טופס להגשת חישובים סטטיים

‫[הקלד טקסט]‬
‫טופס להגשת חישובים סטטיים‬
‫שם האחראי לתכנון השלד ____________________‬
‫מענו _______________________‬
‫תאריך‬
‫__________‬
‫מס' תיק‬
‫_________‬
‫לכבוד‬
‫הוועדה המקומית לתכנון ולבניה אונו‬
‫א‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬בקשה להיתר בניה מתאריך _____________‬
‫מקום הבניה ‪ :‬גוש __________ חלקה ___________‬
‫רחוב _________________ מס' __________‬
‫מהות הבניה ___________________________‬
‫שם המבקש ____________________________‬
‫במצורף מוגשים החישובים הסטטיים בדבר הבניה‪ ,‬נושא ההיתר המבוקש חתומים בידי‪.‬‬
‫ערכתי את החישובים הסטטיים האלה לפי הכללים והרמה המקצועית הנהוגים היום בנדון‬
‫ונתקיימו בהם הוראות כלן דין הנוגע לעניין‪.‬‬
‫(למלא במקרה שנושא הבקשה הוא הוספה לבניין קיים)‪.‬‬
‫בדקתי בתאריך __________ את הבניין הקיים באתר שבנדון‪ ,‬ועל סמך בדיקה זו‪ ,‬אני מצהיר(ה)‬
‫שהבניה נושא ההיתר המבוקש‪ ,‬לא תפגע ביציבותו של הבניין הקיים‪ ,‬לא בשעת ביצועה של בניית‬
‫התוספת ולא לאחר גמר הביצוע‪.‬‬
‫ידוע לי כי הצהרה זו והחישובים הסטטיים המצורפים מוגשים כתנאי לקבלת ההיתר‪.‬‬
‫נושא הבקשה שבנדון‪ ,‬כי אם יתגלה שפרט חשוב מן הפרטים שבחישובים הסטטיים או שבהצהרתי‬
‫זו הוא כוזב או מטעה‪ ,‬אהיה צפוי לעונשים הקבועים בסעיף ‪ 214‬לחוק התכנון והבניה התשכ"ה‬
‫‪ ,1965‬וכי אהיה אחראי לנזק שנגרם עקב מסירת פרט מטעה או כוזב כאמור‪ ,‬או עקב אי התאמתם‬‫של‬
‫החישובים לרמה המקצועית האמורה או אי קיום הוראות הדין הנוגעים לעריכתם‪.‬‬
‫______________________‬
‫חתימת האחראי לתיכנון השלד‬
‫[הקלד טקסט]‬
‫[הקלד טקסט]‬
‫נספח‬
‫(תקנה ‪)15.18‬‬
‫דף ‪1:‬‬
‫תוכן המבנה‪:‬‬
‫משרד‪:‬‬
‫___________________________________________________________________‬
‫__‬
‫תאריך‪:‬‬
‫עבודה מס'‪:‬‬
‫___________________________________________________________________‬
‫__‬
‫תוכן המבנה‬
‫תוכן העניינים‬
‫‪ .1‬נתונים‬
‫‪ 1.1‬נתונים כלליים _______________________________________‬
‫‪ 1.2‬נתונים טכניים _______________________________________‬
‫‪ 1.3‬תאור גרפי‬
‫_______________________________________‬
‫‪ .2‬פרטי החישוב הסטטי‬
‫‪ 2.1‬תקרת הגג _________________________________‬
‫‪ 2.2‬עומס רוח _________________________________‬
‫‪ 2.3‬עומס רעידת אדמה ___________________________‬
‫‪ 2.4‬עמודים ___________________________________‬
‫‪ 2.5‬יסודות ____________________________________‬
‫‪ 2.6‬רצפה וקורות יסוד ____________________________‬
‫___________________________________________________________________‬
‫__‬
‫חתימת עורך החישוב הסטטי‪:‬‬
‫[הקלד טקסט]‬
‫[הקלד טקסט]‬
‫דף ‪2:‬‬
‫תוכן מבנה‪:‬‬
‫___________________________________________________________________‬
‫_‬
‫תאריך ‪:‬‬
‫עבודה מס"‪:‬‬
‫___________________________________________________________________‬
‫_‬
‫‪ .1‬נתונים‬
‫‪ 1.1‬נתונים כללים‬
‫‪ 1.1.1‬עורך החישוב הסטטי‬
‫שם ___________________‬
‫מען ___________________‬
‫מס' רישיון ______________‬
‫‪ 1.1.2‬הבניין‬
‫מטרה‪_________________ :‬‬
‫מס' קומות‪______________ :‬‬
‫מען ‪_______________________________________________ :‬‬
‫‪ 1.1.3‬בעל היתר הבניה‬
‫שם‪_______________________ :‬‬
‫מען‪_______________________ :‬‬
‫‪ 1.1.4‬מס' התיק בוועדה המקומית‪________________ :‬‬
‫‪ 1.1.5‬תאריך הגשת החישוב הסטטי‪_______________ :‬‬
‫‪ 1.1.6‬סימוכין ‪ -‬ספרות‬
‫‪ 1.1.6.1‬תקנים ישראלים‬
‫(‪ : )1‬ת"י ‪ :109‬משקל של חומרי בניין יש לחלקי מבנה‪.‬‬
‫(‪ : )2‬ת"י ‪ :412‬עומסים אופייניים בבניינים‪ :‬עומסים קבועים ועומסים שימושיים‪.‬‬
‫(‪ :)3‬ת"י ‪ :413‬עומסים אופייניים בבניינים רעידת אדמה‪.‬‬
‫(‪ :)4‬ת"י ‪ :414‬עומסים אופייניים בבניינים‪ :‬עומס רוח‪.‬‬
‫(‪ :)5‬ת"י ‪ :466‬חלק ‪ :1‬חוקת הבטון‪ :‬עקרונות‪.‬‬
‫(‪ :)6‬ת"י ‪ :466‬חלק ‪ :2‬חוקת הבטון‪ :‬אלמנטים ומערכות __________‬
‫(‪ :)7‬ת"י ‪ :940‬ביסוס בניינים‪.‬‬
‫‪ 1.1.6.2‬תקנים אחרים ‪ -‬אין‬
‫___________________________________________________________________‬
‫_‬
‫חתימת עורך החישוב הסטטי‪:‬‬
‫[הקלד טקסט]‬
‫[הקלד טקסט]‬
‫דף‪3 :‬‬
‫תוכן המבנה‪:‬‬
‫___________________________________________________________________‬
‫__‬
‫תאריך‪:‬‬
‫מס'‬
‫___________________________________________________________________‬
‫__‬
‫‪ 1.1.6.3‬ספרות מקצועית *‬
‫(‪ )8‬אייזנברג‪ :‬מדריך לתוכן בטון מזוין ברשתות פלדה – המכון לחקר הבניה והתעשיה‪-‬‬
‫‪.1985‬‬
‫(‪SCOTT FOUNDATION ANALYSIS – PRENTICE-HALL1981 )9‬‬
‫‪ 1.1.6.4‬תוכנות ‪:‬‬
‫(‪ )10‬תוכנה ‪ BEAM‬לקורות ממושכות ‪ :‬א' וק' נגינסקי‬
‫_____________________________________________________________‬
‫______________________________________________________________‬
‫______________________________________________________________‬
‫‪ 1.2‬נתונים טכניים‬
‫‪ .1.2.1‬עומסים אופיניים‪:‬‬
‫עומסים אנכיים שימושיים ‪ :‬ראה דף _____‬
‫עומס רעידת אדמה‪ :‬ראה דף ______‬
‫עומס רוח‪ :‬ראה דף _____‬
‫‪ .1.2.2‬סוגי החומר‪:‬‬
‫בטון ‪ :‬ב‪ _________ -‬בכל המבנה ב‪ _________ -‬ב_____ ב______‬
‫זיון‪ :‬מוטות מצולעים‬
‫מוטות רגילים‬
‫(קוטר ‪ 6‬מ"מ לחישוקים בלבד)‬
‫‪ .1.2.3‬נתוני ביסוס‪:‬‬
‫ראה דף מס' __________‬
‫* מחק את המיותר‬
‫___________________________________________________________________‬
‫__‬
‫חתימת עורך החישוב הסטטי‪:‬‬
‫[הקלד טקסט]‬