7 ëA¡ >¤[A¡ìÎ๠ë³ì³à[¹ìÚº óå¡i¡ì¤àº 4 Ç¡¤à ë=à}\å ëA¡–ƒøà ëK³Î 2015

Òü´£¡àº, ë³ 17, 2015 Òü} A¡àìº>Kã 29 [> šà>¤à, ë>à}³àÒü[\}
eokjOMxg Fyrki
"ì=àA¡š³ W¡à*칺 óå¡i¡ì¤àº
ÞàÒü [ƒ [Î &º "³Îå} &Î 'W¡ [Î ³àÚ šàA¡ìJø
ì=ïƒà} šàl¡ü³ãƒKã
Òü´£¡àº, ë³ 16 @ ët¡àš &ó¡ [Î>à
[Ŗƒå>à =à "[ÎKã 10 ƒKã ëÒïƒå>à
&Î & [Î Nøàl¡ü–ƒƒà šåÄà [i¡³ 18 >à
Nø硚-4 ë=àA—¡à JàÒüìƒàv¡û¡å >à W¡x[¹¤à
ó¡àÊ¢ ëºi¡ "ì=àA¡š³ W¡à*칺 [Î}Ò
ë³ì³à[¹ìÚº 7 &-ÎàÒüƒ ë³X *š>
óå¡i¡ì¤àº iå¡>¢à쳖i¡ 2015 Kã R¡[Î
ÅàÄ[J¤à ë³i¡W¡[Å}ƒà ÞàÒü [ƒ [Î &º,
šå}ìƒà}¤³ "³Îå} &Î 'W¡ [Î,
ë>à}ìšàA¡ Åìg>¤³ ³àÚ šàA¡ìJø¡ú
R¡[Î ÅàÄ[J¤à "Òà>¤à Nøàl¡ü–ƒƒà
ÞàÒü [ƒ [Î &º, šå}ìƒà}¤³>à ÞàÒü *
[Î, >Òà¹ç¡ššå Ú೗à W¡à*>à ìKຠ92 ƒà ³àÚ[=¤à šãìJø¡ú
ì³i¡W¡ "ƒåƒà ÞàÒü [ƒ [Î &ºKã
³àÚîA¡ƒK㠤Δz>à ³ÒàB¡ã [i¡³Kã
ëKຠ&A¡àl¡ü–i¡ Òà}¤Kà ëºàÚ>>à
ëKຠ³R¡à 7 Ç¡¤à, 11 Ç¡¤à, 24
Ç¡¤à, 26 Ç¡¤à "³Îå} 40 Ç¡¤à
[³[>i¡t¡à W¡>[J ¡ú ³Jà t¡à>à ÞàÒü [ƒ [Î
&ºKã ³àÚîA¡ƒKã Þà;ÎÄà 34 Ç¡¤à
[³[>i¡t¡à ëKຠ"³à "³Îå }
ët¡ºîÒ¤>à 29 Ç¡¤à, 41 Ç¡¤à
"³Îå} 42 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKàº
"׳ "³Kà W¡>[Ŗƒå>à ÞàÒü [ƒ [Î
&ºKã "šå>¤à ëKຠ³[Å} 9 Ç¡[J¡ú
"³ì¹à³ƒà ³àÚ[=ìÒ﹤à ÞàÒü *
[Î, >Òà¹ç¡šKã ³àÚîA¡ƒKã W¡>[J¤à
ëKຠ"[> "ƒå, [ƒì>Î "³Îå}
[W¡}ìº>Î>à>à ³=}[Å;>à ÅàĤKã
13 Ç¡¤à "³Îå } 30 Ç¡¤à
[³[>i¡[Å}ƒà ìKຠ"³³³ W¡>[J¡¡ú
R¡[Î "[>Ç¡¤à Nøàl¡ü–ƒà ÅàÄ[J¤à
&Î 'W¡ [Î, ë>à}ìšàA¡ Åìg>¤³>à
ët¡àš-10 &ó¡ [Î, ët¡àš¤å ëKàº
10-0 ƒà Úà³—à ºàA¡W¡>à ³àÚ[=¤à
šã[J¡ú
ì³i¡W¡ "ƒåƒà &Î 'W¡ [ÎKã
³àÚîA¡ƒKã W¡>[J¤à ³àÚ šàA¡šKã
ìKàº[Å} "ƒå, ë¹à[¤XÄà ë³i¡W¡
ëÒï¹A¡šà 4 Ç¡¤à "³Îå} 10 Ç¡¤à
[³[>i¡t¡à ëKຠ"[>, ƒÚà>à 19
Ç¡¤à, 20 Ç¡¤à "³Îå} 44 Ç¡¤à
[³[>i¡[Å}ƒà ëKຠ"׳, Îå¹[g;>à
32 Ç¡¤à, 39 Ç¡¤à "³Îå} 40 Ç¡¤à
[³[>i¡[Å}ƒà ëKຠ"׳ "³[ƒ
ë¤àì¤àì=àÒü "³Îå } ‹>gÚ>à
³=}[Å;>à 34 Ç¡¤à "³Îå} 46
Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKຠ"³³³ W¡–ƒå>à
šåÄà ëKຠ³[Å} 10 Ç¡[J¡ú "ƒå¤å
ët¡àš-10 &ó¡ [ÎKã ³àÚîA¡ƒKã
ë³i¡W¡ "ƒåƒà ëKຠ"³v¡à W¡>¤à
R¡³[Jƒ¤>à &Î 'W¡ [Î>à ëKàº
10-0 ƒà Úà³—à ºàA¡W¡>à ³àÚ[=¤à
šã[J¡ú
iå ¡ >¢ à 쳖i¡ "[ÎKã ÒìÚ}Kã
"Òà>¤à Nøàl¡ü–ƒƒà Òü Úå &Î [Î, ët¡ìÀï
"³[ƒ &> Òü &ó¡ [Î & &ó¡[Î, ëÛ¡[y
³ÚàÒü íºA¡àÒü "[>>à ÅàĹ¤à ³tå¡} [i¡
ÞàÒü [Î, ët¡àš Þà}³à "³Îå} ì¤ÃA¡
Òài¢¡ "[>>à "[>Ç¡¤à Nøàl¡ü–ƒƒà
ÅàĹK[>¡ú
ëA¡ >¤[A¡ìÎ๠ë³ì³à[¹ìÚº óå¡i¡ì¤àº
ì=ïƒà} šàl¡ü³ãƒKã
Òü´£¡àº, ì³ 16 @ ëÞÊ>¢ šà씂àÒü[¤
Aᤠ(ƒ[¤Ãl¡ü [š [Î), "}=à>à [Ŗƒå>à
Aᤠ"[ÎKã ÅàĤå}ƒà =à "[ÎKã 10
ƒKã ëÒïƒå>à šåÄà [i¡³ 16 >à Nø硚-4
ë=àA—¡à JàÒüìƒàv¡û¡å >à W¡x[¹¤à 2 Ç¡¤à
ëºi¡ ëA¡ >¤[A¡ìÎ๠ë³ì³à[¹ìÚº
óå¡i¡ì¤àº iå¡>¢à쳖i¡ 2015 Kã R¡[Î
ÅàÄ[J¤à ë³i¡W¡[Å}ƒà [Î &ó¡ [Î,
íÒì¹àA¡ ³àÚ šàA¡ìJø "³Îå} ƒ[¤Ãl¡ü
&ó¡ [Î, Þà}ìJ³ "³[ƒ [š "๠&>
[Î, ëšàÒüì¹ï ì‰à *ÒüìJø¡ú
R¡[Î "Òà>¤à Nøàl¡ü–ƒƒà ÅàÄ[J¤à
Nø硚-[ƒKã [ºK ë³i¡W¡t¡à ƒ[¤Ãl¡ü ÞàÒü
[Î, Þà}ìJ³ "³Îå} [š "๠&> [Î,
ëšàÒüì¹ï "[>>à ëKຠ2-2 W¡Äƒå>à
ì‰à *ÒüìJø¡ú
ì³i¡W¡ "ƒåƒà ƒ[¤Ãl¡ü ÞàÒü [ÎKã
³àÚîA¡ƒKã W¡>[J¤à ëKຠ"[> "ƒå,
ƒ[¤Ãl¡ü ³}캴¬>à ë³i¡W¡ ëÒï¹A¡šà 3
Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKຠ"³à "³Îå} 43
Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ƒ[¤Ãl¡ü >>à*>à ëKàº
"³Kà W¡>[Å>[J¡ú
"³ì¹à³ƒà [š "๠&> [ÎKã
³àÚîA¡ƒKã W¡>[J¤à ëKຠ"[>
"ƒå>à, ë¹àì¤> íA¡[Å}>à ë³i¡W¡A¡ã
53 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKຠ"³à "³Îå}
\å[º> íA¡[Å}>à 55 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à
ëKຠ"³Kà W¡>[J¡ú "ƒå¤å [i¡³
"[>³A—¡à ë³i¡W¡A¡ã "[š¤à ³t¡³
ëºàÒü¤à ó¡à*¤ƒà ³Jà t¡à>à "ìÒ>¤à
ëKຠW¡>¤à R¡³[Jƒ¤>à ëKຠ2-2
ƒà ì‰à *Òü[J¡ú
R¡[Î "[>Ç¡¤à Nøàl¡–ü ƒƒà ÅàÄ[J¤à
Nø硚-&Kã [ºK ë³i¡W¡t¡à [Î &ó¡ [Î,
îÒì¹àA—¡à ët¡àššå Ú೗à W¡à*>à ëKàº
9-2 ƒà ³àÚ[=¤à šãìJø¡ú
ÅàÄ[J¤à ë³i¡W¡ "ƒåƒà [Î &ó¡
[ÎKã ³àÚîA¡ƒKã W¡>[J¤à ³àÚ
šàA¡šKã ëKຠ9 "ƒå, &º [\¤>,
&³ *ìA¡> "³Îå} ëA¡ 'W¡ ë\à[º>à
³=}[Å;>à ÅàĤKã 10 Ç¡¤à, 36
DAWN TUTORIAL CUM
BOYS' HOSTEL, GHARI AWANG LEIKAI, IMPHAL WEST
ADMISSION IS GOING ON
Class : IX, X Foundation Course (BOSEM)
Class : XI Sc, XII Sc. Foundation Course (COHSEM/CBSE)
AND
SPECIAL CLASS FOR XII Sc.
STUDENTS APPEARING IMPROVEMENT EXAMINATION 2015 (Seat are Limited)
N.B.: 25 % concession for son/daughter of widows,
Contact: 9862851548
5 a.m. - 8 a.m.
NT/64782/14-18(May)
4 p.m. - 6 p.m.
JOB VACANCY
Designation
No. of post qualification
Salary
1. Engineer (Server & Networking), 2. Engineer (Security Surveillance)
Exp. 6th month to 1 year Qualification: Diploma/BE/B TTech/MCA
ech/MCA (Salary : Negotiable)
Urgently post vacancy for Imphal (Manipur)
Office Reception
8 XII & Avove
4,000 - 8,000
B.Sc. Nursing/GNM/ANM/X-Ray 10
5,500 - 10,000
Asst. Manager/ Field Worker
10 XII & Above
6,000 - 15,500
Gun Man Security
8 X & Above
4,500 - 6,500
Field Executive/part time job
15 X & Above
6000 - 10,000
Data Entry
10 X & Above
10,000 - 15,000
Banking Staff (District wise)
10 Graduation
7,000 - 15,000
Security Guard (M/F)/Parking
Ticketing
10 VIII&Above
4,000 - 5,000
9. Call Center/MR/Sales Officer
20 XII & Above
8,000 - 15,000
10. Branch Manager
5 XII & Above
5,000 - 15,000
11. X-Servicemen Security
10 VIII & Above
5,000 - 6,000
Urgently post vacancy for Airport Company at Imphal/Chennai/Delhi
1. Air Ticketing
10 XII & Above
15,000 - 20,000
2. Ground Staff/Ground Handling
10 XII & Above
15,000 - 20,000
3. C.S.A. (Customer Service Agent) 5 XII & Above
15,000 - 20,000
4. Cabin Crew/Air Hostage
10 XII & Above
16,000 - 22,000
5. Cargo Driver/Air Loader
15 X & Above
10,000 - 12,000
HURRY JOINT MERCHAN
T NAVY HU
RRY
MERCHANT
HUR
Eligibility : X Passed and Above (Males Only) Age: 16 to 28 years
1. G.P Rating 2. Dack Caded Salary 50,000 to 1 Lac
Earn extra income upto 6,000 per month
(Student/Housewife/Employee/Un-employed can also) apply
Last Date of form submission:-30/05/2015
Interview Date:- 01/06/2015
office of the CHANU JOB CONSULTACY
Contact: # 8730907041
NAGAMAPAL SORAM LEIRAK
# 8119926256
1.
2..
3.
4.
5.
6.
7.
8.
*
Ç¡¤à "³Îå} 38 Ç¡¤à [³[>i¡[Å}ƒà
ëKຠ"³³³ ìÑH๠ët¡ï[J¡ "³[ƒ ëA¡
'W¡ Aõ¡Ì¡–ƒà>à ëÒ[yA¡ ëKຠ41
Ç¡¤à, 43 Ç¡¤à "³Îå} 53 Ç¡¤à
[³[>i¡[Å}ƒà ëKຠW¡>[J¡ú ³Jà t¡à>à
&º ë¹àÎÄà ëKຠ"׳ "³Kà 49
Ç¡¤à, 50 Ç¡¤à "³Îå} 55 Ç¡¤à
[³[>i¡[Å}ƒà W¡–ƒå>à ³ÒàB¡ã [i¡³>à
W¡à*>à ³àÚ šàA¡šƒà ³ìt¡} šà}[J¡ú
³àÚ[=ìÒ﹤à ët¡àšA¡ã
³àÚîA¡ƒKã W¡>[J¤à ëKຠ"[> "ƒå,
&³ [¤ìÎ "³Îå} &º [šøìÚà>à
³=}[Å;>à ë³i¡W¡ ëÒï¹A¡šà 4 Ç¡¤à
"³Îå} 57 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à W¡>[J¡ú
iå ¡ >¢ à 쳖i¡ "[ÎKã ÒìÚ}Kã
"Òà>¤à Nøàl¡ü–ƒƒà ÞàÒü * "àÒü [Î,
¤àì³àº íºA¡àÒü "³Îå} [š & &º
[Î, ëšàÒüì¹ïìJà}ì\> "[>>à
ÅàĹ¤à ³tå¡} "[>Ç¡¤à Nøàl¡–ü ƒà [i¡ ÞàÒü
[š *, ët¡àš W¡ã}=à "³Îå} ÞàÒü &ó¡
[Î, ×ÒüJ³ "[>>à ÅàĹK[>¡ú
GENERAL BODY
MEETING
The Manipur Home Guard
Employees
Welfare
Association Kã Annual
General Body Meeting ºà[Aá¤à
May Kã =à} 23 =à}\ >å[³;A¡ã
"ÚåA¡ šå} 10 t¡à¤à ³t¡³ƒà Kuki
Inn , Imphal ƒà šà}ì=àA¡W¡¹K[>¡ú
Meeting "[Î Association
"[ÎKã Hon'ble President Dr.
Ng. Bijoy Singh, MLA Kã "Úà¤à
Úà*¹Kà šà}ì=àA¡W¡Kƒ¤[> "³Îå}
Meeting "[΃à Manipur Home
Guard Òü[W¡> ÒüÄà*[Å}>à ³t¡³ W¡à>à
ëº}¤ã¹v¡û¡å >à Źç¡AÚà¤ã¹>¤à "[šº
ët¡ï\[¹¡ú
M. Tikendra Singh
Gen. Secretary,
MHGEWA
NT/64822/17(May)
mOKG/Lost
I have lost my Mobile
Phone
bearing
No.
2859801215 on the way in
between Nagamapal and
Moirang Thangjing Lai
Haraopham on 11/5/2015.
Finders are requested to
handover the same to the
undersigned.
M. Alex Singh
Nagamapal Singjubung
Leirak, Imphal
NT/64826/17(May)
"àÒü [\ *, *Òü>à³ "³Îå} ÞàÒü [š [Î
(&), ë¤Uå> ëºïìA¡àA¡ ó¡àÒüì>º W¡}ìJø
ì=ïƒà} šàl¡ü³ãƒKã
Òü´£¡àº, ë³ 16 @ *º ³[ošå¹
뮡à[Àì¤àº &ìÎà[ÎìÚÎ>Kã
³ã;ìÚ} ³Jàƒà ë¤Uå> ³³à} Úå=
šàÒü*[>Ú๠Aá¤, ³Úà} Òü´£¡àº>à [Ŗ
ƒå>à =à "[ÎKã 12 ƒKã ëÒïƒå>à Aá¤
"[ÎKã ÅàĤå}ƒà šåÄà [i¡³ 16 >à
Nø硚-4 ë=àA—¡à JàÒüìƒàv¡û¡å >à W¡x[¹¤à
"[>Ç¡¤ ìÊi¡ ìºì®¡º [®¡ìÀ\ *š>
뮡à[Àì¤àº iå¡>¢à쳖i¡ 2015 Kã
ó¡àÒüì>ºƒà "àÒü [\ *, *Òü>à³
"³Îå} ÞàÒü [š [Î (&), ì¤Uå>
ëºïìA¡àA¡ ó¡àÒüì>º W¡}ìJø¡ú
R¡[Î ÅàÄ[J¤à "׳ǡ¤à E¡ài¡¹ó¡àÒüì>º ë³i¡W¡t¡à &> ÞàÒü [®¡ &,
>à*ì¹³—à &Î & &³, ³àÒü¤³¤å ìÊöi¡
ëÎi¡ 3-0 (25-21, 25-20
"³Îå} 25-22) ƒà ë=àÒü[J¡ú R¡[Î
ÅàÄ[J¤à ³[¹Ç¡¤à E¡ài¡¹-ó¡àÒüì>º
ë³i¡W¡t¡à &º [Î &º, ÞàìUàÒü
ºàÒüó¡ø àA¡š³—à [¤ ÞàÒü, ì¤Uå> Úà}[¤¤å
ëÊöi¡ ëÎi¡ 3-0 (25-20, 25-14
"³Îå} 25-22) ƒà ³àÚ[=¤à šã[J¡ú
R¡[Î ÅàÄ[J¤à "Òà>¤à ëÎ[³ó¡àÒüì>º ë³i¡W¡t¡à "àÒü [\ *,
*Òü>೗à &> ÞàÒü [®¡ &, >à*ì¹´¬å ìÊöi¡
ëÎi¡ 3-0 (25-20, 25-14
"³Îå} 25-21) ƒà ³àÚ[=¤à šãƒå>à
ó¡àÒüì>º W¡}[J¡ú "ìt¡àÙà "[>Ç¡¤à
ëÎ[³-ó¡àÒüì>º ë³i¡W¡t¡à ÞàÒü [š [Î
(&) >à &º [Î &º, ÞàîUàÒü
ºàÒüó¡ø àA¡š³¤å ëÎi¡ 3-1 (19-25,
25-10, 25-14 "³Îå} 2514) ƒà ë=àÒüƒ>å à ó¡àÒüì>º W¡}[J¡ú
W¡x[¹¤à iå¡>ࢠ쳖i¡ "[ÎKã ó¡àÒüì>º
ºà[Aá¤à ë³Kã t¡à} 24 ƒà "àÒü [\ *,
*Òü>à³ "³[ƒ ÞàÒü [š [Î (&), ë¤Uå>
Úà}[¤>à >å}[=º šå} 2 t¡à¤à ³t¡³ƒà
ÅàĹK[>¡"³[ƒ =àƒ¢ ìšÃÎA¡ã ë³i¡W¡t¡à
&> ÞàÒü [®¡, >à*ì¹³ "³Îå} &º [Î
&º, ÞàìUàÒü "[>>à "ÚåA¡ šå} 7 t¡à
ÅàĹK[>¡ú
[i¡ ëA¡ ƒ[¤Ãló¡àÒü
¡ü &ì>ºìyà[ó¡
W¡}[J¡ú ƒ[¤Ãl¡ü &ó¡ [ÎKã
ì=ïƒà} šàl¡³ü ãƒKã
Òü´£¡àº, ë³ 16 @ [i¡ ëA¡ ƒ[¤Ãl¡ü&, ët¡”à‚
ëJà}¤àº>à [Ŗƒå>à ³³à} =àKã 26
t¡K㠚åÄà [i¡³ 18 >à Nø硚-6 ë=àA—¡à
JàÒüìƒàv¡¡å û>à W¡x[¹¤à [i¡ ëA¡ ƒ[¤Ãl¡ü &,
ëyà[ó¡ 2015 >à ƒ[¤Ãl¡ü &ó¡ [Î,
ë³àÒü¹à}ìJà³ ëÎ[³-ó¡àÒüì>º W¡}ìJø¡ú
R¡[Î ÅàÄ[J¤à "Òà>¤à E¡ài¡¹ó¡àÒüì>º ë³i¡W¡t¡à ƒ[¤Ãl¡ü &ó¡ [Î,
ë³àÒü¹à}ìJ೗à &Î ÞàÒü [ƒ *, ët¡”à‚ ¤å
ëKຠ3-2 ƒà ³àÚ[=¤à šãƒå>à ìÎ[³-
ëKàº[Å} "ƒå [³ºÄà 24 Ç¡¤à
[³[>i¡t¡à ëKຠ"³à "³Îå }
ó¡àºP¡[>>à 26 Ç¡¤à "³Îå} 58 Ç¡¤à
[³[>i¡t¡à ëKຠ"[> ìÑH๠ët¡ï[J¡ú &Î
ÞàÒü [ƒ *Kã ³àÚîA¡ƒKã ëKຠ"[>
"ƒå>à ì¹à[¤>ÎÄà 12 Ç¡¤à "³Îå}
30 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à W¡>[J¡ú ÒìÚ}Kã
"Òà>¤à E¡ài¡¹-ó¡àÒüì>º ë³i¡W¡t¡à 7Êà¹, íÒì¹àA¡ "³Îå} &³ ÞàÒü [ƒ &,
ÅUàÒüÚ³å ó¡³ "[>>à ÅàĹK[>¡ú
4 Ç¡¤à ë=à}\å ëA¡–ƒøà ëK³Î 2015
7
Òü´£¡àº, ì³ 16 @ ë=à}\å ëA¡–ƒø
Úå>àÒüìi¡ƒ Aá¤Î &ìÎà[ÎìÚÎ> ([i¡
ìA¡ Úå [Î &) >à [Ŗƒå>à šà}ì=à[Aá¤à
4 Ç¡¤à ë=à}\å ëA¡–ƒø ëK³Î 2015
Kã "–ƒ¹-14 ë¤àÒüÎ óå¡i¡ì¤àºKã
R¡[Î ÅàÄ[J¤à ó¡àÒüì>º ë³i¡W¡t¡à [¤
[š ÞàÒü [Î>à [š &³ [Τå ëKຠ5-1
ƒà ³àÚ[=¤à šãƒå>à ëW¡[´šÚ> *ÒüìJø
"³Îå} [š &³ [Î>à ¹Ä΢ "š t¡àìJø¡ú
[¤ [š ÞàÒü [ÎKã ³àÚ šàA¡šKã
ëKàº[Å} "ƒå, & l¡üì³ÎA¡à”z>à
ëKຠ3, Î>àì=àÒü>à ëKຠ1
"³Îå} ³åv¡û¡Î>à>à ëKຠ1 W¡>[J¡ú [š
&³ [ÎKã "³v¡à R¡àÒü¹¤à ëKàº
"ƒå>à ëA¡ 'W¡ [ƒì>Î>à W¡>[J¡ú =àƒ¢
ìšÃÎ>à ÞàÒü ƒ[¤Ãl¡ü [Î, ÎàÒüì¹à³
íº¹A—¡à t¡àìJø¡ú "àW¢¡[¹ ³ÅàÄKã Òü[–
ƒÚà> ¹àl¡ü–ƒ ìÎ[>Ú๠50-50 Kã
Τ-\å [ >Ú๠ë¤àÒü Î t¡à &º
ë¹à[¤XÄà ëKàÁ¡ 볃º, Τ\å[>Ú๠KàºÎ¢t¡à ëºà}\³ ºà[º>à
ëKàÁ¡ 볃º, ìÎ[>Ú๠50-50 ƒà
&Î [š¤à칺>à ëKàÁ¡ 볃º,
ëÎ[>Ú๠Òü[º[³ì>Î> ¹àl¡ü–ƒƒà &³
[¤yû¡³[\;>à ëKàÁ¡ 볃º ëºïìJø¡ú
ì³X *š> &–ƒ ë¤àÒüÎ "–ƒ¹-14
뤃[³–i¡>Kã ë³X *š> [ÎUºÎt¡à
šÞà¹ì³Äà [ÞĹ, ë³X *š>
ƒ¤ºƒà Òüì¤à¤ã "³Îå} "Ò>t¡>à
[ÞĹ, "–ƒ¹-15 ë¤àÒüÎ [ÎUºƒà
"๠ëA¡ ët¡ìº>Î>à>à [ÞĹ, "–
ƒ¹-15 ë¤àÒüÎ ƒ¤ºÎt¡à Î[–ƒš
"³Îå} [¤Îàº>à [ÞĹ *ÒüìJø¡ú
&ì=ìº[i¡G Òü쮡–i¡t¡à "–ƒ¹-16
ë¤àÒüÎA¡ã 100 [³i¡¹ ë¹Ît¡à Úå
Î>àì=àÒü, KຢÎA¡ãƒà [i¡ R¡à>[¤,
ë³X *š–ƒà ëA¡ ë¹àì³ÎW¡–ƒøà [Î}Ò,
Þåì³> *š–ƒà [i¡ [Þ[ÀÚ³>à [ÞĹ
*ÒüìJø¡ú 400 [³i¡¹ ë¹Î "–ƒ¹-16
ë¤àÒüÎt¡à & Î>àì=àÒü, KຢÎt¡à
W¡à*¤à W¡>å , ë³X *š–ƒà ëA¡
ë¹àì³ÎW¡–ƒøà [Î}Ò, Þåì³X *š–ƒà
Òü>àJå>[¤ W¡>å>à [ÞĹ *ÒüìJø¡ú
1,000 [³i¡¹ ë¹Î "–ƒ¹-16
ë¤àÒüÎt¡à & Î>àì=àÒü, 1,500
[³i¡¹ ë¹Î ë³X *š–ƒà ëA¡
ë¹àì³ÎW¡–ƒøà [Î}Ò "³Îå} Þåì³X
*š–ƒà [i¡ [ÞÀÚ³—à [ÞĹ *ÒüìJø¡ú
ì³àÒà[º, ì³ 16 @ ìÒï[\A¡
ëÒï[\A¡ W¡x[¹¤à 8 Ç¡¤à Òü[–ƒÚà¹
ëšø[³Ú๠[ºK ("àÒü [š &º) A¡ã
R¡[Î ÅàÄ[J¤à ë³i¡W¡t¡à ìW¡ÄàÒü Κå¹
[A¡}Î>à [A¡}Î-11 šgचå *®¡¹
20 ƒà ¹> 130 šãƒå>à [ÞìA¡i¡ 7 t¡à
³àÚ[=¤à šãìJø¡ú
ó¡àó¡ ƒå ìšÃ[ÎÎ "³Îå} Îåì¹Î
¹àÒü>à "[>Kã \å¹à>à ¹> 92
ëºïƒå>à R¡[ÎKã ³àÚ šàA¡šK㠺촬º
Úà;šà ëÒï[J¡ú R¡[ÎKã ë³i¡W¡ "[Î
ë=àÒü¹¤à ³tå¡}ƒà ëW¡ÄàÒü Î嚹
[A¡}Î>à ëšàÒü–i¡ ëi¡¤º ëi¡[Àƒà ìi¡àš
ìњài¡t¡à íºìJø¡ú ó¡àó¡ ƒå ëšÃ[ÎÎ>à
ë¤àº 41 ƒà ¹> 55 "³Îå} Îåì¹Î
¹àÒü>à ë¤àº 34 ƒà ¹> 41 ëºï¤à
R¡³ƒå>à *®¡¹ 16 A¡à ë¤àº 5 ƒà ë³i¡W¡
"[Î ³àÚ šàA¡[J¡ú
[ºK "[΃à R¡[Î ë³i¡W¡ "[Î
ë=àÒü¹¤à ³tå¡} ëW¡ÄàÒü Î嚹 [A¡}Î>à
[i¡³ [>šàºKã ëi¡¤º ëi¡[À "[΃à
ëK³ 14 ÅàÄ[J¤ƒà ëšàÒü–i¡ 18
ó¡}ƒå>à ³ìA¡àv¡û¡à íº[J¡ú [A¡}Î 11
šgà¤A¡ã *Òü>[ƒ R¡[ÎKã ë³i¡W¡
"[Î>à [ºK "[΃à J«àÒüƒKã ëÅàx¤à
[i¡³ *Òü[¹¡ú [A¡}Î 11 šgà¤>à
ëK³Î 14 ÅàĤƒà ëK³ 11
³àÚ[=ƒå>à "³[ƒ ëK³ "׳Jv¡û¡à
³àÚ šàv¡û¡å >à ëšàÒü–i¡ 6 ó¡}ƒå>à ëi¡[À
"[ÎKã [>šàº Ç¡¤à ³ó¡³ƒà íºìJø¡ú
ì³i¡W¡ "[΃à ó¡àó¡ ƒå ìšÃ[ÎÎ>à
¤àl¡ü–ƒ[¹ ³R¡à "³Îå} *®¡¹ ¤àl¡ü–ƒ[¹
"³à íÚ[J¡ú *®¡¹ ¤àl¡ü–ƒ[¹ Ú೗à
íÚ\‰¤Îå ƒå ìšÃ[ÎÎ "³Îå} ¹àÒü>à
"[>Kã \å¹à>à Ú೗à t¡š—à t¡š—à ¹>
³[Å} Ú೗à ëºï¹´¬>à ìW¡ÄàÒü Î嚹
[A¡}Î>à ³àÚ šàA¡šƒà W¡à*>à ³ìt¡}
šà}[J¡ú ë³i¡W¡ "[ÎKã ëºàÒü¹³ƒàÒüƒà
ë=àAáA¡[J¤à ëW¡ÄàÒüKã ëA¡ìŸi¡> ³ìҖ
ƒøà [Î}Ò ë‹à[>>à ë¤àº 16 t¡à ¹>
25 ëºï¤à R¡³[J¡ú ë³i¡W¡ "[΃à
[њĹ ë>[\>à *®¡¹ 4 ƒà ¹> 25
šãƒå>à [ÞìA¡; "[> ëºï[J "ƒåKà
¹[¤W¡–ƒøà> "à[Å«Äà *®¡¹ 4 ƒà ¹> 14
šã¹Kà [ÞìA¡; "³à ëºï¤à R¡³[J¡ú
ëW¡ÄàÒü>à [A¡}Î-11¤å [ÞìA¡; 7 t¡à ³àÚ[=¤à šãìJø
Fqdsg wkB/JOB VACANCY
Regd. No.14/06/21/02605/Micro Part (II)/2013 Govt. of Manipur.
1. ARMY RECRUITMENT (For April 2015 Manipur) Providing
Special Guideline for 100% success on PHYSICAL, MEDICAL,
WRITTEN TEST
Qlf : VIII - Above , Category : G.D. Technical,
Trademan
Sl. Post
Qlfn.
VAC Salary
BANKING: Manager, Asst. Manager, Sitting XII-Master 50 15,000 - 25,000
Staff, Loan Officer Insurance staff, RM etc. (Any stream)
3 AIRPORT : Cabin Crew, flight Attendent, VIII - above 65 8000 - 45,000
Ground Staff, Air Ticketing, Loader and Cleaner
4. MISC : Receptionist, Office Asst. Marketing VIII - above 48 4,800 - above
Executive, Driver, Security, Supervisor etc.
5. IT STAFF (Cyber Expert) : Qlf - XII above , Salary : 25,000 - above
Govt. Sector :- Ministry of Defence, Income Tax Dept., CBI, Aviation etc.
Pvt. Sector : Banks, Infosys, Telecom, Aviation, Utility etc.
(TRAINING WILL BE PROVIDED POR FRESHER)
* Earn Extra Income up to Rs. 15,000 p.m. (For student, Housewife, Employee, Unemployee
.
etc).
Last Submission :- 21/04/2015
Interview : 22/04/2015
ELITE ENTREPRENURS.
# 8258085799
NT/B/12,13,14,16,17,18,19,20,21(April)
Keishamthong
Moirangningthou Leirak Near Pizza D Cafe
# 8131885490
2.
TEMPLE OF LEARNING (TOL),
CANCHIPUR
ADMISSION OPENS FOR - 2015
XI SCIENCE
XI ARTS
XI COMMERCE
* Issue of Admission forms
* Last date of receipt of filled up forms
est through councelling
* Selection TTest
FACILITIES
op 25 students in HSLC 2015
* TTop
- From 16th May
May,, 2015
May,, 2015
- 29th May
- Selection test through
counselling.
Exempt
Exemptiion of
- Admission fee
- Tuition fee
- Bus fee (Day Scholar)
- Boarding fee (Boarders)
- Uniform fee and
- Coaching fee
9% and its equivalent - Examption of Admission fee+half
85-89%
* 85-8
tution fees
+1Set of Uniform
fees+1Set
* 81-84% and its equivalent - Exemption of Admission fee+1 set of
Uniform Fee
* 75-80% and its equivalent - Exemption of Half Admission fee+1
month TTuition
uition Fees
* 50% concession in Admission Fee in Class-XI Science/XI Arts and XI
Commerce for TOLIANS.
NT/54828/17
NT/664830/17,18,19(May)
NT/45699/15,17,19,21,23,25,27,29,30,31
SbrOivkq myqg\b
ÒüW¡à>åšã[Å}KンA¡ ADMISSION Kã
ADMISSION OPEN FOR CLASS XI (Sc.) 2015
Jåìƒà}W¡à¤à ëºï¤ãÚå
MODE OF ADMISSION : THROUGH SCREENING TEST
ìÅàA¡ 2015-16 Kã "ì>ï¤à ëÎÎ>KンA¡ ³Jàƒà šã\[¹¤à ëi¡[A—¡ìA¡º
ëA¡à΢[Å} "[΃à t¡³—¤KンA¡ Admission Selection Test "³à šàR¡ì=àB¡[>¡ú
Test "[΃à "ìƒà³Kã ÒüW¡à>åšã[Å}¤åÎå Úà*Ò>¤ãÚå¡ú ³[ošå¹Kã ³šà–ƒà ÒüW¡à>åšã¤å
³îÒ t¡³—¤à =à[J¤ƒà A¡[¹³v¡à [W¡}>¤à íº¹ì¹àÒüƒ¤à ëÎA塸[¹[i¡ [>}[=>à íº¤à
>åšãJv¡û¡Kã *Òü¤à Úå[>®¡[΢[i¡ƒà t¡³Kƒ¤[>¡ú Class-X "³Îå} Class-XII šàÎ
ët¡ï¹¤à >åšã³W¡à[Å}Jv¡û¡ƒà šã¤à Jåìƒà}W¡à¤[>¡ú Diploma ƒKã Degree Course
"³Îå}Research Programme Ph.D/M. Phil ó¡à*¤à ³=}-³=} t¡³=¤à
Ú๤à Úå[>®¡[΢[i¡[>¡ú ëA¡à΢[Å} "ƒå[ƒ:-
After 10 :Design & Communication
* Interior Designer ; * Fashion Designer: * Architect Assistant &
Many More; * P
olytechnic Engineering; * Food & Bio
Polytechnic
Bio--Tech Engineer;
* Computer Science Engineer; * Electronic & Communication Engineer;
Civil & Design Engineer: * Chemical Engineer; * Dairy Engineer:
Medical: * Assistant Physiotherapist; * Medical Laboratory
Assistant.
After 12th:* Homeopathic Doctor; * Ayurvedic Doctor; * Physiotherapy Physician
Pharmacist; * Nurse (Ayurvedic/Homeopathic); * Scientist; * Dietican:
* Radiologic TTechnologist;
echnologist; * Optometrist; * Medical Lab TTechnologist;
echnologist;
* Biotech Engineer; * Ayurveda Nurse & Pharmacist; * Homeopathic
Nurse & Pharmacist: * Dairy TTechnology/P
echnology/P
roject Manager; *
echnology/Project
Agriculture Officer; * Food Process Engineer; * Civil Engineer; *
Software Engineer; * Computer Engineer; * Electronic Engineer; *
Architect; * Financial Advisor; * Journalist; * Fashion & Interior
Designer; * TTeacher/Lecturer;
eacher/Lecturer; * Artist; * Animator; * Hospital
Administrator & May More.
Test "[΃à AáàÎ ëi¡> "³Îå} iå¡ìÚ¾A¡ã ó¡àÒüì>º š[¹Û¡à =àJø¤[Å}Îå
Úà*¤à ÚàK[>¡ú ³àA¢¡ Þà}>à ó¡}¤[Å}KンA¡ ØAdmission ƒà A¡>ìÎÎ> šã¤à
"³Îå} ìњàºà¹[ΚA¡ã Jåìƒà}W¡à¤Îå íºK[>¡ú ÒàÚ[¹¤à ëA¡à΢[Å} "[Î UGC &
Required statutary bodies of the Govt. of India >à Approved
Admission Procedure : Admission Form and Prospectus will be available from
16th May, 2015 during school office hour(10 a.m. to 3 p.m.). Please bring the
downloaded marksheet while collecting the prospectus & the application form.
Eligibility Criteria : At least 55% marks in aggregate in the HSLC Examination.
th
NT/ZB/15-17(May)
Sd/- B.M. Singh
Contact: # 09774028507/ 09856236829
Kongpal Naoroibam Leikai
NT/BM/17ti23
ìt¡ï¹¤à R¡àv¡û¡[>¡ú
"Aå¡Ùà ³ì¹àºKンA¡ R¡[γA¡ ³JàKã ³ã*Òü[ÎKã ì³à¤àÒü> >´¬¹[΃à A¡ì–
i¡C¡ ët¡ï¤ãÚå¡ú "A¡A—¡¤à [Îi¡ ³[Å}[> ë³Kã t¡à} 25,2015 Òü} ó¡à*¤Kã ³>å}ƒà
ëó¡à³¢ ëºï¤ã¹Kà Τ[³t¡ ët¡ï¤ãÚå ¡ú
DIRECT ADMISSION & BENIFITS
1st to 25th Rank Holder in HSLC 2015 : Benefits : * Scholarship with Direct &
Free Admission Fee for Class XI & XII * Free Tuition Fees for Class XI & XII * Free Coaching
Classes at COMET Keishampat for Foundation Course * Free Coaching Classes at
COMET Keishampat for Medical/Engg. Course * Free Uniform * Free Bus Service *
Reference Book Grant * Free Home Tuition Classes by selective COMET Teachers.
85% and above but not among the top 25 in HSLC 2015 :
Benefits : * Direct and Free Admission Fee * Free Tuition Fees * Special Coaching
targeting PMT/IIT/Agri. & General Science Courses at COMET
Keishampat * Free Bus Service * Free Uniform * Reference Book Grant.
80% in HSLC 2015 and above :
Benefits : * Direct and Free Admission Fees * Free Tuition Fees * Reference Book
Grant
1st to 3rd Position in Entrance Test 2015 :
Benefits : * Free Admission Fee for Class XI
N.B. FOR STUDENTS SECURING 80% AND ABOVE BUT NOT AMONG TOP 25
RANK IN HSLC 2015
1. Admission will be based on First Come First Serve Basis only after proper
Counseling (Seats are Limited)
2. In order to avail the benefits given above in Class - XII, students have to maintain 75%
aggregate marks in the final Council Class XI Examination without practical Marks.
Sd/- Principal,
The School Office will remain open on Sunday( 17.05.2015)
COMET SCHOOL