Òü Úå &Î [Î, [i¡ ¯àÒü [Î "³Îå} ¯àÒü [š * ³àÚ šàA¡ìJø ³[ošå¹ šøà쮡i¡ ÑHæºÎ

7
Òü´£¡àº, ë³ 18, 2015 Òü} A¡àìº>Kã 30 [> šà>¤à, [>}ì=ïA¡à¤à
eokjOMxg Fyrki
"ì=àA¡š³ W¡à*칺 óå¡i¡ì¤àº
Òü Úå &Î [Î, [i¡ ¯àÒü [Î "³Îå} ¯àÒü [š * ³àÚ šàA¡ìJø
ì=ïƒà} šàl¡ü³ãƒKã
Òü´£¡àº, ë³ 17 @ ët¡àš &ó¡ [Î>à
[Å@ƒå>à =à "[ÎKã 10 ƒKã ëÒïƒå>à
&Î & [ÎKã ÅàĤå}ƒà šåÄà [i¡³ 18
>à Nø硚-4 ë=àA¥¡à JàÒüìƒàv¡ûå¡>à
W¡x[¹¤à "Òà>¤à ëºi¡ "ì=àA¡š³
W¡à*칺 [Î}Ò ë³ì³à[¹ìÚº 7-&
ÎàÒüƒ ë³X *š> óå¡i¡ì¤àº iå¡>¢àì³@i¡
2015 Kã R¡[Î ÅàÄ[J¤à ë³i¡W¡[Å}ƒà
ÒüÚå &Î [Î, ët¡ìÀï [i¡ ¯àÒü [Î, ët¡àš
³Jà íºA¡àÒü "³Îå} ¯àÒü [š *, ët¡àš
ëJà}>à}ìJà} ³àÚ šàA¡ìJø¡ú
R¡[Î ÅàÄ[J¤à "Òà>¤à Nøàl¡ü@ƒƒà
Òü Úå &Î [Î, ët¡ìÀï>à &> Òü &ó¡
&Î &, &ó¡ [Î ëÛ¡[y ³ÚàÒü
íºA¡àÒü¤å ëKຠ4-2 ƒà ³àÚ[=¤à
šãìJø¡ú
ì³i¡W¡ "ƒå ƒ à Òü Úå &Î [Î
³àÚîA¡ƒKã W¡>[J¤à ³àÚ šàA¡šKã
ëKàº[Å} "ƒå, Òüì¤àìt¡à´¬>à ÅàĤ[>
10 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKຠ"³à,
>à*¤>à 24 Ç¡¤à "³Îå} 45 Ç¡¤à
[³[>i¡[Å}ƒà ëKຠ"[> "³Îå}
¹à³à>@ƒ>à 35 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKàº
"³Kà W¡>[Å@ƒå>à šåÄà ëKຠ4
W¡>[J¡ú
&> Òü &ó¡ &Î & [ÎKã
³àÚîA¡ƒKã ë³i¡W¡ "ƒåƒà W¡>[J¤à ëKàº
"ƒå ëÎàÒàÒüº "³Îå} ë¤àÚàÒü>à
³=}[Å;>à 33 Ç¡¤à "³Îå} 37
Ç¡¤à [³[>i¡t¡à W¡>[J¡ú "ƒå¤å ëKàº
W¡>Jø¤à ³tå¡} ë³i¡W¡A¡ã 캳ìÒï[¹¤à
[³[>i¡[Å}ƒà &> Òü &ó¡ &Î &Kã
³àÊ¡¹ &ì=ìºi¡[Å} *A¡ìJø
ì=ïƒà} šàl¡ü³ãƒKã
Òü´£¡àº, ë³ 17 @ &ì=ìº[i¡A¡
&ìÎà[ÎìÚÎ> *ó¡ ³[ošå¹>à [Å@ƒå>à
R¡[Î ³[ošå¹ ëšøÎ Aá¤A¡ã A¡>ó¡ì¹X
ëÒ຃à Ò@ƒv¡û¡à ìKï¯àƒà šà}ì=àv¡û¡å >à
ëºàÒü[Å>[J¤à 36 Ç¡¤à ë>ìѕº
³àÊ¡¹ &ì=ìº[i¡A¡ ëW¡[´šÚ[Xš
2015 ƒà ³[ošå¹Kã ³ã}W¡; šå¹v¡û¡å >à
ëKàÁ¡ 43, [κ®¡¹ 21 "³Îå}
ë¤ø à g 23 šå Ä à 볃º 87
ëºï¹A¡Jø¤à ³àÊ¡¹ &ì=ìºi¡ >åšà
"³Îå} >åšã[Å} *A¡ìJø¡ú
R¡[Î *A¡šKã ë=ï¹³ "ƒåƒà ³àÊ¡¹
&ì=ìºi¡[Å}>à ó¡}ºA¡[J¤à 볃º
"³[ƒ Îà[i¢¡[ó¡ìA¡i¡[Å} ëÚ씂àA¡[J¡ú
ÅàÄì¹àÒü[Å} *A¡šKã ë=ï¹³ "ƒåƒà
&º "[\;, šø[Îìƒ@i¡ &ì=ìº[i¡A¡
&ìÎà[ÎìÚÎ> *ó¡ ³[ošå¹, &³ &
Kà[>, ó¡àl¡ü@ƒ¹ ³àÊ¡¹ &ì=ìº[i¡G
"³Îå} [i¡ 'W¡ ³à[U>à ³=}[Å;>à W¡ãó¡
ëKÊ¡, šø[Îìƒ@i¡ "³Îå} ëKÊ¡ *ó¡ *>¹
*Òü>à Źç¡A¡ Úà[J¡ú
ì=ïƒà} šàl¡ü³ãƒKã
W¡Òã 40 ³JàKã ëA¡ìi¡ìKà[¹ƒà
Òü ´ £¡àº, ë³ 17 @ ³[ošå ¹ Òü´£¡àº [óø¡ ëšøÎA¡ã ¯àÒü γ¹[\;>à
[ƒ®¡ºšì³@i¡ ëÎàÎàÒü[i¡Kã ëњàX¹ "Òà>¤à, "àÒü &Î [i¡ [®¡Kã
³Jàƒà šàl¡ü³ã ë¤à[ƒ *Òü[¹¤à & &³ Aå ¡ ³à[\;>à "[>Ç¡¤à "³Îå }
ƒ[¤Ãl¡ü ë\ Úå "³Îå} &³ &³ [i¡ & šà@ƒ³Kã [Î 'W¡ ºå ì JàÒü ¤ >à
"[>>à Jå;ų¥¹Kà šàl¡ü³ã[Å}Kã "׳ǡ¤à ëšà[\Î> t¡à[J¡ú
*Òü¤à [њƒ AáàÒü³[¤} A¡[´š[i¡Î>
>åšãKã W¡Òã 40 ³=B¡ã ëA¡ìi¡ìKà[¹ƒà
R¡[Î [³>åì=à}ƒà íº¤à &³ &³ [i¡Kã ëšàA¥¡ó¡³Kã ëÎà[>Úà>à "Òà>¤à,
A¡}ºà ¯àºƒà šà}ì=àA¡ìJø¡ú
ëÎi¡[³;ìºà>Kã &Î [¤ì³àºà>à
A¡[´š[i¡Î> "[ÎKã >åšàKã W¡Òã "[>Ç¡¤à "³Îå} ×ìÚº ºà>šà*Kã
40 Kã ³=v¡û¡à íº¤à Nø硚t¡à "³\åKã ì>à[³t¡à ìJà}¤à>t¡à¤³¥à "׳ǡ¤à
®¡àÒüÎ šø[Îìƒ@i¡ ¹t¡> ºå¯à}W¡à>à ëšà[\Î> t¡à[J¡ú W¡Òã 40 ³JàKã
[³[>i¡t¡à ëA¡ ë\³Îì¤àÄà W¡>[J¡ú
"Òà>¤à, "³\å K ã ì\>칺 A¡à}ºåšt¡à Î>ààB¡ã Òü [¤[¤>à>à
R¡[Î ÅàÄ[J¤à "[>Ç¡¤à ë³i¡W¡t¡à ëÎìyû¡i¡[¹ [\; [>ìR¡à´¬à>à "[>Ç¡¤à "Òà>¤à, Òü´£¡àº [i¡ [®¡Kã [¹>à>à
ÞàÒü &ó¡ [Î, ×ÒüA¡š "³Îå} [š ÞàÒü "³Îå} [ššº ìyû¡à[>A¡ºKã Òüì³à>à "[>Ç¡¤à "³Îå} šà@ƒ³Kã [Î 'W¡
[š *, ët¡àš "[>>à ëKຠ1-1 "׳ǡ¤à ëšà[\Î> t¡à[J¡ú
íºìÅ[´¬>à "׳ǡ¤à ëšà[\Î> t¡à[J¡ú
W¡Äƒå>à ì‰à *ÒüìJø¡ú ÞàÒü &ó¡ [ÎKã
ëKຠ"ƒå>à ë³i¡W¡A¡ã 15 Ç¡¤à
[³[>i¡t¡à ιt¡>à W¡>[J "³[ƒ [š ÞàÒü ì=ïƒà} šàl¡³ü ãƒKã
[³[>i¡t¡à ëKຠ"[>, ì¹àÎÄà 20
[š *Kã ëKຠ"ƒå ëA¡ 'W¡ ëÒ´¬>à 54 Òü´£¡àº, ë³ 17 @ ët¡”‚à ëJà}¤àº Ç¡¤à, 32 Ç¡¤à "³Îå} 60 Ç¡¤à
Ç¡¤à [³[>i¡t¡à W¡>[J¡ú
ëÞº[ó¡Ú๠&ìÎà[ÎìÚÎ> ([i¡ ëA¡ [³[>i¡t¡à ëKຠ"׳ "³[ƒ ë\à[À,
ÒìÚ}Kã "Òà>¤à ë³i¡W¡t¡à &³ ƒ[¤Ãl¡ü &), ët¡”à‚ >à [Ŗƒå>à ³³à} =àKã [ƒ>à "³Îå} *ìA¡Äà ³=}[Å;>à 17
"àÒü &ó¡ [Î ët¡”à‚ "³Îå} [Î &ó¡ [Î, 26 t¡K㠚åÄà [i¡³ 18 >à Nø硚-6 ë=àA— Ç¡¤à, 25 Ç¡¤à "³Îå} 53 Ç¡¤à
íÒì¹àA—¡à ÅàĹ¤à ³tå¡}ƒà &> [\ &º, ¡à JàÒüìƒàv¡¡å û>à Aᤠ"[ÎKã ÅàĤå}ƒà [³[>i¡[Å}ƒà ëKຠ"³³³ W¡>[Ŗƒå>à
ëºïì¹´¬³ "³[ƒ ÞàÒü [ƒ &ó¡ [Î, "}=à W¡x[¹¤à [i¡ ëA¡ ƒ[¤Ãl¡ü &, ëyà[ó¡ 2015 šåÄà ëKຠ8 W¡>¤à R¡³[J¡ú
"[>>à "[>Ç¡¤à ë³i¡W¡t¡à ÅàĹK[>¡ú ƒà 7-Ê๠íÒì¹àA—¡à "[>Ç¡¤à ëÎ[ó¡"³ì¹à³ƒà ³àÚ[=ìÒ﹤à &³
W¡}¤à [i¡³ *ÒüìJø¡ú
ÞàÒü [ƒ &Kã ³àÚîA¡ƒKã W¡>[J¤à
R¡[Î ÅàÄ[J¤à "[>Ç¡¤à E¡ài¡¹- ëKàº[Å} "ƒå>à ë¤[>à 24 Ç¡¤à
ëA¡ 'W¡ í³¹à¤à, &> [ƒSå¡, ‹>W¡–ƒøà ó¡àÒüì>º ë³i¡W¡t¡à 7-Êà¹, íÒì¹àA—¡à "³Îå} 58 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKຠ"[>
×Òüì‰à³, ÞàÒü ¤àƒº, &Î ‹>gÚ &³ ÞàÒü [ƒ &, ³àÒü칺J庤å ëKຠ"³[ƒ Îå[ƒ¹>à 36 Ç¡¤à "³Îå} 55
"³Îå} [Îóå¡ [i¡ 'W¡ ì>àì¹ì–ƒøà, ó¡àl¡–ü ƒ¹ 8-4 ƒà Ú೗à W¡à*>à ³àÚ[=¤à šãƒå>à Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKຠ"[> "³Kà
A¡}-óå¡ [A¡A¡ ë¤à[G} Òü[–ƒÚà>à [i¡³ ëÎ[³-ó¡àÒüì>º W¡}¤à R¡³[J¡ú
W¡>[Ŗƒå>à šåÄà ëKຠ4 W¡>[J¡ú
ë³ì>\¹, l¡à: 'W¡ ë¹àì³>, ë¤ÃA¡ ë¤Âi¡
iå¡>¢à쳖i¡ "[ÎKã ÒìÚ} "׳ǡ¤à
ÅàÄ[J¤à ë³i¡W¡ "ƒåƒà 7-Êà¹Kã
=àƒ¢ [ƒNøã>à [i¡³ ëA¡àW¡ "³[ƒ & [š>tå¡ ³àÚîA¡ƒKã W¡>[J¤à ³àÚ šàA¡šKã E¡ài¡¹-ó¡àÒüì>º ë³i¡W¡t¡à ë\ &ó¡ [Î,
냤ã &[Îìʖi¡ [i¡ ìA¡àW¡ *Òü>à Źç¡A¡ ëKàº[Å} "ƒå, ë¹à[¤XÄà ë³i¡W¡ ët¡”‚à "³Îå} ëÎà>à[ºA¡à, šåî¹ì¹à´¬à
Úà[¹¡ú ³[ošå¹Kã [i¡³ "[Î>à =à "[ÎKã ëÒï¹A¡šà 6 Ç¡¤à "³Îå} 31 Ç¡¤à "[>>à ÅàĹK[>¡ú
19 ƒà Òü´£¡àº =àìƒàAáK[>¡ú [ºÊ "[΃à IN THE COURT OF SUB-DEPUTY COLLECTOR, HEIROK
Úà*[¹¤à ÅàÄì¹àÒü[Å}>à =à "[ÎKã
Mutation Case No. 140//SDC/HRK/Dt.14/5/2015
18 Kã >å}[=º šå} 2 t¡à¤à ³t¡³ƒà [>l¡ü Laishram Sabitri Devi, W/o (L) Laishram Kaku singh of
A¡}-óå¡ &–ƒ [A¡A¡ ë¤à[G} ÑHæº, Keishamthong Laishram Leikai.
. . .Petitioner
[>}ì=ïìJà}ƒà [¹ìšài¡¢ ët¡ï¹Kƒ¤[>
-VrsKaku Singh S/o (L) Angojao Singh of
ÒàÚ>à & &³ ëA¡ [¤ ÚåK㠚ø[Î샖i¡Kã Late.Laishram
Keishamthong Laishram Leikai.
ìW¡ì¹àº "³>à ëó¡à}ìƒà¹[Aáú
. . . O.P.Party
ëA¡ >¤[A¡ìÎ๠ë³ì³à[¹ìÚº óå¡i¡ì¤àº
ëšÃÚà¹[Å}>à ëÅàxƒå>à íº[¹¤à
ëKàº[Å} "ƒå ¤ å Òì@ƒàA¡šà
R¡³[Jƒ¤>à Òü Úå &Î [ÎKã ³Jåv¡à
ëKຠ4-2 ƒà ³àÚ[=ìÒï[J¡ú
R¡[Î ÅàÄ[J¤à "[>Ç¡¤à Nøàl¡ü@ƒƒà
[i¡ ¯àÒü [Î, ët¡àš ³Jà íºA¡àÒü>à ë¤ÃA¡
Òài¢¡, ëÎìA¡@ƒ &³ "๤å ëKຠ102 ƒà Úà³¥à W¡à*>à ³àÚ[=¤à šãìJø¡ú
[i¡ ¯àÒü [ÎKã ³àÚîA¡ƒKã ë³i¡W¡
"ƒåƒà W¡>[J¤à ëKàº[Å} "ƒå, [¹G>à
ë³i¡W¡ ëÒï¹A¡šà "[>Ç¡¤à "³Îå} 21
Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKຠ"[>, "¤å}>à 3
Ç¡¤à "³Îå} 12 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKàº
"[>, ëÒì¹à[\; "³Îå} Kà[Þê¡>à
ÅàĤKã 6 Ç¡¤à "³Îå} 10 Ç¡¤à
[³[>i¡t¡à ëKຠ"³³³ W¡@ƒå>à ëKàº
³[Å} 6 Ç¡[J¡ú ³Jà t¡à>à ëÎà³à@ƒà>à
ëÒìyA¡ ëKàºKà ëºàÚ>>à ìKຠ³[¹
ÅàĤKã 26 Ç¡¤à, 32 Ç¡¤à, 33
Ç¡¤à "³Îå} 43 Ç¡¤à [³[>i¡[Å}ƒà
W¡@ƒå>à šåÄà ëKຠ³[Å} 10 Ç¡[J¡ú
ì¤ÃA¡ Òài¢¡A¡ã ³àÚîA¡ƒKã ë³i¡W¡ "ƒåƒà
W¡>[J¤à ëKຠ"ƒå>à ëA¡[³*Äà 17
Ç¡¤à [³[>i¡ "³Îå} 44 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à
ƒàKàÒü>à W¡>[J¡ú
R¡[Î ÅàÄ[J¤à "ì¹àÒü ¤à
"׳ǡ¤à Nøàl¡ü@ƒƒà ¯àÒü [š *, ët¡àš
ëJà}>à}ìJà}>à ʡ๠Aá¤, ë³àÒü¹à}
A¡´šå¤å ëKຠ2-1 ƒà ³àÚ[=¤à
šã[J¡ú
ì³i¡W¡ "ƒå ƒ à ¯àÒü [š *Kã
³àÚîA¡ƒKã \à[³¹>à ë³i¡W¡ ëÒï¹A¡šà
5 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKຠ"³à "³Îå}
ë¹à[A¡>à 44 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKàº
"³Kà W¡>[Å@ƒå>à šåÄà ëKຠ"[>
W¡>[J¡ú "³ì¹à³ƒà ³àÚ[=ìÒ﹤à Ê¡à¹
Aá¤A¡ã ³àÚîA¡ƒKã ë³i¡W¡ "ƒåƒà
W¡>[J¤à "³v¡à R¡àÒü¹¤à ëKຠ"ƒå
ë\à>ÎÄà 6 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à W¡>[J¡ú
iå¡>¢àì³@i¡ "[ÎKã ÒìÚ}Kã "Òà>¤à
Nøàl¡ü@ƒà ë\ &> [®¡, ÚàÒü¹ºšà;
"³Îå } 1994, ¯àîT "[>>à
ÅàĹ¤à ³tå¡} "[>Ç¡¤à Nøàl¡ü@ƒƒà
ët¡àš &ó¡ [Î "³Îå} ¯àÒü [ƒ [Î &º,
šå}ìƒà}¤³ "[>>à ÅàĹK[>¡ú
Òü´£¡àº, ì³ 17 @ ëÞÊ>¢ šà씂àÒü[¤
Aᤠ(ƒ[¤Ãl¡ü [š [Î), "}=à>à [Ŗƒå>à
Aᤠ"[ÎKã ÅàĤå}ƒà =à "[ÎKã 10
ƒKã ëÒïƒå>à šåÄà [i¡³ 16 >à Nø硚-4
ë=àA—¡à JàÒüìƒàv¡û¡å >à W¡x[¹¤à 2 Ç¡¤à
ëºi¡ ëA¡ >¤[A¡ìÎ๠ë³ì³à[¹ìÚº
óå¡i¡ì¤àº iå¡>¢à쳖i¡ 2015 Kã R¡[Î
ÅàÄ[J¤à "Òà>¤à ë³i¡W¡t¡à [š & &º
[Î, ëšàÒüì¹ï ëJà}[\º>à ÞàÒü [¤
"àÒü [Î, ¤àì³àº íºA¡àÒü¤å ëKຠ20 ƒà ³àÚ[=¤à šãìJø¡ú ë³i¡W¡ "[΃à [š
& &º [ÎKã ³àÚ šàA¡šKã ëKàº
"[> "ƒå, 56 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëA¡
ë¤à[¤ [Î}Ò "³Îå } 60 Ç¡¤à
3-0 ƒà ³àÚ[=ìÒï[J¡ú
R¡[Î "[>Ç¡¤à Nøàl¡ü–ƒƒà ÅàÄ[J¤à
ëΖi¡ [š Òü &Î, =à}–ƒ>à ëʖƒƒ¢
ë¹à¤ài¢¡ ÒàÚ¹ ëÎìA¡–ƒ[¹ ÑH溤å
ìKຠ6-0 ƒà Ú೗à W¡à*>à ³àÚ[=¤à
šã[J¡ú
ÅàÄ[J¤à ë³i¡W¡ "ƒåƒà ëΖi¡ [š Òü
&ÎA¡ã ³àÚîA¡ƒKã ³àÚ šàA¡šKã
ëKàº[Å} "ƒå, ëÒ[yA¡ ëKàºKà
ëºàÚ>>à ìKຠ³[¹ ÅàĤKã 11
Ç¡¤à, 23 Ç¡¤à, 38 Ç¡¤à "³Îå}
50 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à W¡>[J¡ú ³Jà t¡à>à
& ëš[¹Î "³Îå} ÞàÒü [¤ìÎà>à
³=}[Å;>à 41 Ťà "³Îå} 42
Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKຠ"³³³ W¡–ƒå>à
ìΖi¡ [š Òü &ÎA¡ã "šå>¤à ëKàº
³[Å} 6 Ç¡[J¡ú "ƒå¤å ìʖƒƒ¢ ë¹à¤ài¢¡
ÒàÚ¹ ëÎìA¡–ƒ[¹ ÑHº
æ Kã ³àÚîA¡ƒKã
ë³i¡W¡ "ƒåƒà ëKຠ"³v¡à W¡>¤à
R¡³[Jƒ¤>à ëΖi¡ [š Òü &Î>à ëKàº
6-0 ƒà Ú೗à W¡à*>à ³àÚ[=¤à šã[J¡ú
R¡[Î ÅàÄKƒ¤à "ì¹àÒü ¤ à
ë³i¡W¡t¡à ëšàº Ê๠š[¤ÃA¡ ÑHæº,
šà;ìÅàÒü "³[ƒ ÒüKº, R¡à[¹Úà>
"[>>à ÅàÄKƒ¤à ë³i¡W¡t¡à ëšàº
Ê๠š[¤ÃA¡ ÑHº
æ ºàv¡û¡¤ƒKã ÒüKº>à
ÞàA¡¢ *®¡¹ ó¡}ìJø¡ú
W¡x[¹¤à iå¡>¢à쳖i¡ "[ÎKã Źç¡A¡
"³à *Òü>à R¡[Î šà}ì=àA¡[J¤à
>åšàKã ³¹àì=à> º³ì\ºƒà ìNøÎ
IN THE COURT OF THE SUB-DEPUTY COLLECTOR,
OINAM : MANIPUR
Mutation Case No. 218 of 2015
Shri Nongthombam Sanatomba Singh, S/o (L) N. Ningthemjao
Singh of Oinam.
. . .Petitioner
-Vrs1) (L) Nongthombam Amutombi Singh, S/o (L) Haojou Singh of
Oinam, 2) -do- Ranjit Singh, S/o(L) Ningthemjao Singh of -do-.
. . . O.P
[i¡ ëA¡ ƒ[¤Ãl¡ü & ìyà[ó¡
³[ošå¹ [i¡³ Òü´£¡àº =àìƒàAáK[>
Òü´£¡àº, ì³ 17 @ =à "[ÎKã 22 ƒKã
24 ó¡à*¤à [>l¡ü [ƒ[Àƒà
šà}ì=àB¡ìƒï[¹¤à 12 Ç¡¤à ë>ìѕº
A¡}-óå¡ ëW¡[´šÚ[Xš 2015 ƒà Źç¡A¡
Úà¹ç ¡ Kìƒï[¹¤à ³[ošå ¹ [i¡³Kã
ó¡àÒüì>º [ºÊ *º ³[ošå¹ A¡}-óå¡
¤øƒ¹×ƒ Úå[>Ú> (& &³ ìA¡ [¤ Úå) >à
ºà*ì=àA¡ìJø¡ú
[ºÊ "[΃à [i¡ Î>àì=àÒü¤ã 냤ã,
&Î ëÎà[>Úà 냤ã, Aå¡ìgÅ«[¹ 냤ã &>
Å[³¢ºà 냤ã, &> >>à* 냤ã, &º
[¹W¡ &A¡àƒ[³, [ÒÚà}º³Kã &³ Jàî¤ìÅàÒüKã "\àƒ¢ &ºà³>à 10 [šøÚà 냤ã, &> ìÎà[>Úà 냤ã, 'W¡
R¡à씂àÒü 냤ã, &> ³à캳R¡à>¤à
Î>àì=àÒü>à "Òà>¤à, [i¡ "àÒü &³ Òü Ç¡¤à ëšà[\Î> t¡àìJø¡ú
&Î, l¡ü[W¡ÞàKã [i¡ 'W¡ í³¹à¤>à
>åšã³W¡àKã ëA¡ìi¡ìKà[¹ƒà Úå [\ í³ît¡, [i¡ 'W¡ ë¤à[¤W¡à–ƒ, &Î 'W¡
"[>Ç¡¤à "³Îå} &Î šå[X¤à>à [Î &Î, "Þà} Jåì>ïKã [i¡ ¹[ÎÚà>à ë\ì³àW¡à–ƒ, ƒ[¤Ãl¡üÎì”zàÎ, [i¡ ëÒ³Î>,
"׳ǡ¤à ëšà[\Î> t¡àìJø¡ú &³ &³ "Òà>¤à, &º &³ &Î, ëšï¹à[¤Kã
&Î, ëšï¹à[¤Kã &> γ¹[\;>à 4 'W¡ ¤åì³Å«[¹>à "[>Ç¡¤à, [Ò³Kã
Ç¡¤à "³Îå} &º [š &Î, ë³àÒü¹à} ëA¡ 'W¡ ë=àÒü>à "׳ǡ¤à, [Ò³Kã Òü´£¡àº, ì³ 17 @ *º ³[ošå¹
Jåì>ïKã &Î ëƒ[¤ÎÄà 5 Ç¡¤à, &º [ƒšà³àºà>à 4 Ç¡¤à "³Îå} [i¡ &ì³W¡¹ ë¤à[G} &ìÎà[ÎìÚÎ>
[Ò³Kã &º ët¡àìº>ìJà´¬>à 6 Ç¡¤à, "àÒü &³ Òü &Î, l¡ü[W¡ÞàKã ÞàÒü (³à¤à)>à [Ŗƒå>à >åšà "³Îå} >åšãKã
ëΖi¡ &씂à[>, W¡ã}î³ì¹à}Kã [®¡ t¡à[>Úà>à 5 Ç¡¤à ëšà[\Î> t¡à[J¡ú *Òü ¤ à ìÊi¡ ëºì®¡º ë¤à[G}
"쮡àÒü[> šà*>à 7 Ç¡¤à, ÑHæº ³¹àì=à> ë¹Î "[Î >촬຃Kã ëW¡[´šÚ[Xš 2015 W¡Òã "[ÎKã \å>
"[γB¡ã [i¡ 'W¡ ë>ºÎÄà 8 Ç¡¤à, Êà¹[i¡} ëšàÒü–i¡ *Òü¹Kà [i¡ 'W¡ 2 ƒKã 7 ó¡à*¤à Jå³> º´šàA¡
A¡à[e¡ &A¡àƒ[³Kã 'W¡ ë¤ìS¡àA—¡à 9 [¤¹W¡–ƒøà [Î}Ò óå¡i¡ì¤àº &A¡àƒ[³Kã ë¤à[G} ìÊ[ƒÚ³ƒà šà}ì=àAáK[>¡ú
Ç¡¤à "³Îå å } ë\ &³ Úå , Nøàl¡ü–ƒƒà º³=å}ó¡³ *Òü[J¡ú
ìW¡[´šÚ[Xš "[Îƒà ³ÅàÄà
"[ÎKã ëA¡ìi¡ìKà[¹ Jå [ ƒ}³A¡
FkxGvjg/*šì¹Î> ët¡ïƒ>à ó¡Ò>¤ã¤Kã =àK;W¡[¹ Úà*K[>¡ú ëšøàìњCÎt¡à šã[¹¤à
'Kã ÒA¡W¡à}ƒà ³t¡³ Aå¡Òü>à >å}Å}>à ³¹³ *Òüƒå>à # t¡à¤à, Þàë¹àº Jå [ ƒ}³A¡ [ƒ[Êö C
[W¡A¡šà, ëšà´¬ à "ƒå &³ [®¡ A¡Úà³å [ „> óå ¡ ø ³ Úå ³ (# &ìÎà[ÎìÚÎ>[Å}>à ³ìJàÚ
8575814720/8413870027), ³Úà} Òü´£¡àº ëA¡àe¡àA¡ ¤\ใà
³ìJàÚKã ë¤àG¹[Å}Kã [ºÊ
íº¤à šàÒüºKã ºàìÚ}¤à *c¡à "[΃à W¡vå¡>à ºàìÚ}\¹ç¡¤ƒKã ' šãJ;ºA¡šà ³t¡³ƒà R¡àA—¡à W¡;A¡ƒ¤[>¡ú
³[ošå¹ šøà쮡i¡ ÑHæºÎ ìњài¢¡Î [³i¡ 2015
ì=ïƒà} šàl¡ü³ãƒKã
Òü´£¡àº, ì³ 17 @ *º ³[ošå¹
ë¹ìA¡àK>àÒü Î šø à Òü ì ®¡i¡ ÑH æ º Î
ëÞº[ó¡Ú๠&ìÎà[ÎìÚÎ> (& &³
"๠[š &Î ƒ[¤Ãl¡ü &), Òü´£¡àº>à [Ŗ
ƒå>à =à "[ÎKã ¡12 ƒKã ëÒïƒå>à [i¡
'W¡ [¤¹W¡–ƒøà [Î}Ò óå¡i¡ì¤àº,
&A¡àƒ[³, ët¡ï¤å}ìJàA¡, šà;ìÅàÒü
Òü´£¡àº ëÞÊt¡à W¡x[¹¤à *º ³[ošå¹
šøàÒü쮡; ÑHº
æ Î ìњài¢¡Î [³i¡ 2015
Kã R¡[Î ÅàÄ[J¤à ët¡àR¡à>ìt¡àR¡à>¤à ë³i¡W¡[Å}ƒà Úå &³ &
íÒR¡à}, ìΖi¡ [š Òü &Î =à}–ƒ
"³Îå } Òü K º R¡à[¹Úà> ³àÚ
šàA¡ìJø¡ú
R¡[Î ÅàÄ[J¤à "Òà>¤à ë³i¡W¡t¡à
Úå &³ &, íÒR¡à}>à [i¡ "àÒü &³ Òü
&Î, l¡ü [ W¡Þà¤å ëKຠ3-0 ƒà
³àÚ[=¤à šãìJø¡ú
ì³i¡W¡ "ƒå ƒ à Úå &³ &Kã
³àÚîA¡ƒKã W¡>[J¤à ³àÚ šàA¡šKã
ëKàº[Å} "ƒå, &Î >à*¤à, ëA¡ 'W¡
Î>à³W¡à "³Îå} ëA¡ 'W¡ ÚàÒüó¡¤>à
³=}[Å;>à ëKຠ"³³³ ÅàĤKã
11 Ç¡¤à, 22 Ç¡¤à "³Îå} 28 Ç¡¤à
[³[>i¡[Å}ƒà W¡>[J¡ú "ƒå¤å [i¡ "àÒü
&³ Òü &ÎA¡ã ³àÚîA¡ƒKã ëKàº[Å}
"ƒå¤å ë³i¡W¡A¡ã "[š¤à ³t¡³ ëºàÒü¤à
ó¡à*¤ƒà ëKຠ"³v¡à Ò얃àA¡šà
R¡³[Jƒ¤>à Úå &³ &Kã ³Jåv¡à ëKàº
šàl¡ü³ã[Å}Kã [њƒ
AáàÒü³[¤} A¡[´š[i¡Î> šà}ì=àA¡ìJø
ë¤à[G} ëW¡[´šÚ[Xš
šà}ì=àAáK[>
³¹ã íº>¤à *ì=à[¹[i¡ƒKã ëºï¤à
ëÒï[\A¡ ³šåKã ë=ï\຃Kã ³šå} ó¡à>à ó¡ì¹¡ú ³¹³ "ƒå>à *c¡à¤å =àK;W¡[¹¡ú
=àK;W¡[¹¤à@ Kshetrimayum Chandra Singh
NT/61311/18(May)
Bashikhong Wangkhei Loumanbi Leikai
DAWN TUTORIAL CUM
BOYS' HOSTEL, GHARI AWANG LEIKAI, IMPHAL WEST
ADMISSION IS GOING ON
Class : IX, X Foundation Course (BOSEM)
Class : XI Sc, XII Sc. Foundation Course (COHSEM/CBSE)
AND
SPECIAL CLASS FOR XII Sc.
STUDENTS APPEARING IMPROVEMENT EXAMINATION 2015 (Seat are Limited)
N.B.: 25 % concession for son/daughter of widows,
Contact: 9862851548
5 a.m. - 8 a.m.
NT/64782/14-18(May)
4 p.m. - 6 p.m.
wkBclM/ ³åtå¡¡³
ÅàîKK㠚àl¡üì\º
ºà[Aá¤à t¡à} 02-06-2015
Òü}, ÒüR¡àKã 15 [> šà>¤à (šå[o¢³à)
íºšàA¡ìšàA¡šà >å[³; "[΃à ë=ï¤àº
t¡à¤à ³å t å ¡ ³Kã Òü ¤ å ì ‹ï-Òü ì ¤ìÞê ¡ ïKã
íÒA¡;-îºA¡; t¡´¬à "³[ƒ W¡àA¡ìºà>
A¡;šà >å[³; ë=àìAá¡ú ³¹³ "[Î>à
">A¡šƒà "³[ƒ "¹àكà íº¤à
ÅàîKW¡à šå³—³A—¡à ³t¡³ W¡à>à Źç¡A¡
Úà¤ã¹>¤à šàl¡üì\g[¹ú
šàl¡üì\g[¹¤à @ ³åt塳 "ìšàA¡šà
A¡[´¶[i¡
[A¡Úà³ [Îó¡àÒü, ë=ï¤àº
ë¤àG¹[Å}Kã &\ šøç¡®¡ Îà[i¢¡[ó¡ìA¡i¡
([¹[ƒ} Îà[i¢¡[ó¡ìA¡i¡), ëƒà[³>àÒüº
Îà[i¢¡[ó¡ìA¡i¡ >yKà ë¹[Îìƒ[XìÚº
Îà[i¡[¢ ó¡ìA¡i¡ &[”| ëó¡à³¢ Τ[³; ët¡ï¤à
³t¡³ƒà Úà*Ò>Kƒ¤[>¡ú [>Ú³[Å}
"[Î R¡àv¡¡û >à &[”| ëó¡à³ šã[ÅÀA¡šà
ë¤àG¹[Å} ëšøàìњCÎt¡à šã[¹¤à
Þàë¹àºKã ³tå¡} ÒüÄà ëW¡[´šÚ[Xš
"[΃Kã t¡à씂àA¡šà ÚàÒü¡ú ÒàÚ[¹¤à
"[γA¡ &[ó¡[ºìÚ; ët¡ï¹¤à
&ìÎà[ÎìÚÎ>[Å}ƒÎå W¡;>K[> ÒàÚ>à
³à¤àKã ìW¡ì¹àº "³>à ÒàÚ[¹¡ú
³ãó¡³ šà}ì=àA¡ìJø
D.PC. Face Candidate,
Aided Elementary School's
Teachers Association Kã *Òü¤à
³ãó¡³ "³à R¡[Î šà}ì=àA¡ìJø ¡ ú
ëºàÚ>>à ëÒï[\A¡ ÒàÚìƒàv¡û ¡ >à
íº[¹¤à D.P.C. Result "[Î
"=夃à ÒàÚìƒàA¡šã>¤à ³¹ã íº>¤à
Authority ƒà ÒàÚ\¤à ÒàÚ>à
Úà>[J¤Kà ëºàÚ>>à ºà[Aá¤à t¡à} 76-2015 Òü}ƒà "šå>¤à ³ãó¡³ "³à
"³åA¡ ÒÄà šà}ì=àA¡šà ÒàÚ>Îå ³;
"³v¡à *Òü>à 뺚—ì¹ú
D.P.C. Face Candidate
Secretary.
NT/64840/18(May)
N O T I C E
Heirok, 14/5/2015
Under Section 46(3) of MLR & LR Act 1960 Kã ³tå¡} ÒüÄà ³¹ã
íº>¤à ³ã*Òü[Å}ƒà JR¡Ò[À ³ƒå[ƒ ë=ï¤àº t¡Ò[ź Heirok Village No. 131,
Kandabi, Patta No. 34 (N) C.S. Dag No. 136 Kã "šå>¤à &[¹Úà
.4580 ëÒv¡û¡¹ W¡à*¤à ÒüìTຠ"[ÎKã Pattadar Shri Laishram Kaku
Singh "[Î ³õ: *ÒüìJø¡ú "ƒå>à ÒàÚ[¹¤à šàjàƒà¹ "[ÎKã ëºàÚ>¤ã Shrimati
Laishram Ongbi Sabitri Devi "[Î>à ëÒï>¤ã ³tå¡} ÒüÄà ³ÒàB¡ã ³[³}ƒà
º³ "[ÎKã ³šå *Òü>à >à³à šà>[¤ì¹à Òàڃå>à ëA¡ài¢¡ "[΃à ëW¡ =à¹ìAá¡ú ³¹³
"[Î>à šàl¡ü ëW¡ "[Î>à ëó¡à}¤à >å[³v¡Kã 7 (t¡ì¹;) [> ó¡à*¤Kã ³>å}ƒà "Òü¤à
ëW¡Kà ëºàÚ>>à ÒüìTຠ"[ÎKà ³¹ã íº>¤à ³ã*Òü[Å}>à ³=v¡û¡à š>[Jø¤à ëA¡ài¢¡
"[΃à *¤ì\G> ët¡ï¤ã¹>¤à JR¡Ò[À¡ú >y¤[ƒ ëA¡ài¢¡A¡ã ëÒï>¤ã ³tå¡} ÒüÄà ëA¡Î
³Jà W¡xJøK[>¡ú ³tå¡} t¡à¤à "àš[t¡ ìA¡ài¢¡ "[Î>à ëºï\ì¹àÒü¡ú
NT/64841/18(May)
Sd/-Sub-Deputy Collector,
Heirok
Fqdsg wkB/JOB VACANCY
Regd. No.14/06/21/02605/Micro Part (II)/2013 Govt. of Manipur.
1. ARMY RECRUITMENT (For April 2015 Manipur) Providing
Special Guideline for 100% success on PHYSICAL, MEDICAL,
WRITTEN TEST
Qlf : VIII - Above , Category : G.D. Technical,
Trademan
Sl. Post
Qlfn.
VAC Salary
BANKING: Manager, Asst. Manager, Sitting XII-Master 50 15,000 - 25,000
Staff, Loan Officer Insurance staff, RM etc. (Any stream)
3 AIRPORT : Cabin Crew, flight Attendent, VIII - above 65 8000 - 45,000
Ground Staff, Air Ticketing, Loader and Cleaner
4. MISC : Receptionist, Office Asst. Marketing VIII - above 48 4,800 - above
Executive, Driver, Security, Supervisor etc.
5. IT STAFF (Cyber Expert) : Qlf - XII above , Salary : 25,000 - above
Govt. Sector :- Ministry of Defence, Income Tax Dept., CBI, Aviation etc.
Pvt. Sector : Banks, Infosys, Telecom, Aviation, Utility etc.
(TRAINING WILL BE PROVIDED POR FRESHER)
* Earn Extra Income up to Rs. 15,000 p.m. (For student, Housewife, Employee, Unemployee etc).
. Submission :- 21/04/2015
Last
Interview : 22/04/2015
ELITE ENTREPRENURS.
# 8258085799
Keishamthong Moirangningthou Leirak Near Pizza D Cafe
# 8131885490
2.
NT/B/12,13,14,16,17,18,19,20,21(April)
# 9774903548,
9615617876,857536224
NT/64839/18(May)
N O T I C E
Oinam, the 13th May.2015
Under Section 46(3) of MLR & LR Act 1960
Kã ³tå¡} ÒüÄà ³¹ã
íº>¤à ³ã*Òü[Å}ƒà JR¡Ò[À ³ƒå[ƒ Jåº >´¬¹ 30-*Òü>à³K㠚àjà >}: 679
("ì>ï¤à) ƒàK >}: 1052 &[¹Úà &A¡¹ 0.42 W¡à*¤à ÒüìTຠ"[ÎK㠚àjàƒà¹
>}:1 "[Î ³õ: *ÒüìJø ³¹³ "[Î>à ƒ}A¡à[¹>à ³õ: šàjàƒà¹Kã º³Kã Źç¡v¡û¡Kã
³ÚàÒü =}¤ƒà &A¡¹ 0.14 Kã º³ "[Î ³[³}ƒà >à³à šà>[¤ì¹à Òàڃå>à l¡üv¡û¡à
ëA¡ài¢¡ "[Îƒà ƒ¹JàÊ¡ "³à =à¹ìAá¡ú ³¹³ "[Î>à º³ "[ÎKà ³¹ã íº>¤à
³ã*Òü[Å}>à ëÚ;[>}¤à íº¹¤[ƒ šàl¡ü ëW¡ "[Î>à ëó¡à}¤à >å[³v¡K㠚à¹Kà >å[³;
7 (t¡ì¹;) [> ó¡à*¤Kã ³>å}ƒà "Òü¤à ëW¡ì¹àº>à l¡üv¡û¡à ëA¡ài¢¡ "[Îƒà ƒ¹JàÊ¡
=à¹AáKà ëÚ;[š¹¤à ÚàK[>¡ú ³[ÎKã ³tå¡}ƒà ºàA¡šà ÞàA¡; ëA¡ài¢¡ "[Î>à
ëºï\ì¹àÒü, ëA¡ài¢¡A¡ã ëÒï>¤ã ³tå¡} ÒüÄà ³Jà W¡xJøK[>¡ú
MODE OF ADMISSION : THROUGH SCREENING TEST
LAST DATE OF FORM ISSUE AND SUBMISSION ON 20/05/2015
Admission Procedure : Admission Form and Prospectus will be available from
16th May, 2015 during school office hour(10 a.m. to 3 p.m.). Please bring the
downloaded marksheet while collecting the prospectus & the application form.
Eligibility Criteria : At least 55% marks in aggregate in the HSLC Examination.
Sd/-Sub-Deputy Collector,
Oinam
NT/64832/18(May)
ADMISSION OPENS FOR - 2015
XI SCIENCE
XI ARTS
XI COMMERCE
* Issue of Admission forms
* Last date of receipt of filled up forms
est through councelling
* Selection TTest
FACILITIES
op 25 students in HSLC 2015
* TTop
- From 16th May
May,, 2015
May,, 2015
- 29th May
- Selection test through
counselling.
Exempt
Exemptiion of
- Admission fee
- Tuition fee
- Bus fee (Day Scholar)
- Boarding fee (Boarders)
- Uniform fee and
- Coaching fee
9% and its equivalent - Examption of Admission fee+half
85-89%
* 85-8
tution fees
+1Set of Uniform
fees+1Set
* 81-84% and its equivalent - Exemption of Admission fee+1 set of
Uniform Fee
* 75-80% and its equivalent - Exemption of Half Admission fee+1
month TTuition
uition Fees
* 50% concession in Admission Fee in Class-XI Science/XI Arts and XI
Commerce for TOLIANS.
NT/BM/17ti23
TEMPLE OF LEARNING (TOL),
CANCHIPUR
NT/664830/17,18,19(May)
ADMISSION OPEN FOR CLASS XI (Sc.) 2015
DIRECT ADMISSION & BENIFITS
1st to 25th Rank Holder in HSLC 2015 : Benefits : * Scholarship with Direct &
Free Admission Fee for Class XI & XII * Free Tuition Fees for Class XI & XII * Free Coaching
Classes at COMET Keishampat for Foundation Course * Free Coaching Classes at
COMET Keishampat for Medical/Engg. Course * Free Uniform * Free Bus Service *
Reference Book Grant * Free Home Tuition Classes by selective COMET Teachers.
85% and above but not among the top 25 in HSLC 2015 :
Benefits : * Direct and Free Admission Fee * Free Tuition Fees * Special Coaching
targeting PMT/IIT/Agri. & General Science Courses at COMET
Keishampat * Free Bus Service * Free Uniform * Reference Book Grant.
80% in HSLC 2015 and above :
Benefits : * Direct and Free Admission Fees * Free Tuition Fees * Reference Book
Grant
1st to 3rd Position in Entrance Test 2015 :
Benefits : * Free Admission Fee for Class XI
N.B. FOR STUDENTS SECURING 80% AND ABOVE BUT NOT AMONG TOP 25
RANK IN HSLC 2015
1. Admission will be based on First Come First Serve Basis only after proper
Counseling (Seats are Limited)
2. In order to avail the benefits given above in Class - XII, students have to maintain 75%
aggregate marks in the final Council Class XI Examination without practical Marks.
Sd/- Principal,
The School Office will remain open on Sunday( 17.05.2015)
COMET SCHOOL