הרחבה קהילתית קיבוץ משמרות חוברת למשתכן אלונה

‫קיבוץ משמרות הרחבה קהילתית‬
‫חוברת למשתכן‬
‫‪ 18‬מאי ‪2011‬‬
‫הוועדה המקומית לתכנון ובניה מנשה – אלונה‬
‫מועצה אזורית מנשה ‪ ٠‬מועצה אזורית אלונה ‪ ٠‬מועצה מקומית קציר‬
‫המשרד‪ :‬מרכז אזורי מנשה‪ ,‬ד‪.‬נ חפר מיקוד ‪ ,37845‬טל‪ ,04-6177307 :‬פקס‪04-6177398 :‬‬
‫הוועדה המקומית לתכנון ובניה מנשה – אלונה‬
‫מועצה אזורית מנשה ‪ ٠‬מועצה אזורית אלונה ‪ ٠‬מועצה מקומית קציר‬
‫המשרד‪ :‬מרכז אזורי מנשה‪ ,‬ד‪.‬נ חפר מיקוד ‪ ,37845‬טל‪ ,04-6177307 :‬פקס‪04-6177398 :‬‬
‫בקשה להיתר בניה – הנחיות‬
‫‪.1‬‬
‫בקשה למידע תכנוני‪:‬‬
‫פתיחת תיק להיתר בניה מותנה בהגשת בקשה לקבלת מידע )חוברת למשתכן(‪.‬‬
‫בקשת המידע תחויב בתשלום אגרה בסך ‪ 157‬ש"ח‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בדיקה מקדמית‪:‬‬
‫קבלת ייעוץ בוועדה יש להגיש לוועדה ‪ 2‬העתקים של הבקשה להיתר לקבלת‬
‫הערות‪ ,‬העתק אחד יוחזר עם הערות הוועדה‪.‬‬
‫להתייעצות מקדמית יש לקבוע פגישה מראש עם אחראית אזור‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הגשת בקשה להיתר בניה‪:‬‬
‫)‪ .(1‬הבקשה תכלול תוכנית פיתוח בק‪.‬מ‪.1:100 .‬‬
‫כל החתכים והחזיתות יתייחסו עד גבול מגרש כולל מפלסים מתוכננים‬
‫במגרשים גובלים‪ .‬פרטי הפיתוח כולל מפלסים‪ ,‬חניות‪ ,‬גדרות בין שכנים‬
‫וכו'‪ ,‬יש להקפיד שמפלסי החניה יותאמו עם מפלסי כביש מתוכנן‪ ,‬אין‬
‫לצקת רצפת חניה כדי לאפשר התאמה לפיתוח בפועל‪.‬‬
‫יש להוסיף לבקשה פרטים מתוך תכנית הבינוי כולל פילר‪.‬‬
‫)‪ .(2‬הבקשה תכלול חיבור למערכת ביוב קיימת ו‪/‬או מתוכננת כולל נספח‬
‫אינסטלציה‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫דרישות לפתיחת תיק לדיון בוועדה‪:‬‬
‫)‪ .(1‬תשלום מקדמה לאגרה בשיעור ‪ 900‬ש"ח בעת הגשת הבקשה להיתר‪.‬‬
‫)‪ .(2‬יש להגיש תיק ורוד ‪ 2 +‬העתקים צבועים חתומים ע"י המבקש ובעל הזכות‬
‫בנכס‪ ,‬עורך הבקשה ומתכנן השלד‪.‬‬
‫יש לצרף לבקשה רשיון עורך הבקשה ומתכנן השלד‪.‬‬
‫יש להקפיד בבחירת המתכננים שיהיו אדריכלים‪/‬מהנדסים רשומים ובעלי‬
‫רשיון בתוקף‪.‬‬
‫)‪ .(3‬יש להגיש לוועדה ‪ 2‬העתקים של מפה מצבית עדכנית לחצי שנה שתכלול את‬
‫עבודות הפיתוח הקיימות כולל שוחות ביוב‪ ,‬קוי חשמל‪ ,‬בזק וכו'‪.‬‬
‫התכנית תהיה חתומה ע"י מודד מוסמך‪.‬‬
‫)‪ .(4‬חתימת החברה הכלכלית או מפקח מטעמה וחתימת חב' ג‪.‬ט‪.‬מ‪) .‬העתק לחב'‬
‫הכלכלית יכלול נספח אינסטלציה(‪.‬‬
‫)‪ .(5‬הוכחת בעלות‪.‬‬
‫)‪ .(6‬בקשה להקלה‪ :‬על עורך הבקשה לציין בטבלת ההקלות את ההקלה‬
‫המבוקשת והנימוקים לה כולל חתימה במקום המיועד לכך‪.‬‬
‫תנאי לדיון בוועדה פרסום ההקלה )‪ 14‬יום לאחר הפרסום ניתן יהיה לדון‬
‫בבקשה(‪.‬‬
‫פרסום ההקלה אינו מהווה תנאי לאישור ההקלה בוועדה‪ ,‬ניתן להתייעץ עם‬
‫אחראית אזור לפני הכנת התכנית‪.‬‬
‫הוועדה המקומית לתכנון ובניה מנשה – אלונה‬
‫מועצה אזורית מנשה ‪ ٠‬מועצה אזורית אלונה ‪ ٠‬מועצה מקומית קציר‬
‫המשרד‪ :‬מרכז אזורי מנשה‪ ,‬ד‪.‬נ חפר מיקוד ‪ ,37845‬טל‪ ,04-6177307 :‬פקס‪04-6177398 :‬‬
‫‪.5‬‬
‫קבלת החלטת הוועדה ותנאים להיתר‬
‫לאחר הדיון בוועדה תימסר החלטת וועדה ‪ +‬דרישות להשלמת ההיתר‪.‬‬
‫לקבלת היתר יש להשלים את האישורים הנדרשים בנוסף לדרישות בסעיף ‪.4‬‬
‫)‪ .(1‬חישובים סטטיים והצהרת מהנדס ‪ +‬דו"ח יועץ קרקע‪.‬‬
‫)‪ .(2‬אישור הג"א לחדר בטחון‪.‬‬
‫)‪ .(3‬אישור בזק‪.‬‬
‫)‪ .(4‬אישור חברת חשמל‪.‬‬
‫)‪ .(5‬חוזה התקשרות עם מעבדה מוסמכת לבדיקת בטונים ובדיקת אטימות‬
‫חדר בטחון‪ ,‬אינסטלציה וגז‪.‬‬
‫)‪ .(6‬אישור על חתימת הסכם עם חברה מאושרת ע"י המשרד להגנת‬
‫הסביבה לפינוי פסולת‪+‬מילוי טופס נפחי פסולת‪.‬‬
‫)‪ .(7‬אישור רשות העתיקות במידה ויידרש‪.‬‬
‫)‪ .(8‬חתימה על טופס התחייבות קבלן רשום‪.‬‬
‫)‪ .(9‬חתימה של המודד לסימון המבנה והגדרות‪.‬‬
‫)‪ .(10‬חתימה על נספח תנאים והתחייבות‪.‬‬
‫)‪ .(11‬אישור איגוד ערים לכיבוי אש במידת הצורך לדוגמא‪ :‬לבתי עץ‪.‬‬
‫)‪ .(12‬רישיון עורך הבקשה‪ ,‬רישיון מתכנן השלד‪ ,‬רישיון מודד מוסמך‪.‬‬
‫)‪ .(13‬התיק יועבר לחוות דעת שמאי הוועדה‪.‬‬
‫)‪ .(14‬תשלום היטל ביוב למועצה ואגרת בניה‪.‬‬
‫)‪ .(15‬חתימה על טופס תנאים והתחייבות‪.‬‬
‫)‪ .(16‬דרישות נוספות‪ :‬ייתכנו דרישות נוספות עפ"י הנחיית מהנדסת הוועדה‬
‫בהתאם לבקשה להיתר‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫קבלת היתר בניה‪:‬‬
‫לאחר השלמת האישורים יש להגיש ‪ 3‬בקשות צבועות וחתומות ע"י מבקש‬
‫הבקשה‪ ,‬עורך הבקשה ומתכנן שלד הבניין‪.‬‬
‫‪ 2‬בקשות חתומות ישארו בתיק‬
‫הבניה בארכיון‪.‬‬
‫הבקשה תכלול תוכנית חדר בטחון בק‪.‬מ‪ 1:50 .‬בהתאם לאישור הג"א כולל‬
‫אדריכלות וקונסטרוקציה‪.‬‬
‫בקבלת ההיתר יש לרכוש שלט הכולל פרטי ההיתר בעלות ‪ ₪ 20‬ולהציבו באתר‬
‫במקום בולט עד גמר הבניה‪.‬‬
‫לאחר תשלום כל האגרות וההיטלים יוצא היתר בניה‪.‬‬
‫‪ .7‬התחלת הבניה‪:‬‬
‫)‪ .(1‬במידה וקיימים עצים יש לבקש אישור כריתה מקק"ל טל'‪.04-9090701 :‬‬
‫)‪ .(2‬להביא לוועדה פרטי קבלן רשום ‪ +‬חתימות הקבלן‪.‬‬
‫)‪ .(3‬בגמר מסד )יסודות ורצפה( יש להביא לוועדה מפת מדידה‪.‬‬
‫הוועדה המקומית לתכנון ובניה מנשה – אלונה‬
‫מועצה אזורית מנשה ‪ ٠‬מועצה אזורית אלונה ‪ ٠‬מועצה מקומית קציר‬
‫המשרד‪ :‬מרכז אזורי מנשה‪ ,‬ד‪.‬נ חפר מיקוד ‪ ,37845‬טל‪ ,04-6177307 :‬פקס‪04-6177398 :‬‬
‫לעורכי הבקשה‪:‬‬
‫הנכם מופקדים על הכנת התוכניות באופן מקצועי וקבלת האישורים הנדרשים‪,‬‬
‫בעזרתכם ובשיתוף פעולה שלנו נוכל לסייע למבקשים לעבור את המסלול בהצלחה‪.‬‬
‫שעות קבלת קהל ביום א' ו – ד' ‪8:00-13:00‬‬
‫ניתן לקבוע פגישות נוספות בתאום מראש עם אחראית אזור‪/‬מהנדסת הוועדה‪.‬‬
‫מאיה דהן‬
‫יוספה הריס‬
‫בקי תורג'מן‬
‫אבי עזריאל‬
‫טל שגן‬
‫מהנדסת הוועדה‬
‫והמועצה‬
‫מזכירה‬
‫בודקת אזור‬
‫בודקת אזור‬
‫בודק תב"ע‬
‫מפקח בניה‬
‫לאה פרי‬
‫עמיר להב‬
‫מפקח בניה‬
‫החברה הכלכלית‬
‫עזרא סידרנסקי‬
‫אילנה גולן‬
‫מנכ"ל‬
‫מזכירה‬
‫‪04-6177307‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪04-6177307‬‬
‫‪04-6177306‬‬
‫‪04-6177309‬‬
‫‪04-6177305‬‬
‫‪04-6177308‬‬
‫‪052-3843838‬‬
‫‪04-6177308‬‬
‫‪052-9569272‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪04-9112000‬‬
‫‪04-9112000‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫לאה פרי‬
‫מהנדסת הוועדה‬
‫הוועדה המקומית לתכנון ובניה מנשה – אלונה‬
‫מועצה אזורית מנשה ‪ ٠‬מועצה אזורית אלונה ‪ ٠‬מועצה מקומית קציר‬
‫המשרד‪ :‬מרכז אזורי מנשה‪ ,‬ד‪.‬נ חפר מיקוד ‪ ,37845‬טל‪ ,04-6177307 :‬פקס‪04-6177398 :‬‬
‫קיבוץ משמרות מ‪349/‬‬
‫שכונת ג‪.‬ט‪.‬מ – זכויות בניה‬
‫קיבוץ משמרות‬
‫גוש‪10068 :‬‬
‫חלקה‪7,8 :‬‬
‫מגרש ‪1-73‬‬
‫תכנית קו בעת מ‪349/‬‬
‫ייעוד‪ :‬אזור מגורים ב'‪ ,‬בתי מגורים במגרשים לבניה דו משפחתית‬
‫שטח מגרש מינימלי‪ 350 :‬מ"ר בית בודד‬
‫‪ 670‬מ"ר בית דו משפחתי‬
‫‪ .1‬רשימת תכניות בתוקף‪:‬‬
‫)‪ .(1‬מ‪ 349/‬קיבוץ משמרות פרסום למתן תוקף ‪26.6.08‬‬
‫)‪ .(2‬תשריט חלוקה אחמ‪42/‬‬
‫)‪ .(3‬מ‪/‬מק‪ 125/‬פרסום למתן תוקף ‪28/10/10‬‬
‫)‪ .(4‬תשריט חלוקה אחמ‪59/‬‬
‫)‪ .(5‬תכנית בינוי בנ‪/8/‬מ‪349/‬‬
‫‪ .2‬זכויות בניה ליח"ד עפ"י תכנית מ‪:349/‬‬
‫)‪ .(1‬שטח עיקרי‪ 175 :‬מ"ר‬
‫מס' קומות‪2 :‬‬
‫תכסית ‪ 140‬מ"ר‬
‫גובה מבנה‪ 8.5 :‬מ' בגג משופע‬
‫‪ 7.5‬מ' גג שטוח‬
‫לא כולל קירוי מדרגות‪ ,‬יציאה לגג ו‪/‬או אלמנטי‬
‫הסתרה עד ‪.8.5‬‬
‫גובה המבנה יחושב מ – ‪ ± 0.00‬עפ"י תכנית הבינוי‪.‬‬
‫קווי בנין למגורים‪:‬‬
‫קידמי ‪ 5‬מ'‬
‫צדדי ‪ 4‬מ'‪ 0 ,‬לשכן צמוד באותו מגרש )ק‪.‬ב‪ .‬צדדי עפ"י מ‪.(349/‬‬
‫אחורי ‪ 4‬מ'‬
‫)‪ .(2‬שטחי שרות‪:‬‬
‫‪ 35‬מ"ר כולל חניה מקורה אחת‪ ,‬מחסן וממ"ד )חדר בטחון(‬
‫‪ 15‬מ"ר משטח השרות מיועד לחניה אחת ולא יהיה ניתן לנייד שטח זה‬
‫לשטח שרות אחר‪.‬‬
‫גובה שטחי השרות ‪2.20‬‬
‫חומרי גמר‪ :‬כדוגמת המבנה הראשי או בניה קלה לחניה באישור מהנדס‬
‫הוועדה‪.‬‬
‫ניקוז גג החניה‪/‬מחסן לא יפנה למגרש שכן‪.‬‬
‫הוועדה המקומית לתכנון ובניה מנשה – אלונה‬
‫מועצה אזורית מנשה ‪ ٠‬מועצה אזורית אלונה ‪ ٠‬מועצה מקומית קציר‬
‫המשרד‪ :‬מרכז אזורי מנשה‪ ,‬ד‪.‬נ חפר מיקוד ‪ ,37845‬טל‪ ,04-6177307 :‬פקס‪04-6177398 :‬‬
‫קווי בנין לשטחי שרות‪:‬‬
‫חניה מקורה‪ :‬קידמי ‪ 1‬מ'‬
‫צדדי ‪0‬‬
‫מיקום החניה עפ"י תכנית הבינוי או כחלק מהמבנה הראשי )בתוך קווי בנין(‪.‬‬
‫הבקשה להיתר תכלול ‪ 2‬מקומות חניה לכל יחידת דיור‪.‬‬
‫מחסן ‪ :‬א‪ .‬כחלק מהמבנה הראשי‬
‫ב‪ .‬אחורי ‪ ,0‬צדדי ‪ 0‬או ‪ 0‬לשכן צמוד‪ ,‬בעיצוב תואם למבנה‪.‬‬
‫מיקום עפ"י תכנית בינוי‪.‬‬
‫חובה לכלול בבקשה להיתר מחסן‪.‬‬
‫לא תתאפשר תוספת בניית מחסן פריק מעבר לזכויות הבניה‪.‬‬
‫מחסן פריק יותר בתנאי שיוסתר ע"י קיר‪.‬‬
‫עליות גג‪:‬‬
‫יותר ניצול חלל הגג בתנאי שגובה הגג הכולל לא יעבור את הגובה המותר ‪ 8.5‬מ'‪,‬‬
‫גובה מעל ‪ 1.8‬מ'‪ ,‬ייחשבו במניין שטחי הבניה עפ"י החוק‪.‬‬
‫‪ .3‬עקרונות הבינוי והעיצוב הארכיטקטוני‪:‬‬
‫)‪ .(1‬תאום חזיתות ‪ -‬הבקשה להיתר תכלול את הבית הדו משפחתי השלם כולל‬
‫תאום חזיתות‪.‬‬
‫תידרש חתימת שכן של הבית הדו משפחתי כתנאי להיתר בניה‪.‬‬
‫חתימת השותפים מהווה התחייבות לבצוע תאום חזיתות‪.‬‬
‫הבקשה תכלול פתרון ניקוז ואיטום של כל בית בנפרד‪.‬‬
‫תאום החזיתות לבית דו משפחתי יתייחס לגגות‪ ,‬חומרי גמר כולל גוון וכו'‪.‬‬
‫תאום החזיתות יתייחס למיצוי כל זכויות הבניה‪ ,‬יכלל בבקשה להיתר ויובא‬
‫לדיון בוועדה‪.‬‬
‫במידה והבקשה אינה כוללת מיצוי כל זכויות הבניה‪ ,‬יש להוסיף לבקשה‬
‫תכנית בינוי לכל הזכויות‪.‬‬
‫)‪ .(2‬פרגולות‪ -‬עפ"י חוק ללא קירוי‪.‬‬
‫לא יותרו פרגולות מחוץ לק‪.‬ב‪ .‬כאלמנטים גבוהים ו‪/‬או קירות עם פתחים‬
‫מעל ‪ 2.5‬מ'‪.‬‬
‫)‪ .(3‬מזגנים – הבקשה תכלול מקומות מיועדים למזגנים כולל אלמנטי הסתרה‪.‬‬
‫)‪ .(4‬קולטי שמש‪/‬תאים פוטוולתאים ישולבו בעיצוב הבנין‪ ,‬הדוד יוסתר בחלל גג‬
‫רעפים‪ ,‬בגג שטוח ישולבו כחלק מעיצוב הגג כולל הסתרת דוד שמש‪.‬‬
‫)‪ .(5‬מסתורי כביסה – התקנת זרועות כביסה יכללו מסתורים כחלק מעיצוב‬
‫המבנה‪.‬‬
‫)‪ .(6‬גגות רעפים – גגות הרעפים יהיו כחלק מתפיסה תכנונית שלמה‪ ,‬לא יותרו‬
‫גגות רעפים מקריים או חלקיים‪.‬‬
‫חללי גג מעל גובה ‪ 1.8‬מ'‪ ,‬יחושבו במניין שטחי הבניה עפ"י החוק והתקנות‪.‬‬
‫הוועדה המקומית לתכנון ובניה מנשה – אלונה‬
‫מועצה אזורית מנשה ‪ ٠‬מועצה אזורית אלונה ‪ ٠‬מועצה מקומית קציר‬
‫המשרד‪ :‬מרכז אזורי מנשה‪ ,‬ד‪.‬נ חפר מיקוד ‪ ,37845‬טל‪ ,04-6177307 :‬פקס‪04-6177398 :‬‬
‫)‪ .(7‬קירות תמך וגדרות‪-‬‬
‫)‪ .(.1‬תכנית הפיתוח תכלול חניות‪ ,‬קירות תמך‪ ,‬גדרות בחזית המגרש ובין‬
‫שכנים‪ ,‬כל החזיתות והחתכים יתייחסו לפיתוח עד גבול מגרש כולל‬
‫במגרשים גובלים עפ"י תכנית הבינוי שאושרה בוועדה המקומית‪.‬‬
‫תכנית הפיתוח תכלול חיבור למערכת ביוב מרכזית‪.‬‬
‫)‪ .(.2‬קירות תמך וגדרות בחזית המגרש ובגבול שכנים עפ"י תכנית בינוי‬
‫והבקשה להיתר תכלול פרטים מתכנית הבינוי‪.‬‬
‫)‪ .(.3‬קיר תומך‪/‬גדר בין שני מגרשים סמוכים ימוקם במלואו במגרש הגבוה‪.‬‬
‫)‪ .(.4‬הבקשה תכלול גדרות בטחון עפ"י הצורך‪.‬‬
‫)‪ .(.5‬פילר אשפה ותשתיות‪ :‬עפ"י תכניות הבינוי בסיס פילר התשתיות יבוצע‬
‫ע"י החברה המפתחת והשלמת הפילר תעשה ע"י המבקש ויכלל‬
‫בבקשה להיתר עפ"י תכנית בינוי כולל צבע‪.‬‬
‫תנאי לטופס ‪ 4‬השלמת ביצוע הפילר בשלמות ע"י הבית הראשון של‬
‫הדו‪-‬משפחתי שסיים את הבניה‪.‬‬
‫מימון משותף של שכנים גדרות וקירות תמך‪ ,‬מעקות בטיחות‪ ,‬השלמת‬
‫פילר אשפה‪ ,‬תשתיות וכו'‪ ,‬אינו מעניינה של הוועדה‪.‬‬
‫כל הפרטים ייעשו עפ"י תכנית בינוי ויהיו חלק מהבקשה להיתר בניה‪.‬‬
‫אינפורמציה וטפסים לתהליך בניה וטופס ‪ 4‬באתר המועצה‪:‬‬
‫‪www.menashe.co.il‬‬