PROGRAMA ELECTORAL 2015-2019

PROGRAMA ELECTORAL
2015-2019
A Masquefa,
Tant fet,
tant per fer.
TANT FET, TANT PER FER.
Aquests darrers vuit anys han estat temps de
plantar cara a la crisi. Masquefa, i el conjunt del
país, hem patit segurament el pitjor escenari
econòmic. I, malgrat totes aquestes adversitats,
Masquefa ha viscut una profunda transformació.
A més, Masquefa és avui una vila agradable, endreçada, neta, segura i accessible. S’han arranjat
carrers i places, s’han creat nous parcs i zones
verdes, i s’han eliminat barreres arquitectòniques.
Hem combatut la crisi afavorint la implantació
de noves activitats econòmiques que s’han traduït en llocs de treball, fent costat a les persones
que volien crear el seu propi negoci, donant un
cop de mà als empresaris per consolidar la seva
activitat, ajudant els masquefins, els emprenedors, les empreses i els comerços a formar-se i
reciclar-se, proporcionant feina als veïns en atur
amb plans d’ocupació, i estenent la mà a les famílies i persones amb majors dificultats, garantint la cobertura pública de totes les necessitats
bàsiques.
Tot plegat, a la vegada que hem reduït el percentatge d’endeutament de l’Ajuntament i
incrementat substancialment la seva solvència
econòmica.
Al mateix temps, hem creat equipaments que
eren fonamentals per donar resposta a les necessitats dels masquefins: el nou Centre d’Atenció Primària, l’escola Font del Roure, la llar d’infants de La Beguda, l’institut i la implantació del
batxillerat, el Centre Tecnològic, la Biblioteca,
l’Aula de Música, el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, el Casal de Joves,
el Centre de Dia, el nou Casal d’Avis, el camp de
futbol, la piscina ...
Masquefa ha avançat també, i molt, en el camí
per consolidar-se com una vila inclusiva, on les
persones amb discapacitat i necessitats especials puguin desenvolupar el seu projecte
vital en igualtat de condicions i d’oportunitats.
Ara, el repte continua. Els propers anys són claus
per a la definitiva reactivació econòmica i per
continuar fent passos endavant en l’atenció a
les persones. Des de Convergència i Unió volem
continuar transformant Masquefa, amb l’aval de
la feina feta durant tots aquest anys, i amb les
ganes i el compromís de continuar treballant
per millorar la vila.
Ho volem fer amb un equip que combina experiència i renovació, format per persones arrelades i vinculades al municipi des de de diferents
àmbits, i que ens estimem Masquefa.
En aquest programa trobareu la Masquefa que
somniem i volem, el nostre model de vila. I els
compromisos davant tots els masquefins amb
què ens presentem a les eleccions municipals
del 24 de maig.
Treballarem en 10 eixos estratègics, que us
presentem en aquest programa.
Tot això, només podem fer-ho amb tu.
Et convidem a formar part d’aquest projecte.
I a construir junts el futur de Masquefa.
Xavier Boquete i Saiz
Candidat de CiU a l’alcaldia de Masquefa
1. UNA MASQUEFA AL COSTAT DE LA GENT
Una vila que ens garanteixi bona qualitat de vida i
benestar a tots
El benestar de tots els masquefins continuarà sent la nostra gran prioritat. Seguirem
garantint la cobertura pública de totes les necessitats bàsiques a les persones i famílies que travessen per majors dificultats. Farem costat als col·lectius més vulnerables
i que es veuen afectats per diferents problemàtiques socials. I vetllarem per la qualitat de vida dels joves i la gent gran.
» Farem un nou Centre de Dia
amb capacitat per a 30 places i
6 pisos amb serveis.
Ja estem treballant per fer un
Centre de Dia per a persones
amb dependència i 6 pisos amb
serveis per a la gent gran a
l’edifici de l’antic cinema. Amb
aquest equipament farem un
important salt quantitatiu i qualitatiu respecte a l’actual Centre
de Dia, que ja ha arribat a la plena ocupació.
El nou centre disposarà del doble
de places (30) i d’unes instal·lacions
modernes, funcionals i sostenibles
energèticament, que faran que els
usuaris i l’equip de professionals
gaudeixin d’unes condicions òptimes d’estada i de treball.
Amb el nou Centre de Dia potenciarem i millorarem l’atenció
integral a les persones dependents, ajudant-les a mantenir i
fins tot guanyar autonomia personal per fer les tasques bàsiques del dia a dia i, d’aquesta manera, facilitar que puguin
continuar vivint a casa seva.
A més, els 6 pisos amb serveis donaran resposta a una necessitat que avui no està sent atesa, la d’aquelles persones grans
que encara es valen per sí mateixes, però que requereixen, en
la seva vida quotidiana, d’uns serveis de suport i de l’acompanyament d’uns professionals.
A la vegada, amb aquest complex per a la gent gran -de gairebé 900 metres quadrats-, posarem en valor un important
patrimoni municipal, rehabilitant integralment un edifici,
el de l’antic cinema, emblemàtic i lligat al nostre passat i la
nostra memòria històrica, i revitalitzant i omplint d’activitat
el centre urbà de Masquefa.
» Garantirem els ajuts a
les famílies afectades per
dificultats socials i econò·
miques i el suport als col·
lectius més vulnerables per·
què ningú no quedi exclòs:
» Farem un segon pis per a
emergències socials.
» Promourem més plans
d’ocupació per donar feina
a les persones en situació
d’atur.
» Mitjançant la Xarxa TET
Anoia Sud, i iniciatives com
Fira Futur, continuarem aju·
dant els joves a formar-se i a
accedir al món professional.
» Fomentarem l’envelliment
actiu ampliant i consolidant
la programació estable d’ac·
tivitats lúdiques, formati·
ves i de salut per a la gent
gran.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ajuts per a les necessitats
bàsiques
Ajuts per a l’escolarització
i per a les activitat extraescolars
Beques menjador
Beques per a llibres de
text
Aportacions al Banc d’Aliments
Ajuts a la suficiència alimentària
Servei
d’intermediació
davant dels bancs per a
evitar desnonaments
Equip d’Atenció a la Dona
Atenció a les persones
amb discapacitat
Suport a la gent gran i a
les persones amb dependència (Servei d’Atenció Domiciliària i Servei de teleassistència)
Servei de mediació en
conflictes familiars i comunitaris
» Impulsarem un programa
de voluntariat per acom·
panyar les persones grans
que estan soles.
» Impulsarem programes
d’intercanvi generacional
entre la gent gran i els in·
fants i joves.
» Potenciarem i dinamitza·
rem el Casal de Joves com a
punt de trobada, formació i
oci, on els joves poden dis·
senyar i organitzar les seves
pròpies propostes.
Els darrers anys Masquefa ha avançat en el camí per convertir-se en una vila inclusiva,
on totes les persones amb discapacitat, necessitats especials i altres dificultats que
amenacen la seva integració social poden desenvolupar el seu projecte vital en igualtat d’oportunitats. Ara toca fer més passes endavant per consolidar-ho.
» Farem un centre de suport a la transició a la vida adulta i
un centre especial de treball als baixos dels blocs del carrer
Pujades.
Actualment els infants i joves amb necessitats educatives especials ja disposen d’una xarxa de recursos públics que els
dóna suport de manera continuada, des que neixen i fins que
acaben l’institut, per desenvolupar-se, formar-se i preparar-se
per acabar accedint al mercat de treball. Aquesta xarxa la integren:
» Donarem suport a l’Asso·
ciació de la Gent Gran en
l’organització d’activitats i
el funcionament del Casal
d’Avis.
» Continuarem donant su·
port a la formació de la gent
gran en tecnologies de la
informació i la comunicació
perquè no quedin excloses
de la societat del coneixe·
ment.
2. UNA MASQUEFA INCLUSIVA
Una vila on ningú no quedi exclòs
» Continuarem donant su·
port al Kap de Setmana Jove
i el Juliol Actiu, i promou·
rem, conjuntament amb els
joves, noves propostes for·
matives i de lleure.
» Farem trobades periòdi·
ques amb el col·lectiu juve·
nil per recollir els seus sug·
geriments i donar resposta
a les seves demandes i ne·
cessitats.
» Ja hem posat fil a l’agulla
per ampliar l’Skate Parc.
•
El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç
(CDIAP), que atén gratuïtament les famílies preocupades
per algun aspecte del desenvolupament dels seus fills de
0 a 6 anys.
•
Les dues USEE de l’escola Font del Roure i l’institut. Els seus
professionals fan un acompanyament personalitzat als
alumnes perquè puguin participar de l’activitat dels centres al costat dels seus amics. El fet de disposar de dues
USEE garanteix la continuïtat en l’atenció a aquests estudiants des de l’inici de l’escolaritat fins a acabar secundària.
•
El programa Tastet d’Oficis. Impulsat per l’institut i l’Ajuntament, ofereix als alumnes amb necessitats educatives especials l’oportunitat de compaginar la formació acadèmica
que reben a l’aula amb l’experiència de treballar unes hores
a la setmana en empreses i centres col·laboradors, apropant-los a la realitat de diverses professions i facilitant-los,
així, el seu pas posterior al món laboral.
Ara, completarem aquesta
xarxa amb dos nous recursos.
Ja estem treballant per fer, als
baixos dels blocs del carrer
Pujades, un centre de suport
a la transició a la vida adulta
(TVA) i un centre especial de
treball per a persones amb
necessitats especials.
Amb el TVA aconseguirem
cobrir el pas intermedi entre
que els joves acaben l’institut,
habitualment als 16 anys, i
fins que poden incorporar-se
plenament al mercat laboral.
Gràcies al treball d’un equip
de professionals, aquests joves
continuaran preparant-se per
poder desenvolupar-se amb
la màxima autonomia possible
tant en la seva posterior incorporació a l’àmbit professional
com en tots els altres aspectes
de la vida quotidiana.
D’altra banda, el centre especial de treball donarà feina a
aquestes persones amb necessitats especials, de manera que
tindran un present i un futur laboral a Masquefa mateix, en el
poble on viuen, i no hauran de
marxar fora a d’altres centres.
» Continuarem treballant de
manera transversal per una
Masquefa inclusiva.
» Continuarem remodelant
els carrers i adaptant els
edificis municipals per fer
una Masquefa urbanística·
ment accessible per a tot·
hom.
» Seguirem apostant pel
Centre Tecnològic Comuni·
tari com un espai on totes
les persones amb qualsevol
tipus de discapacitat –físi·
ca, psíquica o sensorial- pu·
guin continuar formant-se,
buscar feina, navegar per
Internet o qualsevol altra
activitat conjuntament amb
la resta d’usuaris.
» Garantirem els ajuts a les
famílies amb majors dificul·
tats socials i econòmiques i
el suport als col·lectius més
vulnerables.
3. UNA MASQUEFA D’OPORTUNITATS
Una vila on puguem formar-nos, treballar
i emprendre
Amb la creació, i plena ocupació, del polígon del Clot del Xarel•lo i la remodelació
del de la Pedrosa hem captat noves implantacions empresarials a Masquefa. Ara cal
continuar generant noves oportunitats, ampliant el sòl industrial, apostant pel turisme i el comerç, ajudant les empreses i emprenedors a ser més competitius, formant
les persones que busquen feina o volen millorar el lloc de treball, i fent més plans
d’ocupació per donar feina als veïns que no en tenen.
» Ampliarem el polígon del Clot del Xarel•lo per portar més
empreses a Masquefa.
» Crearem una nova línia de
subvencions per col·locar
ascensors en els edificis que
no en disposen.
» Convocarem ajuts per a
l’adaptació d’habitatges.
Després d’haver creat, i omplert, el polígon del Clot del Xarel•lo
amb empreses capdavanteres com Aldi Supermercats i AutoGrues Sant Jordi, ara l’ampliarem amb una segona fase que
posarà fins a 125.000 metres quadrats més de sòl net industrial a disposició de noves activitats econòmiques que vulguin implantar-se a Masquefa i generar, així, llocs de treballs
i riquesa en el territori.
Tal i com hem fet en la primera fase, anirem desenvolupant el
nou sòl industrial a mesura que s’arribi a acords amb empreses interessades, fent un vestit a mida de les seves necessitats
concretes. D’aquesta manera garantirem l’ocupació real del
polígon.
Importants empreses del sector de la logística, l’automòbil, la
moda, la química-farmacèutica o les comunicacions han mostrat ja el seu interès per implantar-s’hi.
Signarem convenis amb les noves activitats empresarials que
s’implantin a Masquefa perquè les persones en atur de la vila
tinguin prioritat a l’hora d’accedir als llocs de treball.
» Amb el projecte Tour-Tuga, aprofitarem la singularitat del
CRARC per fomentar el turisme familiar i revitalitzar el co·
merç i la restauració.
•
Creació d’un parc al bosc del Turó amb zones d’esbarjo
i pícnic.
•
Reconversió del carrer Santa Clara en una gran avinguda que convidi a passejar des del CRARC fins al
cor de la vila. El carrer Santa Clara uneix el CRARC
amb el carrer Major, el principal eix comercial de
Masquefa, travessant abans unes altres dues artèries (l’avinguda de La Línia i l’avinguda Catalunya) on
també es concentra el comerç i la restauració, els
quals es veuran beneficiats per l’afluència de visitants.
El Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya, el
CRARC de Masquefa, és un equipament únic a tot l’estat, i un
dels pocs que hi ha a Europa. Es dedica a la rehabilitació de
fauna autòctona que hi arriba malalta o ferida per reintroduirla al seu hàbitat natural. I també fa una important funció social
de país: acull en captivitat, i de per vida, els animals exòtics que
són abandonats o comissats arreu i que no es poden alliberar
perquè serien una amenaça per a la fauna autòctona. El CRARC
també gaudeix d’un gran reconeixement científic nacional i
internacional -gràcies a la seva tasca de recerca, investigació i
formació- i, a més, fa una important labor educativa i sensibilitzadora amb els més de 15.000 visitants que rep anualment,
entre escolars i famílies.
Ara, volem aprofitar el potencial i la singularitat del CRARC,
i la seva avantatjosa situació geogràfica (a prop de Barcelona i d’altres punts d’interès del país), per convertir-lo en
un reclam turístic que reverteixi en benefici del municipi i
del comerç local. Amb aquesta finalitat, hem fet el projecte
Tour-Tuga i ja hem començat a buscar finançament per poder-lo anar executant per fases. El projecte preveu ampliar
i millorar el CRARC per aconseguir incrementar el nombre
de visitants. I altres actuacions complementàries perquè,
una vegada a Masquefa, aquests visitants facin un ‘tour’,
una ruta, per la vila, gaudint de la seva oferta comercial i
gastronòmica, i descobrint altres indrets d’interès cultural
i històric.
Les principals actuacions que recull el projecte Tour-Tuga són:
•
Ampliació del CRARC i millora de les seves instal•lacions
i serveis. Entre altres, es preveu fer un nou accés des del
bosc del Turó, ampliar les instal•lacions, complementar la
visita guiada al centre amb pantalles tàctils, projeccions
audiovisuals i nous recursos interactius que permetin
allargar la temporada alta a tot l’any (també a l’hivern,
quan els animals hivernen), i fer més atractiva l’experiència de la visita amb noves propostes. També es millorarà l’accessibilitat al centre i la senyalització interna.
A més, en aquesta passejada, que estarà senyalitzada, els visitants descobriran La Fàbrica Rogelio
Rojo i hi podran veure el centre d’interpretació, que
s’anirà ampliant. A la Biblioteca es planteja habilitar-hi una llibreria especialitzada en amfibis i rèptils.
Ja al carrer Major, els visitants i els masquefins gaudiran
d’altres elements d’interès del nostre patrimoni, com l’Església de Sant Pere i la Capella del Roser. També podran
visitar el nou espai museístic que es vol fer a Cal Puig,
que recordarà com era el dia a dia del nostre passat rural. En aquesta antiga casa de principis del segle passat
s’hi rehabilitarà la premsa i el celler, on es farà una bodega per donar a conèixer els productes de la nostra terra.
Des del carrer Major, una altra opció serà anar a peu fins
al Cementiri Vell per gaudir de les seves esplèndides vistes de Montserrat i les vinyes, podent fer, a més, altres
camins de l’entorn natural que s’aniran senyalitzant.
•
Creació d’una guia turística i del patrimoni que inclourà també l’oferta gastronòmica i de restauració de Masquefa.
4. UNA MASQUEFA EDUCATIVA,
AMB VALORS I SOLIDÀRIA
Una vila que eduqui al llarg de tota la vida i des de
tots els àmbits
» Consolidarem el CTC com
un referent en formació,
suport als emprenedors i les
empreses.
» Potenciarem l’oferta de
cursos, tant en competèn·
cies bàsiques com en for·
macions
especialitzades,
especialment les que tenen
major sortida al mercat de
treball.
» Seguirem ajudant els em·
prenedors, les empreses i
els comerços a crear i con·
solidar els seus negocis i a
formar-se continuadament
per ser més competitius.
» Potenciarem la prospecció
d’empreses i comerços per
conèixer les seves neces·
sitats i demandes i poder
aportar-hi els recursos que
els donin resposta.
» Instaurem ajuts econò·
mics per als emprenedors
que creïn noves empreses.
» Continuarem ajudant els
joves a formar-se i a fer el
pas al món laboral.
» Amb el Servei d’Ocupació,
acompanyarem les perso·
nes que no tenen feina en la
recerca d’un lloc de treball.
» Impulsarem més plans
d’ocupació per donar feina
a les persones en situació
d’atur.
» Crearem una Taula de Di·
namització Econòmica, un
espai de diàleg i participa·
ció de tots els agents del
sector per acordar propos·
tes que revitalitzin l’econo·
mia local.
» Treballarem conjunta·
ment amb l’Associació de
Comerciants i Serveis per
impulsar una marca comer·
cial de Masquefa i donar su·
port a les seves iniciatives.
» Conjuntament amb l’asso·
ciació dels comerciants, cer·
carem nous formats i noves
propostes per promocionar
el comerç de Masquefa i
promoure que tingui una
oferta atractiva tant per a
la vila com per als pobles del
contorn.
» Ajudarem el comerç a reac·
tivar-se potenciant les fires
actuals, creant-ne de noves
i impulsant campanyes de
promoció.
Masquefa és una vila educadora. Un municipi que entén que l’educació és un procés al llarg de tota la vida, i que tota la vila és escenari educatiu (famílies, escoles,
activitats de lleure, entorn, mitjans de comunicació ...). Els masquefins gaudim d’uns
centres educatius de qualitat.
S’ha aconseguit que es disposi d’USEE a primària i a secundària per atendre els infants
amb necessitats especials i fer
possible que puguin aprendre i créixer al costat dels seus
amics. Al professorat se’ls
ofereix un pla de formació.
També es compta amb els
estudis de batxillerat. Disposem d’una xarxa municipal
que treballa per a la infància
i la joventut, integrada per
professionals dels àmbits de
l’educació, el benestar social,
la sanitat i la joventut, entre
altres. S’ofereixen estudis
musicals a la nova Aula de
Música. Hem desenvolupat,
conjuntament amb les poblacions de l’Anoia Sud, la Xarxa
de Transició de l’Escola al Tre-
ball per orientar i acompanyar
els joves des que surten de
l’institut fins que s’inserten en
el món laboral. S’ofereix formació d’adults des del Centre
Tecnològic Comunitari, en
diferents àmbits. Hem donat
suport a les entitats educatives perquè puguin portar
a terme serveis, activitats i
projectes. Les famílies reben
suport en la criança i educació dels seus fills mitjançant
els Espais Familiars i un pla de
formació. Es desenvolupen
projectes solidaris entre tots
els agents (donació de sang,
Marató de TV3....). Es porten
a terme projectes educatius
entre Ajuntament, entitats,
i altres agents del món de
l’educació: en són exemples
el Casal d’Estiu, la Fira de la
Infància i la Joventut, o el Dia
Universal dels Drets de l’Infant. I s’han impulsat programes conjunts entre l’Ajuntament, els centres escolars i les
empreses, com ara el Tastet
d’Oficis i el Connexions.
En educació, no es farà cap
pas enrere.
» Consolidarem i ampliarem
el projecte de l’Aula de Mú·
sica.
Els ensenyaments musicals
a Masquefa acaben de fer
un important salt qualitatiu i
quantitatiu amb la nova Aula
de Música que s’ha obert a
la Torre dels Tenas. L’Ajuntament ha reformat l’edifici per
adequar-lo i ha aportat els
recursos materials i econòmics necessaris per al funcionament del centre. Docents i
alumnes han guanyat, així, un
nou equipament en condicions òptimes, i més i millors
recursos per a la docència i
l’aprenentatge musical. El número d’alumnes s’ha ampliat
fins a la seixantena.
L’objectiu és ara acabar de
promocionar aquests estudis musicals perquè arribin
com a més gent millor (infants, joves, adults i gent
gran). I ampliar el ventall
d’ensenyaments que s’imparteixen a l’Aula de Música,
garantint la seva qualitat.
» Continuarem invertint en
millores i rehabilitacions
per disposar sempre d’uns
equipaments educatius de
qualitat.
» Donarem continuïtat i in·
crementarem els projectes
i accions formatives de mi·
llora de l’èxit escolar i de la
transició escola - treball.
» Farem una cuina a l’escola
El Turó, garantint que tot
l’alumnat ja no mengi de
càtering.
» Establirem programes en
educació ambiental, inter·
culturalitat, coneixement
de l’entorn, sentiment de
pertinença ...
» Seguirem donant suport
als centres escolars i les en·
titats educatives perquè pu·
guin desenvolupar els seus
projectes i activitats.
» S’apostarà per seguir
oferint el Casal d’Estiu i el
Juliol Actiu per ajudar-los
a formar-se en valors d’una
manera lúdica i divertida i a
la vegada facilitar als pares i
mares la conciliació laboral i
familiar.
» Es mantindran i s’amplia·
ran els recursos que ajuden
les famílies en la criança i
l’educació dels seus fills.
» Continuarem oferint els
plans de formació adreçats
al professorat i a les famílies
d’acord amb les seves de·
mandes i necessitats.
» Es potenciarà el treball
en xarxa entre els diferents
agents educatius.
5. UNA MASQUEFA CULTURAL QUE CONSERVI
LES TRADICIONS I LA SEVA IDENTITAT
Una vila que aposti per la cultura i la història
Masquefa compta amb un teixit cultural d’una gran vitalitat. En els últims anys hem
innovat en la Festa Major Petita de Sant Isidre, que celebrem en honor al nostre patró, i en la Festa Major de Santa Magdalena, amb la qual honorem la nostra patrona.
Hem potenciat la Festa del Raïm, vinculada al nostre passat lligat a la vinya i el camp.
I hem recuperat la Festa de Sant Eloi per rememorar el nostres orígens vinculats a la
indústria i especialment a La Fàbrica Rogelio Rojo.
També s’ha consolidat la Biblioteca com a centre de lectura, estudi i cultura. S’ha rehabilitat la Capella del Roser,
convertint-la en un marc incomparable per acollir activitats culturals. S’han impulsat
» Es mantindran, i si és ne·
cessari, s’augmentaran els
ajuts i accions perquè ningú
quedi exclòs.
» Portarem a terme cam·
panyes cíviques, de con·
vivència, i de foment dels
valors: respecte, solidaritat,
esforç, tolerància, igualtat
d’oportunitats, altruisme ...
» Continuarem organitzant
actes solidaris.
» Promourem activitats in·
tergeneracionals.
els estudis musicals a la nova
Aula de Música. S’ha ofert un
programa cultural estable
amb propostes com els Cafès amb Història, les sortides
al teatre i a indrets d’interès
cultural. Gaudim de música
de qualitat en directe amb el
cicle Masquefa sona bé. I s’ha
creat un nou equipament, el
Centre d’Interpretació de La
Fàbrica Rogelio Rojo, que ajuda a explicar part de la nostra
història col•lectiva.
» Volem fer realitat el projecte museístic de Cal Puig.
Treballarem per aconseguir el suport econòmic d’altres administracions, com els fons europeus, per poder fer realitat
una gran inversió com la rehabilitació de Cal Puig, una antiga casa de principi del segle passat, i la seva conversió en un
espai museístic.
El projecte té un doble objectiu. D’una banda recordar el nostres orígens, podent viatjant al passat i observar, dins la casa,
com era el dia a dia dels nostres predecessors. I, d’altra banda,
dotar-nos d’una eina més per potenciar el nostre atractiu turístic com a vila, la qual s’integrarà en el projecte Tour-Tuga.
» Apostarem pel teatre, la
música, la pintura i la dansa.
» Vetllarem per la conser·
vació del nostre patrimoni
històric, i en especial pel Ce·
mentiri Vell.
» Difondrem i potenciarem
el Centre d’Interpretació de
La Fàbrica Rogelio Rojo per
donar-lo a conèixer. Es farà
recerca de nous elements
(fotografies, materials, me·
mòria oral..) que els veïns ens
puguin aportar. I s’editaran
continguts didàctics.
» Promourem les festes po·
pulars i les tradicions com a
element integrador.
» Potenciarem i ampliarem
l’oferta d’activitats culturals
a la biblioteca, i el foment de
la lectura.
» Seguirem innovant en la
gestió cultural. I apostarem
per les noves tecnologies,
com les apps, per promocio·
nar el patrimoni cultural i his·
tòric, els elements d’interès
de Masquefa, i la seva oferta
comercial i gastronòmica.
» Consolidarem el programa
‘Fem Cultura’: conta-contes,
Cafès amb Història, balls po·
pulars, sortides al teatre i cul·
turals, xerrades i tallers...
» Farem que el cicle Masquefa
sona bé es consolidi com un
referent en el territori.
» Revisarem i actualitzarem el
Mapa del Patrimoni Cultural.
6. UNA MASQUEFA SALUDABLE
Una vila que promocioni l’esport i la salut
Masquefa gaudeix d’una atenció sanitària de proximitat i qualitat gràcies a l’entrada
en funcionament del nou Centre d’Atenció Primària (CAP). Ara treballarem per aconseguir incrementar, encara més, els seus serveis. També fomentarem el saludable
hàbit de fer esport dotant Masquefa de les instal•lacions que es mereix, impulsant
campanyes i fent costat a entitats i clubs.
» Farem costat a les entitats
culturals perquè puguin con·
tinuar fent realitat projectes i
activitats que fomentin la cul·
tura i les tradicions, donant
subvencions i oferint suport
tècnic i logístic.
» Crearem una comissió de
dinamització cultural inte·
grada per representants de
totes les entitats culturals i
persones vinculades al món
de la cultura.
» Impulsarem la recuperació
de la nostra memòria histò·
rica, i editarem publicacions
per donar-la a conèixer.
» Implicarem i farem partícips
els centres escolars en l’acti·
vitat cultural de la vila i en
la recuperació i difusió de la
nostra memòria col•lectiva.
» Consolidarem la Nit en
blanc com una festa referent.
» Habilitarem locals per als
grups musicals.
» Completarem el complex esportiu amb el cobriment de la
piscina, el nou pavelló i més pistes de pàdel.
Aquest estiu estrenarem la primera fase de la piscina municipal
i el gimnàs, situats en l’entorn que ja acull 3 pistes de pàdel
i el camp de futbol de gespa artificial. Completarem aquest
complex esportiu fent el cobriment de la piscina perquè
pugui donar servei tant a l’estiu com a l’hivern, de manera
que els masquefins no hagin de marxar fora; construint un
segon pavelló poliesportiu per absorbir la creixent demanda
per part de les entitats i clubs, i fent 3 pistes de pàdel més.
» Treballarem per poder
cobrir la pista poliespor·
tiva del costat de l’actual
pavelló.
» Organitzarem campanyes,
xerrades i jornades que
fomentin els valors en l’es·
port.
» Continuarem fent costat
als clubs i les entitats es·
portives amb subvencions
per a les activitats, les fit·
xes i els arbitratges.
» Impulsarem la comissió
d’entitats esportives per
dissenyar
conjuntament
noves propostes.
» Crearem rutes saludables
per fer a peu i en bicicleta.
» Instal•larem nou mobilia·
ri lúdic i esportiu a tots els
nuclis.
» Promourem la Cursa Po·
pular i nous esdeveniments
per promocionar l’esport i
la salut.
» Treballarem per incre·
mentar els serveis del nou
CAP i per aconseguir una
atenció sanitària continua·
da les 24 hores del dia i els
caps de setmana.
» Farem noves campanyes
i jornades de foment de la
salut.
7. UNA MASQUEFA SOSTENIBLE
Una vila respectuosa amb el medi ambient
i l’entorn natural
Durant els darrers vuit anys hem recuperat i creat noves zones verdes a Masquefa, fent que tots puguem conèixer i gaudir del nostre entorn natural. Continuarem
aquesta tasca, al mateix temps que treballarem per consolidar una vila energèticament, socialment i urbanísticament sostenible, aplicant mesures que redueixin el
consum energètic i les emissions contaminants i afavorint la implantació d’energies
renovables.
» Aplicarem totes les mesures d’estalvi i eficiència recolli·
des en el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible.
Durant aquest mandat ja hem elaborat i hem començat a aplicar el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible. Aquest document
és resultat de l’adhesió de l’Ajuntament al Pacte d’Alcaldes i
Alcaldesses (PAES), una iniciativa de la Unió Europea contra
l’escalfament global i el canvi climàtic.
El Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible recull fins a 57 mesures concretes d’estalvi i eficiència per rebaixar, a Masquefa,
el consum energètic i les emissions de CO2 en més d’un 20%
abans de l’any 2020. Ja estem molt a prop d’aquesta xifra. I
ara l’objectiu és portar a terme totes les mesures del pla per
superar aquest 20%. Entre les mesures que emprendrem,
destaquen:
•
Instal•lar aparells de telecontrol i telegestió en els edificis
municipals i en l’enllumenat públic.
•
Organitzar formació específica per al personal municipal.
•
Comprar energia verda certificada, procedent de fonts
d’energies renovables, per als subministraments dels edificis municipals.
•
Organitzar campanyes de sensibilització de la ciutadania.
•
Anar renovant els vehicles de la flota municipal per d’altres de
més eficients.
•
Promoure entre la ciutadania el recanvi dels seus vehicles
per d’altres de sostenibles.
•
Mantenir les bonificacions fiscals per als vehicles de baixes emissions.
•
Continuar aplicant bonificacions fiscals en les llicències
d’obres per a millores de l’eficiència energètica d’habitatges i locals.
•
Promocionar la bicicleta com a mitjà de transport sostenible.
•
Crear camins escolars segurs per poder anar a l’escola a
peu o en bicicleta.
•
Vetllar perquè la xarxa de gas natural s’implanti en la totalitat del municipi.
•
Acabar de completar la substitució de l’enllumenat per
un nou enllumenat públic més eficient i sostenible a tota
la vila.
•
Organitzar campanyes per a la renovació dels electrodomèstics per d’altres amb etiqueta energètica de classe A
o superior.
•
Premiar les entitats que prenguin mesures per reduir els
consums energètics i les emissions de CO2.
•
Incorporar criteris d’eficiència energètica en el planejament urbanístic i en la contractació pública.
•
Instal•lar plaques solars fotovoltaiques en edificis públics i
en activitats econòmiques del municipi.
•
Millorar els serveis de recollida selectiva i organitzar campanyes de sensibilització.
•
Continuar aprofitant tots els recursos hídrics propis.
» Dinamitzarem i poten·
ciarem el Centre de Recu·
peració d’Amfibis i Rèptils
de Catalunya, el CRARC de
Masquefa, com a eina de
recerca, investigació i sen·
sibilització. El centre fa, a
més, una important funció
social de país: recuperant i
reintroduint la fauna autòc·
tona, i mantenint en capti·
vitat els animals exòtics que
no es poden alliberar per·
què són una amenaça per a
l’ecosistema.
» Continuarem recuperant
les fonts del municipi.
» Potenciarem el conei·
xement del nostre entorn
natural amb activitats com
xerrades i caminades.
» Estarem a sobre del
correcte
funcionament
de l’Ecoparc i l’abocador
d’Els Hostalets de Piero·
la.
» Crearem rutes saludables
per fer a peu o amb bicicle·
ta.
» Mantindrem en les millors
condicions tots els parcs, zo·
nes verdes i àrees d’esbarjo,
i en farem de noves.
» Seguirem apostant pel
programa europeu d’estalvi
energètic Euronet 50/50 a
les escoles.
» Potenciarem les activitats
de la Setmana de l’Energia.
» Continuarem fent les plan·
tades anuals d’alzines per
anar ampliant el Bosc dels
Infants.
8. UNA MASQUEFA COHESIONADA
TERRITORIALMENT I SOCIALMENT
Una vila endreçada, amable i on tots el nuclis
tinguin uns bons serveis
Masquefa ha viscut, els darrers vuit anys, una gran transformació urbanística que l’ha
convertit en una vila endreçada, amable i accessible. Hem posat al dia el sector nord,
resolent així un dèficit històric, i hem actuat també al sector sud, a les urbanitzacions
i a La Beguda. Continuarem amb aquest reguitzell d’inversions escampades arreu del
territori –incidint especialment allà on encara hi ha més deures a fer- per dignificar
tots els nuclis. Perquè volem una única Masquefa, on tots els veïns gaudeixin d’unes
bones condicions de vida i de tots els serveis
» Urbanitzarem El Maset en el moment en què decideixin
els propietaris.
La urbanització del Maset arrossega importants dèficits històrics. És l’única de Masquefa que no disposa de servei de clavegueram. En els darrers anys hem invertit més de 600.000
euros en tots els treballs previs que eren necessaris per poder
escometre les obres d’urbanització i, d’aquesta manera, dignificar El Maset. Hem fet el Pla de reparcel•lació, hem redactat el
projecte d’urbanització i la Modificació Puntual, i hem elaborat
els textos refosos del planejament urbanístic, aconseguint, a
més, diverses subvencions que permetran rebaixar el cost final
de les obres.
En definitiva, ho hem deixat tot a punt per poder començar
les obres d’urbanització. La nostra voluntat és tirar-les endavant per poder resoldre, així, les importants mancances
que pateix El Maset i dotar-la de tots els serveis i subministraments bàsics, millorant la qualitat de vida dels veïns. Tal i
com ens vam comprometre, els treballs no començaran sense que abans es faci una consulta entre tots els propietaris
perquè siguin ells els qui decideixin –atès el cost de l’obra i
el delicat context econòmic actual- quin és el moment més
oportú per executar-la.
» Finalitzarem el Pla d’Or·
denació Urbanística Muni·
cipal (POUM) de Masquefa,
que defineix com ha de ser
la Masquefa dels propers
vint anys. Aquest document
detalla, per exemple, quins
equipaments i serveis ens
caldran, i on s’ubicaran, on
instal•larem les noves em·
preses o on es faran nous
habitatges i parcs i jardins,
entre altres.
» En el marc del projecte
turístic ‘Tour-Tuga’, crea·
rem un gran parc al Turó
que consolidarà aquest pe·
tit bosc de la zona sud com
un autèntic pulmó verd, de
lleure i de convivència a l’ai·
re lliure.
» Farem un itinerari per a
vianants entre El Maset i
Can Quiseró, per completar
així la connexió entre tots
els nuclis. Avui ja es pot anar
a peu de La Beguda a Can
Parellada, i en breu de Can
Parellada al centre urbà, i
d’aquí fins al Maset.
» Desenvoluparem el Pla
de Mobilitat Urbana, que
inclou diferents actuacions
arreu del municipi per acon·
seguir un model de mobili·
tat a Masquefa sostenible,
segur i que millori la quali·
tat de vida de les persones,
la integració social i territo·
rial i l’accessibilitat.
» Continuarem millorant
l’accessibilitat de tots els
indrets de Masquefa i elimi·
nant les barreres arquitec·
tòniques.
» Tal i com hem fet al sector
nord, farem noves voreres
més amples al sector sud i
en tots els indrets necessa·
ris per garantir la mobilitat
i l’accessibilitat.
» Farem un passeig entre
el carrer Pujades i la via del
tren.
» Mantindrem una unitat
específica de la Brigada Mu·
nicipal per als treballs de re·
paració i manteniment dels
carrers i els espais públics
de les urbanitzacions.
»
Completarem
la
instal•lació de gas natural
a tot el terme de Masquefa.
» Instal•larem nous passos
elevats de vianants i altres
elements de seguretat per
pacificar el trànsit i garantir
la seguretat viària.
» Crearem espais de trobada
amb els representants de
tots els nuclis per recollir les
seves demandes i donar-hi
resposta.
» Vetllarem per tenir les in·
fraestructures de comuni·
cació que ens mereixem. No
cedirem en la reivindicació
de millores urgents a la car·
retera B-224 per garantir-hi
la seguretat i la mobilitat,
i del seu desdoblament. I
continuarem
pressionant
per tenir un calendari d’exe·
cució del Quart Cinturó.
9. UNA MASQUEFA QUE BATEGUI
AMB LES ENTITATS
Una vila on el moviment associatiu tingui el màxim
suport
El potent teixit associatiu és un dels motors que fa que Masquefa bategui amb força.
Des de l’Ajuntament hem donat suport tècnic, logístic i econòmic a totes les entitats
per ajudar-les en la seva tasca altruista i voluntària, la qual reverteix positivament en
el municipi. El nostre compromís és ara fer un nou pas endavant, amb la construcció
d’un hotel d’entitats
» Construirem un hotel d’entitats a les finques de Ca l’Adroguer.
Des de fa temps ja treballem per adquirir les finques de Ca
l’Adroguer -situades al cor de la vila, al carrer Montserrat i
al Passeig de la Via- i fer-hi diversos equipaments culturals,
entre aquests un hotel d’entitats.
Aquest nou equipament cívic donarà suport a les entitats i
associacions sense ànim de lucre, facilitant-los espais i serveis per al desenvolupament de la seva tasca i les seves activitats i reunions, afavorint la interrelació entre les diferents
associacions, i contribuint al creixement del moviment associatiu a la nostra vila.
Crearem una comissió d’entitats per recollir les seves opinions, suggeriments i necessitats a l’hora de dissenyar com
serà aquest hotel d’entitats, definir-ne els usos i elaborar-ne el
reglament.
Les finques de Ca l’Adroguer formen part de l’herència intestada d’un veí de Masquefa malauradament desaparegut. Des de
l’Ajuntament ja hem sol•licitat la compra a la Junta Distribuidora d’Herències de la Generalitat i s’espera que aquesta respondrà en breu. També s’ha sol•licitat que els diners que s’acabin
pagant a la Generalitat per les finques reverteixin a Masquefa i
es destinin a finançar els 6 pisos amb serveis per a la gent gran
que es faran a l’edifici de l’antic cinema.
» Reforçarem la tasca edu·
cativa i social que fan les
entitats, cedint-los l’orga·
nització i gestió de diverses
activitats impulsades des de
l’Ajuntament, com ja es fa
ara amb el Casal d’Estiu.
» Fomentarem el desen·
volupament de projectes
i accions entre entitats i
amb l’Ajuntament i altres
agents.
» Continuarem apostant per
formar les entitats amb cur·
sos, tallers i xerrades.
» Garantirem el suport eco·
nòmic i logístic a les asso·
ciacions educatives, cultu·
rals, socials i esportives de
Masquefa, amb la convoca·
tòria de subvencions ordi·
nàries i extraordinàries, i la
cessió d’espais, mitjans tèc·
nics i recursos humans per a
les seves activitats.
» Potenciarem la Fira de la
Infància i la Joventut com
a gran aparador de les enti·
tats locals on donen a conèixer
les activitats educatives i
de lleure que organitzen al
llarg de tot l’any.
» Garantirem els ajuts als in·
fants i joves de famílies amb
dificultats perquè ningú no
quedi exclòs de participar
en les activitats extraesco·
lars que organitzen les en·
titats.
10. UNA MASQUEFA REFERENT,
PARTICIPATIVA I TRANSPARENT
Una vila que faci les coses bé, i que es consolidi
com a prestadora de serveis al seu entorn
En aquests vuit anys hem treballat per convertir Masquefa
en un referent en el nostre
entorn geogràfic i social. Avui
podem dir que la vila disposa
de diferents equipaments, en
diversos àmbits, que donen
servei no només als masquefins, sinó a moltes persones
dels municipis i les comar-
ques veïnes que venen a Masquefa per utilitzar-los.
El Centre Tecnològic Comunitari és l’equipament de
referència per a d’altres municipis que l’han visitat amb
l’objectiu d’importar-ne el
model. També per a molts
emprenedors de casa nostra
i de les localitats veïnes que
volen engegar o que ja han
iniciat el seu projecte professional, per a persones que
volen formar-se continuadament al llarg de la vida, i per a
ciutadans que busquen feina
o volen millorar el seu lloc de
treball.
Igualment, el CTC és un referència per a les persones amb
necessitats especials i les entitats que treballen amb aquest
col•lectiu. Disposa d’innovadores eines TIC adaptades a
qualsevol tipus de discapacitat –ja sigui física, psíquica
o sensorial- i són molts els
particulars i les entitats d’arreu que s’hi desplacen per
utilitzar-les. Aquestes eines
els permeten navegar per Internet, formar-se, buscar feina
o realitzar qualsevol altra activitat conjuntament amb la
resta d’usuaris, afavorint així
la seva plena integració.
D’altra banda, Masquefa també acull el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) d’Apinas,
que atén gratuïtament les famílies del nostre territori d’influència que estan preocupades per algun aspecte del
desenvolupament dels seus
fills de 0 a 6 anys, les quals no
han de desplaçar-se, així, fins
a Igualada.
A més, la nostra vila té dues
de les quatre Unitats de Suport a l’Educació Especial
que hi ha a tota la comarca
de l’Anoia: una a primària, a
l’escola Font del Roure, i una
altra a secundària, a l’institut.
Gràcies a l’acompanyament
que ofereixen els seus professionals, els alumnes amb
necessitats educatives especials poden participar de l’activitat dels centres educatius
al costat dels seus amics, de
manera que s’avanci cap a
una escola inclusiva. Se’ls ofereix suport continuat des que
inicien l’escolaritat i fins que
acaben l’institut.
També en l’àmbit de l’educació, Masquefa és un referent
per programes com el Tastet
d’Oficis, que ofereix als estudiants de l’institut amb necessitats especials la possibilitat de
combinar l’aprenentatge acadèmic que reben a l’aula amb
l’experiència de treballar unes
hores a la setmana en empreses i centres col•laboradors, fet
que ajuda al seu posterior accés al mercat de treball.
A més, la Xarxa Transició Escola Treball Anoia Sud i
experiències com Fira Futur
ajuden els joves de tot aquest
territori a formar-se i a fer el difícil pas al món laboral.
Pel que fa a l’àmbit sanitari,
acabem d’estrenar un nou
consultori mèdic que és el CAP
de capçalera de la zona Martorell Rural i que ens ha permès
ampliar els serveis assistencials.
I en l’àmbit econòmic, hem
estat capaços d’atraure una
multinacional com Aldi Supermercats i una empresa
capdavantera com Auto-Grues
Sant Jordi al nou polígon del
Clot del Xarel•lo.
També amb l’arrancada d’un
projecte com el ‘Tour-Tuga’,
que aprofitarà la singularitat
del CRARC per fomentar el
turisme familiar i a la vegada
dinamitzar el comerç local i
de proximitat.
Un altre exemple d’aquesta
Masquefa referent el trobem
en l’àmbit cultural, gràcies a
equipaments com la nova Biblioteca o a iniciatives com el
cicle gratuït de concerts Masquefa sona bé i les Festes del
Raïm i de Sant Eloi. Aquestes
dues darreres, a més, contribueixen a promocionar el
comerç local.
Amb l’ampliació del polígon
del Clot del Xarel•lo per con-
Ara volem continuar fent
més coses, i fer-les molt bé,
per consolidar aquesta ‘capitalitat’ que Masquefa està
exercint en el seu territori d’influència.
Ho farem amb nous projectes, com per exemple la creació d’un centre de suport en
la transició a la vida adulta i
d’un centre especial de treball que ajudaran els joves
amb necessitats especials a
continuar formant-se quan
acaben l’institut i a tenir un
futur laboral a Masquefa.
tinuar sent un pol d’atracció
de noves implantacions empresarials que generin llocs
de treball en el territori.
I, amb una piscina coberta
que donarà servei tot l’any als
masquefins i també als veïns
del nostre entorn.
Una vila on tots puguem decidir i participar
Una Masquefa que faci costat a la gent, que no exclogui
ningú, que ofereixi oportunitats a tothom, que aposti per
la cultura i la identitat, que
fomenti l’esport i la salut, que
sigui educadora, sostenible,
cohesionada i associativa, i
que esdevingui un referent,
només és possible des de la
transparència en la gestió
municipal i comptant amb la
complicitat, la participació i
la implicació de tots els vilatans, les entitats, i els agents
educatius, socials, econòmics,
culturals i esportius de casa.
» La pàgina web de l’Ajunta·
ment (www.masquefa.cat)
ja ha estat reconeguda amb
el segell [email protected] a la
qualitat i la transparència
informativa. El compliment
de la nova Llei de la Trans·
parència de la Generalitat, a
punt d’entrar en vigor, serà
una prioritat màxima: conti·
nuarem emprenent totes les
accions possibles per garan·
tir la transparència de l’acti·
vitat pública, l’accés a la in·
formació i la documentació
públiques, el govern obert i
el foment de la participació
ciutadana, i l’aplicació dels
principis i les obligacions de
bon govern entre els càrrecs
polítics i el personal al ser·
vei de l’Ajuntament.
» Convocarem nous proces·
sos de participació perquè
els ciutadans puguin deci·
dir en els assumptes mu·
nicipals, començant per la
consulta als propietaris del
Maset per les obres d’urba·
nització i el procés d’elabo·
ració del POUM.
» Continuarem millorant la
comunicació per apropar la
gestió municipal als veïns i
passar comptes continuada·
ment de l’acció de govern.
Potenciarem els canals
interactius per afavorir la
participació dels vilatans i
recollir les seves opinions i
suggeriments.
» Fomentarem l’ús, per part
de la ciutadania i les em·
preses, dels tràmits on-line
i els serveis d’administra·
ció oberta. La implantació
d’aquests tràmits a la pàgi·
na web municipal també ha
estat reconeguda amb un
Premi Administració Oberta
de Catalunya.
» Farem reunions periòdi·
ques amb els veïns de tots
els nuclis, i amb els agents
dels diferents àmbits, per
anar-los exposant la feina
feta i passar comptes i per
recollir les seves opinions i
suggeriments per millorar
la vila.
LA NOSTRA CANDIDATURA
1. Xavier Boquete
6. Carles Mernissi
10. Ramon Cunillera
7. Laia Albiol
11. Lídia Cortés
SUPLENTS
2. Elena Fernández
3. Daniel Orellana
4. Enrique Gómez
5. Esther Ibáñez
8. Àlvaro Pérez
9. Paqui Claravalls
12. David Matas
13. Brigit Blázquez
Luís Juncal
Pepi Buitrago
Juan Llamas
Carolina Pérez
José Esquivel
Isabel Pérez
Víctor Collado
Àngels Font
Toni Pastor
Marga Zambrano
A Masquefa,
Tant fet,
tant per fer.
Igualmente, el CTC es una
referencia para las personas
con necesidades especiales
y las entidades que trabajan
con este colectivo. Dispone
de innovadoras herramientas TIC adaptadas a cualquier
tipo de discapacidad - ya sea
física, psíquica o sensorial - y
son muchos los particulares y
las entidades los alrededores
que se desplazan para utilizarlas. Estas herramientas les
permiten navegar por Internet, hacer formación, buscar
empleo o realizar cualquier
otra actividad conjuntamente con el resto de usuarios,
favoreciendo así su plena integración.
Por otro lado, Masquefa también acoge el Centro de Desarrollo Infantil y Atención
Precoz (CDIAP) de Apinas,
que atiende gratuitamente
las familias de nuestro territorio de influencia que están
preocupadas por algún aspecto del desarrollo de sus hijos de 0 a 6 años, las cuales no
han de desplazarse, así, hasta
Igualada.
Además, nuestro pueblo
tiene dos de las cuatro Unidades de Soporte a la Educación Especial que hay en
toda la comarca de la Anoia:
una en primaria, en el colegio
Font del Roure, y otra en secundaria, en el instituto. Gracias al acompañamiento que
ofrecen sus profesionales, los
alumnos con necesidades
educativas especiales pueden participar de la actividad
de los centros educativos al
lado de sus compañeros, de
manera que se avance hacia
un colegio inclusivo. Se les
ofrece soporte continuado
desde que inician la escolaridad y hasta que acaban el
instituto.
También en el ámbito de la
educación, Masquefa es un referente con programas como
el Tastet d’Oficis, que ofrece
a los alumnos del instituto con
necesidades especiales la posibilidad de combinar el aprendizaje académico que reciben
en el aula con la experiencia de
trabajar unas horas a la semana
en empresas y centros colaboradores, hecho que ayuda su
posterior acceso al mercado
laboral.
Además, la Xarxa Transició
Escola Treball Anoia Sud y
experiencias como Fira Futur
ayudan a jóvenes de todo este
territorio a formarse y a hacer
el difícil paso al mundo laboral.
Con la ampliación del polígono del Clot del Xarel•lo
para continuar siendo un
polo de atracción de nuevas
implantaciones empresaria-
Otro ejemplo de esta Masquefa referente lo encontramos en el ámbito cultural,
gracias a instalaciones como
la nueva Biblioteca o a iniciativas como el ciclo gratuito
de conciertos Masquefa sona
bé y las Festes del Raïm i de
Sant Eloi. Estas dos últimas,
además, contribuyen a promocionar el comercio local.
fomentar el turismo familiar y
a la vez dinamizar el comercio
local y de proximidad.
líder como Auto-Grues Sant
Jordi en el nuevo polígono
del Clot del Xarel•lo.
Ahora queremos continuar
haciendo muchas cosas, y
hacerlas muy bien, para consolidar esta ‘capitalidad’ que
Masquefa está ejerciendo en
su territorio de influencia.
También con el arranque de
un proyecto como el TourTuga, que aprovechará la
singularidad del CRARC para
Y en el ámbito económico,
hemos sido capaces de atraer
una multinacional como Aldi
Supermercats y una empresa
Lo haremos con nuevos proyectos, como por ejemplo
la creación de un centro de
soporte en la transición a
la vida adulta y de un centro especial de trabajo que
ayudaran a los jóvenes con
necesidades especiales a continuarse formando cuando
acaben el instituto y a tener
un futuro laboral en Masquefa.
Por lo que hace al ámbito sanitario, acabamos de estrenar
el nuevo consultorio médico
que es el CAP de cabecera de
la zona Martorell Rural y que
nos ha permitido ampliar los
servicios asistenciales.
les que generen puestos de
trabajo.
Y, con una piscina cubierta
que dará servicio todo el año
a los masquefinos y también
a los vecinos de nuestro entorno.
Un pueblo donde todos podamos decidir y participar
Una Masquefa que esté al
lado de la gente, que no
excluya a nadie, que ofrezca oportunidades a todos,
que apueste por la cultura
y la identidad, que fomente el deporte y la salud, que
sea educadora, sostenible,
cohesionada y asociativa, y
que sea un referente, sólo es
posible desde la transparencia en la gestión municipal y
contando con la complicidad,
la participación y la implicación de todos los vecinos, las
entidades, y los agentes educativos, sociales, económicos,
culturales y deportivos.
» La página web del Ayunta·
miento (www.masquefa.cat)
ya ha estado reconocida con
el sello de [email protected] en
la calidad y la transparen·
cia informativa. El cumpli·
mento de la nueva Ley de
la Transparencia de la Ge·
neralitat, a punto de entrar
en vigor, será una prioridad
máxima:
continuaremos
emprendiendo todas las
acciones posibles para ga·
rantizar la transparencia
de la actividad pública, el
acceso a la información y
la documentación pública,
el gobierno abierto y el fo·
mento de la participación
ciudadana y la aplicación
de los principios y las obli·
gaciones del buen gobierno
entre los cargos políticos y
el personal al servicio del
Ayuntamiento.
» Convocaremos nuevos
procesos de participación
para que los ciudadanos
puedan decidir en los asun·
tos municipales, comen·
zando por la consulta a los
propietarios del Maset para
las obras de urbanización y
el proceso de elaboración
del POUM.
» Continuaremos mejoran·
do la comunicación para
acercar la gestión muni·
cipal a los vecinos y pasar
cuentas continuadamente
de la acción de gobierno.
Potenciaremos los canales
interactivos para favorecer
la participación de los ciu·
dadanos y recoger sus opi·
niones y sugerencias.
» Fomentaremos el uso, por
parte de la ciudadanía y las
empresas, de los trámites
on-line y los servicios de
admistración abierta. La im·
plantación de estos trámites
en la página web municipal
también ha sido reconocida
con el Premi Administració
Oberta de Catalunya.
» Realizaremos reuniones
periódicas con los vecinos
de todos los núcleos, y con
los agentes de los diferen·
tes ámbitos, para exponer
el trabajo realizado y rendir
cuentas y conocer sus opi·
niones y sugerencias para
mejorar el pueblo.
9. UNA MASQUEFA AL LADO DE LAS ENTIDADES
Un pueblo donde el movimiento asociativo tenga
el máximo soporte
El potente tejido asociativo es uno de los motores que hace que Masquefa sea un
pueblo muy activo. Desde el Ayuntamiento hemos dado soporte logístico y económico a todas las entidades para ayudarles en su tarea altruista y voluntaria, la cual revierte positivamente en el municipio. Nuestro compromiso es ahora hacer un nuevo
paso adelante, con la construcción de un hotel de entidades.
» Construiremos un hotel de entidades en las fincas de Ca
l’Adroguer.
Desde hace tiempo ya estamos trabajando para adquirir las
fincas de Ca l’Adroguer -en el centro del pueblo, en la calle
Montserrat y el Paseo de la Vía- y hacer diversos equipamientos culturales, entre estos un hotel de entidades.
Este nuevo equipamiento cívico dará apoyo a las entidades
y asociaciones sin ánimo de lucro, facilitándoles espacios y
servicios para el desarrollo de su tarea y sus actividades y
reuniones, favoreciendo la interrelación entre las diferentes
asociaciones, y contribuyendo al crecimiento del tejido asociativo de nuestro pueblo.
Crearemos una comisión de entidades para recoger sus opiniones, sugerencias y necesidades en el momento de diseñar
como será este hotel de entidades, definiendo los usos y elaborando el reglamento.
Las fincas de Ca l’Adroguer forman parte de la herencia intestada de un vecino de Masquefa desgraciadamente desaparecido. Desde el Ayuntamiento ya hemos solicitado la compra a la
Junta Distribuidora de Herencias de la Generalitat y se espera
que ésta responda en breve. También se ha solicitado que lo
que se acabe pagando a la Generalitat por las fincas revierta en
Masquefa y se destine a financiar los 6 pisos con servicios para
la gente mayor que se harán en el edificio del antiguo cine.
» Fomentaremos el desarrollo
de proyectos y acciones entre
entidades y con el Ayunta·
miento y otros agentes.
» Garantizaremos el apo·
yo económico y logístico a
las asociaciones educati·
vas, culturales, sociales y
deportivas de Masquefa,
con la convocatoria de sub·
venciones ordinarias y ex·
traordinarias, y la cesión de
espacios, medios técnicos y
recursos humanos para sus
actividades.
» Reforzaremos la tarea
educativa y social que ha·
cen las entidades cediéndo·
les la organización y gestión
de diferentes actividades
impulsadas desde el Ayun·
tamiento, como ya se hace
ahora en el Casal d’Estiu.
» Potenciaremos la Fira de la
Infància i la Joventut como
un gran aparador de las en·
tidades de nuestra munici·
pio donde dan a conocer las
actividades educativas y de
ocio que organicen al largo
de todo el año.
» Garantizaremos las ayudas
a los niños y jóvenes de fa·
milias con dificultades para
que nadie quede excluído de
participar en las actividades
extraescolares que organi·
cen las entidades.
» Continuaremos apostando
para formar nuestras enti·
dades con cursos y talleres.
10. UNA MASQUEFA REFERENTE,
PARTICIPATIVA I TRANSPARENTE
Un pueblo que haga las cosas bien, y que se consolide como prestador de servicios en su entorno
En estos ocho años hemos
trabajado para convertir
Masquefa en un referente en
nuestro entorno geográfico
y social. Hoy podemos decir
que el pueblo dispone de
diferentes
equipamientos,
en diversos ámbitos, que dan
servicio no sólo a los masquefinos, sino a muchas personas
de los municipios y las comarcas vecinas que vienen a Masquefa para utilizarlos.
El Centre Tecnològic Comunitari es la instalación de
referencia para otros municipios que lo han visitado con
el objetivo de importar el
modelo. También para mu-
chos emprendedores locales
y de las localidades vecinas
que quieren empezar o que
ya han iniciado su proyecto
profesional, para personas
que quieren formarse continuadamente a lo largo de la
vida, y para ciudadanos que
buscan trabajo o quieren mejorarlo.
8. UNA MASQUEFA COHESIONADA
TERRITORIALMENTE Y SOCIALMENTE
Un pueblo ordenado, amable y donde todos los
núcleos tengan unos buenos servicios
Masquefa ha vivido, los últimos ocho años, una gran transformación urbanística que
la ha convertido en un pueblo ordenado, amable y accesible. Hemos puesto al día
el sector norte, resolviendo así un déficit histórico, y hemos actuado también en el
sector sur, en las urbanizaciones y en la Beguda. Continuaremos con estas inversiones en todo nuestro territorio -incidiendo especialmente allí donde todavía hay más
trabajo por hacer-para dignificar todos los núcleos. Porque queremos una Masquefa
única, donde todos los vecinos disfruten de unas buenas condiciones de vida y de
todos los servicios
» Urbanizaremos El Maset en el momento en que decidan
los propietarios.
La urbanización del Maset arrastra importantes déficits históricos. Es la única de Masquefa que no dispone de servicio de
cloacas. En los últimos años hemos invertido más de 600.000
euros en todos los trabajos previos que eran necesarios para
poder empezar las obras de urbanización y, de esta manera,
dignificar El Maset. Hemos hecho la reparcelación, hemos redactado el proyecto de urbanización y la Modificación Puntual,
y hemos elaborado los textos refundidos del planeamiento urbanístico, consiguiendo, además, diversas subvenciones que
permiten rebajar el coste final de las obras.
En definitiva, lo hemos dejado todo preparado para poder
empezar las obras de urbanización. Nuestra voluntad es hacerlas para poder resolver, así, las importantes deficiencias
que sufre El Maset y dotarla de todos los servicios y suministros básicos, mejorando la calidad de vida de los vecinos. Tal
y como nos comprometimos, los trabajos no comenzaran sin
antes hacer una consulta entre todos los propietarios para
que sean ellos los que decidan cuál es el momento más oportuno para ejecutarla.
» Finalizaremos el Plan de
Ordenación
Urbanística
Municipal (POUM) de Mas·
quefa, que define como ha
de ser la Masquefa de los
próximos veinte años. Este
documento detalla, por
ejemplo, qué equipamien·
tos y servicios nos faltan, y
donde se ubicarán, donde
instalaremos las nuevas em·
presas o donde se harán las
nuevas viviendas y parques
y jardines, entre otros.
» En el marco del proyecto
turístico ‘Tour-Tuga’, crea·
remos un gran parque en el
Turó que consolidará este
pequeño bosque de la zona
sur como un auténtico pul·
món verde, de ocio y de con·
vivencia al aire libre.
» Haremos un itinerario
para los vecinos entre El Ma·
set y Can Quiseró, para com·
pletar así la conexión entre
todos los núcleos. Hoy ya se
puede ir a pie de La Beguda
a Can Parellada, y en breve
de Can Parellada al centro
urbano, y de aquí hasta el
Maset.
» Desarrollaremos el Pla de
Mobilitat Urbana, que inclu·
ye diferentes actuaciones
en todo el municipio para
conseguir un modelo de
movilidad más sostenible,
seguro y que mejore la cali·
dad de vida de las personas,
la integración social y terri·
torial y la accesibilidad.
» Continuaremos mejoran·
do la accesibilidad de todos
los lugares de Masquefa y
eliminando las barreras ar·
quitectónicas.
» Tal y como hemos hecho
en el sector norte, haremos
nuevas aceras más amplias
en el sector sur y en todos
los lugares necesarios para
garantizar la movilidad y la
accesibilidad.
» Haremos un paseo entre
la calle Pujades y la vía del
tren.
» Mantendremos una uni·
dad específica de la Brigada
Municipal para los trabajos
de reparación y manteni·
miento de las calles y los
espacios públicos de las ur·
banizaciones.
» Completaremos la instala·
ción de gas natural en todo
el municipio y de las urbani·
zaciones.
» Instalaremos nuevos pa·
sos elevados para los veci·
nos y otros elementos de
seguridad para pacificar el
tránsito y garantizar la se·
guridad vial.
» Crearemos espacios de
encuentro con los represen·
tantes de todos los núcleos
para recoger sus demandas
y darles respuesta.
» Nos preocuparemos por
tener las infraestructuras de
comunicación que nos me·
recemos. No cederemos en
la reivindicación de mejoras
urgentes en la B-224 para
garantizar la seguridad y la
movilidad, y de su desdo·
blamiento. Y continuare·
mos presionando para tener
un calendario de ejecución
del Cuarto Cinturón.
Continuar aprovechando todos los recursos hídricos propios.
•
Mejorar los servicios de recogida selectiva y organizar
campañas de sensibilización.
•
Instalar placas solares fotovoltaicas en edificios públicos y
en actividades económicas del municipio.
•
Incorporar criterios de eficiencia energética en el planeamiento urbanístico y en la contratación pública.
•
Premiar las entidades que tomen medidas para reducir
los consumos energéticos y las emisiones de CO2.
•
Organizar campañas para la renovación de los electrodomésticos por otros con etiqueta energética de clase A o
superior.
•
Acabar de completar la substitución del alumbrado por
un nuevo alumbrado público más eficiente y sostenible
en toda la población.
•
Velar porque la red de gas natural se implante en la totalidad del municipio.
•
Crear caminos escolares seguros para poder ir al colegio
a pie o en bicicleta.
•
Promocionar la bicicleta como medio de transporte sostenible.
•
Continuar aplicando bonificaciones fiscales en las licencias de obras para mejoras de la eficiencia energética de
viviendas y locales.
•
Mantener las bonificaciones fiscales para los vehículos de
bajas emisiones.
•
Promover entre los ciudadanos el recambio de sus vehículos por otros de sostenibles.
•
» Dinamizaremos y poten·
ciaremos el Centro de Recu·
peración de Anfibios y Rép·
tiles de Catalunya, el CRARC
de Masquefa, como herra·
mienta de investigación y
sensibilización. El centro
hace, además, una impor·
tante función social de país:
recuperando y reintrodu·
ciendo la fauna autóctona, y
manteniendo en cautividad
los animales exóticos que
no se pueden dejar en liber·
tad porque son una amena·
za para el ecosistema.
» Potenciaremos el conoci·
miento de nuestro entorno
natural con actividades
como conferencias y cami·
nadas.
» Crearemos rutas saluda·
bles para hacer a pie o en
bicicleta.
» Mantendremos en las
mejores condiciones todos
los parques, zonas verdes y
áreas de ocio y haremos de
nuevas.
» Continuaremos recupe·
rando las fuentes del mu·
nicipio.
» Seguiremos apostando
por el programa europeo de
ahorro energético Euronet
50/50 en los colegios.
» Potenciaremos las activi·
dades de la Semana de la
Energía.
» Seguiremos haciendo la
plantada anual de las en·
cinas para ir ampliando el
Bosc dels Infants.
» Continuaremos estando
pendientes del correcto
funcionamiento del Ecoparc
y del Abocador d’Els Hosta·
lets de Pierola.
» Trabajaremos para poder
cubrir la pista polidepor·
tiva de al lado del actual
pabellón.
» Organizaremos campa·
ñas, talleres y jornadas que
fomenten los valores en el
deporte.
» Continuaremos estando
al lado de los clubs y las
entidades deportivas con
subvenciones para las ac·
tividades, las fichas y los
arbitrajes.
» Impulsaremos la comi·
sión de entidades deporti·
vas para diseñar conjunta·
mente nuevas propuestas.
» Crearemos rutas saluda·
bles para hacer a pie y en
bicicleta.
» Instalaremos nuevo mo·
biliario lúdico y deportivo
en todos los núcleos.
» Promoveremos la Cursa
Popular y nuevos eventos
para promocionar el depor·
te y la salud.
» Trabajaremos para in·
crementar los servicios del
nuevo CAP y para conse·
guir una atención sanitaria
continuada las 24 horas del
día y los fines de semana.
» Haremos nuevas campa·
ñas y jornadas de fomento
de la salud.
7. UNA MASQUEFA SOSTENIBLE
Un pueblo respetuoso con el medio ambiente y el
entorno natural
Durante los últimos años hemos recuperado y creado nuevas zonas verdes en Masquefa, haciendo que todos podamos conocer y disfrutar de nuestro entorno natural.
Continuaremos esta tarea, al mismo tiempo que trabajaremos para consolidar un
pueblo energéticamente, socialmente y urbanísticamente sostenible, aplicando medidas que reduzcan el consumo energético y las emisiones contaminantes y favorecer la implantación de energías renovables.
» Aplicaremos todas las medidas de ahorro energético y
recogidas en el Plan de Acción para la Energía Sostenible.
Durante éste mandato ya hemos elaborado y empezado a
aplicar el Plan de Acción para la Energía Sostenible. Este documente es resultado de la adhesión del Ayuntamiento al Pacto de Alcaldes y Alcaldesas (PAES), una iniciativa de la Unión
Europea contra el calentamiento global y el cambio climático.
El Plan de Acción para la Energía Sostenible recoge hasta 57
medidas concretas de ahorro y eficiencia para rebajar, en
Masquefa, el consumo energético y las emisiones de CO2 en
más de un 20% antes del año 2020. Ya estamos muy cerca
de esta cifra. Y ahora el objetivo es llevar a cabo todas las
medidas del plan para superar este 20%. Entre las medidas
que emprenderemos, destacamos:
Ir renovando los vehículos de la flota municipal por otros de
más eficientes.
•
Organizar campañas de sensibilización de los ciudadanos.
•
Comprar energía verde certificada, procedente de fuentes de energías renovables, para los suministros de los
edificios municipales.
•
Organizar formación específica para el personal municipal.
•
Instalar aparatos de telecontrol y telegestión en los edificios municipales y en el alumbrado público.
•
» Difundiremos y potenciare·
mos el Centre d’Interpretació
de La Fàbrica Rogelio Rojo. Se
hará una búsqueda de nue·
vos elementos (fotografías,
materiales, memoria oral..)
que los vecinos puedan apor·
tar. Y se editarán contenidos
didácticos.
» Promoveremos las fiestas
populares y las tradiciones
como elemento integrador.
» Potenciaremos y ampliare·
mos la oferta de actividades
culturales en la biblioteca, y
el fomento de la lectura.
» Seguiremos innovando en
la gestión cultural. Y aposta·
remos por las nuevas tecno·
logías, como las apps, para
promocionar el patrimonio
cultural y histórico, los ele·
mentos de interés de Mas·
quefa, y su oferta comercial y
gastronómica.
» Consolidaremos el progra·
ma Fem Cultura: Conta-Con·
tes, Cafès amb Història, bailes
populares, salidas al teatro y
culturales, conferencias y ta·
lleres ...
» Haremos que el proyecto
Masquefa sona bé se conso·
lide como un referente en el
territorio.
» Apostaremos por el teatro,
la música, la pintura y la
danza.
» Velaremos por la conser·
vación de nuestro patrimo·
nio histórico y en especial
por el Cementiri Vell.
» Revisaremos y actualizare·
mos el Mapa del Patrimonio
Cultural.
» Estaremos al lado de las en·
tidades culturales para que
puedan continuar haciendo
realidad proyectos que fo·
menten la cultura y las tradi·
ciones, dando subvenciones
y ofreciendo soporte técnico
y logístico.
» Crearemos una comisión de
dinamización cultural inte·
grada por representantes de
todas las entidades cultura·
les y personas vinculadas al
mundo de la cultura.
» Impulsaremos la recupera·
ción de nuestra memoria his·
tórica y editaremos publica·
ciones para darla a conocer.
» Implicaremos y haremos
partícipes a los centros esco·
lares en la actividad cultural
del pueblo y en la recupera·
ción y difusión de nuestra
memoria colectiva.
6. UNA MASQUEFA SALUDABLE
Un pueblo que promocione el deporte y la salud
Masquefa disfruta de una atención sanitaria de proximidad y calidad gracias a la entrada en funcionamiento del nuevo Centro de Atención Primaria (CAP). Ahora trabajaremos para conseguir incrementar, todavía más, sus servicios. También fomentaremos el saludable hábito de hacer deporte dotando Masquefa de las instalaciones
que se merece, impulsando campañas y estando al lado de las entidades y los clubs.
» Completaremos el complejo deportivo con el cubrimiento
de la piscina, el nuevo pabellón y más pistas de pádel.
Este verano estrenaremos la primera fase de la piscina municipal y el gimnasio, situado en un entorno que ya alberga 3 pistas de pádel y el campo de fútbol de césped artificial. Completaremos este complejo deportivo cubriendo la piscina para
que pueda dar servicio de verano y de invierno, de manera
que los masquefinos no tengan que desplazarse fuera; construyendo un segundo pabellón polideportivo para absorber
la creciente demanda por parte de las entidades y clubs, y
haciendo 3 pistas de pádel más.
» Consolidaremos La Nit en
Blanc como una fiesta refe·
rente.
» Habilitaremos locales
para los grupos musica·
les.
» Consolidaremos y am·
pliaremos el proyecto de la
Aula de Música.
Los estudios musicales en
Masquefa acaban de hacer
un importante salto cualitativo y cuantitativo con la nueva Aula de Música que se ha
abierto en la Torre dels Tenas.
El Ayuntamiento ha reformado el edificio para adaptarlo y
ha aportado los recursos materiales y económicos necesarios para el funcionamiento
del centro. Docentes y alumnos han ganado así, una nueva instalación en condiciones
óptimas, y más y mejores recursos para la docencia y el
aprendizaje musical. El número de alumnos se ha ampliado hasta los sesenta.
El objetivo es ahora acabar
de promocionar estos estudios musicales para que
lleguen a cuanta más gente
mejor (niños, jóvenes, adultos y gente mayor). Y ampliar el abanico de estudios
que se imparten en el Aula
de Música, garantizando su
calidad.
» Continuaremos invirtien·
do en mejoras para dispo·
ner siempre de instalacio·
nes educativas de calidad.
» Haremos una cocina en el
colegio El Turó, garantizan·
do que todo el alumnado ya
no coma de cátering.
» Seguiremos apoyando a
los centros escolares y las
entidades educativas para
que puedan desarrollar sus
proyectos y actividades.
» Se apostará para seguir
ofreciendo el Casal d’Estiu y
el Juliol Actiu para formarse
con valores de una manera
lúdica y divertida y a la vez
facilitar a los padres y ma·
dres la conciliación laboral
y familiar.
» Se mantendrán y se am·
pliaran los recursos que
ayuden a las familias en la
crianza y la educación de sus
hijos.
» Continuaremos ofreciendo
los planes de formación diri·
gidos al profesorado y a las
familias de acuerdo con sus
demandas y necesidades.
» Se potenciará el trabajo
en red entre los diferentes
agentes educativos.
Masquefa cuenta con un tejido cultural de una gran vitalidad. En los últimos años
hemos innovado en la Festa Major Petita de Sant Isidre, que celebramos en honor
a nuestro patrón, y en la Festa Major de Santa Magdalena, con la cual honoramos a
nuestra patrona. Hemos potenciado la Festa del Raïm, vinculada a nuestro pasado
ligado a la viña y el campo. Y hemos recuperado la Festa de Sant Eloi para rememorar nuestros orígenes vinculados a la industria y especialmente a La Fábrica Rogelio
Rojo.
» Estableceremos progra·
mas de educación ambien·
tal, interculturalidad, co·
nocimientos del entorno,
sentimiento de pertinencia....
5. UNA MASQUEFA CULTURAL QUE CONSERVE LAS
TRADICIONES Y SU IDENTIDAD
Un pueblo que apueste por la cultura y la historia
» Daremos continuidad y in·
crementaremos los proyec·
tos y acciones formativas de
mejora del éxito escolar y de
la Transició Escola - Treball.
» Se mantendrán, y si es ne·
cesario, se aumentarán las
ayudas y acciones para que
nadie quede excluido.
También se ha consolidado
la Biblioteca como centro
de lectura, estudio y cultura.
Se ha rehabilitado la Capella
del Roser, convirtiéndola en
un marco incomparable para
acoger actividades culturales.
Se han impulsado los estu-
dios musicales en la nueva
Aula de Música. Se ha ofrecido un programa cultural estable con propuestas como los
Cafès amb Història, las salidas
al teatro y los lugares de interés cultural. Disfrutamos de
música de calidad en directo
con el ciclo de Masquefa sona
bé. Y se ha creado un nuevo equipamiento, el Centre
d’Interpretació de La Fàbrica
Rogelio Rojo, que ayuda a
explicar parte de nuestra historia colectiva.
» Queremos hacer realidad el proyecto museístico de Cal
Puig.
» Realizaremos campañas
cívicas, de convivencia y de
fomento de los valores: res·
peto, solidaridad, esfuer·
zo, tolerancia, igualdad de
oportunidades, altruismo...
Trabajaremos para conseguir el soporte económico de otras
administraciones, con fondos europeos, para poder hacer
realidad una gran inversión como la rehabilitación de Cal
Puig, una antigua casa de principios del siglo pasado, y su
conversión en un espacio museístico.
El proyecto tiene un doble objetivo. Por un lado recordar a
nuestro orígenes, pudiendo viajar al pasado y observar, dentro
de la casa, como era el día da día de nuestros antepasados. Y,
de otro lado, dotarnos de una herramienta más para potenciar
nuestro atractivo turístico como pueblo , el cual se integrará en
el proyecto Tour-Tuga.
» Continuaremos organi·
zando actos solidarios.
» Promoveremos activida·
des intergeneracionales.
» Consolidaremos el CTC
como un referente en for·
mación, apoyo a los em·
prendedores y las empre·
sas.
» Potenciaremos la oferta
de cursos, tanto en com·
petencias básicas como en
formaciones especializadas,
especialmente las que tie·
nen mayor salida al merca·
do laboral.
» Seguiremos ayudando
a los emprendedores, las
empresas y los comercios a
crear y consolidar sus nego·
cios y formarse continuada·
mente para ser más compe·
titivos.
» Potenciaremos la prospec·
ción de empresas y comer·
cios para conocer sus nece·
sidades y demandas y poder
aportar los recursos que les
den respuesta.
» Instauraremos ayudas
económicas para los em·
prendedores que creen nue·
vas empresas.
» Continuaremos ayudando
a los jóvenes a formarse y
dar el paso al mundo labo·
ral.
» Con el Servei d’Ocupació,
acompañaremos las perso·
nas que están en paro en la
búsqueda de un trabajo.
» Impulsaremos más planes
de ocupación para dar tra·
bajo a las personas en situa·
ción de desempleo.
» Crearemos una Mesa de Di·
namización Económica, un
espacio de diálogo y parti·
cipación de todos los agen·
tes del sector para acordar
propuestas que revitalicen
la economía local.
» Trabajaremos de la mano
con la Associació de Comer·
ciants i Serveis para impul·
sar una marca comercial de
Masquefa y dar soporte a
sus iniciativas.
» Conjuntamente con la aso·
ciación de los comerciantes,
buscaremos nuevos forma·
tos y nuevas propuestas
para promocionar el comer·
cio de Masquefa y promo·
ver que tengan una oferta
atractiva tanto para el pue·
blo como para los pueblos
de alrededores.
» Ayudaremos al comercio a
reactivarse potenciando las
ferias actuales, creando de
nuevas y impulsando cam·
pañas de promoción.
4. UNA MASQUEFA EDUCATIVA, CON VALORES
Y SOLIDARIA
Una pueblo que eduque al largo de toda la vida
desde todos los ámbitos.
Masquefa es un pueblo educador. Un municipio que entiende que la educación es
un proceso al largo de toda la vida, y que todo el pueblo es escenario educativo (familias, colegios, actividades de ocio, entorno, medios de comunicación ...). Los masquefinos disfrutamos de unos centros educativos de calidad.
Hemos conseguido que se
disponga de USEE en primaria y en secundaria para
atender a los niños con necesidades especiales y hacer
posible que puedan aprender
y crecer al lado de sus amigos.
Al profesorado se le ofrece un
plan de formación. También
contamos con los estudios
de bachillerato. Disponemos
de una red municipal que
trabaja para la infancia y la
juventud integrada por profesionales de los ámbitos de
la educación, los servicios
sociales, la sanidad y la juventud, entre otros. Se ofrecen estudios musicales en la
nueva Aula de Música. Hemos
desarrollado, conjuntamente
con las poblaciones del Anoia
Sur, la Xarxa de Transició de
l’Escola al Treball para poder
orientar y acompañar a los
jóvenes desde que acaban el
instituto hasta que se insertan en el mundo laboral. Se
ofrece formación de adultos
desde el Centre Tecnològic
Comunitari, en diferentes
ámbitos. Hemos apoyado
a las entidades educativas
para que puedan realizar
servicios, actividades y proyectos. Las familias reciben
apoyo en la crianza y la educación de sus hijos mediante
los Espais Familiars y un plan
de formación. Se desarrollan
proyectos solidarios entre
todos los agentes (donación
de sangre, Maratón de TV3....).
Se realizan proyectos educa-
tivos entre el Ayuntamiento,
entidades y otros agentes del
mundo educativo: son ejemplos el Casal d’Estiu, la Fira
de la Infància i la Joventut,
o el Dia Universal dels Drets
de l’Infant. Y se han llevado
a cabo programas conjuntos
entre el Ayuntamiento, los
centros escolares y las empresas, como son el Tastet
d’Oficis i el Connexions.
En educación, no se hará
ningún paso atrás.
» En el proyecto Tour-Tuga, aprovecharemos la singulari·
dad del CRARC para fomentar el turismo familiar y revitali·
zar el comercio y la restauración.
El Centro de Recuperación de Anfibios y Réptiles de Catalunya,
el CRARC de Masquefa, es una instalación única en todo el estado, y uno de los pocos que hay en Europa. Se dedica a la
rehabilitación de fauna autóctona que llega enferma o herida
para reintroducirla en su hábitat natural. Y también realiza una
importante función social de país: acogiendo en cautividad,
y de por vida, los animales exóticos que son abandonados o
comisados y que no se pueden dejar en libertad porque serian
una amenaza para la fauna autóctona. EL CRARC también posee un gran reconocimiento científico nacional e internacional
-gracias a los trabajos de investigación y formación- y, además,
realiza una importante labor educativa y sensibilizadora con
los más de 15.000 visitantes que reciben anualmente, entre
escolares y familias.
Reconversión de la calle Santa Clara en una gran
avenida que invite a pasear desde el CRARC hasta el
centro del pueblo. La calle Santa Clara une el CRARC
con la calle Mayor, el principal eje comercial de Masquefa, atravesando antes otras dos arterias (la avenida de La Línea y la avenida Cataluña) donde también
se concentra el comercio y la restauración, los cuales
se verán beneficiados por la afluencia de visitantes.
•
Creación de un parque en el bosque del Turó con zonas
de ocio y pícnic.
•
Además, en este paseo, que estará señalizado, los visitantes descubrirán La Fábrica Rogelio Rojo y podrán visitar el centro de interpretación, que se
irá ampliando. En la Biblioteca se plantea habilitar una librería especializada en anfibios i réptiles.
Ya en la calle Mayor, los visitantes y los masquefinos
disfrutaran de otros elementos de interés de nuestro
patrimonio, como la Església de Sant Pere y la Capella del Roser. También podrán visitar el nuevo espacio
museístico que se quiere hacer en Cal Puig, que recordará como era el día a día de nuestro pasado rural. En
este antigua casa de principios del siglo pasado se
rehabilitará la “premsa y el celler” donde se hará una
bodega para dar a conocer los productos de la tierra.
Ahora, queremos aprovechar el potencial y la singularidad
del CRARC, y su privilegiada situación geográfica (cerca de
Barcelona y de otros puntos de interés del país), para convertirlo en un reclamo turístico que revierta en beneficio del
municipio y del comercio local. Con esta finalidad, hemos
creado el proyecto Tour-Tuga y ya hemos empezado a buscar financiación para poderlo ejecutar por fases. El proyecto
prevé ampliar y mejorar el CRARC para conseguir incrementar el número de visitantes. Y otras actuaciones complementarias porque , una vez en Masquefa, estos visitantes hagan
un ‘tour’, una ruta, por el pueblo, disfrutando de su oferta
comercial y gastronómica, y descubriendo otros lugares de
interés cultural y histórico.
Las principales actuaciones que recoge el proyecto Tour-Tuga son:
•
Desde la calle Mayor, otra opción será ir a pie hasta el
Cementiri Vell para disfrutar de sus espléndidas vistas
de Montserrat y las viñas, pudiendo hacer, además, otros
caminos del entorno natural que se irán señalizando.
•
Ampliación del CRARC y mejora de sus instalaciones
y servicios. Entre otros, se prevé construir un nuevo
acceso desde el bosque del Turó, ampliar las instalaciones, complementar la visita guiada al centro con pantallas táctiles, proyecciones audiovisuales y nuevos
recursos interactivos que permitan alargar la temporada alta a todo el año (también en invierno, cuando los
animales hibernan), y hacer más atractiva la experiencia
de la visita con nuevas propuestas. También se mejorará la accesibilidad al centro y la señalización interna.
Creación de una guía turística y del patrimonio que incluirá también la oferta gastronómica y de restauración
de Masquefa.
» Continuaremos trabajan·
do de manera transversal
por una Masquefa inclusiva.
» Seguiremos remodelando
las calles y adaptando los
edificios municipales para
hacer una Masquefa urba·
nística accesible para todos.
» Seguiremos apostando
por el Centre Tecnològic
Comunitari (CTC) como un
espacio donde todas las
personas con cualquier tipo
de discapacidad –física,
psíquica o sensorial- pue·
dan continuar formándose,
buscar trabajo, navegar por
Internet o cualquier otra ac·
tividad conjuntamente con
el resto de usuarios.
» Garantizaremos las ayu·
das a las familias con mayo·
res dificultades económicas
y el soporte a los colectivos
más vulnerables.
3. UNA MASQUEFA DE OPORTUNIDADES
Un pueblo donde podamos formarnos, trabajar y
emprender
Con la creación, y plena ocupación, del polígono del Clot del Xarel•lo y la remodelación del de la Pedrosa hemos captado nuevas empresas en Masquefa. Ahora hace
falta continuar generando nuevas oportunidades, ampliando el suelo industrial,
apostando por el turismo y el comercio, ayudando a las empresas y emprendedores
a ser más competitivos, formando las personas que busquen trabajo o quieran mejorar su puesto de trabajo, y haciendo más planes de ocupación para poder ofrecer
trabajo a los vecinos que no lo tengan.
» Ampliaremos el polígono del Clot del Xarel•lo para atraer
más empresas a Masquefa.
Después de haber creado, y ocupado el polígono del Clot del
Xarel•lo con empresas líderes como Aldi Supermercats i AutoGrues Sant Jordi, ahora lo ampliaremos con una segunda fase
que pondrá hasta 125.000 metros cuadrados más de suelo
neto industrial a disposición de nuevas actividades económicas que quieran implantarse en Masquefa y generar, así
puestos de trabajo y riqueza en el territorio.
» Crearemos una nueva lí·
nea de subvenciones para
colocar ascensores en los
edificios que no dispongan
de ellos.
Tal y como hemos hecho en la primera fase, iremos desarrollando el nuevo suelo industrial a medida que se llegue a
acuerdos con empresas interesadas, haciendo un traje a medida de sus necesidades concretas. De esta manera garantizaremos la ocupación real del polígono.
» Convocaremos ayudas
para la adaptación de vi·
viendas.
Importantes empresas del sector de la logística, el automóvil,
la moda, la química-farmacéutica o las comunicaciones han
mostrado ya su interés por implantarse.
Firmaremos convenios con las nuevas actividades empresariales que se implanten en Masquefa para que las personas
en situación de desempleo del pueblo tengan prioridad en el
momento de acceder a los puestos de trabajo.
» Garantizaremos las ayu·
das a las familias con dificul·
tades sociales y económicas
y el soporte a los colectivos
más vulnerables para que
nadie quede excluido:
» Haremos un segundo piso
para emergencias sociales.
» Promocionaremos más
planes de ocupación para
dar trabajo a las personas
en situación de desempleo.
formación y ocio, donde los
jóvenes pueden diseñar y
organizar sus propias pro·
puestas.
» Fomentaremos el enveje·
cimiento activo ampliando
y consolidando la progra·
mación estable de activi·
dades lúdicas, formativas y
de salud para las personas
mayores.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ayudas para las necesidades básicas
Ayudas para la escolarización y para las actividades
extraescolares
Becas comedor
Becas para libros de texto
Aportaciones al Banco de
Alimentos
Ayudas a la suficiencia alimentaria
Servicio de intermediación con los bancos para
evitar desahucios
Equipo de Atención a la
Mujer
Atención a las personas
con discapacidad
Soporte a las personas
mayores y a las personas
con dependencia (Servicio de Atención Domiciliaria y Servicio de teleasistencia)
Servicio de mediación en
conflictos familiares y comunitarios
» Daremos soporte a la Aso·
ciación de las Personas Ma·
yores en la organización de
actividades y el funciona·
miento del Casal d’Avis.
» Continuaremos dando so·
porte a la formación de las
personas mayores en tec·
nologías de la información
y la comunicación para que
no queden excluidas de la
sociedad del conocimiento.
2. UNA MASQUEFA INCLUSIVA
Un pueblo donde nadie quede excluido
En los últimos años Masquefa a avanzado para convertirse en un pueblo inclusivo,
donde todas las personas con discapacidad, necesidades especiales y otras dificultades que amenacen su integración social puedan desarrollar su proyecto vital en
igualdad de oportunidades. Ahora toca hacer más pasos adelante para consolidarlo.
» Haremos un centro de soporte a la transición a la vida
adulta y un centro especial de trabajo en la planta baja de
los bloques de la calle Pujades.
Actualmente los niños y los jóvenes con necesidades educativas especiales ya disponen de un red de recursos públicos
que les da el apoyo de manera continuada, desde que nacen
y hasta que acaban en el instituto, para desarrollarse, formarse
y prepararse para acabar accediendo al mercado laboral. Esta
red la integran:
» Mediante la Xarxa TET
Anoia Sud, y iniciativas
como Fira Futur, continua·
remos ayudando a los jóve·
nes a formarse y a acceder al
mundo profesional.
» Estamos trabajando para
ampliar el Skate Parc.
» Potenciaremos y dinami·
zaremos el Casal de Joves
como punto de encuentro,
» Haremos encuentros pe·
riódicos con el colectivo ju·
venil para recoger sus suge·
rencias y dar respuesta a sus
demandas y necesidades.
» Desarrollaremos progra·
mas de intercambio gene·
racional entre las personas
mayores, los niños y los jó·
venes.
» Continuaremos dando
soporte al Kap de Setmana
Jove y el Juliol Actiu, y pro·
moveremos, conjuntamen·
te con los jóvenes, nuevas
propuestas formativas y de
ocio.
» Impulsaremos un progra·
ma de voluntariado para
acompañar las persones
mayores que estén solas.
Las dos USEE del colegio Font del Roure y del instituto. Sus profesionales hacen un acompañamiento personalizado a los alumnos para que puedan participar
de la actividad de los centros al lado de sus compañeros. El hecho de disponer de dos USEE garantiza la
continuidad en la atención a estos alumnos desde el
inicio de la escolarización hasta acabar la secundaria.
•
El Centro de Desarrollo Infantil i Atención Precoz (CDIAP),
que atiende gratuitamente a las familias preocupadas por
algún aspecto del desarrollo de sus hijos de 0 a 6 años.
•
•
El programa Tastet d’Oficis. Impulsado por el instituto y
el Ayuntamiento, ofrece a los alumnos con necesidades
educativas especiales la oportunidad de compaginar la
formación académica que reciben en el aula, con la experiencia de trabajar unas horas a la semana en empresas
y centros colaboradores, acercándoles a la realidad de diversas profesiones y facilitándoles, así, su paso posterior
a la vida laboral.
Ahora, completaremos esta
red con dos nuevos recursos.
Ya estamos trabajando para
hacer en la planta baja de los
bloques de la calle Pujades, un
centro de soporte a la transición a la vida adulta (TVA) y un
centro especial de trabajo para
las personas con necesidades
especiales.
Con el TVA conseguiremos
cubrir el paso intermedio entre que los jóvenes acaben
el instituto, habitualmente
a los 16 años, y hasta que
puedan incorporarse de lleno
al mercado laboral. Gracias
al trabajo de un equipo de
profesionales, estos jóvenes
continuaran
preparándose
para poder desarrollarse con
la máxima autonomía posible
tanto en su posterior incorporación en el ámbito profesional como en todos los otros
aspectos de la vida cotidiana.
Por otro lado, el centro especial
de trabajo dará empleo a estas
personas con necesidades especiales, de manera que tendrán un presente y un futuro laboral en Masquefa, en el pueblo
donde viven, y no tendrán que
marcharse fuera a otros centros.
TANT FET, TANT PER FER.
Estos últimos ocho años han sido tiempos de plantar cara a la crisis. Masquefa, y el conjunto del país,
hemos sufrido seguramente el peor escenario económico. Y, a pesar de todas las adversidades, Masquefa ha vivido una profunda transformación.
Hemos combatido la crisis favoreciendo la implantación de nuevas actividades económicas que se
traducen en lugares de trabajo, estando al lado de
las personas que querían crear su propio negocio, apoyando a los empresarios para consolidar
su actividad, ayudando a los masquefinos, a los
emprendedores, a las empresas y los comercios a
formarse y reciclarse, proporcionando trabajo a los
vecinos en desempleo con planes de ocupación,
y estando al lado de las familias y personas con
mayores dificultades, garantizando la cobertura
pública de todas las necesidades básicas.
Al mismo tiempo, hemos creado diferentes instalaciones que eran fundamentales para dar respuesta
a las necesidades de los masquefinos: el nuevo
Centro de Atención Primaria, el colegio Font del
Roure, la guardería de La Beguda, el instituto y la
implantación del bachillerato, el Centre Tecnològic, la Biblioteca, el Aula de Música, el Centro de
Desarrollo Infantil y Atención Precoz, el Casal de
Joves, el Centro de Día, el nuevo Casal d’Avis, el
campo de fútbol, la piscina ...
Masquefa ha avanzado también, y mucho, en el
camino de consolidarse como un pueblo inclusivo,
donde las personas con discapacidad y necesidades especiales puedan desarrollar su proyecto vital
en igualdad de condiciones y de oportunidades.
Además, Masquefa es hoy un pueblo agradable,
limpio, seguro y accesible. Se han arreglado las calles y plazas, se han creado nuevos parques y zonas
verdes y se han eliminado barreras arquitectónicas.
Así, a la vez que hemos reducido el porcentaje de
endeudamiento del Ayuntamiento y incrementado substancialmente su solvencia económica.
Ahora, el reto continua. Los próximos años son
clave para la definitiva reactivación económica y
para continuar dando pasos para adelante en la
atención a las personas. Desde Convergència i
Unió queremos continuar transformando Masquefa, con el aval del trabajo realizado durante todos
estos años, y con las ganas y el compromiso de
continuar trabajando para mejorar el pueblo.
Lo queremos hacer con un equipo que combina
experiencia y renovación, formado por personas
arraigadas y vinculadas al municipio desde diferentes ámbitos, y que nos queremos Masquefa.
En este programa encontraremos la Masquefa
que soñamos y queremos, nuestro modelo de
pueblo. Y los compromisos delante de todos los
masquefinos con los que nos presentamos a las
elecciones del 24 de mayo.
Trabajaremos en 10 ejes estratégicos, que os
presentamos en nuestro programa.
Y todo esto, solo podemos hacerlo contigo.
Te invitamos a formar parte de este proyecto.
Y a construir juntos el futuro de Masquefa.
1. UNA MASQUEFA QUE ESTÉ CON LA GENTE
Un pueblo que nos garantice una buena calidad de
vida y bienestar a todos
El bienestar de todos los masquefinos continuará siendo nuestra gran prioridad.
Seguiremos garantizando la cobertura pública de todas las necesidades básicas a
las personas y familias que pasan por mayores dificultades. Estaremos al lado de
los colectivos más vulnerables y que se ven afectados por diferentes problemáticas
sociales. Y nos preocuparemos por la calidad de vida de los jóvenes y las personas
mayores.
» Haremos un nuevo Centro de
Día con capacidad para 30 pla·
zas y 6 pisos con servicios.
Ya estamos trabajando para hacer un Centro de Día para personas con dependencia y 6 pisos
con servicios a la gente mayor
en el edificio del antiguo cine.
Con estas instalaciones haremos
un importante salto cuantitativo
y de calidad respecto al actual
Centro de Día, que ya ha llegado
a su plena ocupación.
El nuevo centro dispondrá del doble de plazas (30) y de unas instalaciones modernas, funcionales y
sostenibles energéticamente que
harán que los usuarios y los equipos profesionales disfruten de unas
condiciones óptimas de estada y
de trabajo.
Xavier Boquete i Saiz
Candidato de CiU a la alcaldía de Masquefa
Con el nuevo Centro de Día potenciaremos y mejoraremos la
atención integral a las personas dependientes, ayudándoles
a mantener y ganar autonomía personal para hacer las tareas
básicas del día a día, de esta manera, facilitar que puedan
continuar viviendo en su casa.
Además, los 6 pisos con servicios darán respuesta a una necesidad que hoy no está siendo atendida, la de aquellas personas mayores que todavía pueden valerse por si solas, pero
que requieren, en su vida cotidiana, de un servicio de soporte
y del acompañamiento de unos profesionales.
A su vez, con este complejo para las personas mayores - de
casi 900 metros cuadrados-, pondremos en valor un importante patrimonio municipal, rehabilitando íntegramente un
edificio, el del antiguo cine, emblemático y ligado a nuestro
pasado y nuestra memoria histórica, y revitalizando y llenando de actividad al centro urbano de Masquefa.
PROGRAMA ELECTORAL
2015-2019
A Masquefa,
Tant fet,
tant per fer.