Paano mangolekta ng plema Ang paggagamot at mga LIBRE sa Ontario

Paano mangolekta ng plema
Ang paggagamot at mga
gamot para sa TB ay
LIBRE sa Ontario
Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan
Tumawag sa iyong tagapagbigay-alaga ng
kalusugan upang kunin ang iyong sample na
plema para sa pagsubok.
Ano ang plema?
✔✔ Ang plema ay natatagpuan sa baga. Ito ay nakukuha sa isang malalim
na ubo mula sa dibdib.
Tagapagbigay-alaga ng kalusugan: ....................................
✔✔ Ang plema ay hindi laway o dura mula sa bibig.
Telepono:.............................................................................
Bakit mahalagang mangolekta ng plema?
✔✔ Ang pagkolekta ng plema ay isang mahalagang bahagi ng
pagrerepaso ng tuberkulosis (TB). Itong pagsubok ay ginagamit upang
malaman kung kayo ay may mga mikrobyo ng TB sa inyong baga.
PH1205SS081
✔✔ Ang pagkolekta ng plema ay ang pinakamahusay na paraan upang
matiyak na tumatalab ang gamot para sa TB.
How to collect sputum – Tagalog
1
Kolektahin ang iyong plema
pagkagising mo sa umaga
4
Direktang idura sa bote ang
plema
✔✔Huminga nang malalim nang 2 o 3 beses
✔✔Bibigyan ka ng 1 o 2 bote upang
kolektahin ang iyong plema
✔✔Umubo nang malalim mula sa dibdib
✔✔Gumamit ng ibang bote bawat araw
• Ang paglanghap ng singaw ng mainit
na tubig ay maaaring makatulong sa
pagpapalabas ng plema
✘✘ Huwag kumain, uminom, magsipilyo,
manigarilyo o gumamit ng mouthwash
bago mo kolektahin ang iyong plema
✔✔Dumura ng 1 hanggang 2 kutsarita ng
plema
✔✔Isara ng mahigpit ang takip ng bote
5
2
Protektahin ang iba mula
sa mga mikrobyo ng TB
✔✔Kolektahin ang plema sa isang lugar
na malayo sa ibang tao
Ilagay ang bote sa ibinigay
na supot
✔✔Alisin ang asul na tali at isara ang
supot
6
Iimbak ang plema
✔✔Ilagay sa refrigerator ang supot na
may bote
✘✘ Huwag ilagay ang bote sa freezer
3
Buksan ang bote
✘✘ Huwag hawakan ang loob o takip ng bote
✔✔Hugasan ang iyong mga kamay
7
Tumawag sa iyong tagapagbigay-alaga ng
kalusugan
✔✔Kukunin ng iyong tagapagbigay-alaga ng kalusugan ang iyong
plema para sa pagsubok