עדכוני מיסוי בינלאומי הנדון:

‫קוסט פורר גבאי את קסירר‬
‫רח' עמינדב ‪,3‬‬
‫תל‪-‬אביב ‪6706703‬‬
‫טל‪+972-3-6232525 .‬‬
‫פקס ‪+972-3-5622555‬‬
‫‪ey.com‬‬
‫‪ 14‬באפריל‪2015 ,‬‬
‫חוזר לקוחות ‪19/2015‬‬
‫אל‪ :‬לקוחות המשרד‬
‫הנדון‪ :‬עדכוני מיסוי בינלאומי‬
‫שלום רב‪,‬‬
‫בחוזר זה תוכלו להתעדכן בחידושים ובשינויים העיקריים שחלו בדיני המס בעולם לאחרונה‪ ,‬כדלהלן‪:‬‬
‫‪ .1‬האיחוד האירופי‬
‫א‪.‬‬
‫פסיקת בית המשפט הכללי של האיחוד האירופי (‪)General Court of the European Union‬‬
‫בנוגע להתרת פחת על מוניטין בספרד (‪)T-826/14 R‬‬
‫מאז ינואר ‪ ,2002‬חברות תושבות ספרד היו רשאיות להפחית מוניטין של חברות זרות בבעלותן‬
‫הישירה‪ ,‬ללא קשר להתייחסות החשבונאית למוניטין בספרים‪ .‬כך‪ ,‬חברה ספרדית הקונה לפחות‬
‫‪ 5%‬מחברה בת זרה הייתה יכולה לנכות מבסיס המס שלה את ההפרש בין שווי הרכישה לשווי‬
‫החברה הזרה‪ ,‬כאשר שווי החברה הזרה מוגבל בתקרה המחושבת על פי הסכום אשר לא ניתן‬
‫היה לייחס למרכיב זה או אחר בדוחות הכספיים של החברה הרוכשת‪.‬‬
‫ב‪ ,2012-‬שונה החוק בספרד כך שגם בעלות עקיפה מקנה זכות לחברות תושבות ספרד להפחית‬
‫מוניטין כאמור‪ .‬בתגובה‪ ,‬פתחה ה‪ EU Commission-‬בהליכים מול ספרד על מנת לבטל את‬
‫היתר הפחת הנ"ל‪ ,‬בטענה כי הוא מהווה הפרת כללי האיחוד האירופי בעניין סיוע כלכלי מאת‬
‫המדינה (‪ .)State Aid Rules‬כך‪ ,‬באוקטובר ‪ ,2014‬הוציאה ה‪ EU Commission-‬החלטה כי על‬
‫ספרד לבטל את ההיתר‪ ,‬ולפעול למען קבלת הכספים המגיעים למדינה ללא היתר פחת זה‪.‬‬
‫ספרד פנתה לבית המשפט הכללי של האיחוד האירופי על מנת לקבל דחייה בקיום הוראות ה‪-‬‬
‫‪ .EU Commission‬ב‪ 27-‬לפברואר‪ ,‬דחה בית המשפט את בקשתה של ספרד‪ ,‬והורה לה‬
‫להתחיל את תהליך דרישת הכספים‪.‬‬
‫יש לציין‪ ,‬כי נישומים אשר מושפעים מהחלטה זו יכולים להגיש ערעור בעניין לבית המשפט הכללי‬
‫של האיחוד האירופי עד ה‪ 23-‬במאי‪.2015 ,‬‬
‫‪A member firm of Ernst & Young Global Limited‬‬
‫‪ .2‬הודו‬
‫ממשלת הודו פרסמה את הצעת חוק התקציב לשנת ‪ .2015‬בין השאר‪ ,‬הצעת חוק זו כוללת את‬
‫העניינים הבאים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫כוונה להוריד את שיעור מס החברות החל על כל החברות – בין תושבות הודו ובין תושבות זרות –‬
‫ל‪ 25%-‬תוך ארבע שנים‪ ,‬החל מאפריך ‪( 2016‬כיום‪ ,‬שיעור מס האפקטיביהחל על חברות‬
‫תושבות הודו הינו כ‪ ,34%-‬ושיעור המס החל על חברות זרות – כ‪ .)43%-‬בד בבד‪ ,‬ישנן כוונות גם‬
‫להעלות את שיעור המס הנוסף (‪ )Surcharge‬החל על חברות תושבות הודו ב‪ ,2%-‬כך יעמוד‬
‫שיעור המס האפקטיבי החל על חברות תושבות הודו יעלה מ‪ 33.99%-‬ל‪.34.61%-‬‬
‫‪‬‬
‫כיום‪ ,‬הכנסה המתקבלת ממכירת חברה אשר רוב ערכה נובע מנכסים הנמצאים בהודו כפופה‬
‫למס בהודו‪ .‬לעניין זה‪ ,‬מוצע בחוק התקציב הנ"ל להגדיר כי חברה תיחשב ככזו שרוב ערכה נובע‬
‫מנכסים הנמצאים בהודו כאשר‪:‬‬
‫‪ o‬שווי הנכסים הנמצאים בהודו עולה על כ‪ 1.67-‬מיליון דולר;‬
‫‪ o‬הנכסים הנמצאים בהודו מהווים לפחות ‪ 50%‬משווי הנכסים הכולל שבבעלות החברה‬
‫הרלוונטית‪.‬‬
‫הצעת חוק התקציב גם כוללת פטור על הכנסה ממכירת חברה המוחזקת בעקיפין; כך‪ ,‬לא תחול‬
‫חבות מס כאשר‪ ,‬בין השאר‪:‬‬
‫‪ o‬אין למוכר יותר מ‪ 5%-‬מן הבעלות‪/‬ניהול‪/‬זכויות הצבעה בחברה בעלת הנכסים בהודו;‬
‫‪ o‬כאשר אין לחברה הנמכרת יותר מ‪ 5%-‬מן הבעלות‪/‬ניהול‪/‬זכויות הצבעה בחברה בעלת‬
‫הנכסים בהודו;‬
‫‪‬‬
‫מוצע כי חברה זרה תיחשב לתושבת הודו בשנת מס רלוונטית כאשר מרכז השליטה והניהול‬
‫שלה‪ ,‬בו מוחלטים ההחלטות בנושאי עסקים וניהול המהותיות לחברה‪ ,‬נמצא בהודו‪ ,‬בכל עת‬
‫במהלך שנת מס זו‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מוצע כי מקורם של תשלומי ריבית המשולמים על ידי סניף הודי של בנק זר‪ ,‬לבנק הזר‪ ,‬יחשב‬
‫בהודו; בהתאם לכך‪ ,‬תוטל על תשלומים אלה חובת ניכוי מס במקור‪.‬‬
‫‪A member firm of Ernst & Young Global Limited‬‬
‫‪ .3‬הונג קונג‬
‫ממשלת הונג קונג פרסמה את הצעת חוק התקציב לשנות ‪ .2015-16‬באופן כללי‪ ,‬הצעת החוק כוללת‪,‬‬
‫בין השאר‪ ,‬את הנושאים הבאים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫על מנת למשוך פעילות של מימון בין‪-‬חברתי (‪ Corporate Treasury Centers‬או ‪ ,)CTC‬הונג‬
‫קונג מתכוונת לאפשר ניכוי הוצאות ריבית עבור חברות כאלה‪ .‬בנוסף‪ ,‬מוצע לתת הקלות מס‬
‫לפעילויות מימוניות מסוימות‪ ,‬כך ששיעור המס האפקטיבי שיחול על חברות ‪ CTC‬יעמוד על‬
‫‪.8.25%‬‬
‫‪‬‬
‫מוצע להרחיב את אפשרות ניכוי ההוצאות ברכישת נכסי קניין רוחני‪ ,‬ואף מתן מימון על ידי‬
‫הממשלה לחברות קטנות ובינוניות בגובה של כ‪ 3-‬מיליון דולר אמריקאי‪ ,‬על מנת לעודד את‬
‫פעילותן בענף זה‪.‬‬
‫‪ .4‬קנדה‬
‫בית המשפט למסים פסק נגד הכרה בהוצאות ריבית של חברה קנדית ( ‪The TDL Group Co. v.‬‬
‫)‪)The Queen (2015 TCC 60‬‬
‫במקרה המדובר‪ ,‬חברה קנדית (להלן‪" :‬החברה האם") הזרימה כספים דרך כמה חברות קשורות‬
‫באופן הבא‪ :‬החברה האם נתנה הלוואה לחברה א'‪ ,‬אשר במקביל נתנה הלוואה לחברה ב' באותו‬
‫סכום‪ ,‬כאשר שתי ההלוואות נושאות ריבית‪ .‬חברה ב' רכשה מניות בחברה ג'‪ ,‬אשר נתנה הלוואה ללא‬
‫ריבית חזרה לחברה האם‪ .‬חברה ב' ביקשה להכיר בהוצאות הריבית שלה‪.‬‬
‫בית המשפט סרב להכיר בהוצאות חברה ב' בקובעו כי כל מערך העברת הכספים המתואר נעשה רק‬
‫על מנת ליצור הוצאות ריבית אצל חברה ב'‪ .‬על כן‪ ,‬אין מדובר בהוצאות מוכרות‪.‬‬
‫‪ .5‬שוויץ‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪ 23-‬לפברואר‪ ,2015 ,‬נחתם פרוטוקול לתיקון אמנת המס בין איטליה ושוויץ‬
‫בעבר‪ ,‬הייתה שוויץ רשומה ב‪"-‬רשימה השחורה" של איטליה‪ .‬כאשר מדינה רשומה ברשימה זו‪,‬‬
‫מוטל על תושבי איטליה הקונים מספקים במדינה זו נטל הוכחה כבד ביחס לניכוי ההוצאה‪.‬‬
‫בחתימת הפרוטוקול האמור‪ ,‬מתחייבות המדינות לשתף מידע לפי בקשתה של כל מדינה‪.‬‬
‫בהתאם לכך‪ ,‬איטליה מתכוונת להעביר את שוויץ ל‪"-‬רשימה הלבנה"‪ ,‬לפיה תושבי שוויץ יזכו‬
‫לפטור ממס על חלק מהכנסתם הנובעת ממקור איטלקי‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ב‪ 3-‬למרץ‪ ,2015 ,‬הצהירו שוויץ ואוסטרליה על הסכמה ליישום החלפת מידע אוטומטית בנוגע‬
‫לפעילות מוסדות פיננסיים בתחומם‪ ,‬בהתבסס על הסטנדרטים של ה‪( OECD-‬ה‪Common -‬‬
‫‪.)Reporting Standard‬‬
‫‪A member firm of Ernst & Young Global Limited‬‬
‫‪ .6‬צרפת‬
‫החלטה על מתן זיכוי בצרפת על תשלום מס בגין הכנסת ריבית מסין (‪)SA Nataxis ,366680‬‬
‫בית המשפט המנהלי העליון בצרפת פסק כי חברה צרפתית המפיקה הכנסת ריבית מסין אשר פטורה‬
‫ממס בסין‪ ,‬רשאית לדרוש בגינה זיכוי ממס מרשויות המס הצרפתיות; זאת‪ ,‬על פי אמנת המס בין שתי‬
‫המדינות‪.‬‬
‫במקרה המדובר‪ ,‬חברה צרפתית הפיקה הכנסת ריבית ממקורות בסין‪ ,‬כאשר הכנסה זו הייתה פטורה‬
‫ממס בסין‪ .‬לאחר קבלת הריבית‪ ,‬החברה הצרפתית ביקשה לקבל זיכוי על פי שיעור מס סיני של‬
‫‪ ,10%‬על פי אמנת המס בין צרפת לסין‪.‬‬
‫בית המשפט בערכאה הראשונה ובית המשפט לערעורים קבעו כי זיכוי לפי האמנה אפשרי רק כאשר‬
‫ההכנסה הייתה כפופה למיסוי כלשהוא במדינת המקור ולכן‪ ,‬במקרה זה‪ ,‬אין לאפשר לחברה‬
‫הצרפתית הנ"ל את הזיכוי‪.‬‬
‫בית המשפט העליון קיבל את ערעור החברה וקבע כי האמנה בין צרפת לסין קובעת כי לעניין זיכוי‪ ,‬יש‬
‫לראות (‪ )it shall be deemed‬במס החל על ריבית מסין כ‪ .10%-‬כך‪ ,‬יש להתיר זיכוי של ‪ ,10%‬גם‬
‫כאשר ההכנסה לא הייתה כפופה בפועל לניכוי מס במקור בסין‪.‬‬
‫‪ .7‬אוסטריה‬
‫ממשלת אוסטריה פרסמה את עיקרי רפורמת המס הצפויה‪ .‬בין השאר‪ ,‬פורסמו השינויים המוצעים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫העלאת שיעור ניכוי המס במקור על דיבידנדים ורווחי הון מ‪ 25%-‬ל‪ ;27.5%-‬ריבית המתקבלת‬
‫מפיקדונות בבנק יוחרגו מהעלאה זו ולגביהם יישאר שיעור הניכוי במקור ‪;25%‬‬
‫‪‬‬
‫באופן כללי‪ ,‬חברות אוסטריות יכולות לחלק כדיבידנד רווחים שוטפים או צבורים; דיבידנד כאמור‬
‫יהיה כפוף לניכוי מס במקור בשיעור של ‪ .25%‬לחילופין‪ ,‬חברות יכולות להחזיר את הפרמיה על‬
‫המניות (‪ )Paid in capital‬ללא ניכוי מס כאמור‪ .‬כיום‪ ,‬לחברות אוסטריות עומדת האפשרות‬
‫לבחור בחופשיות בין שתי האפשרויות כאמור‪.‬‬
‫מוצע לקבוע שכאשר יש לחברה רווחים מפעילות עסקית‪ ,‬יחולקו קודם רווחים אלה כדיבידנד‪ ,‬ויהיו‬
‫כפופים לניכוי מס במקור בשיעור של ‪ .25%‬רק לאחר חלוקה כנ"ל‪ ,‬תוכל החברה לבחור להחזיר‬
‫את הפרמיה על המניות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫העלאת שיעור הזיכוי על הוצאות מו"פ מ‪ 10%-‬ל‪;12%-‬‬
‫‪‬‬
‫העלאת שיעור המס החל על רווחי הון ממכירת נדל"ן מ‪ 25%-‬ל‪;30%-‬‬
‫‪‬‬
‫מתן גישה רחבה לרשות המסים בקבלת מידע לגבי כל חשבונות הבנק של נישום במהלך ביקורת;‬
‫צפוי כי שינויים אלה ייכנסו לתוקף מתחילת שנת ‪201‬‬
‫‪A member firm of Ernst & Young Global Limited‬‬
‫‪ .8‬טורקיה‬
‫ממשלת טורקיה הגישה הצעת חוק‪ ,‬ליישום ‪ Notional Interest Deduction‬בטורקיה‪.‬‬
‫מוצע לקבוע אפשרות של הכרה בהוצאות ריבית רעיונית בשיעור של ‪ 50%‬מן ההשקעה בהון של‬
‫חברה‪ ,‬כאשר ייקבעו קריטריונים לסוגי ההון שיילקחו בחשבון בחישוב ריבית רעיונית זו‪.‬‬
‫‪ .9‬סין‬
‫עדכון בעניין ניכוי הוצאות תמלוגים או תשלום בגין שירותים מחברות זרות קשורות‪:‬‬
‫‪‬‬
‫קבלת שירותים – לא יתאפשר ניכוי הוצאות בגין שירותים מחברה זרה קשורה במקרה בו‬
‫החברה הזרה אינה מנהלת פעילות עסקית רבה‪ ,‬ואינה נושאת בסיכונים בשל פעילותה‪ .‬כך‪,‬‬
‫יתאפשר ניכוי ההוצאות הנ"ל רק כאשר החברה הסינית נהנית מבחינה כלכלית מהשירות עבורו‬
‫היא משלמת‪.‬‬
‫להלן דוגמאות של שירותים אשר ההוצאות בגינם לא יותרו בניכוי‪:‬‬
‫‪ o‬השירותים אינם רלוונטיים לפעילות החברה תושבת סין או לסיכונים שהיא נוטלת;‬
‫‪ o‬השירותים כבר סופקו לחברה תושבת סין על ידי צד שלישי או בוצעו על ידי החברה עצמה;‬
‫‪ o‬תשלום עבור השירותים נעשה במסגרת עסקאות אחרות;‬
‫‪‬‬
‫תמלוגים – במקרים בהם חברה תושבת סין משלמת לחברה קשורה זרה עבור שימוש בנכסי‬
‫קניין רוחני יש לקבוע את תרומתה של כל חברה ליצירת הקניין הרוחני‪ ,‬על מנת לבסס את החלק‬
‫היחסי ברווח אשר אמורה כל חברה לקבל‪ .‬כך‪ ,‬תשלום תמלוגים לחברה אשר הינה הבעלים‬
‫הפורמאלי של הקניין הרוחני‪ ,‬אך לא תרמה ליצירת הקניין הרוחני הנ"ל‪ ,‬לא יותרו בניכוי‪.‬‬
‫‪ .11‬גרמניה‬
‫בית המשפט הכלכלי בדיסלדורף (‪ )6 K 3339/12 K,F‬פסק כי אין למנוע קיזוז הפסדים בשל שינוי‬
‫בעלות בחברה‪ ,‬כאשר שינוי הבעלות נוצר כתוצאה ממיזוג חברות בקבוצת חברות‪.‬‬
‫באופן כללי‪ ,‬גרמניה אינה מתירה קיזוז הפסדים של חברה במקרה בו עברו זכויות שונות בחברה‪ ,‬לידיו‬
‫של אחר בשיעור העולה על ‪ ,50%‬במשך ‪ 5‬שנים‪.‬‬
‫במקרה הנדון‪ ,‬החברה בעלת ההפסדים הצבורים הוחזקה על ידי מספר חברות‪ .‬במועד מסוים‪ ,‬כמה‬
‫מחברות הביניים מוזגו‪ ,‬כאשר שיעור ההחזקות המשוקלל של החברה האם בחברה בעלת ההפסדים‬
‫לא השתנה‪.‬‬
‫בית המשפט פסק כי למרות שהמחזיק הישיר בחברה הגרמנית השתנה‪ ,‬יש לבחון את העניין אחרת‬
‫כאשר מדובר בקבוצת חברות; כך‪ ,‬כאשר ההחזקות מועברות בין החברות וישנם מיזוגים בין חברות‬
‫קשורות‪ ,‬יש לבחון האם הזהות הכלכלית המהותית של המחזיק בחברה הגרמנית השתנתה‪ .‬במקרה‬
‫זה‪ ,‬עקב כך שהחזקותיה של החברה האם לא השתנו‪ ,‬נפסק כי יש להתיר את קיזוז ההפסדים‪.‬‬
‫‪A member firm of Ernst & Young Global Limited‬‬
‫‪ .11‬אנגליה‬
‫א‪.‬‬
‫פסיקה של בית משפט באנגליה בנוגע לעסקת הלוואה בה הלווה מחויב לשלם ריבית לצד שלישי‬
‫( )‪)Spritebeam Ltd & Ors v. Revenue & Customs & Ors [2015] UKUT 75 (TCC‬‬
‫במקרה זה‪ ,‬חברה א' נתנה הלוואה לחברה קשורה ב'‪ ,‬כאשר בהסכם ההלוואה נקבע כי חברה ב'‬
‫תשלם את הריבית לחברה קשורה ג' בצורת מניות בלתי ניתנות לפדיון‪ .‬בהקשר זה‪ ,‬נטען על ידי‬
‫כל החברות כי אין להכיר בהכנסות ריבית לאף חברה‪ :‬מחד‪ ,‬חברה א' אינה מקבלת את הריבית‪,‬‬
‫ולכן אין לומר שיש לה הכנסות ריבית‪ .‬מאידך‪ ,‬ולמרות שיש לחברה ב' חובה על פי הסכם‬
‫ההלוואה לתת לחברה ג' ריבית בצורה מניות‪ ,‬אין לומר שיש לחברה ג' הכנסת ריבית‪ ,‬מכיוון‬
‫שחברה ג' אינה צד להסכם ההלוואה ועל כן‪ ,‬אין לה יכולת לתבוע את המניות‪ .‬לכן‪ ,‬נטען כי יש‬
‫לראות במניות כתשלום וולונטרי של חברה ב' לחברה ג'‪ ,‬וככזה – אין לראות בו כהכנסה החייבת‬
‫במס‪.‬‬
‫בית המשפט הכריע נגד טענות החברות‪ .‬נפסק‪ ,‬כי העובדה שלחברה ב' יש חובת תשלום מניות‬
‫לחברה ג'‪ ,‬על‪-‬פי הסכם בין החברות א' ו‪-‬ב'‪ ,‬מונע ממנה לטעון שהתשלום הינו וולונטרי‪ .‬לכן‪,‬‬
‫מדובר בהכנסה בידי חברה ג'‪ ,‬החייבת במס‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪Diverted Profits Tax‬‬
‫רשות במס באנגליה פרסמה עדכונים ושינויים בנושא ה‪( Diverted Profits Tax-‬להלן‪,)"DPT" :‬‬
‫עליו דיווחנו בחוזר ‪ .14/2015‬שינויים אלה נכנסו לתוקף עם החקיקה הראשית בנושא ב‪1-‬‬
‫לאפריל‪.2014 ,‬‬
‫אנו נדווח בנוגע לחקיקה זו בחוזר הבא‪.‬‬
‫לפרטים נוספים ובכל שאלה או הבהרה בנושא ניתן לפנות למחלקת מיסוי בינלאומי במשרדנו אל‪:‬‬
‫רו"ח שרון שולמן‪ ,‬שותף ‪ -‬מנהל מחלקת מסים‪ ,‬טל'‪,03-5687488 :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫עו"ד דורון מוטעי‪ ,‬סניור מנג'ר ‪ -‬מחלקת מיסוי בינלאומי‪ ,‬טל'‪,03-6232742 :‬‬
‫עו"ד ידידיה רוזנצוויג‪ ,‬סניור ‪ -‬מחלקת מיסוי בינלאומי‪ ,‬טל'‪,03-6232563 :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מטרת חוזר זה הינה להביא לידיעתכם מידע פיסיקלי מעודכן בנושאי מס שונים‪ .‬אין ליישם את האמור‬
‫בחוזר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‬
‫רואי חשבון‬
‫‪A member firm of Ernst & Young Global Limited‬‬