Document 186150

การหาคําศัพท (How to Look Up Words)
๑. ก - ฮ โดยยึดรูปอักษร ไมไดเรียงตามเสียง ดังนั้น หล- จะอยูในหมวด ห
ทร- อยูใ นหมวด ท เปนตน ยกเวน ฤ ตามหลัง ร คําทีไ่ มมรี ปู สระมากอนคําทีม่ รี ปู สระ
(Words are ordered alphabetically from ก - ฮ. It is not ordered according to
sound, thus หล- will be with ห and ทร-, even though pronounced as ซ will be
with ท, except ฤ, which is ordered after ร. Words with only consonants
precede those with any vowel form.)
ก
ช
ฒ
น
ภ
ศ
ข
ซ
ณ
บ
ม
ษ
ค
ฌ
ด
ป
ย
ส
ฆ
ญ
ต
ผ
ร
ห
ง
ฎ
ถ
ฝ
ฤ
ฬ
จ
ฏ
ท
พ
ล
อ
ฉ
ฐ
ธ
ฟ
ว
ฮ
๒. การเรียงสระ จัดเรียงตามสระดังนี้ (Vowels are order
ed according to their forms as follows:)
อะ อั อัว
อุ
อู
เอ
เอื- เอือะ แอ
อา อํา อิ
อี
เอะ เอา เอาะ เอิแอะ โอ โอะ ใอ
อึ อืเอี- เอียะ
ไอ
๓. วรรณยุกต เรียงตามรูปเอก โท ตรี และจัตวา Tones are ordered
according to tone marks; low, falling, high and rising)
e.g. กา กา กา กา
ก …………………………………..220
ข …………………………………..222
ค …………………………………..223
ง …………………………………..225
จ …………………………………..225
ฉ …………………………………..226
ช …………………………………..226
ซ …………………………………..227
ญ …………………………………..227
ด …………………………………..227
ต …………………………………..228
ถ …………………………………..229
ท …………………………………..230
ธ …………………………………..231
น …………………………………..231
บ …………………………………..233
ป …………………………………..233
ผ …………………………………..235
ฝ …………………………………..235
พ …………………………………..236
ฟ …………………………………..236
ภ …………………………………..237
ม ………………………………….. 237
ย ………………………………….. 238
ร ………………………………….. 239
ฤ ………………………………….. 240
ล …………………………………..240
ว …………………………………..241
ศ …………………………………..242
ส …………………………………..243
ห …………………………………..243
อ …………………………………..244
ฮ …………………………………..
ก
(ก็) งั้น ๆ แหละ
(ก็) เรือ่ ย ๆ
กด
กรกฎาคม
กระดาษชําระ (มวน)
กระทรวง
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย
กระปอง
กระเปา
กระเปา (ใบ)
กระโปรง (ตัว)
กรุงเทพฯ
กลวย
กลับ
กลับบาน
กลาง
กวา
กอน
กอน
กะทิ
กันยายน
กับ
กับ, กะ
as usual, okay
kçfl rÆflay rÆflay
so so…, just okay
ko$t
to press, to dial
ka [email protected] ka daa khom
July
kra da$at cham [email protected] [[email protected]]
tissue
kra suaN
ministry
kra suaN ka laa ho&om
Ministry of Defense
kran suaN ma ha$at thay
Ministry of the Interior
kra pç&N
can, classifier for cans
kra pa&w
purse, handbag, backpack
kra pa&w [bay]
bag, purse, pocket, backpack
kra prooN
skirt
kruN the^ep
Bangkok
klu^ay
banana
kla$p
to return
kla$p ba^an
to go home
klaaN
center, central
kwa$a
(more or less) than
kç$çn
last
kç^çn
classifier for blocks, cube
ka [email protected]
coconut milk
kan yaa yon
September
ka$p
with
ka$p,ka
with, to
kçfl [email protected] [email protected] lE›
กับขาว
กางเกง (ตัว)
กาแฟ
กาแฟรอน
กาแฟเย็น
กําลัง
กําลัง…อยู
กิน
กิโล, โล
กีฬา
กี่
กี่บาท
กุมภาพันธ
กุง
เกสตเฮาส
เก็บ
เก็บตังค
เกา
เกาอี้
เกาะ
เกิด
เกินไป
แก
แกง
แกงเขียวหวาน
แกงจืด
แกงเผ็ด
ka$p kha^aw
kaaN keeN
kaa fEE
kaa fEE rç@çn
kaa fEE yen
kam laN
kamlaN...yu$u
kin
kiloo,loo
kii laa
ki$i
ki$i
ba$at
kum phaa phan
ku^N
[email protected] [email protected]
ke$p
ke$p taN
ka^aw
ka^w /"^i
kç$
k´$´t
k´´n pay
kE$E
kEEN
kEEN khi&aw wa&an
kEEN cˆ$ˆt
kEEN phe$t
dishes to eat with rice
pants, trousers
coffee
hot coffee
iced coffee
strength
to be doing…
to eat
kilo, kilogram
sport
how much, how many
How much is it?
February
shrimp
guesthouse
to collect, to keep
Bill please, check please.
nine
chair
island
to be born
excessively, too…
dark (color)
curry
green curry
mild soup
hot curry
แกงเหลือง
แกงไตปลา
แกงฮังเล
แกว
ใกล, ใกล กับ
ไก
yellow curry
fish kidney curry
Burmese style curry
glass, classifier for glasses
near
chicken
kEEN lˆ&aN
kEEN tai plaa
kEEN haN lee
kE^Ew
kla^y kla^y ka$p
ka$y
ข
ขณะนี้
ขนาด, ไซซ
ขวด
ขวา
ขอ…จานหนึง่
ขอ…เพิม่ อีก…
ขอ…หนอย
ขอดู…หนอย
ขอโทษ
ของ
ของ
ของใช
ของทีร่ ะลึก (อยาง)
ขอบคุณ
ขับ
ขา
ขายาว
kha na$ [email protected]
kha na$at,[email protected]
khu$at
khwa&a
khçç...caan nˆ$N
khç&ç..ph´^´m /i$ik
khç&ç...nç$y
khç&ç duu nç$y
khç‡ç
thoflot
khç&çN
khç&çN
khç&çN [email protected]
khç&çN thi^i ra lˆ@k
khç$çp khun
kha$p
kha&a
kha&a yaaw
now, this time
size
bottle, classifier for bottles
right
May I have one…
to want more…
May I have..., please.
May I have a look…
excuse me, pardon me
of, belonging to
thing
utensil
[ya$aN] souvenir
thank you
to drive
leg
long (pants)
ขาสัน้
ขาง ( ๆ)
ขางขวา
ขางซาย
ขางนอก
ขางบน
ขางลาง
ขางหนา
ขางหลัง
ขางใน
ขาย
ขาว
ขาว
ขาวเจา
ขาวผัด
ขาวราด
ขาวเหนียว
ขี่
ขึน้
เขม
เขา
เขา
เขานอน
เขาเรียน
เขียน
เขียว
แข็งแรง
kha&a sa^n
kha^aN [kha^aN]
kha^aN khwa&a
kha^aN [email protected]
kha^aN
nç^çk
kha^aN bon
kha^aN la^aN
kha^aN na^a
kha^aN la&N
kha^aN nay
kha&ay
kha&aw
kha^aw
kha^aw ca^aw
kha^aw pha$t
kha^aw ra^at
kha^aw
ni&aw
khi$i
khˆ^n
khe^m
kha¤w
kha$w
kha^w nççn
kha^w rian
khi&an
khi&aw
khE&N rEEN
short (pants)
next to, near
on the right side
on the left side
outside
upstairs, above
downstairs, below
front
back
inside
to sell
white
rice
rice
fried rice
rice with something on top
sticky rice
to ride
to go up, up
dark
he, she, they
knee
to go to bed
to attend class
to write
green
strong
แขงขัน
แขน
แขนยาว
แขนสัน้
ไข
ไข
to compete
arm
long-sleeved
short-sleeved
egg
fever
khE$N kha&n
khE&En
khE&En yaaw
khE&En sa^n
kha$y
khafly
ค
คน
คน
ครอบครัว
ครอบครัวขยาย
ครอบครัวเดี่ยว
ครับ
ครีม
ครึ่ง
เครื่องดนตรี
คลาย
คลินิก
ควร
ค.ศ.
คอ
คอนโด(มีเนียม)
คอนขาง
คอย
คะ
person, people, citizen
khon
classifier for person
khrç^çp khrua
family
khrç^çp khrua kha ya&ay extended family
khrç^çp khrua di$aw
single family
khra¤p
polite male-using particle
khriim
cream, coffee mate
khrÆ^N
half
khrÆ^aN don trii
music instrument
[email protected]
similar
khlii ni$k
clinic
khuan
should
khçç sç&ç
A.D. (Christian era)
khçç
neck
khçn doo (mii ni^am) condominium
khç^n kha^aN
somewhat, rather
khççy
to wait
kha¤
polite female-using particle
khon
คะ
คาโดยสาร
คารถ
คาโรงแรม
คาหอง(พัก)
คําถาม
คิดเงิน (ดวย)
คิดวา
คืน
คุณ
(คุณ) พอ
(คุณ) แม
เค็ม
เคย
เครือ่ งเงิน
เครื่องบิน
เครื่องประดับ
เครือ่ งหนัง
โคก
ใคร
khafl
kha^a dooy sa&an
kha^a [email protected]
kha^a rooN rEEm
kha^a hç^N[[email protected]]
kham tha&am
[email protected] N´n (du^ay)
[email protected] wa^a
khˆˆn
khun
(khun)
(khun)
phç^ç
mE^E
khem
kh´´y
khrˆ^aN N´n
khrˆ^aN bin
khrˆ^aN pra da$p
khrˆ^aN na&N
[email protected]
khray
polite female-using particle
ticket fare
vehicle fare, ticket fare
hotel charge, price
room charge, price
question
Bill please.
to think that
night
you
father
mother
salty
to have ever been
silverware
plane
decoration
leatherwear
coke, coca-cola
who
ง
งาน
เงาะ
เงิน
เงิน
Naan
Nç@
N´n
N´n
work, job
rambutan
silver
money
จ
จดหมาย
จนถึง
จมูก
จะกิน/ทานอะไรดี
จะสั่งอะไรดี
จักสาน
จักรยาน
จังหวัด
จาก
จาน
จํา
จําไววา
จืด
เจ็ด
เจ็บ
เจ็บปวย
เจ็บคอ
เจียว
letter
until arriving, until reaching
nose
co$t ma&ay
con thˆ&N
ca mu$uk
ca kin/thaan/a ray dii
ca sa$N /a ray dii
ca$k sa&an
ca$k kra yaan
caN wa$t
ca›ak
caan
cam
cam [email protected] wa^a
cˆ$ˆt
ce$t
ce$p
ce$p pu$ay
ce$p khçç
ciaw
What would you like to eat/have?
What do you like to order?
to weave (baskets, etc.)
bicycle
province
from
plate, dish
to remember
remember that…
bland, tasteless
seven
to have pain, ache
to get sick, to be ill
to catch a cold
to fry (eggs, onions etc.)
ฉ
ฉัน
ฉุกเฉิน
[email protected]
chu$k ch´&´n
I
emergency
ช
ชนบท
ชมพู
ชวย
ชวยดวย
ชอบ
ชอน
ชัน้
ชัน้ (ที่)…
ชัน้ บน
ชัน้ ปท่ี ๑
ชัน้ ลาง
ชัว่ โมง
ชา
ชาง
ชาม
ชายทะเล
ชายหาด
ชาวตางประเทศ
ชาวไทย
ชาวนา
ชาวไร
ชิน้
ชีวติ
เช็คบิลล
เชน
rural area, country
chom phuu
pink
chu^ay
to help
chu^ay du^ay
Help!, to ask for help
chç^çp
to like
chç@çn
spoon
[email protected]
floor
[email protected] [thi^i]...
floor no. …
[email protected] bon
upstairs, upper floor
[email protected] pii thi^i nÆ$N
first year …
[email protected] la^aN
downstairs
chu^a mooN
hour
[email protected]
to be slow, slow
[email protected]
elephant
chaam
bowl
chaay tha lee
beach, seaside
chaay ha$at
beach
chaaw ta$aN pra the^et foreigner
chaaw thay
Thai people
chaaw naa
rice farmer
chaaw ra^y
farmer
[email protected]
piece
chii [email protected]
life
[email protected] bin
Bill please.
che^n
for example
chon na bo$t
เชนกัน
เชา
เชา
เชียงใหม
ใช
ใชไหม
ใช
ใชชวี ติ
Me too, same.
to rent, hire
morning, early
Chiang Mai
yes, right
question word
to use, to spend, to take (time)
to lead one's life
che^n kan
cha^aw
[email protected]
chiaN ma$y
cha^y
cha^y [email protected]
[email protected]
[email protected] chii [email protected]
ซ
ซอย
ซาย
ซือ้
โซดา
lane
left
to buy
soda
sççy
[email protected]
sˆ@ˆ
soo daa
ญ
ญีป่ นุ
Japan
y"flipu›n
ด
ดวน
ดังนั้น
du$an
daN [email protected]
immediately, right away
then, so
ดํา
ดิฉัน
ดินสอ
ดิบ
ดีขึ้น
ดื่ม
ดู
ดูดี
เด็ก
เดิน
เดินทาง
เดินเลน
เดี๋ยว
เดือน
แดง
ได
black
I (female)
pencil
raw
to get better, feel better
to drink
to look
to look good
child, children, kid
to walk
to travel
to stroll
just a moment
month
red
can
dam
dicha¤n
din sç&ç
di$p
dii khˆ^n
dÆ$ˆm
duu
duu dii
de$k
d´´n
d´´n thaaN
d´´n le^n
di&aw
dˆan
dEEN
da^ay
ต
ตก
ตกลง
ตม
ตมยํา
ตรง
ตรง(กัน)ขาม
ตรงไป
to$k
to$k loN
to^m
to^m yam
troN
tron[kan]kha^am
troN pay
to fall
to agree, okay
to boil
hot and sour soup
sharp
opposite
to go straightforward
ตรวจ
ตลอด
ตลาด
ตอง
ตอนกลางคืน
ตอนกลางวัน
ตอนค่ํา
ตอนนี้
ตอนบาย
ตอนสาย
ตอนเชา
ตอนเทีย่ ง
ตอนเย็น
ตะวันตก
ตะวันออก
ตังค
ตั้งแต…ถึง…
ตางชาติ
ตางประเทศ
ตัว
ตั๋ว
ตา
ตา
ติด
ติดกับ
ติดตอ
ติดแอร
tru$at
ta lç$çt
ta la$at
tç^N
tççn klaaN khˆˆn
tççn klaaN wan
tççn kha^m
tççn [email protected]
tççn ba$ay
tççn sa&ay
tççn [email protected]
tççn thi^aN
tççn yen
ta wan to$k
ta wan /ç$çk
taN
ta^N tE$E...thÆ&N...
ta$aN cha^at
ta$aN pra the^et
tua
tu&a
taa
taa
ti$t
ti$t ka$p
ti$t tç$ç
ti$t /EE
to check
throughout, all
market
must, to have to
night-time
daytime
evening after dark
now, this time
afternoon
late in the morning
morning
noon
evening before dark
west
east
money
from…to…
foreign
foreign country
body, trunk
ticket
eye
grandfather (mother's)
next to, to stick to
next to
to contact
to be air-conditioned
ตี
ตึก
ตุม หู (คู)
ตุลาคม
เตาหู
แต
แตละ
แตกตาง
แตกตางกัน
แตงงาน
แตงโม
โตเกียว
โตะ
ใต
tii
tˆ$k
tu^m hu&u [khu^u]
tu laa khom
ta^w hu^u
tE$E
tE$E [email protected]
tE$Ek ta$aN
tE$Ek ta$aN kan
tE$N Naan
tEEN moo
too kiaw
[email protected]
ta^ay
o'clock - night time (Thai)
building
earring
October
bean curd
but
each
to differ, to be different
to differ, to be different
to get married, to marry
watermelon
Tokyo
table, desk
under
ถ
ถนน
ถวย
ถาม
ถา
ถึง
ถือสาย
ถุงเทา (คู)
ถูก
ถูก
tha no&n
thu^ay
tha&am
tha^a
thÆ&N
thˆ&ˆ sa&ay
thu&N [email protected] [khu^u]
thu$uk
thu$uk
road, street
cup, small bowl
to ask
if
to reach, arrive
to hold the line
sock
cheap, inexpensive
right, correct
แถว
in the area of, around
thE&Ew
ท
ทราย
ทอง
ทองเทีย่ ว
ทอง
ทองรวง
ทองเสีย
ทอด
ทอผา
ทะเล
ทัง้ หมดเทาไหร
ทันที
ทางขวา
ทางซาย
ทาง, โดย
ทางไกล
ทางประวัติศาสตร
ทาน
ทํา
ทําการบาน
ทํางาน
ทํางานหนัก
ทํานา
saay
sand
thççN
gold
thç^N thi^aw
to travel, to go on tour
thç@çN
stomach
thç@çN ru^aN
diarrhea
thç@çN si&a
diarrhea
thç^çt
to deep fry
thçç pha^a
to weave cloth
tha lee
sea
[email protected] mo$t tha^w ra$y
How much is it altogether?
than thii
immediately, right away
thaaN khwa&a
on the right
thaaN [email protected]
on the left
thaaN, dooy
by, via, road
thaaN klay
long distance
thaaN pra wa$t ti sa$at
historical
thaan
to eat, to have a meal
tham
to do
tham kaan ba^an
to do homework
tham Naan
to work, to do work
tham Naan na$k
to work hard
tham naa
to plant rice, do rice fields
ทําอาหาร
ทําให
ทําไม
ทิศ
ที่
ที่
ที่
ทีท่ าํ งาน
ทีน่ น่ั
ทีน่ ่ี
ทีพ่ กั
ทีแ่ ลว
ทีโ่ นน
ทีส่ ดุ
ทีไ่ หน
ทุก
ทุม
ทุเรียน
เทานัน้
เทาไร
เทา
เทีย่ ว
แทรก
โทร
โทรกลับมาใหม
โทรศัพท
โทรศัพทมอื ถือ
to cook
tham ha^y
to make, to cause
tham may
why
[email protected]
direction
thi^i
at
thi^i
place
thi^i
which, that
thi^i tham Naan
office
thi^i na^n
there
thi^i ni^i
here
thi^i [email protected]
living place, residence
thi^i [email protected]
last
thi^i no^on
over there
thi^i su$t
the most, best
th"fli na&y
where
[email protected]
every
thu^m
o'clock - night-time (Thai)
[email protected] rian
durian
tha^w [email protected]
only
tha^w ra$y
how much
[email protected]
foot
thi^aw
to go sightseeing
sE^Ek
to insert
thoo
to phone, to make a phone call
thoo kla$p maa ma$y
to call back
thoo ra sa$p
telephone, to make a call
thoo ra sa$p mˆˆ thˆ&ˆ mobile phone
tham /aa ha&an
ธ
ธนาคาร
ธรรมชาติ
ธันวาคม
ธุรกิจ
bank
nature, natural
December
business
tha naa khaan
tham ma cha^at
than waa khom
[email protected] [email protected] ki$t
น
นม
นอก
นอกจากนี้
นอนพัก
นอง
นองชาย
นองสาว
นักทองเทีย่ ว
นักธุรกิจ
นักศึกษา
นัง่
นัน่
นากิน/ทาน
นาสนใจ
นาที
นาน
นามสกุล
nom
nç^çk
nç^çk ca$ak [email protected]
nççn [email protected]
nç@çN
nç@çN chaay
nç@çN sa&aw
[email protected] thç^N thi^aw
[email protected] [email protected] [email protected] ki$t
[email protected] sˆ$k sa&a
na^N
na^n
na^a kin/thaan
na^a so&n cay
naa thii
naan
naam sa kun
milk
out of
besides
to rest
younger sibling
younger brother
younger sister
tourist
businessman
student
to sit
that, those
to look delicious, edible
to be interesting
minute
to be long
family name, surname
นาฬิกา
น้าํ
น้าํ แข็ง
น้าํ เงิน
น้าํ เย็น
น้ําตาล
น้ําตาล
น้าํ เปลา
น้าํ ผลไม
น้ําผลไมปน
น้าํ พริก
น้าํ มะนาว
น้าํ สม
น้ําอัดลม
นิดหนอย
นิดหนอย
นิว้
นิวยอรค
นิยม
นี่
นี้
เนือ้
นุง
แน
แนหรือ
โนน
ใน
naa li kaa
[email protected]
[email protected] khE&EN
[email protected] N´n
[email protected] yen
[email protected] taan
[email protected] taan
[email protected] pla$aw
[email protected] pho&n la [email protected]
[email protected] pho&n la [email protected]
[email protected] [email protected]
[email protected] ma naaw
[email protected] so^m
[email protected] /a$t lom
[email protected] nç@çy
[email protected] nç$y
[email protected]
niw yç¤çk
[email protected] yom
n"^i
[email protected]
nˆ@a
nu^N
nE^E
nE^E rˆ&ˆ
no^on
nay
clock, watch, o'clock
water
ice
blue
iced water, cold water
brown
sugar
plain water
fruit juice
pa$n
fruit juice shake
chilli sauce, paste
lemonade
orange juice
soda pop, soft drink
a little bit
a little bit, some
finger
New York
to like
this, these
this
beef, meat
to wear
certain
Is it certain?, Really?
that, those (over there)
in
ในประเทศ
domestic
nay pra the^et
บ
บน
บริษทั
บาง
บาท
บาน
บิน
เบอร
เบียร
เบียรสด
ใบ
โบราณ
โบราณสถาน
bon
bçç ri sa$t
baaN
ba$at
ba^an
bin
b´´
bia
bia [email protected]
bay
boo raan
boo raan na sa
on
company
some
baht
home, house
to fly, to take a plane
size, number
beer
draft beer
classifier for glasses
ancient
tha&an ancient site
ป
ปกติ
ประชาชน
ประตู
ประเทศ
ประมาณ
ประเพณี
po$k ka ti$
pra chaa chon
pra tuu
pra theflet
pra maan
pra phee nii
usually, normally
people
door, gate
country
around, about, approximately
tradition
ประวัติศาสตร
pra wa$t ti sa$at
plç$çt phay
ปลอดภัย
plaa
ปลา
plaa thuu
ปลาทู
pu$at
ปวด
pu$at kla^am nˆ@a
ปวดกลามเนื้อ
pu$ay
ปวย
ปกกิ่ง
pa$k k"$N
pa^a
ปา
pa$ak
ปาก
pa$ak kaa
ปากกา
paa r"^it
ปารีส
pii
ป
pu$u
ปู
pen
เปน
pen kha^y
เปนไข
pen to^n
เปนตน
pen ro^ok
เปนโรค
pen so$ot
เปนโสด
pen wa$t
เปนหวัด
เปนยังไง(อยางไร)บาง pen yaN Nay ba^aN
[email protected] si^i
เปปซี่
เปลา
pla$aw
pri^aw
เปรีย้ ว
pE$Et
แปด
prEEN si&i fan [/an]
แปรงสีฟน (อัน)
pay
ไป
history
to be safe, safe
fish
mackerel
to have pain, ache
to have muscle ache
to be sick, ill
Peking
aunt
mouth
pen
Paris
year
grandfather (father's)
to be
to have a fever
etc., for example
to have a disease
to be single
to catch a cold
how are you?
Pepsi-cola
no
sour, tart
eight
toothbrush
a bit too…
ไป
ไปหา
ไปรษณีย
ไปยังไง
to go
to go see, visit
Post Office
How can I get there?
pay
pay ha&a
pray sa nee
pay yaN Nay
ผ
ผงชูรส
ผงซักฟอก (กลอง)
ผม
ผล, ลูก, ใบ
ผลไม
ผลไมรวม
ผัก
ผักตม
ผักสด
ผัด
ผัดผัก
ผัดผักรวม
ผาซิน่ (ผืน)
ผาฝาย (ผืน)
ผาไหม (ผืน)
ผูช าย
ผูห ญิง
เผ็ด
MSG - Monosodium Glutamate
pho&N [email protected] fç^çk [klç$N] detergent
pho‡m
I (male)
pho&n,lu^uk,bay
classifier for fruits
pho&n la [email protected]
fruit
pho&n la [email protected] ruam
assorted fruits, fruit varieties
pha$k
vegetable
pha$k to^m
steamed/boiled vegetable
pha$k so$t
fresh vegetable
pha$t
to stir fry
pha$t pha$k
fried vegetable
pha$t pha$k ruam
fried vegetables
pha^a si^n [phˆ&ˆn]
tube skirt
pha^a fa^ay[phˆ&ˆn]
cotton
pha^a ma&y [phˆ&ˆn]
silk
phu^u chaay
male, man
phu^u y"&N
female, woman
phe$t
spicy hot
pho&N chuu [email protected]
ฝ
ฝน
ฝากขอความ
fo&n
fa$ak khç^ç khwaam
rain
to leave message
พ
พนักงาน
พอดี
พอดีเลย
พยาบาล
พระบรมมหาราชวัง
พรอมกัน
พรุง นี้
พฤศจิกายน
พฤษภาคม
พ.ศ.
พะแนง
พัก, พัก อยู
พักผอน
พัน
พา
พิพธิ ภัณฑ
พี่
พีช่ าย
พีส่ าว
pha [email protected] Naan
phçç dii
phçç dii l´´y
pha yaa baan
employee
to fit just right
Just fit, perfect.
nurse
Royal Palace
together, in concert
tomorrow
November
May
B.E. (Buddhist era)
a kind of red curry
to stay
to take a rest
1,000 thousand
to take
museum
elder sibling
elder brother
elder sister
[email protected] bçç rom ma ha&a ra^at cha waN
phrç@çm kan
phru^N [email protected]
phrˆ@t sa ci kaa yon
phrˆ@t sa phaa khom
phçç sç&ç
pha nEEN
[email protected], [email protected] yu$u
[email protected] phç$n
phan
phaa
[email protected] [email protected] tha phan
phi^i
phi^i chaay
phi^i sa&aw
เพชร
เพราะ
เพราะวา
เพียง…เทานั้น
เพือ่ น
แพ
แพง
[email protected]
phrç@
phrç@ wa^a
phiaN...tha^w [email protected]
phÆ^an
[email protected]
phEEN
diamond
because
because
only, sole,
friend
to be allergic to
expensive
ฟ
ฟงธรรม
ฟน
แฟลต
(ไฟเขียว)ไฟแดง
faN tham
fan
flE$Et
[fay
khi&aw] fay dEEN
to listen to sermon
tooth
flat
traffic light
ภ
ภัตตาคาร
ภาค
ภาคกลาง
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
[email protected] taa khaan
pha^ak
pha^ak klaaN
pha^ak ta wan to$k
pha^ak ta wan /ç$çk
pha^ak ta^ay
pha^ak nˆ&a
pha^ak /ii sa&an
restaurant
region
central region
western region
eastern region
southern region
northern region
northeastern region
ภาษา
ภายใน
ภูเก็ต
ภูเขา
language
in, inside
Phuket
mountain
phaasa&a
phaay nay
phuu ke$t
phuu kha&w
ม
[email protected]
มกราคม
ma
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ka raa khom
ha&a [email protected] tha yaa
January
lay
university
ma ha&a [email protected] tha yaa lay tham ma sa$at
Thammasat University
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มะพราว
มะมวง
มะรืนนี้
มะละกอ
มังคุด
มัน
มัน
มา
มาก
มากมาย
มิถนุ ายน
มี
มีชอ่ื เสียง
ma ha&a [email protected] tha yaa lay si&n la paa kççn
ma [email protected]
ma mu^aN
ma rˆˆn [email protected]
ma la kçç
maN [email protected]
man
man
maa
ma^ak
ma^ak maay
[email protected] thu naa yon
mii
mii chˆ^ˆ si&aN
Silapakon University
coconut
mango
day after tomorrow
papaya
mangosteen
munchy-crunchy
greasy, oily
to come
much, many
much, many
June
to have, there to be
to be well-known, famous
มีนาคม
มือ
เมษายน
เมือ่ วาน (นี้)
เมือ่ ไหร
เมือง
แมบา น
โมง
ไม…เลย
ไมคอย
ไมใช
ไมวา ง
ไมสบาย
ไมอยู
ไม
mii naa khom
mˆˆ
mee sa&a yon
mÆ^a waan [[email protected]]
mÆ^a ra$y
mˆaN
mE^E ba^an
mooN
ma^y...l´´y
ma^y khç^y
ma^y cha^y
ma^y wa^aN
ma^y sa baay
ma^y yu$u
[email protected]
March
hand
April
yesterday
when
city, country
housewife
o'clock - daytime
not … at all
not quite
no, not right
to be busy, not available
to be not well
to be absent
stick, wood
ย
ยกเวน
ยัง
ยังมี
ยา
ยาสระผม (ขวด)
ยาสีฟน (หลอด)
ยา
ยาม
ยาย
[email protected] [email protected]
yaN
yaN mii
yaa
yaa sa$ pho&m [khu$at]
yaa si&i fan [lç$çt]
ya^a
yaam
yaay
except
yet, still
there still to be
medicine
shampoo
toothpaste
grandmother (father's)
o'clock - night-time
grandmother (mother's)
ยาว
ยินดีทไ่ี ดรจู กั
ยีห่ อ
ยี่สิบ
ยี่สิบเอ็ด
ยืน
เย็น
long
yaaw
yin dii th"^i da^ay [email protected] ca$k
Nice to meet you.
brand
twenty
twenty-one
to stand
cold
yi^i hç^ç
yi^i si$p
yi^i si$p /e$t
yˆˆn
yen
ร
รถ
รถดวนพิเศษ
รถทัวร
รถประจําทาง
รถ บ.ข.ส.
รถยนต
รถไฟ
รวดเร็ว
รส(ชาติ)ดี
รหัสจังหวัด
รหัสประเทศ
รอ
รองเทา (คู)
รอน
รอย
ระหวางประเทศ
รัก
[email protected]
[email protected] du$an [email protected] se$et
[email protected] thua
[email protected] pra cam thaaN
[email protected] bçç khç&ç sç&ç
[email protected] yon
[email protected] fay
ru^at rew
[email protected] (cha^at) dii
ra ha$t caN wa$t
ra ha$t pra the^et
rçç
rççN [email protected] [khu^u]
rç@çn
rç@çy
ra wa$aN pra the^et
[email protected]
vehicle
express train
tour bus, coach
bus
state enterprise bus
car
train
fast
to taste good
province code
country code
to wait
shoe
hot
100 hundred
international
to love, dear
รักษา
รัฐ
ราคา
รางกาย
ราด
รานขายของ
รานขายยา
รานอาหาร
รีบ
รูป
รูสึก
เร็ว
เริม่
เริม่ งาน
เริม่ เรียน
เรียกวา
เรียน
เรือ
โรงพยาบาล
โรงภาพยนตร
โรงแรม
โรงละคร
[email protected] sa&a
[email protected]
raa khaa
ra^aN kaay
ra^at
[email protected] kha&ay khç&çN
[email protected] kha&ay yaa
[email protected] /aa ha&an
ri^ip
ru^up
[email protected] sˆ$k
rew
r´^´m
r´^´m Naan
r´^´m rian
r"^ak wa^a
rian
rˆa
rooN pha yaa baan
rooN pha^ap pha yon
rooN rEEm
rooN la khççn
to cure, to heal, to keep
state
price, to cost
body
to put on top
shop, store
drug store
food shop
to hurry
form, picture
to feel
to be fast, fast
to begin
to start to work
to begin class
to be called
to study, learn
boat, ship
hospital
movie theatre
hotel
theatre, play house
ฤ
ฤดู
ฤดูใบไมรวง
rˆ@ duu
rˆ@ duu bay [email protected]
season
ru^aN fall
ฤดูใบไมผลิ
ฤดูฝน
ฤดูรอน
ฤดูหนาว
rˆ@ duu bay [email protected] phli$
rˆ@ duu fo&n
rˆ@ duu rç@çn
rˆ@ duu na&aw
spring
rainy season
summer
winter
ล
ลง
ลด
ลดหนอย
ลดหนอยไดไหม
ลอง
ลองใสดูกอน
ลอนดอน
ลอย
ลอยกระทง
ละ
ละ
ลักษณะ
ลานจอดรถ
ลาง
ลางจาน
ลาน
ลาย
ลําไย
ลิเวอรพลู
ลิน้ จี่
loN
[email protected]
[email protected] nç$y
[email protected] nç$y da^ay [email protected]
lççN
lççN sa$y duu kç$çn
lççn dççn
lççy
lççy kra thoN
la
lafl
[email protected] sa na$
laan cç$çt [email protected]
[email protected]
[email protected] caan
[email protected]
laay
lam yay
li¤ w´fl´ phuun
[email protected] ci$i
to go down, down
to discount
to discount a bit
Can you give a some discount?
to try
Try it on first.
London
to float
to float a krathong
per
final particle
characteristic
parking lot
to clean
to do dishes
million
striped
longan
Liverpool
lychee
ลุง
ลูก
ลูกชาย
ลูกสาว
เล็ก
เลน
เลิก
เลิกงาน
เลิกเรียน
เลี้ยว
แลง
แลว
แลว…อีก
แลวก็
และ
uncle
child
son
daughter
small
to play
to end, to be over
to be over (work)
to be over (classroom)
to turn
dry, arid
then
to do again
then
and
luN
lu^uk
lu^uk chaay
lu^uk sa&aw
[email protected]
le^n
l´^´k
l´^´k Naan
l´^´k rian
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]/i$ik
[email protected] kç^
[email protected]
ว
วงเวียน
วัฒนธรรม
วัด
วัดพระแกว
วัน
วันเกิด
วันเขาพรรษา
วันจันทร
วันที่
woN wian
[email protected] tha [email protected] tham
[email protected]
[email protected] [email protected] kE^Ew
wan
wan k´$´t
wan kha^w phan sa&a
wan can
wan thi^i
traffic circle
culture
temple, monastery
temple of the Emerald Buddha
day
birthday
Buddhist Lent Day
Monday
date (+number)
วันทีเ่ ทาไหร
วันนี้
วันปใหม
วันพฤหัส(บดี)
วันพุธ
วันวิสาขบูชา
วันมาฆบูชา
วันศุกร
วันสงกรานต
วันเสาร
วันเสารวนั อาทิตย
วันหยุด
วันไหน
วันออกพรรษา
วันอะไร
วันอังคาร
วันอาทิตย
วาง
วายน้าํ
วาว
วินาที
วิง่
วุน เสน
เวลา
เวลานี้
what date?
wan [email protected]
today
wan pii ma$y
New Year's Day
wan [email protected] rÆ@ ha$t [sa bçç dii] Thursday
wan [email protected]
Wednesday
wan [email protected] sa&a kha$ buu chaa Vishakha Puja Day
wan maa [email protected] buu chaa
Magha Puja Day
wan su$k
Friday
wan so&N kraan
Thai New Year's Days
wan sa&w
Saturday
wan sa&w wan /aa [email protected] weekend
wan yu$t
holiday
wan na&y
which day, what day
wan /ç$çk phan sa&a
Buddhist Lent Ending Day
wan /a ray
what day?
wan /aN khaan
Tuesday
wan /aa [email protected]
Sunday
wa^aN
to be empty, available
wa^ay [email protected]
to swim
wa^w
kite
[email protected] naa thii
second
wi^N
to run
[email protected] se^n
soybean clear noodles
wee laa
time
wee laa [email protected]
this time
wan thi^i tha^w ra$y
ศ
ศาสนา
ศาสนาพุทธ
ศูนยการคา
ศูนยอาหาร
sa$at sa na&a
sa$at sa na&a [email protected]
su&un kaan [email protected]
su&un /aa ha&an
religion
Buddhism
shopping mall
food court, food centre
ส
สงสัย
สงออก
สถานที่
สนามกีฬา
สนามเด็กเลน
สนามหลวง
สนุก
สนุกสนาน
สบาย
สมัยกอน
สระวายน้าํ
สราง
สรางสรรค
สวนสัตว
สวนใหญ
สวยงาม
สะดวก
so&N sa&y
so$N /ç$çk
sa tha&an thi^i
sa na&am kii laa
sa na&am de$k le^n
sa na&am lu&aN
sa nu$k
sa nu$k sa na&an
sa baay
sa ma&y kç$çn
sa$ wa^ay [email protected]
sa^aN
sa^aN sa&n
su&an sa$t
su$an ya$i
su&ay Naam
sa du$ak
to suspect, to doubt
to export
place, site
sports stadium, athlete field
children playground
Royal public field
to have fun, to be fun
to have fun, to be fun
to be well, fine
in the past
swimming pool
to build
to create, to be creative
zoo
mainly
beautiful
to be convenient
สัตว
สั้น
สัปดาห
สาด
สาดน้ํา
สําคัญ
สามารถ
เสมอ
เสริม
สุก
สุขภาพ
โสด
animal
short
week (formal)
to throw
to throw water, to splash
to be important
to be able to, capable
always
to add
ripe
health
to be single, unmarried
sa$t
sa^n
sa$p daa
sa$at
sa$at [email protected]
sa&m khan
sa&a ma^at
sa m´&´
s´&´m
su$k
su$k kha$ pha^ap
so$ot
ห
หนา
หนา
หนาตาง
หนึง่
หมอ
หมุน
หมู
หอพัก
เหมือนกัน
หยุด
หรือ
na^a
na^a
na^a ta$aN
...nˆ$N
mç&ç
mu&n
mu&u
hç&ç [email protected]
mˆ&an kan
yu$t
rˆ&ˆ
next
season (colloquial)
window
one…
doctor, physician
to dial
pork, pig
dormitory
too
to stop
question word
หัตถกรรม
หัวมุม
หาง
หางไกล
หางสรรพสินคา
หาดทราย
หิมะ
หิว, หิวขาว
เหลา
แหง
แหงชาติ
ให
ใหโทรกลับ
ใหญ
ไหม
ไหม
ไหว
ใหม
ha$t tha kam
hu&a mum
ha$aN
ha$aN klay
ha^aN sa$p pha si&n
ha$at saay
hi [email protected]
hi&w, hi&w kha^aw
la^w
hE$N
hE$N cha^at
ha^y
ha^y too kla$p
ya$y
[email protected]
ma&y
wa^ay
ma$y
handicraft
corner
to be far
to be far away
[email protected]
department store
sandy beach
snow
to be hungry
liquor, alcohol
classifier for place, of
national
to give
to return a call
big
question word
silk
to pay respect with two hands
new
อ
อยางไร (ยังไง)
อยางไรก็ตาม
อยู
อยูท ไ่ี หน
ออกกําลังกาย
ออกไป
y$aaN ray [yaN Nay]
ya$aN ray kç^ taam
yu$u
yu$u thi^i na&y
/ç$çk kam laN kaay
/ç$çk pay
how
however
to be, to be located
where is…, where is it?
to exercise
to go out
ออน
ออนแอ
อะไร
อาการ
อากาศ
อาคาร
อาชีพ
อาหาร
อาหารหลัก
อายุ
อางเก็บน้าํ
อีก
อีกดวย
เอง
เอว
แอร
ไอติม
ไอศกรีม
/ç$çn
/ç$çn /EE
/a ray
/aa kaan
/aa ka$at
/aa khaan
/aa chi^ip
/aa ha&an
/aa ha&an la$k
/aa [email protected]
/a$aN ke$p [email protected]
/i$ik
/i$ik du^ay
/eeN
/ew
/EE
/ay tim
/ay sa kriim
young, soft
weak
what
symptom
weather
building
profession, occupation
food
main staple
to be …years old, age
reservoir
again, more
too, more
by oneself
waist
air-conditioner
ice-cream
ice-cream