ביהמ;quot&ד בורשטין

íéðîæ
àúééøåàå ìàøùé úøåáç
#11-60
øéæð/ïéèéâ
±šô èê¬òêô
Dec. 15
'14
’½ôñ
îñ½× è"×
í"¼¾³
þì¾í ³îñ¼
6:01
íôìí ±ò
7:13
.‫ סב‬:‫ נו‬:‫ סח‬.‫ עב‬:‫עב‬
8:55 ¾"þš öôï ¹î½
9:31 ê"þè
9:54 íñõ³ öôï ¹î½
10:18 ê"þè
³î®ì
11:51
Fax: 718-384-4631
Email: [email protected]
íñîðè íìòô
12:21
ìàåé úéø÷
øåáéöä ìå÷ - éñðàî
øåáéöä
çåì - ô"á
íò¬š íìòô
3:16
845-662-3137
845-425-1313
718-303-4300
í¼−š¾
4:29
³"þ
5:42
718-384-4190 :ñìé÷ñèò÷ -âøåáñîàéìéåå
íéëåãéù
á"ñîåå é"ð ïééèùðòèëéì éáö ïéîéðá ä"åî
á"ñîåå é"ð ñééåå ìà÷æçé íäøáà ä"åî
ô"á é"ð ñòìòáà êåðç ä"åî
é"÷ é"ð øòðììò÷ óñåé ä"åî
é"÷ é"ð ïàîøòä á÷òé äîìù ä"åî
ô"á à"èéìù ùèéååà÷ñàî ùéååééô â"äøä
ìàéøèðàî õàùî ø"åîãà ÷"ë ïá
é"ð
ñçðô óñåé éëãøî
é"ð áàæ ìàåé
é"ð øæòìà
é"ð ìà÷æçé
é"ð á÷òé ìàåîù
íéàðú
é"ð øùà øãðñëìà
á"ñîåå é"ð ùèéååàìàøèñ øæòìà ä"åî
á"ñîåå é"ð øòðéåøá ÷çöé éúáù ä"åî
á"ñîåå à"èéìù âøòáðééèù ïåòîù íééç ïáåàø áøä
ùäàè é"ð øòèèàø äîìù ä"åî
á"ñîåå é"ð øòâøàæ ÷çöé íäøáà ä"åî
ô"á à"èéìù ã"áàá òùåé ïîì÷ íäøáà â"äøä
ùèéáäàøã ã"áà
àæàìô ïàîìéä íìåàá
èëàð êàåå
é"ð ÷éìâ íéøôà äùî ä"åî ç"åî úéáá
8:30 úéøçù ñðòãøàâ éì ì"èé÷ ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
101 Division 3rd fl. é"ð ùèéååàìàøèñ á÷òé ä"åî ç"åî úéáá
8:00 úéøçù ùòøòéã ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
148 Penn à"èéìù øòáåøâ ìàéîçøé àãåé áøä ç"åî úéáá
9:00 úéøçù ñàãàä ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
159 Rutledge
é"ð ñò÷ùàô ìèééô ø"á
é"ð
é"ð
éëãøî ä"åî
âéðàä 'éìà ïáåàø ø"á ìøòá ä"åî
òèò÷òô (ïàãðàì) ãåã áøä ø"á ÷çöé íäáà ä"åî
‫ביהמ"ד בורשטין‬
‫הגבאים‬
326 Marcy (cor. Rutledge)
‫ שיעור הכנה לימי חנוכה‬- ‫ היום‬- ‫הננו להודיע שיתקיים אי"ה‬
‫ בערב‬9:30 ‫ע"י כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א בבית מדשינו בשעה‬
347-786-1729 :‫ פאר האלסעיל רופט‬.‫ להשיג בחניות הספרים‬- (‫ספר נחלת יעקב על חנוכה )מהרה''ח ר' יעקב חיים אמסעל ז''ל‬
‫היסטאריע קארד שפיל דינער תשע"ה פאר די וואס האבן בטעות באקומען א צווייטענס נאמען‬
.‫ און איבערלאזן א קלארע מעסידש‬1272# 718-963-9260 ‫ביטע אריינרופן אין אפיס‬
‫סקול‬/‫פאר די קינדער וואס פעלט קארטלך פון די מתנה וועט זיין צו באקומען ביז אייניגע טעג און חדר‬
‫÷‪ñãééôéñàì‬‬
‫‪-‬‬
‫‪ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã‬‬
‫היימישע דרייווער אין ארץ ישראל‪ ,‬גוטע און פארלעסליכע סערוויס‪ ,‬ישראל ווייס ‪[email protected] / 347-717-4523‬‬
‫צו בארבייטן אייער חידושי תורה‪ ,‬כתבי ידות וכדו' מיט מ‪.‬ח‪.‬ש‪.‬ב‪.‬ה‪ ,.‬רופט‪202-643-6871 :‬‬
‫כאפט אריין א סגולה! א בלאט בכתי"ק פונעם הייליגן חתם סופר זי"ע סגולה לשמירה לפרנסה ולרפואה‪718-831-2518 .‬‬
‫געזוכט א קאר רייד פאר א ‪ 8‬יעריג יונגעל פון וומס"ב קיין פלעטבוש ‪ 8:15‬אינדערפרי‪ ,‬און צוריק ‪ ,4:00‬רופט‪347-898-7818 :‬‬
‫לכבוד חנוכה ספעשיל ‪ off $50‬אויף אלע סעטס טורים‪ -‬שו"ע‪ ,‬הערליכע ‪ Gift Certificates‬פאר הספרים ‪718-387-2650‬‬
‫געזוכט א יונגערמאן זיך אפצוגעבן מיט א בחור מיט ספעציעלע געברויכן‪ ,‬פון ‪ 8‬ביז ‪ 9‬אווענט‪917-593-7119 ,‬‬
‫כולל לפנצ"ה מתחילין חבורה חדשה ומקבלים עוד אברכים מצוינים‪ ,‬בתשלום מיד‪ ,‬וכל הקודם זכה‪347-581-8438 ,‬‬
‫א שבת'דיג ביהמ"ד זוכט א טיכטיגער יונגערמאן פאר שמש‪/‬גבאי‪ ,‬גוט באצאלט‪ ,‬רופט‪845-662-4051 :‬‬
‫התבודדות ‪ -‬איך האב זיך אויסגערעט מיין הארץ צו השי"ת‪ ,‬איך האב געזעהן דאפעלטע ישועות‪ ,‬וקבלתי לפרסמו‬
‫ווער עס האט אוועקצובארגן אדער צו פאר רענטן א זילבערנע מנורה פאר די יאר חנוכה‪ ,‬רופט ‪347-939-9753‬‬
‫אכטונג לאנג דיסטענס דרייווערס! איר האט יעצט א געלעגנהייט צו פארדינען גאר שיין‪ ,‬רופט פאר פרטים ‪845-248-6755‬‬
‫דירות צו דינגען‪/‬פארדינגען אויף קורצע טערמין‪ :‬שבת‪ ,‬וואך‪ ,‬וכדומה‪ ,‬אין אלע היימישע געגענטער‪ .‬רופט "רינג & דינג" )‪1-888-799-RING(7464‬‬
‫‪ - íð−ëê ³ë¾í‬פארלוירן א דיימאנד ברעיסלעט פאריגע וואך שב"ק פ' וישלח‪718-384-0789 ,‬‬
‫‪ - íð−ëê ³ë¾í‬פארלוירן א שווארצע ‪ mink shawl‬שבת ויצא אויף מארסי‪/‬מידלטאון‪718-858-7385 ,‬‬
‫‪3 bedroom luxury apt for rent. S. 8th St. (cor. Wythe), 2 porches, 2 bthrms 347-985-1085 x8 - ë"½ôîî‬‬
‫‪4 bedroom apartment for rent, across Cascade project, call 347-786-2346 - ë"½ôîî‬‬
‫‪ - ë"½ôîî‬א לעכטיגע ‪ 1810‬ס"פ דירה צו פארקויפן‪ ,‬ערענסט אינטערעסירטע ‪Email [email protected] or text 347-622-3671‬‬
‫‪ - ë"½ôîî‬צו פארקויפן א דירה אויף ‪ South 9‬צוטיילט אין צוויי ‪ 2‬בעדרום דירות‪'3 ,‬טע שטאק מיט עליוועטער‪516-669-0413 ,‬‬
‫‪ - ë"½ôîî‬געזוכט צו טוישן א ‪ 4‬בעדרום דירה‪ ,‬רופט‪347-688-8973 :‬‬
‫‪ - ë"½ôîî‬א ‪ 1‬בעדרום און א ‪ 2‬בעדרום פורנישד דירה צו פארדינגען‪ ,‬ווילסאן )לי‪/‬בעדפארד(‪718-878-5040 ,‬‬
‫‪ - Green Hills Estates‬הערליכע גרויסע ‪ luxury‬הייזער עוועיל‪ .‬פאר שבתים‪ ,‬רופט‪347-699-5662 :‬‬
‫‪ - Tri State Sewer‬מיר שטאפען אויף טוילעטס ‪-‬סינקס ‪ -‬וואנעס‪ ,sewer mains -‬א‪.‬ד‪.‬ג‪718-783-1000 .‬‬
‫באקומט אייער ‪ CDL‬פערמיט אין צוויי וואכן‪ ,‬פאר די יעצטיגע ספעשיל פרייז‪ ,‬רופט שוין ‪ 877-236-4235‬עקס‪718 .‬‬
‫‪SHEETROCK - We close any hole any size, sheetrock, spackle, paint, like new. CALL: "Patchman" 800.676.6187‬‬
‫‪Applex Appliances Repair - Washer , Dryer ,Fridge ,Stove, A/C Same day - late hours, 718-404-1107‬‬
‫‪±‬‬
‫פלאמבער ‪ -‬מיר נעמען אן אלע פלאמבינג דזשאבס‪ ,‬אויפשטאפן סינק‪WE also have water filters 917-202-3536 ,‬‬
‫המספיק‪-‬קעיר האט יעצט עטליכע האום קיער פאזיציעס פאר ענערגישע און געטרייע סטעף צו העלפן עלטערע‬
‫פרויען אין ברוקלין‪ .‬פאר מער איינצלהייטן איבער די גוטע געלעגנהייט רופט ‪ .718-408-6701‬וכל הקודם זכה‪.‬‬
‫‪Medical billing office looking for full time manager with exp. only, great salary + commission, email to: [email protected]‬‬
‫‪718-213-3005 - roofing - repairs - skylights - gutters - waterproofing - brickwork - 5 Boro Roofer‬‬
‫?‪Orthotics not working? Can't wear the shoes you want? Tired of taking shots and pills‬‬
‫‪Help your foot pain. Call DR. HARRY G. BALIDNGER, D.P.M., Podiatrist-Foot‬‬
‫‪Specialist 845-425-8686 Williamsburg and Monsey Locations‬‬
‫עקספיריענסד יונגערמאן ווערט געזוכט אין א אפיס לעבען וומס״ב‪ ,‬מיז קענען ענגליש און קאמפיוטער‪,‬‬
‫שטארק מסודר‪ ,‬גוט באצאלט‪Fax: 347-464-5724, Email: [email protected] ,‬‬
‫‪Heimishe Company in NJ is looking to hire entry level bookkeeping position, with substantial upward career‬‬
‫‪potential. We offer a high performance, hardworking, and dynamic working environment. [email protected]‬‬
‫!!!‪Don't Miss The Deal‬‬
‫!!!‪Only 2 days Left!!! Chase Freedom 23,000 points after spending only $500‬‬
‫}‪Chase British Airways 50,000 after spending 2k!! {2-5 domestic tickets‬‬
‫!!‪Did you pay the annual fee on Amex Platinum Cards? We could get back for you up to $400‬‬
‫‪Call THE CARD MA$TER 718-488-7000 [email protected]‬‬
‫‪Need Balance Transfer or short term loan? Ask us about our 12-18 months 0% APR program‬‬
‫ריקן ווייטאג? פוס ווייטאג? עני ווייטאג? איבער וואג?‬
‫קומט שווימען‪ ,‬און ניצן די שוויץ‪ ,‬מיט א טערעפיסט‪ ,‬בחינם אין כסף פאר אייך! מיר האבן עקסטער פאר‬
‫מענער און עקסטער פאר פרויען‪ 2 ,‬באזונדערע פולס מיט ‪ 2‬באזונדערע שוויצן‪ ,‬מיר וועלן אייך אויפפיקן‬
‫און אהיים טראגן בדרך כבוד און מאכן זיכער איר באקומט נישט ח"ו א צוג )מיר האבן דאקטוירים פאר דעם‬
‫אויך פון ‪ 8:00‬אינדעפרי ביז ‪ 11‬באנאכט בחינם אין כסף פאר אייך‪ (...‬פראבירט עס אויס! מיר שטעלן צו‬
‫אלעס וואס פעלט זיך אויס ווי האנטוכער‪ ,‬שווים הויזן אלע סייזעס א‪.‬ד‪.‬ג‪ .‬רופט ‪3020# 718-336-9500‬‬
‫אויב קיין ענט‪ .‬לאזט מעס‪ - .‬מיר וואונטשן אייך א פרייליכן חנוכה‬
‫!‪Great opportunity‬‬
‫פארדינט ‪ $900 - $500‬א וואך דורך זיין א טיטשער פאר א קלענערע גרופע ‪ 4‬מאל א וואך‪.‬‬
‫!‪Yeshiva degree + teaching qualifications (experience) ok‬‬
‫מ'דארף קענען א גוטע דורכשניטליכע ענגליש‪,‬‬
‫ביטע רופט ‪347-689-0493‬‬
‫בלויז ‪ 6 24‬סלאטס עוועיליבעל‬