פקר ידפז - TheMarker Finance

‫דוח תקופתי לשנת ‪2004‬‬
‫פרק א' – תיאור עסקי התאגיד‬
‫פרק ב' – דוח הדירקטוריון על מצב עסקי התאגיד‬
‫פרק ג' – דוחות כספיים לשנה שנסתיימה ביום ‪31.12.2004‬‬
‫פרק ד' – פרטים נוספים על התאגיד‬
‫‪1‬‬
‫שם התאגיד‪:‬‬
‫פקר ידפז בע"מ‬
‫מס' התאגיד‪:‬‬
‫‪52-003979-3‬‬
‫כתובת ד‪.‬אלקטרוני‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫המען הרשום‪:‬‬
‫רח' פקר ‪ ,12‬ת‪.‬ד‪180 .‬‬
‫א‪.‬ת‪.‬קרית מלאכי ‪70951‬‬
‫מס' טלפון‪:‬‬
‫‪08-6625105‬‬
‫מס' פקס‪:‬‬
‫‪08-8503895‬‬
‫תאריך המאזן‪:‬‬
‫‪31.12.2004‬‬
‫‪1‬‬
‫פרק א' ‪-‬‬
‫תיאור עסקי‬
‫התאגיד‬
‫‪1‬‬
‫פקר ידפז ‪ -‬תאור עסקי התאגיד‬
‫תוכן עניינים‪:‬‬
‫פרק ראשון – תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד ‪4 ....................................................‬‬
‫‪1.‬‬
‫פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו ‪4 .............................................................‬‬
‫‪.2‬‬
‫תחומי פעילות ‪6 ................................................................................................‬‬
‫‪.3‬‬
‫השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו ‪7 ............................................................‬‬
‫‪.4‬‬
‫חלוקת דיבידנדים ‪7 ...........................................................................................‬‬
‫פרק שני – מידע אחר ‪8 ......................................................................................................‬‬
‫‪.5‬‬
‫מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של התאגיד ‪8 ........................................................‬‬
‫‪.6‬‬
‫סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים של פעילות התאגיד ‪9 ...................................‬‬
‫פרק שלישי – תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות‪10 .........................................................‬‬
‫‪.7‬‬
‫סינרגטיות בין תחומי הפעילות של הקבוצה ‪10 ........................................................‬‬
‫‪.8‬‬
‫תחום הפלדה ‪10 ...............................................................................................‬‬
‫‪.9‬‬
‫תחום החממות ‪20 .............................................................................................‬‬
‫פרק רביעי – עניינים הנוגעים לפעילות הקבוצה בכללותה ‪28 .....................................................‬‬
‫‪.10‬‬
‫פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים ‪28 .........................................................‬‬
‫‪11.‬‬
‫מוצרים חדשים ‪28 ............................................................................................‬‬
‫‪12.‬‬
‫צבר הזמנות ‪28 .................................................................................................‬‬
‫‪13.‬‬
‫מחקר ופיתוח ‪28 ...............................................................................................‬‬
‫‪14.‬‬
‫נכסים לא מוחשיים ‪28 .......................................................................................‬‬
‫‪15.‬‬
‫הון אנושי ‪29 ....................................................................................................‬‬
‫‪16.‬‬
‫הון חוזר ‪31 ......................................................................................................‬‬
‫‪.17‬‬
‫השקעות ‪32 .....................................................................................................‬‬
‫‪18.‬‬
‫מימון ‪32 .........................................................................................................‬‬
‫‪19.‬‬
‫מיסוי ‪33 ........................................................................................................‬‬
‫‪20.‬‬
‫מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד ‪34 ...................................................................‬‬
‫‪21.‬‬
‫הסכמים מהותיים ‪35 ........................................................................................‬‬
‫‪22.‬‬
‫הסכמי שיתוף פעולה ‪36 .....................................................................................‬‬
‫‪2‬‬
‫‪23.‬‬
‫הליכים משפטיים‪36 .........................................................................................‬‬
‫‪.24‬‬
‫ביטוח‪36 .........................................................................................................‬‬
‫‪25.‬‬
‫יעדים ואסטרטגיה עסקית ‪36 ..............................................................................‬‬
‫‪26.‬‬
‫צפי להתפתחות בשנה הקרובה ‪38 ........................................................................‬‬
‫‪27.‬‬
‫מידע בדבר שינוי חריג בעסקי התאגיד ‪38 ..............................................................‬‬
‫‪28.‬‬
‫אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים ‪38 ................................................‬‬
‫‪29.‬‬
‫תחזיות אחרות והערכות לגבי עסקי התאגיד ‪38 .......................................................‬‬
‫‪30.‬‬
‫מידע כספי לגבי מגזרים גיאוגרפיים ‪39 .................................................................‬‬
‫‪31.‬‬
‫דיון בגורמי סיכון ‪39 ..........................................................................................‬‬
‫‪3‬‬
‫תיאור עסקי התאגיד בדו"ח התקופתי‬
‫בפרק תיאור עסקי החברה כללה החברה‪ ,‬מידע צופה פני עתיד‪ ,‬כהגדרתו בחוק ניירות ערך‪ ,‬תשכ"ח‪-‬‬
‫‪) 1968‬להלן‪" :‬חוק ניירות ערך"(‪ .‬מידע כאמור כולל‪ ,‬בין היתר‪ ,‬תחזיות‪ ,‬מטרות‪ ,‬הערכות ואומדנים‬
‫המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים‪ ,‬אשר התממשותם אינה וודאית ואינה בשליטת החברה‪.‬‬
‫במקרים מסוימים‪ ,‬מידע צופה פני עתיד בפרק זה‪ ,‬יזוהה באמירות כמו "החברה צופה"‪" ,‬החברה‬
‫מצפה"‪" ,‬החברה מעריכה"‪" ,‬החברה מאמינה"‪" ,‬בכוונת החברה" וביטויים דומים‪ ,‬אך יתכן כי מידע‬
‫זה יופיע גם בניסוחים אחרים‪.‬‬
‫מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה היסטורית מוכחת והוא מבוסס רק על הערכתה הסובייקטיבית‬
‫של הנהלת החברה‪ ,‬אשר הסתמכה בהנחותיה‪ ,‬בין השאר‪ ,‬על ניתוח מידע כללי‪ ,‬שהיה בפניה במועד‬
‫פרסום הדוח ובכללו פרסומים ציבוריים‪ ,‬מחקרים וסקרים‪ ,‬אשר לא ניתנה בהם התחייבות לנכונותו‬
‫או שלמותו של המידע הכלול בהם‪ ,‬ונכונותו לא נבחנה על ידי הנהלת החברה באופן עצמאי‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬התממשותו ו‪/‬או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד תושפע מגורמים אשר לא ניתן‬
‫להעריכם מראש וברובם אינם מצויים בשליטת החברה‪.‬‬
‫לפיכך‪ ,‬על אף שהנהלת החברה מאמינה שציפיותיה‪ ,‬כפי שמופיעות בדוח זה‪ ,‬הינן סבירות‪ ,‬הרי‬
‫שתוצאות פעילותה של החברה בעתיד עלולים להיות שונים מהותית מאלו שהוצגו במידע צופה פני‬
‫עתיד המובא בדו"ח‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫פרק ראשון – תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד‬
‫‪.1‬‬
‫פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו‬
‫‪.1.1‬‬
‫פקר ידפז בע"מ‪ ,‬חברה פרטית מדווחת‪) ,‬להלן‪" :‬החברה" או "פקר ידפז"( והחברות‬
‫בשליטתה )להלן ייקראו החברה והחברות בשליטתה לשם הנוחות‪" :‬הקבוצה"(‪ ,‬הן‬
‫חברות תעשייתיות ומסחריות‪ ,‬אשר פועלות בעיקר בישראל בייצור ומכירה של מגוון‬
‫מוצרי פלדה וחממות‪.‬‬
‫‪.1.2‬‬
‫פקר ידפז נתאגדה בישראל ביום ‪ 13/2/85‬כחברה פרטית מוגבלת במניות בשם‪ ,‬צור‬
‫)שירותי פלדה( בע"מ‪ .‬סמוך לאחר התאגדותה‪ ,‬בתאריך ‪ ,28/3/85‬שינתה החברה את‬
‫שמה לידפז )שירותי פלדה( בע"מ‪ ,‬בתאריך ‪ 23/5/93‬שינתה החברה את שמה לידפז‬
‫שירותי פלדה בע"מ‪ ,‬ובאוגוסט ‪ 2003‬בעקבות המיזוג המתואר להלן שונה שמה לפקר‬
‫ידפז בע"מ‪ .‬באוגוסט ‪ 1993‬הפכה החברה לציבורית‪ .‬יולי ‪ 2003‬הציעו בעלי שליטה הצעת‬
‫רכש לרכישת מניות פקר ידפז מהציבור‪ .‬הצעת הרכש נתקבלה וכל מניות החברה נמחקו‬
‫מהמסחר בבורסה והחברה הפכה לחברה פרטית מדווחת בשל קיום אגרות חוב של‬
‫החברה המוחזקות בידי הציבור‪.‬‬
‫‪.1.3‬‬
‫מיזוגים ‪ -‬בחודש אוגוסט ‪ ,2003‬הושלמה עסקת מיזוג בין רוב פעילות הפלדה של חברת‬
‫פקר פלדה בע"מ )להלן "פקר"( לבין פקר ידפז במסגרתה הקצתה פקר ידפז מניות לפקר‬
‫ובתמורה הועברו לפקר ידפז‪ ,‬מלא המניות והזכויות של פקר‪ ,‬בחברות הבאות‪ :‬פקר‬
‫פלדה מפעלי דרום בע"מ‪ ,‬פקר פלדות ומתכות בע"מ‪ ,‬פקר פלדות דייק בע"מ‪ ,‬הנדסת‬
‫תאורה בע"מ‪ ,‬חברת ארספילד בע"מ הרשומה באירלנד ובנוסף הועברו הפעילויות של‬
‫החברות במוסקבה )להלן "חברות פקר"(‪ ,‬בדרך של החלפת מניות‪ ,‬באופן שפקר ידפז‬
‫הפכה לחברה בת בבעלות ובשליטת פקר ושמה שונה לפקר ידפז בע"מ‪ .‬הדוחות הכספיים‬
‫אוחדו החל מהרבעון השלישי של שנת ‪ .2003‬להרחבה ראה דוח מיידי של פקר ידפז מיום‬
‫‪.23.5.03‬‬
‫‪.1.4‬‬
‫שינויים מבניים – במהלך הרבעון האחרון של שנת ‪ 2003‬ובמהלך שנת ‪ 2004‬נמשך תהליך‬
‫רה‪-‬ארגון במבנה הפעילות של הקבוצה‪ .‬מטרתו העיקרית של השינוי המבני היתה לאחד‬
‫את פעילות חברות הבנות של פקר ידפז ופקר תחת חברת פקר ידפז הממוזגת ולאחד‬
‫פעילויות של חברות בנות חופפות כאשר‪) :‬א( כל הנכסים וההתחייבויות של פקר ידפז‬
‫הקשורים לפעילות הפרופילים הועברו לפקר ידפז פרופילים בע"מ )שם קודם‪ :‬פקר פלדה‬
‫מפעלי דרום בע"מ(; )ב( כל הנכסים וההתחייבויות של פקר ידפז הקשורים לפעילות‬
‫הפחים הועברו לפקר ידפז שירותי פלדה בע"מ )שם קודם‪ :‬פקר פלדות ומתכות בע"מ(‪,‬‬
‫כולל מיזוג חברת אדקסטיל בע"מ עם ולתוך פקר ידפז שירותי פלדה בע"מ; )ג( כל‬
‫הנכסים של פקר ידפז הקשורים לפעילות הגלוון הועברו לפקר ידפז מפעלי גלוון בע"מ‬
‫)שם קודם‪ :‬ידפז מפעלי גלוון )‪ (1992‬בע"מ( כולל הנכסים של פקר פלדה מפעלי דרום‬
‫בע"מ הקשורים לתחום הגלוון; )ד( חברת ערוצי פלדה בע"מ מוזגה עם ולתוך פקר ידפז‬
‫מתכות בע"מ )שם קודם‪ :‬פקר מתכות בע"מ( ו‪)-‬ה( פקר פלב"מ )פלדות אל חלק( איכות‬
‫‪5‬‬
‫מוזגה עם ולתוך פקר ידפז פלדות איכות בע"מ )שם קודם‪ :‬פקר פלדות איכות )‪(1988‬‬
‫בע"מ(‪.‬‬
‫במטרה ליעל את פעילות הקבוצה הנדרשת בשל התחרותיות הרבה ורמת הביקושים‬
‫הנמוכה‪ ,‬הוחלט על העברה של הפעילויות מכפר סבא לקריית מלאכי ואתרים אחרים של‬
‫הקבוצה )אור עקיבא וחיפה( וצמצום מספר העובדים בקבוצה‪ .‬במהלך שנת ‪2004‬‬
‫הועברה פעילות הפחים ופעילות משיכת המוטות מכ"ס לקריית מלאכי‪ .‬העברת הפעילות‬
‫מכפר סבא לקריית מלאכי דרשה שדרוג מהותי של התשתיות בקריית מלאכי ומיקום‬
‫מחדש של חלק מהמכונות והציוד‪ .‬עלות פרויקט הבינוי והעברה כחמישה מיליון דולר‪.‬‬
‫במסגרת מהלך זה נוהל מו"מ עם ההסתדרות וועד העובדים אשר הבשיל לכדי הסכם‬
‫קיבוצי מיוחד ובו סוכמו תנאי הפרישה של העובדים המפוטרים‪ .‬תנאי פרישה אלו כללו‪,‬‬
‫בן השאר‪ ,‬פיצויי פיטורים מוגדלים בהתאם לוותק של העובד בקבוצה‪.‬‬
‫‪.1.5‬‬
‫רכישות‪/‬העברות מהותיות של נכסים – ביולי ‪ 2004‬נחתם הסכם מיזוג בין פקר ידפז‬
‫ופקר ידפז פלדות דייק בע"מ )להלן‪" :‬פקר דייק"(‪ ,‬מצד אחד‪ ,‬לבין חברת סלומון את‬
‫ססבון תעשיות זיווד בע"מ )להלן‪" :‬סלומון"(‪ ,‬מצד שני‪ ,‬לפיו מיזגו פקר דייק וסולומון‬
‫את פעילותם בתחום העיבודים ובתחום הזיווד האלקטרוני בדרך של פיצול לשם מיזוג‪,‬‬
‫כך שבשלב הראשון פיצלה פקר דייק את פעילותה בתחום העיבודים ואילו סלומון פיצלה‬
‫את פעילותה בתחום הזיווד האלקטרוני ובשלב השני‪ ,‬מוזגו הפעילויות שפוצלו לתוך‬
‫חברה חדשה קולטת בשם קונטק זיווד אלקטרוני בע"מ אשר מוחזקת בחלקים שווים‬
‫ע"י פקר ידפז וסולומון‪.‬‬
‫‪.1.6‬‬
‫אף חברה מחברות הקבוצה לא נכנסה להליכי פירוק‪ ,‬כינוס נכסים‪ ,‬הסדר נושים וכיוצא‬
‫בזה‪.‬‬
‫‪.1.7‬‬
‫לא התרחש כל שינוי מהותי באופן ניהול עסקי התאגיד‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫להלן תרשים מבנה החזקות של הקבוצה‪:‬‬
‫‪.1.8‬‬
‫ידפז‬
‫פקר ידפז‬
‫פקר‬
‫בע""ממ‬
‫בע‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫ידפז‬
‫ימקו ידפז‬
‫ימקו‬
‫בע""ממ‬
‫תעשיות בע‬
‫תעשיות‬
‫ידפז‬
‫פקר ידפז‬
‫פקר‬
‫פלדה‬
‫שירותי פלדה‬
‫שירותי‬
‫בע""ממ‬
‫בע‬
‫‪100%‬‬
‫‪VEGTECH‬‬
‫‪VEGTECH‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪2000‬‬
‫אפריקה‬
‫דרום אפריקה‬
‫דרום‬
‫‪50%‬‬
‫ידפז‬
‫פקר ידפז‬
‫פקר‬
‫מתכות‬
‫מתכות‬
‫בע""ממ‬
‫בע‬
‫‪100%‬‬
‫ידפז‬
‫פקר ידפז‬
‫פקר‬
‫פרופילים‬
‫פרופילים‬
‫בע""ממ‬
‫בע‬
‫‪100%‬‬
‫ידפז‬
‫פקר ידפז‬
‫פקר‬
‫מפעלי‬
‫מפעלי‬
‫בע""ממ‬
‫גלוון בע‬
‫גלוון‬
‫‪100%‬‬
‫‪50%‬‬
‫ידפז‬
‫פקר ידפז‬
‫פקר‬
‫פלדות‬
‫פלדות‬
‫בע""ממ‬
‫דייק בע‬
‫דייק‬
‫‪100%‬‬
‫ידפז‬
‫פקר ידפז‬
‫פקר‬
‫פרופילים‬
‫פרופילים‬
‫בע""ממ‬
‫שיווק בע‬
‫שיווק‬
‫זיווד‬
‫קונטק זיווד‬
‫קונטק‬
‫אלקטרוני‬
‫אלקטרוני‬
‫בע""ממ‬
‫בע‬
‫‪25%‬‬
‫הנדסת‬
‫פפ‪..‬לל‪..‬הה‪ ..‬הנדסת‬
‫תאורה‬
‫תאורה‬
‫בע""ממ‬
‫בע‬
‫‪75%‬‬
‫ידפז‬
‫פקר ידפז‬
‫פקר‬
‫פלדות‬
‫פלדות‬
‫בע""ממ‬
‫איכות בע‬
‫איכות‬
‫‪UNIVERSAL‬‬
‫‪UNIVERSAL 50%‬‬
‫טורקיה‬
‫טורקיה‬
‫‪MIDAL‬‬
‫‪MIDAL‬‬
‫מוסקבה‬
‫מוסקבה‬
‫‪24.5%‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪ALAR‬‬
‫‪ALAR 22‬‬
‫מוסקבה‬
‫מוסקבה‬
‫‪.2‬‬
‫תחומי פעילות‬
‫לקבוצה שני תחומי פעילות עיקריים‪ ,‬המדווחים כמגזרים עסקיים בדוחותיה הכספיים‬
‫המאוחדים של החברה‪:‬‬
‫‪2.1‬‬
‫תחום הפלדה – בתחום הפלדה פועלת החברה באמצעות מספר חברות בת )להלן‪:‬‬
‫"חברות הבת"(‪ .‬חברות הבנות פועלות בתחומים הבאים‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫עיבוד פחים באמצעות חברת פקר ידפז שרותי פלדה בע"מ‪.‬‬
‫מסחר באלומיניום ונירוסטה באמצעות חברת פקר ידפז מתכות בע"מ‪.‬‬
‫ייצור ושיווק צינורות ופרופילים באמצעות חברת פקר ידפז פרופילים בע"מ‪.‬‬
‫גלוון באבץ חם באמצעות חברת פקר ידפז מפעלי גלוון בע"מ‪.‬‬
‫משיכת מוטות באמצעות חברת פקר ידפז פלדות דייק בע"מ‪.‬‬
‫מסחר בפלדות מיוחדות ופלדות כלים באמצעות פקר ידפז פלדות איכות בע"מ‪ ,‬בה‬
‫מחזיקה החברה ‪.75%‬‬
‫ארונות תקשורות וזיווד אלקטרוני באמצעות חברת קונטק זיווד אלקטרוני בע"מ‬
‫בה מחזיקה החברה ‪.50%‬‬
‫‪7‬‬
‫עמודי תאורה באמצעות חברת פ‪.‬ל‪.‬ה‪ .‬הנדסת תאורה בע"מ בה מחזיקה החברה‬
‫•‬
‫‪.25%‬‬
‫מרכז הפעילות של פקר ידפז ממוקם בקריית מלאכי כמו כן לפקר ידפז מפעלים‬
‫באשקלון‪ ,‬ערד‪ ,‬יבנה‪ ,‬חיפה‪ ,‬אור עקיבא וכפר סבא‪ .‬במהלך שנת ‪ 2004‬הועברה רוב‬
‫הפעילות שהיתה בכפר סבא לקרית מלאכי ואור עקיבא‪.‬‬
‫הפעילויות השונות של הקבוצה בתחום הפלדה‪ ,‬דומות במאפייניהן מבחינת הרכש‪,‬‬
‫המלאי והלוגיסטיקה‪ ,‬הניהול‪ ,‬המחשוב‪ ,‬סיכונים‪ ,‬שיווק‪ ,‬לקוחות‪ ,‬הפצה ושיתוף הפעולה‬
‫בניהן‪ .‬לפיכך‪ ,‬הן מובאות בדו"ח זה כמקשה אחת תחת תחום פעילות אחד‪.‬‬
‫‪2.2‬‬
‫תחום החממות – בתחום החממות פועלת הקבוצה באמצעות ימקו ידפז תעשיות בע"מ‬
‫)להלן‪" :‬ימקו"(‪ .‬ימקו עוסקת בייצור ובשיווק חממות ופרויקטים חקלאיים בשוק‬
‫המקומי וליצוא ובאספקת מערכות לבקרה אקלימית בחממות חקלאיות‪ .‬מפעליה של‬
‫ימקו ממוקמים באשקלון‪.‬‬
‫במהלך השנים האחרונות הורחבה הפעילות בארץ ובחו"ל במדינות דוגמת‪ :‬דרום‬
‫אפריקה‪ ,‬אתיופיה‪ ,‬קניה ועוד‪.‬‬
‫במהלך שנת ‪ ,2003‬הוחל בפעילות פלדה ברוסיה על ידי רכישה של ‪ 24.5%‬ממניות חברת‬
‫‪) MIDAL‬להלן‪" :‬החברה הרוסית"(‪ ,‬אשר פועלת בתחום הפחים‪ ,‬הפרופילים‪ ,‬המוטות‬
‫והפח גלי‪ .‬החברה הרוסית שוקדת בימים אלו על רכישת קרקע והקמת פעילות‬
‫תעשייתית‪.‬‬
‫השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו‬
‫‪.3‬‬
‫ב‪ -‬יולי ‪ 2003‬נמחקו מניותיה של פקר ידפז מהמסחר‪ .‬לפיכך‪:‬‬
‫*‬
‫לא קיימות עסקאות‪ ,‬או השקעות וזכויות נלוות שהוענקו למשקיע במהלך שנת ‪.2004‬‬
‫*‬
‫לא קיים מחיר מניה הנגזר מהשקעה או מעסקה נכון לתאריך הדו"ח‪.‬‬
‫*‬
‫לחברה אין כל התחייבות להשקעות נוספות‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫חלוקת דיבידנדים‬
‫‪4.1‬‬
‫ביום ה‪ 22-‬באפריל ‪ 2004‬חילקה החברה דיבידנד במזומן בסך של ‪ ₪ 0.113‬לכל מניה‬
‫רגילה שנפרעה‪ ,‬בת ‪ ₪ 1‬ע‪.‬נ‪ ,.‬ובסך כולל של ‪ 1,496‬אלפי ‪.₪‬‬
‫‪4.2‬‬
‫ביום ה‪ 26-‬באוגוסט ‪ 2004‬חילקה החברה דיבידנד במזומן בסך של ‪ ₪ 0.16‬לכל מניה‬
‫רגילה שנפרעה‪ ,‬בת ‪ ₪ 1‬ע‪.‬נ‪ ,.‬ובסך כולל של ‪ 2,118‬אלפי ‪.₪‬‬
‫‪4.3‬‬
‫החלוקה לא הצריכה אישור בית משפט‪.‬‬
‫‪4.4‬‬
‫המגבלה החיצונית של יכולת החברה לחלק דיבידנד בשנתיים האחרונות‪ ,‬אשר עשויה‬
‫להשפיע על יכולת החברה לחלק דיבידנד בעתיד היא התחייבויות של החברה לטובת‬
‫בנקים בארץ לפיהן ההון העצמי של החברה לא יפחת מ‪ 22%-‬מסך המאזן‪ .‬בשנות‬
‫הדיווח הרלבנטיות‪ ,‬החברה עומדת בהתחייבויות אלו ופועלת להורדת ההתחייבות ליחס‬
‫‪8‬‬
‫הון למאזן ל– ‪ ,20%‬קיימת היענות של המערכת הבנקאית לצורך הנ"ל בשל הזינוק החד‬
‫במחירי הפלדה והשפעתו על גידול מהותי במאזן החברה‪ .‬לפרטים בדבר התחייבויות‬
‫הנ"ל ראה סעיף ‪ 18.3‬לפרק ד'‪.‬‬
‫‪4.5‬‬
‫כפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליו‪ ,‬תחלק פקר ידפז‪ ,‬כל שנה‪ ,‬דיבידנד בשיעור‬
‫שלא יפחת מ‪ 25% -‬מן הרווחים לאותה שנה אשר לא יפחת מסכום של ‪ 3‬מיליון ‪ ₪‬בכל‬
‫שנה‪ ,‬לרבות אם הדבר ידרוש קבלת אישור בית משפט להפחתת הונה של פקר ידפז‪.‬‬
‫הדיבידנד יחולק אחת לשישה חודשים‪ ,‬ובכל פעם יחולק סכום של לפחות ‪ 1.5‬מיליון ‪.₪‬‬
‫פרק שני – מידע אחר‬
‫‪.5‬‬
‫‪5.1‬‬
‫מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של התאגיד‬
‫להלן נתונים כספיים מאוחדים )לגבי השנים ‪ 2003 ,2004‬ו‪ (2002 -‬של הקבוצה‪ ,‬בחלוקה‬
‫לתחומי פעילות‪ ,‬באלפי ‪ .₪‬יודגש‪ ,‬כי נתוני סך הנכסים‪ ,‬כמו יתר הנתונים המאזניים‬
‫המופיעים בפרק זה הם נתונים חשבונאיים‪:‬‬
‫שנת ‪:2004‬‬
‫תחום הפלדה תחום החממות התאמות למאוחד‬
‫אלפי ‪₪‬‬
‫אלפי ‪₪‬‬
‫אלפי ‪₪‬‬
‫סך הכנסות‬
‫מחיצוניים‬
‫מתחומי פעילות אחרים‬
‫סך הכל‬
‫סך העלויות המיוחסות‬
‫עלויות אשר אינן מהוות הכנסות בתחום פעילות אחר‬
‫עלויות המהוות הכנסות של תחומי פעילות אחרים‬
‫סך הכל‬
‫רווח תפעולי‬
‫סך נכסים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2004‬‬
‫חלק המיעוט בהכנסות תחום הפעילות החיצוניים‬
‫מאוחד‬
‫אלפי ‪₪‬‬
‫‪754,787‬‬
‫‪681,376‬‬
‫‪73,411‬‬
‫‪28,712‬‬
‫‪76‬‬
‫‪-28,788‬‬
‫‪0‬‬
‫‪710,088‬‬
‫‪73,487‬‬
‫‪-28,788‬‬
‫‪754,787‬‬
‫‪579,422‬‬
‫‪31,515‬‬
‫‪610,937‬‬
‫‪76‬‬
‫‪28,712‬‬
‫‪-28,788‬‬
‫‪0‬‬
‫‪579,498‬‬
‫‪60,227‬‬
‫‪-28,788‬‬
‫‪610,937‬‬
‫‪67,627‬‬
‫‪-5,206‬‬
‫‪62,421‬‬
‫‪725,235‬‬
‫‪4,725‬‬
‫‪4,725‬‬
‫שנת ‪:2003‬‬
‫תחום הפלדה‬
‫אלפי ‪₪‬‬
‫סך הכנסות‬
‫מחיצוניים‬
‫מתחומי פעילות אחרים‬
‫סך הכל‬
‫סך העלויות המיוחסות‬
‫עלויות אשר אינן מהוות הכנסות בתחום פעילות אחר‬
‫עלויות המהוות הכנסות של תחומי פעילות אחרים‬
‫סך הכל‬
‫רווח תפעולי‬
‫סך נכסים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2003‬‬
‫חלק המיעוט בהכנסות תחום הפעילות החיצוניים‬
‫תחום החממות‬
‫אלפי ‪₪‬‬
‫‪355,739‬‬
‫‪16,854‬‬
‫‪372,593‬‬
‫‪55,664‬‬
‫‪108‬‬
‫‪55,772‬‬
‫‪305,128‬‬
‫‪108‬‬
‫‪305,236‬‬
‫‪29,066‬‬
‫‪522,105‬‬
‫‪7,887‬‬
‫‪29,841‬‬
‫‪16,854‬‬
‫‪46,695‬‬
‫‪-2,894‬‬
‫‪66,549‬‬
‫‪10,946‬‬
‫התאמות למאוחד‬
‫אלפי ‪₪‬‬
‫‪-16,962‬‬
‫‪-16,962‬‬
‫‪-16,962‬‬
‫‪-16,962‬‬
‫מאוחד‬
‫אלפי ‪₪‬‬
‫‪411,403‬‬
‫‪0‬‬
‫‪411,403‬‬
‫‪334,969‬‬
‫‪0‬‬
‫‪334,969‬‬
‫‪26,172‬‬
‫‪588,654‬‬
‫‪9‬‬
‫שנת ‪:2002‬‬
‫תחום הפלדה‬
‫אלפי ‪₪‬‬
‫סך הכנסות‬
‫מחיצוניים‬
‫מתחומי פעילות אחרים‬
‫סך הכל‬
‫סך העלויות המיוחסות‬
‫עלויות אשר אינן מהוות הכנסות בתחום פעילות אחר‬
‫עלויות המהוות הכנסות של תחומי פעילות אחרים‬
‫סך הכל‬
‫רווח תפעולי‬
‫סך נכסים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2002‬‬
‫חלק המיעוט בהכנסות תחום הפעילות החיצוניים‬
‫‪5.2‬‬
‫‪.6‬‬
‫תחום החממות‬
‫אלפי ‪₪‬‬
‫‪123,999‬‬
‫‪15,039‬‬
‫‪139,038‬‬
‫‪43,187‬‬
‫‪1,573‬‬
‫‪44,760‬‬
‫‪100,010‬‬
‫‪1,573‬‬
‫‪101,583‬‬
‫‪23,829‬‬
‫‪145,914‬‬
‫‪6,650‬‬
‫‪20,914‬‬
‫‪15,039‬‬
‫‪35,953‬‬
‫‪982‬‬
‫‪51,444‬‬
‫‪10,169‬‬
‫התאמות למאוחד‬
‫אלפי ‪₪‬‬
‫מאוחד‬
‫אלפי ‪₪‬‬
‫‪167,186‬‬
‫‪0‬‬
‫‪167,186‬‬
‫‪-16,612‬‬
‫‪-16,612‬‬
‫‪120,924‬‬
‫‪0‬‬
‫‪120,924‬‬
‫‪24,811‬‬
‫‪197,358‬‬
‫‪-16,612‬‬
‫‪-16,612‬‬
‫ההתאמות למאוחד המופיעות בשנים ‪ 2004 – 2002‬הינם רכישת חומרי גלם של תחום‬
‫החברות מחברות הקבוצה‪.‬‬
‫סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים של פעילות התאגיד‬
‫‪ 6.1‬מחירי הפלדה‪ ,‬שהיא חומר גלם מהותי לפקר ידפז‪ ,‬נתונים לתנודתיות רבה ובתקופה‬
‫האחרונה נמצאים בגל עליית מחירים‪ .‬הגרף הבא מציג את התפתחות מחירי הפלדה‬
‫השטוחה )‪ (HR‬ו‪ (GAL) -‬החל משנת ‪ 1999‬ועד היום‪:‬‬
‫מחיר רכישה‬
‫‪900‬‬
‫‪800‬‬
‫‪700‬‬
‫‪600‬‬
‫‪500‬‬
‫‪$‬‬
‫‪400‬‬
‫‪300‬‬
‫‪200‬‬
‫‪100‬‬
‫‪0‬‬
‫‪01/99‬‬
‫‪04/99‬‬
‫‪07/99‬‬
‫‪10/99‬‬
‫‪01/00‬‬
‫‪04/00‬‬
‫‪07/00‬‬
‫‪10/00‬‬
‫‪03/01‬‬
‫‪12/01‬‬
‫‪09/02‬‬
‫‪06/03‬‬
‫‪03/04‬‬
‫‪GAL‬‬
‫‪HR‬‬
‫‪12/04‬‬
‫תאריך‬
‫‪10‬‬
‫‪ 6.2‬החברה מושפעת לרעה מהשוק הממותן הקיים בארץ בשנים האחרונות בתחומי‬
‫התשתיות‪ ,‬הבניה‪ ,‬והתעשייה‪ .‬לדוגמא יצרני מקררים ומזגנים שהינם צרכני פלדה‬
‫איכותית העבירו חלק ניכר מכושר הייצור שלהם לסין‪.‬‬
‫‪ 6.3‬עפ"י תרחישים שערכה החברה שינויים חדים מאוד במחירי הפלדה עשויים להשפיע‬
‫באופן מהותי על שורת הרווח והפסד של מגזר הפלדה ‪.‬‬
‫פרק שלישי – תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות‬
‫‪.7‬‬
‫סינרגיה בין תחומי הפעילות של הקבוצה‬
‫תחום הפלדה הינו יצרן תשומות מהותי לתחום החממות באספקת פרופילים מרזבים ובמתן‬
‫שירותי גלוון‪ .‬לקוחות‪ ,‬שווקים‪ ,‬לוגיסטיקה‪ ,‬סיכונים‪ ,‬מערכת ההפצה וסוג המוצרים שונה בין‬
‫תחום הפלדה לתחום החממות‪.‬‬
‫להלן מובא תיאור עסקי הקבוצה לגבי כל אחד מתחומי פעילותה בנפרד‪ ,‬למעט בעניינים הנוגעים‬
‫לכלל תחמי הפעילות של הקבוצה‪ ,‬המתוארים יחדיו במסגרת החלק הרביעי לפרק זה‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫תחום הפלדה‬
‫‪ 8.1‬מידע כללי על תחום הפלדה‬
‫‪ 8.1.1‬מבנה תחום הפלדה ושינוים החלים בו‪:‬‬
‫בשוק הפלדה בישראל פועלות מספר חברות פלדה אשר פועלות בתחום שונים אשר‬
‫בחלקן פועלת החברה באמצעות חברות בת‪ .‬תחום הפלדה בו פועלת החברה כולל‬
‫עיבוד פחים‪ ,‬מסחר באלומיניום ונירוסטה‪ ,‬ייצור ושיווק צינורות ופרופילים‪ ,‬גלוון‬
‫באבץ חם‪ ,‬משיכת מוטות‪ ,‬מסחר בפלדות מיוחדות ופלדות כלים‪ ,‬ארונות‬
‫תקשורות וזיווד אלקטרוני ועמודי תאורה‪.‬‬
‫תעשיית מוצרי הפלדה בישראל סבלה בשנים האחרונות מהירידה החדה בהשקעה‬
‫בבניה‪ ,‬תשתיות‪ ,‬ובתעשייה‪ .‬כתוצאה מהירידה בביקושים ומהמספר הרב של‬
‫המתחרים וגורמי הייצור בארץ חלה ירידה במרווחים‪ .‬במהלך שנת ‪ 2004‬ירידת‬
‫המרווחים בפועל נוטרלה ע"י העליה החדה במחירי הפלדה בעולם‪ .‬במצב‬
‫התחרותי השורר כיום במקרה של ההתייצבות או ירידה במחירי הפלדה‪,‬‬
‫המרווחים הקיימים צפויים לרדת‪.‬‬
‫כמו כן העליה החדה במחירי הפלדה הגדילה בצורה ניכרת את ההון החוזר לו‬
‫זקוקה החברה‪ ,‬דבר הבא לידי ביטוי בגידול בסעיפי המלאי‪ ,‬הלקוחות והבנקים של‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ 8.1.2‬מגבלות‪ ,‬חקיקה‪ ,‬תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות‬
‫הקבוצה מפעילה מערכת משולבת לניהול איכות על פי דרישות תקן בינלאומי‬
‫‪ .ISO9001-2000‬המוצרים המפותחים‪ ,‬מיוצרים ומשווקים על ידי הקבוצה‬
‫עומדים בתקן הבינלאומי ‪ .ISO9001-2000‬ההסמכה למערכות האיכות והבטיחות‬
‫מתבצעת על ידי אגף ההסמכה של מכון התקנים באופן תקופתי‪ .‬על מנת להבטיח‬
‫את אמינותה ותחזוקתה של המערכת לניהול האיכות קיימת בחברה מחלקת‬
‫בקרה וניהול איכות הפועלת לקיומה ותחזוקתה המלאה של המערכת‪ .‬החברה‬
‫מעמידה את המשאבים הדרושים בכדי לקיים את הפעילויות הדרושות‪ ,‬כגון‪:‬‬
‫הדרכת עובדים‪ ,‬רכישת כלים וכדומה‪.‬‬
‫‪ 8.1.3‬שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיו‬
‫הגידול בהיקף המכירות של מגזר הפלדה נבע משתי סיבות עיקריות‪:‬‬
‫•‬
‫מיזוג פעילות עם חברות פקר אשר החל ביוני ‪ 2003‬ושנת ‪ 2004‬משקפת את שנת‬
‫הפעילות המלאה הראשונה‪.‬‬
‫•‬
‫למחירי הפלדה בארץ קשר הדוק למחירי הפלדה בעולם וכל שינוי המחירים בעולם‬
‫משתקף במהירות במחירים המקומיים‪ .‬העובדה כי לצורך פעילותה של החברה‬
‫עליה להחזיק מלאי והזמנות פתוחות של ‪ 6-5‬חודשים חושפת את החברה לרווחים‬
‫או הפסדים קוניוקטורלים‪ .‬לכן בעת עליות מחירים לחברה רווחים מעל לממוצע‬
‫עקב יכולת החברה לממש את המלאי שנרכש במחירים נמוכים‪ ,‬במחירים גבוהים‬
‫יותר המקובלים בעת מכירתו )כפי שארע בפועל בשנה אחרונה(‪ .‬תופעה הפוכה‬
‫מתרחשת כאשר ישנה ירידת מחירים‪ .‬עליית מחירי הפלדה בעשרות אחוזים החל‬
‫מחודש דצמבר ‪ 2003‬גרמה לעליה חדה במחירי המכירה בארץ ומכאן לגידול‬
‫בהיקף המכירות‪.‬‬
‫‪ 8.1.4‬התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות‬
‫באופן כללי בשנים האחרונות התעשייה המקומית סובלת מירידה בתפוקה אשר‬
‫חלקה מוסבר על ידי המשבר המקומי והעולמי וחלקה מתהליכים עמוקים יותר של‬
‫העברת תעשיית המתכת‪ ,‬שהיא עתירת כוח אדם‪ ,‬למדינות בהם השכר נמוך יותר‬
‫)בדומה לתהליכים שעברו על תעשיית הטכסטיל(‪ .‬כתוצאה מכך סובל השוק‬
‫המקומי מעודף אמצעי ייצור ותחרותיות קשה בין חברות הפלדה של הקבוצה‬
‫לשוק המקומי‪ .‬לפיכך‪ ,‬החלה החברה להרחיב את פעילותה במדינות בהן קיימת‬
‫צמיחה מואצת‪ .‬בכוונת החברה להקטין את התלות בתעשיית הפלדה בישראל על‬
‫ידי הרחבת פעילותה בחו"ל‪.‬‬
‫כתוצאה מהעלייה החדה במחירי הפלדה נאלצה החברה להעמיד ללקוחותיה‬
‫אשראי בהיקפים גבוהים בהרבה מאשראי אותו העמידה החברה בעבר‪.‬‬
‫‪ 8.1.5‬שינויים טכנולוגיים‬
‫לא קיימים בקבוצה שינויים טכנולוגיים‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫‪ 8.1.6‬גורמי השפעה קריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם‬
‫הגורמים אשר לדעת החברה עשויים להשפיע על הצלחתה בעתיד במגזר זה הם‪:‬‬
‫•‬
‫יכולת החברה לשמור על רמות מלאי נמוכות ובכך להקטין את החשיפה‬
‫לירידה במחירי הפלדה בעולם;‬
‫•‬
‫הקפדה על מתן אשראי לחברות יציבות ואמינות;‬
‫•‬
‫החברה חודרת למספר נישות בשוק המקומי אשר מאפשרות לחברה לשמור‬
‫על מרווחים הגבוהים מהממוצע;‬
‫•‬
‫להערכת החברה הצלחתה בהקמת פעילויות שיווק פלדה בחו"ל עשויה‬
‫לסייע לה בעתיד בהקטנת תלותה בשוק הפלדה המקומי תוך לקיחת‬
‫סיכונים בפתיחת פעילויות בחברות בחו"ל‪.‬‬
‫•‬
‫מימוש התייעלות תפעולית כתוצאה ממיזוג פעילות פקר ופקר ידפז כאמור‬
‫בסעיף ‪.1.3‬‬
‫‪ 8.1.7‬שינוים במערך הספקים וחומרי הגלם בתחום הפעילות‬
‫בשנים האחרונות ישנה בעולם מגמה של מיזוג בין ספקי הפלדה בעולם אשר‬
‫כתוצאה מהם נוצרו חברות ענק‪ .‬מיזוגים אלו גרמו לכך שיכולת המיקוח של‬
‫החברה מול הספקים קטנה באופן משמעותי‪ .‬החברה עושה מאמצים רבים לאתר‬
‫ספקים חלופיים בעולם‪.‬‬
‫בשל השיפור הרב באיכויות הייצור וההספקה של ספקי הפלדה במזרח‬
‫אירופה‪/‬רוסיה חלה עליה של יבוא פלדה לישראל מהספקים הנ"ל‪ .‬אופי השוק‬
‫במזרח אירופה מכתיב מתן אשראי לזמן קצר מאוד )שואף לאפס( למול אשראיים‬
‫לזמן ארוך )עד כ‪ 180 -‬יום( מהם נהנתה החברה מול ספקים מערביים בשנים עברו‪.‬‬
‫‪ 8.1.8‬מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפלדה‬
‫מחסומי הכניסה הניצבים בפני מתחרים פוטנציאלים הם ההשקעה הנדרשת בהון‬
‫חוזר ובציוד המוערכת במיליוני דולרים‪ .‬כמו כן‪ ,‬נדרשת מיומנות רבה באינטגרציה‬
‫שבין מקורות ההספקה‪ ,‬מיומנות הספקת המלאי‪ ,‬השימוש המושכל בחומר‬
‫והתאמתו לצרכי הלקוח‪.‬‬
‫‪ 8.1.9‬תחליפים למוצרי הפלדה והשינויים החלים בהם‬
‫התחליפים למוצרי הפלדה הינם מוגבלים בשל הקושי להתחרות בהם‪ ,‬שכן לפלדה‬
‫תכונות מכניות ואפשרות עיבוד נוחה‪ .‬אולם מוצרי פלדה המיוצרים על ידי לקוחות‬
‫החברה נמצאים בתחרות מצד מוצרים דומים המיוצרים מפלסטיק‪PVC ,‬‬
‫וחומרים אחרים‪ .‬המגמה לאורך זמן היא של מציאת תחליפים שונים לפלדה אולם‬
‫כפי האמור לעיל יכולת זו הינה מוגבלת‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫‪8.1.10‬‬
‫מבנה התחרות בתחום הפעילות והשינויים החלים בו‬
‫בתחום הפלדה נמצאים כיום בישראל מספר חברות אשר מתחרות בתחום הפלדה‪.‬‬
‫התחום מאופיין בתחרותיות רבה ובתחרות על כל לקוח‪ .‬תחרות זו גדלה בשנים‬
‫האחרונות בשל השוק הממותן ועודף אמצעי ייצור‪.‬‬
‫‪ 8.2‬מוצרים ושירותים‬
‫‪ 8.2.1‬מוצרי החברה בתחום הפלדה מקובצים בחברות השונות‪:‬‬
‫•‬
‫פקר ידפז שרותי פלדה בע"מ – חברה זו עוסקת בתחום הפחים‪ .‬החברה רוכשת גלילי‬
‫פלדה בחו"ל ומייבאת אותם ארצה‪ .‬בהתאם לבקשת הלקוח החברה מבצעת פעולות‬
‫עיבוד הכוללות חיתוך לאורך‪ ,‬חיתוך סרטים וחיתוך פחים למידה‪ .‬החברה מספקת‬
‫את המוצרים ללקוחותיה תוך מספר ימים;‬
‫כמו כן‪ ,‬במסגרת חברת בת‪ ,‬פקר ידפז מתכות בע"מ‪ ,‬עוסקת החברה בפלדות אל חלד‬
‫ואלומיניום‪.‬‬
‫•‬
‫פקר ידפז פרופילים בע"מ – החברה עוסקת בייצור ויבוא צינורות ופרופילים ושיווקם‬
‫ללקוחות בישראל‪ .‬החברה מייבאת גלילי פלדה ומעבדת אותם בעירגול לצינורות‬
‫ופרופילים‪ .‬הצינורות והפרופילים משווקים ללקוחות בישראל על ידי החברה ובחלק‬
‫מהמקרים החברה מבצעת עיבודים נוספים עבור הלקוחות‪.‬‬
‫•‬
‫פקר ידפז גילוון בע"מ – החברה עוסקת בגילוון באבץ חם של מוצרי פלדה שונים‬
‫ליצרנים ונותני שירותים בתחום הפלדה‪ .‬במרבית המקרים השרות ניתן ללקוחות‬
‫מהיום למחר‪.‬‬
‫•‬
‫פקר ידפז פלדות דייק בע"מ – רוכשת סלילי פלדה מיצרנים בחו"ל ומושכת אותם‬
‫למידה על פי צרכי הלקוחות‪.‬‬
‫•‬
‫פקר ידפז פלדות איכות בע"מ – החברה עוסקת ביבוא ושיווק של פלדות מסוגסגות‬
‫ופלדות כלים‪) .‬פקר ידפז מחזיקה ב‪.(75% -‬‬
‫•‬
‫פ‪.‬ל‪.‬ה‪ .‬בע"מ – ייצור ושיווק של עמודי תאורה המיועדים למע"צ‪ ,‬רשויות מקומיות‬
‫ומוסדות ציבור‪) .‬פקר ידפז מחזיקה ב‪.(25% -‬‬
‫•‬
‫קונטק זיווד אלקטרוני בע"מ – החברה עוסקת בייצור ארונות תקשורת וזיווד‬
‫אלקטרוני‪) .‬פקר ידפז מחזיקה ב‪.(50% -‬‬
‫‪8.2.2‬‬
‫הקבוצה פועלת בשוק תחרותי אשר המוצרים בו הינם מסורתיים וותיקים‪ .‬היקף‬
‫המכירות של מגזר הפלדה בשוק זה לא צפוי להשתנות באופן מהותי‪ .‬וחברות‬
‫הקבוצה במגזר הפלדה הינן בעלות מוניטין רב שנים בענף‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‪ 8.3‬לקוחות‬
‫‪8.3.1‬‬
‫רוב לקוחותיה של החברה והחברות הבנות הינם לקוחות תעשייתיים ומסחריים‬
‫המשתמשים במוצרי החברה כחומרי גלם למוצריהם או כחלק ממוצריהם‪.‬‬
‫מוצרי החברה וחברות הבנות מיועדים ללקוחות בענפי הבניין‪ ,‬החקלאות‪ ,‬מוצרי‬
‫צריכה‪ ,‬תשתית‪ ,‬רכב‪ ,‬אריזות מתכת למזון‪ ,‬בתי מלאכה לעיבוד שבבי‪ ,‬סוחרים‬
‫ועוד‪.‬‬
‫להערכת החברה וחברות הבנות‪ ,‬הפסקת ההתקשרות עם אחד או יותר‬
‫מלקוחותיה העיקריים תשפיע על המחזור באופן שולי ולחברה תעמוד האפשרות‬
‫לבצע פעולות תיקון בזמן קצר על מנת למצוא לקוח חלופי‪ .‬מידע זה הינו מידע‬
‫צופה פני עתיד ויתכן מצב בו תתקשה החברה בפעולות תיקון כאמור בשל מצב‬
‫השוק‪.‬‬
‫‪8.3.2‬‬
‫בתקופה הרלוונטית לדו"ח זה לא היה בתחום הפלדה לקוח שהיקף ההכנסות ממנו‬
‫עלה על ‪ 10%‬מהיקף ההכנסות הכולל בדוחות המאוחדים‪.‬‬
‫‪8.3.3‬‬
‫התפלגות לקוחות תחום הפלדה בפילוח לפי סוגי לקוחות‪:‬‬
‫התפלגות מכירות בין ענפי משק‬
‫אחר‬
‫‪12%‬‬
‫מסחר‬
‫‪20%‬‬
‫בניה‬
‫‪18%‬‬
‫חקלאות‬
‫‪19%‬‬
‫תעשייה‬
‫‪21%‬‬
‫תשתית‬
‫‪10%‬‬
‫‪ 8.4‬שיווק והפצה‬
‫‪8.4.1‬‬
‫לקבוצה בתחום הפלדה מערך שיווק הפועל באמצעות אנשי מכירות‪ .‬אנשי‬
‫המכירות מבקרים בקביעות אצל הלקוחות ועוסקים בקבלת הזמנות‪ ,‬גבית‬
‫תשלומים וטיפול שוטף בלקוחות‪ .‬חלק מהזמנות הלקוחות מתקבלות ישירות‬
‫במשרדי החברות בקרית מלאכי‪ ,‬אשקלון‪ ,‬אור עקיבא‪ ,‬יבנה‪ ,‬ערד‪ ,‬חיפה וכפר‬
‫סבא‪.‬‬
‫‪8.4.2‬‬
‫לקבוצה לא קיימת תלות בצינורות השיווק שלו‪ ,‬שאובדנם ישפיע מהותית לרעה על‬
‫תחום הפעילות או שתיגרם לתאגיד תוספת עלות מהותית כתוצאה מהצורך‬
‫להחליפם‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫‪ 8.5‬תחרות‬
‫‪8.5.1‬‬
‫הקבוצה הנה מהמובילות בתחום הפלדה בארץ ובעלת מוניטין רב שנים‪ ,‬וזאת בשל‬
‫העובדה שבאמתחתה מגוון רחב של מוצרים וביכולתה לתת מענה לדרישות‬
‫מיוחדות של לקוחותיה‪ .‬בעקבות המיזוג כמתואר בסעיף ‪ 1.3‬לעיל‪ ,‬מפנה החברה‬
‫את אתר כפר סבא ומעבירה את הפעילויות לקריית מלאכי‪ ,‬אור עקיבא וחיפה‪.‬‬
‫מהלך זה תורם לחברה בהורדת תקורות ובשימוש יעיל יותר בקווי הייצור‪.‬‬
‫הנוסף של החברה על פני מתחרותיה הוא בעובדה שחברות הקבוצה מספקות לה‬
‫שירותים שונים‪ ,‬ואין היא נשענת על חברות חיצוניות‪.‬‬
‫החברה מרכזת תחומי פעילות שונים תחת קורת גג אחת במפעלה שבקריית‬
‫מלאכי‪ .‬עובדה זו מקנה לחברה יתרון יחסי על פני חלק ממתחרותיה ביכולת‬
‫ההיענות שלה לספק ללקוחותיה מגוון מוצרים רחב‪ ,‬ולהובילם על ידי צי המשאיות‬
‫העומד לרשותה‪ ,‬תוך שימת דגש על יעילות ומהירות תגובה‪ .‬ריכוז הפעילות תחת‬
‫קורת גג אחת אף חוסך לחברה במקרים מסוימים בהוצאות תפעול מיותרות על‬
‫ידי שימוש משותף באמצעי ייצור‪ ,‬שירותי ניהול‪ ,‬שירותי מחשוב‪ ,‬שירותי שמירה‪,‬‬
‫מלאים וכד'‪.‬‬
‫למיטב ידיעת החברה אין מוטלות כיום הגבלות על יבוא מחו"ל של מוצרים מן‬
‫הסוג שמייצרת החברה‪.‬‬
‫תחום הפלדה השטוחה מאופיין בתחרותיות רבה ובשנים האחרונות נוספו מספר‬
‫מתחרים בתחום זה )סקופ סחר מתכות ושירותים תכנים בע"מ‪ ,‬רן פלדות בע"מ‬
‫ופולירן בע"מ(‪ .‬להערכת החברה השינויים בשוק יגרמו לשחיקת מרווחים ועשויים‬
‫להקטין את חלקה בשוק‪ .‬מידע זו הינו מידע צופה פני עתיד שיתכן ולא יתממש‪,‬‬
‫שכן הוא מושפע מכניסתם או יציאתם של מתחרים לענף או לחילופין התנהגותם‬
‫התחרותית‪.‬‬
‫‪8.5.2‬‬
‫להלן פרטים נוספים לגבי המתחרים העיקריים של הקבוצה בתחום פעילות‬
‫הפלדה‪:‬‬
‫•‬
‫איסכור בע"מ – החברה הפועלת בתחומי הפחים‪ ,‬הצינורות והפרופילים‪,‬‬
‫הגילוון והברזל המקצועי‪ .‬להערכת הנהלת הקבוצה הקף הפעילות הכולל של‬
‫איסכור דומה להקף הפעילות של פקר ידפז;‬
‫•‬
‫צינורות המזרח התיכון בע"מ – החברה פועלת בתחום הגילוון וייצור‬
‫צינורות גדלי קוטר‪.‬‬
‫•‬
‫צינומטל בע"מ – החברה פועלת בתחומי הפחים‪ ,‬הצינורות והפרופילים‪.‬‬
‫•‬
‫סקופ סחר מתכות ושירותים תכנים בע"מ – החברה פועלת בתחומי הפחים‪,‬‬
‫צינורות ומוטות‪ ,‬הנירוסטה והאלומיניום‪.‬‬
‫•‬
‫רן פלדות בע"מ – החברה עוסקת בסחר של פחים‪ ,‬פרופילים וברזל מקצועי‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫•‬
‫פולירן בע"מ – עוסקת בשיווק וייצור של פחים ופרופילים‪.‬‬
‫מרבית המתחרים פועלים בשנים האחרונות להגדלת אמצעי הייצור וממקדים‬
‫מאמץ בחדירה לתחומים העיסוק המסורתיים בהם פועלת החברה‪.‬‬
‫‪8.5.3‬‬
‫בכדי להתמודד עם התחרות בשוק הקבוצה משקיעה משאבים ומאמצים רבים‬
‫בהקמת קווי ייצור המיועדים להספקת מוצרים איכותיים ומתן שירות טוב ומהיר‪.‬‬
‫כמו כן נוקטת הקבוצה במדיניות של התייעלות מתמדת כדי לעמוד בתנאי‬
‫התחרות הרבה הקיימת בשוק בישראל‪.‬‬
‫‪ 8.6‬עונתיות‬
‫להלן שיעור התפלגות המכירות של הקבוצה בתחום הפלדה בהתאם לרבעוני השנה‬
‫)באחוזים(‪:‬‬
‫רבעון ‪* I‬‬
‫רבעון ‪* II‬‬
‫רבעון ‪III‬‬
‫רבעון ‪VI‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪24.41‬‬
‫‪22.24‬‬
‫‪26.85‬‬
‫‪26.50‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪8.77‬‬
‫‪7.27‬‬
‫‪40.83‬‬
‫‪43.13‬‬
‫* המכירות ב–‪ 2‬הרבעונים הראשונים של ‪ 2003‬אינם כוללים את המחזור של חברות פקר‪.‬‬
‫למיטב הערכת החברה אין עונתיות מהותית במכירותיה במגזר הפלדה‪ ,‬וההבדלים‬
‫הנזכרים לעיל הנם מקריים‪.‬‬
‫‪ 8.7‬כושר ייצור‬
‫כושר הייצור של מפעלי הקבוצה בתחום הפלדה נמדד בכמות מיוצרת לשנה‪ .‬הקבוצה‬
‫בתחום הפלדה אינה מנצלת את כל כושר הייצור שלה‪ ,‬וביכולתה להגדיל תפוקתה בכ‪-‬‬
‫‪ 30%‬בעלויות נמוכות‪ .‬אולם בשל רמת הביקושים בשוק אין צורך בהרחבה כאמור‪.‬‬
‫‪ 8.8‬רכוש קבוע ומיתקנים‬
‫להלן תיאור של עיקר המקרקעין ושאר הרכוש הקבוע המהותי של הקבוצה המשמשים‬
‫בתחום הפלדה‪:‬‬
‫‪8.8.1‬‬
‫מקרקעין בבעלות‪ ,‬בחכירה ובשכירות של חברות הקבוצה‪:‬‬
‫המקרקעין בחכירה ממנהל מקרקעי ישראל‪ ,‬נחכרו בהתאם לחוזי חכירה מהוונים‪.‬‬
‫מקום‬
‫שם‬
‫החברה‬
‫השוכרת‬
‫שם‬
‫המשכיר‬
‫גוש‬
‫חלקה‬
‫שטח‬
‫מ "ר‬
‫הערות‬
‫תקופה‬
‫פקר פלדה‬
‫בע"מ‪+‬‬
‫עופר פקר‬
‫השקעות‬
‫‪7614‬‬
‫‪38‬‬
‫‪38,418‬‬
‫שכירות‬
‫‪2005‬‬
‫‪17‬‬
‫מקום‬
‫שם‬
‫החברה‬
‫השוכרת‬
‫שם‬
‫המשכיר‬
‫כפר סבא‬
‫פקר ידפז‬
‫שרותי‬
‫פלדה‬
‫בע"מ‬
‫בע"מ‬
‫גוש‬
‫חלקה‬
‫שטח‬
‫מ "ר‬
‫הערות‬
‫תקופה‬
‫‪30.06.2009‬‬
‫קרית‬
‫מלאכי‬
‫פקר ידפז‬
‫בע"מ‬
‫ז‪.‬שרייבר‬
‫תעשיות עור‬
‫בע"מ‬
‫‪301‬‬
‫‪109‬‬
‫‪21,140‬‬
‫שכירות‬
‫קרית‬
‫מלאכי‬
‫פקר ידפז‬
‫בע"מ‬
‫מנהל‬
‫מקרקעי‬
‫ישראל‬
‫‪301‬‬
‫‪104‬‬
‫‪5,239‬‬
‫חכירה –‬
‫רשום‬
‫בטאבו‬
‫‪25.12.2014‬‬
‫קרית‬
‫מלאכי‬
‫פקר ידפז‬
‫בע"מ‬
‫מנהל‬
‫מקרקעי‬
‫ישראל‬
‫‪301‬‬
‫‪100-103‬‬
‫‪11,724‬‬
‫חכירה –‬
‫ניתן לרשום‬
‫בטאבו‬
‫‪16.03.2034‬‬
‫קרית‬
‫מלאכי‬
‫פקר ידפז‬
‫פרופילים‬
‫בע"מ‬
‫מנהל‬
‫מקרקעי‬
‫ישראל‬
‫‪301‬‬
‫‪98‬‬
‫‪54,848‬‬
‫חכירה –‬
‫רשום‬
‫בטאבו‬
‫‪7.12.2019‬‬
‫קרית‬
‫מלאכי‬
‫פקר ידפז‬
‫פרופילים‬
‫בע"מ‬
‫מנהל‬
‫מקרקעי‬
‫ישראל‬
‫‪301‬‬
‫‪133/1‬‬
‫‪1,011‬‬
‫חכירה‬
‫‪1.10.2019‬‬
‫ערד‬
‫פקר ידפז‬
‫פרופילים‬
‫בע"מ‬
‫מנהל‬
‫מקרקעי‬
‫ישראל‬
‫‪264001‬‬
‫‪1‬‬
‫‪15,186‬‬
‫חכירה‬
‫‪26.11.2043‬‬
‫ערד‬
‫פקר ידפז‬
‫פרופילים‬
‫בע"מ‬
‫מבנה‬
‫תעשייה‬
‫)בפועל‬
‫‪(23,810‬‬
‫שכירות‬
‫הארכת‬
‫תוקף‬
‫ההסכם‬
‫במו"מ‬
‫יבנה‬
‫פקר ידפז‬
‫פלדות‬
‫איכות‬
‫פרומתאוס‬
‫בע"מ‬
‫שכירות‬
‫‪31.12.2010‬‬
‫אופציה ל‪-‬‬
‫‪ 5‬שנים‬
‫נוספות‬
‫מבנה‬
‫‪2,712‬‬
‫‪5403‬‬
‫‪14‬‬
‫‪4,784‬‬
‫‪18‬‬
‫מקום‬
‫שם‬
‫החברה‬
‫השוכרת‬
‫שם‬
‫המשכיר‬
‫גוש‬
‫חלקה‬
‫שטח‬
‫מ "ר‬
‫הערות‬
‫תקופה‬
‫בע"מ‬
‫חיפה‬
‫פקר ידפז‬
‫שרותי‬
‫פלדה‬
‫בע"מ‬
‫רשות‬
‫הנמלים‬
‫אשקלון‬
‫פקר ידפז‬
‫מפעלי‬
‫גלוון בע"מ‬
‫מנהל‬
‫מקרקעי‬
‫ישראל‬
‫אשקלון‬
‫פקר ידפז‬
‫מפעלי‬
‫גלוון בע"מ‬
‫מנהל‬
‫מקרקעי‬
‫ישראל‬
‫‪8.8.2‬‬
‫‪1731‬‬
‫‪15‬‬
‫)בחלק(‬
‫‪1733‬‬
‫‪5‬‬
‫)בחלק(‬
‫‪1731‬‬
‫‪) 8‬בחלק(‬
‫‪20,472‬‬
‫חכירה‬
‫‪10.7.2010‬‬
‫‪6,936‬‬
‫חכירה‬
‫‪20.09.2046‬‬
‫‪25,000‬‬
‫חכירה‬
‫‪23.07.2043‬‬
‫‪) 15‬בחלק(‬
‫‪1733‬‬
‫‪5‬‬
‫)בחלק(‬
‫רכוש קבוע מהותי‬
‫ברשות הקבוצה ציוד כולל‪ ,‬בין השאר‪ ,‬קוי ייצור לחיתוך פלדה שטוחה באופן‬
‫רוחבי )‪ ,(Cut-Off‬קווי חיתוך פלדה שטוחה באופן אורכי )‪ ,(Slitter‬מכונות ייצור‬
‫צינורות‪ ,‬מכונות ערגול לייצור מרזבים‪ ,‬משיכה וניסור של מוטות פלדה‪ ,‬בריכות‬
‫גילוון‪ ,‬כלי רכב‪ ,‬ריהוט‪ ,‬ציוד משרדי‪ ,‬ומחשבים‪.‬‬
‫‪ 8.9‬חומרי גלם וספקים –‬
‫‪8.9.1‬‬
‫הקבוצה עוסקת ביבוא גלילי פח ומוטות ממפעלים שונים ברחבי העולם‪ ,‬ועיבודם‬
‫למגוון רחב של מוצרים סופיים‪ ,‬ובהם פחים‪ ,‬צינורות‪ ,‬פרופילים‪ ,‬סרטים‪ ,‬מעקות‬
‫כביש‪ ,‬פח מכופף במידות וצורות שונות וכן ברמות גימור שונות‪ .‬חלק ממוצרי‬
‫הקבוצה‪ ,‬הינם מוצרי מדף‪ ,‬והחלקים האחר מיוצר ומעובד בהתאם לדרישות‬
‫ייחודיות של לקוחות הקבוצה‪.‬‬
‫‪8.9.2‬‬
‫עיבוד גלילי הפח נעשה ע"י יישורם‪ ,‬חיתוכם וגזירתם‪ ,‬ובעיבוד נוסף הכולל חיתוך‬
‫וכיפוף פחים וייצור צינורות‪ .‬כמו כן מייבאת הקבוצה אבץ ופלדות איכות‪.‬‬
‫‪8.9.3‬‬
‫זמני האספקה של פלדה הנם חודשיים עד ארבע חודשים‪ ,‬וקבוצה נוהגת לבצע‬
‫הזמנות מדי חודש לחומרי הגלם השונים על פי הערכותיה של מחלקת השיווק‬
‫‪19‬‬
‫באשר להקיף המכירות הצפוי‪ ,‬ועל פי ניסיון העבר‪ .‬בנוסף‪ ,‬בהתאם לצורך‪,‬‬
‫מתבצעות הזמנות למידות מסוימות‪.‬‬
‫גודל ההזמנה ועיתויה נקבעים‪ ,‬בין היתר‪ ,‬על פי מודלים לעיתוד מלאי‪ ,‬המתחשבים‬
‫בצריכה הממוצעת של כל סוג חומר גלם‪ .‬כמדיניות הקבוצה משתדלת למזער‬
‫החשיפה לשינויים במחירי חומרי הגלם‪ .‬בתקופה זו בה מחירי חומרי הגלם הינה‬
‫ברמה גבוהה מאוד משתדלת הקבוצה למזער את כמות המלאי בהזמנות הפתוחות‬
‫לרמה המינימאלית בהתחשב בתפעול השוטף של הקבוצה )כ‪ 3 -‬חודשי מלאי(‪.‬‬
‫‪8.9.4‬‬
‫חומרי הגלם הנ"ל הינם רכיבים סטנדרטיים המיובאים ברובם ממדינות אירופה‬
‫)לרבות איטליה‪ ,‬צרפת‪ ,‬רוסיה ואוקראינה(‪.‬‬
‫‪8.9.5‬‬
‫לקבוצה אין תלות בספקים ספציפיים‪ ,‬וחומרי הגלם אותם רוכשת החברה הינם‬
‫מוצרים סטנדרטיים‪ ,‬ולפיכך לא קיימת לחברה בעיה בהחלפת הספקים בהתאם‬
‫למחירים‪ 24% .‬מרכישותיה של החברה במהלך השנה נרכשו מחברת‬
‫‪ .MIDLAND‬מעבר לכך‪ ,‬לא קיימים ספקים נוספים שהיקף רכישות הקבוצה‬
‫ממנו עולה על ‪.15%‬‬
‫‪8.10‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫‪ 8.10.1‬החברה הנכדה‪ ,‬פקר ידפז מפעלי גילוון בע"מ )להלן‪" :‬מפעלי גילוון"(‪ ,‬פועלת‬
‫בתיאום עם רשויות המשרד לאיכות הסביבה‪ ,‬לפתרון בעיות של שפכים‬
‫תעשייתיים וזיהום אויר הכרוכים בהליך הגילוון‪ .‬מפעלי גילוון נתבקשה לשנע‬
‫שפכים תעשייתיים מהמפעל בקרית מלאכי לאתרים מוכרים לטיפול בשפכים‪.‬‬
‫מפעלי גילוון עומדת בתנאים הנדרשים ממנה בנושא זה‪.‬‬
‫העלויות השנתיות שמשקיעה מפעלי גילוון על מנת לעמוד בהוראות איכות‬
‫הסביבה החלות עליה הינן גבוהות מאוד אך אין בהן כדי להשפיע על רווחיותה‬
‫ו‪/‬או מעמדה התחרותי‪ .‬סך העלויות שהוצאו על ידי מפעלי גילוון בשל הוראות‬
‫איכות הסביבה בשנת ‪ ,2004‬ואשר נזקפות על ידי מפעלי גילוון באופן שוטף לדוח‬
‫רווח והפסד‪ ,‬הסתכמו בכ‪ 3,000 -‬אלפי ‪.₪‬‬
‫במפעל הגלוון של החברה בערד נדרשת החברה ע"י המשרד לאיכות הסביבה לבצע‬
‫מספר פעולות אשר עלות ההשקעה המוערכת עומדת על ‪ 1,500‬אלפי ‪.₪‬‬
‫למיטב ידיעת חברות הבנות‪ ,‬מפעליהן פועלים בהתאם לדרישות הרשויות בנוגע‬
‫לאיכות הסביבה ובמקרים של סטיות פועלים לתיקון בשיתוף עם הרשויות‪.‬‬
‫‪ 8.10.2‬להלן טבלה המרכזת את הצפי של העלויות השוטפות וההשקעות המהותיות של‬
‫מפעלי גילוון בשל הוראות איכות הסביבה בשנים הבאות)באלפי ש"ח(‪:‬‬
‫‪20‬‬
‫שנת ‪2005‬‬
‫עלויות שוטפות מהותיות צפויות ‪2,500‬‬
‫שנת ‪2006‬‬
‫תקופות שלאחר מכן‬
‫סך הכל‬
‫‪2,500‬‬
‫‪ 2,500‬בשנה‬
‫‪7,500‬‬
‫השקעות מהותיות צפויות‬
‫‪950‬‬
‫‪950‬‬
‫השקעות צפויות בערד‬
‫‪*1,500‬‬
‫‪*1,500‬‬
‫סך הכל‬
‫‪4,950‬‬
‫‪2,500‬‬
‫‪ 2,500‬בשנה‬
‫‪8,450‬‬
‫* ביצוע ההשקעה בסבירות נמוכה בשל החלטה לסגירת המפעל בערד‪ ,‬שהתקבלה בזמן כתיבת דוח זה‪.‬‬
‫המידע הנ"ל באשר לעלויות השותפות וההשקעות הצפויות בשנים הבאות בשל‬
‫הוראות איכות הסביבה הינו מידע צופה פני עתיד‪ .‬הנתונים הכספיים הנ"ל‬
‫מבוססים על ניסיון העבר של מפעלי גלוון ועל תחזיות מפעלי גלוון‪ ,‬המבוססות על‬
‫מידת הזיהום הסביבתי הנוכחי של מפעלי גלוון‪ ,‬והוראות איכות הסביבה‬
‫במתכונתן הנוכחית‪ .‬יתכן שתחזיות מפעלי גלוון לא יתממשו‪ ,‬במידה שיחולו‬
‫שינויים בעתיד בהוראות הרגולטוריות המתייחסות לאיכות הסיבה ובמידה‬
‫שהזיהום הסביבתי של מפעלי גלוון ישתנה כתוצאה משינוי היקף הפעילות של‬
‫מפעלי גלוון‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫תחום החממות‬
‫‪ 9.1‬מידע כללי על תחום החממות‬
‫‪9.1.1‬‬
‫מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו‬
‫במהלך העשורים האחרונים‪ ,‬ישראל הפכה לבעלת מוניטין ומובילה בעולם בתחום‬
‫החקלאות וטכנולוגיה לחקלאות‪ .‬על אף התחרות הגדולה בתחום בישראל ובעולם‬
‫בכלל‪ ,‬ימקו הינה מן המובילות בתחום החממות ומבנים חקלאיים ומתמחה‬
‫בביצוע פרויקטים חקלאיים‪ .‬ימקו עוסקת בייצור ובשיווק חממות ופרויקטים‬
‫חקלאיים בשוק המקומי וליצוא ובאספקת מערכות לבקרה אקלימית בחממות‬
‫חקלאיות‪ .‬הידע ברשותה של ימקו נרכש לאחר שנים רבות של ניסיון‪.‬‬
‫העליה החדה במחירי הפלדה בעולם‪ ,‬בשנתיים האחרונות‪ ,‬העלתה את העלויות של‬
‫חומרי הייצור של ימקו אשר ברובן נרכשות מהחברות בקבוצה כמתואר להלן‪.‬‬
‫‪9.1.2‬‬
‫מגבלות‪ ,‬חקיקה‪ ,‬תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות‬
‫חלק מדגמי החממות המיוצרות על ידי ימקו מאושרות על ידי משרד החקלאות‬
‫לצורך קבלת מענקים‪ ,‬אישור זה חשוב לחקלאים הרוכשים חממות אלו‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫‪9.1.3‬‬
‫שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו‬
‫שוק החממות הינו שוק יציב השומר על הקף דומה מדי שנה‪ .‬בשנה האחרונה‪,‬‬
‫בעקבות עליית מחירי הפלדה ויכולת מוגבלת להעלאות את מחירי החממות‪,‬‬
‫נגרמה פגיעה ברווחיות‪.‬‬
‫‪9.1.4‬‬
‫התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות‪ ,‬או שינויים במאפייני הלקוחות שלו‬
‫בשנים האחרונות חל שינוי בקרב החקלאים אשר נוכחו לדעת שניתן להכפיל ואף‬
‫לשלש כמותית את היבול בחממה וזאת באמצעות הוספת מערכת בקרת אקלים‬
‫לשליטה במערך הטיפול של החממה‪ .‬מערכת זו מאפשרת גידולים ויבולים במשך‬
‫כל עונות השנה ולא רק בחלק מהשנה‪.‬‬
‫בשוק המקומי‪ ,‬עקב המחסור במים בשנים האחרונות והמעבר לשיטות חסכוניות‪,‬‬
‫ישנה מגמת מעבר מחקלאות בשטח פתוח לחקלאות חממות‪ .‬מגמה זו גורמת‬
‫לשימור היקף מכירות ברמה קבועה בשוק המקומי‪.‬‬
‫כמו כן לימקו שותפות בשיעור של ‪ 24.5%‬בחברה המספקת שירותי פלדה‬
‫במוסקבה ובימים אלו מוקמות חברות דומות ברומניה בה תחזיק ימקו ‪50%‬‬
‫ובבולגריה בה תחזיק ימקו ‪.25%‬‬
‫‪9.1.5‬‬
‫שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות‬
‫בתחום החממות קיימים שינויים מינוריים בעיצוב ובמבנה החממות‪ .‬ימקו עוקבת‬
‫אחר השוק ואחר צרכי הלקוחות ומתאימה את עיצוב ותכנון החממות על מנת‬
‫לשמור עליהן מעודכנות‪.‬‬
‫‪9.1.6‬‬
‫גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם‬
‫הגורמים אשר לדעת ימקו עשויים להשפיע על הצלחתה בעתיד במגזר זה הם‪:‬‬
‫‪ 9.1.6.1‬הקפדה על מתן אשראי ללקוחות יציבים ואמינים;‬
‫‪ 9.1.6.2‬שמירה על הקף המענקים של משרד החקלאות;‬
‫‪ 9.1.6.3‬התייעלות תפעולית‪.‬‬
‫‪9.1.7‬‬
‫שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות‬
‫בשנים האחרונות קיימת מגמה של עליית מחירים בתחום הפלדה המהווה תשומה‬
‫עיקרית בייצור חממות‪ .‬התייקרות הפלדה גורמת לגידול בעלויות כאשר מאידך לא‬
‫תמיד מצליחה ימקו להעלות את מחירי החממות בהתאמה‪.‬‬
‫‪9.1.8‬‬
‫מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם‬
‫ימקו מאמינה כי לא קיימים חסמים מהותיים בכניסה לתחום החממות פרט לידע‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪9.1.9‬‬
‫תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם‬
‫לחממות המיוצרות על ידי ימקו אין תחליפים דומים‪ ,‬והחלופות הניצבות בפני‬
‫החקלאים הן גידולי שדה פתוח בעיקר‪.‬‬
‫‪ 9.1.10‬מבנה תחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו‬
‫בתחרות הקיימת נוטלות חלק נכבד חברות אירופאיות מהולנד‪ ,‬צרפת‪ ,‬ספרד ועוד‪.‬‬
‫בדרך כלל לחברות אלה גב פיננסי איתן כולל מעורבות של מדינותיהן‪.‬‬
‫הן ימקו והן מתחרותיה זוכות בתמיכה של הבנק העולמי ומוסדות הסיוע של‬
‫האו"ם‪.‬‬
‫על מתחריה העיקריים של ימקו בארץ נמנים עזרום‪ ,‬טופ חממות בע"מ והאחים‬
‫רזקאללה‪ .‬כל החברות מייצרות ומספקות מגוון דומה של מוצרים ובאותו טווח‬
‫מחירים‪ .‬לכל החברות דגמים המאושרים על ידי משרד החקלאות לאספקה בעת‬
‫קבלת מענקים‪.‬‬
‫‪ 9.2‬מוצרים ושירותים‬
‫‪9.2.1‬‬
‫ימקו עוסקת בייצור ובשיווק חממות ופרויקטים חקלאיים בשוק המקומי וליצוא‬
‫ובאספקת מערכות לבקרה אקלימית בחממות חקלאיות‪.‬‬
‫ימקו מובילה בתחום חממות ומבנים חקלאיים ומתמחה בביצוע פרויקטים‬
‫חקלאיים תוך כדי לימוד מקיף של צרכי הלקוח‪ .‬הידע שברשותה נרכש לאחר שנים‬
‫רבות של ניסיון‪ ,‬תכנון‪ ,‬יעוץ‪ ,‬אספקה והתקנה של פרויקטים חקלאיים בארץ‬
‫ובעולם‪.‬‬
‫ימקו מרכיבה את מערכותיה ומתאימה אותן בהתאם לסוגים השונים של מבני‬
‫החממות הקיימים‪.‬‬
‫ימקו מתמחה בתכנון‪ ,‬ייצור ואספקת דגמים של חממות למטרות שונות דוגמת‪:‬‬
‫גידולי פרחים‪ ,‬גידולי ירקות‪ ,‬בריכות דגים‪ ,‬לולים ומחסנים‪ .‬כמו כן לאחרונה‬
‫פותחו מבני עזר לפרויקטים חקלאיים‪ :‬מחסנים‪ ,‬בתי אריזה‪ ,‬מגורים לעובדים‪,‬‬
‫ובתי קירור בעלי נתונים טכניים המתאימים גם הם לדרישות החקלאי‪.‬‬
‫שלד החממה מורכב מצינורות‪ ,‬פרופילים וחלקי פלדה מגולוונים בתהליך של‬
‫טבילה חמה באבץ‪ .‬כל האלמנטים מורכבים באתר עם ברגים ללא כל ריתוך‪ .‬כיסוי‬
‫הקירות והגג הינם יריעות פוליאתילן גמישות או לוחות קישחים מחומרים שונים‪.‬‬
‫פתחי האוורור והחממות‪ ,‬בגגות ובקירות‪ ,‬מוגנים ע"י רשתות להגנה מפני מזיקים‬
‫בתוספת וילונות פוליאתילן‪.‬‬
‫בתוך החממה קיימות מערכות השקיה ועל פי הצורך מערכות אוורור‪ ,‬חימום‪,‬‬
‫תאורה וכו'‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫ימקו ביצעה פרויקטים רבים בארץ ובעולם בשיטת ‪,TURN-KEY PROJECT‬‬
‫כמכלול שלם ומלא‪ ,‬הכולל את כל מרכיבי החממה כולל קונסטרוקציה מפלדה‪,‬‬
‫כיסוי פוליאתילן‪ ,‬רשתות נגד מזיקים‪ ,‬מערכות השקיה‪ ,‬אוורור‪ ,‬חימום ועוד‪.‬‬
‫‪9.2.2‬‬
‫על פי החלטת הממשלה מיום ה‪ 20-‬בפברואר ‪ 2005‬תתנתק מדינת ישראל מרצועת‬
‫עזה‪ .‬להערכת ימקו כיום בגוש קטיף כ‪ 6-‬אלפי דונם של חממות מסוגים שונים‪,‬‬
‫אשר להערכת ימקו שווי השוק שלהן הוא כ‪ 30-‬מיליון ‪ .₪‬ביצוע ההתנתקות ידרוש‬
‫הקמה של חממות אשר יחליפו את החממות הקיימות היום בגוש קטיף‪ .‬המהלך‬
‫של הקמת חממות במקום החממות הקיימות כיום ברצועת עזה צפוי להגדיל‬
‫בצורה משמעותית את היקף המכירות של ימקו בשוק המקומי בשנים ‪ 2005‬ו‪-‬‬
‫‪ .2006‬מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד שייתכן ולא יתממש במידה וההתנתקות‬
‫לא תיערך כמתוכן ו‪/‬או צפיות ימקו להחלפת החממות הקיימות בגוש קטיף לא‬
‫יתממשו‪.‬‬
‫‪ 9.3‬לקוחות‬
‫‪9.3.1‬‬
‫לקוחות ימקו הינן חברות מתחום החקלאות וחקלאים פרטיים בעלי חממות‬
‫העוסקים בגידולים ליצוא ואשר משתמשים בטכנולוגיה מתקדמת לקבלת תוצרת‬
‫חקלאית איכותית‪ .‬בנוסף‪ ,‬נמנים בין הלקוחות מכוני מחקר‪ ,‬בתי‪-‬ספר חקלאיים‪,‬‬
‫לולים ורפתות‪.‬‬
‫המכירות בישראל מרוכזות באזורי הערבה‪ ,‬חבל הבשור‪ ,‬גוש קטיף‪ ,‬בקעת הירדן‬
‫ועמק בית שאן‪ .‬מכירות החממות ללקוחות בישראל מבוצעות לרוב כשהן פרושות‬
‫למספר רב של תשלומים )בין ‪ 12‬ל‪ 24-‬תשלומים(‪ .‬בחלק מהמקרים הקמת‬
‫החממות מבוצעת במימון חלקי של משרד החקלאות )עד ‪ 40%‬מעלות החממה(‬
‫המעודד את החקלאים להקים חממות‪.‬‬
‫השוק העולמי עבור מגוון השירותים של ימקו נמצא בעיקר הארצות המתפתחות‬
‫באסיה‪ ,‬אפריקה ודרום‪-‬אמריקה‪ .‬שוק זה אינו ניתן להערכה כספית מדויקת אך‬
‫נאמד במאות מיליוני דולרים‪.‬‬
‫‪9.3.2‬‬
‫בתקופה הרלוונטית לדו"ח זה לא היה בתחום החממות לקוח שהיקף ההכנסות‬
‫ממנו עלה על ‪ 10%‬מהיקף ההכנסות הכולל בדוחות המאוחדים‪.‬‬
‫‪9.3.3‬‬
‫התפלגות לקוחות תחום החממות בפילוח לפי מיקום גיאוגרפי‪:‬‬
‫‪24‬‬
‫דרום אפריקה‬
‫אפריקה ‪7%‬‬
‫‪7%‬‬
‫ארה"ב‬
‫‪2%‬‬
‫מקומי‬
‫‪84%‬‬
‫‪ 9.4‬שיווק והפצה‬
‫‪9.4.1‬‬
‫השוק המקומי‪:‬‬
‫לימקו מערך שיווק הפועל באמצעות אנשי מכירות וסוכנים‪ .‬אנשי המכירות‬
‫מבקרים בקביעות אצל הלקוחות ועוסקים בקבלת הזמנות‪ ,‬גבית תשלומים וטיפול‬
‫שוטף בלקוחות‪.‬‬
‫חלק מהרכישות שמבצעים החקלאים ממומנות גם על ידי מענקים של משרד‬
‫החקלאות אשר מעודדים הקמת חממות‪ .‬הקף הפעילות בשוק מושפע מגודל‬
‫המענקים בשוק המקומי‪.‬‬
‫השוק הבינלאומי‪:‬‬
‫יתרונות ימקו הבאים לידי ביטוי בשוק העולמי כוללים בין היתר ידע‪ ,‬ניסיון‬
‫וקשרים עם חקלאים מקומיים‪ ,‬אגרונומים וגורמים חקלאיים מקצועיים מובילים‬
‫בכל שוק בו אנו פעילים‪.‬‬
‫גמישות בשיווק המוצרים ואפשרות רכישה חלקית של מגוון המוצרים בשיטה‬
‫מודולארית עם אופציה להשלמה בעתיד; ניסיון מוכח בביצוע פרויקטים מגוונים‬
‫בהצלחה בכל רחבי העולם בטווחי זמן קצרים; יכולתה של ימקו להתאים את‬
‫מערכות האוטומציה שלה גם למערכות הקיימות בחממות ועוד‪.‬‬
‫כדי לפעול במשנה מרץ בעולם‪ ,‬על ימקו ליישם את היעדים הבאים‪:‬‬
‫•‬
‫הצטרפות לחברות ישראליות המשווקות מוצרים ושירותים בתחום‬
‫החקלאות ימקו משלימה אותם במוצריה‪ .‬חברות אלה ישמשו צינור שיווק‬
‫להפצת מוצרינו בזכות מערכת הקשרים המקומיים שטופחנו‪.‬‬
‫•‬
‫איתור חברות בינ"ל הפועלות בדומה לחברות הישראליות אשר ימקו‬
‫משלימה אותם במוצריה ופועלים ברחבי העולם‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫‪9.4.2‬‬
‫•‬
‫איתור דילרים מקומיים העוסקים במכירת תשומות חקלאיות להפצת‬
‫מוצרי ימקו בכל אזור דילר עם הסכם הפצה על בסיס של עמלות‬
‫מהמכירות‪.‬‬
‫•‬
‫הפצה ישירה באמצעות סוכנים מקומיים‪ :‬הכשרת סוכנים מקומיים תכלול‬
‫הכרת החממה המוצעת ויתרונותיה על פני המתחרים‪ ,‬הכרת מערכות‬
‫הבקרה‪ ,‬הפעלתן‪ ,‬אחזקתן וטיפול בתקלות‪.‬‬
‫•‬
‫רכישת שותפות עם חברות שיווק של תשומות חקלאיות‪.‬‬
‫•‬
‫חיזוק מעמדה של הנציגות בקניה ובאתיופיה עבור השוק האפריקאי‬
‫שיאפשר קשר הדוק עם הלקוחות ושיפור השירות והתמיכה הטכנית‬
‫ללקוחות הקיימים וללקוחות פוטנציאליים חדשים‪.‬‬
‫•‬
‫עריכת ימי עיון‪ ,‬סמינרים לחקלאים המשמשים כלקוחות פוטנציאלים‬
‫בתחום החממות ו‪/‬או להרחבה של פרויקטים‪/‬חממות קיימות‪.‬‬
‫•‬
‫התחברות עם שותף אסטרטגי להקמת חממת הדגמה במטרה להציג‬
‫ולהראות את הגידולים החקלאים בפועל‪.‬‬
‫לקבוצה לא קיימת תלות בצינורות השיווק שלה‪ ,‬שאובדנם ישפיע מהותית לרעה‬
‫על תחום הפעילות או שתיגרם לתאגיד תוספת עלות מהותית כתוצאה מהצורך‬
‫להחליפם‪.‬‬
‫‪ 9.5‬תחרות‬
‫‪9.5.1‬‬
‫בשנים האחרונות חל שינוי בקרב החקלאים אשר נוכחו לדעת שניתן להכפיל ואף‬
‫לשלש כמותית את היבול בחממה וזאת באמצעות הוספת מערכת בקרת אקלים‬
‫לשליטה במערך הטיפול של החממה‪ .‬מערכת זו מאפשרת גידולים ויבולים במשך‬
‫כל עונות השנה ולא רק בחלק מהשנה‪.‬‬
‫השוק המקומי‪:‬‬
‫עקב המחסור במים בשנים האחרונות והמעבר לשיטות חסכוניות‪ ,‬ישנה מגמת‬
‫מעבר מחקלאות בשטח פתוח לחקלאות חממות‪ .‬מגמה זו גורמת לשימור היקף‬
‫מכירות ברמה קבועה בשוק המקומי‪.‬‬
‫השוק העולמי‪:‬‬
‫השוק העולמי עבור מגוון השירותים של ימקו נמצא‪ ,‬בעיקר‪ ,‬בארצות המתפתחות‬
‫אפריקה ודרום‪-‬אמריקה‪ .‬שוק זה אינו ניתן להערכה כספית מדויקת אך נאמד‬
‫במאות מיליוני דולרים‪.‬‬
‫ברוב הארצות המתפתחות‪ ,‬החקלאות הקיימת פועלת על פי שיטה מסורתית אשר‬
‫עיקר התורה הועברה ומועברת מדור לדור ללא טכנולוגיה‪ .‬שיטת ההשקיה אף היא‬
‫‪26‬‬
‫מיושנת וכוללת הצפה של השדות‪ .‬החקלאים נאלצים ברוב המקרים להתמודד עם‬
‫בעיות קיומיות ואינם פתוחים לקבלת מערך מודרני‪.‬‬
‫לאחר שאותר מקום פוטנציאלי והובעה נכונות מצד מגדל להקים חממה‬
‫מתקדמת‪ ,‬ימקו נדרשת לבצע סקר מקדים לבדיקת תנאים גיאוגרפיים‪ ,‬תנאים‬
‫סביבתיים‪ ,‬מזג אויר‪ ,‬מקורות המים‪ ,‬תשתיות‪ ,‬אפשרויות השיווק ועוד‪ .‬רק לאחר‬
‫קבלת נתונים ראשוניים אלה יכולה ימקו להמליץ לחקלאי איזה סוג חממה‬
‫מתאים עבורו‪.‬‬
‫ההצעה שניתנת למגדל צריכה בחלק המקרים גם להכיל פתרונות שיווקיים‬
‫לתוצרת החקלאית ולכן נדרשת ימקו לבצע סקר שוק מעמיק הבוחן את דרכי‬
‫הגישה‪ ,‬התשתיות התחבורתיות הקיימות‪ ,‬מכס‪ ,‬תקנים בינלאומיים‪ ,‬אריזות‬
‫מיוחדות ודרישות נוספים‪ .‬הכל בהתאם לסוג הגידול‪.‬‬
‫בתחרות הקיימת נוטלות חלק נכבד חברות אירופאיות מהולנד‪ ,‬צרפת‪ ,‬ספרד ועוד‪.‬‬
‫בדרך כלל לחברות אלה גב פיננסי איתן כולל מעורבות של מדינותיהן‪.‬‬
‫הן ימקו והן מתחרותיה זוכות בתמיכה של הבנק העולמי ומוסדות הסיוע של‬
‫האו"ם‪.‬‬
‫‪9.5.2‬‬
‫להלן פרטים לגבי מתחריה העיקריים בישראל‪ ,‬של הקבוצה בתחום פעילות‬
‫החממות‪:‬‬
‫•‬
‫עזרום היא החברה המובילה בארץ ובין החברות המובילות בעולם בייצור‬
‫חממות ובתי צמיחה לכל גידול בכל תנאי אקלים‪ .‬החברה צברה ידע ייחודי‬
‫ורכשה מוניטין בתחום‪ .‬לחברה מספר סוכנים המשווקים את תוצרתה‬
‫בישראל ובעולם‪.‬‬
‫•‬
‫טופ חממות בע"מ – חברה לייצור חממת‪.‬‬
‫•‬
‫אחים רזקאללה – חברה לייצור חממות‪.‬‬
‫כל החברות מייצרות ומספקות מגוון דומה של מוצרים ובאותו טווח מחירים‪ .‬לכל‬
‫החברות דגמים המאושרים על ידי משרד החקלאות לאספקה בעת קבלת מענקים‪.‬‬
‫בשוק הבינלאומי קיימים לימקו מתחרים רבים אחרים‪.‬‬
‫‪9.5.3‬‬
‫השיטות העיקריות של התאגיד להתמודדות עם התחרות‪:‬‬
‫שוק החממות בישראל ובעולם מאופיין בתחרותיות רבה מצד מספר רב של‬
‫גורמים‪ .‬ימקו במטרה להתמודד בתחרותיות הקיימת מקפידה על איכות מוצריה‬
‫ועל השרות האישי והאיכותי אותו היא נותנת ללקוחותיה‪ .‬חלק מהסוכנים‬
‫שמפעילה ימקו הינם חקלאים בעצמם אשר מעניקים ללקוחות ימקו מניסיונם‪.‬‬
‫ימקו שואפת להתייעלות מתמדת על מנת להוזיל את החממות ללקוחות‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫‪ 9.6‬עונתיות‬
‫להלן שיעור התפלגות המכירות של ימקו בהתאם לרבעוני השנה )באחוזים(‪:‬‬
‫רבעון ‪I‬‬
‫רבעון ‪II‬‬
‫רבעון ‪III‬‬
‫רבעון ‪VI‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪22.0%‬‬
‫‪26.9%‬‬
‫‪31.6%‬‬
‫‪19.5%‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪23.1%‬‬
‫‪32.6%‬‬
‫‪21.9%‬‬
‫‪22.4%‬‬
‫מכירת חממות מושפעת מעונות השנה וזמני השתילה של הגידולים‪ .‬הרבעון השני‬
‫והשלישי הינם הרבעונים בהם המכירות גבוהות יותר‪ .‬פעילות ימקו באזורי דרום‬
‫אפריקה ואפריקה ממתנת את העונתיות הנובעת מהפעילות בארץ‪.‬‬
‫‪ 9.7‬כושר ייצור‬
‫מגזר החממות – לימקו בתחום החממות אין מגבלת כושר ייצור אפקטיבית מכיוון‬
‫שמרבית רכיבי החממות נקנים מקבלני משנה )מגזר הפלדה(‪ .‬אולם בשל רמת הביקושים‬
‫בשוק אין גידול בהיקף הייצור והמכירה‪.‬‬
‫‪ 9.8‬רכוש קבוע ומיתקנים‬
‫מקרקעין – ימקו שוכרת כ‪ 13,000 -‬מ"ר באזור התעשייה באשקלון מאת חברת פקר ידפז‬
‫מפעלי גילוון בע"מ‪ .‬החברה הקימה במקום מבנה קל המשמש אותה לצורך פעילות הייצור‬
‫והתפעול שלה‪.‬‬
‫רכוש קבוע – ברשות ימקו ציוד כולל‪ ,‬בין השאר‪ ,‬מכונות‪ ,‬מכשור‪ ,‬ריהוט‪ ,‬ציוד משרדי‬
‫ומחשבים‪.‬‬
‫‪ 9.9‬חומרי גלם וספקים‬
‫חומרי הגלם העיקריים בהם משתמשת ימקו הינם צינורות‪ ,‬פרופילים ופחים – כולם‬
‫מפלדה‪ ,‬הנרכשים ברובם קבוצה‪ .‬וכן‪ ,‬חומרי גלם אחרים‪ ,‬כגון פוליאתילן‪ ,‬רשתות‪,‬‬
‫מאווררים וכיו"ב‪ ,‬הנרכשים מספקים מקומיים‪.‬‬
‫בחברת האחות – מפעלי גלוון – מתבצע תהליך הגלוון של חומרי הגלם‪.‬‬
‫חומר הגלם העיקרי נרכש ברובו מחברת פקר ידפז פרופילים בע"מ‪ ,‬פקר ידפז שירותי‬
‫פלדה בע"מ ותהליך הגלוון מתבצע בחברת פקר ידפז מפעלי גלוון בע"מ‪ .‬הקניות מבוצעות‬
‫במחירי שוק ובתנאים המסחריים המקובלים‪.‬‬
‫כמו כן רוכשת ימקו‪:‬‬
‫•‬
‫יריעות פוליאתילן מהחברות גניגר פלסטיקה בע"מ וא‪.‬א‪ .‬פוליטיב )‪ (1999‬בע"מ‪.‬‬
‫•‬
‫רשתות נגד מזיקים מהחברות קליימן מטאור בע"מ ופולישק תעשיות פלסטיקה בע"מ‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫•‬
‫מערכת אוטומציה מדגן אוטומציה בחקלאות בע"מ‪.‬‬
‫•‬
‫מערכת השקייה מנטפים מוצרי השקיה וטפטוף בע"מ‪.‬‬
‫לא קיימת תלות בספקים החיצוניים לקבוצה‪ ,‬ולפיכך לא קיימת לימקו בעיה בהחלפת‬
‫הספקים בהתאם למחירים או תנאי ההספקה‪.‬‬
‫‪9.10‬‬
‫איכות הסביבה‬
‫למיטב ידיעת ימקו‪ ,‬מפעלה פועל בהתאם לדרישות הרשויות בנוגע לאיכות‬
‫הסביבה ובמקרים של סטיות פועלת ימקו לתיקון בשיתוף עם הרשויות‪.‬‬
‫פרק רביעי – עניינים הנוגעים לפעילות הקבוצה בכללותה‬
‫‪.10‬‬
‫פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים )סעיף ‪(11‬‬
‫‪10.1‬‬
‫להלן נתונים אודות התפלגות הכנסות הקבוצה על פי המוצרים והשירותים‬
‫העיקריים בתחומי פעילות בשנים ‪ 2003 ,2004‬ו‪:2002 -‬‬
‫תחום‬
‫הכנסות‬
‫‪2004‬‬
‫תחום הפלדה‬
‫תחום החממות‬
‫‪.11‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪.13‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪67,357 130,590 139,038 372,593 710,088‬‬
‫‪37,456‬‬
‫‪26.9% 18.1% 18.4%‬‬
‫‪8,806‬‬
‫‪19.7% 16.3% 18.0%‬‬
‫‪73,487‬‬
‫‪2003‬‬
‫סכום הרווח הגולמי‬
‫‪55,772‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪44,760‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪13,260‬‬
‫‪9,077‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2002‬‬
‫מוצרים חדשים‬
‫‪11.1‬‬
‫לקבוצה אין כל מוצר מהותי חדש או מוצר חדש הכרוך בהוצאות פיתוח מהותיות‪.‬‬
‫‪11.2‬‬
‫לקבוצה אין כל מוצר מהותי חדש בשלב פיתוח‪.‬‬
‫צבר הזמנות‬
‫‪12.1‬‬
‫הקבוצה מקבלת הזמנות מלקוחותיה ומספקת אותן תוך זמן קצר‪ ,‬לפיכך לא נוצר‬
‫לחברה "צבר הזמנות" מהותי‪ .‬רוב הזמנותיה של הקבוצה מסופקות תוך מספר‬
‫ימים‪.‬‬
‫‪12.2‬‬
‫לקבוצה לא קיים צבר הזמנות מהותי‪.‬‬
‫מחקר ופיתוח‬
‫לקבוצה לא קיימת פעילות בתחום המחקר והפיתוח‪.‬‬
‫‪.14‬‬
‫שיעור הרווח גולמי‬
‫נכסים לא מוחשיים‬
‫לקבוצה לא קיימים נכסים לא מוחשיים‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫‪.15‬‬
‫הון אנושי‬
‫‪15.1‬‬
‫מבנה ארגוני‬
‫להלן תרשים המבנה הארגוני של הקבוצה‪:‬‬
‫מנכ"ל הקבוצה‬
‫מטה‬
‫מנהל כספים‬
‫יועץ משפטי‬
‫חשב‬
‫כלכלן‬
‫רכש‬
‫הנהלת חשבונות‬
‫שירותי פלדה‬
‫פרופילים‬
‫גלוון‬
‫קונטק‬
‫פ‪.‬ל‪.‬ה‪.‬‬
‫דייק‬
‫ימקו‬
‫מנכ"ל‬
‫ימקו‬
‫הנהלה ומטה‬
‫‪15.2‬‬
‫ייצור‬
‫הנהלה‬
‫מכירות‬
‫ייצור‪/‬תפעול‬
‫חו"ל‬
‫מכירות ושיווק‬
‫מצבת העובדים‬
‫‪ 15.2.1‬להלן פירוט מספר העובדים בקבוצה לפי המבנה הארגוני של תחום‬
‫הפעילות ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2003‬ו‪:2004 -‬‬
‫מגזר הפלדה‬
‫‪2004‬‬
‫תפעול‬
‫‪370‬‬
‫מכירות‬
‫‪71‬‬
‫מטה והנהלה ‪35‬‬
‫‪476‬‬
‫סה"כ‬
‫‪2003‬‬
‫‪412‬‬
‫‪85‬‬
‫‪40‬‬
‫‪537‬‬
‫ימקו‬
‫‪2004‬‬
‫‪46‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪54‬‬
‫סה"כ‬
‫‪2003‬‬
‫‪52‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪60‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪416‬‬
‫‪75‬‬
‫‪39‬‬
‫‪530‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪464‬‬
‫‪89‬‬
‫‪44‬‬
‫‪597‬‬
‫‪30‬‬
‫‪15.3‬‬
‫שינויים מהותיים שחלו במצבת העובדים במהלך התקופה הנסקרת בדו"ח‬
‫בחודש אוגוסט ‪ 2003‬מוזגה פעילות הפלדה של פקר פלדה עם ידפז שרותי פלדה‬
‫בע"מ‪ .‬כתוצאה מהמיזוג החלו מהלכים של איחוד הפעילויות וריכוזם באתר‬
‫קריית מלאכי‪ .‬כתוצאה מהמהלך פוטרו כ‪ 20-‬עובדים ו‪ 45-‬עובדים עברו מכפר‬
‫סבא לקריית מלאכי‪ ,‬כ‪ 25-‬עובדים עברו מכפר לאור עקיבא‪ .‬במפעל הגלוון שבערד‪,‬‬
‫הושבת אחד משני קווי הייצור וכתוצאה מכך פוטרו כ‪ 15-‬עובדים‪.‬‬
‫במגזר החממות‪ ,‬לא חלו שינויים מהותיים במצבת העובדים במהלך התקופה‬
‫הנסקרת בדו"ח‪ .‬יש לציין כי הפעילות בימקו עונתית ולכן מצבת כוח האדם גדלה‬
‫וקטנה לפי דרישה‪.‬‬
‫‪15.4‬‬
‫לקבוצה אין תלות מהותית בעובד מסוים בתחום פעילות הפלדה‪.‬‬
‫‪15.5‬‬
‫טיבם של הסכמי ההעסקה‬
‫מרבית מעובדי הקבוצה בישראל מועסקים על פי הוראות הסכמים קיבוציים‪.‬‬
‫קיימים הסכמים קיבוציים כללים החלים על כל עובדי הקבוצה מכוח חברותה של‬
‫החברה בהתאחדות התעשיינים בישראל‪ .‬בנוסף ישנם הסכמים קיבוציים החלים‬
‫על חלקם של עובדי הקבוצה‪ ,‬בשל השתייכותם המקצועית לענף המתכת‪ ,‬החשמל‬
‫והאלקטרוניקה‪ .‬כמו כן קיימים הסכמים קיבוציים מיוחדים שנחתמו במפעלי‬
‫החברה השונים‪ ,‬והחלים על העובדים המשתייכים לאותו מפעל בלבד‪ ,‬אלו עוסקים‬
‫בעיקרם בפיצויים בשל פיטורים ופרישה‪.‬‬
‫חלקם של עובדי המטה וההנהלה מועסקים על פי הסכמי עבודה אישיים הקובעים‬
‫את תנאי העסקתם בקבוצה‪ .‬הסכם כאמור כולל‪ ,‬בין היתר‪ ,‬תנאי שכר והתנאים‬
‫הסוציאליים להם זכאים והכוללים בין היתר‪ :‬חופשה שנתית והפרשות מעביד‬
‫לקרן פנסיה ופיצויים או ביטוח מנהלים וקרן השתלמות‪ .‬חלק מעובדים אלו‬
‫זכאים לרכב חברה כולל כיסוי כל ההוצאות הכרוכות בו‪ .‬כל צד להסכם העבודה‬
‫האישי רשאי להביא את ההסכם לסיומו בהודעה על פי דין‪.‬‬
‫חלק מנושאי המשרה הבכירה בקבוצה מועסקים על פי הסמי העסקה אישיים‪,‬‬
‫הכוללים‪ ,‬בין השאר‪ ,‬משכורת‪ ,‬ימי חופשה כיסויים פנסיונים וכו'‪ .‬חלק מנושאי‬
‫המשרה זכאים למענקי הסתגלות של מספר חודשים בהתאם לתרומתם לקבוצה‬
‫בעת עזיבתם‪.‬‬
‫יצוין כי התחייבות הקבוצה בשל סיום יחסי עובד‪-‬מעביד בגין מרבית העובדים‬
‫שלה מכוסה בעיקרה על ידי תשלומים שוטפים לקופות גמל ופנסיה‪ .‬התחייבויות‬
‫הקבוצה לתשלום פיצויים לעובדים מסוימים בדרג הניהולי מכוסה בעיקרה על ידי‬
‫תשלומים שוטפים לחברות ביטוח‪ .‬סך הסכומים שנצברו בקופות הפנסיה‪ ,‬בקופות‬
‫הגמל ובחברות הביטוח בתוספת הפרשות שמבצעת הקבוצה בספריה מכסים‬
‫במלואן את התחייבויות הקבוצה בשל סיום יחסי עובד מעביד‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫‪15.6‬‬
‫השקעות בהכשרה‪ ,‬הדרכה ופיתוח ההון האנושי ‪ -‬הקבוצה משקיעה משאבים‬
‫בהדרכות מקצועיות לעובדיה בהתאם לסוג העובד והתחום בו הוא פעיל‪ .‬ההדרכות‬
‫הינן קבוצתיות ואישיות‪ .‬ההדרכות מכוונות לשיפור ביצועים מקצועיים‬
‫ומיומנויות מקצועיות‪ .‬כוונת הקבוצה בהדרכות אלו הינה לשיפור רמת הבטיחות‪,‬‬
‫שביעות רצון העובדים‪ ,‬הגברת ההזדהות עם הקבוצה‪ ,‬שיפור השירות ללקוחות‬
‫והעלאת שביעות רצונם כך שיהיו נאמנים לפעילות הקבוצה‪ .‬כמו כן מקיימת‬
‫הקבוצה קורסים בתוכנות מחשב שונות והשתלמויות בנושא ‪.ERP‬‬
‫‪15.7‬‬
‫תוכניות תגמול ‪ -‬הקבוצה מתגמלת את אנשי המכירות על בסיס יעדי רווחיות‪ ,‬ערך‬
‫מוסף וגביה בתדירות רבעונית‪ .‬כמו כן בשנים בהם הרווח הינו מעבר לנורמטיבי‬
‫נוהגת הקבוצה להעניק מענקים לעובדים‪ .‬בנוסף מתגמלת הקבוצה את מנהלי‬
‫החברות על בסיס עמידה ביעדים הכוללים עמידה בתקציב‪ ,‬ביצוע תוכנית‬
‫השקעות‪ ,‬עמידה ביעדי התייעלות‪ ,‬הנעת עובדים בארגון ושביעות רצון הלקוחות‪.‬‬
‫לא קיימות תוכנית אופציות בקבוצה‪.‬‬
‫‪.16‬‬
‫הון חוזר‬
‫‪16.1‬‬
‫מדיניות החזקת מלאי‬
‫מלאי ‪ -‬בתחום פעילות הפלדה שואפת הקבוצה להחזיק מלאי פלדות נמוך ככל‬
‫האפשר‪ .‬משך הזמן בין הזמנת הפלדות לבין אספקתם על ידי ספקי החברה נע בין‬
‫חודש וחצי לארבע חודשים‪ ,‬בחלק קטן מהמקרים‪ ,‬כאשר ישנם מוצרים‬
‫סטנדרטים‪ ,‬הקבוצה מחזיקה מלאי תוצ"ג במטרה לספק במהירות את המוצרים‬
‫ללקוחותיה‪ .‬הקבוצה מחזיקה מלאי ממוצע של כארבעה חודשי מכירות‪ .‬הקף‬
‫מלאי חו"ג ותוצ"ג הממוצע בשנת ‪ 2004‬היה ‪ 170‬מיליון ‪.₪‬‬
‫‪16.2‬‬
‫מדיניות אשראי‬
‫אשראי לקוחות – הקבוצה מעניקה ללקוחותיה אשראי בהיקפים גדולים‪ ,‬ממוצע‬
‫האשראי שניתן ללקוחות במהלך השנה עמד על ‪ 310‬מיליוני ‪ ₪‬האשראי הניתן‬
‫ללקוחות מכוסה בחלקו על ידי שקים המתקבלים מהלקוחות )‪ (40%‬וחלקו הינו‬
‫חוב פתוח )‪ .(60%‬הקבוצה בוחנת את הקף האשראי הניתן ללקוחות מעת לעת על‬
‫בסיס פרמטרים כלכליים שונים‪.‬‬
‫בתחום החממות נדרש ימקו למתן אשראי ארוך יותר מהאשראי המדווחים לעיל‪.‬‬
‫תנאי אשראי משתנים מפרויקט לפרויקט וממדינה למדינה‪.‬‬
‫אשראי ספקים – הקבוצה מקבלת מספקי חומרי הגלם בחו"ל אשראי‪ .‬האשראי‬
‫ניתן בחלק מהמקרים כחוב פתוח ובחלק המקרים כנגד מכתבי אשראי )‪ ,(LC‬הקף‬
‫אשראי הספקים הממוצע בשנת ‪ 2004‬עמד על ‪ 125‬מיליון ‪ .₪‬חלק מהספקים‬
‫נוהגים לבצע ניכיון שטרות כנגד התחייבויות הקבוצה‪ ,‬בממוצע מתוך יתרת‬
‫הספקים המוצגת במאזן כ‪ 80-‬מיליון ‪ ₪‬מייצגים ייתרה שנוכתה ע"י הספק‪ .‬לדעת‬
‫החברה‪ ,‬חלק מהבנקים משקללים את הניכיון כחלק מהאובליגו‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫‪16.3‬‬
‫‪.17‬‬
‫לקבוצה הון חוזר חיובי‪.‬‬
‫השקעות‬
‫לחברה לא קיימות השקעות מהותיות שאינן השקעות בחברות הבנות‪.‬‬
‫‪.18‬‬
‫מימון‬
‫‪18.1‬‬
‫להלן שיעור הריבית הממוצעת על הלוואות שהיו בתוקף במהלך שנת ‪:2004‬‬
‫מקורות בנקאיים‬
‫שקלי‬
‫אג"ח‬
‫צמוד מדד‪+‬‬
‫דולרי‬
‫צמוד מדד‪+‬‬
‫‪18.2‬‬
‫הלוואות זמן קצר‬
‫‪5.5%‬‬
‫‬‫‪L+1.7‬‬
‫‪6.5%‬‬
‫הלוואות זמן ארוך‬
‫‬‫‪5.7%‬‬
‫‪L+1.7‬‬
‫‪6.5%‬‬
‫שיעור ריבית ממוצע‬
‫‪5.5%‬‬
‫‪5.7%‬‬
‫‪L+1.7‬‬
‫‪6.5%‬‬
‫מגבלות אשראי‬
‫קיימת התחייבות בפקר ידפז לשמירה על יחס הון למאזן של ‪ 22%‬ומינימום הון‬
‫של ‪ 120‬מיליון ‪.₪‬‬
‫ההתחייבות הנ"ל עוברות תהליך התאמה לעליה של מחירי חומרי הגלם )פלדה(‬
‫והשפעתה על הגידול בחוב הלקוחות ובמלאי‪ .‬החברה פועלת לקבלת הסכמת‬
‫המערכת הבנקאית להורדת יחס הון למאזן ל‪ 20% -‬עד סוף שנת ‪.2005‬‬
‫‪18.3‬‬
‫לא נתקבלו סכומי אשראי משמעותיים חדשים מתקופת תאריך הדוחות עד לסמוך‬
‫לתאריך דו"ח זה‪.‬‬
‫‪18.4‬‬
‫מסגרות האשראי של הקבוצה עומדות על כ–‪ 625‬מיליון ‪ ₪‬הניצול בסוף השנה עמד‬
‫על ‪ 470‬מיליון ‪.₪‬‬
‫‪18.5‬‬
‫לקבוצה הלוואות זמן ארוך דולריות בריבית של ‪ 1.7 + Libor‬והלוואות צמודות‬
‫מדד בריבית של כ‪ .5.7% -‬כמו כן לחברה הלוואות זמן הקצר )‪ (On Call‬מנגנון‬
‫השינוי הינו יומי‪/‬שבועי והריבית הינה סביב הפריים )כ‪.(5% -‬‬
‫‪18.6‬‬
‫לחברה לא קיים דרוג אשראי )שהוזמן ע"י החברה(‪.‬‬
‫‪18.7‬‬
‫להערכת הנהלת הקבוצה לא יהיה צורך בגיוס מקורות נוספים לכיסוי תפעול‬
‫עסקיה השוטפים‪ .‬הערכה זו היא בבחינת מידע הצופה פני העתיד והיא עשויה‬
‫להשתנות במידה שתחול עליה חדה במחירי הפלדה או משינוי מהותי באשראי‬
‫הניתן לקבוצה‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪.19‬‬
‫מיסוי‬
‫‪19.1‬‬
‫דיני מס החלים על תאגיד‬
‫"חברות תעשייתיות"‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫החברה וחלק מהחברות הבנות הן חברות תעשייתיות כמשמעותן בחוק עידוד‬
‫התעשיה )מסים(‪ ,‬תשכ"ט‪ .1969-‬חברות אלו זכאיות‪ ,‬מתוקף החוק האמור‪,‬‬
‫להטבות מסוימות אשר העיקריות בהן הינן פחת בשיעורים מוגדלים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫עד לשנת המס ‪ 2002‬הגישה החברה דוח מאוחד לצורכי מס יחד עם חלק מהחברות‬
‫הבנות שלה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫על החברה והחברות הבנות חל חוק מס‪-‬הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(‪,‬‬
‫התשמ"ה‪ 1985-‬שהנהיג מדידה של התוצאות לצרכי מס על בסיס ריאלי‪.‬‬
‫ההתאמות השונות הנדרשות על‪-‬פי החוק הנ"ל מיועדות להתאים את התוצאות‬
‫לצרכי מס בערכים נומינליים למונחים שקליים של סוף השנה )על‪-‬פי השינויים‬
‫במדד המחירים לצרכן(‪.‬‬
‫‪19.2‬‬
‫שומות מס‪:‬‬
‫לחברה שומות מס הנחשבות לסופיות עד וכולל שנת המס ‪ .2000‬למרבית החברות‬
‫הבנות שומות מס הנחשבות לסופיות עד וכולל שנת המס ‪ 2000‬ולמיעוטן עד וכולל‬
‫שנת המס ‪.2002‬‬
‫‪19.3‬‬
‫מסלול הטבות‬
‫"מפעלים מאושרים"‪:‬‬
‫למפעליהן של שתי חברות בנות הוענקו מעמד של "מפעל מאושר" במסלול הטבות‬
‫חילופי בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון‪ ,‬תשי"ט‪) 1959-‬להלן‪" :‬החוק"(‪.‬‬
‫הכנסותיה של חברה בת אחת שמקורה במפעל המאושר תהיינה פטורות ממס עד‬
‫שנת ‪) 2004‬כולל(‪ ,‬ומס בשיעור מופחת של ‪ 25%‬בשנת ‪ .2005‬תקופת ההטבות‬
‫מסתיימת בשנת ‪ .2005‬תקופת ההטבות של חברת הבת שניה טרם החלה‪.‬‬
‫רווחים שיחולקו מתוך הכנסה פטורה ממס המיוחסת למפעל המאושר יחוייבו‬
‫במס בשיעור של ‪ 25%‬ובניכוי מס במקור בשיעור ‪ 15%‬מן היתרה‪.‬‬
‫לתאריך אישור הדוחות הכספיים‪ ,‬החברות הבנות עמדו בתנאים האמורים‪ .‬אי‬
‫עמידה בתנאים האמורים עלולה לגרום לביטול ההטבות ולהחזר סכומי ההטבות‬
‫בתוספת ריבית פיגורים‪.‬‬
‫‪19.4‬‬
‫שיעור המס העיקרי החל על החברה הנו ‪ 35%‬לעומת שיעור מס אפקטיבי של ‪.40%‬‬
‫הפער נובע בעיקר מהכנסות ממפעל מאושר של חב' בת‪ ,‬ניצול הפסדים משנים‬
‫קודמות שלא נרשמו בגינם מסים נדחים‪ ,‬הפחתת מסים נדחים לתחילת שנה בגין‬
‫שינוי שעורי המס ומנגד הפחתת מסים נדחים שנרשמו בשנים קודמות‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫‪19.5‬‬
‫הפסדים לצורכי מס‪:‬‬
‫יתרת ההפסדים המועברים לצורכי מס לשנים הבאות‪ ,‬הם כ – ‪ 19‬מליון ‪ ,₪‬בגינם‬
‫לא נרשמו מסים נדחים‪.‬‬
‫‪.20‬‬
‫מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד‬
‫‪20.1‬‬
‫פעילות חלקן של חברות הבנות כפופה לחוק החומרים המסוכנים השנ"ג ‪ ,1993‬לחוק‬
‫רישוי עסקים התשכ"ח – ‪ 1968‬וחוק למניעת מפגעים‪ ,‬התשכ"א – ‪.1961‬‬
‫‪20.2‬‬
‫רשיונות עסק‬
‫• לכל המפעלים הממוקמים בקרית מלאכי היו רישיונות עסק תקפים עד למיזוג‬
‫פקר‪-‬ידפז‪ ,‬בהתאם לחוק רישוי עסקים‪ ,‬תשכ"ח – ‪ .1968‬כמו כן חלק מהמפעלים‬
‫הינם תחת שינויים מבניים‪ .‬היום פועלים במקום על מנת להסדיר את נושא רישיון‬
‫העסק החדש מול עיריית קריית מלאכי‪.‬‬
‫• כל המפעלים הפזורים ברחבי הארץ של הקבוצה פועלים בימים אלו להסדרת נושא‬
‫רישיון העסק‪ ,‬אשר פג אך ורק בשל שינוי הבעלות‪ ,‬מול הרשויות המקומיות‪ .‬חברת‬
‫הבת פקר ידפז שירותי פלדה בע"מ קיבלה היתר זמני להפעלת המפעל בחיפה וזאת‬
‫עד ליום ה–‪ 31‬בינואר ‪ ,2006‬ההיתר שניתן זמני היות וניתן ללא אישור משרד‬
‫העובדה ובהסתמך על הוראות סעיף ‪)7‬ג( לתקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות(‬
‫תשס"א ‪ 2000‬ומאחר ומשרד העבודה לא השיב לבקשה תוך פרק השמן הקבוע‬
‫בתקנות‪.‬‬
‫‪20.3‬‬
‫הגבלים עסקיים –‬
‫‪ 20.3.1‬לחברה אחראי בנושא הגבלים עסקיים‪.‬‬
‫‪ 20.3.2‬ביולי ‪ 2003‬התקבל אישור הממונה למיזוג בין פקר ידפז לבין פקר ובמרץ‬
‫‪ 2004‬התקבל אישור הממונה למיזוג בין פקר דייק לסולומון‪.‬‬
‫‪20.4‬‬
‫ייצוא מוצרי החברה אינו כרוך בקבלת רישיון ייצוא‪.‬‬
‫‪20.5‬‬
‫חברות הבנות פקר ידפז פלדות איכות בע"מ ופקר ידפז פלדות דייק בע"מ הינן‬
‫ספקיות מוכרות למשרד הביטחון‪ ,‬וזאת על פי זכייה במכרז‪.‬‬
‫‪20.6‬‬
‫תקינה ‪ -‬הקבוצה מפעילה מערכת משולבת לניהול איכות על פי דרישות תקן‬
‫בינלאומי ‪ .ISO9001-2000‬ההסמכה למערכות האיכות והבטיחות מתבצעת על ידי‬
‫אגף ההסמכה של מכון התקנים באופן תקופתי‪ .‬על מנת להבטיח את אמינותה‬
‫ותחזוקתה של המערכת לניהול האיכות קיימת בחברה מחלקת בקרה וניהול איכות‬
‫הפועלת לקיומה ותחזוקתה המלאה של המערכת‪ .‬החברה מעמידה את המשאבים‬
‫הדרושים בכדי לקיים את הפעילויות הדרושות‪ ,‬כגון‪ :‬הדרכת עובדים‪ ,‬רכישת כלים‬
‫וכדומה‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫‪ ISO9001-2000‬היא סדרת תקנים בינלאומיים לניהול איכות בתעשייה ובשירותים‪.‬‬
‫זהו תקן למערכות בקרת איכות‪ ,‬המגדיר תנאים נדרשים לעמידה בסטנדרטים של‬
‫תהליכי ייצור‪ ,‬וכן פיקוח על כל התהליכים הנלווים לייצור‪ .‬תקנים אלה מהווים‬
‫בסיס להתקשרות חוזית בין הקבוצה לחלק משמעותי מלקוחותיה‪.‬‬
‫ביום ‪ 3/4/2003‬אושר לקבוצה על ידי מכון התקנים הישראלי כי נמצאה מתאימה‬
‫לדרישות התקן הישראלי והתקן הבינלאומי בתחום ייצור ומכירה של פלדות‪,‬‬
‫מתכות‪ ,,‬פרופילים וצינורות פלדה‪ .‬תוקפו של האישור עד ליום ‪.30/4/2006‬‬
‫‪20.7‬‬
‫בקרת איכות‬
‫• פקר ידפז מפעלי גלוון בע"מ –פועלת בהתאם לתקן בינלאומי ‪, ISO9001-2000‬‬
‫מפעלי גלוון נמצאים תחת בקרת תהליך ייצור של מכון התקנים הישראלי ולפיכך‬
‫רשאים להשתמש בסימון "תו תקן" ע"פ תקן ישראלי ‪.918‬‬
‫• פקר ידפז פרופילים בע"מ –מחזיקה תו תקן הקשורים לצינורות הולכה‪ ,‬ת"י ‪,103‬‬
‫ת"י ‪ ,593‬ת"י ‪ ,530‬ת"י ‪.4314‬‬
‫• פקר ידפז פלדות איכות בע"מ – חברת הבת מפעילה מערכת משולבת לניהול איכות‬
‫על פי דרישות תקן בינלאומי ‪ .ISO9001-2000‬המוצרים המפותחים‪ ,‬מיוצרים‬
‫ומשווקים על ידי חברת הבת עומדים בתקן הבינלאומי‪.‬‬
‫‪.21‬‬
‫הסכמים מהותיים‬
‫‪21.1‬‬
‫הסכמי ניהול ‪-‬במסגרת הסכם המיזוג בין פקר לפקר ידפז‪ ,‬נחתמו הסמים לטווח‬
‫ארוך למתן שירותי ניהול עם בעלי המניות של פקר ידפז‪ ,‬פקר תקבל תמורת‬
‫שירותיה דמי ניהול על בסיס שנתי ‪ 6.5‬מיליון ‪ ₪‬ותשלם לחברה עבור שירתים‬
‫שתרכוש ממנה בסך ‪ 1‬מיליון ‪ .₪‬דמי ניהול יהיו צמודים ב‪ 50% -‬למדד היוקר למחיה‬
‫ו‪ 50% -‬צמודים לשער הדולר היציג‪ .‬חברות בשליטת בעלי זכויות המיעוט בפקר ידפז‬
‫תקבלנה דמי ניהול תמורת שירותיהם של ‪ 4‬מנהלים מטעמן בסכום של ‪ 4‬מיליון ‪₪‬‬
‫על בסיס שנתי )להלן‪" :‬דמי הניהול"( בתוספת מענק כספי המבוסס על רווחי פקר‬
‫ידפז בסכום שלא יעלה על ‪ 1‬מיליון ‪ ₪‬לשנה‪ .‬דמי ניהול יהיו צמודים ב‪ 50% -‬למדד‬
‫יוקר המחיה ו‪ 50% -‬צמודים לשער הדולר היציג‪ .‬כמו כן‪ ,‬בתום חמש שנים ממועד‬
‫העסקה הן תהיינה זכאיות למענק סוף תקופה בסכום של ‪ 5‬מיליון ‪.₪‬‬
‫‪21.2‬‬
‫התחייבויות לבנקים – החברה התחייבה בפני מספר תאגידים בנקאיים )בנק פועלים‬
‫לישראל בע"מ‪ ,‬בנק המזרחי המאוחד בע"מ‪ ,‬בנק דיסקונט לישראל בע"מ‪ ,‬הבנק‬
‫הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ‪ ,‬בנק הפועלים בע"מ ובנק איגוד לישראל בע"מ(‬
‫שלא לייצור שעבודים כלשהם של נכסיה לטובת צד שלישי כלשהו ללא קבלת‬
‫הסכמת הבנק בתנאי כתבי ההתחייבות‪ .‬במסגרת זו התחייבה החברה לעמוד במספר‬
‫אמות מידה פיננסיות‪ ,‬שהעיקריות שבהן התחייבות שההון העצמי של החברה לא‬
‫יפחת מ‪ 22% -‬מסה"כ המאזן וכי לא יילקחו הלוואות חדשות‪ ,‬העלולות להביא‬
‫להפרת התחייבויות ללא קבלת הסכמת הבנק‪ .‬כן ניתנה התחייבות לערבות הדדית‬
‫‪36‬‬
‫של החברה ושל חברות בנות שבבעלותה המלאה‪ .‬להערכת הנהלת הקבוצה‪ ,‬החברה‬
‫עמדה בתקופות הדיווח הרלבנטיות לפרק זה באמות המידה הפיננסיות האמורות‪.‬‬
‫החברה פועלת לקבלת הסכמת המערכת הבנקאית להורדת יחס הון למאזן ל‪20%-‬‬
‫עד סוף שנת ‪.2005‬‬
‫‪.22‬‬
‫הסכמי שיתוף פעולה‬
‫הקבוצה אינה צד להסכמי שיתוף פעולה אסטרטגיים‪.‬‬
‫‪.23‬‬
‫‪.24‬‬
‫‪.25‬‬
‫הליכים משפטיים‬
‫‪23.1‬‬
‫הקבוצה אינה צד להליכים משפטיים מהותיים תלויים‪ ,‬למעט באור ‪18‬ב' לדוחות‬
‫הכספיים לשנת ‪ ,2004‬הכלולים בדוח תקופתי זה‪.‬‬
‫‪23.2‬‬
‫לא קיימים הליכי פירוק‪ ,‬כינוס נכסים באף אחת מחברות הקבוצה‪.‬‬
‫‪23.3‬‬
‫לא קיימים הליכים מהותיים אשר מי מהדירקטורים‪ ,‬נושאי משרה‪ ,‬חברות‬
‫קשורות‪ ,‬בעלי עניין‪ ,‬הוא צד נגדי בו לחברה או שיש לו באותו הליך עניין המנוגד‬
‫לעניינה של החברה‪.‬‬
‫ביטוח‬
‫‪24.1‬‬
‫לקבוצה פוליסות ביטוח הכוללות ביטוח אש מורחב‪ ,‬ביטוח אובדן תוצאתי‪ ,‬ביטוח‬
‫אחריות כלפי צד ג'‪ ,‬ביטוח חבות מעבידים‪ ,‬ביטוח חבות מוצר‪ ,‬ביטוח ציוד‬
‫אלקטרוני‪ ,‬ביטוח כספים )אובדן או נזק לכספים(‪ ,‬ביטוח נאמנות וביטוח סחורה‬
‫בהעברה )להלן‪" :‬פוליסות הביטוח"(‪.‬‬
‫‪24.2‬‬
‫בגין פוליסות הביטוח‪ ,‬שילמה החברה בשנת ‪ ,2004‬פרמיות בסך כולל של ‪1,175‬‬
‫אלפי ש"ח‪.‬‬
‫יעדים ואסטרטגיה עסקית‬
‫‪25.1‬‬
‫פקר ידפז פועלת כיום בשני מגזרים עיקריים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫מגזר הפלדה;‬
‫‪.2‬‬
‫מגזר החממות‪.‬‬
‫שני מגזרי הפעילות העיקריים של הקבוצה‪ ,‬הינם בעיקרם בישראל‪ ,‬ואלו סובלים בשנים‬
‫האחרונות מירידת פעילות עקב המיתון ששרר במשק‪.‬‬
‫‪25.2‬‬
‫בשוק הפלדה בישראל מתרחשים כיום מספר תהליכים המשפיעים על הקף‬
‫הפעילות והרווחיות בשוק‪:‬‬
‫• למחירי הפלדה בארץ קשר הדוק למחירי הפלדה בעולם וכל שינוי במחירים‬
‫בעולם משתקף ישירות במחירים המקומיים‪ .‬העובדה כי לצורך פעילותה של‬
‫הקבוצה במגזר הפלדה עליה להחזיק מלאי והזמנות פתוחות של שישה חודשים‬
‫חושפת את הקבוצה לרווחים או הפסדים קוניוקטורלים‪ .‬ולכן‪ ,‬בעת עליות‬
‫‪37‬‬
‫מחירים לקבוצה רווחים מעל לנורמאלים עקב יכולתה לממש את המלאי שנרכש‬
‫במחירים נמוכים‪ ,‬במחירים גבוהים יותר המקובלים בעת מכירתו )כפי שבפועל‬
‫קרה בשנה אחרונה(‪ .‬תופעה הפוכה מתרחשת כאשר ישנה ירידת מחירים;‬
‫• הצורך בהחזקת מלאי גבוה ומחירי הפלדה הגבוהים גורמים לעליה גבוהה בהון‬
‫החוזר ובצרכי האשראי הבנקאי מאידך אך התחרותיות הרבה אינה מאפשרת‬
‫תשואה הולמת על ההון המרותק לפעילות;‬
‫• באופן כללי בשנים האחרונות התעשייה סובלת מירידה בתפוקה אשר חלקה‬
‫מוסבר על ידי המשבר המקומי והעולמי וחלקה מתהליכים עמוקים יותר של‬
‫העברת תעשיית המתכת שהיא עתירת כוח אדם למדינות בהם השכר נמוך יותר‬
‫)בדומה לתהליכים שעברו על תעשיית הטכסטיל(;‬
‫• התגברות התחרותיות בישראל וכניסה של שחקנים חדשים לתחום‪.‬‬
‫‪25.3‬‬
‫במטרה להתמודד עם האיומים הנזכרים לעיל פועלת הקבוצה במספר דרכים‪:‬‬
‫• במטרה להקטין את חשיפת הקבוצה לשינויים במחירי הפלדה‪ ,‬הקבוצה מקטינה‬
‫את רמות המלאי למינימום האפשרי;‬
‫• הקבוצה מנהלת מדיניות אשראי לקוחות אשר מטרתה לצמצם‪ ,‬ככל הניתן‪ ,‬את‬
‫אשראי הלקוחות;‬
‫• הקבוצה נכנסת לנישות ייצור ייחודיות המאפשרות לה לשמור על רווחיות גבוהה‬
‫יחסית;‬
‫• במטרה להקטין את החשיפה לשוק המקומי הקבוצה פועלת להקמת פעילויות‬
‫דומות בתחום הפלדה במדינות מזרח אירופה‪ .‬הקבוצה תנצל את הידע שצברה‬
‫בישראל בתחום רכש הפלדה‪ ,‬עיבוד הפלדה ושיווק הפלדה‪ .‬להערכת פקר ידפז‬
‫מדינות מזרח אירופה צפויות להגדיל באופן ניכר את צריכת הפלדה וליהנות‬
‫מצירופן לאיחוד האירופי והעברת פעילות המתכת ממערב אירופה למזרחה‪ .‬על‬
‫פי הבדיקות שנערכו במדינות היעד השרות הניתן כיום במזרח אירופה הינו‬
‫ברמה נמוכה ובכוונת פקר ידפז לשדרגו לרמה המקובלת במערב אירופה‪ .‬מידע‬
‫זה הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד‪ ,‬ומתבסס על תחזיות העבודה של הקבוצה‪.‬‬
‫בשל הקשיים הבירוקרטים והסביבה העסקית קיים עיכוב במימוש התוכניות‪,‬‬
‫ולפיכך יתכן שחלק מתחזיות הקבוצה לא יתממשו‪.‬‬
‫החל משנת ‪ 2002‬ועד היום הזרימה הקבוצה סך של ‪ 1.45‬מיליון דולר בדרך של‬
‫השקעות והלוואות וברכישת ‪ 24.5%‬מפעילות פלדה במוסקבה‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2004‬החליטה פקר ידפז באמצעות ימקו להקים במשותף עם חברת‬
‫‪ SIDMA‬מיוון פעילות שרותי פלדה ברומניה‪ ,‬כאשר יחסי הבעלות יהיו‬
‫‪ .50%/50%‬פעילות זו נמצאת כיום בשלבי הקמה ראשוניים וצפויה להניב‬
‫הכנסות במחצית השנייה של שנת ‪.2005‬‬
‫‪38‬‬
‫הקבוצה בוחנת בשיתוף עם ‪ SIDMA‬הקמת פעילות שירותי פלדה בבולגריה‬
‫כאשר הבעלות של פקר ידפז באמצעות ימקו תהיה ‪.25%‬‬
‫‪.26‬‬
‫‪.27‬‬
‫צפי להתפתחות בשנה הקרובה‬
‫‪26.1‬‬
‫הקבוצה מתעתדת להמשיך בשנה הקרובה‪ ,‬במסגרת מהלך העסקים הרגיל‪,‬‬
‫בהשלמת מעבר והתבססות באתר קרית מלאכי ורוב המשאבים יופנו לכך‪.‬‬
‫‪26.2‬‬
‫להערכת הנהלת הקבוצה לא צפויים שינויים מהותיים במערך הארגונים ובמצבת‬
‫העובדים ביחידות השונות בקבוצה‪ ,‬מעבר לסיום העברת מפעלי הקבוצה מכפר‬
‫סבא‪ ,‬להתייעלות הנדרשת במערך הגלוון של הקבוצה ולהתייעלות במפעלי‬
‫הקבוצה בהתאם לכמות הביקושים בשוק‪ .‬מידע זה הינו בבחינת מידע צופה פני‬
‫עתיד‪ ,‬ומתבסס על תחזיות תכניות העבודה של הקבוצה‪ .‬המידע עשוי להשתנות‬
‫בהתאם לדרשות השוק‪.‬‬
‫מידע בדבר שינוי חריג בעסקי התאגיד‬
‫אין כל שינוי חריג בעסקיה של מי מחברות הקבוצה‪ ,‬בתקופה שלאחר מועד הדוחות הכספיים‬
‫ועד מועד הדו"ח‪ ,‬לעומת אלה שבדו"חותיו הכספיים הכלולים בדו"ח התקופתי‪ ,‬ואשר ידועים‬
‫לקבוצה במועד הדו"ח‪.‬‬
‫הקבוצה פועלת במטרה לסגור ו‪/‬או למכור את פעילות הקבוצה בטורקיה ודרום אפריקה‪.‬‬
‫‪.28‬‬
‫אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים‬
‫נגד פקר ידפז ופקר ידפז פרופילים בע"מ ומנהליהן הוגשו כתבי אישום בנוגע למעבר על חוק‬
‫התכנון והבניה תשכ"ה‪.1965-‬‬
‫‪.29‬‬
‫תחזיות אחרות והערכות לגבי עסקי התאגיד‬
‫מחירי הפלדה נמצאים כיום בשיא‪ ,‬ראה גרף בסעיף ‪ ,6.1.1‬וקיים סיכוי כי במהלך השנה‬
‫הקרובה מגמת המחירים תשתנה כך שהמחירים ירדו בצורה מהותית‪ .‬כהערכות למצב זה‬
‫הקבוצה מבצעת מהלכים שמטרתם להקטין את המלאי וההזמנות הפתוחות למינימום‬
‫האפשרי במטרה להקטין את החשיפה לירידת מחירים‪ .‬להערכת הנהלת הקבוצה במידה‬
‫שתתרחש ירידת מחירים חדה עשויה פקר ידפז להפסיד בשנת ‪ .2005‬מידע זה הוא מידע‬
‫הצופה פני עתיד שייתכן ולא יתממש במידה ותחול ירידת המחירים‪ ,‬עוצמתה‪ ,‬ותנאי השוק‬
‫שישררו בעת התרחשות כאמור‪.‬‬
‫למול רמת הביקושים הנמוכה והתחרותיות הגבוהה בתחום הפלדה בישראל אין הקבוצה‬
‫צופה גידול במכירותיה בישראל‪ ,‬אפיק הצמיחה אותו רואה הקבוצה הינו בתחומי הפלדה‬
‫בשוק הבינלאומי‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫‪.30‬‬
‫‪.31‬‬
‫מידע כספי לגבי מגזרים גיאוגרפיים‬
‫‪30.1‬‬
‫לקבוצה בתחום הפלדה אין מגזרים גיאוגרפיים ומעל ל‪ 99%-‬ממכירותיה הן‬
‫בישראל‪.‬‬
‫‪30.2‬‬
‫‪ 16%‬ממכירות מגזר החממות הן לייצוא והיתר בישראל‪.‬‬
‫דיון בגורמי סיכון‬
‫עיקר פעילות הקבוצה מתבצעת בישראל ותחומי הפעילות בה פועלת הקבוצה אינם‬
‫נתונים לתנודתיות רבה‪ .‬עם זאת‪ ,‬קיימים מספר גורמי סיכון הנובעים מהסביבה‬
‫הכלכלית‪ ,‬הענף‪ ,‬השוק העולמי של הפלדה ומאפיינים ייחודיים שבפעילותה‪,‬‬
‫כמפורט להלן‪:‬‬
‫‪31.1‬‬
‫א‪.‬‬
‫האטה כלכלית ואי וודאות בשוק הישראלי ‪ -‬או שינוי לרעה במצב הביטחוני‬
‫עשוי להביא לירידה בצריכת מוצרי הקבוצה אשר תגרום לירידה במכירות‬
‫הקבוצה והרווחיות;‬
‫ב‪.‬‬
‫חוסר יציבות בשווקים של מזרח אירופה – מגזר הפלדה מקים באזור זה‬
‫מספר פעילויות חדשות אשר עוסקות במתן שרותי פלדה‪ .‬שינויי באווירה‬
‫הכלכלית והפוליטית במדינות מזרח אירופה )רוסיה ורומניה( עשוי לפגוע‬
‫בניסיונות הקבוצה להתרחב באזורים אלו;‬
‫ג‪.‬‬
‫חשיפה לתנודתיות במחיר הפלדה – הקבוצה מחזיקה מלאי פלדה והזמנות‬
‫פתוחות )במחירים קבועים( אשר חושפים אותה לסיכונים של ירידת‬
‫מחירים‪ .‬עקב התחרותיות הרבה‪ ,‬במצב של ירידת מחירים מחירי הפלדה‬
‫בארץ מתאימים את עצמם לרמות המחירים במהירות רבה בעוד שקבוצה‬
‫צורכת בפועל מלאי שנרכש במחירים גבוהים יותר בעבר;‬
‫ד‪.‬‬
‫אשראי לקוחות – מכירות הקבוצה ברובם מבוצעים לסוחרים ומפעלים‬
‫תעשייתים‪ ,‬המכירות מבוצעות באשראי כמקובל בשוק‪ ,‬האשראי אינו‬
‫מבוטח בביטוח אשראי ונתונה בסיכון‪ ,‬במיוחד בתקופת מיתון‪ .‬אשראי‬
‫הקבוצה מפוזר בין לקוחות רבים אך עם זאת ישנם מספר לקוחות אשר‬
‫הקף האשראי להם עולה על ‪ 10‬מיליון ‪ .₪‬הקבוצה נוקטת את מרב‬
‫המאמצים על מנת לאתר לקוחות בעיתים אך יתכן מקרה בו אחד‬
‫מלקוחותיה הגדולים יקלע לקשיים;‬
‫ה‪.‬‬
‫ריכוז ייצור במספר מפעלים – חלק ניכר מפעילות הקבוצה מבוצע במפעלה‬
‫בקריית מלאכי‪ .‬פגיעת נזק טבע או כל נזק משמעותי אחר אשר יגרם באתר‬
‫זה עשוי להשפיע באופן מהותי על הקבוצה;‬
‫ו‪.‬‬
‫ירידה בהיקף התמיכות של משרד החקלאות למגדלים – ירידה בהיקף‬
‫התמיכות הללו עשויה להקטין באופן משמעותי את מכירות ימקו בישראל‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫‪31.2‬‬
‫בטבלה הבאה מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם )סיכוני קמרו‪,‬‬
‫סיכונים ענפיים וסיכונים ייחודיים לקבוצה(‪ ,‬אשר דורגו‪ ,‬בהתאם להערכות הנהלת‬
‫הקבוצה‪ ,‬על פי השפעתם על עסקי הקבוצה בככלותה )השפעה גדולה‪ ,‬בינונית‬
‫וקטנה(‪:‬‬
‫מידת השפעת גורם הסיכון על פעילות הקבוצה‬
‫גדולה‬
‫בינונית‬
‫קטנה‬
‫סיכוני מקרו‬
‫האטה כלכלית ואי וודאות בשוק הישראלי‬
‫!‬
‫!‬
‫!‬
‫חוסר יציבות בשווקים של מזרח אירופה‬
‫ירידה בהיקף התמיכות של משרד החקלאות‬
‫סיכונים ענפיים‬
‫חשיפה לתנודתיות במחיר הפלדה‬
‫אשראי לקוחות‬
‫!‬
‫!‬
‫סיכונים ייחודיים‬
‫ריכוז ייצור במספר מפעלים‬
‫!‬
‫פרק ב' ‪-‬‬
‫דוח הדירקטוריון‬
‫על מצב עסקי‬
‫התאגיד‬
‫‪1‬‬
‫המשרד הראשי‬
‫א‪.‬ת‪.‬קרית מלאכי‬
‫ת‪.‬ד‪180 .‬‬
‫קרית מלאכי ‪70951‬‬
‫טלפון‪08-6625105 :‬‬
‫פקס‪08-8503895 :‬‬
‫דוח הדירקטוריון‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪31/12/2004‬‬
‫עיקרי הדוח‬
‫חברת פקר ידפז סיימה את שנת ‪ 2004‬ברווח נקי של ‪ 25.8‬מיליון ש"ח לעומת ‪ 9.5‬מיליון ש"ח בשנת ‪.2003‬‬
‫הכנסות החברה עמדו על ‪ 755‬מיליון ש"ח לעומת ‪ 411‬מיליון ש"ח בשנת ‪.2003‬‬
‫חברות בנות של פקר פלדה בע"מ אוחדו לראשונה החל מ – ‪ ,1.7.03‬ולכן נתוני ההשוואה בדוחות אינם על בסיס‬
‫נתונים שווה‪.‬‬
‫הגורמים הבולטים שהשפיעו על התוצאות המדווחות היו‪:‬‬
‫שנת ‪ 2004‬אופיינה בעליית מחירים גבוהה בתשומות הפלדה בהם החברה פועלת‪ .‬כתוצאה מכך‪ ,‬מציגה החברה‬
‫גידול במחזור המכירות ורווחיות חריגה‪.‬‬
‫למחירי הפלדה בארץ קשר הדוק למחירי הפלדה בעולם וכל שינוי במחירים בעולם משתקף במהירות במחירים‬
‫המקומיים‪ .‬העובדה כי לצורך פעילותה של החברה עליה להחזיק מלאי והזמנות פתוחות של ‪ 5-6‬חודשים חושפת‬
‫את החברה לרווחים או הפסדים קוניוקטורלים‪ .‬לכן בעת עליות מחירים לחברה רווחים מעל לנורמלים עקב יכולת‬
‫החברה לממש את המלאי שנרכש במחירים נמוכים‪ ,‬במחירים גבוהים יותר המקובלים בעת מכירתו )כפי שאירע‬
‫בפועל בשנה האחרונה(‪ .‬תופעה הפוכה מתרחשת כאשר ישנה ירידת מחירים‪ .‬מכיוון שהחברה לוקחת בחשבון‬
‫אפשרות של ירידת מחירים מאמצת החברה את מדיניות אחזקת המלאי המינימליסטי באופן שיאפשר תפעול ושרות‬
‫טובים ללקוח ומזעור סיכונים לחברה‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬לעליית מחירי הפלדה קיימת השפעה מאזנית משמעותית שבאה לידי ביטוי בגידול בחוב הלקוחות‪ ,‬המלאי‬
‫וההתחייבויות לבנקים‪.‬‬
‫התחרותיות בשוק המקומי גדלה ומאופיינת בריבוי מתחרים והוספת אמצעי ייצור למול שוק ממותן‪.‬‬
‫במהלך השנה התמקדה החברה בביצוע מהלכים של מיזוג פעילויות במסגרת מפעלי פקר ידפז‪ ,‬איחוד מסגרות‬
‫ניהוליות ותקורתיות‪ .‬עלות ההשקעה בשיפור בתשתיות והוצאות העברת הציוד עמדו על כ – ‪ 6‬מליון דולר‪ .‬כמו כן‬
‫החברה ביצעה מחיקה של רכוש קבוע )בסעיפים שיפורים במושכר ‪ ,‬מכונות וציוד( בשיעור של כ – ‪ 1‬מליון דולר‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬רשומים בספרי החברה הפרשות כנגד מחיקת רכוש קבוע‪ ,‬פיצויים ומענקי פרישה לעובדים‪ ,‬הנדרשים‬
‫להשלמת תוכנית המיזוג‪ .‬החברה נמצאת בשלבי סיום של סגירת המפעל בכפר סבא והעברת חלקים ממנו לאתרים‬
‫אחרים )בעיקר קרית מלאכי(‪.‬‬
‫החברה רואה באיחוד הפעילות צעד חשוב שיתרום לחוסנה של החברה וביסוס מעמדה בשוק הפלדה בישראל‪.‬‬
‫נתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי התאגיד‬
‫! פעילות פקר ידפז בע"מ והחברות המוחזקות על ידה הינה כדלקמן‪:‬‬
‫עיבוד ומכירת פחים במידות שונות‪ ,‬יצור ומכירת צינורות ופרופילים‪ ,‬עיבוד ומכירת מוטות פלדה ופלדות‬
‫איכות‪ ,‬ביצוע עבודות גלוון כללי‪ ,‬יצור מוצרי מתכת מוגמרים‪ ,‬יצור ושיווק חממות‪ ,‬יבוא ושיווק מוצרי פלדה‬
‫משלימים ע"י חברות בנות ומוחזקות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫פעילויות עיקריות‬
‫פקר ידפז שרותי פלדה בע"מ‬
‫לחברה מפעלים לחיתוך ועיבוד פלדה שטוחה בקרית מלאכי ובחיפה‪ .‬מפעל החברה הממוקם בכפר סבא נמצא‬
‫בתהליך של מעבר של חלק מאמצעי היצור לקרית מלאכי‪ ,‬שאמור להסתיים במרץ ‪.2005‬‬
‫פקר ידפז פרופילים בע"מ‬
‫לחברה מפעל ליצור ושיווק צינורות ופרופילים בקרית מלאכי‪.‬‬
‫פקר ידפז מפעלי גלוון בע"מ‬
‫החברה מספקת שירותי גלוון באבץ חם במפעלים הממוקמים בקרית מלאכי‪ ,‬אשקלון‪ ,‬ערד‪.‬‬
‫פקר ידפז פלדות דייק בע"מ‬
‫לחברה מפעל למשיכת מוטות פלדה בכפר סבא וחברת פלדות איכות ביבנה‪ .‬מפעל החברה הממוקם בכפר סבא‬
‫נמצא בתהליך של מעבר של חלק מאמצעי היצור לקרית מלאכי‪ ,‬שאמור להסתיים במרץ ‪.2005‬‬
‫פ‪.‬ל‪.‬ה הנדסת תאורה בע"מ‬
‫פקר ידפז מחזיקה ב – ‪ 25.1%‬ממניות החברה‪ ,‬שהינה מהמובילות בארץ ביצור עמודי תאורה‪.‬‬
‫פקר ידפז השקעות בע"מ‬
‫החברה מחזיקה בחלק ממניות פקר ידפז בע"מ‪.‬‬
‫ימקו‪-‬ידפז תעשיות בע"מ‬
‫החברה מייצרת ומשווקת חממות לשוק המקומי וליצוא‪ .‬החברה ממוקמת באזור התעשייה באשקלון‪.‬‬
‫‪VEGTECH 2000 (PTY) LTD‬‬
‫החברה עוסקת בשיווק והתקנת חממות בדרום אפריקה ומוחזקת ב – ‪ 50%‬ע"י ימקו ידפז תעשיות בע"מ‪.‬‬
‫החברה נמכרה בחודש מרץ ‪.2005‬‬
‫‪UNIVERSAL SERACILIK ANONIM SIRKETI‬‬
‫החברה עוסקת ביצור שיווק והתקנת חממות בטורקיה ומוחזקת ב – ‪ 50%‬ע"י ימקו ידפז תעשיות בע"מ‪.‬‬
‫החברה בתהליכי הפסקת הפעילות‪.‬‬
‫‪) MIDAL‬מוסקבה(‬
‫ימקו מחזיקה ב – ‪ 24.5%‬ממניות חברת ‪ ,MIDAL‬שהתחילה פעילות בתחום פלדה שטוחה‪ ,‬פרופילים ומוטות‬
‫פלדה‪.‬‬
‫מיזוג עסקי הפלדה‬
‫! ביום ‪ 28.5.2003‬התקשרה החברה בהסכם עם פקר פלדה בע"מ לביצוע עסקה‪ ,‬בדרך של החלפת מניות‪,‬‬
‫כך שפקר תהפוך לבעלת השליטה בשיעור של ‪ 65%‬בחברה‪ ,‬וכל פעילויות הפלדה של שתי החברות‬
‫ירוכזו במסגרת החברה‪ .‬במסגרת העסקה תעביר פקר לחברה את מלוא המניות והזכויות של פקר‬
‫בחברות הבאות‪ :‬פקר פלדה מפעלי דרום בע"מ‪ ,‬פקר פלדות ומתכות בע"מ‪ ,‬פקר פלדות דייק בע"מ‪ ,‬פ‪.‬ל‪.‬ה‬
‫הנדסת תאורה בע"מ וחברת ארלספילד הרשומה באירלנד‪ ,‬ובתמורה תקצה החברה מניות לפקר‪.‬‬
‫! ביום ‪ 6.7.2003‬הציעו בעלי השליטה הצעת רכש מלאה לרכישת מניות החברה מן הציבור‪ .‬ההיענות‬
‫להצעת הרכש הייתה גבוהה מן ההיענות המזערית שנקבעה במפרט‪ .‬ביום ‪ 22.7.2003‬הופסק המסחר‬
‫במניות החברה‪ .‬ביום ‪ 24.7.2003‬הושלמה רכישת המניות ע"י המציעים וביום ‪ 28.7.2003‬נמחקו מניות‬
‫החברה מרישום למסחר בבורסה והחברה הפכה לחברה פרטית‪ .‬בסמוך לאחר שרכשו המציעים את‬
‫המניות בהצעת הרכש מכרו אותן המציעים לחברה‪.‬‬
‫! ביום ‪ 26.8.2003‬הושלמה עסקת המיזוג בין החברה ופקר‪ .‬החל מתאריך ‪ 2.9.2003‬החברה הממוזגת‬
‫פועלת תחת השם פקר ידפז בע"מ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫! לאחר ביצוע הנפקת המניות חולק הון המניות של החברה כדלקמן‪:‬‬
‫‪.65.70%‬‬
‫שיעור ההחזקה של פקר פלדה בחברה עומד על‬
‫‪.30.58%‬‬
‫שיעור ההחזקה של משפחת כהן בחברה עומד על‬
‫‪.3.72%‬‬
‫שיעור ההחזקה של גדעון חסדאי בחברה עומד על‬
‫פעולות שלאחר המיזוג‬
‫החברה פעלה למזג סטטוטורית את חברות הפלדה של ידפז ושל פקר פלדה עפ"י תחומי פעילות‪.‬‬
‫במהלך המיזוג בוצעו הפעולות הבאות‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ריכוז מטה החברה בקרית מלאכי‪.‬‬
‫סגירת אתר כפר סבא‪.‬‬
‫העברת פעילות הפחים השטוחים לקרית מלאכי‪.‬‬
‫העברת פעילות משיכת מוטות פלדה לקרית מלאכי‪.‬‬
‫ביצוע תוכנית בינוי בקרית מלאכי‪.‬‬
‫ביצוע השקעות בקרית מלאכי‪ ,‬בכדי לאפשר את קליטת פעילויות כפר סבא‪.‬‬
‫הקמת חברת קונטק זיווד אלקטורני )בבעלות של ‪ ,(50%‬שאפשרה מעבר פעילות מחלקת עיבודים מכפר‬
‫סבא לאור עקיבא‪.‬‬
‫מצב כספי‬
‫המאזן המאוחד ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2004‬מסתכם בסך ‪ 725,235‬אלפי ש"ח לעומת ‪ 588,654‬אלפי ש"ח ביום ‪31‬‬
‫בדצמבר ‪.2003‬‬
‫המלאי ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2004‬מסתכם בסך ‪ 214,005‬אלפי ש"ח לעומת ‪ 140,932‬אלפי ש"ח ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪.2003‬‬
‫האשראי ללקוחות מסתכם בסך ‪ 341,697‬אלפי ש"ח ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2004‬לעומת ‪ 295,764‬אלפי ש"ח ביום ‪31‬‬
‫בדצמבר ‪.2003‬‬
‫ההתחייבויות השוטפות ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2004‬הסתכמו בסך ‪ 478,746‬אלפי ש"ח לעומת ‪ 340,364‬אלפי ש"ח‬
‫ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2003‬‬
‫ההתחייבויות לזמן ארוך ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2004‬הסתכמו בסך ‪ 85,574‬אלפי ש"ח לעומת ‪ 110,152‬אלפי ש"ח‬
‫ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2003‬‬
‫הקבוצה השקיעה בשנת ‪ 2004‬ברכוש קבוע סך כולל של ‪ 24,500‬אלפי ש"ח‪ ,‬לפי הפרוט כדלקמן‪ :‬בקרקע והקמת‬
‫מבנים ‪ 12,308‬אלפי ש"ח‪ ,‬בחידוש מערך כלי רכב סך של ‪ 1,984‬אלפי ש"ח‪ ,‬ברכישת מכונות וציוד להרחבת‬
‫הפעילות ולשיפור מערכות קיימות בסך של ‪ 9,369‬אלפי ש"ח‪ ,‬ברכישת ציוד משרדי ומחשבים בסך ‪ 839‬אלפי‬
‫ש" ח ‪.‬‬
‫ההון העצמי ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2004‬מסתכם בסך ‪ 160,087‬אלפי ש"ח לעומת ‪ 137,765‬אלפי ש"ח ביום ‪31‬‬
‫בדצמבר ‪ .2003‬הגידול נובע מרווח נקי בסכום ‪ 25,814‬אלפי ‪ ,₪‬בניכוי דיבידנד ששולם בסך ‪ 3,615‬אלפי ‪.₪‬‬
‫חשיפה מטבעית‬
‫לקבוצה חשיפה מטבעית מוגבלת למרות שרוב חומרי הגלם מיובאים מחו"ל‪ ,‬כיוון שחלק ממכירות הקבוצה‪ ,‬רכישת‬
‫חומרי הגלם וההתחייבויות לבנקים צמודות לדולר של ארה"ב‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬הנהלת הקבוצה נוקטת אמצעים‬
‫לצמצום החשיפה המטבעית‪ ,‬ככל שהדבר מתאפשר‪ .‬החברה נוהגת לשמור על יחס בין האשראי הדולרי לאשראי‬
‫השקלי בבנקים בהתאם למצב הנכסים וההתחייבויות הדולריים מול השקליים‪ .‬כמו כן‪ ,‬מבצעת הקבוצה מעת לעת‬
‫ובהתאם לצורך‪ ,‬עסקאות הגנה מפני שינויים בשער הדולר בהתאם למועדי תשלומים צפויים במט"ח‪.‬‬
‫ראה גם פרק דיווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫תוצאות הפעילות‬
‫יש לשים לב למצוין בקשר לנתוני ההשוואה כפי שמופיע בתחילת הפרק על המצב הכספי‪.‬‬
‫הכנסות ורווח גולמי‬
‫מכירות הקבוצה בתקופת הדוח הסתכמו ב‪ 754,787 -‬אלפי ש"ח לעומת ‪ 411,403‬אלפי ש"ח בתקופה המקבילה‬
‫אשתקד‪ ,‬הגידול במכירות הוסבר לעיל‪.‬‬
‫הרווח הגולמי הסתכם בתקופת הדוח בסך ‪ 143,850‬אלפי ש"ח לעומת ‪ 76,434‬אלפי ש"ח בתקופה המקבילה‬
‫אשתקד‪ .‬שיעור הרווח הגולמי עמד על ‪ 19.1%‬מהמכירות בתקופת הדוח לעומת ‪ 18.6%‬בתקופה המקבילה‬
‫אשתקד‪.‬‬
‫הוצאות מכירה‪ ,‬הנהלה וכלליות‬
‫הוצאות המכירה בתקופת הדוח הסתכמו בסך ‪ 37,788‬אלפי ש"ח לעומת ‪ 19,172‬אלפי ש"ח בתקופה‬
‫המקבילה אשתקד‪.‬‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות בתקופת הדוח הסתכמו בסך ‪ 43,641‬אלפי ש"ח לעומת ‪ 31,090‬אלפי ש"ח בתקופה‬
‫המקבילה אשתקד וירדו משיעור ממוצע של ‪ 7.6%‬מהמכירות בשנת ‪ 2003‬ל‪ 5.8% -‬מהמכירות בשנת ‪.2004‬‬
‫הוצאות מימון‬
‫הוצאות המימון הסתכמו בתקופת הדוח ב‪ 15,559 -‬אלפי ש"ח לעומת ‪ 12,244‬אלפי ש"ח בתקופה המקבילה‬
‫אשתקד‪.‬‬
‫הגידול ברמה השנתית בהוצאות המימון הינו בשל מיזוג פעילות הפלדה של ידפז‪ ,‬הגידול בהלוואות מהבנקים‬
‫והשינויים בשער הדולר‪.‬‬
‫רווחיות‬
‫הרווח הנקי הסתכם בתקופת הדוח ב‪ 25,814 -‬אלפי ש"ח לעומת ‪ 9,532‬אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד‪.‬‬
‫מידע על בסיס רבעוני – פקר ידפז )אלפי ש"ח(‬
‫‪2004‬‬
‫רבעון ראשון‬
‫‪182,741‬‬
‫מכירות‬
‫‪38,525‬‬
‫רווח גולמי‬
‫שיעור רווח גולמי )‪21.1 (%‬‬
‫‪5,679‬‬
‫רווח נקי‬
‫רבעון שני‬
‫‪170,902‬‬
‫‪38,139‬‬
‫‪22.3‬‬
‫‪9,419‬‬
‫‪2003‬‬
‫רבעון שלישי‬
‫רבעון רביעי‬
‫שנתי‬
‫שנתי‬
‫‪204,268‬‬
‫‪34,958‬‬
‫‪17.1‬‬
‫‪7,674‬‬
‫‪196,876‬‬
‫‪32,228‬‬
‫‪16.4‬‬
‫‪3,042‬‬
‫‪754,787‬‬
‫‪143,850‬‬
‫‪19.1‬‬
‫‪25,814‬‬
‫‪411,403‬‬
‫‪76,434‬‬
‫‪18.6‬‬
‫‪9,532‬‬
‫נזילות‬
‫תזרים מזומנים מפעילות שוטפת‬
‫בתקופת הדוח היה לחברה תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך ‪ 61,866‬אלפי ‪ ,₪‬לעומת תזרים חיובי‬
‫בסך ‪ 9,467‬אלפי ‪ ₪‬בתקופה המקבילה אשתקד‪ .‬הסיבה העיקרית לתזרים השלילי הינה העלייה החדה במחירי‬
‫הפלדה והשפעתו על הסעיפים המאזניים‪ :‬גידול במלאי בסך ‪ 73,073‬אלפי ‪ ,₪‬עליה ביתרות הלקוחות בסך‬
‫‪ 45,933‬אלפי ‪ ,₪‬עליה ביתרות החייבים ויתרות חובה בסך ‪ 17,353‬אלפי ‪ ,₪‬שקוזזו בחלקם ע"י הרווח לתקופה‬
‫בסך ‪ 25,814‬אלפי ‪ ,₪‬התאמת הכנסות והוצאות בסך ‪ 18,401‬אלפי ‪ ,₪‬עליה בספקים בסך ‪ 21,638‬אלפי ‪₪‬‬
‫ועליה בזכאים ויתרות זכות בסך ‪ 8,640‬אלפי ‪.₪‬‬
‫חלק מספקי החברה מבצעים ניכיון שטרות‪ ,‬חלק מהבנקים נותנים משקל לניכיון השטרות בראייה האובליגו של‬
‫החברה‪ .‬סך ניכיון השטרות הממוצע במהלך השנה עמד על כ – ‪ 80‬מליון ש"ח‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫תזרים מזומנים מפעילות השקעה‬
‫בשנת הדוח השקיעה הקבוצה ברכוש קבוע סך של ‪ 20,350‬אלפי ש"ח וקיבלה תמורה ממימוש רכוש קבוע בסך‬
‫‪ 2,038‬אלפי ש"ח‪.‬‬
‫תזרים מזומנים מפעילות מימון‬
‫בשנת הדוח פרעה החברה אשראי לזמן ארוך מבנקים נטו בסך ‪ 29,510‬אלפי ש"ח‪ ,‬קבלה אשראי לזמן קצר‬
‫מבנקים בסך ‪ 124,546‬אלפי ש"ח ופדתה אגרות חוב בסך ‪ 4,186‬אלפי ש"ח‪.‬‬
‫צבר הזמנות‬
‫תוצרת הקבוצה מסופקת ללקוחות בזמן אספקה קצר )הנמדד בימים( ולכן לקבוצה צבר הזמנות לתקופה קצרה‬
‫בלבד‪.‬‬
‫השפעת גורמים חיצוניים‬
‫מחירי חומרי גלם‬
‫עלות המכירות של הקבוצה מושפעת מהותית ממחירי הפלדה בעולם‪ .‬במהלך שנת ‪ 2004‬עלו מחירי הפלדה באופן‬
‫מהותי‪ .‬החברה משתדלת להקטין את גודל המלאי במטרה לצמצם את החשיפה לירידת מחירי הפלדה‪.‬‬
‫דיווח איכותי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם‬
‫שמות האחראים על ניהול הסיכונים בתאגיד‬
‫בחברה‪ :‬נובוגרוצקי אברהם‪ ,‬המשנה למנכ"ל ומנהל הכספים‬
‫תיאור כללי‬
‫הקבוצה רוכשת את מרבית חומרי הגלם מיצרנים בחו"ל במט"ח‪ ,‬בעיקר בדולר של ארה"ב‪ .‬גם מחירי חומרי הגלם‬
‫הנרכשים בישראל צמודים לשער הדולר‪ .‬מחירי המכירה נקובים בדולרים המתורגמים לשקלים לפי שער החליפין‬
‫של יום האספקה‪ .‬חלק מחובות הלקוחות )כ‪ 28% -‬לתאריך הדוח( הינו דולרי או צמוד לשער החליפין של הדולר עד‬
‫ליום התשלום‪ ,‬ואם התשלום מתבצע בשקים מעותדים – עד ליום פרעון השיק‪.‬‬
‫פעילותה המסחרית של הקבוצה הינה דולרית בחלקה מבחינה כלכלית‪ ,‬ואילו הדיווחים החשבונאיים ניתנים‬
‫בשקלים צמודים לשינויים במדד המחירים לצרכן‪ .‬לפיכך‪ ,‬לקבוצה חשיפה חשבונאית השונה מן החשיפה הכלכלית‪.‬‬
‫סיכוני שוק הנובעים משינויים בשערי החליפין ובריבית‪ ,‬ומדיניות התאגיד‬
‫הקבוצה מממנת את פעילותה בעיקר ע"י הלוואות מתאגידים בנקאיים‪ ,‬לזמן קצר ולזמן ארוך‪ ,‬וע"י אשראי ספקים‪.‬‬
‫אשראי הספקים בגין חומרי גלם הינו דולרי או צמוד לשער החליפין של הדולר‪ .‬אשראי הספקים בגין שרותים הוא‬
‫שקלי‪ .‬ההלוואות מתאגידים בנקאיים לזמן ארוך הנן הלוואות דולריות‪ ,‬ואילו את הלוואות לזמן קצר הקבוצה נוהגת‬
‫להצמיד לדולר או לא להצמידן‪ ,‬כך שיישמר יחס נאות בין סך האשראי הדולרי לאשראי השקלי‪ ,‬בהקבלה ליחס‬
‫הנכסים בניכוי ההתחייבויות הדולריים לעומת השקליים‪ .‬בדרך זו החברה מצמצמת את החשיפה לסיכון משינויים‬
‫בשער החליפין של הדולר‪ .‬כמו כן‪ ,‬במקרים בודדים‪ ,‬מבצעת הקבוצה הגנה מפני שינויי שער על ידי עסקאות הגנה‪.‬‬
‫סיכוני שוק הנובעים מאינפלציה ומדיניות התאגיד‬
‫הקבוצה עורכת את דוחותיה הכספיים בשקלים צמודים לשינויים במדד המחירים לצרכן‪ .‬נכסים פיננסים שוטפים‬
‫שאינם צמודים לשינויי מדד כגון לקוחות וחייבים שקליים לא צמודים בניכוי ספקים וזכאים לא צמודים חשופים‬
‫לשחיקה אינפלציונית‪ .‬כמו כן‪ ,‬לחברה אגרות חוב הניתנות להמרה למניות‪ ,‬הצמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות‬
‫ריבית‪.‬‬
‫סיכוני שוק הנובעים משינויים במחירי חומרי גלם ומדיניות התאגיד‬
‫הקבוצה חשופה גם לשינויים במחירי חומרי הגלם‪ ,‬המהווים חלק מהותי בפעילותה‪ .‬מחירי חומרי הגלם משתנים‬
‫בעולם על פי גורמים שונים שקשה לצפותם מראש‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬קיימת התאמה בין השינויים במחירי חומרי הגלם‬
‫למחירי המכירה‪ ,‬אם כי לעיתים בפערי זמן‪ .‬במקביל לקניות סדירות המבוססות על הזמנות מראש של חומרי גלם‬
‫על פי תוכניות הייצור‪ .‬החברה משתדלת להקטין את גודל המלאי במטרה לצמצם את החשיפה לירידת מחירי‬
‫הפלדה‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫סיכוני שוק הנובעים משינויים במחירי תשומות אחרות ומדיניות התאגיד‬
‫שכר העבודה מהווה הוצאה מהותית בתאגיד‪ .‬שינויים בחוקי שכר המינימום או בחוקים אחרים הנוגעים לשכר‬
‫העבודה עלולים להשפיע על הרווחיות של התאגיד‪.‬‬
‫חלוקת האחריות והיקף הסמכות בניהול סיכוני שוק בהנהלת התאגיד‬
‫הנהלת הקבוצה דנה מעת לעת בסיכוני השוק להם היא חשופה‪ ,‬מעריכה את היקף החשיפות וקובעת דרכי פעולה‬
‫לטווח הקצר‪.‬‬
‫מנהל הכספים מבצע פעילות שוטפת המקיימת את מדיניות התאגיד ומציע להנהלת התאגיד דרכים להתמודדות עם‬
‫החשיפות השונות‪ .‬בחברות הבנות הפעילות השוטפת מתבצעת על ידי המנכ"ל‪ .‬מנכ"ל החברה מוודא יישום‬
‫מדיניות התאגיד‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫דוח לפי בסיסי הצמדה‬
‫ליום ‪) 31.12.04‬בשקלי דצמבר ‪(2004‬‬
‫מטבע ישראל‬
‫צמוד מדד‬
‫לא צמוד‬
‫מטבע חוץ‬
‫צמוד דולר‬
‫אחרים‬
‫‪270‬‬
‫‪2,044‬‬
‫‪166‬‬
‫‪242,343‬‬
‫‪36,195‬‬
‫‪99,354‬‬
‫סעיפים לא‬
‫כספיים‬
‫סה"כ‬
‫רכוש‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫השקעות זמן קצר‬
‫לקוחות‬
‫חייבים ויתרות חובה‬
‫מלאי‬
‫השקעות בחברות מוחזקות‬
‫הלוואות לזמן ארוך‬
‫רכוש קבוע‬
‫רכוש אחר‬
‫סה"כ נכסים‬
‫התחייבויות‬
‫אשראי מבנקים ואחרים‬
‫ספקים ונותני שרותים‬
‫זכאים ויתרות זכות‬
‫אג"ח ז"א‬
‫התחייבויות לתאגידים בנקאיים‬
‫מיסים נדחים‬
‫התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד‬
‫התחייבויות אחרות לזמן ארוך‬
‫זכויות מיעוט‬
‫סה"כ התחיבויות‬
‫‪306,223‬‬
‫‪79,480‬‬
‫‪159,566‬‬
‫‪0‬‬
‫‪19,879‬‬
‫‪565,148‬‬
‫נכסים בניכוי התחיבויות‬
‫)‪(27,415‬‬
‫)‪(77,279‬‬
‫)‪(58,168‬‬
‫‪2,137‬‬
‫‪320,812‬‬
‫‪160,087‬‬
‫‪2,201‬‬
‫‪278,808‬‬
‫‪2,201‬‬
‫‪101,398‬‬
‫‪235,326‬‬
‫‪35,727‬‬
‫‪32,150‬‬
‫‪29,144‬‬
‫‪38,783‬‬
‫‪106,666‬‬
‫‪950‬‬
‫‪8,348‬‬
‫‪40,672‬‬
‫‪1,971‬‬
‫‪214,005‬‬
‫‪6,202‬‬
‫‪2,137‬‬
‫‪118,271‬‬
‫‪2,213‬‬
‫‪340,691‬‬
‫‪13,167‬‬
‫‪16,595‬‬
‫‪2,150‬‬
‫‪870‬‬
‫‪1,316‬‬
‫‪2,456‬‬
‫‪828‬‬
‫*‬
‫במאזן החשיפה הכלכלי של החברה מוצגים כ‪ 160 -‬מיליוני ש"ח מערך המלאי כנכס צמוד דולר‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2,480‬‬
‫‪0‬‬
‫‪341,697‬‬
‫‪36,195‬‬
‫‪214,005‬‬
‫‪10,374‬‬
‫‪0‬‬
‫‪118,271‬‬
‫‪2,213‬‬
‫‪725,235‬‬
‫‪303,253‬‬
‫‪142,393‬‬
‫‪33,100‬‬
‫‪8,348‬‬
‫‪53,839‬‬
‫‪16,595‬‬
‫‪2,150‬‬
‫‪4,642‬‬
‫‪828‬‬
‫דוח לפי בסיסי הצמדה‬
‫ליום ‪) 31.12.03‬בשקלי דצמבר ‪(2003‬‬
‫מטבע ישראל‬
‫לא צמוד‬
‫צמוד מדד‬
‫‪302‬‬
‫‪211,362‬‬
‫‪21,424‬‬
‫‪257‬‬
‫מטבע חוץ‬
‫צמוד דולר‬
‫אחרים‬
‫‪5,939‬‬
‫‪82,408‬‬
‫‪776‬‬
‫‪1,994‬‬
‫‪110‬‬
‫סעיפים לא‬
‫כספיים‬
‫סה"כ‬
‫רכוש‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫לקוחות‬
‫חייבים ויתרות חובה‬
‫מלאי *‬
‫השקעות בחברות מוחזקות‬
‫רכוש קבוע‬
‫רכוש אחר‬
‫סה"כ נכסים‬
‫התחייבויות‬
‫אשראי מבנקים ואחרים‬
‫ספקים ונותני שרותים‬
‫זכאים ויתרות זכות‬
‫התחייבויות לתאגידים בנקאיים‬
‫אגרות חוב‬
‫מיסים נדחים‬
‫התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד‬
‫התחייבויות אחרות לזמן ארוך‬
‫זכויות מיעוט‬
‫סה"כ התחיבויות‬
‫‪178,635‬‬
‫‪79,606‬‬
‫‪159,146‬‬
‫‪3,312‬‬
‫‪30,190‬‬
‫‪450,889‬‬
‫נכסים בניכוי התחיבויות‬
‫‪54,453‬‬
‫)‪(77,112‬‬
‫)‪(70,799‬‬
‫‪1,539‬‬
‫‪229,684‬‬
‫‪137,765‬‬
‫‪2,237‬‬
‫‪4,851‬‬
‫‪140,932‬‬
‫‪4,878‬‬
‫‪110,887‬‬
‫‪3,177‬‬
‫‪259,874‬‬
‫‪3,096‬‬
‫‪216‬‬
‫‪10,152‬‬
‫‪1,971‬‬
‫‪233,088‬‬
‫‪2,494‬‬
‫‪88,347‬‬
‫‪120,535‬‬
‫‪30,163‬‬
‫‪25,349‬‬
‫‪10‬‬
‫‪31,820‬‬
‫‪34,460‬‬
‫‪84,573‬‬
‫‪34,237‬‬
‫‪12,410‬‬
‫‪40,113‬‬
‫‪16,889‬‬
‫‪2,578‬‬
‫‪2,776‬‬
‫‪373‬‬
‫‪1,139‬‬
‫*‬
‫במאזן החשיפה הכלכלי של החברה מוצגים כ ‪ 113 -‬מליוני ‪ ₪‬מערך המלאי כנכס צמוד דולר‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7,017‬‬
‫‪295,764‬‬
‫‪21,791‬‬
‫‪140,932‬‬
‫‪9,086‬‬
‫‪110,887‬‬
‫‪3,177‬‬
‫‪588,654‬‬
‫‪186,815‬‬
‫‪117,832‬‬
‫‪35,717‬‬
‫‪74,360‬‬
‫‪12,410‬‬
‫‪16,889‬‬
‫‪2,578‬‬
‫‪3,915‬‬
‫‪373‬‬
‫טבלת פוזיציות בנגזרים‬
‫נכון לתאריך ‪31.12.2004‬‬
‫בשקלים של דצמבר ‪2004‬‬
‫שער ‪ EUR‬יציג = ‪5.8768‬‬
‫שער ‪ $‬יציג = ‪4.308‬‬
‫‪) EUR.USD‬באלפי ש"ח(‬
‫ערך נקוב‬
‫כל הסכומים בשקלים‬
‫עד שנה‬
‫‪*Long‬‬
‫ערך הוגן‬
‫מעל שנה‬
‫‪**Short‬‬
‫‪*Long‬‬
‫‪**Short‬‬
‫עד שנה‬
‫‪Long‬‬
‫מעל שנה‬
‫‪Short‬‬
‫‪Long‬‬
‫‪Short‬‬
‫עסקאות פורוורד‬
‫למטרות הגנה ‪ -‬מוכר‬
‫חשבונאית‬
‫‪381‬‬
‫‪13,252‬‬
‫דולר – ש"ח )באלפי ש"ח(‬
‫ערך נקוב‬
‫כל הסכומים בשקלים‬
‫עד שנה‬
‫‪*Long‬‬
‫ערך הוגן‬
‫מעל שנה‬
‫‪**Short‬‬
‫‪*Long‬‬
‫‪**Short‬‬
‫עד שנה‬
‫‪Long‬‬
‫‪Short‬‬
‫מעל שנה‬
‫‪Long‬‬
‫‪Short‬‬
‫עסקאות פורוורד‬
‫למטרות הגנה – לא‬
‫מוכר חשבונאית‬
‫)‪(150‬‬
‫‪17,895‬‬
‫פרטים בדבר דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית‬
‫בהתאם להנחיות רשות ניירות ערך החברה קבעה כי‪ ,‬המספר המזערי הראוי של דירקטורים בחברה בעלי מיומנות‬
‫חשבונאית ופיננסית יעמוד על שני דירקטורים‪ ,‬וזאת בהתחשב באופי פעילותה של החברה‪ ,‬מורכבותה וגודלה‪.‬‬
‫מר אברהם מרון ‪ -‬סמנכ"ל בכיר לכספים וחשבות באפריקה ישראל להשקעות בע"מ‪.‬‬
‫מר נלי פקר ‪ -‬מנכ"ל פקר פלדה ודירקטור בחברות הבנות של פקר פלדה‪.‬‬
‫אומדנים חשבונאיים קריטיים‬
‫אומדן אורך חיים של רכוש קבוע‬
‫מיסים נדחים‬
‫התחייבויות תלויות‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫עיין בביאור ‪ 8‬בדוחות הכספיים‪.‬‬
‫עיין בביאור ‪ 15‬בדוחות הכספיים‪.‬‬
‫עיין בביאור ‪18‬בדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫גילוי בדבר המבקר הפנימי בתאגיד‬
‫שם המבקר‪ :‬עזרא יהודה‪ ,‬רואה חשבון‬
‫תאריך תחילת כהונה‪.10.2.04 :‬‬
‫כישורי המבקר‪:‬‬
‫המבקר בעל רישיון רואה חשבון משנת ‪ ,1972‬ומוסמך במינהל עסקים משנת ‪ .1974‬בנוסף‪,‬עבר המבקר‬
‫השתלמויות מקצועיות; בתמחור ובקרה ‪,‬ניהול סיכונים‪ ,‬ניהול פיננסי מתקדם‪ ,‬בוררות וגישור‪.‬‬
‫למבקר‪ ,‬שהינו בעל משרד המתמחה בביקורת פנים משנת ‪ 1988‬ולצוותו‪ ,‬ניסיון רב שנים בביקורת פנים בגופים‬
‫בענפי המשק השונים‪ :‬חברות מסחריות‪ ,‬תקשורת‪ ,‬תעשיה )כולל היי‪-‬טק(‪ ,‬תיירות‪ ,‬מלונאות‪ ,‬בנייה‪ ,‬מלכ"רים‪,‬‬
‫עמותות‪ ,‬רשויות מקומיות‪ ,‬גופים הסוחרים בניירות ערך שאינם בנקים ומוסדות בנקאיים‪ .‬בנוסף‪ ,‬למבקר ועובדיו‬
‫ניסיון רב גם בתחום עריכת נהלים והטמעתם‪ ,‬ביקורת פרויקטים‪ ,‬ביקורת חקירתית‪ ,‬ביקורות תפעוליות ופיננסיות‬
‫לסוגיהן‪ ,‬וכן עריכת תוכניות הבראה ויישומם‪.‬‬
‫מבקר חיצוני‪:‬‬
‫המבקר מעניק שירותי ביקורת פנים כגורם חיצוני‪ ,‬באמצעות משרדו "עזרא יהודה‪ -‬שירותי ניהול בע"מ"‪,‬‬
‫המעסיק עובדים בעלי מיומנויות שונות ומומחים בתחומם‪.‬‬
‫היקף העסקה‪:‬‬
‫המבקר הפנימי הועסק בשנת ‪ 2004‬בהיקף של כ‪ 700 -‬שעות‪.‬‬
‫תוכנית הביקורת‪:‬‬
‫תוכנית הביקורת השנתית נגזרת מתוכנית הביקורת הרב‪ -‬שנתית‪ .‬התכנון השנתי של מטלות הביקורת‪ ,‬קביעת‬
‫העדיפויות ותדירות הביקורת מושפעים מהגורמים הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬המשמעות הניהולית תפעולית ו‪/‬או הכלכלית של הנושא מבחינת בקרה פנימית והשגת יעדי הארגון‪.‬‬
‫‪ .2‬החשיפה לסיכונים של פעילויות‪ ,‬נושאים ופעולות‪.‬‬
‫‪ .3‬ההסתברות לקיומם של ליקויים תפעוליים‪ ,‬ניהוליים ומנהליים‪.‬‬
‫‪ .4‬ממצאים של ביקורות קודמות‪.‬‬
‫‪ .5‬נושאים בהם מתבקשת ביקורת ע"י המוסדות המנהלים ו‪/‬או גורמים מחוץ לארגון )רואה חשבון(‪.‬‬
‫‪ .6‬נושאים המתחייבים עפ"י דין‪ ,‬עפ"י הוראות נוהל פנימיות‪ ,‬או חיצוניות‪.‬‬
‫‪ .7‬קיום בקרות רלוונטיות אחרות בארגון והמידע המצוי על יעילותם ו‪/‬או חולשותיהם‪.‬‬
‫‪ .8‬הצורך בשמירה על מחזוריות‪.‬‬
‫אחזקות מהותיות בתאגידים‪:‬‬
‫המבקר הפנימי מבצע ביקורת בתאגידים המוחזקים‪.‬‬
‫תקנים מקצועיים‪:‬‬
‫המבקר הפנימי על פי הודעתו‪ ,‬עורך את הביקורת הפנימית בהתאם לתקנים המקצועיים המקובלים כאמור בסעיף‬
‫‪) 4‬ב( לחוק הביקורת הפנימית‪ ,‬התשנ"ב ‪.1996‬‬
‫הממונה הארגוני על המבקר‪:‬‬
‫כממונה ארגוני על המבקר נקבע מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫מועדי הגשת הדוחות הביקורת‪:‬‬
‫להלן פירוט המועדים בהם התקיים דיון בועדת הביקורת של דירקטוריון החברה בממצאי המבקר הנם‪,10.2.04 :‬‬
‫‪ .21.12.04 ,8.11.04‬הנושאים שנידונו בועדות הנם‪ :‬נהלי החברה‪ ,‬אשראים וגבייה מלקוחות‪ ,‬מערך בטיחות‬
‫בעבודה במפעל הגלוון‪ ,‬מערך בטיחות בעבודה במפעל הפחים‪ ,‬מערך בטיחות בעבודה במפעל הפרופילים‪.‬‬
‫למיטב ידיעתנו‪ ,‬אופי ורציפות הפעילות ותוכנית העבודה של המבקר הפנימי הנם סבירים בנסיבות העניין ויש בהם‬
‫כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בתאגיד‪ .‬למבקר הפנימי ניתנה גישה חופשית כאמור בסעיף ‪ 9‬לחוק‬
‫הביקורת הפנימית‪ ,‬התשנ"ב ‪ ,1992‬בכלל זה גישה מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע של התאגיד‪ ,‬לרבות‬
‫נתונים כספיים‪.‬‬
‫תרומות‬
‫מדיניות החברה היא לתת בכל שנה תרומות למוסדות העוסקים בסעד ורווחה‪ .‬בתקופת הדוח ניתנו תרומות בסך‬
‫‪ 86‬אלפי ש"ח‪.‬‬
‫הנהלת החברה מביעה את תודתה והערכתה‪ ,‬לעובדי החברה על עבודתם המסורה‪.‬‬
‫____________________‬
‫______________________‬
‫גדעון חסדאי‪ ,‬מנכ"ל החברה‬
‫נלי פקר‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‬
‫‪11‬‬
‫פרק ג' ‪-‬‬
‫דוחות כספיים‬
‫לשנה שנסתיימה‬
‫ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪2004‬‬
‫‪1‬‬
‫פקר ‪ -‬ידפז בע"מ‬
‫דוחות כספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2004‬‬
‫פקר ‪ -‬ידפז בע"מ‬
‫דוחות כספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2004‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫עמוד‬
‫דוח רואי החשבון המבקרים‬
‫‪1‬‬
‫מאזנים ‪ -‬חברה ומאוחדים‬
‫‪3-2‬‬
‫דוחות רווח והפסד ‪ -‬מאוחדים‬
‫‪4‬‬
‫דוחות רווח והפסד ‪ -‬חברה‬
‫‪5‬‬
‫דוחות על השינויים בהון העצמי‬
‫‪6‬‬
‫דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים‬
‫‪9-7‬‬
‫דוחות על תזרימי המזומנים ‪ -‬חברה‬
‫‪11-10‬‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫‪48-12‬‬
‫זיו האפט‬
‫רואי חשבון‬
‫דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של פקר ‪ -‬ידפז בע"מ‬
‫ביקרנו את המאזן המצורף של פקר ‪ -‬ידפז בע"מ )להלן ‪ -‬החברה( ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2004‬ואת המאזן המאוחד‬
‫לאותו תאריך ואת דוחות רווח והפסד‪ ,‬הדוחות על השינויים בהון העצמי והדוחות על תזרימי המזומנים ‪ -‬של החברה‬
‫ומאוחדים ‪ -‬לשנה שהסתיימה באותו תאריך‪ .‬דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה‪.‬‬
‫אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו‪.‬‬
‫לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ‪ 1.1% -‬מכלל הנכסים‬
‫המאוחדים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2004‬והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ‪ 2.1% -‬מכלל ההכנסות המאוחדות לשנה‬
‫שהסתיימה באותו תאריך‪ .‬הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על‪-‬ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו‬
‫לנו וחוות דעתנו‪ ,‬ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות‪ ,‬מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬הנתונים הכלולים בדוחות הכספיים והמתייחסים לשווי המאזני של ההשקעה ולחלקה של החברה בתוצאות‬
‫העסקיות של חברה מוחזקת המוצגת על בסיס השווי המאזני‪ ,‬מבוססים על דוחות כספיים שבוקרו על ידי רואי חשבון‬
‫אחרים‪.‬‬
‫ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים‪ ,‬לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של‬
‫רואה חשבון(‪ ,‬התשל"ג‪ .1973-‬על‪-‬פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה‬
‫סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית‪ .‬ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות‬
‫בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים‪ .‬ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים‬
‫המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים‬
‫בכללותה‪ .‬אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו‪.‬‬
‫לדעתנו‪ ,‬בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים‪ ,‬הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות‬
‫בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים‪ ,‬מכל הבחינות המהותיות‪ ,‬את מצבה הכספי ‪ -‬של החברה ובמאוחד ‪ -‬ליום‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪ 2004‬ואת תוצאות הפעולות‪ ,‬השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים ‪ -‬של החברה ובמאוחד ‪ -‬לשנה‬
‫שהסתיימה באותו תאריך‪ .‬כמו כן‪ ,‬לדעתנו‪ ,‬הדוחות הכספיים הנ"ל ערוכים בהתאם לתקנות ניירות ערך )עריכת דוחות‬
‫כספיים שנתיים(‪ ,‬התשנ"ג ‪.1993 -‬‬
‫כמוסבר בביאור ‪.‬ב'‪ ,2‬הדוחות הכספיים לתאריכים ולתקופות דיווח שאחרי ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2003‬מוצגים בסכומים‬
‫מדווחים בהתאם לתקני חשבונאות של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות‪ .‬הדוחות הכספיים לתאריכים ולתקופות‬
‫דיווח שהסתיימו עד לתאריך הנ"ל מוצגים בערכים שהותאמו עד לאותו תאריך על‪-‬פי השינויים בכוח הקנייה הכללי של‬
‫המטבע הישראלי‪ ,‬בהתאם לגילויי דעת של לשכת רואי חשבון בישראל‪.‬‬
‫א‪ .‬יהודיוף ושות'‬
‫רואי חשבון‬
‫תל‪-‬אביב‪ 24 ,‬במרץ ‪2005‬‬
‫‪-1-‬‬
‫זיו האפט‬
‫רואי חשבון‬
‫פקר ‪ -‬ידפז בע"מ‬
‫מאזנים‬
‫בסכומים מדווחים )באלפי ש"ח(‬
‫ביאור‬
‫במאוחד‬
‫‪31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫בחברה‬
‫‪31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫רכוש שוטף‪:‬‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫‪3‬‬
‫‪2,480‬‬
‫‪7,017‬‬
‫לקוחות‬
‫‪4‬‬
‫‪341,697‬‬
‫‪295,764‬‬
‫חייבים ויתרות‪-‬חובה‬
‫‪5‬‬
‫‪36,195‬‬
‫‪21,791‬‬
‫מלאי‬
‫‪6‬‬
‫‪214,005‬‬
‫‪140,932‬‬
‫‪594,377‬‬
‫‪465,504‬‬
‫‪107‬‬
‫‪136‬‬
‫‬‫‪10,809‬‬
‫‬‫‪10,945‬‬
‫‪32,700‬‬
‫‪2,970‬‬
‫‪14,171‬‬
‫‪49,948‬‬
‫השקעות לזמן ארוך‪:‬‬
‫‪7‬‬
‫‪10,374‬‬
‫‪9,086‬‬
‫‪173,066‬‬
‫‪126,608‬‬
‫השקעות בחברות מוחזקות‬
‫רכוש קבוע‬
‫‪8‬‬
‫‪118,271‬‬
‫‪110,887‬‬
‫‪2,355‬‬
‫‪27,034‬‬
‫רכוש אחר‬
‫‪9‬‬
‫‪2,213‬‬
‫‪3,177‬‬
‫‪1,389‬‬
‫‪1,435‬‬
‫‪725,235‬‬
‫‪588,654‬‬
‫‪187,755‬‬
‫‪205,025‬‬
‫הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪-2-‬‬
‫ביאור‬
‫במאוחד‬
‫‪31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫בחברה‬
‫‪31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫התחייבויות שוטפות‪:‬‬
‫אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני‬
‫אשראי אחרים‬
‫‪10‬‬
‫‪303,253‬‬
‫‪186,815‬‬
‫‪7,448‬‬
‫‪32,257‬‬
‫התחייבויות לספקים ולנותני‬
‫שרותים‬
‫‪11‬‬
‫‪142,393‬‬
‫‪117,832‬‬
‫‪2,046‬‬
‫‪6,610‬‬
‫זכאים ויתרות‪-‬זכות‬
‫‪12‬‬
‫‪33,100‬‬
‫‪35,717‬‬
‫‪7,987‬‬
‫‪6,823‬‬
‫‪478,746‬‬
‫‪340,364‬‬
‫‪17,481‬‬
‫‪45,690‬‬
‫התחייבויות לזמן ארוך‪:‬‬
‫אגרות חוב הניתנות להמרה במניות‬
‫‪13‬‬
‫‪8,348‬‬
‫‪12,410‬‬
‫‪8,348‬‬
‫‪12,410‬‬
‫התחייבויות לתאגידים בנקאיים‬
‫‪14‬‬
‫‪53,839‬‬
‫‪74,360‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2,111‬‬
‫מסים נדחים‬
‫‪15‬‬
‫‪16,595‬‬
‫‪16,889‬‬
‫‪-‬‬
‫‪4,628‬‬
‫התחייבויות בשל סיום יחסי עובד‪-‬‬
‫מעביד‪ ,‬נטו‬
‫‪16‬‬
‫‪2,150‬‬
‫‪2,578‬‬
‫התחייבויות אחרות לזמן ארוך‬
‫‪17‬‬
‫‪4,642‬‬
‫‪3,915‬‬
‫‪85,574‬‬
‫‪110,152‬‬
‫שיעבודים‪ ,‬התחייבויות תלויות‬
‫והתקשרויות‬
‫‪ 24‬במרץ ‪2005‬‬
‫תאריך אישור הדוחות‬
‫הכספיים‬
‫‬‫‪10,187‬‬
‫‬‫‪21,570‬‬
‫‪18‬‬
‫זכויות המיעוט בחברות מאוחדות‬
‫הון עצמי‬
‫‪1,839‬‬
‫‪2,421‬‬
‫‪19‬‬
‫נלי פקר‬
‫יו"ר הדירקטוריון‬
‫‪828‬‬
‫‪373‬‬
‫‪160,087‬‬
‫‪137,765‬‬
‫‪160,087‬‬
‫‪725,235‬‬
‫‪588,654‬‬
‫‪187,755‬‬
‫דוד כהן‬
‫דירקטור‬
‫‪-3-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪137,765‬‬
‫‪205,025‬‬
‫גדעון חסדאי‬
‫מנהל כללי‬
‫אברהם נובוגרוצקי‬
‫משנה למנהל כללי‬
‫ומנהל כספים‬
‫פקר ‪ -‬ידפז בע"מ‬
‫דוחות רווח והפסד ‪ -‬מאוחדים‬
‫בסכומים מדווחים )באלפי ש"ח(‬
‫ביאור‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫מחזור הפעולות‬
‫‪20‬‬
‫‪754,787‬‬
‫‪411,403‬‬
‫‪167,186‬‬
‫עלות המכירות והעיבוד‬
‫רווח גולמי‬
‫‪21‬‬
‫‪610,937‬‬
‫‪334,969‬‬
‫‪120,924‬‬
‫‪143,850‬‬
‫‪76,434‬‬
‫‪46,262‬‬
‫הוצאות מכירה ושיווק‬
‫‪22‬‬
‫‪37,788‬‬
‫‪19,172‬‬
‫‪8,511‬‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫רווח מפעולות רגילות‬
‫‪23‬‬
‫‪43,641‬‬
‫‪31,090‬‬
‫‪12,940‬‬
‫‪62,421‬‬
‫‪26,172‬‬
‫‪24,811‬‬
‫הוצאות מימון‪ ,‬נטו‬
‫‪24‬‬
‫‪15,559‬‬
‫‪12,244‬‬
‫‪12,698‬‬
‫הוצאות )הכנסות( אחרות‪ ,‬נטו‬
‫רווח לפני ניכוי מסים על ההכנסה‬
‫‪25‬‬
‫‪4,668‬‬
‫) ‪(5‬‬
‫)‪(157‬‬
‫‪42,194‬‬
‫‪13,933‬‬
‫‪12,270‬‬
‫מסים על ההכנסה‬
‫רווח לאחר ניכוי מסים על ההכנסה‬
‫‪26‬‬
‫‪16,999‬‬
‫‪4,170‬‬
‫‪2,532‬‬
‫‪25,195‬‬
‫‪9,763‬‬
‫‪9,738‬‬
‫חלק החברה ברווחי חברות כלולות‬
‫‪1,433‬‬
‫‪24‬‬
‫‪148‬‬
‫חלק המיעוט ברווחי חברות מאוחדות‪ ,‬נטו‬
‫)‪(814‬‬
‫)‪(255‬‬
‫)‪(494‬‬
‫‪25,814‬‬
‫‪9,532‬‬
‫‪9,392‬‬
‫רווח נקי‬
‫רווח נקי ל‪ 1-‬ש"ח ע‪.‬נ‪ .‬מניות )בש"ח(‪:‬‬
‫‪27‬‬
‫רווח בסיסי‬
‫‪1.95‬‬
‫‪1.07‬‬
‫‪2.00‬‬
‫רווח בדילול מלא‬
‫‪1.85‬‬
‫‪0.99‬‬
‫‪1.57‬‬
‫הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪-4-‬‬
‫פקר ‪ -‬ידפז בע"מ‬
‫דוחות רווח והפסד ‪ -‬חברה‬
‫בסכומים מדווחים )באלפי ש"ח(‬
‫ביאור‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫‪119,372‬‬
‫‪111,441‬‬
‫‪32,564‬‬
‫מחזור הפעולות‬
‫‪20‬‬
‫‪103,852‬‬
‫‪83,362‬‬
‫עלות המכירות והעיבוד‬
‫רווח גולמי‬
‫‪21‬‬
‫‪15,520‬‬
‫‪28,079‬‬
‫‪3,539‬‬
‫‪3,769‬‬
‫הוצאות מכירה ושיווק‬
‫‪22‬‬
‫‪31,944‬‬
‫‪11,612‬‬
‫‪6,648‬‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫רווח מפעולות רגילות‬
‫‪23‬‬
‫‪620‬‬
‫‪369‬‬
‫‪17,662‬‬
‫‪2,092‬‬
‫‪7,931‬‬
‫הוצאות מימון‪ ,‬נטו‬
‫‪24‬‬
‫‪1,623‬‬
‫‪177‬‬
‫הכנסות אחרות‪ ,‬נטו‬
‫רווח )הפסד( לפני ניכוי מסים על ההכנסה‬
‫‪25‬‬
‫‪118‬‬
‫‪92‬‬
‫)‪(885‬‬
‫)‪(1,631‬‬
‫‪9,908‬‬
‫מסים על ההכנסה )הטבת מס(‬
‫רווח )הפסד( לאחר ניכוי מסים על ההכנסה‬
‫‪26‬‬
‫‪443‬‬
‫)‪(1,204‬‬
‫‪2,815‬‬
‫)‪(1,328‬‬
‫)‪(427‬‬
‫‪7,093‬‬
‫חלק החברה ברווחי )הפסדי( חברות כלולות‪ ,‬נטו‬
‫)‪(329‬‬
‫‪24‬‬
‫)‪(52‬‬
‫חלק החברה ברווחי חברות מאוחדות‪ ,‬נטו‬
‫‪27,471‬‬
‫‪9,935‬‬
‫‪2,351‬‬
‫‪25,814‬‬
‫‪9,532‬‬
‫‪9,392‬‬
‫‬‫‪32,564‬‬
‫רווח נקי‬
‫‪-5-‬‬
‫‪-‬‬
‫פקר ‪ -‬ידפז בע"מ‬
‫דוחות על השינויים בהון העצמי‬
‫בסכומים מדווחים )באלפי ש"ח(‬
‫קרן הון‬
‫בגין‬
‫התאמות‬
‫הנובעות‬
‫מתרגום‬
‫דוחות‬
‫כספיים‬
‫דיבידנד‬
‫של חברות‬
‫הון המניות פרמיות מוחזקות שהוצע לאחר‬
‫הנפרע על מניות בחו"ל תאריך המאזן‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר ‪2002‬‬
‫‪9,021‬‬
‫‪-‬‬
‫‪24,970‬‬
‫‪-‬‬
‫עודפים‬
‫‪13,073‬‬
‫מניות‬
‫המוחזקות‬
‫בידי‬
‫החברה‬
‫וחברה‬
‫מאוחדת‬
‫סך‪-‬הכל‬
‫)‪(7,845‬‬
‫‪39,219‬‬
‫שינויים במהלך שנת ‪:2002‬‬
‫רווח נקי‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2002‬‬
‫‬‫‪9,021‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪9,392‬‬
‫‪-‬‬
‫‪9,392‬‬
‫‪24,970‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪22,465‬‬
‫)‪(7,845‬‬
‫‪48,611‬‬
‫שינויים במהלך שנת ‪:2003‬‬
‫‪73,337‬‬
‫‪-‬‬
‫הנפקת מניות‬
‫‪8,621‬‬
‫דיבידנד שהוצע לאחר תאריך‬
‫המאזן‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪1,500‬‬
‫‬‫)‪(1,500‬‬
‫הוצאות הגדלת הון‬
‫‪-‬‬
‫)‪(86‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪81,958‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫)‪(86‬‬
‫רכישת מניות החברה‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(5,736‬‬
‫)‪(5,736‬‬
‫מכירת מניות החברה‬
‫‪-‬‬
‫)‪(2,455‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪5,941‬‬
‫‪3,486‬‬
‫רווח נקי‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪17,642‬‬
‫‪95,766‬‬
‫‪-‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2003‬‬
‫‪9,532‬‬
‫‪1,500‬‬
‫‪30,497‬‬
‫‬‫)‪(7,640‬‬
‫‪9,532‬‬
‫‪137,765‬‬
‫שינויים במהלך שנת ‪:2004‬‬
‫קרן הון בגין התאמות הנובעות‬
‫מתרגום דוחות כספיים של‬
‫חברות מוחזקות בחו"ל‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪123‬‬
‫דיבידנד ששולם‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫רווח נקי‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪123‬‬
‫‪-‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪17,642 2004‬‬
‫‪95,766‬‬
‫‪-6-‬‬
‫‬‫)‪(1,500‬‬
‫‪-‬‬
‫‪123‬‬
‫‬‫)‪(2,115‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(3,615‬‬
‫‪25,814‬‬
‫‪-‬‬
‫‪25,814‬‬
‫‪54,196‬‬
‫)‪(7,640‬‬
‫‪160,087‬‬
‫פקר ‪ -‬ידפז בע"מ‬
‫דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים‬
‫בסכומים מדווחים )באלפי ש"ח(‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת‪:‬‬
‫רווח נקי לפי דוח רווח והפסד‬
‫התאמות הדרושות להצגת המזומנים ושווי מזומנים‬
‫מפעילות שוטפת )נספח א'(‬
‫מזומנים‪ ,‬נטו‪ ,‬מפעילות שוטפת‬
‫‪25,814‬‬
‫‪9,532‬‬
‫‪9,392‬‬
‫)‪(87,680‬‬
‫)‪(65‬‬
‫‪10,136‬‬
‫)‪(61,866‬‬
‫‪9,467‬‬
‫‪19,528‬‬
‫תזרימי מזומנים מפעילות השקעה‪:‬‬
‫רכישת רכוש קבוע‬
‫רכישת רכוש אחר‬
‫רכישת זכויות מיעוט בחברה מאוחדת‬
‫רכישת חברות שאוחדו לראשונה )נספח ב'(‬
‫השקעה בחברות כלולות‬
‫דיבידנד מחברה כלולה‬
‫הלוואה לחברה כלולה‬
‫החזר הלוואה לחברה כלולה‬
‫קבלת הלוואה מבעל ענין בחברה מאוחדת‬
‫תמורה ממימוש רכוש קבוע‬
‫קבלת )פרעון( אשראי מבעלי עניין‬
‫)‪(20,350‬‬
‫‬‫)‪(23‬‬
‫‬‫‬‫‪110‬‬
‫)‪(400‬‬
‫‪435‬‬
‫‪350‬‬
‫‪2,038‬‬
‫)‪(11,534‬‬
‫)‪(6,681‬‬
‫) ‪(7‬‬
‫‬‫‪3,470‬‬
‫)‪(13,060‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪355‬‬
‫)‪(92,722‬‬
‫)‪(4,731‬‬
‫)‪(187‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪35‬‬
‫‪556‬‬
‫‪197‬‬
‫)‪(29,374‬‬
‫)‪(108,645‬‬
‫)‪(4,130‬‬
‫‬‫)‪(3,615‬‬
‫)‪(350‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫)‪(182‬‬
‫)‪(4,186‬‬
‫‪397‬‬
‫)‪(29,907‬‬
‫‪124,546‬‬
‫)‪(86‬‬
‫‬‫‬‫)‪(5,736‬‬
‫‪3,486‬‬
‫)‪(1,232‬‬
‫‬‫)‪(286‬‬
‫)‪(4,480‬‬
‫‪84,886‬‬
‫)‪(36,097‬‬
‫‪65,654‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫)‪(509‬‬
‫‪199‬‬
‫)‪(64‬‬
‫)‪(4,475‬‬
‫‬‫)‪(2,292‬‬
‫)‪(8,354‬‬
‫‪86,703‬‬
‫‪106,109‬‬
‫)‪(15,495‬‬
‫)‪(4,537‬‬
‫‪7,017‬‬
‫‪6,931‬‬
‫‪86‬‬
‫)‪(97‬‬
‫‪183‬‬
‫‪2,480‬‬
‫‪7,017‬‬
‫‪86‬‬
‫מזומנים‪ ,‬נטו‪ ,‬מפעילות השקעה‬
‫תזרימי מזומנים מפעילות מימון‪:‬‬
‫עלויות הגדלת הון‬
‫דיבידנד ששולם‬
‫דיבידנד למיעוט בחברה מאוחדת‬
‫רכישת מניות החברה‬
‫מכירת מניות החברה‬
‫רכישת אגרות חוב של החברה‬
‫מכירת אגרות חוב של החברה‬
‫פרעון הלוואה מבעל ענין בחברה מאוחדת‪ ,‬נטו‬
‫פדיון אגרות חוב‬
‫קבלת התחייבויות לזמן ארוך‬
‫פרעון התחייבויות לזמן ארוך‬
‫אשראי מתאגידים בנקאיים לזמן קצר‪ ,‬נטו‬
‫מזומנים‪ ,‬נטו‪ ,‬מפעילות מימון‬
‫עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים‬
‫יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה‬
‫יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתום השנה‬
‫הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪-7-‬‬
‫פקר ‪ -‬ידפז בע"מ‬
‫דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים‬
‫בסכומים מדווחים )באלפי ש"ח(‬
‫נספח א' ‪ -‬התאמות הדרושות להצגת המזומנים ושווי מזומנים מפעילות שוטפת‪:‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים‪:‬‬
‫חלק המיעוט ברווחי חברות מאוחדות‪ ,‬נטו‬
‫‪814‬‬
‫‪255‬‬
‫‪495‬‬
‫חלק החברה ברווחי חברות כלולות‬
‫)‪(1,433‬‬
‫)‪(24‬‬
‫)‪(148‬‬
‫פחת והפחתות‬
‫‪16,084‬‬
‫‪11,303‬‬
‫‪6,610‬‬
‫מסים נדחים‪ ,‬נטו‬
‫‪2,955‬‬
‫)‪(1,524‬‬
‫‪2,194‬‬
‫עליה )ירידה( בהתחייבויות בשל סיום יחסי עובד‪-‬מעביד‬
‫)‪(428‬‬
‫)‪(658‬‬
‫‪450‬‬
‫רווח הון ממימוש רכוש קבוע‪ ,‬נטו‬
‫)‪(138‬‬
‫) ‪(5‬‬
‫) ‪(6‬‬
‫עליית ערך התחייבויות לזמן ארוך‬
‫‪547‬‬
‫‪2,879‬‬
‫‪148‬‬
‫‪18,401‬‬
‫‪12,226‬‬
‫‪9,743‬‬
‫שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות‪:‬‬
‫ירידה )עליה( בלקוחות‬
‫)‪(45,933‬‬
‫)‪(15,404‬‬
‫‪5,999‬‬
‫ירידה )עליה( בחייבים ויתרות‪-‬חובה‬
‫)‪(17,353‬‬
‫‪6,327‬‬
‫)‪(678‬‬
‫עליה במלאי‬
‫)‪(73,073‬‬
‫)‪(640‬‬
‫)‪(3,278‬‬
‫עליה )ירידה( בספקים ונותני שרותים‬
‫‪21,638‬‬
‫‪1,446‬‬
‫)‪(4,491‬‬
‫עליה )ירידה( בזכאים ויתרות‪-‬זכות‬
‫‪8,640‬‬
‫)‪(4,020‬‬
‫‪2,841‬‬
‫)‪(106,081‬‬
‫)‪(12,291‬‬
‫‪393‬‬
‫)‪(87,680‬‬
‫)‪(65‬‬
‫‪10,136‬‬
‫הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪-8-‬‬
‫פקר ‪ -‬ידפז בע"מ‬
‫דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים‬
‫בסכומים מדווחים )באלפי ש"ח(‬
‫נספח ב' ‪ -‬רכישת חברה שאוחדה לראשונה‪:‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫נכסים והתחייבויות של החברה‬
‫המאוחדת ליום הרכישה‪:‬‬
‫הון חוזר נטו )למעט מזומנים ושווי מזומנים(‬
‫‪-‬‬
‫)‪(53,763‬‬
‫‪-‬‬
‫השקעות בחברות כלולות‬
‫‪-‬‬
‫)‪(1,656‬‬
‫‪-‬‬
‫רכוש קבוע‬
‫‪-‬‬
‫)‪(54,436‬‬
‫‪-‬‬
‫רכוש אחר‬
‫‪-‬‬
‫)‪(966‬‬
‫‪-‬‬
‫הלוואה‬
‫‪-‬‬
‫‪188‬‬
‫‪-‬‬
‫שווי מאזני ליום הרכישה‬
‫‪-‬‬
‫‪82,128‬‬
‫‪-‬‬
‫התחייבויות לזמן ארוך‬
‫‪-‬‬
‫‪29,830‬‬
‫‪-‬‬
‫זכויות המיעוט‬
‫‪-‬‬
‫‪2,145‬‬
‫‪-‬‬
‫סך‪-‬הכל‬
‫‪-‬‬
‫‪3,470‬‬
‫‪-‬‬
‫נספח ג' ‪ -‬פעילות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים‪:‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫הנפקת הון מניות בחברה‬
‫‪-‬‬
‫‪81,958‬‬
‫‪-‬‬
‫קבלת מניות בחברות בנות של פקר פלדה בע"מ‬
‫‪-‬‬
‫)‪(81,958‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪4,150‬‬
‫רכישת רכוש קבוע באשראי‬
‫הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪-9-‬‬
‫פקר ‪ -‬ידפז בע"מ‬
‫דוחות על תזרימי המזומנים ‪ -‬חברה‬
‫בסכומים מדווחים )באלפי ש"ח(‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת‪:‬‬
‫רווח נקי לפי דוח רווח והפסד‬
‫התאמות הדרושות להצגת המזומנים ושווי מזומנים‬
‫מפעילות שוטפת )נספח א'(‬
‫מזומנים‪ ,‬נטו‪ ,‬מפעילות שוטפת‬
‫‪25,814‬‬
‫‪9,532‬‬
‫‪9,392‬‬
‫)‪(20,054‬‬
‫‪25,945‬‬
‫‪603‬‬
‫‪5,760‬‬
‫‪35,477‬‬
‫‪9,995‬‬
‫תזרימי מזומנים מפעילות השקעה‪:‬‬
‫רכישת רכוש קבוע‬
‫רכישת זכויות מיעוט בחברה מאוחדת‬
‫השקעה בחברות כלולות‬
‫השקעה בחברה מאוחדת‬
‫דיבידנד מחברה כלולה‬
‫מתן הלוואה לחברה כלולה‬
‫גביית הלוואה לחברות כלולות‬
‫תמורה ממימוש רכוש קבוע‬
‫קבלת אשראי מבעלי עניין‬
‫)‪(661‬‬
‫)‪(23‬‬
‫‬‫)‪(500‬‬
‫‪110‬‬
‫)‪(400‬‬
‫‪435‬‬
‫‪307‬‬
‫‪241‬‬
‫)‪(1,787‬‬
‫‬‫)‪(6,285‬‬
‫‬‫‬‫)‪(12,754‬‬
‫‬‫‪20‬‬
‫‪3,686‬‬
‫)‪(2,445‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫)‪(502‬‬
‫‬‫‪536‬‬
‫‪197‬‬
‫)‪(491‬‬
‫)‪(17,120‬‬
‫)‪(2,214‬‬
‫‬‫)‪(3,615‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫)‪(4,186‬‬
‫‬‫‪2,561‬‬
‫)‪(86‬‬
‫‬‫)‪(5,736‬‬
‫‪3,486‬‬
‫)‪(1,232‬‬
‫‬‫)‪(4,480‬‬
‫)‪(4,060‬‬
‫)‪(6,148‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫)‪(509‬‬
‫‪199‬‬
‫)‪(4,475‬‬
‫)‪(945‬‬
‫)‪(2,217‬‬
‫)‪(5,240‬‬
‫)‪(18,256‬‬
‫)‪(7,947‬‬
‫‪29‬‬
‫‪107‬‬
‫‪101‬‬
‫‪6‬‬
‫)‪(166‬‬
‫‪172‬‬
‫‪136‬‬
‫‪107‬‬
‫‪6‬‬
‫מזומנים‪ ,‬נטו‪ ,‬מפעילות השקעה‬
‫תזרימי מזומנים מפעילות מימון‪:‬‬
‫עלויות הגדלת הון‬
‫דיבידנד ששולם‬
‫רכישת מניות החברה‬
‫מכירת מניות החברה‬
‫רכישת איגרות חוב של החברה‬
‫מכירת אגרות חוב של החברה‬
‫פדיון אגרות חוב‬
‫פרעון התחייבויות לזמן ארוך‬
‫אשראי מתאגידים בנקאיים לזמן קצר‪ ,‬נטו‬
‫מזומנים‪ ,‬נטו‪ ,‬מפעילות מימון‬
‫עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים‬
‫יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה‬
‫יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתום השנה‬
‫הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪- 10 -‬‬
‫פקר ‪ -‬ידפז בע"מ‬
‫דוחות על תזרימי המזומנים ‪ -‬חברה‬
‫בסכומים מדווחים )באלפי ש"ח(‬
‫נספח א' ‪ -‬התאמות הדרושות להצגת המזומנים ושווי מזומנים מפעילות שוטפת‪:‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪31.12.2002‬‬
‫‪31.12.2003‬‬
‫‪31.12.2004‬‬
‫הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים‪:‬‬
‫חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות‬
‫פחת והפחתות‬
‫מסים נדחים‪ ,‬נטו‬
‫עליה )ירידה( בהתחייבויות בשל סיום יחסי עובד‪-‬מעביד‬
‫רווח הון ממימוש רכוש קבוע‪ ,‬נטו‬
‫עליית ערך )ירידת( התחייבויות לזמן ארוך‬
‫)‪(27,142‬‬
‫‪1,264‬‬
‫‪443‬‬
‫)‪(582‬‬
‫)‪(118‬‬
‫‪247‬‬
‫)‪(9,959‬‬
‫‪4,422‬‬
‫)‪(1,205‬‬
‫)‪(850‬‬
‫)‪(20‬‬
‫‪233‬‬
‫)‪(2,299‬‬
‫‪4,395‬‬
‫‪2,654‬‬
‫‪854‬‬
‫)‪(26‬‬
‫)‪(61‬‬
‫)‪(25,888‬‬
‫)‪(7,379‬‬
‫‪5,517‬‬
‫שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות‪:‬‬
‫ירידה בלקוחות‬
‫ירידה )עליה( בחייבים ויתרות‪-‬חובה‬
‫‬‫‪3,752‬‬
‫‪20,918‬‬
‫)‪(54‬‬
‫‪2,884‬‬
‫)‪(78‬‬
‫‬‫‪1,159‬‬
‫‪923‬‬
‫‪13,564‬‬
‫)‪(1,787‬‬
‫‪683‬‬
‫)‪(5,479‬‬
‫)‪(30‬‬
‫)‪(2,211‬‬
‫‪5,834‬‬
‫‪33,324‬‬
‫)‪(4,914‬‬
‫)‪(20,054‬‬
‫‪25,945‬‬
‫‪603‬‬
‫ירידה )עליה( במלאי‬
‫עליה )ירידה( בספקים ונותני שרותים‬
‫עליה )ירידה( בזכאים ויתרות‪-‬זכות‬
‫נספח ב' ‪ -‬פעולות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים‪:‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪31.12.2002‬‬
‫‪31.12.2003‬‬
‫‪31.12.2004‬‬
‫הנפקת הון מניות בחברה‬
‫‪-‬‬
‫‪81,958‬‬
‫‪-‬‬
‫קבלת מניות בחברות בנות של פקר פלדה בע"מ‬
‫רכישת רכוש קבוע באשראי‬
‫‪-‬‬
‫‪81,958‬‬
‫‪-‬‬
‫‪47‬‬
‫נכסים והתחייבויות שהועברו במסגרת הפיצול המשני‬
‫הון חוזר‪ ,‬נטו )למעט מזומנים ושווי מזומנים(‬
‫רכוש קבוע‬
‫התחייבויות לזמן ארוך‬
‫מסים נדחים‬
‫השקעה בחברות מאוחדות‬
‫הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים‪.‬‬
‫‪- 11 -‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪15,517‬‬
‫‪24,532‬‬
‫)‪(2,111‬‬
‫)‪(6,759‬‬
‫)‪(31,179‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫פקר ‪ -‬ידפז בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2004‬‬
‫ביאור ‪ - 1‬כללי‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫פעילות הקבוצה‪:‬‬
‫קבוצת פקר ‪ -‬ידפז כוללת קבוצת חברות תעשייתיות המפעילות מרכזים לשרותי פלדה‪ ,‬מתכות מיוחדות‪ ,‬יצור‬
‫צינורות פרופילים ושירותי גילוון‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫מיזוג עסקי הפלדה‪:‬‬
‫ביום ‪ 28‬במאי ‪ 2003‬חתמה החברה על הסכם עם פקר פלדה בע"מ )להלן‪" :‬פקר"( לביצוע עיסקה‪ ,‬בדרך של‬
‫החלפת מניות‪ ,‬כך שפקר תהפוך לבעלת השליטה בשיעור של כ‪ 68%-‬בחברה )בהנחה שתושלם הצעת רכש‬
‫של ידפז לרכישת מניות מהציבור‪ ,‬שהיו רשומות בבורסה לניירות ערך(‪ ,‬וכל פעילויות הפלדה של שתי החברות‬
‫ירוכזו במסגרת החברה )להלן‪" :‬הסכם המיזוג"(‪.‬‬
‫לאחר שמולאו כל התנאים המתלים שנקבעו בהסכם המיזוג‪ ,‬הושלמה העיסקה ביום ‪ 26‬באוגוסט ‪.2003‬‬
‫בהתאם להסכם המיזוג ולאחר השלמת הצעת הרכש כאמור‪ ,‬העבירה פקר לחברה את מלוא הזכויות שלה‬
‫בחברות המועברות‪ ,‬וקיבלה בתמורה מניות שהחברה הקצתה לה‪ ,‬המהוות ‪ 68.23%‬ממניות החברה‪ .‬העברת‬
‫המניות של החברות המועברות כנגד הקצאת המניות של החברה קבלה אישור עקרוני של נציבות מס הכנסה‬
‫לפי סעיף ‪ 103‬לפקודת מס הכנסה‪.‬‬
‫עם סיום ההליכים הנ"ל‪ ,‬החברה הינה חברה מאוחדת של פקר‪ ,‬והיא מרכזת את עסקי הפלדה של פקר‪.‬‬
‫החברה שינתה את שמה לפקר ‪ -‬ידפז בע"מ‪.‬‬
‫במסגרת הסכם המיזוג סוכם בין הצדדים שהחברה תרכוש מצד שלישי את מניותיו בחברות בנות שלה וזאת‬
‫כנגד הקצאת מניות של החברה‪ .‬בהתאם לכך הוקצו לצד השלישי מניות של החברה אשר מהווים‪ ,‬לאחר‬
‫ההקצאה‪ 3.72% ,‬ממניותיה‪ .‬כתוצאה מרכישת המניות מצד שלישי‪ ,‬נוצר בחברה מוניטין שלילי בסך ‪ 212‬אלפי‬
‫ש"ח שהוצג בסעיף יתרת זכות נדחית‪ .‬לאחר הקצאה זו‪ ,‬מחזיקה פקר ‪ 65.7%‬ממניותיה של החברה‪.‬‬
‫במסגרת הסכם המיזוג‪ ,‬נחתמו עם בעלי המניות של החברה הסכמים לטווח ארוך למתן שירותי ניהול כדלקמן‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫פקר תקבל מהחברה תמורת שירותיה דמי ניהול על בסיס שנתי בסך ‪ 6.5‬מליון ש"ח‪ ,‬ותשלם לחברה עבור‬
‫שרותים שתרכוש ממנה סך ‪ 1‬מליון ש"ח‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫חברה בשליטת בעלי זכויות המיעוט בחברה תקבל מהחברה דמי ניהול תמורת שירותיהם של ‪ 4‬מנהלים‬
‫מטעמה )שבעבר קיבלו משכורת( בסך ‪ 4‬מליון ש"ח‪ ,‬על בסיס שנתי‪ ,‬בתוספת מענק כספי המבוסס על‬
‫רווחי החברה בסכום שלא יעלה על ‪ 1‬מליון ש"ח לשנה‪ .‬כמו כן‪ ,‬בתום חמש שנים ממועד העסקה החברה‬
‫הנ"ל תהיה זכאית לקבל מענק סוף תקופה בסך ‪ 5‬מליון ש"ח‪.‬‬
‫כל הסכומים בגין שירותי הניהול צמודים‪ ,‬כך שמחציתם צמודים למדד המחירים לצרכן ומחציתם צמודים‬
‫לשער הדולר‪.‬‬
‫הדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2003‬מאחדים גם את הדוחות הכספיים של החברות המועברות‪ ,‬שאוחדו‬
‫לראשונה החל מיום ‪ 1‬ביולי ‪.2003‬‬
‫‪- 12 -‬‬
‫פקר ‪ -‬ידפז בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2004‬‬
‫ביאור ‪ - 1‬כללי )המשך(‪:‬‬
‫ג‪.‬‬
‫מיזוג משני‪:‬‬
‫בהמשך למיזוג עסקי הפלדה כמתואר לעיל‪ ,‬הגישה החברה בקשה למיזוג משני שמשמעותו פיצול החברה‬
‫לענפי משנה ואיחוד סניפי המשנה עם חברות מאוחדות כך שכל חברה מאוחדת תעסוק בענף משני של עסקי‬
‫הפלדה‪ .‬החברה קיבלה אישור עקרוני מנציבות מס הכנסה למיזוג המשני‪.‬‬
‫ביאור ‪ - 2‬עיקרי המדיניות החשבונאית‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫הגדרות‪:‬‬
‫בדוחות כספיים אלה‪:‬‬
‫דיווח כספי מותאם‬
‫‪-‬‬
‫דיווח כספי המבוסס על הוראות גילויי דעת ‪ 36 ,23‬ו‪.50-‬‬
‫דיווח כספי נומינלי‬
‫החברה‬
‫חברות מאוחדות‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫חברות מאוחדות באיחוד יחסי‬
‫‪-‬‬
‫חברות כלולות‬
‫‪-‬‬
‫דיווח כספי המבוסס על סכומים מדווחים‪.‬‬
‫פקר ‪ -‬ידפז בע"מ‪.‬‬
‫חברות בהן לחברה יש שליטה במישרין או בעקיפין אשר דוחותיהן‬
‫מאוחדים עם דוחות החברה‪ ,‬למעט חברות מאוחדות באיחוד יחסי‪.‬‬
‫חברות שמוחזקות בשליטה משותפת על ידי כל בעלי המניות אשר‬
‫דוחותיהן מאוחדים עם דוחות החברה בדרך של איחוד יחסי‪.‬‬
‫חברות אשר לחברה יש השפעה מהותית בהן והשקעת החברה כלולה‬
‫בדוחות החברה על בסיס השווי המאזני‪ ,‬למעט חברות מאוחדות וחברות‬
‫מאוחדות באיחוד יחסי‪.‬‬
‫חברות מוחזקות‬
‫הקבוצה‬
‫מוניטין‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫מועד מעבר‬
‫סכום מותאם‬
‫סכום מדווח‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫הפרש מקורי מיוחס‬
‫‪-‬‬
‫מדד‬
‫צדדים קשורים‬
‫‬‫‪-‬‬
‫חברות מאוחדות או חברות מאוחדות באיחוד יחסי או חברות כלולות‪.‬‬
‫החברה וחברות מוחזקות שלה‪.‬‬
‫עודף עלות הרכישה של השקעה בחברה מוחזקת על שווים הנאות של‬
‫נכסיה המזוהים‪ ,‬בניכוי שוויין הנאות של התחייבויותיה המזוהות )לאחר‬
‫ייחוס מסים( במועד הרכישה‪.‬‬
‫המועד שלאחריו יחל הדיווח הכספי הנומינלי‪ ,‬דהיינו ‪ 31‬בדצמבר ‪.2003‬‬
‫סכום נומינלי היסטורי שהותאם בהתאם להוראות גילויי דעת ‪ 23‬ו‪.36-‬‬
‫סכום מותאם למועד המעבר‪ ,‬בתוספת סכומים בערכים נומינליים‪ ,‬שנוספו‬
‫לאחר מועד המעבר‪ ,‬ובניכוי סכומים שנגרעו לאחר מועד המעבר‪ .‬גריעת‬
‫הסכומים לאחר מועד המעבר בוצעה בערכים נומינליים היסטוריים‪,‬‬
‫בסכומים מותאמים למועד המעבר או בשילוב של ערכים נומינליים‬
‫היסטוריים וסכומים מותאמים למועד המעבר‪ ,‬לפי העניין‪.‬‬
‫עודף עלות ההשקעה‪ ,‬שניתן לייחסו לנכסים מזוהים ולהתחייבויות‬
‫מזוהות של החברה המוחזקת )לאחר ייחוס מסים( במועד הרכישה‪.‬‬
‫מדד המחירים לצרכן כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪.‬‬
‫כמשמעותם בגילוי דעת ‪ 29‬של לשכת רואי‪-‬חשבון בישראל‪.‬‬
‫בעלי ענין‬
‫‪-‬‬
‫כהגדרתם בחוק ניירות ערך‪ ,‬התשכ"ח‪.1968 -‬‬
‫‪- 13 -‬‬
‫פקר ‪ -‬ידפז בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2004‬‬
‫ביאור ‪ - 2‬עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הגדרות )המשך(‪:‬‬
‫שליטה משותפת‬
‫בעל שליטה‬
‫‬‫‪-‬‬
‫פקר פלדה‬
‫‪-‬‬
‫כהגדרתה בגילוי דעת ‪ 57‬של לשכת רואי חשבון בישראל‪.‬‬
‫כהגדרתו בתקנות ניירות ערך )הצגת פעולות בין תאגיד לבעל שליטה בו‬
‫בדוחות הכספיים(‪ ,‬התשנ"ו‪.1996-‬‬
‫פקר פלדה בע"מ‪ ,‬חברה אם‪.‬‬
‫יישום לראשונה של תקני חשבונאות חדשים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים‪:‬‬
‫תקן חשבונאות מספר ‪ 12‬של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות בדבר הפסקת ההתאמה של דוחות‬
‫כספיים שפורסם בחודש אוקטובר ‪ ,2001‬אשר יישומו נדחה על ידי תקן חשבונאות מספר ‪ ,17‬חל על‬
‫דוחות כספיים לתקופות המתחילות ביום ‪ 1‬בינואר ‪ .2004‬התקן יושם לראשונה על ידי החברה בתקופת‬
‫הדוח‪ .‬בהתאם לתקן זה‪ ,‬הופסקה ההתאמה של דוחות כספיים לאינפלציה החל מיום ‪ 1‬בינואר ‪.2004‬‬
‫עד למועד המעבר ערכה החברה דוחות מותאמים בהתאם לגילוי דעת ‪ 36‬של לשכת רואי החשבון‬
‫בישראל‪.‬‬
‫לענין עיקרי המדיניות ‪ -‬ראה ביאור ג' ‪ -‬להלן‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫השפעות השינויים בשערי החליפין של מטבע חוץ‪:‬‬
‫תקן חשבונאות מספר ‪ 13‬של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות בדבר השפעות השינויים בשערי‬
‫החליפין של מטבע חוץ שפורסם בחודש אוקטובר ‪ ,2001‬אשר יישומו נדחה על ידי תקן חשבונאות מספר‬
‫‪ ,17‬חל על דוחות כספיים לתקופות המתחילות ביום ‪ 1‬בינואר ‪ .2004‬התקן יושם לראשונה על ידי החברה‬
‫בתקופת הדוח‪ .‬התקן דן בתרגום עסקאות במטבע חוץ‪ ,‬ובתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ לצורך‬
‫שילובם בדוחות הכספיים של התאגיד המדווח‪ .‬בנוסף התקן קובע כללים להגדרה וטיפול בזרוע ארוכה‬
‫וביחידה מוחזקת אוטונומית בחו"ל‪ .‬תקן חשבונאות מספר ‪ 13‬החליף את הוראות הבהרה ‪ 8‬והבהרה ‪9‬‬
‫לגילוי דעת ‪ 36‬של לשכת רואי חשבון בישראל‪ .‬החברה יישמה את הוראות התקן בצורה של מכאן ולהבא‪.‬‬
‫לענין עיקרי המדיניות ראה ביאור ד' ו‪-‬ה' להלן‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫תקופת הפחתת המוניטין‪:‬‬
‫תקן חשבונאות מספר ‪ 20‬של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות בדבר תקופת הפחתת המוניטין‬
‫שפורסם בחודש מרץ ‪ , 2004‬החל על דוחות כספיים לתקופות המתחילות ביום ‪ 1‬בינואר ‪ ,2004‬יושם‬
‫לראשונה על ידי החברה בתקופת הדוח‪ .‬בהתאם לתקן זה מוניטין יופחת על פני אורך החיים השימושיים‬
‫שלו‪ ,‬באופן שיטתי‪ .‬תקופת ההפחתה צריכה לשקף את האומדן הטוב ביותר של התקופה בה צפויות לנבוע‬
‫לישות הטבות כלכליות עתידיות מהמוניטין‪ .‬תקופת ההפחתה לא תעלה על ‪ 20‬שנה ממועד ההכרה‬
‫הראשונית‪ .‬התקן מתקן גילויי דעת בישראל שקבעו כי תקופת הפחתת המוניטין לא תעלה בדרך כלל על‬
‫‪ 10‬שנים‪.‬‬
‫ליישום התקן החדש לא היתה השפעה מהותית על המצב הכספי ותוצאות הפעילות של החברה‪.‬‬
‫‪- 14 -‬‬
‫פקר ‪ -‬ידפז בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2004‬‬
‫ביאור ‪ - 2‬עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‪:‬‬
‫ג‪.‬‬
‫דוחות כספיים בסכומים מדווחים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הסכומים המותאמים הכלולים בדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2003‬מועד המעבר( שימשו נקודת‬
‫מוצא לדיווח הכספי הנומינלי החל מיום ‪ 1‬בינואר ‪ .2004‬תוספות שבוצעו במהלך תקופת הדיווח נכללו‬
‫בערכים נומינליים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫סכומי הנכסים הלא כספיים אינם מייצגים בהכרח שווי מימוש או שווי כלכלי עדכני אלא רק את הסכומים‬
‫המדווחים של אותם נכסים‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫בדוחות הכספיים "עלות" משמעותה עלות בסכום מדווח‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫כל נתוני ההשוואה לתקופות קודמות מוצגים כשהם מותאמים למדד של תום תקופת הדיווח הקודמת‬
‫)דהיינו‪ ,‬מדד למועד המעבר(‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫מאזן‬
‫א‪.‬‬
‫פריטים לא כספיים )כגון‪ :‬מלאי‪ ,‬השקעות המוצגות לפי עלות‪ ,‬רכוש קבוע‪ ,‬רכוש אחר ופריטי הון(‪,‬‬
‫מוצגים בסכומים מדווחים‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫פריטים כספיים מוצגים במאזן בערכים נומינליים היסטוריים לתאריך המאזן‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫נכסים והתחייבויות הצמודים למדד מוצגים לפי המדד הידוע בתאריך המאזן‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫השווי המאזני של השקעות בחברות מוחזקות וזכויות המיעוט בחברות מאוחדות נקבעו על בסיס‬
‫הדוחות הנומינליים של חברות אלה‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫דוח רווח והפסד‬
‫א‪.‬‬
‫הכנסות והוצאות הנובעות מפריטים לא כספיים כאמור לעיל )כגון‪ :‬פחת והפחתות‪ ,‬רווחי או הפסדי‬
‫הון או שינויים במלאי( או מהפרשות מסויימות הכלולות במאזן )כגון‪ :‬הפרשה לחופשה והבראה‪,‬‬
‫מסים נדחים והתחייבויות בשל סיום יחסי עובד‪-‬מעביד( נגזרות מהתנועה בין סכום מדווח ביתרת‬
‫פתיחה לבין סכום מדווח ביתרת סגירה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫יתר מרכיבי דוח רווח והפסד מוצגים בערכים נומינליים‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫חלק החברה וחלק המיעוט ברווחי חברות מוחזקות נקבעו על בסיס הדוחות הנומינליים של חברות‬
‫אלה‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫דוח על השינויים בהון העצמי‬
‫דיבידנד שהוכרז בשנת הדיווח מוצג בערכים נומינליים‪.‬‬
‫‪- 15 -‬‬
‫פקר ‪ -‬ידפז בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2004‬‬
‫ביאור ‪ - 2‬עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‪:‬‬
‫ד‪.‬‬
‫עסקאות במטבע חוץ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫עסקה הנקובה במטבע חוץ נרשמת במועד ההכרה הראשונית בשקלים בהתאם לשער החליפין של מטבע‬
‫החוץ במועד העסקה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫פריטים כספיים במטבע חוץ מדווחים לפי שער החליפין היציג ליום המאזן‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫פריטים לא כספיים שערכם בספרים הוא במונחי עלות היסטורית נקובה במטבע חוץ‪ ,‬מדווחים לפי שער‬
‫החליפין במועד העסקה‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫פריטים לא כספיים שערכם בספרים הוא לפי שווי הוגן הנקוב במטבע חוץ מדווחים לפי שער החליפין‬
‫במועד קביעת השווי ההוגן‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫ה‪.‬‬
‫הפרשי שער מוכרים כהכנסות‪/‬הוצאות במועד התהוותם‪.‬‬
‫תרגום דוחות של חברות מוחזקות בחו"ל‪:‬‬
‫הדוחות הכספיים של חברות הפועלות בחו"ל‪ ,‬המהווה יחידה אוטונומית של החברה‪ ,‬כהגדרתה בתקן‬
‫חשבונאות ‪ 13‬של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות‪ ,‬תורגמו כדלקמן‪:‬‬
‫)‪ (1‬נכסים והתחייבויות‪ ,‬כספיים ולא כספיים תורגמו לפי שער החליפין היציג ליום המאזן‪.‬‬
‫)‪ (2‬פריטי הכנסות והוצאות תורגמו לפי שער החליפין היציג ליום המאזן‪.‬‬
‫)‪ (3‬כל הפרשי השער שנוצרו סווגו כסעיף נפרד בהון העצמי עד למימוש ההשקעה נטו‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫עקרונות איחוד הדוחות הכספיים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות הכספיים של החברה ושל החברות מאוחדות שלה‪ ,‬בהן‬
‫לחברה יש שליטה‪ .‬כמו כן כוללים דוחות אלו חלק יחסי מסכומי הנכסים‪ ,‬ההתחייבויות‪ ,‬ההכנסות‬
‫וההוצאות של חברות המוחזקות בשליטה משותפת והמאוחדות בדרך של איחוד יחסי בהתאם לשיעורי‬
‫ההחזקה בחברות אלו‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הפרש מקורי המיוחס לנכסים של החברות המאוחדות מופחת בהתאם לאורך החיים של הנכסים האמורים‬
‫או עם מימושם‪ ,‬סכומים שלא ניתן ליחסם כאמור מוצגים בסעיף רכוש אחר ומופחתים במשך ‪ 10‬שנים‪.‬‬
‫מוניטין שלילי )עודף השווי הנאות של הנכסים המזוהים‪ ,‬בניכוי השווי הנאות של התחייבויות המזוהות על‬
‫עלות הרכישה של ההשקעה( מנוכה תחילה מנכסים לא מוחשיים‪ ,‬לאחר מכן מנכסים לא כספיים באופן‬
‫יחסי לשווים של נכסים אלו והיתרה מוצגת במאזן המאוחד כהכנסה נדחית‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫יתרות ועסקות הדדיות ורווחים שבין חברות הקבוצה שאוחדו‪ ,‬בוטלו בדוחות הכספיים המאוחדים‪.‬‬
‫‪- 16 -‬‬
‫פקר ‪ -‬ידפז בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2004‬‬
‫ביאור ‪ - 2‬עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‪:‬‬
‫ו‪.‬‬
‫עקרונות איחוד הדוחות הכספיים )המשך(‪:‬‬
‫‪.4‬‬
‫יתרות מן הדוחות הכספיים של חברות שאוחדו נכללו בדוחות הכספיים המאוחדים‪ ,‬לאחר תיאומים‬
‫המתחייבים מיישום כללי חשבונאות אחידים הנקוטים בידי הקבוצה‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫מניות החברה המוחזקות על ידי החברה וחברה מאוחדת מוצגות כהפחתה מההון העצמי‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫פרטים על שיעורי ההחזקה בהון המניות ובהצבעה בחברות מוחזקות ‪ -‬ראה ביאור ‪.31‬‬
‫נכסים והתחייבויות צמודים או במטבע חוץ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫נכסים והתחייבויות במטבע‪-‬חוץ או הצמודים אליו מוצגים לפי שער החליפין היציג ליום המאזן‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫נכסים והתחייבויות הצמודים למדד המחירים לצרכן מוצגים לפי המדד הידוע בתאריך המאזן‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הפרשי הצמדה ושער נרשמים בדוחות הכספיים בעת התהוותם‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫להלן פרטים על מדדי המחירים לצרכן ושערי החליפין של מטבעות עיקריים‪:‬‬
‫‪2004‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2003‬‬
‫‪2002‬‬
‫מדד המחירים לצרכן )בנקודות(‬
‫‪100.6‬‬
‫‪99.4‬‬
‫‪101.31‬‬
‫דולר של ארה"ב )בש"ח ל‪ 1-‬דולר(‬
‫‪4.308‬‬
‫‪4.379‬‬
‫‪4.737‬‬
‫אירו אירופי )בש"ח ל‪ 1-‬אירו(‬
‫‪5.8768‬‬
‫‪5.5331‬‬
‫‪4.97‬‬
‫שיעור השינוי באחוזים‬
‫בשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2002‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫מדד המחירים לצרכן‬
‫דולר של ארה"ב‬
‫אירו אירופי‬
‫ח‪.‬‬
‫‪1.21‬‬
‫)‪(1.89‬‬
‫‪6.50‬‬
‫)‪(1.62‬‬
‫)‪(7.56‬‬
‫‪7.27‬‬
‫‪6.21‬‬
‫‪11.34‬‬
‫‪27.18‬‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‪:‬‬
‫כשווי מזומנים נחשבות השקעות שנזילותן גבוהה הכוללות‪ ,‬בין היתר‪ ,‬פיקדונות לזמן קצר שהופקדו בבנקים‪,‬‬
‫שאינם מוגבלים בשימוש ושאינם משועבדים‪ ,‬ושהתקופה עד למועד מימושם בעת ההשקעה בהם לא עלתה על‬
‫‪ 3‬חודשים‪.‬‬
‫‪- 17 -‬‬
‫פקר ‪ -‬ידפז בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2004‬‬
‫ביאור ‪ - 2‬עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‪:‬‬
‫ט‪.‬‬
‫הפרשה לחובות מסופקים‪:‬‬
‫ההפרשה לחובות מסופקים מחושבת באופן ספציפי בגין חובות מזוהים אשר לדעת הנהלת החברה וחברות‬
‫מאוחדות גבייתם מוטלת בספק‪ ,‬בתוספת הפרשה כללית במגזר הפלדה‪ ,‬המחושבת בשיעור מסויים קבוע‬
‫מהאשראי הניתן ללקוחות מגזר זה‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫מלאי‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫המלאי מוערך לפי העלות או השוק‪ ,‬כנמוך שבהם‪ .‬העלות נקבעת כלהלן‪:‬‬
‫א(‬
‫חומרי גלם ועזר ‪ -‬על בסיס "נכנס ראשון ‪ -‬יוצא ראשון"‪.‬‬
‫ב(‬
‫תוצרת בעיבוד ותוצרת גמורה ‪ -‬מחיר מכירה בניכוי רווח גולמי והוצאות השלמה לפי עלויות ייצור‬
‫מחושבות )הכוללים חומרים‪ ,‬עבודה והוצאות ישירות ועקיפות אחרות(‪ ,‬לפי שלבי העיבוד‪.‬‬
‫ג(‬
‫חומרי אחזקה‪ ,‬חומרי עזר וחלפים ‪ -‬בחלקם על בסיס "ממוצע נע"‪ ,‬בחלקם על בסיס "נכנס ראשון ‪-‬‬
‫יוצא ראשון" ובחלקם לפי סכום בסיסי‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫המלאי מוצג לאחר הפרשה לירידת ערך מלאי איטי לפי הערכת ההנהלה‪.‬‬
‫יא‪ .‬השקעות‪:‬‬
‫חברות מוחזקות‪:‬‬
‫מוצגות לפי שיטת השווי המאזני‪.‬‬
‫יב‪ .‬רכוש קבוע‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫מוצג לפי העלות בניכוי פחת נצבר ובניכוי הפרשות לירידת ערך על פי תקן חשבונאות מספר ‪ .15‬הפחת‬
‫מחושב לפי "שיטת הקו הישר" על בסיס תקופת השימוש המשוערת בנכסים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫נכסים אשר בגינם נתקבל מענק השקעות מוצגים בקיזוז סכום המענק שנתקבל עבורם‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫חברות מאוחדות היוונו שכר עובדים שעסקו בהרכבה ובהתקנת המכונות שנרכשו‪ .‬ההיוון חושב לפי עלויות‬
‫השכר של אותם עובדים‪ ,‬אשר לפי הערכת ההנהלה אינה גבוהה מעלויות קבלני משנה במידה והיו‬
‫מבצעים אותן עבודות‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫שיפורים במושכר מופחתים על פני משך תקופת השכירות‪ ,‬כולל תקופת האופציה‪ ,‬או משך חייהם המוערך‬
‫הנמוך שבהם‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫יג‪.‬‬
‫מלאי בסיסי מוצג לפי העלות ואינו מופחת‪.‬‬
‫רכוש אחר‪:‬‬
‫הוצאות הנפקת איגרות חוב מופחתות על פני תקופת איגרות החוב‪ ,‬באופן יחסי ליתרתן במחזור‪.‬‬
‫יד‪ .‬הכרה בהכנסה‪:‬‬
‫הכנסות ממכירת מוצרים נכללות עם מסירת המשלוח ללקוח‪.‬‬
‫‪- 18 -‬‬
‫פקר ‪ -‬ידפז בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2004‬‬
‫ביאור ‪ - 2‬עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‪:‬‬
‫טו‪ .‬אגרות חוב הניתנות להמרה במניות‪:‬‬
‫אגרות החוב אשר לתאריך המאזן המרתן אינה נחשבת כצפויה נכללות בסכום ההתחייבות ליום המאזן‪ ,‬בהתאם‬
‫לתנאי הנפקתן ומוצגות במסגרת ההתחייבויות לזמן ארוך‪.‬‬
‫טז‪ .‬מסים על ההכנסה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫החברה והחברות המאוחדות נוקטות בשיטה של ייחוס מסים‪ .‬בהתאם לכך הדוחות הכספיים כוללים מסים‬
‫נדחים בגין הפרשים זמניים בין הדיווח הכספי לבין הדיווח לצרכי מס‪-‬הכנסה‪ .‬הפרשים אלה נובעים בעיקר‬
‫מהפרשים בין היתרה המופחתת של נכסים בני פחת בדוחות הכספיים לבין הסכומים שיותרו בעתיד‬
‫כפחת לצורכי מס‪-‬הכנסה‪ ,‬מפער בעיתוי זקיפת הוצאות והכנסות מסוימות‪ ,‬מיתרות להעברה של הפסדים‬
‫לצורכי מס ושל "ניכוי בשל אינפלציה"‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים ימדדו לפי שיעורי המס הצפויים להתייחס לתקופה שבה‬
‫ימומש הנכס או תסולק ההתחייבות בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המס אשר נחקקו או שחקיקתם‬
‫הושלמה למעשה עד לתאריך המאזן‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫החברה וחברות מאוחדות יוצרות נכס מס נדחה בגין כל ההפרשים הזמניים הניתנים לקיזוז‪ ,‬אם צפויים‬
‫רווחים חייבים במס שכנגדם ניתן יהיה לקזז את ההפרשים הזמניים הניתנים לקיזוז‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫השקעות בחברות מוחזקות הנכללות בדוח רווח והפסד על בסיס השווי המאזני‪ ,‬תהיינה חייבות במס רווחי‬
‫הון‪ ,‬אם תימכרנה בסכומים העולים על עלותן‪ .‬בהתחשב באופי ההשקעות שנרכשו כדי להחזיק בהן‬
‫ולפתחן‪ ,‬והואיל ואין בכוונת החברה לממשן‪ ,‬לא נעשתה הפרשה למסים על רווחי הון בגין התוספת‬
‫האמורה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫החברה עשויה להתחייב במס נוסף במקרה של חלוקת דיבידנד על‪-‬ידי חברות מוחזקות המיוחס לרווחים‬
‫בגין מפעלים מאושרים אולם אין בכוונת החברות המאוחדות לחלק את הרווחים שנצברו בגין מפעלים‬
‫מאושרים‪.‬‬
‫יז ‪.‬‬
‫הסתייעות באומדנים‪:‬‬
‫בעת הכנתם של דוחות כספיים‪ ,‬עריכתם והצגתם על פי כללי החשבונאות המקובלים‪ ,‬נדרשה הנהלת החברה‬
‫לבצע אומדנים ולהניח הנחות אשר משפיעים על הנתונים המוצגים בדוחות הכספיים ובביאורים הנלווים אליהם‪.‬‬
‫מעצם טיבם של אומדנים והנחות‪ ,‬התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מן האומדנים‪.‬‬
‫יח‪ .‬רווח למניה‪:‬‬
‫רווח למניה חושב בהתאם להוראות גילוי דעת ‪ 55‬של לשכת רואי‪-‬חשבון בישראל‪.‬‬
‫יט‪ .‬עסקאות עם בעל שליטה‪:‬‬
‫טופלו בהתאם לתקנות ניירות ערך )הצגת פעולות בין תאגיד לבעל שליטה בו בדוחות הכספיים(‪,‬‬
‫התשנ"ו‪.1996-‬‬
‫‪- 19 -‬‬
‫פקר ‪ -‬ידפז בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2004‬‬
‫ביאור ‪ - 2‬עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(‪:‬‬
‫כ‪.‬‬
‫מכשירים פיננסיים‪:‬‬
‫בביאור ‪ 29‬ניתן גילוי אודות השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים בהתאם לכללים הבאים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים הינו הסכום שתמורתו ניתן להחליף נכס או לסלק התחייבות עם צדדים‬
‫שלישיים שיש להם את המידע הדרוש ורצונם בכך במהלך העסקים הרגיל‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫כאשר מכשיר פיננסי נסחר בשוק פעיל ונזיל‪ ,‬שערו בשוק מספק את הראיה הטובה ביותר לשוויו ההוגן‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כאשר קיימת פעילות לא תדירה בשוק‪ ,‬השוק אינו מבוסס היטב‪ ,‬נסחרים נפחים קטנים יחסית למספר‬
‫היחידות הסחירות של המכשיר הפיננסי או כאשר שער השוק אינו זמין – ניתן להשתמש בטכניקות‬
‫הערכה לקביעת השווי ההוגן )התייחסות לשווי השוטף בשוק של מכשיר אחר הזהה בעיקרו‪ ,‬יישום ניתוח‬
‫תזרים מזומנים מנוכים ומודלים לתמחור אופציות(‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫הסכום הפנקסני של עלות היסטורית של סכומים לקבל ולשלם בתנאים רגילים של אשראי מסחרי מתקרב‬
‫בדרך כלל לשווי הוגן‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫השווי ההוגן של התחייבות בגין פיקדון ללא מועד פירעון מוגדר הינו הסכום לתשלום לפי דרישה בתאריך‬
‫הדיווח‪.‬‬
‫כא‪ .‬השפעת תקן חשבונאות חדש‪:‬‬
‫בחודש יולי ‪ ,2004‬פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר ‪ 19‬בדבר מסים על‬
‫ההכנסה‪ .‬תקן זה קובע את הטיפול החשבונאי הנדרש )כללי הכרה‪ ,‬מדידה‪ ,‬הצגה וגילוי( לגבי מסים על‬
‫ההכנסה‪ .‬יישום התקן יגרום למספר שינויים במדיניות החשבונאית של החברה לגבי מסים על ההכנסה‪ ,‬ביניהם‪,‬‬
‫הכרה במסים נדחים‪ ,‬גם בגין הפרשים זמניים המתייחסים למקרקעין‪.‬‬
‫תקן חשבונאות מספר ‪ 19‬יחול על דוחות כספיים המתייחסים לתקופות המתחילות ביום ‪ 1‬בינואר ‪.2005‬‬
‫החברה תאמץ את תקן ‪ 19‬בדרך של השפעה מצטברת לתחילת שנה‪ ,‬למעט מספר חריגים‪.‬‬
‫להערכת החברה‪ ,‬השפעת התקן החדש על תוצאות הפעולות‪ ,‬המצב הכספי ותזרים המזומנים שלה אינה צפויה‬
‫להיות מהותית‪.‬‬
‫‪- 20 -‬‬
‫פקר ‪ -‬ידפז בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2004‬באלפי ש"ח(‬
‫ביאור ‪ - 3‬מזומנים ושווי מזומנים‪:‬‬
‫הרכב‪:‬‬
‫במאוחד‬
‫‪31.12.2003‬‬
‫‪31.12.2004‬‬
‫בחברה‬
‫‪31.12.2003‬‬
‫‪31.12.2004‬‬
‫בשקלים‪:‬‬
‫בקופה ובבנקים‬
‫‪302‬‬
‫‪270‬‬
‫‪-‬‬
‫‪30‬‬
‫במטבע‪-‬חוץ‪:‬‬
‫בקופה ובבנקים‬
‫‪2,210‬‬
‫‪6,715‬‬
‫‪106‬‬
‫‪107‬‬
‫‪2,480‬‬
‫‪7,017‬‬
‫‪136‬‬
‫‪107‬‬
‫ביאור ‪ - 4‬לקוחות‪:‬‬
‫הרכב‪:‬‬
‫במאוחד‬
‫‪31.12.2003‬‬
‫‪31.12.2004‬‬
‫בחשבון פתוח*‬
‫‪220,345‬‬
‫‪221,876‬‬
‫‪-‬‬
‫‪26,805‬‬
‫בחשבון המחאות לגביה‬
‫‪146,277‬‬
‫‪96,427‬‬
‫‪-‬‬
‫‪10,831‬‬
‫‪366,622‬‬
‫‪318,303‬‬
‫‪-‬‬
‫‪37,636‬‬
‫)‪(24,925‬‬
‫)‪(22,539‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(4,936‬‬
‫סך‪-‬הכל‬
‫‪341,697‬‬
‫‪295,764‬‬
‫‪-‬‬
‫‪32,700‬‬
‫כולל לקוחות במט"ח או צמוד למט"ח‬
‫‪99,354‬‬
‫‪84,402‬‬
‫‪-‬‬
‫‪11,308‬‬
‫בניכוי ‪ -‬הפרשה לחובות מסופקים‬
‫*‬
‫בחברה‬
‫‪31.12.2003‬‬
‫‪31.12.2004‬‬
‫ביאור ‪ - 5‬חייבים ויתרות‪-‬חובה‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫הרכב‪:‬‬
‫במאוחד‬
‫‪31.12.2003‬‬
‫‪31.12.2004‬‬
‫בחברה‬
‫‪31.12.2003‬‬
‫‪31.12.2004‬‬
‫עובדים‬
‫‪228‬‬
‫‪257‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫מוסדות‬
‫‪16,839‬‬
‫‪325‬‬
‫‪1,296‬‬
‫‪-‬‬
‫חברה אם‬
‫‪300‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪6,994‬‬
‫‪-‬‬
‫חברה מאוחדת באיחוד יחסי‬
‫‪2,863‬‬
‫‪-‬‬
‫‪295‬‬
‫‪-‬‬
‫חברות מאוחדות‬
‫מסים נדחים‬
‫‪14,090‬‬
‫‪17,339‬‬
‫‪1,455‬‬
‫‪2,105‬‬
‫חייבים ויתרות‪-‬חובה אחרים‬
‫‪1,875‬‬
‫‪3,870‬‬
‫‪769‬‬
‫‪865‬‬
‫‪36,195‬‬
‫‪21,791‬‬
‫‪10,809‬‬
‫‪2,970‬‬
‫סך‪-‬הכל‬
‫‪- 21 -‬‬
‫פקר ‪ -‬ידפז בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2004‬באלפי ש"ח(‬
‫ביאור ‪ - 5‬חייבים ויתרות‪-‬חובה )המשך(‪:‬‬
‫ב‪.‬‬
‫פרטים נוספים‪:‬‬
‫יתרות עובדים צמודות למדד המחירים לצרכן בתוספת ‪ 4%‬ריבית שנתית‪.‬‬
‫ביאור ‪ - 6‬מלאי‪:‬‬
‫הרכב‪:‬‬
‫במאוחד‬
‫‪31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫בחברה‬
‫‪31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫חומרי גלם‪ ,‬חומרי עזר ואריזות‬
‫‪122,209‬‬
‫‪70,348‬‬
‫‪-‬‬
‫‪12,877‬‬
‫מוצרים בתהליך העיבוד‬
‫‪2,910‬‬
‫‪2,211‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫תוצרת גמורה ומוצרים קנויים‬
‫‪80,591‬‬
‫‪58,445‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,294‬‬
‫‪205,710‬‬
‫‪131,004‬‬
‫‪-‬‬
‫‪14,171‬‬
‫‪8,295‬‬
‫‪9,928‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫סך‪-‬הכל‬
‫‪214,005‬‬
‫‪140,932‬‬
‫‪-‬‬
‫‪14,171‬‬
‫ס"ה התחייבויות‬
‫‪38,797‬‬
‫‪11,426‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫מלאי בדרך‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(1‬‬
‫ביאור ‪ - 7‬השקעות בחברות מוחזקות‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫הרכב‪:‬‬
‫פיסקה‬
‫במאוחד‬
‫‪31.12.2003‬‬
‫‪31.12.2004‬‬
‫בחברה‬
‫‪31.12.2003‬‬
‫‪31.12.2004‬‬
‫חברות מאוחדות‬
‫ב‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫חברות כלולות‬
‫ג‬
‫‪10,374‬‬
‫‪9,086‬‬
‫‪1,837‬‬
‫‪10,374‬‬
‫‪9,086‬‬
‫‪173,066‬‬
‫סך‪-‬הכל‬
‫‪- 22 -‬‬
‫‪171,229‬‬
‫‪124,297‬‬
‫‪2,311‬‬
‫‪126,608‬‬
‫פקר ‪ -‬ידפז בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2004‬באלפי ש"ח(‬
‫ביאור ‪ - 7‬השקעות בחברות מוחזקות )המשך(‪:‬‬
‫ב‪.‬‬
‫חברות מאוחדות‪:‬‬
‫הרכב‪:‬‬
‫בחברה‬
‫‪31.12.2003‬‬
‫‪31.12.2004‬‬
‫מניות‪ ,‬לפי העלות‬
‫‪127,395‬‬
‫‪95,693‬‬
‫חלקה של החברה בעודפים ובקרנות שנצברו מהרכישה‪ ,‬נטו‬
‫‪44,749‬‬
‫‪17,607‬‬
‫בניכוי דיבידנד שהתקבל בשנת הדוח‬
‫)‪(110‬‬
‫סך‪-‬הכל השווי המאזני‬
‫‪-‬‬
‫‪44,639‬‬
‫‪17,607‬‬
‫‪172,034‬‬
‫‪113,300‬‬
‫הלוואות לזמן ארוך‪:‬‬
‫‪4,986‬‬
‫שטרי הון )‪(1‬‬
‫‪-‬‬
‫הלוואה צמודה למדד בתוספת ריבית בשיעור ‪5%‬‬
‫‪3,891‬‬
‫הלוואה צמודה למדד‬
‫הלוואה צמודה לדולר של ארה"ב בתוספת ריבית בשיעור ‪5%‬‬
‫מניות החברה המוחזקות ע"י חברה מאוחדת‬
‫סך‪-‬הכל‪ ,‬נטו‬
‫‪-‬‬
‫‪4,986‬‬
‫‪413‬‬
‫‪14,066‬‬
‫‪1,688‬‬
‫‪8,877‬‬
‫‪21,153‬‬
‫)‪(7,845‬‬
‫)‪(7,845‬‬
‫‪173,066‬‬
‫‪126,608‬‬
‫)‪ (1‬שטרי ההון אינם נושאים ריבית וטרם נקבע זמן פירעונם‪.‬‬
‫)‪ (2‬חלקה של הקבוצה בחברות מאוחדות באיחוד יחסי לאחר ביטול יתרות ועסקאות הדדיות הינו כמפורט‬
‫להלן‪.‬‬
‫‪31.12.2004‬‬
‫‪31.12.2003‬‬
‫נכסים שוטפים‬
‫‪10,558‬‬
‫‪3,402‬‬
‫נכסים שאינם שוטפים‬
‫‪2,162‬‬
‫‪1,216‬‬
‫התחייבויות שוטפות‬
‫)‪(11,644‬‬
‫)‪(3,445‬‬
‫התחייבויות לזמן ארוך‬
‫)‪(412‬‬
‫)‪(356‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪31.12.2003‬‬
‫‪31.12.2004‬‬
‫מחזור הפעולות‬
‫‪21,668‬‬
‫‪11,168‬‬
‫הכנסות אחרות‪) ,‬עלויות והוצאות(‪ ,‬נטו‬
‫)‪(22,833‬‬
‫)‪(10,721‬‬
‫רווח )הפסד( לפני מסים‬
‫)‪(1,165‬‬
‫‪438‬‬
‫רווח )הפסד( לאחר מסים‬
‫)‪(1,593‬‬
‫‪304‬‬
‫‪- 23 -‬‬
‫פקר ‪ -‬ידפז בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2004‬באלפי ש"ח(‬
‫ביאור ‪ - 7‬השקעות בחברות מוחזקות )המשך(‪:‬‬
‫ג‪.‬‬
‫חברות כלולות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הרכב‪:‬‬
‫פיסקה‬
‫‪.2‬‬
‫במאוחד‬
‫‪31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫בחברה‬
‫‪31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫חברות במוסקבה‬
‫‪2‬‬
‫‪8,537‬‬
‫‪6,775‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫פ‪.‬ל‪.‬ה‪ .‬הנדסת תאורה בע"מ‬
‫‪3‬‬
‫‪1,683‬‬
‫‪1,647‬‬
‫‪1,683‬‬
‫‪1,647‬‬
‫סטיל ליין ‪ -‬ידפז בע"מ‬
‫‪4‬‬
‫‪154‬‬
‫‪664‬‬
‫‪154‬‬
‫‪664‬‬
‫‪10,374‬‬
‫‪9,086‬‬
‫‪1,837‬‬
‫‪2,311‬‬
‫חברות במוסקבה‪:‬‬
‫א(‬
‫הרכב‪:‬‬
‫במאוחד‬
‫‪31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫השקעה‬
‫‪4,804‬‬
‫‪4,804‬‬
‫רווחים שנצברו‬
‫‪1,762‬‬
‫‪-‬‬
‫‪6,566‬‬
‫‪4,804‬‬
‫‪1,971‬‬
‫‪1,971‬‬
‫‪8,537‬‬
‫‪6,775‬‬
‫הלוואה‬
‫ב(‬
‫ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2003‬רכשה חברה מאוחדת מהחברה האם ‪ 24.5%‬ממניות כל אחת משתי‬
‫חברות במוסקבה העוסקות בתחום עיבוד פלדה שטוחה וארוכה‪ ,‬שרותי פלדה ומוצרים נוספים‪.‬‬
‫ההלוואה הינה לצד שלישי‪ ,‬שהינו אחד מבעלי המניות בחברות הנ"ל‪ .‬לחברה התחייבות להשקעה‬
‫נוספת בסך ‪ 4,523‬אלפי ש"ח‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫פ‪.‬ל‪.‬ה‪ .‬הנדסת תאורה בע"מ )להלן‪" :‬פ‪.‬ל‪.‬ה‪(".‬‬
‫א(‬
‫הרכב‪:‬‬
‫במאוחד‬
‫‪31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫עלות‬
‫‪768‬‬
‫‪768‬‬
‫‪768‬‬
‫‪768‬‬
‫הפסדים שנצברו‬
‫)‪(1,275‬‬
‫)‪(946‬‬
‫)‪(1,275‬‬
‫)‪(946‬‬
‫)‪(507‬‬
‫)‪(178‬‬
‫)‪(507‬‬
‫)‪(178‬‬
‫‪2,190‬‬
‫‪1,825‬‬
‫‪2,190‬‬
‫‪1,825‬‬
‫‪1,683‬‬
‫‪1,647‬‬
‫‪1,683‬‬
‫‪1,647‬‬
‫הלוואה‬
‫ב(‬
‫בחברה‬
‫‪31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫פרטים נוספים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫פ‪.‬ל‪.‬ה‪ .‬עוסקת בייצור ושיווק של עמודי תאורה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ההלוואה צמודה למדד ללא ריבית‪ .‬טרם נקבע תאריך פרעון‪.‬‬
‫‪- 24 -‬‬
‫פקר ‪ -‬ידפז בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2004‬באלפי ש"ח(‬
‫ביאור ‪ - 7‬השקעות בחברות מוחזקות )המשך(‪:‬‬
‫ג‪.‬‬
‫חברות כלולות )המשך(‪:‬‬
‫‪.4‬‬
‫סטיל ליין ‪ -‬ידפז בע"מ )להלן‪" :‬סטיל ליין"(‪:‬‬
‫א(‬
‫הרכב‪:‬‬
‫במאוחד‬
‫‪31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫עלות‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫רווחים שנצברו‬
‫‪141‬‬
‫‪251‬‬
‫‪141‬‬
‫‪251‬‬
‫‪142‬‬
‫‪252‬‬
‫‪142‬‬
‫‪252‬‬
‫‪12‬‬
‫‪412‬‬
‫‪12‬‬
‫‪412‬‬
‫‪154‬‬
‫‪664‬‬
‫‪154‬‬
‫‪664‬‬
‫הלוואה‬
‫ב(‬
‫בחברה‬
‫‪31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫סטיל ליין עוסקת בייצור ושיווק צינורות‪.‬‬
‫ביאור ‪ - 8‬רכוש קבוע‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫הרכב‪:‬‬
‫במאזן המאוחד‪:‬‬
‫קרקע‬
‫ומבנים‬
‫מכונות‬
‫וציוד‬
‫כלי רכב‬
‫רהוט וציוד‬
‫משרדי‬
‫שיפורים‬
‫במושכר‬
‫סך‪-‬הכל‬
‫עלות‪:‬‬
‫ליום ‪ 1‬בינואר ‪2004‬‬
‫‪78,414‬‬
‫‪236,166‬‬
‫‪10,095‬‬
‫‪15,531‬‬
‫‪2,683‬‬
‫‪342,889‬‬
‫תוספות‬
‫‪11,966‬‬
‫‪9,566‬‬
‫‪1,984‬‬
‫‪839‬‬
‫‪342‬‬
‫‪24,697‬‬
‫גריעות‬
‫)‪(4,803‬‬
‫)‪(12,684‬‬
‫)‪(1,387‬‬
‫)‪(110‬‬
‫‪85,577‬‬
‫‪233,048‬‬
‫‪10,692‬‬
‫‪16,260‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2004‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(18,984‬‬
‫‪3,025‬‬
‫‪348,602‬‬
‫פחת נצבר‪:‬‬
‫ליום ‪ 1‬בינואר ‪2004‬‬
‫‪35,324‬‬
‫‪179,898‬‬
‫‪5,682‬‬
‫‪10,106‬‬
‫‪992‬‬
‫‪232,002‬‬
‫תוספות‬
‫‪4,184‬‬
‫‪8,886‬‬
‫‪1,179‬‬
‫‪971‬‬
‫‪193‬‬
‫‪15,413‬‬
‫גריעות‬
‫)‪(4,803‬‬
‫)‪(11,164‬‬
‫)‪(1,052‬‬
‫)‪(65‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(17,084‬‬
‫‪34,705‬‬
‫‪177,620‬‬
‫‪5,809‬‬
‫‪11,012‬‬
‫‪1,185‬‬
‫‪230,331‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2004‬‬
‫יתרה מופחתת‪:‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2004‬‬
‫‪50,872‬‬
‫‪55,428‬‬
‫‪4,883‬‬
‫‪5,248‬‬
‫‪1,840‬‬
‫‪118,271‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2003‬‬
‫‪43,090‬‬
‫‪56,268‬‬
‫‪4,413‬‬
‫‪5,425‬‬
‫‪1,691‬‬
‫‪110,887‬‬
‫‪4-2‬‬
‫‪7‬‬
‫‪15‬‬
‫שיעורי הפחת ב‪%-‬‬
‫‪- 25 -‬‬
‫‪33-6‬‬
‫‪10‬‬
‫פקר ‪ -‬ידפז בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2004‬באלפי ש"ח(‬
‫ביאור ‪ - 8‬רכוש קבוע‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫הרכב )המשך(‪:‬‬
‫במאזן החברה‪:‬‬
‫קרקע‬
‫ומבנים‬
‫מכונות‬
‫וציוד‬
‫כלי רכב‬
‫רהוט וציוד‬
‫משרדי‬
‫סך‪-‬הכל‬
‫עלות‪:‬‬
‫ליום ‪ 1‬בינואר ‪2004‬‬
‫תוספות‬
‫מיזוג משני *‬
‫גריעות‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2004‬‬
‫‪8,618‬‬
‫‪33,664‬‬
‫‬‫)‪(8,618‬‬
‫‬‫)‪(33,664‬‬
‫‪6,296‬‬
‫‪3,326‬‬
‫‪51,904‬‬
‫‪312‬‬
‫‪397‬‬
‫‪709‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(4,280‬‬
‫)‪(46,562‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(579‬‬
‫)‪(54‬‬
‫)‪(633‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,749‬‬
‫‪3,669‬‬
‫‪5,418‬‬
‫פחת נצבר‪:‬‬
‫ליום ‪ 1‬בינואר ‪2004‬‬
‫תוספות‬
‫מיזוג משני *‬
‫גריעות‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2004‬‬
‫‪1,713‬‬
‫‪17,417‬‬
‫‬‫)‪(1,713‬‬
‫‬‫)‪(17,417‬‬
‫‪4,001‬‬
‫‪1,739‬‬
‫‪24,870‬‬
‫‪258‬‬
‫‪408‬‬
‫‪666‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(2,900‬‬
‫)‪(22,030‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(433‬‬
‫)‪(10‬‬
‫)‪(443‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪926‬‬
‫‪2,137‬‬
‫‪3,063‬‬
‫יתרה מופחתת‪:‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2004‬‬
‫‪-‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2003‬‬
‫‪6,905‬‬
‫‪16,247‬‬
‫‪4-2‬‬
‫‪7‬‬
‫שיעורי הפחת ב‪%-‬‬
‫*‬
‫‪-‬‬
‫ראה ביאור ‪.1‬ג'‪.‬‬
‫‪- 26 -‬‬
‫‪823‬‬
‫‪1,532‬‬
‫‪2,355‬‬
‫‪2,295‬‬
‫‪1,587‬‬
‫‪27,034‬‬
‫‪15‬‬
‫‪33-6‬‬
‫פקר ‪ -‬ידפז בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2004‬באלפי ש"ח(‬
‫ביאור ‪ - 8‬רכוש קבוע )המשך(‪:‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מכונות וציוד‪:‬‬
‫יתרת המכונות וציוד כוללת מלאי בסיסי של עופרת ואבץ בבריכות גילוון בסך ‪ 5,045‬אלפי ש"ח )‪- 31.12.2003‬‬
‫‪ 5,873‬אלפי ש"ח(‪.‬‬
‫העלות הינה לאחר ניכוי מענק השקעות שנתקבל בסך ‪ 3,822‬אלפי ש"ח )‪ - 31.12.2003‬זהה(‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫קרקע ומבנים‪:‬‬
‫המקרקעין של המפעלים ממוקמים בקרית מלאכי‪ ,‬באשקלון‪ ,‬בחיפה ובערד בשטח כולל של כ‪ 140 -‬דונם על פי‬
‫חוזי חכירה‪ .‬תקופת החכירה על פי החוזים האמורים הינם ל‪ 49 -‬שנים ויסתיימו בשנים ‪ .2043 - 2010‬על פי‬
‫החוזים האמורים לחברה רשות להאריך את הסכמי החכירה לתקופה נוספת של ‪ 49‬שנים‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬חלק מהמקרקעין של המפעלים‪ ,‬שכורים על פי הסכמי שכירות לתקופות המסתיימות בשנים ‪- 2010‬‬
‫‪.2014‬‬
‫ד‪.‬‬
‫היוון הוצאות‪:‬‬
‫העלות של מקרקעין ומכונות וציוד במאזן המאוחד כוללים היוון הוצאות הקמה בסך ‪ 5,916‬אלפי ש"ח‬
‫)‪ - 31.12.2003‬זהה( וכן הוצאות מימון ריאליות בסך ‪ 1,542‬אלפי ש"ח )‪ - 31.12.2003‬זהה(‪ .‬וזאת על בסיס‬
‫היקף המימון ששימש להשקעה ברכוש עד להפעלתו‪ .‬היתרה המופחתת של היוון הוצאות הקמה והוצאות מימון‬
‫ליום ‪ 31.12.2004‬וליום ‪ 31.12.2003‬מסתכמת בסך ‪ 3,753‬אלפי ש"ח ו‪ 956 -‬אלפי ש"ח‪ ,‬בהתאמה‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫שיעבודים והתקשרויות ‪ -‬ראה ביאור ‪.18‬‬
‫ביאור ‪ - 9‬רכוש אחר‪:‬‬
‫הרכב‪:‬‬
‫עלות‬
‫‪31.12.2004‬‬
‫יתרה‬
‫הפחתה‬
‫מופחתת‬
‫שנצברה‬
‫עלות‬
‫‪31.12.2003‬‬
‫יתרה‬
‫הפחתה‬
‫מופחתת‬
‫שנצברה‬
‫במאוחד‪:‬‬
‫הוצאות הנפקת איגרות חוב‬
‫‪5,647‬‬
‫‪4,810‬‬
‫‪837‬‬
‫‪5,647‬‬
‫‪4,212‬‬
‫‪1,435‬‬
‫מוניטין*‬
‫‪2,823‬‬
‫‪1,447‬‬
‫‪1,376‬‬
‫‪2,823‬‬
‫‪1,081‬‬
‫‪1,742‬‬
‫‪8,470‬‬
‫‪6,257‬‬
‫‪2,213‬‬
‫‪8,470‬‬
‫‪5,293‬‬
‫‪3,177‬‬
‫סך‪-‬הכל‬
‫בחברה‪:‬‬
‫הוצאות הנפקת איגרות חוב‬
‫‪5,647‬‬
‫מסים נדחים )ראה ביאור ‪(15‬‬
‫‪552‬‬
‫סך‪-‬הכל‬
‫*‬
‫‪6,199‬‬
‫‪4,810‬‬
‫‪837‬‬
‫‪5,647‬‬
‫‪4,212‬‬
‫‪1,435‬‬
‫‪-‬‬
‫‪552‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪5,647‬‬
‫‪4,212‬‬
‫‪1,435‬‬
‫‪1,389‬‬
‫‪4,810‬‬
‫העלות היא לאחר ניכוי יתרת זכות מרכישת זכויות המיעוט בחברה מאוחדת ‪ -‬ראה ביאור ‪.1‬ב'‪.‬‬
‫‪- 27 -‬‬
‫פקר ‪ -‬ידפז בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2004‬באלפי ש"ח(‬
‫ביאור ‪ - 10‬אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫הרכב‪:‬‬
‫במאוחד‬
‫בסיס‬
‫הצמדה‬
‫בחברה‬
‫שיעור הריבית‬
‫ליום‬
‫‪31.12.2003 31.12.2004 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2004‬‬
‫‪%‬‬
‫מתאגידים בנקאיים‪:‬‬
‫משיכת יתר‬
‫לא צמוד‬
‫‪12,016‬‬
‫‪1,044‬‬
‫‪750‬‬
‫‪3,274‬‬
‫הלוואות לזמן קצר‬
‫לא צמוד‬
‫‪6-4.95‬‬
‫‪222,942‬‬
‫‪119,491‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫הלוואות לזמן קצר‬
‫צמוד מדד‬
‫‪4.85‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫הלוואות לזמן קצר‬
‫צמוד לדולר‬
‫‪4.8-2.8‬‬
‫‪28,260‬‬
‫‪33,209‬‬
‫‪-‬‬
‫‪26,432‬‬
‫‪278,218‬‬
‫‪153,744‬‬
‫‪3,274‬‬
‫‪27,182‬‬
‫חלויות שוטפות של‬
‫התחייבויות לזמן‬
‫ארוך‬
‫סך‪-‬הכל‬
‫ב‪.‬‬
‫שיעבודים וערבויות ‪ -‬ראה ביאור ‪ 18‬א'‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫התניות פיננסיות‪:‬‬
‫‪25,035‬‬
‫‪33,071‬‬
‫‪4,174‬‬
‫‪5,075‬‬
‫‪303,253‬‬
‫‪186,815‬‬
‫‪7,448‬‬
‫‪32,257‬‬
‫לחברה התניות פיננסיות לתאגידים בנקאיים שעיקרן שמירה על הון עצמי מוחשי‪ ,‬כמוגדר בהתחייבות‪ ,‬שלא‬
‫יפחת משיעור מסוים מסך המאזן ושלא יפחת מסכום מסוים‪.‬‬
‫ליום ‪ 31.12.2004‬החברה עמדה בהתניות הנ"ל‪.‬‬
‫ביאור ‪ - 11‬התחייבויות לספקים ולנותני שירותים‪:‬‬
‫הרכב‪:‬‬
‫במאוחד‬
‫‪31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫בחברה‬
‫‪31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫בחשבון פתוח‪:‬‬
‫בשקלים‬
‫‪26,937‬‬
‫‪26,227‬‬
‫‪1,574‬‬
‫‪4,332‬‬
‫במט"ח‬
‫‪106,666‬‬
‫‪87,669‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,770‬‬
‫בחשבון המחאות לפרעון‬
‫סך‪-‬הכל‬
‫‪8,790‬‬
‫‪3,936‬‬
‫‪472‬‬
‫‪508‬‬
‫‪142,393‬‬
‫‪117,832‬‬
‫‪2,046‬‬
‫‪6,610‬‬
‫‪- 28 -‬‬
‫פקר ‪ -‬ידפז בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2004‬באלפי ש"ח(‬
‫ביאור ‪ - 12‬זכאים ויתרות‪-‬זכות‪:‬‬
‫הרכב‪:‬‬
‫במאוחד‬
‫‪31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫בחברה‬
‫‪31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫עובדים והתחייבויות אחרות בשל שכר ומשכורת‬
‫‪12,591‬‬
‫‪10,230‬‬
‫‪2,715‬‬
‫‪2,363‬‬
‫הפרשה להוצאות הכרוכות בהיערכות בעקבות‬
‫האטה בפעילות‬
‫‪3,100‬‬
‫‪10,152‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫מוסדות‬
‫‪6,694‬‬
‫‪2,147‬‬
‫‪-‬‬
‫‪220‬‬
‫‪-‬‬
‫‪7,796‬‬
‫‪1,072‬‬
‫‪721‬‬
‫בעלי זכויות המיעוט‬
‫‪3,328‬‬
‫‪3,438‬‬
‫‪3,328‬‬
‫‪3,438‬‬
‫הפרשה לתביעות‬
‫‪2,300‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫זכאים ויתרות‪-‬זכות אחרים‬
‫חברה אם‬
‫סך‪-‬הכל‬
‫‪-‬‬
‫‪5,087‬‬
‫‪1,954‬‬
‫‪872‬‬
‫‪81‬‬
‫‪33,100‬‬
‫‪35,717‬‬
‫‪7,987‬‬
‫‪6,823‬‬
‫ביאור ‪ - 13‬אגרות חוב הניתנות להמרה במניות‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫הרכב‪:‬‬
‫בסיס‬
‫הצמדה‬
‫אגרות חוב )סדרה ב'(‬
‫מדד‬
‫‪6.5%‬‬
‫בניכוי חלויות שוטפות‬
‫ב‪.‬‬
‫שיעור‬
‫הריבית‬
‫במאוחד ובחברה‬
‫‪31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫‪12,522‬‬
‫‪16,547‬‬
‫‪4,174‬‬
‫‪4,137‬‬
‫‪8,348‬‬
‫‪12,410‬‬
‫מועדי הפרעון לפי שנים לאחר תאריך המאזן‪:‬‬
‫במאוחד ובחברה‬
‫‪31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫בשנה הראשונה )חלויות שוטפות(‬
‫‪4,174‬‬
‫‪4,137‬‬
‫בשנה השניה‬
‫‪4,174‬‬
‫‪4,137‬‬
‫בשנה השלישית‬
‫‪4,174‬‬
‫‪4,137‬‬
‫בשנה הרביעית‬
‫סך‪-‬הכל‬
‫‪- 29 -‬‬
‫‪-‬‬
‫‪4,136‬‬
‫‪12,522‬‬
‫‪16,547‬‬
‫פקר ‪ -‬ידפז בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2004‬באלפי ש"ח(‬
‫ביאור ‪ - 13‬איגרות חוב הניתנות להמרה במניות )המשך(‪:‬‬
‫ג‪.‬‬
‫פרטים נוספים‪:‬‬
‫איגרות חוב )סדרה ב'( הונפקו בחודש יוני ‪ 2000‬על ידי החברה‪ ,‬רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך‬
‫בתל‪-‬אביב‪ ,‬נושאות ריבית שנתית בשיעור של ‪ 6.5%‬צמודות )קרן וריבית( למדד המחירים לצרכן שפורסם בגין‬
‫חודש מאי ‪ ,2000‬ניתנות להמרה‪ ,‬בכל יום עסקים החל מיום רישומן למסחר בבורסה לניירות ערך בתל‪-‬אביב‬
‫ועד ליום ‪ 11‬ביוני ‪ 2007‬למעט בימי העסקים שבין ‪ 12‬ל‪ 30-‬ביוני בכל אחת מהשנים ‪ ,2003-2006‬למניות‬
‫רגילות של פקר ‪ -‬ידפז‪ ,‬בנות ‪ 1‬ש"ח ערך נקוב כל אחת לפי שער המרה של ‪ 12‬ש"ח ערך נקוב איגרות חוב‬
‫)סדרה ב'( למניה רגילה אחת של החברה בת ‪ 1‬ש"ח ערך נקוב‪.‬‬
‫איגרות החוב עומדות לפרעון אם לא תומרנה קודם לכן למניות‪ ,‬ב‪ 6-‬תשלומים שנתיים שווים‪ ,‬ביום ‪ 30‬ביוני של‬
‫כל אחת מהשנים ‪) 2003-2007‬כולל(‪.‬‬
‫איגרות החוב מובטחות בשיעבוד קבוע על פיקדון בסך ‪ 1‬ש"ח המופקד בידי נאמן‪.‬‬
‫ליום ‪ 31.12.2004‬מחזיקה החברה ‪ 1,897,759‬ערך נקוב אגרות חוב )סדרה ב'(‪.‬‬
‫מאחר שבתאריך המאזן אין סבירות להמרה בהתאם לגילוי דעת של לשכת רואי חשבון בישראל‪ ,‬הוצגו איגרות‬
‫החוב בסעיף התחייבויות לזמן ארוך‪.‬‬
‫ביאור ‪ - 14‬התחייבויות לתאגידים בנקאיים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫הרכב לפי בסיסי הצמדה ושיעורי ריבית‪:‬‬
‫במאוחד‪:‬‬
‫‪31.12.2004‬‬
‫בסיס הצמדה‬
‫צמוד למדד‬
‫שיעור הריבית ליום‬
‫‪31.12.2004‬‬
‫‪%‬‬
‫סך‪-‬הכל לפני‬
‫חלויות‬
‫שוטפות‬
‫‪8.0-4.7‬‬
‫‪50,642‬‬
‫חלויות‬
‫שוטפות‬
‫‪9,970‬‬
‫סך‪-‬הכל‬
‫בניכוי חלויות‬
‫שוטפות‬
‫‪31.12.2003‬‬
‫סך‪-‬הכל‬
‫בניכוי חלויות‬
‫שוטפות‬
‫‪40,672‬‬
‫‪34,307‬‬
‫במט"ח או צמוד למט"ח‪:‬‬
‫דולר‬
‫ליבור ‪2.0 - 0.3 +‬‬
‫‪23,690‬‬
‫‪10,523‬‬
‫‪13,167‬‬
‫‪40,053‬‬
‫‪74,332‬‬
‫‪20,493‬‬
‫‪53,839‬‬
‫‪74,360‬‬
‫בחברה‪:‬‬
‫במט"ח או צמוד‬
‫למט"ח ‪ -‬דולר‬
‫‪-‬‬
‫‪- 30 -‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2,111‬‬
‫פקר ‪ -‬ידפז בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2004‬באלפי ש"ח(‬
‫ביאור ‪ - 14‬התחייבויות לתאגידים בנקאיים )המשך(‪:‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מועדי הפרעון לאחר תאריך המאזן‪:‬‬
‫במאוחד‬
‫‪31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫בשנה הראשונה )חלויות שוטפות(‬
‫‪20,493‬‬
‫‪28,994‬‬
‫‪-‬‬
‫‪938‬‬
‫בשנה השניה‬
‫‪16,573‬‬
‫‪20,719‬‬
‫‪-‬‬
‫‪938‬‬
‫בשנה השלישית‬
‫‪9,032‬‬
‫‪16,316‬‬
‫‪-‬‬
‫‪938‬‬
‫בשנה הרביעית‬
‫‪8,953‬‬
‫‪9,179‬‬
‫‪-‬‬
‫‪235‬‬
‫בשנה החמישית ואילך‬
‫‪19,281‬‬
‫‪28,146‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪74,332‬‬
‫‪103,354‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3,049‬‬
‫סך‪-‬הכל‬
‫ג‪.‬‬
‫בחברה‬
‫‪31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫שיעבודים ‪ -‬ראה ביאור ‪.18‬‬
‫ביאור ‪ - 15‬מסים נדחים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫הרכב‪:‬‬
‫במאוחד‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫יתרה ליום‬
‫‪ 1‬בינואר ‪2004‬‬
‫רכוש קבוע‬
‫הפסדים‬
‫לצרכי מס‬
‫‪19,223‬‬
‫)‪(4,969‬‬
‫מסים נדחים בגין‬
‫התחייבויות‬
‫הפרשה‬
‫בשל סיום‬
‫לחופשה‬
‫יחסי עובד‪-‬‬
‫ומענקים‬
‫מעביד‬
‫אחרים‬
‫)‪*(1,386‬‬
‫)‪*(10,984‬‬
‫)‪(2,334‬‬
‫סך‪-‬הכל‬
‫)‪(450‬‬
‫שינויים בשנת ‪:2004‬‬
‫תנועה בשנת הדוח‬
‫*‬
‫יתרה ליום‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2004‬‬
‫מויין מחדש‪.‬‬
‫)‪(2,004‬‬
‫‪17,219‬‬
‫‪4,969‬‬
‫‪-‬‬
‫‪- 31 -‬‬
‫‪1,710‬‬
‫)‪(624‬‬
‫)‪(978‬‬
‫)‪(2,364‬‬
‫)‪(742‬‬
‫)‪(11,726‬‬
‫‪2,955‬‬
‫‪2,505‬‬
‫פקר ‪ -‬ידפז בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2004‬באלפי ש"ח(‬
‫ביאור ‪ - 15‬מסים נדחים )המשך(‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫הרכב )המשך(‪:‬‬
‫בחברה‪:‬‬
‫‪.2‬‬
‫מסים נדחים בגין‬
‫התחייבויות‬
‫הפרשה‬
‫בשל סיום‬
‫לחופשה‬
‫יחסי עובד‪-‬‬
‫ומענקים‬
‫מעביד‬
‫רכוש קבוע‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר ‪2004‬‬
‫‪6,759‬‬
‫)‪*(319‬‬
‫)‪(2,131‬‬
‫אחרים‬
‫סך‪-‬הכל‬
‫)‪*(1,786‬‬
‫‪2,523‬‬
‫שינויים בשנת ‪:2004‬‬
‫מיזוג משני **‬
‫)‪(6,759‬‬
‫תנועה בשנת הדוח‬
‫יתרה ליום‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2004‬‬
‫*‬
‫מויין מחדש‪.‬‬
‫**‬
‫ראה ביאור ‪.1‬ג'‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,579‬‬
‫)‪(1,136‬‬
‫‪-‬‬
‫‪443‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(552‬‬
‫)‪(1,455‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(2,007‬‬
‫ב‪.‬‬
‫המסים הנדחים חושבו לפי שעור המס‪ ,‬הצפוי לחול על החברה בעת מימושם‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הצגה בדוחות הכספיים‪:‬‬
‫במאוחד‬
‫‪31.12.2003‬‬
‫‪31.12.2004‬‬
‫ברכוש שוטף‬
‫)‪(14,090‬‬
‫)‪(17,339‬‬
‫ברכוש אחר‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪16,595‬‬
‫‪16,889‬‬
‫‪2,505‬‬
‫)‪(450‬‬
‫בהתחייבויות לזמן ארוך‬
‫סך‪-‬הכל‬
‫ד‪.‬‬
‫‪1,786‬‬
‫)‪(4,973‬‬
‫בחברה‬
‫‪31.12.2003‬‬
‫‪31.12.2004‬‬
‫)‪(1,455‬‬
‫)‪(552‬‬
‫)‪(2,105‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪4,628‬‬
‫)‪(2,007‬‬
‫‪2,523‬‬
‫שינוי בשיעורי המס החלים על החברה‪:‬‬
‫ביום ‪ 29‬ביוני ‪ ,2004‬התקבל בכנסת תיקון פקודת מס הכנסה )מספר ‪ 140‬והוראת שעה(‪ ,‬התשס"ד‪.2004-‬‬
‫בעקבות תיקון זה קטן בהדרגה שיעור המס החל על החברה משיעור מס של ‪ 35%‬החל מיום ‪ 1‬בינואר ‪2004‬‬
‫ועד לשיעור מס של ‪ 30%‬החל משנת ‪ 2007‬ואילך‪ .‬שיעור המס שחל על החברה עד ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪,2003‬‬
‫היה ‪.36%‬‬
‫השפעת השינוי בשיעורי המס בשנת ‪ 2004‬היתה קיטון ביתרת ההתחייבות למסים נדחים ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪ 2003‬בסך של כ‪ 1,067-‬אלפי ש"ח שנזקף כהכנסת מס בתקופת הדוח‪ .‬ראה ביאור ‪ 26‬להלן‪.‬‬
‫‪- 32 -‬‬
‫פקר ‪ -‬ידפז בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2004‬באלפי ש"ח(‬
‫ביאור ‪ - 16‬התחייבויות בשל סיום יחסי עובד‪-‬מעביד‪ ,‬נטו‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫התחייבויות החברה והחברות המאוחדות לפיצויי פרישה ופנסיה לעובדיה‪ ,‬אשר חושבו על בסיס חוקי העבודה‬
‫והסכמי העבודה הקיימים‪ ,‬מכוסות ברובן על ידי הפקדות שוטפות וסכומים שנצברו בקופות פנסיה‪ ,‬קופות‬
‫לפיצויים ופוליסות לביטוח מנהלים ויתרתן על ידי ההתחייבות הכלולה בדוחות הכספיים‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫סכומי הצבירה בקרנות הפנסיה ובפוליסות לביטוח מנהלים הינם על שם העובד‪ .‬בגין התחייבות אלה מוצג רק‬
‫עודף ההתחייבות על היעודה במידה וקיים‪ ,‬כמפורט להלן‪:‬‬
‫במאוחד‬
‫‪31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫התחייבויות בשל סיום יחסי עובד‪-‬מעביד‬
‫‪5,695‬‬
‫‪2,578‬‬
‫בחברה‬
‫‪31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫‪1,839‬‬
‫‪2,421‬‬
‫הצגה בדוחות הכספיים‪:‬‬
‫זכאים ויתרות‪-‬זכות ‪-‬‬
‫עובדים והתחייבויות אחרות בשל שכר‬
‫‪3,545‬‬
‫‪-‬‬
‫התחייבויות בשל סיום יחסי עובד‪-‬מעביד‬
‫‪2,150‬‬
‫‪2,578‬‬
‫‪1,839‬‬
‫‪2,421‬‬
‫‪5,695‬‬
‫‪2,578‬‬
‫‪1,839‬‬
‫‪2,421‬‬
‫ביאור ‪ - 17‬התחייבויות אחרות לזמן ארוך‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫הרכב‪:‬‬
‫פיסקה‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫במאוחד‬
‫‪31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫הלוואות‬
‫ב'‬
‫‪2,186‬‬
‫‪1,139‬‬
‫יתרת זכות נדחית‬
‫ג'‬
‫‪2,456‬‬
‫‪2,776‬‬
‫‪4,642‬‬
‫‪3,915‬‬
‫‪- 33 -‬‬
‫פקר ‪ -‬ידפז בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2004‬באלפי ש"ח(‬
‫ביאור ‪ - 17‬התחייבויות אחרות לזמן ארוך )המשך(‪:‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הלוואות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הרכב לפי בסיסי הצמדה ושיעורי ריבית‪:‬‬
‫במאוחד‬
‫‪31.12.2004‬‬
‫בסיס הצמדה‬
‫שיעור‬
‫הריבית ליום‬
‫‪31.12.2004‬‬
‫‪%‬‬
‫צמוד למדד‪:‬‬
‫בעל זכויות‬
‫מיעוט‬
‫בחברה‬
‫מאוחדת‬
‫אחרים‬
‫לא צמוד‬
‫‪.2‬‬
‫סך‪-‬הכל‬
‫לפני‬
‫חלויות‬
‫שוטפות‬
‫‪0‬‬
‫‪1,316‬‬
‫‪-‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪1,238‬‬
‫)‪(368‬‬
‫‪870‬‬
‫‪2,554‬‬
‫)‪(368‬‬
‫‪2,186‬‬
‫‪-‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪1,316‬‬
‫סך‪-‬הכל‬
‫בניכוי חלויות‬
‫שוטפות‬
‫‪1,139‬‬
‫‬‫‪1,139‬‬
‫מועדי הפרעון לפי שנים לאחר תאריך המאזן‪:‬‬
‫במאוחד‬
‫‪31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫בשנה הראשונה )חלויות שוטפות(‬
‫‪368‬‬
‫‪-‬‬
‫בשנה השניה‬
‫‪389‬‬
‫‪-‬‬
‫בשנה השלישית‬
‫‪400‬‬
‫‪-‬‬
‫בשנה הרביעית‬
‫‪81‬‬
‫‪-‬‬
‫ללא תאריך פרעון‬
‫‪1,316‬‬
‫‪1,139‬‬
‫‪2,554‬‬
‫‪1,139‬‬
‫סך‪-‬הכל‬
‫‪.3‬‬
‫חלויות‬
‫שוטפות‬
‫סך‪-‬הכל‬
‫בניכוי חלויות‬
‫שוטפות‬
‫‪31.12.2003‬‬
‫שיעבודים ‪ -‬ראה ביאור ‪.18‬‬
‫יתרת זכות נדחית‪:‬‬
‫היתרה נובעת מרכישת זכויות המיעוט בחברה מאוחדת במחיר הנמוך מהשווי המאזני‪ .‬מיתרה הזכות הנ"ל קוזז‬
‫עודף עלות בסך ‪ 502‬אלפי ש"ח‪ ,‬העולה על השווי המאזני של יתרת בעלי זכויות מיעוט‪.‬‬
‫כמו כן נכללות ביתרת הזכות‪ ,‬יתרה הנובעת מרכישת מניות בחברות בנות של החברה מצד שלישי כנגד‬
‫הקצאת מניות של החברה‪ ,‬במחיר הנמוך מהשווי המאזני )ראה ביאור ‪ 1‬ב(‪.‬‬
‫יתרת הזכות תיזקף לרווח והפסד במשך ‪ 10‬שנים‪.‬‬
‫‪- 34 -‬‬
‫פקר ‪ -‬ידפז בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2004‬באלפי ש"ח(‬
‫ביאור ‪ - 18‬שיעבודים‪ ,‬התחייבויות תלויות והתקשרויות‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫שיעבודים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫התחייבויות לזמן ארוך‪ ,‬לרבות אשראים מתאגידים בנקאיים‪ ,‬שסכומם הכולל לתאריך המאזן כ‪476,924 -‬‬
‫אלפי ש"ח‪ ,‬מובטחים‪:‬‬
‫)א( בשעבודים קבועים ו‪/‬או שוטפים על נכסי החברה ועל נכסי חברות מאוחדות ללא הגבלה בסכום‪.‬‬
‫)ב( במשכנתא ראשונה בדרגה על המקרקעין בקרית מלאכי‪ ,‬אשקלון‪ ,‬חיפה וערד ללא הגבלה בסכום‪.‬‬
‫)ג( בשטרות והמחאות לקבל המופקדים בבנקים לגביה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫איגרות חוב הניתנות להמרה במניות בסך כולל של ‪ 12,522‬אלפי ש"ח‪ ,‬מובטחות בשיעבוד קבוע על פקדון‬
‫בסך ‪ 1‬ש"ח המופקד בידי נאמן‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫התחייבויות תלויות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫על פי הסכם משנת ‪ 1999‬בין פקר פלדה ובין בעלי מניות לשעבר בחברה בת של חברה מאוחדת‬
‫שהועברה על ידי פקר פלדה לחברה במסגרת מיזוג עסקי הפלדה )להלן‪ :‬המוכרים(‪ ,‬רכשה פקר פלדה‬
‫בזמנו את מניותיהם של המוכרים בחברה הבת של החברה המאוחדת‪ ,‬תמורת הקצאת מניות בשיעור ‪9%‬‬
‫בחברה המאוחדת‪ .‬על פי אותו הסכם‪ ,‬הוקנתה לפקר פלדה אופציית "‪ ,"Call‬לרכישת מניות החברה‬
‫המאוחדת הנ"ל מאת המוכרים‪ .‬ביום ‪ 19.2.2004‬הודיעה פקר פלדה למוכרים על מימוש האופציה‪.‬‬
‫בהתאם להליך שנקבע בהסכם הנ"ל‪ ,‬נתקבלה הערכת שווי של החברה המאוחדת‪ ,‬אשר היתה נמוכה‬
‫מסכום המינימום שנקבע בהסכם‪ ,‬ולפיכך פקר פלדה שילמה תמורת המניות את סכום המינימום שנקבע‬
‫בהסכם‪ .‬לאחר סיום רכישת המניות כאמור‪ ,‬פקר פלדה קיבלה מאת המוכרים דרישה לתשלום נוסף בגין‬
‫המניות הנ"ל‪ ,‬מנימוקים שונים שפורטו בדרישה‪ .‬לדעת היועצים המשפטיים של החברה‪ ,‬לדרישה הנ"ל אין‬
‫כל בסיס‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫האסיפה הכללית של החברה החליטה‪ ,‬לאחר אישור ועדת הביקורת והדירקטוריון‪ ,‬על התחייבות החברה‬
‫המאוחדת לרבות חברות בנות‪ ,‬לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות בעלי שליטה‪ ,‬בהתאם‬
‫לחוק החברות‪ ,‬התשנ"ט ‪ .1999 -‬השיפוי מתייחס לאירועים בני שיפוי‪ ,‬כמפורט בכתב השיפוי‪ ,‬בגין מעשה‬
‫או מחדל של הזכאים לשיפוי‪ ,‬שנעשו בתוקף תפקידם בחברה או מטעמה לרבות חברות בנות ותאגידים‬
‫קשורים‪ .‬סכום השיפוי המירבי לא יעלה על ‪ 5‬מליון דולר או על ‪ 25%‬מההון העצמי של החברה לפי‬
‫דוחותיה הכספיים השנתיים או רבעוניים האחרונים אשר פורסמו לפני יום הגשת התביעה ‪ -‬לפי הגבוה‬
‫מביניהם )כשהסכום הנ"ל מהווה את תקרת סכום השיפוי‪ ,‬כל סכום שיתקבל‪ ,‬אם יתקבל מחברת הביטוח‬
‫ייגרע מסכום זה(‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫קיימות התחייבויות תלויות של חברות מאוחדות‪ ,‬להבטחת תשלום דמי שכירות עבור מבני מפעלים‬
‫ומשרדים של חברות מאוחדות‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫קיימות התחייבויות על פי התקשרויות שוטפות ליבוא חומרי גלם ולרכישת מוצרים קנויים‪.‬‬
‫‪- 35 -‬‬
‫פקר ‪ -‬ידפז בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2004‬באלפי ש"ח(‬
‫ביאור ‪ - 18‬שיעבודים‪ ,‬התחייבויות תלויות והתקשרויות‪:‬‬
‫ב‪.‬‬
‫התחייבויות תלויות )המשך(‪:‬‬
‫‪.5‬‬
‫תביעות תלויות‪:‬‬
‫א(‬
‫נגד החברה ומנהליה הוגשו כתבי אישום בגין בניה וביצוע עבודות בשטחים ציבוריים ללא היתר‪.‬‬
‫ב(‬
‫נגד חברה מאוחדת הוגשו תביעות משפטיות בסך של כ‪ 2,500-‬אלפי ש"ח אשר עניינן טענות בפגם‬
‫בייצור של מוצרים מסויימים שיוצרו על ידי החברה המאוחדת‪ .‬התביעות הנ"ל מטופלות על ידי עורכי‬
‫דין של חברת הביטוח במסגרת ביטוח חבות המוצר בה מבוטחת החברה המאוחדת‪.‬‬
‫ג(‬
‫כנגד חברה מאוחדת הוגשה תביעה משפטית בסך כ‪ 1,164-‬אלפי ש"ח מבעל זכויות מיעוט לשעבר‪,‬‬
‫בגין זכויות פיצויים‪ ,‬חופשה ומענקים המגיעים לו בהיותו עובד החברה‪.‬‬
‫ד(‬
‫נגד חברה מאוחדת הוגשה תביעה לתיקון ליקויים בטיחותיים במבנים השכורים על ידי החברה‬
‫המאוחדת‪ .‬עלות התיקונים נאמדת בכ‪ 600-‬אלפי ש"ח‪ .‬לדעת הנהלת החברה המאוחדת היא אינה‬
‫אחראית לתיקון הליקויים‪.‬‬
‫ה(‬
‫להערכות הנהלות החברה וחברות מאוחדות הן לא תישאנה בהוצאות מהותיות בגין תביעות אלו‬
‫ולפיכך לא נזקפה בגינן הפרשה‪ .‬החברה רשמה הפרשה בסך כולל של כ‪ 2,300-‬אלפי ש"ח‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫ערבויות‪:‬‬
‫החברה וחברות מאוחדות ערבות לבנקים להבטחת התחייבויות של חברות מאוחדות בסכומים בלתי‬
‫מוגדרים‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫התקשרויות‪:‬‬
‫חברה מאוחדת חתמה על הסכם פיתוח באשקלון בסך ‪ 2,610‬אלפי ש"ח לפיו יוקצו לחברה המאוחדת מקרקעין‬
‫בשטח של ‪ 16‬דונם‪ .‬המקרקעין יוחכרו לחברה לתקופה של ‪ 49‬שנים‪.‬‬
‫‪- 36 -‬‬
‫פקר ‪ -‬ידפז בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2004‬באלפי ש"ח(‬
‫ביאור ‪ - 19‬הון עצמי‪:‬‬
‫הון מניות‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫הרכב הון המניות ‪ -‬נומינלי‪:‬‬
‫מניות רגילות בנות ‪ 1‬ש"ח ע‪.‬נ‪) .‬בש"ח(‬
‫ב‪.‬‬
‫רשום‬
‫‪31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫מונפק ונפרע‬
‫‪31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫‪20,000,000‬‬
‫‪13,873,589‬‬
‫‪20,000,000‬‬
‫‪13,873,589‬‬
‫זכויות המניות‪:‬‬
‫מניות רגילות בנות ‪ 1‬ש"ח מקנות למחזיק בהן זכויות הצבעה‪ ,‬זכויות לקבלת דיבידנדים וזכויות להשתתף‬
‫בחלוקת נכסי החברה במקרה של פירוק‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫מניות החברה המוחזקות בידי החברה וחברה מאוחדת‪:‬‬
‫‪ .1‬מניות החברה שערכן הנקוב ‪ 490,918‬ש"ח מוחזקות בידי חברה מאוחדת‪.‬‬
‫‪ .2‬מניות החברה שערכן הנקוב ‪ 142,331‬ש"ח מוחזקות בידי החברה‪.‬‬
‫בחודש ספטמבר ‪ 2003‬רכשה החברה מן הציבור במסגרת הצעת רכש‪ ,‬מניות שערכן הנקוב ‪634,901‬‬
‫ש"ח ובכך הפכה החברה לחברה פרטית‪.‬‬
‫בחודש אוקטובר ‪ 2003‬הוקצו למנכ"ל החברה‪ ,‬בעל זכויות מיעוט לשעבר בחברות מאוחדות‪ ,‬מניות שערכן‬
‫הנקוב ‪ 492,570‬ש"ח מתוך המניות שהחזיקה החברה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫מניות החברה היו רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל‪-‬אביב והן נמחקו מהבורסה ביום ‪ 28‬ביולי ‪2003‬‬
‫בעקבות הצעת הרכש לציבור מיום ‪ 6‬ביולי ‪.2003‬‬
‫ביאור ‪ - 20‬מחזור הפעולות‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫הרכב‪:‬‬
‫במאוחד‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫מדמי ניהול‬
‫ממכירת מוצרים מייצור עצמי ומעיבוד‬
‫‪608,409‬‬
‫‪358,310‬‬
‫ממכירת מוצרים קנויים‬
‫‪146,378‬‬
‫‪53,093‬‬
‫‪754,787‬‬
‫‪411,403‬‬
‫סך‪-‬הכל‬
‫ב‪.‬‬
‫‬‫‪167,186‬‬
‫‬‫‪167,186‬‬
‫בחברה‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫‪32,564‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪119,372‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪32,564‬‬
‫‪119,372‬‬
‫‬‫‪111,441‬‬
‫‬‫‪111,441‬‬
‫מידע נוסף‪:‬‬
‫כולל מכירות לייצוא‬
‫‪13,736‬‬
‫‪27,049‬‬
‫‪- 37 -‬‬
‫‪14,939‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫פקר ‪ -‬ידפז בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2004‬באלפי ש"ח(‬
‫ביאור ‪ - 21‬עלות המכירות והעיבוד‪:‬‬
‫הרכב‪:‬‬
‫במאוחד‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫בחברה‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫חומרים שנצרכו‬
‫‪400,329‬‬
‫‪197,947‬‬
‫‪85,828‬‬
‫‪-‬‬
‫‪76,724‬‬
‫‪64,429‬‬
‫וחומרי עזר‬
‫שכר עבודה ונלוות‬
‫‪51,614‬‬
‫‪35,568‬‬
‫‪20,543‬‬
‫‪-‬‬
‫‪6,202‬‬
‫‪6,956‬‬
‫עבודות חוץ‬
‫‪4,705‬‬
‫‪9,951‬‬
‫‪145‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3,267‬‬
‫‪5,889‬‬
‫פחת והפחתות‬
‫‪13,283‬‬
‫‪8,373‬‬
‫‪3,903‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2,244‬‬
‫‪2,247‬‬
‫הוצאות ייצור אחרות‬
‫‪30,651‬‬
‫‪23,170‬‬
‫‪10,366‬‬
‫‪-‬‬
‫‪4,658‬‬
‫‪4,983‬‬
‫‪500,582‬‬
‫‪275,009‬‬
‫‪120,785‬‬
‫‪-‬‬
‫‪93,095‬‬
‫‪84,504‬‬
‫קניית מוצרים‬
‫‪133,200‬‬
‫‪48,990‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫שינויים במלאי מוצרים‬
‫בעיבוד‬
‫)‪(699‬‬
‫)‪(2,211‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫שינויים במלאי תוצרת‬
‫ומוצרים קנויים‬
‫)‪(22,146‬‬
‫‪13,181‬‬
‫‪139‬‬
‫‪-‬‬
‫‪10,757‬‬
‫)‪(1,142‬‬
‫סך‪-‬הכל‬
‫‪610,937‬‬
‫‪334,969‬‬
‫‪120,924‬‬
‫‪-‬‬
‫‪103,852‬‬
‫‪83,362‬‬
‫ביאור ‪ - 22‬הוצאות מכירה ושיווק‪:‬‬
‫הרכב‪:‬‬
‫במאוחד‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫בחברה‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫שכר עבודה ונלוות‬
‫‪14,495‬‬
‫‪7,355‬‬
‫‪3,343‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2,206‬‬
‫‪2,191‬‬
‫הובלה‪ ,‬סבלות ואריזה‬
‫‪9,028‬‬
‫‪5,840‬‬
‫‪1,803‬‬
‫‪-‬‬
‫‪26‬‬
‫‪938‬‬
‫פרסום‬
‫‪497‬‬
‫‪401‬‬
‫‪173‬‬
‫‪-‬‬
‫‪15‬‬
‫‪29‬‬
‫שכירות ואחזקת רשת‬
‫חנויות‬
‫‪1,654‬‬
‫‪524‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫עמלות סוכנים‬
‫‪3,609‬‬
‫‪2,205‬‬
‫‪2,229‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫פחת והפחתות‬
‫‪1,083‬‬
‫‪886‬‬
‫‪646‬‬
‫‪-‬‬
‫‪626‬‬
‫‪611‬‬
‫אחרות‬
‫‪7,422‬‬
‫‪1,961‬‬
‫‪317‬‬
‫‪-‬‬
‫‪666‬‬
‫‪-‬‬
‫‪37,788‬‬
‫‪19,172‬‬
‫‪8,511‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3,539‬‬
‫סך‪-‬הכל‬
‫‪- 38 -‬‬
‫‪3,769‬‬
‫פקר ‪ -‬ידפז בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2004‬באלפי ש"ח(‬
‫ביאור ‪ - 23‬הוצאות הנהלה וכלליות‪:‬‬
‫הרכב‪:‬‬
‫במאוחד‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫בחברה‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫שכר עבודה ונלוות‬
‫‪24,493‬‬
‫‪17,516‬‬
‫‪6,464‬‬
‫‪23,021‬‬
‫‪6,658‬‬
‫‪3,597‬‬
‫שכר וביטוח דירקטורים‬
‫‪27‬‬
‫‪130‬‬
‫‪85‬‬
‫‪27‬‬
‫‪106‬‬
‫‪85‬‬
‫פחת והפחתות‬
‫‪1,047‬‬
‫‪691‬‬
‫‪726‬‬
‫‪666‬‬
‫‪413‬‬
‫‪404‬‬
‫חובות אבודים ומסופקים‬
‫‪5,834‬‬
‫‪3,389‬‬
‫‪1,640‬‬
‫‪1,459‬‬
‫‪1,068‬‬
‫אחרות‬
‫‪12,240‬‬
‫‪9,364‬‬
‫‪4,025‬‬
‫‪8,230‬‬
‫‪2,976‬‬
‫‪1,494‬‬
‫‪43,641‬‬
‫‪31,090‬‬
‫‪12,940‬‬
‫‪31,944‬‬
‫‪11,612‬‬
‫‪6,648‬‬
‫סך‪-‬הכל‬
‫‪-‬‬
‫ביאור ‪ - 24‬הוצאות )הכנסות( מימון‪ ,‬נטו‪:‬‬
‫הרכב‪:‬‬
‫במאוחד‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫בחברה‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫הוצאות‪:‬‬
‫בגין אגרות חוב‬
‫הניתנות להמרה במניות‬
‫‪1,118‬‬
‫‪1,451‬‬
‫‪1,741‬‬
‫בגין הלוואות לזמן ארוך‬
‫‪4,758‬‬
‫‪1,571‬‬
‫‪921‬‬
‫‪-‬‬
‫בגין הלוואות לזמן קצר‬
‫‪9,535‬‬
‫‪9,222‬‬
‫‪5,558‬‬
‫‪-‬‬
‫אחרות‬
‫‪148‬‬
‫‪-‬‬
‫‪4,478‬‬
‫‪675‬‬
‫‪210‬‬
‫‪12,244‬‬
‫‪12,698‬‬
‫‪1,793‬‬
‫‪2,092‬‬
‫סך‪-‬הכל הוצאות‬
‫‪15,559‬‬
‫‪1,118‬‬
‫‪1,451‬‬
‫‪1,741‬‬
‫‪2,109‬‬
‫‪788‬‬
‫)‪(1,678‬‬
‫‪2,964‬‬
‫‪2,438‬‬
‫‪7,931‬‬
‫הכנסות‪:‬‬
‫רבית מחברות מאוחדות‬
‫הוצאות מימון‪ ,‬נטו‬
‫‬‫‪15,559‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪12,244‬‬
‫‪12,698‬‬
‫‪- 39 -‬‬
‫‪170‬‬
‫‪1,623‬‬
‫‬‫‪2,092‬‬
‫‬‫‪7,931‬‬
‫פקר ‪ -‬ידפז בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2004‬באלפי ש"ח(‬
‫ביאור ‪ - 25‬הוצאות )הכנסות( אחרות‪ ,‬נטו‪:‬‬
‫הרכב‪:‬‬
‫במאוחד‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫בחברה‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫הוצאות העברת מפעל‬
‫‪4,416‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫הפסד מירידת ערך השקעה‬
‫‪375‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(118‬‬
‫)‪(20‬‬
‫)‪(26‬‬
‫)‪(72‬‬
‫)‪(151‬‬
‫)‪(92‬‬
‫)‪(177‬‬
‫רווח הון ממימוש‬
‫רכוש קבוע‬
‫)‪(138‬‬
‫)‪(23‬‬
‫) ‪(6‬‬
‫שונות‬
‫‪15‬‬
‫‪18‬‬
‫)‪(151‬‬
‫‪-‬‬
‫‪4,668‬‬
‫) ‪(5‬‬
‫)‪(157‬‬
‫)‪(118‬‬
‫סך‪-‬הכל‬
‫ביאור ‪ - 26‬מסים על ההכנסה‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫הרכב‪:‬‬
‫במאוחד‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫מסים שוטפים‬
‫‪13,999‬‬
‫‪5,779‬‬
‫מסים נדחים‬
‫‪2,955‬‬
‫)‪(1,524‬‬
‫‪2,194‬‬
‫מסים בגין שנים‬
‫קודמות‪ ,‬נטו‬
‫סך‪-‬הכל‬
‫‪45‬‬
‫)‪(85‬‬
‫‪338‬‬
‫‪16,999‬‬
‫‪4,170‬‬
‫‪2,532‬‬
‫בחברה‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫‬‫‪443‬‬
‫‬‫‪443‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(1,204‬‬
‫‪2,655‬‬
‫‬‫)‪(1,204‬‬
‫‪160‬‬
‫‪2,815‬‬
‫שיעור המס בגין הכנסה רגילה‪:‬‬
‫‪35%‬‬
‫‪36%‬‬
‫‪36%‬‬
‫‪- 40 -‬‬
‫‪35%‬‬
‫‪36%‬‬
‫‪36%‬‬
‫פקר ‪ -‬ידפז בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2004‬באלפי ש"ח(‬
‫ביאור ‪ - 26‬מסים על ההכנסה )המשך(‪:‬‬
‫ג‪.‬‬
‫"מפעלים מאושרים"‪:‬‬
‫למפעליהן של שתי חברות מאוחדות הוענקו מעמד של "מפעל מאושר" במסלול הטבות חילופי בהתאם לחוק‬
‫לעידוד השקעות הון‪ ,‬תשי"ט‪) 1959-‬להלן‪" :‬החוק"(‪.‬‬
‫הכנסותיה של חברה מאוחדת אחת שמקורה במפעל המאושר תהיינה פטורות ממס עד שנת ‪) 2004‬כולל(‪ ,‬ומס‬
‫בשיעור מופחת של ‪ 25%‬בשנת ‪ .2005‬תקופת ההטבות מסתיימת בשנת ‪ .2005‬תקופת ההטבות של החברה‬
‫מאוחדת שניה טרם החלה‪.‬‬
‫רווחים שיחולקו מתוך הכנסה פטורה ממס המיוחסת למפעל המאושר יחוייבו במס בשיעור של ‪ 25%‬ובניכוי מס‬
‫במקור בשיעור ‪ 15%‬מן היתרה‪.‬‬
‫לתאריך אישור הדוחות הכספיים‪ ,‬החברות המאוחדות עמדו בתנאים האמורים‪ .‬אי עמידה בתנאים האמורים‬
‫עלולה לגרום לביטול ההטבות ולהחזר סכומי ההטבות בתוספת ריבית פיגורים‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫"חברות תעשייתיות"‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫החברה וחלק מהחברות המאוחדות הן חברות תעשייתיות כמשמעותן בחוק עידוד התעשיה )מסים(‪,‬‬
‫תשכ"ט‪ .1969-‬חברות אלו זכאיות‪ ,‬מתוקף החוק האמור‪ ,‬להטבות מסוימות אשר העיקריות בהן הינן פחת‬
‫בשיעורים מוגדלים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ה‪.‬‬
‫עד לשנת המס ‪ 2002‬הגישה החברה דוח מאוחד לצורכי מס יחד עם חלק מהחברות המאוחדות שלה‪.‬‬
‫מיסוי בתנאי אינפלציה‪:‬‬
‫על החברה והחברות המאוחדות חל חוק מס‪-‬הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(‪ ,‬התשמ"ה‪ 1985-‬שהנהיג‬
‫מדידה של התוצאות לצרכי מס על בסיס ריאלי‪ .‬ההתאמות השונות הנדרשות על‪-‬פי החוק הנ"ל מיועדות‬
‫להתאים את התוצאות לצרכי מס בערכים נומינליים למונחים שקליים של סוף השנה )על‪-‬פי השינויים במדד‬
‫המחירים לצרכן(‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫הפסדים לצורכי מס‪:‬‬
‫יתרת ההפסדים המועברים לצורכי מס לשנים הבאות‪ ,‬אשר בגינם לא נרשמו מסים נדחים‪ ,‬הם בחברות‬
‫מאוחדות ‪ 19‬מליון ש"ח‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫שומות מס‪:‬‬
‫לחברה שומות מס הנחשבות לסופיות עד וכולל שנת המס ‪ .2000‬למרבית החברות המאוחדות שומות מס‬
‫הנחשבות לסופיות עד וכולל שנת המס ‪ 2000‬ולמיעוטן עד וכולל שנת המס ‪.2002‬‬
‫‪- 41 -‬‬
‫פקר ‪ -‬ידפז בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2004‬באלפי ש"ח(‬
‫ביאור ‪ - 26‬מסים על ההכנסה )המשך(‪:‬‬
‫ח‪.‬‬
‫מס תיאורטי‪:‬‬
‫להלן ההתאמה בין סכום המס התיאורטי שהיה חל אילו כל ההכנסות היו מחויבות במס לפי השיעורים הרגילים‬
‫לבין ההפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות כפי שנזקפה לדוחות רווח והפסד‪.‬‬
‫במאוחד‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪31.12.2002 31.12.2003‬‬
‫‪31.12.2004‬‬
‫בחברה‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫רווח )הפסד( לפני‬
‫מסים על ההכנסה‬
‫‪42,194‬‬
‫‪13,933‬‬
‫‪12,270‬‬
‫)‪(885‬‬
‫)‪(1,631‬‬
‫‪9,908‬‬
‫שיעורי המס הרגילים‬
‫‪35%‬‬
‫‪36%‬‬
‫‪36%‬‬
‫‪35%‬‬
‫‪36%‬‬
‫‪36%‬‬
‫המס התיאורטי‬
‫‪14,768‬‬
‫‪5,016‬‬
‫‪4,417‬‬
‫)‪(310‬‬
‫)‪(587‬‬
‫‪3,565‬‬
‫תוספת )חסכון( במס בגין‪:‬‬
‫הפרשים בין יישום חוקי‬
‫המס האינפלציוניים ובין‬
‫ההתאמה החשבונאית‬
‫‪-‬‬
‫‪129‬‬
‫‪72‬‬
‫הוצאות לא מוכרות‬
‫)הכנסות פטורות(‪ ,‬נטו‬
‫)‪(445‬‬
‫‪384‬‬
‫‪204‬‬
‫ניצול הפסדים לצרכי מס‬
‫משנים קודמות שבגינם‬
‫לא נזקפו מסים נדחים‬
‫)‪(1,512‬‬
‫)‪(1,274‬‬
‫הפחתת מסים נדחים‬
‫לתחילת השנה בגין שינוי‬
‫)‪(1,067‬‬
‫שיעורי המס‬
‫‪-‬‬
‫הפחתת מסים נדחים‬
‫שנרשמו בשנים קודמות‬
‫‪5,210‬‬
‫‪-‬‬
‫מסים בגין שנים קודמות‬
‫סך‪-‬הכל‬
‫‪-‬‬
‫)‪(2,499‬‬
‫‪-‬‬
‫‪812‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(59‬‬
‫‪105‬‬
‫‪118‬‬
‫‪86‬‬
‫‪167‬‬
‫)‪(1,195‬‬
‫)‪(808‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪45‬‬
‫)‪(85‬‬
‫‪338‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪160‬‬
‫‪16,999‬‬
‫‪4,170‬‬
‫‪2,532‬‬
‫)‪(1,204‬‬
‫‪443‬‬
‫‪2,815‬‬
‫ביאור ‪ - 27‬רווח למניה‪:‬‬
‫להלן נתוני הרווח הנקי והערך הנקוב של המניות שהובאו בחשבון לצורך חישוב הרווח הנקי ל‪ 1-‬ש"ח ערך נקוב של‬
‫מניות והתאמות שנערכו לצורך חישוב הרווח למניה בחישוב בסיסי ובדילול מלא‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫הרווח הנקי ששימש בחישוב הרווח למניה‪:‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪31.12.2002‬‬
‫‪31.12.2003‬‬
‫‪31.12.2004‬‬
‫רווח נקי לפי דוח רווח והפסד ‪ -‬חישוב בסיסי‬
‫‪25,814‬‬
‫‪9,532‬‬
‫‪9,392‬‬
‫נוסף‪ :‬הוצאות מימון ריאליות בגין אגרות חוב הניתנות‬
‫להמרה במניות שמימושן אינו צפוי‬
‫סה"כ רווח נקי בדילול מלא‬
‫‪529‬‬
‫‪813‬‬
‫‪1,041‬‬
‫‪26,343‬‬
‫‪10,345‬‬
‫‪10,433‬‬
‫‪- 42 -‬‬
‫פקר ‪ -‬ידפז בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2004‬באלפי ש"ח(‬
‫ביאור ‪ - 27‬רווח למניה )המשך(‪:‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הערך הנקוב של הון המניות ששימש בחישוב הרווח למניה‪:‬‬
‫הערך הנקוב של הון המניות הנפרע‬
‫‪31.12.2004‬‬
‫‪13,873,589‬‬
‫מספר המניות‬
‫‪31.12.2003‬‬
‫‪9,559,961‬‬
‫‪31.12.2002‬‬
‫‪5,174,846‬‬
‫בניכוי ‪ -‬מניות החברה המוחזקות בידי החברה וחברה‬
‫מאוחדת‬
‫סך‪-‬הכל בחישוב בסיסי‬
‫)‪(633,249‬‬
‫)‪(646,815‬‬
‫)‪(490,918‬‬
‫‪13,240,340‬‬
‫‪8,913,146‬‬
‫‪4,683,928‬‬
‫‪974,963‬‬
‫‪1,534,499‬‬
‫‪1,964,682‬‬
‫‪14,215,303‬‬
‫‪10,447,645‬‬
‫‪6,648,610‬‬
‫נוסף‪ :‬מניות שינבעו מאגרות חוב הניתנות להמרה שמימושן‬
‫אינו צפוי‬
‫סך‪-‬הכל בחישוב מדולל‬
‫ביאור ‪ - 28‬בעלי ענין‪ ,‬צדדים קשורים ובעלי שליטה‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫יתרות ‪ -‬ראה ביאור ‪ 12 ,7 ,5‬ו‪.20 -‬‬
‫ב‪.‬‬
‫שיעבודים והתחייבויות תלויות ‪ -‬ראה ביאור ‪.18‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הטבות שנתנה החברה וחברה בת שלה לבעלי ענין בחברה ועסקאות עמם‪:‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫מספר מקבלים‪:‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪-‬‬
‫דירקטורים שאינם מועסקים‬
‫בעלי עניין מועסקים‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫קרובי בעלי עניין מועסקים‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫סכום ההטבות‪:‬‬
‫‪75‬‬
‫‪84‬‬
‫‪-‬‬
‫דמי ניהול וגמול לדירקטורים שאינם מועסקים‬
‫דמי ניהול ושכר לבעלי עניין וקרוביהם )ילדים(‬
‫וחברות בשליטתם )‪(1‬‬
‫‪7,080‬‬
‫‪7,641‬‬
‫‪3,647‬‬
‫הפרשות לפיצויים לבעל זכויות מיעוט‬
‫‪823‬‬
‫‪3,000‬‬
‫‪-‬‬
‫דמי ניהול לחברה אם בניכוי דמי ניהול מחברה אם‬
‫‪5,628‬‬
‫‪4,316‬‬
‫‪-‬‬
‫עסקאות‪:‬‬
‫‪211‬‬
‫‪836‬‬
‫‪864‬‬
‫הוצאות שכירות‬
‫רכישת ציוד משרדי )‪(2‬‬
‫‪-‬‬
‫‪914‬‬
‫‪-‬‬
‫הכנסות )הוצאות( ריבית נומינלית‬
‫‪-‬‬
‫)‪(2,281‬‬
‫) ‪(1‬‬
‫החל מיום ‪ 1.7.2003‬שולמו דמי ניהול לחברות בשליטת בעלי זכויות המיעוט בחברה תמורת שירותים‬
‫של חמישה מנהלים מטעמן‪ ,‬שעד ליום ‪ 30.6.2003‬קיבלו שכר‪.‬‬
‫) ‪(2‬‬
‫‪26‬‬
‫הציוד המשרדי נרכש מחברה אם לפי השווי הפנקסני‪.‬‬
‫‪- 43 -‬‬
‫פקר ‪ -‬ידפז בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2004‬באלפי ש"ח(‬
‫ביאור ‪ - 29‬מכשירים פיננסיים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫כללי‪:‬‬
‫בשל אופיים‪ ,‬השווי הנאות של המכשירים הפיננסיים של הקבוצה הכלולים בהון החוזר שלה בדרך כלל זהה או‬
‫קרוב לערך בו הם כלולים בספריה‪ .‬השווי הנאות של החובות לזמן ארוך ושל ההלוואות וההתחייבויות האחרות‬
‫לזמן ארוך קרוב אף הוא לערכם בספרים שכן מכשירים פיננסיים אלה נושאים ריבית בשיעור קרוב לשיעור‬
‫הריבית המקובל בשוק‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ריכוזי סיכון אשראי‪:‬‬
‫לקוחות ‪ -‬החברה בוחנת את טיבם והיקפם של חובות לקוחותיה באופן שוטף ובהתאם לכך מבצעת הפרשה‬
‫נאותה לחובות מסופקים‪ .‬החברה אינה חשופה לסיכוני אשראי מהותיים עקב תלות בלקוח עיקרי‪ .‬מרבית חובות‬
‫הלקוחות אינם מובטחים‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫מכשירים פיננסיים נגזרים בעלי סיכון חוץ מאזני‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫ניהול סיכוני שער חליפין‪:‬‬
‫החברה נוקטת מדיניות של איזון בין היקף הנכסים וההתחייבויות במטבע חוץ‪ ,‬לצורך הקטנת סיכוני שער‬
‫החליפין‪ .‬כמו כן‪ ,‬החברה מבצעת עסקאות אקדמה )פורוורד( במט"ח למטרות הגנה בהתקשרות איתנה‬
‫מפני סיכון הנובע משינוי שער החליפין בגין עסקאות של רכישת חומרי גלם שתזרימי המזומנים בגינן‬
‫נקובים בדולרים‪.‬ליום ‪ 31.12.2004‬הערך הנקוב של העסקאות הינו כ‪ 18 -‬מליוני ש"ח‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫התחייבויות תלויות‪ ,‬ערבויות ושיעבודים ‪ -‬ראה ביאור ‪.18‬‬
‫‪- 44 -‬‬
‫פקר ‪ -‬ידפז בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2004‬באלפי ש"ח(‬
‫ביאור ‪ - 30‬מידע על בסיס הנתונים הנומינליים ‪ -‬בחברה‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫מאזנים‪:‬‬
‫‪31.12.2004‬‬
‫‪31.12.2003‬‬
‫רכוש שוטף‪:‬‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫‪136‬‬
‫לקוחות‬
‫‪107‬‬
‫‪-‬‬
‫‪10,809‬‬
‫חייבים ויתרות‪-‬חובה‬
‫מלאי‬
‫‬‫‪10,945‬‬
‫‪32,700‬‬
‫‪2,962‬‬
‫‪14,194‬‬
‫‪49,963‬‬
‫השקעות והלוואות לזמן ארוך‪:‬‬
‫השקעות בחברות מוחזקות‬
‫‪168,785‬‬
‫‪122,327‬‬
‫רכוש קבוע‬
‫‪2,304‬‬
‫‪21,618‬‬
‫רכוש אחר‬
‫‪1,345‬‬
‫‪1,359‬‬
‫‪183,379‬‬
‫‪195,267‬‬
‫התחייבויות שוטפות‪:‬‬
‫אשראי מתאגידים בנקאיים ונותני אשראי אחרים‬
‫‪7,448‬‬
‫‪32,257‬‬
‫התחייבויות לספקים ולנותני שירותים‬
‫‪2,046‬‬
‫‪6,610‬‬
‫זכאים ויתרות‪-‬זכות‬
‫‪7,987‬‬
‫‪6,823‬‬
‫‪17,481‬‬
‫‪45,690‬‬
‫התחייבויות לזמן ארוך‪:‬‬
‫‪8,348‬‬
‫אגרות חוב הניתנות להמרה למניות‬
‫‪-‬‬
‫התחייבויות לתאגידים בנקאיים‬
‫‪1,839‬‬
‫התחייבויות בשל סיום יחסי עובד‪-‬מעביד‬
‫מיסים נדחים‬
‫‪-‬‬
‫הון עצמי‬
‫‪- 45 -‬‬
‫‪12,410‬‬
‫‪2,111‬‬
‫‪2,421‬‬
‫‪3,211‬‬
‫‪10,187‬‬
‫‪20,153‬‬
‫‪155,711‬‬
‫‪129,424‬‬
‫‪183,379‬‬
‫‪195,267‬‬
‫פקר ‪ -‬ידפז בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2004‬באלפי ש"ח(‬
‫ביאור ‪ - 30‬מידע על בסיס הנתונים הנומינליים ‪ -‬בחברה )המשך(‪:‬‬
‫ב‪.‬‬
‫דוחות רווח והפסד‪:‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום‬
‫‪31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004‬‬
‫‪120,903‬‬
‫‪112,242‬‬
‫‪32,564‬‬
‫מחזור הפעולות‬
‫‪104,907‬‬
‫‪81,511‬‬
‫‪15,996‬‬
‫‪30,731‬‬
‫‪3,541‬‬
‫‪4,983‬‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫רווח מפעולות רגילות‬
‫‪31,897‬‬
‫‪11,613‬‬
‫‪5,590‬‬
‫‪667‬‬
‫‪842‬‬
‫‪20,158‬‬
‫הוצאות מימון‪ ,‬נטו‬
‫‪1,594‬‬
‫‪1,825‬‬
‫‪10,009‬‬
‫הכנסות אחרות‪ ,‬נטו‬
‫רווח לפני ניכוי מסים על ההכנסה‬
‫‪147‬‬
‫‪93‬‬
‫‪262‬‬
‫)‪(780‬‬
‫)‪(890‬‬
‫‪10,411‬‬
‫מסים על ההכנסה )הטבת מס(‬
‫רווח לאחר ניכוי מסים על ההכנסה‬
‫‪436‬‬
‫)‪(928‬‬
‫‪2,544‬‬
‫)‪(1,216‬‬
‫‪38‬‬
‫‪7,867‬‬
‫חלק החברה ברווחי )הפסדי( חברות כלולות‪ ,‬נטו‬
‫)‪(329‬‬
‫‪24‬‬
‫)‪(52‬‬
‫חלק החברה ברווחי חברות מאוחדות‪ ,‬נטו‬
‫‪29,566‬‬
‫‪10,529‬‬
‫‪1,973‬‬
‫‪28,021‬‬
‫‪10,591‬‬
‫‪9,788‬‬
‫‪-‬‬
‫עלות המכירות והעיבוד‬
‫רווח גולמי‬
‫‪32,564‬‬
‫‪-‬‬
‫הוצאות מכירה ושיווק‬
‫רווח נקי‬
‫‪- 46 -‬‬
‫פקר ‪ -‬ידפז בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2004‬באלפי ש"ח(‬
‫ביאור ‪ - 30‬מידע על בסיס הנתונים הנומינליים ‪ -‬בחברה )המשך(‪:‬‬
‫ג‪.‬‬
‫דוחות על השינויים בהון העצמי‪:‬‬
‫הון המניות‬
‫הנפרע‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר ‪2002‬‬
‫‪1,574‬‬
‫פרמיה על‬
‫מניות‬
‫‪15,010‬‬
‫קרנות‬
‫הון‬
‫קרן הון בגין‬
‫התאמות‬
‫הנובעות‬
‫מתרגום‬
‫דוחות‬
‫כספיים של‬
‫חברות‬
‫מוחזקות‬
‫בחו"ל‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫שינויים במהלך שנת ‪:2002‬‬
‫רווח נקי לשנה‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2002‬‬
‫דיבידנד‬
‫שהוצע לאחר‬
‫תאריך‬
‫המאזן‬
‫עודפים‬
‫מניות‬
‫המוחזקות‬
‫בידי החברה‬
‫וחברה‬
‫מאוחדת‬
‫סך‪-‬הכל‬
‫‪-‬‬
‫‪17,593‬‬
‫)‪(5,469‬‬
‫‪28,708‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪1,574‬‬
‫‪15,010‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪9,788‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪27,381‬‬
‫‬‫)‪(5,469‬‬
‫‪9,788‬‬
‫‪38,496‬‬
‫שינויים במהלך שנת ‪:2003‬‬
‫הנפקת מניות‬
‫‪8,699‬‬
‫הוצאות בגין הגדלת הון‬
‫‪-‬‬
‫דיבידנד שהוצע לאחר תאריך‬
‫המאזן‬
‫רכישת מניות אוצר‬
‫מכירת מניות אוצר‬
‫רווח נקי‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2003‬‬
‫‪74,003‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪82,702‬‬
‫)‪(88‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(88‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫)‪(2,455‬‬
‫‬‫‪10,273‬‬
‫‪1,500‬‬
‫)‪(1,500‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(5,777‬‬
‫)‪(5,777‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪5,955‬‬
‫‪3,500‬‬
‫‬‫‪86,470‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪1,500‬‬
‫‪10,591‬‬
‫‪36,472‬‬
‫‬‫)‪(5,291‬‬
‫‪10,591‬‬
‫‪129,424‬‬
‫שינויים במהלך שנת ‪:2004‬‬
‫דיבידנד ששולם‬
‫‪-‬‬
‫קרן הון בגין התאמות‬
‫הנובעות מתרגום דוחות‬
‫כספיים של חברות מוחזקות‬
‫בחו"ל‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(1,500‬‬
‫‪123‬‬
‫)‪*(2,115‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(3,615‬‬
‫‪123‬‬
‫קרנות הון אחרות‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,758‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,758‬‬
‫רווח נקי‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪28,021‬‬
‫‪-‬‬
‫‪28,021‬‬
‫‪123‬‬
‫‪-‬‬
‫‪62,378‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2004‬‬
‫‪10,273‬‬
‫‪86,470‬‬
‫‪1,758‬‬
‫‪- 47 -‬‬
‫)‪(5,291‬‬
‫‪155,711‬‬
‫פקר ‪ -‬ידפז בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2004‬באלפי ש"ח(‬
‫ביאור ‪ - 31‬פרטים על שיעורי החזקה בחברות מוחזקות‪:‬‬
‫‪31.12.2003‬‬
‫‪31.12.2004‬‬
‫שיעורי החזקה‬
‫בהון המניות ובהצבעה‬
‫חברות מאוחדות‪:‬‬
‫ימקו ‪ -‬ידפז תעשיות בע"מ‬
‫‪100%‬‬
‫‪95.0%‬‬
‫חברה בטורקיה‬
‫‪50.0%‬‬
‫‪50.0%‬‬
‫חברה בדרום אפריקה‬
‫‪50.0%‬‬
‫‪50.0%‬‬
‫פקר ידפז השקעות בע"מ‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫פקר ידפז שרותי פלדה בע"מ‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫פקר מתכות בע"מ‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫פקר ידפז שיווק בע"מ‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫פקר ידפז מפעלי גילוון בע"מ‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪75.0%‬‬
‫‪75.0%‬‬
‫‪50.0%‬‬
‫‪50.0%‬‬
‫פקר ידפז פרופילים בע"מ‬
‫פקר ידפז פלדות דייק בע"מ‬
‫פקר ידפז פלדות איכות )‪ (1988‬בע"מ‬
‫קונטק ציוד אלקטרוני בע"מ‬
‫חברה מאוחדת רשומה בחוץ לארץ‪:‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪) Earlsfield Ltd‬אירלנד(‬
‫‪100.0%‬‬
‫חברות כלולות בארץ‪:‬‬
‫פ‪.‬ל‪.‬ה‪ .‬הנדסת תאורה בע"מ‬
‫‪25.1%‬‬
‫‪25.1%‬‬
‫סטיל ליין‪-‬ידפז בע"מ‬
‫‪33.0%‬‬
‫‪33.0%‬‬
‫חברות כלולות רשומות בחוץ לארץ‪:‬‬
‫‪24.5%‬‬
‫‪ 2‬חברות במוסקבה )רוסיה(‬
‫‪- 48 -‬‬
‫‪24.5%‬‬
‫פרק ד' ‪-‬‬
‫פרטים נוספים‬
‫על התאגיד‬
‫‪1‬‬
‫פקר ידפז ‪ -‬פרטים נוספים על התאגיד‬
‫תקנה ‪10‬א‪:‬‬
‫תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים )אלפי ‪(₪‬‬
‫מכירות‬
‫עלות המכירות והעיבוד‬
‫רווח גולמי‬
‫הוצאות המכירה והשיווק‬
‫הוצאות הנהלה הוצאות כלליות‬
‫רווח מפעולות רגילות‬
‫הוצאות )הכנסות( מימון נטו‬
‫הכנסות )הוצאות( אחרות‪ ,‬נטו‬
‫רווח )הפסד( לפני מיסים על ההכנסה‬
‫מיסים על ההכנסה )הטבת מס(‬
‫רווח )הפסד ( לאחר מיסים על ההכנסה‬
‫רבעון ראשון‬
‫רבעון שני‬
‫רבעון שלישי‬
‫רבעון רביעי‬
‫סך הכל ‪2004‬‬
‫‪182,741‬‬
‫‪144,216‬‬
‫‪38,525‬‬
‫‪9,595‬‬
‫‪11,290‬‬
‫‪17,640‬‬
‫‪8,842‬‬
‫‪35‬‬
‫‪8,833‬‬
‫‪3,286‬‬
‫‪5,547‬‬
‫‪170,902‬‬
‫‪132,763‬‬
‫‪38,139‬‬
‫‪7,122‬‬
‫‪13,008‬‬
‫‪18,009‬‬
‫‪3,338‬‬
‫)‪(12‬‬
‫‪14,659‬‬
‫‪5,417‬‬
‫‪9,242‬‬
‫‪204,268‬‬
‫‪169,310‬‬
‫‪34,958‬‬
‫‪10,464‬‬
‫‪9,127‬‬
‫‪15,367‬‬
‫‪3,576‬‬
‫‪104‬‬
‫‪11,895‬‬
‫‪4,280‬‬
‫‪7,615‬‬
‫‪196,876‬‬
‫‪164,648‬‬
‫‪32,228‬‬
‫‪10,607‬‬
‫‪10,216‬‬
‫‪11,405‬‬
‫)‪(197‬‬
‫)‪(4,795‬‬
‫‪6,807‬‬
‫‪4,016‬‬
‫‪2,791‬‬
‫‪754,787‬‬
‫‪610,937‬‬
‫‪143,850‬‬
‫‪37,788‬‬
‫‪43,641‬‬
‫‪62,421‬‬
‫‪15,559‬‬
‫)‪(4,668‬‬
‫‪42,194‬‬
‫‪16,999‬‬
‫‪25,195‬‬
‫‪130‬‬
‫)‪(307‬‬
‫‪9,419‬‬
‫‪0.71‬‬
‫‪262‬‬
‫)‪(321‬‬
‫‪7,674‬‬
‫‪0.58‬‬
‫‪271‬‬
‫)‪(522‬‬
‫‪3,042‬‬
‫‪0.23‬‬
‫‪814‬‬
‫)‪(1,433‬‬
‫‪25,814‬‬
‫‪1.95‬‬
‫זכויות המיעוט בהפסדי חברות מאוחדות‪ ,‬נטו ‪151‬‬
‫)‪(283‬‬
‫חברות כלולות )רווח(‬
‫‪5,679‬‬
‫רווח )הפסד( נקי‬
‫‪0.43‬‬
‫רווח )הפסד( בסיסי למניה )‪(₪‬‬
‫תקנה ‪10‬ג'‪:‬‬
‫תקנה ‪:11‬‬
‫שימוש בתמורת ניירות‪-‬ערך – השימוש בתמורת ההנפקה האחרונה היה בהתאם ליעדי התמורה כפי שנקבעו‬
‫בתשקיף‪ ,‬על פי החלטות הדירקטוריון כפי שהיו מעת לעת‪ ,‬בעיקר לשימוש כהון חוזר‪.‬‬
‫רשימת השקעות בחברות‪-‬בת ובחברות קשורות ליום ‪:31/12/04‬‬
‫שם החברה‬
‫פקר ידפז פרופילים בע"מ‬
‫פקר ידפז שרותי פלדה בע"מ‬
‫פקר ידפז פלדות דייק בע"מ‬
‫פ‪.‬ל‪.‬ה הנדסת תאורה בע"מ‬
‫‪EARLSFIELD LIMITED‬‬
‫פקר ידפז מפעלי גלוון בע"מ‬
‫פקר ידפז השקעות בע"מ‬
‫ימקו ידפז תעשיות בע"מ‬
‫סטיל ליין ידפז בע"מ‬
‫קונטק זיווד אלקטרוני בע"מ‬
‫סוג המניה‬
‫רגילה‬
‫רגילה‬
‫רגילה‬
‫רגילה‬
‫רגילה‬
‫רגילה‬
‫רגילה‬
‫רגילה‬
‫רגילה‬
‫רגילה‬
‫מספר המניות‬
‫‪16,440,000‬‬
‫‪7,317,000‬‬
‫‪976,941‬‬
‫‪1,006‬‬
‫‪500,000‬‬
‫‪700‬‬
‫‪999‬‬
‫‪59,150‬‬
‫‪500‬‬
‫‪500,000‬‬
‫שווי נקוב‬
‫‪16,440,000‬‬
‫‪7,317,000‬‬
‫‪976,941‬‬
‫‪1,006‬‬
‫‪500,000‬‬
‫‪700‬‬
‫‪999‬‬
‫‪59,150‬‬
‫‪500‬‬
‫‪500,000‬‬
‫ערך במאזן‬
‫המותאם‬
‫‪90,404‬‬
‫‪55,264‬‬
‫‪12,069‬‬
‫)‪(507‬‬
‫‪2,126‬‬
‫‪*27,049‬‬
‫‪2,859‬‬
‫)‪(17,635‬‬
‫‪142‬‬
‫‪263‬‬
‫עלות מתואמת‬
‫לתאריך המאזן‬
‫‪61,521‬‬
‫‪41,246‬‬
‫‪9,025‬‬
‫‪1,656‬‬
‫‪2,118‬‬
‫‪9,245‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2,082‬‬
‫‪1‬‬
‫‪500‬‬
‫אחוז ההחזקה‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪25.1‬‬
‫‪100‬‬
‫‪33.3‬‬
‫‪99.9‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪100.0‬‬
‫‪50‬‬
‫* כולל חלק פקר ידפז פרופילים‬
‫יתרת אגרות החוב וההלוואות‬
‫שם החברה‬
‫יתרה במאזן‬
‫המתואם‬
‫שנות פדיון‬
‫שער אג"ח הרשומות‬
‫תנאי הצמדה של‬
‫בבורסה בתאריך‬
‫פרטי זכויות להחלפת‬
‫קרן או ריבית‬
‫אג"ח או הלוואות במניות המאזן‬
‫ובסיס הצמדה‬
‫ימקו ידפז תעשיות בע"מ‬
‫‪1,687‬‬
‫אין‬
‫ללא ריבית והצמדה‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫פקר ידפז השקעות בע"מ‬
‫‪4,986‬‬
‫אין‬
‫פ‪.‬ל‪.‬ה הנדסת תאורה בע"מ‬
‫‪2,192‬‬
‫אין‬
‫ללא ריבית והצמדה‬
‫קרן צמודת מדד‬
‫ללא ריבית‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫שינויים בהשקעות בחברות‪-‬בת ובחברות קשורות בתקופת הדוח –‬
‫תקנה ‪:12‬‬
‫להלן פירוט השינויים בהשקעות התאגיד בשנת הדיווח בכל חברת בת ובכל חברה קשורה שלו‪:‬‬
‫מהות‬
‫תאריך השינוי השינוי‬
‫‪18.5‬‬
‫רכישה‬
‫‪13.7‬‬
‫רכישה‬
‫תקנה ‪:13‬‬
‫מס' המניה‬
‫בבורסה‬
‫שם החברה‬
‫ימקו ידפז‬
‫תעשיות בע"מ‬
‫קונטק זיווד‬
‫אלקטרוני בע"מ‬
‫סוג המניה‬
‫סה"כ ערך נקוב‬
‫עלות נומינלית‬
‫)אלפי ‪(₪‬‬
‫עלות מתואמת‬
‫)אלפי ‪(₪‬‬
‫רגילה‬
‫‪2,952‬‬
‫‪23‬‬
‫‪23‬‬
‫רגילה‬
‫‪500,000‬‬
‫‪500‬‬
‫‪500‬‬
‫הכנסות של חברות בנות וקשורות והכנסות התאגיד מהן ליום ‪) 31/12/2004‬אלפי ‪:(₪‬‬
‫רווח ‪ /‬הפסד‬
‫לפני מס‬
‫שם החברה‬
‫רווח ‪ /‬הפסד‬
‫אחרי מס‬
‫דמי ניהול‬
‫הכנסות עד תאריך‬
‫המאזן‬
‫ריבית הכ'‪/‬‬
‫)הוצ'(‬
‫לאחר תאריך המאזן‬
‫פקר ידפז פרופילים בע"מ‬
‫‪28,076‬‬
‫‪19,553‬‬
‫‪10,949‬‬
‫‪607‬‬
‫פקר ידפז שרותי פלדה בע"מ‬
‫‪12,206‬‬
‫‪11,275‬‬
‫‪15,055‬‬
‫)‪(517‬‬
‫פקר ידפז פלדות דייק בע"מ‬
‫‪5,164‬‬
‫‪3,616‬‬
‫‪1,573‬‬
‫‪29‬‬
‫פ‪.‬ל‪.‬ה הנדסת תאורה בע"מ‬
‫)‪(339‬‬
‫)‪(339‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪EARLSFIELD LIMITED‬‬
‫)‪(39‬‬
‫)‪(39‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫פקר ידפז מפעלי גלוון בע"מ‬
‫‪5,182‬‬
‫‪4,160‬‬
‫‪2,139‬‬
‫‪166‬‬
‫פקר ידפז השקעות בע"מ‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫ימקו ידפז תעשיות בע"מ‬
‫)‪(6,690‬‬
‫)‪(10,847‬‬
‫‪1,500‬‬
‫)‪(116‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(237‬‬
‫)‪(237‬‬
‫‪387‬‬
‫‪-‬‬
‫סטיל ליין ידפז בע"מ‬
‫קונטק זיווד אלקטרוני בע"מ‬
‫דיבידנדים מחב' בנות קשורות‬
‫תאריך תשלום‬
‫‪30.4.2004‬‬
‫תקנה ‪:14‬‬
‫שם החברה‬
‫סטיל ליין ידפז בע"מ‬
‫סכום )אלפי ‪(₪‬‬
‫‪110‬‬
‫רשימת קבוצות של יתרות הלוואות שניתנו ליום ‪ ,31.12.2004‬אם מתן הלוואות היה אחד מעיסוקיו‬
‫העיקריים של התאגיד – אין‪.‬‬
‫תקנה ‪:20‬‬
‫מסחר בבורסה ‪ -‬ני"ע שנרשמו למסחר ‪ -‬מועדי וסיבות הפסקת מסחר – אין‪.‬‬
‫תקנה ‪:21‬‬
‫תשלומים לנושאי משרה בכירה‬
‫פירוט ‪ 5‬מקבלי השכר הגבוה ביותר מותאמים במחירי חודש דצמבר ‪2004‬‬
‫‪ 1,320‬אלפי ש"ח‬
‫מנכ"ל‬
‫‪(1‬‬
‫‪ 1,178‬אלפי ש"ח )כולל מענקים משנים קודמות(‬
‫מנהל‬
‫‪(2‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪803‬‬
‫מנהל‬
‫‪(3‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪581‬‬
‫מנהל‬
‫‪(4‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪679‬‬
‫מנהל‬
‫‪(5‬‬
‫לעניין תשלום דמי ניהול ופיצויים לבעלי עניין המועסקים בחברה ראה ביאור ‪ 28‬בדוח הכספי‪.‬‬
‫תקנה ‪:22‬‬
‫‪2‬‬
‫‪.../.‬‬
‫שכר וטובות הנאה – ראה בדוח הכספי להלן ביאור ‪.28‬‬
‫תקנה ‪:24‬‬
‫מניות וני"ע המירים המוחזקים ע"י בעלי עניין בתאגיד‪ ,‬בחברה בת‪/‬קשורה נכון ליום ‪:31.12.2004‬‬
‫שם בעל העניין‬
‫פקר פלדה בע"מ‬
‫דוד כהן ניהול החזקות בע"מ‬
‫יהושע כהן ניהול החזקות בע"מ‬
‫גדעון חסדאי‬
‫ידפז פלדה חברה להשקעות ולמסחר )‪(1995‬‬
‫בע"מ‬
‫מניות רדומות‬
‫תקנה ‪ 24‬א'‪:‬‬
‫ת‪.‬ז‪ / .‬ח‪.‬פ‪ /.‬ח‪.‬צ‬
‫‪52-002661-8‬‬
‫‪51-292053-9‬‬
‫‪51-292048-9‬‬
‫‪0-0860339-1‬‬
‫‪51-218989-5‬‬
‫ס"ה ע"נ‬
‫‪8,698,723‬‬
‫‪2,171,547‬‬
‫‪1,877,480‬‬
‫‪492,570‬‬
‫‪490,918‬‬
‫‪ %‬החזקה‬
‫‪62.70‬‬
‫‪15.65‬‬
‫‪13.53‬‬
‫‪3.55‬‬
‫‪3.54‬‬
‫‪142,331‬‬
‫‪1.03‬‬
‫‪ %‬שליטה‬
‫‪65.70‬‬
‫‪16.40‬‬
‫‪14.18‬‬
‫‪3.72‬‬
‫הון רשום‪ ,‬הון מונפק וניירות ערך המירים‬
‫להלן פרטים בנוגע להון הרשום והמונפק של החברה בכן בנוגע לניירות ערך המירים של החברה סמוך לתאריך הדו"ח‪:‬‬
‫)כל המניות הינן מניות רגילות בערך נקוב של ‪ 1‬ש"ח למניה(‬
‫מספר המניות הכלולות בהון הרשום של החברה‪:‬‬
‫מספר המניות הכלולות בהון המונפק והנפרע של החברה‪:‬‬
‫מספר המניות כאמור בניכוי מניות רדומות ומניות שאינן מקנות זכויות הצבעה‪:‬‬
‫אגרות חוב הניתנות להמרה )סדרה ב'(‪:‬‬
‫לגבי החברות הבנות‪/‬הקשורות‬
‫שם החברה‬
‫קונטק זיווד אלקטרוני בע"מ‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫יוסף פקר‪ .‬מס' ת‪.‬ז‪002935823 :.‬‬
‫שם‪:‬‬
‫‪1924‬‬
‫שנת לידה‪:‬‬
‫רחוב אורי ‪ ,10‬תל אביב‬
‫מענו‪:‬‬
‫ישראלית;‬
‫הנתינות ‪:‬‬
‫‬‫חברות בועדות‪:‬‬
‫לא‬
‫דח"צ‬
‫דירקטור‬
‫עובד התאגיד‬
‫‪25/11/2004‬‬
‫תאריך מינוי‬
‫אקדמאית‬
‫השכלה‬
‫עיסוק ב – ‪ 5‬יו"ר דירקטוריון פקר פלדה‪ ,‬דירקטור בנגב קרמיקה‪,‬חבר דירקטוריון בחברות‬
‫משפחתיות )אשל החן בע"מ‪ ,‬יוריב ניירות ערך בע"מ ועטרת החן בע"מ(‪.‬‬
‫שנים אחרונות‬
‫אביו של נלי פקר‬
‫קרבת משפחה‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫נלי פקר מס' ת‪.‬ז‪5-117120-5 .‬‬
‫שם‪:‬‬
‫‪1952‬‬
‫שנת לידה‪:‬‬
‫בניהו ‪ 43‬תל אביב‬
‫מענו‪:‬‬
‫ישראלית‬
‫הנתינות ‪:‬‬
‫‬‫חברות בועדות‪:‬‬
‫לא‬
‫דח"צ‬
‫יו"ר דירקטוריון‬
‫עובד התאגיד‬
‫‪25/9/2003‬‬
‫תאריך מינוי‬
‫אקדמאית‬
‫השכלה‬
‫עיסוק ב – ‪ 5‬מנכ"ל פקר פלדה‪ ,‬יו"ר דירקטוריון בחברה ובחברות הבנות‪.‬‬
‫שנים אחרונות‬
‫בנו של יוסף פקר‬
‫קרבת משפחה‬
‫‪.11‬‬
‫ב'‬
‫‪.11‬‬
‫‪3‬‬
‫ת‪.‬ז‪ / .‬ח‪.‬פ‪/.‬ח‪.‬צ‬
‫‪511433641‬‬
‫ס"ה ע"נ‬
‫‪500,000‬‬
‫‪ %‬החזקה‬
‫‪50‬‬
‫הדירקטורים של התאגיד‬
‫תקנה ‪:26‬‬
‫א'‬
‫שם בעל העניין‬
‫סולומון את ססבון תעשיות זיווד‬
‫)‪ (1989‬בע"מ‬
‫‪20,000,000‬‬
‫‪13,873,589‬‬
‫‪12,747,770‬‬
‫‪18,129,758‬‬
‫‪.../.‬‬
‫ג'‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.11‬‬
‫ד'‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫אברהם מירון מס' ת‪.‬ז‪714097-3 .‬‬
‫שם‪:‬‬
‫‪1939‬‬
‫שנת לידה‪:‬‬
‫גלעד ‪ 7‬רמת גן‬
‫מענו‪:‬‬
‫ישראלית‬
‫הנתינות ‪:‬‬
‫‬‫חברות בועדות‪:‬‬
‫לא‬
‫דח"צ‬
‫לא‬
‫עובד התאגיד‬
‫‪25/9/2003‬‬
‫תאריך מינוי‬
‫אקדמאית‬
‫השכלה‬
‫עיסוק ב – ‪ 5‬סמנכ"ל בכיר לכספים וחשבות באפריקה ישראל להשקעות בע"מ ודירקטור‬
‫בחברות מקבוצת אפריקה ‪ -‬ישראל‪.‬‬
‫שנים אחרונות‬
‫‬‫קרבת משפחה‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫ניר כהן מס' ת‪.‬ז‪0-2203755-0 .‬‬
‫שם‪:‬‬
‫‪1965‬‬
‫שנת לידה‪:‬‬
‫אברהם הרצפלד ‪ ,11‬הרצליה‬
‫מענו‪:‬‬
‫ישראלית‬
‫הנתינות ‪:‬‬
‫‬‫חברות בועדות‪:‬‬
‫לא‬
‫דח"צ‬
‫כן‬
‫עובד התאגיד‬
‫‪1/9/2003‬‬
‫תאריך מינוי‬
‫תיכונית‬
‫השכלה‬
‫עיסוק ב – ‪ 5‬מנכ"ל בחברת ידפז שירותי פלדה בע"מ‬
‫שנים אחרונות‬
‫בנו של דוד כהן‬
‫קרבת משפחה‬
‫‪.11‬‬
‫ה' ‪.‬‬
‫דוד כהן מס' ת‪.‬ז‪0-0109925-8 .‬‬
‫שם‪:‬‬
‫‪1941‬‬
‫שנת לידה‪:‬‬
‫בלומנפלד ‪ ,9‬ירושלים‬
‫מענו‪:‬‬
‫ישראלית‬
‫הנתינות ‪:‬‬
‫‬‫חברות בועדות‪:‬‬
‫לא‬
‫דח"צ‬
‫לא‬
‫עובד התאגיד‬
‫‪16/8/1993‬‬
‫תאריך מינוי‬
‫תיכונית‬
‫השכלה‬
‫עיסוק ב – ‪ 5‬מנכ"ל משותף‪ ,‬דירקטור‬
‫שנים אחרונות‬
‫אביהם של ניר‪ ,‬ליאור ואחיקם כהן‪ ,‬המועסקים בחברות הבת‬
‫קרבת משפחה‬
‫‪.11‬‬
‫תקנה ‪ 26‬א'‪:‬‬
‫א'‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪4‬‬
‫נושאי משרה בכירה של התאגיד‬
‫גדעון חסדאי מס' ת‪.‬ז‪0-0860339-1 .‬‬
‫שם‪:‬‬
‫‪25/11/2003‬‬
‫תאריך המינוי‪:‬‬
‫‪1943‬‬
‫שנת לידה‪:‬‬
‫מנכ"ל‬
‫תפקיד בתאגיד‪:‬‬
‫אין‬
‫תפקידו בחברת בת או בבעל עניין‬
‫בן משפחה של נושא מישרה אחר או ‪---‬‬
‫של בעל עניין‬
‫השכלתו וניסיונו העסקי ב – ‪ 5‬שנים השכלתו אקדמאית‪ ,‬מנכ"ל בחברת בת‬
‫האחרונות‬
‫‪.../.‬‬
‫ב'‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫ברוך מאיר ת‪.‬ז‪0-4356186-9 .‬‬
‫שם‪:‬‬
‫‪26/8/2003‬‬
‫תאריך המינוי‪:‬‬
‫‪1946‬‬
‫שנת לידה‪:‬‬
‫משנה למנכ"ל לפיתוח עסקים‬
‫תפקיד בתאגיד‪:‬‬
‫אין‬
‫תפקידו בחברת בת או בבעל עניין‬
‫בן משפחה של נושא מישרה אחר או ‪---‬‬
‫של בעל עניין‬
‫השכלתו וניסיונו העסקי ב – ‪ 5‬שנים השכלתו אקדמאית‪ ,‬מנכ"ל חברת בת‬
‫האחרונות‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫אבנר סיגן מס' ת‪.‬ז‪0-0584070-7 .‬‬
‫שם‪:‬‬
‫‪30/3/1995‬‬
‫תאריך המינוי‪:‬‬
‫‪1945‬‬
‫שנת לידה‪:‬‬
‫מנכ"ל חברת בת‬
‫תפקיד בתאגיד‪:‬‬
‫אין‬
‫תפקידו בחברת בת או בבעל עניין‬
‫בן משפחה של נושא מישרה אחר או ‪---‬‬
‫של בעל עניין‬
‫השכלתו וניסיונו העסקי ב – ‪ 5‬שנים השכלתו אקדמאית‪ ,‬מנכ"ל בחברת בת‬
‫האחרונות‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫משה אבניאלי מס' ת‪.‬ז‪50231042 .‬‬
‫שם‪:‬‬
‫‪1/9/1994‬‬
‫תאריך המינוי‪:‬‬
‫‪1950‬‬
‫שנת לידה‪:‬‬
‫מנכ"ל חברת בת‬
‫תפקיד בתאגיד‪:‬‬
‫אין‬
‫תפקידו בחברת בת או בבעל עניין‬
‫בן משפחה של נושא מישרה אחר או ‪---‬‬
‫של בעל עניין‬
‫השכלתו וניסיונו העסקי ב – ‪ 5‬שנים השכלתו אקדמאית‪ ,‬מנכ"ל בחברת בת‬
‫האחרונות‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫מרדכי גז מס' ת‪.‬ז‪77437648 .‬‬
‫שם‪:‬‬
‫‪1/6/1998‬‬
‫תאריך המינוי‪:‬‬
‫‪1952‬‬
‫שנת לידה‪:‬‬
‫מנכ"ל חברת בת‬
‫תפקיד בתאגיד‪:‬‬
‫אין‬
‫תפקידו בחברת בת או בבעל עניין‬
‫בן משפחה של נושא מישרה אחר או ‪---‬‬
‫של בעל עניין‬
‫השכלתו וניסיונו העסקי ב – ‪ 5‬שנים השכלתו אקדמאית‪ ,‬מנכ"ל בחברת בת‬
‫האחרונות‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫אברהם נובוגרוצקי מס' ת‪.‬ז‪5510618-1 .‬‬
‫שם‪:‬‬
‫‪25.11.2003‬‬
‫תאריך המינוי‪:‬‬
‫‪1958‬‬
‫שנת לידה‪:‬‬
‫המשנה למנכ"ל ומנהל הכספים‬
‫תפקיד בתאגיד‪:‬‬
‫המשנה למנכ"ל ומנהל כספים בפקר פלדה בע"מ‪ ,‬מנהל‬
‫תפקידו בחברת בת או בבעל עניין‬
‫כספים ודירקטור בחברות הבת‬
‫בן משפחה של נושא מישרה אחר או לא‬
‫של בעל עניין‬
‫השכלתו וניסיונו העסקי ב – ‪ 5‬שנים השכלתו אקדמאית‪ ,‬מנהל כספים‪.‬‬
‫האחרונות‬
‫‪.7‬‬
‫ג'‬
‫‪.7‬‬
‫ד'‬
‫‪.7‬‬
‫ה'‬
‫‪.7‬‬
‫ו'‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪.../.‬‬
‫ז'‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫שלמה נגר מס' ת‪.‬ז ‪5134697-1‬‬
‫שם‪:‬‬
‫‪1952‬‬
‫שנת לידה‪:‬‬
‫חשב‬
‫תפקיד בתאגיד‪:‬‬
‫חשב בפקר פלדה בע"מ ובחברות הבת‬
‫תפקידו בחברת בת או בבעל עניין‬
‫בן משפחה של נושא מישרה אחר או לא‬
‫של בעל עניין‬
‫השכלתו וניסיונו העסקי ב – ‪ 5‬שנים השכלתו על תיכונית‪ ,‬מנהל חשבונות מדופלם וב – ‪5‬‬
‫שנים האחרונות עובד בחברה כחשב‬
‫האחרונות‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫עזרא יהודה מס' ת‪.‬ז‪072608235 .‬‬
‫שם‪:‬‬
‫‪1944‬‬
‫שנת לידה‪:‬‬
‫מבקר פנים )החל כהונתו ביום ‪(10.2.2004‬‬
‫תפקיד בתאגיד‪:‬‬
‫מבקר פנים בחברות הבנות של התאגיד‬
‫תפקידו בחברת בת או בבעל עניין‬
‫בן משפחה של נושא מישרה אחר או לא‬
‫של בעל עניין‬
‫השכלתו וניסיונו העסקי ב – ‪ 5‬שנים רו"ח‪ ,‬שותף במשרד רו"ח‬
‫האחרונות‬
‫‪.6‬‬
‫ח'‬
‫‪.6‬‬
‫תקנה ‪ :27‬רואה החשבון של התאגיד ‪-‬‬
‫משרד זיו את האפט רואי חשבון‪ ,‬בית אמות ביטוח דרך פתח תקווה ‪ ,48‬תל אביב ‪.‬‬
‫משרד א‪.‬יהודיוף ושות'‪ ,‬רחוב כנפי נשרים ‪ ,68‬ירושלים‪.‬‬
‫‪24.3.2005‬‬
‫תאריך‬
‫שמות החותמים ותפקידם‬
‫‪ .1‬גדעון חסדאי‬
‫‪ .2‬אברהם נובוגרוצקי‬
‫‪6‬‬
‫‪.../.‬‬
‫פקר ידפז בע"מ‬
‫ מנכ"ל‬‫‪ -‬המשנה למנכ"ל ומנהל הכספים‬