øòâðéæ àôéì ãåã õøòî ùøòä ãåã ñéåø÷ `éîçð áåã ìàåé

#11-123
5:23
þì¾í ³îñ¼
6:35
íôìí ±ò
8:45 ¾"þš öôï ¹î½
9:21 ê"þè
9:53 íñõ³ öôï ¹î½
10:17 ê"þè
12:09
³î®ì
Fax: 718-384-4631  Email: [email protected]
12:45
íñîðè íìòô
ìàåé úéø÷

øåáéöä ìå÷ - éñðàî

øåáéöä
çåì - ô"á
4:07
íò¬š íìòô
845-662-3137
845-425-1313
718-303-4300
5:43
í¼−š¾
6:56
³"þ
718-384-4190 :ñìé÷ñèò÷ -âøåáñîàéìéåå
í èꬾþ¼òêð
Feb. 26
’½ôñ
þðê ’ï
 íéëåãéù 
á"ñîåå é"ð õøòî ùøòä ãåã ä"åî
ìàéøèðàî é"ð éååòì øæòéìà ä"åî
é"÷ é"ð ùèéååà÷øòá ÷çöé ìàåîù ä"åî
ãåã
é"ð áåã ìàåé
é"ð íåìù ìàøùé
é"ð
á"ñîåå é"ð øòâðéæ àôéì ä"åî
á"ñîåå é"ð ñéåø÷ 'éîçð ä"åî
é"÷ é"ð íéåáìèééè íéøôà ä"åî
Divine Catering 347‐754‐7171

èëàð êàåå 
‫פאר אלע אייערע שמחות‬
75 Morton St. é"ð ïàîøòä ïäëä ïøäà ä"åî ç"åî úéáá
é"ð éàðéñ ïîì÷ ø"á éëãøî àéñåæ øæòéìà ä"åî
8:00 úéøçù ññàø 207 éåùà÷ ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
725 Bedford #4 à"èéìù äèàø íåìù áøä ç"åî úéáá
é"ð âìàáòðù ãåã óñåé áøäá ìàéçé øéàî íééç ä"åî
9:30 úéøçù ô"á-âøåáñìà÷ ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
187 Penn ä"ò ñ÷åô íééç ä"åî ç"åî úéáá
é"ð íéåáðòèñò÷ øéàî íåìù ø"á ìàåé ä"åî
8:15 úéøçù àðùæàååàé ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
143 Classon #1-A (cor. Park) éúéáá ,é"ð ïàîãòéøô óìàåå ìàøùé ä"åî ïúç
é"ð ñìòæééî êåøá äîìù ø"á ìàåé ä"åî
8:10 úéøçù éìòäèàáîàñ ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå

é"ð øòæééåå ïåòîù ä"åî
úéèøôë ìá÷ì àð úåðîæä éúçìù àìù úåéä
é"ð ñàä íçðî óñåé ä"åî
úéèøôë ìá÷ì àð úåðîæä åðçìù àìù úåéä
é"ð øòöèéôù 'éìà ä"åî
à"èéìù ‫ אבד"ק חליסה‬ö"äâä
à"èéìù øòâðéæòìù øæòìà áøä
úåðåúç 
é"ð ÷éæééà ÷çöé
é"ð ñìòæééî ïîçð íäøáà ä"åî
àâéô ñãøô íìåàá
é"ð éëãøî ìàøùé
é"ð ïäë éìúôð 'éòùé ä"åî
éáö ñãøô íìåàá
é"ð éëãøî ìàøùé
ìàéøèðàî é"ð øòîîåøã óñåé íäøáà ä"åî
ìàèðòðéèðà÷ íìåàá
é"ð ‫צבי‬
à"èéìù ‫ ישראל ראזענפעלד‬â"äøä
ô"á - àãìàâ úøèò íìåàá
é"ð áééì ïîìæ
à"èéìù ùèéååà÷éæééà êåøá íééç áøä
ô"á - à÷ðéç úøèò íìåàá
‫ לפנצ"ה‬11:00 ‫ בעדפארד בשעה‬500 ‫מנין לאמירת כל ספר תהלים כל ערש"ק בבית רבינו זי"ע‬
‫‪Tax Returns – Convenient Office Location – Maximum Refund ‬‬
‫‪ 347‐944‐1929‬משה יואל גאלדשטיין ‪76 Lee Ave. (Cor. Rodney) ‬‬
‫~ ‪~ Willoughby Suites‬‬
‫‪Brand new high-end office space in prime location becoming available mid-March.‬‬
‫‪Big windows in every suite, bathroom, conference room, security, kitchen, elevator‬‬
‫‪For more info please email to: [email protected]‬‬
‫÷‪ñãééôéñàì‬‬
‫‪-‬‬
‫‪ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã‬‬
‫געלערענט אור החיים הק' ‪ 40‬טעג לזכות א שידוך פאר א עלטערע בחור און ב"ה געהאלפן געווארן‪ ,‬וקבלתי לפרסמו‬
‫א מוסד עטה"ק זוכט יונגעלייט‪/‬בחורים צו גיין נאך געלט אין די ימי הפורים ‪ -‬גוט באצאלט‪011-972-2-540-0655 ,‬‬
‫‪ -Flaum’s Appetizing‬אכטונג שמשים ‪ -‬ספעציעלע פרייזן פאר אלע אייערע באשטעלונגען‪718-387-7934, Free delivery ,‬‬
‫א גאר וויכטוגע צוועק זוכט בחורים און יונגעלייט ארומצוגיין פורים נאך געלט‪ ,‬זייער שיין באצאלט‪845-217-0750 ,‬‬
‫שמואל מנחם קאהן‬
‫‪718-388-1458‬‬
‫מגילות האלסעיל – ריטעיל‬
‫פרדס שלמה טעלאפאן ליין ‪ -‬די בעסטע דרשות דורך די בעסטע רעדנערס‪718-480-5222 ,‬‬
‫געזוכט א א פאסיגע מנהל פאר ישיבה גדולה‪ ,‬רופט‪ 347-719-0644 :‬לאזט א קלארע מעסידש‬
‫היימישע ת"ת אין ב"פ זוכט א כתה א' מלמד פאר קומענדיגע יאר תשע"ו‪ ,‬רופט‪ 347-470-1345 :‬לאזט קלארע מעס‪.‬‬
‫מיר זיכן אינגעלייט מיט עקספעריענס צו קניפן ציצית‪ ,‬גוט באצאהלט‪ ,‬ביטע רופט‪718-436-0707 :‬‬
‫שמחת בית רבינו‪ :‬באס קיין טאהש אויף שב"ק זכור * לס' ונשמע קולו בבאו אל הקודש * צוריק מוצ"ש נאכן געזעגענען‪718-782-3138 ,‬‬
‫צו פארדינגען מאושר סעלפאונס אויף פורים ‪The Wireless Expert 140 Rodney 718-388-2355‬‬
‫עס ווערט געזוכט א מענעדזשער פאר א חסידישע יונגל קעמפ‪ ,‬מיז האבן עקספיריענס‪347-254-4576 ,‬‬
‫א סטאר אין וומס"ב זוכט א יונגערמאן צו ארבייטן‪ ,‬רופט‪845-783-0604 :‬‬
‫מיר האבן אן אויסוואל פון הערליכע מגילות וכל הקודם זכה‪ ,‬אלעזר הלוי גרובער סופר סת"ם ‪347-630-1711‬‬
‫געזוכט בחורים ‪ /‬יונגעלייט ארומצוגיין פורים פאר זייער א וויכטיגע צוועק‪ ,‬גוט באצאלט‪347-232-0776 ,‬‬
‫לכבוד פורים‪ :‬ש"ס ‪ -‬טורים ‪ -‬שו"ע ‪ -‬רמב"ם פרענקל ‪ -‬חומשים ‪ -‬משניות וכדו' ביליגסטע פרייזן‪ ,‬פאר הספרים ‪718-387-2650‬‬
‫• מיר האבן א גרויסע אויסוואהל פון הערליכע מגילות וכל הקודם זכה •‬
‫ספעשעל שעה'ן פאר מגילות פון ‪ 1:00‬ביז ‪ 11:00‬ביינאכט ‪ -‬ספעציעלע גוטע פרייזן פאר אינגעלייט וואס ווילן זיך איינהאנדלען א מגילה‬
‫יהושע עקשטיין סופר סת"ם ‪190 Wilson St. #A-8 917-817-0185‬‬
‫‪ - íð−ëê ³ë¾í‬פארלוירן תפילין מיט די נאמען שמואל ישעי' רעטעק אויב האט איר עס געזעהן ערגעץ אדער געטראפן רופט‪917-794-6980 :‬‬
‫ווער עס האט בטעות ארויסגענומען פון א צווייטענס טלית בייטל א רש"י תפילין מיט די נאמען ש‪.‬ג‪ .‬אין בהמ"ד קאשוי‪ ,‬רופט ‪917-588-7334‬‬
‫‪ - ë"½ôîî‬געזוכט צו דינגען א שיינע ‪ 3 -2‬בעדרום דירה פאר גאנץ פסח‪ ,‬וויליג צו באצאלן ‪ ,$2000‬רופט‪347-744-6825 :‬‬
‫‪ - ë"½ôîî‬געזוכט צו דינגען א סטאר‪ ,‬ביטע רופט‪917-868-7979 :‬‬
‫‪Looking to rent an apartment for the month of Nissan for a young couple w/o kids. 917-414-9551 - ë"½ôîî‬‬
‫‪ - ë"½ôîî‬עס ווערט געזוכט אפיס ספעיס‪ 300 ,‬ס"פ‪ ,‬און ‪ 500‬ס"פ‪ ,‬ביטע רופט‪347-628-8757 :‬‬
‫‪ - ë"½ôîî‬קליינע אפיס צו פארדונגען‪ 160 ,‬ס"פ‪ ,‬רופט‪718-797-0505 :‬‬
‫‪ - ë"½ôîî‬פורנישד דירה צו פארדינגען‪ ,‬ווילסאן )לי‪/‬בעדפארד(‪ ,‬רופט‪718-878-5040 :‬‬
‫‪ - ë"½ôîî‬געזוכט צו קויפן א ‪ 3‬אדער ‪ 4‬בעדרום דירה )נישט ‪ (Domsey‬רופט‪802-487-0426 :‬‬
‫‪Office space on Broadway / Berry up to 3500 s"f build to suit, call: 718-878-3805 #109 - ë"½ôîî‬‬
‫‪ - ë"½ôîî‬צו פארדינגען א פורנישד דירה אויף ‪ ,Middleton St.‬רופט‪718-782-2502 :‬‬
‫‪ - −½òêô‬א נייע ‪ 4‬בעדרום דירה אויף ‪ .Elm St‬צו פארדינגען‪ ,‬הערליכע פארטש‪ ,‬רופט‪347-423-3604 :‬‬
‫‪Open House Sunday 3/1 from 2-4 PM, 5 Smolley Dr. House big enough to accommodate a large family and much more. David 845-548-6999 - −½òêô‬‬
‫‪Investment- 4 Family in Monsey, Net income 59K, 11% Cap, 18% Cash On Cash. Asking 1M. Call/Text 845-608-1888 [email protected]‬‬
‫‪ - Tri State Sewer‬מיר שטאפען אויף טוילעטס ‪-‬סינקס ‪ -‬וואנעס‪ ,sewer mains -‬א‪.‬ד‪.‬ג‪718-783-1000 .‬‬
‫שמשים‪/‬בעלי שמחות ‪ -‬מודעה פון ‪ - Schwartz Appetizing B.P.‬מיר האבן ‪ free Delivery‬קיין וומס"ב‪718-851-1011 ,‬‬
‫היינט איז די לעצטע טאג וואס איר קענט ‪ lock'n‬אייער לעקטריק פאר די ביליגע פרייז פון ‪ ,8.6¢ per kwh‬רופט שוין ‪845-659-8126‬‬
‫‪No Credit?! We Will Build Up Your Credit To a 800 Score In 30 days So You Can Lease a Car Or Buy a House. 718-436-2217‬‬
‫‪WORLD CLASS FOOT CARE NEAR YOU Dr. Harry Baldinger D.P.M. foot specialist Williamsburg / Monsey 845-425-8686‬‬
‫‪ ,apt., yrs. experience, H. Fogel 917-586-3774‬חתן כלה ‪Full renovation, kitchens, baths, basements‬‬
‫מיר קומען אראפ צו אייך אריינצולייגן ‪ Remote Starters‬אויך קענט איר אנצינדן אייער קאר פון די ‪ Smart Phone‬רופט ‪718-781-5926‬‬
‫‪Job Opportunity - Seeking to hire a construction manager for projects in Monroe & Monsey.‬‬
‫‪Must have experience in the construction field. Please send resume to [email protected]‬‬
‫‪Credit Repair - We Will Repair Your Credit That Will Give You a Credit Score Of 800, Call For Free Consultation 800-209-8530‬‬
‫‪Hamaspik Day Habilitation of Will. Is seeking male direct support staff to work with special need Boys. Driver’s License a must. 718-302-3333x 211‬‬
‫‪Manhattan office is looking for a male entry level bookkeeper. email info to: [email protected]‬‬
‫עס ווערט געזוכט א יונגערמאן אדער אחריות'דיגער בחור צו טוהן שווערע פיזישע ארבעט אין א‬
‫גוי'אישע געגענט‪ ,‬גוט באצאלט‪ ,‬רופט ‪ 212-203-9902‬מיר וועלן אייך שנעל צוריקרופן‬
‫‪Applex Appliances Repair - Washer , Dryer ,Fridge ,Stove, A/C Same day - late hours, 718-404-1107‬‬
‫עס עפנענט זיך אויף א ‪ piano‬קלאס יעדע זונטאג‪ ,‬אויך עפענען מיר א קלאס פאר‬
‫‪ Clarinet and Violin‬פאר יונגלעך פון ‪ 8‬ביז ‪ 13‬יאר‪ ,‬רופט‪ 347-587-0959 :‬ל‪.‬מ‪.‬‬
‫‪718-213-3005 - roofing - repairs - skylights - gutters - waterproofing - brickwork - 5 Boro Roofer‬‬