אפריקה ישראל נכסים בע"מ

‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫דוחות כספיים מאוחדים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2012‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫דוחות כספיים מאוחדים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2012‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫עמוד‬
‫דוח רואי החשבון המבקרים‬
‫‪2-3‬‬
‫הדוחות הכספיים‪:‬‬
‫דוחות מאוחדים על המצב הכספי‬
‫‪4-5‬‬
‫דוחות מאוחדים על רווח והפסד‬
‫‪6‬‬
‫דוחות מאוחדים על הרווח הכולל‬
‫‪7‬‬
‫דוחות מאוחדים על השינויים בהון‬
‫‪8-10‬‬
‫דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים‬
‫‪11-12‬‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים‬
‫‪13-91‬‬
‫סומך חייקין‬
‫בריטמן אלמגור זהר‬
‫מרכז עזריאלי ‪1‬‬
‫תל אביב ‪67021‬‬
‫ת‪.‬ד‪ ,16593 .‬תל אביב ‪61164‬‬
‫מגדל המילניום ‪KPMG‬‬
‫רחוב הארבעה ‪ ,17‬תא דואר ‪609‬‬
‫תל‪-‬אביב ‪61006‬‬
‫טלפון ‪03 684 8000‬‬
‫פקסימיליה ‪03 684 8444‬‬
‫אינטרנט ‪www.kpmg.co.il‬‬
‫טל‪+972 (3) 608 5555 :‬‬
‫פקס‪+972 (3) 609 4022 :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪www.deloitte.co.il‬‬
‫דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי‬
‫בהתאם לסעיף ‪9‬ב (ג) בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים)‪ ,‬התש"ל‪1970-‬‬
‫ביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של אפריקה ישראל נכסים בע"מ וחברות בנות )להלן ביחד "החברה"( ליום ‪31‬‬
‫בדצמבר ‪ .2012‬רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפסקה הבאה ובוקרו בהתבסס על תיאור קצר וברור של הקריטריונים אשר‬
‫בהתבסס עליהם בוצעה הביקורת‪ .‬הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי‬
‫ולהערכתם את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי המצורפת לדוח התקופתי לתאריך הנ"ל‪ .‬אחריותנו היא‬
‫לחוות דעה על רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו‪.‬‬
‫רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת ‪ 104‬של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של‬
‫רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" על תיקוניו )להלן "תקן ביקורת ‪ .("104‬רכיבים אלה הינם‪ (1) :‬בקרות ברמת הארגון; )‪(2‬‬
‫בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי; )‪ (3‬בקרות כלליות של מערכות מידע; )‪ (4‬בקרות על תהליך נדל"ן‬
‫להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה; )‪ (5‬בקרות על תהליך מלאי בניינים למכירה ומלאי מקרקעין )כל אלה יחד מכונים להלן‬
‫"רכיבי הבקרה המבוקרים"(‪.‬‬
‫ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת ‪ .104‬על‪-‬פי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה לזהות את‬
‫רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קויימו באופן אפקטיבי מכל הבחינות‬
‫המהותיות‪ .‬ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי‪ ,‬זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים‪ ,‬הערכת הסיכון‬
‫שקיימת חולשה מהותית ברכיבי הבקרה המבוקרים‪ ,‬וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של אותם רכיבי‬
‫בקרה בהתבסס על הסיכון שהוערך‪ .‬ביקורתנו‪ ,‬לגבי אותם רכיבי בקרה‪ ,‬כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו‬
‫כנחוצים בהתאם לנסיבות‪ .‬ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקרים‪ ,‬להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים‬
‫המהותיים בתאגיד בקשר עם הדיווח הכספי‪ ,‬ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד‪ .‬כמו כן‪,‬‬
‫ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך‪ ,‬חוות דעתנו אינה‬
‫מביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלה‪ .‬אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו בהקשר המתואר לעיל‪.‬‬
‫בשל מגבלות מובנות‪ ,‬בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל‪ ,‬ורכיבים מתוכה בפרט‪ ,‬עשויים שלא למנוע או לגלות הצגה‬
‫מוטעית‪ .‬כמו כן‪ ,‬הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה‬
‫לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה‪.‬‬
‫לדעתנו‪ ,‬החברה קיימה באופן אפקטיבי מכל הבחינות המהותיות את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2012‬‬
‫ביקרנו גם‪ ,‬בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל‪ ,‬את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים ‪ 31‬בדצמבר ‪2012‬‬
‫ו‪ 2011-‬ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪ ,2012‬והדוח שלנו‪ ,‬מיום ‪ 12‬במרץ ‪ ,2013‬כלל‬
‫חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים בהתבסס על ביקורתנו ועל דוחות רואי החשבון המבקרים האחרים‪.‬‬
‫בריטמן אלמגור זהר ושות'‬
‫רואי חשבון‬
‫סומך חייקין‬
‫רואי חשבון‬
‫תל‪-‬אביב‪ 12 ,‬במרץ ‪.2013‬‬
‫‪2‬‬
‫סומך חייקין‬
‫בריטמן אלמגור זהר‬
‫מרכז עזריאלי ‪1‬‬
‫תל אביב ‪67021‬‬
‫ת‪.‬ד‪ ,16593 .‬תל אביב ‪61164‬‬
‫מגדל המילניום ‪KPMG‬‬
‫רחוב הארבעה ‪ ,17‬תא דואר ‪609‬‬
‫תל‪-‬אביב ‪61006‬‬
‫טלפון ‪03 684 8000‬‬
‫פקסימיליה ‪03 684 8444‬‬
‫אינטרנט ‪www.kpmg.co.il‬‬
‫טל‪+972 (3) 608 5555 :‬‬
‫פקס‪+972 (3) 609 4022 :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪www.deloitte.co.il‬‬
‫דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המאוחדים המצורפים של אפריקה ישראל נכסים בע"מ )להלן ‪" -‬החברה"( לימים ‪31‬‬
‫בדצמבר ‪ 2012‬ו‪ 2011-‬את הדוחות המאוחדים על רווח והפסד‪ ,‬הרווח הכולל‪ ,‬השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת‬
‫משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪ .2012‬דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של‬
‫החברה‪ .‬אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו‪.‬‬
‫לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות בנות ועסקאות משותפות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ‪ 2% -‬ו‪-‬‬
‫‪ 1%‬מכלל הנכסים המאוחדים לימים ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2012‬ו‪ ,2011 -‬בהתאמה והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ‪ ,2% -‬כ‪-‬‬
‫‪ 6%‬וכ‪ 13% -‬מכלל ההכנסות המאוחדות לשנים שהסתיימו בימים ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2011 ,2012‬ו‪ ,2010 -‬בהתאמה‪ .‬כמו כן‪ ,‬לא‬
‫ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני אשר ההשקעה בהן הינה כ‪128,275 -‬‬
‫אלפי ש"ח וכ‪ 184,701 -‬אלפי ש"ח לימים ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2012‬ו‪ ,2011 -‬בהתאמה‪ ,‬וחלקה של הקבוצה ברווחיהן )בהפסדיהן(‬
‫הינו כ‪ (9,480) -‬אלפי ש"ח‪ ,‬כ‪ (3,213) -‬אלפי ש"ח וכ‪ 48,770 -‬אלפי ש"ח לשנים שהסתיימו בימים ‪ 31‬בדצמבר ‪,2012‬‬
‫‪ 2011‬ו‪ ,2010 -‬בהתאמה‪ .‬הדוחות הכספיים של אותן חברות ועסקאות משותפות בוקרו על‪-‬ידי רואי חשבון אחרים‬
‫שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו‪ ,‬ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות ועסקאות משותפות‪ ,‬מבוססת‬
‫על דוחות רואי החשבון האחרים‪.‬‬
‫ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל‪ ,‬לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של‬
‫רואה חשבון(‪ ,‬התשל"ג‪ .1973-‬על‪-‬פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של‬
‫ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית‪ .‬ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע‬
‫שבדוחות הכספיים‪ .‬ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי‬
‫הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה‪ .‬אנו סבורים שביקורתנו ודוחות‬
‫רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו‪.‬‬
‫לדעתנו‪ ,‬בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים‪ ,‬הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות‪ ,‬מכל‬
‫הבחינות המהותיות‪ ,‬את המצב הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה לימים ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2012‬ו‪ 2011 -‬ואת‬
‫תוצאות פעילותן‪ ,‬השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪ ,2012‬בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )‪ (IFRS‬והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(‪ ,‬התש"ע‪.2010-‬‬
‫ביקרנו גם‪ ,‬בהתאם לתקן ביקורת ‪ 104‬של לשכת רואי חשבון בישראל על תיקוניו "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח‬
‫כספי"‪ ,‬רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2012‬והדוח שלנו מיום ‪ 12‬במרץ ‪ 2013‬כלל חוות‬
‫דעת בלתי מסוייגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי‪.‬‬
‫בריטמן אלמגור זהר ושות'‬
‫רואי חשבון‬
‫סומך חייקין‬
‫רואי חשבון‬
‫תל אביב‪ 12 ,‬במרץ ‪2013‬‬
‫‪3‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫דוחות מאוחדים על המצב הכספי‬
‫ביאור‬
‫נכסים שאינם שוטפים‬
‫נדל"ן להשקעה‬
‫נדל"ן להשקעה בהקמה‬
‫רכוש קבוע‪ ,‬נטו‬
‫השקעות והלוואות בחברות מוחזקות‬
‫הלוואות וחייבים לזמן ארוך‬
‫נכסי מסים נדחים‬
‫רכוש אחר‬
‫מלאי מקרקעין‬
‫סה"כ נכסים שאינם שוטפים‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪32‬‬
‫‪9‬‬
‫נכסים שוטפים‬
‫מלאי בניינים למכירה‬
‫לקוחות‬
‫נכסי מסים שוטפים‬
‫חייבים ויתרות חובה‬
‫השקעות לזמן קצר‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫‪9‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫נכסים של קבוצת מימוש המוחזקים למכירה‬
‫סה"כ נכסים שוטפים‬
‫* הוצג מחדש בשל יישום למפרע של תיקון לתקן חשבונאי )ראה ביאור ‪.3‬א‪(.‬‬
‫הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪4,958,786‬‬
‫‪779,590‬‬
‫‪7,204‬‬
‫‪303,123‬‬
‫‪5,905‬‬
‫‪15,407‬‬
‫‪7,585‬‬
‫‪953,336‬‬
‫‪7,030,936‬‬
‫‪4,096,768‬‬
‫‪817,211‬‬
‫‪7,634‬‬
‫‪* 452,010‬‬
‫‪7,703‬‬
‫‪20,430‬‬
‫‪7,185‬‬
‫‪1,006,721‬‬
‫‪6,415,662‬‬
‫‪193,083‬‬
‫‪32,179‬‬
‫‪5,524‬‬
‫‪101,947‬‬
‫‪117,650‬‬
‫‪84,823‬‬
‫‪535,206‬‬
‫‪73,344‬‬
‫‪608,550‬‬
‫‪189,598‬‬
‫‪41,110‬‬
‫‪6,141‬‬
‫‪100,289‬‬
‫‪59,962‬‬
‫‪310,847‬‬
‫‪707,947‬‬
‫‪17,193‬‬
‫‪725,140‬‬
‫‪7,639,486‬‬
‫‪7,140,802‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫דוחות מאוחדים על המצב הכספי‬
‫ביאור‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪15‬‬
‫הון‬
‫הון מניות‬
‫פרמיה על מניות‬
‫קרנות הון‬
‫יתרת עודפים‬
‫סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה‬
‫זכויות שאינן מקנות שליטה‬
‫סה"כ הון‬
‫‪56,352‬‬
‫‪1,881,110‬‬
‫)‪(351,706‬‬
‫‪880,595‬‬
‫‪2,466,351‬‬
‫‪158,880‬‬
‫‪2,625,231‬‬
‫התחייבויות שאינן שוטפות‬
‫הלוואות מתאגידים בנקאיים‬
‫התחייבויות לחברות קשורות לזמן ארוך‬
‫אגרות חוב‬
‫התחייבויות אחרות לזמן ארוך‬
‫התחייבויות בגין הטבות לעובדים‬
‫התחייבויות מסים נדחים‬
‫סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות‬
‫‪3,115,324‬‬
‫‪31,059‬‬
‫‪519,572‬‬
‫‪114,433‬‬
‫‪539‬‬
‫‪329,401‬‬
‫‪4,110,328‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪28‬‬
‫התחייבויות שוטפות‬
‫אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומאחרים וחלויות שוטפות של הלוואות‬
‫לזמן ארוך‬
‫חלויות שוטפות של אגרות חוב‬
‫חברות קשורות‬
‫ספקים‪ ,‬זכאים ויתרות זכות‬
‫הפרשות‬
‫התחייבויות בגין מסים שוטפים‬
‫מקדמות מלקוחות‬
‫סה"כ התחייבויות שוטפות‬
‫‪20‬‬
‫‪18‬‬
‫‪32‬‬
‫‪21‬‬
‫‪56,352‬‬
‫‪1,881,110‬‬
‫)‪(340,083‬‬
‫‪* 907,140‬‬
‫‪2,504,519‬‬
‫‪177,334‬‬
‫‪2,681,853‬‬
‫‪2,671,727‬‬
‫‪19,826‬‬
‫‪574,784‬‬
‫‪91,105‬‬
‫‪460‬‬
‫‪* 255,143‬‬
‫‪3,613,045‬‬
‫‪386,552‬‬
‫‪164,598‬‬
‫‪61,215‬‬
‫‪206,640‬‬
‫‪7,650‬‬
‫‪52,938‬‬
‫‪24,334‬‬
‫‪903,927‬‬
‫‪393,780‬‬
‫‪88,684‬‬
‫‪33,625‬‬
‫‪241,983‬‬
‫‪5,891‬‬
‫‪74,243‬‬
‫‪7,698‬‬
‫‪845,904‬‬
‫‪7,639,486‬‬
‫‪7,140,802‬‬
‫* הוצג מחדש בשל יישום למפרע של תיקון לתקן חשבונאי )ראה ביאור ‪.3‬א‪(.‬‬
‫נדב גרינשפון ‪ -‬יו"ר הדירקטוריון‬
‫אברהם נובוגרוצקי ‪ -‬מנכ"ל‬
‫אריאל גולדשטיין ‪ -‬סמנכ"ל כספים‬
‫תאריך אישור הדוחות הכספיים‪ 12 :‬במרץ‪2013 ,‬‬
‫הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫דוחות רווח והפסד מאוחדים‬
‫ביאור‬
‫הכנסות‪:‬‬
‫הכנסות מהשכרת והפעלת נכסים‬
‫הכנסות מעסקאות בניה ומקרקעין‬
‫עליה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה‪ ,‬נטו‬
‫עליה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה בהקמה‪ ,‬נטו‬
‫הכנסות אחרות‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪25‬‬
‫הוצאות‪:‬‬
‫הוצאות הפעלת ואחזקת נכסים‬
‫הוצאות בגין עסקאות בניה ומקרקעין‬
‫הוצאות מכירה ושיווק‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫הפחתת מלאי למחיר מימוש‪ ,‬נטו‬
‫ירידה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה‪ ,‬נטו‬
‫ירידה בשווי הוגן נדל"ן להשקעה בהקמה‪ ,‬נטו‬
‫הוצאות אחרות‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪23‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪25‬‬
‫רווח תפעולי‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫הוצאות מימון‬
‫הכנסות מימון‬
‫הוצאות מימון‪ ,‬נטו‬
‫חלק ברווחי (בהפסדי) חברות כלולות‪ ,‬נטו ממס‬
‫‪7‬‬
‫רווח לפני מיסים על ההכנסה‬
‫מיסים על ההכנסה‬
‫‪28‬‬
‫רווח נקי (הפסד) לשנה‬
‫מיוחס ל‪:‬‬
‫בעלים של החברה‬
‫זכויות שאינן מקנות שליטה‬
‫רווח (הפסד) למניה רגילה אחת (בש"ח) בת ‪ 1‬ש"ח ע‪.‬נ‪ .‬המיוחס‬
‫לבעלים של החברה‪:‬‬
‫רווח )הפסד( בסיסי ומדולל למניה )בש"ח(‬
‫‪29‬‬
‫לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪328,937‬‬
‫‪35,473‬‬
‫‪178,760‬‬
‫‬‫‪10,662‬‬
‫‪553,832‬‬
‫‪315,534‬‬
‫‪96,869‬‬
‫‬‫‪26,060‬‬
‫‪59,976‬‬
‫‪498,439‬‬
‫‪307,460‬‬
‫‪167,521‬‬
‫‪18,682‬‬
‫‬‫‪15,829‬‬
‫‪509,492‬‬
‫‪12,659‬‬
‫‪33,356‬‬
‫‪8,472‬‬
‫‪48,345‬‬
‫‪54,194‬‬
‫‬‫‪16,472‬‬
‫‪130,124‬‬
‫‪303,622‬‬
‫‪15,050‬‬
‫‪84,439‬‬
‫‪5,485‬‬
‫‪56,525‬‬
‫‪33,167‬‬
‫‪1,051‬‬
‫‬‫‪40,854‬‬
‫‪236,571‬‬
‫‪25,844‬‬
‫‪135,282‬‬
‫‪6,587‬‬
‫‪70,242‬‬
‫‪26,981‬‬
‫‬‫‪17,453‬‬
‫‪55,954‬‬
‫‪338,343‬‬
‫‪250,210‬‬
‫‪261,868‬‬
‫‪171,149‬‬
‫)‪(216,831‬‬
‫‪23,798‬‬
‫)‪(246,913‬‬
‫‪45,878‬‬
‫)‪(259,005‬‬
‫‪31,137‬‬
‫)‪(193,033‬‬
‫)‪(201,035‬‬
‫)‪(227,868‬‬
‫)‪(13,633‬‬
‫‪* 36,301‬‬
‫‪* 92,983‬‬
‫‪43,544‬‬
‫)‪(79,417‬‬
‫‪97,134‬‬
‫)‪* (99,818‬‬
‫‪36,264‬‬
‫)‪* (18,444‬‬
‫)‪(35,873‬‬
‫)‪(2,684‬‬
‫‪17,820‬‬
‫)‪(27,057‬‬
‫)‪(8,816‬‬
‫)‪(35,873‬‬
‫)‪* (2,380‬‬
‫)‪(304‬‬
‫)‪(2,684‬‬
‫‪* 21,763‬‬
‫)‪(3,943‬‬
‫‪17,820‬‬
‫)‪(0.95‬‬
‫* הוצג מחדש בשל יישום למפרע של תיקון לתקן חשבונאי )ראה ביאור ‪.3‬א‪(.‬‬
‫הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫)‪* (0.08‬‬
‫‪* 0.85‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫דוחות מאוחדים על הרווח הכולל‬
‫לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫רווח (הפסד) לשנה‬
‫)‪(35,873‬‬
‫)‪* (2,684‬‬
‫‪* 17,820‬‬
‫רווח (הפסד) כולל אחר‪:‬‬
‫רווח )הפסד( בגין גידור תזרימי מזומנים‪ ,‬נטו ממס‬
‫מימוש קרן הון בגין גידור תזרימי מזומנים בשל חברה מוחזקת‪ ,‬נטו ממס‬
‫הפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ‬
‫)‪(16,675‬‬
‫‬‫‪3,096‬‬
‫)‪(21,357‬‬
‫‪4,049‬‬
‫‪70,065‬‬
‫‪39,389‬‬
‫‬‫)‪(336,194‬‬
‫רווח (הפסד) כולל אחר לשנה‬
‫)‪(13,579‬‬
‫‪52,757‬‬
‫)‪(296,805‬‬
‫סה"כ רווח (הפסד) כולל לשנה‬
‫)‪(49,452‬‬
‫‪50,073‬‬
‫)‪(278,985‬‬
‫)‪(37,396‬‬
‫)‪(12,056‬‬
‫)‪(49,452‬‬
‫‪* 45,030‬‬
‫‪5,043‬‬
‫‪50,073‬‬
‫)‪*(246,933‬‬
‫)‪(32,052‬‬
‫)‪(278,985‬‬
‫סה"כ רווח (הפסד) כולל לשנה מיוחס ל‪:‬‬
‫בעלים של החברה‬
‫זכויות שאינן מקנות שליטה‬
‫* הוצג מחדש בשל יישום למפרע של תיקון לתקן חשבונאי )ראה ביאור ‪.3‬א‪(.‬‬
‫הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫דוחות על השינויים בהון‬
‫קרן הון‬
‫מגידור‬
‫תזרימי‬
‫מזומנים‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‪2012 ,‬‬
‫מתייחס לבעלי המניות של החברה‬
‫קרן הון‬
‫מעסקאות עם‬
‫קרן הערכה‬
‫קרן הון בגין‬
‫קרן הון‬
‫זכויות שאינן‬
‫מחדש בגין‬
‫הפרשי‬
‫מפעולות קרן‬
‫מקנות‬
‫רכישה‬
‫תרגום של‬
‫הון עם בעל‬
‫שליטה‬
‫בשלבים‬
‫פעילות חוץ‬
‫שליטה‬
‫אלפי ש"ח‬
‫זכויות שאינן‬
‫מקנות‬
‫שליטה‬
‫סך הכל הון‬
‫‪56,352‬‬
‫‪1,881,110‬‬
‫)‪(19,880‬‬
‫‪6,600‬‬
‫)‪(341,111‬‬
‫‪14,308‬‬
‫‪-‬‬
‫‪887,490‬‬
‫‪2,484,869‬‬
‫‪177,334‬‬
‫‪2,662,203‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪19,650‬‬
‫‪19,650‬‬
‫‪-‬‬
‫‪19,650‬‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר‪2012 ,‬‬
‫הפסד לשנה‬
‫הפסד מגידור תזרימי מזומנים‪,‬‬
‫נטו ממס‬
‫הפרשי תרגום בגין פעילויות‬
‫חוץ‪ ,‬נטו ממס‬
‫‪56,352‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,881,110‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(19,880‬‬
‫‪-‬‬
‫‪6,600‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(341,111‬‬
‫‪-‬‬
‫‪14,308‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪907,140‬‬
‫)‪(27,057‬‬
‫‪2,504,519‬‬
‫)‪(27,057‬‬
‫‪177,334‬‬
‫)‪(8,816‬‬
‫‪2,681,853‬‬
‫)‪(35,873‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(13,988‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(13,988‬‬
‫)‪(2,687‬‬
‫)‪(16,675‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3,649‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3,649‬‬
‫)‪(553‬‬
‫‪3,096‬‬
‫סה"כ רווח (הפסד) כולל לשנה‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(13,988‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3,649‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(27,057‬‬
‫)‪(37,396‬‬
‫)‪(12,056‬‬
‫)‪(49,452‬‬
‫תשלומים מבוססי מניות‬
‫צירוף עסקים ורכישת זכויות‬
‫שאינן מקנות שליטה‬
‫המרת הלוואה להון מניות‬
‫דיבידנד ששולם לזכויות שאינן‬
‫מקנות שליטה בחברות‬
‫שאוחדו‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪512‬‬
‫‪512‬‬
‫‪-‬‬
‫‪512‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫)‪(1,284‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫)‪(1,284‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(576‬‬
‫‪688‬‬
‫)‪(1,860‬‬
‫‪688‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(6,510‬‬
‫)‪(6,510‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2012 ,‬‬
‫‪56,352‬‬
‫‪1,881,110‬‬
‫)‪(33,868‬‬
‫‪6,600‬‬
‫)‪(337,462‬‬
‫‪14,308‬‬
‫)‪(1,284‬‬
‫‪880,595‬‬
‫‪2,466,351‬‬
‫‪158,880‬‬
‫‪2,625,231‬‬
‫פרמיה על‬
‫מניות‬
‫הון מניות‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר‪2012 ,‬‬
‫השפעת הצגה מחדש בגין תיקון‬
‫תקן חשבונאי )ראה ביאור‬
‫‪.3‬א(‬
‫הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫סה"כ‬
‫עודפים‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫דוחות על השינויים בהון‬
‫הון מניות‬
‫קרן הון‬
‫מגידור‬
‫תזרימי‬
‫מזומנים‬
‫פרמיה על‬
‫מניות‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‪2011 ,‬‬
‫מתייחס לבעלים של החברה‬
‫קרן הון בגין קרן הערכה‬
‫קרן הון‬
‫מחדש בגין‬
‫הפרשי‬
‫מפעולות‬
‫רכישה‬
‫תרגום של‬
‫עם בעל‬
‫עודפים‬
‫בשלבים‬
‫פעילות חוץ‬
‫שליטה‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪918,719‬‬
‫‪14,308‬‬
‫)‪(403,962‬‬
‫‪6,600‬‬
‫זכויות‬
‫שאינן‬
‫מקנות‬
‫שליטה‬
‫סך הכל הון‬
‫‪2,468,688‬‬
‫‪176,554‬‬
‫‪2,645,242‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪13,065‬‬
‫‪13,065‬‬
‫‪-‬‬
‫‪13,065‬‬
‫‪14,308‬‬
‫‪931,784‬‬
‫‪2,481,753‬‬
‫‪176,554‬‬
‫‪2,658,307‬‬
‫)‪* (2,380‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫)‪(2,380‬‬
‫)‪(19,490‬‬
‫‪4,049‬‬
‫‪62,851‬‬
‫)‪(304‬‬
‫)‪(1,867‬‬
‫‬‫‪7,214‬‬
‫)‪(2,684‬‬
‫)‪(21,357‬‬
‫‪4,049‬‬
‫‪70,065‬‬
‫‪45,030‬‬
‫‪5,043‬‬
‫‪50,073‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫)‪(22,464‬‬
‫‪200‬‬
‫)‪(4,263‬‬
‫‪2,681,853‬‬
‫סה"כ‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר ‪2011‬‬
‫השפעת הצגה מחדש בשל יישום למפרע‬
‫של תיקון לתקן חשבונאי )ראה ביאור‬
‫‪.3‬א(‬
‫‪56,352‬‬
‫‪1,881,110‬‬
‫)‪(4,439‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר ‪ 2011‬לאחר ההצגה‬
‫מחדש‬
‫‪56,352‬‬
‫‪1,881,110‬‬
‫)‪(4,439‬‬
‫‪6,600‬‬
‫)‪(403,962‬‬
‫הפסד לשנה‬
‫הפסד מגידור תזרימי מזומנים‪ ,‬נטו ממס‬
‫מימוש חברה מוחזקת‬
‫הפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ‪ ,‬נטו ממס‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫)‪(19,490‬‬
‫‪4,049‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪62,851‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫סה"כ רווח (הפסד) כולל לשנה‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(15,441‬‬
‫‪-‬‬
‫‪62,851‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(2,380‬‬
‫תיקון לא מהותי של יתרת פתיחה עודפים‬
‫תשלומים מבוססי מניות‬
‫דיבידנד ששולם לזכויות שאינן מקנות‬
‫שליטה בחברות שאוחדו‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫)‪(22,464‬‬
‫‪200‬‬
‫)‪(22,464‬‬
‫‪200‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(4,263‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2011 ,‬‬
‫‪56,352‬‬
‫‪1,881,110‬‬
‫)‪(19,880‬‬
‫‪6,600‬‬
‫)‪(341,111‬‬
‫‪14,308‬‬
‫‪907,140‬‬
‫‪2,504,519‬‬
‫‪177,334‬‬
‫* הוצג מחדש בשל יישום למפרע של תיקון לתקן חשבונאי )ראה ביאור ‪.3‬א(‬
‫הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫דוחות על השינויים בהון‬
‫הון מניות‬
‫קרן הון‬
‫מגידור‬
‫תזרימי‬
‫מזומנים‬
‫פרמיה על‬
‫מניות‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‪2010 ,‬‬
‫מתייחס לבעלים של החברה‬
‫קרן הון בגין קרן הערכה‬
‫קרן הון‬
‫מחדש בגין‬
‫הפרשי‬
‫מפעולות‬
‫רכישה‬
‫תרגום של‬
‫עם בעל‬
‫עודפים‬
‫בשלבים‬
‫פעילות חוץ‬
‫שליטה‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪900,255‬‬
‫‪14,308‬‬
‫)‪(94,327‬‬
‫‪6,600‬‬
‫זכויות‬
‫שאינן‬
‫מקנות‬
‫שליטה‬
‫סך הכל הון‬
‫‪2,343,594‬‬
‫‪212,745‬‬
‫‪2,556,339‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪9,766‬‬
‫‪9,766‬‬
‫‪-‬‬
‫‪9,766‬‬
‫‪14,308‬‬
‫‪910,021‬‬
‫‪2,353,360‬‬
‫‪212,745‬‬
‫‪2,566,105‬‬
‫‪* 21,763‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪21,763‬‬
‫‪40,939‬‬
‫)‪(309,635‬‬
‫)‪(3,943‬‬
‫)‪(1,550‬‬
‫)‪(26,559‬‬
‫‪17,820‬‬
‫‪39,389‬‬
‫)‪(336,194‬‬
‫)‪(246,933‬‬
‫)‪(32,052‬‬
‫)‪(278,985‬‬
‫‪-‬‬
‫‪375,326‬‬
‫)‪(4,139‬‬
‫‪2,658,307‬‬
‫סה"כ‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר‪2010 ,‬‬
‫השפעת הצגה מחדש בגין תיקון תקן‬
‫חשבונאי )ראה ביאור ‪.3‬א(‬
‫‪47,922‬‬
‫‪1,514,214‬‬
‫)‪(45,378‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר‪2010 ,‬‬
‫‪47,922‬‬
‫‪1,514,214‬‬
‫)‪(45,378‬‬
‫‪6,600‬‬
‫)‪(94,327‬‬
‫רווח נקי )הפסד( לשנה‬
‫רווח מגידור תזרימי מזומנים‪ ,‬נטו ממס‬
‫הפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ‪ ,‬נטו ממס‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪40,939‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫)‪(309,635‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫סה"כ רווח (הפסד) כולל לשנה‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪40,939‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(309,635‬‬
‫‪-‬‬
‫‪21,763‬‬
‫הנפקת מניות )‪(1‬‬
‫דיבידנד ששולם לזכויות שאינן מקנות‬
‫שליטה בחברות שאוחדו‬
‫‪8,430‬‬
‫‪366,896‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪375,326‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(4,139‬‬
‫‪56,352‬‬
‫‪1,881,110‬‬
‫)‪(4,439‬‬
‫‪6,600‬‬
‫)‪(403,962‬‬
‫‪14,308‬‬
‫‪931,784‬‬
‫‪2,481,753‬‬
‫‪176,554‬‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2010 ,‬‬
‫בניכוי הוצאות הנפקה‪.‬‬
‫)‪(1‬‬
‫הוצג מחדש בשל יישום למפרע של תיקון לתקן חשבונאי )ראה ביאור ‪.3‬א(‬
‫*‬
‫הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫דוחות על תזרימי המזומנים המאוחדים‬
‫לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת‬
‫רווח נקי )הפסד( לשנה‬
‫התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת‪:‬‬
‫חלק הקבוצה בהפסדי )ברווחי( חברות כלולות‬
‫)רווח( הפסד ממכירת חברות מוחזקות‬
‫פחת והפחתות‬
‫הפחתת מלאי לשווי מימוש‪ ,‬נטו‬
‫הוצאות מימון שהוכרו בדוח רווח והפסד‪ ,‬נטו‬
‫הוצאות מיסים שהוכרו בדוח רווח והפסד‬
‫מיסי הכנסה ששולמו‪ ,‬נטו‬
‫שינוי בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה‪ ,‬נטו‬
‫שינוי בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה בהקמה‪ ,‬נטו‬
‫הפסד מהערכה מחדש בעת צירוף עסקים‬
‫ירידת ערך השקעות והלוואות בחברות כלולות‬
‫שינוי בהטבות לעובדים לזמן ארוך‬
‫תשלומים מבוססי מניות לעובדים‬
‫)‪(35,873‬‬
‫)‪* (2,684‬‬
‫‪* 17,820‬‬
‫‪13,633‬‬
‫‪1,582‬‬
‫‪2,190‬‬
‫‪54,194‬‬
‫‪193,033‬‬
‫‪79,417‬‬
‫)‪(9,272‬‬
‫)‪(178,760‬‬
‫‪16,472‬‬
‫‪4,948‬‬
‫‪98,213‬‬
‫‪82‬‬
‫‪512‬‬
‫‪276,244‬‬
‫)‪* (36,301‬‬
‫)‪(44,856‬‬
‫‪2,290‬‬
‫‪33,167‬‬
‫‪201,035‬‬
‫‪* 99,818‬‬
‫)‪(9,063‬‬
‫‪1,051‬‬
‫)‪(26,060‬‬
‫‬‫‬‫‪142‬‬
‫‪200‬‬
‫‪221,423‬‬
‫)‪* (92,983‬‬
‫‪4,109‬‬
‫‪2,596‬‬
‫‪26,981‬‬
‫‪227,868‬‬
‫‪* 18,444‬‬
‫)‪(12,792‬‬
‫)‪(18,682‬‬
‫‪17,453‬‬
‫‬‫‬‫‪334‬‬
‫‬‫‪173,328‬‬
‫)‪(13,468‬‬
‫‪9,426‬‬
‫‪10,654‬‬
‫‪1,095‬‬
‫‪16,048‬‬
‫‪24,929‬‬
‫‪48,684‬‬
‫)‪(7,776‬‬
‫)‪(4,376‬‬
‫‪1,568‬‬
‫‪71,257‬‬
‫)‪(1,933‬‬
‫‪27,326‬‬
‫‪86,066‬‬
‫)‪(4,329‬‬
‫‪61,859‬‬
‫)‪(16,130‬‬
‫‪117,450‬‬
‫)‪(51,105‬‬
‫)‪(67,826‬‬
‫‪39,919‬‬
‫מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת‬
‫‪289,055‬‬
‫‪304,805‬‬
‫‪231,067‬‬
‫תזרימי מזומנים לפעילות השקעה‬
‫השקעות והלוואות לחברות כלולות‪ ,‬נטו‬
‫תמורה ממימוש השקעות בחברות כלולות‬
‫תשלום מס בגין מכירת חברות כלולות ומימוש נדל"ן להשקעה‬
‫דיבידנדים שנתקבלו מחברות כלולות‬
‫תמורה ממימוש השקעות בחברות שאוחדו בעבר )ראה ביאור ‪.30‬א(‬
‫השקעה בנדל"ן להשקעה‬
‫השקעה בנדל"ן להשקעה בהקמה‬
‫רכישת רכוש אחר ורכוש קבוע‬
‫רכישות חברות שאוחדו לראשונה )ראה ביאור ‪.30‬ב(‬
‫תמורה ממימוש נדל"ן להשקעה‬
‫פרעונות )השקעות( בפקדונות לזמן קצר‪ ,‬נטו‬
‫‪3,781‬‬
‫‬‫)‪(23,394‬‬
‫‬‫‪3,911‬‬
‫)‪(26,421‬‬
‫)‪(226,393‬‬
‫)‪(2,146‬‬
‫)‪(2,646‬‬
‫‪2,006‬‬
‫)‪(59,343‬‬
‫‪67,321‬‬
‫‪174,710‬‬
‫‬‫‪8,319‬‬
‫‪3,894‬‬
‫)‪(18,641‬‬
‫)‪(133,045‬‬
‫)‪(1,334‬‬
‫‬‫‪34,500‬‬
‫‪11,957‬‬
‫‪2,901‬‬
‫‪59,595‬‬
‫‬‫‬‫‬‫)‪(19,680‬‬
‫)‪(84,098‬‬
‫)‪(1,010‬‬
‫‬‫‬‫‪54,195‬‬
‫מזומנים נטו (ששימשו לפעילות) שנבעו מפעילות השקעה‬
‫)‪(330,645‬‬
‫‪147,681‬‬
‫‪11,903‬‬
‫שינוי בסעיפי רכוש והתחייבויות‪:‬‬
‫שינוי במלאי מקרקעין‬
‫שינוי בחייבים ויתרות חובה‬
‫שינוי בלקוחות‬
‫שינוי במלאי בניינים למכירה‬
‫שינוי במקדמות מרוכשי דירות‬
‫שינוי בספקים‪ ,‬זכאים ויתרות זכות ובהפרשות‬
‫* הוצג מחדש בשל יישום למפרע של תיקון לתקן חשבונאי )ראה ביאור ‪.3‬א(‬
‫הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫דוחות על תזרימי המזומנים המאוחדים‬
‫(המשך)‬
‫לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫תזרימי מזומנים מפעילות מימון‬
‫אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים‪ ,‬נטו‬
‫קבלת )פרעון( אשראי לזמן קצר מחברות קשורות‬
‫פרעון התחייבויות לזמן ארוך‬
‫פרעון התחייבות למוכרי קרקע‬
‫פרעון אגרות חוב‬
‫ריבית ששולמה‬
‫דיבידנד ששולם לזכויות שאינן מקנות שליטה בחברות שאוחדו‬
‫קבלת הלוואות לזמן ארוך‬
‫הנפקת אגרות חוב בניכוי הוצאות הנפקה‬
‫רכישת מניות מבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה מאוחדת )ראה ביאור ‪.30‬ג(‬
‫הנפקת מניות בניכוי הוצאות הנפקה‬
‫פדיון מוקדם של אגרות חוב‬
‫‪22,351‬‬
‫)‪(1,428‬‬
‫)‪(112,922‬‬
‫)‪(38,189‬‬
‫)‪(123,026‬‬
‫)‪(185,691‬‬
‫)‪(3,724‬‬
‫‪126,612‬‬
‫‪133,434‬‬
‫)‪(2,131‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫)‪(73,379‬‬
‫‪272‬‬
‫)‪(564,095‬‬
‫)‪(54,371‬‬
‫)‪(118,223‬‬
‫)‪(182,567‬‬
‫)‪(4,263‬‬
‫‪640,525‬‬
‫‪145,766‬‬
‫‬‫‬‫)‪(2,000‬‬
‫)‪(30,015‬‬
‫)‪(255,559‬‬
‫)‪(49,313‬‬
‫)‪(35,745‬‬
‫)‪(153,180‬‬
‫)‪(191,626‬‬
‫)‪(4,139‬‬
‫‪52,062‬‬
‫‬‫‬‫‪375,326‬‬
‫‪-‬‬
‫מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון‬
‫)‪(184,714‬‬
‫)‪(212,335‬‬
‫)‪(292,189‬‬
‫גידול (קיטון) במזומנים ושווי מזומנים‬
‫)‪(226,304‬‬
‫‪240,151‬‬
‫)‪(49,219‬‬
‫יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה‬
‫‪310,847‬‬
‫‪71,252‬‬
‫‪137,941‬‬
‫השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות מזומנים ושווי מזומנים‬
‫‪280‬‬
‫)‪(556‬‬
‫)‪(17,470‬‬
‫יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה‬
‫‪84,823‬‬
‫‪310,847‬‬
‫‪71,252‬‬
‫הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫כללי‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הגדרות‪:‬‬
‫החברה‬
‫‪-‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‪.‬‬
‫חברת האם‬
‫‪-‬‬
‫אפריקה ישראל להשקעות בע"מ‪.‬‬
‫הקבוצה‬
‫‪-‬‬
‫החברה והחברות המוחזקות שלה‪.‬‬
‫לרשימת חברות מאוחדות‪ ,‬וחברות כלולות ראה ביאור ‪.7‬א לדוחות הכספיים‪.‬‬
‫קבוצת חברת האם‬
‫‪-‬‬
‫חברת האם והחברות הבנות שלה‪.‬‬
‫צדדים קשורים‬
‫‪-‬‬
‫כהגדרתם ב‪. IAS 24-‬‬
‫בעלי עניין‬
‫‪-‬‬
‫כהגדרתם בחוק ניירות ערך‪ ,‬התשכ"ח‪ ,1968-‬על תקנותיו‪.‬‬
‫בעל שליטה‬
‫‪-‬‬
‫כהגדרתו בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( התש"ע ‪.2010‬‬
‫מדד‬
‫‪-‬‬
‫מדד המחירים לצרכן‪ ,‬כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪.‬‬
‫חברות מאוחדות‬
‫‪-‬‬
‫חברות אשר לחברה שליטה )כהגדרתה ב‪ (IAS 27-‬בהן‪ ,‬במישרין או בעקיפין‪,‬‬
‫שדוחותיהן הכספיים מאוחדים באופן מלא עם דוחות החברה‪.‬‬
‫חברות כלולות‬
‫‪-‬‬
‫חברות‪ ,‬לרבות ישויות בשליטה משותפת‪.‬‬
‫חברות מוחזקות‬
‫‪-‬‬
‫חברות מאוחדות וחברות כלולות‪.‬‬
‫ישויות בשליטה‬
‫משותפת‬
‫‪-‬‬
‫ישויות המוחזקות על ידי מספר גורמים‪ ,‬ביניהם קיים הסדר חוזי לשליטה באופן‬
‫משותף על הפעילות הכלכלית של אותן ישויות‪.‬‬
‫חברות אחרות‬
‫‪-‬‬
‫חברות המוחזקות על ידי הקבוצה ואשר אין לה בהן שליטה‪ ,‬שליטה משותפת או‬
‫השפעה מהותית‪.‬‬
‫פעילות‪:‬‬
‫)‪(1‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ )להלן ‪" -‬החברה"( נתאגדה בחודש ינואר ‪ 1971‬והינה חברה מאוחדת של‬
‫אפריקה ישראל להשקעות בע"מ )להלן ‪" -‬אפריקה ישראל" או "החברה האם"(‪ .‬נכון ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪ 2012‬מחזיקה אפריקה ישראל בכ‪ 56%-‬מההון המונפק והנפרע של החברה‪.‬‬
‫)‪(2‬‬
‫החברה הינה חברה ציבורית שניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל‪-‬אביב‪.‬‬
‫)‪(3‬‬
‫פעילותה של הקבוצה הינה ייזום‪ ,‬הקמה‪ ,‬השכרה ותפעול של מבנים לתעשיה‪ ,‬משרדים ומסחר בארץ‬
‫ובחו"ל‪ ,‬ופעילות בתחום המגורים בחו"ל‪.‬‬
‫השפעת המשבר הפיננסי הגלובלי על פעילות הקבוצה‪:‬‬
‫בתקופה האחרונה ניתן לעמוד על התעצמות המשבר הפיננסי בקרב מספר מדינות הנמנות על גוש האירו‪ ,‬אשר‬
‫קיבל ביטוי‪ ,‬בין היתר‪ ,‬בהורדת דירוג האשראי של מספר לא מבוטל של מדינות מרכזיות הנמנות על גוש האירו‬
‫ובחלק ממדינות הגוש ‪ -‬אף בחוסר יציבות פוליטית‪.‬‬
‫בשים לב לכך‪ ,‬שעיקר הנכסים והפעילות של קבוצת החברה מרוכזים במדינות שהאירו אינו מהווה את מטבע‬
‫המדינה‪ ,‬שינויים אפשריים בערכו של מטבע האירו לא ישפיעו במישרין על הכלכלה הריאלית במדינות אלו‪ .‬עם‬
‫זאת‪ ,‬כמוסבר להלן‪ ,‬התמשכות המשבר הנוכחי או החרפתו‪ ,‬עלולים להשפיע לרעה על הכלכלה הריאלית במדינות‬
‫בהם פועלת החברה‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫ביאור ‪2‬‬
‫‪-‬‬
‫כללי (המשך)‬
‫ג‪.‬‬
‫השפעת המשבר הפיננסי הגלובלי על פעילות הקבוצה‪( :‬המשך)‬
‫בהיבט פעילותה השוטפת של החברה‪ ,‬החברה אינה מזהה פגיעה מובהקת‪ ,‬בהכנסותיה מנכסים מניבים או ירידה‬
‫מהותית בשיעורי התפוסה של נכסיה המניבים‪ ,‬אולם בתקופה האחרונה הואט קצב המכירה של יחידות דיור‬
‫בחלק מהמדינות בהן פועלת החברה‪ .‬עם זאת‪ ,‬התמשכות המשבר הנוכחי או החרפתו‪ ,‬עלולים להעמיק את‬
‫המיתון במדינות גוש האירו‪ ,‬להפחית את רמת הצריכה ולהוביל לקיצוצים נרחבים במשקי מדינות אלה‪ ,‬תוצאה‬
‫שעלולה לגרור אחריה משבר כלכלי גם במדינות הפעילות של החברה‪ ,‬המצויות בקשרי מסחר עם מדינות גוש‬
‫האירו‪ ,‬וכפועל יוצא מכך‪ ,‬לגרום גם לפגיעה בהכנסותיה של החברה במדינות אלה‪.‬‬
‫בהיבט המימוני‪ ,‬לאור זאת‪ ,‬שמרבית המימון לרכישתם ולפיתוחם של נכסי קבוצת החברה באירופה מועמד על ידי‬
‫בנקים שבסיסם במדינות גוש האירו )בעיקר‪ ,‬באוסטריה ובגרמניה(‪ ,‬ובשים לב לכך‪ ,‬שבנקים אלה מושפעים‬
‫במישרין מהמשבר הנוכחי‪ ,‬מזהה החברה זהירות מוגברת של הבנקים בהעמדת מימון לתחום הנדל"ן‪ ,‬הבאה לידי‬
‫ביטוי הן בהשפעה על נכונותם להעמיד מימון לתחום הנדל"ן והן בהקשחה של תנאי המימון וגידול בעלויותיו‪.‬‬
‫לתאריך הדוח על המצב הכספי‪ ,‬עלה בידי החברה להשיג מימון מבנקים כאמור ביחס לפיתוח הפרויקטים אשר‬
‫בניתם החלה והיא מעריכה שיעלה בידה לקבל מימון להקמת הפרויקטים שמיועדים לפיתוח במהלך שנת ‪2013‬‬
‫על פי תכניות העבודה שלה‪ .‬עם זאת‪ ,‬התמשכות המשבר הנוכחי או החרפתו‪ ,‬עלולים להשפיע לרעה באופן‬
‫מהותי על יכולתה של החברה להשיג מימון לפרויקטים נוספים במדינות פעילותה באירופה‪.‬‬
‫לתאריך החתימה על הדוח על המצב הכספי‪ ,‬אין למשבר בגוש האירו בשלב זה השפעה מהותית לרעה על‬
‫החברה‪ ,‬אך לאור העדר היכולת לצפות את התמשכות המשבר או את אופן התפתחותו העתידית ועוצמתו‪ ,‬אין‬
‫ביכולת החברה להעריך בשלב זה את ההשפעה העתידית של נושא זה על החברה‪.‬‬
‫בהתאם לכך הנהלת החברה בדעה כי ביכולת החברה לפרוע את התחייבויותיה במועדן‪.‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית‬
‫א‪.‬‬
‫הצהרה לגבי יישום תקני דיווח כספי בינלאומיים (‪:)IFRS‬‬
‫הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן ‪" -‬תקני ‪("IFRS‬‬
‫והבהרות להם שפורסמו על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים )‪ .(IASB‬עיקרי המדיניות החשבונאית‬
‫המפורטים בהמשך יושמו באופן עקבי לגבי כל תקופות הדיווח המוצגות בדוחות כספיים מאוחדים אלה‪ ,‬פרט‬
‫לשינויים במדיניות החשבונאית שנבעו מיישום של תקנים‪ ,‬תיקונים לתקנים ופרשנויות אשר נכנסו לתוקף במועד‬
‫הדוחות הכספיים‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫דוחות כספיים אלו נערכו בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( התש"ע‪.2010-‬‬
‫ג‪.‬‬
‫מתכונת הצגת דוח על המצב הכספי‪:‬‬
‫הקבוצה מציגה נכסים והתחייבויות בדוח על המצב הכספי בחלוקה לפריטים שוטפים ולא שוטפים‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫בסיס לעריכת הדוחות הכספיים‪:‬‬
‫(‪)1‬‬
‫עד ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2003‬נחשבה ישראל למדינה בה שוררים תנאים של כלכלה היפר אינפלציונית‪.‬‬
‫לפיכך‪ ,‬פריטים לא כספיים בדוח על המצב הכספי המוצגים על בסיס עלות הותאמו לשינויים במדד‬
‫המחירים לצרכן עד ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ .2003‬ממועד זה ואילך שימשו הסכומים המותאמים כבסיס דיווח‬
‫לתקופות שלאחר יום ‪ 31‬בדצמבר ‪) 2003‬להלן ‪" -‬עלות היסטורית"(‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪2‬‬
‫‪-‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)‬
‫ד‪.‬‬
‫בסיס לעריכת הדוחות הכספיים‪( :‬המשך)‬
‫(‪)1‬‬
‫(המשך)‬
‫הדוחות הכספיים נערכו על בסיס העלות ההיסטורית‪ ,‬למעט‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫(‪)2‬‬
‫הנכסים וההתחייבויות הבאים הנמדדים לפי שוויים ההוגן‪ :‬מכשירים פיננסיים שנמדדים בשווי הוגן‬
‫דרך רווח והפסד‪ ,‬נדל"ן להשקעה‪ ,‬נדל"ן להשקעה בהקמה‪ ,‬מכשירים פיננסיים נגזרים‪,‬‬
‫והתחייבויות בגין הסדרי תשלום מבוסס מניות‪ .‬לעניין אופן קביעת השווי ההוגן ראה ביאור ‪.33‬‬
‫מלאי בניינים למכירה ומלאי מקרקעין‪ ,‬אשר מוצג לפי הנמוך מבין עלותו לבין השווי מימוש נטו‪.‬‬
‫רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים מוצגים לפי הנמוך מבין עלות‪ ,‬בניכוי הפחתה שנצברה לבין‬
‫סכום בר‪-‬השבה‪.‬‬
‫נכסים בלתי שוטפים‪ ,‬למעט נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה הנמדדים לפי שווי הוגן‪,‬‬
‫המיועדים למימוש‪ ,‬מוצגים לפי הנמוך מבין ערכם הפנקסני לבין שווים ההוגן בניכוי עלויות מכירה‪.‬‬
‫השקעות בחברות כלולות ובישויות בשליטה משותפת‪ ,‬מטופלות לפי שיטת השווי המאזני‪.‬‬
‫מתכונת ניתוח ההוצאות שהוכרו בדוח רווח והפסד‬
‫מתכונת הניתוח של הוצאות שהוכרו בדוח רווח והפסד הינה לפי שיטת סיווג המבוססת על מאפיין‬
‫הפעילות של ההוצאה‪ .‬להערכת הקבוצה‪ ,‬לאור המבנה האירגוני של הקבוצה‪ ,‬סיווג הוצאות באופן זה‬
‫מספק מידע מהימן ורלוונטי יותר‪ .‬מידע נוסף בדבר מהות ההוצאה נכלל בביאורים לדוחות הכספיים‪ .‬לעניין‬
‫פרסום התיקון ל‪) IAS 1 -‬מתוקן( "הצגת דוחות כספיים" )בדבר הצגת פריטי הרווח הכולל האחר בדוח על‬
‫הרווח הכולל(‪ ,‬ראה ביאור ‪ 3‬ב'‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫מטבע חוץ‪:‬‬
‫(‪)1‬‬
‫מטבע הפעילות ומטבע ההצגה‬
‫הדוחות הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה ערוכים במטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה היא‬
‫פועלת )להלן ‪" -‬מטבע הפעילות"(‪ .‬למטרת איחוד הדוחות הכספיים‪ ,‬התוצאות והמצב הכספי של כל אחת‬
‫מחברות הקבוצה‪ ,‬מוצגים בש"ח‪ ,‬שהוא מטבע הפעילות של החברה‪ .‬לעניין שערי החליפין והשינויים בהם‬
‫במהלך התקופות המוצגות ראה ביאור ‪.2‬כח‪.‬‬
‫(‪)2‬‬
‫תרגום עסקאות שאינן במטבע הפעילות‬
‫בהכנת הדוחות הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה‪ ,‬עסקאות שבוצעו במטבעות השונים ממטבע‬
‫הפעילות של אותה חברה )להלן ‪" -‬מטבע חוץ"( נרשמות לפי שערי החליפין שבתוקף במועדי העסקאות‪.‬‬
‫בתום כל תקופת דיווח‪ ,‬פריטים כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים לפי שערי חליפין שבתוקף לאותו‬
‫מועד; פריטים לא‪-‬כספיים הנמדדים בשווי הוגן הנקוב במטבע חוץ מתורגמים לפי שערי החליפין למועד בו‬
‫נקבע השווי ההוגן; פריטים לא‪-‬כספיים הנמדדים במונחי עלות מתורגמים לפי שערי חליפין שבתוקף‬
‫במועד ביצוע העסקה בקשר לפריט הלא‪-‬כספי‪.‬‬
‫(‪)3‬‬
‫אופן הרישום של הפרשי שער‬
‫הפרשי שער מוכרים בדוח רווח והפסד בתקופה בה הם נבעו‪ ,‬פרט למקרים שלהלן ‪-‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫הפרשי שער המתייחסים לנכסים בהקמה לצורך שימוש יצרני עתידי‪ ,‬הנכללים בעלות אותם נכסים‬
‫מקום בו הם מהווים תיאום לעלויות הריבית על אשראי במטבע חוץ )באשר למדיניות החשבונאית‬
‫של הקבוצה בנושא היוון עלויות אשראי ראה ביאור ‪.2‬יד(;‬
‫הפרשי שער בגין פריטים כספיים לקבל או לשלם מפעילות חוץ‪ ,‬אשר יישובם אינו מתוכנן או צפוי‬
‫לקרות ועל כן מהווים חלק מהשקעה נטו בפעילות חוץ‪ ,‬מוכרים ברווח הכולל האחר בסעיף‬
‫"הפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ"‪ ,‬ויוכרו בדוח הרווח והפסד בעת מימוש ההשקעה נטו בפעילות‬
‫חוץ‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪2‬‬
‫‪-‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)‬
‫ה‪.‬‬
‫מטבע חוץ‪( :‬המשך)‬
‫(‪)4‬‬
‫תרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות שמטבע הפעילות שלהן שונה מש"ח‪:‬‬
‫לצורך הצגת הדוחות הכספיים המאוחדים‪ ,‬הנכסים וההתחייבויות של פעילויות חוץ‪ ,‬לרבות מוניטין ועודפי‬
‫עלות מיוחסים‪ ,‬מוצגים עפ"י שערי החליפין שבתוקף לתום תקופת הדיווח‪ .‬פריטי הכנסות והוצאות‬
‫מתורגמים לפי ממוצע שערי החליפין בתקופת הדיווח‪ ,‬אלא אם כן חלה במהלכה תנודתיות משמעותית‬
‫בשערי החליפין‪ .‬במקרה זה‪ ,‬תרגום פריטים אלה נעשה לפי שערי החליפין במועד ביצוע העסקאות‪,‬‬
‫והפרשי התרגום המתייחסים‪ ,‬מוכרים ברווח הכולל האחר במסגרת "הפרשי תרגום בגין פעילויות חוץ"‪.‬‬
‫הפרשי תרגום אלו מוכרים בדוח רווח והפסד במועד מימוש פעילות החוץ בגינה נוצרו הפרשי התרגום‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫דוחות כספיים מאוחדים‪:‬‬
‫(‪)1‬‬
‫כללי‬
‫הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה כוללים את הדוחות הכספיים של החברה ושל ישויות‪ ,‬הנשלטות‬
‫על ידי החברה‪ ,‬במישרין או בעקיפין‪ .‬שליטה מתקיימת מקום שלחברה יש את הכוח לשלוט במדיניות‬
‫הפיננסית והתפעולית של חברה מוחזקת לצורך השגת הטבות מפעילויותיה‪ .‬בבחינת קיומה של שליטה‪,‬‬
‫מובאות בחשבון זכויות הצבעה פוטנציאליות‪ ,‬אשר ניתנות למימוש או להמרה למניות החברה המוחזקת‪.‬‬
‫תוצאות הפעילות של חברות בנות שנרכשו או מומשו במהלך תקופת הדיווח נכללים בדוחות הרווח והפסד‬
‫המאוחדים של החברה החל מהמועד בו הושגה השליטה או עד למועד בו הופסקה השליטה‪ ,‬לפי העניין‪.‬‬
‫דוחות כספיים של חברות מאוחדות הערוכים שלא על פי המדיניות החשבונאית של הקבוצה מותאמים‪,‬‬
‫לפני איחודם‪ ,‬למדיניות החשבונאית המיושמת על ידי הקבוצה‪.‬‬
‫לצורך האיחוד‪ ,‬מבוטלות במלואן כל העסקאות‪ ,‬היתרות‪ ,‬ההכנסות וההוצאות הבין‪-‬חברתיות‪.‬‬
‫(‪)2‬‬
‫זכויות שאינן מקנות שליטה‬
‫חלק הזכויות שאינן מקנות שליטה בנכסים נטו‪ ,‬של חברות בנות שאוחדו‪ ,‬מוצג בנפרד במסגרת ההון של‬
‫הקבוצה‪ .‬זכויות שאינן מקנות שליטה כוללות את הסכום של זכויות אלה במועד צירוף העסקים )ראה‬
‫להלן( וכן את חלקן של הזכויות שאינן מקנות שליטה בשינויים שאירעו בהון החברה המאוחדת לאחר מועד‬
‫צירוף העסקים‪.‬‬
‫הפסדי חברות מאוחדות המתייחסים לזכויות שאינן מקנות שליטה‪ ,‬העולים על זכויות שאינן מקנות שליטה‬
‫בהון של החברה המאוחדת‪ ,‬מוקצים לזכויות שאינן מקנות שליטה בהתעלם ממחויבויותיהם ומיכולתם של‬
‫אותם בעלי זכויות לבצע השקעות נוספות בחברה המאוחדת‪.‬‬
‫תוצאות של עסקאות עם בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה‪ ,‬שעניינן מימוש חלק מהשקעת הקבוצה‬
‫בחברה מאוחדת‪ ,‬כאשר נשמרת השליטה בה‪ ,‬נזקפות להון המיוחס לבעלים של החברה האם‪.‬‬
‫בעסקאות עם בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה שעניינן רכישת חלק נוסף בחברה מאוחדת‪ ,‬לאחר מועד‬
‫השגת השליטה‪ ,‬נזקף עודף עלות הרכישה על ערכן בספרים של זכויות שאינן מקנות שליטה במועד‬
‫הרכישה להון המיוחס לבעלים של החברה האם‪.‬‬
‫(‪)3‬‬
‫איבוד שליטה‬
‫בעת איבוד שליטה בחברה מאוחדת‪ ,‬מכירה החברה ברווח או בהפסד בגובה ההפרש בין ערכם המצרפי‬
‫של התמורה שהתקבלה והשווי ההוגן של השקעה כלשהי שנותרה בחברה המאוחדת לשעבר‪ ,‬לבין ערכם‬
‫בספרים של הנכסים‪ ,‬ההתחייבויות והזכויות שאינן מקנות שליטה בחברה המאוחדת לשעבר‪ .‬השקעה‬
‫כלשהי שנותרה לאחר מועד איבוד השליטה מוכרת בשוויה ההוגן במועד זה‪.‬‬
‫לעניין פרסום ‪" IFRS 10‬דוחות כספיים מאוחדים"‪ ,‬ראה ביאור ‪.3‬ב'‪.‬‬
‫לעניין פרסום ‪" IFRS 12‬גילויים בגין מעורבות עם ישויות אחרות"‪ ,‬ראה ביאור ‪.3‬ב'‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪2‬‬
‫‪-‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)‬
‫ז‪.‬‬
‫צירופי עסקים‪:‬‬
‫רכישת פעילויות וחברות מאוחדות המהוות עסק נמדדות תוך שימוש בשיטת הרכישה‪ .‬עלות צירוף העסקים‬
‫נמדדת כשווי ההוגן המצרפי )למועד ההחלפה( של נכסים שניתנו‪ ,‬התחייבויות שהתהוו ומכשירי הון שהונפקו על‬
‫ידי הקבוצה בתמורה להשגת השליטה בנרכשת‪.‬‬
‫עלויות עסקה‪ ,‬הקשורות במישרין לצירוף העסקים נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן‪.‬‬
‫הנכסים וההתחייבויות המזוהים של הנרכשת‪ ,‬העומדים בתנאים להכרה בהתאם ל‪) IFRS 3-‬מתוקן( "צירופי‬
‫עסקים" מוכרים לפי שווים ההוגן במועד הרכישה‪ ,‬פרט למספר סוגי נכסים‪ ,‬אשר נמדדים בהתאם להוראות‬
‫התקנים המתייחסים‪.‬‬
‫מוניטין הנובע מצירוף עסקים נמדד בגובה עודף עלות הרכישה‪ ,‬בתוספת השווי ההוגן של הזכויות שאינן מקנות‬
‫שליטה‪ ,‬על השווי ההוגן נטו של הנכסים המזוהים‪ ,‬ההתחייבויות וההתחייבויות התלויות של החברה המאוחדת‪.‬‬
‫אם‪ ,‬לאחר הערכה חוזרת‪ ,‬סך זכויות הקבוצה בשווי ההוגן נטו בנכסים המזוהים‪ ,‬בהתחייבויות ובהתחייבויות‬
‫תלויות שהוכרו עולה על עלות צירוף העסקים‪ ,‬העודף מוכר מיידית ברווח והפסד‪.‬‬
‫זכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת נמדדות לראשונה במועד צירוף העסקים בגובה חלקן בשווי ההוגן של‬
‫הנכסים‪ ,‬למעט חלקן במוניטין‪ ,‬ההתחייבויות וההתחייבויות התלויות של הישות הנרכשת‪.‬‬
‫בצירופי עסקים‪ ,‬בהם מושגת השליטה לאחר מספר רכישות )רכישה בשלבים(‪ ,‬נמדדים הנכסים‪ ,‬ההתחייבויות‬
‫וההתחייבויות התלויות של הנרכשת בשווי הוגן במועד השגת השליטה‪ ,‬תוך זקיפת ההפרש בין ערכן בספרים של‬
‫החזקות החברה בישות הנרכשת טרם צירוף העסקים לבין שוויין ההוגן במועד צירוף העסקים לדוח הרווח והפסד‪.‬‬
‫לעניין פרסום ‪" IFRS 10‬דוחות כספיים מאוחדים"‪ ,‬ראה ביאור ‪.3‬ב‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫זכויות בעסקאות משותפות וישויות בשליטה משותפת‪:‬‬
‫(‪)1‬‬
‫"עסקה משותפת" היא הסכמה חוזית לפיה הקבוצה וצדדים אחרים מבצעים פעילות כלכלית הכפופה‬
‫לשליטה משותפת‪ .‬שליטה משותפת מתקיימת כאשר ההסדר החוזי כולל דרישה‪ ,‬כי החלטות הנוגעות‬
‫לאסטרטגיה הפיננסית והתפעולית של העסקה‪ ,‬יתקבלו בהסכמה פה אחד של הצדדים ששולטים‬
‫במשותף בעסקה המשותפת‪.‬‬
‫כאשר ישות מהקבוצה מבצעת פעילויות במסגרת עסקה משותפת‪ ,‬חלק הקבוצה בנכסים הנשלטים‬
‫במשותף‪ ,‬ובהתחייבויות כלשהן שהתהוו במשותף עם שותפים אחרים מוכרים בדוחות הכספיים‬
‫המאוחדים ומסווגים בהתאם לטבעם‪ .‬הכנסה ממכירה או משימוש בחלקה של הקבוצה בתפוקות של נכסי‬
‫העסקה המשותפת‪ ,‬וכן חלקה של הקבוצה בהוצאות העסקה המשותפת מוכרים במועד בו צפוי כי‬
‫ההטבות הנובעות מהעסקאות יזרמו אל או מחוץ לקבוצה‪ ,‬וסכומם ניתן למדידה באופן מהימן‪.‬‬
‫(‪)2‬‬
‫"ישויות בשליטה משותפת" הן תוצאה של הסדרי שליטה משותפת‪ ,‬הכרוכים בהקמה של ישות נפרדת‬
‫שבה יש זכויות לכל אחד מהשותפים‪.‬‬
‫התוצאות‪ ,‬הנכסים וההתחייבויות של ישויות תחת שליטה משותפת נכללים בדוחות כספיים אלה תוך‬
‫שימוש בשיטת השווי המאזני אלא אם כן ההשקעה מסווגת כמוחזקת למכירה בהתאם להוראות ‪IFRS 5‬‬
‫בדבר נכסים בלתי שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו‪ .‬על פי שיטת השווי המאזני‪ ,‬נכללת‬
‫ההשקעה בדוח על המצב הכספי המאוחד בעלות המותאמת לשינויים שאירעו לאחר הרכישה בחלקה של‬
‫הקבוצה בנכסים נטו של הישות בשליטה משותפת‪ ,‬לרבות קרנות הון‪ ,‬בניכוי ירידת ערך‪ ,‬במידה וחלה‪,‬‬
‫בערכה של הישות בשליטה משותפת‪ .‬הפסדים של ישות בשליטה משותפת‪ ,‬העולים על זכויות הקבוצה‬
‫באותה חברה )כולל זכויות כלשהן לזמן ארוך אשר במהותן הינן חלק בהשקעות הקבוצה נטו‪ ,‬בחברה‬
‫הכלולה( אינם מוכרים אלא אם קיימת מחויבות משפטית או משתמעת של הקבוצה לשלם או שבוצעו‬
‫תשלומים בעבור הישות בשליטה משותפת‪.‬‬
‫לעניין פרסום ‪" IFRS 11‬הסדרים משותפים"‪ ,‬ראה ביאור ‪.3‬ב‪.‬‬
‫לעניין פרסום ‪" IFRS 12‬גילויים בגין מעורבות עם ישויות אחרות"‪ ,‬ראה ביאור ‪.3‬ב‪.‬‬
‫לעניין פרסום )‪" IAS 28 (2011‬השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות"‪ ,‬ראה ביאור ‪.3‬ב‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪2‬‬
‫‪-‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)‬
‫ט‪.‬‬
‫השקעות בחברות כלולות‪:‬‬
‫חברה כלולה הינה ישות שלקבוצה יש בה השפעה מהותית והיא אינה חברה בת‪ ,‬או זכות בעסקה משותפת וכן‬
‫ישות בשליטה משותפת‪ .‬השפעה מהותית היא הכוח להשתתף בקבלת ההחלטות הנוגעות למדיניות הפיננסית‬
‫והתפעולית של החברה המוחזקת‪ ,‬אך אינה מהווה שליטה או שליטה משותפת במדיניות זו‪ .‬בבחינת קיומה של‬
‫השפעה מהותית‪ ,‬מובאים בחשבון זכויות הצבעה פוטנציאליות‪ ,‬הניתנות למימוש או להמרה למניות הישות‬
‫המוחזקת‪.‬‬
‫דוחות כספיים של חברות כלולות‪ ,‬הערוכים שלא על פי המדיניות החשבונאית של הקבוצה מותאמים‪ ,‬לפני‬
‫הכללתם בדוחות הכספיים של הקבוצה‪ ,‬למדיניות החשבונאית של הקבוצה‪.‬‬
‫התוצאות‪ ,‬הנכסים וההתחייבויות של חברות כלולות נכללים בדוחות כספיים אלה תוך שימוש בשיטת השווי‬
‫המאזני‪ ,‬למעט כאשר השקעה בחברה כלולה מסווגת כמוחזקת למכירה בהתאם ל‪ IFRS 5-‬בדבר נכסים בלתי‬
‫שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו‪ .‬על פי שיטת השווי המאזני‪ ,‬השקעות בחברות כלולות נכללות‬
‫בדוח על המצב הכספי המאוחד בעלות המותאמת לשינויים שאירעו לאחר הרכישה בחלקה של הקבוצה בנכסים‬
‫נטו‪ ,‬לרבות קרנות הון‪ ,‬בניכוי ירידת ערך‪ ,‬במידה וחלה‪ ,‬בערכה של החברה הכלולה‪ .‬הפסדי חברה כלולה העולים‬
‫על זכויות הקבוצה באותה חברה )כולל זכויות כלשהן לזמן ארוך אשר במהותן הינן חלק בהשקעות הקבוצה נטו‪,‬‬
‫בחברה הכלולה( אינם מוכרים אלא אם קיימת מחויבות משפטית או משתמעת של הקבוצה לשלם או שבוצעו‬
‫תשלומים בעבור החברה הכלולה‪.‬‬
‫עודף עלות הרכישה של חברה כלולה מעל חלקה של הקבוצה בשווי ההוגן של נכסים מזוהים‪ ,‬התחייבויות‬
‫והתחייבויות תלויות של הכלולה שהוכרו במועד הרכישה‪ ,‬מוכר כמוניטין‪ .‬המוניטין נכלל בערך בספרים של‬
‫ההשקעה בחברה הכלולה‪ ,‬ונבחן לצורך ירידת ערך כחלק של ההשקעה‪ .‬עודף כלשהו של חלק הקבוצה בשווי‬
‫ההוגן נטו של נכסים מזוהים‪ ,‬התחייבויות והתחייבויות תלויות על עלות הרכישה של החברה הכלולה‪ ,‬לאחר‬
‫הערכה חוזרת‪ ,‬מוכר מיידית בדוח הרווח והפסד‪.‬‬
‫רווחים או הפסדים הנוצרים מעסקאות המבוצעות בין החברה או חברה מאוחדת לבין חברה כלולה של הקבוצה‪,‬‬
‫מבוטלים בהתאם לחלקה של הקבוצה בזכויות החברה הכלולה הרלוונטית‪.‬‬
‫לעניין פרסום )‪" IAS 28 (2011‬השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות"‪ ,‬ראה ביאור ‪ 3‬ב'‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫נכסים בלתי שוטפים המוחזקים למכירה וקבוצות מימוש‪:‬‬
‫נכסים בלתי שוטפים וקבוצות מימוש מסווגים כמוחזקים למכירה אם ערכם הפנקסני יושב בעיקרו באמצעות‬
‫מכירתם ולא באמצעות שימוש מתמשך בהם‪ .‬נכסים בלתי שוטפים וקבוצות מימוש מסווגים כמוחזקים למכירה‪,‬‬
‫כאשר המכירה הינה צפויה ברמה גבוהה )‪ ,(Highly Probable‬והנכס )או קבוצת המימוש( הינו זמין למכירה‬
‫מיידית במצבו הנוכחי‪ .‬הקבוצה מסווגת נכסים בלתי שוטפים ו‪/‬או קבוצות מימוש כמוחזקים למכירה כאשר‬
‫ההנהלה מחויבת לביצוע המכירה וכן‪ ,‬המכירה צפויה להיות כשירה להכרה כמכירה שהושלמה בתוך שנה אחת‬
‫ממועד סיווג הנכס הבלתי שוטף‪ ,‬ו‪/‬או קבוצת המימוש כמוחזקים למכירה‪.‬‬
‫החל מהתקופה שבה נכס מוגדר כמיועד למימוש הוא מוצג בדוח על המצב הכספי‪ ,‬ביחד עם נכסים אחרים‬
‫הקשורים אליו ישירות והצפויים להתממש אף הם עם מימושו‪ ,‬בסעיף "נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה"‪.‬‬
‫נכסים של קבוצת מימוש המסווגת כמוחזקת למכירה מוצגים בסעיף "נכסים של קבוצת מימוש המוחזקת‬
‫למכירה"‪ .‬התחייבויות שוטפות ושאינן שוטפות המיוחסות ישירות לנכס המיועד למימוש‪ ,‬או לקבוצת מימוש‪ ,‬אשר‬
‫צפוי כי תסולקנה עם מימושו של הנכס או של קבוצת המימוש מוצגות בדוח על המצב הכספי בסעיף "התחייבויות‬
‫של קבוצת מימוש המוחזקת למכירה"‪ .‬זקיפת פחת בגין נכס לא שוטף המסווג כמוחזק למכירה מופסקת במועד‬
‫שבו הוא מסווג כמוחזק למכירה‪ .‬זקיפת חלק ברווחי חברות כלולות לדוח הרווח והפסד מופסקת החל ממועד סיווג‬
‫ההשקעה בחברה כלולה כמוחזקת למכירה‪ .‬מספרי ההשוואה המתייחסים לנכס המוחזק למכירה אינם מסווגים‬
‫מחדש כאמור‪.‬‬
‫נכסים לא שוטפים או קבוצות מימוש המסווגים כמוחזקים למכירה‪ ,‬למעט נדל"ן להשקעה הנמדד בשווי הוגן‪,‬‬
‫נמדדים לפי הנמוך מבין ערכם הפנקסני לבין שווים ההוגן בניכוי עלויות מכירה‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪2‬‬
‫‪-‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)‬
‫יא‪.‬‬
‫תקופת המחזור התפעולי‪:‬‬
‫תקופת המחזור התפעולי הרגיל של הקבוצה הינה ‪ 12‬חודשים‪ .‬בהתייחס להקמת בניינים למכירה‪ ,‬תקופת‬
‫המחזור התפעולי עולה על שנה ונמשכת עד שלוש שנים‪ .‬עקב כך כוללים הנכסים השוטפים וההתחייבויות‬
‫השוטפות פריטים המיועדים והצפויים להתממש בתוך תקופת המחזור התפעולי של הקבוצה‪ ,‬העולה על שנה‪.‬‬
‫יב‪.‬‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‪:‬‬
‫מזומנים ושווי מזומנים כוללים פיקדונות הניתנים למשיכה מיידית וכן פיקדונות לזמן קצוב אשר אין מגבלה‬
‫בשימוש בהם ואשר מועד פירעונם‪ ,‬במועד ההשקעה בהם‪ ,‬אינו עולה על שלושה חודשים‪.‬‬
‫פיקדונות אשר קיימת מגבלה לגבי השימוש בהם או אשר מועד פירעונם במועד ההשקעה בהם עולה על שלושה‬
‫חודשים ואינו עולה על שנה‪ ,‬מסווגים במסגרת סעיף השקעות לזמן קצר‪.‬‬
‫יג‪.‬‬
‫נדל"ן להשקעה‪:‬‬
‫נדל"ן להשקעה הינו נדל"ן )קרקע או מבנה ‪ -‬או חלק ממבנה ‪-‬או שניהם( המוחזק על ידי הקבוצה לצורך הפקת‬
‫דמי שכירות או לצורך עליית ערך הונית‪ ,‬או שניהם‪ ,‬ושלא לצורך שימוש בייצור או הספקת סחורות או שירותים או‬
‫למטרות מנהלתיות‪ ,‬או מכירה במהלך העסקים הרגיל‪ .‬נדל"ן להשקעה כולל גם נכסי נדל"ן להשקעה המצויים‬
‫בתהליכי פיתוח‪.‬‬
‫הנדל"ן להשקעה של הקבוצה כולל מבנים וקרקעות המצויים בבעלות או בחכירה מימונית וכן זכויות בנדל"ן‬
‫המוחזקות על ידי הקבוצה בחכירה תפעולית אשר היו מקיימות אחרת את ההגדרה של נדל"ן להשקעה‪ .‬נדל"ן‬
‫להשקעה מוכר לראשונה בעלות הכוללת את עלויות העסקה‪ .‬בתקופות העוקבות להכרה הראשונית‪ ,‬נמדד הנדל"ן‬
‫להשקעה בשוויו ההוגן‪ .‬רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה‪ ,‬נכללים בדוח רווח‬
‫והפסד בתקופה בה הם נבעו בסעיף "שינוי בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה‪ ,‬נטו"‪ ,‬או בסעיף "שינוי בשווי הוגן של‬
‫נדל"ן להשקעה בהקמה‪ ,‬נטו"‪.‬‬
‫עלויות ישירות למימוש נדל"ן להשקעה נזקפות לדוח רווח והפסד במועד שבו נמכר הנכס ומקוזזות מהרווח‬
‫שבמימוש‪ .‬ההפרש שבין התמורה המתקבלת ממימוש נדל"ן להשקעה לבין שוויו ההוגן‪ ,‬כפי שנכלל בדוחות‬
‫הכספיים האחרונים הינו רווח )הפסד( הון ממימוש‪ ,‬הנזקף במועד סגירת עסקת המימוש לדוח רווח והפסד‪.‬‬
‫בעת העברת נדל"ן‪ ,‬אשר סווג כפריט מלאי לנדל"ן להשקעה‪ ,‬הפרש כלשהו בין השווי ההוגן של הנדל"ן באותו‬
‫מועד לבין ערכו הפנקסני מוכר בדוח הרווח והפסד‪.‬‬
‫בעת העברת נדל"ן‪ ,‬אשר סווג כנדל"ן להשקעה לנדל"ן בשימוש בעלים או למלאי‪ ,‬העלות הנחשבת של הנדל"ן‬
‫הינה השווי ההוגן שלו במועד השינוי בשימוש‪.‬‬
‫לעניין פרסום ‪" IFRS 13‬מדידת שווי הוגן"‪ ,‬ראה ביאור ‪.3‬ב‪.‬‬
‫יד‪.‬‬
‫עלויות אשראי‪:‬‬
‫עלויות אשראי המתייחסות באופן ישיר לרכישה‪ ,‬הקמה או יצור של נכסים כשירים אשר הכנתם לשימוש המיועד‬
‫להם או למכירתם מצריכה פרק זמן משמעותי‪ ,‬מהוונות לעלות אותם נכסים עד למועד בו נכסים אלו מוכנים‬
‫בעיקרם לשימושם המיועד או למכירתם‪ .‬הפרשי שער בגין הלוואות הנקובות במטבע השונה מש"ח‪ ,‬מהוונים‬
‫לעלות אותם נכסים עד למידה שהם נחשבים כתיאום לעלויות הריבית‪.‬‬
‫כל יתר עלויות האשראי מוכרות בדוח רווח והפסד במועד היווצרותן‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪2‬‬
‫‪-‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)‬
‫טו‪.‬‬
‫ירידת ערך נכסים‪ ,‬פרט למוניטין‪:‬‬
‫בתום כל תקופת דיווח בוחנת הקבוצה את הערך הפנקסני של נכסיה‪ ,‬למעט מלאי‪ ,‬נדל"ן להשקעה ונכסי מיסים‬
‫נדחים‪ ,‬במטרה לקבוע האם קיימים סימנים כלשהם המעידים על ירידת ערך של נכסים אלו‪ .‬במידה וקיימים‬
‫סימנים כאמור‪ ,‬נאמד סכום בר‪-‬השבה של הנכס במטרה לקבוע את סכום ההפסד מירידת ערך שנוצר‪ ,‬אם בכלל‪.‬‬
‫כאשר לא ניתן לאמוד את הסכום בר ההשבה של נכס בודד‪ ,‬אומדת הקבוצה את הסכום בר‪-‬ההשבה של היחידה‬
‫מניבת‪-‬המזומנים אליה שייך הנכס‪ .‬נכסים משותפים מוקצים אף הם ליחידות המניבות מזומנים הבודדות במידה‬
‫וניתן לזהות בסיס סביר ועקבי להקצאה כזו‪ .‬במידה ולא ניתן להקצות את הנכסים המשותפים ליחידות מניבות‬
‫המזומנים הבודדות על בסיס האמור‪ ,‬מוקצים הנכסים המשותפים לקבוצות הקטנות ביותר של יחידות מניבות‪-‬‬
‫מזומנים שלגביהן ניתן לזהות בסיס הקצאה סביר ועקבי‪.‬‬
‫סכום בר‪-‬השבה הינו הגבוה מבין שוויו ההוגן של הנכס בניכוי עלויות מכירה לבין שווי השימוש בו‪ .‬בהערכת שווי‬
‫השימוש‪ ,‬אומדני תזרימי המזומנים העתידיים מנוכים לערכם הנוכחי תוך שימוש בשיעור ניכיון לפני מס המשקף‬
‫את הערכות השוק הנוכחיות לגבי ערך הזמן של הכסף ואת הסיכונים הספציפיים לנכס בגינם לא הותאם אומדן‬
‫תזרימי המזומנים העתידיים‪.‬‬
‫כאשר סכום בר‪-‬ההשבה של נכס )או של יחידה מניבה‪-‬מזומנים( נאמד כנמוך מערכו הפנקסני‪ ,‬הערך הפנקסני של‬
‫הנכס )או של היחידה מניבה‪-‬מזומנים( מופחת לסכום בר‪ -‬ההשבה שלו‪ .‬הפסד מירידת ערך מוכר מיידית כהוצאה‬
‫בדוח רווח והפסד‪.‬‬
‫כאשר הפסד מירידת ערך שהוכר בתקופות קודמות מתבטל‪ ,‬הערך הפנקסני של הנכס )או של היחידה מניבה‪-‬‬
‫מזומנים( מוגדל בחזרה לאומדן סכום בר‪-‬ההשבה העדכני‪ ,‬אך לא יותר מערכו הפנקסני של הנכס )או של היחידה‬
‫מניבה‪-‬מזומנים( שהיה קיים אילו לא הוכר בגינו בתקופות קודמות הפסד מירידת ערך‪ .‬ביטול הפסד מירידת ערך‬
‫מוכר מיידית בדוח רווח והפסד‪.‬‬
‫טז‪.‬‬
‫ירידת ערך השקעות המטופלות בהתאם לשיטת השווי המאזני‪:‬‬
‫הקבוצה בוחנת את קיומם של סימנים לירידת ערך של השקעות המטופלות בהתאם לשיטת השווי המאזני‪ .‬ירידת‬
‫ערך כאמור מתהווה כאשר יש ראיות אובייקטיביות לכך שתזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מההשקעה‬
‫הושפעו לרעה‪.‬‬
‫בחינת ירידת ערך של ההשקעה נעשית בהתייחס להשקעה בכללותה‪ .‬בהתאם לכן‪ ,‬הפסד המוכר מירידת ערך‬
‫של ההשקעה לא מיוחס לנכסים המרכיבים את חשבון ההשקעה‪ ,‬לרבות מוניטין‪ ,‬אלא מיוחס להשקעה בכללותה‪,‬‬
‫ולפיכך הקבוצה מכירה בהיפוך של הפסדים שהוכרו בגין השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני‪ ,‬כאשר‬
‫בסכום בר ההשבה שלהן חלה העלייה‪.‬‬
‫במטרה לקבוע את סכום ההפסד הנוצר מירידת ערך‪ ,‬אם בכלל‪ ,‬מבוצעת אמידה של הסכום בר‪-‬השבה של‬
‫ההשקעה‪ .‬סכום בר השבה הינו הגבוה מבין שוויה ההוגן של ההשקעה בניכוי עלויות מכירה לבין שווי השימוש‬
‫שלה‪ .‬בקביעת שווי השימוש של ההשקעה הקבוצה אומדת את חלקה בערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים‬
‫העתידיים הצפויים מהפעילות של החברה הכלולה ומימושה או הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים‬
‫העתידיים‪ ,‬אשר חזוי כי ינבעו מדיבידנדים שיתקבלו מההשקעה ומהמימוש הסופי שלה‪.‬‬
‫יז ‪.‬‬
‫מלאי בניינים למכירה‪:‬‬
‫מלאי בניינים למכירה כולל מבנים‪ ,‬אשר מוקמים בידי הקבוצה‪ ,‬לצרכי מכירה במהלך העסקים הרגיל‪ .‬עלות מלאי‬
‫בניינים למכירה כוללת את העלויות הישירות של רכישת המקרקעין )כולל מיסי רכישה ודמי חכירה ששולמו‬
‫מראש(‪ ,‬חומרים‪ ,‬הטבות לעובדים‪ ,‬עבודת קבלני משנה ועלויות אשראי שיש להוונן כאמור בביאור ‪.2‬טו‪.‬‬
‫מלאי מקרקעין ודירות למגורים נמדד כנמוך מבין העלות ושווי המימוש נטו‪.‬‬
‫שווי מימוש נטו מייצג את אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן העלויות להשלמה ואומדן‬
‫העלויות הדרושות לביצוע המכירה‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪2‬‬
‫‪-‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)‬
‫יח‪.‬‬
‫נכסים פיננסיים‪:‬‬
‫(‪)1‬‬
‫כללי‬
‫נכסים פיננסיים מוכרים בדוח על המצב הכספי של הקבוצה כאשר הקבוצה הופכת להיות צד לתנאים‬
‫החוזיים של המכשיר‪.‬‬
‫השקעות בנכסים פיננסיים מוכרות לראשונה לפי שווין ההוגן בתוספת עלויות עסקה‪ ,‬למעט אותם נכסים‬
‫פיננסיים המסווגים בקטגוריית שווי הוגן דרך רווח והפסד‪ ,‬אשר מוכרים לראשונה לפי השווי ההוגן‪.‬‬
‫נכסים פיננסיים מסווגים לקטגוריות המפורטות להלן‪ .‬הסיווג לקטגוריות אלו תלוי בטבעו ובמטרת החזקתו‬
‫של הנכס הפיננסי המוחזק והוא נקבע במועד ההכרה הראשוני של הנכס הפיננסי‪ ,‬או בתקופות דיווח‬
‫עוקבות במידה וניתן לסווג מחדש את הנכסים הפיננסים לקטגוריה אחרת‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד;‬
‫הלוואות וחייבים‪.‬‬
‫לעניין תיקון ‪" IFRS 7‬מכשירים פיננסיים‪ :‬גילויים" )גילויים בדבר העברת נכסים פיננסיים(‪ ,‬ראה ביאור‬
‫‪.3‬ב'‪.‬‬
‫לעניין פרסום תיקון ‪" IFRS 7‬מכשירים פיננסיים‪ :‬גילויים" )קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות(‬
‫ופרסום תיקון ‪" IAS 32‬מכשירים פיננסיים‪ :‬הצגה" )קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות(‪ ,‬ראה‬
‫ביאור ‪.3‬ב'‪.‬‬
‫לעניין פרסום ‪" ,IFRS 9‬מכשירים פיננסיים"‪ ,‬ראה ביאור ‪.3‬ב'‪.‬‬
‫לעניין פרסום ‪" IFRS 13‬מדידת שווי הוגן"‪ ,‬ראה ביאור ‪.3‬ב'‪.‬‬
‫(‪)2‬‬
‫נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד‬
‫נכסים פיננסיים מסווגים כ"נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד" כאשר אותם נכסים מוחזקים‬
‫לצורכי מסחר‪.‬‬
‫נכס פיננסי מסווג כמוחזק למטרות מסחר‪ ,‬אם‪:‬‬
‫‪‬‬
‫הוא נרכש בעיקרו למטרת מכירה בעתיד הקרוב; או‬
‫‪‬‬
‫הוא מהווה חלק מתיק של מכשירים פיננסיים מזוהים‪ ,‬המנוהלים יחד על‪-‬ידי הקבוצה ושיש לו דפוס‬
‫מעשי מוכח של פעילות לצורך הפקת רווחים בזמן הקצר; או‬
‫‪‬‬
‫הוא נגזר שאינו מיועד כמכשיר מגדר בחשבונאות גידור‪.‬‬
‫נכס פיננסי בשווי הוגן דרך רווח והפסד מוצג בשווי הוגן‪ .‬כל רווח או הפסד הנובע משינויים בשווי ההוגן‪,‬‬
‫לרבות אלה שמקורם בשינויים בשערי חליפין‪ ,‬מוכר בדוח רווח והפסד בתקופה בה התרחש השינוי‪ .‬הרווח‬
‫או ההפסד נטו המוכר ברווח והפסד מגלם בתוכו כל דיבידנד או ריבית שנצמחו בגין הנכס הפיננסי‪ .‬לעניין‬
‫אופן קביעת השווי ההוגן ראה ביאור ‪.33‬ה‪.‬‬
‫(‪)3‬‬
‫הלוואות וחייבים‬
‫לקוחות ‪ ,‬פיקדונות‪ ,‬הלוואות וחייבים אחרים עם תשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאין להם ציטוט‬
‫בשוק פעיל‪ ,‬מסווגים כהלוואות וחייבים‪ .‬הלוואות וחייבים נמדדים בעלות מופחתת תוך שימוש בשיטת‬
‫הריבית האפקטיבית בניכוי ירידת ערך‪ ,‬אם ישנה כזו‪ .‬הכנסות ריבית מוכרות בשיטת הריבית האפקטיבית‪,‬‬
‫למעט בגין חייבים לזמן קצר כאשר סכומי הריבית בהם יש להכיר אינם מהותיים‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪2‬‬
‫‪-‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)‬
‫יח‪.‬‬
‫נכסים פיננסיים‪( :‬המשך)‬
‫(‪)4‬‬
‫ירידת ערך של נכסים פיננסיים‬
‫נכסים פיננסיים‪ ,‬למעט כאלה המסווגים כנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך דווח והפסד‪ ,‬נבחנים בתום כל‬
‫תקופת דיווח לצורך זיהוי קיומם של סימנים לירידת ערך‪ .‬ירידת ערך כאמור מתהווה כאשר יש ראיות‬
‫אובייקטיביות לכך שכתוצאה מאירוע אחד‪ ,‬או יותר שהתרחש לאחר מועד ההכרה הראשונית בנכס‬
‫הפיננסי‪ ,‬הושפעו לרעה תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים של ההשקעה‪.‬‬
‫סימנים לירידת ערך עשויים לכלול‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫קשיים פיננסיים משמעותיים של המנפיק או החייב;‬
‫אי עמידה בתשלומים שוטפים של קרן או ריבית;‬
‫צפי כי החייב ייקלע לפשיטת רגל או ארגון מחדש של חובות‪.‬‬
‫בגין נכסים פיננסיים מסוימים‪ ,‬דוגמת לקוחות בגינם לא זוהו סימנים לירידת ערך‪ ,‬בוחנת הקבוצה על‪-‬בסיס‬
‫קבוצתי את קיומה של ירידת ערך‪ ,‬בהתבסס על ניסיון העבר לגבי קבוצות חייבים בעלי מאפיינים דומים‬
‫ושינויים ברמת הפיגור בתשלומים‪ ,‬וכן שינויים כלכליים המיוחסים לענף ולסביבה הכלכלית בה הם פועלים‪.‬‬
‫לגבי נכסים פיננסיים המוצגים לפי העלות המופחתת‪ ,‬ירידת ערך מוכרת בגובה ההפרש בין ערכם‬
‫הפנקסני של הנכסים הפיננסיים לבין הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מהם‪ ,‬כשהם‬
‫מהוונים בשיעור הריבית האפקטיבי המקורי שלהם‪.‬‬
‫ההפסד מירידת ערך לגבי כל הנכסים הפיננסיים מוקטן מהערך הפנקסני של הנכס פיננסי באופן ישיר‪,‬‬
‫למעט הפסד מירידת ערך של לקוחות וחייבים מסחריים אשר נזקף לחשבון הפרשה‪ .‬מחיקת חובות‬
‫לקוחות אשר אינם ברי‪-‬גבייה נזקפות לחשבון ההפרשה‪ .‬גבייה בתקופות עוקבות של סכומים שנמחקו‬
‫בעבר מזוכים כנגד חשבון ההפרשה‪ .‬השינויים בערך הפנקסני של חשבון ההפרשה נזקפים לרווח והפסד‪.‬‬
‫(‪)5‬‬
‫נכסים פיננסיים צמודי מדד‬
‫לקבוצה נכסים פיננסיים הצמודים למדד שאינם נמדדים לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד‪ .‬בגין נכסים אלה‬
‫קובעת הקבוצה את שיעור הריבית האפקטיבי כשיעור ריאלי בתוספת הפרשי הצמדה על פי השינויים‬
‫במדד שהיו בפועל עד לתום תקופת הדיווח‪.‬‬
‫יט‪.‬‬
‫התחייבויות פיננסיות ומכשירים הוניים שהונפקו על‪-‬ידי הקבוצה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬
‫סיווג התחייבויות פיננסיות‬
‫מכשירים פיננסיים מסווגים כהתחייבות פיננסית או כמכשיר הוני‪ ,‬בהתאם למהות ההסדרים החוזיים‬
‫שבבסיסם‪.‬‬
‫מכשיר הוני הוא כל חוזה המעיד על זכות שייר בנכסי הקבוצה לאחר הפחתת כל התחייבויותיה‪ .‬מכשירים‬
‫הוניים שהונפקו על ידי הקבוצה נרשמים לפי תמורת הנפקתם בניכוי הוצאות המתייחסות במישרין‬
‫להנפקת מכשירים אלו‪.‬‬
‫התחייבויות פיננסיות מוצגות ונמדדות בהתאם לסיווג הבא‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד‪.‬‬
‫התחייבויות פיננסיות אחרות‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪2‬‬
‫‪-‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)‬
‫יט‪.‬‬
‫התחייבויות פיננסיות ומכשירים הוניים שהונפקו על‪-‬ידי הקבוצה‪( :‬המשך)‬
‫(‪)2‬‬
‫התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד‬
‫התחייבות פיננסית מסווגת בשווי הוגן דרך רווח והפסד‪ ,‬אם היא מוחזקת למטרת מסחר או שהיא יועדה‬
‫כהתחייבות פיננסית בשווי הוגן דרך רווח והפסד‪ .‬התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד מוצגות‬
‫בשווי הוגן‪ .‬כל רווח או הפסד הנובע משינויים בשווי ההוגן מוכר בדוח רווח והפסד‪ .‬הרווח או ההפסד נטו‬
‫המוכר בדוח רווח והפסד מגלם בתוכו ריבית ששולמה בגין ההתחייבות הפיננסית‪ .‬עלויות עסקה נזקפות‬
‫במועד ההכרה הראשונית לדוח רווח והפסד‪.‬‬
‫לעניין אופן קביעת השווי ההוגן ראה ביאור ‪.33‬ה‪.‬‬
‫לעניין פרסום ‪" IFRS 13‬מדידת שווי הוגן"‪ ,‬ראה ביאור ‪.3‬ב‪.‬‬
‫(‪)3‬‬
‫התחייבויות פיננסיות אחרות‬
‫התחייבויות פיננסיות אחרות‪ ,‬מוכרות לראשונה בשווי הוגן לאחר ניכוי עלויות עסקה‪ .‬לאחר מועד ההכרה‬
‫הראשונית התחייבויות פיננסיות אחרות נמדדות בעלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית‬
‫האפקטיבית‪.‬‬
‫שיטת הריבית האפקטיבית היא שיטה לחשוב העלות המופחתת של התחייבות פיננסית ושל הקצאת‬
‫הוצאות ריבית על פני התקופה הרלוונטית‪ .‬שיעור הריבית האפקטיבי הוא השיעור שמנכה באופן מדויק‬
‫את הזרם החזוי של תזרימי המזומנים העתידיים על פני אורך החיים הצפוי של ההתחייבות הפיננסית‬
‫לערכה בספרים‪ ,‬או מקום שמתאים‪ ,‬לתקופה קצרה יותר‪.‬‬
‫(‪)4‬‬
‫התחייבויות פיננסיות הצמודות למדד‬
‫לקבוצה התחייבויות פיננסיות הצמודות למדד שאינן נמדדות לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד‪ .‬בגין‬
‫התחייבויות אלה הקבוצה קובעת את שיעור הריבית האפקטיבי כשיעור ריאלי בתוספת הפרשי הצמדה על‬
‫פי השינויים במדד שהיו בפועל עד לתום תקופת הדיווח‪.‬‬
‫(‪)5‬‬
‫התחייבויות בגין חוזי ערבות פיננסיים‬
‫התחייבויות בגין חוזי ערבות פיננסיים נמדדות לראשונה בשוויין ההוגן‪ .‬בתקופות עוקבות נמדדים חוזי‬
‫ערבות פיננסיים לפי הגבוה מבין‪:‬‬
‫(‪)6‬‬
‫‪‬‬
‫סכום המחויבות לפי החוזה כפי שנקבע ב‪ IAS 37-‬בדבר הפרשות‪ ,‬התחייבויות תלויות ונכסים‬
‫תלויים; ו‪-‬‬
‫‪‬‬
‫הסכום שהוכר לראשונה בניכוי‪ ,‬במידה ונאות‪ ,‬הפחתה מצטברת שהוכרה בהתאם למדיניות ההכרה‬
‫בהכנסה של הקבוצה‪ .‬לעניין מדיניות ההכרה בהכנסה של הקבוצה‪ ,‬ראה ביאור ‪.2‬כא‪.‬‬
‫שינוי תנאים של מכשירי חוב‬
‫החלפת מכשירי חוב‪ ,‬בעלי תנאים שונים באופן מהותי‪ ,‬בין לווה לבין מלווה קיימים מטופלת כסילוק‬
‫ההתחייבות הפיננסית המקורית והכרה בהתחייבות פיננסית חדשה בשווי הוגן‪ .‬כמו כן‪ ,‬שינוי משמעותי‬
‫בתנאים של התחייבות פיננסית קיימת או של חלק ממנה‪ ,‬מטופל כסילוק ההתחייבות הפיננסית המקורית‬
‫והכרה בהתחייבות פיננסית חדשה‪ .‬התנאים שונים באופן מהותי אם הערך הנוכחי המהוון של תזרימי‬
‫המזומנים לפי התנאים החדשים‪ ,‬כולל עמלות כלשהן ששולמו‪ ,‬בניכוי עמלות כלשהן שהתקבלו ומהוון‬
‫באמצעות שיעור הריבית האפקטיבי המקורי‪ ,‬הינו שונה לפחות בעשרה אחוזים מהערך הנוכחי המהוון של‬
‫תזרימי המזומנים הנותרים של ההתחייבות הפיננסית המקורית‪ .‬בנוסף למבחן הכמותי כאמור‪ ,‬הקבוצה‬
‫בוחנת‪ ,‬בין היתר‪ ,‬האם חלו שינויים גם בפרמטרים כלכליים שונים הגלומים במכשירי החוב המוחלפים‪,‬‬
‫לפיכך‪ ,‬ככלל‪ ,‬החלפות של מכשירי חוב צמודים למדד במכשירים שאינם צמודים למדד נחשבות כהחלפות‬
‫בעלות תנאים שונים באופן מהותי גם אם אינן מקיימות את המבחן הכמותי שבוצע לעיל‬
‫‪23‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪2‬‬
‫‪-‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)‬
‫יט‪.‬‬
‫התחייבויות פיננסיות ומכשירים הוניים שהונפקו על‪-‬ידי הקבוצה‪( :‬המשך)‬
‫(‪)7‬‬
‫גריעת התחייבות פיננסית‬
‫התחייבות פיננסית מוסרת כאשר ורק כאשר היא מסולקת‪ -‬דהיינו כאשר המחוייבות שהוגדרה בחוזה‬
‫נפרעת מבוטלת או פוקעת‪.‬‬
‫(‪)8‬‬
‫קיזוז מכשירים פיננסיים‬
‫נכס פיננסי והתחייבות פיננסית מקוזזים והסכומים מוצגים בנטו בדוח על המצב הכספי כאשר לקבוצה‬
‫קיימת באופן מיידי )‪ (currently‬זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרו וכן כוונה לסלק‬
‫את הנכס וההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו‪-‬זמנית‬
‫כ‪.‬‬
‫מכשירים פיננסיים נגזרים וחשבונאות גידור‪:‬‬
‫(‪)1‬‬
‫כללי‬
‫הקבוצה עושה שימוש במכשירים פיננסים נגזרים על מנת לנהל את החשיפות לשינויים בשערי הריבית‬
‫ובשערי מטבע חוץ‪ .‬פרטים נוספים על הנגזרים בהם משתמשת הקבוצה ניתנים בביאור ‪.33‬‬
‫מכשירים פיננסיים נגזרים מוכרים לראשונה במועד ההתקשרות ובתום כל תקופת דיווח שלאחר מכן לפי‬
‫שוויים ההוגן‪ .‬שינויים בשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים נזקפים ככלל לרווח והפסד‪ .‬עיתוי ההכרה‬
‫ברווח והפסד של שינויים בשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים‪ ,‬אשר יועדו למטרת גידור‪ ,‬כאשר‬
‫גידור זה הינו אפקטיבי ועונה לכל התנאים לקביעת יחסי גידור‪ ,‬מותנה באופי ובסוג הגידור‪ ,‬כמפורט‬
‫בסעיפים כג‪ .2.‬להלן‪.‬‬
‫סיווגם של מכשירים פיננסיים נגזרים המשמשים לגידור בדוח על המצב הכספי‪ ,‬נקבע בהתאם למשך הזמן‬
‫החוזי של המכשיר הפיננסי הנגזר‪ .‬אם יתרת הזמן החוזית של הנגזר עולה על ‪ 12‬חודשים‪ ,‬הנגזר יוצג‬
‫בדוח על המצב הכספי כפריט לא שוטף‪ ,‬ואם יתרת הזמן אינה עולה על ‪ 12‬חודשים יסווג הנגזר כפריט‬
‫שוטף‪.‬‬
‫לעניין תיקון ‪" ,IFRS 7‬מכשירים פיננסיים‪ :‬גילויים" )המהות וההיקף של סיכונים הנובעים ממכשירים‬
‫פיננסים(‪ ,‬ראה ביאור ‪.3‬ב‪.‬‬
‫(‪)2‬‬
‫חשבונאות גידור‬
‫הקבוצה מייעדת לגידור מכשירים פיננסיים נגזרים בגין שינויים בשיעורי ריבית‪ .‬הפריטים המגדרים‬
‫מיועדים כגידור תזרימי מזומנים‪.‬‬
‫יחסי הגידור מתועדים בידי הקבוצה במועד ההתקשרות בעסקת הגידור‪ .‬במסגרת התיעוד‪ ,‬מזוהים‬
‫המכשיר המגדר‪ ,‬הפריט המגודר‪ ,‬הסיכון המגודר‪ ,‬אסטרטגית הגידור המיושמת‪ ,‬ונבחנת מידת ההתאמה‬
‫של האסטרטגיה למדיניות הכוללת של הקבוצה בכל סוג גידור‪ .‬בנוסף‪ ,‬החל מתחילת יחסי הגידור ולאורך‬
‫כל תקופתם‪ ,‬מתעדת הקבוצה את המידה בה המכשיר המגדר אפקטיבי בקיזוז החשיפה לשינויים בשווי‬
‫ההוגן או בתזרימי המזומנים בגין הסיכון המגודר על הפריט המגודר‪.‬‬
‫סיווגם המאזני של מכשירים מגדרים נקבע בהתאם ליתרת התקופה של יחסי הגידור בתום תקופת הדיווח‪.‬‬
‫אם בתום תקופת הדיווח עולה יתרת תקופת יחסי הגידור על ‪ 12‬חודשים‪ ,‬מסווג המכשיר המגדר בדוח על‬
‫המצב הכספי כנכס או כהתחייבות בלתי שוטפים‪ .‬במידה ובתום תקופת הדיווח יתרת תקופת יחסי הגידור‬
‫אינה עולה על ‪ 12‬חודשים‪ ,‬מסווג המכשיר המגדר בדוח על המצב הכספי כנכס או כהתחייבות שוטפים‪.‬‬
‫פעילות הגידור של הקבוצה כוללת גידור תזרימי מזומנים‪.‬‬
‫הקבוצה מיישמת חשבונאות גידור תזרימי מזומנים בגין הלוואות הנושאות ריבית משתנה‪ ,‬אשר בגינן‬
‫התקשרה הקבוצה בחוזי החלפת שערי ריבית‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪2‬‬
‫‪-‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)‬
‫כ‪.‬‬
‫מכשירים פיננסיים נגזרים וחשבונאות גידור (המשך)‪:‬‬
‫(‪)2‬‬
‫חשבונאות גידור (המשך)‬
‫החלק האפקטיבי בשינויים בערכם של מכשירים פיננסיים המיועדים לגידור תזרימי מזומנים מוכר ברווח‬
‫הכולל האחר בסעיף "רווח )הפסד( בגין גידור תזרים מזומנים" והחלק שאינו אפקטיבי מוכר מיידית בדוח‬
‫רווח והפסד‪.‬‬
‫חשבונאות גידור תזרימי מזומנים מופסקת כאשר המכשיר המגדר פוקע‪ ,‬נמכר או ממומש או כאשר יחסי‬
‫הגידור אינם עומדים עוד בתנאי הסף לגידור‪ .‬לאחר הפסקת חשבונאות הגידור‪ ,‬הסכומים שנזקפו לרווח‬
‫הכולל האחר מסווגים לרווח והפסד כאשר הפריט המגודר או העסקה החזויה המגודרת נרשמים ברווח‬
‫והפסד‪.‬‬
‫כא‪.‬‬
‫הכרה בהכנסה‪:‬‬
‫הכנסה נמדדת לפי השווי ההוגן של התמורה שהתקבלה ו‪/‬או התמורה שהקבוצה זכאית לקבל בגין הכנסה‬
‫ממכירת דירות או מתן שירותים במהלך העסקים הרגיל‪ .‬ההכנסה מוצגת לאחר ניכוי אומדנים להנחות‪.‬‬
‫(‪)1‬‬
‫הכנסות מדמי שכירות‬
‫הכנסות מדמי שכירות בגין חכירה תפעולית מוכרות על בסיס הקו הישר על פני תקופת החכירה‪ .‬בהסדרי‬
‫חכירה תפעולית בהם בתחילת תקופת החכירה לא מתקבלים דמי חכירה‪ ,‬או מתקבלים דמי חכירה‬
‫מופחתים‪ ,‬וכן כאשר ניתנות הטבות נוספות לחוכר‪ ,‬מכירה הקבוצה בהכנסה על בסיס קו ישר‪ ,‬על פני‬
‫תקופת החכירה‪.‬‬
‫(‪)2‬‬
‫הכנסות ממכירת דירות‬
‫ההכנסה ממכירת דירות מוכרת בהתקיים כל התנאים הבאים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫(‪)3‬‬
‫הקבוצה העבירה לקונה את הסיכונים והתשואות המשמעותיים הנגזרים מהבעלות על הדירות‪.‬‬
‫העברת הסיכונים והתשואות מתקיימת‪ ,‬בדרך כלל‪ ,‬עם מסירת הדירה לרוכש;‬
‫הקבוצה אינה שומרת מעורבות ניהולית נמשכת ברמה המאפיינת‪ ,‬בדרך כלל‪ ,‬בעלות ואינה‬
‫שומרת את השליטה האפקטיבית על הדירות שנמכרו;‬
‫סכום ההכנסה ניתן למדידה באופן מהימן;‬
‫צפוי שההטבות הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לקבוצה; וכן‬
‫העלויות שהתהוו או יתהוו בגין העסקה ניתנות למדידה באופן מהימן‪.‬‬
‫הכנסות ריבית‬
‫הכנסות ריבית נצברות על בסיס עיתי בהתחשב בקרן לפירעון ותוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית‪.‬‬
‫(‪)4‬‬
‫הכנסות מדיבידנד‬
‫הכנסות מדיבידנד בגין השקעות מוכרות במועד בו נוצרה הזכאות לקבלת הדיבידנד‪.‬‬
‫(‪)5‬‬
‫הכנסות מהסכמי זיכיון‬
‫הכנסות ממתן שרותי תפעול כחלק מהסכמי זכיון‪ ,‬מוכרות בתקופה שבה מספקת הקבוצה את השרותים‪.‬‬
‫(‪)6‬‬
‫הכרה בהכנסות על בסיס ברוטו או על בסיס נטו‬
‫בעסקאות בהן פועלת הקבוצה כסוכנת או כמתווכת ללא נשיאה בסיכונים ובתשואות הנגזרים מהעסקה‪,‬‬
‫מוצגות הכנסות הקבוצה מהעסקאות על בסיס נטו‪ .‬הכנסות בגין עסקאות בהן הקבוצה היא החייב העיקרי‪,‬‬
‫ונושאת בסיכונים ובתשואות הנגזרים מהעסקה‪ ,‬מוצגות על בסיס ברוטו‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪2‬‬
‫‪-‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)‬
‫כב‪.‬‬
‫חכירות‪:‬‬
‫החכירות בקבוצה מסווגות כחכירות תפעוליות‪ ,‬פרט לאלו שסווגו כנדל"ן להשקעה‪ .‬נכסי נדל"ן בחכירה תפעולית‬
‫אשר סווגו על ידי הקבוצה כנדל"ן להשקעה‪ ,‬מוכרים בדוח על המצב הכספי של הקבוצה לפי שווים ההוגן‪,‬‬
‫והחכירה מטופלת כחכירה מימונית‪.‬‬
‫הוצאות דמי שכירות בגין חכירה תפעולית מוכרות על בסיס הקו הישר על פני תקופת החכירה‪ .‬בהסדרי חכירה‬
‫בהם בתחילת תקופת החכירה לא משולמים דמי חכירה‪ ,‬או משולמים דמי חכירה מופחתים‪ ,‬וכן מתקבלות הטבות‬
‫נוספות מהמחכיר‪ ,‬מכירה הקבוצה בהוצאות על בסיס קו ישר‪ ,‬על פני תקופת החכירה‪.‬‬
‫לעניין סיווג חכירות תפעוליות כנכסי נדל"ן להשקעה הנמדד בשווי הוגן ראה ביאור ‪.2‬יג‪.‬‬
‫כג‪.‬‬
‫הפרשות‪:‬‬
‫(‪)1‬‬
‫כללי‬
‫הפרשות מוכרות כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית או מחויבות משתמעת כתוצאה מאירוע‬
‫שהתרחש בעבר‪ ,‬בגינן צפוי שימוש במשאבים כלכליים הניתנים לאומדן באופן מהימן על מנת לסלק את‬
‫המחויבות‪.‬‬
‫הסכום המוכר כהפרשה משקף את האומדן הטוב ביותר של ההנהלה לגבי הסכום שיידרש ליישוב‬
‫המחויבות בהווה במועד הדוח על המצב הכספי תוך הבאה בחשבון של הסיכונים ואי הוודאויות הכרוכים‬
‫במחויבות‪ .‬כאשר ההפרשה נמדדת תוך שימוש בתזרימי מזומנים חזויים לצורך יישוב המחויבות‪ ,‬הערך‬
‫הפנקסני של ההפרשה הוא הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים החזויים‪ .‬שינויים בגין ערך הזמן יזקפו‬
‫לדוח רווח והפסד‪.‬‬
‫כאשר כל הסכום או חלקו הדרוש ליישוב המחויבות בהווה צפוי להיות מושב על ידי צד שלישי‪ ,‬מכירה‬
‫הקבוצה בנכס‪ ,‬בגין ההשבה‪ ,‬עד לגובה ההפרשה שהוכרה‪ ,‬רק כאשר וודאי למעשה )‪(Virtually Certain‬‬
‫שהשיפוי יתקבל וכן ניתן לאומדו באופן מהימן‪.‬‬
‫(‪)2‬‬
‫תביעות משפטיות‬
‫הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית בהווה או מחויבות משתמעת‬
‫כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר‪ ,‬ויותר סביר מאשר לא )‪ (More likely than not‬כי הקבוצה תידרש‬
‫למשאביה הכלכליים לסילוק המחויבות‪ ,‬וניתן לאמוד אותה באופן מהימן‪ .‬כאשר השפעת ערך הזמן‬
‫מהותית‪ ,‬נמדדת ההפרשה בהתאם לערכה הנוכחי‪.‬‬
‫כד‪.‬‬
‫תשלומים מבוססי מניות‪:‬‬
‫תשלומים מבוססי מניות לעובדים ולאחרים המספקים שירותים דומים‪ ,‬המסולקים במכשירים הוניים של הקבוצה‬
‫נמדדים בשווים ההוגן במועד ההענקה‪ .‬הקבוצה מודדת במועד ההענקה את השווי ההוגן של המכשירים ההוניים‬
‫המוענקים על ידי שימוש במודל בלק‪-‬שולס‪ .‬כאשר המכשירים ההוניים המוענקים אינם מבשילים עד אשר אותם‬
‫עובדים משלימים תקופת שירות מוגדרת‪ ,‬הקבוצה מכירה בהסדרי התשלום מבוססי המניות בדוחות הכספיים על‬
‫פני תקופת ההבשלה כנגד גידול בהון‪ ,‬תחת סעיף עודפים‪ .‬בכל תאריך דוח על המצב הכספי‪ ,‬אומדת הקבוצה את‬
‫מספר המכ שירים ההוניים הצפוי להבשיל‪ .‬שינוי אומדן ביחס לתקופות קודמות מוכר בדוח רווח והפסד על פני‬
‫יתרת תקופת ההבשלה‪.‬‬
‫כה‪.‬‬
‫הכנסות והוצאות מימון‪:‬‬
‫הכנסות מימון כוללות הכנסות ריבית בגין סכומים שהושקעו‪ ,‬הכנסות מדיבידנדים‪ ,‬רווחים ממטבע חוץ ורווחים‬
‫ממכשירי גידור בגין החלק שאינו אפקטיבי המוכרים ברווח והפסד‪ .‬הכנסות ריבית מוכרות עם צבירתן‪ ,‬באמצעות‬
‫שיטת הריבית האפקטיבית‪ .‬הכנסות מדיבידנדים מוכרות במועד בו מוקנית לקבוצה הזכות לקבלת תשלום‪.‬‬
‫הוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית על הלוואות שהתקבלו‪ ,‬שינויים בגין ערך הזמן בגין הפרשות‪ ,‬שינויים בשווי‬
‫ההוגן של נכסים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד‪ ,‬הפסדים מירידת ערך של נכסים פיננסיים‪ .‬עלויות‬
‫האשראי‪ ,‬שאינן מהוונות‪ ,‬נזקפות לדוח רווח והפסד לפי שיטת הריבית האפקטיבית‪.‬‬
‫רווחים והפסדים מהפרשי שער מדווחים בנטו‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪2‬‬
‫‪-‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)‬
‫כו‪.‬‬
‫מסים על הכנסה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬
‫כללי‬
‫הוצאות )הכנסות( המסים על ההכנסה כוללות את סך המסים השוטפים‪ ,‬וכן את סך השינוי ביתרות המסים‬
‫הנדחים‪ ,‬למעט מסים נדחים הנובעים מעסקאות שנזקפו ישירות להון‪ ,‬ולעסקאות צירופי עסקים‪.‬‬
‫(‪)2‬‬
‫מסים שוטפים‬
‫הוצאות המסים השוטפים מחושבות בהתבסס על ההכנסה החייבת לצרכי מס של החברה וחברות‬
‫מאוחדות במהלך תקופת הדיווח‪ .‬ההכנסה החייבת שונה מהרווח לפני מסים על הכנסה‪ ,‬בשל הכללת או‬
‫אי הכללת פריטי הכנסות והוצאות אשר חייבים במס או ניתנים לניכוי בתקופות דיווח שונות‪ ,‬או שאינם‬
‫חייבים במס או ניתנים לניכוי‪ .‬נכסים והתחייבויות בגין מסים שוטפים חושבו בהתבסס על שיעורי המס‬
‫וחוקי המס אשר נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד תאריך הדוח על המצב הכספי‪.‬‬
‫נכסים והתחייבויות מסים שוטפים מוצגים בקיזוז כאשר לישות קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז‬
‫את הסכומים שהוכרו וכן כוונה לסלק על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו זמנית‪.‬‬
‫(‪)3‬‬
‫מסים נדחים‬
‫חברות הקבוצה יוצרות מסים נדחים בגין הפרשים זמניים בין ערכם לצורכי מס של נכסים והתחייבויות לבין‬
‫ערכם בדוחות הכספיים‪ .‬יתרות המסים הנדחים )נכס או התחייבות( מחושבות לפי שיעורי המס הצפויים‬
‫בעת מימושן‪ ,‬בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המס אשר נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה‪ ,‬עד‬
‫תאריך הדוח על המצב הכספי‪ .‬התחייבויות מסים נדחים מוכרות‪ ,‬בדרך כלל‪ ,‬בגין כל ההפרשים הזמניים‬
‫בין ערכם לצורכי מס של נכסים והתחייבויות לבין ערכם בדוחות הכספיים‪ .‬נכסי מסים נדחים מוכרים בגין‬
‫כל ההפרשים הזמניים הניתנים לניכוי עד לסכום שצפוי שתהיה הכנסה חייבת שכנגדה ניתן יהיה לנצל את‬
‫ההפרש הזמני הניתן לניכוי‪.‬‬
‫הקבוצה לא יוצרת מסים נדחים בגין הפרשים זמניים הנובעים מההכרה לראשונה במוניטין‪ ,‬וכן מההכרה‬
‫לראשונה בנכס או בהתחייבות במסגרת עסקה שאינה צירוף עסקים‪ ,‬כאשר במועד העסקה ההכרה‬
‫לראשונה בנכס או בהתחייבות לא משפיעה על הרווח החשבונאי ועל ההכנסה החייבת )הפסד לצרכי מס(‪.‬‬
‫בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש ההשקעות בחברות‬
‫מוחזקות‪ ,‬מאחר ובכוונת הקבוצה להחזיק בהשקעות ולפתחן‪ .‬כמו כן לא מובאים בחשבון מסים נדחים בגין‬
‫חלוקת רווחים בחברות מוחזקות בישראל‪ ,‬מאחר והדיבידנדים אינם חייבים במס‪.‬‬
‫לגבי חברות מוחזקות בחו"ל לא הובאו בחשבון מיסים נדחים בגין חלוקת רווחים‪ ,‬מאחר והחברה אינה‬
‫צופה חלוקת דיבידנדים מחברות אלו‪ ,‬או מימוש ההשקעה בחברות אלו בעתיד הנראה לעין‪.‬‬
‫נכסי והתחייבויות מסים נדחים מוצגים בקיזוז כאשר לישות קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז‬
‫נכסי מסים שוטפים כנגד התחייבויות מסים שוטפים‪ ,‬וכאשר הם מתייחסים למסים על ההכנסה המוטלים‬
‫על ידי אותה רשות מס‪ ,‬ובכוונת הקבוצה לסלק את נכסי והתחייבויות המסים השוטפים על בסיס נטו‪.‬‬
‫מסים נדחים בגין הפרשים זמניים המתייחסים לנדל"ן להשקעה נקבעים בהתבסס על שיעור המס הצפוי‬
‫בעת היפוך ההפרש הזמני‪ ,‬תחת ההנחה כי היפוך זה ייעשה בדרך של מכירת הנכס‪.‬‬
‫לעניין תיקון ‪" IAS 12‬מסים על ההכנסה"‪ ,‬ראה ביאור ‪.3‬א‪.‬‬
‫כז‪.‬‬
‫רווח למניה‪:‬‬
‫החברה מחשבת את סכומי הרווח הבסיסי למניה לגבי רווח או הפסד‪ ,‬המיוחס לבעלי המניות של החברה על ידי‬
‫חלוקת רווח או הפסד‪ ,‬המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה‪ ,‬בממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות‬
‫הקיימות במחזור במהלך תקופת הדיווח‪ .‬לצורך חישוב הרווח המדולל למניה מתאמת החברה את הרווח או‬
‫ההפסד‪ ,‬המיוחס לבעלי המניות הרגילות‪ ,‬ואת הממוצע המשוקלל של מספר המניות הקיימות במחזור‪ ,‬בגין‬
‫ההשפעות של כל המניות הפוטנציאליות המדללות‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪2‬‬
‫‪-‬‬
‫ביאור ‪3‬‬
‫‪-‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)‬
‫כח‪.‬‬
‫שערי חליפין ובסיס ההצמדה‪:‬‬
‫(‪)1‬‬
‫יתרות במטבע חוץ‪ ,‬או הצמודות אליו‪ ,‬נכללות בדוחות הכספיים לפי שערי החליפין היציגים שפורסמו על‬
‫ידי בנק ישראל והיו תקפים לתום תקופת הדיווח‪.‬‬
‫(‪)2‬‬
‫יתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן מוצגות בהתאם למדד הידוע האחרון בתום תקופת הדיווח‪.‬‬
‫(‪)3‬‬
‫להלן נתונים על שער החליפין של מטבעות חוץ ועל המדד‪:‬‬
‫שער החליפין היציג של‬
‫קורונה צ'כית‬
‫האירו‬
‫(ש"ח ל‪ 1-‬אירו) (ש"ח ל‪ 1-‬קורונה)‬
‫תאריך הדוחות הכספיים‪:‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2012 ,‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2011 ,‬‬
‫‪4.920‬‬
‫‪4.938‬‬
‫‪%‬‬
‫שיעורי השינוי‪:‬‬
‫לשנה שנסתיימה‪:‬‬
‫ביום ‪ 31‬בדצמבר‪2012 ,‬‬
‫ביום ‪ 31‬בדצמבר‪2011 ,‬‬
‫ביום ‪ 31‬בדצמבר‪2010 ,‬‬
‫)‪(0.4‬‬
‫‪4.2‬‬
‫)‪(12.9‬‬
‫מדד בישראל‬
‫מדד בגין‬
‫מדד ידוע‬
‫נקודות‬
‫נקודות‬
‫‪122.11‬‬
‫‪120.38‬‬
‫‪122.35‬‬
‫‪120.38‬‬
‫‪0.196‬‬
‫‪0.192‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪3.2‬‬
‫)‪(9.7‬‬
‫‪1.4‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪2.7‬‬
‫תקני דיווח כספי חדשים ופרשנויות שפורסמו‬
‫א‪.‬‬
‫תיקונים לתקנים המשפיעים על התקופה הנוכחית ו‪/‬או על תקופות דיווח קודמות‪:‬‬
‫‪‬‬
‫תיקון ‪" IAS 12‬מסים על ההכנסה"‬
‫התיקון קובע כי נכסי נדל"ן להשקעה הנמדדים בשווי הוגן בהתאם להוראות ‪ IAS 40‬יראו בהם כמי‬
‫שהשבת ערכם בספרים תהיה בדרך של מכירה‪ .‬בהתאם לכך‪ ,‬מסים נדחים יחושבו בהתאם לשיעורי‬
‫ובסיסי המס שיחולו בעת מכירת הנכס‪ .‬ההנחה האמורה ניתנת להפרכה במקרה בו הנדל"ן להשקעה הינו‬
‫בר‪-‬פחת ומוחזק בהתאם למודל עסקי אשר מטרתו הינה צריכה משמעותית לאורך זמן של כל ההטבות‬
‫הכלכליות הגלומות בנדל"ן להשקעה שלא בדרך של מכירה )אלא בדרך של שימוש(‪ .‬התיקון מיושם‬
‫למפרע לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום ‪ 1‬בינואר ‪ ,2012‬או לאחריו‪ .‬למידע נוסף ראה ביאור‬
‫‪ 28‬בדבר מסים על הכנסה‪.‬‬
‫להלן השפעת ההצגה מחדש בגין תיקון התקן הנ"ל על הדוחות הכספיים‪:‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪:2011‬‬
‫כפי שדווח‬
‫בעבר‬
‫אלפי ש"ח‬
‫השפעת‬
‫התיקון‬
‫אלפי ש"ח‬
‫כמדווח‬
‫בדוחות‬
‫כספיים אלו‬
‫אלפי ש"ח‬
‫השקעות והלוואות לחברות מוחזקות‬
‫‪438,474‬‬
‫‪13,536‬‬
‫‪452,010‬‬
‫עתודה למיסים נדחים‬
‫)‪(261,257‬‬
‫‪6,114‬‬
‫)‪(255,143‬‬
‫עודפים‬
‫)‪(887,490‬‬
‫)‪(19,650‬‬
‫)‪(907,140‬‬
‫‪28‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪3‬‬
‫‪-‬‬
‫תקני דיווח כספי חדשים ופרשנויות שפורסמו (המשך)‬
‫א‪.‬‬
‫תיקונים לתקנים המשפיעים על התקופה הנוכחית ו‪/‬או על תקופות דיווח קודמות‪( :‬המשך)‬
‫לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪:2011‬‬
‫כפי שדווח‬
‫בעבר‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪31,396‬‬
‫השפעת‬
‫התיקון‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪4,905‬‬
‫כמדווח‬
‫בדוחות‬
‫כספיים אלו‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪36,301‬‬
‫הוצאות מס‬
‫הפסד לשנה‬
‫)‪(101,498‬‬
‫‪1,680‬‬
‫)‪(99,818‬‬
‫)‪(9,269‬‬
‫‪6,585‬‬
‫)‪(2,684‬‬
‫הפסד לשנה המיוחס לבעלים של החברה‬
‫)‪(8,965‬‬
‫‪6,585‬‬
‫)‪(2,380‬‬
‫הפסד למניה רגילה אחת )בש"ח( בת ‪ 1‬ש"ח ע‪.‬נ‪ .‬המיוחס‬
‫לבעלים של החברה‬
‫)‪(0.32‬‬
‫‪0.24‬‬
‫)‪(0.08‬‬
‫רווח כולל לשנה‬
‫‪43,488‬‬
‫‪6,585‬‬
‫‪50,073‬‬
‫חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות‬
‫לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪:2010‬‬
‫ב‪.‬‬
‫חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות‬
‫כפי שדווח‬
‫בעבר‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪90,839‬‬
‫השפעת‬
‫התיקון‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪2,144‬‬
‫כמדווח‬
‫בדוחות‬
‫כספיים אלו‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪92,983‬‬
‫הוצאות מס‬
‫)‪(19,599‬‬
‫‪1,155‬‬
‫)‪(18,444‬‬
‫רווח נקי לשנה‬
‫‪14,521‬‬
‫‪3,299‬‬
‫‪17,820‬‬
‫רווח נקי לשנה המיוחס לבעלים של החברה‬
‫‪18,464‬‬
‫‪3,299‬‬
‫‪21,763‬‬
‫רווח למניה רגילה אחת )בש"ח( בת ‪ 1‬ש"ח ע‪.‬נ‪ .‬המיוחס לבעלים‬
‫של החברה‬
‫‪0.72‬‬
‫‪0.13‬‬
‫‪0.85‬‬
‫הפסד כולל לשנה‬
‫)‪(282,284‬‬
‫‪3,299‬‬
‫)‪(278,985‬‬
‫תקנים ופרשנויות חדשים שפורסמו‪ ,‬אשר אינם בתוקף‪ ,‬ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי הקבוצה‪ ,‬אשר‬
‫השפעתם על הדוחות הכספיים אינה צפויה להיות מהותית‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪" IFRS 9‬מכשירים פיננסיים"‬
‫התקן החדש מפרט את הוראות הסיווג והמדידה של נכסים והתחייבויות פיננסיים‪ .‬הוראות התקן חלות‬
‫בדרך של יישום למפרע‪ ,‬למעט חריגים כמפורט בתקן‪ ,‬לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום ‪1‬‬
‫בינואר ‪ 2015‬או לאחר מכן‪ .‬יישום מוקדם אפשרי‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪3‬‬
‫‪-‬‬
‫תקני דיווח כספי חדשים ופרשנויות שפורסמו (המשך)‬
‫ב‪.‬‬
‫תקנים ופרשנויות חדשים שפורסמו‪ ,‬אשר אינם בתוקף‪ ,‬ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי הקבוצה‪ ,‬אשר‬
‫השפעתם על הדוחות הכספיים אינה צפויה להיות מהותית‪( :‬המשך)‬
‫‪‬‬
‫‪" IFRS 10‬דוחות כספיים מאוחדים"‬
‫התקן קובע מודל חדש לצורך קביעת קיומה של שליטה בישות אחרת בהתבסס על הכוח של המשקיע‬
‫ביחס למושקעת‪ ,‬חשיפתו לתשואות משתנות ממעורבותו בה ויכולתו לעשות שימוש בכוחו על מנת‬
‫להשפיע על היקף התשואות‪ .‬התקן אינו כולל שינוי בנהלי איחוד דוחות כספיים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪" IFRS 11‬הסדרים משותפים"‬
‫התקן קובע כי הסדר משותף הינו הסדר אשר לשני צדדים או יותר קיימת שליטה )כהגדרתה ב‪10 -‬‬
‫‪ (IFRS‬משותפת בו‪ .‬בנוסף לכך‪ ,‬מגדיר התקן שני סוגים של הסדרים משותפים ‪ -‬מיזמים משותפים‪ ,‬אשר‬
‫יוצגו לפי שיטת השווי המאזני‪ ,‬ופעילויות בשליטה משותפת‪ ,‬אשר תוצגנה בידי הישות המחזיקה בשליטה‬
‫משותפת בהן בגובה חלקה היחסי בנכסים‪ ,‬התחייבויות‪ ,‬הכנסות והוצאות הפעילות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪" IFRS 12‬גילויים בגין מעורבות עם ישויות אחרות"‪.‬‬
‫התקן קובע דרישות גילוי ביחס לזכויות של ישות בחברות מאוחדות‪ ,‬הסדרים משותפים‪ ,‬חברות כלולות‬
‫וישויות מובנות שאינן מאוחדות‪ .‬מטרת הגילויים הינה לסייע בהערכת האופי והסיכונים הנלווים בקשר עם‬
‫הזכויות בישויות האמורות והשפעתן של זכויות אלה על הדוחות הכספיים של הישות המדווחת‪.‬‬
‫‪‬‬
‫)‪" IAS 28 (2011‬השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות"‬
‫התקן קובע כי שיטת השווי המאזני תיושם לגבי חברות כלולות ועסקאות משותפות כאחד‪ .‬בנוסף לכך‪,‬‬
‫קובע התקן כי כאשר השקעה במיזם משותף מסווגת כהשקעה בחברה כלולה‪ ,‬או להיפך‪ ,‬לא מבוצעת‬
‫מדידה מחדש של הזכויות בישות המושקעת‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪" IFRS 13‬מדידת שווי הוגן"‬
‫התקן מחליף את הוראות מדידת השווי ההוגן הפרטניות בתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים השונים‪,‬‬
‫בהוראות שתקובצנה בתקן אחד אשר יהווה מדריך למדידת שווי הוגן‪ .‬בהתאם לכך‪ ,‬נקבעו הוראות‬
‫למדידת שווי הוגן עבור כל הפריטים הנמדדים בשווי הוגן בדוח על המצב הכספי או לצורכי גילוי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫תיקון ‪( IAS 1‬מתוקן) "הצגת דוחות כספיים" (בדבר הצגת פריטי הרווח הכולל האחר בדוח על הרווח‬
‫הכולל)‬
‫התיקון קובע כי פריטים הנכללים ברווח כולל אחר יופרדו ויוצגו באחת משתי קבוצות ‪ -‬פריטים אשר יסווגו‬
‫בעתיד לרווח והפסד‪ ,‬ופריטים אשר לא יסווגו בעתיד לדוח רווח והפסד‪.‬‬
‫‪‬‬
‫תיקון ‪" IFRS 7‬מכשירים פיננסיים‪ :‬גילויים" (קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות)‬
‫התיקון קובע דרישות גילוי נוספות בנוגע לקיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות על מנת לאפשר‬
‫הערכה של ההשפעות האפשריות של הסכמי הקיזוז למיניהם‪ .‬התיקון ייושם למפרע לתקופות דיווח‬
‫שנתיות המתחילות ביום ‪ 1‬בינואר ‪ ,2013‬או לאחריו‪ .‬אימוץ מוקדם אפשרי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫תיקון ‪" IAS 34‬דיווח כספי לדוחות ביניים"‬
‫במסגרת התיקון נקבע כי יינתן גילוי בדוחות הביניים אודות סך הנכסים וההתחייבויות של מגזר בר דיווח‬
‫מסוים במידה וסכומים אלו נסקרים באופן שוטף על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי‪ ,‬ובמידה שחל‬
‫בסכומים אלו שינוי משמעותי ביחס לסכומים שניתן לגביהם גילוי בדוחות הכספיים השנתיים האחרונים של‬
‫החברה‪ .‬תיקון זה ייושם לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום ‪ 1‬בינואר ‪ ,2013‬או לאחריו‪ .‬יישום‬
‫מוקדם אפשרי‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪3‬‬
‫‪-‬‬
‫ביאור ‪4‬‬
‫‪-‬‬
‫תקני דיווח כספי חדשים ופרשנויות שפורסמו (המשך)‬
‫ב‪.‬‬
‫תקנים ופרשנויות חדשים שפורסמו‪ ,‬אשר אינם בתוקף‪ ,‬ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי הקבוצה‪ ,‬אשר‬
‫השפעתם על הדוחות הכספיים אינה צפויה להיות מהותית‪( :‬המשך)‬
‫‪‬‬
‫תיקון ‪( IAS 1‬מתוקן) "הצגת דוחות כספיים" (בדבר הצגת דוח על המצב הכספי לתחילת התקופה‬
‫הקודמת)‬
‫במסגרת התיקון נקבע כי במקרים בהם ישות מיישמת מדיניות חשבונאית למפרע ו‪/‬או מבצעת הצגה‬
‫מחדש ו‪/‬או סיווג מחדש של פריטים בדוחותיה הכספיים‪ ,‬אשר משפיע באופן מהותי על הדוח על המצב‬
‫הכספי לתחילת התקופה הקודמת לשנת הדיווח‪ ,‬עליה להציג דוח על המצב הכספי לאותו מועד‪ .‬כמו כן‪,‬‬
‫הובהר במסגרת התיקון כי חברות אינן נדרשות להציג ביאורים לגבי אותו דוח נוסף על המצב הכספי‪.‬‬
‫התיקון ייושם למפרע לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום ‪ 1‬בינואר ‪ ,2013‬או לאחריו‪ .‬יישום‬
‫מוקדם אפשרי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫תיקון ‪" IAS 32‬מכשירים פיננסיים הצגה"‬
‫התיקון מבהיר כי מסים על הכנסה בגין חלוקות שמבוצעות למחזיקים במכשירים הוניים ובגין עלויות עסקה‬
‫הונית יטופלו בהתאם להוראות ‪" IAS 12‬מסים על הכנסה" ולא לפי ההנחיות הקודמות בתקן לפיהן מסים‬
‫על הכנסה‪ ,‬החלים בעת חלוקה ייזקפו ישירות להון‪ .‬התיקון מיושם למפרע לתקופות דיווח שנתיות‬
‫המתחילות ביום ‪ 1‬בינואר ‪ ,2013‬או לאחריו‪ .‬יישום מוקדם אפשרי‪.‬‬
‫שיקולי דעת חשבונאיים קריטיים ומקורות מפתח לאומדני אי וודאות‬
‫א‪.‬‬
‫כללי‪:‬‬
‫ביישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה‪ ,‬המתוארת בביאור ‪ 2‬לעיל‪ ,‬נדרשת הנהלת החברה‪ ,‬במקרים מסוימים‪,‬‬
‫להפעיל שיקול דעת חשבונאי נרחב בנוגע לאומדנים והנחות בקשר לערכם הפנקסני של נכסים והתחייבויות‬
‫שאינם בהכרח בנמצא ממקורות אחרים‪ .‬האומדנים וההנחות הקשורות‪ ,‬מבוססים על ניסיון העבר וגורמים אחרים‬
‫הנחשבים כרלוונטיים‪ .‬התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה‪.‬‬
‫האומדנים וההנחות שבבסיסם‪ ,‬נבחנים בידי ההנהלה באופן שוטף‪ .‬שינויים באומדנים החשבונאיים מוכרים רק‬
‫בתקופה בה בוצע שינוי באומדן במידה והשינוי משפיע רק על אותה תקופה או מוכרים בתקופה האמורה‬
‫ובתקופות עתידיות במקרים בהם השינוי משפיע הן על התקופה הנוכחית והן על התקופות העתידיות‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מקורות מפתח לאומדני אי וודאות‪:‬‬
‫(‪)1‬‬
‫שווי הוגן של נדל"ן להשקעה‬
‫כאמור בביאור ‪.2‬טו‪ ,‬הנדל"ן להשקעה של הקבוצה מוצג לפי שוויו ההוגן‪ ,‬כאשר שינויים בשוויו ההוגן‬
‫נזקפים לדוח רווח והפסד כהכנסות או כהוצאות‪.‬‬
‫לצורך קביעת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה מתבססת הנהלת החברה‪ ,‬בעיקר‪ ,‬על הערכות שווי‬
‫המבוצעות לכל הפחות אחת לשנה על ידי שמאי מקרקעין חיצוניים בלתי תלויים בעלי ידע‪ ,‬ניסיון ומומחיות‬
‫נדרשים‪ .‬הנהלת החברה נוהגת לקבוע את השווי ההוגן לפי שיטות הערכה מקובלות לנכסי נדל"ן‪ ,‬בעיקר‬
‫היוון תזרימי מזומנים והשוואה של מחירי מכירה של נכסים דומים ונכסי הקבוצה בסביבה הקרובה‪ .‬כאשר‬
‫נעשה שימוש בשיטת היוון תזרימי המזומנים‪ ,‬לשיעור הריבית המנכה את תזרימי המזומנים נטו הצפויים‬
‫מהנכס‪ ,‬נודעת השפעה משמעותית על שוויו ההוגן‪.‬‬
‫בקביעת השווי ההוגן נלקחים בחשבון‪ ,‬בין היתר וככל שרלוונטי‪ ,‬מיקום הנכס ומצבו הפיזי‪ ,‬איכות השוכרים‬
‫ואיתנותם‪ ,‬תקופות השכירות‪ ,‬מחירי שכירות לנכסים דומים‪ ,‬התאמות נדרשות למחירי השכירות הקיימים‪,‬‬
‫מידת האכלוס בפועל והחזויה של הנכס ועלויות תפעולו‪ .‬שינוי בערכו של מי ממרכיבים אלו‪ ,‬או בכולם‪ ,‬יכול‬
‫להשפיע באופן משמעותי על שוויו ההוגן של הנכס כפי שנאמד על ידי הנהלת החברה‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪4‬‬
‫‪-‬‬
‫שיקולי דעת חשבונאיים קריטיים ומקורות מפתח לאומדני אי וודאות (המשך)‬
‫ב‪.‬‬
‫מקורות מפתח לאומדני אי וודאות‪( :‬המשך)‬
‫(‪)1‬‬
‫שווי הוגן של נדל"ן להשקעה (המשך)‬
‫הקבוצה חותרת לקביעת שווי הוגן אובייקטיבי ככל שניתן‪ ,‬אך עם זאת תהליך אמידת השווי ההוגן של‬
‫נדל"ן להשקעה כולל גם אלמנטים סובייקטיביים‪ ,‬שמקורם בין השאר בניסיון העבר של הנהלת החברה‬
‫והבנתה את הצפוי להתרחש בשוק הנדל"ן להשקעה במועד שבו נקבע אומדן השווי ההוגן‪ .‬לאור זאת‪,‬‬
‫ולאור האמור בפסקה הקודמת‪ ,‬קביעת השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה של הקבוצה מחייבת שיקול דעת‪.‬‬
‫שינויים בהנחות המשמשות לקביעת השווי ההוגן יכולים להשפיע באופן מהותי על מצבה ותוצאות‬
‫פעולותיה של הקבוצה‪ .‬הערך הפנקסני של נכסי הנדל"ן להשקעה הנמדדים בשווי הוגן ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪ 2012‬מסתכם לסך של כ‪ 4,958,786 -‬אלפי ש"ח )‪ 31‬בדצמבר ‪ 4,096,768 :2011‬אלפי ש"ח(‪.‬‬
‫לפרטים נוספים אודות ההנחות בהן עשתה הקבוצה שימוש באמידת השווי ההוגן של נכסי נדל"ן‬
‫להשקעה‪ ,‬ראה ביאור ‪.5‬‬
‫(‪)2‬‬
‫שווי הוגן של נדל"ן להשקעה בהקמה‬
‫כאמור בביאור ‪.2‬טו‪ ,‬הנדל"ן להשקעה בהקמה של הקבוצה מוצג לפי שוויו ההוגן לתום תקופת הדיווח‪,‬‬
‫כאשר שינויים בשוויו ההוגן נזקפים לרווח והפסד כהכנסות או כהוצאות‪.‬‬
‫לצורך קביעת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה בהקמה מתבססת הנהלת החברה‪ ,‬בעיקר‪ ,‬על הערכות שווי‬
‫המבוצעות לכל הפחות אחת לשנה על ידי שמאי מקרקעין חיצוניים בלתי תלויים בעלי ידע‪ ,‬ניסיון ומומחיות‬
‫נדרשים‪ .‬הנהלת החברה נוהגת לקבוע את השווי ההוגן לפי שיטות הערכה מקובלות לנכסי נדל"ן‪ ,‬בעיקר‬
‫בשיטת החילוץ‪ ,‬ובמקרים מסוימים בשיטת ההשוואה‪.‬‬
‫בקביעת השווי ההוגן נלקחים בחשבון‪ ,‬בין היתר וככל שרלוונטי‪ ,‬משך הקמת הפרויקט‪ ,‬גובה דמי השכירות‬
‫שהוא יניב‪ ,‬העלות הנוספת שדרושה להקמתו עד לתפעולו השוטף וכן שיעור הריבית‪ ,‬פרמיית הסיכון של‬
‫הפרויקט ושיעור ההיוון הנדרש‪ .‬שינוי בערכו של מי ממרכיבים אלו‪ ,‬או בכולם‪ ,‬יכול להשפיע באופן‬
‫משמעותי על שוויו ההוגן של הנכס כפי שנאמד על ידי הנהלת החברה‪.‬‬
‫הקבוצה חותרת לקביעת שווי הוגן אובייקטיבי ככל שניתן‪ ,‬אך עם זאת תהליך אמידת השווי ההוגן של‬
‫נדל"ן להשקעה בהקמה כולל גם אלמנטים סובייקטיביים‪ ,‬שמקורם בין השאר בניסיון העבר של הנהלת‬
‫החברה והבנתה את הצפוי להתרחש בשוק הנדל"ן להשקעה במועד שבו נקבע אומדן השווי ההוגן‪ .‬לאור‬
‫זאת‪ ,‬ולאור האמור בפסקה הקודמת‪ ,‬קביעת השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה בהקמה של הקבוצה‬
‫מחייבת שיקול דעת‪ .‬שינויים בהנחות המשמשות לקביעת השווי ההוגן יכולים להשפיע באופן מהותי על‬
‫מצבה ותוצאות פעולותיה של הקבוצה‪ .‬הערך הפנקסני של נכסי הנדל"ן להשקעה בהקמה הנמדדים בשווי‬
‫הוגן ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2012‬מסתכם לסך של כ‪ 779,590-‬אלפי ש"ח‪ 31) .‬בדצמבר ‪ 2011‬כ‪817,211-‬‬
‫אלפי ש"ח(‪.‬‬
‫לפרטים נוספים אודות ההנחות בהן עשתה הקבוצה שימוש באמידת השווי ההוגן של נכסי נדל"ן להשקעה‬
‫בהקמה‪ ,‬ראה ביאור ‪.6‬ג‪.‬‬
‫(‪)3‬‬
‫ירידת ערך של מלאי מקרקעין ובניינים למכירה‬
‫ירידת ערך של מלאי בניינים למכירה ומלאי מקרקעין‪ ,‬נבחנת בהתבסס על מחירי המכירה הצפויים במהלך‬
‫העסקים הרגיל‪ ,‬בניכוי אומדן עלויות ההשלמה הנדרשות‪ ,‬עלויות אשראי ועלויות המכירה הנדרשות‬
‫למכירת המלאי‪.‬‬
‫כמו כן חלק ממלאי בניינים למכירה ומלאי מקרקעין נבחנו בהתאם לגישת ההשוואה לנכסים דומים‪.‬‬
‫הערך הפנקסני של מלאי בניינים למכירה ומלאי מקרקעין ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2012‬הוא ‪ 193,083‬אלפי‬
‫ש"ח ו‪ 953,336 -‬אלפי ש"ח‪ ,‬בהתאמה )‪ 31‬בדצמבר ‪ 189,598 :2011‬אלפי ש"ח ו‪ 1,006,721 -‬אלפי‬
‫ש"ח‪ ,‬בהתאמה(‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪4‬‬
‫‪-‬‬
‫שיקולי דעת חשבונאיים קריטיים ומקורות מפתח לאומדני אי וודאות (המשך)‬
‫ב‪.‬‬
‫מקורות מפתח לאומדני אי וודאות‪( :‬המשך)‬
‫(‪)4‬‬
‫הפרשות להליכים משפטיים‬
‫נגד הקבוצה תלויות ועומדות ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2012‬תביעות בסכום כספי כולל של כ‪ 51 -‬מיליון ש"ח‪,‬‬
‫אשר בגינן נזקפה הפרשה בסך כולל של כ‪ 4 -‬מיליון ש"ח‪ ,‬שלדעת הנהלת החברה הינה הפרשה מספקת‬
‫וזאת‪ ,‬בין היתר‪ ,‬בהסתמך על חוות הדעת של היועצים המשפטיים של הקבוצה‪.‬‬
‫לצורך בחינת הנפקות המשפטית של תביעות אלה‪ ,‬וקביעת הסבירות כי הן תתממשנה לרעתה‪ ,‬מסתמכת‬
‫הנהלת החברה על חוות דעת של יועצים משפטיים ומקצועיים‪ .‬לאחר שיועציה של החברה מגבשים את‬
‫עמדתם המשפטית ואת סיכוייה של החברה באשר לנשוא התביעה‪ ,‬בין אם החברה תצטרך לשאת‬
‫בתוצאותיה או שיש ביכולתה לדחות אותה‪ ,‬אומדת הנהלת החברה את הסכום אותו יש לרשום בדוחות‬
‫הכספיים‪ ,‬אם בכלל‪.‬‬
‫פרשנות שונה מזו של יועציה המשפטיים של החברה למצב חוקי קיים‪ ,‬הבנה שונה של הנהלת החברה‬
‫לגבי חוזי התקשרות וכן שינויים שמקורם בפסיקה רלוונטית או בתוספת עובדות חדשות‪ ,‬יש בהם כדי‬
‫להשפיע על ערכה של ההפרשה הכוללת בגין ההליכים המשפטיים העומדים כנגד החברה ובכך להשפיע‬
‫באופן מהותי על מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה של הקבוצה‪.‬‬
‫(‪)5‬‬
‫מסים על הכנסה‬
‫הקבוצה כפופה לחוקי המס במספר מדינות‪ .‬שיקול דעת נרחב נדרש לצורך קביעת ההתחייבות למס שוטף‬
‫ורישום מיסים נדחים של כל אחת מחברות הקבוצה‪.‬‬
‫לקבוצה עסקאות רבות‪ ,‬אשר תוצאות המס לגביהן אינן וודאיות ושבגין חלקן הוצאה לחברה שומה בצו על‬
‫ידי רשויות המס‪ .‬הקבוצה מכירה בהתחייבויות בגין תוצאות המס של עסקאות אלה‪ ,‬בהתבסס על אומדני‬
‫ההנהלה‪ ,‬אשר מסתמכת על יועצים מקצועיים‪ ,‬בנוגע לעיתוי וגובה חבות המס הנובעת מעסקאות אלה‪.‬‬
‫כאשר תוצאת המס של עסקאות אלה שונה מאומדני ההנהלה‪ ,‬יוקטנו ‪/‬יוגדלו הוצאות המסים‬
‫וההתחייבויות למסים נדחים במועד קביעת השומה הסופית‪.‬‬
‫(‪)6‬‬
‫שווי הוגן של נגזרים‬
‫השווי ההוגן של חוזי אקדמה )‪ (Forward‬על מטבע חוץ מבוסס על מחירי השוק הרשומים שלהם‪Listed ) ,‬‬
‫‪ (market price‬באם זמינים‪ .‬בהעדר מחירי שוק כאמור‪ ,‬נאמד השווי הוגן על בסיס היוון ההפרש בין מחיר‬
‫ה‪ Forward-‬הנקוב בחוזה לבין מחיר ה‪ Forward-‬הנוכחי בגין יתרת התקופה של החוזה עד לפדיון‪ ,‬תוך‬
‫שימוש בשיעור ריבית מתאים‪.‬‬
‫השווי ההוגן של חוזים להחלפת ריבית )‪ (Swaps‬מבוסס על ציטוטים של בנקים ‪ /‬ברוקרים‪ .‬סבירות‬
‫הציטוטים נבחנת באמצעות היוון אומדן תזרימי המזומנים העתידיים על בסיס התנאים ואורך התקופה עד‬
‫לפדיון של כל חוזה ותוך שימוש בשיעורי ריבית שוק של מכשיר דומה למועד המדידה‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪5‬‬
‫‪-‬‬
‫נדל"ן להשקעה‬
‫א‪.‬‬
‫להלן התנועה בנדל"ן להשקעה במהלך השנה‪:‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫ב‪.‬‬
‫יתרה לתחילת השנה‬
‫‪4,096,768‬‬
‫‪4,036,390‬‬
‫תוספות במהלך השנה‪:‬‬
‫השקעות‬
‫כניסה לאיחוד )ראה ביאור ‪.30‬ב(‬
‫מעבר מנדל"ן להשקעה בהקמה )ראה סעיף ד‪(2.‬‬
‫סה"כ תוספות‬
‫‪28,030‬‬
‫‪483,717‬‬
‫‪250,587‬‬
‫‪762,334‬‬
‫‪20,240‬‬
‫‬‫‬‫‪20,240‬‬
‫גריעות במהלך השנה‪:‬‬
‫מעבר לנדל"ן להשקעה בהקמה )ראה סעיף ד‪(3.‬‬
‫תיקון לא מהותי של יתרת פתיחה עודפים‬
‫מימושים‬
‫סיווג לנכסים המוחזקים למכירה )ראה ביאור ‪.35‬א(‬
‫סה"כ גריעות‬
‫‬‫‬‫‬‫)‪(65,632‬‬
‫)‪(65,632‬‬
‫)‪(15,620‬‬
‫)‪(27,395‬‬
‫)‪(35,000‬‬
‫‬‫)‪(78,015‬‬
‫הפרשי תרגום נטו הנובעים מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ‬
‫שינויים בשווי ההוגן‪ ,‬נטו‬
‫)‪(13,444‬‬
‫‪178,760‬‬
‫‪119,204‬‬
‫)‪(1,051‬‬
‫יתרה לסוף השנה‬
‫‪4,958,786‬‬
‫‪4,096,768‬‬
‫שיטות הערכת השווי של נדל"ן להשקעה‪:‬‬
‫השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה נקבע על בסיס הערכות שווי שבוצעו על ידי מעריכים חיצוניים בלתי תלויים ובעלי‬
‫כישורים מקצועיים מתאימים לגבי מיקום וסוג הנדל"ן להשקעה המוערך‪ .‬השווי ההוגן נקבע בהתבסס על עסקאות‬
‫שנערכו לאחרונה בשוק ביחס לנדל"ן דומה ובמיקום דומה לזה של הנדל"ן שבבעלות החברה‪ ,‬במידה שקיימות‬
‫עסקאות כאלו‪ ,‬וכן בהתבסס על היוון תחזיות תזרימי מזומנים הצפויים לנבוע מהנכסים‪.‬‬
‫ראה עוד בביאור ‪.4‬ב'‪ 1.‬בדבר האומדנים בהם נעשה שימוש לצורך קביעת השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה‪.‬‬
‫שיעורי ההיוון ששימשו את מעריכי השווי ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2012‬הינם כדלקמן‪:‬‬
‫שטחי משרדים ומסחר‬
‫שטחי אחסנה‪ ,‬תעשיה‬
‫וחניונים‬
‫ישראל‬
‫‪%‬‬
‫צ'כיה‬
‫‪%‬‬
‫בולגריה‬
‫‪%‬‬
‫סרביה‬
‫‪%‬‬
‫רומניה‬
‫‪%‬‬
‫פולין‬
‫‪%‬‬
‫‪7.25-10‬‬
‫‪7.1-9‬‬
‫‪10-10.5‬‬
‫‪9.25-10.25‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8.5-10‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫שיעורי ההיוון ששימשו את מעריכי השווי ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2011‬הינם כדלקמן‪:‬‬
‫שטחי משרדים ומסחר‬
‫שטחי אחסנה‪ ,‬תעשיה‬
‫וחניונים‬
‫ישראל‬
‫‪%‬‬
‫צ'כיה‬
‫‪%‬‬
‫‪7.75-10‬‬
‫‪7.75-8.6‬‬
‫‪8.25-12‬‬
‫‪-‬‬
‫‪34‬‬
‫בולגריה‬
‫‪%‬‬
‫‪9.75-10.5‬‬
‫‪-‬‬
‫סרביה‬
‫‪%‬‬
‫רומניה‬
‫‪%‬‬
‫פולין‬
‫‪%‬‬
‫‪9.38-10.5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8.5‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪5‬‬
‫‪-‬‬
‫נדל"ן להשקעה (המשך)‬
‫ג‪.‬‬
‫סכומים שהוכרו בדוח רווח והפסד‪:‬‬
‫לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫ד‪.‬‬
‫שינוי בשווי הוגן נדל"ן להשקעה‪ ,‬נטו‬
‫‪178,760‬‬
‫)‪(1,051‬‬
‫‪18,682‬‬
‫הכנסות שכירות מנדל"ן להשקעה‬
‫‪328,937‬‬
‫‪315,534‬‬
‫‪307,460‬‬
‫הוצאות תפעוליות ישירות הנובעות מנדל"ן להשקעה שהפיק‬
‫הכנסות שכירות‬
‫)‪(12,659‬‬
‫)‪(15,050‬‬
‫)‪(25,844‬‬
‫מידע נוסף‪:‬‬
‫(‪)1‬‬
‫פרטים על מקרקעין בחכירה‬
‫(א)‬
‫בישראל‬
‫)‪(1‬‬
‫נדל"ן להשקעה כולל מבנים להשכרה בנס ציונה הנמצאים על קרקע בחכירה עבורם נחתם‬
‫הסכם בין החברה לבין מכון ויצמן למדע )להלן ‪" -‬המכון"(‪ ,‬לפיו קיבלה החברה זכות‬
‫לחכירת קרקע וזאת לשם הקמת פארק לתעשיות עתירות מדע המאושרות על ידי המכון‪.‬‬
‫לפי תנאי ההסכם‪ ,‬הקרקע והבניינים שהוקמו‪ ,‬יחד עם המתקנים בהם‪ ,‬יהפכו לרכוש המכון‬
‫ללא תמורה בתום תקופת החכירה בשנת ‪.2029‬‬
‫בגין חכירה זו על החברה לשלם דמי חכירה שנתיים בשיעור ‪ 7%‬משווי הקרקע ללא פיתוח‬
‫והשבחות שבוצעו על‪-‬ידי החברה‪ ,‬כפי שיוערך על ידי שמאי מקרקעין מדי עשר שנים‪ .‬נכון‬
‫למועד אישור הדוחות הכספיים משלימה החברה הערכה לגבי השטח שפותח בשלב‬
‫הראשון‪ ,‬לפי מחירי הקרקע בשנת ‪ .2011‬כמו כן במהלך שנת החשבון הושלמה הערכת‬
‫שלב ב' לפי מחירי הקרקע בשנת ‪ ,2009‬אשר גררה הפחתה בדמי החכירה בהיקף של כ‪-‬‬
‫‪ 650‬אלפי ש"ח לשנה‪ .‬דמי החכירה הנוכחיים )לאחר ההפחתה( המשולמים למכון הינם‬
‫בסך של כ‪ 5,193 -‬אלפי ש"ח‪ ,‬וצמודים למדד המחירים לצרכן‪.‬‬
‫)‪(2‬‬
‫בית אפריקה ישראל ביהוד )אשר חלקה של החברה בו הינו ‪ (40%‬נמצא על קרקע‬
‫המוחזקת בתנאי חכירה מהוונת לתקופה של ‪ 49‬שנים )עד שנת ‪ (2042‬עם אופציה‬
‫להארכה ל‪ 49-‬שנים נוספות‪.‬‬
‫)‪(3‬‬
‫זכויות בקרקע ומבנים להשכרה במגדל העמק שנרכשו על ידי חברה מאוחדת‪ ,‬המשמשים‬
‫כפארק לתעשיות עתירות מדע‪ ,‬הזכויות בקרקע מוחזקות בחכירה מהוונת בשיעור ‪91%‬‬
‫עד שנת ‪ 2044‬עם אופציה להארכה ב‪ 49-‬שנים‪.‬‬
‫)‪(4‬‬
‫זכויות בקרקע בלוד בבעלותה של חברה מאוחדת המוחזקות בתנאי חכירה מהוונת‬
‫ממינהל מקרקעי ישראל לתקופה של ‪ 49‬שנים )המסתיימת בשנת ‪ (2052‬עם אופציה‬
‫להארכה ל‪ 49 -‬שנים נוספות‪ .‬על השטח הוקמו בניינים לתעשיות עתירות ידע ומחשבים‪.‬‬
‫זכויות החכירה טרם נרשמו על שם החברה המאוחדת‪.‬‬
‫)‪(5‬‬
‫לחברה מאוחדת זכויות בקרקע בנס ציונה שנרכשה ממכון ויצמן למדע בדרך של חכירה‬
‫לדורות‪ ,‬עליה הוקמו מבנים המושכרים לתעשיות עתירות ידע אשר הושכרו תמורת דמי‬
‫שכירות כלכליים‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪5‬‬
‫‪-‬‬
‫נדל"ן להשקעה (המשך)‬
‫ד‪.‬‬
‫מידע נוסף‪( :‬המשך)‬
‫(‪)1‬‬
‫פרטים על מקרקעין בחכירה (המשך)‬
‫(ב)‬
‫בחו"ל‬
‫)‪(1‬‬
‫מקרקעין באמסטרדם )הולנד( ‪-‬‬
‫זכויות בקרקע ובבניין באמסטרדם ובו כ‪ 3,000-‬מ"ר של שטחי משרדים להשכרה‬
‫המוחזקים על ידי חברה מאוחדת ומושכרים בחלקם‪ .‬הקרקע חכורה מעיריית אמסטרדם‬
‫עד שנת ‪.2040‬‬
‫)‪(2‬‬
‫מקרקעין בפראג )צ'כיה( ‪-‬‬
‫לקבוצה זכויות בקרקע ובמבנים שנרכשו על ידי חברה מאוחדת והושכרו עם סיום שיפוצם‪.‬‬
‫הקרקעות נחכרו מהרשויות בצ'כיה לתקופה של ‪ 50‬שנה עד ליום ‪ 31‬במרץ ‪,2048‬‬
‫בתמורה לדמי חכירה שנתיים‪.‬‬
‫)‪)2‬‬
‫סיום הקמה‬
‫בשנת החשבון השלימה הקבוצה את הבניה של הפרוייקטים הבאים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫פרוייקט בית פסגות בתל‪-‬אביב‪.‬‬
‫שלב ב' בפרוייקט קלאסיק ‪ 7‬בפראג‪ ,‬צ'כיה‪.‬‬
‫בניין המשרדים הראשון בפרוייקט אפ"י פארק קוטרוצ'ני בבוקרשט‪ ,‬רומניה‪.‬‬
‫בהתאם לכך סווגו ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2012‬הפרוייקטים הנ"ל מנדל"ן להשקעה בהקמה לנדל"ן להשקעה‪.‬‬
‫(‪)3‬‬
‫בעקבות התחלת עבודות הפיתוח של קרקע במתחם פארק המדע קריית וויצמן בנס ציונה והתחלת‬
‫עבודות הבנייה של בניין נוסף שם‪ ,‬סיווגה החברה בשנת ‪ 2011‬את הקרקע הנ"ל מסעיף נדל"ן להשקעה‬
‫לסעיף נדל"ן להשקעה בהקמה‪.‬‬
‫(‪)4‬‬
‫בחודש אוגוסט ‪ 2012‬החברה הגיעה להסדר ביניים לתקופה של עד ‪ 12‬חודשים עם השותף בפרויקט‬
‫קונקורד בבני ברק )חלק החברה ‪ (63%‬וזאת במסגרת בוררות‪ ,‬לפיה החל מיום ‪ 1‬ביולי ‪ 2012‬תעשה‬
‫הפרדה כלכלית בין שלב א' של הפרויקט הכולל שטחים להשכרה של ‪ 12,981‬מ"ר לבין שלב ב' של‬
‫הפרויקט הכולל שטחים להשכרה ‪ 22,341‬מ"ר‪.‬‬
‫החברה תנהל את שלב ב' של הפרויקט‪ ,‬תהיה זכאית לכל ההכנסות ותחוייב בכל ההוצאות הנובעות‬
‫משלב זה‪ ,‬זאת כאשר השותף ינהל את שלב א' ויהיה זכאי לכל ההכנסות ויחוייב בכל ההוצאות הנובעות‬
‫משלב זה‪ .‬כמו כן יעשו הסדרים בדבר הניהול והשימוש במערכות ובשטחים המשרתים את שני הבניינים‬
‫כולל שטחי החניה‪.‬‬
‫הצדדים להסדר הביניים יפעלו במשותף לעגן את הסכמות אלו בהסכם היפרדות תוך ‪ 12‬חודשים מתאריך‬
‫החתימה על הסדר זה‪ .‬ובהתאם‪ ,‬החברה לא זקפה החל מהרבעון השלישי של שנת ‪ 2012‬הכנסות בגין‬
‫שלב א' של הפרוייקט ומאידך זקפה את מלוא ההכנסות )‪ (100%‬בגין שלב ב'‪.‬‬
‫החברה אינה צופה השפעה מהותית על סך שווי הנכס עם השלמת ההיפרדות מהשותף‪.‬‬
‫(‪)5‬‬
‫למידע בדבר שיעבודים ‪ -‬ראה ביאור ‪.31‬ג‪.‬‬
‫(‪) 6‬‬
‫לעניין מימוש נכסים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ‪ -‬ראה ביאור ‪.35‬א‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪6‬‬
‫‪-‬‬
‫נדל"ן להשקעה בהקמה‬
‫א‪.‬‬
‫להלן התנועה בנדל"ן להשקעה בהקמה במהלך השנה‪:‬‬
‫לשנה שנסתיימה‬
‫ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪604,428‬‬
‫יתרה לתחילת השנה‬
‫‪817,211‬‬
‫תוספות במהלך השנה‪:‬‬
‫רכישות‬
‫מעבר מנדל"ן להשקעה )ראה ביאור ‪.5‬ד‪(3.‬‬
‫מעבר מחייבים לזמן ארוך‬
‫עלויות והוצאות שהוונו*‬
‫סה"כ תוספות‬
‫‬‫‬‫‬‫‪230,851‬‬
‫‪230,851‬‬
‫‪43,020‬‬
‫‪15,620‬‬
‫‪20,819‬‬
‫‪82,134‬‬
‫‪161,593‬‬
‫גריעות במהלך השנה‪:‬‬
‫מעבר לנדל"ן להשקעה )ראה ביאור ‪.5‬ד‪(2.‬‬
‫הפרשי תרגום הנובעים מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ‬
‫התאמת שווי הוגן במהלך השנה‬
‫)‪(250,587‬‬
‫)‪(1,413‬‬
‫)‪(16,472‬‬
‫‬‫‪25,130‬‬
‫‪26,060‬‬
‫יתרה לסוף השנה‬
‫‪779,590‬‬
‫‪817,211‬‬
‫*בשנת ‪ 2012‬כולל סך של כ‪ 7 -‬מיליון ש"ח בגין עלויות מימון שהוונו‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫סכומים שהוכרו בדוח רווח והפסד‪:‬‬
‫לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫שינוי בשווי הוגן נדל"ן להשקעה בהקמה‪ ,‬נטו‬
‫ג‪.‬‬
‫)‪(16,472‬‬
‫‪26,060‬‬
‫)‪(17,453‬‬
‫שעור ההון ששימשו את מעריכי השווי ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2012‬וליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ ,2011‬להערכת השווי ההוגן‬
‫של נדל"ן להשקעה בהקמה‪:‬‬
‫מרבית הערכות השווי של נדל"ן להשקעה בהקמה בוצעו בשיטת החילוץ‪ .‬נכסים מסויימים הוערכו בשיטת‬
‫ההשוואה‪.‬‬
‫בהערכות השווי שנערכו לפי שיטת החילוץ‪ ,‬שיעורי ההיוון אשר שימוש את מעריכי השווי‪ ,‬היו כדלהלן ‪-‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2012‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2011‬‬
‫ישראל‬
‫‪%‬‬
‫צ'כיה‬
‫‪%‬‬
‫רומניה‬
‫‪%‬‬
‫‪8.25-9.25‬‬
‫‪7.75-8.25‬‬
‫‪7.5‬‬
‫‪7.5‬‬
‫‪8.5-9‬‬
‫‪9-9.5‬‬
‫ראה עוד בביאור ‪.4‬ב‪ 2.‬בדבר האומדנים בהם נעשה שימוש לצורך קביעת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה‬
‫בהקמה‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪7‬‬
‫‪-‬‬
‫השקעות והלוואות בחברות מוחזקות‬
‫א‪.‬‬
‫פרוט החברות המאוחדות והכלולות של הקבוצה‪:‬‬
‫שיעור הבעלות‬
‫והשליטה על ידי החברה‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫ישראל‬
‫אפריקה ישראל נכסים בינלאומיים )‪ (2002‬בע"מ‬
‫אפי מניבים בע"מ‬
‫מחצבות חיפה בע"מ‬
‫סיטי סנטר )מ‪.‬א‪.‬ת( ניהול בע"מ )‪(1‬‬
‫גבעת סביון בע"מ‬
‫נצר נשרים בע"מ‬
‫אפ‪-‬שר בע"מ‬
‫מחצית היובל בע"מ )‪(13‬‬
‫קרית המדע מגדל העמק בע"מ )‪(3‬‬
‫פלמינגו בע"מ‬
‫ק‪.‬ל‪ .‬קמפוס לשיטור בע"מ‬
‫הקריה הרפואית אשדוד אחזקות בע"מ‬
‫מרכז סביונים ניהול ואחזקה בע"מ‬
‫לב תלפיות ניהול ואחזקה בע"מ )‪(4‬‬
‫‪Afi Europe (Israel Branch) L.T.D‬‬
‫אם‪.‬אס‪.‬איי אפרת השקעות בע"מ )‪(12‬‬
‫די‪.‬בי‪.‬אם הראל השקעות בע"מ )‪(12‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪45‬‬
‫‪45‬‬
‫‪85‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪49‬‬
‫‪85‬‬
‫‪100‬‬
‫‪50‬‬
‫‪51‬‬
‫‪100‬‬
‫‪40‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‬‫‪45‬‬
‫‪45‬‬
‫‪85‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪49‬‬
‫‪85‬‬
‫‪100‬‬
‫‪50‬‬
‫‪51‬‬
‫‪100‬‬
‫‪40‬‬
‫‪100‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫דרך ההצגה‬
‫בדוחות המאוחדים‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2012‬‬
‫מאוחדת‬
‫מאוחדת‬
‫כלולה‬
‫כלולה‬
‫מאוחדת‬
‫מאוחדת‬
‫מאוחדת‬
‫כלולה‬
‫מאוחדת‬
‫מאוחדת‬
‫כלולה‬
‫מאוחדת‬
‫מאוחדת‬
‫כלולה‬
‫מאוחדת‬
‫מאוחדת‬
‫מאוחדת‬
‫פיליפינים (‪)3‬‬
‫‪Israel Properties Africa ( Philippines) Inc.‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫מאוחדת‬
‫הולנד‬
‫‪(2) AFI Europe B.V.‬‬
‫‪(10) AFI Wilanow Holding B.V.‬‬
‫‪(10) AFI Properties Berlin B.V.‬‬
‫‪(10) AFI Properties Development B.V.‬‬
‫‪(10) AFI Properties Logistics B.V.‬‬
‫‪(10) AFI Properties B.V.‬‬
‫‪(2) Overschie AIEE B.V.‬‬
‫‪AFI Europe Financing B.V.‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪70‬‬
‫‪70‬‬
‫‪70‬‬
‫‪70‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪70‬‬
‫‪70‬‬
‫‪70‬‬
‫‪70‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫מאוחדת‬
‫מאוחדת‬
‫מאוחדת‬
‫מאוחדת‬
‫מאוחדת‬
‫מאוחדת‬
‫מאוחדת‬
‫מאוחדת‬
‫צ'כיה (‪)10‬‬
‫‪AFI Europe Czech Republic s.r.o.‬‬
‫‪M.I.C.C. Prague s.r.o.‬‬
‫‪Adut s.r.o.‬‬
‫‪Creseus Broadway s.r.o.‬‬
‫‪City Tulipa s.r.o.‬‬
‫‪Balabenka s.r.o.‬‬
‫‪Sen-Bohemia s.r.o.‬‬
‫‪(13) National Technological Park s.r.o.‬‬
‫‪Classic7 s.r.o.‬‬
‫‪(13) Tulipa Rokytka s.r.o.‬‬
‫‪Tulipa Modranska rokle s.r.o.‬‬
‫‪Vokovice Tulipa s.r.o.‬‬
‫‪Classic Park Group s.r.o.‬‬
‫‪100‬‬
‫‪64‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪50‬‬
‫‪100‬‬
‫‪50‬‬
‫‪100‬‬
‫‬‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪64‬‬
‫‪63‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪50‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫מאוחדת‬
‫מאוחדת‬
‫מאוחדת‬
‫מאוחדת‬
‫מאוחדת‬
‫מאוחדת‬
‫מאוחדת‬
‫כלולה‬
‫מאוחדת‬
‫כלולה‬
‫מאוחדת‬
‫‬‫מאוחדת‬
‫‪38‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
)‫השקעות והלוואות בחברות מוחזקות (המשך‬
)‫ (המשך‬:‫פרוט החברות המאוחדות והכלולות של הקבוצה‬
‫דרך ההצגה‬
‫בדוחות המאוחדים‬
‫ בדצמבר‬31 ‫ליום‬
2012
‫שיעור הבעלות‬
‫והשליטה על ידי החברה‬
‫ בדצמבר‬31 ‫ליום‬
2011
2012
%
%
‫מאוחדת‬
‫מאוחדת‬
53.7
53.7
53.7
53.7
‫מאוחדת‬
‫מאוחדת‬
‫מאוחדת‬
‫מאוחדת‬
‫מאוחדת‬
100
100
49
49
49
100
100
79
79
79
79
‫מאוחדת‬
49
)10( B.V.I
International Intrastar Ltd.
(5) Galway Consolidated Ltd
)10( ‫גרמניה‬
AFI Germany. GMbh
Investments GmbH
(12) Harel Grundstucks GmbH
(12)Peerly Grundstucks GmbH
(12) Margalit Grundstucks GmbH
Margalit Teltowe Damm GmbH
(12) Grundstucks
‫מאוחדת‬
‫מאוחדת‬
53.7
53.7
53.7
53.7
)10( ‫סרביה‬
(6) Airport City Belgrade d.o.o.
Airport City Property Management d.o.o.
‫מאוחדת‬
‫מאוחדת‬
‫מאוחדת‬
‫מאוחדת‬
‫מאוחדת‬
‫מאוחדת‬
‫מאוחדת‬
100
100
100
100
75
100
100
100
100
100
100
75
100
100
)10( ‫בולגריה‬
Malina Gardens Eood
Vitosha Gardens Eood
AFI Europe Bulgaria Eood
AFI Lagera Tulip Eood
Plovdiv Logistic Center Eood
Business Park Varna AD
Premium Property Management Eood
‫מאוחדת‬
‫מאוחדת‬
‫מאוחדת‬
‫מאוחדת‬
‫מאוחדת‬
‫מאוחדת‬
‫מאוחדת‬
‫מאוחדת‬
‫מאוחדת‬
‫מאוחדת‬
98.4
100
100
100
100
100
100
100
100
100
98.4
100
100
100
100
100
100
100
100
100
)10( ‫רומניה‬
(8) Cotroceni Park S.A.
Europe Logistic SRL
Star Estate SRL
AFI Europe Management SRL
ROI Management SRL
Premier Solutions & Team SRL
Tulip Management SRL
Arad Imobiliar SRL
Veroskip Trading SRL
AFI Park 2(former King Garden SRL)
‫מאוחדת‬
‫מאוחדת‬
‫מאוחדת‬
100
100
100
100
100
100
)10( ‫קפריסין‬
Enterprises Faringer Ltd.
Investments Controceni Ltd.
Cyprus AFIEM Ltd.
39
.‫א‬
-
7 ‫ביאור‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪7‬‬
‫‪-‬‬
‫השקעות והלוואות בחברות מוחזקות (המשך)‬
‫א‪.‬‬
‫פרוט החברות המאוחדות והכלולות של הקבוצה‪( :‬המשך)‬
‫שיעור הבעלות‬
‫והשליטה על ידי החברה‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪%‬‬
‫‪%‬‬
‫דרך ההצגה‬
‫בדוחות המאוחדים‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2012‬‬
‫פולין (‪)10‬‬
‫‪Novo Maar Sp.zo.o .‬‬
‫‪Czerwone Maki Project Sp.zo.o.‬‬
‫‪(11) Wilanow one Sp.zo.o.‬‬
‫‪(9)AFI Management Sp.zo.o.‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪30‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪30‬‬
‫‪100‬‬
‫מאוחדת‬
‫מאוחדת‬
‫כלולה‬
‫מאוחדת‬
‫לטביה (‪)10‬‬
‫‪AFI Management SIA‬‬
‫‪AFI Investments SIA‬‬
‫‪A.R Holdings SIA‬‬
‫‪B.R Holdings SIA‬‬
‫‪Anninmuizas Ipasums SIA‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫מאוחדת‬
‫מאוחדת‬
‫מאוחדת‬
‫מאוחדת‬
‫מאוחדת‬
‫הונגריה (‪)10‬‬
‫‪AFI.Europe Hungary Kft.‬‬
‫‪(13) Pro- Mot Hungaria Kft.‬‬
‫‪Szepliget Kft.‬‬
‫‪Akar-Lak Kft.‬‬
‫‪100‬‬
‫‪50‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪50‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫מאוחדת‬
‫כלולה‬
‫מאוחדת‬
‫מאוחדת‬
‫הערות‪:‬‬
‫מוחזקת בשיעור של ‪ 100%‬על ידי מחצבות חיפה בע"מ‪.‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫מוחזקת בשיעור של ‪ 100%‬על ידי אפריקה ישראל נכסים בינלאומיים )‪ (2002‬בע"מ‪.‬‬
‫)‪(3‬‬
‫מוחזקת בשיעור של ‪ 100%‬על ידי גבעת סביון בע"מ‪.‬‬
‫)‪(4‬‬
‫מוחזקת על ידי פלמינגו בע"מ‪.‬‬
‫)‪(5‬‬
‫מוחזקת בשעור של ‪ 100%‬על ידי ‪Intrastar International Ltd.‬‬
‫)‪(6‬‬
‫מוחזקת בשיעור של ‪ 85%‬על ידי ‪ Intrastar International Ltd.‬ובשיעור של ‪ 15%‬על ידי‬
‫‪Galway Consolidated Ltd.‬‬
‫)‪(7‬‬
‫מוחזקת בשיעור של ‪ 100%‬על ידי ‪Faringer Enterprises Ltd.‬‬
‫)‪(8‬‬
‫מוחזקת בשיעור של ‪ 98%‬על ידי ‪) Cotroceni Investments Ltd.‬המוחזקת ב‪ 100%-‬על‪-‬ידי ‪AFI‬‬
‫‪.(Europe‬‬
‫)‪(9‬‬
‫מוחזקת בשיעור של ‪ 100%‬על ידי ‪AFI Wilanow Holdings B.V.‬‬
‫)‪(10‬‬
‫מוחזקת על ידי ‪AFI Europe N.V.‬‬
‫)‪(11‬‬
‫מוחזקת בשיעור של ‪ 30%‬על ידי ‪AFI Wilanow Holdings B.V.‬‬
‫)‪(12‬‬
‫לענין עליה בשיעור ההחזקה בשותפויות הגרמניות בשנת החשבון ‪ -‬ראה ביאור ‪.30‬ב‪.‬‬
‫)‪(13‬‬
‫ישות בשליטה משותפת‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪7‬‬
‫‪-‬‬
‫השקעות והלוואות בחברות מוחזקות (המשך)‬
‫ב‪.‬‬
‫חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני‪:‬‬
‫(‪)1‬‬
‫התנועה בהשקעה בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני‪:‬‬
‫לשנה שנסתיימה‬
‫ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר‪:‬‬
‫‪452,010‬‬
‫‪713,314‬‬
‫תנועה במשך השנה‪:‬‬
‫חלק החברה ברווחים )הפסדים(‪ ,‬נטו‬
‫ירידה משליטה להשפעה מהותית‬
‫דיבידנדים שהתקבלו‬
‫עליה מהשפעה מהותית לשליטה )ראה ביאור ‪.30‬ב(‬
‫מימוש השקעה והלוואה בחברה כלולה‬
‫ירידת ערך של השקעה בחברה כלולה )ראה ‪.7‬ה‪(5.‬‬
‫שינוי בשווי הוגן של ערבויות פיננסיות שניתנו‬
‫התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים‬
‫תנועה בהלוואות נטו‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר‪:‬‬
‫)‪(13,633‬‬
‫‬‫‬‫‪42,004‬‬
‫‬‫)‪(96,734‬‬
‫‬‫)‪(970‬‬
‫)‪(79,554‬‬
‫‪303,123‬‬
‫‪* 36,301‬‬
‫‪6,432‬‬
‫)‪(8,343‬‬
‫‬‫)‪(278,748‬‬
‫‬‫)‪(1,161‬‬
‫‪16,848‬‬
‫)‪(32,633‬‬
‫‪452,010‬‬
‫*‬
‫(‪)2‬‬
‫הוצג מחדש בשל יישום למפרע של תיקון לתקן חשבונאי )ראה ביאור ‪.3‬א‪(.‬‬
‫מידע על חברות כלולות וישויות בשליטה משותפת המטופלות לפי שיטת השווי המאזני‪:‬‬
‫להלן מידע תמציתי מתוך דוחותיהן הכספיים של החברות המוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני‪:‬‬
‫יישויות תחת שליטה‬
‫משותפת‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫חברות כלולות‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫נכסים שוטפים‬
‫נכסים שאינם שוטפים‬
‫סך נכסים‬
‫‪176,101‬‬
‫‪1,382,778‬‬
‫‪1,558,879‬‬
‫‪201,289‬‬
‫‪1,354,984‬‬
‫‪1,556,273‬‬
‫‪239,211‬‬
‫‪154,639‬‬
‫‪393,850‬‬
‫‪285,054‬‬
‫‪634,987‬‬
‫‪920,041‬‬
‫התחייבויות שוטפות‬
‫התחייבויות שאינן שוטפות‬
‫סך התחייבויות‬
‫‪133,347‬‬
‫‪1,239,608‬‬
‫‪1,372,955‬‬
‫‪161,462‬‬
‫‪*1,225,855‬‬
‫‪1,387,317‬‬
‫‪384,486‬‬
‫‪153,593‬‬
‫‪538,079‬‬
‫‪336,497‬‬
‫‪796,596‬‬
‫‪1,133,093‬‬
‫נכסים (התחייבויות)‪ ,‬נטו‬
‫‪185,924‬‬
‫‪168,956‬‬
‫)‪(144,229‬‬
‫)‪(213,052‬‬
‫*‬
‫הוצג מחדש בשל יישום למפרע של תיקון לתקן חשבונאי )ראה ביאור ‪.3‬א‪(.‬‬
‫‪41‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪7‬‬
‫‪-‬‬
‫השקעות והלוואות בחברות מוחזקות (המשך)‬
‫ב‪.‬‬
‫חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני‪( :‬המשך)‬
‫(‪)2‬‬
‫מידע על חברות כלולות וישויות בשליטה משותפת המטופלות לפי שיטת השווי המאזני‪:‬‬
‫חברות כלולות‬
‫לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪45,474‬‬
‫)‪(26,214‬‬
‫‪19,260‬‬
‫הכנסות‬
‫הוצאות‬
‫רווח נקי (הפסד) לשנה‬
‫‪109,165‬‬
‫)‪(145,949‬‬
‫)‪(36,784‬‬
‫‪173,524‬‬
‫)‪(124,329‬‬
‫‪49,195‬‬
‫ישויות תחת שליטה משותפת‬
‫לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪146,472‬‬
‫)‪(127,809‬‬
‫‪18,663‬‬
‫הכנסות‬
‫הוצאות‬
‫רווח נקי (הפסד) לשנה‬
‫‪243,158‬‬
‫)‪*(138,124‬‬
‫‪105,034‬‬
‫‪208,394‬‬
‫)‪* (8,447‬‬
‫‪199,947‬‬
‫* הוצג מחדש בשל יישום למפרע של תיקון לתקן חשבונאי )ראה ביאור ‪.3‬א‪(.‬‬
‫לדוחות הכספיים המאוחדים צורפו הדוחות הכספיים של חברה בשליטה משותפת ‪ -‬מחצית היובל בע"מ‪.‬‬
‫להלן מידע תמציתי מתוך הדוחות הכספיים של חברת ‪) Wilanow One, SP. Z.O.O‬להלן ‪" -‬ווילנוב"(‪,‬‬
‫חברה כלולה בפולין המוחזקת בשיעור של ‪ 30%‬בידי הקבוצה‪ ,‬ואשר נכללת בדוחות הכספיים בשיטת‬
‫השווי המאזני‪ .‬נתונים אלו כלולים בטבלאות המידע על חברות כלולות לעיל‪:‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫נכסים שוטפים‬
‫נכסים שאינם שוטפים‬
‫סך נכסים‬
‫‪224,370‬‬
‫‪5,609‬‬
‫‪229,979‬‬
‫‪255,092‬‬
‫‪9,367‬‬
‫‪264,459‬‬
‫התחייבויות שוטפות‬
‫התחייבויות שאינן שוטפות‬
‫סך התחייבויות‬
‫‪298,134‬‬
‫‬‫‪298,134‬‬
‫‪284,390‬‬
‫‬‫‪284,390‬‬
‫גרעון נטו‬
‫)‪(68,155‬‬
‫)‪(19,910‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪20,886‬‬
‫)‪(66,953‬‬
‫)‪(46,067‬‬
‫הכנסות‬
‫הוצאות‬
‫רווח נקי (הפסד) לשנה‬
‫‪29,490‬‬
‫)‪(54,734‬‬
‫)‪(25,244‬‬
‫‪55,782‬‬
‫)‪(49,474‬‬
‫‪6,308‬‬
‫הדוחות הכספיים של ווילאנוב לא צורפו לדוחות הכספיים וזאת בהתאם להוראות תקנה ‪.23‬ב‪ .‬בתקנות‬
‫ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( התש"ע‪.2010 -‬‬
‫‪42‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪7‬‬
‫‪-‬‬
‫השקעות והלוואות בחברות מוחזקות (המשך)‬
‫ב‪.‬‬
‫חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני‪( :‬המשך)‬
‫(‪)3‬‬
‫פירוט השקעות בחברות כלולות ובשליטה משותפת המוחזקות במישרין על ידי החברה‪:‬‬
‫היקף ההשקעה‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫שם החברה‬
‫מחצית היובל בע"מ‬
‫מחצבות חיפה בע"מ‬
‫‪126,573‬‬
‫)‪(28,856‬‬
‫‪97,717‬‬
‫‪* 120,194‬‬
‫)‪(28,449‬‬
‫‪91,745‬‬
‫החברות הנ"ל מאוגדות בישראל‪.‬‬
‫לעניין ערבויות פיננסיות שהועמדו על‪-‬ידי החברה לטובת חברה כלולה ובשליטה משותפת ‪ -‬מחצבות חיפה‬
‫ומחצית היובל בע"מ ‪ -‬ראה ביאורים ‪.31‬ג‪ 3.‬ו‪.4-‬‬
‫(‪)4‬‬
‫הרכב ההלוואות לחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני‪:‬‬
‫שיעור ריבית‬
‫שנתית‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2012‬‬
‫‪%‬‬
‫‪3%‬‬
‫‪5.2%‬‬
‫‪5%‬‬
‫ללא ריבית‬
‫‪1MPribor+3.6%‬‬
‫‪3M Euribor+1.2%-7%‬‬
‫בהצמדה למדד המחירים לצרכן )‪(1‬‬
‫בהצמדה למדד המחירים לצרכן )‪(2‬‬
‫בהצמדה למדד המחירים לצרכן )‪(3‬‬
‫בהצמדה למדד המחירים לצרכן )‪(2‬‬
‫בקורונה צ'כית )‪(4‬‬
‫באירו )‪(5‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪36,235‬‬
‫‪6,500‬‬
‫‪57,601‬‬
‫‬‫‪6,825‬‬
‫‪118,956‬‬
‫‪226,117‬‬
‫‪34,765‬‬
‫‪34,381‬‬
‫‪69,380‬‬
‫‪8,222‬‬
‫‪6,499‬‬
‫‪196,755‬‬
‫‪350,002‬‬
‫)‪(1‬‬
‫החברה העמידה לחברה כלולה הלוואת בעלים לזמן ארוך‪ ,‬צמודה למדד המחירים לצרכן ונושאת‬
‫ריבית צמודה בשיעור ‪ 3%‬לשנה‪.‬‬
‫)‪(2‬‬
‫חברה מאוחדת העמידה לעסקה משותפת )חלק החברה המאוחדת ‪ (40% -‬הלוואה צמודת מדד‬
‫נושאת ריבית בשיעור שיהיה זהה לריבית שתקבע עם הבנק המלווה במסגרת הליווי הבנקאי‬
‫לעסקה המשותפת והלוואה צמודת מדד ללא ריבית לחברה כלולה שלה )אשר חלקה של החברה‬
‫בה הינו ‪.(40%‬‬
‫ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2012‬מכרו השותפים בעסקה המשותפת את זכויותיהם בנכס‪ ,‬במסגרת זו‬
‫הפחיתה החברה את יתרת ההלוואות הנ"ל וזאת על בסיס הערכתה לתמורה אותה היא צפויה‬
‫לקבל ממכירת הנכס‪) .‬ראה גם ביאור ‪.7‬ד'(‪.‬‬
‫)‪(3‬‬
‫החברה העמידה לחברה בשליטה משותפת‪ -‬מחצית היובל הלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן‬
‫בריבית ‪ 5%‬לשנה‪ .‬טרם נקבע מועד פרעון להלוואה‪ .‬במהלך שנת החשבון נפרעו הלואות בעלים‬
‫בהיקף של כ‪ 16 -‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫)‪(4‬‬
‫חברה מאוחדת העמידה הלוואה לחברה כלולה שלה )אשר חלקה של החברה המאוחדת בה הינו‬
‫‪ .(50%‬טרם נקבעו מועדי פרעון להלוואה‪.‬‬
‫)‪(5‬‬
‫להלוואות טרם נקבעו מועדי פרעון‪ ,‬הריבית על ההלוואות תשולם לפי דרישה‪ .‬השינוי ביתרת‬
‫ההלוואות בשנת החשבון נובע בעיקרו מאיחוד לראשונה של הפעילות בגרמניה אשר בעבר הוצגה‬
‫על בסיס אקוויטי )ראה ביאור ‪.30‬ב(‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪7‬‬
‫‪-‬‬
‫השקעות והלוואות בחברות מוחזקות (המשך)‬
‫ג‪.‬‬
‫חברות מאוחדות‪:‬‬
‫(‪)1‬‬
‫פירוט החברות המאוחדות המוחזקות במישרין על ידי החברה‪:‬‬
‫כל החברות להלן מאוגדות בישראל‪.‬‬
‫היקף השקעה‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫שם החברה הבת‬
‫גבעת סביון בע"מ‬
‫פלמינגו בע"מ‬
‫אפשר בע"מ‬
‫אפריקה ישראל נכסים בינלאומיים )‪ (2002‬בע"מ**‬
‫מרכז סביונים ניהול ואחזקה בע"מ‬
‫נצר נשרים בע"מ‬
‫*‬
‫**‬
‫(‪)2‬‬
‫הוצג מחדש בשל יישום למפרע של תיקון לתקן חשבונאי )ראה ביאור ‪.3‬א‪(.‬‬
‫לעניין הסבת חוב לאפריקה ישראל נכסים בינ"ל בע"מ ‪ 2002‬בשנת החשבון ראה ביאור ‪.7‬ה‪.3.‬‬
‫השקעות נוספות בחברות מאוחדות המוחזקות במישרין על‪-‬ידי החברה‪:‬‬
‫שטרי הון באפריקה ישראל נכסים בינלאומיים )‪ (2002‬בע"מ )*(‬
‫)*(‬
‫(‪)3‬‬
‫ד‪.‬‬
‫‪14,763‬‬
‫‪95,032‬‬
‫‪435,067‬‬
‫)‪(304,135‬‬
‫)‪(2,039‬‬
‫‪20,930‬‬
‫‪259,618‬‬
‫‪* 28,548‬‬
‫‪94,944‬‬
‫‪* 397,825‬‬
‫)‪(469,165‬‬
‫)‪(1,947‬‬
‫‪30,735‬‬
‫‪80,940‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪1,299,823‬‬
‫‪1,299,823‬‬
‫שטרי ההון הינם ללא ריבית וללא הצמדה‪ ,‬ללא מועד פרעון קבוע מראש‪ ,‬אך לא לפני חמש שנים‬
‫ממועד הנפקתם )ראה סעיף ה‪.(2.‬‬
‫בשנת ‪ 2012‬התקבלו בחברה דיבידנדים מחברה מאוחדת בסך של כ‪ 15.8 -‬מיליון ש"ח )בשנת ‪:2011‬‬
‫‪ 31.3‬מיליון ש"ח(‪.‬‬
‫מידע נוסף על השקעות בישראל‪:‬‬
‫חברה מאוחדת התקשרה יחד עם שותפים נוספים )חלק החברה המאוחדת ‪ (40% -‬בעסקה משותפת )להלן ‪-‬‬
‫"העסקה"( לבניית קניון באזור התעשיה תלפיות בירושלים הכולל שטחי מסחר וחניון‪.‬‬
‫ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2012‬התקשרו השותפים בעסקה המשותפת בהסכם למכירת הזכויות בפרוייקט בתמורה לסך‬
‫של ‪ 83‬מיליון ש"ח‪ .‬אגב מכירת הפרוייקט‪ ,‬חתמו השותפים על הסכם המסיים את כל חילוקי הדעות שנתגלעו בין‬
‫הצדדים‪ .‬בנוסף‪ ,‬הלוואות בעלים אשר להן היו זכאים חלק מהשותפים בעיסקה )אשר חלקם בעסקה הוא ‪(20%‬‬
‫הומחו לטובת החברה המאוחדת ושותף נוסף )אשר חלקו בעסקה ‪.(40%‬‬
‫חלק החברה בהפסד ממכירת הזכויות בפרוייקט וסיום חילוקי הדעות בין הצדדים כאמור‪ ,‬הינו כ‪ 6 -‬מיליון ש"ח‬
‫אשר קיבל ביטוי בדוחות החברה המאוחדת‪ ,‬ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2012‬‬
‫‪44‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪7‬‬
‫‪-‬‬
‫השקעות והלוואות בחברות מוחזקות (המשך)‬
‫ה‪.‬‬
‫אפי אירופה (‪ - )AFI Europe N.V.‬כללי‪:‬‬
‫(‪)1‬‬
‫בחודש מאי ‪ 2006‬הועברו לאפי אירופה כל זכויות החברה דאז‪ ,‬ביחס למספר נכסי מקרקעין בצ'כיה‪,‬‬
‫סרביה‪ ,‬בולגריה ורומניה‪ ,‬וכן ביחס לפרויקטים שהיו באותה עת בשלבי פיתוח שונים באותן מדינות‪ ,‬וזאת‬
‫באמצעות העברה לאפי אירופה של כל מניות החברה בחברות‪-‬בת שלה אשר‪ ,‬במישרין או בעקיפין‪,‬‬
‫החזיקו בזכויות באותם נכסים ו‪/‬או ביצעו את אותם פרויקטים וכנגד הקצאת מניות של אפי אירופה לחברה‪.‬‬
‫לצורך כך‪ ,‬קיבלה החברה מרשויות המס אישור מקדמי )פרה‪-‬רולינג( ביחס להיבטי המיסוי הרלוונטיים‪.‬‬
‫לצד דחיית המס החל בהתאם להוראות סעיף ‪104‬א' לפקודת מס הכנסה‪.‬‬
‫(‪)2‬‬
‫בחודש דצמבר ‪ ,2008‬נחתם הסכם הלוואה בין החברה ואפי אירופה על‪-‬פיו אוחדו כל יתרות הלוואות‬
‫הבעלים אשר הועמדו לאפי אירופה על‪-‬ידי החברה עד לאותה עת )לרבות ההלוואות שהוסבו לאפי אירופה‬
‫בד בבד עם העברת החזקותיה של החברה בחברות‪-‬הבת במאי ‪ ,(2006‬ונקבעו תנאים חדשים ואחידים‬
‫ביחס ליתרה הכוללת של ההלוואות כאמור לאותו מועד )כ‪ 485-‬מיליון אירו‪ ,‬כולל ריבית(‪ .‬כן נקבע בהסכם‬
‫כי תנאיו יחולו גם ביחס להלוואות שיועמדו על ידי החברה לאפי אירופה בעתיד‪ .‬בסמוך לכך‪ ,‬הסבה‬
‫החברה לאפריקה ישראל נכסים בינלאומיים )‪ (2002‬בע"מ )חברה בת בבעלות מלאה של החברה‪,‬‬
‫המחזיקה במלוא הון המניות של אפי אירופה‪ ,‬להלן ‪" -‬אפי נכסים בינ"ל"(‪ ,‬סך של ‪ 250‬מיליון אירו מתוך‬
‫היתרה הכוללת של הלוואות הבעלים של החברה לאפי אירופה‪ ,‬וכנגד הסבת חוב זה‪ ,‬הונפקו לחברה‬
‫שטרי הון שקליים מאת אפי נכסים בינ"ל‪ ,‬ומיד לאחר מכן הומר סכום ההלוואה המוסב כאמור לפרמיה‬
‫ביחס להון המניות של אפי אירופה‪.‬‬
‫(‪)3‬‬
‫בחודש דצמבר ‪ ,2012‬הסבה החברה לאפריקה ישראל נכסים בינלאומיים )‪ (2002‬בע"מ )חברה בת‬
‫בבעלות מלאה של החברה‪ ,‬המחזיקה במלוא הון המניות של אפי אירופה‪ ,‬להלן ‪" -‬אפי נכסים בינ"ל"(‪ ,‬סך‬
‫של ‪ 50‬מיליון אירו )כ‪ 246 -‬מיליון ש"ח( מתוך היתרה הכוללת של הלוואות הבעלים של החברה לאפי‬
‫אירופה‪ ,‬כנגד הגדלת הפרמיה ביחס להון המניות של נכסים בינ"ל‪ .‬מיד לאחר מכן הומר סכום ההלוואה‬
‫המוסב כאמור לפרמיה ביחס להון המניות של אפי אירופה‪.‬‬
‫(‪) 4‬‬
‫לדוחות הכספיים המאוחדים צורפו הדוחות הכספיים של החברה המאוחדת אפי אירופה‪ ,‬בשל כך שמניות‬
‫חברה זו משועבדות לבעלי אג"ח סדרה ה'‪ ,‬כאמור בביאור ‪.31‬ג'‪.7.‬‬
‫(‪)5‬‬
‫החברה בחנה את הצורך ברישום ירידת ערך של ההשקעה בחברה כלולה בפולין בה מחזיקה החברה ב‪-‬‬
‫‪ 30%‬מהמניות‪ .‬החברה הכלולה מחזיקה בקרקע בוורשה‪ ,‬עליה תכננה להקים שכונת מגורים גדולה‬
‫ומרכז מסחרי )קניון(‪.‬‬
‫הבחינה נערכה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬לנוכח ההאטה המסוימת שנרשמה בשוק המגורים בוארשה לאחרונה‪ ,‬הקשיים‬
‫המשפטיים והתכנוניים בהם נתקלה החברה הכלולה בהקמת המרכז המסחרח וכן חוסר וודאות ביחס‬
‫להמשך פיתוח הפרויקט עקב כוונת השותף לפעול למכירת הקרקע בבעלות החברה הכלולה‪.‬‬
‫למרות שטרם נתקבלה החלטה ביחס למכירת הקרקע בבעלות החברה הכלולה‪ ,‬החליטה החברה‬
‫להפחית את ההשקעה בסך כולל של כ‪ 97 -‬מיליוני ש"ח שנרשמו בסעיף הוצאות אחרות‪ ,‬וזאת על בסיס‬
‫הערכת התמורה אותה צופה החברה לקבל במידה והחברה הכלולה תממש את הקרקע‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪8‬‬
‫‪-‬‬
‫ביאור ‪9‬‬
‫‪-‬‬
‫הלוואות וחייבים לזמן ארוך‬
‫א‪.‬‬
‫ההרכב‪:‬‬
‫הלוואה‬
‫חייבים אחרים‬
‫ב‪.‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪7,703‬‬
‫‬‫‬‫‪5,905‬‬
‫‪7,703‬‬
‫‪5,905‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫מידע נוסף‪:‬‬
‫(‪)1‬‬
‫חברה מאוחדת העמידה הלוואות לחלק משותפיה בעסקה משותפת‪.‬‬
‫ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2012‬מכרו השותפים בעסקה המשותפת את זכויותיהם בנכס‪ .‬כחלק מהסכם המכירה‪,‬‬
‫חתמו השותפים על הסכם אשר מסיים את כל חילוקי הדעות שנתגלעו בין השותפים‪ .‬במסגרת זו הפחיתה‬
‫החברה את יתרת ההלוואות הנ"ל וזאת על בסיס הערכתה לתמורה אותה היא צפויה לקבל ממכירת‬
‫הנכס‪) .‬ראה גם ביאור ‪.7‬ד'(‪.‬‬
‫(‪)2‬‬
‫כולל פקדון בנקאי משועבד לטובת הלוואה‪.‬‬
‫מלאי מקרקעין ובניינים למכירה‬
‫מלאי מקרקעין כולל קרקעות שנרכשו על ידי חברות הקבוצה באירופה‪ ,‬ומיועדות להקמת בניינים למגורים למכירה‪.‬‬
‫מלאי בניינים למכירה כולל עלויות קרקע ועלויות נוספות שהושקעו לצורך הקמת בניינים למגורים‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫התנועה‪:‬‬
‫יתרה לתחילת השנה‬
‫סיווג מנכסים מיועדים למכירה‪ ,‬נטו‬
‫עלויות בניה‬
‫עלויות מימון שהוונו‬
‫הפחתה למחיר מימוש נטו )ראה ביאור ‪(23‬‬
‫הפרשי שער מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ‬
‫בניכוי ‪ -‬החלק שהוכר בדוח רווח והפסד )ראה ביאור ‪(23‬‬
‫יתרה לסוף השנה‬
‫ב‪.‬‬
‫לשנה שהסתיימה‬
‫ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪1,206,641‬‬
‫‪1,196,319‬‬
‫‪62,916‬‬
‫‬‫‪7,776‬‬
‫‪45,412‬‬
‫‪45‬‬
‫‪1,779‬‬
‫)‪(33,167‬‬
‫)‪(54,194‬‬
‫‪36,547‬‬
‫)‪(9,541‬‬
‫)‪(84,439‬‬
‫)‪(33,356‬‬
‫‪1,196,319‬‬
‫‪1,146,419‬‬
‫מוצג בדוח על המצב הכספי‪:‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪1,006,721‬‬
‫‪953,336‬‬
‫‪189,598‬‬
‫‪193,083‬‬
‫‪1,196,319‬‬
‫‪1,146,419‬‬
‫מלאי מקרקעין‬
‫מלאי בניינים למכירה*‬
‫*מלאי בניינים למכירה בסך של ‪ 125,785‬אלפי ש"ח‪ ,‬המסווג במסגרת נכסים שוטפים‪ ,‬צפוי להתממש בתקופה‬
‫העולה על ‪ 12‬חודשים מתאריך הדוח על המצב הכספי‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪9‬‬
‫‪-‬‬
‫מלאי מקרקעין ובניינים למכירה (המשך)‬
‫ג‪.‬‬
‫נתונים מצטברים לגבי בניה למגורים‪:‬‬
‫הכנסות‬
‫עלויות‬
‫הפרשה להפסדים בגין ירידת ערך מלאי‬
‫רווח (הפסד) לשנה ובמצטבר‬
‫בניה למגורים‬
‫מצטבר‬
‫לשנה שהסתיימה‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2012‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪426,475‬‬
‫‪35,473‬‬
‫)‪(337,808‬‬
‫)‪(33,356‬‬
‫)‪(22,752‬‬
‫‬‫‪65,915‬‬
‫‪2,117‬‬
‫הכנסות‬
‫עלויות‬
‫הפרשה להפסדים בגין ירידת ערך מלאי‬
‫רווח (הפסד) לשנה ובמצטבר‬
‫בניה למגורים‬
‫מצטבר‬
‫לשנה שהסתיימה‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2011‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪391,002‬‬
‫‪96,869‬‬
‫)‪(304,452‬‬
‫)‪(84,439‬‬
‫)‪(22,752‬‬
‫‬‫‪63,798‬‬
‫‪12,430‬‬
‫בניה למגורים‬
‫מצטבר‬
‫לשנה שהסתיימה‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2010‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪583,869‬‬
‫‪167,521‬‬
‫)‪(500,419‬‬
‫)‪(135,282‬‬
‫)‪(338,895‬‬
‫)‪(26,981‬‬
‫)‪(255,445‬‬
‫‪5,258‬‬
‫הכנסות‬
‫עלויות‬
‫הפרשה להפסדים בגין ירידת ערך מלאי‬
‫רווח (הפסד) לשנה ובמצטבר‬
‫הנתונים המצטברים בביאור זה מתייחסים לפרוייקטים שההכנסות והעלויות בגינם טרם הוכרו במלואן לתום‬
‫השנה‪ ,‬ובהתאם לכך קיימות בפרויקטים אלה דירות במלאי לתום אותן שנים‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫חוזי מכירה‪:‬‬
‫במהלך תקופת החשבון התקשרה הקבוצה ב‪ 90 -‬חוזי מכירה של יחידות דיור באירופה )בשנת ‪ 171 :2011‬חוזי‬
‫מכירה(‪ ,‬בסכום כולל של כ‪ 8 -‬מליון אירו )בשנת ‪ :2011‬כ‪ 18 -‬מיליון אירו(‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪- 10‬‬
‫זכויות במקרקעין‬
‫א‪.‬‬
‫זכויות במקרקעין שבידי הקבוצה‪:‬‬
‫כל הזכויות במקרקעין נרשמו על שם חברות הקבוצה‪.‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫מקרקעין בבעלות‬
‫מקרקעין בחכירה מהוונת‬
‫מקרקעין בחכירה בלתי מהוונת‬
‫ב‪.‬‬
‫‪6,138,705‬‬
‫‪493,317‬‬
‫‪252,773‬‬
‫‪6,884,795‬‬
‫‪5,409,395‬‬
‫‪457,878‬‬
‫‪243,025‬‬
‫‪6,110,298‬‬
‫הצגה בדוח על המצב הכספי‪:‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫בסעיף נדל"ן להשקעה‬
‫בסעיף נדל"ן להשקעה בהקמה‬
‫בסעיף מלאי מקרקעין‬
‫בסעיף מלאי בניינים למכירה‬
‫ביאור ‪- 11‬‬
‫‪4,958,786‬‬
‫‪779,590‬‬
‫‪953,336‬‬
‫‪193,083‬‬
‫‪6,884,795‬‬
‫‪4,096,768‬‬
‫‪817,211‬‬
‫‪1,006,721‬‬
‫‪189,598‬‬
‫‪6,110,298‬‬
‫לקוחות‬
‫ההרכב‪:‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫דיירים ושוכרי נכסים ‪ -‬חשבונות פתוחים‬
‫בניכוי ‪ -‬הפרשה לחובות מסופקים*‬
‫ביאור ‪- 12‬‬
‫‪51,243‬‬
‫)‪(19,064‬‬
‫‪32,179‬‬
‫‪60,044‬‬
‫)‪(18,934‬‬
‫‪41,110‬‬
‫חייבים ויתרות חובה‬
‫ההרכב‪:‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫מקדמות לספקים והוצאות מראש‬
‫מוסדות ממשלתיים‬
‫חייבים בגין מכירת רכוש קבוע ונדל"ן להשקעה‬
‫צדדים קשורים )‪(1‬‬
‫הכנסות לקבל‬
‫מכשירים פיננסיים נגזרים‬
‫אחרים‬
‫)‪(1‬‬
‫‪19,825‬‬
‫‪31,285‬‬
‫‪19,030‬‬
‫‪4,495‬‬
‫‪16,123‬‬
‫‪5,767‬‬
‫‪5,422‬‬
‫‪101,947‬‬
‫ראה ביאור ‪.32‬‬
‫‪48‬‬
‫‪22,668‬‬
‫‪31,304‬‬
‫‪5,257‬‬
‫‪6,892‬‬
‫‪18,546‬‬
‫‪7,126‬‬
‫‪8,496‬‬
‫‪100,289‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪- 13‬‬
‫השקעות לזמן קצר‬
‫ההרכב‪:‬‬
‫ריבית ליום‬
‫‪ 31‬בדצמבר ‪2012‬‬
‫פקדונות משועבדים ומוגבלים בשימוש )‪(1‬‬
‫פקדונות מוגבלים בשימוש בבנקים‪ ,‬שאינם משועבדים‪,‬‬
‫באירו )‪(2‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪1.5%-1.76%‬‬
‫‪46,478‬‬
‫‪11,262‬‬
‫‪0.96%-4.2%‬‬
‫‪71,172‬‬
‫‪117,650‬‬
‫‪48,700‬‬
‫‪59,962‬‬
‫למידע נוסף על מכשירים פיננסיים ‪ -‬ראה ביאור ‪.33‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫ביאור ‪- 14‬‬
‫הפקדונות המשועבדים הינם לטובת תאגידים בנקאיים‪ ,‬וזאת בגין העמדת מכתבי אשראי דוקומנטריים‪ ,‬ובגין‬
‫השלמת בטחונות לצורך העמדת הלוואות מתאגידים בנקאיים‪.‬‬
‫הפקדונות כוללים סך של ‪ 3,433‬אלפי אירו )כ‪ 16,892 -‬אלפי ש"ח( המופקדים בחשבונות ליווי של פרוייקטים‬
‫לבניית דירות מגורים‪ ,‬ומיועדים לשמש לצורך בניית אותם פרוייקטים בלבד‪ ,‬בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכמי‬
‫הליווי‪.‬‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫ההרכב‪:‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪12,889‬‬
‫‪48,670‬‬
‫‪23,264‬‬
‫‪84,823‬‬
‫במטבע ישראלי‬
‫במטבע חוץ‬
‫פקדונות בבנק לזמן קצר‬
‫‪8,406‬‬
‫‪83,272‬‬
‫‪219,169‬‬
‫‪310,847‬‬
‫למידע נוסף על מכשירים פיננסיים ‪ -‬ראה ביאור ‪.33‬‬
‫ביאור ‪- 15‬‬
‫הון‬
‫א‪.‬‬
‫ההרכב‪:‬‬
‫‪28,458,232‬‬
‫‪28,458,232‬‬
‫‪40,000,000‬‬
‫מניות רגילות בעלות ‪ 1‬ש"ח ערך נקוב‬
‫ב‪.‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2012‬‬
‫מונפק ונפרע‬
‫רשום‬
‫כמות מניות‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2011‬‬
‫מונפק ונפרע‬
‫רשום‬
‫כמות מניות‬
‫‪40,000,000‬‬
‫תוכנית אופציות לעובדים בכירים‪:‬‬
‫ביום ‪ 18‬באוגוסט ‪ 2011‬החליט דירקטוריון החברה )לאחר קבלת המלצת ועדת הדירקטוריון לעניין תגמול ואישור‬
‫ועדת הביקורת של החברה( לאשר תכנית להקצאת אופציות לעובדים של החברה ושל חברות בשליטת החברה‬
‫ונושאי משרה בהן )להלן ‪" -‬התוכנית"(‪ .‬במסגרת אישור הדירקטוריון כאמור לעיל‪ ,‬החליט הדירקטוריון כי כמות‬
‫כתבי האופציה אשר תשמש כמאגר להקצאת כתבי אופציה על פי התוכנית‪ ,‬תהיה ‪ 373,515‬כתבי אופציה בלתי‬
‫סחירים‪ ,‬הניתנים למימוש ל‪ 373,515 -‬מניות רגילות בנות ‪ 1‬ש"ח ע‪.‬נ‪ ,.‬כל אחת‪ ,‬של החברה )בכפוף להתאמות(‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬החליט דירקטוריון החברה להקצות‪ ,‬בשלב הזה‪ ,‬על פי תנאי התוכנית ‪ 249,010‬כתבי אופציה בלתי‬
‫סחירים ל‪ 4 -‬עובדים של החברה וחברות בשליטת החברה ונושאי משרה בהן )להלן ‪" -‬הניצעים"(‪ ,‬הניתנים‬
‫למימוש לעד ‪ 249,010‬מניות רגילות של החברה‪ ,‬בנות ‪ 1‬ש"ח ע‪.‬נ‪ .‬כל אחת )כפוף להתאמות(‪ .‬כתבי האופציה‬
‫שיוקצו על פי התוכנית‪ ,‬לא ירשמו למסחר בבורסה‪ .‬מניות המימוש אשר תוקצינה עם מימוש כתבי האופציה‪,‬‬
‫תירשמנה למסחר בבורסה‪ ,‬בסמוך לאחר הקצאתן‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪- 15‬‬
‫הון (המשך)‬
‫ב‪.‬‬
‫תוכנית אופציות לעובדים בכירים‪( :‬המשך)‬
‫בהנחה תיאורטית של מימוש מלא של כתבי האופציה המוקצים לניצעים על פי התוכנית‪ ,‬יקנו כתבי האופציה‬
‫לאחר הקצאת מניות המימוש‪ ,‬כ‪ 0.87%-‬מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בחברה‪.‬‬
‫מחיר המימוש של כל אחד מכתבי האופציה המוצעים לניצעים הינו ‪ 48.91‬ש"ח‪ .‬כל כתבי האופציה המוצעים על פי‬
‫התוכנית‪ ,‬יוקצו לנאמן‪ ,‬עבור כל אחד מהניצעים‪ ,‬בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים‪ ,‬בשלוש מנות‪ .‬כל ניצע יהיה‬
‫זכאי לממש את כתבי האופציה שהוקצו לנאמן עבורו‪ ,‬כולן או חלקן‪ ,‬בהתאם לתנאי התוכנית החדשה‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬
‫)א(‬
‫המנה הראשונה תהיה ניתנת למימוש החל בתום ‪ 24‬חודשים מיום ההקצאה ובמשך תקופה בת ‪12‬‬
‫חודשים מהמועד שבו הן ניתנות למימוש כאמור;‬
‫)ב(‬
‫המנה השניה תהיה ניתנת למימוש החל בתום ‪ 36‬חודשים מיום ההקצאה ובמשך תקופה בת ‪ 12‬חודשים‬
‫מהמועד שבו הן ניתנות למימוש כאמור;‬
‫)ג(‬
‫המנה השלישית תהיה ניתנת למימוש החל בתום ‪ 48‬חודשים מיום ההקצאה ובמשך תקופה בת ‪12‬‬
‫חודשים מהמועד שבו הן ניתנות למימוש כאמור‪.‬‬
‫כתבי האופציה הוקצו במסלול הוני לצרכי מס הכנסה‪.‬‬
‫עלות ההטבה הגלומה בכתבי האופציה שהוקצו כאמור‪ ,‬על פי מודל בלאק אנד שולדס )להלן ‪ ("B&S" -‬בהתבסס‬
‫על השווי ההוגן במועד הענקתם‪ ,‬הסתכמה לסך של כ‪ 2,272-‬אלפי ש"ח‪ .‬סכום זה יוכר כהוצאה ברווח והפסד על‬
‫פני תקופת ההבשלה של כל מנה‪ .‬החברה רשמה בשנת החשבון הוצאות בגין שווי ההטבה של התוכנית הנ"ל‬
‫בסך של ‪ 514‬אלפי ש"ח )בשנת ‪ 200 :2011‬אלפי ש"ח(‪.‬‬
‫להלן הנתונים אשר שימשו לחישוב עלות ההטבה‪:‬‬
‫מחיר מניה )בש"ח(‬
‫מחיר מימוש )בש"ח(‬
‫סטיית תקן שנתית )באחוזים(‬
‫משך החיים הצפוי של כתבי אופציה )בשנים(‬
‫שיעור ריבית חסרת סיכון‬
‫‪23.83‬‬
‫‪48.91‬‬
‫‪66.2%-76.7%‬‬
‫‪3-5‬‬
‫‪3.47%-3.92%‬‬
‫ביום ‪ 23‬באוקטובר ‪ 2011‬הוקצו כתבי האופציה הנ"ל‪.‬‬
‫להלן תנועה בקשר לכתבי האופציה שהוענקו לעובדים‪:‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫מספר אופציות‬
‫‪62,900‬‬
‫‬‫‪249,010‬‬
‫‬‫‪249,010‬‬
‫‬‫‬‫‬‫)‪(71,146‬‬
‫)‪(62,900‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪249,010‬‬
‫‪177,864‬‬
‫לתחילת השנה‬
‫הונפקו‬
‫חולטו‬
‫פקעו‬
‫לסוף השנה‬
‫בשנה שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2012‬חולטו ‪ 71,146‬אופציות בעקבות עזיבת עובד‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫לעניין התניות פיננסיות בנוגע לחלוקת דיבידנד אשר נקבעו במסגרת הנפקת אג"ח )סדרה ה'(‪ ,‬ראה ביאור‬
‫‪.31‬ד‪.2.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫במהלך חודש פברואר ‪ 2012‬קיבלה החברה היתר מרשות ניירות ערך לפרסום תשקיף מדף להצעת ניירות ערך‬
‫של החברה‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪- 15‬‬
‫הון (המשך)‬
‫ה‪.‬‬
‫ביאור ‪- 16‬‬
‫לאור שינוי המגמה בפעילותה העסקית של החברה בשנתיים האחרונות‪ ,‬הנוטה לעבר פיתוח מלאי הקרקעות‬
‫הנרחב של קבוצת החברה באופן מושכל‪ ,‬ובשים לב לאתגרים עימם מתמודדת קבוצת החברה בגיוס מקורות לשם‬
‫מימון פיתוח כאמור לצד עמידה בהתחייבויותיה‪ ,‬החליט דירקטוריון החברה במועד אישור דוחות כספיים אלו‪ ,‬כי‬
‫מדיניות חלוקת הדיבידנד כפי שאושרה בעבר אינה עולה עוד בקנה אחד עם סדרי העדיפויות הראויים‪ ,‬ולפיכך‬
‫היא מבוטלת‪ .‬בהתאם‪ ,‬יוותר נושא זה לשיקול דעתו המלא של הדירקטוריון‪ ,‬אשר יוכל לדון בכך‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬בשים‬
‫לב לצרכי החברה ולהוראות הדין‪.‬‬
‫הלוואות מתאגידים בנקאיים‬
‫א‪.‬‬
‫ההרכב‪:‬‬
‫שיעור ריבית שנתית‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2012‬‬
‫תנאי הצמדה‬
‫צמוד למדד המחירים לצרכן‬
‫צמוד לאירו‬
‫ריבית קבועה‬
‫זלוטי פולני‬
‫קרונה צ'כית‬
‫‪4.1%-4.9%‬‬
‫‪3M Euribor+1.2%-5.85%‬‬
‫‪5.5%‬‬
‫‪1M Wibor+2.6%‬‬
‫‪3M Pribor+2.75%-6%‬‬
‫בניכוי חלויות שוטפות‬
‫)*(‬
‫ב‪.‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪484,672‬‬
‫‪2,157,658‬‬
‫‪400,045‬‬
‫‪9,646‬‬
‫‪166,883‬‬
‫‪3,218,904‬‬
‫)‪(103,580‬‬
‫‪3,115,324‬‬
‫‪508,709‬‬
‫‪2,129,399‬‬
‫‬‫‬‫‪114,899‬‬
‫‪2,753,007‬‬
‫)‪(81,280‬‬
‫‪2,671,727‬‬
‫שיעור הריבית ‪ 3M-Eurobor‬ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2012‬הינו כ‪.0.2% -‬‬
‫שיעור הריבית ‪ 3M-Wibbor‬ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2012‬הינו כ‪.4.1% -‬‬
‫שיעור הריבית ‪ 3M-Pribor‬ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2012‬הינו כ‪.0.5% -‬‬
‫מועדי פרעון‪:‬‬
‫ליום ‪31‬‬
‫בדצמבר‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫שנה ראשונה ‪ -‬חלויות שוטפות‬
‫‪103,580‬‬
‫שנה שניה‬
‫שנה שלישית‬
‫שנה רביעית‬
‫שנה חמישית‬
‫שנה שישית ואילך‬
‫‪1,608,964‬‬
‫‪418,638‬‬
‫‪365,032‬‬
‫‪46,260‬‬
‫‪676,430‬‬
‫‪3,115,324‬‬
‫‪3,218,904‬‬
‫ג‪.‬‬
‫בחודש דצמבר ‪ 2012‬חתמה חברה בת רומנית של אפי אירופה המקימה את קניון 'אפי פאלאס פלוישט' על הסכם‬
‫מימון עם תאגיד בנקאי על‪-‬פיו יעניק הבנק לחברה הבת קו אשראי בהיקף של עד ‪ 30.1‬מיליון אירו‪ ,‬לצורך מימון‬
‫בנייתו של הפרויקט בעיר פלוישט שברומניה‪ .‬מועד הפירעון הסופי של ההלוואה יחול במרץ ‪.2015‬‬
‫ד‪.‬‬
‫בחודש ינואר ‪ 2012‬חתמה חברה בת רומנית של אפי אירופה המפתחת את בניין המשרדים הראשון בפרויקט‬
‫'אפי ביזנס פארק' בבוקרשט על הסכם מימון עם בנק אוני קרדיט על‪-‬פיו יעניק הבנק לחברה הבת קו אשראי‬
‫בהיקף של עד ‪ 13.4‬מיליון אירו לצורך מימון הקמתו של הפרויקט‪ ,‬כאשר לאחר השלמת הבנייה ובכפוף לתנאים‬
‫מסחריים שנקבעו בהסכם תוכל החברה הבת ללוות סכום נוסף של ‪ 1‬מיליון אירו‪ .‬כמו כן נקבע בהסכם כי הבנק‬
‫יעמיד לרשות החברה הבת קו אשראי נוסף בהיקף של עד כ‪ 0.3 -‬מיליון אירו למימון הוצאות המע"מ בקשר עם‬
‫הקמת הפרויקט‪ .‬מועד הפירעון הסופי של ההלוואה יחול ביוני ‪.2019‬‬
‫ה‪.‬‬
‫באשר לאמות מידה פיננסיות‪ ,‬ראה ביאור ‪.31‬ד‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫באשר לערבויות ושעבודים‪ ,‬ראה ביאור ‪.31‬ג‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪- 17‬‬
‫התחייבות לחברות קשורות לזמן ארוך‬
‫א‪.‬‬
‫ההרכב‪:‬‬
‫שיעור ריבית שנתית‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2012‬‬
‫‪%‬‬
‫‪ /3M Euribor+6.6%‬קבוע‬
‫‪8%‬‬
‫התחייבויות לחברות קשורות )ראה ביאור‬
‫‪.31‬ב‪(4.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪31,059‬‬
‫‪19,826‬‬
‫מועדי פרעון‪:‬‬
‫ליום ‪31‬‬
‫בדצמבר‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪16,637‬‬
‫‪11,101‬‬
‫‪3,321‬‬
‫‪31,059‬‬
‫שנה שנייה‬
‫שנה שלישית‬
‫שנה רביעית‬
‫ביאור ‪- 18‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אגרות חוב‬
‫א‪.‬‬
‫הנרכב‪:‬‬
‫ערך נקוב‬
‫ליום ‪31.12.12‬‬
‫באלפי ש"ח‬
‫אגרות חוב צמודות מדד )סדרה א'( )ב'(‬
‫אגרות חוב צמודות מדד )סדרה ג'( )ג'(‬
‫אגרות חוב לא צמודות )סדרה ד'( )ג'(‬
‫אגרות חוב צמודות מדד )סדרה ה'( )ד'(‬
‫‪20,797‬‬
‫‪198,836‬‬
‫‪25,000‬‬
‫‪405,482‬‬
‫בניכוי ‪ -‬חלויות שוטפות‬
‫ריבית שנתית‬
‫‪%‬‬
‫‪5.6‬‬
‫‪4.15‬‬
‫‪5.9‬‬
‫‪5.9‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪25,548‬‬
‫‪217,226‬‬
‫‪25,000‬‬
‫‪416,396‬‬
‫‪684,170‬‬
‫)‪(164,598‬‬
‫‪519,572‬‬
‫‪50,370‬‬
‫‪153,901‬‬
‫‪49,989‬‬
‫‪409,208‬‬
‫‪663,468‬‬
‫)‪(88,684‬‬
‫‪574,784‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בחודש פברואר ‪ 2004‬הנפיקה החברה אגרות חוב צמודות מדד )סדרה א'( נושאות ריבית שנתית בשעור ‪,5.6%‬‬
‫העומדות לפרעון ב‪ 8-‬תשלומים שנתיים שווים בתחילת כל שנה קלנדרית החל מחודש ינואר ‪ .2006‬באשר לאמות‬
‫מידה פיננסיות‪ ,‬ראה ביאור ‪.31‬ד‪.1.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫אגרות חוב (סדרה ג'‪ ,‬ד')‪:‬‬
‫בחודש מאי ‪ 2007‬השלימה החברה הנפקת סדרה של אגרות חוב )סדרה ג'(‪ ,‬וסדרה של אגרות חוב )סדרה ד'(‪,‬‬
‫בהיקף כולל של כ‪ 600-‬מליוני ש"ח‪.‬‬
‫אגרות החוב )סדרה ג'( בסך ‪ 500‬מיליון ש"ח ע‪.‬נ‪ .‬נושאות ריבית שנתית בשיעור של ‪ ,4.15%‬ועומדות לפירעון ב‪-‬‬
‫‪ 6‬תשלומים שנתיים שווים בכל אחת מהשנים ‪ 2010‬עד ‪) 2015‬כולל(‪ .‬תשלומי הריבית יתבצעו מדי חצי שנה‪.‬‬
‫אגרות החוב )סדרה ג'( צמודות )קרן וריבית( למדד המחירים לצרכן‪.‬‬
‫אגרות החוב )סדרה ד'( בסך ‪ 100‬מיליון ש"ח ע‪.‬נ‪ .‬נושאות ריבית שנתית בשיעור של ‪ ,5.9%‬ועומדות לפירעון ב‪4-‬‬
‫תשלומים שנתיים שווים בכל אחת מהשנים ‪ 2010‬עד ‪) 2013‬כולל(‪ .‬תשלומי הריבית יתבצעו מדי שנה‪ .‬אגרות‬
‫החוב )סדרה ד'( לא צמודות )קרן ו‪/‬או ריבית(‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪- 18‬‬
‫אגרות חוב (המשך)‬
‫ג‪.‬‬
‫אגרות חוב (סדרה ג'‪ ,‬ד')‪( :‬המשך)‬
‫ביום ‪ 10‬באפריל ‪ 2012‬נערך מכרז ציבורי‪ ,‬במסגרתו הנפיקה החברה אגרות חוב נוספות מסדרה ג' וגייסה כ‪-‬‬
‫‪ 134.17‬מיליון ש"ח ברוטו‪ .‬האג"ח נושאות ריבית שנתית בשיעור של ‪ 4.15%‬ועומדות לפירעון בארבעה תשלומים‬
‫שנתיים בשנים ‪ 2012‬עד ‪ .2015‬הוצאות ההנפקה הסתכמו לסך של כ‪ 0.7 -‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫אגרות חוב (סדרה ה')‪:‬‬
‫ביום ‪ 20‬בינואר ‪ 2011‬נערך מכרז ציבורי‪ ,‬במסגרתו גייסה החברה ‪ 150‬מיליון ש"ח ברוטו והריבית על אג"ח‬
‫)סדרה ה'( נקבעה בשיעור של ‪ 5.9%‬לשנה‪ ,‬צמוד למדד המחירים לצרכן‪ .‬האג"ח עומדות לפירעון בשבעה‬
‫תשלומים שנתיים בשנים ‪ 2013‬עד ‪ .2019‬אגרות החוב‪ ,‬הובטחו בשעבוד על החזקות החברה באפי אירופה‬
‫חברה פרטית בבעלות מלאה בעקיפין של החברה‪ .‬תמורת הגיוס שימשה לפרעון קרן אגרות חוב של הסדרות‬
‫הקיימות‪.‬‬
‫במסגרת ההנפקה החברה התחייבה בתניות שונות כלפי מחזקי האגרות החוב לרבות הגבלות על חלוקת‬
‫דיבידנד‪ ,‬עמידה ביחס של הון עצמי למאזן שלא על בסיס מאוחד‪ ,‬שלא יפחת משיעור של ‪ ,40%‬עמידה ביחס בין‬
‫חוב לבין סך ההון והחוב )‪ (CAP‬שלא יעלה על ‪ ,60%‬עמידה ביחס חוב למניות המשועבדות של אפי אירופה שלא‬
‫יעלה על ‪ ,60%‬הגבלות על העברת שליטה ועוד‪ .‬לתאריך הדוח על המצב הכספי‪ ,‬עומדת החברה בכל ההתניות‬
‫שנקבעו‪ .‬הוצאות ההנפקה הסתכמו לסך של ‪ 4.2‬מיליון ש"ח‪ .‬באשר לאמות מידה פיננסיות‪ ,‬ראה ביאור ‪.31‬ד‪2.‬‬
‫ובקשר להרחבת סדרת אגרות החוב סדרה ה' לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי‪ ,‬ראה ביאור ‪.35‬ב‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫במהלך שנת ‪ 2011‬פנתה החברה למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( שלה‪ ,‬בהצעה לרכוש מהם עד ‪65,250,000‬‬
‫ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה א'( של החברה‪ ,‬המוחזקות על ידי כל אחד מהם )המהוות ‪ 100%‬מערכן הנקוב‬
‫של אגרות החוב )סדרה א'( של החברה שבמחזור(‪ ,‬בדרך של הצעת רכש חליפין‪ ,‬בתמורה לאגרות חוב )סדרה‬
‫ה'( של החברה‪ .‬בנוסף פנתה החברה למחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( שלה‪ ,‬בהצעה לרכוש מהם עד‬
‫‪ 240,582,576‬ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה ג'( בתמורה לאגרות חוב )סדרה ה'(‪.‬‬
‫להצעת החליפין א' נענו מחזיקים של כ‪ 36.25%-‬מסך אגרות החוב )סדרה א'( שבמחזור‪ .‬בהתאם לתנאי הצעת‬
‫החליפין א'‪ ,‬הקצתה לניצעים )סדרה א'( כ‪ 29,570,314-‬ש"ח ערך נקוב )סדרה ה'(‪.‬‬
‫להצעת החליפין ג' נענו כ‪ 59.06% -‬מסך אגרות החוב )סדרה ג'( שבמחזור‪ .‬בהתאם לתנאי הצעת החליפין ג'‪,‬‬
‫הקצתה לניצעים )סדרה ג'( כאמור כ‪ 228,278,878-‬ש"ח ערך נקוב )סדרה ה'(‪.‬‬
‫סך העלות של החלפת אגרות החוב )סדרה א'( ושל החלפת אגרות החוב )סדרה ג'( המחושבת כהפרש שבין ערך‬
‫אגרות החוב האמורות בספרי החברה‪ ,‬לבין השווי ההוגן של אגרות החוב )סדרה ה'(‪ ,‬הינה כ‪ 14-‬מיליון ש"ח‬
‫)סכום זה אינו כולל את עלויות ההנפקה בסך של כ‪ 0.3-‬מיליון ש"ח(‪ ,‬אשר נרשמה במסגרת הוצאות המימון‬
‫בדוחות רווח והפסד של החברה בשנת ‪.2011‬‬
‫ו‪.‬‬
‫בחודש דצמבר ‪ 2011‬אישר דירקטוריון החברה תכנית רכישה עצמית של אגרות חוב )סדרות א'‪ ,‬ג'‪ ,‬ד'‪ ,‬ה'( של‬
‫החברה )להלן‪ ,‬ביחד‪ -‬אגרות החוב(‪.‬‬
‫להלן עיקריה של תכנית הרכישה העצמית‪:‬‬
‫אגרות החוב יירכשו על ידי החברה ו‪/‬או תאגידים בבעלותה המלאה‪ .‬אגרות החוב שתירכשנה על ידי החברה‪ ,‬ככל‬
‫שתירכשנה‪ ,‬תתבטלנה ותמחקנה מן המסחר בבורסה והחברה לא תהיה רשאית להנפיקן מחדש‪ .‬היקף התכנית‬
‫הינו עד ‪ 100‬מיליון ש"ח‪ .‬תקופת התכנית הינה לשנה‪ .‬הרכישות יתבצעו במסגרת המסחר בבורסה לניירות ערך‬
‫בתל ‪ -‬אביב בע"מ ו‪/‬או במסגרת עסקאות מחוץ לבורסה‪ ,‬בהתאם לשיקול דעתה של הנהלת החברה‪ .‬אגרות החוב‬
‫יירכשו מעת לעת‪ ,‬במועדים‪ ,‬בהיקפים ובמחירים שונים‪ ,‬בהתאם לשיקול דעתה של הנהלת החברה ובשים לב‪ ,‬בין‬
‫היתר‪ ,‬לתנאי השוק ולשערי אגרות החוב בבורסה‪.‬‬
‫בחודש דצמבר ‪ ,2012‬אישר הדירקטוריון תוכנית חדשה במתכונת דומה‪.‬‬
‫בחודש דצמבר ‪ 2011‬פדתה החברה בפדיון מוקדם ‪ 2,367‬אלפי ש"ח ע‪.‬נ‪ .‬אג"ח )סדרה ה'( בתמורה לתשלום‬
‫בסך ‪ 2,000‬אלפי ש"ח‪ .‬בעקבות כך רשמה החברה בשנת ‪ 2011‬הכנסות מימון בסך של ‪ 451‬אלפי ש"ח‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪- 18‬‬
‫אגרות חוב (המשך)‬
‫ז‪.‬‬
‫מועדי פרעון‪:‬‬
‫ליום ‪31‬‬
‫בדצמבר‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫שנה ראשונה ‪ -‬חלויות שוטפות‬
‫‪164,598‬‬
‫שנה שניה‬
‫שנה שלישית‬
‫שנה רביעית‬
‫שנה חמישית‬
‫מעל חמש שנים‬
‫‪114,049‬‬
‫‪134,869‬‬
‫‪62,460‬‬
‫‪83,280‬‬
‫‪124,914‬‬
‫‪519,572‬‬
‫‪684,170‬‬
‫ביאור ‪- 19‬‬
‫התחייבויות אחרות לזמן ארוך‬
‫א‪.‬‬
‫ההרכב‪:‬‬
‫מטבע‬
‫פקדונות שוכרים‬
‫התחייבויות בגין חכירה‬
‫מכשירים פיננסיים נגזרים‬
‫הלוואות לזמן ארוך מאחרים‬
‫ב‪.‬‬
‫מטבע חוץ‬
‫קרונה צ'כית‬
‫מטבע חוץ‬
‫מטבע חוץ‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪23,506‬‬
‫‪35,888‬‬
‫‪17,190‬‬
‫‪37,849‬‬
‫‪114,433‬‬
‫מועדי פרעון‪:‬‬
‫ליום ‪31‬‬
‫בדצמבר‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪54,966‬‬
‫‪6,976‬‬
‫‪10,642‬‬
‫‪4,920‬‬
‫‪36,929‬‬
‫‪114,433‬‬
‫שנה שניה‬
‫שנה שלישית‬
‫שנה רביעית‬
‫שנה חמישית‬
‫שנה שישית ואילך‬
‫‪54‬‬
‫‪21,740‬‬
‫‪35,154‬‬
‫‪8,454‬‬
‫‪25,757‬‬
‫‪91,105‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪- 20‬‬
‫אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומאחרים וחלויות שוטפות‬
‫א‪.‬‬
‫ההרכב‪:‬‬
‫שיעור ריבית שנתית‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2012‬‬
‫‪%‬‬
‫הלוואות לזמן קצר‪:‬‬
‫צמודות אירו‬
‫צמודות זלוטי פולני‬
‫צמודות קרונה צ'כית‬
‫לא צמודות‬
‫‪3M Euribor+4%-7%‬‬
‫‪1M Wibor+2.4%-2.75%‬‬
‫‬‫‪P+1%-2.2%‬‬
‫חלויות שוטפות של הלוואות והתחייבויות‬
‫אחרות לזמן ארוך‬
‫)*(‬
‫ב‪.‬‬
‫ביאור ‪- 21‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪154,650‬‬
‫‪30,442‬‬
‫‬‫‪97,880‬‬
‫‪282,972‬‬
‫‪193,736‬‬
‫‪11,501‬‬
‫‪63,672‬‬
‫‪43,591‬‬
‫‪312,500‬‬
‫‪103,580‬‬
‫‪386,552‬‬
‫‪81,280‬‬
‫‪393,780‬‬
‫שיעור ריבית ‪ 3M Eurobour‬ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2012‬הינו כ‪.0.2% -‬‬
‫שעבודים ובטחונות‪ :‬ראה ביאור ‪.31‬ג‪.‬‬
‫ספקים‪ ,‬זכאים ויתרות זכות‬
‫ההרכב‪:‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫ספקים ונותני שירותים‬
‫הכנסות מראש‬
‫הוצאות לשלם‬
‫ריבית לשלם‬
‫צדדים קשורים‬
‫זכאים בגין רכישת קרקעות‬
‫מכשירים פיננסיים נגזרים‬
‫התחייבות בגין רכישת מניות של חברה בת‬
‫זכאים אחרים‬
‫ביאור ‪- 22‬‬
‫‪56,532‬‬
‫‪39,175‬‬
‫‪16,394‬‬
‫‪31,321‬‬
‫‬‫‬‫‪35,955‬‬
‫‪2,495‬‬
‫‪24,768‬‬
‫‪206,640‬‬
‫‪43,808‬‬
‫‪27,412‬‬
‫‪28,421‬‬
‫‪29,885‬‬
‫‪504‬‬
‫‪50,159‬‬
‫‪25,402‬‬
‫‪5,545‬‬
‫‪30,847‬‬
‫‪241,983‬‬
‫הוצאות הפעלת ואחזקת נכסים‬
‫ההרכב‪:‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אחזקה ותיקונים‪ ,‬בניכוי החזר הוצאות משוכרים‬
‫שכר עבודה ונלוות‬
‫חכירת קרקע‬
‫*‬
‫‪8,415‬‬
‫‪1,820‬‬
‫‪*2,424‬‬
‫‪12,659‬‬
‫לעניין הפחתת דמי החכירה בישראל‪ ,‬ראה ביאור ‪.5‬ד‪.1.‬א‪.1.‬‬
‫‪55‬‬
‫‪8,556‬‬
‫‪1,820‬‬
‫‪4,674‬‬
‫‪15,050‬‬
‫‪18,882‬‬
‫‪1,820‬‬
‫‪5,142‬‬
‫‪25,844‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪- 23‬‬
‫הוצאות בגין עסקאות בניה ומקרקעין‬
‫א‪.‬‬
‫ההרכב‪:‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪4,499‬‬
‫‪372‬‬
‫‪23,735‬‬
‫‪4,750‬‬
‫‪33,356‬‬
‫‪54,194‬‬
‫‪87,550‬‬
‫קרקע‬
‫שכר עבודה והוצאות נלוות‬
‫קבלני משנה‬
‫אחרות‬
‫הפחתת מלאי למחיר מימוש נטו )ראה ב‪(.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪8,169‬‬
‫‪645‬‬
‫‪42,119‬‬
‫‪33,506‬‬
‫‪84,439‬‬
‫‪33,167‬‬
‫‪117,606‬‬
‫‪12,067‬‬
‫‪846‬‬
‫‪100,905‬‬
‫‪21,464‬‬
‫‪135,282‬‬
‫‪26,981‬‬
‫‪162,263‬‬
‫בשנת ‪ 2012‬בחנה החברה את הצורך ברישום ירידת ערך של מלאי מקרקעין אשר בבעלותה למחיר מימוש נטו‪.‬‬
‫בעקבות כך‪ ,‬החברה רשמה בשנת ‪ 2012‬הפחתה לירידת ערך מלאי מקרקעין בגין פרוייקטים ברומניה בסכום של‬
‫כ‪ 54-‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2011‬בחנה החברה את הצורך ברישום ירידת ערך של מלאי מקרקעין אשר בבעלותה למחיר מימוש נטו‪.‬‬
‫בעקבות כך‪ ,‬החברה רשמה בשנת ‪ 2011‬הפחתה לירידת ערך מלאי מקרקעין בגין פרוייקט ברומניה בסכום של‬
‫כ‪ 33-‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2010‬הפחיתה הקבוצה את מלאי הקרקעות ומלאי הבניינים למכירה במזרח אירופה בסך של כ‪ 27-‬מיליון‬
‫ש"ח מיליון ש"ח‪ ,‬בהתאמה למחיר המימוש נטו‪.‬‬
‫ביאור ‪- 24‬‬
‫הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫ההרכב‪:‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪3,394‬‬
‫‪1,452‬‬
‫‪1,837‬‬
‫‪18,192‬‬
‫‪512‬‬
‫‪10,763‬‬
‫‪12,195‬‬
‫‪48,345‬‬
‫דמי ניהול לחברת האם )ראה ביאור ‪.36‬יד‪(2.‬‬
‫פחת והפחתות‬
‫חובות מסופקים ואבודים‬
‫שכר עבודה ונלוות‬
‫תשלום מבוסס מניות‬
‫הוצאות משפטיות ומקצועיות‬
‫אחרות‬
‫‪56‬‬
‫‪3,481‬‬
‫‪2,290‬‬
‫‪2,363‬‬
‫‪21,647‬‬
‫‪200‬‬
‫‪11,538‬‬
‫‪15,006‬‬
‫‪56,525‬‬
‫‪5,032‬‬
‫‪2,304‬‬
‫‪13,005‬‬
‫‪25,227‬‬
‫‬‫‪10,717‬‬
‫‪13,957‬‬
‫‪70,242‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪- 25‬‬
‫הכנסות (הוצאות) אחרות‬
‫ההרכב‪:‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫הכנסות אחרות‪:‬‬
‫דמי ניהול‬
‫רווח הון ממימוש השקעות בחברות מוחזקות‬
‫אחרות‬
‫הוצאות אחרות‪:‬‬
‫הפחתת הוצאות הנפקה‬
‫ירידת ערך של השקעה בחברות כלולות )ראה ביאור ‪.7‬ה‪(6.‬‬
‫הפסד הון ממימוש השקעות בחברות מוחזקות‬
‫מחילת הלוואה לחברה בשליטה משותפת‬
‫מחיקת יתרות‬
‫הערכה מחדש בעת צירוף עסקים )ראה ביאור ‪.30‬ב(‬
‫הוצאות בגין התחייבויות תלויות‬
‫אחרות‬
‫ביאור ‪- 26‬‬
‫‪5,188‬‬
‫‪1,283‬‬
‫‪4,191‬‬
‫‪10,662‬‬
‫‪6,048‬‬
‫‪44,856‬‬
‫‪9,072‬‬
‫‪59,976‬‬
‫‪4,108‬‬
‫‬‫‪11,721‬‬
‫‪15,829‬‬
‫‬‫)‪(97,412‬‬
‫)‪(3,018‬‬
‫‬‫)‪(3,404‬‬
‫)‪(4,948‬‬
‫)‪(4,000‬‬
‫)‪(17,342‬‬
‫)‪(130,124‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫)‪(510‬‬
‫‬‫)‪(29,499‬‬
‫)‪(10,845‬‬
‫)‪(40,854‬‬
‫)‪(7,825‬‬
‫‬‫)‪(4,109‬‬
‫)‪(13,422‬‬
‫)‪(3,318‬‬
‫‬‫)‪(14,368‬‬
‫)‪(12,912‬‬
‫)‪(55,954‬‬
‫הוצאות מימון‬
‫ההרכב‪:‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫הוצאות ריבית בגין אגרות חוב‬
‫הוצאות מימון בקשר עם החלפת אג"ח‬
‫הוצאות ריבית בגין הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים‬
‫הוצאות מימון בגין שינויי שערי חליפין‪ ,‬נטו‬
‫הוצאות מימון בגין הלוואות לזמן קצר מתאגידים בנקאיים‬
‫הוצאות מימון בגין התחייבויות לחברות קשורות‬
‫הוצאות מימון אחרות‬
‫בניכוי ‪ -‬הוצאות מימון שהוונו לנדל"ן להשקעה בהקמה ומלאי בניינים‬
‫‪57‬‬
‫‪49,361‬‬
‫‬‫‪143,601‬‬
‫‪7,258‬‬
‫‪1,855‬‬
‫‪3,033‬‬
‫‪20,560‬‬
‫‪225,668‬‬
‫)‪(8,837‬‬
‫‪216,831‬‬
‫‪55,050‬‬
‫‪13,984‬‬
‫‪146,403‬‬
‫‪238‬‬
‫‪2,066‬‬
‫‪4,050‬‬
‫‪25,505‬‬
‫‪247,296‬‬
‫)‪(383‬‬
‫‪246,913‬‬
‫‪45,544‬‬
‫‬‫‪168,466‬‬
‫‪6,728‬‬
‫‪9,059‬‬
‫‪10,685‬‬
‫‪18,926‬‬
‫‪259,408‬‬
‫)‪(403‬‬
‫‪259,005‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪- 27‬‬
‫הכנסות מימון‬
‫ההרכב‪:‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫בגין פקדונות בנקים לזמן קצר‬
‫שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח‬
‫והפסד‬
‫בגין הלוואות לזמן ארוך לחברות קשורות‬
‫בגין הלוואות לזמן ארוך לאחרים‬
‫בגין שינויי שערי חליפין‪ ,‬נטו‬
‫רווח מפדיון מוקדם של אג"ח )ראה ביאור ‪.18‬ו'(‬
‫הכנסות מימון אחרות‬
‫ביאור ‪- 28‬‬
‫‪4,336‬‬
‫‪4,841‬‬
‫‪2,316‬‬
‫‬‫‪18,030‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪1,432‬‬
‫‪23,798‬‬
‫‬‫‪24,882‬‬
‫‪913‬‬
‫‪14,554‬‬
‫‪451‬‬
‫‪237‬‬
‫‪45,878‬‬
‫‪6,211‬‬
‫‪18,703‬‬
‫‪826‬‬
‫‪2,380‬‬
‫‬‫‪701‬‬
‫‪31,137‬‬
‫מסים על ההכנסה‬
‫א‪.‬‬
‫ביום ‪ 23‬ביולי ‪ 2009‬פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים ‪ 2009‬ו‪-‬‬
‫‪ ,(2010‬התשס"ט‪) 2009-‬להלן ‪" -‬חוק ההסדרים"(‪ .‬על פי חוק ההסדרים‪ ,‬יופחתו שיעורי המס בגובה ‪ 26%‬ו‪-‬‬
‫‪ 25%‬המושתים על חברות בשנים ‪ 2009‬ו‪ ,2010-‬בהתאמה‪ ,‬באופן הדרגתי החל משנת המס ‪ 2011‬לגביה נקבע‬
‫מס חברות בשיעור ‪ 24%‬ועד לשנת המס ‪ 2016‬לגביה נקבע מס חברות בשיעור של ‪.18%‬‬
‫ביום ‪ 26‬לספטמבר ‪ 2011‬התפרסמו המלצותיה של הועדה לשינוי כלכלי חברתי בראשותו של פרופסור מנואל‬
‫טרכטנברג‪ .‬בעקבותיהן‪ ,‬ביום ‪ 5‬בדצמבר‪ 2011 ,‬פורסם החוק לשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה( המבוסס על‬
‫המלצות פרק המיסוי של ועדת טרכטנברג‪ ,‬לאחר שאושר יום קודם לכן בקריאה שלישית בכנסת ישראל‪.‬‬
‫להלן עיקרי השינויים בחוק החדש בתחום המיסוי לחברות‪:‬‬
‫)‪(1‬‬
‫)‪(2‬‬
‫)‪(3‬‬
‫ביטול הפחתות שהיו מתוכננות בשנים הקרובות במס הכנסה ובמס חברות החל משנת ‪.2012‬‬
‫העלאת מס החברות בשנת ‪ 2012‬לשיעור של ‪.25%‬‬
‫העלאת שיעורי מס רווחי הון ומס שבח לשיעור המפורט בסעיף ‪ 2‬לעיל‪.‬‬
‫מאחר ותהליך החקיקה הושלם ברבעון האחרון של שנת ‪ ,2011‬עדכנה הקבוצה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2011‬את‬
‫יתרות המסים הנדחים שלה‪ ,‬כתוצאה מהשינויים האמורים בשיעורי המס בשנים בהן צפויים להתהפך ההפרשים‬
‫הזמניים בגינם הכירה הקבוצה במסים נדחים‪ .‬בהתאם לכך‪ ,‬ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2011‬הכירה הקבוצה בגידול‬
‫בהתחייבויות מסים נדחים בסך ‪ 18,312‬אלפי ש"ח‪ ,‬כנגד הוצאת מס אשר נזקפה לדוח הרווח והפסד לשנת‬
‫‪.2011‬‬
‫ב‪.‬‬
‫חברות הקבוצה בחו"ל נישומות על פי חוקי המס באותן מדינות ובהתאם לכך חושבו ההפרשות למסים והפסדים‬
‫להעברה לשנים הבאות‪.‬‬
‫להלן שיעורי המס החלים על חברות הקבוצה בחו"ל בשנת ‪:2012‬‬
‫המדינה‬
‫שעור המס‬
‫הולנד‬
‫צ'כיה‬
‫סרביה‬
‫בולגריה‬
‫הונגריה‬
‫רומניה‬
‫לטביה‬
‫‪25%‬‬
‫‪19%‬‬
‫‪*10%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪10%/19%‬‬
‫‪16%‬‬
‫‪15%‬‬
‫*‬
‫החל מיום ‪ 1‬לינואר ‪ 2013‬עלה שיעור המס בסרביה ל ‪ .15%‬בעקבות כך הגדילה החברה את עתודות‬
‫המס כנגד הוצאות המס בגין מיסים נדחים בסך של כ‪ 25 -‬מיליון ש"ח )חלק החברה בניכוי חלק זכויות‬
‫שאינן מקנות שליטה הינו כ‪ 13 -‬מיליון ש"ח(‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪- 28‬‬
‫מסים על ההכנסה (המשך)‬
‫ג‪.‬‬
‫מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות רווח והפסד‪:‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫מסים שוטפים‬
‫מסים נדחים‬
‫השפעת השינוי בשיעור המס‬
‫מסים בגין שנים קודמות‬
‫*‬
‫ד‪.‬‬
‫‪5,791‬‬
‫‪47,706‬‬
‫‪24,716‬‬
‫‪1,204‬‬
‫‪79,417‬‬
‫‪60,216‬‬
‫‪* 19,996‬‬
‫‪18,312‬‬
‫‪1,294‬‬
‫‪99,818‬‬
‫‪9,755‬‬
‫‪* 3,711‬‬
‫‬‫‪4,978‬‬
‫‪18,444‬‬
‫הוצג מחדש בשל יישום למפרע של תיקון לתקן חשבונאי )ראה ביאור ‪.3‬א(‬
‫לחברה שומות סופיות עד וכולל שנת המס ‪.2007‬‬
‫כמו כן‪ ,‬לחלק מהחברות שאוחדו שומות סופיות עד וכולל לשנת המס ‪ ,2010‬ולחלק טרם הוצאו שומות מס סופיות‬
‫מאז תחילת פעילותן‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫החברה מצויה בימים אלו בדיונים עם רשות המיסים בעניין שומות המס בגין השנים ‪ .2008-2010‬במסגרת דיונים‬
‫אלה העלתה רשות המיסים טענות ביחס למספר נושאים‪ ,‬ובכלל זאת‪ ,‬נדונה עמדת מס הכנסה בנוגע לחיוב במס‬
‫חברות בגין חלוקות דיבידנד מרווחי שערוך‪ ,‬לאופן חישוב רווח הון ממכירת נכס בחו"ל בהתאם להחלטת מיסוי‬
‫בהסכם שניתנה לחברה בעבר וכן ביחס להכרה בעלויות והוצאות מסוימות‪.‬‬
‫ביום ‪ 30‬בדצמבר ‪ 2012‬נמסרה לחברה מטעם פקיד השומה‪ ,‬שומה בצו לשנת ‪ 2007‬בגין חלוקת דיבידנד מרווחי‬
‫שערוך‪ ,‬על חבות מס של כ‪ 40.5-‬מיליון ש"ח )כולל הפרשי הצמדה וריבית(‪.‬‬
‫חשיפת המס המירבית מסתכמת בכ‪ 220 -‬מיליון ש"ח )בערכים נומינליים(‪ .‬בגין חלק מהנושאים הנידונים כללה‬
‫הח ברה בדוחותיה הכספיים הפרשות מתאימות ובגין חלקם האחר לא נערכו הפרשות‪ ,‬כל זאת בהסתמך על חוות‬
‫דעת של יועציה המשפטיים של החברה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫לקבוצה הפסדים לצרכי מס ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2012‬בסך כולל של כ‪ 1,147 -‬מליוני ש"ח על פי הפירוט הבא‪:‬‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫החברה‬
‫חברות מאוחדות בישראל‬
‫חברות מאוחדות באירופה )בעיקר ברומניה(‬
‫‪229‬‬
‫‪9‬‬
‫‪909‬‬
‫‪1,147‬‬
‫חלק מההפסדים של חברות מאוחדות באירופה ניתנים לניצול בתוך תקופה עתידית מוגבלת או בהתקיים תנאים‬
‫מסויימים‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬לקבוצה הפסדי הון לצרכי מס ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2012‬בסך כולל של כ‪ 9 -‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫בחודש ינואר ‪ 2012‬קיבלה החברה הכלולה מחצית היובל בע"מ שומת מס ערך מוסף בגין השנים ‪ 2006‬עד וכולל‬
‫שנת ‪ ,2010‬לפיה נדרשת החברה הכלולה לשלם תשלומי מע"מ נוספים בסך של כ‪ 8.3-‬מליוני ש"ח‪ .‬בעקבות‬
‫הסכם פשרה אותו חתמה החברה עם רשויות מס ערך מוסף‪ ,‬שילמה החברה‪ ,‬לאחר תאריך הדוח על המצב‬
‫הכספי סכום של כ‪ 5 -‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪- 28‬‬
‫מסים על ההכנסה (המשך)‬
‫ח‪.‬‬
‫ההפרשים העיקריים בין המס התיאורטי על הרווח המדווח לפני מסים על הכנסה לבין סכום ההפרשה למסים כפי‬
‫שנזקפה בשנת החשבון‪:‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫רווח לפני מסים על הכנסה‬
‫שעור המס הסטטוטורי‬
‫המס התיאורטי על הרווח )ההפסד( לשנה לפי דוח רווח‬
‫והפסד‬
‫סכומים בגינם לא נרשמו מסים נדחים‬
‫הוצאות לא מותרות )הכנסות פטורות(‪ ,‬נטו‬
‫השפעת שינוי בשיעור המס‬
‫מסים בגין שנים קודמות‪ ,‬נטו‬
‫הבדלים בהגדרת נכסים‬
‫בגין חלק החברה בהפסדי )ברווחי( חברות כלולות‬
‫הפרש בשיעורי המס החל על הכנסות חברות מאוחדות‬
‫הממוקמות בתחומי שיפוט אחרים‬
‫אחרות‬
‫הוצאות מס שנרשמו בדוחות הכספיים‬
‫*‬
‫‪43,544‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪* 97,134‬‬
‫‪24%‬‬
‫‪* 36,264‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪10,886‬‬
‫‪23,312‬‬
‫‪9,066‬‬
‫‪50,745‬‬
‫‪1,600‬‬
‫‪24,716‬‬
‫‪1,204‬‬
‫)‪(8,548‬‬
‫‪3,408‬‬
‫‪8,233‬‬
‫)‪(12,492‬‬
‫‪18,312‬‬
‫‪1,294‬‬
‫‪52,426‬‬
‫)‪* (8,712‬‬
‫‪23,938‬‬
‫)‪(69‬‬
‫‬‫‪4,978‬‬
‫‬‫)‪* (26,815‬‬
‫)‪(4,400‬‬
‫)‪(194‬‬
‫‪68,531‬‬
‫‪13,127‬‬
‫‪4,318‬‬
‫‪76,506‬‬
‫‪2,313‬‬
‫‪5,033‬‬
‫‪9,378‬‬
‫‪79,417‬‬
‫‪99,818‬‬
‫‪18,444‬‬
‫הוצג מחדש בשל יישום למפרע של תיקון לתקן חשבונאי )ראה ביאור ‪.3‬א(‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪- 28‬‬
‫ט‪.‬‬
‫מסים על ההכנסה (המשך)‬
‫מיסים נדחים‪:‬‬
‫הרכב נכסי )התחייבויות( מס נדחה‪ ,‬מפורטים להלן ‪-‬‬
‫נדל"ן‬
‫להשקעה‬
‫אלפי ש"ח‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר ‪2010‬‬
‫הוכר ברווח והפסד‬
‫הוכר בהון )א(‬
‫הפרשי תרגום‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2010‬‬
‫הוכר ברווח והפסד‬
‫השפעת השינוי בשיעור המס )ראה סעיף א'(‬
‫הוכר בהון )ב(‬
‫הפרשי תרגום‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2011‬‬
‫הוכר ברווח והפסד‬
‫השפעת השינוי בשיעור המס‬
‫רכישות‪/‬מימושים‬
‫הוכר בהון )ג(‬
‫הפרשי תרגום‬
‫יתרה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2012‬‬
‫)‪(284,037‬‬
‫)‪* (27,002‬‬
‫‬‫‪31,368‬‬
‫)‪(279,671‬‬
‫)‪* (42,017‬‬
‫)‪(31,014‬‬
‫‬‫‪8,368‬‬
‫)‪(344,334‬‬
‫)‪(46,097‬‬
‫)‪(24,716‬‬
‫)‪(11,808‬‬
‫‬‫‪1,347‬‬
‫)‪(425,608‬‬
‫מלאי‬
‫בניינים‬
‫אלפי ש"ח‬
‫)‪(12,748‬‬
‫‪12,113‬‬
‫‬‫‪737‬‬
‫‪102‬‬
‫)‪(9,329‬‬
‫‬‫‬‫‪206‬‬
‫)‪(9,021‬‬
‫‪6,248‬‬
‫‬‫)‪(1,625‬‬
‫‬‫)‪(11‬‬
‫)‪(4,409‬‬
‫הפסדים‬
‫להעברה‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪63,698‬‬
‫‪* 22,869‬‬
‫‪6,190‬‬
‫)‪(7,667‬‬
‫‪85,090‬‬
‫‪* 27,476‬‬
‫‪12,702‬‬
‫‬‫)‪(15,140‬‬
‫‪110,128‬‬
‫)‪(184‬‬
‫‬‫‪1,620‬‬
‫‬‫)‪(213‬‬
‫‪111,351‬‬
‫הפרשים‬
‫אחרים‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪22,001‬‬
‫)‪(11,691‬‬
‫)‪(6,835‬‬
‫)‪(2,433‬‬
‫‪1,042‬‬
‫‪3,874‬‬
‫‬‫‪4,276‬‬
‫)‪(678‬‬
‫‪8,514‬‬
‫)‪(7,673‬‬
‫‬‫‬‫‪4,162‬‬
‫)‪(331‬‬
‫‪4,672‬‬
‫סך הכל‬
‫אלפי ש"ח‬
‫)‪(211,086‬‬
‫)‪* (3,711‬‬
‫)‪(645‬‬
‫‪22,005‬‬
‫)‪(193,437‬‬
‫)‪* (19,996‬‬
‫)‪(18,312‬‬
‫‪4,276‬‬
‫)‪(7,244‬‬
‫)‪(234,713‬‬
‫)‪(47,706‬‬
‫)‪(24,716‬‬
‫)‪(11,813‬‬
‫‪4,162‬‬
‫‪792‬‬
‫)‪(313,994‬‬
‫* הוצג מחדש בשל יישום למפרע של תיקון לתקן חשבונאי )ראה ביאור ‪.3‬א(‬
‫לקבוצה נכסי מסים נדחים בגין הפסדים להעברה ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2012‬בסך כולל של כ‪ 111 -‬מליוני ש"ח על פי הפירוט הבא‪:‬‬
‫מיליוני ש"ח‬
‫‪44‬‬
‫‪1‬‬
‫‪66‬‬
‫‪111‬‬
‫החברה‬
‫חברה מוחזקת בישראל‬
‫חברות מוחזקות באירופה )בעיקר ברומניה‪ ,‬וצ'כיה(‬
‫)א(‬
‫המיסים הנדחים אשר הוכרו ישירות להון בשנת ‪ ,2010‬הינם עתודת מס בסך של ‪ 6,835‬אלפי ש"ח בגין עסקאות גידור‬
‫תזרימי מזומנים אשר נרשמו ישירות בקרן הון מגידור תזרימי מזומנים‪ ,‬ומאידך נכס מס בסך של ‪ 6,190‬אלפי ש"ח בגין‬
‫קרן הון מהפרשי תרגום של פעילויות חוץ‪.‬‬
‫)ב(‬
‫המיסים הנדחים אשר הוכרו ישירות להון בשנת ‪ ,2011‬הינם נכס מס בסך של ‪ 4,276‬אלפי ש"ח בגין עסקאות גידור‬
‫תזרימי מזומנים אשר נרשמו ישירות בקרן הון מגידור תזרימי מזומנים‪.‬‬
‫)ג(‬
‫המיסים הנדחים אשר הוכרו ישירות להון בשנת ‪ ,2012‬הינם נכס מס בסך של ‪ 4,162‬אלפי ש"ח בגין עסקאות גידור‬
‫תזרימי מזומנים אשר נרשמו ישירות בקרן הון מגידור תזרימי מזומנים‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪- 29‬‬
‫רווח (הפסד) למניה‬
‫א‪.‬‬
‫רווח בסיסי למניה‪:‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫)הפסד( רווח נקי מיוחס לבעלי המניות הרגילות‬
‫)‪(27,057‬‬
‫מחולק ב‪-‬‬
‫ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות הקיימות‬
‫במחזור )אלפי מניות(‬
‫ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות )באלפים(‪:‬‬
‫יתרה ליום ‪ 1‬בינואר‬
‫הנפקת מניות‬
‫ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות ששימשו לצורך‬
‫חישוב רווח בסיסי למניה‬
‫*‬
‫ב‪.‬‬
‫)‪* (2,380‬‬
‫‪* 21,763‬‬
‫‪28,458‬‬
‫‪28,458‬‬
‫‪25,676‬‬
‫‪28,458‬‬
‫‪-‬‬
‫‪28,458‬‬
‫‪-‬‬
‫‪20,029‬‬
‫‪5,647‬‬
‫‪28,458‬‬
‫‪28,458‬‬
‫‪25,676‬‬
‫הוצג מחדש בשל יישום למפרע של תיקון לתקן חשבונאי )ראה ביאור ‪.3‬א(‬
‫מכשירים שיכולים פוטנציאלית לדלל בעתיד את הרווח הבסיסי למניה‪ ,‬אך לא נכללו בחישוב הרווח המדולל למניה‬
‫מאחר והשפעתם הייתה אנטי מדללת‪:‬‬
‫בשנת ‪ 2010‬לא היו לחברה מכשירים מדללים‪.‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2011‬הונפקו כתבי אופציה במסגרת הסדרי תשלום מבוסס מניות בסך של‬
‫כ‪ 249,010 -‬אופציות הניתנות למימוש ל‪ 249,010 -‬מניות רגילות בנות ‪ 1‬ש"ח ע‪.‬נ‪ .‬כל אחת‪.‬‬
‫בחודש דצמבר ‪ 2012‬חולטו ‪ 71,146‬אופציות‪ ,‬כך שהחל מאותו מועד נותרו ‪ 177,864‬אופציות הניתנות למימוש‬
‫ל‪ 177,864 -‬מניות רגילות בנות ‪ 1‬ש"ח ע‪.‬נ‪ .‬כל אחת‪.‬‬
‫ביאור ‪- 30‬‬
‫רכישה ומכירה של חברות בנות וזכויות שאינן מקנות שליטה‬
‫א‪.‬‬
‫בחודש יולי ‪ 2012‬חתמה אפי אירופה על הסכם )להלן‪" :‬ההסכם"( עם תאגיד זר )להלן‪" :‬הרוכש"( בעניין מכירתן‬
‫לרוכש של כל זכויות אפי אירופה בחברה‪-‬בת צ'כית בבעלותה המלאה‪ ,‬המחזיקה בקרקע בשכונת ווקוביצה‬
‫בפראג בה מתוכננת הקמתו של פרויקט מגורים )להלן‪" :‬הפרויקט" ו‪"-‬חברת הפרויקט"‪ ,‬בהתאמה(‪ ,‬וזאת כנגד‬
‫תשלום כולל בסך של ‪ 100‬מיליון קרונות צ'כיות )כ‪ 4-‬מיליון אירו( )להלן‪" :‬התמורה"(‪.‬‬
‫כאמור‪ ,‬מיד עם השלמת העסקה הועברו לרוכש כל המניות בחברת הפרויקט ומאותו יום חברת הפרויקט אינה‬
‫מאוחדת עוד בדוחות הכספיים של החברה‪.‬‬
‫להלן פרטים בדבר שוויים של הנכסים שמומשו כפי שנרשמו בספרי החברה נכון למועד השלמת העסקה הנ"ל‪:‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪20,858‬‬
‫)‪(15,365‬‬
‫‪5,493‬‬
‫)‪(1,582‬‬
‫‪3,911‬‬
‫נכסים נטו שנמכרו‬
‫רישום יתרות חייבים לזמן קצר‬
‫הפסד הון ממימוש המניות‬
‫מזומנים נטו שנבעו מהמימוש‬
‫‪62‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪- 30‬‬
‫רכישה ומכירה של חברות בנות וזכויות שאינן מקנות שליטה (המשך)‬
‫ב‪.‬‬
‫במהלך שנת החשבון חתמה אפי אירופה על הסכם עם נציג בעלי המניות בשתי חברות שבידיהן ‪ 30%‬מזכויות‬
‫הבעלות בארבע חברות גרמניות המחזיקות ב‪ 32-‬נכסי נדל"ן מניב ברחבי גרמניה )להלן‪" :‬המוכרים"‪" ,‬שותפות‬
‫המיעוט" ו‪"-‬תיק הנכסים"‪ ,‬בהתאמה(‪ .‬בהתאם להוראות הסכם זה רכשה אפי אירופה מן המוכרים את מלוא‬
‫אחזקותיהם בשותפות המיעוט בתמורה לסך של ‪ 800‬אלף אירו‪ .‬בעקבות עסקה זו עלה שיעור אחזקתה‬
‫האפקטיבי )הכלכלי( של אפי אירופה בתיק הנכסים מ‪ 49%-‬ל‪.79%-‬‬
‫במידה והרכישה היתה מתבצעת ביום ‪ 1‬בינואר ‪ ,2012‬החברה מעריכה כי ההכנסות מהשכרת והפעלת נכסים‬
‫היו גדלות בסך של כ‪ 35,256 -‬אלפי ש"ח וסך ההפסד לשנה היה ללא שינוי‪.‬‬
‫להלן פרטים בדבר שוויים של הנכסים וההתחייבויות שנכללו לראשונה בספרי החברה נכון לתאריך הדוח על‬
‫המצב הכספי‪:‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪1,309‬‬
‫‪3,725‬‬
‫‪480,349‬‬
‫)‪(8,306‬‬
‫)‪(400,310‬‬
‫)‪(10,117‬‬
‫)‪(7,536‬‬
‫)‪(531‬‬
‫‪58,583‬‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫חייבים ויתרות חובה‬
‫נדל"ן להשקעה‬
‫ספקים זכאים ויתרות זכות‬
‫הלוואות מתאגידים בנקאיים‬
‫התחייבות מיסים נדחים‬
‫התחייבויות אחרות לזמן ארוך‬
‫התחייבויות אחרות‬
‫נכסים נטו שנרכשו‬
‫זרימת מזומנים נטו ברכישה‪:‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫עלות הרכישה‬
‫מזומנים שנרכשו‬
‫סה"כ מזומנים שהוצאו ברכישה‬
‫ג‪.‬‬
‫ביאור ‪- 31‬‬
‫)‪(3,955‬‬
‫‪1,309‬‬
‫)‪(2,646‬‬
‫במהלך חודש נובמבר ‪ 2012‬חתמה אפי אירופה על הסכם לרכישת יתרת המניות )‪ (37%‬בחברה‪-‬בת צ'כית‬
‫שבבעלותה בנייני משרדים בפראג‪ ,‬בשטח כולל להשכרה של כ‪ 4,918-‬מ"ר‪ ,‬המכונים בשם " ‪Evropska‬‬
‫‪) "Business Center‬להלן ‪" -‬החברה הבת"(‪ ,‬וזאת בתמורה לסך של כ‪ 950-‬אלף אירו‪ .‬סך של ‪ 431‬אלפי יורו‬
‫שולמו במהלך חודש נובמבר והיתרה תשולם בחודש מרץ ‪ .2013‬עם השלמת העסקה תחזיק אפי אירופה ב‪-‬‬
‫‪ 100%‬מזכויות הבעלות בחברה הבת‪.‬‬
‫התחייבויות תלויות‪ ,‬התקשרויות‪ ,‬ערבויות ושעבודים‬
‫א‪.‬‬
‫התחייבויות תלויות‪:‬‬
‫(‪)1‬‬
‫כנגד חברה שאוחדה בעבר‪ ,‬ומומשה בשנת ‪ ,2009‬תלויות מספר תביעות בגין התקופה שקדמה למכירת‬
‫אותה החברה‪ .‬על פי ההסכם שבין החברה לבין רוכשי החברה שאוחדה בעבר‪ ,‬החברה תישא בהוצאות‪,‬‬
‫אם יהיו כאלה בגין אותן תביעות בהתאם לחלקה באותה חברה ‪.73.4% -‬‬
‫במסגרת זו היו קיימות תביעות לביצוע תיקונים בבניינים שהוקמו על ידי החברה שאוחדה בעבר ואשר נכון‬
‫לתאריך הדוח על המצב הכספי‪ ,‬החברה פעלה להשלמת התיקונים הנדרשים בהם‪ .‬סך התביעות הקיימות‬
‫נכון ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2012‬הינו כ‪ 4 -‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫‪63‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪- 31‬‬
‫התחייבויות תלויות‪ ,‬התקשרויות‪ ,‬ערבויות ושעבודים (המשך)‬
‫א‪.‬‬
‫התחייבויות תלויות‪( :‬המשך)‬
‫(‪)2‬‬
‫ביום ‪ 26‬ביוני ‪ 2011‬הגיש צד ג' עימו מתנהלת עסקת קומבינציה תביעה בסדר דין מקוצר כנגד החברה‬
‫וכנגד חברת אפריקה ישראל להשקעות בע"מ )כערבה לחיובי החברה( )"הנתבעות"( בסך של כ‪ 3-‬מיליון‬
‫ש"ח‪ ,‬בקשר עם הסכם קומבינציה משנת ‪.1994‬‬
‫לטענת צד ג'‪ ,‬החברה ביצעה עבודות גמר בחסר בסך של כ‪ 2.28-‬מיליון ש"ח‪ ,‬כאשר חלקה של התובעת‬
‫הינו כ‪ 843-‬אלפי ש"ח‪ .‬לטענתה בהתאם לחישוב זה‪ ,‬ובצירוף סכומים ששילמה בהתאם לפסק הבורר‪,‬‬
‫היא שילמה לחברה ביתר בעבור ההתאמות שבוצעו מעל העלות הבסיסית סך של כ‪ 1.82-‬מיליון ש"ח‪,‬‬
‫ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית מגיעה התביעה לסך של כ‪ 3-‬מיליון ש"ח )כולל מע"מ(‪.‬‬
‫ביום ‪ 31‬באוקטובר ‪ 2011‬הגישה החברה כתב בקשת רשות להגן מטעמה‪ ,‬במסגרתו נטען על ידי‬
‫החברה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬כי חל מעשה בי‪-‬דין והתיישנות על מרבית מרכיבי התביעה‪ .‬בנוסף‪ ,‬נטען על ידי‬
‫החברה כי היא לא התחייבה להשיב לתובעת כספים מקום בו לא יבוצעו התאמות העולות לכדי עלות‬
‫המפרט הבסיסי לו התחייבה בהסכם הקומבינציה שבין הצדדים‪ ,‬וכי באשר למושכרים אשר לא חל מעשה‬
‫בי‪-‬דין ו‪/‬או התיישנות בגינן‪ ,‬הרי שיש לקזז מכל סכום שייקבע סך של כ‪ 4.6-‬מיליון ש"ח‪ ,‬שהינו בגין המע"מ‬
‫על רכיב הריבית וההצמדה של ההלוואה שלא שולם על ידי התובעת בהתאם לפסק הבורר‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬ביום ‪ 26‬ביוני ‪ 2011‬הגיש אותו צד ג' תביעה נוספת כנגד הנתבעות‪ ,‬בסך של כ‪ 3-‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫לטענת התובעת על החברה להמשיך ולשלם את הפיצוי החודשי שנפסק בפסק הבורר )בסך של כ‪950-‬‬
‫אלפי ש"ח(‪ ,‬כי על החברה לשלם לה הפרשי עלויות בגין התאמות בבניין השני )בסך של כ‪ 816-‬אלפי‬
‫ש"ח(‪ ,‬וכי על החברה להגדיל את סכום הפיצוי שנפסק על ידי הבורר כאמור‪ ,‬לנוכח ההפרש בין השטחים‬
‫שעל יסודם הוגשה התביעה לבורר‪ ,‬ושעל יסודם נתבע ונקבע הפיצוי עקב העיכוב בבניית הבנין השני‪ ,‬לבין‬
‫השטחים בפועל )בסך של כ‪ 1.02-‬מיליון ש"ח(‪.‬‬
‫לחברה טענות הגנה כנגד כל אחד מרכיבי התביעה כמפורט לעיל‪ ,‬לרבות טענה בדבר מעשה בי דין ומיצוי‬
‫עילה‪.‬‬
‫בהתאם להסכמת הצדדים‪ ,‬נושא ההתאמות יועבר לגישור בפני בורר שהוסכם ביניהם ובמידה והגישור לא‬
‫יצלח‪ ,‬יועבר המשך בירור הנושא במסגרת בוררות בפניו‪.‬‬
‫ביום ‪ 25‬בינואר ‪ 2012‬הוגשה כנגד החברה תביעה כספית נוספת בפני בורר שהוסכם בין הצדדים על סך‬
‫של ‪ 4.65‬מיליון ש"ח‪ .‬כתב התביעה כולל מספר ראשי נזק אשר בעיקר הינם בגין התחשבנות בדבר דמי‬
‫שכירות והוצאות שונות‪.‬‬
‫ביום ‪ 5‬בפברואר ‪ 2012‬הוגשה כנגד החברה תביעה כספית נוספת בפני אותו בורר בדבר חיוב החברה‬
‫בפיצוי כספי בגין חלקה בשווי שטחים שלטענת התובעים היתה אמורה לבנות ולא בנתה בפועל בסך‬
‫הנאמד על ידי התובעים בכ‪ 18 -‬מיליון ש"ח‪ .‬כמו כן‪ ,‬התובעים עותרים לפיצוי נוסף בסך של כ‪ 4 -‬מיליון‬
‫ש"ח נוספים כפיצוי באיחור בניית הבניין השני‪ .‬החברה הגישה כתב הגנה בו היא דוחה את טענות‬
‫התובעים‪.‬‬
‫בהסתמך על חוות דעת יועצים משפטיים‪ ,‬נכללה הפרשה מתאימה בדוחות הכספיים בגין תביעות אלו‪.‬‬
‫(‪)3‬‬
‫כנגד עסקה משותפת המוחזקת על ידי חברה מאוחדת בשיעור של ‪ ,40%‬תלויה תביעה בקשר לנזקים‬
‫אשר נגרמו לשוכר‪ .‬כחלק מהסכם מכירת הפרוייקט כאמור בביאור ‪.7‬ד' סיכמה העסקה המשותפת על‬
‫תשלום והסדרת תביעה זו‪ .‬חלק החברה המאוחדת בתשלום הינו סך של ‪ 1.1‬מיליון ש"ח אשר נכללו‬
‫כהפרשה בדוחות הכספיים לשנת ‪ 2012‬ושולמו לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי‪.‬‬
‫(‪)4‬‬
‫לחברה טרם ניתנה תעודת גמר למגדל אפריקה ישראל בתל‪-‬אביב‪ .‬במסגרת מכירת נכס זה‪ ,‬התחייבה‬
‫החברה להסדיר נושא זה‪ .‬להערכת הנהלת החברה‪ ,‬לא צפויה להיות לכך השפעה מהותית‪ ,‬אם בכלל‪ ,‬על‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪- 31‬‬
‫התחייבויות תלויות‪ ,‬התקשרויות‪ ,‬ערבויות ושעבודים (המשך)‬
‫א‪.‬‬
‫התחייבויות תלויות‪( :‬המשך)‬
‫(‪)5‬‬
‫בחודש ינואר ‪ 2008‬הוגשה תביעה כנגד חברה שהייתה באותו מועד מאוחדת )ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪- 2012‬‬
‫כלולה( ע"ס כ‪ 5-‬מיליון ש"ח‪ ,‬בטענה כי החברה המאוחדת יצרה כלפי התובעת מצג שווא בקשר עם‬
‫עניינים שונים ובייחוד לגבי מקומות חניה וקיומם של שרותי הסעדה בבנין‪ .‬החברה המאוחדת הגישה כתב‬
‫הגנה וכמו כן הגישה כתב תביעה שכנגד ע"ס כ‪ 1.1-‬מיליון ש"ח בגין הפרת הסכם השכירות ואי תשלום‬
‫דמי שכירות‪ .‬במהלך תקופת החשבון נדחתה התביעה והתקבלה התביעה שכנגד‪ .‬החברה לא צופה לקבל‬
‫סכום מהותי בגין תביעה זו‪.‬‬
‫(‪)6‬‬
‫תביעה הוגשה כנגד חברה מוחזקת בסרביה על סך ‪ 875‬אלפי אירו במסגרת הסכם מחודש מרץ ‪.2004‬‬
‫בתגובה לתביעה טענה החברה המוחזקת כי התשלום הנ"ל הותנה במספר תנאים אשר לא התמלאו על‪-‬‬
‫ידי התובעים‪ ,‬וכתוצאה מכך הסכום המגיע לתובעים נמוך באופן ניכר‪ .‬להערכת הנהלת החברה‪ ,‬בהתבסס‬
‫על יועציה המשפטיים סיכויי התביעה נמוכים‪ .‬לא בוצעה הפרשה בדוחות הכספיים‪.‬‬
‫(‪)7‬‬
‫ביום ‪ 12‬בינואר ‪ 2010‬הגיש צד ג' תביעה כספית על סך של ‪ 3,708‬אלפי ש"ח‪ .‬בתביעה נטען כי בעת‬
‫שרכש אותו צד ג' מהחברה חלק בבנין לשימור המצוי במתחם מגדל אפריקה ישראל‪ ,‬שימרה לעצמה‬
‫החברה זכויות בניה עתידיות בגין הנכס‪ .‬לחברה טענות כנגד טענות המערערת‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬לבקשת‬
‫החברה‪ ,‬בית המשפט דחה את תביעת המערערת על הסף מחמת התיישנות‪ .‬במהלך שנת ‪ 2011‬הגיש‬
‫צד ג' ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי מיום ‪ 1‬במרץ ‪.2011‬‬
‫מאחר ומדובר בשאלה התלויה באופן מובהק בפרשנות בית המשפט העליון את השאלות המשפטיות‬
‫העולות מפסק הדין‪ ,‬לא ניתן בשלב זה להעריך את סיכויי קבלתו של הערעור ולפיכך לא בוצעה הפרשה‬
‫בדוחות הכספיים‪.‬‬
‫(‪)8‬‬
‫בשנת ‪ 2011‬הוגשה תביעה כספית על סך של ‪ 4,691‬אלפי ש"ח נגד החברה‪ ,‬במסגרתה טוענת התובעת‬
‫כי הנתבעת ביטלה עימה את ההתקשרות בקשר לביצוע פרויקט בנייה של תוספת קומות למגדל הידוע‬
‫כ"בית אפריקה"‪ ,‬המצוי ברחוב אחד העם בתל אביב‪ ,‬ומסרה את השלמת הפרויקט לידי חברה אחרת‪.‬‬
‫החברה הגישה בחודש נובמבר ‪ 2012‬כתב ההגנה‪ .‬מאחר ומדובר בשלב מקדמי‪ ,‬קיים קושי להעריך את‬
‫סיכויי התביעה להתקבל ולפיכך לא בוצעה הפרשה בדוחות הכספיים‪.‬‬
‫(‪)9‬‬
‫בתקופת החשבון הוגשה בקשה להגשת תביעה ייצוגית ע"ס כ‪ 3.7 -‬מליון ש"ח כנגד מחצבות חיפה בע"מ‬
‫)חברה כלולה של החברה(‪ ,‬שהינה הבעלים של פרוייקט הסיטי סנטר בחיפה‪ ,‬בטענה כי עליה לספק‬
‫מקומות חניה בחינם לנכים‪ .‬לדעת יועציה המשפטיים של החברה‪ ,‬אין למחצבות חיפה חשיפה מהותית‬
‫בגין תביעה זו‪.‬‬
‫(‪)10‬‬
‫בחברות מאוחדות קיימות התחייבויות תלויות במסגרת מקובלת של אחריות לטיב בנייה לדירות שהושלמו‬
‫ונמסרו לדיירים וזאת בהתאם לחוקי מכר דירות באותן מדינות‪.‬‬
‫(‪)11‬‬
‫בדצמבר ‪ ,2011‬החליטה האסיפה הכללית של החברה )לאחר שהתקבל אישורם של וועדת הביקורת ושל‬
‫דירקטוריון החברה( לאשר מתן התחייבות מראש לשיפוי‪ ,‬על ידי החברה לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫אחרים של החברה )כהגדרת המונח "נושא משרה" בחוק החברות‪ ,‬ולרבות מזכיר החברה‪ ,‬החשב‬
‫והמבקר הפנימי‪ ,‬ולרבות כל ממלא תפקיד אחר שהחברה תחליט להוציא לו כתב שיפוי לאירועים מכוח‬
‫החלטת השיפוי לאירועים האמורה( בקשר עם אירועים מסוימים הצפויים לדעת הדירקטוריון לאור פעילות‬
‫החברה בפועל‪ ,‬ובלבד שסך כל סכומי השיפוי שתשלם החברה‪ ,‬במצטבר‪ ,‬לכל הזכאים לשיפוי‪ ,‬על פי כל‬
‫כתבי השיפוי לאירועים שיוצאו להם על פי החלטה זו‪ ,‬ועל פי כל כתב שיפוי שהוציאה החברה בעבר ו‪/‬או‬
‫שתוציא בעתיד )ובכלל זאת‪ ,‬להסרת ספק‪ ,‬כתב שיפוי בקשר עם תשקיף ‪ 2004‬וכתב שיפוי לאירועים‬
‫מחודש ינואר ‪ ,(2010‬לא יעלה על ‪ 25%‬מהונה העצמי של החברה )ההון המיוחס לבעלי הזכויות ההוניות‬
‫של החברה( על פי דוחותיה הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה‪ ,‬שפורסמו לאחרונה לפני מועד‬
‫תשלום סכום השיפוי בפועל‪ ,‬והכל בהתאם לתנאי השיפוי המפורטים בכתב השיפוי לאירועים‪ ,‬אשר יעמוד‬
‫בתוקפו לתקופה של ‪ 5‬שנים ממועד הענקתו‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪- 31‬‬
‫התחייבויות תלויות‪ ,‬התקשרויות‪ ,‬ערבויות ושעבודים (המשך)‬
‫ב‪.‬‬
‫התקשרויות מהותיות‪:‬‬
‫(‪)1‬‬
‫בחודש דצמבר ‪ 2010‬התקשרה החברה בהסכם ניהול חדש עם אפריקה ישראל ו‪/‬או באמצעות חברות בת‬
‫שלה )להלן‪ ,‬ביחד‪" :‬קבוצת אפריקה ישראל"(‪ ,‬כמפורט להלן‪ .‬הסכם זה אושר על ידי ועדת הביקורת ועל‬
‫ידי דירקטוריון החברה ביום ‪ 28‬בדצמבר ‪ 2010‬ואושר על ידי האסיפה הכללית של החברה בהתאם‬
‫להוראות סעיף ‪ 275‬לחוק החברות ביום ‪ 14‬בפברואר ‪.2011‬‬
‫להלן עיקרי הסכם זה‪:‬‬
‫)א(‬
‫תיאור ההסכם למתן שירותי ניהול‬
‫אפריקה ישראל תעניק לחברה בעצמה ו‪/‬או באמצעות חברות בת שלה ונושאי משרה במי מהן‪) ,‬א(‬
‫שירותי מנהל כללי וייעוץ ניהולי שוטף למהלכים עסקיים שוטפים ואסטרטגיים‪) ,‬ב( שירותי‬
‫דירקטורים )למעט דירקטורים חיצוניים( לחברה ו‪/‬או לחברות בת של החברה שמניותיהן נסחרות‬
‫בבורסה לניירות ערך בארץ או בחו"ל וכן )ג( שירותים נוספים ‪.‬‬
‫)ב(‬
‫התמורה‬
‫בתמורה למתן שירותי הניהול‪ ,‬תשלם החברה לאפריקה ישראל תשלום רבעוני בסכום כולל השווה‬
‫ל‪ 187,500-‬ש"ח‪ ,‬צמוד לשיעור עלייתו של מדד המחירים לצרכן הידוע במועד התשלום לעומת‬
‫מדד חודש ינואר ‪.2011‬‬
‫בתמורה למתן שירותי הדירקטורים תשלם החברה לאפריקה השקעות‪ ,‬עבור כל דירקטור המכהן‬
‫או שיכהן בחברה או בחברה בת ציבורית‪ ,‬שאינו דירקטור חיצוני )אך לא יותר מעבור חמישה )‪(5‬‬
‫דירקטורים מכהנים בכל חברה(‪ ,‬את הסכומים כדלקמן‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫גמול שנתי‪.‬‬
‫גמול השתתפות עבור כל ישיבה שישתתף בה הדירקטור‪.‬‬
‫בתמורה למתן השירותים הנוספים‪ ,‬תשלם החברה לאפריקה השקעות תשלום רבעוני בסכום כולל‬
‫השווה ל‪ 523,000-‬ש"ח צמוד לשיעור עלייתו של המדד הידוע במועד התשלום לעומת מדד חודש‬
‫ינואר ‪.2011‬‬
‫)ג(‬
‫תקופת הסכם הניהול ‪-‬‬
‫בכפוף לקבלת אישור האסיפה הכללית של החברה בהתאם להוראות סעיף ‪ 275‬לחוק החברות‪,‬‬
‫התשנ"ט‪) 1999-‬להלן ‪ -‬חוק החברות(‪ ,‬הסכם זה נכנס לתוקפו החל ביום ‪ 1‬בינואר ‪) 2011‬להלן ‪-‬‬
‫"מועד כניסת התוקף"(‪.‬‬
‫הסכם זה יעמוד בתוקפו למשך תקופה של ‪ 3‬שנים‪ ,‬החל ממועד הכניסה לתוקף‪ ,‬כאשר בתום‬
‫התקופה יתחדש ההסכם לתקופות נוספות‪ ,‬בנות שנתיים כל אחת‪ ,‬או תקופה אחרת שהוסכם בין‬
‫הצדדים‪ ,‬אשר לא תעלה על שנתיים‪ ,‬ובכפוף לקבלת אישור האסיפה הכללית של החברה‪ ,‬בהתאם‬
‫להוראות סעיף ‪ 275‬לחוק החברות‪ .‬החברה תפעל מבעוד מועד לקבלת אישור האורגנים‬
‫הרלוונטיים להארכת ההסכם‪.‬‬
‫(‪)2‬‬
‫חברה כלולה ‪ -‬מחצית היובל בע"מ )להלן ‪ -‬מחצית היובל"( זכתה במכרז לחכירת קרקע בתל אביב‬
‫)חכירה ממינהל מקרקעי ישראל ל‪ 49 -‬שנים עם זכות הארכה ל‪ 49 -‬שנים נוספות( עליה הקימה מבנה‬
‫משרדים בשטח של כ‪ 44,700-‬מ"ר‪ ,‬חניון בשטח המיועד לכ‪ 1,000-‬מקומות חניה ושטחי מסחר בשטח‬
‫של כ‪ 6,000-‬מ"ר במגדל בן ‪ 25‬קומות )להלן ‪ -‬הפרוייקט(‪.‬‬
‫מבנה המשרדים הנ"ל וחלק מהחניון משמשים כקרית הממשלה המחוזית והושכרו למדינה לתקופה של‬
‫‪ 20‬שנה‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪- 31‬‬
‫התחייבויות תלויות‪ ,‬התקשרויות‪ ,‬ערבויות ושעבודים (המשך)‬
‫ב‪.‬‬
‫התקשרויות מהותיות‪( :‬המשך)‬
‫(‪)2‬‬
‫(המשך)‬
‫הסכם ההשכרה כאמור מהווה חלק בלתי נפרד מהעסקה אשר במסגרתה ניתנה למדינה האופציה לרכוש‬
‫ממחצית היובל את המושכר בשלמות או בחלקים וזאת החל מתום השנה החמישית ועד לתום השנה‬
‫התשע עשרה לתקופת השכירות‪ .‬תמורת הממכר הינה פונקציה של מרכיבים שונים המתייחסים לממכר‬
‫על פי נוסחה שנקבעה בהסכם‪.‬‬
‫בניית החניון הסתיימה במהלך שנת ‪.2012‬‬
‫על פי הסכם עם מינהל מקרקעי ישראל מינואר ‪ 1999‬תקופת הפיתוח היתה אמורה להסתיים בינואר‬
‫‪ .2003‬על פי ההסכם‪ ,‬בתום שנה מתום תקופת הפיתוח ייחתם חוזה חכירה עם מינהל מקרקעי ישראל‪.‬‬
‫מחצית היובל האריכה את הסכמי הפיתוח מפעם לפעם‪.‬‬
‫(‪)3‬‬
‫התקשרויות בהסכמי חכירה‪:‬‬
‫)א(‬
‫לחברה התקשרות לחכירת קרקע המשמשת כפארק לתעשיות עתירות מדע בנס ציונה‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬חברה מאוחדת הפועלת בצ'כיה התקשרה בהסכם חכירה לזמן ארוך‪.‬‬
‫)ב(‬
‫דמי החכירה המינימליים לשלם )במאוחד( ב‪ 6-‬השנים הקרובות ואילך הינם כדלקמן‪:‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫שנה ראשונה‬
‫שנה שניה‬
‫שנה שלישית‬
‫שנה רביעית‬
‫שנה חמישית‬
‫שנה שישית ואילך‬
‫)ג(‬
‫‪8,691‬‬
‫‪8,691‬‬
‫‪8,691‬‬
‫‪8,691‬‬
‫‪8,691‬‬
‫‪190,438‬‬
‫‪233,893‬‬
‫דמי החכירה המינימליים לקבל בגין חכירות תפעוליות )במאוחד( ב‪ 5-‬השנים הקרובות ואילך הינם‬
‫כדלקמן‪:‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪333,966‬‬
‫שנה ראשונה‬
‫‪266,704‬‬
‫שנה שניה‬
‫‪194,671‬‬
‫שנה שלישית‬
‫‪127,439‬‬
‫שנה רביעית‬
‫‪376,141‬‬
‫שנה חמישית ואילך‬
‫‪1,298,921‬‬
‫‪67‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪- 31‬‬
‫התחייבויות תלויות‪ ,‬התקשרויות‪ ,‬ערבויות ושעבודים (המשך)‬
‫ב‪.‬‬
‫התקשרויות מהותיות‪( :‬המשך)‬
‫(‪)4‬‬
‫בחודש מאי ‪ 2012‬אישר דירקטוריון החברה )לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת של החברה( את‬
‫התקשרותה של ‪) S.C Veroskip Trading S.R.L.‬להלן‪ ,("Veroskip" :‬חברת בת של אפי אירופה‬
‫בהסכם קבלנות עם חברת ‪) Danya Cebus Rom‬להלן‪" :‬דניה רום"(‪ ,‬שהינה חברה בת של דניה סיבוס‬
‫בע"מ ‪ -‬חברה בת של בעלת השליטה בחברה )להלן‪" :‬הסכם הקבלנות"(‪ ,‬לפיו תבצע דניה רום‪ ,‬כקבלן‬
‫ראשי‪ ,‬עבודות שלד‪ ,‬עבודות פלדה‪ ,‬עבודות איטום ועבודות הכנה אלקטרו מכאניות הדרושות לביצוע‬
‫השלד לבניית קניון בעיר פלויישט שברומניה )להלן‪" :‬הקניון"(‪ ,‬בהיקף של כ‪ 51,000 -‬מ"ר‪ ,‬כנגד תמורה‬
‫מוערכת בסך של כ‪ 15.62 -‬מיליון אירו בתוספת מע"מ על פי דין‪ ,‬ואשר תיקבע בהתאם למדידה סופית‬
‫בפועל‪ ,‬על פי כתבי כמויות )להלן‪" :‬החלטת הקניון"(‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬בחודש מאי ‪ 2012‬החליט דירקטוריון החברה )לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת של החברה(‬
‫לאשר את התקשרותה של אפי אירופה עם דניה רום בהסכם הלוואה‪ ,‬לפיו תעמיד דניה רום לאפי אירופה‬
‫מסגרת הלוואה בהיקף של עד ‪ 4.5‬מיליון אירו )להלן‪" :‬סכום ההלוואה"( בריבית קבועה של ‪ 8%‬לשנה‪.‬‬
‫אפי אירופה תשתמש בסכום ההלוואה לצורך עמידה בהון העצמי המינימאלי הנדרש על ידי הבנק המלווה‬
‫להקמת הקניון‪ ,‬וכן לצורך העמדת הלוואת בעלים ל‪ ,Veroskip -‬לצורך עמידתה של האחרונה‬
‫בהתחייבויותיה על פי הסכם הקבלנות‪ ,‬לרבות לצורך מימון התשלומים המגיעים לדניה רום )להלן‪:‬‬
‫"החלטת הההלוואה"(‪.‬‬
‫פירעון ההלוואה יתבצע ב‪ 3 -‬תשלומים שנתיים‪ 55% .‬מהקרן ייפרעו בשנת ‪ 30% ,2014‬מהקרן ייפרעו‬
‫בשנת ‪ 2015‬ויתרת ‪ 15%‬מהקרן ייפרעו בשנת ‪.2016‬‬
‫בחודש יולי ‪ 2012‬קיבלו החלטת הקניון והחלטת ההלוואה את אישורה של האסיפה הכללית של החברה‪.‬‬
‫יצויין‪ ,‬כי בחודש מאי ‪ 2012‬אישר דירקטוריון החברה‪ ,‬לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת של החברה‪ ,‬את‬
‫התקשרות ‪ Veroskip‬עם דניה רום בהסכם נפרד לביצוע עבודות ביסוס בקשר עם הקניון‪.‬‬
‫(‪)5‬‬
‫בחודש מאי ‪ 2011‬אישרה האסיפה הכללית של החברה את התקשרותה של ‪,ROI Management SRL‬‬
‫חברה הרשומה ברומניה שהינה בבעלותה ובשליטתה )בעקיפין( המלאות של החברה )להלן‪" :‬חברת‬
‫הפרויקט ברומניה"(‪ ,‬עם ‪ ,Danya Cebus Rom SRL‬חברה בת הרשומה ברומניה )להלן‪" :‬דניה רום"(‬
‫שהינה בבעלותה ובשליטתה המלאות )בעקיפין( של דניה‪ ,‬בהסכם לביצוע עבודות קבלנות להקמתו של‬
‫בניין המשרדים הראשון בפרויקט "אפי ביזנס פארק" בבוקרשט‪ ,‬רומניה )להלן‪" :‬הסכם רומניה" ו"הבניין‬
‫בקוטרוצ'ן"‪ ,‬בהתאמה(‪ ,‬בתמורה לסך של כ‪ 6.175-‬מיליון אירו )בתוספת מע"מ‪ ,‬על פי הדין הרומני‪ ,‬ככל‬
‫שיחול( )להלן‪" :‬התמורה"( וכן בתמורה לתשלום נוסף עבור עבודות וניהול העבודות שיבוצעו על ידי קבלני‬
‫משנה‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬אישרה האסיפה הכללית של החברה את התקשרותה של אפי אירופה‪ ,‬שהינה חברת האם של‬
‫חברת הפרויקט ברומניה‪ ,‬עם דניה רום בהסכם הלוואה לפיו תעמיד דניה רום לאפי אירופה מסגרת‬
‫הלוואה בהיקף של עד ‪ 4.5‬מיליון אירו‪ ,‬לצורך העמדתו של סכום זה על ידי אפי אירופה לרשותה של‬
‫חברת הפרויקט ברומניה באופן שיאפשר לה לממן את התשלומים לדניה רום להקמת הבניין בקוטרוצ'ן‪.‬‬
‫סכום ההלוואה יישא ריבית שנתית בשיעור של "יוריבור" )לתקופה של שלושה חודשים( בתוספת ‪6.6%‬‬
‫)להלן‪" :‬הסכם ההלוואה"(‪ .‬ההלוואה תיפרע לדניה רום בתשעה תשלומים שישולמו מידי רבעון ותפרע‬
‫במלואה עד ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2015‬‬
‫כבטוחה להתחייבויותיה של אפי אירופה על פי הסכם ההלוואה‪ ,‬המחתה אפי אירופה לטובת דניה רום את‬
‫כל זכויותיה של אפי אירופה לקבלת כספים מחברת הפרויקט ברומניה‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪- 31‬‬
‫התחייבויות תלויות‪ ,‬התקשרויות‪ ,‬ערבויות ושעבודים (המשך)‬
‫ב‪.‬‬
‫התקשרויות מהותיות‪( :‬המשך)‬
‫(‪)6‬‬
‫בחודש יולי ‪ 2012‬אישר דירקטוריון החברה‪ ,‬לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת בישיבתה מאותו‬
‫יום‪ ,‬את עקרונות ההתקשרות של החברה במזכר עקרונות להסכם קבלנות עם דניה סיבוס )להלן‪" :‬מזכר‬
‫העקרונות"(‪ ,‬לפיו תשמש דניה סיבוס כקבלן הביצוע לעבודות התכנון וההקמה של חניון ציבורי בתל אביב‪,‬‬
‫וכן לביצוע עבודות נוספות‪ ,‬והכל לצורך השתתפות אפשרית של החברה בהליכי מכרז לתכנון‪ ,‬הקמה‪,‬‬
‫הפעלה ומסירה של הנכס האמור )להלן‪" :‬המכרז" ו‪" -‬הסכם הקבלנות"‪ ,‬בהתאמה(‪.‬‬
‫ביום ‪ 20‬בדצמבר ‪ 2012‬קיבלה החברה הודעה על זכייתה במכרז לתכנון‪ ,‬הקמה‪ ,‬הפעלה ומסירה של‬
‫החניון הציבורי‪ ,‬והכל כמפורט להלן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הפרויקט נשוא המכרז הינו תכנון‪ ,‬הקמה והפעלה בשיטת ‪ DBOT‬של חניון ציבורי תת קרקעי בן‬
‫ארבעה מפלסים‪ ,‬אשר יכלול כחמש מאות וארבעים מקומות חניה )לעיל ולהלן‪" :‬החניון"(‪ ,‬ברחוב‬
‫הברזל בתל אביב ‪ -‬יפו במקרקעין אשר בבעלות עיריית תל אביב ‪ -‬יפו )להלן‪" :‬העירייה"(‪ ,‬וכן‬
‫לביצוע עבודות גינון‪ ,‬פיתוח רחבות ושבילים‪ ,‬תאורה‪ ,‬מים והשקייה‪ ,‬ניקוז וריהוט גן בשטחי עבודות‬
‫הפיתוח‪ ,‬בהתאם למפרט הנכלל במסמכי המכרז )להלן‪" :‬הפרויקט"(‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫תקופת החכירה של החניון הינה בת ‪ 227‬חודשים‪ ,‬זאת החל מהמועד המאוחר מבין‪ (1) :‬מועד‬
‫קבלת אישור שר הפנים להסכם הקמת הפרויקט ו‪ (2) -‬מועד קבלת אישור שר האוצר להסכם‬
‫הקמת הפרויקט; וכן לקבלת סכום השתתפות העירייה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫העירייה תשתתף במימון עלות הפרויקט בסך של מיליון ש"ח )לעיל ולהלן‪" :‬סכום השתתפות‬
‫העירייה"(‪ .‬סכום השתתפות העירייה הינו כפוף לקבלת אישורי גורמי העירייה‪ ,‬והוא ישולם לזוכה‬
‫בתנאים ובמועדים הקבועים במכרז‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫תמורת הסכם הקבלנות הינה כ‪ 64 -‬מיליון ש"ח )בתוספת מע"מ(‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫בהתאם לתנאי המכרז‪ ,‬התקשרות החברה והעירייה בהסכם הקמת הפרויקט‪ ,‬כפופה לאישורם של‬
‫שר האוצר ושר הפנים‪.‬‬
‫ביום ‪ 26‬בדצמבר ‪ 2012‬אישר דירקטוריון החברה לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת בישיבתה‬
‫מאותו היום‪ ,‬את התקשרותה של החברה בתוספת למזכר העקרונות )להלן‪" :‬התוספת"(‪ ,‬וזאת בשים לב‬
‫לכך שהצדדים מעריכים שההסתברות לכך שאישור השרים לא יינתן נמוכה‪ ,‬ברצון אפריקה נכסים להתחיל‬
‫בפעולות מוקדמות להקמת הפרויקט עוד קודם לקבלת אישור השרים‪ ,‬דבר שצפוי לגרום להקדמת‬
‫תחילתה )ולהארכתה( של תקופת ההפעלה של הפרויקט‪ ,‬ובהתאם לכך‪ ,‬להגדלת תזרים ההכנסות ממנו‪.‬‬
‫במסגרת התוספת נקבע‪ ,‬בין היתר‪ ,‬כי עד למועד האחרון המעודכן תחל דניה סיבוס בעבודות התכנון‬
‫בפרויקט והוצאת ההיתרים הנדרשים לצורך הפרויקט‪ ,‬אשר אושרו מראש על ידי החברה )להלן‪" :‬העבודות‬
‫המוקדמות"(‪ .‬בכל מקרה שבו לא ייחתם הסכם ההקמה ו‪/‬או יבוטל בנסיבות המפורטות במזכר העקרונות‪,‬‬
‫לרבות בשל אי קבלת אישור השרים‪ ,‬תשלם החברה לדניה סיבוס תמורה בגובה ההוצאות ישירות‬
‫הכרוכות בביצוע העבודות המוקדמות בתוספת מרווח של ‪ ,7%‬לרבות עלויות ישירות במהלך תקופת‬
‫ההמתנה‪.‬‬
‫)‪)7‬‬
‫תוכנית הבונוס השנתי‪:‬‬
‫בחודש ‪ 15‬למרץ ‪ 2012‬אישר דירקטוריון החברה )לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת של החברה‬
‫מאותו היום והמלצתה של ועדת הדירקטוריון לעניין התגמול( תכנית בונוסים שנתית בגין שנת ‪ ,2012‬ל‪6-‬‬
‫עובדים בחברה ובחברות בשליטת החברה ונושאי משרה בהן )כולל באפי אירופה(‪ ,‬לפיה בונוס המטרה‬
‫לנושאי המשרה הועמד על בין ‪ 3-4‬משכורות חודשיות בגין העמידה ב‪ 100% -‬מהיעדים לבין ‪4.5-6‬‬
‫משכורות חודשיות לכל היותר בגין העמידה ב‪ 120% -‬מהיעדים‪ .‬החברה רשמה הפרשה נאותה בגין‬
‫התוכנית הנ"ל‪ ,‬בדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2012‬‬
‫‪69‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪- 31‬‬
‫התחייבויות תלויות‪ ,‬התקשרויות‪ ,‬ערבויות ושעבודים (המשך)‬
‫ג‪.‬‬
‫ערבויות ושעבודים‪:‬‬
‫(‪)1‬‬
‫התחייבויות של הקבוצה מובטחות בשעבודים‪:‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫(‪)2‬‬
‫הלוואות מתאגידים בנקאיים מובטחות בשעבודים‬
‫‪3,473,253‬‬
‫‪3,068,085‬‬
‫אגרות חוב מובטחות בשעבוד‬
‫‪427,922‬‬
‫‪420,630‬‬
‫יתרת הנכסים המשועבדים‬
‫‪7,036,365‬‬
‫‪6,550,436‬‬
‫על מנת להבטיח את פירעונן של הלוואות שהעמידו תאגידים בנקאיים לחברות הקבוצה באירופה‪ ,‬לצורך‬
‫מימון רכישתם של נכסים או למימון פרויקטי בנייה הוענקו לתאגידים הבנקאיים בטחונות מקובלים מסוגים‬
‫שונים‪ ,‬ובהם‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫שעבוד ראשון בדרגה לטובת הבנק על נכסי מקרקעין של החברות הלוות;‬
‫ב‪.‬‬
‫שעבוד ראשון בדרגה לטובת הבנק על זכויות של חברות הלוות על פי הסכמיים שונים שהן צד להן‪,‬‬
‫כגון הסכמי קבלנות‪ ,‬פוליסות ביטוח‪ ,‬חוזי מכר דירות וחוזי השכרת שטחי מסחר או משרדים;‬
‫ג‪.‬‬
‫הסכמי כפיפות )‪ (Subordination agreements‬לפיהם זכויות הבנקים לפרעון ההלוואות‬
‫שהועמדו על ידם לחברות הפרוייקט בהן מחזיקה אפ"י אירופה‪ ,‬גוברות וקודמות לזכויות אפי‬
‫אירופה ביחס להלוואות הבעלים שהעמידה לאותן חברות פרויקט‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫שעבוד ראשון בדרגה לטובת הבנק על מניותיה של אפי אירופה בחברה הלווה‪.‬‬
‫במסגרת המגבלות החלות על החברות הלווות על‪-‬פי הסכמי ההלוואה כאמור קיימת בדרך‪-‬כלל התחייבות‬
‫להימנע מביצוע שינויים כלשהם בסטאטוס הנכסים המשועבדים‪ ,‬ובכלל זה להימנע מלמכור‪ ,‬להעביר או‬
‫להשכיר חלק מהותי מנכסים אלו‪ ,‬וכן להימנע משינוי מבנה ההחזקות של החברות הרלוונטיות‪ ,‬ומשינוי‬
‫היקף הפרויקט‪ ,‬וזאת מבלי לקבל את הסכמתו של התאגיד הבנקאי מעמיד האשראי‪.‬‬
‫בכמה מהסכמי המימון אשר נטלו חברות הקבוצה באירופה מתאגידים בנקאיים‪ ,‬התחייבה אפ"י אירופה‬
‫מול התאגידים הבנקאיים כי היא תזרים מימון נוסף במידת הצורך להשלמת הפרויקטים הספציפיים‪.‬‬
‫(‪)3‬‬
‫זכויות חברה כלולה ‪ -‬מחצבות חיפה בע"מ בפרוייקט לב המושבה בחיפה אשר בבעלותה )להלן ‪-‬‬
‫"הפרוייקט"(‪ ,‬לרבות זכויותיה במקרקעין וזכויותיה כלפי רוכשי שטחים בפרוייקט‪ ,‬שועבדו בשעבוד ללא‬
‫הגבלה בסכום‪ ,‬להבטחת התחייבות כלפי בנק‪ .‬החברה ערבה כלפי הבנק בערבות מוגבלת בסך של ‪50%‬‬
‫מסכום החוב שהחברה הכלולה תהיה חייבת לבנק בגין הפרוייקט‪ .‬סך החוב של מחצבות חיפה ליום ‪31‬‬
‫בדצמבר ‪ 2012‬הינו כ‪ 53 -‬מליוני ש"ח )ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 54 :2011‬מליוני ש"ח(‪ .‬חלקה של החברה‬
‫במחצבות חיפה הינו ‪.45%‬‬
‫(‪)4‬‬
‫בגין התחייבות לבנק ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2012‬בסך של כ‪ 88-‬מליוני ש"ח בקשר לבניית פרוייקט מעונות‬
‫הסטודנטים בירושלים )להלן ‪" -‬הפרוייקט"( של חברה כלולה ‪ -‬מחצית היובל בע"מ‪ ,‬קיים לטובת הבנק‬
‫שעבוד קבוע ושוטף בדרגה ראשונה‪ ,‬ללא הגבלה בסכום‪ ,‬של התקבולים‪ ,‬הרכוש והזכויות במקרקעי‬
‫הפרוייקט וכן שעבוד בדרגה שניה על זכויות החברה הנ"ל על‪-‬פי הסכם בינה לבין הדיור הממשלתי כאמור‬
‫לעיל‪ .‬בנוסף ערבות החברה ואפריקה ישראל לחברה הכלולה כלפי הבנק‪ ,‬בערבות מתמדת שאינה‬
‫מוגבלת בסכום‪.‬‬
‫בעקבות מימוש ‪ 51%‬מזכויות החברה בחברת מחצית היובל‪ ,‬בשנת ‪ ,2009‬התחייבו הרוכשים לשפות את‬
‫החברה ואת חברת האם במקרה של מימוש הערבות הנ"ל‪ ,‬בהתאם לחלקם ‪ 51% -‬בחברת מחצית‬
‫היובל‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪- 31‬‬
‫התחייבויות תלויות‪ ,‬התקשרויות‪ ,‬ערבויות ושעבודים (המשך)‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ערבויות ושעבודים‪( :‬המשך)‬
‫(‪)5‬‬
‫בגין התחייבות לבנקים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2012‬של חברות כלולות של אפ"י אירופה‪ ,‬ערבה אפ"י אירופה‬
‫כלפי בנקים אלו‪ ,‬בסך של כ‪ 3 -‬מליוני אירו‪.‬‬
‫(‪)6‬‬
‫בגין פרוייקט מעונות הסטודנטים באוניברסיטה העברית של מחצית היובל‪ ,‬ניתנו לאוניברסיטה ערבויות‬
‫ביצוע של החברה על‪-‬ידי בנק‪ .‬יתרת הערבויות ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2012‬הינה בסך ‪ 10,259‬אלפי ש"ח‪.‬‬
‫(‪)7‬‬
‫חברה מאוחדת רשמה לטובת רוכשי קרקעות משכון בדרגה ראשונה על הזכויות החוזיות שלה על פי חוזה‬
‫חכירה עם מינהל מקרקעי ישראל מיום ‪ 11‬בנובמבר ‪ ,1992‬בגין נכסים שנרכשו על ידה‪.‬‬
‫(‪)8‬‬
‫החברה שעבדה כ‪ 95%-‬ממניות אפי אירופה לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה ה'(‪ ,‬למרות שבפועל‬
‫נדרש לשעבד כ‪ 65%-‬בלבד‪ .‬החברה פועלת לשחרור המניות העודפות על פי שטר הנאמנות‪.‬‬
‫אמות מידה פיננסיות‪:‬‬
‫(‪)1‬‬
‫בפברואר ‪ 2004‬נחתם שטר נאמנות בין החברה לחברה לנאמנות של בנק אגוד בע"מ אשר שימש כנאמן‬
‫לאגרות החוב )סדרה א'( שהנפיקה החברה‪ ,‬ראה בנוסף ביאור ‪.18‬‬
‫במסגרת שטרי הנאמנות התחייבה החברה לעמוד בכל עת‪ ,‬כל עוד לא נפרעו אגרות החוב במלואן‪,‬‬
‫באמות מידה פיננסיות הכוללות בין השאר‪:‬‬
‫)א(‬
‫יחס החוב לבין סך ההון והחוב‪ ,‬כהגדרתם בשטרי הנאמנות‪ ,‬לא יעלה על ‪.60%‬‬
‫)ב(‬
‫יחס העלות המופחתת של הנכסים המשועבדים של החברה‪ ,‬כהגדרתם בשטרי הנאמנות‪ ,‬לבין סך‬
‫העלות המופחתת של הנכסים שלה לא יעלה על ‪.40%‬‬
‫)ג(‬
‫יחס היקף ההשקעות השנתי של החברה בנכסים חדשים בהקמה‪ ,‬כהגדרתם בשטר הנאמנות‪,‬‬
‫לבין סך העלות המופחתת של נכסי הנדל"ן בניכוי ההשקעה בנכסים חדשים בהקמה‪ ,‬לא יעלה על‬
‫‪.15%‬‬
‫)ד(‬
‫החברה תהא רשאית לחלק דיבידנדים ו‪/‬או להעמיד הלוואות לחברות בקבוצת החברה‪ ,‬כהגדרתן‬
‫בשטרי הנאמנות‪ ,‬בכפוף לכך שיחס החוב לסך ההון והחוב‪ ,‬לא יעלה על ‪.60%‬‬
‫)ה(‬
‫החברה לא תשלם כל סכום לפירעון הלוואות שהועמדו לה על ידי חברות בקבוצת החברה‪,‬‬
‫כהגדרתן בשטרי הנאמנות‪ ,‬העולה על סכום תמורת ההנפקה‪.‬‬
‫במקרה של הפרה של לפחות אחת מאמות המידה הפיננסיות המפורטות לעיל וההפרה לא תוקנה‬
‫עד תום הרבעון הקלנדרי הסמוך לאחר הרבעון הקלנדרי בו חלה ההפרה‪ ,‬יהיה הנאמן רשאי‬
‫להעמיד לפרעון מיידי את היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב‪ ,‬כולה או חלקה‪.‬‬
‫נכון לתום תקופת הדיווח החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות האמורות לעיל‪.‬‬
‫‪71‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪- 31‬‬
‫התחייבויות תלויות‪ ,‬התקשרויות‪ ,‬ערבויות ושעבודים (המשך)‬
‫ד‪.‬‬
‫אמות מידה פיננסיות‪( :‬המשך)‬
‫(‪)2‬‬
‫ביום ‪ 19‬בינואר ‪ 2011‬פרסמה החברה דוח הצעת מדף )מתוקן(‪ ,‬לפיו החברה הנפיקה ורשמה למסחר‬
‫‪ 150,000,000‬ש"ח ע‪.‬נ של אגרות חוב )סדרה ה'( )להלן‪" :‬דוח הצעת המדף"(‪.‬‬
‫להבטחת התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה ה'( של החברה והנאמן למחזיקי אגרות‬
‫החוב )סדרה ה'( )להלן‪" :‬הנאמן"(‪ ,‬התחייבה החברה לשמירה על מספר אמות מידה פיננסיות‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬
‫)א(‬
‫יחס הון עצמי למאזן שלא על בסיס מאוחד‪ ,‬שלא יפחת משיעור של ‪.40%‬‬
‫)ב(‬
‫יחס בין החוב לבין סך ההון והחוב )‪ (CAP‬לא יעלה על ‪.60%‬‬
‫)ג(‬
‫בנוסף‪ ,‬שועבדו לטובת הנאמן‪ ,‬בשעבוד ראשון בדרגה ויחיד לטובת הנאמן‪ 25,628,799 ,‬מניות‬
‫רגילות בנות ‪ 0.01‬אירו ע‪.‬נ‪ .‬כל אחת של אפי אירופה ‪ .‬במסגרת כך‪ ,‬התחייבה החברה כי כל עוד‬
‫תהיינה אגרות החוב של החברה במחזור‪ ,‬אזי יחס החוב נטו למניות המשועבדות לא יעלה על‬
‫‪.60%‬‬
‫)ד(‬
‫כמו כן‪ ,‬התחייבה החברה כי היא לא תהיה רשאית לבצע חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה‪ ,‬אם בשל‬
‫החלוקה יחס הון עצמי למאזן שיחושב על בסיס נתוני דוחותיה הכספיים המבוקרים או הסקורים‬
‫)לפי העניין( שלא על בסיס מאוחד‪ ,‬האחרונים שפורסמו לפני חלוקת הדיבידנד ‪ -‬יפחת מ‪40% -‬‬
‫ו‪/‬או יחס החוב ל‪ CAP -‬יעלה על ‪.60%‬‬
‫נכון לתום תקופת הדיווח‪ ,‬החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות האמורות לעיל‪.‬‬
‫(‪)3‬‬
‫ביום ‪ 21‬באוגוסט ‪ 2011‬נחתם הסכם בין החברה וחברת בת שלה )המוחזקת בשיעור של ‪ 100%‬בידי‬
‫החברה( לבין תאגיד בנקאי בישראל על פרעון אשראי לזמן ארוך ולזמן קצר בסך של כ‪ 423-‬מיליוני ש"ח‪,‬‬
‫וקבלת הלוואה לחמש שנים‪ ,‬בריבית של ‪ 4.9%‬צמודה למדד‪ ,‬בסך של ‪ 480‬מיליון ש"ח‪ ,‬על ידי החברה‬
‫וחברת הבת‪ .‬ההלוואה תפרע לפי לוח סילוקין של ‪ 13‬שנה‪ .‬בנוסף‪ ,‬ביום ‪ 14‬בנובמבר ‪ 2011‬התקשרה‬
‫החברה עם תאגיד בנקאי בישראל בהסכם לקבלת מסגרת אשראי למימון בניה לפרוייקט בניין ‪ 11‬בקרית‬
‫ויצמן‪ ,‬פארק המדע בנס ציונה בסך של ‪ 110‬מיליוני ש"ח כנגד שעבוד של מספר נכסים של החברה‬
‫בישראל‪ ,‬כאשר ‪ 40‬מליון ש"ח ניתנים למשיכה בהתאם לקצב התקדמות הבניה ו‪ 70-‬מליון ש"ח נוספים‬
‫ניתנים למשיכה בהתאם להגדלת ‪ NOI‬מהנכס ביחס של ‪) 1:6‬כל הגדלה ב‪ NOI-‬מאפשרת הגדלת‬
‫האשראי בכפולה של ‪.(6‬‬
‫לטובת הבנק שועבדו נכסי נדל"ן של החברה ושל החברה הבת‪ .‬בהסכם ההלוואה נקבעו אמות מידה‬
‫פיננסיות כדלקמן‪ :‬יחס ההכנסות התזרימיות של הנכסים המשועבדים על בסיס ‪ NOI‬לתשלומי החוב‬
‫הכולל קרן וריבית )‪ (DSCR‬יהיה גבוה מ‪ ,1.2 -‬וכן התחייבות לאי ירידה בשיעור של למעלה מ‪ 5% -‬בשווי‬
‫הנכסים המשועבדים בשנתיים וחצי הראשונות ממועד קבלת הלוואה ואי ירידה בשיעור של למעלה מ‪-‬‬
‫‪ 10%‬בשווי הנכסים המשועבדים ביתרת תקופת ההלוואה‪ .‬נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי‪ ,‬החברה‬
‫וחברת הבת שלה עומדות באמות המידה הפיננסיות שנקבעו‪.‬‬
‫(‪)4‬‬
‫לחברה בת הסכם הלוואה בתנאי "נון‪-‬ריקורס" למימון פרויקט קניון קוטרוצ'ן בבוקרשט רומניה‪ .‬ההלוואה‬
‫נפרעת באופן שוטף אחת לרבעון‪ ,‬סה"כ ‪ 2%‬מיתרת הקרן המקורית לשנה‪ .‬מועד סופי לפירעון ההלוואה ‪-‬‬
‫מאי ‪.2014‬‬
‫לטובת הבנק נרשמה משכנתא על הקרקע ועל המבנה ושועבדו מניות החברה הבת‪ .‬בהסכם ההלוואה‬
‫נקבעו אמות מידה פיננסיות כדלקמן‪ :‬יחס ההכנסות התזרימיות של הנכס על בסיס ‪ NOI‬לתשלומי החוב‬
‫הכולל קרן‪ ,‬ריבית ועלויות גידור )‪ (DSCR‬יהיה גבוה מ‪ ,1.15-‬יחס ‪ LTV‬מינימלי ‪ ,73% -‬ויחס ההכנסות‬
‫התזרימיות של הנכס על בסיס ‪ NOI‬לתשלומי הריבית )‪ (ICR‬יהיה גבוה מ‪ .1.4 -‬נכון לתאריך הדוח על‬
‫המצב הכספי‪ ,‬החברה הבת עומדת באמות המידה הפיננסיות שנקבעו‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪- 31‬‬
‫התחייבויות תלויות‪ ,‬התקשרויות‪ ,‬ערבויות ושעבודים (המשך)‬
‫ד‪.‬‬
‫אמות מידה פיננסיות‪( :‬המשך)‬
‫(‪)5‬‬
‫לחברות בת הסכם הלוואה בתנאי "נון‪-‬ריקורס" למימון פורטפוליו הנכסים בגרמניה‪ .‬ההלוואה נפרעת‬
‫באופן שוטף אחת לרבעון‪ ,‬סה"כ ‪ 1%‬מיתרת הקרן המקורית לשנה עד ינואר ‪ 2013‬ו‪ 1.5% -‬החל מתאריך‬
‫זה‪ .‬מועד סופי לפירעון ההלוואה ‪ -‬יולי ‪.2014‬‬
‫לטובת הבנק נרשם שעבוד מלא על מלוא הון המניות של חברות הבת המחזיקות בנכסים‪ .‬בהסכם‬
‫ההלוואה נקבעו אמות מידה פיננסיות כדלקמן‪ :‬יחס ההכנסות התזרימיות של הנכס על בסיס ‪NOI‬‬
‫לתשלומי החוב הכולל קרן‪ ,‬ריבית ועלויות גידור )‪ (DSCR‬יהיה גבוה מ‪ ,1 -‬יחס ‪ LTV‬מינימלי ‪ .90% -‬נכון‬
‫לתאריך הדוח על המצב הכספי‪ ,‬החברה הבת עומדת באמות המידה הפיננסיות שנקבעו‪.‬‬
‫(‪)6‬‬
‫בחלק מהסכמי המימון נקבעו אמות מידה פיננסיות מסויימות שאותן התחייבו החברות הלוות לקיים לאורך‬
‫תקופת ההלוואה‪ .‬ובכללן‪) :‬א( עמידה ביחס שנקבע בין ההכנסות התקופתיות משכירות נטו לבין החזרי‬
‫ההלוואה התקופתיים‪ ,‬ויחסים דומים אחרים ו‪) -‬ב( שמירה על יחס שנקבע בין יתרת ההלוואה הבלתי‬
‫מסולקת לבין השווי ההוגן של הפרויקט נשוא ההלוואה‪ .‬נוסף על כך‪ ,‬מקובל שנקבעות בהסכמי המימון‬
‫דרישות דיווח שונות‪ ,‬וכן דרישה להחזקה של יתרת מזומנים מינימאלית‪.‬‬
‫נכון ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2012‬עומדות כל חברות הקבוצה באמות המידה הפיננסיות שנקבעו להן‪ ,‬למעט‬
‫במקרים הבאים‪:‬‬
‫)א(‬
‫חברה בת של אפי אירופה בלטביה אשר לה הון עצמי שלילי המהווה הפרה של תנאי מתנאי‬
‫הסכמי ההלוואה מול תאגיד בנקאי‪ .‬יובהר כי בהתאם לתנאי ההסכם מול התאגיד הבנקאי‪ ,‬לחברת‬
‫הבת הנ"ל עומדת זכות לתיקון ההפרה תוך ‪ 10‬ימים ממועד פניית הבנק לתיקון ההפרה בטרם‬
‫יוכל הבנק לפרוע בפירעון מוקדם את ההלוואה‪ .‬עד לתאריך אישור הדוחות הכספיים הבנק לא פנה‬
‫אל הקבוצה בדרישה כאמור‪ .‬כמו כן‪ ,‬בידי הנהלת החברה הבת והנהלת אפי אירופה הכוונה‬
‫והיכולת לתיקון ההפרה האמורה תוך פרק הזמן הנדרש‪ .‬ההלוואה הנ"ל מוצגת במסגרת‬
‫ההתחייבויות השוטפות‪.‬‬
‫)ב(‬
‫חברת הבת הבולגרית של אפי אירופה המחזיקה ומנהלת את פרויקט 'ביזנס פארק וארנה' נמצאה‬
‫במצב של הון עצמי שלילי‪ ,‬מאחר וסך כל נכסיה היה נמוך בכ‪ 38-‬מיליון אירו מסך כל‬
‫התחייבויותיה‪ .‬על‪-‬פי הדין הבולגרי‪ ,‬ההון העצמי של חברה צריך להיות חיובי ושווה לפחות להון‬
‫מניותיה‪ ,‬שאם לא כן רשאים צדדים שלישיים לפתוח נגדה בהליכי חדלות פירעון‪ .‬עם זאת‪,‬‬
‫החברה הבת מתנהלת באופן המאפשר לה לתפקד כעסק חי‪ ,‬ומנהליה בטוחים ביכולתה להמשיך‬
‫ולקיים את פעילותה באופן תקין‪ ,‬לאור כוונתה של אפי אירופה לתמוך פיננסית בחברה הבת‬
‫לתקופה של ‪ 12‬חודשים לפחות‪ .‬כמו כן‪ ,‬החברה הבת מתכננת לבצע שינוי במבנה ההון שלה‬
‫באופן שיבטיח עמידה בדרישות הדין הבולגרי‪.‬‬
‫)ג(‬
‫עקב מחלוקת עם הבנק הפולני שהעניק הלוואה לחברה כלולה המוחזקת בשיעור של ‪ 30%‬על‪-‬ידי‬
‫אפי אירופה והמבצעת את פרויקט 'וילאנוב' בוורשה‪ ,‬החליטה החברה הכלולה שלא להעביר לבנק‬
‫את אחד מתשלומי הקרן בסך של ‪ 400‬אלף אירו‪ ,‬ומתנהל מו"מ בינה לבין הבנק במטרה ליישב‬
‫את המחלוקת כאמור‪.‬‬
‫‪73‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪- 32‬‬
‫בעלי עניין וצדדים קשורים‬
‫א‪.‬‬
‫יתרות בעלי עניין וצדדים קשורים הכלולים בדוח על המצב הכספי המאוחד‪:‬‬
‫(‪)1‬‬
‫נכסים שוטפים‪:‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪554‬‬
‫‬‫‪6,892‬‬
‫‪3,925‬‬
‫‪7,446‬‬
‫‪3,925‬‬
‫לקוחות‬
‫חייבים ויתרות חובה )*(‬
‫)*(‬
‫(‪)2‬‬
‫יתרת החובה הגבוהה ביותר בשנת ‪ 2012‬היתה ‪ 9,349‬אלפי ש"ח‪) .‬בשנת ‪ 20,459 :2011‬אלפי‬
‫ש"ח(‪.‬‬
‫התחייבויות לזמן ארוך‪:‬‬
‫שיעור ריבית שנתית‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2012‬‬
‫הלוואות מחברות קשורות באירו‬
‫(‪)3‬‬
‫‪ 8%‬קבוע‪3MEuribor+5.6/‬‬
‫‪31,059‬‬
‫‪19,826‬‬
‫התחייבויות שוטפות‪:‬‬
‫שיעור ריבית‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2012‬‬
‫‪%‬‬
‫חברות קשורות‬
‫חברת האם ‪ -‬צמוד‬
‫זכאים ויתרות זכות‬
‫ב‪.‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪3MEuribor+6.6‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪36,624‬‬
‫‪24,591‬‬
‫‬‫‪61,215‬‬
‫‪12,276‬‬
‫‪24,242‬‬
‫‪10,503‬‬
‫‪47,021‬‬
‫הנתונים שלהלן מתייחסים לעסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים הכלולים בדוחות רווח והפסד המאוחדים‪:‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪1,008‬‬
‫‪870‬‬
‫‪884‬‬
‫הכנסות מהשכרת והפעלת נכסים‬
‫)הוצאות( מימון בגין הלוואות מחברות קשורות‬
‫)‪(3,033‬‬
‫)‪(3,681‬‬
‫)‪(10,685‬‬
‫הכנסות מימון בגין הלוואות לזמן ארוך לחברות קשורות‬
‫‪18,030‬‬
‫‪24,882‬‬
‫‪18,703‬‬
‫)הוצאות( דמי ניהול לחברה האם‬
‫)‪(3,394‬‬
‫)‪(3,481‬‬
‫)‪(5,032‬‬
‫‪74‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪- 32‬‬
‫בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)‬
‫ג‪.‬‬
‫הטבות שניתנו לבעלי עניין‪:‬‬
‫אין בחברה הוצאות שכר ונלוות לבעלי העניין המועסקים בחברה‪ .‬ראה ביאור ‪.31‬ב‪ .1.‬בדבר הסכם עם חברת‬
‫האם למתן שירותי ניהול לחברה‪.‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫ביאור ‪33‬‬
‫גמול דירקטורים אשר אינם מועסקים בחברה‬
‫‪556‬‬
‫‪446‬‬
‫‪504‬‬
‫מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫ד‪.‬‬
‫באשר לערבויות נוספות שנתנה החברה האם לטובת החברה וחברות מוחזקות שלה‪ ,‬ראה ביאור ‪.31‬ג‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫באשר לרכישת ההחזקות בחברות הפועלות באירופה מחברות קשורות‪ ,‬ראה ביאור ‪.7‬ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫באשר להסכם לקבלת שרותי ניהול בין החברה וחברת האם‪ ,‬ראה ביאור ‪.31‬ב‪.1.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫החברה התחייבה לתמוך פיננסית בחלק מחברות הקבוצה בחו"ל‪ ,‬אשר אינן ממומנות באשראי בנקאי‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫באשר להתקשרויות עם דניה סיבוס לביצוע עבודות בניה בפרוייקטי נדל"ן ‪ -‬ראה ביאור ‪.31‬ב‪.‬‬
‫מידע נוסף בדבר מכשירים פיננסיים‬
‫א‪.‬‬
‫מדיניות ניהול ההון‪:‬‬
‫הקבוצה מנהלת את הונה על מנת להבטיח כי חברות הקבוצה תוכלנה להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי" תוך העצמת‬
‫התשואה של המחזיקים בהונה העצמי‪ ,‬וזאת באמצעות שימור יחס הון לחוב מיטבי‪.‬‬
‫מבנה ההון של החברה כולל מכשירי חוב‪ ,‬מזומנים ושווי מזומנים‪ ,‬ואת ההון העצמי של בעלי מניות הרוב בחברה‪.‬‬
‫הנהלת החברה מבצעת מעקב על מבנה ההון של החברה באופן שוטף‪ .‬מעקב זה כולל בין היתר בחינה של עלות‬
‫ההון ובחינה של הסיכונים הקשורים עם כל אחד ממרכיבי ההון‪.‬‬
‫לקבוצה קיימת חשיפה במהלך העסקים הרגיל לסיכוני אשראי‪ ,‬נזילות‪ ,‬ריבית ומטבע‪ .‬הקבוצה עושה שימוש‬
‫במכשירים נגזרים כדי לצמצם את החשיפה לסיכוני ריבית‪.‬‬
‫לעניין אמות מידה פיננסיות ‪ -‬ראה ביאור ‪.31‬ד‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫עיקרי המדיניות החשבונאית והשיטות שאומצו בקשר עם נכסים והתחייבויות פיננסיות ‪ -‬מוצגים בביאור ‪.2‬‬
‫‪75‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪33‬‬
‫מידע נוסף בדבר מכשירים פיננסיים (המשך)‬
‫ג‪.‬‬
‫יתרות מכשירים פיננסיים לפי קטגוריות‪:‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫נכסים פיננסיים‬
‫נכסים שאינם שוטפים‪:‬‬
‫הלוואות לחברות מוחזקות‬
‫הלוואות וחייבים לזמן ארוך‬
‫נכסים שוטפים‪:‬‬
‫לקוחות‬
‫חייבים ויתרות חובה‬
‫השקעות לזמן קצר‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫סה"כ נכסים פיננסיים‬
‫התחייבויות פיננסיות‬
‫התחייבויות שאינן שוטפות‪:‬‬
‫הלוואות מתאגידים בנקאיים‬
‫הלוואות מחברות קשורות לזמן ארוך‬
‫אגרות חוב‬
‫התחייבויות פיננסיות אחרות לזמן ארוך‬
‫התחייבויות שוטפות‪:‬‬
‫אשראי לזמן קצר מבנקים ואחרים וחלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך‬
‫חלויות שוטפות של אגרות חוב‬
‫חברות קשורות‬
‫התחייבות מסים שוטפים‬
‫ספקים‪ ,‬זכאים ויתרות זכות‬
‫סה"כ התחייבויות פיננסיות‬
‫ד‪.‬‬
‫‪226,117‬‬
‫‬‫‪226,117‬‬
‫‪350,005‬‬
‫‪7,703‬‬
‫‪357,708‬‬
‫‪32,179‬‬
‫‪107,471‬‬
‫‪117,650‬‬
‫‪84,823‬‬
‫‪342,123‬‬
‫‪568,240‬‬
‫‪41,110‬‬
‫‪106,430‬‬
‫‪59,962‬‬
‫‪310,847‬‬
‫‪518,349‬‬
‫‪876,057‬‬
‫‪3,115,324‬‬
‫‪31,059‬‬
‫‪519,572‬‬
‫‪114,433‬‬
‫‪3,780,388‬‬
‫‪2,671,727‬‬
‫‪19,826‬‬
‫‪574,784‬‬
‫‪91,105‬‬
‫‪3,357,442‬‬
‫‪386,552‬‬
‫‪164,598‬‬
‫‪61,215‬‬
‫‪52,938‬‬
‫‪206,640‬‬
‫‪871,943‬‬
‫‪4,652,331‬‬
‫‪393,780‬‬
‫‪88,684‬‬
‫‪33,625‬‬
‫‪74,243‬‬
‫‪241,983‬‬
‫‪832,315‬‬
‫‪4,189,757‬‬
‫ניהול סיכונים פיננסיים‪:‬‬
‫פעילויות הקבוצה חושפות אותה לסיכונים הקשורים למכשירים פיננסיים שונים‪ ,‬כגון סיכון שוק (לרבות סיכון‬
‫מטבע‪ ,‬סיכון שווי הוגן בגין שיעור ריבית וסיכון תזרים מזומנים בגין שיעור ריבית ושינוי במדד וסיכון מחיר)‪ ,‬סיכון‬
‫אשראי‪ .‬תוכנית ניהול הסיכונים של הקבוצה מתמקדת בפעולות לצמצום למינימום השפעות שליליות אפשריות על‬
‫הביצועים הפיננסיים של הקבוצה‪ .‬בחלק מהמקרים‪ ,‬הקבוצה משתמשת במכשירים פיננסיים נגזרים לגדר חשיפות‬
‫מסוימות לסיכונים‪.‬‬
‫להלן מידע בדבר סיכונים הקשורים למכשירים הפיננסיים‪:‬‬
‫(‪)1‬‬
‫סיכוני מטבע חוץ‬
‫הקבוצה פועלת בפריסה בינלאומית במזרח אירופה והיא חשופה לסיכון מטבע כתוצאה משינוים בשערי‬
‫חליפין של מטבעות חוץ שונים‪ ,‬בעיקר של האירו‪ .‬וכן בשל מטבעות נוספים באירופה‪ .‬סיכון מטבע נובע‬
‫מביצוע עסקאות נקובות במטבע חוץ וכן מקיומם של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות הנקובים‬
‫במטבע חוץ שאינו מטבע הפעילות והדיווח של החברה )ש"ח(‪ .‬על פי מדיניות הקבוצה‪ ,‬צמצום החשיפה‬
‫בגין סיכון מטבע חוץ מבוצע על ידי מימון רכישת נכסים פיננסיים הנקובים במט"ח על ידי נטילת הלוואות‬
‫הנקובות באותו מטבע‪.‬‬
‫לקבוצה אשראי במטבע זר וכן הסכמי שכירות הנקובים במטבע זר‪.‬‬
‫שערוך ההלוואות שנטלה החברה למימון פעילותה בחו"ל וכן תמורותיהם של הסכמי השכירות הנקובים‬
‫במט"ח מושפעים מהתנודתיות בשערי החילופין‪.‬‬
‫לחברה חשיפה חשבונאית לשינויים בשערי המט"ח בחברות אוטונומיות בחו"ל‪ .‬חשיפה זו הינה בגין‬
‫ההפרש בין יתרת ההלוואות לחברות הנ"ל לבין נכסיהן‪.‬‬
‫‪76‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪33‬‬
‫מידע נוסף בדבר מכשירים פיננסיים (המשך)‬
‫ד‪.‬‬
‫ניהול סיכונים פיננסיים‪( :‬המשך)‬
‫‪.1‬‬
‫סיכוני מטבע חוץ (המשך)‬
‫להלן פרוט תנאי ההצמדה של יתרות כספיות‪:‬‬
‫מטבע ישראלי‬
‫צמוד‬
‫לא צמוד‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫רכוש שוטף‪:‬‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫הלוואות ופקדונות לזמן קצר‬
‫לקוחות‬
‫חייבים ויתרות חובה ונכסי מסים שוטפים‬
‫יתרות חובה לזמן ארוך‪:‬‬
‫הלוואות למוחזקות‬
‫הלוואות וחייבים לזמן ארוך‬
‫התחייבויות שוטפות‪:‬‬
‫אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים‬
‫חלויות שוטפות של אגרות חוב‬
‫ספקים‪ ,‬זכאים ויתרות זכות‬
‫התחייבויות למיסים שוטפים‬
‫חברות קשורות‬
‫התחייבויות לזמן ארוך‪:‬‬
‫התחייבויות לתאגידים בנקאיים‬
‫אגרות חוב‬
‫הלוואות מקשורות‬
‫התחייבויות אחרות לזמן ארוך‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2012 ,‬‬
‫מטבע חוץ‬
‫קרונה צ'כית‬
‫אירו‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אחר‬
‫אלפי ש"ח‬
‫סה"כ‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪20,178‬‬
‫‪46,478‬‬
‫‪2,193‬‬
‫‪19,414‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪4,606‬‬
‫‪31,399‬‬
‫‪55,066‬‬
‫‪6,136‬‬
‫‪21,958‬‬
‫‪4,784‬‬
‫‪2,867‬‬
‫‪2,039‬‬
‫‪23,087‬‬
‫‪28,462‬‬
‫‪13,239‬‬
‫‪21,811‬‬
‫‪38,406‬‬
‫‪84,823‬‬
‫‪117,650‬‬
‫‪32,179‬‬
‫‪107,471‬‬
‫‬‫‬‫‪88,263‬‬
‫‪100,336‬‬
‫‬‫‪104,942‬‬
‫‪118,960‬‬
‫‪5,905‬‬
‫‪239,424‬‬
‫‪6,825‬‬
‫‬‫‪39,602‬‬
‫‬‫‬‫‪101,918‬‬
‫‪226,121‬‬
‫‪5,905‬‬
‫‪574,149‬‬
‫‪97,880‬‬
‫‪25,000‬‬
‫‪98,317‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪32,769‬‬
‫‪139,598‬‬
‫‬‫‪52,739‬‬
‫‪24,591‬‬
‫‪209,492‬‬
‫‬‫‪56,546‬‬
‫‪42‬‬
‫‪12,090‬‬
‫‪15,969‬‬
‫‬‫‪19,422‬‬
‫‪113‬‬
‫‪-‬‬
‫‪30,442‬‬
‫‬‫‪32,355‬‬
‫‪44‬‬
‫‪24,534‬‬
‫‪386,552‬‬
‫‪164,598‬‬
‫‪206,640‬‬
‫‪52,938‬‬
‫‪61,215‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪221,197‬‬
‫‪451,901‬‬
‫‪519,572‬‬
‫‬‫‬‫‪1,221,170‬‬
‫‪2,502,863‬‬
‫‬‫‪31,059‬‬
‫‪64,809‬‬
‫‪2,876,901‬‬
‫‪150,914‬‬
‫‬‫‬‫‪41,658‬‬
‫‪228,076‬‬
‫‪9,646‬‬
‫‬‫‬‫‪7,966‬‬
‫‪104,987‬‬
‫‪3,115,324‬‬
‫‪519,572‬‬
‫‪31,059‬‬
‫‪114,433‬‬
‫‪4,652,331‬‬
‫‪77‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪33‬‬
‫מידע נוסף בדבר מכשירים פיננסיים (המשך)‬
‫ד‪.‬‬
‫ניהול סיכונים פיננסיים‪( :‬המשך)‬
‫‪.1‬‬
‫סיכוני מטבע חוץ (המשך)‬
‫מטבע ישראלי‬
‫צמוד‬
‫לא צמוד‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫רכוש שוטף‪:‬‬
‫מזומנים ושווי מזומנים‬
‫הלוואות ופקדונות לזמן קצר‬
‫לקוחות‬
‫חייבים ויתרות חובה ונכסי מסים שוטפים‬
‫יתרות חובה לזמן ארוך‪:‬‬
‫הלוואות למוחזקות‬
‫הלוואות וחייבים לזמן ארוך‬
‫התחייבויות שוטפות‪:‬‬
‫אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים‬
‫חלויות שוטפות של אגרות חוב‬
‫ספקים‪ ,‬זכאים ויתרות זכות‬
‫התחייבות למיסים שוטפים‬
‫חברות קשורות‬
‫התחייבויות לזמן ארוך‪:‬‬
‫התחייבויות לתאגידים בנקאיים‬
‫אגרות חוב‬
‫הלוואות מקשורות‬
‫התחייבויות אחרות לזמן ארוך‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2011 ,‬‬
‫מטבע חוץ‬
‫קרונה צ'כית‬
‫אירו‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אחר‬
‫אלפי ש"ח‬
‫סה"כ‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪173,598‬‬
‫‪11,262‬‬
‫‪6,365‬‬
‫‪38,696‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪4,836‬‬
‫‪97,681‬‬
‫‪39,587‬‬
‫‪17,484‬‬
‫‪23,532‬‬
‫‪12,467‬‬
‫‪6,820‬‬
‫‪1,538‬‬
‫‪9,539‬‬
‫‪27,101‬‬
‫‪2,293‬‬
‫‪15,723‬‬
‫‪29,827‬‬
‫‪310,847‬‬
‫‪59,962‬‬
‫‪41,110‬‬
‫‪106,430‬‬
‫‬‫‪7,703‬‬
‫‪237,624‬‬
‫‪146,751‬‬
‫‬‫‪151,587‬‬
‫‪196,755‬‬
‫‬‫‪375,039‬‬
‫‪6,499‬‬
‫‬‫‪36,863‬‬
‫‬‫‬‫‪74,944‬‬
‫‪350,005‬‬
‫‪7,703‬‬
‫‪876,057‬‬
‫‪43,591‬‬
‫‪25,000‬‬
‫‪90,781‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪30,937‬‬
‫‪63,684‬‬
‫‬‫‪74,067‬‬
‫‪24,242‬‬
‫‪241,591‬‬
‫‬‫‪100,844‬‬
‫‪46‬‬
‫‪9,383‬‬
‫‪66,160‬‬
‫‬‫‪11,496‬‬
‫‪41‬‬
‫‪-‬‬
‫‪11,501‬‬
‫‬‫‪38,862‬‬
‫‪89‬‬
‫‪-‬‬
‫‪393,780‬‬
‫‪88,684‬‬
‫‪241,983‬‬
‫‪74,243‬‬
‫‪33,625‬‬
‫‬‫‪25,000‬‬
‫‬‫‬‫‪184,372‬‬
‫‪477,822‬‬
‫‪549,784‬‬
‫‬‫‬‫‪1,220,536‬‬
‫‪2,081,500‬‬
‫‬‫‪19,826‬‬
‫‪44,208‬‬
‫‪2,497,398‬‬
‫‪112,405‬‬
‫‬‫‬‫‪41,059‬‬
‫‪231,161‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪5,838‬‬
‫‪56,290‬‬
‫‪2,671,727‬‬
‫‪574,784‬‬
‫‪19,826‬‬
‫‪91,105‬‬
‫‪4,189,757‬‬
‫‪78‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪33‬‬
‫ד‪.‬‬
‫מידע נוסף בדבר מכשירים פיננסיים (המשך)‬
‫ניהול סיכונים פיננסיים‪( :‬המשך)‬
‫‪.2‬‬
‫סיכון נזילות‬
‫האחריות על ניהול סיכוני הנזילות חלה על הנהלת הקבוצה‪ ,‬אשר מנהלת תוכנית ניהול סיכוני מימון ונזילות לטווח הקצר‪,‬‬
‫הבינוני והארוך בהתאם לצורכי הקבוצה‪ .‬הקבוצה מנהלת את סיכון הנזילות על ידי שמירה של עודפי מזומנים הולמים‪,‬‬
‫ביצוע תחזיות כספיות מתעדכנות ומעודכנות ועל ידי השוואת התשואות העתידיות מהנכסים הפיננסיים ומההתחייבויות‬
‫הפיננסיות‪.‬‬
‫החברה פועלת להגדלת הנזילות שלה בין היתר באמצעות גיוסי הון ומימושי נכסים‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫הסכמי ליווי בנקאי ‪-‬‬
‫לצורך מימון פרויקטים שונים אותם מקימה הקבוצה‪ ,‬מתקשרת הקבוצה‪ ,‬בדרך כלל‪ ,‬עם בנקים בהסכמי ליווי‬
‫בנקאי )לעיל ולהלן ‪" -‬הסכמי הליווי"(‪ ,‬במסגרתם מקבלת הקבוצה מסגרות של אשראי לצורך ביצוע הפרויקט‬
‫הרלבנטי‪ .‬הסכמי הליווי מחייבים את הקבוצה‪ ,‬בין השאר‪ ,‬לשעבד לבנקים את כל זכויותיה בגין הפרויקט הרלוונטי‪,‬‬
‫להמציא לבנקים את החוזים עם הקבלנים‪ ,‬לשעבד לטובת הבנקים את חשבונות הבנקים המתייחסים לפרויקט‬
‫ולקבל את אישור הבנקים למשיכות מחשבונות אלו‪ ,‬לקיים את התחייבויותיה בקשר עם הפרויקט‪ ,‬לא למכור‪,‬‬
‫להחכיר‪ ,‬להעביר ו‪/‬או למסור לאחרים זכות שימוש בפרויקט אלא בהסכמת הבנק‪ ,‬לשלם במועדם את כל המסים‪,‬‬
‫הארנונות וההיטלים בקשר לפרויקט‪ ,‬וכן לעמידה במועדי ביצוע והיקפי מכירות כמפורט בכל הסכם‪ .‬אשראי בגין‬
‫ליווי פיננסי מוצג כהתחייבות שוטפת‪ ,‬אינו צפוי לפרעון אלא בסיום הפרויקט ומתוך תקבולי המכירות לכשיתקבלו‬
‫בפרוייקטים של בנייה למגורים‪ .‬בבניית נדל"ן להשקעה‪ ,‬בתום הבניה של הפרוייקט‪ ,‬הליווי הבנקאי הופך להיות‬
‫לזמן ארוך‪ ,‬בהסכם עם הבנק המממן‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מגבלות קבוצת לווים ‪-‬‬
‫חברות קבוצת אפריקה ישראל‪ ,‬ובכללן החברה‪ ,‬מהוות "קבוצת לווים" )כהגדרת המונח בהוראות ניהול בנקאי‬
‫תקין של בנק ישראל בעניין "מגבלות על חבות של לווה בודד ושל קבוצת לווים" )להלן ‪" -‬הנוהל"((‪ .‬כתוצאה מכך‪,‬‬
‫חלות על הבנקים הישראלים מגבלות על היקף האשראי המירבי שהם רשאים להעמיד לכל אחת מחברות הקבוצה‬
‫ובכלל זאת לחברה‪ ,‬המושפעות מהיקף האשראי הכולל שהעמידו לקבוצת אפריקה ישראל ולבעל השליטה בה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הטבלה להלן מציגה את התזרים של נכסים פיננסיים שאינם שוטפים והתחייבויות פיננסיות שאינן שוטפות )קרן‬
‫וריבית חזויה( אשר חשופות לסיכון שווי הוגן ו‪/‬או סיכון תזרים מזומנים בגין שיעור ריבית‪ ,‬בהתאם למועדי הפרעון‬
‫החוזיים או מועדי הקביעה מחדש של מחיר הריבית‪ ,‬כמוקדם שבהם‪:‬‬
‫הערך‬
‫בספרים‬
‫אלפי ש"ח‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‪,‬‬
‫‪2012‬‬
‫הלוואות לחברות‬
‫מוחזקות‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‪,‬‬
‫‪2011‬‬
‫הלוואות לחברות‬
‫מוחזקות‬
‫הלוואות לאחרים‬
‫וחייבים לזמן ארוך‬
‫שנה‬
‫ראשונה‬
‫אלפי ש"ח‬
‫שנה שניה‬
‫אלפי ש"ח‬
‫שנה‬
‫שלישית‬
‫אלפי ש"ח‬
‫מעל ‪3‬‬
‫שנים‬
‫אלפי ש"ח‬
‫ללא מועד‬
‫פרעון‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪226,121‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪226,121‬‬
‫‪350,005‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪350,005‬‬
‫‪7,703‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪7,703‬‬
‫‪79‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪33‬‬
‫ד‪.‬‬
‫מידע נוסף בדבר מכשירים פיננסיים (המשך)‬
‫ניהול סיכונים פיננסיים‪( :‬המשך)‬
‫‪.2‬‬
‫סיכון נזילות (המשך)‬
‫ג‪.‬‬
‫(המשך)‬
‫הערך‬
‫בספרים‬
‫אלפי ש"ח‬
‫תזרים‬
‫מזומנים‬
‫חזוי‬
‫אלפי ש"ח‬
‫שנה‬
‫ראשונה‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪ 2-5‬שנים‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪ 1-2‬שנים‬
‫אלפי ש"ח‬
‫מעל‬
‫‪ 5‬שנים‬
‫אלפי ש"ח‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‪,‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪.3‬‬
‫הלוואות מתאגידים‬
‫בנקאיים‬
‫הלוואות מחברות‬
‫קשורות לזמן ארוך‬
‫אגרות חוב‬
‫התחייבויות אחרות‬
‫לזמן ארוך‬
‫‪3,115,324‬‬
‫‪3,516,734‬‬
‫‪203,760‬‬
‫‪1,810,932‬‬
‫‪991,462‬‬
‫‪510,580‬‬
‫‪31,059‬‬
‫‪519,572‬‬
‫‪35,950‬‬
‫‪642,130‬‬
‫‬‫‪35,407‬‬
‫‪18,679‬‬
‫‪141,041‬‬
‫‪17,271‬‬
‫‪330,794‬‬
‫‬‫‪134,888‬‬
‫‪114,433‬‬
‫‪226,923‬‬
‫‪4,852‬‬
‫‪50,175‬‬
‫‪28,933‬‬
‫‪142,963‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‪,‬‬
‫‪2011‬‬
‫הלוואות מתאגידים‬
‫בנקאיים‬
‫‪2,671,727‬‬
‫‪3,102,170‬‬
‫‪167,772‬‬
‫‪242,319‬‬
‫‪2,153,006‬‬
‫‪539,073‬‬
‫הלוואות מחברות‬
‫קשורות לזמן ארוך‬
‫אגרות חוב‬
‫‪19,826‬‬
‫‪574,784‬‬
‫‪19,826‬‬
‫‪726,497‬‬
‫‬‫‪35,643‬‬
‫‪19,826‬‬
‫‪160,785‬‬
‫‬‫‪302,156‬‬
‫‬‫‪227,913‬‬
‫התחייבויות אחרות‬
‫לזמן ארוך‬
‫‪91,105‬‬
‫‪185,105‬‬
‫‪4,034‬‬
‫‪12,770‬‬
‫‪10,879‬‬
‫‪157,422‬‬
‫סיכוני אשראי‬
‫הכנסות החברה וחברות מאוחדות נובעות בעיקר מלקוחות ומשוכרי נכסים בישראל ובאירופה‪ .‬הנהלת החברה עוקבת‬
‫באופן שוטף אחר חובות הלקוחות ובדוחות הכספיים נכללות הפרשות ספציפיות לחובות מסופקים המשקפות בצורה‬
‫נאותה‪ ,‬לפי הערכת ההנהלה‪ ,‬את ההפסד הגלום בחובות שגבייתם מוטלת בספק‪.‬‬
‫לקבוצה מדיניות המבטיחה כי ההכנסות מדמי שכירות וניהול נכסים מתקבלות לאחר התקשרות עם לקוחות‪ ,‬להם‬
‫היסטוריית תשלומים נאותה‪ ,‬תוך המצאת בטחונות מתאימים להבטחת התשלומים העתידיים‪ .‬לקבוצה קיים פיזור של‬
‫לקוחות ואין לה ריכוז סיכון אשראי‪ .‬זאת‪ ,‬למעט השכרת נכס בישראל לממשלת ישראל‪ ,‬אשר בשל אופיה הינה בעלת סיכון‬
‫נמוך‪.‬‬
‫להלן גיול חובות לקוחות‪:‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2012‬‬
‫ברוטו‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אינם בפיגור‬
‫פיגור של ‪ 31-120‬יום‬
‫פיגור של ‪ 121-365‬יום‬
‫פיגור מעל לשנה‬
‫‪24,706‬‬
‫‪4,301‬‬
‫‪3,058‬‬
‫‪24,374‬‬
‫‪56,439‬‬
‫‪80‬‬
‫‪2011‬‬
‫ירידת ערך‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‬‫)‪(69‬‬
‫)‪(625‬‬
‫)‪(23,566‬‬
‫)‪(24,260‬‬
‫ברוטו‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪30,112‬‬
‫‪4,218‬‬
‫‪5,044‬‬
‫‪20,958‬‬
‫‪60,332‬‬
‫ירידת ערך‬
‫אלפי ש"ח‬
‫)‪(54‬‬
‫)‪(286‬‬
‫)‪(765‬‬
‫)‪(18,117‬‬
‫)‪(19,222‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪33‬‬
‫מידע נוסף בדבר מכשירים פיננסיים (המשך)‬
‫ד‪.‬‬
‫ניהול סיכונים פיננסיים‪( :‬המשך)‬
‫‪.4‬‬
‫סיכון בגין שיעור ריבית‬
‫החברה עושה שימוש באשראי שקלי לזמן קצר‪ ,‬באשראי צמוד מדד לזמן ארוך מבנקים וכן באשראי צמוד‬
‫מדד לזמן ארוך‪ ,‬מבעלי האג"ח‪ .‬בנוסף‪ ,‬למימון פעילותה בחו"ל נוטלת החברה אשראים במטבע הפעילות‬
‫מבנקים בחו"ל‪.‬‬
‫החברה שוקלת מעת לעת את אופן ההצמדה של ההלוואות בהתאם להערכותיה לגבי ההתפתחויות בשער‬
‫הריבית ושעורי האינפלציה‪.‬‬
‫סיכון שווי הוגן ‪ -‬לקבוצה השקעות במכשירים פיננסיים הנושאים ריבית קבועה‪ ,‬וכן התחייבויות פיננסיות‬
‫כהלוואות לזמן ארוך ואגרות חוב שהנפיקה החברה הנושאות ריבית קבועה‪ .‬לקבוצה קיימת חשיפה לסיכון‬
‫בגין שינוי בשווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים הנ"ל כתוצאה משינוי בשיעורי ריבית השוק‪.‬‬
‫סיכון תזרימי מזומנים ‪ -‬הלוואות הנושאות שיעורי ריבית משתנים חושפות את הקבוצה לסיכון תזרימי‬
‫מזומנים בגין שינוי שיעורי ריבית שאינן מלוות בשינוי מקביל בשווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים‪ .‬נכון‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2012‬מרבית מההלוואות לזמן ארוך הינן בשיעור ריבית משתנה‪.‬‬
‫הסיכון בגין שיעורי ריבית מנוהל על ידי הנהלת הקבוצה על ידי שמירת תמהיל של הלוואות בריבית קבועה‬
‫והלוואות בריבית משתנה וכן על ידי התקשרות בעסקאות החלפת ריבית‪.‬‬
‫להלן פירוט בדבר סוג הריבית של המכשירים הפיננסיים נושאי ריבית של הקבוצה‪:‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫מכשירים בריבית קבועה‬
‫נכסים פיננסיים‬
‫התחייבויות פיננסיות‬
‫מכשירים בריבית משתנה‬
‫נכסים פיננסיים‬
‫התחייבויות פיננסיות‬
‫‪183,105‬‬
‫)‪(1,229,319‬‬
‫)‪(1,046,214‬‬
‫‪322,205‬‬
‫)‪(1,252,002‬‬
‫)‪(929,797‬‬
‫‪43,587‬‬
‫)‪(4,313,850‬‬
‫)‪(4,270,263‬‬
‫‪37,920‬‬
‫)‪(2,568,555‬‬
‫)‪(2,530,635‬‬
‫גידור תזרימי מזומנים‪-‬‬
‫הקבוצה משתמשת במכשירים פיננסיים נגזרים לשם הגנה על החשיפה הקיימת בגין שיעור ריבית‬
‫משתנה של הלוואות קיימות‪ ,‬וזאת כהגנת תזרים מזומנים‪.‬‬
‫‪81‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪33‬‬
‫ד‪.‬‬
‫מידע נוסף בדבר מכשירים פיננסיים (המשך)‬
‫ניהול סיכונים פיננסיים‪( :‬המשך)‬
‫‪.4‬‬
‫סיכון בגין שיעור ריבית (המשך)‬
‫להלן פירוט המכשירים הפיננסים הנגזרים של הקבוצה להקטנת החשיפה בגין סיכון שעורי הריבית ליום ‪31‬‬
‫בדצמבר ‪:2012‬‬
‫המכשיר‬
‫ריבית לקבל‬
‫‪IRS‬‬
‫‪IRS‬‬
‫‪IRS‬‬
‫‪IRS‬‬
‫‪3M Euribor‬‬
‫‪3M Euribor‬‬
‫‪3M Euribor‬‬
‫‪3M Euribor‬‬
‫מועד‬
‫פקיעה‬
‫ריבית‬
‫לשלם‬
‫סכום‬
‫אלפי‬
‫אירו‬
‫‪%‬‬
‫‪1.97%‬‬
‫‪1.80%‬‬
‫‪3.02%‬‬
‫‪3.22%‬‬
‫‪30.09.2018‬‬
‫‪25.05.2014‬‬
‫‪30.09.2014‬‬
‫‪30.09.2015‬‬
‫‪23,339‬‬
‫‪221,601‬‬
‫‪19,009‬‬
‫‪22,989‬‬
‫שווי הוגן‬
‫אלפי‬
‫אירו‬
‫אפקטיביות‬
‫הגידור‬
‫נטו ממס‬
‫אלפי‬
‫אירו‬
‫)‪(1,480‬‬
‫)‪(5,163‬‬
‫)‪(1,985‬‬
‫)‪(1,026‬‬
‫)‪(1,191‬‬
‫)‪(4,371‬‬
‫)‪(1,687‬‬
‫)‪(872‬‬
‫חוסר האפקטיביות של מכשירי הגידור הנ"ל נזקף לדוח רווח והפסד בסעיף הוצאות המימון‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫שווי הוגן של מכשירים פיננסיים‪:‬‬
‫השווי ההוגן של מכשירים פיננסים נסחרים בשוק פעיל )כדוגמת אגרות חוב של החברה(‪ ,‬חושב על פי שערי הסגירה‬
‫המצוטטים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2012‬כשהם מוכפלים בכמות המונפקת של המכשיר הפיננסי הסחיר באותו מועד‪ .‬השווי‬
‫ההוגן של מכשירים פיננסים שאינם נסחרים נאמד באמצעות מודלים מקובלים לתמחור‪ ,‬כגון ערך נוכחי של תזרימי‬
‫מזומנים עתידיים המהוונים בריבית ניכיון בשיעור המשקף‪ ,‬להערכת הנהלת החברה‪ ,‬את רמת הסיכון הגלומה במכשיר‬
‫הפיננסי‪ .‬החברה מסתמכת באופן חלקי על ריבית ניכיון המצוטטת בשוק פעיל וכן על טכניקות הערכה שונות המתבססות‬
‫בין השאר על ציטוטי ריבית מגופים פיננסים‪ .‬אומדן השווי ההוגן חושב באמצעות הערכת תזרימי המזומנים העתידיים‬
‫וקביעת שיעור ריבית הניכיון על פי השיעורים בסמוך לתאריך הדוח על המצב הכספי ומבוסס‪ ,‬בין השאר‪ ,‬על הנחות של‬
‫הנהלת החברה‪ .‬לפיכך‪ ,‬עבור מרבית המכשירים הפיננסים הערכת השווי ההוגן שלהלן אינה בהכרח אינדיקציה לשווי‬
‫מימוש של המכשיר הפיננסי לתאריך הדוח על המצב הכספי‪ .‬הערכת השווי ההוגן נערכה כאמור לפי שיעורי הניכיון‬
‫בסמוך לתאריך הדוח ע ל המצב הכספי ואינה מתחשבת בתנודתיות של שיעורי הריבית ממועד החישוב ועד מועד פרסום‬
‫הדוחות הכספיים‪ .‬תחת הנחת שיעורי ניכיון אחרים יתקבלו ערכי שווי הוגן שיכול ויהיו שונים באופן מהותי מאלו שנאמדו‬
‫על ידי הנהלת החברה‪ ,‬בעיקר בהתייחס למכשירים פיננסים בריבית קבועה או כאלה שאינם נושאים ריבית‪ .‬בנוסף‪,‬‬
‫בקביעת ערכי השווי ההוגן לא הובאו בחשבון העמלות שעשויות להשתלם בעת פרעון המכשיר וכן הם אינם כוללים את‬
‫השפעות המס‪ .‬לא בהכרח הוא שהפער בין היתרות בדוח על המצב הכספי לימים ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2012‬ו‪ 2011-‬לבין יתרות‬
‫השווי ההוגן כפי שנאמדו על ידי הנהלת החברה‪ ,‬אכן ימומש‪.‬‬
‫הטבלה להלן מפרטת את הערך בספרים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים פיננסיים‪ ,‬המוצגים בדוחות הכספיים‪ ,‬שלא‬
‫על‪-‬פי שווים ההוגן‪:‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2012 ,‬‬
‫שווי הוגן‬
‫ערך בספרים‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר‪2011 ,‬‬
‫שווי הוגן‬
‫ערך בספרים‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫הלוואות מתאגידים בנקאיים‬
‫‪3,506,495‬‬
‫‪3,449,162‬‬
‫‪3,053,774‬‬
‫‪2,951,795‬‬
‫אגרות חוב כולל חלויות שוטפות‬
‫‪699,143‬‬
‫‪691,470‬‬
‫‪680,427‬‬
‫‪600,382‬‬
‫התחייבויות אחרות לזמן ארוך‬
‫‪60,538‬‬
‫‪98,651‬‬
‫‪55,688‬‬
‫‪85,466‬‬
‫התחייבויות פיננסיות‬
‫יתרות הנכסים הפיננסים לזמן ארוך בספרים‪ ,‬זהים לשווי ההוגן שלהם‪.‬‬
‫‪82‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪33‬‬
‫מידע נוסף בדבר מכשירים פיננסיים (המשך)‬
‫ה‪.‬‬
‫שווי הוגן של מכשירים פיננסיים‪( :‬המשך)‬
‫השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים נקבע כדלקמן‪:‬‬
‫)‪(1‬‬
‫לכל סעיף מאזני‪ ,‬סך השווי הוגן כולל רק את סך השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים אשר שווים ההוגן‬
‫רגיש לאותו גורם שוק‪ ,‬מבחינה מהותית‪.‬‬
‫)‪(2‬‬
‫השווי ההוגן של הנכסים הפיננסיים לזמן קצר נקבע לפי ערכם הנומינאלי בשקלים או לפי ערכם במט"ח‬
‫מוכפל בשער החליפין היציג ליום הדוח על המצב הכספי‪.‬‬
‫)‪(3‬‬
‫השווי של המכשירים הפיננסיים הצמודים למדד נקבע על פי המדד הידוע ליום הדוח על המצב הכספי‪.‬‬
‫)‪(4‬‬
‫השווי ההוגן של ההלוואות חושב כהיוון תזרים מזומנים עתידי בריבית שנתית‪ ,‬בהתאם לריבית שקיבלה‪,‬‬
‫או שהייתה יכולה לקבל החברה להלוואות לטווחים דומים ליום הדוח על המצב הכספי‪.‬‬
‫)‪(5‬‬
‫בהלוואות לזמן ארוך בריבית משתנה‪ ,‬מבחן הרגישות התבצע רק על הרכיב הקבוע בריבית‪.‬‬
‫)‪(6‬‬
‫ניתוח של הלוואות ללא מועד פירעון קבוע‪ ,‬נעשה לפי תחזית הפירעונות של החברה במידה ולא נקבע‬
‫לתאריך הדוח על המצב הכספי מועד פירעון‪ ,‬נלקחה ההלוואה לפי שוויה בספרים‪.‬‬
‫)‪(7‬‬
‫בהלוואות בהן הצד שכנגד רשאי לבחור את עיתוי התשלום של סכום‪ ,‬ההתחייבות נכללה על בסיס המועד‬
‫המוקדם ביותר שבו החברה יכולה להידרש לשלם‪.‬‬
‫הערך בספרים של מזומנים ושווי מזומנים‪ ,‬השקעות לזמן קצר‪ ,‬לקוחות‪ ,‬חייבים ויתרות חובה‪ ,‬אשראי מתאגידים‬
‫בנקאיים ואחרים‪ ,‬התחייבויות לספקים ולנותני שירותים וזכאים ויתרות זכות תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם‪.‬‬
‫שיעורי הריבית ששימשו להיוון אומדן תזרימי המזומנים הצפויים‪ ,‬מבוססים על עקומת התשואה הממשלתית‬
‫לתאריך הדוח על המצב הכספי‪ ,‬בתוספת מרווח אשראי קבוע מתאים‪ .‬הריביות הנ"ל הינן כדלהלן‪:‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪:2012‬‬
‫אגרות חוב‪:‬‬
‫התחייבויות לתאגידים בנקאיים‪:‬‬
‫‪4.14%-7.43%‬‬
‫בש"ח‪:‬‬
‫באירו‪:‬‬
‫בזלוטי פולני‪:‬‬
‫בקרונה צ'כית‪:‬‬
‫‪4%-5.5%‬‬
‫‪3.19%-7.19%‬‬
‫‪7.13%‬‬
‫‪3.5%-6.5%‬‬
‫ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪:2011‬‬
‫אגרות חוב‪:‬‬
‫התחייבויות לתאגידים בנקאיים‪:‬‬
‫‪5.73%-11.96%‬‬
‫בש"ח‪:‬‬
‫באירו‪:‬‬
‫בזלוטי פולני‪:‬‬
‫בקרונה צ'כית‪:‬‬
‫‪83‬‬
‫‪4%-6.45%‬‬
‫‪3.44%-7.44%‬‬
‫‪7.77%-10.77%‬‬
‫‪4.17%‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪33‬‬
‫מידע נוסף בדבר מכשירים פיננסיים (המשך)‬
‫ו‪.‬‬
‫ניתוח רגישות‪:‬‬
‫רגישות לשינויים בריבית האירו על מכשירי גידור נגזרים‬
‫שווי בספרים‬
‫נכון ל‪-‬‬
‫‪31.12.2012‬‬
‫באלפי ש"ח‬
‫שווי הוגן של מכשירי גידור‬
‫)‪(37,364‬‬
‫שווי בספרים‬
‫נכון ל‪-‬‬
‫‪31.12.2011‬‬
‫באלפי ש"ח‬
‫שווי הוגן של מכשירי גידור‬
‫)‪(7,437‬‬
‫השפעה על קרן הון גידור תזרים מזומנים‬
‫בדוח על השינויים בהון‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪-1%‬‬
‫‪1%‬‬
‫‪2%‬‬
‫‪43,659‬‬
‫‪22,009‬‬
‫)‪(11,142‬‬
‫השפעה על קרן הון גידור תזרים מזומנים‬
‫בדוח על השינויים בהון‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪-1%‬‬
‫‪1%‬‬
‫‪2%‬‬
‫‪74,959‬‬
‫‪38,568‬‬
‫)‪(20,154‬‬
‫רגישות לשינויים בריבית האירו‬
‫שווי בספרים‬
‫נכון ל‪-‬‬
‫‪31.12.2012‬‬
‫באלפי ש"ח‬
‫זכאים ויתרות זכות‬
‫הלוואות לחברות מוחזקות‬
‫התחייבויות לתאגידים בנקאיים ומוסדיים‬
‫התחייבויות אחרות‬
‫יתרות מול חברות הקבוצה‬
‫)‪(189,282‬‬
‫‪75,764‬‬
‫)‪(2,312,142‬‬
‫)‪(3,046‬‬
‫)‪(21,815‬‬
‫‬‫‪1,515‬‬
‫)‪(46,243‬‬
‫)‪(61‬‬
‫)‪(436‬‬
‫‬‫‪758‬‬
‫)‪(23,121‬‬
‫)‪(30‬‬
‫)‪(218‬‬
‫‬‫)‪(379‬‬
‫‪11,561‬‬
‫‪15‬‬
‫‪109‬‬
‫)‪(2,450,521‬‬
‫)‪(45,225‬‬
‫)‪(22,612‬‬
‫‪11,306‬‬
‫שווי בספרים‬
‫נכון ל‪-‬‬
‫‪31.12.2011‬‬
‫באלפי ש"ח‬
‫זכאים ויתרות זכות‬
‫התחייבויות לתאגידים בנקאיים ומוסדיים‬
‫התחייבויות אחרות‬
‫יתרות מול חברות הקבוצה‬
‫השפעה על רווח לפני מס‬
‫שינויים ברווח (הפסד)‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪-0.5%‬‬
‫‪1%‬‬
‫‪2%‬‬
‫השפעה על רווח לפני מס‬
‫שינויים ברווח (הפסד)‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪-0.5%‬‬
‫‪1%‬‬
‫‪2%‬‬
‫)‪(7,437‬‬
‫)‪(2,322,967‬‬
‫)‪(20,429‬‬
‫)‪(30,098‬‬
‫‬‫)‪(46,459‬‬
‫)‪(409‬‬
‫)‪(602‬‬
‫‬‫)‪(23,230‬‬
‫)‪(204‬‬
‫)‪(301‬‬
‫‬‫‪11,615‬‬
‫‪102‬‬
‫‪150‬‬
‫)‪(2,380,931‬‬
‫)‪(47,470‬‬
‫)‪(23,735‬‬
‫‪11,867‬‬
‫‪84‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪33‬‬
‫מידע נוסף בדבר מכשירים פיננסיים (המשך)‬
‫ו‪.‬‬
‫ניתוח רגישות‪( :‬המשך)‬
‫רגישות לשינויים בריבית הקורונה הצ'כית‬
‫השפעה על רווח לפני מס‬
‫שינויים ברווח (הפסד)‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪-0.5%‬‬
‫‪1%‬‬
‫‪2%‬‬
‫)‪(34‬‬
‫‪68‬‬
‫‪136‬‬
‫‪834‬‬
‫)‪(1,669‬‬
‫)‪(3,338‬‬
‫הלוואות למוחזקות‬
‫התחייבויות לתאגידים בנקאיים‬
‫שווי בספרים‬
‫נכון ל‪-‬‬
‫‪31.12.2012‬‬
‫באלפי ש"ח‬
‫‪6,824‬‬
‫)‪(166,887‬‬
‫סה"כ‬
‫)‪(160,063‬‬
‫)‪(3,201‬‬
‫התחייבויות לתאגידים בנקאיים ומוסדיים‬
‫התחייבויות אחרות‬
‫שווי בספרים‬
‫נכון ל‪-‬‬
‫‪31.12.2011‬‬
‫באלפי ש"ח‬
‫)‪(178,570‬‬
‫)‪(35,140‬‬
‫השפעה על רווח לפני מס‬
‫שינויים ברווח (הפסד)‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪-0.5%‬‬
‫‪1%‬‬
‫‪2%‬‬
‫‪893‬‬
‫)‪(1,786‬‬
‫)‪(3,571‬‬
‫‪176‬‬
‫)‪(351‬‬
‫)‪(703‬‬
‫סה"כ‬
‫)‪(213,710‬‬
‫)‪(4,274‬‬
‫)‪(1,601‬‬
‫)‪(2,137‬‬
‫‪800‬‬
‫‪1,069‬‬
‫רגישות לשינויים בריבית הזלוטי הפולני‬
‫שווי בספרים‬
‫נכון ל‪-‬‬
‫‪31.12.2012‬‬
‫באלפי ש"ח‬
‫התחייבויות לתאגידים בנקאיים ומוסדיים‬
‫)‪(38,479‬‬
‫שווי בספרים‬
‫נכון ל‪-‬‬
‫‪31.12.2011‬‬
‫באלפי ש"ח‬
‫התחייבויות לתאגידים בנקאיים ומוסדיים‬
‫)‪(11,612‬‬
‫השפעה על רווח לפני מס‬
‫שינויים ברווח (הפסד)‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪-0.5%‬‬
‫‪1%‬‬
‫‪2%‬‬
‫)‪(770‬‬
‫)‪(385‬‬
‫‪192‬‬
‫השפעה על רווח לפני מס‬
‫שינויים ברווח (הפסד)‬
‫אלפי ש " ח‬
‫‪-0.5%‬‬
‫‪1%‬‬
‫‪2%‬‬
‫)‪(232‬‬
‫)‪(116‬‬
‫‪58‬‬
‫רגישות לשינויים בריבית הליי הרומני‬
‫שווי בספרים‬
‫נכון ל‪-‬‬
‫‪31.12.2012‬‬
‫באלפי ש"ח‬
‫התחייבויות לתאגידים בנקאיים ומוסדיים‬
‫)‪(1,635‬‬
‫‪85‬‬
‫השפעה על רווח לפני מס‬
‫שינויים ברווח (הפסד)‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪-0.5%‬‬
‫‪1%‬‬
‫‪2%‬‬
‫)‪(33‬‬
‫)‪(16‬‬
‫‪8‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪33‬‬
‫מידע נוסף בדבר מכשירים פיננסיים (המשך)‬
‫ו‪.‬‬
‫ניתוח רגישות‪( :‬המשך)‬
‫רגישות לשינויים בריבית שקלית‬
‫שווי בספרים‬
‫נכון ל‪-‬‬
‫‪31.12.2012‬‬
‫באלפי ש"ח‬
‫)‪(97,880‬‬
‫התחייבויות לתאגידים בנקאיים ומוסדיים‬
‫)‪(1,958‬‬
‫שווי בספרים‬
‫נכון ל‪-‬‬
‫‪31.12.2011‬‬
‫באלפי ש"ח‬
‫)‪(43,591‬‬
‫התחייבויות לתאגידים בנקאיים ומוסדיים‬
‫השפעה על רווח לפני מס‬
‫שינויים ברווח (הפסד)‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪-0.5%‬‬
‫‪1%‬‬
‫‪2%‬‬
‫)‪(979‬‬
‫‪489‬‬
‫השפעה על רווח לפני מס‬
‫שינויים ברווח (הפסד)‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪-0.5%‬‬
‫‪1%‬‬
‫‪2%‬‬
‫)‪(872‬‬
‫)‪(436‬‬
‫‪218‬‬
‫רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן‬
‫שווי בספרים‬
‫נכון ל‪-‬‬
‫‪31.12.2012‬‬
‫באלפי ש"ח‬
‫הלוואות‪ ,‬השקעות ויתרות‬
‫חובה לזמן ארוך‬
‫חייבים מס הכנסה‬
‫אגרות חוב‬
‫התחייבויות לתאגידים‬
‫בנקאיים ומוסדיים‬
‫התחייבות מיסים שוטפים‬
‫יתרות מול חברות הקבוצה‬
‫התחייבות מיסים שוטפים‬
‫יתרות מול חברות הקבוצה‬
‫‪-2%‬‬
‫‪100,336‬‬
‫‪4,576‬‬
‫)‪(659,170‬‬
‫‪2,007‬‬
‫‪92‬‬
‫)‪(13,183‬‬
‫‪1,003‬‬
‫‪46‬‬
‫)‪(6,592‬‬
‫)‪(1,003‬‬
‫)‪(46‬‬
‫‪6,592‬‬
‫)‪(2,007‬‬
‫)‪(92‬‬
‫‪13,183‬‬
‫)‪(451,901‬‬
‫)‪(9,038‬‬
‫)‪(4,519‬‬
‫‪4,519‬‬
‫‪9,038‬‬
‫)‪(52,739‬‬
‫)‪(24,591‬‬
‫)‪(1,083,489‬‬
‫)‪(1,055‬‬
‫)‪(492‬‬
‫)‪(21,670‬‬
‫)‪(527‬‬
‫)‪(246‬‬
‫)‪(10,835‬‬
‫‪527‬‬
‫‪246‬‬
‫‪10,835‬‬
‫‪1,055‬‬
‫‪492‬‬
‫‪21,670‬‬
‫שווי בספרים‬
‫נכון ל‪-‬‬
‫‪31.12.2011‬‬
‫באלפי ש"ח‬
‫הלוואות‪ ,‬השקעות ויתרות‬
‫חובה לזמן ארוך‬
‫חייבים מס הכנסה‬
‫אגרות חוב‬
‫התחייבויות לתאגידים‬
‫בנקאיים ומוסדיים‬
‫‪2%‬‬
‫השפעה על רווח לפני מס‬
‫שינויים ברווח (הפסד)‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪-1%‬‬
‫‪1%‬‬
‫‪2%‬‬
‫השפעה על רווח לפני מס‬
‫שינויים ברווח (הפסד)‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪-1%‬‬
‫‪1%‬‬
‫‪-2%‬‬
‫‪146,751‬‬
‫‪4,815‬‬
‫)‪(613,468‬‬
‫‪2,935‬‬
‫‪96‬‬
‫)‪(12,269‬‬
‫‪1,468‬‬
‫‪48‬‬
‫)‪(6,135‬‬
‫)‪(1,468‬‬
‫)‪(48‬‬
‫‪6,135‬‬
‫)‪(2,935‬‬
‫)‪(96‬‬
‫‪12,269‬‬
‫)‪(477,822‬‬
‫)‪(9,556‬‬
‫)‪(4,778‬‬
‫‪4,778‬‬
‫‪9,556‬‬
‫)‪(74,067‬‬
‫)‪(24,242‬‬
‫)‪(1,038,033‬‬
‫)‪(1,481‬‬
‫)‪(485‬‬
‫)‪(20,760‬‬
‫)‪(741‬‬
‫)‪(242‬‬
‫)‪(10,380‬‬
‫‪741‬‬
‫‪242‬‬
‫‪10,380‬‬
‫‪1,481‬‬
‫‪485‬‬
‫‪20,760‬‬
‫‪86‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪34‬‬
‫מידע על מגזרים‬
‫א‪.‬‬
‫כללי‪:‬‬
‫הקבוצה מיישמת את ‪" ,IFRS 8‬מגזרי פעילות" )להלן ‪ ,("IFRS 8" -‬החל מיום ‪ 1‬בינואר ‪ .2009‬בהתאם להוראות‬
‫‪ ,IFRS 8‬מגזרים תפעוליים מזוהים על בסיס הדיווחים הפנימיים אודות מרכיבי הקבוצה‪ ,‬אשר נסקרים באופן‬
‫סדיר על‪-‬ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של הקבוצה לצורך הקצאת משאבים והערכת ביצועי המגזרים‬
‫התפעוליים‪.‬‬
‫לצורך בקרת ביצועי המגזרים והקצאת המשאבים ביניהם‪ ,‬מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי עוקב אחר נכסי‬
‫הנדל"ן להשקעה‪ ,‬נדל"ן להשקעה בהקמה מלאי בניינים למכירה ומקרקעין ובהתאם לתיקון ל ‪ ,IFRS 8‬יינתן גילוי‬
‫בגין נכסים אלו בלבד‪.‬‬
‫‪87‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪34‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מידע על מגזרים (המשך)‬
‫מגזרים גאוגרפיים‪:‬‬
‫ישראל‬
‫אלפי ש"ח‬
‫צ'כיה‬
‫אלפי ש"ח‬
‫סרביה‬
‫אלפי ש"ח‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‪2012 ,‬‬
‫רומניה‬
‫בולגריה‬
‫פולין‬
‫לטביה‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח‬
‫אחרות‬
‫אלפי ש"ח‬
‫סה"כ‬
‫אלפי ש"ח‬
‫הכנסות המגזר‬
‫‪136,145‬‬
‫‪122,534‬‬
‫‪40,839‬‬
‫‪21,376‬‬
‫‪5,864‬‬
‫‪1,565‬‬
‫‪221,182‬‬
‫‪4,327‬‬
‫‪553,832‬‬
‫תוצאות המגזר‬
‫הוצאות שלא הוקצו למגזרים‬
‫רווח תפעולי‬
‫הוצאות מימון‬
‫הכנסות מימון‬
‫חלק החברה ברווחי חברות כלולות‪ ,‬נטו‬
‫רווח לפני מסים על ההכנסה‬
‫מסים על הכנסה‬
‫הפסד לשנה‬
‫מידע נוסף‪:‬‬
‫‪91,063‬‬
‫‪117,067‬‬
‫‪32,876‬‬
‫‪1,055‬‬
‫)‪(94,024‬‬
‫)‪(24,040‬‬
‫‪174,984‬‬
‫‪339‬‬
‫‪299,320‬‬
‫)‪(49,110‬‬
‫‪250,210‬‬
‫)‪(216,831‬‬
‫‪23,798‬‬
‫)‪(13,633‬‬
‫‪43,544‬‬
‫)‪(79,417‬‬
‫)‪(35,873‬‬
‫נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה‬
‫מלאי דירות ומקרקעין‬
‫‪1,243,484‬‬
‫‪-‬‬
‫‪807,319‬‬
‫‪212,560‬‬
‫‪733,415‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪145,094‬‬
‫‪15,871‬‬
‫‪120,119‬‬
‫‪245,016‬‬
‫‪119,689‬‬
‫‪2,193,505‬‬
‫‪528,837‬‬
‫‪499,766‬‬
‫‪20,120‬‬
‫‪5,738,376‬‬
‫‪1,146,419‬‬
‫סך הכל‬
‫‪1,243,484‬‬
‫‪1,019,879‬‬
‫‪733,415‬‬
‫‪145,094‬‬
‫‪135,990‬‬
‫‪364,705‬‬
‫‪2,722,342‬‬
‫‪519,886‬‬
‫‪6,884,795‬‬
‫התחייבויות המגזר‬
‫התחייבויות לא מיוחסות‬
‫סה"כ התחייבויות במאוחד לתאגידים‬
‫בנקאיים ולמחזיקי אגרות חוב‬
‫רכישות והוצאות שהוונו לנכסים‬
‫הפחתת מקרקעין‬
‫שינוי בשווי הוגן נדל"ן להשקעה ונדל"ן‬
‫להשקעה בהקמה‬
‫)‪(128,970‬‬
‫)‪(437,161) (585,325‬‬
‫)‪(115,983‬‬
‫)‪(67,757‬‬
‫)‪(347,168‬‬
‫)‪(4,022,704) (1,037,670) (1,302,670‬‬
‫)‪(255,615‬‬
‫‪69,086‬‬
‫‪-‬‬
‫‪56,255‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3,018‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3,127‬‬
‫‪-‬‬
‫‪32,292‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(1,754‬‬
‫‪-‬‬
‫‪138,302‬‬
‫)‪(54,194‬‬
‫)‪(1,725‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(4,278,320‬‬
‫‪298,601‬‬
‫)‪(54,194‬‬
‫‪51,319‬‬
‫‪68,029‬‬
‫)‪(14,237‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(86‬‬
‫)‪(36,463‬‬
‫‪94,335‬‬
‫)‪(609‬‬
‫‪162,288‬‬
‫‪88‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪34‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מידע על מגזרים (המשך)‬
‫מגזרים גאוגרפיים‪( :‬המשך)‬
‫הכנסות המגזר‬
‫תוצאות המגזר‬
‫הוצאות שלא הוקצו למגזרים‬
‫רווח תפעולי‬
‫הוצאות מימון‬
‫הכנסות מימון‬
‫חלק החברה ברווחי חברות כלולות‪ ,‬נטו‬
‫רווח לפני מסים על ההכנסה‬
‫מסים על הכנסה‬
‫הפסד לשנה‬
‫מידע נוסף‪:‬‬
‫נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה‬
‫מלאי דירות ומקרקעין‬
‫סך הכל‬
‫התחייבויות המגזר‬
‫התחייבויות לא מיוחסות‬
‫סה"כ התחייבויות במאוחד לתאגידים בנקאיים‬
‫ולמחזיקי אגרות חוב‬
‫רכישות והוצאות שהוונו לנדל"ן להשקעה ונדל"ן‬
‫להשקעה בהקמה‬
‫הפחתת מקרקעין‪ ,‬מלאי דירות ומוניטין‬
‫שינוי בשווי הוגן נדל"ן להשקעה ונדל"ן‬
‫להשקעה בהקמה‬
‫ישראל‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪117,537‬‬
‫‪117,861‬‬
‫צ'כיה‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪94,139‬‬
‫‪103,096‬‬
‫סרביה‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪55,630‬‬
‫‪30,012‬‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‪2011 ,‬‬
‫רומניה‬
‫בולגריה‬
‫פולין‬
‫לטביה‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪121,224‬‬
‫‪15,263‬‬
‫‪18,837‬‬
‫‪26,289‬‬
‫‪61,019‬‬
‫)‪(54,150‬‬
‫‪6,372‬‬
‫‪1,653‬‬
‫‪1,187,842‬‬
‫‬‫‪1,187,842‬‬
‫)‪(77,644‬‬
‫‪684,958‬‬
‫‪225,763‬‬
‫‪910,721‬‬
‫)‪(541,961‬‬
‫‪747,283‬‬
‫‬‫‪747,283‬‬
‫)‪(447,204‬‬
‫‬‫‪118,129‬‬
‫‪118,129‬‬
‫)‪(104,777‬‬
‫‪14,633‬‬
‫‪70,616‬‬
‫‪85,248‬‬
‫)‪(20,019‬‬
‫‪280,998‬‬
‫‪188,246‬‬
‫‪469,244‬‬
‫)‪(364,437‬‬
‫אחרות‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪49,520‬‬
‫‪46,136‬‬
‫‪20,077‬‬
‫‪1,978,188‬‬
‫‪18,765‬‬
‫‪574,800‬‬
‫‪38,842‬‬
‫‪2,552,988‬‬
‫)‪(724,881) (1,313,614‬‬
‫סה"כ‬
‫אלפי ש"ח‬
‫‪498,439‬‬
‫‪311,998‬‬
‫)‪(50,131‬‬
‫‪261,868‬‬
‫)‪(246,913‬‬
‫‪45,878‬‬
‫‪*36,301‬‬
‫‪97,134‬‬
‫)‪*(99,818‬‬
‫)‪(2,684‬‬
‫‪4,913,979‬‬
‫‪1,196,319‬‬
‫‪6,110,298‬‬
‫)‪(3,594,537‬‬
‫)‪(187,100‬‬
‫)‪(3,781,637‬‬
‫‪80,884‬‬
‫‪-‬‬
‫‪21,899‬‬
‫‪-‬‬
‫‪3,126‬‬
‫‪-‬‬
‫‪1,379‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2,203‬‬
‫‪-‬‬
‫‪687‬‬
‫‪-‬‬
‫‪35,096‬‬
‫)‪(33,167‬‬
‫‪120‬‬
‫‪-‬‬
‫‪145,394‬‬
‫)‪(33,167‬‬
‫‪71,237‬‬
‫‪48,282‬‬
‫)‪(16,882‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(71,509‬‬
‫)‪(3,288‬‬
‫)‪(2,830‬‬
‫‪25,009‬‬
‫* הוצג מחדש בשל יישום למפרע של תיקון לתקן חשבונאי )ראה ביאור ‪.3‬א‪(.‬‬
‫‪89‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪34‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מידע על מגזרים (המשך)‬
‫מגזרים גאוגרפיים‪( :‬המשך)‬
‫ישראל‬
‫אלפי ש"ח‬
‫צ'כיה‬
‫אלפי ש"ח‬
‫סרביה‬
‫אלפי ש"ח‬
‫לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‪2010 ,‬‬
‫רומניה‬
‫בולגריה‬
‫פולין‬
‫לטביה‬
‫אלפי ש"ח‬
‫אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח‬
‫אחרות‬
‫אלפי ש"ח‬
‫סה"כ‬
‫אלפי ש"ח‬
‫הכנסות המגזר‬
‫‪91,430‬‬
‫‪125,029‬‬
‫‪47,926‬‬
‫‪18,851‬‬
‫‪50,300‬‬
‫‪39,981‬‬
‫‪136,296‬‬
‫)‪(321‬‬
‫‪509,492‬‬
‫תוצאות המגזר‬
‫הוצאות שלא הוקצו למגזרים‬
‫רווח תפעולי‬
‫הוצאות מימון‬
‫הכנסות מימון‬
‫חלק החברה ברווחי חברות כלולות‪ ,‬נטו‬
‫רווח לפני מסים על ההכנסה‬
‫מסים על הכנסה‬
‫רווח נקי לשנה‬
‫‪66,099‬‬
‫‪47,223‬‬
‫‪31,778‬‬
‫)‪(3,957‬‬
‫‪24,587‬‬
‫‪18,023‬‬
‫‪84,783‬‬
‫)‪(31,182‬‬
‫‪237,354‬‬
‫)‪(66,205‬‬
‫‪171,149‬‬
‫)‪(259,005‬‬
‫‪31,137‬‬
‫‪*92,983‬‬
‫‪36,264‬‬
‫)‪*(18,444‬‬
‫‪17,820‬‬
‫מידע נוסף‪:‬‬
‫נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה‬
‫מלאי דירות ומקרקעין‬
‫‪1,064,081‬‬
‫‪-‬‬
‫‪599,153‬‬
‫‪260,325‬‬
‫‪730,253‬‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‪134,850‬‬
‫‪15,710‬‬
‫‪73,539‬‬
‫‪336,746‬‬
‫‪200,178‬‬
‫‪1,872,920‬‬
‫‪517,370‬‬
‫‪21,955‬‬
‫‪20,379‬‬
‫‪4,640,818‬‬
‫‪1,206,641‬‬
‫סך הכל‬
‫‪1,064,081‬‬
‫‪859,478‬‬
‫‪730,253‬‬
‫‪134,850‬‬
‫‪89,249‬‬
‫‪536,924‬‬
‫‪2,390,290‬‬
‫‪42,334‬‬
‫‪5,847,459‬‬
‫התחייבויות המגזר‬
‫התחייבויות לא מיוחסות‬
‫)‪(43,010‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(740,839‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(444,045‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(250,801‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(26,932‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(602,907‬‬
‫)‪(2,229,207‬‬
‫‪-‬‬
‫‪227,919‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(4,109,822‬‬
‫)‪(224,931‬‬
‫סה"כ התחייבויות במאוחד לתאגידים בנקאיים‬
‫ולמחזיקי אגרות חוב‬
‫רכישות והוצאות שהוונו לנדל"ן להשקעה ונדל"ן‬
‫להשקעה בהקמה‬
‫הפחתת מקרקעין‪ ,‬מלאי דירות ומוניטין‬
‫שינוי בשווי הוגן נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה‬
‫בהקמה‬
‫)‪(4,334,753‬‬
‫‪102,315‬‬
‫‪-‬‬
‫‪7,555‬‬
‫‪-‬‬
‫‪4,715‬‬
‫‪-‬‬
‫‪19,194‬‬
‫‪842‬‬
‫)‪(14,839‬‬
‫* הוצג מחדש בשל יישום למפרע של תיקון לתקן חשבונאי )ראה ביאור ‪.3‬א‪(.‬‬
‫‪90‬‬
‫‪555‬‬
‫)‪(7,481‬‬
‫‪-‬‬
‫‪122‬‬
‫‪-‬‬
‫‪12,952‬‬
‫‪11,387‬‬
‫)‪(19,500‬‬
‫‪882‬‬
‫‪-‬‬
‫‪140,483‬‬
‫)‪(26,981‬‬
‫‪529‬‬
‫)‪(6,269‬‬
‫‪1,615‬‬
‫‪157‬‬
‫‪1,229‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬
‫ביאור ‪- 35‬‬
‫אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי‬
‫א‪.‬‬
‫ביום ‪ 29‬לינואר ‪ 2013‬חתמה החברה על הסכם עם שותפיה בפרויקט פארק עסקים ברחובות )להלן‪" :‬הפרויקט"(‪,‬‬
‫למכירת מלוא זכויותיה בפרויקט‪ ,‬בתמורה כוללת של כ‪ 66 -‬מיליון ש"ח‪ ,‬כמפורט להלן‪:‬‬
‫כ‪ 40.8% -‬מהזכויות בפרויקט הועברו מהחברה לשותף א'‪ ,‬בתמורה לסך כולל של כ‪ 61 -‬מיליון ש"ח‪ ,‬אשר שולם‬
‫לחברה במועד החתימה )בניכוי סך של כ‪ 11.6 -‬מיליון ש"ח‪ ,‬אשר הופקד בחשבון נאמנות‪ ,‬עד לקבלת אישורי‬
‫מיסים והשלמת רישום( וכ‪ 4.2% -‬מהזכויות בפרויקט הועברו מהחברה לשותף ב'‪ ,‬בתמורה לסך כולל של כ‪5 -‬‬
‫מיליון ש"ח‪ ,‬מתוכו סך של כ‪ 0.5 -‬מיליון ש"ח‪ ,‬אשר שולם במועד החתימה‪ ,‬ואילו היתרה תשולם לחברה בתוך‬
‫‪ 180‬ימים ממועד החתימה‪ .‬ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ 2012‬שיערכה החברה את הפרויקט בהתאם למחיר העיסקה‬
‫ורשמה עליה בשווי הוגן שלו בסך של כ‪ 2.5 -‬מיליון ש"ח וסיווגה את הפרויקט לסעיף נכסים של קבוצת מימוש‬
‫המוחזקים למכירה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ביאור ‪- 36‬‬
‫לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי הנפיקה החברה למשקיעים מוסדיים סך של כ‪ 130 -‬מיליון ש"ח ע‪.‬נ‪ .‬אגרות‬
‫חוב נוספות בסדרה ה'‪ ,‬במחיר של ‪ 101.8‬ש"ח לכל ‪ 100‬ש"ח ע‪.‬נ‪ .‬אגרות חוב )סדרה ה'(‪ ,‬בתמורה כוללת של כ‪-‬‬
‫‪ 132‬מיליון ש"ח‪ .‬תנאי אגרות החוב הנוספות יהיו זהים לתנאי אגרות החוב )סדרה ה'( שהונפקו בעבר על ידי‬
‫החברה‪ .‬הוצאות ההנפקה הסתכמו בכ ‪ 0.5‬מיליון ש"ח‪.‬‬
‫אישור הדוחות הכספיים‬
‫הדוחות הכספיים אושרו על ידי הדירקטוריון‪ ,‬לפרסום ביום ‪ 12‬במרץ ‪.2013‬‬
‫‪91‬‬