קאשוי - Dvar Yoim

#11-57
718-384-4190 :ñìé÷ñèò÷ -âøåáñîàéìéåå
ë¾−î èꬾþ¼òêð
Dec. 11
Fax: 718-384-4631
Email: [email protected]
øåáéöä ìå÷ - éñðàî
øåáéöä çåì - ô"á
ìàåé úéø÷
845-662-3137
845-425-1313
718-303-4300
îñ½× ¬"−
’½ôñ
í"¼¾³
'14
íìô¾ þ¼−−ê î® ¬ò−−þõ ¼¬òêò öîê íìõ¾ô þ¼−−ê ö¼ò¼ðêñò−−ê ö¼×êò
íìô¾ −ð öîõ èê¬ ö−ê "îôî−ë óî− þëð" öõ−îê èòîòêôþ¼ð ê ¬ôîš
íéëåãéù
íñ×í −ëê
á"ñîåå à"èéìù áìòâ òùåé áøä
é"÷ é"ð ïôâ ïîì÷ ä"åî
éñðàî é"ð øòìòè ïøäà ÷çöé ä"åî
á"ñîåå é"ð ïééèùðéáåø éáö á÷òé íåçð ä"åî
é"÷ é"ð ñééåå íéøôà íééç ä"åî
ö³ìí
äùî
á÷òé
é"ð ùøòä éìúôð
é"ð òùåé íäøáà
é"ð ïñéð øæòéìà
é"ð
é"ð
ö³ìí −ëê
á"ñîåå à"èéìù ñðøô ìàéúå÷é íäøáà áøä
é"÷ é"ð ùèéååàìãðòî äîìù ä"åî
á"ñîåå é"ð ïäë ìàðúð íééç ïáåàø ä"åî
é"÷ é"ð ïééèù÷ò á÷òé øùà ä"åî
é"÷ é"ð ìòâàô àâøù ïåùîù ä"åî
ïáä ïåéãô
(ùäàè) é"ð ïäà÷ éìúôð àâøù ìà÷æçé ä"åî
à"èéìù õøàùæðòñî ö"äâä éðá - à"èéìù ãåã øæòìà áøä ïúç - à"èéìù øòá øëùé áøä ïá
èëàð êàåå
ñòøòè øòååéø
÷åéãá 4:00 äòùá
é"ð ìòâðò ãåã ä"åî ç"åî úéáá
é"ð õèøàååù ïåéöðá ø"á äùî ìàåé ä"åî
7:45 úéøçù ìàåé úåìäú ì"èé÷ ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
284 Keap ïàîééøô ã"áà à"èéìù õ"ë äùðî áøä ç"åî ìù ã"îäéáá
é"ð ïòæàô ìàåîù áøäá äîìù íééç ä"åî
8:00 úéøçù ì"ðä ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
1546 47 St. ô"á - ååàìñéãàåå ã"îäéáá ,à"èéìù âøòáðòèàø éåìä á÷òé â"äøä ïúç
é"ð ìäàùâàåå äðç â"äøäá ãåã ä"åî
8:00 úéøçù ì"ðä ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
616 Bedford #4-A (ent. Williamsburg E.) éúéáá ,é"ð æééø óñåé ïåòîù ä"åî ïúç
é"ð íéåáðòèñò÷ ìàåîù ø"á ììéä ä"åî
8:50 úéøçù ãàñ÷éá ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
260 Hooper éúéáá ,ä"ò ñéåø÷ ìãðòî ä"åî ïúç
é"ð ïàîãòéøô ìëéî ø"á àôéì ä"åî
142 Heyward
th
úåðåúç
íñ×í −ëê
ö³ìí
ùäàè - é"ð øòáìéæ øéàî óñåé éëãøî ä"åî
é"ð ìàåé íäøáà
é"ð øàâðåà çñô éáö éìúôð ä"åî
é"ð øòæééåå øæòéìà íçðî ä"åî
é"ð ãòåñ äîìù 'éìà ä"åî
ìàéøòôîéà íìåàá
é"ð øéàî óñåé íééç
àâéô ñãøô íìåàá
é"ð øãðñëìà 'éòùé
ìèñò÷ æåàø íìåàá
é"ð ãåã øéàî
é"÷ - ñééãàøàô ìçø úéá íìåàá
ö³ìí −ëê
é"ð ïééèùðéååòì àãåé éìúôð ä"åî
é"ð ïééèùøàîøàî ïåùîù ä"åî
é"ð íéåáðòèñò÷ ìàåîù ä"åî
é"ð éøñàî ïåòîù ä"åî
718-344-8910 ,9:00- 7:00 ‫ פאר הזכרה רופט יעדע דאנערשטאג נאכט פון‬.‫ב‬.‫ נ‬- ‫ לפנצ"ה‬11:00 ‫ בעדפארד בשעה‬500 ‫מנין לאמירת ספר תהילים כל ערש"ק בבית רבינו זי"ע‬
11:45
‫ מארסי‬241 ‫ בביהמ"ד טשערנוויץ‬- ‫ בערב‬9:45 ‫ היום בשעה‬- ‫דרשת הכנה לימי החנוכה ע"י כ"ק מרן אדמו"ר מטשערנוויץ שליט"א‬
‫הננו בזה להודיע שיתקיים אי"ה היום‬
‫לכבוד הרה"ג רבי לוי יצחק אבראהאם שליט"א‬
‫ כל הקהל מזומן לבא‬- 9:00 ‫ בשעה‬- '‫לרגל שמחת נישואי בנו שיחי‬
‫מו"ץ בבית מדרשינו‬
‫קהל עדת‬
‫קאשוי‬
‫מפעל החק לימוד‬
‫להצלת בתי חיים באירופהה‬
‫חק לישראל‬
212-444-9955
‫חברת מספקי מזון‬
718-907-1950
àúééøåàå ìàøùé úøåáç
øéæð/ïéèéâ
:‫ ס‬.‫ נה‬.‫ סז‬:‫ ע‬.‫עא‬
ö¬−−®þê−
è"ñš³ - ëš¼−ñ î−þëð ð−èô ½"ìô - ¾¬−þï¼ôô ð−èôí ñ"®ï óíþëê þ"ë þ¼ë ëîð −ëþ
ê"¼š³ - êòñ−îî −ñîðèô ñ"®ï ’−ñê þ”ë ¹½î− −ëþ
ì"¼š³ - ±ò−ñ ð"ëê ñ"®ï ¾¬−îîêò−ëêþ ’−ñðè þ”ë ë−−ñ íðîí− ñêîô¾ −ëþ
ì"¼š³ - ¼−ñê¬−ê −ñîðèô ñ"®ï −ðòîþ−è −×ðþô þ”ë ’−þê öî−® öë −ëþ
î"®š³ - öì ³îêî¾³/ó−¬−ì ëñì ½"ìô - ½−òî¬ −òëþô ñ"®ï ë−−¬ −ì šì®− −ëþ
¬"þ³ - êíîþ¬½îêô ñ"®ï ¬þîõêõêþ −êô¾ −ëþ
î"×þ³ - ëîñêš ,ëîñï−ô ,ðîìêò ð"ëê ñ"®ï ¬¼òë (èþîë¾ñš−ò) −×ðþô þ”ë ’−¼¾− −ëþ
ë"ôþ³ - ñíêš½ ð"ëê ñ"®ï ìšîþ (êïñ¼ë) óîñ¾ þ"ë þï¼ñê −ëþ
ë"òþ³ - öî¼ô¾ ¬ë¾ ½"ìô - ½"³ì ð−ôñ³ - êòþ−¬ ð"ëê ñ"®ï öêð−½ íðîí− þ"ë öî¼ô¾ −ëþ
è"¼þ³ - óîñ¾ −³−þë ½"ìô - ê−−ôêñêš í"þ ö³ì - šêñ−ê ð"ëê ñ"®ï þ¼ò−−¬¾ öí×í ëš¼− þ"ë ½ìòõ −ëþ
î"¼þ³ - ö−¾¬ñî¬ô ñ"®ï −š½þ¼îî¬ (êòñê¬) −×ðþô þ”ë óîìò óìòô −ëþ
¬"®š³ - ê−ò³í ð−ôñ³ - ±−ò¼þîšô ñ"®ï êðòêñ [ö½ì−] ¾þ¼í þ”ë öôñï óñî¾ô óíþëê
ì"−þ³ - êšêþš ±"ôîð ñ"®ï ±−îîêþêí −îñí óíþëê þ”ë −×ðþô
ñ"þ³ - ñ−êôï−ê ,±êñêè ð"ëê ñ"®ï îêðòêñ ¹½î− þ”ë êõ−ñ ¬"î−
ï"ñþ³ - ñêîô¾ ³îôþ/îí−ñê íò¼ô ½"ìô - êòñ−îîë ô"ô ñ"®ï êðòêñ ñêîô¾ þ”ë ’−ñê šì®−
ë"òþ³ - ö−ðêþô ñ"®ï öêèêš (ó−−ì ±õì) öí×í þ−êô ñêþ¾− þ”ë óíþëê
è"òþ³ - µîþë −þôê ½"ìô - ±−òï−îîô ñ"®ï þ¼èêí ñðò¼ô óìòô þ"ë µîþë
ë"½þ³ - ½"³× ð−ôñ³ - −ò꾬êñõê¬ ±"ôîð ñ"®ï þ¼èêþõ −îñí −×ðþô í¾ô þ”ë óíþëê
è"½þ³ - ¬î®òêñ ð"ëêþ ñ"®ï ±−îîþîí (š−òðîþ) ëîð ó−−ì þ”ë ¾îë−−ñ ’−þê
ð"¼þ³ - ñîõê−þ¼ô ð"ëê ñ"®ï ðñêè-−š½ò−®ëþêš −×ðþô óíþëê þ”ë þ−êô ëš¼−
î"¼þ³ - ¾"ê ó"þíô ð−ôñ³ - ¼−îîñêï¼þ ð"ëê ñ"®ï š−òñ¼ï−š óìòô šì®−
ì"¼þ³ - ó¼îò −þôê ½"ìô - þõî½ ¬¼/þõî½ ¬ë¾ ð−ôñ³ - ¾êþêš¾−šô ñ"®ï öþ¼¬¾ öí×í öêô½îï
ð"®þ³ - êšîî−þ¬½êôìþô ñ"®ï −š½þ¼îî¬ ëîð −×ðþô þ”ë −ë® í¾ô ó−−ì
−ëþ
−ëþ
−ëþ
−ëþ
−ëþ
−ëþ
−ëþ
−ëþ
−ëþ
−ëþ
−ëþ
−ëþ
íéðîæ
5:58
7:10
8:53
9:29
9:51
10:15
11:49
12:20
3:15
4:28
5:41
þì¾í ³îñ¼
íôìí ±ò
¾"þš öôï ¹î½
ê"þè
íñõ³ öôï ¹î½
ê"þè
³î®ì
íñîðè íìòô
íò¬š íìòô
í¼−š¾
³"þ
ê"õþ³ - ¬õ¾ô ëíîê ³"î¾ ½"ìô - íëþ’èô ñ"®ï ¾îñ¼ íòêðþîî îí−ñê þ"ë −’èêþõ −ëþ
¬"õþ³ - ¼¾¬¼¾¬ ,ëî¬òê½ ð"ëê ñ"®ï ï−−þèòî− −îñí ¾−−õ êèþ¾ þ”ë š−ñêõ ¼¾î− −ëþ
------------ë"¾³ - þêô¬ê½ô ñ"®ï óꬾþëñí (¬þ¼õ®êþ) þï¼−ñê óîñ¾ þ"ë ó−−ì −ëþ
è"¾³ - ö−¾ðþîëô ñ"®ï ó−îëò¼ïêþ (¹−ò¾¬¼þš) ëêï þï¼−ñê þ”ë ó−−ì ö½−ò −ëþ
îñ½× ’× - èê¬−−þõ öèþêô
¬"−š³³ ê"ð - ð"ëêþí ñ¾ îò³îì - ð"ëê-ê"þí - êòîëþò ð"ëê ñ"®ï šì®− þ”ë óíþëê −ëþ
ð"−³ - ëîëñ ð"ëê ñ"®ï š"ï-í−½îþð óíþëê þ"ë þ−êô −ëþ
í"ñš³ - ó−ô×ì ³ò¾ô ½"ìô - µêñôí óíþëê ’þ ö³îì - ñ"®ï ±−îîþîí þ¼ë ëîð þ"ë ¾−îî−−õ óñî¾ô −ëþ
í"òš³ (’ëë ê"−î) - ³ôê −þëð þ¾î− ½"ìô - ï−þêëïô ñ"®ï þ¼ñ¼í −îñí í¾ô öþíê þ”ë ¾−îî−−õ óñî¾ô −ëþ
î"õš³ - ±−þêš õ"þ ð−ôñ³ - ê¬ñêëô ñ"®ï −îñí ñêîô¾ þ"ë ¹ñêîî ëêï ö−ô−òë −ëþ
ï"õš³ - šì®− öîþ×ï ½"ìô - ¬¾îôêï ð"ëê ñ"®ï þ¬ò¼þ¼ñ−è×−îí (ó−ô×ì ³ò¾ô) [¹−þì] ¹½î− þ”ë šì®− −ëþ
ì"®š³ - ó−š−ð® −þëð ½"ìô - íïîìí ð−ôñ³ - ö−®−õ¾îêô ñ"®ï þ¼ôêþõ í¾ô þ"ë þ¼ë ëîð −ëþ
------------ê"ô¾³ - šì®− ðìõ ½"ìô - šì®− ðìõ ô"þ ñ"®ï þ¼ò¬îí ñêî− ó−−ì þ”ë šì®− −ëþ
43∞-33∞ è−òîï š"ë¾
718-640-1470 ‫אבותינו‬
40∞-31∞ è−òîï èê¬−−þõ
39∞-30∞ −−ò¾ µ−ñè¼ô èꬾþ¼òêð øòèòåå
‫פרנסה טובה שע"י התאחדות אברכים ד'סאטמאר‬
.Bookkeepers ‫מיר האבן יעצט עוועיליבעל געלונגענע יונגעלייט פאר‬
?‫זוכט איר ארבעט? זוכט איר אן ארבעטער‬
.‫ מיר וועלן אייך פראבירן צופרידנצושטעלן עצהיו"ט‬,‫רופט אונז אריין אין אפיס‬
E: [email protected] T:718-354-8998 F:718-354-8998
ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã
-
ñãééôéñàì÷
[email protected] / 347-717-4523 ‫ ישראל ווייס‬,‫ גוטע און פארלעסליכע סערוויס‬,‫היימישע דרייווער אין ארץ ישראל‬
718-831-2518 .‫כאפט אריין א סגולה! א בלאט בכתי"ק פונעם הייליגן חתם סופר זי"ע סגולה לשמירה לפרנסה ולרפואה‬
347-693-7868 :‫ רופט‬,‫ קלאסן‬8 ,‫א מוסד זוכט צו קויפן אדער ליסען א בנין‬
718-387-7934, Free delivery ,‫ ספעציעלע פרייזן פאר אלע אייערע באשטעלונגען‬- ‫ אכטונג שמשים‬-Flaum’s Appetizing
718-419-8539 .‫ פעקס מאשינען‬,‫ בענקלעך‬,‫ א קאנפרענס רום טיש‬,‫ עקזעקעטיוו דעסקס‬,‫צו פארקויפן צוליב מופן‬
347-623-1687 :‫ רופט‬,‫א ספעציעלע און געשעצטע מוסד זוכט א פאנדרעיזער‬
917-584-5672 :‫ רופט‬,‫מיר פארקויפן טרויבן צו מאכן מאסט פאר ביליג‬
917-204-4887 ‫ רופט‬,‫לי געגענט‬/‫ מידעלטאן‬, 6:00 ‫ ביז‬4:30 ‫ יעריג יונגעל פון‬8 ‫העב מיט א‬-‫געזוכט א יונגערמאכן צו טוהן רעז‬
718-878-5040 :‫ רופט‬,‫ בעדרום פורנישד דירה צו פארדינגען‬2 ‫ בעדרום און א‬1 ‫ א‬- ë"½ôîî
347-374-1870 :‫ ביטע רופט‬,‫ בעדרום דירה‬4 ‫ געזוכט צו דינגען אדער צו קויפן א‬- ë"½ôîî
3 bedroom luxury apt for rent. S. 8th St. (cor. Wythe), 2 porches, 2 bthrms 347-985-1085 x8 - ë"½ôîî
Brand new office space available, 1000/700 s"f, Myrtle cor. Bedford, Call 347-719-0132 please leave message - ë"½ôîî
‫ מיז זיין אין‬,‫ יאר אין הארץ פון וומס"ב פאר א קאפיל‬1 ‫ בעדרום דירה פאר‬2 ‫ געזוכט צו דינגען א‬- ë"½ôîî
718-839-4578 ,‫ פארגעצויגן‬fully furnished ,‫ גרייט צו באצאלן‬,‫ נישט בעיסמענט‬,‫ קאנדישאן‬excellent
347-786-2346 ,‫מארסי געיגנט‬/‫ מירטל‬,‫ מיט בעק יארד‬,‫ פריוואטע הויז‬,‫ בעדרום דירה צו פארדינגען‬4 ‫ הערליכע‬- ë"½ôîî
OPEN HOUSE Sunday 12/14 1-4, 24 Milrose, beautiful 6 Bdrm 3 bath, David 845.548.6999, also empty lot avail - −½òêô
718-783-1000 .‫ג‬.‫ד‬.‫ א‬,sewer mains -‫ וואנעס‬- ‫סינקס‬- ‫ מיר שטאפען אויף טוילעטס‬- Tri State Sewer
[email protected] ‫ אדער אימעיל‬845.579.5413 ,‫ גוט באצאלט‬, G&G Clothing ‫ אין‬salesman ‫געזוכט טויגליכע יונגעלייט אלץ‬
Full renovation, kitchens, baths, basements ‫ חתן כלה‬,apt., yrs. experience, H. Fogel 917-586-3774
WE also have water filters 917-202-3536 ,‫ אויפשטאפן סינק‬,‫ מיר נעמען אן אלע פלאמבינג דזשאבס‬- ‫פלאמבער‬
Z
SHEETROCK - We close any hole any size, sheetrock, spackle, paint, like new. CALL: "Patchman" 800.676.6187
,(‫ )מעגליך ווייניגער פארן ריכטוגע שותף‬$300K+ ‫ דארף האבן‬,‫אינוועסטאר‬/‫היימישע פראפעשענאל ביזנעס זוכט א שותף‬
very limited time opportunity ,347-946-1512 :‫ נאר ערענסטע אינטערעסירטע רופט‬,‫גאר שיינע רווחים‬
Looking for creative individual with experience in online marketing - great opportunity
for the right candidate, email: [email protected] or fax: 718-907-1845
Applex Appliances Repair - Washer , Dryer ,Fridge ,Stove, A/C Same day - late hours, 718-404-1107
‫קעיר האט יעצט עטליכע האום קיער פאזיציעס פאר ענערגישע און געטרייע סטעף צו העלפן עלטערע‬-‫המספיק‬
.‫ וכל הקודם זכה‬.718-408-6701 ‫ פאר מער איינצלהייטן איבער די גוטע געלעגנהייט רופט‬.‫פרויען אין ברוקלין‬
Construction/management office in Williamsburg looking for a full time/part time female secretary, Call: 347-389-3963 l.m.
718-213-3005 - roofing - repairs - skylights - gutters - waterproofing - brickwork - 5 Boro Roofer
Orthotics not working? Can't wear the shoes you want? Tired of taking shots and pills?
Help your foot pain. Call DR. HARRY G. BALIDNGER, D.P.M.,
Podiatrist-Foot Specialist 845-425-8686 Williamsburg and Monsey Locations
‫‪T‬‬
‫!‪Great opportunity‬‬
‫פארדינט ‪ $900 - $500‬א וואך דורך זיין א טיטשער פאר א קלענערע גרופע ‪ 4‬מאל א וואך‪.‬‬
‫!‪Yeshiva degree + teaching qualifications (experience) ok‬‬
‫מ'דארף קענען א גוטע דורכשניטליכע ענגליש‪,‬‬
‫ביטע רופט ‪347-689-0493‬‬
‫בלויז ‪ 6 24‬סלאטס עוועיליבעל‬
‫‬
‫התאחדות תלמידי וחסידי רביה"ק מסאטמאר זי"ע‬
‫בנשיאות הגה"צ אבד"ק שליט"א ‪146 Rutledge St.‬‬
‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬
‫הננו בזה להזמין אנ"ש לקידושא רבא‬
‫לרגל כ"א כסליו ‪ -‬יום הצלת ישראל והשיחרור‬
‫של רבינו אבינו רועינו הקדוש והטהור זי"ע‬
‫שיתקיים אי"ה בשב"ק בבית מדרשינו‪ -‬בהשתתפות חסידי רבינו הקדוש זי"ע‬
‫ברכות ‪ 9:45‬הודו ‪10:00‬‬
‫תורתו מגן לנו הוא מאירת עינינו‬