går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?

går det att lita på
ett fjärrvärmeföretag?
Rapport I 2009:35
går det att lita på ett
fjärrvärmeföretag?
hur man bygger förtroende genom hållbarhet
markus fellesson
mikael johnson
ISBN 978-91-7381-050-0
2009 Svensk Fjärrvärme AB
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
1.förord
Vi i fjärrvärmebranschen uppfattar fjärrvärmen som en självklar del av en ekologiskt,
ekonomiskt och socialt hållbar energiframtid. Det är också självklart för oss att fjärr­
värmen har så stora fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv att den borde användas ännu
mer i framtiden. Våra uppfattningar är naturligtvis väl underbyggda. Men dessvärre
spelar våra argument ingen roll om omvärlden saknar förtroende för oss och vår verk­
samhet. Vi är beroende av omvärldens förtroende för vår långsiktiga överlevnad.
Denna rapport utgår från att förtroende byggs på tre principiella sätt och kartläg­
ger och analyserar hur några fjärrvärmeföretag kommunicerar fjärrvärmens hållbarhet
och ger slutligen råd som kan vara till hjälp för fjärrvärmeföretag som vill utveckla sin
kommunikation om fjärrvärmen s hållbarhet så att den på ett effektivare sätt bygger
förtroende hos kunderna och den övriga omgivningen.
Hållbara värmeaffärer i praktiken redovisar resultaten från en studie inom forsk­
ningsprogrammet Fjärrsyn som finansieras av Svensk Fjärrvärme och Energimyndig­
heten. Fjärrsyn ska stärka konkurrenskraften för fjärrvärme och fjärrkyla genom ökad
kunskap om fjärrvärmens roll i klimatarbetet och för det hållbara samhället till exempel
genom att bana väg för affärsmässiga lösningar och framtidens teknik.
Studien har genomförts av Markus Fellesson och Mikael Johnson, Karlstad universi­
tet. En referensgrupp, tillsatt av Svensk Fjärrvärme, har följt arbetet och lämnat syn­
punkter. Referensgruppen har bestått av Patrik Holmström, Svensk Fjärrvärme, Martin
Rosén, Karlstad Energi AB, Ulla Sigfridsson, Växjö Energi AB och Emilie Uppling,
E.ON Värme Sverige AB
Jan Berglund
Ordförande i Svensk Fjärrvärmes Marknadsråd
Rapporten redovisar projektets resultat och slutsatser. Publicering innebär inte att Svensk Fjärrvärme
eller Fjärrsyns styrelse har tagit ställning till innehållet.
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
2.sammanfattning
Fjärrvärme är en uppvärmningsform som har stora fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv.
Samtidigt bygger många av dessa fördelar på att såväl kunder som andra intressenter
har förtroende för branschen och dess företag. Fjärrvärmen blir alltså hållbar först om
den uppfattas som hållbar. Den här rapporten diskuterar och illustrerar hur detta moment
22 kan hanteras genom att hållbarhetsargument används för att bygga förtroende.
Förtroende är i sig ett sammansatt fenomen, som ytterst handlar om att vara villig
att utsätta sig för verkliga eller inbillade risker. Med utgångspunkt i tidigare forskning
presenteras tre former av förtroende: förtroende baserat på rationella nyttokalkyler,
förtroende inom ramen för en etablerad relation och förtroende baserat på allmänt ac­
cepterade regelverk (till exempel Reko fjärrvärme). De tre förtroendeformerna utesluter
inte varandra, utan bör ses som komplement. Inte minst kan den sista formen av förtro­
ende ha stor betydelse i situationer då man ännu inte hunnit bygga upp någon relation.
Samtliga former av förtroende förutsätter tillgång till information, och företagets
förmåga att kommunicera hamnar därför i centrum. I rapporten fokuseras särskilt
på hur information om företagets ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhet
kan presenteras på ett sätt som bidrar till att bygga de olika formerna av förtroende.
Trovärdighet lyfts fram som ett centralt begrepp, och en diskussion förs om hur insikter
från den klassiska retoriken kan användas för att kommunicera på ett trovärdigt sätt.
De teoretiska resonemangen illustreras sedan med dels en genomgång av ett tjugotal
fjärrvärmeföretags webbsidor, dels intervjuer med företrädare för fyra fjärrvärmeföre­
tag. Webbsidorna domineras av i och för sig ofta mycket pedagogisk teknisk informa­
tion om hur ett fjärrvärmesystem fungerar. Verksamhetens miljökonsekvenser ges också
stort utrymme, medan ekonomiska aspekter och fjärrvärmens direkta kundnytta inte
lyfts fram in någon särskilt hög utsträckning. Ur ett förtroendeperspektiv innebär detta
att det ofta saknas information både för ett rationellt kalkylerande och för att utveckla
en djupare relation baserad på kundbaserade värden. Det finns emellertid exempel på
företag som i sin kommunikation försöker lyfta fram även andra sidor av fjärrvärmen.
I fallstudierna av hur fjärrvärmen presenteras i företagens praktiska arbete är bilden
delvis en annan. Här blir det tydligt att framför allt den ekonomiska hållbarheten i
fjärrvärmens kunderbjudande engagerar kunderna, delvis – men långt ifrån helt – på
bekostnad av de andra hållbarhetsdimensionerna. I den avslutande diskussionen kon­
stateras att fjärrvärmen i grunden har mycket goda förutsättningar för att erbjuda en
produkt som är både hållbar och trovärdig. Utmaningen ligger i att tydliggöra detta för
kunderna. Utöver allmänna råd för hur man kan utveckla förtroendefulla dialoger med
sina intressenter ger vi avslutningsvis också ett antal rekommendationer med direkt
bäring på fjärrvärmeföretagens specifika situation:
1.Se till att kundrelationen inte enbart beskrivs (och därmed definieras) av fjärr­
värmelagen och Reko fjärrvärme. Regelverken bör utgöra ett skydd vid worst
case snarare än normen för vad som är normalt.
2. Informera om fjärrvärmens affärslogik! Utnyttja den pedagogiska kunskap som
idag används för att förklara fjärrvärmens teknik till att även förklara de ekono­
miska förhållandena.
3. Utnyttja det faktum att de allra flesta som redan valt fjärrvärme som uppvärmnings­
form är mycket nöjda med sitt val. Utnyttja gamla kunder för att övertyga nya.
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
3.summary
Can you trust a district heating company?
- On how to build confidence through sustainability
District heating is a form of heating which has great advantages from the perspective of
sustainability. At the same time, many of these advantages are based on customers as
well as other stakeholders having confidence in the industry and its companies. Thus,
district heating does not become sustainable until it is perceived as sustainable. This
report discusses and illustrates how this ‘catch 22’ situation can be dealt with by using
sustainability arguments in order to build confidence.
Confidence is in itself a complex phenomenon which is ultimately about being
willing to expose oneself to real or imagined risks. On the basis of previous research,
three forms of confidence are presented: confidence based on rational benefit analyses,
confidence within the framework of an established relationship, and confidence based
on generally accepted systems of rules (e.g. Reko fjärrvärme). These three forms of
confidence do not preclude one another and should be seen as complementary. The last
form of confidence, not least, can be of great significance in situations where there has
not been enough time to build up a relationship.
All forms of confidence presuppose access to information, thus the company’s ability
to communicate takes centre-stage. In the report, the focus is chiefly on how informa­
tion about the company’s financial, social, and environmental sustainability can be
presented in a way which contributes towards building the various forms of confidence.
Credibility is emphasized as a key concept and a discussion is conducted regarding how
insights from classical rhetoric can be used to communicate in a credible way.
The theoretical lines of reasoning are then illustrated using a review of twenty or
so district heating companies’ websites as well as interviews with representatives of
four district heating companies. These websites are dominated by technical informa­
tion about how district heating systems work which, in and of itself, is frequently
very educational. The environmental consequences of district heating operations are
also given a lot of space, while the financial aspects and the direct customer benefit of
district heating are not emphasized to any particularly great degree. From a perspec­
tive of confidence, this means that there is often a lack of information, both for rational
analyses and for developing a deeper relationship on the basis of customer-based values.
However, there are examples of companies which attempt, when communicating, to
emphasize other aspects of district heating as well.
In the case studies of how district heating is presented in the day-to-day work
of these companies, the picture is partly different. Here, it is clear that above all the
financial sustainability of district heating’s customer offering engages the customers,
this being partly – but far from completely – at the expense of the other sustainability
dimensions. In the concluding discussion, it is established that, fundamentally, district
heating has very good prerequisites in order to be able to offer a product that is both
sustainable and credible. The challenge lies in making this clear to the customer. Over
and above general advice regarding how to develop dialogues that are full of confidence
with one’s stakeholders, we also provide, in concluding, a number of recommendations
with a direct bearing on the district heating companies’ specific situation:
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
1.Ensure that customer relationships are not just described (and thus defined) by
the District Heating Act and Reko fjärrvärme. Systems of rules should provide
protection for the “worse case scenario” rather than the norm as regards what is
normal.
2. Inform about the business logic of district heating! Make use of the pedagogical
knowledge being used today to explain district heating technology to also explain
the financial circumstances.
3. Make use of the fact that the vast majority of customers who have already
chosen district heating are very happy with their choice. Use old customers for
the purposes of persuading new ones.
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
innehåll
1. Förord
4
2. Sammanfattning
5
3. Summary
6
4. Inledning
9
5. Vad har forskningen att säga om förtroende?
11
Hur uppstår förtroende?
Kalkylerat förtroende Relationellt förtroende
Institutionellt förtroende
Att bygga förtroende genom hållbarhetsargument
Att kommunicera sitt CSR-arbete
6. Hållbarhet och förtroende i cyberrymden
12
12
14
17
19
21
23
Hur presenteras fjärrvärmen?
Explicita CSR-uttryck och uttryckta värderingar
Regelverk, uppförandekoder etc.
CSR i större projekt
CSR-insatser: pågående arbeten
Samarbeten
CSR-arbete: resultatredovisning
7. Hållbarhet och förtroende ”in real life”
23
28
30
32
33
35
36
38
Karlstads Energi
38
Säljstrategi
38
Kunderbjudandet och kunderna
39
Konkurrenter/marknaden40
Rindi Energi AB40
Kunderbjudandet och kunderna41
Hållbar utveckling41
Kundnöjdhet/Kundnytta/Samhällsnytta42
Kristinehamns Energi43
Affärsverksamheten43
E.ON Värme45
Försäljningsstrategier46
Kunderbjudandet och kunderna46
Konkurrensen och marknaden47
8. Diskussion och rekommendationer
48
Förtroendeformer i fjärrvärmebranschen48
Förtroendeskapande genom hållbarhetsargument49
CSR-kommunikation
51
Slutsatser och rekommendationer 51
9. Källor
55
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
4. inledning
Fjärrvärmen är en uppvärmningsform med många fördelar. Den sägs bland annat vara
miljövänlig, trygg, enkel, resurseffektiv, samhällsekonomiskt attraktiv och kommersiellt
konkurrenskraftig. I dessa tider när samhällsdebatten till stor del uppehåller sig vid be­
hovet av en hållbar utveckling och så kallad corporate social responsibility (CSR), är en
sådan mångfald av fördelar i sig en viktig konkurrensfördel. Därför borde fjärrvärmen
ha en svårslagen position som det hållbara uppvärmningsalternativet.
Samtidigt spelar det ingen roll hur hållbar fjärrvärmen är om inte kunder och andra
intressenter känner förtroende för fjärrvärmeföretagen och deras arbete, dvs. litar på
att talet om miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet verkligen stämmer, idag och i
framtiden, i samhället i stort och i den enskilda kundrelationen.
Man skulle kunna säga att för att kunna ligga till grund för strategiskt agerande i
företagen måste även hållbarheten uppfattas som hållbar. Utan att på något vis nedvär­
dera betydelsen av faktiska förhållanden så kan det alltså konstateras att det finns en
viktig förtroendedimension i talet om fjärrvärmen som en hållbar energilösning.
Finns då inte detta förtroende idag? Ja och nej. Fjärrvärmen har en mycket hög
andel mycket nöjda kunder, och få om ens några väljer aktivt bort fjärrvärmen när de
väl skaffat den trots att det egentligen inte finns några formella hinder för det. Fjärr­
värmen har också en stark ställning som ett miljövänligt uppvärmningsalternativ, och
är att tacka för en stor del av Sveriges framgångar när det gäller att uppnå internatio­
nella klimatmål. Samtidigt är energisystems miljöpåverkan ett komplicerat område där
det finns många olika uppfattningar. Det är därför naturligt att det också finns de som
har kritiska synpunkter på fjärrvärmen, t.ex. när det gäller användningen av bränslen
som olja, kol, torv och sopor. Detta är emellertid knappast något som på allvar hotar
fjärrvärmens övergripande trovärdighet, åtminstone inte så länge branschen har bra
argument att bemöta kritiken med.
Ett betydligt allvarligare problem är att fjärrvärmen i vissa sammanhang upplevs
som problematisk ur ett ekonomiskt perspektiv (Konkurrensverket 2009, Regeringen
prop. 2007/08:60, SOU 2005:33). Här riktas kritiken mot fjärrvärmemarknadens
grundläggande affärsmodell och funktionssätt som man menar har monopolinslag som
gör kundens position särskilt utsatt. Detta skulle i sin tur kunna avskräcka kunder från
att välja fjärrvärme som uppvärmningsform, trots fördelarna. Den upplevda risken att
gå in i en affär med fjärrvärmen förhindrar då att någon affär över huvud taget kom­
mer till stånd.
Ett sätt att hantera problemet är att införa regleringar som hindrar fjärrvärmeföreta­
gen att utnyttja sitt eventuella övertag. Ansatser har gjorts i den riktningen, bland annat
genom den nya fjärrvärmelagen och det frivilliga kvalitetsmärkningssystemet Reko
fjärrvärme. Att reglera en bransch är emellertid inte utan problem. Dels är det inte
helt självklart hur den eventuella monopolsituationen i själva verket ser ut och vad det
egentligen är som behöver regleras, dels finns risken att regelverket blir så krångligt och
stelbent att det hindrar innovationer och nytänkande i branschen. Till detta kommer att
många av de marknadsproblem som åberopas har sin grund i de förhållanden som gör
fjärrvärmen till den hållbara energilösning den är. Att försöka reglera bort fjärrvärmens
skalfördelar, långsiktighet och systemeffektivitet riskerar i praktiken att innebära att
man gör fjärrvärmen mindre hållbar.
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
En alternativ väg att gå är att istället för att reglera bort risken försöka påverka hur
den bedöms och upplevs. Att någon teoretiskt har en möjlighet att utnyttja en situation
till sin egen fördel behöver inte betyda att det är sannolikt att det är så det kommer
att bli. Denna sannolikhet återspeglas i det förtroende man känner för motparten, och
avgör ytterst om man är beredd att ta risken att lita på honom eller henne. Ett ökat
förtroende skulle alltså kunna vara en väg ut ur fjärrvärmens marknadsdilemma, men
hur skapar man förtroende?
Vi menar att många av de förhållanden i fjärrvärmen som ur ett strikt marknadsper­
spektiv kan tolkas som problematiska samtidigt utgör en god grund att bygga en lång­
siktigt, förtroendefull relation på. Detta kräver emellertid att de formas och framställs
på ett förtroendeskapande sätt.
I denna rapport undersöker vi därför hur förtroende kan skapas för den hållbara
fjärrvärmen bland kunder och övriga intressenter. Vi inleder med att utifrån tidigare
forskning diskutera företeelsen förtroende och hur förtroende kan uppstå. Därefter
undersöker vi hur företag i branschen rent praktiskt försöker göra sig trovärdiga genom
att kommunicera och belägga hållbarheten i sin verksamhet och sitt kunderbjudande.
Vi har valt att studera hur detta går till med hjälp av två kompletterande undersök­
ningsstrategier. Dels har vi undersökt hur fjärrvärmeföretag presenterar sin hållbarhet
på sina webbsidor, dels har vi genom besöksintervjuer gjort djupare studier av hur
arbetet med att göra hållbara värmeaffärer går till i praktiken.
10
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
5.vad har forskningen
att säga om förtroende?
Förtroende är smittsamt, precis som brist på förtroende
(Vince Lombardi, 1913-1970).
Eftersom den här rapporten handlar om hur fjärrvärmeföretag kan skapa förtroende
för och genom sin hållbarhet så är det naturligt att börja med frågan vad ”förtroende”
egentligen är för något. Följande definition erbjuder en användbar utgångspunkt:
A psychological state comprising the intention to accept vulnerability
based upon positive expectations of the intentions or behavior of another.
(Rousseau et al 2008 s 395)
Vi har förtroende för t.ex. ett företag om vi är villiga att ta risken att i någon mening
utlämna oss till det, till exempel genom att gå in i ett samarbete eller en kundrelation
(jfr Johansson et al., 2006). Redan här ser vi att förtroende alltså inte nödvändigtvis
handlar om att oavsett uppgift och omständighet ha full tillit till någon. Snarare är det
frågan om en bedömning som görs, mer eller mindre medvetet, och som vi skall se, på
flera olika sätt.
Definitionen sammanfattar ett antal genomgående drag i forskningen om förtroende.
Förtroende handlar dels om en vilja att acceptera någon form av sårbarhet, dels att
denna sårbarhet är relaterad till hur någon annan kommer att agera. I förtroendetanken
ligger också att man inte har någon möjlighet till direkt kontroll över motparten, utan i
åtminstone någon mån är utlämnad till dennes goda vilja. Detta gör frågan om förtro­
ende intimt sammankopplad till upplevda risker, och förtroende kan ur det perspek­
tivet ses som en vilja att acceptera risker. Inom ekonomisk teori är detta något ytterst
centralt, upplevda risker kopplade till motpartens möjligheter att agera opportunistiskt
utgör ett allvarligt hinder för att affärstransaktioner skall komma till stånd, och förtro­
ende är ett sätt att komma till rätta med detta.
I forskningen har förtroendebegreppet preciserats ytterligare genom att två sinsemel­
lan relaterade dimensioner av vad det är man kan ha förtroende för lyfts fram, nämli­
gen motpartens kompetens och förmåga, och motpartens värderingar och intentioner
(se bl.a. San Martin & Camarero 2005). Den första dimensionen är kopplad till vad
motparten faktiskt klarar av att leverera, medan den senare handlar om moraliska kva­
liteter som påverkar hur motparten kommer att agera i en uppkommen situation. När
det gäller kompetens och förmåga så handlar det ytterst om att se till att man faktiskt
kan sitt jobb. För att kunna framstå som ett hållbart fjärrvärmeföretag så måste man
ha kompetens och förmåga att faktiskt klara av sina åtaganden ekonomiskt, socialt och
miljömässigt. För den moraliska/etiska dimensionen kan en uppdelning hämtad från
Mayer, Davis and Schoorman (1995) vara användbar. De menar att förtroende kräver
• Integritet i form av handlingsprinciper som man håller fast vid och inte frångår
bara för att det uppstår en möjlighet att vinna egna fördelar (jfr diskussionen om
opportunism ovan). Det handlar om att visa att man är att lita på. Samtidigt får
principerna inte vara för rigida utan balanseras med ett mått av pragmatism.
• God vilja som komplement till integriteten och handlar om den allmänna inställ­
ningen till affärsrelationen som bör präglas av en genuin vilja att åstadkomma
långsiktiga vinna-vinna lösningar snarare än kortsiktig egennytta.
11
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
Detta innebär paradoxalt nog att ett förtroendeskapande förhållningssätt kräver att
man både håller på sina principer och samtidigt är beredd att frångå dem (eller som
Groucho Marx uttryckte det: jag har mina principer och om de inte passar så har jag
andra). Som vi kommer att se längre fram i rapporten är detta något som blir särskilt
tydligt när man försöker skapa förtroende genom regelverk och andra typer af formella
arrangemang.
Till detta kommer att såväl förmågan/kompetensen som de etiska dimensionerna
också måste bli kända för den andra parten. God kommunikation och öppenhet med
relevant information om hållbarheten blir alltså en ytterligare förutsättning för förtro­
ende. Även detta är något som vi kommer att återkomma till i rapporten.
Hur uppstår förtroende?
Förtroende kan skapas på olika sätt. Forskningen (se t. ex. Rousseau et al 1998 och
Child 2001) har identifierat tre mekanismer som gör att t.ex. en kund utvecklar förtro­
ende för ett företag:
1. Kalkylerat förtroende
2. Relationellt baserat förtroende
3. Institutionellt baserat förtroende
Kalkylerat förtroende
Sofia och Robert sitter vid köksbordet och funderar på en offert om fjärrvärme som de precis har
fått från det lokala energibolaget. Med hjälp av miniräknare och diverse informationsmaterial
jämför de vad det skulle kosta och jämför med anbud de fått på såväl värmepumpar som en ny
pelletspanna. När de sitter och räknar upptäcker de att fjärrvärmen verkar ligga rätt bra till prismässigt, men bara så länge energipriset håller sig ungefär som idag. ”Det är klart att de kommer
att öka priset när vi väl anslutit oss säger Robert, då har vi ju redan rivit ut vår gamla panna och
är fast”.
”Men här i tidningen står att regeringen hotat med att fjärrvärmeföretagen inte skall få sätta sina
priser själva längre, och att det dessutom skall bli konkurrens i rören” säger Sofia. ”Hur det nu
skall gå till. Tror du att de vågar höja så mycket då?”
De räknar vidare, och funderar bland annat på hur länge man kan räkna med att en värmepump
håller, och vad ”effektavgift” egentligen är för något. Effekt borde väl ingå när vi betalar så dyrt för
anslutningen tycker Robert samtidigt som han fördjupar sig i en lång beskrivning av hur energibolagets nya kraftvärmeverk gör både el och värme av kommunens avfall.
”På jobbet har vi ju faktiskt fjärrvärme säger Sofia efter ett tag. Fastighetschefen är nöjd och
menar att hon fått ett bra avtal på både energi och rådgivning. Men hon är ju gammal drifts­
tekniker själv, så det är klart att hon vet hur man skall deala med de där gubbarna.”
”Verkar som om både bergvärmen och fjärrvärmen i alla fall är hyfsat OK miljömässigt säger
Robert, åtminstone om man ser till koldioxidutsläppen. Men hur bra är det att elda med sopor
egentligen, det skriver de inget om?”
”Jag antar att det kommer att behövas service och reparationer också funderar Sofia, vad kostar
det egentligen? Fjärrvärmebolaget står för all service, men bergvärmesäljaren sa ju att deras
grejer nästan aldrig går sönder. Usch, att det skall vara så krångligt, vi vill ju bara köpa en bra
värmelösning. Det blir ju bara svårare och svårare att bestämma sig ju mer vi sätter oss in det,
och det känns som om alla bara är ute efter att lura oss!
12
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
Även om slutresultatet i alla tre fallen blir att man accepterar en upplevd sårbarhet
genom att man har positiva förväntningar om motpartens framtida agerande (jfr defini­
tionen i inledningen av det förra avsnittet) så skiljer sig de olika mekanismerna åt i flera
viktiga avseenden. Samtidigt är de nära förbundna med varandra, i ett många gånger
komplicerat samspel. I praktiken är de därför sällan möjliga att hitta var och en för sig,
och uppdelningen får därför ses som ett analytiskt grepp snarare än en ren beskrivning
av faktiska förhållanden.
Nedan diskuteras de tre formerna av förtroende mer ingående. Varje avsnitt inleds
med en kort illustration som, bör det påpekas, är helt fiktiv och endast syftar till att
underlätta förståelsen för de efterföljande teoribaserade resonemangen.
Kalkylerat förtroendet innebär att man baserar sin bedömning på tillgängliga fakta om
förutsättningarna om den aktuella affären och ett antagande om att motparten, i likhet
med en själv, kommer att agera rationellt för att maximera sin egen nytta. Utifrån detta
bedömer man om det lönar sig att lita på den andre (dvs. om fördelarna med att visa
förtroende uppväger riskerna). Man försöker alltså bilda sig en rimlig uppfattning om
vad man kan förvänta sig för utfall och agerar därefter (Axelrod 1984). Tillgång till
trovärdig information är därför viktigt, både från motparten direkt och från oberoende
källor i form av t.ex. omdömen och certifieringar. Informationen och det visade förtro­
endet följs upp och justeras beroende på hur förhållandet utvecklar sig. Detta kräver i
sin tur att det finns tydlig, feedback om utfall, dvs. om motparten har motsvarat förtro­
endet. Just beroendet av fakta och uppföljning utgör de viktigaste begränsningarna för
den här formen av förtroende-byggande: Det blir svårt att utveckla förtroende bortom
den enskilda, avgränsade affärstransaktionen eftersom fakta då blir mer komplexa
samtidigt som samtidigt som osäkerheten ökar. Problemet är en återspegling av vad som
i forskningen har kallats för ”fångarnas dilemma”, dvs. situationer då alla inblandade
egentligen tjänar på att lita på varandra och samarbeta, men på grund av risken för att
bli lurad väljer att agera för att minska risken att förlora snarare än maximera både den
egna och den totala nyttan (se Axelrod 1984 för en diskussion om hur denna problema­
tik påverkar förutsättningarna för samverkan på ett grundläggande plan).
Samtidigt är själva avgränsningen intressant i sig. Det rationella kalkylerandet
förutsätter tydliga avgränsningar: det måste vara klart vilka kundbehov det handlar om
och hur företagets erbjudanden är relaterade till dem, dvs. vilka nyttor och kostnader
som är förknippade med dem. Samtidigt är det i praktiken långt ifrån självklart vilka
aspekter som tas i beaktande när trovärdigheten hos en motpart och risken i en affärs­
transaktion/relation bedöms (Fellesson 2006). Många förtroendeproblem i samband
med affärstransaktioner bottnar ytterst i att parterna avgränsar produkten, och i för­
längningen hela affärsrelationen, på olika sätt. Detta gör att frågan om förtroende blir
nära förbunden med hur produkten definieras och presenteras, något som vi kommer
att återkomma till senare i rapporten.
En särskild form av kalkylerat förtroendet uppstår när det finns avskräckningsmekanismer som gör att den andra parten har så mycket att förlora på att svika förtro­
endet att kostnaden är högre än nyttan/vinsten för honom/henne (Shapiro et al 1992).
Rent principiellt går det att hävda att avskräckningen minskar misstro snarare än
13
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
skapar förtroende mellan parterna, i och med att man fortfarande egentligen inte litar
på motpartens verkliga intentioner. Åtminstone så handlar det inte om någon särskilt
utvecklad form av förtroende. Samtidigt blir resultatet förtroendelikt så till vida att
motparten åtminstone i viss utsträckning accepterar en upplevd risk.
Ett klassiskt exempel, åtminstone utifrån ekonomisk teori, och som också har tydlig
bäring på fjärrvärmen, är när en part gör investeringar som saknar värde om relationen
bryts (San Martin & Camaro 2005). I en kapitalintensiv verksamhet som fjärrvärmen
görs stora investeringar i produktions- och distributionsanläggningar som har ett ytterst
begränsat värde annat än i just fjärrvärmeverksamhet. Ett fjärrvärmeföretag är alltså
beroende av sina kunder/sin lokala marknad, vilket i sig borde göra kunderna mer
benägna att lita på företaget. Samtidigt gör emellertid även kunden betydande investe­
ringar i samband med sin fjärrvärmeanslutning, så avskräckningseffekten fungerar åt
båda hållen, och möjligen är det så att den enskilda kunden av olika skäl uppfattar sig
som mer beroende av fjärrvärmeföretaget än tvärt om.
Det kalkylerade förtroendet kan också påverkas genom medvetet konstruerade
avskräckningsmekanismer. Ett exempel på detta är när samhället instiftar lagar som
reglerar parternas agerande, till exempel om att ingångna avtal skall hållas och mot att
missbruka en dominerande marknadsställning. Kunden vet då att det finns straffsank­
tioner som hindrar motparten från att bryta förtroendet. Diskussionen om att införa
prisreglering på fjärrvärmemarknaden har delvis kopplingar till den här logiken: en lag­
stadgad prismodell och påbjuden förhandlingsordning kan ses som något som hindrar
företagen från att ta för mycket betalt för sina tjänster, vilket gör att fler vågar ta risken
(som man upplever att det innebär) att ansluta sig till fjärrvärmen. Återigen går det här
att hävda att det egentligen inte är förtroendet för fjärrvärmen som ökat, istället förlitar
Relationellt förtroende
Samtidigt i en annan del av staden sitter Lars-Åke på sin altan och bläddrar i fjärrvärme-företagets kundtidning som kommit med posten. Han läser gillande om att fjärrvärmen numera
är helt fossilfri och att företaget beslutat fortsätta sponsra ortens stolthet, fotbollslaget IFK.
Att slänga ut den gamla oljepannan för 10 år sedan är det bästa jag gjort tänker han. Rent och
snyggt, aldrig några bekymmer, kostar visserligen en del men är ändå rena kapet jämfört med
grannen som satsade på en dyr och ofta krånglande pelletspanna istället. Rätt åt honom tycker
Lars-Åke, Sundeblatt har alltid varit en riktig stropp, och det är kul att pika honom för att han
missade fjärrvärmen. Enda incidenten under alla år var när det började läcka ur fjärrvärmecentralen, men då var det bara att ringa så kom det en reparatör och fixade felet. Trevlig kille trots att
han visst höll på AIK i allsvenskan minns Lars-Åke. Sedan läser han en artikel om att fjärrvärmeföretaget kommer att byta prismodell och slopa effektavgiften för att istället justera det rörliga
energipriset. Det där med effekt och kilowatt har jag aldrig förstått mig på tänker Lars-Åke, men
det blir säkert bra, och de skrev att för de flesta kunder kommer förändringen inte att innebära
någon större kostnadsförändring alls. I samband med förändringen kommer man också att
installera fjärrstyrd mät- och reglerutrustning i fjärrvärme-centralerna. Detta kommer att göra det
möjligt att effektivisera driften av fjärrvärme-systemet totalt sett, samtidigt som det också kommer att bli möjligt att ringa in och få värmen tillfälligt reducerad, t.ex. om man vill resa bort. Bra
om både företaget och jag kan göra oss en hacka på att inte elda för kråkorna tycker Lars-Åke, då
kanske det kan bli mer pengar till IFK också.
14
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
man sig på att företagen har så mycket att förlora på att bryta mot reglerna att de rent
rationellt kommer att följa dem. Som vi kommer att se nedan så finns det emellertid
andra aspekter av förslaget med prisreglering som gör att det trots allt har en förtroen­
debyggande karaktär.
Det relationella förtroendet vilar även det på en rationell grund, men utsträcker ratio­
naliteten bortom de direkta ekonomiska förutsättningarna för utbytet till att även
omfatta vem man har att göra med, dvs. man inkluderar kunskap om motparten och
hans/hennes agerande i sin kalkyl. Denna kunskap behöver inte inskränka sig till rent
faktamässiga data utan kan också komma att inkludera emotioner och insikter i mot­
partens etiska principer och moral (jfr ovan om förtroendets ”hur”). En sådan vidgat
bedömningsgrund gör att man inte längre behöver ha fullständig information för att
visa förtroende, vare sig om hur allt fungerar i detalj i dag eller hur det kommer att bli
i framtiden. Istället faller man tillbaka på sin kunskap om den andre parten, och på hur
man tror att han/hon kommer att agera. Till skillnad från den kalkylerade bedömningen
som diskuterades ovan, där man utgick från att motparten alltid, i alla lägen enbart ser
till sina egna intressen så utgår man här från att det finns en i grunden genuint god vilja
från den andra partens sida att vårda och utveckla relationen. Större vikt läggs alltså,
relativt sett, vid förtroendets moraliska/etiska dimension jämfört med kompetens/kapa­
citets-dimensionen (San Martin & Camarero 2005).
Det relationella förtroendet bygger vanligtvis på att det har förekommit upprepade
interaktioner över tid mellan parterna. Gradvis har man lärt känna varandra och sett
hur motparten agerar i olika situationer. Man har anpassat sig till varandra och kan
förutse vad som kommer att hända, och, vilket kanske är ännu viktigare, man litar på
att även sådant som man ännu inte kunnat förutse kommer att lösa sig på ett bra sätt.
Ömsesidighet är ett nyckelbegrepp i sammanhanget: relationen är inget som den ena
parten kan skapa åt och erbjuda den andra, utan något som bara kan utvecklas genom
båda parters aktiva medverkan.
Förekomsten av en etablerad relation gör att behovet av detaljerad information för
att kunna göra kalkylerade bedömningar minskar därför. Samtidigt uppstår behov av
en annan typ av information, som är mer inriktad på att vårda och utveckla relationen
som sådan. Det handlar om feedback som bekräftar att det förtroende man redan visat
inte har missbrukats. Man vill känna att man gjort rätt i att lita på motparten och följd­
riktigt avstått från det rationella kalkylerandet.
Det handlar också om att göra sig en bild av vem den andre egentligen är, som
grund för att bedöma hur hon kommer att agera i framtiden. Här spelar information
om värderingar, långsiktiga mål och ambitioner/planer en viktig roll, liksom informa­
tion om sådant som rykte och image. Även här är relationen i sig en viktig kunskaps­
källa, allt eftersom tiden går och parterna interagerar med varandra så lär de sig vad de
står och går för.
Med tiden kan förtroendet bidra till att relationen får ett egenvärde i sig, genom att
en gemensam identitet utvecklas och att en ”vi-känsla” skapas där kunden inte bara
accepterar och litar på leverantören utan också identifierar sig med henne och kommer att
dela de värderingar som han/hon står för. Detta stärker relationen ytterligare, det blir
15
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
inte längre frågan om att agera tillsammans med en motpart utan om att jobba tillsam­
mans mot ett gemensamt mål
Att förtroende hänger ihop med identitet har intressanta kopplingar till hur man
arbetar med varumärken inom konsumentmarknadsföringen: målet där är att få kun­
den att känna samhörighet kanske inte i första hand med det tillverkande företaget
men åtminstone med produkten och det som den anses representera (jfr San Martin &
Camarero 2005). Relationen till och förtroendet för varumärket kan i ett sådant fall till
och med helt komma ersätta den rationella kalkylen (vilket naturligtvis är precis vad
marknadsförarna är ute efter). Man köper inte Coca Cola för att det är den godaste och
mest prisvärda läskedrycken i en objektiv jämförelse utan för att varumärket tack vare
hårt marknadsföringsarbete anses stå för en attraktiv livsstil.
Det relationella förtroendet har emellertid fler fördelar än att kunna användas (en
del skulle säga missbrukas) för att få en motpart att inte agera så rationellt som hon an­
nars hade gjort. Eftersom kunskapen som förtroendet bygger på blir bredare och byggs
upp under en längre tid blir relationen stabilare och mer förlåtande än när parterna
agerar på basis av enbart kalkylerat förtroende. Ett enskilt misstag från motparten upp­
levs inte som lika allvarligt, dels för att man litar på att det kommer att rättas till/kom­
penseras, dels för att man vet att det inte handlar om ett medvetet försök att tillskansa
sig fördelar. Acceptansen att ta risker, dvs. att medvetet utlämna sig till motpartens
goda vilja, ökar också: allt behöver inte preciseras i förhandlingar och avtal. Man vågar
kanske till exempel göra en investering som ökar beroendet av motparten utan att få
några formella garantier för hur framtiden.
Sammantaget gör detta att det blir lättare att göra affärer när det finns goda, lång­
siktiga relationer. Detta är väl dokumenterat inom forskningen om hur företag agerar
på industriella marknader där man arbetar med komplexa affärstransaktioner. Kom­
plexiteten gör det svårt att utveckla något kalkylerat förtroende eftersom det helt enkelt
är för många osäkra faktorer att ta hänsyn till (jfr vikten av avgränsningar för att
kunna kalkylera rationellt som diskuterades ovan). Det går till och med att hävda att
utan det förtroende som följer av goda relationer så skulle många affärer över huvud
taget aldrig bli av och stora delar av näringslivet lamslås. Att konkurrensutsatta mark­
nader med rationella aktörer alltid är en effektiv lösning för att organisera ekonomisk
verksamhet är alltså en sanning med modifikation.
Nackdelen med det relationella förtroendet är framför allt att det tar tid att bygga
upp och per definition förutsätter att en relation redan finns. I början av en relation
(eller snarare innan relationen hunnit bli en relation) kan det därför vara nödvändigt
att förlita sig på andra former av förtroende. Det kan också vara nödvändigt att aktivt
vårda och utveckla relationen, till exempel genom att ge den typ av information som
diskuterades ovan. Många så kallade lojalitetsprogram och kundklubbar jobbar medve­
tet på det sättet, man ser till att belöna lojala kunder som visar förtroende för företaget,
och passar på att berätta om vad som är på gång (gärna lite före det blir allmänt känt),
om man gjort något bra (eller för all del något dåligt) och vilka värderingar man står
för.
16
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
Institutionellt förtroende
På bostadsrättsföreningen Blåmesens styrelsemöte förs en livlig diskussion om föreningens fyra
femvåningshus skall anslutas till fjärrvärmenätet. Ordförande Allan är till att börja med tveksam:
”Det känns osäkert, vi blir ju på sätt och vis utlämnade till deras godtycke. Det var nog OK så
länge energibolaget var kommunalt, men vad händer nu när de blivit utköpta?”
”Fast det kommer visst att finnas en nämnd man kan vända sig till om de går för långt” säger en
av styrelseledamöterna, ”en nämnd där både SABO och Fastighetsägaren sitter med och som
skall prova villkor och prisförändringar och så. Och Energimyndigheten och konkurrensverket
verkar också ha koll på branschen”.
”Och så är de märkta med Reko fjärrvärme, det är tydligen en sorts kvalitetsstämpel för fjärrvärme-företag där de lovar att vara öppna och ärliga och inte bete sig hur som helst, skjuter en
annan ledamot in. Det finns ett helt regelverk kring hur man skall göra om något skall ändras i
avtalet som de lovar att följa, och det finns också en oberoende kvalitetsnämnd man kan vända
sig till om man är missnöjd. Lite skumt dock att det där Reko fjärrvärme verkar vara något branschen driver själva.”
”Fast jag såg jag på webben att de även jobbar med någon ny FN-standard, Global Compact,
och dessutom fått pris för sin hållbarhetsredovisning” säger styrelsen sekreterare. De gör
tydligen i alla fall en hel del både för miljön och för samhället, och verkar verkligen ha lagt ner
mycket arbete på att visa att de är justa. Det kan ju dessutom inte vara särskilt hållbart att bete
sig illa mot sina kunder, åtminstone kan inte gärna FN tycka det.
”Ja ja, säger Allan, det kanske inte är någon större risk då. Fast det där med nämnd verkar
krångligt tycker jag, tänk på allt bråk vi haft med hyresnämnden om andrahandsuthyrning. Skall
det verkligen behövas, om de nu är så reko? Men vi kan ju i alla fall be att de räknar på vad det
skulle kosta att koppla in oss. Blir det kaffe nu?
Begreppet institution används i dagligt tal ofta som en beteckning på en stor och många
gånger byråkratisk organisation (till exempel försäkringskassan eller katolska kyrkan).
I vår diskussion använder vi emellertid begreppet på ett annorlunda sätt, och syftar is­
tället på de system av socialt sanktionerade idéer, synsätt, handlingsmönster och rutiner
etc. som åtminstone delvis existerar oberoende av de enskilda aktörerna i en affärs­
transaktion, och som styr eller i alla fall påverkar deras agerande (Meyer & Rowan
1977, DiMaggio & Powell 1983, 1991). Det kan handla om vedertagna affärstraditioner
i allmänhet, standardavtal i en viss bransch, olika kvalitets- och certifieringssystem.
Även formella lagar och offentliga regleringar kan räknas hit.
Legitimitet är ett nyckelbegrepp i det här sammanhanget (Meyer & Rowan 1977).
Institutioner har betydelse för att de uppfattas som legitima, t.ex. eftersom de uttrycker
allmänt accepterade och understödda värderingar i samhället (t.ex. att vi bör vara
rädda om miljön), eller sanktioneras av mäktiga aktörer (t.ex. staten som dels får sin
legitimitet från folket, dels har möjlighet att ta till maktmedel för att genomdriva sin
vilja). Det är institutionens legitimitet och status i samhället som gör att den är mer
trovärdig än en enskild aktör, som t.ex. ett företag. Det är också denna legitimitet som
gör att aktörer ansluter sig till institutionen och följer dess påbud, även om det kan
komma att medföra ökade kostnader och alltså inte alltid är fullt rationellt ur ett strikt
ekonomiskt perspektiv.
17
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
En del forskare fäster stor vikt vid denna skillnad mellan det rationellt effektiva och
det institutionellt legitima (Meyer & Rowan 1977, Brunsson 1991). De flesta organisa­
tioner tycks uppleva krav från båda dessa sfärer, dvs. de verkar i sammansatta miljöer
och tvingas därför arbeta med både effektivitet och legitimitet (Oliver 1997). Bland
annat har det uppmärksammats hur organisationer tycks separera det institutionella
från det icke-institutionella. En sådan frikoppling förutsätter att det inte behöver finnas
något direkt samband mellan institutionellt betingade anpassningsåtgärder (som t.ex.
kan bestå av symbolhandlingar, offentliga utfästelser eller förändringar i den formella
organisationsstrukturen) och det praktiska arbetet i företaget. Företagets ansträngningar
att framstå som legitimt i t.ex. sociala frågor eller miljöhänseende skulle då bara vara
ett spel för gallerierna, medan den ”riktiga” verksamheten kan fortgå ostört.
Detta synsätt har tagits till utgångspunkt för en många gånger relevant kritik av
CSR-rörelsen (se t.ex. Banerjee 2008) för att vara just ett institutionaliserat skådespel
utan reellt innehåll, en läpparnas bekännelse för att kunna fortsätta som förut. Vår
utgångspunkt i denna studie är emellertid delvis en annan. Vi menar att den legitimitet
som institutionaliserat ansvarstagande erbjuder kan vara ytterst användbar för att ska­
pa förtroende för, och därmed också möjliggöra, den verksamhet som faktiskt bedrivs.
Poängen är att frågan om förtroende lyfts från att handla om den enskilda motpar­
ten till att handla om ett mer generellt system av ”spelregler”. Det är för dessa spel­
regler som man behöver ha förtroende, snarare än för den enskilda aktörens agerande
i den specifika situationen. Spelreglerna minskar behovet av att fullt ut förlita sig på
motpartens intentioner och förmåga: om något skulle gå snett så finns det ju istället ett
känt och accepterat regelverk att falla tillbaka på. Man kan därför säga att aktörerna
”lånar” förtroende från institutionen.
Förekomsten av legitima institutioner har stor betydelse som en grund för kalkylerat
förtroendet. Genom att fokusera på mer generella spelregler snarare än detaljer och
risker i det enskilda utbytet blir risk/nyttokalkylen mindre komplex och därmed enklare
att genomföra. Institutionen gör verkligheten enklare, begripligare och mer förutsägbar
än vad den annars hade varit (jfr DiMaggio & Powell 1983 och Selznik 1996 som dis­
kuterar hur institutioner kan stödja s.k. strukturerad kognition). Detta leder i sin tur till
att kalkylerat förtroende kan utvecklas även när det annars hade varit omöjligt.
Sambandet mellan institutionellt och relationellt förtroende är mer komplicerat. Å
ena sidan kan övergången från ett initialt begränsat och rationellt beräknat förtroende
till en med tiden mer utvecklat relationellt baserad tillit stödjas av institutionella arrang­
emang (Rousseau et al 1998). Tack vare t.ex. trovärdiga branschregler och opartiska
granskningar/certifieringar kanske man som kund kommer över sin inledande osäkerhet
och börjar göra affärer med ett visst företag, även om en strikt rationell nyttokalkyl
inte säger att detta är självkart. Ett institutionellt regelverk kan också bidra till att göra
kalkylsituationen i sig mer hanterbar, och därmed bidra till att en transaktion kommer
till stånd. Med tiden lär man känna sin motpart, och en förtroendefull relation kan
utvecklas där man vågar ta risker som sträcker sig bortom såväl vad som är möjligt att
kalkylera som vad de institutionella arrangemangen reglerar, i trygg förvissning om att
vad som än händer så kommer allt att ordna sig.
18
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
Å andra sidan finns en risk att olika former av formella regelverk omöjliggör mer
flexibla och informella sätt att reglera parternas mellanhavanden. En väl fungerande
relation kännetecknas ofta av att parterna samspelar på ett dynamiskt och anpassligt
sätt, utan att på förhand uppgjorda regler utan löser problem allt eftersom de uppstår.
Om det då ändå finns ett institutionellt ramverk finns risken att man väljer att följa
detta istället för att hitta egna lösningar. Styrkan i det relationella förtroendets öppen­
het går då förlorad.
Att bygga förtroende genom hållbarhetsargument
Vad du än säger så säg det med övertygelse
(Mark Twain, 1835-1910).
Av det förra avsnittet har det framgått att förtroende är ett både komplext och viktigt
fenomen i affärssammanhang. Det har nu blivit dags att återvända till den fråga som
vi ställde i inledningen, nämligen om arbetet med hållbarhet bidrar till ökat förtroende
och i förlängningen till acceptans av fjärrvärmens affärsmodell? Denna fråga har i för­
längningen betydelse för en fråga som är viktig i fjärrvärmeföretagens praktiska arbete,
nämligen hur de kan göra fjärrvärmens hållbarhet förtroendeskapande? Innan vi griper
oss an detta projekt ska vi emellertid uppehålla oss lite kring hållbarhet och företagan­
de: Vad innebär hållbarhet ur ett företagsperspektiv?
Det finns många sätt att definiera hållbar utveckling. Istället för att välja den mest
vanliga definitionen som säger att hållbar utveckling handlar om att möta vår genera­
tions behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att möta sina tycker
vi att det här är ett mer företagsorienterat sätt att förstå begreppet:
“when a social structure [dvs. företaget] can be maintained profitably
and indefinitely, without degrading the systems on which it depends”
(Newton, 2003 s 5).
En hållbar utveckling förutsätter dessutom att ekonomisk, social och miljömässig
utvecklingen sker i balans med varandra (Elkington, 1998), inte på varandras bekost­
nad. Företags möjligheter och kapacitet att ta ansvar för alla aspekter av en hållbar
utveckling är logiskt sett begränsad till att ta ansvar för konsekvenserna av deras egen
verksamhet i den meningen kan företag tillskrivas ett samhällsansvar som har ekono­
miska, sociala/samhälleliga och miljömässiga dimensioner. Det finns uppenbart etiska
undertoner i detta ansvarstagande. I många branscher finns även ett starkt krav från
konsumenter, ofta genom media, på företag att agera ansvarsfullt (Johnson, 2008), ett
slags ansvarsutkrävande. Vi såg nyligen exempel på sådant ansvarutkrävande i sam­
band med att det kom till allmän kännedom under vilka produktionsvillkor gåsdun till
kläder, duntäcken, kuddar etc. framställdes. Efter dessa avslöjanden har branschen gjort
ansträngningar för att anpassa sin produktion till kundernas nya krav.
Det finns således ett starkt band mellan företagens ansvarstagande och kundernas
ansvarsutkrävande. Det företag som ligger i framkant på en utveckling som kunder
efterfrågar kan uppfattas ha en konkurrensfördel jämfört med andra företag som klan­
dras. Företagets förhållningssätt till hållbar utveckling kan alltså utgöra en möjlighet att
19
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
bygga en hållbar affär. Det finns fyra grundstrategier för hur företaget kan förhålla sig
till en hållbar utveckling: passiv, reaktiv, aktiv, eller förebyggande. Motivet bakom en
passiv strategi brukar vara att endast agera för att lösa problem som uppkommer. Före­
taget agerar inte förrän myndigheter och andra intressenter utövar påtryckningar. En
reaktiv strategi handlar om riskminimering. Företaget förebygger risker som kan skada
företagets värde eller varumärke. En aktiv strategi kan sägas bygga på innovation. Fö­
retaget ser sitt ansvarstagande som en möjlighet att utveckla nya strategiska affärs- eller
marknadsmöjligheter som t.ex. nya produkter, tjänster, ofta genom teknisk utveckling.
Det kan också handla om att utveckla ledarskap eller organisation på ett innovativt
sätt. En förebyggande strategi för hållbar utveckling handlar om att ta samhällsansvar
genom att tillsammans med sina kunder, leverantörer och andra intressenter, utveckla
hållbara affärslösningar som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara för alla
berörda på såväl kort som lång sikt.
Förmågan att balansera dessa tre aspekter av hållbar utveckling bygger i grunden
både på kunskap och insikt och på etiska och moraliska ställningstaganden. För att
fatta rätt moraliska beslut är det en styrka att vara välförtrogen med den värdegrund på
vilken företaget byggts. Företag som klandras i media tenderar att vara ointresserade
eller okunniga om sin egen värdegrund. Det är därför de stundom går vilse i sitt
agerande – de har ingen tillförlitlig kompass som kan vägleda dem på deras resa. För
att knyta åter till de fyra grundstrategierna ovan framträder ett kontinuum där, å ena
sidan, ett företag med en passiv grundstrategi egentligen är helt omedveten som sin
värdegrund. Ett förebyggande företag är bland dem som leder en hållbar utveckling.
För att göra det måste de ha en mycket bra kompass som kan visa deras väg även
genom ”obanad terräng”.
Budskap om företags etik och sociala initiativ kan ha kapacitet att skapa starka po­
sitiva reaktioner bland företagets intressenter (Morsing & Scultz 2006), inklusive dess
kunder. Denna kapacitet kan, förutsatt att den har stöd i företagets värdegrund, alltså
användas för att bygga hållbara affärer. I relation till diskussionen ovan kan man lätt
se att CSR-information kan vara av värde för att utveckla/nyansera en rationell förtro­
endekalkyl, genom att introducera och informera om viktiga aspekter av verksamheten
som kunden skall ta ställning till. Informationen kan också fungera relationsvårdande
genom att den redovisar vad företaget står för och samtidig bekräftar för kunden att
hon gjort ett bra val som gör henne delaktig i ett större sammanhang.
Att kommunicera CSR är emellertid inte helt enkelt. Risken finns att informationen
väcker förväntningar och bjuder in till kritik (Schlegelmilch & Pollach 2005, Borglund
et al 2009). I forskningen talas om den så kallade självförhävelseparadoxen som inne­
bär att när ett företag överdrivet sitt CSR-arbete, och inte minst kommunikationen av
det, så tenderar det att slå tillbaka (Ashforth & Gibbs 1990). Folk antar helt enkelt att
om någon anstränger sig för att framstå som särskilt ansvarsfull så beror det på att det
finns skäl att ifrågasätta denna ansvarsfullhet. Risken finns också att kunderna oroar
sig för att CSR-arbetet tar resurser som borde användas för att öka kundnyttan snarare
än samhällsnyttan (Sen & Bhattasharya 2001).
Morsing & Schultz (2006) kopplar detta till teorier om meningsskapande (sense
making) och menar att företaget här försöker ägna sig åt ett övedrivet sense-giving som
20
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
alltså slår tillbaka. Morsing & Schultz förespråkar därför mer diskreta former av CSRinformation, t.ex. i årsrapporter och på företagets webbsidor och menar att detta är att
föredra framför riktade CSR-kampanjer och andra typer av mer direkt kommunikation.
Enligt Borglund et al (2009) verkar detta vara en strategi som många svenska företag
valt att följa. I flera fall verkar det till och med vara så att företagen gör mer än de
säger, för att vara på den säkra sidan.
Morsing & Schultz (2006) argumenterar också för att företag och intressenter bör
skapa en gemensam CSR-agenda genom interaktiva meningsskapande processer. De
menar att CSR-frågorna bör identifieras, definieras och diskuteras i dialog med viktiga
intressenter, istället för att paketeras och kommuniceras ensidigt av företaget Man
betonar med andra ord dialogen som grund för CSR, i motsats till strategier som mer
ser CSR som ett sätt att informera intressenter, alternativt svara på deras krav (John­
son, 2007; Morsing och Beckmann, 2006). Detta relaterar på ett intressant sätt till vad
som sades ovan om hur förtroende skapas. En dialog kring CSR-frågor bidrar till att
underbygga såväl kalkylerat som relationellt förtroende. I samband med ett rationellt
beslut är det viktigt att underlaget kan diskuteras så att det blir relevant och begripligt.
När det gäller relationer så betonas vikten av att relationen utvecklas från båda håll och
verkligen upplevs som ömsesidig, vilket naturligtvis även gäller CSR-frågor. Samtidigt
kan en CSR-dialog tillföra relationen djup och mening, och därmed stärker grunden för
det relationella förtroendet.
Att kommunicera sitt CSR-arbete
Hur skall man då kommunicera CSR för att lägga grunden för ett ökat förtroende?
Ur ett kommunikationsperspektiv är frågan om förtroendeskapande nära relaterat till
avsändarens trovärdighet, vilken i sin tur i hög utsträckning skapas i interaktionen
mellan företaget och dess intressenter. För den som strävar efter att verka trovärdig i sin
kommunikation finns det flera viktiga aspekter att tänka på. Det är till exempel viktigt
att besitta en god kommunikativ förmåga och ha kunskap om det aktuella sakområdet.
Lika viktigt är emellertid också att ha förmåga att fungera socialt i kundrelationen. Här
blir personliga egenskaper som social kompetens och karaktär viktiga, liksom faktorer
som självbild och identitet (Palm och Falkheimer, 2005). Detta är faktorer som avsän­
daren åtminstone delvis själv styr över men det finns även andra saker som påverkar
mottagarens upplevelse av avsändaren och dennes budskap. Kunder och potentiella
kunder skapar sin bild av ett företag både genom direkta kontakter (Palm och Falken­
heiner, 2005), och genom andrahandskällor som media (Heide et al., 2001) och män­
niskor i omgivningen (Anderson, 1998).
Att kommunicera om CSR-frågor är därför inte någon en enkel informationsfråga
utan kräver en genomtänkt kommunikationsstrategi. I grund och botten handlar det
om den klassiska journalistiska kvalitetsformeln ”vem säger vad till vem genom vilken
kanal och med vilken effekt”. Schlegelmilch & Pollach (2005) operationaliserar for­
meln i tre kritiska framgångsfaktorer för CSR-kommunikation: källans trovärdighet,
ärligheten i utsagorna och publikens involvering/engagemang. Dessa faktorer knyter på
ett intressant sätt an till den klassiska retorikens tre begrepp Ethos, Logos och Pathos
(jfr Johannesson, 1998).
21
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
Ethos berör trovärdighet och argumentens pålitlighet. I teoribildningar kring retorik
brukar ethos sägas utgöra första steget i en kommunikationsprocess. Ehtos är ett sätt
för ett företag att ta första kontakten. Genom att försöka stärka sin trovärdighet vill
företaget väcka intresse, skapa en välvilliginställning hos kunden som gör henne beredd
att ta emot ett visst budskap. Ärlighet i utsagorna är givetvis ett etiskt grundkrav, men
här finns också skäl att erinra om ”självförhävelseparadoxen” som diskuterades ovan.
PR-kostanden för ett företag som misslyckas i något CSR-hänseende blir snabbt mycket
hög om det också visar sig att man varit överdrivet skrytsam. Företag kan stärka sitt
kommunikativa ethos på olika sätt, t.ex. genom att använda sig av verifierad/kvalitets­
säkrad information, helst tillhandahållen genom en oberoende tredje part. Till detta
kommer vad som redan sagts om lämpligheten att använda sig av mer återhållsamma
informationskanaler.
Logos vädjar till förnuft och fakta. För att stärka sitt resonemang använder man sig
av rationella och logiska argument. Logos handlar ofta om att förmedla själva budska­
pet som ofta innehåller resonemang och jämförelser tänkta att påverka kunden i en viss
riktning. Det sker genom att undervisa, upplysa och informera. Här vädjar företaget till
kundens förnuft och kritiska omdöme. Öppenhet med fakta i kommunikationen med
omgivningen är ansvarsfulla, hållbara företaget: utan fakta blir hållbarheten lätt bara
tomma ord. Att lägga alla kort på bordet och öppet redovisa hur saker och ting ligger
till kan också vara ett sätt att identifiera problem tidigt, innan de blivit allt för allvarliga.
Transparens är dessutom ett sätt att motverka effekterna av ryktesspridning eftersom
den signalerar ärlighet, förtroende och respekt (Zandlivet och Anderson, 2009).
Pathos handlar om att väcka empati och skapa en känsla av samhörighet och en­
gagemang som får lyssnaren att genom känslorna ta till sig budskapet. Pathos handlar
också om meningsskapandet och syftar till att sätta in det logiska resonemanget i ett
socialt sammanhang. Pathos kan t.ex. påvisa möjligheter, inge hopp eller måla upp hot.
Ett mycket vanligt sätt att arbeta med Pathos är att med texten måla upp bilder eller
föreställningsvärldar för mottagaren, men kan också vara att använda, fotografier, bil­
der, etc. Publikens engagemang är slutligen också viktig (som vid all kommunikation).
Att tala sig varm för en viss CSR-fråga när det egentligen är något annat som motpar­
ten är intresserad lägger knappast grunden för något mer omfattande förtroendebyg­
gande och kan i värsta fall till och med upplevas som både irrelevant och arrogant.
Återigen kan dialogen vara en framkomlig väg för att säkerställa att kommunikationen
och i förlängningen hela CSR-arbetet hamnar på rätt nivå och får rätt inriktning. Wang
& Anderson (2008) konstaterar i detta sammanhang att publikens engagemang i/kun­
skap om CSR i allmänhet påverkar hur information om CSR i det enskilda fallet tolkas.
Engagemanget aktiverar och skapar en medvetenhet/mottaglighet, medan den specifika
informationen kontextualiserar, ger mening och påverkar attityder. En intressant och
viktig iakttagelse är att negativ CSR-information får större effekt om engagemanget i
frågan är högt än positiv information. Det kan alltså vara farligt att tala sig varm för
CSR och hållbarhet i allmänhet (och därmed bidra till att höja engagemanget i frågan)
om vi har något att skämmas för i kundens ögon.
22
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
6.hållbarhet och
förtroende i cyberrymden
För att få en övergripande bild av läget i branschen vad gäller kommunikation inom
hållbarhetsområdet har vi gått igenom 23 fjärrvärmeföretags webbsidor. I princip har
vi valt ett företag i varje län, ofta från residensstaden men i några fall även från mindre
kommuner för att få spridning i urvalet. Webbsidor ger en god uppfattning av de offici­
ella ambitionerna när det gäller CSR (Morsing & Schultz 2006) eftersom de erbjuder en
relativt lättillgänglig, enkel och billig kanal för företagen att nå ut med olika budskap.
Webbsidorna står också under företagens direkta kontroll, så budskapen riskerar inte
att förvrängas av mellanhänder.
Samtidigt har Internet kommit att bli en viktig, för att inte säga den viktigaste,
informationskälla för kunder både inför köpbeslut och under tiden en relation pågår.
Detta gör att företags webbsidor kan komma att spela en avgörande roll i skapandet av
förtroende via de mekanismer som vi diskuterat tidigare i rapporten.
Syftet med denna del av rapporten är att ge en övergripande bild av hur CSR och
hållbarhet rent praktiskt kommuniceras i fjärrvärmebranschen idag (våren 2009), som
ett illustrerande komplement till den teoretiska diskussionen tidigare i rapporten. Vi har
med andra ord inte haft ambitionen att göra några mer ingående analyser av de enskilda
företagen och deras CSR-arbete. Istället har vi velat lyfta fram typiska exempel som
visar på de trender och tendenser vi kunnat konstatera i det material vi gått igenom.
Vi börjar vår analys med att studera hur företagen väljer att presentera sin produkt.
Vi har då både sett på hur man introducerar fjärrvärmen i allmänhet och hur den egna
produkten beskrivs.
I vår fortsatta genomgång har vi sedan utgått från ett antal indikatorer som använts
i tidigare forskning kring hur CSR presenteras på webbsidor (Outtes Wanderley et al
2008), och anpassat dessa till förhållandena i fjärvärmesektorn. Dessa är:
1. Användning av CSR-begreppet eller liknande begrep.
2. Formella uppföranderegler (Codes of conduct), märkningar, certifieringar etc.
3. CSR-aspekter i större projekt
4. CSR-insatser: pågående arbeten
5. Samarbeten med CSR-partners
6. CSR-insatser: resultatredovisning.
Vi har valt att tillämpa relativt generösa tolkningar av indikationerna. Vårt syfte har
varit att fånga vad som finns, inte att kontrollera om företagen gjort ”rätt” i enlighet
med mer eller mindre etablerade föreställningar. Vi också gjort mer allmänna kommen­
tarer om hur företagen verkar förhålla sig till CSR- och förtroendefrågor, mot bakgrund
av diskussionen om hur förtroende skapas ovan.
Hur presenteras fjärrvärmen?
Utgångspunkten när produkten fjärrvärm skall förklaras för kunden på webbplatserna
är ofta att det rör sig om ett mycket klimatvänligt uppvärmningsalternativ, som dessut­
om är bekvämt och enkelt. Påfallande ofta går presentationen sedan snabbt över till en
relativt omfattande beskrivning av hur fjärrvärmen fungerar. Många företag ger också
en steg-för-steg beskrivning av hur det går till att ansluta sig till fjärvärme. Dessa ”så
funkar det” beskrivningar är både informativa och lättillgängliga, men också slående
23
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
lika mellan företagen. Bilder liknande den nedanstående (från Jönköping) används
flitigt:
24
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
Några företag avviker dock, och lyfter istället fram ett mer renodlat kundperspektiv på
fjärrvärmen (utan att för den skull avstå från ett ”så funkar det” avsnitt):
25
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
En handfull av företagen vars webbsidor vi undersökt nämner ekonomin som en av
fjärrvärmens fördelar, och ett par gör direkta prisjämförelser med alternativa uppvärm­
ningsformer. Alla företag redovisar prislistor för anslutning och förbrukning, men detta
görs ofta just i prislisteform som inte alltid är helt lättillgängliga. På några håll ges mer
utförliga beskrivningar av vad som styr priset på fjärrvärmen (Falun är ett bra exem­
pel). Ett par företag tillhandahåller lättanvända beräkningsfunktioner där man får fram
en kostnadsuppskattning:
26
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
Notabelt är att det i vår undersökning ungefär lika många (eller få) företag som erbju­
der motsvarande funktion för att beräkna kundens klimatpåverkan.
I förhållande till de omfattande tekniska beskrivningarna av kunderbjudandet så ges
förhållandevis lite information om vad befintliga kunder tycker. Ett företag (Luleå) hän­
visar till det nationella ”Nöjd-kund-indexet”, och ett par företag presenterar referenser
i form av kundintervjuer.
27
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
Kundreferenserna (som alltså inte är särskilt vanliga på webbsidorna) är intressanta
eftersom de åtminstone delvis ger ett utifrån-perspektiv på produkten.
Explicita CSR-uttryck och uttryckta värderingar
Få företag använder begreppen hållbarhet och CSR. När det görs så är det i samman­
sättningar, t.ex. hållbara kundrelationer och hållbart samhälle. Många företag använder
däremot begrepp som är etablerade inom miljöområdet (klimatsmart och klimatneutral,
kretsloppsanpassning, ”grön energi” etc.). Mer än hälften av företagen presenterar
också en särskild miljöpolicy, där man preciserar miljömål, beskriver vilka ambitioner
och planer man har, och vilka riktlinjer man åtagit sig att följa. I flera fall inkluderar
man även sina intressenter i policyskrivningarna, till exempel genom att sätta upp mål
om minskad/effektiviserad energianvändning. Miljöpolicy får därmed delvis karaktären
av en ”hållbarhetsprogram”, utan att begreppet för den skull används.
Ofta försöker man också konkretisera sin ”hållbarhet”, genom att koppla den till
gjorda eller planerade åtgärder. Det är alltså minst lika mycket frågan om konkret
handling som om abstrakta ideal, något som absolut inte behöver vara av ondo. Tek­
niska verken i Linköping erbjuder ett exempel på detta.
Att på detta sätt arbeta med att konkretisera snarare än abstrahera är något som går
igen i företagens presentationer av sig själva, den egna verksamheten, de värderingar
man vill skall prägla den.
Trots att dessa värderings- och policydiskussioner har en tydlig bäring på området
hållbarhet och CSR så är det alltså få företag som använder just den begreppsappara­
ten. Ur ett förtroendeperspektiv finns mycket att vinna på att hålla den här typen av
information på en konkret nivå, för att undvika de tyvärr många gånger oklara (för att
inte säga ”flummiga”) begrepp som florerar inom området. Samtidigt finns det emel­
lertid en risk att konkretiseringen går för långt, och att de bakomliggande orsakerna
till varför man gör det man gör går förlorad. Detta kan leda till att motparten mer eller
mindre tvingas bygga sitt förtroende på rationella premisser, helt enkelt eftersom man
inte får någon ytterligare information. Det är också viktigt att den konkreta informatio­
nen inte begränsas till att bara gälla vissa dimensioner av det hållbara företagandet.
28
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
29
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
Regelverk, uppförandekoder etc.
Många företag lyfter fram att de är certifierade enligt ISO14001/SWEDAC. Betyd­
ligt färre förklarar emellertid varför, eller går in i detalj vad detta innebär (även om
det finns undantag). Branschens egen märkning Reko fjärrvärme har också fått stort
genomslag och nämns av de flesta (om än inte alla ) företagen. Många nöjer sig med att
konstatera att ”vi är ett reko-fjärrvärmeföretag” och sedan länka till svensk fjärrvär­
mes reko-information. Vissa företag beskriver sitt eget reko-arbete, och bjuder bland
annat in till samrådsmöten. Ett företag har lagt ut sin verksamhets-genomlysning, dvs.
ett av de dokument som ligger till grund för reko-märkningen. Certifieringssystem är
ett exempel på institutionella arrangemang som används bland annat just för att öka
förtroendet för verksamheten. ISO-systemet är ett allmänt kvalitetsledningssystem som
syftar till att säkerställa och visa att verksamheten bedrivs på ett välorganiserat och sys­
tematiskt sätt, medan Reko fjärrvärme tagits fram mer med sikte på att kvalitetssäkra
relationen mellan fjärrvärmeföretaget och kunden.
Nästan alla företag tar också upp den nya fjärrvärmelagen, och gör ganska omfat­
tande genomgångar av vad den innebär (ofta med utgångspunkt i Svensk fjärrvärmes
texter, men ibland också med hänvisning till Energimyndigheten och Fjärrvärmenämn­
den). Lagen lyfts ofta fram i samband med att själva företeelsen ”fjärrvärme” beskrivs,
och fyller då funktionen att beskriva fjärrvärmens administrativa dimensioner på
samma sätt som de omfattande beskrivningarna av de tekniska produktions- och distri­
butionssystemen beskriver sina aspekter (jfr nedan). En vanlig designlösning är att både
lagen och Reko fjärrvärme nämns som menyval tillsammans med rubriker som beskri­
ver fjärrvärmens tekniska sidor. Så här ser det till exempel ut i Borlänge.
Lagen och Reko fjärrvärme presenteras alltså som en del i fjärrvärmens ”fakta­
bakgrund”, tillsammans med andra uppgifter om hur fjärrvärmen fungerar. Detta har
tydlig bäring på det kalkylerade förtroendet som diskuterades ovan. Genom att tydligt
redovisa vilka villkor som råder och vilka rättigheter kunderna minskar företaget den
upplevda risken och chansen ökar för att kunden skall våga inleda ett affärsförhållande.
Samtidigt finns det en risk med att lyfta fram just regler och policies allt för mycket
eftersom de till stora delar är utformade för att visa att konflikter och motsättningar
mellan parterna kan lösas på ett enkelt och rättvist sätt. Frågan är om de därmed också
bidrar till att etablera en bild av att det är just konflikter och motsättningar som det
naturliga tillståndet i fjärrvärmens affärsrelationer. Det juridiska perspektivet riskerar
då att ta över på bekostnad av aspekter som samarbete och gemensamt värdeskapande,
som förmodligen egentligen speglar den faktiska kundrelationen bättre.
Ett intressant men inte särskilt vanligt grepp är att relatera fjärrvärmen till handeln
med utsläppsrätter. Här väljer företagen alltså att koppla samman sin egen verksam­
het med ett större, globalt system designat för att olika källor till utsläpp skall kunna
kopplas samman och ställas mot varandra. Det finns mycket att säga både för och
emot systemet med utsläppsrätter, men i ljuset av vår diskussion om hur förtroende
1 Intressant nog finns det ett par företag i vår studie som är reko-märkta men som inte nämner detta på sina
webbsidor.
30
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
kan skapas med hjälp av institutionella arrangemang är det framför allt två aspekter
som är intressanta. Dels innebär handeln med rättigheterna att klimatdimensionen i
verksamheten blir direkt kalkylerbar (kvantifierad och reglerad/definierad), och därmed
alltså betydligt enklare att ta in i en rationell bedömning av fjärrvärmens nytta/värde.
Systemet erbjuder alltså en hjälp att utvidga rationaliteten till att omfatta även sådana
värden som annars hade lämnats utan beaktande. Dels kan företaget vinna förtroende
och legitimitet genom att själva handelssystemet, även om det är ifrågasatt på vissa håll,
är sanktionerat och allmänt anses visa man tar klimatfrågan på allvar. Detta relaterar
inte bara till det kalkylerade förtroendet utan även till det relationella, eftersom en
bild skapas av vem motparten är och står för. Det finns alltså både en faktakomponent
(systemet ”gör” fakta av klimatfrågan) och en imagekomponent (företaget visar att
fjärrvärmen är klimatneutral). Ett företag erbjuder ”klimatkompenserad fjärrvärme” ett
annat erbjuder sina kunder möjligheten att köpa och ”blockera” utsläppsrätter för en
31
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
låg månatlig kostnad. Båda varianterna är intressanta ur ett förtroendeperspektiv. Den
första varianten utvidgar produkten till att även innefatta miljöaspekter, medan den
senare låter kunden göra detta och därmed själv bli aktivt involverad i CSR-arbetet (jfr
ovan om vikten av dialog i arbetet med att öka sin trovärdighet genom hållbarhet).
CSR i större projekt
Vi har också studerat hur hållbarhetsaspekter presenteras i samband med större pro­
jekt som företagen lyfter fram på sina webbsidor. Många företag håller för närvarande
(våren 2009) på med att bygga eller åtminstone planera nya anläggningar för kraftvär­
meproduktion. Satsningarna har i sig en tydlig koppling till området hållbarhet, ekono­
miskt såväl som samhälleligt och miljömässigt. Det rör sig om mycket stora investering­
ar med lång tidshorisont och av avgörande betydelse för företagens framtida agerande.
Den strategiska betydelsen av projekten nämns ofta, men det förs sällan någon särskilt
32
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
utförlig diskussion. Däremot presenterar flera av företagen ambitiösa och påkostade
beskrivningar av vad det är man håller på att bygga, vilken effekt som kommer att
kunna levereras, vilka tekniska lösningar och bränslen som kommer att användas och,
inte minst vilka miljömässiga effekter investeringen kommer att få. Vidstående exempel
är hämtat från Borlänge Energi.
Projekten är intressanta ur ett förtroende- och hållbarhetsperspektiv, inte minst när det
gäller förutsättningarna för kommunikation. Stora projekt engagerar folk och väcker i
sig stort intresse. Samtidigt manifesterar en satsning på ett nytt kraftvärmeverk mycket
av långsiktigheten i fjärrvärmen på ett mycket tydligt sätt. Det finns därför stor poten­
tial att använda projekten för att diskutera inte bara tekniska och miljömässiga sidor
av fjärrvärmen (vilket idag görs på ett mycket bra sätt), utan även de ekonomiska och
sociala. Det rör sig visserligen om ibland ganska komplicerade ekonomiska och samhäl­
leliga samband, men just för att man har ett konkret fall att utgå från och en intres­
serad målgrupp att vända sig till så är inte uppgiften omöjlig. De mycket välgjorda och
informativa presentationerna av de nya produktionsprojekten visar att det finns en
betydande pedagogisk kapacitet i branschen, och att förklara fjärrvärmens affärsmodell
borde inte vara svårare än att förklara hur t.ex. rökgaskondensering går till.
CSR-insatser: pågående arbeten
När det gäller direkta CSR-insatser så finns det relativt gott om exempel på sådana på
företagens webbsidor, även om denna typ av aktivitet ofta genomförs på en företags- el­
ler varumärkesgemensam nivå och alltså inte alltid kopplas specifikt till fjärrvärmeverk­
samheten. Många företag är engagerade i idrottssponsring, ofta med en uttalat lokal
inriktning. Ofta görs hänvisningar till företagens lokala förankring och att man ser sig
vara en naturlig del i det lokala samhället. De stora energibolagen har även en del väl­
kända sponsringsavtal på nationell nivå (jfr Vattenfall och Svensk skidsport, E.ON och
simförbundet, Fortum och svensk friidrott), men även de betonar lokala satsningar.
En iakttagelse som kan göras när det gäller sponsringen är att informationen påfal­
lande ofta är riktad till de som söker sponsring, snarare än till en bredare allmänhet.
Det kan visserligen vara en poäng att föra ut sitt budskap just genom de aktiviteter
man sponsrar (ur ett strikt PR-perspektiv är det till och med ett av huvudsyftena med
sponsring), men inget hindrar att sponsringen används mer aktivt även i företagens
egen information.
Många företag är också engagerade i olika projekt med energi- och miljökoppling,
(t.ex. Energijakten i Luleå, Energikollen i Växjö) I Halmstad erbjuds man att ta ett
miljö­körkort genom att svara på ett antal frågor om inom energi- och miljöområdet.
Dessa projekt syftar till att lyfta fram kopplingen mellan miljön och den enskildes
egna möjligheter att göra en insats. Mycket handlar om att synliggöra och förklara
samband och effekter på ett roligt och pedagogiskt sätt. Gemensamt för dessa projekt
är också att de engagerar kunden aktivt i hållbarhetsarbetet. Det blir alltså mindre
en fråga om att informera om hur bra företaget är och mer att lägga grunden för ett
gemensamt klimatåtagande.
33
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
Ur ett förtroendeperspektiv relaterar projekten härigenom både till det kalkylerade
och till det relationella förtroendet. Mer fakta gör att förutsättningarna för den ratio­
nella kalkylen ändras, och det faktum att kunskapen utvecklas tillsammans med kunden
gör att grunden läggs för en fördjupad relation. Något som kan vara viktigt att komma
ihåg är dock att denna relation snarare byggs runt företeelsen ”hållbara energilösning­
34
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
ar”, än produkten ”leverans av fjärrvärme”. Om kunden, kanske just tack vare företa­
gets miljöarbete, får upp ögonen för sin energianvändnings klimatpåverkan så kan detta
komma att bli en viktig utgångspunkt även när han eller hon bedömer fjärrvärmen.
Det kan då hända att det inte räcker att ”bara” vara renare än konkurrenterna, istället
måste företaget kunna fungera som en fullfjädrad energipartner.
Samarbeten
I genomgången av olika kommunikationsstrategier inom CSR-området lyftes vikten av
att utveckla arenor för dialog och samarbete med företagets intressenter, och alltså inte
bara ägna sig åt ren informationsverksamhet. Här vidgas också kretsen av samarbets­
partners till att omfatta andra aktörer i samhället än sådana som är direkt berörda av
fjärrvärmen.
En del av de CSR-aktiviteter som diskuterades i det förra har delvis en sådan inter­
aktiv inriktning, inte minst de energisparprojekt som flera av företagen är engagerade i.
I sin förlängning inbegriper dessa projekt i flera fall samarbeten med olika kommunala
förvaltningar, myndigheter och intresseorganisationer. Varberg energis satsning på stif­
telsen ”Energi- och miljöcentrum” är ett exempel:
35
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
Många företag är också engagerade i olika samarbetsprojekt inom utbildningsområ­
det. Här har vi hittat flera exempel på utvecklade kontakter, från förskola till högskola.
Det handlar om allt från studiebesök och utbildningsmaterial till praktikplatser och
möjligheter till examensarbeten. Det finns också exempel på företag som engagerat sig i
forskningsprojekt inom energiområdet.
Att samarbeta med ”fristående” partners kan vara ett effektivt sätt att stärka företa­
gets trovärdighet. Information från en neutral part kan uppfattas som mer trovärdig (jfr
diskussionen om att kommunicera CSR tidigare i rapporten), samtidigt som företagets
egen trovärdighet stärks om det framstår som en del i samhället snarare än en aktör
som bara ser till sina egna intressen. Till detta kommer att samarbetena ofta tillför
resurser och möjligheter som företaget inte har tillgång till på egen hand. Det går helt
enkelt att åstadkomma saker tillsammans som är omöjliga på egen hand.
Just inom utbildningsområdet har samarbetet ytterligare fördelar. Här finns en unik
möjlighet att forma blivande kunder och beslutsfattare, och lägga grunden för hur de i
framtiden kommer att se på energifrågor och energiföretaget. Samtidigt kan det vara ett
sätt att få tillgång till ny kunskap och nya perspektiv och alltså utveckla det egna läran­
det. På sikt handlar det också om framtida rekryteringsmöjligheter, ett inte oväsentligt
framtida problem i en bransch där medelåldern är hög. Dessutom finns en allmän pr-ef­
fekt, genom att samarbeta med skolor får företagen en möjlighet att sprida kännedom
om en bransch som många uppfattar som tämligen anonym.
CSR-arbete: resultatredovisning
När företagen skall redovisa konkreta resultat av sin hållbarhet (dvs. inte bara gör an­
språk på den) så är det olika former av miljöeffekter som dominerar. I princip samtliga
företag presenterar någon form av miljöredovisning på sina webbsidor, ofta i form av
diagram eller tabeller över utsläpp och bränslemix. Just dessa båda variabler återkom­
mer och verkar alltså utgöra något av en de facto-standard inom området. Över huvud
taget är det slående hur lika företagens framställningar är när det gäller att formellt
redovisa sin (miljömässiga) hållbarhet. Exemplet på sid 37 skulle i princip ha kunnat
komma från vilket företag som helst.
När det gäller formella rapporter så presenterar en del företag fristående miljöredo­
visningar, men vanligast är att detta ingår som ett separat kapitel i företagens ordinarie
årsredovisningar. Där redovisas förutom miljöstatistik också ofta olika aktiviteter och
åtgärder som vidtagits inom miljöområdet. I årsredovisningarna finns också ofta ett
avsnitt av typen ”X-energi och samhället” där även andra aspekter av hållbarhetsarbe­
tet lyfts fram.
Kommentarer om den ekonomiska utvecklingen är relativt ovanliga utanför årsre­
dovisningarna. Någon gång finns en kommentar om ett exceptionellt bra eller dåligt
resultat. De stora kommersiella företagen avviker så till vida att de presenterar fyllig
ekonomisk information av finansiell karaktär, men då under separata flikar för investe­
rare. Denna information är anpassad för att uppfylla krav som ställs av den finansiella
marknaden, snarare än att stödja arbetet med att skapa förtroende för och i den opera­
tiva driften. På övriga delar av webbplatserna är även dessa företag återhållsamma med
ekonomisk information.
36
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
37
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
7.hållbarhet och
förtroende ”in real life”
För att även få en mer djupgående förståelse för hur förtroende- och CSR-frågor han­
teras i praktiken (snarare än presenteras i officiella sammanhang som webbsidor och
årsredovisningar) har vi dessutom gjort fallstudier i fyra fjärrvärmeföretag. Här har vi
gjort fördjupade och mer kvalitativt inriktade analyser av såväl tryckt- som webb-publi­
cerat informationsmaterial, och dessutom intervjuat personer som arbetar med försälj­
ning och utveckling i företagen. De företag som studerats är:
• Karlstads energi (Intervju med Arne Frödin och Martin Rosén)
• Rindi energi (Intervjuer med Tommy Persson och Svante Holmqvist)
• Kristinehamns energi (Intervjuer med Olof Öberg, Syliva Michel och
Maria Pettersson)
• E.ON (norra regionen) (Intervju med Emelie Uppling)
I jämförelse med genomgången av webbsidor ovan har intervjuerna fokuserat mer på
säljarbetet (strategiskt såväl som operativt), och hur man skapar en hållbar värmeaffär
rent praktiskt. För att fånga olika dimensioner av detta har vi haft nedanstående inter­
vjuguide till stöd i intervjusituationerna:
- Bakgrund – Företagets övergripande situation och strategi
- Försäljningsstrategier – Hur säljer man in fjärrvärmen rent praktiskts?
- Kunderbjudandet – Hur beskrivs fjärrvärmens ”produkt”, vilka argument
används mm?
- Kunder – Hur ser de på fjärrvärmen, vad frågar de om, vad vill de ha etc.
- Konkurrens/Marknaden – Vilka är konkurrenterna, och hur kan de bemötas?
Framför alt de tre sista områdena visade sig glida in i varandra, och den tematiska
strukturen i redovisningen nedan följer därför inte helt mallen.
Karlstads Energi
Karlstad är staden där fjärrvärmerörelsen startade i Sverige 1946. Idag har Karlstad ett
väl utbyggt nät där de flesta flerbostadshus och kommersiella fastigheter är anslutna.
Under de senaste 5-10 åren har även ett stort antal villor anslutits, både genom utbygg­
nader och genom efterhandsförtätningar. Efterfrågan på fjärrvärme är stor, det kom­
mer många förfrågningar och i vissa fall till och med namninsamlingar som kräver att
något visst bostadsområde skall anslutas. Det har också funnits en politisk vilja från
ägarens (kommunens) sida om att bygga ut fjärrvärmen och erbjuda den till så många
kommuninvånare som möjligt, om än på marknadsmässiga villkor. Det mer konkreta
expansionsarbetet har emellertid framför allt styrts av 5-årsplaner där man analyserat
olika områden, t.ex. med avseende på läge i förhållande till det befintliga nätet och
nuvarande uppvärmningssystem i fastigheterna.
På produktionssidan har företaget precis kopplat ihop sitt system med Hammarö
för att kunna ta tillvara på överskottsvärme från StoraEnsos pappersbruk i Skoghall.
Fjärrvärmen har därmed i princip blivit fossilfri.
Säljstrategi
Säljprocessen följer en årscykel där erbjudanden går ut i januari med information
och möjlighet att teckna sig för fjärrvärme, till att börja med till ett rabatterat pris.
38
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
Rabatten försvinner sedan så de som är sena med att teckna sig får betala mer. Under
kampanjtiden tas direktkontakt med de potentiella kunderna. Efter sommaren görs en
bedömning om anslutningsgraden är tillräckligt hög (detta styrs av förutsättningarna
för den aktuella utbyggnaden) och bolagets styrelse tar beslut om projektet skall startas.
Först därefter upphandlas entreprenörer och själva byggandet kommer ofta inte igång
förrän påföljande år. Det handlar alltså om en jämförelsevis ganska lång och formell
process som skall gås igenom.
Till detta kommer också ett relativt stort antal kunder som valt att ansluta sig till
fjärrvärmen i efterhand, antingen kort efter att systemet byggts ut eller i anslutning till
att det egna värmesystemet ändå måste bytas. Här är processen betydligt kortare och
smidigare, bara de tekniska förutsättningarna är ok.
Kunderbjudandet och kunderna
Sedan många år tillämpar Karlstad Energi en avtalsmodell som innebär att företaget be­
håller ägandet till (och ansvaret för) fjärrvärmecentralerna som installeras hos kunderna.
Detta är något som visat sig fungera mycket bra, kunderna uppskattar enkelheten i mo­
dellen och tryggheten i erbjudandet, och företaget får en bättre kontroll över den tekniska
utrustningen vilket bland annat har betydelse när det gäller att styra returtemperaturer.
Samtidigt är utrymmet för olika prismodeller mer begränsat än i många andra företag.
För kunden är fjärrvärmen en mycket enkel produkt, med hög driftssäkerhet. Det
är emellertid inte helt enkelt att föra fram detta som ett säljargument utan att det låter
som om man baktalar de konkurrerande alternativen. Trots detta finns det många
kunder som upplever det som lite krångligt att göra affärer med fjärrvärmeföretag, och
en hel del tid får läggas på att förklara vad prismodellens olika komponenter egentligen
står för. Till detta kommer att branschen (och även Karlstads Energi) har en förkärlek
för att beskriva fjärrvärmen i systemtermer: ”Vi vill jättegärna förklara vårt fina system,
för det är ändå ett system som går att förklara”.
Trots goda intentioner gör detta att produkten uppfattas som mer komplicerad
än den egentligen är (ur kundens perspektiv), och den enkelhet ”En låda på väggen i
pannrummet” som skulle kunna vara ett tungt säljargument tappas bort. Det vore där­
för bra om man kunde paketera fjärrvärmen på något annat sätt, som mer utgick från
kundens perspektiv på produkten. Karlstad Energi har försökt tänka i dessa banor när
man utvecklat sitt informationsmaterial, och om man tittar tillbaka på hur produkten
presenterades för bara ett par år sedan så går det att se en markant förändring mot ett
ökat fokus på att lyfta fram kundvärden snarare än diverse praktiska aspekter rörande
t.ex. produktions- och installationsfrågor.
De starkaste argumenten för fjärrvärmen i Karlstad är bekvämligheten och priset.
Även om det är priset som diskuteras mest så skall inte bekvämlighetsfördelarna un­
derskattas, framför allt inte när kunden väl blivit kund. Även om det vid något tillfälle
skulle gå att tjäna några kronor på att byta är det få som gör det, troligen just tack vare
enkelheten och tryggheten i fjärrvärmen. Miljöfördelar är visserligen inte oviktiga, men
inte lika efterfrågade som för tio år sedan då det var vanligt med frågor om miljöaspek­
ter. Att sälja fjärrvärmen med miljöargument skulle vara svårt idag, åtminstone så länge
inte miljödebatten blir mer nyanserad (och elpriset högre).
39
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
Att det är så många som väljer att efteransluta sig är intressant med tanke på att
det innebär en betydande merkostnad för kunden. Det är som om folk vill vänta och se
hur det fungerar, och är beredda att betala för denna ökade trygghet. Karlstads energi
har inte arbetat aktivt med förtätning, men detta är något som kan komma att bli mer
intressant i framtiden.
Konkurrenter/marknaden
Karlstads fjärrvärm står sig prismässigt bra vid en livscykelkalkyl men har svårare att
konkurrera vid en momentan bedömning då t.ex. värmepumpar har kortare återbetal­
ningstid. Tyvärr finns en tendens att kapitalkostnaden (inklusive eventuella reinveste­
ringsbehov) inte beaktas när kunden räknar på vad de olika alternativen kostar och att
man fastnar i enkla jämförelser mellan olika kWh priser. Modellen med hyrd fjärrvär­
mecentral riskerar då att framstå som dyrare än den egentligen är. Övertygande argu­
ment finns visserligen, men det blir lätt långa och komplicerade resonemang.
Under flera år har företaget också fått bemöta farhågor om att Karlstad Energi
skulle kunna säljas till något av de privata företagen. Ofta är det enstaka händelser som
fått stort utrymme i media som ligger bakom oron, snarare än att det skulle vara någon
radikal skillnad i hur företagen bedriver sin verksamhet. Frågan är om det ens skulle bli
någon märkbar skillnad om företaget faktiskt såldes (vilket dock inte är aktuellt).
Vare sig fjärrvärmen i allmänhet eller Karlstad energi hade inte haft den starka ställ­
ning man har idag om man inte också haft politiskt stöd, inte minst för Det finns vissa
ideologiska skiljelinjer, men i det stora hela är stödet för fjärrvärmen gott. Det som
accentuerats under senare år är vissa idéer om hur en marknad egentligen ser ut och bör
fungera. Här är systemperspektivet mer motiverat, det är viktigt att politikerna ser till
hela bilden när de fattar beslut om framtidens energisystem.
Förändringarna i branschen på senare tid, med fjärrvärmelagen, utredningarna om
marknadsvillkor och tredjepartstillträde och införandet av Reko fjärrvärme har lyft
fram delvis nya aspekter av fjärrvärmen. Rent konkret har vare sig den nya fjärrvärme­
lagen eller införandet av reko-systemet inneburit några större förändringar för hur man
arbetar i Karlstad. Man informerar om de nya regelverken, men lyfter inte fram dem i
någon högre utsträckning.
Rindi Energi AB
Rindi Energi AB är en verksamhet som drivs i helägda bolag på tolv mindre orter i mel­
lersta och södra Sverige. Rindi Energi AB vill vara en internationell aktör inom förnyel­
sebar energi. Verksamheten är uppdelad i tre regioner, men har en regionövergripande
administration. Tillsammans producerar bolagen 350 GWh fjärrvärme som levereras
till 1 700 abonnenter. Den internationella delen av Rindi är våren 2009 etablerad med
verksamhet på två orter i Polen samt i Vitryssland (råvaruproduktion).
Ambitionen för Rindi är att tillväxa genom etablering och drift av nya bioenergianläggningar, men kan även inkludera selektiva förvärv av befintliga anläggningar med
goda utvecklingsmöjligheter för lönsam energiproduktion. Tommy Persson, Rindis
regionchef i Sunne, menar att det är svårt att bygga ut fjärrvärmen på de orter företaget
verkar i dag. I Sunne t.ex. finns det dels inte så många stora förbrukare kvar att an­
40
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
sluta samtidigt som de små förbrukare som finns geografisk ligger ås utspridda att det är
svårt att få en rimlig lönsamhet i att ansluta dem, men framförallt eldas deras flispanna i
Sunne till topplast, det är svårt att få ut mycket mer ur pannan. Om det blir aktuellt att
bygga ut fjärrvärmenätet i Sunne i en större omfattning måste värmepannans kapacitet
ökas i samma utsträckning, vilket är dyrt.
Kunderbjudandet och kunderna
Eftersom Rindis marknad på många orter präglas svårigheter att finna lönsamhet i vidare
utbyggnad hålls relativt få nyförsäljningsmöten. Däremot bjuder Rindi in till kundträffar
där man delar upp i två grupper: större fastighetsägare, och privata eller mindre fastighets­
ägare. Det är få större ägare som dyker upp på kundträffarna. Intresset att mötas är störst
bland den senare kategorin kunder. Som exempel vid senast omgången träffar (2008) bjöds
ca 150 mindre fastighetsägare in varav omkring 70 kom till mötet. Av 50 inbjudna stora
fastighetsägare kom bara 2 till mötet. Skillnaden förklarar Persson (20090513) med att de
flesta egentligen är nöjda med sin fjärrvärmeaffär snarare än att det beror på att kundträf­
farna i sig har svårt att tillföra något nytt. Kunderna tycker det är driftsäkert och relatio­
nen med Rindi fungerar bra och har därför ingen anledning att komma till kundträffar.
Vissa saker måste vara med på agendan, t.ex. Fjärrvärmelagen, Reko fjärrvärme,
priset, etc. För att undvika att det går slentrian i träffarna försöker Rindi bygga upp dem
kring olika tema. Kundträffarna kan enligt Persson ses som ett sätt att göra kunderna
nöjdare med sin relation med sin fjärrvärmeleverantör:
”Genom att kontinuerligt mata kunderna med information om hur olika aspekter
av fjärrvärmen fungerar får de ut mer av relationen, de blir tryggare och nöjdare”.
Persson menar också att kundträffarna minskar antalet diskussioner kring priset.
”Alla kunder vill ju helst ha ett lågt pris som inte höjs men när vi argumenterar
för vårt behov att höja priset accepterar kunder våra argument. Vi kör med öppna
kort, har en öppen dialog: -Nu har vi fått följande bränsleprishöjning eller ränteförändring som resulterar i en viss förändring i priset. Vi hymlar inte med hur det
ligger till.”
Varje ort inom Rindikoncernen har sin egen prissättning utifrån sina lokala förutsätt­
ningar. Få om någon enda kund ställer frågor om miljö- samhälls- eller sociala aspekter
av sin fjärrvärmeaffär. Möjligen är det industrikunder som ställer frågor om emissioner
och miljökonsekvenser.
Marknadskommunikationen skiljer sig inte nämnvärt mellan regionerna. Det är
samma frågor som kommer upp. Skillnaden mellan olika regioner handlar mer vad det är
för kunder som kommer till träffarna. I Sunne kommer nästan bara villaägare. I Filipstad
kommer båda kategorier av kunder även om det är relativt få villaägarkunder.
Hållbar utveckling
För Holmqvist innebär hållbart företagande att värna om de befintliga kunderna:
”Nya kunder i alla ära, men det är de gamla kunderna som man tjänar pengarna
på. Kundvård och empati med kunderna är nyckeln till ett hållbart företagande.
Det handlar om att ta hand om de kunder företaget har, att tänka sig in i kundernas situation innan företaget gör sina utspel.”
41
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
Reko fjärrvärme är en komponent i ett hållbart företagande samtidigt som kvali­
tetsmärkningen i sig innehåller ett brett spektra komponenter för att i sina delar vara
attraktiva för det breda spektrum av fjärrvärmeföretag som agerar på marknaden. Vissa
saker, tycker Holmqvist, borde styras upp hårdare medan annat saknar relevans för ett
så litet företag som Rindi. Att ordna kundträffar är en självklarhet men det är tveksamt
om det behövs träffar varje år. Risken med för täta kundträffar är att det är samma in­
formation som förra gången som presenteras vilket på sikt kommer att urholka kundernas
vilja att komma till träffarna. Vitsen med kundträffar är att intresset för företaget bland
kunderna ska öka och för att komma dit måste kommunikationen varieras.
I samverkan med kunderna vill Rindi medverka till en förbättring av klimatet genom
en fjärrvärmeproduktion som minskar stoft- och försurandeutsläpp. Målet är att ersätta
fossila bränslen typ olja, kol och fossilgas med biobränsle för att nå en koldioxidneutral
verksamhet. Generellt sett tror emellertid Persson att kunderna är ganska ointresserade
av Rindis miljöarbete:
”Det är priset som kunderna är mest intresserade av. Vi är kanske lite för dåliga
på att tala om för våra kunder hur bra fjärrvärme är för miljön. Jag har fått en
idé att skicka ut information till alla kunder hur mycket koldioxidutsläpp de
sparat in på ett år genom att ha valt fjärrvärme som uppvärmningsalternativ. ”
Kundnöjdhet/Kundnytta/Samhällsnytta
Rindi mäter kontinuerligt kundernas nöjdhet. Vid senaste mätningen för två år sedan
var kunderna mycket nöjda. Perssons förklaring till att kunderna är så nöjda är företa­
gets nåbarhet. Vi verkar lokalt på små orter där lokalbefolkningen känner oss, vet vilka
vi är och vad vi går för. Vi svarar alltid på kundernas frågor. Den som svara i telefon
är den som sen ger kunden besked. Personlig kontakt tror vi är viktigt. Vi har en slags
entreprenöranda och vi träffar våra kunder när vi är ute och servar fjärrvärmenätet. Vi
är ganska få medarbetare, kunderna känner igen oss och det underlättar kontakten med
dem. Kunderna känner en trygghet hos oss som jag tror de inte har hos en stor fjärrvär­
meleverantör.
Kundträffar är en viktig kontaktyta mot kunderna. Det är då de får tillfälle att få
svar på frågor som de burit på. Samtidigt är också fjärravläsningen en viktig kontaktyta
mot kunderna. Persson förklarar:
”Genom att alla våra kunder är anslutna till fjärravläsning har vi viss kontroll
över deras anläggningar. Om det blir ett fel hos kunden märker vi det ganska
snabbt. 95 % av felen upptäcker vi innan kunden upplevt en driftstörning. Det
syns på fjärravläsningen och om det sker större förändringar i returtemperaturen
färgindikeras de i vårt system. Det kan t.ex. vara fel på en styrventil eller liknande.
Då ringer vi kunden och oftast är vi så snabba att kunden inte hunnit märka att
det är fel ännu. Fjärravläsning är en bra möjlighet att stärka kundnöjdheten”
Fjärravläsning är en konkret nytta för kunden: Företaget har kunder som ringer och
säger att de skall åker på semester 14 dagar och ber Rindi hålla lite extra koll så att deras
hus förbrukar tillräckligt med energi medan de är bortresta (för att därigenom få en
varning om något t.ex. skulle frysa sönder). Skulle det bli aktuellt har kunden uppgett
42
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
en kontaktperson med nyckel till huset så att företagets personal kan ta sig och vidta
lämpliga åtgärder
Rindi är reko-märkt. För företaget handlar Reko fjärrvärme om öppenhet, jämförbar­
het och att skapa förtroende hos sina kunder. Det är viktigt att ha en god relation till kun­
derna. Reko fjärrvärme är ett sätt att öka trovärdigheten i branschen, menar Holmqvist,
samtidigt som certifieringen kanske egentligen inte borde behövas. Certifieringen ersätter
gammeldags sunt förnuft för i grund och botten handlar det om kundtillfredsställelse
– Att göra sina kunder nöjda. Reko fjärrvärme är ett instrument som införts mindre för
branschens små aktörer än för de stora. Det är de stora som mest behöver certifieringen.
Sköter vi oss inte det så hittar kunderna andra sätt att säkra sina behov och även­
tyras företagets affär. Det är alltså i längden ohållbart att missköta relationen med
kunderna. Kunder måste förstå att fjärrvärmeleverantören måste få tjäna pengar på sin
verksamhet och det av två orsaker menar Holmqvist: dels handlar det naturligtvis om
att ge företagets ägare avkastning på sitt aktieägarkapital, men framförallt handlar det
om att hålla en likviditet som skapar trygghet och stabilitet i verksamheten. Utan den
riskerar drift och underhåll av anläggningarna. Allt detta ligger egentligen på en mycket
högre krav nivå än den som Reko fjärrvärme föreskriver.
Rindi har få kundklagomål och som regel handlar de om att det blivit fel på deras
egen anläggning. Vad gäller fakturan och fjärravläsning (som alla kunder har) så är
det mycket sällsynt med klagomål. Fjärravläsningstekniken är betydelsefull för att öka
trovärdigheten.
Kristinehamns Energi
Kristinehamns Energi AB är en till 100 % kommunalägd koncern som består av två
dotterbolag: Kristinehamns Elnät AB och Kristinehamns Fjärrvärme AB. Kristinehamns
energi grundades i mitten av nittiotalet och är således ett förhållandevis ungt fjärrvär­
meföretag som fortfarande är i en förhållandevis stark utbyggnadsfas.
Affärsverksamheten
Under huvudbolaget finns Kristinehamns Fjärrvärme AB och Kristinehamns Elnät AB
samt funktioner för Marknad/Försäljning/ Kundtjänst samt Ekonomi/Administration.
Kristinehamns Fjärrvärme AB vill vara det bästa, enklaste och mest prisvärda uppvärm­
ningsalternativet i Kristinehamn. Företaget har ingen egen fjärrvärmeproduktion utan
är distributörer av värmen, som produceras i Fortums värmeverk som man har leve­
ransavtal med i ytterligare 10 år.
Företaget investerar för närvarande i en omfattning om 7-10 miljoner kronor per år
både i förtätningar och i expansion till nya områden. Under 2008 levererades 100 GWh
värme som till 99 % producerades av biobränsle, restprodukter från skogs- och pap­
persindustrin.
Efter att under ett antal år inte prioriterat nyförsäljning och affärsutveckling fattades
2005 ett principbeslut ett mer strategiskt långsiktigt försäljningsarbete som även inklu­
derar varumärkesfrågor. En säljare och en medarbetar med övergripande marknadsan­
svar anställdes. De nya försäljningsargumenten mot nya kunder uttrycker enkelhet och
bekvämlighet:
43
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
Tid till annat! Uppvärmningen i din fastighet ska vara problemfri och sköta sig
själv. Vi levererar ett värmesystem som klarar sig helt självt, som man inte behöver passa efter eller bekymra sig över. Man ska ha tid för annat helt enkelt (www.
kristinehamnsenergi.se).
Men Kristinehamns fjärrvärme sätter också fokus på miljöfrågan. Följande finns att
läsa på webbplatsen:
På fjärrvärmeverket i Kristinehamn eldar vi biobränsle för att värma upp husen i
staden. Genom att man använder ett centralt värmeverk istället för att elda olja,
pellets eller liknande var och en för sig så får man en oerhört effektiv värmeproduktion.
Vid småskalig drift finns inte alls samma rening och kontrollerade temperatur
i pannan för att man ska få så lite olika partiklar som möjligt. Värmeverket i
Kristinehamn har många avancerade reningssteg som multicyklon och elektriskt
filter mm. Den kontrollerade förbränningen och reningen ger en extremt hög
verkningsgrad och mycket låga utsläpp till vår luft jämfört med normal förbränning. Biobränsle är dessutom klimatneutralt och ökar alltså inte växthuseffekten,
det är ett självklart krav från vår sida. Biobränslet är restprodukter från skogsindustrin som bark, GROT (Gren Rot Och Topp) och restprodukter från sågverk,
produkter som skulle gå till spillo om vi inte använde det. Tala om resursoptimering!
Det är inte för inte som fjärrvärmen kallas den tysta miljörörelsen i Sverige. De
senaste 20 åren har fjärrvärme bidragit till att minska koldioxidutsläppen med
11 miljoner ton om året, det motsvarar 20 procent av nuvarande utsläpp i Sverige*.
Kristinehamns Fjärrvärmes försäljning av värme ersätter över 13 000 m3 eldningsolja om året, vilket innebär en minskning av koldioxidutsläpp på 35 000
ton/år. Som jämförelse är det 10 000 bilar som kör 1 500 mil/år**! Det innebär
41 000 mils bilkörning per dag!
Fjärrvärmen blir en del i kretsloppet i skogen. Restprodukterna från skogsindustrin används till uppvärmningen av Kristinehamn och för att slutföra kretsloppet återförs en stor del av askan till skogen. Askan innehåller växtnäring och
spårämnen som blir ett värdefullt gödningsmedel samt motverkar försurning.
Mineralerna kalcium, magnesium och kalium återförs till skogen och balansen
återställs.
Vi skulle våga säga att det inte finns någon bättre uppvärmningsform än fjärrvärme för miljön!
I övrigt används följande argument för att sälja fjärrvärmen: Spara pengar; Driftsä­
kert Mer tid över; Kanske ett extra rum i huset? Affärsutvecklingssatsningen har även
resulterat i ett annat initiativ: Den goda arbetsplatsen. Syftet med initiativet är att öka
kundnöjdheten genom att skapa förutsättningar för ett gott medarbetarskap, gott ledar­
skap och som helhet en god organisation. Det handlar även om att skapa en attraktiv
arbetsplats som kan tjäna som ett föredöme för andra.
Man pratar om Affärsmässig Samhällsnytta vilket innefattar att balansera några av
44
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
de viktigaste samhällsfunktionerna på affärsmässiga villkor. Den affärsmässiga sam­
hällsnyttan omfattar fem olika perspektiv. Ur ett kund/marknadsperspektiv handlar det
ytterst om att göra Kristinehamn till en attraktivare kommun att bo och verka i, genom
att tillhandahålla bra energitjänster. Verksamhets/utvecklingsperspektivet betonar den
långsiktiga ambitionen att främja en hållbar utveckling av både företaget och kommu­
nen. Genom att betona dialog och samverkan med andra kommuner vidgas perspekti­
vet bortom den omedelbara närmiljön, medan det kommunala avkastningskravet lyfter
fram ekonomiska och finansiella aspekter av verksamheten. Slutligen finns också ett
koncernperspektiv som ställer upp ramar för hur verksamheten kan bedrivas, bland an­
nat när det gäller frågor om intern kontroll och styrning.
Kristinehamns Energi vill alltså medverka till att Kristinehamn utvecklas till en att­
raktiv kommun att bo och verka i. För att göra detta har företaget:
• Skapat en tydlig ansvars- och rollfördelning mellan ägaren, styrelsen och den
operativa ledningen
• Inlett dialog med politiker – lokalt och centralt
• Verkat för ett tydligt och entydigt ledarskap
• En tydlig organisationsstruktur med tydliga roller och ansvarsfördelning/befogen­
heter
• Ett projekt – och processorienterat arbetssätt
• Insikt om nödvändigheten av ett förändrings- och utvecklingsarbete för att af­
färsorientera verksamheten
• Kontinuerligt uppföljnings- och utvärderingsarbete
Progressionen mäts kontinuerligt.
• Fjärrvärmeverket i Kristinehamn eldar varje år ca 120 000 kbm biobränsle och
ersätter ca 14 400 kbm eldningsolja/år = ett minskat utsläpp av 35 000 ton CO2/år
• Kundmätningar (NKI): Nöjdare kunder från 55 % till 70 % (2006-2008),
Högsta Nöjd Kund-betyg i Fortums årliga Kundundersökning
• Medarbetarmätningar: Nöjdare medarbetare från 3,5 till 3,8 (2006-2008)
• Prestationsindex
• Sjukfrånvaro
• Marknadsundersökningar
• Kundfokusgrupp
• Nyckeltal i Årsredovisningen med hjälp av KFS verktyg
2006 fick Kristinehamns Fjärrvärme AB utmärkelsen ”Årets Uppstickare” av Svensk
Fjärrvärme AB för sin snabba affärsinriktade förändring och för de friska initiativ man
tagit. Föryngring i företaget, regionala nätverk i Värmland, samarbeten med energiråd­
givare och diskussionsdag med länets riksdagsledamöter är inslag som vi väntar på att
se resultatet av inom ett eller ett par år.
E.ON Värme
E.ON Värme svarar för E.ONs svenska fjärrvärmeverksamhet och är den största pri­
vata aktören på marknaden. Bolaget är organiserat i regioner, tre som svarar för större
systemen i Malmö, Norrköping och Örebro, och två (Nord och Syd) som har hand om
45
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
den småskaliga verksamheten som är spridd över hela landet. Totalt finns företaget på
ett 40-tal platser i landet.
Försäljningsstrategier
Basen för försäljningsarbetet utgörs av sk värmeteam med personal från E.ON Värme
och E.ONs koncernövergripande försäljningsbolag (som dock har en särskild organi­
sation för produkten fjärrvärme). Detta är en lösning som använts ett par år och som
fungerar bra, den gör det möjligt att kombinera marknadskunskap med tekniskt kun­
nande om det aktuella systemet samtidigt som en viss dynamik skapas. Tre sådana team
ansvarar för den norra regionen, vilket innebär att varje team har hand om nät på flera
orter.
Man arbetar både med förtätningar och med rena expansioner till nya områden. En
hel del jobb läggs också ner på förarbete i form av marknadsanalyser där potentiella
kunder identifieras, och där kommunala exploateringsplaner och utvecklingstendenser
studeras. Sammantaget innebär detta att initiativet till en ny affär kan komma från
olika håll, och uppstår ofta i själva samspelet mellan olika aktörer och intressen.
Kunderbjudandet och kunderna
De viktigaste försäljningsargumenten för E.ONs fjärrvärme är enkelheten, ekonomin
och miljövänligheten. Av dessa verkar ekonomin utgöra den viktigaste grunden för
kundens val, även om ”mjuka” faktorer kan ha betydelse i situationer då alternativ
ligger lika. Från företagets sida skulle man gärna se att miljön fick en ökad betydelse,
jämfört med alternativa uppvärmningsformer har man en klar konkurrensfördel inom
det området. Hittills har det dock visat sig vara svårt att hitta belägg för att kunderna
värderar sådana fördelar särskilt högt, åtminstone när det kommer till konkreta mått
som köpvilja och kundnöjdhet.
Energi och energisystem är i sig inte särskilt enkla företeelser, och därför är det
viktigt att informationen, t.ex. i avtal och prismodeller är desto mer begriplig. E.ON
använder sig av alternativkostnadsprissättning, och har som målsättning att alltid vara
det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet på den lokala marknaden. Detta är ett
sätt att sätta sig in i kundens faktiska situation och det val han/hon i realiteten står
inför. Kalkylerna redovisas öppet och brukar accepteras av kunderna som sunda och
realistiska, även om de också ofta har frågor, t.ex. om livslängder o.dyl.
All E.ONs fjärrvärmeverksamhet (utom vissa samägda system) bedrivs under före­
tagets varumärke vilket också kommuniceras tydligt så att kunden vet vem hon gör sin
värme-affär med. Samtidigt visar erfarenheten att behovet av tillgänglighet, kommuni­
kation och information från företaget varierar mellan olika kundgrupper. Vissa kunder
är aktiva och vill ha en nära relation med sin energileverantör, man vill ha någon som
ger information och service, som ordnar aktiviteter och tar olika initiativ, och som man
känner sedan tidigare och kan ringa till om det är något. Samtidigt är fjärrvärmen ur
ett kundperspektiv så enkel och bekväm att den som inte vill inte behöver ha särskilt
mycket kontakt med företaget utan kan ha en mer passiv relation. Sådana kunder finns
också, och det är därför viktigt att man anpassar arbetet med kundrelationerna så att
det hamnar på rätt nivå.
46
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
I fjärrvärmebranschen finns idag en rad olika prismodeller och produktlösningar.
Detta gör att det ibland är otydligt vad fjärrvärme egentligen är för något. Eftersom
E.ON har sina rötter i olika företag så återspeglas denna mångfald delvis även inom
företaget, men man bedriver ett kontinuerligt arbete för att göra kunderbjudandena
mer enhetliga, och därmed enklare och tydligare. Detta arbete har också visat sig sam­
manfalla väl med den nya fjärrvärmelagens intentioner. Samtidigt finns det mer att göra,
framför allt på branschnivån: att skapa en grundläggande samsyn kring hur produkten
definieras vore något som alla skulle tjäna på.
Konkurrensen och marknaden
Generellt sett är fjärrvärmen en ganska anonym uppvärmningslösning. Delvis kan detta
ses som ett gott betyg och ett tecken på att kunderna är nöjda. Värme är värme och så
länge det fungerar skall kunden inte behöva tänka särskilt mycket på att han/hon har
just fjärrvärme. Samtidigt är anonymiteten ett problem ur ett kommunikationsperspek­
tiv, det uppstår sällan spontant ”surr” om fjärrvärme, vilket det t.ex. gör om olika typer
av värmepumpar (”mitt borrhål är djupare än ditt”). Detta skulle kunna stimuleras om
produktdefinitionen kunde vidgas så att även andra aspekter än rent ekonomiska kunde
lyftas fram mer. Det vore också bra om terminologin kring priser och prismodeller
kunde bli mer enhetlig och begriplig
Även om E.ON redan är en stor aktör på markanden så ser man utvecklingsmöjlig­
heter. Inte minst finns det mycket att göra tillsammans med kunderna, t.ex. vad gäller
innovativa, lokala energilösningar. Redan idag finns webbaserade tjänster som hjälper
kunderna att följa sin energiförbrukning, och detta är något som skulle kunna utvecklas
ytterligare.
Företaget är aktivt i debatten om tredjepartstillträde och förespråkar öppnande av
näten för fler leverantörer. Till stora delar handlar det om en naturlig utveckling mot
ett ökat marknadstänkande, men de praktiska möjligheterna har hittills varit begrän­
sade. E.ON informerar om Reko fjärrvärme och fjärrvärmelagen inom ramen för sin
allmänna kommunikationsstrategi, men gör ingen särskild informationssatsning. Man
studerar också de prisprövningsfall som behandlats i fjärrvärmenämnden, och tar dem i
beaktande i den egna prissättningen.
47
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
8.diskussion och rekommendationer
Det har nu blivit dags summera insikterna om fjärrvärmeföretagens arbete med förtro­
ende och hållbarhet. Framställningen nedan följer i huvudsak strukturen i den teore­
tiska diskussionen ovan, och avslutas med ett avsnitt med slutsatser och rekommenda­
tioner.
Förtroendeformer i fjärrvärmebranschen
I teorikapitlet presenterades tre former av förtroende. Det kalkylerade förtroendet
handlar om att göra bedömningar av affärsmöjligheten baserat på fakta. Här görs
antagandet att motparten, i likhet med en själv, kommer att agera rationellt för att
maximera sin egen nytta. Bedömningen berör frågan om det lönar sig att lita på den
andre baserat på de fakta som finns för handen. Fjärrvärmeföretagen tenderar, åtmins­
tone när det gäller deras webb-material, att gärna bygga sin värmeaffär genom att föra
fram faktaargument om hur fjärrvärmen fungerar rent tekniskt. Information om priser,
betalningsprinciper, och hur fjärrvärme som uppvärmningsform fungerar ur ett kund­
perspektiv finns också, men är inte till närmelsevis lika väl utvecklad.
Institutionellt förtroende använde vi som begrepp för de system av socialt sanktio­
nerade idéer, synsätt, handlingsmönster och rutiner etc. som berör och möjliggör en
affärstransaktion. Ibland handlar det om en affärstradition eller principer om att an­
vända standardavtal men lika ofta omfattas olika kvalitets- och certifieringssystem eller
formella lagar och offentliga regleringar. De studerade fjärrvärmeföretagen refererar till
både Reko fjärrvärme och den nya fjärrvärmelagen—Att det är något som företaget står
bakom respektive följer. Det bör noteras att det är få företag som i sin externa kommu­
nikation går längre i argumentationen än vad Reko fjärrvärme respektive lagen kräver.
Reko fjärrvärme och den nya lagen sätter därmed nivån för hur långt man går när det
gäller det institutionellt förtroende.
Ett av fjärrvärmeföretagen i vår studie menar att Reko fjärrvärme egentligen bara
är en fråga om gammeldags sunt förnuft för i grund och botten handlar det om kund­
tillfredsställelse och om att göra sina kunder nöjda. Missköts affären hittar kunderna
andra sätt att tillgodose sina behov. I längden är det alltid ohållbart att missköta rela­
tionen med kunderna, oavsett Reko fjärrvärme. I den bästa av världar borde egentligen
inte Reko fjärrvärme behövas. Verksamheten borde egentligen kunna leva upp till en
mycket högre kravnivå än den som fjärrvärmelagen och Reko fjärrvärme föreskriver,
och kunden borde kunna förutsätta detta som en självklarhet. Risken finns att minimi­
nivån i de institutionella arrangemangen istället fungerar som en taknivå, och att kun­
derna fastnar i reflektioner kring det faktum att dessa institutioner alls är nödvändiga.
Det relationella förtroendet söks efter de argument som ligger bortom de direkta
ekonomiska förutsättningarna för utbytet. Här hamnar fokus mer att på med vem man
har att göra med, dvs. på kunskapen om motparten och dennes förväntade agerande.
Relationellt förtroende inskränker sig som regel inte bara till fakta utan inkluderar även
emotioner och insikter i motpartens etiska principer och moral. Bedömningarna om den
andre grundar sig inte bara på objektiva fakta utan omfattar även subjektiva föreställ­
ningar om principer och moral. En sådan vidgad bedömningsgrund minskar behovet av
kännedom om alla fakta för att visa förtroende.
Relationer är som regel mellanmänskliga. Årliga kundträffar, tematräffar, eller
48
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
julgransskakning/eldning är exempel på sätt att skapa relationer bortom den kalkylerat
eller institutionella arenan. Representanter för företaget träffar kunder under orga­
niserade och avspända förhållanden där kunderna får se en annan sida av företagets
representanter. Sådana träffar har många om inte alla fjärrvärmeföretag. Ett problem
som flera företag pekat på är att det inte är så många kunder som kommer till träf­
farna. Detta tyder på att alla kunder kanske inte vill ha samma typ av relation. Att hitta
rätt former för att utveckla och vårda olika typer av kundrelationer framstår som en
mycket viktig framtidsfråga för branschen. Detta förutsätter i sin tur att man skaffar
sig en gedigen kunskap om hur både befintliga och potentiella kunder faktiskt ser på
fjärrvärme­företagen och deras produkt, och att man utgår från denna kunskap snarare
än den egna bilden av verksamheten.
Webbsidor har potential att lägga grunden för att i senare direkta kontakter bygga
relationellt förtroende. En sådan grund kan emellertid inte enbart bestå av fakta om
hur fjärrvärmenätet och fjärrvärmecentralen fungerar eller ens om hur prismodellen är
uppbyggd. Istället måste fokus flyttas till att mer hamna på subjektiva inslag. Retoriskt
handlar det om att skapa föreställningar om det goda fjärrvärmeföretaget men framfö­
rallt odla föreställningar om vilket bekvämt och bekymmersfritt liv kunden har samti­
digt som den genom sin medverkan bidrar till en hållbar utveckling
Några få fjärrvärmeföretag ger utrymme på sina webbsidor för att låta kunder
berätta om sin fjärrvärmeaffär, hur man valde och hur man tycker att det blev. Word of
mouth, att låta kunderna berätta om sina upplevelser, anses ofta vara ett effektivt sätt
att marknadsföra tjänster som uppfattas som abstrakta, svårbegripliga och komplice­
rade. Att ge utrymme för att låta kunder berätta om sina upplevelser av fjärrvärmen är
därför ett kommunikationssätt som borde kunna användas av fler företag.
En slutsats som kan dras när det gäller förtroendefrågan är att rädslan för att mot­
parten skall agera opportunistiskt, dvs. se till sina egna intressen på den andres bekost­
nad, kan utgöra ett allvarligt hinder om förtroendet enbart baserar sig på rationellt
kalkylerande. Denna rädsla kan minskas radikalt genom att man utvecklar en relation
där man delar värderingar och normer, och till viss del identifierar sig med varandra
(Morsing 2006). Till detta kommer de institutionella arrangemangen som, rätt hante­
rade, kan komplettera och stödja (men inte ersätta!) de andra formerna av förtroende,
och därigenom ha en avgörande betydelse för den mix av olika former av förtroende
som uppstår.
Förtroendeskapande genom hållbarhetsargument
Medan många andra branscher på kort tid kommit längre med att skapa förtroende för
affären genom att dra fördelar av den hållbarhetsvåg som sveper fram har fjärrvärme­
branschen gått sin egen väg. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv har fjärrvärme många
fördelar och gör mycket gott. Ändå för branschen sammantaget en ganska dämpad
argumentation och frågan är varför det ser ut så?
I branscher som på ett eller annat sätt utifrån ett hållbarhetsperspektiv är klander­
värda drivs utvecklingen framåt med hjälp av media. Tidigare har vi nämnt villkoren
kring gåsdunsproduktion som ett exempel. Men eftersom det är svårt att hitta exempel
på liknande saker som fjärrvärmebranschen har eller skulle kunna komma att klandrats
49
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
för saknas i princip den typen av konkreta externa drivkrafter. Det finns emellertid ett
undantag: maktasymmetrin i relationen mellan leverantör och köpare. Detta gjordes
aldrig till en hållbarhetsfråga utan fokus hamnade på priset, maktobalans och bristande
förtroende bland kunderna samt behovet att med lagar reglera marknaden
Tittar vi på interna drivkrafter hamnar vi i en diskussion som visserligen hamnar
inom ramen för en hållbar utveckling men argumenten används på ett annat sätt (se
t.ex. Johnson, 2008, sid 13-15 , om de tre hörnstenarna i uppdraget fjärrvärme: infra­
struktur, samhällsansvar och lönsamhet). I grund och botten handlar det likväl om att
ta ansvar för företagets ekonomiska, social och miljömässiga effekter på ett hållbart och
samhällsnyttigt sätt. Utifrån ett CSR-perspektiv handlar privat organisering om att ba­
lansera lönsamhet mot samhälls- och miljöeffekter. För kommunala fjärrvärmeföretag
handlar det kanske istället om att skapa samhällsnytta och bygga ansvarsfull infrastruk­
tur till en rimlig kostnad. Ingångsvärdena för privat respektive kommunal fjärrvärme
skiljer sig således åt men emanerar båda i att tillhandahålla ansvarsfull fjärrvärme där
ekonomi-, samhälls- och miljöintressen är i balans och motsvarar intressenternas för­
väntningar (Johnson, 2008).
Från ett hållbarhetsperspektiv förefaller fjärrvärmeföretagen, i dessa tider när sam­
hällsdebatten till stor del uppehåller sig kring behovet av en hållbar utveckling, genom
sin samhällsnyttiga klimatpotential ha stor attraktionskraft. I andra branscher kämpas
det för att vekar hållbara eller mindre ohållbara än konkurrenterna. Man försöker
bygga föreställningar om hållbara grundvärderingar på vilka deras affär är byggd. Vår
genomgång av fjärrvärmeföretags webbsidor ger vid handen att tänket, grundvärde­
ringarna ofta finns i företagen och de jobbar med frågorna men är mer blygsamma och
närmar sig begreppen på ett annat sätt än andra branscher. Formuleringar som ofta
används är hållbara kundrelationer, hållbart samhälle, klimatsmart, klimatneutral,
kretsloppsanpassning, och grön energi. De fördjupande fallstudierna som genomförts
visar samtidigt att företagen har den uppfattningen att kunderna uppfattar detta som
väsentliga delar i en diskussion kring aktuellt företags hållbarhetsarbete. I detta forsk­
ningsprojekts andra del blir det intressant att få tillfälle att intervjua kunderna: Vad
tycker de?; Hur uppfattar de fjärrvärmeföretagets argumentation?; Vad i argumentatio­
nen är det de tar fasta på?; Finns det något de saknar?
Avslutningsvis förefaller det som många aktörer i fjärrvärmebranschen genom att
mer målmedvetet koppla samman sin marknadskommunikation till en helhet skulle få
det lättare att skapa ett starkare förtroende för den hållbara värmeaffären. Det handlar
generellt sett inte om att utveckla så mycket nytt. Snarare efterfrågas en övergripande
kommunikationsstrategi med ökat fokus på de styrkor branschen utifrån ett hållbar­
hetsperspektiv faktiskt besitter. Det verkar finnas ett behov av att koppla samman kom­
munikationen genom olika kanaler som t.ex. webbsida, massutskick, fakturabilägg,
direkta och indirekta kundkontakter, etc. på ett mer holistiskt sätt samt att våga följa
med på hållbarhetsvågen – vi tror nämligen att eftersom grundvärderingarna är håll­
bara så håller i de flesta fall även argumenten. Hur kan då resonemanget för en hållbar
fjärrvärme affär organiseras?
50
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
CSR-kommunikation
I avsnittet om att kommunicera sitt CSR-arbete presenterade vi tre viktiga komponenter
som bör beaktas om man vill övertyga med sina argument. Inledningsvis handlar det
om att attrahera kunden och bädda för en god affär – Ethos. Det är viktigt att visa sig
trovärdig och pålitlig genom att öppet visa på vilka grundvalar affären vilar. Här är
Reko fjärrvärme och den nya fjärrvärmelagen sätt att visa fram vilken lägsta kvalitets­
nivå kunden kan förvänta. Genom den här typen av kommunikation blir det tydligt för
kunden att det finns ett skyddsnät om något går fel i relationen med värmeleverantören.
Lika viktigt som att skapa attraktion är det att stärka resonemanget med förnuftiga
och logiska argument, att undervisa, upplysa och informera, erbjuda kunden jämförel­
ser med andra alternativ – Logos. Vi har genom vår genomgång funnit att fjärrvärmefö­
retagen är mycket bra på att förklara allt från fjärrvärmesystemets och fjärrvärmecen­
tralens funktion till fjärrvärmens miljöpåverkan och roll i det ekologiska kretsloppet.
Däremot är det inte alltid så lätt att förstå prismodeller och det är ofta utifrån ett
kundperspektiv krångligt att räkna ut den faktiska årskostnaden för en given fastighet
med sitt effektbehov och sin energiförbrukning. Hur kommer det sig? Få är även de
företag som på allvar jämför kostnader för konkurrerande alternativ. En möjlig grund
för sådana jämförelser är den sk Nils Holgersson-undersökningen, som trots en hel del
problem och brister ändå erbjuder ett material att utgå från. Kanske skulle det kunna
vara något ta tag i och vidareutveckla?
Några fjärrvärmeföretag har på sin webbplats öppnat upp för möjligheten att enkelt
knappa in dessa parametrar och få ut ett kostnadsbesked – ytterligare ett konkret sätt
att lägga fram fakta som appellerar till förnuft och logik samtidigt som man sänder
signaler om trovärdighet och pålitlighet.
När det kommer till att väcka empati och samhörighetskänsla med kunden – Pathos
– blir det tydligt att fjärrvärmeföretagen har svårt att fånga kundens engagemang. En
viktig kontaktyta genom vilken företagen kommunicera den här typen av budskap är
kundträffar. Våra fallstudier har visat att det generellt sett verkar vara svårt att locka
kunder att komma till sådana möten. Något fjärrvärmeföretag försöker bygga empati
och känsla genom sin hemsida där de låter kunder vittna om sin nöjdhet och kvalitets­
upplevelse. Allt detta handlar om att skapa empati och föreställningar om företaget som
engagerat och äkta. Kanske kunde fler överväga denna möjlighet? Generellt sett har
de studerade företagen haft lite att visa fram som på ett kraftfullt sätt utvecklar de här
aspekterna av sin marknadskommunikation
Vår studie visar att fjärrvärmeföretagen är bra på ethos och logos kommunikation
med sina kunder men de flesta utnyttjar inte den potential sin ligger i en väl utvecklad
pathos kommunikation. Vi tror att det företag som förmår utveckla och balansera alla
tre aspekterna av sin marknadskommunikation kring den hållbara värmeaffären kom­
mer att göra allt bättre affärer.
Slutsatser och rekommendationer
I den teorietiska genomgången har vi diskuterat kalkylerat, institutionellt och relatio­
nellt förtroende som om de vore företeelser isolerade från varandra. Det är ett teoretiskt
grepp för att analysera sätt att skapa förtroende. I praktiken är det naturligtvis så att
51
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
förtroende byggs i en kombination av dessa tre förtroende parametrar. Vår analys visar
att fjärrvärmebranschen är bra på att bygga kalkylerande och institutionellt förtroende
men förefaller ha svårare med den relationella delen.
Under vår empiriska genomgång konstaterar vi att många fjärrvärmeföretag jobbar
aktivt med hållbarhetsfrågorna, genom sin verksamhet driver de en hållbar utveckling
med ekonomiska, miljömässiga samt samhälleliga förtecken. Vi hade förväntat oss att
företagen skulle kommunicera sitt hållbarhetsarbete på ett mer integrerat sätt. Istället
jobbar många företag med hållbarhetsfrågorna i separata stuprör men lyckas ändå hålla
samman den sammantagna bilden så att arbete med att skapa förtroende för sitt eko­
nomiska, miljömässiga samt samhälleliga hållbarhetsarbete inte direkt är i konflikt med
varandra utan i möjligaste mån sammanfaller. Vår förklaring till detta är att många av
branschens företag har något som andra branscher strävar efter att realisera utan att
riktigt lyckas. Fjärrvärmeföretagens verksamhet vilar på en värdegrund som driver en
hållbar utveckling men gör inte nog stor sak av det.
I den teoretiska genomgången tog vi även upp olika sätt att underbygga sitt för­
troendearbete: ethos, logos och pathos. Vi diskuterade värdet av att uppfattas som
trovärdig och pålitlig, förnuftig och fakta baserad, samt värdet av att väcka empati
och samhörighetskänsla med kunden. Här konstaterade vi att branschföretagen ofta är
bra på att ingenjörsmässiga aspekter av kommunikationen men sämre främst med det
empatiska arbetet.
Vår genomgång lyfter fram tre olika treenigheter: (1) kalkylerande, institutionellt
och relationellt förtroende; (2) hållbarhetens ekonomiska, miljömässiga och samhäl­
leliga dimensioner; (3) retorikens ethos, logos och pathos. Det kunde vara frestande att
korsvis para ihop delarna i dessa treenigheter men det låter sig inte göras. Istället ser vi
dem som olika aspekter av att bygga förtroende som när de samverkar skapar förutsätt­
ningar för den hållbara fjärrvärmeaffären. Denna samverkan är något som fjärrvärme­
företagen måste beakta när de förädlar sin kommunikationsstrategi.
När vi studerat fjärrvärmeföretagen har vi funnit att de använder olika men sam-ex­
isterande kommunikationskanaler. Dessa kanaler är mer eller mindre välutvecklade och
koordinerade med varandra hos företagen. Vi har visserligen inte funnit att kanalerna
direkt motsäger varandra, men det tycks återstå en del arbete innan man kan säga att
de tillsammans utgör en integrerad strategi för hållbarhetskommunikation.
Tabell 1 visar tre olika kommunikationsstrategier som kan fungera som utgångs­
punkt för detta arbete. Den första bygger på att företaget helt enkelt informerar om sitt
CSR-arbete, t.ex. via webbsidor och hållbarhetsrapporter/redovisningar. Som kom­
munikationsstrategi har sådan offentlig envägskommunikation emellertid sina begräns­
ningar. Profileringen blir inte särskilt tydlig utan man blir bara ett företag i mängden
som informerar om hur bra man är. Risken finns att företagets engagemang upplevs
som mindre trovärdigt. Likt en radiofyr sänder företaget ut positioneringsinformation
vad gäller hållbarhet, men utan att engagera sig i någon genuin dialog. Om företaget
på ett mer aktivt sätt vill öka sin trovärdighet genom att utnyttja sitt CSR-arbete som
en konkurrensfaktor krävs kompletterande strategier: Asymmetrisk tvåvägskommuni­
kation eller Symmetrisk tvåvägskommunikation. Medan den asymmetriska strategin
söker bekräftelse hos ”relevanta” intressenter för sitt budskap handlar den symmetriska
52
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
strategin om att på ett proaktivt sätt bygga nätverk för CSR engagemang och relationer
med intressenter som själva, på olika sätt, är/blir aktivt involverade i företagets CSRprofilering (Johnson, 2008).
Kommunikationsideal
Publik information
envägskommunikation
Asymmetrisk tvåvägskommunikation
Symmetrisk tvåvägskommunikation
Tre kommunikationsstrategier för CSR:
1. Strategi för intressentinformation
2. Strategi för intressentrespons
3. Strategi för intressentengagemang
Intressenters respons:
Efterfrågar mer information
CSR-satsning
Behöver bli försäkrade att
företaget agerar etiskt, tar
socialt ansvar
Bygger tillsammans upp
CSR-satsningar med
företaget
Intressenters roll:
Intressenters påverkan:
stöttar eller motarbetar
Intressenters gensvar på
företagets uppträdande
Intressenter är involverade, deltar, ger
förslag på handlande
CSR:s fokus i företaget:
Beslutas på topp- managementnivå
Beslutas på toppmanagementnivå, utreds från feedback, via dialog, partnerskap
Konstant förhandlande
interaktivt med
intressenterna
Den strategiska
kommunikationens
uppgift:
Informera intressenter om
fördelaktiga CSR-beslut,
uppträdande
Påvisa för intressenter hur
företaget integrerar deras
intressen
Inviterar, etablerar
frekvent, proaktiv dialog
med t.ex. opinionsmakare,
företagskritiker, media
Kommunikationsavdelningens uppgift:
Designar tilltalande konceptbudskap
Identifiera relevanta
intressenter
Bygga relationer
Tredjepartsgodkännande
av företagets
CSR-engagemang:
Behövs ej
Integrerat element i undersökningar, ranking, opinionsmätningar
Intressenter är själva
involverade i företagets
CSR-budskap
Tabell 1: Kommunikationsstrategier för CSR (fritt från Morsing och Schultz 2006:141).
Medan den första strategin framför allt ger input till rationella beslutsprocesser och kal­
kylerat förtroende, bidrar de båda andra aktivt till att utveckla institutionella arrang­
emang och långsiktiga relationer som stärker förtroendet för företaget och branschen.
Tabell 1 kan därför fungera som inspiration för det företag som vill öka sin trovärdig­
het genom att kommunicera kring CSR-frågor. Tabellen redogör för tre olika kom­
munikationsstrategier men kan också förstås som en kommunikationsbuffé från vilken
företaget bör hämta/använda flera olika strategier beroende på situation och behov.
53
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
För att komma rätt i dialogerna med intressenterna och för att skapa trovärdighet, för­
troende och intresse kan följande allmänna råd vara lämpliga att tänka på (Zandvliet
och Anderson, 2009):
1. Fråga, diskutera och lyssna på intressenternas (främst kundernas) uppfattning
om vad en hållbar fjärrvärmeaffär är.
2. Lär känna de speciella förutsättningarna för att bygga den hållbara värmeaffären
så att den passar den lokala marknaden. Tänk på att lokala förutsättningar bara
gäller lokalt.
3. Se till att information finns lätt tillgänglig. Olika intressenter ska lätt kunna
skaffa sig den information de behöver för att fatta sina beslut.
4. Håll alltid det som blivit lovat. Se till att alla medarbetare har den inställningen.
5. Tänk på att intressenter uppskattar företag som i sin strävan att tillfredställa sina
intressenter stundom ser samhällsnyttan bortom sin egennytta. Agera och se till
att t.ex. kunder ser företaget agera för en nytta bortom sin egennytta. När kun­
der berättar för andra att företaget gjorde mer för att göra mig nöjd än någon
kunnat begära blir en så berättelse till ett fortlevande bevis på genuint engage­
mang.
När det gäller fjärrvärmens mer specifika situation skulle vi vilja lägga till följande båda
rekommendationer:
6. Se till att kundrelationen inte enbart beskrivs (och därmed definieras) av fjärrvär­
melagen och Reko fjärrvärme. Regelverken bör utgöra ett skydd vid worst case
snarare än normen för vad som är normalt.
7. Informera om fjärrvärmens affärslogik! Utnyttja den pedagogiska kunskap som
idag används för att förklara fjärrvärmens teknik till att även förklara de ekono­
miska förhållandena.
8. Utnyttja det faktum att de allra flesta som redan valt fjärrvärme som uppvärm­
ningsform är mycket nöjda med sitt val. Utnyttja gamla kunder för att övertyga
nya.
Den sista punkten antyder också vad vi avslutningsvis skulle vilja lyfta fram som
fjärrvärmens dilemma och största utmaning: Företagen erbjuder det kanske allra mest
hållbara uppvärmningsalternativet på marknaden, men detta verkar bli uppenbart
för kunden först efter hand, då hon redan skaffat sig fjärrvärme. Vad vi försökt visa i
rapporten är att det finns sätt att göra hållbarheten tydlig och trovärdig, och därmed
underlätta för kunden att faktiskt våga lita på sin fjärrvärmeleverantör.
54
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
9.källor
Anderson E.W. (1998) Customer Satisfaction and Word of Mouth. Journal of Service
Research. Vol. 1, No. 1, pp. 5-17.
Ashforth, B.E. & Gibbs, B.W. The Double-edge of Organizational Legitimation.
Organization Science 1: 177-194
Axelrod, R. (1984) The Evolution of Cooperation. New York: Basic Books
Banerjee, S.B. (2008) Corporate Social Responsibility: The Good, the Bad and the Ugly.
Critical Sociology, 34: 51-79
Borglund, T., De Geer, H. & Hallvarsson, M. (2009) Värdeskapande CSR. Stockholm:
Norstedts Akademiska
Brunsson, N. (1991) The organization of Hypocrisy. Chichester: John Wiley & Sons.
Child, J. (2001) Trust – the Fundamental Bond in Global Collaboration. Organizational
Dynamics. 29: 274-288
DiMaggio, P.J. & Powell, W.W. (1983) The Iron Cage Revisited: Institutional
Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. American Journal of
Sociology. 48: 147-160.
DiMaggio, P.J. & Powell, W.W. (1991) Introduction. I Powell, W.W & P.J. DiMaggio
(eds). The New Institutionalism in Organizational Analysis. Chicago: University of
Chicago Press.
Elkington, J. (1998) Cannibals with Forks – The Triple Bottom Line of the 21st
Century Business. Gabriola Island: New society Publisher
Fellesson, M. (2006) Hela tjänster för hela resor – om att utvidga och införliva.
Forskningsrapport 2006:34, Karlstads universitet.
Hedlund, S. och K. Johannesson (1993) Marknadsretorik—En bok om reklam och
konsten att övertyga, SIFU: Stockholm.
Heide, M., C. Johansson, och C. Simonsson (2005) Kommunikation och organisation
Johannesson, K. (1998) Retorik eller konsten att övertyga, Norstedts förlag: Stockholm.
Johansson, I. Jönsson, S. och R. Solli (2006) Värdet av förtroende, Lund:
Studentlitteratur.
Johnson, M. (2007) Stakeholder dialogue for sustainable service, Doctoral dissertation
2007:51, Karlstad University Studies.
Johnson, M. (2008) Det ansvarsfulla fjärrvärmeföretaget—Ett Reko förhållningssätt på
värmemarknaden, Svensk Fjärrvärme.
Konkurrensverket (2009) Åtgärder för bättre konkurrens. Stockholm:
Konkurrensverket.
Liber AB, Malmö.
Mayer, R.C, Davis, J.D, & Schoorman, F.C. (1995) An Integrative Model of
Organizational Trust. Academy of Management Revie. 20: 309-334.
Meyer, J.W. & Rowan, B. 1977. Institutionalized Organizations: Formal Structure as
Myths and Ceremony. American Journal of Sociology. 3: 340-363.
55
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
Morsing, M. & Schultz, M. (2006) Stakeholder Communication Strategies. I Morsing,
M. och Beckmann, S.C (Red.) Strategic CSR Communication, Köpenhamn: DJØF
Publishing.
Newton, L.H. (2003) Ethics and Sustainability – Sustainable Development and the
Moral Life. Upper Saddle River: Prentice-Hall
Oliver, C. (1997) The Influence of Institutional and Task Environment Relationships
on Organizational Performance: The Canadian Construction Industry. Journal of
Management Studies. 34: 99-124.
Outtes Wanderley, L.S., Lucian, R., Faches., F. & de Sousa, J.M. (2008) CSR
Information Disclosure on the Web: A Context-Based Approach Analysing the Influence
of Country of Origin and Industry Sector. Journal of Business Ethics. 82: 369-378.
Palm, L. & Falkheimer, J. (2005) Förtroendekriser - kommunikationsstrategier, före,
under och efter. Edita: Stockholm.
Regeringen prop. 2007/08:60, Fjärrvärmelag med mera. Stockholm: Riksdagen.
Rousseau, D., Sitkin, S.B., Burt, R.S. & Camerer, C. (2008) Not So Different After All :
A Cross-Disciplinary View of Trust. Academy of Management Review. 23: 393-404
San Martin, S. & Camarero, C. (2005) Consumer Reactions to Firm Signals in
Asymetric Relationships. Journal of Service Research. 8:79-97
Schlegelmilch, B.B & Pollach, I. (2005) The Perils and Opportunities of
Communicating Corporate Ethics. Journal of Marketing Management. 21: 267-290
Selznick, P. 1996. Institutionalism ”Old” and ”New”. Administrative Science Quarterly.
Vol 41 No 2.
Sen, S. & Bhattasharya, C.B. (2001) Does Doing Good Always Lead to Doing Better?
Consumer Reactions to Corporate Social Responsibility. Journal of Marketing
Research. 38:43-62
Shapiro, D.L., Sheppard, B.H. & Cheraskin, C. (1992) Business on a handshake.
Negotiation Journal. 8: 365-377.
SOU 2005:33 Fjärrvärme och kraftvärme i framtiden. Stockholm: Norstedt Juridik/
Fritzes.
Wang, A. & Anderson, R.B. (2008) Corporate Social Responsibility Priming and
Valence of CSR Framing on CSR Judgments. Public Relations Journal. 2: 1-19.
Zandvliet, L. och M.B. Andersson (2009) Getting it Right: Making CorporateCommunity Relations Work, Greenleaf Publishing: Sheffield, UK.
56
Går det att lita på ett fjärrvärmeföretag?
57
Fjärrsyn – forskning som stärker konkurrenskraften för fjärrvärme och fjärrkyla genom ökad
kunskap om fjärrvärmens roll i klimatarbetet och för ett hållbart samhälle, till exempel
genom att bana väg för affärsmässiga lösningar och framtida teknik. Programmet drivs av
Svensk Fjärrvärme med stöd av Energimyndigheten. Mer information finns på www.svenskfjarrvarme.se/fjarrsyn
går det att lita på ett
fjärrvärmeföretag?
Fjärrvärme är en form av uppvärmning som har många fördelar ur ett
hållbarhetsperspektiv. Men många av fördelarna bygger på att människor
har förtroende för branschen. Fjärrvärmen blir alltså hållbar först när
den uppfattas som hållbar. Här diskuteras hur det kan hanteras genom
att använda hållbarhetsargument för att bygga förtroende.
Förtroende förutsätter också tillgång till information. Rapporten
fokuseras särskilt på hur information om företagets ekonomiska, sociala
och miljömässiga hållbarhet kan presenteras så att det bidrar till att bygga
förtroende i olika former.
Informera om fjärrvärmens affärslogik och utnyttja det faktum att de
allra flesta som redan valt fjärrvärme är mycket nöjda med sitt val. Dra
nytta av nuvarande kunder för att övertyga nya. Det är bara några av de
råd för hur branschen kan utveckla förtroendefulla dialoger med kunder
och intressenter som ges här. Rapporten vänder sig till alla som ansvarar
för utveckla strategier och kommunikation i fjärrvärmebranschen.
Svensk Fjärrvärme • 101 53 Stockholm • Telefon 08-677 25 50 • Fax 08-677 25 55
Besöksadress: Olof Palmes gata 31, 6 tr. • E-post [email protected] • www.svenskfjarrvarme.se/fjarrsyn