ששון ושמחה - Dvar Yoim

óþõ½ôñî
êþ−î µêîî¬−ô
š"õñ í’’¼¾³ öî¾ì ë’’−
Nov. 5, ‘14
:¬õîþ ö¼èòîðñ¼ô þêõ
½½¼þðê èò−ñ−¼ô
(718) 384-4190 :½−õê
(718) 384-4631 :½š¼õ
(646) 961-3535 :ñ−¼ô-½−îêîî
320 Roebling St. #402
Brooklyn, NY 11211
#9-22
:‫דעדליין ארייצולייגן אן עד‬
‫ ביינאכט‬8:00 ‫ ביז‬:‫טעגליך‬
10:00 ‫ ביז פרייטאג‬:‫פאר זונטאג‬
!‫פונקטליך‬
(‫הגה"צ אבד"ק ניימארק שליט"א )מייזליש‬
‫ וומס"ב‬- '‫ פייגא בלומא תחי‬:‫הכלה‬
‫ר' חנני יו"ט ליפא קרויס הי''ו‬
(‫ )בערקאוויטש‬- '‫ דיילא רבקה אסתר תחי‬:‫הכלה‬
(‫הרה"ג יעקב ארי' לאבין שליט"א )לייטנער‬
‫ וומס"ב‬- ‫ דוד דוב ני"ו‬:‫החתן‬
ëî¬ ñïô
‫ויואל משה‬
‫ר' אלעזר צבי ווייס הי''ו‬
(‫ שטיין‬- ‫ )אונגאר‬- ‫ בערל ני"ו‬:‫החתן‬
(‫ )לאנדא‬- '‫ יוטא תחי‬:‫הכלה‬
‫פרדס פיגא‬
‫הרב חיים קלמן ליבערמאן הי''ו‬
(‫ )גראס‬- ‫ ישי שמעון ני"ו‬:‫החתן‬
‫הרב יחיאל דוב וויינשטאק הי''ו‬
(‫ )האכהייזער‬- '‫ אסתר תחי‬:‫הכלה‬
‫פרדס צבי‬
‫הרב אשר מרדכי רובין הי''ו‬
(‫ )ראטטענבערג‬- ‫ יעקב ארי' ני"ו‬:‫החתן‬
‫ר' הערשל ווייזער הי''ו‬
(‫ )ווערטהיימער‬- '‫ טויבא לאה תחי‬:‫הכלה‬
‫קאנטינענטאל‬
‫ר' יונה כ"ץ הי''ו‬
(‫ )גליק‬- ‫ יעקב ני"ו‬:‫החתן‬
‫ר' מרדכי נפתלי הירצקא אפפענהיים הי''ו‬
(‫ )איידליס‬- '‫ שרה פרומט תחי‬:‫הכלה‬
‫בית רחל פאראדייס‬
‫ר' שמואל היימליך הי''ו‬
(‫ )פעלדמאן‬- ‫ ישראל שלום ני"ו‬:‫החתן‬
‫הי''ו‬
‫הרב ירחמיאל משה ביטמאן‬
‫ק"י‬
Apirion - Highest quality chasunah package for wholesale price. 718-569-5254
‫ דיסקאונט און חודש'ליכע‬Senior Citizen ‫ קומט און האט הנאה פון אונזער‬:‫שמעון'ס פארמעסי‬
718-384-0234 .‫ ליע עוו‬115 .‫ פראגראם‬Refill ‫אוטאמאטישע מעדיצין‬
Tutor available to work with your child after school hours, W2 ok.
please call 347-587-0601
Williamsburg office looking for a capable full time secretary.
Please leave message at: 347-564-0116
Looking to hire a full time secretary. Computer knowledge required.
Multi task, Good customer service skills. Please call 917-586-3206
Creative Elements is looking for a 12th grader to work part time.
Please call from 7-9 only: 347-227-8567 leave a message with all info. incl. school
Surelles Skirts will be coming ‫ אי"ה‬this Thursday to 213 Lee Ave.
From 12:30 to 8:00 - New Simcha skirts arrived including velvet
Magnificent black silk married sister-of-bride dress, size 8, for sale or rent.
Call: 718-218-8702
New shipment arrived - We now carry Miri exclusives
come see our stunning selection of designer scarves for all occasions
Feel free to call 347-786-1019 - Special discount for Kallah packages
Just Arrived!
Beautiful Selection of Shabbos and Chasuna Tichlech
Limited quantity available
Today
Last day
At:
‫ששון‬
‫ושמחה‬
213 Lee Ave
Don't miss out!
Hours 11:00 - 7:00
‫‪Job Opportunity - Heimishe office, Williamsburg looking to hire a F/t Temp employee‬‬
‫‪for season. Must be responsible, detail oriented and have basic computer skills.‬‬
‫‪Possibility to develop into permanent position. Leave message 718 484-1379‬‬
‫‪Saleslady wanted for a busy store in Williamsburg, daily hours: 4:00pm to 8:00pm‬‬
‫‪Friday 10:00am till 12, hours could be flexible. Please call after 8pm 347-451-1178‬‬
‫‪"Exiting News" Picture Pro Art Classes will be forming an oil painting class for older‬‬
‫‪elementary and high school girls. to inquire please call: 718-384-2220‬‬
‫‪Looking for energetic H.S girls to work after school hours/Sundays‬‬
‫‪with a special needs child. Please call 718-408-5401.‬‬
‫‪Williamsburg real estate office Seeking full time/ part time bookkeeper also secretary‬‬
‫‪position available, please fax resume 347-602-4710 or email to: [email protected]‬‬
‫‪Seeking an ambitious female for 3 days a week‬‬
‫‪in a Heimishe multi-girl office on 47th St. Manhattan. Please call 347-570-3976‬‬
‫‪A Busy office in Williamsburg is seeking an experienced girl to do payroll. Call 718-305-6700 x 205‬‬
‫‪Leave a message with your name, number and experience, or email resume to: [email protected]‬‬
‫‪Secretary position - Full Time - Williamsburg. Computer & Writing skills required.‬‬
‫‪Experience or Graduate. Excellent benefits. Please call 718-522-5620 ex.307‬‬
‫‪Do you want to address your concerns of anxiety, OCD, depression, ADHD, parenting issues, marital‬‬
‫‪problems etc.? Dr. Elye Kirschenbaum, Licensed Psychologist, private Wmsb'g office‬‬
‫‪917-733-4469 . 25 Years’ experience in the Heimishe community‬‬
‫ספעשל ‪ House calls - wash & set $25 hair style $20‬עוועיל‪ .‬רופט ‪ 718-963-0960‬דיוויזשאן‪/‬ווילסאן עריע‬
‫‪Sunday 11/9 minibus from Williamsburg 11 am to Tanger in Riverhead NY return from Mall 5 pm, text only 718-219-6302‬‬
‫צו פארקויפן פאר זייער ביליג א טשיינע קלאזעט‪ ,‬גוטע קאנדישן‪ ,‬רופט‪718-490-1540 :‬‬
‫געזוכט א מיידל צו ארבעטן און ‪ retail store‬און וומס"ב‪ ,‬יעדע טאג פון ‪ 3:00-7:00‬נאכמיטאג רופט ‪718-250-0760/347-768-0089‬‬
‫א בעביסיטער נעבן אימפעריאל‪ ,‬קאנקארד‪ ,‬עידן פעלעס עוועיליבעל פאר ביינאכט שעות‪ ,‬רופט ‪718-855-2647‬‬
‫עקספיריענסד איבערגעגעבענע בעיביסיטער‪ ,‬לי‪/‬פענן געיגנט‪ ,‬האט עוועיל‪ .‬עטליכע פלעצער פון ‪ 9:30‬ביז ‪347-452-4407 ,3:00‬‬
‫‪X‬‬
‫פראפעשענאל ארגינייזער איז עוועיל‪ .‬צוצוגרייטן אייער כלה'ס דירה‪ ,‬אויך זענען מיר מסדר קלאזעטס אין אייער שטוב‪718-436-6362 ,‬‬
‫הערליכע ‪ Collection‬פון ‪ ,Vanity Sets‬געאייגנט פאר כלה מתנות‪ ,‬רופט‪347-461-0498 :‬‬
‫עקספיריענסד בעביסיטער נעבן די נייע וויזניצער זאל ווילחאוויץ‪ ,‬רופט אין צייט צו פארזיכערן א פלאץ ‪845-425-2713‬‬
‫גוטע געלעגענהייט! אויב האט איר וואוטשער'ס פאר אייער קינד פון ‪ 24‬ביז ‪ 32‬חדשים אלט רופט ‪347-546-6378‬‬
‫צו פארקויפן א כמעט נייע פרידש‪-‬פריזער צוליב מופן‪ ,‬אויך א מעסטער בעדרום ארמאר‪ ,‬רופט ‪646-477-8960‬‬
‫אלפיין עיקערס ‪ -‬נייע הויז עוועיל‪ .‬פאר שבת אדער וואך‪ 4 ,‬בעדרום'ס מיט אלעס צוגעשטעלט‪347-729-5432 ,‬‬
‫וומס"ב ‪ -‬א פורנישד ‪ 1‬בעדרום דירה צו פארדינגען פאר חתן כלה פאר ‪ 6‬חדשים‪ ,‬רופט בראוקער ‪ 347-774-2871‬ל‪.‬מ‪.‬‬
‫א פרוי געזוכט צו ארבייטן מיט א קינד פון ‪ 2:00‬ביז ‪ 7:00‬נאכמיטאג‪ ,‬באצאלט דורך אינשורענס‪ ,‬מיט גוטע בענעפיטן‪929-888-2246 ,‬‬
‫‪ - Latest style Paradi BUNTING‬פאר ‪ $75‬און העכער‪ ,‬קאסטום קאלארס עוועיל‪ .‬רופט‪917-588-6009 :‬‬
‫צו פארקויפן כמעט נייע ‪ refrigerator, gas ranch, wash machine & dryer‬צוליב מופן‪347-452-3273 ,‬‬
‫געזוכט א באס טיטשער פאר ‪ 1‬רוט צופרי און ‪ 1‬רוט נאכמיטאג‪ ,‬רופט‪ 220* 718-302-5900 :‬לאזט מעס‪.‬‬
‫געזוכט צו דינגען א דירה פאר א משפחה‪ ,‬פון ‪ Dec. 8‬ביז ‪ ,18‬צוליב א שמחה‪ ,‬גוט באצאלט‪917-414-8518 ,‬‬
‫צו פארקויפן א הערליכע ‪ Red Valentino‬חתונה ‪ ,gown‬סייז ‪ ,6‬פאר א יונגע מחותנת'טע‪ ,‬רופט‪347-768-4112 :‬‬
‫גמ"ח פאר נייע הערליכע ‪ poya‬און ברית ‪ ,outfits‬לע"נ הבתולה שרה ע"ה ב"ר אשר יעקב יודא נ"י שווארץ‪718-388-3273 ,‬‬
‫געזוכט א בעיביסיטער ביי מיר אינדערהיים‪ ,‬פון מאנטאג ביז דאנערשטאג‪ ,‬צופרי שעות‪ 718-599-6822 ,‬ל‪.‬מ‪.‬‬
‫מיאמי ביטש ‪ -‬פריוואטע דירות צו פארדינגען‪ ,‬קאפל פארגעצויגן‪ ,‬נעבן קרעסטירער ביהמ"ד‪347-678-5425 / 718-782-5590 ,‬‬
‫קרית יואל ‪ - Hotel-Motel -‬נאנט צו אלע חתונה זאלן‪ ,‬מיט אדער אן עסן‪845-781-6662 / 845-783-0558 ,‬‬
‫יונגערמאן מיט ברענד ניי מיניווען‪ ,‬וומס"ב ‪ -‬ב"פ‪ ,$17 ,‬לאקעל ‪ ,$4‬אויך לאנג דיסטענס‪ ,‬רופט ‪ 1‬שעה בעפאר‪347-865-6928 ,‬‬
‫אלע אייערע ווייטעמינען פאר די ביליגסטע פרייז )‪718-705-4504 Free Delivery (UP TO 35% OFF‬‬
‫עקספיריענסד שניידערין נעמט אן ‪ - alterations‬אויף ‪ 149 Division‬פון ‪ 11:00‬ביז ‪7:00‬‬
‫געווארן עוועיל‪ .‬א פארמיטאג סעקרעטערי ‪ position‬אין היימישע היי‪-‬סקול אין וומס"ב‪ ,‬דארף קענען קאמפיוטער‪ ,‬פעקס צו ‪718-599-0076‬‬
‫‪ Surgical Stockings‬און אלע ערליי ‪ supporters‬דורך אינשורענס‪ ,Free Delivery ,‬רופט‪ , 718-254-0017 :‬פעקס‪718-388-4161 :‬‬
‫פאר די ‪ professional‬חתונה ‪ hair styling‬אין ‪ haircuts‬דורך א‪ .‬בלום רופט ‪ 718-757-2441‬סאוט סייד געגנט‬
‫צו באקומען א עלעקטריק ‪ nursing pump‬דורך אינשורענס )נאר ‪ AmeriChoice‬און ‪ 732-730-0525 (Blue Cross‬פרי דעליווערי‬
‫פאר די בעסטע ‪ popular warm & loving‬פלעי גרופ‪ ,‬רופט "הויער'ס פלעי‪-‬גרופ" ‪718-916-3192 / 347-760-4740‬‬