1 תרמו ב `2 בוחן מס דף נוסחאות ל

1 ‫ בתרמו‬2 '‫דף נוסחאות לבוחן מס‬
Gas Constant: R
=
0.0821 Lּatm/molּK
= 8.31 J/molּK = 1.99 cal/molּK
Ideal Gas Laws:
Boyle's Law, Charles' & Gay-Lussac's Law, Avogadro's Law
) ‫(טוב לדעת את שלושת החוקים האלה‬
) ‫אידיאלי תינתן בתוך השאלה‬-‫(כל משוואת מצב לגז לא‬
Equations of State of Non-Ideal Gases:
Compressibility Factor: Z ≡ PV/RT
First Law Equations (Energy, Enthalpy, work, heat):
dU = đq + đw; đw = –pexdV (Pin  pex, if reversible); đqV = dU; đqP = dH; H ≡ U + PV
,đw = –pexdV , ‫ עליכם לפתח כל משוואה אחרת עבור "עבודה" מהמשוואה הבסיסית של העבודה‬: ‫(שימו לב‬
Expansion Coefficient:
Compression Coefficient:
–1
  V (V/T)P
  –V–1(V/P)T
).‫ולהראות כל שלב בפיתוח כפי שמופיע במצגת‬
Test for Exactness for dz = Mdx + Ndy:
If (M/y)x = (N/x)y, then dz is an exact differential and z is a state function.
Efficiency of Processes:
 = w /w
.
 = w /w