הסכם עבודה קיבוצי כללי לענף המוסכים – 1993

‫הסכם ‪937064‬‬
‫הסכ עבודה קיבוצי כללי לענ המוסכי‬
‫===================================‬
‫שנער ונחת ביו ‪13.9.93‬‬
‫בי‪:‬‬
‫לבי‪:‬‬
‫איגוד המוסכי בישראל‪ ,‬להל‪" :‬איגוד המוסכי"‬
‫מצד אחד‬
‫ההסתדרות הכללית של העובדי בא"י‪ ,‬הסתדרות עובדי המתכת‪ ,‬החשמל‬
‫והאלקטרוניקה‪ ,‬חטיבת עובדי המוסכי ושרותי רכב‪ ,‬להל‪" :‬ההסתדרות"‬
‫מצד שני‬
‫הואיל‬
‫והצדדי להסכ זה מעוניני להגיע להסדר נאות‪ ,‬ביחסי בי בעלי‬
‫ומנהלי המוסכי והעובדי בה‪ ,‬לעודד פעולות גומלי לטובת ענ‬
‫המוסכי והעובדי בה‪ ,‬ליצור אוירה של יחסי תקיני במוסכי תו‬
‫משמעת בעבודה ומאמ‪ $‬משות להעלות את הרמה המקצועית‪ ,‬פריו‬
‫העבודה‪ ,‬טיב העבודה‪ ,‬יעילות המוסכי‪ ,‬קידו העובדי ודאגה‬
‫לרווחת;‬
‫והואיל‬
‫והצדדי ניהלו משא ומת כדי להגיע לידי הסכ בדבר תנאי העבודה‬
‫והשכר של העובדי אצל המעבידי המשתייכי לאיגוד המוסכי;‬
‫אי לכ הוסכ בי הצדדי כדלקמ‪:‬‬
‫‪ .1‬הגדרות‪:‬‬
‫&&&&&&&‬
‫בהסכ זה מילי המתייחסות למי זכר כוונת למי זכר כוונת ג למי נקבה‬
‫ומילי המתיחסות למספר יחיד כוונת ג למספר רבי וכ להיפ‪ ,‬אלא א משתמע‬
‫אחרת מהוראות הסכ זה‪.‬‬
‫ההסכ הקיבוצי הכללי לענ המוסכי‪.‬‬
‫הסכ זה‬
‫איגוד המוסכי איגוד המוסכי בישראל שהינו הגו היציג הארצי של ענ‬
‫המוסכי בישראל המאגד בשרותיו את כל המוסכי והענפי‬
‫העוסקי במכונאות רכב‪ ,‬חשמל ואלקטרוניקה לרכב‪ ,‬פחחות‪,‬‬
‫צבעות לרכב‪ ,‬מיזוג אויר‪ ,‬אופנועי וקטנועי‪ ,‬תקרי‬
‫וצמיגי‪ ,‬תחנות סיכה‪ ,‬זגגות רכב‪ ,‬חידוש מנועי‪ ,‬מאיידי‪,‬‬
‫מצנני‪ ,‬ציוד חקלאי‪ ,‬מלגזות‪ ,‬כיוו ותיקו מיכללי‪,‬‬
‫תיבות הילוכי‪ ,‬משאבות ומתזי‪ ,‬שיפו‪ $‬מיכללי חשמל כולל‬
‫מצברי לרכב‪ ,‬מסגרות רכב‪ ,‬קפיצי לרכב וטרקטורי‪ ,‬משאבות‬
‫דיזל‪ ,‬מערכות פליטה לרכב‪ ,‬רפידות ותופי‪ ,‬דיסקי ומצמדי‬
‫בכל מקצועות תיקוני רכב או מיכלליו‪.‬‬
‫ההסתדרות הכללית של העובדי באר‪&$‬ישראל; הסתדרות עובדי‬
‫ההסתדרות‬
‫המתכת‪ ,‬החשמל והאלקטרוניקה וחטיבת עובדי הרכב‪ ,‬המוסכי‪,‬‬
‫ושרותי רכב‪.‬‬
‫הנהלת מוס‪ ,‬בעל מוס‪ ,‬ו‪/‬או כל הבא מכוחה של הנהלת מוס‬
‫ההנהלה‬
‫או מי שהוסמ על&ידה בכל דר שהיא לשמש כבא&כוחה‪.‬‬
‫נציגות העובדי‬
‫מועצת הפועלי שבתחו שיפוטה )כלפי ההנהלה( נמצא המוס‬
‫כלפי ההנהלה‬
‫המוס או בא&כוחה וועד העובדי אשר נציג מוסמ של מועצת‬
‫הפועלי‪ ,‬שהוא המזכיר המטפל במוס או מזכיר המועצה‪,‬‬
‫הודיע עליו להנהלת המוס שהוא מייצג את עובדי המוס כלפי‬
‫ההנהלה‪.‬‬
‫מוס‬
‫מקו עבודה וכל מוס המשתיי לאיגוד המוסכי בישראל‬
‫המעסיק עובדי שכירי בתיקוני ושירותי לכלי רכב‬
‫וחלקיה‪.‬‬
‫עובד‬
‫נוער עובד‬
‫חני‬
‫כל עובד המועסק במוסכי לרבות נוער עובד‪.‬‬
‫נער בגיל ‪ 18&15‬המועסק במוס‪.‬‬
‫כמשמעותו בחוק החניכות התשי"ג‪.&1953‬‬
‫לשכת שרות תעסוקה‬
‫לשכת שרות התעסוקה הממלכתית הפועלת באזור בו נמצא המוס‬
‫או הלשכה‬
‫כולל לשכת העבודה לנוער ע"י שרות התעסוקה‪.‬‬
‫עבודת יו‬
‫עבודה בתחו השעות ‪.17.00 & 06:00‬‬
‫משמרת שניה‬
‫עבודה בתחו השעות ‪.22.00 & 14.00‬‬
‫עבודת לילה‬
‫עבודה בתחו השעות ‪.06.00 & 22.00‬‬
‫עבודת שבת וחג עבודה בתחו השעות ‪ 18.00‬בערב שבת או חג עד שעה ‪18.00‬‬
‫במוצאי שבת בחודשי אוקטובר & מר‪ $‬או עד השעה ‪,20.00‬‬
‫בחודשי אפריל&ספטמבר‪.‬‬
‫שבוע עבודה‬
‫חודש‬
‫ב ‪ 5‬או ‪ 6‬ימי‪ ,‬כפי שנהוג או מוסכ בכל מוס‪.‬‬
‫תקופה של חודש לפי הלוח האזרחי הנהוג במדינה‪.‬‬
‫תקופת עבודה של ‪ 12‬חודשי לפי הלוח האזרחי הנהוג במדינה‬
‫שנת עבודה‬
‫כולל החופשות בתשלו המוכרות על פי הדי ו‪/‬או על פי הסכ‬
‫זה‪.‬‬
‫קופת חולי‬
‫תעודה רפואית‬
‫"מבטחי"‬
‫קופת&חולי של ההסתדרות‪.‬‬
‫תעודה של רופא קופת חולי הכללית‪.‬‬
‫מוסד לביטוח סוציאלי של העובדי בא"י‪.‬‬
‫תוספת היוקר המצטרפת לשכר המשול לעובדי על&פי ההסכמי‬
‫תוספת יוקר‬
‫הנחתמי מעת לעת בי לשכת התאו של הארגוני הכלכליי‬
‫ובי ההסתדרות‪.‬‬
‫שכר יסוד משולב בצרו כל התוספות המשתלמות לעובד וה חלק‬
‫שכר משולב‬
‫בלתי נפרד משכרו )תוספת ותק‪ ,‬משפחה‪ ,‬תוספת מקצועית‪,‬‬
‫תוספת מחלקתית ו‪/‬או כל תוספת אחרת המוסכמת ע"י הצדדי‬
‫להסכ זה(‪.‬‬
‫שכר משולב כולל שעות נוספות‪ ,‬פרמיות‪ ,‬מענקי וכו‪ ,‬למעט‬
‫שכר כולל‬
‫החזר הוצאות‪.‬‬
‫‪ .2‬סוג ההסכ והיקפו‬
‫&&&&&&&&&&&&&&&&‬
‫הסכ זה הינו הסכ קיבוצי כללי ויחול על‪&:‬‬
‫א‪ .‬כל בעלי והנהלות מוסכי שהינ חברי באגוד המוסכי בישראל בעת חתימת‬
‫ההסכ או שיעשו חברי תו תקופת ההסכ לרבות מוסכי בה קיימי הסכמי‬
‫עבודה לפני חתימת הסכ זה ושההסתדרות הינה הארגו היציג של העובדי‬
‫ובכל עת שיוסמ לייצג את העובדי‪.‬‬
‫ב‪ .‬כל עובד‪ ,‬כולל נוער עובד‪ ,‬המועסק כעת ואשר יועסק תו תקופת תקפו של‬
‫הסכ זה במוסכי כנ"ל‪.‬‬
‫ג‪ .‬התנאי המיוחדי של הנערי העובדי והחניכי מפורטי בהסכ קיבוצי‬
‫כללי נפרד‪.‬‬
‫ד‪ .‬ההסכ לא יגרע מזכויותיה של עובדי במוסכי בודדי לפי הסכ מיוחד‬
‫או נוהג שהיו קיימי לפני הסכ זה‪.‬‬
‫‪ .3‬ארגו מוסכי‬
‫&&&&&&&&&&&&‬
‫הצדדי להסכ זה מסכימי ומצהירי בזה כי קיומ של מוסכי‪ ,‬על כל ענפיה‪,‬‬
‫ללא רשיו בהתא לחוק‪ ,‬מסכ את תנאיה הסוציאליי וזכויותיה של העובדי‬
‫בה ומהווה תחרות בלתי הוגנת הפוגעת במטרת הסכ זה לכ מתחייבי הצדדי‬
‫להביא זאת לידיעת העובדי במוסכי הנ"ל וכ יפעלו תו שתו פעולה מלא‬
‫להניע‪ ,‬את השלטונות לנקוט באמצעי מהירי ויעילי נגד המוסכי המנוהלי‬
‫ללא רשיו כנ"ל וללא תנאי הוגני לשמירת בטחו העובדי בה‪.‬‬
‫‪ .4‬תוק ההסכ ועריכת שינויי בו‬
‫&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&‬
‫א‪ .‬תקופת תקפו של הסכ זה הוא מיו ‪ 13.9.93‬ועד ליו ‪.31.12.95‬‬
‫ב‪ .‬לפני תו תקפו של הסכ זה הרשות בידי כל צד להודיע למשנהו על רצונו‬
‫להכניס שינויי או תיקוני בהסכ חודשיי ימי לפני מועד תו תוקפו‬
‫של ההסכ‪.‬‬
‫ג‪ .‬פרוט הצעת השינויי יש להמציא לצד השני‪ ,‬חודש ימי לפני מועד תו‬
‫תוקפו של ההסכ‪.‬‬
‫ד‪ .‬לא באה הודעה ו‪/‬או פרוט השינויי כמפורט לעיל‪ ,‬יתחדש הסכ זה מאליו‬
‫לשנה נוספת וכ הלאה מדי שנה בשנה‪.‬‬
‫‪ .5‬סדר קבלת עובדי‬
‫&&&&&&&&&&&&&&&‬
‫א‪ .‬כל העובדי יתקבלו על פי חוק שירות התעסוקה‪.‬‬
‫ב‪ .‬נערי עובדי יתקבלו לעבודה דר שרות התעסוקה )לשכות העבודה הכלליות(‬
‫לנוער‪.‬‬
‫ג‪ .‬נער הלומד בבית ספר מקצועי עיוני או סטודנט רשאי להתקבל בזמ החופשה‬
‫השנתית שלו לש התמחות בעבודה בהודעה לנציגות העובדי ובלבד שקבלת‬
‫עובדי אלה לא תגרו לפיטורי עובדי‪.‬‬
‫‪ .6‬תקופת הנסיו‬
‫&&&&&&&&&&&&‬
‫א‪ .‬כל עובד המתקבל לעבודה נחשב כעובד בנסיו במש ‪ 6‬החודשי הראשוני‬
‫מיו כניסתו לעבודה‪ .‬בהסכמת ועד העובדי נית יהא להארי את תקופת‬
‫הנסיו של עובד ב&‪ 3‬חודשי נוספי‪.‬‬
‫ב‪ .‬בתקופת הנסיו רשאית הנהלת המוס לפטר עובד בלי מת סיבה‪ .‬במש‬
‫השבועיי הראשוני יכול עובד להיות מפוטר ג בלי הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫ג‪ .‬יפוטר עובד בתקופת הנסיו והתקופה המוארכת יקבל הודעה מוקדמת של יו‬
‫לכל חודש עבודתו במוס‪.‬‬
‫ד‪ .‬נשאר עובד לעבוד לאחר תקופת הנסיו‪ ,‬כאמור לעיל‪ ,‬ייהנה מכל הזכויות‬
‫הנובעות מהסכ זה לעובד קבוע מיו הכנסו לעבודה‪.‬‬
‫‪ .7‬סדרי עבודה‬
‫&&&&&&&&&&‬
‫א‪ .‬שעות עבודה רגילות‬
‫&&&&&&&&&&&&&&&&&‬
‫‪ .1‬שבוע עבודה הינו ב ‪ 45‬שעות שבועיות‪.‬‬
‫)א( במוסכי‪ ,‬שיעבדו ‪ 5‬ימי בשבוע‪ ,‬יועסקו העובדי ‪ 5‬ימי לפי‬
‫‪ 9‬שעות ביו‪.‬‬
‫)ב( במוסכי‪ ,‬שיעבדו ‪ 6‬ימי בשבוע‪ ,‬יו עבודה רגיל הוא ב ‪8‬‬
‫שעות ויו ו ב ‪ 5‬שעות‪.‬‬
‫‪ .2‬יו עבודה בערבי חג יהיה ב ‪ 5‬שעות ויחושב לפי יו עבודה מלא‬
‫כמקובל בכל מקו עבודה‪ .‬שעות עבודה בחול המועד יהיו לפי הסיכו‬
‫בי המפעל לנציגות העובדי‪.‬‬
‫ב‪ .‬שעות עבודה נוספות‬
‫&&&&&&&&&&&&&&&&&‬
‫שעות עבודה‪ ,‬שמועסק בה עובד לפי דרישת הנהלת המוס מעבר לשעות‬
‫העבודה היומיות הרגילות‪ ,‬כאמור לעיל‪ ,‬נחשבות לשעות עבודה נוספות‪ ,‬וה‬
‫משתלמות בתוספת של ‪ 25%‬מהשכר הכולל עבור השעתיי הראשונות‪ 50% ,‬מהשכר‬
‫הכולל החל מהשעה הנוספת השלישית ועד חצות‪ ,‬החל מחצות ישל המוס‬
‫לעובד שכר כולל של שתי שעות בעבור כל שעת עבודה‪.‬‬
‫ג‪ .‬משמרות‬
‫&&&&&&‬
‫‪ .1‬במשמרת שניה & יהיו העובדי זכאי לתוספת של ‪ 25%‬על שכר בעבור‬
‫כל משמרת כאמור לעיל‪.‬‬
‫‪ .8‬תעריפי שכר משולב לעובדי מוסכי בכל המקצועות השוני במוס החל מ&‪1.9.93‬‬
‫&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&‬
‫דרגה‬
‫&&&&‬
‫בש"ח לחודש‬
‫&&&&&&&&&&‬
‫‪ 6&2,056‬ש"ח‬
‫‪ 1&1,485‬ש"ח‬
‫‪ 7&2,196‬ש"ח‬
‫‪ 2&1,585‬ש"ח‬
‫‪ 8&2,345‬ש"ח‬
‫‪ 3&1,690‬ש"ח‬
‫‪ 9&2,854‬ש"ח‬
‫‪ 4&1,805‬ש"ח‬
‫‪ 10&3,000‬ש"ח‬
‫‪ 5&1,929‬ש"ח‬
‫‪ 3,311‬ש"ח‬
‫ראש צוות‬
‫מנהלי עבודה ‪ 3,615‬ש"ח‬
‫ב‪ .‬עבודת חו‪$‬‬
‫&&&&&&&&&‬
‫עובד הנשלח לעבוד מחו‪ $‬למוס ו‪/‬או מחו‪ $‬לעיר יוחזרו לו הוצאות הנסיעה‬
‫והלינה הכל לפי העני‪.‬‬
‫סכומי האשל ה‪ ,‬החל באחד באוגוסט ‪ ,1993‬כדלקמ וכפי שיעודכ מעת לעת‪:‬‬
‫ארוחת בוקר‬
‫ארוחת צהריי‬
‫ארוחת ערב‬
‫ארוחת לילה‬
‫‪ 7.50‬ש"ח‬
‫‪ 21.20‬ש"ח‬
‫‪ 9.20‬ש"ח‬
‫‪ 9.20‬ש"ח‬
‫סכומי האש"ל הנ"ל נקבעו על סמ מדד מחירי ארוחות במסעדות ובבתי קפה‬
‫של חודש ‪ 6/93‬שהגיע ל&‪ 212.5‬נקודות )לפי בסיס של שנת ‪.(1987‬‬
‫ג‪ .‬תוספת ותק‬
‫&&&&&&&&&‬
‫לאחר שנת עבודה במוס יקבל עובד תוספת ותק בשיעור של ‪ 1%‬משכרו החודשי‬
‫לכל שנת ותק עד ‪ 30‬שנה‪ ,‬אשר ימנו החל מיו חתימת הסכ זה‪.‬‬
‫ד‪ .‬תוספת יוקר‬
‫&&&&&&&&&&‬
‫תוספות היוקר המשתלמות עפ"י ההסכ הקיבוצי הכללי בי לשכת התיאו של‬
‫הארגוני הכלכליי לבי ההסתדרות הכללית של העובדי בא"י‪ ,‬ישולמו‬
‫לעובדי במוסכי‪.‬‬
‫ה‪ .‬אופ התשלו‬
‫&&&&&&&&&&&‬
‫‪ .1‬התשלו לעובדי יהיה אחת לשבוע‪ ,‬אחת לשבועיי או אחת לחודש‪,‬‬
‫בימי קבועי‪ ,‬ובהתא לנהוג במוס ובמסגרת החוק‪.‬‬
‫‪ .2‬הנהלת המוס רשאית לשל את שכר העבודה ע"י שיק או ע"י זיכוי‬
‫חשבונו האישי של כל אחד מהעובדי בבנק‪ ,‬כפי שייקבע בהסכמה בי‬
‫ההנהלה לועד העובדי‪.‬‬
‫עובד שיודיע בכתב כי רצונו ששכרו לא ישול לו ע"י זיכוי חשבונו‬
‫בבנק כנ"ל‪ ,‬יקבל את השכר באמצעות שיק על שמו‪ .‬הנהלת המוס תמציא‬
‫לעובד פרוט חשבו שכרו שהועבר לזכותו בבנק‪ ,‬בתלוש שכר מפורט‬
‫לפחות אחת לחודש‪.‬‬
‫‪ .9‬ביטוח מחלה‬
‫&&&&&&&&&&‬
‫בכדי להבטיח את התשלו לעובדי במקרה מחלה תשל ההנהלה ל"מבטחי" ‪2.5%‬‬
‫משכר העבודה הכולל של העובד מיו חתימת הסכ זה‪.‬‬
‫‪ .10‬דמי חגי‬
‫&&&&&&&&‬
‫כל עובד שעבד לפחות שלושה חודשי‪ ,‬יקבל תשלו מלא עבור ‪ 10‬ימי חג;‬
‫‪ 2‬ימי‬
‫‪ 1‬ימי‬
‫‪ 2‬ימי‬
‫‪ 2‬ימי‬
‫‪ 1‬ימי‬
‫‪ 1‬ימי‬
‫ראש השנה‬
‫יו כיפורי‬
‫סוכות‬
‫פסח‬
‫שבועות‬
‫יו העצמאות‬
‫יו נוס על פי בחירת העובד‪.‬‬
‫התשלו עבור ימי החג ישול ג א החג חל בשבת‪.‬‬
‫‪ .11‬חופשה שנתית‬
‫&&&&&&&&&&&‬
‫א‪ .‬עובד זמני אשר עבד במוס עד ‪ 75‬ימי ופוטר או עזב את העבודה מרצונו‬
‫תשול לו תו ‪ 9‬ימי מיו גמר עבודתו תמורת חופשה שנתית בשיעור של‬
‫יו עבודה עבור כל חודש שעבד‪.‬‬
‫ב‪ .‬עובד הממשי לעבוד במוס למעלה מ&‪ 75‬יו ועד שנה‪ ,‬יהא זכאי לחופשה‬
‫שנתית בהתא לחוק חופשה שנתית תשי"א ‪) 1951‬להל & "החוק"(‪.‬‬
‫ג‪ .‬עובד העובד במוס שנה ומעלה יהא זכאי לחופשה שנתית כמפורט להל‪:‬‬
‫מס ימי חופשה בשנה‬
‫מס ימי חופשה בשנה‬
‫שנות ותק‬
‫ל&‪ 5‬ימי עבודה בשבוע‬
‫ל&‪ 6‬ימי עבודה בשבוע‬
‫&&&&&&&&&&&&&&&&&&&‬
‫&&&&&&&&&&&&&&&&&&&‬
‫&&&&&&&&&‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ 9‬ואיל‬
‫‪ 12‬ימי עבודה‬
‫‪ 12‬ימי עבודה‬
‫‪ 13‬ימי עבודה‬
‫‪ 13‬ימי עבודה‬
‫‪ 14‬ימי עבודה‬
‫‪ 19‬ימי עבודה‬
‫‪ 19‬ימי עבודה‬
‫‪ 19‬ימי עבודה‬
‫‪ 26‬ימי עבודה‬
‫‪ 10‬ימי עבודה‬
‫‪ 10‬ימי עבודה‬
‫‪ 11‬ימי עבודה‬
‫‪ 11‬ימי עבודה‬
‫‪ 12‬ימי עבודה‬
‫‪ 17‬ימי עבודה‬
‫‪ 17‬ימי עבודה‬
‫‪ 17‬ימי עבודה‬
‫‪ 23‬ימי עבודה‬
‫ד‪ .‬עובדי המקבלי פרמיות בנוס לשכר הקובע‪ ,‬יהיה שכר הרגיל לצור‬
‫חישוב דמי חופשה כולל הפרמיות המשתלמות לה עבור יו עבודה רגיל‪,‬‬
‫ובלבד שפרמיה כנ"ל העולה על ‪ 30%‬על השכר הקבוע לא תובא במני‪ .‬פרמיות‬
‫המשתלמות ליו עבודה רגיל פירוש‪ ,‬הפרמיה הממוצעת שקיבל עובד ב&‪90‬‬
‫הימי שלפני צאתו לחופשה תו יו עבודה רגיל )ז"א ללא שעות נוספות(‪.‬‬
‫ה‪ .‬נוער עד גיל ‪ ,18‬יקבל חופשה שנתית בתשלו בהתא לחוק עבודת הנוער‬
‫ולחוק חופשה שנתית )‪ 18‬ימי בשנה‪ ,‬כולל שבתות(‪.‬‬
‫ו‪ .‬הנהלת המוס היא הקובעת את מועד חופשתו של העובד בהתא לצרכי המוס‬
‫ובתאו ע העובד‪.‬‬
‫ז‪ .‬יש לדאוג שהחופשה תהיה רצופה ולא לשיעורי פרט למקרה של הסכ מיוחד‬
‫בי הצדדי ובהתא לחוק )‪ 7‬ימי רצופי לפחות(‪.‬‬
‫ח‪ .‬עובדי בעלי זכות לחופשה‪ ,‬שמסיבות מחלה לא יוכלו לקבלה בתקופת‬
‫החופשה‪ ,‬במוסכי בה החופשה היא כללית‪ ,‬רשאי לקבלה אחרי שוב‬
‫לעבודה‪.‬‬
‫ט‪ .‬חלה עובד בתקופת חופשתו השנתית‪ ,‬תשול לו מכסת החופשה המגיעה לו לאחר‬
‫החלמתו; במקרה כנ"ל על העובד להודיע על כ להנהלת העבודה על מחלתו‬
‫ביו הראשו למחלתו‪.‬‬
‫י‪ .‬עובדי בעלי זכות חופשה‪ ,‬המפוטרי לפני שקיבלו את החופשה המגיעה לה‬
‫רשאי לקבל פדיו חופשה על חשבו המוס בעת הפיטורי‪ ,‬עבור כל הימי‬
‫שהצטברו לזכות במהל תקופת עבודת במוס‪.‬‬
‫יא‪ .‬חישוב מכסת החופשה דלעיל הוא לשנת עבודה‪ ,‬ובאופ יחסי לחלקי שנה שמעל‬
‫לשנת עבודה במוס‪ ,‬בהתא לאמור בחוק חופשה שנתית‪.‬‬
‫‪ .12‬תשלו דמי הבראה‬
‫&&&&&&&&&&&&&&&‬
‫העובדי זכאי לתשלו דמי הבראה בשיעורי המפורטי להל‪:‬‬
‫‪ 5‬ימי הבראה‬
‫עבור השנה הראשונה והשניה‬
‫‪ 6‬ימי הבראה‬
‫עבור השנה שלישית‬
‫עבור השנה הרביעית ועד השנה השמינית ‪ 7‬ימי הבראה‬
‫עבור השנה התשיעית ועד השנה העשירית ‪ 8‬ימי הבראה‬
‫‪ 9‬ימי הבראה‬
‫עבור השנה האחת עשרה‬
‫‪ 10‬ימי הבראה‬
‫עבור השנה השתיי עשרה ואיל‬
‫מחיר יו ההבראה יהיה בהתא לקבוע בהסכ שבי לשכת התיאו של הארגוני‬
‫הכלכליי לבי האג לאיגוד מקצועי וכפי שיהיה מעת לעת‪.‬‬
‫תשלו ימי ההבראה יהיה סמו‪ ,‬ככל האפשר‪ ,‬למועד תשלו המשכורת שבה משולמי‬
‫דמי החופשה השנתית‪ ,‬באחד מחודשי הקי‪) $‬יוני‪ ,‬יולי‪ ,‬אוגוסט‪ ,‬ספטמבר(‪.‬‬
‫עובד‪ ,‬שפוטר או התפטר לאחר יותר משנה לעבודתו‪ ,‬יקבל דמי הבראה יחסיי ג‬
‫עבור חלקי השנה‪.‬‬
‫‪ .13‬הוצאות נסיעה‬
‫&&&&&&&&&&&&‬
‫עובדי הנוסעי מבית למקו העבודה ובחזרה יהיו זכאי להחזר הוצאות הנסיעה‬
‫בפועל בתחבורה ציבורית בהתא להסכ קיבוצי כללי שנחת בי האג לאיגוד‬
‫מקצועי ולשכת התיאו מיו ‪ ,12.8.87‬וכפי שיהיה מעת לעת )הסכ קיבוצי זה‬
‫מצור להסכ זה והווה חלק בלתי נפרד ממנו(‪.‬‬
‫ההסכ הקיבוצי המעדכ מחירי הנסיעה בתחבורה הציבורית מיו ‪ .5.9.93‬נקבע‬
‫החזר בגי הנסיעות לעבודה בס ‪ 10.40‬ש"ח ליו‪ ,‬נכו ליו חתימת הסכ זה‪.‬‬
‫‪ .14‬בטיחות בעבודה‬
‫&&&&&&&&&&&&&‬
‫על המעסיקי והעובדי לנקוט בכל האמצעי שברשות כדי למנוע תאונות בעבודה‪,‬‬
‫בהתא לדרישות החוק למניעת תאונות עבודה‪.‬‬
‫‪ .15‬בגדי עבודה‬
‫&&&&&&&&&&‬
‫א‪ .‬עובדי לאחר ‪ 6‬חודשי עבודה במוס יקבלו ‪ 2‬חליפות עבודה ו&‪ 1‬זוג נעלי‬
‫עובדה פע אחת בשנה על חשבו המוס‪.‬‬
‫ב‪ .‬בגדי מג וכדומה ינתנו לעובדי בעבודות שיקבעו על&ידי המוסד לבטיחות‬
‫וגהות‪.‬‬
‫‪ .16‬א‪ .‬חופשה לידה‬
‫&&&&&&&&&&‬
‫‪ .1‬כל עובדת זכאית לחופשת לידה בהתא לחוק‪.‬‬
‫‪ .2‬זכותה של העובדת להארי חופשה הלידה בהתא לחוק בלי שתאבד‬
‫זכויותיה ותפקידה במוס‪.‬‬
‫ב‪ .‬ימי שמחה‬
‫&&&&&&&&‬
‫עובד קבוע שמתחת יקבל חופשה מיוחדת בת ‪ 2‬ימי; עובד כנ"ל שנולד לו‬
‫ב‪/‬בת או שבנו‪/‬בתו מתחת‪/‬נת יקבל חופשה מיוחדת בת ‪ 1‬יו‪ .‬עבור ימי‬
‫חופשה מיוחדת כנ"ל יהיה העובד זכאי לתשלו שכרו המשולב הרגיל‪.‬‬
‫ג‪ .‬ימי אב‬
‫&&&&&&‬
‫עובד המקיי חובת אבלות מטעמי דת או נוהג & "שבעה" ואינו עובד באות‬
‫ימי )במות הורי‪ ,‬ב&זוג‪ ,‬אחי ואחיות וילדי( יהיה זכאי לתשלו‬
‫שכרו ובעבור ימי העבודה בפועל שנעדר בה מהמפעל‪.‬‬
‫‪ .17‬קר פנסיה ופיצויי‬
‫&&&&&&&&&&&&&&&&&&‬
‫א‪ .‬הנהלות המוסכי ייבטחו את עובדיה בקר פנסיה יסוד או בקר פנסיה‬
‫מקיפה של מבטחי לפי בחירת‪.‬‬
‫ב‪ .‬הנהלות המוסכי אשר יחליטו לבטח את עובדיה בקר פנסית יסוד‪ ,‬ישלמו‬
‫לבטחי דמי גמולי בשעור הקבוע בתקנו שהינו ‪ 11.5%‬משכר המלא של‬
‫העובדי עבור ‪ 8‬שעות עבודה‪ ,‬מזה ישל המעביד ‪ 6%‬וינכה מהעובד ‪.5.5%‬‬
‫ג‪ .‬הנהלות המוסכי שיחליטו לבטח את עובדיה בפנסיה מקיפה‪ ,‬ישלמו‬
‫ל"מבטחי" דמי גמולי בשעור של ‪ 17.5%‬משכר המלא של העובדי עבור ‪8‬‬
‫שעות עבודה‪ ,‬מזה ישל המעביד ‪ 12%‬וינכה מהעובד ‪.5.5%‬‬
‫ד‪ .‬מוסכ במפורש בי הצדדי‪ ,‬כי הנהלות המוסכי שעשו או יעשו עד ‪31.5.94‬‬
‫ביטוח אלטרנטיבי או קופות תגמולי & יבוא הדבר במקו חובת בטוח בקר‬
‫פנסית יסוד‪ ,‬או קר פנסיה מקיפה הכל לפי העני בתנאי שהעובד יחתו על‬
‫כתב ויתור על פי הנוסח המצ"ב‪) .‬נספחי ‪.(2‬‬
‫ה‪ .‬תשלו הנהלת המוס לקר פנסיה מקיפה בשיעור ‪ 6%‬משכר עבודה חודשי‪,‬‬
‫יבואו במקו חובת תשלו פיצויי פיטורי בשיעור ‪ .72%‬לפי סעי ‪ 14‬לחוק‬
‫פיצויי פיטורי תשכ"ג&‪.1983‬‬
‫ו‪ .‬הנהלת המוס אשר תבחר לבטח את עובדיה בקר פנסיה מקיפה‪ ,‬תוכל להפקיד‬
‫השלמת פיצויי בקר פיצויי של מבטחי או כל קופת גמל אחרת בשיעור ‪2‬‬
‫ושליש אחוז משכרו החודשי‪ ,‬תשלו הנהלת המוס לקר פיצויי כאמור‪,‬‬
‫תבוא במקו חובת תשלו פיצויי פיטורי בשיעור ‪ 28%‬לפי סעי ‪ 14‬לחוק‬
‫פיצויי פיטורי‪.‬‬
‫ז‪ .‬הנהלות המוסכי אשר חל עליה הסכ הצטרפות לקר פנסית יסוד או מקיפה‬
‫לפני חתימת הסכ זה‪ ,‬יקבעו זכויות העובדי בהתא לקבוע בהסכ הפנסיה‪.‬‬
‫‪ .18‬פיטורי רגילי‬
‫&&&&&&&&&&&&&&‬
‫א‪ .‬יש למנוע שרירות לב ביחס לפיטורי עובדי‪.‬‬
‫ב‪ .‬פיטורי רגילי של עובדי לאחר תקופת הנסיו‪ ,‬אפשריי מסיבה מספקת‬
‫ועל פי תקנו העבודה ובהודעה מוקדמת של ‪ 6‬ימי עבודה לעובדי אשר‬
‫עובדי עד מחצית השנה ויו נוס לכל חודש מעל לחצי שנה‪ ,‬עד למכסימו‬
‫של ‪ 12‬ימי עבודה‪.‬‬
‫ג‪ .‬על א האמור לעיל רשאית הנהלת המוס להפסיק עבודתו של עובד מפוטר ע‬
‫מת ההודעה המוקדמת ובלבד שישולמו לו דמי ההודעה המוקדמת בהתא למספר‬
‫הימי הנקובי בסעי משנה ב דלעיל‪.‬‬
‫‪ .19‬פיטורי מחמת צימצו בעבודה‬
‫&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&‬
‫א‪ .‬עובד שפוטר או עזב את המוס מפאת צימצו בעבודה זכאי לקבל תעודה‬
‫מתאימה בדבר תקופת עבודתו במוס‪.‬‬
‫ב‪ .‬עובדי שפוטרו מפאת צימצו בעבודה‪ ,‬שמורה לה הזכות לחזור לעבודה‬
‫במוס‪ ,‬במקרה של צור בעובדי נוספי בזכויות מלאות‪ ,‬תו ‪ 6‬חודשי‬
‫מיו הפיטורי‪.‬‬
‫במקרה זה רשאי בעל המוס לתבוע מאת העובד להחזיר כספי הפיצויי שקיבל‬
‫בתנאי כפי שיוסכ ביניה‪.‬‬
‫ג‪ .‬חלו חילופי בעלי במוס יהיה בעל המוס היוצא חייב בכל תשלומי‬
‫הפיצויי ותשלומי אחרי בגי כל תקופת העבודה של כל עובד במקו‬
‫העבודה‪.‬‬
‫‪ .20‬פיטורי על פי תקנו העבודה‬
‫&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&‬
‫א‪ .‬פיטורי בו במקו ובלי הודעה מוקדמת יכולי לצאת לפועל באות המקרי‬
‫המפורטי בתקנו העבודה המצור להסכ זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו‪.‬‬
‫‪ .21‬מקרי מיוחדי‬
‫&&&&&&&&&&&&&‬
‫א‪ .‬עובד קבוע אשר למרות רצונו איננו יכול ואיננו מסוגל מסיבות רפואיות‬
‫להמשי בעבודתו הרגילה‪ ,‬ייעשה מאמ‪ $‬ונסיו לסדרו בעבודה אחרת או‬
‫במחלקה אחרת‪ .‬במקרה ולא ימצא פתרו כנ"ל או אחר מוסכ על הצדדי‪.‬‬
‫תועבר השאלה והתביעות ההדדיות לועדה פריטטית אשר תוציא מסקנותיה‪.‬‬
‫‪ .22‬פיצויי פיטורי‬
‫&&&&&&&&&&&&&&‬
‫שיעור פיצויי הפיטורי יהא בהתא להוראות הסכ זה ולחוק פיצויי פיטורי על‬
‫תקנותיו‪.‬‬
‫התפטרות מהעבודה‬
‫&&&&&&&&&&&&&&&‬
‫א‪ .‬עוד שתקופת הנסיו שלו טר נסתיימה‪ ,‬רשאי לעזוב את המוס באות תנאי‬
‫ההודעה המוקדמת שבה אפשר לפטרו‪ .‬אחרי תקופת הנסיו ראשי העובד לעשות‬
‫זאת מסיבה מספקת ובהודעה מוקדמת כנהוג במקרה פיטורי‪.‬‬
‫ב‪ .‬במקרה שהעובד עזב את עבודתו ללא סיבה מספקת וללא מת הודעה מוקדמת‪,‬‬
‫תעכב הנהלת המוס מגמר חשבונו סכו השווה למספר ימי ההודעה המוקדמת‬
‫שבה חייב העובד להודיע למעסיקו וזאת עד לבירור בי ההנהלה ונציגות‬
‫העובדי או בועדה הפריטטית וכפו להחלטה‪.‬‬
‫‪ .23‬תקנו העבודה‬
‫&&&&&&&&&&&&‬
‫תקנו העבודה וכל הנספחי המצורפי להסכ זה מהווי חלק בלתי נפרד ממנו‪.‬‬
‫‪ .24‬ועד העובדי‬
‫&&&&&&&&&&&‬
‫א‪ .‬ועד העובדי או מועצת הפועלי מייצגי את כל העובדי כלפי ההנהלה בכל‬
‫העניני הנוגעי להסכ זה‪ ,‬וליחסי העבודה שבמוס‪.‬‬
‫ב‪ .‬ועד העובדי ייבחר ע"י צבור העובדי במוס ויאושר ע"י ההסתדרות‪.‬‬
‫ג‪ .‬ועד העובדי אינו רשאי להתערב בעניני טכניי ואדמיניסטרטיביי של‬
‫המוס‪ .‬חלוקת העבודה וסידור העבודה מופקדי בידי ההנהלה‪.‬‬
‫‪ .25‬הפסקות זמניות בעבודה‬
‫&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&‬
‫במקרה של הכרח בהפסקה זמנית בעבודה כתוצאה מכח עליו )דהיינו מסיבות שאינ‬
‫תלויות בהנהלה(‪ ,‬ידונו הצדדי בפתרו הבעיה כולל הבעיה הכספית במגמה למצוא‬
‫הסדר מתקבל על דעת הצדדי המעוניני‪ .‬עד ‪ 14‬יו יהיו ע"ח חופשה שנתית‪) ,‬כח‬
‫עליו‪ ,‬מלחמה‪ ,‬שטפו‪ ,‬הפסקת חשמל‪ ,‬ימי אבל של בעל המוס וכו(‪.‬‬
‫‪ .26‬ניכוי מס אחיד & מס ארגו‬
‫&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&‬
‫א‪ .‬ההנהלה תנכה משכר של העובדי חברי ההסתדרות את המס האחיד ותעביר את‬
‫הסכומי שנוכו על&ידה לרשות לשכת המס של ההסתדרות הכללית‪.‬‬
‫ב‪ .‬ההנהלה תנכה משכר של העובדי שאינ מאורגני בארגו עובדי דמי‬
‫טיפול מקצועי ארגוני לזכות ההסתדרות בשיעור שנקבע בחוק הגנת השכר‬
‫והתקנות על פיו‪ .‬ההנהלה תעביר מידי חודש את הכספי שנוכו על ידה‬
‫ללשכת המס של ההסתדרות הכללית‪.‬‬
‫‪ .27‬קר ההשתלמות‬
‫&&&&&&&&&&&&‬
‫א‪ .‬הנהלות המוסכי יפרישו על חשבונ מידי חודש בחודשו ‪ 0.2%‬משכר הכולל‬
‫של העובדי וכ ינכו ‪ 0.1%‬משכר העבודה של העובד לקר ההשתלמות לעובדי‬
‫המוסכי שתקו בהנהלה משותפת של הצדדי להסכ‪.‬‬
‫ב‪ .‬הגביה של כספי הקר תיעשה ע"י "מבטחי" והכספי יעברו ללא ניכוי‬
‫הוצאות לחשבו הקר בבנק כמוסכ‪.‬‬
‫ג‪ .‬ההנהלה המשותפת של הקר תעבד תקנו של הקר וייקבעו דרכי השימוש‬
‫בכספי שיצטברו למטרות הכשרה מקצועית והשתלמויות שונות‪ .‬התקנו הנ"ל‬
‫יהווה חלק בלתי נפרד מהסכ זה‪.‬‬
‫‪ .28‬שמירת זכויות‬
‫&&&&&&&&&&&&‬
‫הסכ זה בא לקבוע תנאי אחידי במוסכי באר‪ $‬ושני הצדדי להסכ זה יעשו כל‬
‫המאמצי לבצוע הדבר‪ ,‬אול הסכ זה אינו בא לפגוע בתנאי עבודה מקובלי‬
‫ונהוגי במוסכי‪ .‬בר א סעיפי הסכ זה חופפי נוהגי הסכמי וצווי הרחבה‬
‫קיימי בשלמות או בחלק‪ ,‬אי לקיי כפילות ביניה והעובדי ייהנו מ‬
‫התנאי שלטובת‪ ,‬בי א ה מכוח הסכ‪ ,‬מכוח נוהג‪ ,‬ו‪/‬או מכוח צו הרחבה‪.‬‬
‫‪ .29‬ביצוע הסכ זה‬
‫&&&&&&&&&&&&&‬
‫בתקופת תוקפו של הסכ זה לא תבוא ההסתדרות ו‪/‬או נציגות העובדי לאיגוד‬
‫המוסכי בישראל או למוס המאורג באיגוד המוסכי‪ ,‬אלא א נקבע אחרת בהסכ‬
‫קיבוצי מיוחד בהצעת הסכ אחר או בדרישות אחרות מאלה הכלולי בהסכ זה‪,‬‬
‫וביחס לנושא ההסכ‪ .‬הוא הדי ביחס להנהלת מוס כלפי נציגות העובדי או‬
‫ההסתדרות‪.‬‬
‫‪ .30‬יישוב חילוקי דעות וועדות פריטטיות‬
‫&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&‬
‫א‪ .‬בתקופת תוקפו של הסכ זה‪ ,‬יקיימו הצדדי את הועדות הפריטטיות‬
‫המשותפות שמתפקיד לטפל‪ ,‬לברר ולתוו בחילוקי הדעות שיתעוררו בי‬
‫הצדדי‪ ,‬לפני הפעלת סעי בוררות‪.‬‬
‫ב‪ .‬חברי הועדות הפריטטיות יתמנו על ידי הצדדי )או על ידי מי שהוסמ לכ‬
‫על יד במפורש(‪.‬‬
‫ג‪ .‬המינוי יכול להיעשות דר כלל או לצור עני מסוי‪.‬‬
‫ד‪ .‬החלטות הועדה יכולות להתקבל רק בהסכמת נציגי שני הצדדי בועדה‪ .‬הועדה‬
‫הפריטטית תתכנס לא יאוחר מ&‪ 72‬שעות מאז הועבר אליה הנושא השנוי‬
‫במחלוקת‪.‬‬
‫ה‪ .‬הצדדי להסכ זה ימנו ועדות פריטטיות אזוריות שיטפלו בבעיות שמתגלעות‬
‫באיזוריה וכ ועדה פריטטית ארצית שתטפל בבעיות כלליות ארציות‬
‫הנובעות מהסכ זה‪ .‬במידה וועדה פריטטית אזורית לא תגיע לסיכו‪ ,‬יועבר‬
‫העני לוועדה פריטטית ארצית‪.‬‬
‫ו‪ .‬לא יושב סכסו בועדה פריטטית אזורית או ארצית תו ‪ 72‬שעות מאז הדיו‬
‫הראשו יועבר העני לבוררות לפי דרישת אחד מהצדדי על פי רשימת‬
‫בוררי מוסכמת שתצור להסכ‪.‬‬
‫‪ .31‬בוררות‬
‫&&&&&&‬
‫א‪ .‬חילוקי דעות כל שה שיתעוררו בי הצדדי במש תקופת הסכ זה‪ ,‬א‬
‫שימשו נושא לדיו בועדה הפריטטית ולא יושבו תו ‪ 72‬שעות כנ"ל‪ ,‬או‬
‫באות מקרי שהועדה הפריטטית הארצית בהתא להסכ זה לא הופעלה &‬
‫יימסרו להכרעת ועדת בוררי‪ ,‬ועליה לתת פסק דינה תו שבועיי‪.‬‬
‫ב‪ .‬ועדת הבוררי תהא בת שלושה חברי‪ ,‬אחד שיתמנה על ידי כל צד וכ בורר‬
‫שלישי מכריע‪ ,‬שיתמנה‪ ,‬באי הסכמת הצדדי לגבי שמו‪ .‬על ידי הועדה‬
‫הפריטטית‪ ,‬ובאי הסכמה על ידה‪ ,‬בהגרלה מתו רשימת הבוררי המוסכמת‬
‫המצורפת להסכ זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו‪.‬‬
‫ג‪ .‬סעי זה מהווה שטר בוררי בי הצדדי ואי‪ ,‬איפוא‪ ,‬צור לחתו על שטר‬
‫בוררי‪.‬‬
‫ד‪ .‬הבוררי לא יהיו קשורי בתקנות הדיו‪ ,‬אבל יהיו קשורי בדיני הראיות‬
‫ובהוראות החוק המטריאלי‪.‬‬
‫ה‪ .‬הבוררי יהיו רשאי לדו שלא בנוכחות אחד הצדדי לבוררות‪ ,‬במקרה‬
‫שנשלחה לצד זה הודעה מוקדמת של ‪ 5‬ימי מראש בדואר רשו בדבר ישיבת‬
‫הבוררות והצד לא הופיע לישיבה‪.‬‬
‫ו‪ .‬הבוררי יהיו רשאי להוציא החלטות ביניי ו‪/‬או פסקי די חלקיי‪.‬‬
‫ז‪ .‬הבוררי יהיו רשאי להמשי בדיו וא להוציא החלטות כלשה‪ ,‬זמניות או‬
‫סופיות‪ ,‬א בהיעדר אחד הבוררי‪ ,‬בתנאי שאותו בורר הוזמ במכתב רשו ‪5‬‬
‫ימי מראש ולא הופיע לשתי ישיבות רצופות‪ ,‬או לא נת סיבה סבירה לאי‬
‫הופעתו‪ ,‬ובתנאי שבי שני הבוררי הנותרי שימשיכו בדיו יהיה הבורר‬
‫השלישי החלטות ‪ 2‬הבוררי הנותרי תיחשבנה לכל דבר כהחלטות הבוררי‬
‫כול‪.‬‬
‫ח‪ .‬נתמנתה ועדת בוררות בהתא להסכ זה & לא תישמע כל טענה נגד חוקיות‬
‫מינויה‪ .‬וכל פג במינויה או בדיוניה של הועדה הפריטטית שקדמו לפעולת‬
‫ועדת הבוררות‪ ,‬לא ישמשו עילה לפסילת החלטה כלשהי או פסק בוררי‪.‬‬
‫הצדדי לסכסו מתחייבי להוציא לפועל את החלטות הבוררי ללא כל‬
‫ערעור‪.‬‬
‫ט‪ .‬שכר טרחתו של בורר יחיד או יו"ר ועדת בוררי ישול שווה בשווה על ידי‬
‫שני הצדדי לסכסו‪ .‬יתר חברי ועדת הבוררי לא יקבלו שכר טירחה‪.‬‬
‫‪ .32‬צו הרחבה‬
‫&&&&&&&&‬
‫הצדדי להסכ זה ירשמו ההסכ לפי חוק הסכמי קיבוציי ויבקשו במשות משר‬
‫העבודה להרחיב את הוראות הסכ זה בצו הרחבה‪.‬‬
‫&&&&&&&&&&&&&&&&&‬
‫&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&‬
‫&&&&&&&&&&&&&&&&&&&‬
‫אריה מטוס & יו"ר‬
‫אפרי זילוני & יו"ר‬
‫שלו עזרא & מזכ"ל‬
‫איגוד המוסכי‬
‫האג לאיגוד מקצועי‬
‫הסתדרות עובדי המתכת‬
‫בישראל‬
‫בפועל‬
‫החשמל והאלקטרוניקה‬
‫תקנו עבודה במוסכי‬
‫===================‬
‫תקנו עבודה זה נחת בי איגוד המוסכי בישראל לבי הסתדרות עובדי המתכת‪ ,‬חשמל‬
‫ואלקטרוניקה‪ ,‬עובדי הרכב והמוסכי‪ ,‬בהתא לפרק ‪ 23‬של הסכ העבודה הקיבוצי הכללי‬
‫בענ המוסכי & והמהווה חלק בלי נפרד ממנו‪ ,‬ומחייב את כל העובדי בענ המוסכי‬
‫אשר הצטרפו להסכ הנ"ל‪.‬‬
‫ע חתימת תקנו עבודה זה בטלי כל המסמכי‪ ,‬תקנוני או נוהגי נפרדי במוסכי‬
‫בודדי‪ ,‬פרט לתקנות ספציפיות במקומות עבודה מיוחדי‪.‬‬
‫תקפו של תקנו עבודה זה הוא מיו חתימתו ועד לגמר תוקפו של הסכ העבודה הארצי‬
‫בענ המוסכי‪.‬‬
‫א‪ .‬הגדרות ותקנות כלליות‬
‫&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&‬
‫)‪ (1‬המונח "עובד" בתקנו זה כולל עובד‪ ,‬עובדת מקצועי או בלתי מקצועי‪,‬‬
‫חני או חניכה א לא מפורש אחרת‪.‬‬
‫)‪ (2‬המונח "הנהלה" כולל חבר הנהלת המוס‪ ,‬מנהל המוס‪ ,‬מנהל טכני‪ ,‬מנהל‬
‫מחלקה או כל אחד שהתמנה על ידי הנהלת המוס לבא כוחו והודיעו על כ‬
‫לועד העובדי‪.‬‬
‫)‪ (3‬המונח "ועד העובדי" כולל את חברי ועד העובדי אשר נבחרו על ידי‬
‫העובדי ואושרו על ידי צד ב‪ .‬או כל חבר המוסמ לדבר בש הוועד ואשר‬
‫העובדי הודיעו על כ להנהלה‪.‬‬
‫)‪ (4‬תקנו עבודה זה יודפס ויובדק במוס במקו הנראה לעי ועל כל עובד‬
‫לנהוג בהתא לסעיפיו‪.‬‬
‫)‪ (5‬ההנהלה תפנה את תשומת לבו של עובד חדש הנכנס במוס לסעיפי התקנו‪.‬‬
‫)‪ (6‬אי ידיעת התקנו לא תשמש הצדקה לעובד שעבר עליו‪.‬‬
‫)‪ (7‬על העובדי וההנהלה לשמור על יחס הוג בעבודה ועל יחסי הוגני‬
‫ותקיני ביניה‪.‬‬
‫ב‪ .‬קבלת עובדי חדשי‬
‫&&&&&&&&&&&&&&&&&‬
‫)‪ (1‬על כל עובד חדש למסור להנהלה ע בואו לעבודה את מכתב השליחה של לשכת‬
‫העבודה והעתק לוועד העובדי‪.‬‬
‫)‪ (2‬על עובד העומד להכנס לעבודה במוס למסור להנהלה פרטי מדוייקי על‬
‫מצבו המשפחתי‪ ,‬מצב בריאותו‪ ,‬כתובתו‪ ,‬נסיו בעבודה‪ ,‬השכלה‪ ,‬גיל וכו‬
‫ולאשר זאת בחתימת ידו‪ .‬ואול רשאית ההנהלה לפי שיקוליה לקבל פרטי‬
‫אלה או חלק מה תו תקופת הנסיו‪ .‬על עובד להודיע להנהלה תו זמ‬
‫סביר על כל שינוי במצבו המשפחתי‪ ,‬מצב בריאותו או כתובתו‪ ,‬וההנהלה‬
‫רשאית לדרוש ע"כ אישור כנ"ל‪ .‬עובד שיוכח כי מסר ביודעי פרטי בלתי‬
‫נכוני בעניני מהותיי‪ ,‬כגו מצב בריאותו‪ ,‬נסיו בעבודה וכו תהיה‬
‫ההנהלה רשאית לתבוע פיטוריו מהעבודה‪.‬‬
‫)‪ (3‬ההנהלה או ועד העובדי רשאי לדרוש מעובד המתקבל לעבודה תעודת רופא‬
‫מקופת חולי המאשרת שעבודתו במפעל הנדו אינה מסכנת את בריאות‬
‫ובטחונ של העובדי במפעל‪.‬‬
‫)‪ (4‬ההנהלה ונציגות העובדי רשאי לדרוש מהעובד בדיקה רפואית ע"י רופא‬
‫קופת חולי‪ ,‬א מתעורר חשש שעבודתו עלולה לסכ את בריאות או את‬
‫בטחונ של עובדי אחרי או בריאותו הוא‪.‬‬
‫)‪ (5‬עובד שחל עליו הסכ הפנסיה המקיפה במוסכי שנחת בי הצדדי חייב‬
‫להופיע‪ ,‬כאשר יידרש לכ‪ ,‬בפני הועדה הרפואית או ועדת ערעורי‪ ,‬על פי‬
‫הסכ הפנסיה המקיפה‪ .‬בכל מקרה בו נדרש עובד לתת כתב ויתור על סודיות‬
‫רפואית והדרישה נוגעת לעני ביצוע הסכ הפנסיה המקיפה‪ ,‬יהיה חייב לתת‬
‫כתב ויתור כזה לכשידרש‪ .‬ברור ומוסכ כי אי קיו כללי אלה ע"י עובד‬
‫יהווה הפרת משמעת שהעונש הצפוי לגביה פורט בסעי י"ג להל ‪.4‬‬
‫ג‪ .‬כרטיס עבודה‬
‫&&&&&&&&&&&‬
‫)‪ (1‬כל עובד חייב להרש בכל יו לפני התחלת העבודה וסיומה במקו שנקבע‬
‫למטרה זו על ידי ההנהלה‪.‬‬
‫)‪ (2‬אי לרשו עובד אחר‪ ,‬אפילו הוא )האחרו( נמצא בזמ הרישו בתו שטח‬
‫המפעל‪.‬‬
‫)‪ (3‬הרשות בידי עובד לבדוק את הרשו בכרטיס העבודה שלו‪.‬‬
‫)‪ (4‬לא נרש עובד ע התחלת העבודה‪ ,‬שעות עבודתו באותו יו‪ ,‬יירשמו רק‬
‫לאחר אישור מאת מנהל העבודה‪.‬‬
‫)‪ (5‬עבור שעות נוספות ישול לעובד לפי הרשו בכרטיס העבודה המאושר או לפי‬
‫אישור מיוחד של מנהל העבודה‪.‬‬
‫ד‪ .‬משמעת בעבודה‬
‫&&&&&&&&&&&&‬
‫)‪ (1‬על העובד להימצא בזמ הקבוע במקו המיועד לעבודתו‪ ,‬לבוש בגדי עבודה‬
‫ומוכ להתחלת העבודה‪ .‬על העובד להמצא במקו עבודתו במש כל שעות‬
‫העבודה‪ .‬לא יעזוב העובד את מקו העבודה בשעות עבודתו אלא א קיבל‬
‫רשות לכ מאת הממונה עליו‪ .‬במקרה דחו ואי אפשרות לקבל רשות מראש‪,‬‬
‫ישאיר עובד הודעה לממונה וישוב לעבודתו בהקד האפשרי‪.‬‬
‫איחר עובד לעבודה יותר מפעמיי תו תקופה של שלושה חודשי & יתקיי‬
‫לפי דרישת ההנהלה בירור בקשר אליו בי ההנהלה ונציגות העובדי וידונו‬
‫באמצעי משמעתיי נגד העובד המאחר‪ .‬עובד אינו זכאי לתשלו עבור זמ‬
‫האיחור לעבודה‪.‬‬
‫)‪ (2‬החלפת הבגדי והרחצה ייעשו מחו‪ $‬לזמ העבודה‪.‬‬
‫)‪ (3‬נאל‪ $‬עובד להיעדר מהעבודה מסיבה אישית הידועה לו מראש‪ ,‬עליו לקבל‬
‫רשות מוקדמת לכ מאת ההנהלה‪.‬‬
‫)‪ (4‬עובד החייב להעדר מהעבודה מסיבה שאינה תלויה בו‪ ,‬יודיע על כ להנהלה‬
‫סמו ככל האפשר לאחר שהגיעה לידיעתו ההודעה המחייבת את העדרותו‪ .‬עובד‬
‫הנעדר באופ בלתי צפוי ומסיבה שלא בשליטתו ידאג למסירת הודעה להנהלה‬
‫תו יו ההעדרות הראשו על סיבת העדרותו והמש המשוער שלה; ההודעה‬
‫תמסר על ידי העובד או מטעמו‪.‬‬
‫)‪ (5‬נאל‪ $‬עובד מסיבה כנ"ל להיעדר מהעבודה מספר ימי‪ ,‬עליו להודיע מראש‬
‫להנהלה על מועד שובו לעבודה‪ .‬טענת ההנהלה כי ההיעדרות היתה ללא סיבה‬
‫מספקת & ייער בירור בעני בי ההנהלה ונציגות העובדי‪ ,‬נקבע בבירור‬
‫כי ההיעדרות לא היתה מוצדקת ייחשב העובד כנעדר ללא רשות‪.‬‬
‫עובד שנעדר מהעבודה למעלה מ&‪ 14‬יו ללא סיבה סבירה‪ ,‬שאלת המש עבודתו‬
‫תידו בי ההנהלה ונציגות העובדי תו ‪ 48‬שעות‪ ,‬עד למת החלטה בענינו‬
‫לא יוחזר לעבודה‪.‬‬
‫)‪ (6‬על כל עובד הנעדר מהעבודה מסיבות מחלה‪ ,‬להמציא תעודת רופא קופת חולי‬
‫או רופא מוסמ אחר‪ ,‬בשובו לעבודה‪.‬‬
‫תחולתה של כל תעודה תהיה מתארי הוצאתה‪ ,‬באות מקרי מיוחדי בה‬
‫תוק התעודה איננו מתארי הוצאתה‪ ,‬תצויי הסיבה על ידי הרופא‪.‬‬
‫)‪ (7‬על כל עובד לציית בשעת מילוי תפקידו‪ ,‬להוראותיו הטכניות של מנהל‬
‫העבודה הממונה על כ‪ .‬רשאי עובד לערער עליה באמצעות ועד העובדי‬
‫ומחו‪ $‬לשעות העבודה & בפני ההנהלה‪ ,‬בא הוא סבור שההוראות היו בלתי‬
‫מוצדקות‪.‬‬
‫)‪ (8‬על עובד לבצע כל עבודה שההנהלה או מנהל העבודה הממונה יטילו עליו‪.‬‬
‫ההנהלה רשאית‪ ,‬א לדעתה צרכי העבודה מחייבי זאת‪ ,‬להעביר עובד לתקופה‬
‫זמנית שלא תעלה על שבועיי ימי‪ ,‬א לעבודה השונה מעבודתו הרגילה‬
‫והקבועה )אלא א בהסכ הקיבוצי החל על המוס נקבעה תקופה ארוכה‬
‫יותר(‪.‬‬
‫הרשות בידי העובד לערער על הסדור באמצעות נציגות העובדי ועל שני‬
‫הצדדי לקיי בירור תו ארבעה ימי‪ .‬לא הוצאה מסקנה תו פרק זמ זה‪,‬‬
‫או מסקנות ביניי‪ ,‬יוכרע העני עפ"י הוראות הסכ העבודה בדבר יישוב‬
‫חילוקי דעות‪ .‬נטענה טענה של שרירות לב או טעו בדבר עובד מקצועי‬
‫שהועבר מעבודתו המקצועית הקבועה לעבודה אחרת & יתקיי הבירור בו‬
‫ביו‪.‬‬
‫נדרש העובד לעבוד כנ"ל במש תקופה ארוכה יותר & יעשה הדבר רק בהסכמת‬
‫נציגות העובדי או בהסכמה הדדית‪.‬‬
‫עובד אשר עסק במוס בעבודות שונות או במחלקות שונות‪ ,‬או שהוכשר לבצע‬
‫עבודות נוספות בתחו אשכול המקצועות שלו‪ ,‬או עובד אשר מבחינת שיטות‬
‫הייצור או תהליכי העבודה במוס מועסק בעבודות שונות & אי הגבלה‬
‫בהעברתו מעבודה אחת לעבודה אחרת ע"י ההנהלה‪.‬‬
‫במקרה ונציגות העובדי תטע כי ביחס לעובד וסדורו בעבודה נהגה ההנהלה‬
‫בשרירות לב & יתקיי בירור בדר המקובלת ובהקד האפשרי‪ .‬עד להוצאת‬
‫מסקנות ימשי העובד בהתא לסידור העבודה שנעשה ע"י ההנהלה‪.‬‬
‫)‪ (9‬לא יפסיק עובד פעולת מכונה בה הוא עובד‪ ,‬בלא צור הנובע מתהלי‬
‫העבודה ובלי סיבה מספקת‪.‬‬
‫)‪ (10‬לא יחלי עובד עבודתו ע חברו‪ ,‬בלי ידיעת והסכמת ההנהלה‪.‬‬
‫)‪ (11‬לא יעבוד עובד ולא ישתמש במכשירי‪ ,‬מכונות‪ ,‬חומרי או בתוצרת‪ ,‬בניגוד‬
‫להוראות מנהל העבודה‪.‬‬
‫)‪ (12‬לא ישתמש עובד ברכוש המוס או לקוחות לצרכי פרטיי‪.‬‬
‫)‪ (13‬העובד יימצא במוס רק בשעות עבודתו או במקרה של הכרח לסדר עניני‬
‫הנוגעי לעבודתו במוס‪ .‬ע גמר עבודתו יעזוב העובד את מקו העבודה‬
‫ולא ישהה בו שלא לצור‪ ,‬אלא ברשות מאת הממונה עליו‪.‬‬
‫)‪ (14‬יש להמנע מויכוחי‪ ,‬מריבות‪ ,‬קטטות או הכאות או השתתפות בה‪.‬‬
‫)‪ (15‬אסיפת עובדי תתקיי בזמ העבודה באישור ההנהלה בלבד‪ .‬לפי פניית‬
‫נציגות העובדי‪.‬‬
‫)‪ (16‬ההנהלה וועד העובדי רשאי במקרה הצור לערו בדיקה בכלי העובדי‪.‬‬
‫הבדיקה תיעשה א ורק בנוכחות ב"כ שני הצדדי‪.‬‬
‫)‪ (17‬עובד שיתפטר מעבודתו ללא מת הודעה מוקדמת‪ ,‬כמתחייב מהוראות ההסכ‬
‫הקיבוצי החל על המוס‪ ,‬תעכב ההנהלה מגמר חשבונו סכו השווה לשכר שהיה‬
‫מגיע לו בעבור העבודה בתקופת ההודעה המוקדמת בה היה חייב‪ ,‬עד לבירור‬
‫בי ההנהלה ונציגות העובדי‪ .‬במקרה של התפטרות בה העובד‪ ,‬עליו חל‬
‫הסכ פנסיה מקיפה‪ ,‬איננו ממלא את חובת ההודעה המוקדמת כמתחייב מהסכ‬
‫העבודה החל עליו‪ .‬רשאי המעסיק לנכות מכל סכו שיגיע לעובד & סכו‬
‫השווה לשכר שהיה מקבל בעבור תקופת ההודעה המוקדמת שלא עמד בה‪.‬‬
‫ה‪ .‬עבודה במשמרות‬
‫&&&&&&&&&&&&&‬
‫)‪ (1‬סידור העבודה הקבוע שנעשה על ידי ההנהלה מחייב כל עובד‪.‬‬
‫)‪ (2‬שינויי בסידור העבודה הקבוע וכ החלפת עובד ממשמרתו הקבועה למשמרת‬
‫אחרת ייעשו בהסכמת ועד העובדי או בהסכמה הדדית‪.‬‬
‫)‪ (3‬על כל עובד במשמרת להמשי בעבודתו עד בוא מחליפו מהמשמרת הבאה‪ ,‬א‬
‫אינו חייב לעשות זאת למעלה משעתיי‪ .‬עבור הזמ הנוס שעבד‪ ,‬ישול לו‬
‫כמוגדר בהסכ העבודה שעות נוספות‪.‬‬
‫)‪ (4‬על עובדי המשמרות להימנע מלגרו צפיפות על יד המכונות בזמ חילופי‬
‫המשמרות‪ ,‬על המחליפי להופיע במחלקה שלה ‪ 5‬דקות לפני גמר עבודת‬
‫המשמרת הקודמת‪.‬‬
‫ו‪ .‬הפרעות בעבודה‬
‫&&&&&&&&&&&&&‬
‫)‪ (1‬תופרע העבודה‪ ,‬מפאת הפסקת זר החשמל וכד‪ ,‬קרוב לזמ ההפסקות‬
‫לארוחות‪ ,‬יש להעתיק את זמני הארוחות על מנת למנוע בזבוז בשעות‬
‫העבודה‪.‬‬
‫)‪ (2‬במקרה שההפרעה בעבודה עולה על שעה‪ ,‬ידאגו הצדדי להסדר מתאי שיצמצ‬
‫במידת האפשר את הנזק לשני הצדדי‪.‬‬
‫ז‪ .‬איחורי לעבודה‬
‫&&&&&&&&&&&&&&‬
‫)‪ (1‬אי לאחר לעבודה‪.‬‬
‫)‪ (2‬על איחור העולה על ‪ 10‬דקות ינכו למאחר כל ‪ 10‬דקות או חלק מה שכר של‬
‫רבע שעה‪.‬‬
‫)‪ (3‬במקרה של איחורי חוזרי א בגבולות ‪ 10‬הדקות הראשונות יוטל על המאחר‬
‫קנס‪.‬‬
‫)‪ (4‬במקרה והאיחור הוא למעלה משעה אחת‪ ,‬ובלי סיבה מספקת‪ ,‬הרשות בידי‬
‫הנהלת המוס ובא&כוחה‪ ,‬לא לתת למאחר לגשת לעבודה באותו יו‪.‬‬
‫ח‪ .‬אחריות למכונות ולמכשירי‬
‫&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&‬
‫)‪ (1‬על העובדי לשמור על רכוש המוס להימנע מבזבוז זר חשמלי ובחומרי‬
‫גלמיי וכדומה‪.‬‬
‫)‪ (2‬על העובדי לנהוג זהירות במכונות‪ ,‬בכלי ובמכשירי שה עובדי בה‪.‬‬
‫במקרה של קלקול המכונה‪ ,‬אסור לעובד להמשי בעבודה או לעשות איזה‬
‫תיקוני שה על דעת עצמו אלא א הוא מוסמ לכל‪ ,‬במקרי כאלה חייב‬
‫העובד להודיע על כ מיד למנהל העבודה ובהיעדרו לממלא מקומו‪.‬‬
‫)‪ (3‬על העובד על יד מכונות להקדיש תשומת לב מיוחדת לפעולת המכונות‪ .‬יש‬
‫חשש לקלקול‪ ,‬עליו לעצור מיד עבודת המכונה ולהודיע לממונה על כ‪.‬‬
‫)‪ (4‬התפוצצו בטחונות )פקקי( של חיבור‪ ,‬חשמל‪ ,‬אסור לעובד שאינו מוסמ לכ‬
‫לתקנ או להחליפ‪ ,‬עליו להודיע מיד לממונה על כ‪ ,‬אי להבריג או‬
‫להוציא בטחוני חשמל )פקקי( בלי הוראות הממונה על כ‪.‬‬
‫)‪ (5‬אי לשי סחורות או חפצי אחרי בקרבת מכשירי או בקרבת כל גו או‬
‫לוח חשמלי‪.‬‬
‫)‪ (6‬אי לתק או לשמ מכונות בזמ שה נמצאות בתנועה‪ ,‬אלא א תהלי‬
‫העבודה המקובל דורש זאת‪.‬‬
‫)‪ (7‬אחרי גמר העבודה חייב העובד לסגור עד אפס את מפסק הזר של המנוע בו‬
‫הוא עובד‪ ,‬פרט א העבודה מתנהלת במשמרות ועובד אחר מחליפו‪.‬‬
‫ט‪ .‬בטיחות וגהות‬
‫&&&&&&&&&&&&‬
‫על ההנהלה וכ על העובדי למלא אחר הוראות חוק ארגו הפיקוח על העבודה‬
‫תשי"ד&‪.1954‬‬
‫הצדדי יפעלו במשות להקמת ועדות בטיחות במוסכי שתפעלנה למניעת תאונות‬
‫בעבודה ולעידוד השימוש באמצעי בטיחות וכו‪ .‬במוסכי בה פועלת ועדת בטיחות‬
‫תפעל הועדה‪ .‬בכל מקרה של פגיעה בכללי הבטיחות‪ ,‬באמצעי המפורטי בחוק‬
‫ארגו הפיקוח על העבודה‪ .‬עד להקמת ועדת בטיחות ינקטו ההנהלה ונציגות‬
‫העובדי‪ ,‬או הועדה הפריטטית במקרה של פגיעה בכללי הבטיחות באות אמצעי‪.‬‬
‫הנהלות המוסכי ידאגו להביא לידיעת העובדי את כללי הבטיחות‪ ,‬לרבות דרכי‬
‫השימוש בציוד מגז‪.‬‬
‫)‪ (1‬שני הצדדי חייבי להוציא לפועל את הוראות המחלקה להיגיינה מקצועית‪.‬‬
‫)‪ (2‬על העובד לשמור על נקיו וסדר במוס ולעזוב את מקו עבודתו מסודר‬
‫ונקי‪ ,‬במצב שהיה רוצה למצוא אותו בבואו לעבודה‪ .‬כ עליו לנקות את‬
‫המכשירי והמכונות בה הוא עובד‪.‬‬
‫)‪ (3‬אי להחזיק נעליי או בגדי בכל מקו במוס‪ ,‬מחו‪ $‬לחדר ההלבשה‪ ,‬או‬
‫מקו אחר המיועד לכ‪.‬‬
‫)‪ (4‬אי לירוק על הרצפה‪ ,‬לזרוק שיירי אוכל או כל פסולת שהיא בחצר‪,‬‬
‫בחדר&האוכל‪ ,‬במקלחת ובחדרי השימוש‪.‬‬
‫)‪ (5‬אי לאכול במוס מחו‪ $‬לחדר האוכל‪ .‬רק עובד העובד שעות עבודה רצופות‬
‫בלי כל הפסקה‪ ,‬רשאי לאכול במקו עבודתו בשעות העבודה‪.‬‬
‫)‪ (6‬אי לעש במוס או במקומות בה זה עלול לסכ את בטחו העובדי‬
‫והמוס‪.‬‬
‫י‪ .‬תאונה בעבודה‬
‫&&&&&&&&&&&&‬
‫)‪ (1‬על העובד לשי לב להודעות המודבקות במוס בהתא לסעי ‪ (5)4‬של פקודת‬
‫הפיצויי לעובדי‪.‬‬
‫)‪ (2‬על העובד הנפגע או על מנהל העבודה להודיע מיד למזכירות על התאונה‬
‫ולמסור את הפרטי הדרושי לש הגשת תביעה לחברת הביטוח‪.‬‬
‫)‪ (3‬על העובד לדאוג בהקד האפשרי לכ‪ ,‬שתישלח למזכירות תעודת רופא שתכיל‬
‫את כל הפרטי הדרושי לש הגשת תביעה לחברת הביטוח‪.‬‬
‫)‪ (4‬העובד החוזר לעבודתו אחרי תאונה בעבודה‪ ,‬חייב להמציא למזכירות תעודת‬
‫רופא‪.‬‬
‫יא‪ .‬החזרת חפצי המוס‬
‫&&&&&&&&&&&&&&&&‬
‫כל עובד שהתפטר או פוטר חייב לקבל תעודה מאת האחראי המעידה על כ שהחזיר‬
‫את כלי המוס שנמסרו לו בזמ עבודתו‪ ,‬כגו‪ :‬ארגז כלי על כל ציודו וכו‪.‬‬
‫יב‪ .‬ועד העובדי‬
‫&&&&&&&&&&&‬
‫על ועד העובדי לדאוג שכל עובד ימלא אחרי סעיפי התקנו הזה‪ ,‬הנוגעי‬
‫לאחריותו של עובד לגבי רכושו של המוס ושמירתו‪ .‬המשמעת המוחלטת ויחס רציני‬
‫בשעות מילוי תפקידו והדאגה לקביעת יחסי תקיני בי עובד לבי הנהלת המוס‬
‫או בא כוחה‪.‬‬
‫יג‪ .‬עונשי‬
‫&&&&&&‬
‫)‪ (1‬עשה עובד אחת מאלו‪:‬‬
‫)א( עזב מקו עבודתו בזמ העבודה בלי רשות או בלי סיבה סבירה;‬
‫)ב( נעדר מעבודתו בלי רשות ובלי סיבה סבירה;‬
‫)ג( עיש במוס שלא במקו המיועד לכ;‬
‫)ד( אחר לעבודה;‬
‫יהיה צפוי‪:‬‬
‫)א( להתראה בכתב ע או בלי הודעה בלוח המודעות;‬
‫)ב( לקנס כספי עד לשעור שכר יו עבודה;‬
‫)ג( להפסקת עבודה ללא תשלו עד לשלושה ימי;‬
‫)‪ (2‬עשה עובד אחת מאלו‪:‬‬
‫)א( לא ציית להוראות ההנהלה בקשר לעבודה;‬
‫)ב( עבד במקו אחר בלי רשות מאת ההנהלה;‬
‫)ג( הכה‪ ,‬התקוטט או גר לאלה;‬
‫)ד( החתי כרטיס הנוכחות של עובד אחר;‬
‫)ה( העלי תוצרת המוס או העבירה למשמרת אחרת או לאד אחר ולזכות‬
‫בכ לטובת הנאה;‬
‫)ו( ניצל לרעה תעודת מחלה שקיבל;‬
‫)ז( מסירת סודות טכניי‪.‬‬
‫יהיה צפוי‪:‬‬
‫)א( לקנס כספי;‬
‫)ב( להפסקה זמנית של העבודה ללא תשלו;‬
‫)ג( לפיטורי מהעבודה ע הודעה מוקדמת וע תשלו פיצויי פיטורי;‬
‫)ד( לפיטורי מהעבודה בלי הודעה מוקדמת וע תשלו פיצויי פיטורי‪.‬‬
‫‪ .3‬עשה עובד אחת מאלו‪:‬‬
‫)א( הפר משמעת באופ חמור;‬
‫)ב( גר להכאות במוס שתוצאותיה חמורות;‬
‫)ג( גנב‪ ,‬מעל או חיבל במהל התקי של העבודה;‬
‫)ד( קלקל חומרי‪ ,‬מכשירי או מכונות במזיד;‬
‫)ה( בזבז חומרי בזדו;‬
‫)ו( מסר סודות המוס‪.‬‬
‫)ז( עש במוס או בחלק ממנו בו העשו קשור בסכנת והודע לעובדי;‬
‫)ח( עבד במקו אחר ללא רשות מאת ההנהלה ויש בכ משו גרימת נזק למפעל‪.‬‬
‫)ט( עבד במקו אחר בתקופה בה נעדר מהעבודה מחמת מחלה תאונה;‬
‫)י( עבר עבירה פלילית חמורה;‬
‫)יא( מסירת סודות טכניי‪.‬‬
‫)יב( הורדת התפוקה במזיד או פגיעה בייצור במזיד‪.‬‬
‫יהיה צפוי‪:‬‬
‫)א( להפסקת עבודה זמנית ממושכת ללא תשלו;‬
‫)ב( לפיטורי ללא הודעה מוקדמת ו‪/‬או שלילית חלקית של פיצויי פיטורי;‬
‫)ג( לפיטורי ללא הודעה מוקדמת וללא פיצויי פיטורי‪.‬‬
‫)‪ (4‬הישנות עבירה על התקנו תגרו להחמרת העונש או הקנס‪.‬‬
‫)‪) (5‬א( הקנסות והעונשי דלעיל יוטלו על העובד הנאש על ידי ההנהלה בהודעה‬
‫לוועד העובדי תלונה נגד עובד על הפרת סעי מסעיפי התקנו תתברר בשלב‬
‫ראשו בי הנהלת המוס וועד העובדי‪ .‬לפי דרישת אחד הצדדי לברור‪,‬‬
‫ישות ב"כ מועצת הפועלי בברור בשלב הראשו‪ .‬בסיכו הדיוני לא יהיה‬
‫נוכח האיש נגדו הוגשה התלונה‪.‬‬
‫)‪) (6‬א( עבר עובד אחת העבירות החמורות המפורטות בסעי י"ג)‪ (3‬דלעיל‪ ,‬ועובדת‬
‫העבירה אינה מוטלת בספק‪ ,‬הרשות בידי ההנהלה להפסיק את עבודת העובד‬
‫הנאש עד לבירור‪ ,‬אשר יתקיי בו ביו מחו‪ $‬לשעות העבודה‪.‬‬
‫)ב( לא הגיעו בברור לסיכו מוסכ‪ ,‬יועבר העני לוועדה הפריטטית וההפסקה‬
‫הזמנית בעבודה תמש עד למת ההחלטה‪ .‬לא יסתיי הברור תו שבועיי‬
‫חייבת הוועדה הפריטטית או הבוררות לקבל החלטת ביניי ביחס לגורלו של‬
‫העובד שעבודתו הופסקה עד להוצאת המסקנות או פסק הבוררי‪ .‬לא ניתנה‬
‫החלטת ביניי כאמור והעובד אינו עובד בעבודה אחרת תשל ההנהלה לעובד‬
‫‪ 50%‬משכרו הרגיל של ‪ 8‬שעות עבודה מתו השבועיי ועד מת המסקנות‪.‬‬
‫)ג( יזוכה העובד הנאש‪ ,‬ישול לו על ידי ההנהלה עבור כל הבטלה שנגרמה לו‪.‬‬
‫)‪ (7‬יצא העובד הנאש נקי מכל אשמה‪ ,‬יפורס פסק הדי במקו העבודה‪.‬‬
‫)‪ (8‬כספי הקנסות יוכנסו לקר משותפת להנהלה ולנציגות העובדי במפעל ויוקדשו‬
‫למטרה‪/‬ות מוסכמת‪/‬ות ע"י שני הצדדי או לארגו צדקה ומתנדבי כפי שיוחלט‬
‫בי הצדדי‪.‬‬
‫עובד שעליו יוטל קנס בהתא לסעיפי תקנו זה‪ ,‬חייב להעביר תו זמ שנקבע‬
‫לכ את סכו הקנס שהוטל עליו לקר הנ"ל ונציגות העובדי תדאג לגביית כספי‬
‫הקנסות בסכו ובמועד שנקבעו ולהעביר מיד לקר הנ"ל‪.‬‬
‫)‪ (9‬בא&כוח הנוער העובד יוזמ להשתת בכל בירור הנוגע לנוער‪.‬‬
‫יד‪ .‬מניעת היעדרות בלתי מוצדקת מהעבודה‪:‬‬
‫&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&‬
‫)א( בכל מקרה ויתעורר ספק ביחס לתוכ תעודה רפואית המאשרת תקופת היעדרות‬
‫מהעבודה או תעודה הקובעת או ממליצה על עבודה קלה או חלקית באורח‬
‫זמני‪ ,‬רשאי כל צד להסכ זה להביא המקרה לבירור בפני ועדה רפואית‬
‫מיוחדת למטרה זו‪.‬‬
‫)ב( בכל אחת משלוש הערי הגדולות )תל&אביב‪ ,‬חיפה וירושלי( תוקמנה‪,‬‬
‫בהסכמת מרכז קופת&חולי ועדות רפואיות אזוריות מיוחדות שתהיינה‬
‫מורכבות משני רופאי שיתמנו על ידי שני הצדדי ובהסכמה הדדית & מרופא‬
‫שלישי‪.‬‬
‫)ג( הוועדה הרפואית המיוחדת רשאית להעמיד את העובד לבדיקה רפואית ועל‬
‫העובד להענות להזמנת הוועדה‪ .‬כ תגיש קופת חולי כל עזרתה לוועדה לש‬
‫בירור העני הנדו‪.‬‬
‫עובד שחל עליו הסכ הפנסיה המקיפה בתעשיה שנחת בי הצדדי חייב‬
‫להופיע‪ ,‬כאשר יידרש לכ‪ ,‬בפני הועדה הרפואית או ועדת ערעורי‪ ,‬על פי‬
‫הסכ הפנסיה המקיפה‪ .‬בכל מקרה בו נדרש עובד לתת כתב ויתור על סודיות‬
‫רפואית והדרישה נוגעת לעני ביצוע הסכ הפנסיה המקיפה‪ ,‬יהיה חייב לתת‬
‫כתב ויתור כזה לכשידרש‪ .‬ברור ומוסכ כי אי קיו כללי אלה ע"י עובד‬
‫יהווה הפרת משמעת שהעונש הצפוי לגביה פורט בסעי י"ג )‪.(2‬‬
‫)ד( החלטות הוועדה הרפואית תהיינה סופיות ומחייבות את הנוגעי בדבר‪.‬‬
‫&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&‬
‫&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&‬
‫הסתדרות עובדי המתכת‪ ,‬החשמל והאלקטרוניקה‬
‫חטיבת עובדי הרכב והמוסכי ושרותי רכב‬
‫איגוד המוסכי בישראל‬
‫נספח מס ‪1‬‬
‫&&&&&&&&&&‬
‫זכרו דברי‬
‫===========‬
‫‪ .1‬איגוד המוסכי בישראל ימציא למבטחי ולנציגות העובדי רשימת המוסכי וזאת‬
‫תו ‪ 30‬יו מיו חתימת הסכ קיבוצי הכללי בענ‪.‬‬
‫‪ .2‬הצדדי יפנו במשות להנהלות המוסכי כדי לייש את הוראות ההסכ הקיבוצי‬
‫הכללי בענ בכל הקשור להבטחת זכויות פנסיה לעובדי‪.‬‬
‫‪ .3‬בכל מקרה שיתגלעו חילוקי דעות ע הנהלת מוס בדבר יישו הוראות ההסכ‬
‫הקיבוצי הכללי בענ בעני בטוח זכויות הפנסיה של העובדי יובא הנושא לדיו‬
‫בפני ועדת מעקב שתורכב ע"י נציגי הצדדי לזכרו דברי זה‪.‬‬
‫‪ .4‬הנהלת מוס שתצר את העובדי לקר פנסיה מקיפה תו ‪ 6‬חודשי מיו חתימת‬
‫ההסכ הקיבוצי הכללי יהנו העובדי מביטוח מידי לנכות ושאירי בהתא לתקנות‬
‫במקרה של נכות או פטירה מחמת תאונה‪.‬‬
‫‪ .5‬הנהלת מוס אשר תצר את העובדי למבטחי בהתא לקבוע בהסכ הקיבוצי הכללי‬
‫בענ תוכל לצר לתוכנית א את בעלי השליטה‪.‬‬
‫‪ .6‬ולראיה באו הצדדי על החתו‪.‬‬
‫&&&&&&&&&&&&&&&&&‬
‫איגוד המוסכי‬
‫&&&&&&&&&&&&&&&&&‬
‫נציגות העובדי‬
‫לכבוד‬
‫קר מבטחי‬
‫תל אביב‬
‫&&&&&&&‬
‫&&&&&&&&&&&‬
‫מבטחי‬
‫ש‪............‬‬
‫כתובת‪.............‬‬
‫‪.............‬‬
‫מוס‪..............‬‬
‫כתב וויתור‬
‫==========‬
‫הואיל ובתארי‪.......‬נחת הסכ קיבוצי כללי בענ המוסכי בדבר הבטחת פנסיה‬
‫לעובדי )להל הסכ הפנסיה(‪.‬‬
‫והואיל ובהסכ הפנסיה ניתנה לי זכות הבחירה להצטר לקר שתבטיח את זכויותי‬
‫בתחו הפנסיה‪.‬‬
‫והואיל‬
‫והנני מבקש שלא להצטר לקר "מבטחי"‪.‬‬
‫אי לכ אני החתו מטה מצהיר בזה כלפיכ כדלקמ‪:‬‬
‫‪ .1‬המבוא לכתב זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו‪.‬‬
‫‪ .2‬הריני מצהיר כי לא יהיו לי ו‪/‬או לבאי מכוחי תביעות כנגד "מבטחי" בכל‬
‫הקשור ו‪/‬או הנובע מחברות בקר פנסיה‪.‬‬
‫‪ .3‬ולראיה באתי על החתו‪:‬‬
‫‪...............‬‬
‫חתימה‬
‫עד לחתימה‬
‫&&&&&&&&&‬
‫אני‪............‬ת‪.‬ז‪............‬מאשר כי החבר קרא בנוכחותי את כתב הויתור וחת‬
‫עליה בפני‪.‬‬
‫חתימה‪............‬‬
‫תארי‪...........‬‬
‫ה באלול תשנ"ג‬
‫‪ 22‬באוגוסט ‪1993‬‬
‫לכבוד‬
‫מר נחמ אורי‬
‫הממונה הראשי על יחסי עבודה‬
‫משרד העבודה‬
‫ירושלי‬
‫אדו נכבד‪,‬‬
‫בתארי ‪ 13.9.93‬נחת הסכ עבודה קיבוצי כללי בי איגוד המוסכי בישראל‪ ,‬שהוא‬
‫הארגו היציג של המעסיקי‪ ,‬לבי ההסתדרות הכללית‪ ,‬הסתדרות עובדי המתכת‪ ,‬החשמל‬
‫והאלקטרוניקה‪ ,‬חטיבת עובדי הרכב והמוסכי‪ ,‬שהיא הארגו היציג של העובדי‪,‬‬
‫שהעתקיו מצורפי בזה‪.‬‬
‫ההסכ הינו הסכ עבודה קיבוצי כללי ארצי בענ המוסכי‪.‬‬
‫נבקש לרשו את ההסכ כמקובל ולהחיל עליו צו הרחבה וזאת על פי פרק ‪ 31‬להסכ‬
‫החתו בי הצדדי‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&‬
‫איגוד המוסכי בישראל‬
‫&&&&&&&&&&&&&&&&&&&‬
‫הסתדרות עובדי המתכת‪,‬‬
‫החשמל והאלקטרוניקה‬
‫חטיבת עובדי המוסכי‬