“Walk the Talk” MDI GEBRUIKERS 1 ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMA

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMA
“Walk the Talk”
MDI GEBRUIKERS
1
Version09/06
2
Walk the Talk - MDI Gebruikers
Inhoud
ƒ Belangrijke gegevens
ƒ Verantwoorde werkwijze
ƒ Wanneer er iets verkeerd gaat . . .
Æ Dialoog
3
Indeling van MDI volgens EU-regelgeving
MDI heeft R40/H351: er zullen geen verdere beperkingen zijn voor
werknemers ten aanzien van het hanteren en gebruik van MDI.
Wettelijke voorschriften zijn onderhevig aan veranderingen en kunnen
tussen verschillende locaties variëren. De koper/gebruiker is ervoor
verantwoordelijk te zorgen dat zijn werkzaamheden voldoen aan alle
federale, provinciale of plaatselijke wetten.
CLP
DSD
Symbool: Xn. Signaalwoord: Schadelijk
Signaalwoord: Gevaar
R-zinnen
R20
R36/37/38
Gevarenaanduidingen
R40
R42/43
R48/20
Schadelijk bij inademing.
Irriterend voor de ogen, de
ademhalingswegen en de huid.
Carcinogene effecten zijn niet
uitgesloten.
Kan overgevoeligheid veroorzaken
bij inademing en contact met de
huid.
Schadelijk: gevaar voor ernstige
schade aan de gezondheid bij
langdurige blootstelling bij
inademing.
H332
H315
H319
H334
H317
H335
H351
H373
Schadelijk bij inademing.
Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan bij inademing allergie- of
astmasymptomen of
ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Verdacht van het veroorzaken van kanker.
Kan schade aan organen veroorzaken bij
langdurige of herhaalde blootstelling.
Fysische Eigenschappen van MDI
ƒ
Zoals de meeste stoffen verdampt MDI en zal dus aanwezig
zijn in de lucht
ƒ
Hoe hoger de de temperatuur van MDI, hoe hoger de
eventuele concentratie in de lucht
Dampconcentratie van MDI in de lucht
10
20
30
40
50
Temperatuur ºC
5
Fysische Eigenschappen van MDI
•
•
Zoals de meeste stoffen verdampt MDI en zal dus aanwezig
zijn in de lucht
Hoe hoger de de temperatuur van MDI, hoe hoger de
eventuele concentratieBescherm
in de lucht
U altijd
tegen het inademen
Dampconcentratie
van MDIof
inMDI
de lucht
vanConcentration
MDI
Vapour
Pressure
in air
10
20
30
40
50
Temperatuur ºC
6
Chemische Eigenschappen van MDI
MDI reageert met verschillende stoffen – vooral
water, polyolen, aminen, ammonium hydroxide, alkalides
Hogere temperaturen veroorzaken snellere reacties
(opgepast voor temperaturen > 40 °C)
Tijdens de reactie wordt er warmte en gas (CO2) geproduceerd
Æ Risico op brandwonden/gevaarlijke drukopbouw
Waar vindt men deze omstandigheden ?
7
Waar vindt men deze omstandigheden ?
ƒ Vaten - ontsmetting
ƒ Toepassingen met spuitnevel
ƒ Werkzaamheden bij hoge temperaturen
ƒ Afkoelruimte voor schuim
ƒ Gezamenlijke opslagplaats van polyol /
isocyanaat
ƒ Lossen in bulk van verkeerde
chemische stof in een bulktanker
ƒ Gemorste stof in de riolering
ƒ MDI in de ogen of ander slijmvlies
ƒ MDI in natte afvalvaten
8
Effekt van MDI op Uw gezondheid
Kortstondige / éénmalige blootstelling boven de
veiligheidslimiet
-
Irriteert de mond, keel, longen
Beklemmend gevoel in de borst, hoesten
Moeilijkheden bij het ademen
Tranende ogen
Jeuk, rode huid (onmiddellijk of na verloop van tijd)
Warme huid en branderig aanvoelen
Symptomen kunnen zich tot 24 uur na
blootstelling voordoen
9
Effekt van MDI op Uw gezondheid
Langdurige/herhaaldelijke blootstelling door inademing of
huidkontakt kan leiden tot overgevoeligheid
Symptomen zoals tijdelijke ademhalingsmoeilijkheden (te
vergelijken met astma), hooikoorts, niezen
Bij overgevoeligheid, mogelijk ernstige astma, zelfs bij minimale
blootstelling aan MDI
Overgevoeligheid betekent dat de persoon niet meer met
isocyanaten kan werken gedurende de rest van zijn/haar leven
Overgevoeligheid is niet omkeerbaar en is een reactie van
het immuunsysteem. Niet te verwarren met irritatie.
10
Typische voorbeelden van onveilig gedrag
11
Typische voorbeelden van veilig gedrag
12
Veilig gebruik van MDI
ƒ Is de werkplaats proper en hebt U een goede persoonlijke
hygiene ?
ƒ Eet, drinkt of rookt er iemand op de werkplaats ?
ƒ Is er goede ventilatie aanwezig op de werkplaats ?
ƒ Worden er altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen
gebruikt – ook tijdens onderhoud van de fabriek ?
ƒ Weet U waar U de beschermingsmiddelen voor noodgevallen
kan vinden ?
ƒ Wordt de MDI concentratie op de werkplaats gemeten ?
ƒ Bent U op de hoogte van en oefent U de procedures voor
noodgevallen ?
ƒ Worden er regelmatig medische controles uitgevoerd ?
13
Goede persoonlijke hygiene
ƒ U kan beschermende/vochtinbrengende
crèmes gebruiken om droogheid van de
huid te voorkomen – voor aanvang van
het werk
ƒ Was U met zeep en water na het
beeindigen van het werk en vooraleer te
eten, te drinken en te roken
ƒ Gebruik geen oplosmiddelen bij het
wassen
ƒ Gebruik wegwerphanddoeken
ƒ Verontreinigde kleding of handschoenen
niet hergebruiken
14
Propere en veilige werkplaats
ƒ Hou de werkplaats proper en netjes
ƒ Ademhalingsapparatuur moet gemakkelijk beschikbaar zijn (en
goed onderhouden)
ƒ Weet waar de veiligheidsdouches en oogbaden/oogspoelflessen
zich bevinden
ƒ Eet, drink of rook niet op de werkplaats
15
Goede ventilatie van de werkplaats
ƒ Controleer of het afzuigsysteem
ingeschakeld is
ƒ Plaats de kap zo dicht mogelijk
boven de bron
ƒ Controleer herhaaldelijk de
stroomrichting
16
Goede ventilatie van de
werkplaats
Slecht
Goed
17
Voortdurend gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen
Draag
oogbescherming
Draag
beschermende
handschoenen
Draag een
overall
& laarzen
Draag een overall
en/of schort van
goede kwaliteit in
noodgevallen
18
Permanent gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen
ƒ MDI bij verhoogde temperatuur
ƒ Toepassingen met spuitnevel
ƒ Stof met niet gereageerd MDI
Ademhalingsapparatuur
19
Wat te doen in geval van gemorste MDI
Kleine hoeveelheid gemorste stof – gebied minder dan 2m2
ƒ
Ontruim het gebied onmiddellijk
Grote hoeveelheid gemorste stof – gebied groter dan 2m2
ƒ
Evacueer
ƒ
Draag persoonlijke beschermingsmiddelen inclusief ademhalingsapparaat
ƒ
Bedek met brandblussend schuim of zand om MDI dampen vermijden
Bij alle hoeveelheden gemorste stof
ƒ
Zorg ervoor dat geen MDI in de riolering terechtkomt
ƒ
Hou de gemorste hoeveelheid onder kontrole door vochtig/absorberend zand te gebruiken
ƒ
Doe het besmette zand in ijzeren vaten (max voor 2/3 vullen) en laat de vaten open om overdruk te
vermijden
ƒ
Behandel MDI als afval
20
Weet waar U de beschermingsmiddelen voor
noodgevallen kan vinden
ƒ Neutralisatiemiddel
ƒ Schoppen
ƒ Borstels en afvalcontainer
ƒ Absorberend materiaal zoals zand
21
Apparatuur voor Eerste hulp
Weet waar Uw apparatuur voor eerste hulp zich bevindt
Weet wat U moet doen
Weet wie U moet verwittigen
De douche
Zeep
Proper lopend water is het beste
Oogbad of fles met zuiver water om ogen te spoelen
Telefoonnummer van de arts
Panikeer niet !
22
Procedures bij noodgevallen
Weet wat eerste hulp voor MDI inhoudt
ƒ
Hou de oogleden van elkaar
ƒ
Spoel met zeer veel water gedurende tenminste 15
minuten
ƒ
Bij twijfel : ga door met spoelen
ƒ
Raadpleeg zo vlug mogelijk een oogspecialist
ƒ
Verwijder onmiddellijk verontreinigde kleding
ƒ
Was de huid onmiddellijk met zeep & water
ƒ
Ga buiten in de frisse lucht
ƒ
Roep een arts of breng de patiënt naar een
ziekenhuis
ƒ
Verwittig de leverancier – deze kan
bijkomende informatie verstrekken
23
Procedures bij noodgevallen – Blootstelling aan MDI
ƒ
Een éénmalige hoge blootstelling aan MDI is één van de
mogelijke oorzaken sensibilisatie
ƒ
Onmiddellijke en vlugge verzorging is belangrijk
ƒ
Denk eraan dat symptomen zich vertraagd kunnen manifesteren
ƒ
Arts kan hulp bekomen bij alle ISOPA leden
24
Procedures bij noodgevallen – Blootstelling aan MDI
•
•
•
•
Een éénmalige hoge blootstelling aan MDI is één van de
mogelijke oorzaken sensibilisatie
Onmiddellijke en vlugge verzorging is belangrijk
• Snelheid is belangrijk
Denk eraan dat symptomen zich vertraagd kunnen
voordoen
• Oefen de procedure
arts kan hulp bekomen bij alle ISOPA leden
voor eerste hulp
• Raadpleeg een arts
25
Procedures bij noodgevallen
Brand waarbij MDI betrokken is
Volg Uw normale fabrieksprocedure voor
noodgevallen
ƒ
Slaag alarm
ƒ
EVACUEER
ƒ
Enkel getrainde specialisten mogen de brand
bestrijden
ƒ
Zorg voor bescherming tegen MDI emissies
Volg Uw normale fabrieksprocedure voor noodgevallen
26
Hanteren van pas gemaakt schuim op MDI-basis
Risico’s:
ƒ
ƒ
ƒ
Blootstelling aan MDI additieven en antikleefmiddel
Warmte geproduceerd tijdens de reactie
Stof door het zagen
 Draag persoonlijke beschermingsmiddelen
 Goede ventilatie is belangrijk
 Wees U bewust van het risico op brand door
interne oververhitting en dit tot het schuim
afgekoeld is
27
Typische vragen
Wat zou U doen in volgende gevallen ?
ƒ Een isocyanaat pomp die nagekeken is,
staat nog altijd onder druk. Een
technieker krijgt isocyanaat in het
gelaat.
ƒ Een vat met hete MDI barst open in de
fabriek
ƒ Een vat met MDI in een oven begint
lichtjes bol te staan
28
Disclaimer
Deze productbeheerinitiatieven van ISOPA en haar leden ontheffen klanten,
producenten en andere deelnemers aan de bevoorradingsketen niet van hun
plichten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu op de werkplek en hun
wettelijke verplichtingen. In dit opzicht wijzen ISOPA en haar leden elke
aansprakelijkheid af in verband met het gebruik van de geleverde diensten en de
verstrekte bijbehorende informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker
om de juistheid te controleren van de diensten en de bijbehorende informatie
die hij/zij voor eigen risico kan gebruiken.
29