תוכן העניינים

‫אידיבי חברה לאחזקות בע”מ‬
‫דוחות כספיים ביניים‬
‫ליום ‪ 30‬ביוני ‪2011‬‬
‫‪2011| Q2‬‬
‫‪2011‬‬
‫א’ שינויים וחידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי התאגיד‬
‫ב’ דוח הדירקטוריון ונספחיו‬
‫ג’ תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים‬
‫ד’ נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים‬
‫לחברה עצמה ליום ‪ 30‬ביוני ‪2011‬‬
‫ה’ דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית‬
‫על הדיווח הכספי ועל הגילוי‬
‫תוכן העניינים‬
‫עמוד‬
‫חלק א' ‪ -‬שינויים וחידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי התאגיד‬
‫נספח ‪ -‬תיאור נכסי הנפט המוחזקים על ידי החברה‬
‫‪2-14‬‬
‫‪15-33‬‬
‫חלק ב' ‪ -‬דוח הדירקטוריון ונספחיו‬
‫דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה‬
‫‪34-61‬‬
‫נספח א' ‪ -‬דיווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם‬
‫‪62-75‬‬
‫נספח ב' ‪ -‬המצב הכספי ומקורות מימון ‪ -‬מידע לגבי אגרות החוב‬
‫של החברה‬
‫‪76-77‬‬
‫נספח ג' ‪ -‬הערכת שווי מהותית‬
‫‪78‬‬
‫חלק ג' ‪ -‬תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ונספחיו‬
‫דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים‬
‫‪79‬‬
‫תמצית דוחות מאוחדים על המצב הכספי ביניים‬
‫‪80-81‬‬
‫תמצית דוחות רווח והפסד ביניים מאוחדים‬
‫‪82‬‬
‫תמצית דוחות מאוחדים על הרווח הכולל ביניים‬
‫‪83‬‬
‫תמצית דוחות מאוחדים על השינויים בהון ביניים‬
‫‪84-88‬‬
‫תמצית דוחות מאוחדים על תזרימי מזומנים ביניים‬
‫‪89-90‬‬
‫באורים לתמצית דוחות כספיים‬
‫‪91-143‬‬
‫חלק ד' ‪ -‬נתונים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים ביניים המיוחסים‬
‫לחברה עצמה‬
‫חלק ה' ‪ -‬דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי‬
‫ועל הגילוי לפי תקנה ‪38‬ג)א(‬
‫מסמך מצורף‪:‬‬
‫עבודה כלכלית בנושא שווין ההוגן של אופציות של שער החליפין של הפרנק השוויצרי אל מול השקל‬
‫המוחזקות על ידי כור ליום ‪ 30‬ביום ‪.2011‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע”מ‬
‫דוחות כספיים ביניים‬
‫ליום ‪ 30‬ביוני ‪2011‬‬
‫‪2011| Q2‬‬
‫א’‬
‫שינויים וחידושים מהותיים‬
‫אשר אירעו בעסקי התאגיד‬
‫א’ שינויים וחידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי התאגיד‬
‫‪2011‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫)"אי די בי אחזקות" או "החברה"(‬
‫שינויים וחידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי התאגיד‬
‫בשלושה חודשים שהסתיימו ביום ‪ 30‬ביוני ‪2011‬‬
‫פרטים לפי תקנה ‪39‬א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(‪ ,‬התש"ל‪1970-‬‬
‫בפרק זה‪" :‬הדוחות הכספיים" ‪ -‬תמצית הדוחות הכספיים של אי די בי אחזקות ליום ‪ 30‬ביוני ‪.2011‬‬
‫"הדוח התקופתי" ‪ -‬הדוח התקופתי של אי די בי אחזקות לשנת ‪ ,2010‬שפרסמה אי די בי‬
‫אחזקות ביום ‪ 30‬במרס ‪) 2011‬מספר אסמכתא ‪.(2011-01-100269‬‬
‫"הדוחות הכספיים השנתיים" ‪ -‬הדוחות הכספיים לשנת ‪ ,2010‬הכלולים בדוח התקופתי‪.‬‬
‫העניינים המפורטים להלן הינם בנוסף להתפתחויות ולשינויים שאירעו ברבעון השני של שנת ‪ ,2011‬אשר‬
‫תוארו בפרק שינויים וחידושים מהותיים אשר ארעו בעסקי התאגיד הכלול בדוח הרבעוני של החברה‬
‫לשלושת החודשים שהסתיימו ביום ‪ 31‬במרס ‪ ,2011‬שפרסמה החברה ביום ‪ 30‬במאי ‪) 2011‬מספר‬
‫אסמכתא ‪.(2011-01-167871‬‬
‫חלק מהמידע הכלול בחלק זה ניתן לשלמות התמונה הכוללת‪ ,‬ואין הדבר מלמד בהכרח כי המידע הינו מהותי‬
‫מנקודת מבטה של החברה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי אי די בי אחזקות‬
‫מידע אחר‬
‫סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות אי די בי אחזקות‬
‫לעניין מצב הכלכלה ‪ -‬ראה סעיף ‪ 1.1‬לדוח הדירקטוריון של החברה ליום ‪ 30‬ביוני ‪.2011‬‬
‫‬‫בהמשך לאמור בסעיף ‪ 7.6‬לחלק א' של הדוח התקופתי בדבר הועדה להגברת התחרותיות‬
‫‬‫במשק‪ ,‬למיטב ידיעת החברה מתכוונת הועדה לפרסם את טיוטת המלצותיה בחודש ספטמבר‬
‫‪ 2011‬ולאחר שמיעת תגובות מגורמים במשק לפרסם את הדוח הסופי של המלצותיה בחודש‬
‫נובמבר ‪ .2011‬כאמור בסעיף ‪ 7.6‬לחלק א' של הדוח התקופתי‪ ,‬נקיטה בצעדים רגולטוריים‪,‬‬
‫כדוגמת הטלת מגבלות על החזקת אמצעי שליטה בתאגידים פיננסיים ובתאגידים ריאליים על‪-‬ידי‬
‫אותו גורם והטלת מגבלות על שליטה בחברה ציבורית באמצעות מבנה החזקות פירמידאלי‬
‫)לרבות באמצעות מיסוי של פעילות הנעשית בתוך הקבוצה העסקית(‪ ,‬אם וככל שתהיה‪ ,‬עשויה‬
‫להשפיע באופן מהותי על החברה‪ ,‬בהתחשב במגבלות על מבנה אחזקותיה‪ ,‬בכדאיות לחלק‬
‫דיבידנדים מן החברות המוחזקות‪ ,‬לרבות בשל היבטי מיסוי‪ ,‬בענפי המשק בהם תפעל וכיוצא‬
‫בזה‪.‬‬
‫בהמשך לאמור בסעיף ‪ 7.9‬לחלק א' של הדוח התקופתי בדבר חקיקה בנוגע לאגרות חוב‪,‬‬
‫‬‫בחודש אוגוסט ‪ 2011‬פורסם חוק החברות )תיקון מס' ‪) (17‬ממשל תאגידי בחברת אגרות חוב(‪,‬‬
‫התשע"א‪ .2011-‬בעיקרו מחיל תיקון זה על חברות שאינן ציבוריות‪ ,‬אשר אגרות החוב שלהן‬
‫רשומות למסחר בבורסה‪ ,‬או שהוצעו לציבור ומוחזקים בידי הציבור )"חברות אג"ח"(‪ ,‬מנגנוני‬
‫ממשל תאגידי מסוימים הדומים לאלו החלים על חברות ציבוריות ובהם‪ ,‬בין היתר‪ ,‬דרישה למינוי‬
‫של דירקטורים חיצוניים‪ ,‬וכן לכהונה של ועדת ביקורת ומבקר פנימי‪ .‬כמו כן כולל התיקון הוראות‬
‫בדבר הליכי אישור של עסקאות מסוימות עם בעל שליטה )שתחולנה גם על חברות ציבוריות‬
‫שהן חברות אג"ח(‪ ,‬ובכלל זה בחינה האם עסקה כאמור כוללת חלוקה ודרישה לקביעה כי אין‬
‫חשש סביר שהעסקה תמנע מהחברה את היכולת לעמוד בחבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע‬
‫מועד קיומן‪.‬‬
‫בחודש אוגוסט ‪ 2011‬פורסמו טיוטה חדשה של תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות‬
‫‬‫גמל()כללי השקעה החלים על חברות מנהלות ומבטחים(‪,‬התשע"א‪ 2011-‬וטיוטת חוזר של‬
‫הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון )"הממונה"( בדבר כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים‬
‫)חברות מנהלות של קופות גמל וקרנות פנסיה וחברות ביטוח( )יחד ‪" -‬תקנות ההשקעה‬
‫החדשות"(‪ .‬תקנות ההשקעה החדשות אמורות להחליף ולאחד את המסגרת המשפטית של כללי‬
‫ההשקעה החלים על הגופים המוסדיים המעוגנים כיום בשתי הוראות דין שונות‪ .‬טיוטת תקנות‬
‫ההשקעה החדשות כוללת שינויים רבים בכללי ההשקעה לעומת הוראות הדין הקיים ובהם‪ ,‬בין‬
‫היתר‪ ,‬גידול החלק החופשי להשקעות בשוק ההון של קרנות הפנסיה הותיקות‪ ,‬ומנגד צמצום‬
‫מסוים בשיעורי החשיפה המירביים של משקיע מוסדי לתאגיד בודד ולקבוצת תאגידים‪ .‬כמו כן‪,‬‬
‫בטיוטת תקנות ההשקעה החדשות‪ ,‬הוסמך הממונה לקבוע הוראות בעניינים שונים‪ ,‬במטרה‬
‫לאפשר מידה סבירה ומאוזנת של גמישות בחלק מהמגבלות החלות על נכסי הגופים המוסדיים‪,‬‬
‫לצורך התאמה למצבי שוק משתנים ולשינויים שיחולו בשוק ההון‪.‬‬
‫בהמשך לאמור בסעיף ‪ 25.2‬לחלק א' של הדוח התקופתי‪ ,‬בחודש יולי ‪ 2011‬פורסם חוק‬
‫‬‫ההגבלים העסקיים )תיקון מס' ‪ ,(12‬התשע"א‪ .2011-‬תיקון זה יאפשר לממונה על ההגבלים‬
‫העסקיים להכריז על קבוצות ריכוז בשווקים ממועטי מתחרים ולתת הוראות לנמנים עם קבוצות‬
‫ריכוז‪ ,‬בין היתר בנוגע להסרתם של חסמי כניסה לשוק הרלוונטי וכן להסרתם של חסמי מעבר‬
‫בין המתחרים השונים בשוק‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪2‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי אי די בי אחזקות )המשך(‬
‫מידע אחר )המשך(‬
‫סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות אי די בי אחזקות )המשך(‬
‫)המשך(‬
‫‬‫במקרים מסוימים וביחס לענפים מסוימים )ובכלל זה תחום הביטוח(‪ ,‬כפופה סמכות הממונה על‬
‫הגבלים ליתן הוראות‪ ,‬כאמור‪ ,‬להיוועצות ו‪/‬או הסכמה של משרד ממשלתי או גוף אחר המסדיר‬
‫את פעילות הענף בו פועלת קבוצת הריכוז או ממונה על הפיקוח עליה‪ .‬ככל שבעקבות כניסתו‬
‫של חוק זה לתוקף יוטלו הגבלות על פעילותן של קבוצות ריכוז שתוכרזנה‪ ,‬עלול הדבר להשפיע‬
‫גם על חברות מוחזקות של החברה‪.‬‬
‫החברות באמצעותן מחזיקה אי די בי אחזקות במרבית החברות המהותיות‬
‫‪ 2.1‬אי די בי חברה לפתוח בע"מ )"אי די בי פתוח"(‬
‫מימון‬
‫קבלת הלוואה ‪ -‬בחודש יוני ‪ 2011‬קיבלה אי די בי פתוח הלוואה שיקלית מתאגיד בנקאי‬
‫‬‫בסך של ‪ 200‬מיליון ש"ח‪ .‬ההלוואה נושאת ריבית משתנה צמודת פריים בתוספת מרווח‬
‫ותיפרע ב‪ 15 -‬תשלומים חצי שנתיים עד לחודש ינואר ‪ .2019‬הלוואה כאמור כוללת‬
‫התחייבות לעמידה בקובננטים‪ ,‬הדומים לאלה הכלולים בהתחייבויות אי די בי פתוח‬
‫לבנקים אחרים‪.‬‬
‫‬‫שעבוד מניות ‪ -‬בקשר להלוואות שקיבלה אי די בי פתוח‪ ,‬אשר יתרתן ליום ‪ 30‬ביוני ‪2011‬‬
‫מסתכמת לסך של ‪ 219‬מיליון ש"ח‪ ,‬המובטחות בשיעבוד של מניות של כור המוחזקות‬
‫על‪-‬ידי אי די בי פתוח‪ ,‬במהלך חודש אוגוסט ‪ 2011‬עקב ירידות שערי המניות בבורסה‬
‫ובמסגרת הבטוחה הנדרשת ביחס להלוואות האמורות‪ ,‬שיעבדה אי די בי פתוח לטובת‬
‫המלווה כ‪ 1.34 -‬מיליון ע‪.‬נ‪ .‬מניות נוספות של כור המוחזקות על‪-‬ידה )כך שסמוך למועד‬
‫אישור הדוח סך מניות כור המשועבדות לטובת ההלוואות האמורות הינו כ‪ 6.34 -‬מיליון‬
‫ע‪.‬נ‪ ,(.‬וכן שיעבדה כ‪ 7.8 -‬מיליון ע‪.‬נ‪ .‬מניות של כלל תעשיות המוחזקות על‪-‬ידה‪.‬‬
‫אמות מידה פיננסיות ‪ -‬בקשר להלוואות מבנקים ומתאגידים פיננסיים‪ ,‬אשר יתרתן ליום‬
‫‬‫‪ 30‬ביוני ‪ 2011‬מסתכמות ב‪ 2,302 -‬מיליון ש"ח‪ ,‬התחייבה אי די בי פתוח כלפי הבנקים‪,‬‬
‫בין היתר‪ ,‬לעמוד באמות מידה פיננסיות‪ ,‬שיחושבו ביחס לתום רבעון מדווח‪ ,‬כאמור‬
‫בבאור ‪.21‬ז‪) .‬אמות מידה פיננסיות( לדוחות הכספיים השנתיים‪ ,‬לפיהן‪:‬‬
‫)א( החוב נטו של אי די בי פתוח על בסיס לא מאוחד )סולו( לא יעלה על ‪ 6.7‬מיליארד‬
‫ש"ח‪.‬‬
‫)ב( יתרת מזומן ובטוחות סחירות לא תפחת מהיקף החלויות השוטפות הצפוי בשני‬
‫הרבעונים העוקבים )לרבעון המדווח(‪.‬‬
‫)ג( ההון המיוחס לבעלי המניות )"ההון העצמי"( של אי די בי פתוח לא יפחת מ‪2-‬‬
‫מיליארד ש"ח‪ .‬אי די בי פתוח תיחשב כמקיימת אמת מידה זו‪ ,‬אף אם בתום הרבעון‬
‫המדווח היה ההון העצמי נמוך מ‪ 2-‬מיליארד ש"ח וזאת עד חלוף תקופות ובהתקיים‬
‫תנאים מסוימים הקבועים בהסכמים עם הבנקים‪ .‬כפי שתואר בדיווח מיידי של‬
‫החברה מיום ‪ 10‬באוגוסט ‪) 2011‬אסמכתא מס' ‪ ,(2011-01-236583‬התקופות‬
‫והתנאים האמורים קובעים כדלקמן‪ :‬אי די בי פתוח תיחשב כמקיימת את אמת‬
‫המידה האמורה‪ ,‬אף אם בתום הרבעון המדווח היה ההון העצמי נמוך מ‪ 2 -‬מיליארד‬
‫ש"ח אך גבוה מ‪ 1.5 -‬מיליארד ש"ח‪ ,‬וזאת עד חלוף שלושה רבעונים עוקבים לרבעון‬
‫המדווח‪ ,‬שבאף אחד מהם לא עלה ההון העצמי על ‪ 2‬מיליארד ש"ח‪ .‬אף אם בדוח‬
‫כספי כלשהו של אי די בי פתוח שפורסם‪ ,‬ההון העצמי של אי די בי פתוח יהיה נמוך‬
‫מסכום של ‪ 1.5‬מיליארד ש"ח‪ ,‬אי די בי פתוח לא תיחשב כמפרה את ההתחייבות‬
‫אם בתקופה שחלפה בין מועד הדוח הכספי האמור לבין מועד פרסומו‪ ,‬ננקטה‬
‫בקבוצה )"הקבוצה" ‪ -‬אי די בי פתוח‪ ,‬חברות מאוחדות )לרבות באיחוד יחסי(‬
‫וחברות כלולות שלה( פעולה אשר לו היתה מבוטאת בדוח הכספי שפורסם לא היה‬
‫ההון העצמי פוחת מסכום של ‪ 1.5‬מיליארד ש"ח‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬נקבעו בהסכמים עם בנקים‪ ,‬כפוף להוראות מסויימות ולהגדרות השונות‬
‫הרלוונטיות לכל הסכם‪ ,‬בין היתר‪ ,‬הוראות המאפשרות לבנקים זכות לפירעון מוקדם של‬
‫ההלוואות במקרים מסוימים של שינוי בשליטה‪ ,‬וכן‪ ,‬הוראות הדורשות את הסכמת‬
‫הבנקים מראש במקרה של שעבוד נכסים בשווי ששיעורו המצטבר עולה על ‪ 25%‬מסך‬
‫הנכסים‪ ,‬במקרה של מכירת אחזקות עיקריות לצדדים שלישיים בהיקף מצטבר של ‪20%‬‬
‫ומעלה משווי סך הנכסים ובמקרה שהשיעור המצטבר של מכירות של אחזקות עיקריות‬
‫ביחד עם שעבודים של נכסים‪ ,‬יעלה על ‪ 25%‬משווי סך הנכסים‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪3‬‬
‫‪.2‬‬
‫החברות באמצעותן מחזיקה אי די בי אחזקות במרבית החברות המהותיות )המשך(‬
‫‪ 2.1‬אי די בי פתוח )המשך(‬
‫מימון )המשך(‬
‫אמות מידה פיננסיות )המשך(‬
‫‬‫ליום ‪ 30‬ביוני ‪ 2011‬אי די בי פתוח עומדת באמות המידה הפיננסיות שנקבעו‪ .‬לפרטים‬
‫בדבר השפעות אפשריות נוספות לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי‪ ,‬בעיקר בגין‬
‫ההשקעה בקרדיט סוויס‪ ,‬על ההון המיוחס לבעלי המניות של אי די בי פתוח ועל הרווחים‬
‫הראויים לחלוקה‪ ,‬ולפיכך‪ ,‬על מידת העמידה בעתיד באמות מידה פיננסיות אלה‪ ,‬ראה‬
‫באור ‪.3‬ב‪.4.‬ז‪ .‬ובאור ‪ 6‬לדוחות הכספיים‪ .‬עם זאת‪ ,‬למועד פרסום דוחות כספיים אלה‬
‫פועלת אי די בי פתוח מול הבנקים והתאגידים הפיננסיים להגעה לסיכום בדבר התאמת‬
‫אמות המידה הפיננסיות בגין האמור‪ .‬החברה תעדכן בדבר סיכום כאמור )או אם לא יושג‬
‫סיכום כאמור( בדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת ‪ 2011‬או קודם לכן‪ ,‬ככל‬
‫שיידרש‪.‬‬
‫מידע בדבר ארועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי בעסקי אי די בי פתוח‬
‫בחודש אוגוסט ‪ 2011‬העמידו אי די בי פתוח והשקעות דיסקונט לכור הלוואות גישור בסך של‬
‫כ‪ 122 -‬מיליון ש"ח ו‪ 578 -‬מיליון ש"ח‪ ,‬בהתאמה‪ .‬לפרטים‪ ,‬ראה באור ‪.6‬ב‪ .4.‬לדוחות‬
‫הכספיים‪.‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪2.3‬‬
‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ )"השקעות דיסקונט"(‬
‫רכישה של נכסים‬
‫בחודש יוני ‪ 2011‬הושלמה עסקה במסגרתה רכשה השקעות דיסקונט את השליטה במעריב‬
‫החזקות בע"מ‪ .‬לפרטים ראה באור ‪.3‬ב‪.6.‬ג‪ .‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫מידע בדבר ארועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי בעסקי השקעות דיסקונט‬
‫בחודש אוגוסט ‪ 2011‬הכניסה מידרוג בע"מ )"מידרוג"( לרשימת מעקב עם השלכות‬
‫‬‫שליליות את דירוג אגרות החוב של השקעות דיסקונט‪ ,‬מסדרות ג'‪ ,‬ד'‪ ,‬ו'‪ ,‬ז‪ ,‬ח' ו‪ -‬ט'‪,‬‬
‫המדורגות על‪-‬ידי מדרוג‪.‬‬
‫בחודש אוגוסט ‪ 2011‬העמידו אי די בי פתוח והשקעות דיסקונט לכור הלוואות גישור‬
‫‬‫בסכום של ‪ 122‬מיליון ש"ח ו‪ 578 -‬מיליון ש"ח‪ ,‬בהתאמה‪ .‬לפרטים ראה באור ‪.6‬ב‬
‫לדוחות הכספיים‪ .‬בקשר להלוואה שנתנה השקעות דיסקונט הוגשו בחודש אוגוסט‬
‫‪ 2011‬לבית המשפט תביעה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית‪ .‬לפרטים‪ ,‬ראה באור‬
‫‪.5‬ב‪.2.‬יא‪ .‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫כור תעשיות בע"מ )"כור"(‬
‫תחומי פעילות‬
‫השקעה בקרדיט סוויס ‪ -‬לפרטים בדבר שווי ההשקעה של כור במניות קרדיט סוויס ליום‬
‫‬‫‪ 30‬ביוני ‪ 2011‬לפי מחירן בבורסה‪ ,‬בדבר הפסד שרשמה כור בגין הפער השלילי בין‬
‫השווי האמור של מניות קרדיט סוויס לבין ערכן בדוח על המצב הכספי ליום ‪ 30‬ביוני‬
‫‪ ,2011‬ובדבר זקיפת יתרת קרן ההון בגין ההשקעה של כור במניות קרדיט סוויס לדוח‬
‫רווח והפסד ברבעון השני בשנת ‪ ,2011‬וכן בדבר סכומי האשראי שברשותה של כור‬
‫בקשר עם מניות קרדיט סוויס‪ ,‬ובדבר היקף עסקאות צילינדר פרנק שוויצרי‪/‬ש"ח של כור‬
‫לתאריך הדוח על המצב הכספי‪ ,‬ראה באור ‪.3‬ב‪.4.‬ז‪ .‬לדוחות הכספיים‪ .‬ראה גם סעיף‬
‫‪ 3.5‬להלן‪.‬‬
‫‬‫בנין מטה ‪ HSBC‬בניו יורק ‪ -‬השווי ההוגן של בנין מטה ‪ HSBC‬בניו יורק‪ ,‬המוחזק על ידי‬
‫תאגיד אמריקני בבעלות של חברה לנכסים ולבנין בע"מ )"נכסים ובנין"( וכור בחלקים‬
‫שווים ביניהן‪ ,‬עודכן ליום ‪ 30‬ביוני ‪ 2011‬לסך של ‪ 480‬מיליון דולר‪ .‬לפרטים נוספים‪ ,‬ראה‬
‫באור ‪.3‬ב‪.2.‬ה‪ .‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪4‬‬
‫‪.2‬‬
‫החברות באמצעותן מחזיקה אי די בי אחזקות במרבית החברות המהותיות )המשך(‬
‫‪ 2.3‬כור )המשך(‬
‫מימון‬
‫בהמשך למתואר בסעיף ‪ 15.6.1‬בחלק א' של הדוח התקופתי בענין התקשרות מכתשים‬
‫‬‫אגן בהסכם מיזוג‪ ,‬בחודש יוני ‪ 2011‬נחתם הסכם הלוואה מפורט‪ ,‬לפיו התחייבה‬
‫כמצ'יינה להעמיד לכור‪ ,‬במסגרת השלמת הסכם המיזוג‪ ,‬הלוואה בסך ‪ 960‬מיליון דולר‬
‫באמצעות בנק סיני‪ ,‬אשר תהיה מובטחת בשעבוד על החזקות כור במניות מכתשים אגן‬
‫בלבד‪ .‬בנוסף‪ ,‬ניתן לכור על ידי הבנק הסיני מכתב אשראי בגובה סכום קרן ההלוואה‪,‬‬
‫המגובה על ידי בנק ‪ ,HSBC‬אשר ישמש להבטחת העמדת ההלוואה‪ .‬לפרטים נוספים‬
‫בקשר עם ההלוואה האמורה‪ ,‬ראה באור ‪.3‬ב‪.4.‬א‪ .‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫כחלק מהיערכות כור לקראת השלמת הסכם מיזוג מכתשים אגן עם כמצ'יינה‪ ,‬המתואר‬
‫‬‫בסעיף ‪ 15.6.1‬בחלק א' של הדוח התקופתי‪ ,‬הגיעה כור להסכמות עם בנק ישראלי‬
‫הנותן לה אשראי‪ ,‬אשר מעדכנות התחייבויות קיימות מסויימות של כור כלפיו בקשר עם‬
‫האשראי‪ ,‬בכפוף להשלמת הסכם המיזוג עד סוף שנת ‪ .2011‬לפרטים נוספים‪ ,‬ראה‬
‫באור ‪.3‬ב‪.4.‬א‪ .‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫הליכים משפטיים‬
‫בענין התפתחות בהליך משפטי נגד כור ומכתשים אגן‪ ,‬ראה באור ‪.5‬ב‪).1.‬ו( לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫מידע בדבר ארועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי בעסקי כור‬
‫השקעה בקרדיט סוויס ‪ -‬לפרטים בדבר רישום הפסד ממכירות של מניות קרדיט סוויס בחודש‬
‫אוגוסט ‪ ,2011‬בדבר הפער בין שווי מניות קרדיט סוויס שכור מחזיקה בסמוך למועד אישור‬
‫הדוחות הכספים לפי מחירן בבורסה לבין עלותן‪ ,‬בדבר סכומי ותנאי האשראי שברשותה של‬
‫כור בקשר עם מניות קרדיט סוויס בסמוך למועד אישור הדוחות הכספיים ובדבר עסקאות‬
‫צילינדר פרנק שוויצרי‪/‬ש"ח של כור בסמוך למועד אישור הדוחות הכספיים‪ ,‬ראה באור ‪.6‬ד‬
‫לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫מימון‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫לפרטים בדבר השפעת עליית שער החליפין של הפרנק השוויצרי לאחר תאריך הדוח על‬
‫המצב הכספי על הוצאות המימון בגין נכסיה הפיננסיים בניכוי התחייבויותיה הפיננסיות‬
‫של כור הנקובות בפרנק שוויצרי או צמודות לו‪ ,‬ובגין אופציות של כור על שער החליפין‬
‫של הפרנק השוויצרי‪ ,‬ראה באור ‪.6‬ג‪ .‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫בהמשך לאמור בסעיפים ‪]16.2‬א[ ו‪]16.2-‬ב[ בחלק א' של הדוח התקופתי בענין הסדרי‬
‫מימון של כור עם תאגידים מקבוצת מורגן סטנלי וסיטיגרופ‪ ,‬בחודשים יולי ואוגוסט ‪2011‬‬
‫סיכמה עמם כור על שינויים בהסדרי המימון‪ .‬לפרטים ראה באור ‪.6‬א לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫בהמשך לאמור בסעיף ‪ 10.10.2‬בחלק א' של הדוח התקופתי בעניין אמות מידה‬
‫פיננסיות להן כפופה כור מכח הסכם אשראי שהועמד על ידי תאגיד בנקאי‪ ,‬בחודש‬
‫אוגוסט ‪ 2011‬עודכנו אמות המידה הפיננסיות בהתאם להסדר המימון‪ ,‬בנוסף לכך‬
‫בחודש אוגוסט ‪ 2011‬העמידו אי די בי פתוח והשקעות דיסקונט לכור הלוואות גישור‬
‫בסכום כולל בסך ‪ 700‬מיליון ש"ח‪ .‬לפרטים ראה באור ‪.6‬ב לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫בחודש אוגוסט ‪ 2011‬הכניסה מידרוג לרשימת מעקב עם השלכות שליליות את דירוג‬
‫אגרות החוב של כור מסדרות ח'‪ ,‬ט' ו‪ -‬י'‪ ,‬המדורגות על ידה‪.‬‬
‫עסקאות מהותיות‬
‫לפרטים נוספים בדבר שינויים בעסקי כור ברבעון השני של שנת ‪ ,2011‬ראה באור ‪.3‬ב‪.4.‬‬
‫לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪ 2.4‬כלל תעשיות והשקעות בע"מ )"כלל תעשיות"(‬
‫‪ 2.4.1‬הסכמים מהותיים‬
‫מכירת נכס מהותי ‪ -‬לפרטים אודות הסכם למיזוג פעילותן של פאנדטק בע"מ ו‪,S1 Corporation -‬‬
‫ראה באור ‪.3‬ב‪.6.‬ז‪ .‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫מידע בדבר ארועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי בעסקי כלל תעשיות‬
‫בחודש אוגוסט ‪ 2011‬החליט דירקטוריון כלל תעשיות על חלוקת דיבידנד במזומן בסכום של כ‪-‬‬
‫‪ 200‬מיליון ש"ח‪ ,‬שישולם בחודש ספטמבר ‪.2011‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪5‬‬
‫‪.3‬‬
‫תיאור עסקי אי די בי אחזקות לפי תחומי פעילות‬
‫‪ 3.1‬סלקום ישראל בע"מ )"סלקום"(‬
‫עסקה במניות סלקום‬
‫בחודש יוני ‪ 2011‬מכרה השקעות דיסקונט כ‪ 5%-‬מהון המניות של סלקום תמורת ‪ 456‬מיליון‬
‫ש"ח‪ ,‬ושיעור החזקתה של דיסקונט השקעות בסלקום ירד לכ‪ 43.3%-‬בהון המניות המונפק‬
‫ולכ‪ 46.7%-‬בזכויות ההצבעה‪ .‬לפרטים‪ ,‬ראה באור ‪.3‬ב‪.1.‬ג‪ .‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫תחומי פעילות‬
‫בהמשך לאמור בסעיף ‪ 12.9‬בחלק א' של הדוח התקופתי‪ ,‬בדבר פניה של סלקום לנטוויז'ן‬
‫בע"מ )"נטוויז'ן"( בהצעה לנהל מו"מ על מיזוג בין חברה בת של סלקום לנטוויז'ן‪ ,‬בחודש יוני‬
‫‪ 2011‬התקשרו סלקום ונטוויז'ן בהסכם מיזוג במסגרתו תרכוש סלקום )באמצעות חברה בת‬
‫שלה כאמור( את מלוא הון המניות המונפק של נטוויז'ן תמורת מזומן‪ ,‬ובעקבות המיזוג תהפוך‬
‫נטוויז'ן לחברה בת בבעלות מלאה של סלקום‪ .‬עד למועד הדוח‪ ,‬התמלאו התנאים העיקריים‬
‫להשלמת המיזוג האמור )לרבות אישור אסיפות בעלי המניות של סלקום ושל נטוויז'ן ואישור‬
‫משרד התקשורת(‪ .‬השלמת המיזוג כפופה להתקיימות מספרי תנאים נוספים‪ .‬לפרטים‪ ,‬ראה‬
‫באור ‪.3‬ב‪.1.‬א‪ .‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫מגבלות ופיקוח על פעילות סלקום ‪ -‬פיקוח על תעריפים‬
‫בהמשך לאמור בסעיף ‪]12.21.2‬ד[ בחלק א' של הדוח התקופתי‪ ,‬בדבר עתירה שהגישה‬
‫סלקום בחודש נובמבר ‪ 2010‬לבית המשפט העליון לביטול ההחלטה על הפחתת תעריף‬
‫הקישוריות )שתי חברות סלולריות נוספות הגישו עתירה דומה(‪ ,‬בחודש יוני ‪ 2011‬נדחתה‬
‫העתירה בהסכמת סלקום )העתירות האחרות נדחו אף הן בהסכמת העותרות האחרות(‪.‬‬
‫גורמי סיכון ‪ -‬קרינה בלתי מייננת‬
‫בחודש מאי ‪ 2011‬פרסמה הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן‪ ,‬סוכנות של ארגון הבריאות‬
‫העולמי‪ ,‬הודעה לעיתונות‪ ,‬המסווגת שדות תדרי רדיו אלקטרומגנטיים‪ ,‬כגורם אפשרי לסרטן‬
‫בבני אדם‪ ,‬בהתבסס על סיכון מוגבר לסוג ממאיר של סרטן המוח‪ ,‬בקשר עם השימוש‬
‫בטלפונים סלולריים‪ .‬בחודש יוני ‪ 2011‬ציין ארגון הבריאות העולמי בפרסום מטעמו‪ ,‬כי עד‬
‫לאותו מועד לא נמצא ביסוס להשלכות בריאותיות שליליות כתוצאה משימוש בטלפונים ניידים‪,‬‬
‫ואף שלא נמצא ביסוס לסיכון מוגבר לגידולים במוח‪ ,‬השימוש המוגבר בטלפונים ניידים והעדר‬
‫נתונים לגבי שימוש בטלפונים ניידים על פני תקופה העולה על ‪ 15‬שנים מצדיק המשך מחקר‬
‫של השימוש בטלפונים ניידים והסיכון לסרטן המוח‪ ,‬במיוחד לאור השימוש הפופולרי לאחרונה‬
‫על ידי אנשים צעירים עם תקופת חשיפה פוטנציאלית ארוכה יותר‪.‬‬
‫הליכים משפטיים‬
‫בענין התפתחויות במצב התביעות הייצוגיות והתביעות האחרות התלויות ועומדות כנגד סלקום‪,‬‬
‫ראה באורים ‪.5‬ב‪).1.‬א( ‪) -‬ג( ובאורים ‪.5‬ב‪).2.‬ב( ‪) -‬ה( ו‪) -‬יב( – )יג( לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫מידע בדבר שינוי חריג בעסקי סלקום‬
‫מגבלות ופיקוח על פעילות סלקום‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫שיתוף אתרים ‪ -‬בהמשך לאמור בסעיף ‪ 12.21.6‬בחלק א' של הדוח התקופתי‪ ,‬בדבר‬
‫בחינת הטלת חובת שיתוף אתרים סלולריים‪ ,‬בחודש יולי ‪ 2011‬פרסם צוות בין משרדי‬
‫של משרד התקשורת‪ ,‬משרד האוצר‪ ,‬משרד הפנים‪ ,‬המשרד להגנת הסביבה והממונה‬
‫על הגבלים עסקיים‪ ,‬את המלצותיו בנוגע לשיתוף אתרים סלולריים‪ .‬ההמלצות כללו‬
‫חובת שיתוף אתרים סלולריים בהקמת אתרים חדשים או שינוי באתרים קיימים‪ ,‬המצריך‬
‫היתר בניה )משרד התקשורת יוכל לפטור משיתוף בשל מניעות טכנולוגית או הנדסית(‪,‬‬
‫תוך מתן עדיפות והקלות למפעילי ה‪ UMTS -‬החדשים‪ ,‬כמו גם הפחתה של כמות‬
‫האתרים הקיימים שאינם משותפים‪ .‬ההמלצות האמורות או המלצות דומות‪ ,‬אם‬
‫תחוקקנה‪ ,‬תכבדנה על הקמת אתרים חדשים ושינוי אתרים קיימים‪ ,‬ועלולות להשפיע‬
‫לרעה על הרשת הקיימת‪ ,‬המשך פיתוחה ועל תוצאותיה של סלקום‪.‬‬
‫תמלוגים ‪ -‬בהמשך לאמור בסעיף ‪ 12.21.3‬בחלק א' של הדוח התקופתי‪ ,‬בדבר העלאת‬
‫שיעורי התמלוגים שישולמו על ידי המפעילים הסלולריים )ובהם סלקום( בשנים ‪ 2011‬ו‪-‬‬
‫‪ 2012‬ובדבר עתירה של סלקום ושני מפעילים סלולריים נוספים לבג"צ כנגד העלאתם‪,‬‬
‫בחודש יולי ‪ 2011‬הושג פתרון מוסכם בענין כמפורט בבאור ‪.6‬יא לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫מפעילי ‪ UMTS‬חדשים ‪ -‬בהמשך לאמור בסעיף ‪ 12.21.6‬בחלק א' של הדוח התקופתי‬
‫ולאמור בסעיף ‪ 3.1‬בפרק שינויים וחידושים מהותיים אשר ארעו בעסקי התאגיד שנכלל‬
‫בחלק א' לדוח הרבעוני של החברה לרבעון הראשון בשנת ‪ ,2011‬בדבר הזוכים במכרז‬
‫תדרי ‪ ,UMTS‬משרד התקשורת פסל את אחת מהזוכות המקוריות‪ ,‬מרתון מובייל אקס‬
‫בע"מ‪ ,‬בשל אי מילוי תנאי המכרז‪ ,‬והכריז על גולן טלקום בע"מ כזוכה השניה‪ ,‬בנוסף על‬
‫מירס תקשורת בע"מ )מפעיל סלולרי קיים(‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪6‬‬
‫‪.3‬‬
‫תיאור עסקי אי די בי אחזקות לפי תחומי פעילות )המשך(‬
‫‪ 3.1‬סלקום )המשך(‬
‫גורמי סיכון ‪ -‬שינויי חקיקה‬
‫בחודש יולי ‪ 2011‬חוקק תיקון לחוק ההגבלים העסקיים‪ ,‬התשמ"ח‪ ,1988-‬המעניק לממונה על‬
‫הגבלים עסקיים סמכות לקבוע כי גופים מסוימים בשוק מסוים פועלים כאוליגופול‪ ,‬כמו גם‬
‫להסדיר פעילות ולתת הוראות לכל או לחלק מהמשתתפים בשוק האוליגופולי‪.‬‬
‫חלוקת דיבידנד‬
‫בחודש אוגוסט ‪ 2011‬החליט דירקטוריון סלקום על חלוקת דיבידנד במזומן בסכום של כ‪232-‬‬
‫מיליון ש"ח‪ ,‬שישולם בחודש אוקטובר ‪.2011‬‬
‫מימון‬
‫בחודש יולי ‪ 2011‬פרסמה סלקום תשקיף מדף‪ .‬כמו כן‪ ,‬בחודש אוגוסט ‪ 2011‬פרסמה סלקום‬
‫דוח הצעת מדף על פיו גייסה סלקום סכום כולל של כ‪ 1.14 -‬מיליארד ש"ח תמורת הנפקה של‬
‫אגרות חוב נוספות מסדרות אגרות חוב קיימות שלה‪ .‬לפרטים‪ ,‬ראה באור ‪.6‬י‪ .‬לדוחות‬
‫הכספיים‪.‬‬
‫עסקאות מהותיות‬
‫לפרטים נוספים בדבר שינויים בעסקי סלקום ברבעון השני של שנת ‪ ,2011‬ראה באור ‪.3‬ב‪.1.‬‬
‫לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪3.2‬‬
‫חברה לנכסים ולבנין בע"מ )"נכסים ובנין"( ופרויקטים בלאס וגאס‬
‫תחומי פעילות ‪ -‬פרוייקט הפלאזה בלאס וגאס‬
‫בהמשך למתואר בסעיף ‪ 13.12‬בחלק א' של הדוח התקופתי‪ ,‬ראה באור ‪.3‬ב‪.2.‬ד‪ .‬לדוחות‬
‫הכספיים לענין התפתחויות בפרוייקט הפלאזה‪.‬‬
‫הערכות שווי נדל"ן להשקעה‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3.3‬‬
‫בחודש יוני ‪ 2011‬עדכנה קבוצת נכסים ובנין את הערכות השווי ההוגן של כלל הנדל"ן‬
‫להשקעה שלה בישראל‪ .‬כתוצאה מהעדכון האמור רשמה נכסים ובנין ברבעון השני‬
‫בשנת ‪ 2011‬הכנסות בסך של כ‪ 137 -‬מיליון ש"ח‪ .‬לפרטים‪ ,‬ראה באור ‪.3‬ב‪.2.‬ו‪ .‬לדוחות‬
‫הכספיים‪.‬‬
‫לפרטים בדבר עדכון שוויו ההוגן של בנין מטה ‪ HSBC‬בניו יורק ליום ‪ 30‬ביוני ‪,2011‬‬
‫ראה באור ‪.3‬ב‪.2.‬ה‪ .‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫מימון‬
‫בחודש יולי ‪ 2011‬הנפיקה נכסים ובנין לציבור אגרות חוב שלה מסדרה ג' )בדרך של‬
‫‬‫הרחבת סדרה( תמורת סך של כ‪ 496 -‬מיליון ש"ח‪ .‬לפרטים נוספים‪ ,‬ראה באור ‪.6‬ח‪.‬‬
‫לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫בחודש אוגוסט ‪ 2011‬פרסמה ישפרו חברה ישראלית להשכרת מבנים בע"מ )חברה בת‬
‫‬‫של נכסים ובנין( תשקיף מדף‪ .‬לפרטים‪ ,‬ראה באור ‪.6‬טו‪ .‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫מידע בדבר ארועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי בעסקי נכסים ובנין‬
‫בחודש אוגוסט ‪ 2011‬החליט דירקטוריון נכסים ובנין על חלוקת דיבידנד במזומן בסכום של כ‪-‬‬
‫‪ 94‬מיליון ש"ח‪ ,‬שישולם בחודש ספטמבר ‪.2011‬‬
‫הליכים משפטיים‬
‫בענין התפתחות במצב התביעות כנגד נכסים ובנין וההליכים המשפטים בקשר לפרויקט מגורים‬
‫בלאס וגאס המבוצע על ידי תאגיד הנדל"ן האמריקאי ‪ Queensridge Towers LLC‬המוחזק‬
‫בעקיפין על ידי אי די בי פתוח ונכסים ובנין‪ ,‬ראה באורים ‪.5‬ב‪).1.‬י( ו‪) -‬יא( לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫עסקאות מהותיות‬
‫לפרטים נוספים בדבר שינויים בעסקי נכסים ובנין ופרוייקטים בלאס וגאס ברבעון השני של שנת‬
‫‪ ,2011‬ראה באור ‪.3‬ב‪ .2.‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫שופרסל בע"מ )"שופרסל"(‬
‫הליכים משפטיים‬
‫בענין התפתחויות במצב התביעות הייצוגיות והתביעות האחרות התלויות ועומדות כנגד‬
‫שופרסל‪ ,‬ראה באורים ‪.5‬ב‪).1.‬ד( ו‪) -‬ה( ובאורים ‪.5‬ב‪).1.‬י( ו‪)-‬יא( לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫שינויים בסביבה הכלכלית‬
‫בעת האחרונה החלו גילויי מחאה חברתית על רקע מחירי הדיור ויוקר המחיה‪ ,‬וייתכן כי אלו‬
‫יובילו לרפורמות מצד הממשלה שיהיה בהן כדי להשפיע על המשק הישראלי‪ .‬נכון למועד אישור‬
‫דוח זה‪ ,‬לא ניתן להעריך מה תהיה ההשפעה של האמור על שופרסל‪ ,‬אם בכלל‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪7‬‬
‫‪.3‬‬
‫תיאור עסקי אי די בי אחזקות לפי תחומי פעילות )המשך(‬
‫‪3.3‬‬
‫שופרסל )המשך(‬
‫מידע בדבר ארועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי בעסקי שופרסל‬
‫חלוקת דיבידנד‬
‫בחודש אוגוסט ‪ 2011‬החליט דירקטוריון שופרסל על חלוקת דיבידנד במזומן בסכום של כ‪67 -‬‬
‫מיליון ש"ח )לאחר ניכוי דיבידנד לחברה מאוחדת של שופרסל(‪ ,‬שישולם בחודש ספטמבר‬
‫‪.2011‬‬
‫עסקאות מהותיות‬
‫לפרטים נוספים בדבר שינויים בעסקי שופרסל ברבעון השני של שנת ‪ ,2011‬ראה באור ‪.3‬ב‪.3.‬‬
‫לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪3.4‬‬
‫מכתשים אגן תעשיות בע"מ )"מכתשים אגן"(‬
‫הסכם מיזוג‬
‫לפרטים בדבר התפתחויות בעסקת המיזוג של מכתשים אגן עם כמצ'יינה‪ ,‬ראה באור ‪.3‬ב‪.4.‬א‪.‬‬
‫לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫הליכים משפטיים‬
‫בענין התפתחויות במצב התביעות הייצוגיות והתביעות האחרות התלויות ועומדות כנגד‬
‫מכתשים אגן‪ ,‬ראה באורים ‪.5‬ב‪).1.‬ו( ו‪) -‬ז( ובאור ‪.5‬ב‪).2.‬ט( לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫מידע בדבר ארועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי בעסקי מכתשים אגן‬
‫בחודש יולי ‪ 2011‬הודיעה סטנדרד & פורס מעלות בע"מ )"מעלות"( למכתשים‪ -‬אגן על הורדת‬
‫דירוג החוב שלה מ‪ilAA- -‬ל‪ ilA+ -‬תוך הותרת תחזית הדירוג היציבה‪.‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪") Credit Suisse Group AG‬קרדיט סוויס"(‬
‫דיווחים של קרדיט סוויס‬
‫ביום ‪ 28‬ביולי ‪ 2011‬הגישה קרדיט סוויס ל‪U.S. Securities and Exchange -‬‬
‫‪ Commission‬דוח )‪ (Form 6-K‬הכולל את הדוח הרבעוני שלה ליום ‪ 30‬ביוני ‪ .2011‬דוח זה‬
‫נמצא באתר ‪-‬‬
‫‪http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1159510/000137036811000025/0001370368-11-000025‬‬‫‪index.htm‬‬
‫באותו יום הגישה קרדיט סוויס ל‪ SEC -‬דוח )‪ (Form 6-K‬הכולל את ההודעה לעתונות‬
‫שפרסמה קרדיט סוויס בנוגע לתוצאותיה העסקיות לרבעון השני של שנת ‪ .2011‬הודעה זו‬
‫נמצאת באתר ‪-‬‬
‫‪http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1159510/000137036811000027/0001370368-11-000027‬‬‫‪index.htm‬‬
‫ביום ‪ 9‬באוגוסט ‪ 2011‬הגישה קרדיט סוויס ל‪ SEC -‬דוח )‪ (Form 6-K‬הכולל דוח משלים לדוח‬
‫הרבעוני האמור‪ .‬דוח משלים זה נמצא באתר ‪-‬‬
‫‪http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1159510/000137036811000030/0001370368-11-000030‬‬‫‪index.htm‬‬
‫ביום ‪ 10‬באוגוסט ‪ 2011‬הגישה קרדיט סוויס ל‪ SEC -‬דוח )‪ (Form 6-K‬בנוגע לתוצאותיה‬
‫העסקיות בששה החודשים הראשונים של שנת ‪ 2011‬בהשוואה לתוצאותיה העסקיות בששה‬
‫החודשים הראשונים של שנת ‪ .2010‬דוח זה נמצא באתר ‪-‬‬
‫‪http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1159510/000137036811000032/0001370368-11-000032‬‬‫‪index.htm‬‬
‫נתוני מסחר במניות קרדיט סוויס‬
‫להלן מספר נתונים בנוגע למסחר במניות קרדיט סוויס מתחילת הרבעון השני בשנת ‪ 2011‬ועד‬
‫ליום ‪ 24‬באוגוסט ‪ ,2011‬כפי שפורסמו על‪-‬ידי ‪:Reuters‬‬
‫טווח מחירים בבורסת ‪") SIX Swiss Exchange‬הבורסה בשוויץ"(‬
‫מחיר גבוה ביותר‬
‫מחיר )בפרנק שוויצרי(‬
‫תאריך‬
‫‪7.4.2011‬‬
‫‪41.01‬‬
‫מחיר נמוך ביותר‬
‫מחיר )בפרנק שוויצרי(‬
‫תאריך‬
‫‪22.8.2011‬‬
‫‪20.64‬‬
‫נכון ליום ‪ 24‬באוגוסט ‪ ,2011‬מחיר הסגירה של מניית קרדיט סוויס בבורסה בשוויץ היה ‪21.73‬‬
‫פרנק שוויצרי למניה‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪8‬‬
‫‪.3‬‬
‫תיאור עסקי אי די בי אחזקות לפי תחומי פעילות )המשך(‬
‫‪ 3.5‬קרדיט סוויס )המשך(‬
‫להלן גרף המציג נתונים בדבר מחיר מניית קרדיט סוויס בבורסה בשוויץ מתחילת הרבעון השני‬
‫בשנת ‪ 2011‬ועד ליום ‪ 24‬באוגוסט ‪) 2011‬בפרנק שוויצרי(‪:‬‬
‫טווח מחירים בבורסה לנירות ערך בניו יורק )"הבורסה בניו יורק"(‬
‫מחיר גבוה ביותר‬
‫מחיר )בדולר(‬
‫תאריך‬
‫‪29.4.2011‬‬
‫‪45.49‬‬
‫מחיר נמוך ביותר‬
‫מחיר )בדולר(‬
‫תאריך‬
‫‪22.8.2011‬‬
‫‪25.84‬‬
‫נכון ליום ‪ 24‬באוגוסט ‪ ,2011‬מחיר הסגירה של מניית קרדיט סוויס בבורסה בניו‪-‬יורק היה‬
‫‪ 27.68‬דולר למניה‪.‬‬
‫להלן גרף המציג נתונים בדבר מחיר מניית קרדיט סוויס בבורסה בניו יורק מתחילת הרבעון‬
‫השני בשנת ‪ 2011‬ועד ליום ‪ 24‬באוגוסט ‪) 2011‬בדולר(‪:‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪9‬‬
‫‪.3‬‬
‫תיאור עסקי אי די בי אחזקות לפי תחומי פעילות )המשך(‬
‫‪ 3.5‬קרדיט סוויס )המשך(‬
‫ככל הידוע לחברה‪ ,‬טווח מחירי מניית קרדיט סוויס בבורסה בשוויץ במהלך התקופה המתוארת‬
‫לעיל לא חרג‪ ,‬באופן מתמשך ומהותי‪ ,‬מטווח מחירי המניה שהשתקף מהמסחר בבורסת ניו‬
‫יורק‪.‬‬
‫טווח נפח המסחר בבורסה בשוויץ מתחילת הרבעון השני בשנת ‪ 2011‬ועד ליום ‪ 24‬באוגוסט‬
‫‪:2011‬‬
‫נפח גבוה ביותר‬
‫נפח )כמות‬
‫מניות במיליונים(‬
‫תאריך‬
‫‪10.8.2011‬‬
‫‪19.6‬‬
‫נפח נמוך ביותר‬
‫נפח )כמות‬
‫מניות במיליונים(‬
‫תאריך‬
‫נפח‬
‫ממוצע‬
‫‪1.6‬‬
‫‪7.5‬‬
‫‪30.5.2011‬‬
‫להלן נתונים בדבר סטיית התקן של מניית קרדיט סוויס בבורסה בשוויץ‪:‬‬
‫בחודש הקודם‬
‫ליום‬
‫‪ 24‬באוגוסט ‪2011‬‬
‫בשלושת החודשים‬
‫הקודמים ליום‬
‫‪ 24‬באוגוסט ‪2011‬‬
‫מתחילת הרבעון‬
‫השני בשנת ‪2010‬‬
‫ועד ליום‬
‫‪ 24‬באוגוסט ‪2011‬‬
‫בשנים עשר החודשים‬
‫הקודמים ליום‬
‫‪ 24‬באוגוסט ‪2011‬‬
‫‪3.12‬‬
‫‪4.95‬‬
‫‪5.71‬‬
‫‪5.86‬‬
‫להלן נתונים בדבר סטיית התקן של מניית קרדיט סוויס בבורסה בניו יורק‪:‬‬
‫בחודש הקודם‬
‫ליום‬
‫‪ 24‬באוגוסט ‪2011‬‬
‫בשלושת החודשים‬
‫הקודמים ליום‬
‫‪ 24‬באוגוסט ‪2011‬‬
‫מתחילת הרבעון‬
‫השני בשנת ‪2010‬‬
‫ועד ליום‬
‫‪ 24‬באוגוסט ‪2011‬‬
‫בשנים עשר החודשים‬
‫הקודמים ליום‬
‫‪ 24‬באוגוסט ‪2011‬‬
‫‪3.59‬‬
‫‪4.81‬‬
‫‪5.09‬‬
‫‪4.21‬‬
‫להלן נתונים בדבר כמות מקסימלית ומינימלית של מניות קרדיט סוויס שהוחזקו על‪-‬ידי כור‬
‫מתחילת הרבעון השני בשנת ‪ 2010‬ועד ליום ‪ 24‬באוגוסט ‪ ,2011‬על‪-‬פי פילוח חודשי )במיליוני‬
‫מניות(‪:‬‬
‫חודש‬
‫אפריל‬
‫מאי‬
‫יוני‬
‫יולי‬
‫אוגוסט‬
‫שנה‬
‫‪2011‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2011‬‬
‫יתרת מניות מקסימלית‬
‫‪38.60‬‬
‫‪38.60‬‬
‫‪38.60‬‬
‫‪38.60‬‬
‫‪38.60‬‬
‫יתרת מניות מינימלית‬
‫‪38.60‬‬
‫‪38.60‬‬
‫‪38.60‬‬
‫‪38.60‬‬
‫‪25.70‬‬
‫נכון ליום ‪ 30‬ביוני ‪ 2011‬וליום ‪ 24‬באוגוסט ‪ 2011‬החזיקה כור ‪ 38.60‬מיליון מניות קרדיט סוויס‬
‫ו‪ 25.70 -‬מיליון מניות קרדיט סוויס‪ ,‬בהתאמה‪.‬‬
‫שער החליפין היציג של הפרנק השוויצרי אל מול הש"ח ביום ‪ 30‬ביוני ‪ 2011‬וביום ‪ 24‬באוגוסט‬
‫‪ 2011‬עמד על ‪ 4.0935‬ש"ח לפרנק שוויצרי אחד ו‪ 4.5714 -‬ש"ח לפרנק שוויצרי אחד‪,‬‬
‫בהתאמה‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪10‬‬
‫‪.3‬‬
‫תיאור עסקי אי די בי אחזקות לפי תחומי פעילות )המשך(‬
‫‪3.6‬‬
‫כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ )"כלל החזקות עסקי ביטוח"(‬
‫עסקאות מהותיות‬
‫בחודש יוני ‪ 2010‬מכרה בטוחה את מלוא החזקותיה בתעודות הסל לבית ההשקעות מיטב בתמורה‬
‫לסך כולל של כ‪ 59 -‬מיליוני ש"ח‪ .‬לפרטים‪ ,‬ראה באור ‪.3‬ב‪.5.‬ה‪ .‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫מגבלות ופיקוח על עסקי כלל ביטוח‬
‫בהמשך לאמור בסעיף ‪]17.10.1‬ב[]‪ [9‬בחלק א' של הדוח התקופתי בעניין תכנית להגברת התחרות‬
‫ובהמשך לטיוטת תקנות דמי ניהול‪ ,‬פורסמה בחודש יוני ‪ 2011‬טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים‬
‫פיננסיים )ביטוח( )דמי עמילות(‪ ,‬התשע"א ‪") 2011 -‬טיוטת תקנות דמי עמילות"(‪ .‬במסגרת טיוטת‬
‫תקנות דמי עמילות מוצע להסדיר את הרכב העמלות המשולמות לסוכני ביטוח‪ ,‬ולקבוע מספר הגבלות‬
‫לגבי היחס שבין עמלות מסוגים שונים המשולמות לסוכן הביטוח‪ .‬כמו כן מוצע להסדיר את אופן‬
‫תשלום עמלות למספר בעלי רישיון במקביל‪.‬‬
‫בהתאם לטיוטה כל עמלה שאינה עמלה בשל עמידה ביעד מכירות )"עמלת היקף"(‪ ,‬תשולם לסוכן‬
‫ביטוח באמצעות תשלום כספי באופן ישיר‪.‬‬
‫על מנת להבטיח‪ ,‬שעיקר התגמול לסוכן הביטוח יהיה עבור השירות שהוא מעניק ללקוח לאורך חיי‬
‫המוצר‪ ,‬ולאו דווקא בשל צירופו וכן על מנת למזער את השפעתם של שיקולים זרים בהפצת מוצרי‬
‫ביטוח‪ ,‬נקבע בטיוטה‪ ,‬כי תגמול סוכן הביטוח באמצעות עמלת היקף יעשה בכפוף לכך‪ ,‬שיעד המכירות‬
‫יקבע לתקופה של שנה לפחות ולא עבור שיווק של מוצר ביטוחי מסויים וכן כי במקרה שבו התגמול‬
‫אינו תגמול כספי‪ ,‬הוא יוגבל לסכום של עד ‪ 2,000‬ש"ח ליעד מכירות מסויים‪.‬‬
‫עמלת‬
‫בנוסף נקבע כי לא ישולמו דמי עמילות כלשהם‪ ,‬אלא אם נתקיים לפחות אחד מאלה‪(1) :‬‬
‫ההיקף בשל עמידה ביעדי מכירות בשנה מסויימת לא תעלה על ‪ 15%‬מסך העמלות השוטפות‬
‫ששילם גוף מוסדי לסוכן ביטוח במהלך השנה שקדמה לאותה שנה )‪(2‬סך העמלות‪ ,‬מכל סוג‪ ,‬שמקבל‬
‫סוכן ביטוח בגין מוצר מסויים‪ ,‬שניתן לייחס לאותו מוצר‪ ,‬במהלך השנה הראשונה שלאחר צירופו של‬
‫לקוח למוצר‪ ,‬לא יעלו על פי שניים מסך העמלות‪ ,‬מכל סוג‪ ,‬שישולמו לסוכן הביטוח בגין אותו מוצר‪,‬‬
‫בכל אחת מהשנים שלאחר השנה הראשונה; ובלבד שעמלות ההיקף לגבי מוצר מסויים‪ ,‬המשולמות‬
‫בגין מוצרים קצרי טווח )היינו‪ ,‬שתקופת הביטוח עד שנתיים( לא יעלו על סך העמלות השוטפות‬
‫שתשולמנה לסוכן הביטוח בגין אותו מוצר‪.‬‬
‫כן מוצע לקבוע‪ ,‬כי לא ישולמו עמלות בשל מוצר ביטוחי מסויים ליותר מבעל רשיון אחד באותה עת‪.‬‬
‫עם זאת‪ ,‬יותר תשלום כפל עמלות לסוכן ביטוח שצירף לראשונה את הלקוח למוצר הביטוח )"הסוכן‬
‫המקורי"(‪ ,‬למשך תקופה של עד ‪ 3‬שנים מהיום שהלקוח צורף למוצר לראשונה‪ ,‬ובתנאי שסך העמלות‪,‬‬
‫שישולמו לשני בעלי הרשיון יחד‪ ,‬לא יעלה על סכום העמלות ששולם לסוכן המקורי‪ ,‬במועד בו מונה‬
‫ללקוח יועץ או סוכן ביטוח חדש‪.‬‬
‫טיוטת תקנות דמי העמילות‪ ,‬ככל שתתקבל‪ ,‬מונעת תשלום עמלות היקף בגין שיווק מוצר ביטוח מסוים‬
‫ולפיכך עשויה לתמרץ סוכני ביטוח למכור את כל המוצרים במידה שווה ובאופן שיתאם את צרכי‬
‫הלקוח‪ .‬טיוטת התקנות יוצרת מנגנונים אשר מגבילים את התגמול בשנים הראשונות שלאחר צירוף‬
‫הלקוח‪ ,‬בהשוואה לשנים העוקבות‪ ,‬כפועל יוצא עשויה טיוטת התקנות‪ ,‬ככל שתתקבל‪ ,‬לגרום לכך‬
‫שעיקר התגמול יועבר לידי הסוכן לאורך חיי המוצר ולאו דווקא בתקופה שלאחר צירוף הלקוח‪.‬‬
‫הגבלת תשלום דמי עמילות ליותר מבעל רשיון אחד באותה עת‪ ,‬ימנע תשלום של כפל עמלות על ידי‬
‫הגוף המוסדי‪ ,‬מאידך‪ ,‬העדר יכולת לשלם עמלות היקף תוך עידוד מוצרים מסוימים‪ ,‬עלול להביא‬
‫לירידה במכירות של מוצרים רווחים על חשבון מוצרים אחרים‪ .‬בנוסף‪ ,‬הגבלת התגמול בשנים‬
‫הראשונות‪ ,‬עלולה ליצור קשיים מימוניים אצל הגורמים המפיצים‪ ,‬נוכח הוצאות המכירה הגבוהות‪,‬‬
‫וכפועל יוצא עלולה להביא לדחיקת מקומם של סוכנים קטנים בענף‪.‬‬
‫המידע בכל הקשור להשלכות האפשריות של טיוטת תקנות דמי עמילות‪ ,‬הינו מידע צופה פני עתיד‪,‬‬
‫המתבסס על הערכות והנחות של החברה‪ .‬נכון למועד פרסום הדו"ח ולאור העובדה שמדובר בטיוטה‬
‫אשר טרם פורסמה‪ ,‬היישום בפועל עשוי להיות שונה מהותית מזה שנחזה והוא תלוי בין היתר‪ ,‬בנוסח‬
‫הסופי של התקנות‪ ,‬בהתנהגות הגורמים המפיצים ובהתנהגות הגורמים המפיצים המתחרים‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪11‬‬
‫‪.3‬‬
‫תיאור עסקי אי די בי אחזקות לפי תחומי פעילות )המשך(‬
‫‪ 3.6‬כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ )"כלל החזקות עסקי ביטוח"(‬
‫דרישות הון עצמי‬
‫בהמשך לאמור בסעיף ‪]17.5.3‬א[ לחלק א' של הדוח התקופתי‪ ,‬בעניין ההיתר שנתן המפקח‬
‫לבעלי השליטה בחברה בו נקבעו תנאים ומגבלות ביחס להחזקות ושעבודים בשרשרת‬
‫השליטה בכלל ביטוח‪ ,‬וכפי שעודכן בחודש אוגוסט ‪ ,2011‬בעלי השליטה נדרשו לשמור על‬
‫דרישות הון של כלל החזקות עסקי ביטוח כל עוד קיימים שעבודים על החזקותיהם באמצעי‬
‫השליטה בחברה‪ .‬על‪-‬פי ההיתר המעודכן‪ ,‬החברה ואי די בי פתוח אינן כפופות עוד לדרישות‬
‫לגבי ההון העצמי שלהן‪ ,‬וההון העצמי של כלל החזקות עסקי ביטוח לא יפחת בכל עת ממכפלת‬
‫שיעור החזקתה של כלל החזקות עסקי ביטוח בכלל ביטוח ב‪ 140%-‬מההון העצמי המינימלי‬
‫שנדרש מכלל ביטוח‪ ,‬לפי תקנות ההון המינימלי‪ ,‬ביום ‪ 30‬בספטמבר ‪ 2005‬כפי שהיו באותה‬
‫עת‪ ,‬כשהוא צמוד למדד בגין חודש ספטמבר ‪ ,2005‬המסתכם בסך של כ‪ 2-‬מיליארדי ש"ח‪.‬‬
‫לתום תקופת הדיווח‪ ,‬לכלל החזקות עסקי ביטוח הון עצמי גבוה יותר מדרישה זו‪.‬‬
‫שינויים מהותיים בעסקי כלל החזקות עסקי ביטוח‬
‫בהמשך לאמור בסעיף ‪ 17.9.1‬בחלק א' לדוח התקופתי בעניין בחינת הצעות לרכישת החזקות‬
‫בעלת השליטה בכלל החזקות עסקי ביטוח ‪ -‬לאחר שאי די בי פתוח קיבלה מספר פניות‬
‫ממשקיעים ישראלים וזרים‪ ,‬חתמה אי די בי פתוח על הסכם במסגרתו מינתה בנק השקעות‬
‫בינלאומי‪ ,‬לרכז פניות ולייעץ בתהליך בחינת הצעות לרכישת החזקותיה‪ ,‬כולן או חלקן‪ ,‬בכלל‬
‫החזקות עסקי ביטוח‪ .‬בכוונת אי די בי פתוח לבחון הצעות לרכישת החזקותיה‪ ,‬רק אם ההצעות‬
‫תשקפנה תנאים ראויים בעיניה ואין כל ודאות בקשר עם מכירת החזקותיה כאמור‪ .‬למועד‬
‫הדוח‪ ,‬אי די בי פתוח מנהלת מגעים עם קרן השקעות זרה ביחס לאפשרות מכירת החזקותיה‬
‫של אי די בי פתוח בכלל החזקות עסקי ביטוח‪ ,‬כולן או חלקן‪ ,‬אולם טרם הושגו הבנות בקשר‬
‫לעסקה כאמור ואי די בי פתוח אינה מחויבת לכל עסקה‪.‬‬
‫מימון‬
‫בחודש יוני ‪ 2011‬ביצעה כללביט מימון בע"מ )תאגיד מדווח(‪ ,‬שהינה חברה בת בבעלות מלאה‬
‫של כלל החזקות עסקי ביטוח )"כללביט"(‪ ,‬הקצאה למשקיעים של שתי תעודות התחייבות‬
‫סדרה ג' וסדרה ו' הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב‪ .‬התמורה הכוללת ברוטו שקיבלה‬
‫כללביט הסתכמה בסך של כ‪ 401 -‬מיליון ש"ח והופקדה בכלל ביטוח בפיקדון נדחה בתנאי‬
‫פירעון וריבית זהים לתנאי תעודות ההתחייבות‪.‬‬
‫שיעור הריבית האפקטיבית השנתי של תעודות ההתחייבות מסדרה ג' של כללביט הינו‬
‫כ‪ 4.29% -‬ושל סדרה ו' של כללביט הינו כ‪ .6.68% -‬תעודת התחייבות הנ"ל ניתנות להכרה‬
‫כהון משני מורכב בכלל ביטוח‪.‬‬
‫הליכים משפטיים‬
‫בענין התפתחויות במצב התביעות הייצוגיות והתביעות האחרות התלויות ועומדות כנגד כלל‬
‫החזקות עסקי ביטוח‪ ,‬ראה באור ‪.5‬א‪ .‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫מידע בדבר ארועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי בעסקי כלל החזקות עסקי ביטוח‬
‫ בחודש אוגוסט ‪ ,2011‬הודיעה כלל החזקות עסקי ביטוח כי היא מצויה במשא ומתן עם‬‫‬‫מספר גופים למכירת מלוא אחזקותיה ב‪Broadgate Underwriting Limited-‬‬
‫וב‪) Broadgate Underwriting Limited 2010-‬להלן ביחד‪" :‬ברודגייט"(‪ ,‬שהינן חברות‬
‫בנות בבעלותה המלאה‪ ,‬הפועלות כחברות בסינדיקט הפועל במסגרת לוידס‪ .‬לפרטים‬
‫נוספים‪ ,‬ראה באור ‪.6‬יב‪ .‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫העסקה האמורה כפופה לחתימת הסכם מחייב‪ ,‬לביצוע השלמת הליך בדיקת נאותות על‬
‫ידי הרוכש ולאישורים שונים‪ ,‬לרבות אישורי האורגנים של הצדדים‪ ,‬אישור לוידס ואישורי‬
‫בנקים‪ ,‬ואין כל ודאות שהסכם כאמור ייחתם‪ ,‬מה יהיו תנאי העסקה הסופיים ו‪/‬או‬
‫שהעסקה תושלם‪.‬‬
‫‬‫בחודש אוגוסט ‪ ,2011‬הודיעה כלל החזקות עסקי ביטוח כי קיבלה מכתב כוונות מצד ג'‬
‫)בפסקה זו ‪" -‬הרוכש"(‪ ,‬על פיו מעוניין הרוכש לרכוש את כל מניות ‪Clal U.S. Holdings‬‬
‫‪ ,Inc.‬חברה בת בבעלות מלאה של כלל החזקות עסקי ביטוח‪ ,‬המחזיקה בכל מניות‬
‫‪ ,Guard Financial Group Inc.‬המחזיקה בכל מניות‪Guard Insurance Group Inc.‬‬
‫)"גארד"(‪ ,‬או לרכוש את גארד עצמה‪ ,‬לפי שווי בסיס של גארד בסך של ‪ 312‬מיליוני דולר‪,‬‬
‫כפוף להתאמות‪ .‬לפרטים נוספים ראה באור ‪.6‬יג‪ .‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫לפרטים בדבר השפעת ירידות שערים בשווקי ההון על תיקי הנוסטרו הסחיר של כלל‬
‫‬‫חברה לביטוח בע"מ והחברות המאוחדות שלה ושל כלל פיננסיים בע"מ‪ ,‬ראה באור ‪.6‬יד‪.‬‬
‫לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫לפרטים נוספים בדבר שינויים בעסקי כלל החזקות עסקי ביטוח ברבעון השני של שנת ‪,2011‬‬
‫ראה באור ‪.3‬ב‪ .5.‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪12‬‬
‫‪.3‬‬
‫תיאור עסקי אי די בי אחזקות לפי תחומי פעילות )המשך(‬
‫‪ 3.7‬משאב יזום ופתוח בע"מ )"משאב"(‬
‫הסכמים מהותיים‬
‫בהמשך לאמור בסעיף ‪]18.6.17‬א[ לחלק א' של הדוח התקופתי בעניין אספקת הגז‬
‫‬‫הטבעי מ‪ ,EMG -‬החל מחודש פברואר ‪ 2011‬הופסקה לסירוגין אספקת הגז הטבעי‬
‫מ‪ .EMG-‬נכון למועד אישור דוחות כספיים אלו אין אספקת גז ממצרים‪ .‬יצוין כי ככל‬
‫שאספקת הגז הטבעי מ‪ EMG-‬לא תחודש או שתחודש ותופסק שוב‪ ,‬בעתיד‪ ,‬כתוצאה‬
‫מאי היציבות הגיאופוליטית במזרח התיכון או מסיבה אחרת‪ ,‬לנשר מפעלי מלט‬
‫ישראליים בע"מ קיימת אפשרות לרכוש גז טבעי מספק גז אחר‪ ,‬או לרכוש חשמל‬
‫מחברת החשמל‪.‬‬
‫בהמשך לאמור בסעיף ‪]18.6.17‬ב[ לחלק א' של הדוח התקופתי בהקשר לעתירה‬
‫‬‫מנהלית שהוגשה כנגד אגוד ערים דן )תברואה וסילוק אשפה( )"האיגוד"(‪ ,‬בחודש יוני‬
‫‪ 2010‬ניתן פסק דין בו נקבע כי האיגוד אינו רשאי להתקשר בהסכם עם נשר להקמת‬
‫מפעל ה‪) RDF -‬מפעל למיון ולטיפול בפסולת באתר חירייה‪ ,‬לצורך הפקת דלק המיוצר‬
‫מפסולת‪ (Refuse Derived Fuel ,‬ללא מכרז‪ ,‬וכי ככל שהאיגוד מבקש להקים מפעל‬
‫לייצור ‪ RDF‬בשטחו‪ ,‬עליו לפרסם מכרז פומבי‪ .‬בחודש מאי ‪ 2011‬התקיים דיון בבית‬
‫המשפט העליון בערעור שהגיש האגוד על פסק הדין האמור‪ .‬תהליך הערעור בבית‬
‫המשפט העליון הסתיים בהסכמה בין הצדדים תוך ביטול פסק דינו של בית המשפט‬
‫לעניינים מנהליים‪ .‬נשר ממשיכה את הפרויקט בהתאם להסכם העקרונות המקורי‪.‬‬
‫‪ 3.8‬נטוויז'ן בע"מ )"נטוויז'ן"(‬
‫שינויים מבניים‪ ,‬מיזוגים ורכישות מהותיים‬
‫לפרטים בדבר עסקה למיזוג בין חברה בת של סלקום לנטוויז'ן‪ ,‬ראה סעיף ‪ .3.1‬לחלק‬
‫‬‫זה לעיל‪.‬‬
‫בהמשך לאמור בסעיף ‪ 19.17.1‬בחלק א' של הדוח התקופתי – בחודש אוגוסט ‪,2011‬‬
‫‬‫הודיעה נטוויז'ן כי היא מנהלת משא ומתן עם מד‪-‬נאוטילוס לרכישה נוספת‪ ,‬בהיקף‬
‫מהותי‪ ,‬של קווי תקשורת‪ .‬להתקשרות כאמור‪ ,‬ככל שתושג‪ ,‬עשויה להיות השפעה‬
‫מהותית על נטוויז'ן‪ .‬נטוויז'ן מצויה בשלבי משא ומתן בלבד‪ ,‬טרם הושג הסכם‪,‬‬
‫ההתקשרות טרם הובאה בפני האורגנים המוסמכים של נטוויז'ן ובשלב זה אין וודאות כי‬
‫התקשרות כאמור תצא לפועל‪ ,‬מה יהיה היקפה ומה יהיו תנאי ההתקשרות בהסכם‬
‫מחייב ומפורט )ככל שייחתם(‪ .‬יצוין‪ ,‬כי נטוויז'ן בוחנת גם חלופות נוספות לרכישת‬
‫קיבולת בינלאומית‪.‬‬
‫הליכים משפטיים‬
‫לפרטים אודות הליכים משפטיים מהותיים של נטוויז'ן ראה באורים ‪.5‬ב‪).1.‬ח( ו‪)-‬ט( ובאור‬
‫‪.5‬ב‪).2.‬ו( לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪ 3.9‬אחר‬
‫לפרטים בדבר דוח הערכת משאבים פרוספקטיביים ברישיונות ‪"/347‬מירה" ו‪-‬‬
‫‬‫‪"/348‬שרה" בהם מחזיקה אי די בי פתוח זכויות במישרין ובעקיפין )לרבות באמצעות‬
‫מודיעין‪-‬אנרגיה‪ ,‬שותפות מוגבלת( ‪ -‬ראה דיווח מיידי של החברה מיום ‪ 30‬ביוני ‪2011‬‬
‫ודיווח משלים מיום ‪ 3‬ביולי ‪) 2011‬אסמכתאות מס' ‪ 2011-01-198153‬ו‪2011-01--‬‬
‫‪.(199824‬‬
‫החזקה בנכסי נפט ‪ -‬לפרטים בדבר נכסי נפט בהם מחזיקה אי די בי פתוח‪ ,‬במישרין‬
‫‬‫ובעקיפין באמצעות מודיעין‪-‬אנרגיה שותפות מוגבלת‪ ,‬נכון למועד הדוח‪ ,‬המובאים בזאת‬
‫למען הזהירות בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך בקשר עם גילוי בנוגע לפעילות חיפוש‬
‫והפקת נפט וגז )"הנחיית הגילוי בנוגע לנכסי נפט"(‪ ,‬ראה נספח א' לחלק זה‪) .‬יצוין‪ ,‬כי‬
‫החברה בוחנת אפשרות להגיש פניה לרשות ניירות ערך לגבי הצורך ביישום הנחיית‬
‫הגילוי בנוגע לנכסי נפט בדוחותיה של החברה‪ ,‬ולפיכך ייתכן כי היקף ומתכונת הגילוי‬
‫הנכללים ביחס לנכסי הנפט בחלק זה יהיו שונים בדוחות שיפורסמו על‪-‬ידי החברה‬
‫בעתיד(‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪13‬‬
‫‪.4‬‬
‫תיאור עסקי אי די בי פתוח ‪ -‬פרטים נוספים‬
‫מימון‬
‫דירוג אגרות החוב של החברה ‪ -‬כאמור בסעיף ‪ 22.8‬לחלק א' של הדוח התקופתי בענין דירוג‬
‫‬‫אגרות החוב של החברה על ידי סטנדרד & פורס מעלות בע"מ )"מעלות"(*‪ ,‬לפי תפיסתה‬
‫המתודולוגית מעלות מתייחסת ובוחנת את חמש חברות המטה של אי די בי ‪ -‬החברה‪ ,‬אי די בי‬
‫פתוח‪ ,‬כלל תעשיות‪ ,‬כור והשקעות דיסקונט )"הקבוצה"( ‪ -‬כמקשה אחת לצורך הערכת סיכוני‬
‫האשראי‪ ,‬וזאת לנוכח מבנה האחזקות ומאפייני השליטה והניהול בקבוצה‪ ,‬החשיבות‬
‫האסטרטגית של כל חברת מטה לקבוצה והזהות המיוחסת לחברות המטה כחלק מהקבוצה‪.‬‬
‫במסגרת זו‪ ,‬ציינה מעלות כי היא מצפה מהקבוצה לשמור לאורך זמן על רמת מינוף מצרפית‬
‫שאינה עולה מהותית על ‪) 60%‬למעט חריגות לתקופות קצרות(‪ ,‬לשמור על נזילות מספקת‪,‬‬
‫ולהמשיך להחזיק בפורטפוליו מפוזר‪ ,‬נזיל ובעל רמות סיכון נמוכות אשר יניב לה דיבידנדים‬
‫יציבים לאורך זמן‪ .‬בנוסף‪ ,‬ציינה מעלות כי היא מצפה שרמת המינוף בחברה לא תעלה על זו‬
‫הנמדדת ברמה המצרפית בקבוצה‪ .‬הדירוג האמור מבוסס על מגוון פרמטרים איכותיים‬
‫וכמותיים‪ ,‬אשר בודקים את המנוף הפיננסי המצרפי ואת הנזילות של הקבוצה‪ .‬נכון ליום ‪ 30‬ביוני‬
‫‪ ,2011‬עמדה רמת המינוף המצרפית של החברה והקבוצה על כ‪ .70% -‬בסמוך למועד אישור‬
‫הדוח ועל רקע הירידות הניכרות בשווקים הפיננסיים בארץ ובעולם‪ ,‬עמדה רמת המינוף‬
‫המצרפית של החברה והקבוצה על כ‪.82% -‬‬
‫*‬
‫אגרות החוב של החברה נמצאות במעקב עם השלכות שליליות‪ ,‬ראה גם נספח ב' לדוח הדירקטוריון‪.‬‬
‫מגבלות ופיקוח על פעילות אי די בי‬
‫בהמשך לאמור בסעיף ‪ 25.4‬לחלק א' של הדוח התקופתי בענין החזקה צולבת של יחידים מבני‬
‫משפחת מנור הנחשבים בעלי שליטה בעקיפין באי די בי חברה לאחזקות בע"מ )"מנור" ו‪"-‬אי די בי‬
‫אחזקות"‪ ,‬בהתאמה(‪ ,‬בבנק אגוד לישראל בע"מ )"בנק אגוד"( ובאי די בי אחזקות )המחזיקה בעקיפין‬
‫בחברות מנהלות של קופות גמל ובתאגידים שעיסוקם ניהול תיקי השקעות )יחד ‪" -‬חברות מנהלות‬
‫מקבוצת אי די בי"(‪.‬‬
‫לשם הסדרת נושא ההחזקה הצולבת‪ ,‬הגיעו מנור והמפקח על הבנקים )"המפקח"( להסכמה‪ ,‬לפיה‬
‫נדרשים מנור למכור את אמצעי השליטה באמצעותם הם מחזיקים בתאגיד השולט בחברות מנהלות‬
‫מקבוצת אי די בי מעבר לשיעור המותר לפי חוק הבנקאות )רישוי(‪ ,‬התשמ"א‪") 1981-‬חוק‬
‫הבנקאות"(‪ ,‬וזאת עד יום ‪ 10‬באוגוסט ‪") 2012‬תקופת ההרשאה"(‪ .‬הובהר במסגרת ההסכמה‬
‫האמורה‪ ,‬כי אם ההחזקה הצולבת תיפסק בכל דרך אחרת‪ ,‬לרבות מכירת השליטה בבנק אגוד או‬
‫יציאת מנור מגרעין השליטה בו )וכל זאת בתיאום עם המפקח(‪ ,‬או אם התאגיד השולט בחברות‬
‫המנהלות מקבוצת אי די בי יחזיק בשיעור שיביא את החזקת מנור העקיפה בהן לשיעור המותר לפי‬
‫חוק הבנקאות‪ ,‬תתייתר המכירה כאמור‪ .‬כמו כן‪ ,‬המפקח יהיה מוכן לשקול את הארכת תקופת‬
‫ההרשאה במקרה בו ננקטו הליכים מחייבים להפסקת ההחזקה הצולבת במהלך תקופת ההרשאה‪,‬‬
‫אשר טרם הושלמו בנסיבות שאינן בשליטת מנור או התאגיד השולט בחברות המנהלות מקבוצת אי די‬
‫בי‪ .‬יצוין‪ ,‬כי עד לביצוע מכירה כאמור‪ ,‬יהיה על מנור לעמוד במספר תנאים בקשר עם החזקתו בבנק‬
‫איגוד‪ ,‬ובכלל זה‪ ,‬מתן יפוי כוח לצורך הפעלת זכויות ההצבעה או זכויות אחרות המוקנות למנור בבנק‬
‫אגוד למיופה כוח‪ ,‬אשר יהיה רשאי להפעיל את הזכויות הנ"ל לפי שיקול דעתו‪ ,‬לרבות באמצעות מינוי‬
‫דירקטור שאין לו זיקה למנור; מר יצחק מנור‪ ,‬המכהן בדירקטוריון בנק אגוד‪ ,‬יתפטר מכהונתו לאלתר‪,‬‬
‫ובני משפחת מנור לא יהיו רשאים לכהן כדירקטורים או למנות דירקטורים לבנק אגוד בתקופת‬
‫ההרשאה‪.‬‬
‫הליכים משפטיים‬
‫בענין התפתחויות במצב התביעות הייצוגיות והתביעות התלויות העומדות כנגד חברות מוחזקות‪ ,‬ראה‬
‫באור ‪ 5‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫מידע בדבר ארועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי בעסקי אי די בי אחזקות‬
‫לפרטים נוספים בדבר ארועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי של החברה וחברות המוחזקות‬
‫על ידה‪ ,‬ראה באור ‪ 6‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪14‬‬
‫אחזקה בנכסי נפט‬
‫‪1‬‬
‫נכון למועד דוח זה‪ ,‬מחזיקה אי די בי פתוח ‪ 16.94%‬מיחידות ההשתתפות של מודיעין אנרגיה‪ ,‬שותפות מוגבלת‬
‫)"מודיעין"(‪ .‬בנוסף‪ ,‬אי די בי פתוח ומר יצחק סולטן הינם בעלי השליטה )‪ (95%‬בנויה חיפושי נפט וגז בע"מ )"נויה"(‪,‬‬
‫שהינה בעלת השליטה )‪ (75%‬בשותף הכללי במודיעין )"השותף הכללי במודיעין"(‪ .‬נכון למועד דוח זה‪ ,‬השותף‬
‫הכללי במודיעין מחזיק ‪ 0.82%‬מיחידות ההשתתפות של מודיעין וכן ‪ 0.01%‬מהזכויות במודיעין‪.‬‬
‫‪ .1‬רישיונות ‪"/348‬שרה" ו‪"/347-‬מירה" )"רישיונות שרה ומירה"(‬
‫למען הזהירות‪ ,‬התיאור להלן לגבי רישיונות שרה ומירה הינו בהתאם לגילוי הנדרש לפי הנחיית גילוי של רשות‬
‫ניירות ערך בנוגע לפעילות חיפוש והפקת נפט וגז מחודש מרס ‪") 2011‬הנחיית הגילוי בנוגע לנכסי נפט"(‬
‫בקשר עם נכסי נפט שאינם זניחים )כהגדרת המונחים הרלוונטיים בהנחיית הגילוי בנוגע לנכסי נפט(‪.‬‬
‫‪ 1.1‬הצגת נכס הנפט‬
‫פרטים כלליים אודות נכסי הנפט‬
‫‪ / 348‬שרה ו‪ / 347-‬מירה‬
‫שם נכסי הנפט‪:‬‬
‫הים התיכון‪ ,‬כ‪ 40-‬ק"מ מערבית לחדרה‬
‫מיקום‪:‬‬
‫כ‪ 400,000-‬דונם כל אחד‬
‫שטח‪:‬‬
‫סוג נכסי הנפט ותיאור הפעולות המותרות לפי סוג זה‪ :‬רישיונות; פעולות המותרות על‪-‬פי דין ברישיונות‬
‫‪14.7.2008‬‬
‫תאריך הענקה מקוריים של נכסי הנפט‪:‬‬
‫‪13.7.2011‬‬
‫תאריך פקיעה מקוריים של נכסי הנפט‪:‬‬
‫תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של תקופת נכסי ‪1.5.2011‬‬
‫הנפט‪:‬‬
‫‪13.7.2012‬‬
‫תאריך נוכחי לפקיעת נכסי הנפט‪:‬‬
‫ציון האם קיימת אפשרות נוספת להארכת תקופת נכסי קיימת אפשרות על פי דין )בהתאם לחוק הנפט‪ ,‬התשי"ב –‬
‫הנפט; אם אפשרות כאמור קיימת – יש לציין את ‪") 1952‬חוק הנפט"((‬
‫תקופת ההארכה האפשרית‪:‬‬
‫‪("GGR") GeoGlobal Resources (India) Inc.‬‬
‫ציון שם המפעיל )‪:(Operator‬‬
‫)‪ (1‬אי די בי פתוח – ‪;5%‬‬
‫ציון שמות השותפים הישירים בנכסי הנפט וחלקם‬
‫)‪ (2‬מודיעין – ‪;19.282%‬‬
‫הישיר בנכסי הנפט‪ ,‬וכן‪ ,‬למיטב ידיעת החברה‪ ,‬שמות‬
‫)‪ (3‬עמנואל אנרגיה – חיפושי גז ונפט – שותפות מוגבלת‬
‫בעלי השליטה בשותפים האמורים‪:‬‬
‫)"שותפות עמנואל"( – ‪;19.161%‬‬
‫)‪ (4‬עמנואל אנרגיה בע"מ )"עמנואל בע"מ"( – ‪.24.161%‬‬
‫למיטב ידיעת החברה‪ ,‬כל הון המניות המונפק והנפרע‬
‫של עמנואל בע"מ )שהינה השותף הכללי בשותפות‬
‫עמנואל( ומלוא זכויות ההצבעה בה מוחזקים על‪-‬ידי‬
‫חברת הכשרת היישוב בישראל – אנרגיה בע"מ‬
‫)"הכשרה אנרגיה"(‪ .‬הכשרה אנרגיה הינה חברה‬
‫ציבורית אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר‬
‫בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ‪ .‬למיטב ידיעת‬
‫החברה‪ ,‬בעלת השליטה בהכשרה אנרגיה היא חברת‬
‫הכשרת היישוב בישראל בע"מ )"הכשרת היישוב"(;‬
‫)‪ (5‬הכשרת הישוב – ‪ .5%‬למיטב ידיעת החברה‪ ,‬בעל‬
‫השליטה בהכשרת היישוב הינו מר יעקב נמרודי;‬
‫)‪ (6‬אי‪ .‬פי‪ .‬סי‪ .‬נפט וגז )ישראל( שותפות מוגבלת )"‪("IPC‬‬
‫– ‪;13.609%‬‬
‫)‪ (7‬בלו ווטר חיפושי נפט וגז בע"מ )"בלו ווטר"( –‬
‫‪;8.787%‬‬
‫)‪.5% – GGR (8‬‬
‫לשינויים צפויים בזכויות ההשתתפות ברישיונות שרה ומירה ראה‬
‫סעיפים ‪.1.9.3‬ג‪.1.9.3 ,‬ו ו‪.1.9.3-‬ז להלן‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫הנתונים המובאים בנספח זה בקשר עם נכסי הנפט המוחזקים )במישרין ובעקיפין( על‪-‬ידי החברה הינם נכון למועד הדוח‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫פרטים כלליים אודות חלקה של החברה בנכסי הנפט‬
‫‪ 28‬ביוני ‪2010‬‬
‫ציון תאריך הרכישה‪:‬‬
‫אי די בי פתוח מחזיקה במישרין ‪ 5%‬מזכויות ההשתתפות‬
‫תיאור מהות ואופן ההחזקה של החברה בנכסי הנפט‬
‫ברישיונות שרה ומירה‪.‬‬
‫)לרבות שרשרת האחזקה(‪:‬‬
‫בנוסף כאמור‪ ,‬מודיעין מחזיקה ‪ 19.282%‬מזכויות ההשתתפות‬
‫ברישיונות שרה ומירה‪ .‬אי די בי פתוח מחזיקה ביחידות‬
‫השתתפות של מודיעין )בשיעור ‪.(16.94%‬השותף הכללי‬
‫במודיעין )בו מחזיקה החברה בשרשור ‪ (35.63%‬מחזיק ‪0.82%‬‬
‫מיחידות ההשתתפות במודיעין וכן מחזיק ישירות ‪0.01%‬‬
‫‪2‬‬
‫במודיעין‪.‬‬
‫אחזקה ברישיונות שרה ומירה‪:‬‬
‫ציון החלק האפקטיבי המיוחס למחזיקי הזכויות‬
‫‪2‬‬
‫ההוניות של החברה בנכסי הנפט )תוך התייחסות‬
‫‪ - 5% ‬אחזקה במישרין על‪-‬ידי אי די בי פתוח;‬
‫בנפרד לכל סוג של זכות של החברה במישרין או‬
‫‪ ‬כ‪ 3.32% -‬אחזקה בעקיפין מכוח אחזקה של אי די בי פתוח‬
‫בעקיפין בנכס הנפט(‪:‬‬
‫ושל השותף הכללי במודיעין ביחידות השתתפות של מודיעין‪,‬‬
‫‪2‬‬
‫אשר מחזיקה ברישיונות שרה ומירה ‪;19.282%‬‬
‫זכויות לתמלוגי על )ראה גם סעיף ‪.1.9.3‬ח‪ .‬להלן(‪:‬‬
‫‪ - 0.138% ‬תמלוג על לו זכאית אי די בי פתוח;‬
‫‪ - 2.25% ‬בעקיפין‪ ,‬מכוח האחזקה של אי די בי – די טי‬
‫)‪ (2010‬אנרגיה בע"מ )"‪ ("IDBDT‬בגין תמלוג העל לו‬
‫זכאית ‪East Mediterranean Exploration‬‬
‫‪ ("EastMed") Company Limited‬בשיעור ‪;34.5%‬‬
‫‪ ‬כ‪ - 0.1% -‬בעקיפין‪ ,‬מכוח האחזקות של אי די בי פתוח ושל‬
‫השותף הכללי במודיעין ביחידות השתתפות של מודיעין‪ ,‬בגין‬
‫תמלוג על לו זכאית מודיעין בשיעור ‪;0.532%‬‬
‫בנוסף ‪-‬‬
‫‪ ‬כ‪ 0.41% -‬או כ‪ - 0.89%-‬חלקה של החברה מתוך תמלוג‬
‫על בשיעור של ‪ 6%‬או ‪ 13%‬לו זכאי השותף הכללי במודיעין‬
‫כמפורט בסעיף ‪ ,1.6‬וזאת מכוח אחזקתה של אי די בי פתוח‬
‫בשותף הכללי במודיעין‪.‬‬
‫סך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של החברה‬
‫בהשקעה המצטברת בנכסי הנפט )בין אם הוכרה‬
‫כהוצאה או כנכס בדוחות הכספיים(‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫לפרטים נוספים בדבר אופן חישוב החלק האפקטיבי המיוחס‬
‫למחזיקי הזכויות ההוניות של החברה בנכסי הנפט כאמור‪ ,‬ראה‬
‫סעיף ‪ 1.6‬להלן‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫כ‪ 6,351-‬אלפי דולר‬
‫לפרטים בדבר חילוט זכויות בלו ווטר ברישיונות שרה ומירה ולמימוש אופציה על‪-‬ידי ‪ GGR‬לרכישת זכויות נוספות‬
‫ברישיונות שרה ומירה‪ ,‬באופן אשר ישנה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬את אחזקות אי די בי פתוח ומודיעין ברישיונות שרה ומירה‬
‫ל‪ 5.31%-‬ול‪ ,20.474%-‬בהתאמה‪ ,‬ראה סעיפים ‪.1.9.3‬ג‪ .‬ו‪.1.9.3-‬ו‪ .‬להלן‪.‬‬
‫‪ IDBDT‬הינה חברה בבעלות משותפת ובחלקים שווים של אי די בי פתוח ושל חברה בבעלותו המלאה של מר יצחק‬
‫סולטן‪ ,‬שהינם‪ ,‬כאמור‪ ,‬בעלי השליטה )‪ (95%‬בנויה‪ ,‬שהינה בעלת השליטה )‪ (75%‬בשותף הכללי במודיעין‪ .‬לפרטים‬
‫נוספים על תמלוג העל בשיעור ‪ 4.5%‬כאמור ראה סעיפים ‪.1.9.3‬ב‪ .‬ו‪.1.9.3-‬ט‪ .‬להלן‪ .‬בנוסף‪ ,‬ראה סעיף ‪.1.9.3‬ט‪ .‬להלן‬
‫בדבר אופציה של ‪ IDBDT‬לרכישת ‪ 1%‬תמלוג על נוסף‪ ,‬וכן ראה סעיף ‪.1.9.3‬ט‪ .‬להלן בדבר אופציה של עמנואל בע"מ‬
‫לרכישת ‪ 1.5%‬תמלוג על מ‪.IDBDT-‬‬
‫נתון זה משקף השקעות מצטברות שבוצעו בפועל‪ ,‬לפי שיעור אחזקה של אי די בי פתוח ברישיונות שרה ומירה של‬
‫‪ ,5.605%‬וכן השקעות מצטברות אשר בוצעו בפועל על‪-‬ידי מודיעין )והמיוחסות לבעלי הזכויות ההוניות בחברה( לפי‬
‫שיעור אחזקה של מודיעין ברישיונות שרה ומירה של ‪ .21.612%‬שיעורי האחזקה האמורים של אי די בי פתוח ומודיעין‬
‫ברישיונות שרה ומירה מניחים את השלמת החזרת זכויות ברישיונות האמורים על‪-‬ידי קבוצת ‪) PBT‬לפרטים נוספים‬
‫ראה סעיף ‪.1.9.3‬ג‪ .‬להלן(‪ .‬כן כולל הנתון את החלק המיוחס לבעלי הזכויות ההוניות של החברה בעלות רכישת‬
‫‪) EastMed‬לפרטים ראה סעיף ‪.1.9.3‬ב‪ .‬להלן(‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫מפת רישיונות שרה ומירה‬
‫‪17‬‬
18
‫‪ 1.2‬פעולות בשטח רישיונות שרה ומירה שבוצעו לפני שהחברה החזיקה ברישיונות אלו‬
‫זהות מבצע הפעולה‬
‫פטרומד‬
‫‪Western Geco‬‬
‫תקופה בה הפעולה‬
‫בוצעה‬
‫‪2008-2009‬‬
‫אוקטובר‪-‬דצמבר ‪2009‬‬
‫‪5‬‬
‫תיאור תמציתי של‬
‫תוצאות הפעולה‬
‫תיאור תמציתי של הפעולה‬
‫איסוף חומר גיאולוגי וגיאופיסי קיים‪ ,‬פענוח‬
‫והמלצות לביצוע סקר גיאופיסי‬
‫סקר סייסמי תלת מימדי )‪ (3D‬בשטח של ‪1,360‬‬
‫קמ"ר‪ .‬המידע הגולמי שהתקבל בסקר עבר‬
‫עיבוד ראשוני )‪.(fasttrack‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪ 1.3‬עמידה בתנאי תכנית העבודה נכון למועד הדוח‬
‫תקופה‬
‫‪2010‬‬
‫תיאור תוכנית העבודה‬
‫שנקבעה לתקופה )בחלוקה‬
‫לרכיבים עיקריים(‬
‫תיאור רכיבי תוכנית העבודה‬
‫שקוימו בתקופה‬
‫השלמת עיבוד תוצאות סקר‬
‫סייסמי ‪ 3D‬והעברת נתונים ‪ -‬עד‬
‫‪15.7.2010‬‬
‫המידע הגולמי שהתקבל בסקר‬
‫עבר עיבוד ראשוני )‪fast‬‬
‫‪ (track‬על ידי חברת ‪Western‬‬
‫‪ Geco‬אשר גם ביצעה את‬
‫הסקר והועבר לממונה על‬
‫ענייני הנפט במשרד התשתיות‬
‫הלאומיות )"הממונה"(‪.‬‬
‫הממונה אישר שהדבר מהווה‬
‫עמידה באבן דרך זו‪.‬‬
‫בוצע‪.‬‬
‫תחילת בדיקת פרוספקט גיאולוגי‬
‫ ‪1.6.2010‬‬‫השלמת שלב ראשון של פיענוח‬
‫תוצאות סקר ‪ 3D‬והגשת דוח –‬
‫עד ‪1.8.2010‬‬
‫השלמת הכנת פרוספקט גיאולוגי‬
‫והגשת דוח – עד ‪15.9.2010‬‬
‫השלמת בדיקות מערכות‬
‫הידרוקרבונים והגשת דוח – עד‬
‫‪15.10.2010‬‬
‫הגשת פרוספקט אחד לפחות של‬
‫קידוח סופי )כולל תכנון הקידוח(‬
‫‪ -‬עד ‪31.12.2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫הצגת חוזה עם קבלן קידוח‬
‫לביצוע הקידוחים – עד‬
‫‪30.4.2011‬‬
‫תיאור‬
‫רכיבי‬
‫תוכנית‬
‫העבודה‬
‫שטרם‬
‫קוימו‬
‫בתקופה‬
‫תקציב‬
‫שהושקע‬
‫בפועל‬
‫)אלפי דולר(‬
‫‪6‬‬
‫‪1,340‬‬
‫)סכומים‬
‫ששולמו בפועל‬
‫בשנת ‪2010‬‬
‫בגין תכנית‬
‫העבודה(‬
‫חלקם‬
‫האפקטיבי של‬
‫מחזיקי‬
‫הזכויות‬
‫ההוניות של‬
‫החברה‬
‫בתקציב‬
‫)אלפי דולר(‬
‫‪112‬‬
‫)חלק אפקטיבי‬
‫מתוך הסכומים‬
‫ששולמו בפועל‬
‫בשנת ‪2010‬‬
‫בגין תכנית‬
‫העבודה(‬
‫בוצע והוגש דוח לממונה‬
‫שאישר שהדבר מהווה עמידה‬
‫באבן דרך זו‪.‬‬
‫בוצע והוגש דוח לממונה‬
‫שאישר שהדבר מהווה עמידה‬
‫באבן דרך זו‪.‬‬
‫בוצע והוגש דוח לממונה‬
‫שאישר שהדבר מהווה עמידה‬
‫באבן דרך זו‪.‬‬
‫ביום ‪ 31.12.2010‬הגישו בעלי‬
‫הזכויות ברישיונות שרה ומירה‬
‫לממונה פרוספקט קידוח‬
‫מקדמי בשטח הרישיונות‬
‫שאישר שהדבר מהווה עמידה‬
‫באבן דרך זו‪.‬‬
‫בחודש מרס ‪ 2011‬הודיעה‬
‫‪ GGR‬כי התקשרה בהסכם‬
‫המחאה עם צד שלישי‬
‫)"הקבלן הממחה"( על פיו‬
‫יומחו לה‪ ,‬בכפוף לתנאים‬
‫שנקבעו‪,‬זכויות וחובות של‬
‫הממחה‪ ,‬בהסכם לקבלת‬
‫שירותי קידוח ממפעילת אסדת‬
‫הקידוח ‪Noble Homer‬‬
‫‪") Ferrington‬קבלן הקידוח"(‬
‫אשר תהיה זמינה לשותפים‬
‫ברישיונות שרה ומירה החל‬
‫המידע הניתן תחת סעיף זה התקבל מ‪") PetroMed Corporation -‬פטרומד"(‪ .‬לפרטים על ההתקשרויות עם פטרומד‬
‫ראה סעיף ‪ 1.9.1‬להלן‪.‬‬
‫סכום זה כולל את התקציב שהושקע בפועל על‪-‬ידי השותפים ברישיונות שרה ומירה בתכנית העבודה עצמה‪ ,‬ואינו כולל‬
‫את עלויות השלמת עיבוד תוצאות הסקר הסייסמי ‪ 3D‬והעברת הנתונים‪ .‬סכומים כאמור שולמו במסגרת עסקת פטרומד‬
‫)כהגדרתה להלן( כחלק מעלויות העסקה )ראה סעיפים ‪ ,1.9.2 ,1.9.1‬ו‪ 1.9.3-‬להלן(‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫תקופה‬
‫תיאור תוכנית העבודה‬
‫שנקבעה לתקופה )בחלוקה‬
‫לרכיבים עיקריים(‬
‫הצגת פרוספקטים סופיים בשני‬
‫הרישיונות עד ליום ‪ 1‬באוגוסט‬
‫‪2011‬‬
‫תיאור רכיבי תוכנית העבודה‬
‫שקוימו בתקופה‬
‫תיאור‬
‫רכיבי‬
‫תוכנית‬
‫העבודה‬
‫שטרם‬
‫קוימו‬
‫בתקופה‬
‫מיום ‪ 1‬בדצמבר ‪ 2011‬או‬
‫לאחר מכן )בהתאם‬
‫להתחייבויות קיימות של קבלן‬
‫הקידוח כלפי אחרים(‪ .‬בהסכם‬
‫נקבע כי ההמחאה בפועל‬
‫תתבצע לא מוקדם מיום‬
‫‪ ,1.12.2011‬וכי ההסכם יהא‬
‫בתוקף עד יום ‪.17.4.2012‬‬
‫ביום ‪ 1‬ביולי ‪ 2011‬הודיעה‬
‫‪ GGR‬כי השלימה את תנאי‬
‫ההתקשרות בהסכם ההמחאה‬
‫האמור‪.‬‬
‫בוצע‪.‬‬
‫תקציב‬
‫שהושקע‬
‫בפועל‬
‫)אלפי דולר(‬
‫‪-‬‬
‫חלקם‬
‫האפקטיבי של‬
‫מחזיקי‬
‫הזכויות‬
‫ההוניות של‬
‫החברה‬
‫בתקציב‬
‫)אלפי דולר(‬
‫‪-‬‬
‫‪ 1.4‬תוכנית עבודה עתידית מחייבת ברישיונות שרה ומירה‬
‫להלן ריכוז נתונים משוערים על הוצאות ולוח זמנים מתוכננים לתכנית העבודה של השותפים ברישיונות‬
‫שרה ומירה‪ .‬יודגש כי העלויות ולוח הזמנים המשוערים מבוססים על אומדנים כלליים בלבד ויכולות להיות‬
‫בהן סטיות ניכרות‪ .‬עוד יצוין כי תכניות העבודה עשויות להשתנות בעקבות ממצאים שיתקבלו ולגרום‬
‫לשינויים בתכניות העבודה‪ ,‬בעלויות ובלוח הזמנים המשוערים‪.‬‬
‫מובהר‪ ,‬כי הנתונים שלהלן והצפי בדבר פעולות‪ ,‬עלויות ולוחות זמנים לביצוע הפעולות השונות מהווים מידע‬
‫צופה פני עתיד אשר אינו וודאי והמבוסס על אינפורמציה הקיימת אצל השותף הכללי במודיעין במועד הדוח‪,‬‬
‫וכולל הערכות של השותף הכללי במודיעין או כוונות שלו בדבר ביצוע הפעולות נכון למועד הדוח אשר יכולות‬
‫להשתנות בהסתמך על ממצאים חדשים שיתקבלו )לרבות כחלק מהסקרים ו‪/‬או שלבים בקידוחים שיבוצעו(‬
‫וכן ממגבלות ו‪/‬או השפעות חיצוניות רבות כגון שינוי בתנאי רישיונות שרה ומירה )על ידי הממונה(‪ ,‬עיכוב‬
‫בקבלת אישורים והיתרים הנדרשים לביצוע הפעולות השונות‪ ,‬תלות בקבלנים וכדומה‪ .‬לפיכך הפעולות‬
‫שיבוצעו בפועל ועלותן עשויות להיות שונות באופן מהותי מן היעדים המוערכים או המשוערים‪:‬‬
‫תקופה‬
‫‪2012‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫תיאור תכנית העבודה שנקבעה‬
‫לתקופה )בחלוקה לרכיבים‬
‫עיקריים(‬
‫תחילת קידוח ראשון ברישיונות לא‬
‫‪7‬‬
‫יאוחר מיום ‪ 31‬במרס ‪.2012‬‬
‫תחילת קידוח שני ברצף לאחר‬
‫השלמת קידוח ראשון ולא יאוחר‬
‫מיום ‪ 1‬ביולי ‪2012‬‬
‫אומדן תקציב הנדרש לביצוע‬
‫תוכנית העבודה )אלפי דולר(‬
‫)בחלוקה לרכיבים עיקריים(‬
‫כ‪ 80,000-‬עד ‪ 100,000‬לכל קידוח‬
‫)אומדן בלבד(‬
‫כ‪ 80,000-‬עד ‪ 100,000‬לכל קידוח‬
‫)אומדן בלבד(‬
‫אומדן חלקם האפקטיבי של‬
‫מחזיקי הזכויות ההוניות של‬
‫החברה בתקציב הכולל )אלפי‬
‫דולר( )בחלוקה לרכיבים עיקריים(‬
‫‪8‬‬
‫כ‪ 6,658-‬עד ‪ 8,322‬לכל קידוח‬
‫)אומדן בלבד(‬
‫כ‪ 6,658-‬עד ‪ 8,322‬לכל קידוח‬
‫)אומדן בלבד(‬
‫לאור התחייבות קיימות של קבלן הקידוח כלפי אחרים כפי שנמסר ל‪ GGR-‬כמתואר לעיל‪ ,‬ובעקבות בקשה של השותפים‬
‫ברישיונות שרה ומירה לממונה מחודש יולי ‪ ,2011‬הודיע הממונה ביום ‪ 7‬באוגוסט ‪ 2011‬כי הוא מאשר עדכון תוכניות‬
‫העבודה ברישיונות שרה ומירה כך שתחילת הקידוח הראשון ברישיונות האמורים ייעשה לא יאוחר מיום ‪ 31‬במרס ‪2012‬‬
‫ותחילת הקידוח השני ברצף לאחר השלמת הקידוח הראשון לא יאוחר מיום ‪ 1‬ביולי ‪.2012‬‬
‫מתוך סכום זה‪ ,‬חלקם האפקטיבי של מחזיקי הזכויות ההוניות של החברה מהסכום ששולם בפועל בשנת ‪ 2011‬עד‬
‫למועד הדוח הינו כ‪ 1,549-‬אלפי דולר‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫‪ 1.5‬גילוי לעניין שיעור ההשתתפות האפקטיבי בהוצאות ובהכנסות‬
‫שיעור השתתפות‬
‫החלק האפקטיבי המיוחס‬
‫למחזיקי הזכויות ההוניות‬
‫של החברה בנכסי הנפט‬
‫)לפי שיטת המכפלות(‬
‫החלק האפקטיבי המיוחס‬
‫למחזיקי הזכויות ההוניות‬
‫של החברה בהכנסות מנכסי‬
‫הנפט‬
‫שיעור ההשתתפות‬
‫האפקטיבי של מחזיקי‬
‫הזכויות ההוניות של החברה‬
‫בהוצאות הכרוכות בפעילות‬
‫חיפוש‪ ,‬פיתוח או הפקה‬
‫בנכסי הנפט‬
‫אחוז‬
‫‪8.32%‬‬
‫שיעור מגולם ל‪100%-‬‬
‫‪100%‬‬
‫הסברים‬
‫ראה תיאור שרשרת ההחזקות‬
‫בסעיף ‪ 1.1‬לעיל‪.‬‬
‫‪9.3%‬‬
‫)או(‬
‫‪9.781%‬‬
‫‪111.7%‬‬
‫)או(‬
‫‪117.5%‬‬
‫ראה תחשיב בסעיף ‪ 1.6‬להלן‪.‬‬
‫‪8378%‬‬
‫)‪,100.7%‬‬
‫בגילום ל‪-‬‬
‫‪(100%‬‬
‫‪8.298%‬‬
‫)‪,99.7%‬‬
‫בגילום ל‪-‬‬
‫‪(100%‬‬
‫‪8.217%‬‬
‫)‪,98.7%‬‬
‫בגילום ל‪-‬‬
‫‪(100%‬‬
‫‪8.137%‬‬
‫)‪,97.8%‬‬
‫בגילום ל‪-‬‬
‫‪(100%‬‬
‫‪8.125%‬‬
‫)‪,97.6%‬‬
‫בגילום‬
‫ל‪(100%-‬‬
‫ראה תחשיב בסעיף ‪ 1.7‬להלן‪.‬‬
‫‪ 1.6‬ביאור לחישוב החלק האפקטיבי המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות של החברה בהכנסות מנכסי הנפט‬
‫בהינתן תרחיש עתידי של תגלית והפקת הכנסה‪:‬‬
‫אחוז‬
‫‪100.000%‬‬
‫פריט‬
‫הכנסות שנתיות תיאורטיות של נכס‬
‫הנפט לא ח ר ה ת ג לי ת ‪:‬‬
‫תמלוגים או תשלומים לגורמים שונים ברמת נכס הנפט‪:‬‬
‫‪-12.500%‬‬
‫המדינה‪:‬‬
‫המפעיל‪:‬‬
‫‪0.000%‬‬
‫מוכר זכות הנפט‪:‬‬
‫‪-3.000%‬‬
‫גיאולוג או נותן שירותים אחר‪:‬‬
‫הכנסות מנוטרלות ברמת נכסי הנפט‪:‬‬
‫‪-7.5%‬‬
‫הסבר‬
‫סעיף ‪)32‬ה( לחוק הנפט קובע סכומים מינימליים‬
‫שבעל החזקה ישלם לשנה פלונית‪ .‬לא ניתן‬
‫לכמת בשלב זה את ההשפעה על ההכנסה‬
‫האפקטיבית של מחזיקי הזכויות ההוניות‬
‫בחברה‪.‬‬
‫אם ‪ GGR‬תועבר מתפקידה כמפעיל לאחר‬
‫‪ ,31.3.2011‬ולאחר שהשותפים החליטו לבצע‬
‫קידוח ראשון‪ ,‬בהתאם להמלצתה של ‪ ,GGR‬אזי‬
‫אם תמצא תגלית מסחרית‪ GGR ,‬תהיה זכאית‬
‫לקבל‪ ,‬אם השותפים ברישיונות יחליטו לממש‬
‫את האופציה ולרכוש זכויות כאמור‪ ,‬בנוסף לאמור‬
‫לעיל‪ ,‬גם תמלוג על בשיעור של ‪ 0.4%‬מנפט ו‪/‬או‬
‫גז שיופקו מקידוח כאמור‪ ,‬וזאת בהתאם לתנאי‬
‫נוסח הסכם תמלוגי על אשר צורף להסכמי‬
‫התפעול המשותף החדשים‪.‬‬
‫תמלוג על לפטרומד על פי הסכם העברת זכויות‬
‫ברישיונות שרה ומירה )ראה סעיף ‪.1.9.3‬ח‪.‬‬
‫להלן(‪.‬‬
‫תמלוגי על לשותפים השונים על פי הסכם‬
‫העברת זכויות ברישיונות שרה ומירה)ראה סעיף‬
‫‪.1.9.3‬ח‪ .‬להלן(‪.‬‬
‫‪77%‬‬
‫לשינויים צפויים בזכויות ההשתתפות ברישיונות‬
‫אחזקה ישירה של אי די בי פתוח‬
‫חלק המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות‬
‫שרה ומירה ראה סעיפים ‪.1.9.3‬ג‪.1.9.3 ,‬ו ו‪-‬‬
‫ברישיונות שרה ומירה – ‪5%‬‬
‫של החברה בהכנסות המנוטרלות‬
‫אחזקה עקיפה באמצעות מודיעין – ‪.1.9.3‬ז להלן‪.‬‬
‫מהרישיונות )בשרשור(‪:‬‬
‫‪3.32%‬‬
‫מכוח האחזקה במודיעין – ‪2.56%‬‬
‫‪6.41%‬‬
‫סה"כ חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות‬
‫)‪(3.32%*77%‬‬
‫של החברה בשיעור ההכנסות האפקטיבי‬
‫מכוח האחזקה הישירה של אי די בי פתוח‬
‫ברמת הרישיונות )לפני תמלוגים‬
‫ברישיונות שרה ומירה ‪(77%*5%) 3.85% -‬‬
‫‪/‬תשלומים אחרים ברמת החברה(‪:‬‬
‫תמלוגים או תשלומים )הנגזרים מהכנסות לאחר תגלית( בקשר עם הרישיונות ברמת החברה‪:‬‬
‫‪ 2.48%‬כדלקמן‪ :‬בגין תמלוג העל לו‬
‫חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות‬
‫זכאית אי די בי פתוח – ‪;0.138%‬‬
‫בחברה בתמלוגי על‪:‬‬
‫בגין תמלוג העל לו זכאית ‪– IDBDT‬‬
‫‪ ;(4.5%*50%) 2.25%‬בגין תמלוג‬
‫העל לו זכאית מודיעין – ‪0.09%‬‬
‫)‪(0.532%*17.23%‬‬
‫נתון זה מתקבל ממכפלה של )‪ (1‬חלק אי די בי‬
‫‪0.89%‬‬
‫‪0.41%‬‬
‫חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות‬
‫‪21‬‬
‫פריט‬
‫בחברה בגין תמלוג העל לו זכאי השותף‬
‫הכללי במודיעין‪:‬‬
‫החלק האפקטיבי המיוחס למחזיקי‬
‫הזכויות ההוניות של החברה בהכנסות‬
‫מנכסי הנפט‪:‬‬
‫אחוז‬
‫‪9.300%‬‬
‫הסבר‬
‫פתוח בנויה )‪ ,(47.5%‬ב‪ (2)-‬חלקה של נויה‬
‫בשותף הכללי במודיעין )‪ ,(75%‬ב‪ (3)-‬חלקה של‬
‫מודיעין ברישיונות שרה ומירה )‪ (19.282%‬וב‪-‬‬
‫)‪ (4‬זכות השותף הכללי במודיעין לתמלוג על‬
‫)‪ 6%‬או ‪ (13%‬כדלקמן‪:‬‬
‫לפי הסכם שותפות מודיעין‪ ,‬מודיעין תשלם‬
‫לשותף הכללי במודיעין תמלוג על בשיעור של‬
‫‪ 6%‬מכל חלקה של מודיעין כאמור בנפט ו‪/‬או‬
‫בגז ו‪/‬או חומרים בעלי ערך אחרים שיופקו וינוצלו‬
‫מנכסי הנפט בהם יש או יהיה בעתיד למודיעין‬
‫אינטרס )בהתאם לחישוב ועל אותו בסיס שיהיה‬
‫ישים לתשלום התמלוג למדינה על פי חוק הנפט‪,‬‬
‫וזאת עד להחזר הוצאות שהוציאה מודיעין לצורך‬
‫חיפושי הנפט )לפני ניכוי תמלוגים מכל סוג אך‬
‫לאחר הפחתת הנפט אשר ישמש לצורכי‬
‫ההפקה עצמה(‪ .‬לאחר החזר הוצאותיה של‬
‫מודיעין )כהגדרת מונח זה בהסכם השותפות(‬
‫יהיה שיעורו של תמלוג העל ‪ 13%‬מחלקה של‬
‫מודיעין‬
‫‪9.781%‬‬
‫‪ 1.7‬ביאור לחישוב שיעור ההשתתפות האפקטיבית של מחזיקי הזכויות ההוניות של החברה בהוצאות החיפוש‪,‬‬
‫הפיתוח וההפקה בנכסי הנפט‬
‫פריט‬
‫אחוז‬
‫הוצאות תיאורטיות‬
‫במסגרת תכנית העבודה‬
‫של נכסי הנפט )ללא‬
‫התמלוגים המפורטים‬
‫בסעיף ‪ 1.6‬לעיל(‪:‬‬
‫פירוט התשלומים )הנגזרים מההוצאות( ברמת נכסי הנפט‪:‬‬
‫‪2.000%‬‬
‫‪3.000%‬‬
‫‪4.000%‬‬
‫המפעיל‪:‬‬
‫הסבר תמציתי לחישוב‬
‫)וכן הפניה לתיאור ההסכם(‬
‫‪100.000%‬‬
‫השותף הכללי במודיעין‪:‬‬
‫מוכר זכות הנפט‪:‬‬
‫‪104.000%‬‬
‫סה"כ שיעור ההוצאות‬
‫האפקטיבי ברמת נכסי‬
‫הנפט‪:‬‬
‫חלקם של מחזיקי הזכויות‬
‫ההוניות של החברה‬
‫בהוצאות נכסי הנפט‬
‫)בשרשור(‪:‬‬
‫‪1.000%‬‬
‫‪ 0.850%‬על פי הסכם התפעול המשותף‪,‬‬
‫עד ‪ 2‬מיליון דולר ‪ ,4%‬בין ‪2‬‬
‫מיליון דולר ל‪ 3.5 -‬מיליון דולר‬
‫‪ ,3%‬בין ‪ 3.5‬מיליון דולר ל‪6-‬‬
‫מיליון דולר ‪ ,2%‬בין ‪ 6‬מיליון דולר‬
‫ל‪ 10 -‬מיליון דולר ‪ ,1%‬מעל ‪10‬‬
‫מיליון דולר ‪) 0.85%‬ראה סעיף‬
‫‪ 1.9.4‬להלן(‪.‬‬
‫‪0.000%‬‬
‫‪0.000%‬‬
‫‪100.850% 101.000% 102.000% 103.000%‬‬
‫‪8.32%‬‬
‫‪ 5%‬בגין אחזקת אי די בי פתוח‬
‫במישרין ברישיונות שרה ומירה‬
‫וכ‪ 3.32%-‬בעקיפין מכוח אחזקות‬
‫מודיעין ברישיונות שרה ומירה‪.‬‬
‫יצוין כי לאחר השלמת חילוט‬
‫זכויות קבוצת ‪) PBT‬ראה סעיף‬
‫‪.1.9.3‬ג‪ .‬להלן( ומימוש האופציה‬
‫של ‪ GGR‬לרכישה של ‪5%‬‬
‫נוספים מהשותפים ברישיונות‬
‫)ראה סעיף ‪.1.9.3‬ו‪ .‬להלן(‬
‫תעמוד אחזקתה הישירה של אי‬
‫די בי פתוח ברישיונות שרה‬
‫ומירה על ‪ 5.31%‬וחלקה של‬
‫מודיעין ברישיונות שרה ומירה‬
‫יעמוד על ‪ .20.474%‬כתוצאה‬
‫מכך‪ ,‬חלקם של מחזיקי הזכויות‬
‫ההוניות בחברה בהוצאות נכסי‬
‫‪22‬‬
‫פריט‬
‫סה"כ חלקם של מחזיקי‬
‫הזכויות ההוניות של‬
‫החברה בשיעור ההוצאות‬
‫האפקטיבי ברמת נכסי‬
‫הנפט )ולפני תשלומים‬
‫אחרים ברמת החברה(‪:‬‬
‫חלקם של מחזיקי הזכויות‬
‫ההוניות של החברה‬
‫בקבלת תשלום הנגזר‬
‫מההוצאות על ידי החברה‪:‬‬
‫סה"כ‬
‫אחוז‬
‫‪8.655%‬‬
‫הסבר תמציתי לחישוב‬
‫)וכן הפניה לתיאור ההסכם(‬
‫הנפט יגדל בהתאם‪.‬‬
‫‪8.405% 8.489% 8.572%‬‬
‫‪8.393%‬‬
‫‪0.000%‬‬
‫‪8.655%‬‬
‫‪8.405% 8.489% 8.572%‬‬
‫‪8.393%‬‬
‫ברמת החברה‪:‬‬
‫פירוט תשלומים )הנגזרים מהוצאות( בקשר עם נכסי הנפט וברמת החברה‬
‫מפעיל בחברה‪:‬‬
‫חלקה של החברה‬
‫בתשלום דמי מפעיל‬
‫לשותף הכללי במודיעין‪:‬‬
‫קיזוז החלק האפקטיבי‬
‫המיוחס לבעלי הזכויות‬
‫ההוניות בחברה בגין‬
‫זכאות השותף הכללי‬
‫במודיעין לדמי מפעיל‬
‫מוכר זכות הנפט לחברה‪:‬‬
‫החלק האפקטיבי המיוחס‬
‫למחזיקי הזכויות ההוניות‬
‫של החברה בהוצאות‬
‫‪0.259%‬‬
‫‪0.257%‬‬
‫‪0.000%‬‬
‫‪0.254%‬‬
‫)‪*17.23%) *17.23%) *17.23%‬‬
‫‪*102%‬‬
‫‪*103%‬‬
‫‪*104%‬‬
‫‪*19.282% 19.282% 19.282%‬‬
‫‪(7.5%‬‬
‫*‪(7.5%‬‬
‫*‪(7.5%‬‬
‫‪-0.536%‬‬
‫‪-0.531%‬‬
‫‪-0.525%‬‬
‫‪0.252%‬‬
‫‪0.251%‬‬
‫)‪*17.23%) *17.23%‬‬
‫‪100.85%‬‬
‫‪*101%‬‬
‫‪* *19.282%‬‬
‫‪19.282%‬‬
‫‪(7.5%‬‬
‫*‪(7.5%‬‬
‫‪-0.520%‬‬
‫‪-0.520%‬‬
‫נתון זה מתקבל ממכפלה של )‪(1‬‬
‫חלקה האפקטיבי של החברה‬
‫במודיעין )‪ (17.23%‬ב‪(2)-‬‬
‫תשלום דמי המפעיל שמשלמת‬
‫מודיעין לשותף הכללי‪ .‬דמי‬
‫המפעיל שמשלמת מודיעין‬
‫לשותף הכללי מחושבים כמכפלה‬
‫של )‪ (1‬שיעור ההוצאות‬
‫האפקטיבי ברמת נכס הנפט‬
‫)ראה פירוט בטבלה זו לעיל‪,‬‬
‫לדוג' ‪ ,(104%‬ב‪ (2)-‬חלקה של‬
‫מודיעין ברישיונות שרה ומירה‬
‫)‪ ,(19.282%‬וב‪ (3)-‬שיעור דמי‬
‫המפעיל לו זכאי השותף הכללי‬
‫)‪.(7.5%‬‬
‫יצוין‪ ,‬כי על‪-‬פי הסכם השותפות‬
‫של מודיעין‪,‬השותף הכללי‬
‫במודיעין או מי מטעמו זכאי לגבי‬
‫כל נכס נפט לדמי מפעיל בשיעור‬
‫‪) 7.5%‬בצירוף מע"מ( מסך כל‬
‫ההוצאות של מודיעין )על בסיס‬
‫דולרי( בגין פעולות חיפושי נפט‬
‫ו‪/‬או פיתוח ו‪/‬או הפקה )לא כולל‬
‫הוצאות מסוימות(‪ ,‬שיחושבו‬
‫ויותאמו מדי חודש על בסיס‬
‫מצטבר‪ .‬אם למודיעין תהינה‬
‫הוצאות בקשר עם עבודות בניה‬
‫ו‪/‬או התקנה של מתקנים להפקת‬
‫נפט )לא כולל הוצאות קידוח(‬
‫בסכום העולה על ‪1,000,000‬‬
‫דולר יקבעו דמי המפעיל במשא‬
‫ומתן בין הצדדים ובאישור‬
‫המפקח בכתב ומראש ובלבד‬
‫שסכום דמי המפעיל לא יעלה על‬
‫‪ 7.5%‬מההוצאות )על בסיס‬
‫דולרי(‪.‬‬
‫לבעלי הזכויות ההוניות בחברה‬
‫מיוחס החלק היחסי בדמי‬
‫המפעיל להם זכאי השותף הכללי‬
‫במודיעין לפי שיעור אחזקת‬
‫החברה בשרשור בשותף הכללי‬
‫במודיעין )‪(47.5%*75%‬‬
‫‪0.000%‬‬
‫‪8.378%‬‬
‫‪8.298%‬‬
‫‪8.217%‬‬
‫‪8.137%‬‬
‫‪8.125%‬‬
‫‪23‬‬
‫פריט‬
‫הסבר תמציתי לחישוב‬
‫)וכן הפניה לתיאור ההסכם(‬
‫אחוז‬
‫הכרוכות בפעילות חיפוש‪,‬‬
‫פיתוח או הפקה בנכסי‬
‫הנפט‬
‫‪ 1.8‬תגמולים ותשלומים ששולמו במהלך פעילות החיפוש‬
‫פריט‬
‫תקציב שהושקע בפועל בשנת‬
‫‪) 2010‬לר בות ה תמ לו גי ם‬
‫ה א מו רי ם ( ‪:‬‬
‫תקציב שהושקע בפועל בשנת‬
‫‪ 2011‬עד מועד הדוח‪:‬‬
‫סה"כ חלקם של מחזיקי‬
‫הזכויות ההוניות בחברה‬
‫בהשקעה בתקופה זו‬
‫ברישיונות )באלפי דולר(‬
‫‪112‬‬
‫מתוכו‪ ,‬חלקם של‬
‫מחזיקי הזכויות ההוניות‬
‫של החברה בתמלוגים‬
‫ל‪] -‬שותף כללי‪/‬מדינה[‬
‫)באלפי דולר(‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪56‬‬
‫‪1,549‬‬
‫מתוכו‪ ,‬חלקם של מחזיקי‬
‫הזכויות ההוניות של‬
‫החברה בתשלומים ל‪-‬‬
‫]מפעיל[ )באלפי דולר(‬
‫‪9‬‬
‫‪ 1.9‬תיאור הסכמים מהותיים בין השותפים בנכסי הנפט‬
‫‪ 1.9.1‬עסקת פטרומד ‪-‬‬
‫א‪ .‬בחודשים מרס ‪ -‬מאי ‪ ,2010‬התקשרה ‪ IDBDT‬ביחד עם עמנואל בע"מ‪ ,‬חברה בת )המוחזקת‬
‫בעקיפין בהחזקת רוב( של הכשרת הישוב )עמנואל בע"מ יחד עם ‪" ,IDBDT‬המשקיעים"(‪ ,‬עם‬
‫פטרומד‪ ,‬שהייתה הבעלים הרשומים של ‪ 95.5%‬מזכויות ההשתתפות ברישיונות שרה ומירה‬
‫ועם צדדים שלישיים נוספים‪ ,10‬במערכת הסכמים הקשורים לרכישת זכויות השתתפות ברישיונות‬
‫שרה ומירה ולביצוע פניה משותפת לקבלת זכויות השתתפות ברישיון "מיכל"‪ ,‬המצוי בחלק‬
‫מהשטח עליו השתרע בעבר ההיתר המוקדם "בנימין"‪ ,11‬ולרכישת סקרים סייסמים דו מימדים‬
‫ותלת מימדים שבוצעו בשטחי הרישיונות וסקרים דו מימדים שבוצעו בשטח היתר "בנימין"‬
‫)המידע הסייסמי האמור ומערכת ההתקשרויות וההסכמים הנלווים להן יחד‪" ,‬עסקת פטרומד"(‪.‬‬
‫יצוין‪ ,‬כי ‪ IDBDT‬הוקמה עובר לביצוע עסקת פטרומד ולצורך ביצועה‪.‬‬
‫ב‪ .‬בחודש יוני ‪ 2010‬הודיע הממונה‪ ,‬כי הבקשות לאישור העברה ולרישום של זכויות השתתפות‬
‫ברישיונות שרה ומירה אושרו על‪-‬ידו וכי הבקשה לקבלת רישיון מיכל לא אושרה על‪-‬ידו‪ .‬בהתאם‬
‫לדרישת הממונה‪ ,‬הצטרפה אי די בי פתוח כשותפה לרישיונות בשיעור של ‪ .5%‬כתמיכה‬
‫לבקשות‪ ,‬מסרה אי די בי פתוח לממונה מכתבים המעידים על יכולתה הכלכלית לעמוד בעלויות‬
‫הכרוכות במימוש הרישיונות‪ ,‬במידה שיתקבלו‪ ,‬אשר נגזרות‪ ,‬בין היתר‪ ,‬מתוכניות העבודה של‬
‫הרישיונות שאושרו על‪-‬ידי הממונה והתנאים שנקבעו בהן‪ ,‬וזאת בגין חלקה היא‪ ,‬חלקה של‬
‫מודיעין וחלקם של חלק מהשותפים הנוספים‪ ,‬בשיעור כולל של ‪ .41%‬ביצוע ההשקעות‬
‫ברישיונות בפועל על‪-‬ידי אי די בי פתוח יהיה כפוף לאישור מוסדותיה המוסמכים‪.12‬‬
‫‪ 1.9.2‬מסמך הבנות בין אי די בי פתוח‪ ,‬מודיעין ו‪IDBDT-‬‬
‫בחודש יוני ‪ 2010‬נחתם מסמך הבנות בין אי די בי פתוח‪ ,‬מודיעין‪ ,‬ו‪ ,IDBDT-‬אשר מעגן את עיקרי‬
‫ההבנות ביניהן למקרה בו הבקשות לרישיונות שרה ומירה )או בקשות לרישיונות נוספים בעתיד(‬
‫תתקבלנה‪ ,‬שעיקריו הינם‪:‬‬
‫א‪ .‬אי די בי פיתוח תוכיח את היכולת הכלכלית הנדרשת על מנת לעמוד בעלויות הכרוכות במימוש‬
‫הרישיונות במידה שיתקבלו או יועברו בקשר עם הבקשות שהוגשו לממונה על ענייני הנפט‪,‬‬
‫וזאת בגין חלקה היא )האחזקה הישירה( ובגין חלקה של מודיעין )ושל אחרים‪ ,‬ככל שאי די בי‬
‫פיתוח תחליט כך(‪ .‬אין בהוכחת היכולת הכלכלית הנדרשת משום התחייבות כלשהי מצד אי די‬
‫בי פיתוח לממן את חלקה היא או את חלקה של מודיעין‪ ,‬או של אחרים‪ ,‬בעלויות הכרוכות‬
‫במימוש הרישיון )לרבות עלויות תפעול והוצאות( במידה שיתקבל )או יועבר‪ ,‬לפי העניין(‪ .‬כמו כן‪,‬‬
‫כל צד יישא‪ ,‬כדי חלקו היחסי‪ ,‬בעלויות התפעול של הרישיון‪ ,‬במידה שיתקבל )או יועבר(‪.‬‬
‫ב‪ .‬במקרה בו תתקבל איזה מהבקשות‪ ,‬מודיעין ואי די בי פיתוח ינהלו משא ומתן בתום לב לחתימת‬
‫הסכם פעילות משותפת )גם עם השותפים הנוספים( לגבי אותה בקשה‪ .‬יצוין‪ ,‬כי כמקובל‬
‫בהסכמים אלו‪ ,‬הסכם כאמור צפוי לכלול‪ ,‬בין היתר‪ ,‬הוראה לפיה‪ ,‬ככלל‪ ,‬שותף אשר לא יישא‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫יצוין‪ ,‬כי עיקר התקציב טרם נזקף כהוצאה אלא כמקדמה בלבד‪ ,‬ועל כן טרם שולמו התשלומים הנגזרים מהוצאות אלו‬
‫למפעיל‪.‬‬
‫לרבות חברת ‪ International Three Crown LLC‬אשר התקשרה עם פטרומד בחוזה לרכישת הזכויות ברישיונות שרה‬
‫ומירה אשר הינו נשוא תביעות הדדיות של הצדדים ואחרים‪.‬‬
‫כפי שנמסר לחברה‪ ,‬היתר בנימין היה רשום בעבר על שם פטרומד ונשלל ממנה‪.‬‬
‫יצוין‪ ,‬כי מאחר שלא היה בידי עמנואל אפשרות להוכיח את היכולת הכלכלית הנדרשת בגין חלקה בבקשות‬
‫לקבלת‪/‬העברת הרישיונות האמורים‪ ,‬כתנאי להשתתפותה של עמנואל בבקשות אלה‪ ,‬דרש הממונה כי הכשרת הישוב‬
‫תהיה שותפה בבקשות בשיעור של ‪.5%‬‬
‫‪24‬‬
‫במימון עלויות התפעול לפי חלקו ברישיון ‪ -‬ידולל חלקו‪.‬‬
‫ג‪ .‬אי די בי פיתוח עשויה )אך אינה מתחייבת( למכור בעתיד למודיעין את חלקה ברישיונות‪ ,‬או‬
‫איזה מהם‪ ,‬במידה שיתקבל )או יועבר( כפוף לכך שמודיעין תוכל‪ ,‬במועד המכירה כאמור‪ ,‬להציג‬
‫את היכולת הכלכלית הנדרשת במועד ההעברה בגין חלקה ברישיון ובגין החלק הנמכר‪ .‬מכירה‬
‫כאמור תהא כפופה למשא ומתן בין אי די בי פיתוח למודיעין‪ ,‬לאישור האורגנים של אי די בי‬
‫פיתוח ושל מודיעין )ובכלל זה האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות של מודיעין( וכן‬
‫לאישור הממונה‪.‬‬
‫ד‪ IDBDT .‬תמחה ותעביר את זכויותיה בקשר עם הרישיונות‪ ,‬ביחד עם כל הזכויות וההתחייבויות‬
‫הנלוות אליהן מכח עסקת פטרומד‪ ,‬אך למעט האופציות לרכישת תמלוגי העל והזכויות שינבעו‬
‫מהן ‪ -‬למודיעין )‪ 19.282%‬מכלל ‪ 100%‬הזכויות ברישיונות שרה ומירה ו‪ 22.217%-‬מכלל‬
‫‪ 100%‬הזכויות ברישיון "מיכל" )אשר‪ ,‬כאמור‪ ,‬הבקשה לקבלו נדחתה( ולאי די בי פיתוח )‪5%‬‬
‫מכלל ‪ 100%‬הזכויות ברישיונות( תמורת כל העלויות שנצברו בגין הרכישות כאמור עד למועד‬
‫ההעברה‪ ,‬אשר ישולמו על‪-‬ידי אי די בי פיתוח ומודיעין פרו‪-‬רטה על‪-‬פי חלקן היחסי ברישיונות‪.‬‬
‫זאת‪ ,‬בהתאם להסכם מכר‪ ,‬וכפוף לאישור הממונה לבקשות בקשר עם הרישיונות‪ ,‬וכן כפוף‬
‫לאישור האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות של מודיעין‪.‬‬
‫ה‪ .‬על אף האמור‪ ,‬במסגרת הזכויות המועברות‪ ,‬הזכויות המיוחדות של ‪ IDBDT‬בקשר עם ניהול‬
‫ותפעול הרישיונות שהוענקו לה במסגרת עסקת פטרומד תועברנה אך ורק למודיעין )ולא לאי די‬
‫בי פיתוח(‪ .‬לפרטים אודות הזכויות המיוחדות של ‪ ,IDBDT‬ראה סעיף ‪.1.9.3‬ד‪ .‬לעיל‪.‬‬
‫‪ 1.9.3‬הסכמי מכר‬
‫בחודש יוני ‪ 2010‬התקשרו אי די בי פתוח ומודיעין בהסכמי מכר עם ‪ ,IDBDT‬לפיהם המחתה‬
‫והעבירה ‪ IDBDT‬לאי די בי פתוח ולמודיעין חלק יחסי )‪ 5%‬ו‪ 19.282%-‬בהתאמה( מכלל הזכויות‬
‫והחובות בקשר עם רישיונות שרה ומירה‪ ,‬יחד עם כל הזכויות והחובות הנלוות להם מכוח ובקשר‬
‫עם עסקת פטרומד‪ ,‬לרבות ההסכמים וההתקשרויות נשוא עסקת פטרומד‪ ,‬אך למעט אופציות‬
‫לרכישת תמלוגי על )שנותרו בידי ‪ IDBDT‬ואשר ‪ IDBDT‬בוחנת את האפשרות להמחות אותן‬
‫‪13‬‬
‫לבעלי מניותיה(‪ ,‬ולמעט זכויות מסוימות אחרות שהומחו למודיעין בלבד‪.‬‬
‫להלן עיקרי ההסכמים וההתקשרויות במסגרת עסקת פטרומד )אשר ‪ IDBDT‬העבירה והמחתה‬
‫לאידיבי פתוח ולמודיעין בהתאם ועל‪-‬פי מסמך ההבנות והסכמי המכר האמורים(‪ ,‬וכן עדכונים‬
‫להסכמים רלוונטיים עד למועד הדוח‪:‬‬
‫א‪ .‬במסגרת עסקת פטרומד‪ ,‬הוסדרו‪ ,‬בין היתר‪ ,‬פשרות וויתורים ביחס לתביעות ולטענות שהיו‬
‫לחלק מהצדדים לעסקת פטרומד בקשר עם הרישיונות )כמפורט להלן(‪ .‬כמו‪-‬כן‪ ,‬ההסכמים‬
‫במסגרת עסקת פטרומד כוללים הוראות שונות‪ ,‬בין היתר‪ ,‬בעניינים הבאים‪) :‬א( תיאום הגשת‬
‫הבקשות וההתנהלות של הצדדים מול הממונה; )ב( הוראות לעניין התחייבות המשקיעים‬
‫להוכיח‪ ,‬באופן זמני‪ ,‬עבור ‪ ,("IPC") Israel Petroleum Company Limited‬שהינה אחד‬
‫הצדדים לעסקת פטרומד ואחד השותפים בבקשות‪ ,‬את היכולת הכלכלית הנדרשת על מנת‬
‫לעמוד בעלויות הכרוכות במימוש הרישיונות במידה שיתקבלו או יועברו בקשר עם הבקשות‬
‫שהוגשו לממונה על ענייני הנפט; )ג( התחייבות המשקיעים לסייע באופן סביר ל‪ IPC-‬ליהנות‬
‫מהזכויות שלה ברישיונות‪ ,‬במקרה בו הממונה לא יאשר את העברתן אליה; ו‪)-‬ד( מצגים‬
‫והצהרות מקובלים של כל אחד מהצדדים להסכמים‪ ,‬לרבות התחייבות של פטרומד לשפות את‬
‫המשקיעים ואת ‪ ,IPC‬והוראות לעניין שיתוף פעולה וחלוקת אחריות של המשקיעים ו‪IPC-‬‬
‫ביניהם; עוד הוסכם בין הצדדים‪ ,‬כי האחריות הכספית של כל צד בגין הפרת ההסכם על‪-‬ידו‪,‬‬
‫למעט במקרה של תרמית או הפרה מכוונת‪ ,‬לא תעלה על סכום של ‪ 10‬מיליון דולר )מבלי לפגוע‬
‫בזכויות הצדדים להסכם לתבוע את אכיפתו(‪.‬‬
‫ב‪ .‬הוסכם עם ‪ ,EastMed‬שהינה הבעלים הרשומים של ‪ 4.5%‬מהזכויות ברישיונות שרה ומירה ‪,‬‬
‫בין היתר‪ ,‬כי היא תהיה זכאית לזכות )שנקבעה לה כבר בעבר בהסכם עם פטרומד( לתמלוג על‬
‫בשיעור של ‪ 4.5%‬מנפט‪ ,‬גז וחומרים אחרים שיופקו משטח הרישיונות שרה ומירה וכן משטח‬
‫היתר "בנימין" )ככל שהמשקיעים ובעלי זכויות נוספים ברישיונות יקבלו זכויות בהיתר האמור‪(14‬‬
‫)"תמלוג העל של ‪ ,("EastMed‬ובמקביל ויתרה ‪ EastMed‬על זכותה הרשומה ל‪4.5% -‬‬
‫מהזכויות ברישיונות והמחתה אותה למשקיעים )בשיעור של ‪ 3%‬לעמנואל בע"מ ו‪ 1.5%-‬ל‪-‬‬
‫‪ .(IDBDT‬בנוסף‪ ,‬קיבלו המשקיעים מ‪ EastMed-‬אופציה לרכוש מחצית מתמלוג העל של‬
‫‪ EastMed‬כמפורט בסעיף ‪.1.9.3‬ט‪ .‬להלן‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫תמורת הפעילות העסקית הנמכרת שילמו אי די בי פתוח ומודיעין ל‪ IDBTD-‬סך של כ‪ 5-‬מיליון ש"ח וכ‪ 19.4-‬מיליון‬
‫ש"ח‪ ,‬בהתאמה‪ ,‬בתוספת מע"מ‪ ,‬המהווה את חלקה היחסי של ‪ IDBDT‬בתמורה ששולמה על‪-‬ידי ‪ IDBDT‬עבור‬
‫הפעילות העסקית הנמכרת עד מועד חתימת ההסכם‪ .‬יצוין‪ ,‬כי לאחר השלמת חילוט זכויות קבוצת ‪ PBT‬צפויות אי די‬
‫בי פתוח ומודיעין לשלם סך של כ‪ 260-‬אלפי דולר וכ‪ 1,000-‬אלפי דולר‪ ,‬בהתאמה נוספים ל‪ IDBTD-‬בגין עסקת‬
‫פטרומד‪ .‬עוד יצוין כי ‪ IDBDT‬פנתה לרשות המיסים בישראל לשם הסדרת פטור מניכוי מס במקור ואופן החיוב במע"מ‬
‫לגבי תשלומים מסוימים בעסקת פטרומד‪ .‬מודיעין הסכימה כי לתמורה יוסף סכום גילום המס במקור ו‪/‬או החיוב במע"מ‬
‫)לפי העניין( אשר בהם נשאה או צפויה לשאת ‪ ,IDBTD‬זאת במקרה בו לא תתקבל עמדת ‪ IDBTD‬ביחס לפטור מניכוי‬
‫מס במקור ו‪/‬או ככל שתחול על ‪ IDBDT‬חבות במע"מ שאינו בר קיזוז‪.‬‬
‫כאמור לעיל‪ ,‬הבקשות כללו בקשה לקבלת רישיון "מיכל" בחלק מהשטח עליו השתרע היתר "בנימין"‪ ,‬אשר לא התקבלה‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫בחודש יולי ‪ 2011‬הושלמה עסקה במסגרתה רכשה ‪ IDBTD‬את ‪ (100%) EastMed‬בסכום‬
‫בלתי מהותי לחברה‪ ,‬אשר נקבע במשא ומתן בין הצדדים בשים לב למאפייני העסקה‬
‫ולנסיבותיה‪ .‬יצוין‪ ,‬כי להערכת השותף הכללי במודיעין אין לגזור מתנאי עסקה זו מסקנות אודות‬
‫רישיונות שרה ומירה או ערכם‪ .‬לפרטים בדבר אופציות לרכישת תמלוג העל של ‪ EastMed‬ראה‬
‫סעיף ‪.1.9.3‬ט‪ .‬להלן‪.‬‬
‫לגבי צד שלישי נוסף )"‪) ("PBT‬אשר טען לזכויות ברישיונות מכח הסכמים שלו עם ‪,(EastMed‬‬
‫הוסכם כדלקמן‪ PBT :‬רכש מהמשקיעים )באמצעות בלו ווטר‪ ,‬שהינה חברה ישראלית ייעודית‬
‫שהוקמה על‪-‬ידי ‪ 159.25% ,(PBT‬מהזכויות ברישיונות שרה ומירה בתמורה לסכום שבין כ‪-‬‬
‫‪ 2.22‬מיליון דולר לבין כ‪ 2.72-‬מיליון דולר‪ ,‬בהתאם למועד בו ישלם הרוכש ו‪/‬או בלו ווטר בפועל‬
‫את תמורת הזכויות הנרכשות האמורות )אך לא יאוחר ממועד שנקבע(‪.‬‬
‫לשם הבטחת קיום התחייבויותיה של בלו ווטר למשקיעים‪ ,‬הוטלו שעבודים על כל נכסיה‬
‫הקיימים והעתידיים )לרבות זכויות נפט( ועל מניותיה וכן הוסכם עם בלו ווטר ועם ‪ PBT‬כי כל‬
‫עוד השעבודים בתוקף‪ ,‬לא ייווצרו שעבודים או יוטלו מגבלות נוספות על נכסיה או מניותיה של‬
‫בלו ווטר‪ ,‬מבלי לקבל לכך את אישורם בכתב של המשקיעים‪ .‬כמו כן‪ ,‬ניתנה ערבות מטעם‬
‫המחזיק ב‪ PBT-‬להבטחת ביצוע התשלומים הנדרשים מ‪ PBT-‬ובלו ווטר בהתאם להסכם עימם‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬ניתנה ל‪ PBT-‬אופציה להשתתף יחד עם המשקיעים‪ ,‬באופן יחסי בהתאם לחלקה היחסי‬
‫ברישיונות שרה ומירה‪ ,‬באופציות רכישת תמלוג על שניתנו למשקיעים‪.‬‬
‫מאחר ועד למועד האחרון שנקבע לתשלום בגין הזכויות הנרכשות‪ ,‬לא שולמה על ידי ‪ PBT‬ו‪/‬או‬
‫בלו ווטר התמורה בגינן‪ ,‬נחתם בין אי די בי פתוח‪ ,‬מודיעין‪ ,‬ועמנואל בע"מ ) "קבוצת‬
‫המשקיעים"(‪ ,‬לבין ‪ ,PBT ,EastMed‬ובלו ווטר )"קבוצת ‪ ,("PBT‬כתב ויתור ושחרור הדדי‪ ,‬לפיו‬
‫זכויות קבוצת ‪ PBT‬ברישיונות שרה ומירה )‪ 8.787%‬מתוך ‪ ,100%‬לאחר דילול(‪ ,‬יוחזרו‬
‫למשקיעים‪ ,‬מתוכן ‪ 0.605%‬מהזכויות בכל אחד מהרישיונות )מתוך ‪ (100%‬יוחזרו לאי די בי‬
‫פתוח ו‪ 2.33%-‬מהזכויות בכל אחד מהרישיונות )מתוך ‪ (100%‬יוחזרו למודיעין‪ .‬בהתאם לכתב‬
‫הוויתור‪ ,‬בכפוף‪ ,‬בין היתר‪ ,‬להחזרת זכויות ‪ PBT‬כאמור ורישומן על שם המשקיעים בפנקס‬
‫הנפט‪) :‬א( המשקיעים וקבוצת ‪ PBT‬מוותרים אחד כלפי השני על כל תביעה בקשר עם ההסכם‬
‫ביניהם מחודש אפריל ‪ 2010‬ו‪/‬או לזכויות ברישיונות‪) ,‬ב( המשקיעים ישלמו לקבוצת ‪ PBT‬סך‬
‫כולל של כ‪ 500 -‬אלפי דולר‪ ,‬ו‪)-‬ג( הביטחונות והשעבודים שקבוצת ‪ PBT‬העמידה למשקיעים‬
‫להבטחת ביצוע התחייבויותיה לפי ההסכם המקורי יבוטלו‪ .‬כמו כן‪ ,‬קבוצת המשקיעים וקבוצת‬
‫‪ PBT‬חתמו על בקשה לממונה‪ ,‬ועל שטרות להעברת זכויות ברישיונות‪ ,‬בקשר עם העברת‬
‫‪16‬‬
‫זכויות ‪ PBT‬למשקיעים כאמור לעיל‪.‬‬
‫בחודש פברואר ‪ 2011‬הועבר התשלום לקבוצת ‪ PBT‬על ידי המשקיעים‪ ,‬כנגד אישור של קבוצת‬
‫‪ PBT‬לפיו נכנס לתוקפו הויתור והשחרור של קבוצת ‪ PBT‬כלפי המשקיעים‪.‬‬
‫העברת זכויות ‪ PBT‬ברישיונות שרה ומירה למשקיעים כאמור כפופה לאישור הממונה‪ ,‬לאחר‬
‫התייעצות עם הוועדה המייעצת‪ ,‬בהתאם להוראות סעיף ‪ 76‬לחוק הנפט‪.‬‬
‫במסגרת עסקת פטרומד‪ ,‬הוקנתה ל‪ IDBDT-‬זכות למנות נציג לועדה המנהלת ) ‪Steering‬‬
‫‪ (Committee‬של כל רישיון‪ ,‬כל עוד היא תחזיק ‪ 7%‬ומעלה מזכויות ההשתתפות ברישיון‪ .‬כן‬
‫נקבע‪ ,‬כי החלטות בוועדה המנהלת של כל רישיון יחייבו החלטה של המחזיקים ברוב הזכויות‬
‫ברישיון הרלוונטי ובלבד שרוב כאמור‪ ,‬יכלול את נציגי המשקיעים )דהיינו‪ ,‬עמנואל בע"מ ו‪-‬‬
‫‪ IDBDT‬ונעבריהם המורשים(‪ ,‬כל עוד כל אחד מהם מחזיק לפחות ‪ 50%‬מהזכויות ההתחלתיות‬
‫שהחזיק ברישיון‪ .‬בנוסף‪ ,‬הוענקה למשקיעים זכות להחליט האם לצרף צדדים נוספים מסוימים‬
‫המחזיקים בזכויות השתתפות ברישיונות לוועדה המנהלת וכפוף למגבלות מסוימות‪ ,‬לדלל את‬
‫חלקם של השותפים באופן יחסי על מנת לצרף מפעיל בינלאומי לכל רישיון )כל הזכויות‬
‫המפורטות לעיל בפסקה זו להלן‪" :‬הזכויות המיוחדות של ‪ .("IDBDT‬על‪-‬פי מסמך ההבנות‬
‫והסכמי המכר‪ ,‬הזכויות המיוחדות של ‪ IDBDT‬הועברו אך ורק למודיעין )ולא לאי די בי פיתוח(‪.‬‬
‫על‪-‬פי עסקת פטרומד‪ ,IDBDT ,‬עמנואל בע"מ ו‪ IPC-‬כפופים לזכות סירוב ראשונה הדדית בנוגע‬
‫להעברה של יותר מ‪ 50%-‬מהחזקותיהם בזכויות ההשתתפות ברישיונות שרה ומירה‪ ,‬למעט‬
‫העברה לנעברים מורשים )אך לא קיימת זכות סירוב ראשונה כאמור לגבי העברת הזכויות‬
‫לתמלוגי העל(‪.‬‬
‫הסכמים עם ‪) GGR‬המפעיל(‪ :‬בהתאם להנחיות הממונה‪ ,GGR ,‬שהינה חברה בינלאומית‬
‫בעלת ניסיון בקידוחים ימיים‪ ,‬צורפה כשותפה לבקשות לרישיונות שרה ומירה בשיעור התחלתי‬
‫של ‪) 5%‬מתוך ‪ .(100%‬בין ‪ GGR‬לבין השותפים לבקשות לרישיונות שרה ומירה )"השותפים‬
‫לבקשות"( נחתמו הסכמים במסגרתם נקבע‪ ,‬בין היתר‪ ,‬כי על ‪ GGR‬לעמוד בכל דרישות‬
‫הממונה ממפעיל‪ ,‬לרבות הוכחת יכולת תפעולית‪ .‬כן נקבע‪ ,‬כי ‪ GGR‬תהא אחראית לתפעול‬
‫הרישיונות‪ ,‬לרבות הכנת תוכניות עבודה‪ ,‬תקציבים ואישורים בעבור הוצאות כספיות‪ ,‬תכנון‬
‫ורכישה של ציוד ושירותים לתפעול הרישיונות‪ .‬בנוסף הוענקו במסגרת הסכמי המפעיל‪ ,‬בין‬
‫היתר‪ ,‬אופציות כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .1‬ביחס לרישיונות שרה ומירה‪ ,‬העניקו השותפים לבקשות ל‪ GGR-‬אופציה לרכוש מהם‪,‬‬
‫‪ ,8.787%‬לאחר דילול בעקבות צירופו של ‪) GGR‬בשיעור ‪ .(5%‬ראה טבלה בסעיף ‪.1.9.3‬ז‪ .‬להלן‪.‬‬
‫למועד הדוח הבקשה טרם הוגשה לממונה‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫בהתאם לחלקם היחסי‪ 2.5% ,‬נוספים )מתוך ‪ (100%‬מזכויות ההשתתפות באותם רישיונות‪,‬‬
‫וכפוף לקבלת רישיון "שמואל" )ראה ס"ק ‪ 2‬להלן(‪ ,‬גם אופציה לרכישת ‪ 2.5%‬נוספים )מתוך‬
‫‪ (100%‬מהזכויות באותם רישיונות ‪ -‬בתמורה לסך של ‪ 240‬אלפי דולר בגין כל ‪ 1%‬של‬
‫זכויות השתתפות‪ ,‬לרבות בגין האחוזים הנוספים אם ‪ GGR‬תממש את האופציות האמורות‪,‬‬
‫ובתוספת חלקה היחסי של ‪ GGR‬בעלויות התפעול של הרישיונות האמורים‪.‬‬
‫‪ GGR .2‬העניקה לשותפים לבקשות אופציה לרכוש ממנו עד ‪) 12.5%‬מתוך ‪ (100%‬ברישיון‬
‫"שמואל"‪ ,‬בהתאם לחלקם היחסי בבקשה‪ ,‬וכן‪ ,‬כפוף למימוש האופציה האמורה‪ ,‬אופציה‬
‫לרכישת ‪ 7.5%‬נוספים )מתוך ‪ (100%‬ברישיון "שמואל"‪ ,‬וזאת עד סמוך לפני תחילת קידוח‬
‫בשטח הרישיון האמור‪ .‬מימוש האופציות שהעניקה ‪ GGR‬לשותפים לבקשות ביחס לרישיון‬
‫"שמואל" כפוף לתשלום בגין חלקם היחסי של השותפים לבקשות בעלויות ההגשה ועלויות‬
‫התפעול של רישיון "שמואל" עד מועד התשלום הרלוונטי‪ .‬רישיון "שמואל" הינו רישיון ימי‬
‫המצוי בתחום המים הטריטוריאליים של מדינת ישראל‪ ,‬אשר המפעיל‪ ,‬ביחד עם אחרים‪,‬‬
‫הגיש לממונה בקשה לקבלו‪ .‬בחודש יוני ‪ ,2010‬הודיעה מודיעין כי בקשתם של ‪GGR‬‬
‫ואחרים לקבלת רישיון "שמואל"‪ ,‬אושרה‪.‬‬
‫‪ .3‬בחודש אוקטובר ‪ ,2010‬הודיעה ‪ GGR‬לשותפים ברישיונות שרה ומירה‪ ,‬כי היא מממשת את‬
‫האופציות שהעניקו לה במסגרת הסכמי המפעיל‪ ,‬לרכוש מהשותפים ברישיונות האמורים‪,‬‬
‫בהתאם לחלקם היחסי ברישיונות‪ 5% ,‬נוספים )מתוך ‪ (100%‬מזכויות ההשתתפות‪ .‬לאחר‬
‫מימוש האופציות כאמור ובכפוף לתשלום תמורת המימוש כאמור‪ ,‬תחזיק ‪10% GGR‬‬
‫‪17‬‬
‫מזכויות ההשתתפות ברישיונות‪.‬‬
‫ז‪ .‬לשם הבהירות‪ ,‬חלוקת זכויות ההשתתפות ברישיונות בין הצדדים הינה כמפורט בטבלה להלן‪:‬‬
‫שם המחזיק‬
‫מודיעין*‬
‫אי די בי פיתוח**‬
‫עמנואל בע"מ‬
‫שותפות עמנואל‬
‫הכשרת הישוב**‬
‫‪18‬‬
‫‪IPC‬‬
‫בלו ווטר***‬
‫‪****GGR‬‬
‫סה"כ‬
‫זכויות ההשתתפות ברישיונות "שרה" ו‪"-‬מירה"‬
‫‪19.282%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪24.161%‬‬
‫‪19.161%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪13.609%‬‬
‫‪8.787%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪100%‬‬
‫לאחר השלמת חילוט זכויות קבוצת ‪) PBT‬ראה סעיף ‪.1.9.3‬ג‪ .‬לעיל( ומימוש האופציה של ‪GGR‬‬
‫*‬
‫לרכישה של ‪ 5%‬נוספים מהשותפים ברישיונות שרה ומירה )ראה סעיף ‪.1.9.3‬ו‪ .‬לעיל( יעמוד חלקה‬
‫של אי די בי פתוח על ‪ ;5.31%‬וחלקה של מודיעין על ‪.20.474%‬‬
‫** בהתאם לדרישת הממונה כי אי די בי פיתוח והכשרת הישוב תהיינה‪ ,‬כל אחת‪ ,‬שותפה בבקשות‬
‫בשיעור של ‪) 5%‬ראה סעיף ‪.1.9.1‬ב‪ .‬לעיל(‪.‬‬
‫*** לחילוט זכויות קבוצת ‪ PBT‬ראה סעיף ‪.1.9.3‬ג‪.‬לעיל‪.‬‬
‫**** ראה סעיף ‪.1.9.3‬ו‪ .‬לעיל לעניין מימוש אופציה של ‪ GGR‬לרכישה של ‪ 5%‬נוספים מהשותפים‬
‫ברישיונות שרה ומירה‪.‬‬
‫ח‪ .‬בהתאם לעסקת פטרומד‪ ,‬ישולמו לחלק מהצדדים תמלוגי על בשיעור כולל של ‪ 10.5%‬מנפט‪ ,‬גז‬
‫וחומרים אחרים שיופקו וימכרו משטחי רישיונות שרה ומירה )זאת בנוסף לתמלוגי על שישולמו‬
‫למדינת ישראל בהתאם לחוק הנפט(‪ ,‬כמפורט בטבלה להלן*‪:‬‬
‫שיעור תמלוג העל‬
‫שם המחזיק‬
‫‪0.532%‬‬
‫מודיעין‬
‫‪0.138%‬‬
‫אי די בי פתוח‬
‫‪1.33%‬‬
‫עמנואל בע"מ‪/‬הכשרת הישוב‬
‫‪19‬‬
‫‪3%‬‬
‫פטרומד‬
‫‪20‬‬
‫‪4.5%‬‬
‫‪EastMed‬‬
‫‪1%‬‬
‫‪IPC‬‬
‫‪10.5%‬‬
‫סה"כ‬
‫חלקה של ‪ GGR‬ברישיונות כפוף אך ורק לזכויות תמלוגי העל של פטרומד‪.‬‬
‫*‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫למועד הדוח‪ ,‬טרם שולמה התמורה בגין מימוש האופציות כאמור והזכויות טרם הועברו על שם ‪.GGR‬‬
‫בעסקת פטרומד נקבע‪ ,‬בקשר עם כניסתו של המפעיל‪ ,‬כי המשקיעים לא יוכלו לדלל את החזקותיה של ‪ IPC‬ביותר מ‪-‬‬
‫‪ 66%‬מהחזקתה המקורית‪ ,‬וכן ניתנה לה זכות להצטרף למכירה של אחוזי השתתפות מהמשקיעים למפעיל על‪-‬פי חלקה‬
‫היחסי )‪ .(Tag Along‬כמו כן‪ ,‬הוקנתה ל‪ IPC-‬זכות גישה לסקרים הסייסמים‪.‬‬
‫תמלוג העל ישולם לנאמנות שהנהנים בה הם בעלי המניות של פטרומד‪.‬‬
‫לפרטים בדבר עסקה במסגרתה נרכשה ‪ EastMed‬על‪-‬ידי ‪ IDBDT‬ראה סעיף ‪.1.9.3‬ב‪ .‬להלן‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫ט‪ .‬בנוסף‪ ,‬במסגרת עסקת פטרומד הוענקו אופציות לרכישת תמלוגי על‪ ,‬כדלקמן‪ (1) :‬אופציה‬
‫למשקיעים למשך ‪ 5‬שנים ממועד רישום הזכויות ברישיונות על שמם‪ ,‬לרכוש מחצית מתמלוג‬
‫העל של ‪) EastMed‬הזכאי ל‪ 1.5% ,4.5%-‬על‪-‬ידי עמנואל בע"מ ו‪ 0.75%-‬על‪-‬ידי ‪,(IDBDT‬‬
‫דהיינו ‪ ,2.25%‬בתמורה לסכום כולל של ‪ 9‬מיליון דולר )יצוין‪ ,‬כי לאחר עסקת פטרומד‪ ,‬רכשה‬
‫‪ IDBDT‬את ‪ EastMed‬כמתואר בסעיף ‪.1.9.3‬ב‪ .‬לעיל(; )‪ (2‬אופציה למשקיעים למשך ‪ 5‬שנים‬
‫ממועד רישום הזכויות ברישיונות על שמם‪ ,‬לרכוש את תמלוג העל של פטרומד הזכאית ל‪3%-‬‬
‫)‪ 2%‬על‪-‬ידי עמנואל בע"מ ו‪ 1%-‬על‪-‬ידי ‪ (IDBDT‬בתמורה לסכום כולל של ‪ 12‬מיליון דולר; ו‪(3)-‬‬
‫אופציה ל‪ PBT-‬להשתתף בשיעור של ‪ 9.25%‬באופציות לרכישת תמלוגי על שהוענקו‬
‫למשקיעים והמתוארות בס"ק )‪ (1‬ו‪ ,(2)-‬ככל שהמשקיעים יבחרו לממשן ובאותם תנאים‪.‬‬
‫י‪ .‬בין עמנואל אנרגיה בע"מ ו‪ ,IDBDT -‬נחתם בתוקף מחודש יוני ‪ 2010‬מזכר הבנות ביחס‬
‫לרישיונות נשוא הבקשות‪ ,‬שעיקריו הינם‪ (1) :‬ניהול ותפעול הרישיונות ייעשה בשיתוף פעולה בין‬
‫הצדדים עד לחתימת הסכם תפעול משותף )‪ (2) ;(JOA‬האופציה שהוקנתה לעמנואל אנרגיה‬
‫על‪-‬ידי פטרומד לרכישת השליטה בפטרומד לא תמומש או תבוטל‪ (3) ;21‬הצדדים ישתפו פעולה‬
‫בהוצאה אל הפועל של ההסכמים נשוא עסקת פטרומד )‪ (4‬העלויות הכרוכות ברכישת הזכויות‬
‫לפי עסקת פטרומד יתחלקו בין הצדדים בשיעור של ‪) 58.9%‬הכשרת הישוב ועמנואל אנרגיה( ו‪-‬‬
‫‪ (IDBDT) 41.1%‬ובאותו שיעור תתחלק ביניהן התמורה שתתקבל מ‪ PBT-‬ו‪/‬או מבלו ווטר‬
‫ממכירת אחוזי השתתפות ברישיונות כמפורט לעיל‪ .‬כל העלויות שיווצרו לצדדים מעבר לעסקת‬
‫פטרומד וכל דילול‪ ,‬יהיה פרו ראטה לפי חלקם ברישיונות; )‪ (5‬על מנת לקדם את האינטרסים‬
‫המשותפים שלהם בקשר עם הרישיונות‪ ,‬הצדדים יתייעצו על מנת להגיע להסכמה באשר לאופן‬
‫הצבעתם לפני קבלת החלטות בוועדה המנהלת )‪ (Steering Committee‬של הרישיונות‪,‬‬
‫ובמיוחד הוסכם כי תידרש הסכמת כל אחד מהצדדים למינוי‪/‬פיטורי מפעיל ולאישור עסקאות‬
‫בעלי עניין; ו‪ (6)-‬הצדדים יודיעו אחד לשני מראש על הכוונה לממש את האופציה לתמלוגי על‬
‫)שהוקנתה להכשרת הישוב ו‪ IDBDT -‬כמפורט לעיל(‪ .‬ככל שאחד מהצדדים לא יוכל או לא ירצה‬
‫לממש את חלקו באופציה שהוקנתה להכשרת הישוב ו‪ IDBDT -‬לתמלוגי על )כמפורט לעיל(‪,‬‬
‫אזי בהתקיים נסיבות מסוימות )הנוגעות‪ ,‬בין היתר‪ ,‬למועד מימוש האופציה ולביצוע תשלומים‬
‫‪22‬‬
‫מהרישיונות(‪ ,‬יוכל הצד האחר לממש את חלקו של אותו צד באופציה האמורה‪.‬‬
‫‪ 1.9.4‬הסכם התפעול המשותף‬
‫בחודש יולי ‪ 2010‬נחתם הסכם תפעול משותף ברישיונות שרה ומירה‪ .‬תוקפו של ההסכם הותנה‬
‫באישור האורגנים המוסמכים של כל אחד מהצדדים‪ .‬ביום ‪ 29‬ביולי ‪ ,2010‬התקבלה הודעה בכתב‬
‫מאת ‪ ,GGR‬לפיה דירקטוריון ‪ GGR‬טרם אישר את הסכם התפעול המשותף וכי ‪ GGR‬מבקשת‬
‫לערוך תיקונים בהסכם‪ .‬אי לכך‪ ,‬הסכם התפעול המשותף לא נכנס לתוקף‪.‬‬
‫ביום ‪ 8‬בנובמבר ‪ 2010‬נחתמו הסכמי תפעול משותף מתוקנים בקשר עם רישיונות שרה ומירה‪.‬‬
‫ההסכמים נחתמו על ידי כל הצדדים להם‪ ,‬למעט בלו ווטר‪ .‬ההסכמים מסדירים את הזכויות‬
‫והחובות של כל אחד מהצדדים בקשר עם התפעול המשותף של זכויותיהם ברישיונות‪ .‬עיקרם של‬
‫ההסכמים כדלקמן‪:‬‬
‫א‪ GGR .‬רשאית להתפטר בהודעה בכתב של ‪ 90‬יום מראש במידה וטרם התקשרה בהסכם‬
‫להבאת אסדת נפט ובהודעה בכתב של ‪ 120‬יום מראש‪ ,‬במידה שכבר התקשרה בהסכם‬
‫כאמור‪ .‬הועדה )כהגדרתה להלן( רשאית להעביר את ‪ GGR‬מתפקידה בתנאים הקבועים‬
‫בהסכם ובמקרים מסוימים תוך מתן פיצוי כספי‪ ,‬הענקת תמלוג על בסך של ‪ 0.4%‬ו‪/‬או הפחתת‬
‫זכות ההשתתפות של ‪.GGR‬‬
‫ב‪ .‬הועדה רשאית להעביר את ‪ GGR‬מתפקידה בתנאים הקבועים בהסכם‪ ,‬לרבות ללא צורך‬
‫בהצדקה ‪ -‬ברוב מסוים‪ .‬במידה ו‪ GGR-‬תועבר מתפקידה כמפעיל‪ ,‬תהיינה לשותפים ברישיונות‬
‫)שאינם המפעיל( אופציות שונות לרכישה חוזרת של זכויות ההשתתפות של ‪ GGR‬ברישיונות‬
‫כך ש‪ GGR-‬תיוותר עם שיעורי השתתפות הנעים בין ‪ 1.5%‬ל‪) 2.5%-‬מתוך ‪ (100%‬וזאת‬
‫בתמורות שונות ובמקרה מסוים אף ללא תמורה‪ .‬מימושה של כל אחת מהאופציות כאמור מותנה‬
‫בהחלטה של לפחות שני שותפים ברישיונות )שאינם המפעיל( אשר מחזיקים יחדיו לפחות ‪51%‬‬
‫)מתוך ‪ (100%‬מזכויות ההשתתפות ברישיונות‪.‬‬
‫ג‪ .‬יצוין‪ ,‬כי אם ‪ GGR‬תועבר מתפקידה כמפעיל לאחר ‪ 31‬במרס ‪ ,2011‬ולאחר שהשותפים החליטו‬
‫לבצע קידוח ראשון‪ ,‬בהתאם להמלצתה של ‪ ,GGR‬אזי אם תמצא תגלית מסחרית‪ GGR ,‬תהיה‬
‫זכאית לקבל‪ ,‬אם השותפים ברישיונות יחליטו לממש את האופציה ולרכוש זכויות כאמור‪ ,‬בנוסף‬
‫לאמור לעיל‪ ,‬גם תמלוג על בשיעור של ‪ 0.4%‬מנפט ו‪/‬או גז שיופקו מקידוח כאמור‪ ,‬וזאת‬
‫בהתאם לתנאי נוסח הסכם תמלוגי על אשר צורף להסכמי התפעול המשותף החדשים‪.‬‬
‫ד‪ .‬במקרים בהם מתמנה מפעיל חלופי ל‪ GGR-‬ו‪ GGR-‬אינה מעבירה את מלוא זכויות‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫למיטב ידיעת החברה‪ ,‬עמנואל אנרגיה קיבלה הודעה מפטרומד כי מאחר שהזכויות ברישיונות נרשמו על שם המשקיעים‬
‫ואחרים‪ ,‬אזי אופציית רכישת השליטה בפטרומד פקעה‪ ,‬ועמנואל אנרגיה אישרה הסכמתה להודעה זו‪.‬‬
‫יצוין‪ ,‬כי במכתב הסכמה שנחתם בין עמנואל אנרגיה ו‪ IDBDT -‬לפני חתימת מזכר ההבנות הנ"ל‪ ,‬הוסכם כי בתקופת‬
‫הביניים עד להשלמת עסקת פטרומד‪ IDBDT ,‬הסכימה לוותר כלפי עמנואל אנרגיה על שימוש בזכויות מסוימות שהוענקו‬
‫למשקיעים במסגרת עסקת פטרומד בנוגע למינוי ופיטורי דירקטורים וזכויות חתימה בפטרומד‪ ,‬כך שעמנואל אנרגיה תוכל‬
‫להפעיל זכויות אלו ללא תיאום או הסכמה של ‪.IDBDT‬‬
‫‪28‬‬
‫ההשתתפות שלה ברישיונות‪ ,‬חלקם של המשתתפים ברישיונות ידולל על‪-‬מנת להעביר למפעיל‬
‫החלופי את אחוז זכויות ההשתתפות אשר יידרש באותה עת לפי הדין החל‪.‬‬
‫ה‪ .‬בכפוף לתנאי הסכם התפעול המשותף‪ ,‬ניתנו למפעיל כל הסמכויות והחובות בקשר לניהול ענייני‬
‫העסקה המשותפת‪ ,‬תחת פיקוחה והוראותיה של הועדה‪).‬ראה ס״ק י‪ .‬להלן(‪.‬‬
‫ו‪ GGR .‬תהא אחראית‪ ,‬בין היתר‪ ,‬להכנת תוכניות העבודה‪ ,‬התקציבים וההרשאות לתשלום‪,‬‬
‫לביצוע תוכנית העבודה על פי אישור הועדה‪ ,‬לתכנון ולהשגת כל האישורים והחומרים הדרושים‬
‫לביצוען ומתן שירותי ייעוץ ושירותים טכניים כנדרש לצורך ביצוע יעיל של התפעול המשותף‪.‬‬
‫ז‪ GGR .‬תהא אחראית‪ ,‬בין היתר‪ ,‬על ניהול החשבונות המשותפים‪ ,‬לרבות באמצעות דרישה‬
‫מוקדמת לתשלום )‪ (Cash Call‬לאחר אישור תכנית עבודה ותקציבה‪.‬‬
‫ח‪ GGR .‬לא תהא אחראית כלפי הצדדים האחרים להסכם בגין כל תביעה‪ ,‬חבות‪ ,‬הפסד או נזק‬
‫שינבעו‪ ,‬במישרין או בעקיפין‪ ,‬ובין אם מכוח הסכם‪ ,‬עוולה )לרבות רשלנות( או אחר שינבעו‬
‫מהתפעול המשותף או בקשר אליו אלא אם כן התביעה‪ ,‬החבות‪ ,‬ההפסד או הנזק נבעו‬
‫מרשלנות רבתי )‪ (Gross Negligence‬או מהתנהגות מכוונת )‪ (Willful Misconduct‬של אחד‬
‫ממנהלי המפעיל‪ ,‬הדירקטורים שלו או עובדים בדרגה ניהולית‪-‬פיקוחית ובכל מקרה לא תהא‬
‫אחראית לנזקים תוצאתיים‪.‬‬
‫ט‪ .‬במקרה של פעולות חיפושים והפקה‪ ,‬תהא ‪ GGR‬חייבת‪ ,‬אלא אם כן ועדת התפעול המשותף‬
‫הסכימה אחרת‪ ,‬להתייעץ עם יתר השותפים בנוגע לקריטריונים להתקשרות בהסכם ולדווח להם‬
‫על פרטי ההצעות שיתקבלו ולגבי חוזים )בעיקר בסכומים גבוהים( לקבל את הסכמת ועדת‬
‫התפעול המשותף לפני התקשרות בהסכם‪.‬‬
‫י‪ .‬הוקמה ועדת תפעול משותף ) "הועדה"( לפיקוח ומתן הנחיות בכל הקשור לפעילות המשותפת‬
‫בשטחו של כל אחד מהרישיונות‪ .‬הועדה מחליפה את הועדה המנהלת )‪(Steering Committee‬‬
‫אותה סוכם להקים במסגרת עסקת פטרומד )ראה סעיף ‪ 1.9.1‬לעיל(‪ ,‬וזאת החל מיום חתימת‬
‫הסכם התפעול המשותף‪ .‬סמכויות הועדה כוללות‪ ,‬בין היתר‪ ,‬קבלת החלטות בנוגע למדיניות‪,‬‬
‫תהליכים ושיטות התפעול‪ ,‬אישור כל הודעה לציבור הקשורה להסכם או לתפעול המשותף‪,‬‬
‫אישור כל התכניות והבקשות לתקציב‪ ,‬קביעת לוחות זמנים‪ ,‬מיקום ועומק קדיחת הבארות וכל‬
‫הקשור לכך‪ ,‬קבלת החלטות בנוגע להחלפת ‪ GGR‬ועוד‪ .‬לכל משתתף נציג אחד בועדה‪,‬‬
‫שזכויות ההצבעה שלו הינם בהתאם לחלקו ברישיון הרלבנטי של המשתתף שמינה אותו‪.‬‬
‫החלטות הועדה יתקבלו בהצבעה של שניים או יותר מהשותפים המחזיקים יחד לפחות ‪51%‬‬
‫מהזכויות ברישיון )צדדים קשורים כהגדרתם בהסכם יחשבו כצד אחד(‪ ,‬ובתנאי שעמנואל‬
‫ומודיעין הצביעו הצבעה חיובית )כל עוד כל אחת מהן מחזיקה בלפחות ‪ 50%‬מההחזקות‬
‫המקוריות שלה ברישיון(‪ .‬הועדה יכולה לחייב את כל המשתתפים להשתתף במימון הקידוחים‪,‬‬
‫וזאת בהתאם להחלטת רוב הועדה‪ .‬אין אפשרות לסגת מההחלטות אשר התקבלו על ידי רוב‬
‫חברי הועדה‪ .‬סירוב להשתתף בהחלטות אשר התקבלו על ידי רוב חברי הועדה כמוהו כהפרת‬
‫הסכם התפעול‪ ,‬ובמקרים כאלה יעמדו לשאר המשתתפים מלוא הסעדים העומדים לרשותם‬
‫במקרה של הפרת ההסכם‪.‬‬
‫יא‪ GGR .‬רשאית לחרוג מהרשאות תקציביות בלא יותר מ‪ 10%-‬מהסכום שאושר‪ ,‬ובתנאי‬
‫שהחריגה התקציבית הכוללת בכל שנה קלנדרית לא תעלה על ‪ 5%‬מהתקציב השנתי שאושר‪.‬‬
‫יב‪ .‬במקרה של תגלית‪ ,‬תגיש ‪ GGR‬לצדדים‪ ,‬בכפוף להחלטת הועדה ובהקדם האפשרי לאחר אותה‬
‫החלטה‪ ,‬תכנית עבודה ותקציב מוערכים לגבי אותה תגלית אשר יכללו‪ ,‬בין היתר‪ ,‬את הבארות‬
‫שיש לקדוח ועבודות נדרשות אחרות‪ ,‬פרטים בנוגע למספר העובדים והקבלנים הנדרשים וכל‬
‫מידע אחר שיידרש על‪-‬ידי הועדה‪ .‬הועדה תאשר או תתקן את התכנית והתקציב המוצעים‪ .‬כל‬
‫צד רשאי מעת לעת על ידי הודעה ליתר הצדדים‪ ,‬להציע שתכנית עבודה ותקציב מוערכים שכבר‬
‫אושרו על ידי הועדה‪ ,‬יתוקנו‪ .‬הועדה תשקול את ההצעה כאמור ותחליט אם לקבלה‪.‬‬
‫יג‪ .‬תכנית פיתוח ותקציב ‪ -‬במידה והועדה תחליט לאחר דיון מלא על כדאיות הפיתוח של כל הצעה‬
‫שתוגש לה‪ GGR ,‬תגיש לצדדים‪ ,‬בהקדם האפשרי לאחר קבלת אותה החלטה‪ ,‬תוכנית פיתוח‬
‫ותקציב לתגלית אשר יכללו‪ ,‬בין היתר את העבודות הנדרשות בקשר עם הפיתוח‪ ,‬כל מידע‬
‫שנדרש להגישו בהתאם להסכם‪ ,‬אופן הניהול הדרוש לפיתוח עם פרטים לגבי מספר העובדים‬
‫וכוח העבודה הדרוש‪ ,‬הערכה לגבי מועד תחילת ההפקה והיקף ההפקה השנתי וכל מידע אחר‬
‫שיידרש על ידי הועדה‪ .‬תכנית הפיתוח והתקציב המוצעים יהיו כפופים לשקילה מחדש‪ ,‬שינוי‪,‬‬
‫תיקון ואישור על ידי הועדה שיעשו בהקדם האפשרי‪.‬‬
‫יד‪ .‬על פי הסכם התפעול המשותף של כל אחד מרישיונות שרה ומירה‪ GGR ,‬זכאית לתשלום שכר‬
‫מפעיל שייגזר מההוצאות השנתיות כדלקמן‪ :‬בין ‪ 0‬דולר ל‪ 2-‬מיליון דולר ‪ ;4% -‬בין ‪ 2‬מיליון ל‪-‬‬
‫‪ 3.5‬מיליון דולר ‪ ;3% -‬בין ‪ 3.5‬מיליון ל‪ 6-‬מיליון דולר ‪ ;2% -‬בין ‪ 6‬מיליון דולר ל‪ 10-‬מיליון דולר ‪-‬‬
‫‪ ;1%‬מעל ‪ 10‬מיליון דולר ‪.0.85% -‬‬
‫‪1.10‬פרטים בדבר משאבים פרוספקטיביים‬
‫לפרטים בדבר הערכת משאבים פרוספקטיביים‪ ,‬ראה דיווחי החברה מהימים ‪ 3‬ביולי ‪) 2011‬מס' אסמכתא‬
‫‪ (2011-01-199785‬ו‪ 30-‬ביוני ‪) 2011‬מס' אסמכתא ‪.(2011-01-197841‬‬
‫נכסי נפט זניחים‬
‫‪29‬‬
‫להלן נתונים לגבי נכסי הנפט הזניחים המוחזקים על‪-‬ידי החברה )כהגדרת המונחים הרלוונטיים בהנחיית הגילוי‬
‫בנוגע לנכסי נפט(‪ .‬ביחס לנכסים אלה‪ ,‬מובאים‪ ,‬בין היתר‪ ,‬ריכוז נתונים משוערים על הוצאות ולוחות זמנים‬
‫מתוכננים לתכניות העבודה של השותפים לאותם רישיונות‪ .‬יודגש‪ ,‬כי העלויות ולוח הזמנים המשוערים מבוססים‬
‫על אומדנים כלליים בלבד ויכולות להיות בהן סטיות ניכרות‪ .‬עוד יצוין‪ ,‬כי תכניות העבודה עשויות להשתנות‬
‫בעקבות ממצאים שיתקבלו ולגרום לשינויים בתכניות העבודה‪ ,‬בעלויות ובלוח הזמנים המשוערים‪.‬‬
‫מובהר‪ ,‬כי הנתונים שלהלן והצפי בדבר פעולות‪ ,‬עלויות ולוחות זמנים לביצוע הפעולות השונות ברישיונות צורים‪,‬‬
‫גבריאלה וים חדרה מהווים מידע צופה פני עתיד אשר אינו וודאי והמבוסס על אינפורמציה הקיימת אצל השותף‬
‫הכללי במודיעין במועד הדוח‪ ,‬וכולל הערכות של השותף הכללי במודיעין או כוונות שלו בדבר ביצוע הפעולות נכון‬
‫למועד הדוח אשר יכולות להשתנות בהסתמך על ממצאים חדשים שיתקבלו )לרבות כחלק מהסקרים ו‪/‬או שלבים‬
‫בקידוחים שיבוצעו( וכן ממגבלות ו‪/‬או השפעות חיצוניות רבות כגון שינוי בתנאי רישיונות אלו )על ידי הממונה(‪,‬‬
‫עיכוב בקבלת אישורים והיתרים הנדרשים לביצוע הפעולות השונות‪ ,‬תלות בקבלנים וכדומה‪ .‬לפיכך הפעולות‬
‫שיבוצעו בפועל ועלותן עשויות להיות שונות באופן מהותי מן היעדים המוערכים או המשוערים‪.‬‬
‫‪ .2‬רישיון ‪ / 327‬צורים ) "רישיון צורים"(‬
‫הצגת רישיון צורים‬
‫פרטים כללים אודות רישיון צורים‬
‫‪" / 327‬צורים"‬
‫שם נכס הנפט‪:‬‬
‫איזור ים המלח‬
‫מיקום‪:‬‬
‫כ‪ 335,000-‬דונם‬
‫שטח‪:‬‬
‫סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות המותרות לפי סוג זה‪ :‬רישיון; פעולות המותרות ברישיון על פי דין‬
‫‪ 19‬ביולי ‪2005‬‬
‫תאריכי הענקה מקוריים של הזכות רישיון צורים‪:‬‬
‫‪ 18‬ביולי ‪ 18 ,2008‬ביולי ‪ 1 ,2009‬בינואר ‪ 31 ,2010‬בדצמבר‬
‫תאריכי פקיעה מקוריים של רישיון צורים‪:‬‬
‫‪.2010‬‬
‫‪ 15‬ביולי ‪ 7 ,2008‬ביולי ‪ 5 ,2009‬בינואר ‪ 28 ,2010‬בנובמבר‬
‫תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של רישיון צורים‪:‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪31.12.2011‬‬
‫תאריך נוכחי לפקיעת רישיון צורים‪:‬‬
‫‪23‬‬
‫קיימת אפשרות על פי דין )בהתאם לחוק הנפט(‬
‫האם קיימת אפשרות להארכת תוקף הזכות רישיון‬
‫צורים‪:‬‬
‫זרח בע"מ‬
‫ציון שם המפעיל‪:‬‬
‫מודיעין – ‪ ;15%‬זרח חיפושי נפט וגז שותפות מוגבלת ‪.85% -‬‬
‫ציון שמות השותפים הישירים וחלקם ברישיון‪:‬‬
‫פרטים כללים אודות חלקה של החברה ברישיון צורים‬
‫‪ 25‬באוקטובר ‪2009‬‬
‫תאריך רכישת רישיון צורים‪:‬‬
‫תיאור מהות ואופן ההחזקה של החברה ברישיון צורים מודיעין מחזיקה ‪ 15%‬ברישיון צורים‪.‬‬
‫אי די בי פתוח מחזיקה ביחידות השתתפות של מודיעין )בשיעור‬
‫)לרבות שרשרת האחזקה(‪:‬‬
‫‪ .(16.94%‬השותף הכללי במודיעין )בו מחזיקה החברה בשרשור‬
‫‪ (35.63%‬מחזיק ‪ 0.82%‬מיחידות ההשתתפות במודיעין וכן‬
‫מחזיק ישירות ‪ 0.01%‬במודיעין‪.‬‬
‫כ‪ 2.586% -‬אחזקה בעקיפין מכוח אחזקה של אי די בי פתוח‬
‫ציון החלק האפקטיבי המיוחס למחזיקי הזכויות‬
‫ביחידות השתתפות של מודיעין )לרבות באמצעות השותף הכללי‬
‫ההוניות של החברה ברישיון צורים )תוך התייחסות‬
‫במודיעין(‪.‬‬
‫בנפרד לכל סוג של זכות של החברה במישרין או‬
‫בעקיפין בנכס הנפט(‪:‬‬
‫‪ 28‬אלפי דולר‪.‬‬
‫סך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של החברה‬
‫בהשקעה המצטברת בנכסי הנפט )בין אם הוכרה‬
‫כהוצאה או כנכס בדוחות הכספיים(‪:‬‬
‫תכנית עבודה עתידית מחייבת בהתאם לתנאי רישיון צורים‬
‫‪23‬‬
‫תקופה‬
‫תיאור תכנית העבודה שנקבעה לתקופה‬
‫)בחלוקה לרכיבים עיקריים(‬
‫‪2011‬‬
‫קידוח צורים ‪ 1-‬הכולל קידוח אלכסוני‬
‫למרחק כ‪ 3,000-‬מטר ולעומק של כ‪2,300-‬‬
‫מטר למטרות נפט‪ ,‬וכן כניסה מחדש לקידוח‬
‫חלמיש‪ 1-‬בשטח מובלעת חלמיש‪.‬‬
‫אומדן תקציב הנדרש‬
‫לביצוע תוכנית העבודה‬
‫)אלפי דולר( )בחלוקה‬
‫לרכיבים עיקריים(‬
‫כ‪ 6,500-‬במקרה של קידוח‬
‫צורים‪) 1-‬כקידוח אלכסוני(‬
‫וכן‪ ,‬במידת הצורך‪ ,‬תקציב‬
‫נוסף לביצוע מבחני הפקה‬
‫אומדן חלקם האפקטיבי של‬
‫מחזיקי הזכויות ההוניות של‬
‫החברה בתקציב הכולל )אלפי‬
‫דולר( )בחלוקה לרכיבים עיקריים(‬
‫כ‪ 1,120-‬במקרה של קידוח צורים‪-‬‬
‫‪) 1‬כקידוח אלכסוני( וכן‪ ,‬חלק יחסי‬
‫מהתקציב הנוסף )במידת הצורך(‬
‫לביצוע מבחני הפקה בסך של כ‪-‬‬
‫הממונה הודיע כי לא ניתן יהיה להאריך את הרישיון בתום שבע שנים המסתיימות ביום ‪ 30‬ביוני ‪.2012‬‬
‫‪30‬‬
‫תקופה‬
‫תיאור תכנית העבודה שנקבעה לתקופה‬
‫)בחלוקה לרכיבים עיקריים(‬
‫מיקום הקידוח כ‪ 5-‬ק"מ ממערב לים המלח‬
‫ומפעלי ים המלח‪ ,‬בסמוך למסוע האשלג‪,‬‬
‫בשטח שמורת טבע‪.‬‬
‫הגשת פרוספקט לקידוח אשר יכלול תיאור‬
‫של הרקע הגיאולוגי‪ ,‬המטרות לקדיחה‪,‬‬
‫ומערכת‪/‬מערכות הנפט הקשורות להן וכן‬
‫תחזית גיאולוגית‪ ,‬תכנון הנדסי ותוכנית‬
‫לוגים לקידוח המוצע עד ליום ‪ 1‬בספטמבר‬
‫‪.2011‬‬
‫תחילת ביצוע קידוח עד ליום ‪ 1‬בנובמבר‬
‫‪) 2011‬למועד הדוח טרם התקבל אישור‬
‫רשות הטבע והגנים לביצוע הקידוח(‪.‬‬
‫הכנת דוח מסכם של הקידוח – תוך ‪3‬‬
‫‪24‬‬
‫חודשים מסיום הקידוח‪.‬‬
‫אומדן תקציב הנדרש‬
‫לביצוע תוכנית העבודה‬
‫)אלפי דולר( )בחלוקה‬
‫לרכיבים עיקריים(‬
‫בסך של כ‪.2,500-‬‬
‫אומדן חלקם האפקטיבי של‬
‫מחזיקי הזכויות ההוניות של‬
‫החברה בתקציב הכולל )אלפי‬
‫דולר( )בחלוקה לרכיבים עיקריים(‬
‫‪.431‬‬
‫)התקציב המוערך שטרם‬
‫אושר לכניסה מחדש לקידוח‬
‫חלמיש‪ 1-‬הינו כ‪ 500-‬אלפי‬
‫דולר(‬
‫‪ .3‬רישיון ‪ / 378‬גבריאלה )"רישיון גבריאלה"(‬
‫הצגת רישיון גבריאלה‬
‫פרטים כלליים אודות רישיון גבריאלה‬
‫‪ / 378‬גבריאלה‬
‫שם נכס הנפט‪:‬‬
‫הים התיכון‪ ,‬כ‪ 10 -‬ק"מ מהחוף‪ ,‬בין נתניה בצפון לאשדוד בדרום‬
‫מיקום‪:‬‬
‫כ‪ 390,000-‬דונם‬
‫שטח‪:‬‬
‫סוג זכות הנפט ותיאור הפעולות המותרות לפי סוג זה‪ :‬רישיון; פעולות המותרות ברישיון על פי דין‪.‬‬
‫‪15.7.2009‬‬
‫תאריכי הענקה מקוריים של הזכות‪:‬‬
‫‪14.7.2012‬‬
‫תאריכי פקיעה מקוריים של הזכות‪:‬‬
‫‬‫תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של הזכות‪:‬‬
‫ראה תאריך פקיעה מקורי לעיל‬
‫תאריך נוכחי לפקיעת זכות‪:‬‬
‫קיימת אפשרות על פי דין )בהתאם לחוק הנפט(‬
‫ציון האם קיימת אפשרות להארכת תוקף הזכות‪:‬‬
‫אדירה אנרגיה ישראל בע"מ )"אדירה"(‬
‫ציון שם המפעיל‪:‬‬
‫‪25‬‬
‫מודיעין – ‪ ;70%‬אדירה – ‪.30%‬‬
‫ציון שמות השותפים הישירים וחלקם ברישיון‪:‬‬
‫פרטים כלליים אודות חלקה של החברה ברישיון גבריאלה‬
‫‪ 26‬בינואר ‪2010‬‬
‫תאריך רכישת רישיון גבריאלה‪:‬‬
‫מודיעין מחזיקה ‪ 70%‬ברישיון גבריאלה‪.‬‬
‫תיאור מהות ואופן ההחזקה של החברה ברישיון‬
‫אי די בי פתוח מחזיקה ביחידות השתתפות של מודיעין )בשיעור‬
‫גבריאלה )לרבות שרשרת האחזקה(‪:‬‬
‫‪ .(16.94%‬השותף הכללי במודיעין )בו מחזיקה החברה בשרשור‬
‫‪ (35.63%‬מחזיק ‪ 0.82%‬מיחידות ההשתתפות במודיעין וכן‬
‫מחזיק ישירות ‪ 0.01%‬במודיעין‪.‬‬
‫כ‪ 12.069% -‬אחזקה בעקיפין מכוח אחזקה של אי די בי פתוח‬
‫ציון החלק האפקטיבי המיוחס למחזיקי הזכויות‬
‫ההוניות של החברה ברישיון גבריאלה )תוך התייחסות ביחידות השתתפות של מודיעין )לרבות באמצעות השותף‬
‫הכללי(‪.‬‬
‫בנפרד לכל סוג של זכות של החברה במישרין או‬
‫בעקיפין בנכס הנפט(‬
‫‪ 856‬אלפי דולר‬
‫סך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של החברה‬
‫בהשקעה המצטברת בנכסי הנפט )בין אם הוכרה‬
‫כהוצאה או כנכס בדוחות הכספיים(‬
‫תכנית עבודה עתידית מחייבת בהתאם לתנאי רישיון גבריאלה‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫כאמור לעיל‪ ,‬הממונה הודיע כי לא ניתן יהיה להאריך את רישיון צורים בתום שבע שנים‪ ,‬ולפיכך יש להשלים את כל‬
‫הפעולות הקשורות לקדיחה ומבחנים בקידוח )אם יהיו( עד יום ‪ 30‬ביוני ‪.2012‬‬
‫למיטב ידיעת החברה‪ ,‬אדירה העניקה ל‪ ("Brownstone") Brownstone Ventures Inc.-‬אופציה לרכוש מאדירה ‪15%‬‬
‫)מתוך ‪ (100%‬מזכויות ההשתתפות ברישיון גבריאלה‪ .‬כפי שנמסר לחברה‪ ,‬אדירה הודיעה לשותף הכללי במודיעין‬
‫כי ‪ Brownstone‬מימשה את האופציה האמורה‪ ,‬אך הזכויות טרם נרשמו בספר הנפט‪ .‬בנוסף‪ ,‬העניקה מודיעין אופציה‬
‫לאדירה לחייב את מודיעין למכור לאדירה ‪) 15%‬מתוך ‪ (100%‬זכויות השתתפות ברישיון‪ .‬אופציה זו ניתנת למימוש‬
‫במהלך התקופה שהחל ממועד חתימת ההסכם להעברת הזכויות ברישיון גבריאלה למודיעין ועד תום ‪ 6‬חודשים מיום‬
‫שתוכרז תגלית בשטח רישיון גבריאלה‪ ,‬או עד גמר תקופת רישיון גבריאלה‪ ,‬לרבות הארכות תקופות אלו‪ ,‬לפי המוקדם‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫תקופה‬
‫תיאור תכנית העבודה שנקבעה לתקופה )בחלוקה לרכיבים עיקריים(‬
‫אומדן תקציב‬
‫הנדרש לביצוע‬
‫תוכנית‬
‫העבודה )אלפי‬
‫דולר( )בחלוקה‬
‫לרכיבים‬
‫עיקריים(‬
‫‪2011‬‬
‫סיום עיבוד נתוני סקר סייסמי שבוצע בשטח הרישיון עד ליום ‪ 1‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫סיום פענוח הנותנים הסייסמים החדשים ‪ 3D‬תוך ביצוע אינטגרציה עם‬
‫סקרים קודמים והגשת דוח גיאופיסי מסכם עד ליום ‪ 1‬באפריל ‪.2012‬‬
‫הגשת פרוספקט לקידוח הראשון אשר יכלול תיאור של הרקע הגיאולוגי‪,‬‬
‫המטרות לקדיחה ומערכת‪/‬מערכות הנפט הקשורות להן וכן תחזית‬
‫גיאולוגית ותכנון הנדסי של הקידוח המוצע עד ליום ‪ 1‬ביוני ‪.2012‬‬
‫חתימת חוזה עם קבלן קידוח עד ליום ‪ 1‬ביולי ‪2012‬‬
‫תחילת ביצוע קידוח ראשון עד ליום ‪ 1‬בדצמבר ‪.2012‬‬
‫הכנת דוח מסכם של הקידוח והעברת כל הממצאים תוך ‪ 3‬חודשים‬
‫מסיום הקידוח‪ .‬הגשת תוכניות עבודה להמשך העבודה ברישיון תוך ‪4‬‬
‫חודשים מסיום הקידוח‬
‫‪1,240‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫אומדן חלקם‬
‫האפקטיבי של‬
‫מחזיקי הזכויות‬
‫ההוניות של‬
‫החברה בתקציב‬
‫הכולל )אלפי דולר(‬
‫)בחלוקה לרכיבים‬
‫עיקריים(‬
‫‪214‬‬
‫‪ .4‬רישיון ‪" / 383‬ים חדרה" )"רישיון ים חדרה"(‬
‫הצגת רישיון ים חדרה‬
‫פרטים כלליים אודות רישיון ים חדרה‬
‫‪ / 383‬ים חדרה‬
‫שם נכס הנפט‪:‬‬
‫הים התיכון‪ ,‬כ‪ 30 -‬ק"מ מערבה מהחוף בין חדרה לחיפה‬
‫מיקום‪:‬‬
‫כ‪ 400,000-‬דונם‬
‫שטח‬
‫סוג זכות הנפט ותיאור הפעולות המותרות לפי סוג זה‪ :‬רישיון; פעולות המותרות ברישיון על פי דין‪.‬‬
‫‪10.2.2010‬‬
‫תאריכי הענקה מקוריים של נכס הנפט‪:‬‬
‫‪14.2.2013‬‬
‫תאריכי פקיעה מקוריים של נכס הנפט‪:‬‬
‫‬‫תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של נכס הנפט‪:‬‬
‫ראה תאריך פקיעה מקורי לעיל‬
‫תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט‪:‬‬
‫קיימת אפשרות על פי דין )בהתאם לחוק הנפט(‬
‫ציון האם קיימת אפשרות להארכת תוקף נכס הנפט‪:‬‬
‫השותף הכללי במודיעין‬
‫ציון שם המפעיל‪:‬‬
‫מודיעין – ‪.100%‬‬
‫ציון שמות השותפים הישירים וחלקם ברישיון‬
‫‪26‬‬
‫פרטים כלליים אודות חלקה של החברה ברישיון ים חדרה‬
‫‬‫תאריך רכישת רישיון ים חדרה‪:‬‬
‫מודיעין מחזיקה ‪ 100%‬ברישיון ים חדרה‪.‬‬
‫תיאור מהות ואופן ההחזקה של החברה ברישיון ים‬
‫אי די בי פתוח מחזיקה ביחידות השתתפות של מודיעין )בשיעור‬
‫חדרה )לרבות שרשרת האחזקה(‪:‬‬
‫‪.(16.94%‬השותף הכללי במודיעין )בו מחזיקה החברה בשרשור‬
‫‪ (35.63%‬מחזיק ‪ 0.82%‬מיחידות ההשתתפות במודיעין וכן‬
‫מחזיק ישירות ‪ 0.01%‬במודיעין‪.‬‬
‫כ‪ 17.24% -‬אחזקה בעקיפין מכוח אחזקה של אי די בי פתוח‬
‫ציון החלק האפקטיבי המיוחס למחזיקי הזכויות‬
‫ההוניות של החברה ברישיון ים חדרה )תוך התייחסות ביחידות השתתפות של מודיעין )לרבות באמצעות השותף‬
‫הכללי(‪.‬‬
‫בנפרד לכל סוג של זכות של החברה במישרין או‬
‫בעקיפין בנכס הנפט(‬
‫‪ 1,169‬אלפי דולר‪.‬‬
‫סך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של החברה‬
‫בהשקעה המצטברת בנכסי הנפט )בין אם הוכרה‬
‫כהוצאה או כנכס בדוחות הכספיים(‬
‫‪26‬‬
‫יצוין‪ ,‬כי במסגרת הבקשה שהגישה מודיעין לממונה לקבלת רישיון ים חדרה‪ ,‬וכמקובל במסגרת בקשות מסוג זה‪ ,‬מסרה‬
‫אי די בי פתוח מכתב המעיד על יכולתה הפיננסית‪ ,‬וזאת בגין חלקה של מודיעין ברישיון ים חדרה ולאור העובדה‬
‫שלמודיעין לא הייתה היכולת הפיננסית‪ ,‬הנדרשת על ידי הממונה‪ .‬יודגש‪ ,‬כי אין במכתב היכולת הפיננסית משום‬
‫התחייבות מצד אי די בי פתוח לממן את חלקה של מודיעין בעלויות הכרוכות במימוש הרישיון כאמור‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫תכנית עבודה עתידית מחייבת בהתאם לתנאי רישיון ים חדרה‬
‫תקופה‬
‫תיאור תכנית העבודה שנקבעה לתקופה )בחלוקה לרכיבים‬
‫עיקריים(‬
‫אומדן תקציב‬
‫הנדרש לביצוע‬
‫תוכנית העבודה‬
‫)אלפי דולר(‬
‫)בחלוקה‬
‫לרכיבים‬
‫עיקריים(‬
‫‪2011‬‬
‫סיום פענוח הנותנים הסייסמים החדשים ‪ 3D‬תוך ביצוע אינטגרציה‬
‫עם סקרים קודמים והגשת דוח גיאופיסי מסכם עד ליום ‪ 1‬באוקטובר‬
‫‪27‬‬
‫‪.2011‬‬
‫הגשת פרוספקט לקידוח הראשון אשר יכלול תיאור של הרקע‬
‫הגיאולוגי‪ ,‬המטרות לקדיחה ומערכת‪/‬מערכות הנפט הקשורות להן‬
‫וכן תחזית גיאולוגית ותכנון הנדסי של הקידוח המוצע עד ליום ‪1‬‬
‫בדצמבר ‪.2011‬‬
‫חתימת חוזה עם קבלן קידוח עד ליום ‪ 1‬בפברואר ‪.2012‬‬
‫תחילת ביצוע קידוח ראשון עד ליום ‪ 1‬ביוני ‪.2012‬‬
‫הכנת דוח מסכם של הקידוח והעברת כל הממצאים תוך ‪ 3‬חודשים‬
‫מסיום הקידוח‪.‬‬
‫הגשת תוכניות עבודה להמשך העבודה ברישיון תוך ‪ 4‬חודשים מסיום‬
‫הקידוח‪.‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪27‬‬
‫אומדן חלקם‬
‫האפקטיבי של‬
‫מחזיקי הזכויות‬
‫ההוניות של החברה‬
‫בתקציב הכולל‬
‫)אלפי דולר(‬
‫)בחלוקה לרכיבים‬
‫עיקריים(‬
‫‪172‬‬
‫לחברה נמסר על‪-‬ידי השותף הכללי במודיעין‪ ,‬כי עם השלמת הפענוח‪ ,‬צפויה מודיעין לפנות למעריך רזרבות חיצוני ובלתי‬
‫תלוי לצורך הכנת דוח משאבים פרוספקטיביים‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע”מ‬
‫דוחות כספיים ביניים‬
‫ליום ‪ 30‬ביוני ‪2011‬‬
‫‪2011| Q2‬‬
‫ב’‬
‫דוח הדירקטוריון‬
‫ב’ דוח הדירקטוריון‬
‫‪2011‬‬
‫דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה‬
‫דוח לרבעון השני של שנת ‪2011‬‬
‫דירקטוריון אי די בי חברה לאחזקות בע"מ )"החברה"( מתכבד להגיש בזה את תמצית הדוחות הכספיים‬
‫הביניים הבלתי מבוקרים של החברה לרבעון השני של שנת ‪ ,2011‬שהסתיים ביום ‪ 30‬ביוני ‪.2011‬‬
‫אי די בי אחזקות הינה חברת החזקות מהגדולות בישראל‪ ,‬המשקיעה‪ ,‬באמצעות חברות מוחזקות‪ ,‬בחברות‬
‫מובילות הפועלות בענפים שונים של המשק הישראלי ובחו"ל‪ .‬אי די בי אחזקות בוחנת באופן מתמיד‬
‫אפשרויות השקעה בחברות‪ ,‬במיזמים ובנכסים בארץ ובעולם ואף בוחנת מימוש השקעותיה בחברות‪,‬‬
‫במיזמים ובנכסים כאמור‪.‬‬
‫החברה הינה החברה האם של אי די בי חברה לפתוח בע"מ )"אי די בי פתוח"( המרכזת את פעילותה‬
‫באמצעות חברות מאוחדות‪ ,1‬חברות כלולות‪ 2‬ובאמצעות חברות אחרות‪ ,‬בהן אין לחברה השפעה מהותית‪.‬‬
‫דוח הדירקטוריון ליום ‪ 30‬ביוני ‪ 2011‬סוקר את השינויים העיקריים בפעילות החברה בחודשים ינואר עד יוני‬
‫‪") 2011‬תקופת הדוח"(‪ .‬הדוח נערך בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(‪ ,‬התש"ל‪-‬‬
‫‪") 1970‬תקנות ניירות ערך"(‪ ,‬ומתוך הנחה שבידי המעיין בו מצוי גם הדוח התקופתי של החברה לשנת‬
‫‪") 2010‬הדוח התקופתי ‪ ,("2010‬לרבות הדוחות הכספיים של החברה לתקופה שהסתיימה ביום ‪31‬‬
‫בדצמבר ‪ 2010‬הכלולים בו )"דוחות כספיים שנתיים"(‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫להלן תרשים המפרט את החברות העיקריות‪ ,‬לצורך דוח זה ‪:‬‬
‫אידיבי אחזקות‬
‫אידיבי פתוח‬
‫כור תעשיות‬
‫כלל תעשיות‬
‫השקעות דיסקונט‬
‫נשר‬
‫קרדיט סוויס‬
‫שופרסל‬
‫סלקום‬
‫מכתשים אגן‬
‫אלרון‬
‫נכסים ובניין‬
‫תעבורה‬
‫**גיוון‬
‫גב‪ -‬ים‬
‫גולף‬
‫נייר חדרה‬
‫כלל ביוטכנולוגיה‬
‫כלל החזקות‬
‫עסקי ביטוח‬
‫כלל ביטוח‬
‫כלל פיננסים‬
‫פאנדטק‬
‫נטוויז'ן*‬
‫* נטוויז'ן מוחזקת ע"י כלל תעשיות והשקעות דיסקונט ‪ -‬ראה גם באור ‪.3‬ב‪.1.‬א‪ .‬לדוחות הכספיים‬
‫** גיוון מוחזקת ישירות גם ע"י השקעות דיסקונט‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫חברות אשר הקבוצה מחזיקה בהן‪ ,‬במישרין או בעקיפין‪ ,‬למעלה מ‪ 50% -‬מזכויות ההצבעה‪ .‬עם זאת‪ ,‬כמתחייב מהנחיות רשות ניירות ערך‪,‬‬
‫עשויה החברה להמשיך ולאחד בדוחותיה הכספיים גם דוחות כספיים של חברות אשר הקבוצה החזיקה‪ ,‬במישרין או בעקיפין‪ ,‬למעלה מ‪-‬‬
‫‪ 50%‬מזכויות ההצבעה בהן‪ ,‬ושיעור האחזקה בזכויות ההצבעה בהן ירד מתחת לסף האמור‪ ,‬אך נותרה בידי הקבוצה שליטה אפקטיבית‪ .‬כמו‬
‫כן‪ ,‬בעקבות הנחיית רשות ניירות ערך בעניין אלרון כאמור בבאור ‪.3‬יא‪.6.‬ט‪ .‬לדוחות הכספיים השנתיים ובנסיבות המתוארות בה‪ ,‬עשויה‬
‫החברה‪ ,‬במקרים בהם חציית שיעור החזקה של ‪ 50%‬בחברות הקבוצה‪ ,‬במישרין או בעקיפין‪ ,‬נעשתה בעיסקה המעידה כי לא חל שינוי של‬
‫ממש בנסיבות בשל ביצועה‪ ,‬לאחד את הדוחות הכספיים של חברות כאמור במועד הקודם למועד העיסקה‪.‬‬
‫חברות אשר לקבוצה יש השפעה מהותית בהן והן נכללות בדוחות הכספיים על בסיס השווי המאזני‪.‬‬
‫התרשים הנ"ל ניתן לנוחות בלבד והוא כולל גם חברות מוחזקות אשר אינן בהכרח מהוות מגזר פעילות בחברה‪ .‬לתרשים מפורט יותר‪ ,‬ראה‬
‫סעיף ‪ 3.2‬בתיאור עסקי התאגיד בחלק א' של הדוח התקופתי ‪.2010‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪34‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪4‬‬
‫הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד‬
‫בהיותה חברת החזקות‪ ,‬מצבה העסקי של החברה‪ ,‬תוצאות פעולותיה‪ ,‬הונה ותזרימי המזומנים שלה‪,‬‬
‫מושפעים ממצבן העסקי של החברות העיקריות המוחזקות על ידה‪ ,‬במישרין ובעקיפין‪ ,‬ומתוצאות‬
‫פעולותיהן‪ ,‬תזרימי המזומנים שלהן והשינויים בהונן‪ .‬לכן‪ ,‬יובאו במסגרת דוח הדירקטוריון להלן‬
‫הסברים אודות השפעת מצבן של חברות עיקריות אלה על החברה‪.‬‬
‫איתנותה של החברה מושפעת מכך שהחברה מתאפיינת בפיזור רחב של השקעותיה על פני ענפי‬
‫המשק השונים וכן מפיזור גיאוגרפי‪ .‬השקעות החברה הינן בחלקן השקעות בחברות המתאפיינות‬
‫בחלוקות דיבידנד שוטפות )ראה גם סעיף ‪ 1.7.6‬בדבר רווחים הראויים לחלוקה( ובחלקן השקעות‬
‫בחברות עם פוטנציאל צמיחה והשבחה‪.‬‬
‫התוצאות העסקיות של החברה והחברות המוחזקות שלה מושפעות מהתנאים הפוליטיים והביטחוניים‪,‬‬
‫ממצב שוקי ההון וכן מהמצב הכלכלי במשק ובשווקים הבינלאומיים‪ .‬על פעילות הקבוצה משפיעים‬
‫גורמים חיצוניים נוספים רבים )ראה סעיף ‪ 7‬ו‪ 29 -‬לחלק א' של הדוח התקופתי ‪ - 2010‬תיאור עסקי‬
‫התאגיד(‪.‬‬
‫להלן יובא המידע הדרוש לדעת הדירקטוריון להבנת עסקי התאגיד‪.‬‬
‫‪ 1.1‬מצב הכלכלה‬
‫מתחילת שנת ‪ 2011‬נרשמת עליה ברמת אי הוודאות בשווקים הפיננסיים בעולם‪ .‬בראשית השנה‬
‫הושפעה הכלכלה העולמית מהפגיעה הקשה בייצור התעשייתי ביפן )עקב אסון הטבע( ומעלייה במחירי‬
‫הנפט והסחורות‪ ,‬בין היתר עקב אי היציבות במזרח התיכון ובמדינות נוספות‪ .‬השווקים הגיבו בירידות‬
‫מחירים על רקע הנתונים הכלכליים המאכזבים בארה"ב אשר באו לידי ביטוי‪ ,‬בין היתר‪ ,‬בצריכה פרטית‬
‫חלשה ובגידול זניח במספר המועסקים‪ ,‬זאת בנוסף לעלייה באי וודאות לגבי דרך הטיפול בחובות‬
‫מדינות דרום אירופה בכלל וביוון בפרט‪ ,‬על רקע הפחתות דירוגים בהן‪ .‬במהלך חודש אוגוסט ‪2011‬‬
‫נרשמו ירידות חדות בשווקים הפיננסיים בעולם על רקע חשש להאטה מחודשת בפעילות הכלכלית‬
‫הגלובלית‪ ,‬טיפול לא מספק בחוב מדינות נוספות באירופה )איטליה וספרד(‪ ,‬וכן מהורדת דירוג האשראי‬
‫של ארה"ב על‪-‬ידי ‪ S&P‬ומהחששות בשוקי ההון‪.‬‬
‫במשק הישראלי נפתחה שנת ‪ 2011‬תוך המשך מגמת הצמיחה המהירה שנרשמה בשנת ‪ .2010‬מנגד‪,‬‬
‫הושפע שוק ההון המקומי לרעה מעלייה מסוימת בסביבת האינפלציה‪ ,‬כמו גם מההתפתחויות‬
‫הגלובליות כמצויין לעיל והימשכותה של אי היציבות במזרח התיכון )בין היתר על רקע האפשרות‬
‫להכרזה חד צדדית על מדינה פלשתינית בחודש ספטמבר ‪ .(2011‬כל אלה‪ ,‬כמו גם ההרעה שחלה‬
‫לאחרונה במצב הבטחוני בדרום הארץ‪ ,‬עשויים‪ ,‬בתרחישים מסוימים‪ ,‬להשפיע לשלילה על מצבו של‬
‫המשק הישראלי ועל זרמי ההון להשקעות‪.‬‬
‫בתחילת שנת ‪ 2011‬נמשך תהליך ההידוק המוניטארי במשק הישראלי )בין היתר בתגובה לצמיחה‬
‫המהירה‪ ,‬שנרשמה בתחילת השנה‪ ,‬לקצב האינפלציה‪ ,‬לעליה המתמשכת והמהירה במחירי הדירות‬
‫בישראל ולגידול בהיקף האשראי לדיור( וזאת‪ ,‬לצד תהליך הידוק דומה במשקים מתעוררים נוספים‬
‫בעולם ותחילתו של תהליך דומה גם בגוש האירו‪ .‬עם זאת‪ ,‬נתוני הרבעון השני של שנת ‪ 2011‬ונתוני‬
‫מאקרו ראשוניים ביחס לרבעון השלישי בשנת ‪ 2011‬מורים על היחלשות בנתונים הכלכליים בישראל‪,‬‬
‫זאת בעקבות מגמה דומה בעולם בכלל ובארה"ב בפרט‪ .‬בנוסף‪ ,‬התרבו הסימנים להאטה בביקוש לדיור‬
‫אשר צפויה להאט את קצב העלאת הריבית של בנק ישראל וייתכן שגם את קצב התייקרות מחירי‬
‫הדיור‪.‬‬
‫עוד יצויין‪ ,‬כי בעת האחרונה אנו עדים לגילויי מחאה חברתית‪ ,‬על רקע מחירי הדיור ויוקר המחיה‪ ,‬וייתכן‬
‫כי אלו יובילו לרפורמות מצד הממשלה שיהיה בהן כדי להשפיע על המשק הישראלי‪ .‬בהקשר זה‪,‬‬
‫מונתה על‪-‬ידי ראש הממשלה בחודש אוגוסט ‪ ,2011‬הועדה לשינוי חברתי כלכלי בראשות פרופ'‬
‫טרכטנברג‪ .‬נכון למועד הדוח‪ ,‬לא ניתן להעריך מה תהיה ההשפעה של האמור על עסקיה של הקבוצה‬
‫)ראה גם סעיף ‪ 1‬לחלק א' לדוח בדבר הועדה להגברת התחרותיות במשק(‪.‬‬
‫ההתפתחויות בשווקים העולמיים‪ ,‬ובפרט בגוש האירו ובארה"ב‪ ,‬הכוללות גם תנודתיות בשערי ניירות‬
‫ערך ובשערי החליפין‪ ,‬וכן ההתפתחויות המקומיות המתוארות לעיל‪ ,‬משפיעות ועלולות להמשיך‬
‫ולהשפיע על התוצאות העסקיות של החברה וחברות מוחזקות שלה‪ ,‬על נזילותן‪ ,‬על שווי הונן העצמי‪,‬‬
‫על שווי הנכסים שלהן ויכולת מימושם‪ ,‬על מצב עסקיהן )ובכלל זה‪ ,‬הביקוש למוצרים של החברות‬
‫המוחזקות של החברה(‪ ,‬על אמות המידה הפיננסיות שלהן‪ ,‬על דירוג האשראי שלהן‪ ,‬על יכולתן לחלק‬
‫דיבידנדים ועל יכולתן לגייס מימון לפעילותן השוטפת ולפעילותן ארוכת הטווח‪ ,‬כמו גם על תנאי המימון‪.‬‬
‫ראה גם סעיף ‪) 28‬דיון בגורמי סיכון( לחלק א' של הדוח התקופתי ‪ 2010‬בעניין המצב בכלכלה‬
‫העולמית‪ ,‬שינויים בשוק ההון בארץ ובעולם וסיכונים פיננסיים‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫תוצאות החברה המוצגות בדוח הדירקטוריון מתייחסות לחלק המיוחס לבעלים של החברה בתוצאות‪ ,‬אלא אם צויין אחרת‪ .‬התרומה לתוצאות‬
‫מביאה בחשבון את חלק החברה בתוצאות החברה המוחזקת‪ ,‬חלק החברה ממימוש או מהפחתות החזקות בחברה המוחזקת והכל בניכוי‬
‫הפחתות עודפי עלות‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪35‬‬
‫‪ .1‬הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך(‬
‫‪5‬‬
‫‪ 1.2‬אמצעים נזילים בקבוצת אי די בי‬
‫לפרטים בדבר אמצעים נזילים של החברה‪ ,‬ראה סעיף ‪ 1.7.4‬להלן‪ .‬ליום ‪ 30‬ביוני ‪ ,2011‬ההיקף‬
‫המצרפי של האמצעים הנזילים‪ 6‬שמחזיקות החברות מקבוצת אי די בי‪ ,‬המאוחדות והכלולות‪ ,‬הסתכם‬
‫בכ‪ 11 -‬מיליארד ש"ח‪ .‬זאת‪ ,‬לאחר ביצוע גיוסי חוב‪ ,‬מימושי החזקות‪ ,‬ביצוע השקעות ופירעונות חוב‬
‫בחברות הקבוצה במהלך התקופה‪ .‬החברה ממשיכה לראות חשיבות גדולה בשמירה וקיום של יתרות‬
‫מזומנים גבוהות בחברות המטה ואף בחברות התפעוליות‪.‬‬
‫התנהלות זו לשמירה וקיום של יתרות מזומנים גבוהות‪ ,‬איפשרה לחברה ולקבוצה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬גמישות‬
‫פיננסית גבוהה‪ ,‬מידה של אי תלות בזמינות מקורות חיצוניים גם לצורכי פירעון חובות‪ ,‬ויכולת לניצול‬
‫הזדמנויות השקעה גם בתקופת המשבר הפיננסי שפקד את השווקים‪.‬‬
‫למועד פרסום הדוח‪ ,‬היקף האמצעים הנזילים המצרפי שהוחזק על ידי החברות מקבוצת אי די בי‬
‫כאמור‪ ,‬נשמר ברמה של כ‪ 11 -‬מיליארד ש"ח‪.‬‬
‫בהתייחס למקורות נזילות אפשריים נוספים‪ ,‬מעריכה החברה כי ביכולת חברות הקבוצה לגייס ולמחזר‬
‫מימון בתנאים הכלכליים השוררים כיום‪.‬‬
‫הערכה זו של החברה הינה מידע צופה פני עתיד‪ ,‬כהגדרתו בחוק ניירות ערך‪ ,‬המבוססת על המידע‬
‫הקיים בידי הנהלת החברה למועד הדוח בדבר מצבן הכספי של חברות הקבוצה ודרכי המימון שלהן‬
‫במועד הדוח‪ ,‬על היכרות הנהלת החברה את שוק ההון ובפרט על ניסיונה הרב בגיוס מימון בתנאי שוק‬
‫שונים‪ .‬הערכה זו עשויה שלא להתממש‪ ,‬כולה או חלקה‪ ,‬או להתממש באופן שונה מהותית מכפי‬
‫שנצפה‪ .‬הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך הינם‪ :‬שינויים משמעותיים בזמינות של מקורות‬
‫מימון בשוק ההון ובמערכת הפיננסית העשויים להקשות על גיוס מימון או להשפיע על תנאיו‪ ,‬וזאת בין‬
‫כתוצאה משינוי במצב הכלכלה )ראה סעיף ‪ 1.1‬לדוח הדירקטוריון(‪ ,‬בין כתוצאה מירידות שערים ניכרות‬
‫בשוק ההון‪ ,‬ובין כתוצאה משינויים רגולטוריים‪ ,‬הרעה במצבן העסקי או הכספי של מי מחברות הקבוצה‬
‫והתממשות איזה מבין גורמי הסיכון שתוארו בסעיף ‪ 28‬לחלק א' של הדוח התקופתי ‪.2010‬‬
‫‪ 1.3‬התוצאות במחצית הראשונה וברבעון השני של שנת ‪2011‬‬
‫החברה סיימה את המחצית הראשונה של שנת ‪ 2011‬בהפסד בסך ‪ 1,308‬מיליון ש"ח‪ ,‬בהשוואה לרווח‬
‫בסך ‪ 1,114‬מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד‪ .‬ההפסד ברבעון השני של שנת ‪ 2011‬הסתכם ב‪-‬‬
‫‪ 1,313‬מיליון ש"ח‪ ,‬בהשוואה לרווח של ‪ 50‬מיליון ש"ח בתקופה המקבילה‪ .‬הרווח בשנת ‪ 2010‬הסתכם‬
‫ב‪ 554 -‬מיליון ש"ח‪ .‬תוצאות המחצית הראשונה של שנת ‪ 2011‬והרבעון השני של שנת ‪ 2011‬כוללים‬
‫הפסד בסכום של כ‪ 1,087 -‬מיליון ש"ח בגין זקיפת יתרת קרנות הון בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה‬
‫בשל החזקה במניות קרדיט סוויס לרווח והפסד‪ .‬התוצאות במחצית הראשונה של שנת ‪ 2010‬ובשנת‬
‫‪ 2010‬כללו רווח בסך ‪ 857‬מיליון ש"ח‪ ,‬כתוצאה מהצעת רכש מניות שופרסל שהביאה לאיחוד דוחותיה‬
‫הכספיים‪.‬‬
‫‪ 1.4‬התוצאות של חברות ההשקעה המוחזקות במישרין על ידי אי די בי פתוח‬
‫חברה‬
‫‪7‬‬
‫השקעות דיסקונט‬
‫כלל החזקות עסקי ביטוח‬
‫כלל תעשיות‬
‫כור‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫רווח )הפסד( החברה המוחזקת‬
‫לשלושה חודשים‬
‫לששה חודשים‬
‫שהסתיימו‬
‫שהסתיימו‬
‫שיעור‬
‫ביום ‪ 30‬ביוני‬
‫ביום ‪ 30‬ביוני‬
‫החזקה‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫‪56‬‬
‫)‪(1,202‬‬
‫‪1,604‬‬
‫‪(949) 74%‬‬
‫‪29‬‬
‫‪75‬‬
‫‪251‬‬
‫‪104‬‬
‫‪55%‬‬
‫‪41‬‬
‫‪3‬‬
‫‪126‬‬
‫‪33‬‬
‫‪61%‬‬
‫‪35‬‬
‫)‪(1,926‬‬
‫‪243‬‬
‫‪(1,795) 913%‬‬
‫בשנת‬
‫‪2010‬‬
‫‪1,242‬‬
‫‪600‬‬
‫‪410‬‬
‫)‪(536‬‬
‫למען הסר ספק מובהר‪ ,‬כי היתרה המצרפית האמורה אינה ניתנת לשיוך ספציפי‪ .‬לכל חברה יתרת האמצעים הנזילים שלה והיבטי הנזילות שלה‬
‫אמצעים נזילים בסעיף זה משמעם‪ :‬מזומנים‪ ,‬שווה מזומנים‪ ,‬פיקדונות לזמן קצר וכן השקעות פיננסיות נזילות לזמן קצר )במסגרת תיק סחיר(‪ .‬האמור אינו כולל אמצעים‬
‫נזילים המצויים בידי חברות מקבוצת כלל החזקות עסקי ביטוח‪ ,‬אך מובהר כי כן נכללות בו יתרות של כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ )סולו( וכלל פיננסים בע"מ )סולו(‪.‬‬
‫בהתאם לכללי חשבונאות לא כללה החברה את חלקה בביטול הפחתה שביצעה השקעות דיסקונט בגין השקעתה במכתשים אגן‪ ,‬בסך ‪ 68‬מיליון ש"ח ו‪ 38 -‬מיליון ש"ח‬
‫במחצית הראשונה של שנת ‪ 2011‬ובשנת ‪ ,2010‬בהתאמה והפחתה בסך ‪ 123‬מיליון ש"ח במחצית הראשונה של שנת ‪ 2010‬וברבעון השני של שנת ‪.2010‬‬
‫התרומה לרווח החברה מהחזקתה בכלל החזקות עסקי ביטוח כוללת את חלק החברה בגין ביטול השינויים בשווי ההוגן ורווח מפדיון מוקדם של השקעות המוחזקות על ידי‬
‫קבוצת כלל החזקות עסקי ביטוח‪ ,‬אשר לחברה יש שליטה בהן‪ .‬ראה סעיף ‪ 1.11.6.2‬להלן‪.‬‬
‫מייצג את החזקת אי די בי פתוח במניות כור במישרין בלבד‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪36‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך(‬
‫‪ 1.5‬משקל המגזרים ותרומתם לתוצאות החברה לפי מגזרי פעילות‬
‫ברמת החברה‬
‫שלושה חודשים‬
‫ששה חודשים‬
‫שהסתיימו ביום ‪ 30‬ביוני‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫משקל‬
‫המגזרים‬
‫מסך‬
‫‪10‬‬
‫ההחזקות‬
‫מגזר‬
‫סלקום‬
‫קרדיט סוויס‬
‫מכתשים אגן‬
‫נכסים ובניין ופרוייקטים‬
‫בלאס וגאס‬
‫משאב‬
‫כלל החזקות עסקי‬
‫‪7‬‬
‫ביטוח‬
‫שופרסל‬
‫נטוויז'ן‬
‫כל שאר ההחזקות‬
‫סך הכל‬
‫מימון‪ ,‬ניהול ואחר‬
‫רווח נקי )הפסד(‬
‫לתקופה‬
‫‪15%‬‬
‫‪9%‬‬
‫‪14%‬‬
‫‪196‬‬
‫)‪(926‬‬
‫‪95‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪8%‬‬
‫‪37‬‬
‫‪56‬‬
‫‪34‬‬
‫‪71‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪71‬‬
‫‪27‬‬
‫‪149‬‬
‫‪904‬‬
‫‪4%‬‬
‫‪21%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪22‬‬
‫)‪(280‬‬
‫)‪(702‬‬
‫)‪(606‬‬
‫‪12‬‬
‫‪19‬‬
‫)‪(289‬‬
‫‪5‬‬
‫‪(959) 1,595‬‬
‫)‪(354) (481‬‬
‫‪14‬‬
‫‪16‬‬
‫‪349‬‬
‫)‪(299‬‬
‫)‪(1,308‬‬
‫‪(1,313) 1,114‬‬
‫‪50‬‬
‫‪12‬‬
‫‪11‬‬
‫נתונים ברמת החברה המוחזקת‬
‫שלושה חודשים‬
‫ששה חודשים‬
‫בשנת‬
‫בשנת‬
‫שהסתיימו ביום ‪ 30‬ביוני‬
‫‪2010‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011 2010 2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫‪222‬‬
‫‪140‬‬
‫‪51‬‬
‫‪86‬‬
‫)‪(932‬‬
‫‪30‬‬
‫‪34‬‬
‫‪33‬‬
‫‪5‬‬
‫‪38‬‬
‫‪50‬‬
‫‪17‬‬
‫‪54‬‬
‫‪25‬‬
‫‪320‬‬
‫‪931‬‬
‫‪36‬‬
‫)‪(66‬‬
‫‪1,718‬‬
‫)‪(1,164‬‬
‫‪554‬‬
‫‪12‬‬
‫‪16‬‬
‫‪113‬‬
‫‪91‬‬
‫)‪(7‬‬
‫‪447‬‬
‫‪129‬‬
‫)‪(206‬‬
‫‪11‬‬
‫‪116‬‬
‫‪550‬‬
‫‪640‬‬
‫‪244‬‬
‫‪326‬‬
‫‪1,291‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪468‬‬
‫‪154‬‬
‫‪15‬‬
‫‪46‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪73‬‬
‫‪155‬‬
‫‪81‬‬
‫‪74‬‬
‫‪104‬‬
‫‪140‬‬
‫‪251‬‬
‫‪175‬‬
‫‪75‬‬
‫‪79‬‬
‫‪29‬‬
‫‪104‬‬
‫‪52‬‬
‫‪44‬‬
‫‪27‬‬
‫‪24‬‬
‫‪94‬‬
‫‪125‬‬
‫‪16‬‬
‫‪322‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫)‪(468‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪85‬‬
‫‪257‬‬
‫‪600‬‬
‫‪334‬‬
‫‪85‬‬
‫‪20‬‬
‫‪83‬‬
‫‪ 1.6‬נתונים עיקריים אודות החזקותיה העיקריות של החברה )בעקיפין(‬
‫משקל ההחזקות העיקריות וענפי משק‬
‫להלן טבלאות המציגות את המשקל היחסי של החזקותיה העיקריות של החברה בהתחשב בשיעורי‬
‫‪17‬‬
‫החזקתה בהן‪ ,‬במישרין ובעקיפין‪ ,‬המחושבים לפי שווי ההחזקות‪.‬‬
‫תמהיל ההחזקות על פי ענפי משק‪:‬‬
‫תמהיל ההחזקות על פי החזקות עיקריות‪:‬‬
‫החברה המוחזקת‬
‫סלקום‬
‫‪1‬‬
‫מכתשים אגן‬
‫‪2‬‬
‫כלל החזקות עסקי ביטוח‬
‫‪3‬‬
‫נכסים ובניין ופרוייקטים בלאס וגאס‬
‫‪4‬‬
‫קרדיט סוויס‬
‫‪5‬‬
‫‪18‬‬
‫משאב‬
‫‪6‬‬
‫שופרסל‬
‫‪7‬‬
‫נטוויז'ן‬
‫‪8‬‬
‫כל שאר ההחזקות )כולל כת"ב ‪,3%‬‬
‫נייר חדרה ‪(2%‬‬
‫סך הכל‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪ %‬מסך ההחזקות‬
‫‪15%‬‬
‫‪14%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪9%‬‬
‫‪8%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪4%‬‬
‫ענפי משק‬
‫תעשיה‬
‫שירותים פיננסיים‬
‫תקשורת‬
‫נדל"ן‬
‫מסחר ושירותים‬
‫טכנולוגיה‬
‫אחר‬
‫סך הכל‬
‫‪ %‬מסך ההחזקות‬
‫‪26%‬‬
‫‪21%‬‬
‫‪21%‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪9%‬‬
‫‪9%‬‬
‫‪1%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪21%‬‬
‫‪100%‬‬
‫ראה סעיף ‪ 1.6‬להלן‪.‬‬
‫הנתונים המוצגים מתייחסים לתוצאותיהן של החברות המוחזקות כפי שהן מוצגות בדוחותיהן הכספיים בהתעלם משיעור ההחזקה של החברה בהן ובהתעלם‬
‫מביטולים של עסקאות בין החברות ובין המגזרים‪.‬‬
‫כולל הפסד בסך של ‪ 1,087‬מיליון ש"ח בגין זקיפת יתרת קרנות הון זמינים למכירה בשל החזקה במניות קרדיט סוויס לרווח והפסד‪.‬‬
‫ההשקעה במניות קרדיט סוויס מוצגת בדוחות הכספיים כהשקעה זמינה למכירה‪.‬‬
‫תוצאות מכתשים אגן מדווחות בדולרים ומוצגות בטבלה זו בש"ח‪ ,‬בתרגום נוחות לפי שער החליפין לתאריך החתך הרלוונטי‪.‬‬
‫מתייחס לתוצאות של נכסים ובנין ו‪ ,IDBG -‬חברה בת בבעלותן של אי די בי פתוח ונכסים ובנין בחלקים שווים‪ ,‬המחזיקה בפרוייקטים בלאס וגאס‪ .‬נכסים ובנין‬
‫הרוויחה במחצית הראשונה של שנת ‪ 2011‬ו‪ 2010 -‬סך של ‪ 113‬ו‪ 84 -‬מיליון ש"ח‪ ,‬בהתאמה‪ .‬ברבעון השני של שנת ‪ 2011‬ושל שנת ‪ 2010‬רשמה נכסים‬
‫ובנין רווח בסך ‪ 91‬ו‪ 27 -‬מיליון ש"ח‪ ,‬בהתאמה‪ .‬בשנת ‪ 2010‬רשמה נכסים ובנין רווח של ‪ 136‬מיליון ש"ח‪ .‬חלקה הישיר של אי די בי פתוח בהפסדי ‪IDBG‬‬
‫למחצית הראשונה של שנת ‪ 2011‬ושל שנת ‪ 2010‬הינו סך של ‪ 19‬ו‪ 11 -‬מיליוני ש"ח‪ ,‬בהתאמה‪ .‬חלקה הישיר של אי די בי פתוח בהפסדי ‪ IDBG‬לרבעון השני‬
‫של שנת ‪ 2011‬ושל שנת ‪ 2010‬הינו סך של ‪ 10‬ו‪ 7 -‬מיליון ש"ח‪ ,‬בהתאמה‪.‬‬
‫כולל רווח בסך של ‪ 857‬מיליון ש"ח כתוצאה מהצעת רכש למניות שופרסל שהביאה לאיחוד דוחותיה של שופרסל ברבעון הראשון של שנת ‪.2010‬‬
‫שווי ההחזקות )אשר אינו כולל את יתרת הכספים הנזילה או את ההתחייבויות של אי די בי פתוח‪ ,‬השקעות דיסקונט‪ ,‬כלל תעשיות וכור( חושב ביחס לחברות‬
‫ציבוריות ‪ -‬על בסיס שווי השוק הידוע )סמוך למועד הדוח( וביחס לחברות פרטיות ‪ -‬לפי שווי הספרים כמופיע בדוחות הכספיים‪) ,‬בהתאמות הנדרשות בגין‬
‫מימושים‪ ,‬רכישות ודיבידנדים(‪ ,‬אלא אם כן קיים "אומדן רלוונטי ומהימן אחר"‪ .‬בסעיף זה‪" ,‬אומדן רלוונטי ומהימן אחר" משמעו ‪ -‬השווי כפי שעולה מעסקה‬
‫רלוונטית שבוצעה עם צד שלישי‪ .‬בהיעדר עסקה עם צד שלישי‪ ,‬שהינה לדעת הנהלת אי די בי פתוח עסקה רלוונטית‪ ,‬נלקח ממוצע הערכות אנליסטים שפורסמו‬
‫על ידי בתי השקעות מקומיים ובינלאומיים בשנתיים האחרונות‪ .‬טבלאות המשקל היחסי של ההחזקות העיקריות של אי די בי פתוח כאמור‪ ,‬לפי חברות מוחזקות‬
‫ולפי ענפי משק בהם פועלת אי די בי פתוח‪ ,‬מתבססות על נתוני החזקה ליום ‪ 23‬באוגוסט ‪ 2011‬ואינן כוללות החזקות במניות במסגרת הפוליסות המשתתפות‬
‫ברווחים; השיעורים המוצגים בטבלה הינם מעוגלים‪ .‬טבלה זו אינה מבוססת על שווי ההחזקות ולא על דוחותיה הכספיים של החברה‪ .‬ראה גם סעיף ‪.1.7.3.1‬‬
‫חושב על פי ממוצע הערכות אנליסטים שפורסמו על ידי בתי השקעות מקומיים בשנתיים האחרונות )כמוסבר בהערת שוליים ‪ 18‬לעיל(‪ .‬השיעורים המוצגים‬
‫כטבלה הינם מעוגלים‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪37‬‬
‫הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך(‬
‫‪.1‬‬
‫‪ 1.7‬נתונים נבחרים מהדוחות הכספיים‬
‫‪ 1.7.1‬תמצית נתונים מאזניים‬
‫נכסים שוטפים‬
‫סך הכל נכסים‬
‫התחייבויות שאינן שוטפות‬
‫התחייבויות שוטפות‬
‫‪19‬‬
‫הון המיוחס לבעלי המניות של החברה‬
‫הון המיוחס לבעלי המניות של החברה מסך מאזן )באחוזים(‬
‫מאוחד‬
‫ליום ‪ 30‬ביוני‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫‪132‬‬
‫‪29,920‬‬
‫‪25,863‬‬
‫‪2,432 133,230‬‬
‫‪136,884‬‬
‫‪1,879 100,218‬‬
‫‪110,492‬‬
‫‪344‬‬
‫‪21,338‬‬
‫‪17,173‬‬
‫‪209‬‬
‫‪2,050‬‬
‫‪209‬‬
‫‪8.59%‬‬
‫‪1.54%‬‬
‫‪0.15%‬‬
‫חברה‬
‫‪2010‬‬
‫‪389‬‬
‫‪4,492‬‬
‫‪2,102‬‬
‫‪340‬‬
‫‪2,050‬‬
‫‪45.64%‬‬
‫‪ 1.7.2‬התחייבויות ומימון‬
‫נתוני חוב ומזומן בחברה ובחברות בבעלותה המלאה )למעט אי די בי פתוח(‪:‬‬
‫ליום ‪ 30‬ביוני‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫התחייבויות פיננסיות‬
‫יתרות נכסים נזילות‬
‫חוב נטו‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫משך חיים ממוצע של התחייבויות‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫)‪(2,209‬‬
‫‪139‬‬
‫)‪(2,070‬‬
‫)‪(2,435‬‬
‫‪446‬‬
‫)‪(1,989‬‬
‫)‪(2,404‬‬
‫‪308‬‬
‫)‪(2,096‬‬
‫‪4.1‬‬
‫‪4.5‬‬
‫‪4.2‬‬
‫יתרת ההתחייבות הפיננסית‪ ,‬יתרות הנכסים הנזילות והחוב נטו של החברה בסמוך למועד‬
‫‬‫דוח זה הינם כ‪ 2.2 -‬מיליארד ש"ח‪ 119 ,‬מיליוני ש"ח‪ ,‬וכ‪ 2.1 -‬מיליארד ש"ח‪ ,‬בהתאמה‪.‬‬
‫‬‫יתרת החוב נטו של החברה וחלק החברה בחוב נטו של אי די בי פתוח‪ ,‬השקעות דיסקונט‪,‬‬
‫כלל תעשיות וכור ליום ‪ 30‬ביוני ‪ ,2011‬ליום ‪ 30‬ביוני ‪ ,2010‬ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2010‬ובסמוך‬
‫למועד אישור דוחות כספיים אלה הינו כ‪ 16.4 -‬מיליארד ש"ח‪ ,‬כ‪ 15.8 -‬מיליארד ש"ח‪ ,‬כ‪-‬‬
‫‪22‬‬
‫‪ 16.3‬מיליארד ש"ח וכ‪ 16.0 -‬מיליארד ש"ח‪ ,‬בהתאמה‪.‬‬
‫בכוונת החברה להמשיך ולשמר ככל הניתן וכפוף לנתוני השוק‪ ,‬מבנה חוב ובו בעיקר שני‬
‫‬‫רכיבים )חוב שקלי נומינלי‪ ,‬בריבית קבועה ו‪/‬או משתנה‪ ,‬וחוב צמוד מדד(‪ ,‬בתמהיל המשקף‬
‫את הערכותיה לגבי התפתחויות בשווקים‪ ,‬לרבות רמות אינפלציה בכפוף לחלופות הקיימות‬
‫בשוק ולתנאיהן‪ .‬בהקשר זה‪ ,‬ראה סעיף ‪ 1.7.7‬להלן‪.‬‬
‫‪ 1.7.3‬מאפייני מימון‬
‫‪ 1.7.3.1‬החברה‪ ,‬בהיותה חברת החזקות‪ ,‬בוחנת בהקשר של סוגיית המימון והנזילות את שווי‬
‫נכסיה מול התחייבויותיה וכן את קיומם של אמצעים נזילים בידיה‪ ,‬והערכת נגישות סבירה‬
‫לאמצעים כאמור‪ ,‬הדרושים לצורך פעילותה ופרעון חובותיה‪.‬‬
‫‪ 1.7.3.2‬פעילות החברה )פרעון חובות‪ ,‬הוצאות הנהלה וכלליות ודיבידנדים( ממומנת‪ ,‬בדרך כלל‪,‬‬
‫מדיבידנדים המתקבלים מאי די בי פתוח‪ ,‬מהנפקות אגרות חוב ומהלוואות מבנקים‪ .‬באשר‬
‫לשינויים מהותיים ביתרות הרווחים הראויים לחלוקה‪ ,‬ראה סעיף ‪ 1.7.6‬ובאור ‪.3‬ב‪.4.‬ז‪.‬‬
‫לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪ 1.7.3.3‬בחודש אוקטובר ‪ 2010‬חתמה אי די בי פתוח עם תאגיד בנקאי‪ ,‬שהעמיד לה בעבר‬
‫הלוואה בסך ‪ 125‬מיליון דולר ואשר מועד פירעונה המקורי קבוע לחודש‬
‫נובמבר ‪") 2011‬ההלוואה המקורית"(‪ ,‬על הסכם לקבלת מסגרת אשראי חדשה בסך ‪125‬‬
‫מיליון דולר‪ .‬מסגרת האשראי תהא ניתנת לניצול במהלך תקופה של שישה חודשים החל‬
‫מחודש נובמבר ‪ 2011‬וניתן יהיה לנצלה גם לצורך מיחזור ההלוואה המקורית‪ .‬אם תנוצל‬
‫מסגרת האשראי החדשה‪ ,‬היא תישא ריבית מבוססת ליבור בתוספת מרווח ותיפרע‬
‫לשיעורין עד תחילת שנת ‪.2014‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫ראה גם סעיף ‪ 1.8‬לעיל‪.‬‬
‫כולל בעיקר אגרות חוב והתחייבויות לבנקים‪ ,‬כולל ריבית צבורה‪.‬‬
‫כולל מזומנים ושווי מזומנים‪ ,‬בטוחות סחירות ופקדונות לזמן קצר‪.‬‬
‫החוב נטו אינו כולל את חלק החברה במניות קרדיט סוויס וקרפור המסווגות כנכס פיננסי זמין למכירה‪ ,‬הרשומות לימים ‪ 30‬ביוני ‪ 2011‬ו‪ ,2010 -‬ליום‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪ 2010‬ובסמוך למועד אישור דוחות כספיים אלו בשווי ‪ 3.1‬מיליארד ש"ח‪ 3.37 ,‬מיליארד ש"ח‪ ,‬כ‪ 3.3 -‬מיליארד ש"ח וכ‪ 1.5 -‬מיליארד ש"ח‪,‬‬
‫בהתאמה וכן כולל את חלק החברה בהלוואות גישור שנתנו אי די בי פתוח והשקעות דיסקונט לכור כאמור בבאור ‪.6‬ב‪ .‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪38‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך(‬
‫‪ 1.7‬נתונים נבחרים מהדוחות הכספיים )המשך(‬
‫‪ 1.7.3‬מאפייני מימון )המשך(‬
‫‪) 1.7.3.3‬המשך(‬
‫ניצול מסגרת האשראי כפוף לעמידה בתנאים מסויימים‪ ,‬הכוללים‪ ,‬בין היתר )א( העדר‬
‫אירועי הפרה או הפרות של מצגים )ההסכם כולל אירועי הפרה ומצגים סטנדרטים כמקובל‬
‫בהסכמי הלוואה בנקאיים דומים לרבות העדר שינוי לרעה ממועד הדוחות הכספיים‬
‫האחרונים שתמציא אי די בי פתוח לתאגיד הבנקאי טרם מועד ניצול מסגרת האשראי‬
‫החדשה באופן המשפיע לרעה על יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה על פי ההסכם וכן הפרת‬
‫הקובננטים המפורטים בבאור ‪.21‬ז‪ (1).‬לדוחות הכספיים השנתיים( וכן )ב( פרעון‬
‫ההלוואה המקורית טרם ניצול מסגרת האשראי החדשה או‪ ,‬לחילופין‪ ,‬במקרה שאי די בי‬
‫פתוח בחרה לנצל את מסגרת האשראי החדשה לצורך מיחזור ההלוואה המקורית‪ :‬כי נכון‬
‫ליום ‪ 30‬בספטמבר ‪ 2011‬וכן סמוך למועד המיחזור‪ ,‬יתרות הנכסים הנזילות‪ ,‬אשר כוללות‬
‫מזומנים‪ ,‬שווי מזומנים ותיק אגרות חוב סחיר באי די בי פתוח ובחברות בבעלותה המלאה‬
‫)למעט אי די בי תיירות( עמדו על סך שאיננו נופל מסכום בש"ח השווה ל‪ 140 -‬מליון דולר‪.‬‬
‫‪ 1.7.3.4‬פרטים בדבר רווחים ראויים לחלוקה של החברה ושל חברות מוחזקות ישירות על ידי אי‬
‫די בי פתוח‪ ,‬ראה סעיף ‪ 1.7.6‬להלן‪.‬‬
‫‪ 1.7.3.5‬פירוט פרעונות התחייבויות החברה בשנה הקרובה‪ ,‬ראה סעיף ‪ 1.7.4.3‬להלן‪.‬‬
‫‪ 1.7.4‬להלן תנועות כספיות עיקריות במטה החברה‬
‫‪ 1.7.4.1‬במחצית הראשונה‬
‫נכסים‬
‫נזילים*‬
‫יתרה לתחילת התקופה‬
‫דיבידנד שהתקבל מאי די בי פתוח‬
‫דיבידנד ששולם‬
‫גיוס הון ואופציות‬
‫גיוס חוב‬
‫פירעון חוב פיננסי ‪ -‬קרן‬
‫פירעון חוב פיננסי ‪ -‬ריבית‬
‫הכנסות מימון בניכוי הוצאות הנהלה וכלליות‪ ,‬נטו‬
‫הוצאות מימון ‪ -‬הפרשי הצמדה והפרשי שער‬
‫בתוספת צבירת ריבית על חוב פיננסי‬
‫יתרה לסוף התקופה‬
‫*‬
‫לששה חודשים שהסתיימו ביום ‪ 30‬ביוני‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫חוב‬
‫פיננסי‪,‬‬
‫חוב‬
‫נכסים‬
‫חוב‬
‫נטו‬
‫פיננסי‬
‫נזילים*‬
‫פיננסי‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫חוב‬
‫פיננסי‪,‬‬
‫נטו‬
‫‪308‬‬
‫‪120‬‬
‫‬‫‬‫‬‫)‪(248‬‬
‫)‪(50‬‬
‫‪9‬‬
‫)‪(2,096) (2,404‬‬
‫‪120‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪248‬‬
‫‬‫‪50‬‬
‫‪9‬‬
‫‪-‬‬
‫‪408‬‬
‫‪150‬‬
‫)‪(330‬‬
‫‪71‬‬
‫‪180‬‬
‫‬‫)‪(33‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(2,220‬‬
‫‬‫‬‫‬‫)‪(180‬‬
‫‬‫‪33‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(1,812‬‬
‫‪150‬‬
‫)‪(330‬‬
‫‪71‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪139‬‬
‫)‪(103‬‬
‫)‪(103‬‬
‫)‪(2,070) (2,209‬‬
‫‬‫‪446‬‬
‫)‪(68‬‬
‫)‪(2,435‬‬
‫)‪(68‬‬
‫)‪(1,989‬‬
‫נכסים נזילים כוללים מזומנים‪ ,‬שווי מזומנים‪ ,‬בטוחות סחירות ופקדונות לזמן קצר‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪39‬‬
‫‪ .1‬הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך(‬
‫‪ 1.7‬נתונים נבחרים מהדוחות הכספיים )המשך(‬
‫‪ 1.7.4‬להלן תנועות כספיות עיקריות במטה החברה )המשך(‬
‫‪ 1.7.4.2‬ברבעון השני‬
‫נכסים‬
‫נזילים*‬
‫יתרה לתחילת התקופה‬
‫דיבידנד שהתקבל מאי די בי פתוח‬
‫דיבידנד ששולם‬
‫גיוס חוב‬
‫פירעון חוב פיננסי ‪ -‬קרן‬
‫פירעון חוב פיננסי ‪ -‬ריבית‬
‫הכנסות מימון בניכוי הוצאות הנהלה וכלליות‪ ,‬נטו‬
‫הוצאות מימון – הפרשי הצמדה והפרשי שער‬
‫בתוספת צבירת ריבית על חוב פיננסי‬
‫יתרה לסוף התקופה‬
‫*‬
‫לשלושה חודשים שהסתיימו ביום ‪ 30‬ביוני‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫חוב‬
‫פיננסי‪,‬‬
‫חוב‬
‫נכסים‬
‫חוב‬
‫נטו‬
‫פיננסי‬
‫נזילים*‬
‫פיננסי‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫‪436‬‬
‫‬‫‬‫‬‫)‪(248‬‬
‫)‪(50‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪(2,451‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪248‬‬
‫‪50‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪1‬‬
‫‬‫‪139‬‬
‫)‪(56‬‬
‫)‪(2,209‬‬
‫)‪(56‬‬
‫)‪(2,070‬‬
‫חוב‬
‫פיננסי‪,‬‬
‫נטו‬
‫)‪(2,015‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪476‬‬
‫‪150‬‬
‫)‪(330‬‬
‫‪180‬‬
‫‬‫)‪(33‬‬
‫‪3‬‬
‫)‪(1,754) (2,230‬‬
‫‪150‬‬
‫‬‫)‪(330‬‬
‫‬‫‬‫)‪(180‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪33‬‬
‫‪3‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪446‬‬
‫)‪(58‬‬
‫)‪(58‬‬
‫)‪(1,989) (2,435‬‬
‫נכסים נזילים כוללים מזומנים‪ ,‬שווי מזומנים‪ ,‬בטוחות סחירות ופקדונות לזמן קצר‪.‬‬
‫‪ 1.7.4.3‬להלן פירוט פרעונות התחייבויות החברה עד ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪:*2012‬‬
‫לשנה שתסתיים ביום‬
‫‪ 30‬ביוני ‪2012‬‬
‫סה"כ‬
‫ריבית‬
‫קרן‬
‫אגרות חוב‬
‫הלוואות מבנקים‬
‫סך הכל‬
‫*‬
‫‪264‬‬
‫‪30‬‬
‫‪294‬‬
‫‪102‬‬
‫‪8‬‬
‫‪110‬‬
‫‪366‬‬
‫‪38‬‬
‫‪404‬‬
‫לששה חודשים שיסתיימו ביום‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2012‬‬
‫סה"כ‬
‫ריבית‬
‫קרן‬
‫‪46‬‬
‫‬‫‪46‬‬
‫‪69‬‬
‫‬‫‪69‬‬
‫‪115‬‬
‫‬‫‪115‬‬
‫הפרעונות החזויים מוצגים לפי המדד ושער הדולר הרלוונטיים למועד הדוחות הכספיים‪.‬‬
‫לפרטים נוספים‪ ,‬ראה דיווח החברה על מצבת ההתחייבויות של החברה לפי מועדי פרעון )ת‪,(126-‬‬
‫שהוגש לרשות ניירות ערך בדיווח אלקטרוני פומבי ביום ‪ 25‬באוגוסט ‪) 2011‬אסמכתא מספר‬
‫‪.(2011-01-253242‬‬
‫‪ 1.7.4.4‬תזרים מזומנים חזוי של החברה וחברות המטה בבעלותה המלאה‬
‫בהתאם לפרסום רשות ניירות ערך מיום ‪ 17‬באוגוסט ‪ ,2011‬למרות שלא מתקיים‬
‫בחברה האמור בתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(‪ ,‬התש"ל ‪ ,1970‬בדבר‬
‫התקיימותם בתאגיד של סימני אזהרה‪ ,‬מובא בזאת דוח תזרים מזומנים חזוי‪ ,‬ובו‬
‫פירוט ההתחייבויות והמקורות הכספיים מהם צופה החברה לפרוע אותן בתקופה של‬
‫‪ 12‬חודשים שתסתיים ביום ‪ 30‬ביוני ‪.2012‬‬
‫את המידע המובא בסעיף זה יש לקרוא עם הדוח בכללותו‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪40‬‬
‫‪ .1‬הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך(‬
‫‪ 1.7‬נתונים נבחרים מהדוחות הכספיים )המשך(‬
‫‪ 1.7.4‬להלן תנועות כספיות עיקריות במטה החברה )המשך(‬
‫‪ 1.7.4.4‬תזרים מזומנים חזוי של החברה וחברות המטה בבעלותה המלאה )המשך(‬
‫לתקופה מיום‬
‫‪ 1‬ביולי ‪2011‬‬
‫עד ‪ 30‬ביוני ‪2012‬‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫יתרת נכסים נזילים ליום ‪ 30‬ביוני ‪2011‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪139‬‬
‫שימושים צפויים עד תחילת חודש מאי ‪2012‬‬
‫תזרימי מזומנים נדרשים לפעילות מימון – פרעון אגרות‬
‫)‪(2‬‬
‫חוב‬
‫)‪(3‬‬
‫תזרימי מזומנים נדרשים לפעילות שוטפת‪ ,‬נטו‬
‫יתרת נכסים נזילים צפויה לתחילת מאי ‪2012‬‬
‫שימושים צפויים מתחילת חודש מאי ‪ 2012‬עד ליום ‪30‬‬
‫ביוני ‪2012‬‬
‫תזרימי מזומנים נדרשים לפעילות מימון‬
‫)‪(2‬‬
‫פרעון אגרות חוב‬
‫פרעון חוב בנקאי‬
‫)‪(3‬‬
‫תזרימי מזומנים נדרשים לפעילות שוטפת‪ ,‬נטו‬
‫מקורות אחרים הנדרשים החל מראשית מאי ‪*2012‬‬
‫יתרת נכסים נזילים ליום ‪ 30‬ביוני ‪2012‬‬
‫)‪(4‬‬
‫)‪(118‬‬
‫)‪(10‬‬
‫‪11‬‬
‫)‪(248‬‬
‫)‪(38‬‬
‫) ‪(2‬‬
‫‪300‬‬
‫‪23‬‬
‫* החברה במגעים עם בנקים זרים לגבי גיוס אשראי לצורך מיחזור‬
‫חוב שמועד פרעונו הינו החל ממאי ‪.2012‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(4‬‬
‫יתרת הנכסים הנזילים מתייחסת בעיקרה לחברה ובמיעוטה לחברות בבעלותה המלאה‬
‫)למעט אי די בי פתוח(‪ .‬בהתייחס לחברות אלה‪ ,‬החברה אינה צופה מגבלות כלשהן על‬
‫העברת נכסים נזילים בינה לבין החברות כאמור לעיל‪.‬‬
‫פרעונות החוב הצפויים חושבו על בסיס המדד הידוע למועד הדוח על המצב הכספי ללא‬
‫התאמות לתחזיות מדד‪.‬‬
‫הפעילות השוטפת כוללת את ההוצאות השוטפות של החברה בניכוי הכנסות שוטפות‪.‬‬
‫לנוכח פרק הזמן הניכר הצפוי לחלוף קודם שתידרש החברה למקורות חיצוניים‪ ,‬החברה‬
‫צופה‪ ,‬שיעמדו לרשותה מספר אפשרויות לגיוס מקורות כאמור‪ ,‬אשר כוללים גם‪ ,‬אך לא‬
‫רק‪ ,‬גיוס‪/‬מחזור של אגרות חוב ו‪/‬או הלוואות מבנקים ו‪/‬או הנפקות הון ו‪/‬או חלוקת‬
‫דיבידנדים )ראה סעיף ‪ 1.7.6‬להלן( ו‪/‬או ביצוע פעולות אחרות שבכוונת החברה לבחון‪.‬‬
‫תזרים המזומנים החזוי‪ ,‬הנתונים הנכללים בו‪ ,‬לרבות מקורות אחרים הנדרשים‬
‫לתקופה ‪ -‬המהווים אומדן לסכום המינימלי הנדרש‪,‬ההנחות וההערכות שבבסיסו‬
‫כוללים מידע צופה פני עתיד‪ ,‬כהגדרתו בחוק ניירות ערך‪ ,‬המבוסס על הערכות החברה‬
‫באשר לתוצאות פעילות וחלוקת דיבידנדים של חברות מוחזקות‪ ,‬באשר למדיניות‬
‫האשראי של תאגידים בנקאיים ותנאי קבלת האשראי הבנקאי לרבות אמות מידה‬
‫במסגרתם‪ ,‬באשר ליכולת למחזר חובות באמצעות אגרות חוב‪ ,‬באשר לסכומי ומועדי‬
‫פירעון אגרות החוב וההלוואות של החברה‪ ,‬וכן על הערכות החברה באשר לסיכויי‬
‫השלמת מהלכים אפשריים ומהלכים בביצוע מהם צפויים תקבולים לחברה‪ .‬הערכות‬
‫אלה עשויות שלא להתממש‪ ,‬כולן או חלקן‪ ,‬או להתממש באופן שונה מהותית מכפי‬
‫שנצפה‪ .‬הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך הינם‪ :‬שינויים משמעותיים‬
‫בזמינות של מקורות מימון מתאגידים בנקאיים ומשוק ההון או בתנאיו של מימון כאמור‪,‬‬
‫הרעה במצבן העסקי או הכספי של מי מחברות הקבוצה‪ ,‬שינויים לא צפויים בתזרים‬
‫הדיבידנדים מחברות מוחזקות‪ ,‬בהשלמת מהלכים עסקיים משמעותיים אחרים‪ ,‬שינויים‬
‫מהותיים בשווי ההחזקות הסחירות של החברה דרך אידיבי פתוח בחברות מוחזקות‬
‫והתממשות איזה מבין גורמי הסיכון של החברה שתוארו בסעיף ‪ 29‬לחלק א' של הדוח‬
‫השנתי של החברה‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪41‬‬
‫‪ .1‬הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך(‬
‫‪ 1.7‬נתונים נבחרים מהדוחות הכספיים )המשך(‬
‫‪ 1.7.5‬דיבידנדים‬
‫א‪ .‬אי די בי פתוח‬
‫בתקופת הדוח שילמה אי די בי פתוח לחברה דיבידנד בסך ‪ 120‬מיליון ש"ח‪ .‬דיבידנד זה‬
‫הוכרז ביום ‪ 30‬בדצמבר ‪.2010‬‬
‫ב‪ .‬חברות מוחזקות‬
‫)‪ (1‬להלן פירוט בדבר חלוקות דיבידנד על ידי חברות מוחזקות בתקופת הדוח‪:‬‬
‫חברה‬
‫סכום‬
‫כולל‬
‫תאריך החלוקה‬
‫ינואר ‪2011‬‬
‫‪270‬‬
‫השקעות דיסקונט‬
‫אפריל ‪2011‬‬
‫‪180‬‬
‫השקעות דיסקונט‬
‫אפריל ‪2011‬‬
‫‪180‬‬
‫כלל תעשיות‬
‫אפריל ‪2011‬‬
‫‪150‬‬
‫כלל החזקות עסקי ביטוח‬
‫אפריל ומאי ‪2011‬‬
‫‪9‬‬
‫היפרשוק‬
‫‪23‬‬
‫שופרסל‬
‫פברואר ‪2011‬‬
‫‪104‬‬
‫‪23‬‬
‫שופרסל‬
‫יוני ‪2011‬‬
‫‪173‬‬
‫אפריל ‪2011‬‬
‫‪303‬‬
‫סלקום‬
‫סלקום‬
‫יוני ‪2011‬‬
‫‪292‬‬
‫אפריל ‪2011‬‬
‫‪120‬‬
‫נכסים ובנין‬
‫יוני ‪2011‬‬
‫‪180‬‬
‫נכסים ובנין‬
‫אפריל ‪2011‬‬
‫‪41‬‬
‫נטוויז'ן‬
‫פברואר ‪2011‬‬
‫‪100‬‬
‫משאב‬
‫)‪ (2‬לפרטים בדבר דיבידנדים שהוכרזו לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי‪ ,‬ראה באורים‬
‫‪.6‬טז‪ .‬ו‪ -‬יז‪ .‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫‪ 1.7.6‬יתרת רווחים הראויים לחלוקה‬
‫א‪ .‬יתרת רווחים הראויים לחלוקה של החברה והחברות המוחזקות ישירות על ידי אי די בי‬
‫פתוח ליום ‪ 30‬ביוני ‪ 2011‬הנן כדלקמן‪:‬‬
‫יתרת רווחים‬
‫)יתרת רווחים שליליים(‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫החברה‬
‫אי די בי פתוח‬
‫השקעות דיסקונט‬
‫‪25‬‬
‫כלל תעשיות‬
‫‪26‬‬
‫כלל החזקות עסקי ביטוח‬
‫כור‬
‫ב‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫)‪(279‬‬
‫‪64‬‬
‫)‪(812‬‬
‫‪29‬‬
‫‪960‬‬
‫)‪(1,542‬‬
‫כאמור בסעיף ‪ 1.8‬להלן‪ ,‬ההון של החברה מושפע מקרנות הון שונות‪ ,‬בעיקר מקרנות הון‬
‫בגין התאמה לשווי שוק של השקעות המטופלות כנכסים פיננסיים זמינים למכירה‪,‬‬
‫ומזקיפתן לרווח והפסד‪ ,‬ומקרנות הון בגין התאמות מתרגום של דוחות כספיים של חברות‬
‫מוחזקות הערוכים במטבע חוץ‪ .‬לפרטים בדבר ההשפעה האפשרית על יתרות העודפים‬
‫לחלוקה במקרה של יישום מוקדם של תקן דווח כספי בינלאומי ‪ IFRS 9‬בשנת ‪ ,2012‬או‬
‫קודם לכן‪ ,‬בקשר עם ההשקעה במניות קרדיט סוויס‪ ,‬הנבחן על ידי כור‪ ,‬השקעות דיסקונט‪,‬‬
‫אי די בי פתוח והחברה‪ ,‬ראה באורים ‪.2‬ו‪ .‬ו‪.3 -‬ב‪.4.‬ז‪ .‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫לפרטים בדבר השפעות אפשריות נוספות‪ ,‬בעיקר בגין ההשקעה בקרדיט סוויס‪ ,‬על ההון‬
‫המיוחס לבעלי המניות של החברה ועל הרווחים הראויים לחלוקה לאחר תאריך הדוח על‬
‫המצב הכספי‪ ,‬ראה באור ‪ 6‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫החלוקה לאחר ניכוי דיבידנד לחברה מאוחדת של שופרסל‪.‬‬
‫לפרטים בדבר מגבלות על חלוקות דיבידנד‪ ,‬ראה סעיף ‪ 5‬לחלק א' בדוח התקופתי ‪ .2010‬כמו כן על החברות האמורות‪ ,‬כמו גם על חברות‬
‫מוחזקות שלהן‪ ,‬חלות מכח דין‪ ,‬הסכמים‪ ,‬היתרים ומגבלות שונות לעניין חלוקות דיבידנד‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫לאחר חלוקת דיבידנד שהוכרז לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי‬
‫לפרטים בדבר מגבלות הון בכלל החזקות עסקי ביטוח‪ ,‬ראה באור ‪ 7‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪42‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך(‬
‫‪ 1.7‬נתונים נבחרים מהדוחות הכספיים )המשך(‬
‫‪ 1.7.6‬להלן תנועה בהון המיוחס לבעלי המניות של החברה‬
‫‪27‬‬
‫לששה חודשים‬
‫שהסתיימו ביום‬
‫‪ 30‬ביוני‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪803‬‬
‫‪1,925‬‬
‫לשלושה חודשים‬
‫שהסתיימו ביום‬
‫‪ 30‬ביוני‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫‪2,977‬‬
‫‪744‬‬
‫לשנה‬
‫שהסתיימה ביום‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪1925‬‬
‫יתרה לתחילת התקופה‬
‫שינויים בתקופה‬
‫גיוס הון ואופציות‬
‫רווח )הפסד( המיוחס לבעלי מניות‬
‫החברה‬
‫קרנות הון מהפרשי תרגום‬
‫קרנות הון בגין נכסים פיננסיים זמינים‬
‫‪28‬‬
‫למכירה‬
‫קרנות הון אחרות‪ ,‬נטו‬
‫דיבידנד ששולם‬
‫‪-‬‬
‫‪71‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(1,308‬‬
‫)‪(204‬‬
‫‪1,114‬‬
‫‪128‬‬
‫)‪(1,313‬‬
‫)‪(86‬‬
‫‪50‬‬
‫‪227‬‬
‫‪554‬‬
‫)‪(374‬‬
‫‪739‬‬
‫‪179‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(778‬‬
‫)‪(80‬‬
‫)‪(330‬‬
‫‪666‬‬
‫‪198‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(995‬‬
‫)‪(59‬‬
‫)‪(150‬‬
‫)‪(822‬‬
‫)‪(113‬‬
‫)‪(438‬‬
‫יתרה לסוף התקופה‬
‫‪209‬‬
‫‪2,050‬‬
‫‪209‬‬
‫‪2,050‬‬
‫‪71‬‬
‫‪803‬‬
‫‪ 1.7.7‬בסיסי הצמדה של נכסים והתחייבויות של החברה ליום ‪ 30‬ביוני ‪) 2011‬כולל חברות בת בבעלות‬
‫מלאה‪ ,‬למעט אי די בי פתוח(‬
‫*‬
‫פריטים‬
‫לא‬
‫כספים‬
‫סך הכל‬
‫‪3‬‬
‫‪9‬‬
‫‪2,271‬‬
‫‪60‬‬
‫‪79‬‬
‫‪2,422‬‬
‫‪2,016‬‬
‫‪150‬‬
‫‪47‬‬
‫‪2,213‬‬
‫‪209‬‬
‫‪2,050‬‬
‫צמוד‬
‫למדד‬
‫צמוד‬
‫לדולר‬
‫רכוש קבוע‬
‫השקעות אחרות‪ ,‬כולל נגזרים‬
‫השקעות בחברות כלולות‬
‫השקעות שוטפות‪ ,‬כולל נגזרים‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫סך הכל הנכסים‬
‫‬‫‪5‬‬
‫‬‫‪43‬‬
‫‬‫‪48‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫לא‬
‫צמוד‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫‬‫‬‫‬‫‪17‬‬
‫‪79‬‬
‫‪96‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2,271‬‬
‫‬‫‬‫‪2,278‬‬
‫אגרות חוב‬
‫הלוואות מבנקים והתחייבויות פיננסיות אחרות‬
‫זכאים ויתרות זכות‬
‫סך הכל התחייבויות‬
‫חשיפה נטו ליום ‪ 30‬ביוני ‪2011‬‬
‫חשיפה נטו ליום ‪ 30‬ביוני ‪2010‬‬
‫‪1,829‬‬
‫‬‫‪42‬‬
‫‪1,871‬‬
‫)‪*(1,823‬‬
‫)‪*(1,944‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪2‬‬
‫‪187‬‬
‫‪150‬‬
‫‪5‬‬
‫‪342‬‬
‫)‪(246‬‬
‫)‪(219‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪2,278‬‬
‫‪4,211‬‬
‫כנגד חלק מחשיפות אלו ביצעה החברה עסקאות הגנה‪.‬‬
‫לפרטים בדבר בסיסי הצמדה של נכסים והתחייבויות מאוחד ליום ‪ 30‬ביוני ‪ ,2011‬ראה סעיף ‪ 2.2‬להלן‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫ראה גם סעיף ‪ 1.9‬להלן‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫ראה גם סעיף ‪ 1.11.5‬להלן‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪43‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך(‬
‫‪ 1.7‬נתונים נבחרים מהדוחות הכספיים )המשך(‬
‫‪ 1.7.8‬מבחני רגישות למכשירים פיננסיים‬
‫לפרטים בדבר מבחני רגישות למכשירים פיננסיים רגישים הכלולים בדוח הכספי המאוחד לימים‬
‫‪ 30‬ביוני ‪ 30 ,2011‬ביוני ‪ 2010‬ו‪ 31 -‬בדצמבר ‪ 2010‬בהתאם לשינויים בגורמי שוק‪ ,‬ראה נספח‬
‫א' לדוח הדירקטוריון‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫להלן שורות הסיכום של טבלאות מבחני הרגישות‬
‫ליום ‪ 30‬ביוני ‪:2011‬‬
‫רווח )הפסד( משינויים בפרמטרים בגינם נעשה מבחן הרגישות‬
‫עליה בפרמטר‬
‫‪ 2%‬בערך‬
‫‪5%‬‬
‫‪10%‬‬
‫מוחלט‬
‫רגישות לשינויים בשיעור הריבית‬
‫השקלית‬
‫רגישות לשינויים בשיעור הריבית‬
‫הדולרית‬
‫רגישות לשינויים בשיעורי הריבית‬
‫של השטרלינג‬
‫רגישות לשינויים בשיעורי הריבית‬
‫של האירו‬
‫שווי הוגן‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫‪2,534‬‬
‫‪592‬‬
‫‪300‬‬
‫)‪(36,636‬‬
‫)‪(304‬‬
‫)‪(610‬‬
‫)‪(2,910‬‬
‫)‪(9‬‬
‫‪13‬‬
‫‪5‬‬
‫)‪(558‬‬
‫)‪(5‬‬
‫)‪(15‬‬
‫)‪(12‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪111‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪75‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1‬‬
‫רגישות לשינויים בשער החליפין של הדולר‬
‫רגישות לשינויים בשער החליפין של האירו‬
‫רגישות לשינויים בשער החליפין של הפרנק‬
‫השוויצרי‬
‫רגישות לשינויים בשער החליפין של הליש"ט‬
‫רגישות לשינויים בשער החליפין של מטבעות‬
‫אחרים‬
‫רגישות לשינויים בשער החליפין של האירו מול‬
‫הדולר‬
‫רגישות לשינויים במחירי בטוחות סחירות‬
‫רגישות לשינויים בסטיית התקן‬
‫*‬
‫‪5%‬‬
‫ירידה בפרמטר‬
‫‪ 2%‬בערך‬
‫מוחלט‬
‫‪10%‬‬
‫רווח )הפסד( משינויים בפרמטרים בגינם נעשה מבחן הרגישות‬
‫ירידה בפרמטר‬
‫עליה בפרמטר‬
‫‪10%‬‬
‫‪5%‬‬
‫שווי הוגן‬
‫‪5%‬‬
‫‪10%‬‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫‪17‬‬
‫‪7‬‬
‫)‪(995‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‬‫‪5‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪28‬‬
‫‬‫)‪(5‬‬
‫)‪(503‬‬
‫‪12‬‬
‫)‪(256‬‬
‫‪4‬‬
‫)‪(3,036‬‬
‫‪155‬‬
‫‪262‬‬
‫)‪(4‬‬
‫‪529‬‬
‫)‪(12‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪26‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(5‬‬
‫‪875‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(3‬‬
‫‪437‬‬
‫‪-‬‬
‫*‬‫‪8,748‬‬
‫)‪(246‬‬
‫‪3‬‬
‫)‪(437‬‬
‫‪-‬‬
‫‪5‬‬
‫)‪(875‬‬
‫‪-‬‬
‫סכום נמוך מ‪ 1 -‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫רווח )הפסד( משינויים בפרמטרים בגינם נעשה מבחן הרגישות‬
‫ירידה בפרמטר‬
‫עליה בפרמטר‬
‫‪2%‬‬
‫‪1%‬‬
‫שווי הוגן‬
‫‪1%‬‬
‫‪2%‬‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫רגישות פורוורד מדד‬
‫ו‪ SWAP -‬לשינויים במדד המחירים לצרכן*‬
‫*‬
‫‪29‬‬
‫‪130‬‬
‫‪65‬‬
‫‪84‬‬
‫)‪(65‬‬
‫)‪(130‬‬
‫לענין השפעה אפשרית של שינויים במדד המחירים לצרכן על תוצאות פעילותה של החברה‪ ,‬ראה סעיף ‪ 2.2‬להלן‬
‫בדבר בסיסי הצמדה של נכסים והתחייבויות בדוח המאוחד על המצב הכספי‪.‬‬
‫היתרות בשורת הסיכומים בטבלאות בסעיף ‪ 1.7.8‬אינן כוללות יתרות מתחום פעילות הביטוח‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪44‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך(‬
‫‪ 1.7‬נתונים נבחרים מהדוחות הכספיים )המשך(‬
‫‪ 1.7.8‬מבחני רגישות למכשירים פיננסיים )המשך(‬
‫ליום ‪ 30‬ביוני ‪:2010‬‬
‫רווח )הפסד( משינויים בפרמטרים בגינם נעשה מבחן הרגישות‬
‫עליה בפרמטר‬
‫‪ 2%‬בערך‬
‫‪5%‬‬
‫‪10%‬‬
‫מוחלט‬
‫רגישות לשינויים בשיעור הריבית‬
‫השקלית‬
‫רגישות לשינויים בשיעור הריבית‬
‫הדולרית‬
‫רגישות לשינויים בשיעורי הריבית‬
‫של השטרלינג‬
‫רגישות לשינויים בשיעורי הריבית‬
‫של האירו‬
‫‪5%‬‬
‫שווי הוגן‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫ירידה בפרמטר‬
‫‪ 2%‬בערך‬
‫‪10%‬‬
‫מוחלט‬
‫‪2,834‬‬
‫‪558‬‬
‫‪280‬‬
‫)‪(35,104‬‬
‫)‪(287‬‬
‫)‪(579‬‬
‫)‪(3,274‬‬
‫)‪(18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪11‬‬
‫)‪(309‬‬
‫)‪(11‬‬
‫)‪(22‬‬
‫)‪(23‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪115‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪151‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫רגישות לשינויים בשער החליפין של הדולר‬
‫רגישות לשינויים בשער החליפין של האירו‬
‫רגישות לשינויים בשער החליפין של הפרנק‬
‫השוויצרי‬
‫רגישות לשינויים בשער החליפין של הליש"ט‬
‫רגישות לשינויים בשער החליפין של מטבעות‬
‫אחרים‬
‫רגישות לשינויים במחירי בטוחות סחירות‬
‫רגישות לשינויים בסטיית התקן‬
‫רווח )הפסד( משינויים בפרמטרים בגינם נעשה מבחן הרגישות‬
‫ירידה בפרמטר‬
‫עליה בפרמטר‬
‫‪10%‬‬
‫‪5%‬‬
‫שווי הוגן‬
‫‪5%‬‬
‫‪10%‬‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫)‪(72‬‬
‫)‪(41‬‬
‫)‪(507‬‬
‫‪45‬‬
‫‪87‬‬
‫)‪(10‬‬
‫)‪(6‬‬
‫‪42‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫)‪(365‬‬
‫‪14‬‬
‫)‪(175‬‬
‫‪8‬‬
‫)‪(2,535‬‬
‫‪149‬‬
‫‪161‬‬
‫)‪(8‬‬
‫‪340‬‬
‫)‪(14‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪942‬‬
‫‪2‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪470‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪(19‬‬
‫‪9,247‬‬
‫)‪(39‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪(471‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫)‪(942‬‬
‫‪1‬‬
‫רווח )הפסד( משינויים בפרמטרים בגינם נעשה מבחן הרגישות‬
‫ירידה בפרמטר‬
‫עליה בפרמטר‬
‫‪2%‬‬
‫‪1%‬‬
‫שווי הוגן‬
‫‪1%‬‬
‫‪2%‬‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫רגישות פורוורד מדד‬
‫ו‪ SWAP -‬לשינויים במדד המחירים לצרכן*‬
‫*‬
‫‪138‬‬
‫‪70‬‬
‫‪86‬‬
‫)‪(70‬‬
‫)‪(138‬‬
‫לענין השפעה אפשרית של שינויים במדד המחירים לצרכן על תוצאות פעילותה של החברה‪ ,‬ראה סעיף ‪ 2.2‬להלן‬
‫בדבר בסיסי הצמדה של נכסים והתחייבויות בדוח המאוחד על המצב הכספי‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪45‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך(‬
‫‪ 1.7‬נתונים נבחרים מהדוחות הכספיים )המשך(‬
‫‪ 1.7.8‬מבחני רגישות למכשירים פיננסיים )המשך(‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪:2010‬‬
‫רווח )הפסד( משינויים בפרמטרים בגינם נעשה מבחן הרגישות‬
‫עליה בפרמטר‬
‫‪ 2%‬בערך‬
‫‪5%‬‬
‫‪10%‬‬
‫מוחלט‬
‫רגישות לשינויים בשיעור הריבית‬
‫השקלית‬
‫רגישות לשינויים בשיעור הריבית‬
‫הדולרית‬
‫רגישות לשינויים בשיעורי הריבית‬
‫של השטרלינג‬
‫רגישות לשינויים בשיעורי הריבית‬
‫של האירו‬
‫‪5%‬‬
‫שווי הוגן‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫ירידה בפרמטר‬
‫‪ 2%‬בערך‬
‫מוחלט‬
‫‪10%‬‬
‫‪2,742‬‬
‫‪507‬‬
‫‪276‬‬
‫)‪(37,440‬‬
‫)‪(280‬‬
‫)‪(559‬‬
‫)‪(3,024‬‬
‫)‪(70‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫)‪(142‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(7‬‬
‫‪54‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪112‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪46‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1‬‬
‫רגישות לשינויים בשער החליפין של הדולר‬
‫רגישות לשינויים בשער החליפין של האירו‬
‫רגישות לשינויים בשער החליפין של הפרנק‬
‫השוויצרי‬
‫רגישות לשינויים בשער החליפין של הליש"ט‬
‫רגישות לשינויים במחירי בטוחות סחירות‬
‫רגישות לשינויים בסטיית התקן‬
‫רווח )הפסד( משינויים בפרמטרים בגינם נעשה מבחן הרגישות‬
‫ירידה בפרמטר‬
‫עליה בפרמטר‬
‫‪10%‬‬
‫‪5%‬‬
‫שווי הוגן‬
‫‪5%‬‬
‫‪10%‬‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫)‪(23‬‬
‫)‪(12‬‬
‫)‪(608‬‬
‫‪18‬‬
‫‪42‬‬
‫)‪(6‬‬
‫‬‫‪27‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫)‪(630‬‬
‫‪13‬‬
‫‪944‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(317‬‬
‫‪8‬‬
‫‪472‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(3,035‬‬
‫‪139‬‬
‫‪9,454‬‬
‫)‪(119‬‬
‫‪315‬‬
‫)‪(8‬‬
‫)‪(472‬‬
‫‪2‬‬
‫‪641‬‬
‫)‪(13‬‬
‫)‪(944‬‬
‫‪2‬‬
‫רווח )הפסד( משינויים בפרמטרים בגינם נעשה מבחן הרגישות‬
‫ירידה בפרמטר‬
‫עליה בפרמטר‬
‫‪2%‬‬
‫‪1%‬‬
‫שווי הוגן‬
‫‪1%‬‬
‫‪2%‬‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫רגישות פורוורד‬
‫ו‪ SWAP -‬לשינויים במדד המחירים לצרכן‬
‫‪142‬‬
‫‪70‬‬
‫‪85‬‬
‫)‪(70‬‬
‫)‪(142‬‬
‫‪ 1.8‬שינויים בהון ואיכות הרווח‬
‫הרווח הנקי )ההפסד( של החברה כולל ומושפע בעיקר מהמרכיבים הבאים‪:‬‬
‫‪ ‬רווחי מימוש והפחתות השקעות‪ ,‬נטו‪ ,‬עדכון ערך השקעות והשפעות חד פעמיות אחרות של‬
‫החברה ושל חברות מוחזקות שלה‪ .‬בהקשר זה‪ ,‬החל משנת ‪ 2010‬חלים תקני חשבונאות‬
‫בינלאומיים שבבסיסם טיפול לפי שווי הוגן מלא בעסקאות ‪ -‬עם מהות כלכלית משמעותית ‪-‬‬
‫המביאות להפסקת איחוד‪ ,‬כך שההחזקה הנותרת לאחר הפסקת האיחוד משתערכת במועד‬
‫הפסקת האיחוד‪ ,‬לפי שווי הוגן לרווח והפסד וכן טיפול לפי שווי הוגן מלא בעסקאות ‪ -‬עם מהות‬
‫כלכלית משמעותית ‪ -‬המביאות לאיחוד דוחות כספיים )שלא אוחדו קודם לכן(‪ ,‬כך שההשקעה‬
‫המקורית לפני האיחוד משתערכת במועד האיחוד לראשונה‪ ,‬לפי שווי הוגן‪ ,‬לרווח והפסד‪ .‬יחד עם‬
‫זאת‪ ,‬ההשפעות של שינויים בהחזקות בחברות מאוחדות תוך שימור שליטה נזקפות במישרין להון‬
‫המיוחס לבעלי המניות של החברה‪ ,‬ואינן נכללות בדוח רווח והפסד‪ .‬לכללים אלה עשויה להיות‬
‫השפעה מהותית על רווחי החברה )לפרטים בדבר הנחיה שניתנה‪ ,‬בהקשר דומה‪ ,‬על ידי רשות‬
‫ניירות ערך‪ ,‬ראה באור ‪.3‬יא‪.6.‬ט‪ ,‬באור ‪.2‬א‪ .‬לדוחות הכספיים השנתיים ובאור ‪.3‬ב‪.1.‬ג‪ .‬לדוחות‬
‫הכספיים אלה בדבר בחינת השפעת שינויים תקנוניים אפשריים מסוימיים בסלקום העשויים להגדיל‬
‫את כוחו האפקטיבי של ציבור מחזיקי המניות של סלקום‪ ,‬בשילוב עם מימוש חלק מאחקות‬
‫השקעות דיסקונט בסלקום וכן באור ‪.2‬ו‪ .3.‬בגין השפעות אפשריות של אימוץ תקן דיווח בינלאומי‬
‫מספר ‪.30(10‬‬
‫‪30‬‬
‫לפרטים בדבר זקיפת יתרת קרנות ההון זמינים למכירה ברבעון השני של שנת ‪ 2011‬בשל ההחזקה במניות קרדיט סוויס לרווח והפסד‪ ,‬ראה‬
‫באורים ‪.3‬ב‪.4.‬ז‪ .‬ו‪.6 -‬ד‪ .‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪46‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך(‬
‫‪ 1.8‬איכות הרווח )המשך(‬
‫‪ ‬חלק הקבוצה ברווחי החברות המוחזקות‪ ,‬נטו‪ .‬יצויין‪ ,‬כי הכללים לעיל משפיעים גם על תוצאותיהן‬
‫של חברות מוחזקות של החברה‪.‬‬
‫‪ ‬פעילות המטה של החברה‪ ,‬הכוללת בעיקר הוצאות מימון נטו‪ ,‬הוצאות הנהלה וכלליות והכנסות‬
‫מדמי ניהול‪.‬‬
‫ברווחי החברה ולעיתים‪ ,‬במישרין בהון המיוחס לבעלי המניות שלה עשויה לחול ‪ -‬בהתאם לכללי‬
‫החשבונאות בתוקף ‪ -‬תנודתיות גבוהה בין תקופות דיווח שונות‪ ,‬וזאת בעיקר בשל עיתוי והיקף המימושים או‬
‫הרכישות שמבצעות החברה וחברות מוחזקות שלה‪ ,‬בשל השפעות שינויים במחירי ניירות ערך בשוק ההון‪,‬‬
‫וכן בשל שינוי בהוצאות המימון של החברה והחברות המוחזקות שלה‪ ,‬שהיקפן מושפע‪ ,‬בין היתר‪ ,‬מהיקף‬
‫החוב נטו‪ ,‬ממכשירים נגזרים‪ ,‬מאפיקי ההצמדה של החוב והנכסים הכספיים נטו ומשיעורי השינוי במדד‬
‫המחירים לצרכן ובשערי החליפין של הדולר והפרנק השוויצרי בתקופה המדווחת‪.‬‬
‫חברות הקבוצה בוחנות‪ ,‬כל חברה ברמתה‪ ,‬את ערך הנכסים המוחזקים על ידה וכן את עודפי העלות‬
‫המיוחסים ושאינם מיוחסים הכלולים בדוחותיה‪ .‬השקעות הקבוצה בחברות כלולות נבחנות בכל חברה‬
‫מחזיקה‪ ,‬ברמת השקעתה הכוללת‪ .‬פרטים על השווי המאזני של ההשקעות העיקריות בחברות המוחזקות‬
‫ליום ‪ 30‬ביוני ‪ 2011‬בהשוואה לשווי השוק מוצגים בבאור ‪.3‬ג‪ .‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫ההון של החברה והרווח הכולל שלה מושפעים גם מקרנות הון שונות‪ ,‬בעיקר מקרנות הון בגין התאמה לשווי‬
‫שוק של השקעות המטופלות כנכסים פיננסיים זמינים למכירה ומקרנות הון בגין התאמות מתרגום של דוחות‬
‫כספיים של חברות מוחזקות הערוכים במטבע חוץ‪ .‬לפרטים בדבר אפשרות יישום של תקן דיווח כספי‬
‫בינלאומי ‪ 9 IFRS‬בפרט בקשר עם ההשקעה במניות קרדיט סוויס‪ ,‬הנבחנת על ידי כור‪ ,‬השקעות דיסקונט‪,‬‬
‫אי די בי פתוח והחברה‪ ,‬ראה באורים ‪.2‬ו‪ .‬ו‪.3 -‬ב‪).4.‬ז( לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫סך ההפסד הכולל לשלושה חודשים שהסתיימו ביום ‪ 30‬ביוני ‪) 2011‬כולל זכויות שאינן מקנות שליטה(‬
‫הסתכם ב‪ 881 -‬מיליון ש"ח בהשוואה להפסד כולל )הכולל זכויות שאינן מקנות שליטה( בסך ‪554‬‬
‫מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד‪ .‬ההפרש האמור נובע בעיקר מהגורמים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬ההפסד ברבעון השני בשנת ‪) 2011‬הכולל זכויות שאינן מקנות שליטה( הסתכם ב‪ 1,790 -‬מיליון‬
‫ש"ח בהשוואה לרווח בסך ‪ 771‬מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד‪.‬‬
‫ב‪ .‬מנגד‪ ,‬ברבעון השני של שנת ‪ 2011‬רשמה החברה רווח כולל אחר בניכוי מס בגין נכסים פיננסיים‬
‫זמינים למכירה בסך של ‪ 1,072‬מיליוני ש"ח בהשוואה להפסד כולל בניכוי מס בסך של ‪1,624‬‬
‫מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד‪.‬‬
‫ג‪ .‬ברבעון השני של שנת ‪ 2011‬רשמה החברה הפסד כולל אחר בניכוי מס בגין הפרשי תרגום מטבע‬
‫חוץ בגין פעילויות חוץ בסך של ‪ 46‬מיליוני ש"ח בהשוואה לרווח כולל בניכוי מס בסך ‪ 174‬מיליוני‬
‫ש"ח ברבעון המקביל אשתקד‪.‬‬
‫ד‪ .‬ברבעון המקביל אשתקד נרשם הפסד כולל אחר בסך ‪ 60‬מיליוני ש"ח בגין הפחתת קרן שערוך‬
‫בגין נטוויז'ן כתוצאה מאיחוד לראשונה של אלרון‪.‬‬
‫ההפסד הכולל של החברה לשלושה חודשים שהסתיימו ביום ‪ 30‬ביוני ‪ ,2011‬בניכוי זכויות שאינן מקנות‬
‫שליטה הסתכם ב‪ 736 -‬מיליון ש"ח בהשוואה להפסד כולל בסך ‪ 783‬מיליון ש"ח לשלושה חודשים‬
‫שהסתיימו ביום ‪ 30‬ביוני ‪.2010‬‬
‫‪1.9‬‬
‫תמצית תוצאות החברה )מאוחד(‬
‫נתונים נבחרים מתוך תוצאות החברה‬
‫רווח )הפסד( לתקופה המיוחס לבעלי‬
‫המניות‬
‫רווח נקי )הפסד( לתקופה המיוחס לבעלי‬
‫זכויות שאינן מקנות שליטה‬
‫רווח נקי )הפסד( המיוחס לבעלי המניות‬
‫ולזכויות שאינן מקנות שליטה‬
‫רווחים ממימוש השקעות בניכוי הפחתות‬
‫ורווח משערוך כתוצאה מעליה לשליטה‪,‬‬
‫נטו )כולל זכויות שאינן מקנות שליטה(‬
‫רווח )הפסד( כולל‬
‫רווח )הפסד( בסיסי למניה )בש"ח(‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫לשנה‬
‫שהסתיימה‬
‫ביום ‪31‬‬
‫בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫לשלושה חודשים‬
‫לששה חודשים שהסתיימו‬
‫שהסתיימו ביום ‪ 30‬ביוני‬
‫ביום ‪ 30‬ביוני‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2010‬‬
‫במיליוני ש"ח )למעט רווח למניה(‬
‫)‪(1,308‬‬
‫‪1,114‬‬
‫)‪(1,313‬‬
‫‪50‬‬
‫‪554‬‬
‫)‪(169‬‬
‫‪1,450‬‬
‫)‪(477‬‬
‫‪721‬‬
‫‪2,009‬‬
‫)‪(1,477‬‬
‫‪2,564‬‬
‫)‪(1,790‬‬
‫‪771‬‬
‫‪2,563‬‬
‫)‪(1,573‬‬
‫)‪(764‬‬
‫)‪(34.29‬‬
‫‪2,133‬‬
‫‪392‬‬
‫‪29.27‬‬
‫)‪(1,643‬‬
‫)‪(736‬‬
‫)‪(34.42‬‬
‫‪876‬‬
‫)‪(783‬‬
‫‪1.34‬‬
‫‪2,599‬‬
‫)‪(723‬‬
‫‪14.51‬‬
‫‪47‬‬
‫הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך(‬
‫‪.1‬‬
‫‪ 1.10‬פירוט בדבר רווחים )הפסדים( עיקריים ממימוש השקעות‬
‫‪31‬‬
‫שהסתיימו ביום ‪ 30‬ביוני ‪2011‬‬
‫ששה‬
‫שלושה‬
‫חודשים‬
‫רווח‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫כרוכים בתזרים מזומנים‬
‫שהסתיימו ביום ‪ 30‬ביוני ‪2010‬‬
‫ששה‬
‫שלושה‬
‫חודשים‬
‫רווח )הפסד(‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫כרוכים בתזרים מזומנים‬
‫הכנסות מדיבידנד מקרדיט‬
‫‪133‬‬
‫‪133‬‬
‫סוויס‬
‫‪98‬‬
‫‪98‬‬
‫מכירת מניות מדינגו‬
‫‪32‬‬
‫‪32‬‬
‫מכירת מניות טלדטה‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫מכירת מניות קרפור‬
‫‪9‬‬
‫‬‫מכירת מניות קרדיט סוויס‬
‫‪7‬‬
‫‬‫מכירת מניות נובה‬
‫ששה‬
‫שלושה‬
‫חודשים‬
‫רווח )הפסד(‬
‫ששה‬
‫שלושה‬
‫חודשים‬
‫רווח )הפסד(‬
‫הכנסות מדיבידנד מקרדיט סוויס‬
‫מכירת תעודת הסל על ידי כלל‬
‫‪32‬‬
‫פיננסיים‬
‫אינם כרוכים בתזרים‬
‫‪33‬‬
‫מזומנים‬
‫זקיפת קרן זמינים למכירה‬
‫בגין קרדיט סוויס לרווח‬
‫והפסד‬
‫שיערוך בנין ‪HSBC‬‬
‫‪1.11‬‬
‫‪1.11.1‬‬
‫‪117‬‬
‫‪117‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫)‪(1,087‬‬
‫‪92‬‬
‫אינם כרוכים בתזרים מזומנים‬
‫הצעת רכש שופרסל‬
‫)‪(1,087‬‬
‫‪92‬‬
‫שערוך בניין ‪HSBC‬‬
‫עליית שווי נדל"ן להשקעה‬
‫הכנסות )הוצאות( מיסים בגין‬
‫הפער בין העלות לצרכי מס‬
‫לעלות בספרים של מניות‬
‫קרדיט סוויס‬
‫דילול ושינוי טיפול חשבונאי‬
‫בהשקעה במניות נובה‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫‪857‬‬
‫‬‫‪56‬‬
‫‪24‬‬
‫‪56‬‬
‫‪24‬‬
‫)‪(41‬‬
‫‪2‬‬
‫‪-‬‬
‫‪21‬‬
‫תרומה לתוצאות החברה וחברות מוחזקות לפי מגזרי פעילות‬
‫מגזר סלקום‬
‫חלק החברה בתוצאות מגזר סלקום במחצית הראשונה של שנת ‪ 2011‬וברבעון השני של שנת‬
‫‪ 2011‬הסתכם ברווח של ‪ 196‬מיליון ש"ח ו‪ 88 -‬מיליון ש"ח‪ ,‬בהתאמה‪ ,‬בהשוואה לרווח של‬
‫‪ 222‬מיליון ש"ח ו‪ 113 -‬מיליון ש"ח במחצית הראשונה וברבעון השני של שנת ‪,2010‬‬
‫בהתאמה‪.‬‬
‫תמצית התוצאות העסקיות של סלקום‪:‬‬
‫מחצית ראשונה בשנת‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫הכנסות‬
‫‪EBITDA‬‬
‫רווח תפעולי‬
‫רווח נקי‬
‫‪3,176‬‬
‫‪1,204‬‬
‫‪868‬‬
‫‪550‬‬
‫‪3,271‬‬
‫‪1,320‬‬
‫‪956‬‬
‫‪640‬‬
‫קיטון‬
‫‪%‬‬
‫)‪(2.9‬‬
‫)‪(8.8‬‬
‫)‪(9.2‬‬
‫)‪(14.1‬‬
‫רבעון שני בשנת‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫‪1,589‬‬
‫‪565‬‬
‫‪397‬‬
‫‪244‬‬
‫‪1,691‬‬
‫‪682‬‬
‫‪499‬‬
‫‪326‬‬
‫קיטון‬
‫‪%‬‬
‫)‪(6.0‬‬
‫)‪(17.2‬‬
‫)‪(20.4‬‬
‫)‪(25.2‬‬
‫שנת‬
‫‪2010‬‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫‪6,662‬‬
‫‪2,667‬‬
‫‪1,938‬‬
‫‪1,291‬‬
‫הקיטון בהכנסות של סלקום ברבעון השני של שנת ‪ 2011‬בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד‬
‫נבע בעיקר מהשינויים הרגולטוריים שחלו בענף התקשורת ובעיקר מהפחתת דמי הקישוריות‬
‫החל מיום ‪ 1‬בינואר ‪ ,2011‬וכתוצאה מהתחרות הגוברת בענף אשר גרמה להמשך השחיקה‬
‫בתעריפי זמן האוויר‪ ,‬אשר גרמו לירידה בהכנסות סלקום משירותים שהסתכמו ברבעון השני‬
‫של שנת ‪ 2011‬ב‪ 1.1 -‬מיליארד ש"ח בהשוואה לכ‪ 1.5 -‬מיליארד ש"ח ברבעון המקביל‬
‫אשתקד‪ .‬הקיטון בהכנסות סלקום קוזז בחלקו מגידול בהכנסותיה מציוד קצה‪ ,‬אשר נבע מעלייה‬
‫בכמות המכשירים שנמכרו ומגידול בהכנסות מתוכן ושירותי ערך מוסף )כולל ‪.(SMS‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪33‬‬
‫בתקופת הדוח רשמה החברה גידול בהון המיוחס לבעלי המניות בסך של ‪ 153‬מיליון ש"ח בגין מימוש ‪ 5%‬ממניות סלקום על ידי השקעות‬
‫דיסקונט‪ ,‬ראה באור ‪.3‬ב‪.1.‬ג‪ .‬לדחות הכספיים‪.‬‬
‫בנוסף רשמה החברה גידול בהון המיוחס לבעלי המניות בסך של כ‪ 41 -‬מיליון ש"ח בגין החזקות תעודות הסל במניות חברות מוחזקות של‬
‫החברה‪ ,‬ראה סעיף ‪ 1.11.6.2‬להלן‪.‬‬
‫פרטים בדבר הכנסות מעלית שווי הוגן של נדל"ן‪ ,‬לרבות נדל"ן בהקמה‪ ,‬ראה סעיף ‪ 1.11.2‬להלן‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪48‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך(‬
‫תרומה לתוצאות החברה וחברות מוחזקות לפי מגזרי פעילות )המשך(‬
‫‪1.11‬‬
‫מגזר סלקום )המשך(‬
‫‪1.11.1‬‬
‫הקיטון ברווח התפעולי ברבעון השני של שנת ‪ 2011‬בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד‬
‫הושפע בעיקר מהירידה בהכנסות משירותים כאמור לעיל‪.‬‬
‫הירידה ברווח התפעולי קוזזה בחלקה על ידי קיטון של כ‪ 4.1% -‬בעלות המכירות והשירותים‬
‫של סלקום לאור הירידה המשמעותית בדמי הקישוריות ששילמה סלקום למפעילי סלולר‬
‫אחרים‪ ,‬בעקבות הפחתת דמי הקישוריות וכן כתוצאה מירידה בהוצאות הפחת המיוחסת‪ ,‬בין‬
‫היתר‪ ,‬להיוון סיבסוד מכשירים‪.‬‬
‫סלקום דיווחה ברבעון השני של שנת ‪ 2011‬על הוצאות מימון נטו בסך ‪ 75‬מיליון ש"ח‪,‬‬
‫בהשוואה להוצאות מימון נטו של ‪ 61‬מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד‪ .‬הגידול בהוצאות‬
‫המימון של סלקום נבע בעיקר מגידול במצבת החוב של סלקום ומירידה ברווח מעסקאות הגנה‬
‫בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד‪.‬‬
‫סלקום מדווחת כי ברבעון השני של שנת ‪ 2011‬גדלה מצבת הלקוחות שלה ב‪ 32 -‬אלף לקוחות‬
‫חדשים נטו‪ ,‬ובהתאם לכך היא סיימה את הרבעון השני של שנת ‪ 2011‬עם כ‪ 3.366 -‬מיליון‬
‫מנויים‪.‬‬
‫לפרטים בדבר שינויים עיקריים בהחזקות מגזר סלקום‪ ,‬ראה באור ‪.3‬ב‪ .1.‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫מגזר נכסים ובנין ופרויקטים בלאס וגאס‬
‫‪1.11.2‬‬
‫חלק החברה בתוצאות מגזר נכסים ובנין ופרויקטים בלאס וגאס במחצית הראשונה של שנת‬
‫‪ 2011‬וברבעון השני של שנת ‪ 2011‬הסתכם ברווח של ‪ 37‬מיליון ש"ח ו‪ 34 -‬מיליון ש"ח‪,‬‬
‫בהתאמה‪ ,‬בהשוואה לרווח של ‪ 34‬מיליון ש"ח ו‪ 5 -‬מיליון ש"ח במחצית הראשונה וברבעון השני‬
‫של שנת ‪ ,2010‬בהתאמה‪.‬‬
‫תמצית התוצאות העסקיות של נכסים ובנין‬
‫מחצית ראשונה‬
‫בשנת‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫הכנסות‬
‫רווח לפני מסים‬
‫רווח נקי‬
‫‪1,007‬‬
‫‪260‬‬
‫‪113‬‬
‫‪842‬‬
‫‪179‬‬
‫‪84‬‬
‫‪34‬‬
‫גידול‬
‫‪%‬‬
‫‪19.6‬‬
‫‪45.3‬‬
‫‪34.5‬‬
‫רבעון שני בשנת‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫‪567‬‬
‫‪200‬‬
‫‪91‬‬
‫‪379‬‬
‫‪60‬‬
‫‪27‬‬
‫גידול‬
‫‪%‬‬
‫שנת‬
‫‪2010‬‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫‪1,678‬‬
‫‪347‬‬
‫‪136‬‬
‫‪50‬‬
‫‪233‬‬
‫‪237‬‬
‫במחצית הראשונה של שנת ‪ 2011‬ניכרו ביקושים לשטחי משרדים‪ ,‬מסחר‪ ,‬תעשיה ולוגיסטיקה‪,‬‬
‫במרבית שטחי הפעילות של קבוצת נכסים ובנין‪ ,‬שהתבטאו ביציבות מחירים ואף בעליות‬
‫מחירים מתונות ושמירה על שיעור תפוסה גבוה של כ‪ .95% -‬בתחום המגורים‪ ,‬ניכרת במחצית‬
‫הראשונה של שנת ‪ 2011‬התייצבות‪ ,‬לאחר שנה של גידול בהיקף המכירות ועליה במחירי‬
‫הדירות בישראל‪ .‬בענף הנדל"ן המניב בישראל מתבטאת היציבות הן ברמת הביקושים והן‬
‫ברמת מחירי השכירות והתפוסות‪ ,‬בהמשך לעלייה המתונה שאפיינה את הענף כולו בשנת‬
‫‪.2010‬‬
‫הגידול בהכנסות נכסים ובנין ברבעון השני של שנת ‪ 2011‬נבע בעיקר מעליה בשווי הוגן של‬
‫נדל"ן להשקעה‪ ,‬אשר הסתכם ברבעון השני של שנת ‪ 2011‬ב‪ 276 -‬מיליון ש"ח בהשוואה‬
‫לעליה בשווי הוגן של כ‪ 109 -‬מיליון ש"ח ברבעון השני אשתקד‪ .‬בחודש יוני ‪ 2011‬עודכנו‬
‫הערכות השווי לכלל הנכסים המניבים של נכסים ובנין בישראל וזאת עקב שינוי בתזרים‬
‫המזומנים הצפוי לנבוע מהנכסים‪ ,‬עקב היותם מושכרים בחוזים צמודי מדד וכן עקב עליה‬
‫ריאלית בדמי השכירות הנגבים מנכסיה השונים‪ .‬כמו כן‪ ,‬בחודש יוני ‪ 2011‬עודכן גם השווי‬
‫ההוגן של בנין מטה ‪ HSBC‬בניו‪-‬יורק‪ ,‬אשר לפני כן עודכן ברבעון השני של שנת ‪.2010‬‬
‫כתוצאה‪ ,‬רשמה נכסים ובנין ברבעון השני של שנת ‪ 2011‬הכנסה בסך של כ‪ 139 -‬מיליון ש"ח‬
‫בהשוואה ל‪ 72 -‬מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד‪ .‬הכנסות נכסים ובנין ממכירת דירות‬
‫ומקרקעין הסתכמו ברבעון השני של שנת ‪ 2011‬ב‪ 55 -‬מיליון ש"ח בהשוואה ל‪ 41 -‬מיליון ש"ח‬
‫ברבעון המקביל אשתקד‪ .‬רישום ההכנסות הנ"ל‪ ,‬בהתאם להוראות התקינה הבינלאומית‬
‫מושפע מעיתוי איכלוס הדירות‪.‬‬
‫בנוסף רשמה נכסים ובנין גידול בהכנסות מהשכרת נכסים ברבעון השני של שנת ‪ ,2011‬אשר‬
‫הסתכמו ב‪ 159 -‬מיליון ש"ח בהשוואה ל‪ 143 -‬מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד‪ .‬הגידול‬
‫נבע בעיקר מנכסים שנרכשו בשנת ‪ 2010‬ובתחילת שנת ‪ ,2011‬ומאיכלוס פרוייקטים חדשים‬
‫במהלך שנת ‪ 2010‬ובמחצית הראשונה של שנת ‪.2011‬‬
‫‪ 34‬כולל חלקה של נכסים ובנין בפרוייקטים בלאס וגאס‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪49‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪1.11.2‬‬
‫הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך(‬
‫מגזר נכסים ובנין ופרויקטים בלאס וגאס )המשך(‬
‫נכסים ובנין דיווחה ברבעון השני של שנת ‪ 2011‬על הוצאות מימון נטו בסך ‪ 141‬מיליון ש"ח‬
‫בהשוואה ל‪ 133 -‬מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד‪ .‬הוצאות המימון הושפעו מהגידול‬
‫בחוב נטו של נכסים ובנין ברבעון הנוכחי בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד‪.‬‬
‫יצויין כי דמי השכירות בישראל המשתלמים לנכסים ובנין צמודים למדד המחירים לצרכן‪ ,‬והשווי‬
‫ההוגן של הנדל"ן המניב האמור נגזר‪ ,‬בין היתר‪ ,‬מדמי השכירות הצמודים‪ .‬על כן‪ ,‬נכסים ובנין‬
‫רואה בנדל"ן להשקעה שלה הגנה כלכלית לטווח ארוך כנגד ההתחייבויות הפיננסיות שלה‪,‬‬
‫שמרביתן צמודות למדד‪.‬‬
‫פרויקט הפלאזה בלאס‪-‬וגאס‬
‫אי די בי פתוח ונכסים ובנין שותפות בשיעור ‪ ,25%‬כל אחת‪ ,‬באמצעות חברת פרוייקט‬
‫שבבעלותן בחלקים שווים‪ ,‬בחטיבת קרקע בשטח של כ‪ 140-‬דונם בלאס‪-‬וגאס‪ ,‬עליה מתוכנן‬
‫להיבנות פרויקט ייחודי שיכלול בית מלון‪ ,‬קזינו‪ ,‬שטחי מסחר‪ ,‬אולם כנסים ודירות מגורים‬
‫)"פרויקט הפלאזה"(‪.‬‬
‫פרויקט הפלאזה יבנה בשלבים ומצוי בשלבי תכנון‪ ,‬ובנייתו תחל לאחר השגת הסדר מתאים עם‬
‫המלווים הקיימים של האשראי שמימן‪ ,‬חלקית‪ ,‬את רכישת הקרקע של הפרויקט‪ ,‬ובכפוף‬
‫להשגת מימון מתאים לדרישות המימון של הפרויקט בשנים הקרובות‪ ,‬כך שיתאפשר לחברת‬
‫הפרויקט‪ ,‬בהתקיים תנאי השוק המתאימים‪ ,‬להתחיל בבנייתו‪ .‬בכוונת חברת הפרויקט לפעול‬
‫לכך במרוצת שנת ‪ 2011‬וכן לאחר מכן‪-‬ככל שיידרש‪.‬‬
‫תקן בינלאומי בחשבונאות מספר ‪ 36‬קובע חובה לבחון ולהפחית‪ ,‬בהתקיים תנאים הקבועים‬
‫בו‪ ,‬את ערכם של נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים‪ ,‬המצויים בתחולתו‪ ,‬עד לסכום בר ההשבה‬
‫שלהם‪ .‬בהתאם לתקן האמור‪ ,‬הסכום בר ההשבה של פרויקט הפלאזה נקבע ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪ 2010‬על בסיס הערכת שווי שנערכה בשיטת ‪ Value in use‬לסך של כ‪ 1-‬מיליארד דולר‪.‬‬
‫חברת הפרויקט קיבלה חוות דעת ממעריך השווי של פרויקט הפלאזה‪ ,‬לפיה‪ ,‬לדעת מעריך‬
‫השווי‪ ,‬נכון ליום ‪ 30‬ביוני ‪ 2011‬לא חל שינוי מהותי לרעה בפרמטרים הכלכליים העומדים‬
‫בבסיסה של הערכת השווי הנ"ל של פרויקט הפלאזה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ .2010‬מעריך השווי‬
‫ציין כי חוות דעת זו איננה מהווה הערכת שווי לפרויקט הפלאזה‪.‬‬
‫יצוין‪ ,‬כי חברת הפרויקט אינה מהוונת בדוחותיה הכספיים הוצאות מימון שהסתכמו במחצית‬
‫הראשונה של שנת ‪ 2011‬בסך של כ‪ 17-‬מיליון דולר ואלה נזקפות לדוח רווח והפסד‪.‬‬
‫במחצית הראשונה בשנת ‪ 2011‬החלו אי די בי פתוח ונכסים ובנין‪ ,‬יחד עם שותפותיה לפרויקט‬
‫הפלאזה‪ ,‬לבחון חלופות שונות להשגת המימון של הפרויקט בשנים הקרובות‪ ,‬לרבות הטיפול‬
‫בהלוואה בסך כ‪ 620 -‬מיליון דולר ארה"ב‪ ,‬שמימנה חלקית את רכישת הקרקע של פרויקט‬
‫הפלאזה ומועד פרעונה הינו בחודש אוגוסט ‪) 2012‬חלק אי די בי פתוח ונכסים ובנין בהלוואה‬
‫האמורה ‪ 155 -‬מיליון דולר‪ ,‬כל אחת(‪ .‬בין היתר‪ ,‬נבחנת‪ ,‬וטרם סוכמה‪ ,‬אפשרות להתקשר עם‬
‫בנק השקעות בינלאומי שיסייע במשא ומתן עם המלווים‪.‬‬
‫לאור העובדה שטרם הושג הסדר עם המלווים הקיימים של ההלוואה האמורה וכן טרם גובש‬
‫מימון לפרויקט הפלאזה‪ ,‬צפויה דחיה במועד התחלת הבניה של הפרויקט המתוכנן‪ ,‬כך‬
‫שהבנייה שהייתה מתוכננת להתחיל בסוף שנת ‪ 2011‬עשויה להתחיל במהלך שנת ‪.2012‬‬
‫לדעת אי די בי פתוח ונכסים ובנין‪ ,‬בהתבסס על כך שלא חל שינוי לרעה בפרמטרים הכלכליים‬
‫המשמשים בהערכת השווי של הפרויקט כאמור לעיל‪ ,‬גם אם מועד תחילת הבניה ידחה למשך‬
‫של עד שנה‪ ,‬לא צפויה הפחתה בשווי של הפרויקט )לפי שיטת ‪ (value in use‬לעומת הערכת‬
‫השווי האמורה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2010‬‬
‫להערכת אי די בי פתוח ונכסים ובנין‪ ,‬בתנאי השוק הנוכחיים בארה"ב‪ ,‬הערך של נכסי הפרויקט‬
‫בשיטת ‪ value in use‬גבוה משווים ההוגן בניכוי עלויות המכירה‪ ,‬העשוי להיות מיושם בדוחותיה‬
‫הכספיים במקרה שהקמתו לא תתאפשר‪.‬‬
‫פרויקט ‪ GW‬בלאס‪-‬וגאס‬
‫החלק הראשון של שלב א' )‪ (TRIAD A‬בפרויקט הטיבולי בלאס‪-‬וגאס‪ ,‬הכולל שטחי מסחר‬
‫בהיקף של כ‪ 224 -‬אלף רגל רבוע )כ‪ 21 -‬אלפי מ"ר( ושטחי משרדים בהיקף של כ‪ 145 -‬אלף‬
‫רגל רבוע )כ‪ 13 -‬אלפי מ"ר(‪ ,‬נפתח לציבור בסוף חודש אפריל ‪ .2011‬נכון למועד דוח זה‬
‫הושכרו ‪ 65%‬משטחי המסחר וכ‪ 55% -‬משטחי המשרדים ב‪.TRIAD A -‬‬
‫פרויקט ‪ QT‬בלאס‪-‬וגאס‬
‫הפרויקט כולל ‪ 2‬מגדלים ובהם ‪ 219‬דירות מגורים שבנייתם הסתיימה‪ .‬עד כה אוכלסו ‪139‬‬
‫יחידות דיור בתמורה כספית של כ‪ 302 -‬מיליון דולר‪ .‬בפרויקט נותרו ‪ 75‬יחידות דיור במלאי‪.‬‬
‫בעקבות המשבר הכלכלי בארה"ב והקושי בקבלת משכנתאות על‪-‬ידי הרוכשים‪ ,‬הואט קצב‬
‫המכירות בפרויקט באופן ניכר‪ .‬במחצית הראשונה של שנת ‪ 2010‬נמכרו בפרויקט ‪ 2‬יחידות‬
‫דיור ומאז טרם נמכרו יחידות נוספות‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪50‬‬
‫הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך(‬
‫‪.1‬‬
‫תרומה לתוצאות החברה וחברות מוחזקות לפי מגזרי פעילות )המשך(‬
‫‪1.11‬‬
‫מגזר נכסים ובנין ופרויקטים בלאס וגאס )המשך(‬
‫‪1.11.2‬‬
‫פרויקט ‪ QT‬בלאס‪-‬וגאס )המשך(‬
‫המשך השיווק בפרויקט תלוי במידה רבה בהתאוששות שוק דיור היוקרה בלאס‪-‬וגאס ובחידוש‬
‫מתן משכנתאות לרוכשים בתנאים סבירים‪ .‬להערכת אי די בי פתוח ונכסים ובנין‪ ,‬בכפוף לאמור‬
‫לעיל ולאור זאת שמדובר בפרויקט יוקרתי וייחודי‪ ,‬ימכר מלאי יחידות הדיור בפרויקט לאורך‬
‫מספר שנים בתמורה שלא תפחת מערכו בספרים‪.‬‬
‫לפרטים בדבר שינויים עיקריים בהחזקות מגזר נכסים ובנין ופרוייקטים בלאס וגאס‪ ,‬ראה באור ‪.3‬ב‪.2.‬‬
‫לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪1.11.3‬‬
‫מגזר שופרסל‬
‫חלק החברה בתוצאות מגזר שופרסל במחצית השניה של שנת ‪ 2011‬וברבעון השני של שנת‬
‫‪ 2011‬הסתכם ברווח של ‪ 27‬מיליון ש"ח ו‪ 17 -‬מיליון ש"ח‪ ,‬בהתאמה‪ ,‬בהשוואה לרווח של ‪904‬‬
‫מיליון ש"ח ו‪ 25 -‬מיליון ש"ח‪ ,‬במחצית הראשונה וברבעון השני של שנת ‪ ,2010‬בהתאמה‪.‬‬
‫הרווח במחצית הראשונה של שנת ‪ 2010‬כלל רווח בסך של כ‪ 857 -‬מיליון ש"ח‪ ,‬כתוצאה‬
‫מהצעת רכש למניות שופרסל שהביאה לאיחוד דוחותיה של שופרסל ברבעון הראשון של שנת‬
‫‪.2011‬‬
‫תמצית התוצאות העסקיות של שופרסל‬
‫מחצית ראשונה בשנת‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫הכנסות‬
‫רווח גולמי‬
‫רווח תפעולי*‬
‫רווח נקי‬
‫*‬
‫‪5,812‬‬
‫‪1,576‬‬
‫‪267‬‬
‫‪140‬‬
‫‪5,448‬‬
‫‪1,468‬‬
‫‪281‬‬
‫‪175‬‬
‫גידול‬
‫)קיטון(‬
‫‪%‬‬
‫רבעון שני בשנת‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫‪6.7‬‬
‫‪7.4‬‬
‫)‪(5.0‬‬
‫)‪(20.0‬‬
‫‪2,683‬‬
‫‪740‬‬
‫‪167‬‬
‫‪104‬‬
‫‪3,020‬‬
‫‪809‬‬
‫‪149‬‬
‫‪79‬‬
‫גידול‬
‫)קיטון(‬
‫‪%‬‬
‫שנת‬
‫‪2010‬‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫‪11,130‬‬
‫‪3,015‬‬
‫‪558‬‬
‫‪334‬‬
‫‪12.6‬‬
‫‪9.3‬‬
‫)‪(10.8‬‬
‫)‪(24.0‬‬
‫אחרי הכנסות והוצאות אחרות‪.‬‬
‫הגידול בהכנסות שופרסל ברבעון השני של שנת ‪ 2011‬בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד‬
‫נבע בעיקר מעיתוי חג הפסח‪ ,‬אשר קיבל ביטוי משמעותי יותר ברבעון הנוכחי בהשוואה לרבעון‬
‫השני בשנת ‪ .2010‬בנוסף‪ ,‬יישום התוכנית האסטרטגית של שופרסל ותוספת שטחי מסחר‬
‫העומדים לרשותה תרמו אף הם לשיפור במכירות שופרסל בתחום הקמעונאות אשר הסתכמו‬
‫בכ‪ 3 -‬מיליארד ש"ח ברבעון השני של שנת ‪ 2011‬בהשוואה לכ‪ 2.7 -‬מיליארד ש"ח ברבעון‬
‫המקביל אשתקד‪ ,‬גידול של כ‪ ,12.5% -‬ובנטרול השפעת עיתוי החג ‪ -‬גידול של כ‪.6.5% -‬‬
‫בחנויות זהות נרשם גידול של כ‪ 9% -‬במכירות ברבעון השני של שנת ‪ 2011‬בהשוואה לרבעון‬
‫המקביל אשתקד ובנטרול השפעת עיתוי החג ‪ -‬גידול של כ‪.3.6% -‬‬
‫שיעור הרווח הגולמי בתחום הקמעונאות ברבעון השני של שנת ‪ 2011‬עמד על כ‪26.8% -‬‬
‫בהשוואה לכ‪ 27.6% -‬ברבעון המקביל אשתקד‪ .‬הקיטון בשיעור הרווח הגולמי נבע בעיקר‬
‫מעיתוי מבצעי חג הפסח ומהסבת סניפי שופרסל "ביג" לסניפים בפורמט שופרסל "דיל"‪ .‬על אף‬
‫האמור‪ ,‬סך הרווח הגולמי גדל בכ‪ 7.4% -‬הודות לעליה בהכנסות‪.‬‬
‫הרווח התפעולי של שופרסל קטן ברבעון השני של שנת ‪ 2011‬בכ‪ 10.8%-‬בהשוואה לרבעון‬
‫המקביל אשתקד‪ ,‬היות ובתקופה קודמת כלל הרווח התפעולי עליית ערך נדל"ן להשקעה בסך‬
‫של כ‪ 40 -‬מיליון ש"ח‪ .‬שיעור הרווח התפעולי מההכנסות היה ברבעון השני של שנת ‪ 2011‬כ‪-‬‬
‫‪ 4.9%‬בהשוואה לכ‪ 4.8% -‬ברבעון המקביל אשתקד‪ .‬ברבעון השני של שנת ‪ 2011‬רשמה‬
‫שופרסל הוצאות מימון‪ ,‬נטו‪ ,‬בסך של ‪ 43‬מיליון ש"ח בהשוואה להוצאות מימון‪ ,‬נטו‪ ,‬בסך של‬
‫‪ 32‬מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד‪ .‬הגידול בהוצאות המימון נטו של שופרסל‪ ,‬נבע בעיקר‬
‫מגידול בחוב נטו של שופרסל‪.‬‬
‫הרווח הנקי של שופרסל ברבעון השני של שנת ‪ 2011‬הסתכם ב‪ 79 -‬מיליון ש"ח בהשוואה ל‪-‬‬
‫‪ 104‬מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד‪ ,‬אשר כלל הכנסה חד פעמית בסך ‪ 40‬מיליון ש"ח‪,‬‬
‫שרשמה שופרסל מעליית ערך נדל"ן להשקעה‪.‬‬
‫לפרטים בדבר שינויים עיקריים בהחזקות מגזר שופרסל בתקופת הדוח‪ ,‬ראה באור ‪.3‬ב‪ .3.‬לדוחות‬
‫הכספיים‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪51‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪1.11‬‬
‫הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך(‬
‫תרומה לתוצאות החברה וחברות מוחזקות לפי מגזרי פעילות )המשך(‬
‫‪1.11.4‬‬
‫מגזר מכתשים אגן‬
‫חלק החברה בתוצאות מגזר מכתשים אגן הסתכם במחצית הראשונה של שנת ‪ 2011‬וברבעון‬
‫השני של שנת ‪ 2011‬ברווח של ‪ 95‬מיליון ש"ח ו‪ 30 -‬מיליון ש"ח‪ ,‬בהתאמה‪ ,‬בהשוואה לרווח‬
‫של ‪ 51‬מיליון ש"ח והפסד של ‪ 7‬מיליון ש"ח במחצית הראשונה וברבעון השני של שנת ‪,2010‬‬
‫בהתאמה‪.‬‬
‫תמצית התוצאות העסקיות של מכתשים אגן‬
‫מחצית ראשונה‬
‫בשנת‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫מיליוני דולר‬
‫הכנסות‬
‫‪EBITDA‬‬
‫רווח תפעולי‬
‫רווח נקי )הפסד(‬
‫‪1.11.5‬‬
‫‪1,504‬‬
‫‪263‬‬
‫‪199‬‬
‫‪137‬‬
‫‪1,324‬‬
‫‪204‬‬
‫‪151‬‬
‫‪83‬‬
‫גידול‬
‫‪%‬‬
‫‪13.6‬‬
‫‪29.0‬‬
‫‪32.3‬‬
‫‪64.7‬‬
‫רבעון שני בשנת‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫מיליוני דולר‬
‫‪723‬‬
‫‪119‬‬
‫‪87‬‬
‫‪45‬‬
‫‪601‬‬
‫‪71‬‬
‫‪44‬‬
‫‪12‬‬
‫גידול‬
‫‪%‬‬
‫‪20.3‬‬
‫‪68.4‬‬
‫‪97.5‬‬
‫‪266.9‬‬
‫שנת‬
‫‪2010‬‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫‪2,362‬‬
‫‪142‬‬
‫‪6‬‬
‫)‪(132‬‬
‫הגידול בהכנסות מכתשים אגן ברבעון השני של שנת ‪ 2011‬בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד‬
‫נבע בעיקר מגידול כמותי במכירות של מוצרים להגנת הצומח‪ ,‬במרבית אזורי הפעילות בהם‬
‫פועלת מכתשים אגן‪ ,‬אשר הסתכמו ברבעון השני של שנת ‪ 2011‬ב‪ 674-‬מיליון דולר בהשוואה‬
‫ל‪ 554-‬מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד‪ ,‬וכן מהרחבת פעילותה של מכתשים אגן במקסיקו‬
‫ובקוריאה‪ .‬הגידול במכירות המוצרים להגנת הצומח הושפע מעליה במחירי הסחורות‬
‫החקלאיות ביחס לרבעון המקביל אשתקד‪ ,‬ומתנאי מזג אויר נוחים יחסית במרבית יבשת‬
‫אירופה‪ ,‬אשר תרמו לגידול בביקושים למוצרי הגנת הצומח‪ .‬בנוסף‪ ,‬התחזקות המטבעות בהן‬
‫מבוצעות מכירותיה של מכתשים אגן ביחס לדולר תרמה אף היא לגידול במכירות‪ .‬הרווח‬
‫הגולמי של מכתשים אגן ברבעון השני של שנת ‪ 2011‬הסתכם ב‪ 239 -‬מיליון דולר )כ‪33% -‬‬
‫מהמכירות( בהשוואה ל‪ 175 -‬מיליון דולר )כ‪ 29.1% -‬מהמכירות( בתקופה המקבילה אשתקד‪.‬‬
‫הגידול ברווח הגולמי ובשיעורו מהמכירות נבע בעיקר מגידול בכמויות המכירה‪ ,‬ממהלכי‬
‫התייעלות שנקטה מכתשים אגן במהלך שנת ‪ 2010‬ואשר נמשכים בשנת ‪ ,2011‬ממכירת מלאי‬
‫שנרכש בעלות נמוכה יחסית בהשוואה לעלות המלאי שנמכר ברבעון המקביל אשתקד‪,‬‬
‫ומהשפעת מכירת תמהיל רווחי יותר של מוצרי מכתשים אגן בהשוואה לרבעון המקביל‬
‫אשתקד‪ .‬ברבעון השני של שנת ‪ 2011‬חל גידול בהוצאות התפעוליות של מכתשים אגן אשר‬
‫הסתכמו ל‪ 151 -‬מיליון דולר ושיעורן ביחס למכירות היה ‪ 20.9%‬בהשוואה להוצאות תפעוליות‬
‫בסך ‪ 131‬מיליון דולר שהיוו ‪ 21.8%‬מהמכירות ברבעון המקביל אשתקד‪ .‬הגידול בהוצאות נבע‬
‫בעיקר מהתחזקות המטבעות בהן פועלת מכתשים אגן ביחס לדולר‪ ,‬מגידול בפעילויות‬
‫באמצעות חברות חדשות ומגידול בהוצאות הפחת והפחתות‪ .‬הגידול בהוצאות תפעוליות אלו‬
‫קיזז חלק מהגידול ברווח הגולמי של מכתשים אגן‪.‬‬
‫הרווח הנקי של מכתשים אגן ברבעון השני של שנת ‪ 2011‬הסתכם ב‪ 45-‬מיליון דולר בהשוואה‬
‫ל‪ 12 -‬מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד‪.‬‬
‫לפרטים בדבר שינויים עיקריים בהחזקות מגזר מכתשים אגן‪ ,‬ראה באורים ‪.3‬ב‪.4.‬א‪ -.‬ג‪ .‬לדוחות‬
‫הכספיים‪.‬‬
‫מגזר קרדיט סוויס‬
‫חלק החברה בתוצאות מגזר קרדיט סוויס במחצית הראשונה של שנת ‪ 2011‬וברבעון השני של‬
‫שנת ‪ 2011‬הסתכם בהפסד של ‪ 926‬מיליון ש"ח ו‪ 932 -‬מיליון ש"ח‪ ,‬בהתאמה‪ ,‬בהשוואה‬
‫לרווח של ‪ 140‬מיליון ש"ח ו‪ 91 -‬מיליון ש"ח במחצית הראשונה וברבעון השני של שנת ‪,2010‬‬
‫בהתאמה‪.‬‬
‫ברבעון השני של שנת ‪ 2011‬רשמה כור הפסד נטו בגין ירידת ערך השקעה בקרדיט סוויס‪,‬‬
‫בניכוי המזומן שנתקבל מחלוקה שביצעה קרדיט סוויס ובהתחשב במסים המתייחסים‬
‫להשקעתה זו‪ ,‬בסך של ‪ 1,563‬מיליון ש"ח‪ .‬ברבעון השני של שנת ‪ 2010‬רשמה כור רווח בסך‬
‫‪ 154‬מיליון ש"ח בגין דיבידנד שהתקבל מקרדיט סוויס ובגין מסים המתייחסים להשקעה זו‪.‬‬
‫ביום ‪ 30‬ביוני ‪ ,2011‬החזיקה כור‪ ,‬ביחד עם חברה בת בבעלותה המלאה‪ ,‬כ‪ 38.60-‬מיליון‬
‫מניות של קרדיט סוויס‪ ,‬שהיוו כ‪ 3.22%-‬ממניות קרדיט סוויס הרשומות למסחר‪ ,‬בעלות של כ‪-‬‬
‫‪ 6.97‬מיליארד ש"ח‪ .‬שווי ההשקעה של כור במניות קרדיט סוויס‪ ,‬לפי מחירן בבורסה באותו‬
‫יום‪ ,‬היה ‪ 5.14‬מיליארד ש"ח‪ ,‬סכום ששיקף פער שלילי בסך ‪ 1.82‬מיליארד ש"ח ביחס לעלותן‬
‫המקורית‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪52‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪1.11‬‬
‫הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך(‬
‫תרומה לתוצאות החברה וחברות מוחזקות לפי מגזרי פעילות )המשך(‬
‫‪1.11.5‬‬
‫מגזר קרדיט סוויס )המשך(‬
‫‪1.11.6‬‬
‫הפער האמור היווה כ‪ 26.2%-‬ביחס לעלותן המקורית האמורה‪ .‬בהתייחס למועד תום הרבעון‬
‫השני של שנת ‪ 2011‬בחנה כור את מכלול הנסיבות‪ ,‬ובעיקר את משך התקופה בה קיימת‬
‫ירידה בשווי ההוגן )בתאריך החתך( ביחס לעלות המקורית‪ .‬אף על פי שהירידה האמורה אינה‬
‫על פני תקופה של למעלה משנים עשר חודשים ברציפות‪ ,‬בהתבסס על יום מסחר בודד‪ ,‬שבו‬
‫לא היתה קיימת ירידה כאמור ושקטע את רציפות התקופה‪ ,‬הכירה כור ברבעון השני של שנת‬
‫‪ 2011‬בהפסד מירידת ערך בדוח רווח והפסד בגובה הפער האמור והחברה רשמה את חלקה‬
‫בהפסד זה‪ .‬בהקשר זה יצויין כי‪ ,‬כאמור בבאור ‪.2‬ו‪ .1.‬לדוחות הכספיים‪ ,‬הקבוצה ממשיכה‬
‫לבחון אפשרות אימוצו המוקדם של תקן ‪ .IFRS9‬לעניין הטיפול החשבונאי בהשקעה זו‬
‫ולפרטים נוספים בדבר אחזקתה של כור במניות קרדיט סוויס ליום ‪ 30‬ביוני ‪ 2011‬ולהשפעות‬
‫אפשריות של האימוץ המוקדם של תקן ‪ ,IFRS9‬ראה באור ‪.3‬ב‪.4.‬ז‪ .‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫בחודש מאי ‪ 2011‬חילקה קרדיט סוויס לבעלי מניותיה מזומן מתוך קרנות הוניות בסך ‪1.3‬‬
‫פרנק שוויצרי למניה‪ .‬במסגרת החלוקה האמורה קיבלה כור ‪ 197‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫לעניין מכירת מניות קרדיט סוויס בחודש אוגוסט ‪ 2011‬בעקבות התנודתיות הגבוהה וירידות‬
‫המחירים החדות בבורסות בעולם והירידה המשמעותית שנרשמה במחיר מניות קרדיט סוויס‬
‫בתקופה האחרונה ולענין הפסד בגין המכירות האמורות‪ ,‬שתרשום כור ברבעון השלישי בשנת‬
‫‪ ,2011‬ראה באור ‪.6‬ד‪ .‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫בסמוך למועד אישור הדוחות הכספיים‪ ,‬שווי ההשקעה במניות קרדיט סוויס‪ ,‬לפי מחירן בבורסה‬
‫בניו‪-‬יורק הינו ‪ 2.57‬מיליארד ש"ח‪ ,‬המביא לפער שלילי של ‪ 0.85‬מיליארד ש"ח ביחס לערכן‬
‫בדוח על המצב הכספי ליום ‪ 30‬ביוני ‪ 2011‬שהינו ‪ 3.42‬מיליארד ש"ח‪.‬‬
‫מגזר כלל החזקות עסקי ביטוח‬
‫חלק החברה בתוצאות מגזר כלל החזקות עסקי ביטוח במחצית הראשונה של שנת ‪2011‬‬
‫וברבעון השני של שנת ‪ 2011‬הסתכם ברווח של ‪ 71‬מיליון ש"ח ו‪ ,50 -‬בהתאמה‪ ,‬בהשוואה‬
‫לרווח של ‪ 149‬מיליון ש"ח ו‪ 54 -‬מיליון ש"ח במחצית הראשונה וברבעון השני של שנת ‪,2010‬‬
‫בהתאמה‪.‬‬
‫תמצית התוצאות העסקיות של כלל החזקות עסקי ביטוח‬
‫רווח נקי‬
‫רווח לפני מס מעסקי‬
‫ביטוח‬
‫רווח )הפסד( בתחום‬
‫השירותים הפיננסיים‬
‫‪1.11.6.1‬‬
‫מחצית ראשונה בשנת‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫‪251‬‬
‫‪104‬‬
‫קיטון‬
‫‪%‬‬
‫)‪(58.6‬‬
‫רבעון שני בשנת‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫‪29‬‬
‫‪75‬‬
‫גידול‬
‫)קיטון(‬
‫‪%‬‬
‫‪158.6‬‬
‫שנת‬
‫‪2010‬‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫‪600‬‬
‫‪218‬‬
‫‪387‬‬
‫)‪(43.7‬‬
‫‪138‬‬
‫‪40‬‬
‫‪245‬‬
‫‪950‬‬
‫‪5‬‬
‫‪42‬‬
‫)‪(88‬‬
‫‪12‬‬
‫‪20‬‬
‫)‪(40‬‬
‫‪29‬‬
‫כלל החזקות עסקי ביטוח רשמה ברבעון השני של שנת ‪ 2011‬רווח של ‪ 75‬מיליון ש"ח‪,‬‬
‫בהשוואה לרווח של ‪ 29‬מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד‪.‬‬
‫התוצאות הכספיות של כלל החזקות עסקי ביטוח בתקופת הדוח הושפעו במידה ניכרת‬
‫מהתנודתיות בשווקי ההון בארץ ובעולם‪ ,‬אשר נמשכה במהלך הרבעון השני של שנת ‪.2011‬‬
‫המגמה השלילית נבעה בעיקר מחששות מפני הסלמה בזירה הגיאופוליטית )קריסת השלטון‬
‫במצרים‪ ,‬המהומות בלוב ובסוריה והחששות מפני הכרה אפשרית במדינה פלסטינאית( לצד‬
‫חששות מפני האטה בצמיחה בארה"ב ומשבר החוב באירופה‪ .‬בשל הארועים האמורים‪ ,‬שערי‬
‫המניות רשמו ירידות בתקופת הדוח‪ .‬בשוק אגרות החוב נרשמו עליות שערים ברבעון השני‬
‫של שנת ‪ .2011‬במהלך הרבעון השני של שנת ‪ 2011‬ירדה התשואה לפדיון של האג"ח השקלי‬
‫בישראל לאור מעבר לנכסים סולידיים על רקע החשש מהאטה בארה"ב ומשבר החוב באירופה‪.‬‬
‫הירידות בשווקי המניות ברבעון השני של שנת ‪ 2011‬השפיעו במידה רבה על תוצאות עסקי‬
‫ביטוח חיים‪.‬‬
‫ברבעון השני של שנת ‪ 2011‬כללו תוצאות כלל החזקות עסקי ביטוח רווח לפני מס מעסקי‬
‫ביטוח )כללי‪ ,‬בריאות‪ ,‬חיים‪ ,‬גמל ופנסיה( בסך של ‪ 132‬מיליון ש"ח בהשוואה לרווח כאמור בסך‬
‫של ‪ 40‬מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד‪.‬‬
‫הרווח לפני מס מחסכון ארוך טווח )ביטוח חיים‪ ,‬הכולל פנסיה וגמל( הסתכם ברבעון השני של‬
‫שנת ‪ 2011‬ב‪ 60 -‬מיליון ש"ח‪ ,‬בהשוואה להפסד של ‪ 106‬מיליון ש"ח בתקופה המקבילה‬
‫אשתקד‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪53‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪1.11‬‬
‫הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך(‬
‫תרומה לתוצאות החברה וחברות מוחזקות לפי מגזרי פעילות )המשך(‬
‫‪1.11.6‬‬
‫מגזר כלל החזקות עסקי ביטוח )המשך(‬
‫‪1.11.6.1‬‬
‫)המשך(‬
‫הגידול בתוצאות עסקי ביטוח חיים נבע בעיקר מהגידול בהכנסות מדמי ניהול היות וברבעון‬
‫המקביל אשתקד כללו דמי הניהול החזר דמי ניהול משתנים בסך ‪ 148‬מיליון ש"ח‪ ,‬אשר נגבו‬
‫ברבעון הראשון של שנת ‪ ,2010‬וזאת עקב התשואה השלילית אשר הושגה ברבעון השני‬
‫בשנת ‪ 2010‬בפוליסות המשתתפות ברווחים‪ .‬ברבעון השני של שנת ‪ 2011‬כללו התוצאות‬
‫החזר דמי ניהול בסך של ‪ 3‬מיליון ש"ח בלבד‪ .‬הרווח מפעילות הגמל הסתכם ברבעון השני של‬
‫שנת ‪ 2011‬בסך של ‪ 31‬מיליון ש"ח בהשוואה ל‪ 20 -‬מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד‪.‬‬
‫עיקר הגידול ברווח מפעילות הגמל ברבעון השני של שנת ‪ 2011‬נבע מגידול בדמי הניהול עקב‬
‫גידול בהיקף הנכסים המנוהלים‪.‬‬
‫הרווח לפני מס מעסקי ביטוח כללי הסתכם ברבעון השני של שנת ‪ 2011‬ב‪ 75 -‬מיליון ש"ח‪,‬‬
‫בהשוואה לרווח של ‪ 117‬מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד‪.‬‬
‫עיקר הקיטון ברווח נובע מענף רכב חובה‪ ,‬אשר הרווח בו הסתכם ברבעון השני של שנת ‪2011‬‬
‫בסך של ‪ 28‬מיליון ש"ח בהשוואה ל‪ 58 -‬מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד‪ .‬עיקר הקיטון‬
‫ברווח נבע מקיטון בהכנסות מהשקעות‪.‬‬
‫ההפסד לפני מס מעסקי ביטוח בריאות הסתכם ברבעון השני של שנת ‪ 2011‬ב‪ 3 -‬מיליון ש"ח‪,‬‬
‫בהשוואה לרווח של ‪ 29‬מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד‪ .‬עיקר הקיטון ברווח מעסקי‬
‫ביטוח בריאות ברבעון השני של שנת ‪ 2011‬נבע מהרעה ביחס תביעות מפרמיות בשייר בעסקי‬
‫סיעוד ומירידה בהשקעות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד‪.‬‬
‫הרווח לפני מס מתחום השירותים הפיננסיים הסתכם ברבעון השני של שנת ‪ 2011‬בכ‪12 -‬‬
‫מיליון ש"ח בהשוואה לרווח של ‪ 20‬מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד‪ .‬הקיטון ברווח‬
‫ברבעון השני של שנת ‪ 2011‬נבע בעיקר מקיטון בהכנסות‪ ,‬אשר נבע מהשפעת המדדים בשוק‬
‫ההון והתגברות התחרות‪.‬‬
‫במחצית הראשונה וברבעון השני של שנת ‪ 2011‬כללה החברה רווח נטו בסך של ‪ 32‬מיליון‬
‫ש"ח ו‪ 16 -‬מיליון ש"ח‪ ,‬בהתאמה‪ ,‬בגין ביטול השינויים בשווי ההוגן ורווח מפדיון מוקדם של‬
‫השקעות‪ ,‬המוחזקות על ידי כלל ביטוח כנגד הפוליסות המשתתפות ברווחים‪ ,‬בתיק הנוסטרו‬
‫שלה ועל ידי חברות תעודות הסל‪ ,‬במניות ובאגרות חוב של חברות‪ ,‬אשר לחברה יש שליטה‬
‫בהן‪ .‬כמו כן‪ ,‬החברה רשמה גידול בחלק המיוחס לבעלי המניות בסך של כ‪ 41 -‬מיליון ש"ח‪,‬‬
‫כתוצאה ממכירות תעודות הסל אשר הוחזקו על ידי כלל פיננסים‪ .‬במחצית הראשונה של שנת‬
‫‪ 2010‬וברבעון השני של שנת ‪ 2010‬כללה החברה הפסד בסך ‪ 21‬מיליון ש"ח ו‪ 37 -‬מיליון ש"ח‬
‫בגין האמור לעיל‪.‬‬
‫‪1.11.6.2‬‬
‫פרטים בדבר שינויים עיקריים בהחזקות מגזר כלל החזקות עסקי ביטוח בתקופת הדוח‪ ,‬ראה באור ‪.3‬ב‪.5.‬‬
‫לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪1.11.7‬‬
‫מגזר משאב‬
‫חלק החברה בתוצאות מגזר משאב במחצית הראשונה של שנת ‪ 2011‬וברבעון השני של שנת‬
‫‪ 2011‬הסתכם ברווח של ‪ 56‬מיליון ש"ח ו‪ 33 -‬מיליון ש"ח‪ ,‬בהתאמה‪ ,‬בהשוואה לרווח של ‪71‬‬
‫מיליון ש"ח ו‪ 38 -‬מיליון ש"ח במחצית הראשונה וברבעון השני של שנת ‪ ,2010‬בהתאמה‪.‬‬
‫תמצית התוצאות העסקיות של מגזר משאב‬
‫מחצית ראשונה בשנת‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫הכנסות‬
‫רווח נקי‬
‫‪1,424‬‬
‫‪125‬‬
‫‪1,292‬‬
‫‪155‬‬
‫גידול‬
‫)קיטון(‬
‫‪%‬‬
‫‪10.2‬‬
‫)‪(19.4‬‬
‫רבעון שני בשנת‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫‪737‬‬
‫‪74‬‬
‫‪655‬‬
‫‪83‬‬
‫גידול‬
‫)קיטון(‬
‫‪%‬‬
‫‪12.5‬‬
‫)‪(10.8‬‬
‫שנת‬
‫‪2010‬‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫‪2,631‬‬
‫‪257‬‬
‫ברבעון השני של שנת ‪ 2011‬דיווחו חברות המלט על הכנסות בסך של ‪ 444‬מיליון ש"ח‬
‫בהשוואה לסך של ‪ 402‬מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד‪ .‬הגידול בהכנסות בתקופת‬
‫הדוח נובע מעלייה כמותית במכירות‪ ,‬בעיקר לשוק המקומי‪ .‬תעבורה דיווחה על הכנסות בסך‬
‫של ‪ 617‬מיליון ש"ח ברבעון השני של שנת ‪ 2011‬בהשוואה לסך של ‪ 531‬מיליון ש"ח בתקופה‬
‫המקבילה אשתקד‪ .‬הגידול בהכנסות תעבורה בתקופת הדוח נובע מעלייה במספר פעילויות של‬
‫תעבורה ובעיקר ממכירת רכבים באירופה )בעיקר בסרביה(‪ ,‬מעבודות עפר‪ ,‬הרחבת פעילות‬
‫לוגיסטיקר וכן מעליה במכירות משאיות‪ .‬פעילויות אלו קוזזו‪ ,‬בחלקן‪ ,‬מפגיעה בפעילות מסוף‬
‫המטענים ומירידות קלות במספר פעילויות נוספות של תעבורה‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪54‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪1.11‬‬
‫הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד )המשך(‬
‫תרומה לתוצאות החברה וחברות מוחזקות לפי מגזרי פעילות )המשך(‬
‫‪1.11.7‬‬
‫מגזר משאב )המשך(‬
‫הקיטון ברווח הנקי של מגזר משאב ברבעון השני של שנת ‪ 2011‬בהשוואה לתקופה המקבילה‬
‫אשתקד נבע בעיקר כתוצאה מהפעלת הכבשן בהרטוב‪ ,‬בו עלויות הייצור גבוהות יותר‬
‫בהשוואה לעלויות הייצור ברמלה ועקב עלייה במחירי תשומות האנרגיה ומעליה במחיר הסולר‪,‬‬
‫אשר קיזזו את השפעת הגידול במכירות כאמור לעיל‪.‬‬
‫בנוסף חלה עלייה בהוצאות המימון כתוצאה מהירידה בהכנסות מהשקעות בשווקי ההון ברבעון‬
‫השני של שנת ‪ 2011‬בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד‪.‬‬
‫‪1.11.8‬‬
‫מגזר נטוויז'ן‬
‫חלק החברה בתוצאות מגזר נטוויז'ן במחצית הראשונה של שנת ‪ 2011‬וברבעון השני של שנת‬
‫‪ 2011‬הסתכם ברווח של ‪ 22‬מיליון ש"ח ו‪ ,12 -‬בהתאמה‪ ,‬בהשוואה לרווח של ‪ 19‬מיליון ש"ח‬
‫ו‪ 14 -‬מיליון ש"ח במחצית הראשונה וברבעון השני של שנת ‪ ,2010‬בהתאמה‪.‬‬
‫תמצית התוצאות העסקיות של נטוויז'ן‬
‫הכנסות‬
‫רווח גולמי‬
‫רווח תפעולי‬
‫רווח נקי‬
‫מחצית ראשונה בשנת‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫‪628‬‬
‫‪639‬‬
‫‪124‬‬
‫‪142‬‬
‫‪63‬‬
‫‪76‬‬
‫‪44‬‬
‫‪52‬‬
‫גידול‬
‫‪%‬‬
‫‪1.8‬‬
‫‪14.5‬‬
‫‪20.6‬‬
‫‪18.2‬‬
‫רבעון שני בשנת‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫‪314‬‬
‫‪315‬‬
‫‪63‬‬
‫‪74‬‬
‫‪34‬‬
‫‪38‬‬
‫‪24‬‬
‫‪27‬‬
‫גידול‬
‫‪%‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪17.4‬‬
‫‪11.8‬‬
‫‪12.5‬‬
‫שנת‬
‫‪2010‬‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫‪1,303‬‬
‫‪242‬‬
‫‪115‬‬
‫‪85‬‬
‫הגידול בהכנסות של נטוויז'ן ברבעון השני של שנת ‪ 2011‬בהשוואה לתקופה המקבילה‬
‫אשתקד נבע בעיקר מעליה בהכנסות מאספקת שרותי קישוריות לאינטרנט‪ ,‬אשר נבע מהרחבת‬
‫הפעילות של הקישוריות לאינטרנט ללקוחות גם באמצעות חברת רימון ישראל וממכירת שירותי‬
‫תקשורת בינלאומיים‪ ,‬וכן מגידול של כ‪ 5 -‬מיליון ש"ח בהכנסות ממכירות קו הטלפון הביתי‬
‫בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד‪.‬‬
‫מנגד קיימת ירידה ברבעון השני של שנת ‪ 2011‬במכירות במגזר הטלפוניה של נטוויז'ן‬
‫בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד‪ ,‬הנובעת בעיקר מהירידה בהיקף הדקות הבינלאומיות‪,‬‬
‫שמוסברת בירידה כללית בהיקף הדקות בשוק‪ .‬בנוסף‪ ,‬ירידת שער הדולר הממוצע ברבעון‬
‫המקביל אשתקד‪ ,‬השפיע באופן שלילי על מכירות בתחום הטלפוניה‪.‬‬
‫הרווח מפעולות של נטוויז'ן ברבעון השני של שנת ‪ 2011‬הסתכם ב‪ 38 -‬מיליון ש"ח‪ ,‬אשר כלל‬
‫הוצאות משפטיות בסך ‪ 9‬מיליון ש"ח בגין יישוב תביעה משפטית כנגד נטוויז'ן על ידי שני נושאי‬
‫משרה שלה‪ ,‬בהשוואה לרווח מפעולות של ‪ 34‬מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד‪ .‬הגידול‬
‫ברווח מפעולות ברבעון השני של שנת ‪ 2011‬ביחס לתקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקר‬
‫מגידול בהכנסות וברווחיות בתחום שירותי הקישוריות‪ ,‬שידרוגים ושירותי ערך מוסף אחרים‬
‫בתחום זה‪ .‬מנגד‪ ,‬הרווח התפעולי כולל את השפעת כניסת נטוויז'ן לתחום הטלפון הביתי ואשר‬
‫גרמה ברבעון השני של שנת ‪ 2011‬להפסד תפעולי בסך של כ‪ 9 -‬מיליון ש"ח בהשוואה להפסד‬
‫תפעולי בסך של כ‪ 6 -‬מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד‪.‬‬
‫הרווח הנקי של נטוויז'ן ברבעון השני של שנת ‪ 2011‬הסתכם בכ‪ 27 -‬מיליון ש"ח בהשוואה‬
‫לרווח נקי של כ‪ 24 -‬מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד‪.‬‬
‫לפרטים בדבר עסקה למיזוג בין חברה בת של סלקום לנטוויז'ן‪ ,‬ראה באור ‪.3‬ב‪.1.‬א‪ .‬לדוחות‬
‫הכספיים‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪55‬‬
‫‪.2‬‬
‫חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם‬
‫‪2.1‬‬
‫בתקופה המדווחת לא חלו שינויים מהותיים בתחום החשיפה של החברה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם ביחס לדיווחי החברה בנושא זה בדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫החברה אינה מנהלת את הסיכונים של החברות המוחזקות שלה‪.‬‬
‫בסיסי הצמדה של נכסים והתחייבויות בדוח המאוחד על המצב הכספי ליום ‪ 30‬ביוני ‪:2011‬‬
‫‪2.2‬‬
‫ליום ‪ 30‬ביוני ‪2011‬‬
‫נכסים‬
‫השקעות בחברות כלולות‬
‫השקעות אחרות משועבדות‬
‫השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה‬
‫נכסי ביטוח משנה‬
‫השקעות אחרות כולל נגזרים‬
‫הלוואות‪ ,‬פקדונות משועבדים ויתרות חובה‬
‫רכוש קבוע‬
‫נדל"ן להשקעה ונכסים אחרים‬
‫נכסים המיועדים לתשלום הטבות לעובדים‬
‫לקוחות וחייבים לזמן ארוך‬
‫מלאי בלתי שוטף‬
‫הוצאות נדחות‬
‫נכסי מס נדחים‬
‫נכסים בלתי מוחשיים‬
‫השקעות שוטפות‪ ,‬כולל נגזרים‬
‫הלוואות ופקדונות לזמן קצר‬
‫חייבים ויתרות חובה‬
‫נכסי מס שוטפים‬
‫לקוחות‬
‫מלאי‬
‫מלאי בניינים למכירה‬
‫נכסים המוחזקים למכירה‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫סך הכל נכסים‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫צמוד‬
‫למדד‬
‫צמוד‬
‫לדולר‬
‫צמוד‬
‫לאירו‬
‫צמוד‬
‫לפרנק‬
‫שוויצרי‬
‫צמוד‬
‫לליש"ט‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪37‬‬
‫‪340‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪4‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪1,426‬‬
‫‪144‬‬
‫‪92‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪2,043‬‬
‫‪4‬‬
‫‪10‬‬
‫‬‫‪452‬‬
‫‪1,896‬‬
‫‪179‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪157‬‬
‫‪85‬‬
‫‪224‬‬
‫‪8‬‬
‫‪735‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪975‬‬
‫‪4,725‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪7‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪9‬‬
‫‬‫‪52‬‬
‫‬‫‪117‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪143‬‬
‫‪328‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪1,024‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪12‬‬
‫‪7‬‬
‫‬‫‬‫‪6‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪85‬‬
‫‪1,134‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪298‬‬
‫‪7‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪3‬‬
‫‬‫‪248‬‬
‫‬‫‪38‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪123‬‬
‫‪717‬‬
‫צמוד‬
‫לא‬
‫למטבע‬
‫צמוד‬
‫אחר‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫‬‫‬‫‬‫‪2‬‬
‫‪63‬‬
‫‪3‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪1‬‬
‫‪11‬‬
‫‪5‬‬
‫‬‫‪36‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪30‬‬
‫‪151‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪155‬‬
‫‪183‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪1,570‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪1,277‬‬
‫‪455‬‬
‫‪576‬‬
‫‬‫‪3,880‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪5,539‬‬
‫‪13,635‬‬
‫תעודות‬
‫סל‪-‬‬
‫הצמדה‬
‫למדדים‬
‫שונים‬
‫חברת‬
‫ביטוח‬
‫בישראל‬
‫פריטים‬
‫לא כספיים‬
‫סך הכל‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪46‬‬
‫‬‫‪29,619‬‬
‫‪2,268‬‬
‫‪9,254‬‬
‫‪16,606‬‬
‫‪225‬‬
‫‪1,890‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪1,379‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1,145‬‬
‫‬‫‬‫‪376‬‬
‫‪24‬‬
‫‪974‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪2,875‬‬
‫‪66,690‬‬
‫‪6,968‬‬
‫‪5,144‬‬
‫‬‫‬‫‪533‬‬
‫‪35‬‬
‫‪11,955‬‬
‫‪8,517‬‬
‫‪6‬‬
‫‬‫‪161‬‬
‫‪378‬‬
‫‪261‬‬
‫‪9,289‬‬
‫‪766‬‬
‫‬‫‪412‬‬
‫‪97‬‬
‫‬‫‪2,108‬‬
‫‪686‬‬
‫‪145‬‬
‫‬‫‪47,461‬‬
‫‪7,018‬‬
‫‪5,154‬‬
‫‪29,619‬‬
‫‪3,020‬‬
‫‪11,952‬‬
‫‪18,370‬‬
‫‪12,180‬‬
‫‪10,407‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1,574‬‬
‫‪161‬‬
‫‪1,757‬‬
‫‪270‬‬
‫‪10,434‬‬
‫‪3,651‬‬
‫‪702‬‬
‫‪1,985‬‬
‫‪129‬‬
‫‪5,786‬‬
‫‪2,108‬‬
‫‪686‬‬
‫‪145‬‬
‫‪9,770‬‬
‫‪136,884‬‬
‫‪56‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2.2‬‬
‫חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם )המשך(‬
‫בסיסי הצמדה של נכסים והתחייבויות בדוח המאוחד על המצב הכספי ליום ‪ 30‬ביוני ‪) 2011‬המשך(‬
‫ליום ‪ 30‬ביוני ‪2011‬‬
‫התחייבויות‬
‫התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם‬
‫התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי‬
‫תשואה‬
‫אגרות חוב‬
‫הלוואות מבנקים והתחייבויות פיננסיות אחרות‬
‫התחייבויות פיננסיות המוצגות לפי שווי הוגן‬
‫התחייבויות בגין מענקי ממשלה‪ ,‬הכנסות נדחות‬
‫ואחרות‬
‫הפרשות‬
‫התחייבויות מס נדחות‬
‫הטבות לעובדים‬
‫אשראי מתאגידים בנקאיים וחלויות שוטפות של‬
‫הלוואות מבנקים ואחרים‬
‫התחייבויות פיננסיות שוטפות‪ ,‬המוצגות לפי שווי‬
‫הוגן‬
‫זכאים ויתרות זכות‬
‫ספקים‬
‫התחייבויות מס שוטפות‬
‫משיכת יתר‬
‫הכנסות נדחות שוטפות‬
‫הפרשות שוטפות‬
‫סך הכל התחייבויות‬
‫יתרה נטו ליום ‪ 30‬ביוני ‪2011‬‬
‫יתרה נטו ליום ‪ 30‬ביוני ‪2010‬‬
‫*‬
‫תעודות‬
‫סל‪-‬‬
‫הצמדה‬
‫למדדים‬
‫שונים‬
‫חברת‬
‫ביטוח‬
‫בישראל‬
‫פריטים‬
‫לא כספיים‬
‫סך הכל‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪27,296‬‬
‫‪-‬‬
‫‪30,346‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪33,501‬‬
‫‪2,296‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪161‬‬
‫‪10‬‬
‫‪33,501‬‬
‫‪32,226‬‬
‫‪16,654‬‬
‫‪87‬‬
‫‬‫‬‫‪155‬‬
‫‪136‬‬
‫‪199‬‬
‫‪65‬‬
‫‪1,448‬‬
‫‪448‬‬
‫‪254‬‬
‫‪65‬‬
‫‪1,603‬‬
‫‪584‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,495‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1,204‬‬
‫‬‫‪197‬‬
‫‬‫‪97‬‬
‫‪290‬‬
‫‪4,122‬‬
‫‪43,339‬‬
‫‪42,967‬‬
‫‪354‬‬
‫‪5,789‬‬
‫‪4,042‬‬
‫‪201‬‬
‫‪60‬‬
‫‪97‬‬
‫‪307‬‬
‫‪127,665‬‬
‫‪9,219‬‬
‫‪11,674‬‬
‫צמוד‬
‫לא‬
‫למטבע‬
‫צמוד‬
‫אחר‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫צמוד‬
‫למדד‬
‫צמוד‬
‫לדולר‬
‫צמוד‬
‫לאירו‬
‫צמוד‬
‫לפרנק‬
‫שוויצרי‬
‫צמוד‬
‫לליש"ט‬
‫‪-‬‬
‫‪2,418‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪625‬‬
‫‪7‬‬
‫‬‫‪23,314‬‬
‫‪2,477‬‬
‫‪11‬‬
‫‬‫‪55‬‬
‫‪3,469‬‬
‫‪21‬‬
‫‬‫‬‫‪34‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪3,901‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪14‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪6,561‬‬
‫‪6,598‬‬
‫‪45‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪34‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪21‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪120‬‬
‫‪130‬‬
‫‪63‬‬
‫‪-‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1,170‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3‬‬
‫‪478‬‬
‫‪25‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪26,428‬‬
‫)‪(24,385‬‬
‫)‪(23,848‬‬
‫‪17‬‬
‫‪414‬‬
‫‪649‬‬
‫‬‫‪24‬‬
‫‬‫‬‫‪7,231‬‬
‫)‪(2,506‬‬
‫)‪(1,864‬‬
‫‬‫‪15‬‬
‫‪220‬‬
‫‬‫‪15‬‬
‫‬‫‬‫‪368‬‬
‫)‪(40‬‬
‫‪19‬‬
‫‪261‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪4,170‬‬
‫)‪(3,036‬‬
‫)‪(2,534‬‬
‫‬‫‪147‬‬
‫‪6‬‬
‫‬‫‪6‬‬
‫‬‫‬‫‪790‬‬
‫)‪(73‬‬
‫)‪(73‬‬
‫‪1‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪58‬‬
‫‪93‬‬
‫‪93‬‬
‫‪28‬‬
‫‪1,876‬‬
‫‪3,097‬‬
‫‬‫‪15‬‬
‫‬‫‪17‬‬
‫‪19,407‬‬
‫)‪(5,772‬‬
‫)‪(4,131‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫)‪(419‬‬
‫‪41‬‬
‫‪1,634‬‬
‫‪28‬‬
‫‪4‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪65,091‬‬
‫‪1,599‬‬
‫‪1,464‬‬
‫בנוסף למפורט בטבלה הנ"ל יצויין‪ ,‬כי על‪-‬פי ראיית ההנהלה של כור‪ ,‬חשופות לשינויים בפרנק שוויצרי אף מניות קרדיט סוויס אשר נכון ליום ‪ 30‬ביוני ‪ 2011‬נסחרו בבורסה בשוויץ בשווי של כ‪ 5,144 -‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫‪2.3‬‬
‫חברות מוחזקות‬
‫לא חלו שינויים מהותיים בתקופה המדווחת בתחום החשיפה של חברות מוחזקות מהותיות של החברה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם ביחס לדיווחי החברה בנושא זה בדוח‬
‫הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪57‬‬
‫היבטי ממשל תאגידי‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 3.1‬גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים‬
‫דירקטוריון החברה הינו האורגן המופקד על בקרת העל בחברה ועל אישור הדוחות הכספיים שלה‪.‬‬
‫דירקטוריון החברה מינה את ועדת הביקורת של החברה לשמש גם כ"ועדת מאזן"‪ ,‬היא הועדה לבחינת‬
‫הדוחות הכספיים‪.‬‬
‫חברי ועדת המאזן‪ .‬בועדת המאזן מכהנים שלושה חברים‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬
‫מר צבי דבורצקי – יו"ר ועדת המאזן‪ ,‬דירקטור חיצוני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית )לפרטים‬
‫נוספים ראה סעיף ‪ 3.6‬לדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.(2010‬‬
‫מר שמואל דור – דירקטור חיצוני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית )לפרטים נוספים ראה סעיף ‪3.6‬‬
‫לדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.(2010‬‬
‫ד"ר מאיר רוזן ‪ -‬דירקטור )לפרטים נוספים ראה סעיף ‪ 3.6‬לדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.(2010‬‬
‫המניין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בועדת המאזן הינו רוב חבריה ובלבד שרוב הנוכחים הם‬
‫דירקטורים בלתי תלויים )במקרה של החברה – דח"צים( ובהם דירקטור חיצוני אחד לפחות‪.‬‬
‫הליך אישור הדוחות הכספיים‪ .‬בישיבות ועדת המאזן‪ ,‬כמו גם בישיבת הדירקטוריון בה נדונים‬
‫ומאושרים הדוחות הכספיים‪ ,‬מוזמנים ונוכחים רואי החשבון המבקרים של החברה‪ ,‬הנדרשים לפרוש‬
‫את הממצאים העיקריים‪ ,‬אם היו כאלה‪ ,‬שעלו מתהליך הביקורת או הסקירה‪ ,‬לפי המקרה וכן‪ ,‬בין‬
‫היתר‪ ,‬מנכ"ל החברה‪ ,‬עוזר חשב החברה‪ ,‬המבקר הפנימי ונציג בכיר ממשרד עורכי הדין החיצוני‪.‬‬
‫ועדת המאזן בוחנת‪ ,‬באמצעות הצגה מפורטת על ידי נושאי משרה ואחרים בחברה‪ ,‬לרבות‪ :‬מנהל‬
‫הכספים הראשי‪ ,‬ד"ר אייל סולגניק‪ ,‬וחשב החברה‪ ,‬מר חיים טבוך‪ ,‬את הסוגיות המהותיות בדיווח‬
‫הכספי‪ ,‬לרבות עסקאות שאינן במהלך העסקים הרגיל‪ ,‬אם ישנן‪ ,‬את ההערכות המהותיות והאומדנים‬
‫הקריטיים שיושמו בדוחות הכספיים‪ ,‬את סבירות הנתונים‪ ,‬את המדיניות החשבונאית שאומצה ושינויים‬
‫שחלו בה והטיפול החשבונאי שיושם בעניינים המהותיים של החברה‪ ,‬את יישום עיקרון השלמות והגילוי‬
‫הנאות בדוחות הכספיים ובמידע הנלווה‪ ,‬ואת הבקרות הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי )לרבות‬
‫אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי(‪ .‬כמו כן‪ ,‬מוצגים לועדת המאזן פרטים בדבר‬
‫הערכות שווי‪ ,‬לרבות ההנחות והאומדנים שבבסיסן‪ ,‬שעליהן נסמכים נתונים בדוחות הכספיים‪ .‬ועדת‬
‫המאזן בוחנת גם את ניהול החוב והמזומן וכן היבטים שונים של בקרה וניהול סיכונים‪ ,‬הן כאלה‬
‫המשתקפים בדוחות הכספיים )כדוגמת הדיווח על סיכונים פיננסיים( באמצעות סקירה ממר גונן ביבר‬
‫והן כאלה המשפיעים על מהימנותם של הדוחות הכספיים‪ .‬במקרה הצורך‪ ,‬דורשת ועדת המאזן כי‬
‫יינתנו בפניה סקירות מקיפות בעניינים בעלי השפעה מהותית במיוחד‪.‬‬
‫אישור הדוחות הכספיים היה כרוך במספר ישיבות כדלקמן‪:‬‬
‫א‪ .‬ישיבה של ועדת המאזן שהתקיימה ביום ‪ 15‬באוגוסט ‪ ,2011‬לדיון עקרוני ומקיף בסוגיות הדיווח‬
‫המהותיות‪ ,‬בה השתתפו חברי ועדת המאזן הבאים‪ :‬מר צבי דבורצקי )יו"ר הועדה(‪ ,‬מר שמואל‬
‫דור וד"ר מאיר רוזן וכן‪ ,‬בין היתר‪ ,‬השתתפו בישיבה מר חיים גבריאלי‪ ,‬מנכ"ל החברה‪ ,‬ד"ר אייל‬
‫סולגניק‪ ,‬מנהל הכספים הראשי‪ ,‬מר חיים טבוך‪ ,‬חשב החברה ומר אילן עמית‪ ,‬המבקר הפנימי של‬
‫החברה‪ .‬בעקבות ישיבה זו‪ ,‬ועל בסיס המצגות והדיונים שהתקיימו בה‪ ,‬ביום ‪ 22‬באוגוסט ‪2011‬‬
‫הועברו לדירקטורים של החברה המלצותיה של ועדת המאזן בסוגיות דיווח מהותיות רלוונטיות‪.‬‬
‫ב‪ .‬ישיבה של ועדת המאזן שהתקיימה ביום ‪ 23‬באוגוסט ‪ 2011‬לדיון שעיקרו בתוצאות הדוחות‬
‫הכספיים‪ ,‬לרבות בחינת היבטים שונים כאמור לעיל‪ ,‬בה השתתפו חברי ועדת המאזן הבאים‪ :‬מר‬
‫צבי דבורצקי )יו"ר הועדה(‪ ,‬מר שמואל דור וד"ר מאיר רוזן וכן‪ ,‬בין היתר‪ ,‬השתתפו בישיבה מר‬
‫חיים גבריאלי‪ ,‬מנכ"ל החברה‪ ,‬ד"ר אייל סולגניק‪ ,‬מנהל הכספים הראשי ומר חיים טבוך‪ ,‬חשב‬
‫החברה‪ .‬בעקבות ישיבה זו‪ ,‬ועל בסיס המצגות והדיונים שהתקיימו בה‪ ,‬הועברו באותו יום‬
‫לדירקטורים של החברה המלצות נוספות ו‪/‬או עדכון המלצות ועדת המאזן לעניין אישור הדוחות‬
‫הכספיים וסוגיות דיווח מהותיות רלוונטיות‪.‬‬
‫ג‪ .‬ישיבה של הדירקטוריון שהתקיימה ביום ‪ 25‬באוגוסט ‪ ,2011‬בה נדונו והתקבלו המלצות ועדת‬
‫המאזן אשר הועברו לדירקטורים כאמור‪ ,‬ואושרו הדוחות הכספיים ליום ‪ 30‬ביוני ‪ .2011‬כן אושר‪,‬‬
‫כי להנחת דירקטוריון החברה המלצות ועדת המאזן הועברו זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון לאור‬
‫היקפן ומורכבותן‪ ,‬וכי שלושה ימי עסקים ממועד קבלת המלצותיה של ועדת המאזן בסוגיות דיווח‬
‫מהותיות רלוונטיות כאמור‪ ,‬ויום עסקים אחד ממועד קבלת העדכון והתוספות להמלצות כאמור‪,‬‬
‫הינו פרק זמן סביר לשם כך‪ .‬בישיבת הדירקטוריון האמורה השתתפו הדירקטורים הבאים‪ :‬ה"ה‬
‫נוחי דנקנר )יו"ר הדירקטוריון(‪ ,‬יצחק מנור )משנה ליו"ר הדירקטוריון(‪ ,‬אריה מינטקביץ )סגן יו"ר‬
‫הדירקטוריון(‪ ,‬רפי ביסקר‪ ,‬אליהו כהן‪ ,‬צבי לבנת‪ ,‬זהבה דנקנר‪ ,‬צבי דבורצקי‪ ,‬שאול בן‪-‬זאב‪,‬‬
‫שמואל דור‪ ,‬ד"ר מאיר רוזן ודורי מנור‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪58‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪35‬‬
‫הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד‬
‫‪ 4.1‬אירועים עיקריים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי‬
‫לפרטים בדבר אירועים עיקריים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי‪ ,‬ראה באור ‪ 6‬לדוחות‬
‫הכספיים ובניהם ראויים לציון מיוחד האירועים הבאים‪:‬‬
‫‪ 4.1.1‬לאחרונה מתרחשות תנודתיות גבוהה וירידות מחירים חדות בבורסות בעולם ובמסגרתן‬
‫נרשמה ירידה משמעותית במחיר מניית קרדיט סוויס‪ .‬בעקבות זאת‪ ,‬לאחר סוף הרבעון‬
‫השני של שנת ‪ 2011‬פעלה כור להקטנת יחס חוב לבטוחה בגין אשראים שהיא חייבת‬
‫לתאגיד מקבוצת מורגן סטנלי ולתאגיד מקבוצת סיטיגרופ‪ ,‬המובטחים בשעבודים על כל‬
‫החזקתה של כור במניות קרדיט סוויס‪ .‬בין היתר מכרה כור מניות קרדיט סוויס בתמורה‬
‫לסכום כולל של כ‪ 1.34-‬מיליארד ש"ח‪ ,‬ששימשה להקטנת האשראים האמורים )בגין‬
‫מכירתן תרשום כור ברבעון השלישי בשנת ‪ 2011‬הפסד בסך כ‪ 378-‬מיליוני ש"ח‪ ,‬וחלק‬
‫החברה בהפסד זה מסתכם בכ‪ 225-‬מיליון ש"ח(‪ ,‬וכן הגדילה בסכום כולל של כ‪77-‬‬
‫מיליון פרנק שוויצרי את פקדונותיה במזומן בתאגידים אלה כבטוחה נוספת לאותם‬
‫אשראים‪ .‬לפרטים נוספים בעניינים אלה ראה באורים ‪.6‬א‪.‬ו‪-‬ד‪ .‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪ 4.1.2‬בנוסף לאמור לעיל‪ ,‬באוגוסט ‪ 2011‬העמידו אי די בי פתוח והשקעות דיסקונט השקעות‬
‫לכור הלוואות גישור בהיקף כולל של ‪ 700‬מיליון ש"ח‪ ,‬בחלוקה בין אי די בי פתוח‬
‫והשקעות דיסקונט פרו רטה להחזקותיהן הישירות בכור )כ‪ 122-‬מיליון ש"ח מאי די בי‬
‫פתוח וכ‪ 578-‬מיליון ש"ח מהשקעות דיסקונט(‪ .‬ההלוואות האמורות צמודות מדד‪ ,‬אינן‬
‫נושאות ריבית ואינן מובטחות בבטחונות‪ ,‬והן בתנאים זהים לאי די בי פתוח ולהשקעות‬
‫דיסקונט‪ .‬העמדת הלוואות אלה לכור אושרה על‪-‬ידי ועדות הביקורת והדירקטוריונים של‬
‫השקעות דיסקונט ושל כור בהתאם לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי ענין(‪,‬‬
‫התש"ס‪ ,2000-‬וכן על ידי ועדת הביקורת‪ ,‬הדירקטוריון והאסיפה הכללית של אי ד בי‬
‫פתוח‪ .‬לפרטים נוספים בקשר להלוואות האמורות ראה ‪.3‬ב‪.4.‬ז‪ .‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫לאחרונה הוגשה לבית המשפט תביעה ובקשה לאישורה כתובענה יצוגית נגד השקעות‬
‫דיסקונט בקשר עם העמדת ההלוואה מהשקעות דיסקונט לכור במסגרת האמור לעיל‪.‬‬
‫לפרטים ראה באור ‪.5‬ב‪.2.‬יא‪ .‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪ 4.2‬התחייבויות תלויות‬
‫בדוח סקירת רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של החברה כלולה הפניית תשומת הלב‬
‫לאמור בבאור ‪.5‬א‪ 2 ,1.‬ו‪ 3 -‬בדוחות הכספיים בדבר חשיפה לתובענות ייצוגיות כנגד חברות‬
‫מוחזקות‪.‬‬
‫‪ 4.3‬גילוי יעודי למחזיקי אגרות החוב‬
‫ראה נספח ב' לדוח הדירקטוריון‪.‬‬
‫‪ 4.4‬מדיניות החברה לבחינת מהותיות לענין הצורך בהגשת דיווח מיידי על‪-‬ידי החברה‬
‫הבהרה לענין הגשת דיווח מיידי בנוגע לשינויים בשווי נכסים והתחייבויות הרגישים לשינוי‬
‫בשער החליפין של הפרנק השוויצרי‬
‫החברה קבעה לעצמה קווים מנחים וכללים לבחינה האם אירוע או עניין מסוים של החברה ו‪/‬או‬
‫של חברה המוחזקת על‪-‬ידיה הינו מהותי לחברה לענין החובה להגיש דיווח מיידי עליו מכח‬
‫תקנה ‪ 36‬לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(‪ ,‬התש"ל‪") 1970-‬הכללים לבחינת‬
‫מהותיות"(‪ .‬הכללים לבחינת מהותיות פורטו בסעיף ‪ 15‬בדוח הדירקטוריון של החברה לשנת‬
‫‪ ,2007‬ונוספו להם הבהרות כמפורט בסעיף ‪ 9‬בדוח הדירקטוריון של החברה לרבעון השני של‬
‫שנת ‪ 2009‬ובסעיף ‪ 3.7‬בדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪ .2009‬הכללים לבחינת מהותיות‬
‫נקבעו בשים לב ובהתאמה לאופיה של החברה כחברת החזקות‪ ,‬ולפיהם ייבדק כל מקרה לגופו‬
‫ותיערך בחינה כמותית ובחינה איכותית ביחס לאירוע הרלוונטי‪ ,‬זאת ‪ -‬על בסיס מכלול‬
‫האינפורמציה‪ ,‬הנתונים‪ ,‬עובדות המקרה וההערכות‪ ,‬ובהתחשב במכלול הנסיבות הרלוונטיות‪.‬‬
‫שינויים בשווים השקלי של נכסים רגישים לפרנק השוויצרי‪ ,‬ובהם מזומנים‪ ,‬מזומנים משועבדים‪,‬‬
‫הלוואות‪ ,‬חייבים וזכאים הנקובים בפרנק שוויצרי‪ ,‬וכן עסקאות צילינדר ש"ח‪-‬פר"ש )"עסקאות‬
‫צילינדר"( אותן מבצעת כור מעת לעת )כולם ביחד "נכסים כספיים רגישים לפר"ש"‪,(35‬‬
‫מתאפיינים בנסיבות מיוחדות רלוונטיות‪ ,‬ביניהן היקף הנכסים‪ ,‬תדירות השינוי בהם וכן העובדה‬
‫ששוויים והשלכותיהם על החברה נגזרים במידה רבה משער החליפין של הפרנק השוויצרי‪,‬‬
‫המשתנה על בסיס יומי‪.‬‬
‫הבהרה זו אינה חלה בקשר עם החזקת החברה בבטוחות סחירות‪ ,‬לרבות בקרדיט סוויס‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪59‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪36‬‬
‫הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד )המשך(‬
‫‪ 4.4‬מדיניות החברה לבחינת מהותיות לענין הצורך בהגשת דיווח מיידי על‪-‬ידי החברה‬
‫הבהרה לענין הגשת דיווח מיידי בנוגע לשינויים בשווי נכסים והתחייבויות הרגישים לשינוי‬
‫בשער החליפין של הפרנק השוויצרי )המשך(‬
‫בשים לב לנסיבות מיוחדות אלה‪ ,‬אישר הדירקטוריון את ההבהרות הבאות בכללים לבחינת‬
‫מהותיות בקשר עם שינוי בשוויים השקלי של נכסים כספיים רגישים לפר"ש )"אירוע"(‪:‬‬
‫בהיעדר שיקולים איכותיים מיוחדים העולים מכלל נסיבות העניין‪ ,‬שינוי בשווי השקלי של נכסים‬
‫רגישים לפר"ש ייחשב כמהותי אם ביחס אליו מתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים )"הבחינה‬
‫הכמותית"(‪:‬‬
‫מבחן הרווח ‪ -‬הפער בין הרווח‪ 36‬שנצבר בגין נכסים כספיים רגישים לפר"ש החל מהמאוחר‬
‫מבין )א( תחילת הרבעון העוקב לרבעון האחרון לגביו פרסמה החברה דוחות כספיים ו‪) -‬ב(‬
‫מועד פרסום דיווח של החברה בעניין שינוי בשווי נכסים כספיים רגישים לפר"ש ועד למועד‬
‫הבדיקה )"תקופת הבדיקה"(‪ ,‬כולל הרווח שנצבר בגין עסקאות צילינדר שנפתחו ו‪/‬או שנסגרו‬
‫מתחילת תקופת הבדיקה ועד מועד הבדיקה(‪ ,‬לבין "השפעת שער החליפין על נכסים כספיים‬
‫רגישים לפר"ש" ‪ -‬מהווה ‪ 10%‬או יותר מערכו המוחלט של "הרווח השנתי הממוצע" של‬
‫החברה וזאת למשך תקופה העולה על ‪ 5‬ימי עסקים רצופים‪ .‬כאשר לענין זה‪:‬‬
‫"השפעת שער החליפין על נכסים כספיים רגישים לפר"ש" משמעה תוצאת יישום מבחני‬
‫הרגישות לשינויים בשער החליפין של הפרנק השוויצרי על הנכסים הכספיים הרגישים לפר"ש‪,‬‬
‫כפי שפורסמו במסגרת דוח הדירקטוריון האחרון של החברה‪ ,‬כאשר הם מותאמים )על בסיס‬
‫יחס ישר( לשיעור השינוי בפועל בשער החליפין היציג של הפרנק השוויצרי במהלך תקופת‬
‫הבדיקה‪ ,‬בהתבסס על מבחן הרגישות הקרוב יותר לשיעור השינוי בפועל בשער החליפין היציג‬
‫של הפרנק השוויצרי‪.‬‬
‫"הרווח השנתי הממוצע" של החברה משמעו כחישובו בהתאם לכללים לבחינת מהותיות‪.‬‬
‫דוגמא ליישום מבחן הרווח‪:‬‬
‫נתונים לדוגמא‪:‬‬
‫שער החליפין של הפרנק השוויצרי בתום הרבעון האחרון המדווח – ‪ 4.09‬ש"ח‪.‬‬
‫שער החליפין של הפרנק השוויצרי במועד הבדיקה – ‪ 3.81‬ש"ח‪.‬‬
‫תוצאת מבחני הרגישות לשינויים בשער החליפין של הפרנק השוויצרי על הנכסים הכספיים‬
‫הרגישים לפר"ש‪ ,‬כפי שפורסמו במסגרת דוח הדירקטוריון האחרון של החברה – ירידה של‬
‫‪ 5%‬בשער החליפין של הפרנק השוויצרי תביא לרווח בסך ‪ 265‬מיליון ש"ח‪ ,‬וירידה בשיעור של‬
‫‪ 10%‬תביא לרווח בסך ‪ 536‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫הרווח שנצבר בגין נכסים כספיים רגישים לפר"ש במועד הבדיקה – ‪ 360‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫הבדיקה‪:‬‬
‫השינוי בפועל בשער החליפין של הפרנק השוויצרי‪(3.81/4.09)-1=-7% :‬‬
‫השפעת שער החליפין על נכסים כספיים רגישים לפר"ש תחושב על בסיס יחס ישר בהתבסס‬
‫על מבחן הרגישות הקרוב יותר לשיעור השינוי בפועל בשער החליפין היציג של הפרנק‬
‫השוויצרי‪ .‬מבחן הרגישות הקרוב יותר הוא מבחן הרגישות של ‪ .-5%‬החישוב ייעשה כדלקמן‪:‬‬
‫‪(-7% / -5%) * 265 = 371‬‬
‫הפער בין הרווח שנצבר בגין נכסים כספיים רגישים לפר"ש שנוצר לחברה לבין השפעת שער‬
‫החליפין על נכסים רגישים לפר"ש עומד לפיכך על‪ 371 - 360 = 11 :‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫בהיעדר שיקולים איכותיים מיוחדים העולים מכלל נסיבות העניין‪ ,‬שינוי בשווי נכסים רגישים‬
‫לפר"ש ייחשב כמהותי אם פער זה בערכו המוחלט יהווה ‪ 10%‬או יותר מהרווח השנתי הממוצע‬
‫של החברה ויימשך על‪-‬פני תקופה העולה על ‪ 5‬ימי עסקים רצופים‪.‬‬
‫מבחן שווי הנכסים ‪ -‬השינוי בשווי השקלי של הנכסים הכספיים הרגישים לפר"ש החל‬
‫מהמאוחר מבין )א( תחילת הרבעון העוקב לרבעון האחרון לגביו פרסמה החברה דוחות כספיים‬
‫ו‪) -‬ב( מועד פרסום דיווח של החברה בעניין שינוי שווי נכסים רגישים לפר"ש‪ ,‬מהווה ‪ 10%‬או‬
‫יותר מסך הנכסים במאזן המאוחד של החברה לרבעון האחרון לגביו פרסמה החברה דוחות‬
‫כספיים‪ ,‬וזאת למשך תקופה העולה על ‪ 5‬ימי עסקים רצופים‪.‬‬
‫במקרים בהם תפרסם כור דוח מיידי בגין שינוי בשוויים השקלי של נכסים כספיים רגישים‬
‫לפר"ש‪ ,‬תפרסם גם החברה דוח מיידי עוקב בגין אירוע כאמור‪ ,‬אף אם אינו מהותי מבחינה‬
‫כמותית עבור החברה על‪-‬פי המבחנים המפורטים לעיל‪.‬‬
‫בהבהרה זו‪" ,‬רווח"‪ ,‬משמעו לרבות הפסד )לפי העניין(‪ ,‬והכל – בערכו המוחלט‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪60‬‬
‫‪.4‬‬
‫הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד )המשך(‬
‫‪4.5‬‬
‫צירוף הערכת שווי‬
‫לדוחות החברה מצורפת הערכה כלכלית בנושא שווין ההוגן של התחייבויות בגין אופציות על‬
‫שער החליפין של הפרנק השוויצרי אל מול השקל‪ ,‬המוחזקות על ידי כור בקשר עם השקעתה‬
‫בקרדיט סוויס ומימון הנקוב בפרנק השוויצרי ליום ‪ 30‬ביוני ‪ ,2011‬על אף שאינן עומדות‬
‫במבחנים הכמותיים לסיווגן כמהותיות מאד וזאת בהתחשב במכלול נסיבות ההחזקה באופציות‬
‫האמורות‪ ,‬התנודתיות בשערי החליפין ובהיקפי העסקאות‪ .‬ראה נספח ג' לדוח הדירקטוריון‪.‬‬
‫נוחי דנקנר‬
‫יו"ר הדירקטוריון‬
‫חיים גבריאלי‬
‫מנהל כללי‬
‫תל אביב‪ 25 ,‬באוגוסט ‪2011‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪61‬‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע”מ‬
‫דוחות כספיים ביניים‬
‫ליום ‪ 30‬ביוני ‪2011‬‬
‫‪2011| Q2‬‬
‫נספחים‬
‫לדוח הדירקטוריון‬
‫נספחים לדוח הדירקטוריון‬
‫‪2011‬‬
‫נספח א' ‪ -‬דיווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם‬
‫מבחני רגישות בגין שינוי בגורמי שוק‬
‫להלן טבלאות‪ ,‬המתארות מבחני רגישות של שווי השוק של מכשירים פיננסיים‪ ,‬שהקבוצה מחזיקה בהם‪.‬‬
‫לטבלאות שלהלן יש להתייחס לאור ההערות שלהלן‪:‬‬
‫‪ .1‬המכשירים הרשומים אינם בהכרח מוצגים בדוחות הכספיים לפי שווים ההוגן‪ .‬האמור מתייחס בעיקר‬
‫להתחייבויות של הקבוצה‪.‬‬
‫‪ .2‬לשינויים בשווי ההוגן של מכשירים שכן מוצגים לפי שוויים ההוגן השפעה הן על התוצאות המדווחות‬
‫והן על ההון של החברה‪ ,‬כתוצאה מרישום קרנות הון בגין מכשירים פיננסיים זמינים למכירה‪.‬‬
‫‪ .3‬לשינויים בשערי החליפין השפעה הן על התוצאות המדווחות והן על ההון של החברה כתוצאה‬
‫מזקיפת הפרשי תרגום‪ ,‬הנובעים מתרגום דוחות כספיים הערוכים במטבע חוץ של חברות מוחזקות‪.‬‬
‫‪ .4‬היתרות אינן כוללות יתרות מתחום פעילות הביטוח‪.‬‬
‫א‪ .‬רגישות של יתרות ליום ‪ 30‬ביוני ‪) 2011‬במיליוני ש"ח(‬
‫מבחן רגישות לשינויים בשיעורי הריבית השקלית‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫שווי הוגן‬
‫עלית ריבית‬
‫ירידת ריבית‬
‫ליום‬
‫עלית ריבית‬
‫עלית ריבית‬
‫אבסולוטית‬
‫אבסולוטית‬
‫ירידת ריבית ירידת ריבית‬
‫‪30.6.11‬‬
‫של ‪5%‬‬
‫של ‪10%‬‬
‫של ‪2%‬‬
‫של ‪2%‬‬
‫של ‪10%‬‬
‫של ‪5%‬‬
‫המכשיר‬
‫פקדונות והלוואות לזמן ארוך‬
‫כולל חלויות שוטפות‬
‫השקעות לזמן קצר‪ ,‬לא כולל‬
‫נגזרים‬
‫אגרות חוב )כולל חלויות(‬
‫הלוואות מבנקים )כולל חלויות(‬
‫התחייבויות אחרות לזמן ארוך‬
‫)כולל חלויות(‬
‫)‪(17‬‬
‫)‪(96‬‬
‫‪2,339‬‬
‫‪257‬‬
‫‪72‬‬
‫‪INTEREST RATE SWAP‬‬
‫לא מוכר כהגנה חשבונאית‬
‫אופציות על פרנק שוויצרי‬
‫למטרות הגנה*‬
‫‪PUT-LONG‬‬
‫)‪( 4‬‬
‫‪CALL-SHORT‬‬
‫)‪(23‬‬
‫‪2,534‬‬
‫סך הכל‬
‫‪6‬‬
‫*‬
‫)‪( 2‬‬
‫)‪(13‬‬
‫‪525‬‬
‫‪65‬‬
‫‪505‬‬
‫‬‫)‪( 5‬‬
‫‪265‬‬
‫‪32‬‬
‫‪-‬‬
‫‪18‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1,463‬‬
‫)‪(31,548‬‬
‫)‪(5,664‬‬
‫‪5‬‬
‫)‪(269‬‬
‫)‪(32‬‬
‫‪13‬‬
‫)‪(543‬‬
‫)‪(66‬‬
‫‪98‬‬
‫)‪(2,687‬‬
‫)‪(281‬‬
‫‪19‬‬
‫‪9‬‬
‫)‪(1,165‬‬
‫)‪( 9‬‬
‫)‪(19‬‬
‫)‪(79‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪22‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(6‬‬
‫‬‫)‪( 3‬‬
‫‬‫)‪( 2‬‬
‫‪16‬‬
‫)‪(265‬‬
‫‬‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪23‬‬
‫‪592‬‬
‫‪300‬‬
‫)‪(36,636‬‬
‫)‪(304‬‬
‫)‪(2,910‬‬
‫)‪(610‬‬
‫לשינויים בריבית של הפרנק השוויצרי על אופציות אלו אין השפעה מהותית‪ ,‬ולכן לא הוצגו מבחני רגישות בגינם‪.‬‬
‫מבחן רגישות לשינויים בשיעורי הריבית הדולרית‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫עלית ריבית‬
‫ירידת‬
‫שווי הוגן‬
‫אבסולוטית‬
‫ריבית של‬
‫ליום‬
‫עלית ריבית עלית ריבית‬
‫של ‪2%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪30.6.11‬‬
‫של ‪5%‬‬
‫של ‪10%‬‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫המכשיר‬
‫פקדונות והלוואות לזמן ארוך‬
‫כולל חלויות שוטפות‬
‫השקעות אחרות כולל נגזרים‬
‫)‪(148‬‬
‫)כולל חלויות(‬
‫‪2‬‬
‫אגרות חוב להמרה‬
‫הלוואות מבנקים )כולל‬
‫‪138‬‬
‫חלויות(‬
‫חוזי חכירות מימוניות לקווי‬
‫‪4‬‬
‫שרות‬
‫‪CROSS CURRENCY SWAP‬‬
‫)‪(3‬‬
‫לא מוכר כהגנה חשבונאית‬
‫‪INTEREST RATE SWAP‬‬
‫‪2‬‬
‫לא מוכר כהגנה חשבונאית‬
‫)‪(9‬‬
‫סך הכל‬
‫)‪(4‬‬
‫*‬
‫ירידת ריבית‬
‫של ‪10%‬‬
‫ירידת ריבית‬
‫אבסולוטית‬
‫של ‪2%‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪218‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫)‪(21‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪(11‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,588‬‬
‫)‪(55‬‬
‫‪11‬‬
‫‪-‬‬
‫‪21‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪148‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪35‬‬
‫‪18‬‬
‫)‪(2,165‬‬
‫)‪(18‬‬
‫)‪(36‬‬
‫)‪(158‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(147‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(4‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪4‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3‬‬
‫‬‫‪13‬‬
‫‬‫‪5‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(558‬‬
‫‬‫)‪(5‬‬
‫‬‫)‪(15‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(12‬‬
‫סכום הנמוך מ‪ 1 -‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪62‬‬
‫נספח א' ‪ -‬דיווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם )המשך(‬
‫מבחני רגישות בגין שינוי בגורמי שוק )המשך(‬
‫א‪ .‬רגישות של יתרות ליום ‪ 30‬ביוני ‪) 2011‬במיליוני ש"ח( )המשך(‬
‫המכשיר‬
‫הלוואות לזמן ארוך לחברות‬
‫כלולות )כולל חלויות(‬
‫מבחן רגישות לשינויים בשיעורי הריבית על השטרלינג‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫ירידת ריבית‬
‫ירידת‬
‫ירידת‬
‫עלית‬
‫עלית‬
‫עלית ריבית‬
‫ריבית של אבסולוטית של‬
‫ריבית של‬
‫אבסולוטית ריבית של ריבית של שווי הוגן ליום‬
‫‪2%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪10%‬‬
‫של ‪2%‬‬
‫‪30.6.11‬‬
‫)‪(2‬‬
‫המכשיר‬
‫פקדונות והלוואות לזמן ארוך‬
‫כולל חלויות שוטפות‬
‫המכשיר‬
‫)‪(1‬‬
‫‪111‬‬
‫‪1‬‬
‫מבחן רגישות לשינויים בשיעורי הריבית על האירו‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫עלית ריבית‬
‫שווי הוגן‬
‫עלית‬
‫עלית‬
‫ליום‬
‫אבסולוטית ריבית של ריבית של‬
‫של ‪2%‬‬
‫‪30.6.11‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪75‬‬
‫‪-‬‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫ירידת ריבית‬
‫ירידת‬
‫ירידת‬
‫אבסולוטית‬
‫ריבית של‬
‫ריבית של‬
‫של ‪2%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫מבחן רגישות לשינויים בשער החליפין של הדולר‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫שווי השקעה בחברות בחו"ל‬
‫פקדונות והלוואות לזמן ארוך כולל חלויות שוטפות‬
‫השקעות אחרות לא כולל נגזרים‬
‫מכשירים פיננסיים נגזרים‬
‫חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך )כולל חלויות(‬
‫חייבים ולקוחות‬
‫השקעות לזמן קצר‪ ,‬לא כולל נגזרים‬
‫הלוואות ופקדונות לזמן קצר‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫אגרות חוב להמרה‬
‫הלוואות מבנקים‬
‫התחייבויות פיננסיות הנמדדות לפי שווי הוגן‬
‫ספקים לזמן ארוך‬
‫התחייבויות אחרות‬
‫ספקים‪ ,‬זכאים ויתרות זכות‬
‫התחייבויות פיננסיות שוטפות‬
‫משיכת יתר‬
‫התקשרות איתנה ‪ -‬זכות שימוש בקווי תקשורת‬
‫פורוורד דולר‬
‫מוכר כהגנה חשבונאית‬
‫לא מוכר כהגנה חשבונאית‬
‫‪CROSS CURRENCY SWAP‬‬
‫לא מוכר כהגנה חשבונאית‬
‫אופציות דולר למטרת הגנה‪ -‬לא מוכר חשבונאית‬
‫‪CALL – LONG‬‬
‫‪PUT - LONG‬‬
‫‪CALL - SHORT‬‬
‫‪PUT - SHORT‬‬
‫סך הכל‬
‫* סכום נמוך מ‪ 1-‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫עלית שע"ח‬
‫של ‪10%‬‬
‫‪69‬‬
‫‪123‬‬
‫‪5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪45‬‬
‫‪15‬‬
‫‪8‬‬
‫‪51‬‬
‫)‪(6‬‬
‫)‪(307‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(16‬‬
‫)‪(75‬‬
‫)‪(11‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(15‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫ירידת שע"ח‬
‫עלית שע"ח שווי הוגן ליום‬
‫של ‪5%‬‬
‫של ‪5%‬‬
‫‪30.6.11‬‬
‫)‪(35‬‬
‫‪691‬‬
‫‪35‬‬
‫)‪(60‬‬
‫‪1,212‬‬
‫‪60‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪48‬‬
‫‪2‬‬
‫)‪(5‬‬
‫‪97‬‬
‫‪5‬‬
‫)‪(5‬‬
‫‪101‬‬
‫‪5‬‬
‫)‪(23‬‬
‫‪457‬‬
‫‪23‬‬
‫)‪(8‬‬
‫‪151‬‬
‫‪8‬‬
‫)‪(4‬‬
‫‪85‬‬
‫‪4‬‬
‫)‪(26‬‬
‫‪509‬‬
‫‪26‬‬
‫‪3‬‬
‫)‪(55‬‬
‫)‪(3‬‬
‫‪153‬‬
‫)‪(3,067‬‬
‫)‪(153‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪(21‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‬‫)‪(9‬‬
‫‬‫‪8‬‬
‫)‪(162‬‬
‫)‪(8‬‬
‫‪37‬‬
‫)‪(741‬‬
‫)‪(37‬‬
‫‪6‬‬
‫)‪(111‬‬
‫)‪(6‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪(24‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪7‬‬
‫)‪(147‬‬
‫)‪(7‬‬
‫ירידת שע"ח‬
‫של ‪10%‬‬
‫)‪(69‬‬
‫)‪(123‬‬
‫)‪(5‬‬
‫)‪(10‬‬
‫)‪(11‬‬
‫)‪(45‬‬
‫)‪(15‬‬
‫)‪(8‬‬
‫)‪(51‬‬
‫‪6‬‬
‫‪307‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪16‬‬
‫‪75‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2‬‬
‫‪15‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪12‬‬
‫‪10‬‬
‫)‪(12‬‬
‫)‪(4‬‬
‫)‪(12‬‬
‫)‪(10‬‬
‫)‪(25‬‬
‫)‪(20‬‬
‫‪43‬‬
‫‪21‬‬
‫‪4‬‬
‫)‪(21‬‬
‫)‪(43‬‬
‫‪13‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪4‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‬‫‬‫)‪(2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫*‬‫*‬‫)‪(995‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪4‬‬
‫‬‫)‪(1‬‬
‫‪7‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪10‬‬
‫‬‫)‪(2‬‬
‫‪17‬‬
‫‪63‬‬
‫נספח א' ‪ -‬דיווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם )המשך(‬
‫מבחני רגישות בגין שינוי בגורמי שוק )המשך(‬
‫א‪ .‬רגישות של יתרות ליום ‪ 30‬ביוני ‪) 2011‬במיליוני ש"ח( )המשך(‬
‫מבחן רגישות לשינויים בשער החליפין של האירו‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫המכשיר‬
‫עלית שע"ח‬
‫של ‪10%‬‬
‫הלוואות לזמן ארוך לחברות כלולות‬
‫)כולל חלויות שוטפות(‬
‫חייבים ולקוחות‬
‫השקעות לזמן קצר לא כולל נגזרים‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫הלוואות מבנקים‬
‫התחייבויות אחרות‬
‫ספקים‪ ,‬זכאים ויתרות זכות‬
‫התחייבויות פיננסיות שוטפות‬
‫משיכת יתר‬
‫פורוורד אירו ‪-‬‬
‫לא מוכר כהגנה חשבונאית‬
‫אופציות אירו למטרת הגנה‪ -‬לא מוכר‬
‫חשבונאית‬
‫‪PUT – LONG‬‬
‫‪CALL – SHORT‬‬
‫סך הכל‬
‫*‬
‫‪8‬‬
‫‪17‬‬
‫‪1‬‬
‫‪14‬‬
‫)‪( 4‬‬
‫)‪( 2‬‬
‫)‪(24‬‬
‫)‪( 7‬‬
‫)‪( 2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪9‬‬
‫‬‫‪7‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫)‪(12‬‬
‫)‪( 2‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫‪75‬‬
‫‪167‬‬
‫‪8‬‬
‫‪144‬‬
‫)‪(35‬‬
‫)‪(21‬‬
‫)‪(234‬‬
‫)‪(63‬‬
‫)‪(15‬‬
‫)‪( 3‬‬
‫)‪( 2‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫)‪( 2‬‬
‫)‪( 5‬‬
‫‬‫)‪( 1‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪( 4‬‬
‫)‪( 9‬‬
‫‬‫)‪( 7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪12‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪( 8‬‬
‫)‪(17‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫)‪(14‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪24‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‬‫)‪( 1‬‬
‫‪3‬‬
‫‬‫‪5‬‬
‫מבחן רגישות לשינויים בשער הפרנק השוויצרי‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫עלית שע"ח‬
‫של ‪10%‬‬
‫פקדונות‪ ,‬פקדונות משועבדים‬
‫והלוואות לזמן ארוך‬
‫הלוואות ופקדונות זמן קצר‬
‫חייבים ולקוחות‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫הלוואות מבנקים‬
‫ספקים‪ ,‬זכאים ויתרות זכות‬
‫אופציות פרנק שוויצרי למטרת הגנה ‪-‬‬
‫לא מוכר כהגנה חשבונאית‬
‫‪PUT – LONG‬‬
‫‪CALL - SHORT‬‬
‫סך הכל‬
‫)‪(2‬‬
‫‪1‬‬
‫*‬‫‪28‬‬
‫ירידת שע"ח‬
‫של ‪5%‬‬
‫ירידת שע"ח‬
‫של ‪10%‬‬
‫סכום נמוך מ‪ 1 -‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫המכשיר‬
‫)‪(1‬‬
‫עלית שע"ח‬
‫של ‪5%‬‬
‫שווי הוגן ליום‬
‫‪30.6.11‬‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫עלית שע"ח‬
‫של ‪5%‬‬
‫שווי הוגן ליום‬
‫‪30.6.11‬‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫ירידת שע"ח‬
‫של ‪5%‬‬
‫ירידת שע"ח‬
‫של ‪10%‬‬
‫‪102‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪9‬‬
‫)‪(390‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫‪51‬‬
‫‬‫‬‫‪4‬‬
‫)‪(195‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,024‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪85‬‬
‫)‪(3,901‬‬
‫)‪( 8‬‬
‫)‪(51‬‬
‫‬‫‬‫)‪( 4‬‬
‫‪195‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(102‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫)‪( 9‬‬
‫‪390‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪(14‬‬
‫)‪(211‬‬
‫)‪(503‬‬
‫)‪(10‬‬
‫)‪(106‬‬
‫)‪(256‬‬
‫‪16‬‬
‫)‪(265‬‬
‫)‪(3,036‬‬
‫‪24‬‬
‫‪98‬‬
‫‪262‬‬
‫‪76‬‬
‫‪175‬‬
‫‪529‬‬
‫בנוסף למפורט בטבלה הנ"ל‪ ,‬יצוין כי מניות קרדיט סוויס‪ ,‬אשר נכון ליום ‪ 30‬ביוני ‪ 2011‬נסחרו בבורסה בשוויץ‬
‫בשווי של ‪ 5,144‬מיליון ש"ח‪ ,‬ואשר הינן פריט לא כספי‪ ,‬חשופות אף הן לשינויים בפרנק השוויצרי‪.‬‬
‫ראה גם סעיף ‪ 4.4‬לדוח הדירקטוריון ‪ -‬הבהרה לענין הגשת דיווח מיידי בנוגע לשינויים בשווי נכסים‬
‫והתחייבויות‪ ,‬הרגישים לשינוי בשער החליפין של הפרנק השוויצרי‪.‬‬
‫המכשיר‬
‫מבחן רגישות לשינויים בשער החליפין של הליש"ט‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫עלית שע"ח‬
‫של ‪10%‬‬
‫הלוואות לזמן ארוך לחברות כלולות‬
‫)כולל חלויות(‬
‫חייבים ולקוחות‬
‫ספקים‪ ,‬זכאים ויתרות זכות‬
‫התחייבויות פיננסיות שוטפות‬
‫משיכת יתר‬
‫פורוורד ליש"ט ‪-‬‬
‫לא מוכר כהגנה חשבונאית‬
‫סך הכל‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫עלית שע"ח‬
‫של ‪5%‬‬
‫שווי הוגן ליום‬
‫‪30.6.11‬‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫ירידת שע"ח‬
‫של ‪5%‬‬
‫ירידת שע"ח‬
‫של ‪10%‬‬
‫‪11‬‬
‫‪5‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫‪5‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪111‬‬
‫‪45‬‬
‫‪11‬‬
‫)‪( 6‬‬
‫)‪( 6‬‬
‫)‪( 5‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫)‪(11‬‬
‫)‪( 5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫‪12‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫‪4‬‬
‫*‬‫‪155‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪( 4‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪(12‬‬
‫‪64‬‬
‫נספח א' ‪ -‬דיווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם )המשך(‬
‫מבחני רגישות בגין שינוי בגורמי שוק )המשך(‬
‫א‪ .‬רגישות של יתרות ליום ‪ 30‬ביוני ‪) 2011‬במיליוני ש"ח( )המשך(‬
‫מבחן רגישות לשינויים בשערי חליפין אחרים‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫המכשיר‬
‫עלית שע"ח‬
‫של ‪10%‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪3‬‬
‫הלוואות ופקדונות זמן קצר‬
‫חייבים ולקוחות‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫הלוואות מבנקים‬
‫ספקים‪ ,‬זכאים ויתרות זכות‬
‫התחייבויות פיננסיות שוטפות‬
‫סך הכל‬
‫עלית שע"ח‬
‫של ‪10%‬‬
‫)‪( 5‬‬
‫פורוורד אירו‬
‫לא מוכר חשבונאית‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫ירידת שע"ח‬
‫של ‪5%‬‬
‫‪3‬‬
‫ירידת שע"ח‬
‫של ‪10%‬‬
‫‪5‬‬
‫מבחן רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן*‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫פורוורד מדד‬
‫לא מוכר כהגנה חשבונאית‬
‫‪ – SWAP‬לא מוכר חשבונאית‬
‫סך הכל‬
‫עלית מדד‬
‫של ‪2%‬‬
‫‪126‬‬
‫‪4‬‬
‫‪130‬‬
‫עלית מדד‬
‫של ‪1%‬‬
‫‪63‬‬
‫‪2‬‬
‫‪65‬‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫ירידת מדד‬
‫שווי הוגן ליום‬
‫של ‪1%‬‬
‫‪30.6.11‬‬
‫)‪(63‬‬
‫‪56‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪28‬‬
‫)‪(65‬‬
‫‪84‬‬
‫ירידת מדד‬
‫של ‪2%‬‬
‫)‪(126‬‬
‫)‪(4‬‬
‫)‪(130‬‬
‫לעניין השפעה אפשרית של שינויים במדד המחירים לצרכן על תוצאות פעילותה של החברה‪ ,‬ראה מאזן‬
‫הצמדה סעיף ‪ .2.2‬לעיל‪.‬‬
‫המכשיר‬
‫מבחן רגישות לשינויים בשערי בורסה‪ ,‬בארץ ובחו"ל‪ ,‬של בטוחות סחירות‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫השקעה בבטוחות סחירות‬
‫השקעה בנכסים פיננסיים זמינים‬
‫למכירה‬
‫השקעה בנכסים פיננסיים זמינים‬
‫למכירה ‪ -‬משועבדים‬
‫סך הכל‬
‫המכשיר‬
‫אופציות דולר למטרת הגנה‪ -‬לא‬
‫מוכר חשבונאית‬
‫‪CALL - LONG‬‬
‫‪PUT - LONG‬‬
‫‪PUT- SHORT‬‬
‫סך הכל‬
‫*‬
‫עלית שע"ח‬
‫של ‪5%‬‬
‫)‪( 3‬‬
‫שווי הוגן ליום‬
‫‪30.6.11‬‬
‫‪*-‬‬
‫ירידת שע"ח‬
‫של ‪10%‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(4‬‬
‫)‪(3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪(3‬‬
‫סכום נמוך מ‪ 1 -‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫המכשיר‬
‫*‬
‫שווי הוגן ליום‬
‫ירידת שע"ח‬
‫‪30.6.11‬‬
‫של ‪5%‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪11‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪40‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪23‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪(13‬‬
‫‪2‬‬
‫)‪(30‬‬
‫‬‫)‪(5‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪26‬‬
‫מבחן רגישות לשינויים בשער החליפין של האירו מול הדולר‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫המכשיר‬
‫*‬
‫עלית שע"ח‬
‫של ‪5%‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‬‫‪1‬‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫עלית שערים‬
‫של ‪10%‬‬
‫‪186‬‬
‫עלית שערים‬
‫של ‪5%‬‬
‫‪94‬‬
‫שווי הוגן ליום ירידת שערים ירידת שערים‬
‫של ‪10%‬‬
‫של ‪5%‬‬
‫‪30.6.11‬‬
‫)‪(186‬‬
‫)‪(94‬‬
‫‪1,864‬‬
‫‪175‬‬
‫‪86‬‬
‫‪1,740‬‬
‫)‪(86‬‬
‫)‪(175‬‬
‫‪514‬‬
‫‪875‬‬
‫‪257‬‬
‫‪437‬‬
‫‪5,144‬‬
‫‪8,748‬‬
‫)‪(257‬‬
‫)‪(437‬‬
‫)‪(514‬‬
‫)‪(875‬‬
‫מבחן רגישות לשינויים בסטיית תקן‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫עלית סטית‬
‫תקן של ‪10%‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪3‬‬
‫עלית סטית‬
‫תקן של ‪5%‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‬‫‪2‬‬
‫שווי הוגן ליום‬
‫‪30.6.11‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫*‬‫‪3‬‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫ירידת סטית‬
‫תקן של‬
‫ירידת סטית‬
‫‪10%‬‬
‫תקן של ‪5%‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‬‫‬‫)‪(3‬‬
‫)‪(2‬‬
‫סכום נמוך מ‪ 1 -‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪65‬‬
‫נספח א' ‪ -‬דיווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם‬
‫מבחני רגישות בגין שינוי בגורמי שוק )המשך(‬
‫א‪ .‬רגישות של יתרות ליום ‪ 30‬ביוני ‪) 2011‬במיליוני ש"ח( )המשך(‬
‫מבחן רגישות לשינויים בסטיית תקן‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫המכשיר‬
‫עלית סטית‬
‫עלית סטית‬
‫תקן של ‪ 10%‬תקן של ‪5%‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫)‪(4‬‬
‫)‪(8‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫אופציות פרנק שוויצרי למטרת‬
‫הגנה‪ -‬לא מוכר חשבונאית‬
‫‪PUT – LONG‬‬
‫‪CALL – SHORT‬‬
‫סך הכל‬
‫שווי הוגן ליום‬
‫‪30.6.11‬‬
‫‪16‬‬
‫)‪(265‬‬
‫)‪(249‬‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫ירידת סטית‬
‫תקן של‬
‫ירידת סטית‬
‫‪10%‬‬
‫תקן של ‪5%‬‬
‫)‪(4‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫ב‪ .‬רגישות של יתרות ליום ‪ 30‬ביוני ‪) 2010‬במיליוני ש"ח(‬
‫מבחן רגישות לשינויים בשיעורי הריבית השקלית‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫המכשיר‬
‫עלית ריבית‬
‫אבסולוטית‬
‫של ‪2%‬‬
‫עלית ריבית‬
‫של ‪10%‬‬
‫עלית ריבית‬
‫של ‪5%‬‬
‫שווי הוגן‬
‫ליום‬
‫‪30.06.10‬‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫ירידת ריבית‬
‫של ‪5%‬‬
‫ירידת‬
‫ריבית‬
‫אבסולוטית‬
‫של ‪2%‬‬
‫ירידת ריבית‬
‫של ‪10%‬‬
‫פקדונות והלוואות לזמן ארוך‬
‫כולל חלויות שוטפות‬
‫השקעה בבטוחות סחירות‬
‫הלוואות ופקדונות לזמן קצר‬
‫אגרות חוב )כולל חלויות(‬
‫הלוואות מבנקים )כולל חלויות(‬
‫התחייבויות אחרות לזמן ארוך‬
‫)כולל חלויות(‬
‫התחייבויות פיננסיות שוטפות‬
‫נכסים והתחייבויות של‬
‫תעודות סל‬
‫‪515‬‬
‫‪2,133‬‬
‫‪526‬‬
‫)‪(31,731‬‬
‫)‪(5,434‬‬
‫‬‫‪6‬‬
‫‬‫)‪(251‬‬
‫)‪(33‬‬
‫‬‫‪10‬‬
‫‬‫)‪(506‬‬
‫)‪(66‬‬
‫‪20‬‬
‫‪153‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪(3,004‬‬
‫)‪(347‬‬
‫‪59‬‬
‫‪17‬‬
‫‪14‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪(854‬‬
‫)‪(185‬‬
‫)‪( 7‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫)‪(14‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫)‪(66‬‬
‫)‪(20‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(94‬‬
‫‪-‬‬
‫‪INTEREST RATE SWAP‬‬
‫לא מוכר כהגנה חשבונאית‬
‫סך הכל‬
‫‪10‬‬
‫‪2,834‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪558‬‬
‫‪280‬‬
‫‪20‬‬
‫)‪(35,104‬‬
‫‬‫)‪(11‬‬
‫‬‫‪487‬‬
‫‪65‬‬
‫)‪(19‬‬
‫)‪(149‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫‪2,637‬‬
‫‪280‬‬
‫‬‫)‪( 6‬‬
‫‬‫‪245‬‬
‫‪33‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(287‬‬
‫מבחן רגישות לשינויים בשיעורי הריבית הדולרית‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫המכשיר‬
‫עלית ריבית‬
‫אבסולוטית‬
‫של ‪2%‬‬
‫פקדונות והלוואות לזמן ארוך‬
‫כולל חלויות שוטפות‬
‫השקעות אחרות כולל נגזרים‬
‫)‪(170‬‬
‫)כולל חלויות(‬
‫חייבים לזמן ארוך‬
‫)‪(1‬‬
‫)כולל חלויות(‬
‫)‪(1‬‬
‫השקעה בבטוחות סחירות‬
‫הלוואות מבנקים )כולל‬
‫‪168‬‬
‫חלויות(‬
‫חוזי חכירות מימוניות לקווי‬
‫‪4‬‬
‫שרות‬
‫נכסים והתחייבויות של‬
‫‬‫תעודות סל‬
‫‪CROSS CURRENCY SWAP‬‬
‫)‪(13‬‬
‫לא מוכר כהגנה חשבונאית‬
‫)‪(18‬‬
‫סך הכל‬
‫)‪(5‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪-‬‬
‫)‪(11‬‬
‫)‪(3,274‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(579‬‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫ירידת ריבית‬
‫של ‪10%‬‬
‫ירידת‬
‫ריבית‬
‫אבסולוטי‬
‫ת של ‪2%‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪154‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫)‪(24‬‬
‫)‪(12‬‬
‫‪1,796‬‬
‫‪12‬‬
‫‪24‬‬
‫‪170‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪45‬‬
‫‪24‬‬
‫)‪(2,082‬‬
‫)‪(24‬‬
‫)‪(48‬‬
‫)‪(208‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(124‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(4‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(123‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪18‬‬
‫‬‫‪11‬‬
‫‪45‬‬
‫)‪(309‬‬
‫‬‫)‪(11‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪(22‬‬
‫‪14‬‬
‫)‪(23‬‬
‫עלית ריבית‬
‫של ‪10%‬‬
‫עלית ריבית‬
‫של ‪5%‬‬
‫שווי הוגן‬
‫ליום‬
‫‪30.06.10‬‬
‫ירידת‬
‫ריבית של‬
‫‪5%‬‬
‫‪66‬‬
‫נספח א' ‪ -‬דיווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם )המשך(‬
‫מבחני רגישות בגין שינוי בגורמי שוק )המשך(‬
‫ב‪ .‬רגישות של יתרות ליום ‪ 30‬ביוני ‪) 2010‬במיליוני ש"ח( )המשך(‬
‫המכשיר‬
‫הלוואות לזמן ארוך לחברות‬
‫כלולות )כולל חלויות(‬
‫מבחן רגישות לשינויים בשיעורי הריבית על השטרלינג‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫ירידת ריבית‬
‫ירידת‬
‫ירידת‬
‫שווי הוגן ליום‬
‫עלית‬
‫עלית‬
‫עלית ריבית‬
‫ריבית של אבסולוטית של‬
‫ריבית של‬
‫‪30.06.10‬‬
‫אבסולוטית ריבית של ריבית של‬
‫‪2%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪10%‬‬
‫של ‪2%‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪115‬‬
‫‪1‬‬
‫מבחן רגישות לשינויים בשיעורי הריבית על היורו‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫המכשיר‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫‪-‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫עלית ריבית‬
‫של ‪10%‬‬
‫עלית ריבית‬
‫של ‪5%‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪75‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(38‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪114‬‬
‫‪151‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫ירידת‬
‫ריבית של‬
‫‪5%‬‬
‫ירידת ריבית‬
‫של ‪10%‬‬
‫ירידת‬
‫ריבית‬
‫אבסולוטי‬
‫ת של ‪2%‬‬
‫שווי הוגן‬
‫ליום‬
‫‪30.06.10‬‬
‫עלית ריבית‬
‫אבסולוטית‬
‫של ‪2%‬‬
‫פקדונות והלוואות לזמן ארוך‬
‫כולל חלויות שוטפות‬
‫הלוואות מבנקים )כולל‬
‫חלויות(‬
‫נכסים והתחייבויות של‬
‫תעודות סל‬
‫סך הכל‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2‬‬
‫‪67‬‬
‫נספח א' ‪ -‬דיווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם )המשך(‬
‫מבחני רגישות בגין שינוי בגורמי שוק )המשך(‬
‫ב‪ .‬רגישות של יתרות ליום ‪ 30‬ביוני ‪) 2010‬במיליוני ש"ח( )המשך(‬
‫המכשיר‬
‫מבחן רגישות לשינויים בשער החליפין של הדולר‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫עלית שע"ח‬
‫של ‪10%‬‬
‫‪78‬‬
‫עלית שע"ח‬
‫של ‪5%‬‬
‫‪39‬‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫ירידת שע"ח‬
‫שווי הוגן ליום‬
‫של ‪5%‬‬
‫‪30.06.10‬‬
‫)‪(39‬‬
‫‪780‬‬
‫ירידת שע"ח‬
‫של ‪10%‬‬
‫)‪(78‬‬
‫שווי השקעה בחברות בחו"ל‬
‫פקדונות והלוואות לזמן ארוך כולל‬
‫חלויות שוטפות‬
‫השקעות אחרות לא כולל נגזרים‬
‫מכשירים פיננסיים נגזרים‬
‫חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך‬
‫)כולל חלויות(‬
‫חייבים ולקוחות‬
‫השקעות לזמן קצר‪ ,‬לא כולל נגזרים‬
‫הלוואות ופקדונות לזמן קצר‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫הלוואות מבנקים‬
‫התחייבויות פיננסיות הנמדדות‬
‫לפי שווי הוגן‬
‫ספקים לזמן ארוך‬
‫התחייבויות אחרות‬
‫ספקים‪ ,‬זכאים ויתרות זכות‬
‫התחייבויות פיננסיות שוטפות‬
‫משיכת יתר‬
‫התקשרות איתנה ‪ -‬זכות שימוש בקווי‬
‫תקשורת‬
‫התקשרות איתנה ‪ -‬שכר דירה‬
‫נכסים והתחייבויות של תעודות סל‬
‫פורוורד דולר‬
‫מוכר כהגנה חשבונאית‬
‫לא מוכר כהגנה חשבונאית‬
‫‪CROSS CURRENCY SWAP‬‬
‫לא מוכר כהגנה חשבונאית‬
‫‪110‬‬
‫‪5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪55‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1,098‬‬
‫‪47‬‬
‫‪85‬‬
‫)‪(55‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(4‬‬
‫)‪(110‬‬
‫)‪(5‬‬
‫)‪(8‬‬
‫‪12‬‬
‫‪44‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪84‬‬
‫)‪(276‬‬
‫‪6‬‬
‫‪22‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪42‬‬
‫)‪(138‬‬
‫‪124‬‬
‫‪437‬‬
‫‪143‬‬
‫‪136‬‬
‫‪838‬‬
‫)‪(2,759‬‬
‫)‪(6‬‬
‫)‪(22‬‬
‫)‪(7‬‬
‫)‪(7‬‬
‫)‪(42‬‬
‫‪138‬‬
‫)‪(12‬‬
‫)‪(44‬‬
‫)‪(14‬‬
‫)‪(14‬‬
‫)‪(84‬‬
‫‪276‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(15‬‬
‫)‪(58‬‬
‫)‪(30‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‬‫‬‫)‪(8‬‬
‫)‪(29‬‬
‫)‪(15‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(8‬‬
‫)‪(7‬‬
‫)‪(150‬‬
‫)‪(588‬‬
‫)‪(296‬‬
‫)‪(20‬‬
‫‬‫‬‫‪8‬‬
‫‪29‬‬
‫‪15‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪15‬‬
‫‪58‬‬
‫‪30‬‬
‫‪2‬‬
‫)‪(12‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(6‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫)‪(124‬‬
‫)‪(9‬‬
‫)‪(296‬‬
‫‪6‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪28‬‬
‫‪44‬‬
‫‪14‬‬
‫‪22‬‬
‫‪6‬‬
‫‪9‬‬
‫)‪(14‬‬
‫)‪(22‬‬
‫)‪(28‬‬
‫)‪(44‬‬
‫‪49‬‬
‫‪24‬‬
‫‪45‬‬
‫)‪(24‬‬
‫)‪(49‬‬
‫אופציות דולר למטרת הגנה‪ -‬לא מוכר‬
‫חשבונאית‬
‫‪CALL - LONG‬‬
‫‪PUT - LONG‬‬
‫‪CALL - SHORT‬‬
‫סך הכל‬
‫‪11‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(17‬‬
‫‪87‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪6‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(7‬‬
‫‪45‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(507‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫)‪(41‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪22‬‬
‫‪2‬‬
‫)‪(72‬‬
‫‪68‬‬
‫נספח א' ‪ -‬דיווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם )המשך(‬
‫מבחני רגישות בגין שינוי בגורמי שוק )המשך(‬
‫ב‪ .‬רגישות של יתרות ליום ‪ 30‬ביוני ‪) 2010‬במיליוני ש"ח( )המשך(‬
‫המכשיר‬
‫מבחן רגישות לשינויים בשער החליפין של האירו‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫עלית שע"ח‬
‫של ‪10%‬‬
‫פקדונות והלוואות לזמן ארוך כולל‬
‫חלויות שוטפות‬
‫חייבים ולקוחות‬
‫השקעות לזמן קצר לא כולל נגזרים‬
‫פקדונות והלוואות לזמן קצר‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫הלוואות מבנקים‬
‫התחייבויות אחרות‬
‫ספקים‪ ,‬זכאים ויתרות זכות‬
‫התחייבויות פיננסיות שוטפות‬
‫משיכת יתר‬
‫נכסים והתחייבויות של תעודות סל‬
‫פורוורד אירו ‪-‬‬
‫מוכר כהגנה חשבונאית‬
‫לא מוכר כהגנה חשבונאית‬
‫‪3‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫אופציות אירו למטרת הגנה‪ -‬לא מוכר‬
‫חשבונאית‬
‫‪PUT - LONG‬‬
‫‪CALL - SHORT‬‬
‫סך הכל‬
‫)‪( 1‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫‪8‬‬
‫המכשיר‬
‫‪7‬‬
‫‪14‬‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫‪12‬‬
‫)‪( 4‬‬
‫)‪( 2‬‬
‫)‪(20‬‬
‫)‪( 4‬‬
‫)‪( 4‬‬
‫‪-‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫)‪( 2‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫)‪(10‬‬
‫)‪( 2‬‬
‫)‪( 2‬‬
‫‬‫‪2‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫‬‫‪6‬‬
‫ירידת שע"ח‬
‫של ‪5%‬‬
‫שווי הוגן ליום‬
‫‪30.06.10‬‬
‫‪1‬‬
‫‪27‬‬
‫)‪(274‬‬
‫)‪( 3‬‬
‫)‪( 7‬‬
‫)‪(109‬‬
‫)‪(365‬‬
‫ירידת שע"ח‬
‫של ‪10%‬‬
‫‪75‬‬
‫‪139‬‬
‫‪22‬‬
‫‪74‬‬
‫‪122‬‬
‫)‪(37‬‬
‫)‪(17‬‬
‫)‪(205‬‬
‫)‪(39‬‬
‫)‪(41‬‬
‫)‪(51‬‬
‫)‪( 4‬‬
‫)‪( 7‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫)‪( 4‬‬
‫)‪( 6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪( 7‬‬
‫)‪(14‬‬
‫)‪( 2‬‬
‫)‪( 7‬‬
‫)‪(12‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪20‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪( 3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫‪42‬‬
‫‬‫‬‫)‪( 6‬‬
‫מבחן רגישות לשינויים בשער הפרנק השוויצרי‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫עלית שע"ח‬
‫של ‪10%‬‬
‫חייבים ולקוחות‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫הלוואות מבנקים‬
‫ספקים‪ ,‬זכאים ויתרות זכות‬
‫אופציות על פרנק שוויצרי למטרות‬
‫הגנה ‪ -‬לא מוכר כהגנה חשבונאית‬
‫‪PUT - LONG‬‬
‫‪CALL - SHORT‬‬
‫סך הכל‬
‫עלית שע"ח‬
‫של ‪5%‬‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫שווי הוגן ליום‬
‫‪30.06.10‬‬
‫עלית שע"ח‬
‫של ‪5%‬‬
‫‬‫‪14‬‬
‫)‪(137‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪270‬‬
‫)‪(2,742‬‬
‫)‪(27‬‬
‫)‪( 5‬‬
‫)‪(46‬‬
‫)‪(175‬‬
‫‪8‬‬
‫)‪(49‬‬
‫)‪(2,535‬‬
‫‬‫‬‫)‪(10‬‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫ירידת שע"ח‬
‫ירידת שע"ח‬
‫של ‪10%‬‬
‫של ‪5%‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫‬‫)‪(27‬‬
‫)‪(14‬‬
‫‪274‬‬
‫‪137‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪55‬‬
‫‪36‬‬
‫‪340‬‬
‫‪13‬‬
‫‪24‬‬
‫‪161‬‬
‫בנוסף למפורט בטבלה הנ"ל‪ ,‬יצוין כי מניות קרדיט סוויס‪ ,‬אשר נכון ליום ‪ 30‬ביוני ‪ 2010‬נסחרו בבורסה בשוויץ בשווי‬
‫של ‪ 5,578‬מיליון ש"ח‪ ,‬ואשר הינן פריט לא כספי‪ ,‬חשופות אף הן לשינויים בפרנק השוויצרי‪.‬‬
‫המכשיר‬
‫מבחן רגישות לשינויים בשער החליפין של הליש"ט‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫עלית שע"ח‬
‫של ‪10%‬‬
‫שווי השקעה בחברות בחו"ל‬
‫הלוואות לזמן ארוך לחברות כלולות‬
‫)כולל חלויות(‬
‫חייבים ולקוחות‬
‫הלוואות ופקדונות לזמן קצר‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫ספקים‪ ,‬זכאים ויתרות זכות‬
‫התחייבויות פיננסיות שוטפות‬
‫סך הכל‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‬‫‪12‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫‪14‬‬
‫עלית שע"ח‬
‫של ‪5%‬‬
‫‬‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫‬‫‪8‬‬
‫שווי הוגן ליום‬
‫‪30.06.10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪115‬‬
‫‪22‬‬
‫‪11‬‬
‫‪15‬‬
‫)‪(12‬‬
‫)‪( 6‬‬
‫‪149‬‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫ירידת שע"ח‬
‫של ‪10%‬‬
‫ירידת שע"ח‬
‫של ‪5%‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪( 6‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫‪1‬‬
‫‬‫)‪( 8‬‬
‫)‪(12‬‬
‫)‪( 2‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪(14‬‬
‫‪69‬‬
‫נספח א' ‪ -‬דיווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם )המשך(‬
‫מבחני רגישות בגין שינוי בגורמי שוק )המשך(‬
‫ב‪ .‬רגישות של יתרות ליום ‪ 30‬ביוני ‪) 2010‬במיליוני ש"ח( )המשך(‬
‫מבחן רגישות לשינויים בשערי חליפין אחרים‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫המכשיר‬
‫חייבים ולקוחות‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫הלוואות מבנקים‬
‫ספקים‪ ,‬זכאים ויתרות זכות‬
‫התחייבויות פיננסיות שוטפות‬
‫משיכת יתר‬
‫סך הכל‬
‫פורוורד מדד‬
‫לא מוכר כהגנה חשבונאית‬
‫עלית מדד‬
‫של ‪2%‬‬
‫‪138‬‬
‫עלית מדד‬
‫של ‪1%‬‬
‫‪70‬‬
‫ירידת שע"ח‬
‫של ‪10%‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫ירידת מדד‬
‫שווי הוגן ליום‬
‫של ‪1%‬‬
‫‪30.06.10‬‬
‫)‪(70‬‬
‫‪86‬‬
‫ירידת מדד‬
‫של ‪2%‬‬
‫)‪(138‬‬
‫מבחן רגישות לשינויים בשערי בורסה‪ ,‬בארץ ובחו"ל‪ ,‬של בטוחות סחירות‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫תיק סחיר שוטף‬
‫השקעה בנכסים פיננסיים זמינים‬
‫למכירה‬
‫נכסים והתחייבויות של תעודות סל‬
‫סך הכל‬
‫המכשיר‬
‫אופציות דולר למטרות הגנה ‪ -‬לא‬
‫מוכר חשבונאית‬
‫‪CALL - LONG‬‬
‫‪PUT - LONG‬‬
‫‪CALL- SHORT‬‬
‫סך הכל‬
‫המכשיר‬
‫אופציות פרנק שוויצרי למטרות‬
‫הגנה‪ -‬לא מוכר חשבונאית‬
‫‪CALL – SHORT‬‬
‫‪PUT - LONG‬‬
‫סך הכל‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫ירידת שע"ח‬
‫שווי הוגן ליום‬
‫של ‪5%‬‬
‫‪30.06.10‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪34‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪27‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪(14‬‬
‫‪2‬‬
‫)‪(39‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪(21‬‬
‫‬‫)‪(6‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪(19‬‬
‫מבחן רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫המכשיר‬
‫המכשיר‬
‫עלית שע"ח‬
‫של ‪10%‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(4‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫עלית שע"ח‬
‫של ‪5%‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‬‫)‪(1‬‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫עלית שערים‬
‫של ‪10%‬‬
‫‪222‬‬
‫עלית שערים‬
‫של ‪5%‬‬
‫‪111‬‬
‫‪719‬‬
‫‪1‬‬
‫‪942‬‬
‫‪359‬‬
‫‬‫‪470‬‬
‫שווי הוגן ליום ירידת שערים ירידת שערים‬
‫של ‪10%‬‬
‫של ‪5%‬‬
‫‪30.06.10‬‬
‫)‪(222‬‬
‫)‪(111‬‬
‫‪2,224‬‬
‫‪7,192‬‬
‫)‪(169‬‬
‫‪9,247‬‬
‫מבחן רגישות לשינויים בסטיית תקן‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫עלית סטית‬
‫תקן של ‪10%‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪5‬‬
‫שווי הוגן ליום‬
‫עלית סטית‬
‫‪30.06.10‬‬
‫תקן של ‪5%‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‬‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫מבחן רגישות לשינויים בסטיית תקן‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫שווי הוגן ליום‬
‫עלית סטית‬
‫עלית סטית‬
‫‪30.06.10‬‬
‫תקן של ‪ 10%‬תקן של ‪5%‬‬
‫)‪(49‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫)‪(41‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(360‬‬
‫‬‫)‪(471‬‬
‫)‪(719‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(942‬‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫ירידת סטית‬
‫תקן של‬
‫ירידת סטית‬
‫‪10%‬‬
‫תקן של ‪5%‬‬
‫)‪(3‬‬
‫‬‫)‪(1‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪2‬‬
‫‬‫)‪(2‬‬
‫)‪(1‬‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫ירידת סטית‬
‫תקן של‬
‫ירידת סטית‬
‫‪10%‬‬
‫תקן של ‪5%‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪70‬‬
‫נספח א' ‪ -‬דיווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם )המשך(‬
‫מבחני רגישות בגין שינוי בגורמי שוק )המשך(‬
‫ג‪ .‬רגישות של יתרות ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2010‬במיליוני ש"ח(‬
‫מבחן רגישות לשינויים בשיעורי הריבית השקלית‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫שווי הוגן‬
‫עלית ריבית‬
‫ליום‬
‫עלית ריבית‬
‫עלית ריבית‬
‫אבסולוטית‬
‫ירידת ריבית‬
‫‪31.12.10‬‬
‫של ‪5%‬‬
‫של ‪10%‬‬
‫של ‪2%‬‬
‫של ‪5%‬‬
‫המכשיר‬
‫פקדונות והלוואות לזמן ארוך‬
‫כולל חלויות שוטפות‬
‫השקעות לזמן קצר‪ ,‬לא כולל‬
‫נגזרים‬
‫אגרות חוב )כולל חלויות(‬
‫הלוואות מבנקים )כולל חלויות(‬
‫התחייבויות אחרות לזמן ארוך‬
‫)כולל חלויות(‬
‫ספקים‪ ,‬זכאים ויתרות חובה‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫)‪(20‬‬
‫)‪(102‬‬
‫‪2,540‬‬
‫‪291‬‬
‫‪57‬‬
‫‪1‬‬
‫‪INTEREST RATE SWAP‬‬
‫לא מוכר כהגנה חשבונאית‬
‫אופציות על פרנק שוויצרי‬
‫למטרות הגנה*‬
‫‪PUT-LONG‬‬
‫)‪(11‬‬
‫‪CALL-SHORT‬‬
‫)‪(21‬‬
‫‪2,742‬‬
‫סך הכל‬
‫‪7‬‬
‫*‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(10‬‬
‫‪437‬‬
‫‪69‬‬
‫‪508‬‬
‫)‪( 5‬‬
‫‪239‬‬
‫‪36‬‬
‫‪-‬‬
‫ירידת ריבית‬
‫של ‪10%‬‬
‫ירידת ריבית‬
‫אבסולוטית‬
‫של ‪2%‬‬
‫‪-‬‬
‫‪20‬‬
‫‪1,508‬‬
‫)‪(32,689‬‬
‫)‪(5,799‬‬
‫‪5‬‬
‫)‪(243‬‬
‫)‪(36‬‬
‫‪10‬‬
‫)‪(489‬‬
‫)‪(69‬‬
‫‪100‬‬
‫)‪(2,771‬‬
‫)‪(322‬‬
‫‪12‬‬
‫‪-‬‬
‫‪6‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(852‬‬
‫)‪(20‬‬
‫)‪( 6‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(12‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(63‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪23‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(8‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪9‬‬
‫‪12‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫‪56‬‬
‫)‪(175‬‬
‫‪507‬‬
‫‪276‬‬
‫)‪(37,440‬‬
‫)‪(280‬‬
‫)‪(3,024‬‬
‫)‪(559‬‬
‫לשינויים בריבית של הפרנק השוויצרי על אופציות אלו אין השפעה מהותית‪ ,‬ולכן לא הוצגו מבחני רגישות בגינם‪.‬‬
‫מבחן רגישות לשינויים בשיעורי הריבית הדולרית‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫עלית ריבית‬
‫ירידת‬
‫שווי הוגן‬
‫אבסולוטית‬
‫ריבית של‬
‫ליום‬
‫עלית ריבית עלית ריבית‬
‫של ‪2%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪31.12.10‬‬
‫של ‪5%‬‬
‫של ‪10%‬‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫המכשיר‬
‫פקדונות והלוואות לזמן ארוך‬
‫כולל חלויות שוטפות‬
‫השקעות אחרות כולל נגזרים‬
‫)‪(177‬‬
‫)כולל חלויות(‬
‫‪1‬‬
‫אגרות חוב להמרה‬
‫הלוואות מבנקים )כולל‬
‫‪120‬‬
‫חלויות(‬
‫חוזי חכירות מימוניות לקווי‬
‫‪3‬‬
‫שרות‬
‫‪CROSS CURRENCY SWAP‬‬
‫)‪(8‬‬
‫לא מוכר כהגנה חשבונאית‬
‫‪INTEREST RATE SWAP‬‬
‫)‪(5‬‬
‫לא מוכר כהגנה חשבונאית‬
‫)‪(70‬‬
‫סך הכל‬
‫)‪(4‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫ירידת ריבית‬
‫של ‪10%‬‬
‫ירידת ריבית‬
‫אבסולוטית‬
‫של ‪2%‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪226‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫)‪(27‬‬
‫‪6‬‬
‫)‪(14‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1,757‬‬
‫)‪(55‬‬
‫‪14‬‬
‫)‪(3‬‬
‫‪27‬‬
‫)‪(6‬‬
‫‪177‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪31‬‬
‫‪15‬‬
‫)‪(1,962‬‬
‫)‪(15‬‬
‫)‪(32‬‬
‫)‪(136‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(119‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(3‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪12‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪8‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪7‬‬
‫‬‫‪3‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(142‬‬
‫‬‫)‪(3‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪(7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪54‬‬
‫‪71‬‬
‫נספח א' ‪ -‬דיווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם )המשך(‬
‫מבחני רגישות בגין שינוי בגורמי שוק )המשך(‬
‫ג‪ .‬רגישות של יתרות ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2010‬במיליוני ש"ח( )המשך(‬
‫המכשיר‬
‫הלוואות לזמן ארוך לחברות‬
‫כלולות )כולל חלויות(‬
‫מבחן רגישות לשינויים בשיעורי הריבית על השטרלינג‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫ירידת ריבית‬
‫ירידת‬
‫ירידת‬
‫שווי הוגן ליום‬
‫עלית‬
‫עלית‬
‫עלית ריבית‬
‫ריבית של אבסולוטית של‬
‫ריבית של‬
‫‪31.12.10‬‬
‫אבסולוטית ריבית של ריבית של‬
‫‪2%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪10%‬‬
‫של ‪2%‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪112‬‬
‫‪1‬‬
‫מבחן רגישות לשינויים בשיעורי הריבית על האירו‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫המכשיר‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫‪-‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫עלית ריבית‬
‫של ‪10%‬‬
‫עלית ריבית‬
‫של ‪5%‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪72‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(35‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪9‬‬
‫‪46‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫ירידת‬
‫ריבית של‬
‫‪5%‬‬
‫ירידת ריבית‬
‫של ‪10%‬‬
‫ירידת‬
‫ריבית‬
‫אבסולוטי‬
‫ת של ‪2%‬‬
‫שווי הוגן‬
‫ליום‬
‫‪31.12.10‬‬
‫עלית ריבית‬
‫אבסולוטית‬
‫של ‪2%‬‬
‫פקדונות והלוואות לזמן ארוך‬
‫כולל חלויות שוטפות‬
‫הלוואות מבנקים )כולל‬
‫חלויות(‬
‫השקעות לזמן קצר‪ ,‬לא כולל‬
‫נגזרים‬
‫סך הכל‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2‬‬
‫‪72‬‬
‫נספח א' ‪ -‬דיווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם )המשך(‬
‫מבחני רגישות בגין שינוי בגורמי שוק )המשך(‬
‫ג‪ .‬רגישות של יתרות ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2010‬במיליוני ש"ח( )המשך(‬
‫המכשיר‬
‫מבחן רגישות לשינויים בשער החליפין של הדולר‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫שווי השקעה בחברות בחו"ל‬
‫פקדונות והלוואות לזמן ארוך כולל‬
‫חלויות שוטפות‬
‫השקעות אחרות לא כולל נגזרים‬
‫מכשירים פיננסיים נגזרים‬
‫חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך‬
‫)כולל חלויות(‬
‫חייבים ולקוחות‬
‫השקעות לזמן קצר‪ ,‬לא כולל נגזרים‬
‫הלוואות ופקדונות לזמן קצר‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫אגרות חוב להמרה‬
‫הלוואות מבנקים‬
‫התחייבויות פיננסיות הנמדדות‬
‫לפי שווי הוגן‬
‫ספקים לזמן ארוך‬
‫התחייבויות אחרות‬
‫ספקים‪ ,‬זכאים ויתרות זכות‬
‫התחייבויות פיננסיות שוטפות‬
‫משיכת יתר‬
‫התקשרות איתנה ‪ -‬זכות שימוש בקווי‬
‫תקשורת‬
‫התקשרות איתנה ‪ -‬שכר דירה‬
‫נכסים והתחייבויות של תעודות סל‬
‫פורוורד דולר‬
‫מוכר כהגנה חשבונאית‬
‫לא מוכר כהגנה חשבונאית‬
‫‪CROSS CURRENCY SWAP‬‬
‫לא מוכר כהגנה חשבונאית‬
‫אופציות דולר למטרת הגנה‪ -‬לא מוכר‬
‫חשבונאית‬
‫‪CALL - LONG‬‬
‫‪PUT - LONG‬‬
‫‪CALL - SHORT‬‬
‫‪PUT - SHORT‬‬
‫סך הכל‬
‫*‬
‫עלית שע"ח‬
‫של ‪10%‬‬
‫‪72‬‬
‫עלית שע"ח‬
‫של ‪5%‬‬
‫‪36‬‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫ירידת שע"ח‬
‫שווי הוגן ליום‬
‫של ‪5%‬‬
‫‪31.12.10‬‬
‫)‪(36‬‬
‫‪665‬‬
‫ירידת שע"ח‬
‫של ‪10%‬‬
‫)‪(72‬‬
‫‪105‬‬
‫‪2‬‬
‫‪10‬‬
‫‪52‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1,043‬‬
‫‪18‬‬
‫‪99‬‬
‫)‪(52‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(5‬‬
‫)‪(105‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪47‬‬
‫‪15‬‬
‫‪6‬‬
‫‪71‬‬
‫)‪(6‬‬
‫)‪(270‬‬
‫‪5‬‬
‫‪23‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(135‬‬
‫‪104‬‬
‫‪470‬‬
‫‪154‬‬
‫‪62‬‬
‫‪705‬‬
‫)‪(55‬‬
‫)‪(2,704‬‬
‫)‪(5‬‬
‫)‪(23‬‬
‫)‪(8‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(35‬‬
‫‪3‬‬
‫‪135‬‬
‫)‪(10‬‬
‫)‪(47‬‬
‫)‪(15‬‬
‫)‪(6‬‬
‫)‪(71‬‬
‫‪6‬‬
‫‪270‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(17‬‬
‫)‪(54‬‬
‫)‪(26‬‬
‫)‪(3‬‬
‫‬‫‬‫)‪(9‬‬
‫)‪(27‬‬
‫)‪(14‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(9‬‬
‫)‪(17‬‬
‫)‪(176‬‬
‫)‪(539‬‬
‫)‪(264‬‬
‫)‪(34‬‬
‫‬‫‬‫‪9‬‬
‫‪27‬‬
‫‪14‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪17‬‬
‫‪54‬‬
‫‪26‬‬
‫‪3‬‬
‫)‪(12‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(6‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫)‪(119‬‬
‫)‪(6‬‬
‫)‪(3‬‬
‫‪6‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪22‬‬
‫‪25‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫)‪(12‬‬
‫)‪(5‬‬
‫)‪(12‬‬
‫)‪(13‬‬
‫)‪(22‬‬
‫)‪(25‬‬
‫‪45‬‬
‫‪22‬‬
‫‪12‬‬
‫)‪(22‬‬
‫)‪(45‬‬
‫‪8‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‬‫‪42‬‬
‫‪2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫‬‫‬‫‪18‬‬
‫*‬‫‪3‬‬
‫*‬‫*‬‫)‪(608‬‬
‫‬‫‪7‬‬
‫‬‫‬‫)‪(12‬‬
‫‬‫‪16‬‬
‫‬‫)‪(1‬‬
‫)‪(23‬‬
‫סכום נמוך מ‪ 1-‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪73‬‬
‫נספח א' ‪ -‬דיווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם )המשך(‬
‫מבחני רגישות בגין שינוי בגורמי שוק )המשך(‬
‫ג‪ .‬רגישות של יתרות ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2010‬במיליוני ש"ח( )המשך(‬
‫מבחן רגישות לשינויים בשער החליפין של האירו‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫המכשיר‬
‫עלית שע"ח‬
‫של ‪10%‬‬
‫הלוואות לזמן ארוך לחברות כלולות‬
‫)כולל חלויות שוטפות(*‬
‫חייבים ולקוחות‬
‫השקעות לזמן קצר לא כולל נגזרים‬
‫פקדונות והלוואות לזמן קצר‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫הלוואות מבנקים‬
‫ספקים‪ ,‬זכאים ויתרות זכות‬
‫התחייבויות פיננסיות שוטפות‬
‫משיכת יתר‬
‫פורוורד אירו ‪-‬‬
‫לא מוכר כהגנה חשבונאית‬
‫‪7‬‬
‫‪17‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪14‬‬
‫)‪( 3‬‬
‫)‪(27‬‬
‫)‪( 4‬‬
‫)‪( 3‬‬
‫‪3‬‬
‫אופציות אירו למטרת הגנה‪ -‬לא מוכר‬
‫חשבונאית‬
‫‪PUT - LONG‬‬
‫‪CALL - SHORT‬‬
‫סך הכל‬
‫*‬
‫עלית שע"ח‬
‫של ‪5%‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫)‪( 2‬‬
‫)‪(14‬‬
‫)‪( 3‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫‪2‬‬
‫)‪( 2‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫‪5‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫‬‫‪1‬‬
‫שווי הוגן ליום‬
‫‪31.12.10‬‬
‫‪72‬‬
‫‪169‬‬
‫‪18‬‬
‫‪22‬‬
‫‪136‬‬
‫)‪(36‬‬
‫)‪(273‬‬
‫)‪(53‬‬
‫)‪(30‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2‬‬
‫‬‫‪27‬‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫ירידת שע"ח‬
‫של ‪5%‬‬
‫ירידת שע"ח‬
‫של ‪10%‬‬
‫)‪( 4‬‬
‫)‪( 8‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫)‪( 6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪14‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪( 7‬‬
‫)‪(17‬‬
‫)‪( 2‬‬
‫)‪( 2‬‬
‫)‪(14‬‬
‫‪3‬‬
‫‪27‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫)‪( 2‬‬
‫)‪( 4‬‬
‫‪3‬‬
‫‬‫)‪( 6‬‬
‫‪2‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫בנוסף למפורט בטבלה הנ"ל יצויין כי מניות קרפור אשר נכון ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ ,2010‬נסחרו בבורסה בצרפת בשווי של כ‪ 23 -‬מיליון‬
‫ש"ח‪ ,‬אשר הינן פריט לא כספי‪ ,‬חשופות אף הן לשינויים באירו‪.‬‬
‫מבחן רגישות לשינויים בשער הפרנק השוויצרי‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫המכשיר‬
‫עלית שע"ח‬
‫של ‪10%‬‬
‫פקדונות‪ ,‬פקדונות משועבדים‬
‫והלוואות לזמן ארוך‬
‫חייבים ולקוחות‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫הלוואות מבנקים‬
‫ספקים‪ ,‬זכאים ויתרות זכות‬
‫אופציות פרנק שוויצרי למטרת הגנה ‪-‬‬
‫לא מוכר כהגנה חשבונאית‬
‫‪PUT - LONG‬‬
‫‪CALL - SHORT‬‬
‫סך הכל‬
‫עלית שע"ח‬
‫של ‪5%‬‬
‫שווי הוגן ליום‬
‫‪31.12.10‬‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫ירידת שע"ח‬
‫של ‪5%‬‬
‫ירידת שע"ח‬
‫של ‪10%‬‬
‫‪46‬‬
‫‪1‬‬
‫‪24‬‬
‫)‪(361‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫‪23‬‬
‫‬‫‪12‬‬
‫)‪(180‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫‪458‬‬
‫‪8‬‬
‫‪239‬‬
‫)‪(3,606‬‬
‫)‪(15‬‬
‫)‪(23‬‬
‫‬‫)‪(12‬‬
‫‪180‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪(46‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫)‪(24‬‬
‫‪361‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪(46‬‬
‫)‪(293‬‬
‫)‪(630‬‬
‫)‪(32‬‬
‫)‪(139‬‬
‫)‪(317‬‬
‫‪56‬‬
‫)‪(175‬‬
‫)‪(3,035‬‬
‫‪76‬‬
‫‪93‬‬
‫‪315‬‬
‫‪213‬‬
‫‪137‬‬
‫‪641‬‬
‫בנוסף למפורט בטבלה הנ"ל‪ ,‬יצוין כי מניות קרדיט סוויס‪ ,‬אשר נכון ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2010‬נסחרו בבורסה בשוויץ‬
‫בשווי של ‪ 5,536‬מיליון ש"ח‪ ,‬ואשר הינן פריט לא כספי‪ ,‬חשופות אף הן לשינויים בפרנק השוויצרי‪.‬‬
‫המכשיר‬
‫מבחן רגישות לשינויים בשער החליפין של הליש"ט‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫עלית שע"ח‬
‫של ‪10%‬‬
‫הלוואות לזמן ארוך לחברות כלולות‬
‫)כולל חלויות(‬
‫חייבים ולקוחות‬
‫התחייבויות פיננסיות שוטפות‬
‫משיכת יתר‬
‫סך הכל‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪11‬‬
‫‪4‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫‪13‬‬
‫עלית שע"ח‬
‫של ‪5%‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‬‫‬‫‪8‬‬
‫שווי הוגן ליום‬
‫‪31.12.10‬‬
‫‪112‬‬
‫‪39‬‬
‫)‪( 7‬‬
‫)‪( 5‬‬
‫‪139‬‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫ירידת שע"ח‬
‫של ‪5%‬‬
‫)‪( 6‬‬
‫)‪( 2‬‬
‫‬‫‬‫)‪( 8‬‬
‫ירידת שע"ח‬
‫של ‪10%‬‬
‫)‪(11‬‬
‫)‪( 4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪(13‬‬
‫‪74‬‬
‫נספח א' ‪ -‬דיווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם )המשך(‬
‫מבחני רגישות בגין שינוי בגורמי שוק )המשך(‬
‫ג‪ .‬רגישות של יתרות ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2010‬במיליוני ש"ח( )המשך(‬
‫מבחן רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫המכשיר‬
‫פורוורד מדד‬
‫לא מוכר כהגנה חשבונאית‬
‫‪ – SWAP‬לא מוכר חשבונאית‬
‫סך הכל‬
‫המכשיר‬
‫ירידת מדד‬
‫שווי הוגן ליום‬
‫של ‪1%‬‬
‫‪31.12.10‬‬
‫)‪(67‬‬
‫‪55‬‬
‫)‪(3‬‬
‫‪30‬‬
‫)‪(70‬‬
‫‪85‬‬
‫ירידת מדד‬
‫של ‪2%‬‬
‫)‪(135‬‬
‫)‪(7‬‬
‫)‪(142‬‬
‫מבחן רגישות לשינויים בשערי בורסה‪ ,‬בארץ ובחו"ל‪ ,‬של בטוחות סחירות‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫תיק סחיר שוטף‬
‫השקעה בנכסים פיננסיים זמינים‬
‫למכירה‬
‫השקעה בנכסים פיננסיים זמינים‬
‫למכירה ‪ -‬משועבדים‬
‫סך הכל‬
‫המכשיר‬
‫אופציות פרנק שוויצרי למטרת‬
‫הגנה‪ -‬לא מוכר חשבונאית‬
‫‪CALL – SHORT‬‬
‫‪PUT - LONG‬‬
‫סך הכל‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫עלית מדד‬
‫של ‪2%‬‬
‫‪135‬‬
‫‪7‬‬
‫‪142‬‬
‫עלית מדד‬
‫של ‪1%‬‬
‫‪67‬‬
‫‪3‬‬
‫‪70‬‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫עלית שערים‬
‫של ‪10%‬‬
‫‪201‬‬
‫עלית שערים‬
‫של ‪5%‬‬
‫‪101‬‬
‫שווי הוגן ליום ירידת שערים ירידת שערים‬
‫של ‪10%‬‬
‫של ‪5%‬‬
‫‪31.12.10‬‬
‫)‪(201‬‬
‫)‪(101‬‬
‫‪2,023‬‬
‫‪189‬‬
‫‪94‬‬
‫‪1,895‬‬
‫)‪(94‬‬
‫)‪(189‬‬
‫‪554‬‬
‫‪944‬‬
‫‪277‬‬
‫‪472‬‬
‫‪5,536‬‬
‫‪9,454‬‬
‫)‪(277‬‬
‫)‪(472‬‬
‫)‪(554‬‬
‫)‪(944‬‬
‫מבחן רגישות לשינויים בסטיית תקן‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫שווי הוגן ליום‬
‫עלית סטית‬
‫עלית סטית‬
‫‪31.12.10‬‬
‫תקן של ‪ 10%‬תקן של ‪5%‬‬
‫)‪(175‬‬
‫)‪(6‬‬
‫)‪(12‬‬
‫‪56‬‬
‫‪5‬‬
‫‪10‬‬
‫)‪(119‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫רווח )הפסד( מהשינוי‬
‫ירידת סטית‬
‫תקן של‬
‫ירידת סטית‬
‫‪10%‬‬
‫תקן של ‪5%‬‬
‫‪11‬‬
‫‪6‬‬
‫)‪(9‬‬
‫)‪(4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪75‬‬
‫נספח ב' המצב הכספי ומקורות המימון‬
‫מידע לגבי אגרות החוב של אי די בי אחזקות‬
‫להלן טבלה המפרטת את סדרות אגרות החוב של אי די בי אחזקות‬
‫ריכוז נתוני אגרות חוב)‪ ,(1‬במיליוני ש"ח‪ ,‬נכון ל‪30.6.2011-‬‬
‫מועד הנפקה‬
‫מקורית‬
‫סדרה‬
‫א'‬
‫‪24/08/2003‬‬
‫‪*18/09/2003‬‬
‫‪*08/10/2003‬‬
‫סך הכל סדרה‬
‫א'‬
‫ב'‬
‫‪02/09/2004‬‬
‫ג'‬
‫‪07/06/2005‬‬
‫‪*11/10/2007‬‬
‫סך הכל סדרה‬
‫ג'‬
‫רכישה‬
‫עצמית ג'‬
‫ע‪.‬נ‪ .‬במועד‬
‫ההנפקה‬
‫יתרת ע‪.‬נ‪.‬‬
‫שבמחזור‬
‫סכום‬
‫הריבית‬
‫שנצברה‬
‫בספרים‬
‫יתרת ע‪.‬נ‪.‬‬
‫שבמחזור‬
‫צמוד‬
‫ערך בספרים‬
‫של יתרת‬
‫האג"ח ליום‬
‫‪30.6.2011‬‬
‫סדרה‬
‫מהותית‬
‫)‪(5‬‬
‫שווי‬
‫בורסאי‬
‫שיעור‬
‫הריבית‬
‫)קבוע(‬
‫מועדי תשלום הקרן )‪(2‬‬
‫החל מ‪-‬‬
‫עד‬
‫מועדי‬
‫תשלום‬
‫הריבית )‪(2‬‬
‫‪200.0‬‬
‫‪145.5‬‬
‫‪71.0‬‬
‫‪416.5‬‬
‫‪540‬‬
‫‪150.0‬‬
‫‪385.4‬‬
‫‪535.4‬‬
‫מדד‬
‫המחירים‬
‫לצרכן‬
‫‪37.6‬‬
‫‪78.1‬‬
‫‪401.6‬‬
‫‪45.0‬‬
‫‪93.1‬‬
‫‪478.2‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪4.3‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪47.5‬‬
‫‪97.3‬‬
‫‪474.8‬‬
‫לא‬
‫לא‬
‫כן‬
‫לא סחיר‬
‫לא סחיר‬
‫‪493.2‬‬
‫‪6.55%‬‬
‫‪5.70%‬‬
‫‪4.40%‬‬
‫‪24/08/2011‬‬
‫‪06/09/2011‬‬
‫‪10/06/2012‬‬
‫‪24/08/2013‬‬
‫‪06/09/2013‬‬
‫‪10/06/2014‬‬
‫‪24/08‬‬
‫‪6/09‬‬
‫‪10/06‬‬
‫‪07/06/2005‬‬
‫)‪(3‬‬
‫‪12.7‬‬
‫‪9.6‬‬
‫‪11.3‬‬
‫‪-‬‬
‫‪11.7‬‬
‫‪11.3‬‬
‫‪4.40%‬‬
‫‪10/06/2012‬‬
‫‪10/06/2014‬‬
‫‪10/06‬‬
‫סך הכל סדרה ג' בניכוי‬
‫רכישה עצמית‬
‫‪522.7‬‬
‫‪392.0‬‬
‫‪466.9‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪463.5‬‬
‫כן‬
‫‪481.5‬‬
‫‪4.40%‬‬
‫‪10/06/2012‬‬
‫‪10/06/2014‬‬
‫‪10/06‬‬
‫‪21/12/2006‬‬
‫ד'‬
‫)‪(6‬‬
‫ה'‬
‫‪13/12/2009‬‬
‫‪1,074.5‬‬
‫‪1,074.5‬‬
‫‪1,252.1‬‬
‫‪33.6‬‬
‫‪1,261.6‬‬
‫כן‬
‫‪1,282.8‬‬
‫‪5.10%‬‬
‫‪20/12/2015‬‬
‫‪20/12/2020‬‬
‫‪20/12‬‬
‫מדד‬
‫המחירים‬
‫לצרכן‬
‫מדד‬
‫המחירים‬
‫לצרכן‬
‫מדד‬
‫המחירים‬
‫לצרכן‬
‫מדד‬
‫המחירים‬
‫לצרכן‬
‫מדד‬
‫המחירים‬
‫לצרכן‬
‫לא צמוד‬
‫‪250.0‬‬
‫סך‬
‫הכל‬
‫תנאי‬
‫ההצמדה‬
‫‪187.5‬‬
‫‪187.5‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪187.2‬‬
‫‪1,769.7‬‬
‫‪2,044.6‬‬
‫‪42.0‬‬
‫‪2,057.1‬‬
‫כן‬
‫‪188.7‬‬
‫‪5.2%‬‬
‫‪10/06/2012‬‬
‫‪10/06/2014‬‬
‫‪10/06‬‬
‫חברת הנאמנות –‬
‫שם אחראי‪/‬ת‪ ,‬כתובת‬
‫ומספר טלפון‬
‫רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ‬
‫אחראי‪ :‬רו"ח יוסי רזניק‬
‫רח' יד חרוצים ‪ ,14‬תל אביב‬
‫‪67778‬‬
‫טל‪03-6393316 :‬‬
‫ש‪.‬א‪.‬ג חברה לנאמנות בע"מ‬
‫אחראי‪ :‬עו"ד דוד גוטליב‬
‫רח' מנחם בגין ‪ ,7‬ר"ג ‪52681‬‬
‫טל‪03-6113000 :‬‬
‫הרמטיק נאמנות )‪ (1975‬בע"מ‬
‫אחראי‪ :‬עו"ד דן אבנון‬
‫רח' הירקון ‪ ,113‬ת"א ‪63573‬‬
‫טל‪03-5272272 :‬‬
‫הרמטיק נאמנות )‪ (1975‬בע"מ‬
‫אחראי‪ :‬עו"ד דן אבנון‬
‫רח' הירקון ‪ ,113‬ת"א ‪63573‬‬
‫טל‪03-5272272 :‬‬
‫הרמטיק נאמנות )‪ (1975‬בע"מ‬
‫אחראי‪ :‬עו"ד דן אבנון‬
‫רח' הירקון ‪ ,113‬ת"א ‪63573‬‬
‫טל‪03-5272272 :‬‬
‫)‪(4‬‬
‫קלדן חברה לנאמנות בע"מ‬
‫אחראי‪ :‬עו"ד עידן צחר‬
‫דרך מנחם בגין ‪ ,7‬ר"ג ‪52681‬‬
‫טל‪03-6109000 :‬‬
‫שטראוס לזר חברה לנאמנות‬
‫)‪ (1992‬בע"מ‬
‫אחראי‪ :‬רו"ח אורי לזר‬
‫רח' יצחק שדה ‪ ,17‬ת"א ‪67775‬‬
‫טל‪03-6237777 :‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(4‬‬
‫)‪(5‬‬
‫)‪(6‬‬
‫החברה עומדת בכל תנאי אגרות החוב‪ .‬כמו כן החברה עמדה בכל תנאי ההתחייבות לפי שטר הנאמנות ולא התקיימו תנאים המקימים עילה להעמדת תעודות ההתחייבות לפרעון מיידי או למימוש בטוחות שינתנו להבטחת התשלום למחזיקי תעודות ההתחייבות‪.‬‬
‫תשלומים שנתיים‪.‬‬
‫רכישה עצמית של אגרות החוב בוצעה על ידי חברה בת בבעלות מלאה של החברה‪.‬‬
‫ביום ‪ 11‬בפברואר ‪ ,2010‬התקבלה במשרדי החברה הודעת קלדן חברה לנאמנות בע"מ )"קלדן"( על התפטרותה מתפקידה כנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה ד'( של החברה‪ ,‬בה צויין כי דירקטוריון קלדן החליט לפעול להפסקת פעילותו בתחום הנאמנויות‬
‫ולהעברת הנאמנויות על סדרות אגרות החוב שבאחריותו לנאמן חלופי‪ .‬עוד מסרה קלדן בהודעתה‪ ,‬כי לפי הוראות שטר הנאמנות‪ ,‬על החברה לפעול למינוי נאמן חדש‪ ,‬וכי התפטרותה תיכנס לתוקפה לא לפני קבלת אישור בית המשפט להתפטרות ומנוי נאמן חלופי‪.‬‬
‫למועד הדוח‪ ,‬טרם מונה נאמן חלופי כאמור‪.‬‬
‫סדרה מהותית הינה סדרה‪ ,‬אשר סך התחייבויות התאגיד על פיה מהווה ‪ 5%‬או יותר מסך התחייבויות התאגיד‪ ,‬כפי שאלו מוצגות בדוח הנפרד‪.‬‬
‫בחודש דצמבר ‪ 2006‬הוחלפו ‪ 236‬מיליון ש"ח ע‪.‬נ‪ .‬סדרה א' ו‪ 384 -‬מיליון ש"ח ע‪.‬נ‪ .‬סדרה ב' תמורת ‪ 674.5‬מיליון ש"ח ע‪.‬נ‪ .‬סדרה ד'‪.‬‬
‫* במועד זה נעשתה הרחבה של הסדרה הנ"ל‪ .‬הנתונים בטבלה מתייחסים לכל הסדרה לאחר כל ההרחבות שלה‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪76‬‬
‫נספח ב' המצב הכספי ומקורות המימון )המשך(‬
‫מידע לגבי אגרות החוב של אי די בי אחזקות )המשך(‬
‫פרטים אודות דירוג אגרות החוב‬
‫שם חברה מדרגת‬
‫סדרה‬
‫דירוג נוכחי*‬
‫דירוג שנקבע למועד ההנפקה‬
‫דירוגים נוספים בתקופה שבין מועד ההנפקה המקורי לבין הדירוג העדכני ליום ‪25.8.2011‬‬
‫דירוג‬
‫תאריך‬
‫א'‬
‫מעלות‬
‫‪A+‬‬
‫‪AA-‬‬
‫‪19/08/2003‬‬
‫‪AA-‬‬
‫ב'‬
‫מעלות‬
‫‪A+‬‬
‫‪AA-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫ג'‬
‫מעלות‬
‫‪A+‬‬
‫‪AA-‬‬
‫‪07/10/2007‬‬
‫‪AA-‬‬
‫ד'‬
‫מעלות‬
‫‪A+‬‬
‫‪AA-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫* ביום ‪ 3‬בינואר ‪ 2011‬פירסמה מעלות דוח ובו אישררה את דירוג ‪ A+‬שניתן לחברה מיום ‪ 29‬ביולי ‪ 2009‬ושינתה את תחזית הדירוג מיציבה לשלילית‪ .‬דירוג זה מתייחס הן‬
‫ליום ‪ 30‬ביוני ‪ 2011‬והן ליום ‪ 25‬באוגוסט ‪.2011‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪77‬‬
‫נספח ג' ‪ -‬הערכת שווי מהותית‬
‫פרטים בדבר עבודה כלכלית בנושא הערכת שווי הוגן של התחייבויות בגין אופציות על שער החליפין של‬
‫הפרנק השוויצרי אל מול השקל‪ ,‬ליום ‪ 30‬ביוני ‪2011‬‬
‫לדוחות הכספיים של החברה מצורפת הערכת שווי‪ ,‬ששימשה את כור לקביעת שוויין ההוגן של התחייבויות‬
‫בגין אופציות על שער החליפין של הפרנק השוויצרי אל מול השקל‪ ,‬המוחזקות על ידי כור בקשר עם‬
‫השקעתה בקרדיט סוויס ומימון הנקוב בפרנק שוויצרי‪ .‬ראה גם באור ‪.3‬ב‪.4.‬ז‪ .‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫להלן פרטים בדבר הערכת השווי‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫זיהוי נושא ההערכה – עסקאות צילינדר פר"ש‪/‬ש"ח הפתוחות ליום ‪ 30‬ביוני ‪.2011‬‬
‫עיתוי ההערכה – ‪ 30‬ביוני ‪.2011‬‬
‫שווי נושא ההערכה בספרי כור סמוך לפני הערכת השווי – התחייבות בסך כ‪ 249-‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫שווי נושא ההערכה שנקבע בהערכת השווי – התחייבות בסך כ‪ 249-‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫זיהוי המעריך ואיפיוניו – חיסונים פיננסים בע"מ‪ ,‬חברה פרטית בניהול ד"ר אדם רויטר‪ ,‬בעלת ניסיון‬
‫רב בתחום הנגזרות‪ .‬לא קיימת תלות בין המעריך לבין החברה מזמינת ההערכה‪ .‬הסכם ההתקשרות‬
‫עם מעריך השווי כולל התחייבות לשיפוי מעריך השווי אם יקבע בהליך משפטי או בהליך אחר שעליו‬
‫לשלם סכום כלשהו לצד שלישי בקשר עם ביצוע השירותים‪ ,‬למעט אם פעל מעריך השווי בקשר לחוות‬
‫הדעת בזדון או ברשלנות רבתי‪.‬‬
‫מודל הערכה שלפיו פעל המעריך – נוסחת גרמן‪-‬קולהאגן )‪ ,(Garman Kohlhagen‬שהינה פיתוח של‬
‫נוסחת ‪ Black & Scholes‬עבור אופציות מט"ח‪.‬‬
‫ההנחות לפיהן בוצעה הערכת השווי‪:‬‬
‫א‪ .‬שער חליפין פר"ש – ‪.4.0935‬‬
‫ב‪ .‬סטיית תקן – ‪.0%-22.5%‬‬
‫ג‪ .‬ריבית שקלית – ‪.2.47%-2.53%‬‬
‫ד‪ .‬ריבית פר"ש – ‪.0.11%-0.29%‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪78‬‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע”מ‬
‫דוחות כספיים ביניים‬
‫ליום ‪ 30‬ביוני ‪2011‬‬
‫‪2011| Q2‬‬
‫ג’‬
‫תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים‬
‫ליום ‪ 30‬ביוני ‪2011‬‬
‫ג’ תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום ‪ 30‬ביוני ‪2011‬‬
‫‪2011‬‬
‫סומך חייקין‬
‫דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫מבוא‬
‫סקרנו את המידע הכספי המצורף של אי די בי חברה לאחזקות בע"מ והחברות הבנות שלה )"הקבוצה"(‪ ,‬הכולל‬
‫את תמצית הדוח על המצב הכספי ביניים המאוחד ליום ‪ 30‬ביוני ‪ 2011‬ואת הדוחות התמציתיים ביניים המאוחדים‬
‫על רווח והפסד‪ ,‬הרווח הכולל‪ ,‬שינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופות של ששה ושלושה חודשים שהסתיימו‬
‫באותו תאריך‪ .‬הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלו בהתאם לתקן‬
‫חשבונאות בינלאומי ‪" - IAS 34‬דיווח כספי לתקופות ביניים"‪ ,‬וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופות ביניים‬
‫אלו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(‪ ,‬התש"ל‪ ,1970-‬ככל שהוראות תקנות אלה‬
‫חלות על חברות מאוחדות שהינן חברות ביטוח‪ .‬אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלו‬
‫בהתבסס על סקירתנו‪.‬‬
‫לא סקרנו את המידע הכספי התמציתי לתקופות הביניים של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים‬
‫כ‪ 14% -‬מכלל הנכסים המאוחדים ליום ‪ 30‬ביוני ‪ 2011‬והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ‪ 17% -‬וכ‪,19% -‬‬
‫מכלל ההכנסות המאוחדות לתקופות של ששה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך‪ ,‬בהתאמה‪ .‬כמו כן לא‬
‫סקרנו את המידע הכספי התמציתי לתקופות הביניים של חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני‪,‬‬
‫אשר ההשקעה בהן הינה כ‪ 3,153 -‬מיליוני ש"ח ליום ‪ 30‬ביוני ‪ ,2011‬ואשר חלקה של הקבוצה בהפסדיהן הינו כ‪-‬‬
‫‪ 131‬מיליוני ש"ח וכ‪ 85 -‬מיליוני ש"ח לתקופות של ששה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך‪ ,‬בהתאמה‪.‬‬
‫המידע הכספי התמציתי לתקופות הביניים של אותן חברות נסקר על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה‬
‫שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו‪ ,‬ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות‪ ,‬מבוססת על דוחות הסקירה‬
‫של רואי החשבון האחרים‪.‬‬
‫היקף הסקירה‬
‫ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה ‪ 1‬של לשכת רואי חשבון בישראל ‪" -‬סקירה של מידע כספי לתקופות‬
‫ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות"‪ .‬סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת‬
‫מבירורים‪ ,‬בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים‪ ,‬ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים‪.‬‬
‫סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל‬
‫ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת‪.‬‬
‫בהתאם לכך‪ ,‬אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת‪.‬‬
‫מסקנה‬
‫בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים‪ ,‬לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור‬
‫שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך‪ ,‬מכל הבחינות המהותיות‪ ,‬בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי ‪.IAS 34‬‬
‫בנוסף לאמור בפסקה הקודמת‪ ,‬בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים‪ ,‬לא בא‬
‫לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא‪ ,‬מכל הבחינות המהותיות‪ ,‬אחר הוראות‬
‫הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(‪ ,‬התש"ל‪ ,1970-‬למעט נתוני כלל ביטוח‬
‫המוצגים לפי הוראות תקנות אלה‪ ,‬ככל שהוראות תקנות אלה חלות על חברות מאוחדות שהינן חברות ביטוח‪.‬‬
‫מבלי לסייג את מסקנתו הנ"ל אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור ‪.5‬א‪ .2.1.‬ו‪ .3 -‬בדוחות הכספיים באשר‬
‫לתובענות ייצוגיות‪ ,‬בקשות לאישור תובענות ייצוגיות ותביעות כנגד חברות מוחזקות‪.‬‬
‫סומך חייקין‬
‫רואי חשבון‬
‫זיו האפט‬
‫רואי חשבון‬
‫‪ 25‬באוגוסט ‪2011‬‬
‫‪79‬‬
‫סומך חייקין שותפות ישראלית וחברה ברשת ‪ KPMG‬של‬
‫פירמות עצמאיות המאוגדות ב‪KPMG International -‬‬
‫‪ (“KPMG International”) ,Cooperative‬ישות שוויצרית‪.‬‬
‫תמצית דוחות מאוחדים על המצב הכספי ביניים ליום‬
‫‪ 30‬ביוני‬
‫)‪( 1‬‬
‫‪2011‬‬
‫)בלתי מבוקר(‬
‫‪ 30‬ביוני‬
‫‪2010‬‬
‫)בלתי מבוקר(‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫)מבוקר(‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫נכסים שאינם שוטפים‬
‫השקעות בחברות כלולות‬
‫השקעות אחרות משועבדות‬
‫השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה‬
‫נכסי ביטוח משנה‬
‫השקעות אחרות‪ ,‬כולל נגזרים‬
‫הלוואות‪ ,‬פקדונות משועבדים ויתרות חובה‬
‫רכוש קבוע‬
‫נדל"ן להשקעה ונכסים אחרים‬
‫נכסים המיועדים לתשלום הטבות לעובדים‬
‫לקוחות לזמן ארוך‬
‫מלאי בלתי שוטף‬
‫הוצאות נדחות‬
‫נכסי מס נדחים‬
‫נכסים בלתי מוחשיים‬
‫)‪(2‬‬
‫‪7,018‬‬
‫‪5,154‬‬
‫‪29,619‬‬
‫‪3,020‬‬
‫‪11,952‬‬
‫‪18,250‬‬
‫‪12,180‬‬
‫‪10,407‬‬
‫‪6‬‬
‫‪793‬‬
‫‪161‬‬
‫‪1,757‬‬
‫‪270‬‬
‫‪10,434‬‬
‫‪7,324‬‬
‫‪4,511‬‬
‫‪26,285‬‬
‫‪2,570‬‬
‫‪12,289‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪16,289‬‬
‫‪11,430‬‬
‫‪9,100‬‬
‫‪1‬‬
‫‪512‬‬
‫‪148‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪1,704‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪350‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪10,797‬‬
‫‪6,869‬‬
‫‪5,536‬‬
‫‪29,102‬‬
‫‪2,544‬‬
‫‪12,384‬‬
‫‪17,030‬‬
‫‪11,833‬‬
‫‪9,451‬‬
‫‪5‬‬
‫‪534‬‬
‫‪166‬‬
‫‪1,715‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪361‬‬
‫‪10,522‬‬
‫‪111,021‬‬
‫‪103,310‬‬
‫‪108,052‬‬
‫‪3,651‬‬
‫‪731‬‬
‫‪2,076‬‬
‫‪129‬‬
‫‪6,567‬‬
‫‪2,108‬‬
‫‪686‬‬
‫‪145‬‬
‫‪8,370‬‬
‫‪845‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪2,053‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪131‬‬
‫‪6,001‬‬
‫‪1,774‬‬
‫‪532‬‬
‫‪282‬‬
‫‪9,235‬‬
‫‪645‬‬
‫‪1,968‬‬
‫‪101‬‬
‫‪6,192‬‬
‫‪2,005‬‬
‫‪605‬‬
‫‪228‬‬
‫‬‫‪9,770‬‬
‫‪25,863‬‬
‫‪1,234‬‬
‫‪8,698‬‬
‫‪29,920‬‬
‫סך הכל נכסים‬
‫‪136,884‬‬
‫‪133,230‬‬
‫‪139,680‬‬
‫סך הכל נכסים עבור חוזים תלויי תשואה‪,‬‬
‫בחברות ביטוח מאוחדות שנכללו בסעיפים לעיל‬
‫‪32,779‬‬
‫‪28,666‬‬
‫‪32,239‬‬
‫נכסים שוטפים‬
‫השקעות אחרות‪ ,‬כולל נגזרים‬
‫הלוואות ופקדונות לזמן קצר‬
‫חייבים ויתרות חובה‬
‫נכסי מס שוטפים‬
‫לקוחות‬
‫מלאי‬
‫מלאי בניינים למכירה‬
‫נכסים המוחזקים למכירה‬
‫מזומנים ושווי מזומנים משועבדים עבור מחזיקים בתעודות‬
‫התחייבות‪ ,‬סל‪ ,‬בחסר‪ ,‬מורכבות ופקדון‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪826‬‬
‫‪9,823‬‬
‫‪31,628‬‬
‫לענין איחוד לראשונה של הדוחות הכספיים של מעריב החזקות בע"מ החל מחודש יוני ‪ ,2011‬ראה באור ‪.3‬ב‪.6.‬ג‪.‬‬
‫סווג מחדש‪ .‬ראה באור ‪.2‬ה‪.‬‬
‫הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מדוח זה‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪80‬‬
‫‪ 30‬ביוני‬
‫)‪( 1‬‬
‫‪2011‬‬
‫)בלתי מבוקר(‬
‫‪ 30‬ביוני‬
‫‪2010‬‬
‫)בלתי מבוקר(‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫)מבוקר(‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫הון‬
‫הון מניות‬
‫פרמיה על מניות‬
‫קרנות הון‬
‫עודפים‬
‫הון המיוחס לבעלי המניות של החברה‬
‫זכויות שאינן מקנות שליטה‬
‫‪953‬‬
‫‪68‬‬
‫)‪(567‬‬
‫)‪(245‬‬
‫‪209‬‬
‫‪9,010‬‬
‫‪9,219‬‬
‫‪953‬‬
‫‪68‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(693‬‬
‫‪1,722‬‬
‫‪2,050‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪9,624‬‬
‫‪11,674‬‬
‫‪953‬‬
‫‪68‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(1,279‬‬
‫‪1,061‬‬
‫‪803‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪9,051‬‬
‫‪9,854‬‬
‫‪30,346‬‬
‫‪33,501‬‬
‫‪28,863‬‬
‫‪15,192‬‬
‫‪87‬‬
‫‪251‬‬
‫‪65‬‬
‫‪1,603‬‬
‫‪584‬‬
‫‪110,492‬‬
‫‪28,146‬‬
‫‪29,319‬‬
‫‪27,041‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪13,207‬‬
‫‪55‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪210‬‬
‫‪34‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪1,659‬‬
‫‪547‬‬
‫‪100,218‬‬
‫‪28,704‬‬
‫‪32,799‬‬
‫‪28,883‬‬
‫‪14,163‬‬
‫‪71‬‬
‫‪248‬‬
‫‪35‬‬
‫‪1,617‬‬
‫‪588‬‬
‫‪107,108‬‬
‫‪3,363‬‬
‫‪2,654‬‬
‫‪2,580‬‬
‫‪2,952‬‬
‫‪354‬‬
‫‪2,584‬‬
‫‪482‬‬
‫‬‫‪5,792‬‬
‫‪4,047‬‬
‫‪201‬‬
‫‪60‬‬
‫‪97‬‬
‫‪307‬‬
‫‪17,173‬‬
‫‪5,795‬‬
‫‪5,571‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪3,523‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪326‬‬
‫‪59‬‬
‫‪85‬‬
‫‪259‬‬
‫‪21,338‬‬
‫‪136,884‬‬
‫‪133,230‬‬
‫התחייבויות שאינן שוטפות‬
‫התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה‬
‫התחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה‬
‫אגרות חוב‬
‫הלוואות מבנקים והתחייבויות פיננסיות אחרות‬
‫התחייבויות פיננסיות המוצגות לפי שווי הוגן‬
‫התחייבויות בגין מענקי ממשלה‪ ,‬הכנסות נדחות ואחרות‬
‫הפרשות‬
‫התחייבויות מס נדחות‬
‫הטבות לעובדים‬
‫התחייבויות שוטפות‬
‫חלויות שוטפות של אגרות חוב‬
‫אשראי מתאגידים בנקאיים וחלויות שוטפות של הלוואות מבנקים‬
‫ומאחרים‬
‫התחייבויות פיננסיות המוצגת לפי שווי הוגן‬
‫התחייבויות בשל תעודות התחייבות‪ ,‬תעודות סל‪,‬‬
‫תעודות בחסר ותעודות מורכבות‬
‫זכאים ויתרות זכות‬
‫ספקים‬
‫התחייבויות מס שוטפות‬
‫משיכת יתר‬
‫הכנסות נדחות‬
‫הפרשות‬
‫סך הכל הון והתחייבויות‬
‫נוחי דנקנר‬
‫יו"ר הדירקטוריון‬
‫חיים גבריאלי‬
‫מנהל כללי‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪2,806‬‬
‫‪402‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪6,698‬‬
‫‪5,817‬‬
‫‪3,624‬‬
‫‪400‬‬
‫‪76‬‬
‫‪52‬‬
‫‪263‬‬
‫‪22,718‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪139,680‬‬
‫ד"ר אייל סולגניק‬
‫מנהל כספים ראשי‬
‫תאריך אישור הדוחות הכספיים‪ 25 :‬באוגוסט ‪2010‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪81‬‬
‫תמצית דוחות רווח והפסד ביניים מאוחדים‬
‫לששה חודשים שהסתיימו‬
‫ביום ‪ 30‬ביוני‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫)בלתי מבוקר(‬
‫הכנסות‬
‫מכירות ושרותים‬
‫הכנסות מעסקי ביטוח ופיננסים‬
‫חלק הקבוצה ברווח הנקי של חברות כלולות‪,‬‬
‫נטו‬
‫רווח ממימוש השקעות ונכסים‪ ,‬דיבידנדים‬
‫ורווח משערוך כתוצאה מעליה לשליטה‬
‫עליה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה ונכסים‬
‫אחרים‬
‫הכנסות אחרות‬
‫הכנסות מימון‬
‫הוצאות‬
‫עלות המכירות והשרותים‬
‫עלות עסקי ביטוח‬
‫עלויות והוצאות בקשר עם עסקי ביטוח‬
‫ושירותים פיננסיים‬
‫הוצאות מחקר ופיתוח‬
‫הוצאות מכירה ושיווק‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫חלק הקבוצה בהפסד של חברות כלולות‪ ,‬נטו‬
‫הפסד ממימוש והפחתות השקעות ונכסים‬
‫ירידה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה ונכסים‬
‫אחרים‬
‫הוצאות אחרות‬
‫הוצאות מימון‬
‫רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה‬
‫מסים על ההכנסה‬
‫רווח נקי )הפסד( לתקופה‬
‫רווח )הפסד( נקי לתקופה מיוחס ל‪:‬‬
‫בעלים של החברה‬
‫זכויות שאינן מקנות שליטה‬
‫לשלושה חודשים שהסתיימו‬
‫ביום ‪ 30‬ביוני‬
‫)‪( 2‬‬
‫‪2011‬‬
‫)‪( 3‬‬
‫‪2010‬‬
‫)בלתי מבוקר(‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫לשנה‬
‫שהסתיימה‬
‫ביום‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫)‪(1‬‬
‫‪2010‬‬
‫)מבוקר(‬
‫‪14,539‬‬
‫‪7,659‬‬
‫‪11,799‬‬
‫‪7,050‬‬
‫‪7,392‬‬
‫‪3,228‬‬
‫‪6,752‬‬
‫‪2,593‬‬
‫‪26,118‬‬
‫‪17,034‬‬
‫‪47‬‬
‫‪79‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪318‬‬
‫‪2,218‬‬
‫‪243‬‬
‫‪918‬‬
‫‪2,767‬‬
‫‪432‬‬
‫‪9‬‬
‫‪280‬‬
‫‪23,284‬‬
‫‪221‬‬
‫‪8‬‬
‫‪264‬‬
‫‪21,639‬‬
‫‪392‬‬
‫‪4‬‬
‫‪143‬‬
‫‪11,402‬‬
‫‪214‬‬
‫‪3‬‬
‫‪205‬‬
‫‪10,685‬‬
‫‪506‬‬
‫‪47‬‬
‫‪551‬‬
‫‪47,023‬‬
‫‪9,806‬‬
‫‪5,690‬‬
‫‪7,774‬‬
‫‪5,085‬‬
‫‪5,017‬‬
‫‪2,163‬‬
‫‪4,485‬‬
‫‪1,648‬‬
‫‪17,499‬‬
‫‪13,073‬‬
‫‪1,501‬‬
‫‪116‬‬
‫‪2,180‬‬
‫‪918‬‬
‫‬‫‪1,891‬‬
‫‪1,463‬‬
‫‪137‬‬
‫‪1,569‬‬
‫‪898‬‬
‫‬‫‪85‬‬
‫‪767‬‬
‫‪59‬‬
‫‪1,110‬‬
‫‪472‬‬
‫‪19‬‬
‫‪1,886‬‬
‫‪753‬‬
‫‪68‬‬
‫‪994‬‬
‫‪426‬‬
‫‪13‬‬
‫‪42‬‬
‫‪3,034‬‬
‫‪263‬‬
‫‪3,624‬‬
‫‪1,812‬‬
‫‪385‬‬
‫‪168‬‬
‫‪2‬‬
‫‪25‬‬
‫‪2,149‬‬
‫‪24,278‬‬
‫)‪(994‬‬
‫)‪(483‬‬
‫‪2‬‬
‫‪13‬‬
‫‪1,369‬‬
‫‪18,395‬‬
‫‪3,244‬‬
‫)‪(680‬‬
‫‬‫‪19‬‬
‫‪1,415‬‬
‫‪12,927‬‬
‫)‪(1,525‬‬
‫)‪(265‬‬
‫‬‫‪8‬‬
‫‪1,070‬‬
‫‪9,507‬‬
‫‪1,178‬‬
‫)‪(407‬‬
‫‪3‬‬
‫‪40‬‬
‫‪3,405‬‬
‫‪43,306‬‬
‫‪3,717‬‬
‫)‪(1,154‬‬
‫)‪(1,477‬‬
‫‪2,564‬‬
‫)‪(1,790‬‬
‫‪771‬‬
‫‪2,563‬‬
‫)‪(1,308‬‬
‫)‪(169‬‬
‫)‪(1,477‬‬
‫‪1,114‬‬
‫‪1,450‬‬
‫‪2,564‬‬
‫)‪(1,313‬‬
‫)‪(477‬‬
‫)‪(1,790‬‬
‫‪50‬‬
‫‪721‬‬
‫‪771‬‬
‫‪554‬‬
‫‪2,009‬‬
‫‪2,563‬‬
‫רווח )הפסד( למניה לבעלים של החברה )בש"ח(‬
‫)‪(34.29‬‬
‫)‪(34.29‬‬
‫בסיסי‬
‫מדולל‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫‪29.27‬‬
‫‪29.21‬‬
‫)‪(34.42‬‬
‫)‪(34.42‬‬
‫‪1.34‬‬
‫‪1.28‬‬
‫‪14.51‬‬
‫‪14.35‬‬
‫דוחותיה הכספיים של שופרסל בע"מ אוחדו לראשונה החל מיום ‪ 25‬בפברואר ‪.2010‬‬
‫לענין איחוד לראשונה של הדוחות הכספיים של מעריב החזקות בע"מ החל מיום ‪ 2‬ביוני ‪ ,2011‬ראה באור ‪.3‬ב‪.6.‬ג‪.‬‬
‫סווג מחדש‪ .‬ראה באור ‪.2‬ה‪.‬‬
‫הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מדוח זה‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪82‬‬
‫תמצית דוחות מאוחדים על הרווח הכולל ביניים‬
‫לששה חודשים שהסתיימו‬
‫ביום ‪ 30‬ביוני‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫)בלתי מבוקר(‬
‫רווח )הפסד( לתקופה‬
‫)‪(1,477‬‬
‫‪2,564‬‬
‫לשלושה חודשים שהסתיימו‬
‫ביום ‪ 30‬ביוני‬
‫)‪(2‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫)בלתי מבוקר(‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫)‪(1,790‬‬
‫‪771‬‬
‫לשנה‬
‫שהסתיימה‬
‫ביום‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫)‪(1‬‬
‫‪2010‬‬
‫)מבוקר(‬
‫‪2,563‬‬
‫מרכיבים אחרים של רווח )הפסד( כולל‬
‫הפחתת קרן שערוך בגין נטוויז'ן כתוצאה‬
‫מאיחוד לראשונה של אלרון‬
‫‪-‬‬
‫)‪(60‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(60‬‬
‫)‪(60‬‬
‫הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילויות חוץ‪,‬‬
‫בניכוי מס‬
‫)‪(125‬‬
‫‪94‬‬
‫)‪(47‬‬
‫‪174‬‬
‫)‪(238‬‬
‫הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילויות חוץ‪,‬‬
‫שנזקפו לרווח והפסד‪ ,‬בניכוי מס‬
‫‪1‬‬
‫)‪(7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(18‬‬
‫החלק האפקטיבי בשינויים בשווי הוגן של‬
‫גידור תזרים מזומנים‪ ,‬בניכוי מס‬
‫)‪(5‬‬
‫)‪(5‬‬
‫)‪(3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫שינוי נטו בשווי ההוגן של גידור תזרים‬
‫מזומנים‪ ,‬שנזקף לרווח והפסד‪ ,‬בניכוי מס‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫)‪(11‬‬
‫שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים‬
‫זמינים למכירה‪ ,‬בניכוי מס‬
‫)‪(541‬‬
‫)‪(1,171‬‬
‫)‪(679‬‬
‫)‪(1,584‬‬
‫)‪(1,162‬‬
‫שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים‬
‫זמינים למכירה‪ ,‬שנזקף לרווח והפסד‪ ,‬בניכוי‬
‫מס‬
‫)‪(82‬‬
‫הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים זמינים‬
‫למכירה שנזקף לרווח והפסד‪ ,‬בניכוי מס‬
‫‪1,792‬‬
‫‪12‬‬
‫)‪(91‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(41‬‬
‫)‪(51‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(160‬‬
‫‪1,792‬‬
‫‪11‬‬
‫שערוך רכוש קבוע שהועבר לנדל"ן להשקעה‪,‬‬
‫בניכוי מס‬
‫‪19‬‬
‫‪3‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫חלק הקבוצה ברווח )בהפסד( כולל אחר בגין‬
‫חברות כלולות‪ ,‬בניכוי מס‬
‫)‪(223‬‬
‫‪83‬‬
‫)‪(118‬‬
‫‪174‬‬
‫)‪(430‬‬
‫רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה‪ ,‬נטו ממס‬
‫‪844‬‬
‫)‪(1,137‬‬
‫‪909‬‬
‫)‪(1,325‬‬
‫)‪(2,051‬‬
‫סך הכל רווח )הפסד( כולל לתקופה‬
‫)‪(633‬‬
‫‪1,427‬‬
‫)‪(881‬‬
‫)‪(554‬‬
‫‪512‬‬
‫מיוחס ל‪:‬‬
‫בעלים של החברה‬
‫זכויות שאינן מקנות שליטה‬
‫)‪(764‬‬
‫‪131‬‬
‫‪392‬‬
‫‪1,035‬‬
‫)‪(736‬‬
‫)‪(145‬‬
‫)‪(783‬‬
‫‪229‬‬
‫)‪(723‬‬
‫‪1,235‬‬
‫רווח )הפסד( כולל לתקופה‬
‫)‪(633‬‬
‫‪1,427‬‬
‫)‪(881‬‬
‫)‪(554‬‬
‫‪512‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫‪21‬‬
‫הדוחות הכספיים של שופרסל בע"מ אוחדו לראשונה החל מיום ‪ 25‬בפברואר ‪.2010‬‬
‫לענין איחוד לראשונה של הדוחות הכספיים של מעריב החזקות בע"מ החל מיום ‪ 2‬ביוני ‪ ,2011‬ראה באור ‪.3‬ב‪.6.‬ג‪.‬‬
‫הוצג מחדש‪ .‬ראה באור ‪.2‬ה‪.5.‬‬
‫הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים המאוחדים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מדוח זה‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪83‬‬
‫תמצית דוחות מאוחדים על השינויים בהון ביניים‬
‫מ ת י י ח ס‬
‫הון מניות‬
‫לששה חודשים שהסתיימו ב‪ 30-‬ביוני ‪) 2011‬בלתי מבוקר(‬
‫‪953‬‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר ‪2011‬‬
‫‬‫הפסד לתקופה‬
‫‬‫רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה‬
‫עסקאות עם בעלים‪ ,‬שנזקפו ישירות להון‪,‬‬
‫השקעות של הבעלים וחלוקות לבעלים‬
‫‬‫דיבידנדים לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה‬
‫זכויות שאינן מקנות שליטה בגין צירוף עסקים )ראה‬
‫‬‫באור ‪.3‬ב‪.4.‬ד‪ .‬ו‪.3 -‬ב‪.6.‬ג‪(.‬‬
‫מכירת זכויות בחברות בנות לבעלי זכויות שאינן‬
‫‬‫מקנות שליטה‬
‫‬‫הפסקת איחוד חברות בנות‬
‫מכירת זכויות בחברות בנות לבעלי זכויות שאינן‬
‫מקנות שליטה באמצעות פוליסות משתתפות‬
‫‬‫ברווחים וחברות תעודות סל‪ ,‬נטו‬
‫רכישות זכויות בחברות בנות מבעלי זכויות שאינן‬
‫‬‫מקנות שליטה‬
‫תשלומים מבוססי מניות שהוענקו על ידי חברות‬
‫‬‫מאוחדות‬
‫הפחתת קרן משערוך‪ ,‬בעקבות עליה לשליטה‪,‬‬
‫‬‫לעודפים‬
‫‪953‬‬
‫יתרה ליום ‪ 30‬ביוני ‪2011‬‬
‫פרמיה על‬
‫מניות‬
‫קרן בעלי‬
‫שליטה‬
‫קרנות הון‬
‫בגין‬
‫עסקאות‬
‫עם בעלי‬
‫זכויות‬
‫שאינן‬
‫מקנות‬
‫שליטה‬
‫מ‬
‫ל ב ע ל י ם‬
‫קרנות הון‬
‫מהפרשי‬
‫תרגום‬
‫ל‬
‫י‬
‫ש ל‬
‫קרנות‬
‫גידור‬
‫ו‬
‫י‬
‫ה ח ב ר ה‬
‫קרנות הון‬
‫בגין‬
‫נכסים‬
‫פיננסיים‬
‫זמינים‬
‫למכירה‬
‫י‬
‫נ‬
‫)‪(579‬‬
‫‬‫‪740‬‬
‫סך ההון‬
‫המיוחס‬
‫לבעלי‬
‫המניות‬
‫של‬
‫החברה‬
‫זכויות‬
‫שאינן‬
‫מקנות‬
‫שליטה‬
‫סך כל ההון‬
‫‪100‬‬
‫‬‫‪7‬‬
‫‪1,061‬‬
‫)‪(1,308‬‬
‫‪-‬‬
‫‪803‬‬
‫)‪(1,308‬‬
‫‪544‬‬
‫‪9,051‬‬
‫)‪(169‬‬
‫‪300‬‬
‫‪9,854‬‬
‫)‪(1,477‬‬
‫‪844‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(774‬‬
‫)‪(774‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪87‬‬
‫‪87‬‬
‫‪184‬‬
‫‪41‬‬
‫‪378‬‬
‫‪151‬‬
‫‪562‬‬
‫‪192‬‬
‫‪22‬‬
‫‪4‬‬
‫)‪(65‬‬
‫)‪(102‬‬
‫‪29‬‬
‫‬‫‪9,219‬‬
‫קרנות‬
‫שערוך‬
‫ש‬
‫עודפים‬
‫ח‬
‫"‬
‫‪68‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪1‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫)‪(25‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫)‪(751‬‬
‫‬‫)‪(201‬‬
‫)‪(25‬‬
‫‬‫)‪(2‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪185‬‬
‫‪42‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(18‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(18‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(34‬‬
‫)‪(3‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(37‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪29‬‬
‫‬‫‪68‬‬
‫‬‫‪1‬‬
‫‬‫‪150‬‬
‫‬‫)‪(955‬‬
‫‬‫)‪(26‬‬
‫‬‫‪160‬‬
‫‪2‬‬
‫)‪(245‬‬
‫‬‫‪209‬‬
‫‬‫‪9,010‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪103‬‬
‫הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים המאוחדים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מדוח זה‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪84‬‬
‫תמצית דוחות מאוחדים על השינויים בהון ביניים )המשך(‬
‫י‬
‫ל‬
‫י‬
‫מ‬
‫מ ת י י ח ס ל ב ע ל י ם‬
‫הון מניות‬
‫לששה חודשים שהסתיימו ב‪ 30-‬ביוני ‪2010‬‬
‫)בלתי מבוקר(‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר ‪2010‬‬
‫רווח לתקופה‬
‫רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה‬
‫עסקאות עם בעלים‪ ,‬שנזקפו ישירות להון וחלוקות‬
‫לבעלים‬
‫ייחוס גרעון בהון בחברה בת לזכויות שאינן מקנות שליטה‬
‫הנפקת מניות ואופציות על ידי החברה‬
‫דיבידנד ששולם‬
‫דיבידנדים לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה‬
‫רכישת זכויות בחברות בנות מבעלי זכויות שאינן מקנות‬
‫שליטה*‬
‫שינוי בזכויות שאינן מקנות שליטה בעקבות הפסקת‬
‫איחוד חברת בת‬
‫זכויות שאינן מקנות שליטה בגין צירוף עסקים‬
‫השפעות הנובעות מאיחוד לראשונה של אלרון‬
‫מכירת זכויות בחברות בנות לבעלי זכויות שאינן מקנות‬
‫שליטה באמצעות פוליסות משתתפות ברווחים וחברות‬
‫תעודות סל‪ ,‬נטו‬
‫מכירת זכויות בחברות בנות לבעלי זכויות שאינן מקנות‬
‫שליטה‬
‫תשלומים מבוססי מניות שהוענקו על ידי חברות מאוחדות‬
‫עסקה עם בעל שליטה בחברה בת‬
‫הפחתת קרן משערוך‪ ,‬בעקבות עליה לשליטה‪ ,‬לעודפים‬
‫יתרה ליום ‪ 30‬ביוני ‪2010‬‬
‫*‬
‫**‬
‫פרמיה על‬
‫מניות‬
‫קרן בעלי‬
‫שליטה‬
‫קרנות הון‬
‫בגין‬
‫עסקאות‬
‫עם בעלי‬
‫זכויות‬
‫שאינן‬
‫מקנות‬
‫שליטה‬
‫‪950‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫קרנות הון‬
‫מהפרשי‬
‫תרגום‬
‫)‪(377‬‬
‫‬‫‪128‬‬
‫ו‬
‫ש ל‬
‫קרנות‬
‫גידור‬
‫‬‫‬‫)‪(20‬‬
‫י‬
‫נ‬
‫ה ח ב ר ה‬
‫ש‬
‫קרנות הון‬
‫בגין‬
‫נכסים‬
‫פיננסיים‬
‫זמינים‬
‫למכירה‬
‫‪243‬‬
‫‬‫)‪(771‬‬
‫"‬
‫קרנות‬
‫שערוך‬
‫‪158‬‬
‫‬‫)‪(59‬‬
‫עודפים‬
‫‪951‬‬
‫‪1,114‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪3‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪68‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪**3‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(3‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪**(59‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪953‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪68‬‬
‫‬‫‬‫‪1‬‬
‫‬‫‪1‬‬
‫‪**56‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫)‪(249‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫)‪(20‬‬
‫)‪(4‬‬
‫‬‫‬‫‬‫)‪(535‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‬‫‬‫‪13‬‬
‫‪110‬‬
‫‬‫‬‫)‪(330‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫)‪(13‬‬
‫‪1,722‬‬
‫ח‬
‫סך ההון‬
‫המיוחס‬
‫לבעלי‬
‫המניות‬
‫של‬
‫החברה‬
‫זכויות‬
‫שאינן‬
‫מקנות‬
‫שליטה‬
‫סך כל ההון‬
‫‪1,925‬‬
‫‪1,114‬‬
‫)‪(722‬‬
‫‪**7,974‬‬
‫‪1,450‬‬
‫)‪(415‬‬
‫‪9,899‬‬
‫‪2,564‬‬
‫)‪(1,137‬‬
‫‬‫‪71‬‬
‫)‪(330‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(5‬‬
‫‬‫‬‫)‪(809‬‬
‫)‪(5‬‬
‫‪71‬‬
‫)‪(330‬‬
‫)‪(809‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪**(52‬‬
‫)‪(52‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫)‪(11‬‬
‫‪1,290‬‬
‫)‪(162‬‬
‫)‪(11‬‬
‫‪1,290‬‬
‫)‪(162‬‬
‫)‪(59‬‬
‫‪50‬‬
‫‬‫‪1‬‬
‫‬‫‪2,050‬‬
‫‪**105‬‬
‫‪**226‬‬
‫‪33‬‬
‫‬‫‬‫‪9,624‬‬
‫‪46‬‬
‫‪276‬‬
‫‪33‬‬
‫‪1‬‬
‫‬‫‪11,674‬‬
‫כולל השפעות בגין פקיעות של מכשירי תשלום מבוסס מניות בחברות מאוחדות‪.‬‬
‫סווג מחדש‪ ,‬ראה באור ‪.2‬ה‪ .1.‬ו‪.2 -‬ה‪.6.‬‬
‫הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים המאוחדים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מדוח זה‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪85‬‬
‫תמצית דוחות מאוחדים על השינויים בהון ביניים )המשך(‬
‫מ ת י י ח ס‬
‫הון מניות‬
‫לשלושה חודשים שהסתיימו ב‪ 30-‬ביוני ‪) 2011‬בלתי מבוקר(‬
‫‪953‬‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬באפריל ‪2011‬‬
‫‬‫הפסד לתקופה‬
‫‬‫רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה‬
‫עסקאות עם בעלים‪ ,‬שנזקפו ישירות להון‪,‬‬
‫השקעות של הבעלים וחלוקות לבעלים‬
‫‬‫דיבידנדים לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה‬
‫זכויות שאינן מקנות שליטה בגין צירוף עסקים )ראה‬
‫‬‫באור ‪.3‬ב‪.3.‬ד‪(.‬‬
‫מכירת זכויות בחברות בנות לבעלי זכויות שאינן‬
‫‬‫מקנות שליטה‬
‫‬‫הפסקת איחוד חברות בנות‬
‫מכירת זכויות בחברות בנות לבעלי זכויות שאינן‬
‫מקנות שליטה באמצעות פוליסות משתתפות‬
‫‬‫ברווחים וחברות תעודות סל‪ ,‬נטו‬
‫רכישות זכויות בחברות בנות מבעלי זכויות שאינן‬
‫‬‫מקנות שליטה‬
‫תשלומים מבוססי מניות שהוענקו על ידי חברות‬
‫‬‫מאוחדות‬
‫‪953‬‬
‫יתרה ליום ‪ 30‬ביוני ‪2011‬‬
‫פרמיה על‬
‫מניות‬
‫קרן בעלי‬
‫שליטה‬
‫קרנות הון‬
‫בגין‬
‫עסקאות‬
‫עם בעלי‬
‫זכויות‬
‫שאינן‬
‫מקנות‬
‫שליטה‬
‫מ‬
‫ל ב ע ל י ם‬
‫קרנות הון‬
‫מהפרשי‬
‫תרגום‬
‫ל‬
‫י‬
‫ש ל‬
‫קרנות‬
‫גידור‬
‫ו‬
‫י‬
‫ה ח ב ר ה‬
‫קרנות הון‬
‫בגין‬
‫נכסים‬
‫פיננסיים‬
‫זמינים‬
‫למכירה‬
‫י‬
‫נ‬
‫קרנות‬
‫שערוך‬
‫ש‬
‫עודפים‬
‫ח‬
‫"‬
‫סך ההון‬
‫המיוחס‬
‫לבעלי‬
‫המניות‬
‫של‬
‫החברה‬
‫זכויות‬
‫שאינן‬
‫מקנות‬
‫שליטה‬
‫סך כל ההון‬
‫‪68‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪1‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫)‪(53‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫)‪(869‬‬
‫‬‫)‪(86‬‬
‫)‪(23‬‬
‫‬‫)‪(4‬‬
‫)‪(506‬‬
‫‬‫‪667‬‬
‫‪105‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪1,068‬‬
‫)‪(1,313‬‬
‫‪-‬‬
‫‪744‬‬
‫)‪(1,313‬‬
‫‪577‬‬
‫‪8,844‬‬
‫)‪(477‬‬
‫‪332‬‬
‫‪9,588‬‬
‫)‪(1,790‬‬
‫‪909‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(265‬‬
‫)‪(265‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪64‬‬
‫‪64‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪181‬‬
‫‪42‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪180‬‬
‫‪41‬‬
‫‪372‬‬
‫‪151‬‬
‫‪552‬‬
‫‪192‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(12‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(12‬‬
‫)‪(34‬‬
‫)‪(46‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(8‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‬‫‪68‬‬
‫‬‫‪1‬‬
‫‬‫‪150‬‬
‫‬‫)‪(955‬‬
‫‬‫)‪(26‬‬
‫‬‫‪160‬‬
‫‬‫‪103‬‬
‫‬‫)‪(245‬‬
‫‬‫‪209‬‬
‫‪14‬‬
‫‪9,010‬‬
‫‪14‬‬
‫‪9,219‬‬
‫הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים המאוחדים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מדוח זה‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪86‬‬
‫תמצית דוחות מאוחדים על השינויים בהון ביניים )המשך(‬
‫מ ת י י ח ס‬
‫הון מניות‬
‫לשלושה חודשים שהסתיימו ב‪ 30-‬ביוני ‪) 2010‬בלתי מבוקר(‬
‫‪953‬‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬באפריל ‪2010‬‬
‫רווח לתקופה‬
‫‬‫רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה‬
‫‬‫עסקאות עם בעלים‪ ,‬שנזקפו ישירות להון וחלוקות‬
‫לבעלים‬
‫‬‫דיבידנד ששולם‬
‫‬‫דיבידנדים ששולמו לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה‬
‫רכישת זכויות של חברות בנות מבעלי זכויות שאינן מקנות‬
‫‬‫שליטה‬
‫שינוי בזכויות שאינן מקנות שליטה בעקבות הפסקת‬
‫‬‫איחוד חברת בת‬
‫מכירת זכויות בחברות בנות לבעלי זכויות שאינן מקנות‬
‫‬‫שליטה*‬
‫מכירת מניות בחברות בנות לבעלי זכויות שאינן מקנות‬
‫שליטה באמצעות פוליסות משתתפות ברווחים וחברות‬
‫‬‫תעודות סל‪ ,‬נטו‬
‫‬‫השפעות הנובעות מאיחוד לראשונה של אלרון‬
‫תשלומים מבוססי מניות שהוענקו על ידי חברות מאוחדות ‪-‬‬
‫‬‫זכויות שאינן מקנות שליטה בגין צירוף עסקים‬
‫‬‫עסקה עם בעל שליטה בחברה בת‬
‫‬‫הפחתת קרן משערוך‪ ,‬בעקבות עליה לשליטה‪ ,‬לעודפים‬
‫‪953‬‬
‫יתרה ליום ‪ 30‬ביוני ‪2010‬‬
‫*‬
‫**‬
‫קרנות הון‬
‫בגין‬
‫עסקאות‬
‫עם בעלי‬
‫זכויות‬
‫שאינן‬
‫מקנות‬
‫שליטה‬
‫מ‬
‫ל ב ע ל י ם‬
‫סך ההון‬
‫המיוחס‬
‫לבעלי‬
‫המניות‬
‫של‬
‫החברה‬
‫זכויות‬
‫שאינן‬
‫מקנות‬
‫שליטה‬
‫‪157‬‬
‫‬‫)‪(60‬‬
‫‪1,837‬‬
‫‪50‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2,977‬‬
‫‪50‬‬
‫)‪(833‬‬
‫‪**9,786‬‬
‫‪721‬‬
‫)‪(492‬‬
‫‪12,763‬‬
‫‪771‬‬
‫)‪(1,325‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫)‪(150‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(150‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫)‪(365‬‬
‫)‪(150‬‬
‫)‪(365‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(3‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪5‬‬
‫)‪(41‬‬
‫)‪(36‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(11‬‬
‫)‪(11‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪-‬‬
‫‪17‬‬
‫‪124‬‬
‫‪141‬‬
‫קרנות הון‬
‫מהפרשי‬
‫תרגום‬
‫ל‬
‫י‬
‫פרמיה על‬
‫מניות‬
‫קרן בעלי‬
‫שליטה‬
‫‪68‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪**8‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪**20‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪68‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪1‬‬
‫‬‫‪1‬‬
‫)‪**(17‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫)‪(249‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫)‪(20‬‬
‫)‪**(11‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫ש ל‬
‫ה ח ב ר ה‬
‫)‪(476‬‬
‫‬‫‪227‬‬
‫קרנות‬
‫גידור‬
‫ו‬
‫י‬
‫)‪(11‬‬
‫‬‫)‪(9‬‬
‫קרנות הון‬
‫בגין‬
‫נכסים‬
‫פיננסיים‬
‫זמינים‬
‫למכירה‬
‫י‬
‫נ‬
‫‪460‬‬
‫‬‫)‪(991‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫)‪(535‬‬
‫קרנות‬
‫שערוך‬
‫ש‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪15‬‬
‫‪110‬‬
‫עודפים‬
‫ח‬
‫"‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫)‪(15‬‬
‫‪1,722‬‬
‫)‪(17‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪1‬‬
‫‬‫‪2,050‬‬
‫‪44‬‬
‫)‪(162‬‬
‫‪19‬‬
‫‪1‬‬
‫‬‫‬‫‪9,624‬‬
‫סך כל ההון‬
‫‪27‬‬
‫)‪(162‬‬
‫‪19‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‬‫‪11,674‬‬
‫כולל השפעות בגין פקיעות של מכשירי תשלום מבוסס מניות בחברות מאוחדות‪.‬‬
‫סווג מחדש‪ ,‬ראה באור ‪.2‬ה‪ .1.‬ו‪.2 -‬ה‪.6.‬‬
‫הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים המאוחדים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מדוח זה‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪87‬‬
‫תמצית דוחות מאוחדים על השינויים בהון ביניים )המשך(‬
‫ל ב ע ל י ם‬
‫לשנה שהסתיימה ב‪ 31 -‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר ‪2010‬‬
‫רווח נקי לתקופה‬
‫הפסד כולל אחר לתקופה‬
‫עסקאות עם בעלים‪ ,‬שנזקפו ישירות להון‬
‫וחלוקות לבעלים‬
‫ייחוס גרעון בהון בחברה בת לזכויות שאינן‬
‫מקנות שליטה**‬
‫הנפקת מניות ואופציות על ידי החברה‬
‫דיבידנד ששולם‬
‫דיבידנדים לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה‬
‫רכישת מניות של חברות בנות מבעלי זכויות‬
‫שאינן מקנות שליטה‬
‫שינוי בזכויות שאינן מקנות שליטה בעקבות‬
‫הפסקת איחוד חברת בת‬
‫זכויות שאינן מקנות שליטה בגין צירוף עסקים‬
‫)ראה באור ‪.3‬יא‪.3.‬א‪ .‬ובאור ‪.3‬יב(‬
‫השפעות הנובעות מאיחוד לראשונה של אלרון‬
‫)ראה באור ‪.3‬יא‪.6.‬ט‪(.‬‬
‫מכירת מניות בחברות בנות לבעלי זכויות‬
‫שאינן מקנות שליטה באמצעות פוליסות‬
‫משתתפות ברווחים וחברות תעודות סל‪ ,‬נטו‬
‫מכירת מניות בחברות בנות לבעלי זכויות שאינן‬
‫מקנות שליטה*‬
‫תשלומים מבוססי מניות שהוענקו על ידי‬
‫חברות מאוחדות‬
‫עסקה עם בעל שליטה בחברה בת‬
‫הפחתת קרן משערוך‪ ,‬בעקבות עליה לשליטה‪,‬‬
‫לעודפים‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫*‬
‫**‬
‫הון מניות‬
‫פרמיה על‬
‫מניות‬
‫מ ת י י ח ס‬
‫קרנות הון‬
‫בגין‬
‫עסקאות‬
‫עם בעלי‬
‫זכויות‬
‫קרנות הון‬
‫שאינן‬
‫מהפרשי‬
‫קרן בעלי‬
‫מקנות‬
‫תרגום‬
‫שליטה‬
‫שליטה‬
‫ל‬
‫י‬
‫מ‬
‫‪950‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫)‪(377‬‬
‫‬‫)‪(378‬‬
‫ש ל‬
‫קרנות‬
‫גידור‬
‫ו‬
‫י‬
‫‬‫‬‫)‪(25‬‬
‫ה ח ב ר ה‬
‫קרנות הון‬
‫בגין‬
‫נכסים‬
‫פיננסיים‬
‫זמינים‬
‫למכירה‬
‫י‬
‫נ‬
‫‪243‬‬
‫‬‫)‪(816‬‬
‫קרנות‬
‫שערוך‬
‫ש‬
‫‪158‬‬
‫‬‫)‪(58‬‬
‫עודפים‬
‫ח‬
‫"‬
‫‪951‬‬
‫‪554‬‬
‫‪-‬‬
‫זכויות‬
‫שאינן‬
‫מקנות‬
‫שליטה‬
‫סך כל‬
‫ההון‬
‫‪1,925‬‬
‫‪554‬‬
‫)‪(1,277‬‬
‫‪7,974‬‬
‫‪2,009‬‬
‫)‪(774‬‬
‫‪9,899‬‬
‫‪2,563‬‬
‫)‪(2,051‬‬
‫‬‫‪71‬‬
‫)‪(438‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(5‬‬
‫‬‫‬‫)‪(1,839‬‬
‫)‪(5‬‬
‫‪71‬‬
‫)‪(438‬‬
‫)‪(1,839‬‬
‫)‪(5‬‬
‫)‪(88‬‬
‫)‪(93‬‬
‫)‪(20‬‬
‫)‪(20‬‬
‫‬‫‪3‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪68‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(3‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪**(91‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(91‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪68‬‬
‫‪4‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(6‬‬
‫‪-‬‬
‫‪63‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪1‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪1‬‬
‫‪61‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪953‬‬
‫‬‫‪68‬‬
‫‬‫‪1‬‬
‫‬‫)‪(751‬‬
‫‬‫)‪(25‬‬
‫‬‫)‪(579‬‬
‫‪6‬‬
‫‪100‬‬
‫‬‫‪803‬‬
‫‬‫‪9,051‬‬
‫‬‫)‪(25‬‬
‫‬‫‬‫)‪(438‬‬
‫‪-‬‬
‫סך ההון‬
‫המיוחס‬
‫לבעלי‬
‫המניות‬
‫של‬
‫החברה‬
‫)‪(6‬‬
‫‪1,061‬‬
‫‪1,305‬‬
‫)‪(162‬‬
‫‪1,305‬‬
‫)‪(162‬‬
‫‪**139‬‬
‫‪48‬‬
‫‪451‬‬
‫‪514‬‬
‫‪61‬‬
‫‪1‬‬
‫‬‫‪9,854‬‬
‫כולל השפעות בגין השקעות של בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות בנות‪ ,‬מימושים של תשלום מבוסס מניות בחברות בנות וכן המרת אגרות חוב להמרה בחברות בנות‪.‬‬
‫סווג מחדש‪ ,‬ראה באור ‪.2‬ה‪.1.‬‬
‫הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים המאוחדים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מדוח זה‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪88‬‬
‫תמצית דוחות מאוחדים על תזרימי מזומנים ביניים‬
‫לששה חודשים שהסתיימו‬
‫ביום ‪ 30‬ביוני‬
‫)‪( 1‬‬
‫)‪( 2‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫)בלתי מבוקר(‬
‫תזרימי מזומנים מפעולות שוטפות‬
‫רווח נקי )הפסד( לתקופה‬
‫התאמות‪:‬‬
‫חלק החברה בהפסד )ברווח הנקי( של חברות כלולות‪ ,‬נטו‬
‫דיבידנדים שנתקבלו‬
‫הפסד )רווח( ממימוש והפחתת השקעות ונכסים‪,‬‬
‫דיבידנדים ורווח מעלייה לשליטה‪ ,‬נטו‬
‫עליה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה ונכסים אחרים‪ ,‬נטו‬
‫הפחתת רכוש קבוע והוצאות נדחות‬
‫הפחתה של נכסים לא מוחשיים‬
‫הכנסות אחרות‪ ,‬נטו‬
‫עלויות מימון‪ ,‬נטו‬
‫מסים על ההכנסה‪ ,‬נטו‬
‫מס הכנסה ששולם‪ ,‬נטו‬
‫עסקאות תשלום מבוסס מניות‬
‫תשלומים בגין סילוק נגזרים‬
‫תשלום עבור זכויות בקווי תקשורת‪ ,‬נטו‬
‫שינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם‬
‫תלויי תשואה‬
‫שינוי בהתחייבויות בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי‬
‫תשואה‬
‫שינוי בהוצאות רכישה נדחות בחברות ביטוח‬
‫שינוי בנכסי ביטוח משנה‬
‫שינוי בערך של תעודות התחייבות‪ ,‬תעודות בחסר‪ ,‬תעודות‬
‫סל ותעודות מורכבות‬
‫שינוי בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה בחברות ביטוח‬
‫תקבולים )השקעות( ממכירת נכסים פיננסים‬
‫זמינים למכירה ונדל"ן להשקעה בעסקי ביטוח‬
‫נכסי חוב‬
‫מניות‬
‫אחרות‬
‫נדל"ן להשקעה‬
‫שינוים בסעיפים מאזניים אחרים‬
‫שינוי בחייבים ויתרות חובה )כולל סכומים לזמן ארוך(‬
‫שינוי בלקוחות )כולל סכומים לזמן ארוך(‬
‫שינוי במלאי‬
‫שינוי במלאי בלתי שוטף‬
‫שינוי בהפרשות ובהטבות לעובדים‬
‫שינוי בהכנסות נדחות‬
‫שינוי בספקים‬
‫שינוי בזכאים‪ ,‬יתרות זכות ומענקי ממשלה )כולל סכומים‬
‫לזמן ארוך(‬
‫שינוי בהשקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה‬
‫שינוי בניירות ערך שיועדו לשווי הוגן דרך רווח והפסד‪ ,‬על‬
‫ידי חברות בענף הפיננסים‪ ,‬נטו‬
‫שינוי במזומנים ושווי מזומנים משועבדים עבור מחזיקים‬
‫בתעודות התחייבויות‪ ,‬תעודות סל‪ ,‬תעודות מורכבות‬
‫ותעודות סחורה‬
‫מזומנים נטו שנבעו מפעולות שוטפות‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫לשלושה חודשים שהסתיימו‬
‫ביום ‪ 30‬ביוני‬
‫)‪( 1‬‬
‫)‪( 2‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫)בלתי מבוקר(‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫לשנה‬
‫שהסתיימה‬
‫ביום‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫)‪( 1‬‬
‫‪2010‬‬
‫)מבוקר(‬
‫)‪(1,477‬‬
‫‪2,564‬‬
‫)‪(1,790‬‬
‫‪771‬‬
‫‪2,563‬‬
‫)‪(47‬‬
‫‪252‬‬
‫)‪(79‬‬
‫‪389‬‬
‫‪19‬‬
‫‪225‬‬
‫‪13‬‬
‫‪336‬‬
‫‪385‬‬
‫‪471‬‬
‫‪1,573‬‬
‫)‪(430‬‬
‫‪592‬‬
‫‪370‬‬
‫‬‫‪1,883‬‬
‫‪483‬‬
‫)‪(589‬‬
‫‪34‬‬
‫)‪(10‬‬
‫)‪(22‬‬
‫)‪(2,133‬‬
‫)‪(219‬‬
‫‪563‬‬
‫‪341‬‬
‫‬‫)‪( 3‬‬
‫‪1,114‬‬
‫)‪( 3‬‬
‫‪680‬‬
‫)‪( 3‬‬
‫)‪(434‬‬
‫‪36‬‬
‫)‪(8‬‬
‫)‪(19‬‬
‫‪1,643‬‬
‫)‪(392‬‬
‫‪296‬‬
‫‪186‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪1,342‬‬
‫‪265‬‬
‫)‪(379‬‬
‫‪13‬‬
‫)‪(7‬‬
‫)‪(11‬‬
‫)‪(876‬‬
‫)‪(214‬‬
‫‪299‬‬
‫‪194‬‬
‫‬‫)‪( 3‬‬
‫‪920‬‬
‫)‪( 3‬‬
‫‪407‬‬
‫)‪( 3‬‬
‫)‪(337‬‬
‫‪19‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(10‬‬
‫)‪(2,599‬‬
‫)‪(503‬‬
‫‪1,145‬‬
‫‪773‬‬
‫)‪(13‬‬
‫‪2,580‬‬
‫‪1,154‬‬
‫)‪(913‬‬
‫‪104‬‬
‫)‪(12‬‬
‫)‪(41‬‬
‫‪1,766‬‬
‫‪843‬‬
‫‪615‬‬
‫‪384‬‬
‫‪1,599‬‬
‫‪666‬‬
‫)‪(74‬‬
‫)‪(498‬‬
‫‪1,195‬‬
‫)‪(38‬‬
‫)‪(33‬‬
‫)‪(158‬‬
‫‪12‬‬
‫)‪(76‬‬
‫)‪(207‬‬
‫‪3‬‬
‫‪16‬‬
‫‪4,711‬‬
‫)‪(44‬‬
‫)‪(53‬‬
‫)‪(399‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(101‬‬
‫‪5‬‬
‫)‪(352‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(348‬‬
‫)‪(3‬‬
‫‪539‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(560‬‬
‫)‪(73‬‬
‫‪6‬‬
‫)‪(4‬‬
‫‪3,442‬‬
‫‪140‬‬
‫)‪(741‬‬
‫)‪(104‬‬
‫)‪(15‬‬
‫)‪(23‬‬
‫‪48‬‬
‫‪388‬‬
‫)‪(578‬‬
‫)‪(124‬‬
‫)‪(46‬‬
‫‬‫‪3,918‬‬
‫)‪( 3‬‬
‫)‪(327‬‬
‫)‪(351‬‬
‫‪85‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪7‬‬
‫‪46‬‬
‫‪32‬‬
‫)‪( 3‬‬
‫)‪(278‬‬
‫)‪(17‬‬
‫‪12‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪1,165‬‬
‫‪27‬‬
‫)‪(257‬‬
‫‪107‬‬
‫)‪(5‬‬
‫)‪(5‬‬
‫‪50‬‬
‫)‪(83‬‬
‫)‪(450‬‬
‫)‪(93‬‬
‫‪28‬‬
‫‬‫‪849‬‬
‫)‪( 3‬‬
‫)‪(147‬‬
‫‪254‬‬
‫‪85‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫‪9‬‬
‫)‪(32‬‬
‫)‪(185‬‬
‫)‪( 3‬‬
‫)‪(2,227‬‬
‫)‪(296‬‬
‫)‪(159‬‬
‫)‪(86‬‬
‫‪9,078‬‬
‫)‪(528‬‬
‫)‪(179‬‬
‫‬‫)‪(23‬‬
‫‪40‬‬
‫)‪(5‬‬
‫)‪(23‬‬
‫‪320‬‬
‫)‪(3,871‬‬
‫)‪(214‬‬
‫‪266‬‬
‫)‪(74‬‬
‫‪360‬‬
‫‪99‬‬
‫)‪(527‬‬
‫‪255‬‬
‫)‪(898‬‬
‫‪256‬‬
‫)‪(603‬‬
‫‪427‬‬
‫‪312‬‬
‫‪163‬‬
‫‪133‬‬
‫‪126‬‬
‫)‪(275‬‬
‫‪284‬‬
‫)‪(166‬‬
‫)‪(182‬‬
‫)‪(1,116‬‬
‫‪333‬‬
‫‪358‬‬
‫)‪(4,739‬‬
‫‪3,260‬‬
‫‪2,802‬‬
‫‪1,498‬‬
‫‪1,207‬‬
‫‪4,339‬‬
‫הדוחות הכספיים של שופרסל בע"מ אוחדו לראשונה החל מיום ‪ 25‬בפברואר ‪.2010‬‬
‫לענין איחוד לראשונה של הדוחות הכספיים של מעריב החזקות בע"מ החל מיום ‪ 2‬ביוני ‪ ,2011‬ראה באור ‪.3‬ב‪.6.‬ג‪.‬‬
‫הוצג מחדש‪ .‬ראה באור ‪.2‬ה‪.‬‬
‫הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים המאוחדים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מדוח זה‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪89‬‬
‫תמצית דוחות מאוחדים על תזרימי מזומנים ביניים )המשך(‬
‫לששה חודשים שהסתיימו‬
‫ביום ‪ 30‬ביוני‬
‫)‪( 1‬‬
‫)‪( 2‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫)בלתי מבוקר(‬
‫לשלושה חודשים שהסתיימו‬
‫ביום ‪ 30‬ביוני‬
‫)‪( 1‬‬
‫)‪( 2‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫)בלתי מבוקר(‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫לשנה‬
‫שהסתיימה‬
‫ביום‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫)‪( 1‬‬
‫‪2010‬‬
‫)מבוקר(‬
‫תזרימי מזומנים לפעולות השקעה‬
‫פקדונות‪ ,‬הלוואות והשקעות לזמן ארוך שניתנו‬
‫עליה בפקדונות משועבדים‪ ,‬נטו‬
‫פרעון פקדונות והלוואות לזמן ארוך שניתנו‬
‫הלוואות ופקדונות לזמן קצר והשקעות שוטפות שאינן ניירות‬
‫ערך סחירים זמינים למכירה‪ ,‬נטו‬
‫השקעות שוטפות בניירות ערך סחירים זמינים למכירה‪ ,‬נטו‬
‫השקעות בחברות כלולות‬
‫השקעות שאינן שוטפות‬
‫השקעה ברכוש קבוע ובנכסים בלתי מוחשיים‬
‫השקעות בנדל"ן להשקעה‬
‫תקבולים בגין סילוק נגזרים‬
‫רכישת חברות בנות‪ ,‬בניכוי המזומנים שנרכשו‪ ,‬במסגרת איחודן‬
‫לראשונה‬
‫תקבולים ממימוש חברות מאוחדות‪ ,‬בניכוי המזומנים שיצאו‪,‬‬
‫במסגרת הפסקת איחודן‬
‫תשלומים נוספים בגין השקעה בחברות לאחר איחודן לראשונה‬
‫תמורה נוספת ממכירת השקעה לאחר הפסקת איחודה‬
‫תקבולים ממימוש השקעות שאינן שוטפות‬
‫תקבולים ממימוש נדל"ן להשקעה‪ ,‬רכוש קבוע ונכסים אחרים‬
‫ריבית שנתקבלה‬
‫מסים ששולמו בגין נדל"ן להשקעה ורכוש קבוע‬
‫)‪(78‬‬
‫)‪(526‬‬
‫‪41‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(807‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(192‬‬
‫)‪(3‬‬
‫‪796‬‬
‫)‪( 3‬‬
‫)‪(560‬‬
‫‪29‬‬
‫)‪(3‬‬
‫‪130‬‬
‫)‪(25‬‬
‫)‪(316‬‬
‫)‪(133‬‬
‫)‪(955‬‬
‫)‪(562‬‬
‫‪47‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(158‬‬
‫)‪(262‬‬
‫)‪(246‬‬
‫)‪(2,125‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(834‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(1,344‬‬
‫‪24‬‬
‫‪66‬‬
‫)‪(109‬‬
‫)‪(82‬‬
‫)‪(10‬‬
‫)‪(463‬‬
‫)‪(59‬‬
‫‪3‬‬
‫)‪(3‬‬
‫‪147‬‬
‫)‪(588‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(141‬‬
‫)‪(288‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(405‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(1,262‬‬
‫‪6‬‬
‫)‪(96‬‬
‫‪528‬‬
‫)‪(73‬‬
‫)‪(137‬‬
‫‪498‬‬
‫‪57‬‬
‫)‪(63‬‬
‫‪10‬‬
‫‪184‬‬
‫‪76‬‬
‫‪129‬‬
‫)‪(12‬‬
‫‪410‬‬
‫‬‫‬‫‪408‬‬
‫‪117‬‬
‫‪70‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(5‬‬
‫‪57‬‬
‫‬‫‬‫‪125‬‬
‫‪26‬‬
‫‪67‬‬
‫)‪( 6‬‬
‫‪410‬‬
‫‬‫‬‫‪146‬‬
‫‪94‬‬
‫‪34‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(5‬‬
‫‪405‬‬
‫)‪(21‬‬
‫‬‫‪431‬‬
‫‪322‬‬
‫‪141‬‬
‫)‪(18‬‬
‫מזומנים נטו ששימשו לפעולות השקעה‬
‫)‪(2,092‬‬
‫)‪(3,620‬‬
‫)‪(992‬‬
‫)‪(1,410‬‬
‫)‪(5,052‬‬
‫תזרימי מזומנים לפעולות מימון‬
‫התחייבויות פיננסיות שאינן שוטפות שהתקבלו‬
‫התחייבויות פיננסיות שוטפות‪ ,‬נטו‬
‫תמורה מהנפקת הון מניות‬
‫הנפקת מניות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה על ידי חברות‬
‫)‪(5‬‬
‫מאוחדות‪ ,‬לרבות מימושי אופציות‬
‫מכירת מניות בחברות בנות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה‬
‫רכישת מניות בחברות בנות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה‬
‫פרעון התחייבויות פיננסיות שאינן שוטפות‬
‫ריבית ששולמה‬
‫דיבידנד ששולם‬
‫דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות מאוחדות‬
‫תקבולים מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות מאוחדות‪,‬‬
‫נטו‬
‫תמורה )תשלומים( מסילוק נגזרים‬
‫הנפקת תעודות בחסר‪ ,‬תעודות מורכבות ותעודות התחייבות‬
‫)לאחר ניכוי הוצאות הנפקה(‬
‫המרה כפויה של תעודות בחסר‬
‫רכישות )פדיון( נטו על ידי הציבור של התחייבויות בשל תעודות‬
‫התחייבות‪ ,‬תעודות בחסר‪,‬תעודות סל ותעודות מורכבות‬
‫‪3,540‬‬
‫‪58‬‬
‫‪-‬‬
‫‪4,660‬‬
‫)‪(226‬‬
‫‪71‬‬
‫‪1,787‬‬
‫‪18‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2,653‬‬
‫)‪(110‬‬
‫‪-‬‬
‫‪9,113‬‬
‫)‪(196‬‬
‫‪71‬‬
‫‪98‬‬
‫‪670‬‬
‫)‪(301‬‬
‫)‪(2,806‬‬
‫)‪(1,411‬‬
‫‬‫)‪(697‬‬
‫‪168‬‬
‫‪417‬‬
‫)‪(409‬‬
‫)‪((3‬‬
‫)‪(2,680‬‬
‫)‪(1,190‬‬
‫)‪(330‬‬
‫)‪(809‬‬
‫‪95‬‬
‫‪510‬‬
‫)‪(84‬‬
‫)‪(1,266‬‬
‫)‪(676‬‬
‫‬‫)‪(492‬‬
‫‪40‬‬
‫‪257‬‬
‫)‪(266‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(1,773‬‬
‫)‪(614‬‬
‫)‪(330‬‬
‫)‪(642‬‬
‫‪364‬‬
‫‪629‬‬
‫)‪(638‬‬
‫)‪(4,503‬‬
‫)‪(2,114‬‬
‫)‪(438‬‬
‫)‪(1,767‬‬
‫‪2‬‬
‫‪38‬‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫)‪( 6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪24‬‬
‫‬‫)‪(19‬‬
‫‬‫)‪(11‬‬
‫‬‫)‪(19‬‬
‫‬‫)‪( 9‬‬
‫‪83‬‬
‫)‪(11‬‬
‫)‪(376‬‬
‫‪92‬‬
‫)‪(303‬‬
‫‪53‬‬
‫מזומנים נטו שנבעו )ששימשו( מפעולות מימון‬
‫)‪(1,204‬‬
‫)‪(238‬‬
‫)‪(430‬‬
‫)‪(747‬‬
‫‪892‬‬
‫)‪(36‬‬
‫‪9,819‬‬
‫)‪(1,056‬‬
‫‪9,748‬‬
‫‪76‬‬
‫‪9,693‬‬
‫)‪(950‬‬
‫‪9,577‬‬
‫‪179‬‬
‫‪9,748‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(17‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(192‬‬
‫)‪(3‬‬
‫‪788‬‬
‫)‪(19‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪-‬‬
‫יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה‬
‫‪9,764‬‬
‫‪8,691‬‬
‫‪9,764‬‬
‫לאחר קיזוז משיכת יתר בסך‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫סכומי ריבית שנתקבלה במסגרת פעילות ביטוחית שוטפת‬
‫‪1,207‬‬
‫‪1,094‬‬
‫‪569‬‬
‫‪483‬‬
‫סכומי דיבידנד שנתקבלו במסגרת פעילות ביטוחית שוטפת‬
‫‪233‬‬
‫‪242‬‬
‫‪151‬‬
‫‪24‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(4‬‬
‫)‪(5‬‬
‫)‪(33‬‬
‫)‪(224‬‬
‫)‪(430‬‬
‫)‪(2,188‬‬
‫)‪(2,103‬‬
‫)‪(1,405‬‬
‫‪17‬‬
‫)‪(4‬‬
‫)‪(3‬‬
‫‪273‬‬
‫שינוי במזומנים ושווי מזומנים‬
‫יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה‬
‫השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות מזומנים ושווי‬
‫מזומנים‬
‫מזומנים השייכים לקבוצת מימוש המוחזקים למכירה‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(828‬‬
‫)‪(443‬‬
‫‪827‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(108‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪( 5‬‬
‫‪-‬‬
‫‪60‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8,691‬‬
‫‪9,819‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2,159‬‬
‫‪353‬‬
‫הדוחות הכספיים של שופרסל בע"מ אוחדו לראשונה החל מיום ‪ 25‬בפברואר ‪.2010‬‬
‫לענין איחוד לראשונה של הדוחות הכספיים של מעריב החזקות בע"מ החל מיום ‪ 2‬ביוני ‪ ,2011‬ראה באור ‪.3‬ב‪.6.‬ג‪.‬‬
‫הוצג מחדש‪ .‬ראה באור ‪.2‬ה‪.‬‬
‫כולל סך של כ‪ 244 -‬מיליון ש"ח בגין איחוד לראשונה של אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ ביום ‪ 1‬בינואר ‪.2010‬‬
‫כולל תמורה ממימוש אופציות למניות על ידי בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה ומכירת מניות באוצר לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה על ידי חברות‬
‫מאוחדות‪.‬‬
‫הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים המאוחדים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מדוח זה‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪90‬‬
‫באורים לתמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום ‪ 30‬ביוני ‪2010‬‬
‫בלתי מבוקר‬
‫באור ‪ - 1‬כללי‬
‫א‪ .‬אי די בי חברה לאחזקות בע"מ )"החברה"( הינה חברה תושבת ישראל‪ ,‬אשר התאגדה בישראל‬
‫וכתובתה הרשמית הינה מרכז עזריאלי ‪ ,3‬המגדל המשולש‪ ,‬קומה ‪ ,44‬תל‪-‬אביב‪ .‬גרעין השליטה‬
‫בחברה מורכב מגנדן הולדינגס בע"מ‪ ,‬מנור אחזקות בי‪.‬איי‪ .‬בע"מ ואברהם לבנת בע"מ‪ ,‬הקשורות‬
‫ביניהן בהסכם הצבעה‪ .‬חברת האם הסופית הינה גנדן הולדינגס בע"מ ומר נוחי דנקנר הינו בעל‬
‫השליטה הסופי‪ .‬החברה הינה חברת החזקות מהגדולות בישראל‪ ,‬המשקיעה באמצעות חברות‬
‫מוחזקות‪ ,‬בחברות הפועלות בעיקר בענפים שונים של המשק הישראלי‪ .‬לאחרונה‪ ,‬חלק מהחברות‬
‫המוחזקות פועלות תוך מתן דגש על ביזור גלובלי של השקעותיהן‪ .‬בהקשר זה‪ ,‬הביזור לחו"ל הינו הן‬
‫באמצעות ההשקעה המהותית בקרדיט סוויס‪ ,‬הן בהשקעות נדל"ן )פרוייקטי נדל"ן בלאס וגאס‪ ,‬בנין‬
‫‪ HSBC‬ועוד(‪ ,‬הן בהשקעות בחברות‪ ,‬שעיקר פעילותן מוכוונת חו"ל )כגון‪ :‬מכתשים אגן‪ ,‬גיוון אימג'ינג‪,‬‬
‫פאנדטק( והן בהשקעות באמצעות כלל ביטוח בחברות ובפעילויות בחו"ל‪ .‬ניירות ערך של החברה‬
‫רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב‪.‬‬
‫ב‪ .‬דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום ‪ 30‬ביוני ‪ 2011‬ולתקופה של ששה חודשים‬
‫ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך )"דוחות כספיים ביניים"( בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי‬
‫‪ ,34‬דיווח כספי לתקופת ביניים ואינם כוללים את כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים‪.‬‬
‫יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2010‬ולשנה‬
‫שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם‪ ,‬אשר אושרו ביום ‪ 26‬במאי ‪ 2011‬והכלולים‬
‫בתשקיף המדף שפרסמה החברה באותו יום )"הדוחות השנתיים"(‪ .‬הבאורים לדוחות הכספיים‬
‫הביניים בנוגע להשקעות והתחייבויות תלויות כוללים רק את העדכונים העיקריים בעניינים אלה‪,‬‬
‫שארעו מאז תאריך פרסום הדוחות השנתיים וכן נושאים אליהם מפנים רואי החשבון בדוח הסקירה‬
‫את תשומת הלב‪.‬‬
‫באור ‪ - 2‬עיקרי המדיניות החשבונאית‬
‫א‪.‬‬
‫מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים הביניים‬
‫תמצית הדוחות הכספיים המאוחדים הביניים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים לעריכת‬
‫דוחות כספיים לתקופות ביניים כפי שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי ‪" - 34‬דיווח כספי לתקופות‬
‫ביניים"‪ ,‬וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(‪,‬‬
‫התש"ל‪ ,1970-‬למעט נתוני כלל ביטוח אשר מוצגים בהתאם לתקנות אלה‪ ,‬ככל שהוראות תקנות אלה‬
‫חלות על חברות מאוחדות שהינן חברות ביטוח‪.‬‬
‫תמצית דוחות כספיים מאוחדים ביניים אלה אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום ‪ 25‬באוגוסט‬
‫‪.2011‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים‬
‫עקביים לאלה אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים‪ ,‬למעט האמור להלן‪:‬‬
‫ישום לראשונה של תקנים חדשים ועדכונים למדיניות החשבונאית‬
‫להלן תאור מהות השינויים שננקטו במדיניות החשבונאית בדוחות כספיים אלה והשפעתם על הקבוצה‪:‬‬
‫)‪ (1‬במסגרת פרויקט השיפורים לתקינה הבינלאומית משנת ‪,(Improvements to IFRSs) 2010‬‬
‫אישר ופרסם המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות‪ ,‬בחודש מאי ‪ 11 ,2010‬תיקונים לתקני‬
‫דיווח כספי בינלאומיים ולפרשנות אחת במגוון סוגיות חשבונאיות‪ .‬מרבית התיקונים חלים מיום ‪1‬‬
‫בינואר ‪ ,2011‬בכפוף לתנאים המפורטים עבור כל תיקון‪.‬‬
‫להלן פרוט לתיקון שהינו רלוונטי לקבוצה ואשר יש לו השפעה על הדוחות הכספיים‪:‬‬
‫תקן ‪ IAS 34‬מתוקן‪ ,‬דיווח כספי לתקופות ביניים‪ ,‬ארועים ועסקאות משמעותיים )"תקן ‪- ("34‬‬
‫בהתאם לתקן ‪ ,34‬הורחבה רשימת הארועים והעסקאות המצריכים גילויים בדוחות כספיים‬
‫לתקופות ביניים‪ ,‬כדוגמת הכרה בהפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים ושינויי סיווג של נכסים‬
‫פיננסיים כתוצאה משינוי ביעודם או בשימושם‪ .‬כמו כן‪ ,‬הוסר סף המהותיות בדרישות הגילוי‬
‫המינימליות שהיו קיימות לפני תיקון תקן ‪ .34‬תקן ‪ 34‬מיושם מיום ‪ 1‬בינואר ‪ 2011‬בדרך של‬
‫מכאן ולהבא‪ .‬הגילויים הנדרשים בתקן ‪ 34‬קיבלו ביטוי בתמצית דוחות כספיים אלה‪ ,‬ככל‬
‫שרלוונטי‪.‬‬
‫)‪ (2‬תקן )‪ ,IAS 24 (2009‬גילויים בהקשר לצד קשור )"תקן ‪ - ("24‬תקן ‪ 24‬כולל שינוי בהגדרת צד‬
‫קשור וכן שינויים ביחס לגילויים הנדרשים מישויות הקשורות לממשלה‪ .‬תקן ‪ 24‬מיושם מיום ‪1‬‬
‫בינואר ‪ 2011‬בדרך של ישום למפרע‪ .‬לתיקון לא היתה השפעה מהותית על דוחות כספיים אלה‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪91‬‬
‫באור ‪ - 2‬עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‬
‫א‪.‬‬
‫מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים הביניים )המשך(‬
‫)‪ (3‬שיעורי הריבית ששימשו בקביעת השווי ההוגן בחברת כלל ביטוח‬
‫השווי ההוגן של נכסי חוב שאינם סחירים נקבע באמצעות היוון אומדן תזרימי המזומנים הצפויים‬
‫בגינם‪ .‬שערי ההיוון מתבססים בעיקרם על התשואות של אגרות חוב ממשלתיות והמרווחים של‬
‫אגרות חוב קונצרניות כפי שנמדדו בבורסה לניירות ערך בתל אביב בתוספת פרמיה בגין אי‬
‫סחירות‪ .‬שיעורי הריבית ששימשו להיוון נקבעו על ידי חברה המספקת ציטוט ריביות ביחס‬
‫לדירוגי סיכון שונים )"שערי ריבית"(‪ .‬ביום ‪ 24‬בפברואר ‪ 2011‬פרסם משרד האוצר הודעה‬
‫לעיתונות לפיה זכתה קבוצת "מרווח הוגן" )"מרווח הוגן"( במכרז להקמה ולתפעול של מאגר‬
‫ציטוטי מחירים ושערי ריבית לגופים מוסדיים‪ .‬החל מיום ‪ 20‬במרס ‪") 2011‬יום המעבר"(‪,‬‬
‫מספקת מרווח הוגן ציטוטי מחירים ושערי ריבית היוון לגופים מוסדיים לשערוך נכסי חוב לא‬
‫סחירים )"המודל החדש"(‪ .‬מאותו מועד הפסיקה שערי ריבית לספק ציטוטים אלו לגופים‬
‫המוסדיים‪ .‬המודל החדש בעיקרו אינו מתבסס על דירוג האשראי של הנכס אלא על חלוקת השוק‬
‫הסחיר לעשירונים בהתאם לתשואה לפדיון של נכסי החוב וקביעת מיקום הנכס הלא סחיר‬
‫באותם עשירונים וזאת בהתאם לפרמיית הסיכון הנגזרת ממחירי עסקאות‪/‬הנפקות בשוק הלא‬
‫סחיר‪ .‬המודל החדש מביא לידי ביטוי באופן עדכני יותר שינויים בפרמיית הסיכון של נכסי החוב‪,‬‬
‫כפי שאלו משתקפים בשוק הסחיר בהתאם לשינויים באותו עשירון‪ .‬לדעת כלל ביטוח המודל‬
‫החדש עונה לדרישות המפקח ולכללים החשבונאיים בנושא מדידת שווי הוגן של נכסים פיננסיים‪.‬‬
‫המעבר למודל החדש מיושם כשינוי אומדן‪ .‬אין השפעה מהותית על דוחות הביניים כתוצאה‬
‫מיישום המודל החדש לראשונה ביום המעבר‪.‬‬
‫)‪ (4‬ירידת ערך נכסים שאינם פיננסיים‬
‫בהמשך לאמור בבאור ‪.2‬טו‪ .2.‬לדוחות הכספיים השנתיים של החברה‪ ,‬לצרכי בחינת ירידת ערך‬
‫המוניטין המיוחס ליחידות מניבות מזומנים שבהן מחזיקים גם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה‪,‬‬
‫מגולם‪ ,‬כאמור ערכו בספרים של המוניטין שהוקצה ליחידה כדי לכלול את המוניטין שמיוחס‬
‫לזכויות שאינן מקנות שליטה‪ .‬אולם‪ ,‬גילום המוניטין לא יבוצע לפי השיעור שבו תחזיק החברה‬
‫בכל יחידה כאמור שאליה מיוחס מוניטין‪ ,‬אלא בהתאם לשיעור המקורי לפיו הוכר המוניטין‬
‫)ובהתעלם מפרמיות שליטה ככל שגלומות ביתרות כאלה של מוניטין(‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫שימוש באומדנים ושיקול דעת‬
‫בעריכת הדוחות הכספיים של הקבוצה בהתאם לתקני ‪ ,IFRS‬נדרשות הנהלות החברה והחברות‬
‫המוחזקות להשתמש בשיקול דעת בהערכות‪ ,‬אומדנים והנחות אשר משפיעים על ישום המדיניות‬
‫החשבונאית ועל הסכומים של נכסים‪ ,‬התחייבויות‪ ,‬הכנסות‪ ,‬הוצאות וכן רכיבי הון‪ .‬יובהר שהתוצאות‬
‫בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה‪.‬‬
‫שיקול הדעת של הנהלות החברה והחברות המוחזקות בעת ישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה‬
‫וההנחות העיקריות ששימשו בהערכות הכרוכות באי ודאות‪ ,‬הינם עקביים עם אלה ששימשו בדוחות‬
‫הכספיים השנתיים‪.‬‬
‫מטבע פעילות ומטבע הצגה‬
‫דוחות כספיים אלה מוצגים בש"ח‪ ,‬שהינו מטבע הפעילות של החברה‪ ,‬ומעוגלים למיליון הקרוב‪ .‬השקל‬
‫החדש הינו המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת הקבוצה‪.‬‬
‫פרטים על שיעורי השינוי שחלו במדד ובשער החליפין של הדולר והפרנק השוויצרי‪:‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫מדד‬
‫מדד ידוע‬
‫ליום‪:‬‬
‫‪ 30‬ביוני ‪2011‬‬
‫‪ 30‬ביוני ‪2010‬‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫‪128.1‬‬
‫‪123.0‬‬
‫‪125.4‬‬
‫שיעורי השינוי בתקופה‪:‬‬
‫לששה חודשים שהסתיימו ביום‬
‫‪ 30‬ביוני ‪2011‬‬
‫‪ 30‬ביוני ‪2010‬‬
‫‪2.2%‬‬
‫‪0.4%‬‬
‫מדד בגין‬
‫נקודות‬
‫‪128.6‬‬
‫‪123.4‬‬
‫‪125.8‬‬
‫‪2.2%‬‬
‫‪0.7%‬‬
‫שער החליפין של‬
‫פרנק שוויצרי‬
‫דולר ארה"ב‬
‫ש"ח‬
‫‪3.415‬‬
‫‪3.875‬‬
‫‪3.549‬‬
‫)‪(3.8%‬‬
‫‪2.6%‬‬
‫‪4.0935‬‬
‫‪3.5853‬‬
‫‪3.7882‬‬
‫‪8.1%‬‬
‫)‪(2.2%‬‬
‫שיעורי השינוי בתקופה‪:‬‬
‫לשלושה חודשים שהסתיימו ביום‬
‫‪ 30‬ביוני ‪2011‬‬
‫‪ 30‬ביוני ‪2010‬‬
‫‪1.3%‬‬
‫‪1.3%‬‬
‫‪1.5%‬‬
‫‪1.5%‬‬
‫)‪(1.9%‬‬
‫‪4.4%‬‬
‫‪7.6%‬‬
‫‪2.8%‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫‪2.3%‬‬
‫‪2.7%‬‬
‫)‪(6.0%‬‬
‫‪3.3%‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪92‬‬
‫באור ‪ - 2‬עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‬
‫ה‪.‬‬
‫שינוי בסיווג‬
‫) ‪(1‬‬
‫) ‪(2‬‬
‫) ‪(3‬‬
‫) ‪(4‬‬
‫) ‪(5‬‬
‫) ‪(6‬‬
‫) ‪(7‬‬
‫) ‪(8‬‬
‫) ‪(9‬‬
‫ו‪.‬‬
‫בדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2010‬בוצע סיווג אשר הקטין את ההון המיוחס לבעלי‬
‫המניות של החברה בסכום של ‪ 27‬מיליון שקל‪ ,‬וזאת כנגד הגדלת זכויות שאינן מקנות שליטה‬
‫בסכום של ‪ 36‬מיליון שקל והגדלת מסים נדחים בסך של ‪ 9‬מיליון שקל‪ .‬בדוחות הכספיים ליום ‪30‬‬
‫ביוני ‪ 2010‬בוצע סיווג אשר הקטין את ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה בסכום של ‪9‬‬
‫מיליון ש"ח וזאת כנגד הגדלת זכויות שאינן מקנות שליטה בסכום של ‪ 89‬מיליון ש"ח‪ ,‬הגדלת‬
‫נכסים בלתי מוחשיים בסכום של ‪ 75‬מיליון ש"ח והגדלת מסים נדחים בסך של ‪ 5‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫הסיווגים האמורים נבעו מטעות טכנית בקשר עם הטיפול החשבונאי בו נוקטת החברה בביטול‬
‫השינויים בשווי הוגן של השקעות המוחזקות על ידי כלל ביטוח כנגד הפוליסות המשתתפות‬
‫ברווחים ועל ידי חברות תעודות הסל‪ ,‬השקעות אשר לחברה יש שליטה בהן‪ .‬הסיווג הנ"ל אינו‬
‫מהותי לחברה בשים לב לנתוני סך הנכסים וההון המייצג של החברה‪ .‬להערכת החברה טיפול זה‬
‫תואם את הוראות תקן בינלאומי מספר ‪ ,8‬מדיניות חשבונאית‪ ,‬שינויים באומדנים חשבונאיים‬
‫וטעויות‪.‬‬
‫בדוח המאוחד על המצב הכספי ליום ‪ 30‬ביוני ‪ 2010‬מויין סכום של ‪ 197‬מיליון ש"ח מסעיף‬
‫מזומנים ושווי מזומנים לסעיף הלוואות‪ ,‬פקדונות משועבדים ויתרות חובה‪.‬‬
‫בדוחות כספיים אלו נכללו סיווגים מחדש במספרי ההשוואה לרבעון השני של שנת ‪ 2011‬בגין‬
‫השקעות בחברות כלולות‪ ,‬הלוואות ופקדונות משועבדים ויתרות חובה‪ ,‬הוצאות נדחות‪ ,‬נכסי מס‬
‫נדחים‪ ,‬נכסים בלתי מוחשיים‪ ,‬חייבים ויתרות חובה‪ ,‬נכסי מס שוטפים‪ ,‬הלוואות מבנקים‬
‫והתחייבויות פיננסיות אחרות‪ ,‬התחייבויות מס נדחות‪ ,‬זכאים‪ ,‬ספקים והתחייבויות מס שוטפות‪,‬‬
‫מכירות ושרותים‪ ,‬עלויות והוצאות בקשר עם עסקי ביטוח‪ ,‬וכן בוצעו סיווגים לא מהותיים אחרים‪.‬‬
‫לסיווגים כאמור‪ ,‬לא היתה השפעה על ההון‪ ,‬על הרווח וההפסד ועל הרווח הכולל‪.‬‬
‫בדוחות רווח והפסד המאוחדים לששה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום ‪ 30‬ביוני ‪ 2010‬מויין‬
‫סכום של ‪ 1‬מיליון ש"ח ו‪ 53 -‬מיליון ש"ח‪ ,‬בהתאמה‪ ,‬בין סעיפי הכנסות מימון והוצאות מימון‪.‬‬
‫בדוחות המאוחדים על הרווח הכולל מויין סכום של ‪ 2‬מיליון ש"ח לששה חודשים ושלושה חודשים‬
‫שהסתיימו ביום ‪ 30‬ביוני ‪ 2010‬מסעיף שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים זמינים למכירה‬
‫שנזקף לרווח והפסד בניכוי מס‪ ,‬לסעיף הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים זמינים למכירה‪,‬‬
‫שנזקף לרווח והפסד בניכוי מס‪.‬‬
‫בדוח המאוחד על השינויים בהון לששה חודשים שהסתיימו ביום ‪ 30‬ביוני ‪ 2010‬מויין סכום של ‪7‬‬
‫מיליון ש"ח מסעיף מכירת זכויות בחברות בנות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה לסעיף רכישת‬
‫זכויות בחברות בנות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה‪.‬‬
‫בהמשך לאמור בבאור ‪.2‬ה‪ .2.‬לעיל בדבר מיון שבוצע בדוח המאוחד על המצב הכספי ליום ‪30‬‬
‫ביוני ‪ ,2010‬סווג בתזרימי המזומנים מפעולות השקעה סכום של ‪ 192‬מיליון ש"ח לסעיף עליה‬
‫בפקדונות משועבדים נטו‪ .‬עודכן סעיף השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות המזומנים ושווי‬
‫מזומנים לסוף תקופה בסכום של ‪ 5‬מיליון ש"ח וכן עודכנה יתרת המזומנים ושווי מזומנים לסוף‬
‫תקופה בסכום של ‪ 197‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫בדוח המאוחד על תזרימי המזומנים מפעולות השקעה לששה חודשים ושלושה חודשים‬
‫שהסתיימו ביום ‪ 30‬ביוני ‪ 2010‬ולשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2010‬מויינו סכומים של‬
‫‪ 192‬מיליון ש"ח‪ 192 ,‬מיליון ש"ח ו‪ 433 -‬מיליון ש"ח‪ ,‬בהתאמה‪ ,‬מסעיף פקדונות‪ ,‬הלוואות‬
‫והשקעות לזמן ארוך שניתנו לסעיף עליה בפקדונות משועבדים‪ ,‬נטו‪.‬‬
‫בדוח המאוחד על תזרימי המזומנים לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2010‬מויין סכום של‬
‫‪ 21‬מיליון ש"ח מרכישת מניות בחברות בנות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה במסגרת פעילות‬
‫המימון‪ ,‬לסעיף תשלומים נוספים בגין השקעה בחברות לאחר איחודן לראשונה במסגרת פעילות‬
‫ההשקעה‪.‬‬
‫תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו‬
‫‪.1‬‬
‫תקן דיווח כספי בינלאומי )‪ ,IFRS 9 (2010‬מכשירים פיננסיים )"תקן ‪("9‬‬
‫תקן ‪ 9‬הינו אחד השלבים בפרויקט ההחלפה הכוללת של תקן ‪ ,39‬כאשר הוא מחליף את‬
‫הדרישות המופיעות בתקן ‪ 39‬ביחס לסיווג ומדידה של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות‪.‬‬
‫בהתאם לתקן ‪ ,9‬ישנן שתי קטגוריות עיקריות של מדידת נכסים פיננסיים‪ :‬עלות מופחתת ושווי‬
‫הוגן‪ ,‬כאשר הבסיס לסיווג לגבי מכשירי חוב מתבסס על המודל העסקי של הישות לניהול נכסים‬
‫פיננסיים ועל מאפייני תזרימי המזומנים החוזיים של הנכס הפיננסי‪.‬‬
‫בהתאם לתקן ‪ ,9‬השקעה במכשיר חוב תמדד לפי עלות מופחתת אם המטרה של המודל העסקי‬
‫של הישות היא להחזיק נכסים על מנת לגבות את תזרימי המזומנים החוזיים שלהם‪ ,‬וכן תנאיו‬
‫החוזיים יוצרים זכאות לתזרימי מזומנים במועדים ספציפיים אשר מהווים תשלומים של קרן‬
‫וריבית בלבד‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪93‬‬
‫באור ‪ - 2‬עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‬
‫ו‪.‬‬
‫תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו )המשך(‬
‫‪.1‬‬
‫תקן דיווח כספי בינלאומי )‪ ,IFRS 9 (2010‬מכשירים פיננסיים )"תקן ‪) ("9‬המשך(‬
‫כל נכסי החוב האחרים ימדדו לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד‪ .‬בנוסף‪ ,‬נגזרים משובצים לא‬
‫מופרדים יותר מחוזים מעורבים הכוללים חוזה מארח שהוא נכס פיננסי‪ .‬במקום זאת‪ ,‬החוזה‬
‫המעורב כולו יבחן בהתאם לקריטריונים דלעיל לצורך סיווג כאמור‪ .‬כמו כן‪ ,‬השקעה במכשירים‬
‫הוניים תמדד לפי שווי הוגן כאשר השינויים בשווי ההוגן יזקפו לרווח והפסד‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬תקן ‪9‬‬
‫מאפשר‪ ,‬בעת ההכרה לראשונה במכשיר הוני שאינו מוחזק למסחר‪ ,‬לבחור בהצגת שינויים בשווי‬
‫ההוגן של המכשיר ההוני במסגרת הרווח הכולל האחר כאשר במקרה של בחירה כזו הסכומים‬
‫שיזקפו לרווח הכולל האחר בגין אותו מכשיר הוני לא יסווגו לעולם לרווח והפסד‪.‬‬
‫דיבידנדים על מכשירים הוניים שהשערוכים שלהם נזקפים לרווח הכולל האחר‪ ,‬יוכרו ברווח‬
‫והפסד‪ ,‬אלא אם הם מהווים באופן מובהק החזר השקעה ראשונית‪.‬‬
‫תקן ‪ 9‬שומר ככלל את ההוראות המתייחסות לסיווג ומדידה של התחייבויות פיננסיות‪ ,‬כפי‬
‫שהופיעו בתקן ‪ .39‬עם זאת‪ ,‬בשונה מתקן ‪ ,39‬תקן ‪ 9‬דורש ככלל כי סכום השינוי בשווי ההוגן של‬
‫התחייבויות פיננסיות שיועדו לשווי הוגן דרך רווח והפסד‪ ,‬למעט מחויבויות למתן הלוואה וחוזי‬
‫ערבות פיננסית‪ ,‬יפוצל‪ ,‬כך שהחלק מסכום השינוי האמור‪ ,‬המיוחס לשינויים בסיכון האשראי של‬
‫ההתחייבות‪ ,‬יוכר ברווח כולל אחר‪ ,‬כאשר יתרת הסכום תוכר ברווח והפסד‪ .‬אולם אם פיצול‬
‫כאמור מביא להחמרה בחוסר התאמה חשבונאית )‪ (accounting mismatch‬ברווח והפסד‪ ,‬אזי‬
‫כל השינוי בשווי ההוגן יוכר ברווח והפסד‪ .‬סכומים שהוכרו ברווח כולל אחר כאמור לעיל לא יסווגו‬
‫לעולם לרווח והפסד‪ .‬תקן ‪ 9‬מבטל גם את החריג שהתיר למדוד על פי העלות נגזרים שהם‬
‫התחייבויות‪ ,‬הקשורים למכשיר הוני לא מצוטט שלא ניתן למדוד את שוויו ההוגן באופן מהימן‪,‬‬
‫ושיש לסלקם על ידי מסירת מכשיר כזה‪ ,‬ולפיכך נגזרים אלה יימדדו בשווי הוגן‪.‬‬
‫תקן ‪ 9‬ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום ‪ 1‬בינואר ‪ ,2013‬או לאחר מכן‪ .‬ישום מוקדם‬
‫מותר‪ ,‬בכפוף למתן גילוי וכן בכפוף לאימוץ במקביל של התיקונים לתקני ‪ IFRS‬אחרים‪,‬‬
‫המפורטים בנספח לתקן ‪ .9‬ישום תקן ‪ 9‬ייעשה באופן של ישום למפרע‪ ,‬למעט הקלות מסוימות‪,‬‬
‫בהתאם להוראות המעבר המפורטות בתקן ‪.9‬‬
‫יצויין כי תקן דיווח כספי בינלאומי )‪ IFRS9 (2009‬מחליף את הדרישות המופיעות בתקן ‪39‬‬
‫ביחס לסיווג ומדידה של נכסים פיננסיים בלבד‪ ,‬בעוד תקן )‪ ,IFRS9 (2010‬כאמור לעיל‪ ,‬מחליף‬
‫את הדרישות המופיעות בתקן ‪ 39‬ביחס לסיווג ומדידה של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות‪.‬‬
‫בעקבות תשובת רשות ניירות ערך לפניה מקדמית של כור‪ ,‬כור בוחנת את אפשרות אימוצו‬
‫המוקדם של )‪ IFRS9 (2009‬החל מהרבעון הראשון בשנת ‪ .2012‬כור עשויה לבחור על פי‬
‫הוראות )‪ IFRS9 (2009‬בחלופת הצגת השינוי בשווי ההוגן של ההשקעה בקרדיט סוויס‬
‫במסגרת הרווח הכולל האחר‪ ,‬כאשר הסכומים שייזקפו לרווח הכולל האחר לא יסווגו בשום שלב‬
‫לרווח והפסד‪ ,‬גם לא בעת מכירת המניות‪ ,‬למעט דיבידנדים )שאינם מהווים באופן מובהק החזר‬
‫עלות ההשקעה( שיירשמו ברווח והפסד‪ .‬כמו כן‪ ,‬במקרה שכור תבחר בחלופת הצגת השינוי‬
‫בשווי ההוגן במסגרת הרווח הכולל האחר‪ ,‬יתוקנו מספרי ההשוואה לשנים ‪ 2010‬ו‪ 2011-‬בדרך‬
‫של הצגה מחדש‪ ,‬כך שהפער השלילי ליום ‪ 30‬ביוני ‪ 2011‬בין עלות מניות קרדיט סוויס לשווי‬
‫השוק שלהן המתייחס ליתרת מניות קרדיט סוויס שתוחזקנה על ידי כור ביום ‪ 1‬בינואר ‪2012‬‬
‫)כלומר בניכוי מימושים(‪ ,‬ייזקף לקרן הון בגין נכסים פיננסיים דרך רווח כולל אחר‪ ,‬ותבוטל‬
‫בהתאמה ההכרה בחלק היחסי מההפסד מירידת ערך של מניות שנרשמה ברווח והפסד ברבעון‬
‫השני בשנת ‪ .2011‬שינויים בשווי ההשקעה בתקופות עוקבות‪ ,‬למעט הפסדים בגין מניות‬
‫שמומשו‪ ,‬ייזקפו אף הם לרווח הכולל האחר‪ .‬כתוצאה מכך‪ ,‬וככל שכור תפעל בדרך האמורה‪,‬‬
‫במספרי ההשוואה לשנת ‪ 2011‬בדוחות רווח והפסד לא יינתן ביטוי להכרה בהפסד מירידת ערך‬
‫לגבי יתרת מניות קרדיט סוויס שתוחזקנה על ידי כור ביום ‪ 1‬בינואר ‪ ,2012‬ויתרת העודפים‬
‫תשקף גם היא תיקון זה‪.‬‬
‫עם זאת‪ ,‬יודגש‪ ,‬כי אם וככל שכור תבחר לאמץ בישום מוקדם את הוראות )‪ ,IFRS9 (2009‬ללא‬
‫היעוד לשווי הוגן דרך רווח כולל אחר‪ ,‬תציג כור את השינוי בשווי ההוגן של ההשקעה במניות‬
‫קרדיט סוויס ברווח והפסד‪ .‬במקרה בו כור תאמץ את )‪ IFRS9 (2009‬בדרך זו‪ ,‬באימוץ מוקדם‬
‫בדוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של שנת ‪ 2011‬או בדוחותיה הכספיים לשנת ‪ ,2011‬לא יוכר‬
‫מלוא הפער השלילי לרווח והפסד ברבעון שני של שנת ‪ ,2011‬אלא ייזקף הפער השלילי ליום ‪1‬‬
‫בינואר ‪ 2011‬להקטנת יתרת העודפים לתחילת שנת ‪ ,2011‬ואילו יתרת הפער השלילי תזקף‬
‫לרווח והפסד של רבעונים ראשון ושני בשנת ‪.2011‬‬
‫החברה‪ ,‬אי די בי פתוח והשקעות דיסקונט בוחנות אף הן את אימוצו המוקדם של ‪IFRS9‬‬
‫)‪ (2009‬והשלכותיו הנוספות מעבר להשלכות הנובעות בגין החזקת הקבוצה במניות קרדיט‬
‫סוויס‪.‬‬
‫אין ודאות כי החברה‪ ,‬אי די בי פתוח ו‪/‬או השקעות דיסקונט תבחרנה לאמץ באימוץ מוקדם את‬
‫הוראות )‪ IFRS9 (2009‬ו‪/‬או בדבר אופן ישומו‪ ,‬ככל שיאומץ כאמור‪ .‬לפרטים בדבר ההשלכות‬
‫הצפויות של אימוץ תקן ‪ 9‬בכל הקשור להשקעת כור במניות קרדיט סוויס‪ ,‬ראה באור ‪.3‬ב‪.4.‬ז‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪94‬‬
‫באור ‪ - 2‬עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‬
‫ו‪.‬‬
‫תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו )המשך(‬
‫תקן ‪ ,IAS 12‬מסים על ההכנסה )"תקן ‪ - ("12‬בתקן ‪ 12‬התווספה חזקה‪ ,‬הניתנת לסתירה‪,‬‬
‫‪.2‬‬
‫לפיה מסים נדחים בגין נכסי נדל"ן להשקעה‪ ,‬הנמדדים על פי מודל השווי ההוגן בהתאם להוראות‬
‫‪ ,IAS 40‬נדל"ן להשקעה‪ ,‬יחושבו תחת הנחה שאופן השבת הערך בספרים של נכסי הנדל"ן‬
‫להשקעה הינו באמצעות מכירה בלבד‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬החזקה ניתנת לסתירה במקרים בהם נכס‬
‫הנדל"ן להשקעה הינו בן פחת ותכלית המודל העסקי של הישות בהחזקת הנכס הינה לצרוך‬
‫באופן מהותי את כל ההטבות הכלכליות הגלומות בנכס במהלך חייו‪ .‬תקן ‪ 12‬יחול גם בחישוב‬
‫מסים נדחים בגין נכסי נדל"ן להשקעה שנרכשו במסגרת צרוף עסקים‪ ,‬המטופל בהתאם ל‪IFRS -‬‬
‫‪ ,3‬במידה שהמדידה העוקבת של נכסי הנדל"ן להשקעה הינה בהתאם למודל השווי ההוגן‪ .‬תקן‬
‫‪ 12‬ייושם בדרך של ישום למפרע החל מיום ‪ 1‬בינואר ‪ ,2012‬ולאחר מכן‪ .‬אימוץ מוקדם אפשרי‬
‫תוך מתן גילוי‪.‬‬
‫הקבוצה בוחנת את השפעת ישום תקן ‪ 12‬על דוחותיה הכספיים‪.‬‬
‫תקן דיווח כספי בינלאומי ‪ ,IFRS 10‬דוחות כספיים מאוחדים )"תקן ‪("10‬‬
‫‪.3‬‬
‫תקן ‪ 10‬מחליף את הנחיות ‪ ,IAS 27‬דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים‪ ,‬ואת הנחיות ‪,SIC 12‬‬
‫איחוד – ישויות למטרות מיוחדות לעניין איחוד דוחות כספיים‪ ,‬כך שהנחיות ‪ IAS 27‬ימשיכו‬
‫להיות תקפות רק לעניין דוחות כספיים נפרדים‪ .‬תקן ‪ 10‬מציג מודל שליטה חדש לצורך קביעה‬
‫האם משקיע שולט במוחזקת ולכן עליו לאחד אותה‪ .‬מודל זה ייושם ביחס לכל הישויות‬
‫המוחזקות‪ .‬בהתאם למודל‪ ,‬משקיע שולט במוחזקת כאשר הוא חשוף או זכאי לתשואות משתנות‬
‫הנובעות ממעורבותו במוחזקת‪ ,‬הוא בעל יכולת להשפיע על תשואות אלו באמצעות הכוח שלו‬
‫באותה מוחזקת וקיים קשר בין כח לתשואות‪ .‬השינויים העיקריים בתקן ‪ 10‬הינם כלהלן‪:‬‬
‫תקן ‪ 10‬מציג מודל הדורש הפעלת שיקול דעת וניתוח כל העובדות והנסיבות הרלוונטיות‬
‫‪‬‬
‫לצורך קביעה מי שולט ונדרש לאחד ישות מוחזקת‪.‬‬
‫תקן ‪ 10‬מציג מודל שליטה יחיד שייושם ביחס לכל הישויות המוחזקות‪ ,‬הן ישויות מוחזקות‬
‫‪‬‬
‫המצויות כיום בתחולת ‪ IAS 27‬והן ישויות מוחזקות המצויות כיום בתחולת ‪.SIC 12‬‬
‫נסיבות "דה פקטו" תובאנה בחשבון לצורך הערכת שליטה‪ ,‬כך שקיומה של שליטה‬
‫‪‬‬
‫אפקטיבית במוחזקת עשויה לחייב איחוד דוחות‪.‬‬
‫בהערכת קיומה של שליטה‪ ,‬יובאו בחשבון כל זכויות ההצבעה הפוטנציאליות שהן‬
‫‪‬‬
‫משמעותיות‪ .‬יש להתייחס למבנה‪ ,‬לסיבות לקיומן ולתנאים של זכויות ההצבעה‬
‫הפוטנציאליות‪.‬‬
‫תקן ‪ 10‬כולל הנחיות יישום ורשימת אינדיקאטורים לצורך הבחינה האם מקבל החלטות‬
‫‪‬‬
‫פועל כמנהל או סוכן בעת הבחינה האם משקיע שולט במוחזקת‪.‬‬
‫תקן ‪ 10‬מספק הנחיות למקרים בהם משקיע יבחן שליטה ביחס לחלק מישות‪ ,‬כך שהבחינה‬
‫‪‬‬
‫תעשה ביחס לנכסים ספציפיים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫תקן ‪ 10‬כולל הגדרה של זכויות מגנות )‪ ,(protective rights‬בעוד שבתקינה הקיימת לא‬
‫הייתה התייחסות לכך‪.‬‬
‫החשיפה לסיכונים ולהטבות ממוחזקת אינה כשלעצמה קובעת שהמשקיע שולט במוחזקת‪,‬‬
‫‪‬‬
‫אלא היא אחד מהגורמים שייבחנו בעת הערכת השליטה‪.‬‬
‫תקן ‪ 10‬ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום ‪ 1‬בינואר ‪ 2013‬או לאחר מכן בדרך של יישום‬
‫למפרע‪ ,‬למעט מספר הקלות מסויימות שנקבעו במסגרת הוראות המעבר של התקן‪ .‬יישום‬
‫מוקדם אפשרי‪ ,‬בכפוף למתן גילוי וכן בכפוף לאימוץ מוקדם של שני התקנים הנוספים שפורסמו‬
‫במקביל ‪ ,IFRS 11 -‬הסדרים משותפים‪ ,‬ו‪ ,IFRS 12-‬גילויים בדבר זכויות בישויות אחרות‪.‬‬
‫בשים לב לאופי החברה כחברת החזקות‪ ,‬לתקן ‪ 10‬עשויות להיות השפעות מהותיות בקשר עם‬
‫הדוחות הכספיים של החברה‪.‬‬
‫תקן דיווח כספי בינלאומי ‪ ,IFRS 11‬הסדרים משותפים )"תקן ‪("11‬‬
‫‪.4‬‬
‫תקן ‪ 11‬מחליף את הנחיות ‪ ,IAS 31‬זכויות בעסקאות משותפות )"‪ ("IAS 31‬ומתקן חלק‬
‫מהנחיות ‪ ,IAS 28‬השקעות בחברות כלולות‪ .‬תקן ‪ 11‬מגדיר הסדרים משותפים )" ‪joint‬‬
‫‪ ("arrangement‬כהסדרים בהם לשני צדדים או יותר יש שליטה משותפת )כהגדרתה בתקן ‪10‬‬
‫לעיל(‪ ,‬ומחלקם לשתי קטגוריות‪ :‬פעילויות משותפות ועסקאות משותפות‪ .‬השינויים העיקריים‬
‫בתקן ‪ 11‬הינם כלהלן‪:‬‬
‫שליטה משותפת )"‪ ("joint control‬הינה חלוקת שליטה מוסכמת וחוזית על הסדר‪ ,‬והיא‬
‫‪‬‬
‫מתקיימת רק כאשר נדרשת הסכמה פה אחד של הצדדים החולקים ביניהם את השליטה‪,‬‬
‫בכדי לקבל החלטות לגבי פעילויות ההסדר הרלוונטיות‪.‬‬
‫פעילויות משותפות )"‪ - ("joint operations‬לצדדים בעלי השליטה המשותפת ישנן זכויות‬
‫‪‬‬
‫בנכסים הקשורים להסדר ומחויבויות לקיום ההתחייבויות הקשורות להסדר‪ ,‬בין אם ההסדר‬
‫המשותף אינו מאוגד במבנה נפרד‪ ,‬ובין אם ההסדר המשותף מאוגד כמבנה נפרד‪ ,‬אך‬
‫לצדדים בעלי השליטה המשותפת יש זכויות בנכסים הקשורים להסדר ומחוייבויות לקיום‬
‫ההתחייבויות הקשורות להסדר‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪95‬‬
‫באור ‪ - 2‬עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‬
‫ו‪.‬‬
‫תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו )המשך(‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫תקן דיווח כספי בינלאומי ‪ ,IFRS 11‬הסדרים משותפים )"תקן ‪) ("11‬המשך(‬
‫)המשך(‬
‫‪‬‬
‫הטיפול החשבונאי בפעילויות משותפות דומה לטיפול החשבונאי לפי ‪ IAS 31‬בנכסים‬
‫בשליטה משותפת ובעסקאות בשליטה משותפת‪ ,‬כלומר הכרה בנכסים‪ ,‬בהתחייבויות‬
‫ובעסקות וטיפול בהם לפי התקנים הרלוונטיים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫עסקאות משותפות )"‪ - ("joint venture‬כל ההסדרים המשותפים אשר מאוגדים כישות‬
‫נפרדת ואשר לצדדים בעלי השליטה המשותפת ישנן זכויות בנכסים נטו של ההסדר‬
‫המשותף‪.‬‬
‫עסקאות משותפות יטופלו לפי שיטת השווי המאזני בלבד‪ ,‬כלומר שיטת האיחוד היחסי‬
‫בוטלה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫טיפול חשבונאי במעבר מהשפעה מהותית לשליטה משותפת‪ ,‬או להיפך – ‪ IAS 28‬המתוקן‬
‫מבטל את ההוראה הקיימת לשערך לשווי הוגן את הזכויות הקיימות או הנותרות בהשקעה‪.‬‬
‫‪ IAS 28‬המתוקן קובע כי תקן דיווח כספי בינלאומי ‪ IFRS 5‬חל על השקעה‪ ,‬או חלק ממנה‪,‬‬
‫‪‬‬
‫בחברה כלולה או עסקה משותפת‪ ,‬העונה לקריטריונים לסיווג כמוחזקת למכירה‪ .‬שיטת‬
‫השווי המאזני ממשיכה להיות מיושמת על חלק ההשקעה שלא סווג כמוחזק למכירה‪.‬‬
‫תקן ‪ 11‬ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום ‪ 1‬בינואר ‪ 2013‬או לאחר מכן בדרך של יישום‬
‫למפרע‪ ,‬אך קיימות הוראות פרטניות לאופן היישום למפרע במקרים מסוימים‪ .‬יישום מוקדם‬
‫אפשרי‪ ,‬בכפוף למתן גילוי וכן בכפוף לאימוץ מוקדם של שני התקנים הנוספים שפורסמו במקביל‬
‫– תקן ‪ 10‬ו‪ ,IFRS 12 -‬גילויים בדבר זכויות בישויות אחרות‪ ,‬המפורט להלן‪.‬‬
‫תקן דיווח כספי בינלאומי ‪ ,IFRS 12‬גילויים בדבר זכויות בישויות אחרות )"תקן ‪("12‬‬
‫תקן ‪ 12‬מכיל דרישות גילוי מקיפות ביחס לזכויות בחברות בנות‪ ,‬בהסדרים משותפים )ישויות‬
‫בשליטה משותפת ועסקאות משותפות(‪ ,‬בחברות כלולות ובישויות מובנות ) ‪structured‬‬
‫‪ .(entities‬תקן ‪ 12‬ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום ‪ 1‬בינואר ‪ 2013‬או לאחר מכן‪ .‬יישום‬
‫מוקדם אפשרי בכפוף לאימוץ מוקדם של תקן ‪ 10‬ותקן ‪ 11‬שפורסמו במקביל‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬ניתן‬
‫לכלול את דרישות הגילוי הנוספות הנדרשות בתקן ‪ 12‬באופן מוקדם מבלי ליישם באימוץ מוקדם‬
‫את התקנים הנוספים האמורים‪.‬‬
‫הקבוצה בוחנת את ההשלכות של אימוץ תקנים ‪ 11 ,10‬ו‪ 12-‬המפורטים לעיל על הדוחות‬
‫הכספיים‪.‬‬
‫תקן דיווח כספי בינלאומי ‪ ,IFRS 13‬מדידת שווי הוגן ) "תקן ‪("13‬‬
‫תקן ‪ 13‬מחליף את ההנחיות לגבי אופן מדידת שווי הוגן המופיעות בתקני ‪ IFRS‬השונים כך‬
‫שהוא יהווה מקור יחיד להנחיות לגבי אופן מדידת שווי הוגן תחת תקני ‪ .IFRS‬לצורך כך‪ ,‬תקן ‪13‬‬
‫מגדיר מהו שווי הוגן‪ ,‬קובע מסגרת הנחיות לגבי אופן מדידת שווי הוגן וקובע דרישות גילוי בקשר‬
‫למדידת שווי הוגן‪ .‬תקן ‪ 13‬אינו קובע דרישות חדשות למדידת נכסים או התחייבויות בשווי הוגן‪.‬‬
‫תקן ‪ 13‬יחול על נכסים‪ ,‬התחייבויות ומכשירים הוניים של הישות אשר נדרש או ניתן לבחור‬
‫למדוד אותם לפי שווי הוגן או אשר ניתן לגביהם גילוי על השווי ההוגן שלהם תחת תקני ‪IFRS‬‬
‫הרלוונטיים‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬תקן ‪ 13‬לא יחול על עסקאות תשלום מבוסס מניות אשר בתחולת תקן‬
‫דיווח כספי בינלאומי ‪ ,IFRS 2‬תשלום מבוסס מניות‪ ,‬ועל עסקאות חכירה אשר בתחולת ‪,IAS 17‬‬
‫חכירות‪ .‬כמו כן‪ ,‬תקן ‪ 13‬לא יחול על מדידות שדומות לשווי הוגן אך אינן שווי הוגן )כגון‪ :‬מדידת‬
‫שווי מימוש נטו של מלאי ומדידת שווי שימוש תחת ‪ ,IAS 36‬ירידת ערך נכסים(‪ .‬תקן ‪ 13‬ייושם‬
‫לתקופות שנתיות המתחילות ביום ‪ 1‬בינואר ‪ .2013‬יישום מוקדם אפשרי בכפוף למתן גילוי‪ .‬תקן‬
‫‪ 13‬ייושם באופן פרוספקטיבי כאשר דרישות הגילוי שלו לא יחולו על מידע השוואתי לתקופות‬
‫הקודמות ליישומו לראשונה‪ .‬הקבוצה בוחנת את השלכות אימוץ תקן ‪ 13‬על הדוחות הכספיים‪.‬‬
‫תקן ‪ IAS 1‬מתוקן‪ ,‬הצגת דוחות כספיים בדבר הצגת פריטי רווח כולל אחר )"תקן ‪("1‬‬
‫תקן ‪ 1‬משנה את אופן ההצגה של פריטי רווח כולל אחר בדוחות הכספיים‪ ,‬כך שפריטי רווח כולל‬
‫אחר שלאחר ההכרה לראשונה במסגרת הרווח הכולל יועברו לרווח והפסד‪ ,‬יוצגו בנפרד מפריטי‬
‫רווח כולל אחר שלעולם לא יועברו לרווח והפסד‪ .‬בנוסף‪ ,‬תקן ‪ 1‬משנה את שם הדוח מ"דוח על‬
‫הרווח הכולל" ל"דוח על רווח והפסד ורווח כולל אחר"‪ .‬תקן ‪ 1‬יחול לתקופות שנתיות המתחילות‬
‫ביום ‪ 1‬ביולי ‪ 2012‬או לאחר מכן וייושם בדרך של יישום למפרע‪ .‬יישום מוקדם אפשרי תוך מתן‬
‫גילוי‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪96‬‬
‫באור ‪ - 2‬עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‬
‫ו‪.‬‬
‫תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו )המשך(‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫תקן ‪ IAS 19‬מתוקן‪ ,‬הטבות עובד )"תקן ‪("19‬‬
‫תקן ‪ 19‬כולל מספר שינויים בקשר לטיפול החשבונאי בהטבות לעובדים‪ ,‬שעיקרם מפורט להלן‪:‬‬
‫תקן ‪ 19‬מבטל את האפשרות לדחות את ההכרה ברווחים והפסדים אקטואריים‪ ,‬הידועה כ‪-‬‬
‫‪‬‬
‫"שיטת הרצועה" )‪ (corridor method‬ובנוסף מבטל את האפשרות להכיר ברווחים‬
‫והפסדים אקטואריים ישירות ברווח והפסד‪ .‬בעקבות כך‪ ,‬כל הרווחים וההפסדים‬
‫האקטואריים יוכרו מיידית בהון דרך הרווח הכולל האחר;‬
‫תקן ‪ 19‬דורש הכרה מיידית בעלויות בגין שירותי עבר ללא קשר האם ההטבות הבשילו או‬
‫‪‬‬
‫לא;‬
‫‪‬‬
‫חישוב הכנסות )הוצאות( המימון‪ ,‬נטו יתבצע על ידי הכפלת המחויבות )נכס( להטבה‬
‫מוגדרת נטו בשיעור ההיוון המשמש למדידת המחויבות להטבה מוגדרת‪ .‬בהתאם לכך‪,‬‬
‫השתנה גם חישוב הרווחים או ההפסדים האקטואריים;‬
‫תקן ‪ 19‬משנה את ההגדרה של הטבות עובד לטווח קצר ושל הטבות עובד אחרות לטווח‬
‫‪‬‬
‫ארוך‪ ,‬כך שבמקום לקבוע את הסיווג לטווח קצר או לטווח ארוך לפי מועד הזכאות‪ ,‬יהיה‬
‫הסיווג תלוי בצפי הישות למועדי ניצול מלוא ההטבות;‬
‫הוספו דרישות גילוי בגין תכניות הטבה מוגדרות אשר נועדו‪ ,‬בין היתר‪ ,‬לספק מידע איכותי‬
‫‪‬‬
‫יותר בדבר מאפייני תוכניות הטבה מוגדרות והסיכונים הכרוכים בתכניות אלו;‬
‫הובהרה הגדרת הטבות בגין פיטורין כך שהן יוכרו במוקדם מבין המועד בו הישות מכירה‪,‬‬
‫‪‬‬
‫בהתאם ל‪ IAS 37 -‬הפרשות‪ ,‬התחייבויות תלויות ונכסים תלויים‪ ,‬בעלויות בגין שינוי מבני‬
‫הכולל גם תשלום הטבות בגין פיטורין‪ ,‬לבין המועד בו הישות אינה יכולה יותר למשוך חזרה‬
‫את הצעתה לתשלום הטבות בגין פיטורין‪.‬‬
‫תקן ‪ 19‬יחול לתקופות שנתיות המתחילות ביום ‪ 1‬בינואר ‪ 2013‬או לאחר מכן וייושם בדרך של‬
‫ישום למפרע )למעט הקלות מסוימות המנויות בתקן ‪ .(19‬ישום מוקדם אפשרי תוך מתן גילוי‪.‬‬
‫הקבוצה בוחנת את השלכות אימוץ תקן ‪ 19‬על הדוחות הכספיים‪.‬‬
‫ישויות בשליטה משותפת‬
‫כאמור בבאור ‪.2‬א‪ .5.‬בדוחות הכספיים השנתיים‪ ,‬ישויות בשליטה משותפת מטופלות בהתאם‬
‫לשיטת האיחוד היחסי‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬החברה בוחנת אפשרות לשינוי במדיניותה החשבונאית‬
‫האמורה בהתייחס לישויות בשליטה משותפת באופן בו יוצגו השקעות אלו בשיטת השווי המאזני‬
‫חלף הצגתן בשיטת האיחוד היחסי‪ .‬שינוי מדיניות כאמור‪ ,‬ככל שיבוצע‪ ,‬יהיה בדרך של יישום‬
‫למפרע‪".‬‬
‫באור ‪ - 3‬חברות מוחזקות‬
‫א‪.‬‬
‫כללי‬
‫על החברה ועל חלק מהחברות המוחזקות שלה חלות מגבלות על פי דין בביצוע השקעות חדשות או‬
‫בהגדלת השקעות קיימות בחברות המוחזקות‪ ,‬במקרים מסוימים‪ .‬החברה וחלק מן החברות המוחזקות‬
‫על ידה נתונות גם למגבלות לפי דין או לפי הוראות גופים רגולטוריים שונים בפעילותן העסקית‪ ,‬בישראל‬
‫ובחו"ל‪ ,‬כגון הוראות המסדירות את הפיקוח על עסקי הביטוח )לרבות האיסור לשלוט בתאגיד בנקאי‬
‫בישראל או להחזיק בו באמצעי שליטה בשיעור המחייב אישור או היתר על פי כל דין‪ ,‬ללא אישור של‬
‫הממונה על שוק ההון‪ ,‬הביטוח והחיסכון במשרד האוצר(‪ ,‬הוראות מתחום התקשורת‪ ,‬הוראות הנוגעות‬
‫להגבלים עסקיים‪ ,‬הוראות הנוגעות לחובת קיום מכרזים‪ ,‬הוראות הנוגעות לפיקוח על מחירי מוצרים‬
‫ושרותים‪ ,‬הוראות הנוגעות לצרכנות ומגבלות הנובעות מהטבות או אישורים מרשויות המס‪ .‬כמו כן‪,‬‬
‫הוראות חוק שונות ותנאים של חלק מהרישיונות בתחום התקשורת‪ ,‬שניתנו למספר חברות מוחזקות של‬
‫החברה‪ ,‬כוללים איסורים על בעלויות צולבות )שמשמעם‪ ,‬באופן כללי‪ ,‬איסור אחזקות באמצעי שליטה של‬
‫תאגידים מתחרים(‪.‬‬
‫המגבלות האמורות מכוח הדין‪ ,‬מכוח הוראות גופים רגולטוריים שונים וכן מגבלות חוזיות שונות עלולות‬
‫להגביל את אפשרותה של החברה לנצל הזדמנויות עסקיות להשקעות חדשות להגדיל או לממש‬
‫השקעות קיימות או לשעבד החזקות בחברות מוחזקות כבטוחה לטובת פרעון התחייבויותיה‪ .‬כמו כן‪,‬‬
‫החברה וחלק מהחברות המוחזקות על ידה כפופות למגבלות חוקיות וחוזיות‪ ,‬העלולות להגביל את‬
‫אפשרות המימוש של אחזקות אלה על ידי החברה או על ידי החברות המוחזקות‪.‬‬
‫מספר חברות מוחזקות של החברה פועלות בחו"ל ותוצאותיהן מושפעות מהמצב הכלכלי )כולל שינוי‬
‫בשערי חליפין וברמת האינפלציה והשלכות המשבר בשווקים הפיננסיים(‪ ,‬מהמצב הפוליטי ומהסדרים‬
‫תחיקתיים ורגולטוריים במדינות אלה‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪97‬‬
‫באור ‪ - 3‬חברות מוחזקות )המשך(‬
‫א‪.‬‬
‫כללי )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬הוראות המפקח על הבנקים בישראל כוללות מגבלות המשפיעות על יכולת תאגידים בנקאיים‬
‫בישראל להעמיד אשראי מעבר להיקפים מסוימים‪ ,‬ובכלל זה מגבלות המתייחסות לסך החבות של לווה‬
‫אחד וקבוצת לווים אחת לתאגיד הבנקאי וכן לסך כל החבויות של כל אותם לווים וקבוצות לווים שחבותם‬
‫לתאגיד הבנקאי עוברת סף מסוים‪ .‬החברה‪ ,‬חברות בשליטתה‪ ,‬בעלי שליטה בה וחברות אחרות‬
‫בשליטתם )וכן חברות ואנשים נוספים העומדים בקריטריונים מסויימים שנקבעו‪ ,‬כגון תלות הדדית‬
‫ביציבות הפיננסית( נחשבים כשייכים ל"קבוצת לווים" אחת לענין זה‪ .‬לאור זאת משפיעות ההוראות הנ"ל‬
‫מפעם לפעם על יכולת חלק מהתאגידים הבנקאיים בישראל להעמיד אשראי לחברה ולחברות בקבוצה‪,‬‬
‫והן עלולות להשפיע על יכולת החברה וחברות מוחזקות שלה ללוות סכומים נוספים מהמערכת הבנקאית‬
‫בישראל‪ ,‬על יכולתן לבצע השקעות להן נדרש אשראי בנקאי או השקעות בחברות שנטלו אשראי בהיקף‬
‫גדול מבנקים מסוימים בישראל וכן על יכולתן לבצע פעולות עסקיות מסויימות בשיתוף עם גופים שנטלו‬
‫אשראי כאמור‪.‬‬
‫בחודש מאי ‪ 2011‬אומץ תיקון להוראות האמורות של המפקח על הבנקים בישראל‪ .‬בין היתר‪ ,‬כולל‬
‫התיקון הקטנה מסוימת של ההיקף המרבי של חבות קבוצת לווים אחת המותר לתאגיד הבנקאי‪ ,‬וכן את‬
‫עיצובה מחדש של מגבלת חבויות "הלווים הגדולים ביותר" באופן שקבוצת היחוס איננה כוללת עוד מספר‬
‫קבוע של לווים או קבוצות לווים )ששה(‪ ,‬אלא את כל אותם לווים וקבוצות לווים שחבותם לתאגיד הבנקאי‬
‫עוברת סף מסוים תוך הקטנה מסוימת של ההיקף המרבי של חבויות קבוצה זו לתאגיד הבנקאי‪.‬‬
‫התפתחות ההשקעות בחברות מוחזקות ‪ -‬שינויים עיקריים בתקופת הדוח‬
‫‪.1‬‬
‫סלקום‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫שינוי רגולטורי שאומץ לאחרונה מאפשר למפעיל סלולרי להחזיק במפעיל שירותי תקשורת‬
‫בינלאומיים בהפרדה מבנית‪ ,‬או בהתקיים תנאים מסוימים‪ ,‬גם ללא הפרדה מבנית‪.‬‬
‫בהמשך לשינוי רגולטורי זה‪ ,‬בחודש יוני ‪ 2011‬התקשרו סלקום ונטוויז'ן‪ ,‬שהינה בשליטת‬
‫השקעות דיסקונט וכלל תעשיות בעסקת מיזוג שבמסגרתה תרכוש סלקום‪ ,‬באמצעות‬
‫חברת בת שלה‪ ,‬את מלוא הון המניות המונפק של נטוויז'ן תמורת מזומן‪ ,‬כאשר בעקבות‬
‫עסקה כאמור נטוויז'ן תהפוך לחברה בת בבעלות מלאה של סלקום‪ .‬שוויה ההוגן של‬
‫נטוויז'ן נקבע בהתחשב בהערכת שווי לנטוויז'ן שבוצעה על ידי מעריך שווי עצמאי אשר‬
‫מונה לצורך זה על ידי שני הצדדים במשותף‪ .‬על פי הערכת השווי האמורה‪ ,‬נכון ליום ‪31‬‬
‫במרס ‪ 2011‬הוערך שוויה ההוגן של נטוויז'ן בכ‪ 1,538-‬מיליון ש"ח )השווי האמור כולל את‬
‫שוויה של נטוויז'ן כעסק עצמאי בתוספת שווי חלקה של הסינרגיה עם סלקום המיוחס‬
‫לנטוויז'ן לפי הערכת השווי‪ ,‬במידה ויושלם המיזוג(‪ .‬על הסכום שנקבע בהערכת השווי‬
‫האמורה תתווסף ריבית בשיעור שנתי של ‪ 5%‬החל מיום ‪ 1‬באפריל ‪ 2011‬ועד למועד‬
‫השלמת המיזוג‪ .‬בחודש יולי ‪ 2011‬אושרה העסקה על ידי משרד התקשורת ועל ידי‬
‫האסיפות הכלליות של בעלי מניותיהן של נטוויז'ן ושל סלקום‪ .‬השלמת העסקה כפופה‬
‫לקבלת תעודת מיזוג מרשם החברות‪ ,‬להערכת נטוויז'ן‪ ,‬העסקה תושלם בשבועות‬
‫הקרובים‪ .‬בכוונת סלקום לממן את הרכישה האמורה‪ ,‬כולה או חלקה‪ ,‬באמצעות גיוס חוב‬
‫חדש ‪ -‬ראה גם סעיף ב' להלן ובאור ‪.6‬י‪ .‬להלן‪ .‬בדיווחים קודמים של החברה ציינה‬
‫החברה כי מדיניות החברה‪ ,‬בהתייחס לעסקאות במזומן‪ ,‬הינה לא להכיר ברווח או הפסד‬
‫ובשינויים בהון המיוחס לבעלי המניות בשל עסקאות בין חברתיות עם חברה בת ‪.‬עם‬
‫זאת‪ ,‬צויין כי אם וכאשר עסקה זו תצא לפועל‪ ,‬הגם שלא יוכר רווח או הפסד בגינה‪ ,‬תבחן‬
‫החברה האם ניתן לראות בנסיבותיה כמאפשרות השפעה על ההון המיוחס לבעלי המניות‬
‫ועל הזכויות שאינן מקנות שליטה‪ .‬לאחר בחינת הנושא החליטה החברה כי ראוי יותר‬
‫לטפל בעסקאות בין חברתיות כאמור בהן חל שינוי בשיעור הזכויות שאינן מקנות שליטה‪,‬‬
‫בין אם עסקאות כאמור מתבצעות במזומן ובין אם באמצעות החלפת מניות‪ ,‬כעסקאות עם‬
‫בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה‪ .‬לפיכך‪ ,‬החברה מתכוונת לטפל בדוחותיה המאוחדים‬
‫במיזוג בין סלקום לנטויז'ן וכן בעסקאות אחרות שיתכן ויהיו בעתיד כעסקאות מול בעלי‬
‫הזכויות שאינן מקנות שליטה‪ .‬בהתאם צפויה החברה לרשום במועד השלמת המיזוג גידול‬
‫בהון המיוחס לבעלי המניות בסך של כ‪ 130-‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫בחודש מרס ‪ 2011‬הנפיקה סלקום לציבור‪ ,‬על פי דוח הצעת מדף מחודש מרס ‪,2011‬‬
‫שפורסם על פי תשקיף מדף שלה מחודש מרס ‪:2009‬‬
‫)‪ (1‬אגרות חוב בערך נקוב כולל של כ‪ 294-‬מיליון ש"ח מסדרה ד' הקיימת של סלקום‪,‬‬
‫שהונפקו במחיר המשקף ריבית אפקטיבית של ‪ 2.23%‬לשנה הצמודה למדד‬
‫המחירים לצרכן‪ .‬התמורה הכוללת שקיבלה סלקום בגין אגרות חוב אלה הסתכמה‬
‫בכ‪ 383-‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪98‬‬
‫באור ‪ - 3‬חברות מוחזקות )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫התפתחות ההשקעות בחברות מוחזקות ‪ -‬שינויים עיקריים בתקופת הדוח )המשך(‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫סלקום )המשך(‬
‫)המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫)‪ (2‬אגרות חוב בערך נקוב כולל של כ‪ 632-‬מיליון ש"ח מסדרה ה' הקיימת של סלקום‪,‬‬
‫שהונפקו במחיר המשקף ריבית אפקטיבית של ‪ 5.47%‬לשנה שהינה בלתי צמודה‪.‬‬
‫התמורה הכוללת שקיבלה סלקום בגין אגרות חוב אלה הסתכמה בכ‪ 658-‬מיליון‬
‫ש"ח‪.‬‬
‫בכוונת סלקום להשתמש בתמורת ההנפקה האמורה למימון חלקי של עסקת המיזוג‬
‫הנזכרת בסעיף א‪ .‬לעיל‪ ,‬ככל שתושלם‪ ,‬ולשימושים אפשריים שונים אחרים‪.‬‬
‫בחודש יוני ‪ 2011‬מכרה השקעות דיסקונט כ‪ 5%-‬מהון המניות המונפק של סלקום תמורת‬
‫ג‪.‬‬
‫סך כולל של כ‪ 456-‬מיליון ש"ח‪ .‬כתוצאה מהמכירה האמורה רשמה החברה ברבעון השני‬
‫בשנת ‪ 2011‬את חלקה בקרן הון בזכות בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות‬
‫שליטה בסך של כ‪ 152-‬מיליון ש"ח‪ ,‬ושיעור אחזקתה של השקעות דיסקונט בסלקום ירד‬
‫מכ‪ 48.3%-‬לכ‪ 43.3%-‬בהון המניות המונפק ומכ‪ 51.7%-‬לכ‪ 46.7%-‬בזכויות ההצבעה‪.‬‬
‫יצוין‪ ,‬כי השקעות דיסקונט שוקלת לפנות לרשות ניירות ערך על מנת לבחון השפעת‬
‫שינויים תקנוניים אפשריים מסוימים בסלקום‪ ,‬העשויים להגדיל את כוחו האפקטיבי של‬
‫ציבור מחזיקי המניות של סלקום‪ ,‬בשילוב עם מימוש חלק מאחזקת השקעות דיסקונט‬
‫בסלקום‪ ,‬על יכולתה של השקעות דיסקונט להפסיק לאחד בדוחותיה הכספיים את הדוחות‬
‫הכספיים של סלקום‪ ,‬ולהכיר כתוצאה מכך ברווח משערוך ההשקעה בסלקום עקב הפסקת‬
‫איחוד כאמור‪.‬‬
‫זאת‪ ,‬על אף היות השקעות דיסקונט בעלת מניות גדולה ועיקרית בסלקום‪ ,‬גם אם יבוצעו‬
‫מימושים נוספים כאמור‪ .‬חלק החברה בשערוך כאמור‪ ,‬יהיה בגובה חלק החברה בפער בין‬
‫השווי ההוגן של השקעת השקעות דיסקונט בסלקום לבין הסכום בו יהיה רשום בדוחות‬
‫הכספיים המאוחדים של החברה חלק השקעות דיסקונט בנכסיה בניכוי התחייבויותיה של‬
‫סלקום ובמוניטין המיוחס לסלקום )ולרבות קרנות הון בגינה(‪ ,‬הכל באותה עת‪ .‬לעניין‬
‫אינדיקציה במונחי נתונים נוכחיים להשפעה כמותית אפשרית במקרה של ביצוע שערוך‬
‫כאמור‪ ,‬ראה באור ‪.3‬ג‪ .‬להלן‪ .‬בשלב זה טרם גובשו שינויים תקנוניים כלשהם‪ ,‬ואין כל‬
‫ודאות כי השקעות דיסקונט תבחר ליזום שינויים כאמור או כי השקעות דיסקונט תממש‬
‫חלקים נוספים מהשקעתה בסלקום‪ ,‬ואפשר כי השקעות דיסקונט תבחר להגדיל השקעתה‬
‫בסלקום בעתיד‪.‬‬
‫בהמשך לאמור בבאור ‪.3‬יא‪.1.‬א‪ (1).‬לדוחות הכספיים השנתיים‪ ,‬בדבר עתירה שהגישה‬
‫ד‪.‬‬
‫סלקום בחודש נובמבר ‪ 2010‬לבית המשפט העליון נגד החלטת משרד התקשורת מחודש‬
‫ספטמבר ‪ 2010‬לתקן את תקנות התקשורת שבמסגרתן מופחתים תעריפי הקישוריות‪:‬‬
‫בחודש יוני ‪ 2011‬נדחתה העתירה בהסכמת סלקום‪.‬‬
‫נכסים ובנין ופרוייקטים בלאס וגאס‬
‫בחודש ינואר ‪ 2011‬התקשרה נכסים ובנין‪ ,‬באמצעות תאגיד אמריקני )"תאגיד הנכס"(‪,‬‬
‫א‪.‬‬
‫בבעלות מלאה של תאגיד אמריקני נוסף בבעלותה המלאה של נכסים ובנין )"התאגיד‬
‫האמריקני"(‪ ,‬בהסכם לרכישת בנין המשמש למסחר בעיר שיקגו‪ ,‬בתמורה לסך כולל של כ‪-‬‬
‫‪ 121‬מיליון דולר‪ ,‬כולל הוצאות עסקה‪ .‬העסקה הושלמה בחודש מרס ‪.2011‬‬
‫הבנין מושכר במלואו לשני שוכרים לתקופות המסתיימות בחודש יולי ‪ 2024‬ובחודש ינואר‬
‫‪ ,2019‬ולשוכרים אופציות להארכת השכירות בבנין‪ .‬הסכמי השכירות הומחו לתאגיד הנכס‬
‫במועד השלמת העסקה‪.‬‬
‫סך דמי השכירות הקבועים אשר ישולמו בגין השכרת השטחים בשנה הראשונה כאמור‬
‫הינם כ‪ 8.9-‬מיליון דולר‪ ,‬והם יעלו בשיעור ממוצע של כ‪ 3%-‬לשנה‪.‬‬
‫במועד השלמת העסקה מימנה נכסים ובנין את הרכישה ממקורותיה העצמיים‪ .‬בחודש‬
‫אפריל ‪ 2011‬קיבל תאגיד הנכס הלוואה בסך ‪ 80‬מיליון דולר ארה"ב מגורם בנקאי זר‬
‫)"הגורם המממן"( לתקופה של ‪ 10‬שנים‪ .‬להבטחת האשראי שעבד תאגיד הנכס את‬
‫הנכס‪ ,‬העמיד לטובת הגורם המממן שעבודים נוספים הקשורים לנכס‪ ,‬וכן המחה לטובתו‬
‫את הסכמי השכירות והסכמים נוספים הקשורים לנכס‪ .‬בנוסף‪ ,‬כמקובל בהלוואות מסוג‬
‫זה‪ ,‬העמיד התאגיד האמריקני ערבות ללא הגבלה בסכום‪ ,‬להבטחת מקרים מיוחדים‪ ,‬וכן‬
‫התחייבו תאגיד הנכס והתאגיד האמריקני ‪ -‬ביחד ולחוד ‪ -‬לשפות את הגורם המממן‬
‫במקרים הקשורים לאיכות הסביבה‪ .‬למעט ההתחייבויות לערבות ולשיפוי במקרים‬
‫מיוחדים כאמור‪ ,‬האשראי הינו ללא זכות חזרה )‪.(non recourse‬‬
‫השווי ההוגן של הנכס עודכן ליום ‪ 31‬במרס ‪ 2011‬לסך ‪ 125‬מיליון דולר ארה"ב‪ ,‬בהתאם‬
‫להערכת שווי שקיבל תאגיד הנכס ממעריך שווי בלתי תלוי בארה"ב‪ .‬כתוצאה מכך‪ ,‬רשמה‬
‫החברה ברבעון הראשון בשנת ‪ 2011‬הכנסה בסך כ‪ 13-‬מיליון ש"ח מעליית שווי הוגן של‬
‫נדל"ן להשקעה )חלק החברה הינו כ‪ 8 -‬מיליון ש"ח(‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪99‬‬
‫באור ‪ - 3‬חברות מוחזקות )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫התפתחות ההשקעות בחברות מוחזקות ‪ -‬שינויים עיקריים בתקופת הדוח )המשך(‬
‫‪.2‬‬
‫נכסים ובנין ופרוייקטים בלאס וגאס )המשך(‬
‫)המשך(‬
‫א‪.‬‬
‫על העסקה חל ההסכם עם ‪,("Rock Real") Rock Real Estate Partners Limited‬‬
‫המתואר בבאור ‪.47‬ח‪ (18).‬לדוחות הכספיים השנתיים‪ ,‬ובגינו נכללה בדוחות כספיים אלה‬
‫הפרשה בסך כ‪ 2-‬מיליון ש"ח‪ ,‬בעקבות עדכון השווי ההוגן של הנכס‪ ,‬אשר נזקפה להוצאות‬
‫הנהלה וכלליות בדוח רווח והפסד ברבעון הראשון בשנת ‪) 2011‬חלק החברה כ‪ 1 -‬מיליון‬
‫ש"ח(‪.‬‬
‫בחודש פברואר ‪ 2011‬התקשרה חברה בת של נכסים ובנין יחד עם שותף )חלק החברה‬
‫ב‪.‬‬
‫הבת ‪ ,(50% -‬בהסכמים לרכישת שתי חטיבות קרקע בגבעת שמואל וברחובות המצויות‬
‫בכינוס נכסים‪ ,‬בתמורה כוללת של כ‪ 262-‬מיליון ש"ח‪ .‬חלק החברה הבת האמורה‬
‫בתמורה זו הינו כ‪ 131-‬מיליון ש"ח‪ .‬חטיבות קרקע אלה מיועדות לבניה של כ‪ 560-‬יחידות‬
‫דיור‪ ,‬ההתקשרות לרכישת הקרקע ברחובות‪ ,‬המיועדת לבנית כ‪ 290-‬יחידות דיור‪ ,‬אושרה‬
‫על ידי בית המשפט‪ .‬ההתקשרות לרכישת הקרקע בגבעת שמואל‪ ,‬המיועדת לבנית כ‪270-‬‬
‫יחידות דיור‪ ,‬לא אושרה על ידי בית המשפט‪.‬‬
‫בחודש מרס ‪ 2011‬הנפיקה לציבור חברת גב ים לקרקעות בע"מ )"גב ים"(‪ ,‬חברה בת של‬
‫ג‪.‬‬
‫נכסים ובנין‪ ,‬על פי דוח הצעת מדף מחודש מרס ‪ 2011‬שפורסם על פי תשקיף מדף שלה‬
‫מחודש מאי ‪:2009‬‬
‫‪.1‬‬
‫אגרות חוב בערך נקוב כולל של כ‪ 86-‬מיליון ש"ח מסדרה ה' הקיימת של גב ים‪,‬‬
‫שהונפקו במחיר המשקף ריבית אפקטיבית של ‪ 3.2%‬לשנה צמוד למדד המחירים‬
‫לצרכן‪ .‬התמורה הכוללת שקיבלה גב ים בגין אגרות חוב אלה הסתכמה בכ‪107-‬‬
‫מיליון ש"ח‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫אגרות חוב בערך נקוב כולל של כ‪ 314-‬מיליון ש"ח מסדרה ז' הקיימת של גב ים‪,‬‬
‫שהונפקו במחיר המשקף ריבית אפקטיבית של ‪ 6.3%‬לשנה שהינה בלתי צמודה‪.‬‬
‫התמורה הכוללת שקיבלה גב ים בגין אגרות חוב אלה הסתכמה בכ‪ 326-‬מיליון‬
‫ש"ח‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫כמפורט בבאור ‪.3‬יא‪.2.‬ד‪ .‬לדוחות הכספיים השנתיים‪ ,‬אי די בי פתוח ונכסים ובנין שותפות‬
‫בשיעור ‪ ,25%‬כל אחת‪ ,‬בחטיבת קרקע בשטח של כ‪ 140-‬דונם בלאס‪-‬וגאס‪ ,‬עליה מתוכנן‬
‫להבנות פרויקט יחודי שיכלול בית מלון‪ ,‬קזינו‪ ,‬שטחי מסחר‪ ,‬אולם כנסים ודירות מגורים ‪-‬‬
‫פרויקט ‪") Plaza‬הפרויקט"(‪.‬‬
‫הפרויקט יבנה בשלבים ומצוי בשלבי תכנון ובנייתו תחל לאחר השגת הסדר מתאים עם‬
‫המלווים הקיימים שמימנו חלק מרכישת הקרקע ובכפוף להשגת מימון מתאים לדרישות‬
‫המימון של הפרויקט בשנים הקרובות‪ ,‬כך שיתאפשר לחברת הפרויקט‪ ,‬בהתקיים תנאי‬
‫השוק המתאימים‪ ,‬להתחיל בבנייה‪ ,‬הכל כמפורט להלן‪.‬‬
‫תקן בינלאומי בחשבונאות מספר ‪ 36‬קובע חובה לבחון ולהפחית‪ ,‬בהתקיים תנאים‬
‫הקבועים בו‪ ,‬את ערכם של נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים‪ ,‬המצויים בתחולתו‪ ,‬עד לסכום‬
‫בר ההשבה שלהם‪ .‬תקן ‪ 36‬קובע כי ערך בר השבה הנו הגבוה מבין ערך לפי שווי שימוש‬
‫)‪ ,(value in use‬המחושב על פי היוון תזרימי המזומנים הצפויים מהנכס או שווי הוגן‬
‫בניכוי עלויות מכירה‪ ,‬כאשר האחרון הוא השווי שניתן היה לקבל כיום בעת מימוש‬
‫הנכסים‪.‬‬
‫הסכום בר ההשבה של הפרויקט נקבע ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ ,2010‬על בסיס הערכת שווי‬
‫שנערכה בשיטת ‪ value in use‬לסך של כ‪ 1-‬מיליארד דולר‪.‬‬
‫בכוונת חברת הפרויקט לבנות את הפרויקט בשלבים‪ ,‬בהתאם לתנאי השוק במועדים‬
‫הרלוונטיים‪ .‬לנוכח כוונתה של חברת הפרויקט להתחיל בבניה בכפוף להשגת מימון לבניה‬
‫ובהתאם לתנאי השוק‪ ,‬הסכום בר ההשבה לפיו מוצג הפרויקט בדוחותיה‪ ,‬חושב בהתאם‬
‫להוראות תקן בינלאומי בחשבונאות מספר ‪ ,36‬בשיטת ‪ .value in use‬חברת הפרויקט‬
‫נערכת בתחום התכנון ובכוונתה לפעול במרוצת שנת ‪ ,2011‬וכן לאחר מכן ‪ -‬ככל שיידרש‪,‬‬
‫להשיג ולגבש מימון מתאים לדרישות המימון של הפרויקט בשנים הקרובות‪ ,‬כך שיתאפשר‬
‫לה‪ ,‬בהתקיים הנסיבות לעיל‪ ,‬להתחיל בבנייה‪.‬‬
‫חברת הפרויקט קיבלה חוות דעת ממעריך השווי של הפרויקט‪ ,‬לפיה‪ ,‬לדעתו של מעריך‬
‫השווי‪ ,‬נכון ליום ‪ 30‬ביוני ‪ 2011‬לא חל שינוי מהותי לרעה בפרמטרים הכלכליים העומדים‬
‫בבסיסה של הערכת השווי הנ"ל של הפרויקט ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ .2010‬מעריך השווי ציין‬
‫כי חוות דעת זאת איננה מהווה הערכת שווי לפרויקט‪.‬‬
‫יצוין‪ ,‬כי חברת הפרויקט אינה מהוונת בדוחותיה הכספיים הוצאות מימון שהסתכמו‬
‫במחצית הראשונה של שנת ‪ 2011‬בסך של כ‪ 17-‬מיליון דולר ואלה נזקפות לדוח רווח‬
‫והפסד‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪100‬‬
‫באור ‪ - 3‬חברות מוחזקות )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫התפתחות ההשקעות בחברות מוחזקות ‪ -‬שינויים עיקריים בתקופת הדוח )המשך(‬
‫‪.2‬‬
‫נכסים ובנין ופרוייקטים בלאס וגאס )המשך(‬
‫)המשך(‬
‫ד‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬במחצית הראשונה של ‪ 2011‬החלה אי די בי פתוח ונכסים ובנין‪ ,‬יחד עם‬
‫שותפותיה לפרויקט‪ ,‬לבחון חלופות שונות להשגת המימון של הפרויקט בשנים הקרובות‪,‬‬
‫לרבות הטיפול בהלוואה בסך כ‪ 620-‬מיליון דולר ארה"ב מקונסורציום של גופים בנקאיים‬
‫ופיננסיים שמימנה חלק מרכישת הקרקע ושמועד פרעונה הינו בחודש אוגוסט ‪) 2012‬חלק‬
‫אי די בי פתוח ונכסים ובנין ‪ 155 -‬מיליון דולר‪ ,‬כל אחת( )להלן בסעיף זה "ההלוואה"(‪ .‬בין‬
‫היתר‪ ,‬נבחנת‪ ,‬וטרם סוכמה‪ ,‬אפשרות להתקשר עם בנק השקעות בינלאומי שיסייע במשא‬
‫ומתן עם המלווים‪.‬‬
‫לאור כך שטרם הושג הסדר עם המלווים הקיימים של ההלוואה וטרם גובש מימון‬
‫לפרויקט‪ ,‬צפויה דחיה במועד התחלת הבניה של הפרויקט המתוכנן‪ ,‬כך שהבניה‪ ,‬שהיתה‬
‫מתוכננת להתחיל בסוף שנת ‪ ,2011‬עשויה להתחיל במהלך שנת ‪.2012‬‬
‫לדעת אי די בי פתוח ונכסים ובנין‪ ,‬בהתבסס על כך שלא חל שינוי לרעה בפרמטרים‬
‫הכלכליים המשמשים בהערכת השווי של הפרויקט כאמור לעיל‪ ,‬גם אם מועד תחילת‬
‫הבניה ידחה למשך של עד שנה‪ ,‬לא צפויה הפחתה בשווי של הפרויקט )לפי שיטת ‪value‬‬
‫‪ (in use‬לעומת הערכת השווי האמורה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2010‬‬
‫להערכת אי די בי פתוח ונכסים ובנין‪ ,‬בתנאי השוק הנוכחיים בארה"ב‪ ,‬הערך של נכסי‬
‫הפרויקט בשיטת ‪ value in use‬גבוה משווים ההוגן בניכוי עלויות המכירה‪ ,‬העשוי להיות‬
‫מיושם בדוחותיה הכספיים במקרה שהקמתו לא תתאפשר‪.‬‬
‫הפרויקט מוצג בדוחות הכספיים בדרך של איחוד יחסי‪ .‬החברה בוחנת הצגת השקעתה‬
‫בחברת הפרויקט כחברה כלולה על בסיס שיטת השווי המאזני‪ .‬ראה גם באור ‪.2‬ו‪(9).‬‬
‫לעיל‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫השווי ההוגן של בניין מטה ‪ HSBC‬בניו‪-‬יורק המוחזק על ידי תאגיד אמריקני משותף‬
‫בחלקים שווים של נכסים ובנין וכור עודכן ליום ‪ 30‬ביוני ‪ 2011‬לסך של ‪ 480‬מיליון דולר‪,‬‬
‫בהתאם להערכת שווי שקיבל התאגיד המשותף ממעריך שווי בלתי תלוי בארה"ב‪ .‬על‬
‫העסקה חל ההסכם עם ‪ ,Rock Real‬המתואר בבאור ‪.47‬ח‪ (18).‬לדוחות הכספיים‬
‫השנתיים‪ ,‬בעקבות האמור‪ ,‬נכסים ובנין וכור רשמו כל אחת‪ ,‬הכנסות משערוך המבנה בסך‬
‫של כ‪ 139-‬מיליון ש"ח והפרשה בסך של כ‪ 14 -‬מיליון ש"ח‪ .‬כתוצאה מהאמור‪ ,‬כללה‬
‫החברה ברבעון השני בשנת ‪ 2011‬הכנסה בסך של כ‪ 278-‬מיליון ש"ח בסעיף עליה בשווי‬
‫הוגן של נדל"ן להשקעה ונכסים אחרים‪ ,‬הוצאה בסך של כ‪ 28-‬מיליון ש"ח בסעיף הוצאות‬
‫הנהלה וכלליות והוצאות מסים נדחים בסך של כ‪ 92-‬מיליון ש"ח‪ .‬חלק החברה ברווח הנקי‬
‫של נכסים ובנין ושל כור‪ ,‬שנבע מעדכון שוויו ההוגן של הבנין‪ ,‬הסתכם בכ‪ 92 -‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫ברבעון הראשון בשנת ‪ 2011‬ביצעה נכסים ובנין הערכות שווי לנדל"ן להשקעה בהקמה‬
‫ו‪.‬‬
‫שלה בישראל‪ .‬בנוסף‪ ,‬ביום ‪ 30‬ביוני ‪ 2011‬עדכנה נכסים ובנין את הערכות השווי ההוגן‬
‫של כלל הנדל"ן להשקעה שלה בישראל‪ ,‬וזאת בעיקר בשל שינוי משמעותי בתזרים‬
‫המזומנים הצפוי לנבוע מנכסיה‪ ,‬עקב היותם מושכרים בחוזים צמודי מדד )אשר עלה‬
‫בשיעור של כ‪ 2.8%-‬ממועד עדכון הערכת השווי הכללית האחרונה שבוצעה בחודש‬
‫ספטמבר ‪ ,(2010‬וכן בשל עליה ריאלית בדמי השכירות הנגבים בנכסיה המניבים של‬
‫נכסים ובנין בישראל‪.‬‬
‫הערכות השווי בוצעו על ידי מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים ובעלי כישורים מקצועיים‬
‫מתאימים‪ .‬הערכות השווי נערכו בעיקר בשיטת היוון תזרימי המזומנים הצפויים לנבוע‬
‫מהנכסים‪ .‬שיעורי ההיוון ששימשו את מעריכי השווי הינם בעיקרם ‪ 11%-7.75%‬לשנה‪,‬‬
‫והם נקבעו בהתחשב בסוג הנכס ויעודו‪ ,‬מיקום הנכס וגובה דמי השכירות בהשוואה למחיר‬
‫השוק ולטיב השוכרים‪ .‬בקביעת שוויים של מבני משרדים‪ ,‬מבנים המיועדים לתעשיות‬
‫ההי‪-‬טק ומבני מסחר )הממוקמים בעיקר באזורי המרכז ובפארקים לתעשיות עתירות ידע‪,‬‬
‫ובהם שוכרים באיכות גבוהה(‪ ,‬נעשה שימוש בעיקר בשיעור היוון של ‪ 9%-8%‬לשנה‪,‬‬
‫ואילו מבני מלאכה‪ ,‬אחסנה ותעשיה )הממוקמים ברובם באזורי הפריפריה( הוערכו‬
‫בעיקרם על בסיס שיעורי היוון של ‪ 10%-9%‬לשנה‪ .‬לא חל שינוי בשיעורי ההיוון בהערכת‬
‫השווי הנוכחית ביחס לשיעורי ההיוון ששימשו את נכסים ובנין בהערכת השווי הקודמת‬
‫שנערכה כאמור בחודש ספטמבר ‪.2010‬‬
‫כתוצאה מעדכון הערכות השווי ההוגן כאמור‪ ,‬נכללו בדוחות רווח והפסד המאוחדים של‬
‫החברה לתקופות של ששה ושלושה חודשים שנסתיימו ביום ‪ 30‬ביוני ‪ 2011‬הכנסות בסך‬
‫כ‪ 151-‬מיליון ש"ח וכ‪ 128-‬מיליון ש"ח‪ ,‬בהתאמה‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪101‬‬
‫באור ‪ - 3‬חברות מוחזקות )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫התפתחות ההשקעות בחברות מוחזקות ‪ -‬שינויים עיקריים בתקופת הדוח )המשך(‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫נכסים ובנין ופרוייקטים בלאס וגאס )המשך(‬
‫בחודש יוני ‪ 2011‬חתמה ‪ ,("IDBG") IDB Group USA Investments Inc.‬חברה בת‬
‫ז‪.‬‬
‫בבעלות שווה של אי די בי פתוח ונכסים ובנין‪ ,‬על הסכם לרכישת מלוא זכויותיו של בעל‬
‫זכויות אחר )המהוות ‪ 29.75%‬מזכויות הבעלות( ב‪,("GW") Great Wash Park, LLC-‬‬
‫חברה כלולה של אי די בי פתוח ונכסים ובנין המקימה פרויקט מסחר ומשרדים בלאס‬
‫וגאס‪ ,‬וכן הלוואות בעלים שבעל הזכויות האמור נתן ל‪ GW-‬שיתרת הקרן שלהן הינה בסך‬
‫כ‪ 5-‬מיליון דולר‪ ,‬תמורת סכום כולל בסך כ‪ 4-‬מיליון דולר‪ .‬העסקה הושלמה בחודש אוגוסט‬
‫‪.2011‬‬
‫שופרסל‬
‫במחצית הראשונה בשנת ‪ 2011‬ביצעה שופרסל רכישה והשקעה בסניפים )כולל רכישת זכויות‬
‫בחברה בעלת קרקע‪ ,‬לצורך הקמת מרכז לוגיסטי( בסך כולל של כ‪ 312 -‬מיליון ש"ח‪ ,‬וכן‬
‫השקיעה בנדל"ן להשקעה סך של כ‪ 56-‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫כור‬
‫בחודש ינואר ‪ 2011‬חתמו כור‪ ,‬מכתשים אגן וחברה בת של ‪China National Chemical‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪ ,Corporation‬חברה סינית גדולה בשליטת ממשלת סין העוסקת בתחומי הכימיה‬
‫והאגרוכימיה )"כמצ'יינה"(‪ ,‬על הסכם לביצוע עסקת מיזוג‪ ,‬במסגרתה יירכשו כל אחזקות‬
‫הציבור במכתשים אגן‪ ,‬וכן ירכשו מכור מניות של מכתשים אגן המוחזקות על ידה‪ ,‬באופן‬
‫שמיד עם השלמת המיזוג במכתשים אגן תהפוך לחברה פרטית בבעלות משותפת של‬
‫כמצ'יינה )‪ (60%‬וכור )‪") (40%‬הסכם המיזוג"(‪.‬‬
‫מניות מכתשים אגן תרכשנה במחיר שישקף שווי חברה למכתשים אגן של ‪ 2.4‬מיליארד‬
‫דולר )בחישוב לפי החזקה אפקטיבית שאינה כוללת מניות המוחזקות על‪-‬ידי מכתשים אגן‬
‫וחברה בת שלה(‪ ,‬והתשלום עבורן ייעשה בדולר ארה"ב‪ .‬בהתאם‪ ,‬לפני דילול בשיעור‬
‫זעום שצפוי להיגרם ממימוש אופציות עובדים‪ ,‬המחיר למנית מכתשים אגן נכון למועד‬
‫אישור דוחות כספיים אלה הינו כ‪ 5.57-‬דולר )המשקף‪ ,‬בהתחשב בשער הדולר בסמוך‬
‫למועד אישור דוחות כספיים אלה‪ ,‬מחיר למניה של כ‪ 20.1 -‬ש"ח(‪.‬‬
‫במסגרת העסקה‪ ,‬יקבל ציבור בעלי המניות של מכתשים אגן תמורה כוללת של כ‪1,272-‬‬
‫מיליון דולר עבור מכירת כ‪ 53%-‬ממניות מכתשים אגן‪ ,‬וכור תקבל כ‪ 168-‬מיליון דולר עבור‬
‫מכירת כ‪ 7%-‬ממניות מכתשים אגן‪ .‬אם וככל שמכתשים אגן תבצע הנפקת מניות או‬
‫ניירות ערך המירים ממועד חתימת ההסכם ועד למועד השלמתו‪ ,‬יתווסף לסכום התמורה‬
‫הכוללת‪ ,‬סכום השווה ל‪ 60%-‬מתמורת ההנפקה האמורה‪ .‬בנוסף‪ ,‬ראה באור ‪.5‬ב‪).1.‬ו(‬
‫להלן‪ ,‬בענין הסדר פשרה ביחס לתובענה נגד כור ונגד מכתשים אגן בקשר עם הסכם‬
‫המיזוג האמור‪ .‬עם השלמת המיזוג‪ ,‬מניותיה של מכתשים אגן יימחקו מהמסחר בבורסה‬
‫בתל‪-‬אביב‪ ,‬וכאמור לעיל מכתשים אגן תהפוך לחברה פרטית על אף הפיכת מכתשים אגן‬
‫לחברה פרטית‪ ,‬מכתשים אגן תמשיך להיות תאגיד מדווח‪ ,‬כהגדרת המונח בחוק ניירות‬
‫ערך‪ ,‬התשכ"ח‪ ,1968-‬וזאת לאור העובדה שאיגרות החוב שהנפיקה מכתשים אגן בעבר‬
‫ימשיכו להיות רשומות למסחר בבורסה בתל‪-‬אביב גם לאחר השלמת המיזוג‪.‬‬
‫בחודש יוני ‪ 2011‬נחתם הסכם הלוואה מפורט‪ ,‬לפיו התחייבה כמצ'יינה כי תועמד לכור‪,‬‬
‫במסגרת השלמת הסכם המיזוג‪ ,‬הלוואה בסך ‪ 960‬מיליון דולר באמצעות בנק סיני‬
‫)"הבנק הסיני"(‪ ,‬אשר תהיה ללא זכות חזרה )‪ (non recourse‬ומובטחת בשעבוד על‬
‫מניות מכתשים אגן שבידי כור בלבד‪ .‬בנוסף‪ ,‬ניתן לכור על ידי הבנק הסיני מכתב אשראי‬
‫בגובה סכום קרן ההלוואה‪ ,‬המגובה על ידי בנק ‪ ,HSBC‬אשר ישמש להבטחת העמדת‬
‫ההלוואה‪ .‬קרן ההלוואה תפרע במלואה בתום ‪ 7‬שנים ותישא ריבית בשיעור שלא יעלה על‬
‫הריבית על המימון שתיקח כמצ'יינה לצורך תשלום תמורת המיזוג הכוללת‪ ,‬ובכל מקרה‬
‫לא תעלה על ליבור )ל‪ 6-‬חודשים( ‪ 4.5% +‬לשנה‪ .‬בחתימת הסכם ההלוואה הצהירה‬
‫כמצ'יינה כי שיעור הריבית על המימון שהיא תקבל כאמור יעמוד על ליבור )ל‪ 6-‬חודשים(‬
‫‪ 4.5% +‬לשנה‪ .‬בהתחשב בשיעור הליבור כיום‪ ,‬מוערכת הריבית האפקטיבית )לאחר‬
‫גילום ניכוי מיסים‪ ,‬ככל שיחוייב‪ ,‬ולפני עמלות( בכ‪ .6%-‬ב‪ 4-‬השנים הראשונות של‬
‫ההלוואה‪ ,‬הריבית לא תשולם )למעט תשלום ריבית מתקבולי דיבידנדים( אלא תצטרף‬
‫לקרן ההלוואה ותיפרע עם הקרן בתום השנה השביעית‪ ,‬ולאחר מכן‪ ,‬תשולם הריבית‬
‫השוטפת מדי ‪ 3‬חודשים‪ .‬בהסכם ההלוואה נקבע‪ ,‬כי כור תישא בהוצאות סבירות וכן‬
‫בעמלות שונות שנקבעו בקשר עם ההלוואה ומכתב האשראי‪ .‬ההלוואה תהיה ניתנת‬
‫לפירעון במזומן או באמצעות המניות המשועבדות )או חלק מהן(‪ ,‬וכור תהא רשאית‪ ,‬החל‬
‫מתום שנה מהעמדת ההלוואה‪ ,‬לבצע פרעון מוקדם‪ ,‬מלא או חלקי‪ ,‬של ההלוואה‪ .‬במקרה‬
‫של העברת מניות מכתשים אגן לצד שלישי לא קשור‪ ,‬התמורה שתתקבל תשמש תחילה‬
‫לפרעון החלק היחסי של ההלוואה )בהתאם למספר המניות המשועבדות המועברות(‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪102‬‬
‫באור ‪ - 3‬חברות מוחזקות )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫התפתחות ההשקעות בחברות מוחזקות ‪ -‬שינויים עיקריים בתקופת הדוח )המשך(‬
‫‪.4‬‬
‫כור )המשך(‬
‫)המשך(‬
‫א‪.‬‬
‫דיבידנדים בגין המניות המשועבדות עד לגובה הריבית השנתית ישמשו לפירעון תשלומי‬
‫הריבית )כאמור גם בארבע השנים הראשונות(‪ ,‬כאשר עודף דיבידנדים‪ ,‬ככל שיהיה‪ ,‬יחולק‬
‫לכור‪ .‬השלמת עסקת המיזוג כפופה להתקיימות תנאים שונים‪ ,‬הכוללים בין היתר )אך לא‬
‫רק(‪ :‬קבלת האישורים הנדרשים על‪-‬ידי רשויות ממשלתיות בסין ‪ -‬בסמוך למועד אישור‬
‫דוחות כספיים אלה התקבלו כל האישורים הנדרשים מהרשויות הממשלתיות בסין לשם‬
‫ביצוע העסקה; קבלת אישורי רשות ההגבלים העסקיים או חלוף תקופת ההמתנה‬
‫הקבועות בדין בגינן ‪ -‬בסמוך למועד אישור דוחות כספיים אלה התקבלו אישורי רשות‬
‫ההגבלים בברזיל ובארה"ב‪ ,‬והבקשה לאישורי הרשות להגבלים עסקיים של האיחוד‬
‫האירופי נמצאת עדיין בטיפול; אישור התקשרות מכתשים אגן בהסכם המיזוג‪ ,‬באסיפה‬
‫הכללית של מכתשים אגן ברוב מיוחד‪ ,‬כנדרש בהתאם להוראות סעיפים ‪)320‬ו( ו‪275-‬‬
‫לחוק החברות‪ ,‬התשנ"ט‪ - 1999-‬בחודש אוגוסט ‪ 2011‬התקבל אישור האסיפה הכללית‬
‫כאמור; חתימה על הסכם ההלוואה והעמדתה לכור ‪ -‬בסמוך למועד אישור דוחות כספיים‬
‫אלה נחתם הסכם ההלוואה‪ ,‬והיא תועמד לכור במועד השלמת העסקה וכפוף להשלמתה‪.‬‬
‫כפוף להתקיימות כל התנאים המתלים‪ ,‬השלמת העסקה צפויה להתבצע עד ליום ‪31‬‬
‫באוקטובר ‪ ,2011‬כאשר לאחר מועד זה רשאי כל צד לבטל את ההסכם אם העסקה לא‬
‫תושלם )כפוף להארכה בנסיבות מסוימות(‪.‬‬
‫כחלק מהיערכות כור לקראת השלמת הסכם המיזוג‪ ,‬הגיעה כור להסכמות מעודכנות עם‬
‫בנק ישראלי הנותן לה אשראי )להלן בבאור זה "הבנק"( בדבר התחייבויות כור בקשר עם‬
‫האשראי שהועמד לה ולחברה בת שלה על ידי הבנק )להלן בבאור זה "האשראי"(‪,‬‬
‫הכפופות להשלמת הסכם המיזוג עד סוף שנת ‪ ,2011‬שעיקריהן הינם כדלקמן‪ :‬כור תהא‬
‫רשאית למכור חלק מאחזקתה במכתשים אגן ולשעבד את יתרת אחזקתה כנגד קבלת‬
‫ההלוואה‪ ,‬וכן לא תהא עוד מחויבת להיות בעלת השליטה ובעלת המניות הגדולה‬
‫במכתשים אגן המחזיקה בה ‪ 26%‬לפחות‪.‬‬
‫במקביל‪ ,‬כור התחייבה כי החל מהמועד בו יועברו כספי ההלוואה לחשבון בבעלותה ועד‬
‫למוקדם מבין )א( חתימת הסכם חדש עם הבנק ביחס לאמות מידה פיננסיות חדשות‪ ,‬או‬
‫)ב( פרעון האשראי‪ ,‬תפקיד כור בחשבון לא משועבד בבנק סכום השווה ל‪ 1-‬מיליארד ש"ח‬
‫)ואי הפקדת הפקדון תהווה עילה לפרעון מיידי של האשראי על ידי הבנק(‪ .‬בנסיבות‬
‫מסוימות של אי השלמת הסכם המיזוג‪ ,‬לא יופקד הפקדון האמור וכתבי ההתחייבות‬
‫הקודמים שבין כור לבנק יחזרו להיות בתוקף‪ ,‬למעט התאמות בנסיבות מסוימות‪ .‬בסמוך‬
‫למועד אישור דוחות כספיים אלה‪ ,‬יתרת ההתחייבות של כור לבנק בגין האשראי מסתכמת‬
‫בכ‪0.9-‬מיליארד ש"ח‪ ,‬בנוסף לכ‪ 300 -‬מיליון ש"ח הלוואה לזמן קצר‪.‬‬
‫במועד חתימת הסכם המיזוג נחתם בין כור לבין כמצ'יינה הסכם בעלי מניות‪ ,‬שייכנס‬
‫לתוקף במועד השלמת העסקה‪ ,‬המסדיר את יחסי השותפות ביניהן במכתשים אגן ואשר‬
‫קובע‪ ,‬בין היתר‪ ,‬הוראות בדבר‪ :‬מינוי דירקטורים לפי יחסי אחזקות; זכות לכמצ'יינה למנות‬
‫את יו"ר הדירקטוריון וזכות כור למנות את סגן יו"ר הדירקטוריון; מינוי ופיטורי הנהלה‬
‫בכירה בהסכמה; זכויות וטו מסוימות לכור; אפשרות מכירת נכסים אגרוכימיים מסוימים‬
‫של כמצ'יינה למכתשים אגן )כפוף לאישור כור(; מדיניות חלוקת דיבידנדים; התחייבות‬
‫לפעול להנפקה לציבור של מניות מכתשים אגן וזכויות רישום )‪ (registration rights‬לכור‬
‫במקרה שלא תתבצע הנפקה כאמור בתוך ‪ 3‬שנים; מגבלות שונות בדבר העברת מניות‬
‫במכתשים אגן‪ ,‬ביניהן זכות סירוב ראשון הדדית או זכות הצעה ראשונה הדדית )בתקופות‬
‫שנקבעו( וזכות כור להצטרפות למכירה על ידי כמצ'יינה )‪ ;(tag along‬התחייבות כור‪,‬‬
‫אשר אושרה בחודש ינואר ‪ 2011‬על ידי דירקטוריון השקעות דיסקונט‪ ,‬ובחודש אוגוסט‬
‫‪ 2011‬על ידי אסיפה כללית של בעלי מניותיה ‪ ,‬לפני תום ‪ 3‬שנים ממועד השלמת המיזוג‬
‫לא תחדל השקעות דיסקונט להיות בעלת שליטה בכור )למעט אם השליטה תהיה בידי‬
‫גוף אחר מקבוצת אי די בי(‪ ,‬וכי לאחר מכן לא תימכר השליטה בכור למתחרה של‬
‫מכתשים אגן או של כמצ'יינה‪ .‬במקרה של שינוי שליטה בכור לאחר תום ‪ 3‬שנים כאמור‪,‬‬
‫תפקענה זכויות מסוימות שניתנו לכור )ביניהן זכות כור למינוי סגן יו"ר וזכויותיה ביחס‬
‫למינוי ופיטורי הנהלה בכירה(; התחייבות כמצ'יינה להחזיק לפחות ‪ 51%‬מזכויות ההצבעה‬
‫במכתשים אגן עד הנפקה לציבור ולהישאר בעלת המניות הגדולה ביותר במכתשים אגן‬
‫לתקופה מסוימת לאחר מכן‪.‬‬
‫מכתשים אגן קיבלה חוות דעת כלכלית‪ ,‬הקובעת כי מחיר המניה בעסקה מבטא מחיר הוגן‬
‫לציבור בעלי המניות של מכתשים אגן‪ .‬בחוות הדעת האמורה הוערך השווי הכלכלי של‬
‫ההטבה לכור בגין מאפייני ההלוואה בסכום שבין ‪ 160‬ל‪ 185-‬מיליון דולר‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪103‬‬
‫באור ‪ - 3‬חברות מוחזקות )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫התפתחות ההשקעות בחברות מוחזקות ‪ -‬שינויים עיקריים בתקופת הדוח )המשך(‬
‫‪.4‬‬
‫כור )המשך(‬
‫)המשך(‬
‫א‪.‬‬
‫אם וככל שתושלם העסקה‪ ,‬בגין מכירת כ‪ 7%-‬ממניות מכתשים אגן על ידי כור‪ ,‬צפויה‬
‫החברה לרשום הפסד הנאמד בשלב זה בסך כולל של כ‪ 23-‬מיליון ש"ח )המביא בחשבון‬
‫קרנות הון בחובה שימומשו בסך ‪ 55‬מיליון ש"ח(‪ ,‬וכור צפויה לרשום רווח נקי‪ ,‬הנאמד‬
‫בשלב זה בסך כולל של כ‪ 136-‬מיליון ש"ח )המביא בחשבון קרנות הון בחובה שימומשו‬
‫בסך ‪ 73‬מיליון ש"ח(‪ .‬במקביל‪ ,‬תרשומנה החברה וכור במועד השלמת העסקה גידול בהון‬
‫בגין קרנות ההון שימומשו כאמור‪ .‬האומדנים האמורים של כור ושל החברה בקשר‬
‫למכירת כ‪ 7%-‬ממניות מכתשים אגן מבוססים‪ ,‬בין השאר‪ ,‬על הסכום בו רשומה השקעת‬
‫כור במכתשים אגן בדוחות הכספיים של כל אחת מהן‪ ,‬על ההון של מכתשים אגן ועל שער‬
‫הדולר‪ ,‬הכל ליום ‪ 30‬ביוני ‪ ,2011‬והם עשויים להשתנות באופן מהותי‪ ,‬בעיקר בשל‬
‫שינויים אפשריים בהון של מכתשים אגן ובשער הדולר עד המועדים הרלוונטיים‪.‬‬
‫בנוסף לרווח האמור‪ ,‬תרשום כור רווח בגין מאפייני ההלוואה נטו ממס בניכוי הוצאות בגין‬
‫הסדר פשרה ביחס לתובענה נגד כור ונגד מכתשים אגן‪ ,‬כמפורט בבאור ‪.5‬ב‪).1.‬ו( להלן‪,‬‬
‫אשר עשוי להיות ‪ -‬בשים לב לחוות הדעת הכלכלית האמורה ‪ -‬בסכום משמעותי אשר‬
‫ייקבע סופית בסמוך למועד השלמת העסקה‪ .‬כור בוחנת את אופן רישום ההטבה בגין‬
‫מאפייני ההלוואה כנגזר במסגרת סעיף השקעות אחרות כולל נגזרים לזמן ארוך‪ ,‬אשר‬
‫יעודכן בתקופות עוקבות לאורך חיי ההלוואה לרווח והפסד על בסיס השווי ההוגן‪ ,‬או‬
‫לחילופין‪ ,‬להציג את ההלוואה על בסיס שווייה ההוגן‪ ,‬כך שפריסת מרכיב ההטבה תזקף‬
‫בתקופות עוקבות לאורך חיי ההלוואה לרווח והפסד בשיטת הריבית האפקטיבית‪ .‬החברה‬
‫תרשום את חלקה ברווח של כור בגין מאפייני ההלוואה כאמור‪.‬‬
‫הסכם המיזוג הינו חוזה עתידי‪ ,‬שתוצאתו צרוף עסקים עתידי עבור כמצ'יינה )יחד עם‬
‫רכישת מניות מכתשים אגן מהציבור(‪ ,‬כאשר התקופה הצפויה להשלמה של עסקת המיזוג‬
‫לפיו מהווה תקופה נורמלית להשגת האישורים הדרושים לעסקה‪ .‬לפיכך‪ ,‬יש לראות‬
‫בהסכם זה חוזה לצרוף עסקים‪ ,‬אשר תקן בינלאומי ‪ 39‬אינו חל לגביו‪ ,‬חוזה שאינו מהווה‬
‫נגזר ושלא נדרש למדוד אותו בשווי הוגן דרך רווח והפסד‪.‬‬
‫ההשקעה במכתשים אגן תמשיך להיות מטופלת בספרי החברה בשיטת השווי המאזני‪.‬‬
‫מובהר כי אין ודאות ביחס להשלמת עסקת המיזוג‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ברבעון הראשון בשנת ‪ 2011‬רשמה כור הפסד בסך של כ‪ 31-‬מיליון ש"ח כתוצאה‬
‫מעסקאות שבוצעו על ידי מכתשים אגן עם זכויות שאינן מקנות שליטה‪ ,‬תוך שימור שליטה‬
‫על ידי מכתשים אגן‪ .‬חלק החברה בהפסד זה הסתכם בכ‪ 19-‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫בהמשך לאמור בבאור ‪.3‬יא‪.4.‬ח‪ .‬לדוחות הכספיים השנתיים‪ ,‬בדבר ביטול חלק‬
‫מההפחתות לירידת ערך שרשמה השקעות דיסקונט ברבעון הרביעי בשנת ‪ 2010‬בקשר‬
‫להשקעה במכתשים אגן‪ ,‬בהתבסס על שווי ההשקעה במכתשים אגן המשתקף בעסקת‬
‫המיזוג המפורטת בסעיף א' לעיל‪ ,‬ובעקבות קבלת האישורים הנדרשים מרשויות‬
‫ממשלתיות בסין להשלמת עסקת המיזוג‪ ,‬רשמה השקעות דיסקונט ברבעון הראשון בשנת‬
‫‪ 2011‬רווח בסך של כ‪ 93-‬מיליון ש"ח‪ ,‬בשל ביטול יתרת ההפחתות לירידת ערך שרשמה‬
‫השקעות דיסקונט בעבר בקשר להשקעה זו‪ .‬בהתאם לתקני חשבונאות בינלאומיים‬
‫החברה לא זקפה את חלקה בהפחתות ובביטול ההפחתות לירידת ערך כאמור‪ ,‬מכיוון‬
‫שעודפי העלות בספרי החברה בגין ההשקעה במכתשים אגן היו נמוכים מאלה אשר נכללו‬
‫בדוחות הכספיים של השקעות דיסקונט‪.‬‬
‫בחודש ינואר ‪ 2011‬הושלמה עסקה‪ ,‬שבמסגרתה רכשה כור כ‪ 19%-‬מהון המניות‬
‫ד‪.‬‬
‫המונפק של אפסילון בית השקעות בע"מ )"אפסילון"( תמורת כ‪ 28-‬מיליון ש"ח‪ .‬בעקבות‬
‫הרכישה האמורה עלה שיעור האחזקה של כור באפסילון לכ‪ 69%-‬מהון המניות המונפק‬
‫שלה‪ .‬עם השלמת העסקה האמורה נכנס לתוקף הסכם בין כור לבעל מניות נוסף‬
‫באפסילון ולחברה שבבעלותו המלאה‪ ,‬אשר מסדיר את היחסים בין הצדדים כבעלי‬
‫המניות הנותרים באפסילון‪ .‬החל מהמועד האמור מאחדת החברה בדוחותיה הכספיים את‬
‫הדוחות הכספיים של אפסילון‪ .‬בהתאם לתקני חשבונאות בינלאומיים‪ ,‬המעבר לאיחוד‬
‫האמור טופל כמכירה של השקעת כור באפסילון שקדמה לרכישה ורכישה מחדש של מלוא‬
‫אחזקת כור באפסילון לאחר ביצוע הרכישה‪.‬‬
‫לעסקה האמורה לא היתה השפעה על הרווח וההפסד ברבעון הראשון בשנת ‪.2011‬‬
‫כתוצאה מאיחוד לראשונה של דוחותיה הכספיים של אפסילון‪ ,‬נבעו לחברה התאמות בסך‬
‫של כ‪ 17-‬מיליון ש"ח לשווי הוגן של נכסים והתחייבויות מזוהים נטו ובניכוי חלקן של זכויות‬
‫שאינן מקנות שליטה‪ ,‬שיוחסו בעיקר לקשרי לקוחות המופחתים על פני תקופה של ‪8‬‬
‫שנים‪ ,‬ומוניטין בסך של כ‪ 50-‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪104‬‬
‫באור ‪ - 3‬חברות מוחזקות )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫התפתחות ההשקעות בחברות מוחזקות ‪ -‬שינויים עיקריים בתקופת הדוח )המשך(‬
‫‪.4‬‬
‫כור )המשך(‬
‫)המשך(‬
‫ד‪.‬‬
‫ההשפעה על הנכסים וההתחייבות בדוח המאוחד על המצב הכספי למועד האיחוד‬
‫לראשונה של דוחותיה הכספיים של אפסילון בדוחות הכספיים של החברה היתה כדלקמן‪:‬‬
‫ערך בספרי‬
‫אפסילון במועד‬
‫הכניסה לאיחוד‬
‫נכסים שוטפים‬
‫מוניטין‬
‫נכסים בלתי מוחשיים אחרים‬
‫נכסים אחרים שאינם שוטפים‬
‫התחייבויות שוטפות‬
‫התחייבויות שאינן שוטפות‬
‫בניכוי זכויות שאינן מקנות שליטה*‬
‫‪61‬‬
‫‬‫‬‫‪2‬‬
‫)‪(9‬‬
‫)‪(3‬‬
‫‪51‬‬
‫)‪(16‬‬
‫‪35‬‬
‫התאמות לשווי‬
‫הוגן ומוניטין‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫‬‫‪50‬‬
‫‪32‬‬
‫‬‫‬‫)‪(8‬‬
‫‪74‬‬
‫)‪(7‬‬
‫‪67‬‬
‫ערכים שהוכרו‬
‫בכניסה‬
‫לאיחוד‬
‫‪61‬‬
‫‪50‬‬
‫‪32‬‬
‫‪2‬‬
‫)‪(9‬‬
‫)‪(11‬‬
‫‪125‬‬
‫)‪(23‬‬
‫‪102‬‬
‫* זכויות שאינן מקנות שליטה נמדדו לפי חלקן היחסי בנכסים המזוהים ובהתחייבויות המזוהות של אפסילון‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬גרעה החברה את ההשקעה באפסילון שטופלה בשיטת השווי המאזני עד למועד‬
‫האיחוד ואשר סכומה במועד האמור הסתכם בכ‪ 74-‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫תזרימי המזומנים המצרפיים אשר נבעו לקבוצה כתוצאה מעסקת הרכישה‪:‬‬
‫מזומן ששולם‬
‫מזומנים ושווי מזומנים של אפסילון‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫)‪(28‬‬
‫‪3‬‬
‫)‪(25‬‬
‫בהמשך לאמור בבאור ‪.3‬יא‪.4.‬ה‪ .‬לדוחות הכספיים השנתיים‪ ,‬ברבעון הראשון בשנת‬
‫‪ 2011‬השקיעו כור וכלל ביטוח בקרן ‪Credit Suisse Emerging Markets Credit‬‬
‫‪") Opportunity Fund LP‬הקרן"(‪ ,‬סכום של כ‪ 18-‬מיליון דולר‪ ,‬כל אחת‪ .‬בסמוך למועד‬
‫אישור דוחות כספיים אלה‪ ,‬עומד היקף ההשקעות המצטבר של כור וכלל ביטוח בקרן על‬
‫סך של כ‪ 24-‬מיליון דולר‪ ,‬כל אחת‪ ,‬ויתרת התחייבות של כור וכלל ביטוח להשקעות בקרן‬
‫הינה כ‪ 101-‬מיליון דולר‪ ,‬כל אחת‪ .‬במהלך הרבעון השני בשנת ‪ 2011‬ירד שיעור‬
‫ההחזקה‪ ,‬של כור וכלל ביטוח בקרן ‪ EMCO‬מ‪ 12.5%-‬ל‪ 12.2%-‬כל אחת‪ ,‬עקב צרוף‬
‫שותפים מוגבלים נוספים‪.‬‬
‫במחצית הראשונה בשנת ‪ 2011‬ביצעה כור רכישות ומכירות של מניות קרפור‪ .‬כתוצאה‬
‫מהמכירות האמורות רשמה כור בתקופות של ששה ושלושה חודשים שנסתיימו ביום ‪30‬‬
‫ביוני ‪ 2011‬הפסדים בסך של כ‪ 4-‬מיליון ש"ח וכ‪ 7-‬מיליון ש"ח‪ ,‬בהתאמה‪ .‬חלק החברה‬
‫בהפסדים האמורים הסתכם בכ‪ 2-‬מיליון ש"ח ובכ‪ 4-‬מיליון ש"ח‪ ,‬בהתאמה‪ .‬נכון ליום ‪30‬‬
‫ביוני ‪ 2011‬כור אינה מחזיקה מניות קרפור‪ .‬מחודש יוני ‪) 2009‬ממועד ההשקעה‬
‫לראשונה של כור במניות קרפור( ועד ליום ‪ 30‬ביוני ‪ 2011‬רשמו כור והחברה בגין השקעה‬
‫זו רווחים מצטברים בגין מימושי מניות קרפור בסך כ‪ 39-‬מיליון ש"ח‪ ,‬וכ‪ 23-‬מיליון ש"ח‪,‬‬
‫בהתאמה‪ .‬נכון למועד אישור דוחות כספיים אלה‪ ,‬בוטלה מסגרת ההשקעה בקרפור‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪105‬‬
‫באור ‪ - 3‬חברות מוחזקות )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫התפתחות ההשקעות בחברות מוחזקות ‪ -‬שינויים עיקריים בתקופת הדוח )המשך(‬
‫‪.4‬‬
‫כור )המשך(‬
‫במחצית הראשונה וברבעון השני בשנת ‪ 2011‬רשמו כור והחברה רווחים )הפסדים(‬
‫ז‪.‬‬
‫וקרנות הון בגין ההשקעה במניות קרדיט סוויס‪ ,‬כלהלן‪:‬‬
‫שלושה חודשים שנסתיימו‬
‫ששה חודשים שנסתיימו‬
‫ביום ‪ 30‬ביוני ‪2011‬‬
‫ביום ‪ 30‬ביוני ‪2011‬‬
‫חלק החברה‬
‫בספרי כור‬
‫חלק החברה‬
‫בספרי כור‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫רווחים )הפסדים(‬
‫הפסד מירידת ערך ההשקעה ליום‬
‫‪ 30‬ביוני ‪2011‬‬
‫חלוקת דיבידנד במזומן שנתקבלה‬
‫מקרדיט סוויס *‬
‫הכנסות מסים נדחים **‬
‫סה"כ הפסד‬
‫תנועה בקרן הון‬
‫יתרת קרן הון בחובה )בניכוי‬
‫השפעות המס( לתחילת‬
‫התקופה‬
‫שינוי בקרן ההון במהלך התקופה‬
‫)בניכוי השפעות המס(‬
‫זקיפת קרן ההון חובה )בניכוי‬
‫השפעות המס( ליום ‪ 30‬ביוני‬
‫‪ 2011‬לדוח רווח והפסד‬
‫יתרת קרן הון לסוף התקופה‬
‫*‬
‫**‬
‫)‪(1,825‬‬
‫‪197‬‬
‫‪74‬‬
‫)‪(1,554‬‬
‫)‪(1,087‬‬
‫‪117‬‬
‫‪44‬‬
‫)‪(926‬‬
‫)‪(1,825‬‬
‫‪197‬‬
‫‪65‬‬
‫)‪(1,563‬‬
‫)‪(1,087‬‬
‫‪117‬‬
‫‪38‬‬
‫)‪(932‬‬
‫)‪(1,359‬‬
‫)‪(809‬‬
‫)‪(1,183‬‬
‫)‪(704‬‬
‫)‪(400‬‬
‫)‪(239‬‬
‫)‪(576‬‬
‫)‪(344‬‬
‫‪1,759‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,048‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,759‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,048‬‬
‫‪-‬‬
‫בחודש מאי ‪ 2011‬חילקה קרדיט סוויס לבעלי מניותיה מזומן מתוך קרנות הוניות‪ ,‬בסך ‪ 1.3‬פרנק שוויצרי‬
‫למניה‪.‬‬
‫הכנסות מסים נדחים הנובעות בעיקר בגין העברת סכום הכנסות המסים שנרשמו ברווח הכולל לרווח‬
‫והפסד‪ ,‬במקביל להכרה בהפסד מירידת ערך ההשקעה בקרדיט סוויס‪.‬‬
‫נכון ליום ‪ 30‬ביוני ‪ ,2011‬החזיקה כור כ‪ 3.22%-‬ממניותיה של קרדיט סוויס )בניכוי מניות‬
‫באוצר(‪ ,‬אשר עלותן המקורית היתה כ‪ 6.97-‬מיליארד ש"ח‪ ,‬ואשר מחירן בבורסה באותו‬
‫יום היה כ‪ 5.14-‬מיליארד ש"ח‪ .‬הפער השלילי בין עלותן המקורית של המניות לשוויין‬
‫בבורסה ליום ‪ 30‬ביוני ‪ 2011‬הסתכם בכ‪ 1.82-‬מיליארד ש"ח‪ ,‬המשקף ירידת שווי השוק‬
‫של המניות ביחס לעלותן בשיעור של כ‪ .26.2%-‬ראה באור ‪.6‬ד‪ .‬להלן בדבר מימושי מניות‬
‫קרדיט סוויס לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ובדבר אחזקת כור במניות קרדיט סוויס‬
‫בסמוך למועד אישור דוחות כספיים אלה‪.‬‬
‫לאור התנאים ששררו בסביבה העסקית בה פועלת קרדיט סוויס ובה נסחרת מנייתה‪,‬‬
‫ובשים לב למאפיינים היחודיים של השקעה זו‪ ,‬קבעה הנהלת כור כי ירידת הערך תחשב‬
‫כמשמעותית אם הירידה בשווי ההוגן )בתאריך החתך( היא בשיעור של ‪ 30%‬מהעלות‬
‫המקורית‪ ,‬או אם הירידה בשווי ההוגן )בתאריך החתך( היא בשיעור של מעל ל‪25%-‬‬
‫מהעלות המקורית במשך תקופה של שלושה חודשים רצופים שסיומם בתאריך החתך‪.‬‬
‫ירידת הערך תיחשב כמתמשכת אם הירידה בשווי ההוגן )בתאריך החתך( ביחס לעלות‬
‫המקורית הינה על פני תקופה של שנים עשר חודשים ברציפות )בחינת רציפות של‬
‫תקופה‪ ,‬לצורך הקריטריונים האמורים‪ ,‬מתבססת על חישוב יומי של עלות המניות ביחס‬
‫לשוויין ההוגן בהתאם למחיר הזמין והמעודכן ביותר לאותו יום‪ ,‬בין שני השווקים‬
‫המהותיים בהם נסחרת מניית קרדיט סוויס )בורסת ‪ SIX Swiss Exchange‬בשוויץ‬
‫ובורסת ‪ NYSE‬בניו יורק(‪ .‬כמו כן‪ ,‬נקבע כי מדיניות זו תיושם כל עוד לא ישתנו הנסיבות‬
‫באופן שיצריכו בחינה מחודשת‪ ,‬ולמעט במקרים חריגים‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪106‬‬
‫באור ‪ - 3‬חברות מוחזקות )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫התפתחות ההשקעות בחברות מוחזקות ‪ -‬שינויים עיקריים בתקופת הדוח )המשך(‬
‫‪.4‬‬
‫כור )המשך(‬
‫)המשך(‬
‫ז‪.‬‬
‫בהתייחס למועד תום הרבעון השני בשנת ‪ 2011‬בחנה כור את מכלול הנסיבות‪ ,‬ובעיקר‬
‫את משך התקופה בה קיימת ירידה בשווי ההוגן של מניות קרדיט סוויס )בתאריך החתך(‬
‫ביחס לעלותן המקורית‪ .‬אף על פי שהירידה האמורה אינה על פני תקופה של למעלה מ‪-‬‬
‫‪ 12‬חודשים ברציפות‪ ,‬בשים לב לכך שיום מסחר בודד שבו לא היתה קיימת ירידה כאמור‬
‫וקטע את רציפות התקופה‪ ,‬הקבוצה הכירה בהפסד מירידת ערך שנזקף לרווח והפסד‬
‫ברבעון השני בשנת ‪ 2011‬בגובה הפער השלילי בסך כ‪ 1.82 -‬מיליארד ש"ח )חלק‬
‫החברה בפער כאמור הינו כ‪ 1.087 -‬מיליארד ש"ח(‪.‬‬
‫בהתאם ל‪ ,IAS 39-‬לאחר הכרה בהפסד מירידת ערך ברבעון השני בשנת ‪ ,2011‬ירידות‬
‫ערך נוספות ביחס להשקעה במניות קרדיט סוויס האמורות תזקפנה מיידית לרווח והפסד‪,‬‬
‫ואילו עליות ערך‪ ,‬ככל שתהיינה‪ ,‬תזקפנה לרווח כולל אחר ‪ -‬והכל בהתייחס לתאריכי חתך‪.‬‬
‫הרווח‪/‬ההפסד שיופק ממימושים לאחר תום הרבעון השני בשנת ‪ ,2011‬בו הוכר מלוא‬
‫ההפסד כאמור‪ ,‬יחושב ביחס לעלות המופחתת )עלות המניות בניכוי ירידות ערך שהוכרו‬
‫עד לתאריך החתך האחרון( וייזקף לרווח והפסד‪.‬‬
‫בהמשך לאמור בבאור ‪.2‬ו‪ .1.‬לעיל‪ ,‬חברות הקבוצה בוחנות את אימוצו המוקדם של תקן‬
‫‪ .9‬בעקבות תשובת רשות ניירות ערך לפניה מקדמית של כור‪ ,‬בוחנת כור את אפשרות‬
‫אימוצו המוקדם של תקן ‪ 9‬החל מהרבעון הראשון בשנת ‪ .2012‬ככל שכור תקבל החלטה‬
‫כאמור‪ ,‬עשויה כור לבחור על פי הוראות תקן ‪ 9‬בחלופת הצגת השינוי בשווי ההוגן של‬
‫ההשקעה בקרדיט סוויס במסגרת הרווח הכולל האחר‪ ,‬כך שהפער השלילי‪ ,‬ליום ‪ 30‬ביוני‬
‫‪ ,2011‬בין עלות מניות קרדיט סוויס לשווי השוק שלהן‪ ,‬ככל שיתייחס ליתרת מניות קרדיט‬
‫סוויס שתוחזקנה על ידי כור ביום ‪ 1‬בינואר ‪ ,2012‬ייזקף לקרן הון בגין נכסים פיננסיים‬
‫דרך רווח כולל אחר‪ ,‬ותבוטל בהתאמה ההכרה בחלק היחסי מההפסד מירידת ערך בגין‬
‫אותו פער שלילי שנרשמה ברווח והפסד ברבעון השני בשנת ‪ .2011‬על פי יתרת המניות‬
‫שמחזיקה כור במועד אישור דוחות כספיים אלה תבוטל במקרה כזה ההכרה בהפסד‬
‫מירידת ערך שנרשמה ברבעון השני בשנת ‪ 2011‬בסך כ‪ 1.24-‬מיליארד ש"ח )חלק אי די‬
‫בי פתוח והחברה בסכום זה‪ ,‬אם תאמצנה אף הן את תקן ‪ 9‬באותה עת‪ ,‬הינו כ‪0.7-‬‬
‫מיליארד ש"ח‪ ,‬כל אחת(‪ .‬כתוצאה מכך‪ ,‬וככל שכור תפעל בדרך האמורה‪ ,‬במספרי‬
‫ההשוואה בדוחות רווח והפסד לשנת ‪ 2011‬לא יינתן ביטוי להכרה בהפסד מירידת ערך‪,‬‬
‫ככל שיתייחס ליתרת מניות קרדיט סוויס שתוחזקנה על ידי כור ביום ‪ 1‬בינואר ‪,2012‬‬
‫ויתרת העודפים של אי די בי פתוח והחברה תשקפנה גם היא תיקון זה‪ .‬עם זאת‪ ,‬יודגש כי‬
‫אם וככל שכור תבחר לאמץ בישום מוקדם את הוראות תקן ‪ 9‬ללא היעוד לשווי הוגן דרך‬
‫רווח כולל אחר‪ ,‬תציג כור את השינוי בשווי ההוגן של ההשקעה במניות קרדיט סוויס ברווח‬
‫והפסד‪ .‬במקרה בו הקבוצה תאמץ את תקן ‪ 9‬בדרך זו‪ ,‬באימוץ מוקדם בדוחות הכספיים‬
‫של כור ושל החברה לרבעון השלישי בשנת ‪ 2011‬או בדוחותיהן הכספיים לשנת ‪,2011‬‬
‫לא יוכר מלוא הפער השלילי בסך ‪ 1.82‬מיליארד ש"ח )חלק החברה הינו כ‪ 1.1-‬מיליארד‬
‫ש"ח( לרווח והפסד ברבעון השני בשנת ‪ ,2011‬אלא‪ ,‬בדוחות הכספיים של כור יזקף הפער‬
‫השלילי ליום ‪ 1‬בינואר ‪ 2011‬שהינו בסך של ‪ 1.4‬מיליארד ש"ח )חלקה של החברה בפער‬
‫שלילי זה הינו כ‪ 0.8-‬מיליארד ש"ח( להקטנת העודפים לתחילת שנת ‪ ,2011‬ואילו יתרת‬
‫הפער השלילי‪ ,‬בסך כ‪ 0.4-‬מיליארד ש"ח )חלקה של החברה ביתרה זו הינו כ‪0.2-‬‬
‫מיליארד ש"ח(‪ ,‬תזקף לרווח והפסד של רבעונים ראשון ושני בשנת ‪ - 2011‬רווח של כ‪-‬‬
‫‪ 0.1‬מיליארד ש"ח והפסד של כ‪ 0.6-‬מיליארד ש"ח‪ ,‬בהתאמה )חלקה של החברה‬
‫בסכומים אלה הינו רווח של כ‪ 0.1-‬מיליארד ש"ח והפסד של כ‪ 0.3-‬מיליארד ש"ח‪,‬‬
‫בהתאמה(‪.‬‬
‫נכון ליום ‪ 30‬ביוני ‪ ,2011‬לכור ולחברות בנות בבעלותה המלאה יתרות חוב לתאגיד‬
‫מקבוצת סיטיגרופ ולתאגיד מקבוצת מורגן סטנלי )"התאגידים המלווים"( בסכום כולל של‬
‫כ‪ 955-‬מיליון פרנק שוויצרי )כ‪ 3.91-‬מיליארד ש"ח(‪ .‬כמו כן‪ ,‬הופקדו כ‪ 250-‬מיליון פרנק‬
‫שוויצרי )כ‪ 1.02-‬מיליארד ש"ח( בפקדונות משועבדים לתאגידים המלווים‪ .‬יתרת החוב נטו‬
‫)בניכוי פקדונות משועבדים( לתאגידים המלווים עמדה על כ‪ 705 -‬מיליון פרנק שוויצרי )כ‪-‬‬
‫‪ 2.89‬מיליארד ש"ח(‪ .‬להבטחת האשראי שועבדו כל מניות קרדיט סוויס ששוויין לאותו‬
‫מועד הסתכם בכ‪ 1.26 -‬מיליארד פרנק שוויצרי )כ‪ 5.14 -‬מיליארד ש"ח‪ ,‬כאמור לעיל(‪.‬‬
‫ראה בהקשר זה גם באור ‪.6‬א‪ .‬להלן‪.‬‬
‫בהמשך לאמור בבאור ‪.29‬א‪.2.‬ג‪ .‬לדוחות הכספיים השנתיים בדבר סיכון מטבע של כור‪,‬‬
‫יצויין כי ליום ‪ 30‬ביוני ‪ ,2011‬היקף עסקאות צילינדר פרנק שוויצרי‪/‬ש"ח פתוחות של כור‬
‫עמד על ‪ 700‬מיליון פרנק שוויצרי‪ ,‬ששוויין ההוגן הוערך כהתחייבות בסך כ‪ 249-‬מיליון‬
‫ש"ח‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪107‬‬
‫באור ‪ - 3‬חברות מוחזקות )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫התפתחות ההשקעות בחברות מוחזקות ‪ -‬שינויים עיקריים בתקופת הדוח )המשך(‬
‫‪.4‬‬
‫כור )המשך(‬
‫)המשך(‬
‫ז‪.‬‬
‫כור רשמה במחצית הראשונה וברבעון השני בשנת ‪ 2011‬הוצאות מימון בסך כ‪ 82-‬מיליון‬
‫ש"ח ובסך כ‪ 177-‬מיליון ש"ח‪ ,‬בהתאמה‪ ,‬בגין שערוך עסקאות הצילינדר פרנק‬
‫שוויצרי‪/‬ש"ח‪ .‬חלק החברה בהוצאות האמורות הסתכם בכ‪ 49-‬מיליון ש"ח ובכ‪ 106-‬מיליון‬
‫ש"ח‪ ,‬בהתאמה‪ .‬בהתאם לתקנה ‪ 49‬לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(‪,‬‬
‫תש"ל‪ ,1970-‬מצורפת לדוחות כספיים אלה הערכת שווי ששימשה את כור לקביעת שוויין‬
‫ההוגן של התחייבויות בגין אופציות על שער החליפין של הפרנק השוויצרי אל מול השקל‪,‬‬
‫המוחזקות על ידה בקשר עם השקעתה בקרדיט סוויס ומימון הנקוב בפרנק שוויצרי‪ ,‬על‬
‫אף שההשפעות התוצאתיות של האופציות האמורות לא עברו את הסף הכמותי המחייב‬
‫צרוף של הערכת השווי‪ ,‬לנוכח נסיבות ההחזקה באופציות האמורות‪ ,‬התנודתיות בשערי‬
‫החליפין ובהיקפי העסקאות )יצויין כי היקפי העסקאות משתנים באופן תדיר(‪ ,‬ובהתחשב‬
‫בשיעורן של הוצאות המימון לתקופה של ששה חודשים שהסתיימה ביום ‪ 30‬ביוני ‪2011‬‬
‫מהרווח המייצג ובגובהו של הפסד זה‪ ,‬בחרה החברה לצרף את הערכת השווי האמורה‬
‫על בסיס שיקולים איכותיים‪ .‬ראה גם באור ‪.6‬ד‪ .‬להלן‪.‬‬
‫שוויו ההוגן של בנין מטה ‪ HSBC‬בניו יורק‪ ,‬המוחזק באמצעות תאגיד משותף של נכסים‬
‫ח‪.‬‬
‫ובנין וכור עודכן ליום ‪ 30‬ביוני ‪ ,2011‬ראה באור ‪.3‬ב‪.2.‬ה‪ .‬לעיל בעניין זה‪.‬‬
‫נכון ליום ‪ 30‬ביוני ‪ ,2011‬עמדו לרשות לכור הלוואות לזמן קצר מבנקים בסך כ‪ 350-‬מיליון‬
‫ט‪.‬‬
‫ש"ח בריבית ממוצעת של כ‪ 4.8% -‬לשנה‪ ,‬עד למועד אישור דוחות כספיים אלה‪ ,‬הועמדו‬
‫לכור הלוואות נוספות לזמן קצר מבנקים בסך כ‪ 165-‬מיליון ש"ח‪ .‬ראה גם באור ‪.6‬ב להלן‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫כלל החזקות עסקי ביטוח‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫כתוצאה מאסונות טבע ביפן‪ ,‬ניו זילנד ואוסטרליה‪ ,‬אשר התרחשו בתקופת הרבעון‬
‫הראשון של שנת ‪ ,2011‬נגרם לברודגייט הפסד בסך של כ‪ 85-‬מיליוני ש"ח )כ‪ 79-‬מיליוני‬
‫ש"ח בגין שנת חיתום ‪ 2010‬וכ‪ 6-‬מיליוני ש"ח בגין שנת חיתום ‪ .(2011‬חלק החברה‬
‫בהפסד הינו ‪ 46‬מיליוני ש"ח‪.‬‬
‫בחודש ינואר ‪ ,2011‬השלימה כלל החזקות עסקי ביטוח הצעת רכש מלאה למניות כלל‬
‫פיננסים‪ .‬תמורת הרכישה של מניות כלל פיננסים הסתכמה בסך של כ‪ 99-‬מיליוני ש"ח‪.‬‬
‫כתוצאה מרכישת הזכויות שאינן מקנות שליטה בכלל פיננסים‪ ,‬בתקופת הדיווח‪ ,‬קטן סך‬
‫ההון המיוחס לבעלי מניות החברה בכ‪ 28-‬מיליוני ש"ח‪ .‬כתוצאה מהשלמת הצעת הרכש‬
‫כאמור‪ ,‬ביום ‪ 23‬בינואר ‪ ,2011‬נמחקו מניות כלל פיננסים מהרישום למסחר וביום ‪24‬‬
‫בינואר ‪ ,2011‬הפכה כלל פיננסים לחברה פרטית וממשיכה להיות "תאגיד מדווח"‬
‫כהגדרתו של מונח זה בחוק ניירות ערך‪.‬‬
‫ביום ‪ 6‬במרס ‪ ,2011‬פרסמה רשות ניירות ערך הודעה לעיתונות בקשר עם מתווה חדש‬
‫לפיקוח על תעודות הסל‪ .‬בהתאם להודעה‪ ,‬מתווה זה יעוגן במסגרת תיקון מספר ‪ 16‬לחוק‬
‫השקעות משותפות בנאמנות ויכלול מספר דרישות עיקריות מהעוסקים בתחום זה‪ ,‬כגון‬
‫הקצאת הון עצמי שיופקד בפיקדון באופן יחסי לרמת הסיכון בפועל ולהיקף הנכס המנוהל‬
‫וכן ערבות בעלים בהיקף נוסף‪ ,‬קיומם של נכסים נזילים בהתאם להיקף שיידרש מהם‬
‫בעתיד‪ ,‬מגבלות אודות מדיניות ההשקעות של החברות העוסקות בתחום וכן כללים לחיזוק‬
‫מעמדם של שומרי הסף‪.‬‬
‫יצוין כי ביחס להחזקה בנכסים נזילים ברמת החברות המנפיקות מוצרי מדדים‪ ,‬וכפי‬
‫שנמסר בהודעה‪ ,‬תידרשנה החברות בעתיד להחזיק נכסים נזילים בהיקף מסוים אשר‬
‫לתאריך אישור דוחות הביניים אינו ידוע במדויק‪ ,‬וכי בנוגע לכך יחול עליהן מודל "אמץ או‬
‫גלה"‪ .‬יובהר כי המתווה דלעיל פורסם באמצעות הודעה לעיתונות לאחר מסירתו בעל פה‬
‫במסגרת איגוד תעודות הסל אך הוא לא נמסר באופן רשמי לחברות הייעודיות המאוחדות‬
‫של כלל פיננסים המנפיקות מוצרי מדדים‪ .‬להערכת כלל פיננסים‪ ,‬המתווה החדש עלול‬
‫להגדיל את דרישות ההון מהחברות הייעודיות‪ ,‬אולם לא ניתן להעריך בשלב זה את מלוא‬
‫השלכות המתווה‪ ,‬בין היתר מאחר ולכלל פיננסים אין וודאות אודות היקף הדרישות‬
‫שינבעו ממתווה זה ו‪/‬או מועד כניסתו המדויק לתוקף‪.‬‬
‫בחודש יוני ‪ 2011‬ביצעה כללביט מימון‪ ,‬הקצאה למשקיעים‪ ,‬בדרך של הרחבת סדרות‬
‫נסחרות שהונפקו לראשונה בחודש יולי ‪ ,2010‬של שתי תעודות התחייבות סדרה ג'‬
‫וסדרה ו' הנסחרות בבורסה‪ .‬התמורה הכוללת ברוטו שקיבלה כללביט הסתכמה בסך של‬
‫כ‪ 401 -‬מיליון ש"ח והופקדה בכלל ביטוח בפיקדון נדחה בתנאי פירעון וריבית זהים לתנאי‬
‫תעודות ההתחייבות‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪108‬‬
‫באור ‪ - 3‬חברות מוחזקות )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫התפתחות ההשקעות בחברות מוחזקות ‪ -‬שינויים עיקריים בתקופת הדוח )המשך(‬
‫‪.5‬‬
‫כלל החזקות עסקי ביטוח )המשך(‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫)המשך(‬
‫שיעור הריבית האפקטיבית השנתי של תעודות ההתחייבות מסדרה ג' הינו כ‪ 4.29% -‬ושל‬
‫סדרה ו' הינו כ‪ .6.68% -‬תעודת התחייבות הנ"ל ניתנות להכרה כהון משני מורכב בכלל‬
‫ביטוח‪.‬‬
‫בחודש יוני ‪ 2011‬מכרה בטוחה את מלוא החזקותיה בחברות מבט מדדים בע"מ‪ ,‬מבט‬
‫תעודות סל בע"מ‪ ,‬מבט מט"ח בע"מ‪ ,‬מבט מכשירים פיננסים בע"מ‪ ,‬מבט תעודות חו"ל‬
‫בע"מ ומבט סל בינלאומי בע"מ )חברות מאוחדות‪ ,‬להלן‪" :‬חברות מבט"( לבית ההשקעות‬
‫מיטב )"מיטב"(‪ .‬במסגרת השלמת העסקה שולם לבטוחה סך כולל של כ‪ 59-‬מיליוני ש"ח‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬כנגד התחייבות בטוחה כלפי חברות מקבוצת מיטב‪ ,‬לפיה במשך תקופה של ‪4‬‬
‫שנים‪ ,‬כלל פיננסים ובטוחה‪ ,‬תימנענה מלעסוק בפעילויות מסוימות המתחרות בתחום‬
‫הפעילות של חברות מבט‪ ,‬שולם לכלל בטוחה סך של כ‪ 3.5-‬מיליוני ש"ח‪ ,‬אשר לא הוכר‬
‫כהכנסה בדוחותיה הכספיים של קבוצת כלל פיננסים‪ .‬הכנסה נדחית זו תוכר על ידי‬
‫קבוצת כלל פיננסים על פני תקופת ההתחייבות לאי תחרות )עד ליוני ‪.(2015‬‬
‫בנוסף‪ ,‬געש עשיית שוק בע"מ‪ ,‬מקבוצת מיטב שילמה לכלל נגזרים סך של כ‪ 43-‬מיליוני‬
‫ש"ח תמורת הזכויות וההתחייבויות מכוח ועל פי הסכמי התפעול שבין כלל נגזרים לבין‬
‫חברות מבט‪ ,‬וכן עבור זכות השימוש בקניין הרוחני של כלל נגזרים ‪ .AS IS‬בעקבות‬
‫המכירות כאמור רשמה החברה את חלקה ברווח בסך של כ‪ 16 -‬מיליון ש"ח וגידול בהון‬
‫המיוחס לבעלי מניות החברה בסך של כ‪ 41 -‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫אחר‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בהמשך לאמור בבאור ‪.3‬יא‪.6.‬ח‪ .‬לדוחות הכספיים השנתיים‪ ,‬בדבר תמורה נוספת‬
‫בסכומים של עד כ‪ 3-‬מיליון דולר ועד כ‪ 29-‬מיליון דולר שאלרון ו‪-‬אר די סי רפא"ל חברה‬
‫לפיתוח בע"מ )"אר די סי"(‪ ,‬חברה בת של אלרון המוחזקת על ידיה בשיעור של ‪,50.1%‬‬
‫עשויות לקבל‪ ,‬בהתאמה‪ ,‬בגין מכירת כל מניות מדינגו בע"מ )"מדינגו"( שהוחזקו על ידן‪,‬‬
‫המותנית בהשגתן ההדרגתית של אבני דרך תפעוליות מסוימות על ידי מדינגו‪ ,‬הכוללות‪,‬‬
‫בין היתר‪ ,‬הקמת קו יצור בעל מאפיינים תפעוליים מסוימים‪ ,‬בחודש מרס ‪ 2011‬דיווח‬
‫הרוכש לאלרון כי בשלב הדיווח שלו‪:‬‬
‫)‪ (1‬קיימים סיכונים תפעוליים מסוימים‪ ,‬אשר עלולים לעכב או למנוע את העמידה באבני‬
‫הדרך האמורות‪ ,‬בין היתר‪ ,‬עקב חוסר תאימות למאפיינים התפעוליים הנדרשים‪.‬‬
‫)‪ (2‬ניתן להניח באופן סביר‪ ,‬כי מדינגו עשויה לעמוד בחלק מאבני הדרך האמורות‪,‬‬
‫בכפוף לאמור בפסקה )‪ (1‬לעיל‪.‬‬
‫)‪ (3‬לא ניתן לספק מידע אודות אפשרות העמידה באבן הדרך התפעולית האחרונה‪,‬‬
‫שבגין עמידה בה תהיינה אלרון ואר די סי זכאיות לתמורה נוספת בסך של כ‪0.4-‬‬
‫מיליון דולר וכ‪ 4.1-‬מיליון דולר‪ ,‬בהתאמה‪ ,‬מתוך סך התמורה המותנית‪.‬‬
‫בחודש יוני ‪ 2011‬דיווח הרוכש כי לא חלו שינויים מהותיים בהשוואה לדיווחו בחודש מרס‬
‫‪.2011‬‬
‫בגין עמידה בחלק האמור מאבני הדרך לגביהן התקבל מידע מסוים‪ ,‬אלרון ואר די סי‬
‫תהיינה זכאיות לתמורה נוספת בסך של עד כ‪ 2.6-‬מיליון דולר ועד כ‪ 25.3-‬מיליון דולר‪,‬‬
‫בהתאמה‪ ,‬מתוך סך התמורה המותנית‪ .‬בשלב זה‪ ,‬אין באפשרותה של אלרון להעריך‬
‫ולבסס שיעורי הסתברות מהימנים לעמידה באבני הדרך הרלוונטיות לצורך אמידת שוויו‬
‫ההוגן של מרכיב זה באופן מהימן‪ ,‬ולפיכך טרם הוכר רווח בגין מרכיב תמורה מותנית זה‪.‬‬
‫בגין אבני הדרך לגביהן התקבל מידע מסוים כאמור‪ ,‬עשויה אלרון לרשום בעתיד רווח נקי‬
‫המיוחס לבעלי מניותיה‪ ,‬בסכום כולל של עד כ‪ 12-‬מיליון דולר‪ ,‬ובגינו תרשום החברה את‬
‫חלקה כפי שיהיה באותה עת‪ .‬אין וודאות כי אכן יוכר רווח כאמור בעתיד‪.‬‬
‫בהמשך לאמור בבאור ‪.3‬יא‪.6.‬י‪ .‬וכן בבאור ‪ 16‬בדוחות הכספיים השנתיים‪ ,‬בדבר‬
‫החזקותיה של אלרון במניות החברה הקנדית‪ ,‬אותן קיבלה במסגרת מכירת השקעתה‬
‫בטלדטה נטוורקס בע"מ )"טלדטה"(‪ ,‬במהלך המחצית הראשונה בשנת ‪ 2011‬שוחררו‬
‫מחסימה כל מניות החברה הקנדית וכן התקבלו במלואן מניות החברה הקנדית שהוחזקו‬
‫בנאמנות‪.‬‬
‫ברבעון השני בשנת ‪ 2011‬הכירה אלרון בהפסד בסך כ‪ 9-‬מיליון דולר מירידת ערך‬
‫החזקתה במניות החברה הקנדית‪ ,‬לאחר שבחנה בתאריך הדיווח את שיעור הפער בין‬
‫השווי ההוגן של אחזקתה במניות החברה הקנדית לעלותה המקורית במועד מכירת‬
‫טלדטה‪ ,‬תוך התייחסות לשינויים בשווי ההוגן‪ ,‬למשך הזמן בו השווי ההוגן נמוך מהעלות‬
‫המקורית ולשינויים בסביבה הטכנולוגית‪ ,‬הכלכלית והמשפטית ובסביבת השוק בה פועלת‬
‫החברה הקנדית‪ .‬חלק החברה בהפסד האמור הסתכם בכ‪ 11-‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪109‬‬
‫באור ‪ - 3‬חברות מוחזקות )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫התפתחות ההשקעות בחברות מוחזקות ‪ -‬שינויים עיקריים בתקופת הדוח )המשך(‬
‫‪.6‬‬
‫אחר )המשך(‬
‫ג‪.‬‬
‫בחודש מרס ‪ 2011‬התקשרה השקעות דיסקונט בהסכמים בקשר להשקעה ורכישת‬
‫השליטה במעריב החזקות בע"מ )"מעריב"(‪ .‬הסכמים אלה )"הסכמי ההשקעה"( אושרו על‬
‫ידי דירקטוריון השקעות דיסקונט בחודש מרס ‪ ,2011‬ובמסגרתם העמידה השקעות‬
‫דיסקונט למעריב בחודש מרס ‪ 2011‬מימון ביניים בסכום של ‪ 20‬מיליון ש"ח כהלוואה‬
‫שנזקפה על חשבון השקעת השקעות דיסקונט במעריב בעת השלמת העסקה‪.‬‬
‫בחודש יוני ‪ 2011‬הושלמו ההשקעות בהתאם להסכמי ההשקעה )להלן "מערך‬
‫העסקאות"( ובמסגרת זו רכשה השקעות דיסקונט כ‪ 61%-‬מהון המניות המונפק והנפרע‬
‫של מעריב‪ ,‬כפי שהוא מיד לאחר השלמת העסקה‪ ,‬בהשקעה כוללת בסך ‪ 147‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫ההשקעה הכוללת בוצעה באופן הבא‪ :‬השקעות דיסקונט השקיעה והזרימה למעריב סכום‬
‫של ‪ 120‬מיליון ש"ח )הכולל את מימון הביניים בסכום של ‪ 20‬מיליון ש"ח שהעמידה‬
‫השקעות דיסקונט למעריב בחודש מרס ‪ (2011‬תמורת הנפקה פרטית של מניות מעריב‬
‫להשקעות דיסקונט‪ .‬כמו כן‪ ,‬רכשה השקעות דיסקונט תמורת כ‪ 20-‬מיליון ש"ח‪ ,‬מניות של‬
‫מעריב והלוואת בעלים למעריב שיתרתה הסתכמה בכ‪ 11-‬מיליון ש"ח מחברה בשליטת‬
‫ד"ר זקי רכיב‪ ,‬מבעלות השליטה במעריב ערב השלמת מערך העסקאות )"רכיב"(‪ .‬הלוואת‬
‫הבעלים שרכשה השקעות דיסקונט כאמור הומרה למניות של מעריב‪ .‬בנוסף‪ ,‬רכשה‬
‫השקעות דיסקונט מניות של מעריב )שהיוו כ‪ 1.8%-‬מהון המניות המונפק של מעריב מיד‬
‫לאחר השלמת מערך העסקאות( שהיו שייכות למר גוסינסקי ומשועבדות לבנק ישראלי‬
‫)להלן בבאור זה "הבנק"( תמורת ‪ 2‬מיליון דולר‪ .‬השקעות דיסקונט גם התחייבה כלפי‬
‫הבנק‪ ,‬כי במקרה שיופעלו הליכי מימוש בקשר למניות נוספות מסויימות של מעריב )שהיוו‬
‫כ‪ 4.2%-‬מהון המניות המונפק של מעריב מיד לאחר השלמת מערך העסקאות( השייכות‬
‫למר גוסינסקי ומשועבדות לבנק‪ ,‬תציע השקעות דיסקונט לרכוש מניות אלה בתמורה‬
‫כוללת של ‪ 6‬מיליון דולר )או לרכוש חלק ממניות אלה לגביו יופעלו הליכי מימוש‪ ,‬וזאת‬
‫תמורת חלק יחסי מסכום זה‪ ,‬במקרה שהליכי המימוש יהיו ביחס לחלק מיתרת המניות‬
‫האמורות(‪ ,‬כאשר התחייבות השקעות דיסקונט להציע הצעות כאמור תהיה בתוקף במשך‬
‫תקופה שנקבעה‪ ,‬המתחילה לאחר תום ‪ 3‬שנים ממועד השלמת מערך העסקאות‪ ,‬וזאת‬
‫כפוף לכל דין‪ .‬התחייבות זו של השקעות דיסקונט כלפי הבנק מטופלת בדוחות הכספיים‬
‫כאופציית מכר של בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה במעריב‪ ,‬דהיינו נרשמה כהתחייבות‬
‫ומטופלת כעלות רכישה מותנית של הזכויות שאינן מקנות שליטה‪.‬‬
‫במקביל להשקעת השקעות דיסקונט כאמור‪ ,‬קבוצת הכשרת הישוב‪ ,‬מבעלות השליטה‬
‫במעריב ערב השלמת מערך העסקאות )"הכשרת הישוב"(‪ ,‬השקיעה והזרימה למעריב ‪12‬‬
‫מיליון ש"ח תמורת הנפקה פרטית של מניות של מעריב להכשרת הישוב וכן המירה‬
‫למניות של מעריב את הלוואות הבעלים אשר הכשרת הישוב העמידה בעבר למעריב‪,‬‬
‫שיתרתן הסתכמה בכ‪ 40-‬מיליון ש"ח‪ ,‬ובעקבות זאת מחזיקה הכשרת הישוב כ‪ 27%-‬מהון‬
‫המניות המונפק והנפרע של מעריב כפי שהוא מיד לאחר השלמת מערך העסקאות‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬הכשרת הישוב ומעריב תיקנו מספר הסכמים לגבי נכסים שהכשרת הישוב‬
‫משכירה למעריב‪ ,‬שבמסגרתם הוארכו תקופות השכירות‪ .‬במסגרת הסכמי ההשקעה גם‬
‫ניתן ויתור הדדי בין רכיב לבין מעריב וחברות בנות שלה על תביעות‪ ,‬טענות או דרישות‬
‫מכל סוג בקשר עם הסכם השקעה של רכיב במעריב מחודש מאי ‪ 2010‬והתיקונים לו‪.‬‬
‫עם השלמת מערך העסקאות נכנס לתוקף הסכם בעלי מניות בין השקעות דיסקונט לבין‬
‫הכשרת הישוב‪ ,‬הכולל בין השאר זכות סרוב ראשון של כל צד במקרה של מכירת מניות‬
‫מעריב על ידי משנהו‪ ,‬וכן הסכמות בקשר להרכב דירקטוריון מעריב שבמסגרתן תמנה‬
‫השקעות דיסקונט את רוב חברי הדירקטוריון של מעריב‪.‬‬
‫בהתאם להסכם מחודש אפריל ‪ 2011‬בין מעריב והבנק‪ ,‬במועד השלמת מערך העסקאות‬
‫פרעה מעריב לבנק סכום של ‪ 42‬מיליון ש"ח )בתוספת חוב ריבית שטרם נפרע( וזאת‬
‫לסילוק סופי של כל חובות קבוצת מעריב לבנק בסכום של כ‪ 106-‬מיליון ש"ח‪ .‬בנוסף‪,‬‬
‫מעריב הגיעה להבנות עם בנקים נוספים‪ ,‬במסגרתן וביחד עם מחילת החוב המתוארת‬
‫לעיל ומחילת חוב על ידי הכשרת הישוב במסגרת הסכמי השקעה‪ ,‬נמחל למעריב חוב‬
‫כולל בסך כ‪ 74-‬מיליון ש"ח‪ .‬כמו כן‪ ,‬בחלק מן הבנקים נדחה פרעון יתרת החוב לתקופה‬
‫של עד ‪ 36‬חודשים‪ ,‬והריבית על הלוואות אלה הופחתה‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪110‬‬
‫באור ‪ - 3‬חברות מוחזקות )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫התפתחות ההשקעות בחברות מוחזקות ‪ -‬שינויים עיקריים בתקופת הדוח )המשך(‬
‫‪.6‬‬
‫אחר )המשך(‬
‫)המשך(‬
‫ג‪.‬‬
‫החל מיום ‪ 2‬ביוני ‪ 2011‬מאוחדים דוחותיה הכספיים של מעריב בדוחות כספיים אלה‪.‬‬
‫כתוצאה מאיחוד לראשונה של דוחותיה הכספיים של מעריב‪ ,‬נבעו לחברה התאמות לשווי‬
‫הוגן של נכסים והתחייבויות מזוהים נטו‪ ,‬שיוחסו בעיקר לקרקע ומבנה בסך ‪ 31‬מיליון‬
‫ש"ח‪ ,‬שמרכיב המבנה מופחת על פני תקופה של ‪ 11‬שנים‪ ,‬לסימני מסחר בסך ‪ 14‬מיליון‬
‫ש"ח‪ ,‬המופחתים על פני תקופה של ‪ 15‬שנים‪ ,‬לקשרי לקוחות בסך ‪ 17‬מיליון ש"ח‪,‬‬
‫שמרביתם מופחתים על פני תקופה של ‪ 3‬שנים‪ ,‬ומוניטין בסך של כ‪ 51-‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫ההשפעה על הנכסים וההתחייבות בדוח המאוחד על המצב הכספי למועד האיחוד‬
‫לראשונה של דוחותיה הכספיים של מעריב בדוחות הכספיים של החברה היתה כדלקמן‪:‬‬
‫ערך בספרי‬
‫מעריב במועד‬
‫הכניסה לאיחוד‬
‫נכסים שוטפים‬
‫מוניטין‬
‫נכסים בלתי מוחשיים אחרים‬
‫רכוש קבוע ואחר‬
‫התחייבויות שוטפות‬
‫התחייבויות שאינן שוטפות‬
‫בניכוי זכויות שאינן מקנות‬
‫שליטה *‬
‫*‬
‫**‬
‫התאמות לשווי‬
‫הוגן ומוניטין‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫ערכים שהוכרו‬
‫בכניסה לאיחוד‬
‫‪186‬‬
‫‪31‬‬
‫‬‫‪187‬‬
‫)‪(158‬‬
‫)‪(99‬‬
‫‬‫‪20‬‬
‫‪31‬‬
‫‪31‬‬
‫‬‫)‪(2‬‬
‫‪186‬‬
‫‪51‬‬
‫‪31‬‬
‫‪218‬‬
‫)‪(158‬‬
‫)‪(101‬‬
‫‪147‬‬
‫‪80‬‬
‫‪227‬‬
‫)‪(44‬‬
‫)‪(20‬‬
‫)‪(64‬‬
‫‪103‬‬
‫‪60‬‬
‫‪** 163‬‬
‫זכויות שאינן מקנות שליטה נמדדו לפי חלקן היחסי בנכסים המזוהים ובהתחייבויות המזוהות של מעריב‪.‬‬
‫סכום זה משקף השקעה בסך ‪ 147‬מיליון ש"ח‪ ,‬בתוספת התחייבות בגין אופציית מכר לבעלי זכויות שאינן מקנות‬
‫שליטה בסך של כ‪ 16-‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫תזרימי המזומנים המצרפיים אשר נבעו לקבוצה כתוצאה מעסקת הרכישה‪:‬‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫מזומן ששולם‬
‫מזומנים ושווי מזומנים של מעריב‬
‫)‪(147‬‬
‫‪74‬‬
‫)‪(73‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ההכנסות שנכללו בדוחות כספיים אלה כתוצאה מאיחוד הדוחות הכספיים של מעריב‬
‫ממועד העליה לשליטה עד ליום ‪ 30‬ביוני ‪ 2011‬הסתכמו בכ‪ 24-‬מיליון ש"ח‪ .‬בנוסף‪ ,‬תרמה‬
‫מעריב בתקופה האמורה להפסד המיוחס לבעלים של החברה הפסד בסך של כ‪ 5-‬מיליון‬
‫ש"ח‪.‬‬
‫אילו בוצע צרוף העסקים של מעריב ביום ‪ 1‬בינואר ‪ ,2011‬סכום ההכנסות ממכירות‬
‫ושרותים בדוחות רווח והפסד המאוחדים של החברה לתקופות של ששה ושלושה חודשים‬
‫שנסתיימו ביום ‪ 30‬ביוני ‪ 2011‬היה גדל בכ‪ 118-‬מיליון ש"ח ובכ‪ 47-‬מיליון ש"ח‪,‬‬
‫בהתאמה‪.‬‬
‫מעריב בוחנת ישום מספר מהלכים וצעדי התייעלות במטרה להביא לשיפור בתזרים‬
‫המזומנים ובתוצאות הכספיות שלה בטווח הזמן הארוך‪ .‬בסמוך למועד אישור דוחות‬
‫כספיים אלה טרם נקבעו מהלכים כאמור שמעריב עשויה להחליט על ישומם ואין ודאות‬
‫באשר להשפעותיהם על מצבה הכספי‪ .‬להערכת מעריב‪ ,‬היא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה‬
‫הכספיות הידועות‪.‬‬
‫ביום ‪ 15‬במאי ‪ 2011‬הודיעה נייר חדרה כי חתמה על הסכם בינה לבין השותפים בפרויקט‬
‫ים‪-‬תטיס )"ההסכם"(‪ .‬על פי ההסכם‪ ,‬תוארך תקופת ההסכם שנחתם ביניהם ביום ‪29‬‬
‫ביולי ‪ 2005‬לרכישת גז טבעי )"ההסכם המקורי"( בשנתיים נוספות‪ ,‬עד ליום ‪ 30‬ביוני‬
‫‪.2013‬‬
‫נוסחת מחיר הגז שנקבעה בהסכם מתבססת על מחיר הנפט )חבית ברנט( וכוללת "מחיר‬
‫רצפה" למחיר הגז‪ .‬יצוין‪ ,‬כי בעקבות העלייה החדה שחלה במחירי הדלקים מאז נחתם‬
‫ההסכם המקורי‪ ,‬מחיר הגז בהסכם גבוה משמעותית מתקרת המחיר שנקבעה בהסכם‬
‫המקורי‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪111‬‬
‫באור ‪ - 3‬חברות מוחזקות )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫התפתחות ההשקעות בחברות מוחזקות ‪ -‬שינויים עיקריים בתקופת הדוח )המשך(‬
‫‪.6‬‬
‫אחר )המשך(‬
‫)המשך(‬
‫ה‪.‬‬
‫לעובדה זו עשויה להיות השפעה על עלות הגז לנייר חדרה‪ ,‬לעומת העלות על פי ההסכם‬
‫המקורי‪ ,‬בסכום נוסף של כ‪ 19.4 -‬מיליון דולר בשנה )על פי חישוב הנוסחה במועד חתימת‬
‫ההסכם‪ ,‬במונחי עלות ברוטו‪ ,‬לפני מגן מס(‪ .‬נייר חדרה נערכת לתכנית התייעלות וחיסכון‬
‫בהתאם‪ .‬עלות הגז בפועל תלויה בגורמים שונים‪ ,‬ובעיקר בשינויים במחירי הנפט בעולם‪.‬‬
‫יתר תנאי ההסכם המקורי יישארו בתוקפם‪ ,‬בשינויים המחויבים‪.‬‬
‫ההיקף הכספי הכולל של ההסכם מוערך כיום בכ‪ 63-‬מיליון דולר )על פי חישוב הנוסחה‬
‫במועד חתימת ההסכם(‪ .‬יובהר‪ ,‬כי ההיקף בפועל עשוי להשתנות על פני התקופה‬
‫כתוצאה משינוי במחיר הנפט בעולם‪.‬‬
‫ביום ‪ 26‬ביוני ‪ ,2011‬חברה מאוחדת בבעלות משותפת ובחלקים שווים של אי די בי פתוח‬
‫ו‪.‬‬
‫ומר סולטן )"‪ ,("IDB-DT‬התקשרה בהסכם רכש מניות )"ההסכם"( עם צד שלישי‬
‫)"המוכר"(‪ ,‬לפיו ‪ IDB-DT‬תרכוש חברה בבעלותו המלאה של המוכר )"החברה‬
‫הנמכרת"(‪ ,‬אשר הנכס העיקרי שלה הוא הזכות לקבלת תמלוג על בשיעור ‪ 4.5%‬מנפט‪,‬‬
‫גז וחומרים אחרים )"תמלוג העל"( שיופקו משטח הרישיונות לחיפושי נפט וגז ‪/ 348‬‬
‫"שרה" ו‪" / 347 -‬מירה" )"הרישיונות"(‪ .‬התמורה הכוללת שתשולם על ידי ‪ IDB-DT‬בקשר‬
‫עם העסקה הינה בסכום בלתי מהותי לחברה‪ .‬תמורה זו נקבעה במשא ומתן בין הצדדים‬
‫בשים לב למאפייני העסקה ולנסיבותיה‪ .‬העסקה הושלמה ביום ‪ 27‬ביולי ‪ ,2011‬לאחר‬
‫תאריך הדוח על המצב הכספי‪ .‬יצויין כי‪ ,‬קיימת אופציה‪ ,‬למשך ‪ 5‬שנים ממועד רישום‬
‫הזכויות ברישיונות‪ ,‬לרכישת מחצית מתמלוג העל של החברה הנמכרת‪ ,‬כדלקמן‪(1) :‬‬
‫‪ IDB-DT‬זכאית לרכוש תמלוג על בשיעור של כ‪ ,0.75% -‬בתמורה לסך של כ‪ 3 -‬מליון‬
‫דולר ו‪ (2) -‬חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ זכאית לרכוש תמלוג על בשיעור של‬
‫‪ ,1.5%‬בתמורה לסך של כ‪ 6 -‬מיליון דולר‪ .‬אי די בי פתוח בוחנת השלכותיה החשבונאיות‬
‫של העסקה האמורה לרבות תחולת תקן בינלאומי ‪ ,39‬בהתיייחס לתמלוג העל שנרכש‬
‫ולאופציות שניתנו על ידי החברה הנרכשת לרכישת תמלוג העל בשיעורים מסויימים‪.‬‬
‫ביום ‪ 13‬ביוני ‪ 2011‬הודיעה השותפות המוגבלת כי לאחר עיון בבקשה ונספחיה‪ ,‬קיום‬
‫ההליכים על פי דין ובכללם כינוס אסיפות כלליות‪ ,‬בהעדר התנגדות‪ ,‬ולאחר פרסומים כדין‪,‬‬
‫ומנימוקי הבקשה‪ ,‬נעתר בית המשפט לבקשה ואישר את ההסדר לפיו תוארך תקופת‬
‫המימוש של כתבי האופציה )סדרה ‪ (7‬עד ליום ‪ 17‬ביולי ‪.2011‬‬
‫בחודש יולי ‪) 2011‬לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי( אי די בי פתוח מימשה את כל‬
‫כמות כתבי האופציה )סדרה ‪ (7‬של השותפות המוגבלת המוחזקת על ידי‪ ,‬הכוללת כ‪-‬‬
‫‪ 619‬מיליון כתבי אופציה )סדרה ‪ .(7‬בתמורה לסך של כ‪ 23 -‬מיליון ש"ח וכן רכשה כ‪569 -‬‬
‫מיליון ע‪.‬נ‪ .‬יחידות השתתפות של מודיעין בתמורה לסך של ‪ 25‬מיליון ש"ח‪ .‬נכון לסמוך‬
‫למועד דוח זה מחזיקה אי די בי פתוח בכ‪ 16.9% -‬מיחידות ההשתתפות במודיעין‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫בחודש יוני ‪ 2011‬נחתם הסכם למיזוג פעילותן של פאנדטק ו‪,("S1") S1 Corporation-‬‬
‫חברה אמריקאית הנסחרת בבורסת נאסד"ק ומשמשת כספקית בינלאומית של פתרונות‬
‫תוכנה לשירותי סליקה ושירותים פיננסיים‪ ,‬על‪-‬ידי עסקת החלפת מניות‪ ,‬ליצירת חברה‬
‫בינלאומית )"החברה הממוזגת"(‪ .‬עם השלמת המיזוג‪ ,‬ימחקנה מניות פאנדטק מהמסחר‬
‫והיא תהפוך לחברה פרטית בבעלות מלאה של ‪.S1‬‬
‫אם וכלל שיושלם המיזוג‪ ,‬חלקם של בעלי מניות ‪ S1‬בחברה הממוזגת יעמוד על כ‪55%-‬‬
‫ואילו חלקם של בעלי מניות פאנדטק בחברה הממוזגת יעמוד על כ‪ .45%-‬לאור זאת‪,‬‬
‫תקבל כלל תעשיות כ‪ 2.72-‬מניות ‪ ,S1‬בגין כל מניה המוחזקת על ידה ערב המיזוג‪ .‬יחס‬
‫זה משקף תמורה של כ‪ 20.51 -‬דולר עבור מניית פאנדטק‪ ,‬בהתבסס על מחירי מניות ‪S1‬‬
‫ופאנדטק בסמוך לחתימה על הסכם מיזוג זה‪ .‬סה"כ תחזיק כלל תעשיות לאחר המיזוג כ‪-‬‬
‫‪ 23.9‬מיליון מניות של החברה הממוזגת‪ ,‬המהוות החזקה בשיעור של כ‪ 24%-‬מהון‬
‫המניות של החברה הממוזגת‪.‬‬
‫ההרכב הראשוני של דירקטוריון החברה הממוזגת ימנה שמונה חברים‪ ,‬כאשר ארבעה‬
‫דירקטורים ייבחרו על ידי פאנדטק וארבעה דירקטורים על ידי ‪ .S1‬דירקטוריון החברה‬
‫הממוזגת יועמד לבחירה מחודשת באסיפות הכלליות של החברה הממוזגת באופן מדורג‬
‫)‪ ,(Staggered board‬הכל כקבוע בהסכם המיזוג‪.‬‬
‫הסכם המיזוג כולל מצגים של הצדדים בנוגע לעסקיהם ולמצב פעילותם‪.‬‬
‫השלמת המיזוג כפופה לתנאים מתלים שונים‪ ,‬ובעיקר לכל האישורים הדרושים על פי דין‬
‫ובכללם‪ ,‬אישור בית המשפט בהתאם לסעיפים ‪ 351 - 350‬לחוק החברות‪ ,‬לרבות אישור‬
‫אסיפת בעלי המניות של פאנדטק )וככל שיידרש על ידי בית המשפט גם אסיפת נושים(‬
‫וזאת ברוב של הנוכחים באסיפה המייצגים ‪ 75%‬מזכויות ההצבעה המיוצגות באסיפה‬
‫)ו‪/‬או כל אישור אחר שידרוש בית המשפט(;‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪112‬‬
‫באור ‪ - 3‬חברות מוחזקות )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫התפתחות ההשקעות בחברות מוחזקות ‪ -‬שינויים עיקריים בתקופת הדוח )המשך(‬
‫‪.6‬‬
‫אחר )המשך(‬
‫)המשך(‬
‫ז‪.‬‬
‫אישור אסיפת בעלי המניות של ‪ ;S1‬קבלת כל האישורים הדרושים מרשויות ההגבלים‬
‫העסקיים במדינות הרלבנטיות אם וככל שאישורים כאלה נדרשים )לרבות ארה"ב(; קבלת‬
‫אישורים מרשויות ממשלתיות ישראליות שונות וקבלת מספר החלטות מרשויות המס‬
‫בישראל לגבי מיסוי בעלי המניות ועובדי פאנדטק בקשר עם עסקת המיזוג‪.‬‬
‫הצדדים לעסקת המיזוג לקחו על עצמם התחייבויות דומות שלא לבצע עסקאות נוגדות‬
‫לעסקת המיזוג ושלא לשדל לעסקאות כאמור‪ .‬כמו כן‪ ,‬הדירקטוריונים של הצדדים לעסקת‬
‫המיזוג‪ ,‬אשר אישרו אותה ערב החתימה על הסכם המיזוג והמליצו לבעלי המניות של‬
‫פאנדטק ושל ‪ S1‬לאשר את הסכם המיזוג‪ ,‬יהיו מנועים מלשנות את המלצתם או לצאת‬
‫נגד עסקת המיזוג‪.‬‬
‫למרות האמור לעיל‪ ,‬דירקטוריון של מי מהצדדים לעסקת המיזוג יהיה רשאי לשנות את‬
‫המלצתו בקשר לעסקת המיזוג אם תתקבל הצעה נוגדת‪ ,‬אשר דירקטוריון אותו צד קבע כי‬
‫היא עדיפה מבחינה פיננסית לבעלי מניותיו על עסקת המיזוג‪ ,‬וכי סביר שתושלם‪ ,‬וזאת‬
‫בהתאם לתנאי הסכם המיזוג‪.‬‬
‫הסכם המיזוג קובע מספר אירועים בהם הצדדים לעסקת המיזוג או מי מהם רשאים לסיים‬
‫את ההסכם‪ ,‬לרבות‪ :‬אי נכונות בעלת משמעות מהותית במצגים של מי מהצדדים או‬
‫הפרה מהותית של התחייבות מי מהצדדים‪ ,‬שינוי מהותי לרעה במצבו של צד לעסקה‪,‬‬
‫שינוי המלצת הדירקטוריון כמפורט לעיל‪ ,‬אי השגת אישורים נדרשים לביצוע המיזוג או אי‬
‫השלמתו עד ליום ‪ 31‬במרס ‪) 2012‬בכפוף להארכה עד ליום ‪ 30‬ביוני ‪ 2012‬בתנאים‬
‫המפורטים בהסכם המיזוג(‪ .‬הסכם המיזוג קובע‪ ,‬בין היתר‪ ,‬פיצוי מוסכם בגובה של כ‪12 -‬‬
‫מיליון דולר לחלק ממקרי סיום ההסכם המפורטים לעיל‪ ,‬לרבות בקשר עם שינוי המלצת‬
‫הדירקטוריון וכן פיצוי מוסכם בגובה של כ‪ 3 -‬מיליון דולר למקרים אחרים‪.‬‬
‫במסגרת הסכם המיזוג סוכם כי בעלי מניות משמעותיים בחברה הממוזגת‪ ,‬וביניהם כלל‬
‫תעשיות‪ ,‬יהיו רשאים לדרוש כי החברה הממוזגת תחתום עמם על הסכם רישום‬
‫)‪ ,(Registration Rights Agreement‬על פיו הם יקבלו זכויות רישום מסוימות‪ ,‬בגין‬
‫מניות החברה הממוזגת אשר יוחזקו על ידם‪.‬‬
‫כתנאי לחתימה על ההסכם‪ ,‬כלל תעשיות התחייבה כי בכל אסיפה של בעלי המניות של‬
‫פאנדטק‪ ,‬היא תצביע בעד אישור הסכם המיזוג וכנגד כל הצעה נוגדת‪ ,‬וזאת כל עוד לא‬
‫שינה דירקטוריון פאנדטק את עמדתו כמתואר לעיל‪ .‬יצוין כי מתן ההתחייבות האמורה‬
‫אושרה בוועדת הביקורת והדירקטוריון של כלל תעשיות‪.‬‬
‫לדעת הנהלת כלל תעשיות‪ ,‬כלל תעשיות לא תשלוט בחברה הממוזגת עם השלמת עסקת‬
‫המיזוג וזאת בין היתר לאור שיעור ההחזקה בחברה הממוזגת )כ‪ (24% -‬ומבנה‬
‫הדירקטוריון הצפוי של החברה הממוזגת כאמור לעיל‪.‬‬
‫לפיכך‪ ,‬עם השלמת העסקה‪ ,‬ככל שתושלם‪ ,‬יופסק איחוד דוחותיה הכספיים של פאנדטק‬
‫וההשקעה בחברה הממוזגת תוכר במועד השלמת המיזוג על בסיס שוויה ההוגן ותוצג‬
‫החל ממועד זה בהתאם לשיטת השווי המאזני‪.‬‬
‫כפועל יוצא‪ ,‬אם וככל שיושלם המיזוג הפער בין שוויה ההוגן של השקעת כלל תעשיות‬
‫בחברה הממוזגת לבין הערך בספרים של השקעת כלל תעשיות במניות פאנדטק ערב‬
‫העסקה‪ ,‬בניכוי יתרת קרן הפרשי תרגום ערב העיסקה‪ ,‬ייזקף כרווח לדוח רווח והפסד‪.‬‬
‫בהתבסס על השער של מנית ‪ S1‬ושער החליפין של הדולר ביחס לש"ח ליום ‪ 30‬ביוני‬
‫‪ 2011‬ויתרת ההשקעה של כלל תעשיות בפאנדטק ליום ‪ 30‬ביוני ‪ ,2011‬חלק החברה‬
‫ברווח הצפוי יסתכם בסך של כ‪ 158 -‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫הרווח הסופי עשוי להשתנות באופן מהותי מאוד והוא תלוי במספר גורמים‪ ,‬ביניהם‪ :‬שער‬
‫מניית ‪ S1‬ערב השלמת העסקה‪ ,‬שער מנית פאנדטק ערב השלמת העסקה‪ ,‬שער מניית‬
‫החברה הממוזגת במועד השלמת העסקה‪ ,‬שינויים בהון העצמי של פאנדטק עד מועד‬
‫השלמת העסקה ושער הדולר במועד השלמת העסקה‪.‬‬
‫כלל תעשיות ציינה בעבר כי היה בכוונתה לפנות לרשות ניירות ערך בבקשה לאשר את‬
‫דרך הטיפול החשבונאית האמורה לעיל‪ .‬להערכת הנהלת כלל תעשיות‪ ,‬לאחר שבחנה את‬
‫הנתונים לעיל‪ ,‬במקרה ספציפי זה לא קם לה עוד צורך מקצועי בפניה כזאת‪ ,‬ולפיכך היא‬
‫אינה צפוייה להגישה‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬בהמשך לטיפול החשבונאי האמור‪ ,‬כלל תעשיות תתקשר עם מעריך שווי בלתי‬
‫תלוי‪ ,‬על מנת לאמוד את השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות של החברה הממוזגת‪,‬‬
‫לרבות נכסים בלתי מוחשיים‪ ,‬וכן לאמוד את יתרת אורך החיים השימושיים של נכסים אלו‬
‫)עבודת הקצאת מחיר רכישה(‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪113‬‬
‫באור ‪ - 3‬חברות מוחזקות )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫התפתחות ההשקעות בחברות מוחזקות ‪ -‬שינויים עיקריים בתקופת הדוח )המשך(‬
‫‪.6‬‬
‫אחר )המשך(‬
‫)המשך(‬
‫ז‪.‬‬
‫בחודש יולי ‪ ,2011‬לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי פרסמה חברת ‪ACI Worldwide‬‬
‫‪ ("ACIW") Inc.‬דיווח בעיתונות‪ ,‬בו דיווחה ‪ ,ACIW‬כי הגישה ל‪ S1-‬הצעה לרכישת מלוא‬
‫מניותיה של ‪ S1‬במחיר של כ‪ 9.5-‬דולר למניית ‪ ,S1‬במזומן ובמניות והכל בהתאם‬
‫לתנאים שפרסמה ‪ ACIW‬בדיווחה כאמור )"ההצעה"(‪ .‬למיטב ידיעת כלל תעשיות‪ ,‬מחיר‬
‫השוק של מנית ‪ S1‬קודם להצעה היה כ‪ 7.1-‬דולר‪.‬‬
‫למיטב ידיעת כלל תעשיות‪ ,‬בחודש אוגוסט ‪ ,2011‬דחתה מועצת המנהלים של ‪ S1‬את‬
‫הצעת ‪ ACIW‬לרכישתה ובעשותה כך היא אישרה את מחוייבותה להליך המיזוג עם‬
‫פאנדטק‪ .‬כאמור לעיל הסכם המיזוג קובע מספר תנאים להשלמת עסקת המיזוג‪ ,‬לרבות‪,‬‬
‫קבלת אישורי בעלי המניות של פאנדטק ו‪ ,S1 -‬אישורים רגולטוריים ואישור בית המשפט‬
‫בישראל ואין כל ודאות כי תנאים אלו ימולאו‪.‬‬
‫בחודשים אפריל ומאי ‪ ,2011‬מומשו כ‪ 3.6 -‬מיליון כתבי אופציה סדרה ‪ 2‬למניות רגילות‬
‫ח‪.‬‬
‫של כת"ב בתמורה לתוספת מימוש בסך כולל של ‪ 73‬מיליון ש"ח‪ .‬ביום ‪ 30‬במאי ‪,2011‬‬
‫פקעו יתרת כתבי האופציה מסדרות ‪ 2‬ו‪ 3 -‬אשר הונפקו במסגרת ההנפקה הראשונה‬
‫לציבור של כת"ב בשנת ‪ 2007‬וכן כל כתבי האופציה אשר הוקצו לבעלי מניות בחברת אב‪-‬‬
‫אר השקעת הון ‪ 1997‬בע"מ במסגרת עסקת רכישת ביומדיקל אינווסטמנטס )‪(1997‬‬
‫בע"מ משנת ‪ .2010‬כתוצאה מכך ירד שיעור האחזקה של כלל תעשיות בכת"ב לכ‪57% -‬‬
‫והחברה רשמה ברבעון השני של שנת ‪ 2011‬גידול בהון המיוחס לבעלי המניות של‬
‫החברה בסך ‪ 21‬מיליון ש"ח שנזקף לקרן הון‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫לאור הירידה בשיעור ההחזקה של כת"ב במדיוונד בע"מ )"מדיוונד"(‪ ,‬עם השלמת העסקה‬
‫המפורטת בבאור ‪.3‬יא‪.6.‬יב‪ .‬לדוחות הכספיים השנתיים‪ ,‬הפסיקה כת"ב לשלוט במדיוונד‪.‬‬
‫לפיכך‪ ,‬החל ממועד השלמת העסקה )‪ 30‬בדצמבר ‪ ,(2010‬הפסיקה כת"ב לאחד את‬
‫דוחותיה הכספיים של מדיוונד וההשקעה הנותרת במדיוונד מוצגת לפי שיטת השווי‬
‫המאזני‪.‬‬
‫כת"ב התקשרה עם מעריך שווי בלתי תלוי על מנת לאמוד את השווי ההוגן של ההשקעה‬
‫הנותרת במדיוונד למועד השלמת העסקה ואת שווים ההוגן של המכשירים הפיננסים‬
‫הנגזרים שניתנו במסגרת ההסכמים‪ .‬בהתאם להערכת השווי‪ ,‬שצורפה לדוחות הכספיים‬
‫השנתיים‪ ,‬נאמד שוויה ההוגן של מדיוונד בסך כולל של כ‪ 273-‬מיליון דולר‪ ,‬וכפועל יוצא‬
‫שוויה ההוגן של ההשקעה הנותרת של כת"ב במדיוונד נאמד בסך של כ‪ 430-‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫כת"ב התקשרה עם אותו מעריך שווי בלתי תלוי לביצוע עבודה של הקצאת מחיר רכישה‬
‫במסגרתה נתבקש מעריך השווי לאמוד את השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות של‬
‫מדיוונד )לרבות נכסים בלתי מוחשיים( למועד השלמת העסקה‪ ,‬וכן לאמוד את יתרת אורך‬
‫החיים השימושיים של נכסים אלה‪.‬‬
‫בסמוך למועד אישור דוחות כספיים אלה הושלמה עבודת הקצאת מחיר הרכישה‪ .‬בהתאם‬
‫לעבודת הקצאת מחיר הרכישה הוכרו הנכסים )מוחשיים ובלתי מוחשיים( וההתחייבויות‬
‫שנרכשו בהתבסס על שווים ההוגן בעת השלמת העסקה‪ .‬במסגרת זו הוכרו נכסים בלתי‬
‫מוחשיים מזוהים ‪ -‬בעיקר זכויות חוזיות בגין מספר תרופות אותן מפתחת מדיוונד‪ ,‬אשר‬
‫פיתוח חלק מהן טרם הושלם‪ .‬הנכסים הבלתי מוחשיים האמורים אינם מופחתים עדיין‬
‫באופן שוטף‪ ,‬שכן השימוש בהם טרם החל‪ ,‬אך האפשרות לירידה בערכם נבחנת על בסיס‬
‫שנתי‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪114‬‬
‫באור ‪ - 3‬חברות מוחזקות )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫התפתחות ההשקעות בחברות מוחזקות ‪ -‬שינויים עיקריים בתקופת הדוח )המשך(‬
‫‪.6‬‬
‫אחר )המשך(‬
‫)המשך(‬
‫ט‪.‬‬
‫חלקה של כת"ב )על בסיס שעור החזקתה במדיוונד ‪ (51.74%‬בנכסים ובהתחייבויות של‬
‫מדיוונד נכון למועד השלמת העסקה הינו כדלקמן‪:‬‬
‫ערך בספרי‬
‫מדיוונד‬
‫נכסים שוטפים‬
‫נכסים שאינם שוטפים‪:‬‬
‫השקעה בחברה כלולה‬
‫רכוש קבוע‬
‫נכסים בלתי מוחשיים‪:‬‬
‫זכויות הנובעות מ‪NexoBrid-‬‬
‫זכויות הנובעות מ‪PH-‬‬
‫מוניטין‬
‫התחייבויות שוטפות‬
‫התחייבויות שאינן שוטפות‪:‬‬
‫התחייבויות בגין מענקים ממשלתיים‬
‫מסים נדחים‬
‫נכסים נטו שנרכשו‬
‫בניכוי ‪ -‬זכויות מחזיקי כתבי אופציה‬
‫חלק החברה בנכסים‪ ,‬נטו שנרכשו‬
‫י‪.‬‬
‫התאמות‬
‫לשווי הוגן‬
‫ומוניטין‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫ערכים‬
‫שהוכרו‬
‫‪29‬‬
‫‪-‬‬
‫‪29‬‬
‫‪12‬‬
‫‪2‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪12‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‬‫‬‫‪15‬‬
‫‪441‬‬
‫‪61‬‬
‫‪48‬‬
‫‪550‬‬
‫‪442‬‬
‫‪61‬‬
‫‪48‬‬
‫‪565‬‬
‫)‪(17‬‬
‫)‪(13‬‬
‫)‪(30‬‬
‫)‪(9‬‬
‫‬‫)‪(9‬‬
‫‪18‬‬
‫)‪(9‬‬
‫‪9‬‬
‫‬‫)‪(76‬‬
‫)‪(76‬‬
‫‪462‬‬
‫)‪(41‬‬
‫‪421‬‬
‫)‪(9‬‬
‫)‪(76‬‬
‫)‪(85‬‬
‫‪480‬‬
‫)‪(50‬‬
‫‪430‬‬
‫ברבעון השני של שנת ‪ 2011‬השלימה ישראייר את רכישת מטוס ה‪ATR-72-500 -‬‬
‫הראשון )מתוך שני מטוסים לגביהם התקשרה בהסכם רכישה(‪ ,‬כאשר השלמת רכישת‬
‫מטוס ה‪ ATR -‬השני הושלמה ברבעון השלישי של שנת ‪ .2011‬הרכישה מומנה‪ ,‬ברובה‬
‫באשראי מתאגיד בנקאי‪ .‬בהתאם‪ ,‬עודכן מכתב הנוחות שנמסר על ידי אי די בי פתוח‬
‫לתאגיד הבנקאי )כמצויין בבאור ‪.3‬יא‪.6.‬ו‪ (3).‬לדוחות הכספיים השנתיים( כך שיתייחס גם‬
‫לאשראי האמור‪.‬‬
‫בהמשך להליך בוררות בין אנדים תיירות ותעופה בע"מ )לשעבר גנדן תיירות ותעופה‬
‫בע"מ( )"גתו"ת"( לבין בעל זכויות מיעוט בשותפות משקיעי ברצלונה‪ ,‬שהינה בעלת מניות‬
‫בישראייר במסגרתו טען בעל זכויות המיעוט לזכויות סירוב שונות בשל עסקת מכירת‬
‫גתו"ת לאי די בי פתוח‪ ,‬צפויים הצדדים לחתום לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי על‬
‫הסכם פשרה לפיו יוותר בעל זכויות המיעוט על טענותיו כאמור‪ ,‬וכן יעביר את כל זכויותיו‬
‫במשקיעי ברצלונה‪ ,‬בשותף הכללי בה‪ ,‬וזכויותיו כלפי ישראייר לגתו"ת‪ ,‬ללא תמורה‪ .‬כן‬
‫הוסכם‪ ,‬כי בעלי שליטה קודמים בגתו"ת ישלמו לבעל זכויות המיעוט‪ ,‬ומבלי להודות‬
‫בטענותיו סכום לא מהותי כהחזר הוצאות משפטיות‪/‬פיצוי‪ .‬בגין האמור רשמה אי די בי‬
‫תיירות )המחזיקה כיום בגתו"ת( בדוחות הרבעון השני הוצאה כנגד קרן הון‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪115‬‬
‫באור ‪ - 3‬חברות מוחזקות )המשך(‬
‫ג‪.‬‬
‫פרטים בדבר השקעות סחירות המוחזקות באמצעות אי די בי פתוח‪ ,‬השקעות דיסקונט‪ ,‬כלל‬
‫תעשיות‪ ,‬כלל החזקות עסקי ביטוח וכור‬
‫שווי מאזני‬
‫בספרי המחזיקה‬
‫‪30.06.2011‬‬
‫)‪(3‬‬
‫‪30.06.2011‬‬
‫שווי שוק‬
‫‪24.08.2011‬‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫מוחזקות על ידי אי די בי פתוח‬
‫חברות מאוחדות‬
‫השקעות דיסקונט‬
‫כלל החזקות עסקי ביטוח‬
‫כלל תעשיות‬
‫כור תעשיות‬
‫שותפות כלולה‬
‫מודיעין אנרגיה‬
‫מוחזקות על ידי השקעות דיסקונט‬
‫)‪(1‬‬
‫חברות מאוחדות‬
‫אלרון תעשיה אלקטרונית‬
‫סלקום‬
‫)‪(2‬‬
‫כור תעשיות‬
‫המ‪-‬לט )ישראל קנדה(‬
‫חברה לנכסים ולבנין‬
‫)‪(2‬‬
‫נטוויז'ן‬
‫מעריב‬
‫מקסימה המרכז להפרדת אויר‬
‫שופרסל‬
‫חברה כלולה‬
‫גיוון אימג'ינג‬
‫מוחזקות על ידי כלל תעשיות‬
‫חברות מאוחדות‬
‫גולף אנד קו‬
‫כלל תעשיות ביוטכנולוגיה‬
‫ממן‪-‬מסופי מטען וניטול‬
‫)‪(2‬‬
‫נייר חדרה‬
‫נטוויז'ן‬
‫פאנדטק‬
‫די פארם בע"מ‬
‫חברות כלולות‬
‫ביוקנסל‬
‫מנועי בית שמש אחזקות )‪(1997‬‬
‫מוחזקות על ידי כלל החזקות עסקי ביטוח‬
‫חברה מאוחדת‬
‫טיטניום‬
‫)‪(4‬‬
‫מוחזקת על ידי כור‬
‫חברה כלולה‬
‫מכתשים אגן‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪(4‬‬
‫)‪(5‬‬
‫‪2,646‬‬
‫‪2,198‬‬
‫‪1,112‬‬
‫‪481‬‬
‫‪3,099‬‬
‫‪2,526‬‬
‫‪2,364‬‬
‫‪412‬‬
‫‪2,009‬‬
‫‪1,957‬‬
‫‪1,589‬‬
‫‪202‬‬
‫‪73‬‬
‫‪103‬‬
‫‪70‬‬
‫‪322‬‬
‫‪1,851‬‬
‫‪2,382‬‬
‫‪163‬‬
‫‪1,309‬‬
‫‪523‬‬
‫‪156‬‬
‫‪168‬‬
‫‪2,118‬‬
‫‪257‬‬
‫‪4,070‬‬
‫‪1,946‬‬
‫‪234‬‬
‫‪1,082‬‬
‫‪566‬‬
‫‪276‬‬
‫‪132‬‬
‫‪1,966‬‬
‫‪217‬‬
‫‪3,429‬‬
‫‪956‬‬
‫‪190‬‬
‫‪840‬‬
‫‪583‬‬
‫‪253‬‬
‫‪126‬‬
‫‪1,531‬‬
‫‪137‬‬
‫‪322‬‬
‫‪267‬‬
‫‪223‬‬
‫‪550‬‬
‫‪110‬‬
‫‪989‬‬
‫‪376‬‬
‫‪320‬‬
‫‪155‬‬
‫‪419‬‬
‫‪1,100‬‬
‫‪73‬‬
‫‪708‬‬
‫‪442‬‬
‫‪595‬‬
‫‪89‬‬
‫‪373‬‬
‫‪802‬‬
‫‪70‬‬
‫‪511‬‬
‫‪456‬‬
‫‪515‬‬
‫‪67‬‬
‫‪4‬‬
‫‪29‬‬
‫‪7‬‬
‫‪15‬‬
‫‪6‬‬
‫‪14‬‬
‫‪87‬‬
‫‪19‬‬
‫‪19‬‬
‫‪3,234‬‬
‫‪3,847‬‬
‫‪3,928‬‬
‫כולל מוניטין בסך ‪ 294‬מיליון ש"ח המיוחס לחברות בהחזקתה הישירה של השקעות דיסקונט; סלקום ‪ 138 -‬מיליון ש"ח; מכתשים‬
‫אגן ‪ 9 -‬מיליון ש"ח; המלט ‪ 20 -‬מיליון ש"ח; חברה לנכסים ובנין ‪ 62 -‬מיליון ש"ח; אלרון וגיוון ‪ 65 -‬מיליון ש"ח‪ .‬בנוסף‪ ,‬השקעת‬
‫החברה במניות אי די בי פתוח כוללת מוניטין המיוחס לכלל החזקות עסקי ביטוח ‪ 109 -‬מיליון ש"ח; סלקום ‪ 76 -‬מיליון ש"ח; המלט‬
‫ ‪ 6‬מיליון ש"ח; חברה לנכסים ובנין ‪ 35 -‬מיליון ש"ח; אלרון וגיוון ‪ 24 -‬מיליון ש"ח; נייר חדרה ‪ 10 -‬מיליון ש"ח; גולף ‪ 13 -‬מיליון‬‫ש"ח ופאנדטק ‪ 8 -‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫ערך ההשקעה בספרי החברה נמוך יותר‪ ,‬עקב התאמת ההשקעה לצרכי דיווח במאוחד‪.‬‬
‫על בסיס מספר המניות המוחזקות על ידי חברות הקבוצה ביום ‪ 30‬ביוני ‪) 2011‬ללא התאמה לדיבידנדים שהוכרזו וטרם שולמו‬
‫בתקופה(‪.‬‬
‫כולל עודפי עלות המיוחסים להשקעות אלו‪.‬‬
‫נתוני השווי המאזני בטבלה כוללים יתרות מוניטין ועודפי עלות מיוחסים‪ ,‬המתייחסים לחלק בעלי מניות הרוב בלבד ואינם כוללים‬
‫מוניטין בגין השקעות המוחזקות על ידי כלל ביטוח כנגד הפוליסות המשתתפות ברווחים בתיק הנוסטרו שלה‪ ,‬שלחברה יש שליטה‬
‫בהן‪.‬‬
‫חברות הקבוצה בוחנות‪ ,‬כל חברה ברמתה‪ ,‬את ערך הנכסים המוחזקים על ידה וכן את עודפי העלות המיוחסים‬
‫ושאינם מיוחסים הכלולים בדוחותיהן‪ .‬השקעות הקבוצה בחברות כלולות נבחנות בכל חברה מחזיקה‪ ,‬ברמת‬
‫השקעתה הכוללת‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪116‬‬
‫באור ‪ - 4‬ארועים בתקופת הדוח‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫בחודש ינואר ‪ 2011‬שילמה אי די בי פתוח דיבידנד במזומן בסך של ‪ 120‬מיליון ש"ח‪ .‬החברה קיבלה את‬
‫מלוא סכום הדיבידנד שחולק‪.‬‬
‫בחודש ינואר ‪ 2011‬עדכנה סטנדרד & פורס מעלות בע"מ את דרוג אגרות החוב מסדרות א'‪,‬ב'‪,‬ג'‪,‬ד'‪ ,‬ו‪-‬ה'‬
‫של החברה מדרוג ‪ A+‬באופק דרוג יציב לדרוג ‪ A+‬באופק שלילי‪.‬‬
‫ביום ‪ 27‬במרס ‪ ,2011‬נחתם הסכם בין התאחדות חברות הביטוח לבין שלטונות המס המאריך את תוקפו‬
‫של ההסכם הקודם‪ ,‬משנת ‪ ,2008‬לשנים ‪ 2009‬ו‪ .2010 -‬חישוב המסים בכלל ביטוח לשנים ‪ 2009‬ו‪-‬‬
‫‪ 2010‬וכן לתקופה של ששה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום ‪ 30‬ביוני ‪ 2011‬נערכו בהתאם לעקרונות‬
‫הסכם ‪.2008‬‬
‫ביום ‪ 30‬במאי ‪ 2011‬פורסמה הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' ‪) (185‬אי תחולת תקני דיווח‬
‫כספי בינלאומיים ‪ -‬הארכת הוראת השעה לגבי שנת המס ‪ ,(2010‬התשע"א‪ ,2011-‬לתיקון סעיף ‪87‬א‬
‫לפקודת מס הכנסה‪ .‬משמעות הצעת החוק הינה‪ ,‬שגם בשנת המס ‪ 2010‬לא יחול תקן ‪ 29‬שקבע המוסד‬
‫הישראלי לתקינה בחשבונאות )כללי ‪ (IFRS‬בקביעת ההכנסה החייבת לצורכי מס‪.‬‬
‫בהמשך לאמור בבאור ‪.45‬טז‪ .‬לדוחות הכספיים השנתיים‪ ,‬בחודש אפריל ‪ 2011‬נחתם הסכם בין פי אי סי‬
‫ישראל אקונומיק קורפוריישן‪ ,‬חברה אמריקנית בבעלות מלאה של השקעות דיסקונט )"פי אי סי"( לבין‬
‫רשות המס הפדרלי של ארה"ב‪ ,‬המסיים את חבותה של פי אי סי בגין תשלומי מס פדרלי של ארה"ב‬
‫)"הסכם המס האמריקני"(‪ ,‬ונכנס לתוקפו הסכם מותנה מחודש יולי ‪ 2010‬בין פי אי סי‪ ,‬השקעות דיסקונט‪,‬‬
‫חברה בת בבעלות מלאה שלהן ורשות המסים בישראל‪ ,‬הקובע‪ ,‬בין היתר‪ ,‬עקרונות וכללים להתחשבנות‬
‫בגין חבות במס ישראלי של החברות האמורות ביחס לתקופה מסוימת בעבר‪ ,‬וכן קובע הסדרי מיסוי‬
‫ישראלי לעתיד בקשר עם נכסים שמקורם ב‪-‬פי אי סי )"הסכם המס הישראלי"(‪ .‬במסגרת הסכם המס‬
‫האמריקני‪ ,‬התחיל תהליך פרוקה מרצון של פי אי סי‪ ,‬שבו מועבר כל עודף רכושה להשקעות דיסקונט‪.‬‬
‫כתוצאה מההסכמים האמורים‪ ,‬מסתכמים תשלומי מס חד פעמיים לרשויות המס בישראל ובארה"ב‪,‬‬
‫והוצאות נלוות בקשר עם המהלך האמור‪ ,‬בסכום כולל נטו של עד כ‪ 123-‬מיליון ש"ח‪ .‬בהתחשב‬
‫בהפרשות אותן רשמה החברה בדוחות הכספיים השנתיים בגין ההסדר האמור‪ ,‬רשמה החברה ברבעון‬
‫הראשון בשנת ‪ 2011‬את חלקה בהכנסה בסך כ‪ 9-‬מיליון ש"ח מביטול חלק מההפרשות האמורות‪.‬‬
‫בחודש מאי ‪ 2011‬פרסמה החברה תשקיף מדף על בסיס הדוחות הכספיים שלה ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪ ,2010‬במסגרתו תוכל החברה להציע לציבור‪ ,‬אגרות חוב המירות למניות אגרות חוב שאינן המירות‬
‫למניות‪ ,‬כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות ואגרות חוב וניירות ערך מסחריים‪.‬‬
‫להלן פרוט בדבר חלוקת דיבידנד על ידי חברות מוחזקות של החברה‪:‬‬
‫) ‪(1‬‬
‫חברה‬
‫השקעות דיסקונט‬
‫השקעות דיסקונט‬
‫כלל תעשיות‬
‫כלל החזקות עסקי ביטוח‬
‫סלקום‬
‫סלקום‬
‫נטוויז'ן‬
‫נכסים ובנין‬
‫נכסים ובנין‬
‫משאב‬
‫שופרסל‬
‫שופרסל‬
‫מועד ההחלטה‬
‫דצמבר ‪2010‬‬
‫מרס ‪2011‬‬
‫מרס ‪2011‬‬
‫מרס ‪2011‬‬
‫מרס ‪2011‬‬
‫מאי ‪2011‬‬
‫מרס ‪2011‬‬
‫מרס ‪2011‬‬
‫מאי ‪2011‬‬
‫פברואר ‪2011‬‬
‫פברואר ‪2011‬‬
‫מאי ‪2011‬‬
‫מועד התשלום‬
‫ינואר ‪2011‬‬
‫אפריל ‪2011‬‬
‫אפריל ‪2011‬‬
‫אפריל ‪2011‬‬
‫אפריל ‪2011‬‬
‫יולי ‪2011‬‬
‫אפריל ‪2011‬‬
‫אפריל ‪2011‬‬
‫יוני ‪2011‬‬
‫פברואר ‪2011‬‬
‫פברואר ‪2011‬‬
‫יוני ‪2011‬‬
‫סכום התשלום‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫‪270‬‬
‫‪180‬‬
‫‪180‬‬
‫‪150‬‬
‫‪303‬‬
‫‪292‬‬
‫‪41‬‬
‫‪120‬‬
‫‪180‬‬
‫‪100‬‬
‫‪*104‬‬
‫‪* 173‬‬
‫* לאחר ניכוי דיבידנד לחברה מאוחדת של שופרסל‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪117‬‬
‫באור ‪ - 5‬תביעות והתחייבויות תלויות‬
‫תובענות ייצוגיות‪ ,‬בקשות מהותיות לאישור תובענות ייצוגיות ותביעות מהותיות אחרות כנגד חברות‬
‫מוחזקות‬
‫סכומי התביעות שלהלן מוצגים בסכומים נכונים למועדי הגשתן‪ ,‬אלא אם נאמר אחרת‪ .‬פרטים בדבר תביעות‬
‫נגד חברות מוחזקות של החברה נכללים להלן באופן פרטני‪ ,‬ככל שההשפעה האפשרית של חלק החברה‬
‫בסכום של כל אחת מהן עולה על ‪ 40‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫לגבי תביעות והתחייבויות תלויות כנגד חברות מוחזקות שלה‪ ,‬התלויות ועומדות בתאריך אישור דוחות כספיים‬
‫אלה‪ ,‬ראה באור ‪ 31‬לדוחות הכספיים לשנת ‪ ,2010‬אשר אושרו ביום ‪ 26‬במאי ‪ 2011‬והכלולים בתשקיף‬
‫שפרסמה החברה ביום ‪ 26‬במאי ‪") 2011‬הדוחות הכספיים השנתיים"(‪ ,‬בכפוף לאמור בבאור זה להלן‪.‬‬
‫א‪ .‬תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות ייצוגיות‪ ,‬אשר רואי החשבון מפנים אליהם את תשומת הלב‪:‬‬
‫‪ .1‬לפרטים בדבר תובענות מהותיות שהגשתן כתביעה ייצוגית אושרה‪ ,‬בקשות תלויות לאישור‬
‫תובענות מהותיות כייצוגיות שטרם אושרו ופרטים בדבר החשיפה הכללית לתובענות ייצוגיות‬
‫ולתובענות ייצוגיות שטרם אושרו‪ ,‬ראה באור ‪.31‬ג‪).1.‬א()ב( ו‪) -‬ג( לדוחות הכספיים השנתיים‪.‬‬
‫להלן פרטים בדבר שינויים מהותיים שחלו ממועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים ביחס‬
‫לתובענות מהותיות שהגשתן כתביעה ייצוגית אושרה‪ ,‬ביחס לבקשות תלויות לאישור תובענות‬
‫מהותיות כיצוגיות וביחס לתביעות מהותיות כנגד קבוצת כלל החזקות עסקי ביטוח שאינן במהלך‬
‫העסקים הרגיל‪ .‬מובהר בזה‪ ,‬כי לא חלו שינויים בהערכות של כלל ביטוח כפי שפורטו בדוחות‬
‫הכספיים השנתיים‪ ,‬לגבי התביעות הייצוגיות‪ ,‬הבקשות לאישור תובענות ייצוגיות והתביעות‬
‫המהותיות המפורטות להלן‪ .‬בכל יתר התביעות הייצוגיות‪ ,‬הבקשות לאישור תובענות ייצוגיות‬
‫והתביעות המהותיות לא חל שינוי מהותי‪.‬‬
‫)א( בהמשך לאמור בבאור ‪.31‬ג‪.1.‬ב‪ .1.‬לדוחות הכספיים השנתיים בדבר תביעה שהוגשה כנגד‬
‫כלל ביטוח וכנגד אחרים לבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו ובקשה לאישורה כתובענה‬
‫ייצוגית מחודש אוקטובר ‪ :2002‬בחודש מאי ‪ 2011‬נחתם הסכם פשרה לסיום המחלוקות‬
‫בתביעת משכן ובתביעה זו‪ .‬בהתאם להסכם הפשרה תישא כלל ביטוח בשכר הטרחה של‬
‫באי כוח התובעים בסכום של כ‪ 413 -‬אלפי ש"ח‪ .‬בחודש אוגוסט ‪ 2011‬ניתנה החלטת בית‬
‫המשפט לפיה אימץ בית המשפט את הסכם הפשרה‪ ,‬הורה על פרסומו וכן הורה על‬
‫המצאת החלטות בית המשפט ליועץ המשפטי לממשלה‪.‬‬
‫)ב( בהמשך לאמור בבאור ‪.31‬ג‪.1.‬ב‪ .7.‬לדוחות הכספיים השנתיים בדבר תביעה שהוגשה כנגד‬
‫כלל ביטוח לבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו ובקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית‬
‫מחודש ספטמבר ‪ :2009‬בחודש יולי ‪ 2011‬הגישה המדינה את עמדתה‪ ,‬לפיה החל מיום ‪1‬‬
‫באפריל ‪ 2012‬יחול מתווה חדש לפיו משרתי הקבע המבוטחים בביטוח חיים ימשיכו להיות‬
‫מבוטחים כל עוד לא הודיעו בכתב על רצונם להפסיק את הביטוח‪ .‬באשר למשרתי קבע‬
‫אשר יחלו את שירותם החל מיום ‪ 1‬באפריל ‪ ,2012‬אלה יצורפו לביטוח באופן אוטומטי‬
‫לתקופה של עד שנה‪ ,‬כאשר בסופה של תקופה זו יופסק הביטוח למשרתי הקבע שלא‬
‫הודיעו בכתב על רצונם בהמשך הביטוח‪ .‬בית המשפט הורה לתובע להגיש תגובתו לעמדת‬
‫המדינה‪.‬‬
‫)ג( בהמשך לאמור בבאור ‪.31‬ג‪.1.‬ב‪ .8.‬לדוחות הכספיים השנתיים בדבר תביעה שהוגשה כנגד‬
‫כלל ביטוח לבית המשפט המחוזי ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית מחודש מרס ‪:2010‬‬
‫בחודש דצמבר ‪ 2010‬הורה בית המשפט על קבלת עמדתו של המפקח על הביטוח ביחס‬
‫לסוגיות המרכזיות בתובענה‪ .‬בחודש יוני ‪ 2011‬הוגשה עמדת המפקח על הביטוח‪,‬‬
‫באמצעות היועץ המשפטי לממשלה‪ ,‬לפיה חברת ביטוח אינה נדרשת ליתן מקדמי קצבה‬
‫שנקבעו בעבר או להעביר כספי מבוטחים לפוליסה הקצבתית שהיתה להם בעבר‪ .‬עוד צוין‬
‫כי ביחס לשאלה האם ניתן לשנות את הסכום שממנו מחושבות הפרשות עד לגובה‬
‫המשכורת‪ ,‬נקבע כי הדבר תלוי בתנאים המסוימים של כל פוליסה וכי בפוליסת התובע אין‬
‫הוראה המחייבת את כלל ביטוח לשנות את סכום ההפרשות או את שיעורי ההפקדות‪.‬‬
‫התיק מצוי בהליכים מקדמיים‪.‬‬
‫‪ .2‬בקשות לאישור תובענות ייצוגית ותביעות כנגד חברות מוחזקות‪ ,‬שהוגשו החל ממועד אישור‬
‫הדוחות הכספיים השנתיים ועד ליום אישור דוחות כספיים אלה‪ ,‬ואשר רואי החשבון מפנים אליהם‬
‫את תשומת הלב‪:‬‬
‫)א( בחודש מאי ‪ 2011‬התקבלה במשרדי כלל ביטוח תביעה כנגדה וכנגד חברות ביטוח נוספות‬
‫)להלן ביחד‪" :‬הנתבעות"( אשר הוגשה לבית המשפט המחוזי )"התובענה"( וכן בקשה לאישור‬
‫התביעה כייצוגית )"הבקשה"(‪.‬‬
‫התובעים טוענים‪ ,‬כי הנתבעות גובות‪ ,‬ללא כל עיגון בפוליסות ובלא הסכמה‪ ,‬סכומי כסף‬
‫העולים לעיתים כדי שיעור נכבד מן הפרמיה המשולמת על ידי המבוטחים והמכונים "גורם‬
‫פוליסה" ו‪/‬או "דמי ניהול אחרים" )"גורם פוליסה"(‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪118‬‬
‫באור ‪ - 5‬תביעות והתחייבויות תלויות )המשך(‬
‫תובענות ייצוגיות‪ ,‬בקשות מהותיות לאישור תובענות ייצוגיות ותביעות מהותיות אחרות כנגד חברות‬
‫מוחזקות )המשך(‬
‫א‪ .‬תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות ייצוגיות‪ ,‬אשר רואי החשבון מפנים אליהם את תשומת הלב‪:‬‬
‫)המשך(‬
‫‪ .2‬בקשות לאישור תובענות ייצוגית ותביעות כנגד חברות מוחזקות‪ ,‬שהוגשו החל ממועד אישור‬
‫הדוחות הכספיים השנתיים ועד ליום אישור דוחות כספיים אלה‪ ,‬ואשר רואי החשבון מפנים אליהם‬
‫את תשומת הלב )המשך(‬
‫)א( )המשך(‬
‫לטענת התובעים‪ ,‬גבית גורם הפוליסה מבוצעת שלא כדין וזאת על אף שעקרונית הותר‬
‫לנתבעות במסגרת חוזרי המפקח על הביטוח )"המפקח"( לגבות בפוליסות ביטוח חיים גורם‬
‫פוליסה בכפוף למספר מגבלות‪ .‬עוד טוענים התובעים‪ ,‬כי אישור המפקח לגביית גורם פוליסה‬
‫הינו תנאי הכרחי אך לא מספיק‪ ,‬כי לצורך גביית גורם פוליסה על פי חוזרי המפקח נדרשת גם‬
‫הוראה חוזית מתאימה וכי לא ניתן להסתפק בהודעה או בגילוי למבוטח על גביית תשלום זה‪.‬‬
‫התובעים הגישו בשנת ‪ 2010‬כנגד הנתבעות‪ ,‬ובכללן כנגד כלל ביטוח‪ ,‬תביעה ייצוגית אחרת‬
‫בעניין אחר הקשור לדרך חישוב גורם הפוליסה‪ ,‬שנמחקה לאור הסתלקותם של התובעים‬
‫ממנה‪.‬‬
‫התובעים מציינים‪ ,‬כי בחודש אפריל ‪ 2011‬קיבל בית המשפט‪ ,‬אליו מוגשת התובענה‬
‫הנוכחית‪ ,‬בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד חברת ביטוח אחרת‪ ,‬בתביעה זהה לתביעה זו ‪.‬‬
‫עילות התביעה הנטענות כנגד הנתבעות הן‪ ,‬בין היתר‪ ,‬הטעית הלקוחות הן בשלב הטרום חוזי‬
‫והן בשלב החוזי‪ ,‬הפרה של הוראות הדין ושל חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ביטוח‪,‬‬
‫התשמ"א‪ 1981-‬והתקנות מכוחו‪ ,‬חוסר תום לב‪ ,‬התעשרות שלא כדין‪ ,‬הפרת הסכם‪ ,‬הפרת‬
‫חובת נאמנות הפרת חובה חקוקה והסתמכות על תנאים מקפחים בחוזה אחיד‪.‬‬
‫הקבוצה אותה מבקשים לייצג התובעים הינה כל מי שהוא ו‪/‬או שהיה מבוטח של הנתבעות או‬
‫של מי מהן ושנגבה ממנו סכום כלשהו כגורם פוליסה‪.‬‬
‫התובעים עותרים בשמם ובשם חברי הקבוצה‪ ,‬לסעד של תשלום סכום הפיצוי‪/‬השבה השווה‬
‫לסכום גורם הפוליסה שנגבה מחברי הקבוצה בפועל‪ ,‬בצירוף התשואה שנמנעה מהם ביחס‬
‫לסכום זה בשל כך שהסכום שנוכה מן הפרמיה עבור גורם הפוליסה לא הושקע עבורם‪ .‬כן‬
‫עותרים התובעים למתן צו עשה המורה לנתבעות לשנות את דרך פעולתן בכל הקשור בגביית‬
‫גורם פוליסה ולתשלום גמול לתובעים ושכר טרחה לבאי כוחם‪.‬‬
‫תביעתם של התובעים היא בגין גורם הפוליסה שנגבה מהם בשנים ‪ 2004‬עד ‪ 2010‬כולל‪.‬‬
‫לטענת התובעים‪ ,‬סך הנזק האישי הנטען שנגרם לכלל התובעים בגין שנה אחת הוערך בסך‬
‫של ‪ 1,522‬ש"ח )סך נזקו האישי של התובע את כלל ביטוח בגין שנה אחת הוערך בסך של‬
‫‪ 215‬ש"ח(‪ .‬על פי הערכות והנחות שונות שביצעו התובעים ביחס לגביית גורם פוליסה בשבע‬
‫השנים האחרונות על ידי הנתבעות והתשואות השנתיות הרלבנטיות‪ ,‬סכום התביעה לחברי‬
‫הקבוצה‪ ,‬כנגד כל הנתבעות‪ ,‬הוערך על ידי התובעים בסכום נומינלי של כ‪ 2,325-‬מיליוני ש"ח‪.‬‬
‫מתוך סכום זה מיוחס לכלל ביטוח‪ ,‬על פי חלקה הנטען בשוק‪ ,‬סך של כ‪ 662 -‬מיליוני ש"ח‪.‬‬
‫התובענה מצויה בהליכים מקדמיים‪.‬‬
‫בשלב זה כלל ביטוח לומדת את התביעה והבקשה‪.‬‬
‫)ב( בחודש יוני ‪ 2011‬הוגשה כנגד כלל ביטוח‪ ,‬כנגד כלל בריאות וכנגד ‪ 8‬חברות ביטוח נוספות‬
‫)"הנתבעות"( לבית המשפט המחוזי תביעה )"התביעה"( וכן בקשה לאישור התביעה כתובענה‬
‫ייצוגית )"הבקשה"(‪.‬‬
‫הקבוצה אותה מבקשים התובעים לייצג הינה כל מבוטחי הנתבעות וכן ניזוקים שתבעו את‬
‫הנתבעות מכוחו של סעיף ‪ 68‬לחוק חוזה הביטוח‪ ,‬התשמ"א‪ ,1981-‬אשר תגמולי ביטוח או‬
‫כספים שהם היו זכאים להם מהנתבעות עוכבו בידי הנתבעות מחמת עיקולים או צווי כינוס או‬
‫זכויות כלשהן של אנשים שלישיים או מחמת סברה מוטעית של הנתבעות כאילו קיימים צווי‬
‫עיקול או צווי כינוס או זכויות כלשהם של אנשים שלישיים ואשר קיבלו לבסוף מהנתבעות את‬
‫תגמולי הביטוח או כספים אחרים בערכם הנומינלי בלבד או בצירוף הפרשי הצמדה בלבד ללא‬
‫ריבית‪.‬‬
‫לטענת התובעים‪ ,‬במקרים בהם מוטלים עיקולים‪ ,‬לבקשת צד שלישי‪ ,‬על תגמולי ביטוח או‬
‫פיצויים המגיעים למבוטח או לניזוק‪ ,‬מעוכבים הסכומים עד לפקיעת העיקול‪ ,‬ועם פקיעת‬
‫העיקול נוהגות הנתבעות לשלם למבוטחים את תגמולי הביטוח‪ ,‬בערכים נומינליים וללא‬
‫שיערוך כלשהו‪ ,‬או במקרים מסוימים בצירוף הפרשי הצמדה בלבד‪ .‬עוד טוענים התובעים כי‬
‫הנתבעות‪ ,‬לכאורה‪ ,‬מעכבות בחלק מן המקרים תשלום מתוך סברה מוטעית כאילו קיימת‬
‫מניעה כלשהי לשלמו‪.‬‬
‫עילות התביעה הנטענות בתביעה הן‪ ,‬בין היתר‪ ,‬הפרת חוק חוזה הביטוח‪ ,‬התשמ"א ‪,1981 -‬‬
‫הפרת פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[‪ ,‬הפרת חובת חקוקה‪ ,‬עשיית עושר ולא במשפט‪ ,‬הפרת‬
‫הוראות חוק השומרים‪ ,‬התשכ"ז ‪ 1967 -‬והפרת חובת הנאמנות‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪119‬‬
‫באור ‪ - 5‬תביעות והתחייבויות תלויות )המשך(‬
‫תובענות ייצוגיות‪ ,‬בקשות מהותיות לאישור תובענות ייצוגיות ותביעות מהותיות אחרות כנגד חברות‬
‫מוחזקות )המשך(‬
‫א‪ .‬תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות ייצוגיות‪ ,‬אשר רואי החשבון מפנים אליהם את תשומת הלב‪:‬‬
‫)המשך(‬
‫‪ .2‬בקשות לאישור תובענות ייצוגית ותביעות כנגד חברות מוחזקות‪ ,‬שהוגשו החל ממועד אישור‬
‫הדוחות הכספיים השנתיים ועד ליום אישור דוחות כספיים אלה‪ ,‬ואשר רואי החשבון מפנים אליהם‬
‫את תשומת הלב )המשך(‬
‫)ב( )המשך(‬
‫סכום התביעה הכולל כנגד כלל הנתבעות הוערך על ידי התובעים בסך של ‪ 350‬מיליוני ש"ח‪.‬‬
‫סכום הנזק הכולל כנגד כלל ביטוח הוערך על ידי מומחה מטעם התובעים בכ‪ 69 -‬מיליוני ש"ח‬
‫וכנגד כלל בריאות הוערך בכ‪ 7-‬מיליוני ש"ח‪ .‬סכום התביעה האישית של תובע מס' ‪ 3‬כנגד כלל‬
‫ביטוח הוערך על ידי התובעים לכל הפחות בסך של ‪ 59.47‬ש"ח ושל התובע מס' ‪ 7‬כנגד כלל‬
‫בריאות וכנגד נתבעת נוספת הוערך לכל הפחות בסך של ‪ 741.68‬ש"ח‪.‬‬
‫הסעדים המבוקשים על ידי התובעים הינם‪ ,‬בין היתר‪ ,‬לחייב את הנתבעות להשיב לחברי‬
‫הקבוצה את כל הפירות שהפיקו מכוח החזקתן בתגמולי הביטוח המעוכבים )או כספים‬
‫אחרים( או את הפרשי הריבית וההצמדה בגין החזקת הכספים לאורך כל תקופת עיכוב‬
‫הכספים‪ ,‬לפי השיעור הגבוה מבין השניים‪ ,‬וזאת בצירוף הפרשי הצמדה וריבית; לחייב את‬
‫הנתבעות בתשלום פיצוי מיוחד אחר לפי שיקול דעתו של בית המשפט; להצהיר שהנתבעות‬
‫חייבות בתשלום תגמולי ביטוח או פיצויים לניזוקים משוערכים כדין ליום התשלום בפועל כאשר‬
‫תגמולים אלו שולמו לאחר המועד שנקבע לכך בין אם העיכוב היה כדין ובין שהיה שלא כדין;‬
‫להורות לנתבעות לקבוע נהלים פנימיים בכל הקשור לאישור עיקולים או אישור "הודעות‬
‫למחזיק" על מנת להבטיח שכספים של מבוטחים או זכאים אחרים לא יעוכבו בידי מבטחות‬
‫שלא כדין; להשית על הנתבעות את הוצאות הבקשה ושכר טרחת עורכי דין בצירוף מס ערך‬
‫מוסף כדין בגינו‪.‬‬
‫בשלב זה‪ ,‬כלל ביטוח וכלל בריאות לומדות את התביעה והבקשה‪.‬‬
‫)ג( בחודש יולי ‪ 2011‬הוגשה כנגד כלל ביטוח תביעה לבית המשפט המחוזי )"התביעה"( וכן‬
‫בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית )"הבקשה"(‪.‬‬
‫הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג הינה כל בעלי הפוליסות ו‪/‬או המוטבים שבוטחו על ידי‬
‫המשיבה בפוליסות ביטוח בענפי הביטוח הכללי‪ ,‬ואשר שילמו למשיבה דמי אשראי ו‪/‬או דמי‬
‫גביה ו‪/‬או דמי הסדר תשלומים ביתר‪ ,‬תוך חריגה מהוראות הדין ו‪/‬או תוך חריגה משיעורי‬
‫הריבית אשר הוצגו למבוטחים בפוליסות‪ ,‬החל מיום ‪ 1‬במאי ‪.1984‬‬
‫עניינה של התביעה הינו בטענה לגביית יתר‪ ,‬שלא כדין‪ ,‬של דמי אשראי על ידי המשיבה‬
‫ממבוטחיה‪ ,‬ולהפרה של הוראות הדין תוך הטעיה של ציבור המבוטחים‪.‬‬
‫עילות התביעה הנטענות בתביעה הן‪ ,‬בין היתר‪ ,‬הפרת הוראות חוק הפיקוח על שירותים‬
‫פיננסיים )ביטוח(‪ ,‬התשמ"א ‪ 1981 -‬ותקנותיו‪ ,‬הפרת פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[‪ ,‬הפרת‬
‫חובה חקוקה‪ ,‬רשלנות‪ ,‬הפרת חובת תום הלב במו"מ לכריתת חוזה ובקיום החוזה ועשיית‬
‫עושר ולא במשפט‪.‬‬
‫סכום התביעה הכולל בתובענה הייצוגית הוערך על ידי התובע בסך של כ‪ 882 -‬מיליוני ש"ח‪.‬‬
‫סכום התביעה האישית של התובע הוערך‪ ,‬בסך של ‪ 42.91‬ש"ח‪.‬‬
‫הסעדים המבוקשים על ידי התובע הינם‪ ,‬בין היתר‪ ,‬להורות למשיבה להשיב לתובע וכן לכל‬
‫תובע הנמנה על הקבוצה המיוצגת את הכספים שעל פי הטענה נגבו מהם ביתר שלא כדין‪,‬‬
‫בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן ובתוספת ריבית כדין‪ ,‬וכן בתוספת ריבית‬
‫מיוחדת כמשמעותה בחוק חוזה הביטוח‪ ,‬ממועד כל תשלום ועד למועד השבת הסכומים‬
‫בפועל‪ ,‬לפסוק פיצוי לקבוצה או לציבור‪ ,‬בגין הפירות שנצברו על הכספים שנגבו כביכול ביתר‪,‬‬
‫להורות למשיבה לחדול מחיובי יתר של מבוטחיה בגין דמי אשראי ו‪/‬או דמי הסדר תשלומים‬
‫ו‪/‬או דמי גבייה בכל פוליסה ו‪/‬או תוספת לפוליסה שתונפק על ידה ממועד הגשת הבקשה ואילך‬
‫וכן לחדול מגביית דמי אשראי ו‪/‬או דמי הסדר תשלומים ו‪/‬או דמי גבייה בכל פוליסה קיימת ו‪/‬או‬
‫תוספת לפוליסה קיימת בהם חושבו דמי האשראי ביתר‪.‬‬
‫בשלב זה‪ ,‬כלל ביטוח לומדת את התביעה והבקשה‪.‬‬
‫)ד( בחודש יולי ‪ 2011‬קיבלה כלל ביטוח‪ ,‬תביעה אשר הוגשה לבית המשפט המחוזי )"התביעה"(‬
‫וכן בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית )"הבקשה"(‪ .‬התביעה והבקשה הוגשו כנגד כלל‬
‫ביטוח וכנגד חברות ביטוח נוספות )"הנתבעות"(‪.‬‬
‫המפקח על הביטוח צורף להליכים כמשיב פורמלי‪.‬‬
‫עניינה של התביעה בטענה כי הנתבעות נוהגות לחייב את כל מבוטחי ביטוח רכב החובה‬
‫ב"מרכיב העמסה"‪ ,‬שמטרתו להוות סבסוד של הפסדי הנתבעות בגין חלקן במאגר הישראלי‬
‫לביטוח רכב )"פול"( אשר במסגרתו מבוטחים המשתמשים ברכב מנועי שלא השיגו כיסוי‬
‫ביטוחי באופן ישיר אצל חברות הביטוח המסחריות‪ ,‬וזאת‪ ,‬ללא בסיס חוקי וללא ידיעת‬
‫המבקשים‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪120‬‬
‫באור ‪ - 5‬תביעות והתחייבויות תלויות )המשך(‬
‫תובענות ייצוגיות‪ ,‬בקשות מהותיות לאישור תובענות ייצוגיות ותביעות מהותיות אחרות כנגד חברות‬
‫מוחזקות )המשך(‬
‫א‪ .‬תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות ייצוגיות‪ ,‬אשר רואי החשבון מפנים אליהם את תשומת הלב‪:‬‬
‫)המשך(‬
‫‪ .2‬בקשות לאישור תובענות ייצוגית ותביעות כנגד חברות מוחזקות‪ ,‬שהוגשו החל ממועד אישור‬
‫הדוחות הכספיים השנתיים ועד ליום אישור דוחות כספיים אלה‪ ,‬ואשר רואי החשבון מפנים אליהם‬
‫את תשומת הלב )המשך(‬
‫)ד( )המשך(‬
‫על פי הטענה‪ ,‬הנתבעות מפרות את חובת הגילוי החלה עליהן‪ ,‬מטעות את המבקשים ויתר‬
‫חברי הקבוצה‪ ,‬לא מדווחות ו‪/‬או מיידעות ו‪/‬או מציינות בכתב ו‪/‬או בעל פה כי לתשלום במסגרת‬
‫הפוליסה מתווסף תשלום אשר מממן סובסידיה למבוטחי הפול‪.‬‬
‫הקבוצה אותה מבקשים התובעים לייצג הינה כל אותם רוכשי ו‪/‬או מחזיקי פוליסות ביטוח רכב‬
‫חובה‪ ,‬אשר התקשרו עם המשיבות החל משנת ‪ 2004‬ועד נכון למועד הגשת התובענה‪ ,‬מהם‬
‫נגבה תשלום בהיעדר הוראת חוק מפורשת ואף לא בהחלטה מפורשת של גוף מוסמך ובלא‬
‫ידיעתם‪ .‬לחילופין‪ ,‬מתבקש בית המשפט להגדיר את חברי הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה‬
‫על פי שיקול דעתו‪.‬‬
‫העילות הנטענות בתביעה הן‪ ,‬בין היתר‪ ,‬סעיפים ‪ 55‬ו ‪ 58 -‬לחוק הפיקוח על שירותים‬
‫פיננסיים )ביטוח(‪ ,‬התשמ"א ‪ ,1981 -‬חוק חוזה הביטוח‪ ,‬התשמ"א ‪ ,1981 -‬חוק החוזים )חלק‬
‫כללי(‪ ,‬תשל"ג ‪ ,1973 -‬חוק עשיית עושר ולא במשפט‪ ,‬התשל"ט ‪ ,1979 -‬עוולת הרשלנות‬
‫והפרת חובת חקוקה‪.‬‬
‫סכום התביעה האישית של תובע מס' ‪ 1‬כנגד כלל ביטוח עומד על ‪ 268.67‬ש"ח‪ .‬אומדן הנזק‬
‫לקבוצה‪ ,‬ביחס לכלל ביטוח‪ ,‬הוערך על ידי התובעים בכ ‪ 177-‬מיליוני ש"ח‪.‬‬
‫הסעדים המבוקשים על ידי התובעים הינם‪ ,‬בין היתר‪ ,‬להורות על השבתם של הכספים‬
‫ששולמו על ידי יחידי הקבוצה המיוצגת בגין חיוב היתר אשר שולם כאמור; לפסוק גמול הולם‬
‫למבקשים במעמדם כתובעים יצוגיים ולפסוק שכר טרחה ראוי לבאי כוח המבקשים‪.‬‬
‫בשלב זה‪ ,‬כלל ביטוח לומדת את התביעה והבקשה‪.‬‬
‫)ה( בחודש יולי ‪ 2011‬קיבלה כלל פנסיה וגמל תביעה אשר הוגשה לבית המשפט המחוזי‬
‫)"התביעה"( וכן בקשה לאישור התביעה כייצוגית )"הבקשה"(‪ .‬התביעה הוגשה כנגד כלל‬
‫פנסיה וגמל וכנגד ‪ 5‬חברות מנהלות נוספות )"הנתבעות"(‪.‬‬
‫עניינה של התביעה באפליה נטענת של העמיתים בקופות גמל המנוהלות על ידי כלל פנסיה‬
‫וגמל‪ ,‬שלא כדין‪ ,‬וזאת בדרך של מתן הטבה בדמי הניהול הנגבים מחלק מהעמיתים והעדפתם‬
‫על פני יתר העמיתים‪ ,‬שאינם נהנים או נהנים חלקית מההטבה בדמי הניהול‪ .‬תוצאתה של‬
‫האפליה הנטענת הינה הקטנת הזכויות הפנסיוניות של אותם עמיתים שלא קיבלו הטבה בדמי‬
‫הניהול ביחס לעמיתים שקיבלו הטבה ונגבו מהם דמי ניהול בשיעור מינימאלי או ביחס‬
‫לעמיתים שקיבלו הטבה חלקית וניגבו מהם דמי ניהול בשיעור ממוצע‪.‬‬
‫עילות התביעה כנגד הנתבעות הן‪ :‬פעולה בניגוד להוראות הדין‪ ,‬הפרת חוק הפיקוח על‬
‫שירותים פיננסיים )קופות גמל(‪ ,‬תשס"ה ‪ ,2005 -‬הפרת תקנוני קופות הגמל‪ ,‬הפרת חוזה‪,‬‬
‫פעולה בניגוד לתקנת הציבור והפרת חובת הנאמנות‪.‬‬
‫הקבוצה אותה מבקשים לייצג התובעים הינה עמיתי קופות הגמל המנוהלות על ידי הנתבעות‪,‬‬
‫שנגבו מהם דמי ניהול העולים על מינימום דמי הניהול שנגבו ממי מהעמיתים בקופה‪.‬‬
‫התובעים עותרים‪ ,‬בשמם ובשם חברי הקבוצה להורות על הפסקת הגביה המפלה‪ ,‬לטענתם‪,‬‬
‫של דמי הניהול ועל השבת דמי הניהול שנגבו ביתר ביחס לעמיתים מהם גבו החברות‬
‫המנהלות דמי ניהול מינימאליים‪ ,‬ולחילופין ביחס לעמיתים מהם גבו החברות המנהלות דמי‬
‫ניהול ממוצעים‪ ,‬והכול רטרואקטיבית החל משנת ‪.2006‬‬
‫בנוסף מבקשים התובעים‪ ,‬כי בית המשפט יתן הוראות לעניין שכר טרחה לבאי כח התובעים‬
‫וגמול לתובעים‪.‬‬
‫הנזק הנטען הכולל לכלל חברי הקבוצה מכלל פנסיה וגמל מסתכם להערכת התובעים בגין ‪5‬‬
‫השנים האחרונות בסכום הנע בין ‪ 324‬מיליוני ש"ח )הפחתת דמי הניהול לממוצע דמי הניהול‬
‫שנגבו בקופה( לבין ‪ 648‬מיליוני ש"ח )הפחתת דמי הניהול למינימום דמי הניהול שנגבו ממי‬
‫מהעמיתים בקופה(‪.‬‬
‫בשלב זה כלל פנסיה וגמל לומדת את התביעה והבקשה‪ .‬עם זאת יצוין כי התביעה הוגשה גם‬
‫ביחס לקופות אשר מנוהלות על ידי כלל פנסיה וגמל עבור כלל ביטוח‪ ,‬שהינן בבעלות כלל‬
‫ביטוח‪ ,‬ואשר נרכשו על ידי כלל ביטוח בחודש יולי‪ 2007 ,‬מבנק הפועלים בע"מ וקובץ חברה‬
‫לניהול קופות גמל בע"מ או שנרכשו מאת בנק הפועלים בע"מ ומקרן הגמלאות המרכזית של‬
‫עובדי ההסתדרות בע"מ )בניהול מיוחד( )להלן וביחד‪" :‬קופות פועלים"( או שנרכשו על ידה‬
‫בחודש ינואר ‪ ,2007‬מבנק דיסקונט לישראל בע"מ ומדיסקונט ניהול קופות גמל בע"מ )להלן‬
‫וביחד‪" :‬קופות דיסקונט"(‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪121‬‬
‫באור ‪ - 5‬תביעות והתחייבויות תלויות )המשך(‬
‫תובענות ייצוגיות‪ ,‬בקשות מהותיות לאישור תובענות ייצוגיות ותביעות מהותיות אחרות כנגד חברות‬
‫מוחזקות )המשך(‬
‫א‪ .‬תובענות ייצוגיות ובקשות לאישור תובענות ייצוגיות‪ ,‬אשר רואי החשבון מפנים אליהם את תשומת הלב‪:‬‬
‫)המשך(‬
‫‪ .2‬בקשות לאישור תובענות ייצוגית ותביעות כנגד חברות מוחזקות‪ ,‬שהוגשו החל ממועד אישור‬
‫הדוחות הכספיים השנתיים ועד ליום אישור דוחות כספיים אלה‪ ,‬ואשר רואי החשבון מפנים אליהם‬
‫את תשומת הלב )המשך(‬
‫)ה( )המשך(‬
‫בהתאם להסכמי הרכישה‪ ,‬קיימת לכלל ביטוח זכות שיפוי כלפי המוכרות בגין קופות פועלים‬
‫וכן קיימת לה זכות שיפוי מוגבלת כלפי המוכרות בגין קופות דיסקונט‪ ,‬בשיעור מחצית מסכום‬
‫החיוב ובלבד שסכומי החיוב המצטברים יעלו על סכום שנקבע בין הצדדים ואשר אינו מהותי‪.‬‬
‫זכות השיפוי קמה ביחס לתביעות שעילתן במעשה ו‪/‬או מחדל של המוכרות שקדמו למועד‬
‫המכירה‪.‬‬
‫‪ .3‬להלן פרטים מסכמים על החשיפה בגין תובענות ייצוגיות ובקשות תלויות כתובענות ייצוגיות נגד‬
‫קבוצת כלל החזקות עסקי ביטוח )להלן בסעיף זה "קבוצת הביטוח"(‪:‬‬
‫בהמשך לאמור בבאור ‪.31‬ג‪.1.‬ג‪ .‬לדוחות הכספיים השנתיים בדבר הסכום הכולל של בקשות‬
‫לאישור תובענות נוספות כייצוגיות‪ ,‬שסכום התביעה בכל אחת מהן אינו מהותי ולפיכך לא נכלל‬
‫תיאור מפורט בהתייחס אליהן בדוחות הכספיים של החברה‪:‬‬
‫בחודש אפריל ‪ 2011‬הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד כלל מימון אשראי צרכני בסכום של‬
‫כ‪ 8 -‬מיליון ש"ח‪ .‬בחודש ינואר ‪ 2011‬הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד כלל מימון אשראי‬
‫צרכני בסך של ‪ 20‬מיליון ש"ח; בחודש יולי ‪ 2011‬אישר בית המשפט את הסכם הפשרה לפיו‪ ,‬בין‬
‫היתר‪ ,‬ישולם סכום זניח לתובעת‪ ,‬התובעת תסתלק מהתביעה ותביעתה האישית תדחה‪.‬‬
‫להלן פירוט של סכום התביעות הכולל בתובענות ייצוגיות‪ ,‬מהותיות ושאינן מהותיות‪ ,‬אשר הגשתן‬
‫כתביעה ייצוגית אושרה‪ ,‬בבקשות תלויות לאישור תובענות כייצוגיות ובתביעות מהותיות אחרות‪,‬‬
‫כפי שצוין על ידי התובעים )נומינלית( במסגרת כתבי הטענות שהוגשו כנגד חברות קבוצת הביטוח‪.‬‬
‫יצוין כי הסכום האמור אינו כולל תביעות שהתובע המייצג לא ציין את סכומן‪ .‬כמו כן‪ ,‬מובהר כי‬
‫הסכום הנתבע אינו מהווה בהכרח כימות של סכום החשיפה בפועל של קבוצת הביטוח‪ ,‬העשוי‬
‫להיות לבסוף נמוך יותר או גבוה יותר‪ ,‬ואפילו התובעים שהגישו את התובענה מציינים כי הסכום‬
‫הנתבע הינו סכום מוערך וכי הסכום המדויק יתברר במסגרת ההליך המשפטי‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫סוג התביעה‬
‫תובענות שאושרו כתובענות ייצוגיות‬
‫צוין סכום המתייחס לחברה הנתבעת‬
‫א‪.‬‬
‫התביעה הוגשה כנגד מספר חברות ולא יוחס סכום ספציפי‬
‫ב‪.‬‬
‫לחברה הנתבעת‬
‫לא צוין סכום התביעה‬
‫ג‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בקשות תלויות לאישור תובענות כייצוגיות‬
‫צוין סכום המתייחס לחברה הנתבעת‬
‫א‪.‬‬
‫התביעה הוגשה כנגד מספר חברות ולא יוחס סכום ספציפי‬
‫ב‪.‬‬
‫לחברה הנתבעת‬
‫לא צוין סכום התביעה‬
‫ג‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫תביעות מהותיות אחרות‬
‫צוין סכום המתייחס לחברה הנתבעת‬
‫א‪.‬‬
‫התביעה הוגשה כנגד מספר חברות ולא יוחס סכום ספציפי‬
‫ב‪.‬‬
‫לחברה הנתבעת‬
‫לא צוין סכום התביעה‬
‫ג‪.‬‬
‫*(‬
‫כמות‬
‫התביעות‬
‫הסכום הנתבע‬
‫במיליוני ש"ח‬
‫‪3‬‬
‫‪-‬‬
‫‪313‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪14‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪3,220‬‬
‫‪1,616‬‬
‫‬‫‪(*96‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫כמו כן סכום התביעה בבאור ‪.31‬ד‪.5.‬ח‪ .‬לדוחות השנתיים הינו כ‪ 237 -‬מיליוני ש"ח והועמד לצרכי אגרה על ‪ 20‬מיליוני ש"ח‪.‬‬
‫לפרטים בדבר החשיפה לתובענות ייצוגיות שטרם הוגשו ראה באור ‪.31‬ג‪.1.‬ג‪ .‬לדוחות השנתיים‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪122‬‬
‫באור ‪ - 5‬תביעות והתחייבויות תלויות )המשך(‬
‫תובענות ייצוגיות‪ ,‬בקשות מהותיות לאישור תובענות ייצוגיות ותביעות מהותיות אחרות כנגד חברות‬
‫מוחזקות )המשך(‬
‫ב‪ .‬אחר‬
‫‪ .1‬תביעות והליכים אחרים המפורטים בבאורים ‪.31‬ד‪ .‬ו‪-‬ה‪ .‬לדוחות הכספיים השנתיים‪ ,‬אשר חלו בהם‬
‫שינויים מהותיים ממועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים ועד ליום אישור דוחות כספיים אלה‪.‬‬
‫)א( בהמשך לאמור בבאור ‪.31‬ד‪.1.‬ה‪ .‬לדוחות הכספיים השנתיים בדבר תביעה ובקשה לאישורה‬
‫כתובענה יצוגית בסך כ‪ 150-‬מיליון ש"ח נגד סלקום‪ ,‬שהוגשו בחודש אוגוסט ‪ 2003‬לבית‬
‫המשפט המחוזי בתל אביב‪-‬יפו‪:‬‬
‫בחודש יולי ‪ 2011‬הגיש התובע ערעור מתוקן על נושא אחד בלבד בהחלטת בית המשפט‬
‫שעניינו קבלת טענת ההגנה של סלקום כי מרבית עילות התביעה התיישנו‪.‬‬
‫)ב( בהמשך לאמור בבאור ‪.31‬ד‪.1.‬טז‪ .‬לדוחות הכספיים השנתיים בדבר תביעה ובקשה לאישורה‬
‫כתובענה יצוגית בסך כ‪ 100-‬מיליון ש"ח נגד סלקום‪ ,‬שהוגשו בחודש יולי ‪ 2010‬לבית המשפט‬
‫המחוזי בתל אביב‪-‬יפו‪:‬‬
‫בחודש יולי ‪ 2011‬החליט בית המשפט‪ ,‬לבקשת התובע‪ ,‬לדחות את התביעה האמורה ולמחוק‬
‫את הבקשה לאישורה כתובענה יצוגית‪.‬‬
‫)ג( בהמשך לאמור בבאור ‪.31‬ד‪.1.‬כא‪ .‬לדוחות הכספיים השנתיים בדבר תשע תביעות ובקשות‬
‫לאשרן כתובענות יצוגיות נגד סלקום‪ ,‬שהוגשו בחודש דצמבר ‪ 2010‬לבתי משפט מחוזיים‬
‫שונים )והועברו בהמשך לבית המשפט המחוזי מרכז( בקשר עם תקלה ברשת סלקום‬
‫שאירעה ביום ‪ 1‬בדצמבר ‪:2010‬‬
‫חלק מהתובענות נמחקו לבקשת התובעים שהגישו אותן‪ .‬בחודש מאי ‪ 2011‬אישר בית‬
‫המשפט הסדר דיוני בין התובעים בתובענות האחרות‪ ,‬לפיו תשאר תלויה ועומדת תובענה‬
‫אחת מהן‪ ,‬שסכומה כ‪ 61-‬מיליון ש"ח )"התובענה הנותרת"( והתובעים בשאר התובענות‬
‫האחרות יסתלקו מהן‪ ,‬וככל שהם יבקשו זאת‪ ,‬תתוקן התביעה הנותרת‪ ,‬כך שתכלול עילות‬
‫תביעה וסעדים שנטענו בכל אחת מהתובענות האחרות האמורות )"ההסדר הדיוני"(‪ .‬בעקבות‬
‫ההסדר הדיוני‪ ,‬נמחקו התביעות האחרות‪ ,‬למעט אחת מהן שסכומה כ‪ 25-‬מיליון ש"ח‪ ,‬אשר‬
‫התובעים בה ביקשו להסתלק ממנה‪ .‬עד למועד אישור דוחות כספיים אלה‪ ,‬לא הוגשה על פי‬
‫ההסדר הדיוני בקשה לתקן את התובענה הנותרת‪.‬‬
‫)ד( בהמשך לאמור בבאור ‪.31‬ד‪.4.‬ה‪ .‬לדוחות הכספיים השנתיים בדבר תביעה ובקשה לאישורה‬
‫כתובענה יצוגית בסך כ‪ 1,084-‬מיליון ש"ח נגד שופרסל ונגד יצרן מסוים‪ ,‬שהוגשו בחודש מרס‬
‫‪ 2010‬לבית המשפט המחוזי מרכז‪ :‬בחודש יוני ‪ 2011‬אישר בית המשפט הסכם פשרה‪,‬‬
‫במסגרתו התובע הסתלק מהבקשה האמורה מבלי שהדבר יהיה כרוך בתשלום כלשהו‬
‫משופרסל לתובע‪.‬‬
‫)ה( בהמשך לאמור בבאור ‪.31‬ד‪.4.‬ב‪ .‬לדוחות הכספיים השנתיים בדבר תביעה ובקשה לאישורה‬
‫כתובענה יצוגית בסך כ‪ 1.2-‬מיליארד ש"ח נגד שופרסל‪ ,‬שהוגשו בחודש ינואר ‪ 2009‬לבית‬
‫המשפט המחוזי בתל אביב‪-‬יפו‪ :‬בחודש אוגוסט ‪ 2011‬החליט בית המשפט על דחיית התביעה‬
‫האמורה ומחיקת הבקשה לאישורה כתובענה יצוגית‪ ,‬וזאת לבקשתם המשותפת של הצדדים‪.‬‬
‫)ו( בהמשך לאמור בבאור ‪.31‬ד‪.2.‬ב‪ .‬לדוחות הכספיים השנתיים בדבר בקשה להסרת ומניעת‬
‫קיפוח ובקשה לאישורה כתובענה יצוגית בסך שבין ‪ 381‬מיליון ש"ח ל‪ 762-‬מיליון ש"ח‪ ,‬נגד‬
‫כור ומכתשים אגן‪ ,‬שהוגשו בחודש ינואר ‪ 2011‬לבית המשפט המחוזי בתל אביב‪-‬יפו‪:‬‬
‫בחודש מאי ‪ 2011‬ניתנה החלטת ביניים על ידי בית המשפט‪ ,‬לפיה כור אינה זכאית לתמורה‬
‫עודפת בשל ההטבה שבהלוואה אשר כור אמורה לקבל כחלק מהעסקה למיזוג מכתשים אגן‬
‫עם כמצ'יינה המתוארת בבאור ‪.3‬ב‪.4.‬א‪ .‬לעיל‪ ,‬וכי יש לחלק את שוויה של אותה תמורה בין כל‬
‫בעלי המניות של מכתשים אגן ‪ -‬הן בעלי המניות מקרב הציבור והן כור בגין מלוא אחזקותיה‬
‫של כור‪ .‬בחודש יוני ‪ ,2011‬לאחר שכור הגישה לבית המשפט העליון בקשת רשות ערעור על‬
‫החלטת הביניים של בית המשפט‪ ,‬נחתם הסכם פשרה בין הצדדים )שהוגש לאישורו של בית‬
‫המשפט‪ ,‬לפי חוק תובענות יצוגיות(‪ ,‬במסגרתו‪:‬‬
‫מבלי שהדבר יהווה הכרה בטענות העומדות ביסוד התובענה‪ ,‬תשלם כור לבעלי המניות‬
‫‪‬‬
‫של מכתשים אגן הזכאים לתמורה במסגרת עסקת המיזוג‪ ,‬למעט כור והחברה הבת‬
‫שלה המחזיקות במניות מכתשים אגן )"חברי הקבוצה"( סכום כולל של ‪ 45‬מיליון דולר‪,‬‬
‫הכפוף להפחתה מתאימה במקרה של מסירת הודעות פרישה )כהגדרתן להלן(‪ ,‬או‬
‫במקרה של הגדלת שיעור אחזקתה של כור במניות מכתשים אגן עד להשלמת עסקת‬
‫המיזוג‪ .‬ביצוע התשלום האמור כפוף להשלמת עסקת המיזוג‪ ,‬לקבלה בפועל על ידי כור‬
‫של ההלוואה בסך ‪ 960‬מיליון דולר במסגרת עסקת המיזוג‪ ,‬ולאישור הסכם הפשרה‬
‫)מבלי שייערכו בו שינויים שלא יזכו להסכמת הצדדים( על ידי בית משפט בפסק דין חלוט‬
‫שאין עליו ערעור‪.‬‬
‫המלצת כור והתובע בתובענה היא כי כור תשלם לתובע גמול בסך ‪ 1.35‬מיליון דולר‪ ,‬וכן‬
‫‪‬‬
‫שכר טרחה לבאי כוחו של התובע בסך ‪ 2.25‬מיליון דולר )בצרוף מע"מ‪ ,‬ככל שחל(‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪123‬‬
‫באור ‪ - 5‬תביעות והתחייבויות תלויות )המשך(‬
‫תובענות ייצוגיות‪ ,‬בקשות מהותיות לאישור תובענות ייצוגיות ותביעות מהותיות אחרות כנגד חברות‬
‫מוחזקות )המשך(‬
‫ב‪ .‬אחר )המשך(‬
‫‪ .1‬תביעות והליכים אחרים המפורטים בבאורים ‪.31‬ד‪ .‬ו‪-‬ה‪ .‬לדוחות הכספיים השנתיים‪ ,‬אשר חלו בהם‬
‫שינויים מהותיים ממועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים ועד ליום אישור דוחות כספיים אלה‬
‫)המשך(‬
‫)ו( המשך(‬
‫בחודש אוגוסט ‪ 2011‬אישר בית המשפט את הסכם הפשרה )לרבות סכומי הגמול ושכר‬
‫הטרחה שישולמו לתובע ולבאי כוחו( ונתן לו תוקף של פסק דין‪ .‬היה והפשרה האמורה לא‬
‫תצא אל הפועל‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪ ,‬יימשך ההליך המשפטי בקשר עם הבקשה‪ ,‬ואין ודאות‬
‫באשר לתוצאותיו‪ .‬מובהר כי במקרה כזה ימשיכו לעמוד לכור כל טענותיה במסגרת התובענה‬
‫ובמסגרת הבקשה‪ ,‬כאילו לא נחתם הסכם פשרה‪.‬‬
‫אם‪ ,‬וככל שתושלם עסקת המיזוג‪ ,‬התשלומים לחברי הקבוצה ולתובע ולבאי כוחו‪ ,‬כאמור‬
‫לעיל‪ ,‬יירשמו כהוצאה אשר תקזז חלק מהרווח בגין מאפייני ההלוואה שיירשם על ידי כור‪,‬‬
‫ואשר ייגזר מהשווי הכלכלי של ההטבה לכור בגין מאפייני ההלוואה‪ ,‬כמפורט בבאור ‪.3‬ב‪.4.‬א‪.‬‬
‫לעיל‪.‬‬
‫)ז( בהמשך לאמור בבאור ‪.31‬ד‪.2.‬ט‪ .‬לדוחות הכספיים השנתיים בדבר תביעות ובקשות לצווי‬
‫מניעה נגד חברות בנות של מכתשים אגן באנגליה ובדנמרק‪:‬‬
‫הערכתה העדכנית של מכתשים אגן‪ ,‬בהתבסס על חוות דעתם של יועציה המשפטיים‪ ,‬הינה כי‬
‫למכתשים אגן טיעונים טובים כנגד תקפותו של הפטנט נשוא ההליכים המשפטיים האמורים‪,‬‬
‫אולם ההליכים מצויים עדיין בשלב ראשוני‪.‬‬
‫)ח( בהמשך לאמור בבאור ‪.31‬ד‪.3.‬ד‪ .‬לדוחות הכספיים השנתיים בדבר תביעה ובקשה לאישורה‬
‫כתובענה יצוגית בסך של כ‪ 519-‬מיליון ש"ח‪ ,‬או לחילופין כ‪ 364-‬מיליון ש"ח‪ ,‬נגד חברה בת‬
‫בבעלות מלאה של נטוויז'ן‪ ,‬ונתבעת נוספת‪ ,‬שהוגשו בחודש יולי ‪ 2010‬לבית המשפט המחוזי‬
‫מרכז‪:‬‬
‫בחודש מרס ‪ 2011‬החליט בית המשפט‪ ,‬לבקשת התובע‪ ,‬לדחות את התביעה האמורה‬
‫ולמחוק את הבקשה לאישורה כתובענה יצוגית‪.‬‬
‫)ט( בהמשך לאמור בבאור ‪.31‬ד‪.3.‬א‪ .‬לדוחות הכספיים השנתיים בדבר תביעה ובקשה לאישורה‬
‫כתובענה יצוגית נגד נטוויז'ן‪ ,‬נענע ‪ 10‬בע"מ )המוחזקת בשיעור של ‪ 50%‬על ידי נטוויז'ן(‪,‬‬
‫חברות נוספות שהפעילו אתרי מסחר אלקטרוני וספקים שונים‪ ,‬שהוגשו בחודש ספטמבר‬
‫‪ 2007‬לבית המשפט המחוזי בתל אביב‪-‬יפו‪:‬‬
‫בחודש יוני ‪ 2011‬החליט בית המשפט המחוזי לדחות את הבקשה לאישורה של התביעה‬
‫האמורה כתובענה יצוגית‪.‬‬
‫בחודש יולי ‪ 2011‬הגישו התובעים ערעור לבית המשפט העליון על החלטת בית המשפט‬
‫המחוזי האמורה‪.‬‬
‫להערכת נטוויז'ן‪ ,‬בהתבסס על חוות דעתם של יועציה המשפטיים‪ ,‬סיכויי דחיית הערעור עולים‬
‫על סיכוייו להתקבל‪.‬‬
‫)י( בהמשך לאמור בבאור ‪.31‬ד‪.5.‬ד‪ (2).‬לדוחות הכספיים השנתיים בדבר בקשה לסעד הצהרתי‬
‫נגד שתי חברות בנות של נכסים ובנין שהוגשה בחודש פברואר ‪ 2011‬לבית המשפט המחוזי‬
‫בבאר שבע‪ :‬בחודש יולי ‪ 2011‬נחתם הסכם פשרה עם התובע‪ ,‬כמפורט בבאור ‪.6‬ז‪ .‬לעיל‪.‬‬
‫)יא( בהמשך לאמור בבאור ‪.31‬ד‪.5.‬י‪ .‬לדוחות הכספיים השנתיים בענין הליכים משפטיים בין ‪,QT‬‬
‫חברה כלולה של אי די בי פתוח ונכסים ובנין‪ ,‬לבין הקבלן הראשי לשעבר של פרויקט מגורים‬
‫בלאס וגאס המבוצע על ידי ‪ ,QT‬בחודש יולי ‪ 2011‬דחה בית המשפט העליון של נוואדה באופן‬
‫סופי את בקשות ‪ QT‬לבטל את קיום הבוררות בין הצדדים ולהורות על ברור המחלוקת בין‬
‫הצדדים בפני בית משפט מחוזי בלאס וגאס‪ .‬לפיכך‪ ,‬צפויים ההליכים בין הצדדים להמשך‬
‫בבוררות‪ .‬כמפורט בדוחות הכספיים השנתיים‪ ,‬בכוונת ‪ QT‬למצות את עילות התביעה שלה‬
‫נגד הקבלן הראשי במסגרת הבוררות‪.‬‬
‫)יב( במהלך שנת ‪ 2009‬כחלק מבדיקות המס השגרתיות של רשויות המס בתורכיה‪ ,‬נבדקו‬
‫דוחותיה הכספיים לשנים ‪ 2004-2008‬של חברת הבת התורכית )"‪ ("KCTR‬של החברה‬
‫הכלולה של נייר חדרה חוגלה המוחזקת בשיעור של ‪.49.9%‬‬
‫בחודש פברואר ‪ ,2010‬התקבל ב ‪ KCTR‬דוח מרשויות המס בתורכיה‪ ,‬בהמשך לבדיקה‬
‫שנערכה‪ ,‬לפיו נדרשת ‪ KCTR‬לתשלום מס נוסף בגין שני נושאים‪ ,‬המסתכמים בצירוף ריבית‪,‬‬
‫קנסות ולפני קיזוז החזר מע"מ‪ ,‬לכ‪ 153-‬מיליון לירות תורכיות )כ‪ 86.1 -‬מיליון דולר נכון למועד‬
‫פרסום הדוחות הכספיים(‪.‬‬
‫בגין אחד הנושאים‪ ,‬אשר מהווה את החלק הארי של דרישת המס כאמור )מיסוי הזרמות‬
‫הוניות מחוגלה ל‪ ,(KCTR -‬הגישה ‪ KCTR‬בהסתמך על חוות דעת יועצי המס שלה בתורכיה‬
‫במהלך שנת ‪ ,2010‬ערעורים לבית משפט כנגד דרישת רשויות המס‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪124‬‬
‫באור ‪ - 5‬תביעות והתחייבויות תלויות )המשך(‬
‫תובענות ייצוגיות‪ ,‬בקשות מהותיות לאישור תובענות ייצוגיות ותביעות מהותיות אחרות כנגד חברות‬
‫מוחזקות )המשך(‬
‫ב‪ .‬אחר )המשך(‬
‫‪ .1‬תביעות והליכים אחרים המפורטים בבאורים ‪.31‬ד‪ .‬ו‪-‬ה‪ .‬לדוחות הכספיים השנתיים‪ ,‬אשר חלו בהם‬
‫שינויים מהותיים ממועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים ועד ליום אישור דוחות כספיים אלה‬
‫)המשך(‬
‫)יב( )המשך(‬
‫ביום ‪ 28‬ביולי ‪ 2011‬וביום ‪ 4‬באוגוסט ‪ ,2011‬התקבלו החלטות בית המשפט בגין חלק מן‬
‫הערעורים )שהיוו כ‪ 27.6%-‬מסכום קרן התביעה(‪ ,‬לפיה נדרשת ‪ KCTR‬לשלם לרשויות המס‬
‫סך של ‪ 9.1‬מיליון לירות תורכיות‪ ,‬המסתכם בצירוף ריבית‪ ,‬קנסות ולפני קיזוז נכס מע"מ )נכון‬
‫למועד ההחלטה( לכ‪ 37.4-‬מיליון לירות תורכיות )כ‪ 21.1-‬מיליון דולר(‪ .‬הסכום לתשלום )אם‬
‫וככל שישולם( נטו לאחר קיזוז נכס המע"מ‪ ,‬מסתכם לסך של כ‪ 33.7-‬מיליון לירות תורכיות )כ‪-‬‬
‫‪ 19.0‬מיליון דולר(‪.‬‬
‫בכוונת ‪ KCTR‬לערער על החלטת בית המשפט בתורכיה‪ ,‬בהתבסס על חוות דעת יועציה‬
‫המשפטיים‪ ,‬על פיה‪ ,‬על אף החלטת בית המשפט האמורה‪ ,‬ל‪ KCTR -‬טענות טובות כנגד‬
‫הדרישה וכי סיכויי ההצלחה בערעור כאמור‪ ,‬גבוהים מ ‪ .50%‬כמו כן במקביל בכוונת ‪KCTR‬‬
‫להגיש בקשה לבית המשפט העליון לעיכוב ביצוע הכרעת הדין וזאת עד לפסיקת בית המשפט‬
‫העליון בערעורים כפי שיוגשו על ידי ‪.KCTR‬‬
‫יצויין כי בפני בית המשפט בתורכיה עדיין נידונים מספר ערעורים נוספים בנוגע לדרישת המס‬
‫הנותרת‪ ,‬בהם טרם נתקבלה החלטה‪ .‬סכום הקרן בגין הערעורים כאמור שטרם נידונו בפני‬
‫בית המשפט הינו ‪ 23.9‬מיליון לירות תורכיות )כ‪ 13.4 -‬מיליון דולר( ובצירוף ריבית וקנסות כ‪-‬‬
‫‪ 101.6‬מיליון לירות תורכיות )כ‪ 57.2 -‬מיליון דולר(‪.‬‬
‫בהתאם למדיניות החשבונאית של נייר חדרה‪ ,‬עצם קבלת החלטת בית המשפט ‪ ,‬גם אם‬
‫ניתנת לערעור עם סיכויי הצלחה גבוהים‪ ,‬יוצרת חזקה לפיה "יותר סביר מאשר לא" כי ישולמו‬
‫סכומים בגין דרישות מס אלו‪ .‬לפיכך‪ ,‬נייר חדרה כללה בתקופת הדוח הפרשה בגין חלקה‬
‫בסכום שנפסק כאמור לעיל‪ ,‬בסך של ‪ 37.2‬מליוני ש"ח‪.‬‬
‫לגבי סכומים לגביהם טרם ניתן פסק דין של בית המשפט בתורכיה‪ ,‬מדיניות נייר חדרה היא‬
‫לבחון‪ ,‬בהתבסס על חוות דעת היועצים המשפטיים של ‪ ,KCTR‬את ההסתברות לתשלום‬
‫סכומים בגין ערעורים אלה‪ ,‬בהתחשב בכל הנסיבות הרלוונטיות‪ .‬לאור העובדה שיועציה‬
‫המשפטיים של ‪ KCTR‬מעריכים את ההסתברות לזכייה בסיום כל ההליכים המשפטיים –‬
‫היינו‪ ,‬לאחר שיוגש אם יידרש‪ ,‬ערעור נוסף‪ ,‬בערעורים שטרם נתנה בהם החלטה כגבוהה מ‪-‬‬
‫‪ ,50%‬נייר חדרה לא כללה בדוחות הכספיים שלה הפרשה בגין חבות המס הפוטנציאלית‬
‫הגלומה בעניינים שטרם ניתנה בהם החלטה‪.‬‬
‫יש לציין כי דוחותיה הכספיים של החברה הכלולה חוגלה‪ ,‬הכוללים על דרך של איחוד את‬
‫דוחותיה הכספיים של ‪ KCTR‬אשר מצורפים לדוחותיה הכספיים של נייר חדרה‪ ,‬אושרו לפני‬
‫מתן החלטת בית המשפט בתורכיה ואינם כוללים הפרשה בגין הסכום שנפסק‪.‬‬
‫יצויין‪ ,‬כי חלקה של החברה בהפרשה שכללה נייר חדרה בדוחותיה הכספיים כאמור לעיל‪,‬‬
‫מסתכם בסך של ‪ 13‬מיליון ש"ח ונרשם כהוצאה בדוחותיה הכספיים של החברה ברבעון השני‬
‫של שנת ‪.2011‬‬
‫‪ .2‬תביעות והתחייבויות תלויות שהוגשו לאחר מועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים‪:‬‬
‫)א( בהמשך לאמור בבאור ‪.31‬ד‪.4.‬ז‪ .‬לדוחות הכספיים השנתיים בדבר הסכום המצרפי הכולל של‬
‫תביעות נגד שופרסל שאינן מתוארות באופן פרטני בדוחות הכספיים של החברה‪ :‬בחודש‬
‫אוגוסט ‪ 2011‬הוגשו לבית המשפט המחוזי בתל אביב‪-‬יפו ולבית המשפט המחוזי מרכז שתי‬
‫תביעות ובקשות לאישורן כתובענות יצוגיות נגד שופרסל )ובאחת מהתביעות הללו נתבעת גם‬
‫חברה נוספת(‪ ,‬בסכום כולל שבין ‪ 49‬מיליון ש"ח ל‪ 54-‬מיליון ש"ח‪ .‬בשלב מקדמי זה‪ ,‬אין‬
‫ביכולתה של שופרסל להעריך את סיכויי התביעות האמורות או את היקף החשיפה‬
‫הפוטנציאלית‪ ,‬ככל שקיימת‪.‬‬
‫פרט לשינויים האמורים‪ ,‬לא השתנה באופן מהותי הסכום המצרפי הכולל שצויין בבאור‬
‫האמור‪.‬‬
‫)ב( בחודש מאי ‪ 2011‬הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב‪-‬יפו תביעה ובקשה לאישורה‬
‫כתובענה יצוגית נגד סלקום‪ ,‬על ידי תובע הטוען כי הינו לקוח של סלקום‪ .‬בתביעה נטען כי‬
‫סלקום נותנת החזרים והטבות‪ ,‬תוך הפליה בין לקוחותיה‪ ,‬בניגוד לדין ולרשיונה‪ .‬אם תאושר‬
‫תביעה זו כתובענה יצוגית‪ ,‬הסכום הכולל הנתבע בה‪ ,‬לפי הערכת התובע‪ ,‬הינו כ‪ 150-‬מיליון‬
‫ש"ח‪ .‬בשלב מקדמי זה‪ ,‬אין ביכולתה של סלקום להעריך את סיכויי ההצלחה של הליך משפטי‬
‫זה‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪125‬‬
‫באור ‪ - 5‬תביעות והתחייבויות תלויות )המשך(‬
‫תובענות ייצוגיות‪ ,‬בקשות מהותיות לאישור תובענות ייצוגיות ותביעות מהותיות אחרות כנגד חברות‬
‫מוחזקות )המשך(‬
‫ב‪ .‬אחר )המשך(‬
‫‪ .2‬תביעות והתחייבויות תלויות שהוגשו לאחר מועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים )המשך(‬
‫)ג( בחודש יוני ‪ 2011‬הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב‪-‬יפו תביעה ובקשה לאישורה‬
‫כתובענה יצוגית נגד סלקום ושלושה מפעילים סלולריים נוספים‪ ,‬בקשר לטענה שהנתבעים‬
‫מטעים את לקוחותיהם הרוכשים אביזרים לנשיאת מכשירים סלולריים או שאינם מגלים‬
‫לאותם לקוחות מידע רלוונטי בדבר סכנות מקרינה הנלוות לשימוש באביזרים כאמור‪ ,‬וזאת‬
‫כביכול בניגוד להוראות השימוש ולאזהרות של יצרני המכשירים הסלולריים ולהמלצות משרד‬
‫הבריאות‪ .‬לאחר מכן הגיש התובע בקשה לסעדים זמניים על מנת למנוע המשך מכירה של‬
‫אביזרים כאמור על ידי סלקום ושני מפעילים סלולריים נוספים )המפעיל הרביעי לכאורה אינו‬
‫מוכר אביזרים כאמור( או לחייב אותם לנקוט בצעדי זהירות‪ ,‬לרבות באמצעות מילוי אחר חובת‬
‫גילוי לכאורה ובאמצעות הפסקת הטעיה לכאורה‪ .‬בחודש יולי ‪ ,2011‬לבקשת סלקום‪ ,‬התביעה‬
‫והבקשה לאישורה כתובענה יצוגית הועברו להשמע בפני השופט הדן בתביעה דומה ובקשה‬
‫לאישורה כתובענה יצוגית שהוגשו נגד סלקום ושלושה מפעילים סלולריים אחרים בחודש מאי‬
‫‪ 2011‬על ידי אותו תובע ושלושה תובעים אחרים‪ ,‬המעלה שאלות דומות‪ .‬אם תאושר תביעה‬
‫זו כתובענה יצוגית‪ ,‬הסכום הנתבע בה מסלקום הוערך על ידי התובע בכ‪ 1-‬מיליארד ש"ח‬
‫)מתוך סכום תביעה כולל המוערך על ידי התובע בכ‪ 2.7-‬מיליארד ש"ח(‪,‬‬
‫שרובו ככולו בגין נזקים שאינם ממוניים‪ .‬בשלב מקדמי זה‪ ,‬אין ביכולתה של סלקום להעריך את‬
‫סיכוייו של הליך משפטי זה‪.‬‬
‫)ד( בחודש יולי ‪ 2011‬הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז תביעה ובקשה לאישורה כתובענה‬
‫יצוגית נגד סלקום‪ ,‬על ידי תובע הטוען כי הינו לקוח של סלקום‪ .‬בתביעה נטען כי סלקום‬
‫העלתה תעריפים מסוימים בניגוד לדין‪ ,‬לרשיונה ולהסכם עם לקוחותיה‪ ,‬בלא שתודיע על כך‬
‫זמן סביר מראש ללקוחותיה‪ .‬אם תאושר תביעה זו כתובענה יצוגית‪ ,‬הסכום הכולל הנתבע בה‪,‬‬
‫לפי הערכת התובע‪ ,‬הינו מיליוני ש"ח‪ ,‬מבלי שנקב בסכום מדויק‪ .‬בשלב מקדמי זה‪ ,‬אין‬
‫ביכולתה של סלקום להעריך את סיכויי ההצלחה של הליך משפטי זה‪.‬‬
‫)ה( בהמשך לאמור בבאור ‪.31‬ד‪.1.‬כג‪ .‬לדוחות הכספיים השנתיים‪ ,‬בדבר הסכום המצרפי הכולל‬
‫של תביעות נגד סלקום שאינן מתוארות באופן פרטני בדוחות הכספיים של החברה‪ :‬בחודשים‬
‫יוני ויולי ‪ 2011‬נמחקו שלוש תביעות ובקשות לאישורן של שתיים מהן כתובענות ייצוגיות‬
‫בסכום כולל של כ‪ 144-‬מיליון ש"ח‪ ,‬אשר נכללו בסכום המצרפי הכולל שצויין בבאור האמור‪.‬‬
‫פרט לשינויים האמורים‪ ,‬לא השתנה באופן מהותי הסכום המצרפי הכולל שצויין בבאור‬
‫האמור‪.‬‬
‫)ו( בהמשך לאמור בבאור ‪.31‬ד‪.3.‬ג‪ .‬לדוחות הכספיים השנתיים‪ ,‬בדבר הסכום המצרפי הכולל של‬
‫תביעות נגד נטוויז'ן שאינן מתוארות באופן פרטני בדוחות הכספיים של החברה‪ :‬בחודש מאי‬
‫‪ 2011‬החליט בית המשפט‪ ,‬לבקשת התובע‪ ,‬לדחות תביעה ולמחוק את הבקשה לאישורה‬
‫כתובענה יצוגית בסך ‪ 16‬מיליון ש"ח שנכללה בסכום המצרפי האמור‪ .‬בנוסף‪ ,‬בחודש יוני‬
‫‪ 2011‬נחתם הסכם פשרה בין נטוויז'ן לנושאי משרה לשעבר בנטוויז'ן בקשר לתביעה בסך ‪18‬‬
‫מיליון ש"ח ולהקצאת אופציות למניות נטוויז'ן לנושאי המשרה לשעבר האמורים‪ .‬הסכם‬
‫הפשרה אושר על ידי בית המשפט‪ ,‬ובמסגרתו שילמה נטוויז'ן בחודש יוני ‪ 2011‬לתובעים סך‬
‫כ‪ 8-‬מיליון ש"ח ובתוספת כ‪ 1-‬מיליון ש"ח בגין הוצאות ההליך המשפטי‪ ,‬ורשמה הוצאה בסכום‬
‫האמור בדוחותיה הכספיים‪ .‬חלק החברה בהוצאה האמורה הסתכם בכ‪ 3-‬מיליון ש"ח‪ .‬פרט‬
‫לשינויים האמורים‪ ,‬לא השתנה באופן מהותי הסכום המצרפי הכולל שצויין בבאור האמור‪.‬‬
‫)ז( בחודש יוני ‪ 2011‬הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב‪-‬יפו תביעה ובקשה לאישורה‬
‫כתובענה יצוגית נגד חברה בת בבעלות מלאה של מעריב‪ ,‬על ידי תובעים הטוענים כי נגרמה‬
‫לקוראי עיתון מעריב ומקומוני מעריב עוגמת נפש בשל מודעות פרסומת מסוימות באותם‬
‫עיתונים‪ ,‬אשר לטענתם מהוות פרסום אסור והזמנה למתן שירותי מין בתמורה‪ .‬אם תאושר‬
‫תביעה זו כתובענה יצוגית‪ ,‬הסכום הכולל הנתבע בה‪ ,‬לפי הערכת התובע‪ ,‬הינו כ‪ 342-‬מיליון‬
‫ש"ח‪ .‬בשלב מקדמי זה‪ ,‬מעריב לומדת את התביעה והבקשה‪ ,‬ואין ביכולתה להעריך את סיכוייו‬
‫של הליך משפטי זה‪.‬‬
‫)ח( כנגד מעריב תלויות ועומדות תביעות שונות‪ ,‬ולגבי חלקן גם בקשות לאישורן כתובענות יצוגיות‪,‬‬
‫שהוגשו לבתי משפט על ידי תובעים שונים ובהן טענות שונות‪ ,‬אשר הסכום המצרפי הכולל‬
‫הנתבע בהן‪ ,‬לפי הערכות התובעים‪ ,‬מסתכם בכ‪ 81-‬מיליון ש"ח‪ .‬בדוחותיה הכספיים של‬
‫מעריב נכללו הפרשות בסכום כולל של כ‪ 12-‬מיליון ש"ח בקשר עם כל התביעות התלויות‬
‫ועומדות נגדה‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪126‬‬
‫באור ‪ - 5‬תביעות והתחייבויות תלויות )המשך(‬
‫תובענות ייצוגיות‪ ,‬בקשות מהותיות לאישור תובענות ייצוגיות ותביעות מהותיות אחרות כנגד חברות‬
‫מוחזקות )המשך(‬
‫ב‪ .‬אחר )המשך(‬
‫‪ .2‬תביעות והתחייבויות תלויות שהוגשו לאחר מועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים )המשך(‬
‫)ט( בחודש יולי ‪ 2011‬הוגשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע תביעה כספית ובקשה לאישורה‬
‫כתובענה יצוגית נגד חברה בת בבעלות מלאה של מכתשים אגן‪ ,‬על ידי תובעים הטוענים‬
‫שנגרמו להם נזקים בשל מטרדי ריח ורעש‪ .‬אם תאושר תביעה זו כתובענה יצוגית‪ ,‬הסכום‬
‫הכולל הנתבע בה‪ ,‬לפי הערכת התובעים‪ ,‬הינו כ‪ 642-‬מיליון ש"ח‪ .‬בשלב מקדמי זה‪ ,‬אין‬
‫ביכולתה של מכתשים אגן להעריך את סיכוייו של הליך משפטי זה‪.‬‬
‫)י( בחודש יולי ‪ 2011‬הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז תביעה ובקשה לאישורה כתובענה‬
‫יצוגית נגד שופרסל ורשת חנויות מזון נוספת‪ ,‬על ידי תובע הטוען שמחיר של מאגד שכלל‬
‫מספר יחידות של מוצר מסוים‪ ,‬אשר על פי הכיתוב עליו אמור היה להמכר בהנחה בשיעור‬
‫מסוים‪ ,‬ביטא למעשה הנחה בשיעור נמוך יותר ‪ ,‬לפי חישוב המבוסס על מחיר ליחידה בודדת‬
‫של אותו מוצר‪ ,‬וכי התנהלות זו עולה לכאורה כדי הפרה של מספר חוקים‪ .‬הסעדים‬
‫המבוקשים בתובענה הינם חיוב הנתבעות ליתן הנחה במלוא השיעור המובטח ברכישת‬
‫המאגד‪ ,‬וכן חיובן בהשבה ופיצויים; התובע טוען שהציבור הפסיד ומפסיד מדי חודש בין כ‪2.3-‬‬
‫מיליון ש"ח לכ‪ 5.7-‬מיליון ש"ח )מבלי שהתובע חילק את סכום ההפסד הנטען בין הנתבעות(‪,‬‬
‫בציינו שהתובענה מוגשת בגין תקופה של שבע השנים שקדמו להגשתה‪ .‬בשלב מקדמי זה‪,‬‬
‫אין ביכולתה של שופרסל להעריך את סיכוייו של הליך משפטי זה ואת החשיפה הצפויה לה‬
‫בגינה‪.‬‬
‫)יא( בחודש אוגוסט ‪ 2011‬הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב‪-‬יפו תביעה ובקשה לאישורה‬
‫כתובענה יצוגית נגד השקעות דיסקונט על ידי שני תובעים שהאחד מהם טוען להיותו מחזיק‬
‫במניות של השקעות דיסקונט והשני מהם טוען להיותו מחזיק באגרות חוב של השקעות‬
‫דיסקונט‪ ,‬בקשר להלוואת גישור בסכום כולל של ‪ 578‬מיליון ש"ח שהשקעות דיסקונט העמידה‬
‫לכור בחצי הראשון של חודש אוגוסט ‪ ,2011‬כמפורט בבאור ‪.6‬ב‪ 4.‬להלן )להלן בסעיף זה‬
‫"ההלוואה"(‪ .‬בתביעה נטען‪ ,‬בין היתר‪ ,‬כי בפעולותיה של השקעות דיסקונט להעמדת ההלוואה‬
‫פעלה השקעות דיסקונט בניגוד לטובתה וטובת בעלי אגרות חוב ומניות שלה‪ ,‬הפרה הוראות‬
‫של חוקים מסוימים ודיווחה מצגי שווא בדיווחיה‪ .‬הקבוצה אותה מבקשים התובעים לייצג היא‬
‫כל מי שהחזיק במניה ו‪/‬או באגרת חוב של השקעות דיסקונט מתאריך ‪ 3‬באוגוסט ‪.2011‬‬
‫הסעדים המבוקשים על ידי התובעים הינם )א( סעד כספי לפיצוי חברי הקבוצה בגין שיעור‬
‫ירידת המניה והאג"ח )כלשון התביעה( בימים שבין ‪ 3‬באוגוסט ‪ 2011‬ועד ‪ 11‬באוגוסט ‪2011‬‬
‫)על פי תחשיבים שמציגים התובעים‪ ,‬הנזק האמור לקבוצה מוערך על ידיהם בכ‪ 102-‬מיליון‬
‫ש"ח בגין ירידת המניה וב‪ 97-‬מיליון ש"ח בגין ירידת האג"ח(‪ ,‬וכן סכום נוסף שיומלץ על ידי‬
‫מומחה אשר התובעים מבקשים מבית המשפט למנות לחישוב שווי הוגן של פרמיה שלטענת‬
‫התובעים כור זכתה בה כתוצאה מהעמדת ההלוואה על ידי השקעות דיסקונט; בכותרת כתב‬
‫התביעה נכתב כי סכום התביעה הינו ‪ 700‬מיליון ש"ח‪ ,‬ובצרופה לתביעה מעמידים התובעים‬
‫את התובענה הייצוגית על סכום אחר בסך כ‪ 1.07-‬מיליארד ש"ח בגין ירידת המניה והאג"ח‬
‫בתוספת הסכום שימליץ המומחה האמור; )ב( צו עשה שיורה להשקעות דיסקונט לכנס אסיפה‬
‫כללית של בעלי המניות שלה לדיון והצבעה בדבר ההלוואה לרבות תנאיה‪ ,‬ולהשיב את כספי‬
‫ההלוואה בחזרה במידה והאסיפה הכללית לא תאשר את העמדתה בתנאים בהם ניתנה‪.‬‬
‫מספר ימים לאחר הגשת התביעה והבקשה האמורות לבית המשפט‪ ,‬הגישו התובעים לבית‬
‫המשפט בקשה דחופה להקדמת הדיון במתן צו עשה כאמור לעיל עוד בטרם תידון הבקשה‬
‫לאישור התביעה כתובענה יצוגית‪ .‬בית המשפט החליט שאין מקום לדיון דחוף‪ ,‬במהלך פגרת‬
‫בתי המשפט‪ ,‬בבקשה הדחופה האמורה‪ .‬בשלב ראשוני זה‪ ,‬השקעות דיסקונט לומדת את‬
‫פרטי התביעה ובכוונתה להתגונן בתקיפות נגדה‪.‬‬
‫)יב( בחודש אוגוסט ‪ 2011‬הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב‪-‬יפו תביעה ובקשה לאישורה‬
‫כתובענה יצוגית נגד סלקום על ידי תובע הטוען שהינו מנוי שלה‪ ,‬בתביעה נטען כי סלקום‬
‫חייבה את מנוייה בגין הודעות טקסט בצורה שאינה כדין ובניגוד להסכמים שלה עם מנוייה‪ .‬אם‬
‫תאושר תביעה זו כתובענה יצוגית‪ ,‬הסכום הכולל הנתבע בה‪ ,‬לפי הערכת התובע‪ ,‬הינו כ‪146-‬‬
‫מיליון ש"ח‪ .‬בשלב מקדמי זה‪ ,‬אין ביכולתה של סלקום להעריך את סיכויי ההצלחה של הליך‬
‫משפטי זה‪.‬‬
‫)יג( בחודש אוגוסט ‪ 2011‬הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז תביעה ובקשה לאישורה כתובענה‬
‫יצוגית נגד סלקום ושתי מפעילות סלולריות נוספות )להלן "הנתבעות"( על ידי תובעים הטוענים‬
‫להיותם לקוחות של הנתבעות‪ ,‬וזאת בקשר לטענה כי בגין שיחות שלקוחות הנתבעות מבצעים‬
‫או מקבלים בעת שהייתם בחו"ל‪ ,‬מחייבות הנתבעות את לקוחותיהן על פי יחידות השונות‬
‫מיחידות אשר לפי הנטען נדרשות על פי הרשיונות של הנתבעות‪ ,‬וזאת שלא כדין ותוך הפרה‬
‫של הרשיונות האמורים‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪127‬‬
‫באור ‪ - 5‬תביעות והתחייבויות תלויות )המשך(‬
‫תובענות ייצוגיות‪ ,‬בקשות מהותיות לאישור תובענות ייצוגיות ותביעות מהותיות אחרות כנגד חברות‬
‫מוחזקות )המשך(‬
‫ב‪ .‬אחר )המשך(‬
‫‪ .2‬תביעות והתחייבויות תלויות שהוגשו לאחר מועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים )המשך(‬
‫)יג( )המשך(‬
‫התובעים לא ציינו בבקשתם האמורה הערכה כלשהי של סכום כולל כלשהו הנתבע ממי‬
‫מהנתבעות במקרה שתאושר התביעה כתובענה יצוגית‪ .‬בשלב מקדמי זה אין ביכולתה של‬
‫סלקום להעריך את סיכוייו של ההליך המשפטי הנ"ל‪.‬‬
‫)יד( בחודש יולי ‪ ,2011‬נתקבלה במשרדה הראשי של ישראייר בקשה לאישור תובענה כייצוגית‬
‫)"הבקשה"(‪ ,‬אשר הוגשה כנגד רשות שדות התעופה‪ ,‬ישראייר‪ ,‬אל על נתיבי אוויר לישראל‬
‫בע"מ‪ ,‬ארקיע קווי תעופה ישראלים בע"מ ושירות הביטחון הכללי‪ ,‬לבית המשפט המחוזי‬
‫בנצרת‪ .‬עניינה של הבקשה הינו טענת התובעים לפיה ערביי ישראל‪ ,‬היוצאים ו‪/‬או הנכנסים‬
‫בשערי המדינה‪ ,‬מופלים בשל אופן הבידוק הביטחוני הייחודי לו הם נחשפים‪ .‬סכום התביעה‬
‫האישית של המבקשים שהגישו )בתור התובעים הייצוגים( את הבקשה עומד על שיעור של‬
‫‪ 5%‬משוויה הסופי והכולל של התובענה )לכלל המבקשים בבקשה(‪ .‬סכום התביעה של כל‬
‫אחד מחברי קבוצת התובעים הפוטנציאלים עומד על סך של ‪ 100,000‬ש"ח‪ ,‬כאשר מספר‬
‫חברי קבוצת התובעים הפוטנציאליים הועמד על ידי התובעים על ‪ 1,000,000-‬תובעים‬
‫מאוכלוסיית האזרחים הערביים במדינת ישראל‪ .‬בשלב מקדמי זה אין ביכולתה של ישראייר‬
‫להעריך את סיכויי ההליך המשפטי הנ"ל‪.‬‬
‫באור ‪ - 6‬ארועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי‬
‫א‪.‬‬
‫בהמשך לאמור באור ‪.21‬ו‪ (3).‬לדוחות הכספיים השנתיים‪ ,‬בקשר להסדרי מסגרת אשראי ללא זכות‬
‫חזרה המובטחים במניות קרדיט סוויס )להלן בבאור זה "הסדרי האשראי"( בהם קשורה כור עם‬
‫התאגידים המלווים‪ ,‬יצוין כי על פי תנאי הסדרי האשראי רשאים התאגידים המלווים‪ ,‬במהלך תקופת‬
‫האשראי‪ ,‬לעשות שימוש במניות קרדיט סוויס שהועמדו כבטוחה‪ ,‬כולל בדרך של שעבוד המניות‪,‬‬
‫השאלתן או ביצוע דיספוזיציות נוספות במניות המשועבדות ובלבד שעם פרעון חלקי )לרבות במקרה של‬
‫מכירת מניות על‪-‬ידי כור( או מלא של האשראים‪ ,‬ידאגו התאגידים המלווים להשיב לכור מניות קרדיט‬
‫סוויס במספר זהה )לפי העניין( שהועמדו כבטוחה כאמור‪ .‬בחודשים יולי ואוגוסט ‪ 2011‬סיכמה כור עם‬
‫התאגידים המלווים על השינויים הבאים בהסדרי האשראי‪) :‬א( בקשר עם ההוראה המחייבת העמדת‬
‫פקדון במזומן כבטוחה נוספת במקרה שהשיעור שמהווה יתרת החוב נטו )בניכוי פקדונות משועבדים(‬
‫)"יתרת החוב נטו"( מתוך שווי המניות המשועבדות )לפי מחיר הסגירה בבורסה של שוויץ( )"יחס חוב‬
‫לבטוחה"( עולה על תקרה שנקבעה‪ ,‬הוסכם על העלאת התקרה האמורה משיעור של ‪ 60%‬לשיעור של‬
‫‪) 68%‬כפוף לשינויים בנסיבות מסוימות‪ ,‬המתייחסות לירידה בהיקף המסחר היומי הממוצע במניית‬
‫קרדיט סוויס בבורסה בשוויץ(‪") ,‬היחס הקבוע"(‪ ,‬במקרה שיחס חוב לבטוחה עולה על היחס הקבוע‪,‬‬
‫עשויה כור להדרש להעמיד פקדון במזומן כבטוחה נוספת‪ ,‬בסכום משמעותי אשר יביא לעמידה ביחס‬
‫חוב לבטוחה בשיעור של ‪) 55%‬כפוף לשינויים בנסיבות מסוימות(; )ב( באשר להוראה בדבר זכות‬
‫התאגידים המלווים להביא לפרעון מיידי כפוי של האשראי במקרה של ירידה במחיר מניית קרדיט סוויס‪,‬‬
‫הוסכם על הורדת מחיר הרצפה של המניה אשר מקים זכות זאת‪ ,‬מ‪ 24.75-‬פרנק שוויצרי למניה )לפי‬
‫תנאי הסדרי האשראי קודם לעדכונם כאמור( ל‪ 18-‬פרנק שוויצרי למניה; ו‪)-‬ג( הוספה מדרגת ריבית עד‬
‫לתקרה החדשה של יחס חוב לבטוחה ותוקן המרווח‪ ,‬כך ששיעור הריבית המשולם בגין החלק המנוצל‬
‫של האשראי יעמוד על שיעור הליבור הרלוונטי )על הפרנק השוויצרי( בתוספת מרווח הנע בין ‪1.80%‬‬
‫לבין ‪ 3.25%‬בהתאם ליחס חוב לבטוחה )במקום מרווח הנע בין ‪ 1.70%‬לבין ‪ 2.60%‬לפי תנאי הסדרי‬
‫האשראי קודם לעדכונם כאמור(‪.‬‬
‫יצוין‪ ,‬כי במקרה שיחס חוב לבטוחה עולה במהלך יום מסחר על ‪ ,80%‬עשויה כור להדרש להעמיד‬
‫מיידית פקדון במזומן כבטוחה נוספת‪ ,‬כאמור לעיל‪.‬‬
‫העדכונים האמורים יעמדו בתוקף עד למועד תחילת התקופה המוארכת‪ ,‬למעט לעניין תוספת המרווח‬
‫שינוע בין ‪ 1.80%‬לבין ‪ 2.90%‬בתקופה המוארכת )ככל שכור תממש את זכותה להארכת התקופה( של‬
‫כל אחד מהסדרי האשראי )חודש דצמבר ‪ 2011‬ביחס להסדר האשראי עם מורגן סטנלי‪ ,‬וחודש ינואר‬
‫‪ 2012‬ביחס להסדר האשראי עם סיטיגרופ(‪.‬‬
‫על פי הסדרי האשראי עומדת לכור הזכות להקטין את יחס החוב לבטוחה באמצעות הגדלת יתרות‬
‫הפקדונות המשועבדים‪ ,‬וכן באמצעות מכירת חלק מאחזקותיה במניות קרדיט סוויס‪ .‬במכירה כאמור‬
‫התמורה תשמש לפרעון חלקי של החוב על פי הסדרי האשראי והיתרה‪ ,‬ככל שקיימת‪ ,‬תשמש לצורך‬
‫הגדלת הפקדונות המשועבדים‪ .‬משיכת יתרת הפקדונות האמורים הינה מוגבלת )פקדונות אלו נושאים‬
‫ריבית פרנק שוויצרי יומית המשתנה מעת לעת )ריבית "‪ .("TOIS‬בהתאם לשיעור ריבית ה‪TOIS -‬‬
‫בסמוך למועד אישור דוחות כספיים אלה הקרוב לאפס‪,‬הריבית בגין הפקדונות האמורים זניחה ביותר(‪.‬‬
‫על פי הסדרי האשראי‪ ,‬במקרה של ירידת יחס החוב לבטוחה אל מתחת ל‪) 50%-‬בכפוף לשינויים‬
‫בנסיבות מסויימות כאמור לעיל( תהיה כור רשאית לשחרר כספים מהפקדונות המשועבדים‪ ,‬כך שלאחר‬
‫משיכת כספים כאמור יעמוד יחס החוב לבטוחה על ‪) 55%‬בכפוף לשינויים בנסיבות מסויימות כאמור‬
‫לעיל(‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪128‬‬
‫באור ‪ - 6‬ארועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי )המשך(‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫)המשך(‬
‫לפרטים בדבר יתרת אשראי מורגן סטנלי ויתרת אשראי סיטיגרופ ליום ‪ 30‬ביוני ‪ ,2011‬ראה באור‬
‫‪.3‬ב‪).4.‬ז( לעיל‪.‬‬
‫בסמוך למועד אישור דוחות כספיים אלה‪ ,‬בין היתר בעקבות מכירת מניות קרדיט סוויס כמפורט בבאור‬
‫‪.6‬ד להלן‪ ,‬יתרת אשראי מורגן סטנלי ויתרת אשראי סיטיגרופ עמדו על סך של כ‪ 315-‬מיליון פרנק‬
‫שוויצרי )כ‪ 1.44-‬מיליארד ש"ח( וכ‪ 321-‬מיליון פרנק שוויצרי )כ‪ 1.47-‬מיליארד ש"ח(‪ ,‬בהתאמה ויתרת‬
‫הפקדונות המשועבדים עמדה על כ‪ 327-‬מיליון פרנק שוויצרי )כ‪ 1.49-‬מיליארד ש"ח(‪ .‬יתרת החוב נטו‬
‫)בניכוי פקדונות משועבדים( למורגן סטנלי ולסיטיגרופ עמדה על כ‪ 309 -‬מיליון פרנק שוויצרי )כ‪1.41 -‬‬
‫מיליארד ש"ח(‪.‬להבטחת האשראי שועבדו כל מניות קרדיט סוויס ששוויין לאותו מועד בבורסה בשוויץ‬
‫עמד על כ‪ 558 -‬מיליון פרנק שוויצרי )כ‪ 2.55 -‬מיליארד ש"ח(‪ .‬כמו כן‪,‬יחס חוב לבטוחה עמד על כ‪-‬‬
‫‪.55%‬‬
‫בעקבות התנודתיות הגבוהה וירידות המחירים החדות בבורסות בעולם והירידה המשמעותית שנרשמה‬
‫במחיר מניית קרדיט סוויס בתקופה האחרונה‪ ,‬ועל מנת לאפשר לכור‪ ,‬בין היתר‪ ,‬לעשות שימוש‪ ,‬על פי‬
‫שיקול דעתה‪ ,‬בזכות המוקנית לה על‪-‬פי הסדרי מסגרות אשראי ללא זכות חזרה המובטחים במניות‬
‫קרדיט סוויס‪ ,‬בהם היא קשורה עם התאגידים המלווים‪ ,‬להגדיל את יתרת הפיקדונות המשועבדים‬
‫לטובת התאגידים המלווים‪ ,‬ובכך להקטין את יחס החוב לבטוחה‪ ,‬ביצעה כור מספר פעולות‪:‬‬
‫לענין מימושי מניות קרדיט סוויס‪ ,‬לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי‪ ,‬ואחזקות כור במניות‬
‫‪.1‬‬
‫קרדיט סוויס במועד אישור דוחות כספיים אלה‪ ,‬ראה באור ‪.6‬ד להלן‪.‬‬
‫לענין ההסכמות המעודכנות בדבר הסדרי האשראי עם התאגידים המלווים מקבוצת סיטיגרופ‬
‫‪.2‬‬
‫ומקבוצת מורגן סטנלי ראה באור ‪.6‬א לעיל‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫בהמשך לאמור בבאור ‪.21‬ז‪ (3).‬לדוחות הכספיים השנתיים בקשר לאמות מידה פיננסיות‬
‫שנקבעו בהסכם של כור )וחברה בבעלות מלאה שלה( עם אחד הבנקים‪ ,‬עודכן הסדר המימון עם‬
‫הבנק כלהלן‪:‬‬
‫התחייבות כור לכך שיחס שווי שוק לחוב לא יפחת בכל עת מ‪ 1.4-‬עודכנה ל‪ .1.32-‬ירידה של‬
‫היחס האמור מתחת ל‪) 1.32 -‬וכל עוד אינו נמוך מ‪ (1.3 -‬אינה מהווה הפרה של הסדר המימון‬
‫עם הבנק‪ ,‬אלא אם תהיה למשך ‪ 14‬ימי עסקים רצופים וכור לא הודיעה עד תום אותה תקופה על‬
‫כוונתה לבצע פעולות מסוימות שהוגדרו לתיקון היחס לשביעות רצון הבנק ו‪/‬או לא ביצעה איזה‬
‫מהפעולות עליהן הודיעה כאמור לבנק במועדים שנקבעו לכך‪ .‬כן הוסכם‪ ,‬כי לענין חישוב "יחס‬
‫שווי שוק לחוב" כמפורט להלן‪ ,‬ינוכו מ"החוב הפיננסי נטו" סכומי הלוואות הגישור שהועמדו לכור‬
‫על ידי החברה ואי די בי פתוח‪ ,‬כמפורט להלן‪ .‬לא חל שינוי ביתר הוראות הסדר המימון‪ ,‬ובכלל‬
‫זאת לא השתנו ההוראות בדבר "יחס שווי שוק לחוב" של ‪.1.3‬‬
‫"יחס שווי שוק לחוב" מהווה את המנה המתקבלת מחלוקת "שווי הנכסים" שהוגדרו בהסדר‬
‫המימון עם הבנק ב"חוב הפיננסי נטו" על בסיס נתונים כספיים של כור המאחדים את מ‪.‬א‪.‬ג‪.‬מ‬
‫החזקות כימיה בע"מ בלבד )להלן "מ‪.‬א‪.‬ג‪.‬מ"(‪ ,‬וזאת כל עוד מ‪.‬א‪.‬ג‪.‬מ מוחזקת בבעלות מלאה של‬
‫כור‪ ,‬כאשר‪:‬‬
‫"שווי הנכסים" הינו שווי השוק )*( של‪ :‬מניות מכתשים אגן המוחזקות על ידי כור ועל ידי‬
‫‪‬‬
‫חברה בבעלות מלאה של כור; בצרוף מניות קרדיט סוויס )**( אשר ההשקעה בהן נגזרת‬
‫מהחוב בגין המימון לרכישת קרדיט סוויס וכן מניות קרדיט סוויס החופשיות מכל שעבוד‬
‫ואינן מופקדות אצל מממן כלשהו של המימון לרכישתן‪,‬‬
‫המוחזקות על ידי כור ו‪/‬או על ידי חברה בת של כור )כל עוד החברה הבת מוחזקת‬
‫בבעלותה המלאה של כור(; בצרוף מניות קרפור )***( אשר ההשקעה בהן נגזרת מהחוב‬
‫בגין המימון לרכישת קרפור וכן מניות קרפור החופשיות מכל שעבוד ואינן מופקדות אצל‬
‫מממן כלשהו של המימון לרכישתן‪ ,‬המוחזקות על ידי כור ו‪/‬או על ידי חברה בת של כור )כל‬
‫עוד החברה הבת מוחזקת בבעלותה המלאה של כור(; ובצרוף ‪ 50%‬משווי האחזקה של‬
‫כור בקרן ‪) EMCO‬בכפוף לתנאים מסוימים(‪.‬‬
‫ליום ‪ 30‬ביוני ‪ 2011‬ובסמוך למועד אישור דוחות כספיים אלה‪ ,‬הסתכם "שווי הנכסים" בכ‪-‬‬
‫‪ 9.03‬מיליארד ש"ח ובכ‪ 6.51-‬מיליארד ש"ח‪ ,‬בהתאמה‪.‬‬
‫)*(‬
‫)**(‬
‫‪‬‬
‫)***(‬
‫"שווי שוק" הינו שער הסגירה של נייר הערך הנסחר בבורסה לניירות ערך הרלוונטית שפורסם ביום המסחר האחרון‬
‫לפני מועד הבדיקה הרלוונטי‪.‬‬
‫ליום ‪ 30‬ביוני ‪ 2011‬ובסמוך למועד אישור דוחות כספיים אלה‪ ,‬כל מניות קרדיט סוויס משועבדות לטובת התאגידים‬
‫המלווים‪.‬‬
‫ליום ‪ 30‬ביוני ‪ 2011‬ובסמוך למועד אישור דוחות כספיים אלה‪ ,‬כור לא החזיקה במניות קרפור‪.‬‬
‫"החוב הפיננסי נטו" )*( משמעו הסך הכולל של‪ :‬חובות והתחייבויות לתאגידים בנקאיים‬
‫ולגופים פיננסיים אחרים‪ ,‬התחייבויות נושאות ריבית )**(; אגרות חוב ושטרי הון; ערבויות‬
‫והתחייבויות של כור להבטחת אשראי שקיבלו ו‪/‬או יקבלו צדדים שלישיים כלשהם‬
‫מתאגידים בנקאיים ו‪/‬או מכל גוף פיננסי אחר‪ ,‬למעט ערבות מוגבלת‪ -‬שניתנה על ידי כור‬
‫לטובת בנק לאומי ‪ USA‬להבטחת פירעון ‪ 50%‬מהלוואה שקיבל תאגיד אמריקני משותף‬
‫של נכסים ובנין וכור בחלקים שווים שבאמצעותו רכשו את בנין מטה ‪ HSBC‬בניו יורק‪ ,‬על‬
‫פי כתב ערבות שנחתם בחודש אפריל ‪,2010‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪129‬‬
‫באור ‪ - 6‬ארועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫)המשך(‬
‫)המשך(‬
‫‪.3‬‬
‫)המשך(‬
‫‪‬‬
‫כמפורט בבאור ‪.3‬יא‪.2.‬א‪ .‬לדוחות הכספיים השנתיים; בניכוי מזומנים ושווי מזומנים )לרבות‬
‫מזומנים ושווי מזומנים שהתקבלו במסגרת הלוואות הגישור‪ ,‬כמפורט להלן( ובניכוי פקדונות‬
‫והשקעות לזמן קצר ובניכוי פקדונות המופקדים בתאגידים בנקאיים מקבוצת מורגן סטנלי‬
‫ומקבוצת סיטיגרופ המבטיחים אשראי שניתן על ידי התאגידים הבנקאיים לכור ו‪/‬או לחברה‬
‫בת שלה )כל עוד החברה הבת מוחזקת בבעלות המלאה של כור( לרכישת מניות קרדיט‬
‫סוויס; וכן בניכוי ‪ 700‬מיליון ש"ח שהועמדו לכור כהלוואות גישור על ידי אי די בי פתוח‬
‫והשקעות דיסקונט בחודש אוגוסט ‪ ,2011‬כמפורט להלן בבאור זה )כאשר ניכוי סך זה יחול‬
‫עד למוקדם מבין המועדים הבאים‪) :‬א( מועד קבלת כספי ההלוואה שתועמד לכור במסגרת‬
‫השלמת עסקת המיזוג בין מכתשים אגן לבין כמצ'יינה; או )ב( יום ‪ 1‬בינואר ‪) 2013‬אך לא‬
‫קודם לפירעון החוב של כור לבנק(; או )ג( המועד בו פרעה כור את הלוואות הגישור‪ ,‬כולן או‬
‫חלקן‪.‬‬
‫)*(‬
‫)**(‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫פוזיציית עסקאות הצילינדר אינה נכללת במסגרת הנכסים‪/‬ההתחייבויות הפיננסיות‪.‬‬
‫כולל חוב לגביו קיימת זכות חזרה )‪ (recourse‬לכור וכן חוב ללא זכות חזרה )‪ (non recourse‬לרכישת‬
‫מניות קרדיט סוויס וקרפור‪.‬‬
‫נכון ליום ‪ 30‬ביוני ‪ 2011‬ובסמוך למועד אישור דוחות כספיים אלה‪ ,‬הסתכם "החוב הפיננסי נטו"‬
‫בכ‪ 5.68-‬מיליארד ש"ח ובכ‪ 4.11-‬מיליארד ש"ח‪ ,‬בהתאמה‪.‬‬
‫נכון ליום ‪ 30‬ביוני ‪ 2011‬ובסמוך למועד אישור דוחות כספיים אלה‪" ,‬יחס שווי שוק לחוב" הינו כ‪-‬‬
‫‪ 1.59‬וכ‪ ,1.58-‬בהתאמה‪ .‬כור לא נמצאה בהפרה של היחס האמור והיא עומדת בתנאי ההסכם‪.‬‬
‫בחודש אוגוסט ‪ 2011‬אישרו ועדות הביקורת והדירקטוריונים של השקעות דיסקונט וכור‪ ,‬בהתאם‬
‫‪.4‬‬
‫לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי ענין(‪ ,‬התש"ס‪") 2000-‬תקנות ההקלות"( וכן אישרו‬
‫ועדת הביקורת‪ ,‬הדירקטוריון והאסיפה הכללית של אי די בי פתוח‪ ,‬העמדת הלוואות גישור לכור‬
‫בהיקף כולל של ‪ 700‬מיליון ש"ח מאי די בי פתוח ומהשקעות דיסקונט פרו ראטה להחזקותיהן‬
‫הישירות בכור )כ‪ 122-‬מיליון ש"ח מאי די בי פתוח וכ‪ 578-‬מיליון ש"ח מהשקעות דיסקונט(‪.‬‬
‫הלוואות הגישור שהעמידו אי די בי פתוח והשקעות דיסקונט הינן בתנאים זהים‪ ,‬צמודות מדד‪,‬‬
‫אינן נושאות ריבית ואינן מובטחות בבטחונות‪ .‬מועד פירעונן של ההלוואות יחול )‪ (1‬במועד בו כור‬
‫תקבל בפועל בחשבון בנק שלה את כספי ההלוואה שתועמד לה במסגרת השלמת עסקת המיזוג‬
‫של מכתשים אגן עם כמצ'יינה כמפורט בבאור ‪.3‬ב‪.4.‬א‪ .‬לעיל‪ ,‬או )‪ (2‬ביום ‪ 1‬בינואר ‪) 2013‬אך‬
‫לא קודם לפרעון החוב של כור לבנק הנזכר בבאור ‪.3‬ב‪.4.‬ז‪ .‬לעיל‪ ,‬אלא בהסכמת אותו בנק(‪ ,‬לפי‬
‫המועד המוקדם יותר מבין שני המועדים האמורים‪.‬‬
‫כל סכומים שתקבל כור מתוך ההלוואות האמורות מאי די בי פתוח ומהשקעות דיסקונט‪ ,‬וכל‬
‫סכומים שתשלם כור לחברה ולהשקעות דיסקונט בגין פרעון הפרשי הצמדה וקרן ההלוואות‪,‬‬
‫יתחלקו בין אי די בי פתוח לבין השקעות דיסקונט פרו ראטה להחזקותיהן הישירות בכור‪.‬‬
‫אי די בי פתוח והשקעות דיסקונט העמידו לכור את ההלוואות האמורות במלואן‪ .‬בהתאם לתקנות‬
‫ההקלות היה נדרש אישור אסיפות כלליות של בעלי המניות של השקעות דיסקונט ושל כור‬
‫לעסקה‪ ,‬אם היו מוגשות למי מהן התנגדויות כנדרש בתקנות אלה לשימוש בתקנות ההקלות‬
‫ביחס לעסקה‪ .‬נכון למועד אישור הדוחות הכספיים לא הוגשו התנגדויות כאלה כנדרש בהתאם‬
‫לתקנות ההקלות‪ ,‬והמועד להגשתן חלף‪ .‬לאחרונה הוגשה לבית המשפט תביעה ובקשה‬
‫לאישורה כתובענה ייצוגית נגד השקעות דיסקונט בקשר עם העמדת ההלוואה מהשקעות‬
‫דיסקונט לכור במסגרת האמור לעיל‪ .‬לפרטים ראה באור ‪.5‬ב‪.2.‬יא לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫בתקופה שמיום ‪ 30‬ביוני ‪ 2011‬ועד ליום ‪ 24‬באוגוסט ‪ ,2011‬עלה שער החליפין של הפרנק השוויצרי בכ‪-‬‬
‫‪ 11.7%‬מ‪ 4.0935-‬ל‪ 4.5714-‬ש"ח לפרנק שוויצרי‪ .‬עליה זו גרמה בתקופה האמורה להוצאות מימון בסך‬
‫כ‪ 691-‬מיליון ש"ח בגין יתרות של נכסים כספיים )לא כולל מניות קרדיט סוויס‪ ,‬אשר אינן מסווגות כנכסים‬
‫כספיים אלא כנכסים פיננסיים זמינים למכירה( בניכוי התחייבויות כספיות של כור‪ ,‬הנקובות בפרנק‬
‫שוויצרי או צמודות לו‪ ,‬לרבות בגין עסקאות צילינדר פרנק שוויצרי אל מול השקל‪ .‬חלק החברה בהוצאות‬
‫מימון אלה הינו כ‪ 412-‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫בעקבות התנודתיות הגבוהה וירידות המחירים החדות בבורסות בעולם והירידה המשמעותית שנרשמה‬
‫במחיר מניית קרדיט סוויס בתקופה האחרונה‪ ,‬בחודש אוגוסט ‪ 2011‬מכרה כור מניות קרדיט סוויס‬
‫בתמורה לסכום כולל של כ‪ 1.34-‬מיליארד ש"ח‪ .‬בגין מימושי מניות קרדיט סוויס כאמור תרשום כור‬
‫ברבעון השלישי בשנת ‪ 2011‬הפסד נוסף‪ ,‬מעבר להפסד מירידת ערך שנרשם ברבעון השני בשנת ‪2011‬‬
‫כמפורט בבאור ‪.3‬ב‪.4.‬ז‪ .‬לעיל‪ ,‬בסך כ‪ 378-‬מיליוני ש"ח‪ .‬חלק החברה בהפסד זה מסתכם בכ‪ 225-‬מיליון‬
‫ש"ח‪ .‬התמורה ממימושי מניות קרדיט סוויס שימשה את כור לצורך הקטנת האשראי שלקחה במסגרת‬
‫הסדרי אשראי ללא זכות חזרה המובטחים במניות קרדיט סוויס‪ ,‬בהם קשורה כור עם התאגידים המלווים‬
‫והקטינה את יחס חוב לבטוחה הקבוע בהסדרי האשראי‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪130‬‬
‫באור ‪ - 6‬ארועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי )המשך(‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫)המשך(‬
‫נכון למועד אישור דוחות כספיים אלה‪ ,‬לאחר מכירות של מניות קרדיט סוויס כאמור לעיל‪ ,‬מחזיקה כור‬
‫מניות של קרדיט סוויס המהוות כ‪ 2.14%-‬מהון המניות המונפק של קרדיט סוויס‪ ,‬אשר ערכן בדוח על‬
‫המצב הכספי ליום ‪ 30‬ביוני ‪ 2011‬הינו כ‪ 3.42 -‬מיליארד ש"ח ואשר הפער השלילי בין שוויין לפי מחירן‬
‫בבורסה בניו‪-‬יורק באותו מועד‪ ,‬העומד על כ‪ 2.57 -‬מיליארד ש"ח‪ ,‬לבין ערכן בדוח על המצב הכספי‬
‫כאמור לעיל‪ ,‬מסתכם בכ‪ 0.85-‬מיליארד ש"ח )חלק החברה בפער האמור הינו ‪ 0.4‬מיליארד ש"ח(‪.‬‬
‫בסמוך למועד אישור דוחות כספיים אלה‪ ,‬קיימות לכור עסקאות צילינדר פרנק שוויצרי‪/‬ש"ח פתוחות‬
‫בהיקף של ‪ 690‬מיליון פרנק שוויצרי‪ .‬שוויין ההוגן של עסקאות הצילינדר האמורות בסמוך למועד אישור‬
‫דוחות כספיים אלה‪ ,‬הוערך על פי אומדן ראשוני שערכה כור‪ ,‬כהתחייבות בסך כ‪ 578-‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫במקרה של חריגה ביתרות ההתחייבות של עסקאות הצילינדר שבוצעו באמצעות תאגידים בנקאיים‬
‫מעבר למסגרות האשראי שהועמדו לכור על ידי אותם תאגידים בנקאיים בקשר עם אותן עסקאות‬
‫)בעקבות עליה בשער החליפין של הפרנק השוויצרי(‪ ,‬נדרשת כור להפקיד כבטוחה משועבדת את מלוא‬
‫הפער כאמור )במקרה של קיטון הפער רשאית כור להקטין בהתאם את היתרות המשועבדות(‪ .‬ליום ‪30‬‬
‫ביוני ‪ 2011‬ובסמוך למועד אישור דוחות כספיים אלה‪ ,‬עומד היקף הפקדונות המשועבדים בגין עסקאות‬
‫הצילנדר על סך של כ‪ 18 -‬מיליון ש"ח וכ‪ 43 -‬מיליון ש"ח‪ ,‬בהתאמה‪.‬‬
‫לענין התפתחויות בעסקת מיזוג מכתשים אגן עם כמצ'יינה‪ ,‬לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי‪ ,‬ראה‬
‫באור ‪.3‬ב‪.4.‬א‪ .‬לעיל‪.‬‬
‫לענין התפתחויות בעסקת מיזוג נטוויז'ן עם סלקום‪ ,‬לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי‪ ,‬ראה באור‬
‫‪.3‬ב‪.1.‬א‪ .‬לעיל‪.‬‬
‫בהמשך לאמור בבאור ‪.3‬יא‪.2.‬ב‪ .‬לדוחות הכספיים השנתיים בדבר התקשרותן של שתי חברות בנות של‬
‫נכסים ובנין בדצמבר ‪ 2010‬בהסכם למכירת קרקע ומבנים בבאר טוביה תמורת כ‪ 130-‬מיליון ש"ח‪,‬‬
‫ובדבר תביעה שהוגשה נגדן בפברואר ‪ 2011‬על ידי יזם בנוגע לתוקפה של אופציה שנתנו לו החברות‬
‫הבנות האמורות לרכישת חלק מנכס זה‪:‬‬
‫‪ ‬בחודש יולי ‪ 2011‬הודיעו החברות הבנות האמורות כי העסקה מחודש דצמבר ‪ 2010‬למכירת קרקע‬
‫ומבנים בבאר טוביה אינו בתוקף‪.‬‬
‫‪ ‬בחודש יולי ‪ 2011‬חתמו החברות הבנות האמורות על הסכם פשרה עם היזם ועם חברה בעלת‬
‫השליטה ביזם )"הרוכשים"(‪ ,‬המעניק לרוכשים אופציה לרכוש עד חודש מאי ‪ 2012‬את מלוא זכויותיהן‬
‫בנכס האמור בבאר טוביה‪ .‬האופציה ניתנת למימוש על ידי הרוכשים תמורת סך של כ‪ 130-‬מיליון‬
‫ש"ח בתוספת מע"מ‪ ,‬כאשר סך ‪ 25‬מיליון ש"ח הופקד אצל נאמן בסמוך לאחר החתימה על הסכם‬
‫האופציה‪ .‬יתרת התמורה בסך כ‪ 105-‬מיליון ש"ח צמודה למדד המחירים לצרכן ונושאת ריבית בשיעור‬
‫‪ 4%‬לשנה‪ ,‬מיוני ‪ 2011‬ועד למועד בו תשולם בפועל‪ .‬בחודש אוגוסט ‪ 2011‬הגישו הצדדים את הסכם‬
‫האופציה לבית המשפט הדן בהליכים המשפטיים בין הצדדים לשם מתן תוקף של פסק דין להסכם‬
‫האמור‪ ,‬ובכך ויתרו הצדדים על כל טענה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או תביעה בקשר להסכם האופציה המקורי בין‬
‫החברות הבנות האמורות ליזם ובקשר להליכים המשפטיים האמורים‪.‬‬
‫בחודש יולי ‪ 2011‬הנפיקה נכסים ובנין לציבור‪ ,‬על פי דוח הצעת מדף מיולי ‪ 2011‬שפורסם על פי תשקיף‬
‫מדף שלה ממאי ‪ ,2011‬אגרות חוב בערך נקוב כולל של כ‪ 400-‬מיליון ש"ח מסדרה ג' הקיימת שלה‪,‬‬
‫שהונפקו במחיר המשקף ריבית אפקטיבית של ‪ 3.92%‬לשנה‪ ,‬הצמודה למדד המחירים לצרכן‪ .‬התמורה‬
‫הכוללת שקיבלה נכסים ובנין בגין אגרות חוב אלה הסתכמה בכ‪ 496-‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫בחודש יולי ‪ ,2011‬הנפיקה נייר חדרה ‪ 220‬מיליון אגרות חוב )סדרה ‪ ,(5‬על דרך הרחבת סדרת אגרות‬
‫החוב הקיימות‪ .‬אגרות החוב אינן צמודות‪ ,‬נושאות בריבית בשיעור שנתי של ‪ 5.85%‬ועומדות לפירעון‬
‫בחמישה תשלומים שנתיים שווים ב‪ 30 -‬בנובמבר בכל אחת מהשנים ‪ 2013‬ועד ‪ .2017‬הריבית משולמת‬
‫פעמיים בשנה ביום ‪ 31‬במאי וביום ‪ 30‬בנובמבר בכל אחת מהשנים ‪ 2011‬עד ‪.2017‬‬
‫סך התמורה שהתקבלה בניכוי הוצאות הנפקה מסתכמת לכ‪ 216 -‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫בחודש יולי ‪ 2011‬פרסמה סלקום תשקיף מדף‪ ,‬במסגרתו תוכל סלקום להציע לציבור מניות‪ ,‬אגרות חוב‬
‫המירות למניות‪ ,‬אגרות חוב שאינן המירות‪ ,‬כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות ולאגרות חוב וניירות‬
‫ערך מסחריים‪.‬‬
‫בחודש אוגוסט ‪ 2011‬הנפיקה סלקום לציבור‪ ,‬על פי דוח הצעת מדף שלה מחודש אוגוסט ‪,2011‬‬
‫שפורסם על פי תשקיף המדף האמור שלה‪:‬‬
‫‪ .1‬אגרות חוב בערך נקוב כולל של ‪ 622‬מיליון ש"ח מסדרה ד' הקיימת של סלקום‪ ,‬שהונפקו במחיר‬
‫המשקף ריבית אפקטיבית של ‪ 4.03%‬לשנה הצמודה למדד המחירים לצרכן‪ .‬התמורה הכוללת‬
‫שקיבלה סלקום בגין אגרות חוב אלה הסתכמה בכ‪ 743-‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫‪ .2‬אגרות חוב בערך נקוב כולל של ‪ 378‬מיליון ש"ח מסדרה ה' הקיימת של סלקום‪ ,‬שהונפקו במחיר‬
‫המשקף ריבית אפקטיבית של ‪ 5.81%‬לשנה שהינה בלתי צמודה‪ .‬התמורה הכוללת שקיבלה‬
‫סלקום בגין אגרות חוב אלה הסתכמה בכ‪ 398-‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫בכוונת סלקום להשתמש בתמורת ההנפקה כאמור לחלק מהמימון של עסקת המיזוג הנזכרת בבאור‬
‫‪.3‬ב‪.1.‬א‪ .‬לעיל‪ ,‬ככל שתושלם‪ ,‬ולשימושים אפשריים שונים אחרים‪ ,‬בכפוף לקבלת החלטות על ידי‬
‫דירקטוריון סלקום מעת לעת‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪131‬‬
‫באור ‪ - 6‬ארועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי )המשך(‬
‫יא‪ .‬בהמשך לאמור בבאור ‪.31‬ב‪ 1.‬בדוחות הכספיים השנתיים בדבר תיקון התקנות לפיהן הועלו שיעורי‬
‫התמלוגים שישולמו על ידי המפעילים הסלולריים בלבד )ובהם סלקום( בשנים ‪ 2011‬ו‪ ,2010-‬ביולי ‪2011‬‬
‫הודיעה מדינת ישראל כי היא מקבלת את הצעת בג"צ )עתירה בענין שהוגשה לו על ידי סלקום ושני‬
‫מפעילים סלולריים נוספים( להעמיד את שיעור התמלוגים על ‪ 1.75%‬בשנים ‪ 2011‬ו‪ ,2012-‬והחל משנת‬
‫‪ 2013‬על ‪ .0%‬מדינת ישראל שמרה על זכותה לגבות תמלוגים או תשלומים אחרים בחקיקה ראשית‪.‬‬
‫העותרות קיבלו אף הן את הצעת בג"צ‪.‬‬
‫יב‪ .‬בחודש אוגוסט ‪ 2011‬הודיעה כלל החזקות עסקי ביטוח כי היא מצויה במשא ומתן עם מספר גופים‬
‫למכירת מלוא אחזקותיה ב‪ Broadgate Underwriting Limited-‬וב‪Broadgate Underwriting -‬‬
‫‪) Limited 2010‬להלן ביחד‪" :‬ברודגייט"(‪ ,‬שהינן חברות בנות בבעלותה המלאה‪ ,‬הפועלות כחברות‬
‫בסינדיקט הפועל במסגרת לוידס‪ .‬על פי מתווה העסקה הנדון‪ ,‬תמשיך כלל החזקות עסקי ביטוח לשאת‬
‫בתוצאות שנות החיתום ‪ 2011‬והשנים הקודמות לה אף לאחר מכירת ברודגייט‪ ,‬אם וככל שתושלם‪.‬‬
‫העסקה כפופה לחתימת הסכם מחייב‪ ,‬לביצוע השלמות של הליך בדיקת נאותות על ידי הרוכש‬
‫ולאישורים שונים‪ ,‬לרבות אישורי האורגנים של הצדדים‪ ,‬אישור לוידס ואישורי בנקים ואין כל ודאות‬
‫שהסכם כאמור ייחתם‪ ,‬מה יהיו תנאי העסקה הסופיים ו‪/‬או שהעסקה תושלם‪.‬‬
‫יג‪ .‬בחודש אוגוסט ‪ 2011‬הודיעה כלל החזקות עסקי ביטוח כי קיבלה מכתב כוונות מצד ג' )"הרוכש"(‪ ,‬על פיו‬
‫מעוניין הרוכש לרכוש את כל מניות ‪ ,("CUSH") .Clal U.S. Holdings Inc‬חברה בת בבעלות מלאה של‬
‫כלל החזקות עסקי ביטוח‪ ,‬המחזיקה בכל מניות ‪ ,("GFG") .Guard Financial Group Inc‬המחזיקה‬
‫בכל מניות ‪") .Guard Insurance Group Inc‬גארד"(‪ ,‬או לרכוש את גארד עצמה‪ ,‬לפי שווי בסיס של‬
‫גארד בסך של ‪ 312‬מיליוני דולר‪ ,‬כפוף להתאמות כמפורט להלן‪ .‬ככל שהעסקה תבוצע ביחס ל‪,CUSH-‬‬
‫ישלם הרוכש את הסכום האמור בניכוי חובות נטו של ‪ GFG‬ו‪ ,CUSH-‬שסכומן מוערך ליום ‪ 31‬במרס‬
‫‪ 2011‬בסך של כ‪ 44-‬מיליוני דולר‪.‬‬
‫על פי מכתב הכוונות האמור‪ ,‬יקבע בהסכם הסופי‪ ,‬ככל שייחתם‪ ,‬מנגנון התאמה למחיר ביחס לרווחי‬
‫החברה הנרכשת בתקופה שמיום ‪ 1‬באפריל ‪ 2011‬ועד מועד השלמת העסקה‪ .‬על פי המנגנון האמור‪,‬‬
‫רווח עודף מעל "רווח יעד"‪ ,‬שיוגדר לתקופה האמורה‪ ,‬יזכה את כלל החזקות עסקי ביטוח בתמורה נוספת‬
‫בגובה הרווח העודף ורווח שמתחת לרווח היעד לתקופה יפחית את התמורה בהתאמה‪ .‬בנוסף‪ ,‬יקבע‬
‫בהסכם הסופי האמור‪ ,‬מנגנון התאמה למחיר בגין פער‪ ,‬ככל שיהיה‪ ,‬בין שווי נכסי החברה הנרכשת נטו‬
‫ליום ‪ 1‬באפריל ‪ 2011‬לבין השווי במועד השלמת העסקה‪.‬‬
‫אם וככל שהעסקה תבוצע‪ ,‬בהתבסס על שווי גארד האמור‪ ,‬אומדן הרווח והרווח הכולל שתרשום כלל‬
‫החזקות עסקי ביטוח בגין העסקה המחושב על בסיס ערך השקעה בספרי כלל החזקות עסקי ביטוח ליום‬
‫‪ 31‬במרס ‪ ,2011‬הינם בסך של כ‪ 230-‬מיליוני ש"ח וכ‪ 260-‬מיליוני ש"ח‪ ,‬בהתאמה )לפני מס(‪ .‬בהתאם‪,‬‬
‫חלקה של החברה באומדן הרווח וברווח הכולל האמור הינו כ‪ 125 -‬מיליוני ש"ח וכ‪ 145 -‬מיליוני ש"ח‪,‬‬
‫בהתאמה‪ .‬הרווח בפועל יושפע‪ ,‬בין היתר‪ ,‬מתוצאות החברה הנרכשת ושינויים בשווי נכסיה נטו‪ ,‬מנגנון‬
‫ההתאמה לתמורה שיקבע בגין התוצאות והשינויים האמורים‪ ,‬שינויים בשערי החליפין‪ ,‬השינויים ביתרות‬
‫החובות נטו והטבות שניתנו לעובדים בכירים בקשר להשלמת העסקה ככל שיתנו‪ ,‬והכל ביחס לתקופה‬
‫שמיום ‪ 1‬באפריל ‪ 2011‬ועד מועד השלמת העסקה‪.‬‬
‫כלל החזקות עסקי ביטוח התחייבה כלפי הרוכש לתקופת בלעדיות ביחס לעסקה למשך תקופה מסוימת‬
‫וכפוף לתנאים שנקבעו‪ ,‬שבמהלכה מתכוון הרוכש לבצע הליך של בדיקות נאותות והצדדים מתכוונים‬
‫לנהל משא ומתן על הסכם מפורט ומחייב‪.‬‬
‫העסקה כפופה לחתימת הסכם מחייב‪ ,‬קבלת אישורים שונים‪ ,‬לרבות אישורי האורגנים המתאימים של‬
‫הצדדים‪ ,‬אישורי רגולטורים שונים‪ ,‬לרבות המפקח על הביטוח במדינת פנסילבניה ואישורי בנקים‪ ,‬ואין כל‬
‫ודאות כי הסכם כאמור ייחתם ושהעסקה תושלם‪.‬‬
‫יד‪ .‬לאחר תום תקופת הדיווח ועד בסמוך לתאריך אישור הדוחות הכספיים נרשמו ירידות בשווקי ההון בארץ‬
‫ובעולם‪ ,‬וזאת בין היתר‪ ,‬על רקע הורדת דירוג האשראי של ארה"ב והמשך המשבר הפיננסי בגוש האירו‪.‬‬
‫קבוצת הביטוח מושפעת מירידות שערים בשווקי ההון הן באופן ישיר בתיקי הנוסטרו שלה‪ ,‬והן בדמי‬
‫הניהול המשתנים שהיא גובה בגין ניהול הפוליסות המשתתפות ברווחים )בדרך של אובדן יכולת לגבות‬
‫דמי ניהול משתנים ו‪/‬או בצורך לזכות העמיתים בדמי ניהול משתנים בהם חויבו(‪ .‬בנוסף‪ ,‬ירידת היקף‬
‫הנכסים המנוהלים )בביטוח חיים תלויי תשואה‪ ,‬גמל‪ ,‬פנסיה‪ ,‬קרנות נאמנות‪ ,‬תעודות סל ותיקי לקוחות‬
‫מנוהלים( משפיעה על היקף דמי הניהול המחושבים כשיעור מהנכסים המנוהלים‪.‬‬
‫אומדן ההשפעה על ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה‪ ,‬בגין ירידת השווי‪ ,‬בתיקי הנוסטרו הסחיר‬
‫של כלל ביטוח וכלל פיננסים‪ ,‬לאחר מס‪ ,‬מתום תקופת הדיווח ועד ליום ‪ 17‬באוגוסט ‪ ,2011‬מוערך בסך‬
‫של כ‪ 75 -‬מיליוני ש"ח‪ .‬בתקופת הדיווח נרשמה תשואה ריאלית שלילית בתיק הפוליסות המשתתפות‬
‫ברווחים )קרן י'(‪ ,‬בניכוי דמי הניהול הקבועים‪ ,‬בשיעור של כ‪ .3.56%-‬כתוצאה מכך‪ ,‬נכון ליום ‪ 30‬ביוני‬
‫‪ ,2011‬הסתכם אובדן ההכנסות הפוטנציאלי מאי גביית דמי הניהול המשתנים בסך של כ‪ 129-‬מיליוני‬
‫ש"ח‪ .‬נכון ליום ‪ 31‬ביולי ‪ ,2011‬הסתכם אובדן ההכנסות הפוטנציאלי מאי גביית דמי הניהול המשתנים‬
‫בסך של כ‪ 154-‬מיליוני ש"ח וחלק החברה באובדן ההכנסות כאמור הינו כ‪ 71 -‬מיליוני ש"ח וכ‪ 85 -‬מיליוני‬
‫ש"ח‪ ,‬בהתאמה‪ .‬בעקבות הירידות בשווקי ההון גם לאחר ‪ 31‬ביולי ‪ 2011‬ועד בסמוך למועד פרסום דוח‬
‫זה אבדן ההכנסות הפוטנציאלי מאי גביית דמי הניהול המשתנים אף גדל‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪132‬‬
‫באור ‪ - 6‬ארועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי )המשך(‬
‫יד‪) .‬המשך(‬
‫בעקבות הירידות בשווקי ההון והפדיונות של הנכסים שנלוו להם‪ ,‬יתרת נכסי קרנות הנאמנות המנוהלים‬
‫על ידי קבוצת כלל פיננסים ירדה בכ‪ 0.3-‬מיליארד ש"ח וכן השתנה תמהיל הנכסים תוך מעבר מקרנות‬
‫מסורתיות לקרנות כספיות שדמי הניהול בגינן נמוכים משמעותית בהשוואה לקרנות המסורתיות‪ .‬להמשך‬
‫מגמה זו עלולה להיות השפעה שלילית על תזרים המזומנים המייצג של פעילות ניהול קרנות הנאמנות‬
‫לטווח ארוך וזאת לעומת תחזיות קבוצת כלל פיננסים כפי שנכללו בהערכת השווי של המוניטין המיוחס‬
‫לפעילות קרנות הנאמנות שנערכה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ .2010‬בהתייחס לפעילות ניהול השקעות בטיטניום‪,‬‬
‫הרי שהנהלת טיטניום סבורה כי לירידות השערים בסמוך לאישור הדוחות הכספיים של החברה אין‬
‫השפעה מהותית מיידית על פעילות טיטניום‪ ,‬אם כי להמשך הירידות בשערים עלולה להיות השפעה‬
‫שלילית על תוצאותיה‪.‬‬
‫השפעות אלו‪ ,‬אם וככל שיהיו נכון ליום ‪ 30‬בספטמבר ‪ ,2011‬תקבלנה ביטוי בתחזיות מעודכנות של‬
‫קבוצת כלל פיננסים שיוכנו בקשר לבחינת ירידת ערך נכסים בלתי מוחשיים לאותו יום‪ ,‬ככל שתידרש לכך‬
‫קבוצת כלל פיננסים בהתאם להוראות תקן בינלאומי ‪.IAS 36‬‬
‫יצוין כי הנתונים האמורים לעיל הינם חלקיים‪ ,‬ואינם כוללים רכיבי הכנסות )הוצאות( אחרים מהשקעות‬
‫ואת השפעת יתר פעילויות הקבוצה על התוצאות וההון‪ .‬נתונים אלו כפופים להשפעת השווקים ולפיכך‬
‫יתכן שיחולו בהם שינויים לעומת האמור לעיל‪.‬‬
‫טו‪ .‬בחודש אוגוסט ‪ 2011‬פרסמה ישפרו חברה ישראלית להשכרת מבנים בע"מ‪ ,‬חברה בת של נכסים ובנין‪,‬‬
‫תשקיף מדף‪ ,‬במסגרתו תוכל להציע לציבור אגרות חוב‪ ,‬כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב‬
‫וניירות ערך מסחריים‪.‬‬
‫טז‪ .‬בחודש אוגוסט ‪ ,2011‬החליט דירקטוריון כלל תעשיות על חלוקת דיבידנד במזומן בסך ‪ 200‬מיליון ש"ח‪,‬‬
‫אשר יחולק ביום ‪ 26‬בספטמבר ‪.2011‬‬
‫יז‪ .‬להלן פרוט בדבר חלוקות דיבידנד על ידי חברות מוחזקות לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי‪:‬‬
‫חברה‬
‫סלקום‬
‫סלקום‬
‫נכסים ובנין‬
‫שופרסל‬
‫*‬
‫מועד ההחלטה‬
‫מאי ‪2011‬‬
‫אוגוסט ‪2011‬‬
‫אוגוסט ‪2011‬‬
‫אוגוסט ‪2011‬‬
‫מועד התשלום‬
‫יולי ‪2011‬‬
‫אוקטובר ‪2011‬‬
‫ספטמבר ‪2011‬‬
‫ספטמבר ‪2011‬‬
‫סכום התשלום‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫‪292‬‬
‫‪232‬‬
‫‪94‬‬
‫‪*67‬‬
‫לאחר ניכוי דיבידנד לחברה מאוחדת של שופרסל‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪133‬‬
‫באור ‪ - 7‬פירוטים עיקריים לנתוני כלל עסקי הביטוח‬
‫הון של חברות ביטוח מאוחדות‬
‫להלן פרטים בדבר דרישות הון על פי תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח(‪,‬‬
‫התשנ"ח‪ ,1998-‬על תיקוניהן )"תקנות ההון"( והנחיות המפקח החלות על חברות מאוחדות‪ ,‬שהינן חברות‬
‫ביטוח בישראל‪.‬‬
‫ליום ‪ 30‬ביוני ‪2011‬‬
‫חברות ביטוח מאוחדות‬
‫כלל אשראי‬
‫כלל בריאות‬
‫כלל ביטוח‬
‫)בלתי מבוקר(‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫הון עצמי מינימלי‪:‬‬
‫הסכום הנדרש על פי תקנות ההון המתוקנות על פי נתוני ‪30‬‬
‫ביוני ‪(*)2011‬‬
‫הסכום הנדרש על פי תקנות ההון ערב פרסום התיקון‬
‫הפרש )‪(2‬‬
‫הסכום הנדרש על פי תקנות ההון ערב פרסום התיקון‬
‫‪ 75%‬מההפרש הנדרש להשלמה ליום ‪ 30‬ביוני ‪2011‬‬
‫הסכום הנדרש ליום ‪ 30‬ביוני ‪ 2011‬על פי תקנות והנחיות‬
‫המפקח‬
‫הסכום המחושב על פי תקנות ההון‪:‬‬
‫הון ראשוני‬
‫הון משני נחות ‪)4‬ג(‬
‫הון משני מורכב ‪)4‬ג(‬
‫סך הכל הון משני‬
‫סך ההון הקיים המחושב על פי תקנות ההון‬
‫עודף )‪(3‬‬
‫עודפים נוספים שלא נכללו בחישוב ההון העצמי‬
‫סכום ההשקעות שיש חובה להעמידם כנגד עודפי הון בהתאם‬
‫להוראות מפקח‪ ,‬או המוחזקות בפועל כנגד עודפי הון‪ ,‬ולפיכך‬
‫מהווים עודפים שאינם ניתנים לחלוקה‬
‫)*( הסכום הנדרש כולל‪ ,‬דרישות הון בגין‪:‬‬
‫פעילות בביטוח כללי‪/‬הון ראשוני נדרש‬
‫פעילות בביטוח סיעודי‬
‫סיכונים יוצאים מן הכלל בביטוח חיים‬
‫הוצאות רכישה נדחות בביטוח חיים ובביטוח מפני מחלות‬
‫ואשפוז‬
‫דרישות בגין תוכניות מבטיחות תשואה‬
‫נכסים בלתי מוכרים כהגדרתם בתקנות ההון‬
‫השקעה בחברות ביטוח וחברות מנהלות מאוחדות )לרבות‬
‫פעילות ניהול שנרכשה(‬
‫הון נדרש בגין השקעות‬
‫סיכוני קטסטרופה בביטוח כללי‬
‫סיכונים תפעוליים‬
‫ערבויות‬
‫דרישות הון מיוחדות על פי הנחיות המפקח‬
‫סה"כ ההון נדרש‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪4,507‬‬
‫‪3,083‬‬
‫‪1,424‬‬
‫‪3,083‬‬
‫‪1,068‬‬
‫‪524‬‬
‫‪401‬‬
‫‪123‬‬
‫‪401‬‬
‫‪92‬‬
‫‪34‬‬
‫‪29‬‬
‫‪5‬‬
‫‪29‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4,151‬‬
‫‪493‬‬
‫‪33‬‬
‫‪3,065‬‬
‫‪536‬‬
‫‪48‬‬
‫‪945‬‬
‫‪1,099‬‬
‫‪2,044‬‬
‫‪5,109‬‬
‫‪958‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪536‬‬
‫‪43‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪48‬‬
‫‪15‬‬
‫‪41‬‬
‫‪24‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪632‬‬
‫‬‫‪357‬‬
‫‪87‬‬
‫‪75‬‬
‫‪-‬‬
‫‪29‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪868‬‬
‫‪5‬‬
‫‪63‬‬
‫‪169‬‬
‫‪24‬‬
‫‪4‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪1,280‬‬
‫‪815‬‬
‫‪149‬‬
‫‪268‬‬
‫‪70‬‬
‫‬‫‪4,507‬‬
‫‬‫‪108‬‬
‫‬‫‪32‬‬
‫‬‫‪25‬‬
‫‪524‬‬
‫‬‫‪3‬‬
‫‬‫‪2‬‬
‫‬‫‬‫‪34‬‬
‫‪134‬‬
‫באור ‪ - 7‬פירוטים עיקריים לנתוני כלל עסקי הביטוח )המשך(‬
‫הון של חברות ביטוח מאוחדות )המשך(‬
‫פרטים בדבר דרישות הון על פי תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח(‪ ,‬התשנ"ח‪-‬‬
‫‪ ,1998‬על תיקוניהן )"תקנות ההון"( והנחיות המפקח החלות על חברות מאוחדות‪ ,‬שהינן חברות ביטוח‬
‫בישראל )המשך(‬
‫)‪ (1‬ביום ‪ 27‬במרס ‪ 2011‬אישר דירקטוריון כלל ביטוח העלאת הון יעד לשיעור של ‪ 12%‬מעל ההון‬
‫המינימלי הנדרש בהתאם לדין )"יעד ההון"(‪ .‬מובהר כי אין מדובר בקביעת הון מחייב אלא בקביעת רמת‬
‫הון שכלל ביטוח תשאף לשמור עליה ואין כל וודאות כי כלל ביטוח תעמוד ביעד זה בכל נקודת זמן‪ .‬נכון‬
‫ליום ‪ 30‬ביוני ‪ ,2011‬כלל ביטוח עמדה ביעד ההון‪.‬‬
‫)‪ (2‬בהתאם לתיקון המפורט בסעיף ‪)4‬ב( להלן‪ ,‬מבטח חייב להגדיל‪ ,‬עד למועד פרסום הדוח הכספי‪ ,‬את‬
‫הונו העצמי בגין ההפרש שבין ההון הנדרש לפי התקנות‪ ,‬לפני התיקון ולאחריו )"ההפרש"(‪ .‬ההפרש‬
‫יחושב לכל מועד של הדוח הכספי‪.‬‬
‫הגדלת ההון העצמי תעשה במועדים ובשיעורים המפורטים להלן‪:‬‬
‫עד למועד פרסום הדוח ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2010‬לפחות ‪ 60%‬מההפרש;‬
‫עד ליום ‪ 30‬ביוני ‪ 2011‬לפחות ‪ 75%‬מההפרש‪.‬‬
‫עד ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2011‬יושלם מלוא ההפרש‪.‬‬
‫)‪ (3‬מלבד הדרישות הכלליות וחוק החברות‪ ,‬חלוקת דיבידנד מעודפי ההון בחברת ביטוח כפופה גם‬
‫לדרישות נזילות ועמידה בכללי תקנות ההשקעה‪.‬‬
‫)‪ (4‬א‪.‬‬
‫בחודש יוני ‪ 2008‬פורסם חוזר בדבר אופן יישום כללי ההצגה והמדידה לפי ה‪ IFRS-‬לצורך‬
‫חישוב ההון הנדרש וההון המוכר של חברות ביטוח‪ ,‬החל מהדוחות הכספיים לרבעון השני בשנת‬
‫‪ .2008‬מטרת החוזר הייתה לקבוע הוראות לעניין אופן יישום תקנות ההון לגבי השקעות‬
‫בחברות מוחזקות )לרבות חברות ביטוח וחברות מנהלות שבשליטת חברת הביטוח(‪ .‬לפי החוזר‪,‬‬
‫דרישות ההון לפי תקנות ההון יוסיפו להיות מבוססות על דוחות סולו‪ .‬לצורך חישוב ההון המוכר‬
‫לפי תקנות ההון‪ ,‬ההשקעה של חברת ביטוח בחברת ביטוח או בחברה מנהלת נשלטת וכן‬
‫בחברות מוחזקות אחרות תחושב על בסיס אקוויטי על פי שיעור ההחזקה המשורשר בהן‪.‬‬
‫בחודש נובמבר ‪ 2009‬פורסם תיקון לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )הון עצמי מינימלי‬
‫ב‪.‬‬
‫הנדרש ממבטח()תיקון(‪ ,‬התשס"ט‪") 2009-‬התיקון"(‪.‬‬
‫במסגרת התיקון נוספו לדרישות ההון הקיימות דרישות הון בגין קטגוריות אלו‪:‬‬
‫‪ (1‬סיכונים תפעוליים‪.‬‬
‫‪ (2‬סיכוני אשראי כשיעור מהנכסים לפי מידת הסיכון שנקבעה לנכסים השונים‪.‬‬
‫‪ (3‬סיכוני קטסטרופה בעסקי ביטוח כללי‪.‬‬
‫‪ (4‬ערבויות‪.‬‬
‫כמו כן הורחבו דרישות ההון בגין קטגוריות אלו‪:‬‬
‫‪ (1‬תוכניות מבטיחות תשואה בביטוח חיים שאין כנגדן או כנגד חלקן אגרות חוב מיועדות‪.‬‬
‫‪ (2‬החזקת המבטח בפעילות קופות גמל ובחברות מנהלות של קופות גמל וקרנות פנסיה‪.‬‬
‫במסגרת התיקון ניתנו ההקלות הבאות‪:‬‬
‫‪ (1‬ניתנה הקלה באופן חישוב ההון בשל הוצאות לפיתוח מערכות מידע‪ ,‬בכפוף לאישור‬
‫המפקח;‬
‫‪ (2‬ניתנה הקלה כך שמהנכסים הלא מוכרים‪ ,‬אשר מוחזקים בניגוד לתקנות דרכי השקעה או‬
‫בניגוד להוראות המפקח‪ ,‬תנוכה עתודה למס שנוצרה בגינם;‬
‫‪ (3‬נקבע כי‪ ,‬המפקח יהיה רשאי להתיר‪ ,‬למבטח שהונו העצמי במועד הדוח הינו לפחות ההון‬
‫העצמי המינימלי הנדרש ממנו בניכוי ‪ 35%‬מההפרש המקורי בשל רכישת פעילות קופת‬
‫גמל או חברה מנהלת של קופת גמל‪ ,‬הפחתה של דרישת ההון בשל ההפרש המקורי‬
‫כאמור עד לשיעור ‪ 35%‬בתנאים שעליהם יורה‪.‬‬
‫במסגרת התיקון נמחקה הגדרת הון בסיסי‪ ,‬ושונו הגדרות הון ראשוני ומשני וכן התווסף הון‬
‫שלישוני המהווה רובד נוסף להון העצמי‪ .‬הגדרת הון משני ושלישוני הוכפפה לתנאים ולשיעורים‬
‫עליהם יורה המפקח‪.‬‬
‫בעניין זה פרסם המפקח הוראת שעה‪ ,‬לפיה בתקופה שמיום תחילתו של התיקון ועד למועד עליו‬
‫יודיע המפקח אין שינוי בהגדרות‪ ,‬במבנה ובחישוב ההון הקיים של חברות ביטוח‪ .‬הוראת שעה זו‬
‫בוטלה בחוזר ביטוח שפורסם בחודש אוגוסט ‪ ,2011‬כאמור בסעיף ‪)4‬ג( להלן‪.‬‬
‫בהמשך לתיקון המפורט בסעיף ‪)4‬ב( לעיל‪ ,‬ובהתאם לכוונת הפיקוח לאמץ בעתיד את‬
‫ג‪.‬‬
‫הדירקטיבה של האיחוד האירופי בדבר הבטחת כושר פירעון של מבטחים ‪ ,Solvency II‬בחודש‬
‫אוגוסט ‪ 2011‬פורסם חוזר ביטוח – הרכב הון עצמי מוכר של מבטח‪") .‬החוזר"( אשר תחילת‬
‫הוראותיו מהדוחות הכספיים לתקופה שהסתיימה ביום ‪ 30‬בספטמבר ‪.2011‬‬
‫החוזר בנוי משני חלקים‪:‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪135‬‬
‫באור ‪ - 7‬פירוטים עיקריים לנתוני כלל עסקי הביטוח )המשך(‬
‫הון של חברות ביטוח מאוחדות )המשך(‬
‫פרטים בדבר דרישות הון על פי תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח(‪ ,‬התשנ"ח‪-‬‬
‫‪ ,1998‬על תיקוניהן )"תקנות ההון"( והנחיות המפקח החלות על חברות מאוחדות‪ ,‬שהינן חברות ביטוח‬
‫בישראל )המשך(‬
‫)‪) (4‬המשך(‬
‫)המשך(‬
‫ג‪.‬‬
‫בחלקו הראשון ‪ -‬מובאת מסגרת כללים ועקרונות באשר להרכב ההון העצמי של מבטח‬
‫ולמאפייני רכיביו‪ .‬מסגרת זו תשמש בסיס לקביעת הרכב ההון העצמי של מבטח‪ ,‬עם יישומה של‬
‫הדירקטיבה בישראל‪ ,‬בשינויים ובעדכונים שיחולו בה‪.‬‬
‫בחלקו השני ‪ -‬מובאת הוראת שעה לעניין הרכב ההון העצמי של מבטח )"הוראת השעה"(‪ ,‬אשר‬
‫תחול עד ליישומה של הדירקטיבה בישראל‪ ,‬במועד שעליו יודיע המפקח‪ ,‬אשר החליפה את‬
‫הוראת השעה‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪)4‬ב( לעיל‪ .‬בין היתר‪ ,‬הוראת השעה מגדירה את ההון המשני‬
‫שהונפק על פי תקנות ההון לפני תיקונן כהון משני נחות ומגבילה את היקפו ל‪ 50%-‬מההון‬
‫הבסיסי‪.‬‬
‫להלן עיקרי הגדרות הרכיבים והמכשירים הכלולים בשלושת רובדי ההון העצמי‪ ,‬שיעורם‬
‫ותנאיהם בהתאם לחוזר‪:‬‬
‫הון ראשוני ‪ -‬כולל הון ראשוני בסיסי )בגובה רכיבים הכלולים בהון המיוחס לבעלי המניות‬
‫‪.1‬‬
‫של החברה(‪ ,‬שטרי הון צמיתים או מניות בכורה לא צוברות והון ראשוני מורכב )למעט‬
‫תשלומי ריבית עיתיים ציבורים(‪.‬‬
‫להלן מפורטות המגבלות על הרכב ההון הראשוני‪:‬‬
‫שיעורו הכולל של ההון הראשוני לא יפחת מ‪ 60%-‬מסך ההון העצמי של המבטח; שיעורו‬
‫הכולל של ההון הראשוני הבסיסי לא יפחת מ‪ 70%-‬מסך ההון הראשוני; שיעורו הכולל של‬
‫ההון הראשוני המורכב לא יעלה על ‪ 20%‬מסך ההון הראשוני‪.‬‬
‫ההון הראשוני המורכב נדחה בפני כל התחייבויות המבטח וכולל מכשירים פיננסיים‬
‫שהינם זמינים לספוג את הפסדי המבטח באמצעות ביטול תשלומי ריבית ודחיית תשלומי‬
‫קרן‪ .‬מועד הפירעון הראשון של מכשירים אלה יבוא לאחר פירעון ההתחייבויות הביטוחיות‬
‫המאוחרות ביותר או ‪ 49‬שנים‪ ,‬כמוקדם שביניהם‪ ,‬אך לא קודם לתום ‪ 10‬שנים ממועד‬
‫ההנפקה‪ .‬עם קרות נסיבות מסוימות‪ ,‬קרן המכשיר תימחק או תומר למניות רגילות‪.‬‬
‫הון משני ‪ -‬כולל מכשירי הון משני מורכב )למעט תשלומי ריבית עיתיים ציבורים(‪ ,‬מכשירי‬
‫‪.2‬‬
‫הון משני נחות )כהגדרתו בהוראת השעה( ורכיב או מכשיר אחר שאישר המפקח‪ .‬מכשיר‬
‫הון משני מורכב נדחה בפני כל חוב אחר למעט הון ראשוני‪ ,‬וכולל מכשירים פיננסיים‬
‫שהינם זמינים לספוג את הפסדי המבטח באמצעות דחיית תשלומי קרן וריבית‪ .‬מועד‬
‫הפירעון הראשון של מכשירי ההון המשני יבוא לאחר תום תקופה המשקפת ממוצע‬
‫משוקלל של התקופות לפירעון ההתחייבויות הביטוחיות בתוספת שנתיים‪ ,‬או ‪ 20‬שנים‪,‬‬
‫כמוקדם שביניהם‪ ,‬אך לא קודם לתום ‪ 8‬שנים ממועד ההנפקה‪ .‬במידה שמכשיר הון משני‬
‫מורכב כולל תמריץ לפדיון מוקדם‪ ,‬המועד הראשון שבו יהיה תמריץ לפדיון מוקדם לא יהיה‬
‫מוקדם מ‪ 5-‬שנים ממועד הנפקתו של המכשיר‪.‬‬
‫הון שלישוני ‪ -‬כולל מכשירי הון שלישוני מורכב )למעט תשלומי ריבית עתיים ציבורים(‬
‫‪.3‬‬
‫ורכיב או מכשיר אחר שאישר המפקח‪ .‬מכשיר הון שלישוני נדחה בפני כל חוב אחר למעט‬
‫הון ראשוני ומשני‪ ,‬וכולל מכשירים פיננסיים שהינם זמינים לספוג את הפסדי המבטח‬
‫באמצעות דחיית תשלומי קרן בלבד‪ .‬ניתן לקבוע כי ההון השלישוני לא יקדם להון המשני‬
‫ויהיה שווה לו בסדר הנשייה‪ .‬מועד הפירעון הראשון של מכשירי ההון השלישוני אינו‬
‫מוקדם מתום ‪ 5‬שנים מיום הנפקתו‪ .‬במידה שמכשיר הון שלישוני מורכב כולל תמריץ‬
‫לפדיון מוקדם‪ ,‬המועד הראשון שבו יהיה תמריץ לפדיון מוקדם לא יהיה מוקדם מ‪ 3 -‬שנים‬
‫ממועד הנפקתו של המכשיר‪.‬‬
‫שיעורו הכולל של ההון השלישוני לא יעלה על ‪ 15%‬מסך ההון העצמי של מבטח‪.‬‬
‫לעניין זה התחייבויות ביטוחיות כוללות התחייבויות שאינן תלויות תשואה ללא חלק‬
‫ההתחייבויות המגובה במלואו באג"ח ח"ץ ובניכוי חלקם של מבטחי משנה‪.‬‬
‫בחוזר נקבע גם כי אם נדחו תשלומי קרן או ריבית‪ ,‬כאמור לעיל‪ ,‬המבטח לא יבצע כל‬
‫חלוקה‪ ,‬לא יפרע כל שטר הון‪ ,‬כתב התחייבות או הלוואה מאת בעל השליטה או שלבעל‬
‫השליטה יש עניין אישי בהם ולא ישלם כל סכום בשל עסקה אשר אושרה או הטעונה‬
‫אישור בהתאם להוראות סעיף ‪ (4)270‬סיפא לחוק החברות‪ ,‬התשנ"ט‪ ,1999-‬אלא לאחר‬
‫שפרע את הקרן או הריבית שנדחו כאמור‪ ,‬בכפוף למספר חריגים כמפורט בחוזר‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬נקבע כי לשם הכללתו של מכשיר הון מורכב )ראשוני‪ ,‬משני או שלישוני( בהון‬
‫העצמי‪ ,‬נדרש אישור המפקח‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪136‬‬
‫באור ‪ - 7‬פירוטים עיקריים לנתוני כלל עסקי הביטוח )המשך(‬
‫הון של חברות ביטוח מאוחדות )המשך(‬
‫פרטים בדבר דרישות הון על פי תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח(‪ ,‬התשנ"ח‪-‬‬
‫‪ ,1998‬על תיקוניהן )"תקנות ההון"( והנחיות המפקח החלות על חברות מאוחדות‪ ,‬שהינן חברות ביטוח‬
‫בישראל )המשך(‬
‫)‪) (4‬המשך(‬
‫)המשך(‬
‫ג‪.‬‬
‫)המשך(‬
‫‪.3‬‬
‫בנוסף להוראות השעה כולל החוזר הוראות מעבר כדלהלן‪:‬‬
‫הון משני נחות אשר הונפק עד ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2009‬יוכר עד למועד פרעונו‬
‫א‪.‬‬
‫הסופי בתנאים בהם הוכר עד לפרסום חוזר זה‪.‬‬
‫הון משני נחות אשר הונפק מיום ‪ 1‬בינואר ‪ 2010‬ואילך לא יוכר עם יישומה של‬
‫ב‪.‬‬
‫הדירקטיבה בישראל או מיום ‪ 31‬בינואר ‪ ,2013‬לפי המוקדם‪.‬‬
‫מכשירי הון ראשוני מורכב‪ ,‬משני מורכב ושלישוני מורכב אשר הונפקו מיום ‪1‬‬
‫ג‪.‬‬
‫בינואר ‪ 2010‬ואילך ואשר אושרו על‪-‬ידי המפקח‪ ,‬יוכרו עד למועד פירעונם הסופי‬
‫בתנאים בהם הונפקו ובהתאם למגבלות השיעורים החלים על הרבדים השונים‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫מכשירי הון ראשוני מורכב‪ ,‬משני מורכב ושלישוני מורכב‪ ,‬אשר יונפקו ממועד‬
‫תחילתו של החוזר בתנאים הקבועים בו‪ ,‬יוכרו במלואם עם יישומה של הדירקטיבה‬
‫בישראל עד למועד פירעונם‪.‬‬
‫כתבי התחייבות נדחים שהונפקו על ידי כלל ביטוח וכללביט מימון בע"מ )"כללביט‬
‫מימון"(‪ ,‬חברה מאוחדת של כלל ביטוח‪ ,‬עד ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2009‬מוכרים כהון‬
‫משני נחות‪ .‬כתבי התחייבות נדחים שהונפקו על ידי כללביט מימון החל משנת‬
‫‪ 2010‬מוכרים כהון משני מורכב‪.‬‬
‫בדבר הנפקת הון משני מורכב על ידי כללביט מימון בחודש יוני ‪ ,2011‬ראה באור‬
‫‪.3‬ב‪.5.‬ד‪ .‬לעיל‪.‬‬
‫ביום ‪ 3‬במרס ‪ 2010‬פרסם המפקח מכתב הבהרה שעניינו קריטריונים לאישור חלוקת דיבידנד‬
‫ד‪.‬‬
‫על ידי מבטח )"ההבהרה"(‪ .‬בהתאם להבהרה חברת ביטוח תהיה רשאית להגיש בקשה לקבלת‬
‫אישור המפקח לחלוקת דיבידנד‪ ,‬החל מיום פרסום הדוחות התקופתיים לשנת ‪ ,2009‬בכפוף‬
‫לקיומם של התנאים הבאים‪:‬‬
‫עמידה בהון עצמי הנדרש לחלוקת דיבידנדים‪ ,‬הגבוה מההון הנדרש בשיעורים ובתנאים‬
‫‪.1‬‬
‫המפורטים במכתב‪ .‬הון משני כהגדרתו ערב פרסום התיקון מוגבל ל‪ 40%-‬מההון‬
‫הראשוני‪ ,‬במידה והוא עולה על שיעור זה יוכפל סכום העלייה ב‪ ,50%-‬עד ל‪ 45%-‬הון‬
‫משני מוכר‪ .‬הון משני מורכב או הון שלישוני על פי טיוטת החוזר יוכרו על פי הוראות הדין‪.‬‬
‫הגשת תחזית רווח שנתית לשנים ‪ 2010‬ו‪.2011-‬‬
‫‪.2‬‬
‫הגשת תוכנית שירות חוב מעודכנת ומאושרת בידי דירקטוריון חברת האחזקות המחזיקה‬
‫‪.3‬‬
‫בחברת הביטוח‪.‬‬
‫הגשת תוכנית פעולה אופרטיבית לגיוס הון‪ ,‬שאושרה בידי דירקטוריון חברת הביטוח‬
‫‪.4‬‬
‫ופרוטוקול ישיבת הדירקטוריון בה אושרה חלוקת הדיבידנד‪ ,‬שיכלול‪ ,‬בין היתר‪ ,‬דיון‬
‫בתוכנית פעולה לניהול ההון העצמי של חברת הביטוח‪.‬‬
‫יחד עם זאת‪ ,‬נאמר בהבהרה‪ ,‬כי חברה אשר סך ההון העצמי שלה‪ ,‬לאחר חלוקת‬
‫הדיבידנד‪ ,‬גבוה מ‪ 110%-‬מהסכום הנדרש בהבהרה תהא רשאית לחלק דיבידנד ללא‬
‫צורך בקבלת אישורו מראש של המפקח‪ ,‬ובלבד שמסרה למפקח הודעה על כך ואת‬
‫המסמכים הנדרשים טרם חלוקת הדיבידנד‪.‬‬
‫ביום ‪ 27‬במרס ‪ ,2011‬אישר דירקטוריון כלל ביטוח חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בסך‬
‫של ‪ 170‬מיליוני ש"ח‪ ,‬אשר שולם ביום ‪ 4‬באפריל ‪.2011‬‬
‫ביום ‪ 10‬ביולי ‪ 2007‬אימץ האיחוד האירופי נוסח מוצע לדירקטיבה ‪") Solvency II‬הדירקטיבה‬
‫ה‪.‬‬
‫המוצעת"(‪ .‬הדירקטיבה המוצעת מהווה שינוי יסודי ומקיף של הרגולציה הנוגעת להבטחת כושר‬
‫הפירעון והלימות ההון של חברות הביטוח במדינות האיחוד האירופי‪ .‬לפי לוחות הזמנים שנקבעו‬
‫על ידי האיחוד האירופי‪ ,‬יישום הדירקטיבה המוצעת במדינות החברות באיחוד האירופי נקבע‬
‫למחצית השנייה של שנת ‪ ,2012‬ונשקלת דחייתו לחודש ינואר‪.‬‬
‫בהתאם לחוזר שפרסם המפקח‪ ,‬בכוונתו ליישם את הוראות הדירקטיבה המוצעת לגבי חברות‬
‫ביטוח בישראל במועד יישומה במדינות החברות באיחוד האירופי‪ .‬הדירקטיבה המוצעת מבוססת‬
‫על שלושה נדבכים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫דרישות כמותיות ‪ -‬הנדבך קובע כללים להערכת ההתחייבות כלפי בעלי הפוליסות‪ ,‬הערכת‬
‫הנכסים המוחזקים כנגד התחייבויות ודרישות ההון בגין החשיפה לסיכונים ביטוחיים‪,‬‬
‫סיכוני שוק‪ ,‬סיכוני אשראי וסיכונים תפעוליים‪.‬‬
‫דרישות איכותיות ‪ -‬הנדבך נוגע לתהליך הבחינה הפיקוחי המתמקד בהערכת הלימות‬
‫‪.2‬‬
‫ההון וכן במסגרת ובתהליכי ניהול הסיכונים‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪137‬‬
‫באור ‪ - 7‬פירוטים עיקריים לנתוני כלל עסקי הביטוח )המשך(‬
‫הון של חברות ביטוח מאוחדות )המשך(‬
‫פרטים בדבר דרישות הון על פי תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח(‪ ,‬התשנ"ח‪-‬‬
‫‪ ,1998‬על תיקוניהן )"תקנות ההון"( והנחיות המפקח החלות על חברות מאוחדות‪ ,‬שהינן חברות ביטוח‬
‫בישראל )המשך(‬
‫)‪) (4‬המשך(‬
‫)המשך(‬
‫ה‪.‬‬
‫דרישות גילוי ‪ -‬הנדבך נועד להגביר את משמעת השוק באמצעות הגברת הגילוי‬
‫‪.3‬‬
‫והשקיפות‪ .‬מטרת החוזר היא להבטיח את היערכותן הארגונית של חברות הביטוח‬
‫בישראל ליישום הדירקטיבה המוצעת‪ ,‬והוא מכיל הנחיות בדבר מינוי אחראי וצוות מפתח‪,‬‬
‫היערכות דירקטוריון‪ ,‬דיווחים לדירקטוריון‪ ,‬גילוי בדוח דירקטוריון‪ ,‬דיווחים למפקח וביצוע‬
‫סקר הערכה כמותית‪ .‬כלל ביטוח נערכה ליישום הדירקטיבה המוצעת בלוחות הזמנים‬
‫שנקבעו‪.‬‬
‫על פי החוזר נדרשו חברות הביטוח לנקוט בשורת צעדים על מנת להבטיח את היערכותן‬
‫הארגונית ליישום הדירקטיבה המוצעת ולהשתתף בסקרי הערכה כמותית אשר נועדו לסייע‬
‫בקביעת הדרישות הכמותיות בנדבך הראשון של הדירקטיבה המוצעת‪ .‬חברות הביטוח של‬
‫הקבוצה נערכות ליישום הדירקטיבה המוצעת בלוחות הזמנים שנקבעו‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫בהתאם למכתב שפרסם המפקח ביום ‪ 25‬בינואר ‪ ,2009‬בדבר הקלה בהון הנדרש מחברות‬
‫הביטוח‪ ,‬נכס המוחזק בניגוד לתקנות השקעה אשר החריגה בגינו הינה פאסיבית ונוצרה לאחר ‪1‬‬
‫באוקטובר ‪ ,2008‬לא יחשב כנכס לא מוכר כהגדרתו בתקנות ההון כפוף לאישור מראש של‬
‫המפקח‪ .‬נכון לתום תקופת הדיווח לכלל ביטוח יש חריגות פאסיביות בסך של כ‪ 10.3-‬מיליוני‬
‫ש"ח‪ ,‬אשר אינן נחשבות כנכס לא מוכר בהתאם לאישור המפקח כאמור‪.‬‬
‫בחודש אוגוסט ‪ ,2011‬פורסם נוסח טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()הון‬
‫ז‪.‬‬
‫עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת של קופת גמל או קרן פנסיה(‪ ,‬התשע"א‪") 2011-‬טיוטת‬
‫התקנות"(‪ ,‬שהועברה לאישור ועדת הכספים של הכנסת‪ .‬מטרת טיוטת התקנות לחייב את‬
‫החברות המנהלות להחזיק הון עצמי מזערי‪ ,‬על מנת לקיים כרית בטחון מספקת מפני סיכונים‬
‫תפעוליים ועל מנת שזו תשמש‪ ,‬בעת הצורך‪ ,‬להזרמת הון לפעולות שוטפות ולהמשך פעילותן‬
‫התקינה של החברות המנהלות‪ .‬בהתאם לטיוטת התקנות מוצע להרחיב את דרישת ההון‬
‫מחברות מנהלות‪ ,‬באופן שזו תהיה הגבוה מבין סכום ההון עצמי התחלתי בסך ‪ 10‬מיליוני ש"ח‬
‫או סכום שלושת אלה‪ 0.1% (1) :‬מהנכסים המנוהלים עד תקרה של ‪ 15‬מיליארדי ש"ח; )‪(2‬‬
‫‪ 0.05%‬מהנכסים המנוהלים מעל התקרה האמורה בסעיף )‪ (1‬לעיל; )‪ 25% (3‬מההוצאות‬
‫השנתיות )אשר אינן כוללות הוצאות בגין הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים‪ ,‬הוצאות מימון‬
‫והוצאות מס(‪ .‬טיוטת התקנות קובעת כללי השקעה של סכום ההון העצמי המזערי הנדרש‪,‬‬
‫הכוללים‪ ,‬בין היתר‪ ,‬איסור שעבוד של הנכסים העומדים כנגד ההון הנדרש‪ ,‬שיעור החזקה‬
‫מינימלי של נכסים נזילים‪ ,‬איסור החזקת נכסים בלתי מוחשיים כנגד ההון העצמי הנדרש‪ ,‬איסור‬
‫השקעת ההון העצמי המזערי במי ששולט בחברה‪ ,‬בצד קשור לה או בצד קשור למי ששולט בה‬
‫וכן איסור על החזקת יותר מ‪ 10%-‬מאמצעי שליטה בתאגיד כלשהו‪ ,‬למעט חברה בת שהיא‬
‫חברה מנהלת ולמעט החזקה בשיעור ‪ 100%‬מאמצעי השליטה בתאגיד עזר ומגבלות על מתן‬
‫ערבות‪ .‬כמו כן‪ ,‬תידרש חברה מנהלת להעמיד הון נוסף בגין חברות מנהלות נשלטות‪.‬‬
‫חברה מנהלת תהיה רשאית לחלק דיבידנד רק אם הונה העצמי הוא לפחות בגובה ההון העצמי‬
‫הנדרש ממנה לפי תקנות אלה‪.‬‬
‫טיוטת התקנות קובעת הקלות בהון העצמי המזערי הנדרש מחברה המנהלת רק קופות גמל‬
‫בניהול אישי‪ .‬כמו כן רשאי הממונה להורות על הפחתת ההון העצמי ההתחלתי הנדרש מחברה‬
‫המנהלת רק ביחס לחברה המנהלת רק קופות גמל בעלות מאפיינים הדומים למאפייני קופת גמל‬
‫ענפית‪.‬‬
‫בהתאם לטיוטת התקנות נקבעה הוראת מעבר לפיה‪ ,‬חברה מנהלת שקיבלה רישיון לפני יום‬
‫תחילת התקנות תהיה חייבת להגדיל עד ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ ,2014‬באופן מדורג‪ ,‬את הונה העצמי‬
‫עד לסכום הנדרש על פי טיוטת התקנות )לפחות ‪ 30%‬מההפרש יושלם עד ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪ ,2011‬לפחות ‪ 60%‬מההפרש יושלם עד ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2012‬ולפחות ‪ 80%‬מההפרש יושלם‬
‫עד ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪.(2013‬‬
‫על פי אמדן ראשוני‪ ,‬נכון ליום ‪ 30‬ביוני ‪ ,2011‬לו הייתה מיושמת טיוטת התקנות במלואה‪ ,‬ללא‬
‫התחשבות באבני הדרך‪ ,‬הייתה גדלה דרישת ההון המינימלי מכלל ביטוח‪ ,‬בגין פעילות הגמל‬
‫שלה ובגין החברות המנהלות שבשליטתה )כלל פנסיה וגמל ועתודות הותיקה( בכ‪ 51-‬מיליוני‬
‫ש"ח‪ .‬נכון ליום ‪ 30‬ביוני ‪ ,2011‬לכלל ביטוח ולחברות המנהלות שבשליטתה קיים עודף הון ביחס‬
‫להון המינמלי הנדרש על פי טיוטת התקנות‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪138‬‬
‫באור ‪ - 7‬פירוטים עיקריים לנתוני כלל עסקי הביטוח )המשך(‬
‫הון של חברות ביטוח מאוחדות )המשך(‬
‫פרטים בדבר דרישות הון על פי תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח(‪ ,‬התשנ"ח‪-‬‬
‫‪ ,1998‬על תיקוניהן )"תקנות ההון"( והנחיות המפקח החלות על חברות מאוחדות‪ ,‬שהינן חברות ביטוח‬
‫בישראל )המשך(‬
‫)‪) (4‬המשך(‬
‫)המשך(‬
‫ז‪.‬‬
‫כצעד משלים‪ ,‬פורסם באוגוסט ‪ 2011‬נוסח טיוטת תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול‬
‫קופות גמל()תיקון מס' ‪ ,(2‬התשע"א‪") 2011-‬טיוטת התקנות"(‪ ,‬שאף היא הועברה לאישור ועדת‬
‫הכספים של הכנסת‪ .‬במסגרת טיוטת התקנות מוצע לבטל את ההוראה החלה היום לגבי ההון‬
‫העצמי הנדרש מחברה מנהלת ואת ההוראה לגבי דרכי השקעת ההון העצמי הנדרש‪ .‬כן מוצע‬
‫להחיל הוראות ספציפיות לגבי שיפוי נושא משרה בחברה המנהלת רק קופות גמל ענפיות‪.‬‬
‫)‪ (5‬בהתאם להיתר שנתן המפקח לבעלי השליטה בחברה‪ ,‬כפי שעודכן בחודש אוגוסט ‪ ,2011‬לאחזקת‬
‫השליטה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬בכלל ביטוח‪ ,‬בכלל בריאות‪ ,‬בכלל ביטוח אשראי )כל אחד מהם‪" :‬המבטח"‪ ,‬וביחד‪:‬‬
‫"המבטחים"( וכלל פנסיה וגמל בע"מ )"כלל פנסיה וגמל"()המבטחים ביחד עם כלל פנסיה וגמל‪ ,‬להלן‪:‬‬
‫"הגופים המוסדיים"()"ההיתר"(‪ ,‬התחייבה החברה להשלים )או לפעול שחברות בשליטתה הישירה או‬
‫העקיפה ישלימו( את ההון העצמי הנדרש מהמבטחים על פי תקנות ההון המינימלי או כל תקנה או דין‬
‫אחר שיבואו במקומן‪ ,‬כפוף לכך שתקרת ההתחייבות לא תעלה על ‪ 50%‬מההון הנדרש ממבטח וכן‬
‫שההתחייבות תמומש רק כאשר ההון העצמי של המבטח יהיה שלילי‪ ,‬ובגובה סכום ההון השלילי‪,‬‬
‫ובלבד שסכום ההשלמה לא יעלה על תקרת ההתחייבות כאמור‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬התחייבה החברה‪ ,‬כי היא תשלים )או תפעל שחברות בשליטתה הישירה או העקיפה ישלימו(‬
‫את ההון העצמי של כלל פנסיה וגמל לסכום הקבוע בתקנות קופות הגמל כפי שיהיו מעת לעת‪ ,‬או כל‬
‫תקנה או דין אחר שיבואו במקומן‪ .‬ההתחייבות האמורה )ביחס למבטחים וביחס לכלל פנסיה וגמל(‬
‫תהיה תקפה כל עוד החברה תהיה בעלת השליטה בגופים המוסדיים‪.‬‬
‫נמסר עוד כי בהיתר נקבעו תנאים ומגבלות ביחס להחזקות ושעבודים בשרשרת השליטה בכלל ביטוח‬
‫ובעלי השליטה נדרשו לשמור על דרישות הון של כלל החזקות עסקי ביטוח כל עוד קיימים שעבודים על‬
‫אחזקותיהם באמצעי השליטה בחברה‪ .‬על‪-‬פי ההיתר המעודכן החברה ואי די בי פתוח אינן כפופות עוד‬
‫לדרישות לגבי ההון העצמי שלהן‪ ,‬וההון העצמי של כלל החזקות עסקי ביטוח לא יפחת בכל עת‬
‫ממכפלת שיעור החזקתה של כלל החזקות עסקי ביטוח בכלל ביטוח ב‪ 140%-‬מההון העצמי המינימלי‬
‫שנדרש מכלל ביטוח‪ ,‬לפי תקנות ההון המינימלי‪ ,‬ביום ‪ 30‬בספטמבר ‪ 2005‬כפי שהיו באותה עת‪,‬‬
‫כשהוא צמוד למדד בגין חודש ספטמבר ‪ ,2005‬המסתכם בסך של כ‪ 2-‬מיליארדי ש"ח‪ .‬לתום תקופת‬
‫הדיווח‪ ,‬לכלל החזקות עסקי ביטוח הון עצמי גבוה יותר מדרישה זו‪ .‬דרישות ההון נבחנות בפועל על‪-‬פי‬
‫הדוחות הכספיים הסקורים או המבוקרים של כלל החזקות עסקי ביטוח‪.‬‬
‫)‪ (6‬בנוסף לכתב ההתחייבות כאמור בבאור ‪.3‬טו‪ (10).‬לדוחות הכספיים השנתיים‪ ,‬העמידה כלל ביטוח‬
‫לכלל בריאות ביום ‪ 17‬באוגוסט ‪ 2011‬כתב התחייבות נוסף להשלמת הונה העצמי של כלל בריאות‪.‬‬
‫כתב ההתחייבות הנוסף נועד לאפשר לכלל בריאות לחרוג ממגבלה שקבעה ביחס לחשיפת תיק‬
‫ההשקעות שלה לתרחיש סיכון משולב על פי מודל רבעוני‪ .‬על פי המגבלה המקורית‪ ,‬החשיפה האמורה‬
‫לא תעלה על הפער בין ההון הקיים של כלל בריאות לבין ההון המינימאלי הנדרש על פי הדין )"מגבלת‬
‫התרחישים המקורית"(‪ .‬על פי המגבלה המעודכנת‪ ,‬הנובעת מקבלת כתב ההתחייבות האמור‪ ,‬לא‬
‫תעלה החשיפה האמורה ביותר מ‪ 85 -‬מיליוני ש"ח ממגבלת התרחישים המקורית‪.‬‬
‫תנאי כתב ההתחייבות דומים לתנאי כתב ההתחייבות האחרים‪ .‬כלל ביטוח תהיה רשאית לבטל את‬
‫כתב ההתחייבות רק אם במועד הביטול לא תחרוג כלל בריאות ממגבלת ה תרחישים המקורית‪.‬‬
‫כנגד קבלת ההתחייבות האמורה‪ ,‬התחייבה כלל בריאות כלפי כלל ביטוח שלא לחרוג באופן אקטיבי‬
‫ממגבלת התרחישים המקורית בסכום העולה על ‪ 85‬מיליוני ש"ח‪ ,‬אלא אם נתקבל אישור דירקטוריון‬
‫כלל ביטוח מראש ובכתב‪.‬‬
‫נכון ליום ‪ 30‬ביוני ‪ 2011‬לא חרגה כלל בריאות מהתחייבותה האמורה כלפי כלל ביטוח‪.‬‬
‫)‪ (7‬בהמשך לאמור בבאור ‪.3‬יז‪ .1.‬לדוחות הכספיים השנתיים‪ ,‬דרישות ההון בברודגייט מבוססות על היקף‬
‫הפעילות ועל תוצאות שנות החיתום הפתוחות‪ .‬במהלך העסקים הרגיל מוגש ללוידס פעמיים בשנה‬
‫תחשיב ההון הנדרש והקיים‪ ,‬בחודש יוני על בסיס התוצאות לתום השנה הקודמת ובחודש נובמבר על‬
‫בסיס התוצאות לחודש יוני והתוכנית העסקית שהוגשה לשנת החיתום הבאה‪.‬‬
‫החל מיום ‪ 30‬ביוני ‪ ,2011‬חל גידול בדרישות ההון בברודגייט בסך של כ‪ 137-‬מיליוני ש"ח )כ‪25-‬‬
‫מיליוני ליש"ט(‪ ,‬הנובע בעיקר מהפסדים שנצברו לאחר ה‪ 30-‬ביוני ‪ 2010‬ומהשינויים בתוכנית העסקית‪.‬‬
‫יצויין כי התוכנית העסקית כוללת הקטנת החשיפה לנזקי טבע‪ .‬לצורך העמידה בגידול בדרישות ההון‬
‫בברודגייט‪ ,‬קיבלה כלל החזקות עסקי ביטוח‪ ,‬בחודש יוני ‪ ,2011‬כתבי אשראי בנקאיים נוספים בסך של‬
‫כ‪ 25-‬מיליוני ליש"ט‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪139‬‬
‫באור ‪ - 7‬פירוטים עיקריים לנתוני כלל עסקי הביטוח )המשך(‬
‫הון של חברות ביטוח מאוחדות )המשך(‬
‫פרטים בדבר דרישות הון על פי תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח(‪ ,‬התשנ"ח‪-‬‬
‫‪ ,1998‬על תיקוניהן )"תקנות ההון"( והנחיות המפקח החלות על חברות מאוחדות‪ ,‬שהינן חברות ביטוח‬
‫בישראל )המשך(‬
‫)‪ (8‬בהמשך לאמור בבאור ‪.3‬יח‪ (1).‬לדוחות הכספיים השנתיים‪ ,‬ביום ‪ 31‬במאי ‪ ,2011‬התקבל אישור של‬
‫ועדת הכספים לשינויים בתקנון ובהנחיות הבורסה לניירות ערך בתל‪-‬אביב בע"מ )"הבורסה"( שעניינן‬
‫מודל חדש להלימות הון ולנזילות של חברי הבורסה שאינם בנקים וחברות בפיקוח‪ .‬המודל האמור חל‬
‫על בטוחה כחבר הבורסה ועל כלל פיננסים בטוחה ברוקראז' בע"מ )"ברוקראז'"( כחברה בפיקוח‪.‬‬
‫כאמור‪ ,‬מטרת המודל החדש להביא לביטוי את כל הסיכונים הגלומים בפעילות החש"ב או החברה‬
‫בפיקוח והבטחת יכולת פירעון של כל ההתחייבויות לזמן קצר‪ .‬בין היתר‪ ,‬כולל המודל דרישות ביחס‬
‫להלימות הון ולנזילות של חש"בים וחברות בפיקוח‪.‬‬
‫ליום ‪ 30‬ביוני ‪ ,2011‬בטוחה אינה עומדת בדרישות ההון העצמי המזערי בהתאם לנדרש בתקנון‬
‫הבורסה על פי המודל החדש‪ ,‬והיא נמצאת בחוסר של כ‪ 125-‬מיליוני ש"ח בהון המשני‪ .‬עד ליום ‪30‬‬
‫ביוני ‪ 2012‬תידרש בטוחה להגדיל את ההון המשני ו‪/‬או להתאים את פעילותה כך שפעילותה תעמוד‬
‫בדרישות ההון הנדרשות על פי המודל החדש‪ ,‬וזאת בהתאם לאבן הדרך כאמור לעיל‪ .‬ביום ‪ 10‬באוגוסט‬
‫‪ ,2011‬אישרה כלל פיננסים שינוי בתנאי הלוואות שהועמדו על ידה לבטוחה באופן שאלו יחשבו כהון‬
‫משני של בטוחה‪ .‬שינוי תנאי הלוואות כאמור יצמצם את החוסר בהון של בטוחה לפי המודל החדש בכ‪-‬‬
‫‪ 85‬מיליוני ש"ח‪ .‬ברוקראז' עמדה בדרישות ההון העצמי המזערי בהתאם לנדרש בתקנון הבורסה על פי‬
‫המודל החדש ליום ‪ 30‬ביוני ‪ .2011‬מידע בדבר דרישות ההון של בטוחה וברוקראז' מבוסס על הערכה‬
‫בדבר ההון שיידרש ומותנה בשימור רמת הפעילות הנוכחית של בטוחה וברוקראז'‪ ,‬ויכול להשתנות ככל‬
‫שהפעילות תגבר‪.‬‬
‫)‪ (9‬לפרטים נוספים בדבר דרישות הון של חברות הביטוח המאוחדות‪ ,‬ראה באור ‪.3‬טו‪-.‬יח‪ .‬לדוחות‬
‫הכספיים השנתיים‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪140‬‬
‫באור ‪ - 8‬מגזרי פעילות‬
‫פילוח פעולות החברה למגזרי פעילות בני דיווח‪ ,‬בהתאם לתקן ‪ ,IFRS 8‬נגזר מדיווחי ההנהלה‪ ,‬המבוססים על השקעת החברה בכל חברה שבבעלותה‪ ,‬לרבות חברות כלולות‬
‫)"חברות המגזר"(‪ .‬בסיס הפיצול המגזרי ובסיס המדידה של הרווח וההפסד המגזרי זהה לזה שהוצג בבאור ‪ ,48‬בדבר מגזרי פעילות בדוחות הכספיים השנתיים‪.‬‬
‫פרוט לגבי מגזרי פעילות והתאמה בין נתוני המגזרים לדוח המאוחד‪:‬‬
‫תוצאות המגזרים‬
‫א‪.‬‬
‫סלקום‬
‫לתקופה של ששה חודשים שהסתיימה ביום‬
‫‪ 30‬ביוני ‪) 2011‬בלתי מבוקר(‬
‫הכנסות מעסקי ביטוח‬
‫מכירות ושרותים‬
‫תוצאות מגזר‪ -‬רווח נקי )הפסד( המיוחס למחזיקי ההון של‬
‫החברה‬
‫לתקופה של ששה חודשים שהסתיימה ביום‬
‫‪ 30‬ביוני ‪) 2010‬בלתי מבוקר(‬
‫הכנסות מעסקי ביטוח‬
‫מכירות ושרותים‬
‫תוצאות מגזר‪ -‬רווח נקי )הפסד( המיוחס למחזיקי ההון של‬
‫החברה‬
‫לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום‬
‫‪ 30‬ביוני ‪) 2011‬בלתי מבוקר(‬
‫הכנסות מעסקי ביטוח‬
‫מכירות ושרותים‬
‫תוצאות מגזר‪ -‬רווח נקי )הפסד( המיוחס למחזיקי ההון של‬
‫החברה‬
‫לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום‬
‫‪ 30‬ביוני ‪) 2010‬בלתי מבוקר(‬
‫הכנסות מעסקי ביטוח‬
‫מכירות ושרותים‬
‫תוצאות מגזר‪ -‬רווח נקי )הפסד( המיוחס למחזיקי ההון של‬
‫החברה‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2010‬מבוקר(‬
‫הכנסות מעסקי ביטוח‬
‫מכירות ושרותים‬
‫תוצאות מגזר‪ -‬רווח נקי )הפסד( המיוחס למחזיקי ההון של‬
‫החברה‬
‫נכסים ובנין‬
‫ופרוייקטים‬
‫בלאס וגאס‬
‫שופרסל‬
‫מכתשים‬
‫אגן‬
‫קרדיט‬
‫סוויס‬
‫נטוויז'ן‬
‫משאב‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫כלל החזקות‬
‫עסקי ביטוח‬
‫מגזרים‬
‫אחרים‬
‫‬‫‪3,176‬‬
‫‬‫‪746‬‬
‫‬‫‪5,812‬‬
‫‬‫‪5,298‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪1,424‬‬
‫‬‫‪639‬‬
‫‪7,659‬‬
‫‪-‬‬
‫‪196‬‬
‫‪37‬‬
‫‪27‬‬
‫‪95‬‬
‫)‪(926‬‬
‫‪56‬‬
‫‪22‬‬
‫‪71‬‬
‫‬‫‪3,271‬‬
‫‬‫‪757‬‬
‫‬‫‪5,448‬‬
‫‬‫‪4,976‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪1,292‬‬
‫‬‫‪628‬‬
‫‪7,050‬‬
‫‪19‬‬
‫‪222‬‬
‫‪34‬‬
‫‪904‬‬
‫‪51‬‬
‫‪140‬‬
‫‪71‬‬
‫‪19‬‬
‫‪149‬‬
‫)‪(70‬‬
‫‬‫‪1,589‬‬
‫‬‫‪318‬‬
‫‬‫‪3,020‬‬
‫‬‫‪2,488‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪737‬‬
‫‬‫‪315‬‬
‫‪3,228‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪310‬‬
‫‪86‬‬
‫‪34‬‬
‫‪17‬‬
‫‪30‬‬
‫)‪(932‬‬
‫‪33‬‬
‫‪12‬‬
‫‪50‬‬
‫‬‫‪1,691‬‬
‫‬‫‪282‬‬
‫‬‫‪2,683‬‬
‫‬‫‪2,276‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪655‬‬
‫‬‫‪314‬‬
‫‪2,593‬‬
‫‪8‬‬
‫‪113‬‬
‫‪5‬‬
‫‪25‬‬
‫)‪(7‬‬
‫‪91‬‬
‫‪38‬‬
‫‪14‬‬
‫‪54‬‬
‫)‪(38‬‬
‫‬‫‪6,662‬‬
‫‬‫‪1,424‬‬
‫‬‫‪11,130‬‬
‫‬‫‪8,825‬‬
‫‪447‬‬
‫‪11‬‬
‫‪931‬‬
‫)‪(206‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫‬‫‪569‬‬
‫)‪(42‬‬
‫‬‫‪646‬‬
‫)‪(2)(1‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫)‪(15‬‬
‫‬‫‪379‬‬
‫התאמות‬
‫למאוחד‬
‫מאוחד‬
‫‬‫)‪(3,125‬‬
‫‪7,659‬‬
‫‪14,539‬‬
‫)‪(844‬‬
‫)‪(1,308‬‬
‫‬‫)‪(5,238‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(406‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫‪7,050‬‬
‫‪11,799‬‬
‫‪1,114‬‬
‫‬‫)‪(1,385‬‬
‫‪3,228‬‬
‫‪7,392‬‬
‫)‪(628‬‬
‫)‪(1,313‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‬‫)‪(1,536‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫)‪( 1‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(245‬‬
‫‪2,593‬‬
‫‪6,752‬‬
‫‪50‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪2,631‬‬
‫‬‫‪1,303‬‬
‫‪17,034‬‬
‫‪19‬‬
‫‬‫‪1,460‬‬
‫‬‫)‪(7,336‬‬
‫‪17,034‬‬
‫‪26,118‬‬
‫‪129‬‬
‫‪116‬‬
‫‪36‬‬
‫‪320‬‬
‫)‪(110‬‬
‫)‪(1,120‬‬
‫‪554‬‬
‫)‪ (1‬הוצג מחדש בעקבות שינוי מגזרים בני דיווח‪ ,‬שבוצע ברבעון הרביעי של שנת ‪.2010‬‬
‫)‪ (2‬סווג מחדש‪ ,‬ראה באור ‪.2‬ה‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪141‬‬
‫באור ‪ - 8‬מגזרי פעילות )המשך(‬
‫א‪.‬‬
‫תוצאות המגזרים )המשך(‬
‫*‬
‫הרכב ההתאמות למאוחד‪:‬‬
‫לשלושה חודשים‬
‫שהסתיימו‬
‫ביום ‪ 30‬ביוני ‪2011‬‬
‫לששה חודשים שהסתיימו‬
‫ביום ‪ 30‬ביוני ‪2011‬‬
‫מכירות‬
‫ושרותים‬
‫לששה חודשים שהסתיימו‬
‫)‪( 1‬‬
‫ביום ‪ 30‬ביוני ‪2010‬‬
‫בלתי מבוקר‬
‫תוצאות מגזר ‪-‬‬
‫מיוחסות‬
‫מכירות‬
‫למחזיקי‬
‫מכירות‬
‫ההון של החברה ושרותים‬
‫ושרותים‬
‫תוצאות מגזר ‪-‬‬
‫מיוחסות‬
‫למחזיקי‬
‫ההון של החברה‬
‫תוצאות מגזר ‪-‬‬
‫מיוחסות‬
‫למחזיקי ההון‬
‫של החברה‬
‫לשלושה חודשים שהסתיימו‬
‫)‪( 1‬‬
‫ביום ‪ 30‬ביוני ‪2010‬‬
‫מכירות‬
‫ושרותים‬
‫תוצאות מגזר ‪-‬‬
‫מיוחסות‬
‫למחזיקי ההון‬
‫של החברה‬
‫לשנה שהסתיימה‬
‫ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫מבוקר‬
‫תוצאות מגזר‬
‫ מיוחסות‬‫למחזיקי ההון‬
‫מכירות‬
‫ושרותים‬
‫של החברה‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫ביטול סכומים בגין מגזרים המסווגים בדוחות‬
‫הכספיים כחברות כלולות‬
‫הכללת תוצאות חברות המטה )בעיקר הנהלה‬
‫וכלליות‪ ,‬מימון ומסים(‬
‫התאמות אחרות‬
‫)‪(5,298‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(6,697‬‬
‫‬‫)‪(3‬‬
‫‪2,109‬‬
‫‪64‬‬
‫)‪(894‬‬
‫‪50‬‬
‫)‪(3,125‬‬
‫)‪(844‬‬
‫)‪(2,488‬‬
‫‬‫)‪(3‬‬
‫‪1,388‬‬
‫‪71‬‬
‫)‪(477‬‬
‫‪71‬‬
‫)‪(5,238‬‬
‫)‪(406‬‬
‫)‪(2,276‬‬
‫‬‫)‪(3‬‬
‫‪1,078‬‬
‫‪25‬‬
‫)‪(666‬‬
‫‪38‬‬
‫)‪(1,385‬‬
‫)‪(628‬‬
‫‪693‬‬
‫‪47‬‬
‫)‪(1,536‬‬
‫)‪(10,546‬‬
‫‬‫)‪(3‬‬
‫)‪(301‬‬
‫‪56‬‬
‫)‪(245‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3,119‬‬
‫‪91‬‬
‫)‪(1,215‬‬
‫‪95‬‬
‫)‪(7,336‬‬
‫)‪(1,120‬‬
‫)‪(3‬‬
‫)‪ (1‬הוצג מחדש בעקבות שינוי מגזרים בני דיווח‪ ,‬שבוצע ברבעון הרביעי של שנת ‪.2010‬‬
‫)‪ (2‬כולל מכירות ושרותים של שופרסל לפני איחודה מיום ‪ 25‬בפברואר ‪.2010‬‬
‫)‪ (3‬סעיף זה כולל‪ ,‬בין היתר‪ ,‬את השפעתן של אופציות על שער חליפין של הפרנק השוויצרי )שהחל מחודש ינואר ‪ 2011‬מהוות חלק ממתכונת הדיווח הפנימית‪ ,‬במסגרת מגזר קרדיט סוויס‪ ,‬המסופקת באופן סדיר למקבל ההחלטות התפעוליות‬
‫הראשי של הקבוצה אך בנפרד מתוצאות המגזר(‪ .‬חלק החברה בהשפעות של עסקאות אלו לתקופות של ששה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום ‪ 30‬ביוני ‪ 2011‬הינן הוצאות בסך של כ‪ 49-‬מיליון ש"ח וכ‪ 106-‬מיליון ש"ח‪ ,‬בהתאמה )‪– 2010‬‬
‫הוצאות בסך כ‪ 6-‬מיליון ש"ח וכ‪ 22-‬מיליון ש"ח‪ ,‬בהתאמה(‪ ,‬ולשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2010‬הוצאה בסך כ‪ 57-‬מיליון ש"ח‪ .‬בנוסף‪ ,‬כולל סעיף זה את חלק החברה בהשפעתן של הלוואות בפרנק שוויצרי מבנקים זרים לתקופות של‬
‫ששה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום ‪ 30‬ביוני ‪ ,2011‬שהינן הוצאות בסך כ‪ 204-‬מיליון ש"ח וכ‪ 182-‬מיליון ש"ח‪ ,‬בהתאמה )‪ – 2010‬הוצאות בסך כ‪ 51-‬מיליון ש"ח וכ‪ 72-‬מיליון ש"ח‪ ,‬בהתאמה(‪ ,‬ולשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫הוצאות בסך של כ‪ 193-‬מיליון ש"ח‪ .‬עלויות מימון אלו לא הוצגו כחלק מהמידע בקשר למגזר קרדיט סוויס מכיוון שאינן מהוות חלק ממתכונת הדיווח הפנימית‪ ,‬המסופקת באופן סדיר למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של הקבוצה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫נכסי המגזרים‬
‫ליום ‪ 30‬ביוני ‪) 2011‬בלתי מבוקר(‬
‫ליום ‪ 30‬ביוני ‪) 2010‬בלתי מבוקר(‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2010‬מבוקר(‬
‫סלקום‬
‫נכסים ובנין‬
‫ופרוייקטים‬
‫בלאס וגאס‬
‫שופרסל‬
‫‪7,187‬‬
‫‪6,178‬‬
‫‪5,996‬‬
‫‪14,608‬‬
‫‪13,760‬‬
‫‪14,059‬‬
‫‪6,682‬‬
‫‪6,036‬‬
‫‪6,761‬‬
‫)‪(2‬‬
‫מכתשים‬
‫אגן‬
‫קרדיט‬
‫סוויס‬
‫‪13,586‬‬
‫‪14,985‬‬
‫‪13,198‬‬
‫‪5,144‬‬
‫‪5,578‬‬
‫‪5,536‬‬
‫נטוויז'ן‬
‫משאב‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫‪3,947‬‬
‫‪3,859‬‬
‫‪4,036‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪1,167‬‬
‫‪1,291‬‬
‫‪1,285‬‬
‫)‪(2‬‬
‫כלל‬
‫החזקות‬
‫עסקי‬
‫ביטוח‬
‫‪74,353‬‬
‫‪72,805‬‬
‫‪78,372‬‬
‫מגזרים‬
‫אחרים‬
‫‪1,401‬‬
‫‪1,158‬‬
‫‪1,325‬‬
‫)‪(2)(1‬‬
‫התאמות‬
‫למאוחד‬
‫‪8,809‬‬
‫‪7,580‬‬
‫‪9,112‬‬
‫)‪(2)(1‬‬
‫מאוחד‬
‫‪136,884‬‬
‫‪133,230‬‬
‫‪139,680‬‬
‫)‪ (1‬הוצג מחדש בעקבות שינוי מגזרים בני דיווח‪ ,‬שבוצע ברבעון הרביעי של שנת ‪.2010‬‬
‫)‪ (2‬סווג מחדש‪ ,‬ראה באור ‪.2‬ה‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪142‬‬
‫באור ‪ - 8‬מגזרי פעילות )המשך(‬
‫ב‪.‬‬
‫נכסי המגזרים )המשך(‬
‫***‬
‫הרכב ההתאמות למאוחד‪:‬‬
‫‪ 30‬ביוני‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫)בלתי מבוקר(‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫)‪(2)(1‬‬
‫נכסי המגזרים‬
‫ביטול סכומים בגין מגזרים המסווגים בדוחות הכספיים‬
‫כחברות כלולות‬
‫הכללת סכום ההשקעה בחברות כלולות על בסיס‬
‫שוויים המאזני כפי שנכללו בדוחות הכספיים‬
‫הכללת התאמות לשווי הוגן לנכסי חברות מוחזקות‬
‫ומוניטין בגינן‬
‫הכללת נכסי חברות מטה וחברות מוחזקות אשר אינן‬
‫עונות על הגדרת מגזר‬
‫התאמות אחרות‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫)מבוקר(‬
‫)‪(13,883‬‬
‫)‪(15,232‬‬
‫)‪(13,534‬‬
‫‪5,706‬‬
‫‪5,852‬‬
‫‪5,654‬‬
‫‪5,795‬‬
‫‪5,919‬‬
‫‪5,750‬‬
‫‪10,903‬‬
‫‪288‬‬
‫‪10,651‬‬
‫‪390‬‬
‫‪10,848‬‬
‫‪394‬‬
‫‪8,809‬‬
‫‪7,580‬‬
‫‪9,112‬‬
‫)‪ (1‬הוצג מחדש‪ ,‬ראה באור ‪.2‬ה‪.‬‬
‫)‪ (2‬הוצג מחדש בעקבות שינוי מגזרים בני דיווח‪ ,‬שבוצע ברבעון הרביעי של שנת ‪.2010‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪143‬‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע”מ‬
‫דוחות כספיים ביניים‬
‫ליום ‪ 30‬ביוני ‪2011‬‬
‫‪2011| Q2‬‬
‫ד’‬
‫נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים‬
‫לחברה עצמה ליום ‪ 30‬ביוני ‪2011‬‬
‫ד’ נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה ליום ‪ 30‬ביוני ‪2011‬‬
‫‪2011‬‬
‫תמצית מידע כספי נפרד ביניים של החברה‬
‫ליום ‪ 30‬ביוני ‪2011‬‬
‫)לא מבוקר(‬
‫]תקנה ‪38‬ד[‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫סומך חייקין‬
‫לכבוד‬
‫בעלי המניות של אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה ‪38‬ד לתקנות ניירות‬
‫ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(‪ ,‬התש"ל ‪1970 -‬‬
‫מבוא‬
‫סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה ‪38‬ד לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(‪ ,‬התש"ל‬
‫ ‪ 1970‬של אי די בי חברה לאחזקות בע"מ )להלן ‪ -‬החברה(‪ ,‬ליום ‪ 30‬ביוני ‪ 2011‬ולתקופות של ששה ושלושה חודשים‬‫שהסתיימו באותו תאריך‪ .‬המידע הכספי הביניים הנפרד‪ ,‬הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה‪ .‬אחריותנו‬
‫היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופות ביניים אלו בהתבסס על סקירתנו‪.‬‬
‫לא סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חלק מהחברות המוחזקות‪ .‬הדוחות הכספיים‬
‫של אותן חברות נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו ומסקנתנו‪ ,‬ככל שהיא מתייחסת לדוחות‬
‫הכספיים בגין אותן חברות‪ ,‬מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים‪.‬‬
‫היקף הסקירה‬
‫ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה ‪ 1‬של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים‬
‫הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות"‪ .‬סקירה של מידע כספי ביניים נפרד לתקופות ביניים מורכבת‬
‫מבירורים‪ ,‬בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים‪ ,‬ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים‪ .‬סקירה‬
‫הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה‬
‫מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת‪ .‬בהתאם לכך‪ ,‬אין‬
‫אנו מחווים חוות דעת של ביקורת‪.‬‬
‫מסקנה‬
‫בהתבסס על סקירתנו‪ ,‬ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים‪ ,‬לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע‬
‫הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך‪ ,‬מכל הבחינות המהותיות‪ ,‬בהתאם להוראות תקנה ‪38‬ד לתקנות ניירות ערך‬
‫)דוחות תקופתיים ומידיים(‪ ,‬התש"ל ‪.1970 -‬‬
‫מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל‪ ,‬אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור ‪.5‬א‪ 2,1.‬ו‪ 3 -‬בדוחות המאוחדים של החברה‬
‫בדבר חשיפה לתובענות ייצוגיות‪ ,‬לאישור תובענות ייצוגיות ותביעות כנגד חברות מוחזקות‪.‬‬
‫סומך חייקין‬
‫רואי חשבון‬
‫זיו האפט‬
‫רואי חשבון‬
‫‪ 25‬באוגוסט ‪2011‬‬
‫‪1‬‬
‫סומך חייקין‪ ,‬שותפות רשומה עפ"י פקודת השותפויות‪ ,‬הנה החברה‬
‫הישראלית ב‪ KPMG International -‬קואופרטיב רשום בשוויץ‪.‬‬
‫תמצית נתונים על המצב הכספי ביניים של החברה ליום‬
‫מידע נוסף‬
‫‪ 30‬ביוני‬
‫‪2011‬‬
‫)בלתי מבוקר(‬
‫‪ 30‬ביוני‬
‫‪2010‬‬
‫)בלתי מבוקר(‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫)מבוקר(‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫נכסים שאינם שוטפים‬
‫השקעות בחברות מוחזקות‬
‫השקעות אחרות‪ ,‬כולל נגזרים‬
‫רכוש קבוע‬
‫‪2‬‬
‫נכסים שוטפים‬
‫דיבידנד לקבל‬
‫השקעות אחרות‪ ,‬כולל נגזרים‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫סך הכל נכסים‬
‫הון‬
‫הון מניות‬
‫פרמיה על מניות‬
‫קרנות הון‬
‫עודפים‬
‫התחייבויות שאינן שוטפות‬
‫אגרות חוב‬
‫הלוואות מבנקים‬
‫התחייבויות פיננסיות המוצגות לפי שווי הוגן‬
‫התחייבויות שוטפות‬
‫חלויות שוטפות של אגרות חוב‬
‫חלויות שוטפות של הלוואות מבנקים‬
‫זכאים ויתרות זכות‬
‫התחייבויות פיננסיות המוצגות לפי שווי הוגן‬
‫סך הכל הון והתחייבויות‬
‫נוחי דנקנר‬
‫יו"ר הדירקטוריון‬
‫חיים גבריאלי‬
‫מנהל כללי‬
‫‪2,292‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2,300‬‬
‫‪*4,098‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4,103‬‬
‫‪*2,834‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2,838‬‬
‫‬‫‪60‬‬
‫‪72‬‬
‫‪132‬‬
‫‪2,432‬‬
‫‬‫‪66‬‬
‫‪323‬‬
‫‪389‬‬
‫‪4,492‬‬
‫‪120‬‬
‫‪68‬‬
‫‪198‬‬
‫‪386‬‬
‫‪3,224‬‬
‫‪953‬‬
‫‪68‬‬
‫)‪(567‬‬
‫)‪(245‬‬
‫‪209‬‬
‫‪953‬‬
‫‪68‬‬
‫)‪*(693‬‬
‫‪1,722‬‬
‫‪2,050‬‬
‫‪953‬‬
‫‪68‬‬
‫)‪*(1,279‬‬
‫‪1,061‬‬
‫‪803‬‬
‫‪1,759‬‬
‫‪120‬‬
‫‬‫‪1,879‬‬
‫‪1,950‬‬
‫‪150‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2,102‬‬
‫‪1,941‬‬
‫‪150‬‬
‫‬‫‪2,091‬‬
‫‪268‬‬
‫‪30‬‬
‫‪46‬‬
‫‬‫‪344‬‬
‫‪260‬‬
‫‪30‬‬
‫‪50‬‬
‫‬‫‪340‬‬
‫‪264‬‬
‫‪30‬‬
‫‪35‬‬
‫‪1‬‬
‫‪330‬‬
‫‪2,432‬‬
‫‪4,492‬‬
‫‪3,224‬‬
‫ד"ר אייל סולגניק‬
‫מנהל כספים ראשי‬
‫תאריך‪ 25 :‬באוגוסט ‪2011‬‬
‫* סווג מחדש‪ ,‬ראה מידע נוסף ‪.2‬ה‪.‬‬
‫תמצית המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי הנפרד ביניים של החברה‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪2‬‬
‫תמצית נתוני רווח והפסד ביניים של החברה‬
‫לששה חודשים שהסתיימו‬
‫ביום ‪ 30‬ביוני‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫לשלושה חודשים שהסתיימו‬
‫ביום ‪ 30‬ביוני‬
‫‪2011‬‬
‫)בלתי מבוקר(‬
‫‪2010‬‬
‫לשנה‬
‫שהסתיימה ביום‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫)מבוקר(‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫הכנסות‬
‫רווח מחברות מוחזקות‪ ,‬נטו‬
‫הכנסות אחרות‬
‫הכנסות מימון‬
‫‬‫‪1‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1,185‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1,190‬‬
‫‬‫‬‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪105‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪108‬‬
‫‪728‬‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪738‬‬
‫‪1,207‬‬
‫‪7‬‬
‫‪106‬‬
‫‪1,320‬‬
‫‬‫‪7‬‬
‫‪69‬‬
‫‪76‬‬
‫‪1,253‬‬
‫‪4‬‬
‫‪57‬‬
‫‪1,314‬‬
‫‬‫‪4‬‬
‫‪54‬‬
‫‪58‬‬
‫‬‫‪14‬‬
‫‪170‬‬
‫‪184‬‬
‫רווח נקי )הפסד( לתקופה‬
‫)‪(1,308‬‬
‫‪1,114‬‬
‫)‪(1,313‬‬
‫‪50‬‬
‫‪554‬‬
‫רווח )הפסד( כולל אחר‪:‬‬
‫חלק החברה ברווח )בהפסד( כולל‬
‫אחר בגין חברות מוחזקות‪ ,‬בניכוי מס‬
‫רווח )הפסד( כולל לתקופה‬
‫‪544‬‬
‫)‪(764‬‬
‫הוצאות‬
‫הפסד מחברות מוחזקות‪ ,‬נטו‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫הוצאות מימון‬
‫)‪(722‬‬
‫‪392‬‬
‫‪577‬‬
‫)‪(736‬‬
‫)‪(833‬‬
‫)‪(783‬‬
‫)‪(1,277‬‬
‫)‪(723‬‬
‫תמצית המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי הנפרד ביניים של החברה‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪3‬‬
‫תמצית נתונים על תזרימי המזומנים ביניים של החברה‬
‫לששה חודשים שהסתיימו‬
‫ביום ‪ 30‬ביוני‬
‫מידע‬
‫נוסף‬
‫‪2011‬‬
‫לשלושה חודשים שהסתיימו‬
‫ביום ‪ 30‬ביוני‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫)בלתי מבוקר(‬
‫‪2010‬‬
‫לשנה‬
‫שהסתיימה ביום‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫)מבוקר(‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫תזרימי מזומנים מפעולות שוטפות‬
‫רווח נקי )הפסד( לתקופה‬
‫התאמות‪:‬‬
‫עלויות מימון‪ ,‬נטו‬
‫פחת רכוש קבוע‬
‫רווח )הפסד( מחברות מוחזקות‪ ,‬נטו‬
‫דיבידנדים שהתקבלו מחברה‬
‫מוחזקת‬
‫שינוי בזכאים ויתרות זכות‬
‫מזומנים נטו מפעולות שוטפות בגין‬
‫עסקאות עם חברות מוחזקות‬
‫מזומנים נטו שנבעו )ששימשו(‬
‫מפעולות שוטפות‬
‫תזרימי מזומנים מפעולות השקעה‬
‫ריבית שנתקבלה‬
‫השקעות שוטפות שאינן ניירות ערך‬
‫סחירים זמינים למכירה‪ ,‬נטו‬
‫פרעון הלוואות ושטרי הון שניתנו‬
‫לחברה מוחזקת‬
‫מזומנים נטו מפעולות השקעה בגין‬
‫עסקאות עם חברות מוחזקות‬
‫מזומנים נטו שנבעו מפעולות‬
‫השקעה‬
‫תזרימי מזומנים לפעולות מימון‬
‫התחייבויות פיננסיות שאינן שוטפות‬
‫שהתקבלו‬
‫תמורה מהנפקת הון מניות ואופציות‬
‫תמורה מסילוק נגזרים‪ ,‬נטו‬
‫פרעון התחייבויות שאינן שוטפות‬
‫דיבידנד ששולם‬
‫ריבית ששולמה‬
‫מזומנים נטו מפעילות מימון בגין‬
‫עסקאות עם חברות מוחזקות‬
‫מזומנים נטו ששימשו לפעולות‬
‫מימון‬
‫)‪(1,308‬‬
‫‪1,114‬‬
‫)‪(1,313‬‬
‫‪50‬‬
‫‪554‬‬
‫‪95‬‬
‫‬‫‪1,207‬‬
‫‪65‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪(1,185‬‬
‫‪56‬‬
‫‬‫‪1,253‬‬
‫‪52‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪(105‬‬
‫‪162‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪(728‬‬
‫‪120‬‬
‫‪114‬‬
‫‪150‬‬
‫‪145‬‬
‫‬‫) ‪(4‬‬
‫‪150‬‬
‫‪148‬‬
‫‪258‬‬
‫‪247‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫) ‪(4‬‬
‫‪6‬א‬
‫‪115‬‬
‫‪145‬‬
‫) ‪(3‬‬
‫‪149‬‬
‫‪243‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫) ‪(1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2‬‬
‫) ‪(1‬‬
‫‪48‬‬
‫‪7‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬ב‬
‫‪53‬‬
‫‬‫‬‫‪8‬‬
‫)‪(251‬‬
‫‬‫)‪(51‬‬
‫‪12‬‬
‫‪180‬‬
‫‪71‬‬
‫‬‫‬‫)‪(330‬‬
‫)‪(33‬‬
‫‪3‬‬
‫‬‫‬‫‬‫)‪(251‬‬
‫‬‫)‪(51‬‬
‫‪4‬‬
‫‪180‬‬
‫‬‫‬‫‬‫)‪(330‬‬
‫)‪(33‬‬
‫‪14‬‬
‫‪180‬‬
‫‪71‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪(45‬‬
‫)‪(438‬‬
‫)‪(106‬‬
‫‪6‬ג‬
‫)‪(294‬‬
‫)‪(112‬‬
‫)‪(302‬‬
‫)‪(183‬‬
‫)‪(337‬‬
‫שינוי במזומנים ושווי מזומנים‬
‫יתרת מזומנים ושווי מזומנים‬
‫לתחילת התקופה‬
‫)‪(126‬‬
‫‪45‬‬
‫)‪(302‬‬
‫)‪(30‬‬
‫)‪(80‬‬
‫‪198‬‬
‫‪278‬‬
‫‪374‬‬
‫‪353‬‬
‫‪278‬‬
‫מזומנים ושווי מזומנים לסוף‬
‫התקופה‬
‫‪72‬‬
‫‪323‬‬
‫‪72‬‬
‫‪323‬‬
‫‪198‬‬
‫תמצית המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי הנפרד ביניים של החברה‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪4‬‬
‫מידע נוסף‬
‫‪ - 1‬אופן עריכת המידע הנוסף‬
‫המידע הכספי הנפרד ביניים שלהלן מוצג בהתאם לתקנה ‪38‬ד לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(‪,‬‬
‫התש"ל‪ ,1970-‬ואינו כולל את כל המידע הנדרש לפי תקנה ‪9‬ג' והתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך )דוחות‬
‫תקופתיים ומיידיים(‪ ,‬התש"ל‪ 1970-‬בענין מידע כספי נפרד של התאגיד‪ .‬יש לקרוא את המידע הכספי הנפרד ביניים‬
‫ביחד עם הדוחות הכספיים המאוחדים ביניים של החברה ליום ‪ 30‬ביוני ‪") 2011‬הדוחות הכספיים"( וביחד עם המידע‬
‫הכספי הנפרד ליום ולשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2010‬המוצג בחלק ד' של הדוח התקופתי של החברה לשנת‬
‫‪ 2010‬שפרסמה החברה ביום ‪ 30‬במרס ‪.2011‬‬
‫לצורך הצגת הנתונים והמידע שלהלן יושמו עיקרי המדיניות החשבונאית שפורטו בבאור ‪ 2‬בדוחות הכספיים‪ ,‬לרבות‬
‫האופן בו סווגו הנתונים הכספיים במסגרת הדוחות הכספיים‪ ,‬בשינוים המתחייבים מהאמור בהוראות התקנות‬
‫האמורות‪.‬‬
‫הצגת עסקאות שבוטלו בדוחות המאוחדים‬
‫יתרות‪ ,‬עסקאות ותזרימי מזומנים הדדיים בין החברה לחברות מאוחדות שלה בוטלו במסגרת הכנת הדוחות‬
‫הכספיים‪ ,‬ואילו במסגרת המידע הכספי נפרד ביניים של החברה לא בוטלו עסקאות כאמור‪ ,‬ולפיכך‪:‬‬
‫הנתונים על המצב הכספי כוללים יתרות בגין חברות מאוחדות של החברה‪ ,‬אשר בוטלו בדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫נתוני רווח והפסד כוללים הכנסות )הוצאות( של החברה‪ ,‬הנובעות מעסקאות עם חברות בנות של החברה‪,‬‬
‫‪‬‬
‫אשר בוטלו בדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪ - 2‬השקעות בחברות מוחזקות והלוואות ושטרי הון לחברות מוחזקות‬
‫א‪ .‬לפרטים בדבר השווי המאזני בספרי החברה ושווי השוק של החברות המוחזקות העיקריות של אי די בי פתוח‪,‬‬
‫ראה באור ‪.3‬ג‪ .‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫ב‪ .‬לפרטים בדבר שינויים שחלו בחברות מוחזקות‪ ,‬ראה באור ‪.3‬ב‪ .‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫לפרטים בדבר שינויים שחלו בחברות מוחזקות לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי‪ ,‬ראה באור ‪ 6‬לדוחות‬
‫הכספיים‪.‬‬
‫ג‪ .‬דיבידנד‬
‫בחודש ינואר ‪ 2011‬קיבלה החברה דיבידנד בסך ‪ 120‬מיליון ש"ח מאי די בי פתוח‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ההרכב‬
‫‪ 30‬ביוני‬
‫‪2011‬‬
‫)בלתי מבוקר(‬
‫‪ 30‬ביוני‬
‫‪2010‬‬
‫)בלתי מבוקר(‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫)מבוקר(‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫השקעות בחברות מוחזקות‬
‫הלוואות ושטרי הון לחברה מוחזקת‬
‫‪2,273‬‬
‫‪19‬‬
‫‪2,292‬‬
‫‪*4,036‬‬
‫‪62‬‬
‫‪4,098‬‬
‫‪*2,770‬‬
‫‪64‬‬
‫‪2,834‬‬
‫* סווג מחדש‪ ,‬ראה סעיף ה' להלן‪.‬‬
‫בחודשים פברואר ‪ 2010‬ומרס ‪ 2011‬פרעה חברה בת חלק משטרי הון בסך כ‪ 7 -‬מיליון ש"ח וכ‪48 -‬‬
‫מיליון ש"ח‪ ,‬בהתאמה‪ ,‬שהונפק על ידה לחברה בשנת ‪.2003‬‬
‫ה‪.‬‬
‫שינוי בסיווג‬
‫בהתאם לאמור בבאור ‪2‬ה‪ .1.‬לדוחות הכספיים‪ ,‬בוצע סיווג בתמצית הנתונים על המצב הכספי הנפרד של‬
‫החברה לימים ‪ 30‬ביוני ‪ 2010‬ו‪ 31 -‬בדצמבר ‪ .2010‬הסיווג הקטין את סעיף ההשקעות בחברות מוחזקות בסך‬
‫של ‪ 9‬ו‪ 27 -‬מיליון ש"ח‪ ,‬בהתאמה‪ ,‬וזאת כנגד הקטנת ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה בסכומים זהים‪.‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪5‬‬
‫‪ -3‬תביעות והתחייבויות תלויות‬
‫לפרטים בדבר התפתחויות במצב התביעות וההתחייבויות התלויות כנגד חברות מוחזקות של החברה‪ ,‬ראה באור‬
‫‪ 5‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪ -4‬ארועים בתקופת הדוח‬
‫א‪ .‬לפרטים בדבר עדכון דרוג אגרות החוב של החברה‪ ,‬ראה באור ‪.4‬ב‪ .‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫ב‪ .‬למידע בדבר תשקיף מדף שפרסמה החברה בחודש מאי ‪ ,2011‬ראה באור ‪.4‬ו‪ .‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪ -5‬ארועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי‬
‫למידע בדבר שינויים בהשקעות החברה ושינויים שחלו בחברה ובחברות מוחזקות לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי‪,‬‬
‫ראה באור ‪ 6‬לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪ - 6‬תזרימי מזומנים נטו מחברות מוחזקות‬
‫)א(‬
‫מזומנים נטו מפעולות שוטפות בגין עסקאות עם חברות מוחזקות‬
‫לששה חודשים שהסתיימו‬
‫ביום ‪ 30‬ביוני‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪120‬‬
‫‪1‬‬
‫‪121‬‬
‫‪150‬‬
‫‪1‬‬
‫‪151‬‬
‫לשלושה חודשים שהסתיימו‬
‫ביום ‪ 30‬ביוני‬
‫‪2011‬‬
‫)בלתי מבוקר(‬
‫‪2010‬‬
‫לשנה‬
‫שהסתיימה ביום‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫)מבוקר(‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫דיבידנדים שהתקבלו‬
‫תקבולים בגין שכר דירקטורים‬
‫)ב(‬
‫‪150‬‬
‫‪1‬‬
‫‪151‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪258‬‬
‫‪2‬‬
‫‪260‬‬
‫מזומנים נטו מפעולות השקעה בגין עסקאות עם חברות מוחזקות‬
‫לששה חודשים שהסתיימו‬
‫ביום ‪ 30‬ביוני‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫לשלושה חודשים שהסתיימו‬
‫ביום ‪ 30‬ביוני‬
‫‪2011‬‬
‫)בלתי מבוקר(‬
‫‪2010‬‬
‫לשנה‬
‫שהסתיימה ביום‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫)מבוקר(‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫פרעון שטרי הון שניתנו לחברה‬
‫מוחזקת‬
‫)ג(‬
‫‪48‬‬
‫‪7‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪7‬‬
‫מזומנים נטו לפעולות מימון בגין עסקאות עם חברות מוחזקות‬
‫לששה חודשים שהסתיימו‬
‫ביום ‪ 30‬ביוני‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫לשלושה חודשים שהסתיימו‬
‫ביום ‪ 30‬ביוני‬
‫‪2011‬‬
‫)בלתי מבוקר(‬
‫‪2010‬‬
‫לשנה‬
‫שהסתיימה ביום‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫)מבוקר(‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫ריבית ששולמה לחברה מוחזקת בגין‬
‫אגרות חוב של החברה המוחזקות‬
‫על ידה‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫) ‪(1‬‬
‫) ‪(1‬‬
‫) ‪(1‬‬
‫) ‪(1‬‬
‫) ‪(1‬‬
‫‪6‬‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע”מ‬
‫דוחות כספיים ביניים‬
‫ליום ‪ 30‬ביוני ‪2011‬‬
‫‪2011| Q2‬‬
‫ה’‬
‫דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית‬
‫על הדיווח הכספי ועל הגילוי‬
‫ה’ דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי‬
‫‪2011‬‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫חלק ה'‬
‫דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח‬
‫הכספי ועל הגילוי לפי תקנה ‪38‬ג)א(‪:‬‬
‫דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה ‪38‬ג)א(‪:‬‬
‫לרבעון השני של שנת ‪:2011‬‬
‫מצורף בזאת דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי‬
‫תקנה ‪38‬ג)א(‪:‬‬
‫ההנהלה‪ ,‬בפיקוח הדירקטוריון של אי די בי חברה לאחזקות בע"מ )"התאגיד"(‪ ,‬אחראית לקביעתה‬
‫והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד‪.‬‬
‫לענין זה‪ ,‬חברי ההנהלה הם‪:‬‬
‫‪ .1‬חיים גבריאלי ‪ -‬מנכ"ל‪.‬‬
‫‪ .2‬ד"ר אייל סולגניק ‪ -‬מנהל כספים ראשי‪.‬‬
‫‪ .3‬חיים טבוך ‪ -‬חשב‪.‬‬
‫‪ .4‬אמיר הרוש ‪ -‬עוזר חשב‪.‬‬
‫‪ .5‬גונן ביבר ‪ -‬מנהל כספים‪.‬‬
‫‪ .6‬הדר אודלר ‪ -‬מזכירת חברה‪.‬‬
‫‪ .7‬אילן עמית ‪ -‬מבקר פנים‪.‬‬
‫בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד‪ ,‬אשר תוכננו בידי המנכ"ל‬
‫ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם‪ ,‬או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים‬
‫האמורים‪ ,‬בפיקוח דירקטוריון התאגיד‪ ,‬אשר נועדו לספק בטחון סביר בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי‬
‫ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין‪ ,‬ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי‬
‫הוראות הדין נאסף‪ ,‬מעובד‪ ,‬מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין‪.‬‬
‫הבקרה הפנימית כוללת‪ ,‬בין היתר‪ ,‬בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור‪,‬‬
‫נצבר ומועבר להנהלת התאגיד‪ ,‬לרבות למנכ"ל ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע‬
‫בפועל את התפקידים האמורים‪ ,‬וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים‪ ,‬בהתייחס לדרישת הגילוי‪.‬‬
‫בשל המגבלות המבניות שלה‪ ,‬בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט‬
‫שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה‪.‬‬
‫בדוח הרבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח הרבעוני‬
‫לתקופה שנסתיימה ביום ‪ 31‬במרס ‪) 2011‬להלן ‪ -‬הדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרון(‪ ,‬נמצאה‬
‫הבקרה הפנימית כאפקטיבית‪.‬‬
‫עד למועד הדוח‪ ,‬לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את הערכת‬
‫האפקטיביות של הבקרה הפנימית‪ ,‬כפי שהובאה במסגרת הדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרון‪.‬‬
‫למועד הדוח‪ ,‬בהתבסס על האמור בדוח הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרון‪ ,‬ובהתבסס על מידע שהובא‬
‫לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל ‪ -‬הבקרה הפנימית היא אפקטיבית‪.‬‬
‫כלל חברה לביטוח בע"מ‪ ,‬חברה בת של התאגיד‪ ,‬הינה גוף מוסדי‪ ,‬אשר חלות עליו הוראות הממונה על אגף‬
‫שוק ההון‪ ,‬ביטוח וחסכון במשרד האוצר‪ ,‬בדבר הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי‪.‬‬
‫בהתייחס לבקרה הפנימית בחברה הבת האמורה‪ ,‬מיישם התאגיד את ההוראות הבאות‪:‬‬
‫חוזר גופים מוסדיים ‪ 2009-9-10‬בנושא "אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי"‪ ,‬על חוזר‬
‫גופים מוסדיים ‪ 2010-9-6‬בנושא "אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי ‪ -‬תיקון" ועל חוזר‬
‫גופים מוסדיים ‪ 2010-9-7‬בנושא "בקרה פנימית על דיווח כספי ‪ -‬הצהרות‪ ,‬דוחות וגילויים"‪.‬‬
‫בהתאם לחוזרים אלה‪ ,‬הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ ,2010‬אינה‬
‫מתייחסת לתהליכים הבאים‪ :‬תהליכי ביטוח חיים למעט לעניין תהליך ההשקעות‪ ,‬תהליכי ביטוח בריאות‬
‫המתופעלים במערכות ביטוח חיים‪ ,‬למעט לעניין תהליך ההשקעות; ובאשר לחברות המנהלות קרנות פנסיה‬
‫ההערכה אינה מתייחסת לקרנות הפנסיה שבניהולן‪.‬‬
‫בהתבסס על הערכה זו‪ ,‬הדירקטוריון והנהלת כלל החזקות עסקי ביטוח הגיעו למסקנה כי הבקרה הפנימית‬
‫בגוף המוסדי‪ ,‬ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2010‬היא אפקטיבית‪.‬‬
‫עד למועד הדוח לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה של כלל החזקות עסקי ביטוח כל אירוע או עניין שיש‬
‫בהם כדי לשנות את הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית בגוף המוסדי‪ ,‬כפי שהובאה במסגרת הדוח‬
‫הרבעוני בדבר הבקרה הפנימית האחרון‪.‬‬
‫)א(‬
‫הצהרת מנכ"ל לפי תקנה ‪38‬ג)ד()‪:(1‬‬
‫הצהרת מנהלים‬
‫הצהרת מנכ"ל‬
‫אני‪ ,‬חיים גבריאלי‪ ,‬מצהיר כי‪:‬‬
‫‪ .1‬בחנתי את הדוח הרבעוני של אי די בי חברה לאחזקות בע"מ )"התאגיד"( לרבעון השני של שנת‬
‫‪") 2011‬הדוחות"(‪.‬‬
‫‪ .2‬לפי ידיעתי‪ ,‬הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של‬
‫עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם‪ ,‬לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים‪ ,‬לא‬
‫יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות‪.‬‬
‫‪ .3‬לפי ידיעתי‪ ,‬הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות‪ ,‬מכל‬
‫הבחינות המהותיות‪ ,‬את המצב הכספי‪ ,‬תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד‬
‫לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות‪.‬‬
‫‪ .4‬גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד‪ ,‬לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון‬
‫התאגיד‪ ,‬בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל‬
‫הגילוי‪:‬‬
‫א‪ .‬את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה‬
‫הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של‬
‫התאגיד לאסוף‪ ,‬לעבד‪ ,‬לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות‬
‫הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן –‬
‫ב‪ .‬כל תרמית‪ ,‬בין מהותית ובין שאינה מהותית‪ ,‬שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו‬
‫במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח‬
‫הכספי ועל הגילוי‪.‬‬
‫אני‪ ,‬לבד או יחד עם אחרים בתאגיד‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫א‪ .‬קבעתי בקרות ונהלים‪ ,‬או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים המיועדים‬
‫להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד‪ ,‬לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות‬
‫ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(‪ ,‬התש"ע ‪ ,2010 -‬מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד‬
‫ובחברות המאוחדות‪ ,‬בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן‪-‬‬
‫ב‪ .‬קבעתי בקרות ונהלים‪ ,‬או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים המיועדים‬
‫להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות‬
‫הדין‪ ,‬לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;‬
‫ג‪ .‬לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון הרבעוני‬
‫לבין מועד דוח זה‪ ,‬אשר יש בו כדי לשנות את מסקנות הדירקטוריון וההנהלה בנוגע‬
‫לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד‪.‬‬
‫אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר‪ ,‬על פי כל דין‪.‬‬
‫‪ 25‬באוגוסט ‪ ,2011‬תל אביב‬
‫חיים גבריאלי‬
‫מנכ"ל‬
‫)ב(‬
‫הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה ‪38‬ג)ד()‪:(2‬‬
‫הצהרת מנהלים‬
‫הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים‬
‫אני‪ ,‬ד"ר אייל סולגניק ‪ ,‬מצהיר כי‪:‬‬
‫‪ .1‬בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים של‬
‫אי די בי חברה לאחזקות בע"מ )להלן "התאגיד"( לרבעון השני של שנת ‪) 2011‬להלן "הדוחות" או‬
‫"הדוחות לתקופת הביניים"(‪.‬‬
‫‪ .2‬לפי ידיעתי‪ ,‬הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים אינם‬
‫כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי‬
‫שהמצגים שנכללו בהם‪ ,‬לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים‪ ,‬לא יהיו מטעים בהתייחס‬
‫לתקופת הדוחות‪.‬‬
‫‪ .3‬לפי ידיעתי‪ ,‬הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים‬
‫משקפים באופן נאות‪ ,‬מכל הבחינות המהותיות‪ ,‬את המצב הכספי‪ ,‬תוצאות הפעולות ותזרימי‬
‫המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות‪.‬‬
‫‪ .4‬גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד‪ ,‬לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון‬
‫התאגיד‪ ,‬בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל‬
‫הגילוי‪:‬‬
‫א‪ .‬את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה‬
‫הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ביניים ולמידע‬
‫הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו‬
‫של התאגיד לאסוף‪ ,‬לעבד‪ ,‬לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק‬
‫במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן ‪-‬‬
‫ב‪ .‬כל תרמית‪ ,‬בין מהותית ובין שאינה מהותית‪ ,‬שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו‬
‫במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח‬
‫הכספי ועל הגילוי‪.‬‬
‫אני‪ ,‬לבד או יחד עם אחרים בתאגיד‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫א‪ .‬קבעתי בקרות ונהלים‪ ,‬או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים המיועדים‬
‫להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד‪ ,‬לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות‬
‫ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(‪ ,‬התש"ע ‪ ,2010 -‬מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד‬
‫ובחברות המאוחדות‪ ,‬בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן‪-‬‬
‫ב‪ .‬קבעתי בקרות ונהלים‪ ,‬או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים המיועדים‬
‫להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות‬
‫הדין‪ ,‬לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;‬
‫ג‪ .‬לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון הרבעוני‬
‫לבין מועד דוח זה‪ ,‬המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע כספי אחר הכלול בדוחות‬
‫לתקופת הביניים‪ ,‬אשר יש בו כדי לשנות להערכתי את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע‬
‫לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד‪.‬‬
‫אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר‪ ,‬על פי כל דין‪.‬‬
‫‪ 25‬באוגוסט ‪ ,2011‬תל אביב‬
‫ד"ר אייל סולגניק‬
‫מנהל כספים ראשי‬
‫‪1‬‬
‫כור תעשיות בע"מ‬
‫הערכת שווי הוגן‬
‫פר"ש‪/‬שקל‬
‫ליום ‪30/06/2011‬‬
‫פארק וויצמן למדע‪ ,‬בניין לב הנ‪.‬י‪.‬צ‪.‬ן‪ .‬רח' גולדה מאיר ‪, 3‬נס ציונה ‪74036‬‬
‫טלפון ‪ 08 -9369800 :‬פקס ‪08 -9369801 :‬‬
‫‪www.immunities.co.il‬‬
‫‪2‬‬
‫הגבלת אחריות‬
‫חיסונים פיננסים בע"מ )להלן‪" :‬חיסונים"( הינה חברה פרטית שהוקמה בשנת ‪ .1994‬חיסונים פיננסים‬
‫עוסקת במתן ייעוץ ניהול סיכונים פיננסיים וייעוץ פיננסי‪ .‬כמו כן‪ ,‬חיסונים פיננסים עוסקת במתן חוות‬
‫דעת מומחה‪ ,‬הערכות שווי הוגן למכשירים פיננסים‪ ,‬הערכות שווי לחברות לצורך עסקאות‬
‫רכישה‪/‬מכירה‪/‬מיזוגים‪ ,‬לצורך השקעות פיננסיות במניות ולצורכי מס‪ .‬החברה גם מבצעת ניתוחי כדאיות‬
‫כלכלית של השקעות ריאליות‪.‬‬
‫עבודתנו מיועדת לשימוש הנהלות כור תעשיות בע"מ‪ ,‬אידיבי חברה לפתוח בע"מ‪ ,‬אידיבי חברה לאחזקות‬
‫בע"מ וחברת השקעות דיסקונט בע"מ‪ ,‬ולצורך המתואר במכתב הנלווה בלבד‪ .‬ואין לעשות במסמך זה כל‬
‫שימוש אחר‪ .‬פרט לדרישה על פי דין‪ ,‬אין להעביר את חוות דעתנו לשום צד שלישי‪ ,‬או לאזכר את‬
‫עבודתנו‪ ,‬בלא קבלת הסכמתנו מראש ובכתב‪ .‬בשום מקרה‪ ,‬בין אם ניתנה הסכמה כאמור ובין אם לאו‪,‬‬
‫לא נישא בשום אחריות כלפי צד שלישי אליו הועברה חוות דעתנו‪ .‬ידוע לנו כי עבודה זו תצורף לדוחות‬
‫הכספיים של כור תעשיות בע"מ‪ ,‬אידיבי חברה לפתוח בע"מ‪ ,‬אידיבי חברה לאחזקות בע"מ וחברת‬
‫השקעות דיסקונט בע"מ‪ ,‬תוצג לרואי החשבון של כור תעשיות בע"מ‪ ,‬אידיבי חברה לפתוח בע"מ‪ ,‬אידיבי‬
‫חברה לאחזקות בע"מ וחברת השקעות דיסקונט בע"מ וכן לרשות לניירות ערך ככל שיידרש‪.‬‬
‫במהלך עבודתנו קיבלנו מידע‪ ,‬הסברים ומצגים כור תעשיות בע"מ ו‪/‬או ממי מטעמם‪ .‬האחריות למידע‪,‬‬
‫נכונות הנתונים‪ ,‬המצגים וההבהרות הנ"ל הנה על ספקי מידע זה‪ .‬מסגרת עבודתנו לא כללה בדיקה ו‪/‬או‬
‫אימות של הנתונים שקיבלנו כאמור‪ .‬לאור זאת‪ ,‬עבודתנו לא תיחשב ולא תהווה אישור לנכונותם‪,‬‬
‫שלמותם או דיוקם של הנתונים שהועברו אלינו‪ .‬עם זאת‪ ,‬התבצעו בדיקות שונות במספר מקרים‬
‫לסבירות הנתונים והתחזיות‪ .‬בדיקות אלו כללו‪ ,‬בין היתר‪ ,‬ניתוח דוחות כספיים ומידע פיננסי אחר‪ .‬בשום‬
‫מקרה לא נהיה אחראים לכל הפסד‪ ,‬נזק‪ ,‬עלות או הוצאה אשר יגרמו בכל אופן ודרך ממעשי הונאה‪ ,‬מצג‬
‫שווא‪ ,‬הטעיה‪ ,‬מסירת מידע שאינו נכון ואינו מלא או מניעת מידע מצידם של כור תעשיות בע"מ ו‪/‬או מי‬
‫מטעמם‪ ,‬או כל התבססות אחרת על מידע כאמור‪ ,‬בכפוף לאמור לעיל‪.‬‬
‫למרות שבמהלך עבודתנו ניתחנו מידע פיננסי וחשבונאי‪ ,‬עבודתנו לא כללה ביקורת של ספרי כור‬
‫תעשיות בע"מ על פי כללי ביקורת מקובלים‪ .‬לפיכך‪ ,‬אין אנו נוטלים אחריות או מביעים דעה בנוגע‬
‫לנכונות המידע שסופק לנו על ידי כור תעשיות בע"מ ו‪/‬או מי מטעמם‪.‬‬
‫ככלל‪ ,‬תחזיות מתייחסות למאורעות עתידיים ומתבססות על הנחות סבירות ליום התחזית‪ .‬הנחות אלו‬
‫עשויות להשתנות על פני תקופת התחזית‪ ,‬ועל כן תחזיות אשר נערכו לימי ההערכה עשויות להיבדל‬
‫מהתוצאות הפיננסיות בפועל ו‪/‬או מהערכות שתעשנה במועד מאוחר יותר‪ .‬על כן‪ ,‬לא ניתן להתייחס‬
‫לתחזיות שנערכו ברמת הביטחון המיוחסת לנתוני דוחות כספיים מבוקרים‪ .‬אין אנו מביעים דעה באשר‬
‫להתאמת התחזיות שנערכו על ידי כור תעשיות בע"מ ו‪/‬או מי מטעמם לתוצאות הפיננסיות שתתקבלנה‬
‫בפועל‪.‬‬
‫פארק וויצמן למדע‪ ,‬בניין לב הנ‪.‬י‪.‬צ‪.‬ן‪ .‬רח' גולדה מאיר ‪, 3‬נס ציונה ‪74036‬‬
‫טלפון ‪ 08 -9369800 :‬פקס ‪08 -9369801 :‬‬
‫‪www.immunities.co.il‬‬
‫‪3‬‬
‫הערכות כלכליות אינן מתיימרות להיות מדע מדויק ומסקנותיהן תלויות במקרים רבים בשיקול הדעת‬
‫הסובייקטיבי של מעריך השווי‪ .‬לפיכך‪ ,‬אין שווי הוגן יחיד בלתי מעורער‪ ,‬ובדרך כלל אנו קובעים טווח‬
‫סביר לשווי ההוגן‪ .‬היות ובמקרה זה מטרת ההערכה דורשת שווי ספציפי‪ ,‬נקבע שווי המייצג את נקודת‬
‫האמצע של טווח השווי הסביר‪ .‬למרות שאנו סבורים שהשווי שנקבע על ידינו הנו סביר בהתבסס על‬
‫המידע שסופק לנו‪ ,‬הרי שמעריך שווי אחר עשוי היה להגיע להערכת שווי שונה‪.‬‬
‫עבודתנו אינה מהוה בדיקת נאותות ואין להסתמך עליה כבדיקת נאותות‪ .‬בנוסף‪ ,‬עבודתנו לא תשמש‬
‫כתחליף לכל הליך שעל כור תעשיות בע"מ לנקוט בקשר עם עסקאות הרכישה‪.‬‬
‫מוסכם בין חיסונים פיננסים וכור תעשיות בע"מ‪ ,‬כי פרט למקרה בו ייקבע על ידי בית משפט כי חיסונים‬
‫פיננסים פעלה בזדון או ברשלנות רבתי‪ ,‬לא תישא חיסונים פיננסים בכל אחריות כלפי כור תעשיות‬
‫בע"מ‪ ,‬מכל מקור שהוא ועל פי כל עילה שהיא‪ ,‬לרבות בנזיקין‪ ,‬בכל הקשור לביצוע שירותים על פי הצעה‬
‫זו‪ ,‬ולא תהיה ל כור תעשיות בע"מ או למי מטעמה כל טענה ו‪/‬או תביעה כלפי חיסונים פיננסים‪ ,‬לרבות‬
‫בדרך של הודעת צד שלישי‪ ,‬בכל הקשור‪ ,‬במישרין או בעקיפין‪ ,‬לשירותים הניתנים בהתקשרות‬
‫ובשירותים המוענקים על ידי חיסונים פיננסים לכור תעשיות בע"מ‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬אחריותה של חיסונים פיננסים לפצות את כור תעשיות בע"מ במקרה של‬
‫נזקים שייגרמו לה כתוצאה ישירה מפעולת חיסונים פיננסים‪ ,‬במידה שייקבע על ידי בית המשפט בהתאם‬
‫לאמור לעיל‪ ,‬לא תעלה על שכר הטרחה שישולם לחיסונים פיננסים בגין השרות‪.‬‬
‫אם יקבע בהליך משפטי או בהליך אחר שעלינו לשלם סכום כלשהו לצד שלישי בקשר עם ביצוע‬
‫השירותים המפורטים במכתב זה‪ ,‬מתחייבת כור תעשיות בע"מ לפצות ולשפות את חיסונים פיננסים בגין‬
‫תביעה כאמור‪ ,‬ובלבד שנעדכן את כור תעשיות בע"מ על ההליך המשפטי בתחילתו ונשתף פעולה עם כור‬
‫תעשיות בע"מ כדי להדוף את התביעה‪ ,‬וכמו כן לשאת בכל ההוצאות הסבירות שנוציא או שנידרש לשלם‬
‫עבור ייעוץ וייצוג משפטי‪ ,‬חוות דעת מומחים‪ ,‬התגוננות מפני הליכים משפטיים‪ ,‬משא ומתן וכיו"ב‪,‬‬
‫בקשר לכל תביעה‪ ,‬דרישה או הליכים אחרים בשל חוות דעת זו‪ .‬לא תחול כל חובת שיפוי על כור‬
‫תעשיות בע"מ אם ייקבע כי פעלנו בקשר לחוות הדעת בזדון או ברשלנות רבתי‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫חיסונים פיננסים בע"מ‬
‫פארק וויצמן למדע‪ ,‬בניין לב הנ‪.‬י‪.‬צ‪.‬ן‪ .‬רח' גולדה מאיר ‪, 3‬נס ציונה ‪74036‬‬
‫טלפון ‪ 08 -9369800 :‬פקס ‪08 -9369801 :‬‬
‫‪www.immunities.co.il‬‬
‫‪4‬‬
‫פרטי החברה המעריכה ומעריך השווי‬
‫החברה המעריכה‪:‬‬
‫חברת חיסונים פיננסים בע"מ הינה חברה פרטית בניהול ד"ר אדם רויטר‪ ,‬שהוקמה בשנת ‪.1994‬‬
‫החברה עוסקת במתן יעוץ פיננסי ויעוץ בניהול סיכונים פיננסיים ‪,‬ליותר מ‪ 200 -‬חברות מכל ענפי‬
‫המשק‪ ,‬המהוות יחדיו יותר מ‪ 40% -‬מהתוצר‪.‬‬
‫לחברה צוות מיומן ומנוסה הכולל כלכלנים‪ ,‬מתמטיקאים‪ ,‬רו"ח ודילרים במט"ח‪ .‬רוב יועצי‬
‫החברה בעלי תואר ‪ MBA‬במנע"ס בהתמחות מימון והכשרה ורסטילית בניהול סיכונים פיננסיים‪.‬‬
‫החברה ביצעה את החלק הארי של עבודות החשיפה האסטרטגיות לסיכוני מט"ח וריבית עבור‬
‫החברות הגדולות במשק‪ .‬הכלכלן הראשי של החברה הינו פתחיה בר שביט ‪,‬לשעבר הכלכלן‬
‫הראשי של בנה"פ‪.‬‬
‫חברת חיסונים פיננסים בע"מ הינה בעלת ניסיון רב בתחום הנגזרות‪ .‬החברה עוסקת במתן חוות‬
‫דעת מומחה והערכות שווי לחברות רבות‪ .‬לצורך הערכת השווי ההוגן נעזרת החברה במערכות‬
‫ממוחשבות וכן בצוות עובדים בעל ניסיון של כ‪ 3-‬שנים‪.‬‬
‫פארק וויצמן למדע‪ ,‬בניין לב הנ‪.‬י‪.‬צ‪.‬ן‪ .‬רח' גולדה מאיר ‪, 3‬נס ציונה ‪74036‬‬
‫טלפון ‪ 08 -9369800 :‬פקס ‪08 -9369801 :‬‬
‫‪www.immunities.co.il‬‬
5
2011 ‫ אוגוסט‬21
,‫לכבוד‬
‫ סמנכ"ל כספים‬- ‫אורן הילינגר‬
‫ גזבר‬-‫מאיר מאירוביץ‬
‫כור תעשיות בע"מ‬
30/06/2011 ‫ הערכת שווי הוגן ליום‬:‫הנדון‬
‫ כללי‬.1
:30/06/2011 ‫להלן נתוני עסקאות הצילינדר הסגורות ליום‬
SELL CALL
Final Rate/
Strike
Base Amt.
Ccy Pair
Value Date
C/P
B/S
3.8875
50,000,000
CHF/ILS
14/09/2011
call
sell
BUY CALL
Final Rate/
Strike
Base Amt.
Ccy Pair
Value Date
C/P
B/S
3.8875
50,000,000
CHF/ILS
14/09/2011
call
buy
BUY PUT
Final Rate/
Strike
Base Amt.
Ccy Pair
Value Date
C/P
B/S
3.7500
50,000,000
CHF/ILS
14/09/2011
put
buy
SELL PUT
Final Rate/
Strike
Base Amt.
Ccy Pair
Value Date
C/P
B/S
3.7500
50,000,000
CHF/ILS
14/09/2011
put
sell
74036 ‫נס ציונה‬, 3 ‫ רח' גולדה מאיר‬.‫ן‬.‫צ‬.‫י‬.‫ בניין לב הנ‬,‫פארק וויצמן למדע‬
08 -9369801 : ‫ פקס‬08 -9369800 : ‫טלפון‬
www.immunities.co.il
6
:30/06/2011 ‫להלן נתוני עסקאות הצילינדר הפתוחות ליום‬
SELL CALL
Final Rate/
Strike
Base Amt.
Ccy Pair
Value Date
C/P
B/S
3.7450
3.7805
3.8010
3.8001
3.8410
3.8505
3.8430
3.8785
3.8800
3.8220
3.7360
3.6400
3.6450
4.1150
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
19/07/2011
26/07/2011
20/12/2011
22/12/2011
27/12/2011
19/01/2012
19/01/2012
15/02/2012
21/02/2012
30/04/2012
03/05/2012
08/05/2012
07/05/2012
15/05/2012
call
call
call
call
call
call
call
call
call
call
call
call
call
call
sell
sell
sell
sell
sell
sell
sell
sell
sell
sell
sell
sell
sell
sell
BUY PUT
Final Rate/
Strike
Base Amt.
Ccy Pair
Value Date
C/P
B/S
3.6610
3.5000
3.7350
3.7500
3.7600
3.7700
3.7650
3.7800
3.8150
3.6300
3.6000
3.5500
3.5500
3.9800
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
19/07/2011
26/07/2011
20/12/2011
22/12/2011
27/12/2011
19/01/2012
19/01/2012
15/02/2012
21/02/2012
30/04/2012
03/05/2012
08/05/2012
07/05/2012
15/05/2012
put
put
put
put
put
put
put
put
put
put
put
put
put
put
buy
buy
buy
buy
buy
buy
buy
buy
buy
buy
buy
buy
buy
buy
74036 ‫נס ציונה‬, 3 ‫ רח' גולדה מאיר‬.‫ן‬.‫צ‬.‫י‬.‫ בניין לב הנ‬,‫פארק וויצמן למדע‬
08 -9369801 : ‫ פקס‬08 -9369800 : ‫טלפון‬
www.immunities.co.il
‫‪7‬‬
‫‪ .2‬הגדרות‬
‫אופציה ‪ -‬היא חוזה בין שני צדדים המקנה לרוכש אותה זכות )ללא התחייבות(‪ ,‬לקנות או למכור‬
‫כמות קבועה של נכס מסוים למשך תקופת זמן מוגדרת במחיר קבוע מראש )מחיר מימוש(‪.‬‬
‫בעבור זכות זו משלם הרוכש פרמיה למוכר‪.‬‬
‫פרמיה ‪ -‬תשלום חד פעמי ובלתי חוזר שמשלם רוכש האופציה לכותב האופציה תמורת‬
‫הזכות שקיבל‪ .‬הפרמיה אמורה לשקף את המחיר הכלכלי של האופציה‪.‬‬
‫מחיר המימוש )‪ - (STRIKE‬המחיר שנקבע מראש בו יוכל רוכש האופציה לקנות )או למכור(‬
‫את נכס הבסיס אם ירצה בכך‪.‬‬
‫אופציית רכש )‪ - (CALL‬הנה הזכות לקנות את נכס הבסיס במחיר הנקבע מראש )מחיר‬
‫המימוש( במועד מסוים )תאריך הפקיעה(‪.‬‬
‫אופציית מכר )‪ - (PUT‬הנה הזכות למכור את נכס הבסיס במחיר הנקבע מראש )מחיר‬
‫המימוש( במועד מסוים )תאריך הפקיעה(‪.‬‬
‫אסטרטגיית צילינדר ‪ -‬משלבת רכישת אופציית מכר )‪ (PUT‬ומכירת אופציית רכש )‪,(CALL‬‬
‫כאשר לשתי האופציות נכס בסיס ומועד פקיעה זהים‪ ,‬אך שערי מימוש שונים‪ .‬אופציית המכר‬
‫מספקת הגנה מלאה מפני ירידת שע"ח מתחת למחיר המימוש של אופציית המכר‪ .‬אופציית‬
‫הרכש מגבילה את האפשרות לרווח מעליית שע"ח עד למחיר המימוש שלה‪.‬‬
‫פארק וויצמן למדע‪ ,‬בניין לב הנ‪.‬י‪.‬צ‪.‬ן‪ .‬רח' גולדה מאיר ‪, 3‬נס ציונה ‪74036‬‬
‫טלפון ‪ 08 -9369800 :‬פקס ‪08 -9369801 :‬‬
‫‪www.immunities.co.il‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ .3‬הערכת השווי ההוגן של עסקאות הצילינדר‬
‫חישוב שווי הוגן )‪(Fair Value‬‬
‫שווי הוגן ‪ -‬הוא הסכום )או לחילופין ערך שקול לסכום( שעבורו נכס ייקנה או יימכר בעסקה המבוצעת‬
‫בין שני צדדים מרצון‪ .‬כלומר‪ ,‬השווי ההוגן משקף את מחירו של נכס מסוים בשוק‪.‬‬
‫שווי הוגן של אופציות ונילה )‪(Vanilla Options‬‬
‫מאחר ובאופציות קיים אלמנט הסתברותי‪ ,‬הנגזר משער המימוש ומהעובדה שמדובר בזכות ולא‬
‫בהתחייבות‪ ,‬תמחור המכשיר הינו מורכב‪ .‬ברמה התיאורטית מבוצע התמחור באמצעות נוסחת גרמן‪-‬‬
‫קולהאגן )‪ ,(Garman Kohlhagen‬שהינה פיתוח של נוסחת ‪ Black & Scholes‬עבור אופציות מט"ח‪.‬‬
‫במקור‪ ,‬בדומה לנוסחת ‪ ,B&S‬מתבססת נוסחת גרמן‪-‬קולהאגן על התפלגות נורמאלית‪ ,‬והיא לוקחת‬
‫בחשבון את המשתנים‪ :‬שער הספוט במועד ביצוע העסקה )‪ ,(S‬מחיר המימוש של האופציה )‪ ,(K‬הריבית‬
‫האפקטיבית חסרת הסיכון במטבע הראשי )‪ ,(rf‬הריבית האפקטיבית חסרת הסיכון במטבע המשני )‪ ,(r‬פרק‬
‫הזמן עד הפקיעה בשנים )‪ (T‬והתנודתיות הנגזרת משער החליפין )‪ .(σ‬להלן נוסחאות גרמן‪-‬קולהאגן‬
‫וחישוב מחירי אופציות רכש )‪ (C ,Call‬ואופציות מכר )‪:(P ,Put‬‬
‫יש לציין כי מערכות מידע מתקדמות‪ ,‬כגון אלה בהן נעשה שימוש בחיסונים פיננסים‪ ,‬מתבססות על‬
‫התפלגות היסטורית‪ ,‬ולא על התפלגות נורמאלית‪ .‬כמו כן‪ ,‬מערכות אלו משקללות בתוך המודל מחירי‬
‫שוק‪ ,‬ולפיכך ניתן לעיתים לזהות סטייה ביחס לתוצאה המתקבלת מהנוסחה האמורה‪.‬‬
‫מאחר והשווי ההוגן של אופציה הוא למעשה הפרמיה הנגבית‪/‬משולמת בגינה‪ ,‬מדובר בעסקה המבוצעת‬
‫לכאורה במועד החתך‪ .‬כלומר‪ ,‬מפני שאין מבוצעת התחשבנות עתידית‪ ,‬כמו בעסקת אקדמה‪ ,‬לא מבוצע‬
‫היוון של הערך המתקבל‪.‬‬
‫פארק וויצמן למדע‪ ,‬בניין לב הנ‪.‬י‪.‬צ‪.‬ן‪ .‬רח' גולדה מאיר ‪, 3‬נס ציונה ‪74036‬‬
‫טלפון ‪ 08 -9369800 :‬פקס ‪08 -9369801 :‬‬
‫‪www.immunities.co.il‬‬
9
:30/06/2011 ‫להלן השווי ההוגן של האופציות הסגורות ליום החתך‬
‫שווי הוגן אלפי‬
‫ש"ח‬
Final Rate/
Strike
Base Amt.
Ccy
Pair
225
225
3.7500
Value Date
C/P
B/S
50,000,000
CHF/ILS
14/09/2011
put
buy
‫שווי הוגן אלפי‬
‫ש"ח‬
Final Rate/
Strike
Base Amt.
Ccy
Pair
Value Date
C/P
B/S
(225)
(225)
3.7500
50,000,000
CHF/ILS
14/09/2011
put
sell
‫שווי הוגן אלפי‬
‫ש"ח‬
Final Rate/
Strike
Base Amt.
Ccy
Pair
Value Date
C/P
B/S
(12,095)
(12,095)
3.8875
50,000,000
CHF/ILS
14/09/2011
call
sell
‫שווי הוגן אלפי‬
‫ש"ח‬
Final Rate/
Strike
Base Amt.
Ccy
Pair
Value Date
C/P
B/S
12,095
12,095
3.8875
50,000,000
CHF/ILS
14/09/2011
call
buy
74036 ‫נס ציונה‬, 3 ‫ רח' גולדה מאיר‬.‫ן‬.‫צ‬.‫י‬.‫ בניין לב הנ‬,‫פארק וויצמן למדע‬
08 -9369801 : ‫ פקס‬08 -9369800 : ‫טלפון‬
www.immunities.co.il
10
:30/06/2011 ‫להלן השווי ההוגן של האופציות הפתוחות ליום החתך‬
‫שווי הוגן אלפי‬
‫ש"ח‬
Final Rate/
Strike
Base Amt.
Ccy
Pair
0
0
644
747
859
1,123
1,083
1,445
1,849
842
688
479
475
5,265
15,501
3.6610
3.5000
3.7350
3.7500
3.7600
3.7700
3.7650
3.7800
3.8150
3.6300
3.6000
3.5500
3.5500
3.9800
Value Date
C/P
B/S
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
19/07/2011
26/07/2011
20/12/2011
22/12/2011
27/12/2011
19/01/2012
19/01/2012
15/02/2012
21/02/2012
30/04/2012
03/05/2012
08/05/2012
07/05/2012
15/05/2012
put
put
put
put
put
put
put
put
put
put
put
put
put
put
buy
buy
buy
buy
buy
buy
buy
buy
buy
buy
buy
buy
buy
buy
‫שווי הוגן אלפי‬
‫ש"ח‬
Final Rate/
Strike
Base Amt.
Ccy
Pair
(17,786)
(16,115)
(18,179)
(18,288)
(16,744)
(16,939)
(17,223)
(16,530)
(16,617)
(20,194)
(23,549)
(27,576)
(27,347)
(11,835)
(264,923)
Value Date
C/P
B/S
3.7450
3.7805
3.8010
3.8001
3.8410
3.8505
3.8430
3.8785
3.8800
3.8220
3.7360
3.6400
3.6450
4.1150
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
19/07/2011
26/07/2011
20/12/2011
22/12/2011
27/12/2011
19/01/2012
19/01/2012
15/02/2012
21/02/2012
30/04/2012
03/05/2012
08/05/2012
07/05/2012
15/05/2012
call
call
call
call
call
call
call
call
call
call
call
call
call
call
sell
sell
sell
sell
sell
sell
sell
sell
sell
sell
sell
sell
sell
sell
74036 ‫נס ציונה‬, 3 ‫ רח' גולדה מאיר‬.‫ן‬.‫צ‬.‫י‬.‫ בניין לב הנ‬,‫פארק וויצמן למדע‬
08 -9369801 : ‫ פקס‬08 -9369800 : ‫טלפון‬
www.immunities.co.il
11
‫ נתונים ששימשו לחישוב השווי ההוגן‬.4
‫ ( אשר שימשו לצורך חישוב השווי ההוגן של‬Implied volatility) ‫להלן נתוני סטיות התקן‬
:30/06/2011 ‫האופציות הסגורות ביום החתך‬
‫סטיית תקן‬
Final Rate/
Strike
Base Amt.
Ccy
Pair
11.87%
3.7500
Value Date
C/P
B/S
50,000,000
CHF/ILS
14/09/2011
put
buy
‫סטיית תקן‬
Final Rate/
Strike
Base Amt.
Ccy
Pair
Value Date
C/P
B/S
11.87%
3.7500
50,000,000
CHF/ILS
14/09/2011
put
sell
‫סטיית תקן‬
Final Rate/
Strike
Base Amt.
Ccy
Pair
Value Date
C/P
B/S
12.13%
3.8875
50,000,000
CHF/ILS
14/09/2011
call
sell
‫סטיית תקן‬
Final Rate/
Strike
Base Amt.
Ccy
Pair
Value Date
C/P
B/S
12.13%
3.8875
50,000,000
CHF/ILS
14/09/2011
call
buy
74036 ‫נס ציונה‬, 3 ‫ רח' גולדה מאיר‬.‫ן‬.‫צ‬.‫י‬.‫ בניין לב הנ‬,‫פארק וויצמן למדע‬
08 -9369801 : ‫ פקס‬08 -9369800 : ‫טלפון‬
www.immunities.co.il
12
‫ ( אשר שימשו לצורך חישוב השווי ההוגן של‬Implied volatility) ‫להלן נתוני סטיות התקן‬
:30/06/2011 ‫האופציות הפתוחות ביום החתך‬
‫סטיית תקן‬
Final Rate/
Strike
Base Amt.
Ccy
Pair
0.00%
0.00%
11.19%
11.26%
11.33%
11.46%
11.45%
11.60%
11.71%
11.38%
11.27%
11.08%
11.07%
12.39%
3.6610
3.5000
3.7350
3.7500
3.7600
3.7700
3.7650
3.7800
3.8150
3.6300
3.6000
3.5500
3.5500
3.9800
Value Date
C/P
B/S
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
19/07/2011
26/07/2011
20/12/2011
22/12/2011
27/12/2011
19/01/2012
19/01/2012
15/02/2012
21/02/2012
30/04/2012
03/05/2012
08/05/2012
07/05/2012
15/05/2012
put
put
put
put
put
put
put
put
put
put
put
put
put
put
buy
buy
buy
buy
buy
buy
buy
buy
buy
buy
buy
buy
buy
buy
‫סטיית תקן‬
Final Rate/
Strike
Base Amt.
Ccy
Pair
Value Date
C/P
B/S
22.15%
17.88%
12.86%
12.86%
12.84%
12.88%
12.88%
12.94%
12.95%
13.06%
13.09%
13.25%
13.23%
13.68%
3.7450
3.7805
3.8010
3.8001
3.8410
3.8505
3.8430
3.8785
3.8800
3.8220
3.7360
3.6400
3.6450
4.1150
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
19/07/2011
26/07/2011
20/12/2011
22/12/2011
27/12/2011
19/01/2012
19/01/2012
15/02/2012
21/02/2012
30/04/2012
03/05/2012
08/05/2012
07/05/2012
15/05/2012
call
call
call
call
call
call
call
call
call
call
call
call
call
call
sell
sell
sell
sell
sell
sell
sell
sell
sell
sell
sell
sell
sell
sell
74036 ‫נס ציונה‬, 3 ‫ רח' גולדה מאיר‬.‫ן‬.‫צ‬.‫י‬.‫ בניין לב הנ‬,‫פארק וויצמן למדע‬
08 -9369801 : ‫ פקס‬08 -9369800 : ‫טלפון‬
www.immunities.co.il
13
‫להלן נתוני הריביות אשר שימשו לצורך חישוב השווי ההוגן של האופציות הסגורות ביום החתך‬
:30/06/2011
‫ריבית‬
‫פר"ש‬
0.160%
‫ריבית‬
‫פר"ש‬
0.160%
‫ריבית‬
‫פר"ש‬
0.160%
‫ריבית‬
‫פר"ש‬
0.160%
‫ריבית‬
‫שקלית‬
Final
Rate/
Strike
Base Amt.
Ccy
Pair
Value
Date
C/P
B/S
2.466%
3.7500
50,000,000
CHF/ILS
14/09/2011
put
buy
‫ריבית‬
‫שקלית‬
Final
Rate/
Strike
Base Amt.
Ccy
Pair
Value
Date
C/P
B/S
2.466%
3.7500
50,000,000
CHF/ILS
14/09/2011
put
sell
‫ריבית‬
‫שקלית‬
Final
Rate/
Strike
Base Amt.
Ccy
Pair
Value
Date
C/P
B/S
2.466%
3.8875
50,000,000
CHF/ILS
14/09/2011
call
sell
‫ריבית‬
‫שקלית‬
Final
Rate/
Strike
Base Amt.
Ccy
Pair
Value
Date
C/P
B/S
2.466%
3.8875
50,000,000
CHF/ILS
14/09/2011
call
buy
74036 ‫נס ציונה‬, 3 ‫ רח' גולדה מאיר‬.‫ן‬.‫צ‬.‫י‬.‫ בניין לב הנ‬,‫פארק וויצמן למדע‬
08 -9369801 : ‫ פקס‬08 -9369800 : ‫טלפון‬
www.immunities.co.il
14
‫להלן נתוני הריביות אשר שימשו לצורך חישוב השווי ההוגן של האופציות הפתוחות ביום החתך‬
:30/06/2011
‫ריבית‬
‫פר"ש‬
‫ריבית‬
‫שקלית‬
Final Rate/
Strike
Base Amt.
Ccy
Pair
0.108%
0.118%
0.229%
0.233%
0.234%
0.245%
0.245%
0.254%
0.256%
0.281%
0.283%
0.284%
0.283%
0.287%
2.523%
2.465%
2.507%
2.510%
2.512%
2.523%
2.523%
2.532%
2.534%
2.528%
2.525%
2.523%
2.523%
2.518%
3.6610
3.5000
3.7350
3.7500
3.7600
3.7700
3.7650
3.7800
3.8150
3.6300
3.6000
3.5500
3.5500
3.9800
Value Date
C/P
B/S
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
19/07/2011
26/07/2011
20/12/2011
22/12/2011
27/12/2011
19/01/2012
19/01/2012
15/02/2012
21/02/2012
30/04/2012
03/05/2012
08/05/2012
07/05/2012
15/05/2012
put
put
put
put
put
put
put
put
put
put
put
put
put
put
buy
buy
buy
buy
buy
buy
buy
buy
buy
buy
buy
buy
buy
buy
‫ריבית‬
‫פר"ש‬
‫ריבית‬
‫שקלית‬
Final Rate/
Strike
Base Amt.
Ccy
Pair
Value Date
C/P
B/S
0.108%
0.118%
0.229%
0.233%
0.234%
0.245%
0.245%
0.254%
0.256%
0.281%
0.283%
0.284%
0.283%
0.287%
2.523%
2.465%
2.507%
2.510%
2.512%
2.523%
2.523%
2.532%
2.534%
2.528%
2.525%
2.523%
2.523%
2.518%
3.7450
3.7805
3.8010
3.8001
3.8410
3.8505
3.8430
3.8785
3.8800
3.8220
3.7360
3.6400
3.6450
4.1150
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
CHF/ILS
19/07/2011
26/07/2011
20/12/2011
22/12/2011
27/12/2011
19/01/2012
19/01/2012
15/02/2012
21/02/2012
30/04/2012
03/05/2012
08/05/2012
07/05/2012
15/05/2012
call
call
call
call
call
call
call
call
call
call
call
call
call
call
sell
sell
sell
sell
sell
sell
sell
sell
sell
sell
sell
sell
sell
sell
74036 ‫נס ציונה‬, 3 ‫ רח' גולדה מאיר‬.‫ן‬.‫צ‬.‫י‬.‫ בניין לב הנ‬,‫פארק וויצמן למדע‬
08 -9369801 : ‫ פקס‬08 -9369800 : ‫טלפון‬
www.immunities.co.il
‫‪15‬‬
‫להלן עקומי הריביות אשר שימשו לחישוב השווי ההוגן של האופציות‪:‬‬
‫שער פר"ש‪/‬שקל לחישוב השווי ההוגן הוא השער היציג ביום ‪4.0935 -30/06/2011‬‬
‫הנתונים ששימשו לחישוב השווי ההוגן הינם נתוני שוק )נתונים נצפים בהתאם להיררכית השווי‬
‫ההוגן של תקן דיווח כספי בינלאומי ‪ ,IFRS7‬שבהתאם להגדרות התקן נחשבים נתונים ברמה ‪.(2‬‬
‫פארק וויצמן למדע‪ ,‬בניין לב הנ‪.‬י‪.‬צ‪.‬ן‪ .‬רח' גולדה מאיר ‪, 3‬נס ציונה ‪74036‬‬
‫טלפון ‪ 08 -9369800 :‬פקס ‪08 -9369801 :‬‬
‫‪www.immunities.co.il‬‬
‫‪16‬‬
‫‪ .5‬ניתוח רגישות‬
‫רגישות לשינויים בשע"ח פר"ש ‪/‬שקל‬
‫שינויים בשווי ההוגן‬
‫שווי הוגן‬
‫שינויים בשווי ההוגן‬
‫‪10%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪4.0935‬‬
‫‪-5%‬‬
‫‪-10%‬‬
‫קניית אופציות מכר פר"ש‪/‬שקל‬
‫)‪(13,571‬‬
‫)‪(9,931‬‬
‫‪15,501‬‬
‫‪24,343‬‬
‫‪75,393‬‬
‫מכירת אופציות רכש פר"ש‪/‬שקל‬
‫)‪(211,186‬‬
‫)‪(105,978‬‬
‫)‪(264,923‬‬
‫‪98,129‬‬
‫‪175,351‬‬
‫סה"כ‬
‫)‪(224,757‬‬
‫)‪(115,910‬‬
‫)‪(249,423‬‬
‫‪122,473‬‬
‫‪250,745‬‬
‫אופציות ונילה‬
‫רגישות לשינויים בריבית פר"ש‬
‫שינויים בשווי ההוגן‬
‫‪56%‬‬
‫‪10%‬‬
‫שווי הוגן‬
‫‪5%‬‬
‫שינויים בשווי ההוגן‬
‫‪-5%‬‬
‫‪-10%‬‬
‫‪-56%‬‬
‫אופציות ונילה‬
‫קניית אופציות מכר פר"ש‪/‬שקל‬
‫‪301‬‬
‫‪53‬‬
‫‪27‬‬
‫‪15,501‬‬
‫)‪(27‬‬
‫)‪(53‬‬
‫)‪(297‬‬
‫מכירת אופציות רכש פר"ש‪/‬שקל‬
‫‪1,963‬‬
‫‪351‬‬
‫‪176‬‬
‫)‪(264,923‬‬
‫)‪(176‬‬
‫)‪(352‬‬
‫)‪(1,974‬‬
‫‪2,264‬‬
‫‪405‬‬
‫‪202‬‬
‫)‪(249,423‬‬
‫)‪(203‬‬
‫)‪(405‬‬
‫)‪(2,271‬‬
‫סה"כ‬
‫רגישות לשינויים בריבית השקלית הנומינלית‬
‫שינויים בשווי ההוגן‬
‫‪200BP‬‬
‫‪10%‬‬
‫שווי הוגן‬
‫‪5%‬‬
‫שינויים בשווי ההוגן‬
‫‪-5%‬‬
‫‪-10%‬‬
‫‪-200BP‬‬
‫אופציות ונילה‬
‫קניית אופציות מכר פר"ש‪/‬שקל‬
‫)‪(3,666‬‬
‫)‪(512‬‬
‫)‪(258‬‬
‫‪15,501‬‬
‫‪262‬‬
‫‪527‬‬
‫‪4,639‬‬
‫מכירת אופציות רכש פר"ש‪/‬שקל‬
‫)‪(23,146‬‬
‫)‪(2,895‬‬
‫)‪(1,446‬‬
‫)‪(264,923‬‬
‫‪1,444‬‬
‫‪2,887‬‬
‫‪22,661‬‬
‫)‪(26,812‬‬
‫)‪(3,407‬‬
‫)‪(1,704‬‬
‫)‪(249,423‬‬
‫‪1,706‬‬
‫‪3,414‬‬
‫‪27,300‬‬
‫סה"כ‬
‫בוצע ניתוח רגישות לעלייה וירידה של ‪) 2%‬בערך מוחלט( בריבית השקלית )ניתוח הירידה מבוצע בפועל רק‬
‫עבור עסקאות בהן הריבית גבוהה מ‪ ,2%-‬כאשר בעסקאות בהן הריבית השקלית נמוכה מ‪ 2%-‬מבוצע ניתוח‬
‫רגישות לירידת הריבית עד ל‪ 0%-‬בלבד(‪.‬‬
‫פארק וויצמן למדע‪ ,‬בניין לב הנ‪.‬י‪.‬צ‪.‬ן‪ .‬רח' גולדה מאיר ‪, 3‬נס ציונה ‪74036‬‬
‫טלפון ‪ 08 -9369800 :‬פקס ‪08 -9369801 :‬‬
‫‪www.immunities.co.il‬‬
‫‪17‬‬
‫רגישות לשינויים בסטיית התקן‬
‫שינויים בשווי ההוגן‬
‫‪10%‬‬
‫שווי הוגן‬
‫‪5%‬‬
‫שינויים בשווי ההוגן‬
‫‪-5%‬‬
‫‪-10%‬‬
‫אופציות ונילה‬
‫קניית אופציות מכר פר"ש‪/‬שקל‬
‫‪4,610‬‬
‫‪2,242‬‬
‫‪15,501‬‬
‫)‪(2,106‬‬
‫)‪(4,068‬‬
‫מכירת אופציות רכש פר"ש‪/‬שקל‬
‫)‪(7,576‬‬
‫)‪(3,731‬‬
‫)‪(264,923‬‬
‫‪3,605‬‬
‫‪7,072‬‬
‫)‪(2,966‬‬
‫)‪(1,489‬‬
‫)‪(249,423‬‬
‫‪1,499‬‬
‫‪3,004‬‬
‫סה"כ‬
‫כל הנתונים מוצגים באלפי שקלים‪.‬‬
‫פארק וויצמן למדע‪ ,‬בניין לב הנ‪.‬י‪.‬צ‪.‬ן‪ .‬רח' גולדה מאיר ‪, 3‬נס ציונה ‪74036‬‬
‫טלפון ‪ 08 -9369800 :‬פקס ‪08 -9369801 :‬‬
‫‪www.immunities.co.il‬‬