Kłopoty pieniężne Money Worries Jak gospodarować pieniędzmi How to Budget your money

Kłopoty pieniężne
Jak gospodarować pieniędzmi
Money Worries
How to Budget your money
Warto rozważyć następujące opcje:
You may wish to consider some of the following options:
1.
Nie lekceważ istniejącego problemu
Odpowiadaj na wszystkie listy i rachunki.
1.
Don’t ignore the problem
Respond to all letters and bills.
2.
Gospodaruj rozsądnie swoimi pieniędzmi
Ważne jest planowanie. Stwórz budżet, który będzie zawierał:

listę wszystkich dochodów

listę wszystkich wydatków

listę wszystkich sporadycznych wydatków takich, jak Boże Narodzenie,
czy mundurki szkolne.
Aby uniknąć długów, dopilnuj, aby wydatki (łącznie z wydatkami
sporadycznymi) nie przekraczały.Twoich dochodów.
Pamiętaj o wyznaczeniu priorytetów w płaceniu rachunków, np. nie
zaniedbuj płacenia czynszu.
Istnieje broszura wyjaśniająca poszczególne etapy, krok po kroku.
Skontaktuj się z miejscowym biurem w tej sprawie, albo w sprawie,
dalszej pomocy.
2.
Budget your money
Planning is important. You could make yourself a budget which should include:

A list of all your income

A list of all your expenditure

A list of all occasional expenses – i.e. Christmas, school uniforms
To avoid debt try to make sure your expenditure, including occasional
expenses, does not exceed your income.
Remember to prioritise your bills – i.e. Rent payments should not be
missed.
There is a step by step booklet available to guide you through the
different stages. Contact your local office for this or for further
assistance.
3.
Oszczędzaj energię
Oszczędzanie energii zmniejszy rachunki za energię. Zobacz osobną broszurę
“Kłopoty pieniężne - praktyczne porady”, gdzie znajdziesz wskazówki, jak
oszczędzać energię.
3.
Saving energy
Conserving energy will reduce your energy bills. See separate leaflet for eight
top tips on saving energy.
4.
Jeśli masz zatrudnienie
Sprawdź, czy przyznano Ci właściwy kod podatkowy. Jeśli masz niskie
dochody, mogą Ci się należeć świadczenia, takie, jak dodatek do przychodów
dla osób pracujących (Working Tax Credit)
4.
If you are employed
Check your Tax code is correct. If you are on a low income you may be
entitled to more benefit i.e. Working Tax Credit.
5.
Powiększ swoje przychody
Udaj się po poradę do Housing Executive Irlandii Północnej lub do innych
agencji doradczych w sprawie zasiłków, takich jak: dodatek do czynszu
(Housing Benefit), zasiłki z Ubezpieczeń Społecznych (Social Security
Benefits), lub dodatki typu Tax Credit, które mogą Ci się należeć.
5.
Maximising your income
Seek advice from the Northern Ireland Housing Executive or an advice agency
on what other benefits you may be entitled to i.e. Housing Benefit/ Tax Credits/
Social Security Benefits.
6.
Otworzenie konta bankowego
Posiadanie konta w banku lub w oszczędnościowej kasie mieszkaniowej
(building society), pomoże Ci w organizacji budżetu domowego. Na przykład,
możesz otrzymać zniżki od niektórych przedsiębiorstw użyteczności
publicznej, jeśli będziesz płacić rachunki zleceniem stałym (standing order) lub
poleceniem pobrania (direct debit)
Możemy udzielić porady, jak otworzyć podstawowe konto bankowe. Jeśli nie
masz konta, działasz z niekorzyścią dla siebie.
6.
Opening a bank account
Having a bank/building society account can help you organise your household
budget. For example you can receive discounts from some utilities if you pay
by Standing Order/Direct Debit
We will give you advice on how to open a basic bank account. Not having one
can leave you at a disadvantage.
7.
Otworzenie konta oszczędnościowego
Można otworzyć je w banku, w building society lub w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej (credit union).
Wyrobienie w sobie przyzwyczajenia regularnego oszczędzania może pomóc
w wygospodarowaniu pieniędzy na nieprzewidziane okoliczności.
7.
Opening a savings account
This can be with a bank / building society or credit union.
Getting into the habit of putting money into savings regularly can help you
budget for the unexpected.
8.
Pożyczki pieniężne
Nie pożyczaj pieniędzy, żeby opłacić długi. Rozejrzyj się w ofertach przy
ubieganiu się o kredyt i spróbuj uzyskać kredyt bezprocentowy lub o niskim
oprocentowaniu.
Bądź świadomy tego, że jeśli pożyczysz od pożyczkowych domokrążców, to
stopa procentowa będzie bardzo wysoka.
Zawsze zadaj sobie pytanie, czy pożyczka jest konieczna.
8.
Borrowing Money
Don’t borrow money to pay off your debts. When applying for credit, shop
around and try to get interest free or a low rate interest.
Be aware that if you are borrowing from door-step lenders that the interest
rates charged are very high.
Always ask yourself is borrowing necessary.
9.
Ubezpieczenie mieszkaniowe
Informujemy, że Housing Executive nie zajmuje się ubezpieczaniem czyjegoś
mienia. Dane dotyczące domowych polis ubezpieczeniowych o przystępnych
stawkach, można uzyskać w miejscowym biurze.
9.
Household Insurance
You should be aware that the Housing Executive does not insure your
belongings. Details of affordable house insurance policies are available in
your local office.
10.
Planuj z wyprzedzeniem
Jeśli opracowałeś swój budżet, to wiesz, ile pieniędzy potrzebujesz na
najważniejsze wydatki (np. czynsz, żywność i rachunki za energię) i ile
zostanie na zrealizowanie dodatkowych planów, takich, jak zmiana mebli, czy
dywanów.
10.
Plan for the future
If you have worked out a budget, you will know how much money you have for
essential expenses (e.g. rent, food & energy bills) and how much is left for
other plans e.g. replacement of furniture or carpets, for children’s future.
11.
Rodzice
Bycie lub stanie się rodzicem ma wpływ na wiele aspektów życia, nie tylko
pieniądze. Planowanie z wyprzedzeniem jest podstawą radzenia sobie z
finansami w rodzinie.
Urząd Regulacji Rynków Finansowych (Financial Services Authority) wydał
szczegółowy przewodnik, który może pomóc w odpowiedzi na pytania
związane z finansami oraz prawami, jakie posiadają rodzice.
11.
Parents
Being or becoming a parent can affect all aspects of life, not at least money.
Planning ahead is the key to staying on top the family finances.
The Financial Services Authority has a step by step guide which may answer
some of the questions you might have about your finances and your rights as
a parent.
12.
Dziecięcy Fundusz Powierniczy (Child Trust Fund)
Aby zapoczątkować fundusz, rząd przekaże każdemu uprawnionemu dziecku,
urodzonemu w dniu, albo po dniu 1-go września 2002 roku, kupon wart, co
najmniej, £250.
Strona internetowa www.directgov.uk zawiera dalsze informacje na ten temat
oraz informacje jak ubiegać się o świadczenia i jak gospodarować pieniędzmi.
12.
Child Trust Fund
The government will give every eligible child born on or after 1st September
2002 a voucher worth at least £250.00 to start a fund.
www.Directgov.uk has full details of this and has additional information on how
to claim benefits and manage money.
Dalsze informacje o naszych usługach
można otrzymać w miejscowym Housing Executive.
For more information about our service contact your local Housing Executive
Aby otrzymać tę ulotkę w innym formacie,
należy skontaktować się z miejscowym urzędem Housing Executive.
If you need this leaflet in a different format contact your local Housing Executive office
Housing Executive
Northern Ireland
03448 920 900
Energy Agency
02890 240 588
0800 512 012
www.nihe.gov.uk
www.nienergyagency.org
Consumer Credit
Energy Saving Trust
Counselling Service
(Związek Przedsiębiorstw
Oszczędności Energii)
(Doradztwo w sprawach zadłużenia)
0800 138 1111
www.cccs.co.uk
[email protected]
Housing Rights
(Biuro Praw Mieszkaniowych)
02890 245 640
www.housingrights.org.uk
Citizens Advice Bureau
(Biuro Porad Obywatelskich)
02890 231 120
www.citizensadvice.co.uk
[email protected]
www.energysavingtrust.org.uk/
northern-ireland-advice-centre
Inland Revenue
(Urząd Skarbowo-Podatkowy)
www.hmrc.gov.uk
Benefits Enquiry Line
(Infolinia do spraw świadczeń)
0800 882 200
www.jobcentreplus.gov.uk
Financial Services Authority
(Urząd Regulacji Rynków
Finansowych)
08456061234
Advice Northern Ireland
(Doradztwo dla terenu Irlandii
Północnej)
02890 645 919
www.adviceni.net
[email protected]
www.fsa.gov.uk
Omagh Independent Advice
Services
(Niezależny Serwis Doradczy dla
rejonu Omagh)
02882 243 252