חוקה אקדמית

‫‪1‬‬
‫מכללת אוהלו‬
‫חוקה אקדמית‬
‫מכללת אוהלו‬
‫‪2‬‬
‫חוקה אקדמית‬
‫א‪ .‬תקנון המועצה האקדמית‬
‫ב‪ .‬תקנון מינויים והעלאות‬
‫ג‪ .‬תקנון סגל אקדמי‬
‫ד‪ .‬מבנה אקדמי‬
‫ה‪ .‬תקנון מטלות לימודיות ובחינות‬
‫ו‪ .‬תקנון משמעת סטודנטים‬
‫ז‪ .‬תקנון מצוינות בלימודים ולימודי ספורטאים‬
‫פעילים ומצטיינים‬
‫‪3‬‬
‫א‪ .‬ראש מוסד ‪ /‬נשיא‬
‫‪ .1.1‬בראש המוסד יעמוד איש אקדמיה בכיר‪ ,‬רצוי פרופסור‪ ,‬שיועסק במוסד במשרה מלאה‪ ,‬והמוסד‬
‫יהיה מקום עבודתו היחיד‪.‬‬
‫‪ .1.2‬אם ראש המוסד‪/‬הנשיא הינו פרופסור מן המניין‪ ,‬הוא לא יוכל לכהן בו זמנית כיו"ר המועצה‬
‫האקדמית העליונה של המוסד וכיו"ר ועדת המינויים‪ .‬במקרה כזה הוא יוכל לכהן )בנוסף‬
‫לתפקידו כראש מוסד‪/‬כנשיא( רק באחד משני התפקידים לפי בחירתו‪ .‬לתפקיד השני ימונה ע"י‬
‫ראש המוסד‪/‬הנשיא‪ ,‬באישור המועצה האקדמית העליונה‪ ,‬פרופסור מן המניין שמחויבותו למוסד‬
‫תבוא לידי ביטוי בהעסקתו במוסד במשרה‪.‬‬
‫‪ .1.3‬אם ראש המוסד‪/‬הנשיא אינו פרופסור מן המניין‪ ,‬יעמוד בראש המועצה האקדמית העליונה ובראש‬
‫ועדת המינויים פרופסור מן המניין שמחויבותו למוסד תבוא לידי ביטוי בהעסקתו במוסד במשרה‪.‬‬
‫אדם זה ימונה ע"י ראש המוסד‪/‬הנשיא באישור המועצה האקדמית העליונה‪.‬‬
‫‪ .1.4‬מינוי‪/‬בחירה של ראש המוסד‪/‬הנשיא או פיטורין יהיו בידי חבר הנאמנים של המוסד בהתאם‬
‫לתקנון המוסד‪ ,‬ללא התערבות גורם כלשהו מחוץ למוסד‪.‬‬
‫‪ .1.5‬ראש המוסד‪/‬הנשיא יכהן בתפקידו על בסיס קדנציאלי‪ .‬משך קדנציה ייקבע ע"י המוסד ויהיה חלק‬
‫מתקנון המוסד‪ .‬מכל מקום‪ ,‬התקופה המצטברת הרצופה של כהונת ראש מוסד‪/‬נשיא לא תעלה על‬
‫‪ 10‬שנים‪.‬‬
‫‪ .1.6‬סמכויות ראש המוסד‪/‬הנשיא יוגדרו בתקנון המוסד‪.‬‬
‫ב‪ .‬תקנון המועצה האקדמית‬
‫‪ .1‬המועצה האקדמית של מכללת "אוהלו" בקצרין תהווה את הגוף האקדמי העליון של המכללה ותהיה‬
‫מופקדת על ניהול העניינים האקדמיים של המכללה והיא משתתפת יחד עם הגופים השונים של‬
‫המכללה בקביעת תוכניות הפיתוח של המכללה ותפקידיה הציבוריים‪.‬‬
‫‪ .1.1‬בעניינים בעלי השלכות כספיות‪ ,‬כפופות החלטות המועצה לאישור הועד המנהל של העמותה‪.‬‬
‫‪ .2‬הרכב המועצה‪:‬‬
‫חברי המועצה הם‪:‬‬
‫‪ .2.1‬חברי הסגל בדרגות פרופסור חבר ופרופסור מן המניין שמקום עבודתם הוא מכללת "אוהלו" והם‬
‫מועסקים בחצי משרה ויותר‪ .‬ראש המכללה‪ ,‬סגן ראש המכללה והראש האקדמי יהיו חברים‬
‫בתוקף תפקידם‪.‬‬
‫‪ .2.2‬נושאי תפקידים במכללה יוזמנו כמשקיפים לישיבות‪.‬‬
‫‪ .2.3‬שני שלישים מחברי המועצה האקדמית יהיו פרופסורים‪ ,‬שליש בדרגת פרופסור מן המניין ושליש‬
‫בדרגת פרופסור חבר‪ ,‬חלקם ממוסדות אקדמיים אחרים‪.‬‬
‫‪ .2.4‬כל הפרופסורים יהיו בעלי זכות הצבעה‪.‬‬
‫‪ .2.5‬משתתפים בתוקף תפקידם‪ :‬יו"ר הועד המנהל‪ ,‬המנכ"ל‪ ,‬המזכיר האקדמי )לכשימונה(‪.‬‬
‫‪ .2.6‬ראש המכללה‪ ,‬אם הוא פרופ' מן המניין‪ ,‬יהיה יו"ר המועצה‪ .‬אם אין הוא פרופסור מן המניין‪,‬‬
‫יכהן פרופסור מן המניין העובד במשרה במכללה כיושב ראש המועצה‪ .‬בהעדרו של יושב ראש‬
‫המועצה יישב ממלא מקומו בראש המועצה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ .2.7‬מבין חברי המועצה יהיה נציג של הסגל הבכיר ונציג אחד של הסגל הזוטר שמקום עבודתם‬
‫העיקרי הוא מכללת "אוהלו"‪.‬‬
‫‪ .2.8‬נושאי תפקידים במכללה יוזמנו כמשקיפים לישיבות‪ ,‬בהתאם לנושאים הנידונים ללא זכות‬
‫הצבעה‪.‬‬
‫‪ .3‬מועדי התכנסות‪:‬‬
‫המועצה תתכנס פעם בכל סמסטר‪ ,‬ופעם נוספת במהלך השנה הקלנדרית‪ .‬מועדי ישיבות המועצה‬
‫יפורסמו בתחילת שנת הלימודים‪.‬‬
‫ישיבה מיוחדת של המועצה תתכנס על‪-‬פי החלטת יושב ראש המועצה או על‪-‬פי בקשת לפחות שליש‬
‫מבין חבריה‪ .‬ישיבה כזאת תכונס בהקדם‪ ,‬אך לא יאוחר משבועיים מיום קבלת הבקשה לכנסה‪.‬‬
‫‪ .4‬מניין חוקי‬
‫ישיבות המועצה תהיינה חוקיות בתנאי שהשתתפו בהן רוב החברים הנמצאים בארץ ובכל מקרה לא‬
‫פחות מ‪ 60%-‬מכלל חברי המועצה‪ .‬באין רוב כזה בישיבה הראשונה יהיה כל מניין נוכחים בישיבה‬
‫שלאחריה מניין חוקי‪ .‬את מועד הישיבה יקבע יושב ראש המועצה‪.‬‬
‫‪ .5‬ניהול הישיבות‬
‫‪ .5.1‬יושב ראש המועצה יקבע את סדר‪-‬היום של כל ישיבה‪ ,‬וההזמנה לישיבה בצירוף סדר‪-‬היום תישלח‬
‫לחברי המועצה כשבוע לפי מועד הישיבה‪.‬‬
‫‪ .5.2‬ועדות המועצה רשאיות להציע סעיפים לסדר‪-‬היום‪.‬‬
‫‪ .5.3‬כל חבר המועצה רשאי להציע נושא לסדר‪-‬היום באמצעות יושב ראש המועצה‪ .‬אם יושב ראש‬
‫המועצה סירב להעלות נושא לסדר היום‪ ,‬רשאי כל חבר מועצה להעלות נושא לסדר‪-‬היום ובלבד‬
‫שהצעתו זוכה לתמיכתם של לפחות חמישה מחברי המועצה‪.‬‬
‫‪ .5.4‬הראש האקדמי הוא מזכיר המועצה והוא האחראי לניהול הפרוטוקול של הדיונים ולהפצתו בין‬
‫כל חברי המועצה‪ .‬העתק הפרוטוקול יישמר אצל הראש האקדמי וכל אחד מחברי הסגל יהיה‬
‫רשאי לעיין בו‪.‬‬
‫‪ .5.5‬החלטות המועצה יתקבלו ברוב יחסי של המצביעים‪ .‬במקרה של קולות שקולים זכות ההכרעה‬
‫היא בידי היושב ראש‪.‬‬
‫‪ .5.6‬ניתן לערער על החלטת המועצה תוך שלושים יום מיום פרסום הפרוטוקול של ישיבת המועצה‬
‫שבה נפלה ההחלטה‪ .‬הערעור ייעשה בפני ועדת החוקה‪.‬‬
‫‪ .5.7‬ההצבעות תהיינה בדרך כלל גלויות‪ .‬על‪-‬פי דרישת לפחות חמישה מחברי המועצה תיערך הצבעה‬
‫חשאית‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ .6‬תפקידי המועצה‬
‫‪ .6.1‬בחירת ראש המועצה האקדמית וחברי המועצה‪ .‬המועצה תאשר שבחירת או מינוי ראש המכללה‬
‫נעשתה על דעתה‪.‬‬
‫‪ .6.2‬ייצוג ‪ -‬המועצה בוחרת בנציגיה‪ ,‬ע"פ תפקידם‪ :‬לוועד המנהל – נציג אחד‪ ,‬ראש המכללה‪ ,‬ולחבר‬
‫הנאמנים של המכללה – ‪ 2‬נציגים‪ ,‬הראש האקדמי והאחראי על ההכשרה‪.‬‬
‫‪ .6.3‬תכנון‪ :‬בכפוף לתקנון עמותת המכללה האקדמית‪ ,‬מופקדת המועצה על הנושאים שלהלן‪:‬‬
‫א‪ .‬תכנון ופיתוח בתחום ההוראה‪ ,‬המחקר והתכנון הפיסי אשר להם השלכות על המכללה‬
‫האקדמית‪.‬‬
‫ב‪ .‬הקמת מסלולים‪ ,‬התמחויות‪ ,‬לימודי תעודה‪ ,‬מגמות‪ ,‬חטיבות וביטולם‪.‬‬
‫ג‪ .‬הקמתם של מרכזים ומכונים וביטולם‪.‬‬
‫ד‪ .‬הקמתן של כל מסגרות הלימודים והמחקר שאינן כלולות בסעיף ‪ 6.3‬ב' ו‪-‬ג' וביטולן‪ ,‬וקביעת‬
‫סדר הפעלתן‪.‬‬
‫ה‪ .‬המועצה מאשרת תוכניות לימוד להענקת תארים אקדמיים לקראת הגשתן לאישור המל"ג‪.‬‬
‫ו‪ .‬המועצה דנה בתקציב הפעילות האקדמית לקראת הגשתו לוועד המנהל וְ לות"ת‪.‬‬
‫‪ 6.4‬המועצה מופקדת על רמתם הנאותה של הלימודים ועל קידום המחקר במכללה‬
‫האקדמית‪.‬‬
‫‪ 6.5‬המועצה קובעת כללים ותקנות המחייבים את חברי הסגל של המכללה האקדמית‪.‬‬
‫קביעת תקנון המינויים והכללים להעלאות בדרגה של הסגל האקדמי – בהתבסס על קריטריונים‬
‫וכללים שתציע ועדת‪/‬ועדות המינויים של המוסד בכפוף לעקרונות שהותוו על ידי המל"ג‪.‬‬
‫קביעת תקנון אתיקה של חברי הסגל האקדמי במוסד‪.‬‬
‫‪ 6.6‬ענייני סטודנטים‬
‫‪ 6.6.1‬המועצה קובעת כללים לקבלת סטודנטים ולקבלת תלמידים לכל מסגרות הלימוד של‬
‫המכללה האקדמית‪.‬‬
‫‪ 6.6.2‬המועצה קובעת כללים ותקנות לתלמידי המכללה האקדמית ומפקחת על המשמעת והסדר‬
‫במוסד )בכלל זה תקנון המשמעת(‪.‬‬
‫‪ 6.7‬המועצה קובעת את המדיניות ואת תוכניות הלימודים של המכינה הקדם‪-‬אקדמית‪.‬‬
‫‪ 6.8‬פרסים ‪ -‬המועצה מחליטה על עקרונות אקדמיים בעניין מתן פרסים ומענקים‬
‫‪ 6.9‬המועצה קובעת את מדיניות הספרייה‪ ,‬המחשוב והפרסומים‪.‬‬
‫‪ 6.10‬המועצה מעניקה תוארי‪-‬כבוד אקדמיים‪.‬‬
‫‪ 6.11‬המועצה מאצילה מסמכויותיה לוועדות שבחרה‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ .7‬הוועדות הקבועות של המועצה הן*‪:‬‬
‫‪ .7.1‬מועצה אקדמית פנימית‪:‬‬
‫‪ .7.1.1‬מופקדת על ניהול העניינים האקדמיים השוטפים אשר בתחום הסמכויות של המועצה‬
‫האקדמית‪ ,‬לפי המדיניות וההחלטות שקיבלה‪ .‬פועלת בשם המועצה ומדווחת לה על‪-‬ידי‬
‫שליחת הפרוטוקולים שלה באורח רצוף‪.‬‬
‫‪ .7.1.2‬הועדה רשאית להקים ועדות משנה וועדות אד‪-‬הוק מטעמה‪.‬‬
‫‪ .7.1.3‬חברי הוועדה יהיו יושב‪-‬ראש המועצה האקדמית‪ ,‬הראש האקדמי )יושב‪-‬ראש(‪ ,‬ראשי‬
‫המסלולים וחברים מצוות המסלול שנבחרו על‪-‬ידי המועצה‪ ,‬ובלבד שדרגתם תהיה מרצה‪.‬‬
‫המנכ"ל משתתף בוועדה בתוקף תפקידו‪ ,‬ללא זכות הצבעה‪.‬‬
‫‪ .7.1.4‬תחומי אחריות וסמכויות‪:‬‬
‫‪ .7.1.4.1‬אחריות על סגל המרצים‪ :‬הערכת מרצים; צמצומי מרצים; קידום הסגל; חובות וזכויות‬
‫אנשי סגל; טיפול בתיקי הסגל לצורכי קידום )ועדת מינויים(‪.‬‬
‫‪ .7.1.4.2‬פתיחת התמחויות ומסלולים חדשים במכללה‪ .‬אישור שינויים בתוכניות הלימודים‬
‫הקיימות‪ .‬החלטה על מספר שעות בהתמחויות בלימודי החינוך ובהכשרה המעשית‪,‬‬
‫התארגנות אקדמית לאור צרכים כלכליים ואחרים‪.‬‬
‫‪ .7.1.4.3‬קביעת הדרישות האקדמיות מהסטודנטים‪ :‬תנאי קבלה; סיוע לסטודנטים; תנאים‬
‫לקבלת תואר‪.‬‬
‫‪ .7.1.4.4‬פיקוח ואישור מסגרת פעילות ועדת מחקר‪ .‬עידוד מחקרי סגל המרצים ומחקרי‬
‫סטודנטים‪.‬‬
‫‪ .7.1.4.5‬אישור עקרוני של הפעילויות המתוכננות לשנה"ל )'לוח השנה'( שיוגש ע"י סגן ראש‬
‫המכללה‪.‬‬
‫‪ .7.1.4.6‬החלטה על התנאים והנסיבות להפסקת לימודי סטודנט במכללה‪.‬‬
‫‪ .7.1.4.7‬הכנת סדר יום למועצה האקדמית‪.‬‬
‫‪ .7.1.4.8‬אישור תקנון אקדמי של המכללה )סעיפים חדשים בתקנון והכנסת שינויים לאור צרכים‬
‫משתנים(‪.‬‬
‫‪ .7.1.4.9‬תכנון ו‪/‬או אישור פרוייקטים משותפים עם מכללות אחרות‪.‬‬
‫‪ .7.1.4.10‬הכנת דו"ח לחבר נאמנים על פעילות אקדמית של המכללה והפיתוח האקדמי‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ .7.2‬ועדת ההוראה המכללתית‬
‫‪ .7.2.1‬מופקדת על ניהול העניינים האקדמיים השוטפים בהתאם לסמכויות שקבלה מהמועצה‬
‫האקדמית‪ ,‬ומדווחת לה על‪-‬ידי שליחת הפרוטוקולים שלה באורח רצוף‪.‬‬
‫‪ .7.2.2‬חברי הוועדה יהיו‪ :‬סגן ראש המכללה‪-‬ראש ההכשרה )יו"ר(‪ ,‬הראש האקדמי‪ ,‬ראשי‬
‫המסלולים‪ ,‬ראשי ההתמחויות והתחומים ובלבד שדרגתם תהיה מרצה‪ ,‬נציג מכל מסלול‪,‬‬
‫שנבחר ע"י צוות המסלול‪ ,‬ללא זכות הצבעה‪ .‬ראש המכללה ויו"ר המועצה האקדמית יוזמנו‬
‫לישיבות הועדה ללא זכות הצבעה‪.‬‬
‫‪ .7.2.3‬תחומי אחריות וסמכויות‪:‬‬
‫‪ .7.2.3.1‬הכנת התוכנית והדרישות מהתלמיד‪ ,‬בהתאם לדגם המנחה‪ ,‬כפי שיקבע במועצה‬
‫האקדמית‪.‬‬
‫‪ .7.2.3.2‬תפיסת ההכשרה במכללה‪.‬‬
‫‪ .7.2.3.3‬תרגום הלכה למעשה של החלטות המועצה האקדמית‪.‬‬
‫‪ .7.2.3.4‬שיטות ההוראה ודרכים לשיפור ההוראה במכללה‪.‬‬
‫‪ .7.2.3.5‬פעילות פדגוגית כללית הקשורה לשיפור דרכי ההוראה‪.‬‬
‫‪ .7.2.3.6‬הד"פ – הפיכת ההתנסות ללמידה אקדמית‪.‬‬
‫‪ .7.2.3.7‬כל תחום ההתנסות והכשרת המורה בדיסציפלינות השונות ובמסלולים השונים‪.‬‬
‫‪ .7.2.3.8‬פיתוח מדדי הערכה וכללים להערכה במכללה‪.‬‬
‫‪ .7.2.3.9‬יחס בין בחינות לעבודות‪ ,‬קשר בין דרישות לבחינות‪.‬‬
‫‪ .7.2.3.10‬הספרייה – כמות הספרים שחייבת להיות בספרייה לגבי כל הנלמד במכללה והנגישות‬
‫של התלמיד אליהם‪.‬‬
‫‪ .7.2.3.11‬הדרכת המרצים בשימוש בעזרי הוראה וקביעת כללים לנגישות המרצים לעזרי הוראה‪.‬‬
‫‪ .7.2.3.12‬קביעת קורסי חובה וקורסי רשות‪.‬‬
‫‪ .7.2.3.13‬אחריות על ועדות ההוראה המסלוליות )ועדת ההוראה המסלולית – בראשות ראש‬
‫המסלול ובהשתתפות נציגי הד"פ ההתמחויות והתחומים שבמסלול(‪.‬‬
‫‪ .7.2.4‬הועדה רשאית להקים ועדות משנה וועדות אד‪-‬הוק מטעמה‪.‬‬
‫‪ 7.3‬ועדת מינויים והעלאות‬
‫‪7.3.1‬‬
‫הוועדה מאשרת את כל המינויים וההעלאות מדרגת מורה‪/‬מרצה ומעלה‪.‬‬
‫‪7.3.2‬‬
‫הרכב הוועדה‪ ,‬תפקידיה וסדרי עבודתה מפורטים בתקנון המינויים וההעלאות‪.‬‬
‫‪ 7.4‬ועדת הערעורים‬
‫‪7.4.1‬‬
‫הוועדה תדון בערעורים על החלטות של ועדת המינויים הכלל‪ -‬מכללתית‪.‬‬
‫‪7.4.2‬‬
‫הרכב הוועדה‪ ,‬תפקידיה וסדרי עבודתה מפורטים בתקנון מינויים והעלאות‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ 7.5‬ועדת החוקה‬
‫‪7.5.1‬‬
‫הוועדה תשקוד על קיום החוקה והיא הסמכות לפירושה‪.‬‬
‫‪7.5.2‬‬
‫על הוועדה לטפל בהצעות לתיקונים ותוספות לחוקה ולהביאן‪ ,‬בצירוף חוות‪-‬דעתה‪ ,‬לדיון‬
‫במועצה‪.‬‬
‫‪7.5.3‬‬
‫הוועדה תדון ותחליט בערעורים שיובאו לפניה על חוקיות ההחלטות בכל הגופים במכללה‪.‬‬
‫‪7.5.4‬‬
‫חברי הוועדה יהיו שלושה חברי מועצה בעלי דרגת מרצה בכיר ומעלה‪ ,‬שייבחרו על‪-‬ידי‬
‫המועצה‪.‬‬
‫‪7.5.5‬‬
‫חברי הוועדה יבחרו את היושב‪-‬ראש‪.‬‬
‫‪ 7.6‬המועצה רשאית לבחור ועדות נוספות ולהאציל להן מסמכויותיה‪.‬‬
‫‪ 7.7‬סדרי בחירת הוועדות‪ ,‬הנציגויות והפעלתן‬
‫‪7.7.1‬‬
‫המועצה תבחר בהצבעה חשאית את חברי ועדותיה‪.‬‬
‫‪7.7.2‬‬
‫תקופת כהונתו של חבר סגל שנבחר לאחת מוועדות המועצה תהיה בדרך כלל בת שלוש‬
‫שנים‪ ,‬ועם תום כהונתו יוכל להיבחר לשנתיים נוספות‪ .‬לאחר חמש שנות כהונה רצופות אין‬
‫הוא יכול להיבחר שוב אלא אחרי הפסקה בת שנה אחת‪.‬‬
‫‪7.7.3‬‬
‫החברים החדשים בוועדות ייכנסו לתפקידם מיד לאחר בחירתם‪ ,‬למעט מקרים בהם‬
‫המועצה החליטה על מועד אחר‪.‬‬
‫‪7.7.4‬‬
‫נבצר מחבר ועדה להיות נוכח בישיבותיה של אחת מוועדות המועצה הנבחרות במשך יותר‬
‫משישה חודשים ‪ -‬ייחשב כמתפטר‪ .‬הודעה על כך ימסור יושב‪-‬ראש המועצה עם העתק בכתב‬
‫לנוגע בדבר‪.‬‬
‫‪7.7.5‬‬
‫יושב הראש של ועדה יוצאת יכנס את הישיבה הראשונה של הוועדה הנכנסת‪ .‬בישיבה זו‬
‫ייבחר יושב‪-‬ראש חדש‪ ,‬ועד לבחירתו יישב בראש הוועדה היושב‪-‬ראש היוצא‪.‬‬
‫‪7.7.6‬‬
‫יושב‪-‬הראש יכנס את הוועדה על‪-‬פי יוזמתו או על‪-‬פי דרישת רוב החברים בוועדה‪ ,‬אך לא‬
‫פחות מאשר פעמיים בסמסטר‪.‬‬
‫‪7.7.7‬‬
‫ישיבות הוועדות תהיינה חוקיות בתנאי שישתתפו בהן רוב חבריהן‪.‬‬
‫‪7.7.8‬‬
‫החלטות הוועדות יתקבלו רק ברוב קולות הנוכחים‪.‬‬
‫‪7.7.9‬‬
‫כל ועדה תנהל פרוטוקול של ישיבותיה‪.‬‬
‫‪ 7.7.10‬הפרוטוקול יופץ בין חברי הוועדה ויועבר ליושב‪-‬ראש המועצה‪ ,‬לחברי המועצה ולנוגעים‬
‫בדבר )למעט פרוטוקול ועדת המינויים וההעלאות‪ ,‬שיהיה חסוי(‪.‬‬
‫‪ 7.7.11‬כל ועדה תמסור‪ ,‬אחת לשנה‪ ,‬דין וחשבון בכתב על פעולותיה למועצה האקדמית‪.‬‬
‫‪ 7.8‬המועצה האקדמית תהיה רשאית לתקן‪ ,‬להוסיף ולשנות תקנון זה ברוב רגיל של חברי המועצה‬
‫שיהיו נוכחים בישיבה‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫ב‪ .‬תקנון מינויים והעלאות‬
‫תקנון זה בא לקבוע את ההליכים למינויים ולהעלאות במסלולים האקדמיים השונים ‪ -‬רגיל )א(‪ ,‬מורים‬
‫)ב(‪ ,‬מומחים )ג( – במכללת "אוהלו"‪ .‬כן בא התקנון לקבוע את ההליכים למינויים של עמיתי הוראה‪.‬‬
‫בהתאם להחלטות המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬יהיו החלטות ועדת המינויים בעניין העלאה או הענקת דרגת‬
‫"פרופסור חבר"‪ ,‬ודרגת "פרופסור מן המניין"‪ ,‬בגדר החלטה להמליץ בפני ועדת המינויים הבין מכללתית‪,‬‬
‫שמינתה המל"ג‪ ,‬להעניק את הדרגה למועמד המכללה‪.‬‬
‫‪ .1‬ייזום מינויים‬
‫‪ 1.1‬היוזמה למינוי ולהעלאה באה מראש היחידה האקדמית בה מלמד המורה‪ ,‬לאחר שנועץ בחברי‬
‫הסגל הבכירים שביחידה‪.‬‬
‫כן רשאי כל חבר סגל בכיר* להציע לראש היחידה מועמדים חדשים למינוי‪ .‬ההצעה תופנה לראש‬
‫היחידה הנוגע בדבר‪.‬‬
‫‪ 1.2‬דין הצעות אלה כדין הצעות של חברי היחידה עצמם‪ ,‬וחל עליהם הסעיף‪ :‬ראש היחידה חייב‬
‫להתייעץ בנושאים אלה ובכל נושא ההופך מועמד לחבר ביחידה עם מורי היחידה שדרגתם היא‬
‫לפחות כדרגה המוצעת למועמד‪ ,‬ובלבד שיהיו מדרגת מרצה בכיר ומעלה‪ .‬דו"ח על היוועצות זו‬
‫יועבר לראש היחידה‪ ,‬לראש המכללה ולחברי הסגל שבהם נועץ ראש היחידה ואליו תצורף‬
‫המלצתו של ראש ההתמחות‪ .‬לדו"ח יצורפו גם קורות חיים ורשימת פרסומים של המועמד‪.‬‬
‫‪ 1.3‬חברי סגל יכהנו על‪-‬פי הדרגה שהייתה להם במוסד אקדמי מוכר בזמן שהתקבלו למכללה‪ .‬לאחר‬
‫מכן הם יהיו זכאים להעלאה בהתאם לתקנון זה‪ .‬מעמדם של חברי סגל אלה יהיה בהתאם‬
‫לדרגתם‪.‬‬
‫‪ .2‬הליכי המינויים‬
‫‪ 2.1‬את ההליכים למינויים תנהל המזכירות האקדמית והם יבוצעו על ידי הגופים האקדמיים‬
‫המופקדים על כך‪.‬‬
‫‪ 2.2‬על כל המינויים וההעלאות במכללה יחתמו ראש המועצה האקדמית או יו"ר ועדת המינויים וראש‬
‫המכללה‪ .‬המינויים יכנסו לתוקף בתחילת הרבעון הלועזי הקרוב ביותר לאחר סיום ההליכים‪.‬‬
‫‪ 2.3‬מינויים והעלאות לדרגת מרצה בכיר ומעלה‪ ,‬ייכנסו לתוקף למפרע מראשית החודש העוקב את‬
‫התאריך שבו הוחל בהליכים אך לא יאוחר מ‪ 12-‬חודשים למפרע מיום החלטת ועדת המינויים‬
‫וההעלאות על הענקת הדרגה‪ .‬לעניין זה‪ ,‬התחלת ההליכים משמעה תאריך הודעתו של ראש‬
‫המכללה למועמד על ההחלטה להתחיל בהליכים‪.‬‬
‫‪ 2.4‬הדיונים הקשורים במינויים והעלאות בדרגה‪ ,‬הרכב הוועדות המקצועיות‪ ,‬חוות הדעת וההמלצות‬
‫בכל המסלולים והדרגות הם סודיים‪ ,‬והמסמכים הקשורים בהם הם חסויים‪ .‬מועמד למינוי או‬
‫להעלאה בדרגה יקבל הודעה מראש המכללה בדבר מועד פתיחת ההליכים‪ ,‬ובדבר כל שינוי הקשור‬
‫בטיפול המנהלי בתיקו‪.‬‬
‫‪ 2.5‬לאחר החלטת ועדת המינויים בנדון יודיע ראש המכללה למועמד ולראש היחידה את תוצאות‬
‫ההליכים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫פרופסור חבר ופרופסור מן המניין הן‬
‫‪ 2.6‬החלטות ועדת המינוי או העלאה לדרגת‬
‫המלצות שתועברנה להחלטת ועדת המינויים הבין‪-‬מכללתית שמינתה המועצה להשכלה גבוהה‪.‬‬
‫‪ .3‬מרכיבי המינויים וההעלאות בדרגה‬
‫‪ 3.1‬מינוי והעלאה במסלול האקדמי הרגיל ייעשו על סמך הכרת אישיותו של המועמד‪ ,‬ובהתאם‬
‫להישגיו בתחומים הבאים‪ :‬הוראה‪ ,‬תרומת המועמד למכללה‪ ,‬תרומת המועמד לקהילה בתחום‬
‫התמחותו‪ ,‬ומחקר‪.‬‬
‫‪ 3.2‬משקלם של מרכיבים אלה אינו ניתן להערכה מדויקת‪ ,‬אולם ככלל יהיה משקל רב לטיב ההוראה‬
‫ולתרומת המועמד למכללה‪ .‬קיימת אפשרות מסוימת של חילופים בין המרכיבים השונים כאשר‬
‫לעומת הישגים מצומצמים באחד המרכיבים יישקלו הישגים מרשימים במרכיבים אחרים‪.‬‬
‫‪ 3.3‬במסלול הרגיל כלולות הדרגות הבאות‪ :‬מרצה‪ ,‬מרצה בכיר‪ ,‬פרופסור חבר*‪ ,‬פרופסור מן המניין∗‪.‬‬
‫‪ .4‬מינוי לדרגת מדריך ומורה משנה ב'‬
‫לדרגת מדריך יתמנה בדרך כלל רק מי שרשום כתלמיד מחקר באוניברסיטה מוכרת‪ ,‬והתקדם‬
‫התקדמות ראויה בעבודת הדוקטור שלו‪ .‬כמורה משנה ב' יכול להתמנות בעל תואר מוסמך או תואר‬
‫מקביל‪ ,‬שיש לו ניסיון בהוראה‪ .‬במקרים מיוחדים כאשר למועמד יש הכשרה מקצועית מיוחדת‪ ,‬הוא‬
‫יכול להתמנות לדרגה זו גם אם אין לו תואר מוסמך‪.‬‬
‫הליכים‬
‫‪ 4.1‬מינוי לדרגת מדריך ייעשה על ידי נשיא המכללה האקדמית על סמך המלצת ראש היחידה הנוגע‬
‫בדבר והמלצת המנחה בעבודת הדוקטור‪ .‬במקרים יוצאים מן הכלל ניתן לוותר על המלצת‬
‫המנחה‪.‬‬
‫‪ 4.2‬תקופת המינוי של מדריך היא עד שלוש שנים‪ ,‬והוא יחודש מידי שנה‪ .‬במקרים מיוחדים תהיה‬
‫אפשרות להאריכו בעוד שנה אחת‪.‬‬
‫‪ 4.3‬מדריך בעל תואר דוקטור לא יכהן למעלה משנתיים בדרגה זו‪.‬‬
‫‪ .5‬מינוי לדרגת מרצה‬
‫ההליכים למינויים ולהעלאות לדרגת מרצה ומעלה ייעשו במסגרת ועדת המינויים‪ .‬ההליכים ייפתחו‬
‫אחרי שהמועמד קיבל תואר דוקטור או אישור שהוא זכאי לקבל תואר זה‪.‬‬
‫הליכים‬
‫‪ 5.1‬ראש המכללה יפתח בהליכים לאחר שיקבל המלצה מראש היחידה הנוגע בדבר‪.‬‬
‫‪ 5.2‬ראש המכללה ימנה ועדה מקצועית ויושב ראש מבין חבריה‪ ,‬וזאת לאחר שנועץ בראש היחידה‬
‫הנוגע בדבר‪.‬‬
‫‪ 5.3‬הועדה המקצועית תמסור את חוות‪-‬דעתה לועדת המינויים הכלל‪-‬מכללתית‪.‬‬
‫‪ 5.4‬מרצה יוכל להתמנות לתקופה ראשונה של שנה עד שלוש שנים‪ .‬בתום תקופה זו יוחלט על הארכת‬
‫המינוי‪ ,‬או על העלאה בדרגה או על הפסקת עבודה‪.‬‬
‫‪ 5.5‬הארכת מינוי תיעשה על סמך המלצת ראש היחידה הנוגע בדבר‪.‬‬
‫∗ מינויים לדרגות פרופסוריאליות יונהגו בהתאם להחלטת המועצה להשכלה גבוהה בנדון‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ .6‬מינוי והעלאה לדרגת מרצה בכיר‬
‫הליכים‬
‫‪ 6.1‬ראש המכללה יפתח בהליכים לאחר שיקבל המלצה מראש היחידה הנוגע בדבר‪ .‬במקרה של ספק‬
‫רשאי ראש המכללה לקיים קדם‪-‬משאל בטרם יחליט על פתיחת הליכים‪.‬‬
‫‪ 6.2‬ראש המכללה ימנה את הוועדה המקצועית‪ ,‬כולל יושב‪-‬ראש מבין חבריה‪ ,‬לאחר שנועץ בראש‬
‫היחידה הנוגע בדבר*‪.‬‬
‫‪ 6.3‬הועדה המקצועית תמסור את חוות‪-‬דעתה על המועמד לועדת המינויים הכלל מכללתית‪.‬‬
‫‪ 6.4‬מינוי לדרגת מרצה בכיר הוא בדרך כלל לשנה עד שלוש שנים‪ .‬בתום תקופה זו יוחלט על העלאה‬
‫בדרגה‪ ,‬או על הארכת המינוי או על הפסקת עבודה‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫מינוי והעלאה לדרגת פרופסור חבר‬
‫*‬
‫‪ 7.1‬ראש המכללה יפתח בהליכים לאחר שיקבל המלצה מראש היחידה הנוגע בדבר‪ .‬במקרה של ספק‬
‫רשאי ראש המכללה לקיים קדם‪-‬משאל‪ ,‬בטרם יחליט על פתיחת הליכים‪.‬‬
‫‪ 7.2‬ראש המכללה ימנה את הועדה המקצועית*‪ ,‬כולל יושב‪-‬ראש מבין חבריה‪ ,‬לאחר שנועץ בראש‬
‫היחידה הנוגע בדבר‪ .‬אם יתעוררו ספקות לגבי הרכב הועדה המקצועית תובא השאלה לועדת‬
‫המינויים‪.‬‬
‫‪ 7.3‬הועדה המקצועית תמסור את חוות‪-‬דעתה על המועמד לועדת המינויים הכלל‪-‬מכללתית‪.‬‬
‫‪ .8‬מינוי והעלאה לדרגת פרופסור חבר ופרופסור מן המניין**‬
‫‪ 8.1‬ראש המכללה יפתח בהליכים לאחר שיקבל המלצה מראש היחידה הנוגע בדבר‪ .‬במקרה של ספק‬
‫רשאי ראש המכללה לקיים קדם‪-‬משאל בטרם יחליט על פתיחת הליכים‪.‬‬
‫‪ 8.2‬ראש המכללה ימנה את הועדה המקצועית‪ ,‬כולל יושב ראש מבין חבריה‪ ,‬לאחר שנועץ בראש‬
‫היחידה הנוגע בדבר‪ .‬אם יתעוררו ספקות לגבי הרכב הוועדה המקצועית‪ ,‬תובא השאלה לוועדת‬
‫המינויים‪.‬‬
‫‪ 8.3‬הוועדה המקצועית תמסור את חוות דעתה על המועמד לוועדת המינויים הכלל‪-‬מכללתית‪.‬‬
‫‪ 8.4‬מינוי לדרגת פרופסור מן המניין הוא בדרך כלל לשנה עד שלוש שנים‪ .‬בתום תקופה זו יוחלט או על‬
‫הארכת המינוי או על הפסקת עבודה‪.‬‬
‫‪ 8.5‬לא יאוחר מתום חמש שנים למינויו של חבר סגל לדרגת פרופסור חבר תיבדק האפשרות לפתוח‬
‫בהליכים להעלאתו לדרגת פרופסור מן המניין‪ .‬אם יוחלט לא לפתוח בהליכים יחודש הטיפול‬
‫בנושא לא יאוחר מתום שלוש שנים נוספות‪.‬‬
‫* במקרים בהם עבר המועמד הליכים מקצועיים סדירים לדרגה בה מדובר‪ ,‬יוכל הנשיא לוותר על הקמת ועדה מקצועית כנ"ל‪.‬‬
‫זאת בהנחה שתיק המועמד יעמוד לרשות ועדת המינויים‪ .‬בהתאם לתקנון המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬החלטת ועדת המינויים‬
‫להענקת או העלאה‪ ,‬לדרגות אלו היא בגדר החלטה להציג את המועמדות‪ ,‬בהמלצת המכללה‪ ,‬לועדת המינויים הבין מכללתית‬
‫להענקת דרגות פרופסור במכללות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ .9‬מינויים והעלאות במסלול המומחים‬
‫מסלול המומחים נועד למינוי חברי סגל בעלי תואר שני ושלישי‪ ,‬בעלי מוניטין בתחומי התמחותם‬
‫בארץ ובחו"ל‪ ,‬אשר תחומי התמחותם חיוניים לצורכי חוגי הלימוד במכללה‪ .‬בין חוגים אלה ניתן‬
‫למנות את התחומים שלהלן‪ :‬מדעי המחשב‪ ,‬אמנות‪ ,‬ספרנות‪ ,‬מאמנים במקצועות הספורט‪ ,‬מומחים‬
‫בתחום ההוראה וההדרכה הפדגוגית‪ ,‬ותחומים נוספים שיתפתחו בעתיד‪ .‬היקף המשרה במסלול זה‪,‬‬
‫לא יעלה בדרך כלל על ‪ 3/4‬משרה זאת על מנת לאפשר המשך העבודה בתחום התמחות‪ .‬במקרים‬
‫שיצדיקו זאת ימונו מומחים במשרה מלאה על‪-‬פי אישור ראש המכללה‪.‬‬
‫‪ 9.1‬מסלול המומחים פתוח למינוי חברי סגל מדרגת מרצה בכיר ומעלה‪.‬‬
‫‪ 9.2‬הליכי המינוי במסלול זה וכן ההליכים להעלאה בדרגה יהיו זהים לאלה שבמסלול האקדמי הרגיל‬
‫)א'(‪ ,‬ויתנהלו באמצעות ועדות מקצועיות וועדת המינויים‪.‬‬
‫‪ 9.3‬מינוי ראשון במסלול המומחים יהיה בד"כ לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים‪.‬‬
‫‪ 9.4‬בתום תקופה זו יוצע למומחים‪ ,‬זאת במידה ותחום התמחותם ותרומתם לחוג חיוניים‪ ,‬חוזה‬
‫למספר שנים בהתאם להמלצת ועדת המינויים ובכפוף לאישור הועד המנהל‪.‬‬
‫‪ 9.5‬הקריטריונים למינוי ולהעלאה במסלול המומחים יהיו זהים בדרך כלל לאלה שבמסלול האקדמי‬
‫הרגיל כפרט לכך שבמסלול זה אין הכרח בתואר שלישי‪ .‬המוניטין של המומחה בארץ ובחו"ל‬
‫יישפטו כמקובל באמצעות עמיתיו בתחום‪ .‬זאת בהתאם לתרומתו המקצועית‪ ,‬כושר הוראתו‪,‬‬
‫תרומתו לקהילה‪ ,‬ועמידתו בחובות חבר סגל אקדמי‪ .‬הזמנת המומחה לכנסים מקצועיים בתחום‬
‫התמחותו‪ ,‬בישראל ו‪/‬או בחו"ל‪ ,‬חיוניים להעלאתו לדרגת פרופ' חבר‪ .‬בעת הדיון על מינוי או‬
‫העלאה בדרגה של אומנים‪ ,‬תהיה השתתפות בתערוכה קולקטיבית‪ ,‬או תערוכת יחיד‪ ,‬קריטריון‬
‫זהה להשתתפות בקונגרס בארץ או בחו"ל‪.‬‬
‫‪ 9.6‬אחוז חברי הסגל במסלול זה יקבע בהתאם לצורכי החוג ובאישור הנשיא‪.‬‬
‫‪ .10‬מינויים והעלאות במסלול המורים‬
‫מסלול המורים נועד בעיקר לחברי סגל שתרומתם היחידה )או העיקרית( היא בתחום ההוראה‪ ,‬כגון‬
‫מורי שפות‪ ,‬דידקטיקה של ההוראה‪ ,‬הדרכה פדגוגית וכיו"ב‪ .‬המינויים במסלול זה מחייבים סיום‬
‫תואר שני באוניברסיטה מוכרת‪ .‬ההליכים למינויים ולהעלאות לדרגות מורה ומורה בכיר ייעשו‬
‫במסגרת ועדת המינויים הכלל‪-‬מכללתית‪.‬‬
‫הליכים למינוי לדרגת מורה‬
‫‪ 10.1‬ראש המכללה יפתח בהליכים לאחר שיקבל המלצה מראש היחידה הנוגע בדבר‪.‬‬
‫‪ 10.2‬ראש המכללה ימנה ועדה מקצועית* ויושב ראש מבין חבריה‪ ,‬לאחר שייוועץ בראש היחידה הנוגע‬
‫בדבר‪.‬‬
‫‪ 10.3‬הוועדה המקצועית תמסור את חוות‪-‬דעתה לוועדת המינויים הכלל‪-‬מכללתית‪.‬‬
‫‪ 10.4‬מורה יוכל להתמנות לתקופה ראשונה של שנה עד שלוש שנים‪ .‬בתום תקופה זו יוחלט על הארכת‬
‫המינוי או על העלאה בדרגה או על הפסקת עבודה‪.‬‬
‫‪ 10.5‬הארכת המינוי תיעשה על סמך המלצת ראש היחידה‪.‬‬
‫* ראש המכללה רשאי‪ ,‬במקרים חריגים ובהמלצת ראש היחידה‪ ,‬לוותר על הקמת ועדה מקצועית‪.‬‬
‫‪ .11‬מינוי והעלאה לדרגת מורה בכיר‬
‫הליכים‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ 11.1‬ראש המכללה יפתח בהליכים לאחר שיקבל המלצה מראש היחידה הנוגע בדבר‪ .‬אם יתעוררו‬
‫ספקות רשאי ראש המכללה לקיים קדם‪-‬משאל בטרם שיפתח בהליכים‪.‬‬
‫‪ 11.2‬ראש המכללה ימנה את הוועדה המקצועית*‪ ,‬כולל יושב ראש מבין חבריה‪ ,‬לאחר שנועץ בראש‬
‫היחידה הנוגע בדבר‪ .‬אם יתעוררו ספקות בנושא של הרכב הוועדה המקצועית תובא השאלה‬
‫לוועדת המינויים‪.‬‬
‫‪ 11.3‬הוועדה המקצועית תמסור את חוות דעתה על המועמד לוועדת המינויים הכלל‪-‬מכללתית‪.‬‬
‫‪ 11.4‬מינוי לדרגת מורה בכיר הוא בדרך כלל לשנה עד שלוש שנים‪ .‬בתום תקופה זו יוחלט על העלאה‪,‬‬
‫על הארכת המינוי או על הפסקת עבודה‪.‬‬
‫‪ .12‬עמית הוראה )מורה מן החוץ(‬
‫עמית הוראה במכללה הוא אדם שמקום עבודתו העיקרי אינו המכללה והמכללה מעונינת להעסיקו‬
‫בהיקף מצומצם‪ ,‬לאור חיוניות המקצוע אותו הוא מלמד‪.‬‬
‫‪ 12.1‬קיימות שלוש דרגות של עמיתי הוראה‪:‬‬
‫רמה א‬
‫רמה ב‬
‫רמה ג‬
‫‪ 12.2‬הליכים‬
‫למינוי לכל אחת מן הרמות דרושה המלצת ראש היחידה‪ .‬לבקשה למינוי יצורפו קורות החיים של‬
‫המועמד‪ ,‬תעודות על השכלה והעתק מינוי למוסד אחר להשכלה גבוהה )אם יש מינוי כזה(‪ .‬בדרך‬
‫כלל ימונה המורה על‪-‬פי דרגתו במקום עבודתו העיקרי‪ .‬במקרים יוצאים מן הכלל יוכל ראש‬
‫המכללה‪ ,‬לאחר שקיבל מראש היחידה המלצה מנומקת‪ ,‬למנות עמית הוראה לרמה אחרת מזו‬
‫שיש למורה במקום עבודתו העיקרי‪ .‬לעמיתי הוראה לא יוענקו זכויות סוציאליות כולל קרנות‬
‫השתלמות וכיו"ב‪.‬‬
‫ועדות המינויים וההעלאות של המכללה האקדמית‬
‫‪ .13‬הרכב הוועדה‬
‫‪ 13.1‬ועדת המינויים וההעלאות של המכללה האקדמית תהיה מורכבת מחמישה חברים‪ ,‬שלושה מהם‬
‫פרופסורים מן המניין‪ ,‬בראשות ראש המכללה אם הוא פרופסור מן המניין או ראש המועצה‬
‫האקדמית‪ .‬ייעשה מאמץ שלפחות עוד שניים מחברי הועדה יהיו מחברי סגל המכללה‪.‬‬
‫‪ 13.2‬ראש המכללה יהיה יושב ראש הוועדה אם הוא בדרגת פרופסור מן המניין‪.‬‬
‫‪ 13.3‬חברי הוועדה ייבחרו לתקופה של שלוש שנים‪ .‬חבר ועדה יוכל להיבחר שנית לוועדת המינויים‬
‫לתקופה נוספת של שנתיים‪ .‬בתום חמש שנות כהונה יוכל להיבחר שוב רק לאחר הפסקה של שנה‬
‫אחת‪ .‬בכל שנה ייערכו בחירות להשלמת מניין חברי ועדת המינויים וההעלאות‪.‬‬
‫* ראש המכללה רשאי‪ ,‬במקרים חריגים ובהמלצת ראש היחידה‪ ,‬לוותר על הקמת ועדה מקצועית‪.‬‬
‫‪ 13.4‬הבחירות ייערכו עם כינונה של המועצה‬
‫לתפקידם לאחר בחירתם‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫האקדמית‪ ,‬והחברים הנבחרים ייכנסו‬
‫‪ 13.5‬ראש מסלול לא יוכל לכהן כחבר ועדת המינויים וההעלאות‪ .‬לגבי כל מינוי והעלאה בדרגה יזמין‬
‫ראש ועדת המינויים את ראש היחידה הנוגע בדבר להציג את תיקו של המועמד‪.‬‬
‫‪ .14‬סדרי עבודה וכללי הצבעה‬
‫‪ 14.1‬ועדת המינויים וההעלאות תתכנס על‪-‬פי הצורך במרוצת שנת הלימודים‪ .‬על‪-‬פי דרישת יושב ראש‬
‫הועדה או שלושה חברים לפחות תכונס ועדת המינויים וההעלאות לישיבה שלא מן המניין‪.‬‬
‫‪ 14.2‬ישיבות ועדת המינויים וההעלאות יתקיימו בהשתתפות רוב מיוחס של חברי הועדה לפחות‪.‬‬
‫‪ 14.3‬ההצבעה בעניינים אישיים תהיה סודית‪.‬‬
‫‪ 14.4‬בכל מינוי והעלאה בדרגה תהיה לפני ועדת המינויים וההעלאות חוות‪-‬דעת של הוועדה המקצועית‪.‬‬
‫ועדת המינויים וההעלאות רשאית לקבל או לדחות את חוות הדעת של הוועדה המקצועית‪ .‬כמו כן‬
‫רשאית ועדת המינויים וההעלאות למנות ועדה מקצועית חדשה‪.‬‬
‫‪ 14.5‬המונח "החלטה" פירושו "החלטה על מינוי או על העלאה בדרגה"‪.‬‬
‫‪ 14.6‬הצעת החלטה תחשב כמאושרת רק אם הצביעו בעדה רוב חברי ועדת המינויים שנכחו בישיבה‪.‬‬
‫בהעדר רוב כנ"ל‪ ,‬תיערך הצבעה חוזרת ותוצאתה תהיה מחייבת‪.‬‬
‫‪ 14.7‬הצעת החלטה שלא אושרה בהתאם לסעיפים ‪ 14.4‬או ‪ 14.6‬לעיל תיחשב כהצעה שנדחתה על‪-‬ידי‬
‫ועדת המינויים‪.‬‬
‫‪ 14.8‬על החלטה שלילית יהיה המועמד רשאי לערער על‪-‬פי נוהל הגשת ערעורים המפורט להלן‪.‬‬
‫‪ 14.9‬לא המליצה הוועדה המקצועית‪ ,‬או שוועדת המינויים החליטה בשלילה על מינוי או העלאה‪ ,‬יהיה‬
‫אפשר לחדש את הטיפול בנושא הזה רק לאחר שנה‪.‬‬
‫ועדות מקצועיות‬
‫‪ .15‬מינוי לדרגת מרצה או מורה‬
‫‪ 15.1‬את הוועדה המקצועית*‪ ,‬וכן יושב ראש מבין חבריה‪ ,‬ימנה ראש המכללה לאחר שנועץ בראש‬
‫היחידה הנוגע בדבר‪.‬‬
‫‪ 15.2‬מספר חברי הוועדה המקצועית יהיה שלושה‪.‬‬
‫‪ 15.3‬חברי הוועדה המקצועית יהיו לפחות בדרגת מרצה בכיר‪.‬‬
‫‪ 15.4‬מקרים שבהם ראש הכללה סבור שאת קביעת ההמלצות לדרגה יש להשאיר לוועדה המקצועית‪,‬‬
‫תתקיים פרוצדורה פתוחה**‪ .‬ועדת המינויים תדון בהמלצת הוועדה המקצועית‪ ,‬ולפי שיקול דעתה‬
‫תחליט על דרגה מתאימה או על אי‪-‬הענקת דרגה‪ .‬הליכי המינוי וההעלאה יהיו לפי הנהוג במסלול‬
‫שבו מתנהלים ההליכים‪.‬‬
‫* ראש המכללה רשאי‪ ,‬במקרים חריגים ובהמלצת ראש היחידה‪ ,‬לוותר על הקמת ועדה מקצועית‪.‬‬
‫** פרוצדורה פתוחה תיתכן בכל הדרגות‪.‬‬
‫‪ .16‬מינוי והעלאה לדרגת מרצה בכיר או מורה‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫בכיר ומעלה‬
‫‪ 16.1‬את הוועדה המקצועית‪ ,‬כולל יושב ראש מבין חבריה‪ ,‬ימנה ראש המכללה לאחר שייוועץ בראש‬
‫היחידה הנוגע בדבר‪.‬‬
‫‪ 16.2‬מספרם של חברי הוועדה המקצועית יהיה שלושה‪.‬‬
‫‪ 16.3‬דרגות חברי הוועדה המקצועית צריכות להיות לפחות בדרגה המוצעת למועמד‪ ,‬אולם לפחות אחד‬
‫מחברי הוועדה חייב להיות בעל דרגה הגבוהה מן הדרגה המוצעת‪ .‬במקרה של פרוצדורה פתוחה‬
‫)כאשר על הוועדה להמליץ על מינוי או העלאה לדרגה או לדרגה גבוהה ממנה( חייבים כל החברים‬
‫להיות לפחות בעלי הדרגה הגבוהה יותר המוצעת למועמד‪.‬‬
‫‪ 16.4‬תפקידה של הוועדה המקצועית הוא לבדוק את כשירותו המקצועית של המועמד ולהעריך את‬
‫עבודתו האקדמית‪ ,‬כשירותו הפדגוגית והאישית של המועמד )כגון הצלחתו בהוראה‪ ,‬יכולתו לשתף‬
‫פעולה עם עמיתיו וכו'(‪ ,‬וכן את תרומתו למכללה ולקהילה‪ .‬על‪-‬פי בקשת לפחות שניים מבין‬
‫שלושת חברי הועדה‪ ,‬תפנה הועדה המקצועית במשאל חוץ שבו תבקש חוות דעת מקצועיות של‬
‫מומחים מחוץ למכללה‪ .‬משאל חוץ נועד לסייע לוועדה המקצועית להעריך את מעמדו‪ ,‬יכולתו‬
‫ורמתו המקצועית של המועמד‪.‬‬
‫‪ 16.5‬הוועדה המקצועית תתכנס לישיבתה הראשונה בדרך כלל לא יאוחר מחודש מיום קבלת כתב‬
‫המינוי‪ .‬הוועדה תסיים את עבודתה לא יאוחר משישה חודשים מיום פתיחת ההליכים‪ .‬אם‬
‫מסיבות כלשהן לא יסתיימו ההליכים עד אז‪ ,‬ישלח יושב ראש הוועדה דו"ח ביניים מפורט לוועדת‬
‫המינויים‪ .‬חברי ועדת המינויים וההעלאות רשאים לבקש דיון בדו"ח הזה‪.‬‬
‫‪ 16.6‬האחריות לכינוס הוועדות המקצועיות‪ ,‬ניהולן וסיכום דיוניהן‪ ,‬מוטלת על הראש האקדמי‪.‬‬
‫‪ 16.7‬דו"ח הוועדה המקצועית יוגש לוועדת המינויים והעלאות על‪-‬ידי יושב ראש הוועדה המקצועית‪,‬‬
‫לאחר שכל חבריה חתמו עליו‪.‬‬
‫‪ 16.8‬מינוי והעלאה לדרגת פרופסור )חבר‪ ,‬מן המניין(‪ :‬ראש הועדה ימנה ועדה מקצועית‪ .‬דו"ח הועדה‬
‫יוגש לועדת המינויים וועדת המינויים תחליט אם להמליץ בפני הועדה הבין‪-‬מכללתית להעניק את‬
‫דרגת הפרופסורה למועמד המכללה‪.‬‬
‫‪ .17‬זכות ערעור על החלטה של ועדת המינויים הכלל‪-‬מכללתית‬
‫‪ 17.1‬זכות הערעור על החלטה שלילית של ועדת המינויים וההעלאות שמורה למועמד רק כאשר הוועדה‬
‫המקצועית כולה או רובה המליצה בחיוב ועדת המינויים החליטה בשלילה‪.‬‬
‫‪ 17.2‬הודעה על החלטה שלילית של ועדת המינויים וההעלאות תישלח למועמד בדואר רשום על‪-‬ידי‬
‫הראש האקדמי‪ ,‬ובה יצוין אם ההחלטה היא סופית או שלמועמד יש זכות לערער עליה‪ .‬המועמד‬
‫או ראש היחידה בה הוא מלמד יוכלו להגיש את הערעור תוך חודש ימים מיום שליחת ההודעה‪.‬‬
‫את הערעור תביא לוועדת הערעורים במזכירות האקדמית‪.‬‬
‫‪ 17.3‬מועמד להעלאה כנ"ל שהוחל בהליכים בעניינו בשנה הרביעית למינויו והוחלט שלא להעלותו‬
‫בדרגה‪ ,‬יוכל לבחור באחת משתי האפשרויות‪:‬‬
‫‪ 17.3.1‬להגיש ערעור מיד‪.‬‬
‫‪ 17.3.2‬אם המכללה אישרה לו הארכת מינוי בדרגתו הנוכחית והמועמד בחר באפשרות זו‪ ,‬תיחשב‬
‫הסכמתו כוויתור על זכות הערעור‪.‬‬
‫‪ .18‬הרכב ועדת הערעורים‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ 18.1‬הוועדה תהיה מורכבת משלושה חברים בדרגת פרופסור מן המניין שאינם חברי ועדת המינויים‬
‫וההעלאות‪ .‬לחברי ועדת הערעורים יכולים להתמנות גם חברי סגל של מוסדות אקדמיים בישראל‬
‫שאינם חברי סגל המכללה‪.‬‬
‫‪ 18.2‬הוועדה תבחר יושב ראש מבין חבריה‪.‬‬
‫‪ 18.3‬חבר ועדת הערעורים שכיהן בוועדה המקצועית או בוועדת המינויים בעת דיון בנושא העומד‬
‫בערעור יהיה מנוע מלהשתתף בדיון בתיק זה בוועדת הערעורים‪.‬‬
‫‪ .19‬הליכי הערעור‬
‫‪ 19.1‬אם חבר הסגל הגיש ערעור ו‪/‬או ראש היחידה האקדמית בה הוא מלמד הגיש ערעור על החלטת‬
‫ועדת המינויים וההעלאות‪ ,‬יחודש מינויו עד לסוף השנה האקדמית שבה יסתיים הליך הערעור‪.‬‬
‫‪ 19.2‬ועדת הערעורים תקבע אם יש מקום לפתוח בהליכי ערעור‪ .‬היא תקרא את הבקשה המנומקת של‬
‫המערער‪/‬ים‪ ,‬וכן את כל החומר שהוגש לוועדת המקצועית‪ ,‬את חוות דעתה של הוועדה המקצועית‬
‫ואת הדיווח מן הדיון בוועדת המינויים וההעלאות‪ ,‬ותיעזר בכל מידע נוסף שיידרש לה‪.‬‬
‫‪ 19.3‬אם בתום בדיקתה ודיוניה תחליט ועדת הערעורים לקבל את הערעור‪ ,‬יתקיים דיון מחודש בתיק‬
‫בישיבה משותפת של חברי ועדת המינויים וההעלאות וועדת הערעורים‪ .‬ההחלטה‪ ,‬בהצבעה‬
‫משותפת‪ ,‬תהיה סופית‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7‬‬
‫ג‪ .‬תקנון הסגל האקדמי‬
‫חובות ומשמעת‬
‫פרק א'‪ :‬חובות הסגל‬
‫‪.1‬‬
‫על כל חבר סגל חלות החובות הבאות‪:‬‬
‫א‪ .‬לקיים את תקנות המכללה‪.‬‬
‫ב‪ .‬לפעול להגשמת מטרותיה של המכללה כפי שנקבעו בתקנות המכללה‪ ,‬כלומר‪ :‬לקיים‪ ,‬לנהל‬
‫ולטפח את הלימוד ואת המחקר בכל ענפי המדע‪.‬‬
‫ג‪ .‬לשמור על כבוד המכללה‪.‬‬
‫ד‪ .‬להשתתף בעבודת הגופים האקדמיים וגופים אחרים שאליהם הוא שייך בתוקף משרתו או‬
‫שאליהם נתמנה או נבחר‪.‬‬
‫ה‪ .‬להתנהג בצורה ההולמת חבר סגל ביחסיו עם מוסדות המכללה ועובדיה‪ ,‬חבריו להוראה ומחקר‬
‫ותלמידיו‪.‬‬
‫ו‪ .‬למלא את תפקידי ההוראה והמחקר שלשמם נתמנה‪.‬‬
‫ז‪ .‬לשמור על רכוש המכללה הנתון לשימושו ולשימוש תלמידיו‪ ,‬כולל מחשב‪/‬ים‪ ,‬ציוד מעבדות‪,‬‬
‫ציוד ספריה‪ ,‬ספרים וכיו"ב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫א‪.‬‬
‫על חברי הסגל במשרה מלאה להיות זמינים במשך ארבעה ימים בשבוע למשימות‬
‫המכללה; וזאת בלי לפגוע בצרכי עבודתם המדעית של חברי הסגל המתנהלת גם מחוץ‬
‫ב‪.‬‬
‫לכותלי המכללה‪.‬‬
‫כל חבר סגל** חייב לתת את מספר שעות ההוראה השבועיות שנקבעו בתקנות ובהתאם‬
‫לצורכי ההוראה‪ ,‬לפי מספר ימי הלימוד שנקבעו בלוח השנה האקדמית‪ .‬אם אין הוא‬
‫מלמד באופן עצמאי‪ ,‬עליו למלא תפקידי העזרה בהוראה בהתאם לתקנות האקדמיות‬
‫ולפי הוראות הממונים עליו‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫מחובתו של כל חבר סגל להדריך את הסטודנטים‪ ,‬להנחותם ולעזור להם בהתקדמותם בלימודיהם‪,‬‬
‫ועליו להשתדל שיקבלו את ההכשרה המקצועית והמדעית הטובה ביותר שהוא מסוגל לתת להם‪.‬‬
‫חבר סגל אשר קבע חובת הגשת עבודות כחלק מהקורס אותו הוא מלמד יקפיד על בדיקת העבודה‬
‫והחזרתה לסטודנט‪/‬ית בהתאם להנחיות המכללה המתפרסמות בידיעון המכללה‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫על כל חבר סגל להשתתף בבחינות )בהכנת שאלונים‪ ,‬בתיקון עבודות בכתב‪ ,‬בהשגחה על בחינות‬
‫בכתב ובחינות בעל‪-‬פה(‪ ,‬בדיקתן בזמן שנקבע והחזרתן למזכירת המסלול כולל ציון בחינה וציון‬
‫קורס במועד‪ ,‬כך שניתן יהיה לפרסם את הציונים בהתאם להחלטות המכללה‪ .‬הכל‪ ,‬מתוך שיתוף‬
‫פעולה מלא עם חבריו לעבודה‪.‬‬
‫* איש סגל ייחשב כבעל חובות החל מ‪ 1/2-‬משרה ומעלה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫האקדמית בה מונה‪ ,‬כולל ישיבות היחידה‪,‬‬
‫על כל חבר סגל להשתתף בעבודת היחידה‬
‫קביעת תוכניות הלימוד‪ ,‬ובכל פעולה משותפת אחרת‪ .‬עליו לשמור על סודיות תוכן הדיונים בוועדות‬
‫שהדיון בהן הוכרז כסודי‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫חבר סגל שנתמנה או נבחר לראש בית‪-‬ספר‪ ,‬ראש יחידה‪ ,‬מנהל מעבדה וכו'‪ ,‬חייב למלא את תפקידי‬
‫הניהול בנאמנות‪ ,‬לקדם את פיתוח יחידתו‪ ,‬לשמור על רכוש המכללה שהוא אחראי לו‪ ,‬לדאוג‬
‫לרווחת העובדים שהוא ממונה עליהם ולהושיט להם עזרה והדרכה במחקר ובכל פעולה אקדמית‬
‫אחרת‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫פגיעה בחובות המפורטות בסעיפים ‪ 1-6‬מהווה הפרת המשמעת האקדמית‪ ,‬והמפר עלול להיתבע‬
‫להופיע לפני המוסדות הממונים על המשמעת האקדמית‪ ,‬בהתאם לתקנות אלה‪.‬‬
‫פרק ב'‪ :‬משמעת הסגל‬
‫מבוא והגדרות‬
‫‪.8‬‬
‫תקנות אלה נועדו למקרים חריגים בלבד‪ ,‬לאחר שבירורים קודמים בפני ראש המסלול או ראש‬
‫המכללה לא הועילו )ראה פרק ד' להלן(‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫המונחים המופיעים בתקנות אלה הם‪:‬‬
‫בית‪-‬דין ‪ -‬בית‪-‬הדין למשמעת‪ ,‬שהוקם על‪-‬פי תקנות הסגל האקדמי של המכללה‪.‬‬
‫בעל דין ‪ -‬נאשם‪ ,‬מאשים‪ ,‬מתלונן‪.‬‬
‫ועדת הערעורים ‪ -‬ועדת הערעורים של בית‪-‬הדין למשמעת‪ ,‬שהוקם על‪-‬פי תקנות המשמעת של הסגל‬
‫האקדמי של המכללה‪.‬‬
‫ראש המכללה ‪ -‬ראש המכללה‪ ,‬אם הוא פרופסור מן המניין‪ .‬אם אין הוא פרופסור מן המניין יש‬
‫לקרוא "ראש המועצה האקדמית" בכל מקום שמופיע המינוח "ראש המכללה"‪.‬‬
‫ראש מסלול ‪ -‬ראש מסלול הכשרה להוראה‪.‬‬
‫ראש התמחות – ראש התמחות המוכרת ע"י המל"ג‬
‫עבירה ‪ -‬עבירה במובן תקנות המשמעת של הסגל האקדמי של המכללה‪.‬‬
‫שופט ‪ -‬כל חבר בית‪-‬הדין או ועדת הערעורים‪ ,‬לרבות אב בית‪-‬הדין ויושב ראש הוועדה‪.‬‬
‫תלונה ‪ -‬תלונה מצד חבר סגל*‪.‬‬
‫האשמה ‪ -‬מוגשת על ידי ראש המנהל או ראש התמחות או ראש מסלול באמצעות ראש המכללה‪ ,‬או‬
‫על‪-‬ידי ראש המכללה עצמו‪.‬‬
‫* חבר סגל בתקנון זה יכול להיות הן בסגל האקדמי והן בסגל המנהלי‪.‬‬
‫פרק ג'‪ :‬המוסדות הממונים על המשמעת והרכבם‬
‫‪.10‬‬
‫‪1‬‬
‫‪9‬‬
‫שלוש אינסטנציות תהיינה ממונות על המשמעת‪:‬‬
‫א‪ .‬ראש המכללה‪ ,‬ראש המסלול וראש היחידה )התמחות או מנהל(‪.‬‬
‫ב‪ .‬בית‪-‬הדין למשמעת‪.‬‬
‫ג‪ .‬ועדת הערעורים של בית‪-‬הדין למשמעת‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫אם ראש היחידה או ראש המסלול נוגע לעניין באופן אישי‪ ,‬או שהוא נאשם בעבירה על המשמעת‪,‬‬
‫תהיה האינסטנציה הראשונה ראש המכללה‪ .‬אם ראש המכללה נוגע לעניין באופן אישי יועבר העניין‬
‫ישירות לבית‪-‬הדין למשמעת‪ .‬בעבירות משמעתיות המיוחסות לראש המכללה תטפל המועצה‬
‫האקדמית‪.‬‬
‫‪.12‬‬
‫המועצה האקדמית בוחרת את מליאת בית‪-‬הדין אחת לשלוש שנים‪ .‬חמישה חברים יהוו את מליאת‬
‫בית‪-‬הדין למשמעת‪ :‬שני פרופסורים‪ ,‬שני מרצים בכירים‪ ,‬מרצה אחד‪ ,‬וממלאי‪-‬מקום באותן‬
‫הדרגות‪ .‬בזמן בחירתם תקבע המועצה האקדמית אחד מהם )בדרגת פרופסור( כאב בית‪-‬הדין‪ .‬אב‬
‫בית‪-‬הדין יהיה האחראי לניהול פעולות בית‪-‬הדין ולהרכבת חבר השופטים לכל מקרה ומקרה‪.‬‬
‫‪.13‬‬
‫בית‪-‬הדין למשמעת יהיה מורכב משלושה שופטים‪ ,‬חברי הסגל האקדמי‪ ,‬בדרגה שאינה נמוכה‬
‫מדרגת הנתבע‪ .‬לפחות אחד השופטים יהיה בדרגת פרופסור‪ ,‬ולפחות אחד השופטים בדרגת הנתבע‪.‬‬
‫‪.14‬‬
‫ועדת הערעורים של בית‪-‬הדין למשמעת תהיה מורכבת משלושה חברי המועצה האקדמית מדרגת‬
‫מרצה בכיר ומעלה שלא ישבו בדין באינסטנציה הראשונה‪.‬‬
‫פרק ד'‪ :‬סמכויות הגופים הממונים על המשמעת‬
‫‪.15‬‬
‫ראש היחידה יטפל בעבירות בתחום ההוראה ובעבירות קלות מסוגים אחרים אם הן שייכות‬
‫ליחידה‪ ,‬וידווח על כך לראש המסלול‪ .‬ראש המסלול יטפל בעבירות חוזרות ונשנות‪ .‬עבירות חמורות‬
‫יותר יועברו לבית‪-‬הדין למשמעת על‪-‬ידי ראש המסלול באמצעות ראש המכללה‪ .‬הרשות בידי ראש‬
‫המכללה להפנות‪ ,‬ביוזמתו הוא‪ ,‬כל ברור ישירות לבית‪-‬הדין למשמעת‪.‬‬
‫בהסכמת הועד המנהל רשאי ראש המכללה להפסיק את עבודתו של חבר סגל אם הלה הורשע בדין‬
‫בעבירה שיש עמה קלון‪ .‬כלל זה חל גם על חבר סגל שיש לו קביעות במכללה‪.‬‬
‫‪.16‬‬
‫בית‪-‬הדין למשמעת יטפל בעבירות ובתלונות הבאות‪:‬‬
‫א‪ .‬בעבירות שתלונות עליהן העבירו ראש המכללה או ראש המסלול באמצעות ראש המכללה‪.‬‬
‫ב‪ .‬בתלונות של חבר סגל נגד חבר סגל אחר‪ ,‬לאחר שהמתלונן פנה לראש המסלול או לראש המכללה‬
‫ותשובתם לא סיפקה אותו‪.‬‬
‫‪.17‬‬
‫‪2‬‬
‫ועדת הערעורים של בית‪-‬הדין למשמעת תדון ‪0‬‬
‫בערעורים נגד פסקי‪-‬דין של בית‪-‬הדין‬
‫למשמעת ובערעור נגד החלטת אב בית‪-‬הדין שלא לשמוע תלונה )בהתאם לסעיף ‪ 23‬שלהלן(‪ .‬את‬
‫הערעור יוכלו להגיש התובע או הנאשם‪.‬‬
‫‪.18‬‬
‫העונשים יהיו‪:‬‬
‫א‪ .‬התראה בכתב‪.‬‬
‫ב‪ .‬עיכוב העלאה בדרגה‪.‬‬
‫ג‪ .‬הפסקת שירות לתקופה מסוימת‪.‬‬
‫ד‪ .‬פיטורין מן המכללה‪.‬‬
‫‪.19‬‬
‫נוסף על עונשים אלה רשאים בית‪-‬הדין למשמעת או ועדת הערעורים לחייב את הנאשם לפעול‬
‫פעולה מסוימת לשם תיקון המעוות‪ .‬כן יוכלו לחייבו בתשלום פיצוי כספי במקרה שפעולתו גרמה‬
‫להפסד כספי לעמית לתלמיד או למכללה‪.‬‬
‫‪.20‬‬
‫בסמכותם של ראש היחידה או ראש המסלול או ראש המכללה להתרות בנאשם והתראה כזאת של‬
‫ראש היחידה תובא לידיעת ראש המסלול‪ ,‬התראה של ראש המסלול תובא לידיעת ראש המכללה‪.‬‬
‫‪.21‬‬
‫‪.22‬‬
‫בסמכותם של בית‪-‬הדין למשמעת ושל ועדת הערעורים להטיל את כל העונשים שנמנו לעיל‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫אם לפסקי‪-‬הדין של בית‪-‬הדין למשמעת ושל ועדת הערעורים יש מסקנות מנהליות‪ ,‬הם‬
‫טעונים אישור של ראש המכללה )ראה למשל סעיף ‪18/‬ג‪18/ ,‬ד‪ ,‬או ‪.(19‬‬
‫ב‪.‬‬
‫יירשם פרוטוקול של הדיונים; העתק ממנו יימסר אחרי כל ישיבה לתובע ולנתבע‪.‬‬
‫פרק ה'‪ :‬הגשת משפט‬
‫‪.23‬‬
‫כל תלונה תוגש לראש המכללה באמצעות ראש היחידה‪ .‬אם לאחר התייעצות עם ראש היחידה מצא‬
‫ראש המכללה שאין להגיש כתב האשמה‪ ,‬רשאי המתלונן להפנות את תלונתו במישרין לבית‪-‬הדין‬
‫תוך הודעה לראש היחידה ולראש המכללה; אולם אב בית‪-‬הדין רשאי לא להביא את התלונה לדיון‬
‫אם לדעתו אין היא כוללת עבירה שיש בה כדי לפגוע במתלונן פגיעה אישית‪.‬‬
‫‪.24‬‬
‫כתב האשמה או תלונה צריכים לפרש במידה מספקת של ודאות את העניינים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬שמות בעלי הדין‪ ,‬תואריהם וכתובותיהם‪.‬‬
‫ב‪ .‬מהות ההאשמה ותיאור העובדות הקשורות לעניין‪.‬‬
‫ג‪ .‬המסמכים המוכיחים את ההאשמה‪.‬‬
‫ד‪ .‬שמות העדים שהמתלונן מציע להזמינם‪.‬‬
‫‪.25‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫המכללה בהקדם האפשרי שישה העתקים‬
‫לאחר התייעצות עם ראש היחידה יכין ראש‬
‫של כתב ההאשמה או התלונה המיועדת לבית‪-‬הדין למשמעת וימסור העתקים לנמענים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬שלושה לאב בית‪-‬הדין‪ ,‬יחד עם כתבי ההאשמה המקורי והמסמכים הרצופים אליו‪ ,‬אם ישנם‬
‫מסמכים כאלה‪.‬‬
‫ב‪ .‬אחד לראש המסלול‪.‬‬
‫ג‪ .‬אחד לראש היחידה‪.‬‬
‫ד‪ .‬אחד לנתבע‪ ,‬בדואר רשום‪.‬‬
‫פרק ו'‪ :‬סדרי הדין‬
‫‪.26‬‬
‫מצא אב בית‪-‬הדין כי העניין הוא בגדר שיפוטו של בית‪-‬הדין וכי כתב ההאשמה או התלונה נערכו‬
‫בהתאם לדרישות סעיף ‪ 25‬דלעיל‪-‬יקבע את הרכב השופטים לבירור העניין‪ ,‬את המועד ואת המקום‬
‫לקיום המשפט‪ ,‬שיתקיים תוך חודש ימים מן המסירה לדין‪ ,‬חוץ מאשר בפגרת הקיץ‪ ,‬אם אי אפשר‬
‫להרכיב אז את בית‪-‬הדין‪ .‬הודעה על כך תישלח לשופטים היושבים בדין ולבעלי הדין לפחות שבוע‬
‫ימים לפני המועד שנקבע למשפט‪.‬‬
‫‪.27‬‬
‫‪.28‬‬
‫‪.29‬‬
‫בית‪-‬הדין יתכנס בדלתיים סגורות‪ ,‬אולם ראש המכללה וראש המסלול רשאים להיות נוכחים בעת‬
‫ישיבת בית‪-‬הדין‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫באם המאשים או המתלונן לא הופיעו בשעת הדיון ללא סיבה מספקת‪ ,‬רשאי בית‪-‬הדין‬
‫ב‪.‬‬
‫לבטל את התלונה או ההאשמה ללא זכות לחדשה‪.‬‬
‫אם הנתבע לא הופיע בשעת הדיון ללא סיבה מספקת‪ ,‬רשאי בית‪-‬הדין לדונו שלא בפניו‪.‬‬
‫בית‪-‬הדין רשאי לדחות את שמיעת המשפט או את המשכו מיום ליום או לכל תאריך אחר‪ ,‬ובלבד‬
‫שתינתן הודעה בזמן לבעלי הדין‪.‬‬
‫‪.30‬‬
‫עם פתיחת המשפט יישאל הנתבע אם הוא מודה באשמה או בעובדות המפורטות בהאשמה או‬
‫בתלונה‪ ,‬בכולן או במקצתן‪ .‬שתיקתו תחשב כאי‪-‬הודאה‪.‬‬
‫‪.31‬‬
‫אם לא הודה הנתבע בעובדות שבהאשמה או בתלונה או בחלק מהן‪ ,‬תינתן למאשים או למתלונן‬
‫הזדמנות להוכיחן ואילו לנתבע תינתן הזכות להביא ראיות כדי להזים את הראיות שהובאו נגדו‪.‬‬
‫‪.32‬‬
‫א‪.‬‬
‫כל בעל דין רשאי להזמין עדים ולחקור את עדי יריבו חקירה נגדית‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בית‪-‬הדין עצמו רשאי להזמין עדים‪ ,‬אם יראה צורך בכך‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫לפני מתן עדותו חייב כל עד להבטיח בהן צדק שדבריו יהיו אמת‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫כל עובד המכללה שהוזמן על‪-‬ידי בית‪-‬הדין חייב להופיע ולהעיד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫כל סטודנט במכללה שהוזמן על‪-‬ידי בית‪-‬הדין חייב להופיע ולהעיד‪.‬‬
‫‪.33‬‬
‫א‪.‬‬
‫המדינה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫בית‪-‬הדין אינו קשור בהליכות סדר ‪2‬‬
‫הדיון ובדיני הראיות הנהוגים לפי חוקי‬
‫בית‪-‬הדין רשאי לקבל ראיות גם מתוך מסמכים או בכל דרך נאותה אחרת‪ ,‬ובלבד שלא‬
‫יקבל ראיה כלשהי שלא במעמד בעלי הדין או לאחר שנוכח לדעת שלבעלי הדין ניתנה‬
‫הזדמנות מספקת להיות נוכחים בשעת קבלת הראיה‪.‬‬
‫‪.34‬‬
‫כל בעל דין רשאי להיעזר בהופעתו לפני בית‪-‬הדין בחבר סגל אחר‪ ,‬שרשאי להיות נוכח בשעת‬
‫הדיונים ולהשתתף בהם השתתפות פעילה‪.‬‬
‫‪.35‬‬
‫בתום שמיעת הטיעונים תינתן הרשות לכל בעל דין או לטוען הנלווה אליו לסכם את טענותיו‪,‬‬
‫ולנאשם תינתן רשות הדיבור האחרונה‪.‬‬
‫‪.36‬‬
‫א‪.‬‬
‫בית‪-‬הדין יפסוק את פסק‪-‬דינו ברוב דעות ויקרא אותו באוזני בעל הדין בישיבת בית‪-‬‬
‫הדין‪ .‬במקרה של אי‪-‬הופעת הנתבע יימסר פסק הדין לידיו או יישלח לו בדואר רשום‪ .‬אם‬
‫נמצא הנתבע אשם‪ ,‬הוא יורשה להסביר מדוע לדעתו אין להענישו או למה יש להקל‬
‫בעונשו‪ ,‬ואחרי‪-‬כן יוציא בית‪-‬הדין את גזר דינו‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫אם בהחלטת בית‪-‬הדין שנתקבלה ברוב דעות‪ ,‬נמצא הנתבע אשם‪ ,‬רשאי בית‪-‬הדין להטיל‬
‫את העונשים א' או ב' שבסעיף ‪ 18‬או את שניהם‪ .‬העונשים ג' ו‪-‬ד' שבסעיף ‪ 18‬יוטלו רק‬
‫אם בית‪-‬הדין קיבל את החלטתו על חומרת העונש פה אחד‪ .‬במקרה שבית‪-‬הדין הטיל על‬
‫הנאשם את עונש א' או ב' שבסעיף ‪ 18‬או את שניהם‪ ,‬זכאי התובע להגיש ערעור על קלות‬
‫העונש‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫פסק‪-‬הדין ייכנס לתוקף עם קריאתו בבית‪-‬הדין או עם מסירתו בכתב לנתבע‪ ,‬או עם‬
‫שליחתו לו בדואר רשום‪ ,‬אלא אם כן הודיע הנתבע על כוונתו לערער‪ .‬אם לא הגיש הנתבע‬
‫ערעור בתקופה שנקבעה לכך‪ ,‬ייכנס פסק‪-‬הדין לתוקפו בתום התקופה הזאת; אם הגיש‬
‫ערעור‪ ,‬תעוכב הוצאת פסק‪-‬הדין לפועל עד לגמר הדיון בפני ועדת הערעורים‪ .‬העתק פסק‪-‬‬
‫הדין‪ ,‬לרבות גזר‪-‬הדין‪ ,‬יימסר בכתב לבעלי הדין‪ ,‬לראש המכללה ולראש המסלול תוך‬
‫עשרה ימים מיום קבלתו‪.‬‬
‫פרק ז'‪ :‬ערעורים‬
‫‪.37‬‬
‫א‪.‬‬
‫כל ערעור יוגש בכתב לראש המכללה תוך עשרה ימים מיום מסירת פסק‪-‬הדין למערער‪.‬‬
‫בכתב הערעור יפורשו נימוקי הערעור‪ ,‬והמערער לא יורשה לטעון נימוקים נוספים אלא‬
‫ברשות ועדת הערעורים‪ .‬ראש המכללה ימסור בהקדם אפשרי לכל חברי ועדת הערעורים‬
‫העתק מכתב הערעור‪ ,‬ויצרף אליו העתק מכתב ההאשמה או התלונה והעתק מפרוטוקול‬
‫המשפט בבית‪-‬הדין‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫לא יוחל בביצוע פסק‪-‬הדין עד לאחר סיום הליכי הערעור‪.‬‬
‫‪.38‬‬
‫יו"ר ועדת הערעורים יקבע את מועד שמיעת‬
‫ועדת הערעורים רשאית‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫הערעור ויכנס את ועדת הערעורים‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫לבטל את הערעור לאור החומר שבידה אף מבלי לשמוע את טענותיהם של בעלי הדין‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫להרשות לבעלי הדין להביא בפניה ראיות נוספות‪ ,‬אם תראה נימוק לכך‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫להחזיר את העניין לבית‪-‬הדין‪ ,‬כדי להשלים את הדיון בנקודה מסוימת‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫לבטל את הערעור או לקבלו‪ ,‬ולפסוק כל פסק‪-‬דין שתמצא לצודק‪ ,‬לאחר שממעת את‬
‫טענות בעלי הדין‪.‬‬
‫‪.39‬‬
‫חברי ועדת הערעורים יבחרו מתוכם יושב ראש‪.‬‬
‫‪.40‬‬
‫כל שופט‪ ,‬כל בעל דין וכל אדם שמתוקף היותו נושא תפקיד כלשהו במכללה ידועים לו פרטים על כל‬
‫האשמה‪ ,‬תלונה או משפט המתנהלים בבית‪-‬הדין או בוועדת הערעורים‪ ,‬חייב לשומרם בסוד‬
‫מוחלט; גילוי סוד כזה ייחשב לעבירה‪.‬‬
‫‪.41‬‬
‫רק בית‪-‬הדין למשמעת וועדת הערעורים רשאים לתת פומבי לפסק‪-‬הדין‪.‬‬
‫ג‪ .‬קביעות‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ .1‬ההליך להגשת מועמדות ולהענקת קביעות‪:‬‬
‫‪ .1.1‬במידה ומתקיימים לגבי חבר סגל )"המועמד"( הכללים שקבע משרד החינוך‪ ,‬יוכל חבר הסגל‬
‫עצמו‪ ,‬או חבר סגל אחר במשרה במכללה‪ ,‬להגיש מועמדות של חבר הסגל לראש היחידה‪.‬‬
‫‪ .1.2‬ראש היחידה ביוזמתו‪ ,‬או לאחר שקיבל בקשה למועמדות כאמור בסעיף ‪ 3.1‬לעיל‪ ,‬יערוך דיון‬
‫עם כל חברי הסגל בדרגת המועמד ומעלה בחוג אליו משתייך המועמד‪ .‬בתום דיון זה תגובש‬
‫החלטת היחידה )במידה ותוצאת הצבעת היחידה תהיה שוויון קולות בעד ונגד מתן קביעות‬
‫למועמד‪ ,‬יינתן לראש היחידה קול כפול אשר יכריע את החלטת היחידה(‪ .‬החלטת היחידה‬
‫תכלול סיכום דיון‪ ,‬המלצות והסתייגויות‪ .‬החלטת המסלול תועבר לראש האקדמי ותוצאתה‬
‫תובא לידיעת המועמד‪.‬‬
‫‪ .1.3‬במידה והמלצת החוג חיובית יגבש הראש האקדמי המלצתו‪ ,‬וימנה ועדה מקצועית שתורכב‬
‫משלושה חברים‪ ,‬כולם בדרגת המועמד ומעלה‪ ,‬ולפחות אחד מהם נמנה על התחום עליו נמנה‬
‫המועמד‪ .‬הראש אקדמי יכהן כיושב ראש הוועדה‪ ,‬ושני חברי הוועדה האחרים יהיו חברי סגל‬
‫במוסדות מוכרים להשכלה גבוהים שאינם המכללה‪ .‬הוועדה המקצועית תמסור חוות דעת‬
‫לוועדת המינויים‪.‬‬
‫‪ .1.4‬הראש האקדמי יעביר לוועדה המקצועית )במידה ומונתה( ולוועדת המינויים את המסמכים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫‪ .1.4.1‬קורות חיים מעודכנים לתאריך הגשת המועמדות‪.‬‬
‫‪ .1.4.2‬משובי הוראה‪.‬‬
‫‪ .1.4.3‬ביקורי עמיתים שנערכו בתקופה הנ"ל‪.‬‬
‫‪ .1.4.4‬מכתבי המלצה של ראש ההתמחות ומכתבי המלצה אחרים שנתקבלו לתיקו האישי של‬
‫המועמד‪.‬‬
‫‪ .1.4.5‬מסמכים מהתיק האישי המעידים על עמידתו בקריטריונים שנקבעו בתחום הפעילות‬
‫האקדמית והקהילתית‪.‬‬
‫‪ .1.5‬וועדת המינויים העליונה הנה הגוף הבלעדי המוסמך להחליט על הענקת קביעות והיא זו‬
‫שתקבע‪ ,‬לאחר קבלת החלטת החוג‪ ,‬המלצת הראש האקדמי וחוות הדעת של הוועדה‬
‫המקצועית‪ ,‬האם להעניק קביעות לחבר הסגל תוך התחשבות בשיקולים תקציביים ובצרכי‬
‫המכללה‪.‬‬
‫‪ .1.6‬הדיונים הקשורים לקביעות כפי שתוארו לעיל‪ ,‬הרכב הוועדות‪ ,‬וההמלצות הם סודיים‪,‬‬
‫והמסמכים הקשורים בהם חסויים‪.‬‬
‫‪ .2‬היקף המשרה בקביעות‪:‬‬
‫‪ .2.1‬הקביעות תתייחס להיקף משרה מסוים ולמסלול מסוים בהתאם להחלטת וועדת המינויים‪,‬‬
‫וללא קשר מחייב להיקף המשרה בו הועסק המועמד בעת קבלת הקביעות או לאחר מכן‪,‬‬
‫ולמסלולים אחרים אליהם השתייך המועמד בעת קבלת הקביעות או לאחר מכן‪ ,‬וכפי שיובהר‬
‫בכתב המינוי שיתייחס להענקת הקביעות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫ניתנה קביעות )בין במסלול בו ניתנה‬
‫‪ .2.2‬ביתרת המשרה‪ ,‬אשר ביחס אליה לא‬
‫קביעות ביחס לחלק מהמשרה בה מועסק המועמד‪ ,‬ובין במסלול אחר אשר גם בו מועסק‬
‫המועמד( ‪ -‬להלן‪" :‬היקף המשרה העודף"‪ ,‬יועסק חבר הסגל על פי כתב מינוי ל‪ 3-‬שנים‪ .‬בתום ‪3‬‬
‫השנים יוכל חבר הסגל או חבר סגל אחר )בהתאם לסעיף ‪ 3.1‬לעיל( להגיש מועמדות לקביעות‬
‫ביחס להיקף המשרה העודף‪ ,‬ובמידה ולא תוענק הקביעות כאמור תוכל המכללה להוציא כתב‬
‫מינוי ל‪ 3-‬שנים נוספות‪ ,‬וכן הלאה תוך בדיקה מחודשת מדי ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫‪ .3‬קריטריונים להענקת קביעות‪:‬‬
‫הקריטריונים הבאים ישקלו בדיון בהענקת קביעות לחבר סגל מועמד‪:‬‬
‫‪ .3.1‬כושרו‪ ,‬רמתו והצלחתו במילוי תפקידי ההוראה שהוטלו עליו במסגרת המכללה‪ ,‬ובביצוע‬
‫פעילויות נלוות להוראה‪.‬‬
‫‪ .3.2‬תכונות אישיות‪ :‬מסירותו להוראה ולתפקידים אחרים שנטל על עצמו או הוטלו עליו‪ ,‬יחסיו‬
‫האישיים עם עמיתיו בתחום האקדמי והמנהלי‪ ,‬יחסיו עם ציבור התלמידים והתאמתו הכללית‬
‫למכללה‪.‬‬
‫‪ .3.3‬מילוי חובות אקדמיות‪ ,‬היענותו ותרומתו למכללה בתחומי המנהל האקדמי‪.‬‬
‫‪ .3.4‬תרומה לקהילה‪ :‬מילוי תפקידים הקשורים לתחום מקצועו מחוץ למכללה‪.‬‬
‫‪ .3.5‬מגורים באזור ונגישות המועמד למכללה יישקלו כיתרון יחסי‪.‬‬
‫‪ .3.6‬הכשרתו וכישוריו המקצועיים של חבר הסגל לרבות מוניטין מקצועי‪.‬‬
‫‪ .4‬ערעורים ובקשה חוזרת לקביעות‪:‬‬
‫‪ .4.1‬חבר סגל שהחוג החליט בשלילה לגבי מתן קביעות‪ ,‬רשאי לערער על החלטה זו בפני ראש‬
‫המכללה‪ .‬ראש המכללה ידון בערעור וייתן החלטתו לאחר התייעצות עם גורמים פנימיים‬
‫וחיצוניים למכללה לפי שיקול דעתו‪.‬‬
‫‪ .4.2‬חבר סגל שהחוג המליץ על מתן קביעות אבל וועדת המינויים החליטה בשלילה‪ ,‬רשאי לערער על‬
‫החלטה זו בפני ועדת ערעורים שתמונה ע"י המועצה האקדמית‪ .‬ועדה זו תורכב משלושה חברי‬
‫סגל בכירים מדרגת פרופסור חבר ומעלה‪ ,‬חברי המועצה האקדמית במכללה‪ ,‬ובלבד שאינם‬
‫חברים בוועדת המינויים העליונה ונושאי תפקידים במכללה‪ .‬במידת הצורך‪ ,‬אם אין די חברים‬
‫במועצה האקדמית העונים על דרישות אלו‪ ,‬ימונו לוועדה חברי סגל בכירים מחוץ למכללה‪.‬‬
‫‪ .4.3‬החליט החוג או וועדת המינויים לדחות את בקשתו של חבר הסגל לקביעות‪ ,‬והערעור‪ ,‬במידה‬
‫שהוגש‪ ,‬נדחה‪ ,‬יוכל חבר הסגל המועמד או חבר סגל אחר בעל קביעות או ראש היחידה אליה‬
‫משתייך המועמד‪ ,‬לשוב ולהגיש את המועמדות לקביעות רק עם תום ‪ 3‬שנים מיום החלטת‬
‫היחידה‪ /‬וועדת המינויים‪.‬‬
‫‪ .5‬הפסקת עבודתו של חבר סגל קבוע‪:‬‬
‫‪ .5.1‬במידה וחבר הסגל הורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון‪ ,‬תועבר הודעה בכתב לחבר הסגל על‬
‫הפסקת עבודתו ע"י אש המכללה או הראש האקדמי‪.‬‬
‫‪ .5.2‬במידה וחבר הסגל הורשע בעבירה משמעתית בבית הדין למשמעת או בוועדת הערעורים של‬
‫המכללה תוך שנגזר עליו ע"י בית הדין עונש פיטורין מן המכללה‪ ,‬תועבר הודעה בכתב לחבר‬
‫הסגל על הפסקת עבודתו ע"י ראש המכללה או הראש האקדמי‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫האקדמית תהיה מוסמכת להפסיק‬
‫‪ .5.3‬ועדה מיוחדת שתורכב מחברי המועצה‬
‫עבודתו של חבר סגל שקיבל קביעות בכל אחד מהמקרים המנויים להלן ולאחר שתקבל המלצה‬
‫בנדון מראש היחידה )לאחר התייעצות עם חברי הסגל בחוג( או ראש המכללה או הראש‬
‫האקדמי אם‪:‬‬
‫‪ .5.3.1‬הפרה מהותית או מתמשכת של הקריטריונים להענקת קביעות‪.‬‬
‫‪ .5.3.2‬הפסקת או צמצום פעילות החוג בו הועסק בהתאם להחלטת המוסדות המוסמכים של‬
‫המכללה‪.‬‬
‫מבנה אקדמי – מסלולים והתמחויות‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ .1‬מסלולים‬
‫‪ 1.1‬ראשי מסלולים‬
‫הגדרות‪ :‬מסלול הוא צבר של חוגים בעלי זיקה דיסציפלינארית משותפת‪ ,‬התואמים הגדרות של נושא‬
‫או גיל במבנה הארגוני של מערכת החינוך‪.‬‬
‫‪1.1.1‬‬
‫ראש המסלול ימונה ע"י ועדת המינויים‪ ,‬לאחר שצוות ההוראה במסלול יגיש את המלצתו‪,‬‬
‫שלא תחייב את ועדת המינויים‪ ,‬ולאחר שתתקבל הסכמת ראש המכללה למועמדות‪.‬‬
‫לתקופת כהונה של שלוש שנים‪ .‬בתום תקופה זו ניתן להאריך את כהונתו לתקופה של‬
‫שנתיים נוספות לכל היותר‪ .‬מי שכיהן חמש שנים רצופות כראש מסלול לא יהיה מועמד‬
‫לתפקיד זה לפני הפסקה בת שנתיים‪.‬‬
‫‪1.1.2‬‬
‫ראש מסלול יהיה חבר סגל‪ ,‬מדרגת מרצה ומעלה‪ ,‬במשרה מלאה‪ ,‬שהמכללה היא מקום‬
‫עבודתו האקדמית העיקרי‪.‬‬
‫‪1.1.3‬‬
‫ראש מסלול יוזמן לישיבות המועצה האקדמית בתוקף תפקידו‪.‬‬
‫‪1.1.4‬‬
‫ראש המסלול מופקד על ניהול המסלול בתחום האקדמי‪ ,‬המנהלי והכספי‪ ,‬בהתאם לנהלים‬
‫הנהוגים במכללה בתחומים אלה‪.‬‬
‫‪ 1.2‬מועצת המסלול‬
‫‪ 1.2.2‬הרכב מועצת המסלול‬
‫‪ 1.2.1.1‬כל המרצים במסלול המועסקים במשרה במכללה‪ .‬מועצת המסלול רשאית לצרף מורים‬
‫אחרים או נציגי סטודנטים‪ ,‬כמשקיפים ללא זכות הצבעה‪.‬‬
‫‪ 1.2.1.2‬ראש המסלול הוא יו"ר המועצה‪.‬‬
‫‪ 1.2.3‬סמכויות‬
‫‪ 1.2.3.1‬להמליץ על מועמד מתאים למינוי לראש מסלול לראשות התמחות‪.‬‬
‫‪ 1.2.3.2‬מועצת המסלול תשא באחריות לעניינים האקדמיים של המסלול ותעביר הצעות שתובאנה‬
‫לפניה אל המוסדות המתאימים של המכללה‪.‬‬
‫‪ 1.2.3.3‬מועצת המסלול תדון בתכניות‪-‬הלימודים וכן תפקח באמצעות ועדותיה על תחומי ההוראה‬
‫והמחקר במסלול‪.‬‬
‫‪ 1.2.3.4‬מועצת המסלול רשאית לאצול מסמכויותיה לועדות נבחרות מטעמה‪.‬‬
‫‪ 1.2.4‬כינוס מועצת המסלול‬
‫‪ 1.2.4.1‬המועצה תכונס לפחות פעם בסמסטר לפי לוח‪-‬תאריכים שיפורסם בראשית שנת‪-‬‬
‫הלימודים‪.‬‬
‫‪ 1.2.4.2‬המועצה תתכנס לישיבה מיוחדת על‪-‬פי החלטת ראש המסלול או על‪-‬פי בקשת שליש מכלל‬
‫חברי המועצה‪ .‬הוגשה בקשה כזאת ‪ -‬יכנס ראש המסלול את המועצה בהקדם‪ ,‬אך לא‬
‫יאוחר משבועיים מיום קבלת הבקשה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫הם ‪8‬‬
‫מניין חוקי בכל דיוניה‪ .‬באין רוב‬
‫‪ 1.2.4.3‬מחצית מכלל חברי המועצה‬
‫כזה בישיבה הראשונה‪ ,‬יהיה כל מניין נוכחים בישיבה שלאחריה מניין חוקי‪ .‬מועד הישיבה‬
‫ייקבע ע"י ראש המסלול‪.‬‬
‫‪1.2.5‬‬
‫ניהול הישיבות‬
‫‪ 1.2.5.1‬ראש המסלול יכין ויביא את סדר‪-‬היום אל המועצה‪.‬‬
‫‪ 1.2.5.2‬ועדות המועצה זכאיות להעלות סעיפים לסדר‪-‬היום‪.‬‬
‫‪ 1.2.5.3‬כל אחד מחברי המועצה רשאי להציע נושא לסדר‪-‬היום באמצעות ראש המסלול‪.‬‬
‫‪ 1.2.5.4‬סירב ראש המסלול להעלות הצעה לסדר‪-‬היום‪ ,‬יוכל כל אחד מחברי‪-‬המועצה להעלות‬
‫הצעתו‪ ,‬אם היא נתמכת בידי שליש מבין חברי המועצה‪ ,‬לכל המאוחר בישיבה העוקבת‪.‬‬
‫‪ 1.2.5.5‬הצעות יש להגיש בכתב עד עשרה ימים לפני כינוס ישיבת המועצה שנועדה לדון בהן‪.‬‬
‫‪ 1.2.5.6‬הודעה על סדר היום של המועצה תישלח לחבריה כשבוע לפני מועד כינוסה‪.‬‬
‫‪ 1.2.5.7‬החלטות מועצת המסלול תתקבלנה ברוב יחסי של המצביעים )פרט למקרים בהם נקבע‬
‫אחרת בחוקה או בתקנון זה(‪ .‬במקרה שהקולות שקולים תהיה זכות הכרעה ליושב‪-‬הראש‪.‬‬
‫‪ 1.2.5.8‬ההצבעות תהיינה גלויות‪ .‬רק במקרים שבהם נקבע אחרת בחוקה‪ ,‬בתקנון זה או על‪ -‬פי‬
‫דרישת חמישה מחברי מועצת המסלול‪ ,‬תהיינה ההצבעות חשאיות‪.‬‬
‫‪ 1.2.5.9‬ראש המסלול אחראי לניהול הפרוטוקולים של מועצת בית‪-‬הספר‪ .‬הפרוטוקולים של‬
‫ישיבות המועצה יועברו לראש המכללה‪ ,‬לחברי מועצת המסלול‪ ,‬לראש המנהל ולכל‬
‫הנוגעים לעניין‪.‬‬
‫‪ 1.2.6‬ועדת הוראה מסלולית‬
‫‪ .1.2.5.1‬ועדת הוראה תדון ותמליץ על תכניות‪-‬הלימודים ועל סדרי ההוראה במסגרת המסלול‪.‬‬
‫‪ .1.2.5.2‬יושב‪-‬ראש ועדת ההוראה יהיה ראש המסלול )או מי שיוסמך על‪-‬ידו(‪.‬‬
‫‪ .1.2.5.3‬ועדת ההוראה תכלול שלושה‪-‬ארבעה חברים מבין חברי מועצת הסלול שייבחרו על‪-‬ידי‬
‫המועצה‪ ,‬ובלבד שיהיה לפחות נציג אחד מכל אחד מההתמחויות במסלול‪.‬‬
‫‪ 1.2.7‬הנהלה מצומצמת של המסלול‬
‫‪ 1.2.7.1‬הרכב ההנהלה המצומצמת‪ :‬ראש המסלול )יו"ר(‪ ,‬ראשי ההתמחויות במסלול‪ ,‬ונציג אחד‬
‫מבין המדריכים הפדגוגים‪ ,‬שייבחר ע"י הסגל‪.‬‬
‫‪ 1.2.7.2‬סמכויות ההנהלה המצומצמת‪ :‬ההנהלה המצומצמת תייעץ לראש המסלול בכל העניינים‬
‫הכרוכים בסדרי עבודת החוגים של בית‪-‬הספר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪ .2‬התמחויות‬
‫‪2.1‬‬
‫ראשי‪-‬התמחויות‬
‫‪ 2.1.1‬בחירה ומשך כהונה‬
‫‪ 2.1.1.1‬ראש התמחות ימונה ע"י ועדת המינויים המכללתית‪.‬‬
‫‪ 2.1.1.2‬מועמד לראש ההתמחות יוכל להיות כל חבר סגל בהתמחות מדרגת מרצה ומעלה‪.‬‬
‫‪ 2.1.1.3‬מועצת ההתמחות תמליץ בפני ועדת המינויים על מועמד מתאים למינוי לראשות‬
‫ההתמחות‪.‬‬
‫‪ 2.1.1.4‬ראש ההתמחות ייכנס לתפקידו באחד באוקטובר שלאחר בחירתו‪ ,‬אלא אם כן מתפנה‬
‫התפקיד קודם לכן‪.‬‬
‫‪ 2.1.1.5‬ראש התמחות ימונה ע"י ועדת המינויים לתקופת כהונה של שלוש שנים‪ .‬בתום תקופה זו‬
‫ניתן להאריך את כהונתו לתקופה של שנתיים נוספות לכל היותר‪ .‬מי שכיהן חמש שנים‬
‫רצופות כראש התמחות לא יהיה מועמד לתפקיד זה לפני הפסקה בת שנתיים‪.‬‬
‫‪ 2.1.2‬תפקידים וסמכויות‬
‫‪ 2.1.2.1‬ראש ההתמחות ינהל את פעולות ההתמחות וידאג להתפתחותו בתחומי ההוראה והמחקר‪.‬‬
‫‪ 2.1.2.2‬ראש ההתמחות הוא נציג ההתמחות ודוברה בפני המוסדות האקדמיים והמנהליים של‬
‫המכללה‪.‬‬
‫‪ 2.1.2.3‬ראש ההתמחות הוא יו"ר מועצת ההתמחות‪ .‬עליו להכין את דיוניה‪ ,‬לכנס את הישיבות‬
‫ולדווח עליהן לראש המסלול ולראש האקדמי‪.‬‬
‫‪ 2.1.2.4‬ראש ההתמחות ידאג למינוי‪ ,‬לקידום או להליכים להפסקת עבודה של מורי ההתמחות בכל‬
‫הדרגות‪ .‬עליו ליזום במוסדות המטפלים בכך פתיחת הליכים להעלאתם בדרגה‪ ,‬בהתאם‬
‫לקריטריונים הנהוגים במכללה‪ .‬ראש ההתמחות יפעל בנושאים אלה לאחר היוועצות עם‬
‫חברי סגל החוג שדרגתם היא לפחות כדרגה המוצעת‪.‬‬
‫‪ 2.1.2.5‬ראש ההתמחות יטפח את איכות ההוראה וייזום ביקורים בשיעורי המרצים בהתמחות‪,‬‬
‫תוך תיאום מועד הביקור עמם‪ .‬דיווח בכתב על ביקורים אלה יועבר לראש ביה"ס ולתיקו‬
‫האישי של המבוקר באמצעות ראש המנהל האקדמי‪.‬‬
‫‪ 2.1.3‬מועצת ההתמחות ‪ -‬הרכב‪ ,‬מועדי ההתכנסות ודיווח‬
‫‪ .2.1.3.1‬מועצת ההתמחות מורכבת מכל המורים בדרגת מרצה ומעלה‪ ,‬המלמדים במשרה‬
‫במכללה; מועצת ההתמחות רשאית‪ ,‬לפי הצורך‪ ,‬לצרף מורים אחרים או נציגי הסטודנטים‬
‫כמשקיפים ללא זכות הצבעה‪.‬‬
‫‪ .2.1.3.2‬מועצת ההתמחות תתכנס לישיבה מן המניין לפחות פעם בסמסטר‪.‬‬
‫‪ .2.1.3.3‬על‪-‬פי דרישת שליש אחד מכלל החברים‪ ,‬ייכנס ראש ההתמחות ישיבה מיוחדת‪ ,‬וזאת לא‬
‫יאוחר משבועיים מיום קבלת הבקשה בכתב‪.‬‬
‫‪ .2.1.3.4‬פרוטוקולים של ישיבות מועצת ההתמחות יועברו על‪-‬ידי ראש ההתמחות לראש המסלול‪,‬‬
‫לחברי המועצה‪ ,‬לראש מנהל אקדמי ולכל הנוגעים לעניין‪.‬‬
‫‪ .2.1.3.5‬מועצת ההתמחות רשאית להקים ועדות ולאצול להן מסמכויותיה‪ .‬כן רשאית המועצה‬
‫להקים ועדות אד‪-‬הוק‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ראש ‪0‬‬
‫ההתמחות ידווח לראש ביה"ס על‬
‫הקמת הועדות‪ ,‬הרכבן ותפקידיהן‪.‬‬
‫‪ 2.1.4‬תפקידי מועצת ההתמחות‬
‫‪ .2.1.4.1‬להמליץ בפני ועדת המינויים על מועמד מתאים למינוי לראשות ההתמחות‪.‬‬
‫‪ .2.1.4.2‬לעבד את תכנית‪-‬הלימודים של ההתמחות‪ ,‬לדון בפתיחת מגמות לימודיות חדשות‪ ,‬לדון‬
‫ולאשר הצעות לתכנית‪-‬הלימודים‪ .‬התכניות תובאנה על‪-‬ידי ראש ההתמחות לאישור‬
‫מועצת המסלול‪.‬‬
‫‪ .2.1.4.3‬לדון בנושאים מיוחדים הנוגעים להתמחות‪ ,‬על‪-‬פי שיקול דעתו של ראש ההתמחות‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫נוהל בחירות למועצה האקדמית‬
‫‪ 3.1‬כללי‬
‫‪ .3.1.1‬הבחירות לשני נציגי הסגל במשרה )אחד מהסגל הבכיר – מדרגת מורה‪/‬מרצה ומעלה‪ ,‬ואחד‬
‫מהסגל הזוטר – עד לדרגת מורה‪/‬מרצה( במועצה האקדמית תתקיימנה פעם בשנתיים‪.‬‬
‫‪ .3.1.2‬בחירה מחוץ למניין תתקיים במקרה של צורך בהחלפת אחד הנציגים טרם סיום תקופת‬
‫כהונתו‪ .‬במקרה זה ישלים הנבחר את תקופת כהונת הנציג שהוחלף ויעמוד לבחירה מחודשת‬
‫במועד הבחירות הקבוע לעיל‪.‬‬
‫‪ .3.1.3‬הבחירות ייערכו על בסיס כלל מכללתי ולא מסלולי‪.‬‬
‫‪ 3.2‬נוהל ביצוע‬
‫‪ 3.2.1‬יופנה קול קורא לכלל חברי הסגל במשרה‪.‬‬
‫‪ 3.2.2‬באין מועמדים מרצון תבחר כל מועצת מסלול שני מועמדים מוסכמים‪.‬‬
‫‪ 3.2.3‬אישור המועמדים ע"י חברי הסגל בעלי זכות בחירה )בעלי זכות בחירה‪ :‬כלל חברי הסגל‬
‫המועסקים במשרה(‪.‬‬
‫מערך תמיכה‪ ,‬סיוע וליווי סטודנטים‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫משרד הדיקן ערוך לסייע לסטודנטים בכל סוגיה הקשורה לחייהם במכללה )מעונות‪ ,‬שירותי יעוץ‪ ,‬בקשות‬
‫להקלות בתקופת שירות מילואים‪ ,‬מניעת הטרדה מינית‪ ,‬נציב פניות הסטודנטים‪ ,‬סיוע כלכלי ועוד(‪.‬‬
‫הדיקן או הרכז החברתי מטפלים בנושאים המפורטים להלן ומשרדיהם פתוחים בפני כל הסטודנטים‪.‬‬
‫כל סטודנט זכאי להיפגש עם הדיקן בשעות הקבלה הקבועות‪ ,‬המתפרסמות בתחילת שנת הלימודים‪ ,‬או‬
‫לקבוע פגישה מיוחדת באמצעות תיאום טלפוני‪.‬‬
‫דיקן הסטודנטים והעוזרים על ידו מטפלים בכל בעיה המתעוררת בקשר בין הסטודנטים והסטודנטיות‬
‫לבין המכללה‪ ,‬החל מבעיות לימודיות וכלה בשירותים לא מספקים‪ .‬כשמתעוררת בעיה‪ ,‬הסטודנט‪/‬ית‬
‫מתבקש‪/‬ת לפעול לפי ההליכים הבאים המפורטים להלן‪ .‬במקרה והתלונה עוסקת בהתנהגות של מרצה‬
‫במכללה‪ ,‬יופנה העתק נוסף לועדת ההוראה במכללה‪.‬‬
‫הסטודנט‪/‬ית מתבקש‪/‬ת לפעול לפי ההליכים הבאים‪:‬‬
‫ פנייה למדריך פדגוגי‪.‬‬
‫ אם המדריך הפדגוגי אינו יכול לעזור‪ ,‬אזי יש לפנות בכתב אל ראש המסלול‪.‬‬
‫למכתב יצורפו העתקים אל נשוא התלונה והדיקן‪ .‬ראש המסלול‪ ,‬לאחר בירור‪ ,‬יענה למתלונן בכתב‪ ,‬עם‬
‫העתקים לכל המכותבים‪.‬‬
‫ אם טיפולו של ראש המסלול אינו מספק‪ ,‬אזי ניתן להפנות את התלונה לדיקן הסטודנטים‪ ,‬עם העתקים‬
‫לראש המכללה ולנשאי התלונה‪ .‬דיקן הסטודנטים‪ ,‬לאחר טיפולו‪ ,‬ידווח על החלטתו למתלונן‪ ,‬לנשוא‬
‫התלונה ולכל המכותבים‪.‬‬
‫ במידה שטיפול המכללה אינו מספק‪ ,‬רשאי הסטודנט לפנות אל נציג גף הכשרת עובדי הוראה במשרד‬
‫החינוך‪ ,‬ד"ר דיצה משכית‪ ,‬שמשרדה ברח' דבורה הנביאה ‪ 2‬ירושלים ‪.91911‬‬
‫יעוץ מקצועי‬
‫יעוץ פסיכולוגי ויעוץ בנושא התמודדות עם ליקויי למידה עומד לרשות הסטודנטים המעונינים בשירות זה‪.‬‬
‫היועץ מטפל בבעיות אישיות‪ ,‬שעלולות להשפיע על המשכם התקין של הלימודים‪ .‬פנייה אל היועצים – דרך‬
‫ראש המסלול או הדיקן‪.‬‬
‫עזרה לעולים חדשים‬
‫השנה‪ ,‬לאחר החלטת הנהלה‪ ,‬נעשה מאמץ מוגבר לקליטת סטודנטים מקרב העולים החדשים‪ ,‬בעיקר‬
‫ספורטאים נבחרים‪ .‬בשנת הלימודים תשס"ב קלטה המכללה ‪ 3‬סטודנטים‪ .‬על סמך הניסיון הוחלט לקלוט‬
‫עולים נוספים בתנאים מועדפים‪ .‬הדיקן ורכז החברה אחראים לריכוז פעילות התמיכה באוכלוסיית‬
‫הסטודנטים העולים‪ :‬דאגה לעזרה בלימודים‪ ,‬מלגות לימודים ייחודיות‪ ,‬עזרה בדיור‪ ,‬מלגות קיום לעולים‬
‫בודדים‪ ,‬וכן‪ ,‬מידע לגבי זכויות העולה החדש‪.‬‬
‫מלגות לימודים ומלגות הצטיינות‬
‫הדיקן אחראי לריכוז תהליך בחירת הסטודנטים המצטיינים‪ ,‬שיקבלו מלגות הצטיינות בתחומים שונים‪.‬‬
‫באחריותו גם קביעת זכאות לקבלת מלגות לסטודנטים‪ ,‬העונים על קריטריונים כלכליים‪ .‬המלגות הן‬
‫מטעם מכללת "אוהלו" ו‪/‬או גורמים חיצוניים‪ ,‬שתורמים כסף למטרה זו‪ ,‬תוך קביעת קני מידה לחלוקתה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫כללים ונהלים‬
‫בנוסף לכללים המחייבים‪ ,‬שפורסמו ע"י האגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך‪ ,‬קיימים הכללים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫ חובה על סטודנט למלא בדייקנות אחר הוראות המזכירות בדבר מועדי תשלומים‪ ,‬הצגת אישורים וכד'‪.‬‬
‫ חובה על סטודנט לדאוג לעדכון הפרטים בתיקו האישי )מצב משפחתי‪ ,‬כתובת וכו'(‪.‬‬
‫ סטודנטים‪ ,‬שאושרו כחריגים בשנה א'‪ ,‬חייבים להשלים חובות הקשורים לתנאי הקבלה במכללה‬
‫)זכאות לבגרות‪ ,‬שיפור ממוצע‪ ,‬ציון סף‪/‬פסיכומטרי( במהלך שנת הלימודים הראשונה‪ ,‬ולא יאוחר‬
‫מפתיחת שנת הלימודים השנייה‪.‬‬
‫ סטודנטים בעלי לקות למידה‪ ,‬המבקשים התייחסות מיוחדת במהלך הלימודים‪ ,‬חייבים להצהיר על כך‬
‫בעת הרשמתם במינהל הסטודנטים‪ .‬דיקן הסטודנטים ינתב אותם כיצד עליהם לנהוג בהתאם להנחיות‬
‫המכללה‪ .‬עם תחילת הלימודים יש ליצור קשר עם מרכז‪/‬ת המסלול כדי לקבל סיוע מתאים‪.‬‬
‫מכסת לימודים‬
‫ הלימודים במסלולים לתואר "בוגר הוראה" ‪ B.Ed.‬מתקיימים ברצף ארבע שנתי‪ ,‬כולל סטאז' בשנה‬
‫ד'‪.‬‬
‫ הלימודים מתקיימים חמישה ימים בשבוע‪ .‬בימי ו' מתקיימת פעילות לימודית בהתאם לצורך‪.‬‬
‫השיעורים מתקיימים בין השעות ‪ .08:30-19:00‬שיעורים פנויים במערכת )"חלונות"( ניתן לנצל‬
‫לעבודה עצמית בספריה‪ ,‬במרכז הפדגוגי ובשאר מתקני הלימוד במכללה‪.‬‬
‫ הודעה על ביטול שיעור תפורסם באמצעות מינהל מורים על גבי לוחות המודעות במכללה‪ ,‬מיד לאחר‬
‫הודעתו של המורה‪.‬‬
‫ שיעור שבוטל אינו מבטל את השיעורים הבאים‪.‬‬
‫ כל פנייה של סטודנט‪/‬ית לשינוי בלוח הזמנים של הכיתה‪ ,‬תיעשה אך ורק באמצעות מורה הקורס‬
‫והמזכירות האקדמית‪.‬‬
‫ על כל סטודנט חלה חובת השתתפות בשיעורים‪ ,‬ובכל פעילות לימודית המתקיימת במכללה או מחוצה‬
‫לה )סיורים‪ ,‬סדנאות‪ ,‬אימוני הוראה(‪ ,‬במהלך השנה‪ ,‬בתקופה שלפני תחילת הלימודים הסדירים‬
‫ובהפסקה שבין הסמסטרים‪.‬‬
‫ סטודנט שמספר היעדרויותיו יעלה על ‪ 3‬היעדרויות בקורס סמסטריאלי ו‪ 5 -‬היעדרויות בקורס שנתי‪,‬‬
‫ייחשב כמי שנכשל בקורס ויחויב לחזור עליו במלואו‪ ,‬כולל שכ"ל‪ .‬במסגרת ההיעדרויות המותרות‬
‫כלולים‪ :‬ימי מחלה‪ ,‬סיורי חובה שלא במסגרת כיתת האם‪ ,‬שיחות עם מורים אחרים‪ ,‬סידורים‬
‫אישיים וכו'‪ .‬על הסטודנט לדעת שניצול מכסת ההיעדרויות עלולה להשפיע על ההערכה הסופית‬
‫שתינתן ע"י המורה‪.‬‬
‫ מורה רשאי למנוע כניסת מאחרים לשיעור והדבר ייחשב כהיעדרות‪ .‬כמו כן‪ ,‬תיחשב היעדרות‪ ,‬הגעתו‬
‫של הסטודנט לשיעור לצורך רישום הנוכחות בלבד‪.‬‬
‫ סדרי בית ספר‪/‬גן בו מתקיימת התנסות בהוראה מחייבים את הסטודנטים‪ .‬על היעדרות מהעבודה‬
‫המעשית יש להודיע מראש למאמן‪/‬ת ולמדריך‪/‬ה הפדגוגי‪/‬ת‪.‬‬
‫ הסטודנט חייב להיות המקום ההתנסות מתחילת יום הלימודים ועד תומו‪.‬‬
‫ היעדרות ממושכת מלימודים בגין שירות מילואים ואבל )ימי השבעה(‪ ,‬איננה נכללת בהיעדרות‬
‫המותרת‪ .‬חופשת לידה וחופשת נישואין – נכללות‪.‬‬
‫‬
‫‪3‬‬
‫לאישור בקשות מיוחדות בגין עניינים רפואיים ‪3‬‬
‫או אישיים יש להמציא מסמכים‪.‬‬
‫את הבקשות יש להפנות אל מרכז‪/‬ת המסלול‪.‬‬
‫ היעדרות בגין ייצוג המכללה‪ ,‬באישור גוף מוסמך‪ ,‬אינה נכללת במכסת ההיעדרות המותרת‪ .‬על‬
‫הסטודנט להשלים את כל חובותיו הנובעות מההיעדרות‪.‬‬
‫ אם סטודנטים מבקשים להודות למורה על קורס ייחודי ומעניין‪ ,‬הנהלת המכללה ממליצה לעשות‬
‫זאת באופן שלא יהיה כרוך בהוצאה כספית‪.‬‬
‫הערכות הסטודנטים‬
‫ הערכת הישגיו של הסטודנט תיקבע באמצעות בחינות‪ ,‬עבודות‪ ,‬תרגילים ומטלות שונות‪ ,‬על פי שיקול‬
‫דעתו של המורה ובהתאם לסיווגו של השיעור )שיעור‪ ,‬שיעור ותרגיל‪ ,‬תרגיל‪ ,‬סדנה‪ ,‬מעבדה‪ ,‬פרו‪-‬‬
‫סמינריון‪ ,‬סמינריון(‪.‬‬
‫ בסילבוס הקורס יבהיר המורה בתחילת השנה‪/‬הסמסטר מהן חובות הסטודנט‪ ,‬מהן המטלות שיוטלו‬
‫במהלך הקורס ובסיומו‪ ,‬ומה הם הקריטריונים שלו להערכה‪.‬‬
‫ קריאת טקסטים מדעיים‪ ,‬בעברית ובאנגלית‪ ,‬היא חלק מחובות הסטודנט כלומד עצמאי‪.‬‬
‫ על הסטודנט להגיש עבודות המועד שנקבע על ידי המורה‪ .‬המורה רשאי לא לקבל עבודות שלא הוגשו‬
‫במועד שנקבע או להוריד ציון על איחור בהגשה‪.‬‬
‫ המורה רשאי לדרוש מטלה חוזרת אם הסטודנט לא עמד בדרישות הקורס‪.‬‬
‫ סטודנט שלא עמד בדרישות הקורס יהיה חייב ללמוד אותו שנית‪.‬‬
‫נוהל קיום מבחנים‬
‫ כל מבחן מתקיים בשני מועדים מתואמים מראש‪ :‬מועד א' ומועד ב'‪ .‬ציון המבחן יימסר למחלקת‬
‫הבחינות תוך ‪ 10‬ימי עבודה ויפורסם אנונימית על לוח המודעות‪.‬‬
‫ בהפסקת הלימודים בין שני הסמסטרים יתקיימו המבחנים בתיאום עם פעילויות אחרות‪,‬‬
‫שתתקיימנה על פי החלטת המסלולים‪.‬‬
‫ לידיעת הסטודנט‪/‬ית ‪ -‬הבוחר לשפר את ציונו על ידי בחינה נוספת במועד ב' – הציון הקובע הוא הציון‬
‫האחרון‪.‬‬
‫ סטודנט שבוחר לוותר על מועד א' ולהיבחן אך ורק במועד ב'‪ ,‬מוותר בכך על אפשרות שיפור הציון‪,‬‬
‫שכן מועדי ג' לא יתקיימו‪ ,‬למעט מקרים חריגים )מחלה קשה‪ ,‬לידה‪ ,‬מילואים‪ ,‬אבל(‪ .‬הפנייה במקרה‬
‫זה תהיה לדיקן הסטודנטים‪.‬‬
‫ אין הגבלה על מספר הבחינות בשבוע לסטודנט‪ .‬ייעשה מאמץ להבטיח שלא תהיינה יותר משלוש‬
‫בחינות בשבוע לסטודנט – ‪ 12‬בחינות בארבע שבועות‪.‬‬
‫ להלן טבלת הציונים‪:‬‬
‫עד ‪ – 55‬נכשל‬
‫‪ 56-64‬מספיק‬
‫‪ 65-74‬כמעט טוב‬
‫‪ 75-84‬טוב‬
‫‪ 85-94‬טוב מאוד‬
‫‪ 95-100‬מעולה‬
‫ הציון "עובר" הנמוך ביותר הוא ‪ .56‬החל‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫משנת הלימודים תשס"א הציון "עובר"‬
‫בלשון הוא‪ .70 -‬בהדרכה פדגוגית‪ ,‬בעבודה מעשית ובשקלול מקצועות ההתמחות‪70 -‬‬
‫ סטודנט לא יכול לעבור משנה אחת לשניה אם קיבל ציון "נכשל" בהתנסות בהוראה‪.‬‬
‫הועדה הפדגוגית תחליט אם ימשיך בלימודיו ויתקן הציון או שיופסקו לימודיו‪.‬‬
‫ סטודנט יוכל לבחור בהתמחות ראשית ו‪/‬או מישנית רק אם ציונו בשנה א' במקצוע הנבחר הוא ‪75‬‬
‫לפחות‪.‬‬
‫נוהל בחינות למרצים‬
‫מושגים‬
‫בוחן = שאלות המסכמות את שלושת השבועות האחרונים‪ .‬לא יימשך יותר מ‪ 45-‬דקות ולאחריו המשך‬
‫הלימוד‪.‬‬
‫מבחן = מסכם סמסטר או שנת לימוד שלמה‪.‬‬
‫מבחן בית = שאלות המסכמות סמסטר או שנת לימוד‪ .‬על דף המבחן יצויין תאריך אחרון להגשה‪.‬‬
‫נוהלים‬
‫ טופס הבחינה יוגש למזכירות המסלול עד שבועיים לפני תאריך הבחינה‪ ,‬כדי שיהיה סיפק‬
‫להכין מחברות בחינה‪ .‬יחד עם הטופס יש לציין את כל ההנחיות לבחינה‪ ,‬ולהקפיד על‬
‫הנחיות זהות לשני מועדי הבחינה ועל דרגת קושי אחידה‪.‬‬
‫ המורים יודיעו מראש על חומר עזר‪ ,‬המותר לשימוש בזמן הבחינה‪ .‬הוראות אלו יהיו‬
‫מודפסות על גבי טופס הבחינה‪.‬‬
‫ לא יתקיימו בחינות בתקופת הלימוד‪ .‬אישור חריג יינתן רק ע"י ראש המכללה‪.‬‬
‫ חלוקת הבחינות היא באחריות המשגיחים ויש להקפיד על כך שהבחינות יתחילו בשעה‬
‫שנקבעה‪ .‬אין לדחות את ראשית הבחינה‪.‬‬
‫ על המורה להיכנס לבחינה‪ ,‬רצוי בראשיתה‪ ,‬ע"מ לענות לשאלות הסטודנטים‪ .‬המשגיח‬
‫יעצור את הכתיבה‪ ,‬ייפנה ‪ 5-10‬דקות לשאלות‪ ,‬וידאג להמשך תקין של הבחינה אח"כ‪.‬‬
‫ אין להיכנס לבחינה כמחצית השעה לפני סיומה‪.‬‬
‫ בזמן הבחינה המשגיח הוא הממונה על חדר הבחינה‪ .‬מורים הנמצאים בחדר הבחינה יעזרו‬
‫למשגיח בכך שיימנעו משיחה בקול רם עם תלמיד הזקוק לעזרה ויאפשרו למשגיח עמדת‬
‫שליטה בחלל הכיתה‪.‬‬
‫ אחריות על מהלך הבחינה היא על המשגיח והוא בלבד רשאי להודיע על פסילת הבחינה‬
‫לסטודנט או לכל הכיתה‪.‬‬
‫ במהלך תקופת הבחינות תתכנס ועדת המשמעת בכל שבוע‪ ,‬לטיפול מיידי בהפרת משמעת‪.‬‬
‫ הבחינות הן אנונימיות‪ .‬בחינה שיתגלה כי נעשו עליה סימני זיהוי תיפסל‪.‬‬
‫ יש להחזיר את מחברות הבחינה ותוצאות הבחינה על גבי טופס‪ ,‬ובו ציון מספר המחברת‪,‬‬
‫למזכירת המסלול לא יאוחר מעשרה ימי עבודה מיום הבחינה‪ .‬בקשה להארכת התקופה‬
‫תופנה בכתב אל ראש המסלול‪ ,‬כולל הנימוק להגשתה‪ ,‬והוא יאשר או ידחה אותה בכתב‬
‫עם העתק לתיק המורה‪.‬‬
‫ בסוף שנה"ל או הסמסטר‪ ,‬בהתאם לקורס‪ ,‬מזכירת המסלול תכין טופס שמי שבו ציון‬
‫הבחינה ותחזירו למורה למתן ציון סופי לתלמידי הקורס‪ .‬בציון סופי הכוונה לציון‬
‫משוקלל‪ ,‬הלוקח בחשבון את כל מרכיבי הציון‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫על פי הסילבוס‪ .‬הטופס עם הציון‬
‫הסופי יוחזר למזכירת המסלול‪ .‬באחריותה‪ ,‬להעביר הציונים למינהל התלמידים‪.‬‬
‫ ציוני הבחינה‪ ,‬עפ"י מספר המחברות‪ ,‬יפורסמו לידיעת התלמידים ע"י מזכירות המסלול‪.‬‬
‫במענה הקולי יינתן הציון הסופי של הקורס‪.‬‬
‫ מחברות הבחינה יישמרו עד תום הסמסטר העוקב‪ .‬תקופת הערעור היא שבועיים מיום‬
‫פרסום ציון הקורס במענה הקולי‪ .‬מזכירת המסלול תרכז פניות סטודנטים המבקשים‬
‫לערער על ציון ותתאם מועד מפגש עם המורה‪.‬‬
‫ ועדת הוראה תדון במקרים של התפלגות חריגה של ציונים‪.‬‬
‫ סטודנטים המבקשים להיבחן במועדי ב'‪ ,‬חייבים להירשם מראש אצל מזכירת המסלול‪.‬‬
‫מועד ב' של סמסטר א' יתקיימו בימי שישי או בחופשת הפסח‪ .‬מועדי ב' של סמסטר ב'‬
‫יתחילו שישה ימים אחריה בחינה האחרונה של מועד א'‪.‬‬
‫נוהלי בחינות לסטודנטים‬
‫ על הנבחן להופיע לבחינה ‪ 10‬דקות לפני תחילת הבחינה‪.‬‬
‫ סדר הישיבה בכיתה ייקבע ע"י המשגיחים ואינו ניתן לשינוי ללא ידיעתם‪.‬‬
‫ כל חומר לימודי ו‪/‬או ציוד‪ ,‬האסורים לשימוש במהלך הבחינה‪ ,‬יונחו במרוכז סמוך ללוח‬
‫הכיתה‪.‬‬
‫ על הנבחנים להופיע לבחינה מצוידים בכרטיס הנבחן ותעודה מזהה בתוקף‪ .‬לא תותר‬
‫כניסה לבחינה ללא הצגת תעודה וכרטיס נבחן‪.‬‬
‫ סטודנטים שקיבלו אישור להארכת זמן‪ ,‬מתבקשים למסור את האישור בתחילת הבחינה‬
‫למשגיח‪.‬‬
‫ סטודנטים המורשים להיעזר במילון במהלך הבחינה‪ ,‬מתבקשים להציג אישור המעיד על‬
‫כך בתחילת הבחינה‪ .‬לא יותר שימוש במילון ללא אישור בכתב‪.‬‬
‫ יש לכבות מכשירי טלפון ניידים בתחילת הבחינה‪ .‬סטודנט שמכשיר הטלפון שלו יצלצל‬
‫במהלך הבחינה – לא יורשה להמשיך להשתתף בבחינה‪.‬‬
‫ בסמכות המשגיחים להפסיק את הבחינה של נבחן עקב הפרת משמעת והתנהגות לא‬
‫נאותה‪ ,‬ולהוציא את הנבחן מחדר הבחינה‪.‬‬
‫ כל מקרה של הפרת משמעת ידווח לראש המסלול לצורך טיפל עפ"י תקנון משמעת‬
‫לסטודנטים‪ .‬במהלך תקופת הבחינות תתכנס ועדת משמעת בכל שבוע לטיפול מיידי‬
‫בהפרות משמעת‪.‬‬
‫ היציאה בזמן הבחינה אסורה‪ .‬יציאה לשירותים תותר לנשים הרות ולמציגים אישור‬
‫רפואי בלבד – וזאת בליווי משגיח‪ .‬במהלך מחצית השעה האחרונה של הבחינה לא תותר‬
‫יציאה לשירותים‪ .‬תלמיד שיצא בזמן זה – כאילו סיים את הבחינה‪.‬‬
‫ בסיום הבחינה‪ ,‬הנקבע ע"י המשגיח‪ ,‬חובה על הנבחנים להפסיק מייד את כתיבתה ולמסור‬
‫את מחברת הבחינה למשגיחים‪ .‬בחינות שלא תימסרנה למשגיח לפי דרישתו‪ ,‬ייפסלו מייד‪.‬‬
‫ ציוני הבחינה יפורסמו על לוח המודעות מיד לאחר שיתקבלו מהמרצה‪ .‬הסטודנטים‬
‫מתבקשים לא לפנות לקבלת ציונים למזכירויות או למינהל סטודנטים‪.‬‬
‫ מחברות הבחינה יישמרו עד תום הסמסטר‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫העוקב‪ .‬תקופת הערעור היא‬
‫שבועיים מיום פרסום ציון הקורס במענה הקולי‪ .‬מזכירת המסלול תרכז פניות סטודנטים‪,‬‬
‫המבקשים לערער על פרסום הציון‪ ,‬ותתאם מועד מפגש עם המורה‪.‬‬
‫ סטודנטים המבקשים להיבחן במועדי ב'‪ ,‬חייבים להירשם מראש אצל מזכירת המסלול‪.‬‬
‫ סטודנטים הזקוקים לעזרה בבחינה‪ ,‬הקראה‪ ,‬קלטת שמע וכל הקלה אחרת הדורשת הכנה‬
‫מיוחדת‪ ,‬יתאמו זאת עם מזכירת המסלול ‪ 10‬ימי עבודה לפני הבחינה‪.‬‬
‫הגשת עבודות‬
‫ במשך כל שנות הלימוד יגישו הסטודנטים תרגילים בכתב‪ ,‬עבודת מתקדמות ועבודות‬
‫סמינריוניות‪ ,‬בהתאם לדרישת המורה ו‪/‬או כמפורט בסילבוס הקורס‪.‬‬
‫ המורה רשאי לדרוש הגשת עבודות מודפסות‪.‬‬
‫ עבודות סמינריוניות יוגשו אך ורק כשהן מודפסות )ראה נספח‪ :‬תקנון לכתיבת עבודות‬
‫סמינריוניות(‪.‬‬
‫ על הסטודנט לשמור ברשותו עותק של כל עבודה מוגשת‪.‬‬
‫מועד הגשת עבודות‬
‫ בכל קורס יודיע המורה מהו המועד האחרון להגשת עבודה מצומצמת‪.‬‬
‫ עבודות‪/‬תרגילי סיכום של סמסטר א' יוגשו לא יאוחר מהחזרה ללימודים בסמסטר ב'‪.‬‬
‫ עבודות‪/‬תרגילים שיינתנו בסוף סמסטר ב' יוגשו לא יאוחר מסוף חודש אוגוסט‪ ,‬כדי‬
‫להבטיח העברת הציונים עד חודש אוקטובר‪.‬‬
‫ עבודות מתקדמות יש להגיש לא יאוחר מסוף חופשת הקיץ‪ ,‬דהיינו‪ ,‬יום פתיחת שנת‬
‫הלימודים הבאה‪.‬‬
‫ מורה אינו חייב לבדוק עבודה‪ ,‬שהוגשה לו באיחור ללא הסבר וללא תיאום‪ .‬אם יחליט‬
‫המורה לבדוק את העבודה‪ ,‬הוא רשאי לקבוע קריטריונים מחמירים לבדיקה בהתאם‬
‫לנסיבות שנוצרו‪.‬‬
‫ מורה רשאי להזמין תלמיד לבחינה בע"פ או לשיחה על העבודה‪ ,‬עפ"י שיקול דעתו‪.‬‬
‫בדיקת עבודות‬
‫בדיקת תרגילים‪ ,‬עבודות ועבודות סמינריוניות תסתיים לכל המאוחר תוך שישה שבועות ממועד אחרון‬
‫להגשתם‪.‬‬
‫החזרת עבודות‬
‫עבודות הסטודנטים שנבדקו ע"י המרצים יוחזרו אל מזכירות המסלולים וישמרו שם‪ .‬על הסטודנטים‬
‫להגיע לקחתם בחזרה שלם קריאת ההערות וההערכות‪.‬‬
‫עבודות הסטודנטים תישמרנה במוסד עד שנתיים לכל היותר מיום החזרתן ע"י המורה‪.‬‬
‫נוהל ערעור על ציוני מבחנים ועבודות‬
‫ סטודנט רשאי לערער על ציון מבחן או עבודה‪ ,‬על פי הנוהל שפורסם בסעיף נוהלי בחינות‪.‬‬
‫ערעור על עבודה דינו כערעור על ציון במועד ב'‪.‬‬
‫ערעור על ציון תרגיל או עבודה סמינריונית‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫ בנוסף על הזכות לבקש ממורה לשוב ולבדוק תרגיל או עבודה סמינריונית‪ ,‬רשאי הסטודנט‬
‫לבקש בדיקה חוזרת של העבודה ע"י מרכז ההתמחות‪ .‬עותק הפנייה יועבר אל ראש‬
‫ההתמחות‪/‬מרכז המקצוע‪.‬‬
‫ הערות רכז ההתמחות תועברנה למורה‪ ,‬והוא בלבד אחראי לציון הסופי‪.‬‬
‫קביעת הציון הסופי בקורס‬
‫הציון הסופי יקבע תוך התחשבות מרבית במרכיבים השונים של הישגי הסטודנט‪ :‬הידע שהוכח במהלך‬
‫הקורס‪ ,‬המטלות השונות‪ ,‬ציון המבחן‪/‬העבודה‪ ,‬חשיבה‪ ,‬מקוריות‪ ,‬יצירתיות‪ ,‬התקדמות במהלך הקורס‪,‬‬
‫תרומה פעילה לקורס‪.‬‬
‫הסטודנטים יידעו מראש מהם הקריטריונים לקבלת ההערכה הסופית‪.‬‬
‫סטודנט שנכשל בקורס יהיה חייב ללמוד קורס זה פעם נוספת‪ .‬המורה זכאי לשחררו מחובת נוכחות‪.‬‬
‫תנאי הסמכה‬
‫בוגר המכללה זכאי לתעודת הוראה לאחר שעמד בדרישות הבאות‪:‬‬
‫ השתתפות סדירה בלימודים‪ ,‬באימוני ההוראה ובכל פעילויות המכללה שהן חובה‪.‬‬
‫ עמידה בהצלחה בכל הבחינות והעבודות‪.‬‬
‫ ציון ‪ 70‬לפחות בלשון‪.‬‬
‫ ציון משוקלל ‪ 70‬בהתמחות ‪ /‬חוגי הלימוד‪.‬‬
‫ ציון ‪ 70‬ומעלה באימוני ההוראה‪.‬‬
‫השלמת חובות והתיישנות לימודים‬
‫האמור בפרק זה איננו מבטל את פרק "מועד הגשת עבודות" אלא קובע כללים למצבים חריגים שיהיו‬
‫בתוקף רק אם יאושרו על ידי ראש המסלול‪.‬‬
‫סטודנטים הלומדים שלוש שנות הכשרה לתואר מוסמך בכיר וסטודנטים הלומדים ארבע שנים לתואר‬
‫"בוגר הוראה" חייבים להשלים את כל החובות הלימודיים לכל המאוחר בתום שנתיים מסיום הלימודים‪,‬‬
‫עפ"י התוכנית המקורית של המסלול‪.‬‬
‫השלמת חובות לאחר תום שנתיים מסיום הלימודים תתאפשר בתנאי שתוכנית הלימודים המשלימה‬
‫תכלול‪ ,‬מעבר לחובות התוכנית המקורית )בתכנים ובהיקף השעות(‪ ,‬לימודים נוספים בתחומי התמחותו‬
‫הספציפית של הסטודנט‪ .‬כן תכלול תוכנית הלימודים האישית‪ ,‬שתיקבע ע"י ראש המסלול‪ ,‬גם את‬
‫הדרישות החדשות ששולבו בתוכנית ההכשרה‪.‬‬
‫לאחר ‪ 6‬שנים לא יהיה תוקף ללימודים קודמים‪.‬‬
‫נוהל הפסקת לימודים‬
‫עם קבלתו למכללה יצהיר הסטודנט בחתימתו‪ ,‬כי ידוע לו שהוא מתקבל לתקופת ניסיון‪ ,‬וכי הנהלת‬
‫המכללה רשאית להפסיק ת לימודיו לאלתר‪ ,‬או להאריך את תקופת הניסיון שלו‪.‬‬
‫החלטה על הפסקת לימודים תתקבל בגלל אי‪-‬עמידה בדרישות לימודיות‪ ,‬אי הצלחה בהתנסות בהוראה‬
‫)ציון עובר ‪ 70‬ומעלה( או אי עמידה בחובות התקנון של המוסד‪ .‬הפסקת הלימודים יכולה לחול בכל שלב‬
‫משלבי ההכשרה‪.‬‬
‫על הפסקת הלימודים תמליץ המועצה הפדגוגית של המסלול‪ .‬החלטה סופית על הרחקה מלימודים מחייבת‬
‫אישור של ראש המכללה‪.‬‬
‫על החלטת ההרחקה מלימודים יכול הסטודנט‬
‫‪3‬‬
‫‪ 8‬לערער‪ ,‬בכתב‪ ,‬לדיקן הסטודנטים תוך שבועיים‬
‫ממועד קבלת ההודעה‪ .‬בועדת הערעורים ישבו‪ :‬דיקן הסטודנטים )יו"ר(‪ ,‬ראש המסלול אליו משתייך‬
‫הסטודנט‪ ,‬ומד"פ שלא נכח בישיבת המועצה הפדגוגית‪.‬‬
‫סטודנט שהחליט להפסיק את לימודיו )זמנית או סופית( יודיע על כך בכתב למינהל סטודנטים ולמרכז‬
‫המסלול‪.‬‬
‫תקנון משמעת ‪ -‬מכללת אוהלו‬
‫‪3‬‬
‫‪9‬‬
‫תקנון משמעת מכללת "אוהלו" בקצרין ‪2006-2007‬‬
‫א‪ .‬מבוא‪40....................................................................................................................‬‬
‫ב‪ .‬הגדרות‪40.................................................................................................................‬‬
‫ג‪ .‬ועדת משמעת‪41.........................................................................................................‬‬
‫הועדה‪41............................................................................................................‬‬
‫יו"ר ועדת משמעת‪41............................................................................................‬‬
‫המשך כהונה‪41...................................................................................................‬‬
‫דיון משמעתי ושיפוט פלילי‪41................................................................................‬‬
‫שמירת סמכויות כלליות‪41.....................................................................................‬‬
‫ד‪ .‬עבירות משמעת‪42......................................................................................................‬‬
‫עונש על תנאי‪44...................................................................................................‬‬
‫עונש מזערי מחייב על הונאה בבחינה או בעבודה‪44......................................................‬‬
‫פיצויים‪44..........................................................................................................‬‬
‫אכיפה‪44............................................................................................................‬‬
‫ה‪ .‬הליכי דיון‪45..............................................................................................................‬‬
‫נוהלי הדיון‪45......................................................................................................‬‬
‫פרסום המקרה‪46.................................................................................................‬‬
‫ו‪ .‬החלטות ביניים‪46.......................................................................................................‬‬
‫ז‪ .‬ערעור‪46...................................................................................................................‬‬
‫זכות ערעור‪46......................................................................................................‬‬
‫הרכב ועדת ערעורים‪46..........................................................................................‬‬
‫מועד הגשת הערעור‪46...........................................................................................‬‬
‫טענות בכתב‪46....................................................................................................‬‬
‫סדרי הדיון‪46......................................................................................................‬‬
‫היקף הערעור‪47...................................................................................................‬‬
‫החלטות ועדת ערעורים‪47......................................................................................‬‬
‫דיון חוזר‪47.........................................................................................................‬‬
‫ח‪ .‬כללי‪47.....................................................................................................................‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0‬‬
‫א‪ .‬מבוא‬
‫להתנהגות הראויה למי שבחר להיות מורה ומחנך‬
‫מכללת "אוהלו" בקצרין מצפה מהבאים בשעריה‬
‫בישראל‪ ,‬שמירה על יחס של כבוד לזולת ושמירה על רכוש‪ .‬מכללת "אוהלו" בקצרין מצפה מתלמידיה‬
‫לשמור על אתיקה אקדמית נאותה במכללה בכל מהלך לימודיהם‪.‬‬
‫ב‪ .‬הגדרות‬
‫"המכללה"‬
‫מכללת אוהלו בקצרין‪ ,‬לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוחה‪ ,‬או מסונף אליה לצרכי הוראה‬
‫או מחקר‪.‬‬
‫"מרצה"‬
‫מי שממלא תפקיד הוראה‪ ,‬הדרכה או מחקר מטעם המכללה‪.‬‬
‫"עובד"‬
‫עובד המכללה או אדם המועסק על ידי המכללה או בשירותה ואיננו מרצה‪.‬‬
‫"עבירות משמעת"‬
‫העבירות המפורטות בסעיף ג' ‪ 1‬לתקנון זה‪ ,‬עבירות על כללי המשמעת שייקבעו מעת לעת על ידי הנהלת‬
‫המכללה ויפורסמו בדרך המקובלת במכללה‪ ,‬לרבות ניסיון‪ ,‬שידול או סיוע לעבור עבירות כאמור‪.‬‬
‫"תלמיד"‬
‫ מי שנרשם ללימודים במכללה ונתקבל על ידה כתלמיד ‪ -‬מעת הרשמתו וכל עוד הוא רשום כתלמיד‪,‬‬
‫כולל בחופשות לימודים;‬
‫ מי שהגיש מועמדותו להתקבל כתלמיד‪ ,‬ובקשתו נדחתה ‪ -‬מרגע הרשמתו ועד קבלת הודעת הדחייה;‬
‫ מי שסיים את לימודיו אך טרם קיבל תעודה;‬
‫ מי שהתקבל כתלמיד לשנת לימודים מסוימת‪ ,‬ייחשב כתלמיד לעניין תקנון זה עד סוף השנה האקדמית‪,‬‬
‫אפילו אם הפסיק את לימודיו לפני סיום שנה"ל‪.‬‬
‫ מי שהיה תלמיד מכללה או שהציג מועמדותו לקבלה למכללה‪ ,‬ימשיך להיות כפוף לסמכות ועדת‬
‫המשמעת של המכללה ‪ -‬גם לאחר שסיים ו‪/‬או הפסיק לימודיו ‪ -‬בקשר למעשים שעשה בעת שהיה‬
‫תלמיד או מועמד לקבלה במכללה‪.‬‬
‫"דיקן"‬
‫דיקן הסטודנטים שמונה על ידי ועדת מינויים של המכללה‪.‬‬
‫ג‪ .‬ועדת משמעת‬
‫הועדה‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫הרכב ועדת המשמעת ייקבע על ידי ההנהלה ויאושר על ידי המועצה האקדמית‪.‬‬
‫יו"ר ועדת הערעורים‬
‫דיקן הסטודנטים יהיה יו"ר ועדת הערעורים‬
‫המשך כהונה‬
‫חברי הועדה מוסמכים אף לאחר תום תקופת כהונתם להמשיך ולדון בכל עניין שהחלו בו לפני תום‬
‫כהונתם ובכל עניין חדש שהוגש לועדת המשמעת או לועדת הערעורים לפי המקרה‪ ,‬עד למינוי מחליפיהם‬
‫בכהונה‪.‬‬
‫דיון משמעת ושיפוט פלילי‬
‫ סמכותו של יו"ר ועדת משמעת לדון ולפסוק בעבירת משמעת אינה נשללת על ידי האפשרות של קיום‬
‫הליכים פליליים בבית משפט נגד התלמיד שנגדו הוגשה התלונה‪ ,‬או על ידי קיום הליכים כאלה‪ ,‬או על‬
‫ידי מתן פסק דין או החלטה בהליכים כאלה‪.‬‬
‫ אם רשויות המדינה פתחו בחקירה בעניין מסוים הנדון בהליכים משמעתיים במכללה‪ ,‬או שהוגש‬
‫אישום באותו עניין בבית משפט‪ ,‬רשאי יו"ר ועדת משמעת להחליט על הפסקת ההליכים המשמעתיים‬
‫עד סיום הטיפול באותו עניין על ידי רשויות החקירה או בבתי המשפט‪ .‬החליט יו"ר ועדת משמעת על‬
‫הפסקת ההליכים המשמעתיים‪ ,‬יעקוב יו"ר ועדת משמעת אחר מהלך החקירה והמשפט מטעם מוסדות‬
‫המדינה‪ ,‬ועם סיומם יכריע בעניין חידוש ההליכים המשמעתיים נגד התלמיד‪.‬‬
‫שמירת סמכויות כללית‬
‫סמכותו של יו"ר ועדת משמעת לדון ולפסוק בעבירת משמעת אינה שוללת את הסמכות של מורה או עובד‬
‫לתת הוראות‪ ,‬או לנקוט צעדים‪ ,‬לשם מניעת הפרעה מצד תלמיד למהלך התקין של לימודים‪ ,‬בחינות‪,‬‬
‫התנסות או פעילות אחרת במכללה‪ ,‬אם סמכות כזאת נכללת במסגרת תפקידיו של אותו מורה או עובד‪.‬‬
‫אין בהוראות תקנון זה כדי לפגוע בסמכותו של הדיקן‪ ,‬מורה או עובד המכללה‪ ,‬הנובעות מהוראות אחרות‬
‫של תקנוני המכללה‪ ,‬או מכוח נוהג‪ ,‬לרבות סמכויות מורה או עובד מכללה לעכב מתן ציון‪ ,‬לדחות בדיקת‬
‫בחינה או עבודה או להוציא תלמיד מכיתה במקרה של הפרעה‪.‬‬
‫ד‪ .‬עבירות משמעת‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ .1‬עבירת משמעת היא אחת העבירות כדלקמן‪ ,‬שנעשתה על ידי תלמיד‪:‬‬
‫א‪ .‬התנהגות הפוגעת במוסר הציבורי או בכבוד המכללה‪.‬‬
‫ב‪ .‬אי ציות להוראות של רשויות המכללה‪ ,‬מרציה או עובדיה‪ ,‬שניתנו על ידיהם במסגרת מילוי‬
‫תפקידיהם‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫מסירת ידיעה כוזבת למכללה‪ ,‬לרשויותיה‪ ,‬מרציה או עובדיה‪ ,‬או ביצוע מעשה תרמית‪ ,‬או הסתרת‬
‫מידע ביודעין‪ ,‬לשם קבלת זכויות במכללה או בקשר ללימודים במכללה‪.‬‬
‫ד‪ .‬מתן עדות שקר בדיון בפני ועדת המשמעת‪.‬‬
‫ה‪ .1 .‬הונאה בבחינה‪ ,‬בעבודת בית‪ ,‬עבודה סמינריונית‪ ,‬עבודת גמר או עבודה אחרת המוטלת על‬
‫התלמיד בקשר עם לימודיו‪.‬‬
‫‪ .2‬הונאה בבחינת כניסה למוסד להשכלה גבוה‪ ,‬בין במטרה להתקבל בעצמו כתלמיד ובין במטרה‬
‫לסייע לאחר להתקבל כתלמיד למוסד להשכלה גבוהה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫הפרה של הוראות המתייחסות לבחינה‪ ,‬עבודת בית‪ ,‬עבודה סמינריונית‪ ,‬עבודת גמר או עבודה‬
‫אחרת המוטלת על התלמיד בקשר עם לימודיו‪ ,‬לרבות הפרת הוראות בדבר התנהגות במהלך‬
‫בחינה בכתב או בעל פה‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫הפרה של תקנון או הוראות או הסכמים המתייחסים לשימוש במתקני המכללה‪ ,‬כולל ספריות‪,‬‬
‫אולמות‪ ,‬חדרי מעבדה‪ ,‬מעונות‪ ,‬משרדים‪ ,‬שטח פתוח‪ ,‬מתקני ספורט ומגרשי חנייה‪.‬‬
‫ח‪ .‬הפרעה להוראה‪ ,‬למחקר או לעבודה במכללה‪ ,‬וכן הפרעה לכל פעילות אחרת המאושרת על ידי‬
‫מוסדות המכללה‪.‬‬
‫ט‪ .‬פגיעה במתכוון או ברשלנות ברכוש המכללה או ברכוש אחר המשמש לצרכיה‪ .‬התנהגות בלתי‬
‫זהירה או הפרת הוראות הבטיחות במעבדה או במתקנים אחרים‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫התנהגות שיש בה משום פגיעה בכבודם‪ ,‬בגופם או ברכושם של מוריה‪ ,‬עובדיה או תלמידיה של‬
‫המכללה‪ ,‬אם נעשתה עקב או בקשר למעמדם כמורים‪ ,‬כעובדים או כתלמידים‪ ,‬או אם נעשתה‬
‫בתחום מתקניה של המכללה‪.‬‬
‫יא‪ .‬הטרדה מינית ו‪/‬או התנכלות‪ ,‬כהגדרתן בחוק למניעת הטרדה מינית תשנ"ח ‪.1998 -‬‬
‫יב‪ .‬פעילות פוליטית בתוך כותלי המכללה ובתחומיה )חניה‪ ,‬ספריה וכו'( ללא אישור מנהל המכללה‪.‬‬
‫יג‪ .‬עישון בחדרי הכיתות‪ ,‬המעבדות ומתקני המוסד‪.‬‬
‫יד‪ .‬אכילה בזמן השיעור‪ ,‬אלא אם הביע המורה הסכמה מפורשת בכתב לכך‪.‬‬
‫טו‪ .‬איחור לשיעור או פעילות קבועה אחרת הנערכת בהתאם למערכת הלימודים של התלמיד‪.‬‬
‫טז‪ .‬שימוש בטלפון נייד במהלך השיעור‪.‬‬
‫יז‪ .‬יציאה משיעור או מפעילות קבועה אחרת הנערכת בהתאם למערכת הלימודים של התלמיד מבלי‬
‫לקבל את הסכמת המורה‪.‬‬
‫יח‪ .‬אי התייצבות לעבודה מעשית בלא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫יט‪ .‬הופעה בשם "אוהלו" בהקשר ציבורי )אמצעי התקשורת וכו'( ללא קבלת היתר מיוחד לצורך זה‬
‫מראש המכללה‪.‬‬
‫כ‪ .‬הכנסת תינוקות לשיעורים או מבחנים‪.‬‬
‫כא‪ .‬פרסום הודעות ומודעות במקום שלא הוקצה לכך על ידי ההנהלה‪.‬‬
‫כב‪ .‬פרסום מודעה בשפה זרה ללא ליווי‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫בתרגום מדויק בשפה העברית‪.‬‬
‫כג‪ .‬שימוש בשפה המנבלת את הפה‪ ,‬חוצפה‪ ,‬אלימות מילולית או אלימות פיזית בזמן נוכחות התלמיד‬
‫במכללה ובהתנסות מעשית בבית הספר‪.‬‬
‫כד‪ .‬לבוש או התנהגות שאינם הולמים בזמן נוכחות התלמיד במכללה ובהתנסות מעשית בבתי הספר‪.‬‬
‫הלומד המופנה להתנסות או מוצמד למורה מאמן יהיה כפוף לתקנות הנהוגות באותה כיתה‬
‫ובאותו מוסד‪ ,‬ויכבד את הדרישות המוסדיות בענייני תלבושת‪ ,‬סדר והתנהגות‪ .‬סטודנטים תלמידי‬
‫החנ"ג יגיעו לימי התנסות המעשית בלבוש הספורט של מכללת אוהלו‪.‬‬
‫כה‪ .‬התנהגות שאינה הולמת את תלמיד המכללה‪ ,‬אשר אינה נופלת לגדר העבירות המנויות לעיל‪.‬‬
‫כו‪ .‬התנהגות שאינה הולמת בסיורים לימודיים ובפעילויות חוץ מכללתיות‪.‬‬
‫כז‪.1 .‬‬
‫‪.2‬‬
‫התנהגות באלימות פיסית או באלימות מילולית או באופן היוצר מטרד‪ ,‬במעונות‬
‫הסטודנטים בכפר הסטודנטים‪.‬‬
‫עבירות המשמעת המצויות בסעיפים קטנים א'‪ ,‬ט'‪ ,‬י'‪ ,‬יא'‪ ,‬דלעיל‪ ,‬יחולו גם על התנהגות‬
‫הסטודנטים בשטחי מעונות הסטודנטים‪.‬‬
‫‪ .2‬תלמיד שנמצא אשם בעבירת משמעת צפוי לאחד או יותר מן העונשים המנויים להלן‪:‬‬
‫א‪ .‬אזהרה‪ ,‬נזיפה או נזיפה חמורה‪.‬‬
‫ב‪ .‬ביטול הנחה בשכר לימוד‪ ,‬פרס לימודים או מלגה‪ ,‬או ביטול הזכות לקבלם לתקופה שתיקבע‪.‬‬
‫ג‪ .‬מניעת שימוש במתקני המכללה‪ ,‬כולל מעבדות‪ ,‬ספריות ומעונות סטודנטים‪ ,‬מתקני ספורט ומגרשי‬
‫חנייה למשך תקופה שתיקבע‪.‬‬
‫ד‪ .‬פסילת בחינה שהתלמיד נבחן בה‪ ,‬וכן פסילת עבודת בית‪ ,‬עבודה סמינריונית‪ ,‬עבודת גמר או עבודה‬
‫אחרת המוטלת על התלמיד בקשר עם לימודיו‪ .‬דין פסילת בחינה או עבודות כאמור כדין כישלון‬
‫בציון ‪.0‬‬
‫ה‪ .‬איסור לגשת לבחינות במועד מסוים או במועדים מסוימים‪.‬‬
‫ו‪ .‬ביטול השתתפות בקורס או בקורסים‪.‬‬
‫ז‪ .‬עיכוב מתן תעודה או מתן אישור המעיד על לימודי התלמיד‪ ,‬או סיום לימודיו למשך תקופה‬
‫שתיקבע‪.‬‬
‫ח‪ .‬קנס כספי בשיעור שלא יעלה על מחצית שכר הלימוד המלא לתלמיד מן המניין‪.‬‬
‫ט‪ .‬ביטול בדיעבד של הכרה בלימודים של שליש או מחצית‪ ,‬כאשר הם מהווים יחידת לימוד‪.‬‬
‫י‪ .‬ביטול בדיעבד של הכרה בלימודים של שנה או יותר‪.‬‬
‫יא‪ .‬הרחקה מן המכללה לתקופה מוגדרת‪.‬‬
‫יב‪ .‬המלצה לראש המכללה להרחקה מן המכללה לצמיתות‪.‬‬
‫יג‪ .‬ביטול זכויות או הישגים בלימודים‪ ,‬לרבות שלילת זכות לקבלת תעודה או אישור המעידים על‬
‫לימודים אלה‪.‬‬
‫עונש על תנאי‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫ועדת המשמעת רשאית להורות כי עונש לפי סעיפים ג' ‪) 2‬ג'(‪ ,‬ג' ‪) 2‬ט'(‪ ,‬ג' ‪) 2‬יא'(‪ ,‬ג' ‪) 2‬יב'( לעיל‪ ,‬כולו או‬
‫מקצתו יהיה על תנאי‪ .‬התנאי הוא‪ ,‬שהתלמיד לא יעבור עבירה או עבירות שייקבעו על ידי ועדת המשמעת‬
‫בתקופה מוגדרת‪ .‬עונשו של תלמיד שנדון לעונש על תנאי לא יופעל‪ ,‬אלא אם עבר תוך התקופה שנקבעה‬
‫אחת העבירות שנקבעו‪ .‬תקופת התנאי תחל מיום ההחלטה‪ ,‬אלא אם נקבע אחרת‪.‬‬
‫עונש מזערי מחייב על הונאה בבחינה או בעבודה‬
‫תלמיד שנמצא אשם בעבירה על פי סעיף ג' ‪) 2‬ד'( לעיל בשל אחד מן המעשים המפורטים להלן‪ ,‬תישקל‬
‫הרחקתו מן המכללה לשנת לימודים אחת לפחות‪ ,‬בנוסף לכל עונש אחר שיוטל עליו‪:‬‬
‫א‪ .‬החזקה ביודעין של חומר אסור באופן המאפשר שימוש בו‪ ,‬או שימוש בו ביודעין במהלך בחינה‪.‬‬
‫ב‪ .‬קבלה או מסירה של חומר אסור‪ ,‬או שימוש בו‪ ,‬ביודעין במהלך בחינה‪.‬‬
‫ג‪ .‬תוספת‪ ,‬השמטה או הכנסת שינוי כלשהו‪ ,‬בכוונת הונאה‪ ,‬בבחינה או בעבודה שלא במהלך הרגיל של‬
‫כתיבתן‪.‬‬
‫ד‪ .‬שליחת אחר להיבחן במקום התלמיד‪ ,‬או השתתפות בבחינה במקום תלמיד אחר‪.‬‬
‫ה‪ .‬כל מעשה אחר של הונאה חמורה בבחינה או בעבודה‪.‬‬
‫בתקנה זו "חומר אסור" הוא כל צורה שהיא של מידע בנושא הבחינה‪ ,‬שהחזקתו‪ ,‬קבלתו‪ ,‬העברתו או‬
‫השימוש בו אסורים‪.‬‬
‫פיצויים‬
‫נמצא תלמיד אשם בעבירת משמעת‪ ,‬ועקב מעשה העבירה נגרם נזק חומרי למכללה‪ ,‬רשאית הועדה לחייבו‪,‬‬
‫בנוסף לכל עונש שיוטל עליו או במקומו‪ ,‬לשלם למכללה פיצוי כספי בשיעור שלא יעלה על הנזק שנגרם עקב‬
‫העבירה‪.‬‬
‫אכיפה‬
‫קנס או פיצויים שנפסקו כעונש ולא שולמו‪ ,‬ייראו כחוב למכללה‪.‬‬
‫ה‪ .‬הליכי הדיון‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ .1‬תלונה על עבירות משמעת תוגש ליו"ר ועדת משמעת‪ ,‬על ידי מרצה‪ ,‬עובד המכללה או משגיח על‬
‫הבחינות‪ .‬תלונה של תלמיד תוגש באמצעות דיקן הסטודנטים‪.‬‬
‫‪ .2‬את התלונה יש להגיש בכתב‪ .‬משגיח על בחינות יגיש את התלונה על גבי "טופס מהלך המבחן"‬
‫שאותו הוא ממלא לאחר המבחן עליו השגיח‪.‬‬
‫‪ .3‬יו"ר ועדת משמעת ידאג לקבל לרשותו את הראיות הקשורות לתלונה‪ ,‬כגון‪ :‬בחינה‪ ,‬עבודה בכתב או‬
‫מסמך‪ ,‬וישמור את הראיות עד לקיום ההליכים בעניין התלונה‪.‬‬
‫‪ .4‬עם העברת התלונה לועדת משמעת תשלח לנתבע הודעה על פתיחת ההליכים המשמעתיים נגדו‪.‬‬
‫ההודעה תציין את הסעיף בתקנון אשר בהפרתו נאשם התלמיד‪.‬‬
‫‪ .5‬ועדת משמעת תשלח לנתבע‪ ,‬בהקדם האפשרי לאחר קבלת התלונה‪ ,‬הודעה בכתב על המועד לדיון‪.‬‬
‫המועד שייקבע לדיון יהיה בהקדם האפשרי ולא מאוחר מ‪ 2 -‬חודשים מיום קבלת התלונה על ידי‬
‫ועדת המשמעת‪ ,‬ובתקופת החופשה ‪ -‬לא מאוחר מ‪ 3 -‬חודשים‪ .‬הנתבע רשאי מטעמים מיוחדים‬
‫לבקש את דחיית הדיון וקיום הדיון לאחר ‪ 2‬חודשים כאמור לעיל‪ .‬יו"ר ועדת משמעת רשאי להיענות‬
‫לבקשה‪ ,‬ובלבד שהנתבע קיבל הודעה על מועד הדיון‪ ,‬וכן הודעה מפורטת על התלונה כאמור לעיל‬
‫)סעיף ‪.(17‬‬
‫‪ .6‬אם הנתבע לא יופיע לדיון במועד שנקבע‪ ,‬רשאי יו"ר ועדת משמעת לקיים את הדיון בהיעדרו‪ ,‬ובלבד‬
‫שנעשתה כל פעולה סבירה כדי שהנתבע יקבל הודעה על מועד הדיון‪ ,‬אם בכתב ואם בדרך אחרת‪.‬‬
‫‪ .7‬הנתבע יהיה נוכח בעצמו בעת הדיון‪.‬‬
‫‪ .8‬המתלונן יהיה רשאי להיות נוכח בעת הדיון ולהבהיר את תלונתו‪.‬‬
‫נוהלי הדיון‬
‫‪ .1‬א‪ .‬הממונה יפתח את הדיון על ידי הסבר התלונה בפני הנתבע‪ ,‬ועל פי בקשת הנתבע יסביר לו את טיב‬
‫התלונה שהוגשה נגדו‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫לאחר הסבר התלונה ישאל יו"ר הועדה את התלמיד הנתבע‪ ,‬אם הוא מודה או אינו מודה בעובדות‬
‫הכלולות בתלונה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הודה התלמיד הנתבע בתלונה‪ ,‬יהיה יו"ר הועדה רשאי למצוא אותו אשם על פי הודאתו‪ ,‬ללא צורך‬
‫בשמיעת ראיות נוספות‪ ,‬אולם יו"ר הועדה יהיה רשאי‪ ,‬למרות הודאת התלמיד לדרוש ראיות‬
‫נוספות מצד המתלונן‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫לא הודה התלמיד הנתבע בתלונה‪ ,‬יוגשו הראיות‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫יו"ר הועדה ינהל את הדיון בדרך שנראית לו צודקת ויעילה‪ .‬פרוטוקול הדיון ייערך על ידי אחד‬
‫מחברי הועדה‪.‬‬
‫‪ .2‬א‪ .‬סמוך ככל האפשר לאחר סיום הדיון בוועדה‪ ,‬תיתן הועדה את החלטתה בכתב‪ ,‬ותשלח עותקים‬
‫ממנו לנתבע‪ ,‬למדריך הפדגוגי של התלמיד ולמתלונן‪ .‬עותק יתויק בתיק האישי של הנתבע‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫סמוך ככל האפשר לאחר סיום הדיון בוועדה‪ ,‬תיתן הועדה את החלטתה בכתב‪ ,‬ותשלח עותקים‬
‫ממנו לנתבע‪ ,‬למדריך הפדגוגי של התלמיד ולמתלונן‪ .‬עותק יתויק בתיק האישי של הנתבע‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫החלטת הועדה תיכנס לתוקפה ביום קבלתה אלא אם תחליט הועדה על מועד מאוחר יותר‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫פרסום המקרה‬
‫ועדת המשמעת תפרסם ברבים את תיאור תקציר המקרה והחלטתה ללא פרטים אישיים מזהים‪.‬‬
‫ו‪ .‬החלטות ביניים‬
‫א‪ .‬במקרים מיוחדים לאחר הגשת התלונה‪ ,‬יהיה דיקן הסטודנטים רשאי לנקוט אמצעים דחופים לרבות‬
‫הגבלת כניסתו של הנתבע למקומות מסוימים בשטח המכללה או שימוש בציוד המכללה כדי למנוע‬
‫היזק או פגיעה; או עיכוב מתן ציון‪ ,‬גיליון ציונים או אישור לימודים ‪ -‬כדי למנוע סיכול של הליכי‬
‫משמעת‪ .‬החלטה זו לא תינתן אלא לאחר שניתנה לנתבע הזדמנות להשמיע את טענותיו‪.‬‬
‫ב‪ .‬תלמיד נתבע שעניינו הובא בפני ועדת משמעת בגין עבירה על פי סעיף ג' ‪)2‬ד(‪ ,‬ג' ‪)2‬ה(‪ ,‬לעיל‪ ,‬בחינתו או‬
‫עבודתו שלגביה‪ ,‬לפי התלונה‪ ,‬נעברה העבירה‪ ,‬תעוכב בידי יחידת המבחנים‪ ,‬תועבר ליו"ר ועדת‬
‫משמעת והנתבע לא יקבל עבורה כל ציון; כמו כן‪ ,‬תעכב המזכירות האקדמית כל אישור אשר יתבקש‬
‫על ידי הנתבע בקשר ללימודיו במכללה‪.‬‬
‫ג‪ .‬נתבע שעניינו הובא בפני ועדת משמעת בגין עבירה על פי סעיף ג ‪)2‬ה( לעיל ‪ -‬והמעשה המיוחס לו הוא‬
‫גניבת חומר כלשהו מספריית המכללה או ממרפ"ד המכללה‪ ,‬לרבות ניסיון של גניבה כאמור ‪ -‬תבוטל‬
‫לאלתר זכותו לשאול ספרים בספרית המכללה ובמרכזיה הפדגוגית שלה‪.‬‬
‫ז‪ .‬ערעור‬
‫זכות ערעור‬
‫ניתן לערער על החלטות ועדת משמעת בפני ועדת ערעורים‪ ,‬על ידי הנתבע או התובע‪.‬‬
‫הרכב ועדת הערעורים‬
‫א‪ .‬ועדת הערעורים )לעניין שאינו הפסקת לימודים( תהיה מורכבת מ‪ :‬דיקן הסטודנטים ולפחות שניים‬
‫מחברי ועדת המשמעת‪.‬‬
‫ב‪ .‬ועדת הערעורים לעניין הפסקת לימודים תהיה מורכבת מ‪ :‬חבר הנהלה או ראש מסלול‪ ,‬מד"פ ונציג‬
‫אגודת הסטודנטים )בדעה מייעצת(‪ .‬נוהלי עבודתה ע"פ המפורסם בידיעון המכללה‪.‬‬
‫מועד הגשת הערעור‬
‫ערעור על החלטתה של ועדת משמעת יוגש בכתב לא יאוחר מ‪ 14 -‬ימים החל מיום מסירת ההחלטה בדואר‬
‫רשום‪.‬‬
‫טענות בכתב‬
‫יו"ר ועדת משמעת יקבע מועד לדיון בערעור על סמך טענות בכתב‪.‬‬
‫סדרי הדיון‬
‫ההוראות המתייחסות לסדרי הדיון בפני ועדת המשמעת יחולו בשינויים המחויבים על פי העניין גם על‬
‫ועדת הערעורים‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫היקף הערעור‬
‫הערעור יצטמצם לבדיקת הממצאים והמסקנות של ועדת משמעת‪ ,‬ולא יורשה למערער להציג ראיות אלא‬
‫אם נתגלו ראיות חדשות שבעת הדיון בפני ועדת משמעת לא היו ידועות לצד המבקש להציגו‪ ,‬או ראתה‬
‫ועדת הערעורים שקיימות נסיבות מיוחדות המחייבות מטעמי צדק להתיר הצגתן‪.‬‬
‫החלטת ועדת ערעורים‬
‫סמוך ככל האפשר לאחר הדיון בועדת הערעורים‪ ,‬תיתן הועדה את החלטתה בערעור באופן מנומק‪,‬‬
‫שיומצא לצדדים‪.‬‬
‫דיון חוזר‬
‫במקרה שנתגלו ראיות חדשות רשאים ראש המכללה וראש המועצה האקדמית‪ ,‬בהחלטה משותפת‪,‬‬
‫להורות על דיון חוזר בועדת משמעת‪.‬‬
‫ח‪ .‬כללי‬
‫‪ .1‬יו"ר ועדת המשמעת יהא רשאי‪ ,‬מטעמים מיוחדים שיירשמו‪ ,‬להאריך כל מועד הקבוע בתקנון זה‪.‬‬
‫‪ .2‬תוך חודשיים מיום סיום ישיבתה האחרונה של ועדת המשמעת לאותה שנת לימודים‪ ,‬יגיש יו"ר‬
‫ועדת המשמעת דו"ח מסכם לראש המכללה‪.‬‬
‫‪ .3‬סגל ההוראה של המכללה ועובדיה חייבים לבצע ככתבם וכרוחם את ההחלטות של ועדת המשמעת‬
‫וועדת הערעורים ובכך לסייע להגשמה מלאה של ההחלטות‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫תקנון מצוינות בלימודים ולימודי ספורטאים פעילים ומצטיינים‬
‫מכללת "אוהלו" בקצרין ‪2006-2007‬‬
‫א‪ .‬מלגות הצטיינות בלימודים‪49........................................................................................‬‬
‫ב‪ .‬הצטיינות במהלך הלימודים‪49.......................................................................................‬‬
‫מצטייני ראש המכללה‪49.......................................................................................‬‬
‫מצטייני דיקן הסטודנטים‪49..................................................................................‬‬
‫ג‪ .‬מלגות למצטיינים‪49....................................................................................................‬‬
‫ד‪ .‬הצטיינות בסיום הלימודים‪49.......................................................................................‬‬
‫ה‪ .‬לימודי ספורטאים פעילים ומצטיינים‪50..........................................................................‬‬
‫מבוא‪50..............................................................................................................‬‬
‫תלמיד "ספורטאי פעיל"‪50....................................................................................‬‬
‫הכרה כתלמיד "ספורטאי פעיל"‪50..........................................................................‬‬
‫תלמיד "ספורטאי מצטיין"‪50.................................................................................‬‬
‫הכרה כתלמיד "ספורטאי מצטיין"‪50.......................................................................‬‬
‫זכויות ספורטאים )פעילים או מצטיינים(‪51...............................................................‬‬
‫א‪.‬ס‪.‬א ודרישות מספורטאי פעיל או מצטיין‪51............................................................‬‬
‫מלגות לספורטאים מצטיינים בספורט‪51...................................................................‬‬
‫פרסום‪51............................................................................................................‬‬
‫‪4‬‬
‫‪9‬‬
‫א‪ .‬מלגת הצטיינות בלימודים‬
‫תלמיד שיתקבל ללימודים במכללה עם ציון התאמה של ‪ 100‬ומעלה יקבל מלגת לימודים מותנית של פטור‬
‫מלא משכר לימוד למשך ‪ 4‬שנים‪ .‬המלגה הראשונה )שנה א'( תינתן בתחילת שנה א' של לימודי התלמיד‪.‬‬
‫המשך מתן המלגות מותנה בכך שהסטודנט יסיים את שנה"ל שחלפה בתוכנית מלאה בממוצע ציונים של‬
‫‪ 90‬לפחות‪.‬‬
‫קבלת המלגה מותנית בנוהל תרומת שעות למכללה‪.‬‬
‫ב‪ .‬הצטיינות במהלך הלימודים‬
‫"מצטייני ראש המכללה"‬
‫תלמיד שממוצע ציוניו ‪ 90‬ומעלה בסוף שנת הלימודים יוכל להיכלל ברשימת המצטיינים‪ .‬זאת בתנאי‬
‫שלמד את תוכנית הלימודים המלאה לשנת הלימודים )לתלמידי שנה א'‪ ,‬ב'‪ ,‬ג'(‪ .‬ההצטיינות מחושבת בכל‬
‫שנה בנפרד וניתן להיכלל ברשימה זו יותר מפעם אחת‪.‬‬
‫"מצטייני דיקן הסטודנטים"‬
‫תלמיד שממוצע ציוניו הכללי ‪ 85‬ומעלה וציונו בהתנסות מעשית ‪ 90‬ומעלה ובעל תרומה חיובית למכללה‪,‬‬
‫יוכל להיכלל ברשימת "מצטייני דיקן הסטודנטים"‪ .‬זאת בתנאי שלמד את תוכנית הלימודים המלאה‬
‫לשנת הלימודים )לתלמידי שנה א' ב' ג'(‪ .‬ההצטיינות מחושבת בכל שנה בנפרד וניתן להיכלל ברשימה זו‬
‫יותר מפעם אחת‪.‬‬
‫דיקן הסטודנטים יעניק מלגה ותעודת הוקרה ל‪ 3-‬תלמידים המצטיינים בתחום התרומה הייחודית‬
‫למכללה ו‪/‬או לקהילה‪.‬‬
‫ג‪ .‬מלגות למצטיינים‬
‫מלגות כספיות יוענקו לשנים‪-‬עשר סטודנטים‪ ,‬בכל קטגוריה‪ ,‬בכל שנה )שלושה תלמידים מכל מסלול‬
‫לימודים – אחד מכל שנה(‪ ,‬לשנה החולפת‪.‬‬
‫רשימת מקבלי המלגות תיקבע על פי רישומי הציונים כפי שהם מעודכנים במנהל לומדים ביום האחרון‬
‫לפני יציאה לחופשת הפסח‪.‬‬
‫טקס חלוקת המלגות יתקיים בכל שנה ביום עיון למידה וחקירה‪.‬‬
‫ד‪ .‬הצטיינות בסיום הלימודים‬
‫בכל שנה יצוינו ב"הצטיינות" הסטודנטים המסיימים לימודיהם בממוצע של ‪ 90‬עד ‪ .94.49‬סיום לימודים‬
‫ב"הצטיינות יתרה" יצוין למי שסיים לימודיו בממוצע של ‪ 94.50‬ומעלה‪.‬‬
‫מי שסיים ארבע שנות לימוד ואינו זכאי לקבל תעודה בטקס הקרוב לסיום לימודיו לא יוכל להיכלל בין‬
‫המצטיינים‪.‬‬
‫סטודנט שעמד במהלך לימודיו בפני ועדת המשמעת במכללה ולא נמצא זכאי לא יוכל לסיים לימודיו‬
‫בהצטיינות‪.‬‬
‫ההצטיינות תקבל ביטוי בתעודת הבוגר – ‪ ,B.Ed.‬ולמסיימים "בהצטיינות יתרה" תוענק מלגה בטקס‬
‫חלוקת התארים‪.‬‬
‫הנהלת המכללה תקבע בכל שנה את גובה המלגות בהתאם לתקציב המאושר‪.‬‬
‫ה‪ .‬לימודי ספורטאים פעילים ומצטיינים‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫מבוא‬
‫מכללת אוהלו מעודדת ספורטאים פעילים בלימודיהם במכללה‪ .‬מכללת אוהלו מסייעת לספורטאים‬
‫מצטיינים לשלב לימודיהם האקדמיים עם פעילותם הספורטיבית‪ .‬ההנחה היא שספורטאי פעיל מייצג גם‬
‫את המכללה בעיני הקהל ובעיני קהילת הספורטאים בארץ ובעולם‪ .‬למכללה אינטרס להצלחת הספורטאי‬
‫בלימודיו במכללה ובמשחקים ובתחרויות בהם הוא משתתף‪ .‬ספורטאי המצליח בלימודיו‪ ,‬במשחקים או‬
‫בתחרויות בהם הוא משתתף מיצג נאמנה את המכללה‪ ,‬את ערכיה ואת מדיניותה ובכך תורם להגשמת‬
‫יעדיה‪.‬‬
‫תלמיד "ספורטאי פעיל"‬
‫לומד במכללת אוהלו אשר מייצג מועדון ספורט‪ ,‬קבוצה בליגה ארצית או קבוצה באיגוד רשמי‪.‬‬
‫הכרה כתלמיד "ספורטאי פעיל"‬
‫על מנת להיות מוכר כתלמיד ספורטאי פעיל על היחיד‪:‬‬
‫‪ .1‬לעמוד בתנאי הקבלה ללימודים כפי שמצוין בידיעון המכללה‪.‬‬
‫‪ .2‬להגיש מסמך רשמי מהאגודה או האיגוד המקצועי של ענף הספורט בו הוא עוסק המעיד על היותו‬
‫ספורטאי פעיל ברמה המתאימה‪.‬‬
‫‪ .3‬תלמידים הרואים עצמם ראויים למעמד של ספורטאים פעילים יגישו בקשה בכתב‪ ,‬תוך צירוף‬
‫המסמכים המתאימים התומכים בבקשתם‪ ,‬לרכז א‪.‬ס‪.‬א‪ .‬שיעבירה לאישור דיקן הסטודנטים‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור יינתן אחת לשנה‪ ,‬בתחילתה‪ ,‬ובכל שנה בה לומד הספורטאי במכללה‪ .‬הודעה על האישור הרשמי‬
‫תועבר לראש המסלול בו לומד התלמיד‪ .‬האישור הרשמי יישמר בתיקו האישי של הלומד‪.‬‬
‫תלמיד "ספורטאי מצטיין"‬
‫ספורטאי בענף אישי המדורג באחד המקומות הראשונים ברמה לאומית וכן שחקן פעיל בקבוצת ליגה‬
‫לאומית‪.‬‬
‫הכרה כתלמיד "ספורטאי מצטיין"‬
‫על מנת להיות מוכר כתלמיד ספורטאי מצטיין על היחיד‪:‬‬
‫‪ .1‬להגיש מסמך רשמי מהאגודה או האיגוד המקצועי של ענף הספורט בו הוא עוסק המעיד על‬
‫היותו ספורטאי פעיל ברמה המתאימה‪ .‬האישור יינתן אחת לשנה‪ ,‬בתחילתה‪ ,‬ובכל שנה בה‬
‫לומד הספורטאי במכללה‪ .‬הודעה על האישור הרשמי תועבר לראש המסלול בו לומד התלמיד‪.‬‬
‫האישור הרשמי יישמר בתיקו האישי של הלומד‪.‬‬
‫‪ .2‬תלמידים הרואים עצמם ראויים למעמד של ספורטאי מצטיין יגישו בקשה בכתב‪ ,‬תוך צירוף‬
‫המסמכים המתאימים התומכים בבקשתם‪ ,‬לרכז א‪.‬ס‪.‬א‪ .‬שיעבירה לאישור דיקן הסטודנטים‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫זכויות ספורטאים )פעילים או מצטיינים(‬
‫‪ .1‬לתלמיד ספורטאי פעיל או מצטיין יאושרו היעדרויות מלימודים במקרים חריגים כגון‪ :‬ייצוג המדינה‬
‫באירועי ספורט לאומיים ובין‪-‬לאומיים על ידי ראש המסלול ובתיאום עם המרצה כמצוין בתקנון‬
‫הלומדים במכללה‪.‬‬
‫‪ .2‬היעדרות בגין ייצוג המכללה‪ ,‬באישור גוף מוסמך‪ ,‬אינה נכללת במכסת ההיעדרות המותרת‪ .‬על התלמיד‬
‫להשלים את כל חובותיו הנובעות מההיעדרות‪.‬‬
‫‪ .3‬דיקן הסטודנטים יבדוק את האפשרות לקיים בחינות במועדים מיוחדים לספורטאי שנעדר מבחינות‬
‫עקב השתתפות באירועי ספורט מיוחדים‪ .‬זאת‪ ,‬בהתחשב באילוצים האקדמיים‪.‬‬
‫‪ .4‬תינתן האפשרות לדחיית מועד הגשת עבודת בית בשבוע נוסף‪.‬‬
‫‪ .5‬מרצי קורסים מעשיים‪ ,‬בענף הספורט בו הספורטאי פעיל – אם קיימים במכללה‪ ,‬יבדקו את האפשרות‬
‫למתן ציון מלא )‪ (100‬בחלק המעשי של הקורסים אותם הם מלמדים‪.‬‬
‫‪ .6‬בקביעת המערכת האישית של הספורטאים ייעשה כל מאמץ להתאים את מערכת השעות לתוכנית‬
‫האימון והפעילות הספורטיבית שלהם‪.‬‬
‫‪ .7‬תלמיד ספורטאי פעיל או מצטיין יוכל לפרוס את לימודיו במשך ‪ 5-6‬שנים בעלות שכר לימוד של ‪ 4‬שנים‬
‫בלבד‪.‬‬
‫א‪.‬ס‪.‬א‪ .‬ודרישות מספורטאי פעיל או מצטיין‬
‫‪" .1‬תלמיד ספורטאי פעיל או מצטיין" כל עוד תחת הגדרה זו חייב לייצג את המכללה בכל משחקי‬
‫א‪.‬ס‪.‬א‪ .‬אם לא ייצג הספורטאי את המכללה במשחקי א‪.‬ס‪.‬א‪ .‬במהלך שנת הלימודים לא יוכר‬
‫כספורטאי פעיל לאותה שנת לימודים ולא יהיה זכאי להקלות בלימודים )לעיל(‪.‬‬
‫‪" .2‬תלמיד ספורטאי פעיל או מצטיין" כל עוד תחת הגדרה זו חייב להשתתף בהכנות לתחרויות‪.‬‬
‫השתתפות באימונים תיעשה תוך תיאום עם מאמני הנבחרות במכללה‪.‬‬
‫‪ .3‬ועדת משמעת של המכללה תהיה רשאית לשלול מעמד של ספורטאי פעיל או מצטיין מתלמיד‬
‫שיימצא שאינו תורם ע"פ יכולתו לקידום פעילות הספורט במכללה‪.‬‬
‫מלגות לספורטאים מצטיינים בספורט‬
‫‪ .1‬בכל שנה תוענקנה שש מלגות לספורטאים מצטיינים‪ .‬מלגת מצטיין ראש המכללה לשלושה תלמידים‬
‫ספורטאים ומלגת ראש מסלול החנ"ג‪ ,‬לשלושה תלמידים ספורטאים אחרים‪.‬‬
‫‪ .2‬מקבלי המלגות ייבחרו מבין מסיימי שנים א'‪ ,‬ב'‪ ,‬ו‪-‬ג' אשר למדו בהיקף של לפחות ‪ 90%‬מתוכנית‬
‫הלימודים המלאה ואשר עומדים בכל הקריטריונים הבאים‪:‬‬
‫‪ .2.1‬חבר נבחרת ייצוג בענף אולימפי או בענף הכלול בא‪.‬ס‪.‬א‪.‬‬
‫‪ .2.2‬משתתף קבוע בנבחרת המכללה ותורם לחיי הספורט במכללה‪.‬‬
‫‪ .2.3‬מקבל מלגת מצטיין ראש המכללה בספורט יהיה תלמיד העומד בקריטריונים ויש לו את הציון‬
‫הממוצע הגבוה ביותר מבין כל המועמדים ובלבד שהציון יהיה לפחות ‪ .85‬מקבל מלגת מצטיין‬
‫ראש מסלול החנ"ג בספורט יהיה תלמיד העומד בקריטריונים ויש לו את הציון הממוצע הגבוה‬
‫ביותר מבין כל המועמדים ובלבד שהציון יהיה לפחות ‪.80‬‬
‫הנהלת המכללה תקבע בכל שנה את גובה המלגות בהתאם לתקציב המאושר‪.‬‬
‫פרסום‬
‫למכללת אוהלו נשמרת הזכות לפרסם את פעילותה למען הספורטאי או להיעזר בספורטאי בפרסומיה‪.‬‬