הזמנה - משקי הקיבוצים

‫משקי התק"מ‬
‫אגודה שיתופית חקלאית מרכזית בע"מ‬
‫דוחות כספיים‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫לכבוד‬
‫חברי האגודה‬
‫משקי התק"מ אגודה שיתופית חקלאית מרכזית בע" מ‬
‫חברים נכבדים‪,‬‬
‫מוגשים לכם הדוחות הכספיים של אגודתכם ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2010‬‬
‫עליכם לאשר באסיפה הכללית את הדוחות הנ"ל‪.‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫עמוד‬
‫דוח רואה חשבון המבקר‬
‫‪1‬‬
‫הדוחות הכספיים‪:‬‬
‫מאזנים‬
‫‪2‬‬
‫דוחות רווח והפסד‬
‫‪3‬‬
‫דוחות על השינויים בהון האגודה‬
‫‪4‬‬
‫דוחות על תזרימי המזומנים‬
‫‪5-6‬‬
‫באורים לדוחות הכספיים‬
‫‪7 - 22‬‬
‫בברכה‬
‫ברית פיקוח ‪2000‬‬
‫אגודה שיתופית בע"מ‬
‫תל ‪-‬אביב‪,‬‬
‫תיק‪9-577 :‬‬
‫דע‪/‬מא‬
‫דוח רואה החשבון המבקר‬
‫לחברי האגודה משקי התק"מ אגודה שיתופית חקלאית מרכזית בע"מ‬
‫ביקרנו את המאזנים המאוחדים המצורפים של משקי התק"מ אגודה שיתופית חקלאית מרכזית בע" מ‬
‫)להלן ‪-‬האגודה( לימים ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2010‬ו‪ 2009-‬ואת הדוחות המאוחדים על רווח והפסד‪ ,‬הדוחות על‬
‫השינויים בהון האגודה ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום ‪31‬‬
‫בדצמבר ‪ .2010‬דוחות כספיים אלה הינם באחריות ההנהלה של האגודה‪ .‬אחריותנו היא לחוות דיעה על‬
‫דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו‪.‬‬
‫ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל‪ ,‬לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי‬
‫חשבון )דרך פעולתו של רואה חשבון(‪ ,‬התשל"ג‪ .1973-‬על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את‬
‫הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית‬
‫מהותית‪ .‬ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים‪.‬‬
‫ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי‬
‫ההנהלה של האגודה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה‪ .‬אנו סבורים שביקורתנו‬
‫מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו‪.‬‬
‫לדעתנו‪ ,‬הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות‪ ,‬מכל הבחינות המהותיות‪ ,‬את מצבה הכספי ‪ -‬של‬
‫האגודה והתאגידים המאוחדים ‪ -‬לימים ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2010‬ו‪ 2009-‬ואת תוצאות פעולותיהם‪ ,‬השינויים‬
‫בהון האגודה ותזרימי המזומנים שלהם לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪ ,2010‬בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל )‪ ,(Israeli GAAP‬והוראות תקנות האגודות‬
‫השיתופיות )דוח כספי ‪ ,‬פנקסים‪ ,‬ספרים והודעות(‪ ,‬התשל"ו ‪) ,1976-‬פרט להעברה לקרן שמורה(‪.‬‬
‫דוד עצאר‬
‫רואה חשבון‬
‫ברית פיקוח ‪2000‬‬
‫אגודה שיתופית בע"מ‬
‫תל ‪-‬אביב‪,‬‬
‫‪-1-‬‬
‫משקי התק"מ‬
‫אגודה שיתופית חקלאית מרכזית בע"מ‬
‫מאזנים‬
‫מאוחד‬
‫‪2010‬‬
‫באור‬
‫רכוש שוטף‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫ניירות ערך סחירים ופקדונות‬
‫הלוואות לזמן קצר‬
‫לקוחות‬
‫חייבים ויתרות חובה‬
‫תאגידים קשורים בחשבון שוטף‬
‫האגודה‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫מאוחד‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫באור‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪2009‬‬
‫התחייבויות שוטפות‬
‫ספקים ונותני שירותים‬
‫זכאים ויתרות זכות‬
‫תאגידים קשורים בחשבון שוטף‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪5,881‬‬
‫‪23,300‬‬
‫‪--‬‬‫‪29,181‬‬
‫‪8,214‬‬
‫‪22,018‬‬
‫‪--‬‬‫‪30,232‬‬
‫‪--‬‬‫‪2,984‬‬
‫‪23,624‬‬
‫‪26,608‬‬
‫‪--‬‬‫‪1,437‬‬
‫‪11,824‬‬
‫‪13,261‬‬
‫התחייבויות לזמן ארוך‬
‫התחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד‬
‫‪16‬‬
‫‪420‬‬
‫‪709‬‬
‫‪353‬‬
‫‪646‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪49,731‬‬
‫‪46,328‬‬
‫‪--‬‬‫‪42,298‬‬
‫‪2,958‬‬
‫‪20,655‬‬
‫‪161,970‬‬
‫‪72,117‬‬
‫‪44,339‬‬
‫‪277‬‬
‫‪36,500‬‬
‫‪3,589‬‬
‫‪16,990‬‬
‫‪173,812‬‬
‫‪11,786‬‬
‫‪44,641‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪2,956‬‬
‫‪21,838‬‬
‫‪81,221‬‬
‫‪796‬‬
‫‪42,676‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪3,344‬‬
‫‪17,664‬‬
‫‪64,480‬‬
‫השקעות וחייבים לזמן ארוך‬
‫ניירות ערך סחירים ופקדונות לזמן ארוך‬
‫תאגידים כלולים ותאגידים‬
‫אחרים‬
‫חייבים והלוואות לזמן ארוך‬
‫‪9‬‬
‫‪71,974‬‬
‫‪48,208‬‬
‫‪147‬‬
‫‪158‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪263‬‬
‫‪--‬‬‫‪72,237‬‬
‫‪325‬‬
‫‪296‬‬
‫‪48,829‬‬
‫‪150,787‬‬
‫‪--‬‬‫‪150,934‬‬
‫‪141,240‬‬
‫‪296‬‬
‫‪141,694‬‬
‫רכוש קבוע‪ ,‬נטו‬
‫‪12‬‬
‫‪27,790‬‬
‫‪28,774‬‬
‫‪27,202‬‬
‫‪28,207‬‬
‫שעבודים‪ ,‬בטחונות והתקשרויות‬
‫מסים נדחים‬
‫‪21‬‬
‫‪838‬‬
‫‪855‬‬
‫‪838‬‬
‫‪855‬‬
‫הון האגודה‬
‫‪262,835‬‬
‫‪252,270‬‬
‫‪260,195‬‬
‫‪235,236‬‬
‫תאריך אישור הדוחות הכספיים‬
‫האגודה‬
‫מנחם רזניק‬
‫‪22‬‬
‫משה מרום‬
‫הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים‬
‫‪-2-‬‬
‫‪233,234‬‬
‫‪221,329‬‬
‫‪233,234‬‬
‫‪221,329‬‬
‫‪262,835‬‬
‫‪252,270‬‬
‫‪260,195‬‬
‫‪235,236‬‬
‫משקי התק"מ‬
‫אגודה שיתופית חקלאית מרכזית בע"מ‬
‫דוחות רווח והפסד‬
‫‪2010‬‬
‫באור‬
‫האגודה‬
‫מאוחד‬
‫לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪2008‬‬
‫הכנסות מעמלות‪ ,‬דמי גביה ודמי שימוש‪ ,‬נטו‬
‫‪11,356‬‬
‫‪9,338‬‬
‫‪12,791‬‬
‫‪60‬‬
‫‪60‬‬
‫‪---‬‬
‫הכנסות מדמי שכירות‬
‫‪2,639‬‬
‫‪13,995‬‬
‫‪2,471‬‬
‫‪11,809‬‬
‫‪2,306‬‬
‫‪15,097‬‬
‫‪3,253‬‬
‫‪3,313‬‬
‫‪3,068‬‬
‫‪3,128‬‬
‫‪2,884‬‬
‫‪2,884‬‬
‫‪12,730‬‬
‫‪10,753‬‬
‫‪12,727‬‬
‫‪2,629‬‬
‫‪2,766‬‬
‫‪2,631‬‬
‫רווח הפעלה לפני הפרשה לחובות מסופקים‬
‫‪1,265‬‬
‫‪1,056‬‬
‫‪2,370‬‬
‫‪684‬‬
‫‪362‬‬
‫‪253‬‬
‫הפרשה לחובות מסופקים‬
‫‪2,471‬‬
‫‪1,784‬‬
‫‪487‬‬
‫‪296‬‬
‫)‪(486‬‬
‫‪---‬‬
‫רווח )הפסד( הפעלה לפני מימון‬
‫)‪(1,206‬‬
‫)‪(728‬‬
‫‪1,883‬‬
‫‪388‬‬
‫‪848‬‬
‫‪253‬‬
‫‪14,166‬‬
‫‪21,487‬‬
‫‪33‬‬
‫‪3,014‬‬
‫‪8,037‬‬
‫)‪(4,168‬‬
‫‪12,960‬‬
‫‪20,759‬‬
‫‪1,916‬‬
‫‪3,402‬‬
‫‪8,885‬‬
‫)‪(3,915‬‬
‫הכנסות )הוצאות( אחרות‬
‫‪20‬‬
‫‪51‬‬
‫‪55‬‬
‫)‪(20‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫חלק האגודה בתוצאות אגודות מאוחדות‬
‫‪10‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫‪9,609‬‬
‫‪11,929‬‬
‫‪5,811‬‬
‫‪13,011‬‬
‫‪20,814‬‬
‫‪1,896‬‬
‫‪13,011‬‬
‫‪20,814‬‬
‫‪1,896‬‬
‫‪1,044‬‬
‫‪1,546‬‬
‫)‪(1,105‬‬
‫‪1,044‬‬
‫‪1,546‬‬
‫)‪(1,105‬‬
‫‪11,967‬‬
‫‪19,268‬‬
‫‪3,001‬‬
‫‪11,967‬‬
‫‪19,268‬‬
‫‪3,001‬‬
‫)‪(62‬‬
‫)‪(8‬‬
‫)‪(18‬‬
‫)‪(62‬‬
‫)‪(8‬‬
‫)‪(18‬‬
‫‪11,905‬‬
‫‪19,260‬‬
‫‪2,983‬‬
‫‪11,905‬‬
‫‪19,260‬‬
‫‪2,983‬‬
‫‪18‬‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫‪19‬‬
‫הכנסות )הוצאות( מימון‪ ,‬נטו‬
‫רווח )הפסד( הפעלה אחרי מימון‬
‫רווח לפני מסים על ההכנסה‬
‫‪21‬‬
‫מסים על ההכנסה )הטבת מס(‬
‫רווח לאחר מסים על ההכנסה‬
‫חלק האגודה בתוצאות תאגידים מוחזקים‬
‫רווח נקי לשנה‬
‫‪10‬‬
‫הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים‬
‫‪-3-‬‬
‫משקי התק"מ‬
‫אגודה שיתופית חקלאית מרכזית בע"מ‬
‫דוחות על השינויים בהון האגודה‬
‫השתתפות‬
‫החברים בהון‬
‫האגודה‬
‫קרנות‬
‫הון )*(‬
‫יתרת רווח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫חלוקת רווחים‬
‫שהוכרזה‬
‫לאחר תאריך‬
‫המאזן‬
‫סה"כ‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר ‪2008‬‬
‫‪6,023‬‬
‫‪6,907‬‬
‫‪204,056‬‬
‫‪---‬‬
‫‪216,986‬‬
‫שינוי בקרן הון‬
‫‪---‬‬
‫‪100‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫‪100‬‬
‫רווח נקי בשנת ‪2008‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫‪2,983‬‬
‫‪---‬‬
‫‪2,983‬‬
‫חלוקת רווחים שהוכרזו לאחר תאריך המאזן‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫)‪(18,000‬‬
‫‪18,000‬‬
‫‪---‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2008‬‬
‫‪6,023‬‬
‫‪7,007‬‬
‫‪189,039‬‬
‫‪18,000‬‬
‫‪220,069‬‬
‫רווח נקי לשנת ‪2009‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫‪19,260‬‬
‫‪---‬‬
‫‪19,260‬‬
‫חלוקת רווחים‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫)‪(18,000‬‬
‫)‪(18,000‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2009‬‬
‫‪6,023‬‬
‫‪7,007‬‬
‫‪208,299‬‬
‫‪---‬‬
‫‪221,329‬‬
‫רווח נקי בשנת ‪2010‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫‪11,905‬‬
‫‪---‬‬
‫‪11,905‬‬
‫חלוקת רווחים שהוכרזו לאחר תאריך המאזן‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫)‪(48,200‬‬
‫‪48,200‬‬
‫‪---‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫‪6,023‬‬
‫‪7,007‬‬
‫‪172,004‬‬
‫‪48,200‬‬
‫‪233,234‬‬
‫)*( ראה באור ‪.17‬‬
‫הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים‬
‫‪-4-‬‬
‫משקי התק"מ‬
‫אגודה שיתופית חקלאית מרכזית בע"מ‬
‫דוחות על תזרימי המזומנים‬
‫‪2010‬‬
‫האגודה‬
‫מאוחד‬
‫לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪2008‬‬
‫תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת‬
‫‪11,905‬‬
‫רווח נקי‬
‫התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי‬
‫המזומנים מפעילות שוטפת )נספח א(‬
‫)‪(12,235‬‬
‫מזומנים נטו שנבעו מפעילות)ששימשו לפעילות(שוטפת )‪(330‬‬
‫‪19,260‬‬
‫‪2,983‬‬
‫‪11,905‬‬
‫‪19,260‬‬
‫‪2,983‬‬
‫‪21,064‬‬
‫‪40,324‬‬
‫)‪(7,762‬‬
‫)‪(4,779‬‬
‫)‪(375‬‬
‫‪11,530‬‬
‫)‪(10,689‬‬
‫‪8,571‬‬
‫‪6,519‬‬
‫‪9,502‬‬
‫תזרימי מזומנים מפעילות השקעה‬
‫רכישת רכוש קבוע‬
‫רכישת ניירות ערך סחירים‬
‫תמורה ממימוש ניירות ערך סחירים‬
‫תמורה ממימוש רכוש קבוע‬
‫גביה של חובות לזמן ארוך‬
‫מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( השקעה‬
‫)‪(272‬‬
‫)‪(71,681‬‬
‫‪49,560‬‬
‫‪60‬‬
‫‪277‬‬
‫)‪(22,056‬‬
‫)‪(127‬‬
‫)‪(56,251‬‬
‫‪65,238‬‬
‫‪34‬‬
‫‪241‬‬
‫‪9,135‬‬
‫)‪(511‬‬
‫)‪(83,277‬‬
‫‪72,970‬‬
‫‪117‬‬
‫‪633‬‬
‫)‪(10,068‬‬
‫‪--‬‬‫)‪(21,983‬‬
‫‪21,443‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫)‪(540‬‬
‫)‪(16‬‬
‫)‪(37,469‬‬
‫‪42,923‬‬
‫‪--‬‬‫‪241‬‬
‫‪5,679‬‬
‫)‪(41‬‬
‫)‪(55,135‬‬
‫‪45,623‬‬
‫‪--‬‬‫‪688‬‬
‫)‪(8,865‬‬
‫תזרימי מזומנים מפעילות מימון‬
‫תשלום דיבידנד לחברים‬
‫מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון‬
‫‪--‬‬‫‪---‬‬
‫)‪(18,000‬‬
‫)‪(18,000‬‬
‫‪--‬‬‫‪---‬‬
‫‪--‬‬‫‪---‬‬
‫)‪(18,000‬‬
‫)‪(18,000‬‬
‫‪--‬‬‫‪---‬‬
‫עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים‬
‫יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה‬
‫יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה‬
‫)‪(22,386‬‬
‫‪72,117‬‬
‫‪49,731‬‬
‫‪31,459‬‬
‫‪40,658‬‬
‫‪72,117‬‬
‫)‪(14,847‬‬
‫‪55,505‬‬
‫‪40,658‬‬
‫‪10,990‬‬
‫‪796‬‬
‫‪11,786‬‬
‫)‪(3,750‬‬
‫‪4,546‬‬
‫‪796‬‬
‫‪637‬‬
‫‪3,909‬‬
‫‪4,546‬‬
‫הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים‬
‫‪-5-‬‬
‫משקי התק"מ‬
‫אגודה שיתופית חקלאית מרכזית בע"מ‬
‫דוחות על תזרימי המזומנים‬
‫נספח ‪ -‬התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת‬
‫‪2010‬‬
‫הוצאות והכנסות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים‬
‫פחת‬
‫עליה )ירידה( בהתחייבויות בשל סיום יחסי עובד – מעביד‬
‫הפסדים ממימוש רכוש קבוע‬
‫מסים נדחים‬
‫ירידה )עלית( ערך ניירות ערך סחירים‬
‫הפסדים )רווחים( ממימוש ניירות ערך סחירים‬
‫חלק האגודה בתוצאות תאגידים כלולים ‪,‬נטו‬
‫חובות אבודים‬
‫שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות‬
‫ירידה )עליה( ביתרת לקוחות‬
‫ירידה )עליה( בחייבים ויתרות חובה‬
‫ירידה )עליה( בתאגידים קשורים בחשבון שוטף ‪ ,‬נטו‬
‫ירידה בספקים ונותני שרותים‬
‫עליה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות‬
‫האגודה‬
‫מאוחד‬
‫לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪2008‬‬
‫‪1,192‬‬
‫)‪(289‬‬
‫‪1,290‬‬
‫)‪(738‬‬
‫‪1,338‬‬
‫‪754‬‬
‫‪1,005‬‬
‫)‪(293‬‬
‫‪1,100‬‬
‫)‪(256‬‬
‫‪1,130‬‬
‫‪209‬‬
‫‪4‬‬
‫‪367‬‬
‫)‪(3,323‬‬
‫)‪(311‬‬
‫‪62‬‬
‫‪296‬‬
‫)‪(2,002‬‬
‫‪25‬‬
‫‪1,441‬‬
‫)‪(7,822‬‬
‫)‪(3,712‬‬
‫‪8‬‬
‫‪--‬‬‫)‪(9,508‬‬
‫‪20‬‬
‫)‪(1,544‬‬
‫‪8,413‬‬
‫‪1,727‬‬
‫‪18‬‬
‫‪--‬‬‫‪10,726‬‬
‫‪--‬‬‫‪367‬‬
‫)‪(1,309‬‬
‫)‪(105‬‬
‫)‪(9,547‬‬
‫‪296‬‬
‫)‪(9,586‬‬
‫‪--‬‬‫‪1,441‬‬
‫)‪(3,555‬‬
‫)‪(2,406‬‬
‫)‪(11,921‬‬
‫‪--‬‬‫)‪(15,597‬‬
‫‪--‬‬‫)‪(1,544‬‬
‫‪5,115‬‬
‫‪1,624‬‬
‫)‪(5,786‬‬
‫‪--‬‬‫‪748‬‬
‫)‪(5,798‬‬
‫‪281‬‬
‫)‪(3,665‬‬
‫)‪(2,333‬‬
‫‪1,282‬‬
‫)‪(10,233‬‬
‫‪27,704‬‬
‫‪795‬‬
‫)‪(2,921‬‬
‫)‪(525‬‬
‫‪5,519‬‬
‫‪30,572‬‬
‫)‪(10,974‬‬
‫)‪(1,941‬‬
‫‪8,717‬‬
‫)‪(6,898‬‬
‫)‪(7,392‬‬
‫)‪(18,488‬‬
‫‪--‬‬‫‪38‬‬
‫‪7,626‬‬
‫‪--‬‬‫‪1,547‬‬
‫‪9,211‬‬
‫‪--‬‬‫‪593‬‬
‫‪4,593‬‬
‫‪--‬‬‫)‪(278‬‬
‫‪4,908‬‬
‫‪--‬‬‫)‪(2,160‬‬
‫‪9,493‬‬
‫)‪(86‬‬
‫)‪(1,476‬‬
‫‪5,771‬‬
‫)‪(12,235‬‬
‫‪21,064‬‬
‫)‪(7,762‬‬
‫)‪(375‬‬
‫)‪(10,689‬‬
‫‪6,519‬‬
‫הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים‬
‫‪-6-‬‬
‫באורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2010‬המשך(‬
‫משקי התק"מ‬
‫אגודה שיתופית חקלאית מרכזית בע"מ‬
‫באור ‪ - 1‬כללי‬
‫א‪ .‬האגודה הינה אגודה שיתופית חקלאית שחבריה הינם קבוצים הנימנים עם התנועה הקבוצית‬
‫המאוחדת‪ ,‬תנועת הקבוץ הדתי ומושבים ומספרה ‪ .57-002331-7‬האגודה מחזיקה במבנה‬
‫המושכר לדיירים שונים )חלקם צדדים קשורים( וכן מחזיקה בניירות ערך‪.‬‬
‫מחזור העסקים בשנת החשבון‪ :‬באגודה מסתכם לסך של כ ‪ 3.3 -‬מיליון ש"ח )בשנת ‪3.1 – 2009‬‬
‫מיליון ש"ח(‪ ,‬ובכלל הקבוצה מסתכם לסך של כ‪ 1,903 -‬מיליוני ש"ח )בשנת ‪ 1,705 – 2009‬מיליוני‬
‫ש"ח(‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫האגודה‬
‫‪ -‬משקי התק"מ אגודה שיתופית חקלאית מרכזית בע"מ‪.‬‬
‫הקבוצה‬
‫‪ -‬האגודה והתאגידים המוחזקים שלה‪.‬‬
‫תאגידים מאוחדים ‪ -‬תאגידים בהם מחזיקה האגודה‪ ,‬במישרין או בעקיפין‪ ,‬מניות או חלק‬
‫בהון המקנים יותר ממחצית זכויות ההצבעה ואת הזכויות למינוי‬
‫מרבית חברי הדירקטוריון שלהם ואשר דוחותיהם מאוחדים באופן‬
‫מלא עם דוחות האגודה‪.‬‬
‫תאגידים מאוחדים ‪ -‬תאגידים המוחזקים בשליטה משותפת שדוחותיהם מאוחדים באופן‬
‫יחסי עם דוחות האגודה בהתאם לחלקה היחסי של האגודה בנכסים‪,‬‬
‫באיחוד יחסי‬
‫בהתחייבויות‪,‬בהכנסות ובהוצאות התאגידים‪.‬‬
‫תאגידים כלולים‬
‫ תאגידים‪ ,‬למעט תאגידים מאוחדים ותאגידים מאוחדים באיח וד‬‫יחסי‪ ,‬שההשקעה בהם כלולה בדוחות הכספיים על בסיס השווי‬
‫המאזני‪.‬‬
‫תאגידים מוחזקים ‪ -‬תאגידים מאוחדים‪ ,‬תאגידים מאוחדים באיחוד יחסי או תאגידים‬
‫כלולים‪.‬‬
‫תאגידים אחרים‬
‫ תאגידים שאינם תאגידים מוחזקים ואשר ההשקעה בהם מוצגת על‬‫בסיס העלות‪.‬‬
‫צדדים קשורים‬
‫‪ -‬כהגדרתם בתקני ביקורת של לשכת רואי חשבון בישראל‪.‬‬
‫מדד‬
‫ מדד המחירים לצרכן‪ ,‬כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית‬‫לסטטיסטיקה‪.‬‬
‫דולר‬
‫‪ -‬דולר של ארה"ב‪.‬‬
‫אירו‬
‫‪ -‬מטבע האיחוד האירופי המשותף‪.‬‬
‫דיווח כספי נומינלי ‪ -‬דיווח כספי המבוסס על סכומים מדווחים‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫שימוש באומדנים ובהערכות‬
‫כללי חשבונאות מקובלים מחייבים את הנהלת האגודה להשתמש באומדנים או בהערכות‬
‫לגבי עסקאות או עניינים אשר השפעתם הסופית על הדוחות הכספיים אינה ניתנת לקביעה‬
‫מדויקת בעת הכנת הדוחות הכספיים‪ .‬אף שאומדנים או הערכות נעשים לפי מיטב שיקול‬
‫הדעת‪ ,‬השפעתם הסופית של העסקאות או העניינים האמורים עשויה להיות שונה‬
‫מהאומדנים או מההערכות שנעשו לגביהם‪.‬‬
‫‪-7-‬‬
‫באורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2010‬המשך(‬
‫משקי התק"מ‬
‫אגודה שיתופית חקלאית מרכזית בע"מ‬
‫באור ‪ - 2‬עיקרי מדיניות חשבונאית‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית‪ ,‬אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים‪ ,‬הינם כדלקמן‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫בסיס הדיווח של הדוחות הכספיים‬
‫)‪(1‬‬
‫האגודה ערכה את דוחותיה הכספיים בעבר על בסיס העלות ההיסטורית המותאמת‬
‫למדד המחירים לצרכן‪ .‬הסכומים המותאמים‪ ,‬כאמור‪ ,‬שנכללו בדוחות הכספיים ליום‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪ 2003‬שימשו נקודת מוצא לדיווח הכספי הנומינלי החל מיום ‪ 1‬בינואר‬
‫‪ .2004‬תוספות שבוצעו לאחר מועד המעבר נכללו בערכים נומינליים‪.‬‬
‫)‪(2‬‬
‫בהתאם לתקן חשבונאות מספר ‪ 12‬בדבר "הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים"‬
‫הופסקה ההתאמה של הדוחות הכספיים לאינפלציה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪ ,2003‬והחל‬
‫מאותו מועד האגודה החלה לדווח בסכומים מדווחים‪.‬‬
‫)‪(3‬‬
‫ב‪.‬‬
‫סכומי הנכסים הלא כספיים אינם מיצגים בהכרח שווי מימוש או שווי כלכלי עדכני‪,‬‬
‫אלא רק את הסכומים המדווחים של אותם נכסים‪.‬‬
‫)‪(4‬‬
‫בדוחות הכספיים "עלות" משמעותה עלות בסכום מדווח‪.‬‬
‫)‪(5‬‬
‫נתונים של האגודה בערכים נומינליים היסטוריים לצורכי מס ניתנים בבאור ‪.25‬‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫מזומנים ושווי מזומנים כוללים פקדונות בבנקים למשיכה מיידית‪ ,‬וכן פקדונות בבנקים לזמן‬
‫קצוב אשר אין מגבלה בשימוש בהם ואשר מועד פרעונם‪ ,‬במועד ההשקעה בהם‪ ,‬אינו עולה על‬
‫שלושה חודשים מיום הפקדתם‪.‬‬
‫ג‪ .‬איחוד הדוחות הכספיים‬
‫‪ .1‬הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות הכספיים של האגודה ושל התאגידים‬
‫המוחזקים ‪ ,‬וזאת למעט הדוחות הכספיים של תאגיד כלול שאין באיחודו משום תוספת מידע‬
‫מהותית‪ .‬רשימת התאגידים שדוחותיהם נכללו בדוחות המאוחדים ושיעורי ההחזקה בהם‪,‬‬
‫מובאת בבאור על ההשקעות‪.‬‬
‫‪ .2‬בוטלו יתרות ועסקאות מהותיות בין התאגידים שאוחדו ורווחים מהותיים ממכירות בי ן‬
‫התאגידים שטרם מומשו מחוץ לקבוצה‪.‬‬
‫‪ .3‬הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את החלק היחסי של הנכסים‪ ,‬ההתחייבויות‪ ,‬ההוצאות‬
‫וההכנסות של תאגידים מאוחדים באיחוד יחסי לפי שיעורי ההחזקה באותם תאגידים‪.‬‬
‫ד‪ .‬השקעות בתאגידים‬
‫השקעות בתאגידים כלולים מוצגות לפי שיטת "השווי המאזני" אשר נקבע על פי המאזנים‬
‫המותאמים של התאגידים‪ .‬חלקה של האגודה בתוצאות העסקיות נכלל בדוח רווח והפסד על פי‬
‫הדוחות הכספיים שלהם הערוכים לתאריך זהה‪.‬‬
‫ה‪ .‬ניירות ערך והשתתפויות‬
‫השתתפויות מוצגות על בסיס העלות‪.‬‬
‫ניירות ערך סחירים הנכללים במסגרת רכוש שוטף והשקעות לזמן ארוך‪ ,‬מוצגים על פי שווים‬
‫בשוק‪ .‬שינויים בערכם של ניירות הערך נזקפים לדוח רווח והפסד‪.‬‬
‫ו‪ .‬הפרשה לחובות מסופקים‬
‫‪ .1‬ההפרשה לחובות מסופקים מחושבת באופן ספציפי ו‪/‬או אחוז מיתרת הלקוחות בגין חובות‬
‫לקוחות וחובות אחרים שלדעת ההנהלה גבייתם מוטלת בספק‪.‬‬
‫‪ .2‬חובות אשר לדעת ההנהלה אין סיכוי לגבותם נמחקים מהספרים על פי החלטת ההנהלה‪.‬‬
‫‪-8-‬‬
‫משקי התק"מ‬
‫אגודה שיתופית חקלאית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2010‬המשך(‬
‫באור ‪ - 2‬עיקרי מדיניות חשבונאית )המשך(‬
‫ז‪ .‬רכוש קבוע‬
‫הרכוש הקבוע מוצג על בסיס העלות המותאמת‪ .‬הפחת מחושב לפי שיטת הקו הישר‪ ,‬לפי אורך‬
‫החיים הצפוי של הנכס‪.‬‬
‫שיעורי הפחת השנתי‬
‫‪%‬‬
‫‪4‬‬
‫מבנה‬
‫‪10‬‬
‫שיפורים במושכר‬
‫תקשורת ומרכזית טלפונים ‪15‬‬
‫‪33‬‬
‫מחשבים וציוד היקפי‬
‫‪7-15‬‬
‫ציוד משרדי ואחר‬
‫‪15‬‬
‫כלי רכב‬
‫ח‪ .‬ירידת ערך נכסים‬
‫האגודה בוחנת בכל תאריך מאזן את סכום בר ‪ -‬ההשבה של נכסיה כל אימת שקיימים סימנים‪,‬‬
‫המצביעים על אפשרות של ירידת ערך של נכסים אלו‪ .‬מקום בו עולה ערכו של נכס בספרים על‬
‫סכום בר ‪-‬ההשבה שלו מכירה האגודה בהפסד מירידת ערך של נכס‪ .‬הפסד מירידת ערך של נכס‪,‬‬
‫למעט מוניטין‪ ,‬שהוכר בעבר‪ ,‬מבוטל רק כאשר חל שינוי באומדנים ששימשו בקביעת סכום בר ‪-‬‬
‫ההשבה‪ ,‬מהמועד בו הוכר ההפסד האחרון מירידת הערך‪ .‬הערך בספרים לאחר הביטול אינו‬
‫עולה על הערך בספרים שהיה נקבע לנכס אילו לא היה נרשם הפסד מירידת ערך בשנים קודמות‪.‬‬
‫ט‪ .‬מסים נדחים‬
‫‪ .1‬האגודה מווסתת את נטל המס בשל הפרשים בעיתוי זקיפת הכנסות והוצאות בדוחות‬
‫הכספיים לבין עיתוי ההכרה בהם לצרכי מס הכנסה‪ .‬הסכומים הנדחים מידי שנה מחושבים‬
‫לפי שיעורי המס שיחולו בעת ניצול המסים הנדחים כפי שהם ידועים לתאריך עריכת הדוחות‬
‫הכספיים‪.‬‬
‫‪ .2‬המסים הנדחים בגין סעיפים מאזניים שוטפים כגון‪ :‬הפרשה לחופשה ניירות ערך סחירים‬
‫ובגין חובות מסופקים לזמן קצר מוצגים במסגרת הרכוש השוטף בסעיף חייבים ויתרות חובה‪.‬‬
‫‪ .3‬המסים הנדחים בגין סעיפים מאזניים שאינם שוטפים כגון‪ :‬עתודה לפיצויי פרישה ומחלה‬
‫ובגין חובות מסופקים לזמן ארוך‪ ,‬מוצגים בסעיף התחייבויות לזמן ארוך‪.‬‬
‫י‪ .‬אחריות החברים‬
‫החברים אחראים לחובות האגודה בנוסף לחלקם בהון בסך של ‪ 100‬ש"ח צמודים למדד‪ .‬הסכום‬
‫)לפי מדד בסיסי של ‪ 11,637-8/83‬נקודות( ליום ‪ 31.12.10‬הסתכם לסך של כ‪ 31.7 -‬אלפי ש"ח‪.‬‬
‫יא‪.‬יתרות צמודות‬
‫)‪ (1‬יתרות במטבע חוץ או צמודות לו נכללות לפי שערי החליפין היציגים של המטבע ליום המאזן‪.‬‬
‫)‪ (2‬יתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן נכללות בהתאם למדד הידוע בתאריך המאזן )מדד‬
‫החודש שלפני חודש המאזן של כל שנה( או בהתאם למדד בגין החודש האחרון של תקופת‬
‫הדיווח )מדד חודש המאזן של כל שנה(‪ ,‬בהתאם לתנאי העסקה‪.‬‬
‫)‪ (3‬הפרשי הצמדה למדד והפרשי שער למטבע חוץ נזקפים לדוח רווח והפסד עם התהוותם‪.‬‬
‫)‪ (4‬להלן נתוני מדד המחירים לצרכן ושערי החליפין של הדולר‪ ,‬האירו והלירה שטרלינג‪.‬‬
‫שעורי השינוי‬
‫לשנה שנסתיימה‬
‫ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫אחוזים‬
‫מדד המחירים לצרכן‪:‬‬
‫בנקודות )בסיס ממוצע ‪(2006‬‬
‫‪3.8‬‬
‫‪3.9‬‬
‫‪2.7 101.24‬‬
‫‪105.2‬‬
‫‪108‬‬
‫מדד בגין‬
‫‪4.5‬‬
‫‪3.8‬‬
‫‪2.3 101.33‬‬
‫‪105.2‬‬
‫‪107.6‬‬
‫מדד ידוע‬
‫‪ 1‬דולר ארה"ב‬
‫‪ 1‬אירו‬
‫‪ 1‬לירה שטרלינג‬
‫‪3.549‬‬
‫‪4.7379‬‬
‫‪5.4928‬‬
‫‪-9-‬‬
‫‪3.775‬‬
‫‪5.442‬‬
‫‪6.111‬‬
‫‪3.802‬‬
‫‪5.297‬‬
‫‪5.548‬‬
‫)‪(5.99‬‬
‫)‪(12.93‬‬
‫)‪(10.12‬‬
‫)‪(0.71‬‬
‫‪2.73‬‬
‫‪10.15‬‬
‫)‪(1.14‬‬
‫)‪(6.39‬‬
‫)‪(28.04‬‬
‫משקי התק"מ‬
‫אגודה שיתופית חקלאית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2010‬המשך(‬
‫באור ‪ - 3‬מזומנים ושווי מזומנים‬
‫המאוחד‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪2010‬‬
‫מזומנים בקופה ובבנקים‬
‫מזומנים בקופה ובבנקים ‪ -‬מט"ח‬
‫פקדונות בבנקים – ש"ח לתקופה‬
‫של עד ‪ 3‬חודשים‬
‫פקדונות בבנקים – מט"ח‪ ,‬לתקופה‬
‫של עד ‪ 3‬חודשים‬
‫‪39,701‬‬
‫‪905‬‬
‫‪71,509‬‬
‫‪226‬‬
‫‪1,756‬‬
‫‪905‬‬
‫‪8,850‬‬
‫‪382‬‬
‫‪8,850‬‬
‫‪382‬‬
‫‪275‬‬
‫‪49,731‬‬
‫‪--‬‬‫‪72,117‬‬
‫‪275‬‬
‫‪11,786‬‬
‫‪--‬‬‫‪796‬‬
‫המאוחד‬
‫‪21,398‬‬
‫‪15,062‬‬
‫‪8,073‬‬
‫‪108‬‬
‫‪44,641‬‬
‫‪1,687‬‬
‫‪46,328‬‬
‫באור ‪ - 5‬הלוואות לזמן קצר‬
‫האגודה‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪2010‬‬
‫אגרות חוב ממשלתיות‬
‫אגרות חוב קונצרניות‬
‫מניות וקרנות‬
‫אג"ח להמרה‬
‫סה"כ ניירות ערך סחירים‬
‫פקדונות בבנקים לתקופה מעל ‪ 3‬חודשים‬
‫‪14,268‬‬
‫‪22,520‬‬
‫‪5,282‬‬
‫‪606‬‬
‫‪42,676‬‬
‫‪1,663‬‬
‫‪44,339‬‬
‫‪21,398‬‬
‫‪15,062‬‬
‫‪8,073‬‬
‫‪108‬‬
‫‪44,641‬‬
‫‪--‬‬‫‪44,641‬‬
‫המאוחד‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫המאוחד‬
‫‪2010‬‬
‫‪48,101‬‬
‫)‪(5,803‬‬
‫‪42,298‬‬
‫לקוחות ‪ -‬משקים בחשבון שוטף )‪(1‬‬
‫בניכוי ‪ -‬הפרשה לחובות מסופקים‬
‫‪14,268‬‬
‫‪22,520‬‬
‫‪5,282‬‬
‫‪606‬‬
‫‪42,676‬‬
‫‪--‬‬‫‪42,676‬‬
‫האגודה‬
‫‪277‬‬
‫באור ‪ - 6‬לקוחות‬
‫‪2009‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪2010‬‬
‫חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך‬
‫‪2009‬‬
‫‪188‬‬
‫‪226‬‬
‫באור ‪ - 4‬ניירות ערך סחירים ופקדונות‬
‫)‪(1‬‬
‫האגודה‬
‫‪2009‬‬
‫‪---‬‬
‫האגודה‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪40,527‬‬
‫)‪(4,027‬‬
‫‪36,500‬‬
‫‪724‬‬
‫)‪(724‬‬
‫‪---‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪724‬‬
‫)‪(724‬‬
‫‪---‬‬
‫בידי אגודה מאוחדת המחאות מעותדות המשמשות כביטחון לפרעון חובות הלקוחות‪.‬‬
‫‪- 10 -‬‬
‫משקי התק"מ‬
‫אגודה שיתופית חקלאית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2010‬המשך(‬
‫באור ‪ - 7‬חייבים ויתרות חובה‬
‫האגודה‬
‫המאוחד‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪1,724‬‬
‫‪1,023‬‬
‫‪38‬‬
‫‪--‬‬‫‪173‬‬
‫‪2,958‬‬
‫מוסדות ממשלתיים ואחרים‬
‫מס נדחה לקבל‪ ,‬ראה באור ‪23‬‬
‫הלוואות לעובדים‬
‫מקדמות לספקים‬
‫יתרות חובה אחרות‬
‫‪1,933‬‬
‫‪1,373‬‬
‫‪40‬‬
‫‪243‬‬
‫‪--‬‬‫‪3,589‬‬
‫‪1,722‬‬
‫‪1,023‬‬
‫‪38‬‬
‫‪--‬‬‫‪173‬‬
‫‪2,956‬‬
‫‪1,931‬‬
‫‪1,373‬‬
‫‪40‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪3,344‬‬
‫באור ‪ - 8‬תאגידים קשורים בחשבון שוטף‬
‫המאוחד‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪2010‬‬
‫‪20,495‬‬
‫‪160‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪20,655‬‬
‫משקי הקיבוצים אגש"ח בע"מ‬
‫נס"ר להתיישבות )‪ (1996‬בע" מ‬
‫משק אנרגיה בע"מ‬
‫סקיי שוקי הון בע"מ‬
‫האגודה‬
‫‪16,065‬‬
‫‪121‬‬
‫‪295‬‬
‫‪509‬‬
‫‪16,990‬‬
‫‪21,678‬‬
‫‪160‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪21,838‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪17,543‬‬
‫‪121‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪17,664‬‬
‫החשבונות השוטפים בין התאגידים הקשורים שאינם בקבוצת משקי התק"מ נושאים ריבית בשיעור ‪.6.3%‬‬
‫באור ‪ - 9‬ניירות ערך סחירים ופקדונות לזמן ארוך‬
‫המאוחד‬
‫‪2010‬‬
‫‪21,109‬‬
‫‪29,030‬‬
‫‪10,173‬‬
‫‪8‬‬
‫‪147‬‬
‫‪9,060‬‬
‫‪1,511‬‬
‫‪936‬‬
‫‪71,974‬‬
‫אגרות חוב ממשלתיות‬
‫אגרות חוב קונצרניות‬
‫מניות‬
‫קרנות נאמנות‬
‫שטרי הון‬
‫פקדונות שקליים‬
‫פקדון דולרי‬
‫יתרות המיועדות להשקעה‬
‫האגודה‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪15,832‬‬
‫‪16,109‬‬
‫‪4,357‬‬
‫‪2,919‬‬
‫‪158‬‬
‫‪6,128‬‬
‫‪1,617‬‬
‫‪1,088‬‬
‫‪48,208‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪147‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪147‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪158‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪158‬‬
‫היתרה בדוחות המאוחדים בגין אגודה מאוחדת ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ ,2010‬לרבות פירותיה‪ ,‬משועבדת לבנקים‬
‫לצורך בטחונות‪.‬‬
‫הסכום מוצג לפי שווי שוק הואיל ואינו נחשב כהשקעת קבע‪ .‬ראה גם באור ‪ 22‬ב'‪.‬‬
‫‪- 11 -‬‬
‫משקי התק"מ‬
‫אגודה שיתופית חקלאית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2010‬המשך(‬
‫באור ‪ - 10‬תאגידים כלולים ותאגידים אחרים‬
‫תאגידים‬
‫המוצגים‬
‫בשיטת‬
‫השווי‬
‫המאזני‬
‫א‪ .‬במאזן המאוחד‬
‫תאגידים‬
‫המוצגים‬
‫בשיטת‬
‫העלות‬
‫סה"כ‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫חלק האגודה בהון )עלות(‬
‫חלק האגודה בקרנות‬
‫חלק האגודה בהפסדים‬
‫שנצברו לאחר הרכישה‬
‫שטרי הון )*(‬
‫ב‪ .‬במאזן האגודה‬
‫תאגידים‬
‫מאוחדים‬
‫‪2009‬‬
‫‪2‬‬
‫‪83‬‬
‫‪155‬‬
‫‪---‬‬
‫‪157‬‬
‫‪83‬‬
‫‪157‬‬
‫‪83‬‬
‫)‪(117‬‬
‫)‪(32‬‬
‫‪140‬‬
‫‪108‬‬
‫‪--‬‬‫‪155‬‬
‫‪--‬‬‫‪155‬‬
‫)‪(117‬‬
‫‪123‬‬
‫‪140‬‬
‫‪263‬‬
‫)‪(55‬‬
‫‪185‬‬
‫‪140‬‬
‫‪325‬‬
‫תאגידים‬
‫המוצגים‬
‫בשיטת‬
‫השווי‬
‫המאזני‬
‫תאגידים‬
‫המוצגים‬
‫בשיטת‬
‫העלות‬
‫סה"כ‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫חלק האגודה בהון )עלות(‬
‫חלק האגודה בקרנות‬
‫חלק האגודה ברווחים )בהפסדים(‬
‫שנצברו לאחר הרכישה‬
‫שטרי הון)*(‬
‫סה"כ‬
‫ליום ‪31‬‬
‫בדצמבר‬
‫סה"כ‬
‫ליום ‪31‬‬
‫בדצמבר‬
‫‪2009‬‬
‫‪70,594‬‬
‫‪295‬‬
‫‪1‬‬
‫‪83‬‬
‫‪154‬‬
‫‪---‬‬
‫‪70,749‬‬
‫‪378‬‬
‫‪70,749‬‬
‫‪378‬‬
‫‪79,636‬‬
‫‪150,525‬‬
‫‪--‬‬‫‪150,525‬‬
‫)‪(116‬‬
‫)‪(32‬‬
‫‪140‬‬
‫‪108‬‬
‫‪--‬‬‫‪154‬‬
‫‪--‬‬‫‪154‬‬
‫‪79,520‬‬
‫‪150,647‬‬
‫‪140‬‬
‫‪150,787‬‬
‫‪69,973‬‬
‫‪141,100‬‬
‫‪140‬‬
‫‪141,240‬‬
‫)*( שטרי ההון אינם נושאים ריבית ו‪/‬או הפרשי הצמדה ו‪/‬או הפרשי שער מכל סוג שהוא‪.‬‬
‫ג‪ .‬התנועה בהשקעות בשנת ‪ 2010‬הינה כדלקמן‪:‬‬
‫האגודה‬
‫המאוחד‬
‫אלפי ש"ח‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר ‪2010‬‬
‫‪325‬‬
‫‪141,240‬‬
‫תנועה במשך השנה‪:‬‬
‫חלק ברווחים )בהפסדים( לשנה‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫)‪(62‬‬
‫‪263‬‬
‫‪9,547‬‬
‫‪150,787‬‬
‫ד‪ .‬חלק האגודה ברווחי אגודות מאוחדות מוצג בדוח רווח והפסד לפני סעיף מסים על ההכנסה היות‬
‫והאגודות שאוחדו ביקשו כי חבות המס תחול על האגודה האם‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 62‬לפקודת מס‬
‫הכנסה‪.‬‬
‫‪- 12 -‬‬
‫משקי התק"מ‬
‫אגודה שיתופית חקלאית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2010‬המשך(‬
‫באור ‪ - 10‬תאגידים כלולים ותאגידים אחרים )המשך(‬
‫ה‪ .‬רשימת התאגידים המוחזקים והאחרים‪:‬‬
‫שעור‬
‫אחזקה‬
‫במישרין‬
‫‪2010‬‬
‫‪%‬‬
‫שעור‬
‫אחזקה‬
‫במישרין‬
‫ובעקיפין‬
‫‪2010‬‬
‫‪%‬‬
‫תאגידים באיחוד מלא ושעור האחזקה בהם‪:‬‬
‫‪95‬‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫‪99‬‬
‫משקי שיווק והספקה להתיישבות )‪ (1998‬בע"מ‬
‫משקי חומרי גלם )‪ (1996‬בע"מ‬
‫ארגון התשומות של משקי התק"מ אגש"ח בע"מ‬
‫תואם יבוא ויצוא אגש"ח בע"מ‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(1‬‬
‫‪95‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫תאגידים בשיטת השווי המאזני ושעור האחזקה בהם‪:‬‬
‫נס"ר להתיישבות )‪ (1996‬בע"מ‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫תאגידים אחרים‪:‬‬
‫תואם יצוא בע"מ‬
‫תואם יבוא ויצוא )‪ (1992‬בע"מ‬
‫משקי הקיבוצים אגש"ח בע"מ‬
‫המשביר המרכזי בע" מ‬
‫חברה להשקעות בע"מ‬
‫שתיל‬
‫משק אנרגיה בע"מ‬
‫‪100‬‬
‫‪33.3‬‬
‫‪0.38‬‬
‫‪100‬‬
‫‪66.6‬‬
‫‪0.38‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪ (1‬חברה לא פעילה‪.‬‬
‫)‪ (2‬מוצג לפי שיטת העלות מאחר וחלקה של האגודה אינו מהותי‪.‬‬
‫באור ‪ - 11‬חייבים והלוואות לזמן ארוך‬
‫מאוחד‬
‫‪2010‬‬
‫חייבים לזמן ארוך‬
‫בניכוי חלויות שוטפות‬
‫בניכוי הפרשה לחובות מסופקים‬
‫‪751‬‬
‫‪--‬‬‫‪751‬‬
‫)‪(751‬‬
‫‪---‬‬
‫‪- 13 -‬‬
‫אגודה‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪938‬‬
‫)‪(277‬‬
‫‪661‬‬
‫)‪(365‬‬
‫‪296‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪---‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪296‬‬
‫‪--‬‬‫‪296‬‬
‫‪--‬‬‫‪296‬‬
‫משקי התק"מ‬
‫אגודה שיתופית חקלאית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2010‬המשך(‬
‫באור ‪ - 12‬רכוש קבוע‪ ,‬נטו‬
‫א‪ .‬ההרכב במאזן המאוחד‬
‫קרקע‬
‫ומבנה‬
‫תקשורת‬
‫ומרכזית‬
‫טלפונים‬
‫ציוד משרדי‬
‫מחשבים‬
‫ואחר‬
‫וציוד היקפי‬
‫אלפי ש"ח‬
‫כלי רכב‬
‫סה"כ‬
‫עלות‬
‫ליום ‪ 1‬בינואר ‪2010‬‬
‫רכישות‬
‫גריעות‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫‪41,782‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪41,782‬‬
‫‪333‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪333‬‬
‫‪1,148‬‬
‫‪23‬‬
‫)‪(73‬‬
‫‪1,098‬‬
‫‪83‬‬
‫‪18‬‬
‫)‪(4‬‬
‫‪97‬‬
‫‪562‬‬
‫‪231‬‬
‫)‪(129‬‬
‫‪664‬‬
‫‪43,908‬‬
‫‪272‬‬
‫)‪(206‬‬
‫‪43,974‬‬
‫פחת שנצבר‬
‫ליום ‪ 1‬בינואר ‪2010‬‬
‫פחת השנה‬
‫גריעות‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫‪9,344‬‬
‫‪1,237‬‬
‫‪--‬‬‫‪10,581‬‬
‫‪299‬‬
‫‪7‬‬
‫‪--‬‬‫‪306‬‬
‫‪1,035‬‬
‫‪84‬‬
‫)‪(72‬‬
‫‪1,047‬‬
‫‪55‬‬
‫‪9‬‬
‫)‪(4‬‬
‫‪60‬‬
‫‪136‬‬
‫‪94‬‬
‫)‪(66‬‬
‫‪164‬‬
‫‪10,869‬‬
‫‪1,431‬‬
‫)‪(142‬‬
‫‪12,158‬‬
‫הפרשה לירידת ערך‬
‫ליום ‪ 1‬בינואר ‪2010‬‬
‫הפחתה‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫‪4,265‬‬
‫)‪(239‬‬
‫‪4,026‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪---‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪---‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪---‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪---‬‬
‫‪4,265‬‬
‫)‪(239‬‬
‫‪4,026‬‬
‫יתרה מופחתת‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫‪27,175‬‬
‫‪27‬‬
‫‪51‬‬
‫‪37‬‬
‫‪500‬‬
‫‪27,790‬‬
‫יתרה מופחתת‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2009‬‬
‫‪28,173‬‬
‫‪34‬‬
‫‪113‬‬
‫‪28‬‬
‫‪426‬‬
‫‪28,774‬‬
‫‪- 14 -‬‬
‫משקי התק"מ‬
‫אגודה שיתופית חקלאית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2010‬המשך(‬
‫באור ‪ - 12‬רכוש קבוע‪ ,‬נטו )המשך(‬
‫ב‪ .‬ההרכב במאזן האגודה‪:‬‬
‫קרקע‬
‫ומבנה‬
‫תקשורת‬
‫ומרכזית‬
‫טלפונים‬
‫אלפי ש"ח‬
‫סה"כ‬
‫עלות‬
‫ליום ‪ 1‬בינואר ‪2010‬‬
‫וליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫‪41,782‬‬
‫‪333‬‬
‫‪42,115‬‬
‫פחת שנצבר‬
‫ליום ‪ 1‬בינואר ‪2010‬‬
‫פחת השנה‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫‪9,344‬‬
‫‪1,237‬‬
‫‪10,581‬‬
‫‪299‬‬
‫‪7‬‬
‫‪306‬‬
‫‪9,643‬‬
‫‪1,244‬‬
‫‪10,887‬‬
‫הפרשה לירידת ערך‬
‫ליום ‪ 1‬בינואר ‪2010‬‬
‫הפחתה‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫‪4,265‬‬
‫)‪(239‬‬
‫‪4,026‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪---‬‬
‫‪4,265‬‬
‫)‪(239‬‬
‫‪4,026‬‬
‫יתרה מופחתת‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫‪27,175‬‬
‫‪27‬‬
‫‪27,202‬‬
‫יתרה מופחתת‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2009‬‬
‫‪28,173‬‬
‫‪34‬‬
‫‪28,207‬‬
‫ג‪ .‬הפרשה לירידת ערך‬
‫האגודה הפחיתה בשנת ‪ 2003‬סך של ‪ 5,700‬אלפי ש"ח מערך המבנה שבבעלותה‪ .‬ערכו המופחת‬
‫של המבנה נקבע לסכום בר ‪-‬השבה של המבנה כפי שהוערך על ידי ההנהלה בהתחשב בערך‬
‫הנוכחי המהוון של תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים לנבוע מהשכרת המבנה‪.‬‬
‫ד‪ .‬שעבודים ‪ -‬ראה באור ‪.22‬‬
‫ה‪ .‬הקרקע בחכירה מהוונת מהמנהל‪ ,‬סוף תקופת החכירה ינואר ‪.2049‬‬
‫באור ‪ - 13‬ספקים ונותני שירותים‬
‫המאוחד‬
‫‪2010‬‬
‫‪5,881‬‬
‫‪5,881‬‬
‫ספקים במט"ח‬
‫‪- 15 -‬‬
‫האגודה‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪8,214‬‬
‫‪8,214‬‬
‫‪--‬‬‫‪---‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪--‬‬‫‪---‬‬
‫משקי התק"מ‬
‫אגודה שיתופית חקלאית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2010‬המשך(‬
‫באור ‪ - 14‬זכאים ויתרות זכות‬
‫המאוחד‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪2010‬‬
‫מקדמות מלקוחות ‪-‬חברים )*(‬
‫מע"מ‬
‫הפרשה לחופשה‬
‫הוצאות לשלם‬
‫התחייבויות לעובדים בשל שכר ומשכורות‬
‫הפרשה להנחת עמלות למשקים‬
‫זכאים אחרים‬
‫‪18,370‬‬
‫‪1,722‬‬
‫‪908‬‬
‫‪770‬‬
‫‪735‬‬
‫‪583‬‬
‫‪212‬‬
‫‪23,300‬‬
‫האגודה‬
‫‪18,931‬‬
‫‪--‬‬‫‪1,011‬‬
‫‪421‬‬
‫‪592‬‬
‫‪839‬‬
‫‪224‬‬
‫‪22,018‬‬
‫‪--‬‬‫‪1,722‬‬
‫‪598‬‬
‫‪312‬‬
‫‪287‬‬
‫‪--‬‬‫‪65‬‬
‫‪2,984‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪763‬‬
‫‪314‬‬
‫‪283‬‬
‫‪--‬‬‫‪77‬‬
‫‪1,437‬‬
‫)*( המקדמות מהלקוחות צמודות למטבע ההפקדה ונושאות ריבית משתנה בשיעור של ‪,0.25% - 1.95%‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪.0.25%-1.15% 2009‬‬
‫באור ‪ - 15‬תאגידים קשורים בחשבון שוטף‬
‫המאוחד‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪2010‬‬
‫‪--‬‬‫תואם אגש"ח בע"מ‬
‫ארגון התשומות של משקי התק"מ אגש"ח בע"מ ‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫האגודה‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪---‬‬
‫באור ‪ - 16‬התחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד‬
‫‪19,487‬‬
‫‪4,137‬‬
‫‪23,624‬‬
‫המאוחד‬
‫‪2010‬‬
‫‪139‬‬
‫‪281‬‬
‫‪420‬‬
‫עתודה לפיצויי פרישה )‪(1‬‬
‫עתודה לימי מחלה שלא נוצלו )‪(2‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪7,687‬‬
‫‪4,137‬‬
‫‪11,824‬‬
‫האגודה‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪431‬‬
‫‪278‬‬
‫‪709‬‬
‫‪72‬‬
‫‪281‬‬
‫‪353‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪368‬‬
‫‪278‬‬
‫‪646‬‬
‫)‪ (1‬התחייבות האגודה לתשלום פנסיה ופיצויי פרישה לעובדיה מכוסה בחלקה ע"י הפקדות שוטפות‬
‫על שם העובדים בקופות פנסיה ופיצויים מוכרות וע"י רכישת פוליסות בחברות ביטוח‪ .‬הסכומים‬
‫שהופקדו כאמור אינם כלולים במאזן מאחר שהם אינם בשליטתה ובניהולה של האגודה‪.‬‬
‫העתודה לפיצויי פרישה הכלולה במאזן מייצגת את יתרת ההתחייבות שאינה מכוסה ע"י‬
‫הפקדות ופוליסות ביטוח כאמור לעיל‪.‬‬
‫)‪ (2‬העתודה היא התחייבות בגין ימי מחלה שנצברו לזכות העובדים וטרם נוצלו‪.‬‬
‫במסגרת ההסכם האישי שנחתם עם העובדים בתאריך ‪ 1.6.96‬יקבל כל אחד מהעובדים את ימי‬
‫המחלה שצבר עד למועד הקובע דהיינו בעת חתימת ההסכם‪ .‬לא יהיה פדיון ימי מחלה שיצטברו‬
‫לזכות כל אחד מהעובדים מהמועד הקובע ואילך‪ .‬בסיום יחסי העבודה יקבל העובד את פדיון ימי‬
‫המחלה שייגזר ויחושב רק מהמכסה הצבורה עד למועד הקובע בקיזוז ניצול בפועל‪.‬‬
‫הפדיון ייעשה בהתאם לנוסחה כדלקמן‪:‬‬
‫א‪ .‬ניצל העובד פחות מ‪ 36%-‬מסך כל ימי המחלה שהגיע לו‪ ,‬יהיה זכאי לפדיון בגובה שכר של ‪8‬‬
‫ימים בגין ‪ 30‬ימי מחלה‪.‬‬
‫ב‪ .‬ניצל העובד בין ‪ 36%‬ל‪ 65%-‬מסך כל ימי המחלה שהגיע לו‪ ,‬יהיה זכאי לפדיון בגובה של ‪6‬‬
‫ימים בגין ‪ 30‬ימי מחלה‪.‬‬
‫ג‪ .‬ניצל העובד יותר מ‪ 65%-‬מסך כל ימי המחלה שהגיע לו‪ ,‬לא יהיה זכאי לפדיון‪.‬‬
‫‪- 16 -‬‬
‫משקי התק"מ‬
‫אגודה שיתופית חקלאית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2010‬המשך(‬
‫באור ‪ - 17‬קרנות הון‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫קרן הון משחיקת השתתפות החברים‬
‫בהון האגודה והשתתפויות‬
‫קרן להשקעות‬
‫חלק האגודה בקרנות הון של תאגידים מוחזקים‬
‫‪6,622‬‬
‫‪7‬‬
‫‪378‬‬
‫‪7,007‬‬
‫‪6,622‬‬
‫‪7‬‬
‫‪378‬‬
‫‪7,007‬‬
‫‪6,622‬‬
‫‪7‬‬
‫‪378‬‬
‫‪7,007‬‬
‫באור ‪ - 18‬הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫האגודה‬
‫המאוחד‬
‫לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫שכר עבודה ונלוות‬
‫פחת‬
‫הוצאות משרד והדפסות‬
‫ביקורת‪ ,‬דמי ניהול וייעוץ כלכלי ומשפטי‬
‫עמלות בנק‬
‫פרסום‪ ,‬ספרות מקצועית וכנסים‬
‫כיבודים מתנות‪ ,‬תרומות ושונות‬
‫אחזקת רכב ונסיעות‬
‫אחזקת משרד‬
‫‪6,556‬‬
‫‪1,290‬‬
‫‪781‬‬
‫‪362‬‬
‫‪173‬‬
‫‪6‬‬
‫‪286‬‬
‫‪206‬‬
‫‪1,093‬‬
‫‪10,753‬‬
‫‪8,375‬‬
‫‪1,192‬‬
‫‪826‬‬
‫‪390‬‬
‫‪91‬‬
‫‪75‬‬
‫‪297‬‬
‫‪294‬‬
‫‪1,190‬‬
‫‪12,730‬‬
‫‪8,367‬‬
‫‪1,338‬‬
‫‪829‬‬
‫‪455‬‬
‫‪182‬‬
‫‪17‬‬
‫‪118‬‬
‫‪317‬‬
‫‪1,104‬‬
‫‪12,727‬‬
‫‪575‬‬
‫‪1,005‬‬
‫‪120‬‬
‫‪95‬‬
‫‪89‬‬
‫‪--‬‬‫‪150‬‬
‫‪33‬‬
‫‪562‬‬
‫‪2,629‬‬
‫‪654‬‬
‫‪1,100‬‬
‫‪120‬‬
‫‪48‬‬
‫‪166‬‬
‫‪6‬‬
‫‪130‬‬
‫‪30‬‬
‫‪512‬‬
‫‪2,766‬‬
‫‪610‬‬
‫‪1,130‬‬
‫‪120‬‬
‫‪33‬‬
‫‪174‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪30‬‬
‫‪534‬‬
‫‪2,631‬‬
‫באור ‪ - 19‬הכנסות )הוצאות( מימון‪ ,‬נטו‬
‫האגודה‬
‫המאוחד‬
‫לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫ריבית ודיבידנד מניירות ערך סחירים‬
‫רווח )הפסד( מניירות ערך סחירים‬
‫הכנסות)הוצאות(מימון על הלוואות לז"א‬
‫הכנסות)הוצאות( מימון אחרות‪ ,‬נטו‬
‫‪3,264‬‬
‫‪11,534‬‬
‫‪307‬‬
‫‪6,382‬‬
‫‪21,487‬‬
‫‪3,215‬‬
‫‪3,634‬‬
‫‪255‬‬
‫‪7,062‬‬
‫‪14,166‬‬
‫‪2,200‬‬
‫)‪(7,646‬‬
‫‪703‬‬
‫‪4,776‬‬
‫‪33‬‬
‫‪1,336‬‬
‫‪1,425‬‬
‫‪255‬‬
‫)‪(2‬‬
‫‪3,014‬‬
‫‪1,695‬‬
‫‪6,020‬‬
‫‪307‬‬
‫‪15‬‬
‫‪8,037‬‬
‫‪1,915‬‬
‫)‪(6,830‬‬
‫‪703‬‬
‫‪44‬‬
‫)‪(4,168‬‬
‫באור ‪ - 20‬הכנסות )הוצאות( אחרות‬
‫האגודה‬
‫המאוחד‬
‫לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫הפסד הון ממימוש רכוש קבוע‬
‫הכנסות אחרות‬
‫)‪(4‬‬
‫‪55‬‬
‫‪51‬‬
‫)‪(25‬‬
‫‪80‬‬
‫‪55‬‬
‫‪- 17 -‬‬
‫)‪(20‬‬
‫‪--‬‬‫)‪(20‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪---‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪---‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪---‬‬
‫משקי התק"מ‬
‫אגודה שיתופית חקלאית מרכזית בע" מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2010‬המשך(‬
‫באור ‪ - 21‬מסים על ההכנסה )הטבת מס(‬
‫א‪ .‬מסים נדחים ‪ -‬הרכב ותנועה‪:‬‬
‫בגין סעיפים מאזניים‬
‫הפרשות‬
‫לזכויות‬
‫רכוש קבוע‬
‫אחרים‬
‫עובדים‬
‫בר פחת‬
‫אלפי ש"ח‬
‫באגודה ובמאוחד‬
‫סה"כ‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר ‪2009‬‬
‫שינויים בשנת ‪:2009‬‬
‫אחרים שנזקפו לדוח רווח והפסד‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2009‬‬
‫‪507‬‬
‫‪379‬‬
‫‪2,783‬‬
‫‪3,669‬‬
‫‪133‬‬
‫‪640‬‬
‫)‪(35‬‬
‫‪344‬‬
‫)‪(1,539‬‬
‫‪1,244‬‬
‫)‪(1,441‬‬
‫‪2,228‬‬
‫שינויים בשנת ‪:2010‬‬
‫אחרים שנזקפו לדוח רווח והפסד‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫)‪(36‬‬
‫‪604‬‬
‫)‪(78‬‬
‫‪266‬‬
‫)‪(253‬‬
‫‪991‬‬
‫)‪(367‬‬
‫‪1,861‬‬
‫ב‪ .‬המסים הנדחים מוצגים במאזן כדלקמן‪:‬‬
‫במסגרת הרכוש השוטף‬
‫במסגרת הנכסים האחרים‬
‫מאוחד ואגודה‬
‫‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪1,023‬‬
‫‪838‬‬
‫‪1,861‬‬
‫‪1,373‬‬
‫‪855‬‬
‫‪2,228‬‬
‫המסים הנדחים באגודה ובמאוחד חושבו לפי ‪) 20%‬לזמן ארוך ולזמן קצר(‪.‬‬
‫ג‪ .‬הרכב הוצאות מסים על ההכנסה בדוח רווח והפסד‪:‬‬
‫מאוחד ואגודה‬
‫לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫מסים שוטפים‬
‫התאמות בגין שנים קודמות‬
‫מסים נדחים‬
‫‪1,223‬‬
‫)‪(546‬‬
‫‪367‬‬
‫‪1,044‬‬
‫‪--‬‬‫‪105‬‬
‫‪1,441‬‬
‫‪1,546‬‬
‫‪359‬‬
‫‪80‬‬
‫)‪(1,544‬‬
‫)‪(1,105‬‬
‫ד‪ .‬לאגודה ולאגודות מאוחדות שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס ‪.2007‬‬
‫לתאגיד כלול שומות מס הנחשבות כסופיות עד וכולל שנת המס ‪.2006‬‬
‫‪- 18 -‬‬
‫באורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2010‬המשך(‬
‫משקי התק"מ‬
‫אגודה שיתופית חקלאית מרכזית בע" מ‬
‫באור ‪ - 22‬שעבודים‪ ,‬בטחונות והתקשרויות‬
‫א‪ .‬אגודה מאוחדת רשמה לטובת הבנקים שעבוד שוטף על רכושה והמוניטין שלה‪.‬‬
‫ב‪ .‬לצורך קבלת הון חוזר מהאגודה‪ ,‬שיעבדה אגודה קשורה למשקי התק"מ אגש"ח מרכזית בע"מ את כל‬
‫הנכסים והזכויות שיש לה ושיהיו לה בעתיד‪.‬‬
‫ג‪ .‬שעבוד לטובת הבנקים של השקעות בניירות ערך של אגודה קשורה לרבות הרווחים‪.‬‬
‫ד‪ .‬ביום ‪ 22‬בדצמבר ‪ 2010‬אישרו האסיפות הכלליות של האגודה ומשקי הקיבוצים אגודה שיתופית‬
‫חקלאית בע"מ )להלן‪-‬משקי הקיבוצים( את הליך המיזוג ביניהן‪ ,‬באופן שכל יחידות ההשתתפות‬
‫המוחזקות על ידי חברי האגודה יועברו לבעלות משקי הקיבוצים‪ ,‬כך שהאגודה תהפוך לאגודה בת‬
‫בבעלותה המלאה של משקי הקיבוצים‪ ,‬וזאת כנגד הקצאה של יחידות השתתפות במשקי הקיבוצים‪,‬‬
‫למי שהיו חברים באגודה‪ .‬קיום המיזוג הותנה באישורו של בית המשפט ובאישור הממונה על ההגבלים‬
‫העסקיים וגופים אחרים‪.‬‬
‫עד ליום ‪ 8‬במרץ ‪ 2011‬התקבלו האישורים הנדרשים‪.‬‬
‫באור ‪ - 23‬סיכוני אשראי‬
‫בידי אגודה מאוחדת המחאות שנתקבלו מלקוחות בסך של כ‪ 284 -‬מליוני ש"ח ושטרות לבטחון בסך של‬
‫כ ‪ 160 -‬מיליוני ש"ח המשמשים לפרעון חובות שוטפים ולבטחון‪.‬‬
‫בנוסף ניתנו לתאגיד המאוחד ערבויות ע"י רוב לקוחותיו לכיסוי פעילותם‪.‬‬
‫יתרת ההתחייבות בגין אשראי ספקים ליום המאזן הפתוחה באמצעות האגודה המאוחדת הינה בסך‬
‫של כ ‪ 277 -‬מליוני ש"ח‪.‬‬
‫באור ‪ - 24‬עסקאות עם צדדים קשורים‬
‫א‪ .‬חלק מסכומי העסקאות שבוצעו בשנת החשבון בוצעו עם צדדים קשורים או באמצעותם‪.‬‬
‫להלן פירוט עסקאות בשנת הדוח שבוצעו עם או באמצעות בעלי עניין וצדדים קשורים הכלולים ביתרות‬
‫מסויימות‪:‬‬
‫משקי‬
‫כנפי משק‬
‫משקי‬
‫משק רכב‬
‫ליסינג‬
‫הקיבוצים תור בע"מ‬
‫לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫הכנסות מדמי שכירות‬
‫השתתפות בהוצאות אחזקת משרד ומחשב‬
‫השתתפות בהוצאות רכב‬
‫‪592‬‬
‫)‪(120‬‬
‫)‪(32‬‬
‫‪407‬‬
‫‪--‬‬‫‪---‬‬
‫‪534‬‬
‫‪--‬‬‫‪---‬‬
‫‪55‬‬
‫‪--‬‬‫‪---‬‬
‫ב‪ .‬הכנסות ריבית נומינלית‪ ,‬מצדדים קשורים‪ ,‬בסך ‪ 409‬אלפי ש"ח‪ ,‬כלולה בהכנסות מימון‪ ,‬נטו‪.‬‬
‫‪- 19 -‬‬
‫סקיי שוקי‬
‫הון‬
‫‪123‬‬
‫‪--‬‬‫‪---‬‬
‫משקי התק"מ‬
‫אגודה שיתופית חקלאית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2010‬המשך(‬
‫באור ‪ - 25‬נתוני הדוחות הכספיים בערכים נומינליים היסטוריים לצרכי מס‬
‫א‪ .‬תמצית המאזן הנומינלי‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫רכוש שוטף‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫ניירות ערך סחירים ופקדונות‬
‫חייבים ויתרות חובה‬
‫תאגידים קשורים בחשבון שוטף‬
‫‪11,786‬‬
‫‪44,641‬‬
‫‪2,956‬‬
‫‪21,838‬‬
‫‪81,221‬‬
‫השקעות וחייבים לזמן ארוך‬
‫‪147‬‬
‫שטרי הון‬
‫תאגידים כלולים ותאגידים אחרים ‪150,782‬‬
‫‪--‬‬‫חייבים והלוואות לזמן ארוך‬
‫‪150,929‬‬
‫‪796‬‬
‫‪42,676‬‬
‫‪3,344‬‬
‫‪17,664‬‬
‫‪64,480‬‬
‫‪158‬‬
‫‪141,235‬‬
‫‪296‬‬
‫‪141,689‬‬
‫רכוש קבוע‪ ,‬נטו‬
‫‪26,544‬‬
‫‪27,542‬‬
‫מסים נדחים‬
‫‪838‬‬
‫‪855‬‬
‫‪259,532‬‬
‫‪234,566‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫התחייבויות שוטפות‬
‫זכאים ויתרות זכות‬
‫תאגידים קשורים בחשבון שוטף‬
‫התחייבויות לזמן ארוך‬
‫התחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד‬
‫הון האגודה‬
‫‪- 20 -‬‬
‫‪2,984‬‬
‫‪23,624‬‬
‫‪26,608‬‬
‫‪1,437‬‬
‫‪11,824‬‬
‫‪13,261‬‬
‫‪353‬‬
‫‪646‬‬
‫‪232,571‬‬
‫‪220,659‬‬
‫‪259,532‬‬
‫‪234,566‬‬
‫משקי התק"מ‬
‫אגודה שיתופית חקלאית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2010‬המשך(‬
‫באור ‪ - 25‬נתוני הדוחות הכספיים בערכים נומינליים היסטוריים לצרכי מס )המשך(‬
‫ב‪ .‬תמצית דוחות רווח והפסד‬
‫לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫הכנסות מדמי שכירות‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫‪3,313‬‬
‫‪2,623‬‬
‫‪3,128‬‬
‫‪2,749‬‬
‫‪2,884‬‬
‫‪2,624‬‬
‫רווח הפעלה לפני הפרשה לחובות מסופקים‬
‫הפרשה לחובות מסופקים‬
‫‪690‬‬
‫‪296‬‬
‫‪379‬‬
‫)‪(486‬‬
‫‪260‬‬
‫‪---‬‬
‫רווח הפעלה לפני מימון‬
‫הכנסות )הוצאות( מימון‪ ,‬נטו‬
‫‪394‬‬
‫‪3,015‬‬
‫‪865‬‬
‫‪8,037‬‬
‫‪260‬‬
‫)‪(4,168‬‬
‫רווח )הפסד( הפעלה לאחר מימון‬
‫חלק האגודה בתוצאות אגודות מאוחדות‬
‫‪3,409‬‬
‫‪9,609‬‬
‫‪8,902‬‬
‫‪11,926‬‬
‫)‪(3,908‬‬
‫‪5,811‬‬
‫רווח לפני מסים על ההכנסה‬
‫מסים על ההכנסה )הטבת מס(‬
‫‪13,018‬‬
‫‪1,044‬‬
‫‪20,828‬‬
‫‪1,546‬‬
‫‪1,903‬‬
‫)‪(1,105‬‬
‫רווח לאחר מסים על ההכנסה‬
‫חלק האגודה בתוצאות תאגידים מוחזקים‬
‫‪11,974‬‬
‫)‪(62‬‬
‫‪19,282‬‬
‫)‪(5‬‬
‫‪3,008‬‬
‫)‪(18‬‬
‫רווח נקי לשנה‬
‫‪11,912‬‬
‫‪19,277‬‬
‫‪2,990‬‬
‫‪- 21 -‬‬
‫משקי התק"מ‬
‫אגודה שיתופית חקלאית מרכזית בע"מ‬
‫באורים לדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2010‬המשך(‬
‫באור ‪ - 25‬נתוני הדוחות הכספיים בערכים נומינליים היסטוריים לצרכי מס )המשך(‬
‫ג‪ .‬תמצית דוחות על השינויים בהון האגודה‬
‫השתתפות‬
‫החברים‬
‫בהון‬
‫האגודה‬
‫קרן‬
‫להשקעות‬
‫קרן הון‬
‫חלוקת‬
‫רווחים‬
‫שהוכרזה‬
‫לאחר תאריך‬
‫המאזן‬
‫יתרת רווח‬
‫סך הכל‬
‫אלפי ש"ח‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר ‪2008‬‬
‫‪6,023‬‬
‫‪7‬‬
‫‪195‬‬
‫‪210,067‬‬
‫‪---‬‬
‫‪216,292‬‬
‫רווח נקי בשנת ‪2008‬‬
‫שינוי בקרן הון‬
‫חלוקת רווחים שהוכרזה‬
‫לאחר תאריך המאזן‬
‫‪--‬‬‫‪---‬‬
‫‪--‬‬‫‪---‬‬
‫‪--‬‬‫‪100‬‬
‫‪2,990‬‬
‫‪---‬‬
‫‪--‬‬‫‪---‬‬
‫‪2,990‬‬
‫‪100‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫‪---‬‬
‫)‪(18,000‬‬
‫‪18,000‬‬
‫‪---‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2008‬‬
‫רווח נקי בשנת ‪2009‬‬
‫חלוקת רווחים‬
‫‪6,023‬‬
‫‪--‬‬‫‪---‬‬
‫‪7‬‬
‫‪--‬‬‫‪---‬‬
‫‪295‬‬
‫‪--‬‬‫‪---‬‬
‫‪195,057‬‬
‫‪19,277‬‬
‫‪---‬‬
‫‪18,000‬‬
‫‪--‬‬‫)‪(18,000‬‬
‫‪219,382‬‬
‫‪19,277‬‬
‫)‪(18,000‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2009‬‬
‫רווח נקי בשנת ‪2010‬‬
‫חלוקת רווחים‬
‫‪6,023‬‬
‫‪--‬‬‫‪---‬‬
‫‪7‬‬
‫‪--‬‬‫‪---‬‬
‫‪295‬‬
‫‪--‬‬‫‪---‬‬
‫‪214,334‬‬
‫‪11,912‬‬
‫)‪(48,200‬‬
‫‪--‬‬‫‪--‬‬‫‪48,200‬‬
‫‪220,659‬‬
‫‪11,912‬‬
‫‪---‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫‪6,023‬‬
‫‪7‬‬
‫‪295‬‬
‫‪178,046‬‬
‫‪48,200‬‬
‫‪232,571‬‬
‫‪- 22 -‬‬