עד 3 דונם - הארגון לגננות ולנוף בישראל

‫דף הסבר לרישום באיגוד קבלני הגינון‬
‫בענף ביצוע גנים עד ‪ 3‬דונם ואחזקת גנים עד ‪ 5‬דונם‬
‫‪ .1‬קבלת חברים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫המבקש להתקבל לאיגוד חייב להיות חבר בארגון לגננות ולנוף בישראל‪ ,‬וכן שילם את דמי החבר‬
‫השנתיים‪.‬‬
‫המבקש להתקבל לאיגוד יגיש לועדת הקבלה את טופס הבקשה כשהוא ממולא בצרוף כל‬
‫המסמכים הדרושים‪.‬‬
‫‪ .2‬קריטריונים לקבלה ‪ -‬השכלה והכשרה מקצועית‪) ,‬יש לצרף תעודה אחת מהאפשרויות הבאות(‪:‬‬
‫א‪ .‬תעודת אגרונום במגמת מדעי הצמח )הורטיקולטורה(‪.‬‬
‫ב‪ .‬תעודת הנדסאי באדריכלות נוף‪ ,‬שבתחום לימודיו התמחה גם בגננות נוי ובביצוע ואחזקת גנים‪.‬‬
‫ג‪ .‬תעודת טכנאי אדריכלות נוף‪.‬‬
‫ד‪ .‬תעודה של משרד העבודה לסוג מקצועי בגננות ‪ 3-1‬חדש או ‪ 4-2‬ישן‪.‬‬
‫ה‪ .‬תעודה מקצועית בענף גננות‪ ,‬ממוסד מוכר להשכלה בארץ או בחו"ל‪.‬‬
‫‪ .3‬קריטריונים לקבלה ‪ -‬ותק מקצועי‪:‬‬
‫המבקש להתקבל לאיגוד חייב להוכיח ותק מקצועי כעצמאי של לפחות שנה אחת לפני הגשת הבקשה‪) ,‬יש‬
‫לצרף אישורים (‪ ,‬או ותק מקצועי מוכח כשכיר אצל קבלן רשום באיגוד קבלני הגינון שבארגון של לפחות‬
‫שלוש שנים לפני הגשת הבקשה‪) ,‬יש לצרף אישורי המעסיק (‪.‬‬
‫‪ .4‬הוכחת כושר ביצוע ‪ -‬בסיווג ביצוע גנים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫יש לצרף ‪ 5‬דפי משוב מלקוחות שונים שמעסיקים את הקבלן בעת הגשת הבקשה‪.‬‬
‫על המבקש לכלול לפחות )‪ (2‬שני דפי משוב של ביצוע ‪ 2‬גנים בגודל של ‪ 1‬דונם נטו‪.‬‬
‫‪ .5‬הוכחת כושר ביצוע ‪ -‬בסיווג אחזקת גנים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בסיווג זה יכללו גינות קרקע או גג אשר מטופלות באופן שוטף ומגוון פעולות מקצועיות המבוצעות‬
‫בהן‪.‬‬
‫המבקש יצרף ‪ 10‬דפי משוב מלקוחות שעל ידם מועסק ‪6‬חדשים לפחות‪.‬‬
‫‪ .6‬אישורים נוספים לצירוף לבקשה‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫אישור עוסק מורשה לצורכי מע"מ‪.‬‬
‫אישור מפקיד שומה‪ ,‬או רו"ח‪ ,‬או יועץ מס על ניהול ספרים כחוק‪.‬‬
‫אישור העסקת עובדים כחוק‪.‬‬
‫אישור ניהול חשבון בנק‪.‬‬
‫‪ .7‬תאגיד ו‪/‬או שותפות‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫במקרה והמבקש הוא תאגיד ו‪/‬או שותפות‪ ,‬יש לצרף אישור מרשם החברות מי הם בעלי המניות‪,‬‬
‫ועל אחד מבעלי המניות או השותפים לעמוד אישית בקריטריונים לקבלה לאיגוד קבלני הגינון ע"פ‬
‫הסיווג המבוקש‪.‬‬
‫במקרה והמבקש הוא תאגיד ו‪/‬או שותפות ואף אחד מבעלי המניות או השותפים אינו עומד אישית‬
‫בקריטריונים לקבלה לאיגוד קבלני הגינון ע"פ הסיווג המבוקש‪ ,‬יש לצרף אישור על העסקת עובד‬
‫ע"י התאגיד ו‪/‬או השותפות העומד אישית בקריטריונים לקבלה לאיגוד קבלני הגינון ע"פ הסיווג‬
‫איגוד קבלני גינון ‪ -‬סיווג‪1-‬‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪7‬‬
‫ג‪.‬‬
‫המבוקש לפחות )‪ (6‬שישה חודשים שלפני הגשת הבקשה והתחייבות כי עובד זה ימשיך להיות‬
‫מועסק בחברה‪ ,‬והעיסוק בגינון נעשה באחריותו ובפיקוחו‪.‬‬
‫לצורך האמור בסעיף ‪.7‬ב‪ .‬לעיל ימסרו התאגיד ו‪/‬או השותפות לארגון לגננות ונוף בישראל בעת‬
‫הגשת הבקשה וכן מעת לעת או ע"פ דרישה‪ ,‬מסמכים על העסקת העובד )תלושי שכר‪ ,‬חוזה‬
‫העסקה וכו'(‪ ,‬אישור רואה חשבון‪ ,‬הצהרת העובד האחראי שהינו עובד‪/‬מועסק בתאגיד או בחברה‪.‬‬
‫ברישום באיגוד הקבלנים יצוין בנוסף לשם התאגיד ו‪/‬או השותפות גם שמו של העובד האחראי‬
‫כאמור לעיל‪.‬‬
‫‪ .8‬לתשומת לבכם‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הבקשות לרישום באיגוד הקבלנים יענו בתוך מקסימום ‪ 60‬יום מיום שהומצאו כל המסמכים‬
‫והפרטים הדרושים‪.‬‬
‫הארגון אינו ערוך לטפל בבקשות דחופות‪ ,‬ואינו ממציא אישורים זמניים או "חד פעמיים"‪.‬‬
‫כתובות להגשת בקשות‪:‬‬
‫הארגון לגננות ולנוף בישראל‬
‫רח' אבא אחימאיר ‪ , 22‬פתח‪-‬תקווה‪,‬מיקוד ‪.49370‬‬
‫טל‪ ,03-9080235 :‬פקס‪.03-9080234 :‬‬
‫איגוד קבלני גינון ‪ -‬סיווג‪1-‬‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪7‬‬
‫בקשה לרישום באיגוד קבלני הגינון בסיווג ביצוע גנים עד ‪ 3‬דונם ואחזקת גנים עד ‪ 5‬דונם‬
‫)קרא בעיון את דף ההסבר לפני מילוי הטופס(‬
‫‪ .1‬פרטים אישיים ‪) -‬אם המבקש קבלן יחיד(‬
‫מס' זהות‬
‫שנת לידה‬
‫השכלה גננית‬
‫מס' מע"מ‬
‫שם פרטי‬
‫שם משפחה‬
‫כתובת פרטית‪ :‬ישוב‬
‫רחוב‬
‫מס' בית‬
‫מיקוד‬
‫מס' טלפון‬
‫כתובת העסק‪ :‬ישוב‬
‫רחוב‬
‫מס' בית‬
‫מיקוד‬
‫מס' טלפון‬
‫‪ .2‬פרטי השותפות ‪ /‬חברה )אם המבקשים שותפות ‪ /‬חברה(‬
‫שם שותפות ‪ /‬חברה‬
‫מס' רישום‬
‫רחוב‬
‫כתובת ‪ :‬ישוב‬
‫מס' מע"מ‬
‫מס' בית‬
‫טלפון‬
‫מיקוד‬
‫‪ .3‬פרטי השותפים ‪ /‬בעלי המניות )אם המבקשים שותפות ‪ /‬חברה(‬
‫שם פרטי‬
‫שם משפחה‬
‫מס' זהות‬
‫שנת לידה‬
‫השכלה גננית‬
‫‪.1‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.2‬‬
‫רחוב‬
‫כתובת פרטית‪ :‬ישוב‬
‫מיקוד‬
‫מס' בית‬
‫מס' טלפון‬
‫‪.1‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.2‬‬
‫שם השותף‪/‬ים העומד‪/‬ים בקריטריונים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫איגוד קבלני גינון ‪ -‬סיווג‪1-‬‬
‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪7‬‬
‫‪ .4‬סיווג מקצועי מבוקש‬
‫ ‪ -‬ביצוע גנים עד )‪ (3‬דונם‬
‫ ‪ -‬אחזקת גנים עד )‪ (5‬דונם‬
‫‪ .5‬פרטי ההשכלה והכשרה מקצועית בגננות )צרף תעודות ע"פ הסבר בסעיף ‪ 2‬בדף הסבר(‬
‫שם המוסד להשכלה‬
‫תקופת הלימוד‬
‫משנה‬
‫מגמה‪/‬התמחות‬
‫סוג התעודה‬
‫השתלמויות אחרות‬
‫עד שנה‬
‫‪.6‬הוכחת כושר ביצוע גנים וותק מקצועי כקבלן י או כשכיר אצל קבלן הרשום באיגוד הקבלנים‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬צרף את ההמלצות המלאות ו‪/‬או משובים‪) ,‬ראה הסבר בסעיפים ‪ ,3‬ו‪ 4-‬בדף הסבר(‬
‫‪.1‬‬
‫שם הגנים ומקומם‬
‫תאריך ביצוע‬
‫שם המזמין‪/‬לקוח‬
‫כתובת‬
‫טלפון‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫** במקרה והמבקש עבד כשכיר‪ ,‬שם המזמין‪/‬לקוח יכול להישאר כשם המעסיק‪.‬‬
‫‪ .7‬הוכחת כושר אחזקת גנים וותק מקצועי כקבלן עצמאי או כשכיר אצל קבלן הרשום באיגוד הקבלנים‪.‬‬
‫מתוך רשימת ‪ 10‬הכתובות‪ ,‬צרף חמש המלצות מלאות )ראה הסבר בסעיפים ‪ ,3‬ו‪ 5-‬בדף הסבר(‬
‫שם הגן ומקומו‬
‫גודל השטח‬
‫תאריך אחזקה‬
‫מתאריך‬
‫שם הלקוח‬
‫כתובת‬
‫טלפון‬
‫עד תאריך‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫איגוד קבלני גינון ‪ -‬סיווג‪1-‬‬
‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪7‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫** במקרה והמבקש עבד כשכיר‪ ,‬שם המזמין‪/‬לקוח יכול להישאר כשם המעסיק‪.‬‬
‫‪ .8‬אישורים נוספים לצירוף לבקשה )ראה סעיף ‪ 6‬בדף הסבר(‬
‫ ‪ -‬אישור עוסק מורשה לצורכי מע"מ‪.‬‬
‫ ‪ -‬אישור מפקיד שומה‪ ,‬או רו"ח‪ ,‬או יועץ מס על ניהול ספרים כחוק‪.‬‬
‫ ‪ -‬אישור העסקת עובדים כחוק‪.‬‬
‫ ‪ -‬אישור ניהול חשבון בנק‪.‬‬
‫‪ .9‬אישורי תאגיד ו‪/‬או שותפות )ראה סעיף ‪ 7‬בדף הסבר(‬
‫ ‪ -‬אישור רשם החברות הכולל את שמות בעלי המניות‪.‬‬
‫ ‪ -‬אישורי העסקת עובד העומד בקריטריונים לקבלה בהתאם לפרטי הבקשה‪.‬‬
‫ ‪ -‬אישור‪ ,‬הצהרת העובד‪.‬‬
‫הנני מצהיר בזה כי זהו שמי‪ ,‬זו חתימתי ותוכן האמור לעיל אמת‪.‬‬
‫תאריך‪ ______________________ :‬חתימה‪ __________________ :‬חותמת‪_______________ :‬‬
‫איגוד קבלני גינון ‪ -‬סיווג‪1-‬‬
‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪7‬‬
‫משוב על אחזקת הגינה‬
‫דף זה ימולא ע"י הלקוח בתקופת העסקתו של הקבלן בלבד‪.‬‬
‫שם הלקוח‪___________________________ :‬‬
‫כתובת‪______________________________ :‬‬
‫טלפון‪ ,_________________ :‬פקס‪ ,_________________ :‬נייד‪_______________ :‬‬
‫גודל הגינה במ"ר ‪ ,_________________ :‬שם הגנן‪__________________________ :‬‬
‫שם החברה‪____________________________________ :‬‬
‫תאריך תחילת עבודת הקבלן ‪_______________________ :‬‬
‫תדירות הטיפולים ‪_______________________________ :‬‬
‫הערות‪__________________________________________________________ :‬‬
‫המלצות ‪________________________________________________________ :‬‬
‫חתימה ‪ ,______________________ :‬תאריך‪____________________________ :‬‬
‫הערה‪ :‬דף המשוב יהיה רלוונטי אך ורק בגנים המתוחזקים לפחות שישה חודשים ברצף‪.‬‬
‫איגוד קבלני גינון ‪ -‬סיווג‪1-‬‬
‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪7‬‬
‫משוב על ביצוע גינה‬
‫) דף זה ימולא ע"י הלקוח בלבד (‬
‫הקף בעיגול את הפעולות שבוצעו‬
‫‪ .1‬הכנת הקרקע‬
‫‪ .2‬מערכת השקיה‬
‫‪ .3‬שתילת צמחים‬
‫‪ .4‬שתילת דשא‬
‫‪ .5‬דוממים‪ :‬מסלעות‪ ,‬חיפויים‪ ,‬כדים‪ ,‬תאורת גן‪) ,‬הקף בעיגול את האלמנטים שבוצו (‬
‫שם הלקוח‪___________________________ :‬‬
‫כתובת‪______________________________ :‬‬
‫טלפון‪ ,_________________ :‬פקס‪ ,_________________ :‬נייד‪_______________ :‬‬
‫גודל הגינה במ"ר ‪ ,_________________ :‬שם הגנן‪__________________________ :‬‬
‫שם החברה‪ ,________________________ :‬תאריך הקמה‪___________________ :‬‬
‫הערות‪__________________________________________________________ :‬‬
‫המלצות ‪________________________________________________________ :‬‬
‫חתימה ‪ ,______________________ :‬תאריך‪____________________________ :‬‬
‫איגוד קבלני גינון ‪ -‬סיווג‪1-‬‬
‫עמוד ‪ 7‬מתוך ‪7‬‬