מסמך RFP - קרנות לשיפורים

‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫מכרז פומבי מספר ‪/102/10‬‬
‫לאפיון ובניית תוכנה למערכת ניהול פנימיות ותיק חניך‬
‫עבור‬
‫פנימיות לילדים ונוער בישראל‬
‫קרן הלוואות לשיפורים במעונות הפרטיים לחניכי השרות לילד ונוער‬
‫וקרן הלוואות לשיפורים במעונות הציבוריים לחניכי השירות לילד ונוער‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫קרן הלוואות לשיפורים במעונות הפרטיים לחניכי השרות לילד ונוער וקרן הלוואות לשיפורים במעונות‬
‫הציבוריים לחניכי השירות לילד ונוער (להלן‪" :‬המזמין" או "הקרנות")‪ ,‬פונה בזאת לקבלת הצעות‬
‫לפיתוח‪ ,‬הקמה‪ ,‬הטמעה ותחזוקה של מערכת לניהול פנימיות ילד ונוער ותיק חניך בישראל (להלן‪:‬‬
‫"המערכת")‪.‬‬
‫כל המסמכים המצורפים למכרז זה (להלן‪" :‬מסמכי המכרז") מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם‬
‫כמשלימים זה את זה‪.‬‬
‫מובהר בזה למען הסר כל ספק כי חוק חובת המכרזים‪ ,‬תשנ"ב‪ 2991-‬והתקנות שהותקנו מכוחו אינם‬
‫חלים על הקרנות‪ .‬חרף זאת‪ ,‬מטעמים של הגינות ושוויון‪ ,‬הקרנות החליטו לערוך את ההליך כאן כהליך‬
‫של מכרז פומבי‪.‬‬
‫יודגש כי הקרנות עורכות מכרז זה במשותף עבור כלל הפנימיות בארץ‪ ,‬כאשר הקרנות תשלמנה על רכיב‬
‫הפיתוח של התוכנה‪ ,‬בלבד‪ ,‬אולם הן לא יזמינו את המערכת עבור הפנימיות בפועל‪ .‬בכל פנימייה שתבחר‬
‫להצטרף לפרויקט ימונה איש קשר לפרויקט ועל הספק להתנהל מול כל פנימייה בנפרד ולחתום מולה על‬
‫חוזה בכל נושא התחזוקה והיישום במחירים ובנוסח שייקבעו מראש במכרז זה ויחייבו את הספק הזוכה‪.‬‬
‫למען הסר ספק ‪ -‬רק הזמנה מאושרת וחתומה מאת מנהלת הקרנות תוכל לחייב את הקרנות ועל רכיב‬
‫הפיתוח בלבד‪.‬‬
‫קפלן‪-‬אלון‪-‬גור משרד עורכי דין מרחוב בן‪-‬סירא ‪ 1‬בירושלים‪ ,‬טלפון ‪ ,21-4151516‬דואר אלקטרוני‬
‫‪ [email protected]‬ינהל את המכרז עבור הקרנות‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫דבורה פיינברג‬
‫מנהלת קרנות השיפורים של משרד הרווחה‬
‫ופנימיות ילד ונוער‬
‫‪2‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫‪ ./‬מנהלה‬
‫‪ ./.1‬כללי‬
‫‪ ./.1.1‬קרנות לשיפורים של שירות ילד ונוער במשרד הרווחה והשירותים החברתיים הוקמו על‪-‬ידי‬
‫שירות ילד ונוער במשרד והפנימיות השיקומיות והטיפוליות‪ ,‬מעניקות הלוואות ארוכות טווח‬
‫ללא ריבית‪ ,‬בין היתר‪ ,‬למטרות פיתוח ושיפור תשתיות פיזיות‪ ,‬בפנימיות החברות בהן‪.‬‬
‫‪ ./.1.2‬הקרנות רשומות כהקדשים ציבוריים ונמצאות בפיקוח רשם ההקדשות‪ .‬הראשונה והוותיקה‬
‫ביניהן ‪ -‬קרן הלוואות לשיפורים במעונות הפרטיים של השירות לילד ונוער‪ ,‬נרשמה בשנת‬
‫‪ ,2999‬ונותנת שירות לכ‪ 29-‬פנימיות בבעלות פרטית ובהן כ‪ 2552-‬ילדים ובני נוער בסיכון‪ .‬קרן‬
‫הלוואות לשיפורים במעונות הציבוריים לחניכי שירות לילד ונוער נוסדה בנובמבר ‪ 1224‬ונותנת‬
‫היום שירות לכ‪ 46-‬פנימיות ומרכזי חרום בבעלות ציבורית ובהם כ‪ 1,252-‬ילדים ובני נוער‬
‫בסיכון‪.‬‬
‫‪ ./.1.0‬במסגרת זו‪ ,‬התקבלה על‪-‬ידי הקרנות החלטה לפעול לפיתוח‪ ,‬התקנה ותחזוקה של מערכת‬
‫ניהול פנימיות ברחבי הארץ‪ .‬המערכת תכלול מודולים רבים לניהול כל התחומים הקשורים‬
‫לילד כגון מצב הילד בבית ספר‪ ,‬מעקב רפואי‪ ,‬טיפולים‪ ,‬חוגים‪ ,‬וכן כל המידע הקשור בניהול‬
‫הפנימיות עצמן והכל כמפורט במכרז זה להלן‪.‬‬
‫‪ ./.2‬הגדרות‪:‬‬
‫המזמין‬
‫קרנות השיפורים של משרד הרווחה והפנימיות של ילד ונוער‪.‬‬
‫מכרז‬
‫הזמנה זו להצעות על כל חלקיה ונספחיה כמפורט במסמך‪.‬‬
‫הצעה‬
‫תשובת הספק למכרז על כל נספחיה‪.‬‬
‫ועדת המכרזים‬
‫ועדת המכרזים של הקרנות שהוקמה לצורכי מכרז זה‪.‬‬
‫מאגר מידע‬
‫כל סוגי המידע שהמערכת נושא המכרז תנהל בהתאם להוראותיו‪.‬‬
‫ועדת ההיגוי‬
‫ועדה מקצועית שתלווה את הפרוייקט מטעם הקרנות וכפי שתמונה על‪-‬ידיהן‪.‬‬
‫מערכת התוכנה‬
‫או המערכת‬
‫האפליקציה נשוא המכרז שהשימוש במאגר המידע יעשה באמצעותה‪.‬‬
‫ממשק‬
‫כלי לחיבור בין המערכת המוצעת למערכות אחרות‪.‬‬
‫השירות‪0‬ים‬
‫מכלול הפעילויות הנדרשות מן המציע מכח המכרז וההסכם‪.‬‬
‫ספק זוכה‬
‫מציע שהצעתו עומדת בדרישות הסף והאיכות במכרז והצעתו נבחרה ע"י ועדת המכרזים‬
‫כהצעה הזוכה‪.‬‬
‫פנימייה‬
‫מעון לילדים ‪ /‬נוער כהגדרתו בחוק הפיקוח על המעונות‪ ,‬התשכ"ה‪.2945-‬‬
‫כשיר‪0‬זוכה שני‬
‫ספק שהצעתו הייתה ההצעה הכשרה השנייה בטיבה אחרי הצעת הספק הזוכה וועדת‬
‫המכרזים הכריזה עליו ככזה‪.‬‬
‫משתמש‬
‫כל גורם המורשה להשתמש במערכת החדשה לרבות משרדים‪ ,‬חדרי טיפול ובעלי‬
‫תפקידים שונים במחשב נייד‪ ,‬מחשבי לוח‪ ,‬טלפונים חכמים או מחשב נייח‪.‬‬
‫מנהל הפרויקט עובד מטעם המציע שינהל את עבודת המציע במסגרת השירותים נושא מכרז זה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫מטעם הספק‬
‫מנהל הפרויקט נציג מטעם הקרנות בכל הנוגע לשירותים נושא מכרז זה‪.‬‬
‫מטעם הקרנות‬
‫פיתוחים‬
‫עתידיים‬
‫כל שינוי ו‪/‬או שיפור ו‪/‬או פיתוח ו‪/‬או התאמה ו‪/‬או הסבה שיבוצעו על גבי המערכת ו‪/‬או‬
‫בקשר אליה‪ ,‬בין אם בהזמנת המזמין ובין אם כחלק מתחזוקת המערכת‪.‬‬
‫‪ ./.0‬מנהלה‬
‫‪./.0.1‬‬
‫רכישת מסמכי המכרז וביצוע רישום מוקדם‬
‫‪.2.4.2.2‬‬
‫את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך ‪ ₪ 422‬כולל מע"מ שלא‬
‫יוחזר בכל מקרה‪ .‬התשלום יעשה באמצעות העברה בקנאית לחשבון הבנק של‬
‫"קרן הלוואות לשיפורים במעונות הציבוריים לחניכי השירות לילד ונוער הק\‬
‫‪ ,"592215156‬המתנהל בנק לאומי‪ ,‬חשבון מספר ‪ ,1555521‬סניף ‪ 555‬תלפיות‪-‬‬
‫ירושלים‪.‬‬
‫בעת רכישת מסמכי המכרז יש לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני‬
‫‪ [email protected]‬פרטים אודות המציע (שם המציע‪ ,‬מס' טלפון‪ ,‬כתובת‬
‫דואר אלקטרוני‪ ,‬מס' פקס‪ ,‬שם איש הקשר) וצילום האסמכתא המעידה על‬
‫ביצוע התשלום כאמור‪.‬‬
‫‪./.0.2‬‬
‫‪.2.4.2.1‬‬
‫ניתן לעיין במסמכי המכרז‪ ,‬ללא תשלום ובתיאום מראש‪ ,‬במשרד עורכי דין‬
‫קפלן‪-‬אלון‪-‬גור בכתובת רחוב בן‪-‬סירא ‪ ,1‬ירושלים או באתר האינטרנט בכתובת‬
‫‪.http://www.shipurim.co.il/?id=00017‬‬
‫‪.2.4.2.4‬‬
‫חובה על מציע המוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט‪ ,‬לבצע רישום‬
‫מוקדם בדרך של משלוח טופס פרטי המציע המצורף ומסומן כנספח א' למסמכי‬
‫המכרז לכתובת הדוא"ל‪ ,[email protected] :‬ולציין בשורת הנושא שזו‬
‫בקשה לרישום עבור המכרז (כולל מספר המכרז ושמו)‪ .‬המציעים הפוטנציאליים‬
‫מתבקשים שלא לשלוח בקשות לאישור קבלת הטופס אלא לוודא קבלת המייל‬
‫באמצעות "אישור קריאה"‪.‬‬
‫‪.2.4.2.6‬‬
‫מציע שלא ישלח את הפרטים כאמור‪ ,‬עלול שלא לקבל הודעות ועדכונים בדבר‬
‫המכרז וכן עלול למצוא את עצמו פסול בשל אי עמידה בתנאים והבהרות נוספות‬
‫שהקרנות יפרסמו מעת לעת‪ ,‬ככל שיפרסמו‪ ,‬לאחר פרסום המכרז‪.‬‬
‫‪.2.4.2.5‬‬
‫למען הסר ספק‪ ,‬במידה וישנם שינויים בין הנוסח המסופק על ידי הקרנות ובין‬
‫הנוסח המופיע באינטרנט‪ ,‬הנוסח המסופק על ידי הקרנות הוא המחייב‪.‬‬
‫פניות בגין ההצעה‬
‫כל הפניות בגין בקשה להצעות זו ייעשו בכתב לכתובת דוא"ל בלבד‪:‬‬
‫‪ [email protected]‬ובהתאם לסעיף ‪ 0.3.4‬להלן‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫‪./.0.0‬‬
‫מועדים קובעים במכרז‪:‬‬
‫נושא‬
‫מועד‬
‫מועד פרסום המכרז הפומבי‬
‫‪ 5‬בנובמבר‪1226 ,‬‬
‫מועד אחרון להעברת שאלות להבהרה‬
‫‪ 15‬בנובמבר‪ 1226 ,‬בשעה‪21:22 :‬‬
‫מועד פרסום תשובות לשאלות ההבהרה‬
‫‪ 25‬בדצמבר‪1226 ,‬‬
‫מועד אחרון להגשת ההצעות‬
‫‪ 5‬בינואר‪ 1225 ,‬בשעה‪21:22 :‬‬
‫בכל מקרה של סתירה בין מועדים הנקובים במכרז זה ובנספחיו לבין המועדים הנקובים‬
‫בטבלה דלעיל‪ ,‬יגברו המועדים הנקובים בטבלה‪.‬‬
‫‪./.0.0‬‬
‫נוהל העברת שאלות ובירורים‬
‫פניות לשאלות ובירורים תוגשנה ע"ג טופס שאלות להבהרה ע"י המציע המופיע כנספח ו'‬
‫למכרז‪.‬‬
‫את השאלות יש לשלוח לכתובת דוא"ל שבסעיף ‪ 2.4.2.1‬ולא יאוחר מהמועד האחרון להגשתם‬
‫המוגדר בסעיף ‪ .0.3.3‬שאלות שיועברו לאחר המועד שלעיל ייענו אך ורק לפי שיקול דעתו של‬
‫המזמין‪ .‬שאלות שיופנו בעל פה או בטלפון לא ייענו ולא יחייבו את המזמין‪.‬‬
‫התשובות ישלחו באמצעות אימייל לכלל המציעים אשר נרשמו למכרז כאמור בסעיף ‪,2.4.2.1‬‬
‫ללא ציון שם הפונה‪.‬‬
‫מובהר כי בכל מקרה של פגם או חסר במכרז או מסמכיו‪ ,‬חובה על המציע לתת למזמין הודעה‬
‫בכתב בדבר האמור מיד עם גילויה על ידיו ועל פי המפורט לעיל‪ ,‬שאם לא כן יהא מושתק‬
‫מלטעון כל טענה בהקשר זה‪.‬‬
‫‪./.0.0‬‬
‫הגשת ההצעה‬
‫‪.2.4.5.2‬‬
‫הגשת ההצעה פירושה‪ ,‬כי המציע מצהיר בזאת כי הוא עומד בתנאים האמורים‬
‫במכרז זה‪ ,‬הבין את מהות העבודה‪ ,‬הסכים לכל תנאיה וכי בטרם הגיש את‬
‫הצעתו‪ ,‬קיבל את מלוא המידע האפשרי‪ ,‬בדק את כל הנתונים‪ ,‬הפרטים והעובדות‪,‬‬
‫ולפיכך יהא מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו‪/‬או לא הבין פרט ו‪/‬או תנאי‬
‫כלשהו של המכרז על כל פרטיו וחלקיו‪ .‬הצעת הספק‪ ,‬יחד עם מסמכי פניה זו על‬
‫נספחיה‪ ,‬הם בגדר "הצעה בלתי חוזרת" מאת המציע אל הקרנות‪ ,‬כמשמעותה‬
‫בחוק החוזים (חלק כללי)‪ ,‬תשל"ג ‪ 2954 -‬המחייבת את המציע‪ ,‬וניתנת לקיבול על‬
‫ידי הקרנות בכל עת ובכפוף להוראות פנייה זו‪.‬‬
‫‪.2.4.5.1‬‬
‫הצעת הספק בתשובה למכרז זה‪ ,‬וכן גם ההבהרות אשר יעביר לקרנות בתשובה‬
‫לבקשתו‪ ,‬וכן גם ההדגמות והמצגות אשר יציג בפניה במהלך בחינת ההצעות‪,‬‬
‫כאמור להלן בסעיף ‪ 2.9.2‬יהיו גם הם חלק בלתי נפרד מהמכרז וההסכם‪.‬‬
‫‪.2.4.5.4‬‬
‫על המציע לחתום על נוסח ההסכם המצורף למכרז‪ ,‬ללא כל שינוי ו‪/‬או הסתייגות‬
‫ו‪/‬או תוספת‪ .‬מובהר כי אם הקרנות ישנו תנאים במכרז עקב שאלות ההבהרה‬
‫כמפורט בסעיף ‪ 0.3.4‬לעיל‪ ,‬ייחשבו השינויים האמורים כחלק בלתי נפרד מן‬
‫ההסכם‪ ,‬וזאת בין אם יוכן נוסח חדש ומתוקן של ההסכם ובין אם לא‪.‬‬
‫‪.2.4.5.6‬‬
‫הקרנות רשאיות‪ ,‬לפי שיקול דעתן‪ ,‬לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות‬
‫וכל מועד אחר בקשר עם ניהול המכרז‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫‪.2.4.5.5‬‬
‫פרטי איש הקשר כפי שימסרו במועד רכישת מסמכי המכרז אלא אם עדכן הספק‬
‫אחרת‪ ,‬אליהם יועבר כל מידע לעניין המכרז (כולל הבהרות)‪ ,‬יחשבו כאילו הגיעו‬
‫ליעדם‪.‬‬
‫‪.2.4.5.4‬‬
‫הקרנות תהיינה רשאיות על פי שיקול דעתן הבלעדי לאפשר השלמה מאוחרת של‬
‫מסמך או פרט או מידע חסר ‪ -‬הכל בהתאם ובכפוף לדין ולשיקול דעת ועדת‬
‫המכרזים‪ .‬אין באמור לעיל כדי לחייב את הוועדה לבקש השלמה כאמור ו‪/‬או כדי‬
‫להוות פטור או היתר לאי הגשת המסמכים כנדרש‪.‬‬
‫‪.2.4.5.5‬‬
‫בהגשת הצעתו במכרז מצהיר המציע ומאשר כי הוא מכיר היטב את הדין‬
‫בישראל‪ ,‬לרבות אם כי בלי לגרוע מכלליות האמור‪ ,‬את דיני המכרזים החלים‬
‫בישראל ובכלל זאת את כל דרישות הרישום והרישוי הנדרשים‪ .‬בכלל זה‪ ,‬המציע‬
‫מצהיר גם כי הוא עומד בדרישות תקנה ‪(4‬א) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג ‪-‬‬
‫‪( 2994‬תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז)‪.‬‬
‫‪.2.4.5.5‬‬
‫מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לא תידון‪.‬‬
‫‪./.0.0.0‬‬
‫הצעת המציע תגובה באישורים ואסמכתאות לכל חלקי הצעתו‪ .‬במידה ויחסר‬
‫אישור הנדרש לצורך הוכחת אי אילו מחלקי הצעתו של המציע רשאית ועדת‬
‫המכרזים לפסול ‪ 0‬לא לקבל חלק זה בהצעה ‪ 0‬לבקש השלמת החוסר והכל לפי‬
‫שיקול דעתה ובהתאם לדין החל‪ .‬נא תשומת לב המציע בפרט לסעיפי תנאי‬
‫הסף ושקלול העלות‪.‬‬
‫‪./.0.0‬‬
‫אופן הגשת ההצעה‬
‫‪.2.4.4.2‬‬
‫על המציעים להגיש את ההצעות במעטפה חתומה‪ .‬על המעטפה יש לציין‬
‫את שם המכרז ומספרו בלבד‪ ,‬ללא שם או פרט מזהה אחר‪ .‬את ההצעות‬
‫יש לערוך לפי ההוראות ולפי סדר הדברים המפורטים להלן ולפי פירוט‬
‫זה בלבד‪ .‬הצעה חלקית או במתכונת שונה מהמתכונת המפורטת במכרז‬
‫עלולה להיפסל‪.‬‬
‫‪.2.4.4.1‬‬
‫על המעטפה להכיל מקור ושני עותקים מלאים של ההצעה‪ ,‬מודפסים‪,‬‬
‫כרוכים או ערוכים בקלסר (להלן‪ :‬עותק "קשיח") ועותק אחד בפורמט‬
‫דיגיטלי על גבי תקליטור (דיסק)‪.‬‬
‫‪.2.4.4.4‬‬
‫יש להקפיד על סימון העותק המקורי של ההצעה במילה "מקור" וסימון‬
‫העתקי ההצעה במילה "העתק"‪ .‬בכל מקרה של סתירה בין ההצעה‬
‫המסומנת "מקור" לבין ההצעה המסומנת כהעתק או ההצעה המופיעה‬
‫על גבי התקליטור‪ ,‬יגבר תוכנה של ההצעה המסומנת "מקור"‪.‬‬
‫‪.2.4.4.6‬‬
‫מובהר‪ ,‬כי בכל מקרה של סתירה בין עותק דיגיטלי לעותק הקשיח‪ ,‬יגבר‬
‫האמור בעותק הקשיח‪.‬‬
‫‪.2.4.4.5‬‬
‫עותק מלא של ההצעה כולל את כל מסמכי ההצעה והמסמכים המצורפים‬
‫לה מטעם המציע‪ ,‬את מסמכי המכרז בשלמותם לרבות תשובות לשאלות‬
‫הבהרה וכל מסמך אחר שפורסם על ידי המזמין בהקשר למכרז מס'‬
‫‪.22/1226‬‬
‫‪.2.4.4.4‬‬
‫ההצעה‪ ,‬כולל כל הנספחים והאישורים הנלווים אליה‪ ,‬תוגש במלואה‪.‬‬
‫בחוברת ההצעה מצורפים טפסים שונים ודרישות למסמכים מהמציע‪ .‬יש‬
‫למלא את חוברת ההצעה בשלמותה‪ ,‬לצרף את כל המסמכים הנדרשים‪,‬‬
‫בסדר המפורט בחוברת ההצעה ונספחיה וכן למספרם‪.‬‬
‫‪.2.4.4.5‬‬
‫על עמודי ומסמכי ההצעה להיות ממוספרים באופן רציף‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫‪.2.4.4.5‬‬
‫ההצעות תוגשנה בשפה העברית‪ .‬נספחים‪ ,‬אישורים‪ ,‬תעודות וכד' שאינם‬
‫בעברית או אנגלית ‪ -‬יתורגמו לעברית‪ .‬במקרה בו תעודות המקור אינן‬
‫בעברית או באנגלית יש לצרף תרגום לעברית בחתימת נוטריון‪.‬‬
‫‪.2.4.4.9‬‬
‫על כל מסמכי ההצעה (בעותק המקור) להיות מסמכים מקוריים‪.‬‬
‫‪.2.4.4.22‬‬
‫חתימה על מסמכי ההצעה‪:‬‬
‫‪.2.4.4.22.2‬‬
‫כל עמוד בעותק המקורי של ההצעה יוחתם בר"ת של המורשה‬
‫לחתום מטעמו של המציע‪.‬‬
‫‪.2.4.4.22.1‬‬
‫בכל מקום שבו נדרשת חתימת המציע יחתום‪/‬ו מורשה‪/‬י‬
‫החתימה מטעמו‪ ,‬אשר בחתימתו‪/‬ם יש כדי לחייב את המציע‪,‬‬
‫זאת בצירוף חותמת המציע‪ ,‬ככל שדרושה‪.‬‬
‫‪.2.4.4.22‬‬
‫הוראות מיוחדות לגבי הגשת עותקים דיגיטליים‪:‬‬
‫‪.2.4.4.22.2‬‬
‫‪.2.4.4.22.1‬‬
‫על כל מסמכי ההצעה להיות ערוכים‪ ,‬חתומים ומסודרים באופן‬
‫זהה לעותק הקשיח של הצעה‪.‬‬
‫על העותק הדיגיטלי להיות זהה לחלוטין לעותק הקשיח‬
‫(למעט חתימות)‪.‬‬
‫‪.2.4.4.22.4‬‬
‫‪.2.4.4.21‬‬
‫העותק הדיגיטלי של ההצעה יכיל את ההצעה כולה‪ ,‬על נספחיה‬
‫בפורמט תקליטור בפורמט ‪( Word‬לא סרוק ולא ‪.)PDF‬‬
‫את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים בכתובת המפורטת בסעיף‬
‫‪ /.0.1.1‬ועד לא יאוחר מהמועד המפורט בטבלת המועדים בסעיף ‪/.0.0‬‬
‫לעיל או בכל מועד נדחה אחר עליו תודיע הוועדה‪ .‬על המציע האחריות‬
‫לוודא כי הצעתו הוכנסה לתיבת המכרזים הנכונה ובמועד‪.‬‬
‫‪ ./.0‬המפרט‬
‫‪./.0.1‬‬
‫תכולת הבקשה לקבלת הצעות (המפרט)‬
‫‪‬‬
‫חלק מנהלתי המסומן פרק ‪.2‬‬
‫‪‬‬
‫חלק מקצועי המסומן פרקים ‪.2-6‬‬
‫‪‬‬
‫חלק כלכלי המסומן פרק ‪.5‬‬
‫‪‬‬
‫נספח א' – טופס פרטי מציע‪.‬‬
‫‪‬‬
‫נספח א'‪ - 2‬תצהיר בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום‬
‫‪‬‬
‫נספח א'‪ - 1‬התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים‬
‫‪‬‬
‫נספח א'‪ - 4‬התחייבויות המציע בדבר שימוש בתוכנות מקוריות‬
‫‪‬‬
‫נספח א'‪ - 6‬נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים‬
‫‪‬‬
‫נספח א'‪ - 5‬נוסח התחייבות לשמירת סודיות לחתימת עובדים‬
‫‪‬‬
‫נספח ב' ‪ -‬הסכם התקשרות‬
‫נספח ב'‪ -2‬נוסח ערבות לביצוע‬
‫‪7‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫נספח ב'‪ -1‬נוסח הסכם תחזוקה (לחתימה מול הפנימיות שירכשו את התוכנה)‬
‫‪‬‬
‫נספח ג' ‪ -‬אבטחת מידע‬
‫‪‬‬
‫נספח ד' ‪ -‬הצעת מחיר‬
‫‪‬‬
‫נספח ה' ‪ -‬טופס "שאלות הבהרה"‬
‫‪ ./.0‬תנאי סף‬
‫תנאי הסף המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז‪ ,‬הם מצטברים וכל עוד לא נקבע‬
‫במסמכי המכרז במפורש אחרת‪ ,‬על המציע לעמוד בהם בעצמו‪.‬‬
‫מובהר כי לא תתאפשר הגשת הצעות במשותף‪.‬‬
‫הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף תיפסל ולא תובא להמשך דיון בפני ועדת המכרזים‪.‬‬
‫‪./.0.1‬‬
‫תנאי סף ‪ -‬מאגר מידע ואירוח‬
‫‪ .2.5.2.2‬על הפתרון המוצע להיות מבוסס על אירוח בענן עם שירותי גיבוי ואבטחה על פי נהלי‬
‫האבטחה המצורפים למכרז‪.‬‬
‫‪ .2.5.2.1‬על המאגר לעמוד בדרישות הסף המקצועיות כאמור במכרז‪.‬‬
‫‪./.0.2‬‬
‫תנאי סף ‪ -‬ניסיון המציע‪ ,‬גודל החברה וניסיון הצוות המוצע‬
‫‪ .2.5.1.2‬על המציע להיות מאוגד כדין במדינת ישראל‪.‬‬
‫‪ .2.5.1.1‬למציע צוות הכולל לפחות ‪ 5‬אנשים בתחומי פיתוח מערכות מידע‪ ,‬הטמעה ותמיכה‬
‫טכנית עם ידע וניסיון מוכחים במערכת המבוקשת‪.‬‬
‫‪ .2.5.1.4‬למציע יכולת תמיכה בשלב התחזוקה ברמה ארצית שתופעל ממוקד בישראל‪.‬‬
‫‪ .2.5.1.6‬למציע מחזור פעילות שלא יפחת מ‪ ₪ 522,222-‬בשנה (לא כולל מע"מ) בשלוש השנים‬
‫האחרונות (‪ .)1224 ,1221 ,1222‬להוכחת תנאי סף זה יש לצרף להצעה אישור רואה‬
‫חשבון בדבר שיעור מחזור המציע בשלוש השנים האחרונות כאמור‪.‬‬
‫‪ .2.5.1.5‬מספר הלקוחות הפעילים של המציע לא ירד מ‪ 25-‬לקוחות בתקופה רציפה של שנתיים‬
‫בשלוש השנים האחרונות (‪ .)1224 ,1221 ,1222‬להוכחת העמידה בתנאי סף זה יש לצרף‬
‫להצעה רשימת לקוחות לרבות פרטי ומועדי ההתקשרות‪.‬‬
‫‪ .2.5.1.4‬המציע קיים כעסק פעיל בתחום ‪ ERP‬ו‪/‬או ‪ CRM‬בתקופה שלא תפחת מ‪ 5-‬שנים‬
‫מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז‪ ,‬ובתקופה זו הוא ביצע בהצלחה לפחות שני‬
‫פרוייקטים פעילים דומים מבחינת אופי הפרוייקט‪ ,‬לפרוייקט נשוא מכרז זה‪ .‬להוכחת‬
‫תנאי סף זה יש לצרף להצעה אישור רואה חשבון על מס' שנות הפעילות של המציע‬
‫כעסק פעיל ופירוט ניסיון המציע בהתאם לנדרש בתנאי סף זה‪ .‬מודגש כי ההכרעה‬
‫בשאלה האם מדובר בפרוייקטים דומים כאמור בסעיף זה נתונה לשיקול דעתה‬
‫הבלעדי של ועדת המכרזים‪.‬‬
‫‪./.0.0‬‬
‫מסמכים אותם יש לצרף להצעה‪:‬‬
‫‪ .2.5.4.2‬מסמכים המעידים על האופן שבו הצעת המציע עונה על תנאי הסף המפורטים בסעיף‬
‫‪ 2.5.2‬לעיל‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫‪ .2.5.4.1‬אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות וגופים ציבוריים‪ ,‬תשל"ו‪ :2954-‬אישור מפקיד‬
‫שומה מורשה‪ ,‬מרואה חשבון או מיועץ מס‪ ,‬המעיד על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות‬
‫לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס)‪ ,‬התשל"ו‬
‫ ‪.2954‬‬‫אישור מעורך דין או רואה חשבון ובו מפורטים מורשי החתימה של המציע‪.‬‬
‫‪.2.5.4.4‬‬
‫‪ .2.5.4.6‬תצהיר המאומת ע"י עורך דין בדבר העדר הרשעות בעברות לפי חוק עובדים זרים‪,‬‬
‫תשנ"א‪ 2992-‬ולפי חוק שכר מינימום‪ ,‬תשמ"ז‪( .2955-‬נספח א'‪.)2‬‬
‫‪ .2.5.4.5‬העתק מאישור רישום מהרשם הרלוונטי‪ .‬במידה והמציע הנו עמותה או חברה לתועלת‬
‫הציבור יש לצרף אישור בדבר ניהול תקין לשנת ‪.1226‬‬
‫‪.2.5.4.4‬‬
‫תצהיר של המציע ושל בעלי השליטה בו בדבר עמידתו של המציע בכל חובותיו‬
‫מבחינת תשלום שכר ותשלומים סוציאליים לכל עובדיו באופן קבוע בשנה האחרונה‬
‫כמתחייב מחוקי העבודה‪ ,‬צווי ההרחבה‪ ,‬ההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף‬
‫וההסכמים האישיים החלים עליו‪ ,‬במידה שחלים עליו‪ ,‬ובכל מקרה לא פחות משכר‬
‫מינימום כחוק וכל התשלומים הסוציאליים כנדרש‪( .‬נספח א'‪.)1‬‬
‫‪.2.5.4.5‬‬
‫ככל שמדובר בחברה‪/‬שותפות‪ ,‬יש לצרף נסח חברה‪/‬שותפות עדכני מרשות התאגידים‬
‫המוכיח כי למציע אין חובות אגרה שנתית לרשם החברות‪ .‬הנסח האמור לעיל ניתן‬
‫להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים‪ ,‬שכתובתו‪:‬‬
‫‪ TAAGIDIM.JUSTICE.GOV.IL‬בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה"‪.‬‬
‫‪.2.5.4.5‬‬
‫הצהרה על שימוש בתוכנות מקוריות (נספח א'‪.)4‬‬
‫‪.2.5.4.9‬‬
‫צילום אישור רכישת מסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪.2.5.4.22‬‬
‫תשובות הבהרה וכן כל מסמך אחר כפי שיוחלט על‪-‬ידי המזמין‪.‬‬
‫‪.2.5.4.22‬‬
‫התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים חתום ע"י המציע‪( .‬נספח א'‪.)6‬‬
‫‪.2.5.4.21‬‬
‫מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו יצרף‬
‫להצעתו אישור ותצהיר‪ .‬בסעיף זה‪ ,‬משמעות כל המונחים לרבות "אישור" ו"תצהיר"‬
‫הוא כמשמעותם בסעיף ‪1‬ב לחוק חובת המכרזים‪ ,‬התשנ"ב‪.2991-‬‬
‫‪ ./.0‬הנחיות נוספות‬
‫בהגשת ההצעות‪ ,‬יש להתחשב‪ ,‬בנוסף למפרט זה‪ ,‬גם בהנחיות הבאות‪:‬‬
‫‪./.0.1‬‬
‫המזמין מעריך (ובשום מקרה לא מתחייב) כי המערכת בשלב הראשון תוטמע בכ‪42-‬‬
‫פנימיות‪.‬‬
‫‪./.0.2‬‬
‫מכרז זה יוכל לשמש גם פנימיות נוספות שאינן חברות בקרנות‪.‬‬
‫‪./.0.0‬‬
‫לספק הזוכה לא תהיה בלעדיות בקבלת עבודות מהקרנות והקרנות יוכלו לקבל‬
‫שירותים מן הסוג נשוא המכרז‪ ,‬ומכל סוג אחר‪ ,‬מכל גורם אחר כלשהו‪ ,‬וכן רשאיות‬
‫הקרנות שלא לבקש מהספק הזוכה או מכל גורם אחר כלשהו שירותים כלל או לבטל‬
‫חלק מן השירותים נשוא המכרז‪ ,‬לרבות שינוי בכמויות‪ ,‬ולבצע שירותים אלו בעצמן‪,‬‬
‫הכל לפי שיקול דעתן המוחלט של הקרנות‪.‬‬
‫‪./.0.0‬‬
‫לקרנות שמורה הזכות להחליט על סדר ומועד המימוש של הפתרון בפנימיות השונות‪.‬‬
‫‪./.0.0‬‬
‫על מכרז זה יחול החוק הישראלי ורק בית משפט ישראלי בעיר ירושלים‪ ,‬יהיה מוסמך‬
‫לדון ולהכריע בכל הנוגע למכרז זה‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫‪./.0.0‬‬
‫לגבי כל שינוי‪ ,‬תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז‪ ,‬בין‬
‫בגוף המסמכים‪ ,‬בין במסמך לוואי ובין בכל דרך אחרת‪ ,‬תהיה ועדת המכרזים רשאית‪,‬‬
‫בהתאם לשיקול דעתה המוחלט בנדון‪ ,‬לפעול באחת או יותר מהדרכים הבאות‪:‬‬
‫א‪ .‬לפסול או לדחות את הצעתו של המציע;‬
‫ב‪.‬‬
‫לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה השינויים כלל;‬
‫ג‪.‬‬
‫לקבל את ההצעה עם ההסתייגויות אם השתכנעה שמוצדק לעשות כן‬
‫ושאין בכך פגיעה בהליך המכרזי;‬
‫‪./.0.0‬‬
‫במקרה שבו הקבלן הראשי אינו יצרן‪/‬בעלים של המוצר‪ ,‬חובה על הקבלן הראשי מגיש‬
‫ההצעה‪ ,‬להציג הסכם המסדיר את חלוקת האחריות בינו ובין יצרן המוצר בו יוכפף יצרן‬
‫המוצר מכח הסכם ההתקשרות עם הספק להוראות ו‪/‬או התחייבויות הספק לקרנות‬
‫בהתאמה למכרז‪ .‬על ההסכם לאפשר התקשרות ישירה בין הקרנות לספק המוצר‪.‬‬
‫במקרה של הפסקת ההתקשרות מכל סיבה שהיא מתחייב המציע להעביר לפי דרישת‬
‫הקרנות את כל הידע הקשור במערכת ושילובו במערכות הפנימיות לידי הקרנות על מנת‬
‫לאפשר המשך פעילות של המערכת ותחזוקתו בין אם על ידי הקרנות או מי מטעמו‪.‬‬
‫‪./.0.0‬‬
‫אין באמור בסעיף הקודם כדי להסיר ו‪/‬או לצמצם מאחריותו הכוללת של הספק כאמור‬
‫בסעיף ‪.2.21‬‬
‫‪./.0.0‬‬
‫בכל מקרה בו ישנה סתירה בין המכרז לבין הנחיות אחרות‪ ,‬גובר המכרז‪.‬‬
‫‪ ./.0‬סיווג סעיפי פרק המנהלה‬
‫סעיפי המנהלה (פרק זה) מסווגים כולם כחובה ויש לענות במדויק על כולם‪ .‬נוסח התשובה‬
‫יהיה‪" :‬קראנו והבנו ‪ -‬מקובל עלינו"‪ ,‬תשובה עניינית וברורה‪ ,‬אישורים נלווים‪ ,‬או התחייבות‬
‫לדרישה עתידית‪ ,‬הכול בהתאם לעניינו ותוכנו של הסעיף‪.‬‬
‫‪ ./.0‬יחסי הספק והמזמין‬
‫‪.2.5.2.2‬‬
‫היחסים בין המזמין לספק‪ ,‬עובדיו ומי מטעמו בביצוע הסכם זה הינם יחסי מזמין ‪-‬‬
‫ספק עצמאי‪.‬‬
‫‪.2.5.2.1‬‬
‫כל התקשרות של המציע עם קבלני משנה לצורך מתן שירותים הינה התקשרות של‬
‫המציע עם קבלני המשנה בלבד ואינה מייצרת כל יחסי עובד מעביד בין קבלני המשנה‬
‫והקרנות‪ .‬עם זאת‪ ,‬המציע מתחייב כי כל שירות שיינתן למזמין במסגרת הסכם זה‪ ,‬בין‬
‫אם מסופק למזמין על ידו ובין אם ע"י קבלן המשנה מטעמו‪ ,‬יעמוד בכל הדרישות‬
‫והתנאים המפורטים בהסכם זה על נספחיו‪.‬‬
‫‪ ./.0‬תוקף ההצעה‬
‫משך תוקף ההצעה הוא ‪ 252‬יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז (לרבות כל מועד נדחה‬
‫להגשת ההצעות כאמור)‪.‬‬
‫במידה ובתקופה זו לא נתקבלה החלטה סופית בדבר בחירת הזוכה על ידי‬
‫ועדת המכרזים‪ ,‬רשאי יהיה המזמין לדרוש להאריך את תוקף ההצעות עד לתאריך שיקבע על‬
‫ידו‪.‬‬
‫מציע שיבחר שלא להאריך את הצעתו במקרה כזה‪ ,‬יסיר בכך את הגשת מועמדותו למכרז ולא‬
‫תהיה לו כל טענה כלפי המזמין בעניין זה‪.‬‬
‫‪01‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫‪ ./.1/‬תקופת ההתקשרות (פיתוח‪ ,‬התקנה ותחזוקה)‬
‫‪.2.22.2.2‬‬
‫ההתקשרות מכוח הזכייה במכרז תיכנס לתוקפה מיום חתימתו על ידי המורשים לכך‬
‫מטעם הקרנות והיא תעמוד בתוקפה לתקופה של ‪ 4‬שנים מהמועד שיקבע לכך בהסכם‬
‫ההתקשרות‪.‬‬
‫‪.2.22.2.1‬‬
‫בתום תקופת ההסכם‪ ,‬שמורה לקרנות‪ ,‬ולקרנות בלבד‪ ,‬הזכות להאריך את תוקפו של‬
‫ההסכם לתקופה או לתקופות נוספות של עד עוד שנתיים‪.‬‬
‫‪.2.22.2.4‬‬
‫בנוסף‪ ,‬הזוכה יתחייב לאחריות‪ ,‬אחזקה ושירות למערכת על כל מרכיביה‪ ,‬כולל‬
‫מוצרי המדף‪ ,‬אם ישנם‪ ,‬לתקופה שלא תפחת מ‪ 5-‬שנים ממועד סיום ההטמעה‬
‫בפנימיות הפיילוט כפי שיוגדרו על‪-‬ידי ועדת ההיגוי‪ ,‬וזאת עפ"י נוסח חוזה יישום‬
‫ותחזוקה שייחתם בין הקרנות לבין הזוכה‪ ,‬בנוסח המצורף למכרז זה (נספח ב'‪.)4‬‬
‫‪ ./.11‬בעלות וזכויות יוצרים‬
‫‪.2.22.2.2‬‬
‫כל זכויות הבעלות והקניין הרוחני על כל פיתוח ‪ /‬שו"ש ‪ /‬התאמה ‪ /‬הסבה שיבוצע‬
‫במוצר המדף במיוחד עבור נשוא מכרז זה יהיה בבעלותן הבלעדית של הקרנות וכן‬
‫לגבי כל תוצרי הפיתוחים העתידיים שיפותחו במיוחד עבור נשוא מכרז זה‪ .‬הבעלות‬
‫מקיפה גם את תוצרי התיעוד כנדרש בסעיף ‪.2.6‬‬
‫‪.2.22.2.1‬‬
‫למען הסר ספק – במידה ונוכח נסיבות שלא היו ידועות בחתימת הסכם ההתקשרות‬
‫ו‪/‬או לא נלקחו בחשבון תיבנה מערכת חדשה השונה ממוצר המדף הראשוני‪ ,‬כל‬
‫השינויים יהיו בגדר הקניין הרוחני של הקרנות ולמציע ו‪/‬או למי מטעמו לא תהא כל‬
‫זכות בהם והוא לא יהא רשאי להעבירם או לגלות פרט כלשהו אודותיהם לצד‬
‫שלישי‪.‬‬
‫‪ ./.12‬התחייבויות ואישורים בגין זכייה בפרויקט‬
‫‪ ./.12.1‬על הזוכה לספק‪ ,‬במסגרת חתימת הסכם ההתקשרות‪ ,‬וכתנאי לתוקפו‪ ,‬ערבות בנקאית‬
‫לפקודת המזמין כמפורט בהסכם‪.‬‬
‫‪ ./.12.2‬על הזוכה לספק את הסכם התקשרות‪ ,‬נספח ב'‪ ,‬כשהוא חתום‪.‬‬
‫‪ ./.12.0‬על הזוכה לספק את הסכם התקשרות‪ ,‬נספח ב'‪ ,‬כשהוא חתום‪.‬‬
‫מובהר בזאת שהמציע הזוכה לא יוכל להתחיל בכל פעולת התארגנות‪ ,‬רכש ציוד או גיוס‬
‫כ"א או כל פעולה אחרת הגורמת בעקבותיה יצירת מחויבות כספית של הקרנות בצורה‬
‫כלשהי‪ ,‬עד אשר יש הסכם חתום ומאושר ע"י הגורמים המוסמכים בקרנות‪ .‬הסכומים‬
‫אשר יחייבו את הקרנות יהיו הסכומים המופיעים בהסכם המאושר‪ ,‬בלבד‪.‬‬
‫מובהר בזאת שהקרנות לא יכירו‪ ,‬וממילא לא יפצו את הספק הזוכה‪ ,‬על כל פעולה כזו‪,‬‬
‫שתיצור לכאורה‪ ,‬מחויבות כספית או אחרת‪.‬‬
‫‪ ./.10‬זכויות הקרנות‬
‫‪./.10.1‬‬
‫לפנות במהלך הבדיקות של ההצעות במכרז אל המציע כדי לקבל הבהרות להצעתו‪,‬‬
‫בכתב או במצגת‪ ,‬וזאת לפי שיקול דעתן הבלעדי של הקרנות ובכפוף לדין החל‪.‬‬
‫‪./.10.2‬‬
‫שלא לבחור בהצעה הזולה ביותר ו‪/‬או שלא לקבל כל הצעה שהיא‪ ,‬בשלמותה או חלקים‬
‫ממנה‪.‬‬
‫‪./.10.0‬‬
‫לבצע במערכת שינויים ותוספות‪.‬‬
‫‪00‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫‪./.10.0‬‬
‫ככל ומיום ההודעה על הזוכה במכרז לא הוגשו תכניות העבודה ו‪/‬או המסמכים‬
‫הדרושים לתחילת עבודה ו‪/‬או החלה התנעה לפי דרישות הקרנות ו‪/‬או נחתם ההסכם‬
‫לשביעות רצון הקרנות‪ ,‬הקרנות שומרות לעצמן את הזכות לפסול את זכייתו של הספק‬
‫הזוכה ולקבל במקומה את הצעתו של הספק הכשיר הבא בכפוף לשיקול דעת ועדת‬
‫המכרזים‪.‬‬
‫‪./.10.0‬‬
‫הקרנות תהיינה רשאיות לבטל את כל המכרז‪ ,‬או חלקו‪ ,‬לצאת במכרז חדש‪ ,‬כאשר‬
‫הודעה מנומקת תשלח למציעים‪ .‬למשל‪ :‬אם אפילו ההצעה הטובה ביותר לא תענה על‬
‫הדרישות ו‪/‬או לא תעמוד במסגרת התקציב‪.‬‬
‫‪./.10.0‬‬
‫הקרנות תהיינה רשאיות לצמצם את היקף הפרויקט או לבטלו מסיבות ארגוניות‪,‬‬
‫תקציביות או אחרות‪ ,‬ללא צורך בנימוק החלטתן‪ ,‬ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי‪.‬‬
‫במקרה זה תימסר הודעה מתאימה לספק הזוכה‪.‬‬
‫‪./.10.0‬‬
‫לקרנות שמורה זכות על פי שיקול דעתן לקחת אחריות על תחזוקת המערכת‪ ,‬למעט‬
‫רכיבי מוצר מדף‪ ,‬ולהמשיך ולבצע בה התאמות‪ ,‬יישום וכיו"ב באמצעות עובדי הקרנות‬
‫או נותני שירותים המועסקים על‪-‬ידי ספקים אחרים‪ .‬במקרה זה‪ ,‬האחריות המלאה על‬
‫תחזוקת המערכת תחול על הקרנות‪.‬‬
‫‪./.10.0‬‬
‫כמו כן‪ ,‬במקרה שהקרנות יחליטו להמשיך ולבצע תחזוקה באופן עצמאי ללא תשלום‬
‫דמי תחזוקה כלשהם למציע‪ ,‬רשאיות הקרנות להתקשר עם עובדי המציע למתן‬
‫שירותים אלו באישור בכתב של המציע‪.‬‬
‫‪ ./.10‬הצעת המציע‬
‫‪ ./.10.1‬מבנה כללי‬
‫מבנה ההצעה יהיה תואם אחד לאחד (‪ )2:2‬למבנה המפרט‪ ,‬ובכלל זה יש גם להגיש את כל‬
‫המסמכים ע"פ הסדר במפרט‪.‬‬
‫‪ ./.10‬בעלות על המפרט ועל ההצעה‬
‫‪ ./.10.1‬הצעת המציע (המענה לבקשה להצעות) היא רכושו של המציע‪ .‬לקרנות תהא האפשרות‬
‫להשתמש בהצעה ובמידע שבה לכל צורך הקשור בתהליך זה של בקשה להצעות עד‬
‫להשלמת הפעילות במכרז זה והתקשרות עם המציע הזוכה‪.‬‬
‫הקרנות מתחייבות שלא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי‪ ,‬זולת ליועצים המועסקים על‬
‫ידיהן אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות ואי השימוש בהצעת המציע אלא לצורכי‬
‫הפרויקט בלבד‪ ,‬בכפוף לחוק חופש המידע ותקנה ‪(12‬ה) לתקנות חובת המכרזים‪ ,‬התשנ"ג‪-‬‬
‫‪ 2994‬והדין החל‪.‬‬
‫‪ ./.10.2‬משתתפים במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעת הספק הזוכה ולקבל עותק ממנה‪ .‬ועדת‬
‫המכרזים תהא רשאית‪ ,‬עפ"י שיקול דעתה‪ ,‬להציג בפני מבקשים לעיין במסמכי המכרז‪,‬‬
‫כל מסמך אשר להערכתה המקצועית העיון בו אינו עלול לחשוף סוד מסחרי או מקצועי‬
‫והוא דרוש על מנת לעמוד בתקנות חובת המכרזים‪.‬‬
‫‪ ./.10.0‬מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו‪/‬או סודות עסקיים (להלן‪:‬‬
‫"חלקים סודיים")‪ ,‬שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים לאחר סיום‬
‫המכרז ינהג כדלקמן‪:‬‬
‫א‪ .‬יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים באופן ברור וחד ‪ -‬משמעי‪.‬‬
‫ב‪ .‬יסמן את החלקים הסודיים‪.‬‬
‫ג‪ .‬יודגש‪ ,‬פירוט ניסיונו של המציע והמחירים המוצעים על‪-‬ידיו‪ ,‬כנדרש בתנאי מכרז זה‬
‫ ולא יחשבו כחלק סודי‪ .‬האמור בסעיף זה גובר על סעיף ה' להלן‪.‬‬‫‪02‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫ד‪ .‬מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה‬
‫במלואה לעיון‪ ,‬אם יוכרז כזוכה במכרז‪.‬‬
‫ה‪ .‬סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם‬
‫בהצעותיהם של המציעים האחרים‪ ,‬ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון‬
‫בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים‪.‬‬
‫ו‪ .‬יצרף עותק של הצעתו בהשחרת החלקים שלטענתו הם סודיים‪.‬‬
‫‪ ./.10.0‬יודגש‪ ,‬שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד‪,‬‬
‫אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ולאמות המידה המחייבות רשות מנהלית‪.‬‬
‫‪ ./.10.0‬החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה שהזוכה הגדירם‬
‫כסודיים‪ ,‬תיתן על כך ועדת המכרזים התראה לזוכה‪ ,‬ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך‬
‫פרק זמן ההולם את נסיבות העניין‪.‬‬
‫‪ ./.10.0‬החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה‪ ,‬תודיע על כך ועדת המכרזים למציע הזוכה‬
‫בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש‪ ,‬והחלטתה בעניין תהיה סופית‪.‬‬
‫‪ ./.10‬שלמות ההצעה ואחריות כוללת‬
‫‪ ./.10.1‬המציע יגיש הצעה אחת כוללת (כולל התייחסות להתקנות מערכת ותחזוקתה)‪.‬‬
‫‪ ./.10.2‬אחריות כוללת של הספק‪:‬‬
‫המציע יהיה אחראי לאופן אספקת השירותים ואיכותם בפרט לעניין איכות מערכת‬
‫התוכנה כאמור בתנאי מכרז זה‪ .‬האחריות הינה בין היתר לביצוע מקיף ומלא של‬
‫השירותים כפי שיוגדרו בכתב ובע"פ על‪-‬ידי דרישות נציג המזמין ו‪/‬או מי מטעמו‪.‬‬
‫אחריות בנזיקין ‪ -‬כמפורט בהסכם ההתקשרות‪.‬‬
‫‪ ./.10.0‬קבלני משנה‪:‬‬
‫‪ .2.24.4.2‬הספק המגיש את ההצעה‪ ,‬ייחשב לקבלן הראשי ויהיה אחראי לכל הפעילויות‬
‫והתוצרים של קבלני המשנה‪ ,‬או של כל צד שלישי שישולב במימוש ההצעה‪,‬‬
‫ככל שישולב‪ .‬הספק אינו רשאי להחליף קבלן משנה [ולעניין זה להוסיף או‬
‫להוריד קבלן משנה] ללא קבלת אישור מהמזמין‪.‬‬
‫‪ .2.24.4.1‬יצרן המוצר רשאי לחבור לספק אחר שיגיש את ההצעה כקבלן הראשי‪ ,‬ובלבד‬
‫שיצרן המוצר ישולב בהצעה כקבלן משנה‪.‬‬
‫‪ .2.24.4.4‬הספק רשאי להפעיל קבלני משנה המשלימים את הצעתו לצורך ביצוע כולל‬
‫של התחייבויותיו‪ ,‬ובתנאי שיכלול בהצעתו את כל הנתונים הנדרשים לגביהם‬
‫וזהותם טעונה אישור המזמין‪.‬‬
‫‪ .2.24.4.6‬לצורך קבלת שירות ברכיבים המסופקים על‪-‬ידי קבלני משנה‪ ,‬רשאיות‬
‫הקרנות לפנות ישירות אליהם או אל הספק מבלי שהדבר יגרע מאחריותו‬
‫הכוללת של הספק לביצוע כל התחייבויותיו על‪-‬פי מכרז זה וההסכם בכל‬
‫צורה שהיא‪ .‬על הספק להכניס סעיף כנ"ל בכל התקשרות בינו לבין קבלן‬
‫משנה מטעמו‪ ,‬שבמצב של סכסוך בינו לקבלן המשנה‪ ,‬יוכלו הקרנות להיכנס‬
‫בנעליו לצורך מימוש המכרז‪.‬‬
‫‪ .2.24.4.5‬ככל ומאגר המידע הינו מכח התקשרות הספק מול קבלן משנה‪ ,‬על הספק‬
‫להמציא לקרנות הצהרה חתומה על ידיו ועל ידי קבלן המשנה בעל המאגר‪/‬‬
‫שירותי האירוח לפיה‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫תוקף ההתקשרות בין הספק לקבלן המשנה הינה לכל הפחות לשלוש שנים‪.‬‬
‫‪03‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫ב‪.‬‬
‫בהסכם ההתקשרות בין הספק לבעל המאגר ‪ /‬חברת המאגר שירותי האירוח‪,‬‬
‫קיים סעיף המאפשר‪ ,‬במצב של סכסוך בין הספק לקרנות‪ ,‬התקשרות ישירה‬
‫של הקרנות עם חברת המאגר בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות המקוריים של‬
‫בעל המאגר מול הספק‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫אין בהסכם האמור בין הספק (הקבלן הראשי) לבין קבלני המשנה‪ ,‬בכדי לגרוע‬
‫ממחויבותו ואחריותו הכוללת של הקבלן הראשי כלפי הקרנות‪ ,‬לביצוע כל‬
‫התחייבויותיו בשלמותן ככלל‪ ,‬ובפרט לביצוע הנושאים שחברת המאגר‬
‫תטפל בהם‪.‬‬
‫‪ ./.10‬אי העברת זכויות או חובות של הספק לאחר‬
‫הספק אינו רשאי להעביר לגורם אחר את זכויותיו או את חובותיו הנובעות מההסכם וממכרז זה‪ ,‬כולן‬
‫או מקצתן‪ ,‬אלא אם ניתנה לכך הסכמה בכתב ומראש של הקרנות‪.‬‬
‫בכל מקרה‪ ,‬אין בהסכמה כאמור כדי להעביר אחריות כלשהי לגורם אחר‪ ,‬והמציע יישא באחריות‬
‫המלאה לביצוע כל התחייבויותיו על‪-‬פי ההסכם ומכרז זה‪.‬‬
‫‪ ./.10‬בדיקת ההצעות והערכתן‬
‫‪ ./.10.1‬שלב א' ‪ -‬עמידה בתנאי סף‬
‫בשלב הראשון ייפתחו כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד האחרון להגשת ההצעות ותיבחן‬
‫עמידת המציעים בכל תנאי הסף הנדרשים להגשת ההצעות‪ .‬רק הצעה שתעמוד בתנאי הסף‬
‫תעבור לשלב ב'‪.‬‬
‫‪ ./.10.2‬שלב ב' ‪ -‬בדיקת עלות‬
‫בשלב זה תתבצע בדיקה משוקללת של עלות ההצעה לפי המשקולות הבאים‪:‬‬
‫עלות הקמת המערכת מוצעת ‪ ,15% -‬עלות אחזקה שוטפת מוצעת ‪55% -‬‬
‫א‪.‬‬
‫בהערכת עלות ההצעות‪ ,‬במפרט זה‪ ,‬ישוקללו הנושאים המרכזיים הבאים‪:‬‬
‫עלות הקמת המערכת – ‪ - 20%‬המציע ינקוב בהצעת מחיר אחת כוללת בש"ח כולל מע"מ‬
‫שתכלול את כל הרכיבים הבאים‪:‬‬
‫פיתוח התוכנה‬
‫עלות ההקמה (לרבות העלייה לאוויר) והרצה ב‪ 0-‬פנימיות הפיילוט‬
‫עלות האירוח לשנתיים‬
‫עלות פיתוח הרחבות ושינויים בשווי של ‪ 0/%‬נוספים מעלות הפיתוח הראשוני ‪ -‬נשוא‬
‫מכרז זה‪ ,‬במהלך ‪ 0‬שנות ההפעלה הראשונות‪.‬‬
‫עלות רישוי‪ ,‬תחזוקת המערכת‪ ,‬עלויות אירוח לאחר שנתיים והטמעת המערכת – ‪- 00%‬‬
‫(לרבות‪ :‬הדרכה‪ ,‬תמיכה מנהלי המערכת המקומיים של הפנימיות‪ ,‬שינויים ותיקונים‬
‫למערכת) ‪ -‬המציע ינקוב בסכום בש"ח כולל מע"מ של עלות תחזוקה לפי ילד לחודש ע"פ‬
‫מספר הילדים הכולל במערכת‪.‬‬
‫‪ ./.10.0‬שיטת חישוב ההצעה הזוכה‬
‫ההצעה הזוכה תוגדר כהצעה שזכתה במחיר הנמוך ביותר שנוצר מחיבור המכפלות הבאות‪:‬‬
‫‪‬‬
‫ההצעה למחיר הפיתוח‪ ,‬ההקמה ואירוח לשנתיים הראשונות * ‪/.20‬‬
‫‪04‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫‪‬‬
‫ההצעה למחיר התחזוקה‪ ,‬הרישוי והאירוח לילד* ‪/.00*12*20//‬‬
‫‪‬‬
‫ההצעה למחיר התחזוקה‪ ,‬הרישוי והאירוח לילד* ‪/.00*12*0///‬‬
‫‪‬‬
‫ההצעה למחיר התחזוקה‪ ,‬הרישוי והאירוח לילד* ‪/.00*12*0///‬‬
‫‪‬‬
‫ההצעה למחיר התחזוקה‪ ,‬הרישוי והאירוח לילד* ‪/.00*12*0///‬‬
‫‪‬‬
‫ההצעה למחיר התחזוקה‪ ,‬הרישוי והאירוח לילד* ‪/.00*12*1////‬‬
‫‪05‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫דוגמת חישוב שקלול הצעות המחיר במכרז‬
‫‪./.10.0‬‬
‫ההצעה‬
‫פיתוח‪,‬‬
‫הקמה‬
‫אירוח לשנתיים ראשונות‬
‫פיתוח הרחבות‬
‫‪₪100,000‬‬
‫ההצעה‬
‫משקל‬
‫תוצאה לחישוב‬
‫‪25%‬‬
‫‪25,000‬‬
‫חודשים משקל‬
‫תוצאה לחישוב‬
‫מספר ילדים במערכת‬
‫תחזוקה‬
‫רישוי‬
‫‪2,500‬‬
‫‪₪5‬‬
‫‪12‬‬
‫‪75%‬‬
‫‪112,500‬‬
‫אירוח לאחר שנתיים‬
‫‪4,000‬‬
‫‪₪ 4.5‬‬
‫‪12‬‬
‫‪75%‬‬
‫‪162,000‬‬
‫‪6,000‬‬
‫‪₪4‬‬
‫‪12‬‬
‫‪75%‬‬
‫‪216,000‬‬
‫‪8,000‬‬
‫‪₪ 3.75‬‬
‫‪12‬‬
‫‪75%‬‬
‫‪270,000‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪₪ 3.5‬‬
‫‪12‬‬
‫‪75%‬‬
‫‪315,000‬‬
‫תוצאה ‪1,100,500‬‬
‫‪ ./.10.0‬אומדן שווי ההתקשרות‬
‫הקרנות ערכו אומדן לגבי ההוצאה הצפויה למתן השירותים נשוא מכרז זה והוא הופקד בתיבת‬
‫המכרזים קודם המועד האחרון להגשת הצעות במכרז‪ .‬הקרנות שומרות לעצמן את הזכות שלא‬
‫לקבל הצעה החורגת מהאומדן כאמור (בין אם הן חורגות לרעת הקרנות ובין אם הן חורגות‬
‫לטובתן ובהתאם לדין החל) ו‪/‬או לבטל את המכרז ולא לקבוע זוכה במידה וההצעות המוגשות‬
‫יחרגו מסכום האומדן‪ .‬לחילופין ובאופן מצטבר במצב שבו כל ההצעות הכשרות שהוגשו במכרז‬
‫חורגות מהאומדן לרעת הקרנות‪ ,‬הן שומרות את הזכות לפנות לספקים להגיש הצעת מחיר‬
‫מיטיבה בתנאים כפי שתיקבע במקרה כזה ועדת המכרזים‪.‬‬
‫‪ ./.10‬מחירים‬
‫‪ ./.10.1‬כל המחירים לעניין ביצוע תשלום יהיו נקובים בשקלים חדשים וכוללים כל מס לרבות‬
‫מע"מ‪.‬‬
‫‪ ./.10.2‬מחיר הפיתוח יהיה קבוע ומחיר התחזוקה השוטפת יוצמד למדד המחירים לצרכן‪,‬‬
‫ההצמדה תבוצע פעם בשנה ביום ‪ 2‬בספטמבר‪.‬‬
‫‪ ./.10.0‬התשלום יעשה על פי שלבי המימוש כנגד חשבונית מס‪ .‬המציע יגיש חשבונית מס לכל שלב‬
‫רק לאחר קבלת אישור‪ ,‬ממנהל הפרויקט מטעם המזמין‪ ,‬שרכיב המערכת שסופק עמד‬
‫במבחני קבלה של הקרנות‪.‬‬
‫‪ ./.10.0‬ביצוע תשלום יעשה עפ"י הנהלים המקובלים בקרנות ועפ"י אבני הדרך המוגדרות בסעיף‬
‫‪.1.4.2‬‬
‫‪06‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫‪ ./.2/‬סיווג ביטחוני ‪ -‬בטחון ואבטחת מידע‬
‫‪./.2/.1‬‬
‫המציע מתחייב בזה כי כל מסמך‪ ,‬מידע‪ ,‬פרטים ונתונים מכל סוג שהוא‪ ,‬לרבות נתונים‬
‫ו‪/‬או סודות מסחריים אודות הקרנות ו‪/‬או משרד הרווחה והשירותים החברתיים ו‪/‬או‬
‫גופים הקשורים לקרנות (להלן "המידע") שיגיעו לידיעתו‪ ,‬בין במישרין ובין בעקיפין‪ ,‬או‬
‫יופקו על ידיו‪ ,‬בקשר עם ביצוע השירותים על פי מכרז זה‪ ,‬ישמרו על ידיו בסודיות מלאה‬
‫ומוחלטת‪ ,‬והכל בכפוף לנוהל אבטחת מידע (נספחים ג‪ ,‬ג‪,2‬ג‪,1‬ג‪.)4‬‬
‫‪./.2/.2‬‬
‫המציע מתחייב שלא לגלות‪ ,‬בין במישרין ובין בעקיפין את המידע או כל חלק ממנו לצד‬
‫שלישי כלשהו ולא לעשות בו כל שימוש במישרין או בעקיפין‪ ,‬אלא כנדרש לצורך ביצוע‬
‫הפרויקט הרלבנטי‪ ,‬וכן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים כדי למנוע גישה של צד‬
‫שלישי כלשהו למידע בכל צורה בה יהיה אגור‪.‬‬
‫‪./.2/.0‬‬
‫המציע ימציא לקרנות לפי בקשתן פירוט האמצעים שינקוט כאמור לעיל‪ .‬המציע מתחייב‬
‫להשמיד את כל הדוחות‪ ,‬הרישומים‪ ,‬המסמכים ונתוני הביניים שנוצרו במהלך ביצוע‬
‫השירותים וזאת מיד עם גמר ביצוע השירותים‪ ,‬ולמסור לקרנות את כל דפי ההעתק של‬
‫הדוחות ו‪/‬או הרישומים הסופיים שהופקו לשם ביצוע השירותים ביחד עם המקור‪.‬‬
‫התחייבויות המציע‪ ,‬על פי סעיף זה‪ ,‬אינה מוגבלת בזמן ומהווה תנאי יסודי המחייב את‬
‫כלל עובדי המציע לסוגיהם המעורבים בפרויקט‪.‬‬
‫‪./.2/.0‬‬
‫עובדי המציע או כל מי שמטעמו לרבות עובדי קבלני משנה ומי מטעמם‪ ,‬אשר יתקשרו או‬
‫יבצעו עבודה כלשהי עבור הקרנות במסגרת מכרז זה יחתמו על טופס שמירת סודיות‬
‫סטנדרטי של הקרנות‪ .‬טופס חתימה על שמירת סודיות מצורף בנספח א'‪.5‬‬
‫לא תחל העסקתו של עובד ו‪/‬או מי מטעם הזוכה אשר יסרב או ימנע מלחתום על הצהרת‬
‫סודיות‪.‬‬
‫‪07‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫‪ .1‬אפיון צרכים למערכת מידע לניהול פנימיות‬
‫פרק זה מסכם את הדרישות עבור מערכת ניהול מידע לניהול פנימיות ברחבי הארץ‪.‬‬
‫המערכת תכלול מודולים רבים לניהול כל התחומים הקשורים לילד כגון מצב הילד בבית ספר‪ ,‬מעקב‬
‫רפואי‪ ,‬טיפולים‪ ,‬בחוגים‪ ,‬וכן כל המידע הקשור בניהול הפנימיות עצמן‪.‬‬
‫מכיוון שהמע רכת תהיה בשימוש על ידי עשרות פנימיות עם מחלקות שונות ודרישות מעט שונות זו מזו‪,‬‬
‫על המערכת להיות מודולארית‪ .‬כמו כן על המערכת להיות מדרגית (‪ - )Scalabel‬ניתנת להרחבה הן‬
‫מבחינת השימוש והן מבחינת מספר המשתמשים העתידי‪ ,‬וגמישה ‪ -‬כלומר‪ ,‬עם יכולת לבצע שינויים‬
‫ולהוסיף פונקציונאליות בקלות‪.‬‬
‫הגישה למידע צריכה להיות בצורה נוחה‪ ,‬ולהציע מספר דרכי התחברות על מנת לאפשר למשתמשים‬
‫השונים גישה ‪ -‬ישנם משתמשים שעובדים מהמחשב במשרד‪ ,‬וישנם משתמשים שצריכים לעדכן מידע‬
‫לגבי הילדים בשטח דרך הפלאפון או דרך טאבלטים‪ .‬בנוסף‪ ,‬על המערכת לאפשר המשך עבודה במקרה‬
‫שהרשת המקומית נופלת או אם יש ‪ downtime‬ברשת האינטרנט‪.‬‬
‫נושא אבטחת המידע מאד חשוב‪ ,‬שכן מדובר במידע רגיש מאד בנוגע לילדים‪ .‬על הפתרון לכלול מערכת‬
‫הרשאות היררכית רב שכבתית שתאפשר לכל משתמש גישה רק למידע שרלוונטי לגביו ‪ -‬לפי תפקידו ולפי‬
‫הילדים שבאחריותו‪.‬‬
‫על הספק להציע פתרון מקיף הכולל תמיכה‪ ,‬אירוח של השרתים והתוכנה‪ ,‬וכן אחזקה ושינויים למערכת‪.‬‬
‫כל הדרישות לעיל ידונו בהרחבה בהמשך‪.‬‬
‫‪ .1.1‬דרישות כלליות‬
‫סיכום של המאפיינים החשובים ופונקציונאליות כללית של המערכת‪ .‬לפרטים על המודולים‬
‫הנדרשים‪ ,‬ראה פרק 'מודולים' (סעיף ‪.)2.4‬‬
‫‪‬‬
‫דרכי ההתחברות והגישה למערכת תהיה מגוונות‪:‬‬
‫‪ o‬חלק מהמשתמשים‪ ,‬כגון‪ :‬המפקח הארצי ומנהלים שמריצים דוחות וניתוחי מידע‪ ,‬מזכירות‬
‫שמכניסות מידע למערכת‪ ,‬יעבדו מאפליקציה שולחנית‪ ,‬שתאפשר גם לסרוק ולהוסיף דוחות‬
‫כמסמכים מצורפים‪.‬‬
‫‪ o‬יש לאפשר גישה דרך מחשבי לוח בעזרת דפדפנים‪ ,‬וגישה מטלפונים חכמים (‪)Smatphones‬‬
‫עם ממשקים מותאמים עבור שדות שדורשים עדכון תכוף מהשטח‪ .‬לדוגמא‪ :‬רישום נוכחות‬
‫על ידי מורות ומדריכים או טיפולים על ידי אחיות‪.‬‬
‫‪ o‬עדיפות תינתן עבור מערכת שתאפשר עבודה באפן לא מקוון (‪ )offline‬במקרה של נפילה‬
‫(‪ )downtime‬של הרשת המקומית של הפנימייה או של רשת האינטרנט‪.‬‬
‫‪ o‬במקרה כזה‪ ,‬המערכת צריכה לאפשר סנכרון של מידע לא מקוון (‪ )offline‬דרך משתמש‬
‫שולחני (‪ )desktop clients‬על מחשבים מאובטחים המכילים מאגר נתונים מקומי‬
‫(‪.)offlinedatabases‬‬
‫‪‬‬
‫בשל העובדה שהמערכת הזו תשרת פנימיות רבות‪ ,‬על המערכת לאפשר הוספה בקלות של שדות‪,‬‬
‫פונקציונאליות‪ ,‬מודולים ודוחות ולהוסיף בקלות ובמהירות שדות ומודולים למערכת‪ ,‬ואף לאפשר‬
‫לפנימיות בעצמן להוסיף בעצמן דוחות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫עבור דרישות אבטחת מידע‪ ,‬ראה פרק 'אבטחת מידע' (סעיף ‪.)2.1‬‬
‫‪‬‬
‫בשל הכמות הרבה של הפנימיות והמשתמשים הניגשים למערכת‪ ,‬ביצועים ומדרגיות (‪)Scalability‬‬
‫הם נושאים חשובים‪ .‬ראה פרק 'מדרגיות' (סעיף ‪.)2.5‬‬
‫‪08‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫‪‬‬
‫חלק מהרשומות כגון טיפולים‪ ,‬פעילויות‪ ,‬כיתות‪ ,‬דוחות שבועיים ודמי כיס הן רשומות שנשנות‬
‫וחוזרות על עצמן‪ .‬יש להקל על משתמשים בהוספה של רשומות מסוג זה בצורה אוטומטית ולפי לוח‬
‫זמנים קבוע לכל רשומה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כל הפעילויות המתוזמנות במודולים השונים צריכות להופיע במסך ויזואלי אחד של לוח שנה‬
‫שיאפשר לצפות בלוח הזמנים כל ילד‪.‬‬
‫‪‬‬
‫על המערכת לכלול תזכורות וחוקי אוטומציה על מנת להבטיח שאירועים חשובים‪ ,‬טיפולים‪ ,‬צווי‬
‫בית משפט ועוד כל נושא חשוב יטופל בזמן ולא יישכח‪:‬‬
‫‪ o‬אפשרות לשלוח דוא"ל או מסרונים (‪ )SMS‬באופן אוטומאטי לאנשים ספציפיים‬
‫המקושרים לאירוע הספציפי‪ .‬לדוגמא‪ :‬לעו"ס של הילד‪.‬‬
‫‪ o‬נדרשת אפשרות ליצירה של דוחות באופן אוטומאטי‪.‬‬
‫‪ o‬יש לאכוף נהלים למקרי חירום וסיטואציות מיוחדות וליידע את מי שצריך בכל שלב‪.‬‬
‫‪‬‬
‫דוחות ו‪ :BI-‬דוחות שונים הכוללים סיכומים נתונים בטבלאות ציר (‪ )Pivot‬וגרפים יידרשו בשלב‬
‫הראשוני‪ .‬דוחות נוספים יתווספו בעתיד‪ .‬ההוספה של דוחות חדשים‪ ,‬במיוחד עבור המפקח‬
‫והמנהלים‪ ,‬צריכה להיות קלה ללא צורך בשינוי של בסיס הנתונים או צורך בהעסקה של מומחה‬
‫בסיס נתונים‪ .‬חשוב שיהיה ממשק ידידותי ליצירת דוחות ‪ BI‬בזמן אמת‪.‬‬
‫‪‬‬
‫המערכת תאפשר קליטת מידע בתיבות טקסט בשפות עברית‪ ,‬ערבית ואנגלית‪ .‬שאר המערכת (טפסים‪,‬‬
‫כפתורים‪ ,‬רשימות גלילה וכו') יהיו בשפה העברית‪.‬‬
‫‪ .1.2‬אבטחת מידע‬
‫מכיוון שמדובר במידע רגיש על ילדים‪ ,‬יש צורך ברמת אבטחת מידע גבוהה הן ברמה של המערכת והן ברמה‬
‫של האירוח והאדמיניסטרציה‪ .‬בנושא האירוח והאדמיניסטרציה ראה פרק 'אירוח' (סעיף ‪.)2.5‬‬
‫‪‬‬
‫על המערכת עצמה לאכוף דרישות אבטחת מידע ובכלל זה זמן פקיעת תוקף לסיסמאות‪ ,‬דרישות‬
‫למינימום מורכבות סיסמא‪ ,‬היסטוריית סיסמאות‪ ,‬מקסימום ניסיונות גישה (‪.)login‬‬
‫‪‬‬
‫מאחר והמערכת תהיה נגישה מכל הפנימיות‪ ,‬על המערכת להגן על עצמה מפני כל מיני התקפות גישה‬
‫ולעולם לא לשמור או לעשות שימוש בסיסמאות בצורה שתאפשר לאיזשהו גורם לגנוב את‬
‫הסיסמאות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫באופן דומה‪ ,‬אסור שבסיס הנתונים יהיה חשוף להתחברויות מבחוץ וכל גישה צריכה להתבצע דרך‬
‫‪ .Server Middleware‬דרישה זו גם נחוצה בשל האופי המגורען של חוקי ההרשאות (ראה בהמשך)‪.‬‬
‫‪‬‬
‫המערכת צריכה להיות חסינה בפני התקפות החדרה של ‪ SQL‬ו ‪ .CSS‬על המערכת לאפשר‬
‫קסטומיזציה של רשימה שחורה של קלט )‪ (Input Blacklist‬ולחסום חדירות (‪ )injections‬ברמת‬
‫המערכת‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כל התקשורת עם השרת צריכה להיות מוצפנת‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כל השינויים שנעשים במידע רגיש‪ ,‬צריך להיות מבוקר או רשום בלוג עם היסטוריה מלאה של‬
‫שינויים של הערכים והמשתמש שביצע את השינויים‪.‬‬
‫‪09‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫‪ .1.0‬היררכיית הרשאות‬
‫על המערכת להיות מסוגלת לפעול ברמות הרשאה שונות‪ ,‬שיוגדרו מראש‪ ,‬ושניתן יהיה לבצע בהן‬
‫באופן מובנה שינויים והתאמות‪ ,‬ככל הנדרש‪ .‬לצורך ההמחשה‪ ,‬ומבלי לחייב בכך את הקרנות‪ ,‬להלן‬
‫היררכיית ההרשאות המוערכת‪:‬‬
‫‪‬‬
‫המפקח‪/‬ת הארצי הוא היחידי שיהיו לו הרשאות לקרוא מידע מכל הפנימיות‪ .‬כל שאר המשתמשים‬
‫יוגבלו ובשום אופן לא תהיה גישה למידע על ילדים מפנימיות אחרות‪ .‬זו דרישה לכל הטבלאות ולכל‬
‫המודולים במערכת‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מנהל של פנימייה יוכל לראות מידע השייך אך ורק לפנימייה שלו‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כל שאר המשתמשים כגון אחיות‪ ,‬מדריכים‪ ,‬מורים וכו'‪ ,‬יהיו מוגבלים לראות את המידע רק של‬
‫הילדים שכרגע תחת טיפולם ‪ .‬במילים אחרות‪ ,‬הרשאות יינתנו לפי תפקיד ולפי הקשר של המשתמש‬
‫לרשומה הספציפית‪ .‬דוגמאות‪:‬‬
‫‪ o‬מדריכים יוכלו לראות רשומות נוכחות רק עבור פעילויות שקשורות אליהם‪.‬‬
‫‪ o‬עובד סוציאלי יוכל לראות מידע כגון נוכחות של ילדים המשתייכים למשפחתון ‪/‬לקבוצה‬
‫עליהם הוא מפקח‪.‬‬
‫‪ o‬למידע כללי של ילד‪ ,‬כגון‪ :‬הלבוש שניתן לילד יינתן גישה למדריך רק אם הוא מפקח על‬
‫הקבוצה אליו שייך הילד‪.‬‬
‫כלומר‪ ,‬ברמה הטכנית‪ ,‬חוקי ההרשאות הן לפי תפקיד‪ ,‬לפי טבלא ולפי שורה תוך שימוש ברשומות‬
‫המקושרות לשורה הזו‪.‬‬
‫‪ .1.0‬תפקידים‪ 0‬משתמשים‬
‫תפקיד‬
‫מפקח ארצי‬
‫מפקח מחוזי‬
‫מנהל‬
‫מנהל אדמיניסטרטיבי‬
‫רכז הדרכה‬
‫מרכז צוות טיפולי‬
‫מרכז משאבי אנוש‬
‫מרכז פיתוח משאבים‬
‫מרכז מח"מ‬
‫(מרכזיה חינוכית מקומית)‬
‫מזכירה‬
‫עו"ס‬
‫אחות\רופא‬
‫מטפל‬
‫מדריך\מורה‪ ,‬מורה לחוג‬
‫תיאור‬
‫היחיד שיכול לקרוא מידע של כל הפנימיות‬
‫יכול לקרוא מידע על הפנימיות שבפיקוחו‬
‫יכול לקרוא את כל המידע של הפנימייה שלו‬
‫יכול לקרוא את כל המידע על הנושאים האדמיניסטרטיביים‬
‫יכול לקרוא את כל המידע של הפנימייה שלו‬
‫יכול לקרוא את כל המידע של הפנימייה שלו‬
‫יכול לקרוא את כל המידע על העובדים‬
‫יכול לקרוא את כל המידע התורמים‬
‫יכול לקרוא את כל המידע על הפרק הארגוני‬
‫יכולה להכניס מידע כללי לגבי ילד ונתוני תחזוקה‬
‫ראה הערות הרשאה לעיל‬
‫ראה הערות הרשאה לעיל‬
‫ראה הערות הרשאה לעיל‬
‫ראה הערות הרשאה לעיל‬
‫‪ .1.0‬מדרגיות (‪ - (SCALBILITY‬הרחבה עתידית‬
‫הפוטנציאל כיום הוא להשמיש את המערכת בכ‪ 122-‬פנימיות‪ ,‬אשר חלקן ציבוריות וחלקן פרטיות‪.‬‬
‫הטווח של מספר המשתמשים בכל פנימייה נע בין ‪ 21‬ל‪ 62-‬עם ממוצע מוערך של ‪ 15‬משתמשים‪.‬‬
‫הטווח של מספר הילדים בכל פנימייה נע בין ‪ 42‬ל‪ 152-‬עם ממוצע מוערך של ‪ 222‬ילדים‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫מספר הילדים רלוונטי על מנת לאמוד את מספר הרשומות שיתווספו מידי יום למערכת וכן על מנת להעריך‬
‫את הכמות של המידע ההיסטורי שיצטבר במשך השנים‪ .‬אין במידע זה כל התחייבות של הקרנות למספר‬
‫ילדים או משתמשים כלשהוא‪.‬‬
‫דפוסי שימוש משמעותיים לדוגמא הצפויים להיות‪:‬‬
‫‪‬‬
‫רשומות כגון‪ :‬נוכחות‪ ,‬ימולאו מספר פעמים ביום עבור כל ילד עבור כל פעילות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אוטומציות לניהל פעילויות וטיפולים חוזרים ונשנים עבור כל ילד כל יום‪.‬‬
‫לכל ילד יהיו לפחות ‪ 5-12‬דוחות מצורפים לתיק האישי בצורה של קובץ מצורף‪.‬‬
‫באופן גס‪ ,‬ניתן להעריך שבסיס הנתונים יגיע בתקופת ההתקשרות הראשונה לנפח של בין ‪ 5‬ל ‪ 15GB‬לא כולל‬
‫מסמכים מצורפים ותמונות‪ .‬מסמכים מצורפים ותמונות יכולים לתפוס נפח של מאות ‪ GB‬עם השנים‪.‬‬
‫בהינתן המספרים האלה‪ ,‬המערכת חייבת להיות מסוגלת לטפל בלמעלה מ‪ 2222-‬משתמשים בו זמנית‪ .‬רב‬
‫המשתמשים יעשו שימוש קל במערכת‪ ,‬כגון‪ :‬צפייה ברשומות והוספה של נוכחות או מידע לגבי טיפול‪ .‬על כן‪,‬‬
‫הדגש של הביצועים צריך להיות על עבודה במקביל (‪ )concurrency‬ומהירות‪.‬‬
‫ראה בהמשך פרק על 'אירוח' בנוגע לדרישות חומרה (סעיף ‪.)2.5‬‬
‫המערכת צריכה לקחת בחשבון מדרגיות עתידית במקרה ומספר המשתמשים גדל ו‪/‬או שדפוסי השימוש ישתנו‬
‫ויעמיסו על השרתים‪.‬‬
‫בשלב הראשון ניתן להסתפק בשני שרתים עם מובי ליבה (‪ )CPUs/Cores‬ו‪ RAM-‬מהיר‪ ,‬ובעתיד להוסיף‬
‫שרתים נוספים לפי הצורך‪ .‬הארכיטקטורה של המערכת עצמה צריכה לתמוך‪ ,‬מבחינה טכנולוגית‪ ,‬במספר‬
‫הולך וגדל של משתמשים ופעילויות‪ ,‬תוך שמירה על היכולת לנהל מידע ברמה הארצית‪.‬‬
‫‪ .1.0‬מודולים‬
‫להלן סיכום של הפעילות הבסיסית הנדרשת מכל מודול וכן פעילות מיוחדת אם יש כזו‪ ,‬הנדרשת מהמודול‪.‬‬
‫השדות הספציפיים ועוד נתונים מינוריים לגבי הפעילות של המודול יגובשו בשלב מאוחר יותר‪.‬‬
‫‪ .1.0.1‬מרכיב התיק האישי‬
‫אנו רוצים להגיע למצב שכל ההתנהלות שקשורה בילד תבוא לידי ביטוי בתיק האישי שלו‪:‬‬
‫‪‬‬
‫נתוני יסוד לגבי הילד‪ :‬פרטים דמוגרפיים‪ ,‬פרטי התקשרות עם המשפחה ‪ -‬לשכת רווחה עו"ס‬
‫בקהילה‪ -‬מחנכת ובית ספר‪ ,‬מידות בגדים ונעליים של הילד‪ ,‬אוכל מיוחד וכדו'‪ .‬אישורי הורים וייפוי‬
‫כוח לטיפול רפואי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫סריקה של מסמכים‪ :‬מסמכים שהילד מביא איתו בזמן הקליטה‪ ,‬סיכום ועדה תכנון וטיפול‪,‬‬
‫אבחונים‪ ,‬צו בית משפט וכדו' שמצורפים לתיק האישי של הילד‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מעקב רפואי‪ :‬עדכון פרטים רפואיים של הילד‪ ,‬מעקב גדילה והתפתחות‪ ,‬תזכורות למעקב רפואי ‪-‬‬
‫בדיקות דם שוטפות‪ ,‬ביקורי רופא וכדו'‪ ,‬תיעוד ביקורים אצל הפסיכיאטר של הפנימייה‪ ,‬רישום‬
‫נטילת תרופות (אא"כ זה מידע חסוי) ‪,‬טיפול שיניים‪ ,‬מעקב אחרי הרטבה וכד'‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מרכיבי ניהול שקשורים לילד‪ :‬נוכחות של הילד בפנימייה‪ ,‬קבלה שוטפת של דמי כיס‪ ,‬קניית בגדים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫דיווח על מצבו של הילד בבית הספר ובקבוצה‪ :‬מעקב הכנת שיעורי בית‪ ,‬התנהגות בפנימייה‪ ,‬ציוני‬
‫מבחנים‪ ,‬נקודות חיוביות בסוף יום‪ ,‬ציוני שליש‪/‬מחצית בעברית‪ ,‬אנגלית‪ ,‬חשבון והתנהגות בבית‬
‫‪20‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫הספר‪ ,‬ציוני מבחנים התחלת שנה וסוף שנה בהוראה משקמת – עברית‪ ,‬חשבון‪ ,‬אנגלית‪ ,‬השתתפות‬
‫בחוגים‪ ,‬קריאת ספרים וכיוצא באלה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫סיכום תהליכים טיפוליים שמתקיימים עם הילד ומשפחתו‪ :‬סיכום הטיפול האישי בילד‪ ,‬סיכום‬
‫ישיבות צוות שמתקיימות לגבי הילד‪ ,‬סיכום עבודה טיפולית עם הורים וכדו'‪ .‬טופסי רף ותוכניות‬
‫טיפול אישיות ומשפחתיות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫סיכום ותיעוד של תהליכים שקשורים לילד ‪ -‬תיעוד של התכתבויות (דוא"ל ופקסים) שקשורים לילד‪,‬‬
‫סיכום פגישות שונות שמתקיימות לגבי הילד וכדו'‪ .‬פגישות עם מורים והורים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ילדים בצו בית משפט ‪ -‬תזכורת לגבי של תאריך התפוגה של הצו‪ ,‬בקשת אישור ליציאה לחופשה‬
‫שנשלח באופן אוטומטי לדוא"ל של פקידת הסעד של הילד על פי לוח החופשות של הפנימייה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מידע היסטורי אוטומטי ‪ -‬בכל זמן שילד עובד למשפחתון או לפנימייה או לכל מסגרת אחרת‪ ,‬או אם‬
‫העו"ס שלו משתנה‪ ,‬יש לעקוב אחר זאת במערכת יחד עם התאריך וכל הערכים הקודמים לצורך‬
‫דוחות‪.‬‬
‫כל המידע הזה צריך להיות נגיש בקלות כשמעיינים בתיק של ילד‪ ,‬אולם רק המידע הרלוונטי לתפקיד של‬
‫המשתמש הספציפי צריך להיות גלוי ונגיש‪ ,‬כפי שתואר בפרק אבטחת המידע‪.‬‬
‫‪ .1.0.2‬מרכיבי ניהול ובקרה‬
‫המטרה היא לאפשר לשלוף מידע שנותן תמונה כללית על ‪ -‬מצבו של ילד‪ ,‬רמת התפקוד בקבוצה ותמונה‬
‫כללית על הפנימייה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫נוכחות של ילדים בפנימייה ‪ -‬דו"ח חודשי\שנתי לפי קבוצה או לכלל הפנימייה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫קשר מדריכים עם בתי הספר ‪ -‬סימון של כל תקשורת עם בתי הספר של הילד ‪ -‬שיחת טלפון‪ ,‬פגישה‪,‬‬
‫וסיכום קצר של פרטי ההתקשרות‪ .‬יכולת מעקב אחרי ניהול הקשר‪ ,‬הפקת דו"ח חודשי‪/‬שנתי לכל‬
‫ילד‪ ,‬קבוצה או כלל הפנימייה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫טיפולים רגשיים ‪ -‬סימון נוכחות בטיפולים רגשיים ‪ +‬תיעוד של הפגישה‪ .‬הפקת דוחות סיכום חודשי‪/‬‬
‫שנתי של מפגשים טיפוליים ‪ -‬לכל ילד‪ ,‬לכל קבוצה‪ ,‬על פי מטפלים‪ ,‬לכלל ילדי הפנימייה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫השתתפות בחוגים ‪ -‬סימון נוכחות בחוגים‪ .‬הפקת דו"ח סיכום חודשי‪ /‬שנתי השתתפות בחוגים ‪ -‬לכל‬
‫ילד‪ ,‬לכל קבוצה‪ ,‬על פי חוגים‪ ,‬תמונה כללית של כל הפנימייה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אירועים חריגים ‪ -‬דיווח על אירועים חריגים במחשב‪ ,‬הדיווח נשלח בדוא"ל למנהלים בפנימייה‪,‬‬
‫שמיידע ומאפשר גישה לדיווח על כל הקלדה של אירוע חריג שקורה בפנימייה‪ .‬סיכום אירועים‬
‫חריגים על בסיס חודשי\שנתי‪ .‬לפי קבוצות ובכלל הפנימייה‪ .‬דרוש דיווח וניהול לפי תזרים עבודה‬
‫מוגדר מראש‪ .‬המקרה מדווח לגורם המתאים בכל שלב של תזרים העבודה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫קניית בגדים ‪ -‬שם הילד‪ ,‬עלות הקנייה ‪ -‬סה"כ הוצאות עבור בגדים בקבוצה‪ ,‬סה"כ הוצאות עבור‬
‫בגדים בפנימייה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫דמי כיס ‪ -‬קבלה‪ /‬אי קבלה של דמי כיס לכל ילד על פי חודשים‪ .‬סה"כ דמי כיס בכל הפנימייה‪ ,‬בחתך‬
‫חודשי\שנתי‪.‬‬
‫‪ .1.0.0‬רשומות של נוכחות‬
‫יש דרישות מיוחדות עבוד רשומות אלה מכיוון שהן ממולאות לעיתים קרובות על ידי משתמשים רבים‬
‫במערכת‪:‬‬
‫‪‬‬
‫צריכה להיות אפשרות להכניס את המידע דרך טלפונים חכמים (‪ ,)Smartphone‬עם ממשק ייעודי וכן‬
‫דרך דפדפן אינטרנטי עבור מחשבי לוח ומחשבים ניידים‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫‪‬‬
‫על כל מורה‪/‬מדריך‪/‬אחות להיות מסוגל‪/‬ת לבחור את הפעילות מתוך רשימה קצרה ומסוננת של‬
‫פעילויות‪/‬כיתות‪/‬טיפולים רלוונטית‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הכנסת המידע לגבי נוכחות צריכה להיות פשוטה ככל האפשר‪ :‬יש למלא רשומות ושדות באופן‬
‫אוטומאטי ככל שניתן‪ ,‬ולאפשר בקלות לבחור אלה ילדים נעדרו‪ .‬פעולה זו צריכה לקחת שניות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יש ‪ 4‬סוגים של רשומות נוכחות‪:‬‬
‫‪ o‬נוכחות עבור תוכניות‪/‬חוגים‪ :‬אלו ממולאות עבור קבוצות של ילדים‪ .‬תוכניות‪/‬חוגים הם‬
‫פעילויות קבועות (חוזרות ונשנות) שיש לייצר באופן אוטומאטי במערכת כך שהמשתמש‬
‫צריך רק למלא את המידע לגבי הנוכחות‪.‬‬
‫‪ o‬נוכחות עבור משפחתון‪/‬פנימייה‪ :‬הנוכחות ממולאת עבור קבוצות של ילדים באופן יומיומי‬
‫אולם אין פעילות קבועה‪.‬‬
‫‪ o‬פעילויות‪/‬טיפולים‪ :‬נוכחות ממולאת עבור כל ילד בנפרד באופן קבוע (חוזר ונשנה)‪.‬‬
‫‪ .1.0.0‬מרכיב ארגוני‬
‫יומן ארגוני ‪ -‬נגיש לכל המשתמשים מאפשר מעקב אחר כל הפעילויות הארגוניות‬
‫פעילויות חברתיות ‪,‬חינוכיות חוגים והפעלות ‪ -‬באתר מקומי נגיש לכל הצוות ובהפעלת מרכזת המרכזיה‬
‫החינוכית המקומית‬
‫דוורור ‪ -‬המערכת תאפשר שליחת דואר בצורה אוטומטית להורים‪ ,‬עובדים‪ ,‬תורמים‪ ,‬גורמי רווחה בקהילה‪,‬‬
‫בתי ספר‪ .‬דואר אלקטרוני ו\או הדפסת מכתבי נייר לשליחה בדואר‪.‬‬
‫תוכנית שנתית ארגונית‬
‫תוכנית שנתית הכוללת את כל מרכיבי הפעילות בכפר עם נקודות בקרה לאורך השנה‪.‬‬
‫‪ .1.0.0‬מרכיב קבוצתי‬
‫במקביל לניהול התיק האישי של הילד‪ ,‬יהיה לכל קבוצה תיק קבוצתי וירטואלי‪ .‬בתיק זה ירוכזו כל ההיבטים‬
‫שקשורים לניהול הקבוצה‪ ,‬בהם‪:‬‬
‫‪‬‬
‫תכנית חברתית שנתית של הקבוצה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫דיונים שקשורים להיבט הקבוצתי שמתקיימים בישיבות הצוות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫סיכום פגישות קבוצה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫לו"ז שבועי קבוצתי‪ ,‬שמופק כתוצר של הפעילויות הפרטניות של הילדים ‪ +‬אפשרות לשליחת‬
‫מסרונים (‪ )SMS‬לצוות על טיפולים רגשיים וחוגים של הילדים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫המערכת תאפשר להכניס במקביל מידע לתיק האישי של הילד ולתיק הקבוצתי‪.‬‬
‫‪ .1.0.0‬מדידה והערכה‬
‫מרכיב מרכזי נוסף בתרומה של המערכת היא היכולת ללוות את התהליכים החינוכיים והטיפולים שמתקיימת‬
‫בפנימייה בתהליך רציף אמין וקבוע של מדידה והערכה על התקדמות הילד‪.‬‬
‫עם כניסתו של הילד לפנימייה‪ ,‬ימולא על ידי אנשי הצוות של הילד טופס רף ותוכנית טיפול ובנוסף שאלון‬
‫שיבחן את מצבו של הילד בהיבטים שונים‪ ,‬בהם‪ :‬תחושת המסוגלות של הילד‪ ,‬הרווחה הנפשית שלו‪ ,‬ומיקוד‬
‫שליטה‪ .‬בסוף כל שנה ימולא שאלון זה‪ .‬כך יתאפשר לבחון באופן קבוע ומדויק‪ ,‬את מידת ההתקדמות של‬
‫הילד בתחומים שונים אשר מייצגים את מצבו של הילד‪ .‬השאלונים יסופקו ע"י המזמין ויוטמעו במערכת‪.‬‬
‫מודול נוסף יאפשר למלא צבירת נקודות שבועית ומדדים לפי תחום‪ ,‬אשר יאפשרו לעקוב אחר ההתקדמות של‬
‫הילד באמצעות גרף ויזואלי המסונן לפי ילד‪ ,‬קבוצה או תחום‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫‪ .1.0.0‬דיווח על תקלות לאחזקה‬
‫כל איש צוות יוכל לדווח על תקלות דרך המחשב וכך נוכל גם ליעל את עבודת האחזקה השוטפת של המבנים‬
‫בפנימייה‪ ,‬מרכז האחזקה יקבל דו"ח תקלות יומי ויוכל בסוף היום לסגור תקלות‪.‬‬
‫‪ .1.0.0‬משאבי אנוש‬
‫ניהול מערך משאבי האנוש של הפנימייה על כל הרכביו ‪ -‬תיק עובד‪ ,‬משובים תקופתיים לעובדים‪ ,‬שינויים‬
‫בשכר‪ ,‬בתפקידים‪ ,‬בהכשרה והשתלמות‪ ,‬במצב אישי‪ ,‬ימי הולדת וכיוצא באלה‪.‬‬
‫‪ .1.0.0‬מעקב תורמים ותרומות‬
‫ניהול מערך התורמים‪ ,‬כרטיס תורם ומעקב אחר ביצוע פרויקטים‪ ,‬פרטי הקשר עם התורמים מעקב אחר‬
‫תרומות ותורמים‪ ,‬אפשרות להפקת דוחות מרכזים עם חתכים שונים וניהול חוג ידידים‪.‬‬
‫‪ .1.0‬אירוח‬
‫ראה את הפרק לעיל על 'מדרגיות' עבור אפשרויות הרחבה עתידיות‪.‬‬
‫אירוח ואדמיניסטרציה יהוו חלק מהחבילה‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬
‫הדרישות של השרת קשורות במערכת‪ ,‬אך בהינתן הדרישות למדרגיות‪ ,‬אלו הערכות מינימום שיידרשו‪:‬‬
‫‪‬‬
‫שניים או שלושה שרתים עם מינימום ‪ 12-16 core/CPUs‬עם אפשרות להרחיב אותם ל ‪.32 CPUs‬‬
‫תלוי בסוג בסיס הנתונים שהמערכת תעשה בו שימוש‪.,‬יש לציין שעד ‪ 16 CPUs‬עדיין ניתן להשתמש ב‬
‫‪.SQL Server Standard‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 16-32GB RAM‬עבור שרת בסיס הנתונים‪ 8GB ,‬בשביל שני השרתים האחרים‪ .‬מהירות ה ‪ RAM‬וה‬
‫‪ bus‬צריכים להיות מקסימאליים‪ .‬כמות הזיכרון חשובה ל ‪ Caching‬ולמהירות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מכיוון שיהיו מספר גדול של משתמשים שיזינו מידע למערכת‪ ,‬יש חשיבות למהירות האחסון‪ :‬לצורך‬
‫המהירות יש להשתמש ב ‪.SSD drive‬‬
‫‪‬‬
‫מכיוון שמדובר במידע קריטי‪ ,‬יש לבצע גיבויים של המידע מידי יום וכן לבצע גיבוי ‪ offsite‬אחת‬
‫לתקופה למקרה של אסון‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בנוסף יש להשתמש ב ‪ RAID1‬למקרה של קריסת כונן קשיח (‪ )disk failure‬וכן לצורך ביצועים‬
‫משופרים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מהירות הרשת היא קריטית‪ ,‬יש לצייד כל שרת בכרטיס מסוג ‪.Intel 1GB network card‬‬
‫‪‬‬
‫אסור שהשרתים יהיו משותפים עם פתרונות אירוח אחרים בשל דרישות הביצועים ומספר‬
‫המשתמשים‪ .‬השרתים צריכים להיות ייעודיים (‪ .)dedicated servers‬סביבות וירטואליות אפשריות‬
‫בתנאי שעומדות בדרישת הביצועים המפורטים במסמך זה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יש להקשיח את השרתים נגד חדירות‪ ,‬לדאוג לעדכוני אבטחת מידע קבועים ומבוקרים‪ ,‬ולהשגיח מפני‬
‫נפילות שרת ( ‪ )downtimes‬וכשלים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫אסור שתהיה גישה או יכולת התחברות לבסיס הנתונים מבחוץ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫חובה שתהיה חומת‪-‬אש (‪ )Firewall‬ואנטי וירוס מובנה‪ .‬אסור שהאנטי וירוס יריץ סריקות מתוזמנות‬
‫שיגזלו משאבים‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫‪‬‬
‫באופן מינימאלי ה‪ RAID1-‬יטפל בכישלונות דיסק‪ ,‬ויש צורך ששרת חלופי ומידע הגיבוי יהיה זמין‬
‫במקרה של כשלון‪ .‬בעתיד ניתן לבדוק הוספה של אופציות נוספות כגון קלסטרים ו‪redundant -‬‬
‫‪.servers‬‬
‫‪ .1.0‬תמיכה והדרכה‬
‫תמיכה תינתן במתכונת הבאה‪:‬‬
‫‪‬‬
‫בסוף תהליך הפיתוח יקיים הספק שני כנסי היכרות (בשני מועדים שונים לנוחיות המשתתפים) עבור‬
‫מנהלי הפנימיות‪ .‬בכנס תוצג התוכנה ופרטי ההתקשרות המוצעים למנהלי הפנימיות‪ .‬מנהל הפרוייקט‬
‫מטעם הקרנות יסייע בפרסום ומשלוח הזמנות לכנס‪.‬‬
‫‪‬‬
‫תיבנה מערכת און ליין זמינה לניהול קריאות שירות שתהא פתוחה לכל משתמש במערכת (ולא רק‬
‫למנהלי המערכת הנזכרים להלן)‪.‬‬
‫‪‬‬
‫לכל פנימייה יהיה מנהל מערכת מקומי מטעמה שיכול לטפל בבעיות חומרה‪ ,‬מערכת הפעלה ותקלות‬
‫מערכת בסיסיות‪ .‬מנהלים אלו יקבלו הדרכה אזורית על מערכת הפנימיות מהספק על מנת שיוכלו‬
‫לטפל בבעיות נפוצות בעצמם‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כל שאר השאלות ובעיות התמיכה יישלחו למוקד התמיכה של הספק על ידי המנהלים מכל פנימייה‬
‫באמצעות מערכת ניהול קריאות שירות (‪ )ticket system‬של הספק‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הדרכה בסיסית לשימוש יומיומי במערכת בהיקף של ארבע שעות לפחות תועבר בכל פנימייה‬
‫שהצטרפה לפרוייקט‪ .‬המשתתפים בהדרכה ייקבעו על‪-‬ידי מנהל הפנימייה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫במידה ופנימייה תבקש להזמין הדרכה נוספת על ההדרכה הבסיסית כאמור לעיל‪ ,‬התמורה שתשולם‬
‫לספק תעמוד על סך של ‪ ₪ 122‬לשעת הדרכה בפועל בתוספת מע"מ והוצאות נסיעה בפועל לפי‬
‫התעריף המקובל בשירות המדינה ללא ביטול זמן‪ .‬ככל שמדובר ביום הדרכה בן ‪ 4‬שעות כי אז‬
‫התמורה תעמוד על סך של ‪ ₪ 552‬בתוספת מע"מ והוצאות נסיעה כאמור‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הדרכה מיוחדת תינתן למשתמשים שצריכים להשתמש בפונקציות ה ‪ BI‬ויצירת הדוחות‪.‬‬
‫למען הסר כל ספק‪ ,‬ככל שלא נאמר במפורש אחרת‪ ,‬ההדרכה תסופק ללא עלות נוספת לפנימיות‪.‬‬
‫‪ .1.0‬תמחור‬
‫‪‬‬
‫את התמחור יש לחלק לחלקים הבאים‪:‬מחיר קבוע הכולל את פיתוח התוכנה‪ ,‬עלות ההקמה (לרבות‬
‫עלייה לאוויר והרצה ב‪( 6-‬ארבע) פנימיות הפיילוט)‪ ,‬עלות אירוח למשך שנתיים ועלות פיתוח הרחבות‬
‫ושינויים בשווי של ‪ 42%‬נוספים מעלות הפיתוח הראשוני במהלך ‪ 4‬שנות ההפעלה הראשונות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מחיר משתנה הכולל עלויות רישוי‪ ,‬עלויות אירוח שוטפות מעבר לשנתיים‪ ,‬תחזוקת המערכת‪ ,‬הטמעת‬
‫המערכת (לרבות‪ :‬הדרכה‪ ,‬תמיכה מנהלי המערכת המקומיים של הפנימיות‪ ,‬שינויים ותיקונים‬
‫למערכת)‪ .‬סעיף זה יש לתמחר לפי ילד לחודש‪.‬‬
‫‪‬‬
‫פיתוחים והתאמות מיוחדים‪ ,‬ככל שיתבקשו על‪-‬ידי פנימייה מסוימת‪ ,‬יהיו חייבים באישור מנהל‬
‫הפרוייקט מטעם הקרנות מראש ובכתב ובהתאם לשיקול דעתו המוחלט והבלעדי והזוכה לא יבצע‬
‫פיתוחים כאלה ללא אישורו‪ ,‬בין אם מדובר בפיתוחים כאמור שיכללו ב‪ 42%-‬פיתוח נוסף בהתאם‬
‫למכרז זה ולהסכם הפיתוח ובין אם מדובר בפיתוחים שלא יכללו ב‪ 42%-‬כאמור‪ ,‬ויתומחרו ויסוכמו‬
‫ישירות בין הספק לבין הפנימייה שלא במסגרת הסכם הפיתוח שבין הספק לקרנות‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫‪ .1.1/‬כללי‬
‫‪.1.1/.1‬‬
‫‪‬‬
‫המערכת תפעל בממשק אינטרנטי בשפה העברית שיאפשר נגישות גבוהה לכל‬
‫משתמש ‪ /‬מנהל ‪ /‬גורם אחראי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫המערכת תהיה ידידותית וקלה להפעלה ושימוש ע"י המשתמשים והמנהלים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כחלק משירות האירוח יהיו מנגנוני גיבוי והתאוששות שיבטיחו שרידות גבוהה של‬
‫המערכת והמידע‪.‬‬
‫‪‬‬
‫המערכת תכיל מנגנוני אבטחת מידע ע"פ נהלי האבטחה המצורפים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הכניסה למערכת תהיה באמצעות מנגנון הזדהות אישי‪ .‬רמת הרשאות שונה לכל‬
‫משתמש ע"פ תפקידו בארגון‪.‬‬
‫‪‬‬
‫המערכת תאפשר קליטת מידע בתיבות טקסט בשפות עברית‪ ,‬ערבית ואנגלית‪.‬‬
‫שאר המערכת (טפסים‪ ,‬כפתורים‪ ,‬רשימות גלילה וכו') תהיה בשפה העברית‪.‬‬
‫נוחות שימוש וזמינות המערכת‬
‫המערכת צריכה להיות ידידותית למשתמש מחד‪ ,‬ולשקף‪ ,‬מאידך‪ ,‬את מדיניות הטיפול‬
‫הנקבעת ע"י הפנימייה בה היא מופעלת‪.‬‬
‫על המערכת לאפשר‪:‬‬
‫‪ .1‬גמישות ויכולת התאמה לכל משתמש עפ"י צרכיו וסדרי העדיפויות שלו (או של‬
‫הגורם המקצועי הממונה עליו)‪.‬‬
‫‪ .2‬שימוש באמצעי מילוי נתונים שונים כגון‪ :‬טלפונים חכמים‪ ,‬מחשבים נייחים‪,‬‬
‫ניידים ומחשבי לוח‪.‬‬
‫‪ .0‬יכולת הפקת דוחות תלמיד‪ ,‬קבוצה‪ ,‬פנימייה ודוחות ברמה ארצית‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫‪ .2‬מימוש‬
‫‪ .2.1‬כללי‬
‫מימוש הפרויקט על כל שלביו כולל אחריות מלאה של המציע הזוכה על כל תחום רלבנטי למחזור החיים‬
‫של המערכת‪.‬‬
‫המכרז כולל את הדרישות הבאות‪:‬‬
‫‪ ‬ניתוח ואפיון של דרישות המערכת‪.‬‬
‫‪ ‬אישור מסמך האפיון ע"י נציגי הקרנות‪.‬‬
‫‪ ‬פיתוח המערכת ע"פ אבני הדרך המפורטים והתקנתה ב‪( 6-‬ארבע) פנימיות הפיילוט‪ ,‬כפי שייקבעו‬
‫על‪-‬ידי ועדת ההיגוי‪.‬‬
‫‪ ‬מבדקי מסירה ע"י הספק ומבדקי קבלה ע"י נציגי הקרנות‪.‬‬
‫‪ ‬הדרכות‪.‬‬
‫‪ ‬תיעוד‪.‬‬
‫‪ ‬ליווי והטמעה‪.‬‬
‫‪ ‬שירותי תחזוקה‪.‬‬
‫יודגש כי הקרנות עורכות מכרז זה במשותף עבור כלל הפנימיות בארץ‪ ,‬כאשר הקרנות תשלמנה על רכיב‬
‫הפיתוח של התוכנה‪ ,‬בלבד‪ ,‬אולם הן לא יזמינו את המערכת עבור הפנימיות בפועל‪ .‬בכל פנימייה שתבחר‬
‫להצטרף לפרויקט ימונה איש קשר לפרויקט ועל הספק להתנהל מול כל פנימייה בנפרד ולחתום מולה על‬
‫חוזה בכל נושא התחזוקה והיישום בנוסח ובמחירים שייקבעו מראש במכרז זה ויחייבו את הספק הזוכה‪.‬‬
‫למען הסר ספק ‪ -‬רק הזמנה מאושרת וחתומה מאת מנהלת הקרנות תוכל לחייב את הקרנות ועל רכיב‬
‫הפיתוח בלבד‪.‬‬
‫‪ .2.2‬גורמים מעורבים‬
‫‪.2.2.1‬‬
‫ועדת ההיגוי מטעם הקרנות‬
‫הקרנות ימנו ועדת היגוי ומנהל פרויקט שילוו את הפרויקט מטעמן‪ .‬מנהל הפרויקט יהיה אחראי‬
‫לאישור תוצרים ואבני דרך‪ ,‬מענה לשאלות‪ ,‬בקשות לשינוי וכד'‪ ,‬וכן להגדרת נהלי עבודה לאורך‬
‫הפרויקט‪.‬‬
‫‪.2.2.2‬‬
‫צוות מקצועי מטעם המציע‬
‫המציע ימנה צוות מקצועי המועמד לביצוע הפרויקט ובכלל זה את המועמד לניהול הפרויקט‬
‫מטעמו‪ .‬על המציע לפרט את התפקידים המוצעים הרלבנטיים לביצוע המטלות הנדרשות בפרוייקט‪.‬‬
‫הקרנות שומרות לעצמן את הרשות לבקש להחליף איש צוות עפ"י שיקוליהן וזאת מבלי לפרט או‬
‫לספק סיבה‪ .‬בקשה להחליף איש צוות תינתן בהתראה של לפחות חודש ע"מ לאפשר למציע זמן‬
‫התארגנות‪.‬‬
‫המציע מתחייב למנות לתפקידים שמצריכים ביקור בפנימיות רק אנשי צוות העומדים בחוק‬
‫למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסויימים‪ ,‬תשס"א‪ 1222-‬ולהציג אישורים מתאימים‬
‫לדרישת מנהל הפנימייה הרלבנטי‪.‬‬
‫‪ .2.0‬בוטל‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫‪ .2.0‬תכנית עבודה ולוחות זמנים‬
‫הקרנות מעוניינות להטמיע ולהפעיל את המערכת בהקדם האפשרי (לאחר חתימה על הסכם‬
‫התקשרות)‪.‬‬
‫לוח הזמנים לפרויקט מיום החתימה על ההסכם הינו‪:‬‬
‫סעיף‬
‫תוצר‬
‫מועד ביצוע‬
‫‪.2‬‬
‫העמדת צוות לשביעות רצון‬
‫הקרנות‬
‫‪ 25‬יום ממועד חתימת ההסכם‬
‫‪.1‬‬
‫סיום ביצוע אפיון לממשק‬
‫חודש מיום העמדת צוות‬
‫כאמור לעיל‬
‫‪.4‬‬
‫סיום שלב היישום הראשון‬
‫חודש מיום סיום ביצוע‬
‫האפיון לממשק כאמור לעיל‬
‫‪.6‬‬
‫ההקמה והטמעה ב‪( 6-‬ארבע)‬
‫פנימיות הפיילוט‬
‫חודש מסיום שלב היישום‬
‫כאמור לעיל‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫תקופת הרצה – בפיילוט‬
‫שלושה חודשים‬
‫‪.4‬‬
‫הקמה והטמעה (לרבות‬
‫הדרכה) בכל הפנימיות‬
‫תוך שישה חודשים מסיום‬
‫ההרצה‬
‫‪.5‬‬
‫המשך פיתוח שאר השלבים‬
‫במקביל לסעיפים ‪6-4‬‬
‫גאנט של ביצוע הפרוייקט בשים לב ללוח הזמנים כאמור לעיל‪ ,‬יצורף להסכם לא יאוחר מ‪ 42-‬יום ממועד‬
‫חתימתו‪ .‬במידה והצדדים לא יגיעו להחלטה בדבר הגאנט כאמור רשאיות הקרנות‪ ,‬בכפוף להחלטת ועדת‬
‫המכרזים לפנות לספק הכשיר השני בבקשה להגשת תוכנית עבודה ולו"ז כנ"ל ולהתקשר איתו‪.‬‬
‫‪ .2.0‬תכנית פיתוח כללית‬
‫‪.2.0.1‬‬
‫שלבים‬
‫שלב א ‪ :‬מרכיב התיק האישי‪ ,‬מרכיב הניהול והבקרה‪ ,‬מרכיב הנוכחות‪.‬‬
‫שלב ב ‪ :‬מרכיב משאבי אנוש‪ ,‬מרכיב תחזוקה‪ ,‬מרכיב קבוצתי‪ ,‬גישה למערכת מטלפונים‬
‫חכמים‪.‬‬
‫שלב ג ‪ :‬מרכיב ארגוני‪ ,‬מעקב אחר תורמים‪ ,‬מדידה והערכה‪.‬‬
‫‪.2.0.2‬‬
‫אבני דרך‬
‫שלבי העבודה והתשלום המתוכננים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫אישור האפיון מפורט של המערכת על‪-‬פי דרישות הקרנות‪ 22%( .‬התקדמות)‪.‬‬
‫פיתוח שלב א' והקמת שרתים ואירוח והתקנה בפנימיות הפיילוט (‪ 12%‬התקדמות(‪.‬‬
‫פיתוח שלב ב' והתקנת אפליקציה בפנימיות הפיילוט (‪ 12%‬התקדמות)‪.‬‬
‫פיתוח שלב ג' והתקנת אפליקציה בפנימיות הפיילוט (‪ 12%‬התקדמות)‪.‬‬
‫סיום בדיקות קבלה‪ ,‬קבלת אישור מהקרנות על סיום מבחני הקבלה והפעלת המערכת‬
‫בכל הפנימיות שיצטרפו (‪ 22%‬התקדמות)‪.‬‬
‫אישור קבלה סופי ‪ 42 -‬יום לאחר הפעלה מלאה ותקינה (‪ 12%‬התקדמות)‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫כל שלב מהווה אבן דרך בפרויקט ודורש אישור מנהל הפרויקט מטעם הקרנות להתקדמות לשלב‬
‫הבא‪.‬‬
‫השלמת אבן דרך ע"י המציע ואישורה ע"י מנהל הפרויקט מטעם הקרנות מהווים אישור‬
‫לתשלום החלק היחסי של העלות בהתאם לאחוז ההתקדמות בפרויקט‪.‬‬
‫הדרכה‬
‫‪.2.0.0‬‬
‫‪.2.0.0.1‬‬
‫הדרכה‬
‫א‪.‬‬
‫על הספק לתת הדרכה של המערכת החדשה לאנשי הפנימיות כמפורט‬
‫בסעיף ‪ 2.1‬בעמוד ‪ 15‬לעיל‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫תוכנית מפורטת להדרכה בהתאם לאמור תוכן ע"י הספק במהלך‬
‫הפרויקט‪ ,‬ותועבר לאישור הקרנות מראש‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הספק יכין את עזרי ההדרכה ומערכי השיעור לקראת ההדרכות ויעביר‬
‫אותם לאישור הקרנות‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫תכנית ההדרכה למנהלי המערכת בפנימיות תתבסס על קורסים‬
‫פרונטאליים בקבוצות קטנות‪ ,‬ועל הדרכת צוותים באתרים ברחבי‬
‫הארץ‪ ,‬כפי שיקבע בין המזמין לספק‪ ,‬בשעות העבודה המקובלות‬
‫וכמפורט בסעיף ‪ 2.1‬בעמוד ‪ 15‬במכרז זה‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫תוכנית ההדרכה תנוהל על ידי הספק ובאחריותו ובתאום עם מנהל‬
‫הפרויקט מטעם הקרנות‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫הספק יתחייב לרמת הדרכה נאותה‪ .‬במקרה של משוב שלילי מן‬
‫המודרכים‪ ,‬הספק יתחייב להחליף מידית את המדריך‪ ,‬או לחילופין‬
‫להעביר את ההדרכה שנית לשביעות רצון הקרנות וללא תמורה נוספת‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫הספק מתחייב לבצע הדרכות טכניות נוספות במידת הצורך‪ ,‬במהלך‬
‫הפרויקט ובתקופת התחזוקה עפ"י דרישות הקרנות ובהתאם להוראות‬
‫מכרז זה‪.‬‬
‫‪ .2.0‬תיעוד‬
‫מסמכים שיימסרו לקרנות‪:‬‬
‫‪ ‬אפיון מפורט של המערכת ‪ -‬בתום אבן דרך ‪.2.5.1‬א‪.‬‬
‫‪ ‬תכנית בדיקות ‪ -‬בתום אבן דרך ‪.2.5.1‬ב (תכנית הבדיקות תעשה בשיתוף מנהל הפרויקט‬
‫ותקבל את אישורו)‪.‬‬
‫‪ ‬מסמכים שיימסרו במהלך ההטמעה ובסיום הפרויקט ‪ -‬במסגרת אבן‬
‫דרך ‪.2.5.1‬ה‪:‬‬
‫‪o‬‬
‫מסמך תכולת גרסה‪.‬‬
‫‪o‬‬
‫תיק תחזוקה הכולל‪:‬‬
‫‪o‬‬
‫‪‬‬
‫קונפיגורציה‪ ,‬פרמטרים וגרסאות של המערכת‪ :‬מערכת הפעלה‪ ,‬שרתים ותחנות‬
‫קצה‪ ,‬מנוע ה‪( WEB-‬במידת הצורך) או כל טכנולוגיה שהיא‪.‬‬
‫‪‬‬
‫תיאור בכתב של התהליך וכל הפעולות הנדרשות לאתחול המערכת מ"אפס"‬
‫למקרה הצורך ו‪/‬או התאוששות מאסון‪ ,‬כולל שרת‪ ,DB ,IIS ,‬וכו'‪.‬‬
‫מדריך למשתמש‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫תוצרי התיעוד למעט חוזים ותיעוד של יצרני התוכנה ימסרו לקרנות עד למועד סיום הפרויקט (סיום‬
‫התקנה והטמעה)‪ .‬התיעוד יימסר ע"ג מדיה מגנטית ברת עדכון ובנוסף במספר עותקים מודפסים לפי‬
‫דרישת הקרנות‪.‬‬
‫תיעוד המערכת מהווה חלק מאבן הדרך בהשלמת הפרויקט‪.‬‬
‫‪ .2.0‬אחריות (‪)I‬‬
‫תקופת האחריות תחל עם קבלת אישור מסירה סופי ותמשך לכל תקופת ההסכם בכל אתר בנפרד‪.‬‬
‫‪ .2.0‬שירות ותחזוקה‬
‫עם קבלת אישור מסירה סופי במסגרת תשלום תחזוקה יספק הזוכה שירותי ביקורת‪ ,‬תמיכה‬
‫ותחזוקה למערכת בהתאם להוראות נספח ב'‪ 4‬להסכם ההתקשרות (נספח ב') (הסכם יישום‬
‫ותחזוקה) אשר ייחתם בין הספק לבין כל פנימייה שתשתתף בפרוייקט‪.‬‬
‫‪ .2.0‬תקופת ניסיון והערכה‬
‫הקרנות שומרות לעצמן את הזכות לאחר ביצוע קליטה והטמעה של המערכת במספר פנימיות שלא‬
‫יעלה על ‪( 6‬ארבע) פנימיות‪ ,‬לבצע הערכת תוצאות ובהתאם להחליט על המשך התקשרות רלוונטית‬
‫(הרחבה לפנימיות הנוספות ‪ ,‬צמצום הפרוייקט‪ ,‬יישומו באופן חלקי‪ ,‬סיום התקשרות ופרסום מכרז‬
‫חדש או בחירה בספק הכשיר השנימכח מכרז זה)‪ .‬מובהר כי פנימיות הפיילוט שתבקשנה להמשיך‬
‫להפעיל את המערכת לאחר תום תקופת ההרצה‪ ,‬תחתומנה מול הספק על הסכם תחזוקה בנוסח‬
‫המצורף למכרז זה (ב'‪.)4‬‬
‫‪.2.1/‬‬
‫גיבויים‬
‫המציע אחראי להגדיר תכנית גיבויים שתכלול פירוט הרכיבים אותם יש לגבות באמצעות התשתיות‬
‫ושירותי האירוח העומדים לרשותו‪.‬‬
‫‪ .0‬עלות ‪ -‬משאבים‬
‫‪ .0.1‬כללי (‪)I‬‬
‫‪‬‬
‫המציע יגיש הצעת מחיר הכוללת את כל מרכיבי המערכת הנדרשים במכרז‪ ,‬כמפורט בפרקים ‪2-‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪‬‬
‫טופס הצעת המחיר מצורף בנספח ה'‪.‬‬
‫‪‬‬
‫על המציע לפרט עלויות בנספח ה' בלבד‪ .‬אין למלא עלויות בפרקים אחרים או בנספחים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫המחירים שיופיעו בהצעה יהיו נקובים בש"ח כולל מע"מ‪ ,‬ויחייבו את הזוכה כמפורט בסעיף‬
‫‪.0.19‬‬
‫‪‬‬
‫במסגרת פרק העלויות בוצעה הפרדה בין עלות ההקמה והפיתוח של המערכת לבין תחזוקת‬
‫המערכת‪ ,‬עלויות רישוי ואירוח‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫נספח א' ‪ -‬טופס פרטי מציע‬
‫תאריך ‪_________ :‬‬
‫לכבוד‬
‫קרן הלוואות לשיפורים במעונות הפרטיים לחניכי השרות לילד ונוער‬
‫וקרן הלוואות לשיפורים במעונות הציבוריים לחניכי השירות לילד ונוער‬
‫בדוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫אנו‪/‬י הח"מ מצהירים כי מצויים בידינו מסמכי מכרז פומבי מספר ‪ /102/10‬להקמה‪ ,‬הטמעה ותחזוקה של‬
‫מערכת לניהול פנימיות ותיק חניך‪ ,‬כפי שפורסמו באתר האינטרנט של הקרנות‪ ,‬ומבקשים לשלוח לנו כל‬
‫הודעה בדבר המכרז האמור לכתובת הבאה‪:‬‬
‫שם המציע ________________________________ מספר תאגיד‪_________________ :‬‬
‫שם ותפקיד איש הקשר לצורך מכרז זה ________________________________________‬
‫מספר טלפון ‪ _______________________________ :‬נייד ‪______________________ :‬‬
‫מספר פקסימיליה ‪ ___________________ :‬כתובת‪_____________________________ :‬‬
‫דואר אלקטרוני‪________________________________________________________ :‬‬
‫ברור לנו כי במידה ולא נשלח טופס זה ‪ -‬הקרנות תהיינה פטורות מלשלוח לנו הודעות ועדכונים בדבר המכרז‪,‬‬
‫ואז נהיה עלולים למצוא את עצמנו פסולים בגלל אי עמידה בתנאים נוספים והבהרות שהקרנות תפרסמנה‬
‫מעת לעת לאחר פרסום המכרז‪ ,‬ככל שתפרסמנה‪ ,‬או שעלולים להיפגע סיכויינו לזכות במכרז‪ ,‬בהעדר מידע‬
‫מספיק – אשר ימצא אותה עת בידי המתמודדים האחרים‪.‬‬
‫הנכם מ תבקשים שלא לשלוח בקשות לאישור קבלת הטופס אלא לוודא קבלת המייל באמצעות "אישור‬
‫קריאה"‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫שם מלא ותפקיד‪______________________________ :‬‬
‫חתימה וחותמת _________________‬
‫‪30‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫מכרז מס' ‪22/1226‬‬
‫טופס הגשת הצעה‬
‫לכבוד‬
‫קרן הלוואות לשיפורים במעונות הפרטיים לחניכי השרות לילד ונוער‬
‫וקרן הלוואות לשיפורים במעונות הציבוריים לחניכי השירות לילד ונוער‬
‫הנדון ‪ :‬הצעה למכרז פומבי מס' ‪/102/10‬‬
‫להקמת מערכת ניהול לפנימיות ילד ונוער ותיק חניך בישראל‬
‫‪.2‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.4‬‬
‫אני החתום מטה מציע בזה את שירותי לביצוע העבודה שבנדון‪ ,‬בהתאם לתנאי המכרז‪.‬‬
‫הנני מצהיר ומאשר שקראתי והבנתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי המכרז הנ"ל על‬
‫כל נספחיו‪ ,‬ואני מתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם המלאה‪.‬‬
‫הנני מצהיר ומאשר כי יש לי את כח האדם‪ ,‬המשאבים‪ ,‬הידע והיכולת המקצועית הדרושים כדי‬
‫לבצע את הפרויקט נשוא מכרז זה‪ ,‬להטמיע את המערכת בפנימיות ולתחזק אותה לאורך כל תקופת‬
‫החוזה‪.‬‬
‫הנני מצהיר בזה כי יש לי יכולת לתת תמיכה לפנימיות בנושא מכרז זה בפריסה ארצית‪.‬‬
‫אני חותם בזה על נוסח החוזה (נספח ב')‪.‬‬
‫העדר ניגוד עניינים‪ :‬להלן מפורטים כל הקשרים המקצועיים‪ ,‬העסקיים‪ ,‬אישיים עם גורמים אחרים‬
‫העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותים למזמין בהתאם להצעה זו (לעניין זה יש לפרט גם‬
‫קשרים של בני משפחה או תאגידים)‪:‬‬
‫א‪_____________________________________________________________ .‬‬
‫ב‪_____________________________________________________________ .‬‬
‫ג‪_____________________________________________________________ .‬‬
‫ד‪_____________________________________________________________ .‬‬
‫לחילופין‪:‬‬
‫‪ .5‬אנו מצהירים בזאת כי אין לנו או לבן משפחתנו (של בעלי השליטה במציע) או לתאגידים הקשורים‬
‫עמנו (כהגדרתם בסעיף זה להלן) כל ניגוד עניינים עם גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים‬
‫עם מתן שירותינו למזמין בהתאם להצעה זו‪ ,‬ובמידה ויתגלה חשש לניגוד עניינים כאמור‪ ,‬אודיע על‬
‫כך בהקדם האפשרי לאחראי מטעם המזמין‪.‬‬
‫תאגידים קשורי ם‪ :‬חברות בנות‪ ,‬חברות בעלות אחזקה בחברה המציעה‪ ,‬או חברות בהן קיימת‬
‫אחזקה לחברת האם של החברה המציעה‪.‬‬
‫‪ .5‬להלן העמודים בהצעתי העלולים לדעתי לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלי‪ .‬וכן הנימוק לכך‪:‬‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫_________________________________________________________________________‬
‫סעיפים הנוגעים לעלויות ולהוכחת עמידה בדרישות הסף‪ ,‬אינם חסויים‪ .‬הכל בכפוף לאמור במכרז‬
‫בכל מקרה ידוע לי כי הסמכות להחליט אם מסמך כלשהו חסוי או לא‪ ,‬הינה של ועדת המכרזים של‬
‫המזמין אשר תפעל בעניין זה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט‪.‬‬
‫‪ .9‬אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שכל המסמכים המצורפים להצעתנו זו וחתומים על ידי מהווים חלק‬
‫בלתי נפרד מהחוזה‪ ,‬שייחתם אם נזכה במכרז‪ ,‬ויש לראותם כמשלימים אותו; ואולם‪ ,‬בכל מקרה‬
‫‪32‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫של ניגוד בין תנאי כלשהו המופיע במסמכים האמורים‪ ,‬המצורפים להצעה זו‪ ,‬ובין תנאי כלשהו‬
‫המופיע בחוזה‪ ,‬תהיה עדיפות לתנאי המופיע בחוזה‪.‬‬
‫ולראיה אני בא על החתום באמצעות מורשי החתימה‪,‬‬
‫______________________‬
‫חותמת ‪ +‬חתימה‬
‫‪ .22‬פרטים על הגוף המציע‬
‫‪ .22.2‬שם המציע‪:‬‬
‫‪ .22.1‬המס' המזהה (מספר חברה‪ ,‬ת‪.‬ז‪:).‬‬
‫‪ .22.4‬סוג התאגדות (חברה‪ ,‬שותפות)‪:‬‬
‫‪ .22.6‬תאריך התאגדות‪:‬‬
‫‪ .22.5‬שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב‬
‫בשם המציע ומספרי ת‪.‬ז‪ .‬שלהם‪:‬‬
‫‪ .22.4‬שם המנהל הכללי‪:‬‬
‫‪ .22.5‬מען המציע (כולל מיקוד)‪:‬‬
‫‪ .22.5‬הנציג למכרז זה‪:‬‬
‫‪ .22.9‬טלפונים‪:‬‬
‫‪.22.22‬פקסימיליה‪:‬‬
‫‪.22.22‬מס' טלפון נייד‪:‬‬
‫‪.22.21‬אי‪-‬מייל‪:‬‬
‫‪ .22‬מסמכים‪ ,‬אישורים ונספחים מצורפים‬
‫יש לצרף את המסמכים המפורטים להלן ממוספרים ולפי הסדר הבא‪ :‬ליד כל שורה יש לסמן האם‬
‫צורפה או לא צורפה להצעה‪ .‬ככל שבהתאם להוראות המכרז יש לצרף מסמכים נוספים‪ ,‬יש לצרפם גם‬
‫אם אינם מופיעים בטבלה להלן‪.‬‬
‫מסמכים‪ ,‬אישורים ונספחים מצורפים‬
‫לפי‬
‫סעיף‬
‫הנושא‬
‫ההוכחה‬
‫‪ 2.5.4.2‬מסמכים המעידים על האופן שבו הצעת המציע עונה על‬
‫תנאי הסף המפורטים בסעיף ‪ 2.5.2‬למסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪ 2.5.4.1‬אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות וגופים ציבוריים‬
‫(אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) תשל"ו ‪-‬‬
‫‪2954‬‬
‫‪33‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫מסמכים‪ ,‬אישורים ונספחים מצורפים‬
‫לפי‬
‫סעיף‬
‫הנושא‬
‫ההוכחה‬
‫‪ 2.5.4.6‬תצהיר המאומת על‪-‬ידי עו"ד בנושא תשלום שכר נספח א'‪2‬‬
‫מינימום והעסקת עובדים זרים מאושר ע"י עו"ד‪,‬‬
‫בנוסח המצ"ב למכרז‬
‫‪ 2.5.4.4‬אישור עורך דין או רואה חשבון בדבר מורשי החתימה‬
‫של המציע‪.‬‬
‫‪ 2.5.4.5‬אישור על היות המציע רשום במרשם המתנהל על פי דין‬
‫לגבי תאגידים מסוגו‪ .‬במידה והמציע הינו עמותה יש‬
‫לצרף אישור בדבר ניהול תקין לשנת ‪.1226‬‬
‫‪ 2.5.4.4‬תצהיר של המציע ושל בעלי השליטה בו על כך שהמציע נספח א'‪1‬‬
‫משלם לעובדיו תנאים סוציאליים בהתאם להוראת כל‬
‫דין והתחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים‬
‫‪ 2.5.4.5‬נסח חברה‪/‬שותפות עדכני מרשות התאגידים המוכיח‬
‫כי למציע אין חובות אגרה שנתית לרשם החברות‪.‬‬
‫התחייבויות המציע בדבר שימוש בתוכנות מקוריות‬
‫נספח א'‪4‬‬
‫התחייבות לשמירה על סודיות ולמניעת ניגוד עניינים‬
‫נספח א'‪6‬‬
‫אישורים והצהרה לשם הוכחת עסק בשליטת אישה‬
‫ככל שרלבנטי‬
‫רשימת הפרטים בהצעת המציע‪ ,‬שלטענת המציע מענה לסעיף ‪ 8‬לטופס‬
‫חסויים‬
‫הגשת ההצעה‬
‫הסכם הפיתוח חתום בחתימה מלאה‬
‫נספח ב'‬
‫הצעת מחיר‬
‫נספח ד'‬
‫‪ 2.5.1.1‬רשימת אנשי צוות פיתוח מערכות מידע‪ ,‬הטמעה‬
‫ותחזוקה מוצעים‪ ,‬ופירוט נסיונם הרלוונטי של כל אחד‬
‫מאלו‬
‫‪ 2.5.1.4‬הצהרה על יכולת תמיכה בשלב התחזוקה ברמה ארצית‬
‫שתופעל ממוקד בארץ‬
‫‪2.5.1.6‬‬
‫‪2.5.1.4‬‬
‫אישור רו"ח על ותק החברה והמחזור הכספי‬
‫‪ 2.5.1.5‬רשימת לקוחות פעילים‬
‫רשימת פרויקטים דומים שבוצעו ע"י המציע‬
‫כל מסמכי המכרז שהם חתומים במקומות הנדרשים‬
‫ובראשי תיבות בכל עמוד‪.‬‬
‫אישורים נוספים‬
‫אסמכתא המעידה על ביצוע ההעברה הבנקאית בגין‬
‫רכישת מסמכי המכרז ‪/‬או קבלה מהקרנות‬
‫בהתאם להוראות המכרז‬
‫‪34‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫‪ .21‬ניסיון המציע‬
‫‪ .21.2‬ניסיון המציע בעבודות דומות‪ :‬על המציע לפרט לפחות שני פרויקטים דומים לפרוייקט נושא מכרז‬
‫זה לצורך הוכחת ניסיונו (כאמור בתנאי סף ‪ .)2.5.1‬עבור כל פרויקט יש לציין את שם הלקוח‪ ,‬שם‬
‫איש קשר ומס' טלפון להתקשרות‪ ,‬מהות הפרויקט ותפקיד המציע‪ ,‬מועד תחילת וסיום הפרויקט‪.‬‬
‫‪ .21.1‬פירוט עבודות בתחום שירותי המחשוב‬
‫עלות‬
‫הלקוח‬
‫מועד‬
‫מועד תחילת‬
‫הפרויקט‬
‫תחום‬
‫סיום‬
‫איש הקשר ‪+‬‬
‫עבודה‬
‫וכמות‬
‫הפרויקט‬
‫טלפון‬
‫שם הלקוח‬
‫עבודה‬
‫דוא"ל‬
‫משתמשים‬
‫‪2‬‬
‫מהות הפרויקט‪:‬‬
‫___________________________ ____________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________________________‬
‫______________________ _________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________________________‬
‫הלקוח‬
‫שם הלקוח‬
‫איש‬
‫דוא"ל‬
‫הקשר‬
‫‪+‬‬
‫טלפון‬
‫תחום‬
‫הפרויקט‬
‫עלות‬
‫הפרויקט‬
‫וכמות‬
‫משתמשים‬
‫מועד‬
‫מועד תחילת‬
‫סיום‬
‫עבודה‬
‫עבודה‬
‫‪1‬‬
‫מהות הפרויקט‪:‬‬
‫_______________________________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________________________‬
‫_______________________________________________________________________________________‬
‫א‪ .‬במידת הצורך ניתן להוסיף דפים עפ"י מבנה זה‪ ,‬ככל שיידרש‪.‬‬
‫ב‪ .‬המציע רשאי להוסיף בסוף הנספחים המצורפים את פרופיל החברה ודוגמאות לפרויקטים שביצע‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫‪ .24‬פירוט הצוות מטעם המציע בתחום הנדרש במכרז‬
‫שם‬
‫מספר שנות‬
‫ניסיון בתחום‬
‫מספר שנות עבודה‬
‫עם המציע‬
‫דוגמאות לפרויקטים שביצע‬
‫בתחום‬
‫תחום התמחות‬
‫פיתוח‪0‬תחזוקה‬
‫‪.2‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.5‬‬
‫במידת הצורך ניתן להוסיף דפים עפ"י מבנה זה‪ ,‬ככל שיידרש‪.‬‬
‫‪ .26‬הסדר חלוקת אחריות מול יצרן המוצר‬
‫במקרה שבו הקבלן הראשי אינו יצרן המוצר‪ ,‬חובה על הקבלן הראשי מגיש ההצעה‪ ,‬לאשר במענה לסעיף‬
‫זה כי בסגרת הסכם המסדיר את חלוקת האחריות בינו ובין יצרן המוצר וכי יצרן המוצר כפוף מכח הסכם‬
‫ההתקשרות עם הספק להוראות ו‪/‬או התחייבויות הספק בהתאמה למכרז ‪ /‬הסכם זה‪ .‬סעיף זה בא לרבות‬
‫את הקבוע בסעיף ‪ 0.16.3.5‬למכרז‪.‬‬
‫‪ .25‬לקוחות פעילים‪:‬‬
‫מס'‬
‫‪2‬‬
‫שם הלקוח‬
‫שם איש קשר‬
‫טלפון‬
‫השירות הניתן ע"י המציע‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪9‬‬
‫‪36‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫‪22‬‬
‫‪22‬‬
‫‪21‬‬
‫‪24‬‬
‫‪26‬‬
‫‪25‬‬
‫‪37‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫אישור רו"ח בדבר ותק החברה‪0‬השותפות ומחזורה הכספי‬
‫תאריך ‪____/___/___ :‬‬
‫לכבוד‬
‫קרן הלוואות לשיפורים במעונות הפרטיים לחניכי השרות לילד ונוער‬
‫וקרן הלוואות לשיפורים במעונות הציבוריים לחניכי השירות לילד ונוער‬
‫אני הח"מ_______________ ת‪.‬ז‪ _________________.‬רואה החשבון של ‪..................................‬‬
‫(להלן‪" :‬המציע")‪ ,‬מאשר בזה כי‪:‬‬
‫‪ .2‬המציע קיים כחברה‪/‬שותפות הקיימת משנת___________ ופעילה _____ שנים‪.‬‬
‫‪ .1‬מחזורה הכספי של החברה‪/‬השותפות היה ‪( ₪ ____________ :‬לא כולל מע"מ) בשנת ‪ 1222‬ו‬
‫_____________ ‪( ₪‬לא כולל מע"מ) בשנת ‪ 1221‬ו_____________ ‪( ₪‬לא כולל מע"מ) בשנת‬
‫‪.1224‬‬
‫תאריך‬
‫חתימה‬
‫‪38‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫נספח א'‪ - 1‬תצהיר בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום‬
‫תאריך ‪____/___/___ :‬‬
‫לכבוד‬
‫קרן הלוואות לשיפורים במעונות הפרטיים לחניכי השרות לילד ונוער‬
‫וקרן הלוואות לשיפורים במעונות הציבוריים לחניכי השירות לילד ונוער‬
‫תצהיר ‪ -‬עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום‬
‫אני הח"מ_______________ ת‪.‬ז‪ _________________.‬לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל‬
‫האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן‪ ,‬מצהיר בזאת כדלהלן‪:‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.4‬‬
‫אני נציג _____________ (להלן‪" :‬המציע") ומוסמך להצהיר מטעם המציע‪.‬‬
‫תצהיר זה נעשה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים‪ ,‬התשל"ו ‪ 2954 -‬וההגדרות המצויות בו‬
‫ובתמיכה למכרז מס' ‪ 22/1226‬בעבור קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‪.‬‬
‫עד מועד מתן תצהירי זה‪ ,‬לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות‪ ,‬ואם הורשעו‬
‫ביותר משתי עבירות ‪ -‬הרי שעד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז‪ ,‬חלפה‪ /‬תחלוף שנה אחת‬
‫לפחות ממועד ההרשעה האחרונה‪.‬‬
‫במידה ויהיה שינוי בעובדות העומדות בבסיס תצהיר זה עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז‪,‬‬
‫אעביר את המידע לאלתר לגופים המוסמכים בקרנות‪.‬‬
‫חתימה‬
‫תאריך‬
‫אישור‬
‫אני החתום מטה‪ ________ ,‬עורך דין‪ ,‬מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני ___________‬
‫המוכר לי אישית ‪ /‬שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את‬
‫האמת כולה ואת האמת בלבד‪ ,‬וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן‪ ,‬אישר נכונות‬
‫הצהרתו דלעיל וחתם עליה‪.‬‬
‫תאריך‬
‫חתימה וחותמת‬
‫‪39‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫נספח א'‪ - 2‬התחייבות ואישור המציע לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים‬
‫תאריך ‪____/___/___ :‬‬
‫לכבוד‬
‫קרן הלוואות לשיפורים במעונות הפרטיים לחניכי השרות לילד ונוער‬
‫וקרן הלוואות לשיפורים במעונות הציבוריים לחניכי השירות לילד ונוער‬
‫א‪/.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬
‫אני הח"מ ________________________ ת‪.‬ז‪ _________________.‬לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר‬
‫את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן‪ ,‬מצהיר בזאת כדלהלן‪:‬‬
‫אני נציג ____________________ (להלן‪" :‬המציע") ומוסמך להצהיר מטעם המציע‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫מצהיר בזה‪ ,‬בדבר קיומם של תנאי העבודה המפורטים בהמשך‪ ,‬כי הם חלים על כל עובדי‬
‫‪.1‬‬
‫המועסקים על ידי‪.‬‬
‫מתחייב בזה‪ ,‬כי במידה אזכה במכרז אקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם בעקבות זכייתי‪ ,‬לגבי‬
‫‪.4‬‬
‫העובדים שיועסקו על ידי את כל חוקי העבודה ובכללם החוקים המפורטים להלן‪:‬‬
‫‪ ‬פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה)‬
‫‪2965‬‬
‫‪ ‬פקודת הבטיחות בעבודה‬
‫‪2964‬‬
‫‪ ‬חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה)‬
‫‪2969‬‬
‫‪ ‬חוק שעות עבודה ומנוחה ‪ -‬תשי"א‬
‫‪2952‬‬
‫‪ ‬חוק חופשה שנתית ‪ -‬תשי"א‬
‫‪2952‬‬
‫‪ ‬חוק החניכות ‪ -‬תשי"ג‬
‫‪2954‬‬
‫‪ ‬חוק עבודת הנוער ‪ -‬תשי"ג‬
‫‪2954‬‬
‫‪ ‬חוק עבודת נשים ‪ -‬תשי"ד‬
‫‪2956‬‬
‫‪ ‬חוק ארגון הפיקוח על העבודה‬
‫‪2956‬‬
‫‪ ‬חוק הגנת השכר ‪ -‬תשי"ח‬
‫‪2955‬‬
‫‪ ‬חוק שירות התעסוקה ‪ -‬תשי"ט‬
‫‪2959‬‬
‫‪ ‬חוק שירות עבודה בשעת חירום‬
‫‪2945‬‬
‫‪ ‬חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב)‬
‫‪2995‬‬
‫‪ ‬חוק הסכמים קיבוציים‬
‫‪2955‬‬
‫‪ ‬חוק שכר מינימום ‪ -‬תשמ"ז‬
‫‪2955‬‬
‫‪ ‬חוק שוויון הזדמנויות בעבודה‪ -‬תשמ"ח‬
‫‪2955‬‬
‫‪41‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫‪ ‬חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין)‪ -‬תשנ"א‬
‫‪2992‬‬
‫‪ ‬חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם‪-‬‬
‫תשנ"ו‬
‫‪2994‬‬
‫‪ ‬פרק ד' לחוק שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות‪-‬‬
‫תשנ"ח‬
‫‪2995‬‬
‫‪ ‬סעיף ‪ 5‬לחוק למניעת הטרדה מינית‪ -‬תשנ"ח‬
‫‪2995‬‬
‫‪ ‬חוק הסכמים קיבוציים ‪ -‬תשי"ז‬
‫‪2955‬‬
‫‪ ‬חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות ‪-‬‬
‫תשס"א‬
‫‪1222‬‬
‫‪ ‬סעיף ‪ 19‬לחוק מידע גנטי‪ -‬תשס"א‬
‫‪1222‬‬
‫‪ ‬חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)‪ -‬תשס"ב‬
‫‪1221‬‬
‫‪ ‬חוק הגנה על עובדים בשעת חירום‪ -‬תשס"ו‬
‫‪1224‬‬
‫‪ ‬סעיף ‪5‬א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות‬
‫ופגיעה בטוהר המידות או במנהל התקין‪ -‬תשנ"ז‬
‫‪1222‬‬
‫‪ ‬חוק להגברת האכיפה בדיני העבודה ‪ -‬תשע"ב‬
‫‪2995‬‬
‫תאריך‬
‫שם מלא של החותם בשם‬
‫המציע‬
‫חתימה‬
‫המציע‬
‫וחותמת‬
‫אישור עו"ד להתחייבות המציע לעיל‬
‫הנני לאשר בזאת כי ההצהרה לעיל נחתמה כדין על ידי מורשה חתימה של המציע‬
‫תאריך‬
‫שם מלא של עו"ד‬
‫חתימה וחותמת העו"ד‬
‫‪40‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫נספח א'‪ - 0‬התחייבויות המציע בדבר שימוש בתוכנות מקוריות‬
‫תאריך ‪____/___/___ :‬‬
‫לכבוד‬
‫קרן הלוואות לשיפורים במעונות הפרטיים לחניכי השרות לילד ונוער‬
‫וקרן הלוואות לשיפורים במעונות הציבוריים לחניכי השירות לילד ונוער‬
‫הצהרה על שימוש בתוכנות מקוריות‬
‫‪.2‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.6‬‬
‫אני הח"מ __________ ת‪.‬ז‪ __________________ .‬לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי‬
‫אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן‪ ,‬מצהיר‪/‬ה בזה כדלקמן‪:‬‬
‫הנני נותן הצהרתי זו בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם הקרנות‬
‫במסגרת מכרז זה (להלן‪" :‬המציע")‪ .‬אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך‪/‬ת לתת תצהיר‬
‫זה בשם המציע‪.‬‬
‫הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז מס'‪22/1226‬‬
‫ולצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז‪ ,‬ככל שהצעתו תוכרז כזוכה על ידי המזמין‪.‬‬
‫זה שמי‪ ,‬להלן חתימתי ותוכן הצהרתי דלעיל אמת‪.‬‬
‫תאריך‬
‫שם מלא של החותם בשם המציע‬
‫חתימה וחותמת המציע‬
‫אישור עו"ד להתחייבות המציע לעיל‬
‫הנני לאשר בזאת כי ההצהרה לעיל נחתמה כדין על ידי מורשי חתימה של המציע‬
‫תאריך‬
‫שם מלא של עו"ד‬
‫חתימה וחותמת‬
‫‪42‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫נספח א'‪ - 0‬נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים‬
‫תאריך ‪____/___/___ :‬‬
‫לכבוד‬
‫קרן הלוואות לשיפורים במעונות הפרטיים לחניכי השרות לילד ונוער‬
‫וקרן הלוואות לשיפורים במעונות הציבוריים לחניכי השירות לילד ונוער‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‬
‫הנדון‪ :‬התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים‬
‫הואיל‬
‫והקרנות פרסמו מכרז פומבי מספר ‪ 2/1226‬להתקנה‪ ,‬הטעמה‪ ,‬פיתוח ותחזוקה של‬
‫מערכת ניהול פנימיות (להלן‪" :‬השירותים"‪" ,‬המכרז" וה‪"-‬מזמין" בהתאמה);‬
‫והואיל‬
‫והמציע_____________ (להלן‪" :‬המציע) מעוניין להשתתף במכרז זה;‬
‫והואיל‬
‫והקרנות התנו השתתפות המציע במכרז בתנאי שהמציע והבאים מטעמו ישמרו על‬
‫סודיות כל המידע כהגדרתו להלן‪ ,‬וכן על סמך התחייבות המציע לעשות את כל‬
‫הדרוש לשמירת סודיות המידע ולמניעת ניגוד עניינים;‬
‫והואיל‬
‫והוסבר לי כי במהלך עיסוקי במתן השירותים לקרנות ו‪/‬או בקשר אליהם יתכן כי‬
‫אעסוק ו‪/‬או אקבל לחזקתי ו‪/‬או יבוא לידיעתי מידע מסוגים שונים‪ ,‬שאינו מצוי‬
‫בידיעת כלל הציבור‪ ,‬בין בעל פה ובין בכתב‪ ,‬בין ישיר ובין עקיף‪ ,‬השייך למזמין‬
‫ו‪/‬או הנודע למזמין ו‪/‬או לפעילויותיו בכל צורה ואופן‪ ,‬לרבות אך מבלי לגרוע‬
‫מכלליות האמור‪ ,‬נתונים‪ ,‬מסמכים ודו"חות (להלן‪" :‬המידע");‬
‫והואיל‬
‫והוסבר לי וידוע לי כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף מלבדכם‪ ,‬עלול‬
‫לגרום לכם ו‪/‬או לצדדים שלישיים נזק ‪ ,‬והוא עלול להוות עבירה פלילית;‬
‫אי לזאת‪ ,‬אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .2‬לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו‪/‬או כל הקשור והנובע מן השירותים או ביצועם‪.‬‬
‫‪ .1‬ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף ‪ 2‬לעיל‪ ,‬הנני מתחייב כי במשך תקופת מתן השירותים לקרנות‬
‫או לאחר מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף‪ ,‬לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את‬
‫המידע ו‪/‬או כל חומר כתוב אחר ו‪/‬או כל חפץ או דבר‪ ,‬בין ישיר ובין עקיף‪ ,‬לצד כלשהוא‪.‬‬
‫‪ .4‬מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל‪ ,‬מידע סודי לא יכלול מידע שהינו נחלת הכלל או שהפך להיות‬
‫נחלת הכלל ללא הפרת חובת הסודיות ו‪/‬או מידע שחובה לגלותו על פי כל דין או צו של רשות‬
‫מוסמכת ו‪/‬או מידע שפותח באופן עצמאי ללא תלות במידע הסודי ו‪/‬או מידע שהתקבל בידי המציע‬
‫מצד ג' כדין ללא הפרת חובת סודיות‪.‬‬
‫‪ .6‬לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית‪ ,‬ביטחונית‪ ,‬נוהלית או‬
‫אחרת כדי לקיים את התחייבויותיי על פי התחייבות זו‪.‬‬
‫‪ .5‬להביא לידיעת עובדי ו‪/‬או מי מטעמי חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה‪.‬‬
‫‪ .4‬להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג‪ ,‬אשר יגרמו‬
‫לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו‪ ,‬וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין‬
‫כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫‪.5‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.22‬‬
‫להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או‬
‫השייך לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן‬
‫השירו תים או חומר שהכנתי עבורכם‪ .‬כמו כן‪ ,‬הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של‬
‫חומר כאמור או של מידע‪.‬‬
‫שלא לעסוק בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים עם עיסוקי‬
‫במתן השירותים כאמור לעיל‪.‬‬
‫בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו‪/‬או הנמצא ברשותכם ו‪/‬או הקשור לפעילויותיכם‪,‬‬
‫תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל‪.‬‬
‫הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר מהווים‬
‫עבירה על פי חוק עונשין‪ ,‬התשל"ז ‪ 2995 -‬וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א‪ 2952 -‬וכן חוקים אחרים‬
‫לפי סוג המידע‪.‬‬
‫התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי‪ ,‬לרבות יחסי עובד ומעביד‪ ,‬מכל סוג שהוא ביני‬
‫לבינכם‪.‬‬
‫ולראיה באתי על החתום‬
‫היום‪:‬‬
‫יום‬
‫בחודש‬
‫שנת‬
‫המציע‪:‬‬
‫שם פרטי ומשפחה‬
‫כתובת‬
‫ת"ז‬
‫חתימה‬
‫‪44‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫נספח א'‪ - 0‬נוסח התחייבות לשמירת סודיות לחתימת העובדים‬
‫(ייחתם לאחר אישור העסקת העובד על ידי המזמין)‬
‫תאריך‪___________________:‬‬
‫טופס הצהרת שמירה על סודיות‬
‫אני החתום מטה‪ ,___________________ ,‬ת‪.‬ז‪( ,___________________ .‬שם פרטי ושם משפחה)‬
‫העובד ‪ /‬מועסק אצל _______________ (שם המעסיק) ‪ ,‬מתחייב בזאת‪:‬‬
‫‪ .2‬לשמור בסוד ולא להעביר‪ ,‬לא להודיע‪ ,‬לא למסור ו‪/‬או לא להביא לידיעת כל אדם‪ ,‬כל ידיעה וכל‬
‫מידע‪ ,‬אשר יגיעו לידיעתי בתקופת עבודתי מטעם _____________ (שם המעסיק) הנותן‬
‫שירותים לקרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער (להלן‪ :‬קרנות)‪ ,‬בתקופת עבודתי כאמור‪ ,‬או‬
‫לאחר מכן‪.‬‬
‫‪ .1‬התחייבותי זו חלה לגבי כל סוגי המידע‪ ,‬בין אם יגיעו לידיעתי בתוקף עבודתי כאמור ובין אם‬
‫יגיעו לידיעתי בכל דרך אחרת‪.‬‬
‫‪ .4‬ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף ‪ 2‬לעיל‪ ,‬הנני מתחייב כי במשך תקופת מתן השירותים‬
‫לקרנות או לאחר מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף‪ ,‬לא אפרסם וכן לא אוציא‬
‫מחזקתי את המידע ו‪/‬או כל חומר כתוב אחר ו‪/‬או כל חפץ או דבר‪ ,‬בין ישיר ובין עקיף‪ ,‬לצד כל‬
‫שהוא‪.‬‬
‫‪ .6‬כמו כן‪ ,‬אני מתחייב כי אם אקבל רשות להשתמש במאגרי המידע של הקרנות‪ ,‬אעשה זאת אך‬
‫ורק לצורך מתן השירותים לקרנות‪ ,‬ובהסכמה מפורשת בכתב מטעם הקרנות‪ .‬אני מתחייב‬
‫לפעול בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות והוראות כל חוק הנוגע לעניין‪.‬‬
‫‪ .5‬אני מצהיר בזה שידוע לי‪ ,‬כי אי מילוי התחייבויותיי הנ"ל מהווה עבירה פלילית מכוח חוק‬
‫העונשין‪ ,‬התשל"ז ‪ 2955 -‬וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א‪ 2952-‬וכן חוקים אחרים לפי סוג‬
‫המידע‪ ,‬וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק בגין אי מילוי התחייבויותיי‪.‬‬
‫________________‬
‫תאריך‬
‫_________________‬
‫חתימת המצהיר‬
‫‪45‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫נספח ב'‪ - 1‬הסכם התקשרות לפיתוח‬
‫שנערך ונחתם בירושלים‪ ,‬ביום _______‪ ,‬בחודש ____________‪ ,‬בשנת ______‬
‫בין‪:‬‬
‫קרן הלוואות לשיפורים במעונות הפרטיים לחניכי השרות לילד ונוער‬
‫קרן הלוואות לשיפורים במעונות הציבוריים לחניכי השירות לילד ונוער‬
‫(להלן ביחד‪" :‬המזמין")‬
‫מצד אחד‬
‫לבין‪:‬‬
‫_________________________‬
‫מספר תאגיד __________________‬
‫מרחוב ______________________‬
‫___________________________‬
‫(להלן‪" :‬הספק" או "הזוכה")‬
‫מצד שני‬
‫הואיל והמזמין פרסם מכרז פומבי מס' ‪ 22/1226‬לאפיון‪ ,‬בנייה והטמעת מערכת לניהול פנימיות ותיק חניך‬
‫בישראל (להלן‪" :‬המכרז") שעותק ממנו מצורף להסכם זה כנספח ב'‪ 6‬שלו והוא מהווה חלק בלתי‬
‫נפרד הימנו‪.‬‬
‫והואיל והספק הזוכה הגיש הצעתו למכרז והצעתו נבחרה כהצעה זוכה‪ .‬הצעת הספק מצורפת להסכם זה‬
‫כנספח ב'‪ 5‬שלו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו‪.‬‬
‫והואיל והספק מצהיר כי הינו בעל כל הזכויות הנדרשות על פי כל דין לביצוע הסכם זה וכי לא קיימת כל‬
‫מניעה חוקית ו‪/‬או חוזית ו‪/‬או כל מניעה אחרת ‪,‬להתקשרותו עם המזמין לביצוע הסכם זה במלואו‬
‫ועל סמך הצהרה זו הסכים המזמין להתקשר בהסכם זה‪.‬‬
‫והואיל והספק מצהיר כי אין במילוי התחייבויותיו כלפי המזמין כמפורט במסמכי המכרז והסכם זה משום‬
‫הפרת זכויות כלשהן לרבות זכויות קניין רוחני של כל אדם ו‪/‬או גוף אחר לרבות הפרה של זכויות‬
‫יוצרים או פטנט‪.‬‬
‫והואיל והספק הצהיר והתחייב בפני המזמין כי יש לו כל הידע‪ ,‬המומחיות והאמצעים הדרושים למתן‬
‫השירותים המפורטים במכרז ובהסכם זה ולשביעות רצון המזמין‪.‬‬
‫והואיל והמזמין מעוניין לקבל את השירותים והספק מעוניין לספקם‪ ,‬הכול כמפורט ובכפוף למסמכי המכרז‬
‫ולהסכם זה‪.‬‬
‫לפיכך‪ ,‬הוצהר‪ ,‬הוסכם והותנה בין הצדדים‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .1‬הגדרות‬
‫‪46‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫בהסכם זה יהיו למונחים השונים המשמעות שהוקנתה להם במכרז‪ ,‬אלא אם נקבע בהסכם זה אחרת‪.‬‬
‫‪ .2‬כללי‬
‫‪.1.2‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫‪.1.4‬‬
‫‪.1.6‬‬
‫‪.1.5‬‬
‫‪.1.4‬‬
‫‪.1.5‬‬
‫‪.1.5‬‬
‫המבוא להסכם זה לרבות כל ההצהרות הכלולות והנספחים להסכם‪ ,‬יחד עם מסמכי המכרז‪,‬‬
‫מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויפורשו ביחד עמו‪.‬‬
‫הספק מתחייב לבצע את השירותים ביעילות ובמקצועיות והוא מחויב לסדר תעדוף המשימות‬
‫כפי שייקבע על ידי המזמין‪.‬‬
‫לזכות המזמין עומדת האפשרות להרחיב את היקפם וסוגם של השירותים‪ ,‬על פי שיקול דעתו‬
‫בהתאם לצרכיו ולמגבלות התקציב‪ .‬עלויות עבור שירותים נוספים שיידרשו יסוכמו מראש‬
‫ובכתב בין הצדדים‪ .‬לא תבוצע כל עבודה נוספת קודם סיכום כאמור שאחרת לא תשולם בגינה‬
‫כל תמורה‪.‬‬
‫מודגש כי פיתוחים והתאמות מיוחדים‪ ,‬ככל שיתבקשו על‪-‬ידי פנימייה מסוימת‪ ,‬יהיו חייבים‬
‫באישור מנהל הפרוייקט מטעם הקרנות מראש ובכתב ובהתאם לשיקול דעתו המוחלט והבלעדי‬
‫והספק לא יבצע פיתוחים כאלה ללא אישורו של מנהל הפרוייקט כאמור‪ ,‬בין אם מדובר‬
‫בפיתוחים כאמור שיכללו ב‪ 42%-‬פיתוח נוסף לסעיף ‪ 4.2‬בהסכם זה להלן ובין אם מדובר‬
‫בפיתוחים שלא יכללו ב‪ 42%-‬כאמור‪ ,‬ויתומחרו ויסוכמו ישירות בין הספק לבין הפנימייה שלא‬
‫במסגרת הסכם זה‪.‬‬
‫הסכם זה ממצה את כל המוסכם בין הצדדים ועם חתימתו לא תהיה עוד כל נפקות לכל משא‬
‫ומתן הצהרה‪ ,‬מצג‪ ,‬התחייבות ו‪/‬או הסכמה‪ ,‬זיכרון דברים‪ ,‬טיוטת הסכם וכיו"ב אשר היו‪ ,‬אם‬
‫היו‪ ,‬בין בכתב ובין בעל פה‪ ,‬בין במפורש ובין במשתמע‪ ,‬בין הצדדים עובר לחתימת הסכם זה‪.‬‬
‫לא תהא נפקות לכל ארכה‪ ,‬הנחה ו\או ויתור אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים‬
‫להסכם זה‪.‬‬
‫הנספחים להסכם זה‪:‬‬
‫ערבות בנקאית לביצוע (נספח ב‪ 2‬להסכם)‬
‫‪.1.5.2.2‬‬
‫נוסח הסכם יישום ותחזוקה (נספח ב‪ 4‬להסכם)‬
‫‪.1.5.2.1‬‬
‫המכרז (נספח ב‪ 6‬להסכם)‬
‫‪.1.5.2.4‬‬
‫הצעת הספק במכרז (נספח ב‪ 5‬להסכם)‬
‫‪.1.5.2.6‬‬
‫נספח סודיות (נספח א‪ 5‬למסמכי המכרז‪ ,‬נספח ב‪ 4‬להסכם)‬
‫‪.1.5.2.5‬‬
‫בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הצעת הספק כפי שאושרה על ידי המזמין לבין יתר‬
‫נספחי ההסכם כולם או חלקם‪ ,‬תגברנה הוראות יתר נספחי ההסכם על פני הצעת הספק‪.‬‬
‫‪ .0‬מהות ‪ -‬השירותים והתחייבויות הספק‬
‫השירותים נושא הסכם זה הם השירותים כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו‪ ,‬ולרבות‪:‬‬
‫‪.4.2‬‬
‫‪.4.1‬‬
‫‪.4.4‬‬
‫‪.4.6‬‬
‫‪.4.5‬‬
‫אפיון ובניית תוכנה לניהול פנימיות לפי ההנחיות המוגדרות מראש במסמכי המכרז ובהנחיות‬
‫שנשלחו לספק‪ ,‬הטמעת המערכת במערכות המחשוב ב‪( 6-‬ארבע) פנימיות הפיילוט כהגדרתן‬
‫במכרז והדרכת פנימיות אלו ובכלל זה גם ‪ 42%‬פיתוח נוסף במהלך תקופת ההתקשרות כמפורט‬
‫בסעיף ‪ 6‬להלן‪.‬‬
‫העבודה תהיה ביחד עם אנשי המידע והמחשוב של המזמין ו\או מי מטעמו להגדרות מקצועיות‬
‫של מבנה מאגר הנתונים‪ ,‬מסכי קלט ופלט וכל אחד מהמדדים הנחוצים לשליטה ובקרה של‬
‫מערכת זו‪.‬‬
‫ניתוח צרכי המערכת והתשתיות‪.‬‬
‫אפיון מקורות המידע והקלט הנדרשים‪.‬‬
‫אפיון תהליכי העבודה מול המערכות התפעוליות לפי סוג משתמש‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫‪.4.4‬‬
‫‪.4.5‬‬
‫‪.4.5‬‬
‫‪.4.9‬‬
‫‪.4.22‬‬
‫‪.4.22‬‬
‫‪.4.21‬‬
‫‪.4.24‬‬
‫‪.4.26‬‬
‫כתיבת התוכנה ומסכי הקלט‪.‬‬
‫ביצוע בדיקות‪.‬‬
‫יצירת קבצי דיווח הכוללים את כל המידע הנדרש עבור כל מדד בצורה אחידה בין הפנימיות‪.‬‬
‫יצירת תיעוד טכני ומסמכי הדרכה (מדריך למשתמש) למשתמש קצה‪.‬‬
‫הכנת פורמט דיווח בהתאם לדרישות הכוללים הגדרת הקריטריונים אותם תצטרך הפנימיה‬
‫למלא אשר יותאמו לכל המערכות השונות במערכת‪.‬‬
‫הספק יהיה אחראי לקיים את כל הפעילויות התומכות להשלמת הפרויקט ובכלל זה ומבלי לגרוע‬
‫מכלליות האמור יהיה אחראי על השלמתם של על הפעולות הנחוצות להשלמת הפרויקט על ידי‬
‫גורמים מבצעים מקרב המזמין וגורמי צד ג'‪ ,‬ולרבות ביצוע הדרכות‪.‬‬
‫הספק מצהיר כי הוא מבין את הצורך ואת המערכת המבוקשת ויש לו את כל הידע כח האדם‬
‫הנדרש והיכולת לספק את המערכת‪ ,‬להטמיע אותה ולתחזק אותה בהתאם להוראות הסכם זה‬
‫ונספחיו‪ .‬בכלל זה‪ ,‬הספק מתחייב להקצות כוח אדם בהיקף ובאיכות שיידרשו לעמידה‬
‫בהתחייבויותיו לפי הסכם זה ונספחיו‪ ,‬במלואן ובמועדן‪.‬‬
‫הספק מתחייב ל שתף פעולה באפיון‪ ,‬תכנון ויישום עם כל גורם רלבנטי במסגרת הפרויקט על פי‬
‫דרישות הקרנות‪.‬‬
‫הספק מתחייב למנות לתפקידים שמצריכים ביקור בפנימיות רק אנשי צוות העומדים בחוק‬
‫למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסויימים‪ ,‬תשס"א‪ ,1222-‬ולהציג אישורים מתאימים‬
‫לדרישת מנהל הפנימייה הרלבנטי‪.‬‬
‫‪ .0‬תקופת ההתקשרות‬
‫‪.6.2‬‬
‫‪.6.1‬‬
‫‪.6.4‬‬
‫‪.6.6‬‬
‫‪.6.5‬‬
‫‪.6.4‬‬
‫‪.6.5‬‬
‫‪.6.5‬‬
‫תקופת ההתקשרות הינה עד להשלמתם של כלל הדרישות ומאפייני הפרויקט המאופיינים בסעיף‬
‫‪ 4‬לעיל‪ ,‬הדרישות הנגזרות מהן ומתוכנית העבודה העקרונית והמפורטת ועד להודעת המזמין כי‬
‫הספק מילא את כל התחייבויותיו זה במסגרת מכרז‪ ,‬בכפוף לאמור בסעיף ‪ .6.1‬להלן‪.‬‬
‫ההתקשרות תהיה לתקופה של שלוש שנים עם אופציה של המזמין להארכת תוקף ההתקשרות‬
‫בפעם אחת או במספר פעמים לשנתיים נוספות (להלן‪" :‬תקופת ההתקשרות")‪.‬‬
‫הודיע המזמין על הארכת ההסכם כאמור‪ ,‬יחולו על הספק במהלך כל תקופת ההתקשרות‬
‫המוארכת כל תנאי ההסכם בשינויים המחייבים‪ ,‬לרבות חובת המצאת ערבות הביצוע והמצאת‬
‫ביטוחים‪.‬‬
‫כוונת המזמין הינה להשלים את שלב הביצוע הראשון של בניית מערכת הניהול עד כמפורט‬
‫בסעיף ‪ 1.6‬למסמכי המכרז‪ .‬מובהר‪ ,‬כי אין בהצהרת כוונה זו כדי לחייב את המזמין‪ ,‬וכי לא יראו‬
‫בחריגה מהצהרת כוונה זו כהפרת ההסכם על ידי המזמין‪ ,‬תהא החריגה אשר תהא‪.‬‬
‫המערכת עתידה להיכנס לאחר תום תקופת ההרצה לפנימיות נוספות על מנת להטמיע בהם את‬
‫המערכת על בסיס המערכת שפותחה לפנימיות הפיילוט בפרויקט‪ .‬על הספק להיות ערוך אף לכך‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה‪ ,‬הספק מסכים כי למזמין נשמרת הזכות לבטל את ההתקשרות‬
‫נושא ההסכם לרבות מסיבות תקציביות או כתוצאה מכל החלטה שיפוטית שתינתן בעניין‪.‬‬
‫על אף האמור לעיל‪ ,‬המזמין יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות בכל עת‪ ,‬וזאת תוך מתן הודעה‬
‫מוקדמת בכתב של ‪ 42‬יום מראש‪ ,‬ומבלי שיצטרך לתת נימוקים לכך ומבלי שלספק תהא כל‬
‫טענה בקשר לכך‪.‬‬
‫מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל‪ ,‬המזמין יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הספק‪ ,‬ללא‬
‫צורך במתן הודעה מוקדמת‪ ,‬בכל אחד מהמקרים הבאים‪:‬‬
‫לאחר שלב האפיון וככל שימצא הספק כי המערכת אינה תואמת את ציפיותיו‬
‫‪.6.5.2.2‬‬
‫וצרכיו‪.‬‬
‫במקרה שהספק הפר את ההסכם הפרה יסודית‪.‬‬
‫‪.6.5.2.1‬‬
‫במקרה שימונה לספק מפרק סופי או זמני‪.‬‬
‫‪.6.5.2.4‬‬
‫‪48‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫‪.6.9‬‬
‫‪.6.22‬‬
‫‪.6.22‬‬
‫‪.6.21‬‬
‫‪.6.24‬‬
‫‪.6.26‬‬
‫בכל מקרה של הפסקת ההסכם כנ"ל לא יהיו לספק כל טענות ו‪/‬או תביעות ו‪/‬או דרישות תשלום‬
‫בקשר עם ביטול ההתקשרות‪ ,‬למעט עבור תשלום בגין שירותים שסופקו בפועל בטרם סיום‬
‫ההתקשרות‪.‬‬
‫במידה ויוחלט על הפסקת ההתקשרות עם הספק‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪ ,‬בין בשל סיום ההסכם ובין‬
‫בשל הפסקתו‪ ,‬מתחייב הספק‪ ,‬במידה והמזמין ידרוש כן‪ ,‬להעביר כל החומרים עליהם עבד‬
‫הספק וטרם סיים את עבודתו בהם למזמין ו‪/‬או לכל אדם אחר כפי שיורה לו המזמין ולהעביר‬
‫חפיפה והדרכה מסודרת לכל גורם אחר כפי שיורה לו המזמין‪ ,‬וזאת עד למועד הפסקת‬
‫ההתקשרות בין המזמין והספק‪.‬‬
‫במידה והופסקה עבודת ספק טרם סיום תקופת ההסכם‪ ,‬סיום הפעילויות בהן התחיל הספק‬
‫תלויה בהחלטת המזמין‪.‬‬
‫הספק מתחייב לפעול ולנקוט בכל האמצעים שברשותו על מנת לצמצם את הנזק כתוצאה מסיום‬
‫ההתקשרות לפי פרק זה‪.‬‬
‫המזמין מתחייב לשלם לספק את התמורה בגין השירותים שניתנו עד מועד סיום ההתקשרות‬
‫בפועל‪.‬‬
‫סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם‪.‬‬
‫‪ .0‬נציגים‬
‫‪.5.2‬‬
‫‪.5.1‬‬
‫‪.5.4‬‬
‫‪.5.6‬‬
‫‪.5.5‬‬
‫‪.5.4‬‬
‫נציג המזמין לצורך ביצוע הסכם זה הינו המנכ"ל או מי שיוסמך על ידו בכתב או מנהל הפרוייקט‬
‫מטעם הקרנות (להלן‪" :‬נציג המזמין")‪ .‬המזמין רשאי להחליף את נציגו ו‪/‬או נציגיו בכל עת על‬
‫ידי מתן הודעה בכתב לספק‪.‬‬
‫הספק מתחייב להעמיד לרשות המזמין איש קשר קבוע לניהול ההתקשרות‪ .‬הספק מתחייב‬
‫להישמע להוראות נציג המזמין‪.‬‬
‫בכל הקשור לביצוע שירותיו המקצועיים‪ ,‬יהיה הספק בקשר עם נציג המזמין‪ ,‬שגם יפקח על‬
‫ביצוע הסכם זה על‪-‬ידי הספק‪ .‬האחראי יהא רשאי מעת לעת לדרוש מהספק ביצוע מטלות‬
‫נוספות שאינן מוגדרות בסעיף ‪ 4‬לעיל אולם הן נכללות בתחום הרחב של דרישות המכרז וכישורי‬
‫הספק‪.‬‬
‫נציג הספק (להלן‪" :‬הנציג הניהולי") לעניין הסכם זה הוא __________________‪.‬‬
‫החלפת הנציג הניהולי מותנית באישור מוקדם של מזמין בכתב‪ .‬במקרה של התפטרות הנציג‬
‫הניהולי מתפקידו אצל הספק‪ ,‬או במקרה של התקיימות נסיבות אשר בעטיין ניתן לשלול מהנציג‬
‫הניהולי פיצויי פיטורין והוא פוטר מהעסקתו אצל הספק‪ ,‬יעמיד הספק נציג חלופי בתוך ‪26‬‬
‫ימים‪ ,‬אשר יהא מקובל על המזמין ויאושר בכתב‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל‪ ,‬המזמין יהא רשאי בכל עת לדרוש מן הספק להחליף את‬
‫נציגו הניהולי וכן כל אחד אחר מחברי הצוות המספק את השירותים למזמין‪ ,‬ללא פיצוי כלשהו‪.‬‬
‫הספק מתחייב לעשות כן בתוך ימים ‪ 26‬ימים מקבלת דרישת המזמין בעניין והוא (הספק) יישא‬
‫בכל ההוצאות והתוצאות הכרוכות בכך‪.‬‬
‫‪ .0‬העדר בלעדיות‬
‫‪.4.2‬‬
‫לספק לא תהיה בלעדיות‪ ,‬בביצוע השירותים שבהם מדובר ו‪/‬או דומים להם למזמין והמזמין‬
‫יוכל לקבל שירותים כאמור ומכל סוג אחר‪ ,‬מכל גורם אחר כלשהו‪ .‬כמו כן‪ ,‬רשאי המזמין שלא‬
‫לבקש מהספק או מכל גורם אחר כלשהו שירותים כלל ולבצע שירותים אלה בעצמו‪ ,‬הכל לפי‬
‫שיקול דעתו המוחלט של המזמין‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫‪ .0‬אחריות ותחזוקה‬
‫‪.5.2‬‬
‫‪.5.1‬‬
‫‪.5.4‬‬
‫‪.5.6‬‬
‫הספק יהיה אחראי לאופן אספקת השירותים ואיכותם‪ .‬האחריות הינה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬לביצוע מקיף‬
‫ומלא של השירותים בהתאם להוראות המכרז‪ ,‬נספחיו‪ ,‬הסכם זה והדין החל‪.‬‬
‫במקרה ותוקפם של רישיון או תעודה הנדרשים במסגרת מכרז זה יפקעו‪ ,‬באחריות הספק‬
‫להודיע על כך באופן מידי למזמין‪ ,‬ולחדשם על חשבונו‪ .‬בכלל זה הספק מתחייב לחדש רישיונות‬
‫תוכנות צד שלישי לתחזוקתם כמקובל‪ ,‬לרבות שדרוג גרסאות ובמיוחד התאמה מלאה של‬
‫המערכת לגרסאות מוצרי מדף סטנדרטים שבשימוש הקרנות (אופיס‪ ,‬דפדפנים וכו')‪.‬‬
‫הספק יהא אחראי לאחריות‪ ,‬אחזקה ושירות למערכת על כל מרכיביה‪ ,‬כולל מוצרי המדף‪ ,‬אם‬
‫ישנם‪ ,‬לתקופה שלא תפחת מ‪ 5-‬שנים‪ ,‬וזאת עפ"י נוסח הסכם תחזוקה שייחתם בין הפנימיות‬
‫לבין הספק בנוסח הסכם יישום ותחזוקה המצורף להסכם זה כנספח ב'‪.4‬‬
‫סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם‪.‬‬
‫‪ .0‬בעלות וזכויות יוצרים‬
‫‪.5.2‬‬
‫‪.5.1‬‬
‫‪.5.4‬‬
‫‪.5.6‬‬
‫‪.5.5‬‬
‫‪.5.4‬‬
‫‪.5.5‬‬
‫‪.5.5‬‬
‫‪.5.9‬‬
‫הנתונים‪ ,‬התוכניות‪ ,‬נספחים‪ ,‬טיוטות‪ ,‬תרשימים‪ ,‬תוכנות וכל חומר אחר שהספק הכין לשם‬
‫ביצוע חיוביו על פי הסכם זה ונספחיו ו‪/‬או כתוצאה ממנו (להלן‪" :‬התוצרים") יהיו שייכים‬
‫בלעדית למזמין‪ ,‬והמזמין יהיה רשאי לעשות בהם שימוש בעלים לרבות כל שימוש מסחרי‪ ,‬לפי‬
‫שיקול דעתו הבלעדי‪ .‬זאת‪ ,‬למעט רישיונות של צד שלישי‪ ,‬כדוגמת רישיונות למוצר של צד ג'‪.‬‬
‫הספק מאשר ומתחייב כי הוא מחזיק בכל הרישיונות ואישורים הדרושים לביצוע התחייבויותיו‬
‫לפי הסכם זה ונספחיו וכי בכל מקרה לא תושת על המזמין כל עלות נוספת מכל מין וסוג שהוא‬
‫מעבר לתמורה שנקבעה בהסכם זה לרבות גם לא בגין תשלומים עבור רישיונות וכיו"ב‪ .‬בנוסף‪,‬‬
‫הספק‪ ,‬בחתימתו על הסכם זה‪ ,‬מעניק למזמין זכות שימוש מלאה ולא מסוייגת במערכת‪.‬‬
‫מוסכם על הצדדים כי המערכת כפי שהותאמה‪ ,‬פותחה והוסבה לצורכי המזמין‪ ,‬במסגרת ביצוע‬
‫הסכם זה‪ ,‬תהיה בבעלותו של המזמין‪ .‬הספק מתחייב להעברה מלאה של בעלות על המערכת‬
‫המוצעת למזמין או למי מטעמו‪ ,‬כולל זכויות שימוש בכל הרכיבים הנלווים‪ ,‬כולל תיעוד מלא‬
‫ותוכניות מקור‪ ,‬בצורה ובזמן שהמזמין ידרוש וכולל רישיונות לסביבת פיתוח ובדיקות‪.‬‬
‫למען הסר כל ספק מובהר כי מלוא זכויות הקניין הרוחני במערכות הניהול המוסבות‪ ,‬בנתוני‬
‫מערכות ובנתונים החדשים שהינם תוצר של תהליכי הפיתוח וההסבה‪ ,‬הנם ויהיו בכל עת‬
‫בבעלותו המלאה והבלעדית של המזמין ולספק ו‪/‬או למי מטעמו לא תהא כל זכות בהם והוא לא‬
‫יהא רשאי להעבירו או לגלות פרט כלשהו אודותיהם לצד שלישי‪.‬‬
‫המציע מתחייב למסור למזמין בסיום ההתקשרות או במהלכה לבקשת המזמין‪ ,‬את כל התוצרים‬
‫וכל חומר אחר שיוכן על ידיו ו‪/‬או על‪-‬ידי מי מטעמו במסגרת ביצוע ההסכם מבלי שיהיה זכאי‬
‫לכל תמורה נוספת בגין כך‪.‬‬
‫קבצי הקוד מקור של המערכת יופקדו בידי עו"ד נאמן‪ ,‬עליו יוסכם בין הצדדים‪ ,‬למקרה שהמציע‬
‫יקלע לקשיים ולהליך פרוק עקב "פשיטת רגל" וכן במצבים הנוספים המפורטים בהסכם‪ .‬כל‬
‫זאת‪ ,‬במטרה לאפשר למזמין להמשיך ולתפעל את המערכת‪ .‬הפקדת קוד מקור תבוצע עם‬
‫התקנת המערכת ולאחר התקנה של כל גרסה חדשה‪.‬‬
‫למען הסר כל ספק‪ ,‬מובהר בזאת כי למזמין שמורה הזכות‪ ,‬על פי שיקול דעתו הבלעדי‪ ,‬לקחת‬
‫אחריות על תחזוקת המערכת ולהמשיך ולבצע בה פיתוחים‪ ,‬התאמות‪ ,‬יישום וכיו"ב באמצעות‬
‫עובדי המזמין או נותני שירותים המועסקים על ידי ספקים אחרים והכל לפי שיקול דעתו ומבלי‬
‫שלספק תהא כל טענה בעניין‪.‬‬
‫המציע מצהיר כי לא הפר או יפר כל זכות יוצרים ו‪/‬או אחרת ו‪/‬או פטנט ו‪/‬או סוד מסחרי כלשהם‬
‫במהלך ביצוע מחויבויותיו לפי הסכם זה‪.‬‬
‫על פי הסכם זה הספק מתחייב לשפות את המזמין בכל מקרה של תביעת צד שלישי בגין כל טענה‬
‫שעילתה הפרת זכות יוצרים ו‪/‬או פטנט ו‪/‬או סוד מסחרי על‪-‬ידי ביצוע השירותים נושא ההסכם‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫‪ .0‬שיתוף פעולה עם ספקים נוספים ועם צוות המזמין‬
‫‪.9.2‬‬
‫‪.9.1‬‬
‫‪.9.4‬‬
‫‪.9.6‬‬
‫הספק מודע לכך שבלקוחות הקצה פועלים ספקים רבים‪ ,‬אשר חלקם עלולים להיות מתחרים של‬
‫הספק‪ ,‬והוא מתחייב לעשות כמיטב יכולתו לשתף פעולה עימם למען הצלחת הפרויקט‪.‬‬
‫הספק יעשה כמיטב יכולתו לסייע באיתור ואבחון כל תקלה במערכת גם במצב בו לא ידוע באופן‬
‫וודאי מה מקור התקלה והאם מקורה ברכיב אשר באחריות הספק‪.‬‬
‫הספק נותן בזאת את הסכמתו לכך שהאפיון שבוצע על ידיו יועבר לספק אחר לקבלת חוות דעת‬
‫מקצועית‪ ,‬על פי שיקול דעתו של המזמין‪.‬‬
‫הספק יעביר‪ ,‬על פי בקשת המזמין‪ ,‬הכשרה וחפיפה על תוצרי עבודתו‪ ,‬לכל גורם שיבחר המזמין‪,‬‬
‫בין אם עובד המזמין ובין אם מועסק על ידי ספק חיצוני אחר כלשהו וזאת מבלי לגרוע‬
‫מהתחייבויותיו בנוגע להדרכת עובדי הפנימיות כאמור במכרז ונספחיו‪.‬‬
‫‪ .1/‬ערבות ביצוע‬
‫‪.22.2‬‬
‫‪.22.1‬‬
‫‪.22.4‬‬
‫‪.22.6‬‬
‫‪.22.5‬‬
‫‪.22.4‬‬
‫לשם הבטחת ביצוע התחייבויותיו במסגרת הסכם זה וכתנאי לתוקפה של ההתקשרות לפיו‪,‬‬
‫מתחייב הספק להמציא למזמין ערבות בנקאית אוטונומית בסך השווה ל‪ 5%-‬מערך התמורה‬
‫בעבור הפיתוח אשר אושר לביצוע על ידי המזמין בנוסח שיאושר על‪-‬ידי המזמין‪.‬‬
‫לא הפקיד הספק ערבות ביצוע כנדרש ובמועד ו‪/‬או לא מילא תנאי אחר מהדרישות הנ"ל‪ ,‬יחשב‬
‫הדבר להפרת התחייבויותיו לפי הסכם זה‪.‬‬
‫הערבות הבנקאית תהיה בתוקף לכל תקופת אספקת השירותים על ידי הספק למזמין ועד ‪42‬‬
‫ימים לפחות לאחר סיומה‪.‬‬
‫במידה והמזמין יאריך את תקופת אספקת השירותים לפי הסכם זה‪ ,‬תוארך הערבות בהתאם‬
‫והספק מתחייב למסור למזמין לא פחות מאשר ‪ 26‬ימים לפני תחילת התקופה המוארכת של‬
‫ההסכם‪ ,‬ערבות בנקאית אוטונומית‪ ,‬בנוסח הערבות המקורית כשהיא צמודה למעליות במדד‬
‫המחירים לצרכן‪ ,‬כפי שהוא ידוע במועד חידוש הארכת ערבות ובתוקף ‪ 42‬ימים לפחות לאחר‬
‫גמר תקופת אספקת השירותים המוארכת‪.‬‬
‫בכל מקרה בו לא עמד ספק בהתחייבויותיו לפי ההסכם או על פי דין או שהמזמין עשה כדין‬
‫שימוש בזכויותיו והוציא סכומים החלים על הספק בהתאם להסכם או פי הדין‪ ,‬יהא המזמין‬
‫זכאי לממש את הערבות כולה או חלקה בכפוף למתן הודעה בכתב לספק ‪ 26‬יום מראש ומתן‬
‫הזדמנות לתיקון ומילוי ההתחייבות של הספק‪.‬‬
‫למען הסר כל ספק‪ ,‬מובהר כי אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה כלשהן‬
‫להתחייבויותיו או אחריותו של הספק לפי הסכם זה‪.‬‬
‫‪ .11‬התמורה‬
‫‪.22.2‬‬
‫‪.22.1‬‬
‫‪.22.4‬‬
‫תמורת ביצוע השירותים לשביעות רצונו המלאה של המזמין ישלם המזמין לספק את התמורה‬
‫המפורטת בהצעת המחיר שהגיש הספק במכרז ואשר אושרה על ידי המזמין‪.‬‬
‫לא ישולמו לספק כל תשלומים בגין הוצאות שלא הוגדרו בהסכם זה ונספחיו‪ ,‬לרבות גם אך לא‬
‫רק‪ ,‬הוצאות משרדיות ותשלום שכר‪ ,‬הוצאות הכנה והתארגנות לביצוע השירותים‪ ,‬עלויות ציוד‬
‫והדפסה וכל הוצאה אחרת ישירה ועקיפה הנובעת ממתן השירותים לרבות רווח הספק‪.‬‬
‫מוסכם כי התשלום לספק יתבסס על התמורה הכוללת שהוצעה בהצעתו בהתאם לאבני הדרך‬
‫המפורטים להלן‪ .‬הספק מתחייב להגיש חשבוניות לכל שלב אך ורק לאחר אישור ממנהל‬
‫התוכנית‪ ,‬שרכיב המערכת שסופק עמד במבחני קבלה של המזמין וכי השלב (אבן הדרך) הושלם‬
‫והכל כמפורט להלן‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫שלבי העבודה והתשלום המתוכננים‪:‬‬
‫‪.22.4.2‬‬
‫‪.22.4.1‬‬
‫‪.22.4.4‬‬
‫‪.22.4.6‬‬
‫‪.22.4.5‬‬
‫‪.22.4.4‬‬
‫אישור האפיון מפורט של המערכת על‪-‬פי דרישות הקרנות (‪ 22%‬התקדמות)‪.‬‬
‫פיתוח שלב א' והקמת שרתים ואירוח והתקנה בפנימיות הפיילוט (‪ 12%‬התקדמות(‪.‬‬
‫פיתוח שלב ב' והתקנת אפליקציה בפנימיות הפיילוט (‪ 12%‬התקדמות)‪.‬‬
‫פיתוח שלב ג' והתקנת אפליקציה בפנימיות הפיילוט (‪ 12%‬התקדמות)‪.‬‬
‫סיום בדיקות קבלה‪ ,‬קבלת אישור מהקרנות על סיום מבחני הקבלה והפעלת‬
‫המערכת בכל הפנימיות שיצטרפו (‪ 22%‬התקדמות)‪.‬‬
‫אישור קבלה סופי ‪ 42 -‬יום לאחר הפעלה מלאה ותקינה (‪ 12%‬התקדמות)‪.‬‬
‫כל שלב מהווה אבן דרך בפרויקט ודורש אישור מנהל הפרויקט מטעם הקרנות להתקדמות לשלב‬
‫הבא‪.‬‬
‫השלמת אבן דרך ע"י המציע ואישורה ע"י מנהל הפרויקט מטעם הקרנות מהווים אישור‬
‫לתשלום החלק היחסי של העלות בהתאם לאחוז ההתקדמות בפרויקט‪.‬‬
‫‪.22.6‬‬
‫‪.22.5‬‬
‫‪.22.4‬‬
‫הספק יגיש חשבונית עבור כל שלב כאמור בצרוף פירוט השירותים אותם סיפק במסגרת אותו‬
‫שלב‪.‬‬
‫ביצוע התשלומים יהיה ב תחילת החודש העוקב למועד אישור מנהל הפרוייקט בדבר סיום אותו‬
‫שלב‪.‬‬
‫כל המחירים יהיו נקובים בשקלים חדשים‪.‬‬
‫‪ .12‬היחסים בין הצדדים‬
‫‪.21.2‬‬
‫‪.21.1‬‬
‫‪.21.4‬‬
‫‪.21.6‬‬
‫‪.21.5‬‬
‫‪.21.4‬‬
‫למען הסר ספק מוסכם כי היחסים בין המזמין והספק‪ ,‬עובדיו ומי מטעמו בביצוע הסכם זה‬
‫הינם יחסי מזמין ‪ -‬ספק ולא יחסי עובד ומעביד‪.‬‬
‫על הספק בלבד יחולו כל המיסים ותשלומי החובה האחרים שמעביד חייב לשלמם ביחס לעובד‬
‫ובהתאם לדין ולנוהג ‪,‬לרבות תשלומים לביטוח לאומי‪ ,‬מס מקביל ויתר הזכויות הסוציאליות‪,‬‬
‫והספק בלבד יהא אחראי לכל תביעה של עובד מעובדיו הנובעת מיחסי העבודה שביניהם‪.‬‬
‫אם חרף כוונתם הברורה של הצדדים כאמור לעיל‪ ,‬יקבע ביום מן הימים ע"י ערכאה שיפוטית‬
‫מוסמכת כי מדובר ביחסי עובד ומעביד‪ ,‬על כל הנובע מכך‪ ,‬מתחייב הספק‪ ,‬מבלי לגרוע מהאמור‬
‫בהסכם זה בכללותו‪ ,‬לשפות את המזמין מידית‪ ,‬במלוא ההוצאות שיגרמו לו בגין כך לרבות‬
‫הוצאות ותשלומים בהם יחויב וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד‪.‬‬
‫אין לראות בכל זכות שניתנה על פי הסכם למזמין להדריך ו‪/‬או להורות לכל אחד מהמועסקים‬
‫על‪-‬ידי הספק בביצוע הסכם זה‪ ,‬אלא כאמצעי להבטיח ביצוע הסכם זה במלואו בכל שלביו‪.‬‬
‫הספק בלבד יהא אחראי לכל תביעה הנובעת מיחסי עובד מעביד והוא מתחייב לשפות את‬
‫המזמין בגין כל תשלום שישלם המזמין בקשר לתביעות שנושאן יחסי עובד‪-‬מעביר בכפוף לכך‬
‫שתינתן לספק אפשרות לנהל את קו ההגנה של עצמו‪ ,‬בין היתר על ידי מינוי יועץ משפטי מטעמו‬
‫מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל‪ ,‬המזמין יהא רשאי בכל עת לדרוש מן ספק להחליף את נציגו‬
‫הניהולי ו\או כל אחד אחר מחברי הצוות המספק את השירותים‪ ,‬ללא פיצוי כלשהו‪ .‬במקרה כזה‪,‬‬
‫הספק מתחייב להעמיד בתוך ‪ 26‬ימים‪ ,‬איש צוות חלופי אשר יאושר על‪-‬ידי נציג המזמין‪.‬‬
‫‪ .10‬יחסי העבודה בין הספק לבין המועסקים על‪-‬ידיו‬
‫‪.24.2‬‬
‫הספק מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם‪ ,‬לגבי העובדים שיועסקו על ידיו בביצוע השירותים‬
‫לפי הסכם זה‪ ,‬את כל האמור בדיני העבודה‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫‪.24.1‬‬
‫‪.24.4‬‬
‫הספק מתחייב לפעול בהתאם להוראות כל דין ורשות מוסמכת בקשר לשירותים ו‪/‬או ביצוע‬
‫ההסכם וכל הנובע והכרוך בהם‪.‬‬
‫כל התקשרות של הספק עם קבלני משנה לצורך מתן השירותים נושא ההסכם אינה מייצרת כל‬
‫יחסי עובד מעביד בין קבלני המשנה והמזמין‪ .‬הספק מתחייב כי כל שירות שיינתן למזמין‬
‫במסגרת הסכם זה‪ ,‬בין אם מסופק על ידיו ובין אם ע"י קבלן משנה מטעמו‪ ,‬יעמוד בכל הדרישות‬
‫והתנאים במפורטים בהסכם זה על נספחיו‪.‬‬
‫‪ .10‬שמירת סודיות‬
‫‪.26.2‬‬
‫‪.26.1‬‬
‫‪.26.4‬‬
‫‪.26.6‬‬
‫‪.26.5‬‬
‫‪.26.4‬‬
‫הספק‪ ,‬עובדיו מטעמו מתחייבים לשמור בסוד ולא להעביר ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה‬
‫שתגיע אליהם במהלך או עקב ביצוע הסכם זה תוך תקופת ההסכם או לאחר מכן‪.‬‬
‫הספק מתחייב להביא לידיעת עובדיו וכל מי שיועסק על ידיו ו‪/‬או מטעמו בקשר עם הסכם זה‪,‬‬
‫את דבר ההתחייבות לסודיות ואת רגישות הנתונים כאמור לעיל‪.‬‬
‫הספק וכל מי מטעמו יחתמו על התחייבות לסודיות מלאה‪ ,‬טרם התחלת פעילותם במסגרת מתן‬
‫שירותים למכרז זה לפי הנוסח המפורט בנספח א'‪ 5‬למכרז‪.‬‬
‫הצדדים מתחייבים הדדית לשמור בסוד כל מידע מקצועי ואישי הקשור במזמין‪ ,‬במשתמש קצה‬
‫(הפנימיות) ו\או בפרטי הילדים שיופיעו במערכת‪ .‬התחייבות זו תקפה גם לאחר סיום תקופת‬
‫ההתקשרות‪.‬‬
‫מידע סודי לא יכלול מידע שהינו נחלת הכלל או שהפך להיות נחלת הכלל ללא הפרת חובת‬
‫הסודיות ו‪/‬או מידע שחובה לגלותו על פי כל דין או צו של רשות מוסמכת ו‪/‬או מידע שפותח‬
‫באופן עצמאי ללא תלות במידע הסודי ו‪/‬או מידע שהתקבל בידי הספק מצד ג' כדין ללא הפרת‬
‫חובת סודיות ו‪/‬או מידע אשר ייווצר על ידי הספק במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה ואשר‬
‫הינו ג'נרי כללי ואינו מכיל נתונים ו‪/‬או מידע אשר הועברו על ידי המזמין‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬מידע‬
‫אשר יסומן ע"י המזמין ו\או ע"י משתמשי הקצה כסודי ‪ -‬גם אם התקבל באופן שאינו מפר את‬
‫חובת הסודיות‪ ,‬הספק יגן עליו ולא יגלה אותו‪.‬‬
‫הספק מתחייב להחזיר לחזקת המזמין מיד‪ ,‬כשיתבקש לכך‪ ,‬כל חומר כתוב או אחר או חפץ‬
‫שקיבל מהמזמין או השייך למזמין שהגיע לידי הספק עקב מתן השירותים או שקיבל מכל אדם‬
‫או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכין עבור המזמין‪ .‬כמו כן‪ ,‬מתחייב הספק לא לשמור‬
‫אצלו עותק כל שהוא של חומר או של מידע כאמור‪.‬‬
‫‪ .10‬מניעת ניגוד עניינים‬
‫‪.25.2‬‬
‫‪.25.1‬‬
‫‪.25.4‬‬
‫‪.25.6‬‬
‫הספק מצהיר כי נכון למועד ההתקשרות בהסכם זה‪ ,‬אין הוא יודע על מניעה חוקית כלשהי שיש‬
‫בה כדי להפריע לביצוע השירותים על פי הסכם זה וכי אין הוא קשור ו‪/‬או מעורב‪ ,‬באופן ישיר או‬
‫עקיף‪ ,‬בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד אינטרסים ביחס להתחייבויותיו על פי הסכם זה‪ .‬כמו‬
‫כן‪ ,‬מתחייב הספק שלא להתקשר בתקופת הסכם זה בעניינים שיש בהם משום ניגוד עניינים‬
‫כאמור‪ .‬במקרה בו יש ספק בדבר קיומו של ניגוד אינטרסים כנ"ל‪ ,‬יבקש הספק את הסכמת‬
‫המזמין‪ ,‬מראש ובכתב להתקשרות‪.‬‬
‫הספק וכל מי מטעמו מתחייבים להימנע מכל פעולה בקשר עם ביצוע הסכם זה שיש בה חשש‬
‫לעניין אישי‪ ,‬או שיש חשש כי תגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים בכל הקשור למתן‬
‫השירותים נשוא הסכם זה‪.‬‬
‫הספק מתחייב לפנות למזמין בכל מקרה של ספק בקשר להוראות סעיף זה ולפעול בהתאם‬
‫להחלטתו‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה‪ ,‬אם לדעת המזמין‪ ,‬הספק או כל מי מטעמו בכל שלב של ביצוע‬
‫ההסכם‪ ,‬נמצא במצב בו הוא עלול להימצא בניגוד עניינים בין התפקידים והשירותים המוגדרים‬
‫‪53‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫‪.25.5‬‬
‫בהסכם זה לבין עניין אחר‪ ,‬המזמין רשאי להורות על הפסקת ההתקשרות עם הספק או חילופי‬
‫מי מטעם הספק בביצוע הסכם זה‪ ,‬מטעם זה בלבד‪.‬‬
‫סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם‪.‬‬
‫‪ .10‬פרסום‬
‫‪.24.2‬‬
‫מוסכם בזאת בין הצדדים כי כל פרסום בכל הנוגע לביצוע השירותים יעשה בתיאום והסכמה‬
‫הדדית בין הצדדים ולאחר קבלת אישור בכתב ומראש מהמזמין‪.‬‬
‫‪ .10‬אחריות וביטוח נזיקין‬
‫‪.25.2‬‬
‫‪.25.1‬‬
‫‪.25.4‬‬
‫‪.25.6‬‬
‫הספק יישא באחריות מלאה ובלעדית בהתאם להוראות כל דין לכל נזק‪ ,‬לרבות נזקי גוף ורכוש‪,‬‬
‫שייגרם עקב ו‪/‬או בקשר לכל מעשה או מחדל שלו ו‪/‬או של מי מטעמו‪ ,‬במסגרת אספקת‬
‫השירותים‪ .‬אחריות זו של הספק כוללת גם אך לא רק נזקים הנובעים מהפרת התחייבותו‬
‫לשמירה על סודיות ונזקים שיגרמו כתוצאה מהפרת זכויות יוצרים‪.‬‬
‫הספק מתחייב מיד לשפות את המזמין‪ ,‬במלוא ההוצאות שיגרמו לו לרבות הוצאות ותשלומים‬
‫בהם יחויב‪ ,‬וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בכפוף לכך שתינתן לספק אפשרות לנהל את קו‬
‫ההגנה של עצמו‪ ,‬בין היתר על ידי מינוי יועץ משפטי מטעמו‪.‬‬
‫כתנאי לחתימת המזמין על הסכם זה‪ ,‬מתחייב הספק להמציא עותק של פוליסת ביטוח אחריות‬
‫מוצר וביטוח מקצועי לשביעות רצון המזמין ובהתאם להנחיותיו‪ .‬הספק מתחייב לדאוג לחדש על‬
‫חשבונו את כל הביטוחים הנדרשים כאמור כך שיהיו בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות‪.‬‬
‫המצאת פוליסת הביטוח כאמור בסעיף ‪ 25.4‬לעיל‪ ,‬הינו תנאי לחתימת המזמין על הסכם זה‬
‫ותנאי שאין בלתו לתוקפה של ההתקשרות לפיו‪.‬‬
‫‪ .10‬זכות קיזוז‬
‫‪.25.2‬‬
‫המזמין רשאי לקזז כל סכום המגיע לו מאת הספק‪ ,‬לרבות סכום המגיע לו בגין נזיקין‪ ,‬על פי‬
‫הסכם זה וכתוצאה ממנו‪ ,‬מכל סכום המגיע לספק מהמזמין לרבות מכוח הסכם אחר ביניהם‬
‫ו‪/‬או לנכות הסכום מתוך הערבות לביצוע ו‪/‬או באמצעות קיזוז מהתשלום האחרון ו‪/‬או לגבותו‬
‫בכל דרך אחרת והכול לפי שיקול דעתו‪ ,‬זאת לאחר מתן הודעה בכתב לספק ‪ 26‬יום לפני ביצוע‬
‫הקיזוז‪.‬‬
‫‪ .10‬איסור המחאת זכויות וחובות‬
‫‪.29.2‬‬
‫‪.29.1‬‬
‫הספק לא יעביר לאחר את זכויותיו וחובותיו על פי הסכם זה כולם או חלקם‪ ,‬לרבות כל זכות‬
‫ו‪/‬או חובה הנובעים ממנו במישרין או בעקיפין בתמורה או ללא ת מורה‪ ,‬אלא אם קיבל לכך‬
‫רשות מהמזמין מראש ובכתב‪.‬‬
‫העברת זכויות ו‪/‬או חובות שלא באישור המזמין‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ ,29.2‬לא תפטור את הספק‬
‫מאחריות כלפי המזמין על פי הסכם זה‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫‪ .2/‬הפרת ההסכם ותרופות בשל הפרתו או ביטולו‬
‫‪.12.2‬‬
‫‪.12.1‬‬
‫‪.12.4‬‬
‫על הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם)‪ ,‬תש"לא‪ .2952-‬מבלי לגרוע‬
‫מהאמור לעיל‪ ,‬לא מילא הספק אחר איזו מהתחייבויותיו על פי ההסכם‪ ,‬או לא יוכל מכל סיבה‬
‫שהיא לקיים את התחייבויותיו‪ ,‬כולן או מקצתן‪ ,‬הנובעות מהסכם זה‪ ,‬או לא יציית להוראות‬
‫המזמין בכל הנוגע למתן השירותים‪ ,‬יהא המזמין רשאי למסור לו הודעה בכתב הכוללת דרישה‬
‫לתיקון הליקויים‪.‬‬
‫באם לא יעשה כן הספק בתוך המועד שננקב בהודעה‪ ,‬ובלבד שהמועד שנקצב הינו סביר בנסיבות‬
‫העניין‪ ,‬יהא המזמין רשאי לבטל את ההסכם בתום המועד הנ"ל‪ .‬אין באמור בסעיף זה בכדי‬
‫למנוע מהמזמין להביא הסכם זה לסיומו באופן מידי מקום בו הפר נותן השירותים הפרה‬
‫יסודית של ההסכם‪.‬‬
‫הספק מתחייב כי בכל מקרה של סיום ההסכם‪ ,‬מכל נימוק שהוא‪ ,‬הוא ישתף פעולה ככל שיידרש‬
‫על מנת לאפשר למזמין המשך קבלת שירותים כראוי‪ ,‬וזאת בין היתר על ידי העברה מסודרת‬
‫ויעילה של כל הנדרש בהתאם להנחיות המזמין‪.‬‬
‫‪ .21‬שונות‬
‫‪.12.2‬‬
‫‪.12.1‬‬
‫‪.12.4‬‬
‫כל שינוי בתנאיו של ההסכם ו‪/‬או נספחיו יעשה הסכמת שני הצדדים מראש ובכתב‪ .‬ויתור בדרך‬
‫של התנהגות לא ייחשב כוויתור על זכות הנובעת מהסכם זה‪.‬‬
‫הסמכות הבלעדית לדון בכל תובענה שעילתה בהסכם זה תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך‬
‫לדון בה מבחינת העניין בעיר ירושלים‪.‬‬
‫כתובת הצדדים לצרכי הסכם זה הן הכתובות המופיעות להלן‪ .‬כל הודעה בדואר רשום אשר‬
‫ישלח צד אחד למשנהו תחשב כאילו הגיעה לתעודתה לאחר ‪ 65‬שעות משעת משלוחה בדואר‬
‫רשום‪ ,‬עם מסירתה אם נמסרה ביד ועם קבלת אישור טלפוני על משלוחה אם נשלחה‬
‫בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני‪.‬‬
‫המזמין‪ ________________________________ :‬פקסימיליה‪______________:‬‬
‫דוא"ל‪___________________ :‬‬
‫הספק‪ _________________________________ :‬פקסימיליה‪_____________ :‬‬
‫דוא"ל‪___________________ :‬‬
‫ולראיה באו הצדדים על החתום באמצעות מורשי חתימה‪,‬‬
‫______________‬
‫המזמין‬
‫___________‬
‫הספק‬
‫‪55‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫נספח ב'‪ - 1‬נוסח ערבות לביצוע‬
‫שם הבנק‪/‬חברת ביטוח__________________‬
‫מס' הטלפון __________________‬
‫מס' הפקס ___________________‬
‫כתב ערבות לביצוע‬
‫לכבוד‬
‫קרן הלוואות לשיפורים במעונות הפרטיים לחניכי השרות לילד ונוער‬
‫וקרן הלוואות לשיפורים במעונות הציבוריים לחניכי השירות לילד ונוער‬
‫הנדון‪ :‬ערבות מס' ___________________________‬
‫לבקשת‪__________________________________________________________________ :‬‬
‫אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ___________ ש"ח בלבד‪.‬‬
‫לחודש‬
‫__________________‬
‫למדד‬
‫שיוצמד‬
‫מתאריך_________________________ (תאריך תחילת תוקף ההסכם)‬
‫_______________‬
‫אשר תדרשו מאת‪( _________________________________________ :‬להלן "החייב")‬
‫בקשר עם ההסכם שנחתם עם החייב מכוח מכרז ‪ /102/10‬לפיתוח‪ ,‬הקמה‪ ,‬הטמעה ותחזוקה של מערכת‬
‫לניהול פנימיות ילד ונוער ותיק חניך‪.‬‬
‫אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך ‪ 10‬יום מתאריך דרישתכם הראשונה בדואר רשום‪ ,‬מבלי שתהיו חייבים‬
‫לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם‪ ,‬או‬
‫לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב‪.‬‬
‫ערבות זו לא תהיה ניתנת להעברה או להסבה‪.‬‬
‫ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך _______________ עד תאריך __________________‪.‬‬
‫(תאריך תחילת תוקף ההסכם)‬
‫(תאריך סיום ההסכם ועוד ‪ 42‬יום)‬
‫דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק‪/‬חברת הביטוח שכתובתו‪:‬‬
‫שם הבנק‬
‫מס' הבנק ומס' הסניף‬
‫כתובת סניף הבנק‪/‬חברת הביטוח‬
‫‪56‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫נספח ב'‪2‬‬
‫הסכם יישום ותחזוקה‬
‫אשר נערך ונחתם ב__________ ביום ___ לחודש ___________ שנת ______‬
‫בין‪:‬‬
‫הלקוח (שם הפנימיה)_____________‬
‫מספר מזהה ע"ר‪/‬ח"פ _____________‬
‫סמל מוסד _____________________‬
‫כתובת _______________________‬
‫(להלן‪" :‬הלקוח")‬
‫מצד אחד‬
‫לבין‪:‬‬
‫הספק (שם הספק הזוכה) ___________‬
‫מספר תאגיד ____________________‬
‫כתובת ________________________‬
‫(להלן‪" :‬הספק")‬
‫מצד שני‬
‫הואיל והספק זכה במכרז פומבי ‪ 22/1226‬שערכו קרן ההלוואות לשיפורים במעונות הפרטיים לחניכי השרות‬
‫לילד ונוער וקרן ההלוואות לשיפורים במעונות הציבוריים לחניכי השירות לילד ונוער לפיתוח‪ ,‬הקמה‪,‬‬
‫הטמעה ותחזוקה של מערכת לניהול פנימיות ותיק חניך (להלן‪" :‬הקרנות"‪ ,‬ה‪"-‬מערכת" או‬
‫"התוכנה" וה‪"-‬המכרז" בהתאמה)‪.‬‬
‫והואיל ובמסגרת המכרז נקבע כי הקרנות תשלמנה על רכיב פיתוח המערכת בלבד‪ ,‬ואילו כל פנימייה שתבקש‬
‫להצטרף לפרוייקט תחתום עם הספק על הסכם ליישום ותחזוקה כאמור ובהתאם להוראות הסכם זה‬
‫והכל כפי שנקבע במכרז ובהסכם הפיתוח שנחתם עם הספק לפיו (להלן‪" :‬הסכם הפיתוח")‪.‬‬
‫והואיל והלקוח מעוניין לרכוש מהספק שירותי יישום ותחזוקה למערכת אשר פותחה על ידי הספק ואשר‬
‫מותקנת אצל הלקוח‪.‬‬
‫והואיל וברצון הצדדים לקבוע את התנאים בנוגע לאופי השירותים‪ ,‬היקפם‪ ,‬התמורה עבורם‪ ,‬וכן הוראות‬
‫נוספות הקשורות לשירותים והכל כמפורט בהסכם זה‪.‬‬
‫לפיכך הוצהר‪ ,‬הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן‪:‬‬
‫‪57‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫‪ .1‬פרשנות ונספחים‬
‫‪.2.2‬‬
‫‪.2.1‬‬
‫‪.2.4‬‬
‫המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ובסיס להתקשרות הצדדים לפיו‪.‬‬
‫חלוקתו של ההסכם לסעיפים‪ ,‬מתן כותרות לסעיפים‪ ,‬וסדר הסעיפים‪ ,‬נעשו לצורכי נוחות‬
‫הקריאה בלבד‪ ,‬ואין להשתמש בהם לצורך פרשנות‪.‬‬
‫נספחי ההסכם המהווים חלק בלתי נפרד הימנו‪:‬‬
‫המכרז ‪ -‬נספח ‪.2‬‬
‫‪.2.4.2‬‬
‫הצעת הספק לביצוע שירותי התחזוקה ‪ -‬נספח ‪.1‬‬
‫‪.2.4.1‬‬
‫נספח סודיות ‪ -‬נספח ‪.4‬‬
‫‪.2.4.4‬‬
‫‪ .2‬הצהרות והתחייבויות הספק‬
‫‪.1.2‬‬
‫הספק מצהיר כי הוא בעל הכישורים‪ ,‬המומחיות‪ ,‬הידע‪ ,‬הניסיון והאמצעים המאפשרים לו לספק‬
‫את שירותי התחזוקה ברמה גבוהה לשביעות רצון הלקוח ובהתאם להסכם זה‪.‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫הספק מצהיר כי אין כל מניעה חוקית על פי כל דין או הסכם להתקשרותו בהסכם זה וכי יבצע‬
‫את השירותים נושא הסכם זה בהתאם להוראות כל דין‪.‬‬
‫‪.1.4‬‬
‫‪.1.6‬‬
‫הספק מתחייב למנות לתפקידים שמצריכים ביקור בפנימיות רק אנשי צוות העומדים בחוק‬
‫למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסויימים‪ ,‬תשס"א‪ ,1222-‬ולהציג אישורים מתאימים‬
‫לדרישת מנהל הפנימייה הרלבנטי‪.‬‬
‫הוראות הסכם הפיתוח יחולו על ההתקשרות לפי הסכם זה בשינויים המחוייבים ובהתאמה וכל‬
‫עוד לא נקבעה בהסכם זה הוראה אחרת‪.‬‬
‫‪ .0‬תקופת ההסכם וסיומה‬
‫‪.4.2‬‬
‫תקופת ההסכם הראשונית היא לשבע שנים‪ ,‬החל מתאריך חתימה על הסכם זה‪.‬‬
‫‪.4.1‬‬
‫על אף האמור לעיל‪ ,‬הלקוח יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות בכל עת‪ ,‬וזאת תוך מתן הודעה‬
‫מוקדמת בכתב של ‪ 42‬יום מראש‪ ,‬ומבלי שיצטרך לתת נימוקים לכך ומבלי שלספק תהא כל‬
‫טענה בקשר לכך‪.‬‬
‫מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל‪ ,‬הלקוח יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הספק‪ ,‬ללא‬
‫צורך במתן הודעה מוקדמת‪ ,‬בכל אחד מהמקרים הבאים‪:‬‬
‫‪ .4.4.2.2‬במקרה שהספק הפר את ההסכם הפרה יסודית‪.‬‬
‫‪ .4.4.2.1‬במקרה שימונה לספק מפרק סופי או זמני‪.‬‬
‫במקרה שהספק הפר את הסכם הפיתוח הפרה יסודית והקרנות סיימו את‬
‫‪.4.4.2.4‬‬
‫ההתקשרות עימו מכוח הסכם הפיתוח‪.‬‬
‫‪ .4.4.2.6‬לספק מונה כונס נכסים‪ ,‬קבוע או זמני‪.‬‬
‫בכל מקרה של הפסקת ההסכם כנ"ל לא יהיו לספק כל טענות ו‪/‬או תביעות ו‪/‬או דרישות תשלום‬
‫בקשר עם ביטול ההתקשרות‪ ,‬למעט עבור תשלום בגין שירותים שסופקו בפועל בטרם סיום‬
‫ההתקשרות‪.‬‬
‫במידה ויוחלט על הפסקת ההתקשרות עם הספק‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪ ,‬בין בשל סיום ההסכם ובין‬
‫בשל הפסקתו‪ ,‬מתחייב הספק‪ ,‬במידה והלקוח ידרוש כן‪ ,‬להעביר חפיפה והדרכה מסודרת לכל‬
‫גורם אחר כפי שיורה לו הלקוח‪ ,‬וזאת עד למועד הפסקת ההתקשרות בין הלקוח והספק‪.‬‬
‫הספק מתחייב לפעול ולנקוט בכל האמצעים שברשותו על מנת לצמצם את הנזק כתוצאה מסיום‬
‫ההתקשרות לפי פרק זה‪.‬‬
‫‪.4.4‬‬
‫‪.4.6‬‬
‫‪.4.5‬‬
‫‪.4.4‬‬
‫‪58‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫‪ .0‬השירותים‬
‫השירותים נושא הסכם זה כוללים (גם אך לא רק)‪:‬‬
‫‪.6.2‬‬
‫‪.6.1‬‬
‫‪.6.4‬‬
‫‪.6.6‬‬
‫‪.6.5‬‬
‫‪.6.4‬‬
‫‪.6.5‬‬
‫התקנה‪ ,‬תמיכה והדרכה כמפורט להלן‪:‬‬
‫‪ .6.2.2‬הדרכה בסיסית לשימוש יומיומי במערכת בהיקף של ארבע שעות לפחות; המשתתפים‬
‫בהדרכה ייקבעו על‪-‬ידי מנהל הפנימייה‪.‬‬
‫‪ .6.2.1‬הלקוח יהיה רשאי להזמין הדרכה נוספת על ההדרכה הבסיסית כאמור לעיל‪ ,‬וזאת בכפוף‬
‫לתשלום במפורט בסעיף ‪ 5.1‬להלן‪.‬‬
‫‪ .6.2.4‬הדרכה מיוחדת תינתן למשתמשים שצריכים להשתמש בפונקציות ה ‪ BI‬ויצירת הדוחות‪.‬‬
‫תיקון שגיאות‪ ,‬תקלות ו"באגים" במערכת‪.‬‬
‫תמיכה טלפונית למשתמשים הישירים בתוכנה לגבי אופן השימוש בה‪.‬‬
‫ייעוץ בנושאי הפצת התוכנה למשתמשים חדשים אצל הלקוח‪.‬‬
‫גיבוי הנתונים בשירות ענן (‪ ,)Cloud‬כפי שנקבע בחוזה פיתוח התוכנה‪.‬‬
‫אם הספק יפתח מהדורות כלליות חדשות של התוכנה בתקופת ההסכם‪ ,‬יכללו שירותי התחזוקה‬
‫גם אספקה של מהדורות אלו ללקוח‪.‬‬
‫אם הספק יפתח מהדורות פרטיות חדשות של התוכנה בתקופת ההסכם‪ ,‬יכללו שירותי התחזוקה‬
‫גם תמיכה של מהדורות אלו ללקוח‪.‬‬
‫‪ .5‬הספק לא יהיה אחראי לטפל בתקלות הבאות במסגרת הסכם זה‪:‬‬
‫‪.5.2‬‬
‫‪.5.1‬‬
‫‪.5.4‬‬
‫‪.5.6‬‬
‫תקלות שנגרמו כתוצאה מפעולות ו‪/‬או שינויים בתוכנה או בתשתית סביבת העבודה שלה ואשר‬
‫נעשו שלא על ידי הספק ו‪/‬או ללא אישורו מראש ובכתב‪.‬‬
‫תקלות שנגרמו כתוצאה מחיבור רכיבים נוספים לתוכנה ו‪/‬או למערכת בה היא מותקנת שלא על‪-‬‬
‫ידי הספק‪.‬‬
‫תקלות שנגרמו מפעולתם של מנגנוני הפצה ו‪/‬או גיבוי המופעלים על ידי הלקוח בניגוד להוראות‬
‫ו‪/‬או הנחיות הספק‪.‬‬
‫תקלות הנובעות מגורמים חיצוניים כגון הפסקות חשמל‪ ,‬פגעי מזג אוויר וכיו"ב‪.‬‬
‫למרות האמור לעיל‪ ,‬אם יבקש זאת ממנו הלקוח‪ ,‬יסייע הספק ללקוח לפתור גם תקלות בתוכנה בנסיבות‬
‫הנ"ל‪ ,‬וזאת בתמורה נוספת אשר תוסכם בין הצדדים מראש ובכתב בכל מקרה כאמור‪.‬‬
‫‪ .0‬אמנת השירות ‪SLA - Service Level Agreement‬‬
‫‪.4.2‬‬
‫‪.4.1‬‬
‫‪.4.4‬‬
‫‪.4.6‬‬
‫הספק יקבל קריאות שירות טלפוניות ו‪/‬או בדואר אלקטרוני בימים א' עד ה' בין השעות ‪25:22‬‬
‫עד ‪ ,29:42‬ובימי ו' ובערבי חג בין השעות ‪ 5:42‬עד ‪( 24:22‬להלן‪" :‬חלון השירות")‪ .‬קריאת שירות‬
‫אשר תועבר בשעות שמחוץ לחלון השירות‪ ,‬תיחשב כקריאת שירות אשר הועברה לספק בתחילתו‬
‫של יום העבודה הבא‪.‬‬
‫מחוץ לשעות חלון השירות יעמוד לרשות הלקוח מס' טלפון סלולרי של כונן הספק‪ ,‬וזה יקבל‬
‫קריאות לגבי תקלות משביתות בלבד‪.‬‬
‫מענה לקריאת השירות על ידי הספק תהיה לכל היותר תוך ‪ 16‬שעות ממועד קבלת קריאת‬
‫השירות בתוך חלון השירות כמפורט בסעיף ‪ 4.2‬לעיל‪.‬‬
‫למרות האמור בסעיף ‪ 4.4‬לעיל‪ ,‬במקרה של תקלה משביתה‪ ,‬מתחייב הספק להתחיל בטיפול‬
‫בתקלה בתוך ‪ 4‬שעות ממועד קבלת קריאת השירות‪ .‬במידה ולא ניתן לפתור את הבעיה דרך‬
‫התחברות מרחוק‪ ,‬ההגעה לאתר הלקוח תהיה עד ‪ 16‬שעות ממועד קריאת השירות‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫‪.4.5‬‬
‫‪.4.4‬‬
‫‪.4.5‬‬
‫‪.4.5‬‬
‫"תקלה משביתה" לצורכי הסכם זה ‪ -‬תקלה אשר אינה מאפשרת הפעלת המערכת בפנימייה‬
‫מסויימת‪.‬‬
‫הספק יטפל בכל תקלה בשקדנות ובמקצועיות‪ ,‬ויתקנה בתוך פרק זמן סביר בהתאם לאופי‬
‫התקל ה ובתיאום עם הצוות במקום על מנת להימנע מפגיעה באיכות השירות הניתן לילדים‪,‬‬
‫לצוות ולהורים‪.‬‬
‫בזמן טיפול בתקלה יעמיד הלקוח לרשות הספק את כל המשאבים שידרשו לצורך השירות‪,‬‬
‫לרבות גישה לתשתיות מחשוב רלוונטיות ומסירת כל מידע טכני רלוונטי‪ .‬בכלל זה‪ ,‬הספק גם‬
‫יחזיק במשך כל תקופת תוקפו של ההסכם עובדים בכמות מספקת לענות על כל תקלה וכל צורך‬
‫במתן שירות התחזוקה‪.‬‬
‫הספק הזוכה יספק עדכנים שוטפים של מהדורות ו‪/‬או גרסאות תכנה‪ ,‬ככל שתהיינה כאלו‪ ,‬לכל‬
‫מודול שסופק במסגרת המכרז‪.‬‬
‫‪ .0‬העדר בלעדיות‬
‫‪.5.2‬‬
‫לספק לא תהיה בלעדיות‪ ,‬בביצוע השירותים שבהם מדובר ו‪/‬או דומים להם ללקוח והלקוח יוכל‬
‫לקבל שירותים כאמור ומכל סוג אחר‪ ,‬מכל גורם אחר כלשהו‪ .‬כמו כן‪ ,‬רשאי הלקוח שלא לבקש‬
‫מהספק או מכל גורם אחר כלשהו שירותים כלל ולבצע שירותים אלה בעצמו‪ ,‬הכל לפי שיקול‬
‫דעתו המוחלט‪.‬‬
‫‪ .0‬התמורה ותנאי התשלום‬
‫‪.5.2‬‬
‫‪.5.1‬‬
‫‪.5.4‬‬
‫‪.5.6‬‬
‫‪.5.5‬‬
‫‪.5.4‬‬
‫תמורת ביצוע שירותי התחזוקה‪ ,‬ישלם הלקוח לספק סכום חודשי כפי שנקבע בחוזה פיתוח‬
‫התוכנה‪ ,‬לפי מספר הילדים הנמצאים בפועל בפנימייה של הלקוח שבה מדובר באותו חודש‪ ,‬כפי‬
‫שמספר זה מופיע בדוח הנוכחות של הפנימייה האמורה באותו חודש‪.‬‬
‫במידה והלקוח יבקש להזמין הדרכה נוספת על ההדרכה הבסיסית כאמור בסעיף ‪ 6.2.1‬לעיל‪,‬‬
‫התמורה שתשולם לספק תעמוד על סך של ‪ ₪ 122‬לשעת הדרכה בפועל בתוספת מע"מ והוצאות‬
‫נסיעה בפו על לפי התעריף המקובל בשירות המדינה ללא ביטול זמן‪ .‬ככל שמדובר ביום הדרכה בן‬
‫‪ 4‬שעות כי אז התמורה תעמוד על סך של ‪ ₪ 552‬בתוספת מע"מ והוצאות נסיעה כאמור‪.‬‬
‫כל תחילת חודש‪ ,‬תשלח ללקוח חשבונית על המספר תיקי הילדים כאמור לעיל‪ ,‬נכון ליום הוצאת‬
‫החשבונית‪ ,‬והתחשבנות (זיכוי\חיוב) על כמות הילדים כאמור בחודש החולף‪.‬‬
‫התמורה החודשית תוצמד למדד המחירים לצרכן אחת לשניים עשר חודש ביחס לשנת השירות‬
‫הבאה‪ .‬מדד הבסיס הוא המדד כאמור האחרון הידוע במועד חתימת הסכם זה‪.‬‬
‫כל תשלום חודשי ישולם מראש בתוך ‪ 42‬ימים ממועד מסירת החשבונית‪.‬‬
‫פיתוחים ושינויים מיוחדים הנדרשים ללקוח יתואמו עם הקרנות במסגרת הסכם הפיתוח‬
‫שנחתם עם הספק כאמור במכרז‪.‬‬
‫‪ .0‬סודיות‬
‫‪.9.2‬‬
‫‪.9.1‬‬
‫‪.9.4‬‬
‫‪.9.6‬‬
‫הספק‪ ,‬עובדיו מטעמו מתחייבים לשמור בסוד ולא להעביר ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה‬
‫שתגיע אליהם במהלך או עקב ביצוע הסכם זה תוך תקופת ההסכם או לאחר מכן‪.‬‬
‫הספק מתחייב להביא לידיעת עובדיו וכל מי שיועסק על ידיו ו‪/‬או מטעמו בקשר עם הסכם זה‪,‬‬
‫את דבר ההתחייבות לסודיות ואת רגישות הנתונים כאמור לעיל‪.‬‬
‫הספק וכל מי מטעמו יחתמו על התחייבות לסודיות מלאה‪ ,‬טרם התחלת פעילותם במסגרת מתן‬
‫שירותים למכרז זה לפי הנוסח המפורט בנספח א'‪ 5‬למכרז (נספח ‪ 4‬להסכם זה)‪.‬‬
‫הצדדים מתחייבים הדדית לשמור בסוד כל מידע מקצועי ואישי הקשור בלקוח‪ ,‬במשתמש קצה‬
‫(הפנימיות) ו\או בפרטי הילדים שיופיעו במערכת‪ .‬התחייבות זו תקפה גם לאחר סיום תקופת‬
‫ההתקשרות‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫‪.9.5‬‬
‫‪.9.4‬‬
‫מידע סודי לא יכלול מידע שהינו נחלת הכלל או שהפך להיות נחלת הכלל ללא הפרת חובת‬
‫הסודיות ו‪/‬או מידע שחובה לגלותו על פי כל דין או צו של רשות מוסמכת ו‪/‬או מידע שפותח‬
‫באופן עצמאי ללא תלות במידע הסודי ו‪/‬או מידע שהתקבל בידי הספק מצד ג' כדין ללא הפרת‬
‫חובת סודיות ו‪/‬או מידע אשר ייווצר על ידי הספק במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה‬
‫ואשר הינו ג'נרי כללי ואינו מכיל נתונים ו‪/‬או מידע אשר הועברו על ידי הלקוח‪ .‬יחד עם זאת‪,‬‬
‫מידע אשר יסומן ע"י הלקוח ו\או ע"י משתמשי הקצה כסודי ‪ -‬גם אם התקבל באופן שאינו מפר‬
‫את חובת הסודיות‪ ,‬הספק יגן עליו ולא יגלה אותו‪.‬‬
‫הספק מתחייב להחזיר לחזקת הלקוח מיד‪ ,‬כשיתבקש לכך‪ ,‬כל חומר כתוב או אחר או חפץ‬
‫שקיבל מהלקוח או השייך ללקוח שהגיע לידי הספק עקב מתן השירותים או שקיבל מכל אדם‬
‫או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכין עבור הלקוח‪ .‬כמו כן‪ ,‬מתחייב הספק לא לשמור אצלו‬
‫עותק כל שהוא של חומר או של מידע כאמור‪.‬‬
‫‪ .1/‬נציגים‬
‫‪ .22.2‬נציג הלקוח לצורך ביצוע הסכם זה הינו __________ או מי שיוסמך על ידו בכתב‪ .‬הלקוח‬
‫רשאי להחליף את נציגו ו‪/‬או נציגיו בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב לספק‪.‬‬
‫‪ .22.1‬הספק מתחייב להעמיד לרשות הלקוח איש קשר קבוע לניהול ההתקשרות‪ .‬הספק מתחייב‬
‫להישמע להוראות נציג הלקוח‪ .‬נציג הספק לעניין הסכם זה הוא __________________‬
‫‪ .22.4‬מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל‪ ,‬הלקוח יהא רשאי בכל עת לדרוש מן הספק להחליף את‬
‫נציגו ללא פיצוי כלשהו‪ .‬הספק מתחייב לעשות כן בתוך ימים ‪ 26‬ימים מקבלת דרישת הלקוח‬
‫בעניין והוא (הספק) יישא בכל ההוצאות והתוצאות הכרוכות בכך‪.‬‬
‫‪ .11‬היחסים בין הצדדים‬
‫‪ .22.2‬למען הסר ספק מוסכם כי היחסים בין הלקוח והספק‪ ,‬עובדיו ומי מטעמו בביצוע הסכם זה הינם‬
‫יחסי לקוח ‪ -‬ספק ולא יחסי עובד ומעביד‪.‬‬
‫‪ .22.1‬על הספק בלבד יחולו כל המיסים ותשלומי החובה האחרים שמעביד חייב לשלמם ביחס לעובד‬
‫ובהתאם לדין ולנוהג ‪,‬לרבות תשלומים לביטוח לאומי‪ ,‬מס מקביל ויתר הזכויות הסוציאליות‪,‬‬
‫והספק בלבד יהא אחראי לכל תביעה של עובד מעובדיו הנובעת מיחסי העבודה שביניהם‪.‬‬
‫‪ .22.4‬אם חרף כוונתם הברורה של הצדדים כאמור לעיל‪ ,‬יקבע ביום מן הימים ע"י ערכאה שיפוטית‬
‫מוסמכת כי מדובר ביחסי עובד ומעביד‪ ,‬על כל הנובע מכך‪ ,‬מתחייב הספק‪ ,‬מבלי לגרוע מהאמור‬
‫בהסכם זה בכללותו‪ ,‬לשפות את הלקוח מידית‪ ,‬במלוא ההוצאות שיגרמו לו בגין כך לרבות‬
‫הוצאות ותשלומים בהם יחויב וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד‪.‬‬
‫‪ .22.6‬אין לראות בכל זכות שניתנה על פי הסכם ללקוח להדריך ו‪/‬או להורות לכל אחד מהמועסקים‬
‫על‪-‬ידי הספק בביצוע הסכם זה‪ ,‬אלא כאמצעי להבטיח ביצוע הסכם זה במלואו בכל שלביו‪.‬‬
‫‪ .22.5‬הספק בלבד יהא אחראי לכל תביעה הנובעת מיחסי עובד מעביד והוא מתחייב לשפות את‬
‫הלקוח בגין כל תשלום שישלם הלקוח בקשר לתביעות שנושאן יחסי עובד‪-‬מעביר בכפוף לכך‬
‫שתינתן לספק אפשרות לנהל את קו ההגנה של עצמו‪ ,‬בין היתר על ידי מינוי יועץ משפטי מטעמו‬
‫הספק מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם‪ ,‬לגבי העובדים שיועסקו על ידיו בביצוע השירותים‬
‫‪.22.4‬‬
‫לפי הסכם זה‪ ,‬את כל האמור בדיני העבודה‪.‬‬
‫‪ .12‬מניעת ניגוד עניינים‬
‫‪ .21.2‬הספק מצהיר כי נכון למועד ההתקשרות בהסכם זה‪ ,‬אין הוא יודע על מניעה חוקית כלשהי שיש‬
‫בה כדי להפריע לביצוע השירותים על פי הסכם זה וכי אין הוא קשור ו‪/‬או מעורב‪ ,‬באופן ישיר או‬
‫עקיף‪ ,‬בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד אינטרסים ביחס להתחייבויותיו על פי הסכם זה‪ .‬כמו‬
‫כן‪ ,‬מתחייב הספק שלא להתקשר בתקופת הסכם זה בעניינים שיש בהם משום ניגוד עניינים‬
‫כאמור‪ .‬במקרה בו יש ספק בדבר קיומו של ניגוד אינטרסים כנ"ל‪ ,‬יבקש הספק את הסכמת‬
‫הלקוח‪ ,‬מראש ובכתב להתקשרות‬
‫‪60‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫‪.21.1‬‬
‫‪.21.4‬‬
‫‪.21.6‬‬
‫הספק וכל מי מטעמו מתחייבים להימנע מכל פעולה בקשר עם ביצוע הסכם זה שיש בה חשש‬
‫לעניין אישי‪ ,‬או שיש חשש כי תגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים בכל הקשור למתן‬
‫השירותים נשוא הסכם זה‪.‬‬
‫הספק מתחייב לפנות ללקוח בכל מקרה של ספק בקשר להוראות סעיף זה ולפעול בהתאם‬
‫להחלטתו‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה‪ ,‬אם לדעת הלקוח‪ ,‬הספק או כל מי מטעמו בכל שלב של ביצוע‬
‫ההסכם‪ ,‬נמצא במצב בו הוא עלול להימצא בניגוד עניינים בין התפקידים והשירותים המוגדרים‬
‫בהסכם זה לבין עניין אחר‪ ,‬הלקוח רשאי להורות על הפסקת ההתקשרות עם הספק או חילופי‬
‫מי מטעם הספק בביצוע הסכם זה‪ ,‬מטעם זה בלבד‪.‬‬
‫‪ .10‬איסור הסבת ההסכם‬
‫‪.24.2‬‬
‫הספק מתחייב שלא להעביר‪ ,‬להסב‪ ,‬להמחות או לשעבד בתמורה או שלא בתמורה במישרין או‬
‫בעקיפין את זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה‪ ,‬כולן או מקצתן‪ ,‬אלא אם ניתנה לכך הסכמת‬
‫הלקוח מראש ובכתב‪.‬‬
‫‪ .10‬אחריות וביטוח‬
‫‪.26.2‬‬
‫‪.26.1‬‬
‫‪.26.4‬‬
‫‪.26.6‬‬
‫הספק יישא באחריות מלאה ובלעדית בהתאם להוראות כל דין לכל נזק‪ ,‬לרבות נזקי גוף ורכוש‪,‬‬
‫שייגרם עקב ו‪/‬או בקשר לכל מעשה או מחדל שלו ו‪/‬או של מי מטעמו‪ ,‬במסגרת אספקת‬
‫השירותים‪ .‬אחריות זו של הספק כוללת גם אך לא רק נזקים הנובעים מהפרת התחייבותו‬
‫לשמירה על סודיות ונזקים שיגרמו כתוצאה מהפרת זכויות יוצרים‪.‬‬
‫הספק מתחייב מיד לשפות את הלקוח‪ ,‬במלוא ההוצאות שיגרמו לו לרבות הוצאות ותשלומים‬
‫בהם יחויב‪ ,‬וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בכפוף לכך שתינתן לספק אפשרות לנהל את קו‬
‫ההגנה של עצמו‪ ,‬בין היתר על ידי מינוי יועץ משפטי מטעמו‪.‬‬
‫כתנאי לחתימת המזמין על הסכם זה‪ ,‬מתחייב הספק להמציא עותק של פוליסת ביטוח אחריות‬
‫מוצר וביטוח מקצועי לשביעות רצון המזמין ובהתאם להנחיותיו‪ .‬הספק מתחייב לדאוג לחדש על‬
‫חשבונו את כל הביטוחים הנדרשים כאמור כך שיהיו בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות‪.‬‬
‫המצאת פוליסת הביטוח כאמור בסעיף ‪ 26.4‬לעיל‪ ,‬הינו תנאי לחתימת המזמין על הסכם זה‬
‫ותנאי שאין בלתו לתוקפה של ההתקשרות לפיו‪.‬‬
‫‪ .10‬ערבות ביצוע‬
‫‪.25.2‬‬
‫‪.25.1‬‬
‫‪.25.4‬‬
‫‪.25.6‬‬
‫‪.25.5‬‬
‫לשם הבטחת ביצוע התחייבויותיו במסגרת הסכם זה וכתנאי לתוקפה של ההתקשרות לפיו‪,‬‬
‫מתחייב הספק להמציא ללקוח ערבות בנקאית אוטונומית בסך השווה ל‪ 5%-‬מערך התמורה‬
‫המגיעה לספק לפי הסכם זה לתקופה של ‪ 25‬חודשים בהתאם למספר התיקים הפעילים‬
‫הרשומים במערכת בחודש הראשון להפעלתה במסגרת הסכם זה‪.‬‬
‫לא הפקיד הספק ערבות ביצוע כנדרש ובמועד ו‪/‬או לא מילא תנאי אחר מהדרישות הנ"ל‪ ,‬יחשב‬
‫הדבר להפרת התחייבויותיו לפי הסכם זה‪.‬‬
‫הערבות הבנקאית תהיה בתוקף לכל תקופת אספקת השירותים על ידי הספק ללקוח ועד ‪42‬‬
‫ימים לפחות לאחר סיומה‪.‬‬
‫בכל מקרה בו לא עמד ספק בהתחייבויותיו לפי ההסכם או על פי דין או שהלקוח עשה כדין‬
‫שימוש בזכויותיו והוציא סכומים החלים על הספק בהתאם להסכם או פי הדין‪ ,‬יהא הלקוח‬
‫זכאי לממש את הערבות כולה או חלקה בכפוף למתן הודעה בכתב לספק ‪ 26‬יום מראש ומתן‬
‫הזדמנות לתיקון ומילוי ההתחייבות של הספק‪.‬‬
‫למען הסר כל ספק‪ ,‬מובהר כי אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה כלשהן‬
‫להתחייבויותיו או אחריותו של הספק לפי הסכם זה‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫‪ .10‬שונות‬
‫‪.24.2‬‬
‫‪.24.1‬‬
‫‪.24.4‬‬
‫‪.24.6‬‬
‫לבתי המשפט המוסמך מבחינת העניין בעיר ירושלים תהיה הסמכות הבלעדית בנוגע למחלוקות‬
‫הנובעות מן ההסכם‪ .‬הצדדים מצהירים כי קודם פנייתם לערכאות ינסו לפתור כל מחלוקת‬
‫וסכסוך בדרך של גישור‪.‬‬
‫כל שינוי בהסכם יערך בכתב וייחתם על ידי שני הצדדים‪.‬‬
‫עיכוב במימוש זכות או אי מימוש זכות‪ ,‬לא ייחשבו כוויתור על אותה זכות‪ .‬ויתור על זכות או‬
‫תרופה במקרה אחד‪ ,‬לא ייחשב כוויתור על אותה זכות או תרופה במקרה אחר‪ .‬הסכמת הצדדים‬
‫לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים או הנחה או דחייה שניתנה לצד אחד‪ ,‬לא יהוו תקדים‬
‫ולא ילמדו מהן גזירה למקרה אחר‪.‬‬
‫הסכם זה על נספחיו ממצה את מלוא ההסכמה בין הלקוח לבין הספק ביחס לנושאים הנדונים‬
‫בו‪ ,‬והוא מחליף ומבטל כל הסכם‪ ,‬מסמך‪ ,‬הבטחה או מצג קודמים בנוגע לנושאים אלה‪.‬‬
‫ולראיה באו הצדדים על החתום באמצעות מורשי חתימה‪:‬‬
‫______________‬
‫הלקוח‬
‫_____________‬
‫הספק‬
‫‪63‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫נספח ג' ‪ -‬אבטחת מידע‬
‫‪ .1‬תיושם אבטחת מידע כמוגדרת בתקן ‪ :ISO-27799‬שמירה על סודיות‪ ,‬שלמות ואמינות‪ ,‬זמינות ושרידות‬
‫המידע‪ .‬כל זאת בכפוף לתקנות הגנת הפרטיות ולחוקי אבטחת מידע‪.‬‬
‫יושם דגש על העקרונות הבאים‬
‫‪ .2.2‬תשתיות טכנולוגיית המידע כדוגמת מערכות הפעלה בשרתים‪ ,‬בסיסי נתונים‪ ,‬תשתיות תוכנה‬
‫יישומיות מרכזיות‪ ,‬רכיבי תקשורת יוגדרו אבטחתית בהתבסס על "נוהל תשתיות תקשוב‬
‫מאובטחות במב"ר"‪.‬‬
‫‪ .2.1‬פיתוח ‪ -‬שילוב אבטחת מידע בכל רכש‪/‬פיתוח‪/‬שידרוג מערכות טכנולוגיית מידע‪ ,‬יתבסס על‬
‫הדרישות לפיתוח מאובטח המנוסחות ב‪" -‬נוהל פיתוח מערכות מידע מאובטח במב"ר"‪.‬‬
‫‪ .2.4‬רשימת הכלים והטכנולוגיות המאושרים לשימוש תתעדכן מפעם לפעם כפי המופיע ב‪" -‬תקנים‬
‫וטכנולוגיות אבטחת מידע בתוקף"‪.‬‬
‫‪ .2.6‬ייעשה שימוש במגוון שיטות וכלים טכנולוגיים להבטחת שלמות ואמינות הנתונים המועברים בין‬
‫רכיבים שונים של מערכת‪ ,‬בין מערכות בתוך הארגון (ממשק פנימי) ומהארגון החוצה (ממשק‬
‫חיצוני)‪.‬‬
‫‪ .2.5‬הזדהות ‪ -‬חובת הזדהות חד ערכית ע"י משתמש למערכות טכנולוגיית המידע או לחילופין יכולת‬
‫זיהוי חד ערכית לכל פעילות במערכת המבוצעת ע"י משתמש במערכת‪.‬‬
‫‪ .2.4‬הרשאות ‪ -‬הענקת זכויות פעילות במערכות טכנולוגיית המידע תבוצע על בסיס ה"צורך לדעת"‪.‬‬
‫‪.2.4.2‬תהיה יכולת בקרה ניהולית בארגון‪ ,‬כגון‪ :‬קביעת הרשאות בהתאם לתפקיד בארגון או בהתאם‬
‫לתפקיד המבוצע באותה עת‪.‬‬
‫‪.2.4.1‬שינוי‪/‬הקפאה‪/‬ביטול זכויות פעילות במערכות טכנולוגיית המידע והרשאות גישה יבוצע‬
‫בהתאמה ובלו"ז רלוונטי לסטטוס העובד או המשתמש בארגון (דהיינו‪ ,‬בצמוד למעבר תפקיד‪,‬‬
‫יציאה לחופשה ארוכה‪ ,‬ובסיום העסקה)‪.‬‬
‫‪ .2.4.4‬נדרשת ביקורת תקופתית על פרטי רישום המשתמשים‪ ,‬לכל מערכות המידע‪ ,‬לוידוא שלמותם‪,‬‬
‫דיוקם וכי הגישה עדיין נדרשת‪.‬‬
‫‪ .2.5‬בקרת גישה ‪ -‬מערכות מידע שבהן מטופל מידע אישי נדרשות לתמוך בבקרת גישה מבוססת תפקיד‬
‫המסוגלות למפות כל משתמש לאחד או יותר תפקידים וכל תפקיד לאחד או יותר פונקציות מערכת‪.‬‬
‫‪ .2.5‬הצפנת תווך ‪ -‬גישה למידע אישי ע"י צד שלישי‪ ,‬המאפשר עיבודו‪ ,‬אחסונו או העברתו‪ ,‬מחייב שילוב‬
‫דרישות אבטחת מידע בתווך התקשורת‪ ,‬ובתשתיות מערכותיהם‪.‬‬
‫‪ .2.9‬אירועי אבטחת מידע – במערכות טכנולוגיית המידע ישולבו אמצעים לגילוי‪ ,‬מניעה‪ ,‬תיעוד‪,‬‬
‫התאוששות והגנה מפני קוד זדוני בתחנות הקצה‪ ,‬בשרתים ובשערי הארגון או עפ"י ארכיטקטורה‬
‫מתאימה עפ"י החלטת הארגון‪ ,‬כמו כן יש להגדיר נוהל טיפול במקרה של כשל אבטחתי במערכות‪.‬‬
‫‪ .2.22‬גיבוי ‪ -‬יוכנו עותקי גיבוי של מידע ושל תוכנות והם ייבדקו באופן סדיר‪ .‬לפי מדיניות הגיבוי‬
‫המוסכמת‪.‬‬
‫‪ .2.22‬טיפול במדיה ‪ -‬מדיה הכוללת מידע אישי צריכה להיות מוגנת פיזית או שהמידע שבה יוצפן‪ ,‬נדרש‬
‫לנטר מצבה ומיקומה של מדיה הכוללת מידע אישי לא מוצפן‪.‬‬
‫‪ .2.22.2‬מדיה מנויידת הכוללת מידע תוגן מפני גישה בלתי מורשית‪ ,‬באמצעות הצפנת המידע‪.‬‬
‫‪ .2.21‬העברת מידע אישי ‪ -‬יעשה בכפוף לדרישות בחוק ובתקנות להגנת הפרטיות ולהנחיות רמו"ט‪,‬‬
‫ובפרט‪ ,‬הצפנת תווך‪/‬מידע בעת העברתו בתווך ציבורי‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫‪ .2.24‬בקרות‬
‫‪ .2.24.2‬גישה ליצירת‪ ,‬עדכון או ארכוב מידע תייצר במקביל רשומת בקרה מאובטחת שתזהה‬
‫יחידנית את המשתמש‪ ,‬את הרשומה את סוג הפעילות שביצע המשתמש ותתעד את הזמן‬
‫(תאריך‪ ,‬שעה) שבה הפעולה בוצעה ורכיב טכנולוגיית המידע שבו נעשה שימוש‪.‬‬
‫‪ .2.24.1‬ניטור רשומות הלוג יבוצע באופן סדיר‪.‬‬
‫‪ .2.26‬שיח לא פעיל יופסק לאחר פרק זמן מוגדר של אי פעילות שיותאם למיקום תחנת העבודה ולפעילות‬
‫המתבצעת באמצעותה‪.‬‬
‫‪ .2.25‬מערכות מידע שבהן מבוטח מידע אישי נדרשות לספק מידע המזהה באופן חד משמעי את הילד‪,‬‬
‫במטרה לסייע לוודא כי הרשומה האלקטרונית שאוחזרה משוייכת בוודאות לילד‪.‬‬
‫‪ .2.24‬ככל שהדבר רלוונטי‪ ,‬מעגל הגנה ראשון לרכיבי טכנולוגיית המידע יהיה מעגל אבטחה פיזי‪.‬‬
‫המערכת תעמוד בסטנדרטים שנקבעו בנוהל פיתוח מערכות מאובטחות המפורט במסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫נספח ד' ‪ -‬הצעת מחיר‬
‫פרטי המציע‪_____________________________________ :‬‬
‫‪‬‬
‫על המציע למלא בטבלה את התפלגות עלויות הרכיבים כפי שפורטו בסעיף ‪ 2.25‬במכרז‪ ,‬עבור הקרנות כמפורט‬
‫להלן‪:‬‬
‫‪./.1‬עלות פיתוח‪ ,‬הקמה ואירוח לשנתיים ראשונות – הטמעה בפנימיות הפיילוט‬
‫‪./.1.1‬‬
‫עלות פיתוח והקמה גלובלית לקרנות – ‪ 20%‬מההצעה‬
‫מחיר קבוע הכולל את פיתוח התוכנה‪ ,‬עלות ההקמה‬
‫(לרבות עלייה לאוויר ב‪( 6-‬ארבע) פנימיות פיילוט)‪,‬‬
‫עלות אירוח למשך שנתיים ועלות פיתוח הרחבות‬
‫ושינויים בשווי של ‪ 42%‬נוספים מעלות הפיתוח‬
‫הראשוני במהלך ‪ 4‬שנות ההפעלה הראשונות‪.‬‬
‫המחיר‬
‫בשקלים מכפלת‬
‫מחיר‬
‫(כולל‬
‫בשקלים‬
‫כולל מע"מ‬
‫במשקל‬
‫מע"מ)‬
‫רכיב זה במכרז‬
‫(‪)20%‬‬
‫סה"כ ההצעה‬
‫‪./.1.2‬‬
‫עלות לילד לחודש – ‪ 00%‬מההצעה‬
‫מחיר משתנה הכולל עלויות רישוי‪ ,‬עלויות אירוח שוטפות מעבר לשנתיים‪ ,‬תחזוקת המערכת‪,‬‬
‫הטמעת המערכת (לרבות‪ :‬הדרכה‪ ,‬תמיכה מנהלי המערכת המקומיים של הפנימיות‪ ,‬שינויים‬
‫ותיקונים למערכת)‪ .‬סעיף זה יש לתמחר לפי ילד לחודש‪.‬‬
‫מספר ילדים‬
‫מחיר לילד מכפלת המחיר לילד סך מחיר בשקלים כולל מע"מ‬
‫לילד‬
‫המחיר‬
‫בשקלים כולל בשקלים (כולל מע"מ) [מכפלת‬
‫מע"מ‬
‫במשקל רכיב זה בשקלים (כולל מע"מ) במשקל‬
‫)‬
‫‪00%‬‬
‫(‬
‫במכרז‬
‫רכיב זה במכרז ובמספר‬
‫לרבות‬
‫הילדים המירבי בסעיף]‬
‫תחזוקה‪,‬‬
‫הדרכה‪,‬‬
‫רישוי ואירוח‬
‫במידה ויש עד ‪ 1,522‬ילדים‬
‫במידה ויש עד ‪ 6,222‬ילדים‬
‫במידה ויש עד ‪ 4,222‬ילדים‬
‫במידה ויש עד ‪ 5,222‬ילדים‬
‫במידה ויש מעל ‪ 22,222‬ילדים‬
‫סה"כ ההצעה (חיבור של העמודה השמאלית ביותר בסעיפים ‪ 2.2.2‬ו‪ 2.2.1 -‬לעיל)‪₪ ______________ :‬‬
‫(במילים‪ ___________________ :‬שקלים חדשים)‪ ,‬כולל מע"מ‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬
‫קרנות לשיפורים בשירות ילד ונוער‬
‫נספח ה' ‪ -‬טופס ריכוז שאלות הבהרה עבור מגיש הבקשה‬
‫מכרז מספר ‪ /102/10‬לאפיון ובניית תוכנה לניהול פנימיות בישראל‬
‫לאחר מילוי הטופס יש לשלוח אותו לכתובת דוא"ל ‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫שם המציע‪____________________ :‬‬
‫שם ותפקיד של איש קשר מטעם המציע‪____________________________________ :‬‬
‫מספר טלפון‪___________ :‬‬
‫מספר פקס‪______________ :‬‬
‫כתובת דוא"ל ‪________________________________________ :‬‬
‫שאלות (יש למלא כל שאלה בשורה נפרדת)‪:‬‬
‫‪#‬‬
‫הסעיף‪0‬הסעיפים‬
‫לגביהם פרוט השאלה‬
‫במכרז‬
‫נשאלת השאלה‬
‫הערות‬
‫‪.2‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪67‬‬
‫חתימת המציע‪_______________________:‬‬