סמינריון - הטכניון

‫הפקולטה להנדסת מכונות‬
‫הטכניו – מכו טכנולוגי לישראל‬
‫סמינריו‬
‫הנ מוזמ‪/‬ת להרצאה סמינריונית של הפקולטה להנדסת מכונות‪ ,‬שתתקיי ביו ב' ‪30.06.14‬‬
‫)ב' בתמוז‪ ,‬תשע"ד(‪ ,‬בשעה ‪ ,14:30‬בחדר ‪ 641‬בבניי ליידי'דייויס‪.‬‬
‫ירצה‪:‬‬
‫אבי ויסמ‬
‫מנחה‪:‬‬
‫פרופ' אלי אלטוס‬
‫על הנושא‪:‬‬
‫הערכת נזק התעייפות בפני שטח תחת העמסה משולבת כפיפהפיתול‬
‫‪Surface damage evaluation under combined‬‬
‫‪bending-torsion fatigue‬‬
‫להל תקציר ההרצאה‪:‬‬
‫כשל התעייפות נחקר כבר מאתי שנה ועדיי נפוצי כשלי ג במבני המתוכנני בעזרת‬
‫סימולציות ומבחני רבי‪ .‬מגוו קריטריוני הכשל מעיד כי פער הידע עדיי קיי‪.‬‬
‫נחקרו פני שטח של דגמי ‪ Al-6061-T6‬תחת עומס משולב כפיפה'פיתול‪ .‬מטרת המחקר הייתה‬
‫לזהות את כשל ההתעייפות מתו שינויי בפני השטח‪ .‬מיקוד מיוחד נית לקשר בי היחס‬
‫פיתול‪/‬כפיפה לבי זוויות סימני "רצועות ההחלקה" אשר מופיעות על פני השטח בטר היוצרות סדק‬
‫)‪.(Persistent Slip Bands – PSB‬‬
‫הדגמי תוכננו במיוחד כ שיתקבל שטח ע מאמ) וו'מיזס אחיד באזור הבדיקה‪ .‬סקירת השטח‬
‫תחת פרופילומטר אופטי בוצעה על ידי ניתוח תמונות בשלבי שוני לאור מחזורי ההתעייפות‪.‬‬
‫נבדקו דגמי ע יחסי פיתול‪/‬כפיפה שוני ועבור כל יחס התגלו אזורי רצועות החלקה בעלי זוויות‬
‫שונות‪ .‬לעומת זאת‪ ,‬באזור התפתחות הסדק התגלה כי זווית זו מתאימה לכיוו מאמ) הגזירה‬
‫המקסימלי‪ .‬ממצא זה מעיד כי קריטריו כשל המבוסס על מצב המאמצי במאקרו חייב להיות תלוי‬
‫בתכונות המיקרו'מבנה‪.‬‬
‫ההתאמה התקיימה עד יחס פיתול‪/‬כפיפה מסוי שלאחריו זוית רצועת ההחלקה ליד הסדק השתנתה‬
‫בצורה לא רציפה‪ .‬ממצא זה מעורר חשד שמנגנו כשל אחר נכנס לפעולה החל מאותו יחס עמיסה‪.‬‬
‫ההרצאה תכלול מבוא קצר על המייחד את ההתעייפות הרב'צירית‪ ,‬מערכת ושיטת הניסוי‪ ,‬סריקת‬
‫הדגמי ושיטת ניתוח התוצאות‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫פרופ'‪/‬מ אמיר גת‬
‫מרכז הסמינרים‬