האגף לחזות העיר

‫בס"ד‬
‫צו מיסים לשנת ‪2012‬‬
‫בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב התשנ"ג‪,)1992 -‬‬
‫ומכח הוראות תקנות ההסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת ‪ )2008‬התשס"ז‬
‫– ‪ 2008‬החליטה מליאת מועצת העיר אלעד בישיבה מיוחדת מיום ה‪ 30.11.11 -‬להטיל על כל הנכסים‬
‫שבתחום שיפוטה ארנונה כללית‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫הגדרות והוראות כלליות‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫מ"ר‪ -‬מטר מרובע לרבות כל חלק ממנו‪.‬‬
‫דונם‪ -‬לרבות כל חלק של דונם‪.‬‬
‫מחסן‪ -‬מבנה עזר‪.‬‬
‫סככות‪( -‬חניה לרכב) למרות האמור לעיל סככה המכוסה בצמחיה בלבד פטורה מארנונה‪.‬‬
‫כל התעריפים הינם למטר מרובע‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫שטח למגורים‬
‫לצרכי חישוב שטח בנין למגורים יובאו בחשבון מידות החוץ של המבנה‪ ,‬דהיינו סך של‬
‫שטחי ברוטו של הבניה בכל קומה וקומה לרבות חדרים‪ ,‬חדרי כניסה‪ ,‬פרוזדורים‪ ,‬מטבח‪,‬‬
‫אמבטיות‪ ,‬חדרי שירותים‪ ,‬מקלטים‪ ,‬מחסנים‪ ,‬סככות‪ ,‬מרפסות מקורות‪ ,‬חניות מקורות וכל‬
‫שטח מקורה אחר‪ ,‬בשלוש פאות לפחות‪ .‬בשטח בנין למגורים לא יובא בחשבון שטח צמוד‬
‫למגורים‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫שטח חניה למגורים‬
‫שטח מקורה המצוי בבנין למגורים‪ ,‬והמשמש לצורכי חניית כלי רכב‪ ,‬לא יחויב בארנונה‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫שטח מחסן למגורים‬
‫שטח המצוי בבנין למגורים‪ ,‬בעל כניסה נפרדת מדירת מגורים‪ ,‬והמשמש לאחסון לצרכים‬
‫ביתיים בלבד‪ ,‬שלא נעשה בו שימוש עסקי‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫שטח בנין שאינו למגורים‬
‫לצרכי חישוב שטח בנין שאינו למגורים יובאו בחשבון מידות החוץ של המבנה‪ ,‬דהיינו סך‬
‫של שטחי ברוטו של הבניה בכל קומה וקומה לרבות חדרים‪ ,‬חדרי כניסה‪ ,‬פרוזדורים‪,‬‬
‫מטבח‪ ,‬אמבטיות‪ ,‬חדרי שירותים‪ ,‬מקלטים‪ ,‬מחסנים‪ ,‬סככות‪ ,‬מרפסות מקורות‪ ,‬חניות‬
‫מקורות וכל שטח מקורה אחר‪ .‬בשטח שאינו למגורים לא יובא בחשבון שטח צמוד‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫שטח צמוד למגורים‬
‫שטחי קרקע המוחזקים ביחד עם המבנה שהוא בנין מגורים ואשר עיקר שימושם כחצר‪,‬‬
‫גינה או צורך אחר (למעט חניה)‪ ,‬פחות שטח המבנה ו‪ 50-‬מ"ר‪.‬‬
‫יא‪.‬‬
‫שטח צמוד במבנים אחרים שאינם למגורים‬
‫שטחי קרקע המוחזקים ביחד עם המבנה‪ .‬שאינו מבנה למגורים ואשר שימושם כחצר‪ ,‬גינה או‬
‫צורך אחר (למעט חניה)‪ ,‬פחות שטח המבנה ו‪ 50-‬מ"ר‪.‬‬
‫יב‪.‬‬
‫קרקע תפוסה ואדמה חקלאית‬
‫כהגדרתן בפקודת העיריות [נוסח חדש]‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫בס"ד‬
‫יג‪.‬‬
‫נכס עתיר כוח אדם‬
‫בניין‪/‬קרקע תפוסה שאינם משמשים למגורים‪ ,‬אשר מחזיקם המציא למנהל הארנונה אישור‬
‫מרואה החשבון של העסק המופעל בנכס‪ ,‬לפיו העסיק אותו בית עסק באופן קבוע ורציף‬
‫במהלך כל ‪ 12‬החודשים שקדמו למועד האישור‪ ,‬ובידו אישור כי הוא זכאי למענק לפי חוק‬
‫לעידוד השקעות הון‪ ,‬התשי"ט – ‪.1959‬‬
‫יד‪.‬‬
‫מתקנים‬
‫התקשורת (בזק‬
‫אנטנות‪ ,‬מתקני בזק‪ ,‬שידור לוויני‪ ,‬תקשורת וסלולאר‪ ,‬כהגדרתם בחוק‬
‫ושידורים)‪ ,‬תשמ"ב‪ ;1982-‬מתקני חשמל כהגדרתם בחוק החשמל‪ ,‬תשי"ד – ‪;1954‬מתקני‬
‫גז כהגדרתם בחוק משק הגז הטבעי‪ ,‬תשס"ב – ‪ ;2002‬צנרת‪ ,‬בריכות‪ ,‬מיכלים‪ ,‬תעלות‬
‫ומיתקנים אחרים להפקה‪ ,‬להולכה ולאספקה של מים‪ ,‬לרבות מיתקני אחסון‪ ,‬אגירה‪ ,‬מדידה‬
‫וויסות לחץ‪ ,‬ומיתקנים לטיוב המים ולטיפול בהם‪.‬‬
‫טו‪.‬‬
‫מבנה חקלאי‬
‫מבנה לרבות סככה הניצבים על אדמה חקלאית ומשמשים לצרכי חקלאות‬
‫‪ . 2‬תעריפי הארנונה הכללית לשנת ‪2012‬‬
‫‪ . 2.1‬מבני מגורים‬
‫סוג הנכס‬
‫‪110‬‬
‫‪120‬‬
‫‪130‬‬
‫‪130‬‬
‫‪160‬‬
‫‪190‬‬
‫תאור הנכס‬
‫בית בודד צמוד קרקע‬
‫בית צמוד קרקע שאינו בודד‬
‫דירה בבית משותף עד ‪ 100‬מ"ר‬
‫לכל מ"ר נוסף מהמ"ר ה‪101 -‬‬
‫מבנים יבילים‪/‬ניידים למגורים‬
‫בית אבות‬
‫מחסן למגורים‬
‫תעריף ‪2012‬‬
‫‪59.65‬‬
‫‪50.32‬‬
‫‪38.93‬‬
‫‪42.78‬‬
‫‪56.82‬‬
‫‪56.82‬‬
‫‪11.34‬‬
‫‪ . 2.2‬משרדים שירותים ומסחר‬
‫תאור הנכס‬
‫משרדים לרבות בית מרקחת‬
‫מבנים יבילים‪/‬ניידים ‪ -‬משמשים למשרדים‬
‫ואחסון ומכולות מכל סוג שהוא למ"ר‬
‫בתי קפה ומסעדות‬
‫תחנות דלק ומתקני שטיפת רכבים‬
‫גני ילדים ומעונות פרטיים‬
‫אולמות ספורט‪ ,‬חדרי ומכוני כושר‪ ,‬בריכות‬
‫שחייה וכיו"ב‬
‫חדרי טרנספורמציה‬
‫מתקני חשמל המצויים בבניינים‬
‫מתקנים לרבות שטח תפוס עליו מצויים‬
‫המתקנים‬
‫תחנות אוטובוס ומוניות‬
‫סוג הנכס‬
‫‪200‬‬
‫‪220‬‬
‫‪230‬‬
‫‪240‬‬
‫‪250‬‬
‫‪260‬‬
‫‪280‬‬
‫‪281‬‬
‫‪285‬‬
‫‪290‬‬
‫תעריף‪2012‬‬
‫‪198.88‬‬
‫‪198.88‬‬
‫‪176.52‬‬
‫‪338.12‬‬
‫‪99.45‬‬
‫‪151.56‬‬
‫‪215.85‬‬
‫‪154.72‬‬
‫‪410.62‬‬
‫‪322.01‬‬
‫‪2‬‬
‫בס"ד‬
‫חנויות‪ ,‬דוכנים ומרכולים ורשתות שווק מהמ"ר‬
‫הראשון ועד ‪ 120‬מ"ר‪ ,‬לכל מ"ר‬
‫חנויות דוכנים מרכולים ורשתות שווק מהמטר ה‬
‫– ‪ 121‬ואילך‪ ,‬לכל מ"ר‬
‫מרפאות‪ ,‬בתי חולים‬
‫אולמות לכינוסים‪ ,‬לאירועים ולשמחות‬
‫‪330‬‬
‫‪159.09‬‬
‫‪330‬‬
‫‪340‬‬
‫‪350‬‬
‫‪278.27‬‬
‫‪323.32‬‬
‫‪278.27‬‬
‫‪ .2.3‬בנקים‬
‫סוג הנכס‬
‫‪390‬‬
‫תאור הנכס‬
‫בנקים וחברות ביטוח‬
‫תעריף ‪2012‬‬
‫‪1235.20‬‬
‫‪ . 2.4‬תעשייה ומלאכה‬
‫תאור הנכס‬
‫בניני תעשיה ובתי מלאכה לרבות משרדים‬
‫ומחסנים ל‪ 100 -‬מ"ר הראשונים בנכס‪ ,‬לכל מ"ר‬
‫מהמ"ר ה‪ 101-‬ועד ‪ 500‬מ"ר בנכס‪ ,‬לכל מ"ר‬
‫לכל מטר נוסף החל מ‪ 501 -‬מ"ר בנכס‬
‫סוג הנכס‬
‫‪400‬‬
‫‪400‬‬
‫‪400‬‬
‫תעריף ‪2012‬‬
‫‪119.33‬‬
‫‪104.13‬‬
‫‪84.67‬‬
‫‪ . 2.5‬בתי מלון והארחה‬
‫תאור הנכס‬
‫בתי מלון ובתי הארחה ל‪ 500 -‬מ"ר הראשונים‬
‫בנכס‪ ,‬לכל מ"ר‬
‫לכל מ"ר נוסף החל מהמ"ר ה‪ 501 -‬בנכס לכל מ"ר‬
‫סוג הנכס‬
‫‪430‬‬
‫‪430‬‬
‫תעריף ‪2012‬‬
‫‪99.44‬‬
‫‪79.52‬‬
‫‪ . 2.6‬אדמה חקלאית‬
‫סוג הנכס‬
‫‪610‬‬
‫תאור הנכס‬
‫אדמה חקלאית מכל סוג שהוא‬
‫תעריף ‪2012‬‬
‫‪0.57‬‬
‫‪ . 2.7‬קרקע תפוסה‬
‫תאור הנכס‬
‫קרקע תפוסה במתקני חשמל‬
‫קרקע תפוסה לכל מטרה‬
‫קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח‬
‫סוג הנכס‬
‫‪282‬‬
‫‪700‬‬
‫‪710‬‬
‫תעריף ‪2012‬‬
‫‪24.92‬‬
‫‪29.84‬‬
‫‪5.76‬‬
‫‪ .2.8‬חניונים בתשלום‬
‫תאור הנכס‬
‫חניונים מקורים‬
‫חניונים לא מקורים‬
‫סוג הנכס‬
‫‪810‬‬
‫‪820‬‬
‫תעריף ‪2012‬‬
‫‪59.65‬‬
‫‪47.04‬‬
‫‪3‬‬
‫בס"ד‬
‫‪ .2.9‬חניונים שאינם בתשלום‬
‫סוג הנכס‬
‫‪830‬‬
‫‪840‬‬
‫תאור הנכס‬
‫חניונים מקורים‬
‫חניונים לא מקורים‬
‫תעריף ‪2012‬‬
‫‪41.82‬‬
‫‪29.83‬‬
‫‪. 2.10‬מבנה חקלאי‬
‫סוג הנכס‬
‫תאור הנכס‬
‫מבנה חקלאי‬
‫‪860‬‬
‫תעריף ‪2012‬‬
‫‪39.31‬‬
‫‪ .2.11‬נכסים אחרים‬
‫סוג הנכס‬
‫תאור הנכס‬
‫מבנים אחרים שלא הוגדרו‬
‫‪910‬‬
‫תעריף ‪2012‬‬
‫‪397.78‬‬
‫‪ .2.12‬נכס עתיר כוח אדם‬
‫תאור הנכס‬
‫נכסים עתירי כוח אדם – מהשנה השנייה ואילך‬
‫‪.2‬‬
‫סוג הנכס‬
‫‪920‬‬
‫תעריף ‪2012‬‬
‫‪88.88‬‬
‫הסדרי תשלום הארנונה ומועדי תשלום‬
‫א‪.‬‬
‫המועד החוקי לתשלום הארנונה הוא ‪ 1‬בחודש ינואר ‪. 2012‬‬
‫ב‪.‬‬
‫על אף האמור בפסקה א' מאפשרת המועצה המקומית אלעד לשלם את הארנונה בהסדר‬
‫תשלומים כמפורט להלן‪:‬‬
‫‪ .1‬למשלם את הארנונה במלואה עד ליום ‪ 31.1.2012‬תינתן הנחה בשיעור של ‪2%‬‬
‫בתנאי ששילם את כל חובותיו‪.‬‬
‫‪ .2‬מבלי לפגוע באמור לעיל ולנוחיות התושבים הוחלט לאפשר לשלם את הארנונה‬
‫בשישה תשלומים שווים צמודי מדד עפ"י החוק כדלקמן‪:‬‬
‫‪,10.9.2012 , 10.7.2012 ,10.5.2012 ,10.3.2012 ,10.1.2012‬‬
‫‪. 10.11.2012‬‬
‫‪ .3‬בנוסף ולנוחות התושבים ניתן לשלם את החיוב הכולל בהוראת קבע בבנק ב‪12 -‬‬
‫תשלומים חודשיים אשר ישולמו בכל ‪ 15‬לחודש קלנדארי בתוספת הפרשי הצמדה‬
‫בהתאם לחוק הרשויות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) התש"ם‪-‬‬
‫‪ ,1980‬וזאת בתנאי שכל תשלום ישולם במועד‪.‬‬
‫למשלם ע"י הסדר תשלומים בהוראות קבע בבנק‪ ,‬תינתן הנחה של ‪. 2%‬‬
‫ג‪.‬‬
‫עפ"י הוראות חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) התש"מ‪-‬‬
‫‪ , 1980‬יתווספו לארנונה כללית המשתלמת עפ"י הסדר תשלומים הפרשי הצמדה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫חשבונות ארנונה שלא יפרעו במועדם (ה‪ 15 -‬לחודש) יחויבו בתשלום ריבית כחוק בנוסף‬
‫להפרשי ההצמדה על הארנונה עצמה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫בס"ד‬
‫ה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫אי פירעון אחד התשלומים הנ"ל כמפורט בסעיף ב' ( ‪ )2( )1‬במועד הנקוב בהסדר‪ ,‬יאפשר‬
‫למועצה לדרוש את יתרת מלוא חיוב הארנונה השנתי‪ ,‬לרבות הפרשי הצמדה וריבית כחוק‪.‬‬
‫הליכי השגה וערר‬
‫א‪.‬‬
‫בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) תשל"ו – ‪ 1976‬ניתן‬
‫להשיג בפני מנהל הארנונה על החיוב בתוך ‪ 90‬ימים מיום קבלת הודעת התשלום על יסוד‬
‫טענה מטענות אלה‪:‬‬
‫‪ . 1‬הנכס שבשלו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום‪.‬‬
‫‪ . 2‬נפלה בהודעת התשלום שמשיגים עליה טעות בציון סוג הנכס‪ ,‬גודלו או‬
‫השימוש בו‪.‬‬
‫‪ . 3‬הוא אינו מחזיק בנכס‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ . 1‬מנהל הארנונה ישיב תוך שישים ימים מיום קבלת ההשגה‪.‬‬
‫‪ . 2‬לא השיב מנהל הארנונה תוך שישים ימים‪ ,‬יחשב הדבר כאילו החליט לקבל‬
‫את ההשגה‪.‬זולת אם האריכה וועדת ערר תוך תקופה זו את מועד מתן התשובה‬
‫מטעמים מיוחדים שיירשמו‪ ,‬ובלבד שתקופת הארכה לא תעלה על ‪ 30‬יום‪.‬‬
‫‪ 30‬ימים מיום‬
‫הרואה עצמו מקופח בתשובת מנהל הארנונה על השגתו רשאי‪ ,‬תוך‬
‫שנמסרה לו התשובה לערור עליה לפני וועדת ערר‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫על החלטת וועדת ערר רשאים העורר ומנהל הארנונה לערער לפני בית המשפט המחוזי‬
‫בתל‪-‬אביב תוך ‪ 30‬יום מיום מסירת ההחלטה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫החלטת בית המשפט המחוזית סופית‪.‬‬
‫הנחות בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)‪ ,‬התשנ"ג‪1993-‬‬
‫הנחות תינתנה לזכאים לפי הקבוע בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה התשנ"ג‬
‫‪ ) 1993‬בשיעור ההנחה המרבי הקבוע בדין‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כל התוספות המודגשות באדום‪ ,‬מותנות באישורים הרלוונטיים‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫יצחק עידן‬
‫ראש המועצה‬
‫תיוק‪ :‬צווי מיסים‬
‫‪5‬‬