3102 דיסני פסטיבל – תקנון הגרלה

‫תקנון הגרלה – פסטיבל דיסני ‪3102‬‬
‫‪.1‬‬
‫כללי‬
‫‪1.1‬‬
‫"עורך ההגרלה" או "החברה" – דלתא גליל תעשיות בע"מ‪ ,‬ח‪.‬צ‪.616616061 .‬‬
‫‪1.1‬‬
‫הגדרת החנויות‪:‬‬
‫‪1.1.1‬‬
‫"חנויות דלתא" – חנויות רשת "דלתא" ו"דלתא קידס" המפורטות ברשימת החנויות‬
‫המופיעה באתר האינטרנט (כהגדרתו להלן)‪ ,‬למעט חנויות עודפים ולמעט אתר‬
‫האינטרנט של החברה שכתובתו ‪( www.delta.co.il‬להלן‪" :‬אתר האינטרנט")‪.‬‬
‫‪1.1.1‬‬
‫"חנויות המשביר" – חנויות רשת המשביר החדש לצרכן‪.‬‬
‫‪" 1.1.1‬חנויות המבצע" – חנויות דלתא וחנויות המשביר‪.‬‬
‫למען הזהירות מובהר‪ ,‬שרכישת מוצרי החברה בחנויות שאינן חנויות המבצע לא תזכה את‬
‫הרוכש בהשתתפות במבצע‪.‬‬
‫‪1.1‬‬
‫"מוצרים המשתתפים במבצע" – מוצרי דלתא הנושאים את מותגי "דיסני" (ומוצרים אלה‬
‫בלבד)‪ ,‬הנמכרים בחנויות המבצע‪ .‬מובהר שמוצרי ספקי חוץ ועודפים הנמכרים בחנויות המבצע‬
‫אינם נחשבים כמוצרים המשתתפים במבצע‪.‬‬
‫‪1.1‬‬
‫"המבצע" או "מבצע ההגרלות" – מבצע המיועד לרוכשי מוצרים המשתתפים במבצע בחנויות‬
‫המשתתפות במבצע‪.‬‬
‫‪1.6‬‬
‫תקופת מבצע ההגרלות – בין התאריכים ‪ 1.11.1611‬ו‪ 16.11.1611-‬החברה תהיה רשאית להאריך‬
‫או לקצר את תקופת המבצע‪ ,‬על פי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬בכפוף להוראות הדין‪.‬‬
‫‪1.0‬‬
‫"המפקח" – עו"ד לירון כהן משבלת ושות'‪ ,‬משרד עורכי דין‪ ,‬מרחוב ברקוביץ ‪ ,1‬מגדל המוזיאון‪,‬‬
‫תל אביב‪.‬‬
‫‪1.7‬‬
‫פרסום מבצע ההגרלות – על פי הוראות הדין‪.‬‬
‫‪1.1‬‬
‫"משרדי החברה" – רחוב המלאכה ‪ ,16‬ראש העין‪.‬‬
‫‪1.1‬‬
‫"ההיתר" – ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין‪ ,‬התשל"ז‪1177-‬‬
‫(פורסם בילקוט הפרסומים ‪ ,0161‬ביום ‪ ,1.1.1616‬בעמוד ‪ .)1117‬מבצע ההגרלות נערך בהתאם‬
‫להיתר‪.‬‬
‫‪" 1.16‬חבר מועדון" – לקוח שבמועד הרכישה המזכה‪ ,‬כהגדרתה להלן‪ ,‬היה חבר במועדון הלקוחות של‬
‫החברה ("‪ )"My Delta‬או של המשביר החדש לצרכן ("קלאב ‪( )"106‬להלן‪" :‬מועדון הלקוחות")‪,‬‬
‫לרבות לקוח שהצטרף למועדון הלקוחות במעמד הרכישה המזכה (כהגדרתה להלן)‪.‬‬
‫מובהר שחבר מועדון "‪ "My Delta‬יהיה רשאי להשתתף במבצע רק אם יבצע רכישה מזכה‬
‫בחנויות דלתא; ושחבר מועדון "קלאב ‪ "106‬יהיה רשאי להשתתף במבצע רק אם יבצע רכישה‬
‫מזכה בחנויות המשביר‪.‬‬
‫‪ 1.11‬לכל מונח בתקנון זה שלא ניתנה לו הגדרה מפורשת‪ ,‬תהיה המשמעות שניתנה לו בתוספת להיתר‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫תנאים להשתתפות בהגרלה‬
‫‪1.1‬‬
‫כל חבר מועדון בגיר (בגיל ‪ 11‬ומעלה) אשר רכש בקניה אחת‪ ,‬בתקופת מבצע ההגרלות ובאחת‬
‫מחנויות המבצע (בכפוף לסייג שבפסקה השנייה של סעיף ‪ 1.16‬לעיל)‪ ,‬מוצר או מוצרים מבין‬
‫המוצרים המשתתפים במבצע (להלן‪" :‬רכישת מוצרים מזכים") בסכום של ‪ ₪ 166‬או יותר‬
‫(להלן‪" :‬רכישה מזכה")‪ ,‬זכאי להשתתף במבצע‪.‬‬
‫‪1.1‬‬
‫לא ישתתפו בהגרלה עורך ההגרלה‪ ,‬המשביר החדש לצרכן‪ ,‬עוזר לעורך ההגרלה‪ ,‬המפקח וכן‬
‫מנהליהם‪ ,‬שותפיהם‪ ,‬עובדיהם ובני משפחותיהם של כל אחד מהם‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪#1667001‬‬
‫‪.1‬‬
‫אופן ההשתתפות בהגרלה‬
‫‪1.1‬‬
‫חבר מועדון (שאינו נמנה על האנשים המפורטים בסעיף ‪ 1.1‬לעיל ובכפוף לסייג שבפסקה השנייה‬
‫של סעיף ‪ 1.16‬לעיל) אשר ביצע רכישה מזכה יקבל‪ ,‬במעמד הרכישה ובנוסף לחשבונית העסקה‪,‬‬
‫שובר שבו יצוין קוד השתתפות במבצע (להלן‪" :‬השובר" ו"קוד ההשתתפות" בהתאמה)‪ .‬למען‬
‫הסר ספק מובהר שרק חברי מועדון יהיו רשאים להשתתף במבצע‪.‬‬
‫מובהר שמימוש הפרס‪ ,‬במקרה של זכייה‪ ,‬יתאפשר רק בכפוף להצגת השובר בצירוף חשבונית‬
‫הרכישה המזכה‪ .‬אי הצגת השובר ו‪/‬או חשבונית הרכישה תפקיע את זכותו של המשתתף‬
‫(כהגדרתו להלן) לקבל פרס‪ ,‬אף אם קוד ההשתתפות שהוזן יהיה אחד מהקודים הזוכים‬
‫(כהגדרת מונח זה להלן); ולאותו משתתף לא תהיה כל טענה ו‪/‬או תביעה ו‪/‬או דרישה מכל מין‬
‫וסוג שהוא כנגד החברה ו‪/‬או המפקח ו‪/‬או מי מטעמם‪.‬‬
‫‪1.1‬‬
‫כל רכישה מזכה תקנה קוד השתתפות אחד‪ .‬רכישה אחת של מוצרים מזכים עשויה להיות‬
‫מורכבת מיותר מרכישה מזכה אחת ועשויה לזכות ביותר מקוד השתתפות אחד‪ .‬לדוגמה‪ ,‬במקרה‬
‫של רכישת מוצרים מזכים בסך של ‪ ,₪ 166‬תכלול חשבונית הרכישה שני קודי השתתפות; במקרה‬
‫של רכישת מוצרים מזכים בסך של ‪ ,₪ 166‬תכלול חשבונית הרכישה שלושה קודי השתתפות; וכן‬
‫הלאה‪ .‬למען הזהירות מובהר שלא ניתן לאחד רכישות שונות לצורך קבלת קוד השתתפות‪.‬‬
‫[דלתא‪ :‬נא אישורכם]‬
‫‪1.1‬‬
‫חבר המועדון שקיבל שובר יהיה זכאי למלא את פרטיו בטופס השתתפות‪ .‬טופס ההשתתפות יהיה‬
‫טופס אלקטרוני ב נוסח שייקבע על ידי החברה‪ ,‬שימולא באתר האינטרנט (להלן‪" :‬טופס‬
‫ההשתתפות")‪ .‬החברה תהיה רשאית לשנות בכל עת את נוסח טופס ההשתתפות ואת הפרטים‬
‫שיש למלא בו‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי‪.‬‬
‫‪1.1‬‬
‫(א)‬
‫ממלא טופס ההשתתפות ימלא בטופס ההשתתפות‪ ,‬כתנאי מקדמי והכרחי לתוקפו‬
‫ולהכללתו בין טופסי ההשתתפות שישתתפו בהגרלה‪ ,‬את קוד(י) ההשתתפות‪.‬‬
‫(ב )‬
‫כמו כן‪ ,‬על המשתתף למלא את כל הפרטים שיידרשו בטופס ההשתתפות‪ ,‬באופן מלא‬
‫ומדויק‪.‬‬
‫למען הזהירות מובהר שרק הזנה מלאה ומדויקת של כל הפרטים שיידרשו בטופס‬
‫(ג)‬
‫ההשתתפות [לרבות קוד(י) ההשתתפות במבצע] תזכה את הרוכש בהשתתפות בהגרלה‪.‬‬
‫טופס השתתפות שעומד בתנאי ס"ק (א)‪( ,‬ב) ו‪(-‬ג) לעיל ייקרא להלן‪" :‬טופס השתתפות כשר"‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪1.6‬‬
‫ביצוע הליך ההרשמה כנדרש לעיל הוא תנאי מקדמי והכרחי להשתתפות במבצע ובהגרלה‪ .‬כל‬
‫חבר מועדון אשר ביצע רכישה מזכה ואשר השלים את הליך ההרשמה‪ ,‬כמפורט לעיל‪ ,‬ייקרא‬
‫להלן‪" :‬משתתף‪/‬ים"‪.‬‬
‫‪1.0‬‬
‫למען הסר ספק‪ ,‬מובהר בזאת כי משתתפים אשר לא יעמדו בתנאי תקנון זה‪ ,‬לרבות חברי מועדון‬
‫אשר לא יבצעו את הליך ההרשמה או יבצעו את הליך ההרשמה באופן שגוי או חסר‪ ,‬ייפסלו‬
‫מלהשתתף בהגרלה‪.‬‬
‫‪1.7‬‬
‫כל קוד השתתפות שהוזן בטופס השתתפות כשר מקנה זכות שווה להשתתף במבצע‪ .‬לכל קוד‬
‫השתתפות שהוזן בטופס השתתפות כשר סיכוי שווה לזכות בפרס את המשתתף שהזין אותו‪.‬‬
‫‪1.1‬‬
‫טופסי ההשתתפות הכשרים‪ ,‬ירוכזו על ידי החברה‪ ,‬באופן שייקבע על ידה על פי שיקול דעתה‬
‫הבלעדי (להלן‪" :‬מאגר הטפסים")‪ ,‬לרבות באופן אלקטרוני או בכל צורה אחרת‪.‬‬
‫הפרסים [דלתא‪ :‬נא אישורכם לפרק הפרסים]‬
‫‪1.1‬‬
‫במסגרת ההגרלה יוגרלו הפרסים הבאים‪:‬‬
‫(א)‬
‫‪ 2‬חופשות זוגיות בפריז‪ ,‬כולל שהיה במלון ‪ 1‬כוכבים למשך ‪ 1‬לילות ו‪ 6-‬ימים (על בסיס‬
‫ארוחת בוקר בלבד)‪ ,‬כולל כניסה וטיול יום בדיסנילנד פריז ("‪( )"Disneyland Paris‬כל אחת‬
‫מבין החופשות תיקרא להלן‪" :‬החופשה בפריז")‪.‬‬
‫(ב )‬
‫‪ 01‬בובות פרווה "דיסני" (כל אחת תיקרא להלן‪" :‬בובת דיסני")‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪#1667001‬‬
‫(ד )‬
‫‪ 01‬חבילות כלי כתיבה מעוצבות "דיסני" (כל אחת תיקרא להלן‪" :‬חבילת כלי כתיבה‬
‫דיסני")‪.‬‬
‫(ה)‬
‫‪ 01‬מנורות לילה "דיסני" (כל אחת תיקרא‪" :‬מנורת דיסני")‪.‬‬
‫‪1.1‬‬
‫החופשות בפריז [הנזכרות בס"ק ‪(1.1‬א)] הינן חבילת נופש הכוללת טיסות הלוך ושוב‪ ,‬לינה‪,‬‬
‫כניסה וטיול יום בדיסנילנד פריז ("‪ )"Disneyland Paris‬והסעות משדה התעופה‪ ,‬למשך ‪ 1‬לילות (‪6‬‬
‫ימים)‪.‬‬
‫‪1.1‬‬
‫הגבלות למימוש החופשות בפריז‪:‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪.6‬‬
‫(ג)‬
‫‪ 01‬מזוודות טרולי "דיסני" לילדים (כל אחת תיקרא להלן‪" :‬מזוודת דיסני")‪.‬‬
‫(א)‬
‫אחד מהטסים יהיה בן ‪ 11‬שנים לפחות‪ .‬אם אחד מהטסים בן פחות מ‪ 11-‬שנים – הנוסע‬
‫השני צריך להיות הורה או אפוטרופוס שלו‪.‬‬
‫(ב )‬
‫לכל אחד מבין שני הטסים צריך להיות דרכון בתוקף וויזה‪ ,‬אם נדרשת‪.‬‬
‫(ג)‬
‫נדרש להציג כרטיס אשראי בתוקף בעת הצ'ק אין‪ ,‬כבטחון‪.‬‬
‫(ד )‬
‫מימוש החופשה בפריז הינו בכפוף לזמניות במועד המימוש המבוקש‪.‬‬
‫(ה)‬
‫הזמנת החופשה בפריז ("‪ )"booking‬תיעשה על ידי הזוכה לא יאוחר מ‪ 0-‬חודשים ממועד‬
‫משלוח ההודעה על הזכייה‪ ,‬והחופשה עצמה תהיה לא יאוחר מ‪ 11-‬חודשים ממועד‬
‫ההודעה על הזכייה‪.‬‬
‫(ו)‬
‫ניתן לממש את החופשה בימים א'‪-‬ה' (ובוקר יום ו')‪ ,‬למעט בתקופת החופש הגדול‬
‫ובתקופת חופשת חג המולד‪.‬‬
‫(ז)‬
‫ההזמנה היא על בסיס מקום פנוי בלבד‪.‬‬
‫החברה רשאית לשנות את הפרסים או כל אחד מהם בכל עת טרם מימושם (או מימוש כל אחד‬
‫מהם) בפועל‪ ,‬ובלבד ששווי הפרס החלופי (לפי קביעת החברה)‪ ,‬לא יפחת בצורה מהותית משווי‬
‫הפרס שצוין בתקנון זה‪.‬‬
‫ההגרלה‬
‫‪6.1‬‬
‫ההגרלה תיערך בפיקוחו של המפקח (או בפיקוחו של מי שימונה מטעמו לצורך פיקוח על‬
‫ביצועה)‪ ,‬במשרדי החברה‪ ,‬ביום ‪ .11.11.1611‬החברה רשאית לשנות את מועד ההגרלה לפי שיקול‬
‫דעתה ובכפוף להוראות הדין‪.‬‬
‫‪6.1‬‬
‫שיטת ההעלאה בגורל תהיה כדלקמן‪ :‬במועד ביצוע ההגרלה‪ ,‬יישלפו‪ ,‬באופן אקראי‪ 11 ,‬קודי‬
‫השתתפות מבין כלל קודי ההשתתפות שצוינו בטופסי ההשתתפות הכשרים שיימצאו במאגר‬
‫הטפסים במועד ביצוע ההגרלה (להלן‪" :‬הקודים הזוכים")‪.‬‬
‫‪6.1‬‬
‫לכל אחד מהקודים הזוכים יינתן מספר‪ ,‬בהתאם לסדר שליפתו ביחס לשאר הקודים הזוכים‬
‫(לקוד הזוכה שנשלף ראשון יינתן המספר "‪ ;"1‬לקוד הזוכה שנשלף שני יינתן המספר "‪... ;"1‬‬
‫לקוד הזוכה שנשלף אחרון יינתן המספר "‪.)"11‬‬
‫‪6.1‬‬
‫(א)‬
‫כל אחד מהקודים הזוכים שמספרם ‪ 1-1‬יזכה את המשתתף שפרטיו צוינו בטופס‬
‫ההשתתפות שכלל אותו בחופשה בפריז‪.‬‬
‫(ב )‬
‫כל אחד מהקודים הזוכים שמספרם ‪ 1-11‬יזכה את המשתתף שפרטיו צוינו בטופס‬
‫ההשתתפות שכלל אותו בבובת דיסני (סוגה של כל בובה יהיה לפי קביעתה הבלעדית של‬
‫החברה)‪.‬‬
‫(ג)‬
‫כל אחד מהקודים הזוכים שמספרם ‪ 11-11‬יזכה את המשתתף שפרטיו צוינו בטופס‬
‫ההשתתפות שכלל אותו במזוודת דיסני‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪#1667001‬‬
‫(ד )‬
‫כל אחד מהקודים הזוכים שמספרם ‪ 11-11‬יזכה את המשתתף שפרטיו צוינו בטופס‬
‫ההשתתפות שכלל אותו בחבילת כלי כתיבה דיסני‪.‬‬
‫(ה) כל אחד מהקודים הזוכים שמספרם ‪ 11-11‬יזכה את המשתתף שפרטיו צוינו בטופס‬
‫ההשתתפות שכלל אותו במנורת דיסני‪.‬‬
‫כל אחד מהזוכים האמורים בסעיף ‪ 6.1‬זה ייקרא להלן "הזוכה"‪.‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪6.6‬‬
‫למרות האמור לעיל‪ ,‬משתתף חבר מועדון זכאי לקבל פרס אחד בלבד אף אם קוד השתתפות‬
‫שהוזן על ידו עלה בגורל יותר מפעם אחת‪ .‬למען הזהירות מובהר שסעיף זה יחול גם אם לחבר‬
‫מועדון יותר מקוד השתתפות אחד וגם במקרה שבו עלו בגורל שני קודי השתתפות שונים של‬
‫אותו חבר מועדון‪ .‬בכל מקרה‪ ,‬חבר מועדון יזכה בפרס בהתאם לקוד ההשתתפות הראשון שלו‬
‫שעלה בגורל‪ .‬במקרה שבו עלה בגורל קוד השתתפות של חבר מועדון שקוד השתתפות אחר שלו‬
‫עלה בגורל בסיבוב הגרלה קודם‪ ,‬יבוטל הסיבוב הנוסף כאילו לא נערך‪.‬‬
‫‪6.0‬‬
‫תוצאות ההגרלה כפי שתקבענה על‪-‬ידי המפקח תהיינה סופיות ולא תהיינה ניתנות לערעור בכל‬
‫דרך שהיא‪.‬‬
‫‪6.7‬‬
‫המפקח יהא אחראי לטיפול בפניות משתתפים‪ ,‬להכריע בכל מקרה של אי הבנה‪ ,‬ספק או קושי‪,‬‬
‫לרבות בפרשנות התקנון וכן להכריע בכל מחלוקת בין החברה לבין משתתף (לרבות זוכה) או‬
‫לטוען לזכייה‪.‬‬
‫‪6.1‬‬
‫החלטת המפקח בכל הקשור למבצע זה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין והמשתתף מוותר‬
‫בזאת על כל טענה ו‪/‬או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח‪.‬‬
‫תיאום‪ ,‬התקשרות וזכאות לפרס‬
‫‪0.1‬‬
‫תוצאות ההגרלה ושמות הזוכים יפורסמו בימים ‪ 11.11.1611‬ו‪( 10.11.1611-‬או במועדים קרובים‬
‫לימים אלה)‪ ,‬בהתאם להוראות ההיתר‪ .‬מובהר שהחברה עשויה להיות מחויבת‪ ,‬על פי דין ו‪/‬או‬
‫ההיתר‪ ,‬לפרסם את שמות הזוכים ולפיכך זכותו של זוכה לקבל פרס תפקע במקרה שהוא יסרב‬
‫לפרסם את שמו כזוכה‪.‬‬
‫‪0.1‬‬
‫בנוסף‪ ,‬החברה תשלח לכל אחד מהזוכים‪ ,‬באמצעות דואר רשום לכתובת שהוזנה בטופס‬
‫ההשתתפות שמולא על ידו‪ ,‬הודעה על זכייתו בפרס‪ .‬הפרס יימסר לזוכה במשרדי החברה (הזוכה‬
‫יידרש להגיע בעצמו למשרדי החברה לקבל את הפרס)‪ ,‬לאחר תיאום מראש עם החברה (בטלפון‬
‫‪ .)61-1616166‬למרות האמור‪ ,‬החברה רשאית למסור לזוכה את הפרס בדרך אחרת‪ ,‬לפי שיקול‬
‫דעתה‪ ,‬לרבות באמצעות דואר רשום‪.‬‬
‫‪0.1‬‬
‫אם בתוך ‪ 16‬ימים ממועד משלוח ההודעה לזוכה כאמור בסעיף ‪ 0.1‬לעיל או ממועד‬
‫הפרסום כאמור בסעיף ‪ 0.1‬לעיל – לפי המועד המאוחר – לא יגיע הזוכה למשרדי החברה‬
‫לקבל את הפרס – תיפסל זכייתו מבלי שתהיה לו כל טענה ו‪/‬או תביעה ו‪/‬או דרישה מכל‬
‫מין וסוג שהוא כלפי החברה ו‪/‬או המפקח ו‪/‬או כל מי מטעמם בשל כך‪.‬‬
‫(א)‬
‫במקרה כזה‪ ,‬רשאית החברה (אך לא חייבת) לערוך הגרלה נוספת ביחס לפרס שלא נדרש‬
‫(להלן‪" :‬ההגרלה הנוספת")‪ ,‬על פי מנגנון שייקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה‬
‫(ובלבד שייעשה מאמץ סביר שעקרונות ההגרלה הנוספת יהיו דומים‪ ,‬במידת האפשר‪,‬‬
‫לעקרונות ההגרלה המקורית)‪ ,‬שבה יועלה בגורל זוכה אחר (להלן‪" :‬הזוכה החדש")‪.‬‬
‫הודעה לזוכה החדש תישלח בהתאם לסעיף ‪ 0.1‬לעיל‪.‬‬
‫(ב )‬
‫ס"ק (א) לעיל יחול ביחס לכל פרס שלא נדרש‪ .‬מובהר שההגרלה הנוספת יכולה להתייחס‬
‫ליותר מפרס אחד שלא נדרש‪.‬‬
‫(ג)‬
‫למען הסר ספק יובהר שבמקרה המתואר בסעיף זה לא תהיה החברה מחויבת לערוך‬
‫הגרלה נוספת (ובהתאם‪ ,‬לא לחלק את הפרס שלא נדרש) ובלבד שלמרות אי‪-‬חלוקת הפרס‬
‫מבצע ההגרלות נשוא תקנון זה עומד בתנאי ההיתר‪.‬‬
‫(ד )‬
‫הוראות סעיף ‪ 0.1‬זה יחולו גם ביחס לזוכה החדש‪ ,‬בשינויים המחויבים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪#1667001‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.6‬‬
‫מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה‪ ,‬מסירת הפרס לזוכה תהיה בכפוף לזיהוי ואימות פרטי הזוכה‪,‬‬
‫בהתאם לפרטים המזהים שנמסרו על ידיו בעת מילוי פרטיו בטופס ההשתתפות‪ ,‬להנחת דעתה‬
‫של החברה (לרבות באמצעות הצגת תעודת זהות על ידי דורש הפרס)‪ ,‬ובכפוף למילוי התנאים‬
‫הבאים על ידי הזוכה‪:‬‬
‫(א)‬
‫הצגת עותק מודפס של השובר ביחד עם עותק המקור של חשבונית הרכישה המזכה‬
‫הכוללת את הקוד הזוכה הרלוונטי‪.‬‬
‫(ב )‬
‫חתימת הזוכה על אישור כי ידועות לו הוראות תקנון זה וכי הוא מילא ומקבל את כל‬
‫דרישותיו‪ ,‬בהתאם לעניין‪.‬‬
‫(ג)‬
‫היות הזוכה בן ‪ 11‬שנים לפחות‪.‬‬
‫(ד )‬
‫חתימת הזוכה על אישור‪ ,‬בנוסח שייקבע על ידי החברה‪ ,‬כי קיבל את הפרס‪.‬‬
‫(ה)‬
‫אישור בכתב מאת הזוכה כי הוא אינו נמנה על האנשים המפורטים בסעיף ‪ 1.1‬לעיל‪.‬‬
‫החברה שומרת לעצמה הזכות לעכב‪/‬לבטל את מסירת הפרס‪ ,‬בין היתר‪ ,‬בקרות אחד מהמקרים‬
‫הבאים‪ ,‬ובכפוף לקבלת אישורו של המפקח לגבי כל מקרה ומקרה‪:‬‬
‫(א)‬
‫חשש לאי תקינות ו‪/‬או זיוף‪.‬‬
‫(ב )‬
‫חשש לאי עמידה של הזוכה בתנאי התקנון‪.‬‬
‫(ג)‬
‫היות הזוכה צעיר מ‪ 11-‬שנים‪.‬‬
‫(ד )‬
‫סירוב של הזוכה לאשר בחתימה קבלת הפרס‪.‬‬
‫(ה) סירוב של הזוכה למסור את פרטיו‪ ,‬כפי שיידרשו על ידי החברה‪.‬‬
‫מובהר כי סעיף זה יחול אף אם הנסיבות המתוארות בו יתגלו לחברה לאחר שהפרס נמסר לזוכה‬
‫ובמקרה כזה יהיה חייב הזוכה להחזיר לחברה את הפרס והחברה תהיה רשאית לפעול בכל דרך‬
‫שהיא כדי למנוע ממנו את מימוש הפרס‪.‬‬
‫‪0.0‬‬
‫במידה וזוכה בפרס אינו יכול לממש את זכייתו על פי תנאי תקנון זה‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪ ,‬יחולו‬
‫הוראות סעיף ‪ ,0.1‬בשינויים המחויבים‪.‬‬
‫‪0.7‬‬
‫למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי מימוש חלקי של הפרס (למשל‪ ,‬אי מימוש כל כרטיסי הטיסה‬
‫ו‪/‬או שאר מרכיבי הפרס) על ידי הזוכה יחשב כמימוש מלא של הפרס על ידו ולא יתאפשר לזוכה‬
‫אשר לא מימש את שאר מרכיבי הפרס לשוב ולממש את היתרה במועד נוסף‪ ,‬ובמקרה כזה לא‬
‫יחולו הוראות סעיף ‪ 0.1‬לעיל‪.‬‬
‫‪0.1‬‬
‫הזכייה בפרס הינה אישית ואינה ניתנת להעברה ו‪/‬או להמחאה ואינה ניתנת להחלפה על ידי‬
‫הזוכה והזוכה לא יהיה רשאי להמיר את הפרס בפרס אחר ו‪/‬או בכסף ו‪/‬או בשווה כסף‪ ,‬בכל דרך‬
‫שהיא‪.‬‬
‫‪0.1‬‬
‫זכאותו של כל זוכה תהא כפופה להוראות כל דין‪.‬‬
‫‪ 0.16‬מימוש החופשה בפריז תיעשה באמצעות ספקי שירות ו‪/‬או סוכנות נסיעות ו‪/‬או משווקים‬
‫חיצוניים לחברה‪.‬‬
‫האחריות הבלעדית לאספקתו‪ ,‬לטיבו‪ ,‬ולאיכותו של כל פרס במסגרת מבצע זה‪ ,‬תחול על היצרן‬
‫ו‪/‬או היבואן ו‪/‬או המשווק ו‪/‬או נותן השירות ו‪/‬או הספק של כל מוצר ו‪/‬או שירות בקשר עם‬
‫הפרס‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬בהתא ם לכל דין ובהתאם למקובל אצל הנ"ל‪ .‬למען הסר ספק‪ ,‬מובהר כי‬
‫החברה לא תהיה אחראית בצורה כלשהי ולא תישא בשום אחריות לטיב הפרס‪ ,‬לאספקתו‬
‫ולאיכותו ולכל אחד מהזוכים בהגרלה או מי מטעמם לא תהיה כל טענה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או תביעה‬
‫כלפי החברה לרבות בגין אירוע ו‪/‬או נזק ו‪/‬או הוצאה שיגרמו לו או למי מטעמו‪ ,‬בין במישרין ובין‬
‫בעקיפין‪ ,‬במהלך נסיעתו ו‪/‬או הגעתו אל שדה התעופה ו‪/‬או במהלך השהות בשדה התעופה ו‪/‬או‬
‫במהלך הטיסה ו‪/‬או בקשר עם הטיסה ו‪/‬או במהלך נסיעתו‪/‬הגעתו משדה התעופה חזרה ו‪/‬או‬
‫במשך שהייתו בדיסניוורלד פריז (ו‪/‬או בכלל)‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪#1667001‬‬
‫‪.7‬‬
‫שונות‬
‫‪7.1‬‬
‫תקנון זה יעמוד לעיון במשרדי החברה וכן בכל אחת מהחנויות המשתתפות במבצע‪ ,‬בשעות‬
‫העבודה הרגילות‪ .‬לבירורים ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה‪ ,‬בטלפון שמספרו‪:‬‬
‫‪.61-1616166‬‬
‫‪7.1‬‬
‫בכל מקרה של סתירה ו‪/‬או אי‪-‬התאמה בין הוראות תקנון זה לכל פרסום אחר‪ ,‬תגברנה הוראות‬
‫תקנון זה ‪ .‬במקרה של סתירה בין נוסח תקנון זה לבין נוסחו של עותק התקנון המצוי במשרדי‬
‫החברה – יגבר נוסח התקנון המצוי במשרדי החברה‪.‬‬
‫‪7.1‬‬
‫המשתתפים מחויבים לשמור על כללי התנהגות נאותים ולא לפעול בניגוד לכל דין‪.‬‬
‫‪7.1‬‬
‫עצם השתתפות משתתף במבצע זה תיחשב כהסכמה מצדו לכל תנאי תקנון זה‪.‬‬
‫‪7.6‬‬
‫בעצם השתתפותם במבצע‪ ,‬מסכים המשתתף‪ )0( :‬למסור לחברה את פרטיו המלאים; (‪ )3‬במקרה‬
‫של זכייה – להתראיין בעניין זכייתו במבצע; (‪ )2‬כי החברה תהיה רשאית לפרסם את תמונתו‬
‫ו‪/‬או שמו ו‪/‬או פרטיו ו‪/‬או עובדת זכייתו בפרס באמצעי התקשורת השונים לרבות טלוויזיה‪,‬‬
‫אינטרנט ועיתונות ‪ .‬המשתתף מוותר‪ ,‬ללא תמורה‪ ,‬על כל זכות ו‪/‬או טענה בנוגע לשימוש בתמונתו‬
‫ו‪/‬או בשמו ו‪/‬או בפרטיו לטובת החברה‪ ,‬במסגרת פרסומים בקשר עם מבצע הגרלות זה ו‪/‬או‬
‫מבצעים אחרים של החברה‪.‬‬
‫למען הזהירות‪ ,‬מובהר כי בירור הזכייה או קבלת הפרסים אינם מותנים בקיום האמור בסעיף‬
‫זה‪.‬‬
‫‪7.0‬‬
‫החברה תהיה רשאית בכל עת‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬ומכל סיבה שהיא להפסיק או לבטל את‬
‫מבצע ההגרלות ו‪/‬או לשנות את תנאי תקנון מבצע ההגרלות ו‪/‬או לשנות את תנאי ההשתתפות‬
‫בהגרלה ו‪/‬או במבצע ההגרלות ו‪/‬או לשנות את תקופת מבצע ההגרלות ו‪/‬או את המועדים ו‪/‬או את‬
‫הפרסים המוצעים במבצע ההגרלות לרבות להוסיף עליהם או לגרוע מהם‪ ,‬והמשתתף מוותר על‬
‫כל טענה בנוגע לכך‪.‬‬
‫‪7.7‬‬
‫מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה מובהר‪ ,‬כי החברה ו‪/‬או המפקח ו‪/‬או כל עוזר לעורך ההגרלה‬
‫ו‪/‬או כל מי מטעמם לא יישאו באחריות כלשהי במקרה של מעשה ו‪/‬או מחדל של צד שלישי‬
‫כלשהו‪ ,‬לרבות מחלוקת עם צד שלישי כלשהו בקשר עם מבצע הגרלות זה ו‪/‬או פרס המוצע‬
‫במבצע הגרלות זה ו‪/‬או מימוש הפרס‪.‬‬
‫‪7.1‬‬
‫החברה ו‪/‬או המפקח ו‪/‬או כל עוזר לעורך ההגרלה ו‪/‬או כל מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל‬
‫תקלות דפוס ו‪/‬או הפצה ו‪/‬או כל תקלה או טעות אחרת‪ .‬מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל‪,‬‬
‫החברה ו‪/‬או המפקח ו‪/‬או כל עוזר לעורך ההגרלה ו‪/‬או כל מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק‬
‫ישיר ו‪/‬או עקיף‪ ,‬לרבות הוצאות ישירות ו‪/‬או עקיפות שיגרמו למאן דהוא עקב תקלה ו‪/‬או טעות‬
‫כאמור‪ .‬במקרה של תקלה ו‪/‬או טעות כאמור‪ ,‬תהיה רשאית החברה‪ ,‬על פי שיקול דעתה הבלעדי‬
‫והמוחלט ו בכפוף להוראות הדין‪ ,‬לבטל את המבצע‪ ,‬להפחית או להגדיל את מספר הפרסים‬
‫המשתתפים במבצע הגרלות זה ו‪/‬או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון‪ .‬כל פעולה‬
‫כאמור תיחשב כתוספת לתקנון מבצע הגרלות זה ותחייב כל צרכן ו‪/‬או משתתף‪ .‬למען הסר ספק‪,‬‬
‫לאף משתתף במבצע הגרלות זה לא תהיה טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקטו‬
‫החברה ו‪/‬או המפקח עקב תקלה ו‪/‬או טעות כאמור לעיל‪ ,‬ו‪/‬או בקשר לכל נזק ישיר ו‪/‬או עקיף‪,‬‬
‫לרבות הוצאות ישירות ו‪/‬או עקיפות‪ ,‬שייגרמו להם עקב פעולות כאמור‪.‬‬
‫‪7.1‬‬
‫מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל‪ ,‬המשתתף מסכים ומתחייב כי כל תקלה‪ ,‬שיבוש‪ ,‬איחור וכד'‪,‬‬
‫אשר מקורם‪ ,‬בין היתר‪ ,‬בכוח עליון‪ ,‬מלחמה‪ ,‬שביתה‪ ,‬שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות‪,‬‬
‫הטלוויזיוניות‪ ,‬הממוחשבות (לרבות באינטרנט) וברשות הדואר‪ ,‬לא יחשבו כלל להפרה מצד‬
‫החברה של תקנון זה‪ ,‬ולא יזכו אותו בכל סעד ו‪/‬או זכות ו‪/‬או תרופה‪ .‬החברה ו‪/‬או המפקח ו‪/‬או‬
‫כל עוזר לעורך ההגרלה ו‪/‬או כל מי מטעמם לא יהיו אחראים כלפי המשתתפים לכל נזק ישיר‬
‫ו‪/‬או עקיף‪ ,‬לרבות בגין קיצור תקופת המבצע או שינויה‪ ,‬ולרבות בגין הוצאות ישירות ו‪/‬או‬
‫עקיפות שיגרמו למאן דהוא כתוצאה ו‪/‬או בקשר עם ההשתתפות במבצע הגרלות זה ו‪/‬או בעת‬
‫מימוש הז כייה ו‪/‬או בקשר לפרסים לרבות נזקים מחמת כוח עליון‪ ,‬תאונות‪ ,‬מחלות‪ ,‬גניבות‪,‬‬
‫אובדן של כל נכס‪ ,‬עגמת נפש וכו'‪ ,‬ו‪/‬או לכל החלטה ו‪/‬או פעולה אשר יקבל ו‪/‬או יעשה משתתף על‬
‫סמך השתתפותו במבצע הגרלות זה ו‪/‬או זכייתו בפרס‪.‬‬
‫‪0‬‬
‫‪#1667001‬‬
‫‪ 7.16‬המשתתף מצהיר‪ ,‬מסכים ומאשר כי ידוע לו שמבצע זה‪ ,‬הנו מבצע מורכב מבחינה לוגיסטית‪,‬‬
‫וייתכן כי על אף מאמצי החברה‪ ,‬עלולים להתרחש שיבושים ו‪/‬או הפרעות ו‪/‬או תקלות‪ ,‬לרבות‬
‫שיבושים בכל שלב משלבי המבצע‪ ,‬אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף מלהשתתף במבצע ו‪/‬או‬
‫לזכות בפרס ו‪/‬או לקבל את הפרס‪ ,‬והמשתתף מסכים לפטור את החברה ו‪/‬או המפקח ו‪/‬או עוזר‬
‫לעורך ההגרלה ו‪/‬או כל מי מטעמם מכל טענה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או תביעה‪ ,‬ולא יהיה זכאי לכל פיצוי‪,‬‬
‫שיפוי ו‪/‬או סעד בגינם‪.‬‬
‫‪ 7.11‬בכל מקרה לא תהיה למשתתף ו‪/‬או למשתתף שזכה כל תביעה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או טענה נגד החברה‬
‫ו‪/‬או המפקח ו‪/‬או כל עוזר לעורך ההגרלה ו‪/‬או כל גוף אחר הקשור במבצע‪ ,‬או מי מטעם מי‬
‫מאלה‪ ,‬בכל עניין ודבר הקשור‪ ,‬במישרין או בעקיפין‪ ,‬במבצע ובהגרלה במסגרתו‪ ,‬לרבות ומבלי‬
‫לגרוע מכלליות האמור‪ ,‬בכל הקשור לאופן ההגרלה‪ ,‬לקבלת ומימוש הפרס‪ ,‬ולנותני השירותים‬
‫הקשורים בכך‪.‬‬
‫‪ 7.11‬היה ועל אף הגבלת אחריות החברה כאמור לעיל ייקבע כי החברה ו‪/‬או המפקח ו‪/‬או מי מטעמם‬
‫אחראים כלפי משתתף באחריות מכל מין וסוג שהוא‪ ,‬יוגבל הפיצוי המרבי לו יהיה זכאי משתתף‬
‫או צרכן או כל צד ג' כלשהו‪ ,‬לסכום הרכישה המזכה‪.‬‬
‫‪ 7.11‬כל מס‪ ,‬ניכוי או דרישה לתשלום מס‪ ,‬מכל סוג שהוא (לרבות בגין הפרס)‪ ,‬יהיו באחריותם של‬
‫הזוכים ועל חשבונם בלבד‪ .‬החברה תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס‪ ,‬אם תידרש לעשות כן‬
‫על פי דין ו‪/‬או על ידי כל רשות‪ ,‬את פרטי הזוכים ו‪/‬או ניכוי מס במקור‪ .‬החברה לא תהיה חייבת‬
‫בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה‪.‬‬
‫‪ 7.11‬תוצאות ההגרלה תהיינה סופיות‪ ,‬מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור‪.‬‬
‫‪ 7.16‬הזוכה מודע לכך‪ ,‬כי מימוש הפרס עלול להיות תלוי בתנאים מיוחדים ובנסיבות משתנות‪ ,‬לרבות‬
‫בכל הקשור למועדי יציאות הטיסות מישראל ומחו"ל ולאירוח בחו"ל‪ ,‬והזוכה בפרס וכל מי‬
‫מטעמו מוותרים מראש על כל טענה בכל הקשור בכך‪.‬‬
‫‪ 7.10‬החברה שומרת לעצמה שיקול דעת בלעדי ומוחלט באשר לקביעה מיהו הזוכה בפרס‪ ,‬בהתאם‬
‫לכללי תקנון מבצע הגרלות זה‪.‬‬
‫‪ 7.17‬ההכרעה בגין כל מחלוקת ו‪/‬או עניין ו‪/‬או כל הקשור למבצע הגרלות זה‪ ,‬לרבות בגין כל מחלוקת‬
‫ו‪/‬או עניין ו‪/‬או הקשור להגרלה ו‪/‬או לתוצאותיה‪ ,‬תהיה מסורה באופן ייחודי למפקח‪ ,‬והכרעתו‬
‫תהיה סופית ומוחלטת כבורר פוסק‪ ,‬ולמשתתפים ו‪/‬או לצרכנים ו‪/‬או לכל צד ג' שהוא לא תהיה‬
‫כל טענה ו‪/‬או תביעה ו‪/‬או דרישה כנגד החברה ו‪/‬או המפקח בעניין זה‪ .‬בכל מקרה של סכסוך‬
‫שהסמכות לדון ולהכריע בו אינה מוענקת למפקח כאמור (מכל סיבה שהיא)‪ ,‬תהיה לבתי המשפט‬
‫בתל אביב הסמכות הבלעדית והייחודית‪.‬‬
‫‪ 7.11‬בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצורך נוחות בלבד‪ ,‬והוראותיו מתייחסות גם לנקבה‬
‫במשתמע‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫בהצלחה לכל המשתתפים!‬
‫דלתא גליל תעשיות בע"מ‬
‫‪7‬‬
‫‪#1667001‬‬