סביבה בטיחותית

‫משרד הבריאות – האגף לגריאטריה‬
‫נהלי בתי חולים גריאטריים‬
‫" נ ה ל י ר ו ח ב"‬
‫פרק‪ :‬תפעול בית חולים גריאטרי‬
‫תאריך אישור ‪ 01/09/2010‬מהדורה‬
‫‪ 1‬רקע‬
‫‪1‬‬
‫עמוד ‪1‬‬
‫מתוך ‪3‬‬
‫מספר נספחים‬
‫‪1‬‬
‫שם הנוהל‪ :‬סביבה בטיחותית למטופל ומניעת תאונות ונפילות‬
‫‪0.4.8‬‬
‫עודכן בתאריך‪00/00/0000 :‬‬
‫מס' נוהל‪:‬‬
‫בכל מקום בו נכתב המסמך בלשון זכר או נקבה‪ ,‬הכוונה היא גם למיגדר השני‬
‫~ עבור‪/‬י לדף פתיחה ראשי‬
‫חזור לתוכן נהלי רוחב‬
‫סביבה מותאמת למוגבלויות המטופלים‪ ,‬תורמת לשימור ולשיפור מכלול היכולות התפקודיות שלהם‪.‬‬
‫סביבה בטיחותית ונגישה מקדמת את מיצוי היכולות התפקודיות של המטופל תוך מזעור הסיכונים‬
‫לתאונות ונפילות אשר להם השפעה מכרעת על מצב המטופל ומחייבים התערבות מערכתית לצמצומם‪.‬‬
‫‪ 2‬מטרות הנוהל‬
‫‪ 2.1‬להעלות את המודעות לשמירה על סביבה בטיחותית ומניעת נפילות ‪ /‬תאונות‪.‬‬
‫‪ 2.2‬להנחות את עובדי בתי החולים בצעדים הנדרשים להבטחת סביבה בטיחותית‪ ,‬כל אחד בתחום עיסוקו‬
‫ואחריותו המקצועית‪.‬‬
‫‪ 2.3‬לקבוע אמות מידה לשימוש באמצעי הגבלה פיזית של מטופל למטרת ייצוב מנח ישיבה ולשמירה על‬
‫בטיחות ותפקוד המטופלים במחלקה גריאטרית‪.‬‬
‫‪ 3‬הגדרת מושגים‬
‫‪ 3.1‬סביבה ‪ -‬מרחב המחיה והתפקוד של האדם‪.‬‬
‫‪ 3.2‬מרחב מוסדי ‪ -‬כל השטחים הציבוריים בתוך בית החולים הגריאטרי ובחצריו‪.‬‬
‫‪ 3.3‬סביבת המטופל ‪ -‬כל השטחים‪ ,‬האמצעים וציוד העזר המשמשים את המטופל בחיי היומיום לרבות‬
‫המיטה ועזרי הניידות‪.‬‬
‫‪ 3.4‬סביבה בטיחותית ‪ -‬סביבה נטולת מפגעים‪ ,‬מכשולים וגורמים מסכנים‪ ,‬המאפשרת תפקוד בטיחותי של‬
‫השוהים בה‪.‬‬
‫‪ 4‬סמכות ואחריות‬
‫‪ 4.1‬הנהלת בית החולים הגריאטרי אחראית ליצור סביבה בטיחותית וכן להקים ולתפעל מערך ‪ /‬מנגנון‬
‫להבטחת איכות ולניהול סיכונים‪.‬‬
‫‪ 4.2‬מנהל של כל סקטור עובדים‪) ,‬רפואה‪ ,‬בריאות‪ ,‬מינהל ומשק(‪ ,‬אחראי ליצירת סביבה בטיחותית‬
‫ומקדמת פעילות ולהתריע על מפגעים בכל הקשור לתחום אחריותו המקצועית‪.‬‬
‫‪ 4.3‬כל עובדי בית החולים אחראים לשמירה על סביבה בטיחותית‪ ,‬איתור מפגעים ודיווח לממונים‪.‬‬
‫‪ 4.4‬רופא או אחות מוסמכת אחראית המשמרת‪ ,‬רשאים לקבל החלטה ראשונית על הגבלה פיסית‬
‫של מטופל גם אם היא עלולה להגביל את תנועתו ) חוזר מינהל רפואה ‪. ( 15/2009‬‬
‫‪ 4.5‬החלטה על המשך שימוש באמצעים מגבילים או על ייצוב ותמיכה של מטופל כשגרת טיפול העלולה‬
‫להגביל את חופש תנועתו‪ ,‬תתקבל בהיוועצות צוות רב מקצועי מלא בראשות רופא‪.‬‬
‫)במיוחד עם פיזיותרפיסט ו‪/‬או מרפא בעיסוק(‪.‬‬
‫‪ 5‬נוהל פנימי לניהול סביבה בטיחותית‬
‫‪ 5.1‬בבית החולים הגריאטרי ייכתב נוהל פנימי המנחה יצירת סביבה בטיחותית ומניעת תאונות ונפילות‪.‬‬
‫בנוהל יפורטו מפגעים שכיחים ויצוינו תחומים ואזורים ברמת סיכון גבוהה לתאונות ונפילות ואופן‬
‫ההתערבות למניעתן‪.‬‬
‫‪ 5.2‬בכתיבת הנוהל יהיו שותפים נציגי כל סקטור‪ ,‬כולל מינהל ומשק‪.‬‬
‫‪ 5.3‬הנוהל יכלול הנחיות לאיתור ולזיהוי גורמים ְמ ַס ְכּנִ ים בתחומים הבאים המפורטים בנספח ‪:1‬‬
‫‪ 5.3.1‬אמדן סיעודי לאיתור סכנה לנפילות באמצעות כלי ) חוזר מינהל סיעוד מס ‪( 74‬‬
‫‪ 5.3.2‬סביבה בטיחותית‬
‫‪ 5.3.3‬סביבה מוסדית בדגש על אזורי סיכון‬
‫‪ 5.3.4‬סביבת מטופל מותאמת לצרכיו‬
‫‪ 5.3.5‬דרכי טיפול וניהול נושא סביבה בטיחותית וניטורו‪.‬‬
‫‪ 5.3.6‬הגבלה פיסית כמפורט בסעיף ‪ 7‬להלן‬
‫‪ 5.3.7‬דיווח‬
‫משרד הבריאות – האגף לגריאטריה‬
‫עמוד ‪2‬‬
‫נהלי בתי חולים גריאטריים‬
‫" נ ה ל י ר ו ח ב"‬
‫פרק‪ :‬תפעול בית חולים גריאטרי‬
‫תאריך אישור ‪ 01/09/2010‬מהדורה‬
‫‪1‬‬
‫מתוך ‪3‬‬
‫מספר נספחים‬
‫‪1‬‬
‫שם הנוהל‪ :‬סביבה בטיחותית למטופל ומניעת תאונות ונפילות‬
‫‪0.4.8‬‬
‫עודכן בתאריך‪00/00/0000 :‬‬
‫מס' נוהל‪:‬‬
‫בכל מקום בו נכתב המסמך בלשון זכר או נקבה‪ ,‬הכוונה היא גם למיגדר השני‬
‫‪ 6‬ציוד‬
‫‪ 6.1‬חובה שציוד ופריטים המשמשים את המטופל ונמצאים בסביבתו‪ ,‬יענו לדרישת תקנים מוכרים או‬
‫להצהרת יצרן ) ‪.( CE‬‬
‫‪ 7‬הגבלה פיסית של מטופלים‬
‫‪ 7.1‬לעיתים נדרשת הגבלה פיסית של מטופל כחלק מטיפול וכדי למנוע גרימת נזק למטופל ו‪/‬או לסביבתו‪.‬‬
‫בסיס העקרונות והתנאים להגבלה פיסית‪ ,‬הסמכות והדרך לקבלת החלטה‪ ,‬משך זמן ההגבלה‪ ,‬בטיחות‬
‫המטופל המוגבל והתיעוד בנושא‪ ,‬מפורטים ב חוזר מינהל רפואה ‪. 15/2009‬‬
‫‪ 7.2‬החלטה על הגבלה פיסית ‪ /‬ייצוב המטופל‬
‫‪ 7.2.1‬החלטה על הגבלה פיסית‪ ,‬ובמיוחד הגבלה פיסית שתכליתה לייצב את המטופל בתנוחת ישיבה‬
‫בכסא‪ ,‬תתקבל רק אם מוצו כל האפשרויות המקצועיות הרלבנטיות להבטיח ישיבה בטיחותית‬
‫ותפקודית‪.‬‬
‫‪ 7.2.2‬החלטה ראשונית על הגבלה פיסית תתקבל ע"י רופא או ע"י אחות אחראית משמרת במחלקה‪.‬‬
‫ההחלטה תקפה למשך ‪ 8‬שעות‪ .‬תתועד כמפורט בסעיף ‪ 7.5‬להלן ותדווח לצוות הרב מקצועי‪.‬‬
‫‪ 7.2.3‬ייצוב תנוחת המטופל בישיבה בכסא ‪ /‬כסא גלגלים כחלק משגרת טיפול‪ ,‬תתבצע אחרי אמדן‬
‫סיעודי ‪ /‬הערכה של פיזיותרפיסט ‪ /‬מרפא בעיסוק‪ ,‬תיעוד נימוקי ההחלטה ובחירת האמצעים‬
‫המתאימים‪ .‬הפעולה מחייבת הדרכת המטופל ומשפחתו‬
‫‪ 7.3‬חידוש ‪ /‬שינוי הוראה להגבלה פיסית או הארכתה‬
‫‪ 7.3.1‬הוראה לחידוש ‪ /‬הארכת ההגבלה הפיסית מוגבלת לפרק זמן של ‪ 8‬שעות בכל פעם‪.‬‬
‫‪ 7.3.2‬הגבלה פיסית ממושכת למשך יותר מ ‪ 24‬שעות‪ ,‬מחייבת דיון של אחות אחראית מחלקה‪,‬‬
‫עם פיזיותרפיה ‪ /‬ריפוי בעיסוק‪ .‬ההמלצות להחלטה יאושרו ע"י רופא הבית ויתועדו‪.‬‬
‫‪ 7.3.3‬לאחר ‪ 24‬שעות‪ ,‬וגם למטופלים המוגבלים ברציפות במשך למעלה משבוע‪ ,‬תחודש ההוראה‬
‫במסגרת הרשומה הסיעודית‪.‬‬
‫במחלקה סיעודית ‪ /‬תשושי נפש ובמחלקה לסיעוד מורכב‪ ,‬אחת לשבוע )נוהל סיעוד ‪.( 2.3.3‬‬
‫בשאר מחלקות גריאטריה פעילה‪ ,‬תחודש ההוראה במסגרת הרשומה הסיעודית אחת ל ‪ 48‬שעות‪.‬‬
‫‪ 7.3.4‬המלצות אלו תאושרנה מחדש בכל ישיבת צוות רב מקצועי‪.‬‬
‫‪ 7.3.5‬כל שינוי בהוראה ידווח לצוות שקיבל את ההחלטה‪.‬‬
‫‪ 7.4‬אומדנים וטיפול סיעודי למניעת סיבוכים‪ ,‬כולל שינויי תנוחה ושחרור גפיים מוגבלות‪,‬‬
‫ייערך למטופל שהוגבל פיסית‪ .‬נהלי סיעוד ‪. 2.3.13‬‬
‫‪ 7.5‬יעשה שימוש באמצעי הגבלה ‪ /‬ייצוב ואביזרים השומרים על כבודו של המטופל‪ ,‬לא מסכנים את בטיחותו‬
‫ולא מעלים את רמת הסיכון לפגיעה ברקמות רכות כגון‪ :‬שפשופים ופצעי לחץ‪ .‬נוהל סיעוד ‪2.3.13‬‬
‫‪ 7.6‬תיעוד ההחלטה והביצוע של הגבלה פיסית ייעשה על פי כללי רשומה רפואית ויכלול את הפרטים‬
‫שבסעיף ‪ 5.6‬בחוזר מינהל רפואה ‪ .15/2009‬בנוסף‪ ,‬מחייבת החלטה על הגבלה יידוע של משפחת‬
‫המטופל ‪ /‬אפוטרופסו‪.‬‬
‫‪ 8‬אסמכתאות ומידע משלים‬
‫‪ .1‬חוזר מינהל רפואה ‪" 15/2009‬נוהל להגבלה פיסית של מטופלים לצורך מתן טיפול רפואי"‪.‬‬
‫‪ .2‬חוזר מינהל סיעוד מס ‪ - 74‬לאיתור מסוכנות לנפילות אצל אנשים מעל גיל ‪65‬‬
‫‪ .3‬נוהל רוחב ‪ 0.4.3‬התאמת ציוד תומך למטופל ‪,‬‬
‫נהלים סקטוריאליים‪ :‬סיעוד ‪ -‬נהלים מס' ‪ 2.3.13 , 2.3.5 2.3.3 2.1.4‬פיזיותרפיה ‪ -‬נהלים מס' ‪, 6.0.3 6.0.1‬‬
‫ריפוי בעיסוק ‪ -‬נוהל מס' ‪ 7.0.2‬מינהל ‪ -‬החזקת מבנה ציוד ומיזוג ‪ , 3.1.3‬בטיחות ושעת חירום ‪. 3.1.4‬‬
‫עקרונות מנחים לישיבה בטיחותית‬
‫‪ .4‬הנחיות ומצגות פיזיותרפיה‪ :‬מניעת נפילות במחלקה גריאטרית‬
‫‪ .5‬תקן ישראלי לכיסאות גלגלים ידניים ‪.1279‬‬
‫נהלי רוחב‬
‫נספח ‪048-1‬‬
‫משרד הבריאות ‪ -‬האגף לגריאטריה‬
‫נהלי בתי חולים גריאטריים‬
‫נספח ‪1‬‬
‫קווים מנחים לתכני נוהל פנימי ‪ -‬ניהול סביבה בטיחותית‬
‫‪ 1‬אמדן סיעודי לאיתור מסוכנות לנפילות באמצעות כלי המפורט ב חוזר מינהל סיעוד מס ‪74‬‬
‫‪ 2‬סביבה בטיחותית בדגש על‪:‬‬
‫)א( מפגעים‪ ,‬תקלות ומכשולים‪.‬‬
‫)ב( ציוד בלתי תקין‬
‫‪ 3‬סביבה מוסדית בדגש על אזורי סיכון כגון‪:‬‬
‫)א( חדרי רחצה טמפרטורת המים ושירותים‪.‬‬
‫)ב( חדרי מגורים‪.‬‬
‫)ג( חדרי טיפולים‪.‬‬
‫)ד( שטחים ציבוריים‪ ,‬אזורי מדרגות‪ ,‬שיפועים ומכשולים‪.‬‬
‫)ה( שטחי חצר ‪ ,‬שבילים‪ ,‬פרגולות‬
‫‪ 4‬סביבת מטופל מותאמת לצרכיו בדגש על‪:‬‬
‫)א( מיטה‪ :‬דפנות‪ ,‬מעצורים‪ ,‬מנגנונים‪ ,‬מזרנים‪.‬‬
‫)ב( כסא גלגלים‪ :‬כסא‪ ,‬אביזרים נלווים‪ ,‬אמצעי הגבלה‪ ,‬אמצעי ייצוב‪.‬‬
‫)ג( אביזרי ניידות‪ :‬הליכון‪ ,‬מקלות‪ ,‬גומיות‪.‬‬
‫)ד( ביגוד והנעלה‪ :‬מידות‪ ,‬דגמים‪.‬‬
‫‪ 5‬דרכי טיפול בדגש על‪:‬‬
‫)א( מינוי מרכז לנושא‪.‬‬
‫)ב( שיתוף אנשי צוות מכל הסקטורים הרלוונטיים‪.‬‬
‫)ג( הדרכה והטמעה‪.‬‬
‫)ד( הפקת לקחים‪.‬‬
‫)ה( מעקב‪.‬‬
‫)ו( תיעוד‪.‬‬
‫‪ 6‬הגבלה פיסית כמפורט בסעיף ‪ 7‬בנוהל ובדגש על‪:‬‬
‫)א( סמכויות ודרכי החלטה ראשונית על הגבלה פיסית‪.‬‬
‫)ב( סמכויות‪ ,‬דרכי החלטה והיוועצות על המשך הגבלה פיסית ‪ /‬הגבלה כשגרת טיפול‪.‬‬
‫)ג( ייצוב מטופל במצב ישיבה ‪ /‬שכיבה‪.‬‬
‫)ד( שימוש באביזרים ‪ /‬אמצעים מונעי סיכון לפגיעה ברקמות רכות‪ :‬שפשופים‪ ,‬פצעי לחץ וכו'‬
‫)ה( טיפול סיעודי למניעת סיבוכים‪ :‬שינויי מנח‪ ,‬הפוגה לסירוגין מהגבלה בפרקי זמן קצובים וכו'‬
‫)ו( תיעוד‪.‬‬
‫‪ 7‬דיווח בדגש על‪:‬‬
‫)א( תהליך‬
‫)ב( אמצעים‬
‫)ג( תיעוד‪.‬‬
‫‪3‬‬