INFORMATION BROCHURE - Dept of Technical Education

INFORMATION BROCHURE
GOVERNMENT OF KARNATAKA
DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION
ONLINE NON-INTERACTIVE (ONLINE OPTION ENTRY) ADMISSION
TO
FIRST YEAR DIPLOMA COURSES
( ENGINEERING & NON-ENGINEERING )
FOR DAY & EVENING POLYTECHNICS FOR THE YEAR 2015-16
( ONLY FOR KARNATAKA STUDENTS )
INFORMATION BROCHURE
KARNATAKA EXAMINATIONS AUTHORITY
Sampige Road, 18th Cross, Malleshwaram, Bangalore - 560 012
Ph: 080-23461575, 23564583, 23568201, 23568202, 23568205, Fax: 080-23461576
ĞͲŵĂŝů͗ŬĞĂƵƚŚŽƌŝƚLJͲŬĂΛŶŝĐ͘ŝŶǁĞďƐŝƚĞ͗ŚƩƉͬͬŬĞĂ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶ
and
DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION
TANTRIKA SHIKSHANA BHAVANA
Palace Road, Bangalore - 560 001
Ph: 080-22356949, 22200291 Fax: 080-22261212
ͲŵĂŝů͗ĚƚĞŬĂƌƚĐΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵǁĞďƐŝƚĞ͗ŚƩƉͬͬĚƚĞ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶ
ƉƉůŝĐĂƟŽŶ&ĞĞ
'ĞŶĞƌĂů͗ ` 100/^ͬ^dͬdͲ/͗` 50/-
INFORMATION BROCHURE
PÀæ.
¸ÀA.
6.
7.
8.
9.
2015-16£Éà ¸Á°UÉ ¥Á°¸À¨ÉÃPÁzÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ
2015-16£Éà ¸Á°UÉ ¥Á°¸À¨ÁgÀzÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ
w’Œ…Šr‰QŸ$L‰$Y’ q8‰oÅY‰ opŠ$3‰]‰$]‰ ǁǁǁ͘ŬĞĂ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶ &
ǁǁǁ͘ĚƚĞ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶ w’u¸’“P¸8‰…‰|±r‰¯3‰OwŠ8‰w‰‚ŒOƒ‰$D3’$L‰
rV‰|YŠ$}‰w‰p‰¨p’ŒT‰w‰Ž]‰
---
ƒ‰$D3’$L‰LŠ]‰‚ŒOY‰‘s¤3‰J‰wŠ9]‰¦|±r‰¯w’Œ}‰r‰T’$L‰w‰Ž]Š9SECRET
KEY & PASSWORD t…‰‚q8‰oÅY‰ WEB PORTAL vÉgÉzÀÄ LOGIN
'9'p¸{’“p¸p‰|±ŚŽŝĐĞͲϭp‰¨'$L’•w‰LŠUSUBMIT w‰LŠT‰w‰Ž]‰
----
ƒ‰$D3’$L‰LŠ]‰ ‚ŒP¸p‰¨ HOLD w‰LŠU w‰$op‰ ‰Z¤p‰ ‚ŒO
ƒ‰$D3’$L‰|± uVŠ8‰w‰„‰z ŚŽŝĐĞͲϮ p‰¨ '$L’• w‰LŠU SUBMIT
w‰LŠT‰w‰Ž]‰
---
ƒ‰$D3’$L‰LŠ]‰ ‚ŒO Y‰‘s¤3‰J‰wŠ9z±w’$]‰ w‰$op‰ ‚ŒO ƒ‰$D3’
¸ÀÄwÛ£À°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ŚŽŝĐĞͲϯp‰¨'$L’• w‰LŠUSUBMIT
w‰LŠT‰w‰Ž]‰
---
10. $L‰LŠw‰Ž]’Œ‚ŒO3Š{’ŒGu’ŒT‰w’$]‰ƒŠ8‰w‰$op‰‰Y‰¤8‰…‰|±
uVŠ8‰w‰„‰z (‰Ÿxz±w’$]‰ ŚŽŝĐĞͲϰp‰¨ '$L’• w‰LŠU SUBMIT
w‰LŠT‰w‰Ž]‰
---
11. ŚŽŝĐĞͲϭ p‰¨ '$L’• w‰LŠU]‰w‰J‰ ‰xŒr‰]‰ ‰3Š¹M&p‰]ŠqY‰
rŠ|P’4¨3¸8‰…‰|± r‰¯w’Œ}‰ ']’Œ}‰w‰p‰¨ T”p¸{’ŒT¸ w‰LŠU3’$T‰
rŠ¯=Š$L‰¹J‰ ‰„$L’$o8’ ) 3’…‰3‰$T‰$Y’ &$Zw‰ opŠ$3‰]’…‰8’
r‰¯w’Œ}‰r‰T’$L‰w‰Ž]‰
x ‰3Š¹M rŠ|P’4¨3¸8‰…‰|± ‚ŒO ƒ‰$D3’$L‰LŠ]‰ &uV‰®\¹8‰…‰
‰$t$]V‰r‰OŸ ‰3Š¹M rŠ|P’4¨3¸p‰|± r‰¯w’Œ}‰ }‰z•w‰p‰¨ rŠw‰Z‚
r‰¯w’Œ}‰r‰T’$L‰w‰Ž]‰
x &p‰]ŠqY‰ rŠ|P’4¨3¸8‰…‰|± ‚ŒO ƒ‰$D3’$L‰LŠ]‰ &uV‰®\¹8‰…‰
‰xŒr‰]‰ ‰3Š¹M rŠ|P’4¨3¸p‰|± r‰¯w’Œ}‰ }‰z•w‰p‰¨ rŠw‰Z‚
r‰¯w’Œ}‰r‰T’$L‰w‰Ž]‰
x &p‰]ŠqY‰ rŠ|P’4¨3¸p‰ &p‰]Šp‰J‰„Y‰ 3’Œ‰¹6Š‰9
rŠ|P’4¨3¸8‰…‰|±p‰ 3’Œ‰¹8‰†8’ ‚ŒOƒ‰$D3’$L‰LŠ]‰ &uV‰®\¹8‰…‰
'$L‰LŠ rŠ|P’4¨3¸p‰|± r‰¯w’Œ}‰ }‰z•w‰p‰¨ rŠw‰Z‚ r‰¯w’Œ}‰
r‰T’$L‰w‰Ž]‰
12. ŚŽŝĐĞͲϮ Θ ŚŽŝĐĞͲϯp‰¨ '$L’• w‰LŠU]‰w‰J‰ w‰$op‰ ‰Y‰¤
‚ŒOƒ‰$D3’8’ ,ŝŐŚĞƌKƉƟŽŶƐ']‰®YŠ3‰¯w‰8‰…‰p‰¨&]‰zt]‰z
(ZĞŽƌĚĞƌŝŶŐͿw‰LŠT‰w‰Ž]‰
---
---
13. -J‰T‰p’Œ ‰Z¤p‰ ‚ŒO ƒ‰$D3’ rV‰|YŠ$}‰w‰p‰¨ ǁǁǁ͘ŬĞĂ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘
ŝŶ & ǁǁǁ͘ĚƚĞ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶ w’u¸’“P¸8‰…‰|± r‰T’]‰ 3‰TŠ¡$L‰wŠ9
ŚŽŝĐĞͲϭ p’¨Œ '$L’• w‰LŠU SUBMIT w‰LŠT‰w‰Ž]‰ ƒ‰$D3’$L‰LŠ]‰
3’Œ‰¹rŠ|P’4¨3¸p‰|±r‰¯w’Œ}‰']’Œ}‰]’$o8’3‰¯‰$J‰|±p‰$Y’
q8‰oÅY‰&$Zw‰opŠ$3‰]’…‰8’}‰z•rŠw‰Z‚r‰¯w’Œ}‰r‰T’$L‰w‰Ž]‰
14. 0$]‰w’Œ…’-J‰T‰p’Œw‰$]‰w‰M]‰‰Z¤p‰t8’—ǁǁǁ͘ŬĞĂ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘
ŝŶ & ǁǁǁ͘ĚƚĞ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶ w’u¸’“P¸8‰…‰|±r‰¯3‰Q‰{Š8‰w‰Ž]‰
---
---
DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION
ƌŽĐŚƵƌĞĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƚŚĞĚĞƚĂŝůƐŽĨ/ŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐΘ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĨŽƌ&ŝƌƐƚzĞĂƌŝƉůŽŵĂĚŵŝƐƐŝŽŶ͗ϮϬϭϱͲϭϲ
CONTENTS
Sl.
NO.
WĂƌƟĐƵůĂƌƐ
WĂŐĞEŽ͘
1.
CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ
01
2.
r¥ÉÆèêÀiÁ ¥ÀæªÉñÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ
06
3.
¹ÃlÄ DAiÉÄÌ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ
11
4.
r¥ÉÆèêÀiÁ ¥ÀæªÉñÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ±ÀÄ®ÌzÀ «ªÀgÀ
26
5.
)w‰‰¹ƒ’‰]’Œq]’";tŚĂƚŝƐŶĞǁdŚŝƐzĞĂƌ͍Ϳ
28
6.
'ĞŶĞƌĂů/ŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐƚŽƚŚĞĂŶĚŝĚĂƚĞƐ
29
7.
^ƚĂŐĞƐŽĨ^ĞĂƚ^ĞůĞĐƟŽŶWƌŽĐĞƐƐ
35
8.
ĞƚĂŝůƐŽĨŝƉůŽŵĂĚŵŝƐƐŝŽŶ&ĞĞ^ƚƌƵĐƚƵƌĞ
48
9.
,ŽǁƚŽ>ŽŐŝŶŝŶƚŽ<tĞďƐŝƚĞ
50
10. EEyhZʹ/ͲŽĚĞŽĨYƵĂůŝĨLJŝŶŐdžĂŵƐ
58
11. EEyhZʹ//Ͳ>ŝƐƚŽĨ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐ
58
12. EEyhZʹ///Ͳ>ŝƐƚŽĨŝĚĞĚͬWƌŝǀĂƚĞWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐ
59
13. EEyhZʹ/sͲĞƚĂŝůƐŽĨdŽƚĂůdžƉĞƌŝĞŶĐĞ;ǀĞŶŝŶŐWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐŽŶůLJͿ
64
14. EEyhZʹsͲ^ĞĂƚƐZĞƐĞƌǀĞĚĨŽƌ^ƉĞĐŝĂůĂƚĞŐŽƌLJ
65
15. EEyhZʹs/ͲWƌŽĨŽƌŵĂŽĨ^ͬ^dĂƐƚĞĞƌƟĮĐĂƚĞ
68
16. EEyhZʹs//ͲWƌŽĨŽƌŵĂŽĨdͲ/ĂƐƚĞĞƌƟĮĐĂƚĞ
69
17. EEyhZʹs///ͲĞƌƟĮĐĂƚĞĨŽƌƚŚĞƉĞƌƐŽŶƐǁŝƚŚŝƐĂďŝůŝƟĞƐ
69
18. EEyhZʹ/yͲ/ŶĐŽŵĞΘĂƐƚĞĞƌƟĮĐĂƚĞ;Ϯ͕Ϯ͕ϯ͕ϯͿ
70
19. EEyhZʹyͲWƌŽĨŽƌŵĂĨŽƌZƵƌĂů^ƚƵĚLJĞƌƟĮĐĂƚĞ
71
20. EEyhZʹyͲ>ŝƐƚŽĨƉůĂĐĞƐǁŚŝĐŚĚŽŶŽƚĐŽŵĞƵŶĚĞƌƚŚĞƉƵƌǀŝĞǁŽĨZƵƌĂůƌĞĂƐ
72
21. EEyhZʹy/;ĂͿ͕;ďͿ͕;ĐͿ͕;ĚͿͲWƌŽĨŽƌŵĂĨŽƌ^ƚƵĚLJĞƌƟĮĐĂƚĞ
74
22. EEyhZʹy/;ĞͿͲWƌŽĨŽƌŵĂĨŽƌĞĨĞŶĐĞWĞƌƐŽŶŶĞů
75
23. EEyhZʹy//ͲĞƌƟĮĐĂƚĞĨŽƌ,ŽƌĂŶĂĚƵĂŶĚ'ĂĚŝŶĂĚƵ<ĂŶŶĂĚŝŐĂ
75
24. EEyhZʹy///Ͳ>ŝƐƚŽĨŽĐƵŵĞŶƚĐƵŵŽŶůŝŶĞƉƉůŝĐĂƟŽŶƐƵďŵŝƐƐŝŽŶĐĞŶƚƌĞƐ
76
25. EEyhZʹy/sͲKīͲůŝŶĞ/ŶƚĞƌĂƟǀĞŽƵŶƐŝůůŝŶŐĞŶƚƌĞĨŽƌǀĞŶŝŶŐWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐ
78
26. EEyhZʹys͕͕ͲŽĐƵŵĞŶƚǀĞƌƟĮĐĂƟŽŶƐĐŚĞĚƵůĞĨŽƌ^ƉĞĐŝĂůĂƚĞŐŽƌLJ^ĞĂƚƐ
78
27. EEyhZͲys/Ͳ'ƵŝĚĞůŝŶĞƐĨŽƌǀĞƌƟĮĐĂƟŽŶŽĨEĞƌƟĮĐĂƚĞ
79
28. EEyhZͲys//Ͳ,LJĚĞƌĂďĂĚĂŶĚ<ĂƌŶĂƚĂŬĂůŝŐŝďŝůŝƚLJĞƌƟĮĐĂƚĞ
81
INFORMATION BROCHURE
'p¸{’“p¸pŠp¸($OJŠ4ŸŒw¸3”p‰µ|$8¸'p¸{’“p¸'r‰´p¸-$Q¯w‰z3‰
p’ŒŠ|p‰Ur’±Œw‰LŠr‰¯w’Œ}‰3Š•9&I¹p‰w‰p’
&I¹$L‰p‰¨uV‰Z¹w‰LŠT‰w‰t8’—‰=‰p’8‰…‰
-{Š±‰=‰p’8‰…‰'9$]Š8’—‰3Š¹J‰ƒ’J‰U‰w‰r‰¯w’Œ}‰q$L‰w‰8‰†8’t]‰§wŠ9J‰Y‰¤]’
CfðAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆtðªÁV EAVèõï£À¯Éèà ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. CfðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÄAZÉ PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ
‰=‰p’8‰…‰p‰¨1o3’$T‰uŠ{¸rŠy$P¸r’q¨q$]‰{’Œ‰²‰ŸwŠ9tJ’$L‰w‰Ž]‰
01.
C¨sÀåyðAiÀÄ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹/vÀvÀìªÀiÁ£À £ÉÆÃAzÀt ¸ÀASÉå
02.
C¨sÀåyðAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ < / R E
<
03.
d£Àä ¢£ÁAPÀ
0 5
1 9 9 4
04.
vÀAzÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ
< R / S , E P P 05.
vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ
> < S , M /
06.
°AUÀ: ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¨ÁPïì£À°è
1 1
2 0 1 5 6 8 7 5 2 2 1 0
F jÃw nPï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
&$=’x…Š‰w‰p‰¨]‰r‰©&3‰´J‰8‰…‰|±sp¸3’ŒT¸p’$o8’‰©‰ŸwŠ9tJ’$L‰w‰Ž]‰
08.
zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå ƒŠ8‰(w’Œ{¸x…Š‰w‰p‰¨‰©‰ŸwŠ9p‰w‰o‰w‰Ž]‰
09.
JŠ€Ÿ°Œ$L‰Y’‰$t$oł]‰uŠ3¸µp‰|±F jÃw nPï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
w‰LŠY‰‘uVŠ’&uV‰®\¹$L‰w‰LŠY‰‘uVŠ’$L‰p‰¨‰²‰ŸwŠ9tJ’$L‰w‰Ž]‰*]Š
PÀ£ÀßqÀ
11.
«zÁåºÀðvÉ: ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¨ÁPïì£À°è F jÃw nPï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
12.
C¨sÀåyðAiÀÄ ªÁ¹¸ÀĪÀ gÁdå PÉÆÃqï£ÀÄß ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¨ÁPïì£À°è §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. gÁdå PÉÆÃqï£ÀÄß PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¸À¯ÁVzÉ.
JŠG®]‰3’ŒT¸
PÀæ.¸ÀA.
1
2
13.
gÁdå
PÀ£ÁðlPÀ gÁdå
EvÀgÉÃ gÁdå
3’ŒT¸
01
02
C¨sÀåyðAiÀÄÄ ªÁ¹¸ÀĪÀ f¯ÉèAiÀÄ PÉÆÃqï£ÀÄß ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¨ÁPïì£À°è §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ. f¯ÉèAiÀÄ PÉÆÃqï£ÀÄß PɼÀUÉ
£ÀªÀÄÆ¢¸À¯ÁVzÉ.
I{’±$L‰3’ŒT¸
PÀæ.¸ÀA.
1
2
3
4
5
6
7
8
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt
©eÁ¥ÀÄgÀ
¨É¼ÀUÁ«
§¼Áîj
©ÃzÀgï
¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ
aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ
I{’±
3’ŒT¸
01
02
03
04
05
06
07
08
1
PÀæ.¸ÀA.
16
17
18
19
20
21
22
23
I{’±
UÀzÀUÀ
ºÁ¸À£À
ºÁªÉÃj
PÉÆqÀUÀÄ
PÉÆïÁgÀ
PÉÆ¥Àà¼À
ªÉÄʸÀÆgÀÄ
ªÀÄAqÀå
3’ŒT¸
16
17
18
19
20
21
22
23
DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION
PÀæ.¸ÀA.
9
10
11
12
13
14
15
aPÀ̧¼Áî¥ÀÄgÀ
ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ
avÀæzÀÄUÀð
zÀQët PÀ£ÀßqÀ
zsÁgÀªÁqÀ
zÁªÀtUÉgÉ
UÀÄ®§UÁð
I{’±
3’ŒT¸
09
10
11
12
13
14
15
PÀæ.¸ÀA.
24
25
26
27
28
29
30
I{’±
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ
gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ
²ªÀªÉÆUÀÎ
vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ
*Y‰¤J‰3‰p‰¨T‰
*T‰s
AiÀiÁzÀVj
3’ŒT¸
24
25
26
27
28
29
30
&uV‰®\¹$L‰ $L‰LŠw‰ JŠG®o$]‰ -¸-¸-{¸‚ &[‰w‰ Y‰Y‰µw‰LŠp‰ r‰MŒ3’´$L‰p‰¨ tJ’oJ‰YŠ¤J’" ‰$t$oł]‰
uŠ3¸µp‰|±3’ŒT¸p‰¨‰²‰ŸwŠ9p‰w‰o‰w‰Ž]‰
*]Š3‰pŠ¹O3‰JŠG®wŠ]‰J’w‰Y‰¤(Y‰J’ŒJŠG®wŠ]‰J’-$]‰p‰w‰o‰w‰Ž]‰
&uV‰®\¹$L‰ $L‰LŠw‰ I{’±y$]‰ -¸-¸-{¸‚ &[‰w‰ Y‰Y‰µw‰LŠp‰ r‰MŒ3’´$L‰p‰¨ tJ’oJ‰YŠ¤J’" ‰$t$oł]‰
uŠ3¸µp‰|±3’ŒT¸p‰¨‰²‰ŸwŠ9p‰w‰o‰w‰Ž]‰I{Š±3’ŒT¸8‰†8’3‰¯w‰‰$6’®J‰3’Œ‰ 3‰w‰p‰¨p’ŒT‰w‰Ž]‰
-¸-¸-{¸‚&[‰w‰Y‰Y‰µw‰LŠp‰r‰MŒ3’´$L‰p‰¨*Z¤ŒW¹JŠ]‰‰w‰‰‰¹w‰p‰¨‰²‰ŸwŠ9tJ’$L‰w‰Ž]‰
*]Š*Z¤ŒW¹JŠ]‰ ªÀµÀð 1 9 9 4
0PŠŸJ’q8‰oÅr‰U‚]‰8‰M‰ &$3‰8‰…‰p‰¨tJ’$L‰w‰Ž]‰ *]Š 8‰M‰ &$3‰8‰…‰ 6 2 5
18.
0PŠŸJ’r‰T’]‰&$3‰8‰…‰p‰¨tJ’$L‰w‰Ž]‰ *]Š ¥ÀqÉzÀ CAPÀUÀ¼ÀÄ 4 2 5
19.
±ÉÃPÀqÁªÁgÀÄ ¥ÀqÉzÀ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ
*]Š
65.66%
20.
UÀtÂvÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¥ÀqÉzÀ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ
*]Š
0 6 5
21.
«eÁÕ£À «µÀAiÀÄzÀ°è ¥ÀqÉzÀ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ
*]Š
0 5 5
22.
8‰W‹Y‰w‰Y‰¤xHŠžp‰x‰$L‰8‰†8’q8‰oÅr‰U‚]‰8‰M‰ &$3‰8‰…‰p‰¨tJ’$L‰w‰Ž]‰*]Š 2 0 0
8‰W‹Y‰w‰Y‰¤xHŠžp‰x‰$L‰8‰…‰|±r‰T’]‰8‰M‰ &$3‰8‰…‰p‰¨tJ’$L‰w‰Ž]‰*]Š 1 6 5
24.
MAzÀ£Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ ºÀvÀÛ£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¸ÀĪÀÅzÀÄ.
*]Šw‰‰¹8‰…Š]‰J’-$]‰
p‰w‰o‰w‰Ž]‰
0 5
/]‰w‰‰¹8‰…‰wŠ®‰$8‰]‰q$L‰w‰8‰†$]‰xpŠyZ$L‰p‰¨3’ŒJ‰{Š9]’$L’Œ"
PÉÆÃjzÀÝ°è, ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¨ÁPïì£À°è
26.
F jÃw nPï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
PÀæ.¸ÀA. 25PÉÌ «£Á¬Äw PÉÆÃj ºËzÁzÀ°è PÁèeï PÉÆÃqï£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¸ÀĪÀÅzÀÄ.
[¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À ;'ĞŶĞƌĂůŝŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐͿ3‰¯w‰‰$6’®-y$]‰I$L‰w‰J’8’p‰¨8‰w‰q‰w‰Ž]‰@
8Š¯xŒWr‰¯]’Œ}‰]‰|±0$]‰M$]‰ƒ‰Y‰¤p’ŒY‰J‰8‰Z$L‰w‰J’8’wŠ®‰$8‰w‰LŠT‰{Š9]’$L’Œ"
¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¨ÁPïì£À°è
F jÃw nPï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
28. ¸ÀASÁå¢üPÀ ¹ÃlÄ ;^EYͿ PÉÆÃmÁzÀr ¥ÀæªÉñÀ §AiÀĹzÀ°è, ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¨ÁPïì£À°è
F jÃw nPï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
0$]‰M$]‰ƒ‰Y‰¤p’ŒY‰J‰8‰Z$L‰w‰J’8’3‰p‰¨T‰w‰LŠ]V‰®w‰]‰|±wŠ®‰$8‰w‰LŠT‰{Š9]’$L’Œ"
¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¨ÁPïì£À°è
F jÃw nPï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
-{Š±w‰z8‰†$]‰tJ‰w‰r’Œ‰3‰J‰wŠ€¹3‰w‰J‰w‰LŠp‰w‰p‰¨uŠ3¸µp‰|±‰©‰ŸwŠ9p‰w‰o‰w‰Ž]‰
2
INFORMATION BROCHURE
r‰¯w’Œ}ŠZ$L‰p‰¨xŒ‰{ŠZ$L‰U$L‰|± t$L‰‚]‰|± 3’…‰3‰$T‰ 3’Œ‰ 3‰]‰|±J‰w‰$Y’ uŠ3¸µp‰|± 3’ŒT¸p‰w‰o‰w‰Ž]‰
*]Š SC
xx]V‰xŒ‰{ŠZ$L‰U$L‰|±r‰¯w’Œ}‰t$L‰‚]‰|±3’…‰3‰$T‰xŒ‰{ŠZ$L‰3’ŒT‰p‰¨p‰w‰o‰w‰Ž]‰.
xŒ‰{ŠZ3’ŒT¸ ;ĂƚĞŐŽƌLJŽĚĞͿ
PÀæ.
¸ÀA.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
xŒ‰{ŠZ
}’Œ3‰TŠwŠJ‰r‰¯w‰LŠW
3’ŒT¸
C£ÀħAzÀ
J¸ï.¹
J¸ï.n
¥ÀæªÀUÀð¥ÀæªÀUÀð ¥ÀæªÀUÀð ¥ÀæªÀUÀð ¥ÀæªÀUÀð fJA
15
SC
ŶŶĞdžƵƌĞʹs/
03
^d
04
1
ŶŶĞdžƵƌĞͲs//
/
15
Ϯ
2 J
04
2B
2 ©
ŶŶĞdžƵƌĞͲ/y
04
ϯ
3J
05
3B
3 ©
50
GM
&ŽƌĐůĂŝŵŝŶŐƌƵƌĂůƋƵŽƚĂĨƵƌŶŝƐŚƉƌĞƐĐƌŝďĞĚĐĞƌƟĮĐĂƚĞĂƐƉĞƌŶŶĞdžƵƌĞͲ/y
q8‰oÅY‰p‰w‰p’
£ÀªÀÄÆ£É - r
£ÀªÀÄÆ£É-E
£ÀªÀÄÆ£É-J¥sï
*r‰HŠZ$L‰ƒ’‰J‰p‰¨p‰w‰o‰w‰Ž]‰*]Š/<ZEd<
33.
«±ÉõÀ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄrAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ §AiÀĹzÀ°è,
F jÃw nPï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
x}’Œ‰xŒ‰{ŠZ3’ŒT¸;^ƉĞĐŝĂůĂƚĞŐŽƌLJŽĚĞͿ
PÀæ.¸ÀA.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
34.
35.
36.
37.
38.
x}’Œ‰xŒ‰{ŠZ
gÁdQÃAiÀÄ ¸ÀAvÀæ¸ÀÜgÀÄ;WŽůŝƟĐĂůƐƵīĞƌĞƌͿ
’“q3‰J‰;ĞĨĞŶĐĞƉĞƌƐŽŶŶĞůͿ
w‰LŠI’“q3‰J‰;džͲĞĨĞŶĐĞƉĞƌƐŽŶŶĞůͿ
QæÃqÉUÀ¼ÀÄ;^ƉŽƌƚƐͿ
J£ï.¹.¹;EͿ
¸ËÌmïì;^ĐŽƵƚƐͿ
eÉ.n.J¸ï;:d^Ϳ
L.n.L;/d/Ϳ
eÉ.N.¹;:KͿ
¸ÀÄzsÁgÀuÁ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ;ŽƌƌĞĐƟŽŶĂůŝŶƐƟƚƵƟŽŶͿ
ºÉÆgÀ£ÁqÀÄ PÀ£ÀßrUÀ;,ŽƌĂŶĂĚƵ<ĂŶŶĂĚŝŐĂͿ
UÀr£ÁqÀÄ PÀ£ÀßrUÀ;'ĂĚŝŶĂĚƵ<ĂŶŶĂĚŝŐĂͿ
«PÀ®ZÉÃvÀ£ÀgÀÄ;WŚLJƐŝĐĂůůLJ,ĂŶĚŝĐĂƉƉĞĚͿ
DAUÉÆèà EArAiÀÄ£ï;ŶŐůŽ/ŶĚŝĂŶŽĨ<ĂƌŶĂƚĂŬĂͿ
3’ŒT¸
PS
W
W
SP
E
SS
:d^
/d/
:K
/
,<
'<
W,
/
371(eÉ) ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ PÉÆÃmÁzÀr ¥ÀæªÉñÀ §AiÀĹzÀÝ°è, ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¨ÁPïì£À°è F jÃw nPï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
¥ÁªÀw¹zÀ Cfð ±ÀÄ®ÌzÀ ªÉÆvÀÛ 100
£ÀªÀÄÆ¢¸ÀĪÀÅzÀÄ.
ZÀ®£ï ¸ÀASÉå
£ÀªÀÄÆ¢¸ÀĪÀÅzÀÄ.
15
ºÀt ¥ÁªÀw¹zÀ ¢£ÁAPÀ 19-05-2015
£ÀªÀÄÆ¢¸ÀĪÀÅzÀÄ.
C¨sÀåyðAiÀÄ EwÛÃa£À ¥Á¸ï ¥ÉÆÃmïð C¼ÀvÉAiÀÄ ¨sÁªÀavÀæªÀ£ÀÄß CAn¸ÀĪÀÅzÀÄ.
(¨sÁªÀavÀæzÀ ªÉÄÃ¯É ¦£ï ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §gÉAiÀĨÁgÀzÀÄ)
&uV‰®\¹$L‰w‰Y‰¤r’Œ‰3‰J‰‰„$L‰p‰¨3‰TŠ¡$L‰wŠ9&I¹$L‰3’…‰uVŠ8‰]‰|±J‰w‰:’Œ‰X’$L‰uVŠ8‰]‰|±w‰LŠT‰Y‰3‰•]‰¦
3
DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION
3‰pŠ¹O3‰‰3Š¹J‰
YŠ$Z¯3‰w‰Y‰¤8‰W‹~3‰´W({Š6’
'p¸{’“p¸pŠp¸($OJŠ4ŸŒw¸3”p‰µ|$8¸'p¸{’“p¸'r‰´p¸-$Q¯w‰z3‰p’ŒŠ|p‰Ur’±Œw‰LŠr‰¯w’Œ}‰3’•
‰$t$oł]‰$Y’&uV‰®\¹8‰†8’Šw‰LŠp‰®‰=‰p’8‰…‰
1.
p’Œ Š|p‰ ‰3Š¹M &p‰]ŠqY‰ ƒŠ8‰ ‰3Š¹J‰3’• ‚ŒO8‰…‰p‰¨ ‰²(=’›y$]‰ &]VŠ®r‰¹X’ w‰LŠU]‰
SÁ¸ÀV ¥Á°mÉQßPïUÀ¼À ¥ÀæxÀªÀÄ r¥ÉÆèêÀiÁ ¥ÀæªÉñÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, ªÀiÁ»w ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°ègÀĪÀ Cfð £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß
¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¨sÀwð ªÀiÁr, ŶŶĞdžƵƌĞ-XIII gÀ°è£À AiÀiÁªÀÅzÉà l]Š5{’ r‰M~Œzp’ ƒŠ8‰'p¸{’“p¸&I¹‰|±3’
'r‰´p¸-$Q¯‰ƒŠ$L‰3’Œ$]‰¯ŽĐƵŵĞŶƚsĞƌŝĮĐĂƟŽŶƵŵKŶ>ŝŶĞƉƉůŝĐĂƟŽŶ^ƵďŵŝƐƐŝŽŶĞŶƚƌĞͬKƉƟŽŶ
ŶƚƌLJ ,ĞůƉ ĞŶƚƌĞƐͿ͞ UÀ¼À°è zÁR¯ÉUÀ¼À ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr¹, D£ï¯ÉÊ£ï£À°è Cfð ¸À°è¹ ªÀÄvÀÄÛ D£ï¯ÉÊ£ï £À°è
D¥Àë£ï JAnæ zÁR°¹, 'p¸{’“p¸p‰|± ‰|±‚]‰ &I¹$L‰p‰¨w‰Y‰¤ 'r‰´p¸-$Q¯ ]Š5|‚]‰ w‰o¯Y‰ r‰¯Z8‰…‰p‰¨
r‰T’$L‰Y‰3‰•]‰¦ w‰z ]Š5{’8‰…‰ r‰M~Œzp’ ‰w‰$L‰]‰|± r‰YŠ¯$4Y‰ &oÅ3ŠM8‰†$]‰ ]V‰‘UŒ3‰M‰z©OŸ -{Š± w‰z
zÁR¯ÉUÀ¼À ¥ÉÆÃmÉÆ ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀÄ.
2.
Ur’±Œw‰LŠr‰¯w’Œ}‰3’•(J‰u’Œ3Š]‰&ƒ‰¹Y’
&uV‰®\¹$L‰uVŠJ‰ZŒ$L‰r‰¯H’$L‰LŠ9J‰u’Œ3‰
ªÀÄvÀÄÛ
& ($Iq$L‰M$8¸3’Œ‰¹8‰…‰r‰¯w’Œ}‰3’•‰$t$oł]‰$Y’
3‰pŠ¹O3‰-¸-¸-{¸‚&[‰wŠY‰Y‰µw‰LŠp‰r‰MŒ3’´$L‰|±*Z¤W¹JŠ90PŠŸJ’$L‰LŠ9 3‰q‰ }’Œ&$3‰8‰…‰p‰¨3‰TŠ¡$L‰wŠ9r‰T’oJ‰u’Œ3‰
' ”$T¸J’3ŠU¹$8¸w‰Y‰¤‚qw‰LŠP’Œ8‰¯sÅ3’Œ‰¹8‰…‰r‰¯w’Œ}‰3’•‰$t$oł]‰$Y’
3‰pŠ¹O3‰o²ZŒ$L‰s$L‰‚xHŠžp‰xuVŠ8‰]‰|±&[‰wŠY‰Y‰µw‰LŠp‰r‰MŒ3’´$L‰|±*Z¤W¹JŠ90PŠŸJ’$L‰LŠ93‰q‰ }’Œ&$3‰8‰…‰p‰¨3‰TŠ¡$L‰wŠ9r‰T’oJ‰u’Œ3‰
( 3’…‰3‰$T‰pŠp¸($Iq$L‰M$8¸3’Œ‰¹8‰…‰r‰¯w’Œ}‰3’•‰$t$oł]‰$Y’
1) x 3‰w‰€¹$L‰{¸rŠ¯4ŸŒ¸
PÀ£ÁðlPÀzÀ°è J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À
x J.r.J¥sï.n
r‰MŒ3’´$L‰|± *Z¤W¹JŠ9 0PŠŸJ’$L‰LŠ9 3‰q‰ }’Œ
x r¥ÉÆèêÀiÁ E£ï ªÀiÁqÀæ£ï D¦üøï
CAPÀUÀ¼À£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ
ªÀiÁå£ÉÃeïªÉÄAmï
2)
3‰pŠ¹O3‰o²ZŒ$L‰s$L‰‚&[‰wŠY‰Y‰µw‰LŠp‰r‰MŒ3’´$L‰|±
x¯Éʧæj ¸ÉÊ£ïì & E£ï¥sÁgÉäñÀ£ï
*Z¤W¹JŠ9 0PŠŸJ’$L‰LŠ9 3‰q‰ }’Œ &$3‰8‰…‰p‰¨
ªÀiÁå£ÉÃeïªÉÄAmï
PÀqÁØAiÀĪÁV ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ
) &uV‰®\¹$L‰3‰pŠ¹O3‰]‰|±p’ŒY‰J‰8‰Zy$]‰&ƒ‰¹YŠ-¸-¸-{¸‚s$L‰‚r‰MŒ3’´$L‰p’¨…‰8’$T‰
ªÀµÀðUÀ¼À ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrgÀ¨ÉÃPÀÄ.
* ‚v-¸(/‚-¸(&[‰wŠ3‰pŠ¹O3’ŒY‰J‰JŠG®]‰|±-¸-¸-{¸‚Y‰Y‰µw‰LŠp‰wŠ®‰$8‰w‰LŠU]‰&uV‰®\¹8‰…‰
YŠ$Z¯3‰ r‰MŒ3Š´w‰$T‰†&J‰w‰p’ J‰’¤u’$8‰…‰J‰(|±$]‰ &ƒ‰¹YŠr‰¯w‰LŠWr‰Y‰¯w‰p‰¨r‰T’]‰
]Š5{’r‰M~Œzp’‰$]‰uV‰¹]‰|±3‰TŠ¡$L‰wŠ9ƒŠGJ‰r‰U‰Y‰3‰•]‰¦
‰$H’rŠ|P’4¨3¸8‰…‰|±Ur’±Œw‰LŠr‰¯w’Œ}‰3’•(J‰u’Œ3Š]‰&ƒ‰¹Y’
&uV‰®\¹$L‰uVŠJ‰ZŒ$L‰r‰¯H’$L‰LŠ9J‰u’Œ3‰ªÀÄvÀÄÛ
C) 3‰pŠ¹O3‰-¸-¸-{¸‚&[‰wŠY‰Y‰µw‰LŠp‰r‰MŒ3’´$L‰|±*Z¤W¹JŠ90PŠŸJ’$L‰LŠ93‰q‰ }’Œ&$3‰8‰…‰p‰¨
PÀqÁØAiÀĪÁV ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.
D) C¨sÀåyðAiÀÄÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ CxÀªÁ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉzÀ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è MAzÀ£Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ
ƒ‰Y‰¤p’Œ Y‰J‰8‰Z$L‰p’¨…‰8’$T‰ &[‰wŠ Y‰Y‰µw‰LŠp‰ Y‰J‰8‰Z$L‰w‰J’8’ 3‰q‰ /]‰ w‰‰¹8‰…‰w‰J’8’ wŠ®‰$8‰
ªÀiÁrgÀ¨ÉÃPÀÄ.
6
DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION
J¥sï) PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ zÉñÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀPÉÌ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁUÀĪÀ CªÀPÁ±À«gÀĪÀAvÀºÀ
(Y‰J’‰$’¥8‰…‰|±3Š$L‰¹qw‰¹„‰Z¤J‰w‰p”3‰J‰J‰r‰¯w’Œ}‰w‰‰¹]‰&w‰oÅ$L‰opŠ$3‰3’•3‰q‰ Z$8‰…‰3‰pŠ¹O3‰]‰|±3Š$L‰¹qw‰¹„‰Z¤]‰¦|±wŠ‚‰Z¤]‰¦|±
ªÀÄvÀÄÛ
ϭͿ CAvÀºÀªÀgÀ ªÀÄUÀ/ªÀÄUÀ¼ÀÄ CºÀðvÁ vÀgÀUÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁr
*Z¤ŒW¹JŠ9J‰u’Œ3‰
ϮͿ &uV‰®\¹$L‰Y‰$]’&[‰wŠYŠy3‰pŠ¹O3‰]‰|±3‰q‰ w‰‰¹8‰…‰w‰J’8’wŠ®‰$8‰w‰LŠUJ‰u’Œ3‰($Y‰ƒ‰w‰J‰
ªÀÄPÀ̼ÀÄ.
I 3’Œ$]‰¯‰3Š¹J‰o$]‰q$L’ŒI‰z©OŸMrŠ®Q¯$L’ŒP¸µw‰Y‰¤(Y‰J’ŒJŠG®8‰†$]‰3‰…‰„‰z©OŸ&uV‰®\¹8‰…‰
ƒ’=¸ƒ’J‰pŠT‰3‰p‰¨U8‰ JAzÀgÉ, C¨sÀåyðAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆõÀPÀgÀ ªÀiÁvÀȨsÁµÉ PÀ£ÀßqÀ, vÀļÀÄ(PÉÆqÀªÀ) ¨sÁµÉAiÀiÁVzÀÄÝ
w‰Y‰¤&uV‰®\¹$L‰Y‰$]’&[‰wŠYŠy3‰pŠ¹O3‰qwŠ‚$L‰LŠ9]‰¦&$Y‰ƒ‰r’Œ‰3‰J‰w‰3‰•…‰3‰pŠ¹O3’ŒY‰J‰
r‰¯]’Œ}‰]‰|± &oÅ3‰‘Y‰ $L‰qw‰¹‚Q u’ŒT¸¹ &[‰wŠ ‰$’¥8‰…‰|± wŠ®‰$8‰ w‰LŠU &ƒ‰¹YŠ r‰MŒ3’´$L‰|±
*Z¤ŒW¹JŠ9J‰u’Œ3‰ƒŠ8‰oJ‰r‰w‰¹]‰|±3‰pŠ¹O3’ŒY‰J‰r‰¯]’Œ}‰]‰|±wŠ‰wŠ9J‰u’Œ3‰($Y‰ƒ‰
C¨sÀåyðUÀ¼À r¥ÉÆèêÀiÁ ¥ÀæªÉñÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, ¸ÀAzÀ±Àð£ÀzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ NzÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
§gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.
L)
8‰UpŠT‰3‰p‰¨U8‰ JAzÀgÉ, C¨sÀåyðAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆõÀPÀgÀ ªÀiÁvÀȨsÁµÉ PÀ£ÀßqÀªÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ C¨sÀåyðAiÀÄÄ PÀ£ÀßqÀ
w‰LŠY‰pŠT‰w‰ 8‰UpŠT‰‰¥…‰8‰…‰|± p’Œ Y‰J‰8‰Zy$]‰ p’Œ Y‰J‰8‰Z$L‰w‰J’8’ 3‰q‰ w‰‰¹8‰…‰ wŠ®‰$8‰
ªÀiÁr C¨sÀåyðAiÀÄ ¥ÉÆõÀPÀgÀÄ PɼÀPÀAqÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ªÁ¸ÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. zÀQët ¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀ CxÀªÁ CPÀÌ®PÉÆÃmï
&[‰wŠG[¸&[‰wŠw‰ƒŠJŠ‰Ÿ°JŠG®]‰8Šo$8¸{ŠH¸&[‰wŠ3’ŒJ‰…‰JŠG®]‰3Š‰J‰8’ŒT‰&[‰wŠ3’ŒJ‰…‰
gÁdåzÀ ºÉƸÀzÀÄUÀð vÁ®ÆèPÀÄ. EAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À r¥ÉÆèêÀiÁ ¥ÀæªÉñÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ, ¸ÀAzÀ±Àð£ÀzÀ
ªÉüÉAiÀÄ°è C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ NzÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.
‰=‰p’
ƒ’J‰pŠT‰8‰UpŠT‰ 3‰p‰¨U8‰ &uV‰®\¹8‰…‰ q8‰oÅY‰ wŠ‰‰¥…‰ r‰¯w‰LŠW r‰Y‰¯w‰p‰¨ r‰¯‰¤Y‰ wŠ‰wŠ9J‰w‰ r‰¯]’Œ}‰]‰
¸ÀA§A¢ü¹zÀ JA¦/JAJ¯ïJ/gÉ«£ÀÆå E¯ÁSɬÄAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÁVzÀÝ°è D E¯ÁSÉAiÀÄ ªÀÄÄRå¸ÀÜjAzÀ
¥ÀqÉzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß Cfð eÉÆvÉ ®UÀwÛ¹gÀ¨ÉÃPÀÄ. (ŶŶĞdžƵƌĞ-XII £ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ). EAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À
Ur’±Œw‰LŠ r‰¯w’Œ}‰3’• ‰$t$oł]‰$Y’ 3‰pŠ¹O3‰ r‰MŒ3Š´ rŠ¯oÅ3ŠJ‰ (|± q8‰oÅ r‰U‚]‰ w’Œ…Šr‰QŸ$L‰$Y’ ‰]‰M
«ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¥Àj²Ã®£É ªÉüÉAiÀÄ°è C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ §gÉAiÀÄÄ«PÉ ªÀÄvÀÄÛ NzÀÄ«PÉ PÀqÁØAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.
zÁR¯É ¥Àj²Ã®£É ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀ NzÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ §gÉAiÀÄ®Ä «¥sÀ®gÁzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ r¥ÉÆèêÀiÁ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÉ
CºÀðjgÀĪÀÅ¢®è.
PÀ£ÁðlPÉÃvÀgÀ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹/vÀvÀìªÀiÁ£À C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ vÁAwæPÀ ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½, CgÀªÀÄ£É gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ʹ
560 001 E°èAzÀ &ƒ‰¹YŠr‰¯w‰LŠWr‰Y‰¯w‰p‰¨r‰T’]‰]Š5{’r‰M~Œzp’‰$]‰uV‰¹]‰|±3‰TŠ¡$L‰wŠ9ƒŠGJ‰r‰U‰Y‰3‰•]‰¦
eÉ)
H’’Q-¸/Q/
F PÉÆÃmÁzÀ°è Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ CAVÃPÀÈvÀªÁzÀ eÉ.n.J¸ï (QjAiÀÄ vÁAwæPÀ ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ)
p‰|± -¸-¸-{¸‚ *Z¤ŒW¹JŠ9 0PŠŸJ’$L‰LŠ9 }’Œ &$3‰8‰…‰p‰¨ r‰T’oJ‰u’Œ3‰ ‰]‰M &uV‰®\¹8‰…‰
eÉ.n.J¸ï PÉÆÃmÁzÀ°è PÁ¬ÄÝj¹gÀĪÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CºÀðgÁVgÀÄvÁÛgÉ. eÉ.n.J¸ï£À
w‰‰¹8‰…‰ &w‰oÅ w‰Y‰¤ /Q/p‰ w‰‰¹8‰…‰ &w‰oÅ ‰$t$oł]‰ P’¯ŒT¸p‰|± *Z¤ŒW¹JŠ9J‰w‰
C¨sÀåyðUÀ½UÉ DAiÀiÁ mÉæÃqï£À CºÀðvÉUÀ£ÀÄUÀÄtªÁV r¥ÉÆèêÀiÁ PÉÆùðUÉ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. (L.n.L£À
YŠ$Z¯3‰ x‰$L‰8‰…‰|± r‰T’]‰ &$3‰8‰…‰w‰Y‰¤ -¸-¸-{¸‚$L‰|± r‰T’]‰ 0OŸ &$3‰8‰…‰p‰¨‰w‰LŠp‰wŠ9
¥ÀjUÀt¹ ªÉÄjmï£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ).
‰=‰p’ {Š®OJ‰{¸-$Q¯3’ŒPŠ;ϮϬйŽĨ/ŶƚĂŬĞͿ
/Q/ rŠŠ]‰ x]Š®\¹8‰…‰ {Š®OJ‰{¸ -$Q¯ w‰6Š$Y‰J‰ p’Œ ’x‰ŸJ¸p’Œ w‰‰¹ Ur’±Œw‰LŠ r‰¯w’Œ}‰
r‰T’$L‰z (D›‚]‰|± &$Y‰ƒ‰ &uV‰®\¹8‰…‰ Y‰w‰8’ u’Œ3Š]‰ rŠ|Q4¨3¸8‰†8’ OFF-LINE w‰z3‰ &I¹ ‰|±‰w‰Ž]‰
w‰Y‰¤ r‰¯w’Œ}ŠoŁ‰=‰p’$L‰p‰¨ r‰¯Y’®Œ3‰wŠ9 w‰$op‰ op‰8‰…‰|± ({Š6’$L‰ ǁǁǁ͘ĚƚĞ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶ w’u¸ ’“P¸p‰|±
r‰¯3‰Q‰{Š8‰w‰Ž]‰ƒ’Dšp‰w‰LŠ„Z8Š9‰$t$]V‰r‰OŸrŠ|P’4¨3¸8‰…‰rŠ¯$}‰rŠzJ‰8‰…‰p‰¨‰$r‰4¹‰tƒ‰]‰
8
INFORMATION BROCHURE
PÉ)
e’1‚
eÉ.N.¹ PÉÆÃmÁzÀ°è Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ eÉ.N.¹. PÉÆÃmÁzÀ°è PÁ¬ÄÝj¹gÀĪÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ
CºÀðjgÀÄvÁÛgÉ. F PÉÆÃmÁzÀ°è Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ PÀ£ÁðlPÀ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À
r‰MŒ3’´$L‰|± *Z¤W¹JŠ90PŠŸJ’$L‰LŠ9}’Œ&$3‰8‰…‰p‰¨r‰T’oJ‰u’Œ3‰w‰Y‰¤ ‰3Š¹J‰o$]‰ &$9Œ3‰‘Y‰wŠ]‰
w‰‰¹]‰H’1‚3’Œ¸¹p‰|±*Z¤ŒW¹JŠ9J‰u’Œ3‰H’1‚3’Œ‚¹p‰YŠ$Z¯3‰/D›3‰x‰$L‰8‰…‰|±
r‰T’]‰ &$3‰8‰…‰w‰Y‰¤ -¸-¸-{¸‚$L‰|± r‰T’]‰ 0OŸ &$3‰8‰…‰p‰¨‰w‰LŠp‰wŠ9r‰M8‰W‹‚w’MP¸p‰¨
vÀAiÀiÁj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ).
J¯ï) ”•P¸µ8’“T¸µ
JŠ‰Ÿ°r‰Z r‰J‰Š•J‰JŠG® r‰J‰Š•J‰ r‰T’]‰ &uV‰®\¹8‰…‰ w‰LŠY‰¯ ”•P¸µ 8’“T¸µ 3’ŒPŠ]‰|± &I¹
¸À°è¸À§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ.
JA) ’©ŒP¸µ¹8’Œw‰L¸µ
’©ŒP¸µ¹8’Œw‰L¸µp‰|±JŠ‰Ÿ°JŠG®w‰Y‰¤I{Š±w‰OŸ]‰|±&Y‰®Y‰¤w‰Š]V‰p’w‰LŠU]‰&uV‰®\¹8‰…‰w‰LŠY‰¯’©ŒP¸µ¹
/ UÉêÀiïì PÉÆÃmÁzÀ°è Cfð ¸À°è¸À§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. (¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæPÁÌVŶŶĞdžƵƌĞʹy/;Đ) £ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ).
J£ï) -p¸‚‚
&uV‰®\¹8‰…‰ p’Œ Y‰J‰8‰Zy$]‰ p’Œ Y‰J‰8‰Z$L‰ wŠ®‰$8‰]‰ &w‰oÅ$L’…‰8’ -p¸‚‚ $L‰|± 3‰q‰ l-l
¸Ànð¦üPÉÃmï ¥ÀqÉ¢zÀÝ°è ªÀiÁvÀæ J£ï.¹.¹ PÉÆÃmÁzÀ°è Cfð ¸À°è¸À§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. (¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæPÁÌV
ŶŶĞdžƵƌĞʹy/;ĐͿΘŶŶĞdžƵƌĞͲys/£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ)
N)
¦)
x3‰z=’ŒY‰p‰J‰
]’Œƒ‰]‰ &$8‰x3‰zY’$L‰3‰q‰ }’Œ4•$Y‰ 3‰Uw’(z±]’ (J‰w‰$Y‰ƒ‰ ƒŠ8‰3‰W£ ]‰‘€Ÿ$L‰&[‰wŠ
20/2000 ¸É®£ïVAvÀ ºÉaÑUÉ EgÀ¨ÁgÀzÀÄ CxÀªÁ PÉüÀĪÀ ¸ÁªÀiÁxÀåð 70 qɹ§¯ïìVAvÀ ºÉaÑUÉ EgÀ¨ÉÃPÀÄ.
EAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ «PÀ®ZÉÃvÀ£À PÉÆÃmÁzÀ°è Cfð ¸À°è¸À§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ.
'$8’±Œ($U$L‰p¸
¸ÀPÁðj J¸ï.eÉ. ¥Á°mÉQßPï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ E°è 02 ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß DAUÉÆèÃ-EArAiÀÄ£ï C¨sÀåyðUÀ½UÉ PÁ¬ÄÝj¸À¯ÁVzÉ.
PÀÆå) r’|Q3‰{¸‰rV‰J‰J¸µ
Š²Y‰$Y‰¯¿®r‰w‰¹]‰|±Š²Y‰$Y‰¯¿®3Š•9ƒ’ŒJŠU]‰$L’Œ]V‰J‰w‰3‰•…‰‰3Š¹J‰]‰']’Œ}‰‰$6’®(UQ(‚
opŠ$3‰J‰p‰²$L‰r’|Q3‰{¸‰rV‰J‰J¸µs-¸3’ŒPŠ]‰|±&I¹‰|±‰tƒ‰]Š9J‰Y‰¤]’
x}’Œ‰‰=‰p’
x «±ÉõÀ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄrAiÀÄ°è (ªÉÄð£À ºÉÆgÀ£ÁqÀÄ PÀ£ÀßrUÀ, UÀr£ÁqÀÄ PÀ£ÀßrUÀ, eÉÉ.n.J¸ï/L.n.L, eÉ.N.¹, ¸ËÌmïì /
UÉÊqïì, ¸ÉÆàÃmïìð / UÉêÀiïì, J£ï.¹.¹, «PÀ®ZÉÃvÀ£ÀgÀÄ, DAUÉÆèÃ-EArAiÀÄ£ï & ¥ÉÆ°nPÀ¯ï ¸À¥sÀgÀgïì) ¥ÀæªÉñÀ §AiÀĸÀĪÀ
C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ°UÉ J¯Áè ªÀÄÆ® zÁR¯ÉUÀ¼À ¥Àj²Ã®£É ºÁUÀÆ D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°èPÉ ªÀÄvÀÄÛ D¥Àë£ï JAnæUÁV
ŶŶĞdžƵƌĞͲ///gÀ°è£À ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ l]Š5{’ r‰M~Œzp’ ƒŠ8‰ 'p¸{’“p¸ &I¹ ‰|±3’ 'r‰´p¸ -$Q¯ ‰ƒŠ$L‰
PÉÃAzÀæ (ŽĐƵŵĞŶƚ sĞƌŝĮĐĂƟŽŶ Ƶŵ KŶ >ŝŶĞ ƉƉůŝĐĂƟŽŶ ^ƵďŵŝƐƐŝŽŶ ĞŶƚƌĞͬKƉƟŽŶ ŶƚƌLJ ,ĞůƉ
ĞŶƚƌĞƐͿ͞¸ÉAlgïUÀ¼À°è ¢:M$]‰o gÀªÀgÉUÉ RÄzÁÝV ºÁdgÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¸ÀzÀj «±ÉõÀ
«ÄøÀ¯ÁwAiÀÄrAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ §AiÀĸÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼À «±ÉõÀ «ÄøÀ¯Áw &8‰Y‰®w‰z]Š5{’8‰…‰ ¥Àj²Ã®£ÉAiÀÄ£ÀÄß
ŶŶĞdžƵƌĞ ʹ ys;Ϳ gÀ°è£À ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À J¸ï.eÉ. ¸ÀPÁðj ¥Á°mÉQßPï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ
¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è q8‰oÅY‰w’Œ…Šr‰QŸ$L‰$Y’o ªÀÄvÀÄÛ gÀªÀgÉUÉ £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ']‰¦M$]‰‰]‰M
&uV‰®\¹8‰…‰5]Š¦9ƒŠGJŠ9‰3‰´w‰rŠ¯oÅ3ŠJ‰o$]‰ r‰T’]‰ x}’Œ‰ xŒ‰{ŠZr‰¯w‰LŠWr‰Y‰¯8‰…‰ r‰M~Œzp’8’
0…‰r‰T‰w‰Ž]‰ ) &uV‰®\¹8‰…‰ ‰$t$oł]‰ w‰z &$3‰r‰QŸ w‰Y‰¤ w‰8Š¹w‰X’ r‰¯w‰LŠW r‰Y‰¯ ƒŠ8‰ (Y‰J’Œ
]Š5{’8‰…‰0$]‰’P¸]V‰‘UŌ3‰‘Y‰rV’ŒP’¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
x ºÉÆgÀ£ÁqÀÄ / UÀr£ÁqÀÄ PÀ£ÀßrUÀ PÉÆÃmÁzÀr ¥ÀæªÉñÀ §AiÀĸÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ EvÀgÉ «±ÉõÀ «ÄøÀ¯Áw
PÉÆÃmÁzÀr ¥ÀæªÉñÀ §AiÀĸÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÉÆÃmÁzÀrAiÀÄ°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ¹ÃlÄ DAiÉÄÌUÁV vÀªÀÄä DzÀåvÉAiÀÄ
PÀæªÀÄUÀ¼À°è ŽƉƟŽŶĞŶƚƌLJ £ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
x ŶŶĞdžƵƌĞͲsg‰$Y’ '$L‰LŠ‰$’¥8‰…‰|± «±ÉõÀ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄrAiÀÄ°è ®¨sÀå«gÀĪÀ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÉÆÃmÁzÀrAiÀÄ°è
EvÀgÉ J¯Áè ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è ®¨sÀå«gÀĪÀ ¹ÃlÄUÀ½UÉ ¸ÀºÀ ¥ÀæªÉñÀ §AiÀĸÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ']‰®Y’$L‰ 3‰¯w‰8‰…‰|± 'r‰´p¸
9
DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION
-$Q¯ ŽƉƟŽŶĞŶƚƌLJͿUÀ¼À£ÀÄß ‰xŒr‰]‰ l]Š5{’ r‰M~Œzp’ ƒŠ8‰ 'p¸{’“p¸ &I¹ ‰|±3’ 'r‰´p¸ -$Q¯
‰ƒŠ$L‰3’Œ$]‰¯ ŽĐƵŵĞŶƚsĞƌŝĮĐĂƟŽŶƵŵKŶ>ŝŶĞƉƉůŝĐĂƟŽŶ^ƵďŵŝƐƐŝŽŶĞŶƚƌĞͬKƉƟŽŶŶƚƌLJ
,ĞůƉĞŶƚƌĞƐͿ͞8‰…‰|±w‰LŠT‰z&w‰3Š}‰3‰|©‰{Š9]’
x ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV 3‰pŠ¹O3‰ r‰MŒ3Š´ 3‰pŠ¹O3‰ r‰MŒ3Š´ rŠ¯oÅ3ŠJ‰]‰ YŠ$Z¯3‰ ~3‰´W ({Š6’$L‰ w’u¸’“P¸
ǁǁǁ͘ŬĞĂ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶ & ǁǁǁ͘ĚƚĞ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶ 8‰…‰|±r‰T’$L‰tƒ‰]Š9]’
Dgï) 8Š¯xŒW
3‰pŠ¹O3‰ w‰qµrŠ|QŒ¸'3¸Ÿ J‰ 3‰pŠ¹O3‰ w‰qµrŠ|QŒ¸3Šr’Œ¹J’Œ‰p¸'3¸Ÿ J‰U$L‰|±
¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ¸ÀASÉå. Er 01 nE¹ 2002, ¢£ÁAPÀ: 01-02-2002 ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjÃPÁ ¸ÉêÉUÀ¼À
&oÅq$L‰w‰3‰pŠ¹O3‰&oÅq$L‰w‰J‰q$L‰w‰J‰U8Š¯xŒW&uV‰®\¹8‰…‰xŒ‰{ŠZ$L‰U
p’Œw‰3ŠZ8’q8‰oÅr‰U‰{Š9J‰w‰&ƒ‰¹Y’8‰†8‰p‰ŠJ‰wŠ9&uV‰®\¹$L‰3’…‰3‰$T‰r‰¯]’Œ}‰8‰…‰p‰¨ƒ’J‰Y‰r‰U‚]‰
‰¥…‰8‰…‰|±3‰q‰ w‰‰¹8‰…‰w‰J’8’p’ŒY‰J‰8‰Zy$]‰p’ŒY‰J‰8‰Z$L‰w‰J’8’wŠ®‰$8‰w‰LŠU&uV‰®\¹8‰…‰
UÁæ«ÄÃt PÉÆÃmÁzÀ°è Cfð ¸À°è¸À§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. zÉÆqÀØ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀ, aPÀÌ £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀ CxÀªÁ dƌĂŶƐŝƟŽŶĂů
¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ.
3’p’r‰]‰J‰ wŠ®s¤$L‰|± tJ‰w‰ r’Œ‰3‰J‰p‰¨ ƒ’J‰Y‰r‰U‚]‰ &uV‰®\¹8‰…‰ 3‰q‰ w‰‰¹8‰…‰w‰J’8’ p’Œ
vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ ªÉÄîÌAqÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹zÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrgÀĪÀ
C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ UÁæ«ÄÃt PÉÆÃmÁzÀ°è PÉèêÀÄÄ ªÀiÁqÀ®Ä CºÀðgÀÄ. DzÁUÀÆå ªÉÄîÌAqÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ºÉÆgÀr¸ÀĪÀ ªÀÄÄAZÉ 01£Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀÝ°è CAvÀºÀ
C¨sÀåyðUÀ¼ÀÆ ¸ÀºÀ UÁæ«ÄÃt PÉÆÃmÁzÀ°è Cfð ¸À°è¸À§ºÀÄzÁVzÉ. ;ŶŶĞdžƵƌĞͲy͕y;Ϳ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ).
J¸ï) 'P’w’u’“{¸
r¥ÉÆèêÀiÁ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÀµÀðzÀ dįÉÊ 01PÉÌ 16 ªÀµÀð vÀÄA©zÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ DmÉƪÉÆèÉʯï
PÉÆùðUÉ Cfð ¸À°è¸À§ºÀÄzÁVzÉ.
4.
x}’Œ‰xŒ‰{ŠZ8‰…‰
w‰„…Š&uV‰®\¹8‰†8’
-{Š± ‰3Š¹M&p‰]ŠqY‰ rŠ|P’4¨3¸8‰…‰|± ;ŽͲĚƵĐĂƟŽŶͿ }’ŒJ‰‰Ÿ Š¥p‰8‰…‰p‰¨ '$L‰LŠ 3’Œ‚¹8’
q8‰oÅr‰U‚J‰w‰ ($P’Œ3¸8’ xŒ‰{ŠZ$L‰p‰²$L‰Š¥p‰8‰…‰p‰¨3Šy¦M‰{Š9]’&ƒ‰¹w‰„…Š&uV‰®\¹8‰…‰)
&w‰3Š}‰w‰p‰¨*r‰$L’Œ9‚3’…‰·tƒ‰]Š9]’
ii. 3‰p‰¨T‰w‰LŠ]V‰®w‰&uV‰®\¹8‰…‰
‰3Š¹J‰]‰ ']’Œ}‰ ‰$6’® (U $L‰'J¸‚ opŠ$3‰J‰p‰²$L‰ &uV‰®\¹$L‰ p’Œ
vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀÝ°è, PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ PÉÆÃmÁzÀ°è
‰3Š¹M&p‰]ŠqY‰ rŠ|P’4¨3¸8‰…‰|± 3Šy¦M‚J‰w‰ }’ŒJ‰ Š¥p‰8‰†8’ 3’±Œw‰ w‰LŠT‰tƒ‰]Š9]’
;ŶŶĞdžƵƌĞͲy/;ďͿ £ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ)
iii. 8Š¯xŒW&uV‰®\¹8‰…‰
¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À PÀæ.¸ÀA.03(Dgï)gÀ°è «ªÀj¹gÀĪÀAvÉ, C¨sÀåyðAiÀÄÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è 01£Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ
10£Éà vÀgÀUÀwAL‰w‰J’8’wŠ®‰$8‰w‰LŠU]‰¦|±}’ŒJ‰‰ŸŠ¥p‰8‰…‰p‰¨-{Š±‰3Š¹M&p‰]ŠqY‰rŠ|P’4¨3¸8‰…‰|±
PÁ¬ÄÝj¸À¯ÁVzÉ.
iv. «PÀ®ZÉÃvÀ£À C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ:
x3‰z=’ŒY‰p‰ &uV‰®\¹8‰†8’ -{Š± ‰3Š¹M&p‰]ŠqY‰ rŠ|P’4¨3¸8‰…‰|± }’ŒJ‰‰Ÿ Š¥p‰8‰…‰p‰¨3Šy¦M‰{Š9]’
¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À PÀæ.¸ÀA.03(N)gÀ°è «ªÀj¹gÀĪÀAvÉ, CºÀð «PÀ®ZÉÃvÀ£À C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ Cfð ¸À°è¸À§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ.
v. ¸ÀASÁå¢üPÀ ¹ÃlÄUÀ¼ÀÄ ;^ƵƉĞƌŶƵŵĞƌĂƌLJ^ĞĂƚƐͿ
-/‚Q($L‰JŠG®]‰-{Š±‰3Š¹M&p‰]ŠqY‰6Š‰9rŠ|P’4¨3¸8‰…‰|±'$L‰LŠrŠ|P’4¨3¸8’q8‰oÅ$L‰LŠ9J‰w‰
0OŸ ‚ŒO8‰†8’ ƒ’=‰šw‰M$L‰LŠ9}’ŒJ‰‰Ÿ ‚ŒO8‰…‰p‰¨‰r‰J¸p‰®w‰J‰M3’ŒPŠ‚ŒO8‰…Š9‰$6Š®oÅ3‰
‚ŒO8‰…‰ q8‰oÅr‰U‚J‰Y‰¤]’ *]Šƒ‰J‰X’8’ 0$]‰ rŠ|P’4¨3¸p‰|± w’3Š®q3‰{¸ 3’Œ‚¹p‰|± ‚ŒO8‰…‰
i.
10
DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION
ŚŽŝĐĞͲϭ &p‰¨'$L’•w‰LŠT‰w‰&uV‰®\¹8‰…‰)3’…‰9p‰$Y’q]’Œ¹}‰p‰8‰…‰p‰¨rŠ|‰u’Œ3‰
ªÀÄvÀÄÛ
ŚŽŝĐĞͲϮ&p‰¨'$L’•w‰LŠT‰w‰&uV‰®\¹8‰…‰)3’…‰9p‰$Y’q]’Œ¹}‰p‰8‰…‰p‰¨rŠ|‰u’Œ3‰
i.
¹ÃlÄ ºÀAaPÉ ¥sÀ°vÁA±À ¥ÀæPÀlªÁzÀ £ÀAvÀgÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ vÀªÀÄUÉ zÉÆgÀQgÀĪÀ ¹ÃlÄ vÀȦÛPÀgÀªÁVzÉ JAzÀÄ
RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, vÀȦÛPÀgÀªÁVzÀÝ°è, Choice-1 C£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀjÃPÁë ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ E¯ÁSÉAiÀÄ
ǁǁǁ͘ŬĞĂ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶ Θ ǁǁǁ͘ĚƚĞ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶ ªÉ¨ï¸ÉÊmïUÀ¼À°è DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¥ÀæªÉñÀ DzÉñÀ
;ĂĚŵŝƐƐŝŽŶ ŽƌĚĞƌͿ p‰¨ ‰²Y‰% &[‰wŠ ‰xŒr‰]‰ l]Š5{’ r‰M~Œzp’ ƒŠ8‰ 'p¸{’“p¸ &I¹ ‰|±3’ 3’Œ$]‰¯'r‰´p¸
-$Q¯‰ƒŠ$L‰3’Œ$]‰¯ŽĐƵŵĞŶƚsĞƌŝĮĐĂƟŽŶƵŵKŶůŝŶĞƉƉůŝĐĂƟŽŶ^ƵďŵŝƐƐŝŽŶĞŶƚƌĞͬKƉƟŽŶŶƚƌLJ,ĞůƉ
ĞŶƚƌĞͿ͟UÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹ÃlÄ ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ ¥Á°mÉQßPïUÀ¼À°è F PɼÀV£ÀAvÉ ¥ÀæªÀUÀðªÁgÀÄ
±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¹ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.
x -/‚Q( $L‰ w‰LŠ8‰¹‰D8‰…‰p‰²$L‰ JŠG®]‰ tT‰ r‰¯ZuVŠq²Y‰ x]Š®\¹8‰†8’ wŠ€¹3‰ ']Š$L‰ J‰
z3‰´]‰w‰J’9p‰ r’Œ‰3‰J‰ &uV‰®\¹8‰†8’ JŠG®]‰ -{Š± ‰3Š¹M &p‰]ŠqY‰ w‰Y‰¤ 6Š‰9 rŠ|P’4¨3¸8‰…‰|±
¸ÀASÁå¢üPÀ ¹ÃlÄUÀ¼À ^EYPÉÆÃmÁzÀr ¹ÃlÄ DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¨ÉÆÃzsÀ£Á ±ÀĮ̢AzÀ
«£Á¬Äw EgÀÄvÀÛzÉ. DzÁUÀÆå, C©üªÀÈ¢Ý ±ÀÄ®Ì - gÀÆ.500/- ºÁUÀÆ EvÀgÉ ±ÀÄ®Ì ʹJ‰0OŸJ‰p‰¨
CAwªÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉzÀ ¥Á°mÉQßPï£À°è £ÀUÀzÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀASÁå¢üPÀ
¹ÃlÄUÀ¼À PÉÆÃmÁ ;^ƵƉĞƌŶƵŵĞƌĂƌLJƋƵŽƚĂƐĞĂƚƐͿ ]‰U$L‰|± &$Zw‰wŠ9r‰¯w’Œ}‰w‰p‰¨r‰T’]‰$Y‰ƒ‰ &uV‰®\¹8‰…‰
$L‰LŠw‰Ž]’Œ‰$]‰uV‰¹]‰z±3’Œ‰¹ƒŠ8‰3Š{’ŒGt]‰{Šw‰X’8’&ƒ‰¹MJ‰w‰Žoz±
14
INFORMATION BROCHURE
ii.
x ¸ÀPÁðj ¥Á°mÉQßPïUÀ¼À°è ¹ÃlÄ DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀ ¥ÀæªÀUÀð-1 gÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ ¥ÉÆõÀPÀgÀ ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀªÀiÁ£À
gÀÆ.2.50 ®PÀëQÌAvÀ PÀrªÉÄ EzÀÝ°è ¥ÀæªÉñÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¸À°è¹zÀÝ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ½UÀÆ ¨ÉÆÃzsÀ£Á
±ÀĮ̢AzÀ «£Á¬Äw EgÀÄvÀÛzÉ. gÀÆ.2.50 ®PÀëQÌAvÀ eÁ¹Û EzÀÝ°è ¥ÀæªÉñÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÀÆtð ±ÀÄ®Ì gÀÆ.3,600/-£ÀÄß
rŠw‰Z‚‰$t$]V‰r‰OŸrŠ¯oÅ3ŠJ‰o$]‰&I¹$L‰p‰¨‰|±‚}‰z•w‰J‰rŠw‰Zw‰LŠT‰tƒ‰]Š9J‰Y‰¤]’-{Š±Šw‰LŠp‰®
ªÀUÀðzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÀÆ.ϯ͕ϲϬϬͬͲ ¥ÀæªÉñÀ ±ÀÄ®Ì £ÀUÀzÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÁªÀwªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ.
//ͬ//ͬ///ͬ/// ¥ÀæªÀUÀð PÉèêÀÄÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀiÁ£Àå PÉÆÃmÁ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥ÀæªÀUÀðUÀ¼ÀrAiÀÄ°è ¹ÃlÄ DAiÉÄÌ
ªÀiÁrPÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ¼À ¥ÉÆõÀPÀgÀ ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀªÀiÁ£À gÀÆ.1.00 ®PÀëQÌAvÀ PÀrªÉÄ EzÀÝ°è ¥ÀæªÉñÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è
DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¸À°è¹zÀÝ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ½UÀÆ ¨ÉÆÃzsÀ£Á ±ÀĮ̢AzÀ «£Á¬Äw EgÀÄvÀÛzÉ. DzÁUÀÆå,
&vÅw‰‘o¦ }‰z• J‰ƒŠ8‰(Y‰J’ }‰z• J‰0OŸ J‰p‰¨&$Zw‰opŠ$3‰]’…‰8’
¹ÃlÄ ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ ¸ÀPÁðj ¥Á°mÉQßPï£À°è £ÀUÀzÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ.
x &p‰]ŠqY‰ rŠ|P’4¨3¸8‰…‰|± &p‰]ŠqY‰ 3’Œ‰¹8‰†8’ ‚ŒO '$L’• w‰LŠU3’$T‰ r‰¯w‰8‰¹ J‰ &uV‰®\¹8‰…‰
CªÀgÀ ¥ÉÆõÀPÀgÀ ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀªÀiÁ£À gÀÆ.2.50 ®PÀëQÌAvÀ PÀrªÉÄ EzÀÝ°è ¥ÀæªÉñÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt
¸À°è¹zÀÝ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ½UÀÆ ¨ÉÆÃzsÀ£Á ±ÀĮ̢AzÀ «£Á¬Äw EgÀÄvÀÛzÉ. gÀÆ.2.50 ®PÀëQÌAvÀ eÁ¹Û EzÀÝ°è
r‰¯w’Œ}‰‰w‰$L‰]‰|±r‰W¹}‰z•J‰p‰¨rŠw‰Z‚‰$t$]V‰r‰OŸrŠ¯oÅ3ŠJ‰o$]‰&I¹$L‰p‰¨‰|±‚}‰z•
ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. J¯Áè ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀðzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÀÆ.5,700/- ¥ÀæªÉñÀ
±ÀÄ®Ì £ÀUÀzÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÁªÀwªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. //ͬ//ͬ///ͬ/// ¥ÀæªÀUÀð PÉèêÀÄÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀiÁ£Àå PÉÆÃmÁ ªÀÄvÀÄÛ
¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥ÀæªÀUÀðUÀ¼ÀrAiÀÄ°è ¹ÃlÄ DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ¼À ¥ÉÆõÀPÀgÀ ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀªÀiÁ£À gÀÆ.1.00
®PÀëQÌAvÀ PÀrªÉÄ EzÀÝ°è ¥ÀæªÉñÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¸À°è¹zÀÝ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ½UÀÆ ¨ÉÆÃzsÀ£Á
±ÀĮ̢AzÀ «£Á¬Äw EgÀÄvÀÛzÉ. DzÁUÀÆå, C©üªÀÈ¢Ý ±ÀÄ®Ì - gÀÆ.500/- ºÁUÀÆ EvÀgÉ ±ÀÄ®Ì ʹJ‰0OŸ
gÀÆ.1,300/-£ÀÄß CAwªÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ¸ÀPÁðj ¥Á°mÉQßPï£À°è ¥ÀæªÉñÀ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¹ ¥ÀæªÉñÀ
r‰T’$L‰w‰Ž]‰ ƒŠ8‰ ‚ŒO ƒ‰$D3’$L‰LŠ]‰ &p‰]ŠqY‰ rŠ|P’4¨3¸8‰…‰|± -{Š± w‰z ]Š5{’8‰…‰p‰¨ w‰Y‰¤
¥ÁªÀw¹zÀ ±ÀÄ®Ì gÀ²Ã¢AiÉÆA¢UÉ ¸À°è¹ ªÀgÀ¢ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.
x 6Š‰9 rŠ|P’4¨3¸8‰…‰|± ƒŠ8‰ &p‰]ŠqY‰ rŠ|P’4¨3¸8‰…‰|±p‰ &p‰]Šp‰J‰„Y‰ 3’Œ‰¹8‰…‰ ‚ŒO8‰…‰p‰¨
‰$’¥$L‰w‰J‰ ‰²(=’›y$]‰ vOŸ3’OŸ|± &$Y‰ƒ‰ ‚ŒO8‰…‰p‰¨ PÉ.E.J ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ĞŶƚƌĂůŝƐĞĚůůŽƚŵĞŶƚ
WƌŽĐĞƐƐ;WͿ£ÀAvÉ ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀzÀj PÉÆøÀÄðUÀ½UÉ ¹lÄ DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀ J¯Áè ¥ÀæªÀUÀðUÀ¼À
&uV‰®\¹8‰…‰ ‰3Š¹J‰w‰Ž q8‰oÅr‰U‚J‰w‰ r‰¯w’Œ}‰ }‰z• J‰ rŠw‰Z‚ ‚ŒO ƒ‰$D3’$L‰LŠ]‰ 6Š‰9 &p‰]ŠqY‰rŠ|P’4¨3¸8‰…‰|±r‰¯w’Œ}‰r‰T’$L‰w‰Ž]‰
‰3Š¹M&p‰]ŠqY‰w‰Y‰¤6Š‰9rŠ|P’4¨3¸p‰rŠ¯$}‰rŠzJ‰8‰…‰ PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀjÃPÁë ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ E¯ÁSÉAiÀÄ
ǁǁǁ͘ŬĞĂ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶΘǁǁǁ͘ĚƚĞ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶ w’u¸’“P¸8‰…‰ w‰6Š$Y‰J‰ {Š9p¸'9Y‰w‰8’ qŒUJ‰w‰h^Zͺ/Θ
W^^tKZUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ CANDIDATES ADMISSION REPORT °APï£ÀÄß QèPï ªÀiÁr vÀªÀÄä ¥Á°mÉQßPïUÀ½UÉ DAiÀiÁ
‰Z¤p‰|± ‚ŒOƒ‰$D3’ w‰LŠT‰{Š]‰ &uV‰®\¹8‰…‰ r‰QŸ$L‰p‰¨T”p¸{’ŒT¸w‰LŠU3’$T‰&$Zw‰opŠ$3‰]’…‰8’
¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉzÀ C¨sÀåyðUÀ¼À ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÁ®PÁ®PÉÌ ªÉÄîÌAqÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmïUÀ¼À°è D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ zÁR°¸À¨ÉÃPÀÄ.
Y‰s©]‰¦|±‰$t$]V‰r‰OŸrŠ¯=Š$L‰¹J‰GwŠuŠ¦J‰JŠ8‰YŠ¤J’
ŚŽŝĐĞͲϮ &p‰¨'$L’•w‰LŠT‰w‰&uV‰®\¹8‰…‰)3’…‰9p‰q]’Œ¹}‰p‰8‰…‰p‰¨rŠ|‰u’Œ3‰
x Choice-2 C£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ®£Éà ¸ÀÄwÛ£À°è ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ ¹ÃnUÉ ±ÀĮ̪À£ÀÄß
¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄA¢£À ¸ÀÄwÛ£À°è ,ŝŐŚĞƌKƌĚĞƌKƉƟŽŶƐ p‰|±p‰ *Y‰¤w‰ ‚ŒO ƒ‰$D3’$L‰LŠ]‰|± rŠw‰Z‚]‰
¥ÀæªÉñÀ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¹ ºÉZÁÑVzÀÝ°è ªÀåvÁå¸ÀzÀ ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß »A¢gÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ PÀrªÉÄ EzÀÝ°è ªÀåvÁå¸ÀzÀ
ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
x Choice-2 &uV‰®\¹8‰…‰w’]‰zp’Œ‰Z¤p‰|±'$L’•$L‰LŠ]‰‚ŒOp‰¨Y‰w’­T‰p’*†‚3’$T‰-J‰T‰p’Œ‰Z¤p‰‚ŒO'$L’•
r‰¯4¯$L’$L‰|± uVŠ8‰w‰„‰YŠ¤J’&$Y‰ƒ‰ &uV‰®\¹8‰†8’ Y‰w‰8’ (‰ŸwŠ]‰ Y‰‘s¤3‰J‰wŠ]‰ ‚ŒO&$]‰J’ ,ŝŐŚĞƌKƌĚĞƌ
KƉƚŝŽŶƐ ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ°è ªÉÆzÀ®£Éà ¸ÀÄwÛ£À°è ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ ¹ÃlÄ gÀzÀÄÝUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. JgÀqÀ£Éà ¸ÀÄwÛ£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¹ÃlÄ
ºÀAaPÉAiÀiÁUÀ¢zÀÝ°è ªÉÆzÀ® ¸ÀÄwÛ£À°è ¥ÀqÉzÀ ¹ÃlÄ CªÀgÀ §½AiÉÄà EgÀÄvÀÛzÉ.
x ,ŝŐŚĞƌKƌĚĞƌKƉƟŽŶƐ&$]‰J’0t«&uV‰®\¹$L‰'r‰´p¸8‰…‰p‰¨]Š5|‚]‰¦|±(w‰Ž8‰…‰r’“4w’]‰zp’Œ‰Z¤p‰|±
C¨sÀåyðUÉ 123 £Éà PÀæªÀiÁAPÀzÀ D¥Àë£ï £À ¹ÃlÄ zÉÆgÀQzÉ JAzÀÄ ¨sÁ«¹zÀ°è, 1 jAzÀ 122 £Éà D¥Àë£ïUÀ¼À ¹ÃlÄUÀ¼ÀÄ
,ŝŐŚĞƌKƌĚĞƌKƉƟŽŶƐ DUÀÄvÀÛzÉ. JgÀqÀ£Éà ¸ÀÄwÛ£À°è F ªÉÄð£À AiÀiÁªÀÅzÉà D¥Àë£ïUÀ½UÉ ªÉÄjmï DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¹ÃlÄ
ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ°è ªÉÆzÀ®£Éà ¸ÀÄwÛ£À°è ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ ¹ÃlÄ gÀzÀÄÝUÉƼÀÄîvÀÛzÉ.
15
DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION
x ,ŝŐŚĞƌKƌĚĞƌKƉƟons UÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¹ÃlÄ ºÀAaPÉAiÀiÁUÀ¢zÀÝ°è ªÉÆzÀ®£Éà ¸ÀÄwÛ£À°è DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ ¹ÃlÄ C¨sÀåyðAiÀÄ
ºÉ¸Àj£À°ègÀÄvÀÛzÉ.
ŚŽŝĐĞͲϯC£‰¨'$L’•w‰LŠT‰w‰&uV‰®\¹8‰…‰)3’…‰9p‰q]’Œ¹}‰p‰8‰…‰p‰¨rŠ|‰u’Œ3‰.
x Choice-3 C£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ®£Éà ¸ÀÄwÛ£À°è ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ ¹ÃnUÉ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀĪÀ
CUÀvÀå«gÀĪÀÅ¢®è.
x Choice-3 &uV‰®\¹8‰…‰w’]‰z‰Z¤p‰|±'$L’•$L‰LŠ]‰‚ŒO(‰ŸxJ‰w‰Žoz±
x Choice-3 &uV‰®\¹8‰…‰ w’]‰zp’Œ ‰Z¤p‰|± '$L’•$L‰LŠ]‰ ‚ŒOp‰¨ J‰]‰¦r‰U‚3’$T‰ Y‰w’­T‰p’ *†‚3’…‰·]’
-J‰T‰p’Œ‰Z¤p‰|±uVŠ8‰w‰„‰YŠ¤J’&$Y‰ƒ‰&uV‰®\¹8‰†8’-J‰T‰p’Œ‰Z¤p‰|±Y‰w‰­']‰®Y’$L‰3‰¯w‰]‰|±(‰ŸwŠ]‰‚ŒO
ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ°è ªÀiÁvÀæ CªÀgÀÄ ¹Ãl£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.
ŚŽŝĐĞͲϰ &p‰¨'$L’•w‰LŠUJ‰w‰&uV‰®\¹8‰…‰
C¨sÀåyðAiÀÄÄ vÀªÀÄUÉ ªÉÆzÀ® ¸ÀÄwÛ£À°è zÉÆgÀQgÀĪÀ ¸ÀPÁðj r¥ÉÆèêÀiÁ PÉÆøÀÄð ªÀÄvÀÄÛ PÁ¯ÉÃf£À ¹ÃlÄ vÀȦÛPÀgÀªÁV®è
ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ zÉÆgÀQgÀĪÀ ¸ÀPÁðj r¥ÉÆèêÀiÁ PÉÆøÀÄð ªÀÄvÀÄÛ PÁ¯ÉÃf£À ¹ÃlÄ ¨ÉÃqÀ ºÁUÀÆ £À£ÀUÉ ªÀÄÄA¢£À ¸ÀÄwÛ£À®Æè ¸ÀºÀ
$L‰LŠw‰Ž]’Œ‰3Š¹MUr’±Œw‰LŠ3’Œ‰¹w‰Y‰¤3Š{’ŒIp‰‚ŒOY’8’]‰3’…‰·z(‰Ÿxz±-$]‰qW¹y‚]‰J’ŚŽŝĐĞͲϰ
C£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.
ªÉÄð£À AiÀiÁªÀÅzÉà ŚŽŝĐĞ8‰…‰p‰¨'$L’•w‰LŠT‰]‰&uV‰®\¹8‰…‰'$L’•8‰…‰p‰¨ŚŽŝĐĞͲϯ-$]’Œr‰M8‰W‹‚ƒ‰$D3’$L‰LŠ]‰‚ŒOp‰¨
Y‰$YŠ¯$}‰w‰ŽY‰$YŠp’ŒJ‰]‰¦r‰U‰w‰Ž]‰']Š8‰®&uV‰®\¹$L‰w‰$op‰‰Z¤p‰|±uVŠ8‰w‰„‰z&w‰3Š}‰qŒT‰{Š8‰w‰Ž]‰
-J‰T‰p’Œ‰Z¤p‰‚ŒOƒ‰$D3’r‰¯4¯$L’
ªÉÄð£ÀAvÉ ŚŽŝĐĞͲϮªÀÄvÀÄÛŚŽŝĐĞͲϯ&p‰¨(=’›$L‰p‰¨]V‰‘UŒ3‰M‰w‰&uV‰®\¹8‰…‰-J‰T‰p’Œ‰Z¤p‰°è ,ŝŐŚĞƌKƌĚĞƌKƉƟŽŶƐ
-$Q¯8‰…‰ ']‰®YŠ 3‰¯w‰8‰…‰p‰¨ &]‰z t]‰z ;ZĞŽƌĚĞƌŝŶŐŽĨKƉƟŽŶƐͿ w‰LŠT‰z ‰xŒr‰]‰ l]Š5{’ r‰M~Œzp’ ƒŠ8‰
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°èPÉ PÉÃAzÀæ/D¥Àë£ï JAnæ ¸ÀºÁAiÀÄ PÉÃAzÀæ;ŽĐƵŵĞŶƚsĞƌŝĮĐĂƟŽŶƵŵKŶůŝŶĞƉƉůŝĐĂƟŽŶ^ƵďŵŝƐƐŝŽŶ
ĞŶƚƌĞͬKƉƟŽŶŶƚƌLJ,ĞůƉĞŶƚƌĞͿ͟8‰…‰&oÅ3ŠM8‰…‰‰ƒŠ$L‰]’$o8’)3’…‰9p‰$Y’ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVzÉ.
C) &uV‰®\¹$L‰‰$r‰4¹‰w‰ ‰xŒr‰]‰ l]Š5{’ r‰M~Œzp’ ƒŠ8‰'p¸{’“p¸&I¹‰|±3’ 3’Œ$]‰¯'r‰´p¸-$Q¯ ‰ƒŠ$L‰
PÉÃAzÀæ (ŽĐƵŵĞŶƚsĞƌŝĮĐĂƟŽŶƵŵKŶůŝŶĞƉƉůŝĐĂƟŽŶ^ƵďŵŝƐƐŝŽŶĞŶƚƌĞͬKƉƟŽŶŶƚƌLJ,ĞůƉĞŶƚƌĞͿ͟UÀ¼À
&oÅ3ŠM8‰…‰ PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀjÃPÁë ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À /W>KDD/^^/KE^ϮϬϭϱ °APï DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ
NODAL OFFICER PORTAL °APï QèPï ªÀiÁr USER_ID & PASS WORD §¼À¹ LOGIN '9 OPTION ENTRY
°APï QèPï ªÀiÁr, C¨sÀåyðAiÀÄ Cfð ¸ÀASÉå zÁR°¹zÁUÀ, C¨sÀåyðAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV ªÉÆzÀ® ¸ÀÄwÛ£À°è zÁR°¹zÀ
DzÀåvÉ PÀæªÀÄUÀ¼À D¥Àë£ïUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀzÉ ;^ĐƌĞĞŶͿ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆqÀÄvÀÛªÉ. ªÉÆzÀ® ¸ÀÄwÛ£À°è zÁR°¹zÀ DzÀåvÉUÀ¼ÀÄ JgÀqÀ£ÉÃ
‰Z¤8‰‰ƒ‰ &p‰²y‰Y‰¤]’&$]‰J’ w’Œz©OŸ ']‰®Y’8‰…‰w‰LŠY‰¯&uV‰®\¹8‰…‰ƒ’‰]Š9']‰®Y’8‰…‰p‰¨]Š5|‰z
CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ¢®è. ªÉÆzÀ® ¸ÀÄwÛUÀÆ ªÀÄÄAZÉ zÁR°¹zÀ DzÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß CAwªÀÄ JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
' &uV‰®\¹8‰…‰ r‰J‰wŠ9&w‰J‰ (=’›p‰ŠJ‰ w’Œz©OŸ ']‰®Y’8‰…‰p‰¨;,ŝŐŚĞƌŽƌĚĞƌKƉƟŽŶƐĂďŽǀĞƚŚĞĂůůŽƩĞĚŽƉƟŽŶͿ
§zÀ¯Á¬Ä¸À§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ vÉUÉzÀĺÁPÀÀ§ºÀÄzÀÄ. *]Š']‰®YŠ3‰¯w‰p‰¨-$]‰ƒŠ8‰']‰®YŠ3‰¯w‰p‰¨
-$]‰„Œ8’&]‰zt]‰zw‰LŠT‰tƒ‰]‰ƒŠ8‰']‰®YŠ3‰¯w‰u’ŒT‰wŠ]‰|±Y’8’]‰ƒŠ3‰tƒ‰]‰;ĞůĞƚĞͿ.
E) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ JgÀqÀ£Éà ¸ÀÄwÛ£À°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä EaѹgÀÄvÁÛgÉ JAzÀgÉ ªÉÆzÀ® ¸ÀÄwÛ£À°è ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ ¹ÃnVAvÀ
*Y‰¤w‰wŠ]‰‚ŒOp‰¨'$L’•w‰LŠU3’…‰·zuVŠ8‰w‰„‰YŠ¤J’)‰Z¤p‰|±&uV‰®\¹8‰†8’$L‰LŠw‰Ž]’Œw’Œz©OŸ']‰®Y’8‰…‰
¹ÃlÄ;,ŝŐŚĞƌŽƌĚĞƌKƉƟŽŶƐĂďŽǀĞƚŚĞĂůůŽƩĞĚŽƉƟŽŶͿ zÉÆgÀPÀ¢zÀÝ°è ªÉÆzÀ® ¸ÀÄwÛ£À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¹ÃlÄ
ƒ‰$D3’$L‰LŠ9]‰¦|±&]’Œ‚ŒO*†$L‰Y‰¤]’
a. &uV‰®\¹8‰…‰]Š5|‚J‰w‰']‰®Y’8‰…‰)‰Z¤8‰‰ƒ‰&p‰²y‰Y‰¤]’
b. w’Œz©OŸ']‰®Y’8‰…‰w‰LŠY‰¯‚ŒOƒ‰$D3’8’r‰M8‰W‹‰{Š8‰w‰Ž]‰
*]Š 0t« &uV‰®\¹8’ w’]‰z ‰Z¤p‰|± p’Œ 3‰¯w‰LŠ$3‰]‰ ']‰®Y’8’ ‚ŒO zuV‰®wŠ9]’ -$]‰ uVŠx‚]‰|±
MAzÀjAzÀ 114£ÉAiÀÄ ªÀgÉV£À DzÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ.
c. PɼÀV£À J¯Áè DzÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß CAzÀgÉ 116 jAzÀ PÉÆ£ÉAiÀĪÀgÉV£À DzÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅ¢®è.
d. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ MAzÀjAzÀ 114gÀ ªÀgÉV£À DzÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¹PÉƼÀÀÄzÀÄ CxÀªÁ vÉUÉzÀĺÁPÀ§ºÀÄzÀÄ.
e. ªÉÄjmï DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀjAzÀ 114£É ªÀgÉV£À AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ DzÀåvÉUÉ ¹ÃlÄ ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ°è ªÉÆzÀ®
¸ÀÄwÛ£À°è ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ ¹ÃlÄ vÁ£ÁVAiÉÄà gÀzÀÄÝUÉƼÀÄîvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ gÀzÀÄÝUÉÆAqÀ ¹ÃlÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀAvÀgÀzÀ ªÉÄjmï£À
C¨sÀåyðUÀ½UÉ ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
16
INFORMATION BROCHURE
Ĩ͘
ªÉÄjmï DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀjAzÀ 114£É ªÀgÉV£À AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ DzÀåvÉUÉ ¹ÃlÄ ¹UÀ¢zÀÝ°è ªÉÆzÀ® ¸ÀÄwÛ£À°è
ƒ‰$D3’$L‰LŠ]‰‚ŒO6ŠY‰M$L‰LŠ8‰Y‰¤]’*†$L‰Y‰¤]’
g. r‰¯ZuŠM$L‰8‰W3‰$L‰$Y‰¯w‰Žw’Œ|p‰']‰®Y’8‰…‰p‰¨w‰LŠY‰¯'$L’•8’r‰M8‰W‹‰w‰Ž]‰M$]‰&uV‰®\¹8’*Y‰¤w‰wŠ]‰‚ŒO
zÉÆgÉAiÀÄĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ½gÀÄvÀÛzÉ. CAzÀgÉ UÀtPÀ AiÀÄAvÀæªÀÅ DzÀåvÉUÀ¼À ºÀÄqÀÄPÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß MAzÀjAzÀ ±ÀÄgÀĪÀiÁqÀÄvÀÛzÉ.
h. ªÉÄjmï DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ zÁR°¹zÀ DzÀåvÉUÀ¼À ªÉÄÃgÉUÉ ¹Ãl£ÀÄß ºÀAaPÉ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀjAzÀ
&uV‰®\¹8‰…‰‚ŒOƒ‰$D3’$L‰LŠ]‰w’Œ{’ZJ‰‰•M‰w‰$Zz±w‰Y‰¤qz¹3‰´Y’$L‰p‰¨Y’ŒJ‰w‰$Zz±
i. F ªÉÆzÀ¯Éà ºÉýzÀAvÉ ªÉÆzÀ® ¸ÀÄwÛ£À°è ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ ¹ÃlÄ £ÀAvÀgÀzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÉÄjmï DzsÁgÀzÀ ªÉÄïÉ
ºÀAaPÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ ªÉÆzÀ® ¸ÀÄwÛ£À°è ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ ¥Á°mÉQßPï£À°è ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄ®Ä
¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅ¢®è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ JgÀqÀ£Éà ¸ÀÄwÛ£À°è ºÀAaPÉAiÀiÁUÀĪÀ ¥Á°mÉQßPï£À°è ¥ÀæªÉñÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĨÉÃPÀÄ.
j. &uV‰®\¹8‰…‰ ]‰$L‰xOŸ 8‰w‰q‚ w’MP¸ ']VŠJ‰]‰ w’Œ{’ ‚ŒO ƒ‰$D3’$L‰LŠ8‰w‰Ž]‰M$]‰ w’]‰z ‰Z¤p‰|±
ºÀAaPÉAiÀiÁVzÀÝ ¹Ãl£ÀÄß »A¥ÀqÉAiÀįÁUÀĪÀÅ¢®è.
k. ¹Ãmï ªÀiÁånæPïì£À°è ¹ÃlÄUÀ¼À ®¨sÀåvÉ E®è¢zÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ D ¹ÃlÄUÀ½UÉ D¥Àë£ïUÀ¼À£ÀÄß DzÀåvÁ
3‰¯w‰8‰…‰|± ]Š5|‰tƒ‰]‰$L‰LŠ3’$]‰J’ ‚ŒOƒ‰$D3’$L‰3Š$L‰¹]‰|± *]‰¬x‰w‰ ‚ŒO8‰…‰p‰¨‰ƒ‰ ƒ‰$D3’
ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
l. 8‰w‰q‚&uV‰®\¹Y‰w‰­w’MP¸‰J‰o$L‰p‰$Y‰J‰*]‰¬x‰w‰‚ŒO8‰…‰p‰¨r‰T’$L‰zƒ‰3‰•p‰¨=‰{Šy‰w‰$Zz±
w’]‰zp’Œ‰Z¤p‰‚ŒOƒ‰$D3’$L‰LŠ]‰p‰$Y‰J‰ *†]‰‚ŒO8‰†8’J‰]‰¦8’$T‰‚ŒO8‰†8’ŚŽŝĐĞͲϯªÀÄvÀÄÛ ŚŽŝĐĞͲϰ
w‰6Š$Y‰J‰t$]‰‚ŒO8‰†8’w’MP¸w‰Y‰¤xŒ‰{ŠZq$L‰w‰8‰…‰$Y’-J‰T‰p’Œ‰Z¤p‰|±‚ŒOƒ‰$D3’w‰LŠT‰{Š8‰w‰Ž]‰.
-J‰T‰p’Œ‰Z¤p‰‚ŒOƒ‰$D3’$L‰rV‰|YŠ$}‰w‰p‰¨3‰pŠ¹O3‰r‰MŒ3Š´rŠ¯oÅ3ŠJ‰]‰ǁǁǁ͘ŬĞĂ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶw’u¸’“P¸p‰|±
r‰¯3‰Q‰{Š8‰w‰Ž]‰ w‰Y‰¤ &uV‰®\¹8‰…‰ w’u’“{¸8’ ‚ŒO ƒ‰$D3’$L‰ w‰LŠ„Z Y‰zr‰Y‰¤]’ p‰$Y‰J‰ &uV‰®\¹8‰…‰ 3‰pŠ¹O3‰
r‰MŒ3Š´ rŠ¯oÅ3ŠJ‰]‰ ǁǁǁ͘ŬĞĂ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶ w’u¸’“P¸ w‰6Š$Y‰J‰ ‰²Y‰% DIPLOMA ADMISSIONS 2015
°APï QèPï ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ CANDIDATE PORTAL 4±3¸w‰LŠU SECRET KEY & PASS WORD §¼À¹ LOGIN'9
SEAT ALLOTMENT |$3¸ 4±3¸ w‰LŠU ) 3’…‰8’ xw‰M‚J‰w‰$Y’ qW¹$L‰8‰…‰p‰¨ Y’8’]‰3’…‰·tƒ‰]Š9J‰Y‰¤]’ &[‰wŠ
‰xŒr‰]‰ l]Š5{’ r‰M~Œzp’ ƒŠ8‰ 'p¸{’“p¸ &I¹ ‰|±3’ 3’Œ$]‰¯'r‰´p¸ -$Q¯ ‰ƒŠ$L‰ 3’Œ$]‰¯ ;ŽĐƵŵĞŶƚ
sĞƌŝĮĐĂƟŽŶ Ƶŵ KŶůŝŶĞ ƉƉůŝĐĂƟŽŶ ^ƵďŵŝƐƐŝŽŶ ĞŶƚƌĞͬKƉƟŽŶ ŶƚƌLJ ,ĞůƉ ĞŶƚƌĞͿ͟ 8‰…‰ &oÅ3ŠM8‰…‰
‰ƒŠ$L‰]’$o8’ YŠw’Œ ‰²Y‰% SECRET KEY & PASS WORD §¼À¹ LOGIN '8‰w‰Ž]‰J‰ w‰6Š$Y‰J‰ ) 3’…‰9p‰$Y’
CHOICE-1 £Éß'$L’•w‰LŠT‰{’Œu’Œ3‰
¹ÃlÄ ºÀAaPÉ ¥sÀ°vÁA±À ¥ÀæPÀlªÁzÀ £ÀAvÀgÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ ªÉÄð£À Choice-1£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀjÃPÁë ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ
ªÉ¨ï¸ÉÊmï £À°è DAiÉÄÌ ªÀiÁr submit ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
17
DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION
ŚŽŝĐĞͲϭ &p‰¨'$L’•w‰LŠT‰w‰&uV‰®\¹8‰…‰)3’…‰9p‰$Y’q]’Œ¹}‰p‰8‰…‰p‰¨rŠ|‰u’Œ3‰
¹ÃlÄ ºÀAaPÉ ¥sÀ°vÁA±À ¥ÀæPÀlªÁzÀ £ÀAvÀgÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ vÀªÀÄUÉ zÉÆgÀQgÀĪÀ ¹ÃlÄ vÀȦÛPÀgÀªÁVzÉ JAzÀÄ RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ,
vÀȦÛPÀgÀªÁVzÀÝ°è, Choice-1 C£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀjÃPÁë ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ǁǁǁ͘ŬĞĂ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶ ªÉ¨ï¸ÉÊmï £À°è DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.
£ÀAvÀgÀ ¥ÀæªÉñÀ DzÉñÀ ;ĂĚŵŝƐƐŝŽŶŽƌĚĞƌͿp‰¨‰²Y‰%&[‰wŠ‰xŒr‰]‰ l]Š5{’ r‰M~Œzp’ ƒŠ8‰'p¸{’“p¸&I¹‰|±3’
3’Œ$]‰¯'r‰´p¸ -$Q¯ ‰ƒŠ$L‰ 3’Œ$]‰¯ ;ŽĐƵŵĞŶƚsĞƌŝĮĐĂƟŽŶƵŵKŶůŝŶĞƉƉůŝĐĂƟŽŶ^ƵďŵŝƐƐŝŽŶĞŶƚƌĞͬKƉƟŽŶ
ŶƚƌLJ ,ĞůƉ ĞŶƚƌĞͿ͟UÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹ÃlÄ ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ ¥Á°mÉQßPïUÀ¼À°è F PɼÀV£ÀAvÉ
¥ÀæªÀUÀðªÁgÀÄ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¹ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.
x -/‚Q($L‰w‰LŠ8‰¹‰D8‰…‰p‰²$L‰JŠG®]‰tT‰r‰¯ZuVŠq²Y‰x]Š®\¹8‰†8’wŠ€¹3‰']Š$L‰J‰z3‰´]‰w‰J’9p‰
r’Œ‰3‰J‰&uV‰®\¹8‰†8’JŠG®]‰-{Š±‰3Š¹M&p‰]ŠqY‰w‰Y‰¤6Š‰9rŠ|P’4¨3¸8‰…‰|±‰$6Š®oÅ3‰‚ŒO8‰…‰^EY
PÉÆÃmÁzÀr ¹ÃlÄ DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¨ÉÆÃzsÀ£Á ±ÀĮ̢AzÀ «£Á¬Äw EgÀÄvÀÛzÉ. DzÁUÀÆå,
&vÅw‰‘o¦}‰z•J‰ƒŠ8‰(Y‰J’}‰z•J‰0OŸJ‰p‰¨&$Zw‰opŠ$3‰]’…‰8’r‰¯w’Œ}‰
¥ÀqÉzÀ ¥Á°mÉQßPï£À°è £ÀUÀzÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀASÁå¢üPÀ ¹ÃlÄUÀ¼À PÉÆÃmÁ ;^ƵƉĞƌŶƵŵĞƌĂƌLJ
ƋƵŽƚĂƐĞĂƚƐͿ ]‰U$L‰|± &$Zw‰wŠ9 r‰¯w’Œ}‰w‰p‰¨ r‰T’]‰$Y‰ƒ‰ &uV‰®\¹8‰…‰ $L‰LŠw‰Ž]’Œ ‰$]‰uV‰¹]‰z± 3’Œ‰¹ ƒŠ8‰
3Š{’ŒGt]‰{Šw‰X’8’&ƒ‰¹MJ‰w‰Žo{Š±
x ¸ÀPÁðj ¥Á°mÉQßPïUÀ¼À°è ¹ÃlÄ DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀ ¥ÀæªÀUÀð-1 gÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ ¥ÉÆõÀPÀgÀ ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀªÀiÁ£À
gÀÆ.2.50 ®PÀëQÌAvÀ PÀrªÉÄ EzÀÝ°è ¥ÀæªÉñÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¸À°è¹zÀÝ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ½UÀÆ ¨ÉÆÃzsÀ£Á
±ÀĮ̢AzÀ «£Á¬Äw EgÀÄvÀÛzÉ. gÀÆ.2.50 ®PÀëQÌAvÀ eÁ¹Û EzÀÝ°è ¥ÀæªÉñÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÀÆtð ±ÀÄ®Ì gÀÆ.3,600/-£ÀÄß
rŠw‰Z‚ ‰$t$]V‰r‰OŸ rŠ¯oÅ3ŠJ‰o$]‰ &I¹$L‰p‰¨ ‰|±‚ }‰z• w‰J‰rŠw‰Z w‰LŠT‰tƒ‰]Š9J‰Y‰¤]’ -{Š± Šw‰LŠp‰®
ªÀUÀðzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÀÆ.3,600/- ¥ÀæªÉñÀ ±ÀÄ®Ì £ÀUÀzÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÁªÀwªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. //ͬ
//ͬ///ͬ/// ¥ÀæªÀUÀð PÉèêÀÄÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀiÁ£Àå PÉÆÃmÁ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥ÀæªÀUÀðUÀ¼ÀrAiÀÄ°è ¹ÃlÄ DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀ
C¨sÀåyðUÀ¼À ¥ÉÆõÀPÀgÀ ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀªÀiÁ£À gÀÆ.1.00 ®PÀëQÌAvÀ PÀrªÉÄ EzÀÝ°è ¥ÀæªÉñÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt
¸À°è¹zÀÝ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ½UÀÆ ¨ÉÆÃzsÀ£Á ±ÀĮ̢AzÀ «£Á¬Äw EgÀÄvÀÛzÉ. DzÁUÀÆå, C©üªÀÈ¢Ý ±ÀÄ®Ì - gÀÆ.500/ƒŠ8‰ (Y‰J’ }‰z• J‰ 0OŸ J‰p‰¨ &$Zw‰ opŠ$3‰]’…‰8’ ‚ŒO ƒ‰$D3’$L‰LŠ]‰ ‰3Š¹M
¥Á°mÉQßPï£À°è £ÀUÀzÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ.
x &p‰]ŠqY‰ rŠ|P’4¨3¸8‰…‰|± &p‰]ŠqY‰ 3’Œ‰¹8‰†8’ ‚ŒO '$L’• w‰LŠU3’$T‰ r‰¯w‰8‰¹ J‰ &uV‰®\¹8‰…‰
CªÀgÀ ¥ÉÆõÀPÀgÀ ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀªÀiÁ£À gÀÆ.2.50 ®PÀëQÌAvÀ PÀrªÉÄ EzÀÝ°è ¥ÀæªÉñÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt
¸À°è¹zÀÝ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ½UÀÆ ¨ÉÆÃzsÀ£Á ±ÀĮ̢AzÀ «£Á¬Äw EgÀÄvÀÛzÉ. gÀÆ.2.50 ®PÀëQÌAvÀ eÁ¹Û EzÀÝ°è ¥ÀæªÉñÀ
‰w‰$L‰]‰|±r‰W¹}‰z•J‰p‰¨rŠw‰Z‚‰$t$]V‰r‰OŸrŠ¯oÅ3ŠJ‰o$]‰&I¹$L‰p‰¨‰|±‚}‰z•w‰J‰rŠw‰Z
ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. J¯Áè ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀðzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÀÆ.5,700/- ¥ÀæªÉñÀ ±ÀÄ®Ì £ÀUÀzÀÄ
gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÁªÀwªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. //ͬ//ͬ///ͬ/// ¥ÀæªÀUÀð PÉèêÀÄÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀiÁ£Àå PÉÆÃmÁ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ
¥ÀæªÀUÀðUÀ¼ÀrAiÀÄ°è ¹ÃlÄ DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ¼À ¥ÉÆõÀPÀgÀ ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀªÀiÁ£À gÀÆ.1.00 ®PÀëQÌAvÀ PÀrªÉÄ
EzÀÝ°è ¥ÀæªÉñÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¸À°è¹zÀÝ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ½UÀÆ ¨ÉÆÃzsÀ£Á ±ÀĮ̢AzÀ «£Á¬Äw
18
INFORMATION BROCHURE
(J‰Y‰¤]’']Š8‰®&vÅw‰‘o¦ }‰z•J‰ƒŠ8‰(Y‰J’}‰z•J‰0OŸJ‰p‰¨‰xŒr‰]‰
‰3Š¹M rŠ|P’4¨3¸p‰|± r‰¯w’Œ}‰ }‰z•w‰p‰¨ rŠw‰Z‚ r‰¯w’Œ}‰ r‰T’$L‰w‰Ž]‰ ƒŠ8‰ ‚ŒO ƒ‰$D3’$L‰LŠ]‰ &p‰]ŠqY‰
¥Á°mÉQßPïUÀ¼À°è J¯Áè ªÀÄÆ® zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁªÀw¹zÀ ±ÀÄ®Ì gÀ²Ã¢AiÉÆA¢UÉ ¸À°è¹ ªÀgÀ¢ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.
x 6Š‰9rŠ|P’4¨3¸8‰…‰|±ƒŠ8‰&p‰]ŠqY‰rŠ|P’4¨3¸8‰…‰|±p‰&p‰]Šp‰J‰„Y‰3’Œ‰¹8‰…‰‚ŒO8‰…‰p‰¨‰$’¥$L‰w‰J‰
‰²(=’›y$]‰ vOŸ3’OŸ|± &$Y‰ƒ‰ ‚ŒO8‰…‰p‰¨ 3’(- w‰6Š$Y‰J‰ ĞŶƚƌĂůŝƐĞĚůůŽƚŵĞŶƚWƌŽĐĞƐƐ;WͿ £ÀAvÉ
ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀzÀj PÉÆøÀÄðUÀ½UÉ ¹ÃlÄ DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀ J¯Áè ¥ÀæªÀUÀðUÀ¼À C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ
q8‰oÅr‰U‚J‰w‰r‰¯w’Œ}‰}‰z•J‰rŠw‰Z‚r‰¯w’Œ}‰r‰T’$L‰w‰Ž]‰
‰3Š¹M &p‰]ŠqY‰ w‰Y‰¤ 6Š‰9 rŠ|P’4¨3¸p‰ rŠ¯$}‰rŠzJ‰8‰…‰ ǁǁǁ͘ŬĞĂ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶΘǁǁǁ͘ĚƚĞ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶ
w’u¸’“P¸8‰…‰ w‰6Š$Y‰J‰ {Š9p¸ '9 Y‰w‰8’ qŒUJ‰w‰ USER_ID & PASS WORD UÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ CANDIDATES
ADMISSION REPORT |$3¸p‰¨ 4±3¸ w‰LŠU Y‰w‰­ rŠ|P’4¨3¸8‰†8’ '$L‰LŠ ‰Z¤p‰|± ‚ŒO ƒ‰$D3’ w‰LŠT‰{Š]‰
&uV‰®\¹8‰…‰ r‰QŸ$L‰p‰¨qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, CAwªÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉzÀ C¨sÀåyðUÀ¼À ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß
3Šz3Šz3’• w’Œz•$T‰ w’u¸’“P¸8‰…‰|± 'p¸{’“p¸ w‰6Š$Y‰J‰ ]Š5|‰u’Œ3‰ Y‰s©]‰¦|± ‰$t$]V‰r‰OŸ rŠ¯=Š$L‰¹J‰
dªÁ¨ÁÝgÀgÁUÀÄvÁÛgÉ.
x}’Œ‰‰=‰p’
MAzÀÄ ªÉÃ¼É JgÀqÀ£Éà ¸ÀÄwÛ£À ¹ÃlÄ ºÀAaPÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, JgÀqÀ£Éà ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀ ¸ÀÄwÛ£À ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀjÃPÁë
¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ vÁAwæPÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ ǁǁǁ͘ŬĞĂ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶ Θ ǁǁǁ͘ĚƚĞ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶ ªÉ¨ï¸ÉÊmïUÀ¼À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ
¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ 3‰pŠ¹O3‰r‰MŒ3Š´rŠ¯oÅ3ŠJ‰]‰ǁǁǁ͘ŬĞĂ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶ ªÉ¨ï¸ÉÊmï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ
‰²Y‰% DIPLOMA ADMISSIONS 2015 °APï QèPï ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ CANDIDATE PORTAL 4±3¸w‰LŠU SECRET KEY & PASS
WORD §¼À¹ LOGIN'9CHOICES BEFORE A CANDIDATE |$3¸4±3¸w‰LŠU)3’…‰8’ xw‰M‚J‰w‰$Y’ qW¹$L‰8‰…‰p‰¨
Y’8’]‰3’…‰·tƒ‰]Š9J‰Y‰¤]’ &[‰wŠ ‰xŒr‰]‰ l]Š5{’ r‰M~Œzp’ ƒŠ8‰ 'p¸{’“p¸ &I¹ ‰|±3’ 3’Œ$]‰¯'r‰´p¸ -$Q¯
¸ÀºÁAiÀÄ PÉÃAzÀæ;ŽĐƵŵĞŶƚsĞƌŝĮĐĂƟŽŶƵŵKŶůŝŶĞƉƉůŝĐĂƟŽŶ^ƵďŵŝƐƐŝŽŶĞŶƚƌĞͬKƉƟŽŶŶƚƌLJ,ĞůƉĞŶƚƌĞͿ͟
8‰…‰ &oÅ3ŠM8‰…‰ ‰ƒŠ$L‰]’$o8’ YŠw’Œ ‰²Y‰% SECRET KEY & PASS WORD §¼À¹ LOGIN '8‰w‰Ž]‰J‰ w‰6Š$Y‰J‰ )
3’…‰9p‰$Y’CHOICE 8‰…‰p‰¨'$L’•w‰LŠT‰tƒ‰]Š9]’
ŝͿ
¹ÃlÄ ºÀAaPÉ ¥sÀ°vÁA±À ¥ÀæPÀlªÁzÀ £ÀAvÀgÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ ªÉÄð£À £Á®ÄÌ Choice UÀ¼À ¥ÉÊQ vÀªÀÄUÉ zÉÆgÀQgÀĪÀ ¹ÃlÄ
vÀȦÛPÀgÀªÁVzÀÝ°è, Choice-1 C£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀjÃPÁë ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï £À°è DAiÉÄÌ ªÀiÁr submit ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
19
DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION
ŝŝͿ &uV‰®\¹$L‰Y‰w‰8’]’J‰4J‰w‰‚ŒOY‰‘s¤3‰J‰wŠ9]’pŠp‰ƒ‰$D3’$L‰LŠ]‰‚ŒOƒŠ8‰rŠ|P’4¨3¸8’q8‰oÅY‰r‰¯w’Œ}‰
}‰z•rŠw‰Z‚r‰¯w’Œ}‰r‰T’$L‰Y’¤Œp’']‰J’p‰p‰8’(p‰¨*Y‰¤w‰‚ŒOu’Œ3Š9]’']‰¦M$]‰pŠp‰w‰$op‰‰Z¤p‰|±
uVŠ8‰w‰„‰Y’¤Œp’ 0$]‰ w’Œ…’ *Y‰¤w‰ ‚ŒO ]’J‰4]‰|± w’]‰z ‰Z¤p‰|± ƒ‰$D3’$L‰LŠ]‰ ‚ŒO J‰]Š¦8‰w‰Ž]’$t
w‰LŠ„Zp‰p‰8’Z†o]’-$]‰qW¹y‚]‰J’Choice-2 C£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁr submit ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
ŝŝŝͿ C¨sÀåyðAiÀÄÄ vÀªÀÄUÉ ªÉÆzÀ® ¸ÀÄwÛ£À°è zÉÆgÀQgÀĪÀ ¹ÃlÄ vÀȦÛPÀgÀªÁV®è DzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÀÄwÛ£À°è
uVŠ8‰w‰„‰Y’¤Œp’-$]‰qW¹y‚]‰J’Choice-3 C£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁr submit ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
ŝǀͿ C¨sÀåyðAiÀÄÄ vÀªÀÄUÉ ªÉÆzÀ® ¸ÀÄwÛ£À°è zÉÆgÀQgÀĪÀ ¹ÃlÄ vÀȦÛPÀgÀªÁV®è £À£ÀUÉ zÉÆgÀQgÀĪÀ ¹ÃlÄ ¨ÉÃqÀ ºÁUÀÆ £À£ÀUÉ
w‰$op‰ ‰Z¤p‰z± ‰ƒ‰ $L‰LŠw‰Ž]‰ ‚ŒO Y’8’]‰3’…‰·z (‰Ÿxz± -$]‰ qW¹y‚]‰J’ Choice-4 C£ÀÄß DAiÉÄÌ
ªÀiÁr submit ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
ŚŽŝĐĞͲϭ &p‰¨'$L’•w‰LŠT‰w‰&uV‰®\¹8‰…‰)3’…‰9p‰$Y’q]’Œ¹}‰p‰8‰…‰p‰¨rŠ|‰u’Œ3‰
ªÀÄvÀÄÛ
ŚŽŝĐĞͲϮ&p‰¨'$L’•w‰LŠT‰w‰&uV‰®\¹8‰…‰)3’…‰9p‰$Y’q]’Œ¹}‰p‰8‰…‰p‰¨rŠ|‰u’Œ3‰
¹ÃlÄ ºÀAaPÉ ¥sÀ°vÁA±À ¥ÀæPÀlªÁzÀ £ÀAvÀgÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ vÀªÀÄUÉ zÉÆgÀQgÀĪÀ ¹ÃlÄ vÀȦÛPÀgÀªÁVzÉ JAzÀÄ RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ,
vÀȦÛPÀgÀªÁVzÀÝ°è, Choice-1 C£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀjÃPÁë ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ǁǁǁ͘ŬĞĂ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶ ªÉ¨ï¸ÉÊmï £À°è DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.
£ÀAvÀgÀ ¥ÀæªÉñÀ DzÉñÀ ;ĂĚŵŝƐƐŝŽŶŽƌĚĞƌͿp‰¨‰²Y‰%&[‰wŠ‰xŒr‰]‰ l]Š5{’ r‰M~Œzp’ ƒŠ8‰'p¸{’“p¸&I¹‰|±3’
3’Œ$]‰¯'r‰´p¸ -$Q¯ ‰ƒŠ$L‰ 3’Œ$]‰¯ ;ŽĐƵŵĞŶƚsĞƌŝĮĐĂƟŽŶƵŵKŶůŝŶĞƉƉůŝĐĂƟŽŶ^ƵďŵŝƐƐŝŽŶĞŶƚƌĞͬKƉƟŽŶ
ŶƚƌLJ ,ĞůƉ ĞŶƚƌĞͿ͟UÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹ÃlÄ ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ ¥Á°mÉQßPïUÀ¼À°è F PɼÀV£ÀAvÉ
¥ÀæªÀUÀðªÁgÀÄ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¹ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.
x -/‚Q($L‰w‰LŠ8‰¹‰D8‰…‰p‰²$L‰JŠG®]‰tT‰r‰¯ZuVŠq²Y‰x]Š®\¹8‰†8’wŠ€¹3‰']Š$L‰J‰z3‰´]‰w‰J’9p‰
r’Œ‰3‰J‰&uV‰®\¹8‰†8’JŠG®]‰-{Š±‰3Š¹M&p‰]ŠqY‰w‰Y‰¤6Š‰9rŠ|P’4¨3¸8‰…‰|±‰$6Š®oÅ3‰‚ŒO8‰…‰^EY
PÉÆÃmÁzÀr ¹ÃlÄ DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¨ÉÆÃzsÀ£Á ±ÀĮ̢AzÀ «£Á¬Äw EgÀÄvÀÛzÉ. DzÁUÀÆå,
C©üªÀÈ¢Ý ±ÀÄ®Ì - gÀÆ.500/- ºŠ8‰(Y‰J’}‰z•J‰0OŸJ‰p‰¨&$Zw‰opŠ$3‰]’…‰8’r‰¯w’Œ}‰
¥ÀqÉzÀ ¥Á°mÉQßPï£À°è £ÀUÀzÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀASÁå¢üPÀ ¹ÃlÄUÀ¼À PÉÆÃmÁ ;^ƵƉĞƌŶƵŵĞƌĂƌLJ
20
INFORMATION BROCHURE
ƋƵŽƚĂƐĞĂƚƐͿ ]‰U$L‰|± &$Zw‰wŠ9 r‰¯w’Œ}‰w‰p‰¨ r‰T’]‰$Y‰ƒ‰ &uV‰®\¹8‰…‰ $L‰LŠw‰Ž]’Œ ‰$]‰uV‰¹]‰z± 3’Œ‰¹ ƒŠ8‰
3Š{’ŒGt]‰{Šw‰X’8’&ƒ‰¹MJ‰w‰Žo{Š±
x ¸ÀPÁðj ¥Á°mÉQßPïUÀ¼À°è ¹ÃlÄ DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀ ¥ÀæªÀUÀð-1 gÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ ¥ÉÆõÀPÀgÀ ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀªÀiÁ£À
gÀÆ.2.50 ®PÀëQÌAvÀ PÀrªÉÄ EzÀÝ°è ¥ÀæªÉñÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¸À°è¹zÀÝ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ½UÀÆ ¨ÉÆÃzsÀ£Á
±ÀĮ̢AzÀ «£Á¬Äw EgÀÄvÀÛzÉ. gÀÆ.2.50 ®PÀëQÌAvÀ eÁ¹Û EzÀÝ°è ¥ÀæªÉñÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÀÆtð ±ÀÄ®Ì gÀÆ. 3,600/-£ÀÄß
rŠw‰Z‚ ‰$t$]V‰r‰OŸ rŠ¯oÅ3ŠJ‰o$]‰ &I¹$L‰p‰¨ ‰|±‚ }‰z• w‰J‰rŠw‰Z w‰LŠT‰tƒ‰]Š9J‰Y‰¤]’ -{Š± Šw‰LŠp‰®
ªÀUÀðzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÀÆ.3,600/- ¥ÀæªÉñÀ ±ÀÄ®Ì £ÀUÀzÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÁªÀwªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. //ͬ
//ͬ///ͬ/// ¥ÀæªÀUÀð PÉèêÀÄÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀiÁ£Àå PÉÆÃmÁ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥ÀæªÀUÀðUÀ¼ÀrAiÀÄ°è ¹ÃlÄ DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀ
C¨sÀåyðUÀ¼À ¥ÉÆõÀPÀgÀ ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀªÀiÁ£À gÀÆ.1.00 ®PÀëQÌAvÀ PÀrªÉÄ EzÀÝ°è ¥ÀæªÉñÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt
¸À°è¹zÀÝ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ½UÀÆ ¨ÉÆÃzsÀ£Á ±ÀĮ̢AzÀ «£Á¬Äw EgÀÄvÀÛzÉ. DzÁUÀÆå, C©üªÀÈ¢Ý ±ÀÄ®Ì - gÀÆ.500/ƒŠ8‰ (Y‰J’ }‰z• J‰ 0OŸ J‰p‰¨ &$Zw‰ opŠ$3‰]’…‰8’ ‚ŒO ƒ‰$D3’$L‰LŠ]‰ ‰3Š¹M
¥Á°mÉQßPï£À°è £ÀUÀzÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ.
x &p‰]ŠqY‰ rŠ|P’4¨3¸8‰…‰|± &p‰]ŠqY‰ 3’Œ‰¹8‰†8’ ‚ŒO '$L’• w‰LŠU3’$T‰ r‰¯w‰8‰¹ J‰ &uV‰®\¹8‰…‰
CªÀgÀ ¥ÉÆõÀPÀgÀ ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀªÀiÁ£À gÀÆ.2.50 ®PÀëQÌAvÀ PÀrªÉÄ EzÀÝ°è ¥ÀæªÉñÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt
¸À°è¹zÀÝ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ½UÀÆ ¨ÉÆÃzsÀ£Á ±ÀĮ̢AzÀ «£Á¬Äw EgÀÄvÀÛzÉ. gÀÆ.2.50 ®PÀëQÌAvÀ eÁ¹Û EzÀÝ°è ¥ÀæªÉñÀ
‰w‰$L‰]‰|±r‰W¹}‰z•J‰p‰¨rŠw‰Z‚‰$t$]V‰r‰OŸrŠ¯oÅ3ŠJ‰o$]‰&I¹$L‰p‰¨‰|±‚}‰z•w‰J‰rŠw‰Z
ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. J¯Áè ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀðzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÀÆ.5,700/- ¥ÀæªÉñÀ ±ÀÄ®Ì £ÀUÀzÀÄ
gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÁªÀwªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. //ͬ//ͬ///ͬ/// ¥ÀæªÀUÀð PÉèêÀÄÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀiÁ£Àå PÉÆÃmÁ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ
¥ÀæªÀUÀðUÀ¼ÀrAiÀÄ°è ¹ÃlÄ DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ¼À ¥ÉÆõÀPÀgÀ ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀªÀiÁ£À gÀÆ.1.00 ®PÀëQÌAvÀ PÀrªÉÄ
EzÀÝ°è ¥ÀæªÉñÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¸À°è¹zÀÝ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ½UÀÆ ¨ÉÆÃzsÀ£Á ±ÀĮ̢AzÀ «£Á¬Äw
(J‰Y‰¤]’']Š8‰®&vÅw‰‘o¦ }‰z• J‰ƒŠ8‰(Y‰J’ }‰z• J‰0OŸ J‰p‰¨&$Zw‰
¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ¸ÀPÁðj ¥Á°mÉQßPï£À°è ¥ÀæªÉñÀ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¹ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¹ÃlÄ
ƒ‰$D3’$L‰LŠ]‰&p‰]ŠqY‰rŠ|P’4¨3¸8‰…‰|±-{Š±w‰z]Š5{’8‰…‰p‰¨w‰Y‰¤rŠw‰Z‚]‰}‰z•J‰~Œo$L’$o8’‰|±‚
ªÀgÀ¢ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.
x 6Š‰9rŠ|P’4¨3¸8‰…‰|±ƒŠ8‰&p‰]ŠqY‰rŠ|P’4¨3¸8‰…‰|±p‰&p‰]Šp‰J‰„Y‰3’Œ‰¹8‰…‰‚ŒO8‰…‰p‰¨‰$’¥$L‰w‰J‰
‰²(=’›y$]‰ vOŸ3’OŸ|±&$Y‰ƒ‰ ‚ŒO8‰…‰p‰¨3’(-w‰6Š$Y‰J‰ ĞŶƚƌĂůŝƐĞĚůůŽƚŵĞŶƚWƌŽĐĞƐƐ;WͿ£ÀAvÉ
ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀzÀj PÉÆøÀÄðUÀ½UÉ ¹lÄ DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀ J¯Áè ¥ÀæªÀUÀðUÀ¼À C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ
q8‰oÅr‰U‚J‰w‰r‰¯w’Œ}‰}‰z•J‰rŠw‰Z‚r‰¯w’Œ}‰r‰T’$L‰w‰Ž]‰
‰3Š¹M &p‰]ŠqY‰ w‰Y‰¤ 6Š‰9 rŠ|P’4¨3¸p‰ rŠ¯$}‰rŠzJ‰8‰…‰ ǁǁǁ͘ŬĞĂ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶ & ǁǁǁ͘ĚƚĞ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘
ŝŶ w’u¸’“P¸8‰…‰ w‰6Š$Y‰J‰ {Š9p¸ '9 Y‰w‰8’ qŒUJ‰w‰ USER_ID & PASS WORD UÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ CANDIDATES
ADMISSION REPORT|$3¸p‰¨4±3¸w‰LŠUY‰w‰­ rŠ|P’4¨3¸8‰†8’ '$L‰LŠ‰Z¤p‰|± ‚ŒOƒ‰$D3’ w‰LŠT‰{Š]‰ &uV‰®\¹8‰…‰
r‰QŸ$L‰p‰¨T”p¸{’ŒT¸w‰LŠU3’$T‰&$Zw‰opŠ$3‰]’…‰8’r‰¯w’Œ}‰r‰T’]‰&uV‰®\¹8‰…‰w‰J‰o$L‰p‰¨3Šz3Šz3’•w’Œz•$T‰
w’u¸’“P¸8‰…‰|±'p¸{’“p¸w‰6Š$Y‰J‰]Š5|‰u’Œ3‰Y‰s©]‰¦|±‰$t$]V‰r‰OŸrŠ¯=Š$L‰¹J‰GwŠuŠ¦J‰JŠ8‰YŠ¤J’
ŚŽŝĐĞͲϮ&p‰¨'$L’•w‰LŠT‰w‰&uV‰®\¹8‰…‰)3’…‰9p‰q]’Œ¹}‰p‰8‰…‰p‰¨rŠ|‰u’Œ3‰
x Choice-2 C£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ®£Éà ¸ÀÄwÛ£À°è ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ ¹ÃnUÉ ±ÀĮ̪À£ÀÄß
¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄA¢£À ¸ÀÄwÛ£À°è ,ŝŐŚĞƌKƌĚĞƌKƉƟŽŶƐ p‰|±p‰ *Y‰¤w‰ ‚ŒO ƒ‰$D3’$L‰LŠ]‰|± rŠw‰Z‚]‰
¥ÀæªÉñÀ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¹ ºÉZÁÑVzÀÝ°è ªÀåvÁå¸ÀzÀ ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß »A¢gÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ PÀrªÉÄ EzÀÝ°è ªÀåvÁå¸ÀzÀ
ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
x Choice-2 &uV‰®\¹8‰…‰w’]‰zp’Œ‰Z¤p‰|±'$L’•$L‰LŠ]‰‚ŒOp‰¨Y‰w’­T‰p’*†‚3’$T‰-J‰T‰p’Œ‰Z¤p‰‚ŒO'$L’•
r‰¯4¯$L’$L‰|± uVŠ8‰w‰„‰YŠ¤J’&$Y‰ƒ‰ &uV‰®\¹8‰†8’ Y‰w‰8’ (‰ŸwŠ]‰ Y‰‘s¤3‰J‰wŠ]‰ ‚ŒO&$]‰J’ ,ŝŐŚĞƌKƌĚĞƌ
KƉƚŝŽŶƐ ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ°è ªÉÆzÀ®£Éà ¸ÀÄwÛ£À°è ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ ¹ÃlÄ gÀzÀÄÝUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. JgÀqÀ£Éà ¸ÀÄwÛ£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¹ÃlÄ
ºÀAaPÉAiÀiÁUÀ¢zÀÝ°è ªÉÆzÀ® ¸ÀÄwÛ£À°è ¥ÀqÉzÀ ¹ÃlÄ CªÀgÀ §½AiÉÄà EgÀÄvÀÛzÉ.
x ,ŝŐŚĞƌKƌĚĞƌKƉƟŽŶƐ&$]‰J’0t«&uV‰®\¹$L‰'r‰´p¸8‰…‰p‰¨]Š5|‚]‰¦|±(ªÀÅUÀ¼À ¥ÉÊQ ªÉÆzÀ®£Éà ¸ÀÄwÛ£À°è
C¨sÀåyðUÉ 123 £Éà PÀæªÀiÁAPÀzÀ D¥Àë£ï £À ¹ÃlÄ zÉÆgÀQzÉ JAzÀÄ ¨sÁ«¹zÀ°è, 1 jAzÀ 122 £Éà D¥Àë£ïUÀ¼À ¹ÃlÄUÀ¼ÀÄ
,ŝŐŚĞƌKƌĚĞƌKƉƟŽŶƐ DUÀÄvÀÛzÉ. JgÀqÀ£Éà ¸ÀÄwÛ£À°è F ªÉÄð£À AiÀiÁªÀÅzÉà D¥Àë£ïUÀ½UÉ ªÉÄjmï DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¹ÃlÄ
ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ°è ªÉÆzÀ®£Éà ¸ÀÄwÛ£À°è ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ ¹ÃlÄ gÀzÀÄÝUÉƼÀÄîvÀÛzÉ.
21
DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION
x ,ŝŐŚĞƌKƌĚĞƌKƉƟŽŶƐUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¹ÃlÄ ºÀAaPÉAiÀiÁUÀ¢zÀÝ°è ªÉÆzÀ®£Éà ¸ÀÄwÛ£À°è DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ ¹ÃlÄ C¨sÀåyðAiÀÄ
ºÉ¸Àj£À°ègÀÄvÀÛzÉ.
ŚŽŝĐĞͲϯ&p‰¨'$L’•w‰LŠT‰w‰&uV‰®\¹8‰…‰)3’…‰9p‰q]’Œ¹}‰p‰8‰…‰p‰¨rŠ|‰u’Œ3‰
x Choice-3 C£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ®£Éà ¸ÀÄwÛ£À°è ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ ¹ÃnUÉ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀĪÀ
CUÀvÀå«gÀĪÀÅ¢®è.
x Choice-3 &uV‰®\¹8‰…‰w’]‰z‰Z¤p‰|±'$L’•$L‰LŠ]‰‚ŒO(‰ŸxJ‰w‰Žoz±
x Choice-3 &uV‰®\¹8‰…‰ w’]‰zp’Œ ‰Z¤p‰|± '$L’•$L‰LŠ]‰ ‚ŒOp‰¨ J‰]‰¦r‰U‚3’$T‰ Y‰w’­T‰p’ *†‚3’…‰·]’
-J‰T‰p’Œ‰Z¤p‰|± uVŠ8‰w‰„‰YŠ¤J’&$Y‰ƒ‰ &uV‰®\¹8‰†8’-J‰T‰p’Œ‰Z¤p‰|±Y‰w‰­']‰®Y’$L‰3‰¯w‰]‰|±(‰ŸwŠ]‰‚ŒO
ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ°è ªÀiÁvÀæ CªÀgÀÄ ¹Ãl£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.
ŚŽŝĐĞͲϰ&p‰¨'$L’•w‰LŠUJ‰w‰&uV‰®\¹8‰…‰
C¨sÀåyðAiÀÄÄ vÀªÀÄUÉ ªÉÆzÀ® ¸ÀÄwÛ£À°è zÉÆgÀQgÀĪÀ ¸ÀPÁðj r¥ÉÆèêÀiÁ PÉÆøÀÄð ªÀÄvÀÄÛ PÁ¯ÉÃf£À ¹ÃlÄ vÀȦÛPÀgÀªÁV®è
ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ zÉÆgÀQgÀĪÀ ¸ÀPÁðj r¥ÉÆèêÀiÁ PÉÆøÀÄð ªÀÄvÀÄÛ PÁ¯ÉÃf£À ¹ÃlÄ ¨ÉÃqÀ ºÁUÀÆ £À£ÀUÉ ªÀÄÄA¢£À ¸ÀÄwÛ£À®Æè ¸ÀºÀ
$L‰LŠw‰Ž]’Œ‰3Š¹MUr’±Œw‰LŠ3’Œ‰¹w‰Y‰¤ 3Š{’ŒIp‰ ‚ŒOY’8’]‰3’…‰·z(‰Ÿxz±-$]‰qW¹y‚]‰J’ Choice-4
C£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.
ªÉÄð£À AiÀiÁªÀÅzÉà ŚŽŝĐĞ8‰…‰p‰¨'$L’•w‰LŠT‰]‰&uV‰®\¹8‰…‰'$L’•8‰…‰p‰¨ŚŽŝĐĞͲϯ-$]’Œr‰M8‰W‹‚ƒ‰$D3’$L‰LŠ]‰‚ŒOp‰¨
Y‰$YŠ¯$}‰w‰ŽY‰$YŠp’ŒJ‰]‰¦r‰U‰w‰Ž]‰']Š8‰®&uV‰®\¹$L‰w‰$op‰‰Z¤p‰|±uVŠ8‰w‰„‰z&w‰3Š}‰qŒT‰{Š8‰w‰Ž]‰
-J‰T‰p’Œ
ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀ
¸ÀÄwÛ£À
¹ÃlÄ
ºÀAaPÉAiÀÄ
¥sÀ°vÁA±ÀªÀ£ÀÄß
PÀ£ÁðlPÀ
¥ÀjÃPÁë
¥Áæ¢üPÁgÀzÀ
ǁǁǁ͘ŬĞĂ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶ ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°è ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¨sÀåyðUÀ¼À ªÉƨÉʯïUÉ ¹ÃlÄ ºÀAaPÉAiÀÄ ªÀiÁ»w vÀ®Ä¥ÀÄvÀÛzÉ.
£ÀAvÀgÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀjÃPÁë ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ǁǁǁ͘ŬĞĂ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶ w’u¸’“P¸ w‰6Š$Y‰J‰ ‰²Y‰% DIPLOMA
ADMISSIONS 2015 °APï QèPï ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ CANDIDATE PORTAL 4±3¸w‰LŠU SECRET KEY & PASS WORD §¼À¹
LOGIN'9 SEAT ALLOTMENT |$3¸4±3¸w‰LŠU)3’…‰8’ xw‰M‚J‰w‰$Y’ qW¹$L‰8‰…‰p‰¨Y’8’]‰3’…‰·tƒ‰]Š9J‰Y‰¤]’
&[‰wŠ‰xŒr‰]‰ l]Š5{’ r‰M~Œzp’ ƒŠ8‰'p¸{’“p¸&I¹‰|±3’ 3’Œ$]‰¯'r‰´p¸-$Q¯ ‰ƒŠ$L‰3’Œ$]‰¯ ;ŽĐƵŵĞŶƚ
sĞƌŝĮĐĂƟŽŶƵŵKŶůŝŶĞƉƉůŝĐĂƟŽŶ^ƵďŵŝƐƐŝŽŶĞŶƚƌĞͬKƉƟŽŶŶƚƌLJ,ĞůƉĞŶƚƌĞͿ͟8‰…‰&oÅ3ŠM8‰…‰‰ƒŠ$L‰]’$o8’
YŠw’Œ‰²Y‰% SECRET KEY & PASS WORD §¼À¹ LOGIN'8‰w‰Ž]‰J‰ w‰6Š$Y‰J‰ )3’…‰9p‰$Y’ PÀqÁØAiÀĪÁV CHOICE-1 £Éß
DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ¯ÉèÉÃPÀÄ.
¹ÃlÄ ºÀAaPÉ ¥sÀ°vÁA±À ¥ÀæPÀlªÁzÀ £ÀAvÀgÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ ªÉÄð£À Choice-1£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀjÃPÁë ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°è
DAiÉÄÌ ªÀiÁr submit ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
22
INFORMATION BROCHURE
ŚŽŝĐĞͲϭ &p‰¨'$L’•w‰LŠT‰w‰&uV‰®\¹8‰…‰)3’…‰9p‰$Y’q]’Œ¹}‰p‰8‰…‰p‰¨rŠ|‰u’Œ3‰
¹ÃlÄ ºÀAaPÉ ¥sÀ°vÁA±À ¥ÀæPÀlªÁzÀ £ÀAvÀgÀ C¨sÀåyðAiÀÄÄ vÀªÀÄUÉ zÉÆgÀQgÀĪÀ ¹ÃlÄ vÀȦÛPÀgÀªÁVzÉ JAzÀÄ RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ,
vÀȦÛPÀgÀªÁVzÀÝ°è, Choice-1 C£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀjÃPÁë ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ǁǁǁ͘ŬĞĂ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶ ªÉ¨ï¸ÉÊmï £À°è DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.
£ÀAvÀgÀ ¥ÀæªÉñÀ DzÉñÀ ;ĂĚŵŝƐƐŝŽŶŽƌĚĞƌͿ p‰¨ ‰²Y‰% &[‰wŠ ‰xŒr‰]‰ l]Š5{’ r‰M~Œzp’ ƒŠ8‰ 'p¸{’“p¸ &I¹ ‰|±3’
3’Œ$]‰¯'r‰´p¸ -$Q¯ ‰ƒŠ$L‰ 3’Œ$]‰¯ ŽĐƵŵĞŶƚsĞƌŝĮĐĂƟŽŶƵŵKŶůŝŶĞƉƉůŝĐĂƟŽŶ^ƵďŵŝƐƐŝŽŶĞŶƚƌĞͬKƉƟŽŶ
ŶƚƌLJ ,ĞůƉ ĞŶƚƌĞͿ͟ UÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹ÃlÄ ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ ¥Á°mÉQßPïUÀ¼À°è F PɼÀV£ÀAvÉ
¥ÀæªÀUÀðªÁgÀÄ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¹ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.
x -/‚Q($L‰w‰LŠ8‰¹‰D8‰…‰p‰²$L‰JŠG®]‰tT‰r‰¯ZuVŠq²Y‰x]Š®\¹8‰†8’wŠ€¹3‰']Š$L‰J‰z3‰´]‰w‰J’9p‰
r’Œ‰3‰J‰&uV‰®\¹8‰†8’JŠG®]‰-{Š±‰3Š¹M&p‰]ŠqY‰w‰Y‰¤6Š‰9rŠ|P’4¨3¸8‰…‰|±‰$6Š®oÅ3‰‚ŒO8‰…‰^EY
PÉÆÃmÁzÀr ¹ÃlÄ DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¨ÉÆÃzsÀ£Á ±ÀĮ̢AzÀ «£Á¬Äw EgÀÄvÀÛzÉ. DzÁUÀÆå,
&vÅw‰‘o¦}‰z•J‰ƒŠ8‰(Y‰J’}‰z•J‰0OŸJ‰p‰¨&$Zw‰opŠ$3‰]’…‰8’r‰¯w’Œ}‰
¥ÀqÉzÀ ¥Á°mÉQßPï£À°è £ÀUÀzÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀASÁå¢üPÀ ¹ÃlÄUÀ¼À PÉÆÃmÁ ;^ƵƉĞƌŶƵŵĞƌĂƌLJ
ƋƵŽƚĂƐĞĂƚƐͿ ]‰U$L‰|± &$Zw‰wŠ9 r‰¯w’Œ}‰w‰p‰¨ r‰T’]‰$Y‰ƒ‰ &uV‰®\¹8‰…‰ $L‰LŠw‰Ž]’Œ ‰$]‰uV‰¹]‰z± 3’Œ‰¹ ƒŠ8‰
3Š{’ŒGt]‰{Šw‰X’8’&ƒ‰¹MJ‰w‰Žo{Š±
x ¸ÀPÁðj ¥Á°mÉQßPïUÀ¼À°è ¹ÃlÄ DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀ ¥ÀæªÀUÀð-1 gÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ ¥ÉÆõÀPÀgÀ ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀªÀiÁ£À
gÀÆ.2.50 ®PÀëQÌAvÀ PÀrªÉÄ EzÀÝ°è ¥ÀæªÉñÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¸À°è¹zÀÝ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ½UÀÆ ¨ÉÆÃzsÀ£Á
±ÀĮ̢AzÀ «£Á¬Äw EgÀÄvÀÛzÉ. gÀÆ.2.50 ®PÀëQÌAvÀ eÁ¹Û EzÀÝ°è ¥ÀæªÉñÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÀÆtð ±ÀÄ®Ì gÀÆ.3,600/-£ÀÄß
rŠw‰Z‚ ‰$t$]V‰r‰OŸ rŠ¯oÅ3ŠJ‰o$]‰ &I¹$L‰p‰¨ ‰|±‚ }‰z• w‰J‰rŠw‰Z w‰LŠT‰tƒ‰]Š9J‰Y‰¤]’ -{Š± Šw‰LŠp‰®
ªÀUÀðzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÀÆ.3,600/- ¥ÀæªÉñÀ ±ÀÄ®Ì £ÀUÀzÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÁªÀwªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. //ͬ
//ͬ///ͬ/// ¥ÀæªÀUÀð PÉèêÀÄÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀiÁ£Àå PÉÆÃmÁ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥ÀæªÀUÀðUÀ¼ÀrAiÀÄ°è ¹ÃlÄ DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀ
C¨sÀåyðUÀ¼À ¥ÉÆõÀPÀgÀ ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀªÀiÁ£À gÀÆ.1.00 ®PÀëQÌAvÀ PÀrªÉÄ EzÀÝ°è ¥ÀæªÉñÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt
¸À°è¹zÀÝ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ½UÀÆ ¨ÉÆÃzsÀ£Á ±ÀĮ̢AzÀ «£Á¬Äw EgÀÄvÀÛzÉ. DzÁUÀÆå, C©üªÀÈ¢Ý ±ÀÄ®Ì - gÀÆ.500/ƒŠ8‰ (Y‰J’ }‰z• J‰ 0OŸ J‰p‰¨ &$Zw‰ opŠ$3‰]’…‰8’ ‚ŒO ƒ‰$D3’$L‰LŠ]‰ ‰3Š¹M
¥Á°mÉQßPï£À°è £ÀUÀzÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ.
x &p‰]ŠqY‰ rŠ|P’4¨3¸8‰…‰|± &p‰]ŠqY‰ 3’Œ‰¹8‰†8’ ‚ŒO '$L’• w‰LŠU3’$T‰ r‰¯w‰8‰¹ J‰ &uV‰®\¹8‰…‰
CªÀgÀ ¥ÉÆõÀPÀgÀ ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀªÀiÁ£À gÀÆ.2.50 ®PÀëQÌAvÀ PÀrªÉÄ EzÀÝ°è ¥ÀæªÉñÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt
¸À°è¹zÀÝ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ½UÀÆ ¨ÉÆÃzsÀ£Á ±ÀĮ̢AzÀ «£Á¬Äw EgÀÄvÀÛzÉ. gÀÆ.2.50 ®PÀëQÌAvÀ eÁ¹Û EzÀÝ°è ¥ÀæªÉñÀ
‰w‰$L‰]‰|±r‰W¹}‰z•J‰p‰¨rŠw‰Z‚‰$t$]V‰r‰OŸrŠ¯oÅ3ŠJ‰o$]‰&I¹$L‰p‰¨‰|±‚}‰z•w‰J‰rŠw‰Z
ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. J¯Áè ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀðzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÀÆ.5,700/- ¥ÀæªÉñÀ ±ÀÄ®Ì £ÀUÀzÀÄ
gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÁªÀwªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. //ͬ//ͬ///ͬ/// ¥ÀæªÀUÀð PÉèêÀÄÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀiÁ£Àå PÉÆÃmÁ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ
¥ÀæªÀUÀðUÀ¼ÀrAiÀÄ°è ¹ÃlÄ DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ¼À ¥ÉÆõÀPÀgÀ ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀªÀiÁ£À gÀÆ.1.00 ®PÀëQÌAvÀ PÀrªÉÄ
EzÀÝ°è ¥ÀæªÉñÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¸À°è¹zÀÝ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ½UÀÆ ¨ÉÆÃzsÀ£Á ±ÀĮ̢AzÀ «£Á¬Äw
EgÀÄvÀÛzÉ. DzÁUÀÆå, C©üªÀÈ¢Ý ±ÀÄ®Ì J‰ƒŠ8‰(Y‰J’ }‰z• J‰0OŸ J‰p‰¨&$Zw‰
23
INFORMATION BROCHURE
x}’Œ‰ ‰=‰p’ F PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÆ® zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¸ÀzÉà EgÀĪÀAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À
CfðUÀ¼À£ÀÄß D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ l]Š5{’ r‰M~Œzp’ ƒŠ8‰ 'p¸{’“p¸ &I¹ ‰|±3’ 3’Œ$]‰¯'r‰´p¸ -$Q¯ ‰ƒŠ$L‰
PÉÃAzÀæ (ŽĐƵŵĞŶƚ sĞƌŝĮĐĂƟŽŶ Ƶŵ KŶůŝŶĞ ƉƉůŝĐĂƟŽŶ ^ƵďŵŝƐƐŝŽŶ ĞŶƚƌĞͬKƉƟŽŶ ŶƚƌLJ ,ĞůƉ ĞŶƚƌĞͿ͟ UÀ¼À°è
'p¸{’“p¸p‰|± ‰|±‰z &w‰3Š}‰ qŒT‰{Š8‰w‰Žoz± ƒŠ8‰ &$Y‰ƒ‰ &uV‰®\¹8‰†8’ w‰$op‰ ƒ‰$Y‰]‰ r‰¯w’Œ}‰ r‰¯4¯$L’8‰…‰|±
¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ¢®è.
C) -¸-¸-{¸‚s$L‰‚&[‰wŠY‰Y‰µw‰LŠp‰r‰MŒ3’´$L‰w‰z&$3‰r‰QŸ}Š{Šw‰6’®ŒrŠ]VŠ®$L‰M$]‰]V‰‘UŒ3‰M‰z©OŸ
^ƚĂƚĞŵĞŶƚŽĨDĂƌŬƐC£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
D) J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹/vÀvÀìªÀiÁ£À ªÀÄÆ® ªÀUÁðªÀuÉ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ. ¦.AiÀÄÄ.¹ CxÀªÁ EvÀgÉ PÉÆùðUÉ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉ¢zÀÝ°è CxÀªÁ
¦.AiÀÄÄ.¹.AiÀÄ°è / EvÀgÉ PÉÆùð£À°è C£ÀÄwÛÃtðgÁVgÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀUÁðªÀuÉ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ
„$tJ‰ƒ‰w‰p‰¨‰|±‰u’Œ3‰‚ŒO'$L’•w‰LŠU3’$T‰‰p‰$Y‰J‰‰$t$]V‰r‰OŸÀ‰$’¥$L‰|±r‰¯w’Œ}‰w‰p‰¨r‰T’]‰3’…‰·w‰
¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÀqÁØAiÀĪÁV ªÀÄÆ® ªÀUÁðªÀuÉ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. E®è¢zÀÝ°è, CAvÀºÀ C¨sÀåyðAiÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀ£ÀÄß
¥ÀæªÉñÁ£ÀĪÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÀzÀÄÝ ¥Àr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
E) PÀ£ÁðlPÀzÀ°è 01£Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀAvÉ 3‰q‰ w‰‰¹wŠ®‰$8‰ w‰LŠU]‰ t8’— wŠ®‰$8‰
r‰¯w‰LŠWr‰Y‰¯)r‰¯w‰LŠWr‰Y‰¯w‰p‰¨‰$t$oł]‰3’´ŒY‰¯~3‰´XŠoÅ3ŠM&[‰wŠ*r‰q]’Œ¹}‰3‰J‰(w‰J‰]V‰‘UŒ3‰M‚J‰u’Œ3‰
;ŶŶĞdžƵƌĞʹy/;ĂͿ £ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ).
F) UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀzÀ°è 01£Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ. F
r‰¯w‰LŠW r‰Y‰¯w‰p‰¨ ‰$t$oł]‰ 3’´ŒY‰¯ ~3‰´XŠoÅ3ŠM &[‰wŠ *r‰ q]’Œ¹}‰3‰J‰ (w‰J‰ ]V‰‘UŒ3‰M‚J‰u’Œ3‰ ƒŠ8‰
UÁæ«ÄÃt PÉÆÃmÁzÀr ¥ÀæªÉñÀ §AiÀĸÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀðzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgïgÀªÀjAzÀ ¥Àj²Ã°¹zÀ
§UÉÎ ¥Àj²Ã®£Á ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀÄ. (ŶŶĞdžƵƌĞ ʹy£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ).
*3’p’r‰]‰J‰wŠ®s¤$L‰|±tJ‰w‰r’Œ‰3‰J‰w‰3‰•…‰8Š¯xŒW3’ŒPŠ]‰|±xŒ‰{ŠZ$L‰p‰¨3’±Œw‰w‰LŠT‰z&w‰3Š}‰xJ‰w‰Žoz±
6.
3‰p‰¨T‰w‰LŠ]V‰®w‰r‰¯w‰LŠWr‰Y‰¯
01£Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß
‰$t$oł]‰ 3’´ŒY‰¯ ~3‰´XŠoÅ3ŠM &[‰wŠ *r‰q]’Œ¹}‰3‰M$]‰ ]‰‘UŌ3‰M‚ ‰|±‰u’Œ3‰ ŶŶĞdžƵƌĞ ʹy/;ďͿ £ÀÄß
£ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ)
.
&ƒ‰¹YŠr‰¯w‰LŠWr‰Y‰¯
PÀ£ÁðlPÉÃvÀgÀ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹/vÀvÀìªÀiÁ£À C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ vÁAwæPÀ ¥ÀjÃPÁë ªÀÄAqÀ½, CgÀªÀÄ£É gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ʹ 560
(|±$]‰q8‰oÅY‰&w‰oÅ$L’…‰8’&ƒ‰¹YŠr‰¯w‰LŠWr‰Y‰¯w‰p‰¨r‰T’]‰q8‰oÅY‰&w‰oÅ$L’…‰8’ƒŠGJ‰r‰U‰u’Œ3‰
8.
xŒ‰{ŠZr‰¯w‰LŠWr‰Y‰¯
«ÄøÀ¯Áw PÉÆÃmÁzÀ°è ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ DAiÀiÁ «ÄøÀ¯ÁwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß
‰$t$oł]‰ Y‰ƒ‰~Œ{Š¦J¸J‰w‰J‰ qŒUJ‰u’Œ3‰ '$L‰LŠ xŒ‰{ŠZ &uV‰®\¹8‰…‰ 3’…‰8’ p‰w‰o‚]‰ p‰w‰p’$L‰|±
¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ.
z ¥À.eÁ/¥À.¥ÀA zÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄŶŶĞdžƵƌĞ-VI gÀ £ÀªÀÄÆ£É-r AiÀÄ°è
z ¥ÀæªÀUÀð-1 gÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ŶŶĞdžƵƌĞͲs// gÀ £ÀªÀÄÆ£É-E AiÀÄ°è
z ¥ÀæªÀUÀð-2J, 2©, 3J ªÀÄvÀÄÛ 3© UÀÄA¦£À C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ŶŶĞdžƵƌĞͲ/y gÀ £ÀªÀÄÆ£É-J¥sï £ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ.
¸ÀÆZÀ£É: «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄr PÉèêÀÄÄ ªÀiÁqÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆ® eÁw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt
¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è zÁR¯É ¥Àj²Ã®£Á PÉÃAzÀæ ;ŽĐƵŵĞŶƚsĞƌŝĮĐĂƟŽŶĞŶƚƌĞƐͿzÀ°è PÀqÁØAiÀĪÁV
ƒŠGJ‰r‰U‰Y‰3‰•]‰¦ xŒ‰{ŠZ']Š$L‰ r‰¯w‰LŠW r‰Y‰¯ ƒŠGJ‰r‰U‰]’Œ (J‰w‰ &uV‰®\¹8‰…‰ q$L‰w‰8‰…‰ r‰¯3ŠJ‰
¥ÀæªÉñÀPÉÌ EgÀ¨ÉÃPÁzÀ EvÀgÉà CºÀðvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀ¢zÀÝ°è ¸ÁªÀiÁ£Àå UÀÄA¦£Àr ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
9.
x}’Œ‰8‰$sp‰U3’±Œw‰w‰LŠT‰w‰&uV‰®\¹8‰…‰
'$L‰LŠ x}’Œ‰ 8‰$s8’ ‰$t$oł]‰ r‰¯w‰LŠW r‰Y‰¯w‰p‰¨ ‰$t$]V‰r‰OŸ &oÅ3ŠM8‰†$]‰ r‰T’]‰ w’Œ…Š r‰OŸ$L‰$Y’
q8‰o r‰U‚]‰ opŠ$3‰]‰$]‰ŶŶĞdžƵƌĞͲys J‰|± q8‰o r‰U‚]‰ ‰$’¥8‰…‰|± r‰MŒ~zp’8’ &uV‰®\¹8‰…‰ 5]‰¦
25
DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION
10.
ƒŠGJŠ9‰|±‰w‰Ž]‰(]‰3‰•w‰$=’$L’Œw‰z]Š5{’8‰…‰p‰¨‰xŒr‰]‰l]Š5{’r‰M~ŒzpŠ3’Œ$]‰¯8‰…‰ƒŠ8‰
'p¸{’“p¸&I¹‰|±3’3’Œ$]‰¯'r‰´p¸-$Q¯‰ƒŠ$L‰3’Œ$]‰¯8‰…‰ŽĐƵŵĞŶƚsĞƌŝĮĐĂƟŽŶƵŵKŶ>ŝŶĞƉƉůŝĐĂƟŽŶ
^ƵďŵŝƐƐŝŽŶ ĞŶƚƌĞƐͬKƉƟŽŶ ŶƚƌLJ ,ĞůƉ ĞŶƚƌĞƐͿUÀ¼À°è ¥Àj²Ã®£ÉUÉ M¼À¥Àr¹ D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ Cfð
‰|±‚J‰u’Œ3‰q8‰or‰U‚]‰opŠ$3‰]‰$]‰ RÄzÀÄÝ ºÁdgÁUÀĪÀÅzÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. E®èªÁzÀ°è C¨sÀåyðUÀ¼À£ÀÄß F
8‰$sq$]‰ƒ’J‰9OŸŠw‰LŠp‰®8‰$sp‰&U$L‰|±‚ŒOƒ‰$D3’w‰LŠT‰{Š8‰w‰Ž]‰
ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹zÀ C¢üPÀÈvÀ ªÉêzÀåjAzÀ ¥ÀqÉzÀÄ ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ.
11.
¥Á¸ï¥ÉÆÃmïð C¼ÀvÉAiÀÄ EwÛÃa£À 02 ¨sÁªÀavÀæUÀ¼ÀÄ.
(Y‰J’w‰LŠ„Z8‰…‰
x zÁR¯ÉUÀ¼À ¥Àj²Ã®£Á ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸À°è¸À¨ÉÃPÁzÀ ««zsÀ £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼À£ÀÄß C¨sÀåyðUÀ¼À ªÀiÁ»wUÁV ¸ÀA§A¢ü¹zÀ
ŶŶĞdžƵƌĞUÀ¼À°è £ÀªÀÄÆ¢¸À¯ÁVzÉ. ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ, DAiÀiÁ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ
w½¸À¯ÁVzÉ.
x C¨sÀåyðUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ J¯Áè ªÀÄÆ® zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã®£Á ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀqÁØAiÀĪÁV ºÁdgÀÄ¥Àr¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ
w½¸À¯ÁVzÉ.
x ««zsÀ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄr CAzÀgÉ, ¥À.eÁ, ¥À.¥ÀA, ¥ÀæªÀUÀð-1, 2J, 2©, 3J, 3© UÁææ«ÄÃt ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼Á
&uV‰®\¹8‰†8’&p‰²$L‰wŠ8‰w‰$Y’r‰¯‰¤Y‰HŠM$L‰|±J‰w‰‰3Š¹M']’Œ}‰8‰…‰p‰²$L‰Š¥p‰8‰…‰p‰¨3Šy¦M‰{Š9]’
x r‰¯w’Œ}‰3’• ‰$t$oł]‰$Y’ ƒ’J‰U‰{Š8‰w‰ &oŁ‰=‰p’$L‰p‰²$L‰ &ƒ‰¹Y’ xpŠyZ xŒ‰{ŠZ ƒŠ8‰ (Y‰J’
CA±ÀUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ.
x Ur’±Œw‰LŠr‰¯w’Œ}‰3’•‰$t$oł]‰$Y’rŠ|P’4¨3¸8‰…‰w‰Y‰¤3’Œ‰¹8‰…‰‰3Š¹Mw‰Y‰¤&p‰]ŠqY‰xw‰J‰w‰p‰¨
ŶŶĞdžƵƌĞ-//ªÀÄvÀÄÛ ŶŶĞdžƵƌĞ-/// gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¸À¯ÁVzÉ.
x ¥À.eÁ, ¥À.¥ÀA, ¥ÀæªÀUÀð-1, 2J, 2©, 3J, 3© ªÀÄvÀÄÛ UÁæ«ÄÃt «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ
¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CºÀðgÁVgÀÄvÁÛgÉ.
x 2015-16£Éà ¸Á°UÉ r¥ÉÆèêÀiÁ ¥ÀæªÉñÀ §AiÀĸÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ 371(eÉ) CrAiÀÄ «±ÉõÀ
«ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ §UÉÎ C¨sÀåyðUÀ¼À CºÀðvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸À°è¸À¨ÉÃPÁzÀ zÁR¯ÁwUÀ¼À §UÉÎ «ªÀgÀªÁzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß
ŶŶĞdžƵƌĞͲys//J‰r‰¯3ŠJ‰‰$t$]V‰r‰OŸ]Š5{’8‰…‰p‰¨&I¹r‰M~ŒzpŠ3’Œ$]‰¯8‰…‰|±‰|±‰Y‰3‰•]‰¦
12.
Ur’±Œw‰LŠr‰¯w’Œ}‰3’•‰$t$oł]‰}‰z•
¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ¸ÀASÉå. Er 119 n¦E 2005, ¢£ÁAPÀ:18-10-2005 ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ¸ÀASÉå. Er 10
n¦E 2012, ¢£ÁAPÀ:29-05-2012 J‰p‰²$L‰ ‰3Š¹M &p‰]ŠqY‰ w‰Y‰¤ 6Š‰9 &p‰]Šp‰J‰„Y‰ rŠ|P’4¨3¸8‰†8’
&p‰²$L‰wŠ8‰w‰$Y’3’…‰3‰$T‰}‰z•w‰p‰¨q8‰oÅr‰U‰{Š9]’
PÀæ.
¸ÀA.
1
2
3
¥Á°mÉQßPï
¸ÀPÁðj ¥Á°mÉQßPï
&p‰]ŠqY‰rŠ|P’4¨3¸
SÁ¸ÀV ¥Á°mÉQßPï
¨ÉÆÃzsÀ£Á ±ÀÄ®Ì
` 2,300/` 4,400/` 9,450/-
&vÅw‰‘o§
}‰z•
` 500/` 500/` 500/-
(Y‰J’}‰z•
` 800/` 800/` 800/-
0OŸ
` 3,600/` 5,700/` 10,750/-
x}’Œ‰‰=‰p’
1.
¸ÀPÁðj ¥ÀvÀæ ¸ÀA. Er n¦E 201 opŠ$3‰ J‰p‰²$L‰ p’Œ Š|p‰ r‰¯[‰w‰ w‰‰¹]‰
Ur’±Œw‰LŠY‰J‰8‰Z8‰†8’r‰¯w’Œ}‰r‰¯4¯$L’$L‰p‰¨3Š$L‰¹qwŠ¹ƒ‰3‰q]’Œ¹}‰3‰J‰3‰pŠ¹O3‰r‰MŒ3Š´rŠ¯oÅ3ŠJ‰u’$8‰…‰J‰
(w‰J‰ w‰Zy$]‰ q]’Œ¹}‰3‰J‰ YŠ$Z¯3‰ ~3‰´W ({Š6’$L‰ (w‰J‰ ‰ƒ‰$L’Œ8‰]’$o8’ p‰T’‰{Š8‰Y‰¤]’ ) r‰¯w’Œ}‰3’•
¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀA¥ÀÆtð ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀjÃPÁë PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀjÃPÁë ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ºÁUÀÄ vÁAwæPÀ ²PÀët
E¯ÁSÉAiÀÄ ªÉ¨ï¸Éåmï www.kea.kar.nic.inΘwww.dte.kar.nic.inq$]‰r‰T’$L‰tƒ‰]Š9]’
26
INFORMATION BROCHURE
2.
3.
¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ ¸ÀA. »AªÀPÀ 589 ©JAJ¸ï 2013, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¢£ÁAPÀ:05-10-2013 ªÀÄvÀÄÛ wzÀÄÝ¥Àr & ¸ÉÃ¥ÀðqÉ
DzÉñÀ ¸ÀA. »AªÀPÀ 589 ©JAJ¸ï 2013, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¢:06-08-2014gÀ DzÉñÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ
i. ¸ÀPÁðj ¥Á°mÉQßPïUÀ¼À°è ¹ÃlÄ DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀ ¥ÀæªÀUÀð-1 gÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ ¥ÉÆõÀPÀgÀ ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀªÀiÁ£À
gÀÆ.2.50 ®PÀëQÌAvÀ PÀrªÉÄ EzÀÝ°è ¥ÀæªÉñÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¸À°è¹zÀÝ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ½UÀÆ ¨ÉÆÃzsÀ£Á
±ÀĮ̢AzÀ «£Á¬Äw EgÀÄvÀÛzÉ. gÀÆ.2.50 ®PÀëQÌAvÀ eÁ¹Û EzÀÝ°è ¥ÀæªÉñÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÀÆtð ±ÀÄ®Ì gÀÆ.3,600/-£ÀÄß
rŠw‰Z‚‰$t$]V‰r‰OŸrŠ¯oÅ3ŠJ‰o$]‰&I¹$L‰p‰¨‰|±‚}‰z•w‰J‰rŠw‰Zw‰LŠT‰tƒ‰]Š9J‰Y‰¤]’-{Š±Šw‰LŠp‰®
ªÀUÀðzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÀÆ.3,600/- ¥ÀæªÉñÀ ±ÀÄ®Ì £ÀUÀzÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÁªÀwªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ.
//ͬ//ͬ///ͬ/// ¥ÀæªÀUÀð PÉèêÀÄÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀiÁ£Àå PÉÆÃmÁ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥ÀæªÀUÀðUÀ¼ÀrAiÀÄ°è ¹ÃlÄ DAiÉÄÌ
ªÀiÁrPÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ¼À ¥ÉÆõÀPÀgÀ ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀªÀiÁ£À gÀÆ.1.00 ®PÀëQÌAvÀ PÀrªÉÄ EzÀÝ°è ¥ÀæªÉñÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è
DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¸À°è¹zÀÝ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ½UÀÆ ¨ÉÆÃzsÀ£Á ±ÀĮ̢AzÀ «£Á¬Äw EgÀÄvÀÛzÉ. DzÁUÀÆå,
&vÅw‰‘o¦ }‰z• J‰ƒŠ8‰(Y‰J’ }‰z• J‰0OŸ J‰p‰¨&$Zw‰opŠ$3‰]’…‰8’
¹ÃlÄ ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ ¸ÀPÁðj ¥Á°mÉQßPï£À°è £ÀUÀzÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ.
ii. &p‰]ŠqY‰ rŠ|P’4¨3¸8‰…‰|± &p‰]ŠqY‰ 3’Œ‰¹8‰†8’ ‚ŒO '$L’• w‰LŠU3’$T‰ r‰¯w‰8‰¹ J‰ &uV‰®\¹8‰…‰
CªÀgÀ ¥ÉÆõÀPÀgÀ ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀªÀiÁ£À gÀÆ.2.50 ®PÀëQÌAvÀ PÀrªÉÄ EzÀÝ°è ¥ÀæªÉñÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt
¸À°è¹zÀÝ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ½UÀÆ ¨ÉÆÃzsÀ£Á ±ÀĮ̢AzÀ «£Á¬Äw EgÀÄvÀÛzÉ. gÀÆ.2.50 ®PÀëQÌAvÀ eÁ¹Û EzÀÝ°è
r‰¯w’Œ}‰‰w‰$L‰]‰|±r‰W¹}‰z•J‰p‰¨rŠw‰Z‚‰$t$]V‰r‰OŸrŠ¯oÅ3ŠJ‰o$]‰&I¹$L‰p‰¨‰|±‚}‰z•
ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. J¯Áè ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀðzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÀÆ.5,700/- ¥ÀæªÉñÀ
±ÀÄ®Ì £ÀUÀzÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÁªÀwªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. //ͬ//ͬ///ͬ/// ¥ÀæªÀUÀð PÉèêÀÄÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀiÁ£Àå PÉÆÃmÁ ªÀÄvÀÄÛ
¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥ÀæªÀUÀðUÀ¼ÀrAiÀÄ°è ¹ÃlÄ DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ¼À ¥ÉÆõÀPÀgÀ ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀªÀiÁ£À gÀÆ.1.00
®PÀëQÌAvÀ PÀrªÉÄ EzÀÝ°è ¥ÀæªÉñÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¸À°è¹zÀÝ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ½UÀÆ ¨ÉÆÃzsÀ£Á
}‰z•o$]‰xpŠyZ(J‰Y‰¤]’']Š8‰®&vÅw‰‘o¦}‰z•J‰ƒŠ8‰(Y‰J’}‰z•J‰0OŸ
gÀÆ.1,300/-£ÀÄß CAwªÀÄ ¢£ÁAPÀzÉƼÀUÉ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ¸ÀPÁðj ¥Á°mÉQßPï£À°è ¥ÀæªÉñÀ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¹ ¥ÀæªÉñÀ
r‰T’$L‰w‰Ž]‰ ƒŠ8‰ ‚ŒO ƒ‰$D3’$L‰LŠ]‰ &p‰]ŠqY‰ rŠ|P’4¨3¸8‰…‰|± -{Š± w‰z ]Š5{’8‰…‰p‰¨ w‰Y‰¤
¥ÁªÀw¹zÀ ±ÀÄ®Ì gÀ²Ã¢AiÉÆA¢UÉ ¸À°è¹ ªÀgÀ¢ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.
iii. 6Š‰9&p‰]ŠqY‰rŠ|P’4¨3¸8‰…‰|±&p‰]Šp‰J‰„Y‰3’Œ‰¹8‰†8’‚ŒO'$L’•w‰LŠU3’$T‰r‰¯w‰8‰¹J‰
C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ ¥ÉÆõÀPÀgÀ ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀªÀiÁ£À gÀÆ.2.50 ®PÀëQÌAvÀ PÀrªÉÄ EzÀÝ°è ¥ÀæªÉñÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DzÁAiÀÄ
¥ÀæªÀiÁt ¸À°è¹zÀÝ°è CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ½UÀÆ ¨ÉÆÃzsÀ£Á ±ÀĮ̢AzÀ «£Á¬Äw EgÀÄvÀÛzÉ. gÀÆ.2.50 ®PÀëQÌAvÀ eÁ¹Û
(]‰¦|± r‰¯w’Œ}‰ ‰w‰$L‰]‰|± r‰W¹}‰z• J‰p‰¨rŠw‰Z‚‰$t$]V‰r‰OŸ rŠ¯oÅ3ŠJ‰o$]‰ &I¹$L‰p‰¨
¸À°è¹ ±ÀÄ®Ì ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. J¯Áè ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀUÀðzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è
gÀÆ.10,750/- ¥ÀæªÉñÀ ±ÀÄ®Ì £ÀUÀzÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÁªÀwªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. //ͬ//ͬ///ͬ///¥ÀæªÀUÀð PÉèêÀÄÄ ªÀiÁr
¸ÁªÀiÁ£Àå PÉÆÃmÁ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥ÀæªÀUÀðUÀ¼ÀrAiÀÄ°è ¹ÃlÄ DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆAqÀ C¨sÀåyðUÀ¼À ¥ÉÆõÀPÀgÀ
ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀªÀiÁ£À gÀÆ.1.00 ®PÀëQÌAvÀ PÀrªÉÄ EzÀÝ°è ¥ÀæªÉñÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¸À°è¹zÀÝ°è CAvÀºÀ
C¨sÀåyðUÀ½UÀÆ ¨ÉÆÃzsÀ£Á ±ÀĮ̢AzÀ «£Á¬Äw EgÀÄvÀÛzÉ. DzÁUÀÆå, C©üªÀÈ¢Ý ±ÀÄ®Ì - gÀÆ.500/- ºÁUÀÆ EvÀgÉ
}‰z•J‰0OŸJ‰p‰¨&$Zw‰opŠ$3‰]’…‰8’r‰¯w’Œ}‰r‰T’]‰rŠ|P’4¨3¸p‰|±p‰8‰]‰J‰r‰]‰|±
¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ.
‰$6Š®oÅ3‰ ‚ŒO8‰…‰ 3’ŒPŠ ;^ƵƉĞƌŶƵŵĞƌĂƌLJ ƋƵŽƚĂ ƐĞĂƚƐͿ ]‰U$L‰|± &$Zw‰wŠ9 r‰¯w’Œ}‰w‰p‰¨ r‰T’]‰$Y‰ƒ‰
&uV‰®\¹8‰…‰$L‰LŠw‰Ž]’Œ‰$]‰uV‰¹]‰z± 3’Œ‰¹ƒŠ8‰3Š{’ŒGt]‰{Šw‰X’8’&ƒ‰¹MJ‰w‰Žo{Š±
x}’Œ‰‰=‰p’‰3Š¹J‰w‰Žq8‰or‰U‚]‰}‰z•w‰p‰¨rŠw‰Z‚r‰¯w’Œ}‰r‰T’]‰$Y‰ƒ‰&uV‰®\¹8‰…‰p‰$Y‰J‰]‰|±Y‰J‰8‰Z8‰†8’
ƒŠGJŠ8‰o]‰¦ r‰3‰´]‰|±$L‰LŠw‰Ž]’Œ3ŠJ‰Wo$]‰ r‰¯w’Œ}‰w‰p‰¨J‰]‰¦ r‰U‰w‰$Y’ 3’ŒM3’ ‰|±‚]‰¦|± &$Y‰ƒ‰ &uV‰®\¹8‰…‰
(Y‰J’Œ}‰z•w‰p‰¨w‰LŠY‰¯-{Š±ƒ‰$Y‰]‰r‰¯w’Œ}‰r‰¯4¯$L’8‰…‰w‰9]‰p‰$Y‰J‰‚ŒO'$L’•w‰LŠU3’$T‰3’Œ$]‰¯8‰†$]‰w‰LŠY‰¯
r‰T’]‰3’…‰·tƒ‰]Š9]’
27
DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION
)w‰‰¹ƒ’‰]’Œq]’"
‰3Š¹M r‰Y‰¯ ‰$ (U Qs( opŠ$3‰ J‰p‰²$L‰ p’Œ Š|p‰ r‰¯[‰w‰ w‰‰¹]‰
Ur’±Œw‰LŠY‰J‰8‰Z8‰†8’r‰¯w’Œ}‰r‰¯4¯$L’$L‰p‰¨3Š$L‰¹qwŠ¹ƒ‰3‰q]’Œ¹}‰3‰J‰3‰pŠ¹O3‰r‰MŒ3Š´rŠ¯oÅ3ŠJ‰u’$8‰…‰J‰
ºÁUÀÆ vÁAwæPÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ £ÀqɸÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. r‰¯‰3‰¤ Š|q$]‰ ‚ŒO '$L’• r‰]‰§Z$L‰|±
t]‰{Šw‰X’ (J‰Y‰¤]’ &uV‰®\¹8‰…‰ ]Š5|‰w‰ (=’š &$L’•$L‰p‰¨ r‰M8‰W‹‚ ‚ŒO ƒ‰$D3’$L‰p‰¨ w’MP¸ ']VŠJ‰zÀ
ªÉÄÃ¯É ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. vÁAwæPÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄÄ gÁdåzÁzÀåAvÀ &‚¤Y‰²]‰|±J‰w‰ -{Š± ‰3Š¹M&p‰]ŠqY‰
rŠ|P’4¨3¸8‰…‰|± Š¥s‰w‰ lzÁR¯É ¥Àj²Ã®£É ºÁUÀÆ D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°èPÉ PÉÃAzÀæ/D¥Àë£ï JAnæ ¸ÀºÁAiÀÄ PÉÃAzÀæ
;ŽĐƵŵĞŶƚ sĞƌŝĮĐĂƟŽŶ Ƶŵ KŶůŝŶĞ ƉƉůŝĐĂƟŽŶ ^ƵďŵŝƐƐŝŽŶ ĞŶƚƌĞ ͬ KƉƟŽŶ ŶƚƌLJ ,ĞůƉ ĞŶƚƌĞͿ͟ UÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ
zÁR¯ÉUÀ¼À ¥Àj²Ã®£É, D£ï¯ÉÊ£ï£À°è Cfð ¸À°èPÉ ªÀÄvÀÄÛ C¨sÀåyðAiÀÄÄ vÀ£Àß EZÉÒAiÀÄ DzÀåvÉAiÀÄ PÀæªÀÄzÀ°è vÀAiÀiÁj¹gÀĪÀ
D¥Àë£ï JAnæ ªÀPïð ²Ãmï DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É D¥Àë£ï JAnæAiÀÄ£ÀÄß C¨sÀåyðUÀ¼À ¥ÀgÀªÁV ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÉÃAzÀæUÀ¼À
&oÅ3ŠM8‰…‰&uV‰®\¹$L‰‰w‰­5]‰|±&$L’•$L‰p‰¨]Š5|‰tƒ‰]‰(’ŸŒ'$L’•(=’š$L‰p‰¨]Š5|‰u’Œ3‰-$t
q$L‰w‰xJ‰w‰Žoz± &uV‰®\¹8‰…‰ q8‰oÅY‰ opŠ$3‰]’…‰8’ -‰Ÿ u’Œ3Š]‰J‰ '$L’•$L‰p‰¨ l]Š5{’ r‰M~Œzp’ ƒŠ8‰
'p¸{’“p¸&I¹‰|±3’3’Œ$]‰¯'r‰´p¸-$Q¯‰ƒŠ$L‰3’Œ$]Àæ (ŽĐƵŵĞŶƚsĞƌŝĮĐĂƟŽŶƵŵKŶůŝŶĞƉƉůŝĐĂƟŽŶ^ƵďŵŝƐƐŝŽŶ
ĞŶƚƌĞͬKƉƟŽŶŶƚƌLJ,ĞůƉĞŶƚƌĞͿ͟UÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ zÁR°¸À§ºÀÄzÀÄ. C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÉÃAzÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ vÁªÀÅ
zÁR°¸ÀĪÀ DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁrPÉƼÀÀÄzÀÄ & ¦æAmï ªÀiÁrPÉƼÀÀÄzÀÄ. ¸ÀºÁAiÀÄ PÉÃAzÀæUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß
PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀjÃPÁë PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀjÃPÁë ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ vÁAwæPÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ ªÉ¨ï¸ÉÊmï ŚƚƚƉ͗ͬͬŬĞĂ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶ &
ǁǁǁ͘ĚƚĞ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶ UÀ¼À°è ¥ÀæPÀn¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
WHAT IS NEW THIS YEAR?
ƐƉĞƌ'Žǀƚ͘KƌĚĞƌEŽ͘ϭϬϳdWϮϬϭϱ͕ĂƚĞĚ͗ϮϱͲϬϰͲϮϬϭϱ͕ƚŚĞĂĚŵŝƐƐŝŽŶĨŽƌϭst^ĞŵĞƐƚĞƌŝƉůŽŵĂĨŽƌϮϬϭϱͲ
ϭϲ ǁŝůů ďĞ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ďLJ dŚĞ džĞĐƵƟǀĞ ŝƌĞĐƚŽƌ͕ <ĂƌŶĂƚĂŬĂ džĂŵŝŶĂƟŽŶ ƵƚŚŽƌŝƚLJ͕ ĂŶŐĂůŽƌĞ ŝŶ ĐŽͲŽƌĚŝŶĂƟŽŶ
ǁŝƚŚŝƌĞĐƚŽƌĂƚĞŽĨdĞĐŚŶŝĐĂůĚƵĐĂƟŽŶ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͘&ƌŽŵƚŚŝƐLJĞĂƌƚŚĞƌĞŝƐĂĐŚĂŶŐĞŝŶƚŚĞŵĞƚŚŽĚŽĨĂůůŽƚŵĞŶƚ
ŽĨ ƐĞĂƚƐ͘ < ǁŝůů ĂůůŽƚ ƚŚĞ ƐĞĂƚƐ KE>/E ŝŶ ƚŚĞ ŽƌĚĞƌ ŽĨ ŵĞƌŝƚ ĂŶĚ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ƉƌŝŽƌŝƚLJ ŽĨ ŽƉƟŽŶƐ ŽďƚĂŝŶĞĚ
ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ͘ dŚĞ dĞĐŚŶŝĐĂů ĚƵĐĂƟŽŶ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŚĂƐ ŝĚĞŶƟĮĞĚ Ăůů ϭϮϱ 'Žǀƚ͘ Θ ŝĚĞĚ WŽůLJƚĞŚŶŝĐƐ ĂƐ
“ŽĐƵŵĞŶƚsĞƌŝĮĐĂƟŽŶƵŵKŶ>ŝŶĞƉƉůŝĐĂƟŽŶ^ƵďŵŝƐƐŝŽŶĞŶƚƌĞƐͬKƉƟŽŶŶƚƌLJ,ĞůƉĞŶƚƌĞƐ͟. Candidates
ŚĂǀĞ ƚŽ ŐĞƚ ǀĞƌŝĨLJ Ăůů ƚŚĞŝƌ ŽƌŝŐŝŶĂů ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ŝŶ ƉĞƌƐŽŶ ŝŶ ŶĞĂƌ ďLJ ͞KE>/E KhDEd sZ/&/d/KE hD
KE>/E WW>/d/KE ^hD/^^/KE EdZ^ Θ ,>W EdZ^ &KZ KWd/KE EdZz͟ ĂƐ ƉĞƌ ƚŚĞ ŶŽƟĮĞĚ
ƐĐŚĞĚƵůĞ͘ hƉŽŶ ĐŽŵƉůĞƟŽŶ ŽĨ ǀĞƌŝĮĐĂƟŽŶ ŽĨ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ƚŚĞ ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ ǁŝůů ďĞ ƐƵďŵŝƩĞĚ ŽŶůŝŶĞ ĂŶĚ ŽƉƟŽŶ
ĞŶƚƌLJ ƉƌĞĨĞƌƌĞĚ ďLJ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ǁŝůů ďĞ ĚŽŶĞ ŽŶůŝŶĞ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ͞ŽĐƵŵĞŶƚ sĞƌŝĮĐĂƟŽŶ Ƶŵ KŶ>ŝŶĞ
ƉƉůŝĐĂƟŽŶ ^ƵďŵŝƐƐŝŽŶ ĞŶƚƌĞƐͬKƉƟŽŶ ŶƚƌLJ ,ĞůƉ ĞŶƚƌĞƐ͟ ďLJ ƚŚĞ ŽĸĐŝĂůƐ ŝŶ ƉƌĞƐĞŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞ͘
ĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŝůůŚĂǀĞƚŚĞĐŚŽŝĐĞƚŽĞŶƚĞƌĂƐŵĂŶLJŶƵŵďĞƌƐŽĨŽƉƟŽŶƐĂƐƚŚĞLJǁĂŶƚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƐĞĐĞŶƚƌĞƐŽŶůLJ
ǁŝƚŚƚŚĞŚĞůƉŽĨEŽĚĂůKĸĐĞƌƐ͘sĞƌŝĮĐĂƟŽŶŽĨĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͕ŽŶůŝŶĞƐƵďŵŝƐƐŝŽŶŽĨĂƉƉůŝĐĂƟŽŶĂŶĚŽŶůŝŶĞŽƉƟŽŶ
ĞŶƚƌLJǁŝůůďĞĚŽŶĞƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůLJŝŶĂůůϭϮϱŶŽƟĮĞĚŶĞĂƌďLJ͞ŽĐƵŵĞŶƚsĞƌŝĮĐĂƟŽŶƵŵKŶ>ŝŶĞƉƉůŝĐĂƟŽŶ
^ƵďŵŝƐƐŝŽŶ ĞŶƚƌĞƐͬKƉƟŽŶ ŶƚƌLJ ,ĞůƉ ĞŶƚƌĞƐ͟ ĂĐƌŽƐƐ ƚŚĞ ƐƚĂƚĞ͘ ĐŽƉLJ ŽĨ ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ ƐƵďŵŝƩĞĚ ŽŶůŝŶĞ ĂƐ
ǁĞůůĂƐŽƉƟŽŶĞŶƚƌLJŵĂĚĞĂƐƉĞƌĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐĐŚŽŝĐĞǁŝůůďĞŐŝǀĞŶƚŽƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ͘dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŝůůďĞƐĞŶƚ
^D^ĨŽƌSECRET KEYƚŽƚŚĞŝƌƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚŵŽďŝůĞŶƵŵďĞƌƐĂŶĚƚŚĞƐĂŵĞǁŝůůďĞĂǀĂŝůĂďůĞŽŶƚŚĞƉƌŝŶƚĞĚĐŽƉLJŽĨ
ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐƵďŵŝƩĞĚŽŶůŝŶĞ͘dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞĂůƐŽŚĂƐĂƉƌŽǀŝƐŝŽŶƚŽƚĂŬĞĂƉƌŝŶƚŽƵƚŽĨŽƉƟŽŶĞŶƚƌLJƉƌŝŽƌŝƟĞƐŝŶ
ĞĂĐŚƌŽƵŶĚ͘dŚĞĚĞƚĂŝůƐŽĨŽƉƟŽŶĞŶƚƌLJŚĞůƉĐĞŶƚƌĞƐǁŝůůďĞŵĂĚĞĂǀĂŝůĂďůĞŽŶƚŚĞǁĞďƐŝƚĞŚƩƉ͗ͬͬŬĞĂ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶΘ
ǁǁǁ͘ĚƚĞ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶ.
28
INFORMATION BROCHURE
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨ<ĂƌŶĂƚĂŬĂ
DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION
'ĞŶĞƌĂů/ŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐƚŽƚŚĞĂŶĚŝĚĂƚĞƐ
ϭ͘
dŚĞĐŽŵŵŽŶĂĚŵŝƐƐŝŽŶƚŽϭstLJĞĂƌŝƉůŽŵĂĨŽƌ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚͬŝĚĞĚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐĂŶĚĨŽƌƉƌŝǀĂƚĞƉŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐ
ǁŚŽŚĂǀĞƐƵƌƌĞŶĚƌĞĚƚŚĞŝƌƐĞĂƚƐǁŝůůďĞĐŽŶĚƵĐƚĞĚďLJ<ĂƌŶĂƚĂŬĂdžĂŵŝŶĂƟŽŶƵƚŚŽƌŝƚLJ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ;<Ϳ
ŝŶĐŽͲŽƌĚŝŶĂƟŽŶǁŝƚŚĞƉĂƌƚŵĞŶƚKĨdĞĐŚŶŝĐĂůĚƵĐĂƟŽŶ;dͿĨŽƌƚŚĞzĞĂƌϮϬϭϱͲϭϲ͘
dŚĞ ƉƌĞƐĐƌŝďĞĚ ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ ĨŽƌŵƐ ĂůŽŶŐ ǁŝƚŚ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ďƌŽĐŚƵƌĞ ǁŝůů ďĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ ϭϮϰ 'ŽǀƚͬŝĚĞĚ
WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐƐƉƌĞĂĚǁŝƚŚŝŶ<ĂƌŶĂƚĂŬĂ;^ĞĞŶŶĞdžƵƌĞ-XIII)͘&ŝůůĞĚƉƉůŝĐĂƟŽŶĨŽƌŵƐĂůŽŶŐǁŝƚŚƚŚĞƌĞůĞǀĂŶƚ
original documents should be produced in person to the nearest “ŽĐƵŵĞŶƚ sĞƌŝĮĐĂƟŽŶ Ƶŵ KŶ>ŝŶĞ
ƉƉůŝĐĂƟŽŶ ^ƵďŵŝƐƐŝŽŶ ĞŶƚƌĞƐͬKƉƟŽŶ ŶƚƌLJ ,ĞůƉ ĞŶƚƌĞƐ͟ ŽŶ Žƌ ďĞĨŽƌĞ 30-05-2015 ďLJ ϱ͘ϬϬ W͘D ĨŽƌ
ŽĐƵŵĞŶƚsĞƌŝĮĐĂƟŽŶĂŶĚKŶůŝŶĞƉƉůŝĐĂƟŽŶ^ƵďŵŝƐƐŝŽŶ͘
dŚĞ ŽƌŝŐŝŶĂů ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ǁŝůů ďĞ ƌĞƚƵƌŶĞĚ ĂŌĞƌ ǀĞƌŝĮĐĂƟŽŶ͕ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ͞ŽĐƵŵĞŶƚ sĞƌŝĮĐĂƟŽŶ Ƶŵ
KŶ>ŝŶĞ ƉƉůŝĐĂƟŽŶ ^ƵďŵŝƐƐŝŽŶ ĞŶƚƌĞƐͬKƉƟŽŶ ŶƚƌLJ ,ĞůƉ ĞŶƚƌĞƐ͘͟ ŌĞƌ ƚŚĞ ǀĞƌŝĮĐĂƟŽŶ ŽĨ
ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ŽƉƟŽŶ ĞŶƚƌŝĞƐ ĨŽƌ ƐĞĂƚ ƐĞůĞĐƟŽŶ ĂƐ ƉĞƌ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ƉƌŝŽƌŝƟĞƐ ǁŝůů ďĞ ĞŶƚĞƌĞĚ ŽŶůŝŶĞ
ŝŶ ƉƌĞƐĞŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞ ďLJ ƚŚĞ ŽĸĐŝĂůƐ Ăƚ ƚŚĞ ĂďŽǀĞ ͞ŽĐƵŵĞŶƚ sĞƌŝĮĐĂƟŽŶ Ƶŵ KŶ>ŝŶĞ
ƉƉůŝĐĂƟŽŶ ^ƵďŵŝƐƐŝŽŶ ĞŶƚƌĞƐͬKƉƟŽŶ ŶƚƌLJ ,ĞůƉ ĞŶƚƌĞƐ͘͟ ƉƌŝŶƚĞĚ ĐŽƉLJ ŽĨ ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ
ĮůůĞĚ ŽŶůŝŶĞ ĂŶĚ ^ŚĞĞƚ ŽĨ KƉƟŽŶ ŶƚƌLJ ĞŶƚĞƌĞĚ ŽŶůŝŶĞ will be issued to the eligible candidates.
ŌĞƌ ŽŶůŝŶĞ ƐƵďŵŝƐƐŝŽŶ ŽĨ ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ ƐĞĐƌĞƚ ŬĞLJ ǁŝůů ďĞ ŝƐƐƵĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞ ƚŚƌŽƵŐŚ ^D^ ƚŽ
ŚŝƐͬŚĞƌ ŵŽďŝůĞ͘ dŚĞ ĞůŝŐŝďůĞ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ŵĞƌŝƚ ůŝƐƚ ǁŝůů ďĞ ĂŶŶŽƵŶĐĞĚ ŝŶ ƚŚĞ < Θ d ǁĞďƐŝƚĞƐ
ǁǁǁ͘ŬĞĂ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶΘǁǁǁ͘ĚƚĞ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶƌĞƐƉĞĐƟǀĞůLJ͘dŚĞƐĞĂƚĂůůŽƚŵĞŶƚǁŝůůďĞĂŶŶŽƵŶĐĞĚŝŶ<Θ
dǁĞďƐŝƚĞƐ ǁǁǁ͘ŬĞĂ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶΘǁǁǁ͘ĚƚĞ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶ ĂƐƉĞƌƐĐŚĞĚƵůĞ͘
ůů ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ƐŚŽƵůĚ ƌĞĨĞƌ ƚŚĞ < Θ d ǁĞďƐŝƚĞƐ ǁǁǁ͘ŬĞĂ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶ Θ ǁǁǁ͘ĚƚĞ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶ ĨŽƌ
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ďƌŽĐŚƵƌĞ͕ ƐĞĂƚ ŵĂƚƌŝdž͕ ŽƉƟŽŶ ĞŶƚƌLJ ƐĐŚĞĚƵůĞƐ ŽĨ ǀĂƌŝŽƵƐ ƌŽƵŶĚƐ ŽĨ ƐĞĂƚ ĂůůŽƚŵĞŶƚ͕ ĐŚŽŝĐĞƐ
ďĞĨŽƌĞ Ă ĐĂŶĚŝĚĂƚĞ ƚŽ ƉƌŽĐĞĞĚ ƚŽ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ ƌŽƵŶĚƐ͘ &Žƌ ƵƉĚĂƚĞĚ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ ǀŝƐŝƚ ĂďŽǀĞ ǁĞďƐŝƚĞƐ
ĨƌĞƋƵĞŶƚůLJ͘
EKd͗dŚĞƐĞ/ŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐĂƌĞŝƐƐƵĞĚďĂƐĞĚŽŶƉƌĞǀĂŝůŝŶŐĚŵŝƐƐŝŽŶƐZƵůĞƐΘZĞŐƵůĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞ
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͘
2.
>/'//>/dz͗
dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞŵƵƐƚďĞĂĐŝƟnjĞŶŽĨ/ŶĚŝĂ
;ĂͿ&ŽƌŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐŽƵƌƐĞƐ͗ƐŚŽƵůĚŚĂǀĞƉĂƐƐĞĚ<ĂƌŶĂƚĂŬĂ^͘^͘>͘ŽƌĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ
ĞdžĂŵŝŶĂƟŽŶďLJƐĞĐƵƌŝŶŐϯϱйŵĂƌŬƐŝŶĂŐŐƌĞŐĂƚĞ͖
;ďͿ&Žƌ^ŽƵŶĚZĞĐŽƌĚŝŶŐĂŶĚŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂƉŚLJŽƵƌƐĞƐ
ƐŚŽƵůĚ ŚĂǀĞ ƉĂƐƐĞĚ <ĂƌŶĂƚĂŬĂ W͘h͘Ͳ // ;WDͿ Žƌ ƋƵŝǀĂůĞŶƚ džĂŵŝŶĂƟŽŶ ďLJ ƐĞĐƵƌŝŶŐ ϯϱй ŵĂƌŬƐ ŝŶ
aggregate.
;ĐͿ &ŽƌEŽŶͲŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐŽƵƌƐĞƐ͗
;ϭͿŽŵŵĞƌĐŝĂůWƌĂĐƟĐĞĂŶĚƉƉĂƌĞůĞƐŝŐŶΘ&ĂďƌŝĐĂƟŽŶdĞĐŚŶŽůŽŐLJͬ DŽĚĞƌŶŽĸĐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
^ŚŽƵůĚŚĂǀĞƉĂƐƐĞĚ <ĂƌŶĂƚĂŬĂ^͘^͘>͘ŽƌƋƵŝǀĂůĞŶƚdžĂŵŝŶĂƟŽŶďLJƐĞĐƵƌŝŶŐϯϱйŵĂƌŬƐŝŶĂŐŐƌĞŐĂƚĞ͘
;ϮͿ >ŝďƌĂƌLJ^ĐŝĞŶĐĞĂŶĚ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ^ŚŽƵůĚŚĂǀĞƉĂƐƐĞĚ<ĂƌŶĂƚĂŬĂW͘h͘Ͳ//ŽƌƋƵŝǀĂůĞŶƚ
ĞdžĂŵŝŶĂƟŽŶďLJƐĞĐƵƌŝŶŐϯϱйŵĂƌŬƐŝŶĂŐŐƌĞŐĂƚĞ͘
ůƐŽ͕ĨŽƌďŽƚŚŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐΘEŽŶͲŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ͕ƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐŚŽƵůĚŚĂǀĞĐŽŵƉůĞƚĞĚĂƚůĞĂƐƚĮǀĞ
ĨƵůůĂĐĂĚĞŵŝĐLJĞĂƌƐŽĨƐƚƵĚLJŝŶ<ĂƌŶĂƚĂŬĂďĞƚǁĞĞŶϭst^ƚĂŶĚĂƌĚĂŶĚƋƵĂůŝĨLJŝŶŐĞdžĂŵŝŶĂƟŽŶ;ƐƚƵĚLJŽĨ
ŽŶĞĐůĂƐƐĨŽƌŽŶĞLJĞĂƌǁŝůůďĞƚƌĞĂƚĞĚĂƐŽŶĞĂĐĂĚĞŵŝĐLJĞĂƌͿ͘
EKd͗
ĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ǁŚŽ ŚĂǀĞ ƉĂƐƐĞĚ ƚŚĞ ϭϬƚŚ ^ƚĂŶĚĂƌĚ džĂŵ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ďLJ ^ͬ/^ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ƐƚĂƚĞƐ
10ƚŚ ^ƚĂŶĚĂƌĚ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ƐŚĂůů ƉƌŽĚƵĐĞ ůŝŐŝďŝůŝƚLJ ĞƌƟĮĐĂƚĞƐ ŽďƚĂŝŶĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ^ĞĐƌĞƚĂƌLJ͕ ŽĂƌĚ ŽĨ
dĞĐŚŶŝĐĂů džĂŵŝŶĂƟŽŶƐ͕ WĂůĂĐĞ ZŽĂĚ͕ ĂŶŐĂůŽƌĞ ʹ ϱϲϬ ϬϬϭ Ăƚ ƚŚĞ ƟŵĞ ŽĨ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ǀĞƌŝĮĐĂƟŽŝŽŶ Θ
ŽŶůŝŶĞĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐƵďŵŝƐƐŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐ͘
29
INFORMATION BROCHURE
3.
dŚĞ&ŝǀĞLJĞĂƌƐƚƵĚLJƌƵůĞŝŶƉĂƌĂϮ;ĚͿĂďŽǀĞŝƐƌĞůĂdžĞĚƚŽƚŚĞĞdžƚĞŶƚŝŶĚŝĐĂƚĞĚďĞůŽǁ;ĂƚŽŐͿ͘
&ŽƌƚŚĞĐŚŝůĚƌĞŶŽĨ͗
ĂͿ ĞĨĞŶĐĞ WĞƌƐŽŶŶĞů͕ ĞŶƚƌĂů 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŵƉůŽLJĞĞƐ ĂŶĚ ŵƉůŽLJĞĞƐ ŽĨ ĞŶƚƌĂů Žƌ ^ƚĂƚĞ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
hŶĚĞƌƚĂŬŝŶŐƐŽƌ:ŽŝŶƚ^ĞĐƚŽƌhŶĚĞƌƚĂŬŝŶŐƐǁŽƌŬŝŶŐĂƚƉƌĞƐĞŶƚĐŽŶƟŶƵŽƵƐůLJĨŽƌĂƉĞƌŝŽĚŽĨĂƚůĞĂƐƚϭϮ
ŵŽŶƚŚƐŝŶ<ĂƌŶĂƚĂŬĂĂƐŽŶϭst:ƵůLJŽĨƚŚĞLJĞĂƌŽĨĚŵŝƐƐŝŽŶƚŽƚŚĞĨƵůůĞdžƚĞŶƚ;ƐĞĞŶŶĞdžƵƌĞͲy/;ĚͿͿ͘
ďͿ ^ĞƌǀŝŶŐ Žƌ ZĞƟƌĞĚ ŵƉůŽLJĞĞƐ ŽĨ ;ŝͿ ůů /ŶĚŝĂ ^ĞƌǀŝĐĞ ŽĨ <ĂƌŶĂƚĂŬĂ ĂĚƌĞ ;ŝŝͿ ^ƚĂƚĞ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ǁŚŽ
ŚĂĚƐĞƌǀĞĚ͖ĂƌĞƐĞƌǀŝŶŐŝŶƚŚĞ^ƚĂƚĞŽĨ<ĂƌŶĂƚĂŬĂ͕ĚƵƌŝŶŐƚŚĞƉĞƌŝŽĚƚŚĞĂƉƉůŝĐĂŶƚƐŚĂǀĞďĞĞŶƐƚƵĚLJŝŶŐ
ŽƵƚƐŝĚĞƚŚĞ^ƚĂƚĞĨƌŽŵϭst ƐƚĂŶĚĂƌĚƚŽƚŚĞYƵĂůŝĨLJŝŶŐdžĂŵŝŶĂƟŽŶƚŽƚŚĞĞdžƚĞŶƚŽĨƐƵĐŚƐĞƌǀŝĐĞŽƵƚƐŝĚĞ
<ĂƌŶĂƚĂŬĂƟůůϬϭͲϬϳͲϮϬϭϰ͘
ĐͿ ^ĞƌǀŝŶŐ ĞĨĞŶĐĞ WĞƌƐŽŶŶĞů ͬ džͲ^ĞƌǀŝĐĞŵĞŶ ;ǁŝƚŚ ŵŝŶŝŵƵŵ ϱ LJĞĂƌƐ ŽĨ ĂĐƟǀĞ ƐĞƌǀŝĐĞͿ ǁŚŽƐĞ ŚŽŵĞ
ĂĚĚƌĞƐƐĂƚƚŚĞƟŵĞŽĨũŽŝŶŝŶŐƚŽĞĨĞŶĐĞƐĞƌǀŝĐĞǁĂƐŝŶ<ĂƌŶĂƚĂŬĂ͕ƉƌŽŽĨŽĨƐƵĐŚĚŽŵŝĐŝůĞŚĂǀŝŶŐďĞĞŶ
ƉƌŽĚƵĐĞĚĞŝƚŚĞƌďLJŽďƚĂŝŶŝŶŐƚŚĞĞdžƚƌĂĐƚĨƌŽŵƚŚĞƌĞĐŽƌĚŽĸĐĞŽĨƚŚĞĞĨĞŶĐĞƵŶŝƚƐŽƌĞƌƟĮĐĂƚĞĨƌŽŵ
ƚŚĞ^ĞĐƌĞƚĂƌLJZĂũLJĂͬŝůůĂ^ĂŝŶŝŬŽĂƌĚ͘;^ĞĞŶŶĞdžƵƌĞͲy/;ĞͿͿ͘
ĚͿ DĞŵďĞƌƐŽĨWĂƌůŝĂŵĞŶƚ͕ĞůĞĐƚĞĚĨƌŽŵ<ĂƌŶĂƚĂŬĂƚŽƚŚĞĞdžƚĞŶƚƚŽƚŚĞƉĞƌŝŽĚŽĨďĞŝŶŐĂŶD͘W͘ĨĂůůŝŶŐ
ĚƵƌŝŶŐƚŚĞƉĞƌŝŽĚŽĨĂƉƉůŝĐĂŶƚ͛ƐƐƚƵĚLJŝŶĞůŚŝĨƌŽŵϭst^ƚĂŶĚĂƌĚƚŽƚŚĞYƵĂůŝĨLJŝŶŐdžĂŵŝŶĂƟŽŶ͘
ĞͿ ĞŶƚƌĂů'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚĞŵƉůŽLJĞĞƐǁŽƌŬŝŶŐͬǁŽƌŬĞĚŽƵƚƐŝĚĞƚŚĞ<ĂƌŶĂƚĂŬĂ^ƚĂƚĞǁŚĞƌĞƐƵĐŚĞŵƉůŽLJĞĞƐ
ŚĂĚ͖
ŝͿ ĞĐůĂƌĞĚƚŽƚŚĞĞŶƚƌĂů'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŶLJƉůĂĐĞŝŶ<ĂƌŶĂƚĂŬĂĂƐƚŚĞŝƌŚŽŵĞƚŽǁŶĂŶĚ͖
ŝŝͿ ^ƚƵĚŝĞĚŝŶĂŶĞĚƵĐĂƟŽŶĂů/ŶƐƟƚƵƟŽŶŝŶ<ĂƌŶĂƚĂŬĂƌƵŶŽƌƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚďLJƚŚĞ^ƚĂƚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚĨŽƌ
ŶŽƚůĞƐƐƚŚĂŶĮǀĞLJĞĂƌƐĂƚĂŶLJƟŵĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞϭst^ƚĂŶĚĂƌĚĂŶĚ^^>ŽƌƋƵŝǀĂůĞŶƚdžĂŵŝŶĂƟŽŶ͘
ĨͿ ŶLJĞŵƉůŽLJĞĞ;ŽƚŚĞƌƚŚĂŶĞŶƚƌĂů'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚͿƚƌĂŶƐĨĞƌĂďůĞĂŶLJǁŚĞƌĞŝŶ/ŶĚŝĂďƵƚĂƚƉƌĞƐĞŶƚǁŽƌŬŝŶŐͬ
ƌĞƐŝĚŝŶŐĐŽŶƟŶƵŽƵƐůLJĨŽƌĂƉĞƌŝŽĚŽĨĂƚůĞĂƐƚϭϮŵŽŶƚŚƐŝŶ<ĂƌŶĂƚĂŬĂĂƐŽŶϭst:ƵůLJŽĨƚŚĞLJĞĂƌŽĨĂĚŵŝƐƐŝŽŶ
i.e., 01-07-2015ĂŶĚ
ŝͿ dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞŚĂƐƉĂƐƐĞĚƚŚĞƋƵĂůŝĨLJŝŶŐĞdžĂŵŝŶĂƟŽŶĨƌŽŵĂŶLJƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚĚƵĐĂƟŽŶĂů/ŶƐƟƚƵƟŽŶŝŶ
<ĂƌŶĂƚĂŬĂ͘
ŝŝͿ ŝƚŚĞƌ ƉĂƌĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞ ŚĂƐ ƐƚƵĚŝĞĚ ĨŽƌ Ă ŵŝŶŝŵƵŵ ƉĞƌŝŽĚ ŽĨ ϭϬ LJĞĂƌƐ ŝŶ ĂŶLJ ƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚ
ĚƵĐĂƟŽŶĂů/ŶƐƟƚƵƟŽŶŝŶ<ĂƌŶĂƚĂŬĂƚŽƚŚĞĨƵůůĞdžƚĞŶƚ͘
ŐͿ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨ/ŶĚŝĂŶŽŵŝŶĞĞƐƌĞƉĂƚƌŝĂƚĞƐĂŶĚƐƚƵĚĞŶƚƐƐƉŽŶƐŽƌĞĚĨƌŽŵŽƚŚĞƌ^ƚĂƚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͘
ŚͿ ,ŽƌĂŶĂĚƵ<ĂŶŶĂĚŝŐĂ;,<Ϳ͗DĞĂŶƐ͕ƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞĂŶĚĞŝƚŚĞƌŽĨŚŝƐͬŚĞƌƉĂƌĞŶƚ͛ƐŵŽƚŚĞƌƚŽŶŐƵĞƐŚŽƵůĚ
ďĞ<ĂŶŶĂĚĂ͕dƵůƵ;<ŽĚĂǀĂͿĂŶĚĞŝƚŚĞƌƉĂƌĞŶƚ͛ƐǁĂƐĚŽŵŝĐŝůĞĚŝŶƚŚĞƐƚĂƚĞŽĨ<ĂƌŶĂƚĂŬĂ͕ƐƵĐŚĐĂŶĚŝĚĂƚĞ͕
ƐŚŽƵůĚ ŚĂǀĞ ƉĂƐƐĞĚ ŚŝƐ ƋƵĂůŝĨLJŝŶŐ ĞdžĂŵŝŶĂƟŽŶ ĨƌŽŵ ĂŶ hŶŝǀĞƌƐŝƚLJ Žƌ ŽĂƌĚ Žƌ ĂŶLJ ŽƚŚĞƌ /ŶƐƟƚƵƟŽŶ
ůŽĐĂƚĞĚŽƵƚƐŝĚĞƚŚĞƐƚĂƚĞŽĨ<ĂƌŶĂƚĂŬĂĂƐŽŶϭst:ƵůLJŽĨϮϬϭϰ͘WƌŽǀŝĚĞĚƚŚĂƚƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐŚŽƵůĚďĞĂďůĞ
ƚŽƌĞĂĚΘǁƌŝƚĞŬĂŶŶĂĚĂĂƚƚŚĞƟŵĞŽĨŝŶƚĞƌǀŝĞǁ͘
ŝͿ 'ĂĚŝŶĂĚƵ<ĂŶŶĂĚŝŐĂ;'<Ϳ͗DĞĂŶƐ͕ĂĐĂŶĚŝĚĂƚĞǁŚŽƐĞŵŽƚŚĞƌƚŽŶŐƵĞŝƐ<ĂŶŶĂĚĂ͕dƵůƵ;<ŽĚĂǀĂͿƐŚŽƵůĚ
ŚĂǀĞƌĞƐŝĚĞĚĂŶĚƐƚƵĚŝĞĚĨŽƌĂƉĞƌŝŽĚŽĨϬϱLJĞĂƌƐďĞƚǁĞĞŶϭstΘϭϬthƐƚĂŶĚĂƌĚƐŝŶĚŝƐƉƵƚĞĚ<ĂŶŶĂĚĂ
ƐƉĞĂŬŝŶŐ ĂƌĞĂ ŽĨ ^ŽƵƚŚ ^ŚŽůĂƉƵƌ Žƌ ŬŬŽůŬŽƚ Žƌ :ĂƚŚ Žƌ 'ĂĚŚŝŶŐůĂũ ƚĂůƵŬƐ ŽĨ DĂŚĂƌĂƐŚƚƌĂ ƐƚĂƚĞ Žƌ
<ĂƐĂƌĂŐŽĚ͕,ŽƐĂĚƵƌŐĂdĂůƵŬŽĨ<ĞƌĂůĂƐƚĂƚĞ͘WƌŽǀŝĚĞĚƚŚĂƚƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐŚŽƵůĚďĞĂďůĞƚŽƌĞĂĚΘǁƌŝƚĞ
<ĂŶŶĂĚĂĂƚƚŚĞƟŵĞŽĨŝŶƚĞƌǀŝĞǁ͘
Note:
1. ZĞƐŝĚĞŶƟĂůĐĞƌƟĮĐĂƚĞƚŽƚŚŝƐĞīĞĐƚŝŶĐĂƐĞŽĨ,ŽƌĂŶĂĚƵΘ'ĂĚŝŶĂĚƵ<ĂŶŶĂĚŝŐĂƐƐŚŽƵůĚďĞŽďƚĂŝŶĞĚ
ŝŶƚŚĞƉƌĞƐĐƌŝďĞĚƉƌŽĨŽƌŵĂĚƵůLJƐŝŐŶĞĚďLJƚŚĞĐŽŶĐĞƌŶĞĚDWͬD>ͬZĞǀĞŶƵĞĂƵƚŚŽƌŝƚLJǁŚĞƌĞƚŚĞ
ĐĂŶĚŝĚĂƚĞŝƐƌĞƐŝĚŝŶŐĂŶĚŝŶĐĂƐĞŽĨ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĞƌǀĂŶƚƐʹƚŚĞ,ĞĂĚŽĨƚŚĞĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚǁŝƚŚƐĞĂů
ǁŚĞƌĞƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞŝƐƌĞƐŝĚŝŶŐΘƐƚƵĚŝĞĚ͘;^ĞĞŶŶĞdžƵƌĞʹy//Ϳ͘
2. ,ŽƌĂŶĂĚƵΘ'ĂĚŝŶĂĚƵ<ĂŶŶĂĚŝŐĂĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐƐŚŽƵůĚƉƌŽĚƵĐĞƉŚŽƚŽĐŽƉŝĞƐŽĨƌĞůĞǀĂŶƚĚŽĐƵŵĞŶƚƐ
ĐŽŵƉƵůƐŽƌŝůLJǁŚĞŶƚŚĞLJĂƉƉĞĂƌĨŽƌĚŽĐƵŵĞŶƚǀĞƌŝĮĐĂƟŽŶĂƐƉĞƌŶŶĞdžƵƌĞͲys;Ϳ͘
31
DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION
ũͿ :͘d͘^ͬ/d/͗
ĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ǁŚŽ ŚĂǀĞ ƉĂƐƐĞĚ ^^> Žƌ ƋƵŝǀĂůĞŶƚ džĂŵŝŶĂƟŽŶ ǁŝƚŚ ϯϱй ŽĨ ŵĂƌŬƐ ŝŶ ĂŐŐƌĞŐĂƚĞ ĂŶĚ
ƐŚŽƵůĚŚĂǀĞƉĂƐƐĞĚ:d^;ϯLJĞĂƌƐĐŽƵƌƐĞͿͬ/d/;ϮzĞĂƌƐŽƵƌƐĞͿƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚďLJ'Žǀƚ͘ŽĨ<ĂƌŶĂƚĂŬĂĂƌĞŽŶůLJ
ĞůŝŐŝďůĞĨŽƌƐĞĂƚƐƌĞƐĞƌǀĞĚƵŶĚĞƌ:d^ͬ/d/ƋƵŽƚĂ͘dŚĞŵĞƌŝƚǁŝůůďĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚďĂƐĞĚŽŶŵĂƌŬƐƐĞĐƵƌĞĚ
ŝŶ^^>ĂŶĚŵĂƌŬƐŽďƚĂŝŶĞĚŝŶdĞĐŚŶŝĐĂůƐƵďũĞĐƚƐŝŶĮŶĂůLJĞĂƌŽĨ/d/ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůLJ͕ŐŝǀŝŶŐĞƋƵĂůǁĞŝŐŚƚĂŐĞ
ĨŽƌďŽƚŚ͘ĚŵŝƐƐŝŽŶǁŝůůďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŽŶůLJĨŽƌƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐĐŽŵŝŶŐƵŶĚĞƌ:d^ƋƵŽƚĂĂŶĚĨŽƌŝƉůŽŵĂ
&ŝƌƐƚƐĞŵĞƐƚĞƌŝŶĐĂƐĞŽĨ/d/YƵŽƚĂ͘
EŽƚĞ͗ &Žƌ /d/ ^ƚƵĚĞŶƚƐ ƐĞĞŬŝŶŐ ůĂƚĞƌĂů ĞŶƚƌLJ ĂĚŵŝƐƐŝŽŶ ƚŽ ϯƌĚ ^ĞŵĞƐƚĞƌ ŝƉůŽŵĂ ŽƵƌƐĞƐ ƐŚĂůů
ƐƵďŵŝƚ;K&&Ͳ>/EͿƚŚĞĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐĞƉĂƌĂƚĞůLJƚŽƚŚĞ/ŶƐƟƚƵƟŽŶǁŚĞƌĞƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞŝƐǁŝůůŝŶŐƚŽƚĂŬĞ
ĂĚŵŝƐƐŝŽŶ͘dŚĞĂĚŵŝƐƐŝŽŶŶŽƟĮĐĂƟŽŶǁŝůůďĞĂŶŶŽƵŶĐĞĚŝŶĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨdĞĐŚŶŝĐĂůĚƵĐĂƟŽŶǁĞďƐŝƚĞ
www.dte.kar.nic.in Ăƚ Ă ůĂƚĞƌ ĚĂƚĞ ƐĞƉĂƌĂƚĞůLJ͘&Žƌ ŵŽƌĞ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ĐŽŶƚĂĐƚ WƌŝŶĐŝƉĂů͛Ɛ ŽĨ ƌĞƐƉĞĐƟǀĞ
Polytechnic.
ŬͿ :K͗
ĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ǁŚŽ ŚĂǀĞ ƉĂƐƐĞĚ ^^> Žƌ ƋƵŝǀĂůĞŶƚ džĂŵŝŶĂƟŽŶ ǁŝƚŚ ϯϱй ŽĨ ŵĂƌŬƐ ŝŶ ĂŐŐƌĞŐĂƚĞ ĂŶĚ
ƉĂƐƐĞĚ:ŽďKƌŝĞŶƚĞĚŽƵƌƐĞ;ϮLJĞĂƌƐĂŌĞƌϭϬth^ƚĚ͘ͿƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚďLJ'Žǀƚ͘ŽĨ<ĂƌŶĂƚĂŬĂĂƌĞŽŶůLJĞůŝŐŝďůĞ
ĨŽƌƐĞĂƚƐƌĞƐĞƌǀĞĚƵŶĚĞƌ:KƋƵŽƚĂ͘dŚĞŵĞƌŝƚǁŝůůďĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚďĂƐĞĚŽŶŵĂƌŬƐƐĞĐƵƌĞĚŝŶ^^>ĂŶĚ
ŵĂƌŬƐŽďƚĂŝŶĞĚŝŶƌĞƐƉĞĐƟǀĞdĞĐŚŶŝĐĂůͬůĞĐƟǀĞƐƵďũĞĐƚƐƐƚƵĚŝĞĚŝŶ:KďLJŐŝǀŝŶŐĞƋƵĂůǁĞŝŐŚƚĂŐĞ͘
ůͿ ^ĐŽƵƚƐͬ'ƵŝĚĞƐ͗
ĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŝƚŚZĂƐƚƌĂƉĂƚŚŝWƵƌĂƐŬĂƌǁĂƌĚͬZĂũLJĂWƵƌĂƐŬĂƌĂǁĂƌĚĂƌĞĞůŝŐŝďůĞ͘
ŵͿ ^ƉŽƌƚƐͬ'ĂŵĞƐ͗Ͳ
ĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŝƚŚŽƵƚƐƚĂŶĚŝŶŐƐŬŝůůŝŶƚŚĞ^ƉŽƌƚƐͬ'ĂŵĞƐďLJƌĞƉƌĞƐĞŶƟŶŐĂƚƚŚĞEĂƟŽŶĂůůĞǀĞůŽƌ^ƚĂƚĞ
ůĞǀĞůŽƌŝƐƚƌŝĐƚůĞǀĞůĂƌĞŽŶůLJĞůŝŐŝďůĞ͘
ŶͿ E͗
dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽƉŽƐƐĞƐƐ͚͛ĐĞƌƟĮĐĂƚĞŽďƚĂŝŶĞĚĚƵƌŝŶŐϯLJĞĂƌƐƉĞƌŝŽĚďĞƚǁĞĞŶϴthand 10thstandard,
are only eligible ;^ĞĞŶŶĞdžƵƌĞʹy/;ĐͿΘŶŶĞdžƵƌĞͲys/Ϳ
Note͗ĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽŚĂǀĞďĞĞŶĂǁĂƌĚĞĚZĂƐŚƚƌĂƉĂƚŚŝƉƵƌƐŬĂƌĂŶĚŽƚŚĞƌĐĞƌƟĮĐĂƚĞƐŝŶE͕^ƉŽƌƚƐ
Θ 'ĂŵĞƐ ǁŝůů ĂůƐŽ ďĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ĂƐ ƉĞƌ ƚŚĞ ƌƵůĞƐ͘ dŚĞ ŵĞƌŝƚ ǁŝůů ďĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ďĂƐĞĚ ŽŶ ŵĂƌŬƐ
ƐĞĐƵƌĞĚŝŶ^^>ŽƌƋƵŝǀĂůĞŶƚĂŶĚǁĞŝŐŚƚĂŐĞŽĨŵĂƌŬƐƐĞĐƵƌĞĚŝŶ^ĐŽƵƚƐĂŶĚ'ƵŝĚĞƐ͕^ƉŽƌƚƐͬ'ĂŵĞƐ
ĂŶĚEƌĞƐƉĞĐƟǀĞůLJ.
ŽͿ WŚLJƐŝĐĂůůLJŝƐĂďůĞĚ;W,Ϳ͗dŚŽƐĞǁŚŽŚĂǀĞĂŵŝŶŝŵƵŵƉŚLJƐŝĐĂůĚŝƐĂďŝůŝƚLJŽĨŶŽƚůĞƐƐƚŚĂŶϰϬйŽƌǀŝƐƵĂů
ĂďŝůŝƚLJŶŽƚĞdžĐĞĞĚŝŶŐϲͬϲϬŽƌϮϬͬϮϬϬϬƐŶĞůůĞŶŽƌŚĞĂƌŝŶŐůŽƐƐŽĨŵŽƌĞƚŚĂŶϳϬĚĞĐŝďĞůƐĂƌĞĞůŝŐŝďůĞ͘
ƉͿ ŶŐůŽ /ŶĚŝĂŶ;/Ϳ͗ Ͳ dǁŽ ƐĞĂƚƐ ĂƌĞ ƌĞƐĞƌǀĞĚ ĨŽƌ ŶŐůŽ /ŶĚŝĂŶ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ŽĨ <ĂƌŶĂƚĂŬĂ ŝŶ ^͘:͘;'Žǀƚ͘Ϳ
Polytechnic, Bengalur
ƋͿ WŽůŝƟĐĂů^ƵīĞƌĞƌ;W^Ϳ͗Ͳ^ŽŶŽƌĚĂƵŐŚƚĞƌŽĨ&ƌĞĞĚŽŵĮŐŚƚĞƌƐ;W^ͿƚŚŽƐĞǁŚŽŚĂǀĞƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞĚŝŶĨƌĞĞĚŽŵ
ƐƚƌƵŐŐůĞďĞĨŽƌĞ/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞĂƐƐƉĞĐŝĮĞĚŝŶ'Ž͘EŽ͘ϳϯdϴϱƚ͘ϮϳͲϭϭͲϴϱĂƐĂŵĞŶĚĞĚĨƌŽŵƟŵĞ
ƚŽƟŵĞ͘
32
INFORMATION BROCHURE
^ƉĞĐŝĂůEŽƚĞ͗
x
x
x
x
x
dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐďĞůŽŶŐŝŶŐƚŽƐƉĞĐŝĂůĐĂƚĞŐŽƌLJŶĂŵĞůLJ,ŽƌĂŶĂĚƵ<ĂŶŶĂĚŝŐĂ;,<Ϳ͕'ĂĚŝŶĂĚƵ<ĂŶŶĂĚŝŐĂ;'<Ϳ͕:͘d͘^ͬ/d/͕
:K͕ ^ĐŽƵƚƐͬ'ƵŝĚĞƐ͕ ^ƉŽƌƚƐ ͬ 'ĂŵĞƐ͕ E͕ WŚLJƐŝĐĂůůLJ ŝƐĂďůĞĚ;W,Ϳ͕ ŶŐůŽ /ŶĚŝĂŶ;/Ϳ Θ WŽůŝƟĐĂů ^ƵīĞƌĞƌ;W^Ϳ ƐŚĂůů
ƉƌŽĚƵĐĞĂůůŽƌŝŐŝŶĂůĚŽĐƵŵĞŶƚƐĂƚƚŚĞŶĞĂƌďLJ͞KhDEdsZ/&/d/KEhDKE>/EWW>/d/KE^hD/^^/KE
EdZ^ΘKWd/KEEdZz,>WEdZ^͟ĨŽƌǀĞƌŝĮĐĂƟŽŶĂŶĚƐƵďŵŝƚŽŶůŝŶĞƚŚĞĚƵůLJĮůůĞĚĂƉƉůŝĐĂƟŽŶĂŶĚŵĂŬĞ
ƚŚĞŝƌŽƉƟŽŶĞŶƚƌŝĞƐĂƐƉĞƌƚŚĞŝƌĐŚŽŝĐĞŽĨƉƌŝŽƌŝƟĞƐďĞĨŽƌĞϯϬͲϬϱͲϮϬϭϱďLJϱ͘ϬϬW͘D͘
dŚĞƐĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐƐŚĂůůĂƩĞŶĚĨŽƌƚŚĞǀĞƌŝĮĐĂƟŽŶŽĨ͞^ƉĞĐŝĂůĂƚĞŐŽƌLJĞƌƟĮĐĂƚĞ͟ŝƐƐƵĞĚďLJƚŚĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚĂƵƚŚŽƌŝƚLJ
ĨŽƌǀĞƌŝĮĐĂƟŽŶĂƚƚŚĞ'Žǀƚ͘WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐĂƚĂŶŐĂůŽƌĞ;^ĞĞŶŶĞdžƵƌĞͲys;ͿͿŽŶϭϭͲϬϲͲϮϬϭϱΘϭϮͲϬϲͲϮϬϭϱĂƚƐƟƉƵůĂƚĞĚ
ƟŵĞ͘
džĐĞƉƚdŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐďĞůŽŶŐŝŶŐƚŽ,ŽƌĂŶĂĚƵ<ĂŶŶĂĚŝŐĂ;,<ͿΘ'ĂĚŝŶĂĚƵ<ĂŶŶĂĚŝŐĂ;'<ͿĐĂŶŐŝǀĞƚŚĞŝƌƐĞĂƚŽƉƟŽŶƐ
ŝŶƚŚĞŽƌĚĞƌŽĨƉƌŝŽƌŝƚLJĨŽƌŽƚŚĞƌĐĂƚĞŐŽƌLJĐůĂŝŵĞĚƐĞĂƚƐ͘
&ŽƌĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐƐĞĞŬŝŶŐƐĞĂƚƐƵŶĚĞƌ^ƉĞĐŝĂůĂƚĞŐŽƌLJ͕ƚŚĞƐĞĂƚĂůůŽƚŵĞŶƚǁŝůůďĞŵĂĚĞŝŶƚŚĞƌĞƐƉĞĐƟǀĞWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐ
ǁŚĞƌĞƐĞĂƚƐĨŽƌ͞^ƉĞĐŝĂůĂƚĞŐŽƌLJ͟ĂƌĞƌĞƐĞƌǀĞĚĂƐƉĞƌŶŶĞdžƵƌĞͲs͘dŚĞƐĞĂŶĚŝĚĂƚĞƐŚĂǀĞƚŽŐŝǀĞƚŚĞŝƌŽƉƟŽŶƐŝŶ
ƚŚĞŽƌĚĞƌŽĨƉƌŝŽƌŝƚLJĂĐĐŽƌĚŝŶŐůLJ͘
&ŽƌŵŽƌĞĚĞƚĂŝůƐǀŝƐŝƚǁǁǁ͘ŬĞĂ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶ & ǁǁǁ͘ĚƚĞ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶ
ƌͿ ZƵƌĂů͗Ͳ Means a canĚŝĚĂƚĞƐŚŽƵůĚŚĂǀĞƐƚƵĚŝĞĚŝŶƉůĂĐĞƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĂƌĞĂƐ͗>ĂƌŐĞƌƵƌďĂŶ
ĂƌĞĂ͕^ŵĂůůĞƌƵƌďĂŶĂƌĞĂŽƌdƌĂŶƐŝƟŽŶĂůĂƌĞĂĨŽƌĂƉĞƌŝŽĚŽĨƚĞŶĂĐĂĚĞŵŝĐLJĞĂƌƐďĞƚǁĞĞŶϭst standard and
ƚŚĞƋƵĂůŝĨLJŝŶŐĞdžĂŵŝŶĂƟŽŶĂƐƉĞƌƚŚĞ<ĂƌŶĂƚĂŬĂDƵŶŝĐŝƉĂůŝƟĞƐĐƚϭϵϲϰŽĨDƵŶŝĐŝƉĂůŝƟĞƐŽƌƉŽƌĂƟŽŶƐ
ĐƚϭϵϳϲŝŶĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞǁŝƚŚƚŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽƌĚĞƌϬϭdϮϬϬϮ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͕ĂƚĞĚ͗ϬϭͲϬϮͲϮϬϬϮĂŶĚ
ĞůŝŐŝďŝůŝƚLJĐƌŝƚĞƌŝĂƐŚĂůůďĞĂƐĚĞĮŶĞĚŝŶƚŚĞ<ĂƌŶĂƚĂŬĂƌĞƐĞƌǀĂƟŽŶŽĨĂƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚŽĨƉŽƐƚƐŝŶƚŚĞĐŝǀŝů
ƐĞƌǀŝĐĞƐŽĨƚŚĞ^ƚĂƚĞŽĨZƵƌĂůĂŶĚŝĚĂƚĞƐĐƚϮϬϬϬ;<ĂƌŶĂƚĂŬĂĐƚϭŽĨϮϬϬϭͿ͘ĂŶĚŝĚĂƚĞ͛ƐǁŚŽƐĞƉĂƌĞŶƚƐ
ĚŽŶŽƚĐŽŵĞƵŶĚĞƌƚŚĞĐƌĞĂŵLJůĂLJĞƌĂŶĚĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽŚĂǀĞƐƚƵĚŝĞĚdEĨƵůůĂĐĂĚĞŵŝĐLJĞĂƌƐĨƌŽŵ
1st^ƚĂŶĚĂƌĚŝŶƉůĂĐĞƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶƚŚĞƉůĂĐĞƐŵĞŶƟŽŶĞĚŝŶANNEXURE X-AǁŝůůďĞĞůŝŐŝďůĞĨŽƌĐůĂŵŝŶŐ
ƚŚĞďĞŶĞĮƚŽĨZƵƌĂůƌĞƐĞƌǀĂƟŽŶƐ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ŝĨƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐŚĂǀĞƐƚƵĚŝĞĚŝŶƚŚĞƐĞƉůĂĐĞƐĨƌŽŵϭst to
10thƐƚĂŶĚĂƌĚďĞĨŽƌĞƚŚĞĚĂƚĞŽĨŶŽƟĮĐĂƟŽŶĂƐƵƌďĂŶĂƌĞĂ͕ƐƵĐŚĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐĂƌĞĂůƐŽĞůŝŐŝďůĞƚŽĐůĂŝŵ
ƌƵƌĂůƌĞƐĞƌǀĂƟŽŶďĞŶĞĮƚ͘;^ĞĞEEyhZͲyͿ
ƐͿ ƵƚŽŵŽďŝůĞ͗ĂŶĚŝĚĂƚĞƐĂƉƉůLJŝŶŐĨŽƌƵƚŽŵŽďŝůĞĐŽƵƌƐĞ ƐŚŽƵůĚŚĂǀĞĂƩĂŝŶĞĚƚŚĞĂŐĞŽĨϭϲLJĞĂƌƐĂƐ
ŽŶϭƐƚ:ƵůLJŽĨƚŚĞLJĞĂƌŽĨĂĚŵŝƐƐŝŽŶ.
4.
SPECIAL RESERVATIONS.
ŝ͘ '/Z>^dhEd^͗dŚŝƌƚLJƉĞƌĐĞŶƚ;ϯϬйͿŽĨƐĞĂƚƐĂƌĞƌĞƐĞƌǀĞĚĨŽƌ'ŝƌů^ƚƵĚĞŶƚƐŝŶĂůů'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚͬŝĚĞĚ
WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐ;ŽͲĚƵĐĂƟŽŶͿŝŶƌĞƐƉĞĐƟǀĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͘
ŝŝ͘ <
EED/hD^dhEd^͗&ŝǀĞƉĞƌĐĞŶƚ (ϱйͿŽĨƐĞĂƚƐŚĂǀĞďĞĞŶƌĞƐĞƌǀĞĚŝŶ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŶĚ
ŝĚĞĚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐŝŶƚŚĞƐƚĂƚĞŝŶĨĂǀŽƵƌŽĨĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽŚĂǀĞƐƚƵĚŝĞĚĨŽƌϭϬĨƵůůĂĐĂĚĞŵŝĐLJĞĂƌƐŝŶ
<ĂŶŶĂĚĂŵĞĚŝƵŵĨƌŽŵϭst standard to 10thƐƚĂŶĚĂƌĚŝŶĂŶLJƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚ/ŶƐƟƚƵƟŽŶůŽĐĂƚĞĚŝŶ<ĂƌŶĂƚĂŬĂ
ǀŝĚĞ'͘K͘EŽ͘ϵϭhZϮϬϬϮ͕ĚĂƚĞ͗ϯϭͬϬϳͬϮϬϬϮ͘;^ĞĞEEyhZͲy/;ďͿͿ
ŝŝŝ͘ ZhZ>^dhEd^͗dǁĞŶƚLJĮǀĞƉĞƌĐĞŶƚ;ϮϱйͿŽĨƐĞĂƚƐĂƌĞƌĞƐĞƌǀĞĚĨŽƌƚŚĞƐƚƵĚĞŶƚƐǁŚŽŚĂǀĞƐƚƵĚŝĞĚ
ĨŽƌϭϬĨƵůůĂĐĂĚĞŵŝĐLJĞĂƌƐŝŶƌƵƌĂůĂƌĞĂƐĂƐŵĞŶƟŽŶĞĚŝŶŐĞŶĞƌĂůŝŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐ;^ů͘EŽ͘ϯ;ƌͿͿ͘
ŝǀ͘WŚLJƐŝĐĂůůLJŝƐĂďůĞĚ^ƚƵĚĞŶƚƐ͗dŚƌĞĞƉĞƌĐĞŶƚ;ϯйͿŽĨƐĞĂƚƐĂƌĞƌĞƐĞƌǀĞĚŝŶĂůů'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚͬŝĚĞĚ
WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐŝŶƌĞƐƉĞĐƟǀĞĐŽƵƌƐĞƐ͘;^ĞĞEEyhZͲs///Ϳ
ǀ͘ ^ƵƉĞƌŶƵŵĞƌĂƌLJYƵŽƚĂ͗Ͳ
dŚĞ/dŚĂƐŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚƚŚĞ^ƵƉĞƌŶƵŵĞƌĂƌLJYƵŽƚĂŝŶĂůů'Žǀƚͬ͘ŝĚĞĚͬWƌŝǀĂƚĞWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐ͘&ŝǀĞ
ƉĞƌĐĞŶƚ;ϱйͿŽĨƚŚĞƐĞĂƚƐŝŶĞĂĐŚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐĂŶĚŝŶĞĂĐŚĐŽƵƌƐĞǁŝůůďĞƌĞƐĞƌǀĞĚĂƐ^ƵƉĞƌŶƵŵĞƌĂƌLJ
YƵŽƚĂ͘dŚŝƐYƵŽƚĂŝƐŽǀĞƌĂŶĚĂďŽǀĞƚŚĞŝŶƚĂŬĞƐĂŶĐƟŽŶĞĚďLJƚŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͘&ŽƌĞdžĂŵƉůĞ͕ƚŚĞƌĞ
ĂƌĞ ϲϬ ƐĞĂƚƐ ŝŶ DĞĐŚĂŶŝĐĂů ŝŶ Ă ƉĂƌƟĐƵůĂƌ WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ͕ ƚŚĞ ^ƵƉĞƌŶƵŵĞƌĂƌLJ YƵŽƚĂ ĨŽƌ DĞĐŚĂŶŝĐĂů
ŝŶ ƚŚĂƚ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ WŽůLJĞƚĐŚŶŝĐ ǁŝůů ďĞ ϯ ƐĞĂƚƐ͘ dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ ƚŚĞ ƚŽƚĂů ŝŶƚĂŬĞ ŝŶ ƚŚĂƚ WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ ĨŽƌ
DĞĐŚĂŶŝĐĂůǁŝůůďĞϲϯ͘dŚĞƚƵŝƟŽŶĨĞĞƐƉƌĞƐĐƌŝďĞĚďLJƚŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŝŶƚŚĂƚƉĂƌƟĐƵůĂƌWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ
ǁŝůů ďĞ ǁĂŝǀĞĚ Žī͘ Ƶƚ͕ ƚŚĞ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞ ŚĂƐ ƚŽ ƉĂLJ ŽƚŚĞƌ ĨĞĞƐ ;ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚнDŝƐĐͿ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞ
ĐĂŶĚŝĚĂƚĞ ǁŚŽ ŽďƚĂŝŶ ĚŵŝƐƐŝŽŶ KƌĚĞƌ ƵŶĚĞƌ ^ƵƉĞƌ EƵŵĞƌĂƌLJ YƵŽƚĂ ĂƌĞ ŶŽƚ ĞůŝŐŝďůĞ ĨŽƌ ĐŚĂŶŐĞ
33
DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION
ŽĨ ĐŽƵƌƐĞ ĂŶĚ WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ ĂŶLJ ƟŵĞ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽĚ ŽĨ ƐƚƵĚLJ͘ dŚĞ /ŶĐŽŵĞ ůŝŵŝƚ ĨŽƌ ĐůĂŝŵŝŶŐ
ƐĞĂƚ ƵŶĚĞƌ ^EY ƋƵŽƚĂ ĨŽƌ ƚŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ ĂĐĂĚĞŵŝĐ LJĞĂƌ ǁŝůů ďĞ ĂƐ ƉĞƌ '͘K͘ EŽ͘Ě ϳϮ d ϮϬϭϯ͕
ƚ͗ϮϯͲϬϱͲϮϬϭϰǁŚŝĐŚŝƐŶŽƟĮĞĚŽŶƚŚĞŽĸĐŝĂůǁĞďƐŝƚĞ;www.kea.kar.nic.in & www.dte.kar.nic.inͿŽĨ
< Θ d ĂŌĞƌ ŽďƚĂŝŶŝŶŐ ĚŝƌĞĐƟŽŶƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͘dŚĞ ƐĞĂƚ ĂůůŽƚŵĞŶƚ ƐƚĂŐĞƐ ƵŶĚĞƌ ƚŚŝƐ
ƋƵŽƚĂǁŝůůďĞĂƐƵŶĚĞƌ
ªÉÆzÀ®£ÉÃ
ªÀUÀð
2£Éà ªÀUÀð
3£Éà ªÀUÀð
4£Éà ªÀUÀð
5£Éà ªÀUÀð
¨ÉÆÃzsÀ£Á ±ÀÄ®Ì «£Á¬Äw AiÉÆÃd£É ;^ƵƉĞƌŶƵŵĞƌĂƌLJYƵŽƚĂͿ$L‰Ur‰¯Y’®Œ3‰wŠ9&ƒ‰¹YŠr‰QŸY‰$L‰LŠJ‰w‰LŠU3’$T‰
ªÉÆzÀ°UÉ ªÁ¶ðPÀ DzÁAiÀÄ gÀÆ.1.00 ®PÀëPÉÌ «ÄÃgÀzÀ ¥ÉÆõÀPÀgÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¹ÃlÄ ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
w’]‰zp’Œ w‰8‰¹]‰U$L‰|± ‚ŒO ƒ‰$D3’ w‰3Š¤$L‰wŠ]‰ p‰$Y‰J‰ *†$L‰w‰ ‚ŒO8‰…‰p‰¨ wŠ€¹3‰ ']Š$L‰ J‰
®PÀë¢AzÀ gÀÆ.2.00 ®PÀëzÀªÀgÉV£À ¥ÉÆõÀPÀgÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¹ÃlÄ ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
p’Œw‰8‰¹]‰U$L‰|±‚ŒOƒ‰$D3’w‰3Š¤$L‰wŠ]‰p‰$Y‰J‰*†$L‰w‰‚ŒO8‰…‰p‰¨wŠ€¹3‰']Š$L‰J‰z3‰´o$]‰
gÀÆ.3.00 ®PÀëzÀªÀgÉV£À ¥ÉÆõÀPÀgÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¹ÃlÄ ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
p’Œw‰8‰¹]‰U$L‰|±‚ŒOƒ‰$D3’w‰3Š¤$L‰wŠ]‰p‰$Y‰J‰*†$L‰w‰‚ŒO8‰…‰p‰¨wŠ€¹3‰']Š$L‰J‰z3‰´o$]‰
gÀÆ.4.50 ®PÀëzÀªÀgÉV£À ¥ÉÆõÀPÀgÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¹ÃlÄ ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
p’Œw‰8‰¹]‰U$L‰|±‚ŒOƒ‰$D3’w‰3Š¤$L‰wŠ]‰p‰$Y‰J‰*†$L‰w‰‚ŒO8‰…‰p‰¨wŠ€¹3‰']Š$L‰J‰z3‰´o$]‰
gÀÆ.6.00 ®PÀëzÀªÀgÉV£À ¥ÉÆõÀPÀgÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¹ÃlÄ ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
ǀŝ͘ dŚĞ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ďĞůŽŶŐŝŶŐ ƚŽ ,LJĚĞƌďĂĚͲ<ĂƌŶĂƚĂŬĂ ƌĞŐŝŽŶ ĂƐ ƉĞƌ ϯϳϭ;:Ϳ ƐŚĂůů ŽďƚĂŝŶ ƚŚĞ ƌĞůĞǀĂŶƚ
ĐĞƌƟĮĐĂƚĞƐĂƐƉĞƌŶŶĞdžƵƌĞͲys//ΘƉƌŽĚƵĐĞĨŽƌǀĞƌŝĮĐĂƟŽŶĂƚƚŚĞƟŵĞŽĨĚŽĐƵŵĞŶƚǀĞƌŝĮĐĂƟŽŶΘ
ŽŶůŝŶĞĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐƵďŵŝƐƐŝŽŶ͘
/ŵƉŽƌƚĂŶƚ^ƉĞĐŝĂůEŽƚĞ͗
dŚĞĂŶĚŝĚĂƚĞǁŚŽĨĂŝůƐƚŽƉƌŽĚƵĐĞƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĚŽĐƵŵĞŶƚƐĂůŽŶŐǁŝƚŚĮůůĞĚĂƉƉůŝĐĂƟŽŶĨŽƌŵĂƚƚŚĞ
DOCUMENT VERIFICATION CENTRES CUM ONLINE APPLICATION SUBMISSION CENTRES & HELP CENTERS
FOR OPTION ENTRY ǁŝůůŶŽƚďĞĂůůŽǁĞĚĨŽƌĨƵƌƚŚĞƌĂĚŵŝƐƐŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐ͘
ϭͿ ^^>ŽƌĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞdžĂŵŝŶĂƟŽŶŵĂƌŬƐĐĂƌĚͬĂƩĞƐƚĞĚDĂƌŬƐĞdžƚƌĂĐƚĨƌŽŵƌĞƐƉĞĐƟǀĞƐĐŚŽŽů,ĞĂĚDĂƐƚĞƌ͘
ϮͿ KƌŝŐŝŶĂů dƌĂŶƐĨĞƌ ĞƌƟĮĐĂƚĞͬd͘ ŶĚŽƌƐĞŵĞŶƚ (NOC) ŝŶ ĐĂƐĞ ŽĨ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ĂĚŵŝƩĞĚ ƚŽ Wh Žƌ ŽƚŚĞƌ
ĐŽƵƌƐĞƐŽƌWhĨĂŝůĞĚĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐĨƌŽŵƚŚĞĐŽŶĐĞƌŶĞĚ/ŶƐƟƚƵƟŽŶƐƐŚŽƵůĚƉƌŽĚƵĐĞĂƚƚŚĞƟŵĞŽĨĮůůŝŶŐ
ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶŽŶůŝŶĞĂŶĚĚŽĐƵŵĞŶƚǀĞƌŝĮĐĂƟŽŶ;ŵĂŶĚĂƚŽƌLJͿ͘ůƐŽƐƵĐŚĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐŵƵƐƚƐƵďŵŝƚŽƌŝŐŝŶĂů
d͘ĂƚƚŚĞƟŵĞŽĨĂĚŵŝƐƐŝŽŶŝŶƚŚĞƌĞƐƉĞĐƟǀĞŝŶƐƟƚƵƚĞ͘^ƵĐŚĂĚŵŝƐƐŝŽŶƐǁŝůůŶŽƚďĞĂƉƉƌŽǀĞĚďLJƚŚĞ
d͘
ϯͿ ^ƚƵĚLJĐĞƌƟĮĐĂƚĞ͘;ĨŽƌĂŵŝŶŝŵƵŵĮǀĞLJĞĂƌƐƉĞƌŝŽĚƐŚŽƵůĚďĞĐŽƵŶƚĞƌƐŝŐŶĞĚďLJƚŚĞĐŽŶĐĞƌŶĞĚůŽĐŬ
ĚƵĐĂƟŽŶĂůKĸĐĞƌͿ;^ĞĞEEyhZͲy/;ĂͿĨŽƌƉƌŽĨŽƌŵĂŽĨ^ƚƵĚLJĞƌƟĮĐĂƚĞͿ͘
ϰͿ ZƵƌĂů ĞƌƟĮĐĂƚĞ ;ZƵƌĂů ^ƚƵĚLJ ĞƌƟĮĐĂƚĞ ŝŶ ƌĞƐƉĞĐƚ ŽĨ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ĐůĂŝŵŝŶŐ ƚŚĞ ďĞŶĞĮƚ ŽĨ ƌƵƌĂů
ƌĞƐĞƌǀĂƟŽŶƐŚŽƵůĚƉƌŽĚƵĐĞĂǀĞƌŝĮĐĂƟŽŶĐĞƌƟĮĐĂƚĞĨƌŽŵƚŚĞĐŽŶĐĞƌŶĞĚdĂŚĂƐŝůĚĂƌĂůŽŶŐǁŝƚŚĂƌƵƌĂů
ƐƚƵĚLJĐĞƌƟĮĐĂƚĞĨŽƌŚĂǀŝŶŐƐƚƵĚŝĞĚϭϬĨƵůůĂĐĂĚĞŵŝĐLJĞĂƌƐĨƌŽŵϭst standard to 10thƐƚĂŶĚĂƌĚŝŶ<ĂƌŶĂƚĂŬĂ
ƐƚĂƚĞŝƐƐƵĞĚďLJƚŚĞ,ĞĂĚŽĨƚŚĞĚƵĐĂƟŽŶĂů/ŶƐƟƚƵƟŽŶĂŶĚƐƵĐŚĐĞƌƟĮĐĂƚĞƐŚŽƵůĚďĞŐŽƚĐŽƵŶƚĞƌƐŝŐŶĞĚ
ďLJƚŚĞKŽƌW/ŝŶƚŚĞƉƌĞƐĐƌŝďĞĚƉƌŽĨŽƌŵĂĂƐƉƌŝŶƚĞĚŝŶANNEXURE-XͿ͘
EŽƚĞ͗
dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽƐĞƉĂƌĞŶƚƐĐŽŵĞƵŶĚĞƌĐƌĞĂŵLJůĂLJĞƌĂƌĞŶŽƚĞůŝŐŝďůĞƚŽĐůĂŝŵƚŚĞďĞŶĞĮƚŽĨƌƵƌĂů
ƌĞƐĞƌǀĂƟŽŶ͘ sĞƌŝĮĐĂƟŽŶ ĐĞƌƟĮĐĂƚĞ ŝƐƐƵĞĚ ďLJ ĐŽŶĐĞƌŶĞĚ dĂŚĂƐŝůĚĂƌ ƚŽ ďĞ ƐƵďŵŝƩĞĚ Ăƚ ƚŚĞ ƟŵĞ ŽĨ
ƐƵďŵŝƐƐŝŽŶŽĨĂƉƉůŝĐĂƟŽŶŝŶĐŽŶĐĞƌŶĞĚKhDEdsZ/&/d/KEEdZ^hDKE>/EWW>/d/KE
SUBMISSION CENTRES & HELP CENTERS FOR OPTION ENTRY.
ϱͿ <ĂŶŶĂĚĂŵĞĚŝƵŵƐƚƵĚLJĐĞƌƟĮĐĂƚĞ;<ĂŶŶĂĚĂŵĞĚŝƵŵƐƚƵĚLJĐĞƌƟĮĐĂƚĞŝŶƌĞƐƉĞĐƚŽĨĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐĐůĂŝŵŝŶŐ
ƚŚĞďĞŶĞĮƚŽĨ<ĂŶŶĂĚĂDĞĚŝƵŵƌĞƐĞƌǀĂƟŽŶƐŚŽƵůĚƉƌŽĚƵĐĞƚŚĞĐĞƌƟĮĐĂƚĞĨŽƌŚĂǀŝŶŐƐƚƵĚŝĞĚ10ĨƵůů
ĂĐĂĚĞŵŝĐLJĞĂƌƐŝŶ<ĂŶŶĂĚĂŵĞĚŝƵŵĨƌŽŵϭst standard to 10thƐƚĂŶĚĂƌĚŝŶĂŶLJĞĚƵĐĂƟŽŶĂůŝŶƐƟƚƵƟŽŶůŽĐĂƚĞĚ
ŝŶ<ĂƌŶĂƚĂŬĂƌƵŶŽƌƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚďLJƚŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨ<ĂƌŶĂƚĂŬĂ͕ŝƐƐƵĞĚďLJƚŚĞ,ĞĂĚŽĨƚŚĞĚƵĐĂƟŽŶĂů
/ŶƐƟƚƵƟŽŶĂŶĚƐƵĐŚĐĞƌƟĮĐĂƚĞƐŚŽƵůĚďĞŐŽƚĐŽƵŶƚĞƌƐŝŐŶĞĚďLJƚŚĞKŽƌW/ŝŶƚŚĞƉƌĞƐĐƌŝďĞĚƉƌŽĨŽƌŵĂ
;^ĞĞEEyhZͲy/;ďͿͿ͘
ϲͿ ůŝŐŝďŝůŝƚLJ ĞƌƟĮĐĂƚĞ͗ dŚĞ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ŽƚŚĞƌ ƚŚĂŶ <ĂƌŶĂƚĂŬĂ ^͘^͘>͘͘;^ͬ/^ Θ Kd,Z ^dd^
10th ^dEZͿ ƐŚŽƵůĚ ƉƌŽĚƵĐĞ ĞůŝŐŝďŝůŝƚLJ ĐĞƌƟĮĐĂƚĞ ŝƐƐƵĞĚ ďLJ dŚĞ ^ĞĐƌĞƚĂƌLJ͕ ŽĂƌĚ ŽĨ dĞĐŚŶŝĐĂů
džĂŵŝŶĂƟŽŶƐ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ͘
34
DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION
ϲͿ dŚĞĚƌĂŌŵĞƌŝƚůŝƐƚŽĨĞůŝŐŝďůĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŝůůďĞƉƵďůŝƐŚĞĚŝŶ<ΘdǁĞďƐŝƚĞƐǁǁǁ͘ŬĞĂ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶ
Θǁǁǁ͘ĚƚĞ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶĂŶĚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶǁŝůůďĞƐĞŶƚƚŽĐĂŶĚŝĚĂƚĞŵŽďŝůĞŶƵŵďĞƌ͘
ϳͿ ŶLJŽďũĞĐƟŽŶƚŽĚƌĂŌŵĞƌŝƚůŝƐƚƐŚŽƵůĚďĞƐƵďŵŝƩĞĚƚŽŶŽĚĂůŽĸĐĞƌŽĨƚŚĞĐŽŶĐĞƌŶĞĚ͞KhDEd
sZ/&/d/KEhDKE>/EWW>/d/KE^hD/^^/KEEdZ^ΘKWd/KEEdZz,>WEdZ^͟
ĂŶĚ ƐĞĞŬ ŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐůLJ͘dŚĞ ƐƉŽƚ ƌĂŶŬ ǁŝůů ďĞ ŐŝǀĞŶ ŝŶ ĐĂƐĞ ŽĨ ĂŶLJ ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ŵĂƌŬƐ
ŽďƚĂŝŶĞĚ͘
ϴͿ Ɛ ƉĞƌ ƚŚĞ ĐŽŶĮƌŵĞĚ ŽƉƟŽŶ ĞŶƚƌŝĞƐ͕ ƚŚĞ ƐĞĂƚ ĂůůŽƚŵĞŶƚ ǁŝůů ďĞ ĂŶŶŽƵŶĐĞĚ ŝŶ < Θ d ǁĞďƐŝƚĞƐ
ǁǁǁ͘ŬĞĂ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶΘǁǁǁ͘ĚƚĞ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶĂŶĚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶǁŝůůďĞƐĞŶƚƚŽĐĂŶĚŝĚĂƚĞŵŽďŝůĞŶƵŵďĞƌ͘
ϵͿ hƉŽŶĂŶŶŽƵŶĐĞŵĞŶƚŽĨƐĞĂƚŽĨƚŚĞŝƌĐŚŽŝĐĞ͕ƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐŚĂǀĞƚŽƉƌŽĐĞĞĚƚŽƚŚĞŶĞĂƌĞƐƚ͞KhDEd
sZ/&/d/KEhDKE>/EWW>/d/KE^hD/^^/KEEdZ^ΘKWd/KEEdZz,>WEdZ^͟
ĂŶĚůŽŐŝŶƚŽ<ΘdǁĞďƐŝƚĞƐǁǁǁ͘ŬĞĂ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶΘǁǁǁ͘ĚƚĞ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶ, click /W>KDD/^^/KE^
2015 link, click candidate portalůŝŶŬĂŶĚĞŶƚĞƌ^Zd<zΘW^^tKZ and click ^d>>KdDEd link
ĂŶĚĞdžĐĞƌŝƐĞƚŚĞƌŝŐŚƚĐŚŽŝĐĞ;ĐŚŽŝĐĞͲϭ͕ĐŚŽŝĐĞͲϮ͕ĐŚŽŝĐĞͲϯΘĐŚŽŝĐĞͲϰͿǁŚŝĐŚŚĞĚĞƐŝƌĞƐ͘dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ
ǁŚŽĂƌĞƐĂƟƐĮĞĚǁŝƚŚƚŚĞĂůůŽƩĞĚƐĞĂƚĂŶĚŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚƚŽũŽŝŶƚŚĞĂůůŽƩĞĚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐŚĂůůĚŽǁŶůŽĂĚ
ƚŚĞĂĚŵŝƐƐŝŽŶŽƌĚĞƌĂŶĚƉĂLJŝŶĐĂƐŚƚŚĞƉƌĞƐĐƌŝďĞĚĨĞĞĂƐƉĞƌ'͘KϭϭϵdWϮϬϬϱ͕ĚĂƚĞĚ͗ϭϴͲϭϬͲ
ϮϬϬϱĂŶĚ'͘K͘EŽ͘ϭϬdWϮϬϭϮ͕ĂƚĞĚ͗ϮϵͲϬϱͲϮϬϭϮĂƚƚŚĞWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐǁŚĞƌĞƐĞĂƚŚĂƐďĞĞŶĂůůŽƩĞĚ
ďĞĨŽƌĞůĂƐƚĚĂƚĞŵĞŶƟŽŶĞĚŝŶƚŚĞ͚ĚŵŝƐƐŝŽŶKƌĚĞƌ͛ĨŽƌŐĞƫŶŐĂĚŵŝƐƐŝŽŶ͘
x dŚĞ /d ŚĂƐ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ ƚŚĞ ^ƵƉĞƌŶƵŵĞƌĂƌLJ YƵŽƚĂ ŝŶ Ăůů 'Žǀƚͬ͘ŝĚĞĚͬWƌŝǀĂƚĞ WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐ
ĨŽƌƉŽŽƌΘŵĞƌŝƚŽƌŝƵŽƐƐƚƵĚĞŶƚƐĂŶĚƌĞƐĞƌǀĞĚĮǀĞƉĞƌĐĞŶƚ;ϱйͿŽĨŽǀĞƌΘĂďŽǀĞŝŶƚĂŬĞŝŶĞĂĐŚ
WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐĂŶĚŝŶĞĂĐŚĐŽƵƌƐĞĂƐ^ƵƉĞƌŶƵŵĞƌĂƌLJYƵŽƚĂƐĞĂƚƐ͘dŚŽƐĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽƐĞƉĂƌĞŶƚĂů
ĂŶŶƵĂů ŝŶĐŽŵĞ ĨƌŽŵ Ăůů ƐŽƵƌĐĞƐ ŝƐ ďĞůŽǁ ϲ͘ϬϬ ůĂŬŚƐ ĐĂŶ ĐůĂŝŵ ƐĞĂƚƐ ƵŶĚĞƌ ƚŚŝƐ YƵŽƚĂ Θ ƐƵĐŚ
ƐƚƵĚĞŶƚƐǁŝůůďĞĞdžĐĞŵƉƚĞĚĨŽƌŵƉĂLJŵĞŶƚŽĨƚƵŝƟŽŶĨĞĞŝŶĂůů'Žǀƚͬ͘ŝĚĞĚͬWƌŝǀĂƚĞWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐ͕
ǁŚĞƌĞƐƵĐŚƐĞĂƚƐĂƌĞĂůůŽƩĞĚ͘,ŽǁĞǀĞƌƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐŚĂǀĞƚŽƉĂLJZƐ͘ϱϬϬ;ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ&ĞĞͿĂŶĚ
ZƐ͘ϴϬϬ;DŝƐĐ&ĞĞͿʹdŽƚĂůZƐ͘ϭ͕ϯϬϬͬͲďĞĨŽƌĞƚŚĞůĂƐƚĚĂƚĞŽĨĂĚŵŝƐƐŝŽŶŝŶƐĞĂƚĂůůŽƩĞĚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ
ĂŶĚŐĞƚĂĚŵŝƐƐŝŽŶ͘
x ĚŵŝƐƐŝŽŶƚŽ'Žǀƚ͘WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐ͗
;ŝͿ dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐďĞůŽŶŐŝŶŐƚŽĂƚͲϭǁŚŽƐĞƉĂƌĞŶƚĂůĂŶŶƵĂůŝŶĐŽŵĞĨƌŽŵĂůůƐŽƵƌĐĞƐŝƐďĞůŽǁ
ZƐ͘Ϯ͘ϱϬ ůĂŬŚƐ ĂƌĞ ĞůŝŐŝďůĞ ĨŽƌ ĞdžĞŵƉƟŽŶ ŽĨ ƚƵŝƟŽŶ ĨĞĞ͕ ƐƵĐŚ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ŚĂǀĞ ƚŽ ƉĂLJ ĨĞĞ ZƐ͘
ϭ͕ϯϬϬͬͲ ;ĞǀƉ͘ &ĞĞ ZƐ͘ϱϬϬͬͲ ĂŶĚ DŝƐĐ͘ &ĞĞ ZƐ͘ϴϬϬͬͲͿ ďLJ ƉƌŽĚƵĐŝŶŐ ŽƌŝŐŝŶĂů ŝŶĐŽŵĞ Θ ĐĂƐƚĞ
ĐĞƌƟĮĐĂƚĞ Ăƚ ƚŚĞ ƟŵĞ ŽĨ ĂĚŵŝƐƐŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ĂůůŽƩĞĚ 'Žǀƚ͘ WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ ĂŶĚ ĨŽƌ ƚŚŽƐĞ ĐĂƚͲϭ
ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐƉĂƌĞŶƚĂůĂŶŶƵĂůŝŶĐŽŵĞĨƌŽŵĂůůƐŽƵƌĐĞƐŝƐĂďŽǀĞZƐ͘Ϯ͘ϱϬůĂŬŚƐŚĂǀĞƚŽƉĂLJĨƵůůĨĞĞ
ZƐ͘ϯ͕ϲϬϬͬͲĂŶĚĐůĂŝŵĨŽƌƌĞŝŵďƵƌƐĞŵĞŶƚŽĨƚƵŝƟŽŶĨĞĞůĂƚĞƌĨƌŽŵƚŚĞĐŽŶĐĞƌŶĞŶĚĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ͘
;ŝŝͿ dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐďĞůŽŶŐŝŶŐƚŽĂƚͲϮ͕Ϯ͕ϯ͕ϯǁŚŽƐĞƉĂƌĞŶƚĂůĂŶŶƵĂůŝŶĐŽŵĞĨƌŽŵĂůůƐŽƵƌĐĞƐ
ŝƐďĞůŽǁZƐ͘ϭ͘ϬϬůĂŬŚƐĂƌĞĞůŝŐŝďůĞĨŽƌĞdžĞŵƉƟŽŶŽĨƚƵŝƟŽŶĨĞĞ͕ƐƵĐŚĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐŚĂǀĞƚŽƉĂLJĨĞĞ
ZƐ͘ϭ͕ϯϬϬͬͲ;ĞǀƉ͘&ĞĞZƐ͘ϱϬϬͬͲĂŶĚDŝƐĐ͘&ĞĞZƐ͘ϴϬϬͬͲͿďLJƉƌŽĚƵĐŝŶŐŽƌŝŐŝŶĂůŝŶĐŽŵĞΘĐĂƐƚĞ
ĐĞƌƟĮĐĂƚĞĂƚƚŚĞƟŵĞŽĨĂĚŵŝƐƐŝŽŶŝŶƚŚĞĂůůŽƩĞĚ'Žǀƚ͘WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ͘
x ĚŵŝƐƐŝŽŶƚŽŝĚĞĚŽƵƌƐĞƐŝŶŝĚĞĚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐ͗
;ŝͿ dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐďĞůŽŶŐŝŶŐƚŽĂƚͲϭǁŚŽƐĞƉĂƌĞŶƚĂůĂŶŶƵĂůŝŶĐŽŵĞĨƌŽŵĂůůƐŽƵƌĐĞƐŝƐďĞůŽǁ
ZƐ͘Ϯ͘ϱϬ ůĂŬŚƐ ĂƌĞ ĞůŝŐŝďůĞ ĨŽƌ ĞdžĞŵƉƟŽŶ ŽĨ ƚƵŝƟŽŶ ĨĞĞ͕ ƐƵĐŚ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ŚĂǀĞ ƚŽ ƉĂLJ ĨĞĞ ZƐ͘
ϭ͕ϯϬϬͬͲ;ĞǀƉ͘&ĞĞZƐ͘ϱϬϬͬͲĂŶĚDŝƐĐ͘&ĞĞZƐ͘ϴϬϬͬͲͿďLJƉƌŽĚƵĐŝŶŐĚŵŝƐƐŝŽŶKƌĚĞƌ͕ŽƌŝŐŝŶĂů
ŝŶĐŽŵĞΘĐĂƐƚĞĐĞƌƟĮĐĂƚĞĂƚƚŚĞƟŵĞŽĨĂĚŵŝƐƐŝŽŶŝŶƚŚĞŶĞĂƌďLJ'Žǀƚ͘WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐĂŶĚƌĞƉŽƌƚ
ƚŽƚŚĞƐĞĂƚĂůůŽƩĞĚŝĚĞĚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐǁŝƚŚĂůůŽƌŝŐŝŶĂůĚŽĐƵŵĞŶƚƐĂŶĚĨĞĞƌĞĐĞŝƉƚ͘&ŽƌƚŚŽƐĞ
ĐĂƚͲϭĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐƉĂƌĞŶƚĂůĂŶŶƵĂůŝŶĐŽŵĞĨƌŽŵĂůůƐŽƵƌĐĞƐŝƐĂďŽǀĞZƐ͘Ϯ͘ϱϬůĂŬŚƐŚĂǀĞƚŽƉĂLJ
ĨƵůů ĨĞĞ ZƐ͘ϱ͕ϳϬϬͬͲ ĂŶĚ ĐůĂŝŵ ĨŽƌ ƌĞŝŵďƵƌƐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƚƵŝƟŽŶ ĨĞĞ ůĂƚĞƌ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĐŽŶĐĞƌŶĞŶĚ
ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ͘
;ŝŝͿ dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐďĞůŽŶŐŝŶŐƚŽĂƚͲϮ͕Ϯ͕ϯ͕ϯǁŚŽƐĞƉĂƌĞŶƚĂůĂŶŶƵĂůŝŶĐŽŵĞĨƌŽŵĂůůƐŽƵƌĐĞƐ
ŝƐďĞůŽǁZƐ͘ϭ͘ϬϬůĂŬŚƐĂƌĞĞůŝŐŝďůĞĨŽƌĞdžĞŵƉƟŽŶŽĨƚƵŝƟŽŶĨĞĞ͕ƐƵĐŚĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐŚĂǀĞƚŽƉĂLJĨĞĞ
ZƐ͘ϭ͕ϯϬϬͬͲ;ĞǀƉ͘&ĞĞZƐ͘ϱϬϬͬͲĂŶĚDŝƐĐ͘&ĞĞZƐ͘ϴϬϬͬͲͿďLJƉƌŽĚƵĐŝŶŐĚŵŝƐƐŝŽŶKƌĚĞƌ͕ŽƌŝŐŝŶĂů
ŝŶĐŽŵĞΘĐĂƐƚĞĐĞƌƟĮĐĂƚĞĂƚƚŚĞƟŵĞŽĨĂĚŵŝƐƐŝŽŶŝŶƚŚĞŶĞĂƌďLJ'Žǀƚ͘WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐĂŶĚƌĞƉŽƌƚ
ƚŽƚŚĞƐĞĂƚĂůůŽƩĞĚŝĚĞĚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐǁŝƚŚĂůůŽƌŝŐŝŶĂůĚŽĐƵŵĞŶƚƐĂŶĚĨĞĞƌĞĐĞŝƉƚ͘
x ĚŵŝƐƐŝŽŶƚŽhŶͲŝĚĞĚŽƵƌƐĞƐŝŶŝĚĞĚͬWƌŝǀĂƚĞWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐ͗
;ŝͿ dŚĞĂĚŵŝƐƐŝŽŶƚŽƐƵƌƌĞŶĚĞƌĞĚƐĞĂƚƐŝŶƵŶͲĂŝĚĞĚĐŽƵƌƐĞƐŽĨĂŝĚĞĚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐĂŶĚŝŶƉƌŝǀĂƚĞ
WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐ ǁŝůů ďĞ ĮůůĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ĞŶƚƌĂůŝƐĞĚ ůůŽƚŵĞŶƚ WƌŽĐĞƐƐ ;WͿ ďLJ < ĂƐ ƉĞƌ
36
INFORMATION BROCHURE
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐƌĞƋƵĞƐƚ͘^ƵĐŚŽĨƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐŝƌƌĞƐƉĞĐƟǀĞƚŚĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐƚŽǁŚŝĐƚŚĞLJďĞůŽŶŐ
ŚĂǀĞƚŽƉĂLJZƐ͘ϭϬ͕ϳϱϬͬͲĂƐĨĞĞĂƚƚŚĞƟŵĞŽĨĂĚŵŝƐƐŝŽŶŝŶƚŚĞĂůůŽƩĞĚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ͘
ϭϬͿ dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽǁŝƐŚƚŽŚŽůĚƚŚĞĂůůŽƩĞĚƐĞĂƚĂŶĚǁŝƐŚƚŽƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞŝŶƚŚĞŶĞdžƚƌŽƵŶĚŚĂǀĞƚŽ
ƐĞůĞĐƚĐŚŽŝĐĞͲϮĂŶĚǁŚŽĚŽŶŽƚǁŝƐŚƚŽŚŽůĚƚŚĞĂůůŽƩĞĚƐĞĂƚĂŶĚǁŝƐŚƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞŝŶŶĞdžƚƌŽƵŶĚŚĂǀĞ
to select choice-3.
ϭϭͿ /ĨƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞĨĂŝůƐƚŽƉĂLJƚŚĞĨĞĞďĞĨŽƌĞƚŚĞůĂƐƚĚĂƚĞŽĨĂĚŵŝƐƐŝŽŶŵĞŶƟŽŶĞĚŽŶĂĚŵŝƐƐŝŽŶŽƌĚĞƌ͕
ƚŚĞƐĞĂƚĂůůŽƩĞĚŐĞƚƐĐĂŶĐĞůůĞĚĂƵƚŽŵĂƟĐĂůůLJ͘,ŽǁĞǀĞƌƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞĐĂŶƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞĨŽƌĐŚĂŶŐŝŶŐƚŚĞ
ƉƌŝŽƌŝƟĞƐŽĨŚŝŐŚĞƌŽƌĚĞƌŽƉƟŽŶƐŵĂĚĞĞĂƌůŝĞƌĂŶĚƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞŝŶƐƵďƐĞƋƵĞŶƚƌŽƵŶĚƐďLJĞdžĞĐŝƐŝŶŐƚŚĞ
ƌŝŐŚƚŽƉƟŽŶ;ŚŽŝĐĞͲϮΘŚŽŝĐĞͲϯͿŝŶƚŚĞ ŚŽŝĐĞƐďĞĨŽƌĞĂĐĂŶĚŝĚĂƚĞĂŶĚƐƵďŵŝƚĂƐŵĞŶƟŽŶĞĚŝŶƉŽƐƚ
seat allotment procedure.
FIRST ROUND OF SEAT ALLOTMENT PROCESS
ƐƉĞƌƚŚĞƐĞĂƚŵĂƚƌŝdžǁŚŝĐŚǁŝůůďĞŝƐƐƵĞĚďLJƚŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕^ĞĂƚůůŽƚŵĞŶƚǁŝůůďĞŵĂĚĞďLJĨŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞZŽƐƚĞƌ
^LJƐƚĞŵ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ DĞƌŝƚ ͬ ZĂŶŬ ŽĨ ƚŚĞ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞ ĂŶĚ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƉƌŝŽƌŝƚLJ ŽĨ ŽƉƟŽŶƐ ĞŶƚĞƌĞĚ ďLJ ƚŚĞ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ͘
hƉŽŶ ĂŶŶŽƵŶĐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƐĞĂƚ ŽĨ ƚŚĞŝƌ ĐŚŽŝĐĞ͕ ƚŚĞ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ŚĂǀĞ ƚŽ ůŽŐŝŶ ƚŽ < Θ d ǁĞďƐŝƚĞƐ
ǁǁǁ͘ŬĞĂ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶ Θ ǁǁǁ͘ĚƚĞ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶ, click /W>KD D/^^/KE^ ϮϬϭϱ link, click candidate portal link and
ĞŶƚĞƌ ^Zd <z Θ W^^tKZ and click ^d >>KdDEd link and excerise the right choice on their own
;ĐŚŽŝĐĞͲϭ͕ ĐŚŽŝĐĞͲϮ͕ ĐŚŽŝĐĞͲϯ Θ ĐŚŽŝĐĞͲϰͿ ǁŚŝĐŚ ŚĞ ĚĞƐŝƌĞƐ Žƌ ĐĂŶ ĚŽ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ďLJ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ĨĂĐŝůŝƟĞƐ Ăƚ ƚŚĞ
nearest ͞KhDEdsZ/&/d/KEhDKE>/EWW>/d/KE^hD/^^/KEEdZ^ΘKWd/KEEdZz,>W
EdZ^͘͟
ŌĞƌǀĞƌŝĨLJŝŶŐƚŚĞƐĞĂƚĂůůŽƚŵĞŶƚƌĞƐƵůƚƐ͕ƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐĐĂŶƚĂŬĞƚŚĞĚĞĐŝƐŝŽŶƐĂƐĚĞƚĂŝůĞĚďĞůŽǁ͗
ŝͿ dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐŚĂǀĞƚŽĐŽŶĮƌŵƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĂďŽƵƚƚŚĞŝƌƐĞĂƚĂůůŽƚŵĞŶƚŝŶƚŚĞĮƌƐƚƌŽƵŶĚ͘/ĨƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞŝƐ
ƐĂƟƐĮĞĚǁŝƚŚƚŚĞĂůůŽƩĞĚƐĞĂƚ͕ƚŚĞŶĞdžĞƌĐŝƐĞŚŽŝĐĞͲϭŽŶƚŚĞ<ǁĞďͲƉŽƌƚĂů͘
ŝŝͿ /ĨƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞĨĞĞůƐƚŚĂƚƚŚĞƐĞĂƚĂůůŽƩĞĚƚŽŚŝŵͬŚĞƌŝŶƚŚĞĮƌƐƚƌŽƵŶĚŝƐĂĐĐĞƉƚĂďůĞĂŶĚƉĂLJƐƚŚĞƉƌĞƐĐƌŝďĞĚ
ĂĚŵŝƐƐŝŽŶĨĞĞĨŽƌƚŚĞĂůůŽƩĞĚƐĞĂƚďƵƚǁŝƐŚĞƐƚŽƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞŝŶƚŚĞŶĞdžƚƌŽƵŶĚĨŽƌŚŝŐŚĞƌŽƌĚĞƌŽƉƟŽŶƐĂďŽǀĞ
ƚŚĞƐĞĂƚĂůůŽƩĞĚ͕ƚŚĞŶĞdžĞƌĐŝƐĞŚŽŝĐĞͲϮŽŶƚŚĞ<ǁĞďͲƉŽƌƚĂů͘
ŝŝŝͿ /ĨƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞŝƐŶŽƚƐĂƟƐĮĞĚǁŝƚŚƚŚĞĂůůŽƩĞĚƐĞĂƚŝŶƚŚĞĮƌƐƚƌŽƵŶĚďƵƚǁŝƐŚĞƐƚŽƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞŝŶƚŚĞŶĞdžƚ
ƌŽƵŶĚĨŽƌďĞƩĞƌŽƉƟŽŶƐ͕ƚŚĞŶĞdžĞƌĐŝƐĞŚŽŝĐĞͲϯŽŶƚŚĞ<ǁĞďͲƉŽƌƚĂů͘
ŝǀͿ /ĨƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞŝƐŶŽƚƐĂƟƐĮĞĚǁŝƚŚƚŚĞĂůůŽƩĞĚƐĞĂƚŝŶƚŚĞĮƌƐƚƌŽƵŶĚĂŶĚĂůƐŽŶŽƚŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚƚŽƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞ
in any rounds as the candidate has got seat elsewhere, then exercise ŚŽŝĐĞͲϰŽŶƚŚĞ<ǁĞďͲƉŽƌƚĂů͘
&ŽƌĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽĚŽŶŽƚĞdžĐĞƌŝƐĞĂŶLJŽĨƚŚĞĂďŽǀĞŚŽŝĐĞƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞƐƟƉƵůĂƚĞĚƟŵĞ͕ƚŚĞƐŽŌǁĂƌĞǁŝůů
ĂƵƚŽŵĂƟĐĂůůLJĐŽŶƐŝĚĞƌŚŽŝĐĞͲϯĂŶĚĐĂŶĐĞůƚŚĞƐĞĂƚĂůůŽƩĞĚĂŶĚĂůůŽǁƐƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐƚŽƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞŝŶƚŚĞ
ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚƌŽƵŶĚ͘
dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽĞdžĞƌĐŝƐĞŚŽŝĐĞͲϭ^ŚŽƵůĚĨŽůůŽǁƚŚĞŐƵŝĚĞůŝŶĞƐĚĞƚĂŝůĞĚďĞůŽǁ͗
37
DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION
Ă͘ dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞŚĂƐƚŽĐŽŶĮƌŵƚŚĂƚŚĞͬƐŚĞŝƐƐĂƟƐĮĞĚǁŝƚŚƚŚĞĂůůŽƩĞĚƐĞĂƚŝŶƚŚĞĮƌƐƚƌŽƵŶĚ͘
ď͘ /ĨƐĂƟƐĮĞĚ͕ĞdžĞƌĐŝƐĞŚŽŝĐĞͲϭŽŶƚŚĞ<tĞďͲƉŽƌƚĂů͘
Đ͘ dŚĞŶĐĂŶĚŝĚĂƚĞŚĂƐƚŽĚŽǁŶůŽĂĚƚŚĞĂĚŵŝƐƐŝŽŶŽƌĚĞƌĨƌŽŵƚŚĞ<ǁĞďƐŝƚĞ͘
dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽŚĂǀĞĞdžĞƌĐŝƐĞĚŚŽŝĐĞͲϭĂƐĂďŽǀĞƐŚŽƵůĚĨŽůůŽǁƚŚĞĚŝƌĞĐƟŽŶƐĂƐďĞůŽǁ͗
ŶĚ
dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽŚĂǀĞĞdžĞƌĐŝƐĞĚŚŽŝĐĞͲϮĂƐĂďŽǀĞƐŚŽƵůĚĨŽůůŽǁƚŚĞĚŝƌĞĐƟŽŶƐĂƐďĞůŽǁ͗
ŝ͘
dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽĂƌĞƐĂƟƐĮĞĚǁŝƚŚƚŚĞĂůůŽƩĞĚƐĞĂƚĂŶĚŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚƚŽũŽŝŶƚŚĞĂůůŽƩĞĚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐŚĂůů
ĚŽǁŶůŽĂĚƚŚĞĂĚŵŝƐƐŝŽŶŽƌĚĞƌĂŶĚƉĂLJŝŶĐĂƐŚƚŚĞƉƌĞƐĐƌŝďĞĚĨĞĞĂƐƉĞƌ'͘KϭϭϵdWϮϬϬϱ͕ĚĂƚĞĚ͗
ϭϴͲϭϬͲϮϬϬϱĂŶĚ'͘K͘EŽ͘ϭϬdWϮϬϭϮ͕ĂƚĞĚ͗ϮϵͲϬϱͲϮϬϭϮĂƚƚŚĞWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐǁŚĞƌĞƐĞĂƚŚĂƐďĞĞŶĂůůŽƩĞĚ
ďĞĨŽƌĞůĂƐƚĚĂƚĞŵĞŶƟŽŶĞĚŝŶƚŚĞ͚ĚŵŝƐƐŝŽŶKƌĚĞƌ͛ĨŽƌŐĞƫŶŐĂĚŵŝƐƐŝŽŶ͘
x dŚĞ/dŚĂƐŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚƚŚĞ^ƵƉĞƌŶƵŵĞƌĂƌLJYƵŽƚĂŝŶĂůů'Žǀƚͬ͘ŝĚĞĚͬWƌŝǀĂƚĞWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐĨŽƌƉŽŽƌΘ
ŵĞƌŝƚŽƌŝƵŽƐƐƚƵĚĞŶƚƐĂŶĚƌĞƐĞƌǀĞĚĮǀĞƉĞƌĐĞŶƚ;ϱйͿŽĨŽǀĞƌΘĂďŽǀĞŝŶƚĂŬĞŝŶĞĂĐŚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐĂŶĚŝŶ
ĞĂĐŚĐŽƵƌƐĞĂƐ^ƵƉĞƌŶƵŵĞƌĂƌLJYƵŽƚĂƐĞĂƚƐ͘dŚŽƐĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽƐĞƉĂƌĞŶƚĂůĂŶŶƵĂůŝŶĐŽŵĞĨƌŽŵĂůů
ƐŽƵƌĐĞƐŝƐďĞůŽǁϲ͘ϬϬůĂŬŚƐĐĂŶĐůĂŝŵƐĞĂƚƐƵŶĚĞƌƚŚŝƐYƵŽƚĂΘƐƵĐŚƐƚƵĚĞŶƚƐǁŝůůďĞĞdžĐĞŵƉƚĞĚĨŽƌŵ
ƉĂLJŵĞŶƚŽĨƚƵŝƟŽŶĨĞĞŝŶĂůů'Žǀƚͬ͘ŝĚĞĚͬWƌŝǀĂƚĞWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐ͕ǁŚĞƌĞƐƵĐŚƐĞĂƚƐĂƌĞĂůůŽƩĞĚ͘,ŽǁĞǀĞƌ
ƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐŚĂǀĞƚŽƉĂLJZƐ͘ϱϬϬ;ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ&ĞĞͿĂŶĚZƐ͘ϴϬϬ;DŝƐĐ&ĞĞͿʹdŽƚĂůZƐ͘ϭ͕ϯϬϬͬͲďĞĨŽƌĞ
ƚŚĞůĂƐƚĚĂƚĞŽĨĂĚŵŝƐƐŝŽŶŝŶƐĞĂƚĂůůŽƩĞĚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐĂŶĚŐĞƚĂĚŵŝƐƐŝŽŶ͘
x ĚŵŝƐƐŝŽŶƚŽ'Žǀƚ͘WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐ͗
;ŝŝŝͿdŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐďĞůŽŶŐŝŶŐƚŽĂƚͲϭǁŚŽƐĞƉĂƌĞŶƚĂůĂŶŶƵĂůŝŶĐŽŵĞĨƌŽŵĂůůƐŽƵƌĐĞƐŝƐďĞůŽǁZƐ͘Ϯ͘ϱϬ
ůĂŬŚƐĂƌĞĞůŝŐŝďůĞĨŽƌĞdžĞŵƉƟŽŶŽĨƚƵŝƟŽŶĨĞĞ͕ƐƵĐŚĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐŚĂǀĞƚŽƉĂLJĨĞĞZƐ͘ϭ͕ϯϬϬͬͲ;ĞǀƉ͘&ĞĞ
38
INFORMATION BROCHURE
ZƐ͘ϱϬϬͬͲĂŶĚDŝƐĐ͘&ĞĞZƐ͘ϴϬϬͬͲͿďLJƉƌŽĚƵĐŝŶŐĚŵŝƐƐŝŽŶKƌĚĞƌ͕ŽƌŝŐŝŶĂůŝŶĐŽŵĞΘĐĂƐƚĞĐĞƌƟĮĐĂƚĞ
ĂƚƚŚĞƟŵĞŽĨĂĚŵŝƐƐŝŽŶŝŶƚŚĞĂůůŽƩĞĚ'Žǀƚ͘WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐĂŶĚĨŽƌƚŚŽƐĞĐĂƚͲϭĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐƉĂƌĞŶƚĂů
ĂŶŶƵĂůŝŶĐŽŵĞĨƌŽŵĂůůƐŽƵƌĐĞƐŝƐĂďŽǀĞZƐ͘Ϯ͘ϱϬůĂŬŚƐŚĂǀĞƚŽƉĂLJĨƵůůĨĞĞZƐ͘ϯ͕ϲϬϬͬͲĂŶĚĐůĂŝŵĨŽƌ
ƌĞŝŵďƵƌƐĞŵĞŶƚŽĨƚƵŝƟŽŶĨĞĞůĂƚĞƌĨƌŽŵƚŚĞĐŽŶĐĞƌŶĞŶĚĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ͘
;ŝǀͿdŚĞ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ďĞůŽŶŐŝŶŐ ƚŽ ĂƚͲϮ͕ Ϯ͕ ϯ͕ ϯ ǁŚŽƐĞ ƉĂƌĞŶƚĂů ĂŶŶƵĂů ŝŶĐŽŵĞ ĨƌŽŵ Ăůů ƐŽƵƌĐĞƐ
ŝƐďĞůŽǁZƐ͘ϭ͘ϬϬůĂŬŚƐĂƌĞĞůŝŐŝďůĞĨŽƌĞdžĞŵƉƟŽŶŽĨƚƵŝƟŽŶĨĞĞ͕ƐƵĐŚĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐŚĂǀĞƚŽƉĂLJĨĞĞ
ZƐ͘ ϭ͕ϯϬϬͬͲ ;ĞǀƉ͘ &ĞĞ ZƐ͘ϱϬϬͬͲ ĂŶĚ DŝƐĐ͘ &ĞĞ ZƐ͘ϴϬϬͬͲͿ ďLJ ƉƌŽĚƵĐŝŶŐ ĚŵŝƐƐŝŽŶ KƌĚĞƌ͕ ŽƌŝŐŝŶĂů
ŝŶĐŽŵĞΘĐĂƐƚĞĐĞƌƟĮĐĂƚĞĂƚƚŚĞƟŵĞŽĨĂĚŵŝƐƐŝŽŶŝŶƚŚĞĂůůŽƩĞĚ'Žǀƚ͘WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ͘
x ĚŵŝƐƐŝŽŶƚŽŝĚĞĚŽƵƌƐĞƐŝŶŝĚĞĚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐ͗
;ŝͿ dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐďĞůŽŶŐŝŶŐƚŽĂƚͲϭǁŚŽƐĞƉĂƌĞŶƚĂůĂŶŶƵĂůŝŶĐŽŵĞĨƌŽŵĂůůƐŽƵƌĐĞƐŝƐďĞůŽǁZƐ͘Ϯ͘ϱϬ
ůĂŬŚƐĂƌĞĞůŝŐŝďůĞĨŽƌĞdžĞŵƉƟŽŶŽĨƚƵŝƟŽŶĨĞĞ͕ƐƵĐŚĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐŚĂǀĞƚŽƉĂLJĨĞĞZƐ͘ϭ͕ϯϬϬͬͲ;ĞǀƉ͘
&ĞĞZƐ͘ϱϬϬͬͲĂŶĚDŝƐĐ͘&ĞĞZƐ͘ϴϬϬͬͲͿďLJƉƌŽĚƵĐŝŶŐďLJƉƌŽĚƵĐŝŶŐĚŵŝƐƐŝŽŶKƌĚĞƌ͕ŽƌŝŐŝŶĂůŝŶĐŽŵĞ
Θ ĐĂƐƚĞ ĐĞƌƟĮĐĂƚĞ Ăƚ ƚŚĞ ƟŵĞ ŽĨ ĂĚŵŝƐƐŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ŶĞĂƌ ďLJ 'Žǀƚ͘ WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ ĂŶĚ ƌĞƉŽƌƚ ƚŽ ƚŚĞ
ƐĞĂƚ ĂůůŽƩĞĚ ŝĚĞĚ WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ ǁŝƚŚ Ăůů ŽƌŝŐŝŶĂů ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ĂŶĚ ĨĞĞ ƌĞĐĞŝƉƚ ĂŶĚ ĨŽƌ ƚŚŽƐĞ ĐĂƚͲϭ
ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ƉĂƌĞŶƚĂů ĂŶŶƵĂů ŝŶĐŽŵĞ ĨƌŽŵ Ăůů ƐŽƵƌĐĞƐ ŝƐ ĂďŽǀĞ ZƐ͘Ϯ͘ϱϬ ůĂŬŚƐ ŚĂǀĞ ƚŽ ƉĂLJ ĨƵůů ĨĞĞ
ZƐ͘ϱ͕ϳϬϬͬͲĂŶĚĐůĂŝŵĨŽƌƌĞŝŵďƵƌƐĞŵĞŶƚŽĨƚƵŝƟŽŶĨĞĞůĂƚĞƌĨƌŽŵƚŚĞĐŽŶĐĞƌŶĞŶĚĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ͘
;ŝŝͿ dŚĞ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ďĞůŽŶŐŝŶŐ ƚŽ ĂƚͲϮ͕ Ϯ͕ ϯ͕ ϯ ǁŚŽƐĞ ƉĂƌĞŶƚĂů ĂŶŶƵĂů ŝŶĐŽŵĞ ĨƌŽŵ Ăůů ƐŽƵƌĐĞƐ
ŝƐďĞůŽǁZƐ͘ϭ͘ϬϬůĂŬŚƐĂƌĞĞůŝŐŝďůĞĨŽƌĞdžĞŵƉƟŽŶŽĨƚƵŝƟŽŶĨĞĞ͕ƐƵĐŚĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐŚĂǀĞƚŽƉĂLJĨĞĞ
ZƐ͘ ϭ͕ϯϬϬͬͲ ;ĞǀƉ͘ &ĞĞ ZƐ͘ϱϬϬͬͲ ĂŶĚ DŝƐĐ͘ &ĞĞ ZƐ͘ϴϬϬͬͲͿ ďLJ ƉƌŽĚƵĐŝŶŐ ĚŵŝƐƐŝŽŶ KƌĚĞƌ͕ ŽƌŝŐŝŶĂů
ŝŶĐŽŵĞΘĐĂƐƚĞĐĞƌƟĮĐĂƚĞĂƚƚŚĞƟŵĞŽĨĂĚŵŝƐƐŝŽŶŝŶƚŚĞŶĞĂƌďLJ'Žǀƚ͘WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐĂŶĚƌĞƉŽƌƚƚŽ
ƚŚĞƐĞĂƚĂůůŽƩĞĚŝĚĞĚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐǁŝƚŚĂůůŽƌŝŐŝŶĂůĚŽĐƵŵĞŶƚƐĂŶĚĨĞĞƌĞĐĞŝƉƚ͘
x ĚŵŝƐƐŝŽŶƚŽhŶͲŝĚĞĚŽƵƌƐĞƐŝŶŝĚĞĚͬWƌŝǀĂƚĞWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐ͗
;ŝͿ dŚĞ ĂĚŵŝƐƐŝŽŶ ƚŽ ƐƵƌƌĞŶĚĞƌĞĚ ƐĞĂƚƐ ŝŶ ƵŶͲĂŝĚĞĚ ĐŽƵƌƐĞƐ ŽĨ ĂŝĚĞĚ WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐ ĂŶĚ ŝŶ ƉƌŝǀĂƚĞ
WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐǁŝůůďĞĮůůĞĚƚŚƌŽƵŐŚĞŶƚƌĂůŝƐĞĚůůŽƚŵĞŶƚWƌŽĐĞƐƐ;WͿďLJ<ĂƐƉĞƌŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐ
ƌĞƋƵĞƐƚ͘ ^ƵĐŚ ŽĨ ƚŚĞ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ŝƌƌĞƐƉĞĐƟǀĞ ƚŚĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ƚŽ ǁŚŝĐ ƚŚĞLJ ďĞůŽŶŐ ŚĂǀĞ ƚŽ ƉĂLJ ZƐ͘
ϭϬ͕ϳϱϬͬͲĂƐĨĞĞĂƚƚŚĞƟŵĞŽĨĂĚŵŝƐƐŝŽŶŝŶƚŚĞĂůůŽƩĞĚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ͘
dŚĞWƌŝŶŝĐĂƉĂůŽĨ'ŽǀƚͬŝĚĞĚĂŶĚWƌŝǀĂƚĞWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐŚĂǀĞƚŽůŽŐŝŶƚŽ<Θdǁǁǁ͘ŬĞĂ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶ
Θǁǁǁ͘ĚƚĞ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶ,ƵƐŝŶŐƚŚĞŝƌh^Zͺ/ΘW^^tKZ͕ĐůŝĐŬE/d^D/^^/KEZWKZd to
ŐĞƚůŝƐƚŽĨƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽŚĂǀĞďĞĞŶĂůůŽƩĞĚƐĞĂƚĨŽƌǀĂƌŝŽƵƐĐŽƵƌƐĞƐ͘dŚĞWƌŝŶĐŝƉĂůƐŚĂǀĞƚŽŵĂƌŬ
ĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞŶĂŵĞƐŽĨƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽŚĂǀĞŐŽƚĂĚŵŝƩĞĚďLJƉĂLJŝŶŐƚŚĞƉƌĞƐĐƌŝďĞĚĨĞĞǁŝƚŚŝŶƚŚĞ
ůĂƐƚĚĂƚĞŵĞŶƟŽŶĞĚŽŶƚŚĞĂĚŵŝƐƐŝŽŶŽƌĚĞƌĂŶĚƐĞŶĚƚŚĞƌĞƉŽƌƚĂĐĐŽƌĚŝŶŐůLJǁŝƚŚŽƵƚĨĂŝů͘ŚĂƌĚĐŽƉLJ
ŽĨƚŚĞƌĞƉŽƌƚƐŚŽƵůĚďĞƐĞŶƚƚŽdŽĸĐĞŝŶĞǀĞƌLJƌŽƵŶĚƐ͘
dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽĞdžĞƌĐŝƐĞŚŽŝĐĞͲϮƐŚŽƵůĚĨŽůůŽǁƚŚĞŐƵŝĚĞůŝŶĞƐĚĞƚĂŝůĞĚďĞůŽǁ͗
x dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽĞdžĞƌĐŝƐĞŚŽŝĐĞͲϮŶĞĞĚƚŽƉĂLJƚŚĞĨĞĞƐĨŽƌƚŚĞĂůůŽƩĞĚƐĞĂƚŝŶƚŚĞĮƌƐƚƌŽƵŶĚŝŶƚŚĞĂůůŽƩĞĚ
'Žǀƚ͘WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐͬŝŶŶĞĂƌďLJ'Žǀƚ͘WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐĨŽƌƐĞĂƚĂůůŽƩĞĚŝŶŝĚĞĚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ͘
x ĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽĞdžĞƌĐŝƐĞŚŽŝĐĞͲϮĂƌĞƉĂƌƟĐŝƉĂƟŶŐŝŶƚŚĞƐĞĐŽŶĚƌŽƵŶĚďLJŚŽůĚŝŶŐƚŚĞƐĞĂƚĂůůŽƩĞĚƚŽƚŚĞŵŝŶƚŚĞ
ĮƌƐƚƌŽƵŶĚ͘/ĨŚŝŐŚĞƌŽƌĚĞƌŽƉƟŽŶƐĂƌĞĂůůŽƩĞĚƚŽƚŚĞŵ͕ƚŚĞĞĂƌůŝĞƌƐĞĂƚǁŝůůĂƵƚŽŵĂƟĐĂůůLJƐƚĂŶĚƐĐĂŶĐĞůůĞĚ͘dŚĞ
ĨĞĞĂůƌĞĂĚLJƉĂŝĚǁŝůůďĞĂĚũƵƐƚĞĚĨŽƌŶĞǁĂůůŽƚŵĞŶƚŝŶƚŚĞƐƵďƐĞƋƵĞŶƚƌŽƵŶĚĞdžĐĞƐƐĚŝīĞƌĞŶĐĞĂŵŽƵŶƚŝĨĂŶLJǁŝůů
ďĞƌĞĨƵŶĚĞĚŽƌĚĞĮĐŝĞŶƚĂŵŽƵŶƚŝĨĂŶLJƚŽďĞƉĂŝĚďLJƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞ͘KZŝĨĂŶLJŽĨƚŚĞ,ŝŐŚĞƌKƌĚĞƌKƉƟŽŶƐĂƌĞŶŽƚ
ĂůůŽƩĞĚ͕ƚŚĞŶƚŚĞƐĞĂƚĂůůŽƩĞĚƚŽƚŚĞŵŝŶƚŚĞĮƌƐƚƌŽƵŶĚǁŝůůƌĞŵĂŝŶǁŝƚŚƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞ͘
x ,ŝŐŚĞƌŽƌĚĞƌŽƉƟŽŶƐŵĞĂŶƐ͕ƉƌĞƐƵŵĞƚŚĂƚƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞŚĂƐĞŶƚĞƌĞĚϭϴϬŽƉƟŽŶƐ͕ĂŶĚƚŚĞƐĞĂƚŝƐĂůůŽƩĞĚĨŽƌŚŝƐͬ
ŚĞƌƉƌŝŽƌŝƚLJŶƵŵďĞƌϭϮϯŝŶƚŚĞĮƌƐƚƌŽƵŶĚ͕ƚŚĞŶƚŚĞƉƌŝŽƌŝƚLJŶƵŵďĞƌϭƚŽϭϮϮĂƌĞƚŚĞŚŝŐŚĞƌŽƌĚĞƌŽƉƟŽŶƐ͘
x /ĨĂŶLJŽĨƚŚĞ,ŝŐŚĞƌKƌĚĞƌKƉƟŽŶƐĂƌĞŶŽƚĂůůŽƩĞĚ͕ƚŚĞŶƚŚĞƐĞĂƚĂůůŽƩĞĚƚŽƚŚĞŵŝŶƚŚĞĮƌƐƚƌŽƵŶĚǁŝůůƌĞŵĂŝŶǁŝƚŚ
the candidate.
dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽĞdžĞƌĐŝƐĞŚŽŝĐĞͲϯƐŚŽƵůĚĨŽůůŽǁƚŚĞŐƵŝĚĞůŝŶĞƐĚĞƚĂŝůĞĚďĞůŽǁ͗
x dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽĞdžĞƌĐŝƐĞŚŽŝĐĞͲϯŶĞĞĚŶŽƚƉĂLJƚŚĞĨĞĞƐĨŽƌƚŚĞĂůůŽƩĞĚƐĞĂƚŝŶƚŚĞĮƌƐƚƌŽƵŶĚ͘
x dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽĞdžĞƌĐŝƐĞŚŽŝĐĞͲϯĂƌĞEKdƐĂƟƐĮĞĚǁŝƚŚƚŚĞĂůůŽƩĞĚƐĞĂƚ͘
x dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽĞdžĞƌĐŝƐĞŚŽŝĐĞͲϯĂƌĞƉĂƌƟĐŝƉĂƟŶŐŝŶƚŚĞƐĞĐŽŶĚƌŽƵŶĚďLJƌĞũĞĐƟŶŐƚŚĞƐĞĂƚĂůůŽƩĞĚƚŽƚŚĞŵ
ŝŶƚŚĞĮƌƐƚƌŽƵŶĚ͘
39
DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION
dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽĞdžĞƌĐŝƐĞŚŽŝĐĞͲϰ
ĂŶĚŝĚĂƚĞŝƐEŽƚƐĂƟƐĮĞĚǁŝƚŚ<ĂůůŽƩĞĚƐĞĂƚĂŶĚŚĞͬƐŚĞŝƐƋƵŝƫŶŐĂŶĚŚĞͬƐŚĞƐŚŽƵůĚŶŽƚƚŽďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĨŽƌ
ĂůůŽƚŵĞŶƚŽĨƐĞĂƚƐŝŶĂŶLJŽĨƚŚĞĨƵƌƚŚĞƌƌŽƵŶĚƐ͘^ƵĐŚĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐŚĂǀĞŶŽŚŽůĚŽŶƚŚĞĂůůŽƩĞĚƐĞĂƚ͘
&ŽƌĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽĚŽŶŽƚĞdžĐĞƌŝƐĞĂŶLJŽĨƚŚĞĂďŽǀĞŚŽŝĐĞƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞƐƟƉƵůĂƚĞĚƟŵĞ͕ƚŚĞƐŽŌǁĂƌĞǁŝůůĂƵƚŽŵĂƟĐĂůůLJ
consider ŚŽŝĐĞͲϯĂŶĚĐĂŶĐĞůƚŚĞƐĞĂƚĂůůŽƩĞĚĂŶĚĂůůŽǁƐƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐƚŽƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞŝŶƚŚĞƐƵďƐĞƋƵĞŶƚƌŽƵŶĚ͘
SECOND ROUND OF SEAT ALLOTMENT PROCESS
ŌĞƌĐŽŵƉůĞƟŽŶŽĨϭstZŽƵŶĚŽĨƐĞĂƚĂůůŽƚŵĞŶƚ͕ĂůůƚŚĞƵŶĮůůĞĚͬƐƵƌƌĞŶĚĞƌĞĚͬĨŽƌĨĞŝƚĞĚͬĐĂŶĐĞůůĞĚƐĞĂƚƐ͕ŝĨĂŶLJ͕ǁŝůů
ďĞŽīĞƌĞĚĂƐ^h>sE/^͘ůůĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽŚĂǀĞĞŶƚĞƌĞĚŚŽŝĐĞϮĂŶĚϯǁŝůůďĞĞůŝŐŝďůĞƚŽƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞŝŶƚŚŝƐ
round.
ůůŽƚŵĞŶƚŽĨƐĞĂƚƐŝŶƚŚĞ^ĞĐŽŶĚZŽƵŶĚǁŝůůďĞƚŚĞƐĂŵĞǁŝƚŚƌĞŐĂƌĚƚŽŽƌĚĞƌŽĨĂůůŽƚŵĞŶƚĨŽůůŽǁĞĚŝŶƚŚĞ&ŝƌƐƚ
ZŽƵŶĚ͘
/DWKZdEd͗ dŚĞŽƉƟŽŶƐĞŶƚĞƌĞĚďLJƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞĨŽƌƚŚĞĮƌƐƚƌŽƵŶĚǁŝůƌĞŵĂŝŶƐĂŵĞĞǀĞŶĨŽƌƚŚĞƐĞĐŽŶĚƌŽƵŶĚŽĨ
ƐĞĂƚĂůůŽƚŵĞŶƚ͘dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŝůůŶŽƚďĞĂůůŽǁĞĚƚŽĞŶƚĞƌŽƉƟŽŶƐĂŐĂŝŶ͘KƉƟŽŶŶƚƌLJĚŽŶĞďĞĨŽƌĞƚŚĞĮƌƐƚƌŽƵŶĚ
ǁŝůůďĞƚŚĞĮŶĂůůŝƐƚŽĨŽƉƟŽŶƐdŚĞƉƌŝŽƌŝƚLJŽĨŽƉƟŽŶƐĞŶƚĞƌĞĚďLJƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞǁŝůůďĞƐŚŽǁŶŽŶƚŚĞŽƉƟŽŶĞŶƚƌLJ
ŵŽĚƵůĞďLJŽďƚĂŝŶŝŶŐƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞĐƌĞĚĞŶƟĂůƐ͘ĂŶĚŝĚĂƚĞŵĂLJĚĞůĞƚĞŽƌĂůƚĞƌŽƌĚĞƌŽĨŚŝŐŚĞƌŽƉƟŽŶƐ͘Candidates who
ĂƌĞƉĂƌƟĐŝƉĂƟŶŐŝŶƚŚŝƐƌŽƵŶĚŝŵƉůŝĞƐƚŚĞLJĂƌĞůŽŽŬŝŶŐĨŽƌĂďĞƩĞƌƐĞĂƚƚŚĂŶƚŚĞĂůůŽƩĞĚƐĞĂƚŝŶƚŚĞĞĂƌůŝĞƌƌŽƵŶĚ͘/Ĩ
ƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞĚŽĞƐŶŽƚŐĞƚĂŶLJƐĞĂƚŝŶƚŚŝƐƌŽƵŶĚƚŚĞŶƚŚĞƐĞĂƚĂůůŽƩĞĚƚŽŚŝŵͬŚĞƌŝŶƚŚĞĞĂƌůŝĞƌƌŽƵŶĚŝĨĂŶLJƐƚĂŶĚƐ
ĐŽŶĮƌŵĞĚ͘
ŝ͘
ŝŝ͘
ŝŝŝ͘
ŝǀ͘
ǀ͘
ǀŝ͘
ǀŝŝ͘
ǀŝŝŝ͘
ŝdž͘
dž͘
džŝ͘
dŚĞƉƌŝŽƌŝƚLJŽĨŽƉƟŽŶƐĞŶƚĞƌĞĚďLJƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŝůůƌĞŵĂŝŶƐĂŵĞĞǀĞŶĨŽƌƚŚŝƐƌŽƵŶĚ͘
ůůƚŚĞĂďŽǀĞŚŝŐŚĞƌŽƌĚĞƌŽƉƟŽŶƐǁŝůůďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĨŽƌĂůůŽƚŵĞŶƚŽĨƐĞĂƚƐ͘&ŽƌĞdžĂŵƉůĞ͕ŝĨĂĐĂŶĚŝĚĂƚĞŚĂƐ
ďĞĞŶĂůůŽƩĞĚĂƐĞĂƚŝŶƚŚĞ&ŝƌƐƚƌŽƵŶĚĨŽƌŚŝƐͬŚĞƌϭϭϱthŽƉƟŽŶ͕ĂůůƚŚĞĂďŽǀĞŚŝŐŚĞƌŽƌĚĞƌŽƉƟŽŶƐŵĞĂŶƐ͕
ŽƉƟŽŶŶƵŵďĞƌϭƚŽϭϭϰǁŝůůŽŶůLJďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĨŽƌĂůůŽƚŵĞŶƚ͘
ůůƚŚĞůŽǁĞƌŽƌĚĞƌŽƉƟŽŶĨƌŽŵϭϭϲƚŽƚŚĞůĂƐƚĞŶƚĞƌĞĚŽƉƟŽŶƐǁŝůůŶŽƚďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĨŽƌĂůůŽƚŵĞŶƚ͘
ĂŶĚŝĚĂƚĞĐĂŶĂůƚĞƌͬĚĞůĞƚĞƚŚĞƉƌŝŽƌŝƚLJŽĨŽƉƟŽŶƐĨƌŽŵϭƚŽϭϭϰ͘
/ĨĂŶLJŽĨƚŚĞŽƉƟŽŶƐĨƌŽŵϭƚŽϭϭϰŝƐĂǀĂŝůĂďůĞŝŶƚŚĞŽƌĚĞƌŽĨŵĞƌŝƚƚŚĞŶĐŽŵƉƵƚĞƌǁŝůůĂůůŽƚƚŚĞƐĞĂƚƐƚŽƚŚĂƚ
ĐĂŶĚŝĚĂƚĞĂŶĚĂƵƚŽŵĂƟĐĂůůLJƚŚĞĞĂƌůŝĞƌĂůůŽƩĞĚƐĞĂƚǁŝůůŐĞƚĐĂŶĐĞůůĞĚĂŶĚĂĚĚĞĚƚŽƚŚĞƐĞĂƚŵĂƚƌŝdžĂŶĚŝƚ
ǁŝůůďĞŽīĞƌĞĚƚŽƚŚĞŶĞdžƚĐĂŶĚŝĚĂƚĞďĞůŽǁĂŶĚƚŽƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ͘
/ĨĂĐĂŶĚŝĚĂƚĞĨĂŝůƐƚŽŐĞƚĂŶLJŽĨƚŚĞŽƉƟŽŶƐĨƌŽŵϭƚŽϭϭϰƚŚĞŶƚŚĞƐĞĂƚĂůůŽƩĞĚƚŽŚŝŵͬŚĞƌŝŶĞĂƌůŝĞƌƌŽƵŶĚ
ĨŽƌϭϭϱthŽƉƟŽŶǁŝůůƌĞŵĂŝŶǁŝƚŚŚŝŵͬŚĞƌ͘
ůǁĂLJƐ͕ƚŚĞĐŽŵƉƵƚĞƌŵŽǀĞƐƚŽǁĂƌĚƐƵƉǁĂƌĚĚŝƌĞĐƟŽŶƐŽƚŚĂƚƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞǁŝůůŐĞƚƚŚĞďĞƐƚŽĨƚŚĞďĞƐƚ
ŽƉƟŽŶƐĞŶƚĞƌĞĚďLJŚŝŵͬŚĞƌ͘;KƉƟŽŶƐϭƚŽKƉƟŽŶϭϭϰͿ
ĂŶĚŝĚĂƚĞƐƐŚŽƵůĚŶŽƚĐůĂŝŵĂŶLJŝŐŶŽƌĂŶĐĞŽŶĂůůŽƚŵĞŶƚŽĨƐĞĂƚƐĂŶĚƚŚĞLJƐŚŽƵůĚŶŽƚƌĞũĞĐƚƚŚĞĂůůŽƩĞĚ
ƐĞĂƚƐƐŝŶĐĞƚŚĞƐĞĂƚŝƐĂůůŽƩĞĚƚŽĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐďĂƐĞĚŽŶƚŚĞŽƉƟŽŶƐĞŶƚĞƌĞĚďLJƚŚĞŵĂŶĚŽƌĚĞƌŽĨŵĞƌŝƚ͘
&ŽƌĂŶLJƌĞĂƐŽŶĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŝůůŶŽƚďĞĂůůŽǁĞĚƚŽĐŽŶƟŶƵĞŝŶƚŚĞŝƌĞĂƌůŝĞƌĂůůŽƩĞĚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ͘ƐĂůƌĞĂĚLJ
ŝŶĨŽƌŵĞĚƚŚĞĞĂƌůŝĞƌĂůůŽƩĞĚƐĞĂƚǁŝůůŶŽƚďĞŝŶƚŚĞŝƌĨĂǀŽƵƌĂŶĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞƐƵĐŚĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐƐŚŽƵůĚŝŶǀĂƌŝĂďůLJ
ƌĞƉŽƌƚƚŽƚŚĞĂůůŽƩĞĚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐ͘
/ĨƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞŐĞƚƐĂƐĞĂƚŝŶƚŚĞWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐĞŶƚĞƌĞĚďLJŚŝŵͬŚĞƌŝŶƚŚŝƐƌŽƵŶĚ͕ƚŚĞƐĞĂƚŽƉƚĞĚďLJŚŝŵ
ͬ ŚĞƌ ŝŶ ƚŚŝƐ ƌŽƵŶĚ ǁŝůů ďĞ ĐŽŶĮƌŵĞĚ ĂŶĚ ƚŚĞ ƐĞĂƚ ŚĞůĚ ďLJ Śŝŵ ͬ ŚĞƌ ŝŶ ƚŚĞ ĞĂƌůŝĞƌ ƌŽƵŶĚ ŐĞƚƐ ĐĂŶĐĞůůĞĚ
ĂƵƚŽŵĂƟĐĂůůLJ͘
WůĞĂƐĞŶŽƚĞƚŚĂƚŝĨĂŶLJƐĞĂƚŐĞƚƐĂůůŽƩĞĚŝŶƚŚŝƐƌŽƵŶĚĂƐƉĞƌŵĞƌŝƚĂŶĚŽƉƟŽŶƐĞŶƚĞƌĞĚďLJƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞ͕
ƚŚĞƌĞŝƐŶŽĐŚĂŶĐĞŽĨŐĞƫŶŐďĂĐŬƚŚĞĞĂƌůŝĞƌĂůůŽƩĞĚƐĞĂƚ͘
džŝŝ͘ ĂŶĚŝĚĂƚĞƐĂƌĞĂĚǀŝƐĞĚƚŽĚĞůĞƚĞͬƌĞͲŽƌĚĞƌƚŚĞŽƉƟŽŶƐƚŚĞLJǁĂŶƚƚŽƐĞůĞĐƚǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞƐĞĂƚƐƐŚŽǁŶŝŶƚŚĞ
ƐĞĂƚŵĂƚƌŝdžŽƌŶŽƚ͕ŽŶůLJĨŽƌƚŚĞƌĞĂƐŽŶƚŚĂƚĐŽŶƐĞƋƵĞŶƟĂůǀĂĐĂŶĐŝĞƐŵĂLJĂƌŝƐĞĚƵƌŝŶŐĂůůŽƚŵĞŶƚƉƌŽĐĞƐƐĂŶĚƚŚĞ
ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŝůůŚĂǀĞĂĐŚĂŶĐĞŽĨŐĞƫŶŐĂďĞƩĞƌƐĞĂƚŝĨƚŚĞLJŚĂǀĞĞŶƚĞƌĞĚƚŚĞŽƉƟŽŶƐ͘
EKd͗ŽŶƐĞƋƵĞŶƟĂůǀĂĐĂŶĐŝĞƐƚŚĂƚĂƌŝƐĞĂŌĞƌƚŚĞŝƌƚƵƌŶĐĂŶŶŽƚďĞĐůĂŝŵĞĚ͘
40
INFORMATION BROCHURE
;ĂͿ
;ďͿ
;ĐͿ
;ĚͿ
ĚĚŝƟŽŶĂů/ŵƉŽƌƚĂŶƚ/ŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐĨŽƌ&ŝƌƐƚZŽƵŶĚŚŽŝĐĞϮĂŶĚŝĚĂƚĞƐ
dŚĞŚŽŝĐĞϮĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐĂƌĞƉĂƌƟĐŝƉĂƟŶŐďLJŚŽůĚŝŶŐĂƐĞĂƚĂůůŽƩĞĚŝŶƚŚĞ&ŝƌƐƚZŽƵŶĚďLJƉĂLJŝŶŐƉƌĞƐĐƌŝďĞĚ
ĨĞĞĨŽƌƚŚĞƐĞĂƚŝŶƚŚĞĂůůŽƩĞĚ'Žǀƚ͘WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐͬŶĞĂƌďLJ'Žǀƚ͘WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐĨŽƌĂůůŽƩĞĚŝĚĞĚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ
ƐĞĂƚ͘/ĨĂŶLJƐĞĂƚŝƐĂůůŽƩĞĚƚŽƚŚĞŵŝŶƚŚŝƐƌŽƵŶĚƚŚĞŶƚŚĞŝƌ&ŝƌƐƚZŽƵŶĚƐĞĂƚŐĞƚƐĂĚĚĞĚƚŽƚŚĞƐĞĂƚŵĂƚƌŝdž
ŝŵŵĞĚŝĂƚĞůLJĂŶĚŝƐŽīĞƌĞĚƚŽƚŚĞŶĞdžƚĞůŝŐŝďůĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐŝŶƚŚĞŽƌĚĞƌŽĨŽƉƟŽŶƐĂŶĚƉƌŝŽƌŝƚLJŽĨŽƉƟŽŶƐ
tŚŝůĞŵŽĚŝĨLJŝŶŐƚŚĞŽƌĚĞƌŽĨŽƉƟŽŶƐŽƌĚĞůĞƟŶŐƚŚĞŽƉƟŽŶƐĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐĂƌĞĂĚǀŝƐĞĚƚŽŐŝǀĞŽŶůLJƐƵĐŚŽƉƟŽŶƐ
ƚŚĂƚĂƌĞďĞƩĞƌƚŚĂŶŚŝƐͬŚĞƌĂůůŽƩĞĚƐĞĂƚ͘/ĨƚŚĞŵŽĚŝĮĞĚͬĂĚĚĞĚŽƉƟŽŶŐĞƚƐĂůůŽƩĞĚƚŚĞLJůŽƐĞƚŚĞŝƌŽůĚ
ƐĞĂƚ͘/ĨŶŽŶĞŽĨƚŚĞƐĞĂƚƐĂƌĞĂǀĂŝůĂďůĞƚŚĞŶƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞ͛ƐĞĂƌůŝĞƌƐĞĂƚŝƐƌĞƚĂŝŶĞĚ͘
&ŽƌŚŽŝĐĞϮĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐƚŚĞƐĞĂƚĂůůŽƩĞĚŝŶƚŚĞ&ŝƌƐƚZŽƵŶĚǁŝůůďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂƐůĂƐƚŽƉƟŽŶ͘dŚĞŚŽŝĐĞϮ
ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐƐŚŽƵůĚďĞǀĞƌLJĐĂƌĞĨƵůǁŚŝůĞƐƵďŵŝƫŶŐƚŚĞŽƉƟŽŶƐ͘KŶĞƐŚŽƵůĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĂƚƚŚĞƐĞĂƚĂůůŽƩĞĚ
ŝŶƚŚĞ&ŝƌƐƚZŽƵŶĚǁŝůůďĞĐŽŵĞƚŚĞůĂƐƚŽƉƟŽŶ͕ŝƚŵĞĂŶƐĂůůƚŚĞŚŝŐŚĞƌŽƉƟŽŶƐƐĂǀĞĚďLJƚŚĞĐĂŶĚŝĚates will be
ƚƌĞĂƚĞĚĂƐŽƉƟŽŶƐĨŽƌƐĞĂƚĂůůŽƚŵĞŶƚ͘
ůůƚŚĞŚŝŐŚĞƌŽƌĚĞƌŽƉƟŽŶƐǁŝůůďĞĚŝƐƉůĂLJĞĚĨŽƌĞŶƚƌLJŽĨŽƉƟŽŶƐ͕ŝĨĂŶLJĐĂŶĚŝĚĂƚĞŝƐŝŶƚĞŶĚŝŶŐƚŽƌĞƚĂŝŶƚŚĞ
ƐĂŵĞƐĞĂƚǁŚŝĐŚŝƐĂůůŽƩĞĚŝŶƚŚĞ&ŝƌƐƚZŽƵŶĚ͕ƚŚĞŶŚĞͬƐŚĞŚĂƐƚŽĚĞůĞƚĞĂůůƐƵĐŚŽƉƟŽŶƐǁŚŝĐŚŝƐĚŝƐƉůĂLJĞĚ
ŽŶƚŚĞŽƉƟŽŶĞŶƚƌLJƉŽƌƚĂů͕ƚŚĞŶƚŚĞƐĞĂƚĂůůŽƩĞĚŝŶƚŚĞ&ŝƌƐƚZŽƵŶĚǁŝůůďĞƌĞƚĂŝŶĞĚŝŶƚŚŝƐƌŽƵŶĚĂůƐŽ͘
ĚĚŝƟŽŶĂů/ŵƉŽƌƚĂŶƚ/ŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐĨŽƌ&ŝƌƐƚZŽƵŶĚŚŽŝĐĞϯĂŶĚŝĚĂƚĞƐ
;ĂͿ dŚĞŚŽŝĐĞϯĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐĂƌĞƉĂƌƟĐŝƉĂƟŶŐǁŝƚŚŽƵƚŚŽůĚŝŶŐĂƐĞĂƚĂůůŽƩĞĚŝŶƚŚĞ&ŝƌƐƚZŽƵŶĚ͕ŝĨĂŶLJƐĞĂƚŝƐ
ĂůůŽƩĞĚƚŽƚŚĞŵŝŶƚŚŝƐƌŽƵŶĚƚŚĞŶƐƵĐŚǁŝůůďĞĐŽŶĮƌŵĞĚŝŶƚŚĞŝƌĨĂǀŽƵƌŽƌŝĨŶŽƐĞĂƚŝƐĂůůŽƩĞĚƚŽƚŚĞŵƚŚĞŶ
ƚŚĞLJǁŝůůŶŽƚďĞŚĂǀŝŶŐĂŶLJƐĞĂƚŝŶƚŚĞŝƌĨĂǀŽƵƌ͘
;ďͿ ůůƚŚĞĂďŽǀĞĂůůŽƩĞĚŚŝŐŚĞƌŽƌĚĞƌŽƉƟŽŶƐǁŝůůŽŶůLJďĞĚŝƐƉůĂLJĞĚĨŽƌĂůƚĞƌŝŶŐŽƌĚĞůĞƟŶŐƚŚĞŽƉƟŽŶƐ͘
;ĐͿ tŚŝůĞ ĂůƚĞƌŝŶŐ ƚŚĞ ŽƌĚĞƌ ŽĨ ŽƉƟŽŶƐ Žƌ ĚĞůĞƟŶŐ ƚŚĞ ŽƉƟŽŶƐ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ĂƌĞ ĂĚǀŝƐĞĚ ƚŽ ŐŝǀĞ ŽŶůLJ ƐƵĐŚ
ŽƉƟŽŶƐƚŚĂƚĂƌĞďĞƩĞƌƚŚĂŶŚŝƐͬŚĞƌĂůůŽƩĞĚƐĞĂƚĂŶĚĨŽƌƚŚŽƐĞŽƉƟŽŶƐĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐĂƌĞǁŝůůŝŶŐƚŽũŽŝŶƚŚĞ
WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐͬĐŽƵƌƐĞŝŶĐĂƐĞƚŚĞƐĞĂƚŝƐĂůůŽƩĞĚ͘
ĚĚŝƟŽŶĂů/ŵƉŽƌƚĂŶƚ/ŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐĨŽƌĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽŚĂǀĞŶŽƚĞdžĞƌĐŝƐĞĚĂŶLJŽĨƚŚĞĂďŽǀĞŚŽŝĐĞƐ
&Žƌ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ǁŚŽ ĚŽ ŶŽƚ ĞdžĐĞƌŝƐĞ ĂŶLJ ŽĨ ƚŚĞ ĂďŽǀĞ ŚŽŝĐĞƐ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ƐƟƉƵůĂƚĞĚ ƟŵĞ͕ ƚŚĞ ƐŽŌǁĂƌĞ ǁŝůů
ĂƵƚŽŵĂƟĐĂůůLJ ĐŽŶƐŝĚĞƌ ŚŽŝĐĞͲϯ ĂŶĚ ĐĂŶĐĞů ƚŚĞ ƐĞĂƚ ĂůůŽƩĞĚ ĂŶĚ ĂůůŽǁƐ ƚŚĞ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ƚŽ ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞ ŝŶ ƚŚĞ
subsequent round.
/͘
dLJƉĞƐŽĨƐĞĂƚƐŵĂĚĞĂǀĂŝůĂďůĞĨŽƌ^ĞĐŽŶĚZŽƵŶĚ
ϭ͘ hŶͲĂůůŽƩĞĚƐĞĂƚƐŽĨ&ŝƌƐƚZŽƵŶĚ͘
2. Cancelled Seats.
3. Choice 3 and Choice 4 Seats.
ϰ͘ ŚŽŝĐĞϭƐĞĂƚƐʹEŽƚƉĂŝĚƚŚĞĨĞĞƐ͘
ϱ͘ ŽŶƐĞƋƵĞŶƟĂůsĂĐĂŶĐŝĞƐ͘
EKd͗ŽŶƐĞƋƵĞŶƟĂůǀĂĐĂŶĐŝĞƐƚŚĂƚĂƌŝƐĞĂŌĞƌƚŚĞŝƌƚƵƌŶĐĂŶŶŽƚďĞĐůĂŝŵĞĚ͘
//͘ dLJƉĞƐŽĨĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐƚŽďĞĂůůŽǁĞĚĨŽƌ^ĞĐŽŶĚZŽƵŶĚ
1. Choice 2 Candidates.
2. Choice 3 Candidates.
ϯ͘ ^ĞĂƚŶŽƚĂůůŽƩĞĚĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐŝŶƚŚĞ&ŝƌƐƚZŽƵŶĚ͘
hƉŽŶ ĂŶŶŽƵŶĐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƐĞĂƚ ŽĨ ƚŚĞŝƌ ĐŚŽŝĐĞ͕ ƚŚĞ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ŚĂǀĞ ƚŽ ůŽŐŝŶ ƚŽ < Θ d ǁĞďƐŝƚĞƐ
ǁǁǁ͘ŬĞĂ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶΘǁǁǁ͘ĚƚĞ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶ, click /W>KDD/^^/KE^ϮϬϭϱ link, click candidate portal link and enter
^Zd<zΘW^^tKZ and click ^d>>KdDEd link and excerise the ĐŚŽŝĐĞͲϭ on their own ĐŽŵƉƵůƐŽƌŝůLJ;
ŝĨ^ĞĐŽŶĚdžƚĞŶĚĞĚZŽƵĚŶŽƟĮĐĂƟŽŶŶŽƚĂŶŶŽƵŶĐĞĚŝŶ<ΘdǁĞďƐŝƚĞƐĂƚƚŚŝƐũƵŶĐƚƵƌĞͿŽƌĐĂŶĚŽƚŚĞƐĂŵĞ
ďLJ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞ ĨĂĐŝůŝƟĞƐ Ăƚ ƚŚĞ ŶĞĂƌĞƐƚ ͞KhDEd sZ/&/d/KE hD KE>/E WW>/d/KE ^hD/^^/KE
CENTRES & OPd/KEEdZz,>WEdZ^͘͟
41
DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION
dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽĞdžĞƌĐŝƐĞŚŽŝĐĞͲϭ^ŚŽƵůĚĨŽůůŽǁƚŚĞŐƵŝĚĞůŝŶĞƐĚĞƚĂŝůĞĚďĞůŽǁ͗
dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽŚĂǀĞĞdžĞƌĐŝƐĞĚŚŽŝĐĞͲϭĂƐĂďŽǀĞƐŚŽƵůĚĨŽůůŽǁƚŚĞĚŝƌĞĐƟŽŶƐĂƐďĞůŽǁ͗
ŝŝŝ͘ dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽĂƌĞƐĂƟƐĮĞĚǁŝƚŚƚŚĞĂůůŽƩĞĚƐĞĂƚĂŶĚŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚƚŽũŽŝŶƚŚĞĂůůŽƩĞĚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐŚĂůů
ĚŽǁŶůŽĂĚƚŚĞĂĚŵŝƐƐŝŽŶŽƌĚĞƌĂŶĚƉĂLJŝŶĐĂƐŚƚŚĞƉƌĞƐĐƌŝďĞĚĨĞĞĂƐƉĞƌ'͘KϭϭϵdWϮϬϬϱ͕ĚĂƚĞĚ͗ϭϴͲ
ϭϬͲϮϬϬϱĂŶĚ'͘K͘EŽ͘ϭϬdWϮϬϭϮ͕ĂƚĞĚ͗ϮϵͲϬϱͲϮϬϭϮĂƚƚŚĞWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐǁŚĞƌĞƐĞĂƚŚĂƐďĞĞŶĂůůŽƩĞĚ
ďĞĨŽƌĞůĂƐƚĚĂƚĞŵĞŶƟŽŶĞĚŝŶƚŚĞ͚ĚŵŝƐƐŝŽŶKƌĚĞƌ͛ĨŽƌŐĞƫŶŐĂĚŵŝƐƐŝŽŶ͘
x dŚĞ/dŚĂƐŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚƚŚĞ^ƵƉĞƌŶƵŵĞƌĂƌLJYƵŽƚĂŝŶĂůů'Žǀƚͬ͘ŝĚĞĚͬWƌŝǀĂƚĞWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐĨŽƌƉŽŽƌΘ
ŵĞƌŝƚŽƌŝƵŽƐƐƚƵĚĞŶƚƐĂŶĚƌĞƐĞƌǀĞĚĮǀĞƉĞƌĐĞŶƚ;ϱйͿŽĨŽǀĞƌΘĂďŽǀĞŝŶƚĂŬĞŝŶĞĂĐŚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐĂŶĚŝŶ
ĞĂĐŚĐŽƵƌƐĞĂƐ^ƵƉĞƌŶƵŵĞƌĂƌLJYƵŽƚĂƐĞĂƚƐ͘dŚŽƐĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽƐĞƉĂƌĞŶƚĂůĂŶŶƵĂůŝŶĐŽŵĞĨƌŽŵĂůů
ƐŽƵƌĐĞƐŝƐďĞůŽǁϲ͘ϬϬůĂŬŚƐĐĂŶĐůĂŝŵƐĞĂƚƐƵŶĚĞƌƚŚŝƐYƵŽƚĂΘƐƵĐŚƐƚƵĚĞŶƚƐǁŝůůďĞĞdžĐĞŵƉƚĞĚĨŽƌŵ
ƉĂLJŵĞŶƚŽĨƚƵŝƟŽŶĨĞĞŝŶĂůů'Žǀƚͬ͘ŝĚĞĚͬWƌŝǀĂƚĞWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐ͕ǁŚĞƌĞƐƵĐŚƐĞĂƚƐĂƌĞĂůůŽƩĞĚ͘,ŽǁĞǀĞƌ
ƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐŚĂǀĞƚŽƉĂLJZƐ͘ϱϬϬ;ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ&ĞĞͿĂŶĚZƐ͘ϴϬϬ;DŝƐĐ&ĞĞͿʹdŽƚĂůZƐ͘ϭ͕ϯϬϬͬͲďĞĨŽƌĞ
ƚŚĞůĂƐƚĚĂƚĞŽĨĂĚŵŝƐƐŝŽŶŝŶƐĞĂƚĂůůŽƩĞĚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐĂŶĚŐĞƚĂĚŵŝƐƐŝŽŶ͘
x ĚŵŝƐƐŝŽŶƚŽ'Žǀƚ͘WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐ͗
;ŝͿ dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐďĞůŽŶŐŝŶŐƚŽĂƚͲϭǁŚŽƐĞƉĂƌĞŶƚĂůĂŶŶƵĂůŝŶĐŽŵĞĨƌŽŵĂůůƐŽƵƌĐĞƐŝƐďĞůŽǁZƐ͘Ϯ͘ϱϬ
ůĂŬŚƐĂƌĞĞůŝŐŝďůĞĨŽƌĞdžĞŵƉƟŽŶŽĨƚƵŝƟŽŶĨĞĞ͕ƐƵĐŚĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐŚĂǀĞƚŽƉĂLJĨĞĞZƐ͘ϭ͕ϯϬϬͬͲ;ĞǀƉ͘&ĞĞ
ZƐ͘ϱϬϬͬͲĂŶĚDŝƐĐ͘&ĞĞZƐ͘ϴϬϬͬͲͿďLJƉƌŽĚƵĐŝŶŐĚŵŝƐƐŝŽŶKƌĚĞƌ͕ŽƌŝŐŝŶĂůŝŶĐŽŵĞΘĐĂƐƚĞĐĞƌƟĮĐĂƚĞ
42
INFORMATION BROCHURE
ĂƚƚŚĞƟŵĞŽĨĂĚŵŝƐƐŝŽŶŝŶƚŚĞĂůůŽƩĞĚ'Žǀƚ͘WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐĂŶĚĨŽƌƚŚŽƐĞĐĂƚͲϭĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐƉĂƌĞŶƚĂů
ĂŶŶƵĂůŝŶĐŽŵĞĨƌŽŵĂůůƐŽƵƌĐĞƐŝƐĂďŽǀĞZƐ͘Ϯ͘ϱϬůĂŬŚƐŚĂǀĞƚŽƉĂLJĨƵůůĨĞĞZƐ͘ϯ͕ϲϬϬͬͲĂŶĚĐůĂŝŵĨŽƌ
ƌĞŝŵďƵƌƐĞŵĞŶƚŽĨƚƵŝƟŽŶĨĞĞůĂƚĞƌĨƌŽŵƚŚĞĐŽŶĐĞƌŶĞŶĚĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ͘
;ŝŝͿ dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐďĞůŽŶŐŝŶŐƚŽĂƚͲϮ͕Ϯ͕ϯ͕ϯǁŚŽƐĞƉĂƌĞŶƚĂůĂŶŶƵĂůŝŶĐŽŵĞĨƌŽŵĂůůƐŽƵƌĐĞƐŝƐ
ďĞůŽǁZƐ͘ϭ͘ϬϬůĂŬŚƐĂƌĞĞůŝŐŝďůĞĨŽƌĞdžĞŵƉƟŽŶŽĨƚƵŝƟŽŶĨĞĞ͕ƐƵĐŚĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐŚĂǀĞƚŽƉĂLJĨĞĞZƐ͘
ϭ͕ϯϬϬͬͲ;ĞǀƉ͘&ĞĞZƐ͘ϱϬϬͬͲĂŶĚDŝƐĐ͘&ĞĞZƐ͘ϴϬϬͬͲͿďLJƉƌŽĚƵĐŝŶŐĚŵŝƐƐŝŽŶKƌĚĞƌ͕ŽƌŝŐŝŶĂůŝŶĐŽŵĞ
ΘĐĂƐƚĞĐĞƌƟĮĐĂƚĞĂƚƚŚĞƟŵĞŽĨĂĚŵŝƐƐŝŽŶŝŶƚŚĞĂůůŽƩĞĚ'Žǀƚ͘WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ͘
x ĚŵŝƐƐŝŽŶƚŽŝĚĞĚŽƵƌƐĞƐŝŶŝĚĞĚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐ͗
;ŝͿ dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐďĞůŽŶŐŝŶŐƚŽĂƚͲϭǁŚŽƐĞƉĂƌĞŶƚĂůĂŶŶƵĂůŝŶĐŽŵĞĨƌŽŵĂůůƐŽƵƌĐĞƐŝƐďĞůŽǁZƐ͘Ϯ͘ϱϬ
ůĂŬŚƐĂƌĞĞůŝŐŝďůĞĨŽƌĞdžĞŵƉƟŽŶŽĨƚƵŝƟŽŶĨĞĞ͕ƐƵĐŚĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐŚĂǀĞƚŽƉĂLJĨĞĞZƐ͘ϭ͕ϯϬϬͬͲ;ĞǀƉ͘&ĞĞ
ZƐ͘ϱϬϬͬͲĂŶĚDŝƐĐ͘&ĞĞZƐ͘ϴϬϬͬͲͿďLJƉƌŽĚƵĐŝŶŐĚŵŝƐƐŝŽŶKƌĚĞƌ͕ŽƌŝŐŝŶĂůŝŶĐŽŵĞΘĐĂƐƚĞĐĞƌƟĮĐĂƚĞ
Ăƚ ƚŚĞ ƟŵĞ ŽĨ ĂĚŵŝƐƐŝŽŶŝŶ ƚŚĞ ŶĞĂƌ ďLJ 'Žǀƚ͘ WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ ĂŶĚ ƌĞƉŽƌƚ ƚŽ ƚŚĞ ƐĞĂƚ ĂůůŽƩĞĚ ŝĚĞĚ
WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ ǁŝƚŚ Ăůů ŽƌŝŐŝŶĂů ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ĂŶĚ ĨĞĞ ƌĞĐĞŝƉƚ ĂŶĚ ĨŽƌ ƚŚŽƐĞ ĐĂƚͲϭ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ƉĂƌĞŶƚĂů
ĂŶŶƵĂůŝŶĐŽŵĞĨƌŽŵĂůůƐŽƵƌĐĞƐŝƐĂďŽǀĞZƐ͘Ϯ͘ϱϬůĂŬŚƐŚĂǀĞƚŽƉĂLJĨƵůůĨĞĞZƐ͘ϱ͕ϳϬϬͬͲĂŶĚĐůĂŝŵĨŽƌ
ƌĞŝŵďƵƌƐĞŵĞŶƚŽĨƚƵŝƟŽŶĨĞĞůĂƚĞƌĨƌŽŵƚŚĞĐŽŶĐĞƌŶĞŶĚĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ͘
;ŝŝͿ dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐďĞůŽŶŐŝŶŐƚŽĂƚͲϮ͕Ϯ͕ϯ͕ϯǁŚŽƐĞƉĂƌĞŶƚĂůĂŶŶƵĂůŝŶĐŽŵĞĨƌŽŵĂůůƐŽƵƌĐĞƐŝƐ
ďĞůŽǁZƐ͘ϭ͘ϬϬůĂŬŚƐĂƌĞĞůŝŐŝďůĞĨŽƌĞdžĞŵƉƟŽŶŽĨƚƵŝƟŽŶĨĞĞ͕ƐƵĐŚĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐŚĂǀĞƚŽƉĂLJĨĞĞZƐ͘
ϭ͕ϯϬϬͬͲ;ĞǀƉ͘&ĞĞZƐ͘ϱϬϬͬͲĂŶĚDŝƐĐ͘&ĞĞZƐ͘ϴϬϬͬͲͿďLJƉƌŽĚƵĐŝŶŐĚŵŝƐƐŝŽŶKƌĚĞƌ͕ŽƌŝŐŝŶĂůŝŶĐŽŵĞ
ΘĐĂƐƚĞĐĞƌƟĮĐĂƚĞĂƚƚŚĞƟŵĞŽĨĂĚŵŝƐƐŝŽŶŝŶƚŚĞŶĞĂƌďLJ'Žǀƚ͘WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐĂŶĚƌĞƉŽƌƚƚŽƚŚĞƐĞĂƚ
ĂůůŽƩĞĚŝĚĞĚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐǁŝƚŚĂůůŽƌŝŐŝŶĂůĚŽĐƵŵĞŶƚƐĂŶĚĨĞĞƌĞĐĞŝƉƚ͘
x ĚŵŝƐƐŝŽŶƚŽhŶͲŝĚĞĚŽƵƌƐĞƐŝŶŝĚĞĚͬWƌŝǀĂƚĞWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐ͗
;ŝͿ dŚĞ ĂĚŵŝƐƐŝŽŶ ƚŽ ƐƵƌƌĞŶĚĞƌĞĚ ƐĞĂƚƐ ŝŶ ƵŶͲĂŝĚĞĚ ĐŽƵƌƐĞƐ ŽĨ ĂŝĚĞĚ WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐ ĂŶĚ ŝŶ ƉƌŝǀĂƚĞ
WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐǁŝůůďĞĮůůĞĚƚŚƌŽƵŐŚĞŶƚƌĂůŝƐĞĚůůŽƚŵĞŶƚWƌŽĐĞƐƐ;WͿďLJ<ĂƐƉĞƌŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐ
ƌĞƋƵĞƐƚ͘ ^ƵĐŚ ŽĨ ƚŚĞ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ŝƌƌĞƐƉĞĐƟǀĞ ƚŚĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ƚŽ ǁŚŝĐ ƚŚĞLJ ďĞůŽŶŐ ŚĂǀĞ ƚŽ ƉĂLJ ZƐ͘
ϭϬ͕ϳϱϬͬͲĂƐĨĞĞĂƚƚŚĞƟŵĞŽĨĂĚŵŝƐƐŝŽŶŝŶƚŚĞĂůůŽƩĞĚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ͘
ŝǀ͘ dŚĞ WƌŝŶŝĐĂƉĂů ŽĨ 'ŽǀƚͬŝĚĞĚ ĂŶĚ WƌŝǀĂƚĞ WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ ŚĂǀĞ ƚŽ ůŽŐŝŶ ƚŽ < Θ d ǁǁǁ͘ŬĞĂ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶ Θ
ǁǁǁ͘ĚƚĞ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶ, ƵƐŝŶŐ ƚŚĞŝƌ h^Zͺ/ Θ W^^tKZ͕ ĐůŝĐŬ E/d^ D/^^/KE ZWKZd to get list
ŽĨƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽŚĂǀĞďĞĞŶĂůůŽƩĞĚƐĞĂƚĨŽƌǀĂƌŝŽƵƐĐŽƵƌƐĞƐ͘dŚĞWƌŝŶĐŝƉĂůƐŚĂǀĞƚŽŵĂƌŬĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞ
ŶĂŵĞƐŽĨƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽŚĂǀĞŐŽƚĂĚŵŝƩĞĚďLJƉĂLJŝŶŐƚŚĞƉƌĞƐĐƌŝďĞĚĨĞĞǁŝƚŚŝŶƚŚĞůĂƐƚĚĂƚĞŵĞŶƟŽŶĞĚ
ŽŶƚŚĞĂĚŵŝƐƐŝŽŶŽƌĚĞƌĂŶĚƐĞŶĚƚŚĞƌĞƉŽƌƚĂĐĐŽƌĚŝŶŐůLJǁŝƚŚŽƵƚĨĂŝů͘ŚĂƌĚĐŽƉLJŽĨƚŚĞƌĞƉŽƌƚƐŚŽƵůĚďĞ
ƐĞŶƚƚŽdŽĸĐĞŝŶĞǀĞƌLJƌŽƵŶĚƐ͘
^ƉĞĐŝĂůEŽƚĞ͗ /ŶĐĂƐĞŽĨĂŶŶŽƵŶĐĞŵĞŶƚŽĨ^ĞĐŽŶĚdžƚĞŶĚĞĚZŽƵŶĚ is made in <Θdwww.kea.kar.nic.inΘ
www.dte.kar.nic.in the ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ŚĂǀĞ ƚŽ ůŽŐŝŶ ƚŽ < Θ d ǁĞďƐŝƚĞƐ www.kea.kar.nic.in Θ
www.dte.kar.nic.in, click /W>KD D/^^/KE^ ϮϬϭϱ link, click candidate portal ůŝŶŬ ĂŶĚ ĞŶƚĞƌ ^Zd <z Θ
W^^tKZ and click ^d>>KdDEdůŝŶŬĂŶĚĞdžĐĞƌŝƐĞƚŚĞƌŝŐŚƚĐŚŽŝĐĞŽŶƚŚĞŝƌŽǁŶ;ĐŚŽŝĐĞͲϭ͕ĐŚŽŝĐĞͲϮ͕ĐŚŽŝĐĞͲϯ
ΘĐŚŽŝĐĞͲϰͿǁŚŝĐŚŚĞĚĞƐŝƌĞƐŽƌĐĂŶĚŽƚŚĞƐĂŵĞďLJƵƐŝŶŐƚŚĞĨĂĐŝůŝƟĞƐĂƚƚŚĞŶĞĂƌĞƐƚ͞KhDEdsZ/&/d/KE
hDKE>/EWW>/d/KE^hD/^^/KEEdZ^ΘKWd/KEEdZz,>WEdZ^͘͟
ŌĞƌǀĞƌŝĨLJŝŶŐƚŚĞƐĞĂƚĂůůŽƚŵĞŶƚƌĞƐƵůƚƐ͕ƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐĐĂŶƚĂŬĞƚŚĞĚĞĐŝƐŝŽŶƐĂƐĚĞƚĂŝůĞĚďĞůŽǁ͗
ǀͿ dŚĞ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ŚĂǀĞ ƚŽ ĐŽŶĮƌŵ ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ ĂďŽƵƚ ƚŚĞŝƌ ƐĞĂƚ ĂůůŽƚŵĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞ ĮƌƐƚ ƌŽƵŶĚ͘ /Ĩ ƚŚĞ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞ ŝƐ
ƐĂƟƐĮĞĚǁŝƚŚƚŚĞĂůůŽƩĞĚƐĞĂƚ͕ƚŚĞŶĞdžĞƌĐŝƐĞŚŽŝĐĞͲϭŽŶƚŚĞ<ǁĞďͲƉŽƌƚĂů͘
ǀŝͿ /ĨƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞĨĞĞůƐƚŚĂƚƚŚĞƐĞĂƚĂůůŽƩĞĚƚŽŚŝŵͬŚĞƌŝŶƚŚĞĮƌƐƚƌŽƵŶĚŝƐĂĐĐĞƉƚĂďůĞĂŶĚƉĂLJƐƚŚĞƉƌĞƐĐƌŝďĞĚ
ĂĚŵŝƐƐŝŽŶĨĞĞĨŽƌƚŚĞĂůůŽƩĞĚƐĞĂƚďƵƚǁŝƐŚĞƐƚŽƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞŝŶƚŚĞŶĞdžƚƌŽƵŶĚĨŽƌŚŝŐŚĞƌŽƌĚĞƌŽƉƟŽŶƐĂďŽǀĞƚŚĞ
ƐĞĂƚĂůůŽƩĞĚ͕ƚŚĞŶĞdžĞƌĐŝƐĞŚŽŝĐĞͲϮŽŶƚŚĞ<ǁĞďͲƉŽƌƚĂů
ǀŝŝͿ /ĨƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞŝƐŶŽƚƐĂƟƐĮĞĚǁŝƚŚƚŚĞĂůůŽƩĞĚƐĞĂƚŝŶƚŚĞĮƌƐƚƌŽƵŶĚďƵƚǁŝƐŚĞƐƚŽƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞŝŶƚŚĞŶĞdžƚƌŽƵŶĚ
ĨŽƌďĞƩĞƌŽƉƟŽŶƐ͕ƚŚĞŶĞdžĞƌĐŝƐĞŚŽŝĐĞͲϯŽŶƚŚĞ<ǁĞďͲƉŽƌƚĂů͘
ǀŝŝŝͿ /ĨƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞŝƐŶŽƚƐĂƟƐĮĞĚǁŝƚŚƚŚĞĂůůŽƩĞĚƐĞĂƚŝŶƚŚĞĮƌƐƚƌŽƵŶĚĂŶĚĂůƐŽŶŽƚŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚƚŽƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞŝŶ
any rounds as the candidate has got seat elsewhere, then exercise ŚŽŝĐĞͲϰŽŶƚŚĞ<ǁĞďͲƉŽƌƚĂů͘
&Žƌ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ǁŚŽ ĚŽ ŶŽƚ ĞdžĐĞƌŝƐĞ ĂŶLJ ŽĨ ƚŚĞ ĂďŽǀĞ ŚŽŝĐĞƐ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ƐƟƉƵůĂƚĞĚ ƟŵĞ͕ ƚŚĞ ƐŽŌǁĂƌĞ ǁŝůů
ĂƵƚŽŵĂƟĐĂůůLJ ĐŽŶƐŝĚĞƌ ŚŽŝĐĞͲϯ ĂŶĚ ĐĂŶĐĞů ƚŚĞ ƐĞĂƚ ĂůůŽƩĞĚ ĂŶĚ ĂůůŽǁƐ ƚŚĞ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ƚŽ ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞ ŝŶ ƚŚĞ
subsequent round.
43
DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION
dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽĞdžĞƌĐŝƐĞŚŽŝĐĞͲϭ^ŚŽƵůĚĨŽůůŽǁƚŚĞŐƵŝĚĞůŝŶĞƐĚĞƚĂŝůĞĚďĞůŽǁ͗
Ě͘ dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞŚĂƐƚŽĐŽŶĮƌŵƚŚĂƚŚĞͬƐŚĞŝƐƐĂƟƐĮĞĚǁŝƚŚƚŚĞĂůůŽƩĞĚƐĞĂƚŝŶƚŚĞĮƌƐƚƌŽƵŶĚ͘
Ğ͘ /ĨƐĂƟƐĮĞĚ͕ĞdžĞƌĐŝƐĞŚŽŝĐĞͲϭŽŶƚŚĞ<tĞďͲƉŽƌƚĂů͘
Ĩ͘ dŚĞŶĐĂŶĚŝĚĂƚĞŚĂƐƚŽĚŽǁŶůŽĂĚƚŚĞĂĚŵŝƐƐŝŽŶŽƌĚĞƌĨƌŽŵƚŚĞ<ǁĞďƐŝƚĞ͘
dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽŚĂǀĞĞdžĞƌĐŝƐĞĚŚŽŝĐĞͲϭĂƐĂďŽǀĞƐŚŽƵůĚĨŽůůŽǁƚŚĞĚŝƌĞĐƟŽŶƐĂƐďĞůŽǁ͗
ŶĚ
dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽŚĂǀĞĞdžĞƌĐŝƐĞĚŚŽŝĐĞͲϮĂƐĂďŽǀĞƐŚŽƵůĚĨŽůůŽǁƚŚĞĚŝƌĞĐƟŽŶƐĂƐďĞůŽǁ͗
44
INFORMATION BROCHURE
ǀ͘
dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽĂƌĞƐĂƟƐĮĞĚǁŝƚŚƚŚĞĂůůŽƩĞĚƐĞĂƚĂŶĚŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚƚŽũŽŝŶƚŚĞĂůůŽƩĞĚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐŚĂůů
ĚŽǁŶůŽĂĚƚŚĞĂĚŵŝƐƐŝŽŶŽƌĚĞƌĂŶĚƉĂLJŝŶĐĂƐŚƚŚĞƉƌĞƐĐƌŝďĞĚĨĞĞĂƐƉĞƌ'͘KϭϭϵdWϮϬϬϱ͕ĚĂƚĞĚ͗
ϭϴͲϭϬͲϮϬϬϱĂŶĚ'͘K͘EŽ͘ϭϬdWϮϬϭϮ͕ĂƚĞĚ͗ϮϵͲϬϱͲϮϬϭϮĂƚƚŚĞWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐǁŚĞƌĞƐĞĂƚŚĂƐďĞĞŶĂůůŽƩĞĚ
ďĞĨŽƌĞůĂƐƚĚĂƚĞŵĞŶƟŽŶĞĚŝŶƚŚĞ͚ĚŵŝƐƐŝŽŶKƌĚĞƌ͛ĨŽƌŐĞƫŶŐĂĚŵŝƐƐŝŽŶ͘
x dŚĞ/dŚĂƐŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚƚŚĞ^ƵƉĞƌŶƵŵĞƌĂƌLJYƵŽƚĂŝŶĂůů'Žǀƚͬ͘ŝĚĞĚͬWƌŝǀĂƚĞWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐĨŽƌƉŽŽƌΘ
ŵĞƌŝƚŽƌŝƵŽƐƐƚƵĚĞŶƚƐĂŶĚƌĞƐĞƌǀĞĚĮǀĞƉĞƌĐĞŶƚ;ϱйͿŽĨŽǀĞƌΘĂďŽǀĞŝŶƚĂŬĞŝŶĞĂĐŚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐĂŶĚŝŶ
ĞĂĐŚĐŽƵƌƐĞĂƐ^ƵƉĞƌŶƵŵĞƌĂƌLJYƵŽƚĂƐĞĂƚƐ͘dŚŽƐĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽƐĞƉĂƌĞŶƚĂůĂŶŶƵĂůŝŶĐŽŵĞĨƌŽŵĂůů
ƐŽƵƌĐĞƐŝƐďĞůŽǁϲ͘ϬϬůĂŬŚƐĐĂŶĐůĂŝŵƐĞĂƚƐƵŶĚĞƌƚŚŝƐYƵŽƚĂΘƐƵĐŚƐƚƵĚĞŶƚƐǁŝůůďĞĞdžĐĞŵƉƚĞĚĨŽƌŵ
ƉĂLJŵĞŶƚŽĨƚƵŝƟŽŶĨĞĞŝŶĂůů'Žǀƚͬ͘ŝĚĞĚͬWƌŝǀĂƚĞWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐ͕ǁŚĞƌĞƐƵĐŚƐĞĂƚƐĂƌĞĂůůŽƩĞĚ͘,ŽǁĞǀĞƌ
ƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐŚĂǀĞƚŽƉĂLJZƐ͘ϱϬϬ;ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ&ĞĞͿĂŶĚZƐ͘ϴϬϬ;DŝƐĐ&ĞĞͿʹdŽƚĂůZƐ͘ϭ͕ϯϬϬͬͲďĞĨŽƌĞ
ƚŚĞůĂƐƚĚĂƚĞŽĨĂĚŵŝƐƐŝŽŶŝŶƐĞĂƚĂůůŽƩĞĚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐĂŶĚŐĞƚĂĚŵŝƐƐŝŽŶ͘
x ĚŵŝƐƐŝŽŶƚŽ'Žǀƚ͘WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐ͗
;ŝͿ dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐďĞůŽŶŐŝŶŐƚŽĂƚͲϭǁŚŽƐĞƉĂƌĞŶƚĂůĂŶŶƵĂůŝŶĐŽŵĞĨƌŽŵĂůůƐŽƵƌĐĞƐŝƐďĞůŽǁZƐ͘Ϯ͘ϱϬ
ůĂŬŚƐĂƌĞĞůŝŐŝďůĞĨŽƌĞdžĞŵƉƟŽŶŽĨƚƵŝƟŽŶĨĞĞ͕ƐƵĐŚĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐŚĂǀĞƚŽƉĂLJĨĞĞZƐ͘ϭ͕ϯϬϬͬͲ;ĞǀƉ͘&ĞĞ
ZƐ͘ϱϬϬͬͲĂŶĚDŝƐĐ͘&ĞĞZƐ͘ϴϬϬͬͲͿďLJƉƌŽĚƵĐŝŶŐĚŵŝƐƐŝŽŶKƌĚĞƌ͕ŽƌŝŐŝŶĂůŝŶĐŽŵĞΘĐĂƐƚĞĐĞƌƟĮĐĂƚĞ
ĂƚƚŚĞƟŵĞŽĨĂĚŵŝƐƐŝŽŶŝŶƚŚĞĂůůŽƩĞĚ'Žǀƚ͘WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐĂŶĚĨŽƌƚŚŽƐĞĐĂƚͲϭĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐƉĂƌĞŶƚĂů
ĂŶŶƵĂůŝŶĐŽŵĞĨƌŽŵĂůůƐŽƵƌĐĞƐŝƐĂďŽǀĞZƐ͘Ϯ͘ϱϬůĂŬŚƐŚĂǀĞƚŽƉĂLJĨƵůůĨĞĞZƐ͘ϯ͕ϲϬϬͬͲĂŶĚĐůĂŝŵĨŽƌ
ƌĞŝŵďƵƌƐĞŵĞŶƚŽĨƚƵŝƟŽŶĨĞĞůĂƚĞƌĨƌŽŵƚŚĞĐŽŶĐĞƌŶĞŶĚĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ͘
;ŝŝͿ dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐďĞůŽŶŐŝŶŐƚŽĂƚͲϮ͕Ϯ͕ϯ͕ϯǁŚŽƐĞƉĂƌĞŶƚĂůĂŶŶƵĂůŝŶĐŽŵĞĨƌŽŵĂůůƐŽƵƌĐĞƐŝƐ
ďĞůŽǁZƐ͘ϭ͘ϬϬůĂŬŚƐĂƌĞĞůŝŐŝďůĞĨŽƌĞdžĞŵƉƟŽŶŽĨƚƵŝƟŽŶĨĞĞ͕ƐƵĐŚĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐŚĂǀĞƚŽƉĂLJĨĞĞZƐ͘
ϭ͕ϯϬϬͬͲ;ĞǀƉ͘&ĞĞZƐ͘ϱϬϬͬͲĂŶĚDŝƐĐ͘&ĞĞZƐ͘ϴϬϬͬͲͿďLJƉƌŽĚƵĐŝŶŐĚŵŝƐƐŝŽŶKƌĚĞƌ͕ŽƌŝŐŝŶĂůŝŶĐŽŵĞ
ΘĐĂƐƚĞĐĞƌƟĮĐĂƚĞĂƚƚŚĞƟŵĞŽĨĂĚŵŝƐƐŝŽŶŝŶƚŚĞĂůůŽƩĞĚ'Žǀƚ͘WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ͘
x ĚŵŝƐƐŝŽŶƚŽŝĚĞĚŽƵƌƐĞƐŝŶŝĚĞĚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐ͗
;ŝͿ dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐďĞůŽŶŐŝŶŐƚŽĂƚͲϭǁŚŽƐĞƉĂƌĞŶƚĂůĂŶŶƵĂůŝŶĐŽŵĞĨƌŽŵĂůůƐŽƵƌĐĞƐŝƐďĞůŽǁZƐ͘Ϯ͘ϱϬ
ůĂŬŚƐĂƌĞĞůŝŐŝďůĞĨŽƌĞdžĞŵƉƟŽŶŽĨƚƵŝƟŽŶĨĞĞ͕ƐƵĐŚĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐŚĂǀĞƚŽƉĂLJĨĞĞZƐ͘ϭ͕ϯϬϬͬͲ;ĞǀƉ͘&ĞĞ
ZƐ͘ϱϬϬͬͲĂŶĚDŝƐĐ͘&ĞĞZƐ͘ϴϬϬͬͲͿďLJƉƌŽĚƵĐŝŶŐĚŵŝƐƐŝŽŶKƌĚĞƌ͕ŽƌŝŐŝŶĂůŝŶĐŽŵĞΘĐĂƐƚĞĐĞƌƟĮĐĂƚĞ
Ăƚ ƚŚĞ ƟŵĞ ŽĨ ĂĚŵŝƐƐŝŽŶŝŶ ƚŚĞ ŶĞĂƌ ďLJ 'Žǀƚ͘ WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ ĂŶĚ ƌĞƉŽƌƚ ƚŽ ƚŚĞ ƐĞĂƚ ĂůůŽƩĞĚ ŝĚĞĚ
WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ ǁŝƚŚ Ăůů ŽƌŝŐŝŶĂů ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ĂŶĚ ĨĞĞ ƌĞĐĞŝƉƚ ĂŶĚ ĨŽƌ ƚŚŽƐĞ ĐĂƚͲϭ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ƉĂƌĞŶƚĂů
ĂŶŶƵĂůŝŶĐŽŵĞĨƌŽŵĂůůƐŽƵƌĐĞƐŝƐĂďŽǀĞZƐ͘Ϯ͘ϱϬůĂŬŚƐŚĂǀĞƚŽƉĂLJĨƵůůĨĞĞZƐ͘ϱ͕ϳϬϬͬͲĂŶĚĐůĂŝŵĨŽƌ
ƌĞŝŵďƵƌƐĞŵĞŶƚŽĨƚƵŝƟŽŶĨĞĞůĂƚĞƌĨƌŽŵƚŚĞĐŽŶĐĞƌŶĞŶĚĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ͘
;ŝŝͿ dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐďĞůŽŶŐŝŶŐƚŽĂƚͲϮ͕Ϯ͕ϯ͕ϯǁŚŽƐĞƉĂƌĞŶƚĂůĂŶŶƵĂůŝŶĐŽŵĞĨƌŽŵĂůůƐŽƵƌĐĞƐŝƐ
ďĞůŽǁZƐ͘ϭ͘ϬϬůĂŬŚƐĂƌĞĞůŝŐŝďůĞĨŽƌĞdžĞŵƉƟŽŶŽĨƚƵŝƟŽŶĨĞĞ͕ƐƵĐŚĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐŚĂǀĞƚŽƉĂLJĨĞĞZƐ͘
ϭ͕ϯϬϬͬͲ;ĞǀƉ͘&ĞĞZƐ͘ϱϬϬͬͲĂŶĚDŝƐĐ͘&ĞĞZƐ͘ϴϬϬͬͲͿďLJƉƌŽĚƵĐŝŶŐĚŵŝƐƐŝŽŶKƌĚĞƌ͕ŽƌŝŐŝŶĂůŝŶĐŽŵĞ
ΘĐĂƐƚĞĐĞƌƟĮĐĂƚĞĂƚƚŚĞƟŵĞŽĨĂĚŵŝƐƐŝŽŶŝŶƚŚĞŶĞĂƌďLJ'Žǀƚ͘WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐĂŶĚƌĞƉŽƌƚƚŽƚŚĞƐĞĂƚ
ĂůůŽƩĞĚŝĚĞĚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐǁŝƚŚĂůůŽƌŝŐŝŶĂůĚŽĐƵŵĞŶƚƐĂŶĚĨĞĞƌĞĐĞŝƉƚ͘
x ĚŵŝƐƐŝŽŶƚŽhŶͲŝĚĞĚŽƵƌƐĞƐŝŶŝĚĞĚͬWƌŝǀĂƚĞWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐ͗
;ŝͿ dŚĞ ĂĚŵŝƐƐŝŽŶ ƚŽ ƐƵƌƌĞŶĚĞƌĞĚ ƐĞĂƚƐ ŝŶ ƵŶͲĂŝĚĞĚ ĐŽƵƌƐĞƐ ŽĨ ĂŝĚĞĚ WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐ ĂŶĚ ŝŶ ƉƌŝǀĂƚĞ
WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐǁŝůůďĞĮůůĞĚƚŚƌŽƵŐŚĞŶƚƌĂůŝƐĞĚůůŽƚŵĞŶƚWƌŽĐĞƐƐ;WͿďLJ<ĂƐƉĞƌŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐ
ƌĞƋƵĞƐƚ͘ ^ƵĐŚ ŽĨ ƚŚĞ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ŝƌƌĞƐƉĞĐƟǀĞ ƚŚĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ƚŽ ǁŚŝĐ ƚŚĞLJ ďĞůŽŶŐ ŚĂǀĞ ƚŽ ƉĂLJ ZƐ͘
ϭϬ͕ϳϱϬͬͲĂƐĨĞĞĂƚƚŚĞƟŵĞŽĨĂĚŵŝƐƐŝŽŶŝŶƚŚĞĂůůŽƩĞĚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ͘
ǀŝ͘ dŚĞ WƌŝŶŝĐĂƉĂů ŽĨ 'ŽǀƚͬŝĚĞĚ ĂŶĚ WƌŝǀĂƚĞ WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ ŚĂǀĞ ƚŽ ůŽŐŝŶ ƚŽ < Θ d ǁǁǁ͘ŬĞĂ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶ Θ
ǁǁǁ͘ĚƚĞ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶ, ƵƐŝŶŐ ƚŚĞŝƌ h^Zͺ/ Θ W^^tKZ͕ ĐůŝĐŬ E/d^ D/^^/KE ZWKZd to get list
ŽĨƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽŚĂǀĞďĞĞŶĂůůŽƩĞĚƐĞĂƚĨŽƌǀĂƌŝŽƵƐĐŽƵƌƐĞƐ͘dŚĞWƌŝŶĐŝƉĂůƐŚĂǀĞƚŽŵĂƌŬĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞ
ŶĂŵĞƐŽĨƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽŚĂǀĞŐŽƚĂĚŵŝƩĞĚďLJƉĂLJŝŶŐƚŚĞƉƌĞƐĐƌŝďĞĚĨĞĞǁŝƚŚŝŶƚŚĞůĂƐƚĚĂƚĞŵĞŶƟŽŶĞĚ
ŽŶƚŚĞĂĚŵŝƐƐŝŽŶŽƌĚĞƌĂŶĚƐĞŶĚƚŚĞƌĞƉŽƌƚĂĐĐŽƌĚŝŶŐůLJǁŝƚŚŽƵƚĨĂŝů͘ŚĂƌĚĐŽƉLJŽĨƚŚĞƌĞƉŽƌƚƐŚŽƵůĚďĞ
ƐĞŶƚƚŽdŽĸĐĞŝŶĞǀĞƌLJƌŽƵŶĚƐ͘
45
DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION
dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽĞdžĞƌĐŝƐĞŚŽŝĐĞͲϮƐŚŽƵůĚĨŽůůŽǁƚŚĞŐƵŝĚĞůŝŶĞƐĚĞƚĂŝůĞĚďĞůŽǁ͗
x dŚĞ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ǁŚŽ ĞdžĞƌĐŝƐĞ ŚŽŝĐĞͲϮ ŶĞĞĚ ƚŽ ƉĂLJ ƚŚĞ ĨĞĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ĂůůŽƩĞĚ ƐĞĂƚ ŝŶ ƚŚĞ ĮƌƐƚ ƌŽƵŶĚ ŝŶ ƚŚĞ
ĂůůŽƩĞĚ'Žǀƚ͘WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐͬŝŶŶĞĂƌďLJ'Žǀƚ͘WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐĨŽƌƐĞĂƚĂůůŽƩĞĚŝŶŝĚĞĚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ͘
x ĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽĞdžĞƌĐŝƐĞŚŽŝĐĞͲϮĂƌĞƉĂƌƟĐŝƉĂƟŶŐŝŶƚŚĞƐĞĐŽŶĚƌŽƵŶĚďLJŚŽůĚŝŶŐƚŚĞƐĞĂƚĂůůŽƩĞĚƚŽƚŚĞŵŝŶ
ƚŚĞĮƌƐƚƌŽƵŶĚ͘/ĨŚŝŐŚĞƌŽƌĚĞƌŽƉƟŽŶƐĂƌĞĂůůŽƩĞĚƚŽƚŚĞŵ͕ƚŚĞĞĂƌůŝĞƌƐĞĂƚǁŝůůĂƵƚŽŵĂƟĐĂůůLJƐƚĂŶĚĐĂŶĐĞůůĞĚ͘
dŚĞĨĞĞĂůƌĞĂĚLJƉĂLJǁŝůůďĞĂĚũƵƐƚĞĚĨŽƌŶĞǁĂůůŽƚŵĞŶƚŝŶƚŚĞƐƵďƐĞƋƵĞŶƚƌŽƵŶĚĞdžĐĞƐƐĚŝīĞƌĞŶĐĞĂŵŽƵŶƚ
ŝĨĂŶLJǁŝůůďĞƌĞĨƵŶĚĞĚŽƌĚĞĮĐŝĞŶƚĂŵŽƵŶƚŝĨĂŶLJƚŽďĞƉĂŝĚďLJƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞ͘KZŝĨĂŶLJŽĨƚŚĞ,ŝŐŚĞƌKƌĚĞƌ
KƉƟŽŶƐĂƌĞŶŽƚĂůůŽƩĞĚ͕ƚŚĞŶƚŚĞƐĞĂƚĂůůŽƩĞĚƚŽƚŚĞŵŝŶƚŚĞĮƌƐƚƌŽƵŶĚǁŝůůƌĞŵĂŝŶǁŝƚŚƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞ͘
x ,ŝŐŚĞƌŽƌĚĞƌŽƉƟŽŶƐŵĞĂŶƐ͕ƉƌĞƐƵŵĞƚŚĂƚƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞŚĂƐĞŶƚĞƌĞĚϭϴϬŽƉƟŽŶƐ͕ĂŶĚƚŚĞƐĞĂƚŝƐĂůůŽƩĞĚĨŽƌ
ŚŝƐͬŚĞƌƉƌŝŽƌŝƚLJŶƵŵďĞƌϭϮϯŝŶƚŚĞĮƌƐƚƌŽƵŶĚ͕ƚŚĞŶƚŚĞƉƌŝŽƌŝƚLJŶƵŵďĞƌϭƚŽϭϮϮĂƌĞƚŚĞŚŝŐŚĞƌŽƌĚĞƌŽƉƟŽŶƐ͘
x /ĨĂŶLJŽĨƚŚĞ,ŝŐŚĞƌKƌĚĞƌKƉƟŽŶƐĂƌĞŶŽƚĂůůŽƩĞĚ͕ƚŚĞŶƚŚĞƐĞĂƚĂůůŽƩĞĚƚŽƚŚĞŵŝŶƚŚĞĮƌƐƚƌŽƵŶĚǁŝůůƌĞŵĂŝŶ
with the candidate.
dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽĞdžĞƌĐŝƐĞŚŽŝĐĞͲϯƐŚŽƵůĚĨŽůůŽǁƚŚĞŐƵŝĚĞůŝŶĞƐĚĞƚĂŝůĞĚďĞůŽǁ͗
x dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽĞdžĞƌĐŝƐĞŚŽŝĐĞͲϯŶĞĞĚŶŽƚƉĂLJƚŚĞĨĞĞƐĨŽƌƚŚĞĂůůŽƩĞĚƐĞĂƚŝŶƚŚĞĮƌƐƚƌŽƵŶĚ͘
x dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽĞdžĞƌĐŝƐĞŚŽŝĐĞͲϯĂƌĞEKdƐĂƟƐĮĞĚǁŝƚŚƚŚĞĂůůŽƩĞĚƐĞĂƚ͘
x dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽĞdžĞƌĐŝƐĞŚŽŝĐĞͲϯĂƌĞƉĂƌƟĐŝƉĂƟŶŐŝŶƚŚĞƐĞĐŽŶĚƌŽƵŶĚďLJƌĞũĞĐƟŶŐƚŚĞƐĞĂƚĂůůŽƩĞĚƚŽ
ƚŚĞŵŝŶƚŚĞĮƌƐƚƌŽƵŶĚ͘
dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽĞdžĞƌĐŝƐĞŚŽŝĐĞͲϰ
ĂŶĚŝĚĂƚĞŝƐEŽƚƐĂƟƐĮĞĚǁŝƚŚ<ĂůůŽƩĞĚƐĞĂƚĂŶĚŚĞͬƐŚĞŝƐƋƵŝƫŶŐĂŶĚŚĞͬƐŚĞƐŚŽƵůĚŶŽƚƚŽďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĨŽƌ
ĂůůŽƚŵĞŶƚŽĨƐĞĂƚƐŝŶĂŶLJŽĨƚŚĞĨƵƌƚŚĞƌƌŽƵŶĚƐ͘^ƵĐŚĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐŚĂǀĞŶŽŚŽůĚŽŶƚŚĞĂůůŽƩĞĚƐĞĂƚ͘
&ŽƌĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽĚŽŶŽƚĞdžĐĞƌŝƐĞĂŶLJŽĨƚŚĞĂďŽǀĞŚŽŝĐĞƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞƐƟƉƵůĂƚĞĚƟŵĞ͕ƚŚĞƐŽŌǁĂƌĞǁŝůůĂƵƚŽŵĂƟĐĂůůLJ
consider ŚŽŝĐĞͲϯĂŶĚĐĂŶĐĞůƚŚĞƐĞĂƚĂůůŽƩĞĚĂŶĚĂůůŽǁƐƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐƚŽƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞŝŶƚŚĞƐƵďƐĞƋƵĞŶƚƌŽƵŶĚ͘
SECOND EXTENDED ROUND OF SEAT ALLOTMENT PROCESS
hƉŽŶ ĂŶŶŽƵŶĐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƐĞĂƚ ŽĨ ƚŚĞŝƌ ĐŚŽŝĐĞ͕ ƚŚĞ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ŚĂǀĞ ƚŽ ůŽŐŝŶ ƚŽ < Θ d ǁĞďƐŝƚĞƐ
ǁǁǁ͘ŬĞĂ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶΘǁǁǁ͘ĚƚĞ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶ, click /W>KDD/^^/KE^ϮϬϭϱ link, click candidate portal link and enter
^Zd<zΘW^^tKZĂŶĚĐůŝĐŬ^d>>KdDEd link and excerise the ĐŚŽŝĐĞͲϭ on their own ĐŽŵƉƵůƐŽƌŝůLJ;ŝĨ
^ĞĐŽŶĚdžƚĞŶĚĞĚZŽƵĚŶŽƟĮĐĂƟŽŶŶŽƚĂŶŶŽƵŶĐĞĚŝŶ<ΘdǁĞďƐŝƚĞƐĂƚƚŚŝƐũƵŶĐƚƵƌĞͿŽƌĐĂŶĚŽƚŚĞƐĂŵĞďLJ
ƵƐŝŶŐƚŚĞĨĂĐŝůŝƟĞƐĂƚƚŚĞŶĞĂƌĞƐƚ͞KhDEdsZ/&/d/KEhDKE>/EWW>/d/KE^hD/^^/KEEdZ^Θ
KWd/KEEdZz,>WEdZ^͘͟
dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽĞdžĞƌĐŝƐĞŚŽŝĐĞͲϭ^ŚŽƵůĚĨŽůůŽǁƚŚĞŐƵŝĚĞůŝŶĞƐĚĞƚĂŝůĞĚďĞůŽǁ͗
46
INFORMATION BROCHURE
dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽŚĂǀĞĞdžĞƌĐŝƐĞĚŚŽŝĐĞͲϭĂƐĂďŽǀĞƐŚŽƵůĚĨŽůůŽǁƚŚĞĚŝƌĞĐƟŽŶƐĂƐďĞůŽǁ͗
ǀŝŝ͘ dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽĂƌĞƐĂƟƐĮĞĚǁŝƚŚƚŚĞĂůůŽƩĞĚƐĞĂƚĂŶĚŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚƚŽũŽŝŶƚŚĞĂůůŽƩĞĚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐŚĂůů
ĚŽǁŶůŽĂĚƚŚĞĂĚŵŝƐƐŝŽŶŽƌĚĞƌĂŶĚƉĂLJŝŶĐĂƐŚƚŚĞƉƌĞƐĐƌŝďĞĚĨĞĞĂƐƉĞƌ'͘KϭϭϵdWϮϬϬϱ͕ĚĂƚĞĚ͗
ϭϴͲϭϬͲϮϬϬϱĂŶĚ'͘K͘EŽ͘ϭϬdWϮϬϭϮ͕ĂƚĞĚ͗ϮϵͲϬϱͲϮϬϭϮĂƚƚŚĞWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐǁŚĞƌĞƐĞĂƚŚĂƐďĞĞŶĂůůŽƩĞĚ
ďĞĨŽƌĞůĂƐƚĚĂƚĞŵĞŶƟŽŶĞĚŝŶƚŚĞ͚ĚŵŝƐƐŝŽŶKƌĚĞƌ͛ĨŽƌŐĞƫŶŐĂĚŵŝƐƐŝŽŶ͘
x dŚĞ/dŚĂƐŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚƚŚĞ^ƵƉĞƌŶƵŵĞƌĂƌLJYƵŽƚĂŝŶĂůů'Žǀƚͬ͘ŝĚĞĚͬWƌŝǀĂƚĞWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐĨŽƌƉŽŽƌΘ
ŵĞƌŝƚŽƌŝƵŽƐƐƚƵĚĞŶƚƐĂŶĚƌĞƐĞƌǀĞĚĮǀĞƉĞƌĐĞŶƚ;ϱйͿŽĨŽǀĞƌΘĂďŽǀĞŝŶƚĂŬĞŝŶĞĂĐŚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐĂŶĚŝŶ
ĞĂĐŚĐŽƵƌƐĞĂƐ^ƵƉĞƌŶƵŵĞƌĂƌLJYƵŽƚĂƐĞĂƚƐ͘dŚŽƐĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽƐĞƉĂƌĞŶƚĂůĂŶŶƵĂůŝŶĐŽŵĞĨƌŽŵĂůů
ƐŽƵƌĐĞƐŝƐďĞůŽǁϲ͘ϬϬůĂŬŚƐĐĂŶĐůĂŝŵƐĞĂƚƐƵŶĚĞƌƚŚŝƐYƵŽƚĂΘƐƵĐŚƐƚƵĚĞŶƚƐǁŝůůďĞĞdžĐĞŵƉƚĞĚĨŽƌŵ
ƉĂLJŵĞŶƚŽĨƚƵŝƟŽŶĨĞĞŝŶĂůů'Žǀƚͬ͘ŝĚĞĚͬWƌŝǀĂƚĞWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐ͕ǁŚĞƌĞƐƵĐŚƐĞĂƚƐĂƌĞĂůůŽƩĞĚ͘,ŽǁĞǀĞƌ
ƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐŚĂǀĞƚŽƉĂLJZƐ͘ϱϬϬ;ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ&ĞĞͿĂŶĚZƐ͘ϴϬϬ;DŝƐĐ&ĞĞͿʹdŽƚĂůZƐ͘ϭ͕ϯϬϬͬͲďĞĨŽƌĞ
ƚŚĞůĂƐƚĚĂƚĞŽĨĂĚŵŝƐƐŝŽŶŝŶƐĞĂƚĂůůŽƩĞĚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐĂŶĚŐĞƚĂĚŵŝƐƐŝŽŶ͘
x ĚŵŝƐƐŝŽŶƚŽ'Žǀƚ͘WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐ͗
;ŝͿ dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐďĞůŽŶŐŝŶŐƚŽĂƚͲϭǁŚŽƐĞƉĂƌĞŶƚĂůĂŶŶƵĂůŝŶĐŽŵĞĨƌŽŵĂůůƐŽƵƌĐĞƐŝƐďĞůŽǁZƐ͘Ϯ͘ϱϬ
ůĂŬŚƐĂƌĞĞůŝŐŝďůĞĨŽƌĞdžĞŵƉƟŽŶŽĨƚƵŝƟŽŶĨĞĞ͕ƐƵĐŚĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐŚĂǀĞƚŽƉĂLJĨĞĞZƐ͘ϭ͕ϯϬϬͬͲ;ĞǀƉ͘&ĞĞ
ZƐ͘ϱϬϬͬͲĂŶĚDŝƐĐ͘&ĞĞZƐ͘ϴϬϬͬͲͿďLJƉƌŽĚƵĐŝŶŐĚŵŝƐƐŝŽŶKƌĚĞƌ͕ŽƌŝŐŝŶĂůŝŶĐŽŵĞΘĐĂƐƚĞĐĞƌƟĮĐĂƚĞ
ĂƚƚŚĞƟŵĞŽĨĂĚŵŝƐƐŝŽŶŝŶƚŚĞĂůůŽƩĞĚ'Žǀƚ͘WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐĂŶĚĨŽƌƚŚŽƐĞĐĂƚͲϭĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐƉĂƌĞŶƚĂů
ĂŶŶƵĂůŝŶĐŽŵĞĨƌŽŵĂůůƐŽƵƌĐĞƐŝƐĂďŽǀĞZƐ͘Ϯ͘ϱϬůĂŬŚƐŚĂǀĞƚŽƉĂLJĨƵůůĨĞĞZƐ͘ϯ͕ϲϬϬͬͲĂŶĚĐůĂŝŵĨŽƌ
ƌĞŝŵďƵƌƐĞŵĞŶƚŽĨƚƵŝƟŽŶĨĞĞůĂƚĞƌĨƌŽŵƚŚĞĐŽŶĐĞƌŶĞŶĚĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ͘
;ŝŝͿ dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐďĞůŽŶŐŝŶŐƚŽĂƚͲϮ͕Ϯ͕ϯ͕ϯǁŚŽƐĞƉĂƌĞŶƚĂůĂŶŶƵĂůŝŶĐŽŵĞĨƌŽŵĂůůƐŽƵƌĐĞƐŝƐ
ďĞůŽǁZƐ͘ϭ͘ϬϬůĂŬŚƐĂƌĞĞůŝŐŝďůĞĨŽƌĞdžĞŵƉƟŽŶŽĨƚƵŝƟŽŶĨĞĞ͕ƐƵĐŚĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐŚĂǀĞƚŽƉĂLJĨĞĞZƐ͘
ϭ͕ϯϬϬͬͲ;ĞǀƉ͘&ĞĞZƐ͘ϱϬϬͬͲĂŶĚDŝƐĐ͘&ĞĞZƐ͘ϴϬϬͬͲͿďLJƉƌŽĚƵĐŝŶŐĚŵŝƐƐŝŽŶKƌĚĞƌ͕ŽƌŝŐŝŶĂůŝŶĐŽŵĞ
ΘĐĂƐƚĞĐĞƌƟĮĐĂƚĞĂƚƚŚĞƟŵĞŽĨĂĚŵŝƐƐŝŽŶŝŶƚŚĞĂůůŽƩĞĚ'Žǀƚ͘WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ͘
x ĚŵŝƐƐŝŽŶƚŽŝĚĞĚŽƵƌƐĞƐŝŶŝĚĞĚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐ͗
;ŝͿ dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐďĞůŽŶŐŝŶŐƚŽĂƚͲϭǁŚŽƐĞƉĂƌĞŶƚĂůĂŶŶƵĂůŝŶĐŽŵĞĨƌŽŵĂůůƐŽƵƌĐĞƐŝƐďĞůŽǁZƐ͘Ϯ͘ϱϬ
ůĂŬŚƐĂƌĞĞůŝŐŝďůĞĨŽƌĞdžĞŵƉƟŽŶŽĨƚƵŝƟŽŶĨĞĞ͕ƐƵĐŚĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐŚĂǀĞƚŽƉĂLJĨĞĞZƐ͘ϭ͕ϯϬϬͬͲ;ĞǀƉ͘&ĞĞ
ZƐ͘ϱϬϬͬͲĂŶĚDŝƐĐ͘&ĞĞZƐ͘ϴϬϬͬͲͿďLJƉƌŽĚƵĐŝŶŐĚŵŝƐƐŝŽŶKƌĚĞƌ͕ŽƌŝŐŝŶĂůŝŶĐŽŵĞΘĐĂƐƚĞĐĞƌƟĮĐĂƚĞ
Ăƚ ƚŚĞ ƟŵĞ ŽĨ ĂĚŵŝƐƐŝŽŶŝŶ ƚŚĞ ŶĞĂƌ ďLJ 'Žǀƚ͘ WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ ĂŶĚ ƌĞƉŽƌƚ ƚŽ ƚŚĞ ƐĞĂƚ ĂůůŽƩĞĚ ŝĚĞĚ
WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ ǁŝƚŚ Ăůů ŽƌŝŐŝŶĂů ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ĂŶĚ ĨĞĞ ƌĞĐĞŝƉƚ ĂŶĚ ĨŽƌ ƚŚŽƐĞ ĐĂƚͲϭ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ƉĂƌĞŶƚĂů
ĂŶŶƵĂůŝŶĐŽŵĞĨƌŽŵĂůůƐŽƵƌĐĞƐŝƐĂďŽǀĞZƐ͘Ϯ͘ϱϬůĂŬŚƐŚĂǀĞƚŽƉĂLJĨƵůůĨĞĞZƐ͘ϱ͕ϳϬϬͬͲĂŶĚĐůĂŝŵĨŽƌ
ƌĞŝŵďƵƌƐĞŵĞŶƚŽĨƚƵŝƟŽŶĨĞĞůĂƚĞƌĨƌŽŵƚŚĞĐŽŶĐĞƌŶĞŶĚĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ͘
;ŝŝͿ dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐďĞůŽŶŐŝŶŐƚŽĂƚͲϮ͕Ϯ͕ϯ͕ϯǁŚŽƐĞƉĂƌĞŶƚĂůĂŶŶƵĂůŝŶĐŽŵĞĨƌŽŵĂůůƐŽƵƌĐĞƐŝƐ
ďĞůŽǁZƐ͘ϭ͘ϬϬůĂŬŚƐĂƌĞĞůŝŐŝďůĞĨŽƌĞdžĞŵƉƟŽŶŽĨƚƵŝƟŽŶĨĞĞ͕ƐƵĐŚĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐŚĂǀĞƚŽƉĂLJĨĞĞZƐ͘
ϭ͕ϯϬϬͬͲ;ĞǀƉ͘&ĞĞZƐ͘ϱϬϬͬͲĂŶĚDŝƐĐ͘&ĞĞZƐ͘ϴϬϬͬͲͿďLJƉƌŽĚƵĐŝŶŐĚŵŝƐƐŝŽŶKƌĚĞƌ͕ŽƌŝŐŝŶĂůŝŶĐŽŵĞ
ΘĐĂƐƚĞĐĞƌƟĮĐĂƚĞĂƚƚŚĞƟŵĞŽĨĂĚŵŝƐƐŝŽŶŝŶƚŚĞŶĞĂƌďLJ'Žǀƚ͘WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐĂŶĚƌĞƉŽƌƚƚŽƚŚĞƐĞĂƚ
ĂůůŽƩĞĚŝĚĞĚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐǁŝƚŚĂůůŽƌŝŐŝŶĂůĚŽĐƵŵĞŶƚƐĂŶĚĨĞĞƌĞĐĞŝƉƚ͘
47
DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION
x ĚŵŝƐƐŝŽŶƚŽhŶͲŝĚĞĚŽƵƌƐĞƐŝŶŝĚĞĚͬWƌŝǀĂƚĞWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐ͗
;ŝͿ dŚĞ ĂĚŵŝƐƐŝŽŶ ƚŽ ƐƵƌƌĞŶĚĞƌĞĚ ƐĞĂƚƐ ŝŶ ƵŶͲĂŝĚĞĚ ĐŽƵƌƐĞƐ ŽĨ ĂŝĚĞĚ WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐ ĂŶĚ ŝŶ ƉƌŝǀĂƚĞ
WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐǁŝůůďĞĮůůĞĚƚŚƌŽƵŐŚĞŶƚƌĂůŝƐĞĚůůŽƚŵĞŶƚWƌŽĐĞƐƐ;WͿďLJ<ĂƐƉĞƌŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐ
ƌĞƋƵĞƐƚ͘ ^ƵĐŚ ŽĨ ƚŚĞ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ŝƌƌĞƐƉĞĐƟǀĞ ƚŚĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ƚŽ ǁŚŝĐ ƚŚĞLJ ďĞůŽŶŐ ŚĂǀĞ ƚŽ ƉĂLJ ZƐ͘
ϭϬ͕ϳϱϬͬͲĂƐĨĞĞĂƚƚŚĞƟŵĞŽĨĂĚŵŝƐƐŝŽŶŝŶƚŚĞĂůůŽƩĞĚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ͘
ǀŝŝŝ͘ dŚĞ WƌŝŶŝĐĂƉĂů ŽĨ 'ŽǀƚͬŝĚĞĚ ĂŶĚ WƌŝǀĂƚĞ WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ ŚĂǀĞ ƚŽ ůŽŐŝŶ ƚŽ < Θ d ǁǁǁ͘ŬĞĂ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶ Θ
ǁǁǁ͘ĚƚĞ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶ͕ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞŝƌ h^Zͺ/ Θ W^^tKZ͕ ĐůŝĐŬ E/d^ D/^^/KE ZWKZd to get list
ŽĨƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽŚĂǀĞďĞĞŶĂůůŽƩĞĚƐĞĂƚĨŽƌǀĂƌŝŽƵƐĐŽƵƌƐĞƐ͘dŚĞWƌŝŶĐŝƉĂůƐŚĂǀĞƚŽŵĂƌŬĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞ
ŶĂŵĞƐŽĨƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽŚĂǀĞŐŽƚĂĚŵŝƩĞĚďLJƉĂLJŝŶŐƚŚĞƉƌĞƐĐƌŝďĞĚĨĞĞǁŝƚŚŝŶƚŚĞůĂƐƚĚĂƚĞŵĞŶƟŽŶĞĚ
ŽŶƚŚĞĂĚŵŝƐƐŝŽŶŽƌĚĞƌĂŶĚƐĞŶĚƚŚĞƌĞƉŽƌƚĂĐĐŽƌĚŝŶŐůLJǁŝƚŚŽƵƚĨĂŝů͘ŚĂƌĚĐŽƉLJŽĨƚŚĞƌĞƉŽƌƚƐŚŽƵůĚďĞ
ƐĞŶƚƚŽdŽĸĐĞŝŶĞǀĞƌLJƌŽƵŶĚƐ͘
6.
FEES
&ĞĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ĚŝƉůŽŵĂ ĐŽƵƌƐĞƐ ŝŶ 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ Θ ŝĚĞĚ ƉŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐ ŝŶ ƚŚĞ ƐƚĂƚĞ ŝƐ ŵĞŶƟŽŶĞĚ
ďĞůŽǁĂƐƉĞƌƚŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽƌĚĞƌEŽ͘ϭϭϵdWϬϱ͕Ěƚ͗ϭϴͬϭϬͬϮϬϬϱ͘ĂŶĚ'͘K͘EŽ͘ϭϬdWϮϬϭϮ͕
ĂƚĞĚ͗ϮϵͲϬϱͲϮϬϭϮ
Sl.
ĂƚĞŐŽƌLJŽĨƉŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ
EŽ͘
1 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ
2 ŝĚĞĚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ
3 WƌŝǀĂƚĞWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ
dƵŝƟŽŶ&ĞĞ
` 2,300/` 4,400/` 9,450/-
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ĨĞĞ
` 500/` 500/` 500/-
KƚŚĞƌ&ĞĞ
dŽƚĂů
` 800/` 800/` 800/-
` 3,600/` 5,700/` 10,750/-
x ĚŵŝƐƐŝŽŶƚŽ'Žǀƚ͘WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐ͗
dƵƚŝŽŶ&ĞĞĞdžĐĞŵƉƚŝŽŶŝƐĂůůŽǁĞĚĂƐƉĞƌ'Žǀƚ͘KƌĚĞƌEŽ͘‰3Š¹J‰]‰ ']’Œ}‰ ‰$„$w‰3‰ v-$-¸
u’$8‰…‰J‰ opŠ$3‰ w‰Y‰¤ Z]‰¦r‰U ’Œr‰¹T’ ']’Œ}‰ ‰$ „$w‰3‰ v-$-¸ u’$8‰…‰J‰
oJ‰
;ŝͿ ĂŶĚŝĚĂƚĞƐďĞůŽŶŐŝŶŐƚŽ^ͬ^dĂƌĞĞdžĞŵƉƚĞĚĨƌŽŵƉĂLJŝŶŐƚƵŝƟŽŶĨĞĞĂƚƚŚĞƟŵĞŽĨĂĚŵŝƐƐŝŽŶĨŽƌƚŚĞ
ĂůůŽƩĞĚĐŽƵƌƐĞŝŶ'Žǀƚ͘WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐΘŝĚĞĚŽƵƌƐĞŝŶŝĚĞĚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ƚŚĞLJŚĂǀĞƚŽƉĂLJ
ZƐ͘ϭϯϬϬͬͲ;ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĨĞĞZƐ͘ϱϬϬͬͲΘŽƚŚĞƌĨĞĞƐZƐ͘ϴϬϬͬͲͿĂƚƚŚĞƟŵĞŽĨĂĚŵŝƐƐŝŽŶŝŶƚŚĞƌĞƐƉĞĐƟǀĞ
seat ĂůůŽƩĞĚ'Žǀƚ͘WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐΘŝĚĞĚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ;ŝĚĞĚŽƵƌƐĞŽŶůLJͿtŚĞƌĞƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐĞĞŬƐ
ĂĚŵŝƐƐŝŽŶĂƐƉĞƌĂĚŵŝƐƐŝŽŶŽƌĚĞƌǁŝƚŚƚŚĞůĂƐƚĨŽƌĂĚŵŝƐƐŝŽŶ
;ŝŝͿ dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐďĞůŽŶŐŝŶŐƚŽĂƚͲϭǁŚŽƐĞƉĂƌĞŶƚĂůĂŶŶƵĂůŝŶĐŽŵĞĨƌŽŵĂůůƐŽƵƌĐĞƐŝƐďĞůŽǁZƐ͘Ϯ͘ϱϬ
ůĂŬŚƐĂƌĞĞůŝŐŝďůĞĨŽƌĞdžĞŵƉƟŽŶŽĨƚƵŝƟŽŶĨĞĞ͕ƐƵĐŚĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐŚĂǀĞƚŽƉĂLJĨĞĞZƐ͘ϭ͕ϯϬϬͬͲ;ĞǀƉ͘
&ĞĞZƐ͘ϱϬϬͬͲĂŶĚDŝƐĐ͘&ĞĞZƐ͘ϴϬϬͬͲͿďLJƉƌŽĚƵĐŝŶŐŽƌŝŐŝŶĂůŝŶĐŽŵĞΘĐĂƐƚĞĐĞƌƟĮĐĂƚĞĂƚƚŚĞƟŵĞŽĨ
ĂĚŵŝƐƐŝŽŶŝŶƚŚĞĂůůŽƩĞĚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐĂŶĚĨŽƌƚŚŽƐĞĐĂƚͲϭĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐƉĂƌĞŶƚĂůĂŶŶƵĂůŝŶĐŽŵĞĨƌŽŵ
ĂůůƐŽƵƌĐĞƐŝƐĂďŽǀĞZƐ͘Ϯ͘ϱϬůĂŬŚƐŚĂǀĞƚŽƉĂLJĨƵůůĨĞĞZƐ͘ϯ͕ϲϬϬͬͲĂŶĚĐůĂŝŵĨŽƌƌĞŝŵďƵƌƐĞŵĞŶƚŽĨ
ƚƵŝƟŽŶĨĞĞůĂƚĞƌĨƌŽŵƚŚĞĐŽŶĐĞƌŶĞŶĚĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ͘
;ŝŝŝͿdŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐďĞůŽŶŐŝŶŐƚŽĂƚͲϮ͕Ϯ͕ϯ͕ϯǁŚŽƐĞƉĂƌĞŶƚĂůĂŶŶƵĂůŝŶĐŽŵĞĨƌŽŵĂůůƐŽƵƌĐĞƐŝƐ
ďĞůŽǁZƐ͘ϭ͘ϬϬůĂŬŚƐĂƌĞĞůŝŐŝďůĞĨŽƌĞdžĞŵƉƟŽŶŽĨƚƵŝƟŽŶĨĞĞ͕ƐƵĐŚĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐŚĂǀĞƚŽƉĂLJĨĞĞZƐ͘
ϭ͕ϯϬϬͬͲ;ĞǀƉ͘&ĞĞZƐ͘ϱϬϬͬͲĂŶĚDŝƐĐ͘&ĞĞZƐ͘ϴϬϬͬͲͿďLJƉƌŽĚƵĐŝŶŐŽƌŝŐŝŶĂůŝŶĐŽŵĞΘĐĂƐƚĞĐĞƌƟĮĐĂƚĞ
ĂƚƚŚĞƟŵĞŽĨĂĚŵŝƐƐŝŽŶŝŶƚŚĞĂůůŽƩĞĚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ͘
x ĚŵŝƐƐŝŽŶƚŽŝĚĞĚŽƵƌƐĞƐŝŶŝĚĞĚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐ͗
;ŝͿ ĂŶĚŝĚĂƚĞƐďĞůŽŶŐŝŶŐƚŽ^ͬ^dĂƌĞĞdžĞŵƉƚĞĚĨƌŽŵƉĂLJŝŶŐƚƵŝƟŽŶĨĞĞĂƚƚŚĞƟŵĞŽĨĂĚŵŝƐƐŝŽŶĨŽƌƚŚĞ
ĂůůŽƩĞĚĐŽƵƌƐĞŝŶ'Žǀƚ͘WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐΘŝĚĞĚŽƵƌƐĞŝŶŝĚĞĚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ƚŚĞLJŚĂǀĞƚŽƉĂLJ
ZƐ͘ϭϯϬϬͬͲ;ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĨĞĞZƐ͘ϱϬϬͬͲΘŽƚŚĞƌĨĞĞƐZƐ͘ϴϬϬͬͲͿĂƚƚŚĞƟŵĞŽĨĂĚŵŝƐƐŝŽŶŝŶƚŚĞƌĞƐƉĞĐƟǀĞ
ƐĞĂƚĂůůŽƩĞĚ'Žǀƚ͘WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐΘŝĚĞĚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ;ŝĚĞĚŽƵƌƐĞŽŶůLJͿtŚĞƌĞƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐĞĞŬƐ
ĂĚŵŝƐƐŝŽŶĂƐƉĞƌĂĚŵŝƐƐŝŽŶŽƌĚĞƌǁŝƚŚƚŚĞůĂƐƚĨŽƌĂĚŵŝƐƐŝŽŶ
;ŝŝͿ dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐďĞůŽŶŐŝŶŐƚŽĂƚͲϭǁŚŽƐĞƉĂƌĞŶƚĂůĂŶŶƵĂůŝŶĐŽŵĞĨƌŽŵĂůůƐŽƵƌĐĞƐŝƐďĞůŽǁZƐ͘Ϯ͘ϱϬ
ůĂŬŚƐĂƌĞĞůŝŐŝďůĞĨŽƌĞdžĞŵƉƟŽŶŽĨƚƵŝƟŽŶĨĞĞ͕ƐƵĐŚĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐŚĂǀĞƚŽƉĂLJĨĞĞZƐ͘ϭ͕ϯϬϬͬͲ;ĞǀƉ͘
48
INFORMATION BROCHURE
&ĞĞZƐ͘ϱϬϬͬͲĂŶĚDŝƐĐ͘&ĞĞZƐ͘ϴϬϬͬͲͿďLJƉƌŽĚƵĐŝŶŐŽƌŝŐŝŶĂůŝŶĐŽŵĞΘĐĂƐƚĞĐĞƌƟĮĐĂƚĞĂƚƚŚĞƟŵĞŽĨ
ĂĚŵŝƐƐŝŽŶŝŶƚŚĞĂůůŽƩĞĚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐĂŶĚĨŽƌƚŚŽƐĞĐĂƚͲϭĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐƉĂƌĞŶƚĂůĂŶŶƵĂůŝŶĐŽŵĞĨƌŽŵ
ĂůůƐŽƵƌĐĞƐŝƐĂďŽǀĞZƐ͘Ϯ͘ϱϬůĂŬŚƐŚĂǀĞƚŽƉĂLJĨƵůůĨĞĞZƐ͘ϱ͕ϳϬϬͬͲĂŶĚĐůĂŝŵĨŽƌƌĞŝŵďƵƌƐĞŵĞŶƚŽĨ
ƚƵŝƟŽŶĨĞĞůĂƚĞƌĨƌŽŵƚŚĞĐŽŶĐĞƌŶĞŶĚĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ͘
;ŝŝŝͿdŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐďĞůŽŶŐŝŶŐƚŽĂƚͲϮ͕Ϯ͕ϯ͕ϯǁŚŽƐĞƉĂƌĞŶƚĂůĂŶŶƵĂůŝŶĐŽŵĞĨƌŽŵĂůůƐŽƵƌĐĞƐŝƐ
ďĞůŽǁZƐ͘ϭ͘ϬϬůĂŬŚƐĂƌĞĞůŝŐŝďůĞĨŽƌĞdžĞŵƉƟŽŶŽĨƚƵŝƟŽŶĨĞĞ͕ƐƵĐŚĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐŚĂǀĞƚŽƉĂLJĨĞĞZƐ͘
ϭ͕ϯϬϬͬͲ;ĞǀƉ͘&ĞĞZƐ͘ϱϬϬͬͲĂŶĚDŝƐĐ͘&ĞĞZƐ͘ϴϬϬͬͲͿďLJƉƌŽĚƵĐŝŶŐŽƌŝŐŝŶĂůŝŶĐŽŵĞΘĐĂƐƚĞĐĞƌƟĮĐĂƚĞ
ĂƚƚŚĞƟŵĞŽĨĂĚŵŝƐƐŝŽŶŝŶƚŚĞĂůůŽƩĞĚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ͘
Note:
ϭͿ EŽ ƐĞƉĂƌĂƚĞ ŝŶƟŵĂƟŽŶ ǁŝůů ďĞ ƐĞŶƚ ƚŽ ƚŚĞ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ͘ dŚĞ ĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ƐŚĂůů ĂƩĞŶĚ ĨŽƌ ĚŽĐƵŵĞŶƚ
ǀĞƌŝĮĐĂƟŽŶĂŶĚŽŶůŝŶĞƐƵďŵŝƐƐŝŽŶŽĨĂƉƉůŝĐĂƟŽŶĂůŽŶŐǁŝƚŚĂůůŽƌŝŐŝŶĂůĚŽĐƵŵĞŶƚƐĂŶĚĚƵůLJĮůůĞĚŝŶ
ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶĨŽƌŵƚŽŶĞĂƌĞƐƚ͞KE>/EKhDEdsZ/&/d/KEEdZ^hDKE>/EWW>/d/KE
^hD/^^/KEEdZ^Θ,>WEdZ^&KZKWd/KEEdZz͟ǁŝƚŚŝŶƚŚĞůĂƐƚĚĂƚĞŵĞŶƟŽŶĞĚŝŶƚŚĞ
ďƌŽĐŚƵƌĞ͘^ŚĂůůŵĂŬĞŽƉƟŽŶĞŶƚƌLJƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƌĞƐƉĞĐƟǀĞŶĞĂƌĞƐƚ͞KE>/EKhDEdsZ/&/d/KE
EdZ^hDKE>/EWW>/d/KE^hD/^^/KEEdZ^Θ,>WEdZ^&KZKWd/KEEdZz͟
ǁŝƚŚŝŶƚŚĞĂůƐƚĚĂƚĞŵĞŶƟŽŶĞĚŝŶƚŚĞƐĐŚĞĚƵůĞ͘^ĞĂƚĂůůŽƚŵĞŶƚƉƌŽĐĞƐƐǁŝůůďĞĚŽŶĞĂƐƉĞƌĐĂůĞŶĚĂƌ
ŽĨĞǀĞŶƚƐƉƵďůŝƐŚĞĚŝŶƚŚĞďƌŽĐŚƵƌĞĂŶĚǁŝůůďĞĂŶŶŽƵŶĐĞĚŝŶ<ΘdǁĞďƐŝƚĞƐ ǁǁǁ͘ŬĞĂ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶ
ĂŶĚǁǁǁ͘ĚƚĞ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶƌĞƐƉĞĐƟǀĞůLJ͘
ϮͿ ĂŶĚŝĚĂƚĞ ǁŚŽ ĨĂŝůƐ ƚŽ ƚĂŬĞ ĚŵŝƐƐŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ ĨŽƌ ǁŚŝĐŚ ŚĞͬƐŚĞ ŝƐ ĂůůŽƩĞĚ Ă ƐĞĂƚ ǁŝƚŚŝŶ
ƚŚĞůĂƐƚĚĂƚĞŐŝǀĞŶŝŶƚŚĞĂĚŵŝƐƐŝŽŶŽƌĚĞƌŽĨƚŚĞƌĞƐƉĞĐƟǀĞƌŽƵŶĚƐ͕ĂŶĚǁŚŽĨĂŝůƚŽĞdžĞƌĐŝƐĞƚŚĞƌŝŐŚƚ
ĐŚŽŝĐĞƐͲϭƚŽϰ͕ƐĞĂƚĂůůŽƚŵĞŶƚƐŽŌǁĂƌĞǁŝůůĂƵƚŽŵĂƟĐĂůůLJĐĂŶĐĞůƚŚĞĂůůŽƩĞĚƐĞĂƚ͘
ϯͿ /Ĩ͕ĨŽƌĂŶLJƌĞĂƐŽŶ͕ƚŚĞƌĞŝƐĂĐŚĂŶŐĞŝŶĐĂůĞŶĚĂƌŽĨĞǀĞŶƚƐĨŽƌŽƉƟŽŶĞŶƚƌLJƉƌŽĐĞƐƐĨŽƌĂLJWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐ͕
ƚŚĞƐĂŵĞǁŝůůďĞŶŽƟĮĞĚŝŶ<ΘdǁĞďƐŝƚĞƐ ǁǁǁ͘ŬĞĂ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶΘǁǁǁ͘ĚƚĞ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶƌĞƐƉĞĐƟǀĞůLJ
ĂŶĚ^D^ĂůĞƌƚǁŝůůďĞƐĞŶƚƚŽĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐƚŽƚŚĞŝƌŵŽďŝůĞŶƵŵďĞƌ͘/ƚŝƐƚŚĞƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚLJŽĨƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞ
ƚŽǀŝƐŝƚƚŚĞĂďŽǀĞǁĞďƐŝƚĞƐĨŽƌƵƉĚĂƚĞƐƉĞƌƚĂŝŶŝŶŐƚŽĂĚŵŝƐƐŝŽŶƐĨƌĞƋƵĞŶƚůLJ͘
ϰͿ dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽŚĂǀĞŽďƚĂŝŶĞĚĚŵŝƐƐŝŽŶKƌĚĞƌƵŶĚĞƌ^ƵƉĞƌEƵŵĞƌĂƌLJYƵŽƚĂĂƌĞŶŽƚĞůŝŐŝďůĞĨŽƌ
ĐŚĂŶŐĞŽĨĐŽƵƌƐĞĂŶĚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƵŶĚĞƌĂŶLJĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ͘
EŽƚĞ͗dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŝůůŝŶŐƚŽĐĂŶĐĞůƚŚĞŝƌĂĚŵŝƐƐŝŽŶĂƌĞĞůŝŐŝďůĞƚŽĐůĂŝŵŽŶůLJƚŚĞŵŝƐĐĞůůĂŶĞŽƵƐ
ĨĞĞĨƌŽŵƚŚĞƌĞƐƉĞĐƟǀĞƉŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐǁŚĞƌĞƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐŚĂǀĞŐŽƚĂĚŵŝƩĞĚ͘
^ĐŚĞĚƵůĞĨŽƌŽĐƵŵĞŶƚǀĞƌŝĮĐĂƟŽŶĐƵŵŽŶůŝŶĞƐƵďŵŝƐƐŝŽŶĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ
A . &ŽƌĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐďĞůŽŶŐŝŶŐƚŽƐƉĞĐŝĂůĐĂƚĞŐŽƌLJ:
^ƉĞĐŝĂůĐĂƚĞŐŽƌLJƐĞĂƚƐ͗ĂŶĚŝĚĂƚĞƐĐůĂŝŵŝŶŐƚŚĞďĞŶĞĮƚƵŶĚĞƌǀĂƌŝŽƵƐ^ƉĞĐŝĂůĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ΂ϱ;ϮͿ΃ƌƵůĞ͕ƐŚŽƵůĚ
ƉƌŽĚƵĐĞƚŚĞƌĞůĞǀĂŶƚŽƌŝŐŝŶĂů^ƉĞĐŝĂůĐĂƚĞŐŽƌLJĐĞƌƟĮĐĂƚĞƐĂůŽŶŐǁŝƚŚdtKƐĞƚƐŽĨƉŚŽƚŽĐŽƉŝĞƐKDWh>^KZ/>z
ŽŶƚŚĞĚĂƚĞƐŶŽƟĮĞĚďĞůŽǁ͕ƚŽƚŚĞƌĞƐƉĞĐƟǀĞĐĞŶƚĞƌƐŵĞŶƟŽŶĞĚŝŶŶŶĞdžƵƌĞys;Ϳ/EWZ^KEKE>zŽŶ
ƐƟƉƵůĂƚĞĚĚĂƚĞĨŽƌǀĞƌŝĮĐĂƟŽŶ͘ĞĨŽƌĞĐŽŵŝŶŐĨŽƌƐƉĞĐŝĂůĐĂƚĞŐŽƌLJĐĞƌƟĮĐĂƚĞƐǀĞƌŝĮĐĂƟŽŶ, the candidates
ƐĞĞŬŝŶŐƐĞĂƚƐƵŶĚĞƌƚŚŝƐƋƵŽƚĂƐŚŽƵůĚŚĂǀĞŐŽƚǀĞƌŝĮĞĚĂůůŽƚŚĞƌŽƌŝŐŝŶĂůĚŽĐƵŵĞŶƚƐĂƚŶĞĂƌĞƐƚŽĐƵŵĞŶƚ
sĞƌŝĮĐĂƟŽŶĂŶĚŽŶůŝŶĞƉƉůŝĐĂƟŽŶƐƵďŵŝƐƐŝŽŶĞŶƚĞƌƐ^ĞĂƚĂůůŽƚŵĞŶƚĨŽƌƐƉĞĐŝĂůĐĂƚĞŐŽƌLJĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŝůůďĞ
done as per regular schedule.
͘ KƚŚĞƌƐ
ĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽƐĞĞŬĂĚŵŝƐƐŝŽŶƚŽ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĞĂƚƐƐŚŽƵůĚĐŽŵƉƵůƐŽƌŝůLJƉƌŽĚƵĐĞƚŚĞƌĞƋƵŝƌĞĚĚŽĐƵŵĞŶƚƐ
ŝŶKZ/'/E>ǁŝƚŚKEƐĞƚŽĨĂƩĞƐƚĞĚĂŶĚŝĚĂƚĞƐĨĂůůŝŶŐƵŶĚĞƌǀĂƌŝŽƵƐŽƚŚĞƌĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐůŝŬĞ'D͕^͕^d͕dͲ
ϭ͕//͕//͕///͕///ƐŚĂůůĂƩĞŶĚŝŶƉĞƌƐŽŶĂƚƚŚĞ'Žǀƚ͘WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐƐŝƚƵĂƚĞĚŝŶ^͘:͘'Žǀƚ͘WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐĐĂŵƉƵƐ͕
ĂŶŐĂůŽƌĞĂƐƉĞƌƐĐŚĞĚƵůĞŝŶŶŶĞdžƵƌĞys;ͿĨŽƌ͞KE>/EKhDEdsZ/&/d/KEEdZ^hDKE>/E
WW>/d/KE^hD/^^/KEEdZ^Θ,>WEdZ^&KZKWd/KEEdZz͟.
ůů ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ƐŚĂůů ƐƵďŵŝƚ ŽŶĞ ƐĞƚ ŽĨ ƉŚŽƚŽĐŽƉŝĞƐ ŽĨ Ăůů ƚŚĞ ŽƌŝŐŝŶĂů ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ĂŶĚ ƚǁŽ ƉĂƐƐƉŽƌƚ ƐŝnjĞ
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐĂůŽŶŐǁŝƚŚƚŚĞĮůůĞĚŝŶĂƉƉůŝĐĂƟŽŶĨŽƌŵĨŽƌǀĞƌŝĮĐĂƟŽŶĂŶĚŽŶůŝŶĞƐƵďŵŝƐƐŝŽŶŽĨĂƉƉůŝĐĂƟŽŶĂƚ
near by ͞KE>/EKhDEdsZ/&/d/KEEdZ^hDKE>/EWW>/d/KE^hD/^^/KEEdZ^
Θ ,>W EdZ^ &KZ KWd/KE EdZz͘͟ ŌĞƌ ǀĞƌŝĮĐĂƟŽŶ͕ Ăůů ŽƌŝŐŝŶĂů ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ǁŝůů ďĞ ƌĞƚƵƌŶĞĚ ƚŽ ƚŚĞ
ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐĂŶĚKŶůŝŶĞKƉƟŽŶŶƚƌLJĂƐƉĞƌƚŚĞǁŽƌŬƐŚĞĞƚƉƌŽĚƵĐĞĚďLJĐĂŶĚŝĚĂƚĞǁŝůůďĞĚŽŶĞďLJƚŚĞŽĸĐŝĂůƐ
ĂƚƚŚĞĂďŽǀĞĐĞŶƚƌĞŝŶƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ͘
49
DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION
EŽƚĞ/͗
dŚĞĂŶĚŝĚĂƚĞƐĐĂŶŽďƚĂŝŶƚŚĞĂƉƉŝůŝĐĂƟŽŶĨŽƌĂĚŵŝƐƐŝŽŶĨƌŽŵƚŚĞĂďŽǀĞĐĞŶƚƌĞƐǁŚŝĐŚĂƌĞŶĞĂƌďLJƚŽƚŚĞŝƌ
ƉůĂĐĞŽĨƉƌĞǀŝŽƵƐƐƚƵĚLJĂŶĚƐŚĂůůƉƌŽĐĞĞĚĨŽƌǀĞƌŝĮĐĂƟŽŶŽĨĚŽĐƵŵĞŶƚƐĂŶĚŽŶůŝŶĞƐƵďŵŝƐƐŝŽŶĂƐǁĞůůĂƐ
ŽŶůŝŶĞŽƉƟŽŶĞŶƚƌLJŝŶƚŚĞƐĂŵĞĐĞŶƚƌĞ͘
EŽƚĞ//͗
1. dŚĞŽƌŝŐŝŶĂů documents ƚŽďĞƉƌŽĚƵĐĞĚĚƵƌŝŶŐǀĞƌŝĮĐĂƟŽŶŚĂǀĞďĞĞŶĚĞƚĂŝůĞĚŝŶĂŶŶĞdžƵƌĞʹs/͕s//͕s///͕
/y͕y/;ĂͿ;ďͿ;ĐͿ;ĚͿ;ĞͿΘy//͘
2. dŚĞ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ǁŚŽ ƐĞĞŬ ĂĚŵŝƐƐŝŽŶƐ ƚŽ 'Žǀƚ͘ ƐĞĂƚƐ ƐŚŽƵůĚ ĐŽŵƉƵůƐŽƌŝůLJ ƉƌŽĚƵĐĞ Ăůů ƚŚĞ ƌĞƋƵŝƌĞĚ
ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ŝŶ KZ/'/E> ǁŝƚŚ KE ƐĞƚ ŽĨ ŐĂnjnjĞƚĞĚ ŽĸĐĞƌ ĂƩĞƐƚĞĚ ƉŚŽƚŽĐŽƉŝĞƐ ŽĨ Ăůů ƚŚĞ KZ/'/E>
ĚŽĐƵŵĞŶƚƐĂŶĚƚǁŽƉĂƐƐƉŽƌƚƐŝnjĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐǁŚĞŶƚŚĞLJĐŽŵĞĨŽƌĚŽĐƵŵĞŶƚǀĞƌŝĮĐĂƟŽŶ͘
3. /ŶĂůů͞KE>/EKhDEdsZ/&/d/KEEdZ^hDKE>/EWW>/d/KE^hD/^^/KEEdZ^
Θ,>WEdZ^&KZKWd/KEEdZz͟sĞƌŝĮĐĂƟŽŶŽĨĚŽĐƵŵĞŶƚƐǁŝůůďĞĚŽŶĞĨŽƌĂůůĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ƐƉĞĐŝĂůĐĂƚĞŐŽƌLJ͘,ŽǁĞǀĞƌƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐďĞůŽŶŐŝŶŐƚŽƐƉĞĐŝĂůĐĂƚĞŐŽƌLJƐŚŽƵůĚĂƩĞŶĚĨŽƌǀĞƌŝĮĐĂƟŽŶŽĨ
ƐƉĞĐŝĂůĐĂƚĞŐŽƌLJĐĞƌƟĮĐĂƚĞĂƚƚŚĞĐĞŶƚĞƌƐŵĞŶƟŽŶĞĚŝŶŶŶĞdžƵƌĞysŽŶƚŚĞƐƟƉƵůĂƚĞĚƟŵĞĂŶĚĚĂƚĞ
only.
4. ůůĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽŚĂǀĞƐƵďŵŝƩĞĚĂƉƉůŝĐĂƟŽŶŽŶůŝŶĞǁŝůůďĞĞůŝŐŝďůĞĨŽƌŽƉƟŽŶĞŶƚƌLJĨŽƌƐĞĂƚƐŽƚŚĞƌ
ƚŚĂŶ,KZEh<EE/'Θ'/Eh<EE/'͘
5. dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐŚĂǀĞƚŽďĞƉĞƌƐŽŶĂůůLJƉƌĞƐĞŶƚŝŶ͞KE>/EKhDEdsZ/&/d/KEEdZ^hD
KE>/EWW>/d/KE^hD/^^/KEEdZ^Θ,>WEdZ^&KZKWd/KEEdZz͟ĨŽƌǀĞƌŝĮĐĂƟŽŶŽĨ
ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͕ŽŶůŝŶĞƐƵďŵŝƐƐŝŽŶŽĨĂƉƉůŝĐĂƟŽŶĂŶĚŽƉƟŽŶĞŶƚƌLJŝŶŚŝƐͬŚĞƌƉƌĞƐĞŶĐĞ͘
6. /Ĩ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ŚĂƐ ŶŽƚ ƌĞĐĞŝǀĞĚ ƚŚĞ ŽƌŝŐŝŶĂů ŵĂƌŬƐ ĐĂƌĚ ŽĨ ƋƵĂůŝĨLJŝŶŐ ĞdžĂŵŝŶĂƟŽŶ ĨŽƌ ϮϬϭϱ ĨƌŽŵ ƚŚĞ
ĐŽŶĐĞƌŶĞĚŽĂƌĚ͕ƚŚĞŶƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐŚŽƵůĚŽďƚĂŝŶĞĚƚŚĞƐŝŐŶĂƚƵƌĞŽĨ,ĞĂĚDĂƐƚĞƌͬWƌŝŶĐŝƉĂůŽĨƚŚĞ
/ŶƐƟƚƵƟŽŶƐǁŚĞƌĞŚĞͬƐŚĞŚĂƐƉĂƐƐĞĚϭϬthƐƚĂŶĚĂƌĚĞdžĂŵŝŶĂƟŽŶŽŶƚŚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂůŵĂƌŬƐĐĂƌĚ͘/ŶƚĞƌŶet
downloaded marks card will not be accepted.
HOW TO LOG IN KEA WEBSITE
ƒKƉĞŶĂŶLJďƌŽǁƐĞƌĂŶĚĞŶƚĞƌŚƩƉ͗ͬͬŬĞĂ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶ or ŚƩƉ͗ͬͬĚƚĞ͘ŬĂƌ͘ŶŝĐ͘ŝŶ in the address bar and then hit Enter.
50
INFORMATION BROCHURE
ŌĞƌƐƵĐĐĞƐƐĨƵůĞŶƚƌLJŝŶƚŽƚŚĞǁĞďƐŝƚĞĂĚĚƌĞƐƐĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐŚĂǀĞƚŽƐĞůĞĐƚƚŚĞůŝŶŬƟƚůĞĚĂƐ͞DIPLOMA ADMISSIONS
2015͟ǁŚŝĐŚǁŝůůƚĂŬĞLJŽƵƚŽŶĞdžƚƐĐƌĞĞŶĂƐƐŚŽǁŶďĞůŽǁ
x ǀĞƌLJĂŶĚŝĚĂƚĞĐĂŶǀŝĞǁƚŚĞďĂƐŝĐĚĞƚĂŝůƐŽĨŝƉůŽŵĂĂĚŵŝƐƐŝŽŶ͘^ƵĐŚĂƐEŽƟĮĐĂƟŽŶ͕/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶďƌŽƵĐŚƵƌĞ͕'ĞŶĞƌĂů
ƐĞĂƚŵĂƚƌŝdž͕^ƉĞĐŝĂůĐĂƚĞŐŽƌLJƐĞĂƚŵĂƚƌŝdž͕DĞƌŝƚůŝƐƚ͕ĂŶĚŝĚĂƚĞƉŽƌƚĂů͕/ŶƐƟƚƵƟŽŶƉŽƌƚĂů͘
,ŽǁƚŽ>ŽŐŝŶĨŽƌƚŚĞ&ŝƌƐƚdŝŵĞ͍
ǀĞƌLJĂŶĚŝĚĂƚĞŚĂƐƚŽĞŶƚĞƌŚŝƐͬŚĞƌŝƉůŽŵĂƉƉůŝĐĂƟŽŶEƵŵďĞƌĂůŽŶŐǁŝƚŚƚŚĞƐĞĐƌĞƚŬĞLJǁŚŝĐŚŝƐƉƌŝŶƚĞĚŽŶƚŚĞ
ƉƉůŝĐĂƟŽŶĐŬŶŽǁůĞĚŐĞŵĞŶƚƉƌŝŶƚŽƵƚŝƐƐƵĞĚƚŽŚŝŵͬŚĞƌĂŌĞƌǀĞƌŝĮĐĂƟŽŶĂƚƚŚĞĚŽĐƵŵĞŶƚǀĞƌŝĮĐĂƟŽŶĐĞŶƚƌĞ͘
^ƚĞƉϭ͗
x ůŝĐŬŽŶƚŚĞ͞ĂŶĚŝĚĂƚĞƉŽƌƚĂů͟ůŝŶŬǁŚŝĐŚǁŝůůƚĂŬĞLJŽƵƚŽƚŚĞŶĞdžƚƐĐƌĞĞŶ
^ƚĞƉϮ͗
x ŶƚĞƌƉƉůŝĐĂƟŽŶEƵŵďĞƌǁŚŝĐŚŝƐƉƌŝŶƚĞĚŽŶƚŚĞĂƉƉůŝĐĂƟŽŶĨŽƌŵ͘
x ŶƚĞƌ^ĞĐƌĞƚ<ĞLJWƌŽǀŝĚĞĚĂŌĞƌĐŽŵƉůĞƟŽŶŽĨǀĞƌŝĮĐĂƟŽŶŽĨĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͘
x ŶƚĞƌƚŚĞƌĂŶĚŽŵƚĞdžƚƐŚŽǁŶŝŶƚŚĞŝŵĂŐĞ;Wd,Ϳ
51
DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION
x ůŝĐŬ^ŝŐŶƵƉďƵƩŽŶ͕ǁŚŝĐŚǁŝůůƚĂŬĞLJŽƵƚŽƚŚĞŶĞdžƚƐĐƌĞĞŶ
WĂƐƐǁŽƌĚ ǁŝůů ďĞ ĐƌĞĂƚĞĚ ĨŽƌ ĨƵƚƵƌĞ ĂĐĐĞƐƐ͘ WůĞĂƐĞ ƌĞŵĞŵďĞƌ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ĂŶĚ ŬĞĞƉ ŝƚ ĐŽŶĮĚĞŶƟĂů͘ < ǁŝůů ŶŽƚ ďĞ
ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐĂƌŝƐŝŶŐĨƌŽŵŵŝƐƵƐĞŽĨWĂƐƐǁŽƌĚĂŶĚƐĞĐƌĞƚŬĞLJ͘
^ƚĞƉϯ͗
ͻ ŶƚĞƌ^ĞĐƌĞƚ<ĞLJWƌŽǀŝĚĞĚĂŌĞƌĐŽŵƉůĞƟŽŶŽĨǀĞƌŝĮĐĂƟŽŶŽĨĚŽĐƵŵĞŶƚƐ
ͻ ŶƚĞƌ EĞǁ WĂƐƐǁŽƌĚ ;ƐŚŽƵůĚ ĐŽŶƐŝƐƚ ŽĨ Ăƚ ůĞĂƐƚ ŽŶĞ ĂůƉŚĂďĞƚ ĂŶĚ ŽŶĞ ŶƵŵďĞƌ ĂŶĚ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ŽĨ Ăƚ ůĞĂƐƚĞŝŐŚƚ
charactersͿ;dŚŝƐŝƐLJŽƵƌƐĞĐƌĞƚWĂƐƐǁŽƌĚ͕ĚŽŶŽƚĚŝƐĐůŽƐĞLJŽƵƌƉĂƐƐǁŽƌĚƚŽŽƚŚĞƌƐƚŽƉƌĞǀĞŶƚŵŝƐƵƐĞͿ
ͻ ŽŶĮƌŵEĞǁWĂƐƐǁŽƌĚ;ƐŚŽƵůĚƐĂŵĞĂƐLJŽƵƌEĞǁWĂƐƐǁŽƌĚͿ
ͻ ŶƚĞƌLJŽƵƌDŽďŝůĞEƵŵďĞƌ;ƐŚŽƵůĚďĞĂǀĂůŝĚŵŽďŝůĞŶƵŵďĞƌŝŶ/ŶĚŝĂ͕ƚŚŝƐŝƐƚŚĞŶƵŵďĞƌƚŽǁŚŝĐŚ^D^ĂůĞƌƚƐǁŝůů
ďĞƐĞŶƚďLJ<͕ƐŽŝƚŝƐǀĞƌLJŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŚĂƚLJŽƵĞŶƚĞƌƚŚĞĐŽƌƌĞĐƚŶƵŵďĞƌĐĂƌĞĨƵůůLJ͘:ƵƐƚĂƐLJŽƵŚĂǀĞĚŽŶĞŝŶƚŚĞ
ƉƉůŝĐĂƟŽŶ&ŽƌŵƚŚĂƚLJŽƵĮůůĞĚŝŶƚŚĞsĞƌŝĮĐĂƟŽŶĞŶƚƌĞͿ
ͻ ŶƚĞƌLJŽƵƌͲDĂŝů/Ě͗;ƐŚŽƵůĚďĞĂǀĂůŝĚĞͲŵĂŝůŝĚĂŶĚƚŚŝƐŝƐƚŚĞĞͲŵĂŝůŝĚƚŽǁŚŝĐŚůŽŐŝŶĂŶĚůŽŐŽƵƚĚĞƚĂŝůƐǁŝůůďĞ
ƐĞŶƚ͕ƐŽŝƚŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŚĂƚLJŽƵĞŶƚĞƌĐĂƌĞĨƵůůLJĂŶĚĐŚĞĐŬƚŚĞĚĞƚĂŝůƐͿ
ͻ ^ĞůĞĐƚ^ĞĐƌĞƚ,ŝŶƚƋƵĞƐƟŽŶĨƌŽŵƚŚĞ>ŝƐƚ
ͻ dLJƉĞŚŝŶƚĂŶƐǁĞƌĨŽƌƚŚĞƐĞĐƌĞƚƋƵĞƐƟŽŶ;ZĞŵĞŵďĞƌƚŚĞ^ĞĐƌĞƚ,ŝŶƚYƵĞƐƟŽŶƐĞůĞĐƚĞĚĂŶĚƚŚĞĂŶƐǁĞƌLJŽƵŚĂǀĞ
ƉƌŽǀŝĚĞĚƚŽŝƚͿ
52
INFORMATION BROCHURE
ͻ ůŝĐŬƌĞĂƚĞďƵƩŽŶ͕ǁŚŝĐŚǁŝůůƚĂŬĞLJŽƵƚŽƚŚĞŶĞdžƚƐĐƌĞĞŶ͕ǁŚŝĐŚǁŝůůĐŽŶĮƌŵĂƐƉĂƐƐǁŽƌĚĐƌĞĂƚĞĚƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůLJ͘
ŌĞƌƉĂƐƐǁŽƌĚĐƌĞĂƚĞĚƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůLJĂŶĚŝĚĂƚĞĐĂŶůŽŐŝŶ͘
^ƚĞƉϰ͗
x Enter created password.
x Click “>ŽŐŝŶ͟ƵƩŽŶ͘
53
DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION
x ĂŶĚŝĚĂƚĞ,ŽŵĞWĂŐĞǁŝůůďĞĚŝƐƉůĂLJĞĚ͘dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞĐĂŶǀŝĞǁŚŝƐͬŚĞƌƉƉůŝĐĂƟŽŶĚĂƚĂĞŶƚƌLJĚĞƚĂŝůƐ
x EĞdžƚůŝĐŬŽŶ͞KWd/KEEdZzd/>^͞WĂŶĞƚŚĞĂŶĚŝĚĂƚĞĐĂŶǀŝĞǁŚŝƐͬŚĞƌŽƉƟŽŶŶƚƌLJĚĞƚĂŝůƐ͘
^ƚĞƉϱ͗
ͻ ŌĞƌǀŝĞǁŝŶŐƚŚĞĚĞƚĂŝůƐŽĨƉƉůŝĐĂƟŽŶĂŶĚKƉƟŽŶĞŶƚƌLJƚŚĞĂŶĚŝĚĂƚĞŚĂƐƚŽĐůŝĐŬ͞/ŽŶĮƌŵ͟ďƵƩŽŶ͕ŝĨƚŚĞ
Candidate entry details are correct.
ͻ /ĨƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞǁĂŶƚƚŽŚĂǀĞĐŚĂŶŐĞƐŝŶƚŚĞĚĂƚĂĞŶƚƌLJŚĞͬƐŚĞŚĂƐƚŽĐůŝĐŬ͞ŚĂŶŐĞƐZĞƋƵŝƌĞĚ͟ďƵƩŽŶ͘ƚŚĞŶ
ƚŚĞĂŶĚŝĚĂƚĞŚĂƐƚŽƐĞůĞĐƚǁŚŝĐŚƉŽƌƟŽŶŽĨƚŚĞĚĞƚĂŝůƐŚĂƐƚŽďĞĐŚĂŶŐĞĚŝŶĂŵŽŶŐƚŚƌĞĞŽƉƟŽŶƐĂƐƐŚŽǁŶ
below.
54
INFORMATION BROCHURE
x
dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞĐĂŶĐŚŽŽƐĞĞŝƚŚĞƌŽŶĞŽĨƚŚĞƚŚƌĞĞŽƉƟŽŶƐ
/ĨƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞǁĂŶƚĐŚĂŶŐĞƐŝŶƉƉůŝĐĂƟŽŶĞƚĂŝůƐƐĞůĞĐƚƚŚĞ͞ƉƉůŝĐĂƟŽŶĞƚĂŝůƐ͟
/ĨƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞǁĂŶƚĐŚĂŶŐĞƐŝŶKƉƟŽŶŶƚƌLJĞƚĂŝůƐƐĞůĞĐƚƚŚĞ͞KƉƟŽŶŶƚƌLJĞƚĂŝůƐ͟
/ĨƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞǁĂŶƚĐŚĂŶŐĞƐŝŶŽƚŚƉƉůŝĐĂƟŽŶĂŶĚKƉƟŽŶŶƚƌLJĞƚĂŝůƐƐĞůĞĐƚƚŚĞ͞Both͟
^ƚĞƉϲ͗
x /Ĩ ƚŚĞ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞ ŚĂƐ ƐĞůĞĐƚĞĚ ĞŝƚŚĞƌ ŽĨ ƚŚĞ ƚŚƌĞĞ KƉƟŽŶƐ ƚŚĞŶ ŚĞͬƐŚĞ ŚĂƐ ƚŽ ŐŽ ƚŽ ƚŚĞ ƐĂŵĞ DOCUMENT
VERIFICATION CENTRES CUM ONLINE APPLICATION SUBMISSION CENTRES & HELP CENTERS FOR OPTION
ENTRYĨŽƌŵĂŬŝŶŐĐŚĂŶŐĞƐŝŶƉƉůŝĐĂƟŽŶͬKƉƟŽŶĞŶƚƌLJĚĞƚĂŝůƐ͘
,ŽǁƚŽĐŚĂŶŐĞWĂƐƐǁŽƌĚ͍
ŽƌƌĞĐƚůLJ͕ĐŚĞĐŬĂůůƚŚĞďĂƐŝĐĚĞƚĂŝůƐǁŚŝĐŚLJŽƵŚĂǀĞĞŶƚĞƌĞĚĞĂƌůŝĞƌ͘ŌĞƌĂƐĐĞƌƚĂŝŶŝŶŐƚŚĞĐŽƌƌĞĐƚŶĞƐƐŽĨƚŚĞĞŶƚƌLJ
the system will allow the candidate to enter the new password. WůĞĂƐĞƌĞŵĞŵďĞƌƚŚŝƐƉĂƐƐǁŽƌĚĨŽƌĐŽŶƟŶƵĂƟŽŶŽĨ
ƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨƌĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ͕ŽƉƟŽŶĮůůŝŶŐĂŶĚŽƉƟŽŶƐĂǀŝŶŐ͘dŚŝƐƉĂƐƐǁŽƌĚŽƌĐŚĂŶŐĞĚƉĂƐƐǁŽƌĚǁŝůůďĞƌĞƋƵŝƌĞĚƟůů
ĐŽŵƉůĞƟŽŶŽĨKŶůŝŶĞůůŽƚŵĞŶƚWƌŽĐĞƐƐ͘zŽƵĐĂŶĐŚĂŶŐĞLJŽƵƌƉĂƐƐǁŽƌĚĂŶLJŶƵŵďĞƌŽĨƟŵĞƐ͘
ŚĂŶŐĞWĂƐƐǁŽƌĚŽƉƟŽŶŝƐƵƐĞĚƚŽĐŚĂŶŐĞƉĂƐƐǁŽƌĚŽĨƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞůŽŐŝŶ͘zŽƵĐĂŶĐŚĂŶŐĞLJŽƵƌWĂƐƐǁŽƌĚĨŽƌƐĞĐƵƌĞĚ
login.
^ƚĞƉϭ͗
ƒ'ŽƚŽ,ŽŵĞWĂŐĞ͘
ƒClick the Menu “^ĞƫŶŐƐ͘͟
ƒClick the Sub menu “ŚĂŶŐĞWĂƐƐǁŽƌĚ͘͟
55
DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION
^ƚĞƉϮ͗
ƒ Enter old password
ƒ ŶƚĞƌEĞǁWĂƐƐǁŽƌĚ
ƒ ZĞͲĞŶƚĞƌEĞǁWĂƐƐǁŽƌĚ
ƒ Click the ͞ŚĂŶŐĞ͟ƵƩŽŶ͘zŽƵŚĂǀĞƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůLJĐŚĂŶŐĞĚLJŽƵƌƉĂƐƐǁŽƌĚ͘
^ƚĞƉϭ͗
sŝĞǁ>ŽŐŝŶ,ŝƐƚŽƌLJ
ƒ'ŽƚŽ,ŽŵĞWĂŐĞ͘
ƒ Click the Menu “^ĞƫŶŐƐ͘͟ ƒ Click the Sub menu“sŝĞǁ>ŽŐŝŶ,ŝƐƚŽƌLJ͟ƚŽǀŝĞǁLJŽƵƌůĂƚĞƐƚůŽŐŝŶĚĞƚĂŝůƐŝŶƚŚĞǁĞďƉĂŐĞ͘
dŚŝƐƵƉƟŵĞƐƚŚĞŚŝƐƚŽƌLJŽĨLJŽƵƌůŽŐŝŶĂŶĚůŽŐŽƵƚŝŶƚŽLJŽƵƌĂĐĐŽƵŶƚ͘zŽƵĐĂŶĂĐĐĞƐƐƚŚŝƐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚďĞĂƐƐƵƌĞĚ
ƚŚĂƚĂƐůŽŶŐĂƐLJŽƵŚĂǀĞŶŽƚĚŝƐĐůŽƐĞĚLJŽƵƌ^ĞĐƌĞƚŬĞLJĂŶĚƉĂƐƐǁŽƌĚƚŽŽƚŚĞƌƐ͖ŶŽŽŶĞĐĂŶĂĐĐĞƐƐLJŽƵƌĂĐĐŽƵŶƚ͘
,ŽǁƚŽĐŚĂŶŐĞDŽďŝůĞŶƵŵďĞƌ͍
^ƚĞƉϭ͗
ƒ'ŽƚŽ,ŽŵĞWĂŐĞ͘
ƒ Click the Menu “^ĞƫŶŐƐ͘͟ ƒ Click the Sub menu“ĐĐŽƵŶƚƐĞƫŶŐƐ͟ƚŽǀŝĞǁLJŽƵƌĐƵƌƌĞŶƚDŽďŝůĞŶƵŵďĞƌ͘
ƒ dŚĞŶĐůŝĐŬ“ ŚĂŶŐĞ͟to change your new mobile number.
56
INFORMATION BROCHURE
WK^d^d>>KdDEdWZKhZʹ,K/^&KZE/d
^ƚĞƉϭ͗
ƒ'ŽƚŽ,ŽŵĞWĂŐĞ͘
ƒ Click the Menu “^ĞĂƚůůŽƚŵĞŶƚ͘͟
ƒ dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐĞĂƚĂůůŽƚŵĞŶƚĚĞƚĂŝůƐĂƌĞĚŝƐƉůĂLJĞĚĂƐďĞůŽǁ͘
ŌĞƌƚŚĞĞŶƟƌĞŝƚĞƌĂƟŽŶŽĨĂůůƚŚĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĞŝŶĂůůƚŚĞƚŚƌĞĞƉŚĂƐĞŝƐĐŽŵƉůĞƚĞƚŚĞĮŶĂůůŝƐƚǁŝůůďĞĂŶŶŽƵŶĐĞĚŽŶƚŚĞ
ǁĞďƐŝƚĞĂŶĚƚŚŝƐŝƐŬŶŽǁŶĂƐƚŚĞ&ŝƌƐƚZŽƵŶĚ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ŵĂŶLJŝƚĞƌĂƟŽŶƐŵĂLJƚĂŬĞƉůĂĐĞŝŶŽŶĞƌŽƵŶĚĂƐƉĞƌƚŚĞĐŚŽŝĐĞ
ŽĨ ƚŚĞ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞ ĂŶĚ ĂƐ ƉĞƌ ƚŚĞ ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚLJ ŽĨ ƐĞĂƚƐ͘ dŚĞ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞ ĐĂŶ ƚƌĂĐŬ ĚŽǁŶ ƚŚĞ ŵŽǀĞŵĞŶƚ ŽĨ ƐĞĂƚƐ ŝŶ ƚŚĞ
ĚŝīĞƌĞŶƚŝƚĞƌĂƟŽŶƐƚĂŐĞƐƚŽƐĂƟƐĨLJŚŝŵƐĞůĨƚŚĂƚƚŚĞďĞƐƚŽĨƚŚĞĐŚŽŝĐĞƐŝƐĂůůŽƩĞĚƚŽŚŝŵ͘sŝƌƚƵĂůƚƌĂĐŬŝŶŐŽĨƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐ
ŽĨĂůůŽƚŵĞŶƚďLJƚŚĞĐŽŵƉƵƚĞƌĐĂŶďĞǀŝĞǁĞĚďLJƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞĂŌĞƌĂůůŽƚŵĞŶƚ͘dŚŝƐĞŶƐƵƌĞƐƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐLJŝŶƚŚĞĞŶƟƌĞ
ĂůůŽƚŵĞŶƚƐƚĂŐĞĂŶĚ<ŝƐŬŶŽǁŶĨŽƌŝƚƐŵŽƩŽdƌƵƐƚdŚƌŽƵŐŚdŽƚĂůdƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐLJ͘dŚĞĮŶĂůůŝƐƚŽĨƚŚĞ&ŝƌƐƚZŽƵŶĚ
ǁŝůůďĞŚŽƐƚĞĚŽŶƚŚĞǁĞďƐŝƚĞ͕ŝŶƚŚĞ,ĞůƉůŝŶĞĞŶƚƌĞƐĂŶĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĂůůŽƚŵĞŶƚǁŝůůďĞƐĞŶƚďLJ^D^͕ĞͲŵĂŝůĂŶĚƚŚĞ
ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐĂƌĞƌĞƋƵĞƐƚĞĚƚŽŶŽƚĞƚŚĞĂůůŽƚŵĞŶƚŽĨƐĞĂƚƐƚŽƚŚĞŵŝŶƚŚĞ&ŝƌƐƚZŽƵŶĚ͘dŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞŚĞƌĞŚĂƐϰĐŚŽŝĐĞƐͲ
EŽƚĞ͗&ŽƌĞdžĂŵƉůĞŝĨƚŚĞĂŶĚŝĚĂƚĞŚĂƐŽƉƚĞĚChoice-1 and clicked ͞^Ƶďŵŝƚ͟ƚŚĞĐŽŶĮƌŵĂƟŽŶǁŝŶĚŽǁǁŝůůďĞĚŝƐƉůĂLJĞĚ
as below.
57
DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION
ANNEXURE – I
CODE OF QUALIFYING EXAMS
SSLC
ICSE
CBSE
PUC
OTHERS
1
2
3
4
5
ANNEXURE – II
LIST OF GOVERNMENT POLYTECHNICS
SL
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
Center
Code
151
152
164
178
101
102
119
123
125
126
127
140
175
183
113
179
104
172
174
115
181
120
176
130
107
136
110
149
168
182
103
124
163
106
170
173
121
171
147
148
109
141
161
166
105
132
NAME AND ADDRESS OF POLYTECHNICS
COURSES OFFERED
GOVERNMENT POLYTECHNIC, BELAGI,BAGALKOTE
GOVERNMENT POLYTECHNIC, BAGALKOTE
GOVERNMENT POLYTECHNIC, MUDHOLA,BAGALKOTE
GOVERNMENT POLYTECHNIC, RABAKAVI BANNAHATTI, BAGALKOTE
INSTITUTE OF TEXTILE TECHNOLOGY,BNGALORE
SJ (GOVERNMENT ) POLYTECHNIC BANGALORE
GOVERNMENT WOMEN POLYTECHNIC,BANGALORE
G.R.INSTITUTE OF COMMERCIAL PRACTISE, BANGALORE
S.J (EVENING) GOVT . POLYTECHNIC, BANGALORE
INSTITUTE OF PRINTING TECHNOLOGY,BANGALORE
S.R.C INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT, BANGALORE
GOVERNMENT FILM &TV TECHNICAL INSTITUTE,BANGALORE.
GOVERNMENT POLYTECHNIC, IMMADIHALLI
GOVERNMENT POLYTECHNIC, CHANASANDRA,KADUGODI, BANGALORE
GOVERNMENT POLYTECHNIC,BELGAUM
GOVERNMENT POLYTECHNIC, ATHANI,BELGAUMI
GOVERNMENT POLYTECHNIC, BELLARY
GOVERNMENT POLYTECHNIC, KAMPLI,BELLARY
GOVERNMENT POLYTECHNIC, KUDLIGI,BELLARY
GOVERNMENT POLYTECHNIC, BIDAR
GOVERNMENT POLYTECHNIC, AURAD,BIDAR
GOVERNMENT POLYTECHNIC, BIJAPUR
GOVERNMENT POLYTECHNIC, JALAKI,BIJAPUR
GOVERNMENT POLYTECHNIC, CHAMARAJANAGAR
GOVERNMENT POLYTECHNIC, CHINTHAMANI
GOVERNMENT POLYTECHNIC, BAGEPALI
D.A.C.G(GOVERNMENT ) POLYTECHNIC ,CHICKMAGALUR
GOVERNMENT POLYTECHNIC, CHITRADURGA
GOVERNMENT POLYTECHNIC, HOSADURGA,CHITRADURGA
GOVERNMENT POLYTECHNIC, HIRIYUR
KARNATAKA(GOVERNMENT) POLYTECHNIC, MANGALORE
GOVERNMENT POLYTECHNIC FOR WOMEN,MANGALORE
GOVERNMENT POLYTECHNIC, BANTWALA
D.R.R.(GOVERNMENT ) POLYTECHNIC, DAVANGERE
GOVERNMENT POLYTECHNIC, APMC YARD,HARIHARA
GOVERNMENT POLYTECHNIC, HARAPANAHALLI,DAVENGERE
GOVERNMENT WOMEN POLYTECHNIC,HUBLI
GOVERNMENT POLYTECHNIC, HUBBALLI
GOVERNMENT POLYTECHNIC,BETAGERI, GADAGA
GOVERNMENT POLYTECHNIC, GAJENDRAGAD, GADAG
GOVERNMENT POLYTECNIC, GULBARGA
GOVERNMENT POLYTECHNIC FOR WOMEN, GULBARGA
GOVERNMENT POLYTECHNIC, APHAJALPURA, GULBARGA
GOVERNMENT POLYTECHNIC, KALAGI
SMT.L.V.(GOVERNMENT ) POLYTECHNIC, HASSAN
GOVERNMENT POLYTECHNIC FOR WOMEN,HASSAN
58
CE,CS,EC,ME
CE,CS,EC,ME
CE,CS,EC,ME
CE,CS,EC,ME
TX
AT,CE,CH,CR,CS,EC,EE,EN,HT,MC,ME,MI,MY,WS
CD,CP,CK,CS,EC,FT,LI
CP,CK
CS, EC, EE, ME
PT
MM
SR,CI
CE,CS,EC,ME
CE,CS,EC,ME
AT,CE,CP,CK,EC,EE,ME
CE,CS,EC,ME
AT,CE,CS,EC,EE,ME,MT
CE,CS,EC,ME
CE,CS,EC,ME
AT,CE,CP,CK,EC,EE,ME
CE,CS,EC,ME
AT,CE,CS,EC,EE,ME
CE,CS,EC,ME
CE,CS,EC,ME,MY
AT,CE,CP,CK,CS,EC,EE,ME
AT,CS,EC,ME
AT,CE,CS,EC,EE,ME
CE,CS,EC,ME
CE,CS,EC,ME
CE,CS,EC,ME
AT,CE,CH,CS,EC,EE,ME,PO
CP,CK,CS,EC
CE,CS,EC,ME
CE,CP,CK,CS,EC,EE,ME
CE,CS,EC,ME
CE,CS,EC,ME
CD,CP,CK,CS,EC,FT
CE,CS,EC,ME
CE,CS,EC,ME
CE,CS,EC,ME
CE,CS,EC,EE,IS,ME
CP,CS,EC,FT
CE,CS,EC,ME
CE,CS,EC,ME
AT,CE,CS,EE,ME,MY
CP,CK,EC,FT,LI
DISTRICT
Bagalkot
Bagalkot
Bagalkot
Bagalkot
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Belgaum
Belgaum
Bellary
Bellary
Bellary
Bidar
Bidar
Bijapur
Bijapur
Chamrajnagar
Chickballapur
Chickballapur
Chickmagalur
Chitradurga
Chitradurga
Chitradurga
Dakshina Kannada
Dakshina Kannada
Dakshina Kannada
Davanagare
Davanagare
Davanagare
Dharwad
Dharwad
Gadag
Gadag
Gulbarga
Gulbarga
Gulbarga
Gulbarga
Hassan
Hassan
INFORMATION BROCHURE
SL
No
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
Center
Code
153
154
150
185
118
131
156
169
137
138
165
116
157
158
108
160
117
146
184
111
142
159
128
135
139
143
112
155
144
145
114
162
167
177
180
NAME AND ADDRESS OF POLYTECHNICS
COURSES OFFERED
GOVERNMENT POLYTECHNIC, BELUR
GOVERNMENT POLYTECHNIC, HOLENARSIPURA
GOVERNMENT POLYTECHNIC, HANGAL,HAVERI
GOVERNMENT POLYTECHNIC, BANKAPUR,HAVERI
GOVERNMENT POLYTECHNIC, KUSHALNAGAR
GOVERNMENT SCHOOL OF MINES, KGF
GOVERNMENT POLYTECHNIC, MULABAGILU, KOLAR DIST.
GOVERNMENT POLYTECHNIC, BALAGANAHALLI,K G F
GOVERNMENT POLYTECHNIC, KOPPAL
GOVERNMENT POLYTECHNIC, KUSHTAGI
GOVERNMENT POLYTECHNIC, KARTAGI,KOPPAL
GOVERNMENT POLYTECHNIC, K.R.PET
GOVERNMENT POLYTECHNIC, SRIRANGAPATNA
GOVERNMENT POLYTECHNIC, NAGAMANGALA
CPC(GOVERNMENT ) POLYTECHNIC, MYSORE
GOVERNMENT POLYTECHNIC, MIRLAY
GOVERNMENT POLYTECHNIC, RAICHUR
GOVERNMENT POLYTECHNIC,LINGASUGUR,RAICHUR
GOVERNMENT POLYTECHNIC, DEVADURGA,RAICHUR
GOVERNMENT POLYTECHNIC, CHANNAPATNA
GOVERNMENT POLYTECHNIC FOR WOMEN,RAMNAGARA
GOVERNMENT POLYTECHNIC, RAMANAGARAM
GOVERNMENT V.I.S.L.S.J POLYTECHNIC BHADRAVATHI
GOVERNMENT RESIDENTIAL WOMEN'S POLYTECHNIC SHIMOGA
GOVERNMENT POLYTECHNIC,SORABA
GOVERNMENT POLYTECHNIC FOR WOMEN,SIRALKOPPA
GOVERNMENT POLYTECHNIC,TUMKUR
GOVERNMENT POLYTECHNIC, TURVEKERE,TUMKUR
GOVERNMENT POLYTECHNIC,KARKALA,UDUPI
GOVERNMENT POLYTECHNIC,UDUPI
GOVERNMENT POLYTECHNIC, KARWAR
GOVERNMENT POLYTECHNIC, JOAIDA,UTTAR KANNADA
GOVERNMENT POLYTECHNIC, MUNDAGOD,UTTAR KANNADA
GOVERNMENT POLYTECHNIC, SIDDAPUR,UTTAR KANNADA
GOVERNMENT POLYTECHNIC, SURAPURA,YADGIRI
CE,CS,EC,ME
CE,CS,EC,ME
CE,CS,EC,ME
CE,CS,EC,ME
AT,CE,EC,EE,ME
CSME,MN
CE,CS,EC,ME
CE,CS,EC,ME
CS,EC,ME
CS,EC,ME
CE,CS,EC,ME
CE,CS,EC,EE,ME
CE,CS,EC,ME
CE,CS,EC,ME
AT,CE,CP,CK,CS,EC,EE,ME,MY
CE,CS,EC,ME
CE,CS,EC,EE,ME
CE,CS,EC,ME
CE,CS,EC,ME
AT,CE,CS,EC,EE,ME
CK,CP,CS,EC
CE,CS,EC,ME
CE,EE,ME,MT
CP,CK,CS,EC,FT
CE,CP,CK,CS,EC
CE,CS,EC,ME
AT,CE,CS,EC,EE,ME
CE,CS,EC,ME
CE,CS,EC,ME
CE,CS,EC,ME
AT,CE,CP,CK,CS,EE,ME
CE,CS,EC,ME
CE,CS,EC,ME
CE,CS,EC,ME
CE,CS,EC,ME
DISTRICT
Hassan
Hassan
Haveri
Haveri
Kodagu
Kolar
Kolar
Kolar
Koppal
Koppal
Koppal
Mandya
Mandya
Mandya
Mysore
Mysore
Raichur
Raichur
Raichur
Ramnagara
Ramnagara
Ramnagara
Shimoga
Shimoga
Shimoga
Shimoga
Tumkur
Tumkur
Udupi
Udupi
hƩĂƌ<ĂŶŶĂĚĂ
hƩĂƌ<ĂŶŶĂĚĂ
hƩĂƌ<ĂŶŶĂĚĂ
hƩĂƌ<ĂŶŶĂĚĂ
Yadgir
ANNEXURE-III
B. LIST OF AIDED POLYTECHNICS
SL
NO
1.
2.
Center
NAME AND ADDRESS OF POLYTECHNICS
Code
205 BVVS POLYTECHNIC BAGALKOTE
253 BVVS POLYTECHNIC BAGALKOTE
3.
319
C.V.CHARANTIMATH RURAL POLYTECHNIC,HUNGUND,BAGALKOTE
4.
5.
6.
7.
203
252
204
207
A P S POLYTECHNIC,SOMANHALLI, BANGALORE
A P S POLYTECHNIC,SOMANHALLI, BANGALORE
M E I POLYTECHNIC, BANGALORE
ME.I (EVENING) POLYTECHNIC, BANGALORE
8.
330
I M P A C T POLYTECHNIC, BANGALORE
9.
331
AL KHATEEB POLYTECHNIC, BANGALORE
10.
364
SRI VENKATESWARA POLYTECHNIC BANGALORE
11.
433
P V P POLY.JNANABHARATHI BANGALORE
12.
303
MARATHA MANDAL POLYTECHNIC, BELGAUM
COURSES OFFERED
AT,CE,CP,CS,EC,EE,ME
UNAIDED COURSES CP,CS,IC,EC,IS
CE,ME
UNAIDED COURSES CS,EC,EE,PH
CE,CS,EE,EC,ME
UNAIDED COURSES AR,AT,CS
CE,CS,EC,EE,IC,ME
EE, ME
AR,AT,EC,EE,ME
UNAIDED COURSES CE,CS,IS,MY
CE,EC
UNAIDED COURSES AR,CS,EE,ME
AT,CS,EC,ME
AT,CE,CS,EC,EE,IC,IS,ME
UNAIDED COURSES FT
AT,CE,EC,EE,ME
UNAIDED COURSES CS
59
DISTRICT
Bagalkot
Bagalkot
Bagalkot
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Belgaum
DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION
SL
NO
Center
Code
13
312
GOMATESH POLYTECHNIC, BELGAUM
14.
315
MOTICHAND LENGADE BHARATESH POLYTECHNIC,.BELGAUM
15
316
T M A E SOCIETY POLYTECHNIC, HOSPET
16.
363
S E S POLYTECHNIC SIRUGUPPA
17.
310
J N POLYTECHNIC, THANAKUSHNOOR
18.
320
S R VASTRAD RURAL POLYTACHNIC,GULEDGUD
19.
332
K V T POLYTECHNIC, CHICKBALLAPUR
20.
353
S J M POLYTECHNIC BIRUR
21.
321
S.J.M. POLYTECHNIC, CHITRADURGA
22.
337
S N MOODBIDRI POLYTECHNIC, MOODBIDRI
23
338
K V G POLYTECHNIC, SULLIA
24.
340
S N S POLYTECHNIC SUNKADAKATTE
25.
302
S T J POLYTECHNIC, HARAPANAHALLI
26.
311
RURAL POLYTECHNIC, HAUNSABHAVI
27.
335
BAPUJI POLYTECHNIC, SHABANUR, DAVANGERE
28.
29.
202
251
K H K INSTITUTE OF ENGINEERING, DHARWAR
K H K INSTITUTE OF ENGINEERING, DHARWAR
30.
301
TIPPU SHAHEED INST OF TECH, HUBLI
31.
404
THE GOVT. EMPLOYEES POLYTECHNIC,TARIHAL, HUBLI
NAME AND ADDRESS OF POLYTECHNICS
32
304
RURAL POLYTECHNIC, HULKOTI
33.
333
ANJUMAN E ISLAM POLYTECHNIC, GADAG
34.
307
K C T POLYTECHNIC GULBARGA
35.
323
NUTAN VIDYALAYA SOCIETY POLYTECHNIC,. GULBARGA
36.
351
VGET`S DR. G S MELKOTE RURAL PT. KUKNUR
37.
208
JSS POLYTECHNIC FOR WOMEN MYSORE
38.
324
J S S POLYTECHNIC, NANJANGUD
39.
325
D. BHANUMAIAH POLYTECHNIC, MYSORE
40.
308
SANJAY MEMORIAL POLYTECHNIC, SAGAR,SHIMOGA
41.
346
D.V.S. POLYTECHNIC SHIMOGA
42.
371
SAHYADRI POLYTECHNIC, THIRTHAHALLI
43.
306
H M S POLYTECHNIC, TUMKUR
44.
309
N R A M POLYTECHNIC, NITTE,UDUPI
45.
327
R N SHETTY MODERN EDUCATION SOCIETY POLYTECHNIC,. SIRSI
46.
370
SHREE VIDYADHIRAJ POLYTECHNIC , KUMTA
COURSES OFFERED
AT,CE,EC,EE,ME
UNAIDED COURSES CS,FT,IS,MC,MY
AT,ME
UNAIDED COURSES CE,CS,EC,EE,MC
AT,CE,EC,EE,ME
UNAIDED COURSES CS,MN,MT
CE,EE,ME
UNAIDED COURSES AT,CS,EC
CE,EC,EE,ME
EC,TX
UNAIDED COURSES CE,CS,EE
AT,CS,EC,ME
UNAIDED COURSES MC
EC
UNAIDED COURSES CE,CS,EE,IS
AT,CE,EC,ME
UNAIDED COURSES CS
AT,EC,EE
UNAIDED COURSES CE,CS,MC,ME
AT,CE,EC,EE,ME
UNAIDED COURSES CS
AT,CE,EC
UNAIDED COURSES EE,ME
EE,ME,
UNAIDED COURSES CE,EC
AT,EE,ME
UNAIDED COURSES EC
CE,EC,ME
UNAIDED COURSES CS,EE,FT,TX
AT,CE,CK,CP,CS,EC,EE,ME
UNAIDED COURSES EC,MC
AT,CE,EC,ME
UNAIDED COURSES CS,EE
CE,CS,EC,IC
UNAIDED COURSES ME
EC,ME,TX
EC,EE,PH
UNAIDED COURSES AR,CE,CS,IS,MC,ME
CE,EC,EE,ME
UNAIDED COURSES AT,CS
EC
UNAIDED COURSES CE,CS,EE,IS,ME
CE,EC
UNAIDED COURSES ME
AR,CP,CS,EC,FT,IC,ID
UNAIDED COURSES IS
CE,EP,MP
UNAIDED COURSES CS,EE,MA,WH
CS,EC
UNAIDED COURSES AT,CE,EE,ME
CE,CS,EC,ME
UNAIDED COURSES EE
CE,CS,EC
CE,EE,ME
UNAIDED COURSES CS,EC
AT,CE,CS,EC,EE,ME
CE,CS,EC,EE,ME
UNAIDED COURSES CP,FT
CE,EE
UNAIDED COURSE ME, EC, CS
CE,EC,ME
UNAIDED COURSES AT,CS
60
DISTRICT
Belgaum
Belgaum
Bellary
Bellary
Bidar
Bijapur
Chickballapur
Chickmagalur
Chitradurga
Dakshina Kannada
Dakshina Kannada
Dakshina Kannada
Davanagare
Davanagare
Davanagare
Dharwad
Dharwad
Dharwad
Dharwad
Gadag
Gadag
Gulbarga
Gulbarga
Koppal
Mysore
Mysore
Mysore
Shimoga
Shimoga
Shimoga
Tumkur
Udupi
hƩĂƌ<ĂŶŶĂĚĂ
hƩĂƌ<ĂŶŶĂĚĂ
INFORMATION BROCHURE
C. LIST OF PRIVATE POLYTECHNICS FOR ALLOTEMENT OF SUPER NUMERARY QUOTA (SNQ) SEATS ONLY
SL
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
Center
Code
511
512
523
550
377
566
133
362
365
366
367
372
382
388
390
394
400
401
408
413
421
430
434
435
437
450
451
453
455
461
465
467
469
471
473
476
480
482
484
487
499
535
538
544
565
349
389
414
457
472
500
527
528
573
446
459
479
486
494
508
520
542
396
NAME AND ADDRESS OF POLYTECHNICS
COURSES OFFERED
KLE`S POLYTECHNIC, MAHALINGPUR,BAGALKOTE
J V MANDAL`S POLYTECHNIC,TERDAL,BAGALKOTE
MARGDHARSHAN INST OF TECH & ENGG POLYTECHNIC, ILKAL
VIDYA PRASARAK MANDAL POLYTECHNIC,BAGALKOTE
S J M POLYTECHNIC, NELAMANGALA
Dr, Sri. Sri. Sri.SHIVAKUMARMAHASWAMY POLYTECHNIC,NELAMANGALA,BANGALORE
INSTITUTE OF LEATHER TECHNOLOGY,BANGALORE
V E T B V L POLYTECHNIC, BANGALORE
ADARSHA POLYTECHNIC R T NAGAR, BANGALORE
M V J POLYTECHNIC, BANGALORE
SRI VENKATA RAJU INST OF TECHNOLOGY, BANGALORE
R J S POLYTECHNIC, BANGALORE
S J E SOCIETY POLYTECHNIC,MEDAHALLI, BANGALORE
I R POLYTECHNIC, BANGALORE
NADGIR POLYTECHNIC, BANGALORE
K.I.E.T. POLYTECHNIC, BANGALORE
THE OXFORD POLYTECHNIC, BANGALORE
GHOUSIA POLYTECHNIC FOR WOMEN,BANGALORE
HINDUSTAN ELCT. ACADEMY POLYTECHNIC, BANGALORE
M.N TECHNICAL INSTTITUTE , KAMMAGONDANAHALLY, BANGALORE
MAHMOOD SHARIEF POLYTECHNIC,BANGALORE
S.G.R. POLYTECHNIC, BANGALORE
ACHARYA POLYTECHNIC. SOLADEVANAHALLI BANGALORE-90
BTL POLYTECHNIC ,BOMMASANDRA, BANGALORE
RAMAN POLYTECHNIC,.KAMAKSHIPALYA, BANGALORE
R.E.S.POLYTECHNIC, BANGALORE
BALDWIN POLYTECHNIC, BANGALORE
CHURCH OF SOUTH INDIA GOODWIL POLYTECHNIC, BANGALORE
SAHAKARI V.K.POLYTECHNIC, BANGALORE
RAJIV GANDHI POLYTECHNIC, BANGALORE
KAMMAVARY POLYTECHNIC, BANGALORE
VASAVI GNANAPEETA POLYTECHNIC, BANGALORE
T.E.S POLYTECHNIC, BOODIGERA CROSS,BOOMANAHALLI, BANGALORE
KALABHYRAVESWARA POLYTECHNIC,HASARAGHATTA, BNAGALORE
BHUVAN POLYTECHNIC YELAHANKA ,BANGALORE
M S RAMAIAH POLYTECHNIC, BANGALORE
G T T C POLYTECHNIC, BANGALORE
S C T POLYTECHNIC,KAGADASAPURA, BANGALORE
B E S INSTITUTE OF TECHNOLOGY, BANGALORE
SRI KRISHNA POLYTECHNIC,CHIKKABANAVARA, BANGALORE
EAST WEST POLYTECHNIC,BANGALORE
PANCHASHEELA POLYTECHNIC, BANGALORE
SRI KRISHNA POLYTECHNIC,SARJAPUR,BANGALORE
R R POLYTECHNIC,BANGALORE
ASHOKA POLYTECHNIC, KAMAGONDAHALLI, BANGALORE
RAIBAG POLYTECHNIC, RAIBAG
R.N. SHETTY POLYTECHNIC, BELGAUM
N M TRUST POLTECHNIC, NIDASOSHI
SHRI VASANTRAO POTDAR POLYTECHNIC, THILAKVADI
S L J POLYTECHNIC VIDYANAGAR, GOKAK
KLE`S POLYTECHNIC,BAILAHONGALA,BELGAUM
STES Dr.N A MUGDAM POLYTECHNIC, ANKALI,CHIKODI,BELGAUM
B T PATIL & SONS POLYTECHNIC, NIPPANI, BELGAUM
JAIN POLYTECHNIC,PEERANWADI,BELGAUM
SANDUR POLYTECHNIC, SANDUR,BELLARY
SANJAY GANDHI POLYTECHNIC, BELLARY
HANAGAL SHRI KUMARESWAR POLYTECHNIC,BELLARY
SRI RENUKA INTEGRATED POLYTECHNIC, H B HALLI,BELLARY
RAJIV GANDHI INST. OF STEEL TECHNOLOGY, TORNGALLU, BELLARY
SRI M VISHVASHWARAIAH POLYTECHNIC,HOSPET
SMT.RAJESWARI POLYTECHNIC, BELLARY
GNANA BHARATHI POLYTECHNIC,KUDALGI,BELLARY
NITTUR EDUCATION SOCIETY POLYTECHNIC, NITTUR,BHALKI
61
CE,CS,EC,EE,ME
CE,EE,EC,ME
CE,CS,EC,EE,ME
CE,EC,ME
AT,CE,CS,EC,FT,IS,ME
CE,CS,EC,EE,ME
LT
CE,CP,CS,EC,FT,ME
CP,CS,EC
CE,CS,EC,EE,ME
AT,CE,CS,EC,EE,ME
CE,CP,CS,EC,EE,MC,ME
CE,CS,EC,EE,IS,ME
CE,CS,EC,EE,IS,MC,ME
CS,EC,EE,IC,IS,ME
CE,CP,CS,EC,EE,FT,IS,ME
AT,CE,CP,CS,EC,EE,IC, IS,MC,ME
CP,CS,EC,FT
AN,AT,CS,EC,ME
CE,CS,EC,EE,IS,ME
CE,EC
CE,CS,EC,EE,ME
AN,AR,AT,CE,CP,CS,EC, EE,FT,MC,ME,MN
CE,CS,EC,ME
AT,CE,CS,EC,EE,ME
AT,CE,CP,CS,EC,EE,FT,IS,ME
CE,CP,CS,EC,IS,ME
CP,CS,EC
CE,CS,EC
CE,CS,EC,EE,FT.ME
AT,CE,CS,EC,ME
CP,CS,EC
CE,CS,EC,EE,IS,ME
CE,CS,EC,EE,IS,ME
AT,CE,CS,EC,EE,ME
CE,CS,EC,EE,FT,ME
EC
AN,CS,EC,EE,ME
CE,CS,EC,EE,ME
CE,CS,EC,EE,ME
AT,CE,CS,EC,EE,IS,MC, ME,MY
CE,CS,EC,EE,ME
CE,CS,EC,ME
CE,CS,EC,EE,ME
AT,CE,CS,EC,EE,ME
CE,EE,EC,ME
CE,CS,EC,EE,ME
AG,AR,AT,CE,CS,EC, IC,ME,MY
AR,CE,CS,EC,ME
CE,CS,EC,EE,
CE,CS,EC,EE,ME
CE,CS,EC,EE,ME
CE,CS,EC,EE,ME
CE,CS,EC,EE,ME
CE,CS,EC,EE,ME
CE,CS,EC,EE,ME,MT
CE,CS,EC,EE,FT,ME,MT
CE,CS,EE,EC,ME
MT
CE,EC,EE,MC,ME
CE,EC,EE,ME,MT
CE,EE,ME
CE,CS,EC,
DISTRICT
Bagalkot
Bagalkot
Bagalkot
Bagalkot
Bangalore Rural
Bangalore Rural
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Belgaum
Belgaum
Belgaum
Belgaum
Belgaum
Belgaum
Belgaum
Belgaum
Belgaum
Bellary
Bellary
Bellary
Bellary
Bellary
Bellary
Bellary
Bellary
Bidar
DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION
SL
NO
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
Center
Code
438
530
329
393
507
551
553
445
498
519
440
375
423
513
517
391
492
493
497
536
586
591
341
460
466
496
501
505
515
555
386
534
575
359
380
385
397
529
531
532
559
560
561
398
485
504
524
564
342
540
402
368
383
412
416
427
503
516
526
545
546
525
554
410
477
541
NAME AND ADDRESS OF POLYTECHNICS
COURSES OFFERED
HARALAIAH POLYTECHNIC,BHALKI BIDAR(DIST)
HKDET`S POLYTECHNIC, HUMNABAD,BIDAR
MALLIK SANDAL POLYTECHNIC BIJAPUR
B.L.D.E. ASSOCIATION POLYTECNIC, BIJAPUR
SRI SUBHAS NAGAR MEMORIAL POLYTECHNIC,BIJAPUR
S P V V SANGHA NEW POLYTECHNIC,SINDAGI
SMT TARABAI MALKANGOUDA PATIL POLYTECHNIC,TALIKOTE, MUDHABIHALA
S G M POLYTECHNIC, DEVANUR
BGS POLYTECHNIC,CHICKBALLAPURA
HIGH TECH POLYTECHNIC,GOWRIBIDANOOR
ADICHUNCHANAGIRI POLYTECHNIC, CHICKMAGALUR
S J M POLYTECHNIC, CHALLAKERE
GNANA VIKAS POLYTECHNIC,CHITRADURGA
ST MARY`S POLYTECHNIC,CHITRADURGA
SHREE MALLIKARJUNA POLYTECHNIC,CHITRADURGA
VIVEKANANDA POLYTECHNIC, PUTTUR (DK)
PRASANNA POLYTECHNIC,UJIRE (DK)
PA POLYTECHNIC, MANGALORE
SRI DHARMASTHALA MANJUNATHESHWARA POLYTECHNIC,UJIRE, DK
KARAVALI POLYTECHNIC, PADAMALE,MANGALORE
JAIN POLYTECHNIC, DAVENGERE
S J V P POLYTECHNIC,HARIHARA
K L E SOCIETY C I MUNAVALLI POLYTECHNIC, HUBLI
NALANDA FOUNDATION POLYTECHNIC, HUBLI
ST.JOHNS POLYTECHNIC, HUBLI
ANJUMAN ISLAM POLYTECHNIC,AYODHYANAGAR,HUBLI
OXFORD POLYTECHNIC,HUBLI
MOUNT FARAN POLYTECHNIC,HUBLI
ACHARYA SHREE GANGADHANANDA RURAL POLYTECHNIC, VARURU
D B H P SABHA`S GANGADHAR POLYTECHNIC,DHARWAD
S T S K K S POLYTECHNIC, GADAG
BCN POLYTECHNIC LAXMESWAR
VISVESWARIAH POLYTECHNIC,NARAGUND,GADAG
H K E S WOMENS POLYTECHNIC, GULBARGA
N E SOCIETY POLYTECHNIC, RAJAPUR, GULBARGA
S.S.RURAL POLYTECHNIC, JEWARGI
H.K.E. SOCIETY POLYTECHNIC, GULBARGA
IMRAN POLYTECHNIC, SINOOR,GULBARGA
SHETTY POLYTECHNIC, KUSHANOORU, GULBARGA
RM POLYTECHNIC SIRANOORU,GULBARGA
Y K D POLYTECHNIC,GULBARGA
BALAJI POLYTECHNIC,GULBARGA
KEDAR LINGAIAH HERIMATH POLYTECHNIC,JAVERGI
SREE BAHUBALI POLYTECHNIC , SHARAVANABELAGOLA
SREE SIDDARAMESWARA POLYTECHNIC, TIPTUR
SRI VIDHYANIKETHAN POLYTECHNIC,HASSAN
RAJEEV POLYTECHNIC, HASSAN
WESTHILL POLYTECHNIC, CHANARAYAPATANNA
K L E POLYTECHNIC, HAVERI
K V POLYTECHNIC,RANIBANNUR,HAVERI
CAUVERY POLYTECHNIC, GONIKOPPAL
BHARATH POLYTECHNIC, BANGARPET
A E & C S PAVAN POLYTECHNIC, KOLAR
RAMAKRISHNA POLYTECHNIC, SRINIVASAPUR
K.J.T.E.S. POLYTECHNIC, MULBAGAL
ANANDA MARGA POLYTECHNIC, MALUR
MOTHER THERASA POLYTECHNIC,KOLAR
VIJAYALAKSHMI POLYTECHNIC,K.G.F.,KOLAR
SRI VINAYAKA POLYTECHNIC, KGF
SREE SAIKRISH POLYTECHNIC,K G F
SRI SIDHARTHA POLYTECHNIC,BANGARPET
M.S.M.S. RURAL POLYTECHNIC,MARALI,GANGAVATHI
GULGANNAVAR POLYTECHNIC,DADEGAL,KOPPAL
B.E. TRUST POLY,K.M. DODDI (MANDYA DIST)
S E T POLYTECHNIC, MELKOTE
SRI JBGS POLYTECHNIC,NAGAMANGALA,MANDYA
62
CE,CS,EC,ME
CE,CS,EC,EE,ME
CE,CP,CS,EC,EE,FT,MC,ME
AT,CE,CS,EC,EE,IS,MC,ME
CE,CS,EC,EE,ME
CE,CS,EC,EE,ME
CE,CS,EC,EE,ME
CE,EC,EE,ME
CE,CS,EC,EE,IS,ME
EC,EE,ME
CE,CS,EC,EE,ME
CE,EE,ME
CE,CS,EC,EE,ME
CE,CS,EC,EE,ME
CS,EC,EE
AT,CE,CS,EC,ME
AT,CE,CS,EC,EE,ME
CE,CS,EC,EE,ME
CE,CS,EC,ME
AN,AT,CE,CS,EC,EE,ME
CE,CS,EC,EE,ME
CE,EC,EE,ME
AR,AT,CE,CS,EC, EE,ID,ME
CE,CS
CE,CS,EC
CE,CS,EC,EE,ME
CE,CS,EC,EE,ME,MY
CE,CS,EC,EE,IS,ME
CE,CS,EC,ME
CE,CS,EC,EE,ME
CE,CS,EC,EE,ME
AT,CE,CS,EC,EE, ME,MY
EC,EE,ME
AR,CS,EC,IS
CE,CS,EC,EE
CE,CS,EC,EE
AT,CE,CS,EC,EE, IS,ME
CE,ME
CE,CS,EC,EE,ME
CE,CS,EC,ME
CE,EC,EE,ME
CE,EC,EE,ME
CE,EE,ME
AT,CE,CS,EC,ME
CE,CS,EC,EE,ME
CE,CS,EC,EE,IS,ME
CE,CS,EC,EE,MC,ME
CE,EC,ME
CE,CS,EC,EE,ME
CE,EC,EE,ME
CS,EC,ME
CE,CS,EC,IS,ME
CE,CS,EC,ME
CE,CS,EC,IS,ME
CE,CS,EC,EE,ME
CE,CS,ME
CS,EC,EE,ME
CE,EC,ME,MN
CS,EC,EE,ME,MN
CS,EC,EE,ME
CE,CS,EC,EE,ME
CE,CS,EE,ME
CE,CS,EC,EE,ME
AT,CE,CS,EC,EE,IS,ME
CE,CS,EC,EE,IS,ME
CE,CS,EC,EE,ME
DISTRICT
Bidar
Bidar
Bijapur
Bijapur
Bijapur
Bijapur
Bijapur
Chamrajnagar
Chickballapur
Chickballapur
Chickmagalur
Chitradurga
Chitradurga
Chitradurga
Chitradurga
Dakshina Kannada
Dakshina Kannada
Dakshina Kannada
Dakshina Kannada
Dakshina Kannada
Davanagare
Davanagare
Dharwad
Dharwad
Dharwad
Dharwad
Dharwad
Dharwad
Dharwad
Dharwad
Gadag
Gadag
Gadag
Gulbarga
Gulbarga
Gulbarga
Gulbarga
Gulbarga
Gulbarga
Gulbarga
Gulbarga
Gulbarga
Gulbarga
Hassan
Hassan
Hassan
Hassan
Hassan
Haveri
Haveri
Kodagu
Kolar
Kolar
Kolar
Kolar
Kolar
Kolar
Kolar
Kolar
Kolar
Kolar
Koppal
Koppal
Mandya
Mandya
Mandya
INFORMATION BROCHURE
SL
NO
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
Center
Code
418
444
454
456
488
406
521
522
547
548
549
556
509
356
502
563
326
347
442
491
510
533
539
543
369
478
495
354
447
344
514
537
562
NAME AND ADDRESS OF POLYTECHNICS
COURSES OFFERED
J.S.S. POLYTECHNIC ,MYSORE
SRIMATH POLYTECHNIC, MYSORE
FAROOQIA POLYTECHNIC FOR WOMEN, MYSORE
VIDYA VIKAS EDUCATION TRUST POLYTECHNIC,MYSORE
VIDYAVARDHAKA POLYTECHNIC, MYSORE
H.K.E. SOCIETY POLYTECHNIC, RAICHUR
SDMT POLYTECHNIC, SINDHANOORU
TAGORE MEMORIAL POLYTECHNIC, RAICHUR
J R D POLYTECHNIC,VALKAMDINNI,SINDHANUR, RAICHUR
SRI SANJEEV POLYTECHNIC,LINGASAGOOR
SMT SIDDAMMA SANGANNA METI POLYTECHNIC,LINGASAGOOR
Dr DADA SAHAB AMBADKER POLYTECHNIC,HATTI
SHANTHINIKETHAN POLYTECHNIC,RAMANAGARAM
T M A E SOCIETY POLYTECHNIC, BADRAVATHI
D S DINAKAR NATIONAL POLYTECHNIC,SHIMOGA
PES POLYTECHNIC,SHIMOGA
ARYA BHARATHI POLYTECHNIC, TUMKUR
M E S POLYTECHNIC, MADHUGIRI
SIDDAGANGA POLYTECHNIC ,TUMKUR
HMS RURALPOLYTECHNIC,MANCHKAL KUPPE, TUMKUR
KEMPAGOWDA MEMORIAL POLYTECHNIC,TUMKUR
SHRIDEVI POLYTECHNIC HONNENAHALLI,SIRA ROAD,TUMKUR
SRI MAHALAKSHMI INSTITUTE OF TECH,GOURAVAHALLI,TUMKUR
SRI RUDRAMUNI SWAMIJI RURAL POLYTECHNIC,TIPTUR,TUMKUR
DR T M A PAI POLYTECHNIC, MANIPAL
INDIRA SHIVA RAO POLYTECHNIC, UDUPI
KAMATH INSTITUTE OF TECHNLGY POLYTECK,KUNDAPUR
S U C POLYTECHNIC,DANDELI
R N SHETTY POLYTECHNIC, MURUDESHWAR
YADGIR POLYTECHNIC, YADGIR
NIVEDITHA POLYTECHNIC,YADGIRI
MAHATHMA GANDHI POLYTECHNIC,YADGIRI
JAWAHAR POLYTECHNIC,YADGIRI
CE,CS,EC,EE,IS, MC,ME
CS,EC,EE
CS,EC,FT
CE,CS,EC,EE,ME
CE,CS,EC,ME
CE,CS,EC,ME,TX
CE,CS,EE,EC,ME
CE,EC,EE,ME
CE,ME
CE,EC,EE,ME,MN
CE,EE,ME
CE,EC.EE,ME
CE,CS,EC,EE,IS,ME
CE,CS,EC,ME
CE,CS,EC,EE,ME
CE,CS,EC,EE,ME,MT
AT,CE,CS,EC,EE, FT,ME
CE,CS,EC,EE,ME
CE,CS,EC,EE,ME
CE,CS,EC,EE,ME
CE,CS,EC,EE,ME
CE,CS,EC,EE,MC,ME
CE,CS,EC,EE,ME
CE,CS,EC,EE,ME
AT,CE,CS,EC,EE, MC,ME,PT
CS,EC,ME
CE,CS,EC,EE,ME
EC,EE,ME
AT,CE,CR,CS,EC,EE,ME
CE,CS,EC,EE,ME
CE,CS,EE,ME
CE,CS,EC,EE,ME
CE,EE,ME
DISTRICT
Mysore
Mysore
Mysore
Mysore
Mysore
Raichur
Raichur
Raichur
Raichur
Raichur
Raichur
Raichur
Ramnagara
Shimoga
Shimoga
Shimoga
Tumkur
Tumkur
Tumkur
Tumkur
Tumkur
Tumkur
Tumkur
Tumkur
Udupi
Udupi
Udupi
hƩĂƌ<ĂŶŶĂĚĂ
hƩĂƌ<ĂŶŶĂĚĂ
Yadgir
Yadgir
Yadgir
Yadgir
D. LIST OF 2nd SHIFT PRIVATE POLYTECHNICS (NO SNQ SEATS)
WORKING HOURS BETWEEN 2.00 P.M TO 9.00 P.M
SL Center
NAME AND ADDRESS OF POLYTECHNICS
NO Code
1.
583 ss^WK>zd,E/͕'><Kd͘;//^ŚŝŌͿ
2.
590 WE^/E^d/dhd/&d,EK>K'z͕E>DE'>͕E'>KZ͘;//^ŚŝŌͿ
3.
568 E/ddDE<^,//E^d/dhdK&d,EK>K'z͕z>,E<͕E'>KZ͘;//^ŚŝŌͿ
4.
577 s/:zs/dd>/E^d/dhdK&d,EK>K'z͕K'h/͕E'>KZ͘;//^ŚŝŌͿ
5.
578 Z/EsEK>>'K&E'/EZ/E'͕tZ<E'Z͕E'>KZ͘;//^ŚŝŌͿ
6.
579 >W,K>>'K&E'/EZ/E'͕,EEhZͲ'>hZZK͕E'>KZ͘;//^ŚŝŌͿ
7.
582 Ds:WK>zd,E/͕E'>KZ;//^ŚŝŌͿ
8.
589 ^Z/ZsE^/^,tZ/E^dK&d,EK>K'z͕,/<<:>͕E'>KZ͘;//^ŚŝŌͿ
9.
594 /DWdWK>zd,E/͕^,<ZE'ZWK^d͕<K',>>/͕E'>KZ͘;//^ŚŝŌͿ
10. 567 s^D/E^d/dhdK&d,EK>K'z͕E/WWE/͕>'hD͘;//^ŚŝŌͿ
11. 574 E'//E^d/dhdK&d,EK>K'zΘDE'DEd͕>'hD͘;//^ŚŝŌͿ
12. 580 ^,/<K>>'K&E'/EZ/E'͕hdZDE,dd/͕>'hD͘;//^ŚŝŌͿ
13. 581 DKd/,E>E',Zd^,WK>zd,E/;//^ŚŝŌͿ
14. 588 <>sz/E^d/dhdK&d,EK>K'z͕,DZ:E'Z͘;//^ŚŝŌͿ
15. 593 Zzǭ^/E^d/dhdK&d,EK>K'z͕K>/Zs/>>'͕Edt>dƋ͕DE'>KZ͘;//^ŚŝŌͿ
16. 569 'D/E^d/dhdK&d,EK>K'z͕sE'Z͘;//^ŚŝŌͿ
17. 585 ^d:WK>zd,E/͕,ZWE,>>/͘;//^ŚŝŌͿ
18. 572 EZ</E^d/dhdK&d,EK>K'zWK>zd,E/͕,^^E͘;//^ŚŝŌͿ
19. 584 Z:sWK>zd,E/͕,^^E͘;//^ŚŝŌͿ
20. 576 ^d:/E^d/dhdK&d,EK>K'z͕ZE/EEhZ͘;//^ŚŝŌͿ
21. 592 DZhd,/E^d/dhdK&E''ΘDE'DEd^/E͕//͕ZDE'ZD͘;//^ŚŝŌͿ
22. 570 <^,z/E^d/dhdK&d,EK>K'z͕dhD<hZ͘;//^ŚŝŌͿ
23. 571 ,EE^s^tZ/E^dK&d,EK>K'z͕'h/͕dhD<hZ͘;//^ŚŝŌͿ
24. 595 ,D^/E^d/dhdK&d,EK>K'z͕dhD<hZ͘;//^ŚŝŌͿ
25. 587 z'/ZWK>zd,E/͕z'/Z͘;//^ŚŝŌͿ
63
COURSES
OFFERED
CE,ME
CE,ME
CE,CS,EE,EC,ME
CE,ME
CS,CE,EC,ME
EC,ME
CS
EC,ME
CE,ME
CE,EC,ME
CE,CS,EE,ME
CE,EC,ME
MC,ME
CE,ME
CE,ME
CE,ME
EE,ME
CE,CS,EC,ME
CE,ME
CE,ME
CE,ME
CE,EC,ME
CE,EC,ME
CE,ME
CE,ME
DISTRICT
Bagalkot
Bangalore Rural
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Bangalore Urban
Belgaum
Belgaum
Belgaum
Belgaum
Chamrajnagar
Dakshina Kannada
Davanagare
Davanagare
Hassan
Hassan
Haveri
Ramnagara
Tumkur
Tumkur
Tumkur
Yadgir
DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION
DIPLOMA COURSE WITH CODES
Codes
Diploma Course
EC
CS
ME
CN
EE
CE
CD
IC
Codes
ENGINEERING
ůĞĐƚƌŽŶŝĐƐĂŶĚŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶŶŐŐ͘
TX
Computer Science and Engineering
ID
Mechanical Engineering (General)
IS
Cinematography (for II PUC- PCM passed candidates only)
MN
Electrical and Electronics Engg.
CR
Civil Engg.(General)
PH
Civil (Draughtsmenship)
MT
ůĞĐƚƌŽŶŝĐ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂƟŽŶĂŶĚŽŶƚƌŽůŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ
SR
AR
LT
AT
CH
MY
MC
BT
AG
Architecture
Leather Technology
Automobile Engineering
Chemical Engineering
Mechanical Engineering (Machine Tool Technology)
Mechatranics
Bio-Technology
Agriculture Engg
HT
MI
WS
PO
PT
EN
AN
Diploma Course
dĞdžƟůĞdĞĐŚŶŽůŽŐLJ
/ŶƚĞƌŝŽƌĞĐŽƌĂƟŽŶ
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ^ĐŝĞŶĐĞ
Mining
Ceramic Technology
Civil(PHE)
Metallurgical Engineering
Sound Recording & Engineering
(for II PUC- PCM passed candidates only)
Mechanical Engg (Heat Power Tech.)
DĞĐŚĂŶŝĐĂůŶŐŐ͘;/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂƟŽŶͿ
Mechanical Engg. (Welding & Sheetmetal Tech.)
Polymer Technology
WƌŝŶƟŶŐdĞĐŚŶŽůŽŐLJ
Civil Environmental
ĞƌŽŶĂƵƟĐĂůŶŐŐ
NON-ENGINEERING
W ͲŽŵŵĞƌĐŝĂůWƌĂĐƟĐĞ;ŶŐůŝƐŚͿ>/Ͳ>ŝďƌĂƌLJ^ĐŝĞŶĐĞΘ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
<ͲŽŵŵĞƌĐŝĂůWƌĂĐƟĐĞ;<ĂŶŶŶĂĚĂͿ&d ͲƉƉĂƌĞůĞƐŝŐŶĂŶĚ&ĂďƌŝĐĂƟŽŶdĞĐŚ
DDͲDŽĚĞƌŶŽĸĐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
LI FOR II PUC PASSED CANDIDATES ONLY
ANNEXURE – IV
1.
Details of Total Experience:
Sl.
No.
Name & Address of the
ZĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ
Factory/Industry or
ƉĂƌƟĐƵůĂƌƐŽĨƚŚĞ
Technical establishment Factory/ Industry
ĞƐŝŐŶĂƟŽŶͬ
nature of work
ƵƌĂƟŽŶŽĨǁŽƌŬŝŶŐ
Experience
From
To
Total Period of
working
Experience
Signature of the
Employer
1.
2.
3.
4.
TOTAL
2. EŽKďũĞĐƟŽŶĞƌƟĮĐĂƚĞ͗
dŚŝƐ ŝƐ ƚŽ ĐĞƌƟĨLJ ƚŚĂƚ ^ƌŝͬ^ŵƚͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ŝƐ ǁŽƌŬŝŶŐ ŝŶ ŽƵƌ ĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚ ĂƐ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŽŶƉĞƌŵĂŶĞŶƚďĂƐŝƐƐŝŶĐĞĨƌŽŵͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺƚŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ,ŝƐͬ,ĞƌƚŽƚĂůƐĂůĂƌLJ
ĨŽƌƚŚĞŵŽŶƚŚͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝƐͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ͕͘,ZĂŶĚĞƚĐ͕Ϳ
dŚĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚŚĂƐŶŽŽďũĞĐƟŽŶĨŽƌƉƵƌƐƵŝŶŐƉĂƌƚƟŵĞŝƉůŽŵĂĐŽƵƌƐĞǁŚŝůĞ^ƌŝͬ^ŵƚ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺďĞŝŶŐǁŽƌŬŝŶŐŝŶŽƵƌĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚ͘
KƵƌĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚƌĞŐŝƐƚƌĞƌĞĚƵŶĚĞƌͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
Place :
Date :
64
Signature of Employer
ĞƐŝŐŶĂƟŽŶǁŝƚŚƐĞĂůŽĨ&ĂĐƚŽƌLJͬ/ŶĚƵƐƚƌLJ
INFORMATION BROCHURE
65
DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION
66
INFORMATION BROCHURE
67
DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION
68
INFORMATION BROCHURE
69
DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION
70
INFORMATION BROCHURE
71
DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION
72
INFORMATION BROCHURE
Bagalkote
73
DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION
74
INFORMATION BROCHURE
ANNEXURE - XI
75
DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION
ANNEXURE – XIII
LIST OF DOCUMENT VERIFICATION CENTRES CUM ONLINE APPLICATION
SUBMISSION CENTRES & OPTION ENTRY HELP CENTERS
SL.
NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
INST.
CODE
101
102
103
104
105
106
107
108
109
NAME OF THE INSTITUTE
INSTITUTE OF TEXTILE TECHNOLOGY, BANGALORE
SJ (GOVT) POLYTECHNIC BANGALORE
KARNATAKA (GOVT)POLYTECHNIC, MANGALORE
GOVERNMENT POLYTECHNIC, BELLARY
SMT.L.V.(GOVT) POLYTECHNIC, HASSAN
D.R.R.(GOVT) POLYTECHNIC, DAVANGERE
GOVERNMENT POLYTECHNIC, CHINTHAMANI
C.P.C (GOVT) POLYTECHNIC, MYSORE
GOVERNMENT POLYTECNIC, KALABURGI
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
123
124
125
126
127
D.A.C.G(GOVT) POLYTECHNIC, CHICKMAGALUR
GOVERNMENT POLYTECHNIC, CHANNAPATNA
GOVERNMENT POLYTECHNIC,TUMKUR
GOVERNMENT POLYTECHNIC,BELGAUM
GOVERNMENT POLYTECHNIC, KARWAR
GOVERNMENT POLYTECHNIC, BIDAR
GOVERNMENT POLYTECHNIC, K.R.PET
GOVERNMENT POLYTECHNIC, RAICHUR
GOVERNMENT POLYTECHNIC, KUSHALANAGARA
GOVERNMENT WOMEN POLYTECHNIC, BANGALORE
GOVERNMENT POLYTECHNIC, BIJAPUR
GOVERNMENT WOMEN POLYTECHNIC,HUBLI
G.R.INSTITUTE OF COMMERCIAL PRACTISE, BANGALORE
GOVERNMENT POLYTECHNIC FOR WOMEN, MANGALORE
S.J.(EVENING)POLYTECHNIC, BANGALORE
INSTITUE OF PRINTING TECHNOLOGY, BANGALORE
SRC INSTITUTE OF BUSSINESS MANAGEMENT, BANGALORE
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
27.
28.
29.
30.
128
130
131
132
GOVT V.I.S.S.J POLYTECHNIC BHADRAVATHI
GOVERNMENT POLYTECHNIC, CHAMARAJANAGAR
GOVERNMENT SCHOOL OF MINES, K.G.F
GOVERNMENT POLYTECHNIC FOR WOMEN, HASSAN
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
31.
135 GOVT RESIDENTIAL WOMEN’S POLYTECHNIC, SHIMOGA
GOVT
32.
33.
34.
35.
136
137
138
139
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
36.
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
43.
140 GOVERNMENT FILM &TV TECHNICAL INSTITUTE,
HESARGATTA, BANGALORE
141 GOVERNMENT POLYTECHNIC FOR WOMEN, KALABURGI
142 GOVERNMENT POLYTECHNIC FOR WOMEN, RAMANAGARA
143 GOVERNMENT WOMEN’S POLYTECHNIC, SHIRALAKOPPA
144 GOVERNMENT WOMEN’S POLYTECHNIC,KARKALA, UDUPI
145 GOVERNMENT POLYTECHNIC,BAILURU, UDUPPI DIST.
146 GOVERNMENT POLYTECHNIC, LINGASUGURU,RAICHUR
DIST
147 GOVERNMENT POLYTECHNIC,BETAGERI, GADAGA DIST.
44.
45.
46.
47.
48.
148
149
150
151
152
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
49.
50.
153 GOVERNMENT POLYTECHNIC, BELURU
154 GOVERNMENT POLYTECHNIC, HOLENARSIPURA
37.
38.
39.
40.
41.
42.
GOVERNMENT POLYTECHNIC, BAGEPALI
GOVERNMENT POLYTECHNIC, KOPPAL
GOVERNMENT POLYTECHNIC, KUSHTAGI
GOVERNMENT POLYTECHNIC, SORABA
GOVERNMENT POLYTECHNIC, GAJENDRAGAD, GADAG
GOVERNMENT POLYTECHNIC, CHITRADURGA
GOVERNMENT POLYTECHNIC,HANAGALLU,HAVERI DIST.
GOVERNMENT POLYTECHNIC, BILAGI, BAGALKOT DIST.
GOVERNMENT POLYTECHNIC,BAGALKOT
TYPE OF
NST.
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
ADDRESS
/ŶƐƚ͘KĨdĞdžƟůĞdĞĐŚŶŽůŽŐLJ͕<͘Z͘ŝƌĐůĞĂŶŐĂůŽƌĞͲϬϭ
S J Govt Polytechnic Sheshadri Road Bengaluru-560 001
Karnataka Govt Polytechnic, Kadrihills Mangalore- 575 004
Govt Poly Technic Fort Hospet Road Bellary - 583 102.
Smt L V Govt. Polytechnic Dairy Circle , B M Road Hassan
Drr Govt Polytechnic, Hadadi Road Davangere - 577004
Govt Polytechnic Opp To Jhansi Stadium Chintamani
C P C (Govt.) Polytechnic Ashoka Road Nr Mohalla Mysore
Govt Polytechnic Gulbarga Near Pda Eng Polytehnic Aiwan E Shahi
Road Gulbarga
D.A.C.G Govt Polytechnic, R.G. Road, Chikmagalur -577 101
Government Polytechnic, Bm Road Channapatna-571 501
Gpt Polytechnic BH Road Tumkur
Near Channamma Circle Belgaum
Govt Polytechnic, M.G Road Karwar 581 301
Government Polytechnic, Udgir Road Bidar
Govt Polytechnic, K.R.Pet, Mysore Chanarayapatna Road Mandya Dist
Government Polytechnic, Manikprabu Temple Road Raichur 584 103
Govt Polytechnic, BM Road Kushalnagar Somwarpet Taluk- 571234
SJP Campus Sheshadri Road Bangalore
Govt Polytechnic, Bagalkot Road Bijapur- 586 101
Govt Polytechnic For Women Vidyanagar Hubli, - 580021
G.R.C.I.P.T Sjp Campus, Seshadri Road Bangalore - 560 001
Govt Polytechic For Women Airport Road Bondel Mangalore- 575008
S J (Govt) Evening Polytechnic, Sheshadri Road K R Circle, Bangalore
'Žǀƚ/ŶƐƟƚƵƚĞKĨWƌŝŶƟŶŐdĞĐŚŶŽůŽŐLJWĂůĂĐĞZŽĂĚĂŶŐĂůŽƌĞ
^Z/ŶƐƟƚƵƚĞKĨƵƐŝŶĞƐƐDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕^ũƉĂŵƉƵƐϮŶĚ&ůŽŽƌǀZĂŵĂŶ
Block Sheshadri Road Bangalore
Govt V I S L S Polytechnic New Town Bhadravathi 577301 Shimoga (Dist).
Government Polytechnic Nanjangud Road Chamaraja Nagar
School Of Mines Coramandel Kgf -563118
Govt Womens Polytechnic, Harsha Mahal Road Near Old Bus Stand
Hassan - 573 201
'ŽǀƚZĞƐŝĚĞŶƟĂůWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ&ŽƌtŽŵĞŶ^ǁĂŵŝsŝǀĞŬĂŶĂŶĚĂdžƚĞŶƐŝŽŶ
Shivamogga - 577205
Government Polytechnic, Bagepalli,Chikkaballapur (D) -561207
Govt Polytechnic Gadag Road, Koppal Koppal 583231
'ŽǀƚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ<ƵƐŚƚĂŐŝdĞŶŐƵŶƟZŽĂĚ͕<ƵƐŚƚĂŐŝ
Government Polytechnic,Ulavi Sagar Road Soraba Shimoga District , Sorab
Tq, Soraba-577 429
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ&ŝůŵΘdsdĞĐŚŶŝĐĂů/ŶƐƟƚƵƚĞ͕,ĞƐĂƌĂŐŚĂƩĂWŽƐƚĂŶŐůƌͲϴϴ
TELEPHONE
NUMBER
080-22267580
080-22343031
08242-211636
08392-242228
08172-240622
08192-254074
08154-252130
0821-2441444
08472-221871
08262-222411
080-27251253
08162-278441
08312-460486
08382-226343
08482-226442
08230-262228
08532-240282
08276-274334
080-22282515
08352-253947
0836 -2372573
080-22253240
0824-2482334
080-22370509
080-22258914
080-22371396
08282-271925
08226-222572
08153-260378
8172262001
08182-256608,
250365
081502-282596
08539-200417
08536-200490
08184-272539
080-28446672,
28466768
Government Womens Polytechnic Aiwan E Shahi Road Gulbarga - 585102. 08472-256128
Govt Womens Polytechnic,Near Ksrtc Bus Stand Ramanagara Tq, Dist
080-27276032
Gwpt, Soraba Shikari Pur Road Shiralakoppa Shimoga
08187-233855
EĞĂƌdĂůƵŬKĸĐĞ͕>ŝŽŶƐůƵď͕<ĂƌŬĂůĂ͕hĚƵƉŝŝƐƚͲϱϳϰϭϬϰ
08258-231340
Govt Polytechnic, Bailuru Pragathinagar, Parkal Post Manipal Udupi Taluk 0820-2570244
Government Polytechnic Lingasugur.Opp K.S.R.T.C Bus Depo Mudgal Road 08537-257877
Lingasugur 584122
Government Polytechnic, Shivaranta Campus, Pala Badami Road,
08372-246486
Gadag-Betageri.
Govt Polytechnic, Kustagi Road Gajendragad- 582114
08381-290458
Govt Polytechnic Chitradurga Turuvanur Road Chitradurga
08194-200819
Govt Polytechnic, Pala Road Hangal Haveri Dist 581104
08079-262349
'ŽǀƚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ͕KůĚdĂŚĂƐŚŝůĚĂƌKĸĐĞŝůĂŐŝĂŐĂůŬŽƚŝƐƚϱϴϳϭϭϲ
08425-276665
Government Polytechnic Bagalkot, Old Pwd Compound, Kaladagi
08354-223030
Road, Bagalkot
Govt Polytechnic Belur Hassan District -573 115
08177-222303
Government Polytechnic, Holenarasipura, Hassan Dist - 573211
08175-272717
76
INFORMATION BROCHURE
SL.
NO.
51.
52.
53.
84.
INST.
TYPE OF
NAME OF THE INSTITUTE
ADDRESS
CODE
NST.
155 GOVERNMENT POLYTECHNIC,TURUVEKERE, TUMKUR DIST GOVT Government Polytechnic, Sbm Road Turuvekere - 572227
156 GOVERNMENT POLYTECHNIC, MULABAGILU, KOLAR DIST.
GOVT Govt Polytechnic, Nh-4, Kantharaj Circle, Kothmangala Post, Mulbagal
157 GOVERNMENT POLYTECHNIC,ARAKERE, SRIRANGAPATNA
GOVT Government Polytechnic, Arakere Srirangapatanataluk.
Srirangapatana - 571438
158 GOVERNMENT POLYTECHNIC, NAGAMANGALA, MANDYA
GOVT Government Polytechnic Nagamangala Mandya District
159 GOVERNMENT POLYTECHNIC, RAMANAGARA
GOVT Government Polytechnic Near Janapada Loka Ramanagara
160 GOVERNMENT POLYTECHNIC,MIRLE, K.R.NAGARA TQ.
GOVT Government Polytechnic, Mirle, K.R. Nagara Taluk,
161 GOVERNMENT POLYTECHNIC, APHAJALPURA, GULBARGA
GOVT Government Polytechnic,Aphajalpura,Gulbarga
162 GOVERNMENT POLYTECHNIC, JOAIDA, UTTAR KANNADA
GOVT 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ:ŽŝĚĂhƩĂƌŬĂŶŶĂĚĂ
163 GOVERNMENT POLYTECHNIC, BHANTWALA, DAKSHINA KANNADA GOVT Government Polytechnic Bantwala Dakshina Kannada
164 GOVERNMENT POLYTECHNIC, MUDHOLA
GOVT Gpt Mudhol Mantur Road Bagalkot
165 GOVERNMENT POLYTECHNIC, KARATAGI
GOVT Government Polytechnic Apmc Yard Rg Road Karatagi Gangavathi Koppala
166 GOVERNMENT POLYTECHNIC, KALAGI
GOVT 'ŽǀƚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ<ĂůŐŝŚŝƩĂƉƵƌdƋ'ƵůďĂƌŐĂ
167 GOVERNMENT POLYTECHNIC, MUNDGOD
GOVT 'ŽǀƚWŽůLJŝƚĞĐŚŶŝĐWDƵŝůĚŝŶŐDƵŶĚŐŽĚhƩĂƌŬĂŶŶĂĚĂ
168 GOVERNMENT POLYTECHNIC, HOSADURGA,
GOVT Government Polytechnic, Old Hospital Building Gandhi Circle Hosadurga,
Chitradurga Dist.
169 GOVERNMENT POLYTECHNIC, KGF
GOVT Govt Polytechnic Balaganahalli Coramandel Kolar 563118
170 GOVERNMENT POLYTECHNIC, HARIHARA
GOVT Apmc Yard Shivamoga Road Harihara- 577601
171 GOVERNMENT POLYTECHNIC, HUBLI
GOVT Govt Polytechnic Jts Campus Vidyanagar Hubli
172 GOVERNMENT POLYTECHNIC, KAMPLI
GOVT Govt Polytechnic Hospet Road Kampli Bellary - 583 132
173 GOVERNMENT POLYTECHNIC, HARAPPANAHALLI
GOVT Govt Polytechnic, Harapanahalli- 583131
174 GOVERNMENT POLYTECHNIC, KUDLIGI
GOVT Government Polytechnic, Gudekote Road Kudligi - 583135
175 GOVERNMENT POLYTECHNIC, IMMADIHALLI, BANGALORE GOVT 'ŽǀƚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ͕/ŵŵĂĚŝŚĂůůŝ͕<ƵǀĞŵƉƵĞŶƟŶĂƌLJWƌŝŵĂƌLJ^ĐŚŽŽů
Campus Immadihalli Banglore East Taluk - B’lore- 560066
176 GOVERNMENT POLYTECHNIC, JALAKI
GOVT Govt Polytechnic, Jalaki Dist Bijapur : - 586 101
177 GOVERNMENT POLYTECHNIC, SIDDAPURA
GOVT Government Polytechnic, Shanbhag Building Rajamarga-Siddapura
hƩĂƌĂŬĂŶŶĂĚĂ;ŝƐƚͿͲϱϴϭϯϱϱ
178 GOVERNMENT POLYTECHNIC, RABAKAVI BANAHATTI
GOVT Government Polytechnic Near Old Bus Stand Rabakavi, Bagalkot
179 GOVERNMENT POLYTECHNIC, ATHANI
GOVT Govt Polytechnic Basaveshwar Circle Athani Belgaum
180 GOVERNMENT POLYTECHNIC, SURAPURA
GOVT Government Polytechnic Surapur Gulburga Dist.
181 GOVERNMENT POLYTECHNIC, AURAD
GOVT GPT Aurad Aurad Bidar
182 GOVERNMENT POLYTECHNIC, HIRIYURU
GOVT GPT,Kssidc Industrial Estate VV Sagar Road Hiriyur Chitradurga
183 GOVERNMENT POLYTECHNIC, CHANNASANDRA,
GOVT 'ŽǀƚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ͕ŶŽ͘ϭϭϭͬϭ͕ŽŶǀĞŶƚZŽĂĚ͕<ĂĚƵŐŽĚŝWŽƐƚ͕EĞǁ
BANGALORE
Channasandra Extn Bangalore-67
184 GOVERNMENT POLYTECHNIC, DEVADURGA
GOVT Govt Polytechnic Naragunda Devdurga Raichur
185 GOVERNMENT POLYTECHNIC, BANKAPURA
GOVT Government Polytechnic Bankapur Shiggaon Taluk Bankapur Haveri
202 KHK INSTITUTE OF ENGINEERING, DHARWARD
AIDED <ŚŬ/ŶƐƟƚƵƚĞKĨŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐsŝĚLJĂŐŝƌŝ͕ŚĂƌǁĂĚ
203 ACHARYA PATHASHALA POLYTECHNIC, SOMANAHALLI,
AIDED Acharya Patashala Polytechnic, Somanahalli, Kanakapura Road,
BANGALORE
Bangalore-560082
204 MEI POLYTECHNIC, BANGALORE
AIDED MEI Polytechnic, 4th Block, Rajajinagar, Bangalore-560010
85.
86.
205 BVVS POLYTECHNIC, BAGALKOTE
207 MEI(EVENING) POLYTECHNIC, BANGALORE
AIDED BVVS Polytechnic, Raichur-Belgaum Road, Bagalkote-587101
AIDED MEI Polytechnic, 4th Block, Rajajinagar, Bangalore-560010
87.
88.
208 JSS POLYTECHNIC FOR WOMEN, MYSORE
301 TIPPU SHAHEED INSTITUTE OF TECHNOLOGY, HUBLI
89.
90.
302 STJ POLYTECHNIC, HARAPANAHALLI
303 MARATHA MANDAL POLYTECHNIC, BELGAUM
91.
92.
93.
304 RURAL POLYTECHNIC, HULKOTI
306 HMS POLYTECHNIC, TUMKUR
307 KCT POLYTECHNIC, GULBARGA
94.
95.
96.
97.
308
309
310
311
98.
99.
312 GOMATESH POLYTECHNIC, BELGAUM
315 MOTICHAND LENGADE BHARATESH
POLYTECHNIC,BELGAUM
316 TMAE SOCIETY POLYTECHNIC, HOSPET
319 CV CHARANTIMATH RURAL POLYTECHNIC, HUNGUND
AIDED :^^dĞĐŚŶŝĐĂů/ŶƐƟƚƵƟŽŶƐĂŵƉƵƐ͕DĂŶĂƐĂŐĂŶŐŽƚŚƌŝ͕DLJƐŽƌĞʹϱϳϬϬϬϲ
AIDED dŝƉƉƵ^ŚĂŚĞĞĚ/ŶƐƟƚƵƚĞKĨdĞĐŚŶŽůŽŐLJŝƚďWůŽƚ͕^ŝŵůĂEĂŐĂƌ͕ĞǀĂƌ
Gudihal Road Hubli
AIDED STJ Polytechnic, Hosapet Road Harapanahalli, Davangere-583131
AIDED Maratha Mandal Polytechnic 1007 Opp. Police Parade Ground,
Subasnagar Mm Extension Belgaum 560016
AIDED ZƵƌĂůWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ͕,ƵůŬŽƟ'ĂĚĂŐ
AIDED ,͘D͘^͘WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ͕^ŚĞƫŚĂůůLJZŽĂĚ͕dƵŵŬƵƌʹϱϳϮϭϬϮ͘
AIDED K.C.T.Polytechnic ( Aided ) Post Box # 104 , Kct Campus, Qamar Ul Islam
Colony, Gulbarga 585104
AIDED Sanjay Memorial Polytechnic, Ikkeri Road, Sagar-577401 Shimoga Dist
AIDED E͘Z͘͘D͘WŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ;ŝĚĞĚͿWŽƐƚEŝƩĞ͕dĂůƵŬ<ĂƌŬĂůĂ͕ŝƐƚƌŝĐƚhĚƵƉŝ͘ͲϱϳϰϭϭϬ͘
AIDED J N Polytechnic, Thanakushnoor, Aurad, Bidar-585432
AIDED M.V.Peetha’s , Rural Polytechnic, At: Haunsbhavi-581 109, Tq: Hirekerur. Dt:
Haveri
AIDED Gomatesh Polytechnic, Gomateshnagar Hindwadi, Belgaum-590011
AIDED DŽƟĐŚĂŶĚ>ĞŶŐĂĚĞŚĂƌĂƚĞƐŚWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ͕ŚĂƌĂƚĞƐŚEĂŐĂƌ͕^ŚŝŶĚŽůůŝ
Road, Basavan Kudachi Extn., Belgaum-590012
AIDED TMAE Society Polytechnic, Bellary Road, Hospet-583201
AIDED sŚĂƌĂŶƟŵĂƚŚZƵƌĂůWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ͕EĞĂƌ<ĂĚĂŐŝŚĂůůĂ,ƵŶŐƵŶĚͲϱϴϳϭϭϴ͕ĂŐĂůŬŽƚ͘
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
100.
101.
SANJAY MEMORIAL POLYTECHNIC, SAGAR
NRAM POLYTECHNIC, NITTE
J N POLYTECHNIC, THANAKUSHNOOR, BIDAR
RURAL POLYTECHNIC, HAUNSABHAVI
77
TELEPHONE
NUMBER
08139-287274
08159-235566
08236-259469
08234-285022
080-27307418
08223-282389
08470-290151
08383-282892
08255-230660
08350-203003
08533-275133
08474-227611
08301-222304
08199-230479
08153-262398
08192-240925
0836-2277154
08394-250455
8095426359
8391220022
080-28454040
08422-282004
08389-230441
08353-230380
08289-285033
08443-257005
08485-280007
08193-200875
080-28453760
08531-202022
08378-254125
0836-2468654
080-28432234
080-23351919,
23202341,
08354-220879
080-23351919,
23202341
0821-2548275
0836-2205697
08398-280232
0831-2471395
08372-289096
0816-2290107
08472-258060
08183-226034
08258 - 281263
08485 28867
08376-289032
0831-2495129
0831-2490230
08394-266211
08351-270046
DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION
SL. INST.
NAME OF THE INSTITUTE
NO. CODE
102. 320 S.R.VASTRAD RURAL POLYTECHNIC GULEDGUD
103.
104.
321 SJM POLYTECHNIC, CHITRADURGA
323 NUTAN VIDYALAYA SOCIETY POLYTECHNIC, KALABURGI
105.
106.
107.
324 JSS POLYTECHNIC, NANJANAGUDU
325 D.BANUMAIAH POLYTECHNIC, MYSORE
327 R.N.SHETTY POLYTECHNIC, SIRSI
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
330
331
332
333
335
337
338
340
346
351
118.
119.
363
364
120.
121.
122.
370
371
404
123.
124.
433
353
IMPACT POLYTECHNIC, KODIGEHALLY, BANGALORE
AL-KHATEEB POLYTECHNIC, BANGALORE
KVT PPLYTECHNIC, CHICKBALLAPUR
ANJUMAN E ISLAM POLYTECHNIC,GADAG
BAPUJI POLYTECHNIC, SHABANUR, DAVANGERE
S N MOODBIDRI POLYTECHNIC, MOODBIDRI
KVG POLYTECHNIC, SULLIA
SNS POLYTECHNIC, SUNKADAKATTE
D.V.S POLYTECHNIC, SHIMOGA
VGET’S DR. G S MELKOTE RURAL POLYTECHNIC,
KUKANOOR
SES POLYTECHNIC, SIRAGUPPA
SRI.VENKATESWARA POLYTECHNIC, BANNERUGATTA,
BANGALORE
SHREE VIDYADHIRAJA POLYTECHNIC, KUMTA
SAHYADRI POLYTECHNIC, THIRTHAHALLI
THE GOVERNMENT EMPLOYEES POLYTECHNIC,TARIHAL,
HUBLI
PVP POLYTECHNIC, JNANABHARATHI BANGALORE
SJM POLYTECHNIC, BIRUR
TYPE OF
ADDRESS
NST.
AIDED B.V.V. Sangha’s S.R. Vastrad Rural Polytechnic, Guledgudda- 587203, Tq:
Badami Dt: Bagalkot.
AIDED S J M Polytechnic Campus, P.B.No.52, N.H.4 Byepass, Chitradurga
AIDED Nutan Vidyalaya Society Polytechnic, Near Sangameshwar Auditorium S.B.
Temple Road Brahampur Gulbarga
AIDED JSS Polytechnic, Mysore Ooty Road, Nanjangud - 571 301
AIDED D.Banumaiah Polytechnic, M G Road Udayagiri Mysore-19
AIDED DŽĚĞƌŶĚƵĐĂƟŽŶ^ŽĐŝĞƚLJWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐsŝĚLJĂŶĂŐĂƌzĞůůĂƉƵƌZŽĂĚ^ŝƌƐŝ
hƩĂƌ<ĂŶŶĂĚĂͲϱϴϭϰϬϮ
AIDED Impact Polytechnic Kodigehalli, Sahakaranagar B’lore North Taluk B’lore-92,
AIDED Al-Khateeb Polytechnic, Rmv Ii Stage, Bhoopasandra, Bangalore-94
AIDED K.V.T.Polytechnic[Aided], C.V.V.Campus, Chickballapur-562101
AIDED Mulla Street Kumar Vyasa Road Mallasamudra Gadag
AIDED Bapuji Polytechnic Vivekanada Badavane Davangere-577004
AIDED S N Moodbidri Polytechnic, Moodbidri, Kodangallu Post-574197, Mangalore
AIDED Kurunji Venkatrmana Gowda Polytechnic, Kurunji Bag,Sullia.D.K -574243
AIDED ^ŚƌĞĞEŝƌĂŶũĂŶ^ǁĂŵLJWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ͕^ƵŬĂĚĂŬĂƩĞ͘ĂũƉĞ͘DĂŶŐĂůŽƌĞ͘<ͲϱϳϰϭϰϮ
AIDED D V S Polytechnic Shimoga` Basaveshware Circle Shivamogga Shimoga
AIDED Dr. G S Melkote Rural Polytechnic, Kuknur Road Vidyanagar Yelburga
Koppal -583232
AIDED Ses Polytechnic, Bellary Road Bellary Siraguppa-583121
AIDED ^ƌŝ͘sĞŶŬĂƚĞƐǁĂƌĂWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ͕:ĂŶŐĂůWĂůLJĂ͕ĂŶŶĞƌŐŚĂƩĂ͕
Bangalore - 560083
AIDED ^ŚƌĞĞsŝĚLJĂĚŚŝƌĂũWŽůLJƚĞĐŚŶŝĐ͕,ĞŐĚĞZŽĂĚ͕<ƵŵƚĂͲϱϴϭϯϲϮ͘hƩĂƌĂŬĂŶŶŶĂĚĂ
AIDED Sahyadri Polytechnic, Sagar Road Seebinakere Post, Thirthahalli Shimoga
AIDED Sges Rural Polytechnic Tarihal Industrial Estate Hubli
TELEPHONE
NUMBER
08357-200493
08194-223073
08472221670,221871,
08221-226491
0821-2451317
08384-236961
080-23637144
080-23512464
08156-263087
08192-262528
08258-236663
08257-232358
0824-2252696
08182-224729
08534 230240
08396-220466
080- 27828758
08386-223497
08181-227007
08362-480279,
310050
AIDED Pvp Polytechnic,Jnanabharathi Dr.Ait Campus, Mallathhthalli, Bangalore-560056 080-23211559
AIDED SJM Polytechnic, Halepete, Birur-577116, Chickmagalore.
08267-255874
ANNEXURE – XIV
OFF-LINE INTERACTIVE COUNSELING CENTRE FOR DOCUMENT VERIFICATION & SEAT
SELECTION FOR ADMISSION TO EVENING POLYTECHNICS
SL.
NO.
1
INST. NAME OF THE INSTITUTE
CODE
125 S.J (EVENING) GOVT.
POLYTECHNIC, BANGALORE
TYPE OF ADDRESS
TELEPHONE
INST.
NUMBER
GOVT S J Govt Polytechnic, Wadeyar Block, 080-22370509
1st Floor, Sheshadri Road
Bengaluru-560 001
ANNEXURE – XV(A)
^ƉĞĐŝĂůĂƚĞŐŽƌLJŽĐƵŵĞŶƚsĞƌŝĮĐĂƟŽŶ^ĐŚĞĚƵůĞĨŽƌĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐƐĞĞŬŝŶŐƌĞƐĞƌǀĂƟŽŶƵŶĚĞƌ
Special Category Seats
Sl.
No.
1
Category
3
HORANADU KANNADIGA,
GADINADU KANNADIGA &
^Khd^ͬ'h/^
Eͬ:d^ͬW,z^/>>z
,>>E'ͬ/d/ͬ/ͬ/
SPORTS & GAMES
4
J.O.C, EX-DEFENCE & DEFENCE
2
WůĂĐĞŽĨ^ĞĂƚ^ĞůĞĐƟŽŶ
Date
Time
Directorate of Technical
ĚƵĐĂƟŽŶ͕WĂůĂĐĞZŽĂĚ͕ĂŶŐĂůŽƌĞͲϱϲϬϬϬϭ͘
11-06-2015
11.00 A.M.
Govt. S.J. Polytechnic, Sheshadri Road,
Bangalore - 560 001.
Govt. Womens Polytechnic, SJP Campus,
Sheshadri Road, Bangalore - 560 001.
'ŝƌŝĚŚĂƌZĂŵĂŶĂƌĂLJĂŶĂ/ŶƐƟƚƵƚĞŽĨ
ŽŵŵĞƌŝĐŝĂůWƌĂĐƟĐĞ;'Z/WͿ͕^:WĂŵƉƵƐ͕
Sheshadri Road, Bangalore - 560 001.
11-06-2015
11.00 A.M.
12-06-2015
11.00 A.M.
12-06-2015
11.00 A.M.
78
INFORMATION BROCHURE
Annexure XV(B)
^ĐŚĞĚƵůĞĨŽƌŽĐƵŵĞŶƚsĞƌŝĮĐĂƟŽŶĨŽƌĂůůĂƚĞŐŽƌLJ^ƚƵĚĞŶƚƐĂƚŶĞĂƌďLJ͞KhDEdsZ/&/d/KE
CENTRES CUM ONLINE APPLICATION SUBMISSION CENTRES & OPTION ENTRY HELP CENTERS”
including Special Category Students.
/ƐƐƵĞ ŽĨ ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ ĂŶĚ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ďƌŽĐŚƵƌĞ Ăƚ ŶŽƟĮĞĚ ĐĞŶƚƌĞƐ͕
ǀĞƌŝĮĐĂƟŽŶŽĨŽƌŝŐŝŶĂůĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͕ŽŶůŝŶĞƐƵďŵŝƐƐŝŽŶŽĨĂƉƉůŝĐĂƟŽŶĂŶĚ
ŽƉƟŽŶĞŶƚƌLJƐĐŚĞĚƵůĞ͘
Commencement
Date
20-05-2015
11.00 A.M
Last Date
30-05-2015 by
5.00 P.M
F. OFFLINE INTERACTICE COUNSELLING FOR PUC PASSED COURSES
&Žƌ ƚŚĞ ĐŽƵƌƐĞƐ ŽīĞƌĞĚ Ăƚ ƚŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ŝŶƐƟƚƵƚĞƐ ƚŚĞ ĂĚŵŝƐƐŝŽŶ ǁŝůů ďĞ ĚŽŶĞ ƚŚƌŽƵŐŚ
KīͲůŝŶĞ /ŶƚĞƌĂĐƟǀĞ ŽƵŶƐĞůůŝŶŐ ĂŶĚ ƚŚĞ ƐĐŚĞĚƵůĞ ǁŝůů ďĞ ŶŽƟĮĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĚĞƉĂƌƚŵŶƚ͛Ɛ ǁĞďƐŝƚĞ
www.dte.kar.nic.inĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞƌĞƐƉĞĐƟǀĞŝŶƐƟƚƵƚĞƐ͘
Sl.
No.
1.
2.
EĂŵĞŽĨƚŚĞ/ŶƐƟƚƵƚĞ
ŽƵƌƐĞƐŽīĞƌĞĚ
i. Govt. Women’s Polytechnic, S.J.P. Campus , Bangalore -1
ii. Govt. Women’s Polytechnic, Hassan
iii. Govt. Women’s Polytechnic, Mangalore
'Žǀƚ͘&ŝůŵΘd͘s͘/ŶƐƟƚƵƚĞ͕
,ĞƐĂƌĂŐŚĂƩĂ͕ĂŶŐĂůŽƌĞ
Library Science
(Non-Engineering)
//WhͬƋƵŝǀĂůĞŶƚ
1.Cinematography
2.Sound & Recording
//Wh;WDͿͬƋƵŝǀĂůĞŶƚ
ANNEXURE -XVI
79
Academic eligibility
( Qualifying Exam.)
DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION
80
INFORMATION BROCHURE
ANNEXURE – XVII
81
DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION
82
INFORMATION BROCHURE
83
£ÀqÀvÉ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ
;ŚĂƌĂĐƚĞƌĞƌƟĮĐĂƚĞͿ
«zÁå¨sÁå¸À ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ
;^ƚƵĚLJĞƌƟĮĐĂƚĞͿ
SSLC CAPÀ ¥ÀnÖ CxÀªÁ
vÀvÀìªÀiÁ£À (SSLC Marks
ĂƌĚŽƌƋƵŝǀĂůĞŶƚ
C£Àé¬Ä¸ÀĪÀÅ¢®è
—
84
—
—
EvÀgÉ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ
—
—
—
—
—
—
—
«PÀ® ZÉÃvÀ£À C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ
(Physically Disabled)
(NSS,NCC,SPORTS,DEFENCE)
UÁæ«ÄÃt C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ (Rural
ĚƵĐĂƟŽŶͿ
PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è «zÁå¨sÁå¸À
(<ĂŶŶĂĚĂDĞĚŝƵŵĚƵĐĂƟŽŶͿ
«±ÉõÀ PÉÆÃmÁzÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ
—
ªÀUÁðªÀuÉ ¥ÀvÀæ (TC)
ϮͬϮͬϯͬϯC¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ
—
DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ
(/ŶĐŽŵĞĞƌƟĮĐĂƚĞͿ
—
C£Àé¬Ä¸ÀÄvÀÛzÉ
eÁw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ
;ĂƐƚĞĞƌƟĮĐĂƚĞͿ
—
ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ
;DĞĚŝĐĂůĞƌƟĮĐĂƚĞͿ
¥Àj¶±ÀÖ eÁw/¥Àj¶±ÀÖ ¥ÀAUÀqÀ
C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ (^ͬ^dͿ
¸ÁªÀiÁ£Àå C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ
(General Merit)
ªÀUÁðªÁgÀÄ
UÁæ«ÄÃt «zÁå¨sÁå¸À (1 jAzÀ
10£Éà vÀgÀUÀw ªÀgÉUÉ )
CºÀð C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ vÀgÀ¨ÉÃPÁzÀ CUÀvÀå ªÀÄÆ®zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ
PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ zÀ°è
«zÁå¨sÁå¸À (1 jAzÀ 10£ÉÃ
vÀgÀUÀw ªÀgÉUÉ )
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
«±ÉõÀ PÉÆÃmÁ Cr
(¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ PÉëÃvÀæzÀ°è
¸ÁzsÀ£É ªÀiÁrzÀ zÀÈrüÃPÀÈvÀ
¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ)
C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ “zÁR¯É ¥Àj²Ã®£É ºÁUÀÆ D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°èPÉ /D¥Àë£ï JAnæ ¸ÀºÁAiÀÄ PÉÃAzÀæ (ŽĐƵŵĞŶƚsĞƌŝĮĐĂƟŽŶƵŵKŶ>ŝŶĞ ƉƉůŝĐĂƟŽŶ
^ƵďŵŝƐƐŝŽŶĞŶƚƌĞͬKƉƟŽŶŶƚƌLJ,ĞůƉĞŶƚƌĞs)“UÀ¼À°è ¥Àj²Ã®£ÉUÁV ¸À°è¸À¨ÉÃPÁzÀ CUÀvÀå ªÀÄÆ®zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ (CfðUÉ C£ÀĸÁgÀ) - ZÉPï °¸ïÖ
DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION