Spice מהי תוכנת – מבוא – 1 פרק 1 מבוא 2 קיצור שם התוכנה 2 מעט

‫יאן לרון‬
‫ספר ‪ – PSpice‬תוכן עניניים‬
‫‪1‬‬
‫פרק ‪ – 1‬מבוא – מהי תוכנת ‪Spice‬‬
‫מבוא‬
‫קיצור שם התוכנה‬
‫מעט היסטוריה‬
‫התפתחות יכולות של תוכנת ‪Spice‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫פרק ‪ – 2‬למה להשתמש בתוכנת סימולציה של מעגלים חשמליים ואלקטרוניים ?‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪11‬‬
‫מבוא‬
‫פתרון מעגל אלקטרוני פשוט‬
‫יתרונות של תוכנת סימולציה‬
‫פרק ‪ – 3‬הגדרת המעגל‪ :‬קובץ או שרטוט‬
‫‪13‬‬
‫מבוא‬
‫פרק ‪ – 4‬אופן ביצוע סימולציה של מעגלים ע"י תוכנת ‪Spice‬‬
‫מבוא‬
‫ניתוח מעגלים ליניאריים‬
‫ניתוח מעגלים לא ליניאריים – חישוב נקודת עבודה‬
‫ניתוח במישור הזמן ‪Transient Analysis‬‬
‫ניתוח במישור התדר‬
‫ניתוח מעבר ‪DC‬‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪19‬‬
‫‪24‬‬
‫‪27‬‬
‫‪29‬‬
‫פרק ‪ – 5‬דוגמאות לניתוח מעגלים בתוכנת ‪PSpice‬‬
‫מבוא‬
‫דוגמא ‪ :1‬ניתוח מעגל חשמלי – מציאת מתחי צמתים‬
‫דוגמא ‪ :2‬ניתוח מעגל אלקטרוני במישור הזמן‬
‫דוגמא ‪ :3‬ניתוח מעגל במישור התדר‬
‫דוגמא ‪ :4‬ניתוח מעבר ‪DC‬‬
‫דוגמא ‪ :5‬ניתוח פרמטרי‬
‫דוגמא ‪ :6‬ניתוח למקרה הגרוע ביותר ‪WCD‬‬
‫דוגמא ‪ :7‬ניתוח סטטיסטי ‪Monte Carlo‬‬
‫סיכום‬
‫‪31‬‬
‫‪31‬‬
‫‪33‬‬
‫‪37‬‬
‫‪38‬‬
‫‪39‬‬
‫‪41‬‬
‫‪41‬‬
‫‪43‬‬
‫יאן לרון‬
‫ספר ‪ – PSpice‬תוכן עניניים‬
‫‪2‬‬
‫פרק ‪ :6‬הגדרת מעגל חשמלי‬
‫הגדרת רכיבים‬
‫הגדרת מקורות מתח וזרם‬
‫כללי תחביר וחוקים‬
‫גדלים‬
‫הפעלת תוכנת ‪ Pspice‬בסביבת ‪Windows‬‬
‫הגדרת קובץ‬
‫שמירת קובץ‬
‫פתיחת קובץ‬
‫הרצת קובץ‬
‫התבוננות בתוצאות )קובץ ‪(out‬‬
‫דוגמא ‪2‬‬
‫מציאת זרמי חוגים‬
‫טעויות אופייניות‬
‫תרגילי סיכום‬
‫‪45‬‬
‫‪46‬‬
‫‪47‬‬
‫‪49‬‬
‫‪50‬‬
‫‪52‬‬
‫‪54‬‬
‫‪56‬‬
‫‪58‬‬
‫‪59‬‬
‫‪61‬‬
‫‪62‬‬
‫‪63‬‬
‫‪66‬‬
‫פרק ‪ :7‬סימולציה של מעגלים אלקטרוניים‪ ,‬תיאור מעגלים ע"י שרטוט בתוכנת ‪Orcad 16.0‬‬
‫מבוא‬
‫הפעלת תוכנה‬
‫בחירת פרויקט חדש‬
‫מנהל פרויקט‬
‫כלי שרטוט‬
‫סרגל כלים‬
‫בחירת רכיב ומיקומו בשרטוט )נגד(‬
‫עריכת תכונות רכיב‬
‫הוספת מקור מתח‬
‫הוספת אדמה‬
‫דוגמא‬
‫מספור צמתים‬
‫קביעת פרמטרי סימולציה‬
‫בחירת סוג ניתוח‬
‫הרצת מעגל‬
‫הצגת מתחים זרמים והספקים‬
‫קובץ ‪cir‬‬
‫קובץ ‪out‬‬
‫יצירת קובץ ‪net‬‬
‫שגיאות טיפוסיות בהגדרת מעגל‬
‫תרגילי סיכום‬
‫‪71‬‬
‫‪72‬‬
‫‪74‬‬
‫‪76‬‬
‫‪78‬‬
‫‪81‬‬
‫‪84‬‬
‫‪88‬‬
‫‪89‬‬
‫‪91‬‬
‫‪91‬‬
‫‪95‬‬
‫‪97‬‬
‫‪99‬‬
‫‪100‬‬
‫‪101‬‬
‫‪104‬‬
‫‪105‬‬
‫‪107‬‬
‫‪107‬‬
‫‪113‬‬
‫יאן לרון‬
‫ספר ‪ – PSpice‬תוכן עניניים‬
‫‪3‬‬
‫פרק ‪ :8‬תוכנת ‪Capture‬‬
‫מבוא‬
‫מחברי ‪page off‬‬
‫הוספת עמודים‬
‫שרטוט הירארכי‬
‫שרטוט הירארכי מורכב‬
‫קביעת העדפות‬
‫מנהל פרויקט‬
‫סיומות של קבצים הנוצרים בעת שרטוט‬
‫‪117‬‬
‫‪117‬‬
‫‪118‬‬
‫‪120‬‬
‫‪121‬‬
‫‪121‬‬
‫‪131‬‬
‫‪136‬‬
‫פרק ‪ :9‬ניתוח במישור הזמן‬
‫מבוא‬
‫הגדרת מקורות מתח משתנים בזמן‬
‫מקור מתח מעריכי לא מחזורי ‪EXP‬‬
‫דוגמאות‬
‫מקור מתח פולסים מחזורים ‪PULSE‬‬
‫קביעת זמני עליה וירידה בגל ריבועי‬
‫דוגמאות‬
‫מקור מתח הבנוי ממקטעים ליניארים ‪PWL‬‬
‫דוגמאות‬
‫תכונות נוספות של מקורות ‪PWL‬‬
‫מקור גל סינוסי ‪SIN‬‬
‫דוגמאות‬
‫מקורות מתח מאופנן ‪FM‬‬
‫דוגמאות‬
‫הגדרת מקורות זרם במישור הזמן‬
‫פקודת ‪.TRAN‬‬
‫פרמטר ‪print step value‬‬
‫פרמטר ‪final time value‬‬
‫פרמטר ‪no print value‬‬
‫פרמטר ‪step ceilling‬‬
‫‪UIC‬‬
‫פקודה ‪.OP‬‬
‫פקודה ‪.PROBE‬‬
‫דוגמא ‪ :‬מעגל ‪RC‬‬
‫תוכנת ‪PROBE‬‬
‫הוספת צורות גלים‬
‫הסרת גרפים‬
‫הוספת גרפים נוספים‬
‫הוספת ציר אופקי נוסף‬
‫הוספת ציר אנכי נוסף‬
‫שינוים בציר אופקי ‪x‬‬
‫‪Data Range‬‬
‫‪Axis Variable‬‬
‫‪Scale Log/Linear‬‬
‫‪Fourier‬‬
‫‪137‬‬
‫‪138‬‬
‫‪138‬‬
‫‪139‬‬
‫‪141‬‬
‫‪142‬‬
‫‪143‬‬
‫‪148‬‬
‫‪148‬‬
‫‪150‬‬
‫‪154‬‬
‫‪155‬‬
‫‪158‬‬
‫‪159‬‬
‫‪161‬‬
‫‪162‬‬
‫‪162‬‬
‫‪163‬‬
‫‪164‬‬
‫‪164‬‬
‫‪166‬‬
‫‪167‬‬
‫‪167‬‬
‫‪167‬‬
‫‪170‬‬
‫‪170‬‬
‫‪173‬‬
‫‪173‬‬
‫‪174‬‬
‫‪175‬‬
‫‪176‬‬
‫‪177‬‬
‫‪177‬‬
‫‪178‬‬
‫‪178‬‬
‫יאן לרון‬
‫ספר ‪ – PSpice‬תוכן עניניים‬
‫‪4‬‬
‫מציאת ערכים נומרים בגרף ‪Cursor‬‬
‫טיפול בתנאי התחלה‬
‫תרגיל דוגמא‬
‫פקודת ‪.PRINT‬‬
‫דוגמא‬
‫תרגילי סיכום‬
‫‪179‬‬
‫‪184‬‬
‫‪185‬‬
‫‪188‬‬
‫‪190‬‬
‫‪192‬‬
‫פרק ‪ :10‬ניתוח במישור הזמן דרך תוכנת ‪Capture‬‬
‫מבוא‬
‫הגדרת מקורות מתח הזרם‬
‫הפעלת תוכנת ‪PSpice‬‬
‫מקורות מתח‬
‫‪VAC‬‬
‫‪VDC‬‬
‫‪VEXP‬‬
‫‪VPULSE‬‬
‫‪VSFF‬‬
‫‪VPWL‬‬
‫‪VPWL_ENH‬‬
‫‪VPWL_F_RE_FOREVER‬‬
‫‪VPWL_F_N_TIMES‬‬
‫‪VPWL_FILE‬‬
‫‪VPWL_RE_FOREWER‬‬
‫‪VPWL_RE_N_TIMES‬‬
‫‪VSIN‬‬
‫עורך צורות גלים ‪Stimulus Editor‬‬
‫בחירת רכיבים מספריה ‪SOURCSTM‬‬
‫הפעלת תוכנת ‪Stimulus Editor‬‬
‫הגדרת מקור מתח ‪EXP‬‬
‫הגדרת מקור מתח ‪PULSE‬‬
‫הגדרת מקור מתח ‪SIN‬‬
‫הגדרת מקור מתח ‪PWL‬‬
‫שמירת צורות גלים‬
‫תפריטים‬
‫הסבר פקדים בסרגל כלים‬
‫ביצוע סימולציה במישור הזמן בתוכנת ‪Capture‬‬
‫חלון להכנסת פרמטרי הרצה במישר הזמן‬
‫חלון ‪Output File Option‬‬
‫דוגמא )מעגל ‪(RC‬‬
‫קביעת פרופיל הרצה‬
‫קביעת פרמטרי הרצה‬
‫הרצה‬
‫דוגמא )הגדרת מקור מתח ע"י תוכנת ‪(Stimulus‬‬
‫קביעת תנאי התחלה‬
‫‪199‬‬
‫‪199‬‬
‫‪202‬‬
‫‪203‬‬
‫‪203‬‬
‫‪204‬‬
‫‪205‬‬
‫‪205‬‬
‫‪205‬‬
‫‪206‬‬
‫‪207‬‬
‫‪209‬‬
‫‪209‬‬
‫‪209‬‬
‫‪210‬‬
‫‪210‬‬
‫‪211‬‬
‫‪213‬‬
‫‪213‬‬
‫‪214‬‬
‫‪215‬‬
‫‪216‬‬
‫‪217‬‬
‫‪218‬‬
‫‪219‬‬
‫‪221‬‬
‫‪225‬‬
‫‪226‬‬
‫‪227‬‬
‫‪228‬‬
‫‪229‬‬
‫‪232‬‬
‫‪232‬‬
‫‪233‬‬
‫‪234‬‬
‫‪236‬‬
‫יאן לרון‬
‫ספר ‪ – PSpice‬תוכן עניניים‬
‫‪5‬‬
‫פרק ‪ :11‬תוכנת ‪ – Probe‬פקודות מתקדמות‬
‫מבוא‬
‫פקודת ‪Unsynchronize X-Axis‬‬
‫ניתוח פוריה ‪Fast Fourier Transform‬‬
‫פקודת ‪Display Control‬‬
‫תפריט ‪Tools‬‬
‫תפריט ‪Windows‬‬
‫תפריט ‪Plot‬‬
‫תפריט ‪File‬‬
‫‪Append Waveform DAT‬‬
‫‪Page Setup‬‬
‫‪Log Command‬‬
‫‪Run Command‬‬
‫מנהל תורים ‪Simulation Queue‬‬
‫העתקת ערכי גרף לתוכנת ‪Excel‬‬
‫יצירת גל מעריכי מחזורי בעזרת פקודות העתקה והדבקה‬
‫העברת גרפים ונתונים לתוכנת ‪Matlab‬‬
‫העברת נתונים מתוכנת ‪ Matlab‬לתוכנת ‪Probe‬‬
‫‪239‬‬
‫‪239‬‬
‫‪241‬‬
‫‪244‬‬
‫‪248‬‬
‫‪252‬‬
‫‪254‬‬
‫‪255‬‬
‫‪256‬‬
‫‪259‬‬
‫‪261‬‬
‫‪262‬‬
‫‪262‬‬
‫‪269‬‬
‫‪272‬‬
‫‪274‬‬
‫‪279‬‬
‫פרק ‪ :12‬שילוב רכיבים אלקטרוניים במעגלי ‪ -PSpice‬מודלים ותת מעגלים‬
‫מבוא‬
‫פקודת ‪.MODEL‬‬
‫פקודת ‪.LIB‬‬
‫דוגמא‪ :‬מיישר חד דרכי‬
‫מיישר דו דרכי‬
‫מגבר פולט משותף ‪CE‬‬
‫מגבר ‪BIFET‬‬
‫תת מעגלים‬
‫מגבר הופך מופע‬
‫מעגל עם ‪ 2‬מגברי שרת‬
‫מתנד גל ריבועי ומשולש‬
‫הגדרת רכיבים חדשים בעזרת רכיבים מספריית ‪Breakout‬‬
‫תרגילי סיכום‬
‫‪283‬‬
‫‪284‬‬
‫‪288‬‬
‫‪290‬‬
‫‪292‬‬
‫‪294‬‬
‫‪300‬‬
‫‪305‬‬
‫‪307‬‬
‫‪312‬‬
‫‪313‬‬
‫‪318‬‬
‫‪324‬‬
‫יאן לרון‬
‫ספר ‪ – PSpice‬תוכן עניניים‬
‫‪6‬‬
‫פרק ‪ : 13‬ניתוח מעבר ‪DC Analysis‬‬
‫מבוא‬
‫פקודת ‪.DC‬‬
‫שינוי ליניארי‬
‫שינוי אוקטבות‬
‫שינוי דקדות‬
‫דוגמא‪ :‬מעגל קטימה )הגדרה בטקסט(‬
‫הגדרה בתוכנת ‪Capture‬‬
‫ניתוח מעגל בעל היסטרזיס‬
‫שיטת גל משולש בניתוח במישור הזמן )שינוי ציר אופקי(‬
‫שיטת )‪Append Waveform (DAT‬‬
‫מודל של נגד‬
‫מודל של קבל‬
‫מודל של סליל‬
‫דוגמא‪ :‬עקום הספק מכסימלי‬
‫קביעת טמפרטורה כללית וייחודית‬
‫שינוי טמפרטורה של מעגל ע"י פקודות ‪DC‬‬
‫דוגמא‪ :‬מעגל ‪RTD‬‬
‫במלל‬
‫בתוכנת ‪Capture‬‬
‫הגדרת טמפרטורות שונות‬
‫שרשור פקודת ‪.DC‬‬
‫דוגמא‪ :‬אופיין ‪) JFET‬מלל(‬
‫אופיין דיודה )‪(Capture‬‬
‫השפעת טמפרטורה על מעגלים אלקטרוניים‬
‫מגבר לוגריתמי‬
‫מתי לא לבצע פקודת ‪.DC‬‬
‫תרגילי סיכום‬
‫‪333‬‬
‫‪333‬‬
‫‪335‬‬
‫‪336‬‬
‫‪338‬‬
‫‪339‬‬
‫‪341‬‬
‫‪345‬‬
‫‪353‬‬
‫‪357‬‬
‫‪357‬‬
‫‪358‬‬
‫‪363‬‬
‫‪364‬‬
‫‪365‬‬
‫‪366‬‬
‫‪367‬‬
‫‪370‬‬
‫‪374‬‬
‫‪374‬‬
‫‪376‬‬
‫‪378‬‬
‫‪381‬‬
‫‪384‬‬
‫‪388‬‬
‫פרק ‪ 14‬פקודות ‪.SENS .TF .IC .NODESET‬‬
‫פקודת ‪.NODESET‬‬
‫פקודת ‪.IC‬‬
‫פקודת ‪.TF‬‬
‫פקודת ‪.SNS‬‬
‫‪399‬‬
‫‪404‬‬
‫‪415‬‬
‫‪424‬‬
‫יאן לרון‬
‫ספר ‪ – PSpice‬תוכן עניניים‬
‫‪7‬‬
‫פרק ‪ : 15‬ניתוח במישור התדר ‪AC Analysis‬‬
‫‪431‬‬
‫‪433‬‬
‫‪433‬‬
‫‪434‬‬
‫‪434‬‬
‫‪435‬‬
‫‪435‬‬
‫‪439‬‬
‫‪457‬‬
‫‪463‬‬
‫‪464‬‬
‫‪470‬‬
‫מבוא‬
‫גודל‬
‫גודל ב‪dB -‬‬
‫זווית מופע‬
‫חלק ממשי‬
‫חלק מדומה‬
‫פקודת ‪.AC‬‬
‫דוגמא ‪RLC‬‬
‫דוגמא‪ :‬מגבר ‪CE‬‬
‫דוגמא‪ :‬מגבר הופך מופע‬
‫דוגמא‪ :‬מסנן מעביר תחום ‪Notch‬‬
‫תרגילי סיכום‬
‫פרק ‪ : 16‬ניתוח פרמטרי ‪Parametric Analysis‬‬
‫מבוא‬
‫פקודת ‪.PARAM‬‬
‫שינוי פרמטרים בתת מעגל‬
‫פקודת ‪.STEP‬‬
‫הגדרת נגד‬
‫הגדרת פוטנציומטר‬
‫דוגמא ‪ :‬מעגל ‪ RC‬ניתוח במישור זמן ותדר )מלל(‬
‫ביצוע ניתוח פרמטרי בתוכנת ‪Capture‬‬
‫שינוי פרמטרים בתוך תת מעגל‬
‫תרגילי סיכום‬
‫‪475‬‬
‫‪476‬‬
‫‪477‬‬
‫‪479‬‬
‫‪481‬‬
‫‪483‬‬
‫‪485‬‬
‫‪489‬‬
‫‪504‬‬
‫‪510‬‬
‫פרק ‪ : 17‬מקורות תלויים‬
‫מבוא‬
‫מקור מתח מבוקר מתח‬
‫מקור זרם מבוקר מתח‬
‫מקור זרם מבוקר זרם‬
‫מקור מתח מבוקר זרם‬
‫שילוב מקורות זרם תלויים בתוכנת ‪Capture‬‬
‫בניית מודלים לרכיבים אקטיביים בעזרת מקורות תלויים‬
‫מקורות תלויים לא ליניאריים‬
‫רכיבים מבוקרי מתח‬
‫תרגילי סיכום‬
‫‪515‬‬
‫‪516‬‬
‫‪518‬‬
‫‪520‬‬
‫‪522‬‬
‫‪524‬‬
‫‪527‬‬
‫‪534‬‬
‫‪539‬‬
‫‪545‬‬
‫יאן לרון‬
‫ספר ‪ – PSpice‬תוכן עניניים‬
‫‪8‬‬
‫פרק ‪ : 18‬מקורות )‪Analog Behavior Model (ABM‬‬
‫מבוא‬
‫ביטוי מתמטי ‪VALUE‬‬
‫שילוב רכיבי ‪ ABM‬בשרטוט ‪Capture‬‬
‫טבלת ערכים ‪TABLE‬‬
‫רכיבי ‪ ABM‬סיבתיים‬
‫‪LAPLACE‬‬
‫‪FREQ‬‬
‫תרגילי סיכום‬
‫פרק ‪19‬‬
‫‪533‬‬
‫‪555‬‬
‫‪563‬‬
‫‪573‬‬
‫‪579‬‬
‫‪580‬‬
‫‪587‬‬
‫‪602‬‬
‫‪ :‬מפסקים מבוקרי מתח וזרם‬
‫מבוא‬
‫מפסק מבוקר מתח‬
‫שילוב מפסקים בתוכנת ‪Capture‬‬
‫מפסקים מבוקרי זמן‬
‫מפסקים אידיאליים‬
‫מפסקים מבוקרי זרם‬
‫הגדרת מפסק דו קוטבי‬
‫תרגילי סיכום‬
‫‪615‬‬
‫‪615‬‬
‫‪625‬‬
‫‪626‬‬
‫‪630‬‬
‫‪635‬‬
‫‪639‬‬
‫‪642‬‬
‫פרק ‪ :20‬ניתוח למקרה הגרוע ביותר ‪Worst Case Design‬‬
‫מבוא‬
‫הגדרת דיוק רכיבים‬
‫דיוק ‪DEV‬‬
‫דיוק ‪LOT‬‬
‫דיוק משולב‬
‫פקודת ‪.WCASE‬‬
‫דוגמא ‪ :1‬מחלק מתח‬
‫דוגמא ‪ :2‬מגבר ‪CE‬‬
‫הגדרת אפיצות בתוכנת ‪Capture‬‬
‫דוגמא ‪ :3‬מגבר הפרש‬
‫תרגילי סיכום‬
‫‪649‬‬
‫‪649‬‬
‫‪650‬‬
‫‪651‬‬
‫‪651‬‬
‫‪652‬‬
‫‪655‬‬
‫‪662‬‬
‫‪668‬‬
‫‪671‬‬
‫‪676‬‬
‫יאן לרון‬
‫ספר ‪ – PSpice‬תוכן עניניים‬
‫‪9‬‬
‫פרק ‪ :21‬ניתוח ‪Monte Carlo‬‬
‫מבוא‬
‫פילוג נורמלי ופילוג גאוסי‬
‫תוצאות ניתוח ‪Monte Carlo‬‬
‫תחביר פקודת ‪.MC‬‬
‫דוגמא ‪1‬‬
‫שימוש ב‪ Performance Analysis -‬והצגת תוצאות סטטיסטיות‬
‫דוגמא ‪ :2‬מעגל ‪RLC‬‬
‫ביצוע ניתוח ‪ Monte Carlo‬בתוכנת ‪Capture‬‬
‫דוגמא ‪ :3‬משווה עם היסטרזיס‬
‫שאלות סיכום‬
‫‪685‬‬
‫‪685‬‬
‫‪685‬‬
‫‪688‬‬
‫‪691‬‬
‫‪693‬‬
‫‪696‬‬
‫‪698‬‬
‫‪699‬‬
‫‪703‬‬
‫פרק ‪ :22‬ניתוח פוריה‬
‫מבוא‬
‫ניתוח פוריה בתוכנת ‪ – PSpice‬פקודת ‪.FOUR‬‬
‫דוגמא‬
‫תוצאות גרפיות‬
‫תוצאות נומריות‬
‫דוגמא ‪ :2‬גביש – הפעלת ניתוח פוריה בתוכנת ‪Capture‬‬
‫דוגמא ‪ :3‬מיישר תלת פאזי מבוקר‬
‫‪709‬‬
‫‪710‬‬
‫‪711‬‬
‫‪712‬‬
‫‪714‬‬
‫‪715‬‬
‫‪718‬‬
‫פרק ‪ :23‬ניתוח רעש ‪Noise Analysis‬‬
‫מבוא‬
‫פקודת ‪.NOISE‬‬
‫סוג רעש )פרמטרים(‬
‫סוגי ניתוח רעש הניתנים להצגה בתוכנת ‪PSpice‬‬
‫דוגמא ‪ :1‬ניתוח רעש בעזרת תוכנת ‪ – Capture‬מעגל ביפולרי‬
‫דוגמא ‪ :2‬רעש ממחט פטיפון‬
‫חישוב יחס ‪S/N‬‬
‫דוגמא ‪ :3‬רעש במגבר הפרש‬
‫‪721‬‬
‫‪723‬‬
‫‪725‬‬
‫‪727‬‬
‫‪728‬‬
‫‪730‬‬
‫‪732‬‬
‫‪735‬‬
‫יאן לרון‬
‫ – תוכן עניניים‬PSpice ‫ספר‬
10
‫ הגדרת רכיבים חדשים‬:24 ‫פרק‬
737
737
740
743
745
‫מבוא‬
‫הגדרת רכיב בצורה טקסטואלית‬
INCLUDE ‫פקודת‬
Breakout ‫יצירת דיודה בעזרת רכיבי‬
lib ‫ מספריית‬olb ‫יצירת ספרית‬
.OPTIONS ‫ פקודת‬:25‫פרק‬
755
755
757
759
762
765
767
769
770
771
771
771
772
773
774
775
775
776
776
776
777
777
778
‫מבוא‬
.OPTIONS ‫פקודת‬
Capture ‫שינוי פרמטרים בתפריטי‬
.OPTIONS ACCT
NUMTTP, NUMRTP, NUMNIT ‫פרמטרי התכנסות‬
.OPTONS LIST
.OPTIONS NODE .OPTIONS NOPAGE .OPTIONS NOMOD
.OPTIONS OPTS
.OPTIONS EXPAND, NOOUTMSG, NOECHO, NOBIAS, LIBRARY,
NUMDG=X
RELTOL, ABSTOL, VNTOL, GMIN, CHGTOL ‫פרמטרים‬
ITL1 ÷ITL6 ‫פרמטרים‬
GMIN
RELTOL
VNTOL, ABSTOL
CHGTOL
ILT1
ILT2
ILT4
ILT5
TNOM
PIVTOL, PIVREL
MOSFET ‫פרמטרים המגדירים גאומטריה של רכיבי‬
SCHEDULE ‫פקודת‬
‫יאן לרון‬
‫ספר ‪ – PSpice‬תוכן עניניים‬
‫‪11‬‬
‫פרק ‪ :26‬אי התכנסות‬
‫מבוא‬
‫אלגוריתם ‪Newton Rapson‬‬
‫טולרנס של שגיאה‬
‫שינוי פרמטרי ‪RELTOL, ABSTOL, VNTOL‬‬
‫דוגמא של מעגל שלא מתכנס‬
‫שינוי פרמטר ‪CHGTOL‬‬
‫שינוי פרמטר ‪GMIN‬‬
‫מוליכות של מוליכים למחצה‬
‫שיטות לשיפור התכנסות והרצת התוכנה‬
‫אי רציפות במודלים של רכיבים אקטיביים – הוספת קבלים‬
‫‪781‬‬
‫‪783‬‬
‫‪788‬‬
‫‪789‬‬
‫‪791‬‬
‫‪794‬‬
‫‪794‬‬
‫‪796‬‬
‫‪797‬‬
‫‪801‬‬
‫פרק ‪ :27‬ביצוע מדידות מתקדמות בתוכנת ‪Probe‬‬
‫מבוא‬
‫מבנה של פונקציות ‪Measurement‬‬
‫דוגמא לניתוח מעגל ‪ RLC‬במישור הזמן‪ ,‬שימוש ב‪Evaluate Measurement -‬‬
‫ניתוח מעגל ‪ RLC‬במישור התדר‬
‫קבלת תוצאות גרפיות‬
‫דוגמא‪ :‬מסנן ‪BPF‬‬
‫‪811‬‬
‫‪812‬‬
‫‪821‬‬
‫‪826‬‬
‫‪828‬‬
‫‪831‬‬
‫פרק ‪ :28‬סימולציה של מערכות ספרתיות ומערכות ‪A/D‬‬
‫מבוא‬
‫חיבור מתחי אספקה‬
‫אילוץ מצב לוגי‬
‫עומסים ‪Pull Down Pull Up‬‬
‫קביעת תנאי התחלה לרכיבי זיכרון‬
‫חוזק‬
‫רמה של ממשק ‪A/D D/A‬‬
‫מתחי אספקה של משפחות לוגיות‬
‫מקורות מתח ספרתיים‬
‫‪DIGCLOCK‬‬
‫‪DIGSTIM1‬‬
‫‪STIM1‬‬
‫‪STIM4‬‬
‫‪STIM8‬‬
‫קובץ להגדרת מקור דיגיטלי‬
‫הוספת אותות דיגיטליים בתוכנת ‪Probe‬‬
‫קביעת פרופיל של סימולציה ספרתית‬
‫דוגמאות לניתוח מעגלים ספרתיים‬
‫מתנד עם שערים‬
‫ממיר ‪ A/D‬בשיטת מונה‬
‫תרגילי סיכום‬
‫‪835‬‬
‫‪836‬‬
‫‪836‬‬
‫‪836‬‬
‫‪837‬‬
‫‪838‬‬
‫‪839‬‬
‫‪839‬‬
‫‪839‬‬
‫‪840‬‬
‫‪842‬‬
‫‪851‬‬
‫‪852‬‬
‫‪853‬‬
‫‪855‬‬
‫‪860‬‬
‫‪862‬‬
‫‪864‬‬
‫‪869‬‬
‫‪871‬‬
‫‪874‬‬
‫יאן לרון‬
‫ספר ‪ – PSpice‬תוכן עניניים‬
‫‪12‬‬
‫פרק ‪ :29‬מירוצים ‪ Hazards‬במערכות ספרתיות‬
‫מבוא‬
‫הרצת מעגל ספרתי במצב ‪typical, min, max, wcd‬‬
‫מרוץ ‪Convergence Hazard‬‬
‫מרוץ מצטבר‬
‫מרוץ ‪Setup Hold Width‬‬
‫מרוצים קריטיים‬
‫מרוץ מסוג ‪Persistent‬‬
‫‪877‬‬
‫‪880‬‬
‫‪881‬‬
‫‪883‬‬
‫‪885‬‬
‫‪887‬‬
‫‪888‬‬
‫פרק ‪ :30‬עורך רכיבים ‪Model Editor‬‬
‫מבוא‬
‫הפעלת עורך רכיבים‬
‫דוגמאות‪ :‬הגדרת דיודה על פי דפי נתונים‬
‫הגדרת מגבר שרת‬
‫‪891‬‬
‫‪892‬‬
‫‪896‬‬
‫‪906‬‬