Document 195435

-1-
Technical Support Setup Procedure
QIG : How to Configure Powerline connection by using Setup
Wizard for DHP-308AV
Release date : 05/01/2013
Model Support : DHP-308AV
H/W:A1
S/W:1.00
Firmware :1.00
FAQ : How to Configure Wireless Settings using Setup Wizard for DHP-308AV
-2-
Technical Support Setup Procedure
คุณลักษณะของอุปกรณ์ DHP-308AV
- เชือมต่อสื อสารและนําส่งข้อมูลด้วยสาย UTP
- สื อสารและนําส่ งข้อมูลด้วยความเร็ วสูงสุ ดทีระดับ 500 Mbps.
- สามารถเชือต่อเข้ากับปลัก, ไฟภายในบ้านโดยทํางานในโหมด Plug & Play ทันทีโดยไม่
ต้องมีการ Config
- ขนาดเล็กกะทัดรัดเหมาะสําหรับการพกติดตัวเพือใช้ภายนอก
- อุปกรณ์สามารถทํางานในแบบ Sleep Mode เมือไม่มีการสื อสารและนําส่ งข้อมูล
ระหว่างอุปกรณ์ ซึ งสามารถช่วยลดการใช้ไฟฟ้ าจากตัวอุปกรณ์ได้ถึง 70%
- สามารถบริ หารจัดการในการลําดับความสําคัญของข้อมูลเพืออํานวยความสะดวกให้กบั
งานหรื อบริ การทีมีความต้องการความเร็ วในการนําส่ งข้อมูลสูง เช่นการสตรี มมิงวิดีโอ
เป็ นต้น
- ปลอดภัยด้วยลักษณะการเข้ารหัสในแบบ 128-bit AES Data Encryption เพียงง่าย ๆ
ด้วยปลายนิ=ว
วิธีการเชือมต่อภายในบ้านและสํานักงานรวมไปถึง DHP-W308AV ทํางานอย่างไร
Note: กรุ ณาใช้เฉพาะการเชือมต่อชนิดใช้สาย สําหรับการตั=งค่าต่าง ๆ นี=
** ยกเลิกการใช้งาน firewall (Disable Firewall) ในเครื องคอมพิวเตอร์ของคุณเพือหลีกเลียงปั ญหา
ทีเกียวกับการเชือมต่อ **
** ก่อนใช้กรุ ณาสํารวจตรวจสอบระบบไฟฟ้ าภายในทีพักอาศัยหรื อสถานทีทีต้องการใช้อุปกรณ์วา่
มีระบบไฟฟ้ าเป็ นแบบเฟสเดียวหรื อไม่ เนืองจากอุปกรณ์จะใช้ได้ผลกับระบบไฟฟ้ าทีเป็ นแบบเฟส
เดียวกัน
** สําหรับอุปกรณ์ชนิดนี=จะทํางานสื อสารกันได้ตอ้ งมีข= นั ตําของการใช้งานที 2 อุปกรณ์ข= ึนไป
FAQ : How to Configure Wireless Settings using Setup Wizard for DHP-308AV
-3-
โครงสร้ างภายนอกอุปกรณ์
อุปกรณ์จะมีโครงสร้างต่าง ๆ ดังนี=
- สัญลักษณ์ Power LED
เมืออุปกรณ์ทาํ งานจะมีสญ
ั ญาณไฟสี เขียวขึ=นแสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ได้รับกระแสไฟฟ้ า
แล้ว โดยถ้าหากว่าอุปกรณ์มีการ reset factory, กดปุ่ ม Simple connection หรื ออยูใ่ น
โหมด Standby สัญลักษณ์ไฟนี=จะมีการสว่างในแบบกระพริ บ และถ้าหากว่าไฟดับ
หมายถึงอุปกรณ์ไม่ได้รับกระแสไฟฟ้ า
- สัญลักษณ์ PowerLine LED
จะมีการส่ งสัญญาณไฟสี เขียวค้างออกมาแสดงให้เห็นถึงตัว
อุปกรณ์พบอุปกรณ์ PowerLine ตัวอืนและเชือมต่อให้
เรี ยบร้อยแล้ว แต่ถา้ สัญลักษณ์ไฟนี=ดบั อาจจะเป็ นไปได้วา่
อุปกรณ์ไม่พบอุปกรณ์ PowerLine ตัวอืนหรื ออุปกรณ์
PowerLine ตัวอืนไม่ compatible ทั=งนี=ท=งั นั=นหมายรวมถึง
อุปกรณ์ Power อาจจะยังไม่ได้ใช้ Security เดียวกันด้วยปุ่ ม
Simple Connection Button และสัญลักษณ์น= ีใช้แสดงความเสถียรของสัญญาณ โดยถ้า
เป็ นสี เขียวหมายถึงสัญญาณดีมาก, สี ส้มหมายถึงสัญญาณดีปานกลางและถ้าเป็ นสี แดง
หมายถึงสัญญาณดีพอใช้
FAQ : How to Configure Wireless Settings using Setup Wizard for DHP-308AV
-4-
- สัญลักษณ์ Ethernet LED
แสดงถึงการเชือมต่อทางด้าน Network โดยถ้าสัญลักษณ์มีการเปล่งแสงออกมาแสดงถึง
การเชื อมต่ อเสร็ จสมบูรณ์ แต่ ถา้ ไม่มีการแสดงสัญลักษณ์ไฟแสดงให้เห็ นว่าไม่ มีการ
เชือมต่อทางด้าน Network
ช่องเชือมต่อสายแลนและปุ่ ม Simple Connect Buttoon/Reset Factory Default
FAQ : How to Configure Wireless Settings using Setup Wizard for DHP-308AV
-5-
ลักษณะการเชืJอมต่ อ
- นําอุปกรณ์ Power Line ตัวแรกติดตั=งเข้ากับเต้าเสี ยบไฟภายในบ้าน โดยให้นาํ สายแลน
ซึ งมีติดมาให้ภายในกล่องอุปกรณ์เชื อมต่อเข้าสู่ อุปกรณ์ Network ทีสามารถออกสู่
Internet ได้ ซึ งให้สังเกตสัญลักษณ์ไฟ Power ต้องติดเป็ นสี เขียว
- นําอุปกรณ์ Power Line ตัวทีสองติดตั=งเข้ากับเต้าเสี ยบภายในบ้านและนําสายแลน
เชื อมต่อกับอุปกรณ์ปลายทางเช่น PC, Notebook, Switch, SmartTV ฯลฯ เป็ นต้นเพือ
ใช้งานสื อสารทางระบบเน็ตเวิร์คหรื อใช้งาน Internet โดยการนําส่ งข้อมูลทั=งหมดจะทํา
ผ่านสายไฟฟ้ าภายในบ้าน
FAQ : How to Configure Wireless Settings using Setup Wizard for DHP-308AV
-6-
และในกรณี ทีมีการเพิมจํานวนอุปกรณ์ PowerLine ภายในบ้านหรื อสํานักงานสามารถ
กระทําได้เลยทันทีโดยนําอุปกรณ์ Power Line เชือมต่อทีเต้าเสี ยบไฟภายในบ้านและรอให้
สัญลักษณ์ไฟ PowerLine LED ปรากฏขึ=น (ไฟสี เขียว) ก็จะสามารถนําสายแลนเชือมต่อเข้ากับ
อุปกรณ์ปลายทางภายในบ้านเพือใช้งานสื อสารทางด้านเครื อข่ายหรื อออกอินเทอร์เน็ต
ข้ อเน้ นยําR
- ให้ทาํ การเชือมต่ออุปกรณ์เป็ นจํานวนตั=งแต่ 1 คูข่ = ึนไปบนเต้าเสี ยบไฟทีเป็ นลักษณะฝัง
ติดกําแพงถาวร ในลักษณะทีเป็ นไฟเฟสเดียวและ
ไม่มีอุปกรณ์ Electrical Switching ใด ๆ ทํางาน
อยูบ่ นระบบไฟเมนเดียวกันนั=น ๆ
- ห้ามเชือมต่ออุปกรณ์กบั อุปกรณ์ปลัก, รางและ
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก เพือเป็ นการป้ องกัน
การทํางานของอุปกรณ์ให้ทาํ งานเป็ นปกติเต็ม
ประสิ ทธิภาพและป้ องกันการ Lost ของสัญญาณ Network ในการสื อสาร
FAQ : How to Configure Wireless Settings using Setup Wizard for DHP-308AV
-7-
- อย่าติดตั=งอุปกรณ์ PowerLine ใกล้กบั อุปกรณ์ทีมีการใช้กาํ ลังไฟมาก เช่น เครื องซักผ้า,
ตูเ้ ย็น, เครื องเป่ า, เครื องปั นผ้าแห้ง ฯลฯ เป็ นต้น
- เพือความปลอดภัยให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเต้าเสี ยบทีอุปกรณ์ PowerLine ไปเชือมต่อ
ด้วยนั=นมีการติดตั=งสายดินเป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว
FAQ : How to Configure Wireless Settings using Setup Wizard for DHP-308AV
-8-
ฝ่ ายสนับสนุนทางด้านเทคนิค
Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-6617997
ภาษาไทย : จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.
Thai : Mon – Fri : Time 9.00 – 18.00.
ภาษาอังกฤษ : เสาร์ , อาทิตย์ , วันหยุดนขัตฤกษ์ และ วันธรรมดา หลัง 18.00 น.
English : Sat – Sun , Public Holiday and after 18.00 weekday.
Website : www.dlink.co.th
email: [email protected]
Facebook : http://www.facebook.com/DLinkThailandFans
Nationwide D-Link Service Centres :
Nationwide D-Link Service Centres :
FAQ : How to Configure Wireless Settings using Setup Wizard for DHP-308AV