" המורה של המדינה " תקנון תחרות 2015

‫תקנון תחרות "המורה של המדינה" ‪2015‬‬
‫כללי‬
‫"ידיעות‬
‫‪" .1‬ידיעות אחרונות"‪" ,‬ידיעות תקשורת" ו"ידיעות אינטרנט" {להלן ביחד ולחוד‪:‬‬
‫אחרונות"} בשיתוף עם מפעל הפיס‪ ,‬הסתדרות המורים בישראל וחברת קינן‪-‬שפי (להלן כולם‬
‫ביחד וכל אחד לחוד‪ " -‬עורכי התחרות ")מכריזים על תחרות "המורה של המדינה" {להלן‪-‬‬
‫"התחרות"} בחסות מפעל הפיס בישראל‪.‬‬
‫מהות ומטרת התחרות‬
‫‪ .2‬התחרות מהווה פרויקט חברתי שנועד לפרסם ולתת בימה לעבודתם של אנשי החינוך‬
‫מצטיינים במדינת ישראל‪ ,‬לפרסם ולסקר את פועלם בתחום החינוך‪ ,‬ולהעלות את המודעות‬
‫וחשיבות נושא החינוך בקרב הציבור הרחב בישראל‪.‬‬
‫תנאים כלליים‬
‫‪ .3‬פרטי התחרותוכלליה יהיו כמפורט בתקנון זה ‪.‬‬
‫ידיעות תקשורת‪ ,‬מפעל הפיס‪ ,‬חברתקינן שפי‪,‬‬
‫‪ .4‬ידיעות אחרונות‪ ,‬ידיעות אינטרנט‪,‬‬
‫הסתדרות המורים וחברי הוועדה הציבורית‪ ,‬כהגדרתה להלן‪ ,‬הם העורכים של התחרות‬
‫{להלן‪" -‬עורכי התחרות"}‬
‫‪ .5‬כל ההחלטות הנוגעות לקיומה של התחרות לרבות הגשת מועמדות‪ ,‬בחירת זוכים‪ ,‬פרסום‬
‫והחלטות אחרות תעשנה על ידי עורכי התחרות ועל פי שיקול דעתם הבלעדי‪.‬‬
‫‪ .6‬עורכי התחרות לא יהיו חייבים לנמק את החלטתם בנוגע לזוכים בתחרות וכל החלטה‬
‫אחרת על פי התקנון‪ ,‬ולא ניתן יהיה לערער על הכרעתם‪.‬‬
‫‪ .7‬מיון המועמדים הסופיים והזוכים בתחרות ייעשה על ידי וועדה ציבורית אשר מורכבת‬
‫בין היתר‪ ,‬מאישים בכירים בתחום החינוך‪ ,‬החברה‪ ,‬התעשייה והכלכלה כמפורט‬
‫בנספחא'לתקנון (להלן ‪ " :‬הועדה הציבורית")‪ .‬הרכב הועדה הציבורית ייקבע לפי שיקול‬
‫דעתם הבלעדי של עורכי התחרות‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ .8‬ידיעות אחרונות תהיה רשאית ‪ ,‬על פי שיקול דעת ה הבלעדי‪ ,‬לפרסם בתקשורת מודעות‬
‫ו‪/‬או ידיעות ו‪/‬או פרסומים אחרים‪ ,‬ובהם פרטים לגבי התחרות‪ .‬ההחלטה על תוכן מודעות‬
‫התחרות תתקבל על ידי ידיעות אחרונות ומפעל הפיס באופן הדדי‪.‬‬
‫‪ .9‬מובהר כי בכל מקרה שתהיה קיימת סתירה ו‪/‬או אי התאמה בין הוראות התקנון ובין כל‬
‫פרסום אחר‪ ,‬מכל סוג שהוא‪ ,‬הוראות תקנון זה גוברות‪.‬‬
‫‪ .01‬מובהר כי התחרות וכל שלב בה יחלו ויסתיימו במועדים אשר יקבע‬
‫אחרונות ומפעל הפיס ‪.‬‬
‫ועל ידי ידיעות‬
‫‪ .11‬ידיעות אחרונות ומפעל הפיס יהיו רשאיות לדחות ו‪/‬או להקדים ו‪/‬או לבטל מועדו של כל‬
‫שלב בתחרות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ .21‬ידיעות אחרונות ומפעל הפיס יהיו רשאיות להפסיק את התחרות ‪ ,‬לדחות‪ ,‬לעכב‪ ,‬לשנות‬
‫ו‪/‬או לבטל כל שלב שבה ‪ ‬בכל עת‪ ,‬ובלבד שתפורסם על כך הודעה מראש בעיתון "ידיעות‬
‫אחרונות" ו‪/‬או באתר האינטרנט שמפעילה ידיעות אינטרנט בכתובת‬
‫‪www.ynet.co.il‬‬
‫{להלן‪"-‬האתר" ו‪/‬או "אתר האינטרנט"}‪.‬‬
‫לשנות את כללי התחרות‪,‬כפי‬
‫‪ .31‬מובהר כי ידיעות אחרונות ומפעל הפיס יהיו רשאיות‬
‫שנקבעו בתקנון זה‪ ,‬על פי שיקול דעתן הבלעדי ובלבד שתפורסם על כך הודעה מראש‬
‫בעיתון ו‪/‬או באתר האינטרנט‪.‬‬
‫‪ .41‬ההשתתפות בתחרות על כל שלביה תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים ‪ .‬מפעל‬
‫הפיס וידיעות אחרונות יהיו פטורותמאחריות ומחובה כלשהי בכל הקשור בהשתתפות‬
‫של מי מהמשתתפים בתחרות‪.‬‬
‫‪ .51‬עורכי התחרות‪ ,‬יחד ולחוד‪ ,‬לא יישאו באחריות לכל נזק‪ ,‬לרבות נזק גוף‪ ,‬פגיעה בשם‬
‫הטוב‪ ,‬פרסום מכל מין וסוג שהוא‪ ,‬נזק ממוני ובלתי ממוני וכל נזק מכל מין וסוג שהוא‬
‫אשר ייגרם למי מהמשתתפים עקב ו‪/‬או בקשר עם השתתפותם ו‪/‬או אי השתתפותם בשלב‬
‫כלשהו בתחרות‪.‬‬
‫‪ .61‬עורכי התחרות יהיו פטורים מכל אחריות לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למועמד ו‪/‬או‬
‫משתתף בתחרות בכל מקרה שבו תתרחש תקלה‪ ,‬פגיעה או רשלנות מצד ו‪ ,‬אשר תי מנע‬
‫ממנו להשתתף בתחרות ו‪/‬או לזכות בפרס ‪.‬‬
‫‪ .71‬עורכי התחרות‪ ,‬יחד ולחוד‪ ,‬לא יישאו באחריות לכל נזק‪ ,‬לרבות נזק גוף‪ ,‬פגיעה בשם‬
‫הטוב‪ ,‬פרסום מכל מין וסוג שהוא‪ ,‬נזק ממוני ובלתי ממוני וכל נזק מכל מין וסוג שהוא‬
‫אשר ייגרם לצד ג' כלשהו‪ ,‬עקב ו‪/‬או בקשר עם התחרות‪.‬‬
‫‪ .81‬מאחר וניתן להירשם לתחרות באמצעות אתר האינטרנט ‪ www.ynet.co.il‬מובהר כי‬
‫עורכי התחרות לא יהיו אחראיםלאובדן פרטים של מועמד בתחרות כתוצאה מכשל ו‪/‬או‬
‫פגם במערכות המחשוב של מבצע הרישום ו‪/‬או מכשל במערכות המחשוב של ידיעות‬
‫אינטרנט‪ ,‬וכתוצאה מכשל זה פרטים אודות המועמד ו‪/‬או פרטים הנוגעים להשתתפותו‬
‫בתחרות נמחקו‪ ,‬הושמדו ו‪/‬או שובשו‪.‬‬
‫‪ .91‬עורכי התחרות‪ ,‬עובדיהם‪ ,‬מנהליהם‪ ,‬שותפיהם ובני משפחותיהם אינם רשאים להשתתף‬
‫בתחרות‪ .‬דבר איסור זה יצוין בכל הפרסומים הנוגעים לתחרות‪{ .‬לעניין סעיף זה‪" ,‬בן‬
‫משפחה" לרבות בן‪-‬זוג‪ ,‬ידוע‪/‬ה בציבור‪ ,‬הורה‪ ,‬ילד‪ ,‬אח או אחות}‪.‬‬
‫‪ .02‬למען הסר ספק מובהר בזאת כי דינו של תקנון זה ודינה של תחרות זו כדין חוזה למתן‬
‫ציונים‪ ,‬והוראת סעיף ‪ 33‬לחוק החוזים (חלק כללי)‪ ,‬התשל"ג ‪ 1973‬חלה עליו ‪ ,‬על כן‪ ,‬כל‬
‫הכרעה בכל החלטה שתתקבל במסגרת התחרות‪ ,‬לא תהיה נושא לדיון בבית משפט ‪ .‬כל‬
‫משתתף בתחרות מוחזק כמי שמודע לאמור בסעיף זה‪ ,‬ולא תוכל להישמע כל טענה בעניין‬
‫זה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ .12‬תקנון זה יהיה מצוי לעיונו של כל דורש במשרדי ידיעות אחרונות ברח' מוזס ‪ 2‬תל‪-‬אביב‬
‫ובאתר התחרות בכתובת ‪{ www.ynet.co.il/morim‬להלן‪" -‬אתר התחרות"}‬
‫פרסום ותקשורת‬
‫‪ .22‬ידיעות אחרונות תסקר ותפרסם את התחרות הן במסגרת העיתון שהיא מוציאה לאור‪ ,‬הן‬
‫במסגרת אתר האינטרנט‪ ,‬רשת "ידיעות תקשורת" וכן באמצעי תקשורת נוספים‪ ,‬לפי שיקול‬
‫דעתה הבלעדי לרבות שמות המשתתפים‪ ,‬קורות חייהם ופועלם בתחום החינוך כפי שתמצא‬
‫לנכון בכל מהלך התחרות‪.‬‬
‫‪ .32‬המשתתפים ישתפו פעולה עם עורכי התחרות בפעולות הפרסום כאמור לרבות מתן ראיונות‬
‫אישיים‪ ,‬מסירת מסמכים וחומרים רלוונטיים לצורכי כתבות וסיקור כאמור‪ .‬לעורכי התחרות‬
‫הזכות למנוע את השתתפותו של מועמד בתחרות במקרה של חוסר שיתוף פעולה עם פעולות‬
‫הפרסום כאמור‪.‬‬
‫‪ .42‬השתתפות בתחרות‪ ,‬כמוה כמתן הסכמה של המשתתף לשיתוף פעולה לכל פרסום שהוא‪,‬‬
‫לרבות מתן ראיונות אישיים‪ ,‬מסירת מסמכים וחומרים רלבנטיים לעורכי כתבות וסיקור‬
‫כאמור‪ ,‬וכן הסכמה לשימוש בחומרים אלו על ידי מי מעורכי התחרותלצורךפעולות פרסום‬
‫כאמור‪ .‬המשתתפים בתחרות מוותרים על כל טענה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או תביעה בהקשר זה‬
‫לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות‪ ,‬התשמ"א‪.1981 -‬‬
‫מי רשאי להשתתף בתחרות‬
‫‪ .52‬רשאים להשתתף ולקחת חלק בתחרות כל מורה ואיש חינוך פעיל {לרבות מי שנמצא בשנת‬
‫שבתון} בישראל אשר מלמד בבית ספר יסודי ו‪/‬או על יסודי במדינת ישראל ובעל ותק של‬
‫אשר הרים תרומה יוצאת דופן במסגרת פעילותו‬
‫לפחות שלוש שנים בהוראה (בפועל)‪,‬‬
‫החינוכית‪ ,‬באופן שהטביעה את חותמה על תלמידיו‪ ,‬כלל בית הספר ועל הקהילה במקום‬
‫מגוריו ו‪/‬או עבודתו באחד או יותר מהתחומים הבאים‪:‬‬
‫‪.1.52‬‬
‫קידום הישגים לימודיים‪.‬‬
‫‪.2.52‬‬
‫חינוך לערכי תרבות וחברה דמוקרטית‪.‬‬
‫‪.3.52‬‬
‫קידום מצוינות במסגרת החינוך המקצועי‪.‬‬
‫‪.4.52‬‬
‫מתן מענה אישי לכל תלמיד על פי צרכיו ‪.‬‬
‫‪.5.52‬‬
‫חדשנות ושילוב טכנולוגיות מתקדמות בהוראה ובלמידה‪.‬‬
‫{להלן‪" -‬תנאי הקבלה"}‬
‫הגשת מועמדות ורישום לתחרות‬
‫‪ .62‬ההשתתפות בתחרות תעשה על ידי הגשת מועמדות באמצעות טופס ההרשמה אשר יופיע‬
‫כקובץ אלקטרוני באתר האינטרנט‪ .‬באתר יהיה ניתן למלא טופס הרשמה מקוון ו‪/‬או להוריד‬
‫‪4‬‬
‫את הטופס‪ ,‬למלא ולשלוח אותו למשרדי ידיעות אחרונות באמצעות דואר ישראל לרחוב נח‬
‫מוזס ‪ 2‬ת‪.‬ד ‪ ,9200‬תל אביב מיקוד ‪ 61000‬ו‪/‬או לפקס שמספרו ‪.03-6082664‬‬
‫‪ .72‬מובהר כי הגשת מועמדות ומשלוח טופס ההרשמה כאמור יכולה להיעשות ישירות על ידי‬
‫המועמד ו‪/‬או על ידי צד שלישי בשמו של המועמד‪ .‬מועמד אשר צד שלישי הגיש בשמו‬
‫מועמדות‪ ,‬לא יוכל לבוא בטענה כלשהי למי מעורכי התחרות‪ ,‬ועורכי התחרות יהיו פטורים‬
‫מאחריות ו‪/‬או חובה כלשהי בהקשר זה‪.‬‬
‫‪ .82‬מובהר בזה כי משלוח טופס הרשמה חתום על ידי המשתתף ו‪/‬או צד שלישי אשר שלח בשם‬
‫המשתתף‪ ,‬מהווה אישור והסכמה לתנאי תקנון התחרות‪.‬‬
‫‪ .92‬יש למלא את הפרטים המופיעים בטופס ההרשמה‬
‫שימולאו בכתב יד לא ייבדקו וייפסלו‪.‬‬
‫באותיות דפוס בלבד ‪ ,‬טופסי הרשמה‬
‫‪ .03‬את טופס ההרשמה יש להגיש למשרדי ידיעות אחרונות מיום ה‪ 6.2.15 -‬ולא יאוחר מיום –‬
‫‪28.2.15‬עד השעה ‪ ,22:00‬מועמדים שטופסי ההרשמה שלהם יגיעו למשרדי ידיעות לאחר‬
‫תאריך זה‪ ,‬לא יהיו רשאים ליטול חלק בתחרות‪.‬‬
‫‪ .13‬בתקופת התחרות לרשות המשתתפים והציבור תיבת דואר אלקטרוני בכתובת‬
‫‪[email protected]‬לצורך פניה וקבלה של תשובות מפורטות יותר‪.‬‬
‫‪ .23‬מידע נוסף אודות התחרות ניתן יהיה למצוא באתר האינטרנט של התחרות בכתובת‬
‫‪. www.ynet.co.il/morim‬‬
‫‪ .33‬עורכי התחרות לא יישאו באחריות לכל נזק אשר ייגרם למי מהמשתתפים עקב ו‪/‬או בקשר‬
‫עם המידע אשר יסופק טלפונית ו‪/‬או באתר האינטרנט ו‪/‬או באמצעות מענה בדואר‬
‫האלקטרוני‪.‬‬
‫מהלך התחרות‬
‫‪ .43‬בחירה‪ ,‬סינון המועמדים והכרזת הזוכים בתחרות תעשה על פי השלבים שלהלן‪:‬‬
‫‪ .1.43‬שלב א' ‪ :‬בשלב זה תתבצע בדיקה פרטנית של כל טופסי המועמדים אשר התקבלו‬
‫במשרדי ידיעות אחרונות ובאתר התחרות‪ ,‬אימות פרטים אישיים והאם המועמד עומד‬
‫בתנאי הקבלה כאמור לעיל‪ .‬בשלב זה ייבחרו‪ ,‬לפי שיקול דעת בלעדי של עורכי‬
‫התחרות‪ ,‬כ‪ 1000 -‬מועמדים שנמצאו מתאימים ביותר לתנאי הקבלה מסך כל הבקשות‬
‫שתתקבלנה במשרדי ידיעות אחרונות‪.‬‬
‫‪ .2.43‬שלב ב' ‪ :‬למועמדים שנבחרו בשלב א' לעיל‪ ,‬ישלח טופס שאלון פרטני ומעמיק יותר‬
‫כמפורט בנספח ב' לתקנון ‪ .‬בשלב זה ייבחרו‪ ,‬לפי שיקול דעת בלעדי של עורכי‬
‫התחרות‪ 150 ,‬מועמדים שיעברו לשלב הבא {להלן‪" -‬השאלון הנוסף"}‪.‬‬
‫‪ .3.43‬שלב ג' ‪:‬לאחר קבלת מענה לשאלון הנוסף‪ ,‬עורכי התחרות יערכו סינון נוסף הפעם על‬
‫ידי ראיון טלפוני‪ ,‬במסגרתו ייבחרו ‪ 50‬המועמדים המתאימים ביותר לפי שיקול דעת‬
‫בלעדי של עורכי התחרות‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ .4.43‬שלב ד' ‪ :‬סינון נוסף מ‪ 50 -‬ל‪ 15 -‬מועמדים סופיים ייעשה על ידי פגישה פנים מול פנים‬
‫מול וועדות הערכה‪ ,‬שיבחרו את המועמדים הסופיים לפי שיקול דעתם הבלעדי‪.‬‬
‫‪ .5.43‬שלב ה' ‪ 15:‬המועמדים הסופיים ייבחנו על ידי הוועדה הציבורית על ידי ראיונות‬
‫‪ 6‬הזוכים בתחרות מבין‬
‫אישיים מול חברי הוועדה‪ .‬מובהר כי הוועדה תבחר את‬
‫המועמדים הסופיים‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי וכמפורט להלן‪.‬‬
‫‪ .6.43‬שלב ו'‪ :‬טקס סיום והכרזה על הזוכים‪.‬‬
‫הוועדה‬
‫‪ .53‬מבין כל המועמדים שהגישו את מועמדתם בהתאם לתקנון‪ ,‬ייבחרו‬
‫"הזוכים"} על ידי הועדה הציבורית כהגדרתה לעיל‪.‬‬
‫‪ 6‬זוכים סופיים {להלן‪-‬‬
‫‪ .63‬הוועדה תבחר את הזוכים על פי שיקול דעתה המקצועי‪ ,‬ללא משוא פנים ועל פי קריטריונים‬
‫שהוועדה תקבע במסגרת התחרות‪.‬‬
‫‪ .73‬הוועדה פועלת על בסיס התנדבותי בלבד וחברי הוועדה לא יקבלו כל תמורה בגין פעילותם‬
‫בתחרות‪.‬‬
‫‪ .83‬עורכי התחרות יהיו רשאים לשנות את הרכב הוועדה לפי שיקול דעתם הבלעדי וכפי שיראו‬
‫לנכון לעשות מעת לעת‪.‬‬
‫‪ .93‬עורכי התחרות יהיו רשאים לשנות את החלטות הוועדה במידה ויהיה צורך בכך‪ ,‬לפי שיקול‬
‫דעתם הבלעדי‪.‬‬
‫‪ .04‬מובהר כי החלטות הוועדה הן סופיות והן בבחינת "הכרעה"‪"/‬הערכה" כאמור בהוראת סעיף‬
‫‪ 33‬לחוק החוזים (חלק כללי)‪ ,‬התשל"ג‪.1973‬‬
‫הפרס‬
‫‪ .14‬לכל ‪ 15‬המועמדים הסופיים שיגיעו לגמר יוענקו תעודת הוקרה ומחשב נישא‪ -‬מתנת בנק‬
‫מסד‪.‬‬
‫‪ .24‬הסתדרות המורים תעניק לכל אחד מששת הזוכים בתחרות תעודת הוקרה‪ .‬עורכי התחרות‬
‫(באמצעות ידיעות אחרונות ו‪/‬או גיתם) יעניקו לכל אחד מששת הזוכים בתחרות כרטיס טיסה‬
‫(ליחיד)לחו"ל(במדינה עליה יוחלט על ידי עורכי התחרות) וסיור במערכת החינוך בארץ‬
‫היעד‪,‬הכל פי שיקול דעתה הבלעדי של ידיעות אחרונות‪ ,‬ובתיאום עם מפעל הפיס{להלן ביחד‬
‫"הפרס"}‪.‬‬‫‪2015‬בנוכחות אישים בכירים‬
‫‪ .34‬הפרס יוענק במסגרת טקס חגיגי שייערך בסוף חודש יוני‬
‫ממערכת החינוך בישראל ואישים נוספים מתחומי הכלכלה‪ ,‬תעשייה והחברה בישראל‪.‬‬
‫‪ .44‬לעורכי התחרות‪ ,‬אין ולא תהיה כל אחריות מכל מין וסוג שהוא בקשר עם הפרס‪ ,‬לרבות‬
‫טיבו ואיכותו‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ .54‬לזוכים לא תהיה כל טענה ו‪/‬או טרוניה בקשר עם הפרס לרבות טענות הנוגעות לאיכותו‬
‫ולטיבו של הפרס‪.‬‬
‫‪ .64‬מובהר כי פרטי הפרס המדויקים ובכלל זה תאריכי הטיסות‪ ,‬ארץ היעד ותקופת השהות‬
‫ייקבעו תו"כ התחרות על ידי עורכי התחרות לפי שיקול דעתם הבלעדי ויפורסמו באתר ו‪/‬או‬
‫בעיתון ו‪/‬או בתקנון זה‪ .‬יצוין כי בבחירת הפרס ופרטיו ינהגו עורכי התחרות לפי שיקול‬
‫דעתם העצמאי הבלעדי‪ ,‬וללא קשר או זהות לפרסים שחולקו במסגרת התחרות בשנים‬
‫קודמות‪ ,‬בין אם במשך השהיה ו‪/‬או בארץ היעד ו‪/‬או בכלל‪.‬‬
‫‪ .74‬הפרס יוענק לזוכה אשר נציגי ידיעות אחרונות הודיעו לו טלפונית על הזכייה בו‪.‬‬
‫‪ .84‬עורכי התחרות שומרים על זכותם לעכב ו‪/‬או לבטל את זכייתו של זוכה בפרס כאמור בכל‬
‫אחד מהמקרים הבאים‪:‬‬
‫‪ .1.84‬חשש לאי תקינות ו‪/‬או זיוף ו‪/‬או מרמה בקשר לזכאותו של הזוכה לפרס;‬
‫‪ .2.84‬הזוכהמסרבלשתףפעולהבסיקורובפרסוםהעיתונאישלהתחרות ;הזוכה אינו בעל דרכון‬
‫בתוקף ו‪/‬או מנוע מסיבה כלשהי לצאת את ישראל ו‪/‬או להיכנס לארץ היעד;‬
‫‪ .3.84‬כל סיבה אחרת אשר יש בה‪ ,‬על פי כל דין ו‪/‬או על פי תקנון זה‪ ,‬לעכב ו‪/‬או לבטל את‬
‫מסירת הפרס ו‪/‬או לממשו;‬
‫‪ .94‬הזוכה אינו רשאי להמיר את הפרס בכסף ו‪/‬או בשווה כסף‪.‬‬
‫‪ .05‬הפרס הוא אישי לזוכה ואינו ניתן להסבה ו‪/‬או להמחאה לצדדים שלישיים כלשהם‪.‬‬
‫‪ .15‬במקרה בו הזוכה לא דרש לקבל את הפרס בתוך‬
‫התחרות יהיו רשאים לבטל את הזכייה‪.‬‬
‫‪ 21‬ימים ממועד זכייתו בתחרות‪ ,‬עורכי‬
‫‪ .25‬במקרה שבו הזוכה לא מילא אחר הוראות התחרות המפורטות בתקנון זה‪ ,‬כולן או מקצתן‪,‬‬
‫ידיעות אחרונות ומפעל הפיס לא יהיו חייבים לממש את הזכייה כאמור‪.‬‬
‫‪ .35‬ידיעות אחרונות ומפעל הפיס שומרים לעצמם את הזכות לעשות בפרס שלא חולק מכל סיבה‬
‫שהיא לפי שיקול דעתם הבלעדי‪.‬‬
‫‪ .45‬מובהר כי קבלת הפרס ומימושו מותנית בכך שהזוכים יחזיקו ו‪/‬או יפעלו להשיג אשרת כניסה‬
‫לארץ היעד‪ ,‬ככל שיידרש‪.‬‬
‫‪ .55‬זוכה שאינו מחזיק באשרת כניסה כאמור ושלא יוכל לקבל אשרת כניסה מכל סיבה שהיא לא‬
‫יוכל לקבל את הפרס ואף לא יהיה זכאי לקבל פרס חלופי‪ .‬במקרה כזה יעבור הפרס לזוכה‬
‫המילואים הבא‪ ,‬ולזוכה שאינו מחזיק באשרת כניסה כאמור לא תעמוד כל טענה ו‪/‬או תביעה‬
‫ו‪/‬או דרישה כנגד עורכי התחרות‪.‬‬
‫‪ .65‬עורכי התחרות יהיו פטורים מכל אחריות לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לזוכה בקשר עם‬
‫קבלה ו‪/‬או אי קבלת אשרת כניסה כאמור וכי לא תהיה לו כל טענה מכל מין וסוג שהוא‬
‫בקשר לכך לעורכי התחרות‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫סודיות ופרטיות‬
‫‪ .75‬ההשתתפות בתחרות כרוכה במסירת פרטים אישיים‪ ,‬לרבות קורות חיים‪ ,‬ופרטים כלליים‬
‫נוספים של המשתמש על פי דרישתם של עורכי התחרות‪{ .‬להלן ‪" -‬הנתונים"}‪.‬‬
‫‪ .85‬עורכי התחרות לא ייעשו כל שימוש בנתונים אלא לצרכי התחרות בלבד‪.‬‬
‫‪ .95‬הנתונים שימסרו לידיעות אחרונות במסגרת ההרשמה לתחרות יישמרו במאגרי המידע של‬
‫ידיעות אחרונות‪ .‬המשתתף אינו חייב על‪-‬פי חוק למסור את המידע‪ ,‬אולם בלא למוסרו לא‬
‫יוכל להשתתף בתחרות‪.‬‬
‫‪ .06‬עורכי התחרות לא יימסרו את הנתונים שיתקבלו בידיהם במסגרת ובמהלך התחרות לידי‬
‫צדדים שלישיים מבלי לקבל את הסכמתו של המשתתף ו‪/‬או במקרים שלהלן‪:‬‬
‫‪ .1.06‬אם יתקבל בידי אחרונות מי מעורכי התחרות צו שיפוטי המורה לה למסור פרטים‬
‫כאמור;‬
‫‪ .2.06‬כל מחלוקת‪ ,‬טענה‪ ,‬תביעה‪ ,‬דרישה או הליכים משפטיים‪ ,‬אם יהיו נחוצים‪ ,‬בין‬
‫המשתתף וידיעות אחרונות ו‪/‬או מי מעורכי התחרות;‬
‫‪ .3.06‬בכל מקרה שמי מעורכי התחרותיסברו כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור‬
‫לגופו של המשתתף ו‪/‬או לרכושו ו‪/‬או לגופו ורכושו של צד שלישי;‬
‫‪ .4.06‬אם ידיעות אחרונות תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר ‪ -‬וכן במקרה שתתמזג‬
‫עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של צד שלישי ‪ -‬היא תהיה זכאית‬
‫להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודות המשתתף בתחרות או כל מידע‬
‫סטטיסטי שבידיה‪ ,‬ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות‬
‫פרטיות זו‪.‬‬
‫‪ 1981‬וכי‬
‫‪ .16‬עורכי התחרות מצהירים כי ידועות להם הוראות חוק הגנת הפרטיות‪ ,‬התשמ"א‪-‬‬
‫הוראות החוק יחולו על הנתונים שיימסרו לידי ידיעות אחרונות במסגרת התחרות בשינויים‬
‫המחויבים‪.‬עורכי התחרות מתחייבים שלא למסור ו‪/‬או לעשות שימוש בנתונים ובמידע שיגיעו‬
‫אליהם תוך כדי ביצוע הסכם זה‪ ,‬אלא בהתאם להוראות החוק הנ"ל‪.‬‬
‫‪ .26‬מבלי לפגוע באמור לעיל‪ ,‬הנתונים שימסרו לידיעות אחרונות יהיו כפופים למדיניות הפרטיות‬
‫הנהוגה בקבוצת ידיעות אחרונות בשינויים המחויבים‪.‬‬