מכרז למתן שירותי רכישה של דירות נ"ר למלאי עבור משרד הבינוי

‫מדינת ישראל‬
‫משרד הבינוי‬
‫מכרז מס' ‪/102/1‬‬
‫מתן שירותי רכישה של דירות נ"ר‬
‫למלאי‬
‫עבור משרד הבינוי‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪/‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫כללי ‪3 ...............................................................................................................................‬‬
‫הגדרות ‪3 ...........................................................................................................................‬‬
‫הרקע למכרז ‪4 ....................................................................................................................‬‬
‫השירותים הנדרשים ‪1 .........................................................................................................‬‬
‫אבטחת מידע ושמירה על סודיות ‪7 .......................................................................................‬‬
‫בקרה ופיקוח ‪7 ...................................................................................................................‬‬
‫התמורה ‪8 ..........................................................................................................................‬‬
‫תשלומים ואשראי בגין רכישת הדירות ‪/2 .............................................................................‬‬
‫תקופת ההתקשרות ‪/0 ........................................................................................................‬‬
‫היקף ההתקשרות‪/3 ...........................................................................................................‬‬
‫אופן הגשת ההצעה ומסמכי המכרז ‪/7 ..................................................................................‬‬
‫תנאי סף ‪/1 ........................................................................................................................‬‬
‫אמות מידה ותהליך בחירת הזוכה‪00 ....................................................................................‬‬
‫הליך בחירת ההצעה הזוכה ‪03 .............................................................................................‬‬
‫זכויות המשרד ‪01 ...............................................................................................................‬‬
‫תנאים כלליים ‪01 ...............................................................................................................‬‬
‫נספח א' – ערבות הגשה ‪07 ..................................................................................................‬‬
‫נספח ב' – ניסיון המציע ‪08 .................................................................................................‬‬
‫נספח ג' – ערבות ביצוע‪01 ....................................................................................................‬‬
‫נספח ג'‪ – /‬ניסיון מנהל הפרויקט ‪32 .....................................................................................‬‬
‫נספח ג'‪ – 0‬ניסיון עו"ד ‪3/ ....................................................................................................‬‬
‫נספח ג‪ – '3‬ניסיון המהנדס ‪30 ..............................................................................................‬‬
‫נספח ד' – אישור עו"ד לגבי התאגדות ומורשי חתימה‪33 .........................................................‬‬
‫נספח ה' – תצהיר בדבר ניעדר הרשעות ‪34 .............................................................................‬‬
‫נספח ו' ‪ -‬הצהרת המציע ‪33 ................................................................................................‬‬
‫נספח ז' – תצהיר בדבר שימוש בתוכנות מקוריות ‪37 ...............................................................‬‬
‫נספח ח' – התחיבות להיעדר ניגוד עניינים ‪38 .........................................................................‬‬
‫נספח ט' ‪ -‬הצהרה לשמירה על סודיות ‪42 ..............................................................................‬‬
‫נספח י' – אישור על מחזור כספי ‪40 ......................................................................................‬‬
‫נספח יא' – אישור עו"ד כי העסק בשליטת האישה ותצהיר נושאת השליטה ‪43 ..........................‬‬
‫נספח יד' – טופס הצעת מחיר תעריף עמלה ‪34 .......................................................................‬‬
‫נספח טו' – טופס הצעה לרכישת דירה ‪31 ..............................................................................‬‬
‫נספח טז' ‪ -‬נספחי ביטוח ‪38 .................................................................................................‬‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪0‬‬
‫מכרז מס' ‪/102/1‬‬
‫מתן שירותי רכישה של דירות נ"ר למלאי עבור משרד הבינוי‬
‫כללי‬
‫‪ ././‬משרד הבינוי‪ ,‬פונה בזה לקבלת הצעות לשירותי רכישת דירות למלאי עבור זכאים‬
‫לשיכון בדיור הציבורי‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫‪ /./‬במכרז זה‪:‬‬
‫‪" /.0‬המשרד" – משרד הבינוי (להלן ‪" :‬המשרד")‪.‬‬
‫‪" /.3‬המנהל" – מנהל אגף בכיר נכסים וחברות או נציג שהוסמך על ידו‪.‬‬
‫‪" /.4‬נותן השירותים" או הזכיין ‪ -‬הזוכה במכרז זה למתן השירותים‪ ,‬לרכישת‬
‫דירות נ"ר למלאי‪.‬‬
‫‪" /.1‬דירת נ'ר"(נכסי רכישה) ‪ -‬דירה המוצעת למכירה בשוק החופשי‪ ,‬הנרכשת ע"י‬
‫המשרד והמשמשת כפתרון דיור לזכאי המשרד או זכאי המשרד לקליטת העלייה‪.‬‬
‫‪" /.3‬דירת נ"ר למלאי" – דירת נ"ר הנרכשת עבור מלאי המשרד והמיועדת להקצאה‬
‫לזכאים ע"פ נהלי הזכאות וההקצאה של המשרד והמשרד לקליטת העלייה‪.‬‬
‫(בין היתר) ‪ ,‬מוגדרים תנאי הסף לרכישה בנוהל "רכישת דירות למלאי הדיור‬
‫הציבורי"‪ ,‬בנוסחו המעודכן מעת לעת‪.‬‬
‫‪" /.7‬נוהל נ"ר למלאי"– נוהל המשרד הקרוי נוהל "רכישת דירות למלאי הדיור‬
‫הציבורי"‪ ,‬המפרט את התפקידים‪ ,‬האחריות‪ ,‬הסמכויות ותהליכי העבודה‬
‫הקשורים ברכישת דירות נ"ר למלאי‪ ,‬לרבות תנאי סף לרכישה‪ ,‬בנוסחו המתעדכן‬
‫מעת לעת‬
‫‪" /.8‬דירת נ"ר מיועדת" ‪ -‬דירת נ"ר מסויימת הנרכשת עבור זכאי מסויים‪ ,‬ע"פ‬
‫בחירתו ובהתאם לקריטריונים של המשרד וע"פ נהליו‪.‬‬
‫‪" /.1‬תקרת מחיר" – הסכום שנקבע כמחיר המקסימאלי שבו ניתן לרכוש דירה לפי‬
‫מאפיינים כגון‪ :‬ישוב‪1‬גודל דירה‪ .‬סכום זה כולל גם את הערכת עלויות שיפוץ‬
‫הדירה‪ .‬התקרה מתעדכנת ע"פ החלטת המשרד‪.‬‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪" /./2‬חברה מאכלסת" – חברה‪1‬חברות המנהלת‪1‬ות עבור המשרד את הדירות‬
‫הציבוריות לרבות דירות נ"ר‪.‬‬
‫‪"/.//‬דירה‪-‬ציבורית"– דירה בבעלות ציבורית (ממשלתית‪ 1‬עירונית‪ 1‬בבעלות הסוכנות‬
‫היהודית) המושכרת לזכאים בתנאי שכירות שונים‪ ,‬כגון שד"ח (חופשיים)‪,‬‬
‫סוציאליים או אחרים‪ ,‬והכל עפ"י תנאי המשרד ועדכונם מעת לעת‪.‬‬
‫‪"/./0‬דירה במצב סביר" – דירה שמצבה הפיזי מאפשר אכלוס דיירים ע"פ הנחיות‬
‫המשרד לשיפוץ דירה לאכלוס חוזר של זכאים בדיור הציבורי‪ ,‬ובכפוף לנהלי‬
‫המשרד‪.‬‬
‫‪" /./3‬הפחתת המחיר" תוגדר כהפחתה שבין המחיר הבסיסי לבין מחיר הרכישה כש‪:‬‬
‫"המחיר הבסיסי" – מחיר הדירה (ערך שקלי‪ ,‬כולל מע"מ) ע"פ הצעת המחיר‬
‫הראשונית כפי שהתקבלה מהמוכר (בכתב) בהצעתו בתחילת התהליך או ע"פ‬
‫הערכת השמאי (ערך שקלי) – הנמוך מבין שניהם‪.‬‬
‫‪" /./4‬מחיר הרכישה" ‪ -‬מחיר הדירה (ערך שקלי)‪ ,‬ע"פ חוזה המכירה‪ ,‬כולל מע"מ‪,‬‬
‫במידה ונדרש‪ ,‬ובתוספת עלות השיפוץ להבאת הדירה למצב סביר‪ .‬בהתאם לנהלי‬
‫המשרד‪.‬‬
‫הרקע למכרז‬
‫‪ /./1‬בהתאם לחוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה ) תשנ"ט ‪ /118‬שנכנס לתוקף ב‪-‬‬
‫‪ ,/././3‬הוקמה קרן לדיור ציבורי המנוהלת במשרד הבינוי‪ .‬לקרן מועברים‬
‫הכספים שהתקבלו ממכירת דירות ציבוריות ע"י המשרד‪.‬‬
‫‪ /./3‬אגף נכסים וחברות במשרד הבינוי אחראי‪ ,‬בין היתר‪ ,‬לניהול ותחזוקת דירות‬
‫שיכון ציבורי באמצעות חברות מאכלסות‪ ,‬להעמדת מלאי דירות להשכרה לזכאי‬
‫הדיור הציבורי‪ ,‬מטעם משרד הבינוי והמשרד לקליטת עלייה‪.‬‬
‫‪ /./7‬רכישת דירות נ"ר במסגרת מכרז זה הינה רכישה למלאי‪ .‬הרכישה מתבצעת‪,‬‬
‫בדרך כלל‪ ,‬מתוך היצע הדירות הנסחר בשוק הפרטי‪ .‬רכישת הדירות מתבצעת‬
‫ע"פ כללי המשרד ובהתאם לצרכים‪ .‬יובהר כי התקציב לרכישת הדירות תלוי‬
‫בהכנסות ממכירת דירות בהתאם לחוק‪.‬‬
‫‪ /./8‬יובהר כי במקביל להפעלת מכרז זה‪ ,‬פועלת חברת עמידר משנת ‪ 02//‬לרכישת‬
‫דירות נ"ר המיועדות בעיקר עבור נכים מרותקים לכיסאות גלגלים וכן "דירות‬
‫למלאי"‪.‬‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ /./1‬המשרד מתעתד לבחור מספר זוכים במכרז זה כמפורט בהמשך‪.‬‬
‫השירותים הנדרשים‬
‫נותן השירותים יספק למשרד‪ ,‬שירותים לרכישת דירות למלאי ע"פ המובא במסמכי המכרז‬
‫על נספחיו ‪ ,‬לרבות המפורט בהרחבה בנספח יג' למכרז – הסכם השירותים‪.‬‬
‫‪ /.02‬תפקיד נותן השירותים‪ ,‬להוציא לפועל את כל תהליך הרכישה של דירת נ"ר משלב‬
‫האיתור ועד קבלת הדירה בפועל ורישום הזכויות על שם המשרד ולבצע במסגרת‬
‫זו בין היתר את הפעולות הבאות‪:‬‬
‫‪ /.02./‬איתור הדירה ובדיקת התאמתה למאפיינים הנדרשים‪ ,‬ע"פ נהלי‬
‫המשרד‪.‬‬
‫‪ /.02.0‬בדיקה מקצועית ראשונית לגבי הבעלות על הדירה ומהות זכויותיו של‬
‫המציע למכור אותה‪ .‬בדיקה זו תתבצע במסגרת האיתור‪.‬‬
‫‪ /.02.3‬קבלת הערכת שמאי לשווי הדירות המתאימות‪ .‬השמאות תבוצע ע"י‬
‫שמאי שנמצא ברשימת השמאים שיקבע השמאי הממשלתי לצורך‬
‫פעילות זו‪ .‬יש להעביר למנהל מיידית העתק של כל פניה לשמאי‪.‬‬
‫המשרד יישא בהוצאות בגין השמאויות בכפוף למפורט להלן ‪.‬‬
‫‪ /.02.4‬יובהר כי‪ ,‬על מנת למנוע טיפול בדירה מסויימת ע"י מספר זכיינים‪,‬‬
‫יחתים הזכיין את בעל הדירה על "טופס הצעה לרכישת דירה" בו‬
‫יתחייב כי הדירה לא תוצע על ידו לזכיין אחר של המשרד‪ .‬באחריות‬
‫הזכיין לשלוח באופן מיידי את הטופס למנהל על מנת לדווח לשאר‬
‫הזכיינים כי הדירה מטופלת ע"י הזכיין שהחתים ראשון את בעל‬
‫הדירה‪ .‬נוסח הטופס בנספח טו המצורף להסכם‪.‬‬
‫‪ /.02.1‬קבלת חוות דעת מהנדס לגבי עמידת הדירה בתנאי סף ומידת‬
‫התאמתה ל"דירה במצב סביר"‪ .‬מובהר כי המהנדס יועסק וימומן‬
‫מטעם נותן השירותים‪.‬‬
‫‪ /.02.3‬ניהול מו"מ עם בעל הדירה (או בא כוחו) במטרה להפחית ככל הניתן‬
‫את מחירה‪.‬‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ /.02.7‬הכנת חוזה לרכישת הדירה שישמשו אותו לצורך מתן השירות נשוא‬
‫מכרז זה‪ .‬מובהר כי המשרד לא ישלם‪ ,‬בשום מקרה‪ ,‬שכר טרחה כל‬
‫שהוא‪ ,‬בגין עבודת עו"ד המייצג את מוכר הדירה‪.‬‬
‫‪ /.02.8‬החתמת המוכר על חוזה רכישת הדירה חתימת נותן השירותים‬
‫בנאמנות עבור המשרד‪ .‬מודגש בזה שבחתימתו על חוזה הרכישה‪,‬‬
‫י ישא‪ ,‬נותן השירותים‪ ,‬באחריות הבלעדית מול מוכר הדירה‪ ,‬לכל‬
‫נושא ועניין הקשורים בחוזה ובמימושו וכן על כל מחדל וכל תקלה‬
‫שייגרמו בגין חתימת החוזה‪.‬‬
‫‪ /.02.1‬ביצוע התשלום לבעל הדירה יהיה ע"פ המועדים ואבני הדרך שייקבעו‬
‫בחוזה הרכישה ובכפוף לקבוע בנוהל "רכישת דירות למלאי הדיור‬
‫הציבורי"‪ .‬מודגש בזה כי התשלומים בגין רכישת הדירה וכל הכרוך‬
‫בכך הינם באחריותו המלאה והבלעדית של נותן השירותים‪.‬‬
‫‪/.02./2‬‬
‫רישום הערת אזהרה ואחר כך רישום הזכויות בדירה ע"ש "מדינת‬
‫ישראל‪ -‬משרד הבינוי" בלשכת רישום המקרקעין הינם באחריותו‬
‫הבלעדית של נותן השירותים‪ .‬יובהר כי העברת המסמכים הנדרשים‬
‫לצורך רישום לידי נותן השירותים לא תחשב כביצוע רישום הזכויות‪.‬‬
‫‪/.02.//‬‬
‫מבלי לגרוע מכך‪ ,‬נותן השירותים יחייב את המוכר במסגרת‬
‫הסכם הרכישה‪ ,‬להעביר את רישום הזכויות בדירה על שם מדינת‬
‫ישראל‪ -‬משרד הבינוי‪ ,‬בעצמו ועל חשבונו‪.‬‬
‫‪ /.02./0‬ככלל‪ ,‬נותן השירותים ירכוש דירות נ"ר למלאי אם ניתן לרשום‬
‫אותן בספרי הרישום של לשכת רישום המקרקעין‪ .‬בכל מקרה אחר‪ ,‬על‬
‫נותן השירותים לקבל את אישור המנהל מראש ולא תהיה לו כל טענה‬
‫או דרישה כבנוגע לכל הקשור להחלטת המנהל‪.‬‬
‫‪ /.02./3‬נותן השירותים יבצע את כל הליך הרכישה (משלב האיתור ועד‬
‫להעברת הבעלות)‪ .‬ובמסגרת זו בין היתר‪:‬‬
‫‪ /.02./3./‬קבלת הדירה והעברתה לחברה המאכלסת ע"פ הנחיות‬
‫המשרד‪.‬‬
‫‪ /.02./3.0‬ביצוע תשלום למתווך‪ ,‬אם נדרש‪ .‬יובהר כי‪ ,‬הגשת‬
‫חשבונות למשרד‪ ,‬תיעשה בהתאם לאבני הדרך בהסכם‬
‫ההתקשרות בין המשרד לבין נותן השירותים‪.‬‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪/.02./4‬‬
‫המנהל רשאי לשנות ו‪1‬או להוסיף‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬תהליכים או פעולות‬
‫במסגרת שירותי רכישת דירות נ"ר‪ ,‬ע"פ שיקול דעתו הבלעדי‪ ,‬בכפוף‬
‫להודעה בכתב לנותן השירותים‪ ,‬זמן סביר מראש‪.‬‬
‫‪ /.02./1‬נותן השירותים מתחייב להדריך את עובדיו או מי מטעמו‬
‫העוסקים במתן השירות נשוא מכרז זה בנוגע לשינויים ולתוספות‬
‫האמורים ולפעול על פיהם במתן השירות‪.‬‬
‫‪/.02./3‬‬
‫נותן השירותים מתחייב לעמידה ביעד של רכישה של לפחות ‪/22‬‬
‫דירות במשך ‪ /0‬חודשים‪.‬‬
‫‪/.02./7‬‬
‫נותן השירותים יבצע בקרה עצמית שוטפת באמצעות דוחות על‬
‫פעולות רכישת הדירות אותן הוא מבצע עבור המשרד‪ ,‬כמפורט במפרט‬
‫השירותים‪ .‬הדוחות יוצגו למנהל מעת לעת לפי דרישתו‪ .‬המנהל יעביר‬
‫לנותן השירותים את סוג הדוחות הנדרשים לבקרה שלפיהם יבצע‬
‫המנהל את הבקרה העצמית‪.‬‬
‫‪/.02./8‬‬
‫נותן השירותים ישלים את היערכותו למתן השירות תוך ‪ 32‬יום‬
‫מחתימת הסכם השירותים עם המשרד‪.‬‬
‫‪ /.02./1‬נותן השירותים ימנה מנהל פרויקט מטעמו‪ ,‬לביצוע מכרז זה‪.‬‬
‫מנהל הפרויקט יהיה אחראי לקשר השוטף עם המנהל ולכל מתן‬
‫השירות נשוא מכרז זה כולל איתור דירות‪.‬‬
‫אבטחת מידע ושמירה על סודיות‬
‫‪ /.0/‬נותן השירותים מתחייב לרשום ולנהל את מאגר המידע בהתאם לחוק הגנת‬
‫הפרטיות ומתחייב לא לעשות שימוש במידע הקיים ברשותו אודות המוכרים או‬
‫הדירות שנרכשו‪ ,‬אלא לצרכי מתן השירותים בלבד‪ ,‬וזאת בזהירות הראויה‪.‬‬
‫‪ /.00‬נותן השירותים יביא לידיעת עובדיו ו‪1‬או מי מאנשי הצוות המועסקים על ידו‬
‫בביצוע השירותים‪ ,‬את חובת אבטחת המידע ושמירת הסודיות‪ ,‬וידאג לכך כי‬
‫יפעלו כאמור‪.‬‬
‫בקרה ופיקוח‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ /.03‬המנהל יהיה רשאי לבצע ביקורות תקופתיות ואחרות במשרד הפרויקט של נותן‬
‫השירותים‪ .‬במסגרת ביקורות אלו יעמוד המנהל על רמת השירות הניתנת ובכלל‬
‫זה‪:‬‬
‫‪ /.03./‬עבודה ע"פ הנהלים וההוראות של המשרד‪.‬‬
‫‪ /.03.0‬זמני תגובה במתן השירות ומשך מתן השירות‪ ,‬כמפורט במפרט‬
‫השירותים‪.‬‬
‫‪ /.03.3‬עמידה ביעד של רכישה של לפחות ‪ /22‬דירות במשך ‪ /0‬חודשים‬
‫‪ /.03.4‬ה משרד רשאי‪ ,‬ע"פ ממצאי הבקרה והפיקוח‪ ,‬להחליט‪ ,‬בין היתר‪,‬‬
‫על הפסקת ההתקשרות או הקטנת היקף ההתקשרות עם נותן‬
‫השירותים‪.‬‬
‫התמורה‬
‫‪ /.04‬בגין השירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה‪ ,‬ישלם המשרד לנותן השירותים‬
‫עמלה קבועה כדלקמן‪:‬‬
‫‪/.04./‬‬
‫עמלה בגין הטיפול ברכישת דירה בהתאם להצעת המחיר במכרז‪.‬‬
‫‪/.04.0‬‬
‫עמלת בונוס בגין רכישה של יותר מ‪ /12 -‬דירות במהלך תקופה של‬
‫‪ 3‬חודשים‪ ,‬כשהתקופה הראשונה תמנה החל ממועד חתימת הסכם‬
‫השירותים על ידי הצדדים‪ . .‬העמלה תהיה בסכום של פי ‪ /.1‬בגין כל‬
‫דירה החל מהדירה ה‪ /12-‬שתירכש‪ .‬לעניין זה ייספרו דירות שנחתם‬
‫בגינן חוזה רכישה ע"י מוסמכי החתימה של שני הצדדים‪.‬‬
‫‪ /.01‬בנוסף לעמלות האמורות‪ ,‬ישלם המשרד לנותן השירותים "תמריץ" בגין הישגיו‬
‫בהפחתת המחיר בגין רכישת הדירה‪ .‬הפחתת מחיר‪ -‬כהגדרתה בסעיף ההגדרות‬
‫(סעיף ‪.)0‬‬
‫התמריץ שישולם לנותן השירותים יהיה מדורג לפי שיעורי הפחתת המחיר‬
‫ויחושב יחסית להם כמפורט בטבלה הבאה‪:‬‬
‫שיעור הפחתת המחיר‬
‫שיעור התמריץ מההפחתה‬
‫על חלק ההפחתה של עד ‪/2% -‬‬
‫‪02%‬‬
‫על חלק ההפחתה שמעל ‪/2.2/%‬‬
‫‪32%‬‬
‫‪.‬‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪8‬‬
‫להלן דוגמא לחישוב התמריץ‪:‬‬
‫נתון‪:‬‬
‫המחיר הבסיסי‪.₪ /,222,222 :‬‬
‫מחיר הרכישה‪:‬‬
‫‪.₪ 812,222‬‬
‫החישוב‪:‬‬
‫הפחתת המחיר‪:‬‬
‫שיעור הפחתת המחיר‪:‬‬
‫‪₪ /,222,222-812,222 = ₪ //2,222‬‬
‫‪₪ //2,222 : ₪ /,222,222 X /22 = //%‬‬
‫חישוב התמריץ‪:‬‬
‫שיעור הפחתת המחיר‬
‫עד‬
‫ל ‪/2% -‬‬
‫מעל ‪/2.2/%‬‬
‫סה"כ‬
‫ההפחתה‬
‫בש"ח‬
‫שיעור‬
‫התמריץ‬
‫התמריץ‬
‫בש"ח‬
‫‪₪ /22,222‬‬
‫‪02%‬‬
‫‪₪ 02,222‬‬
‫‪₪ /2,222‬‬
‫‪32%‬‬
‫‪₪ 3,222‬‬
‫‪₪ //20222‬‬
‫‪₪ 000222‬‬
‫‪ /.03‬בנוסף‪ ,‬ישלם המשרד לנותן השירותים הוצאות שמאות בהתאם לתעריף‬
‫השמאי הממשלתי ועמלת התיווך ששילם למתווך במידה ונדרש‪ .‬עמלת‬
‫התיווך שתשולם לא תעלה על אחוז אחד ‪ +‬מע"מ ממחיר רכישת הדירה כפי‬
‫שמופיע בחוזה הרכישה החתום‪.‬‬
‫‪ /.07‬נותן השירותים יצרף לחשבון שיגיש למשרד בגין התשלום ששילם למתווך‪,‬‬
‫העתק של חשבונית המס והקבלה של המתווך‪ ,‬וכן הצהרה של המתווך שקיבל‬
‫את התשלום עבור התיווך ושאין לו כל דרישות נוספות ‪ 1‬אחרות מהמשרד‪.‬‬
‫‪ /.08‬לקבלת הוצאות בגין השמאות‪ ,‬יצרף נותן השירותים העתק של חשבונית המס‬
‫והקבלה בגין הוצאות אלו‪.‬‬
‫‪ /.01‬העמלה האמורה לרבות עמלת בונוס‪ ,‬התמריץ והחזר התשלום בגין עמלת‬
‫התיווך והתשלום עבור השמאי בהתאם לתעריף השמאי הממשלתי ‪ ,‬יהוו את‬
‫מלוא התמורה עבור פעולות הזוכה‪( .‬להלן "התמורה")‪ .‬העמלה תכלול את כל‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪1‬‬
‫הוצאות המציע הקשורות בביצוע מכרז זה כאמור והמשרד לא יידרש לשלם‬
‫כל עלות נוספת בגין השירותים הנדרשים ע"פ המכרז ‪.‬המציע יפרט הצעתו‬
‫לעמלה‪ ,‬האמורה (כמפורט בנספח יד המצורף למכרז)‪.‬‬
‫‪ /.32‬תשלום התמורה לנותן השירותים יעשה לאחר רישום זכויות המשרד בדירה‬
‫כנדרש במסמכי המכרז על נספחיו או קבלת הדירה ע"י החברה המאכלסת‬
‫בהתאם למפורט בשירותים הנדרשים וע"פ נוהלי המשרד – המאוחר מבין‬
‫שניהם; לעניין זה במקרים שבהם לא ניתן לבצע רישום בספרי רישום‬
‫המקרקעין עקב היעדר רישום פרצלציה או בית משותף – תשלום התמורה‬
‫יעשה לאחר הסדרת הרישום בספרי רמ"י ו‪ 1‬או בחברה המשכנת והתחייבויות‬
‫נותן השירותים להאריך הערבות הבנקאית לקיום הסכם השירותים כמפורט‬
‫בהסכם‪.‬‬
‫‪ /.3/‬נותן השירותים יגיש לאישור המנהל‪ ,‬מידי חודש‪ ,‬דיווח בגין דירות לגביהן‬
‫נחתם חוזה הרכישה ובגין דירות לגביהן הושלמו פעולות הרכישה‪ ,‬במהלך‬
‫החודש‪.‬‬
‫‪ /.30‬תמורת ביצוע השירותים ישולם לנותן השירותים‪ ,‬בהתאם להצעתו בהסכם‬
‫השירותים וכמפורט בסעיף ‪ 00‬להסכם השירותים ובכפוף להגשת חשבון על‬
‫ידי נותן השירותים על כל נספחיו ואישור המנהל‪.‬‬
‫תשלומים ואשראי בגין רכישת הדירות‬
‫‪ /.33‬חשבון בנק‪:‬‬
‫‪ /.33./‬כל התשלומים שיבצע נותן השירותים בגין רכישת הדירה (לרבות‬
‫תשלום למתווך‪ ,‬לשמאי) וכל החזרי המשרד לנותן השירותים בגין‬
‫תשלומים אלו‪ ,‬יבוצעו באמצעות חשבון בנק ייעודי על שמו של נותן‬
‫השירותים‪ ,‬שיפתח נותן השירותים לנושא זה בלבד‪.‬‬
‫‪ /.33.0‬בחשבון הבנק האמור לא ייעשה כל שימוש אחר מעבר למפורט‬
‫לעיל אף לא לצורך תשלומי העמלות והתמריצים‪.‬‬
‫‪/.33.3‬‬
‫ניהול חשבון הבנק והעלויות הכרוכות בכך וכן כל עלות של‬
‫אשראי‪ ,‬ריבית‪ ,‬ופעולות אחרות בחשבון‪ ,‬יהיו על חשבון נותן‬
‫השירותים‪.‬‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪/2‬‬
‫‪/.33.4‬‬
‫נותן השירותים יעביר למנהל מידי חודש וכן ע"פ דרישה‪ ,‬דוחות‬
‫בנק מסוג‪" :‬פירוט תנועות"‪" ,‬ריכוז יתרות" או כל דו"ח רלוונטי‬
‫לשימוש הנעשה בכספים במסגרת אותו חשבון‪.‬‬
‫‪ /.34‬תשלומי החזר‪:‬‬
‫‪/.34./‬‬
‫כאמור‪ ,‬נותן השירותים ישלם מחשבונו את תשלומי הרכישה של‬
‫הדירות‪ ,‬בהתאם למועדי התשלום ולהתניות המפורטים בחוזי‬
‫הרכישה‪ ,‬ויגיש חשבון למשרד בהתאם‪.‬‬
‫‪/.34.0‬‬
‫על נותן השירותים לצרף לחשבון שיעביר למשרד את המסמכים‬
‫הקשורים בשלבי התשלום‪ :‬חוזה חתום‪ ,‬כתב העברת רכוש (כה"ר)‬
‫אישור רישום הערת אזהרה‪ ,‬אישור רישום ברשם המשכונות‪ ,‬אישור‬
‫רמ"י על ביצוע העברת הזכויות‪ ,‬תעודת רישום הזכויות בדירה בספרי‬
‫רישום המקרקעין‪ ,‬אישור על קבלת הדירה ע"י החברה המאכלסת‬
‫וכן אישור מבעל הדירה על קבלת התשלומים)‪.‬‬
‫‪/.34.3‬‬
‫המשרד‪ ,‬יעביר לחשבון הבנק של נותן השירותים‪ ,‬את סכומי‬
‫התשלום ששולם לבעלי הדירה תוך ‪ /4‬ימי עבודה מיום קבלת‬
‫החשבון במשרד הכולל את כל המסמכים הנדרשים‪ .‬יובהר כי רק‬
‫חשבון שיוגש בשלמות כנדרש‪ ,‬ייחשב שהתקבל במשרד‪.‬‬
‫‪ /.34.4‬מובהר בזאת כי‪ ,‬היה וימצא המשרד ליקויים מהותיים בחוזה‪ ,‬או‬
‫בתהליך הרכישה כגון בהערת האזהרה‪ ,‬או ברישום הבעלות או‬
‫בקבלת הדירה‪ ,‬רשאי המשרד לעכב את העברת סכומי התשלום עד‬
‫לתיקון אותם הליקויים ע"י נותן השירותים‪ ,‬ללא מתן כל פיצוי‬
‫שהוא בגין נזק ועלויות שיגרמו לנותן השירותים‪.‬‬
‫‪ /.31‬אשראי‪:‬‬
‫‪/.31./‬‬
‫המשרד רשאי להעמיד לרשות נותן השירותים ולפי בקשתו‪,‬‬
‫בסמוך ולאחר חתימת ההסכם עם המשרד אשראי בהיקף של עד ‪1‬‬
‫מיליון ‪ .₪‬במקרה של גידול בתקציב השנתי‪ ,‬יפעל המשרד להגדיל‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪//‬‬
‫את האשראי בשיעור של ‪ /2%‬מהתקציב הנוסף והכל בכפוף למגבלות‬
‫התקציב‪.‬‬
‫‪/.31.0‬‬
‫כתנאי לקבלת האשראי ימציא נותן השירותים למשרד‪ ,‬ערבות‬
‫בנקאית אוטונומית בנוסח שנקבע ע"י המשרד‪ ,‬בגובה ‪/22%‬‬
‫מהאשראי האמור‪ ,‬למשך כל תקופת מתן האשראי (מיום קבלת‬
‫האשראי ועד להחזרתו)‪.‬‬
‫‪ /.31.3‬לאחר ביצוע ההתקשרות עם המשרד ועם קבלת הערבות האמורה‪,‬‬
‫יעביר המשרד את האשראי הנ"ל לחשבון הבנק הייעודי שפתח נותן‬
‫השירותים‪.‬‬
‫‪/.31.4‬‬
‫נותן השירותים יהיה מנוע משימוש באשראי לכל צורך שהוא‪,‬‬
‫למעט התשלומים לבעלי הדירות הנרכשות על פי חוזה הרכישה‬
‫שנחתם עימם‪ ..‬נותן השירותים יהיה מנוע משימוש בכספי האשראי‬
‫לביצוע השקעות כספיות כלשהן (כגון‪ :‬מניות‪ ,‬מט"ח‪ ,‬אג"ח‪ ,‬קרנות‬
‫וכד') למעט פיקדונות קצרי מועד‪ ,‬שמועד התחדשותם אינו עולה על‬
‫‪ /4‬יום‪ .‬נותן השירותים יהיה זכאי לתשואה המתקבלת מכספי‬
‫האשראי‪.‬‬
‫תקופת ההתקשרות‬
‫‪ /.33‬תקופת ההתקשרות בין המשרד לזוכה הינה למשך ‪ /0‬חודשים מיום חתימת‬
‫ההסכם על ידי כל מורשי החתימה של המשרד‪.‬‬
‫‪ /.37‬נשמרת למשרד הבינוי זכות ברירה (אופציה) להארכת תוקף ההתקשרות‬
‫לתקופות נוספות של עד ‪ 3‬שנים סה"כ (‪ 4‬שנים במצטבר‪ ,‬כולל שנת‬
‫ההתקשרות הראשונה)‪ ,‬ע"פ שיקול דעתו וכפוף לצורך‪ ,‬ליתרת הכספים בקרן‪,‬‬
‫למגבלות התקציב‪ ,‬לחוק התקציב ותקנותיו ובהתאם להחלטות ועדת‬
‫המכרזים של המשרד‪ .‬בכל מקרה יובהר כי התקציב לרכישת הדירות תלוי‬
‫בהכנסות ממכירת דירות בהתאם לחוק כפי שתואר בסעיף ‪./‬‬
‫‪ /.38‬לגבי דירות בגינן נחתם חוזה הרכישה במשך תקופת ההתקשרות‪ -‬נתונה‬
‫למשרד זכות ברירה להאריך את ההסכם עם נותן השירותים עד להשלמת‬
‫פעולת הרכישה‪ ,‬לרבות ביצוע הרישום‪.‬‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪/0‬‬
‫היקף ההתקשרות‬
‫‪ /.31‬במסגרת מכרז זה‪ ,‬בתכנית המשרד לרכוש כ‪ 322-‬יחידות דיור למלאי בסך‬
‫הכל על ידי כל הזוכים בכל היישובים בארץ‪.‬‬
‫‪ /.42‬היקף השירותים המבוקשים יהיה על בסיס תפוקה בהיקף של רכישה של‬
‫לפחות ‪ /22‬דירות במשך ‪ /0‬חודשים‪.‬‬
‫‪ /.4/‬רכישות אלה יתבצעו‪ ,‬בין היתר‪ ,‬מתוך הפריסה הבאה (הפריסה הינה‬
‫להמחשה בלבד ועשוי שיחולו בה שינויים בהתאם לצרכים)‪:‬‬
‫סמל‬
‫יישוב‬
‫‪2400‬‬
‫‪1020‬‬
‫‪1020‬‬
‫‪1020‬‬
‫‪565‬‬
‫‪565‬‬
‫‪565‬‬
‫‪2600‬‬
‫‪2600‬‬
‫‪2600‬‬
‫‪3570‬‬
‫‪70‬‬
‫‪70‬‬
‫‪70‬‬
‫‪7100‬‬
‫‪7100‬‬
‫‪7100‬‬
‫‪2530‬‬
‫‪2530‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪9000‬‬
‫‪9200‬‬
‫‪9200‬‬
‫‪2610‬‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫שם ישוב‬
‫אור יהודה‬
‫אור עקיבא‬
‫אור עקיבא‬
‫אור עקיבא‬
‫אזור‬
‫אזור‬
‫אזור‬
‫אילת‬
‫אילת‬
‫אילת‬
‫אריאל‬
‫אשדוד‬
‫אשדוד‬
‫אשדוד‬
‫אשקלון‬
‫אשקלון‬
‫אשקלון‬
‫באר יעקב‬
‫באר יעקב‬
‫באר שבע‬
‫באר שבע‬
‫באר שבע‬
‫בית שאן‬
‫בית שאן‬
‫בית שמש‬
‫סה"כ‬
‫דירות‬
‫מצומצם‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫מס'‬
‫חדרים‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫מתוכם מגבלת קומה‬
‫קומה ‪2‬‬
‫קומה ‪1‬‬
‫ק"ק‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4‬‬
‫‪/3‬‬
‫‪2610‬‬
‫‪2610‬‬
‫‪3780‬‬
‫‪3780‬‬
‫‪6100‬‬
‫‪6100‬‬
‫‪6100‬‬
‫‪9800‬‬
‫‪9800‬‬
‫‪9800‬‬
‫‪6200‬‬
‫‪6200‬‬
‫‪6200‬‬
‫‪1292‬‬
‫‪681‬‬
‫‪681‬‬
‫‪681‬‬
‫‪6300‬‬
‫‪6300‬‬
‫‪2200‬‬
‫‪9700‬‬
‫‪9700‬‬
‫‪9700‬‬
‫‪6400‬‬
‫‪6400‬‬
‫‪6400‬‬
‫‪9300‬‬
‫‪9300‬‬
‫‪6500‬‬
‫‪6500‬‬
‫‪6500‬‬
‫‪6600‬‬
‫‪6600‬‬
‫‪6600‬‬
‫‪4000‬‬
‫‪4000‬‬
‫‪4000‬‬
‫‪2034‬‬
‫‪6700‬‬
‫‪6700‬‬
‫‪2100‬‬
‫‪2660‬‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫בית שמש‬
‫בית שמש‬
‫ביתר עילית‬
‫ביתר עילית‬
‫בני ברק‬
‫בני ברק‬
‫בני ברק‬
‫בנימינה‪-‬גבעת עדה*‬
‫בנימינה‪-‬גבעת עדה*‬
‫בנימינה‪-‬גבעת עדה*‬
‫בת ים‬
‫בת ים‬
‫בת ים‬
‫ג'דיידה‪-‬מכר‬
‫גבעת שמואל‬
‫גבעת שמואל‬
‫גבעת שמואל‬
‫גבעתיים‬
‫גבעתיים‬
‫דימונה‬
‫הוד השרון‬
‫הוד השרון‬
‫הוד השרון‬
‫הרצלייה‬
‫הרצלייה‬
‫הרצלייה‬
‫זכרון יעקב‬
‫זכרון יעקב‬
‫חדרה‬
‫חדרה‬
‫חדרה‬
‫חולון‬
‫חולון‬
‫חולון‬
‫חיפה‬
‫חיפה‬
‫חיפה‬
‫חצור הגלילית‬
‫טבריה‬
‫טבריה‬
‫טירת כרמל‬
‫יבנה‬
‫‪4‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪9‬‬
‫‪18‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪18‬‬
‫‪14‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪15‬‬
‫‪19‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪/4‬‬
‫‪2660‬‬
‫‪2660‬‬
‫‪9400‬‬
‫‪9400‬‬
‫‪831‬‬
‫‪831‬‬
‫‪3000‬‬
‫‪3000‬‬
‫‪3000‬‬
‫‪168‬‬
‫‪168‬‬
‫‪168‬‬
‫‪6900‬‬
‫‪6900‬‬
‫‪6900‬‬
‫‪1139‬‬
‫‪7000‬‬
‫‪7000‬‬
‫‪874‬‬
‫‪874‬‬
‫‪28‬‬
‫‪28‬‬
‫‪48‬‬
‫‪1063‬‬
‫‪99‬‬
‫‪9100‬‬
‫‪9100‬‬
‫‪9100‬‬
‫‪7200‬‬
‫‪7200‬‬
‫‪7200‬‬
‫‪7300‬‬
‫‪7300‬‬
‫‪7300‬‬
‫‪1061‬‬
‫‪1061‬‬
‫‪2500‬‬
‫‪246‬‬
‫‪246‬‬
‫‪246‬‬
‫‪7400‬‬
‫‪7400‬‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫יבנה‬
‫יבנה‬
‫יהוד‬
‫יהוד‬
‫ירוחם‬
‫ירוחם‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫כפר יונה‬
‫כפר יונה‬
‫כפר יונה‬
‫כפר סבא‬
‫כפר סבא‬
‫כפר סבא‬
‫כרמיאל‬
‫לוד‬
‫לוד‬
‫מגדל העמק‬
‫מגדל העמק‬
‫מזכרת בתיה‬
‫מזכרת בתיה‬
‫מנחמיה‬
‫מעלות‪-‬תרשיחא‬
‫מצפה רמון‬
‫נהרייה‬
‫נהרייה‬
‫נהרייה‬
‫נס ציונה‬
‫נס ציונה‬
‫נס ציונה‬
‫נצרת‬
‫נצרת‬
‫נצרת‬
‫נצרת עילית‬
‫נצרת עילית‬
‫נשר‬
‫נתיבות‬
‫נתיבות‬
‫נתיבות‬
‫נתניה‬
‫נתניה‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪11‬‬
‫‪13‬‬
‫‪24‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪18‬‬
‫‪13‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪/1‬‬
‫‪7400‬‬
‫‪7600‬‬
‫‪7600‬‬
‫‪7600‬‬
‫‪7700‬‬
‫‪7700‬‬
‫‪7700‬‬
‫‪2560‬‬
‫‪53‬‬
‫‪53‬‬
‫‪53‬‬
‫‪7800‬‬
‫‪7800‬‬
‫‪7800‬‬
‫‪7900‬‬
‫‪7900‬‬
‫‪7900‬‬
‫‪8000‬‬
‫‪8000‬‬
‫‪195‬‬
‫‪195‬‬
‫‪195‬‬
‫‪2620‬‬
‫‪2620‬‬
‫‪2620‬‬
‫‪3611‬‬
‫‪6800‬‬
‫‪6800‬‬
‫‪6800‬‬
‫‪9500‬‬
‫‪9500‬‬
‫‪2630‬‬
‫‪2630‬‬
‫‪2630‬‬
‫‪2300‬‬
‫‪9600‬‬
‫‪9600‬‬
‫‪469‬‬
‫‪469‬‬
‫‪2800‬‬
‫‪8200‬‬
‫‪1034‬‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫נתניה‬
‫עכו‬
‫עכו‬
‫עכו‬
‫עפולה‬
‫עפולה‬
‫עפולה‬
‫ערד‬
‫עתלית‬
‫עתלית‬
‫עתלית‬
‫פרדס חנה‪-‬כרכור‬
‫פרדס חנה‪-‬כרכור‬
‫פרדס חנה‪-‬כרכור‬
‫פתח תקוה‬
‫פתח תקוה‬
‫פתח תקוה‬
‫צפת‬
‫צפת‬
‫קדימה‬
‫קדימה‬
‫קדימה‬
‫קריית אונו‬
‫קריית אונו‬
‫קריית אונו‬
‫קריית ארבע‬
‫קריית אתא‬
‫קריית אתא‬
‫קריית אתא‬
‫קריית ביאליק‬
‫קריית ביאליק‬
‫קריית גת‬
‫קריית גת‬
‫קריית גת‬
‫קריית טבעון‬
‫קריית ים‬
‫קריית ים‬
‫קריית עקרון‬
‫קריית עקרון‬
‫קריית שמונה‬
‫קרית מוצקין‬
‫קרית מלאכי‬
‫‪9‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪10‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪12‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪22‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪/3‬‬
‫קרית מלאכי‬
‫קרית מלאכי‬
‫ראש העין‬
‫ראש העין‬
‫ראשון לציון‬
‫ראשון לציון‬
‫ראשון לציון‬
‫רחובות‬
‫רחובות‬
‫רחובות‬
‫רכסים‬
‫רמלה‬
‫רמלה‬
‫רמלה‬
‫רמת גן‬
‫רמת גן‬
‫רמת גן‬
‫רמת השרון‬
‫רמת השרון‬
‫רעננה‬
‫רעננה‬
‫שדרות‬
‫שדרות‬
‫שלומי‬
‫תל אביב ‪-‬יפו‬
‫תל אביב ‪-‬יפו‬
‫תל אביב ‪-‬יפו‬
‫תל מונד‬
‫סה"כ‬
‫‪1034‬‬
‫‪1034‬‬
‫‪2640‬‬
‫‪2640‬‬
‫‪8300‬‬
‫‪8300‬‬
‫‪8300‬‬
‫‪8400‬‬
‫‪8400‬‬
‫‪8400‬‬
‫‪922‬‬
‫‪8500‬‬
‫‪8500‬‬
‫‪8500‬‬
‫‪8600‬‬
‫‪8600‬‬
‫‪8600‬‬
‫‪2650‬‬
‫‪2650‬‬
‫‪8700‬‬
‫‪8700‬‬
‫‪1031‬‬
‫‪1031‬‬
‫‪812‬‬
‫‪5000‬‬
‫‪5000‬‬
‫‪5000‬‬
‫‪154‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪13‬‬
‫‪22‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪650‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪52‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪160‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪51‬‬
‫אופן הגשת ההצעה ומסמכי המכרז‬
‫‪ /.40‬את מסמכי המכרז‪ ,‬טפסיו ונספחיו ניתן להוריד מאתר האינטרנט של מינהל‬
‫הרכש הממשלתי שכתובתו‪. www.mr.gov.il :‬‬
‫‪ /.43‬על המציע להגיש את הצעתו באופן הבא‪:‬‬
‫‪ /.43./‬כתב המכרז המלא ונספחיו חתום בכל עמוד בחתימה וחותמת של‬
‫המציע‪.‬‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪/7‬‬
‫‪/.43.0‬‬
‫פרוטוקול שאלות ותשובות חתום בכל עמוד בחתימה וחותמת של‬
‫המציע‪.‬‬
‫‪/.43.3‬‬
‫נוסח הסכם ההתקשרות ונספחיו חתום בכל עמוד בחתימה‬
‫וחותמת של המציע‪.‬‬
‫‪/.43.4‬‬
‫טפסי ההצעה כשהם מלאים וחתומים בכל עמוד בחתימה‬
‫וחותמת של המציע‪.‬‬
‫‪/.43.1‬‬
‫אישור תשלום עבור חוברת המכרז‪.‬‬
‫‪/.43.3‬‬
‫ערבות הגשה‪.‬‬
‫‪ /.44‬המציע רשאי לציין בהצעתו מראש בצירוף נימוקים לכך‪ ,‬אילו סעיפים‬
‫בהצעתו חסויים בפני הצגה למתחרים במידה והצעתו תבחר‪ .‬למרות זאת‪,‬‬
‫ועדת המכרזים תהיה רשאית‪ ,‬עפ"י שיקול דעתה‪ ,‬להציג בפני המציעים שלא‬
‫זכו במכרז‪ ,‬כל מסמך אשר להערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או‬
‫מקצועי והוא דרוש על מנת לעמוד בתקנות חובת המכרזים‪ .‬בכל מקרה‪ ,‬אם‬
‫לא סומנו סעיפים כנדרש יראו בדבר משום הסכמתו לכך כי אין כל מניעה‬
‫לגילוי אותם סעיפים‪ .‬המציע לא יוכל לעיין בהצעה הזוכה בסעיפים אותם‬
‫סימן כחסויים בהצעתו‪.‬‬
‫‪ /.41‬על המציע למלא את כל הסעיפים והטבלאות המפורטים בנספחי המכרז‪,‬‬
‫ובפרט‬
‫את טופס הצעת המחיר המצורף כנספח טו‪ .‬כל תוספת‪ ,‬שינוי או הסתייגות‬
‫ביחס לחוברת המכרז לרבות בחוזה ההתקשרות‪ ,‬בין אם ייעשו בגוף חוברת‬
‫המכרז‪ ,‬במכתב נלווה‪ ,‬או בכל דרך אחרת הנם חסרי תוקף ומקנים למזמין‬
‫זכות לפסול את ההצעה‪ .‬למען הסר ספק מובהר כי במקרה של זכייה‪ ,‬ההצעה‬
‫המחייבת את המזמין אינה כוללת את השינויים והתוספות‪.‬‬
‫‪ /.43‬מציע המעוניין להשתתף במכרז יגיש למזמין את הצעתו בשני עותקים (אחד‬
‫מהם יוגדר ויסומן כמקור)‪ ,‬במעטפה סגורה היטב‪ ,‬מלאה ושלמה הכוללת את‬
‫כל המסמכים הדרושים‪ ,‬ועליה יצוינו בכתב ברור מספר המכרז ונושא‬
‫ההתקשרות‪ .‬טופס הצעת המחיר יוכנס לתוך מעטפה נוספת‪ ,‬סגורה היטב‪,‬‬
‫(עליה יירשם "הצעת מחיר") אשר תוכנס גם היא לתוך מעטפת המכרז‪ .‬מודגש‬
‫בזה שפרטי הצעת המחיר או העתק ממנה לא יופיעו במסמכים (למעט בתוך‬
‫מעטפת הצעת המחיר הסגורה) בשום דרך שהיא‪ .‬על המעטפות יש לכתוב את‬
‫שם המכרז ומספרו‪ .‬המציע ידביק על הצד החיצוני של המעטפה מעטפה‬
‫נוספת‪ ,‬סגורה היטב‪ ,‬ללא פרטי המציע על גבה‪ ,‬ובתוכה יופיעו שם המציע‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪/8‬‬
‫ופרטי איש קשר מטעמו (מספר טלפון וכתובת) לשם החזרת המעטפה במקרה‬
‫הצורך‪.‬‬
‫‪ /.47‬את הצעות המכרז יש להפקיד בתיבת המכרזים במשרד‪ ,‬רח' קלרמון גאנו ‪,3‬‬
‫קריית הממשלה‪ ,‬מזרח ירושלים בניין א' בחדר הדואר בקומת הקרקע‪.‬‬
‫‪ /.48‬המועד האחרון להגשת הצעות הינו עד יום שני כ"ט אייר תשע"ה ‪/1.1.02/1‬‬
‫בשעה ‪ ./0:22‬הצעות שתתקבלנה מאוחר יותר ולא תהיינה בתיבת המכרזים‪,‬‬
‫תפסלנה‪.‬‬
‫‪ /.41‬משלוח ההצעה בדואר או ע"י שירות הובלה כלשהי‪ ,‬יהיה באחריות הבלעדית‬
‫של המציע‪.‬‬
‫‪ /.12‬מציע שיש לו שאלות‪ ,‬הערות בקשר לתנאי המכרז‪ ,‬מסמכי המכרז או כל חלק‬
‫מהם מוזמן לפנות בכתב בדוא"ל בלבד אל גב' אירית פרידלנדר‪ ,‬בדוא"ל‪:‬‬
‫‪ [email protected]‬עד ליום י"א אייר תשע"ה ‪ 02.3.02/3‬שעה ‪. /0:22‬‬
‫הפנייה ת כלול את שם המציע‪ ,‬שם הפונה מטעמו‪ ,‬מען המציע ומספרי הטלפון‬
‫הפקס והדוא"ל שלו‪ .‬לא יענו פניות טלפוניות או אחרות וכן פניות שיתקבלו‬
‫לאחר המועד האמור‪ .‬על המציע לוודא הגעת השאלות‪ ,‬בטלפון מס'‬
‫‪.20-1847130‬‬
‫תנאי סף‬
‫‪ /.1/‬רשאים להגיש הצעות למכרז זה‪ ,‬מציעים העומדים בתנאים הבאים (תנאי סף)‬
‫במצטבר‪:‬‬
‫‪/.1/./‬‬
‫המציע הינו תאגיד (חברה בע"מ או שותפות רשומה או מלכ"ר)‪.‬‬
‫‪ /.1/.0‬המציע יצרף להצעתו ערבות מכרז מבנק בארץ או מחברת ביטוח‬
‫ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על‬
‫שירותים פיננסיים (ביטוח)‪ ,‬תשמ"א‪ ,/18/-‬לקיום הצעתו במכרז‪,‬‬
‫בסך ‪ ₪ /22,222‬שתהא בתוקף ממועד הגשת ההצעות ועד לתאריך‬
‫‪ /1.1.02/1‬בהתאם לנוסח המפורט בנספח א' למכרז‪.‬‬
‫‪/.1/.3‬‬
‫המציע בעל ניסיון מוכח של לפחות ‪ 3‬שנים ב ‪ 1‬השנים האחרונות‬
‫החל מ ‪ 02/2‬בתהליך הקשור לעסקאות רכישה ו‪1‬או מכירה של דירות‬
‫בהיקף שאינו נמוך מ –‪ 42‬דירות בממוצע לשנה לא כולל דירות נופש‪,‬‬
‫דירות בהוסטלים ודירות בדיור המוגן (בתי אבות)‪ .‬נספח ב'‪.‬‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪/1‬‬
‫‪/.1/.4‬‬
‫מחזור כספי שנתי‪ ,‬מאושר ע"י רואה חשבון (ע"פ מאזן מבוקר)‪,‬‬
‫של ‪ 0‬מיליון ש"ח (לא כולל מע"מ) לכל הפחות‪ ,‬בכל אחת מהשנים‬
‫‪ 02/3‬ו –‪.02/4‬‬
‫‪ /.1/.1‬המציע ימנה מנהל הפרויקט מטעמו לביצוע השירותים ואשר‬
‫יהיה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬אחראי לקשר השוטף עם המנהל‪.‬‬
‫מנהל הפרויקט שיוצע ע"י המציע יהיה בעל ניסיון של לפחות ‪ 1‬שנים‬
‫מתוך ה ‪ /2‬שנים האחרונות החל משנת ‪ ,0221‬בתהליכים הקשורים‬
‫באיתור דירות וברכישה ו‪1‬או מכירת דירות‪ .‬הניסיון האמור יכלול‬
‫ניסיון לפחות בשניים מהתחומים הבאים ‪:‬‬
‫‪ /.1/.1./‬איתור דירות לרכישה‬
‫‪ /.1/.1.0‬ניהול מו"מ לרכישת ו‪1‬או מכירת דירות‬
‫‪ /.1/.1.3‬טיפול בתהליכי הרכישה ו‪1‬או המכירה של דירות‬
‫‪ /.1/.1.4‬ליווי נושא רישום והעברת בעלות‬
‫נספח ג‪.'/‬‬
‫‪ /.1/.3‬המציע יסתייע בביצוע המטלות בין היתר ב‪ -‬עורך דין‪ .‬עורך הדין‬
‫שיוצע ע"י המציע יהא עו"ד בעל ניסיון לפחות ב ‪ 7‬השנים האחרונות‬
‫החל מ ‪ ,0228‬בליווי משפטי של תהליכי רכישה ו‪1‬או מכירה של דירות‬
‫וברישומם בספרי רישום המקרקעין‪ .‬בנוסף‪ ,‬ב‪ 1-‬השנים האחרונות‪,‬‬
‫החל בשנת ‪ ,02/2‬עסק בתהליך רכישה ו‪1‬או מכירה של לפחות ‪/22‬‬
‫דירות שונות בשנה בממוצע‪.‬‬
‫למען הסר ספק מנהל הפרויקט לא ישמש כעו"ד במסגרת מכרז זה‪.‬‬
‫על עו"ד להיות בעל רישיון תקף לעריכת דין‪ .‬נספח ג‪.'0‬‬
‫‪ /.1/.7‬המציע יסתייע בביצוע המטלות לרבות מתן חוות דעת הנדסית‬
‫לגבי מצב הדירה והיקף שיפוצים הנדרש להבאת הדירה לדירה במצב‬
‫סביר כהגדרתו במכרז בין היתר במהנדס אזרחי‪ .‬המהנדס אזרחי‬
‫שיוצע יהא בעל ניסיון ב ‪ 3‬שנים מתוך ה ‪ /2‬שנים האחרונות החל‬
‫משנת ‪ 0221‬בביצוע בדיקות הנדסיות במבנים ובדירות‪ ,‬לרבות אך לא‬
‫רק‪ :‬ליקויי בטיחות הנדסיים‪ .,‬על המהנדס להיות בעל תעודת מהנדס‬
‫בתוקף מרשם המהנדסים‪ .‬נספח ג‪.'3‬‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪02‬‬
‫מסמכים שיש לצרף להצעה‪:‬‬
‫‪/.1/.8‬‬
‫אישור התאגדות מטעם רשות התאגידים בישראל ואישור עו"ד‬
‫לגבי ההתאגדות ומורשי החתימה מטעם המציע כמפורט בנספח ד'‪.‬‬
‫‪/.1/.1‬‬
‫נסח חברה‪1‬שותפות עדכני מרשות התאגידים בו מצוינים חובות‬
‫אגרה שנתית לשנים קודמות וכן מצוין אם החברה הינה מפרת חוק‬
‫או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק‪( .‬הנסח ניתן‬
‫להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים‪ ,‬שכתובתו‪:‬‬
‫‪ taagidim.justice.gov.il‬בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה")‪.‬‬
‫‪ /.1/./2‬קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים‬
‫(אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס)‪ ,‬תשל"ו‪ 6791-‬והתיקונים‬
‫לו‪ ,‬לרבות האישורים הבאים‪:‬‬
‫‪ /.1/./2./‬תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העדר הרשעות‬
‫בעברות לפי חוק עובדים זרים‪ ,‬תשנ"א‪ /11/-‬ולפי חוק שכר‬
‫מינימום‪ ,‬תשמ"ז‪ ./187-‬נספח ה'‪.‬‬
‫‪ /.1/./2.0‬אישור פקיד מורשה‪ ,‬רואה חשבון או יועץ מס‪ ,‬המעיד‬
‫שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה [נוסח‬
‫חדש] וחוק מס ערך מוסף‪ ,‬תשל"ו‪ /171-‬או שהוא פטור‬
‫מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן‬
‫מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי‬
‫חוק מס ערך מוסף‪.‬‬
‫‪ /.1/.//‬העתק שובר תשלום חתום ע"י בנק הדואר בסך ‪ ₪ 122‬לרכישת‬
‫מסמכי המכרז לחשבון משרד הבינוי מס' ‪2212334‬‬
‫‪ /.1/./0‬אישור שקרא את המכרז והבין את הדרישות המובאות בו עפ"י‬
‫הנוסח המובא בנספח ו'‪.‬‬
‫‪ /.1/./3‬התחייבות לקיים את ההצעה במידה ויבחר כזוכה בהתאם לנוסח‬
‫מובא בנספח יב'‪.‬‬
‫‪ /.1/./4‬התחייבות כי יעשה שימוש לצורך מכרז זה‪ ,‬אך ורק בתוכנות‬
‫מקוריות לפי הנוסח המובא בנספח ז'‪.‬‬
‫‪ /.1/./1‬הצהרה של המציע כי אינו נמצא במצב של ניגוד עניינים נספח ח'‪.‬‬
‫‪ /.1/./3‬הצגת התחייבות על שמירת סודיות בכל הקשור לנושאי‬
‫ההתקשרות‪ .‬נספח ט'‪.‬‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪0/‬‬
‫‪ /.1/./7‬המציע יצרף להצעתו אישור חתום בידי רו"ח‪ ,‬על עמידתו בדרישת‬
‫המחזור הכספי בתנאי הסף סעיף ‪ /.17.4‬נספח י'‪.‬‬
‫‪ /.1/./8‬חתימת המציע על נוסח הסכם שצורף למכרז‪ ,‬כל עמוד בנפרד‪.‬‬
‫‪ /.1/./1‬במידה והעסק בשליטת אישה‪ ,‬יש לצרף להצעה אישור רואה‬
‫חשבון ותצהיר מטעם עורך דין‪ ,‬ראה נספח יא'‪.‬‬
‫‪ /.1/.02‬פרוטוקול התשובות לשאלות‪ ,‬חתום על ידי המציע‪.‬‬
‫‪ /.1/.0/‬תעודת רישיון עו"ד של עורך הדין המוצע ותעודת רישום ברשם‬
‫המהנדסים של המהנדס האזרחי‪.‬‬
‫על המציע לעמוד בכל תנאי הסף ולהשלים את כל המסמכים הנדרשים‬
‫במסמכי המכרז‪ .‬מציע שאינו עומד בתנאי הסף‪ ,‬הצעתו תפסל על הסף ולא‬
‫תובא בחשבון בהערכת ההצעות‪.‬‬
‫אמות מידה ותהליך בחירת הזוכה‬
‫‪ /.10‬אמות המידה לבחירת הזוכה הינם ‪:‬‬
‫משקל איכות ההצעות ‪.42%‬‬
‫משקל מחיר ‪.32%‬‬
‫סעיפי משנה‬
‫ניקוד‬
‫מרבי‬
‫לסעיף‬
‫הערות‬
‫סעיף ראשי‬
‫המלצות טלפוניות על‬
‫המציע שניתנו למציע ע"י‬
‫גורמים להם ניתנו שירותי‬
‫רכישה ו‪1‬או מכירת דירות‬
‫במהלך השנים ‪02/2-02/4‬‬
‫אמינות המציע‬
‫עמידה בהתחייבויות‬
‫רמת שביעות רצון מהשרות‬
‫הערכה כללית של המציע בעיני‬
‫הממליץ‬
‫‪10‬‬
‫הממליץ יתבקש לדרג את המציע בסולם ‪/-‬‬
‫‪ /2‬מציע שידורג ע"י הממליץ בציון ‪ /2‬יזוכה‬
‫במלוא הניקוד‪ .‬מציע שידורג ‪ 1‬ומטה יזוכה‬
‫ב "‪ "2‬נקודות‪ .‬על כל ציון מעל ‪ 1‬יזוכה‬
‫בנקודה אחת‪.‬‬
‫ניסיון וכישורי מנהל‬
‫הפרויקט‬
‫השכלה‪ -‬בעל תואר ראשון‬
‫לפחות המוכר ע" המועצה‬
‫להשכלה גבוהה‬
‫‪/2‬‬
‫בעל תואר ראשון יקבל ‪ /2‬נקודות ומי שאינו‬
‫בעל תואר ראשון יקבל ‪ 2‬נקודות‪.‬‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪00‬‬
‫ניסיון‬
‫וכישורי‬
‫עו"ד‬
‫מציע ואנשי‬
‫ד‪ ,‬מהנדס‬
‫רויקט‬
‫מספר שנות ניסיון בתהליכים‬
‫הקשורים באיתור דירות‪,‬‬
‫ברכישת ו‪1‬או מכירת דירות‪.‬‬
‫הניסיון האמור יכלול ניסיון‬
‫בתחומים הבאים‪:‬‬
‫איתור דירות לרכישה‬‫ ניהול מו"מ לרכישת ו‪1‬או‬‫מכירת דירות‪.‬‬
‫טיפול בתהליכי הרכישה ו‪1‬או‬‫המכירה של דירות‪.‬‬
‫‪-‬ליווי רישום והעברת בעלות‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫המלצות על מנהל הפרויקט‪:‬‬
‫מקצועיות‪ ,‬אמינות‬
‫הערכה כללית בעיני הממליץ‬
‫‪/2‬‬
‫הממליץ יתבקש לדרג את מנהל הפרויקט‬
‫בסולם ‪. /-/2‬מנהל פרויקט שידורג ע"י‬
‫הממליץ בציון ‪ /2‬יזוכה במלוא הניקוד‪.‬‬
‫מנהל פרויקט שידורג ‪ 1‬ומטה יזוכה ב "‪"2‬‬
‫נקודות‪.‬‬
‫המלצות על העורך דין‪:‬‬
‫מקצועיות‪ ,‬אמינות‬
‫הערכה כללית בעיני הממליץ‬
‫‪/1‬‬
‫הממליץ יתבקש לדרג את עו"ד בסולם ‪/-/2‬‬
‫‪.‬מי שידורג ע"י הממליץ בציון ‪ /2‬יזוכה‬
‫במלוא הניקוד‪ .‬מי שידורג ‪ 1‬ומטה יזוכה ב‬
‫"‪ "2‬נקודות‪.‬‬
‫התרשמות חברי הועדה‬
‫מהמציע ואנשי הצוות‬
‫‪32‬‬
‫ניקוד‬
‫על כל שנת ניסיון כמוגדר יקבל ‪ 0‬נקודות‪.‬‬
‫מציע המוכיח ניסיון בארבעת התחומים‬
‫יקבל ‪ 4‬נקודות נוספות‪.‬‬
‫מציע המוכיח ניסיון בשלושה תחומים יקבל‬
‫‪ 3‬נקודות נוספות‪.‬‬
‫סך הנקודות לסעיף זה בכל מקרה לא יעבור‬
‫את ה ‪ 01‬נקודות‪.‬‬
‫‪/22‬‬
‫יהיה‬
‫המשרד‬
‫לראיין‬
‫רשאי‬
‫ולבדוק ולהשתמש‬
‫שיטה‬
‫בכל‬
‫לו‬
‫הנראית‬
‫איכות‬
‫לבדיקת‬
‫ההצעות וניסיון‬
‫ואנשי‬
‫המציע‬
‫הצוות‪ . .‬המציע‬
‫למשרד‬
‫מאשר‬
‫לבצע את כל‬
‫הבדיקות‬
‫הקשורות‬
‫בכך‪.‬‬
‫והכרוכות‬
‫יזמין‬
‫המשרד‬
‫את‬
‫לראיון‬
‫הצוות‬
‫המציע‪1‬‬
‫במידת הצורך והם‬
‫מחויבים להגיע‬
‫לראיון למועד אליו‬
‫יוזמנו‪.‬‬
‫הליך בחירת ההצעה הזוכה‬
‫‪ /.13‬תנאי הכרחי להערכתה של הצעה הינו עמידת המציע בתנאי הסף‪ .‬לפיכך‪,‬‬
‫בשלב הראשון תיפסלנה ההצעות שהמציעים אותן אינם עומדים בתנאי הסף‪.‬‬
‫‪ /.14‬בשלב השני תבחנה ההצעות ותוערכנה מבחינת איכות ההצעה על ידי צוות‬
‫אותו תמנה ועדת המכרזים‪.‬‬
‫לשלב השלישי תעלינה רק הצעות שהוערכו בציון ‪ 72%‬ומעלה‪ .‬על אף‬
‫האמור לעיל‪ ,‬במקרה בו מספר ההצעות שעלו לשלב השלישי יהיה‬
‫נמוך משלוש ‪ ,‬רשאי יהיה המשרד‪ ,‬על פי שיקול דעתו‪ ,‬להעלות לשלב‬
‫ההצעה הכספית את שלוש ההצעות בעלות ציון האיכות הגבוה ביותר‬
‫ובלבד שהציון הינו גבוה מ ‪. 12%-‬‬
‫‪ /.11‬בשלב השלישי תפתחנה מעטפות הצעות המחיר‪.‬‬
‫ציוני העלות ייקבעו ע"פ החישוב הבא‪:‬‬
‫‪ /.13‬הצעת המחיר למתן השירותים לרכישת דירות למלאי בהתאם למסמכי‬
‫המכרז על נספחיו לרבות בנספח יג' למכרז – הסכם השירותים הנמוכה‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪03‬‬
‫ביותר תקבל ציון ‪ ,/22%‬ולשאר ההצעות ציון נמוך יותר השווה ביחסו ליחס‬
‫שבין כל הצעה והצעה‪ ,‬וההצעה הנמוכה ביותר על פי הנוסחה הבאה‪:‬‬
‫סכום ההצעה הנמוכה ביותר‬
‫ציון עלות ההצעה = ‪---------------------------------‬‬
‫סכום ההצעה הנבדקת‬
‫‪ /.17‬בשלב האחרון יחושב הציון המשוקלל של כל הצעה (איכות ועלות) ויקבע‬
‫דירוג המציעים לפי הניקוד המשוקלל וכמפורט לעיל‪.‬‬
‫‪ /.18‬במסגרת עידוד העדפת נשים‪ ,‬כאשר ההצעה המיטבית המשוקללת מבחינת‬
‫איכות ומחיר זהה בין שני מציעים‪ ,‬תינתן עדיפות לתאגיד המצוי בשליטת‬
‫אישה‪.‬‬
‫‪ /.11‬היה וקבלו שתי הצעות (או יותר) (שאינן עסק בשליטת אישה שקיבל עדיפות‬
‫כאמור ) ציון מיטבי זהה שהוא הציון הגבוה ביותר‪ ,‬תקבע כזוכה ההצעה‬
‫שקבלה את ציון האיכות המרבי מביניהן‪.‬‬
‫‪ /.32‬בתום השלב‪ ,‬יבחרו עד ‪ 3‬זוכים אשר הצעתם הינה המיטבית למשרד בהתאם‬
‫למפורט‪.‬‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪04‬‬
‫זכויות המשרד‬
‫‪ /.3/‬בסמכות וועדת המכרזים לבטל את המכרז‪ .‬במקרים בהם החליטה הוועדה‬
‫לבטל את המכרז וגבה המשרד תשלום עבור רכישת חוברת המכרז‪ ,‬יוחזר‬
‫תשלום זה למציעים‪ .‬יובהר‪ ,‬כי הוצאות המציעים אשר נדרשו לצורך הכנת‬
‫ההצעה למעט התשלום עבור רכישת חוברת המכרז לא יוחזרו בשם מקרה‪.‬‬
‫‪ /.30‬המשרד אינו מתחייב לבחור את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא‬
‫ואינו מתחייב למסור את ביצוע השירותים למציע אחד‪ ,‬וכן שומר לעצמו את‬
‫הזכות לקבל חלק מן ההצעה בלבד‪ ,‬או מספר הצעות או חלקן‪.‬‬
‫‪ /.33‬חלוקת העבודה בין המציעים תיקבע ע"י המשרד על פי שיקול דעתו הבלעדי‪.‬‬
‫בשנה הראשונה תחולק העבודה לפי הפירוט הבא‪:‬‬
‫מציע שדורג ‪ – /‬יתבקש לרכוש עד ‪ 032‬דירות‬
‫מציע שדורג ‪ – 0‬יתבקש לרכוש עד ‪ 022‬דירות‬
‫מציע שדורג ‪ – 3‬יתבקש לרכוש עד ‪ /42‬דירות‬
‫בתום שנה תבוצע החלוקה לפי מידת שביעות רצון של המשרד‪.‬‬
‫תנאים כלליים‬
‫‪ /.34‬מהזוכה במכרז זה יידרש‪:‬‬
‫‪ /.34./‬לחתום על חוזה בדבר ביצוע השירותים בהתאם לדרישות המכרז‬
‫ופרטי ההצעה שיאושרו על ידי המשרד‪.‬‬
‫‪ /.34.0‬להמציא ערבות בנקאית אוטונומית‪ ,‬צמודה למדד‪ ,‬לביצוע‬
‫השירותים‪ ,‬בנוסח שייקבע על ידי המשרד‪ .‬הערבות תהא לפקודת‬
‫משרד הבינוי‪( ,‬לכל מציע בנפרד בהתאם להערכת כמות הדירות‬
‫שירכוש)‪ .‬הערבות תהיה בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות ‪+‬‬
‫שנה ו‪1‬או עד השלמת כל פעולות הרכישה של דירות לגביהן נחתם‬
‫חוזה הרכישה במשך תקופת ההתקשרות ו‪1‬או רישום הזכויות‬
‫בדירות שנרכשו ע"י המשרד בלשכת רישום המקרקעין‪ ,‬לפי‬
‫המאוחר מבניהם‪.‬‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪01‬‬
‫‪ /.34.3‬להמציא אישורים מחברת הביטוח על קיומן של הפוליסות‬
‫הנדרשות בסעיפים‪ ,‬בנוסח המפורט בנספח הביטוח לחוזה‬
‫ההתקשרות‪.‬‬
‫‪ /.34.4‬נותן השירותים יגיש למשרד את הערבות הנ"ל בצירוף החוזה‬
‫חתום על ידי המורשים מטעמו‪ ,‬וכן אישורים לקיומן של פוליסות‬
‫הביטוחים הנדרשים‪ ,‬תוך שבוע ימים מיום קבלת החוזה‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫ועדת המכרזים‬
‫משרד הבינוי‬
‫האמור במכרז זה הוא קניינה הרוחני של הממשלה אשר מועבר למציע לצורך הגשת ההצעה‬
‫בלבד‪ .‬אין לעשות בו שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪03‬‬
‫נספח א' – ערבות הגשה‬
‫שם הבנק‪1‬חברת הביטוח ________________‬
‫מס' הטלפון ________________________‬
‫מס' הפקס‪________________________ :‬‬
‫כתב ערבות‬
‫לכבוד‬
‫ממשלת ישראל‬
‫באמצעות משרד הבינוי‬
‫הנדון‪ :‬ערבות מס'____________‬
‫אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ‪₪ /22,222‬‬
‫(במילים מאה אלף ‪ )₪‬מתאריך ‪( /811102/1‬תאריך תחילת תוקף הערבות)‬
‫אשר תדרשו מאת‪(____________________________________________ :‬להלן "החייב")‬
‫בקשר עם מכרז ‪ /102/1‬למתן שירותי רכישה של דירות נ"ר למלאי עבור משרד הבינוי‪.‬‬
‫אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך ‪ /1‬יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב‬
‫בדואר רשום‪ ,‬מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא‬
‫שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם‪ ,‬או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת‬
‫החייב‪ .‬ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ‪ /811102/1‬עד תאריך ‪./111102/1‬‬
‫דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק‪1‬חב' הביטוח שכתובתו ____________________‬
‫שם הבנק‪1‬חברת הביטוח‪________________________ :‬‬
‫__________________________________‬
‫מס' הבנק ומס' הסניף‬
‫___________________________‬
‫כתובת סניף הבנק‪1‬חברת הביטוח‬
‫ערבות זו אינה ניתנת להעברה‬
‫________________‬
‫תאריך‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫________________‬
‫שם מלא‬
‫________________‬
‫חתימה וחותמת‬
‫‪07‬‬
‫נספח ב' – ניסיון המציע‬
‫ניסיון המציע‬
‫שם ‪_________________________________________ :‬‬
‫תיאור מפורט של המציע‪ ,‬מומחיותו‪ ,‬התמחותו וניסיונו הרלוונטי‪ ,‬הכולל פרופיל של המשרד אשר‬
‫יפורטו בו גם מספר העובדים המועסקים במשרד‬
‫_______________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫פירוט האמצעים המצויים בידי המציע לצורך ביצוע השירותים _______________‬
‫____________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫מספר שנות ניסיון כללי בתחום הרלוונטי למכרז‪________________ :‬‬
‫יובהר כי מאחר וציוני האיכות ניתנים גם עבור ניסיון מעבר לקבוע בתנאי הסף‪ 0‬רשאי המציע‬
‫לצרף אסמכתאות נוספות מעבר לקבוע בתנאי הסף‪.‬‬
‫שירותים רלוונטיים למכרז זה שבוצעו על ידי המציע ב – ‪ 3‬שנים מתוך ‪ 1‬השנים האחרונות החל‬
‫משנת‪ 02/2-‬בנושאים המבוקשים בהתאם לתנאי הסף‪:‬‬
‫שם‬
‫הלקוח‪1‬מזמין‬
‫תיאור השירותים‬
‫כולל מגוון‬
‫הפעילות‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫היקף כמותי של תקופת ביצוע התהליך אחראי על השירותים‬
‫אצל הלקוח מס' טלפון‬
‫תאריך‬
‫רכישה או מכירה של תאריך‬
‫דירות‬
‫וטלפון נייד (ממליצים)‬
‫סיום‬
‫התחלה‬
‫יש לצרף אסמכתאות והמלצות‪.‬‬
‫במידת הצורך ניתן להוסיף עמוד נוסף להרחבת הטבלה והמלל‪.‬‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪08‬‬
‫נספח ג' – ערבות ביצוע‬
‫טופס ערבות ביצוע‬
‫שם הבנק‪1‬חברת הביטוח ________________‬
‫מס' הטלפון ________________________‬
‫מס' הפקס‪________________________ :‬‬
‫כתב ערבות‬
‫לכבוד‬
‫ממשלת ישראל‬
‫באמצעות משרד הבינוי‬
‫הנדון‪ :‬ערבות מס'____________‬
‫אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך __________________________________‬
‫(במילים _______________________________________________________________)‬
‫שיוצמד למדד המחירים לצרכן ) _____________________________ (רלוונטי בהתקשרויות‬
‫מעל ‪ /8‬חודש) מתאריך ________________________ (תאריך תחילת תוקף הערבות)‬
‫אשר תדרשו מאת‪(____________________________________________ :‬להלן "החייב")‬
‫בקש ר עם הזמנה‪1‬חוזה ____________________________________________________‬
‫אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך ‪ /1‬יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב‬
‫בדואר רשום‪ ,‬מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא‬
‫שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם‪ ,‬או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת‬
‫החייב‪.‬‬
‫ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ______________ עד תאריך _______________‬
‫דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק‪1‬חב' הביטוח שכתובתו ____________________‬
‫שם הבנק‪1‬חברת הביטוח‪________________________ :‬‬
‫__________________________________‬
‫מס' הבנק ומס' הסניף‬
‫___________________________‬
‫כתובת סניף הבנק‪1‬חברת הביטוח‬
‫ערבות זו אינה ניתנת להעברה‬
‫________________‬
‫תאריך‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫________________‬
‫שם מלא‬
‫________________‬
‫חתימה וחותמת‬
‫‪01‬‬
‫נספח ג'‪ – /‬ניסיון מנהל הפרויקט‬
‫ניסיון מנהל פרויקט‬
‫שם ‪_________________________________________ :‬‬
‫השכלה‪_________________________________________ :‬‬
‫מספר שנות ניסיון כללי ‪________________ :‬‬
‫תיאור מפורט של התמחותו וניסיונו הרלוונטי של מנהל הפרויקט‪:‬‬
‫_______________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫יובהר כי מאחר וציוני האיכות ניתנים גם עבור ניסיון מעבר לקבוע בתנאי הסף‪ 0‬ניתן לצרף‬
‫אסמכתאות נוספות מעבר לקבוע בתנאי הסף‪.‬‬
‫שירותים שבוצעו על ידי ב – ‪ 1‬שנים מתוך ‪ /2‬השנים האחרונות החל מ‪0221-‬‬
‫בנושאים המבוקשים בהתאם לתנאי הסף‪:‬‬
‫שם‬
‫הלקוח‪1‬מזמין‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫מועד ביצוע‬
‫תיאור השירותים‬
‫תאריך‬
‫כולל התחום אליו תאריך‬
‫הם‬
‫סיום‬
‫משתייכים התחלה‬
‫מתוך התחומים‬
‫הרשומים בסעיף‬
‫‪/.15.1‬‬
‫אחראי על השירותים‬
‫אצל הלקוח מס' טלפון‬
‫וטלפון נייד (ממליצים)‬
‫יש לצרף אסמכתאות‪ ,‬קורות חיים‪ ,‬תעודות המעידות על השכלה והכשרה‪ ,‬המלצות‬
‫וכיוצ"ב‬
‫במידת הצורך ניתן להוסיף עמוד נוסף להרחבת הטבלה והמלל‪.‬‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪32‬‬
‫נספח ג'‪ – 0‬ניסיון עו"ד‬
‫נסיון עו"ד‬
‫שם ‪_________________________________________ :‬‬
‫השכלה‪_________________________________________ :‬‬
‫מספר שנות ניסיון כללי ‪________________ :‬‬
‫תיאור מפורט של התמחותו וניסיונו הרלוונטי של עו"ד‪:‬‬
‫_______________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫יובהר כי מאחר וציוני האיכות ניתנים גם עבור ניסיון מעבר לקבוע בתנאי הסף‪ 0‬ניתן לצרף‬
‫אסמכתאות נוספות מעבר לקבוע בתנאי הסף‪.‬‬
‫שירותים שבוצעו על ידי ב –‪ 7‬שנים האחרונות החל מ‪0221-‬‬
‫בנושאים המבוקשים בהתאם לתנאי הסף‪:‬‬
‫שם‬
‫הלקוח‪1‬מזמין‬
‫תיאור השירותים‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫מועד ביצוע‬
‫תאריך‬
‫היקף כמותי של תאריך‬
‫סיום‬
‫התחלה‬
‫רכישה‬
‫ו‪1‬או מכירה של‬
‫דירות‬
‫אחראי על השירותים‬
‫אצל הלקוח מס' טלפון‬
‫וטלפון נייד (ממליצים)‬
‫יש לצרף אסמכתאות‪ ,‬קורות חיים‪ ,‬רישיון תקף של עריכת דין‪ ,‬תעודות המעידות על‬
‫השכלה והכשרה‪ ,‬המלצות וכיוצ"ב‬
‫במידת הצורך ניתן להוסיף עמוד נוסף להרחבת הטבלה והמלל‪.‬‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪3/‬‬
‫נספח ג‪ – '3‬ניסיון המהנדס‬
‫ניסיון המהנדס‬
‫שם ‪_________________________________________ :‬‬
‫השכלה‪_________________________________________ :‬‬
‫מספר שנות ניסיון כללי ‪________________ :‬‬
‫תיאור מפורט של התמחותו וניסיונו הרלוונטי של המהנדס‪:‬‬
‫_______________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________‬
‫יובהר כי מאחר וציוני האיכות ניתנים גם עבור ניסיון מעבר לקבוע בתנאי הסף‪ ,‬ניתן לצרף‬
‫אסמכתאות נוספות מעבר לקבוע בתנאי הסף‪.‬‬
‫שירותים שבוצעו על ידי ב – ‪ 3‬שנים מתוך ‪ /2‬השנים האחרונות החל מ‪0221-‬‬
‫בנושאים המבוקשים בהתאם לתנאי הסף‪:‬‬
‫שם‬
‫הלקוח‪1‬מזמין‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫תיאור השירותים‬
‫והיקפם‬
‫מועד ביצוע‬
‫תאריך‬
‫תאריך‬
‫סיום‬
‫התחלה‬
‫אחראי על השירותים אצל הלקוח‬
‫מס' טלפון וטלפון נייד‬
‫יש לצרף אסמכתאות‪ ,‬קורות חיים‪ ,‬תעודת מהנדס בתוקף מרשם המהנדסים‪ ,‬תעודות‬
‫המעידות על השכלה והכשרה‪ ,‬המלצות וכיוצ"ב‬
‫במידת הצורך ניתן להוסיף עמוד נוסף להרחבת הטבלה והמלל‪.‬‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪30‬‬
‫נספח ד' – אישור עו"ד לגבי התאגדות ומורשי חתימה‬
‫אישור עו"ד לגבי ההתאגדות ומורשי חתימה‬
‫לכבוד‬
‫משרד הבינוי‬
‫הנדון‪ :‬מכרז מספר ________________‬
‫אני _____________________ מאשר הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע למכרז הנדון‪:‬‬
‫(שם מלא של עו"ד)‬
‫‪ ./‬שם המציע (כפי שהוא רשום ברשם התאגידים)‪:‬‬
‫___________________________________________‬
‫‪ .0‬סוג התארגנות‪_______________________________ :‬‬
‫‪ .3‬תאריך התארגנות‪_____________________________ :‬‬
‫‪ .4‬מספר מזהה‪_________________________________ :‬‬
‫‪ .1‬שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע‪ ,‬תפקידם ומספרי הזהות שלהם‪:‬‬
‫________________________________________________________________‬
‫________________________________________________________________‬
‫________________________________________________________________‬
‫________________________________________________________________‬
‫________________________________________________________________‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫_________________‬
‫שם מלא‬
‫_________________ _______________‬
‫חתימה וחותמת‬
‫עו"ד‬
‫________________________________‬
‫טלפון‬
‫כתובת‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫_____________________‬
‫‪33‬‬
‫נספח ה' – תצהיר בדבר ניעדר הרשעות‬
‫תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום‬
‫אני הח"מ _______________ ת‪.‬ז‪ _______________ .‬לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את‬
‫האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן‪ ,‬מצהיר‪1‬ה בזה כדלקמן‪:‬‬
‫הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן‪" :‬המציע") המבקש‬
‫לאספקת‬
‫___________________‬
‫מספר‬
‫התקשרות‬
‫עורך‬
‫עם‬
‫להתקשר‬
‫____________________ עבור __________________‪ .‬אני מצהיר‪1‬ה כי הנני מוסמך‪1‬ת לתת‬
‫תצהיר זה בשם המציע‪.‬‬
‫בתצהירי זה‪ ,‬משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו‪-‬‬
‫‪( /173‬להלן‪" :‬חוק עסקאות גופים ציבוריים")‪ .‬אני מאשר‪1‬ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה‬
‫וכי אני מבין‪1‬ה אותו‪.‬‬
‫משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת‬
‫תנאים הוגנים)‪ ,‬התשנ"א‪ /11/-‬או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז‪ ,/187-‬ולעניין עסקאות לקבלת‬
‫שירות כהגדרתו בסעיף ‪ 0‬לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה‪ ,‬התשע"ב‪ ,02//-‬גם עבירה על‬
‫הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק‪.‬‬
‫המציע הינו תאגיד הרשום בישראל‪.‬‬
‫(סמן ‪ X‬במשבצת המתאימה)‬
‫‪‬‬
‫המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת‬
‫ההצעות (להלן‪" :‬מועד להגשה") מטעם המציע בהתקשרות מספר ________________‬
‫לאספקת ____________________ עבור ___________________‪.‬‬
‫‪‬‬
‫המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת‬
‫לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת‬
‫לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה‪.‬‬
‫זה שמי‪ ,‬להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת‪.‬‬
‫_____________‬
‫תאריך‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫_______________‬
‫שם‬
‫_________________‬
‫חתימה וחותמת‬
‫‪34‬‬
‫אישור עורך הדין‬
‫אני הח"מ _____________________‪ ,‬עו"ד מאשר‪1‬ת כי ביום ____________ הופיע‪1‬ה בפני‬
‫במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב‪1‬עיר ____________ מר‪1‬גב' ______________‬
‫שזיהה‪1‬תה עצמו‪1‬ה על ידי ת‪.‬ז‪1 ____________ .‬המוכר‪1‬ת לי באופן אישי‪ ,‬ואחרי שהזהרתיו‪1‬ה כי‬
‫עליו‪1‬ה להצהיר אמת וכי יהיה‪1‬תהיה צפוי‪1‬ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה‪1‬תעשה כן‪,‬‬
‫חתם‪1‬ה בפני על התצהיר דלעיל‪.‬‬
‫___________________‬
‫_________________‬
‫___________________‬
‫מספר רישיון‬
‫תאריך‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫חתימה וחותמת‬
‫‪31‬‬
‫נספח ו' ‪ -‬הצהרת המציע‬
‫לכבוד‬
‫משרד הבינוי‬
‫קריית הממשלה‪ 0‬מזרח ירושלים‬
‫הנדון‪ :‬מכרז מספר ‪ - /-02/1‬מתן שירותי רכישה של דירות נ"ר למלאי עבור משרד‬
‫הבינוי‬
‫‪ ./‬אני החתום מטה מציע בזה את שירותיי למתן השירות שבנדון‪ ,‬בהתאם לתנאי‬
‫המכרז‪.‬‬
‫‪ .0‬איש הקשר מטעמי למכרז _____________‪ ,‬מייל ____________________‪,‬‬
‫טלפון ____________‪ ,‬נייד _______________‪.‬‬
‫‪ .3‬הנני מצהיר ומאשר‪ ,‬שקראתי והבנתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים‬
‫במסמכי המכרז הנ"ל על כל נספחיו ואני מתחייב בזה למלא אחר כל התנאים‬
‫והדרישות לשביעות רצונכם המלאה‪.‬‬
‫‪ .4‬אני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ולא יהיו לי כל תביעות או דרישות או‬
‫טענות לעניין אי הבנה או אי ידיעה של תנאי המכרז ו‪1‬או תנאי החוזה על מסמכיהם‬
‫ונספחיהם‪.‬‬
‫‪ .1‬אני מתחייב למתן השירות מיום חתימת ההסכם ע"י כל מורשי החתימה של‬
‫המשרד ‪.‬‬
‫‪ .3‬רצ"ב בזה הצעתי בהתאם לנדרש במכרז‪.‬‬
‫______________‬
‫_________________ _________________‬
‫חתימת המציע‬
‫חותמת המציע‬
‫תאריך‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪33‬‬
‫נספח ז' – תצהיר בדבר שימוש בתוכנות מקוריות‬
‫תצהיר בדבר שימוש בתוכנות מקוריות‬
‫אני הח"מ __________ ת‪.‬ז‪ _______________ .‬לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי‬
‫אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן‪ ,‬מצהיר‪1‬ה בזה כדלקמן‪:‬‬
‫‪ ./‬הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם‬
‫המזמין במסגרת מכרז זה (להלן‪" :‬המציע")‪ .‬אני מכהן כ_______________ והנני‬
‫מוסמך‪1‬ת לתת תצהיר זה בשם המציע‪.‬‬
‫‪ .0‬הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז‬
‫מס'____________ ומתן השירותים נשוא המכרז ככל שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה‬
‫במכרז‪.‬‬
‫‪ .3‬זה שמי‪ ,‬להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת‪.‬‬
‫_____________________‬
‫חתימת המצהיר‬
‫אישור עורך הדין‬
‫אני הח"מ‪ ,________________ ,‬עו"ד‪ ,‬מאשר‪1‬ת כי ביום ____________ הופיע‪1‬ה בפני במשרדי‬
‫ברחוב ___________ בישוב‪1‬עיר ______________ מר‪1‬גב' _____________ שזיהה‪1‬תה‬
‫עצמו‪1‬ה על ידי ת‪.‬ז‪1 _____________.‬המוכר‪1‬ת לי באופן אישי‪ ,‬ואחרי שהזהרתיו‪1‬ה כי עליו‪1‬ה‬
‫להצהיר אמת וכי ת‪1‬יהיה צפוי‪1‬ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת‪1‬יעשה כן‪ ,‬חתם‪1‬ה בפני על‬
‫התצהיר דלעיל‪.‬‬
‫_____________‬
‫תאריך‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫______________________‬
‫חותמת ומספר רישיון עורך דין‬
‫_____________‬
‫חתימת עורך הדין‬
‫‪37‬‬
‫נספח ח' – התחיבות להיעדר ניגוד עניינים‬
‫התחייבות להעדר ניגוד עניינים‬
‫שנערכה ונחתמה ב_________ ביום ____ בחודש _____ שנת_______‬
‫על ידי ____________________‬
‫ת‪.‬ז‪______________________ .‬‬
‫מכתובת ___________________‬
‫הואיל וממשלת ישראל בשם מדינת ישראל מקבלת את השירותים‪/‬הטובין כהגדרתם להלן;‬
‫והואיל והנני מועסק בקשר למתן השירותים‪/‬הספקת הטובין;‬
‫והואיל והנני עשוי להימצא במצב של ניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים‪/‬הספקת הטובין‬
‫ולאחריו;‬
‫לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן‪:‬‬
‫‪ ./‬הגדרות‬
‫בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם‪:‬‬
‫"השירותים‪/‬הטובין" – בהתאם למפורט במסמכי המכרז‪.‬‬
‫"עובד" ‪-‬‬
‫כל אחד מעובדי הקבלן אשר באמצעותו יינתנו השירותים‪/‬הטובין למזמין‪.‬‬
‫"מידע" ‪ -‬כל מידע (‪ ,)Information‬ידע (‪ ,)Know-How‬ידיעה‪ ,‬מסמך‪ ,‬תכתובת‪ ,‬תוכנית‪ ,‬נתון‪,‬‬
‫מודל‪ ,‬חוות דעת‪ ,‬מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור ו‪1‬או הנוגע למתן השירותים‪/‬הספקת הטובין‬
‫בין בכתב ובין בע"פ ו‪1‬או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו‪1‬או אלקטרונית ו‪1‬או‬
‫אופטית ו‪1‬או מגנטית ו‪1‬או אחרת‪.‬‬
‫"סודות מקצועיים" ‪ -‬כל מידע אשר יגיע לידי הקבלן או העובד בקשר למתן השירותים‪/‬הספקת‬
‫הטובין‪ ,‬בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים‪/‬הספקת הטובין או לאחר מכן‪ ,‬לרבות ומבלי לפגוע‬
‫בכלליות האמור לעיל‪ :‬מידע אשר ימסר ע"י המזמין ו‪1‬או כל גורם אחר ו‪1‬או מי מטעמו‪.‬‬
‫‪ .0‬הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי‪ ,‬במהלך תקופת מתן השירותים‪/‬הספקת הטובין‪ ,‬ובמהלך‬
‫שלושה חודשים מתום תקופה זו‪ ,‬ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום‬
‫נושא הפניה‪ ,‬למעט באם הוועדה הרלוונטית אישרה בכתב‪ ,‬לאחר שהעובדות הוצגו בפניה‪ ,‬כי אין‬
‫בעובדות אלו משום ניגוד עניינים או באם קיים ניגוד עניינים מדובר בניגוד עניינים שולי אשר אין בו‬
‫השפעה על השירותים נשוא המכרז‪.‬‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪38‬‬
‫‪ . 3‬הנני מצהיר ומתחייב שלא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום השירותים‪/‬הטובין נשוא‬
‫מתן השירותים‪/‬הספקת הטובין‪ ,‬למעט מטעם המזמין‪ ,‬במהלך תקופת מתן השירותים‪/‬הספקת‬
‫הטובין בין הצדדים ושלושה חודשים לאחריה‪ ,‬אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של‬
‫המזמין‪.‬‬
‫‪ . 4‬הנני מתחייב להודיע למזמין באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם אני‪ ,‬עלול להימצא במצב‬
‫של ניגוד עניינים‪ ,‬מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים‪.‬‬
‫‪ . 1‬הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למזמין על כל כוונה שלי‪ ,‬להתקשר עם כל גורם כאמור‬
‫בסעיפים ‪ 0-3‬להלן‪ ,‬בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו‪ ,‬ולפעול בהתאם להוראותיו בעניין‪ .‬המזמין‬
‫רשאי לא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים‪ ,‬והנני‬
‫מתחייב כי אפעל בהתאם להוראות אלו‪ ,‬בהקשר זה‪.‬‬
‫‪ .3‬ולראיה באתי על החתום‪_____________________ :‬‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪31‬‬
‫נספח ט' ‪ -‬הצהרה לשמירה על סודיות‬
‫הצהרה לשמירה על סודיות‬
‫שנערכה ונחתמה ב______ ביום ____ בחודש _____ שנת_______‬
‫על ידי _______________________‬
‫ת‪.‬ז‪_________________________ .‬‬
‫מכתובת ______________________‬
‫הואיל וממשלת ישראל בשם מדינת ישראל מקבלת את השירותים‪/‬הטובין כהגדרתם להלן;‬
‫והואיל והנני מועסק בקשר למתן השירותים‪/‬הספקת הטובין;‬
‫והואיל והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניינת מדינת ישראל להגן;‬
‫לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן‪:‬‬
‫‪ ./‬הגדרות‬
‫בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם‪:‬‬
‫"השירותים‪/‬הטובין" – בהתאם למפורט המסמכי המכרז‪.‬‬
‫"עובד" ‪-‬‬
‫כל אחד מעובדי הקבלן אשר באמצעותו יינתנו השירותים למזמין‪.‬‬
‫"מידע" ‪ -‬כל מידע (‪ ,)Information‬ידע (‪ ,)Know-How‬ידיעה‪ ,‬מסמך‪ ,‬תכתובת‪ ,‬תוכנית‪ ,‬נתון‪,‬‬
‫מודל‪ ,‬חוות דעת‪ ,‬מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור ו‪1‬או הנוגע למתן השירותים‪/‬הספקת הטובין‬
‫בין בכתב ובין בע"פ ו‪1‬או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו‪1‬או אלקטרונית ו‪1‬או‬
‫אופטית ו‪1‬או מגנטית ו‪1‬או אחרת‪.‬‬
‫"סודות מקצועיים" ‪ -‬כל מידע אשר יגיע לידי הקבלן או העובד בקשר למתן השירותים‪/‬הספקת‬
‫הטובין‪ ,‬בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים‪/‬הספקת הטובין או לאחר מכן‪ ,‬לרבות ומבלי לפגוע‬
‫בכלליות האמור לעיל‪ :‬מידע אשר ימסר ע"י המזמין ו‪1‬או כל גורם אחר ו‪1‬או מי מטעמו‪.‬‬
‫‪ .0‬שמירת סודיות‬
‫הנני מתחייב לשמור את המידע ו‪1‬או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש‬
‫אך ורק לצורך מתן השירותים‪/‬אספקת הטובין נושאי מכרז זה‪ .‬למען הסר ספק‪ ,‬ומבלי לפגוע‬
‫בכלליות האמור‪ ,‬הנני מתחייב לא לפרסם‪ ,‬להעביר‪ ,‬להודיע‪ ,‬למסור או להביא לידיעת כל אדם את‬
‫המידע ו‪1‬או הסודות המקצועיים‪.‬‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪42‬‬
‫הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה‪ ,‬יחסי‬
‫חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין‪ ,‬תשל"ז ‪./177 -‬‬
‫הריני מצהיר כי ידוע לי‪ ,‬כי חשיפת מידע אישי המגיע לידי‪ ,‬לגורם שאינו מורשה לקבלו‪ ,‬עלולה‬
‫להוות פגיעה בפרטיותו של אדם‪ ,‬עבירה שבגינה אני עלול להיתבע לדין על‪-‬פי סעיף ‪ 1‬לחוק הגנת‬
‫הפרטיות התשמ"א‪./18/-‬‬
‫ולראיה באתי על החתום‪________________________________ :‬‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪4/‬‬
‫נספח י' – אישור על מחזור כספי‬
‫אישור רואה חשבון אודות נתונים מהדוחות הכספיים‬
‫יש לצרף אישור נפרד לכל אחת משנים ‪02/3-02/4‬‬
‫לכבוד‬
‫חברת ______________‬
‫תאריך‪_______________:‬‬
‫הנדון ‪ :‬אישור על מחזור כספי (או כל מידע אחר המופיע בדוחות הכספיים) לכל אחת מהשנים‬
‫שנסתיימו ביום __ וביום ____ (‪)/‬‬
‫לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הדוחות הכספיים המבוקרים‪1‬סקורים של חברתכם ליום ______ (או לחילופין ליום____‬
‫וליום ____) (‪ )/‬בוקרו‪1‬נסקרו (בהתאמה) על ידי משרדנו‪.‬‬
‫לחילופין‪:‬‬
‫הדוחות הכספיים המבוקרים‪1‬סקורים של חברתכם ליום‪1‬ימים (‪ ______ )/‬בוקרו על ידי רואי‬
‫חשבון אחרים‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫חוות הדעת‪1‬דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים‪1‬סקורים (בהתאמה) ליום‪1‬ימים‬
‫(‪ _________ ) /‬אינה כוללת כל הסתייגות ו‪1‬או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת‬
‫מהנוסח האחיד (‪.)0‬‬
‫לחילופין‪:‬‬
‫חוות הדעת ‪ 1‬דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים‪1‬סקורים (בהתאמה)‬
‫ליום‪1‬ימים (‪ _________ )/‬כוללת חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על‬
‫המידע המפורט בסעיף ד' להלן‪.‬‬
‫לחילופין‪:‬‬
‫חוות הדעת ‪ 1‬דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים‪1‬סקורים (בהתאמה)‬
‫ליום‪1‬ימים (‪ _________ )/‬כוללת חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל‬
‫על המידע המפורט בסעיף ד' להלן‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים‪1‬סקורים ליום‪1‬ימים (‪ _________ )/‬המחזור‬
‫הכספי של חברתכם לתקופה _____ (‪ )/‬הינו גבוה מ ‪ 1‬שווה ל _______ (או כל דרישה אחרת‬
‫בהתאם לאמור במסמכי המכרז אודות מידע המופיע בדוחות הכספיים)‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫______________________‬
‫רואי חשבון‬
‫‪ .1‬יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪ .2‬לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר‬
‫הערות‪:‬‬
‫‪ ,11‬יראו אותן כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד‪.‬‬
‫‪‬‬
‫נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי‬
‫החשבון בישראל – אוגוסט ‪.0221‬‬
‫יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח‪.‬‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪40‬‬
‫‪‬‬
‫נספח יא' – אישור עו"ד כי העסק בשליטת האישה ותצהיר נושאת‬
‫השליטה‬
‫במידה ולא יוגש התצהיר מטעם העורך דין והאישור מטעם רואה חשבון ‪0‬‬
‫המשמעות היא שאין מדובר בעסק בשליטת אישה וטופס זה לא ניתן יהיה‬
‫להשלמה מאוחר יותר‬
‫אישור עורך דין כי העסק בשליטת אישה ותצהיר נושאת השליטה‬
‫לכבוד‪0‬‬
‫ממשלת ישראל באמצעות משרד הבינוי‬
‫הגדרות‪:‬‬
‫אמצעי שליטה – כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי)‪ ,‬תשמ"א‪./18/-‬‬
‫מחזיקה בשליטה – נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה‪ ,‬בעצמה או יחד עם נשים אחרות‪ ,‬במישרין‬
‫או בעקיפין‪ ,‬בלמעלה מ‪ 12%-‬מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק‪.‬‬
‫נושא משרה – מנהל כללי‪ ,‬משנה למנהל כללי‪ ,‬סגן למנהל הכללי‪ ,‬מנהל עסקים ראשי וכל ממלא‬
‫תפקיד כגון זה בעסק‪ ,‬אף אם תוארו שונה‪.‬‬
‫עסק – חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי‬
‫תשקיף או שותפות הרשומה בישראל‪.‬‬
‫עסק בשליטת אישה – עסק שאישה מחזיקה בשליטה בו ואשר יש לה‪ ,‬ביחידות או עם נשים אחרות‪,‬‬
‫את היכולת לכוון את פעילותו; ובלבד שהתקיימו התנאים א ו‪-‬ב באישור רואה החשבון לעיל‪.‬‬
‫קרוב – בן זוג‪ ,‬אח‪ ,‬הורה‪ ,‬צאצא‪ ,‬וכן הורה או בן זוג של כל אחד מאלה‬
‫אני גב' _______________‪ ,‬מספר זהות ____________‪ ,‬שם התאגיד _______________‪,‬‬
‫ע"מ _______________‪ ,‬מצהירה בזאת כי העסק נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף ‪0‬ב' לחוק חובת‬
‫המכרזים‪ ,‬התשנ"ב – ‪ /110‬לעניין עידוד נשים בעסקים‪.‬‬
‫________‬
‫שם מלא‬
‫_______‬
‫חתימה‬
‫אני עו"ד _____________‪ ,‬מאשר בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו בחוק הבנקאות‬
‫(רישוי)‪ ,‬התשמ"א – ‪./18/‬‬
‫המחזיקה בשליטה בחברת ______________‪ ,‬ע"מ ___________ הינה גב' ______________‬
‫מספר זהות ______________‪.‬‬
‫_________________‬
‫שם מלא‬
‫___________________‬
‫כתובת‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫_______________‬
‫חתימה‬
‫_________________‬
‫חותמת‬
‫___________________‬
‫טלפון‬
‫‪43‬‬
‫בנוסף נדרש לצרף אישור מטעם רואה חשבון כי בעסק האישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף‬
‫אחד מהתנאים האלה‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה – הוא אינו קרוב משפחה של המחזיקה‬
‫בשליטה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫אם שליש מהדירקטורים אינם נשים – אין הם קרובי משפחה של המחזיקה בשליטה‪.‬‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪44‬‬
‫נספח יב' – התחייבויות המציע‬
‫לכבוד‬
‫משרד הבינוי‬
‫הנדון‪ :‬מכרז מספר ____________‬
‫התחייבות לעניין תוקף ההצעה‬
‫הריני מתחייב כי הצעתי זו תהא בתוקף ל – ‪ /82‬ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות‪,‬‬
‫וידוע לי כי המשרד יהא רשאי לחלט הערבות שצורפה להצעתי‪ ,‬באם לא אעמוד בהתחייבות‬
‫זו‪.‬‬
‫התחייבות לעניין העמדת כח אדם המוצע‬
‫הריני מתחייב כי אם אזכה במכרז‪ ,‬אעמיד לרשות משרד הבינוי את הצוות שהוצע על ידי‪.‬‬
‫ידוע לי‪ ,‬כי אם לא אעשה כן‪ ,‬רשאי המשרד לבטל את זכייתי‪ ,‬ו‪1‬או את ההסכם שחתמתי עם‬
‫המשרד‪ ,‬ויהיה עלי לשאת בכל הנזקים וההוצאות שיגרמו למשרד הבינוי עקב ביטול הזכייה‬
‫ו‪1‬או החוזה וכל הכרוך בכך‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬ידוע לי כי המשרד יהיה רשאי במקרה זה לחלט הערבות הבנקאית שצורפה להסכם‬
‫התחייבות המציע למתן שירותים מקצועיים ואיכותיים‬
‫הריני מתחייב כי אם אזכה במכרז‪ ,‬אפעל למתן שירותים מקצועיים ואיכותיים וברמת‬
‫אמינות גבוהה‪.‬‬
‫ידוע לי‪ ,‬כי אם לא אעשה כן‪ ,‬רשאי המשרד לבטל את זכייתי‪ ,‬ו‪1‬או את ההסכם שחתמתי עם‬
‫המשרד‪ ,‬ויהיה עלי לשאת בכל הנזקים וההוצאות שיגרמו למשרד הבינוי עקב ביטול הזכייה‬
‫ו‪1‬או ההסכם וכל הכרוך בכך‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬ידוע לי כי המשרד יהיה רשאי במקרה זה לחלט הערבות הבנקאית שצורפה להסכם‪.‬‬
‫התחייבות המציע לחתום על הסכם שירותים‬
‫קראתי את נוסח ההסכם המצורף למסמכי המכרז‪ .‬אני מסכים לאמור בו ומודיע כי נוסח‬
‫ההסכם מהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי זו‪ ,‬ומתחייב לחתום על ההסכם תוך ‪ /4‬ימים‬
‫מקבלת ההסכם המצורף להודעת הזכייה מטעם משרד הבינוי‪.‬‬
‫התחייבות המציע לביטוחים‬
‫הריני מתחייב כי אם אזכה במכרז‪ ,‬אפעל להעביר למשרד את הביטוחים בהתאם לדרישות‬
‫בהסכם‪.‬‬
‫ידוע לי‪ ,‬כי אם לא אעשה כן‪ ,‬רשאי המשרד לבטל את זכייתי‪ ,‬ו‪1‬או את ההסכם שחתמתי עם‬
‫המשרד‪ ,‬ויהיה עלי לשאת בכל הנזקים וההוצאות שיגרמו למשרד הבינוי עקב ביטול הזכייה‬
‫ו‪1‬או ההסכם וכל הכרוך בכך‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬ידוע לי כי המשרד יהיה רשאי במקרה זה לחלט הערבות הבנקאית שצורפה להסכם‬
‫________________‬
‫תאריך‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫______________‬
‫_________________‬
‫חתימת המציע‬
‫חותמת המציע‬
‫‪41‬‬
‫נספח יג' – הסכם שירותים‬
‫הסכם שירותים‬
‫שנערך ונחתם ביום‬
‫בין‬
‫ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל על ידי המורשים לחתום בשמה כדין‬
‫(להלן ‪" -‬משרד הבינוי" או "המשרד" או "המזמין")‬
‫מצד אחד‬
‫_________________ אשר כתובתה _____________ באמצעות מנהליה‬
‫_____________________________________________________‬
‫והמצהירים בזאת כי הם מוסמכים לחתום על הסכם זה בשם החברה וכי‬
‫חתימתם תחייב את החברה לכל דבר ועניין‪.‬‬
‫(להלן – "נותן השירותים")‬
‫מצד שני‬
‫והואיל‬
‫ונותן השירותים זכה במכרז מס' __________ למתן שירותי‬
‫רכישה של דירות נ"ר למלאי והכול בהתאם למכרז;‬
‫והואיל‬
‫ונותן השירותים מסכים לבצע את שירותי רכישה של דירות נ"ר‬
‫למלאי למשרד הבינוי‪.‬‬
‫והואיל‬
‫ונותן השירותים מצהיר כי יש לו הידע‪ ,‬הניסיון‪ ,‬המומחיות‬
‫והכישורים הנדרשים לביצוע השירותים הנדרשים;‬
‫והואיל‬
‫ונותן השירותים מסכים לבצע השירותים כקבלן עצמאי ובהתאם‬
‫לתנאי ההסכם;‬
‫לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן‪:‬‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪43‬‬
‫‪./‬‬
‫המבוא‪ ,‬המכרז והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו‪.‬‬
‫כל אימת שיתגלו בהוראות הסכם זה או במסמכי ההסכם אי בהירות‪ ,‬שיבוש‪,‬‬
‫השמטה‪ ,‬כפילות‪ ,‬טעות וכו'‪ ,‬רשאי המשרד ו‪1‬או המנהל‪ ,‬למלא את החסר ולתקן‬
‫את הטעון תיקון‪ ,‬על ידי הודעה על כך לנותן השירותים ‪ .‬כל אימת שתתגלה‬
‫סתירה או אי התאמה בין הוראות הסכם זה לבין עצמן‪ ,‬בין הוראה בהסכם לבין‬
‫הוראה במסמך ממסמכיו‪ ,‬יקבע המנהל את ההוראה המחייבת ויודיע על כך‬
‫לנותן השירותים‪.‬‬
‫‪.0‬‬
‫א‪ .‬כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם‪.‬‬
‫ב‪ .‬המונחים בהסכם זה יפורשו בהתאם לסעיף ההגדרות המופיעות במכרז‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫א‪ .‬משרד הבינוי ממנה את מנהל אגף נכסים וחברות להיות ממונה מטעמו בכל‬
‫הקשור לביצוע הסכם זה (להלן – "המנהל")‪.‬‬
‫ב‪ .‬המנהל רשאי למנות בא‪-‬כוח או באי‪-‬כוח ולהעניק לו או להם את כל‬
‫סמכויותיו לביצוע הסכם זה או מקצתן‪.‬‬
‫ג‪ .‬משרד הבינוי רשאי להחליף את המנהל בכל עת וללא קבלת הסכמת נותן‬
‫השירותים לכך‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫א‪ .‬נותן השירותים מתחייב לבצע את כל השירותים כמפורט במסמכי המכרז‪,‬‬
‫על נספחיו לרבות הקבוע בנוהל נ"ר למלאי‪.‬‬
‫ב‪ .‬מובהר בזאת‪ ,‬כי היה ונותן השירותים לא יוכל למלא את התחייבויותיו‬
‫הנדרשות במכרז נשוא הסכם זה‪ ,‬ו‪1‬או המשרד לא יהיה שבע רצון מביצועיו‬
‫בפועל‪ ,‬המשרד יהיה רשאי ע"פ שיקול דעתו הבלעדי‪ ,‬ולאחר שהתריע על כך‬
‫בכתב‪ ,‬לבטל את זכייתו ו‪1‬או התקשרותו עם נותן השירותים ולהתקשר עם‬
‫כשיר נוסף לצורך קבלת השירותים נשוא המכרז‪.‬‬
‫ג‪ .‬נותן השירותים מתחייב לתת את השירותים באמצעותו ו‪1‬או צוות שהוצע‬
‫מטעמו בהצעה ולא באמצעות אחר מטעמו‪.‬‬
‫ד‪ .‬ידוע לנותן השירותים‪ ,‬כי אין אפשרות להחליף את אחד או יותר מאנשי‬
‫הצוות‪ ,‬אלא באישור מראש ובכתב של המשרד באיש צוות אחר‪ ,‬אשר אינו‬
‫נופל מכישוריו‪ ,‬הכשרתו והניסיון הנדרשים של איש הצוות שהוחלף‪ .‬למשרד‬
‫שמורה הזכות לסרב לבקשת החלפת איש הצוות מכל סיבה שהיא לפי‬
‫שיקול דעתו הבלעדי‪.‬‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪47‬‬
‫ה‪ .‬המנהל רשאי לדרוש החלפתו של אחד או יותר מאנשי הצוות העוסקים‬
‫בביצוע השירותים מטעם נותן השירותים הן בתחילת תוקפו של הסכם זה‬
‫והן במשך תוקפו מכל סיבה שהיא; נותן השירותים מתחייב לבצע את‬
‫ההחלפה מיד עם קבלת הדרישה ועל חשבונו בלבד‪ .‬על המחליף לעמוד בכל‬
‫הקריטריונים שנקבעו במכרז‪ ,‬ולפחות באיכויות דומות לגורם שהחליף‪.‬‬
‫משרד הבינוי לא יפצה את נותן השירותים בדרך כלשהי בגין הפסדים או‬
‫נזקים העלולים להיגרם לו בשל כך שהמנהל דרש החלפתו של איש הצוות‬
‫כאמור‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫א‪ .‬נותן השירותים מצהיר בזאת כי הוא רשאי להעניק את השירותים עפ"י כל‬
‫דין ‪ ,‬בעל ידע‪ ,‬ניסיון‪ ,‬מומחיות וכישורים מתאימים ורקע מקצועי בתחום‬
‫השירותים האמורים‪.‬‬
‫ב‪ .‬נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים והפעולות הכרוכות בכך לפי‬
‫מיטב הנוהג המקצועי במומחיות ובמקצועיות הדרושים‪ ,‬באובייקטיביות‪,‬‬
‫בהתאם לכל דין‪ ,‬ולשביעות רצונו המוחלט של המנהל‪ .‬מבלי לגרוע מהאמור‪,‬‬
‫מתחייב נותן השירותים לפעול בתום לב‪ ,‬באובייקטיביות ותוך שמירה‬
‫קפדנית על כללי האתיקה המתחייבים מפעולותיו כנותן השירותים‪.‬‬
‫ג‪ .‬נותן השירותים מתחייב לבצע מחדש‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬לשביעות רצון המנהל את‬
‫השירותים ו‪1‬או חלקם ‪ -‬בהם נתגלו לדעת המנהל שגיאות‪ ,‬תקלות ו‪1‬או אי‬
‫דיוקים וכיוצ"ב‪.‬‬
‫ד‪ .‬נותן השירותים מתחייב להעניק את השירותים למנהל במועדים הקבועים‬
‫בהסכם או כפי שייקבע ע"י המנהל‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫א‪ .‬נותן השירותים מתחייב לקבל את הנחיות המנהל בכל הנוגע לאופן ביצוע‬
‫הסכם זה ולמטרות השירותים‪.‬‬
‫ב‪ .‬המנהל יהיה זכאי לשנות את הנחיותיו לנותן השירותים מעת לעת ונותן‬
‫השירותים מתחייב לבצע את השירותים בהתאם להנחיות המנהל ולנותן‬
‫השירותים לא תהיה כל תלונה ו‪1‬או טענה בקשר לכך ‪.‬‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪48‬‬
‫ג‪ .‬נותן השירותים מצהיר כי אין בהנחיות המנהל כדי לגרוע מאחריותו המלאה‬
‫לשירותים ואין בהם כדי להטיל על המשרד ו‪1‬או המנהל אחריות כלשהי‬
‫לשירותים‪.‬‬
‫ד‪ .‬המנהל רשאי לבדוק את טיב רמת השירותים ואת מידת ההתקדמות בביצוע‬
‫השירותים‪ .‬כן רשאי הוא לבדוק אם נותן השירותים מבצע כהלכה הוראות‬
‫הסכם זה‪ .‬נותן השירותים מתחייב לאפשר ולסייע למנהל לבצע את הבדיקה‬
‫בכל עת‪.‬‬
‫ה‪ .‬נותן השירותים מתחייב לדווח למנהל בכתב על ביצוע השירותים לפחות‬
‫אחת לשבוע ובכל עת שיידרש על ידי המנהל ובהתאם לטופס הדיווח כפי‬
‫שיקבע מעת לעת ע"י המנהל‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫א‪ .‬נותן השירותים מתחייב לפעול בכל הדרכים ההכרחיות לביצוע השירותים‬
‫לרבות‪ ,‬קיום פגישות‪ ,‬עפ"י הצורך וכיו"ב‪.‬‬
‫ב‪ .‬מבלי לגרוע מהוראות המכרז על נספחיו לרבות נוהל נ"ר למלאי ומהקבוע‬
‫בהוראות הסכם זה‪ ,‬במקרה של הפרת חוזה הרכישה מצד המוכר‪ ,‬יפעל נותן‬
‫השירותים להחזרת כל התשלומים ששולמו למוכר ולשיפוי של המשרד‪,‬‬
‫בהתאם לחוזה הרכישה‪ ,‬לרבות נקיטה בהליכים משפטיים בהתאם להנחיות‬
‫המשרד על חשבון נותן השירותים‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫תקופת ההתקשרות‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪./‬תקופת ההתקשרות בין המשרד לנותן השירותים הינה למשך ‪/0‬‬
‫חודשים מיום חתימת ההסכם על ידי כל מורשי החתימה של המשרד‪.‬‬
‫‪ .0‬נשמרת למשרד הבינוי זכות ברירה (אופציה) להארכת תוקף ההתקשרות‬
‫לתקופות נוספות של עד ‪ 3‬שנים סה"כ (‪ 4‬שנים במצטבר‪ ,‬כולל שנת‬
‫ההתקשרות הראשונה)‪ ,‬ע"פ שיקול דעתו וכפוף לצורך‪ ,‬ליתרת הכספים‬
‫בקרן‪ ,‬למגבלות התקציב‪ ,‬לחוק התקציב ותקנותיו ובהתאם להחלטות‬
‫ועדת המכרזים של המשרד‪ .‬בכל מקרה יובהר כי התקציב לרכישת‬
‫הדירות תלוי בהכנסות ממכירת דירות בהתאם לחוק הדיור הציבורי‬
‫(זכויות רכישה ) תשנ"ט ‪./118‬‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪41‬‬
‫‪.3‬לגבי דירות בגינן נחתם חוזה הרכישה במשך תקופת ההתקשרות‪ -‬נתונה‬
‫למשרד זכות ברירה להאריך את‬
‫ההסכם עם נותן השירותים עד‬
‫להשלמת פעולת הרכישה‪ ,‬לרבות ביצוע הרישום‬
‫ב‪ .‬על אף האמור‪ ,‬רשאי המזמין להפסיק את ההתקשרות‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪,‬‬
‫בהודעה מוקדמת של ‪ 32‬יום וזאת מבלי לנמק ההפסקה ולנותן השירותים‬
‫לא תהיה כל תביעה ו‪1‬או טענה ו‪1‬או זכות בקשר לכך‪.‬‬
‫במקרה האמור ישלם המזמין לנותן השירותים עבור השירותים שניתנו עד‬
‫למועד ההפסקה‪ ,‬ובהתאם לקבוע בהסכם זה‪.‬‬
‫ג‪ .‬למען הסר ספק יודגש כי המשרד שומר לעצמו את הזכות להפסיק‪ ,‬בכל‬
‫שלב שהוא‪ ,‬את השירותים המפורטים בהסכם זה ולנותן השירותים לא‬
‫תהיה כל טענה ו‪1‬או תביעה ו‪1‬או דרישה בקשר לכך‪.‬‬
‫‪ 1‬שמירה על סודיות‪:‬‬
‫‪ 8./‬נותן השירותים מתחייב כי הוא וכל מי מאנשי הצוות מטעמו ישמרו בסוד‪ ,‬לא‬
‫להעביר‪ ,‬לא להודיע‪ ,‬לא למסור או להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שהגיעה‬
‫אליו בקשר עם השירותים ו‪1‬או עם ביצועם הן בעת ביצוע השירותים והן לפני‬
‫או אחרי ביצועם‪.‬‬
‫‪ 8.0‬נותן השירותים מצהיר בזה כי ידוע לו כי אי מילוי ההתחייבות על פי סעיף זה‬
‫מהווה עבירה על חוק העונשין‪ ,‬תשל"ז ‪./177 -‬‬
‫‪ 8.3‬כמו כן מתחייב נותן השירותים לשמור בסודיות את כל הנתונים שימסרו לו‬
‫ושיהיו ברשותו עקב ותוך כדי ביצוע השירותים‪.‬‬
‫‪ 8.4‬לצורך הבטחת קיומו של סעיף זה נותן השירותים מתחייב כי הוא וכל מי‬
‫מאנשי הצוות מטעמו יחתמו על התחייבות לשמירת סודיות לפי הנוסח‬
‫המצורף בנספח ט' למכרז‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 1./‬נותן השירותים יישא באחריות הבלעדית לביצוע השירותים‪ ,‬יהיה אחראי‬
‫וישלם למשרד הבינוי כל הוצאה ו‪1‬או נזק ו‪1‬או כל תשלום אחר בגין הפסדים‬
‫שנגרמו למשרד הבינוי‪ ,‬כתוצאה ו‪1‬או בקשר לביצוע השירותים ו‪1‬או כתוצאה‬
‫מאי ביצוע השירותים‪.‬‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪12‬‬
‫‪ 1.0‬נותן השירותים יהיה אחראי ויפצה וישפה את משרד הבינוי על כל פיצוי ו‪1‬או‬
‫נזק ו‪1‬או הוצאה ו‪1‬או כל תשלום אחר אשר משרד הבינוי ישלם לאדם כלשהו‬
‫כתוצאה מביצוע השירותים ו‪1‬או מאי ביצועם‪ ,‬בין אם נדרש לשלמו על פי פסק‬
‫דין או בכל דרך אחרת‪.‬‬
‫‪ 1.3‬המשרד‪ ,‬עובדיו והבאים מכוחו לא יישאו בכל תשלום‪ ,‬הוצאה‪ ,‬אובדן או נזק‬
‫מכל סוג שהוא ומכל סיבה שהיא שיגרמו לנותן השירותים ו‪1‬או מי מטעמו‪1‬או‬
‫לצד ג' בכל הקשור לביצוע הסכם זה‪.‬‬
‫‪ 1.4‬אם תוגש תביעה נגד המדינה בגין ביצוע השירותים תאפשר המדינה לנותן‬
‫השירותים ועל חשבונו להשתתף עם המדינה בניהול ההגנה נגד התביעה‪.‬‬
‫‪/2‬‬
‫ביטוחים‪:‬‬
‫נותן השירותים מתחייב‪ ,‬לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה‪ ,‬לטובתו‬
‫ולטובת מדינת ישראל – משרד הבינוי ולהציג למשרד את הביטוחים הכוללים את‬
‫כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן‪-:‬‬
‫‪ /2./‬דרישות הביטוח מנותן השירותים‬
‫‪ /2././‬ביטוח חבות מעבידים‬
‫‪ /2./././‬נותן השירותים יבטח את אחריותו החוקית כלפי‬
‫עובדיו‪ ,‬בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת‬
‫ישראל והשטחים המוחזקים;‬
‫‪ /2././.0‬גבול האחריות לא יפחת מסך ‪ 1,222,222‬דולר ארה"ב‬
‫לעובד‪ ,‬למקרה ולתקופת ביטוח (שנה);‬
‫‪ /2././.3‬הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי‬
‫קבלנים‪ ,‬קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידם;‬
‫‪ /2././.4‬הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת‬
‫ישראל – משרד הבינוי משרד הבינוי היה ונטען לעניין‬
‫קרות תאונת עבודה‪1‬מחלת מקצוע כלשהי כי הם‬
‫נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי נותן‬
‫השירותים ‪ -‬בעלי המקצוע ועובדיהם שבשירותו‪.‬‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪1/‬‬
‫‪ /2./.0‬ביטוח אחריות כלפי צד שלישי‬
‫‪ /2./.0./‬נותן השירותים יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני‬
‫מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף‬
‫ורכוש‪ ,‬בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים;‬
‫‪ /2./.0.0‬גבול האחריות לא יפחת מסך ‪ 122,222‬דולר ארה"ב‬
‫למקרה ולתקופת ביטוח (שנה);‬
‫‪ /2./.0.3‬בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת‬
‫‪Liability -‬‬
‫‪;Cross‬‬
‫‪ /2./.0.4‬הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד‬
‫שלישי בגין פעילות של קבלנים‪ ,‬קבלני משנה ועובדיהם;‬
‫‪ /2./.0.1‬הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת‬
‫ישראל – משרד הבינוי ככל שייחשבו אחראים למעשי‬
‫ו‪1‬או מחדלי נותן השירותים וכל הפועלים מטעמו‪.‬‬
‫‪ /2./.0‬ביטוח אחריות מקצועית‬
‫‪ /2./.3./‬נותן השירותים יבטח את אחריותו המקצועית‬
‫בביטוח אחריות מקצועית;‬
‫‪ /2./.3.0‬הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של‬
‫נותן השירותים‪ ,‬עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר‬
‫אירע כתוצאה ממעשה‪ ,‬רשלנות‪ ,‬לרבות מחדל‪ ,‬טעות או‬
‫השמטה‪ ,‬מצג בלתי נכון‪ ,‬הצהרה רשלנית שנעשו בתום‬
‫לב‪ ,‬שייגרמו בקשר למתן שירותי רכישה של דירות נ"ר‬
‫למלאי הדיור הציבורי עבור משרד הבינוי‪ ,‬בהתאם‬
‫למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד הבינוי ;‬
‫‪ /2./.3.3‬גבול האחריות לא יפחת מסך ‪ 0,122,222‬דולר ארה"ב‬
‫למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);‬
‫‪ /2./.3.4‬הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות‬
‫הבאות‪-:‬‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪10‬‬
‫ מרמה ואי יושר של עובדים;‬‫ אובדן מסמכים‪ ,‬לרבות אובדן השימוש ו‪1‬או העיכוב‬‫עקב מקרה ביטוח;‬
‫ אחריות צולבת‪ ,‬אולם הכיסוי לא יחול על תביעות‬‫נותן השירותים כנגד המדינה;‬
‫ הארכת תקופת הגילוי לפחות ‪ 3‬חודשים ;‬‫‪ /2./.3.1‬הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת‬
‫ישראל – משרד הבינוי ככל שייחשבו אחראים למעשי‬
‫ו‪1‬או מחדלי נותן השירותים וכל הפועלים מטעמו‪.‬‬
‫‪ /2./.3‬כללי‬
‫בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים‪-:‬‬
‫‪ /2./.4./‬לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים ‪ :‬מדינת‬
‫ישראל – משרד הבינוי‪ ,‬בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט‬
‫לעיל;‬
‫‪ /2./.4.0‬בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד‬
‫הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך‬
‫הודעה מוקדמת של ‪ 32‬יום לפחות במכתב רשום לחשב‬
‫משרד הבינוי;‬
‫‪ /2./.4.3‬המבטח מוותר על כל זכות תחלוף‪1‬שיבוב‪ ,‬תביעה‪,‬‬
‫השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל – משרד הבינוי‬
‫ועובדיהם‪ ,‬ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם‬
‫לנזק מתוך כוונת זדון;‬
‫‪ /2./.4.4‬נותן השירותים אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום‬
‫דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות‬
‫המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;‬
‫‪ /2./.4.1‬ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה‬
‫תחולנה בלעדית על נותן השירותים;‬
‫‪ /2./.4.3‬כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך‬
‫כל שהיא את אחריות המבטח‪ ,‬כאשר קיים ביטוח אחר‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪13‬‬
‫לא יופעל כלפי מדינת ישראל‪ ,‬והביטוח הינו בחזקת‬
‫ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח;‬
‫‪ /2./.4.7‬תנאי הכיסוי של הפוליסות אחריות מעבידים ואחריות‬
‫כלפי צד שלישי לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי‬
‫"פוליסות נוסח ביט"‪ ,‬בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט‬
‫לעיל‪.‬‬
‫‪ /2./.4.8‬העתקי פוליסות הביטוח‪ ,‬מאושרות ע"י המבטח או‬
‫אישור קיום ביטוחים בחתימתו על קיום הביטוחים‬
‫כאמור יומצאו על ידי נותן השירותים למשרד הבינוי עד‬
‫למועד חתימת ההסכם‪.‬‬
‫נותן השירותים מתחייב בכל תקופת ההתקשרות‬
‫החוזית עם מדינת ישראל – משרד הבינוי וכל עוד‬
‫אחריותו קיימת‪ ,‬להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח‪.‬‬
‫נותן השירותים מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה‬
‫על ידו מדי שנה בשנה‪ ,‬כל עוד ההסכם עם מדינת ישראל‬
‫– משרד הבינוי בתוקף‪ .‬נותן השירותים מתחייב להציג‬
‫את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות‬
‫וחתומות ע"י המבטח או אישור בחתימת מבטחו על‬
‫חידושן למשרד הבינוי לכל המאוחר שבועיים לפני תום‬
‫תקופת הביטוח‪.‬‬
‫אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את נותן‬
‫השירותים מכל חובה החלה עליו על פי כל דין ועל‬
‫פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת‬
‫ישראל – משרד הבינוי משרד הבינוי על כל זכות או סעד‬
‫המוקנים להם על פי הדין ועל פי חוזה זה‪.‬‬
‫‪ //‬ניגוד עניינים‪:‬‬
‫נותן השירותים מתחייב כי הוא וכל מי מטעמו לא לעשות כל פעולה ו‪1‬או‬
‫‪//./‬‬
‫עבודה ולא להתקשר בהסכם עם צד שלישי כלשהו שעלול להיות בהם משום‬
‫ניגוד עניינים עם פעולותיו והתחייבויותיו על פי הסכם זה ולא להימצא במצב‬
‫בו קיימת אפשרות לניגוד עניינים עם פעולותיהם לפי הסכם זה‪.‬‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪14‬‬
‫‪//.0‬‬
‫נותן השירותים יודיע למנהל ללא דיחוי על כל חשש ואפשרות של ניגוד‬
‫עניינים‪ ,‬והמנהל הוא זה שיחליט באם אכן קיים ניגוד עניינים‪ .‬מצא המנהל‬
‫ו‪1‬או היועץ המשפטי של המשרד כי קיים ניגוד עניינים‪ ,‬מתחייב נותן השירותים‬
‫לפעול על פי ההנחיות היועץ המשפטי של המשרד‪ .‬לצורך הבטחת קיומו של‬
‫סעיף זה יחתום נותן השירותים על תצהיר הימנעות מניגוד עניינים אשר‬
‫בנספח ח' למכרז‪.‬‬
‫‪//.3‬‬
‫נותן השירותים מתחייב כי הוא ו‪1‬או מי מטעמו ימלאו מעת לעת שאלון‬
‫לבדיקת העדר ניגוד עניינים בנוסח שיקבע ע"י המנהל‪ ,‬ולדווח למנהל על כל‬
‫חשש לניגוד עניינים‪ ,‬לרבות מתן דיווח מעת לעת בין היתר על עיסוקיו האחרים‬
‫שלו ושל מי מטעמו‪ .‬קביעת המשרד בדבר קיום חשש לניגוד עניינים תהא‬
‫סופית ונותן השירותים ומי מטעמו יפעלו בהתאם להוראות המנהל‪.‬‬
‫‪ ./0‬למרות האמור בהסכם זה‪ ,‬משרד הבינוי יהיה רשאי לממש כל זכות שהוענקה לו על‬
‫פי כל דין לרבות פקודת הנזיקין (נוסח חדש)‪ ,‬תשכ"ח‪./131-‬‬
‫‪ ./3‬העדר יחסי עובד מעביד‪:‬‬
‫‪/3./‬אין בהסכם זה כדי ליצור בין הצדדים או בין המשרד לבין נותן השירותים‬
‫יחסי עובד ומעביד‪ ,‬שותפות או שליחות‪.‬‬
‫‪ /3.0‬נותן השירותים מצהיר‪ ,‬כי הוא משמש כקבלן עצמאי בכל הקשור לביצוע‬
‫הסכם זה‪ ,‬כי היחסים בין משרד הבינוי לבינו הם יחסים שבין מזמין לבין‬
‫קבלן עצמאי המבצע את ההזמנה ו‪1‬או המספק ידע ושירותים‪.‬‬
‫‪ /3.0‬מוסכם כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה למנהל להדריך או‬
‫להורות‪ ,‬אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואן‪.‬‬
‫‪ /3.3‬נותן השירותים מצהיר כי אין בין משרד הבינוי לבינו יחסי עובד ומעביד לכל‬
‫מטרה שהיא וכי אינו רוכש ולא ירכוש כל זכויות הקיימות בין עובד ומעביד‬
‫מכוח דין ו‪1‬או נוהג ו‪1‬או הסכם קיבוצי‪.‬‬
‫‪ /3.1‬נותן השירותים מצהיר‪ ,‬כי הוא מנוע מלתבוע ו‪1‬או לדרוש ממשרד הבינוי כל‬
‫תביעה ו‪1‬או דרישה הקשורה לקבלת זכויות סוציאליות הקיימות מכח יחסי‬
‫עובד ומעביד‪.‬‬
‫‪/3.1‬נותן השירותים מתחייב כי ישפה את משרד הבינוי על כל תשלום אשר משרד‬
‫הבינוי יחויב לשלם‪ ,‬אם יחויב‪ ,‬למי מטעם נותן השירותים עקב זכויות מכוח‬
‫יחסי עובד מעביד‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪11‬‬
‫‪/3.5‬נוסף לתמורה הנקובה בסעיף ‪ 8‬דלעיל‪ ,‬משרד הבינוי לא ישא בכל תשלום‬
‫שהוא לנותן השירותים ולרבות תשלום בגין זכויות סוציאליות כלשהן‪.‬‬
‫‪ /3.1‬מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים‪ ,‬כי‪ ,‬לנותן השירותים ו‪1‬או למי מטעמו לא‬
‫תהיינה זכויות כלשהן של עובד מדינה והם לא יהיו זכאים לכל תשלום‪,‬‬
‫פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם הסכם זה או הוראה שניתנה על פיו‪ ,‬או‬
‫בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה או הפסקת מתן השירותים על פי הסכם‬
‫זה מכל סיבה שהיא‪.‬‬
‫‪ /3.1‬נותן השירותים מצהיר כי ידוע לו שלא ינוכה מהתמורה המשולם לו כל סכום‬
‫עבור ביטוח לאומי וכי משרד הבינוי אינו מפריש סכום כלשהו לביטוח לאומי‬
‫עבורו‪.‬‬
‫‪/3./2‬‬
‫נותן השירותים מצהיר‪ ,‬כי הוא יודע כי משרד הבינוי ינכה משכר טרחתו‬
‫מס הכנסה כמקובל לגבי קבלנים עצמאיים‪.‬‬
‫‪/3.//‬‬
‫למען הסדר הטוב‪ ,‬יובהר כי מקום מושבו העיקרי של נותן השירותים‬
‫ו‪1‬או מי מטעמו לא יהיה במשרד הבינוי‪ .‬לפיכך‪ ,‬לא יוקצו לו חדר‪ ,‬מזכירה‪,‬‬
‫טלפון וכד'‪.‬‬
‫‪ ./1‬למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף הקודם שלעיל‪ ,‬מצהירים‬
‫הצדדים כי אם יקבע שהיחסים בין נותן השירותים לבין משרד הבינוי‪ ,‬חרף האמור‬
‫בהסכם הם יחסי עובד מעביד‪ ,‬לא יהא זכאי נותן השירותים לתמורה כאמור‬
‫בהסכם‪ ,‬אלא שכרו יהיה כשכרו של עובד מדינה בתפקיד ובדרגה דומים ככל‬
‫האפשר לפעולותיו על פי הסכם זה‪ ,‬זאת מיום תחילת מתן השירותים למשרד‬
‫הבינוי‪.‬‬
‫‪ ./1‬נותן השירותים מתחייב להשתמש בתוארו כנותן שירותים על פי הסכם זה לצורך‬
‫פעילותו במסגרת ההסכם בלבד‪ .‬מבלי לגרוע מכלליות האמור‪ ,‬יובהר ויודגש כי‬
‫לנותן השירותים אסור לפרסם את דבר היותו נותן שירותים למשרד לצורך קידום‬
‫עסקיו ו‪1‬או ענייניו וכיוצ"ב‪.‬‬
‫‪./5‬‬
‫‪/5./‬התפוקות כתוצאה מביצוע השירותים לרבות זכויות יוצרים בהם‪ ,‬יהיה קניינו‬
‫הבלעדי של משרד הבינוי‪ .‬מבלי לגרוע מחובה או התחייבות כלשהי המוטלת‬
‫על נותן השירותים על פי הסכם זה‪ ,‬מוסכם בזה כי יועברו לבעלות משרד‬
‫הבינוי בלבד ולמשרד הבינוי תהיה זכות יוצרים על ידע‪ ,‬תכניות מכל סוג‬
‫שהוא‪ ,‬ממצאים‪ ,‬הצעות‪ ,‬תוצאות שיופקו ו‪1‬או יפותחו תוך ביצוע השירותים‪,‬‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪13‬‬
‫ו‪1‬או מסקנות שיוסקו תוך כדי ביצוע השירותים ולנותן השירותים לא תהיה‬
‫כל זכות עליהם‪ .‬נותן השירותים לא ישתמש בהם או יתיר שימוש לאדם אחר‬
‫כלשהו ללא מתן הסכמת המנהל מראש ובכתב‪.‬‬
‫‪/5.0‬נותן השירותים מצהיר כי כל הנתונים שיצטברו בידיו במסגרת ביצוע‬
‫השירותים יהיו רכושו הבלעדי של משרד הבינוי והקבלן מתחייב למסרם‬
‫למשרד הבינוי בכל עת על פי דרישות המנהל‪.‬‬
‫‪ ./1‬איסור הסבת הסכם‪:‬‬
‫א‪ .‬נותן השירותים אינו רשאי להסב הסכם זה או כל חלק ממנו‪ ,‬ולא להעביר‬
‫או למסור לאחר כל זכות או חובה הנובעים מהסכם זה‪ ,‬אלא אם ניתנה‬
‫לכך מראש הסכמה בכתב של המשרד‪ .‬ההסכמה באמור לעיל ‪ ,‬אינה פוטרת‬
‫את נותן השירותים מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי הסכם זה או על פי‬
‫כל דין‪.‬‬
‫ב‪ .‬כל מסירה או העברה שיתיימר נותן השירותים לעשות בניגוד להוראות‬
‫סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף‪.‬‬
‫‪ ./1‬ביטול או סיום ההסכם‪:‬‬
‫‪ /1./‬הביא משרד הבינוי הסכם זה לידי סיומו‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 7‬לעיל‪ ,‬ימסור לנותן‬
‫השירותים כל חומר המהווה רכוש משרד הבינוי כאמור בהסכם זה ו‪1‬או‬
‫מסמכים אחרים הקשורים בביצוע השירותים ויחול האמור בסעיף (ג) להלן‪.‬‬
‫‪/1.0‬בנוסף לאמור בסעיפים ‪ 7‬ו (א) לעיל רשאי משרד הבינוי לבטל מיד את ההסכם‬
‫כאשר נותן השירותים הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו האמורות בהסכם‬
‫זה‪ ,‬ונותן השירותים לא תיקן את ההפרה‪ ,‬לאחר שקיבל על כך התראה מאת‬
‫המנהל‪ ,‬תוך הזמן שנקבע בהתראה‪.‬‬
‫‪ /1.0‬בוטל ההסכם מכל סיבה שהיא‪ ,‬יהיה משרד הבינוי רשאי למסור את‬
‫ה שירותים לכל גורם אחר ולהשתמש לצורך זה במסמכים‪ ,‬דוחות‪ ,‬הצעות‪,‬‬
‫ניתוחים‪ ,‬המלצות וכו' הקשורים בעבודת נותן השירותים אשר הוכנו על‪-‬ידי‬
‫נותן השירותים עד לביטול ההסכם ללא תשלום של כל שכר‪ ,‬תמורה או פיצוי‬
‫כלשהו בעד השימוש במסמכים כאמור ולנותן השירותים אין ולא יהיו תביעות‬
‫ו‪1‬או טענות בקשר לכך‪.‬‬
‫‪ /1.3‬במקרה של ביטול הסכם עקב הפרתו ע"י נותן השירותים יחויב נותן‬
‫השירותים בנזקים שנגרמו למשרד בגין ההפרה והביטול וזאת מבלי לגרוע‬
‫מכל זכות של המשרד עפ"י ההסכם ו‪1‬או עפ"י כל דין‪.‬‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪17‬‬
‫‪ .02‬קיזוז‪:‬‬
‫א‪ .‬המשרד יהיה רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו על פי הסכם זה כל‬
‫חוב המגיע לו בין אם נובע מהסכם זה ובין בדרך אחרת‪ ,‬וכן כל חוב קצוב‬
‫אחר‪.‬‬
‫ב‪ .‬הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המשרד לגבות החוב האמור בכל‬
‫דרך אחרת‪.‬‬
‫‪ .0/‬מבלי לגרוע מהאמור‪ ,‬אם הוצא צו לפירוק נותן השירותים או הוצא נגדו צו לכינוס‬
‫נכסים או לניהול מיוחד וכיוצ"ב או שמי מנותן השירותים המועסקים הורשע‬
‫בעבירה שיש עמה קלון או פשט רגל או הפך בלתי כשיר‪ ,‬ייחשב הדבר כאילו‬
‫ההסכם בוטל‪ ,‬בקרות אותו אירוע אלא אם כן החליט המשרד אחרת והודיע על כך‬
‫בכתב לנותן השירותים‪.‬‬
‫‪ .00‬התמורה‬
‫התמורה תשולם לנותן השירותים על בסיס השירותים בפועל ובהתאם להצעת‬
‫המחיר שהגיש במכרז‪.‬‬
‫‪00./‬התמורה כוללת מס ערך מוסף והוא ישולם לנותן השירותים בשיעורים שיהיו‬
‫בתוקף במועד כל תשלום ותשלום‪.‬‬
‫‪ 00.0‬נותן השירותים מצהיר‪ ,‬כי הינו "עוסק מורשה" בהתאם לחוק מס ערך מוסף‬
‫תשל"ו ‪ /173 -‬וכי הוא מנהל ספרים במס הכנסה כמתחייב‪.‬‬
‫‪ 00.0‬כל תשלום לנותן השירותים מותנה בהגשת חשבונית מס כמשמעותה בחוק מס‬
‫ערך מוסף תשל"ו– ‪ /173‬על ידי נותן השירותים לחשבות משרד הבינוי‪.‬‬
‫‪00.3‬התמורה כהגדרתה בסעיף ‪ /.01‬למכרז שישלם המשרד לנותן השירותים‬
‫במסגרת החשבון החודשי תשולם לאחר השלמת הרכישה כפי שהוגדרה‬
‫בסעיף ‪ /.01‬י למכרז‪.‬‬
‫‪00.1‬חשבון בגין תשלומים לבעל הדירה‪ ,‬שיוגש ע"י נותן השירותים‪ ,‬ייפרע תוך ‪/4‬‬
‫יום מיום אישור החשבון על ידי המנהל ובלבד שהשירותים בוצעו לשביעות‬
‫רצונו המלאה של המנהל‪.‬‬
‫‪ 00.1‬נותן השירותים יגיש חשבון למשרד‪ ,‬פעם בחודש קלנדרי בגין העמלות‪,‬‬
‫התמריצים והחזר הוצאות‪ ,‬להם הוא זכאי‪ ,‬ב‪ 3-‬עותקים עבור כל הדירות‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪18‬‬
‫שתהליך רכישתן הסתיים‪ .‬התשלום בגין חשבונות שנבדקו יבוצע ע"י המשרד‬
‫רק לאחר אישור המנהל‪ ,‬לפי המפתח הבא‪:‬‬
‫‪ 00.3./‬חשבוניות שתוגשנה למשרד במחצית הראשונה של כל חודש‪,‬‬
‫תשולמנה ביום ה – ‪ /3‬של החודש העוקב‪ ,‬בתום ‪ 32‬ימי אשראי לכל‬
‫הפחות‪.‬‬
‫‪ 00.3.0‬חשבוניות שתוגשנה למשרד בין הימים ה – ‪ /3‬ועד ה‪ 04 -‬לכל חודש‬
‫(כולל ימים אלה) תשולמנה בין הימים ה‪ /3 -‬עד ה‪ 04-‬לחודש העוקב‪,‬‬
‫בתום ‪ 32‬ימי אשראי בדיוק‪.‬‬
‫‪ 00.3.3‬חשבוניות שתוגשנה למשרד בין הימים ה – ‪ 01‬ועד ה‪ 3/ -‬לכל חודש‬
‫(כולל ימים אלה) תשולמנה ביום ה‪ 04-‬לחודש העוקב‪ ,‬בתום ‪ 04‬ימי‬
‫אשראי לכל הפחות‪.‬‬
‫‪ 00.5‬ה תשלום בגין חשבונות או חלקי חשבונות לא מאושרים יעוכב ללא חבות עד‬
‫לבירורם הסופי ואישורם על ידי המנהל‪.‬‬
‫‪ 00.1‬למען הסר כל ספק מובהר כי לתמורה בהתאם לחשבון שיוגש לא יתווספו‬
‫סכומים נוספים או כל תוספת אחרת‪.‬‬
‫‪.00‬‬
‫מוסכם כי משרד הבינוי אינו מוותר על זכויותיו לפי ההסכם או משנה זכויותיו‬
‫אלא בכתב ובחתימת מורשי החתימה של המשרד‪.‬‬
‫‪.03‬‬
‫אמנת שירות‬
‫‪03./‬אמנת השירות מגדירה את רמת השירות הנדרשת מנותן השירותים במהלך כל‬
‫תקופת ההתקשרות ואת הפיצויים המוסכמים שאותם ישלם נותן השירותים‬
‫בגין אי עמידה ברמת השירות המוסכמת‪.‬‬
‫‪ 03.0‬נותן שירותים שלא יעמוד ברמת השירות המוגדרת ישלם פיצוי מוסכם‪ ,‬על פי‬
‫מידת החריגה מהרמה המוגדרת ובהתאם לטבלת הפיצויים המוסכמים‪.‬‬
‫‪03.0‬ההפחתות הנ"ל יבוצעו בדרך של קיזוז מהחשבונית החודשית‪ .‬יובהר כי אין‬
‫בכך כדי לגרוע מזכותו של המשרד לבצע את ההפחתה באמצעות חילוט ערבות‬
‫הביצוע‪ ,‬ו‪1‬או כל אמצעי אחר העומד למשרד על פי ההסכם ועל פי כל דין‪ ,‬הכל‬
‫לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד‪.‬‬
‫‪ 2242‬המנהל רשאי בכל עת להעביר לנותן השירותים את השגותיו ואת תלונותיו‬
‫בגין פגיעה ברמת השירות‪ .‬התלונה תועבר באמצעות פנייה ישירה בכתב לנותן‬
‫השירותים‪ .‬אם לאחר העברת התלונה לא יטופל הליקוי לשביעות רצונו של‬
‫המנהל – יתועדו במסמך רשמי של המשרד הליקוי‪ ,‬שעת ההתרחשות‪,‬‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪11‬‬
‫הגורמים שאליהם נעשתה הפנייה והזמן שחלף עד לתיקונו או לאי תיקונו‪.‬‬
‫העתק ממסמך התלונה יועבר לחשב המשרד‪.‬‬
‫‪03.1‬עם קבלת החיוב מנותן השירותים יודיע המנהל בכתב לנותן השירותים עם‬
‫העתק לחשב המשרד כי הפיצוי על הנזקים בגין הליקויים המתוארים בדוח‬
‫יקוזזו מסכום החיוב על פי טבלת הפיצויים המוסכמים‪ .‬לנותן השירותים‬
‫תהיה זכות לטעון בכתב נגד הקיזוז תוך ‪ /4‬ימי עבודה מתאריך שליחת‬
‫ההודעה‪ .‬המנהל רשאי למלא דוח גם עבור ליקויים אשר אינם מופיעים‬
‫בטבלת הפיצויים המוסכמים‪.‬‬
‫‪ 03.1‬הסעדים האמורים לעיל‪ ,‬באים בנוסף לכל סעד אחר שיש למשרד על פי דין ועל‬
‫פי הסכם זה‪.‬‬
‫‪03.5‬המשרד זכאי לנקוט במצטבר הן בסעדים האמורים לעיל והן בכל סעד נוסף‬
‫כאמור ואין בסעדים האמורים לפגוע מזכות המשרד לחייב את החברה‬
‫בנזקים שסכומם עולה על האמור לעיל שנגרמו עקב ההפרות האמורות‪ .‬בין‬
‫היתר‪ ,‬בשל ליקויים באיכות עבודתו או בשל אי עמידתו ברמת השירות‬
‫הנדרשת‪.‬‬
‫‪03.1‬הפיצויים המוסכמים בגין פגיעות שונות ברמת השירות מובטחת‬
‫תיאור הפגיעה ברמת השירות (הליקוי)‬
‫אי מענה של נותן שירותים לפניית המנהל תוך‪ 7‬ימים‪.‬‬
‫שיעור הפיצוי המוסכם בגין‬
‫הפגיעה ברמת השירות‬
‫עד ‪ ₪2222‬כולל מע"מ‬
‫בגין כל אי מענה‬
‫אי איוש תקני כ"א כנדרש במסמכי המכרז‬
‫עד ‪ ₪ 0222‬כולל מע"מ‬
‫עבור כל תקן ליום‬
‫אי העברת נתונים כפי שפורטו בדרישות המופיעות במסמכי המכרז‪.‬‬
‫עד ‪ ₪ 0222‬כולל מע"מ‬
‫עבור כל דרישה‪.‬‬
‫כל מקרה של דיווח שיקרי בנוגע לדרישה מדרישות המכרז‬
‫עד ‪ ₪ 0222‬כולל מע"מ‬
‫עבור כל אירוע‬
‫התנהגות שאינה הולמת מול מוכרי הדירות הפוטנציאליים‬
‫עד ‪ ₪ 0222‬כולל מע"מ‬
‫עבור כל אירוע‬
‫‪.01‬‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫ערבות ביצוע‬
‫‪32‬‬
‫‪01./‬להבטחת כל התחייבויות נותן השירותים על פי הסכם זה‪ ,‬יפקיד נותן‬
‫השירותים‪ ,‬עם החתימה על ההסכם ערבות ביצוע מבנק בארץ או מחברת‬
‫ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על‬
‫שירותים פיננסיים (ביטוח)‪ ,‬תשמ"א‪ ,/18/-‬לקיום תנאי החוזה‪ ,‬בנוסח‬
‫המפורט בנספח ג' – ערבות ביצוע ‪ ,‬בהיקף של ‪ 1%‬מהיקף ההתקשרות שתהא‬
‫בתוקף לתקופה של ‪ 3‬חודשים לאחר השלמת מלוא ביצוע השירותים לפי‬
‫הסכם זה‪.‬‬
‫‪ 01.0‬סכום הערבות יגדל או יקטן‪ ,‬בהתאם לשינויים בהיקף ההתקשרות‪.‬‬
‫‪ 01.0‬הערבות תשמש להבטחת הביצוע של מלוא התחייבויות נותן השירותים‬
‫ותשוחרר רק עם מילוי כל התחייבויותיו בהתאם להסכם שבין הצדדים וכנגד‬
‫חתימה על כתב העדר תביעות‪.‬‬
‫‪ 01.3‬המשרד יהיה רשאי לחלט ערבות הבנקאית לפי שיקול דעתו הבלעדי‬
‫והמוחלט‪.‬‬
‫‪ 01.1‬ערבות הביצוע תחולט כולה או חלקה לפי שיעורים שיקבע המשרד ככל שלא‬
‫יעמוד נותן השירותים בהתחייבות מהתחייבויותיו‪ ,‬לרבות אי עמידה בלוחות‬
‫הזמנים‪ ,‬אי ביצוע השירותים כנדרש וכל דרישה אחרת כמופיע במסמכי‬
‫ההסכם והמכרז‪.‬‬
‫‪ 01.1‬מובהר כי אין בערבות זו‪ ,‬ולא במימושה ולא בחלוטה‪ ,‬כדי לשחרר את נותן‬
‫השירותים מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי הסכם זה ואין בה כדי להטיל על‬
‫המשרד חובה כלשהי‪.‬‬
‫‪ 01.5‬אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של נותן‬
‫השירותים במקרה של מימושה‪.‬‬
‫‪ 01.1‬המשרד רשאי‪ ,‬אך לא חייב‪ ,‬על פי שיקול דעתו הבלעדי‪ ,‬להפחית את סכום‬
‫הערבות‪ ,‬בהתאם לקצב התקדמות מתן השירותים ומילויים בהתאם להסכם‬
‫ולשביעות רצון המנהל‪.‬‬
‫‪ .01‬חוק הפרשנות יחול על הסכם זה‪ .‬לצורך פרשנות רואים הסכם זה כחיקוק‬
‫כמשמעותו בחוק האמור‪.‬‬
‫‪ .05‬הפסקת הסכם‪:‬‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪3/‬‬
‫א‪ .‬לא עמד נותן השירותים באחת או יותר מהתחייבויותיו על פי הסכם זה מכל סיבה‬
‫שהיא‪ ,‬רשאי המשרד‪ ,‬לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט‪ ,‬להפסיק את מתן השירותים‬
‫לאלתר ול בצע את השירותים בעצמו ו‪1‬או באמצעות אחרים‪ ,‬וזאת על חשבון נותן‬
‫השירותים ומבלי לפגוע בזכות המשרד לפיצוי ושיפוי וזכויות אחרות העומדות למשרד‬
‫על פי הסכם זה ועל פי דין‪.‬‬
‫ב‪ .‬כמו כן‪ ,‬המשרד יהא זכאי לתרופות בכל מקרה שנותן השירותים לא יעמוד‬
‫בהתחייבויותיו על פי הסכם זה או על פי מסמכי הפנייה מכל סיבה שהיא ויהיה זכאי‬
‫לכל סעד ותרופה משפטית על פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה)‪ ,‬תשל"א‪/172-‬‬
‫ועל פי הדין‪.‬‬
‫ג‪ .‬מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל‪ ,‬מוסכם בין הצדדים כי הזכות לתרופות כוללת‪:‬‬
‫‪ )/‬את הזכות להפחית מהתמורה המגיעה לנותן השירותים סכום שווה ערך לנזק‬
‫שנגרם כתוצאה מהשירותים‪.‬‬
‫‪ )0‬את זכות המשרד לבטל הסכם זה‪ ,‬להפסיק את מתן השירותים על ידי נותן‬
‫השירותים לאלתר ולבצע את השירותים בעצמו ו‪1‬או באמצעות אחרים‪.‬‬
‫‪ )3‬התרופות המוענקות למשרד הן מצטברות אחת לשנייה ואין בהסכם זה כדי‬
‫לשלול את זכותו של המשרד לקיזוז‪ ,‬פיצוי‪ ,‬שיפוי או כל סעד נוסף מכוח דין‬
‫והסכם‪.‬‬
‫‪ .01‬אחריות‬
‫‪ 01./‬נותן השירותים יהיה האחראי הבלעדי והיחיד‪ ,‬לכל נזק ו‪1‬או אובדן שייגרם כתוצאה‬
‫ו‪1‬או עקב מתן השירותים למשרד ו‪1‬או לרכוש ו‪1‬או לצד ג' כלשהו‪ ,‬לרבות נזק ואובדן‬
‫שייגרם על ידי כל מי שבא מכוחו או מטעמו של נותן השירותים‪ ,‬וזאת בשל מעשה או‬
‫מחדל של נותן השירותים או מי מטעמו הכרוך באחד מאלה‪:‬‬
‫‪ 01././‬הפרת חובה חקוקה או הפרת הוראות שניתנו לנותן השירותים ו‪1‬או למי‬
‫מטעמו על ידי המשרד או מי מעובדיו;‬
‫‪ 08./.0‬פעולה שלא בדרך המקובלת או שלא בתום לב;‬
‫‪ 08./.3‬פעולה שנעשתה ברשלנות‪.‬‬
‫‪01.0‬נותן השירותים יהיה האחראי היחידי והבלעדי לכל תביעת נזיקין מטעם עובדיו ו‪1‬או‬
‫כל הבאים מכוחם‪.‬‬
‫‪ 01.0‬המשרד‪ ,‬עובדיו והבאים מכוחו לא יישאו בכל תשלום‪ ,‬הוצאה‪ ,‬אובדן‪ ,‬או נזק מכל סוג‬
‫שייגרם לנותן השירותים ו‪1‬או לעובדיו ו‪1‬או לכל מי שבא מכוחו‪.‬‬
‫‪ .01‬כל שינוי בתנאי הסכם ההתקשרות מחייב שינוי שיעשה בכתב ובחתימת מורשי החתימה של‬
‫הצדדים‪.‬‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪30‬‬
‫‪ .02‬שום התנהגות מצד איזה מהצדדים לא תיחשב כוויתור על איזה מזכויותיו על פי דין‬
‫או כוויתור או כהסכמה מצידו לאיזה הפרה או אי קיום של תנאי מתנאי ההסכם‪,‬‬
‫או כנותנת דחייה או ארכה לביצוע כל פעולה אשר יש לעשותה על פי ההסכם‪ ,‬או‬
‫כשינוי‪ ,‬ביטול או תוספת של תנאי שהוא‪ ,‬אלא אם נעשו במפורש ובכתב‪ .‬אין לראות‬
‫בויתור או אי עמידה על זכויות על פי ההסכם על ידי צד להסכם כויתור על זכויותיו‬
‫לפי ההסכם במקרה אחר‪.‬‬
‫‪ .0/‬סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע להסכם זה‪ ,‬תהיה לבית המשפט המוסמך‬
‫בירושלים או בתל אביב בלבד‪.‬‬
‫כתובות הצדדים לצורך הסכם זה‪:‬‬
‫‪ .00‬כתובות הצדדים לצורך הסכם זה‪:‬‬
‫משרד הבינוי – קריית הממשלה‪ ,‬שיח' ג'ארח‪ ,‬מזרח ירושלים‪.‬‬
‫נותן השירותים ‪____________________________________________ :‬‬
‫ולראיה באו הצדדים על החתום‪:‬‬
‫משרד הבינוי‬
‫חשב‬
‫נותן השירותים‬
‫אישור‬
‫אני הח"מ ____________________ עו"ד ת"ז ____________________‬
‫מאשר בזאת כי המוסמכים לחתום בשם ___________________________‬
‫‪ _________________________ ./‬ת"ז _________________________‬
‫‪ _________________________ .0‬ת"ז _________________________‬
‫בצירוף חותמת התאגיד‪.‬‬
‫________ ____________‬
‫שם עו"ד‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫____________________‬
‫חתימה‬
‫‪33‬‬
‫נספח יד' – טופס הצעת מחיר תעריף עמלה‬
‫טופס הצעת מחיר תעריף עמלה‬
‫מכרז מספר ‪/102/1‬‬
‫א‪ .‬בתשובה לפנייתכם ולאחר שעיינתי במסמכי המכרז על כל נספחיו לרבות נוסח‬
‫החוזה שצורף ונספחיו‪ ,‬הנני מגיש בזה את הצעתי לביצוע כל השירותים המבוקשים‬
‫במכרז‪.‬‬
‫ב‪ .‬סכום העמלה הנדרשת על ידי לביצוע השירותים הנדרשים במכרז הינה‪:‬‬
‫עמלה בסכום ________________ ‪( ₪‬כולל מע"מ ככל שחל על נותן השירותים)‬
‫העמלה המוצעת על ידי כוללת את כל ההוצאות שיהיו לי מכל מין וסוג שהוא לשם‬
‫ביצוע השירותים הנדרשים לביצוע התוכניות‪.‬‬
‫ג‪ .‬אינני מתנה את הצעת המחיר בשום תנאי‪.‬‬
‫__________‬
‫תאריך‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫__________________‬
‫חותמת המציע‬
‫________________‬
‫חתימת המציע‬
‫‪34‬‬
‫נספח טו' – טופס הצעה לרכישת דירה‬
‫טופס הצעה לרכישת דירה‬
‫תאריך‪_______________________:‬‬
‫לכבוד חברת ____________________‬
‫להלן פרטי דירה מוצעת למכירה‪:‬‬
‫אני הח"מ מצהיר בזאת כי הצעתי לעיל ולהלן היא הצעה בלבד ואינה מחייבת את מדינת ישראל ו‪1‬או את‬
‫חברת לרכישת הדירה המוצעת‪ ,‬אלא בתנאי ובכפוף לחתימת חוזה בין הצדדים לרכישתה ומילוי כל‬
‫התחייבויותיי ונכונות הצהרותיי בחוזה הרכישה‪.‬‬
‫הריני להציע למדינת ישראל ‪ -‬משרד הבינוי לרכוש את דירתי ברחוב ______________________‬
‫בסכום‬
‫_______________‬
‫בישוב‪:‬‬
‫____________________________‬
‫של‪:‬‬
‫___________‬
‫‪₪‬‬
‫במילים‪:‬‬
‫אני מתחייב שלא להציע דירה זו לזכיין אחר הרוכש דירות עבור משרד הבינוי‪.‬‬
‫חתימת המציע‪__________________ :‬‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫תאריך‪_____________________ :‬שעה‪_______ :‬‬
‫‪31‬‬
‫לכבוד מנהל אגף נכסים וחברות‪.‬‬
‫מצ"ב פרטי נכס שהועבר ביום _______________ לבדיקת השמאי* ________________‬
‫*בהתאם להנחיות השמאי הממשלתי הראשי‬
‫פרטי המציע ‪1‬הנכס המוצע והצעת המחיר‬
‫שמות בעלי זכויות בדירה‬
‫פרטים‬
‫‪./‬‬
‫של‬
‫הזכויות ‪.0 -‬‬
‫בעלי‬
‫‪.0‬‬
‫המציע‬
‫‪.3‬‬
‫מספר טלפון ‪ 1‬פקס‬
‫מס' ת‪.‬ז‪ 1 .‬דרכון‬
‫החלק בזכות (אחוזים)‬
‫מספר טלפון סלולארי‬
‫כתובת דואר אלקטרוני‬
‫כתובת עירונית של המציע‬
‫גוש ‪ 1‬חלקה ‪ 1‬תת‪-‬חלקה‬
‫ישוב ‪ 1‬שכונה ‪ 1‬רחוב‬
‫הנכס מוחזק ע"י המציע‪1‬שוכר‪1‬פנוי‬
‫מספר כניסות במבנה‬
‫מספר כניסה ‪ 1‬נגישות למבנה‬
‫מספר דירה‬
‫קומה‬
‫מספר קומות במבנה‬
‫צורת מבנה על עמודים ‪ 1‬לא על עמודים‬
‫מידע אודות‬
‫הנכס המוצע‬
‫למכירה‬
‫האם מדובר בבית צמוד קרקע (כן‪1‬לא)‬
‫שנת בנייה‬
‫שטח הדירה ברוטו ‪ +‬הצמדות ורכוש משותף‬
‫שטח הדירה נטו‬
‫מספר חדרים‬
‫האם הדירה הורחבה ‪ 1‬בוצעה תוספת בנייה ועל ידי‬
‫מי בוצעה התוספת ‪ 1‬האם יש תוספת‬
‫במידה ויש תוספת בנייה ‪ -‬שטח התוספת‬
‫גובה תשלום עבור דמי ועד לחודש אחד‬
‫מצב תחזוקתי‪ :‬טוב ‪ 1‬בינוני ‪ 1‬טעון שיפוץ‬
‫מועד מסירת החזקה‬
‫מעלית‪ :‬יש ‪ 1‬אין‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪33‬‬
‫הדירה רשומה בטאבו ‪ 1‬בחברה ___________‬
‫חימום מים מרכזי‪ :‬דוד שמש ‪ 1‬חשמל‬
‫שיעבודים ‪ 1‬משכנתאות‬
‫עיקולים‪ :‬יש ‪ 1‬אין‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪37‬‬
‫נספח טז' ‪ -‬נספחי ביטוח‬
‫נספח ביטוח מס'____ ‪ -‬אישור קיום ביטוחים עבור נותן השירותים‬
‫לכבוד‬
‫מדינת ישראל – משרד הבינוי;‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬אישור קיום ביטוחים‬
‫הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ___________________________(להלן "נותן‬
‫השירותים")‬
‫לתקופת הביטוח מיום _______________ עד יום ________________ בקשר למתן‬
‫שירותי רכישה של דירות נ"ר למלאי הדיור הציבורי עבור משרד הבינוי‪ ,‬בהתאם למכרז‬
‫וחוזה עם מדינת ישראל ‪ -‬משרד הבינוי את הביטוחים המפורטים להלן‪:‬‬
‫ביטוח חבות המעבידים‬
‫‪ . /‬אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים‪.‬‬
‫‪ .0‬גבול האחריות לא יפחת מסך ‪ 1,222,222‬דולר ארה"ב לעובד‪ ,‬למקרה ולתקופת ביטוח‬
‫(שנה);‬
‫‪ . 3‬הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים‪ ,‬קבלני משנה ועובדיהם‬
‫היה ויחשב‬
‫כמעבידם‪.‬‬
‫‪ .4‬הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבינוי היה ונטען‬
‫לעניין‬
‫קרות תאונת עבודה‪1‬מ חלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי‬
‫מעובדי‬
‫נותן השירותים‪ ,‬קבלנים‪ ,‬קבלני משנה ‪ -‬בעלי המקצוע ועובדיהם שבשירותו‪.‬‬
‫ביטוח אחריות כלפי צד שלישי‬
‫‪ . /‬אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל‪ ,‬בגין נזקי גוף‬
‫ורכוש בכל‬
‫תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים‪.‬‬
‫‪ .0‬גבול האחריות לא יפחת מסך ‪ 122,222‬דולר ארה"ב‪ ,‬למקרה ולתקופת הביטוח (שנה)‪.‬‬
‫‪ .3‬בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (‪.)CROSS LIABILITY‬‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪38‬‬
‫‪ .4‬הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים‪,‬‬
‫קבלני‬
‫משנה ועובדיהם‪.‬‬
‫‪ .1‬הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבינוי ככל שייחשבו‬
‫אחראים למעשי ו‪1‬או מחדלי נותן השירותים וכל הפועלים מטעמו‪.‬‬
‫ביטוח אחריות מקצועית‬
‫‪ . /‬הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של נותן השירותים‪ ,‬עובדיו ובגין כל‬
‫הפועלים‬
‫מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה‪ ,‬רשלנות‪ ,‬לרבות מחדל‪ ,‬טעות או השמטה‪ ,‬מצג בלתי‬
‫נכון‪,‬‬
‫הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב‪ ,‬שייגרמו בקשר למתן שירותי רכישה של דירות נ"ר‬
‫למלאי הדיור‬
‫הציבורי עבור משרד הבינוי‪ ,‬בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל – משרד הבינוי‪.‬‬
‫‪ .0‬גבול האחריות לא יפחת מסך ‪ 0,122,222‬דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה)‪.‬‬
‫‪ .3‬הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות‪-:‬‬
‫ מרמה ואי יושר של עובדים;‬‫ אובדן מסמכים‪ ,‬לרבות אובדן השימוש ו‪1‬או העיכוב עקב מקרה ביטוח;‬‫ אחריות צולבת‪ ,‬אולם הכיסוי לא יחול על תביעות נותן השירותים כנגד המדינה;‬‫ הארכת תקופת הגילוי לפחות ‪ 3‬חודשים‪.‬‬‫‪ .4‬הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבינוי ככל שייחשבו‬
‫אחראים למעשי ו‪1‬או מחדלי נותן השירותים וכל הפועלים מטעמו‪.‬‬
‫כללי‬
‫בפוליסות הביטוח הנ"ל נכללו התנאים הבאים‪:‬‬
‫‪ ./‬לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים ‪ :‬מדינת ישראל – משרד הבינוי‪0‬‬
‫בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל;‬
‫‪ . 0‬בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא‬
‫אם‬
‫ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של ‪ 32‬יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד הבינוי‪.‬‬
‫‪ .3‬אנו מוותרים על כל זכות תחלוף‪1‬שיבוב‪ ,‬תביעה‪ ,‬השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל‬
‫–משרד‬
‫הבינוי ועובדיהם‪ ,‬ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון‪.‬‬
‫‪ . 4‬נותן השירותים אחראי בלעדית כלפינו המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות‬
‫ולמילוי כל‬
‫החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות‪.‬‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫‪31‬‬
‫‪ . 1‬ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על נותן‬
‫השירותים‪.‬‬
‫‪ . 3‬כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח‪,‬‬
‫כאשר קיים‬
‫ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל‪ ,‬והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה‬
‫במלוא‬
‫הזכויות על פי הביטוח‪.‬‬
‫‪ . 7‬תנאי הכיסוי של הפוליסות אחריות מעבידים ואחריות כלפי צד שלישי לא יפחתו‬
‫מהמקובל על פי‬
‫תנאי "פוליסות נוסח ביט"‪ ,‬בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל‪.‬‬
‫בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור‬
‫באישור זה‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫_____________‬
‫תאריך‬
‫מכרז ‪/102/1‬‬
‫_____________________________‬
‫חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח‬
‫‪72‬‬