬ההתחייבות‬
‫חושבה על ידי החברות על בסיס ההנחה כי שכר העובדים יגדל כדלקמן‪ :‬לגבי‬
‫חברות ישראליות ‪ -‬בעיקר ‪ 2%‬לשנה )בהצמדה למדד( ולגבי חברות בארופה ‪-‬‬
‫‪ 2%-2.5%‬לשנה‪.‬‬
‫‪ (5‬בחודש ינואר ‪ 2004‬חוקקה הכנסת את חוק גיל פרישה‪ ,‬תשס"ד ‪ - 2004‬לפיו‬
‫בין היתר שונו תקנוני קרנות הפנסיה‪ ,‬כך שגיל הפרישה לפנסיה יעלה‪,‬‬
‫בהדרגה‪ ,‬לגברים מ‪ 65-‬שנה ל‪ 67-‬שנה ולנשים מ‪ 60-‬שנה ל‪ 64-‬שנה‪.‬‬
‫בחודש דצמבר ‪ ,2004‬נחתם הסכם בין שר האוצר ויו"ר לשכת התיאום של‬
‫הארגונים הכלכליים‪ ,‬לפיו התחייבה הממשלה לממן את העלות הנוספת‬
‫הכרוכה בהעלאת גיל הפרישה לעיל‪ ,‬בגין עובדים שפרשו לפנסיה מוקדמת עד‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ ,2003‬ומעבידיהם מממנים את עלות הפרישה באופן שוטף‪.‬‬
‫בהתאם להסכם‪ ,‬תממן הממשלה את העלות הנוספת הכרוכה בהפיכת‬
‫הפורשים לפנסיונרים בקרן הפנסיה בה הם מבוטחים כבר בגיל ‪ 65‬לגבר ו‪60-‬‬
‫לאישה‪.‬‬
‫לגבי עובדים שטרם פרשו עדכנה החברה את ההתחייבויות בגינם בדוחותיה‬
‫הכספיים‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫יעודה כללית‬
‫הקבוצה מפקידה‪ ,‬על פי שיקול דעתה‪ ,‬כספים ביעודות המיועדות לכיסוי‬
‫ההתחייבויות כאמור ב‪-‬ב' ו‪-‬ג' לעיל שאינן מכוסות על ידי הפקדות שוטפות‪.‬‬
‫היעודות מופקדות בקופות פנסיה ופיצויים מוכרות‪ ,‬המנוהלות על ידי תאגידים‬
‫בנקאיים ישראליים מובילים או על ידי כיל עצמה‪ .‬ניהולן של קופות אלו מוסדר‬
‫בחוק‪ ,‬ונכסיהן מורכבים בעיקר מאיגרות חוב של ממשלת ישראל‪.‬‬
‫‪- 59 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 19‬התקשרויות‪ ,‬זיכיונות והתחייבויות תלויות‪:‬‬
‫א‪ .‬התקשרויות‪:‬‬
‫‪ (1‬חברות מאוחדות מסוימות התקשרו עם ספקים בארץ ובחוץ לארץ לרכישת‬
‫חומרי גלם‪ ,‬במהלך העסקים הרגיל לתקופות שונות המסתיימות עד ‪ 7‬שנים‬
‫לאחר ‪ 31‬בדצמבר ‪ .2005‬היקף ההתקשרויות לכל תקופות ההסכמים הינו‬
‫בסך ‪ 79‬מיליון דולר‪.‬‬
‫‪ (2‬חברות מאוחדות מסוימות התקשרו עם ספקים לרכישת רכוש קבוע‪ .‬ליום‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪ 2005‬קיימות התקשרויות להשקעה ברכוש קבוע בסך של כ‪44-‬‬
‫מיליון דולר‪.‬‬
‫‪ (3‬זכויות הכרייה של ‪ CPL‬מבוססות על כ‪ 113 -‬חכירות כרייה ורישיונות‬
‫להפקת מינרלים שונים‪ ,‬בנוסף למספר רב של זכויות קדימה וזכויות מעבר‬
‫מבעלים פרטיים של הקרקעות שתחתן פועלת ‪ CPL‬או ביחס לכרייה מתחת‬
‫לים הצפוני – מהכתר הבריטי‪ .‬כל תקופות החכירות‪ ,‬הרישיונות‪ ,‬זכויות‬
‫המעבר והקדימה הינן בתוקף עד השנים ‪.2035 -2007‬‬
‫‪ (4‬בחודש ספטמבר ‪ 2003‬נחתם בין חברה מאוחדת לבין חברת כמטורה הסכם‬
‫אספקה ארוך טווח לתקופה של ‪ 20‬שנה החל מחודש ינואר ‪ 2004‬לאספקת‬
‫ברום ותרכובותיו‪.‬‬
‫‪ (5‬קיימת התחייבות של חברות מאוחדות מסוימות לתשלום תמלוגים לממשלת‬
‫ישראל‪ ,‬אשר מחושבים על פי שיעור של ‪ 2%‬עד ‪ 4%‬מהתמורה שתתקבל‬
‫ממכירת מוצרים‪ ,‬שממשלת ישראל השתתפה בהוצאות המחקר והפיתוח‬
‫שלהם בדרך של מענקים‪ .‬התחייבויות אלה הינן עד לשיעור של ‪150% - 100%‬‬
‫מסכומם הדולרי של המענקים שהתקבלו )בגין מוצרים שיוצרו בישראל(‪.‬‬
‫במועד קבלת ההשתתפויות מממשלת ישראל‪ ,‬ההצלחה של פיתוח‬
‫הפרוייקטים המתייחסים עדיין לא הייתה מובטחת‪ .‬במקרה של אי הצלחה‬
‫של פרויקט שמומן בחלקו על ידי השתתפות ממשלתית הכרוכה בתשלום‬
‫תמלוגים‪ ,‬הקבוצה אינה מחוייבת לשלם תמלוגים כלשהם לממשלה‪.‬‬
‫סכום התמלוגים המרבי שהחברה עשויה לעמוד בתשלומו מגיע ליום‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪ 2005‬לסך כ‪ 12-‬מיליון דולר‪.‬‬
‫‪ (6‬באשר לעסקת האיגוח‪ ,‬ראה באור ‪4‬ב'‪.‬‬
‫‪ (7‬בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה ישולמו דמי ניהול שנתיים בסך ‪2.5‬‬
‫מיליון דולר לחברה לישראל בע"מ‪ ,‬החברה האם‪.‬‬
‫‪- 60 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 19‬התקשרויות‪ ,‬זיכיונות והתחייבויות תלויות )המשך(‪:‬‬
‫‪ (8‬תקנוניהם של החברה וחברות מאוחדות שלה כוללים הוראות המאפשרות‬
‫פטור‪ ,‬שיפוי וביטוח אחריותם של נושאי משרה‪ ,‬הכל בהתאם להוראות חוק‬
‫החברות‪.‬‬
‫בחודש דצמבר ‪ 2001‬אושר כתב התחייבות לביטוח ושיפוי של נושאי משרה‬
‫של החברה וכן פטור מאחריות נושאי המשרה‪ .‬כתב זה אינו חל על המקרים‬
‫המפורטים בסעיף ‪ 263‬לחוק החברות‪ .‬הפטור הינו מאחריות נושא המשרה‬
‫בשל נזק שנגרם ו‪/‬או יגרם על ידו לחברה עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה‪.‬‬
‫סכום השיפוי שתשלם החברה על פי כתב השיפוי‪ ,‬בנוסף לסכומים שיתקבלו‬
‫מחברת ביטוח‪ ,‬אם יתקבלו‪ ,‬לכל נושאי המשרה במצטבר‪ ,‬בגין אחד או יותר‬
‫מהאירועים המפורטים בו‪ ,‬הוגבל ל‪ 220 -‬מיליון דולר‪ .‬כתב השיפוי האמור‬
‫אינו גורע מכתבי שיפוי שניתנו בעבר‪ ,‬לפיהם גובה השיפוי המקסימלי הינו‬
‫‪ 350‬מיליון דולר‪.‬‬
‫‪ (9‬התקשרויות להתפלת מים של חברה מאוחדת באיחוד יחסי )להלן – התפלה(‪:‬‬
‫ב‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫התפלה חתמה על הסכם ‪ BOT‬למימון‪ ,‬תכנון‪ ,‬בנייה‪ ,‬הפעלה והעברה‬
‫למדינת ישראל של מתקן להתפלת מי ים באשקלון בהיקף של ‪100‬‬
‫מיליון מטר מעוקב מי ים מותפלים לשנה‪ .‬תקופת ההסכם הינה עד‬
‫לשנת ‪.2027‬‬
‫ב‪.‬‬
‫התפלה קשורה בהסכם ‪ BOT‬לתקופה של ‪ 10‬שנים עם רשות המים‬
‫של קפריסין‪ .‬הקמת הפרויקט הסתיימה בשנת ‪ .2001‬במסגרת ההסכם‬
‫מוכרת השותפות מים על פי עיקרון ‪ Take or pay‬בהיקף של ‪46,500‬‬
‫קו"ב מים ליום‪ .‬תקופת ההסכם הינה עד לשנת ‪.2011‬‬
‫זיכיונות‪:‬‬
‫‪ (1‬מי"ה‬
‫לפי חוק זיכיון ים המלח‪ ,‬התשכ"א‪) 1961-‬להלן ‪ -‬חוק הזיכיון(‪ ,‬כפי שתוקן‬
‫בשנת ‪ ,1986‬הוענק למי"ה זיכיון בלעדי לניצול אוצרות ים המלח ולחכירת‬
‫הקרקעות הנחוצות למפעליה לתקופה שתסתיים ביום ‪ 31‬במרס ‪ 2030‬עם‬
‫זכות סירוב ראשונה לתקופה שלאחר פקיעת הזיכיון‪ .‬בתמורה לזיכיון‬
‫משלמת מי"ה לממשלת ישראל תמלוגים‪ ,‬המחושבים בשיעור של ‪ 5%‬משווי‬
‫המוצרים בשער המפעל בניכוי הוצאות מסוימות וכן דמי חכירה‪.‬‬
‫‪- 61 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 19‬התקשרויות‪ ,‬זיכיונות והתחייבויות תלויות )המשך(‪:‬‬
‫על פי מכתב מהממשלה למי"ה מיום ‪ 11‬בינואר ‪ ,1995‬אם לא יופעל ולא‬
‫יידרש מימוש של סעיף ‪ 17‬לשטר הזיכיון )בנוגע להתחייבות הממשלה לסלילת‬
‫כבישים‪ ,‬להנחת מסילות רכבת והתקנת מתקני נמל על מנת לאפשר הובלה של‬
‫מוצר הזיכיון ושילוחו דרך הים(‪ ,‬הממשלה לא תתבע דיון מחדש בקשר לגובה‬
‫התמלוגים שישולמו בגין הכמות העודפת על מיליון טון כלוריד אשלג שיוצרה‬
‫בתקופה שקדמה לתאריך המכתב הנ"ל וכן לגבי התקופה שמתאריך המכתב‬
‫הנ"ל ועד לתום תקופת הזיכיון נשוא שטר הזיכיון כפי שתוקן או יתוקן‪.‬‬
‫אולם‪ ,‬החל משנת ‪ ,2010‬תוכל הממשלה לתבוע דיון מחדש בקשר לגובה‬
‫התמלוגים‪ ,‬וזאת לגבי הכמות העודפת על שלושה מיליון טון כלוריד האשלג‬
‫שתיוצר בשנה כלשהי החל מהשנה האמורה ואילך וזאת בלי שהדבר יקנה‬
‫לחברה זכות כלשהי בקשר עם סעיף ‪ 17‬לשטר הזיכיון‪.‬‬
‫מכוח חוק הזיכיון ושטר הזיכיון‪ ,‬העניקה מיה זיכיון משנה לקבוצת הברום‬
‫להפקת ברום ותרכובות ברום ים המלח שאף תוקפו עד לשנת ‪.2030‬‬
‫סך התמלוגים ששולמו לממשלה בשנים ‪ 2004 ,2005‬ו‪ 2003-‬הגיעו לכדי ‪27‬‬
‫מיליון דולר‪ 21 ,‬מיליון דולר וכ‪ 18-‬מיליון דולר‪ ,‬בהתאמה‪.‬‬
‫חברת המגנזיום‪ ,‬פועלת מכוח חכירת משנה ממי"ה וחייבת בתשלום תמלוגים‬
‫לממשלת ישראל על בסיס חומר הגלם )קרנליט( המשמש לייצור מגנזיום‬
‫מתכתי‪ .‬מדינת ישראל תהיה זכאית לבחון מחדש את נוסחת התמלוגים בגין‬
‫המגנזיום החל משנת ‪.2006‬‬
‫בשנים ‪ 2004 ,2005‬ו‪ 2003-‬שילמה מגנזיום כ‪ 58 -‬אלף דולר‪ ,‬כ‪ 221-‬אלף דולר‬
‫וכ‪ 215 -‬אלף דולר‪ ,‬בהתאמה‪ ,‬תמלוגים לממשלת ישראל‪.‬‬
‫‪ (2‬רותם‬
‫רותם כורה פוספט בנגב למעלה מחמישים שנה‪ .‬הכרייה הינה על‪-‬פי זכיונות‬
‫לכריית פוספט‪ ,‬שהוענקו מעת לעת )לעיתים רטרואקטיבית( על‪-‬ידי המדינה‬
‫מכוח פקודת המכרות‪ .‬רותם קיבלה ביוני ‪ 2002‬שלושה זכיונות בחתימת שר‬
‫התשתיות הלאומיות דאז‪ ,‬בגין שדה רותם )בתוקף מתחילת שנת ‪ 2002‬עד סוף‬
‫שנת ‪ ,(2021‬שדה צפיר )בתוקף עד סוף שנת ‪ (2021‬ושדה אפעה )בתוקף עד סוף‬
‫שנת ‪ .(2013‬זכיונות אלה החליפו זכיון קודם משנת ‪ ,1995‬בו היתה משולבת‬
‫גם הרשאה ממינהל מקרקעי ישראל‪ ,‬אשר ניתן בגין השדות רותם וצפיר‪,‬‬
‫בשינויי גבולות קלים לעומת הזכיונות משנת ‪ ,2002‬ואשר תוקפו היה עד‬
‫אפריל ‪ .2005‬בגין כריית הפוספט מחויבת רותם לשלם למדינה תמלוגים לפי‬
‫מתכונת החישוב הקבועה בפקודת המכרות(‪.‬‬
‫תוקף הזכיונות שקיבלה רותם הותנה בחתימת חוזי הרשאה לכריה‬
‫)"הרשאות"( בין רותם לבין מינהל מקרקעי ישראל בגין שטחי הזכיונות‪.‬‬
‫רותם חתמה על נוסח סופי ומוסכם של ההרשאות ושילמה למינהל על‪-‬פי‬
‫דרישתו ובהתאם לתנאי ההרשאות‪ ,‬בספטמבר ‪.2003‬‬
‫המינהל נמנע עד כה מלהחזיר לרותם עותק של ההרשאות החתומות ונעתר‬
‫בכך לדרישת משרד האוצר‪ ,‬הנובעות ממחלוקת בנוגע לגובה התמלוגים שעל‬
‫רותם לשלמם‪ ,‬אך נוהג על פיהן ולדעת רותם‪ ,‬על פי חוות דעת יועציה‬
‫המשפטיים מחויב מכוחן‪.‬‬
‫בשנים ‪ 2004 ,2005‬ו‪ 2003 -‬שילמה רותם כ‪ 586 -‬אלף דולר‪ ,‬כ‪ 1,251 -‬אלף‬
‫דולר וכ‪ 272-‬אלף דולר‪ ,‬בהתאמה‪ ,‬תמלוגים לממשלת ישראל‪.‬‬
‫‪ (3‬באשר לזכויות במקרקעין של חברה מאוחדת בספרד‪ ,‬ראה באור ‪10‬ב'‪.‬‬
‫‪- 62 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 19‬התקשרויות‪ ,‬זיכיונות והתחייבויות תלויות )המשך(‪:‬‬
‫ג‪.‬‬
‫התחייבויות תלויות‪:‬‬
‫‪ (1‬סך הערבויות שניתנו ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ ,2005‬כ‪ 39.3 -‬מיליון דולר‪ .‬סך‬
‫הערבויות שנתנה החברה בגין הלוואות שנלקחו על ידי החברות המאוחדות‬
‫הינה כ‪ 628.3 -‬מיליון דולר‪.‬‬
‫‪ (2‬החל משנת ‪ 1994‬קיבלו חברת הברום‪ ,‬תרכובות ברום בע"מ )להלן ‪ -‬תרכובות(‬
‫ואמריברום אינק‪) .‬כולן יחד ‪ -‬קבוצת הברום( הודעות צד ג' וצד ד' כנגדן על‬
‫ידי חברות אמריקאיות שנתבעו בבתי משפט בארה"ב )בין היתר‪ ,‬במסגרת‬
‫שתי תביעות יצוגיות(‪ ,‬על ידי כ‪ 30,000 -‬עובדים לשעבר במטעי בננות )בעיקר‬
‫במרכז אמריקה‪ ,‬האיים הקאריביים‪ ,‬אפריקה והפיליפינים )להלן ‪-‬‬
‫התובעים((‪ .‬התובעים טוענים כי נגרמו להם נזקי גוף‪ ,‬בגין חשיפה לחומר כימי‬
‫שיוצר על ידי מספר יצרניות‪ ,‬ביניהן חברות כימיקלים גדולות‪ ,‬ושסופק‬
‫לחברות העוסקות בגידולי בננות )להלן יחדיו ‪ -‬הנתבעות(‪ ,‬ולטענתם היה‬
‫בשימוש במשך תקופה כוללת של כשלושים שנה )‪.(1960-1990‬‬
‫חלק גדול מההליכים הנ"ל הועברו על ידי בית המשפט האמריקאי לארצות‬
‫מושבם של התובעים‪ .‬במרבית ההליכים הנ"ל ננקבו חברות קבוצת הברום‬
‫כנתבעות ישירות‪.‬‬
‫במסגרת הדיונים הנ"ל המתקיימים בערכאות שונות בבתי משפט בארצות‬
‫הברית פסק בית המשפט העליון של ארצות הברית כי חברת הברום‪ ,‬מאחר‬
‫ולא היתה חברת בת במישרין של מדינת ישראל‪ ,‬אינה זכאית לשיפוט‬
‫פדראלי‪ .‬בשלב זה אין חברת הברום ועורכי דינה יכולים להעריך את השפעתה‬
‫של החלטה זו על המשך ההליכים או על הליכים אחרים הנוגעים לתביעות‬
‫אפשריות בעניין זה‪.‬‬
‫במהלך התקופה בה מתקיימים ההליכים הנ"ל הגיעו רוב התובעים להסדרי‬
‫פשרה עם רובם של הנתבעים‪ .‬חברות קבוצת הברום נזכרות‪ ,‬במסגרת הסדרי‬
‫הפשרה הנ"ל‪ ,‬כצד הכלול במסמכי השחרור מהתביעות הנ"ל‪ .‬לא ניתן‪ ,‬בשלב‬
‫זה להעריך את השפעת הסדרי הפשרה הנ"ל על הטענות הכלולות בתביעות‬
‫השיפוי וההשתתפות שהוגשו כנגד קבוצת הברום‪ .‬יצוין כי קיימות תביעות של‬
‫כ‪ 5,000 -‬תובעים )ייתכן שאף יותר( שאינם צד להסדרי הפשרה הנ"ל‪ .‬חברות‬
‫קבוצת הברום טוענות להעדר אחריות או חבות מצידן ואף להעדר סמכות‬
‫שיפוט ביחס אליהן בהליכים הנ"ל‪.‬‬
‫להערכת קבוצת הברום‪ ,‬היה לקבוצה‪ ,‬במועד הרלבנטי‪ ,‬כיסוי ביטוחי מסוים‬
‫לגבי האירועים מושא התביעות‪ ,‬אולם ישנה בעניין זה מחלוקת‪ ,‬לפחות עם‬
‫חלק מהמבטחים‪ ,‬באשר לכיסוי ולהיקפו‪ .‬היה והתובעים יזכו בתביעותיהם‬
‫כנגד הנתבעות או מי מהן ואלו יזכו בתביעותיהן כנגד קבוצת הברום‪ ,‬עלול‬
‫הסכום אותו תהיה קבוצת הברום חייבת לשלם‪ ,‬לעלות על היקף הכיסוי‬
‫שיוכר על ידי המבטחים‪.‬‬
‫להערכת חברות קבוצת הברום‪ ,‬כמות החומר שסופקה על ידן למדינות‬
‫הרלבנטיות ובתקופה הרלבנטית היתה‪ ,‬אם בכלל‪ ,‬קטנה ביחס לכמות החומר‬
‫שסופקה על ידי יצרנים אחרים‪.‬‬
‫‪- 63 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 19‬התקשרויות‪ ,‬זיכיונות והתחייבויות תלויות )המשך(‪:‬‬
‫החברה אינה יכולה בשלב זה להעריך אם ובאיזו מידה היא חשופה לאחריות‬
‫בהליכים אלו‪ ,‬זאת מחמת אי הודאות הכרוכה בהליכים המשפטיים הנ"ל‬
‫ולפיכך לא נכללה הפרשה בדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪ (3‬חברת קונטרקליין בע"מ )להלן ‪" -‬קונטרקליין"( הגישה נגד חברת מפעלי ים‬
‫המלח )להלן ‪ -‬מי"ה(‪ ,‬כמו גם נגד אחרים‪ ,‬תביעה לבית המשפט המחוזי בת"א‬
‫שעילתה העיקרית הפרת פטנט בהקשר לדוברה ל"קצירת" פטריות בים המלח‬
‫ופגיעה בזכויות נטענות אחרות של התובעת המתייחסות לדוברה‪.‬‬
‫לאחר הליכים משפטיים שונים הגיעו הצדדים להסדר פשרה‪ ,‬שקיבל תוקף‬
‫של פסק דין ע"י בית המשפט העליון‪ .‬על פי הסדר הפשרה מתבטלים כל‬
‫ההליכים המשפטיים התלויים ועומדים בין הצדדים‪ ,‬החברה רשאית לעשות‬
‫שימוש בלתי מוגבל בפטנט ובדוברה מושא ההליכים המשפטיים והיא תשלם‬
‫לקונטרקליין סכום שיקבע בהליך גישור או בוררות‪ .‬בהליך הגישור שהתקיים‬
‫בין הצדדים בינואר ‪ 2006‬בעקבות הסכם הפשרה וכמתחייב ממנו שילמה‬
‫החברה לקונטרקליין כ‪ 7 -‬מליון דולר‪ .‬רוב הסכום האמור נכלל בהפרשה‬
‫שביצעה החברה בגין התביעה בספרים בשנים קודמות‪ .‬ראה גם באור ‪ 22‬ו'‪.‬‬
‫‪ (4‬בישראל חל חוק מס הבולים על מסמכים‪ ,‬התשכ"א ‪) 1961 -‬להלן ‪ -‬החוק( על‬
‫מסמכים שונים בשיעורים שונים‪ ,‬בהתאם לסוג המסמך והסכום הנקוב בו‪,‬‬
‫או שלא ננקב בו‪ .‬בחודש יוני ‪ 2003‬תוקן נוסח סעיף ‪15‬א לחוק הקובע מי הם‬
‫החייבים בביול מסמכים‪.‬‬
‫החל מחודש יוני ‪ 2003‬הגבירו רשויות המס בישראל את אכיפת החוק‪ .‬התיקון‬
‫לחוק ופעילות האכיפה אשר בוצעה על ידי רשויות המס‪ ,‬הועלו לדיון בבית‬
‫המשפט העליון‪ ,‬אשר טרם קבע את החלטתו בעניין‪ .‬בחודש דצמבר ‪2005‬‬
‫אישרה ועדת הכספים של הכנסת את צו מס הבולים על מסמכים )ביטול‬
‫תוספת א' לחוק( )תיקון(‪ ,‬התשס"ו – ‪ ,2005‬על פיו‪ ,‬החבות במס הבולים‬
‫תבוטל לגבי מסמכים שייחתמו מיום ‪ 1‬בינואר ‪ 2006‬ואילך‪.‬‬
‫להערכת הנהלת החברה לא צפויה לחברה חשיפה מהותית בגין דרישה כלשהי‬
‫בקשר עם חוק מס בולים‪.‬‬
‫‪ (5‬נזקי אקולוגיה‪:‬‬
‫א( קבוצת הברום מייצרת‪ ,‬מאחסנת ומוכרת מוצרים כימיים מסוכנים‪ .‬אי‬
‫לכך‪ ,‬היא חשופה לסיכונים הנובעים מפגיעה באיכות הסביבה‪ .‬קבוצת‬
‫הברום משקיעה סכומים ניכרים כדי לקיים את ההוראות והתקנות‬
‫הסביבתיות‪ .‬בדוחות הכספיים כלולה הפרשה בסך של כ‪ 8 -‬מיליון דולר‬
‫אשר להערכת ההנהלה של קבוצת הברום‪ ,‬על בסיס המידע המצוי בידה‬
‫נכון למועד החתימה על הדוחות הכספיים‪ ,‬די בה כדי לכסות חבויות‬
‫אפשריות בגין מפגעים סביבתיים‪ ,‬שקבוצת הברום מעורבת בהן‪.‬‬
‫ב( בחודש מאי ‪ ,2004‬קיבלו מפעלים באתר רמת חובב‪ ,‬בהם גם מפעל של כיל‬
‫מוצרים תעשייתיים‪ ,‬הודעה על שינוי בתנאי רשיון העסק‪ ,‬לפיה נדרשים‬
‫המפעלים‪) :‬א( להקים עד ה ‪ 1 -‬ביולי ‪ 2006‬מתקן לטיפול ביולוגי עצמי‬
‫בחצר המפעל ובמועד זה תופסק הזרמת השפכים למתקן הטיפול המרכזי‬
‫של המועצה התעשייתית רמת חובב; )ב( ביום ‪ 1‬בינואר ‪ 2008‬תופסק‬
‫הזרמת השפכים המטופלים לבריכות האיוד של המועצה ויוזרמו לבריכת‬
‫איוד מפעלית כתמלחת בריכוז של כ ‪ 15% -‬מלח; )ג( המשרד לאיכות‬
‫הסביבה דורש מהמפעלים להגיש עד ה ‪ 30 -‬ביוני ‪ 2007‬תוכנית לביצוע‬
‫פיילוט גיבוש לשפכים וביום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2008‬תוכנית לטיפול בשפכים‬
‫בשיטת האידוי והגיבוש על סמך ניסויי הפיילוט‪.‬‬
‫‪- 64 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 19‬התקשרויות‪ ,‬זיכיונות והתחייבויות תלויות )המשך(‪:‬‬
‫ביום ‪ 10‬באוקטובר ‪ 2004‬עתרו כל המפעלים ברמת חובב‪ ,‬ביחד עם‬
‫התאחדות התעשיינים‪ ,‬במסגרת עתירה מנהלית שהוגשה בבית המשפט‬
‫המחוזי בבאר שבע נגד המשרד לאיכות הסביבה לביטול התנאים‬
‫האמורים‪ .‬בעתירה טוענים העותרים כי התנאים נקבעו שלא כדין‬
‫ובחוסר סבירות‪ ,‬באשר הם מחייבים פתרון שאינו ישים )או שלא ידוע‬
‫אם ניתן ליישמו מבחינה טכנולוגית או כלכלית(‪ ,‬תוך זניחת פתרון ישים‬
‫ובר קיימא של הזרמת השפכים‪ ,‬לאחר טיפול‪ ,‬לים התיכון באמצעות‬
‫צינור מוצא ימי‪.‬‬
‫ביום ‪ 3‬במרס ‪ 2005‬אישר בית המשפט המחוזי בבאר שבע הסכמה בין‬
‫משרד איכות הסביבה‪ ,‬התאחדות התעשיינים והמפעלים לפיה תועבר‬
‫המחלוקת להליך של גישור וההליך בפני בית המשפט יותלה עד ליום ‪27‬‬
‫במרס ‪ .2006‬השאלות אשר סוכם כי ידונו בהליך הגישור הן סוג פתרון‬
‫הקצה‪ ,‬לוחות הזמנים ליישומו והפרמטרים הנגזרים מסוג פתרון הקצה‪.‬‬
‫המפעלים העותרים הסכימו למחוק חלק מהעתירה שעניינו בפתרון‬
‫הטיפול בשפכים בחצר כל מפעל בנפרד‪ ,‬במקום הטיפול המשותף שנהג עד‬
‫היום‪ ,‬וקיבלו על עצמם טיפול נפרד של כל מפעל בשפכיו‪.‬‬
‫הליך הגישור אינו מעכב את המועדים הקבועים בתנאים הנוספים‪.‬‬
‫החברה נמצאת בשלבי הקמה של מתקן חדש ברמת חובב לטיפול ביולוגי‬
‫בשפכי המתקנים‪ ,‬בהשקעה של כ‪ 7 -‬מיליוני דולרים‪ .‬טיפול ביולוגי‬
‫בשפכים הינו הטכנולוגיה הנפוצה בעולם להקטנת חומרים אורגניים‬
‫פריקים בשפכים‪.‬‬
‫בשלב זה אין לדעת בוודאות מה תהיה משמעות יישום התנאים על ידי‬
‫המפעל‪ ,‬אם הליך הגישור לא יצלח ותידחה העתירה‪ ,‬שכן הטכנולוגיה‬
‫הנחוצה ליישומם אינה זמינה וטעונה מחקר ופיתוח‪.‬‬
‫ג(‬
‫הליכים תלויים ועומדים בקשר עם נחל הקישון‬
‫אתר הייצור של חברה מאוחדת ‪ -‬דשנים וחומרים כימיים בע''מ )להלן‪:‬‬
‫"דח"כ"( גובל בנחל הקישון‪ .‬משך עשרות שנים מוזרמים שפכים‪ ,‬על ידי‬
‫דח"כ וכן על ידי רשויות מקומיות וגופים ומפעלים רבים אחרים‪ ,‬לנחל‬
‫הקישון‪.‬‬
‫ביום ‪ 29‬במאי ‪ 2001‬הוגשה נגד דח"כ‪ ,‬כמו גם נגד נתבעים אחרים‪ ,‬תביעה‬
‫ייצוגית לבית משפט השלום בחיפה מכוח חוק מניעת מפגעים סביבתיים‬
‫)תביעות אזרחיות(‪ ,‬תשנ"ב‪ .1992 -‬לתביעה צורפו כצדדים שלישיים מדינת‬
‫ישראל ועשרות מפעלים ורשויות‪ .‬בתביעה נטען כי הנתבעות מזהמות את‬
‫נחל הקישון‪ .‬התובעים מבקשים מבית המשפט להורות על הפסקת הזרמת‬
‫שפכים לקישון וכן על שיקום הנחל והחזרתו למצב שהיה קודם לתחילת‬
‫הזרמת השפכים‪.‬‬
‫בקשות לסילוק על הסף של התביעה הוגשו על ידי דח"כ‪ ,‬נתבעים נוספים‪,‬‬
‫רשות נחל הקישון ומדינת ישראל‪ ,‬בין היתר מהטעם שהמדינה‪ ,‬כמו גם‬
‫הנתבעים‪ ,‬נקטו ונוקטים באמצעים לסילוק המפגעים ולמניעתם‪ ,‬כי כיום‬
‫השפכים המוזרמים אינם מזהמים ובנסיבות אלו לא ניתן להגיש תובענה‬
‫ייצוגית מכוח החוק האמור‪ .‬הבקשות לסילוק על הסף נדונו אך טרם‬
‫הוכרעו‪.‬‬
‫רובן המכריע של הסוגיות המתעוררות בתביעה טרם הובאו להכרעתו של‬
‫בית המשפט העליון‪ .‬עם זאת‪ ,‬בכפוף לאמור לעיל‪,‬להערכת החברה‪ ,‬על‬
‫בסיס חוות דעת יועציה המשפטיים‪ ,‬יש לה טענות הגנה טובות כנגד‬
‫התביעה ולכן לא ביצעה הפרשה בגינה‪.‬‬
‫‪- 65 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 19‬התקשרויות‪ ,‬זיכיונות והתחייבויות תלויות )המשך(‪:‬‬
‫בשנים ‪ 2001‬עד ‪ 2005‬הוגשו כנגד דח"כ ושמונה נתבעים נוספים )לרבות‬
‫מדינת ישראל( שבע תביעות כספיות לבית המשפט המחוזי בחיפה על ידי‬
‫‪ 50‬חולים )או יורשיהם ותלויים(‪ ,‬ברובם דייגים שעבדו בשעתו‪ ,‬לפי הנטען‪,‬‬
‫במעגן הדיג בקישון‪ .‬לטענת התובעים הזרמת השפכים לקישון גרמה‬
‫למחלות הסרטן בהן חלו )ומחלות אחרות(‪ .‬גם בתביעות אלו צורפו‬
‫כצדדים שלישיים עשרות מפעלים ורשויות‪ .‬מאחר ומדובר בתביעת נזקי‬
‫גוף אין התובעים צריכים לכמת את הסכום הנתבע‪.‬‬
‫‪ 8‬תובעים נמחקו לבקשתם מהתביעה‪ ,‬ולפיכך עומדים סך הנזקים‬
‫הנתבעים על כ‪ 30 -‬מיליוני דולר נכון ליום הגשת התביעות‪ ,‬בתוספת‬
‫הפרשי ריבית והצמדה ממועד המחלה או מיום הגשת התביעה וכן פיצויים‬
‫עונשיים‪ ,‬שכ"ט והוצאות‪.‬‬
‫תיקים אלו מצויים למועד דוח זה בשלב שמיעת הראיות‪ .‬בשלב ראשון דן‬
‫בית המשפט בשאלת הקשר הסיבתי במובנו הצר‪ ,‬היינו הקשר בין‬
‫החומרים המצויים בנחל ובין נזקי התובעים‪ .‬המדובר במערכת עובדתית‬
‫סבוכה ביותר שנמשכה עשרות שנים ובה מעורבים כמאה ויותר בעלי דין‬
‫)תובעים‪ ,‬נתבעים וצדדים שלישיים(‪ ,‬ובסוגיה משפטית תקדימית‪ ,‬הן לגוף‬
‫התביעה והן באשר לסוגית חלוקת האחריות בין הנתבעים והצדדים‬
‫השלישיים‪.‬‬
‫ניתן לאמר‪ ,‬בזהירות הראויה ובכפוף לאמור לעיל‪ ,‬כי להגנת דח"כ עומדות‬
‫טענות הגנה‪ ,‬בהתבסס על חוות דעת מומחים שהוגשו מטעמה ומטעם יתר‬
‫הנתבעים ובין היתר‪ :‬א‪ .‬על פני הדברים‪ ,‬אין כל עודף תחלואה בסרטן‬
‫בקרב הדייגים‪ .‬ב‪ .‬מרבית המחלות מוסברות על ידי גורמי סיכון אישיים‬
‫)בעיקר העובדה כי למעלה מ‪ 90% -‬מהתובעים עישנו( ותחלואה טבעית‪ .‬ג‪.‬‬
‫נסיבות החשיפה הנטענות אינן ידועות כגורמות למחלות התובעים‪.‬‬
‫עם זאת‪ ,‬בהתבסס על הערכת יועציה המשפטיים‪ ,‬לאור מורכבות התיקים‪,‬‬
‫הן מבחינה עובדתית והן מבחינה משפטית‪ ,‬השלב הראשוני בו הם מצויים‬
‫והצדדים הרבים המעורבים‪ ,‬אין החברה יכולה להעריך את החשיפה‬
‫בגינם ולא ביצעה הפרשה בדוחותיה הכספיים‪.‬‬
‫בחודשים אפריל‪ ,‬יוני ויולי ‪ 2004‬הוגשו לבית המשפט המחוזי בחיפה שלוש‬
‫תביעות כנגד ‪ 4‬נתבעים‪ ,‬על ידי ‪ 94‬חיילים לשעבר‪ ,‬משפחות שכולות‪,‬‬
‫יורשים ותלויים )המצטרפות לתביעה קודמת של חייל לשעבר ורעייתו(‬
‫הטוענים כי נגרמו להם נזקי גוף כבדים כתוצאה ממגע עם חומרים רעילים‬
‫במי נחל הקישון‪ .‬תביעות החיילים הנן על סך של כ‪ 58-‬מיליון דולר ‪ -‬סכום‬
‫הנזקים שהוערכו בכסף )נזק מיוחד‪/‬כללי(‪ ,‬כ‪ 18.3 -‬מיליון דולר תביעת‬
‫תלויים )אשר חופפות בחלקן את הנזק המיוחד(‪ ,‬כ‪ 31 -‬מיליון דולר‬
‫פיצויים עונשיים )הסכומים נכון ליום הגשת התביעות( וכן נזקים עיקריים‬
‫נוספים‪ ,‬אשר לא הוערכו בכסף בכתבי התביעה )לרבות אבדן השתכרות‬
‫לעתיד‪ ,‬הוצאות רפואיות‪ ,‬בחלקם של המקרים אובדן השתכרות בשנים‬
‫האבודות ועוד(‪ .‬הנתבעים הגישו הודעות לצדדים שלישיים בין היתר כנגד‬
‫דח"כ‪ ,‬כמו גם כנגד עשרות מפעלים ורשויות‪ ,‬ובהם מדינת ישראל‪.‬‬
‫תיקים אלו מצויים בשלבים ראשוניים של דיון‪ .‬בהתאם‪ ,‬הפרטים‬
‫העובדתיים הנוגעים לתובעים ולנסיבות החשיפה הנטענות אינם ידועים‬
‫ברובם לנתבעים ולצדדים השלישיים‪ ,‬לרבות דח"כ‪ .‬כמו‪-‬כן‪ ,‬למועד הדוח‬
‫טרם הוגשו חוות דעת מומחים מטעם דח"כ‪ .‬המדובר במערכת עובדתית‬
‫סבוכה ביותר שנמשכה עשרות שנים ובה מעורבים מאות בעלי דין‬
‫)תובעים‪ ,‬נתבעים וצדדים שלישיים(‪ ,‬ובסוגיה משפטית תקדימית‪ ,‬הן לגוף‬
‫התביעה והן באשר לסוגית חלוקת האחריות בין הנתבעים והצדדים‬
‫השלישיים‪ .‬בזהירות הראויה ובכפוף לאמור לעיל‪ ,‬ייתכן כי חלק מהטענות‬
‫העומדות להגנת דח"כ בתביעות שנזכרו דלעיל‪ ,‬יעמדו להגנתה גם‬
‫בתביעות אלו‪.‬‬
‫‪- 66 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 19‬התקשרויות‪ ,‬זיכיונות והתחייבויות תלויות )המשך(‪:‬‬
‫עם זאת‪ ,‬בהתבסס על הערכת יועציה המשפטיים‪ ,‬לאור מורכבות התיקים‪,‬‬
‫הן מבחינה עובדתית והן מבחינה משפטית‪ ,‬השלב הראשוני בו הם מצויים‬
‫והצדדים הרבים המעורבים‪ ,‬אין החברה יכולה להעריך את החשיפה‬
‫בגינם ולא ביצעה הפרשה בדוחותיה הכספיים‪.‬‬
‫בשנים ‪ 2000‬ו‪ 2001-‬הוגשו כנגד שורת מפעלים ודח"כ בינהם שתי תביעות‬
‫בבית המשפט המחוזי בחיפה על ידי ‪ 71‬בעלי סירות וספינות לפיצוי בגין‬
‫נזקי רכוש עקב קורוזיה שנגרמה‪ ,‬לפי הנטען‪ ,‬לכלי השייט במגע עם מי נחל‬
‫הקישון‪ .‬התביעה נגד דח"כ נמחקה בהסכמה‪ .‬בתביעות עצמן‪ ,‬ובכלל זה‬
‫בהודעת צד ג' כנגד דח"כ‪ ,‬הגיעו הצדדים לידי פשרה והן הסתיימו‪.‬‬
‫עוד הוגשה תביעה כנגד מספר נתבעות ודח"כ ביניהן‪ ,‬על ידי מספנות‬
‫ישראל בטענה כי נגרמו נזקי קורוזיה ממי נחל הקישון למבדוק ולשיגומים‬
‫שבבעלות המספנות‪ .‬בכל התיקים הוגשו הודעות צד ג' כנגד צדדים‬
‫נוספים‪.‬‬
‫דח"כ טענה כי פעלה על פי היתרים מתאימים מהרשויות המוסמכות וכי‬
‫החומרים שהוזרמו על ידה לקישון לא גרמו לנזקים הנטענים‪ .‬החברה‬
‫סבורה‪ ,‬בהתבסס על הערכת יועציה המשפטיים‪ ,‬כי יש לה טענות הגנה‬
‫טובות נגד התביעה‪ .‬לאור השלב הראשוני בו מצויה התביעה לא ניתן‬
‫להעריך כיום אם יש חשיפה לחברה ועל כן לא בוצעה הפרשה בדוחות‬
‫הכספיים‪.‬‬
‫ד( בחודש פברואר ‪ 2002‬הגישה עמותת אדם‪ ,‬טבע ודין )להלן‪ -‬אט"ד( ערר‬
‫מים לבית הדין לענייני מים בחיפה‪ ,‬המופנה נגד נציב המים‪ ,‬וכן כנגד שתי‬
‫חברות מאוחדות של החברה‪ ,‬ובו בקשה לחייב את נציב המים להוציא‬
‫צווים כנגד החברות המאוחדות‪ ,‬אשר יחייבו אותן‪ ,‬בין היתר‪ ,‬לפעול לשם‬
‫תיקון המעוות ו‪/‬או החזרת המצב לקדמותו עובר להיווצרות מליחות יתר‬
‫באקוויפר חבורת יהודה )בו נקדח‪ ,‬בין היתר‪ ,‬הקידוח הידוע כ‪" -‬אפעה‬
‫‪ ("13‬ו‪/‬או לעשות כל הדרוש למנוע הישנותו של "זיהום" כאמור‪ .‬בערר‬
‫התבקש כי הצווים יחייבו את החברות המאוחדות להפסיק מיידית‬
‫דליפות של שפכים תעשייתיים לתת הקרקע וכן לשאוב את המים‬
‫המזוהמים מקידוח אפעה ‪ 13‬ומקידוחים נוספים‪ ,‬והכל על מנת לצמצם‬
‫את התפשטות הזיהום ולרסן את עליית המליחות‪ ,‬תוך עשיית שימוש‬
‫במים המזוהמים שיופקו במקום מים שפירים ממקורות אחרים‪.‬‬
‫הנהלות החברות המאוחדות בדעה כי יש להן טענות טובות מדוע אסור‬
‫להוציא הצווים‪ ,‬מדוע אין החברות הבנות אחראיות לזיהום וכן כי ההליך‬
‫הוגש בערכאה שאין לה סמכות ולאט"ד אין זכות עמידה בהליך זה‪ .‬זאת‬
‫ועוד ‪ -‬חברה מאוחדת אחרת של החברה הודיעה על נכונותה לרכוש את‬
‫המים מקידוח אפעה ‪ .13‬נציב המים הודיע לבית הדין כי לטעמו אין מקום‬
‫לתת הסעדים בין היתר כי ככל שנגרם זיהום ‪ -‬הוא הופסק ומשום‬
‫שנבדקים פתרונות מעשיים לשימוש במי האקויפר במסגרתם ימצא‬
‫ממילא פתרון לזיהום הנטען‪ .‬הדיון בתיק הסתיים אך טרם ניתן פסק דין‬
‫על ידי בית הדין למים‪.‬‬
‫הואיל והסעדים המבוקשים ביחס לפעולות שיש לחייב את החברות הבנות‬
‫לבצע בקשר עם הזיהום הנם כלליים מאוד ועל‪-‬כן אינם ניתנים לכימות‪,‬‬
‫אין זה מעשי להעריך‪ ,‬בשלב זה‪ ,‬את העלות הפוטנציאלית של פעולות‬
‫כאמור‪ ,‬אם החברות המאוחדות תחוייבנה לבצען‪.‬‬
‫‪- 67 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 19‬התקשרויות‪ ,‬זיכיונות והתחייבויות תלויות )המשך(‪:‬‬
‫ה( בפברואר ‪ 2004‬נודע לחברה מאוחדת כי תובע בתחום איכות הסביבה‬
‫בקטלוניה‪ ,‬ספרד‪ ,‬פתח בהליך פלילי במסגרתו הגיש דין וחשבון לבית‬
‫משפט של ערכאה ראשונה במנסרה‪ ,‬ספרד‪ ,‬נגד החברה המאוחדת‪ ,‬כמו גם‬
‫נגד מנהלים בעבר ובהווה בחברה המאוחדת המפעילה מכרות בספרד‪ ,‬ובו‬
‫טענות כי מנהלים עברו על החקיקה המקומית וגרמו לזיהום מי תהום‬
‫עקב חלחול תמלחות מערמות מלח שהן תוצר לוואי של מפעלי האשלג‬
‫במשך שנים רבות‪ ,‬בחלקן עוד לפני רכישת החברה המאוחדת‪ .‬כן התבקש‬
‫בית המשפט להוציא צו אשר יאסור על המשך שפיכת מלח‪ .‬למועד הדווח‬
‫לא ניתן צו כאמור‪ .‬החברה מעריכה‪ ,‬על סמך חוות דעת יועציה‬
‫המשפטיים‪ ,‬כי הסבירות להוצאת צו כאמור‪ ,‬בשלב זה‪ ,‬נמוכה‪.‬‬
‫‪ (6‬בנוסף להתחייבויות תלויות הנזכרות בסעיפים )‪ (2‬עד )‪ (5‬לעיל‪ ,‬תלויות‬
‫ועומדות נגד כיל ומספר חברות מאוחדות תביעות )כולל תביעות משפטיות(‬
‫שונות‪ .‬בגין תביעות בסך של עד כ‪ 17 -‬מיליון דולר ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪,2005‬‬
‫מתוכם הפרישו כיל והחברות המאוחדות לתאריך זה כ‪ 6 -‬מיליון דולר‪ ,‬כמו‬
‫כן בגין כ‪ 1 -‬מיליון דולר‪ ,‬מהתביעות האמורות לעיל‪ ,‬קיים כיסוי ביטוחי‪.‬‬
‫להערכת הנהלת החברות‪ ,‬בהתבסס על חוות דעת של יועציהן המשפטיים‪,‬‬
‫סכומים אלו יספיקו כדי לכסות את ההתחייבויות שעלולות להיגרם להן‪.‬‬
‫באשר לתביעות בסכום של עד כ‪ 11 -‬מיליון דולר ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪- 2005‬‬
‫לדעת הנהלת החברות המעורבות‪ ,‬המתבססת על חוות דעת יועציה‬
‫המשפטיים‪ ,‬עדיין לא ניתן להעריך את תוצאותיהן ולכן לא נעשתה בחשבונות‬
‫כל הפרשה בגינן‪.‬‬
‫‪- 68 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 20‬הון המניות‪:‬‬
‫א‪ .‬ההרכב‪:‬‬
‫מניות רגילות בנות ‪ 1‬ש"ח‬
‫מניית מדינה מיוחדת בת‬
‫‪ 1‬ש"ח‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2005‬‬
‫רשום‬
‫מונפק ונפרע‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2004‬‬
‫רשום‬
‫מונפק ונפרע‬
‫‪1,484,999,999‬‬
‫‪1,265,639,199‬‬
‫‪1,484,999,999‬‬
‫‪1,234,229,999‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫מניותיה של כיל רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב‪.‬‬
‫ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2005‬היה מחיר הסגירה של המניה בבורסה ‪ 18.17‬ש"ח‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫זכויות המניות‬
‫המניות הרגילות מקנות לבעליהן זכויות הצבעה )כולל מינוי דירקטורים ‪ -‬על פי‬
‫רוב רגיל באסיפה הכללית(‪ ,‬זכות להשתתף באסיפות בעלי המניות‪ ,‬זכות לקבלת‬
‫רווחים וזכות להשתתף בעודפי הרכוש בעת פירוק כיל‪.‬‬
‫מניית המדינה המיוחדת‪ ,‬המוחזקת על ידי ממשלת ישראל לשם שמירה על‬
‫העניינים החיוניים של המדינה‪ ,‬מקנה לה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬זכויות מיוחדות בקבלת‬
‫החלטות בעניינים כדלקמן‪:‬‬
‫ מכירה או העברה של נכסי החברה ה"חיוניים" למדינה שלא בדרך העסקים‬‫הרגילה‪.‬‬
‫ פירוק מרצון או שינוי או אירגון מחדש של המבנה האירגוני של כיל או מיזוג‬‫)למעט מיזוגי תאגידים בשליטת כיל שאין בהם כדי לפגוע בזכויותיה או‬
‫בכוחה של ממשלת ישראל כמחזיקת מניית המדינה המיוחדת(‪.‬‬
‫ רכישה או החזקה של מניות בכיל בשיעור של ‪ 14%‬או יותר מהון המניות‬‫המונפק של כיל‪.‬‬
‫ רכישה או החזקה של ‪ 25%‬או יותר מהון המניות המונפק של כיל )לרבות‬‫השלמת החזקה עד ‪ (25%‬גם אם נתקבלה בעבר הסכמה לגבי שיעור החזקה‬
‫הנמוך מ‪.25%-‬‬
‫כל שיעור של החזקה של מניות בהון המניות של החברה‪ ,‬אשר מקנות‬
‫‬‫למחזיק בהן את הזכות‪ ,‬היכולת או האפשרות המעשית למנות‪ ,‬במישרין או‬
‫בעקיפין‪ ,‬מספר דירקטורים בחברה המהווים מחצית או יותר ממספר חברי‬
‫הדירקטוריון בחברה כפי שהוא מונה בפועל‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫מניות החברה המוחזקות על ידי חברה מאוחדת‬
‫חברה מאוחדת מחזיקה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 4,069,623 – 2005‬מניות רגילות בנות ‪1‬‬
‫ש"ח ע‪.‬נ‪ .‬של כיל )‪ 31‬בדצמבר ‪ 5,131,142 - 2004‬מניות( המיועדות‪ ,‬בין היתר‪,‬‬
‫למכירה לעובדים בגין מימוש האופציות האמורות ב‪ -‬ד)‪ (1‬להלן‪.‬‬
‫במהלך ‪ ,2003‬רכשה החברה המאוחדת ‪ 2,196,632‬מניות רגילות בנות ‪ 1‬ש"ח ע‪.‬נ‪.‬‬
‫של כיל בתמורה לסך של כ‪ 2,164 -‬אלפי דולר‪ .‬בנוסף העבירה החברה המאוחדת‬
‫במהלך התקופה ‪ 1,568,303‬מניות רגילות בנות ‪ 1‬ש"ח ע‪.‬נ‪ .‬לעובדי החברה‪ ,‬בגין‬
‫מימוש אופציות‪ ,‬בתמורה לסך של כ‪ 724 -‬אלפי דולר‪.‬‬
‫במהלך ‪ 2004‬העבירה החברה המאוחדת ‪ 4,665,359‬מניות רגילות בנות ‪ 1‬ש"ח ע‪.‬נ‪.‬‬
‫לעובדי החברה‪ ,‬בגין מימוש אופציות‪ ,‬בתמורה לסך של כ‪ 817-‬אלפי דולר‪.‬‬
‫במהלך ‪ 2005‬העבירה החברה המאוחדת ‪ 1,061,514‬מניות רגילות בנות ‪ 1‬ש"ח ע‪.‬נ‪.‬‬
‫לעובדי החברה‪ ,‬בגין מימוש אופציות‪ ,‬בתמורה לסך של כ‪ 992 -‬אלפי דולר‪.‬‬
‫בקביעת הסכומים הניתנים לחלוקה כדיבידנדים‪ ,‬על פי חוק החברות‪ ,‬יש להפחית‬
‫מסכום יתרת הרווח שלא יועד המוצג במסגרת ההון העצמי של החברה‪ ,‬את סכום‬
‫המניות של החברה שנרכשו על ידי חברה מאוחדת )המוצג בסעיף נפרד במסגרת‬
‫ההון העצמי(‪.‬‬
‫‪- 69 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 20‬הון המניות )המשך(‪:‬‬
‫ד‪.‬‬
‫תכנית אופציות לעובדים‪:‬‬
‫‪ (1‬ביום ‪ 23‬בינואר ‪) 2003‬להלן ‪" -‬היום הקובע"( אישר דירקטוריון החברה‬
‫תכנית להקצאה פרטית של ‪ 25‬מיליון אופציות למניות החברה לקבוצת‬
‫מנהלים בכירים בחברה ובחברות בשליטתה‪ ,‬מהן ‪ 4.8‬מיליון כתבי אופציה‬
‫למנכ"ל החברה ו‪ 3.4-‬מיליון כתבי אופציה ליו"ר הדירקטוריון‪ ,‬ללא תמורה‪.‬‬
‫אישור האסיפה הכללית להקצאה הפרטית ליו"ר הדירקטוריון ניתן ב‪24 -‬‬
‫בפברואר ‪ .2003‬בעת המימוש כל כתב אופציה ניתן להמרה למניה רגילה אחת‬
‫בת ‪ 1‬ש"ח של החברה‪ .‬המניות הרגילות שתוקצינה בעקבות מימוש כתבי‬
‫האופציה תהיינה זהות בכל זכויותיהן למניות הרגילות של החברה‪ ,‬מיד עם‬
‫הקצאתן‪ .‬ההקצאה בוצעה במהלך שנת ‪ ,2003‬במסגרת סעיף ‪ 102‬לפקודת מס‬
‫הכנסה )לא כולל עובדי חברות מאוחדות בשליטתה בחו"ל(‪ ,‬במסלול מיסוי‬
‫רווח הון‪ .‬כתבי האופציה ניתנים למימוש לא לפני ‪ 1‬בינואר ‪.2006‬‬
‫מועדי הזכאות לכתבי האופציה הם כדלהלן‪ :‬שליש בתום ‪ 12‬חודשים מהיום‬
‫הקובע‪ ,‬שליש בתום ‪ 21‬חודשים מהיום הקובע ושליש בתום ‪ 30‬חודשים‬
‫מהיום הקובע‪ .‬מועד פקיעתם של כל כתבי האופציה הוא בתום ‪ 48‬חודשים‬
‫מהיום הקובע‪ .‬כמו כן נקבעו כללים במקרה של סיום כהונה או העסקה של‬
‫אחד הניצעים דלעיל‪ .‬תוספת המימוש נקבעה ל‪ 4.25 -‬ש"ח למניה‪ .‬הערך‬
‫הכלכלי התיאורטי של כל כתב אופציה ‪ -‬מחושב על פי נוסחת בלאק ושולס‬
‫להערכת אופציות‪ ,‬כנקבע בתקנון הבורסה ‪ -‬הגיע למועד הנ"ל ל‪ 1.62-‬ש"ח‪,‬‬
‫בהתבסס על השער בבורסה של המניה הרגילה בת ‪ 1‬ש"ח של החברה‪ ,‬סמוך‬
‫למועד החלטת הדירקטוריון על הקצאת כתבי האופציה ‪ 4.56 -‬ש"ח‪.‬‬
‫במהלך שנת ‪ ,2004‬מימשו עובדי החברה בחו"ל אופציות ל ‪ 800,036‬מניות‬
‫החברה‪.‬‬
‫במהלך שנת ‪ ,2005‬מימשו עובדי החברה בחו"ל אופציות ל‪ 1,066,670 -‬מניות‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ (2‬ביום ‪ 28‬במרס ‪ 2005‬אישר דירקטוריון החברה תוכנית תגמול במסגרתה‬
‫הוקצו ‪ 643,200‬מניות למנהלים בכירים בחברה ובחברות בשליטתה‪ ,‬מהן‬
‫‪ 175,000‬מניות למנכ"ל החברה‪ .‬המניות הוקצו ללא תמורה לנאמן על פי סעיף‬
‫‪ 102‬לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש( והתקנות מכוחו והן חסומות עד תחילת‬
‫‪.2007‬‬
‫‪ (3‬ביום ‪ 27‬במרס ‪ 2006‬אישר דירקטוריון החברה תוכנית תגמול במסגרתה‬
‫הוקצו ‪ 700,000‬מניות למנהלים בכירים בחברה ובחברות בשליטתה‪ ,‬מהן‬
‫‪ 175,000‬מניות למנכ"ל החברה‪ .‬המניות הוקצו ללא תמורה לנאמן על פי סעיף‬
‫‪ 102‬לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש( והתקנות מכוחו והן חסומות שנה מיום‬
‫ההקצאה‪.‬‬
‫ה‪ .‬דיבידנד‬
‫ביום ‪ 28‬במרס ‪ ,2005‬החליטה מועצת המנהלים של החברה על חלוקת דיבידנד‬
‫לבעלי המניות בסך ‪ 35,850‬אלפי דולר )דיבידנד נטו‪ ,‬בניכוי חלקה של חברה‬
‫מאוחדת‪ ,‬הינו ‪ 35,712‬אלפי דולר(‪ .‬הדיבידנד שולם בחודש אפריל ‪.2005‬‬
‫ביום ‪ 22‬באוגוסט ‪ ,2005‬החליטה מועצת המנהלים של החברה על חלוקת דיבידנד‬
‫לבעלי המניות בסך ‪ 59,997‬אלפי דולר )דיבידנד נטו‪ ,‬בניכוי חלקה של חברה‬
‫מאוחדת‪ ,‬הינו ‪ 59,769‬אלפי דולר(‪ .‬הדיבידנד שולם בחודש ספטמבר ‪.2005‬‬
‫ביום ‪ 27‬במרס ‪ ,2006‬החליטה מועצת המנהלים של החברה על חלוקת דיבידנד‬
‫לבעלי המניות בסך ‪ 90,000‬אלפי דולר )דיבידנד נטו‪ ,‬בניכוי חלקה של חברה‬
‫מאוחדת‪ ,‬הינו ‪ 89,816‬אלפי דולר(‪ .‬הדיבידנד יחולק ביום ‪ 9‬במאי ‪.2006‬‬
‫‪- 70 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 21‬התחייבויות מובטחות בשעבודים ומגבלות שהוטלו בקשר להתחייבויות‪:‬‬
‫א‪ .‬חלק מחברות הקבוצה התחייבו כלפי תאגידים בנקאיים מסוימים בארץ ובחוץ‬
‫לארץ )ראה גם ג' להלן(‪ ,‬בגין הלוואות ואשראי שהתקבלו מהם‪ ,‬שלא ליצור‬
‫שעבודים )"שעבוד שלילי"(‪ .‬בהתאם לשעבוד השלילי‪ ,‬נדרש מהחברות הנ"ל שלא‬
‫לשעבד את נכסיהן‪.‬‬
‫מלווים רשאים לבקש הקדמת פירעון של חובותיהם אם מדינת ישראל תפסיק‬
‫להחזיק במניות המדינה המיוחדות שהונפקו לה על ידי כיל‪ ,‬מי"ה‪ ,‬רותם‪ ,‬חברת‬
‫הברום‪ ,‬תרכובות ברום ותמי‪ ,‬ראה גם באור ‪7‬ד' )‪.(4‬‬
‫ב‪.‬‬
‫להבטחת התחייבויות כדלקמן )למעט האמור ב‪-‬א' לעיל( נרשמו שעבודים שוטפים‬
‫על נכסי חברות הקבוצה ושעבוד קבוע על מניות חברת ‪:IP‬‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי דולר‬
‫הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך‬
‫)כולל חלויות שוטפות(‬
‫ג‪.‬‬
‫‪149,825‬‬
‫‪154,910‬‬
‫בגין הלוואות ואשראי שהתקבלו ע"י כיל מתאגידים בנקאיים בחוץ לארץ כמצויין‬
‫ב‪-‬א' לעיל‪ ,‬נטלה כיל על עצמה התחייבויות שונות‪ ,‬ובין היתר ‪ -‬התחייבה כלפי‬
‫המלווים שתגביל את הערבויות ואת השיפויים שיינתנו על ידיה לצדדים שלישיים‬
‫)למעט ערבויות שפורטו בהסכמים עם התאגידים הבנקאיים( עד לסכום מוסכם‪.‬‬
‫כן התחייבה כיל לתת הלוואות רק לחברות מאוחדות וכלולות בהן היא מחזיקה‬
‫לפחות ‪ 25%‬מכוח ההצבעה ‪ -‬עד לסכום כמצויין בהסכם עם התאגידים‬
‫הבנקאיים‪ .‬בנוסף התחייבה כיל כי לא תיתן כל אשראי למעט אשראי במהלך‬
‫העסקים הרגיל‪ ,‬ולא תיצור שעבודים לרבות מתן זכויות עיכבון‪ ,‬פרט לשעבודים ‪-‬‬
‫שהוגדרו בהסכם כ"שעבודים שמותר ליצור אותם" ‪ -‬על נכסיה והכנסותיה‬
‫הנוכחיים והעתידיים‪ .‬באשר לאמות מידה פיננסיות בגין ההלוואות האמורות‪,‬‬
‫ראה באור ‪16‬ד'‪.‬‬
‫כיל התחייבה גם להחזיק ‪ 70% - 67%‬מהשליטה בחברות העיקריות שלה )חברת‬
‫הברום‪ ,‬מי"ה‪ ,‬רותם(‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫חברות מאוחדות מסוימות קיבלו מענקי השקעה ממדינת ישראל בהתאם לחוק‬
‫העידוד‪ .‬אם לא תעמודנה החברות בתנאים הקשורים בקבלת המענקים יהיה‬
‫עליהן להחזיר את סכומי המענקים‪ ,‬כולם או מקצתם‪ ,‬בצירוף ריבית מיום‬
‫קבלתם )ראה באור ‪17‬ג')‪.((1‬‬
‫להבטחת קיום התנאים הקשורים בקבלת המענק רשמו החברות האמורות‬
‫שעבודים שוטפים על נכסיהן לטובת מדינת ישראל‪.‬‬
‫ה‪ .‬החברה רשמה המחאה כללית של כל חובות לקוחותיה‪ ,‬אשר יכללו בעסקת‬
‫האיגוח מעת לעת וכל זכות‪ ,‬מסמך או בטוחה הנובעים מחובות אלה או הנלווים‬
‫להם‪ ,‬לטובת החברה שרכשה את הלקוחות‪ .‬באשר לאמות מידה פיננסיות בקשר‬
‫למכירת חובות לקוחות במסגרת עסקת האיגוח‪ ,‬ראה באור ‪.4‬‬
‫‪- 71 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 22‬פרוטים לסעיפי דוח רווח והפסד מאוחד‪:‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי דולר‬
‫א‪ .‬עלות המכירות )‪:(1‬‬
‫חומרים‬
‫כוח ואנרגיה‬
‫שכר עבודה והוצאות נלוות‬
‫עבודות חוץ‬
‫פחת והפחתות‬
‫הוצאות ייצור אחרות‬
‫הוצאות שינוע והוצאות נמל‬
‫קיטון )גידול( במלאי תוצרת גמורה ובעיבוד‬
‫)‪ (1‬בניכוי סכומים שהוונו לרכוש קבוע‬
‫בהקמה‬
‫‪2004‬‬
‫אלפי דולר‬
‫‪2003‬‬
‫אלפי דולר‬
‫‪676,965‬‬
‫‪252,244‬‬
‫‪449,631‬‬
‫‪181,576‬‬
‫‪143,116‬‬
‫‪*181,844‬‬
‫‪30,521‬‬
‫‪1,915,897‬‬
‫)‪(70,549‬‬
‫‪1,845,348‬‬
‫‪591,368‬‬
‫‪189,077‬‬
‫‪438,360‬‬
‫‪168,184‬‬
‫‪139,766‬‬
‫‪181,300‬‬
‫‪29,675‬‬
‫‪1,737,730‬‬
‫‪40,175‬‬
‫‪1,777,905‬‬
‫‪530,098‬‬
‫‪173,369‬‬
‫‪410,507‬‬
‫‪172,307‬‬
‫‪143,439‬‬
‫‪145,719‬‬
‫‪26,073‬‬
‫‪1,601,512‬‬
‫)‪(35,698‬‬
‫‪1,565,814‬‬
‫‪8,857‬‬
‫‪4,406‬‬
‫‪12,345‬‬
‫* כולל תקבול בסך של כ‪ 10 -‬מיליון דולר המהווה פיצוי חלקי ומקדמי מתוך סך התביעה‬
‫שהגישה החברה‪ ,‬בגין אובדן רווחים כתוצאה מנזקי השיטפון מאשתקד‪.‬‬
‫ב‪ .‬הוצאות מחקר ופיתוח‪ ,‬נטו‪:‬‬
‫‪30,384‬‬
‫‪33,287‬‬
‫‪30,962‬‬
‫סכום ההוצאות‬
‫ב נ י כ ו י ‪ -‬מענקים והשתתפויות‪,‬‬
‫‪1,236‬‬
‫‪1,172‬‬
‫‪685‬‬
‫ראה באור ‪19‬א')‪(5‬‬
‫‪29,148‬‬
‫‪32,115‬‬
‫‪30,277‬‬
‫ג‪ .‬הוצאות מכירה‪ ,‬שינוע ושיווק‪:‬‬
‫‪270,159‬‬
‫‪328,220‬‬
‫‪321,814‬‬
‫הובלה וביטוח‬
‫‪52,120‬‬
‫‪54,771‬‬
‫‪56,596‬‬
‫משכורת והוצאות נלוות‬
‫‪15,855‬‬
‫‪17,537‬‬
‫‪20,095‬‬
‫עמלות לסוכנים‬
‫‪38,616‬‬
‫‪44,383‬‬
‫‪44,789‬‬
‫אחרות‬
‫‪376,750‬‬
‫‪444,911‬‬
‫‪443,294‬‬
‫ד‪ .‬הוצאות הנהלה וכלליות‪:‬‬
‫‪59,207‬‬
‫‪61,823‬‬
‫‪62,694‬‬
‫משכורת והוצאות נלוות‬
‫‪43,833‬‬
‫‪43,059‬‬
‫‪36,964‬‬
‫אחרות*‬
‫‪96,171‬‬
‫‪105,656‬‬
‫‪105,753‬‬
‫)‪(230‬‬
‫‪1,142‬‬
‫‪563‬‬
‫* כולל בגין חובות מסופקים‬
‫ה‪ .‬הוצאות מימון‪ ,‬נטו )‪(1‬‬
‫הוצאות )הכנסות( מימון בגין‪:‬‬
‫הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך‬
‫מכירות חובות לקוחות במסגרת עסקת איגוח‬
‫אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים‬
‫ומנותני אשראי אחרים‬
‫פיקדונות ויתרות חובה לזמן ארוך‬
‫פיקדונות והלוואות לזמן קצר‬
‫השקעות לזמן קצר‪ ,‬נטו‬
‫שחיקת פריטים כספיים זמן קצר‬
‫שחיקת פריטיים כספיים זמן ארוך‬
‫)‪ (1‬בניכוי סכומים שהוונו לרכוש קבוע‬
‫בהקמה‬
‫‪- 72 -‬‬
‫‪32,649‬‬
‫‪7,086‬‬
‫‪26,019‬‬
‫‪9,402‬‬
‫‪19,106‬‬
‫‪7,866‬‬
‫‪9,592‬‬
‫)‪(311‬‬
‫)‪(23,681‬‬
‫‪27‬‬
‫)‪(14,421‬‬
‫)‪(704‬‬
‫‪10,237‬‬
‫‪5,535‬‬
‫)‪(845‬‬
‫)‪(4,661‬‬
‫)‪(102‬‬
‫‪4,509‬‬
‫)‪(1,642‬‬
‫‪38,215‬‬
‫‪15,042‬‬
‫) ‪(7‬‬
‫)‪(10,112‬‬
‫)‪(575‬‬
‫‪994‬‬
‫‪32,314‬‬
‫‪521‬‬
‫‪313‬‬
‫‪446‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 22‬פרוטים לסעיפי דוח רווח והפסד מאוחד )המשך(‪:‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי דולר‬
‫ו‪ .‬הכנסות )הוצאות( אחרות‪ ,‬נטו‬
‫רווחי )הפסדי( הון )‪(1‬‬
‫הוצאות בגין פרישה מוקדמת של עובדים )‪(2) (4‬‬
‫הפחתת מתקני ייצור ואחרים )‪(2‬‬
‫הפחתת מוניטין‬
‫הוצאות בגין נזקים שנגרמו לרכוש קבוע )‪(3‬‬
‫הוצאות בגין שינוי הנחות אקטואריות בתכנית‬
‫פנסיה בחברה מאוחדת בחו"ל‬
‫דיבידנד שהתקבל מ‪SQM-‬‬
‫הוצאות בגין נזקי טבע )‪(5‬‬
‫שונות‪ ,‬נטו )‪(6‬‬
‫‪902‬‬
‫)‪(24,000‬‬
‫)‪(4,205‬‬
‫)‪(7,914‬‬
‫)‪(1,603‬‬
‫)‪(36,820‬‬
‫‪2004‬‬
‫אלפי דולר‬
‫‪52,709‬‬
‫)‪(12,420‬‬
‫)‪(22,316‬‬
‫)‪(3,934‬‬
‫)‪(12,899‬‬
‫‪1,896‬‬
‫)‪(12,500‬‬
‫‪2,766‬‬
‫)‪(6,698‬‬
‫‪2003‬‬
‫אלפי דולר‬
‫)‪(1,749‬‬
‫)‪(7,972‬‬
‫)‪(21,540‬‬
‫)‪(3,998‬‬
‫)‪(8,071‬‬
‫‪1,680‬‬
‫)‪(2,088‬‬
‫)‪(43,738‬‬
‫)‪ (1‬במהלך חודש דצמבר ‪ 2004‬מכרה חברה מקבוצת כי"ל את כל אחזקותיה במניות‬
‫‪ SQM‬תמורת ‪ 100.4‬מיליון דולר‪ .‬כי"ל רשמה רווח הון של כ‪ 43.6-‬מיליון דולר‬
‫מהמכירה‪.‬‬
‫בחודש פברואר ‪ 2004‬התקשרה החברה בהסכם למכירת מניות חברה בת – נגב מינרלים‬
‫תעשייתיים בע"מ )וכן חברה אחות קשורה לה(‪ .‬החברה רשמה רווח הון של ‪ 4.4‬מיליון‬
‫דולר מהמכירה‪ .‬ראה באור ‪7‬ד')‪.(2‬‬
‫ביום ‪ 22‬בדצמבר ‪ 2002‬חתמה חברה מאוחדת על הסכם למכירת זכויות במקרקעין‬
‫בבאר‪-‬שבע תמורת כ‪ 5.8-‬מיליון דולר‪ .‬בהתאם להסכם‪ ,‬החזקה במקרקעין הועברה‬
‫שנתיים מיום חתימת ההסכם‪ .‬בשנת ‪ 2004‬הכירה החברה ברווח הון מהמכירה בסך‬
‫כ‪ 5.2-‬מיליון דולר‪.‬‬
‫)‪(2‬‬
‫בשנת ‪ ,2003‬ביצעה הנהלת חברה מאוחדת של ברום הערכת מצב שיווק ומכירות של‬
‫המונומרים ובהתאם לכך הוחלט על הפסקת השיווק והמכירות של מוצרים אלה עקב‬
‫ירידת מחירים‪ .‬לאור האמור הפחיתה החברה כ‪ 13-‬מיליון דולר מיתרת העלות‬
‫המופחתת של המתקן לייצור מונמרים‪.‬‬
‫לאור הפסקת השימוש בחלקים מסוימים במתקן ייצור‪ ,‬החליטה הנהלת חברה‬
‫מאוחדת של ברום בהולנד להפחית סך של כ‪ 4.6-‬מיליון דולר מהעלות המופחתת של‬
‫מתקן הייצור‪ .‬כמו כן‪ ,‬בשנת ‪ 2003‬רשמה חברת דשנים הפרשה לירידת ערך מתקנים‪,‬‬
‫מכונות וציוד בסך של כ‪ 3-‬מיליון דולר‪.‬‬
‫בחודש דצמבר ‪ 2004‬אישר דירקטוריון רותם תוכנית אסטרטגיה לשינוי מקורות‬
‫הפוספט במגזר הדשנים‪ ,‬אשר נועדה להביא לשינויים מהותיים במקורות הפוספט‬
‫ובתהליכי ההשבחה והייצור‪ ,‬ולשיפור ברווחיות‪ .‬כחלק מיישום התוכנית האסטרטגית‪,‬‬
‫נסגר במהלך שנת ‪ ,2005‬מתקן קליית הפוספט בצין‪ .‬בהתאם לכך הפחיתה החברה בשנת‬
‫‪ 2004‬את מתקן קליית הפוספט בעלות מופחתת של כ ‪ 13.4 -‬מליון דולר‪ .‬כמו כן במסגרת‬
‫התוכנית אישר דירקטוריון החברה תוכנית התייעלות במסגרתה ייפרשו עובדים לפרישה‬
‫מוקדמת בעלות של כ ‪ 12.4 -‬מליון דולר‪.‬‬
‫באשר להפרשה בגין ירידת ערך נכסי חברת המגנזיום בשנת ‪ ,2005‬ראה ביאור‬
‫‪7‬ד')‪(3‬‬
‫‪- 73 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 22‬פרוטים לסעיפי דוח רווח והפסד מאוחד )המשך(‪:‬‬
‫)‪ (3‬הסעיף כולל הוצאות בגין נזקים שונים שנגרמו למתקני ייצור ולרכוש קבוע בחברות‬
‫מאוחדות בשנת ‪.2003‬‬
‫)‪ (4‬במסגרת תוכנית התייעלות בחברות מאוחדות מסוימות‪ ,‬פרשו במהלך שנת ‪2003‬‬
‫מספר עובדים של חברות אלו לפרישה מוקדמת‪ .‬עלות פרישת העובדים בשנת ‪2003‬‬
‫הסתכמה לסך של כ‪ 8-‬מיליון דולר‪.‬‬
‫)‪ (5‬שיטפונות כבדים בערוצי הנחלים שהיו ב‪ 29 -‬באוקטובר ‪ ,2004‬גרמו להצפת‬
‫שטחים נרחבים בחלק ממתקני חברה מאוחדת בסדום ולכניסת מים וסחף בכמות‬
‫רבה לבריכות האידוי בים המלח‪.‬‬
‫כתוצאה מההצפות‪ ,‬הופסקו עבודת תחנת הכוח והייצור בחלק ממתקני החברה‬
‫המאוחדת בסדום‪ ,‬למשך ימים ספורים‪ .‬בשל השיטפונות נגרמו לחברה נזקים‬
‫לרכוש וכן אובדן הכנסות‪ .‬להערכת החברה קיים כיסוי ביטוחי לנזקים‪ .‬חשיפת‬
‫החברה המאוחדת הסתכמה בגובה ההשתתפות העצמית‪ ,‬בסכום ברוטו של כ‪12.5-‬‬
‫מיליון דולר‪.‬‬
‫)‪ (6‬בשנת ‪ 2005‬כולל גם הוצאות בגין הסדר הפשרה עם קונטרקליין בסך ‪ 2.4‬מליון‬
‫דולר‪ ,‬ראה גם באור ‪ 19‬ג' )‪.(3‬‬
‫‪- 74 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 23‬פרוטים לסעיפי דוח רווח והפסד של החברה‪:‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי דולר‬
‫א‪ .‬חלקה של כיל ברווחי חברות מוחזקות‪ ,‬נטו‬
‫חלק בעודף הרווחים על ההפסדים – נטו‬
‫נוסף ‪ -‬הטבת המס עקב הגשת דוח‬
‫מאוחד לצורכי מס )כולל בגין שנים קודמות(‬
‫ב‪ .‬הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫משכורות והוצאות נלוות‬
‫אחרות‬
‫ג‪.‬‬
‫הוצאות )הכנסות( מימון‪ ,‬נטו‬
‫בגין התחייבויות לזמן ארוך‬
‫בגין יתרות עם חברות מוחזקות‪ ,‬נטו‬
‫בגין ניירות ערך סחירים‬
‫אחרות‪ ,‬נטו‬
‫ד‪ .‬הכנסות )הוצאות( אחרות‪ ,‬נטו‬
‫רווחי )הפסדי( הון‪:‬‬
‫ממימוש השקעות בחברה מאוחדת‬
‫ממכירת רכוש קבוע‬
‫שונות‪ ,‬נטו‬
‫‪- 75 -‬‬
‫‪2004‬‬
‫אלפי דולר‬
‫‪2003‬‬
‫אלפי דולר‬
‫‪387,781‬‬
‫‪251,953‬‬
‫‪37,603‬‬
‫‪22,525‬‬
‫‪410,306‬‬
‫‪10,490‬‬
‫‪262,443‬‬
‫‪67,655‬‬
‫‪105,258‬‬
‫‪6,055‬‬
‫‪7,073‬‬
‫‪13,128‬‬
‫‪7,089‬‬
‫‪7,668‬‬
‫‪14,757‬‬
‫‪4,636‬‬
‫‪5,751‬‬
‫‪10,387‬‬
‫‪2,966‬‬
‫)‪(305‬‬
‫‪27‬‬
‫)‪(9,924‬‬
‫)‪(7,236‬‬
‫‪4,236‬‬
‫)‪(1,040‬‬
‫)‪(102‬‬
‫‪4,600‬‬
‫‪7,694‬‬
‫‪7,317‬‬
‫)‪(1,707‬‬
‫)‪(563‬‬
‫)‪(5,502‬‬
‫)‪(455‬‬
‫‪4,346‬‬
‫‪5‬‬
‫)‪(64‬‬
‫)‪(59‬‬
‫)‪(289‬‬
‫‪4,057‬‬
‫)‪(824‬‬
‫) ‪(8‬‬
‫)‪(832‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 24‬מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים‪:‬‬
‫א‪ .‬כללי‬
‫פעילות הקבוצה היא במספר רב של מטבעות ועל כן היא חשופה לסיכונים‬
‫הנובעים משינויים בשערי החליפין‪ .‬כמו כן‪ ,‬לקבוצה הלוואות בריביות משתנות‬
‫ועל כן חשופה הקבוצה לשינויים בשיעורי הריבית‪ .‬הקבוצה עושה שימוש‬
‫במכשירים פיננסיים‪ ,‬כולל מכשירים נגזרים )להלן ‪ -‬נגזרים( כדי לצמצם את‬
‫החשיפה לסיכונים אלה‪ ,‬כמתואר בבאור זה‪ .‬הקבוצה אינה מנפיקה או מחזיקה‬
‫מכשירים פיננסיים למטרות מסחר‪.‬‬
‫עסקות הנגזרים נעשות עם תאגידים בנקאיים גדולים בארץ ובחו"ל‪ ,‬ולפיכך‪,‬‬
‫לדעת הקבוצה‪ ,‬לא צפוי סיכון אשראי בגינן‪ .‬הקבוצה אינה דורשת או מעמידה‬
‫ביטחונות בגין נגזרים אלה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ניהול סיכוני ריבית‬
‫הקבוצה עושה שימוש בעסקות החלפת שיעורי ריבית )‪ (swap‬ובאופציות ריבית‬
‫בעיקר כדי להקטין את החשיפה לשיעורי ריבית‪.‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2005‬לקבוצה אופציות )‪ (cap‬להבטחת תקרת שיעורי ריבית‬
‫הליבור של ‪ 3%‬ו‪ 4%-‬אשר מכסות ליום ‪ 31.12.05‬סכום רעיוני של ‪ 30‬מיליון דולר‬
‫ו‪ 100-‬מליון דולר‪ ,‬בהתאמה‪ .‬כמו כן‪ ,‬הקבוצה רכשה וכתבה אופציות ריבית אשר‬
‫משמשות לקיבוע ריבית הליבור בטווח של ‪ .(collar) 6% - 2%‬האופציות מכסות‬
‫ליום ‪ 31.12.05‬סכום רעיוני של ‪ 376‬מיליון דולר‪.‬‬
‫חלק מעסקות אלו משלבות כתיבת אופציות אשר לפיהן‪ ,‬אם הריבית המשתנה‬
‫המבוססת על הליבור תגיע ל‪ 6% -7%-‬אזי עסקאות אלו מבוטלות באותה תקופה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ניהול סיכוני שער חליפין‬
‫הקבוצה עושה שימוש בנגזרי מטבע חוץ ‪ -‬עסקות אקדמה )‪ (forward‬ואופציות‬
‫מטבע ‪ -‬רובן ככולן כדי להגן עליה מפני הסיכון שתזרימי המזומנים הסופיים‬
‫בדולרים הנובעים מנכסים והתחייבויות קיימים ומכירות ורכישות של טובין או‬
‫שירותים במסגרת התקשרויות מוצקות או צפויות )על פי תקציב של עד שנה אחת(‬
‫יושפעו משינויים בשערי החליפין‪.‬‬
‫עסקות אלה מיועדות ברובן להחלפת אירו ויינים יפניים לדולרים וללירה שטרלינג‬
‫ולהיפך‪.‬‬
‫‪- 76 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 24‬מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים )המשך(‪:‬‬
‫הסכומים המתייחסים לנגזרי מטבע חוץ הינם כדלקמן‪:‬‬
‫סכומים רעיוניים‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2005‬‬
‫במליוני דולרים‬
‫עסקות אקדמה ‪ -‬להחלפה של‪:‬‬
‫אירו לדולר‬
‫אירו ללירה שטרלינג‬
‫דולר לש"ח‬
‫דולר ללירה שטרלינג‬
‫אופציות שנרכשו ונכתבו )אופציות צילינדר(‪:‬‬
‫דולר לש"ח‬
‫אירו לדולר‬
‫יין לדולר‬
‫לירה שטרלינג לדולר‬
‫אופציות שנכתבו להחלפה של דולר לש"ח‬
‫ד‪.‬‬
‫‪40.3‬‬
‫‪6.1‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪112.8‬‬
‫‪65.1‬‬
‫‪10.1‬‬
‫‪2.8‬‬
‫‪63.1‬‬
‫תנאי הצמדה של יתרות כספיות‪:‬‬
‫מאוחד‬
‫ההרכב ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪:2005‬‬
‫במטבעות חוץ‬
‫שאינם דולר‬
‫או בהצמדה‬
‫להם*‬
‫אלפי דולר‬
‫רכוש‪:‬‬
‫רכוש שוטף )כולל חלויות שוטפות(‬
‫רכוש שאינו שוטף‬
‫התחייבויות‪:‬‬
‫התחייבויות שוטפות )כולל חלויות שוטפות(‬
‫הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך‬
‫בשקלים חדשים‬
‫בהצמדה‬
‫ללא‬
‫למדד‬
‫הצמדה‬
‫אלפי דולר‬
‫אלפי דולר‬
‫‪183,155‬‬
‫‪16,069‬‬
‫‪199,224‬‬
‫‪7,107‬‬
‫‪13,272‬‬
‫‪20,379‬‬
‫‪256,875‬‬
‫‪230,825‬‬
‫‪487,700‬‬
‫‪5,857‬‬
‫‪5,857‬‬
‫* מתוכם‪ ,‬בגין חברות אוטונומיות סך של ‪ 177,688‬אלפי דולר ו‪ 346,586 -‬אלפי‬
‫דולר של נכסים והתחייבויות‪ ,‬בהתאמה‪.‬‬
‫‪- 77 -‬‬
‫‪88,375‬‬
‫‪4,477‬‬
‫‪92,852‬‬
‫‪255,536‬‬
‫‪138,435‬‬
‫‪393,971‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 24‬מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים )המשך(‪:‬‬
‫חברה‬
‫ההרכב ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪:2005‬‬
‫במטבע חוץ‬
‫)בעיקר‬
‫בדולרים(‬
‫אלפי דולר‬
‫רכוש‪:‬‬
‫רכוש שוטף )כולל חלויות שוטפות(‬
‫רכוש שאינו שוטף‬
‫התחייבויות‪:‬‬
‫התחייבויות שוטפות )כולל חלויות שוטפות(‬
‫הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך‬
‫‪480,905‬‬
‫‪25,145‬‬
‫‪506,050‬‬
‫בשקלים חדשים‬
‫ללא‬
‫בהצמדה‬
‫הצמדה‬
‫למדד‬
‫אלפי דולר‬
‫אלפי דולר‬
‫‪58,027‬‬
‫‪2,714‬‬
‫‪60,741‬‬
‫‪87,637‬‬
‫‪241,694‬‬
‫‪329,331‬‬
‫ה‪ .‬ריכוז סיכוני אשראי‬
‫לתאריכי המאזנים היו המזומנים ושווי המזומנים מפקדונות וההשקעות‬
‫הסחירות לזמן קצר של הקבוצה מופקדים‪ ,‬בחלקם הגדול‪ ,‬בתאגידים בנקאיים‬
‫ישראליים ואירופאיים‪ .‬ניירות הערך הסחירים המוחזקים בידי הקבוצה מייצגים‬
‫בעיקר איגרות חוב של ממשלת ישראל וקרנות נאמנות המשקיעות בעיקר‬
‫באיגרות חוב כאלה‪ .‬להערכת הנהלת החברה סיכון האשראי בגין יתרות אלה הינו‬
‫קלוש‪.‬‬
‫רוב מכירות הקבוצה נעשות למספר רב של לקוחות‪ .‬לפיכך‪ ,‬החשיפה לריכוז סיכון‬
‫אשראי בקשר לחייבים ‪ -‬לקוחות הינה מוגבלת‪ .‬הקבוצה בוחנת באופן שוטף את‬
‫טיב הלקוחות וכוללת בחשבונותיה הפרשה מתאימה בגין חובות מסופקים‪ .‬כמו‬
‫כן חלק מחובות הלקוחות מבוטח בביטוח סיכוני סחר חוץ‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫שווי נאות של מכשירים פיננסיים‬
‫המכשירים הפיננסיים של הקבוצה כוללים בעיקר נכסים לא נגזרים‪ :‬מזומנים‬
‫ושווי מזומנים‪ ,‬השקעות ופיקדונות והלוואות לזמן קצר‪ ,‬חייבים ויתרות חובה‪,‬‬
‫השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך לקבל; התחייבויות לא נגזרות‪ :‬אשראי לזמן‬
‫קצר‪ ,‬זכאים ויתרות זכות‪ ,‬הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך לפירעון; וכן‬
‫מכשירים פיננסיים נגזרים‪.‬‬
‫בשל אופיים‪ ,‬השווי הנאות )‪ (fair value‬של המכשירים הפיננסיים הכלולים בהון‬
‫החוזר של הקבוצה בדרך כלל זהה או קרוב לערך בו הם מוצגים בחשבונות‪ .‬השווי‬
‫הנאות של הפיקדונות ויתרות החובה לזמן ארוך לקבל וההלוואות וההתחייבויות‬
‫האחרות לזמן ארוך לפירעון קרוב אף הוא לערכם בחשבונות כיוון שמכשירים‬
‫פיננסיים אלה נושאים ריבית בשיעור קרוב לריבית המקובלת בשוק‪.‬‬
‫השווי הנאות של מכשירים פיננסיים נגזרים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2005‬בדרך כלל זהה‬
‫או קרוב לערך בו הם מוצגים בחשבונות‪ .‬השווי הנאות של מכשירים אלה משקף‪,‬‬
‫בדרך כלל‪ ,‬את הסכומים המשוערים שהחברה תקבל ‪ -‬נטו כדי להביא את החוזים‬
‫לידי סיום בתאריכי המאזנים‪.‬‬
‫‪- 78 -‬‬
‫‪6,421‬‬
‫‪48,849‬‬
‫‪55,270‬‬
‫‪63,541‬‬
‫‪9,033‬‬
‫‪72,574‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 25‬בעלי עניין‪:‬‬
‫א‪ .‬עסקות עם בעלי עניין‬
‫מאוחד‪:‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי דולר‬
‫הכנסות*‬
‫עלות המכר*‬
‫הוצאות מכירה‪ ,‬שינוע ושיווק*‬
‫דמי ניהול לחברה האם ‪ ,‬ראה ביאור ‪19‬א')‪(7‬‬
‫שכר והטבות‪:‬‬
‫לבעלי עניין המועסקים על ידי כיל‬
‫לבעלי עניין שאינם מועסקים על ידי‬
‫כיל‪-‬דירקטורים‬
‫מספר האנשים אליהם מתייחסים השכר‬
‫וההטבות‪:‬‬
‫בעלי עניין המועסקים על ידי כיל‬
‫בעלי עניין שאינם מועסקים על ידי‬
‫כיל – דירקטורים‬
‫‪2004‬‬
‫אלפי דולר‬
‫‪2003‬‬
‫אלפי דולר‬
‫‪7,081‬‬
‫‪4,351‬‬
‫‪22,602‬‬
‫‪2,500‬‬
‫‪5,513‬‬
‫‪5,254‬‬
‫‪17,197‬‬
‫‪2,500‬‬
‫‪2,500‬‬
‫‪1,368‬‬
‫‪1,483‬‬
‫‪996‬‬
‫‪589‬‬
‫‪559‬‬
‫‪525‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪26‬‬
‫באשר לאופציות ולמניות שהוקצו לבעלי עניין‪ ,‬ראה ביאור ‪ 20‬ד'‪.‬‬
‫באשר לשיפוי וביטוח של דירקטורים ראה באור ‪19‬א' )‪.(8‬‬
‫*‬
‫ההנהלה בדעה שעסקות בין כיל לבעלי עניין מתבצעות בדרך העסקים‬
‫הרגילה‪ ,‬בהתאם למחירי שוק ובתנאי אשראי מקובלים‪ .‬החברה קיבלה פטור‬
‫מרשות ניירות ערך עד לשנת ‪ 2003‬מתיאור עסקות עם בעלי עניין בה והחברות‬
‫המוחזקות על ידם בדוחות הכספיים השנתיים‪.‬‬
‫חברה‪:‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי דולר‬
‫דמי ניהול לחברה האם‪ ,‬ראה ביאור ‪19‬א')‪(7‬‬
‫שכר והטבות‪:‬‬
‫לבעלי עניין המועסקים על ידי כיל‬
‫לבעלי עניין שאינם מועסקים על ידי‬
‫כיל‪-‬דירקטורים‬
‫מספר האנשים אליהם מתייחסים השכר‬
‫וההטבות‪:‬‬
‫בעלי עניין המועסקים על ידי כיל‬
‫בעלי עניין שאינם מועסקים על ידי‬
‫כיל – דירקטורים‬
‫‪2,500‬‬
‫‪2,500‬‬
‫‪2,500‬‬
‫‪1,368‬‬
‫‪1,483‬‬
‫‪996‬‬
‫‪193‬‬
‫‪213‬‬
‫‪179‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫באשר לאופציות ולמניות שהוקצו לבעלי עניין‪ ,‬ראה ביאור ‪ 20‬ד'‪.‬‬
‫‪- 79 -‬‬
‫‪2004‬‬
‫אלפי דולר‬
‫‪2003‬‬
‫אלפי דולר‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 25‬בעלי עניין )המשך(‪:‬‬
‫ב‪.‬‬
‫יתרות עם בעלי עניין‪:‬‬
‫מאוחד‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי דולר‬
‫אלפי דולר‬
‫פקדונות לז"א בניכוי חלויות שוטפות‬
‫חלויות שוטפות של פקדונות לזמן ארוך‬
‫נכסים שוטפים אחרים‬
‫הלוואות לזמן ארוך )בניכוי‬
‫חלויות שוטפות(‬
‫סך כל החלויות השוטפות של‬
‫התחייבויות לזמן ארוך לבעלי עניין‬
‫התחייבויות שוטפות )למעט חלויות‬
‫שוטפות של התחייבויות לזמן ארוך‪,‬‬
‫ראה גם באור ‪(12‬‬
‫‪- 80 -‬‬
‫‪4,391‬‬
‫‪1,188‬‬
‫‪1,815‬‬
‫‪5,994‬‬
‫‪2,203‬‬
‫‪4,155‬‬
‫‪39,028‬‬
‫‪110,740‬‬
‫‪73,853‬‬
‫‪23,734‬‬
‫‪13,018‬‬
‫‪15,729‬‬
‫חברה‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי דולר‬
‫אלפי דולר‬
‫‪3,115‬‬
‫‪3,429‬‬
‫‪7,500‬‬
‫‪42‬‬
‫‪122‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 26‬מגזרים עסקיים וגיאוגרפיים‪:‬‬
‫א‪ .‬מידע בקשר למגזרים עסקיים‪:‬‬
‫אשלג‬
‫דשנים‬
‫ביטולים‬
‫פוספט‬
‫מוצרים‬
‫תעשייתיים‬
‫מוצרי‬
‫תכלית‬
‫מטלורגיה‬
‫פעילויות‬
‫אחרות‬
‫ביטולים‬
‫סך הכל‬
‫מאוחד‬
‫סה"כ‬
‫אלפי דולר‬
‫שנת ‪:2005‬‬
‫מידע על הרווח וההפסד‪:‬‬
‫מכירות והכנסות תפעוליות אחרות ‪ -‬נטו‪:‬‬
‫לקוחות חיצוניים‬
‫בין מגזרי פעילות‬
‫סך הכנסות‬
‫רווח )הפסד( מפעולות רגילות‬
‫הכנסות )הוצאות( שאינן ניתנות לייחוס‬
‫רווח תפעולי‬
‫הוצאות מימון‬
‫הפחתת מוניטין‬
‫הוצאות אחרות‪ ,‬בנטרול‬
‫הפחתת מוניטין‬
‫מסים על ההכנסה‬
‫חלק ברווחי חברות כלולות‬
‫מיעוט‬
‫רווח נקי‬
‫מידע אחר‪:‬‬
‫נכסי המגזר‬
‫נכסים משותפים שלא יוחסו בין המגזרים‬
‫סך הנכסים במאוחד‬
‫התחייבויות המגזר‬
‫התחייבויות משותפות שלא‬
‫יוחסו בין המגזרים‬
‫סך ההתחייבויות במאוחד‬
‫הוצאות הוניות‬
‫הוצאות הוניות שלא יוחסו בין המגזרים‬
‫סך הוצאות הוניות‬
‫פחת והפחתות*‬
‫פחת והפחתות שלא יוחסו בין המגזרים‬
‫סך פחת והפחתות‬
‫* כולל הפחתות שנכללו בסעיף הוצאות אחרות‪.‬‬
‫‪927,851‬‬
‫‪136,273‬‬
‫‪1,064,124‬‬
‫‪333,645‬‬
‫‪465,855‬‬
‫‪82,700‬‬
‫‪548,555‬‬
‫‪15,441‬‬
‫)‪(2,886‬‬
‫)‪(258‬‬
‫)‪(38,943‬‬
‫)‪(38,943‬‬
‫)‪(993‬‬
‫‪1,393,706‬‬
‫‪180,030‬‬
‫‪1,573,736‬‬
‫‪348,093‬‬
‫‪794,294‬‬
‫‪11,181‬‬
‫‪805,475‬‬
‫‪153,899‬‬
‫‪666,543‬‬
‫‪10,445‬‬
‫‪676,988‬‬
‫‪55,006‬‬
‫‪80,795‬‬
‫‪22,035‬‬
‫‪102,830‬‬
‫)‪(8,950‬‬
‫)‪(3,144‬‬
‫)‪(814‬‬
‫)‪(175‬‬
‫)‪(72‬‬
‫‪50,663‬‬
‫‪36,865‬‬
‫‪87,528‬‬
‫‪7,466‬‬
‫‪2,986,001‬‬
‫)‪(260,556‬‬
‫)‪(260,556‬‬
‫‪2,986,001‬‬
‫‪555,514‬‬
‫‪5,815‬‬
‫‪561,329‬‬
‫)‪(10,237‬‬
‫)‪(4,205‬‬
‫)‪(32,615‬‬
‫)‪(101,838‬‬
‫‪605‬‬
‫‪9,134‬‬
‫‪422,173‬‬
‫‪1,036,919‬‬
‫‪589,218‬‬
‫)‪(21,526‬‬
‫‪1,604,611‬‬
‫‪725,699‬‬
‫‪657,839‬‬
‫‪109,606‬‬
‫‪62,503‬‬
‫)‪(68,807‬‬
‫‪229,636‬‬
‫‪181,379‬‬
‫)‪(21,196‬‬
‫‪389,819‬‬
‫‪195,241‬‬
‫‪222,769‬‬
‫‪23,889‬‬
‫‪35,975‬‬
‫)‪(77,043‬‬
‫‪52,211‬‬
‫‪21,740‬‬
‫‪73,951‬‬
‫‪36,860‬‬
‫‪234,311‬‬
‫‪1,913‬‬
‫‪4,097‬‬
‫‪56,986‬‬
‫‪31,178‬‬
‫‪88,164‬‬
‫‪46,871‬‬
‫‪22,420‬‬
‫‪29,451‬‬
‫‪2,617‬‬
‫‪- 81 -‬‬
‫‪3,091,451‬‬
‫‪232,491‬‬
‫‪3,323,942‬‬
‫‪790,650‬‬
‫‪1,032,801‬‬
‫‪1,823,451‬‬
‫‪351,132‬‬
‫‪1,418‬‬
‫‪352,550‬‬
‫‪189,523‬‬
‫‪487‬‬
‫‪190,010‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 26‬מגזרים עסקיים וגיאוגרפיים‪:‬‬
‫א‪ .‬מידע בקשר למגזרים עסקיים‪:‬‬
‫אשלג‬
‫דשנים‬
‫ביטולים‬
‫פוספט‬
‫מוצרים‬
‫תעשייתיים‬
‫מוצרי‬
‫תכלית‬
‫מטלורגיה‬
‫פעילויות‬
‫אחרות‬
‫ביטולים‬
‫סך הכל‬
‫מאוחד‬
‫סה"כ‬
‫אלפי דולר‬
‫שנת ‪:2004‬‬
‫מידע על הרווח וההפסד‪:‬‬
‫מכירות והכנסות תפעוליות אחרות ‪ -‬נטו‪:‬‬
‫לקוחות חיצוניים‬
‫בין מגזרי פעילות‬
‫סך הכנסות‬
‫רווח )הפסד( מפעולות רגילות‬
‫הכנסות )הוצאות( שאינן ניתנות לייחוס‬
‫רווח תפעולי‬
‫הוצאות מימון‬
‫הפחתת מוניטין‬
‫הוצאות אחרות‪ ,‬בנטרול‬
‫הפחתת מוניטין‬
‫מסים על ההכנסה‬
‫חלק ברווחי חברות כלולות‬
‫מיעוט‬
‫רווח נקי‬
‫מידע אחר‪:‬‬
‫נכסי המגזר‬
‫נכסים משותפים שלא יוחסו בין המגזרים‬
‫סך הנכסים במאוחד‬
‫התחייבויות המגזר‬
‫התחייבויות משותפות שלא‬
‫יוחסו בין המגזרים‬
‫סך ההתחייבויות במאוחד‬
‫הוצאות הוניות‬
‫הוצאות הוניות שלא יוחסו בין המגזרים‬
‫סך הוצאות הוניות‬
‫פחת והפחתות*‬
‫פחת והפחתות שלא יוחסו בין המגזרים‬
‫סך פחת והפחתות‬
‫* כולל הפחתות שנכללו בסעיף הוצאות אחרות‪.‬‬
‫‪829,238‬‬
‫‪103,063‬‬
‫‪932,301‬‬
‫‪230,988‬‬
‫‪479,546‬‬
‫‪70,805‬‬
‫‪550,351‬‬
‫‪12,892‬‬
‫)‪(2,886‬‬
‫)‪(256‬‬
‫)‪(26,773‬‬
‫)‪(26,773‬‬
‫)‪(403‬‬
‫‪1,308,784‬‬
‫‪147,095‬‬
‫‪1,455,879‬‬
‫‪243,477‬‬
‫‪696,582‬‬
‫‪9,940‬‬
‫‪706,522‬‬
‫‪62,952‬‬
‫)‪(3,142‬‬
‫)‪(720‬‬
‫‪576,143‬‬
‫‪6,311‬‬
‫‪582,454‬‬
‫‪47,043‬‬
‫‪70,209‬‬
‫‪18,009‬‬
‫‪88,218‬‬
‫)‪(3,261‬‬
‫‪63,237‬‬
‫‪34,265‬‬
‫‪97,502‬‬
‫‪5,541‬‬
‫‪2,714,955‬‬
‫)‪(215,620‬‬
‫)‪(215,620‬‬
‫)‪(72‬‬
‫‪2,714,955‬‬
‫‪355,752‬‬
‫)‪(1,384‬‬
‫‪354,368‬‬
‫)‪(38,215‬‬
‫)‪(3,934‬‬
‫)‪(2,764‬‬
‫)‪(59,216‬‬
‫‪338‬‬
‫)‪(74‬‬
‫‪250,503‬‬
‫‪946,380‬‬
‫‪583,592‬‬
‫)‪(11,458‬‬
‫‪1,518,514‬‬
‫‪748,429‬‬
‫‪362,600‬‬
‫‪136,474‬‬
‫‪56,556‬‬
‫)‪(66,161‬‬
‫‪216,404‬‬
‫‪179,208‬‬
‫)‪(12,120‬‬
‫‪383,492‬‬
‫‪208,982‬‬
‫‪188,244‬‬
‫‪24,414‬‬
‫‪45,491‬‬
‫)‪(77,225‬‬
‫‪54,311‬‬
‫‪17,084‬‬
‫‪71,395‬‬
‫‪19,364‬‬
‫‪23,187‬‬
‫‪4,139‬‬
‫‪2,370‬‬
‫‪55,480‬‬
‫‪51,941‬‬
‫‪107,421‬‬
‫‪51,055‬‬
‫‪21,948‬‬
‫‪5,268‬‬
‫‪2,278‬‬
‫‪- 82 -‬‬
‫‪2,756,412‬‬
‫‪305,860‬‬
‫‪3,062,272‬‬
‫‪773,398‬‬
‫‪1,064,466‬‬
‫‪1,837,864‬‬
‫‪120,455‬‬
‫‪361‬‬
‫‪120,816‬‬
‫‪187,970‬‬
‫‪607‬‬
‫‪188,577‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 26‬מגזרים עסקיים וגיאוגרפיים )המשך(‪:‬‬
‫אשלג‬
‫דשנים‬
‫ביטולים‬
‫פוספט‬
‫מוצרים‬
‫תעשייתיים‬
‫מוצרי‬
‫תכלית‬
‫מטלורגיה‬
‫פעילויות‬
‫אחרות‬
‫ביטולים‬
‫סך הכל‬
‫מאוחד‬
‫סה"כ‬
‫אלפי דולר‬
‫שנת ‪:2003‬‬
‫מידע על הרווח וההפסד‪:‬‬
‫מכירות והכנסות תפעוליות‬
‫אחרות ‪ -‬נטו‪:‬‬
‫לקוחות חיצוניים‬
‫‪679,590‬‬
‫בין מגזרי פעילות‬
‫‪85,837‬‬
‫סך הכנסות‬
‫‪765,427‬‬
‫רווח )הפסד( מפעולות רגילות‬
‫‪151,348‬‬
‫הכנסות )הוצאות( שאינן ניתנות‬
‫לייחוס‬
‫רווח תפעולי‬
‫הוצאות מימון‬
‫הפחתת מוניטין‬
‫)‪(2,867‬‬
‫הוצאות אחרות‪ ,‬בנטרול‬
‫הפחתת מוניטין‬
‫מסים על ההכנסה‬
‫חלק בהפסדי חברות כלולות‬
‫מיעוט‬
‫רווח נקי‬
‫מידע אחר‪:‬‬
‫‪890,490‬‬
‫נכסי המגזר‬
‫נכסים משותפים שלא יוחסו‬
‫בין המגזרים‬
‫סך הנכסים במאוחד‬
‫‪233,997‬‬
‫התחייבויות המגזר‬
‫התחייבויות משותפות שלא‬
‫יוחסו בין המגזרים‬
‫סך ההתחייבויות במאוחד‬
‫הוצאות הוניות‬
‫‪67,921‬‬
‫הוצאות הוניות שלא יוחסו בין‬
‫המגזרים‬
‫סך הוצאות הוניות‬
‫פחת והפחתות**‬
‫‪53,592‬‬
‫פחת והפחתות שלא יוחסו בין‬
‫המגזרים‬
‫סך פחת והפחתות‬
‫* כולל הפחתות שנכללו בסעיף הוצאות אחרות‪.‬‬
‫‪431,355‬‬
‫‪65,683‬‬
‫‪497,038‬‬
‫‪3,080‬‬
‫)‪(28,312‬‬
‫)‪(28,312‬‬
‫‪1,065‬‬
‫)‪(254‬‬
‫‪1,110,945‬‬
‫‪123,208‬‬
‫‪1,234,153‬‬
‫‪155,493‬‬
‫‪551,863‬‬
‫‪8,980‬‬
‫‪560,843‬‬
‫‪16,638‬‬
‫)‪(3,121‬‬
‫)‪(805‬‬
‫‪511,444‬‬
‫‪5,165‬‬
‫‪516,609‬‬
‫‪35,622‬‬
‫‪60,039‬‬
‫‪13,770‬‬
‫‪73,809‬‬
‫)‪(11,873‬‬
‫‪36,615‬‬
‫‪30,958‬‬
‫‪67,573‬‬
‫‪4,655‬‬
‫‪2,270,906‬‬
‫)‪(182,081‬‬
‫)‪(182,081‬‬
‫‪2,270,906‬‬
‫‪200,535‬‬
‫‪2,488‬‬
‫‪203,023‬‬
‫)‪(32,314‬‬
‫)‪(3,998‬‬
‫)‪(39,740‬‬
‫)‪(72‬‬
‫)‪(26,487‬‬
‫)‪(555‬‬
‫‪3,148‬‬
‫‪103,077‬‬
‫‪609,945‬‬
‫)‪(39,832‬‬
‫‪1,460,603‬‬
‫‪794,639‬‬
‫‪329,272‬‬
‫‪127,628‬‬
‫‪63,922‬‬
‫)‪(6,500‬‬
‫‪2,769,564‬‬
‫‪132,138‬‬
‫)‪(38,196‬‬
‫‪327,939‬‬
‫‪174,648‬‬
‫‪153,288‬‬
‫‪22,053‬‬
‫‪25,542‬‬
‫)‪(6,934‬‬
‫‪231,424‬‬
‫‪3,000,988‬‬
‫‪696,536‬‬
‫‪15,459‬‬
‫‪83,380‬‬
‫‪19,447‬‬
‫‪20,563‬‬
‫‪857‬‬
‫‪3,461‬‬
‫‪1,276,976‬‬
‫‪1,973,512‬‬
‫‪127,708‬‬
‫‪36,660‬‬
‫‪90,252‬‬
‫‪68,906‬‬
‫‪20,439‬‬
‫‪5,068‬‬
‫‪2,151‬‬
‫‪215‬‬
‫‪127,923‬‬
‫‪186,816‬‬
‫‪1,141‬‬
‫‪187,957‬‬
‫‪- 83 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 26‬מגזרים עסקיים וגיאוגרפיים )המשך(‪:‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מידע נוסף בקשר למגזרים עסקיים וגיאוגרפיים‪:‬‬
‫‪(1‬‬
‫מגזרים עסקיים‪:‬‬
‫כיל הינה חברה רב‪-‬לאומית‪ ,‬הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים‪,‬‬
‫בארבעה מגזרים – דשנים‪ ,‬מוצרים תעשייתיים‪ ,‬מוצרי תכלית ומטלורגיה‪ .‬להלן‬
‫תיאור המגזרים‪:‬‬
‫כיל דשנים ‪ -‬כיל דשנים כורה ומעבדת אשלג‪ ,‬כורה ומעבדת סלע פוספט ומייצרת‬
‫חומצה זרחתית חקלאית‪ ,‬דשני פוספט‪ ,‬דשנים מורכבים המבוססים בעיקר על אשלג‬
‫ופוספט ודשנים מיוחדים‪ .‬כיל דשנים משווקת מוצרים אלה ברחבי העולם ובמיוחד‬
‫באירופה‪ ,‬ברזיל‪ ,‬הודו‪ ,‬סין וישראל‪ .‬מגזר זה נחלק לשני מגזרי משנה‪ :‬אשלג ופוספט‪.‬‬
‫כיל דשנים מפיקה אשלג מים המלח וכורה אשלג ממכרות תת קרקעיים באנגליה‬
‫וספרד‪ .‬כיל דשנים כורה סלע פוספט ממכרות פתוחים בנגב וכן מייצרת חומצה‬
‫גופרתית וזרחתית בישראל ודשנים בישראל‪ ,‬הולנד וגרמניה‪.‬‬
‫כיל מוצרים תעשייתיים ‪ -‬כיל מוצרים תעשייתיים מייצרת ברום‪ ,‬מתמיסה הנוצרת‬
‫כתוצר לוואי מתהליך ייצור האשלג בסדום ותרכובות המבוססות על הברום‪ .‬כיל‬
‫מוצרים תעשייתיים עושה שימוש במרבית הברום המיוצר על ידה לייצור עצמי של‬
‫תרכובות ברום באתרי ייצור בישראל‪ ,‬הולנד וסין‪ .‬בנוסף מפיקה כיל מוצרים‬
‫תעשייתיים מלח‪ ,‬מגנזיה וכלור מתמלחות ים המלח ומייצרת מוצרים המבוססים על‬
‫כלור בישראל ובארה"ב‪.‬‬
‫כיל מוצרי תכלית ‪ -‬כיל מוצרי תכלית מעבדת חלק מהחומצה הזרחתית החקלאית‪,‬‬
‫שהופקה בכיל דשנים ומשתמשת בה לייצור מוצרי המשך בעלי ערך מוסף גבוה‪.‬‬
‫מוצרים אלו כוללים חומצה זרחתית )באיכות מזון ובאיכות טכנית(‪ ,‬מלחי פוספט‪,‬‬
‫תוספי מזון ומוצרי היגיינה לתעשיות המזון‪ .‬כיל מוצרי תכלית מייצרת גם מוצרים‬
‫מיוחדים המבוססים על תרכובות אלומיניום וחומרי גלם אחרים‪ .‬מרבית הייצור‬
‫נעשה באתרי ייצור באירופה ובפרט בגרמניה‪ ,‬וכן בישראל‪ ,‬סין ומדינות נוספות‪.‬‬
‫כיל מטלורגיה – כיל מטלורגיה מייצרת ומשווקת מגנזיום טהור וסגסוגות מגנזיום‪.‬‬
‫ייצור המגנזיום נעשה בסדום מקרנליט אשר מופק )בתהליך ייצור האשלג( מים‬
‫המלח‪ .‬מוצרי המגנזיום של כיל מטלורגיה משמשים בעיקר לבתי יציקה לייצור חלקי‬
‫מכוניות וכמרכיב בתהליך סגסוג האלומיניום בתעשיית האלומיניום‪.‬‬
‫נוסף על המגזרים המפורטים לעיל‪ ,‬קיימות בכיל פעילויות אחרות הכוללות התפלת‬
‫מים )באמצעות חברה המאוחדת באיחוד יחסי( ותובלה יבשתית‪.‬‬
‫‪- 84 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 26‬מגזרים עסקיים וגיאוגרפיים )המשך(‪:‬‬
‫‪(2‬‬
‫מגזרים גאוגרפיים‪:‬‬
‫להלן נתונים על המכירות ‪ -‬במאוחד ‪ -‬כשהן מסווגות לפי אזורים גאוגרפיים )בהתאם‬
‫למיקום הלקוחות(‪:‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי דולר‬
‫אלפי דולר‬
‫אלפי דולר‬
‫‪1,228,610‬‬
‫‪704,839‬‬
‫‪389,988‬‬
‫‪309,148‬‬
‫‪138,340‬‬
‫‪2,770,925‬‬
‫‪215,076‬‬
‫‪2,986,001‬‬
‫אירופה‬
‫אסיה‬
‫צפון אמריקה‬
‫דרום אמריקה‬
‫אחרים‬
‫בישראל‬
‫‪1,186,470‬‬
‫‪549,862‬‬
‫‪312,592‬‬
‫‪332,159‬‬
‫‪124,823‬‬
‫‪2,505,906‬‬
‫‪209,049‬‬
‫‪2,714,955‬‬
‫‪1,105,050‬‬
‫‪402,279‬‬
‫‪231,102‬‬
‫‪273,525‬‬
‫‪90,794‬‬
‫‪2,102,750‬‬
‫‪168,156‬‬
‫‪2,270,906‬‬
‫להלן נתונים על המכירות ‪ -‬במאוחד ‪ -‬כשהן מסווגות לפי אזורים גאוגרפיים )בהתאם‬
‫למיקום הנכסים(‪:‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2003‬‬
‫אלפי דולר‬
‫אלפי דולר‬
‫אלפי דולר‬
‫‪1,789,699‬‬
‫‪998,927‬‬
‫‪171,116‬‬
‫‪155,102‬‬
‫‪3,114,844‬‬
‫)‪(128,843‬‬
‫‪2,986,001‬‬
‫ישראל‬
‫אירופה‬
‫ארה"ב‬
‫אחר‬
‫העברות ‪ -‬בעיקר מישראל‬
‫‪- 85 -‬‬
‫‪1,608,712‬‬
‫‪1,001,194‬‬
‫‪112,597‬‬
‫‪116,647‬‬
‫‪2,839,150‬‬
‫)‪(124,195‬‬
‫‪2,714,955‬‬
‫‪1,255,309‬‬
‫‪1,020,870‬‬
‫‪56,027‬‬
‫‪39,512‬‬
‫‪2,371,718‬‬
‫)‪(100,812‬‬
‫‪2,270,906‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 26‬מגזרים עסקיים וגיאוגרפיים )המשך(‪:‬‬
‫להלן נתונים על רווחים תפעוליים לפי האזורים הגיאוגרפיים שמהם בוצעו או הושגו‪:‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי דולר‬
‫ישראל‬
‫אירופה‬
‫ארה"ב‬
‫אחר‬
‫‪2003‬‬
‫אלפי דולר‬
‫‪2004‬‬
‫אלפי דולר‬
‫‪444,357‬‬
‫‪73,387‬‬
‫‪13,673‬‬
‫‪29,912‬‬
‫‪270,984‬‬
‫‪61,675‬‬
‫)‪(1,637‬‬
‫‪23,346‬‬
‫‪152,679‬‬
‫‪45,444‬‬
‫)‪(2,060‬‬
‫‪6,960‬‬
‫‪561,329‬‬
‫‪354,368‬‬
‫‪203,023‬‬
‫להלן השווי הפנקסי של הנכסים התפעוליים והתוספות לרכוש הקבוע וכן הרכוש‬
‫הבלתי מוחשי של המגזרים ‪ -‬מסווגים לפי האזורים הגאוגרפיים שבהם הנכסים הנ"ל‬
‫ממוקמים‪:‬‬
‫שווי פנקסי של נכסי המגזר‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי דולר‬
‫אלפי דולר‬
‫ישראל‬
‫אירופה‬
‫ארה"ב‬
‫אחר‬
‫קיזוזים‬
‫תוספות לרכוש קבוע ורכוש‬
‫בלתי מוחשי‬
‫שנה שהסתיימה‬
‫ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי דולר‬
‫אלפי דולר‬
‫‪2,033,271‬‬
‫‪673,384‬‬
‫‪421,918‬‬
‫‪148,407‬‬
‫)‪(185,529‬‬
‫‪1,879,656‬‬
‫‪794,777‬‬
‫‪124,290‬‬
‫‪100,519‬‬
‫)‪(142,830‬‬
‫‪94,887‬‬
‫‪46,786‬‬
‫‪191,607‬‬
‫‪19,270‬‬
‫‪67,288‬‬
‫‪49,044‬‬
‫‪1,001‬‬
‫‪3,483‬‬
‫‪3,091,451‬‬
‫‪2,756,412‬‬
‫‪352,550‬‬
‫‪120,816‬‬
‫להלן נתוני פחת והפחתות לפי אזורים גיאוגרפים‪:‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי דולר‬
‫פחת והפחתות‪:‬‬
‫ישראל‬
‫אירופה‬
‫ארה"ב‬
‫אחר‬
‫‪130,335‬‬
‫‪45,426‬‬
‫‪10,331‬‬
‫‪3,918‬‬
‫‪190,010‬‬
‫‪- 86 -‬‬
‫‪2004‬‬
‫אלפי דולר‬
‫‪125,099‬‬
‫‪47,735‬‬
‫‪12,760‬‬
‫‪2,983‬‬
‫‪188,577‬‬
‫‪2003‬‬
‫אלפי דולר‬
‫‪128,299‬‬
‫‪51,641‬‬
‫‪7,179‬‬
‫‪838‬‬
‫‪187,957‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 26‬מגזרים עסקיים וגיאוגרפיים )המשך(‪:‬‬
‫‪(3‬‬
‫נכסי המגזר והתחייבויותיו‬
‫נכסי המגזר כוללים את כל הנכסים התפעוליים המשמשים את המגזר ומורכבים‬
‫בעיקר ממזומנים ושווי מזומנים‪ ,‬חייבים ויתרות חובה‪ ,‬מלאי ורכוש קבוע‪ ,‬לאחר‬
‫ניכוי הפחתות והפרשות‪ .‬מרביתם של נכסים אלה ניתנת לייחוס באופן ישיר למגזרים‬
‫הנפרדים; לגבי נכסים מסוימים המשמשים שני מגזרים או יותר‪ ,‬מיוחס השווי‬
‫הפנקסי שלהם בין המגזרים לפי בסיס סביר‪ .‬התחייבויות המגזר כוללות את כל‬
‫ההתחייבויות התפעוליות ומתייחסות בעיקר לספקים ושכר‪ ,‬העומדים לתשלום באופן‬
‫שוטף וכן התחייבויות שנצברו )כולל בגין פיצויי פרישה(‪.‬‬
‫‪(4‬‬
‫העברות בין המגזרים‬
‫הכנסות המגזר‪ ,‬הוצאותיו ותוצאות פעולותיו כוללות העברות בין מגזרים עסקיים‬
‫ובין מגזרים גאוגרפיים‪ .‬העברות אלו נרשמות לפי מחירי שוק מקובלים המחוייבים‬
‫ללקוחות שאינם קשורים בגין מוצרים דומים‪ .‬ההעברות מבוטלות במסגרת איחוד‬
‫הדוחות‪.‬‬
‫באור ‪ - 27‬תמצית דוחות כספיים שקליים של החברה בערכים נומינליים‪:‬‬
‫א‪ .‬נתונים מאזניים‪:‬‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫באלפי ש"ח‬
‫רכוש שוטף‪:‬‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫השקעות‪ ,‬פיקדונות והלוואות לזמן קצר‬
‫חברות מוחזקות ‪ -‬חשבונות עו"ש‬
‫חייבים ויתרות חובה‬
‫השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך‪:‬‬
‫השקעות בחברות מוחזקות ואחרות‬
‫פיקדונות ויתרות חובה לזמן ארוך‬
‫מסי הכנסה נדחים‬
‫רכוש קבוע‪:‬‬
‫העלות‬
‫בניכוי ‪ -‬פחת שנצבר‬
‫‪- 87 -‬‬
‫‪137,703‬‬
‫‪200,985‬‬
‫‪2,165,371‬‬
‫‪11,316‬‬
‫‪2,515,375‬‬
‫‪65,818‬‬
‫‪57,258‬‬
‫‪2,110,980‬‬
‫‪25,783‬‬
‫‪2,259,839‬‬
‫‪6,347,038‬‬
‫‪13,160‬‬
‫‪10,104‬‬
‫‪6,370,302‬‬
‫‪5,521,520‬‬
‫‪15,405‬‬
‫‪11,585‬‬
‫‪5,548,510‬‬
‫‪14,837‬‬
‫‪9,375‬‬
‫‪5,462‬‬
‫‪14,359‬‬
‫‪8,009‬‬
‫‪6,350‬‬
‫‪8,891,139‬‬
‫‪7,814,699‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 27‬תמצית דוחות כספיים שקליים של החברה בערכים נומינליים )המשך(‪:‬‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫באלפי ש"ח‬
‫התחייבויות והון עצמי‬
‫התחייבויות שוטפות‪:‬‬
‫אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני‬
‫אשראי אחרים‬
‫חברות מוחזקות – חשבונות עו"ש‬
‫זכאים ויתרות זכות‬
‫התחייבויות לזמן ארוך‪:‬‬
‫הלוואות מתאגידים בנקאיים ומנותני‬
‫אשראי אחרים‬
‫הלוואות מחברות מאוחדות‬
‫התחייבויות בשל סיום יחסי עובד‪-‬מעביד‪ ,‬נטו‬
‫‪67,374‬‬
‫‪427,421‬‬
‫‪201,077‬‬
‫‪695,872‬‬
‫‪115,075‬‬
‫‪997,475‬‬
‫‪41,546‬‬
‫‪1,154,096‬‬
‫‪442,957‬‬
‫‪320,928‬‬
‫‪90,533‬‬
‫‪854,418‬‬
‫‪142,883‬‬
‫‪921,546‬‬
‫‪39,255‬‬
‫‪1,103,684‬‬
‫התקשרויות‪ ,‬זיכיונות והתחייבויות תלויות‬
‫‪165,147‬‬
‫אגרות חוב הניתנות להמרה למניות‬
‫הון עצמי‬
‫‪- 88 -‬‬
‫‪7,041,171‬‬
‫‪5,691,450‬‬
‫‪8,891,139‬‬
‫‪7,814,699‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 27‬תמצית דוחות כספיים שקליים של החברה בערכים נומינליים )המשך(‪:‬‬
‫ב‪.‬‬
‫נתונים תוצאתיים‪:‬‬
‫‪2005‬‬
‫הכנסות‪:‬‬
‫חלקה של כי"ל ברווחי חברות מוחזקות‪ ,‬נטו‬
‫דמי ניהול מחברות מוחזקות‬
‫מימון‪ ,‬נטו‬
‫אחרות‪ ,‬נטו‬
‫‪1,699,224‬‬
‫‪72,431‬‬
‫‪80,193‬‬
‫‪1,851,848‬‬
‫הוצאות‪:‬‬
‫הנהלה וכלליות‬
‫מימון‪ ,‬נטו‬
‫אחרות‪ ,‬נטו‬
‫‪50,393‬‬
‫‪274‬‬
‫‪50,667‬‬
‫‪1,801,181‬‬
‫‪1,740‬‬
‫‪1,799,441‬‬
‫רווח לפני מיסים על ההכנסה‬
‫מיסים על ההכנסה‬
‫רווח נקי‬
‫‪- 89 -‬‬
‫‪2004‬‬
‫ב א ל פ י‬
‫‪1,326,712‬‬
‫‪70,077‬‬
‫‪41,905‬‬
‫‪1,438,694‬‬
‫‪65,322‬‬
‫‪51,744‬‬
‫‪117,066‬‬
‫‪1,321,628‬‬
‫‪40,389‬‬
‫‪1,281,239‬‬
‫‪2003‬‬
‫ש " ח‬
‫‪756,084‬‬
‫‪61,646‬‬
‫‪8,128‬‬
‫‪825,858‬‬
‫‪45,958‬‬
‫‪5,223‬‬
‫‪51,181‬‬
‫‪774,677‬‬
‫‪25,261‬‬
‫‪749,416‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ – 27‬תמצית דוחות כספיים שקליים של החברה בערכים נומינליים )המשך(‪:‬‬
‫ג‪ .‬השינויים בהון העצמי‪:‬‬
‫הון המניות‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר ‪2003‬‬
‫תנועות בשנת ‪:2003‬‬
‫רווח נקי‬
‫דיבידנד *‬
‫דיבידנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן‬
‫רכישת מניות החברה על ידי חברה מאוחדת‬
‫מימוש אופציות שהוענקו לעובדים‬
‫המרת אגרות חוב למניות‬
‫הפרשים מתרגום דוחות כספיים של חברות מאוחדות‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2003‬‬
‫תנועות בשנת ‪:2004‬‬
‫רווח נקי‬
‫דיבידנד *‬
‫דיבידנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן‬
‫שחיקת דיבידנד‬
‫מימוש אופציות שהוענקו לעובדים‬
‫המרת אגרות חוב למניות‬
‫הפרשים מתרגום דוחות כספיים של חברות מאוחדות‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2004‬‬
‫תנועות בשנת ‪:2005‬‬
‫רווח נקי‬
‫דיבידנד *‬
‫דיבידנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן‬
‫שחיקת דיבידנד‬
‫מימוש אופציות שהוענקו לעובדים‬
‫המרת אגרות חוב למניות‬
‫הפרשים מתרגום דוחות כספיים של חברות מאוחדות‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2005‬‬
‫קרן הון‬
‫‪1,200,000‬‬
‫‪4,610‬‬
‫‪5,958‬‬
‫‪25,444‬‬
‫‪1,205,958‬‬
‫‪30,054‬‬
‫‪28,272‬‬
‫‪130,428‬‬
‫‪1,234,230‬‬
‫‪160,482‬‬
‫‪30,766‬‬
‫‪137,945‬‬
‫‪1,264,996‬‬
‫‪298,427‬‬
‫הפרשים מתרגום‬
‫דוחות כספיים של‬
‫חברות מאוחדות‬
‫ב א‬
‫)‪(41,907‬‬
‫עלות מניות‬
‫החברה‬
‫המוחזקות על ידי‬
‫יתרת הרווח חברה מאוחדת‬
‫ל פ י ש " ח‬
‫‪(43,032) 2,666,769‬‬
‫‪749,416‬‬
‫)‪(157,110‬‬
‫)‪(111,529‬‬
‫)‪(4,088‬‬
‫‪117,064‬‬
‫‪75,157‬‬
‫‪135,913‬‬
‫‪211,070‬‬
‫)‪(194,587‬‬
‫‪16,483‬‬
‫‪- 90 -‬‬
‫‪123,635‬‬
‫)‪(123,635‬‬
‫‪111,529‬‬
‫)‪(10,509‬‬
‫‪7,378‬‬
‫‪3,143,458‬‬
‫)‪(46,163‬‬
‫‪1,281,239‬‬
‫)‪(289,634‬‬
‫)‪(155,204‬‬
‫)‪(2,182‬‬
‫)‪(22,932‬‬
‫‪21,882‬‬
‫‪111,529‬‬
‫)‪(111,529‬‬
‫‪155,204‬‬
‫‪3,954,745‬‬
‫)‪(24,281‬‬
‫‪1,799,441‬‬
‫)‪(269,080‬‬
‫)‪(420,429‬‬
‫‪154‬‬
‫)‪(4,715‬‬
‫‪5,001‬‬
‫‪5,060,116‬‬
‫דיבידנד‬
‫שהוכרז לאחר‬
‫תאריך המאזן‬
‫‪155,204‬‬
‫)‪(155,204‬‬
‫‪420,429‬‬
‫)‪(19,280‬‬
‫‪420,429‬‬
‫סך הכל‬
‫‪3,910,075‬‬
‫‪749,416‬‬
‫)‪(280,745‬‬
‫)‪(10,509‬‬
‫‪3,290‬‬
‫‪31,402‬‬
‫‪117,064‬‬
‫‪4,519,993‬‬
‫‪1,281,239‬‬
‫)‪(401,163‬‬
‫)‪(2,182‬‬
‫)‪(1,050‬‬
‫‪158,700‬‬
‫‪135,913‬‬
‫‪5,691,450‬‬
‫‪1,799,441‬‬
‫)‪(424,284‬‬
‫‪154‬‬
‫‪286‬‬
‫‪168,711‬‬
‫)‪(194,587‬‬
‫‪7,041,171‬‬
‫נספח א'‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫תרגום לשקלים של הדוחות הכספיים‬
‫להלן מוצגים נתונים מתורגמים לשקלים לפי הוראות הבהרה מס' ‪" - 4‬תרגום הדוחות הכספיים‬
‫לשקל ממטבע הדיווח שאינו השקל" ‪ -‬של המוסד לתקינה‪ .‬תרגום הנתונים הדולרים לשקלים‪,‬‬
‫לתקופות שלאחר ‪ 1‬בינואר ‪ ,2004‬מבוצע כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .1‬הנכסים וההתחייבויות לכל תאריך מאזן מתורגמים לפי שער החליפין לאותו יום‪.‬‬
‫‪ .2‬ההכנסות וההוצאות מתורגמות לפי שערי החליפין במועדי ביצוע העסקאות )או לפי שערי‬
‫חליפין ממוצעים לתקופה‪ ,‬כאשר השימוש בהם מהווה קירוב לשערי החליפין בפועל(‪.‬‬
‫‪ .3‬הון המניות וקרנות ההון‪ ,‬כפי שנכללו בדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪,2003‬‬
‫מתורגמים לפי שער החליפין לאותו יום‪ .‬שינויים בהון במניות ובקרנות ההון לאחר מועד‬
‫זה מתורגמים לפי שער החליפין במועד הנפקתם או היווצרותם‪.‬‬
‫‪ .4‬יתרת הרווח‪ ,‬כפי שנכללה בדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ ,2003‬מתורגמת לפי שער‬
‫החליפין לאותו יום‪ .‬הרווח לתקופה מתורגם כאמור בסעיף )‪ (2‬לעיל‪ ,‬ודיבידנד מתורגם‬
‫לפי שער החליפין במועד תשלומו‪.‬‬
‫‪ .5‬הפרשי התרגום שנוצרו כתוצאה מהטיפול האמור‪ ,‬נזקפים ישירות להון העצמי בסעיף‬
‫נפרד‪.‬‬
‫מספרי ההשוואה השקליים‪ ,‬הכלולים בדוחות כספיים אלה‪ ,‬מוצגים כפי שהוצגו בעבר בדוחות‬
‫הכספיים של החברה‪ ,‬שנערכו בשקלים מותאמים לשינויים בשער החליפין של הדולר‪ ,‬כשהם‬
‫מותאמים לשער החליפין של הדולר ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2003‬‬
‫‪- 91 -‬‬
‫נספח א'‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫מאזנים מאוחדים‬
‫תרגום לשקלים חדשים‬
‫ביאור‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫באלפים‬
‫רכוש‬
‫רכוש שוטף‪:‬‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫השקעות לזמן קצר‬
‫חייבים ויתרות חובה‪:‬‬
‫לקוחות‬
‫אחרים‬
‫מלאי‬
‫ס ך רכוש שוטף‬
‫השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך‪:‬‬
‫חברות כלולות‬
‫פיקדונות וחובות לזמן ארוך )לאחר ניכוי‬
‫חלויות שוטפות(‬
‫מלאי שאינו שוטף‬
‫מסי הכנסה נדחים‬
‫חובות המיעוט‬
‫‪24‬‬
‫‪3‬‬
‫‪263,457‬‬
‫‪270,505‬‬
‫‪160,266‬‬
‫‪647,609‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2,317,362‬‬
‫‪531,105‬‬
‫‪3,003,554‬‬
‫‪6,385,983‬‬
‫‪1,711,138‬‬
‫‪464,657‬‬
‫‪2,196,266‬‬
‫‪5,179,936‬‬
‫‪114,039‬‬
‫‪60,958‬‬
‫‪104,129‬‬
‫‪132,751‬‬
‫‪25,505‬‬
‫‪34,610‬‬
‫‪411,034‬‬
‫‪145,210‬‬
‫‪135,336‬‬
‫‪128,262‬‬
‫‪6,639‬‬
‫‪476,405‬‬
‫‪24‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪6‬‬
‫‪17‬‬
‫רכוש קבוע‪:‬‬
‫העלות‬
‫בניכוי ‪ -‬פחת שנצבר‬
‫‪10‬‬
‫רכוש אחר והוצאות נדחות‪ ,‬לאחר הפחתה שנצברה‬
‫‪11‬‬
‫‪- 92 -‬‬
‫‪20,805,362‬‬
‫‪13,155,471‬‬
‫‪7,649,891‬‬
‫‪18,948,290‬‬
‫‪11,968,296‬‬
‫‪6,979,994‬‬
‫‪853,198‬‬
‫‪15,300,106‬‬
‫‪555,934‬‬
‫‪13,192,269‬‬
‫נספח א'‬
‫ביאור‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫באלפים‬
‫התחייבויות והון עצמי‬
‫התחייבויות שוטפות‪:‬‬
‫אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים‬
‫זכאים ויתרות זכות‪:‬‬
‫ספקים‪ ,‬נותני שירותים וקבלנים‬
‫אחרים‬
‫ס ך התחייבויות שוטפות‬
‫התחייבויות לזמן ארוך‪:‬‬
‫הלוואות והתחייבויות אחרות )לאחר ניכוי‬
‫חלויות שוטפות(‬
‫אגרות חוב‬
‫הפרשה לשיקום מכרות וסילוק פסולת‬
‫מסי הכנסה נדחים‬
‫התחייבויות בשל סיום יחסי עובד‪-‬מעביד‪,‬‬
‫לאחר ניכוי יעודות בקופות פיצויים‬
‫ס ך התחייבויות לזמן ארוך‬
‫התקשרויות‪ ,‬זיכיונות והתחייבויות תלויות‬
‫‪21,24‬‬
‫‪12‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪1,329,218‬‬
‫‪1,698,848‬‬
‫‪4,129,490‬‬
‫‪1,152,356‬‬
‫‪1,375,592‬‬
‫‪3,994,757‬‬
‫‪1,936,856‬‬
‫‪1,731,405‬‬
‫‪575,375‬‬
‫‪98,389‬‬
‫‪779,523‬‬
‫‪122,261‬‬
‫‪828,773‬‬
‫‪1,079,164‬‬
‫‪4,263,856‬‬
‫‪1,034,872‬‬
‫‪3,922,762‬‬
‫‪19‬‬
‫ס ך התחייבויות‬
‫זכויות המיעוט‬
‫אגרות חוב הניתנות להמרה למניות‬
‫‪13‬‬
‫הון עצמי‬
‫‪20‬‬
‫‪- 93 -‬‬
‫‪1,101,424‬‬
‫‪1,466,809‬‬
‫‪8,393,346‬‬
‫‪7,917,519‬‬
‫‪35,659‬‬
‫‪38,992‬‬
‫‪165,147‬‬
‫‪6,871,101‬‬
‫‪15,300,106‬‬
‫‪5,070,611‬‬
‫‪13,192,269‬‬
‫נספח א'‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫מאזנים של החברה‬
‫תרגום לשקלים חדשים‬
‫ביאור‬
‫רכוש שוטף‪:‬‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫השקעות לזמן קצר‬
‫חברות מוחזקות ‪ -‬חשבונות עו"ש‬
‫חייבים ויתרות חובה‬
‫ס ך רכוש שוטף‬
‫‪137,703‬‬
‫‪200,985‬‬
‫‪2,165,372‬‬
‫‪11,751‬‬
‫‪2,515,811‬‬
‫‪65,818‬‬
‫‪57,258‬‬
‫‪2,110,980‬‬
‫‪25,538‬‬
‫‪2,259,594‬‬
‫‪7 ,8‬‬
‫‪6,175,380‬‬
‫‪4,900,285‬‬
‫‪9‬‬
‫‪17‬‬
‫‪13,160‬‬
‫‪10,104‬‬
‫‪6,198,644‬‬
‫‪15,405‬‬
‫‪11,588‬‬
‫‪4,927,278‬‬
‫‪17,758‬‬
‫‪11,144‬‬
‫‪6,614‬‬
‫‪8,721,069‬‬
‫‪16,168‬‬
‫‪9,180‬‬
‫‪6,988‬‬
‫‪7,193,860‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך‪:‬‬
‫השקעות בחברות מוחזקות‬
‫פיקדונות וחובות לזמן ארוך )לאחר ניכוי החלויות‬
‫השוטפות(‬
‫מסי הכנסה נדחים‬
‫רכוש קבוע‪:‬‬
‫העלות‬
‫בניכוי ‪ -‬פחת שנצבר‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫באלפים‬
‫‪10‬‬
‫‪- 94 -‬‬
‫נספח א'‬
‫ביאור‬
‫התחייבויות והון עצמי‬
‫התחייבויות שוטפות‪:‬‬
‫אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני‬
‫אשראי אחרים‬
‫חברות מוחזקות ‪ -‬חשבונות עו"ש‬
‫זכאים ויתרות זכות‬
‫ס ך התחייבויות שוטפות‬
‫‪12‬‬
‫‪15‬‬
‫התחייבויות לזמן ארוך‪:‬‬
‫הלוואות )לאחר ניכוי חלויות שוטפות(‪:‬‬
‫מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים‬
‫מחברות מאוחדות‬
‫התחייבויות בשל סיום יחסי עובד‪-‬מעביד‪ ,‬נטו‬
‫ס ך התחייבויות לזמן ארוך‬
‫התקשרויות‪ ,‬זיכיונות והתחייבויות תלויות‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫באלפים‬
‫‪67,374‬‬
‫‪427,420‬‬
‫‪201,077‬‬
‫‪695,871‬‬
‫‪16‬‬
‫‪18‬‬
‫‪115,075‬‬
‫‪997,475‬‬
‫‪41,547‬‬
‫‪1,154,097‬‬
‫‪142,883‬‬
‫‪921,546‬‬
‫‪39,255‬‬
‫‪1,103,684‬‬
‫‪19‬‬
‫‪1,849,968‬‬
‫ס ך התחייבויות‬
‫אגרות חוב הניתנות להמרה למניות‬
‫‪13‬‬
‫הון עצמי‬
‫‪20‬‬
‫‪- 95 -‬‬
‫‪442,957‬‬
‫‪320,928‬‬
‫‪90,533‬‬
‫‪854,418‬‬
‫‪1,958,102‬‬
‫‪165,147‬‬
‫‪6,871,101‬‬
‫‪8,721,069‬‬
‫‪5,070,611‬‬
‫‪7,193,860‬‬
‫נספח א'‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫דוחות רווח והפסד מאוחדים‬
‫תרגום לשקלים חדשים‬
‫ביאור‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫ב א ל פ י ם )פרט לנתוני הרווח למניה(‬
‫מכירות‬
‫עלות המכירות‬
‫רווח גולמי‬
‫‪26‬‬
‫‪22‬א'‬
‫‪13,400,662‬‬
‫‪8,286,408‬‬
‫‪5,114,254‬‬
‫‪12,159,692‬‬
‫‪7,962,990‬‬
‫‪4,196,702‬‬
‫‪9,944,297‬‬
‫‪6,856,699‬‬
‫‪3,087,598‬‬
‫הוצאות מחקר ופיתוח‪ ,‬נטו‬
‫הוצאות מכירה‪ ,‬שינוע ושיווק‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫‪22‬ב'‬
‫‪22‬ג'‬
‫‪22‬ד'‬
‫‪135,697‬‬
‫‪1,988,841‬‬
‫‪474,751‬‬
‫‪143,665‬‬
‫‪1,992,026‬‬
‫‪473,253‬‬
‫‪127,639‬‬
‫‪1,649,788‬‬
‫‪421,133‬‬
‫‪2,599,289‬‬
‫‪2,608,944‬‬
‫‪2,198,560‬‬
‫רווח מפעולות רגילות‬
‫הוצאות מימון ‪ -‬נטו‬
‫‪22‬ה'‬
‫‪2,514,965‬‬
‫‪47,221‬‬
‫‪1,587,758‬‬
‫‪171,096‬‬
‫‪889,038‬‬
‫‪141,503‬‬
‫‪22‬ו'‬
‫‪2,467,744‬‬
‫‪170,354‬‬
‫‪1,416,662‬‬
‫‪29,402‬‬
‫‪747,535‬‬
‫‪191,529‬‬
‫‪17‬‬
‫‪2,297,390‬‬
‫‪448,908‬‬
‫‪1,387,260‬‬
‫‪266,238‬‬
‫‪556,006‬‬
‫‪115,987‬‬
‫‪1,848,482‬‬
‫‪2,710‬‬
‫‪42,345‬‬
‫‪1,893,537‬‬
‫‪1,121,022‬‬
‫‪1,568‬‬
‫)‪(328‬‬
‫‪1,122,262‬‬
‫‪440,019‬‬
‫)‪(2,430‬‬
‫‪13,785‬‬
‫‪451,374‬‬
‫‪1.476‬‬
‫‪0.882‬‬
‫‪0.368‬‬
‫הוצאות אחרות‬
‫רווח לפני מיסים על הכנסה‬
‫מיסים על הכנסה‬
‫רווח מפעולות החברה והחברות המאוחדות‬
‫חלק ברווחי )הפסדי( חברות כלולות ‪ -‬נטו‬
‫חלק המיעוט בהפסדי )רווחי( חברות מאוחדות ‪ -‬נטו‬
‫‪7‬ב'‬
‫רווח נקי לשנה‬
‫‪ 2‬כג'‬
‫רווח נקי ל‪ 1-‬ש"ח ערך נקוב של מניות‬
‫הערך הנקוב של המניות ששימש לצורכי‬
‫חישוב הרווח הנקי ל‪ 1-‬ש"ח ערך נקוב ‪ -‬באלפי‬
‫ש"ח‬
‫‪- 96 -‬‬
‫‪1,284,491‬‬
‫‪1,284,465‬‬
‫‪1,261,162‬‬
‫נספח א'‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫דוחות רווח והפסד של החברה‬
‫תרגום לשקלים חדשים‬
‫ביאור‬
‫הכנסות‪:‬‬
‫חלקה של החברה ברווחי חברות מוחזקות‪ ,‬נטו‬
‫דמי ניהול מחברות מוחזקות‬
‫מימון‪ ,‬נטו‬
‫אחרות‪ ,‬נטו‬
‫‪23‬ג'‬
‫‪23‬ד'‬
‫הוצאות‪:‬‬
‫הנהלה וכלליות‬
‫מימון‪ ,‬נטו‬
‫אחרות‪ ,‬נטו‬
‫‪23‬ב'‬
‫‪23‬ג'‬
‫‪23‬ד'‬
‫‪23‬א'‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫ב א ל פ י ם )פרט לנתוני הרווח למניה(‬
‫‪1,840,311‬‬
‫‪82,775‬‬
‫‪32,455‬‬
‫‪1,955,541‬‬
‫רווח לפני מיסים על ההכנסה‬
‫מיסים על ההכנסה‬
‫רווח נקי לשנה‬
‫‪17‬‬
‫רווח נקי ל‪ 1-‬ש"ח ערך נקוב של מניות‬
‫הערך הנקוב של המניות ששימש לצורכי‬
‫חישוב הרווח הנקי ל‪ 1-‬ש"ח ערך נקוב ‪ -‬באלפי‬
‫ש"ח‬
‫‪- 97 -‬‬
‫‪ 2‬כג'‬
‫‪58,882‬‬
‫‪1,175,753‬‬
‫‪70,560‬‬
‫‪18,175‬‬
‫‪1,264,488‬‬
‫‪66,111‬‬
‫‪34,469‬‬
‫‪460,925‬‬
‫‪60,198‬‬
‫‪1,992‬‬
‫‪523,115‬‬
‫‪45,485‬‬
‫‪265‬‬
‫‪59,147‬‬
‫‪1,896,394‬‬
‫‪2,857‬‬
‫‪1,893,537‬‬
‫‪100,580‬‬
‫‪1,163,908‬‬
‫‪41,646‬‬
‫‪1,122,262‬‬
‫‪3,643‬‬
‫‪49,128‬‬
‫‪473,987‬‬
‫‪22,613‬‬
‫‪451,374‬‬
‫‪1.476‬‬
‫‪0.882‬‬
‫‪0.368‬‬
‫‪1,284,491‬‬
‫‪1,284,465‬‬
‫‪1,261,162‬‬
‫נספח א'‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫דוחות על השינויים בהון העצמי‬
‫תרגום לשקלים חדשים‬
‫הון המניות‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר ‪2003‬‬
‫תנועות בשנת ‪:2003‬‬
‫רווח נקי‬
‫דיבידנד ששולם‬
‫דיבידנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן‬
‫רכישת מניות החברה על ידי חברה מאוחדת‬
‫מימוש אופציות שהוענקו לעובדים‬
‫המרת אגרות חוב למניות‬
‫הפרשים מתרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2003‬‬
‫תנועות בשנת ‪:2004‬‬
‫רווח נקי‬
‫דיבידנד ששולם‬
‫שחיקת דיבידנד‬
‫דיבידנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן‬
‫מימוש אופציות שהוענקו לעובדים‬
‫המרת אגרות חוב למניות‬
‫הפרשים מתרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות‬
‫הפרשי תרגום דוחות כספיים אלו‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2004‬‬
‫תנועות בשנת ‪:2005‬‬
‫רווח נקי‬
‫דיבידנד ששולם‬
‫שחיקת דיבידנד‬
‫דיבידנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן‬
‫מימוש אופציות שהוענקו לעובדים‬
‫המרת אגרות חוב למניות‬
‫הפרשים מתרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות‬
‫הפרשים מתרגום דוחות כספיים אלו לש"ח‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2005‬‬
‫פרמיה על‬
‫מניות‬
‫‪2,283,219‬‬
‫קרן הון‬
‫‪4,861‬‬
‫עלות מניות‬
‫דיבידנד‬
‫הפרשים מתרגום‬
‫החברה‬
‫שהוכרז‬
‫דוחות כספיים של יתרת הרווח לאחר תאריך המוחזקות על ידי‬
‫חברות מוחזקות‬
‫חברה מאוחדת‬
‫המאזן‬
‫שלא יועד‬
‫באלפים‬
‫)‪(46,308‬‬
‫‪114,292‬‬
‫‪1,542,363‬‬
‫)‪(68,637‬‬
‫‪451,374‬‬
‫)‪(158,402‬‬
‫)‪(111,529‬‬
‫‪6,004‬‬
‫‪25,635‬‬
‫)‪(9,476‬‬
‫‪7,939‬‬
‫‪2,289,223‬‬
‫‪25,635‬‬
‫‪28,272‬‬
‫‪130,428‬‬
‫‪2,317,495‬‬
‫‪156,063‬‬
‫‪30,766‬‬
‫‪137,945‬‬
‫‪2,348,261‬‬
‫‪294,008‬‬
‫‪4,861‬‬
‫‪117,064‬‬
‫‪48,427‬‬
‫‪1,719,896‬‬
‫‪111,529‬‬
‫‪1,122,262‬‬
‫)‪(289,634‬‬
‫)‪(111,529‬‬
‫)‪(47,845‬‬
‫‪4,861‬‬
‫‪140,127‬‬
‫)‪(97,369‬‬
‫‪89,003‬‬
‫‪155,204‬‬
‫‪24,524‬‬
‫‪2,371,306‬‬
‫‪155,204‬‬
‫‪1,893,537‬‬
‫)‪(269,080‬‬
‫)‪(155,204‬‬
‫)‪(23,321‬‬
‫‪4,861‬‬
‫‪- 98 -‬‬
‫)‪(229,008‬‬
‫‪391,610‬‬
‫‪251,759‬‬
‫‪3,570,028‬‬
‫)‪(1,490‬‬
‫‪158,700‬‬
‫‪140,127‬‬
‫)‪(97,369‬‬
‫‪5,070,611‬‬
‫‪1,893,537‬‬
‫)‪(424,284‬‬
‫‪154‬‬
‫‪154‬‬
‫)‪(420,429‬‬
‫)‪(5,306‬‬
‫)‪(9,476‬‬
‫‪4,029‬‬
‫‪31,639‬‬
‫‪117,064‬‬
‫‪4,151,726‬‬
‫‪1,122,262‬‬
‫)‪(401,163‬‬
‫)‪(2,182‬‬
‫)‪(2,182‬‬
‫)‪(155,204‬‬
‫)‪(26,014‬‬
‫‪3,829,790‬‬
‫‪451,374‬‬
‫)‪(272,694‬‬
‫)‪(114,292‬‬
‫‪111,529‬‬
‫)‪(3,910‬‬
‫סך הכל‬
‫‪420,429‬‬
‫‪5,076‬‬
‫‪420,429‬‬
‫)‪(18,245‬‬
‫)‪(230‬‬
‫‪168,711‬‬
‫)‪(229,008‬‬
‫‪391,610‬‬
‫‪6,871,101‬‬
‫נספח א'‬
‫)המשך( ‪1 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים‬
‫תרגום לשקלים חדשים‬
‫‪2005‬‬
‫תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת‪:‬‬
‫רווח נקי לשנה‬
‫התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי‬
‫המזומנים מפעילות שוטפת )א(‬
‫מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת‬
‫תזרימי מזומנים מפעילות השקעה‪:‬‬
‫רכישת רכוש קבוע‬
‫מענק השקעה שנתקבל‬
‫רכישת חברות ופעילות שאוחדו לראשונה )ב(‬
‫תמורה ממימוש השקעות בחברות שאוחדו בעבר )ג(‬
‫תמורה ממימוש השקעה בחברה אחרת )‪(SQM‬‬
‫רכישת זכויות המיעוט בחברות מאוחדות‬
‫השקעה בחברות כלולות וחברה אחרת )כולל שינוי בהלוואות(‪ ,‬נטו‬
‫תמורה ממכירת חברה כלולה‬
‫רכישת ניירות ערך סחירים ופיקדונות לזמן ארוך‬
‫פיקדונות והלוואות לזמן קצר‪ ,‬נטו‬
‫רכישת רכוש אחר והוצאות נדחות‬
‫תמורה ממכירת רכוש קבוע‬
‫תמורה ממימוש ניירות ערך סחירים ופיקדונות לזמן ארוך‬
‫מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה‬
‫‪2004‬‬
‫ב א ל פ י ם‬
‫‪2003‬‬
‫‪1,893,537‬‬
‫‪1,122,262‬‬
‫‪451,374‬‬
‫‪312,097‬‬
‫‪2,205,634‬‬
‫‪799,227‬‬
‫‪1,921,489‬‬
‫‪1,520,446‬‬
‫‪1,971,820‬‬
‫)‪(696,797‬‬
‫‪34,474‬‬
‫)‪(1,268,289‬‬
‫)‪(556,664‬‬
‫‪16,620‬‬
‫)‪(593,302‬‬
‫‪44,114‬‬
‫)‪(7,146‬‬
‫‪88,170‬‬
‫‪441,975‬‬
‫)‪(604‬‬
‫)‪(19,549‬‬
‫)‪(10,085‬‬
‫‪321,215‬‬
‫)‪(14,368‬‬
‫‪20,295‬‬
‫‪28,172‬‬
‫)‪(1,605,536‬‬
‫)‪(19,824‬‬
‫‪1,968‬‬
‫)‪(22,828‬‬
‫)‪(385,525‬‬
‫)‪(14,560‬‬
‫‪35,079‬‬
‫‪27,777‬‬
‫)‪(387,812‬‬
‫תזרימי מזומנים מפעילות מימון‪:‬‬
‫תמורה ממימוש אופציות שהוענקו לעובדים‬
‫הנפקת הון למיעוט בחברה מאוחדת‬
‫קבלת הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך‬
‫פירעון הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך‬
‫דיבידנד ששולם‬
‫תשלום דיבידנד למיעוט בחברות מאוחדות‬
‫אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומנותני‬
‫אשראי אחרים‪ ,‬נטו‬
‫רכישת מניות החברה על ידי חברה מאוחדת‬
‫מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון‬
‫‪4,543‬‬
‫‪3,659‬‬
‫‪2,072,642‬‬
‫)‪(1,997,993‬‬
‫)‪(424,130‬‬
‫‪1,126,626‬‬
‫)‪(972,795‬‬
‫)‪(403,345‬‬
‫)‪(163,605‬‬
‫)‪(1,247,735‬‬
‫)‪(508,543‬‬
‫)‪(1,493,590‬‬
‫‪279,761‬‬
‫)‪(9,476‬‬
‫)‪(1,191,724‬‬
‫הפרשי תרגום בגין מזומנים של חברות מאוחדות אוטונומיות‬
‫גידול במזומנים ושווי מזומנים‬
‫יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה‬
‫יתרת מזומנים ושווי מזומנים לגמר השנה‬
‫‪11,636‬‬
‫‪103,191‬‬
‫‪160,266‬‬
‫‪263,457‬‬
‫‪532‬‬
‫‪40,619‬‬
‫‪119,647‬‬
‫‪160,266‬‬
‫‪3,573‬‬
‫‪54,776‬‬
‫‪64,871‬‬
‫‪119,647‬‬
‫‪- 99 -‬‬
‫)‪(1,436‬‬
‫)‪(27,145‬‬
‫)‪(190,802‬‬
‫)‪(10,567‬‬
‫‪14,565‬‬
‫‪42,826‬‬
‫)‪(728,893‬‬
‫‪3,170‬‬
‫‪985‬‬
‫‪463,767‬‬
‫)‪(1,654,408‬‬
‫)‪(272,694‬‬
‫)‪(2,829‬‬
‫נספח א'‬
‫)המשך( ‪2 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים‬
‫תרגום לשקלים חדשים‬
‫‪2005‬‬
‫)א( התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים‬
‫מפעילות שוטפת‪:‬‬
‫הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בזרימת מזומנים‪:‬‬
‫חלק המיעוט ברווחי )הפסדי( בחברות מאוחדות‪ ,‬נטו‬
‫חלק בהפסדי )רווחי( חברות כלולות‪ ,‬נטו‬
‫דיבידנד מחברה כלולה‬
‫פחת והפחתות‬
‫הפחתת מתקני ייצור‬
‫מסי הכנסה נדחים‪ ,‬נטו‬
‫התחייבויות בשל סיום יחסי עובד‪-‬מעביד‪ ,‬נטו‬
‫הפסדי )רווחי( הון‪:‬‬
‫ממכירת רכוש קבוע‬
‫ממכירת מניות בחברות שאוחדו בעבר )ג(‬
‫ממכירת השקעה בחברה אחרת )‪(SQM‬‬
‫ממכירת מניות בחברה כלולה‬
‫הפרשי שער והצמדה )שחיקה( בגין קרן הלוואות והתחייבויות‬
‫אחרות לזמן ארוך‪ ,‬נטו‬
‫שחיקה )ריבית‪ ,‬הפרשי שער והצמדה( בגין קרן פיקדונות ויתרות‬
‫חובה לזמן ארוך‪ ,‬נטו‬
‫הפסד )רווח( מניירות ערך סחירים‪ ,‬נטו‬
‫שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים‪:‬‬
‫קיטון )גידול( בחייבים ויתרות חובה‪:‬‬
‫לקוחות‬
‫אחרים‬
‫קיטון )גידול( במלאי‬
‫גידול בזכאים ויתרות זכות‪:‬‬
‫ספקים‪ ,‬נותני שירותים וקבלנים‬
‫אחרים‬
‫גידול )קיטון( בהפרשה לשיקום מכרות וסילוק פסולת‬
‫)ב( רכישת חברות ופעילויות שאוחדו לראשונה‪ ,‬ראה גם ביאור ‪ 7‬ד'‪:‬‬
‫נכסים והתחייבויות של החברות והפעילויות שאוחדו לעת הרכישה‪:‬‬
‫הון חוזר )למעט מזומנים ושווי מזומנים(‬
‫השקעה במסונפות‬
‫רכוש קבוע‬
‫רכוש אחר‬
‫התחייבויות לזמן ארוך‬
‫מוניטין‬
‫‪- 100 -‬‬
‫)‪(42,345‬‬
‫)‪(2,710‬‬
‫‪87‬‬
‫‪744,992‬‬
‫‪111,456‬‬
‫)‪(6,548‬‬
‫‪32,945‬‬
‫‪2004‬‬
‫ב א ל פ י ם‬
‫‪2003‬‬
‫‪328‬‬
‫)‪(1,568‬‬
‫)‪(13,785‬‬
‫‪2,430‬‬
‫‪744,524‬‬
‫‪99,065‬‬
‫)‪(220,258‬‬
‫‪265,859‬‬
‫‪728,740‬‬
‫‪94,324‬‬
‫)‪(64,779‬‬
‫‪104,544‬‬
‫)‪(4,295‬‬
‫)‪(20,081‬‬
‫)‪(19,811‬‬
‫)‪(192,094‬‬
‫)‪(1,361‬‬
‫‪7,659‬‬
‫‪2,041‬‬
‫)‪(10,185‬‬
‫‪61,594‬‬
‫)‪(2,588‬‬
‫‪4,194‬‬
‫‪119‬‬
‫‪827,710‬‬
‫)‪(1,176‬‬
‫)‪(721‬‬
‫‪714,300‬‬
‫‪14,162‬‬
‫)‪(2,036‬‬
‫‪870,712‬‬
‫)‪(351,751‬‬
‫)‪(13,593‬‬
‫)‪(400,563‬‬
‫)‪(598,933‬‬
‫‪215,993‬‬
‫‪127,784‬‬
‫‪440,427‬‬
‫‪137,102‬‬
‫)‪(126,277‬‬
‫‪56,141‬‬
‫‪218,493‬‬
‫)‪(24,340‬‬
‫)‪(515,613‬‬
‫‪312,097‬‬
‫‪108,001‬‬
‫‪212,383‬‬
‫‪19,699‬‬
‫‪84,927‬‬
‫‪799,227‬‬
‫‪59,103‬‬
‫‪122,844‬‬
‫‪16,535‬‬
‫‪649,734‬‬
‫‪1,520,446‬‬
‫)‪(317,224‬‬
‫)‪(32,146‬‬
‫)‪(610,245‬‬
‫)‪(267,847‬‬
‫‪204‬‬
‫)‪(41,031‬‬
‫)‪(1,268,289‬‬
‫)‪(5,320‬‬
‫)‪(1,826‬‬
‫)‪(7,146‬‬
‫נספח א'‬
‫)סיום( ‪3 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים‬
‫תרגום לשקלים חדשים‬
‫‪2005‬‬
‫)ג( תמורה ממכירת השקעות בחברות שאוחדו בעבר‪ ,‬ראה גם ביאור ‪ 7‬ד'‪:‬‬
‫נכסים והתחייבויות של החברות שאוחדו בעבר לעת מכירתן‪:‬‬
‫הון חוזר )למעט מזומנים ושווי מזומנים(‬
‫רכוש קבוע ‪ -‬נטו‬
‫מסי הכנסה נדחים‬
‫הוצאות נדחות‬
‫התחייבויות לזמן ארוך‬
‫רווח הון ממימוש ההשקעות‬
‫)ד( פעילות שאינה במזומן‪-‬‬
‫המרת אגרות חוב למניות‪ ,‬ראה ביאור ‪13‬‬
‫‪10,028‬‬
‫‪54,359‬‬
‫‪8,763‬‬
‫‪569‬‬
‫)‪(5,360‬‬
‫‪19,811‬‬
‫‪88,170‬‬
‫‪168,711‬‬
‫‪- 101 -‬‬
‫‪2004‬‬
‫ב א ל פ י ם‬
‫‪2003‬‬
‫‪158,700‬‬
‫‪31,639‬‬
‫נספח א'‬
‫)המשך( ‪1 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫דוחות על תזרימי המזומנים של החברה‬
‫תרגום לשקלים חדשים‬
‫‪2005‬‬
‫תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת‪:‬‬
‫רווח נקי לשנה‬
‫התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים‬
‫מפעילות שוטפת )א(‬
‫מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת‬
‫‪2004‬‬
‫ב א ל פ י ם‬
‫‪1,893,537‬‬
‫‪1,122,262‬‬
‫‪451,374‬‬
‫)‪(991,919‬‬
‫‪901,618‬‬
‫)‪(415,589‬‬
‫‪706,673‬‬
‫‪216,445‬‬
‫‪667,819‬‬
‫תזרימי מזומנים לפעילות השקעה‪:‬‬
‫חברות מאוחדות וכלולות‪:‬‬
‫מתן הלוואות ורכישת מניות )כולל תשלומים על חשבון(‬
‫גביית הלוואות לזמן ארוך ותמורה ממכירת מניות‬
‫דיבידנד שהתקבל מחברות מוחזקות בניכוי חלק ברווחים‬
‫של אותן חברות‪ ,‬נטו‬
‫חשבונות עו"ש‪ ,‬נטו‬
‫רכישת רכוש קבוע‬
‫תמורה ממכירת רכוש קבוע‬
‫תמורה ממימוש ניירות ערך סחירים‬
‫השקעות והלוואות לזמן קצר‪ ,‬נטו‬
‫רכישת פקדונות לזמן ארוך‬
‫תמורה ממימוש פקדונות לזמן ארוך‬
‫מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה‬
‫)‪(179,009‬‬
‫‪5,046‬‬
‫)‪(167,917‬‬
‫‪77,665‬‬
‫‪170,209‬‬
‫)‪(574‬‬
‫‪54‬‬
‫)‪(65,275‬‬
‫)‪(1,627‬‬
‫‪85‬‬
‫‪9‬‬
‫)‪(121‬‬
‫‪2,705‬‬
‫)‪(1,681‬‬
‫‪22‬‬
‫)‪(2,344‬‬
‫‪629‬‬
‫)‪(158,762‬‬
‫תזרימי מזומנים לפעילות מימון‪:‬‬
‫תמורה ממימוש אופציות שהוענקו לעובדים‬
‫רכישת מניות החברה מידי חברה מאוחדת‬
‫קבלת הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך‬
‫פירעון הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך‬
‫דיבידנד ששולם‬
‫אשראי לזמן קצר‪ ,‬נטו‬
‫מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון‬
‫הפרשי תרגום דוחות כספיים אלו‬
‫גידול )קיטון( במזומנים ושווי מזומנים‬
‫יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה‬
‫יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה‬
‫‪4,543‬‬
‫)‪(1,153‬‬
‫‪846,477‬‬
‫)‪(1,273,913‬‬
‫)‪(424,130‬‬
‫‪17,856‬‬
‫)‪(830,320‬‬
‫‪2,268‬‬
‫‪71,885‬‬
‫‪65,818‬‬
‫‪137,703‬‬
‫‪3,659‬‬
‫)‪(22,415‬‬
‫‪808,396‬‬
‫)‪(191,499‬‬
‫)‪(403,345‬‬
‫)‪(677,261‬‬
‫)‪(482,465‬‬
‫‪241‬‬
‫‪65,687‬‬
‫‪131‬‬
‫‪65,818‬‬
‫‪- 102 -‬‬
‫‪2003‬‬
‫)‪(14,363‬‬
‫‪87,672‬‬
‫‪204,350‬‬
‫)‪(397,548‬‬
‫)‪(941‬‬
‫‪1,020‬‬
‫‪10,777‬‬
‫‪31‬‬
‫‪714‬‬
‫)‪(108,288‬‬
‫‪3,170‬‬
‫)‪(7,681‬‬
‫‪233,987‬‬
‫)‪(838,543‬‬
‫)‪(272,694‬‬
‫‪320,342‬‬
‫)‪(561,419‬‬
‫)‪(1,888‬‬
‫‪2,019‬‬
‫‪131‬‬
‫נספח א'‬
‫)סיום( ‪2 -‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫דוחות על תזרימי המזומנים של החברה‬
‫תרגום לשקלים חדשים‬
‫‪2005‬‬
‫)א( התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים‬
‫מפעילות שוטפת‬
‫הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בזרימת מזומנים‪:‬‬
‫חלק ברווחים של חברות מוחזקות בניכוי דיבידנד שהתקבל‬
‫מאותן חברות‪ ,‬נטו )ראה באור ‪23‬א'(‬
‫פחת והפחתות‬
‫מסי הכנסה נדחים‪ ,‬נטו‬
‫התחייבויות בשל סיום יחסי עובד‪-‬מעביד‪ ,‬נטו‬
‫הפסד )רווח( הון ממכירת רכוש קבוע‬
‫הפסד )רווח( הון ממכירת מניות בחברות מוחזקות‬
‫הפרשי שער והצמדה בגין קרן הלוואות והתחייבויות‬
‫אחרות לזמן ארוך‪ ,‬נטו‬
‫שחיקה )ריבית‪ ,‬הפרשי שער והצמדה( בגין קרן חובות לגביה‬
‫לזמן ארוך מחברות מאוחדות‬
‫הפסד )רווח( מניירות ערך סחירים‪ ,‬נטו‬
‫שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים‪:‬‬
‫קיטון בחייבים ויתרות חובה‬
‫גידול )קיטון( בזכאים ויתרות זכות‬
‫)ב( פעילות שאינה במזומן ‪-‬‬
‫המרת אגרות חוב למניות‪ ,‬ראה ביאור ‪13‬‬
‫‪- 103 -‬‬
‫)‪(1,113,580‬‬
‫‪1,372‬‬
‫‪2,857‬‬
‫)‪(386‬‬
‫)‪(22‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫ב א ל פ י ם‬
‫)‪(581,284‬‬
‫‪1,228‬‬
‫)‪(3,558‬‬
‫‪10,783‬‬
‫)‪(19,811‬‬
‫‪3,407‬‬
‫‪582‬‬
‫‪2,426‬‬
‫‪1,375‬‬
‫‪2,084‬‬
‫)‪(13,631‬‬
‫‪16,112‬‬
‫‪346‬‬
‫‪13,707‬‬
‫‪121‬‬
‫)‪(1,109,562‬‬
‫)‪(4,906‬‬
‫)‪(721‬‬
‫)‪(582,157‬‬
‫)‪(11,061‬‬
‫)‪(2,023‬‬
‫)‪(2,864‬‬
‫‪14,501‬‬
‫‪103,142‬‬
‫‪117,643‬‬
‫)‪(991,919‬‬
‫‪97,300‬‬
‫‪69,268‬‬
‫‪166,568‬‬
‫)‪(415,589‬‬
‫‪268,262‬‬
‫)‪(48,953‬‬
‫‪219,309‬‬
‫‪216,445‬‬
‫‪168,711‬‬
‫‪158,700‬‬
‫‪31,639‬‬
‫נספח א'‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫באור ‪ - 1‬כללי‪:‬‬
‫א‪ .‬פעילות‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ )להלן ‪ -‬כיל או החברה( והחברות המאוחדות והכלולות‬
‫שלה )להלן ‪ -‬הקבוצה( הנן קבוצה רב לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים‬
‫והכימיקלים המיוחדים בארבעה מגזרים ניהוליים עיקריים‪ :‬דשנים )כולל מוצרי‬
‫האשלג והפוספט(‪ ,‬מוצרים תעשייתיים‪ ,‬מוצרי תכלית ומטלורגיה )מגנזיום(‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬לחברה מספר פעילויות בתחומים אחרים‪.‬‬
‫פעילות כיל מתבססת בעיקרה‪ ,‬על משאבי טבע ‪ -‬אשלג‪ ,‬ברום‪ ,‬מגנזיום ומלח מים‬
‫המלח ופוספטים מהנגב‪ ,‬הכל על סמך זכיונות ממדינת ישראל )באשר לתמלוגים‬
‫ותוקפם של הזכיונות‪ ,‬ראה באור ‪19‬ב'(‪ .‬עוד מתבססת הפעילות על מכרות אשלג‬
‫ומלח באנגליה‪ ,‬ראה באור ‪)19‬א()‪ ,(3‬ובספרד‪ ,‬ראה באור ‪)10‬ב()‪ ,(2‬על סמך הסכמי‬
‫חכירה ורשיונות מהרשויות המוסמכות במדינות אלה‪ .‬כיל עוסקת בהפקת‬
‫מינרלים אלה‪ ,‬במכירתם ברחבי תבל‪ ,‬וכן בפיתוח ייצור ושיווק של מוצרי המשך‬
‫המבוססים בעיקר על חומרי גלם אלה‪ .‬כיל וחלק מחברות הקבוצה הוכרזו‬
‫כמונופול בחלק מן המוצרים המיוצרים ו‪/‬או הנמכרים על ידן בישראל‪.‬‬
‫מתקני הייצור העיקריים של קבוצת כיל ממוקמים בישראל‪ ,‬גרמניה‪ ,‬הולנד‪,‬‬
‫ספרד‪ ,‬אנגליה‪ ,‬ארצות הברית‪ ,‬סין וצרפת‪ .‬כמו כן‪ ,‬לקבוצת כיל מתקני ייצור‬
‫נוספים באוסטריה‪ ,‬בלגיה‪ ,‬טורקיה‪ ,‬ברזיל‪ ,‬ארגנטינה ואוסטרליה‪.‬‬
‫פעילות כיל מחוץ לישראל הינה בעיקר בייצור מוצרים המשתלבים או מתבססים‬
‫על פעילות כיל בישראל או בתחומים קרובים לה‪ .‬מעל ל‪ 90%-‬מתוצרת הקבוצה‬
‫נמכרת ללקוחות מחוץ לישראל‪ .‬באשר לנתונים כספיים בגין מגזרים עסקיים‬
‫וגאוגרפיים‪ ,‬ראה באור ‪.26‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מניית מדינה‬
‫המדינה מחזיקה במניית מדינה מיוחדת בחברה ובמספר חברות מאוחדות שלה‪,‬‬
‫המקנות למדינה את הזכות להגן על האינטרסים החיוניים שלה‪ ,‬ראה באור ‪ 20‬ב'‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הגדרות‪:‬‬
‫‪ (1‬חברה מאוחדת ‪ -‬חברה בה יש לחברה שליטה וששיעור ההחזקה בה עולה על‬
‫‪ ,50%‬אשר דוחותיה אוחדו עם הדוחות של החברה במסגרת הדוחות‬
‫הכספיים המאוחדים‪.‬‬
‫‪ (2‬חברה מאוחדת באיחוד יחסי ‪ -‬חברה‪ ,‬לרבות שותפות‪ ,‬המוחזקות בשליטה‬
‫משותפת‪ ,‬מבלי שלאף אחד מבעלי מניותיה שליטה בלעדית בה‪ ,‬אשר דוחותיה‬
‫אוחדו עם הדוחות של החברה בדרך של איחוד יחסי‪ ,‬במסגרת הדוחות‬
‫הכספיים המאוחדים‪.‬‬
‫‪- 104 -‬‬
‫נספח א'‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 1‬כללי )המשך(‪:‬‬
‫‪ (3‬חברה כלולה ‪ -‬חברה‪ ,‬שאינה חברה מאוחדת או חברה מאוחדת באיחוד יחסי‪,‬‬
‫בה יש לחברה השפעה מהותית על מדיניותה הכספית והתפעולית ושהשקעת‬
‫החברה בה כלולה על בסיס השווי המאזני‪ .‬השפעה מהותית נחשבת‬
‫כמתקיימת כאשר שיעור ההחזקה הינו ‪ 20%‬או יותר‪ ,‬למעט אם קיימות‬
‫נסיבות הסותרות הנחה זאת‪.‬‬
‫‪ (4‬חברה מוחזקת ‪ -‬חברה מאוחדת או חברה מאוחדת באיחוד יחסי או חברה‬
‫כלולה‪.‬‬
‫‪ (5‬הקבוצה ‪ -‬החברה והחברות המוחזקות שלה‪.‬‬
‫‪ (6‬מוניטין ‪ -‬ההפרש בין עלות ההשקעה בחברה המוחזקת או הפעילות שנרכשה‬
‫לבין חלק החברה בשווי הנאות של נכסיהן המזוהים בניכוי השווי הנאות של‬
‫התחייבויותיהן המזוהות )לאחר ייחוס מסים( במועד הרכישה‪.‬‬
‫‪ (7‬בעלי עניין ‪ -‬כהגדרת "בעלי עניין" בתקנות ניירות ערך )עריכת דו"חות כספיים‬
‫שנתיים(‪ ,‬התשנ"ג‪.1993-‬‬
‫באור ‪ - 2‬עיקרי המדיניות החשבונאית‬
‫הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל ובהתאם‬
‫לתקנות ניירות ערך )עריכת דוחות כספיים שנתיים(‪ ,‬התשנ"ג‪.1993 -‬‬
‫להלן עיקרי המדיניות החשבונאית‪ ,‬אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים באופן עקיב‪:‬‬
‫א‪ .‬דוחות כספיים בדולרים‬
‫החברה עורכת ומציגה את דוחותיה הכספיים הראשיים בדולר של ארה"ב )להלן ‪-‬‬
‫הדולר(‪ ,‬שהוא המטבע שבו מתקבלות עיקר ההכנסות ובו נרכשים עיקר הנכסים‬
‫הקבועים‪ .‬הדוחות הכספיים של חברות הקבוצה שדוחותיהן ערוכים במטבע חוץ‬
‫)שאינו הדולר(‪ ,‬מתורגמים לדולר‪ ,‬או נמדדים מחדש בדולרים‪ ,‬לצורך הכללתם‬
‫בדוחות כספיים אלה‪ ,‬כמוסבר ב‪-‬ב' להלן‪.‬‬
‫עד ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ ,2003‬ערכה החברה את דוחותיה הכספיים על בסיס העלות‬
‫ההיסטורית המותאמת לשינויים בכוח הקנייה הכללי של המטבע הישראלי‬
‫)ש"ח(‪ ,‬על בסיס השינויים בשער החליפין של הדולר‪ ,‬כפי שהתאפשר על פי סעיף‬
‫‪29‬א' לגילוי דעת ‪ 36‬של לשכת רואי חשבון לישראל )להלן ‪ -‬הלשכה( ‪.‬‬
‫בהתחשב באמור לעיל ובקביעות בסעיף ‪ 4‬של תקן חשבונאות מספר ‪" - 13‬השפעת‬
‫השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ" ‪ -‬של המוסד הישראלי לתקינה‬
‫בחשבונאות )להלן ‪ -‬המוסד לתקינה(‪ ,‬מציגה החברה‪ ,‬החל מיום ‪ 1‬בינואר ‪,2004‬‬
‫את דוחותיה הכספיים כשהם ערוכים בדולרים‪ .‬בהצגה זו מתקיימת המשכיות של‬
‫בסיס המדידה שננקט גם קודם לכן בדוחות הכספים של החברה‪.‬‬
‫נספח זה מהווה תרגום של הדוחות הכספיים לשקלים‪ ,‬בהתאם להוראות הבהרה‬
‫מספר ‪ 4‬של המוסד לתקינה‪.‬‬
‫‪- 105 -‬‬
‫נספח א'‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 2‬עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‪:‬‬
‫ב‪.‬‬
‫תרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות הערוכים במטבע חוץ שאינו הדולר‬
‫החל ביום ‪ 1‬בינואר ‪ ,2004‬מיישמת החברה את תקן חשבונאות מספר ‪- 13‬‬
‫"השפעת השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ" ‪ -‬אשר נכנס לתוקף ביום ‪1‬‬
‫בינואר ‪ ;2004‬תקן זה החליף את הבהרות ‪ 8‬ו‪ 9-‬לגילוי דעת ‪ 36‬של הלשכה‬
‫ששימשו בנושא עד לאותו יום‪ .‬מרבית ההוראות שבתקן ‪ 13‬הינן ברוח הקביעות‬
‫שנכללו קודם לכן בהבהרות הנ"ל‪.‬‬
‫בהתאם לתקן זה‪ ,‬הסכומים )במונחי מטבע חוץ( הכלולים בדוחותיהן של חברות‬
‫מוחזקות שדוחותיהן ערוכים במטבע חוץ שאינו הדולר‪ ,‬מטופלים לצורך האיחוד‬
‫או ההכללה על בסיס השווי המאזני‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬
‫‪ (1‬חברות מוחזקות שפעילותן עצמאית‪-‬אוטונומית‬
‫החל מיום ‪ 1‬בינואר ‪ ,2004‬מתורגמים תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים‬
‫של חברות אלה לדולרים לפי שערי החליפין במועד ביצוע העסקאות‪ ,‬או לפי‬
‫שערי חליפין ממוצעים לתקופה‪ ,‬כאשר אלה מהווים קירוב לשערי החליפין‬
‫בפועל; היתרות במאזן‪ ,‬לרבות יתרות המוניטין וסכומי ההתאמות של נכסים‬
‫והתחייבויות לשווים הנאות שמקורם ברכישת חברות אלה‪ ,‬מתורגמים לפי‬
‫שער החליפין לתאריך המאזן‪.‬‬
‫הפרשי השער הנובעים מתרגום ההשקעה נטו בחברה המוחזקת נזקפים‬
‫לסעיף נפרד במסגרת ההון העצמי )"הפרשים מתרגום דוחות כספיים של‬
‫חברות מוחזקות"(‪ .‬בעת מימוש ההשקעה בחברה המוחזקת נזקפים הפרשי‬
‫שער אלה לדוחות הרווח והפסד‪ ,‬כחלק מהרווח או ההפסד שמוכר במימוש‪.‬‬
‫עד ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ ,2003‬בהתאם להבהרות לגילוי דעת ‪ 36‬של הלשכה‪,‬‬
‫תורגמו תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של חברות אלה לדולרים‪ ,‬לפי‬
‫שער החליפין לסוף כל תקופה מדווחת‪ .‬בנוסף‪ ,‬בהתאם לקביעות אותן‬
‫הבהרות‪ ,‬מוניטין שעלה ברכישה של חברה מוחזקת‪ ,‬טופל בעבר כנכס של‬
‫החברה המחזיקה )תורגם לדולרים במועד הרכישה‪ ,‬והותאם לאחר מכן‬
‫לשינויים בשער החליפין של הדולר(‪ .‬הפיכת המוניטין לנכס של החברה‬
‫המוחזקת‪ ,‬כפי שנקבע על ידי תקן ‪ ,13‬נעשתה על ידי תרגום היתרה הבלתי‬
‫מופחתת של סכומו במטבע חוץ‪ ,‬לדולרים‪ ,‬לפי שער החליפין במועד הדיווח;‬
‫ההפרש שנבע מהתרגום כאמור אינו מהותי‪.‬‬
‫‪ (2‬חברות מוחזקות שפעילותן מהווה חלק אינטגרלי מפעילות החברה המחזיקה‬
‫לגבי חברות אלה‪ ,‬נערכה מדידה מחדש לדולרים של הסכומים )במונחי מטבע‬
‫חוץ( הכלולים בדוחותיהן הכספיים של החברות; המדידה מחדש נעשתה‬
‫בדרך של תרגום הסכומים לדולרים‪ ,‬על בסיס שערי החליפין ההיסטוריים‬
‫ביחס לדולר‪.‬‬
‫הפרשים שנבעו מהטיפול כאמור נכללו בדוחות רווח הפסד‪ ,‬בסעיף המימון‪.‬‬
‫‪- 106 -‬‬
‫נספח א'‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 2‬עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‪:‬‬
‫ג‪.‬‬
‫איחוד הדוחות הכספיים‪:‬‬
‫‪ (1‬הדוחות הכספיים המאוחדים הינם איחוד של הדוחות הכספיים של כיל ושל‬
‫החברות המאוחדות שלה‪ .‬באשר לחברות שאוחדו לראשונה ‪ -‬ראה ביאור ‪7‬ד'‪.‬‬
‫רשימת החברות שנכללו באיחוד מובאת בנספח ב' לדוחות אלה‪.‬‬
‫בנוסף לחברות הנ"ל‪ ,‬שאוחדו באופן מלא‪ ,‬נכללות בדוחות המאוחדים‪ ,‬לפי‬
‫שיטת האיחוד היחסי‪ ,‬שותפויות וחברות מוחזקות‪ ,‬בשליטה משותפת‪.‬‬
‫יתרות ועסקות הדדיות בין החברות שאוחדו בוטלו; כן בוטלו רווחים‬
‫ממכירות בין חברתיות שטרם מומשו מחוץ לקבוצה‪.‬‬
‫‪ (2‬המוניטין מוצג במאזנים המאוחדים במסגרת "רכוש אחר והוצאות נדחות"‬
‫ומופחת בשיעורים שנתיים שווים החל בשנת הרכישה‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬
‫א( מוניטין שנוצר מרכישת המיעוט בחברת מפעלי ים המלח בע"מ )להלן‬
‫מי"ה( מופחת על פני תקופה של ‪ 20‬שנה‪.‬‬
‫לדעת הנהלת החברה הפחתת מוניטין על פני תקופה של ‪ 20‬שנה משקפת‬
‫באופן נאות יותר את תקופת ההנאה הכלכלית המשוערת של מי"ה‬
‫מהמוניטין‪ ,‬וזאת בשל הנסיבות והמאפיינים המיוחדים של מי"ה‪.‬‬
‫ג( מוניטין שנבע מרכישת חברות מאוחדות אחרות ופעילויות חדשות מופחת‬
‫על פני תקופות של עד ‪ 10‬שנים‪.‬‬
‫בהתאם לתקן חשבונאות מספר ‪) 20‬מתוקן(‪ ,‬שפורסם בחודש מרס ‪,2006‬‬
‫תופסק ביום ‪ 1‬בינואר ‪ 2006‬הפחתת מוניטין‪ ,‬ראה כז')‪ (5‬להלן‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫השקעות בחברות כלולות‬
‫השקעות בחברות אלה נכללות לפי שיטת השווי המאזני‪.‬‬
‫ה‪ .‬מלאי‬
‫המלאי מוערך לפי העלות או השוק‪ ,‬כנמוך שבהם‪ .‬העלות נקבעת לפי הבסיסים‬
‫כדלקמן‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫חומרי גלם ועזר ‪ -‬בעיקר על בסיס ממוצע נע‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫חומרי אחזקה ‪ -‬על בסיס ממוצע‪-‬נע‪ ,‬ראה גם ז' להלן‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫תוצרת גמורה ובעיבוד ‪ -‬על בסיס ממוצע נע של הוצאות ייצור תקופתיות‪,‬‬
‫כולל עלויות הסרת כיסוי טפל‪.‬‬
‫חלק מחומרי הגלם‪ ,‬התוצרת הגמורה ובעיבוד הינו בתפזורת‪ .‬הכמויות מבוססות‬
‫על אומדנים )הנערכים‪ ,‬ברובם‪ ,‬על ידי מומחים חיצוניים שמודדים את נפח המלאי‬
‫וצפיפותו(‪.‬‬
‫מלאי אשר מכירתו צפויה להתבצע בתקופה העולה על ‪ 12‬חודשים מתאריך המאזן‬
‫מוצג כמלאי שאינו שוטף במסגרת השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך‪.‬‬
‫‪- 107 -‬‬
‫נספח א'‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 2‬עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‪:‬‬
‫ו‪.‬‬
‫השקעות בניירות ערך סחירים ובחברות אחרות‪:‬‬
‫‪ (1‬ניירות ערך סחירים‬
‫ניירות ערך סחירים מוצגים לפי שווי השוק או ‪ -‬לגבי תעודות השתתפות‬
‫בקרנות נאמנות ‪ -‬לפי ערך הפדיון‪ .‬השינויים בערכם של ניירות הערך הנ"ל‬
‫נזקפים לדוחות רווח והפסד‪ ,‬בסעיף המימון‪.‬‬
‫‪ (2‬חברות אחרות‬
‫ההשקעה בחברות אחרות מוצגת לפי העלות‪ ,‬ראה גם באור ‪.8‬‬
‫ז‪.‬‬
‫רכוש קבוע‪:‬‬
‫‪ (1‬הרכוש הקבוע מוצג לפי העלות לאחר ניכוי הסכומים של מענקי ההשקעה‬
‫המתייחסים או ‪ -‬לגבי חברות מאוחדות שנרכשו לאחר ‪ - 1.1.96‬השווי הנאות‬
‫של הרכוש הקבוע של החברות שנרכשו‪ ,‬במועד רכישתן ובניכוי הפרשה‬
‫לירידת ערך נכסים‪.‬‬
‫עלות שיפורים ‪ -‬הוצאות אחזקה ותיקונים אשר משפרים את איכות המוצרים‬
‫או מגדילים את התפוקה או את אורך החיים הצפוי ‪ -‬וחידושים של הרכוש‬
‫הקבוע‪ ,‬נזקפים לעלות רכוש זה‪.‬‬
‫חלפים למתקנים מוערכים לפי העלות הנקבעת על בסיס ממוצע נע‪ ,‬לאחר‬
‫ניכוי הפחתה בגין התיישנות; החלק המיועד לצריכה שוטפת מוצג במסגרת‬
‫סעיף המלאי ברכוש השוטף‪.‬‬
‫‪ (2‬הרכוש הקבוע כולל היוון הוצאות הקמה והוצאות מימון ‪ -‬בתקופה שעד‬
‫להפעלתו הסדירה‪.‬‬
‫היוון הוצאות המימון נעשה כדלהלן‪:‬‬
‫א( כאשר הרכוש בהקמה מומן על ידי אשראי ספציפי ‪ -‬מהוונות הוצאות‬
‫המימון המתייחסות לאשראי זה‪.‬‬
‫ב( כאשר המימון הוא על ידי אשראי לא ספציפי ‪ -‬ההיוון נעשה תוך שימוש‬
‫בשיעור היוון המהווה את הממוצע המשוקלל של שיעור העלות בגין אותם‬
‫מקורות אשראי שעלותם לא הוונה על פי ההיוון ספציפי ‪ -‬בשנת ‪- 2005‬‬
‫‪.(2.4% - 2004) 4.8%‬‬
‫‪ (3‬באשר להיוון עלויות למניעת זיהום סביבתי‪ ,‬ראה טז' להלן‪.‬‬
‫‪ (4‬הרכוש מופחת לפי שיטת הפחת השווה‪ ,‬על בסיס משך השימוש המשוער שלו‪.‬‬
‫שיעורי הפחת השנתיים הינם‪:‬‬
‫פיתוח קרקע‪ ,‬כבישים ומבנים‬
‫מתקנים‪ ,‬מכונות וציוד‬
‫סכרים ובריכות‬
‫ציוד מכני כבד‪ ,‬קרונות רכבת ומיכלים‬
‫רהיטים‪ ,‬ציוד משרדי‪ ,‬כלי רכב‪ ,‬ציוד מחשבים ואחר‬
‫‪- 108 -‬‬
‫‪%‬‬
‫‪4-8‬‬
‫‪4-10‬‬
‫‪4-17‬‬
‫‪10-20‬‬
‫‪6-33‬‬
‫נספח א'‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 2‬עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‪:‬‬
‫ח‪ .‬רכוש אחר והוצאות נדחות‪:‬‬
‫‪ (1‬רכוש אחר‬
‫רכוש אחר והוצאות נדחות מופחתים בשיעורים שנתיים שווים על פני תקופת‬
‫ההנאה המשוערת הצפויה מהם כדלקמן‪:‬‬
‫)א( מוניטין ‪ -‬ראה ג' ‪ 2‬לעיל‪.‬‬
‫)ב( זכיונות מופחתים על פני יתרת משך הזיכיון שהוענק לחברות ‪ -‬ראה‬
‫ביאור ‪19‬ב'‪.‬‬
‫‪ (2‬הוצאות נדחות‬
‫סימנים מסחריים והוצאות נדחות בגין סקרים גיאולוגיים‪ ,‬מופחתים בעיקר‬
‫לפי שיטת הפחת השווה‪ ,‬על פני חמש שנים‪.‬‬
‫הסכמים עם לקוחות וספקים – מופחתים על פני חמש עשרה שנה וחמש‬
‫שנים‪ ,‬בהתאמה‪.‬‬
‫פטנט – מופחת על פני חמש שנים‪.‬‬
‫הסכם אי תחרות – מופחת על פני חמש שנים‪.‬‬
‫הוצאות הנפקת אגרות חוב מופחתות לאורך החיים הצפויים של איגרות‬
‫החוב‪ .‬באשר לשינוי בדרך ההצגה וההפחתה של הוצאות אלה‪ ,‬החל מיום ‪1‬‬
‫בינואר ‪ -2006‬ראה כז')‪ (1‬להלן‪.‬‬
‫ט‪ .‬ירידת ערך של נכסים‬
‫החברה בוחנת בכל תאריך מאזן‪ ,‬אם ארעו ארועים או חלו שינויים בנסיבות‪,‬‬
‫המצביעים על האפשרות שחלה ירידת ערך של רכוש קבוע ונכסים לא מוחשיים‬
‫מזוהים‪ ,‬לרבות מוניטין‪.‬‬
‫בהתקיים סימנים לירידת ערך כאמור‪ ,‬החברה בוחנת אם הסכום בו מוצג הנכס‬
‫בספרי החשבונות של החברה‪ ,‬ניתן להשבה מתוך תזרימי המזומנים הצפויים‬
‫מאותו נכס‪ ,‬ובמידת הצורך‪ ,‬רושמת הפרשה לירידת ערך‪ ,‬עד גובה הסכום שהינו‬
‫בר השבה‪ .‬סכום בר השבה של נכס נקבע לפי הגבוה שבין מחיר המכירה נטו של‬
‫הנכס לבין שווי השימוש שלו לחברה‪ .‬שווי השימוש של הנכס מוערך לפי הערך‬
‫הנוכחי של תזרים המזומנים הצפוי מהמשך השימוש בנכס‪ ,‬כולל זה הצפוי בעת‬
‫הוצאתו משירות ומימושו בעתיד‪.‬‬
‫כאשר לא ניתן לבחון את הצורך בהפרשה לירידת ערך לגבי נכס מסוים כשלעצמו‪,‬‬
‫נבחן הצורך בהפרשה בהתייחס לשווי בר ההשבה של היחידה מניבת‪-‬מזומנים‬
‫אליה הנכס משתייך‪ .‬יחידה מניבת מזומנים כוללת גם מוניטין המיוחס לאותה‬
‫יחידה‪ ,‬כאשר הפסד מירידת ערך של יחידה כזו‪ ,‬מיוחס קודם למוניטין‪ ,‬ולאחר‬
‫מכן לשאר הנכסים‪.‬‬
‫בהתאם לתקן חשבונאות מס' ‪) 20‬מתוקן( שפורסם בחודש מרס ‪ ,2006‬תתחייב‬
‫בחינת ירידת ערך של מוניטין ונכסים לא מוחשיים מסוימים לפחות אחת לשנה‪-‬‬
‫ראה כז')‪ (5‬להלן‪.‬‬
‫‪- 109 -‬‬
‫נספח א'‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 2‬עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‪:‬‬
‫י‪.‬‬
‫תוכניות פנסיה לעובדים‪:‬‬
‫‪ (1‬לחברה המאוחדת "קליבלנד פוטש בע"מ" )‪) (Cleveland Potash Ltd.‬להלן ‪-‬‬
‫‪ (CPL‬התחייבות לתשלומי הפנסיה לעובדים‪ .‬להלן עקרונות המדידה‬
‫שמיישמת ‪) CPL‬באשר לתוכניות הפנסיה ונכסי קרן הפנסיה של ‪ - CPL‬ראה‬
‫גם באור ‪18‬ג')‪.((2‬‬
‫א( הוצאות הפנסיה נטו לכל תקופה חשבונאית מורכבות מהמרכיבים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫)‪ (1‬הוצאות שירות )‪ (Service Costs‬שוטפות ‪ -‬הגידול האקטוארי‬
‫בהתחייבות הפנסיונית שנובע מהטבות הפנסיה של העובדים בגין‬
‫התקופה המדווחת;‬
‫)‪ (2‬הוצאות ריבית )‪ (Interest Costs‬שוטפות ‪ -‬הגידול בהתחייבות‬
‫הפנסיונית שנובע מחלוף הזמן;‬
‫)‪ (3‬תשואה צפויה על נכסי הקרן;‬
‫)‪) (4‬רווחים( הפסדים אקטואריים שהוכרו בתקופה‪ ,‬כמתואר ב‪)-‬ג( להלן‪.‬‬
‫ב( ההתחייבות לפנסיה‪ ,‬נטו )או נכסי קרן הפנסיה‪ ,‬נטו( הכלולה במאזן‬
‫משקפת את הפער שבין שני המרכיבים הבאים‪ ,‬המחושבים כדלהלן‪:‬‬
‫)‪ (1‬התחייבות לתשלומי פנסיה ‪ -‬מחושבת על בסיס יתרת ההתחייבות‬
‫לתחילת התקופה‪ ,‬בתוספת הוצאות השירות השוטפות והוצאות‬
‫הריבית השוטפות )כמצוין ב‪)-‬א( לעיל(‪ ,‬ובניכוי סכומים ששולמו‬
‫בתקופה בגין פנסיה‪.‬‬
‫)‪ (2‬נכסי קרן הפנסיה ‪ -‬מחושבים על בסיס יתרת הנכסים לתחילת‬
‫התקופה‪ ,‬בתוספת התשואה הצפויה על נכסי הקרן )כמצוין ב‪)-‬א(‬
‫לעיל(‪ ,‬וההפקדות בקרן הפנסיה בתקופה‪ ,‬ובניכוי סכומים ששולמו‬
‫בתקופה בגין פנסיה‪.‬‬
‫ג( הפער‪ ,‬לתאריך המאזן‪ ,‬בין ההתחייבות לפנסיה‪ ,‬נטו‪ ,‬המחושבת כמצוין‬
‫ב‪)-‬ב( לעיל‪ ,‬לבין ההתחייבות האקטוארית בניכוי השווי ההוגן של נכסי‬
‫קרן הפנסיה לאותו מועד‪ ,‬משקף יתרת רווחים או הפסדים אקטואריים‬
‫שנדחים ואינם מוכרים מיידית בדוחות הכספיים‪.‬‬
‫רווחים או הפסדים אקטואריים נדחים אלה )שנובעים הן מהפער בין‬
‫סכומי ההתחייבות והן מהפער בין סכומי הנכסים‪ ,‬כדלעיל(‪ ,‬המחושבים‬
‫על בסיס שנתי לתום כל שנה‪ ,‬נזקפים בחלקם לדוח רווח והפסד‪ ,‬החל‬
‫מהשנה העוקבת‪ ,‬אם ורק אם‪ ,‬לתום שנת הדיווח השוטפת‪ ,‬סכומם עולה‬
‫על ‪ 10%‬מהגבוה שבין שני הסכומים הבאים‪ (1) :‬ההתחייבות‬
‫האקטוארית לתשלומי פנסיה או )‪ (2‬השווי ההוגן של נכסי קרן הפנסיה‪.‬‬
‫הסכום העולה על ‪ ,10%‬כאמור לעיל‪ ,‬ייזקף לדוחות רווח והפסד‪ ,‬לפי‬
‫שיטת הקו הישר‪ ,‬החל מהשנה העוקבת‪ ,‬על פני תקופת העבודה הצפויה‬
‫של עובדי ‪ CPL‬המשתתפים בתוכנית )‪ 13‬שנה(‪.‬‬
‫‪- 110 -‬‬
‫נספח א'‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 2‬עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‪:‬‬
‫‪ (2‬לגבי שאר תוכניות הפנסיה המוגדרות )פנים חברתיות( של הקבוצה‪ ,‬נכללה‬
‫התחייבות מלאה המבוססת על חישוב אקטוארי ליום המאזן‪ ,‬ראה באור ‪18‬‬
‫ג')‪.(1‬‬
‫‪ (3‬באשר לתוכניות פנסיה בחלק מחברות הקבוצה לפיהן משלמות החברות‬
‫לקופות הפנסיה סכומים שוטפים המשחררים את החברות מהתחייבותן‬
‫לתשלום פנסיה – ראה באור ‪18‬ג')‪.(3‬‬
‫יא‪ .‬איגרות חוב הניתנות להמרה למניות‬
‫אגרות חוב הניתנות להמרה במניות נכללות בהתאם לסבירות המרתן‪ ,‬כפי שנקבע‬
‫בגילוי דעת מספר ‪ 53‬של הלשכה‪ .‬אגרות חוב שהמרתן אינה צפויה נכללות‬
‫כהתחייבות לפי ערכן ההתחייבותי‪ .‬אגרות חוב שהמרתן צפויה נכללות בין סעיף‬
‫ההתחייבויות לזמן ארוך לבין ההון העצמי‪ ,‬לפי הערך ההתחייבותי או ההוני‬
‫כגבוה שביניהם‪.‬‬
‫באשר למעבר לטיפול לפי תקן חשבונאות מספר ‪ ,22‬ראה כז' )‪ (1‬להלן‪.‬‬
‫יב‪ .‬מסים על הכנסה‪:‬‬
‫‪ (1‬החל ביום ‪ 1‬בינואר ‪ ,2005‬מיישמת החברה את תקן חשבונאות מספר ‪ 19‬של‬
‫המוסד לתקינה – "מסים על ההכנסה"‪ ,‬הקובע כללי הכרה‪ ,‬מדידה‪ ,‬הצגה‬
‫וגילוי של מסים על ההכנסה בדוחות כספיים‪.‬‬
‫הנחיות תקן זה דומות‪ ,‬בעיקרן‪ ,‬לכללים החשבונאיים שהחברה יישמה קודם‬
‫ליישום התקן החדש‪.‬‬
‫‪ (2‬בהתאם לקביעות התקן‪ ,‬והמדיניות שהיתה נהוגה גם בעבר‪ ,‬החברה מכירה‬
‫במסים נדחים‪ ,‬בגין הפרשים זמניים בין הסכומים של נכסים והתחייבויות‪,‬‬
‫כפי שהם מדווחים בדוחות הכספיים‪ ,‬לבין סכומם המובא בחשבון לצורכי‬
‫מס; על פי דרישת התקן‪ ,‬יש להכיר במסים נדחים באופן מלא‪ ,‬בגין כל‬
‫ההפרשים הזמניים החייבים במס‪ ,‬פרט להפרש זמני הנוצר בעת ההכרה‬
‫הראשונית במוניטין‪ ,‬והפרש זמני הנוצר בעת ההכרה הראשונית בנכס או‬
‫התחייבות שאין להם כל השפעה על הרווח או ההפסד באותו מועד – בין אם‬
‫החשבונאי או זה המדווח לצורכי מס )אלא אם ההפרש הזמני נובע מההכרה‬
‫הראשונית בעסקה של צירוף עסקים(‪.‬‬
‫ההכרה בנכסי מס נדחים נעשית בגין כלל ההפרשים הזמניים הניתנים לניכוי‬
‫לצורכי מס‪ ,‬בגבולות סכום ההפרשים שצפוי כי ניתן יהיה לנצלם בעתיד כנגד‬
‫הכנסות חייבות במס ‪.‬‬
‫באשר לגורמים שבגינם נוצרו מסים נדחים – ראה ביאור ‪17‬ו'‪.‬‬
‫‪ (3‬יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר מסים‬
‫אלה יזקפו לדוחות רווח והפסד‪.‬‬
‫‪ (4‬המסים השוטפים וכן השינויים ביתרות המסים הנדחים נכללים בהוצאות או‬
‫הכנסות המס בתקופה המדווחת‪ ,‬למעט מסים שמקורם בהכרה הראשונית‬
‫של צירוף עסקים‪ ,‬ולמעט המסים המתייחסים לעסקות שהוכרו ישירות בהון‬
‫העצמי )המסים במקרה זה נזקפים ישירות להון העצמי(‪.‬‬
‫‪- 111 -‬‬
‫נספח א'‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫‪ (5‬בחישוב המסים הנדחים לא הובאו בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של‬
‫מימוש ההשקעות בחברות מוחזקות‪ ,‬זאת מאחר שבכוונת החברה להחזיק‬
‫בהשקעות אלה ולא לממשן‪.‬‬
‫‪ (6‬כאמור בבאור ‪17‬ג')‪ ,(1‬לחלק ממפעלי החברות המאוחדות ניתן מעמד של‬
‫"מפעל מאושר" ובהתאם‪ ,‬בעת חלוקת הדיבידנד שמקורו במפעל מאושר‬
‫מחברות אלו לחברה‪ ,‬עשוי הדיבידנד המתקבל בחברה להתחייב במס‪ .‬תוספת‬
‫מס זו לא נכללה בחשבונות לאור מדיניות הקבוצה שלא לגרום לחלוקת‬
‫דיבידנד הכרוכה בתוספת מס לקבוצה בעתיד הנראה לעין‪.‬‬
‫‪ (7‬בחודש אפריל ‪ ,2005‬פירסם המוסד לתקינה את הבהרה מספר ‪" - 7‬הטיפול‬
‫החשבונאי בהטבות המס בגין הענקות של מכשירים הוניים לעובדים‪ ,‬שלא‬
‫הוכרה בגינן הוצאה"‪ .‬הוראות הבהרה זו חלות לגבי הטבות מס כאמור אשר‬
‫טרם הותרו בניכוי עד ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ .2004‬ההבהרה קובעת כי‪ ,‬החל מיום‬
‫‪ 1‬בינואר ‪ ,2005‬תיזקף להון העצמי הטבת המס הנובעת לחברה ממימוש כתבי‬
‫אופציה שהוענקו לעובדים‪ ,‬בתקופה בה מותרת ההטבה כניכוי לצורכי מס‪.‬‬
‫בעבר‪ ,‬נזקף חסכון המס האמור לדוח רווח והפסד‪ ,‬בסעיף המסים‬
‫יג‪ .‬הכרה בהכנסות‬
‫‪ (1‬הכנסות ממכירות‪ ,‬לאחר ניכוי הנחות שניתנו‪ ,‬נכללות עם משלוח המוצרים‬
‫או במועד העברת הבעלות ללקוח‪ ,‬המאוחר מביניהם‪.‬‬
‫‪ (2‬באשר להכרה בהכנסות מהסכמי זיכיון לאספקת שירותי התפלה‪ ,‬ראה כו'‬
‫להלן‪.‬‬
‫יד‪ .‬הוצאות מחקר ופיתוח‬
‫הוצאות מחקר ופיתוח‪ ,‬בניכוי מענקים המתקבלים ממדינת ישראל‪ ,‬נזקפות‬
‫לדוחות רווח והפסד עם התהוותן‪.‬‬
‫טו‪ .‬הוצאות הובלה‬
‫הוצאות ההובלה נכללות בסעיף הוצאות מכירה‪ ,‬שינוע ושיווק‪.‬‬
‫‪- 112 -‬‬
‫נספח א'‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 2‬עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‪:‬‬
‫טז‪ .‬עלויות סביבתיות )‪(Environmental Costs‬‬
‫עלויות שוטפות להפעלה ולהחזקה של מתקנים למניעת זיהום הסביבה והפרשות‬
‫צפויות לעלויות‪ ,‬המתייחסות לשיקום סביבתי הנובע מפעילות שוטפת או‬
‫מפעילות עבר‪ ,‬נזקפות לדוחות רווח והפסד‪ .‬עלויות למניעת זיהום סביבתי‪,‬‬
‫המגדילות את אורך החיים או את יעילות המתקן או מקטינות או מונעות את‬
‫זיהום הסביבה‪ ,‬נזקפות לעלות הרכוש הקבוע ומופחתות בהתאם למדיניות הפחת‬
‫הנהוגה בקבוצה‪.‬‬
‫יז‪ .‬הפרשה לחובות מסופקים‬
‫ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי בגין חובות שגבייתם מוטלת‬
‫בספק‪ .‬בקביעת נאותות ההפרשות התבססה ההנהלה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬על הערכת‬
‫הסיכון על סמך המידע המצוי ברשותה בדבר מצבם הכספי של החייבים‪ ,‬היקף‬
‫פעילותם והערכת הבטחונות שנתקבלו מהם‪ .‬כמו כן‪ ,‬הדוחות הכספיים כוללים‬
‫הפרשות ספציפיות לחובות מסופקים‪ ,‬כאמור לעיל‪ ,‬גם בגין חובות לקוחות‬
‫הכלולים במסגרת שטר החוב הנדחה שהתקבל במסגרת עסקת האיגוח‪.‬‬
‫יח‪ .‬מכירת חובות לקוחות‬
‫העברת חובות לקוחות לצד ג' נכללת כמכירה כאשר מועברים השליטה ומלוא‬
‫הסיכונים והתגמולים הכרוכים בחובות אלה לצד הקונה‪ .‬ההפסדים ממכירת‬
‫חובות הלקוחות נזקפים בעת המכירה לדוחות רווח והפסד‪.‬‬
‫יט‪ .‬מכשירים פיננסיים נגזרים‬
‫רווחים והפסדים‪ ,‬הנובעים מעסקות הגנה על נכסים או התחייבויות קיימים‪,‬‬
‫נכללים בדוחות רווח והפסד במקביל לתוצאות הנובעות מנכסים או מהתחייבויות‬
‫אלה‪ .‬רווחים או הפסדים‪ ,‬הנובעים מהגנה על התקשרויות מוצקות לתשלום‬
‫עלויות ומכירות‪ ,‬נדחים ונזקפים להכנסות כחלק מהעלות או מעיסקת המכירה‬
‫בעת ההכרה בהן‪ ,‬או להכנסות או הוצאות מימון כשהעיסקה אינה צפויה עוד‬
‫להתבצע‪ .‬סכום הפרמיות נטו ששולם עבור אופציות נזקף להוצאות מימון במשך‬
‫תקופת האופציות‪.‬‬
‫מכשירים פיננסיים נגזרים שאינם נובעים מעסקאות הגנה כאמור‪ ,‬מוצגים במאזן‬
‫על פי שוויים ההוגן‪ .‬שינויים בשווי ההוגן נזקפים לדוח רווח והפסד‪ ,‬בסעיף‬
‫המימון‪ ,‬בתקופה בה ארעו‪ .‬השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים נקבע‬
‫בהתאם למחירי השוק שלהם ובהעדר מחיר נקבע השווי ההוגן בהתאם למודל‬
‫להערכת שווי )ראה גם באור ‪.(24‬‬
‫כ‪.‬‬
‫שימוש באומדנים בהכנת דוחות כספיים‬
‫הכנת דוחות כספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים דורשת מההנהלה לערוך‬
‫אומדנים ולהניח הנחות המשפיעים על סכומי הרכוש וההתחייבויות המוצגים‬
‫בדוחות הכספיים‪ ,‬על הגילוי בדבר נכסים מותנים והתחייבויות תלויות לתאריכי‬
‫הדוחות הכספיים ועל סכומי ההכנסות וההוצאות לשנים המדווחות‪ .‬התוצאות‬
‫בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה‪.‬‬
‫‪- 113 -‬‬
‫נספח א'‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 2‬עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‪:‬‬
‫כא‪ .‬שווי מזומנים‬
‫השקעות שנזילותן גבוהה‪ ,‬הכוללות פיקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר‬
‫)עד ‪ 3‬חודשים ממועד הפקדתם(‪ ,‬שאינם מוגבלים מבחינת משיכה או שימוש‪,‬‬
‫נחשבות על ידי הקבוצה כשווי מזומנים‪.‬‬
‫כב‪ .‬דיבידנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן‬
‫ההתחייבות המתייחסת לדיבידנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן‪ ,‬מקבלת ביטוי‬
‫בחשבונית רק בתקופה בה נעשתה ההכרזה‪ .‬עם זאת‪ ,‬ניתן ביטוי נפרד‪ ,‬במסגרת‬
‫הדו"ח על השינויים בהון‪ ,‬קרנות ועודפים‪ ,‬לסכום הדיבידנד המיועד לחלוקה‬
‫כאמור‪ ,‬כנגד הקטנת יתרת העודפים‪.‬‬
‫כג‪ .‬רווח נקי ל‪ 1-‬ש"ח ערך נקוב של מניות‬
‫נתוני הרווח ל‪ 1-‬ש"ח ערך נקוב של מניות מחושבים בהתאם לגילוי דעת ‪ 55‬של‬
‫הלשכה‪ ,‬ונקבעים על בסיס ממוצע משוקלל של הערך הנקוב של הון המניות‬
‫המונפק והנפרע במשך השנה‪ ,‬בהתחשב בסבירות המימוש של כתבי אופציה‬
‫ואגרות חוב הניתנות להמרה שהונפקו על ידי החברה ובניכוי מניות המוחזקות‬
‫בידי חברה מאוחדת‪ .‬באשר לתקן חדש שפורסם‪ ,‬ראה כז')‪ (3‬להלן‪.‬‬
‫כד‪ .‬רכישת מניות החברה על ידי חברה מאוחדת‬
‫מניות אלה ‪ -‬לפי עלותן לחברה המאוחדת – מוצגות כהפחתה מההון העצמי‬
‫בסעיף "עלות מניות החברה המוחזקות בידי חברה מאוחדת"‪.‬‬
‫רווחים‪ ,‬לאחר ניכוי הפסדים והמס המתייחס‪ ,‬שעולים ממכירת מניות אלה‪,‬‬
‫נזקפים ישירות להון עצמי‪ .‬הפסדים ממכירת המניות העולים על סכומי הרווחים‪,‬‬
‫נטו‪ ,‬שנזקפו לקרנות הון כאמור‪ ,‬נזקפים ישירות כנגד יתרת הרווח שלא יועד‪.‬‬
‫כה‪ .‬יתרות צמודות ובמטבע חוץ‬
‫יתרות במטבע חוץ או צמודות אליו נכללות בדוחות הכספיים לפי שערי החליפין‬
‫היציגים לתאריך המאזן‪ .‬יתרות צמודות למדד המחירים לצרכן נכללות על בסיס‬
‫המדד המתאים לגבי כל נכס או התחייבות צמודים‪ .‬להלן פרטים על שערי‬
‫החליפין היציגים ועל מדד המחירים לצרכן‪:‬‬
‫מדד המחירים‬
‫לצרכן‬
‫שער החליפין‬
‫של הדולר‬
‫ביחס לשקל‬
‫שער החליפין‬
‫של הדולר‬
‫ביחס לאירו‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2005‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2004‬‬
‫‪110.00‬‬
‫‪107.44‬‬
‫‪4.603‬‬
‫‪4.308‬‬
‫‪0.845‬‬
‫‪0.733‬‬
‫השינוי בשנה שנסתיימה ביום‪:‬‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2005‬‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2004‬‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2003‬‬
‫‪2.4%‬‬
‫‪1.2%‬‬
‫)‪(1.9%‬‬
‫‪6.8%‬‬
‫)‪(1.6%‬‬
‫)‪(7.5%‬‬
‫‪15.3%‬‬
‫)‪(7.3%‬‬
‫)‪(16.9%‬‬
‫‪- 114 -‬‬
‫נספח א'‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 2‬עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‪:‬‬
‫כו‪ .‬הסכמי זיכיון לאספקת שירותי התפלת מים‬
‫כאמור בבאור ‪19‬א)‪ ,(9‬לחברה מאוחדת באיחוד יחסי הסכמי זיכיון לאספקת‬
‫שירותי התפלת מים‪ ,‬המתנהלים על פי שיטת ‪Build, Operate and ) BOT‬‬
‫‪ .(Transfer‬בהתאם להסכמים הנ"ל‪ ,‬על החברה להקים מתקנים להתפלת מים‪,‬‬
‫כאשר הצדדים האחרים להסכמים מתחייבים לרכוש כמויות מוגדרות של מים‬
‫שיופקו במתקנים על פני תקופה מוגדרת מראש אשר בסיומה יועברו המתקנים‬
‫לידי הצדדים האחרים להסכם‪.‬‬
‫מבחינת ההסכמים הנ"ל עולה כי הצד אשר יכול להפיק את עיקר התועלות‬
‫הנובעות מהמתקנים המוקמים והנושא בעיקר הסיכונים הכרוכים בהם‪ ,‬הינו הצד‬
‫איתו נחתמו ההסכמים הנ"ל‪.‬‬
‫לאור זאת‪ ,‬החל מהדוחות הכספיים לשנת ‪ ,2004‬אך בתוקף למפרע‪ ,‬נכלל בדוחות‬
‫הכספיים נכס כספי המבטא את חוב המזמינים כלפי החברה המאוחדת באיחוד‬
‫יחסי בגין הקמת המתקן‪ .‬יתרת החוב צוברת הכנסות מימון תוך שימוש בשיעור‬
‫התשואה הספציפי של הפרויקט‪ ,‬והיא אמורה להיפרע מהתמורה העתידית‬
‫הצפויה להתקבל מהמזמינים‪.‬‬
‫עלויות התפעול ואחזקת המתקן נזקפות לדוחות רווח והפסד עם התהוותן‪.‬‬
‫ההכנסות מהתפעול חושבו בהתאם לסכום ההוצאות שנזקפו לרווח והפסד‬
‫בתוספת מרווח קבוע בשיעור של ‪.7%‬‬
‫טיפול חשבונאי זה הינו בהתאם למצג העמדה אשר פורסם בחודש יוני ‪ 2005‬על ידי‬
‫המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות‪ ,‬בנושא הסדרים להקמה והפעלה של רכוש‬
‫ציבורי על ידי הסקטור הפרטי‪ ,‬אשר נועד לשמש קו מנחה לדיווח כספי על‬
‫הסדרים דומים כאלה עד לאימוץ תקן מחייב בנושא‪ .‬לכשיפורסם תקן מחייב‬
‫בנושא‪ ,‬תבחן החברה המאוחדת באיחוד יחסי את ההתאמות שיידרשו‪ ,‬אם בכלל‪.‬‬
‫כז‪ .‬תקני חשבונאות שפורסמו לאחרונה‬
‫‪ (1‬בחודש אוגוסט ‪ ,2005‬פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן‬
‫חשבונאות מספר ‪" - 22‬מכשירים פיננסים‪ :‬גילוי והצגה"‪ ,‬המבוסס על תקן‬
‫חשבונאות בינלאומי מספר ‪ .32‬תקן זה קובע את כללי ההצגה של מכשירים‬
‫פיננסיים והגילוי הנאות הנדרש בגינם‪ .‬התקן קובע את הכללים לפיהם יסווגו‬
‫מכשירים פיננסיים ויוצגו כהתחייבות )תוך הרחבת הגדרת התחייבות‬
‫פיננסית(‪ ,‬או כמכשיר הוני )המוצג במסגרת ההון העצמי(‪ ,‬את כללי הפיצול‬
‫והסיווג של מכשירים פיננסיים מורכבים )הכוללים הן רכיב הוני והן רכיב‬
‫התחייבותי(‪ ,‬את התנאים בהם ניתן לקזז נכסים והתחייבויות פיננסיות ואת‬
‫הטיפול בעלויות הכרוכות בהנפקתם של מכשירים פיננסיים‪ .‬כמו כן‪ ,‬קובע‬
‫התקן כי ריבית‪ ,‬דיבידנדים‪ ,‬הפסדים ורווחים הקשורים למכשירים פיננסיים‪,‬‬
‫יירשמו כהכנסה או הוצאה בדוח הרווח והפסד‪ ,‬כאשר המכשיר מסווג‬
‫כהתחייבות פיננסית‪ ,‬או כתנועה הונית‪ ,‬כאשר המכשיר מסווג כמכשיר הוני‪,‬‬
‫בהתאמה‪.‬‬
‫‪- 115 -‬‬
‫נספח א'‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 2‬עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‪:‬‬
‫תקן חשבונאות זה יחול על דוחות כספיים לתקופות המתחילות ביום‬
‫‪ 1‬בינואר ‪ 2006‬או לאחר מכן‪ ,‬באופן פרוספקטיבי )מכאן ואילך(‪ .‬במועד‬
‫תחילתו‪ ,‬יסווגו כלל המכשירים הפיננסיים הקיימים באותו מועד‪ ,‬ויוצגו‬
‫בהתאם לכללי הסווג וההצגה של התקן; מכשירים פיננסיים מורכבים‬
‫יפוצלו למרכיביהם‪ ,‬קודם לסווגם כאמור‪ ,‬בהתאם להוראות מעבר שנקבעו‬
‫בתקן‪ .‬מספרי ההשוואה לא יוצגו מחדש‪.‬‬
‫עם תחילת התקן‪ ,‬יבוטלו גילוי דעת ‪" 48‬הטיפול החשבונאי בכתבי אופציה"‬
‫וגילוי דעת ‪" 53‬הטיפול החשבונאי בהתחייבויות הניתנות להמרה" של‬
‫הלשכה‪.‬‬
‫להערכת החברה‪ ,‬ליישום תקן זה לא צפויה להיות השפעה מהותית על‬
‫דוחותיה הכספיים בתקופות הבאות‪.‬‬
‫‪ (2‬בחודש ספטמבר ‪ ,2005‬פרסם המוסד לתקינה את תקן חשבונאות מספר ‪- 24‬‬
‫"תשלום מבוסס מניות"‪ .‬תקן זה קובע כללי הכרה ומדידה וכן דרישות גילוי‬
‫לעסקות תשלום מבוסס מניות‪ .‬עד לפרסום תקן זה‪ ,‬לא היו קיימות בישראל‬
‫הוראות מחייבות באשר להכרה ומדידה של עסקות תשלום מבוסס מניות‪,‬‬
‫אלא רק דרישות גילוי מסוימות‪ .‬בהתאם‪ ,‬להענקות של מכשירים הוניים‬
‫לעובדי החברה‪ ,‬לא היו בעבר כל השלכות הכרה או מדידה על דוחותיה‬
‫הכספיים של החברה‪.‬‬
‫התקן החדש חל על עסקות בהן חברות רוכשות מוצרים או מקבלות שירותים‬
‫ומשלמות את תמורתם במכשירים הוניים של החברה )להלן – הענקה הונית(‪,‬‬
‫או כאשר התשלום בגינם הוא במזומן או בנכסים אחרים‪ ,‬אך סכום התמורה‬
‫נקבע בהתבסס על מחירם או שווים של מכשירים הוניים של החברה )להלן ‪-‬‬
‫הענקה התחייבותית(‪ .‬התקן קובע כי יש לשקף עסקות אלו על פי השווי‬
‫ההוגן‪ .‬התקן חל על עסקות תשלום מבוסס מניות שנעשו עם עובדים ועם‬
‫צדדים אחרים שאינם עובדים‪.‬‬
‫בהקשר להענקות הוניות לעובדים‪ ,‬קובע התקן ששווי שירותי העבודה‬
‫המתקבלים מהם בתמורה‪ ,‬נמדד במועד ההענקה‪ ,‬לפי השווי ההוגן של‬
‫המכשירים ההוניים שהוענקו לעובדים‪ .‬שווי העסקות‪ ,‬שנמדד כאמור‪ ,‬נזקף‬
‫כהוצאה על פני התקופה בה מבשילה לעובד הזכות לממש או לקבל את‬
‫המכשירים ההוניים המתייחסים; במקביל לרישום ההוצאה‪ ,‬נרשם גידול‬
‫‪- 116 -‬‬
‫נספח א'‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 2‬עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‪:‬‬
‫מתאים בקרן הון‪ ,‬הכלולה במסגרת סעיפי ההון העצמי של החברה‪.‬‬
‫השווי ההוגן של הענקות התחייבותיות נמדד לראשונה‪ ,‬על פי הוראות התקן‪,‬‬
‫במועד ההענקה כנגד רישום מקביל של התחייבות במאזן החברה‪ ,‬ונמדד‬
‫מחדש‪ ,‬בכל תאריך מאזן‪ ,‬עד לפירעון ההתחייבות האמורה‪ .‬השינויים בסכום‬
‫ההתחייבות נזקפים‪ ,‬באופן שוטף‪ ,‬לדוחות רווח והפסד‪ .‬התקן קובע גם‬
‫הנחיות באשר לייחוס מסים על ההכנסה בגין תשלומים מבוססי מניות‪.‬‬
‫תקן חשבונאות ‪ 24‬ייושם לגבי תקופות דיווח המתחילות ביום ‪ 1‬בינואר ‪,2006‬‬
‫או לאחר מכן‪ .‬יישום מוקדם של התקן מומלץ‪.‬‬
‫הוראות המעבר של התקן עושות הבחנה בין הענקות הוניות לבין הענקות‬
‫התחייבותיות‪:‬‬
‫א( לגבי הענקות הוניות קובע התקן‪ ,‬שיש ליישם את הוראותיו לגבי כל‬
‫הענקה שבוצעה לאחר ‪ 15‬במרס ‪ 2005‬ואשר טרם הבשילה במועד‬
‫התחילה של התקן‪ .‬כפועל יוצא‪ ,‬יעלה הצורך‪ ,‬בהקשר להענקות כאמור‪,‬‬
‫להציג מחדש‪ ,‬עם תחילת יישום התקן‪ ,‬את הדוחות הכספיים לשנת‬
‫‪.2005‬‬
‫ב(‬
‫לגבי התחייבויות הנובעות מהענקות התחייבותיות הקיימות למועד‬
‫התחילה‪ ,‬קובע התקן‪ ,‬שיש ליישם את הוראותיו לגבי התחייבויות אלה‬
‫למפרע‪ .‬כפועל יוצא‪ ,‬יעלה הצורך‪ ,‬בהקשר להענקות התחייבותיות אלה‪,‬‬
‫להציג מחדש‪ ,‬עם תחילת יישום התקן‪ ,‬את הדוחות הכספיים לכל‬
‫התקופות הקודמות‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬קובעות הוראות המעבר של התקן‪ ,‬ששינויים בתנאי הענקות קיימות‬
‫שבוצעו לאחר ‪ 15‬במרס ‪ ,2005‬יטופלו בהתאם להוראות התקן‪ ,‬אף אם‬
‫הוראות התקן אינן חלות על ההענקות עצמן‪ .‬כפועל יוצא יעלה הצורך בהקשר‬
‫לשינויים כאמור‪ ,‬להציג מחדש‪ ,‬עם תחילת יישום התקן‪ ,‬את הדוחות‬
‫הכספיים לשנת ‪.2005‬‬
‫החברה מתכוונת ליישם את הוראות התקן החל משנת ‪ .2006‬להערכת‬
‫החברה‪ ,‬בהתחשב בכך שההענקה ההונית אותה העניקה החברה לאחר ‪15‬‬
‫במרס ‪ 2005‬הבשילה לפני מועד תחילת התקן‪ ,‬ובכך שהחברה לא ביצעה‬
‫שינויים בהענקות קיימות לאחר מועד זה ולא קיימות לה התחייבויות‬
‫הנובעות מהענקות התחייבותיות‪ ,‬ליישום תקן זה לא צפויה להיות‪ ,‬בשלב זה‪,‬‬
‫השפעה כלשהי על דוחותיה הכספיים‪ .‬עם זאת‪ ,‬הענקות חדשות בעתיד של‬
‫אופציות או מניות לעובדים או נותני שירותים של החברה‪ ,‬יביאו בתקופות‬
‫הדיווח הבאות לרישום הוצאות שכר או הוצאות המתייחסות לעלות‬
‫השירותים‪ ,‬בהתאם לשוויין ההוגן‪.‬‬
‫‪ (3‬בחודש פברואר ‪ ,2006‬פרסם המוסד לתקינה את תקן חשבונאות מספר ‪- 21‬‬
‫"רווח למניה"‪ ,‬המבוסס על תקן חשבונאות בינלאומי מספר ‪ .33‬תקן‬
‫חשבונאות מספר ‪ 21‬קובע כללים לחישוב נתוני רווח למניה והצגתם בדוחות‬
‫כספיים‪ ,‬והוא יחליף עם תחילתו את הכללים הקיימים כיום בנושא‬
‫והמבוססים על גילוי דעת מספר ‪ 55‬של לשכת רואי חשבון בישראל; התקן‬
‫יחול על דוחות הכספיים הנערכים לתקופות המתחילות ביום ‪ 1‬בינואר ‪2006‬‬
‫או לאחר מכן‪.‬‬
‫חישוב הרווח הבסיסי למניה על פי התקן מבוסס‪ ,‬ככלל‪ ,‬על הרווח הניתן‬
‫לחלוקה לבעלי המניות הרגילות‪ ,‬המחולק בממוצע המשוקלל של מספר‬
‫‪- 117 -‬‬
‫נספח א'‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 2‬עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‪:‬‬
‫המניות הרגילות הקיימות במחזור במהלך התקופה‪ .‬חישוב זה‪ ,‬אינו מביא‬
‫עוד בחשבון את ההשפעה המתייחסת למניות פוטנציאליות‪ ,‬העשויות לנבוע‬
‫ממימושם הצפוי של מכשירים פיננסיים המירים‪ ,‬או חוזים המעניקים‬
‫למחזיקים בהם זכות למניות‪.‬‬
‫בחישוב הרווח או ההפסד המדולל למניה‪ ,‬מתווסף לממוצע המניות‬
‫הרגילות ששימש לחישוב הבסיסי‪ ,‬גם הממוצע המשוקלל של מספר‬
‫המניות שיונפקו‪ ,‬בהנחה שכל המניות הפוטנציאליות המדללות יומרו‬
‫למניות‪ .‬המניות הפוטנציאליות מובאות בחשבון כאמור‪ ,‬רק כאשר‬
‫השפעתן הינה מדללת )מקטינה את הרווח או מגדילה את ההפסד למניה‬
‫מפעילות נמשכת(; לצורך חישוב הממוצע המשוקלל‪ ,‬נחשבות מניות‬
‫פוטנציאליות מדללות ככאלו שהומרו למניות רגילות בתחילת התקופה או‪,‬‬
‫ממועד הנפקת המניות הפוטנציאליות‪ ,‬כמאוחר שבהם‪ .‬התקן משנה גם‬
‫את הטיפול בהשפעה על הרווח הנובעת מהמרתם הצפויה של מניות‬
‫פוטנציאליות ועורך התאמות מסוימות לרווח בהתייחס לחלק החברה‬
‫בתוצאות הפעולות של חברות כלולות ומאוחדות;‬
‫עם יישום התקן לראשונה‪ ,‬ובהתאם להוראות המעבר שנקבעו בתקן‪ ,‬יוצגו‬
‫מחדש נתוני ההשוואה של הרווח למניה בדוחות כספיים‪ ,‬על מנת לשקף‬
‫למפרע את החישוב של הרווח למניה בהתאם להנחיות החדשות‪.‬‬
‫‪ (4‬בחודש פברואר ‪ ,2006‬פרסם המוסד לתקינה את תקן חשבונאות מספר ‪- 25‬‬
‫"הכנסות"‪ ,‬המבוסס על תקן חשבונאות בינלאומי מספר ‪ .18‬תקן זה קובע‬
‫כללי הכרה‪ ,‬מדידה‪ ,‬הצגה וגילוי‪ ,‬לגבי הכנסות שמקורן ממכירת סחורות‬
‫שנרכשו או שיוצרו על ידי החברה‪ ,‬הספקת שירותים וכן הכנסות הנובעות‬
‫משימוש שעושים אחרים בנכסים של החברה )הכנסות ריבית‪ ,‬תמלוגים או‬
‫דיבידנד(‪.‬‬
‫הסוגיה העיקרית בטיפול החשבונאי בהכנסות הנה הקביעה מתי להכיר‬
‫בהכנסות‪ .‬הכנסות ממכירת סחורות תוכרנה כאשר יתקיימו כל התנאים‬
‫הבאים‪) :‬א( הסיכונים והתשואות המשמעותיים הנגזרים מהבעלות על‬
‫הסחורות הועברו לקונה‪) ,‬ב( החברה אינה משמרת שליטה אפקטיבית על‬
‫הסחורות או מעורבות ניהולית נמשכת ברמה המאפיינת בעלות עליהן‪) ,‬ג(‬
‫סכום ההכנסות ניתן למדידה באופן מהימן‪) ,‬ד( צפוי שההטבות הכלכליות‬
‫הקשורות לעסקה יזרמו לחברה‪ ,‬וכן )ה( העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין‬
‫העסקה ניתנות למדידה באופן מהימן‪.‬‬
‫הבהרה לתקן זה‪ ,‬פורסמה על ידי המוסד לתקינה בחודש פברואר ‪:2006‬‬
‫הבהרה מספר ‪" - 8‬דיווח הכנסות על בסיס ברוטו או על בסיס נטו"‪.‬‬
‫ההבהרה קובעת כי חברה הפועלת כסוכנת או כמתווכת מבלי לשאת‬
‫בסיכונים ובתשואות הנגזרים מהעסקה‪ ,‬תציג את הכנסותיה על בסיס נטו‬
‫)כרווח או עמלה(‪ .‬לעומת זאת‪ ,‬חברה הפועלת כספק עיקרי ונושאת‬
‫בסיכונים ובתשואות הנגזרים מהעסקה תציג את הכנסותיה על בסיס‬
‫ברוטו‪ ,‬תוך הפרדה של המחזור וההוצאות המתייחסות‪.‬‬
‫תקן חשבונאות ‪ 25‬יחול על דוחות כספיים המתייחסים לתקופות‬
‫המתחילות ביום ‪ 1‬בינואר ‪ 2006‬או לאחר מכן‪ .‬התקן יחול בדרך של "מכאן‬
‫ולהבא"; עם זאת‪ ,‬בהתאם להוראות המעבר של התקן‪ ,‬הסיווג וההצגה של‬
‫הכנסות על בסיס ברוטו או על בסיס נטו‪ ,‬כלעיל‪ ,‬ייושם בתוקף למפרע‪,‬‬
‫תוך הצגה מחדש של ההכנסות וההוצאות הכלולים במספרי ההשוואה‬
‫בדוחות הכספיים שיערכו לתקופות המתחילות במועד תחילת התקן‪.‬‬
‫‪- 118 -‬‬
‫נספח א'‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 2‬עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‪:‬‬
‫עד לפרסום תקן זה וההבהרה מכוחו לא היתה קיימת בישראל תקינה‬
‫חשבונאית בנושא הכנסות‪ ,‬והטיפול החשבונאי בנושא זה התבסס בעיקרו‬
‫על מקובלות חשבונאיות ותקינה זרה; עם זאת‪ ,‬הכללים שיושמו על ידי‬
‫החברה‪ ,‬אינם שונים באופן מהותי מהנחיות התקן‪ ,‬ולכן ליישומו לא צפויה‬
‫להיות השפעה מהותית על דוחותייה הכספיים של החברה בתקופות‬
‫הבאות‪.‬‬
‫‪ (5‬בחודש מרס ‪ 2006‬פרסם המוסד לתקינה את תקן חשבונאות מספר ‪20‬‬
‫)מתוקן(‪ ,‬הטיפול החשבונאי במוניטין ובנכסים בלתי מוחשיים ברכישה של‬
‫חברה מוחזקת )להלן – "התקן"(‪ .‬התקן מחליף את תקן חשבונאות מספר ‪20‬‬
‫‪ ,‬תקופת הפחתת המוניטין‪ .‬בהתאם לתקן‪ ,‬מוניטין‪ ,‬שזוהה בעת רכישה של‬
‫חברה מוחזקת‪ ,‬לא יופחת באופן שיטתי‪ .‬במקום זאת‪ ,‬יש לבצע בחינה‬
‫לירידת ערך של מוניטין‪ ,‬הנובע מרכישה של חברה מוחזקת‪ ,‬אחת לשנה או‬
‫בתדירות גבוהה יותר אם אירועים או שינויים בנסיבות מצביעים כי יתכן‬
‫וחלה ירידת ערך של הנכס‪ .‬בנוסף‪ ,‬יתרת מוניטין שלילי שנוצר ברכישה של‬
‫חברה מוחזקת‪ ,‬לאחר ייחוס לפריטים מסוימים כמוגדר בתקן‪ ,‬תיזקף לדוח‬
‫רווח והפסד בעת הרכישה‪ .‬התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות‬
‫המתחילות ביום ‪ 1‬בינואר ‪ ,2006‬או לאחר מכן‪ .‬בהתאם לתקן‪ ,‬החברה‬
‫תפסיק להפחית מוניטין‪ ,‬שזוהה בעת רכישה של חברה מוחזקת‪ ,‬לרבות‬
‫מוניטין הכלול במסגרת חשבון השקעה בחברה מוחזקת שאינה חברה בת‪,‬‬
‫החל מהדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום ‪ 1‬בינואר ‪ .2006‬כמו‬
‫כן‪,‬יתרת המוניטין השלילי‪ ,‬הנובעת מרכישה של חברה מוחזקת‪ ,‬הכלולה‬
‫בדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ ,2005‬תיזקף ביום ‪ 1‬בינואר ‪ 2006‬ליתרת‬
‫העודפים באותו מועד‪ .‬הדוחות הכספיים לתקופות שבהן טרם יושם התקן לא‬
‫יוצגו מחדש‪.‬‬
‫עם יישום התקן תיזקף יתרת המוניטין השלילי הכלולה בדוחות הכספיים‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ ,2005‬בסך של כ‪ 3.2-‬מיליוני ש"ח ליתרת העודפים של‬
‫החברה‪.‬‬
‫יישום תקן זה ישפיע בכיוון הקטנת הוצאות‪ .‬הוצאות הפחתת מוניטין לולא‬
‫תקן זה היו כ‪ 32-‬מיליון ש"ח בשנת ‪ .2006‬עם יישום תקן זה מופסקת הפחתת‬
‫המוניטין‪.‬‬
‫באור ‪ - 3‬השקעות‪ ,‬פיקדונות והלוואות לזמן קצר‪:‬‬
‫החברה‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫מאוחד‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫ניירות ערך סחירים *‬
‫פיקדונות בתאגידים בנקאיים ומוסדות‬
‫כספיים והלוואות לזמן קצר‬
‫חלויות שוטפות של הלוואות לחברות‬
‫מוחזקות וחובות לזמן ארוך לקבל מהן‬
‫חלויות שוטפות של פיקדונות ויתרות‬
‫חובה לזמן ארוך‬
‫‪8,414‬‬
‫‪7,991‬‬
‫‪8,414‬‬
‫‪7,991‬‬
‫‪213,875‬‬
‫‪610,526‬‬
‫‪60‬‬
‫‪65‬‬
‫‪190,665‬‬
‫‪47,492‬‬
‫‪48,216‬‬
‫‪270,505‬‬
‫‪29,092‬‬
‫‪647,609‬‬
‫‪1,846‬‬
‫‪200,985‬‬
‫‪1,710‬‬
‫‪57,258‬‬
‫* מייצג קרנות נאמנות המשקיעות בעיקר באגרות חוב ממשלתיות‪.‬‬
‫‪- 119 -‬‬
‫נספח א'‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 4‬לקוחות‪:‬‬
‫א‪ .‬הרכב‪:‬‬
‫מאוחד‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫לקוחות – חובות פתוחים‪:‬‬
‫בחוץ לארץ*‬
‫בארץ‬
‫שטר חוב נדחה וחייבים בגין מכירת חובות לקוחות )ב(‬
‫פ ח ו ת – הפרשה לחובות מסופקים‬
‫* כולל שטרות שנוכו )ג(‬
‫‪1,690,415‬‬
‫‪58,550‬‬
‫‪612,369‬‬
‫‪2,361,334‬‬
‫‪43,972‬‬
‫‪2,317,362‬‬
‫‪24,856‬‬
‫‪**1,216,364‬‬
‫‪**59,265‬‬
‫‪484,219‬‬
‫‪1,759,848‬‬
‫‪48,710‬‬
‫‪1,711,138‬‬
‫‪46,263‬‬
‫**סווג מחדש‬
‫ב‪.‬‬
‫מכירת חובות לקוחות במסגרת עסקת איגוח‪:‬‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫חובות לקוחות הכלולים במסגרת עסקת האיגוח‬
‫ליום המאזן‬
‫בניכוי ‪ -‬תמורה שהתקבלה במזומן בגין לקוחות אלה‬
‫שטר חוב נדחה וחייבים בגין מכירת חובות לקוחות‬
‫‪1,614,649‬‬
‫‪1,002,280‬‬
‫‪612,369‬‬
‫‪1,368,333‬‬
‫‪884,114‬‬
‫‪484,219‬‬
‫החברה וחברות מאוחדות מסוימות )להלן ‪ -‬החברות( התקשרו בעסקת איגוח‬
‫)‪ (Securitization‬בהיקף של ‪ 220‬מליון דולר‪ ,‬אשר במסגרתה מוכרות החברות את‬
‫כל חובות הלקוחות שלהן לחברה זרה שהוקמה לצורך זה ושאינה בבעלות או‬
‫בשליטת קבוצת כיל )להלן ‪ -‬החברה הרוכשת(‪.‬‬
‫החברה הרוכשת מימנה את רכישת החובות באמצעות הלוואה שהתקבלה מגוף‬
‫פיננסי‪ ,‬בלתי קשור לכיל‪ ,‬שמימן את ההלוואה מתמורת ניירות ערך מסחריים‬
‫)‪ (commercial paper‬אותם הנפיק בשוק ניירות הערך המסחריים בארצות הברית‪.‬‬
‫לפרעון ניירות הערך המסחריים ולפרעון ההלוואה ניתן גיבוי על ידי קו גיבוי‬
‫מקבוצת בנקים אותה מארגן ‪.Rabobank International‬‬
‫‪- 120 -‬‬
‫נספח א'‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 4‬לקוחות )המשך(‪:‬‬
‫הרכישה מתבצעת על בסיס שוטף‪ ,‬באופן שהתמורות המתקבלות מהלקוחות‪,‬‬
‫שחובותיהם נמכרו‪ ,‬משמשות לרכישת חובות לקוחות חדשים‪.‬‬
‫התקופה בה זכאיות החברות למכור את חובות הלקוחות שלהן לחברה הרוכשת‬
‫הינה שנה אחת‪ ,‬ממועד הסגירה של העסקה‪ .‬תקופה זו ניתנת להארכה‪ ,‬בהסכמת‬
‫כל הצדדים‪ ,‬לתקופות נוספות של שנה אחת כל פעם‪ ,‬עד למקסימום של ‪4‬‬
‫הארכות‪ .‬כל אחד מהצדדים רשאי להפסיקה בהתקיים תנאים הקבועים במערכת‬
‫ההסכמים‪.‬‬
‫המחיר בו נמכרים חובות הלקוחות הינו סכום החוב הנמכר‪ ,‬בהפחתה המחושבת‬
‫על פי התקופה הצפויה לחלוף בין מועד מכירת חוב הלקוח לבין מועד פרעונו‪.‬‬
‫במועד רכישת החוב משלמת החברה הרוכשת את מרבית מחיר החוב במזומן‬
‫והיתרה בהתחייבות נדחית שנפרעת לאחר גבייתו של החוב הנמכר‪ .‬שיעור‬
‫התמורה במזומן משתנה בהתאם להרכב והתנהגות תיק הלקוחות‪.‬‬
‫החברות נושאות במלוא ההפסדים שנוצרים‪ ,‬אם בכלל‪ ,‬לחברה הרוכשת עקב אי‬
‫פרעונם של חובות הלקוחות הכלולים במסגרת עסקת האיגוח והכל עד לגובה‬
‫היתרה הכוללת של מחיר החוב שטרם שולמה‪ ,‬הכלולה במסגרת ההתחייבות‬
‫הנדחית‪.‬‬
‫המכירה הינה מוחלטת‪ .‬לחברה הרוכשת אין זכות חזרה אל החברות המוכרות‪,‬‬
‫בגין סכומים ששולמו‪ ,‬למעט בגין חובות אשר בקשר להם נוצר סכסוך מסחרי בין‬
‫החברות ללקוחותיהן‪ ,‬דהיינו סכסוך שמקורו בטענה בדבר אי קיום חיוב של‬
‫המוכר בהסכם ההספקה של המוצר כגון‪ :‬אי הספקת המוצר הנכון‪ ,‬פגם במוצר‪,‬‬
‫איחור במועד ההספקה וכיוצא באלה‪.‬‬
‫החברות מטפלות בגביית חובות הלקוחות הכלולים במסגרת עסקת האיגוח‪ ,‬עבור‬
‫החברה הרוכשת‪.‬‬
‫עיקרו של הטיפול החשבונאי במכירת חובות הלקוחות שבמסגרת עסקת איגוח‬
‫הינו הכרה במכירת חובות לקוחות רק בגין אותו חלק שהשליטה והסיכונים עליו‬
‫עברו באופן סופי ומוחלט לקונה‪ .‬בהתאם לכך‪ ,‬נמחקו יתרות חובות הלקוחות‬
‫שנמכרו ושהתמורה בגינם התקבלה במזומן ו‪/‬או בהתחייבות בלתי נדחית‪ .‬בגין‬
‫החלק מחובות הלקוחות הכלול בעסקת האיגוח ולא הוכר כמכירה נרשם שטר‬
‫חוב נדחה בסכום ההפרש בין יתרות חובות הלקוחות שנכללו במסגרת עסקת‬
‫האיגוח לבין התמורה‪ ,‬כאמור‪ ,‬ורישום חייבים בגין מכירת חובות לקוחות שנמכרו‬
‫ושהתמורה בגינם נתקבלה לאחר תאריך המאזן‪.‬‬
‫‪- 121 -‬‬
‫נספח א'‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 4‬לקוחות )המשך(‪:‬‬
‫ההפסד ממכירת חובות הלקוחות נזקף בעת המכירה לדוח רווח והפסד בסעיף‬
‫הוצאות מימון‪.‬‬
‫במסגרת ההסכם‪ ,‬התחייבה החברה לקיום אמות מידה פיננסיות מסוימות לפיהן‬
‫היחס בין החוב נטו להון עצמי לא יעלה על ‪ 2.1‬ושהיחס בין החוב נטו ל‪EBITDA -‬‬
‫לא יעלה על ‪ .4.5‬במידה והחברה לא תעמוד ביחסים כאמור‪ ,‬רשאית החברה‬
‫הרוכשת להפסיק לרכוש חובות לקוחות חדשים )מבלי שישפיע על רכישות‬
‫קיימות(‪ .‬החברה עומדת באמות מידה אלה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ניכיון שטרות‬
‫חברות מאוחדות נוהגות לבצע נכיון בבנקים של חלק מחובות הלקוחות ועסקאות‬
‫הבטחת קיום תשלום חובות של לקוחות‪ .‬בגין החלק מהשטרות שנוכו לגביו אין‬
‫לבנק זכות חזרה‪ ,‬קוזזה התמורה מיתרת הלקוחות‪.‬‬
‫יתרת השטרות המנוכים לגביהם יש לבנק זכות חזרה‪ ,‬מוצגת במסגרת סעיף‬
‫הלקוחות ובמקביל נכלל האשראי שנתקבל מהתאגיד הבנקאי במסגרת אשראי‬
‫לזמן קצר מתאגידים בנקאיים‪.‬‬
‫באור ‪ - 5‬חייבים ויתרות חובה אחרים‪:‬‬
‫מאוחד‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫מוסדות ממשלתיים‬
‫הוצאות מראש‬
‫מסי הכנסה נדחים‪ ,‬ראה באור ‪17‬ו'‬
‫שונים‬
‫‪- 122 -‬‬
‫‪86,131‬‬
‫‪147,195‬‬
‫‪114,785‬‬
‫‪182,994‬‬
‫‪531,105‬‬
‫‪81,874‬‬
‫‪111,568‬‬
‫‪100,967‬‬
‫‪170,248‬‬
‫‪464,657‬‬
‫חברה‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪520‬‬
‫‪4,778‬‬
‫‪750‬‬
‫‪5,703‬‬
‫‪11,751‬‬
‫‪517‬‬
‫‪8,246‬‬
‫‪1,314‬‬
‫‪15,461‬‬
‫‪25,538‬‬
‫נספח א'‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 6‬מלאי‪:‬‬
‫מאוחד‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫חומרי גלם ועזר‬
‫תוצרת בעיבוד‬
‫תוצרת גמורה‬
‫חלפים וחומרי אחזקה‬
‫תשלומים על חשבון וחומרים בדרך‬
‫בניכוי מלאי חלפים שאינו שוטף )מוצג במסגרת‬
‫הרכוש הקבוע(‬
‫בניכוי מלאי שאינו שוטף )מוצג במסגרת השקעות‬
‫ויתרות חובה לזמן ארוך(‬
‫‪469,073‬‬
‫‪680,498‬‬
‫‪1,664,662‬‬
‫‪364,986‬‬
‫‪1,339‬‬
‫‪3,180,558‬‬
‫‪378,544‬‬
‫‪473,320‬‬
‫‪1,196,211‬‬
‫‪339,458‬‬
‫‪3,330‬‬
‫‪2,390,863‬‬
‫‪44,253‬‬
‫‪59,261‬‬
‫‪132,751‬‬
‫‪3,003,554‬‬
‫‪135,336‬‬
‫‪2,196,266‬‬
‫באור ‪ - 7‬השקעות בחברות מוחזקות‪:‬‬
‫א‪ .‬הרכב‬
‫מאוחד‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫מניות‪:‬‬
‫העלות‪ ,‬כולל רווחים בלתי‬
‫מחולקים עד ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪56,305 * 1991‬‬
‫חלק ברווחים )הפסדים( שנצברו‬
‫מ‪ 1-‬בינואר ‪ ,1992‬בניכוי דיבידנד‬
‫‪7,725‬‬
‫שהתקבל‬
‫הפרשים מתרגום דוחות כספיים‬
‫)‪(3,846‬‬
‫של חברות מוחזקות‬
‫‪60,184‬‬
‫שטרי הון‪ ,‬הלוואות וחובות לזמן‬
‫‪53,855‬‬
‫ארוך )ג(‬
‫‪114,039‬‬
‫* כולל ‪ -‬מוניטין ועודפי עלות‬
‫מיוחסים בחברות מאוחדות‪:‬‬
‫‪15,411‬‬
‫סכום מקורי‬
‫‪7,705‬‬
‫סכום לאחר הפחתה שנצברה‬
‫‪- 123 -‬‬
‫חברה‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪22,499‬‬
‫‪4,599,814‬‬
‫‪4,710,792‬‬
‫‪5,102‬‬
‫‪798,036‬‬
‫)‪(315,544‬‬
‫‪143‬‬
‫‪27,744‬‬
‫‪437,608‬‬
‫‪5,835,458‬‬
‫‪102,166‬‬
‫‪4,497,414‬‬
‫‪33,214‬‬
‫‪60,958‬‬
‫‪339,922‬‬
‫‪6,175,380‬‬
‫‪402,871‬‬
‫‪4,900,285‬‬
‫‪14,423‬‬
‫‪8,855‬‬
‫‪646,146‬‬
‫‪509,939‬‬
‫‪604,736‬‬
‫‪502,912‬‬
‫נספח א'‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 7‬השקעות בחברות מוחזקות )המשך(‪:‬‬
‫ב‪.‬‬
‫התנועה בשנת החשבון‪:‬‬
‫יתרה לתחילת השנה‬
‫תנועה במשך השנה‪:‬‬
‫רכישת מניות וגידול )קיטון( בשטרי הון‪,‬‬
‫הלוואות וחובות לזמן ארוך‬
‫חלק ברווחים‪ ,‬נטו‬
‫דיבידנד‬
‫הפרשי תרגום דוחות כספיים‬
‫רכישת מניות על ידי חברה מאוחדת‪ ,‬נטו‬
‫השקעה במניות חברה מאוחדת‬
‫מכירת חברה מאוחדת‬
‫השקעה בחברה כלולה בחברה שאוחדה‬
‫לראשונה‬
‫יתרה לסוף השנה‬
‫ג‪.‬‬
‫מאוחד‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪60,958‬‬
‫החברה‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪4,900,285‬‬
‫‪22,301‬‬
‫‪2,710‬‬
‫)‪(87‬‬
‫)‪(3,989‬‬
‫)‪(62,949‬‬
‫‪1,739,281‬‬
‫)‪(625,701‬‬
‫‪335,441‬‬
‫)‪(112,130‬‬
‫‪1,153‬‬
‫‪32,146‬‬
‫‪114,039‬‬
‫תנאי הלוואות ושטרי הון‪:‬‬
‫שנת הפרעון‬
‫באירו‬
‫בדולרים‬
‫בדולרים‬
‫במטבע ישראלי‪:‬‬
‫ללא הצמדה‪-‬שטרי הון‬
‫ללא הצמדה‪-‬שטרי הון‬
‫בהצמדה למדד‬
‫שיעור ריבית‬
‫משוקלל ליום‬
‫‪31.12.05‬‬
‫‪%‬‬
‫‪4.5‬‬
‫טרם נקבע‬
‫‪2006-2007‬‬
‫טרם נקבע‬
‫‪4‬‬
‫טרם נקבע‬
‫טרם נקבע‬
‫טרם נקבע‬
‫‪3.6‬‬
‫מאוחד‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪6,545‬‬
‫‪7,065‬‬
‫‪557‬‬
‫‪121‬‬
‫החברה‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪254,578‬‬
‫‪46,753‬‬
‫‪53,855‬‬
‫‪26,028‬‬
‫‪33,214‬‬
‫‪53,855‬‬
‫‪33,214‬‬
‫בניכוי ‪ -‬חלויות שוטפות‬
‫ד‪.‬‬
‫‪6,175,380‬‬
‫‪102,725‬‬
‫‪122,122‬‬
‫‪51,167‬‬
‫‪530,592‬‬
‫‪190,670‬‬
‫‪339,922‬‬
‫מידע נוסף‪:‬‬
‫‪ (1‬ביום ‪ 4‬בנובמבר ‪ ,2005‬השלימו חברות מאוחדות את רכישת מרבית‬
‫הפעילות העסקית והנכסים של ‪ ,Astaris LLC‬תאגיד בארה"ב שהוא‬
‫מיזם משותף‪ ,‬בחלקים שווים של ‪ Solutia Inc‬ו‪FMC Corporation -‬‬
‫)חברות ציבורית בארה"ב(‪.‬‬
‫‪ Astaris‬הינה יצרן ומשווק מוביל בצפון ובדרום אמריקה של מלחי‬
‫פוספט‪ ,‬חומצה זרחתית וכימיקלים מבוססי זרחן לשימושים‬
‫תעשייתיים עם הכנסות שנתיות של כ‪ 350 -‬מליון דולר )בשנת ‪.(2004‬‬
‫‪ Astaris‬מעסיקה כ‪ 570 -‬עובדים‬
‫‪- 124 -‬‬
‫‪243,105‬‬
‫‪53,872‬‬
‫‪122,123‬‬
‫‪31,263‬‬
‫‪450,363‬‬
‫‪47,492‬‬
‫‪402,871‬‬
‫נספח א'‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 7‬השקעות בחברות מוחזקות )המשך(‪:‬‬
‫ומפעליה בארה"ב ובברזיל‪ .‬מוצרי ‪ ,Astaris‬השייכים למגזר מוצרי תכלית‪,‬‬
‫משמשים לתעשיית המזון‪ ,‬הדטרגנים‪ ,‬התרופות‪ ,‬התעשייה המסורתית‪,‬‬
‫תעשיית המוליכים למחצה ולמסכים דקים‪.‬‬
‫עלות הרכישה‪ ,‬כולל הוצאות בגין הרכישה‪ ,‬הסתכמה לסך של כ ‪ 1234 -‬מליון‬
‫ש"ח אשר יוחסה כדלקמן‪ :‬כ ‪ 312 -‬מליון ש"ח שולמו בתמורה להון החוזר‬
‫)מתוכו כ ‪ 284 -‬מליון ש"ח למלאי(‪ ,‬כ ‪ 268 -‬מליון ש"ח לרכוש אחר‪ ,‬כ ‪609 -‬‬
‫מליון ש"ח לרכוש קבוע וכ ‪ 32 -‬מליון ש"ח להשקעה בחברה כלולה‪ .‬היתרה‬
‫בסך של כ‪ 13 -‬מיליון ש"ח יוחסה למוניטין‪ .‬הסכום בגין מרכיב ההון החוזר‬
‫אינו סופי והוא יקבע סופית לפי מנגנון שנקבע בהסכם‪.‬‬
‫להלן נתוני הפעילות העסקית שנכללה בדוחות הכספיים המאוחדים לשנת‬
‫‪:2005‬‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2005‬‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫מאזן‬
‫רכוש שוטף‬
‫חברה כלולה‬
‫רכוש קבוע‬
‫רכוש אחר‬
‫מוניטין שנוצר ברכישה‬
‫התחייבויות שוטפות‬
‫‪529‬‬
‫‪28‬‬
‫‪603‬‬
‫‪258‬‬
‫‪9‬‬
‫)‪(157‬‬
‫‪1,270‬‬
‫לתקופה מיום‬
‫‪ 4‬בנובמבר ועד‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2005‬‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫רווח והפסד‬
‫מכירות‬
‫הפסד‬
‫‪264‬‬
‫)‪(16‬‬
‫‪ (2‬בחודש פברואר ‪ 2004‬התקשרה החברה בהסכם למכירת מניות חברה‬
‫מאוחדת ‪ -‬נגב מינרלים תעשייתיים בע"מ כנגד מזומן ופירעון התחייבויות‬
‫בסך כולל של כ‪ 88.8-‬מיליון ש"ח‪ .‬החברה רשמה רווח הון של ‪ 19.9‬מיליון‬
‫ש"ח מהמכירה‪.‬‬
‫‪ (3‬החברה מחזיקה בחברת מגנזיום ים המלח בע"מ )להלן‪" -‬חברת המגנזיום"(‬
‫‪ 65%‬בבעלות ו‪ 67%-‬בשליטה‪ .‬יתרת הזכויות בהון ובזכויות ההצבעה‬
‫מוחזקות על ידי חברת פולקסוואגן‪.‬‬
‫על פי הסכם בין כיל לחברת פולקסוואגן‪ ,‬יש לכיל זכות סירוב ראשונה ) ‪right‬‬
‫‪ (of first refusal‬במקרה שפולקסוואגן תרצה למכור את מניותיה בחברת‬
‫המגנזיום‪ .‬בנוסף‪ ,‬אם פולקסוואגן תרצה למכור את כל או חלק ממניותיה‬
‫בחברת המגנזיום‪ ,‬ולא תמצא קונה בתום לב‪ ,‬עליה להודיע על כך לכיל‪ ,‬ואזי‬
‫על כיל לרכוש מניות אלה במחיר שייקבע על פי ‪ 75%‬מהשווי המאזני )ההון‬
‫העצמי( של חברת המגנזיום‪.‬‬
‫‪- 125 -‬‬
‫נספח א'‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 7‬השקעות בחברות מוחזקות )המשך(‪:‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2005‬ו‪ , 2004-‬כוללים הדוחות הכספיים חובות מיעוט בגין‬
‫חברת מגנזיום בסך ‪ 152‬מיליון ש"ח ו‪ 103-‬מיליון ש"ח‪ ,‬בהתאמה‪ .‬מיתרות‬
‫אלו קוזזה יתרת שטרי הון לתשלום לחברת פולקסוואגן בסכום של ‪120‬‬
‫מיליון ש"ח ו‪ 96-‬מיליון ש"ח‪ ,‬בהתאמה בהתאם לתנאי שטר ההון‪.‬‬
‫החל מהרבעון הרביעי של השנה מסתמנת מגמה של ירידת מחירים והקטנת‬
‫מכירות בחלק מהשווקים של חברת המגנזיום‪ .‬בנוסף‪ ,‬צרכני מגנזיום‪ ,‬שהם‬
‫יצרנים בינלאומיים‪ ,‬מסיטים את שימושי המגנזיום שלהם ובעקבות כך את‬
‫הביקוש למגנזיום מארה"ב למדינות אחרות בהן מחיר המגנזיום נמוך יחסית‪.‬‬
‫עליית מחירי האנרגיה תורמת גם היא להרעה במצבה העסקי של כיל מטלורגיה‪.‬‬
‫לאור המצב כאמור לעייל ובשל תוצאותיה הכספיות ‪ ,‬בחנה חברת המגנזיום את‬
‫הצורך בביצוע הפרשה בגין ירידת ערך נכסיה הקבועים ‪(IMPAIRMENT OF‬‬
‫)‪.ASSETS‬‬
‫הבחינה כללה השוואת הערך המהוון של תזרימי המזומנים הצפויים בתקופת‬
‫יתרת אורך החיים של המתקן )בהנחה של תקופת פעילות של ‪ 16‬שנה( מול הערך‬
‫של הנכסים כפי שהוא מוצג בספרי חברת המגנזיום‪ .‬חישוב הערך המהוון של‬
‫תזרימי המזומנים הצפויים נעשה לפי שיעור היוון שנתי של ‪ 10%‬והתבסס על‬
‫אומדני החברה לגבי מחירי המגנזיום בשוק העולמי כיום והצפי להתפתחות‬
‫המחירים בעתיד‪ ,‬הצפי לפיתוח מוצרים ייחודיים ועלויות האנרגיה הצפויות‪.‬‬
‫בעקבות הבדיקה עלה הצורך לבצע הפרשה בגין ירידת ערך נכסיה חברת המגנזיום‬
‫בסכום של ‪ 110‬מליון ש"ח‪ .‬ההפחתה משתקפת בדוחות הכספיים כדלקמן‪:‬‬
‫הערך המופחת של נכסי החברה לפני ההפחתה‬
‫הפחתת נכסים )נכלל במסגרת הוצאות‬
‫אחרות(‬
‫ערך הנכסים לאחר ההפחתה‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2005‬‬
‫מליוני ש"ח‬
‫‪388‬‬
‫‪111‬‬
‫‪277‬‬
‫ההשפעה על התוצאות של החברה‪ ,‬בניכוי חלק המיעוט בחברת המגנזיום והשפעת‬
‫המס‪ ,‬מגיעה לכדי ‪ 52.4‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫‪ (4‬מניית מדינה מיוחדת‬
‫חברות מאוחדות מסוימות‪ ,‬מי"ה‪ ,‬רותם אמפרט נגב בע"מ )להלן ‪ -‬רותם(‪,‬‬
‫חברת הברום‪ ,‬תרכובות ברום בע"מ )להלן ‪ -‬תרכובות ברום(‪ ,‬חברת המגנזיום‬
‫ותמי )אימי( מכון למחקר ולפיתוח בע"מ )להלן ‪ -‬תמי( הנפיקו מניית מדינה‬
‫מיוחדת‪.‬‬
‫לעניין הזכויות המוקנות למדינה‪ ,‬מכוח החזקת המניה הנ"ל‪ ,‬ראה באור ‪20‬ב'‪.‬‬
‫‪- 126 -‬‬
‫נספח א'‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 8‬השקעה בחברה אחרת‪:‬‬
‫השקעה במניות מקורות חברת מים בע"מ )להלן ‪ -‬מקורות( המוחזקות על ידי רותם ‪-‬‬
‫מוצגת בסכום סמלי‪.‬‬
‫המניות במקורות הוקצו לרותם בגין השקעות שביצעה רותם בתשתיות מים בעבר‪.‬‬
‫רותם הצטרפה לתביעה שהוכרה בחלקה כתובענה יצוגית נגד מקורות‪ .‬התובענה כוללת‪,‬‬
‫בין השאר‪ ,‬את תביעתה של רותם להקצאת מניות נוספות של מקורות בגין השקעות‬
‫שביצעה רותם בתשתיות מים וכן את תביעתה של רותם כי המדינה תציע הצעת רכש‬
‫לרכישת אחזקותיה במניות מקורות הן לאחזקות הנוכחיות והן לנתבעות וכן בקשה‬
‫לסעד של השבה כספית במקרה והתביעה להקצאת המניות תדחה‪.‬‬
‫ביום ‪ 28‬בינואר ‪ 2004‬ניתנה החלטת בית המשפט המחוזי בדבר דחיית הבקשה להקצאת‬
‫מניות נוספות של מקורות‪ ,‬אולם בית המשפט הכיר בזכותה של החברה לנהל תביעה‬
‫ייצוגית לסעד של השבת סכומים ששולמו על ידה‪ .‬הצדדים ערערו על ההחלטה לבית‬
‫המשפט העליון‪ .‬הצדדים הסכימו על הליכי פשרה בפני עו"ד של משרד המשפטים וכן‬
‫נעשים ניסיונות ליישוב המחלוקות בשיתוף משרד האוצר‪.‬‬
‫‪- 127 -‬‬
‫נספח א'‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 9‬פיקדונות וחובות לזמן ארוך‪:‬‬
‫א‪ .‬הרכב‪:‬‬
‫מאוחד‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪33,160‬‬
‫‪119,185‬‬
‫‪152,345‬‬
‫‪48,216‬‬
‫‪104,129‬‬
‫פיקדונות בתאגידים בנקאיים‬
‫חובות לזמן ארוך*‬
‫בניכוי ‪ -‬חלויות שוטפות‬
‫‪43,731‬‬
‫‪130,571‬‬
‫‪174,302‬‬
‫‪29,092‬‬
‫‪145,210‬‬
‫החברה‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪15,006‬‬
‫‪17,115‬‬
‫‪15,006‬‬
‫‪1,846‬‬
‫‪13,160‬‬
‫‪17,115‬‬
‫‪1,710‬‬
‫‪15,405‬‬
‫* בעיקר נכס פיננסי מבניית מתקן התפלה‪ .‬הנכס ייפרע לאורך חיי זיכיון ההתפלה‬
‫בהתאם לתמורות שיתקבלו בגין המתקן‪ .‬ראה באור ‪2‬כו‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫סווג לפי מטבעות ושיעורי ריבית‪:‬‬
‫במטבע ישראלי‬
‫במטבע חוץ בעיקר‬
‫לירה קפריסאית‬
‫ג‪.‬‬
‫שיעורי ריבית‬
‫משוקללים‬
‫ליום ‪31.12.05‬‬
‫‪%‬‬
‫‪3.8‬‬
‫‪5.7‬‬
‫מאוחד‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪78,113‬‬
‫‪68,350‬‬
‫‪83,995‬‬
‫‪152,345‬‬
‫‪96,189‬‬
‫‪174,302‬‬
‫החברה‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪14,772‬‬
‫‪14,339‬‬
‫‪667‬‬
‫‪15,006‬‬
‫‪2,343‬‬
‫‪17,115‬‬
‫היתרות הנ"ל )לאחר ניכוי חלויות שוטפות( עומדות לגבייה בשנים הבאות לאחר‬
‫תאריך כל מאזן כדלקמן‪:‬‬
‫מאוחד‬
‫החברה‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫שנה שנייה‬
‫שנה שלישית‬
‫שנה רביעית‬
‫שנה חמישית‬
‫שנה שישית ולאחר מכן )עד שנת ‪(2018‬‬
‫ללא מועד גבייה קבוע‬
‫‪- 128 -‬‬
‫‪14,638‬‬
‫‪17,620‬‬
‫‪14,891‬‬
‫‪16,737‬‬
‫‪24,769‬‬
‫‪15,474‬‬
‫‪104,129‬‬
‫‪24,982‬‬
‫‪21,221‬‬
‫‪18,421‬‬
‫‪16,664‬‬
‫‪41,469‬‬
‫‪22,453‬‬
‫‪145,210‬‬
‫‪1,178‬‬
‫‪1,178‬‬
‫‪1,178‬‬
‫‪1,178‬‬
‫‪8,448‬‬
‫‪2,883‬‬
‫‪1,124‬‬
‫‪1,124‬‬
‫‪1,124‬‬
‫‪9,150‬‬
‫‪13,160‬‬
‫‪15,405‬‬
‫נספח א'‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 10‬רכוש קבוע‪:‬‬
‫מאוחד‬
‫א‪ .‬הרכב‪:‬‬
‫יתרה‬
‫תחילת‬
‫השנה‬
‫קרקע‪ ,‬פיתוח קרקע‪,‬‬
‫כבישים ומבנים )ראה ב' להלן(‬
‫מתקנים‪ ,‬מכונות וציוד‬
‫סכרים ובריכות‬
‫ציוד מכני כבד‪ ,‬קרונות‬
‫רכבת ומיכלים‬
‫רהיטים‪ ,‬ציוד משרדי‪ ,‬כלי רכב‪,‬‬
‫ציוד מחשבים ואחר‬
‫מפעלים בהקמה‬
‫חלפים למתקנים ‪ -‬החלק‬
‫שאינו שוטף‬
‫סך הכל‬
‫תוספות‬
‫במשך‬
‫השנה‬
‫העלות‬
‫גריעות‬
‫במשך‬
‫השנה‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אחרים‬
‫יתרה‬
‫לגמר‬
‫השנה‬
‫יתרה‬
‫תחילת‬
‫השנה‬
‫תוספות‬
‫במשך‬
‫השנה‬
‫פחת שנצבר‬
‫גריעות‬
‫במשך‬
‫השנה‬
‫אלפי ש"ח‬
‫יתרה מופחתת‬
‫אחרים‬
‫יתרה‬
‫לגמר‬
‫השנה‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪2,118,881‬‬
‫‪*13,336,732‬‬
‫‪1,884,875‬‬
‫‪42,583‬‬
‫‪473,386‬‬
‫‪61,650‬‬
‫‪1,167‬‬
‫‪33,375‬‬
‫‪430‬‬
‫‪101,360‬‬
‫‪1,034,786‬‬
‫‪35,045‬‬
‫‪2,261,657‬‬
‫‪14,811,529‬‬
‫‪1,981,140‬‬
‫‪1,041,976‬‬
‫‪8,558,256‬‬
‫‪1,328,790‬‬
‫‪64,064‬‬
‫‪595,987‬‬
‫‪70,255‬‬
‫‪712‬‬
‫‪30,289‬‬
‫‪428‬‬
‫‪3,507‬‬
‫‪376,748‬‬
‫‪17,225‬‬
‫‪1,108,835‬‬
‫‪9,500,702‬‬
‫‪1,415,842‬‬
‫‪1,152,822‬‬
‫‪5,310,827‬‬
‫‪565,298‬‬
‫‪1,076,905‬‬
‫‪*4,778,476‬‬
‫‪556,085‬‬
‫‪*492,439‬‬
‫‪17,074‬‬
‫‪17,418‬‬
‫‪35,206‬‬
‫‪527,301‬‬
‫‪396,849‬‬
‫‪16,771‬‬
‫‪16,970‬‬
‫‪26,739‬‬
‫‪423,389‬‬
‫‪103,912‬‬
‫‪*95,590‬‬
‫‪808,715‬‬
‫‪*247,387‬‬
‫‪72,979‬‬
‫‪15,776‬‬
‫‪10,410‬‬
‫‪57,246‬‬
‫‪19,341‬‬
‫‪923,164‬‬
‫‪256,318‬‬
‫‪642,425‬‬
‫‪54,783‬‬
‫‪14,748‬‬
‫‪24,243‬‬
‫‪706,703‬‬
‫‪216,461‬‬
‫‪256,318‬‬
‫‪166,290‬‬
‫‪*247,387‬‬
‫‪18,739‬‬
‫‪97,315‬‬
‫‪3,731‬‬
‫‪1,286,715‬‬
‫‪44,253‬‬
‫‪20,805,362‬‬
‫‪11,968,296‬‬
‫‪801,860‬‬
‫‪63,147‬‬
‫‪448,462‬‬
‫‪13,155,471‬‬
‫‪44,253‬‬
‫‪7,649,891‬‬
‫‪59,261‬‬
‫‪6,979,994‬‬
‫‪59,261‬‬
‫‪18,948,290‬‬
‫‪667,672‬‬
‫* סווג מחדש‬
‫‪- 129 -‬‬
‫נספח א'‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 10‬רכוש קבוע )המשך(‪:‬‬
‫‪ (1‬הרכוש הקבוע כולל נכסים שהופחתו במלואם ועדיין מופעלים‪ .‬עלותם‬
‫המקורית ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2005‬של הנכסים כאמור עולה על ‪ 6.4‬מיליארד‬
‫ש " ח‪.‬‬
‫‪ (2‬השינויים האחרים ‪ -‬נטו‪ ,‬נובעים מהסעיפים הבאים‪:‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫הפרשי תרגום דוחות כספיים‬
‫רכוש קבוע של חברה שאוחדה לראשונה‬
‫‪228,008‬‬
‫‪610,245‬‬
‫‪838,253‬‬
‫‪ (3‬מענקי השקעה‬
‫הרכוש הקבוע הינו לאחר ניכוי מענקי השקעה כדלקמן )ראה באור ‪21‬ד'(‪:‬‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫סכומי המענקים‬
‫ב נ י כ ו י ‪ -‬פחת שנצבר בגינם‬
‫‪4,454,056‬‬
‫‪2,701,289‬‬
‫‪1,752,767‬‬
‫‪4,158,129‬‬
‫‪2,290,869‬‬
‫‪1,867,260‬‬
‫‪ (4‬באשר להוצאות שהוונו‪ ,‬ראה באורים ‪22‬א'‪22 ,‬ה'‪.‬‬
‫‪ (5‬מפעלים בהקמה ‪ -‬התנועה מייצגת רכישות במשך השנה‪ ,‬בניכוי העברות‬
‫לסעיפי רכוש קבוע‪ ,‬נטו‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הזכויות במקרקעין‪:‬‬
‫‪ (1‬הקבוצה חוכרת את מרבית הקרקע שעליה מבוצעות הפעילויות בישראל‬
‫ממינהל מקרקעי ישראל‪ ,‬בחכירה לזמן ארוך )תקופות החכירה מסתיימות‬
‫בעיקר בשנים שבין ‪ 2017‬עד ‪ ,(2049‬במקרים מסוימים ‪ -‬עם אופציות לחידוש‬
‫החכירה‪ .‬חלק מהנכסים דלא ניידי וזכויות החכירה לזמן ארוך טרם נרשם על‬
‫שם חברות הקבוצה בלשכת רישום המקרקעין‪.‬‬
‫‪ (2‬לחברה מאוחדת בספרד זכויות במקרקעין המיועדות לפיתוח‪ ,‬בעתיד‪ ,‬של‬
‫מכרות חדשים למחצבי אשלג‪ ,‬בסך של כ‪ 213.5-‬מיליון ש"ח‪ .‬זכויות אלה‬
‫ניתנות לניצול עד שנת ‪ .2063‬פיתוח המכרות החדשים טרם החל ובהתאם לכך‬
‫הפחתת הזכויות במקרקעין טרם החלה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫באשר לשעבודים על הנכסים ‪ -‬ראה באור ‪.21‬‬
‫‪- 130 -‬‬
‫נספח א'‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 10‬רכוש קבוע )המשך(‪:‬‬
‫החברה‬
‫הרכב‪:‬‬
‫קרקע*‬
‫ומבנים‬
‫אלפי ש"ח‬
‫עלות‪:‬‬
‫יתרה לתחילת השנה‬
‫תוספות‬
‫גריעות‬
‫הפרשי תרגום‬
‫יתרה לסוף השנה‬
‫‪6,837‬‬
‫‪468‬‬
‫‪7,305‬‬
‫פחת שנצבר‪:‬‬
‫יתרה לתחילת השנה‬
‫תוספת‬
‫גריעות‬
‫הפרשי תרגום‬
‫יתרה לסוף השנה‬
‫יתרה מופחתת ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2005‬‬
‫יתרה מופחתת ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2004‬‬
‫*‬
‫‪2,658‬‬
‫‪520‬‬
‫‪196‬‬
‫‪3,374‬‬
‫‪3,931‬‬
‫‪4,179‬‬
‫רהיטים‪ ,‬ציוד‬
‫משרדי‪ ,‬כלי‬
‫רכב‪,‬ציוד‬
‫מחשבים‬
‫ואחר‬
‫אלפי ש"ח‬
‫סך הכל‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪9,331‬‬
‫‪574‬‬
‫‪100‬‬
‫‪648‬‬
‫‪10,453‬‬
‫‪16,168‬‬
‫‪574‬‬
‫‪100‬‬
‫‪1,116‬‬
‫‪17,758‬‬
‫‪9,180‬‬
‫‪1,371‬‬
‫‪70‬‬
‫‪663‬‬
‫‪11,144‬‬
‫‪6,614‬‬
‫‪6,988‬‬
‫‪6,522‬‬
‫‪851‬‬
‫‪70‬‬
‫‪467‬‬
‫‪7,770‬‬
‫‪2,683‬‬
‫‪2,809‬‬
‫הקרקע הינה ברובה בחכירה לזמן ארוך )עד שנת ‪ .(2047‬זכויות החכירה נרשמו על‬
‫שם כיל בפנקסי המקרקעין‪.‬‬
‫באור ‪ - 11‬רכוש אחר והוצאות נדחות‬
‫מאוחד‪:‬‬
‫מוניטין*‬
‫זיכיון‪ ,‬ראה באור ‪19‬ב'‬
‫הוצאות נדחות‬
‫*‬
‫סכום מקורי‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫יתרה מופחתת‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪360,877‬‬
‫‪416,011‬‬
‫‪108,618‬‬
‫‪885,506‬‬
‫‪163,837‬‬
‫‪353,200‬‬
‫‪38,897‬‬
‫‪555,934‬‬
‫‪426,942‬‬
‫‪444,498‬‬
‫‪396,825‬‬
‫‪1,268,265‬‬
‫‪194,168‬‬
‫‪362,528‬‬
‫‪296,502‬‬
‫‪853,198‬‬
‫באשר להפסקת הפחתת המוניטין‪ ,‬החל מיום ‪ 1‬בינואר ‪ ,2006‬ראה ביאור ‪ 2‬כז' )‪.(5‬‬
‫‪- 131 -‬‬
‫נספח א'‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ -12‬אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים‪:‬‬
‫א‪ .‬הרכב‪:‬‬
‫מאוחד‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אשראי לזמן קצר‪:‬‬
‫ממוסדות פיננסים‬
‫מאחרים‬
‫‪401,000‬‬
‫‪2,619‬‬
‫‪403,619‬‬
‫חלויות שוטפות של הלוואות‬
‫והתחייבויות אחרות לזמן ארוך‪:‬‬
‫ממוסדות פיננסים‬
‫מחברות מאוחדות‬
‫מאחרים‬
‫ב‪.‬‬
‫‪487,256‬‬
‫‪7,397‬‬
‫‪494,653‬‬
‫‪685,888‬‬
‫‪962,959‬‬
‫‪11,917‬‬
‫‪697,805‬‬
‫‪1,101,424‬‬
‫‪9,197‬‬
‫‪972,156‬‬
‫‪1,466,809‬‬
‫החברה‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪20,575‬‬
‫‪2,107‬‬
‫‪20,575‬‬
‫‪2,107‬‬
‫‪37,593‬‬
‫‪9,206‬‬
‫‪46,799‬‬
‫‪67,374‬‬
‫‪432,234‬‬
‫‪8,616‬‬
‫‪440,850‬‬
‫‪442,957‬‬
‫סיווג לפי מטבעות ושיעורי ריבית‪:‬‬
‫שיעורי ריבית‬
‫משוקללים‬
‫ליום ‪31.12.05‬‬
‫‪%‬‬
‫אשראי לזמן קצר ממוסדות‬
‫פיננסים‪:‬‬
‫בדולרים *‬
‫במטבעות חוץ אחרים )בעיקר אירו(‬
‫במטבע ישראלי ‪ -‬ללא הצמדה‬
‫אשראי לזמן קצר מאחרים‪:‬‬
‫במטבע ישראלי ‪ -‬ללא הצמדה‬
‫בדולרים‬
‫באירו‬
‫מאוחד‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪5.4‬‬
‫‪3.9‬‬
‫‪5.3‬‬
‫‪318,298‬‬
‫‪59,857‬‬
‫‪22,845‬‬
‫‪327,503‬‬
‫‪149,785‬‬
‫‪9,968‬‬
‫‪4.8‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪2,435‬‬
‫‪184‬‬
‫‪1,232‬‬
‫‪403,619‬‬
‫‪6,165‬‬
‫‪494,653‬‬
‫החברה‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪2,398‬‬
‫‪203‬‬
‫‪17,974‬‬
‫‪20,575‬‬
‫*‬
‫הריבית בגין מרבית ההתחייבויות נקבעת על בסיס של ‪.0.6% + LIBOR‬‬
‫ג‪.‬‬
‫באשר לשעבודים להבטחת האשראי והגבלות שהוטלו בקשר אליו ‪ -‬ראה באור ‪21‬ג'‪.‬‬
‫‪- 132 -‬‬
‫‪69‬‬
‫‪1,939‬‬
‫‪99‬‬
‫‪2,107‬‬
‫נספח א'‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 13‬אגרות חוב הניתנות להמרה למניות‬
‫ביום ‪ 10‬באוקטובר ‪ 2001‬גייסה החברה מזומנים בדרך של הקצאה פרטית של שתי‬
‫סדרות של אגרות חוב לא רשומות למסחר‪ ,‬הניתנות להמרה למניות החברה‪ ,‬בסך‬
‫כולל של ‪ 60‬מיליון דולר ערך נקוב )להלן "אגרות החוב הדולריות"( ו‪ 63.5 -‬מיליון‬
‫ש"ח ערך נקוב )להלן "אגרות החוב השקליות"( )ביחד להלן‪"-‬אגרות החוב"(‪,‬‬
‫בתמורה כוללת בסך כ‪ 328.4 -‬מיליון ש"ח‪ ,‬בניכוי הוצאות הנפקה‪.‬‬
‫בשנים ‪ 2004 ,2003‬ו‪ 2005-‬הומרו אגרות חוב ל‪ , 5,958,000-‬ל‪ 28,272,000-‬ול‪-‬‬
‫‪ 30,766,000‬מניות רגילות בנות ‪ 1‬ש"ח ערך נקוב‪.‬‬
‫נכון ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ ,2005‬הומרו כל אגרות החוב הדולריות והשקליות למניות‪.‬‬
‫באור ‪ - 14‬ספקים ונותני שרותים‪:‬‬
‫מאוחד‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪1,315,542‬‬
‫‪13,676‬‬
‫‪1,329,218‬‬
‫חובות פתוחים‬
‫המחאות לפרעון‬
‫‪1,147,824‬‬
‫‪4,532‬‬
‫‪1,152,356‬‬
‫באור ‪ - 15‬זכאים ויתרות זכות אחרים‪:‬‬
‫מאוחד‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫ממשלת ישראל ‪ -‬בעיקר בגין תמלוגים‬
‫עובדים והפרשות בגין הוצאות‬
‫בקשר לעובדים‬
‫הוצאות שנצברו‬
‫מסי הכנסה‬
‫שונים‬
‫החברה‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪118,394‬‬
‫‪82,231‬‬
‫‪640‬‬
‫‪547‬‬
‫‪707,882‬‬
‫‪160,373‬‬
‫‪300,047‬‬
‫‪412,152‬‬
‫‪1,698,848‬‬
‫‪616,048‬‬
‫‪160,844‬‬
‫‪141,975‬‬
‫‪374,494‬‬
‫‪1,375,592‬‬
‫‪10,407‬‬
‫‪12,603‬‬
‫‪175,858‬‬
‫‪1,569‬‬
‫‪201,077‬‬
‫‪8,224‬‬
‫‪14,708‬‬
‫‪65,184‬‬
‫‪1,870‬‬
‫‪90,533‬‬
‫‪- 133 -‬‬
‫נספח א'‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 16‬הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך‪:‬‬
‫א‪ .‬ההרכב‬
‫מאוחד‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2005‬‬
‫החברה‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫הלוואות ממוסדות פיננסים *‬
‫הלוואות מחברות מאוחדות‬
‫הלוואות מאחרים‬
‫ב נ י כ ו י ‪ -‬חלויות שוטפות‬
‫בגין הלוואות‪:‬‬
‫ממוסדות פיננסים‬
‫מחברות מאוחדות‬
‫מאחרים‬
‫אגרות חוב‬
‫*‬
‫‪2,341,182‬‬
‫‪2,818,350‬‬
‫‪88,028‬‬
‫‪2,429,210‬‬
‫‪90,662‬‬
‫‪2,909,012‬‬
‫‪685,888‬‬
‫‪962,959‬‬
‫‪11,917‬‬
‫‪697,805‬‬
‫‪1,731,405‬‬
‫‪575,375‬‬
‫‪9,197‬‬
‫‪972,156‬‬
‫‪1,936,856‬‬
‫‪2004‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪152,668‬‬
‫‪1,006,681‬‬
‫‪575,117‬‬
‫‪930,162‬‬
‫‪1,159,349‬‬
‫‪1,505,279‬‬
‫‪37,593‬‬
‫‪9,206‬‬
‫‪46,799‬‬
‫‪1,112,550‬‬
‫לקבוצה זכות לפרוע בפירעון מוקדם את ההלוואות ממוסדות פיננסים‪.‬‬
‫‪- 134 -‬‬
‫‪432,234‬‬
‫‪8,616‬‬
‫‪440,850‬‬
‫‪1,064,429‬‬
‫נספח א'‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 16‬הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך )המשך(‪:‬‬
‫ב‪.‬‬
‫סיווג לפי מטבעות ושיעורי הריבית )לאחר שהובאו בחשבון עסקות החלפת‬
‫שיעורי ריבית ‪ ,(swap -‬ראה גם באורים ‪2‬יט' ו‪:24 -‬‬
‫שיעור‬
‫ריבית‬
‫משוקלל‬
‫ליום‬
‫‪31.12.05‬‬
‫‪%‬‬
‫הלוואות ממוסדות פיננסים‪:‬‬
‫בדולרים )‪(1‬‬
‫במטבעות חוץ אחרים ‪-‬‬
‫בעיקר אירו )‪(2‬‬
‫הלוואות מאחרים‪:‬‬
‫במטבע ישראלי – בעיקר‬
‫בהצמדה למדד‬
‫במטבעות חוץ ‪ -‬בעיקר‬
‫בלירה שטרלינג‬
‫מאוחד‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2005‬‬
‫החברה‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪5.4‬‬
‫‪1,806,815‬‬
‫‪2,497,537‬‬
‫‪152,668‬‬
‫‪575,117‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪534,367‬‬
‫‪2,341,182‬‬
‫‪320,813‬‬
‫‪2,818,350‬‬
‫‪152,668‬‬
‫‪575,117‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪26,960‬‬
‫‪16,039‬‬
‫‪6.8‬‬
‫‪61,068‬‬
‫‪88,028‬‬
‫‪74,623‬‬
‫‪90,662‬‬
‫הלוואות מחברות מאוחדות‪-‬‬
‫בדולרים‬
‫אגרות חוב‪ -‬בדולרים‪:‬‬
‫קווי אשראי לזמן ארוך שלא‬
‫נוצלו‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪2004‬‬
‫‪5.4‬‬
‫‪2,429,210‬‬
‫‪575,375‬‬
‫‪1,012,660‬‬
‫‪2,909,012‬‬
‫‪607,428‬‬
‫‪1,006,681‬‬
‫‪1,159,349‬‬
‫‪391,255‬‬
‫) ‪(1‬‬
‫הריבית בגין מרבית ההתחייבויות בדולרים נקבעת על בסיס ה‪1% + LIBOR-‬‬
‫) ‪(2‬‬
‫הריבית בגין מרבית ההתחייבויות באירו נקבעת על בסיס ה‪1% + EURO LIBOR -‬‬
‫‪- 135 -‬‬
‫‪930,162‬‬
‫‪1,505,279‬‬
‫‪366,180‬‬
‫נספח א'‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 16‬הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך )המשך(‪:‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ההלוואות וההתחייבויות האחרות כולל אגרות החוב )לאחר ניכוי חלויות‬
‫שוטפות( עומדות לפירעון בשנים הבאות לאחר תאריך כל מאזן‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬
‫מאוחד‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫שנה שנייה‬
‫שנה שלישית‬
‫שנה רביעית‬
‫שנה חמישית‬
‫שנה שישית ואילך‬
‫טרם נקבע‬
‫ד‪.‬‬
‫‪883,155‬‬
‫‪627,918‬‬
‫‪164,608‬‬
‫‪195,135‬‬
‫‪405,939‬‬
‫‪30,025‬‬
‫‪2,306,780‬‬
‫‪670,273‬‬
‫‪1,027,092‬‬
‫‪40,556‬‬
‫‪155,743‬‬
‫‪27,140‬‬
‫‪16,052‬‬
‫‪1,936,856‬‬
‫החברה‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪115,075‬‬
‫‪859,385‬‬
‫‪43,795‬‬
‫‪891,394‬‬
‫‪138,090‬‬
‫‪129,240‬‬
‫‪1,112,550‬‬
‫‪1,064,429‬‬
‫מגבלות על התאגיד בקבלת אשראי‬
‫בגין חלק מההלוואות המפורטות לעיל התחייבה כיל לשמור על אמות מידה פיננסיות‬
‫מסוימות במאזן הקבוצה המאוחד‪ .‬לפי אמות מידה אלה היחס בין החוב נטו להון עצמי לא‬
‫יעלה על ‪ ,2.1‬היחס בין החוב נטו ל‪ EBITDA -‬לא יעלה על ‪ ,4.5‬היחס בין ה‪EBITDA -‬‬
‫להוצאות ריבית נטו יהיה ‪ 3.5‬לכל הפחות וההון העצמי של כיל לא יפחת מסך של ‪700‬‬
‫מיליון דולר בתוספת ‪ 25%‬מהרווח הנקי השנתי לשנת ‪ 2005‬ולשנים הבאות במצטבר‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬סך ההתחייבויות הפיננסיות של החברות הבנות מוגבלות ל‪ 10% -‬מסך הנכסים בדוח‬
‫המאוחד של הקבוצה )במקרים מסוימים הלוואות לחברות בנות אינן נכללות במגבלה‬
‫האמורה(‪.‬‬
‫באשר לשעבודים להבטחת ההתחייבויות והגבלות שהוטלו בקשר אליהן ‪ -‬ראה באור ‪21‬ג'‪.‬‬
‫באור ‪ - 17‬מסים על ההכנסה‪:‬‬
‫א‪ .‬מסוי החברות בישראל‪:‬‬
‫‪ .1‬מדידת התוצאות לצורכי מס על פי חוק מס הכנסה )תיאומים בשל‬
‫אינפלציה(‪ ,‬התשמ"ה‪) 1985-‬להלן ‪ -‬חוק התיאומים(‪:‬‬
‫א( על פי חוק התיאומים נמדדות התוצאות לצורכי מס על בסיס ריאלי‪,‬‬
‫בהתחשב בשינוי במדד‪.‬‬
‫כמוסבר בבאור ‪2‬א'‪ ,‬הדוחות הכספיים מוצגים בדולרים‪ .‬ההפרש בין‬
‫שיעור השינוי במדד בישראל לבין שיעור השינוי בשער החליפין של הדולר‬
‫ביחס לש"ח ‪ -‬על בסיס שנתי ומצטבר ‪ -‬משפיע על היחס בין המס בפועל‬
‫להכנסה המדווחת‪.‬‬
‫ב( מכוח חוק התיאומים‪ ,‬זכאיות החברות המאוחדות התעשייתיות )ראה )ג(‬
‫להלן( לתבוע פחת מואץ על רכוש קבוע‪.‬‬
‫‪- 136 -‬‬
‫נספח א'‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 17‬מסים על ההכנסה )המשך(‪:‬‬
‫‪ .2‬שיעורי המס‬
‫הכנסות החברה והחברות המאוחדות בישראל )למעט הכנסות מ"מפעלים‬
‫מאושרים"‪ ,‬ראה ג'‪ 1‬להלן(‪ ,‬חייבות במס חברות בשיעור רגיל; עד ליום ‪31‬‬
‫בדצמבר ‪ ,2003‬חל שיעור מס חברות של ‪ .36%‬בחודש יולי ‪ ,2004‬פורסם תיקון‬
‫מס' ‪ 140‬לפקודת מס הכנסה אשר קבע‪ ,‬בין היתר‪ ,‬כי שיעור מס החברות‬
‫הרגיל יופחת בהדרגה מ‪ 36%-‬ל‪ .30%-‬בחודש אוגוסט ‪ ,2005‬פורסם תיקון‬
‫נוסף לפקודת מס הכנסה )מס' ‪ ,(147‬אשר עדכן בשנית את שיעורי מס‬
‫החברות שנקבעו במסגרת תיקון מס' ‪ ;140‬כתוצאה מהתיקונים האמורים‬
‫שיעורי מס החברות החלים בשנת ‪ 2004‬ואילך הינם כדלקמן‪,35% -2004 :‬‬
‫‪ 26% -2009 ,27% -2008 ,29% -2007 31% -2006 ,34% -2005‬ו ‪ 2010‬ואילך‪-‬‬
‫‪.25%‬‬
‫כתוצאה מהשינויים בשיעורי המס האמורים‪ ,‬עדכנה החברה‪ -‬בכל אחת‬
‫מהשנים ‪ 2004‬ו‪) 2005 -‬המועדים בהם נעשו התיקונים לחוק( את יתרות‬
‫המסים הנדחים‪ ,‬בהתאם לשיעורי המס הצפויים לחול בשנים הבאות‪ ,‬השפעת‬
‫השינוי נזקפה לדוח רווח והפסד באותן שנים ‪ -‬ראה ז' להלן‪.‬‬
‫רווחי הון )למעט רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך סחירים – לגביו יחולו‬
‫שיעורי המס הרגילים( חייבים במס בשיעור מופחת של ‪ 25%‬על רווחי הון‬
‫שנצמחו לאחר ‪ 1‬בינואר ‪ ,2003‬ומס בשיעורי מס החברות הרגיל על הכנסות‬
‫שנצמחו עד אותו מועד‪.‬‬
‫ב‪ .‬מיסוי החברות המאוחדות מחוץ לישראל‬
‫החברות המאוחדות שמקום איגודן הינו מחוץ לישראל‪ ,‬נישומות לפי חוקי המס‬
‫בארצות מושבן‪ .‬שיעורי המס העיקריים החלים על החברות המאוחדות‬
‫העיקריות מחוץ לישראל הינם‪:‬‬
‫חברה המאוגדת בספרד ‪ -‬שיעור מס של ‪.35%‬‬
‫חברה המאוגדת באנגליה ‪ -‬שיעור מס של ‪.30%‬‬
‫חברה המאוגדת בהולנד ‪ -‬שיעור מס של ‪.31%‬‬
‫חברה המאוגדת בגרמניה ‪ -‬שיעור מס של ‪.38%‬‬
‫חברות מאוחדות עיקריות קיבלו שומות מס סופיות לשנת המס מ‪ 1995-‬עד וכולל‬
‫‪) 2003‬בעיקר(‪.‬‬
‫ג‪ .‬חוקי עידוד בישראל‪:‬‬
‫‪ (1‬הטבות במס בתוקף החוק לעידוד השקעות הון‪ ,‬התשי"ט‪) 1959-‬להלן ‪ -‬חוק‬
‫העידוד(‬
‫מתקני הייצור של כמה מהחברות המאוחדות בישראל )להלן החברות( קיבלו‬
‫מעמד של "מפעל מאושר" או "מפעל מוטב" על פי חוק העידוד‪ ,‬לרבות תיקון‬
‫מס' ‪ 60‬לחוק שפורסם באפריל ‪.2005‬‬
‫ההטבות מהן נהנית החברה הן בעיקר‪:‬‬
‫א( שיעורי מס מופחתים‬
‫בתקופת ההטבות ‪ -‬עשר שנים החל מהשנה שבה היתה לראשונה הכנסה‬
‫חייבת מהמפעל המאושר או המוטב )ובתנאי שטרם חלפו תקופות‬
‫מגבלה‬
‫‪- 137 -‬‬
‫נספח א'‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 17‬מסים על ההכנסה )המשך(‪:‬‬
‫כקבוע בחוק( ‪ -‬חל על הכנסת החברות מהמפעלים המאושרים והמוטבים‬
‫שבבעלותן מס בשיעורים מופחתים או שקיים פטור ממס בגין הכנסה זו‪,‬‬
‫כדלקמן‪:‬‬
‫‪ (1‬מס חברות על מפעלים מאושרים או מוטבים בשיעור של ‪25%‬‬
‫במקום מס בשיעור הרגיל )ראה א')‪ (2‬לעיל(‪.‬‬
‫‪ (2‬פטור ממס על הכנסה ממפעלים מאושרים מסוימים אשר בחרו בעבר‬
‫בהחלת "מסלול הטבות חלופי" )ויתור על מענקים חלף הפטור ממס‪,‬‬
‫ראה להלן(‪.‬‬
‫במקרה של חלוקת דיבידנד במזומן מתוך הכנסה שחל לגביה פטור כאמור‬
‫לעיל‪ ,‬תהייה החברה חייבת בתשלום מס בשיעור מגולם של ‪) 25%‬כמצויין‬
‫ב‪)-‬א( לעיל( בגין הסכום שיחולק )ראה גם ביאור ‪2‬יב')‪.((6‬‬
‫החלק הזכאי להטבות בשיעורי המס‪ ,‬מתוך ההכנסה החייבת במס‪,‬‬
‫מבוסס על היחס שבין המחזור המיוחס ל"מפעל המאושר" או‬
‫"המפעל המוטב"‪ ,‬לכלל המחזור של החברה; המחזור המיוחס‬
‫ל"מפעל המאושר" מחושב ככלל‪ ,‬על פי הגידול במחזור‪ ,‬ביחס‬
‫למחזור "בסיס"‪ ,‬המיוחס לשנה שקדמה להפעלת ה"מפעל‬
‫המאושר"‪ ,‬או בסיס אחר שנקבע בכתב האישור‪.‬‬
‫ב( פחת מואץ‬
‫בגין בניינים‪ ,‬מכונות וציוד המשמשים את המפעל המאושר זכאית‬
‫החברה לניכוי פחת מואץ בהתאם להוראות החוק‪ ,‬החל בשנת ההפעלה‬
‫של כל נכס‪.‬‬
‫ג(‬
‫תנאים לתחולת ההטבות‬
‫ההטבות כדלעיל מותנות בקיום תנאים שנקבעו בחוק‪ ,‬בתקנות שהותקנו‬
‫על פיו ובכתבי האישור שלפיהם בוצעו ההשקעות במפעלים המאושרים‪.‬‬
‫אי‪-‬עמידה בתנאים עלולה לגרום לביטול ההטבות‪ ,‬כולן או מקצתן‪,‬‬
‫ולהחזר סכומי ההטבות בתוספת ריבית פיגורים‪.‬‬
‫‪ (2‬חוק עידוד התעשייה )מיסים(‪ ,‬תשכ"ט‪:1969-‬‬
‫א( כי"ל וחלק מהחברות המאוחדות שלה בישראל הן "חברות תעשייתיות"‬
‫כמשמעותן בחוק הנ"ל‪ .‬בתוקף מעמד זה זכאיות החברות לתבוע פחת‬
‫בשיעורים מוגדלים לגבי ציוד המשמש בפעילות תעשייה‪ ,‬כפי שנקבע‬
‫בתקנות מכוח חוק התיאומים‪.‬‬
‫ב( המפעלים התעשייתיים שבבעלות כיל וחלק מהחברות המאוחדות שלה‬
‫בישראל הם בני קו ייצור אחד ובתוקף זה מגישות החברות דוח מס‬
‫מאוחד לפי סעיף ‪ 23‬לחוק עידוד התעשייה; בהתאם לכך‪ ,‬זכאית כל אחת‬
‫מהחברות האמורות‪ ,‬לקזז את הפסדיה לצורכי מס מההכנסה החייבת של‬
‫החברה השניה‪.‬‬
‫‪- 138 -‬‬
‫נספח א'‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 17‬מסים על ההכנסה )המשך(‪:‬‬
‫ד‪ .‬הפסדים להעברה לצורכי מס‬
‫יתרות ההפסדים לצורכי מס המועברות לשנים הבאות בחברות מאוחדות‪ ,‬אשר‬
‫אינן מתאחדות לצורכי מס עם כיל‪ ,‬שבגינן נזקפו מסים נדחים‪ ,‬הינן כ‪ 166-‬מיליון‬
‫ש"ח ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 31) 2005‬בדצמבר ‪ - 2004‬כ‪ 586-‬מיליון ש"ח(‪.‬‬
‫יתרות ההפסדים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות בחברות מאוחדות אשר‬
‫אינן מתאחדות לצורכי מס עם כיל ושבגינן לא נזקפו מסים נדחים הינן כ‪976 -‬‬
‫מיליון ש"ח ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 31) 2005‬בדצמבר ‪ - 2004‬כ‪ 723-‬מיליון ש"ח(‪.‬‬
‫הפסדי הון לצורכי מס המועברים לשנים הבאות‪ ,‬מגיעים ליום המאזן לכ‪410 -‬‬
‫מיליון ש"ח‪ .‬הפסדים אלו ניתנים לניצול כנגד רווחי הון בלבד‪ .‬בגין הפסדי הון‬
‫אלה לא נזקפו מיסים נדחים‪.‬‬
‫לפי חוק התיאומים‪ ,‬יתרות ההפסדים המועברות לשנים הבאות צמודות למדד‪.‬‬
‫כמו כן ניצול ההפסדים אינו מוגבל בזמן‪.‬‬
‫ה‪ .‬שומות מס‬
‫לכיל והחברות המתאחדות עמה לצורכי מס שומות סופיות עד וכולל שנת המס‬
‫‪.2003‬‬
‫ליתר החברות בישראל שומות סופיות מ‪ 1999 -‬עד וכולל ‪.2001‬‬
‫ו‪.‬‬
‫מסי הכנסה נדחים‪:‬‬
‫‪ (2‬הרכב המסים הנדחים והתנועה בהם‪ ,‬הינם כדלקמן‪:‬‬
‫בגין סעיפים מאזניים‬
‫הפרשות‬
‫רכוש קבוע‬
‫לזכויות‬
‫אחרים‬
‫מלאי‬
‫בר‪-‬פחת‬
‫עובדים‬
‫ש " ח‬
‫א ל פ י‬
‫יתרה ל‪31.12.02 -‬‬
‫שינויים בשנת ‪:2003‬‬
‫הפרשי תרגום‬
‫זקיפה לדוח רווח והפסד‬
‫יתרה ל‪31.12.03-‬‬
‫שינויים בשנת ‪:2004‬‬
‫הפרשי תרגום‬
‫גריעה בגין‬
‫חברה שיצאה מאיחוד‬
‫זקיפה לדוח רווח והפסד‬
‫יתרה ל‪31.12.04 -‬‬
‫שינויים בשנת ‪:2005‬‬
‫הפרשי תרגום‬
‫זקיפה לדוח רווח והפסד‬
‫יתרה ל‪31.12.05 -‬‬
‫‪1,337,697‬‬
‫)‪(12,279‬‬
‫)‪(1,112‬‬
‫)‪(123,269‬‬
‫‪1,213,316‬‬
‫)‪(21,860‬‬
‫)‪(34,139‬‬
‫)‪(60,220‬‬
‫)‪(188,165‬‬
‫)‪(21,785‬‬
‫)‪(191‬‬
‫‪4,575‬‬
‫‪1,484‬‬
‫‪8,204‬‬
‫)‪(108,325‬‬
‫‪1,091,410‬‬
‫‪9,167‬‬
‫)‪(25,163‬‬
‫‪295‬‬
‫)‪(47,157‬‬
‫)‪(230,452‬‬
‫‪128‬‬
‫‪39,334‬‬
‫)‪(57,025‬‬
‫‪136‬‬
‫)‪(113,277‬‬
‫)‪(178,338‬‬
‫‪103,708‬‬
‫)‪(153,008‬‬
‫‪1042,110‬‬
‫‪292‬‬
‫)‪(6,784‬‬
‫)‪(31,655‬‬
‫)‪(5,052‬‬
‫)‪(20,156‬‬
‫)‪(255,660‬‬
‫)‪(4,481‬‬
‫‪2,141‬‬
‫)‪(59,365‬‬
‫)‪(48,391‬‬
‫‪171,259‬‬
‫)‪(55,470‬‬
‫‪- 139 -‬‬
‫)‪(127,945‬‬
‫בגין הפסדים‬
‫להעברה‬
‫לצורכי מס‬
‫)ראה ד' לעיל(‬
‫סך הכל‬
‫‪887,471‬‬
‫)‪(82,794‬‬
‫)‪(227,208‬‬
‫)‪(1,007‬‬
‫)‪(14,170‬‬
‫)‪(97,971‬‬
‫‪153,882‬‬
‫)‪(73,326‬‬
‫)‪(2,119‬‬
‫)‪(65,637‬‬
‫‪819,715‬‬
‫‪8,129‬‬
‫)‪(7,788‬‬
‫‪8,763‬‬
‫)‪(220,258‬‬
‫‪600,432‬‬
‫‪46,076‬‬
‫)‪(6,548‬‬
‫‪639,960‬‬
‫נספח א'‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫‪ (2‬המסים הנדחים מוצגים במאזנים כדלקמן‪:‬‬
‫מאוחד‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫במסגרת הרכוש השוטף‬
‫במסגרת ההתחייבויות השוטפות‬
‫במסגרת יתרות חובה לזמן ארוך‬
‫במסגרת ההתחייבויות לזמן ארוך‬
‫)‪(114,785‬‬
‫‪727‬‬
‫)‪(25,505‬‬
‫‪779,523‬‬
‫‪639,960‬‬
‫)‪(100,967‬‬
‫‪888‬‬
‫)‪(128,262‬‬
‫‪828,773‬‬
‫‪600,432‬‬
‫החברה‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫)‪(750‬‬
‫)‪(1,314‬‬
‫)‪(10,104‬‬
‫)‪(11,588‬‬
‫)‪(10,854‬‬
‫)‪(12,902‬‬
‫‪ (3‬באשר לחברות בישראל‪ ,‬המסים הנדחים ליום ‪ 31‬בדצמבר מחושבים בעיקר‬
‫לפי שיעור מס ממוצע משוקלל של ‪ 31) 25%‬לדצמבר ‪ ;(30% -2004‬באשר‬
‫לחברות בחו"ל ‪ -‬ראה ב' לעיל‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות רווח והפסד‪:‬‬
‫‪ (1‬מאוחד‪:‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫מסים בגין שנת הדוח‪:‬‬
‫שוטפים‬
‫נדחים‪:‬‬
‫בגין שינוי בשיעורי המס‪ ,‬ראה א')‪ (2‬לעיל‬
‫בגין תקופת הדוח‬
‫בגין שנים קודמות‬
‫בגין שנים קודמות‬
‫‪2004‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪2003‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪503,085‬‬
‫‪437,997‬‬
‫‪172,332‬‬
‫)‪(127,653‬‬
‫‪32,253‬‬
‫‪88,852‬‬
‫)‪(47,629‬‬
‫‪448,908‬‬
‫)‪(61,955‬‬
‫)‪(158,303‬‬
‫)‪(65,637‬‬
‫‪48,499‬‬
‫‪266,238‬‬
‫‪9,292‬‬
‫‪115,987‬‬
‫חברה‪:‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫מסים בגין שנת הדוח‪:‬‬
‫שוטפים‬
‫נדחים‬
‫בגין שנים קודמות‬
‫‪2,857‬‬
‫‪2,857‬‬
‫‪- 140 -‬‬
‫‪2004‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪4,771‬‬
‫)‪(3,588‬‬
‫‪40,463‬‬
‫‪41,646‬‬
‫‪2003‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪22,613‬‬
‫‪22,613‬‬
‫נספח א'‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 17‬מסים על ההכנסה )המשך(‪:‬‬
‫‪ (2‬להלן מובאת התאמה בין סכום המס "התיאורטי" שהיה חל אילו כל‬
‫ההכנסות היו מתחייבות במס לפי השיעורים הרגילים החלים על חברות‬
‫בישראל )ראה א')‪ (2‬לעיל( לבין סכום המס שנזקף בדוחות רווח והפסד‪:‬‬
‫מאוחד‪:‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫רווח לפני מסים על ההכנסה‪,‬‬
‫כמדווח בדוחות רווח והפסד‬
‫המס "התיאורטי" בגין רווח זה‬
‫ב נ י כ ו י ‪ -‬הטבת מס הנובעת‬
‫מהפחתה בשיעורי המס בגין "מפעל מאושר"‬
‫נ ו ס ף )פחות( ‪ -‬השפעת המס בגין‪:‬‬
‫הפרשים בין בסיס המדידה של ההכנסה‬
‫כמדווח לצורכי מס )המדד( לבין בסיס המדידה‬
‫של ההכנסה כמדווח בדוחות הכספיים‬
‫)הדולר(‪ ,‬ראה גם א')‪ (2‬לעיל‬
‫הפרשים הנובעים מחברות מאוחדות בחוץ לארץ‬
‫גידול במסים הנובע מהפסדים לצורכי מס‬
‫בחברות מאוחדות שאינן מתאחדות לצורכי מס‬
‫ושבגינם לא נוצרו מסים נדחים‬
‫ניצול הפסדים לצורכי מס שלא נוצרו בגינם‬
‫מיסים נדחים בעבר‬
‫גידול במסים כתוצאה מהפרשים תמידיים ‪-‬‬
‫הוצאות לא מוכרות בניכוי הכנסות פטורות‬
‫הטבה ‪ -‬ניכוי נח"ל‬
‫רווחי הון ממימוש חברות מאוחדות‪ ,‬נטו‬
‫קיטון במסים הנובע מהתאמות יתרות המסים‬
‫הנדחים לרגל השינויים בשיעור המס‪ ,‬ראה‬
‫א')‪ (2‬לעיל‬
‫מיסים בגין שנים קודמות‬
‫הפרשים אחרים‬
‫מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות רווח והפסד‬
‫‪- 141 -‬‬
‫‪2004‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪2003‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪2,297,390‬‬
‫‪781,113‬‬
‫‪1,387,260‬‬
‫‪485,541‬‬
‫‪556,006‬‬
‫‪200,164‬‬
‫‪198,953‬‬
‫‪582,160‬‬
‫‪82,046‬‬
‫‪403,495‬‬
‫‪12,196‬‬
‫‪187,968‬‬
‫)‪(14,117‬‬
‫)‪(692‬‬
‫)‪(39,612‬‬
‫‪701‬‬
‫)‪(3,293‬‬
‫)‪(26,453‬‬
‫‪4,361‬‬
‫‪31,200‬‬
‫)‪(7,776‬‬
‫)‪(54,190‬‬
‫)‪(111,192‬‬
‫‪16,389‬‬
‫‪26,108‬‬
‫‪37,405‬‬
‫)‪(6,844‬‬
‫)‪(75,897‬‬
‫)‪(127,653‬‬
‫‪41,223‬‬
‫)‪(25,689‬‬
‫‪448,908‬‬
‫)‪(61,955‬‬
‫‪48,499‬‬
‫)‪(9,374‬‬
‫‪266,238‬‬
‫‪9,292‬‬
‫‪7,069‬‬
‫‪115,987‬‬
‫נספח א'‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 18‬התחייבויות בשל סיום יחסי עובד‪-‬מעביד‪ ,‬נטו‪:‬‬
‫א‪ .‬ההרכב‪:‬‬
‫מאוחד‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫התחייבויות לפיצויי פרישה‬
‫התחייבויות לפנסיה ופרישה‬
‫מוקדמת*‬
‫בניכוי ‪ -‬סכום היעודות‬
‫יתרה שלא הופקדה‬
‫* כולל בגין חברות מאוחדות‬
‫בחוץ לארץ‬
‫ב‪.‬‬
‫החברה‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪679,541‬‬
‫‪662,713‬‬
‫‪27,710‬‬
‫‪25,111‬‬
‫‪1,169,143‬‬
‫‪1,848,684‬‬
‫‪769,520‬‬
‫‪1,079,164‬‬
‫‪1,093,650‬‬
‫‪1,756,363‬‬
‫‪721,491‬‬
‫‪1,034,872‬‬
‫‪13,869‬‬
‫‪41,579‬‬
‫‪32‬‬
‫‪41,547‬‬
‫‪14,174‬‬
‫‪39,285‬‬
‫‪30‬‬
‫‪39,255‬‬
‫‪469,690‬‬
‫‪472,032‬‬
‫פיצויי פרישה‪:‬‬
‫‪ (1‬חברות בארץ‬
‫בהתאם לחוקי העבודה ולהסכמי העבודה בתוקף‪ ,‬חייבות כיל והחברות‬
‫המאוחדות בישראל בתשלום פיצויי פרישה לעובדים שיפוטרו או שיפרשו‬
‫מעבודתם בנסיבות מסוימות‪ .‬פיצויי פרישה מחושבים על בסיס משך תקופת‬
‫שירותם ובדרך כלל לפי שכרם החודשי האחרון ומשכורת חודשית אחת לכל‬
‫שנת עבודה‪.‬‬
‫ההתחייבויות בקשר לזכויות עובדים בעת פרישה מכוסות כדלקמן‪:‬‬
‫א( בהתאם להסכמי עבודה קיבוציים‪ ,‬חברות הקבוצה בארץ מפקידות‬
‫הפקדות שוטפות בתוכניות פנסיה חיצונית בגין חלק מעובדיהם‪ .‬תוכניות‬
‫אלה מעניקות‪ ,‬בדרך כלל‪ ,‬כיסוי מלא בגין פיצויי פרישה‪ ,‬ובמקרים‬
‫מסוימים ‪ 72% -‬מההתחייבות לפיצויי פרישה‪.‬‬
‫ההתחייבויות לפיצויי פרישה המכוסות על ידי תוכניות אלה אינן מוצגות‬
‫בדוחות הכספיים‪ ,‬מאחר שכל הסיכונים הכרוכים בתשלומי פיצויי‬
‫הפרישה כמתואר לעיל הועברו לקרנות הפנסיה‪.‬‬
‫ב( חברות הקבוצה בארץ מבצעות הפקדות שוטפות לפוליסות ביטוח מנהלים‬
‫בגין עובדים בתפקידי ניהול‪ .‬פוליסות אלה מעניקות כיסוי להתחייבויות‬
‫בגין פיצויי פרישה לאותם עובדים‪ .‬על פי הסכמי עבודה‪ ,‬כפוף למגבלות‬
‫מסוימות‪ ,‬פוליסות ביטוח אלה הן רכוש העובדים‪ .‬הסכומים שהופקדו‬
‫בגין הפוליסות כאמור אינם כלולים במאזנים מאחר שהם אינם בשליטת‬
‫ובניהול החברות‪.‬‬
‫ג( בגין יתרת ההתחייבויות שאינן מכוסות כדלעיל נעשית הפרשה מלאה‬
‫בדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪- 142 -‬‬
‫נספח א'‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 18‬התחייבויות בשל סיום יחסי עובד‪-‬מעביד‪ ,‬נטו )המשך(‪:‬‬
‫‪ (2‬חברות מאוחדות מסוימות בחוץ לארץ‬
‫במדינות בהן פועלות חברות מאוחדות אלה לא קיימת חובה לתשלום פיצויי‬
‫פיטורין‪ ,‬ולכן אין זה מקובל לכלול בחשבונות‪ ,‬של אותן חברות‪ ,‬הפרשות‬
‫לתשלום אפשרי בעתיד של פיצויי פיטורין‪ ,‬למעט במקרים של הפסקת פעילות‬
‫של חלק מהמפעל ופיטורי עובדים עקב כך‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫פנסיה ופרישה מוקדמת‪:‬‬
‫‪ (1‬לחלק מעובדי הקבוצה בארץ ובחו"ל )חלקם לאחר פרישתם מהקבוצה(‪,‬‬
‫תכניות פנסיה מוגדרות )פנים‪-‬חברתיות( לעת פרישה‪ .‬ככלל‪ ,‬על פי תנאיהן של‬
‫תכניות הפנסיה‪ ,‬זכאים העובדים לקבלת תשלומי פנסיה המבוססים‪ ,‬בין‬
‫היתר‪ ,‬על מספר שנות שירותם )במקרים מסוימים ‪ -‬עד ‪ 70%‬ממשכורתם‬
‫הבסיסית האחרונה( או המחושבים‪ ,‬במקרים מסוימים‪ ,‬על בסיס משכורת‬
‫קבועה‪.‬‬
‫‪ (2‬תוכנית הפנסיה של ‪:CPL‬‬
‫א( ל‪ CPL-‬התחיבות לתשלומי פנסיה לעובדיה‪ ,‬בגינה הקימה ‪ CPL‬קרן‬
‫פנסיה )‪ (Defined benefit pension plan‬בה מופקדים כספי העובדים‬
‫והמעסיק‪ .‬מאפייניהם העיקריים של ההתחייבות וקרן הפנסיה‪ ,‬הינם‬
‫כדלקמן‪:‬‬
‫)‪ (1‬קרן הפנסיה כפופה לדיני הנאמנות בבריטניה‪ ,‬ונכסי קרן הפנסיה‬
‫מנוהלים על ידי הנאמנים שאינם כפופים ל‪ CPL .CPL-‬זכאית למנות‬
‫חלק מהנאמנים של קרן הפנסיה‪ ,‬ובאפשרותה אף להחליף את‬
‫הנאמנים שהיא מינתה‪ .‬עם זאת‪ ,‬נאמנים אלה מחויבים לפעול לטובת‬
‫מוטבי קרן הפנסיה גם במקרים של ניגוד אינטרסים‪ ,‬במידה‬
‫שקיימים‪ ,‬בין ‪ CPL‬לקרן הפנסיה‪.‬‬
‫)‪ CPL (2‬אחראית לבצע תשלומים לקרן הפנסיה‪ ,‬ובכל מקרה של חוסר‬
‫בנכסי קרן הפנסיה על ‪ CPL‬להשלים את החסר בהתאם לכללים‬
‫המקומיים‪ ,‬ראה גם )‪ (5‬להלן‪ CPL .‬אינה רשאית למשוך כספים‬
‫מכספי הקרן‪ ,‬גם אם ישנם עודפי כספים מעבר להתחייבות‬
‫הפנסיונית‪ ,‬אולם ‪ CPL‬יכולה במקרים אלה להקטין את תשלומיה‬
‫השוטפים‪ .‬כמו כן‪ CPL ,‬אינה רשאית לפרק את קרן הפנסיה‪.‬‬
‫)‪ (3‬הפקדות בקרן הפנסיה מוכרות לצרכי מס‪.‬‬
‫)‪ (4‬נכסי קרן הפנסיה מושקעים בניירות ערך סחירים‪ ,‬בדומה‬
‫להשקעותיהן של קרנות פנסיה דומות בבריטניה‪.‬‬
‫)‪ CPL (5‬מחויבת‪ ,‬על פי ההוראות בבריטניה‪ ,‬לשמור על סכום מינימלי של‬
‫נכסים בקרן הפנסיה כנגד ההתחייבות לפנסיה לעובדיה‪.‬‬
‫‪- 143 -‬‬
‫נספח א'‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 18‬התחייבויות בשל סיום יחסי עובד‪-‬מעביד‪ ,‬נטו )המשך(‪:‬‬
‫ב( הוצאות הפנסיה‪ ,‬נטו שנזקפו בדוחות רווח והפסד המאוחדים‪ ,‬בגין‬
‫תוכנית הפנסיה של ‪ ,CPL‬מורכבות כדלהלן‪:‬‬
‫לשנה שהסתיימה‬
‫ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫הוצאות שירות שוטפות‬
‫הוצאות ריבית שוטפות‬
‫תשואה צפויה על נכסי קרן הפנסיה‬
‫הפסדים אקטוארים נטו שהוכרו בתקופה‬
‫הוצאות פנסיה‪ ,‬נטו לתקופה‬
‫‪29,395‬‬
‫‪57,974‬‬
‫)‪(66,138‬‬
‫‪3,494‬‬
‫‪24,725‬‬
‫‪28,712‬‬
‫‪54,965‬‬
‫)‪(59,889‬‬
‫‪6,792‬‬
‫‪30,580‬‬
‫ג( התנועה בהתחייבות לתשלומי פנסיה ובנכסי קרן הפנסיה הכלולים בדוחות‬
‫הכספיים‪ ,‬לשנים ‪ 2004‬ו‪ ,2005 -‬הינה כדלהלן‪:‬‬
‫לשנה שהסתיימה‬
‫ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫ההתחייבות האקטוארית לתשלומי פנסיה לתחילת‬
‫השנה‬
‫הוצאות שירות שוטפות‬
‫הוצאות ריבית שוטפות‬
‫תשלומי פנסיה‬
‫חלק העובדים בתוכנית הפנסיה‬
‫הפסדים אקטואריים בגין ההתחייבות לתשלומי פנסיה‬
‫הפרשי תרגום‬
‫ההתחייבות האקטוארית לתשלומי פנסיה לסוף השנה )‪(1‬‬
‫שווי שוק של נכסי קרן הפנסיה לתחילת השנה‬
‫תשואה צפויה על נכסי קרן הפנסיה‬
‫הפקדות המעביד בקרן הפנסיה‬
‫תשלומי פנסיה‬
‫רווחים אקטואריים בגין נכסי קרן הפנסיה‬
‫הפרשי תרגום‬
‫שווי שוק של נכסי קרן הפנסיה לסוף השנה )‪(2‬‬
‫ההתחייבות האקטוארית לתשלומי פנסיה בניכוי שווי שוק‬
‫של נכסי קרן הפנסיה לסוף השנה ])‪[(1) - (2‬‬
‫יתרת ההפסדים האקטואריים הנדחים‪ ,‬לסוף השנה‬
‫יתרת נכסי קרן הפנסיה נטו כפי שנכללה בדוחות הכספיים‬
‫לסוף השנה‬
‫)‪(1,104,903‬‬
‫)‪(29,395‬‬
‫)‪(57,974‬‬
‫‪30,472‬‬
‫)‪(6,612‬‬
‫)‪(110,413‬‬
‫‪53,589‬‬
‫)‪(1,225,236‬‬
‫‪954,537‬‬
‫‪66,138‬‬
‫‪35,151‬‬
‫)‪(30,472‬‬
‫‪109,637‬‬
‫)‪(47,122‬‬
‫‪1,087,869‬‬
‫)‪(137,367‬‬
‫‪141,533‬‬
‫)‪(150,366‬‬
‫‪150,840‬‬
‫‪4,166‬‬
‫‪474‬‬
‫ההערכה האקטוארית של ההתחייבות לתשלומי פנסיה מבוצעת אחת‬
‫לשנה‪ ,‬בסמוך לתום השנה‪.‬‬
‫‪- 144 -‬‬
‫)‪(988,090‬‬
‫)‪(28,712‬‬
‫)‪(54,965‬‬
‫‪32,345‬‬
‫)‪(6,872‬‬
‫)‪(224‬‬
‫)‪(58,385‬‬
‫)‪(1,104,903‬‬
‫‪814,043‬‬
‫‪59,889‬‬
‫‪28,672‬‬
‫)‪(32,345‬‬
‫‪35,624‬‬
‫‪48,654‬‬
‫‪954,537‬‬
‫נספח א'‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 18‬התחייבויות בשל סיום יחסי עובד‪-‬מעביד‪ ,‬נטו )המשך(‪:‬‬
‫ד( ההנחות שהובאו בחשבון לצורך מדידת תוכנית הפנסיה למרכיביה‪:‬‬
‫)‪ (1‬שיעור היוון שנתי – ‪ 5.5% ,4.75%‬ו‪ ,5.4%-‬ל‪ 31-‬בדצמבר ‪2004 ,2005‬‬
‫ו‪ ,2003-‬בהתאמה‪ ,‬המבוסס על שיעור התשואה הנומינלי‪ ,‬של אג"ח‬
‫קונצרניות הנסחרות באנגליה והמדורגות ‪;AA‬‬
‫)‪ (2‬שיעור תשואה צפויה שנתי בגין נכסי הקרן – ‪ 6.4%‬בגין שנת ‪ 2005‬ו‪-‬‬
‫‪ 7%‬בגין השנים ‪ 2004‬ו‪ ,2003-‬שמשקף את שיעור התשואה‪ ,‬ארוכת‬
‫הטווח‪ ,‬הצפוייה על נכסי קרן הפנסיה;‬
‫)‪ (4‬שיעור הגידול הנומינלי השנתי בשכר עובדי ‪3.8% ,3.85% – CPL‬‬
‫ו‪ ,3.7% -‬ל‪ 31-‬בדצמבר ‪ 2004 ,2005‬ו‪ ,2003-‬בהתאמה‪ ,‬בהתאם‬
‫לניסיונה של ‪) CPL‬המביא בחשבון הנחה של אינפלציה בשיעור‬
‫‪ 2.8% ,2.85%‬ו‪ 2.7% -‬ל‪ 31-‬בדצמבר ‪ 2004 ,2005‬ו‪ ,2003-‬בהתאמה(‪.‬‬
‫‪ (3‬בנוסף לעיל‪ ,‬חלק מחברות הקבוצה התקשרו עם קופת גמל ובגין חלק‬
‫מהעובדים עם קופת פנסיה בתוכנית שלפיה הן משלמות לקופות סכומים‬
‫שוטפים המשחררים את החברות מהתחייבותיהן לתשלום פנסיה בהתאם‬
‫להסכמי העבודה לכלל עובדיהם במקרה של פרישת העובדים בגיל הפרישה‪.‬‬
‫הסכומים שנצברו בקופת הגמל ובקופת הפנסיה אינם בשליטתם או בניהולם‬
‫של החברות ולכן לא ניתן להם ביטוי במאזנים‪.‬‬
‫בהתאם להסכם קיבוצי שנחתם בשנת ‪ 1978‬עם עובדי חברה מאוחדת‪,‬‬
‫פורשים עובדי סדום לפנסיה מוקדמת בהגיעם לגיל ‪ 58‬ובלבד שעבדו ‪ 25‬שנה‬
‫בסדום‪ ,‬או בגיל ‪ 60‬ובלבד שעבדו ‪ 20‬שנה בסדום‪.‬‬
‫ביום ‪ 16.9.01‬ניתן פסק דין של ביה"ד האיזורי לעבודה בבאר‪-‬שבע בתביעתו‬
‫של עובד חברה מאוחדת בו נקבע כי יש לראות את סעיף הפרישה המוקדמת‬
‫בהסכם הקיבוצי שבין החברה המאוחדת לבין עובדיה כמקנה לעובדי סדום‬
‫זכות פרישה ולא כמטיל עליהם חובת פרישה‪ .‬החברה המאוחדת הגישה‬
‫ערעור על פסק הדין לביה"ד הארצי לעבודה‪ .‬ביום ‪ 18.3.2004‬ניתן פסק הדין‬
‫בערעור‪ .‬ביה"ד הארצי קיבל את ערעור החברה המאוחדת בחלקו וביטל את‬
‫קביעת ביה"ד האיזורי לפיה קיימת לעובדי החברה בסדום זכות לפרישה‬
‫מוקדמת במקום חובת פרישה‪ .‬פסק הדין הצהיר על בטלות הסדר הפרישה‬
‫המוקדמת הקיים‪ ,‬אולם קבע שהצהרה זו תכנס לתוקפה לאחר ‪ 6‬חודשים‬
‫מיום מתן פסק הדין על מנת לאפשר לצדדים לקבוע בתקופה זו הסדר חדש‬
‫ומפורט לפרישה מוקדמת של עובדי סדום‪.‬‬
‫ביום ‪ 19‬ביולי ‪ 2005‬נחתם הסכם קיבוצי המקנה לעובדי סדום‪ ,‬זכות‬
‫לפרוש בפרישה מוקדמת‪ ,‬בהתמלא תנאים מסויימים‪ ,‬המשלבים גיל וותק‬
‫במועד הפרישה‪.‬‬
‫‪- 145 -‬‬
‫נספח א'‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים )המשך(‬
‫באור ‪ - 18‬התחייבויות בשל סיום יחסי עובד‪-‬מעביד‪ ,‬נטו )המשך(‪:‬‬
‫‪ (4‬לגבי ההתחייבויות דלעיל )למעט המבואר לגבי ‪ (CPL‬נעשית הפרשה מלאה‬
‫בדוחות הכספיים‪ ,‬המבוססת על ערכם הנוכחי של הסכומים לת